You are on page 1of 2

Dibuixa les gràfiques de les següents funcions i digues les característiques

principals:

y=x+2 y = x2 + 2

Y = 2x y= x–3
Dibuixa la gràfica de la següent funció definida a trossos i digues les
característiques principals:

-1 si x < -2

f(x) = - x2 + 3 si -2 ≤ x ≤ 2

x–3 si x > 2