P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

ח יבצ לוק ' ● סשת " ו

טילש גייוצנזור לאכימ ברה " א
ע דומלתל הובגה ןוכמל ללוכה שארו הבישי שאר " ןרב ש
חספ ןברקב וייונמל אלשו םילעב יוניש ןינעב
א . שב ונמזב אלש חספ " ב - סותה תטיש '
םיחספב ןניסרג ) ס " (: והמ םילעב יונישב הנשה תומי ראשב וטחשש חספ והל איעביא ? םילעב יוניש
כמו ימד שדוק יונישכ אל וא היל ריש ? " ש ןכא םא הלאשב קפסה הלות ארמגה איגוסה ךשמהב " של המוד ב " ק
ונמזב חספבו םישדק ראשב - " שדוק יוניש המ ונמזב ולסופ םילעב יונישו ונמזב ולסופ שדוק יונישו ליאוה
ונמז רחאל ורישכמ ונמזב ולסופש םילעב יוניש ףא ונמז רחאל ורישכמ ונמזב ולסופש " - ש אמש וא " וה ב ןיד ה
הנושו דרפנ - " שב תרמא םא אל " וכו תודובע עבראב ונשיו ופוגב ולוספ ןכש ק ". ש קיסה אבר " וטחשש חספ
לוספו ונמזב םילעב ול ןיאש ימכ השענ םילעב יונישב הנשה תומי ראשב ." הארנכ ארמגהש ןבומ קספה
ש ילוספש החיכוה " שו ק " םה םינוש ב , ש ןיא ןכלו " מזב אלש חספ רישכמו רקוע ב ש ומכ ונ " ק . לש וקומינ לבא
צ אבר " ש ןיב ינושה לע עיבצמ אוה ןיאש אבוט ע " שו ב " ש לש ןורסיחה לע אלא חספה תריקע ןינעל ק " חספב ב
ונמזב אלש םג . ונמזב אלשו ונמזב חספ יניד ןיב םייק ןיידעש רשקה שיגדמ אקוד אבר . במרהש ןייצל יוארו " ם
) הוספ " וט מ : אי ( ל ךרוצה הארו אברכ קספ וקומינ םג איבה .
סותה ' רתא לע ) אס . ד " השענ ה ( ש ןיאש םושמ אבר לספ אל המל השקה םנמא " חספ םשה רקוע ב .
רה ץריתו " היאש י " ש ןיאש םושמ הריקע ןאכ רסחש רמול אבר ןווכתה נ " של המוד ב " ק . ותעד יפל , אבר ןיא
ש המדמ " של ונמזב אלש ב " ונמזב וילעב תמש חספל אלא ונמזב ב ) ה יפ לע גע םיחספ איגוס (: הריקע יעבד
אכילו . סותה יפל אצוי ' ש ןיב יללכה סחיה תלאשב היולת איגוסה תנקסמ םגש " שו ב " ק .

ב . במרה תטיש " ם
במרה םגש רמול השק הרואכל לבא " סותה לש שדוחמה רבסהה תא ץמיא ם ' לע דסוימש אבר ירבדב
תרחא איגוסל ןייגוס ןיב שרופמ אל רשק תנבה ) גע םיחספ .(: במרהש ונרעה רבכו " לש ומעט דימצה אקוד ם
ףסונ שוריפ ילבו וקספל אבר . במרהש ןכתי םלוא " הזב ותטישל ליזא ם , במרה יפל אקודשו " ריהבהל לכונ ם
ש לש הז ןיד הלת אל אבר המל " ש ןיב יללכה סחיה תלאשב ונמזב אלש חספב ב " שו ב " ק .
וניתיגוס תוטשפ יפל הנה ) ס םיחספ : - אס (. תויגוסהו םיחבזב ) ד . - ד : ; י (. ש םיקולח " שו ב " ןפואב ק
םיניד המכב אטבתמש יפכ בושחו רכינ - ד לכ יבגל לח יא ' וכו תודובעה . םיפקשמ ולא םיקוליחש ןכתיו
ב וייונמל לאשו םילעב יוניש ןינעב חספ ןברק 194
ש םינושש " שו ק " ןברקב לוספה דוסיב ב . שש עמתשמ תורוקמ הברה יפל " םשהו תוהזה םצעב םגפ הוהמ ק
ד לכב ךייש אליממו ןברקה לש ' תודובע , ש וליאו " הקירזל םצוצמ אוהו הרפכ ןינעל תולעב תולחב יוקל הוה ב .
ש םיקולחש רמול ריבס ןכלו " שו ב " וניתיגוסב ןודנה יבגל םג ק , ש אקודשו " ש אל לבא ק " אלש חספ רקוע ב
םימלשכ ורישכמו ונמזב . רחא םוקמב
1
ש ןיב סחיה ןינעב תונושה תושיגה ונגצה " שו ב " חיכוהל םש וניסנו ק
אקודש במרה " ם ) הוספ " גי מ : א , וט : א , ג } חי : א ;{ וט : ז , ח ; העמ " ד ק : י , אי ( ש ןיב הושה םינושארה לכ ןיב " ק
שו " ב . ותעדל , ש םג " ש םגו ק " ללכב ב " םשה יוניש " םשו תוהזב םיעבוק םג הרפכהו תולעבה יטרפש ןויכמ
ןברקה . ותטיש יפל , ןועמש תאטחל ןבואר תאטח המוד וניא , תאטחו םד תאטח יוניש םגו םשה יוניש הוה בלח
יתוהמ . במרה " ש ךיישש ארמגה תוטשפ דגנ קסופ וליפא ם " ש ומכ ב " דב ק ' תודובעה ! עו " במרה יפל כ " אל ם
ש ןיב ןיחבהל ןכתי " שו ב " סחיה תלאשב ןידה הלותש איגוסה תליחת ךלהמ יפ לע ונמזב אלש חספ ןינעב ק
ש ןיב יללכה " שו ב " אתכלהד אבילא וז השיג ןיאש ןויכמ ק . במרה המל ןבומ ןכל " וקומינ טטצל ךרוצ האר ם
אבר לש שדוחמה . במרה תטישל עירכמ רוקמכ םישמשמ אבר ירבדש אופיא ןכתיו " שש תשבוגמה ם " הוה ב
דב ךייש ףאו םשה יוניש ' תודובע ! רומאה רואל לבא , אבר יפל המל ןיבהל רתוי דוע ךרטצנ ) במרה תנבהל " ם (
ש הנוש ןכא " שו ב " הז ןידב ק .
רנו ש תוושהל השק ארבסה דצמש הא " שו ק " במרה יפל םג ונמזב אלש חספ רשכה יבגל ב " ם .
חספ וא תאטח ןברק לוספ רושימב אמלשבד ) תונברק ראשב הבוח םשל םילעבל הלוע וניאש ןינעל וא ( רשפא
ש םגש רמול " קיפסמ דחא םש ןועמש תאטחו ןבואר תאטח ןיאשו ןברקה תוהזו םשב יונישל בשחנ ב , קתונמו
ירוקמה ותרדגהו ודמעממ ןברקה . הממ ןברקה תוהזו םש תונשל קיפסמ ןיא הרואכל ונמזב אלש חספב לבא
םדוקמ היהש , םימלש ןברקכ רשכויו ךופהיש ידכ חספ םש לכ ונממ קלסל אוה ךירצ אלא . ונל תפכיא המו
ןועמש לש וחספכ וא ןבואר לש וחספכ ול סחיתמ אוה םא הז ןינעל ? עו " רה יפל םג כ במ " ש ינהמ אל ם " ב
םימלשל וכופהלו ונמזב אלש חספ רישכהל . צ זא לבא " והה םצע ע " איגוסב א . ןועט ןיידע אבר לש ומעטו
רבסה .
ג . םימלש ברק ונמזב אלש חספ - יריאמה תטיש
םימלש ברק הנשה תומי ראשב חספש ןידה םצעב ןייעל יאדכ תאש רתיב ןינעה תא ןיבהל ידכ .
קיסה רתא לע יריאמה ש םגש " ומשל אלשו ומשל וטחששכ ונמזב אלש חספ רישכמ וניא ק . ותעדל , תנקסמ
ארמגה ) ס (: הכש " מד אבילא אלא הניא המשלה תא המשל אלה רישכמ ג " הריקע יעב ונמזב אלש חספד ד . לבא
יריאמה תנקסמ יפל ) פע " גס אמוי י (. אוה םימלש אמתס ונמזב אלש חספ הריקע ילב םגש , םשל הבשחמ ןיאו
ספ ןברקה תלסופו תמגופ איה אלא ןברקה רשכה תבכעמ קר ח , לסופ תובשחמה בוריע . לכש יריאמה ןעוט ןכלו
ש ןיאש אוה ןכש " ונמזב אלש חספ רישכמ ב , ושה לכו " איגוסה לש ט , אבר לש וקומינ ללוכ , רתוימ אלא וניא .

1
א יבצ לוק ) נשת " ט ( , " ניש ןינעב שדוק יונישו םילעב יו " , 33-46
גייוצנזור לאכימ ברה 195
במרה לע המת יריאמה " להב אבר ירבד טטיצש ם ' הוספ " במרהש ןיבהש ןויכמ מ " ם ותומכ קספ ) העמ " ק
חי : י ב - ץוח יטוחשב ( הריקע יעב ונמזב אלש חספ ןיאש .
2

לש המשל תבשחמ המל םימלש הוה אמתס ונמזב אלש חספ ןכא םאש השק יריאמה תטיש םג לבא
ולסופ חספ , לוספ המשל אלש םימלש ןיא אלה . לצה רובס תמאבו " ח ) אס םיחספ (. אל ונמזב אלש חספ םאש
תבשחמ ןיא הריקע יעב המשל יונישב לוספ וניאש אמלעב םימלשכ אוה ןודינש ולסופ חספ םשל .
3

םימלשל ךפוה ןמזה רובעכו ומצעב ונמזב אלש חספ ןיא יריאמה יפלש שרפל הארנו , הטיחשש אלא
הטיחש השעמב ברועמ חספ םשל לש לסופה ןיאש לכ םימלשכ ותעבוק תימתס חספה ןמזב אלש . יריאמה
תבשחמ בוריע םגש עירכמ ינהמ אל חספ תבשחמ םע דחי םימלש . וז הנבה יפל , ש קרש שודיח אצי " ברועמש ב
ש לבא לוספ חספ םשל תבשחמ םע םג " לוספי אל םימלש תועיבק תבכעמו תלסופה חספ םשל הנוכ ילב ב
ש ןיאש ןויכ ומצע תרותב " םימלשב לסופ ב . שוריפב יריאמה רובס תמאב ןכו ! זו " ל ": ראשב וטחש התעמ
הנשה תומי םילעב יונשב ומשל ... ש ןיאש ןכש לכ " ומשל דימ ועיקפמ ב ... שב םתס וטחש םאו " אלש ומתס ירה ב
שכ היל הוה ומשל " םילעבל הלוע וניאש אלא לסופ וניאו םימלש לש ב .. ןיאש ימכ השענ םעטל םיכירצ ונא ןיאו
לוספו ונמזב םילעב ול ... המל יתעדי אלו הואיבה םירבחמה ילודגו ".
פא הז רבסה יפל במרה ירבד בשייל רש " במרהש ותחנה לבקנ םא םג יריאמה תהימתמ ם " היתוכ רובס ם
הריקע יעב ונמזב אלש חספ ןיאש . ונלש אסריגב עיפומ אוהש יפכ ארמגה קפס - " וטחשש חספ והל איעביא
והמ םילעב יונישב הנשה תומי ראשב ? - חספ תבשחמל רכז לכ טימשמ . וזכ אסריג החוד שוריפב רתא לע ישרו .
במרה ןושלב ןייעו " ם - " רשכ ומשל אלש תבשחמב ונמז אלב וטחש םא לבא ; ןיאש ימכ השענ וילעב םשל אלש
לוספו ונמזב םילעב ול ". חספ םשל אלש טחשב וליפא וא אמתסב וא רבודמש אצוי . בובריע ןיאו ליאוה ןכלו
שב לוספל הביס ןיא חספ םשל לוספ " שכ השענד אברד אמעט ואל יא ב " ונמזב ב לוספש . הז יפל לבא , שי
במרה ןיב הבושח תקולחמ " שב יריאמהו ם " ונמזב אלש חספב ב . צ ןיידעו " במרה יפל המל ע " הז ןברק הנוש ם
םימלש ראשמ , יריאמה ןעטש יפכ .
ד . במרה תטיש רבסה " םימלש ברק ונמזב אלש חספב ם

2
במרהש ןייצל יואר לבא " ונמזב אלש חספב המשל אלשו המשל בוריע לש ןידה תא טימשה ם . קסופ אוה ןיאש ריעהל שי םגו
םימלש רשכה ןינעל הריקע יעב ונמזב אלש חספ ןיאש שוריפב . במרה " להב קר םימלשל ןמז רחאל חספ ךפוהש ןידה ריכזמ ם '
העמ " ז רשקהב ק ץוח יטוחש לש ה . הריקע ךירצ ןיא ץוח יטוחש בויח יבגל קרש ןכתיו . ללכב רובסש ותטישל ילוא הז םגו
םינפב ןברקה רשכהב יולת ץוח יטוחש ןיאש , ןברק םשב אלא . במרה ירבדבו ללכב הזב ןייעו " יבצ לוקב ירמאמב רטפב הזה ם
ה - ו ) סשת " ג - סשת " ד ( , " במרה תטיש " ב וטחשש חספ ןברק ןינעב ם ץוח " , 300-318
3
לצה " במרה ירבדב ותנבה יפל ךכ ריבסה ח " הריקע ךירצ וניא חספש ם . לצה ריעהו " במרהש ח " רחאל חספ יניד טימשה ם
להמ ונמז ' ק " פ , וב לסופ חספ םשל תבשחמש שוריפב קספ אלו . נה וירבדמ ןכ קיידל ןיא םג הארנכ ותעדלו " להב ל ' הוספ " מ
חאל חספב ינהמ חספ םשל אלש הנוכש ןמז ר . ותעדל , במרה המל שרפל ךרטצנ " וה לולשל ךרוצ האר ם " םשל ךירצ אקודש א
הז םימלשב חספ . ונינויד ךשמהב וז הדוקנל בושנ , לצה תשיגל אקוד רתוי דוע טלוב הז ישוקש ןייצל יואר לבא " הז ןברקש ח
הוה רומג םימלש !
ב וייונמל לאשו םילעב יוניש ןינעב חספ ןברק 196
במרה יפלש עיצהל הארנו " ש ןידכ אלא ברק ונמזב אלש חספ ןיאש ףא לע ם ונממ עקפ אל םימל
היה חספ תרותב ותשדקהו ותשרפה רקיע ירהש חספ ןברק םש ירמגל , ונמזב אלש חספש דחוימ ןיד שיש אלא
םימלש ברק . הברקה יניד יבגל םימלשכ חספ רתומש ףא לע הנה - הקירז , הכימס , םיכסנ , קושו הזח תפונת - ,
ותליכא ןמז , ה םשב םג ילואו ותשדקהו ותשרפהב יולת הארנכש ןברק , הלילו םויל םצמוצמ אלא םימלשכ וניא .
אתפסותב יאזע ןב יפל ) ט םיחספ : ג , ח םיחבז : ג ; טפ םיחספ םג ןייעו " (. םה ירה חספ תמחמ םיאבה םימלש
רבד לכל חספכ ". ותבו " כ ) ארקיו , די אתשרפ הבדנד ארובד ' ( ןתליכא ןמזש שוריפב רמאנ " ןשדקה תלחתכ ."
הז רוקמ יפלו , קיחרמ יאזע ןב הלילבו ילצ לכאנ קר חספ רתומש רובסו תכל דוע !
4
הז יפל , תא ןיבהל ןתינ
ושה ךשמהו ארמגה לש וקיפס " ש ןיב סחיה ןינעב ט " שו ק " ב , אבר תנקסמ תא , במרה לש וקספו וחוסינ תאו " ם .
והה םצעב ליעל ונישקה " שש א " שכ ב " ונמזב אלש חספ רישכי ק . הז ןיא חספ םש תריקע ןניעב יא הרואכלש
מ ותולעב םש הניש קר םא קיפס . ידכ ןברקה ןמ חספ תוהזו םש קלסל ךרוצ ןיאש ןכתי הז ךלהמ יפל לבא
םימלשל וכופהל , חספ םש וילע ראשנ םימלש ברקנשכ םגש . אלש חספ בירקהל רשפא יאש אוה ןידהש ןכתי
ונמזב היה וליא חספכ ברקיל ירמגל יואר אוהש ןמז לכ םימלשכ ונמזב . צמ קיפנשכ קר ללכמ ומצע ד " חספ
רשכ " םימלש ברקיל אוה ןתינ בכעמ ןמזה קר ןיאו . בכעמ היה ונמזב םגש ןפואב וא בצמב ובירקמש לכ ןכלו
םימלשכ ברקיהל ורישכמ חספ תוצמ םויקב . ש לוספ אמש ארמגה הרקח ןכלו " אלש חספ רישכהל קיפסמ ב
חספ םש ונממ קתנמ וניאש ףא לע םימלש תברקהל ונמזב . רמגהו ש ילוספ יפקיה סחיב הנד ףא א " שו ב " ק
רתוי תיתוהמ הדימב חספה רשכה תעקפה תבייחמ םימלשל ונמזב אלש חספ תכיפה אמש ללכב , לוספ תמגודכ
ש לש ףוגה " ק . שש אבר קיסה ףוס ףוס לבא " שמ הנוש ב " ךופה ןוויכב ק - רשכה וא םשמ עקפומ ידימ רתוי אוה
םימלש ברקש חספ ןידל ץוחנש חספ . לשבד ש אמ " םשל ובירקמ אקודשכ חספ תברקה בכעי הזש רשפא יא ק
םימלש . ש אקודש ןכתי הריקע יעב םאו " וז הכיפה רשפאמ ק . תבשחמל קוקז ןיידע םימלש ברקש חספ לבא
חספ םשל ץוחנש תולעב , םימלש רותב םג הברקה רשכה ןיא הדעלבו . ש אבר ירבדמ קיודמ הזו " ימכ השענ
ספו ונמזב םילעב ול ןיאש לו ."
במרהש ןייצל יוארו " וז הכלה קסופ ם ) הוספ " וט מ : אי ( שב ונמזב אלש חספ לוספ לש " אקוד ב
חספ ןברק תושירדב ןויד תרגסמב , םימלש תרותב ברק ונמזב אלשש םש ריכזמ וליפא וניא אוהו ! ןידה תליחתב
המשל יעב ונמזב חספש שיגדמ אוה , שש עירכמ אוה ךשמהבו " וה לבא ונמז רחאל רשכ ק הז ןיד וליאכ וחסנמ א
חספ תברקה יטרפ לש ללכה ןמ אצוי הוה ! זו " ל " : די םוי אוהש ונמזב וטחשש םירומא םירבד המב ' ןסינב
לוספ םשה יוניש תבשחמב תירחשב וטחש וליפא ; רשכ ומשל אלש תבשחמב ונמז אלב וטחש םא לבא . אלש
לוספו ונמזב םילעב ול ןיאש ימכ השענ וילעב םשל ". וירבדו רחא דצמ םג רבסה םינועט . םא םינורחאה וקלחנ
במרה " הריקע יעב אל ונמזב אלש חספש קסופ ם . לצה תנבה יפל " נה ח " תבכעמ אל חספ םשל תבשחמ םג ל
במרה יפל םימלש ברקיל ונמזב אלש חספ " ם . ןכ םא , במרה ןיאש אצוי " חספ םשל אלש תבשחמ שרוד ם
ונמז רחאל חספ רישכהל , ךרוצ האר אוה אלא ךופהה אקוד עובקל - תבכעמו הצוחנ הניא חספ םשל תבשחמש

4
רגה ישודיחב ןייע " ירגהו מ " לה ד ' ק " פ , " חספה רתומ ןידב " ןדש תונושה תואסריגה ןינעב , וכל המל רבסהב דחוימבו " אל ע
חספ תוצמ םויקב אלא תוצח ןמז ךייש . ליבקמ הארנש ןידל חספ רתומ תוושהל םג שי - הלוע הוה םשא רתומש ) גע םיחספ (. ,
מכאו " ל . המודא הרפ לש ךבוסמה ודמעמב ןייעל םג יאדכ - הב הוה ותשודקבש " ל םג הדימב ךפוה ותטיחש ידי לעו ב גוס
תאטח . ירגה ישודיחב ןייע " ז , העמ " ד ק : וירבד ףוסב אי , ) רגבו " לה ח ' ב הליעמ : הל ( ירגה ירבדב הבחרה רתיבו " םיחבז שיר ז
המשל אלש לש לוספה ןינעב . במרה ןיאש ןייצל יואר לבא " ללכ חספה רתומ לש ולא תושדוחמ תוכלה איבמ ומצע ם !
גייוצנזור לאכימ ברה 197
ונמז רחאלב ! הומת הז הרואכלו .
5
חספ םשכ ראשנ ןברקה ונמז רחאל םימלש ברקש תורמלש שרפנ םא לבא
והה תא לקנב ןיבנ זא " חספ םשל ןועט ןיידעש א . במרה לש תדחוימה ותטישל םג המיאתמ וז הנבהו " ם
אריתב ןבכ עירכהש ) בארב ןייע " ד ( ש לוספ ךיישש " די לש תירחשב םג ק ' חספ תוצמ םויק ןמז וניאש ףא לע
רקובב רבכ חספ ןברק םש שיש םושמ . וה התיה ןכל " הזב םגש ללכב חספה ןמזב אלש יבגל המוד רבד רמול א
םימלש ברקש תורמל חספ םש ךייש ןיידע . במרה ירבדב םיישקה לכ תא רותפנ הז ךלהמ יפל " ם . במרהו " ם
גדמ בוש אבר לש קספב םייסמ אוהשכ חספ ראשנ ונמזב אלש חספש שי - ש ןיא םא םגש " ונמזב אלש בכעמ ק ,
ש " םימלש תרותב הז ןברק תברקהל דוסי םג אוהש חספ םשו תרדגה םצעל תולעב הצוחנש בכעמ ןכא ב .
הז רואלו , במרהו ארמגה ןושלב קיידל םג יאדכ " ם ) סותב ונייצש יפכ ' רחא םעטמ יכ םא ( ינעלד הז ן
ש לוספ ןיא " תולעב רסח ןברקהש ימכ הוה אלא יוניש ןידמ קר ב . לוספ בשחנש ןויכמ רבתסמ הז חוסינו
םימלש ברקיהלמ םג ועיקפמש םרוגה אוהו חספה לש ןברקה םש םצעב ןורסיחו , אשמ " שב כ " ק . הז ןידש ןכתיו
קב תולעב לש דחוימ דמעמ ףקשמ " פ , השירדה ןוגכ םירחא םינידמ עמתשמש יפכ אלש לוספהו חספב יונימל
וייונימל ) ירגב ןייע " לה ז ' ק " פ .(
ןכ םא , ושהל ףסונ רבסה עיצהל רשפא " םימלשל ונמזב אלש חספ רישכהל ונדש איגוסה תליחת לש ט
ש ללגב " ב , שב ומכ " ק . ש םימוד םניאש ונישקהו " שו ב " חספ םשהמ קותינ קיפסמ ןיא הרואכלש הזל הז ק
שב " שב שיש ומכ ב " ק . לבא ונכלהמ יפל , ע חספ םשה קתנל רשפא אמש ארמגה הלקשש עיצנ " ש י " םושמ ב
קב אקוד רידגמ םרוג הוהמ תולעבש " פ , ק תולעבב ןורסיח שיש לכו " הינימ חספ םש קיפנ פ . איגוסה םויסבו
או ירמגל חספ םשה עקפוה םעט ותואמ אקודש אבר קיסה " םימלש תברקה ךרדב וליפא רישכהל א .
ה . יונימל אלש טחש ונמזב אלש חספב וי
וזחה הנה " א ) ס םיחספ (: ק תטיחש םא רקח " םימלשל ונמזב אלש חספ רישכת וייונימל אלש פ . תמאב
קל םידחוימה םילוספה לכ יבגל המוד הלאש ררועל רשפא " פ - וילכואל אלש , וייונימל אלש , םילרעל , םיאמטלו .
והה רבסהב ונחתיפש תונושה תושיגב יולתש ןכתיו " ש םגש א " ב ונמזב אלש חספ רישכמ . הברקהה רשכה םא
ונמזב חספ תוצמ םויק בכעמה רבד לכב יולת םימלש תרותב , ורישכי ולא םילוספ םג הרואכל .
6
ריבסנ םא לבא
רישכהל םילגוסמ םניא ולא םילוספש רבתסמ ףוגה לוספ ולסופל וא ןברקה ןמ חספה םש רוקעל ןניעבש
םימלשל . הנשמה יפל ירה ) אס םיחספ (. ע לסופ וניא םירשכ תובשחמ םע ולא םילוספ תובשחמ בורי . ארמגהו
) בס םיחספ : - רו ישרב ןייעו " םש ח ( הריבסה ": ופוגב ולוספ ומשל אלשו ומשל ; ןיא וילכואל אלשו וילכואל
ופוגב ולוספ ". סותה תנבה יפלו ' שש אבר תנקסמב " םימלשל ורישכהל חספ םשה תא קיפסמ רקוע וניא ב , אוה
כ ףאו ןידה " ק ילוספש ש " םירישכמ םניא םידחוימה פ . במרה תטישב וניתנבה יפל לבא " ם , תנקסמש רבתסמ
של תמצמוצמ אבר " ש אקודש םושמ ב " ןברקה ןמ חספ םשה רקוע ב .

5
לצה ירבדכ תכל קיחרנ אל םא םגו " ח , ורודיס במרה לש וחוסינו " וז השיג לע עיבצמ םימלש לש ןידה תטמשהו ם .
6
חספה תוצמ םויק תרגסמו חספה ןמזל ץוח תוכייש ולא םילוספ תולח ןיא אמש קפקפל םוקמ שי ןיידע לבא . הז םעטמש ןכתי
שכ םייללכ םישדק ילוספב הנד ארמגה " שו ק " אדריג ב . ק ילוספ ךייש םא םג רוקחל שיו " תירחשב ולא פ די םויב ' ןב יפל
במרהו אריתב " ם . אכיא ילוא חספה ןמז ירה , אכיל הוצמה םויק ןמז לבא .
ב וייונמל לאשו םילעב יוניש ןינעב חספ ןברק 198
םילרע תבשחמכ ןודינ םא וייונמל אלש תבשחמל עגונב קפקפל םוקמ שי ןיידע לבא , םיאמטו ,
וילכואל אלשו , ןיעכ וא ללכב בשחנ אמש וא ש תבשחמ " ב . םינושארב תונוש תושיג לע עיבצהל שיו .
ו . ש ןיב סחיה " וייונימל אלשו ב
ש הרואכל " ב וייונימל אלשו ב ' בב ונודינש םה םינוש םיניד ' תונוש תויגוס . ש לוספ " אבוה חספב ב
םיחבזב איגוסב ) ז (: ש םע דחי " ק , םישדק ראש ילוספ תרגסמב ) ירמגל לוספש תאטח ןידל המודו ( מלנו ד
מ " אוה חספ חבז םתרמאו ." םיחספב איגוסב רכזוה וייונימל אלש לוספ וליאו ) בס (. םילוספה ראש םע דחי
ק לש םידחוימה " לש רוקמה יפ לע פ " תסכמב ." במרה לש וגוויסב םג וניצמ הז ןיעכו " ם . להב ' הוספ " ןיא מ
במרה " ש ילוספ אלא ריכזמ ם " שו ב " ק .
7
להבו ' ק " במרה פ " אלש לוספב ןד ם ב קרפב וייונימל ' ) ה " א , ה ( , וליאו
ש ילוספ " שו ק " ד קרפב םש ונודינ ב ' ) ה " א .( סות םג ' ) אס םיחספ . ד " שקתיאו ה ( ש ןיב ןיחבמ " וייונימל אלשו ב
אשמ הטיחשב וייונימל אלש לחש ןויכמ " ש כ " הקירזל לבגומש ב . הז יפל , אלש ןיב ןיחבהל הביס ןיא הרואכל
םילוספה ראשו וייונימל .
נש אלא ולא םיניד הנוש המב השעמל ןיבהל ךרטצ . ש ןיאש םינושארה בור יפל " דב ב ' אלא תודובע
הקירזב , ש קולח הזבש רמול ןתינ " וייוינמל אלשמ ב . הטיחש תעשב וייונימל אלש לחש הדבועהש ןכתיו
ש לוספמ הנוש לוספה לש ופקיהו ויפואש םג הדיעמ " הקירז תעשב ב . דקמה " ד ) ד םישדק סרטנוק : ב ( ה עיצ
שש " םירחא םילעבל ןיוכתמשכ קר ךייש ב , אשמ " רחא אוהשימל ןיוכתמ אלשכ ףא לחש וייונימל אלש כ
םייוסמ . לצה " ח ) אס םיחספ . ד " שקתיא ה ( שש דועבש ריבסה " ותומכ הרפכ בייוחמש ימל םמצוצמ ב ) םיחבז
ז (. , ןברקהמ םה םיעקפומש תורמל יוגו לרע תנוכ םג ללוכ וייונימל אלש לוספ . שלמ קפקפל םג ןתינ הנשמה ןו
תרחא הרובח לש רבח וא תרחא הרובח םשל ןיוכתמב קר לח וייונימל אלש אמש .
8

םה םידרפנ םיניד ינש םא , קפנ םג םנשיש ןכתי " םהיניב מ . וייונימ םשל לש תבורעתש ונרעה רבכ
רשכ וייונימל אלשו ) אס הנשמה (. ונמזב חספב לסופ המשל אלשו המשל לש תבורעת וליאו ) טנ הנשמה (: ,
שב ימנ ןידה אוה הרואכלו " ב .
9
קפנ ילוא םישרפמ המכ יפל " ייונשל רוסא םא ףסונ מ ) ב םיחבז ןייע . , תוחנמ
ב .(. ש ילוספ םינוש יא הלאשב םינד ונאו " ונמזב אלש חספ יבגל וייונימל אלשו ב .

7
במרבש םיטוקילה רפסב ןייעו " להב חספ לש םידחוימה םילוספה לכ תטמשה לע דמעש בקעי לגיה םשב לקנרפ סופד ם '
הוספ " מ . קל רשכה יאנת אלא הבשחמ ילוספ םה ןיאש הזמ קיסה אוה " פ .
8
ודיחב ןייע רגה יש " במרה לע ח " ם ) לה ' ק " ב פ : ו , ב עטק ' ( במרה יפלש חינהש " ש םג הוהמ ויונימל אלש ם " ב . אוה הזב
ותבוח וב אצוי וניא לבא רשכ וילכואל אלש קורזל וילכואל טחשש קספה תא ריבסה ) הליכאב לוספש ימ לכש תפסונ החנהב
יונמה ןמ עקפומ .( רגה ןיאש ףא לע " הריכזמ ח , רב ותשיג הרואכל במ " במרה תטישד אבילא קר ןכתית ם " להב תשדוחמה ם '
הוספ " שש מ " ד לכב ךייש ב ' תודובעה . רגה םירבדה ךשמהב " רה יפלש שריפ ח " ןיקולח הזכ חספב ןיאצויש רובסו קלוחש ח
שו וייונימל אלש " שש הזב אטבתמש יפכ םילוספה דוסיב ב " הקירזב אלא לח וניא ב ! רגה יפל " קפנ שי ח " ש ןיב מ " אלשו ב
ל אלש לש לוספה ללכב אוהש הקירז תעשב הליכא רב וניא לבא חספה לע הליחתמ הנמתנש הרקמב הקירזב םג וייונימ
ש רדגב וניא לבא וייונימל " ב .
9
פשה םנמא " א ) אס םיחספ (. במרה ירבדמ קייד " לה ם ' הוספ " מ ) גי : א ( ש םגש " תובשחמ תבורעתב לסופ וניא ב , הארנ הז לבא
שודיחכ , תטיש יפל דחוימב במרה " םשה יוניש לש דחא ןידכ םהינש ללכש ם .
גייוצנזור לאכימ ברה 199
ז . וייונימל אלש - ישר תוטיש , ר " ת , רו " ח
ש ןיב םיניחבמ םינושארה לכ ןיא םלוא " וייונימל אלשו ב . ישר ) אס . ד " דו יונישב לבא ה " ןיאש ימכ ה
םילעב ול , בס וירבד ןייעו . ד " ארק יאהב ה , קערו " םש א ( ש ןידמ לוספ וייונימל אלשש רובס " ב , חספ ינאשו
ש תבשחמ לחו רקיע ותליכאו ותטיחשש תונברק ראשמ " ב ) וייונימל אלש ונייהד ( הקירזה לע ףסונ הטיחשב .
ג קיידל שיו םירחאל ןיוכתמב קר ךייש וייונימל אלש ישרלש וירבדמ ם , שב ומכ " ללכב ב . ליזא ישרש הארנו
םיחבזבש ותטישל ) ונ (: ןייונמה ןמ בשחיהל ידכ ןברקב תינוממ תולעב ןניעבש ריבסה אוה . ירגה ריבסהו " ז
) לה ' ק " ד פ " ונ ףד םיחבז ה ' ( הרפכה לע תולעבל תמצמוצמ תונברק ראשב תולעבש וירבדב םירחא םילעב ןכתיו
רשבה לע ) םחל איבמ רפכתמהו רשב לכוא קזינהש רושה טלחויב - פע " ב י " גי ק ' .( קב תולעב לבא " הנוש פ
הזגה יפ לע רשבה תליכא ןינעל םג ולש תויהל חספה ךירצו " לש כ " וסוכת ."
10
קפקפל םוקמ שי ןיידע ישר יפל
שו הטיחשב וייונימל אלש לש םדמעמ םא " קר םיהז הקירזב ב וא רישכהל וא ןינעל וליפא וא ונמזב חספ לוספל
ונמזב אלש חספב לוספל . םה דחא ןיד תעבוק ונמזב חספה רשכה תריקע םאש הארנו . תעקפה תניחבמ לבא
םימלש תרותב םג לספיש ונמזב אלש חספ םשה , םהיניב קלחל םוקמ ראשנ .
ר םג " ש לוספ לש בחרה הוה וייונימל אלשש ריבסה ת " זל רבעמ ב הקיר . ןיידעש ןכתי ותעדל לבא
ש לש יללכה ןידה קולח " ק תטיחשב וייונימל אלש לש דחוימה ןידהו הקירזב ב " תובשחמ תבורעת יבגל פ . זו " ל
) חנש ןמיס רשיה רפס ' ":( םילעב תבשחמ ינווג ירת אכיא ונמזב חספבו : וא הטיחשב בשחמש םילעב תבשחמ
םשל אלש ומד קורזל תנמ לע הכלוהב וא הלבקב םילעב . שרפמדכ ןילסופ ןייונמ ןיאש תצקמ וליפא איההבו
ןמשל אלשו ןמשלכ ונייהו םיחבזב . אלש הטיחשב בשחמש םיחבז ראשב הניאש תרחא הבשחמ ימנ אכיאו
טחשנ דימתב םיחספב אלא ללכ םיחבזב ירייא אל הבשחמ איההבו הקירזב הל ילת אלו םילעב םשל . איההבו
ל ןייונמ ןניאש תצקמ הבשחמ ילספ א . וסוכת תושפנ תסכממ םיחספב הבשחמ איהה ןל אקפנו . שרפמד יברלו
אבוכיע ןל אקפנו בכעל בותכה תונשל היל שירד אלו הז הלט יל סוכ וריבחל רמואש םדאכ וסוכת םיחבזב
ילספד תובשחמ ראשמ , ךה הלספ ימנ יכה ". ןויצל תויואר תודוקנ המכ . רשכ םג " ש לש יללכה ןידה רידגה ת " ב
קל רשקהב הקירזב " והנכ אוה פ " וייונימל אלש !" שש שיגדה ומצע אוה " תויגוסב ונודינ וייונימל אלשו ב
םידרפנ תורוקמ לע םידסוימו תוקולח . תבורעת ןינעל וייונימל אלש לש דמעמה תולתל שדיח אוה ףוס ףוס
תה תקולחמב תובשחמ " מ דמלנ יא יברו ק " וסוכת " וא ) יברב ותנבהכ ( ראשל ןוימדמ הבשחמ ילוספ ) םג זאו
לסופ - אס הנשמה דגנ (!.
11
. שו וייונימל אלש תומדל םא םג עבקית וז תקולחמ הרואכל " אלש חספ ןינעל ב
ונמזב חספה רשכה רוקעל וחכ תניחבמ ונמזב .

10
ירגה " ש ןיב ןיחבמ םש ז " ב - הרפכה לע תולעב ןידמש , וייונימל אלשו - הליכאה לע תולעבב דחוימ ןידש . ירגה " ןכ םג ז
סותו ישר תוטיש ןיב הושה ' הז קוליחל םימיכסמ םהינשש . שש ותעדב רמול הארנ ןייגוסב ישר רואל לבא " וייונימל אלשו ב
ש ןיד םימשיימש אוה שודיחהו שממ דחא ןיד " הליכאו הטיחשל חספב ב . ירגהו ישר תוטיש רואל " תולעב לש ודמעמו ז
ק תליכאו תטיחשב " חספה תטיחשל לבגומ ילוא םישדק תטיחשב תוחילשל ךרוצהש ןיבהל ןתינ פ , תוחילשה גוסש תוחפל וא
גשומב אטבתמש יפכ " ותומכ םדא לש וחולש " חספב אלא וניא . במ ןישודק ןייע : - גמ ) . רתא לע ימלשוריבו ( ישרב , סות , סות '
ארה " ש , נפב " י , הנקמה רפסב , ושבו " ךורב תחנמ ת ) גי םינמיס - זט .( מכאו " ל .
11
ר תנבה " דות ירבדל דוגינב תדמוע יבר ירבדב ת " יבר ה .
ב וייונמל לאשו םילעב יוניש ןינעב חספ ןברק 200
קב תולעב לש שדוחמ ןיד שי םא " חספ ןברק תטיחשו תליכאב דחוימב רושקש פ , עיצהל םוקמ שי
ר ירבדמ ךופה " ת . ןכתי ש הוה וייונימל אלשש " ש הנושש אלא ב " קר לח אוהש הזב תונברק ראשמ חספב ב
הקירזב אלו הטיחשב .
12
קש שרפנ םא תרבתסמ רתוי דוע וזכ הדמע " וניאו ונימב דחוימ ירמגל ןברק וניה פ
תונברקה ראש ללכב . ק ןיא הנה " ארקיוב תונברקה תמישרב עיפומ פ , םייסיסבה ויתורדגהמ המכב אוה הנושו
מ תונברק ראש - אצוי לוספ יבגל , וכו הליכאה יכרדו ינמזו . םיפסונ םירבד קר ולא םיניד ןיאש ןכתיו , אלא
ןיטולחל דרפנ דמעמ לע םה םידיעמ . רחא םוקמב ) ו ךרכ יבצ לוק - ז , נה ירמאמב " ל ( אלשש הדבועהש יתעצה
שו המשל " חספב םילסופ ב , תאטחב ומכ , הז שדוחמ דמעמ ףקשמ ילוא . ב אמלשבש תדמוע הרקיעש תאטח
הבדנל וליפא הלוע וניא התבוחל הרשכ הניא םא הרפכל . ק ןיא המל לבא " הבדנ תרותב רשכ םשה יונישב פ
תונברקה ראשכ ? ק םא אלפתהל ןיא ןכלו " ש לש םושייה יבגל םג שדוחמ פ " ב . םרוגה ןיאש םג רמול ןתינו
םילעבה תרפכ לש , שש עבוק ללכ ךרדבש " הקירזב קר לח ב , יש קב ךי " פ ) רקיעל יסחי לפט אוהש תוחפל וא
ק לש בייחמו תלעות " פ ( תונברק ראשכ . רה רובס הרואכלו " ח ) ס (. וז הטישכ . ישר ןכא ) ס : ד " ול ןיאש ימכ ה
םילעב ( ש לוספש אסריגה טטצמ " הטיחשב קר וניה חספב ב , והחוד אוה ףוסב לבא .
ח . וילכואל אלשו וייונימל אלש ןיב רשקה - סותה תטיש ' קערו " א
סות יפל ' ) אס . ד " שקתיאו ה ( שש " דוחל וייונימל אלשו דוחל ב , וייונימל אלש לש לוספה דוסי המ ?
וילכואל אלש לש ןורסיח הוה וייונימל אלש םתעדלש הארנו . הנשמה רדסב הנה ) אס (. וייונימל אלש לוספ
דחא דצמ וילכואל אלש ןיב עצמאב עיפומ , ךדיאמ אמטלו לרעל ןיבו . תה יפלו סו ' ) ד " וילכואל ה , וטחש ( רורב
וילכואל אלש ןידמ אלא םניא אמטו לרע ילוספש . אדסח ברו הבר ןיב תקולחמה םתעדלו ) אס (: ןילומל וטחשב
דחא ןידש ןויכ ןילכוא ןניאש ורפכתיש תנמ לע ןילכואל טחושב םג תכייש הקירזב םילרע וב ורפכתיש תנמ לע
הוה .
13
ידה אוהש םתעדל רמול ריבס ןכלו הליכא רוסיא לע ססובמ םג וייונימל אלש דוסיש ן . הנשמב ןייעו
םיחבז ) ונ (: ויונימל אלא לכאנ חספה ןיאש . םג אלא הטיחש תבשחמ לוספ קר וייונימל אלש ןידה ןיאש אצוי
הליכא לוספ הוה . ארמגה יפלו ) אס (. וייונימל אלשמ וילכואל אלש דמלש - " שיקתיא וסוכת ולכא יפל שיא
ל ןילכוא ןייונימ " םידרפנ םיניד ינש אלו םה דחא ןיד םהינשש .
קער ישודיחב ןייעו " א ) בס . ד ישר לע " ארק ה ( ןכ דמל הארנכש ) אלש לוספ ללכב אוה ויונימל אלשש
א ןיד םהינשו וילכואל ' ( איגוסב . ש ןידמ אוה יונמ וניאש לרעב ןורסיחהש שריפש ישר ירבד דגנ השקה אוה " ב ,
ג יונימ ןיאש לכ ירהש וילכואל אלש ללכב הוה ם . זו " ל " : ןיבהל יתיכז אלו . םילעב יונישד הז ארק ואלבד

12
קב הליכא לש ודוחיי " הנשמהמ רורב פ ) וע (: האמוטב לכאנ האמוטב אבש חספש , ה דועמו תורוקמ הבר . דוע הזב ןודנו
סותה ילעב תטיש יפל רמאמה ךשמהב ' וילכואל אלש לוספב םיללכנ םילוספה לכש . רגה וריבסהו " ירגהו מ " ד ) פ " לה ב ' ק " פ (
במרה ירבד תא םג " ק לש אצפחה םצע רידגמ הליכא לש םויקהש םושמ הז ןיעכ ם " פ . רגה יפל םג " תיזכרמ הליכאה ןיד ח , אלא
ךופהה ןוויכב - יונימה ןמ עקפוה אליממ הליכא רב וניאש לכש ! המכמ ראובמ םג חספה תברקה ךילהתב הטיחש לש ודוחיי
תויגוס . יונימה ןמ הכישמו יונימ יבגל תעבוק הטיחש ) טפ הנשמה (. םיניד המכ דועו . במרה ירבדב םג ןייעו " הע ן " תומש ת
) בי : ו ( גאשבו " זי ןמיס א ' ד " ןיב לש ןמזה ןינעב ראבא התעו ה חספה תטיחש יבגל קר אוהש םיברעה . מכאו " ל .
13
סות םנמא ' ע וייונימל טחשבש םיפיסומ םש " ש לוספ הוה וייונימל אלש ורפכתיש מ " וכל ב " ע , אלשש םושמ הז ןיא לבא
ש לוספ הוה הטיחשב וייונימל " ב , ש לש ףסונ לוספ שי הקירזל רשקב אקודש ללגב אלא " ב . סותו ' לש תואיצמהש םיחינמ
ש " אלשו ב םיהז וייונימל .
גייוצנזור לאכימ ברה 201
אמלעב לסופ , מ " ש םושמ היב תילד וייונימב אלש טחושב אהד חספב לוספ היה מ " אמלעב ב , מ " חספב מ
וילכוא םשל היהיש ךירצד תושפנ תסכמב םעטמ לוספד וילכואל אלש ללכב יוהד לוספ . ואל ןייונמ ןניאשו
ןה ןילכוא ".
14

ט . וייונימל אלש לש ודמעמ - במרה תטיש " ם
במרה יפלש הארנ לבא " ומצע ינפב ןיד הוה וייונימל אלש לוספ ם . במרהש אוה טושפ הרואכל " ם
ש לוספ בחרה הוה וייונימל אלשש ישר תדמע החוד " חספה תטיחשב ב . במרהש ונרעה רבכ " ש לוספב ןד ם " ב
רפנ םיקרפב וייונימל אלש לוספבו םיד , שש ותטיש רואלשו " של המוד אוהשו תודובעה לכב ךייש ב " םוקמ ןיא ק
ש תוהזל " וייונימל אלשו ב .
במרה ןיאש הארנ םג לבא " וילכואל אלש ןידמ הוה וייונימל אלשש רובס ם . רדסש ליעל ונעצה
וילכואל אלש ןידמ עבונ וייונימל אלשש הרומ ילוא הנשמה . עבק אקוד ארמגהש ריעהל שי לבא לש רוקמה ה
םדוק וייונימל אלש , וייונימל אלש לוספל וילכואל אלש לוספ ושקוה זא קרו . םה םינוש םינידש וא עמתשמו
ויונימל אלש לוספב טרפ הוה וילכואל אלשש וא שקיהב םירושק קרו . במרה אמשו " ןיבהו הזמ םשרתה ם
רקיע וייונימל אלשש . במרה " פב הטיחשב הבשחמ ילוספ תוכלהב ןד ם " להמ ב ' ק " םגו ליחתהש קרפב פ
יונימ לש תושירדהו הרובח ינינעב דקמתה . זו " ל ) ה " א ":( לע וסכת רמאנש וייונמל אלא חספה תא ןיטחוש ןיא
יח אוהשכ וילע ןינמתמ ןהש דמלמ השה . הרובח ינב ןיארקנה ןה חספה לע ןינמתמה ולאו ". בלישש קיידל שיו
הטיחשב יולת ונמזשו יונימל ךרוצה דחי . וליפאו ןברקה םצע רידגמה ידוסי ןיד הוה יונימש וירבדמ עמתשמ
ונמז עובקל אלא רוקמל קוקז אל . הב קר " במרה איבה ג " וילכואל אלש לש ןידה תא הנושארל ם , קר הז םגו
הרובחל ףרטצהל יוארש ימב רועישכ . דימו ) הב " ד ( במרה רזוח " יונימו הרובח ינידב טוריפ רתיב ןודל ם .
ל אב אוהשכ הנשמה ירבד טטצ ) אס ) (. ק " ב פ : ה ( במרה ךפוה " םדוק וייונימל אלשש ךכ הנשמה רדס תא ם
וילכואל אלשל ) הנשמה רדסכ ןרדיס אוה זא תובשחמ תבורעת לש ןידה טריפ אוהשכש ףא לע !(
במרה ירבד הרואכלו " סותו ם ' הנשמה יניד סחי תנבהב ילזא םתטישל . סותל דוגינב ' לכש םירובסש
הנשמה יניד וילכואל אלש לש ןידהמ םיעבונ , במרה יפל " וילכואל אלש ןמ אוה דרפנ םילרעל לש לוספה םג ם .
אדסח ברו הבר וקלחנ הנה ) אס : - בס (. ע ןילומל וטחשב " הקירזב םילרע ורפכתיש מ . רה שדיחו " י ) אס . דות " ה
וטחש ( ע וילכואל וטחשב וקלחנש ןידה אוהש " הקירזב וילכואל אלש ורפכתיש מ , פ ירהש אלשו לרע לוס

14
רגה ישודיחב ןייע " ירגהו מ " לה ד ' ק " במרהו איגוסה רבסהב פ " וילכואל אלש לש ןורסיח הוה וייונימל אלשש ם . ךלהמ יפל
הז , ק לש תדחוימה אצפחב רועיש הוהמ אלא תבכעמה ארבגה תבוח קר וניא ןברקה תליכא לש יאנתה " פ . ישודיחב ןייעו
רגה " במרה לע ח " ם ) לה ' ק " פ ( ש וירבדמ ךופה עמשנ - ק תליכא לש תולעבמו יוניממ עקפומ לוכאל יואר וניאש ימ לכש " פ , הזו
ולוספ . אלש יבגל עבוק וייונימל אלשש ךופהה ןוויכב לבא וילכואל אלשו וייונימל אלש ןיב ארמגה שקיהמ דמל אוה םגו
וילכואל , ארמגה ןמ עמשמדכ . פב תוכלהה רדסמ וירבדכ קדקדל שיו " ק תוכלהמ ב " פ , רמאמה ךשמהב ןודנש יפכ .
חספה תטיחש תעשב וייונימל אלש תבשחמש הנקסמה תובייחמ הליכאב רוסא וייונימל אלשש הדבועה ןיא ןבומכ ) הו " יבגל ה
אמטלו לרעל ( וילכואל אלש ןידמ לוספ . הלוח ןוגכ ישעמ ןורסיח ינאשו הז ןיד ןינעל םיוש הליכא ילוספ לכ ןיאש רמול ןתינ
רוסיאמ ןקזו אמטו לרע רוסיאמ וליפא וא וייונימל אלש . חה ירבדב ןייעו " אמטו לרע ןיב םג הזב ןיחבמש תוכלה יטוקילב ח !
וז ךרדב , רגה תיעב בשייל םג ןתינ " איגוסהמ ח ) חע םיחספ (. םחספב רשב תיזכ םהל ןיאש הרובח לש . ןידה לחש לבקנ םא םג
ולא יבגל םג וילכואל אלש לש , ןיאש חיכומ הז ןיא ולא םשל הטיחשב דרפנ לוספ םג , דחא ןיד לכה ןיא ילואו .
ב וייונמל לאשו םילעב יוניש ןינעב חספ ןברק 202
הוה וילכואל אלש לש דחא ןיד לכה וילכואל . ש לש תואיצמ םג שי ףסונבש ואל יאש עמשמו " הקירזב ב
ע וייונימל טחשב םג תכייש וז תקולחמ התיה " הקירזב וייונימל אלש רפכתהל מ . במרה תטיש םלוא " הנוש ם
איה . במרה " עירכמ ם ) ק " ב פ : ו ( הקירזב םילרע תבשחמ שיש אדסח ברכ , ןילכוא תבשחמ ןיא ותעדל לבא
ןברקה לוספל הקירזב ! םה םינוש םיניד וילכואל אלשו לרע ילוספ םג ותעדלש אופיא אצויו .
במרה " ע וייונימ םשל הטיחש לש הליבקמה הכלהה טימשה ם " וייונימל אלש קורזל מ . הזבש ןכתיו
סותכ רובס ' ש לש דרפנה ןידה ךיישש " ב . הז ילב לבא ) צמ שי םא וא ילב וייונימל אלש ךיישש תמייוסמ תואי
ש " םינורחא המכ תעצה ומכ ב ( אל וא הקירזב וייונימל אלש תבשחמ שי יא רוקחל םוקמ שי . יונימהש הדבועה
במרה וחוסינבו הטיחשה ןמזב עבקנ " םוצמיצ לע הרומ דחאכ הטיחשב ונמז תועיבקו יונימה תשירד בלשמ ם
הטיחשל יונימה תולח . ז הנקסמ ילואו במרה תטיש תמלוה ו " תפסונ הניחבמ םג ם . רגה הנה " ח ) לה ' ק " ב פ : ו
ןושארה עטקה ( במרה ןיב תקולחמהש ריעה " סותו ם ' לש ןידה תנבהב םהיניב תרחא תקולחממ תעבונ ןייגוסב
הדובעל הדובעמ ןיבשחמ . סות יפלש ' הנושארה הדובעה לע אוה דקומה רקיע , יאדו אדסח ברל םג ךכ םושמו
ל לוספ ןיא בשחתמ ףוס ףוסש ןויכ הקירזב םילרע תרפכ םשל השענש הטיחשב קר אלא המצע הקירזב לרע םש
הטיחשה בלשב ןיידע . במרה לבא " ם ) הוספ " וט מ : י ( דמעמב הדובעל הדובעמ ןיבשחמב םידקמתמש שריפש
כ אדסח בר יפלש רובס היינשה הדובעב הבשחמה " ומצע הקירזב לסופ לרע תבשחמש ש ) . רגהו " םא ןד ח
במרה ירבדב קיידל " ע טחושב וליפא וא הקירזב קר תלסופ תובשחמ תבורעתש ם " קורזל מ .( א " כ , במרה יפל " ם
ע טחושב םג " הקירזה בלשל סחיתמ הבשחמה רקיע וייונימל אלש קורזל מ , ללכ היבגל יונימ ןיד לח אל אמשו
הטיחש תעשב הקירזה לע בשחמב םג .
15

במרה ןיאש העירכמ היאר הרואכל שיו " מ ם וילכואל אלש גוסכ וייונימל אלש רידג . תדוקנ רקיע הנה
במרה לש ורפסמ רסח וייונימל אלשו וילכואל אלש יניד ןיב רשקה " ם . במרה ןיא " הנשמה ירבד טטצמ ם
םיחבזב ) ונ (: וייונימל אלא לכאנ חספ ןיאש !
16
במרה יפל אופיא אצוי " ןיד הוה וייונימל אלש לש לוספהש ם
מל ךרוצהש ללגב דרפנ ק תברקה תרדגהב יזכרמ ןיד הוה הרובחו תולעב לש יוני " פ .
רומאה לכ רואל , ונמזב אלש חספ רישכהל לגוסמ וייונימל אלש םא הלאשל רוזחנ . הרואכל ישר יפל
שכ ןודינ הז " ונמזב חספ רשכה רוקעל ןינעל תוחפל הטיחש תעשב םג שממ ב . סותה יפל ' הטיחש תבשחמ ןיא
של ךייש וייונימל אלש " ב וכו םילרעל וא וילכואל אלש תבשחמכ ןודינ אוהו . במרה יפל לבא " םוקמ ראשנ ם

15
רגב ןייעו " רתא לע ח ) ינשה עטקה ( ש תבשחמ בלישש " במרה לש וקספ ריבסהל ידכ וילכואל אלש ןידב םג ב " טחשש ם
רשכש תורמל חספב ותבוח וב אצוי ןיא וילכואל אלש קורזל . ותעדל , ה אליממו וייונימל אלש גוסל ךפוה וילכואל אלש הו
שכ " ותבוח תאצל ינהמ וניא לבא רשכ ןברקהש ותומכ רפכתמ ןיאש ימל ב . רגה וירבד ךשמהב " ש ןיב ןיחבה ח " אלשו ב
רה תטיש יפל וייונימל " ח . מכאו " ל .
16
הסב ןייע " סרל מ " ג ) ל " העק ת - זעק ( פירגה ריעהש " במרה יפל הליכאה בכעמ יונימה ןיאש קיסהו וז תרכינ הטמשה לע פ " ם .
למ קייד ןכו במרה ןוש " לה ם ' ק " ג פ : ט . סותה ירבד תא ןייצ םג אוהו ' נאש " ץ ) ותב " וצ תשרפ כ ( אלש הליכא רוסיא ןיאש
הטיחשה תלסופ וזכ הבשחמש אלא וייונימל , ינש חספב בייחתיו חספה תוצמ תמייקמ יונימ ילב הליכא ןיא ףסונבו . תלאש
מל ןטק יבגל םג תררועתמ יונימ ילב הליכא " תובא תיבל השש ד אתיירואד ואל . סותה ' ) חפ םיחספ . ד " הש ה ( ןטקש שדיח
שממ רוסיא לכואשכ םג ךוניח תרותב לכוא . רה לבא " בשרהו ן " םירדנ א ) ול (. חספה לע תונמתהל בויח ןיאש לכש וקיסה , ןיא
יונימ ילב לוכאל רוסיא . במרה תטיש " וניתיגוסב ותטיש לע רוא הקיפמ הניא וז איגוסב ם , במרהש " ם ) לה ' ק " פ ה : ה - ו ; ב : ג , ד ,
ח , אי ( חספה תליכאבו יונימב ןטקל אתיירואד דמעמ שיש רובס הארנכ . תובא תיבל השש רובס םא ותעדב םינורחאה וקלחנו
ואל וא אתיירואד . רגה ירבד ןייעו " ח ) לה ' ק " ה פ : ו , תובא תיבל הש ןינעב ליסנטסבו .(
גייוצנזור לאכימ ברה 203
קפקפל . דחא דצמ , ש םע תינורקע ההז וייונימל אלש לש לוספה ןיא " םימייוסמ םיאנת םנשיש ןכתיו ב ) ומכ
וכו והומכ רפכתמ וניאש ימ םשל (. ש ןיא םהב " וייונימל אלש ללכב ב . נימל אלש לוספ המוד ילוא ןכלו וייו
וכו לרע לוספל . אסיג ךדיאמ לבא , בכעמה רבדו השירד םתס וניא תמייוסמ תולעב תמרלו יונימל ךרוצהש ןכתי
ק תוצמ םויקב " אדירג פ , הז ןברק ןייפאמהו רידגמה רבד הוהמ אלא . וייונימל אלש לוספ אקודש ןכתי ןכלו
ונמזב אלש חספ רישכמו רקוע .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->