You are on page 1of 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

MDBOSC)/………/………..(……..../….…..) Oleh :…………………………………………………………………….

MATRIKS EDARAN DOKUMEN PUSAT SETEMPAT MAJLIS DAERAH BALING

BAH. PERANCANG BANDAR


JAB. MINERAL & GEOSAINS
JAB. PERANCANG BANDAR

BANDAR & PERLESENAN


BAH. INFRASTRUKTUR &
BAH. BANGUNAN MDB

BAH. PERKHIDMATAN
BAH. LANDSKAP MDB
JAB. PERKHIDMATAN
PJBT. TANAH BALING

TELEKOM MALAYSIA

JAB. ALAM SEKITAR


TANAGA NASIONAL
JAB. PENGAIRAN &

JAB. BEKALAN AIR


JAB. KERJA RAYA

MEKANIKAL MDB
JAB.KESIHATAN

PEMBETUNGAN

JAB. BOMBA &


PENYELAMAT

& DESA MDB


kod dokumen

JUMLAH
SALIRAN

BERHAD

BERHAD
& DESA

MDB
OSC
* PEMAJUAN TANAH
Pelan ubah syarat & pecahan sempadan 001 1 4 2 2 9
pelan penyerahan & pemberimilikan
semula
002 1 4 2 2 9
PRA PEMBINAAN
Pelan kebenaran merancang 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
003
Lap. Cadangan pemajuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Pelan kerja tanah 004 1 1 1 1 1 1 6
Pelan nama taman, jalan & no. Bangunan 005 1 1 2 1 1 6
Pelan pembangunan landskap 006 1 1 1 1 1 1 6
Pelan jalan & parit 007 1 2 2 3 8
PELAN BANGUNAN
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13
Pelan bangunan 008
2 1 2 1 1 1 1 1 10
Pelan struktur (tetulang / konkrit) 009 1 3 4
Pelan sanitari 010 1 1 1 1 1 5
Pelan sistam pembetungan 011 1 3 1 1 6
Pelan sistem bekalan air 012 1 2 1 1 5
Pelan sistem bekalan elektrik 013 1 2 1 4
Pelan lampu jalan 014 1 1 1 3

Lap. Penilaian alam sekitar (EIA) 015 1 5 1 7


Pelan Keperluan Bomba 016 5 5

* submission kepada PTD - Pemohon rujuk sendiri.


Edaran matriks untuk permohonan individu (rumah sesebuah)
* Bagi keperluan-keperluan pelan, sila rujuk senarai semakan OSC 001-014