1

การใช้ยาระหว่างการตัง
้ ครรภ์

การใช้ ย าระหว่ า งการตั ้ง ครรภ์ เ ป็ นสิ ง่ ที ส
่ ำา คั ญ มาก

ทั ้ง นี เ้ พราะว่ า ยาที แ
่ ม่ ไ ด้ รั บ เข้ า ไปสามารถซึ ม ผ่ า นไปยั ง
ทารกได้ทางรก อันตรายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ กับทารกในครรภ์นัน

ขึ้น อย่่ กั บ ระยะการตั ้ง ครรภ์ ความเข้ ม ข้ น ของยาและ
ความสามารถในการซึมผ่านรกไปยังทารก(ยาทีล
่ ะลายใน
ไขมันได้ดีจะผ่านรกได้ง่ายกว่า )เช่นถ้าแม่ได้รับยาแอมเฟ
ตามีน (Amphetamine)ในเดือนแรกๆของการตัง้ ครรภ์ จะ
ทำา ให้ทารกมีโอกาสพิการตัง้ แต่กำา เนิดโดยเฉพาะทีเ่ กีย
่ ว
กั บ หลอดเลื อ ดและหั ว ใจ ถ้ า มารดาได้ รั บ ยาแอสไพริ น
ตั ง้ แต่ ร ะยะ 3 เดือ นแรกของการตั ้ง ครรภ์ ท ารกที ค
่ ลอด
ออกมาจะมีความผิดปกติทางเลือด โดยเลือดจะแข็งตัวช้า
ลง
นอกจากนีแ
้ ล้วการให้ยาในระหว่างแม่ให้นมล่กก็ต้อง
ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง มาก เพราะมี ย าหลายชนิ ด ที ถ
่ ่ ก ขั บ
ออกทางนำา
้ นม เมือ
่ ทารกดืม
่ นมแม่ก็ได้รับยานัน
้ ด้วย เช่น
ยาเตตร้าซัยคลิน ทีถ
่ ่กขับออกทางนำา
้ นมจะมีผลทำาให้ฟัน
เด็กเปลีย
่ นเป็ นสีนำา
้ ตาลและผุง่ายดังนัน
้ เมือ
่ กล่าวโดยสรุป
ควรหลีกเลีย
่ งการใช้ยาในหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิง่
ใน 3 เดื อ นแรกและระหว่ า งการให้ น มล่ ก เพราะอาจ
ทำา ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พิ ก า ร ไ ด้ ใ น ท า ร ก ถ้ า ใ ช้ ย า อ ย่ า ง ไ ม่
ระมัดระวัง ถ้ามีความจำา เป็ นต้องใช้ควรอย่่ในความด่ แล
ของแพทย์ หรือปรึกษาการใช้ยากับเภสัชกร
ยาทีร
่ วบรวมในตารางนีไ้ ด้มีการศึกษาทดลองในสัตว์
แล้วว่าอาจจะมีผลทำาให้เกิดความผิดปกติของทารกใน
ครรภ์ ดังนัน
้ จึงอาจไม่จำาเป็ นเสมอไปว่ายาเหล่านีต
้ ้อง

2

ทำาให้เกิดความพิการของทารกในคนจริง แต่อย่างไร
ก็ตามก็ควรจะเป็ นข้อระมัดระวังในการใช้ยาเหล่านีโ้ ดยไม่
จำาเป็ นในระหว่างการตัง้ ครรภ์หรือให้นมบุตร
ชื่อยา/ ผลต่อทารก

1. ยาแก้ปวดและยาแก้ไข้
salicylate

-ทำำให้ระยะกำรคลอดของมำรดำนำนขึ้น

-ทำรกอำจมีควำมพิกำรของระบบประสำท,หัวใจ, ปำกแหว่ง

เพดำนโหว่,hypospadias

- ทำรกเลือดออกง่ำย

Acetaminophen(Paracetamol)

-โดยมำกไม่มีผลเสียถ้ำใช้ขนำดตำ่ำๆและช่วงสั้นๆ

- ควำมพิกำรที่อำจพบได้ในทำรกคือข้อตะโพกเคลื่อ น เท้ำ

ปุก,ต้อกระจก

- ถ้ำมำรดำได้ร ับขนำดสูงใกล้คลอดจะมีพิษต่อทำรก

2.ยาชาและยาสลบ

ยาชาและยาสลบเกือบทุกชนิดผ่านรกได้ดี

-กดกำรห ำยใจข อง ท ำร ก (ยกเ ว้ น Succinylchloride และ

Curare)

พยาบาลดมยาที่ทำางานตลอดระยะเวลาการ

-พบควำมพิ ก ำรแต่ กำำ เนิ ด ในทำรกมำกกว่ ำ ตั้ งครรภ์ ป กติ

ประมำณ 3 เท่ำ, มีกำรแท้งและคลอด
ก่อนกำำหนดมำกกว่ำปกติ

3.ยาระงับการชัก
Barbiturates

ใบหน้ ำผิ ดปกติ .จมู ก แบน.ปั สสำวะ. แขนขนผิ ดปกติ เ ติ บ โ ต ช้ ำ ปั ญ ญ ำ อ่ อ น (Fetal ประมำณร้อยละ 10 Hydantoin Syndrome)พ บ ไ ด้ -ถ้ำใช้ระยะท้ำยของกำรตั้งครรภ์ ทำรกจะมีกำรแข็งตัวของเลือด ผิดปกติ 4. ลดกำรขับถ่ำย Estriol ในมำรดำ 5.3 -ขนำดสูง ทำำ ให้ท ำรกในครรภ์ เ ติ บ โตช้ ำ .หนังตำตก) -ถ้ำมำรดำได้ร ับ ยำเป็ นเวลำนำนทำรกจะแสดงอำกำรขำดยำ แบบยำเสพติด -ถ้ำใช้ใกล้คลอดจะกดกำรหำยใจของทำรก Phenytoin -ทำรกที่ คลอดจะมีจมูกสั้นและแบน.ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด แมกนีเซี่ยม ซัลเฟต -ถ้ำใช้ในระยะใกล้คลอดจะกดกำรหำยใจของทำรก มีอำกำรตัวอ่อน ปวกเปี ยกหรือชักได้ ยาขับปั สสาวะ -ทำรกมีเกล็ดเลือดตำ่ำ.วิตามินและเหล็ก วิตามิน A -ถ้ำใช้ปริ มำณมำกทำำ ให้ เ กิ ด ควำมพิ กำรของไต และระบบขั บ ถ่ำย.ระบบประสำท วิตามิน D -โรคหั ว ใจชนิ ด Supravalvular aortic stenosis ใบหน้ ำ ผิ ด ปกติ และปั ญญำอ่อน วิตามิน K .ตำห่ำง. ตำห่ ำง.

เมธิซิลิน.เพนนิซิลิน -ผ่ำนรกได้ดี ยังไม่พบผลเสียต่อทำรก โคไตรมอกซาโซล -ยังไม่พบว่ำทำำให้เกิดควำมพิกำรในทำรก แต่ไม่ควรใช้ในรำยที่ มำรดำหรือทำรกขำด เอ็นซัยม์ G-6-PD เตตราซัยคลิน -ทำำให้ทำรกฟั นเหลือง.ยาต้านจุลชีพ เพนนิซิลิน แอมพิซิลิน -ผ่ำนรกได้ดี ระดับเลือดในทำรกสูงกว่ำในมำรดำแต่ ยัง ไม่พ บ อันตรำยในทำรก ไดคลอกซำซิลิน.ฮอร์โมนและยาเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ ยากินคุมกำาเนิด -อำจพบควำมพิกำรของหลอดเลือ ดใหญ่ และแขนขำกุ ดใน ทำรกได้มำกกว่ำปกติเล็กน้อย Glucocorticoids -ถ้ำใช้เป็ นเวลำนำนทำำ ให้ทำรกในครรภ์เติบโตช้ำ กำรทำำ งำน ของต่อมหมวกไตในทำรกลดลง .Enamel เจริญไม่เต็มที่ อำจพบ ต้อกระจกหรือมือพิกำรได้ 7.4 -ถ้ำให้ขนำดสูงใกล้คลอดจะทำำ ให้ทำรกตัวเหลืองและทำำ ลำยตับ ของทำรกได้ เหล็ก -อำจทำำให้เกิดควำมพิกำรแต่กำำเนิดในทำรกได้ 6.ฟั นผุง่ำย.

ถ้ ำ ใช้ ใ กล้ ค ลอด กำรควบคุ ม อุณหภูมิของทำรกจะเสียไป 9.เหล้า.เพดำนโหว่ ถ้ำใช้ใกล้คลอดทำรกจะมีกล้ำม เนื้ ออ่อนแรง.ก่อนคลอดจะกดกำรหำยใจของทำรก Chlopromazine -แท้ ง มำกขึ้ น.ข้อต่อ. ปั ญญำอ่อน บุ ห รี่ -ทำรกในครรภ์ เ จริ ญ เติ บ โตช้ ำ นำ้ ำหนั ก แรกเกิ ด น้ อ ย มำรดำจะตกเลือดก่อนคลอดมำกขึ้น กำรเติบโตของ ทำรกหลังเกิดก็ช้ำกว่ำปกติ .5 อำจพบเพดำนโหว่ . คลอดก่อน กำำหนด 8. ประสำท.บุหรีแ ่ ละสารอื่นๆที่มารดาได้รับจากสิ่งแวดล้อม เหล้ า -เกิ ด ”Fetal Alcohol Syndrome”พบได้ ป ระมำณ 30- 70%ของมำรดำที่ด่ ม ื เหล้ำจัด มีควำม พิกำรของใบหน้ำ.ตัวเย็น และอำจแสดง อำกำรขำดยำหลังเกิดได้ Haloperidol -ถ้ำใช้ในระยะต้นของกำรตั้งครรภ์ทำรกแขนขำพิกำรได้ Pethidine -ถ้ำใช้ในระยะ 1-3 ชม.ทำำ ให้ เ กิ ด ตำพิ ก ำร.หัวใจ.หัวใจและแขนขำผิดปกติ และพบทำรก ตำยคลอดมำกกว่ำปกติ ยารักษาโรคคอพอกเป็ นพิษ -ทำำให้เกิดโรคคอพอกในทำรก ซึ่งอำจมีผลกดเบียดทำงเดิน หำยใจของทำรกได้.ยารักษาโรคจิตและประสาท Diazepam -ทำรกมีปำกแหว่ง .

มีผลต่อการ C เต้นของหัวใจ ไม่ควรใช้ในหญิงมี ครรภ์ มีรายงานการใช้ยาในหญิงครรภ์ Acyclovir B Albendazole C 274 คน ไม่มีรายงานอาการข้าง เคียง มีรายงาน teratogenic ในสัตว์ ทดลอง ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ .ควำมพิกำรทำงระบบประสำท.ทำรกเติบโตช้ำทั้งใน ครรภ์และหลังเกิด สู ด ดมนำ้ ามั น เครื่ อง -ควำมผิ ด ปกติ ท ำงสมองและรู ป ร่ ำ งของ ศีรษะ ยาทีม ่ ีการสัง่ ใช้บ่อย ๆ ในหญิงมีครรภ์ Pregna ncy ชือ ่ ยา Acetylcysteine categor y B (Fetal / Neonatal effects) ไม่มก ี ารศึกษาการใช้ยาในหญิงมี ครรภ์ ทดลอง แต่ Pseudoephedrine (Triprolidine + e) ครรภ์ หตุ ไม่มีรายงาน teratogenic ในสัตว์ Actifed Pseudoephedrin หมายเ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน สามารถผ่านรกได้ .6 กาแฟ -พบควำมพิกำรในหนู.อำจทำำให้ทำรกในครรภ์เติบโตช้ำ ตะกัว่ -แท้ง.

urinary retention .vomiting มีรายงานเกิด Theophylline withdrawal [ apnea spells] 1 ราย มีรายงานเกิด limb reduction defects .anomalous right mandible . ไม่พบอันตรายใน Aspirin C ( D ถ้าให้ขนาดส่งใน 3rd trimester) ทารก มีการศึกษาไม่พบความผิดปกติของ ทารกจากการใช้ยานี ้ แต่ถ้าใช้ยา . left talipes Amitriptyline D equinovarus . micrognathia .7 มีรายงานการใช้ยาระหว่างตัง้ ครรภ์ Allopurinol C Aluminum C hydroxide น้อย ไม่มีรายงานอาการไม่พึง ประสงค์ในทารก ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ มีรายงานทารกพิการแต่กำาเนิด [ limb and skull defects ] จาก Amiloride B มารดาทีไ่ ด้รับยา Amiloride .ห้ามใช้ใน 1st trimester Ampicillin B ยาผ่านรกได้. hypospadias .swelling of hands / feet.Propranolol.Captopril ร่วมกัน ซึง่ อาจเป็ นผลจากการใช้ยา Captopril nonteratogenic ยาสามารถผ่านรก ได้ อาจทำาให้เกิด toxicity ในทารก แรกเกิดได้ เช่น tachycardia Aminophylline C .ไม่พบอันตรายในทารก Amoxycillin B ยาผ่านรกได้.irritability .

3rd trimester (แต่อาจเป็ นผล Atenolol D จากโรคทีม ่ ารดาเป็ น) อาจเกิด อาการแสดงของ beta blockade เช่น bradycardia. ยา สามารถผ่านรกได้ มีรายงานทารก นำา ้ หนักตัวน้อย เมือ ่ มารดาใช้ยาใน 2nd. hypoglycemia . การใช้ยา aspirin ในหญิง ใกล้คลอด อาจทำาให้ระยะเวลาใน การตัง้ ครรภ์นานขึน ้ และ prolong labor และอาจทำาให้เกิดความผิด ปกติของการแข็งตัวของเลือดใน ทารกเพราะ aspirin ไปลด collagen induced platelet aggregation เพิม ่ ความเสีย ่ งในการ เกิด intracranial hemorrhage Pregna ncy ชือ ่ ยา categor y หมายเ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ หตุ (Fetal / Neonatal effects) ไม่มีอบ ุ ัติการณ์เกิด teratogenic. hypotension.8 high dose เป็ นเวลานาน อาจเกิด teratogenic . intrauterine growth rate Atropine C อาจกระตุ้นให้เกิด tachycardia ใน ทารก. มีรายงานการใช้ยานี ้ ในหญิงใกล้คลอดพบทารกเป็ นโรค หัวใจแต่กำาเนิด [ defects in septation of truncus arteriosus ] 1 ราย .ไม่ควรใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์ .

eye/ear .virus vaccine ไม่แนะนำา ให้ใช้ในหญิงมีครรภ์ ไม่มีรายงานความผิดปกติของ Betamethasone C Benzhexol C Bisacodyl C ทารก. มี Chloroquine C รายงานเกิดความผิดปกติในทารก .9 BCG C เป็ น live.ยาสามารถผ่านรกได้ มี รายงานเกิด leukocytosis ด่ใน Trihexyphenidyl ไม่ควรใช้ . left-sided hemihypertrophy . cochleovestibular paresis และ wilms' tumor ( อายุ 4 ปี ) Chlorpheniramin e B มีการศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ 3. กระตุ้นการบีบตัวของ ลำาไส้ ลดการด่ดซึมเกลือแร่และนำา ้ มีรายงานการเกิด teteragenic ใน Bromhexine Cafergot? B NO ช่วง 3 เดือนแรกของการตัง้ ครรภ์(1 st Trimester) ด่ใน Ergotamine Carbamazepine C อาจทำาให้เกิด malformation ได้ Ceftriazone B ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ระมัดระวังการใช้ยานีใ้ นหญิงมี ครรภ์ มีรายงานเกิด cardiovascular Chloramphenicol C collapse [ gray syndrome ] ใน ทารกทีม ่ ารดาได้รับยานีใ้ น final stage ของการตัง้ ครรภ์ เป็ น drug of choice ในการรักษา มาลาเรียในหญิงมีครรภ์ .931 คน พบความพิการแต่กำาเนิด ของทารก 57 คน .

femal genitalia defect. Pregna ncy ชือ ่ ยา categor y หมายเ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ หตุ (Fetal / Neonatal effects) nonteratogenic . ยาสามารถผ่าน รกได้ มีรายงานเกิดความพิการของ ทารกทีม ่ ารดาได้รับยาใน 1st trimester ถ้าได้รับยาขนาดส่งอาจ Chlorpromazine C เกิด hypotonia . hydrocephaly.paralytic ileus .polydactyly in black .depressed reflexes .10 defects .jaundice . dislocated hip.persistent extrapyramidal syndrone low dose สามารถให้ในหญิงมีครรภ์ได้ Cholera Vaccine C Killed bacteria vaccine.lethargy . GI defects . สามารถ ให้ได้ถ้าจำาเป็ น ยาผ่านรกได้ ไม่มีรายงานความผิด Cimetidine B Clotrimazole C ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ Cloxacillin B ยาผ่านรกได้ Colchicine C ใช้อย่างระมัดระวัง Co-trimoxazole C Dexamethasone C ปกติของทารก อาจเกิด kernicterus ในทารกแรก เกิด ไม่มีรายงานความผิดปกติของ .

enamel hypophasia อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน . B syndromes other than Down's . clubfoot . defects of diaphragm มีรายงานเกิด withdrawal ในทารก 1 ราย Domperidone C Dopamine C Doxycycline ชือ ่ ยา D Pregna หมายเ ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ใช้ยาอย่างระมัดระวังใน 2nd และ 3rd trimester/neonatal toxicity ทำาให้เด็กมีฟันเปลีย ่ นสีอย่างถาวร . eye/ear defects. genitourinary defects. Diazepam D inguinal hernia .cardiac defects .ยาสามารถผ่านรกได้ มี รายงานเกิด leukocytosis มีรายงานเกิด cleft lip / palate. ventricular septal defect.11 ทารก.948 คน พบความพิการแต่กำาเนิด 40 คน .pyloric stenosis มีรายงานเกิด withdrawal Diclofenac B ไม่มีข้อม่ล (DDI) B ไม่มีข้อม่ล Digoxin C ไม่เป็ น teratogenic agent Dimenhydrinate B Didanosine ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ แต่ถ้าให้ ทาง IV อาจเกิด oxytocic effects มีการศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ 2. inguinal heria . Diphenhydramin e hypospadias.

Down's syndrome Estrogen. eye and ear anomalies . มี รายงานทารกหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ C เกิด teratogenic ในสัตว์ทดลอง X ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ( ยกเว้น Erythromycin B erthromycin estolate ห้ามใช้ใน หญิงมีครรภ์ ) ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ . eye and ear anomalies .Conjug ated ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ . มีรายงาน X เกิด cardiovascular defect.12 ncy categor หตุ y ครรภ์ (Fetal / Neonatal effects) C [first trimeste r] D [ 2 nd เกิด neonatal hypotension ที ่ Enalapril C* and 3 rd รุนแรง พบ oligohydramnios ใน ทารกหลายราย อาจทำาให้ renal trimeste function ของทารกผิดปกติ r ] Ephedrine Epinephrine(Adr enaline) Ergotamine (Carfergot?) C ไม่มีอบ ุ ัติการณ์เกิด teratogenic . มีรายงาน Estradiol X เกิด cardiovascular defect. Down's syndrome .

hypoglycemia ไม่ควรใช้ Glibenclamide ในหญิงมีครรภ์ เกิด embryotoxic และ teratogenic ในสัตว์ทดลองบางสายพันธ์มี รายงานทารกแฝดลำาตัวติดกัน ใน Griseofulvin หญิงมีครรภ์ทใี ่ ช้ยานีใ้ น first C trimester Guaifenesin C ไม่มีข้อม่ล Haloperidol C มีรายงาน แขนขาผิดปกติ Pregna ncy ชือ ่ ยา categor y หมายเ หตุ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ (Fetal / Neonatal effects) .13 ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ . eye and ear anomalies . Down's Ethinyl-Estradiol X Ethambutol B ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ Folic acid A ปลอดภัยในหญิงครรภ์ syndrome ยาสามารถผ่านรกได้ มีรายงาน Furosemide C Gemfibrozil B electrolyte disturbance และ ปั สสาวะมาก ไม่มีข้อม่ล ยาขนาดส่งทำาให้เกิดพิษต่อ cranial Gentamicin nerve ค่่ที ่ 8 มีรายงานเกิดการ C ได้ยินผิดปกติในทารก C ยาผ่านรกได้ มีรายงานเกิด ear defects . มีรายงาน เกิด cardiovascular defect.

มีรายงานเกิด Hydralazine C thrombocytopenia และ bleeding ในทารกทีม ่ ารดาได้รับยาใน third trimester. Globulin C Killed virus vaccine สามารถให้ได้ ในหญิงมีครรภ์ C ไม่มีข้อม่ล C ไม่มีข้อม่ล ไม่มีรายงานความพิการแต่กำาเนิด ของทารก.ใกล้คลอด ไม่มี Ibuprofen B อุบัติการณ์เกิด teratogenic แต่ ข้อม่ลมีจำากัด มีรายงานเกิด persistent pulmonary hypertension ในทารกแรกเกิด Imipramine D มีรายงานเกิด bilateral amelia 1 .มีรายงานเกิด Hydrocortisone C cataracte ( 1 ราย ) Immunosuppression ( 1 ราย ) บริษัทไม่แนะนำาให้ใช้ในหญิงมีครรภ์ Hydroxyzine C เพราะไม่มีข้อม่ลยืนยันความ ปลอดภัย ***ด่เพิม ่ เติมได้ทศ ี ่ ่นย์ DIS*** Hyoscine ***ด่เพิม ่ เติมได้ที ่ ศ่นย์ DIS*** [D: 3 rd trinuster.14 Hepatilis B Vaccine Hepatitis A vaccine Hepatitis B Imm. Hydrochlorothiaz ide B ใช้ได้ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ยา สามารถผ่านรกได้ .

myoclonia. convulsion .or > 34 weeks มีรายงานเกิด oliguric renal failure .hemorrhage .15 ราย. cleft palate. ความผิดปกติของ abdominal muscle 1 ราย exencephaly. .intestinal perforation ในทารกทีค ่ ลอดก่อนกำาหนด . บาง รายงานพบว่า psychomotor activity ช้าลง . อาจ ทำาให้เกิด constriction ของ fetal ductus arteriosus ทีม ่ ีหรือไม่มี ภาวะลิน ้ tricuspid รัว ่ ร่วมด้วย Influenza Vaccine เป็ น inactivated virus vaccine ควร ใช้ในกรณีที ่ serious underlying C disease เป็ นยาทีแ ่ นะนำาให้ใช้ในหญิงมีครรภ์ Insulin ไม่ผ่านรก ใช้รักษาเบาหวานใน B หญิงมีครรภ์ Pregna ncy ชือ ่ ยา Isoniazid categor y C หมายเ หตุ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ (Fetal / Neonatal effects) มีการศึกษาในมารดา 85 คน : ทารกผิดปกติ 10 คน . adrenal hypophasis 1 ราย แต่การศึกษาใน first trimester 161 ราย ไม่พบความผิดปกติ อาจเกิด neonatal withdrawal D > 48 Indomethacin B* Hr.

hypospadias .16 talipes . มีการศึกษา เพิม ่ เติมไม่พบว่าอัตราความผิดปกติ ของทารกเพิม ่ ขึน ้ เกิด hemorrhagic ในทารกแรกเกิด 2 ราย แนะนำาให้ Vitamin k ป้ องกัน Isosorbide dinitrate Ketamine Ketoconazole C D C ไม่มีข้อม่ลการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ ไม่มีรายงานความผิดปกติในทารก และสัตว์ทดลอง ยังไม่มีรายงานความปลอดภัยใน คน.ควรหลีกเลีย ่ ง ไม่มีรายงานความผิดปกติในสัตว์ Ketoprofen B Levonorgestrel X ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ Lidocaine B ไม่มีรายงานความปลอดภัย Lincomycin B ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ Loperamide B ทดลอง เกิด fetal addiction ถ้ามารดาใช้ยา ติดต่อกันเป็ นเวลานาน ยาผ่านรกได้ จะกดการหายใจ หรือ เกิด hypotonia ถ้าให้ยาในช่วงใกล้ Lorazepam D Loratadine B ยังไม่มีข้อม่ล B ยาผ่านรกได้ Magnesium sulfate คลอด Live. attenuated virus vaccine Measles NO ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์เพราะจะ ทำาให้ทารกได้รบ ั เชือ ้ ได้ .

17 Mebendazole Medroxyprogest erone C ไม่ควรใช้ใน 1st trimester ไม่ควรใช้ยานีใ้ นหญิงมีครรภ์ . carcinogenic ในหน่ มีรายงานเกิด mild-line facial defects Metronidazole B [ holotelencephaly and unilateral eleft lip/palate ] 2 ราย จาก มารดาทีไ่ ด้รับยาทีใ่ นสัปดาห์ที ่ 5-7 ของการตัง้ ครรภ์ MMR Vaccine C อาจเกิดอันตรายต่อทารกได้ ( ควร ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เดือนก่อน . D CNS defect . Mefenamic acid C ไม่มีข้อม่ล Metformin B ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ ยาผ่านรกได้ ใช้อย่างระมัดระวังใน Metoclopramide หญิงมีครรภ์. มี รายงานเกิด cardiac malformation. ควรใช้ใน hyper- B emesis gravidarum Pregna ncy ชือ ่ ยา categor y หมายเ หตุ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ (Fetal / Neonatal effects) ไม่มีข้อม่ลยืนยันการเกิด teratogenic แต่ยานีท ้ ำาให้เกิด mutagenic ในแบคทีเรีย .masculinization of female fetuses and limb defects.

Opium B* D หาก ไม่มีคามเกีย ่ วข้องกับการพิการแต่ high กำาเนิดของทารก แต่การใช้ยาเป็ น .masculinization of female fetuses and limb defects. การใช้ยาในขณะคลอด อาจกด prolong การหายใจของทารก เกิด sinusoidal fetal heart rate pattern Moduretic B ด่ใน Amiloride+Hydrochlorothaizide เป็ น live attenuated virus vaccine Mumps C Naloxone B ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์เพราะอาจ ทำาให้ทารกได้รบ ั เชือ ้ ไว้ ยาสามารถผ่านรกได้ มีรายงานการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ โดยไม่เกิด fetal toxicity เคยมีการ Nifedipine ใช้ยานีใ้ นการรักษา premature C labor no data on crossing the placenta ไม่ควรใช้โดยเฉพาะใน first Norfloxacin trimester เพราะยากลุ่มนีอ ้ าจทำาให้ C เกิด fetal cartilage damage ไม่ควรใช้ยานีใ้ นหญิงมีครรภ์ .18 ตัง้ ครรภ์) D หาก ไม่มีความเกีย ่ วข้องกับการพิการแต่ high Morphine B* dose หรือ กำาเนิดของทารก แต่การใช้ยาเป็ น เวลานานจะเกิด newborn addiction . X CNS defect . มี Norgestrel รายงานเกิด cardiac malformation.

การใช้ยาในขณะคลอด อาจกดการหายใจของทารก เกิด sinusoidal fetal heart rate pattern ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ . มีรายงาน Oral Contraceptive เกิด cardiovascular defect.19 dose หรือ prolong เวลานานจะเกิด new born addiction. eye X and ear anomalies . Down's syndrome Oxytocin X ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ Pregna ncy ชือ ่ ยา categor y หมายเ หตุ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ (Fetal / Neonatal effects) Therapeutic dose ใช้ได้อย่าง ปลอดภัย . toxic dose . high dose มีรายงาน Paracetamol B เกิด fetal kedney disease ใน new born(1 ราย) . C เกิด Hydantoin syndrome เป็ น inactivated virus vaccine ใช้ เฉพาะในรายทีจ ่ ำาเป็ น . แาน เกิด fetal liver toxicity Penicillins B ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ อาจทำาให้เกิดความพิการแต่กำาเนิด Phenobarbital D ได้ คล้ายกับ phenytoin อาจทำาให้ เกิด hemorrhagic disease ในทารก fetal/newborn addiction Phenytoin D Poliovirus Inactivated Vacc.

20 Poliovirus.hypoglycemia . มีผลต่อการเต้นของ หัวใจ ไม่ควรใช้ ไม่มีข้อม่ลยืนยันความปลอดภัย Pyrazinamide C ควรใข้ยาอย่างระมัดระวัง Pyridoxine ( B6) A ปลอดภัย Quinine X ยาขนาดปกติ ไม่เกิด teratogenic ขนาดส่งเกิด numerous defects . . 3rd trimester ( แต่ อาจเป็ นผลจากโรคทีม ่ ารดาเป็ น ) Propranolol C อาจเกิด อาการแสดงของ beta blockade เช่น bradycardia . ยาสามารถ ผ่านรกได้ มีรายงาน ทารกนำา ้ หนักตัวน้อย เมือ ่ มารดาใช้ ยาใน 2nd . ใช้เฉพาะใน กรณีทจ ี ่ ำาเป็ น ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ยา Prednisolone C สามารถผ่านรกได้ . intrauterine growth rate มีรายงานคลอดทารกผิดปกติ 7 Propylthiouracil D ราย อาจทำาให้เกิด mild hypothyroidism ในทารก มีรายงาน เกิด goiter ในทารก 2 ราย Pseudoephedrin e C ยาผ่านรกได้ .primarily of CNS and limbs มี รายงานเกิด thrombocytopenia .Live C fetal risk unknown .มีรายงานเกิด cataracte ( 1 ราย ) Immunosuppression ( 1 ราย ) ไม่มีอบ ุ ัติการณ์เกิด teratogenic .hypotension .

21 hemolysis ในทารกทีม ่ ภ ี าวะพร่อง G6PD fetal risk unknown .renal tract defect มีรายงานเกิด Hemorrhagic ในทารก 3 ราย แนะนำาให้ป้องกันด้วย vitamin k Rubella C ระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์เพราะ อาจทำาให้ทารกได้รับเชือ ้ ไว้ ใช้ป้องกัน premature labor .limb malformation .Human virus vaccine ใช้เป็ น postexposure C prophylaxis Pregna ncy ชือ ่ ยา categor y Ranitidine B Riboflavin ( B2) A หมายเ หตุ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ (Fetal / Neonatal effects) ไม่รายงานเกิด teratogenic ในสัตว์ ทดลอง ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ เกิด teratogenic ในหน่ มีรายงาน เกิด anencephaly Rifampicin C . ยา Salbutamol C สามารถผ่านรกได้ ไม่มีรายงาน congenital defects มีรายงานเกิด fetal tachycardia Silver sulfadiazine B ไม่มีข้อม่ล . เป็ น killed Rabies.hydrocephalus .

มีรายงานเกิด Theophylline withdrawal [apnea spells] 1 ราย Thiamine ( B1 ) A ไม่มีข้อม่ล Thyroid A ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ..vomiting .มี รายงานความพิการแต่กำาเนิด 61 คน จากมารดาทีไ่ ด้รับยาทัง้ หมด 1944 คน ใช้อย่างระมัดระวังใน หญิงมีครรภ์ .nonteratogenic . ยา Terbutaline สามารถผ่านรกได้ ไม่มีรายงาน B congenital defects มีรายงานเกิด fetal tachycardia Tetanus antitoxin D ไม่มีข้อม่ล Tetanus toxoid C ไม่มีข้อม่ล ใช้ยาหลังจากอายุครรภ์ 5 เดือน ทำาให้ทารกมีฟันเหลืองแบบถาวร .22 Simethicone C ข้อม่ลยืนยันความปลอดภัยมีน้อย ยาขนาดส่งทำาให้เกิดพิษต่อ cranial Streptomycin nerve ค่่ที ่ 8 มีรายงานเกิดการ D ได้ยินผิดปกติในทารก ใช้ป้องกัน premature labor . ยับยัง้ การเจริญเติบโตของ fibula Tetracycline D* B topical ในทารกคลอดก่อนกำาหนด .irritability . ยาสามารถผ่าน รกได้ อาจทำาให้เกิด toxicity ใน Theophylline C ทารกแรกเกิดได้ เช่น tachycardia .

paralytic lieus. persistent extrapyramidal syndrome low dose สามารถใช้ในหญิงมีครรภ์ได้ Trihexyphenidyl C Trimethoprim C ไม่มีข้อม่ลยืนยันความปลอดภัยใน การใช้ยา รายงานส่วนใหญ่บ่งชีว้ ่าปลอดภัยใน . ยาสามารถผ่าน รกได้ มีรายงานเกิดความพิการของ ทารกทีม ่ ารดาได้รับยาใน 1st trimester ถ้าได้รับยาขนาดส่งอาจ Thioridazine C เกิด hypotonia . depressed reflexes. jaundice.jaundice .paralytic ileus .23 Pregna ncy ชือ ่ ยา categor y หมายเ หตุ อาการผิดปกติทเี ่ กิดกับทารกใน ครรภ์ (Fetal / Neonatal effects) nonteratogenic .lethargy .persistent extrapyramidal syndrome low dose สามารถให้ในหญิงมีครรภ์ได้ Triamcinolone C ไม่มีรายงานความผิดปกติในทารก nonteratogenic.depressed reflexes . lethargy. ยาสามารถผ่านรก ได้ มีรายงานเกิดความพิการของ ทารกทีม ่ ารดาได้รับยาใน 1st trimester ถ้าได้รับยาขนาดส่งอาจ Trifluoperazine C เกิด hypotonia.

24 หญิงมีครรภ์ มีรายงานเกิด Niikawa-Kuroki syndrome 1 ราย [ mental and physical growth retardation and craniofacial anomalies ] Typhoid Verapamil Vitamin K (phytonadione) Zidovudine C C C C เป็ น killed . Categories C : การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ามีอันตรายต่อตัว อ่อนหรือทำาให้ตัวอ่อนพิการ แต่ไม่มีการศึกษาในคน หรือ ไม่มีการ ศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและคน 4. Categories A : การศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ในไตรมาสแรก ไม่พบว่ามีอน ั ตรายหรือมีโอกาสจะเป็ นอันตรายต่อทารก 2. Categories X : การศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในคนพบว่าทำาให้ ตัวอ่อนผิดปกติ หรือมีหลักฐานจากประสบการณ์การใช้ยาในคนว่า . มีรายงานเกิด heart block (1 ราย) ไม่มีข้อม่ล ไม่มีรายงาน teratogenic ในสัตว์ ทดลอง 1. bacteria vaccine ใช้ได้ในหญิงมีครรภ์ ยาผ่านรกได้. Categories B : การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบว่ายาทำาอันตราย ต่อตัวอ่อนหรือทำาให้ตัวอ่อนพิการ แต่ไม่มีการศึกษาในคน หรือ แม้ว่าการศึกษาในสัตว์ทดลองจะพบอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ แต่การศึกษาทีเ่ ชือ ่ ถือได้ในคนกลับไม่พบอันตรายใด ๆ 3. Categories D : มีหลักฐานว่ายาทำาให้เกิดอันตรายต่อทารกใน ครรภ์มารดาได้ แต่ในสถานการณ์ทจ ี ่ ำาเป็ น เช่นผ้้ป่วยอาการรุนแรง และไม่มียาทีป ่ ลอดภัยกว่าหรือมีแต่ใช้ไม่ได้ผล อาจพิจารณาให้ใช้ ยาได้ แม้จะเสีย ่ งก็ตาม 5.

.go.moph.bkhc.th/bk/modules. William and Wilkins.th/linkm/otherrx.asp 3. London. http://www.pharmacy.25 ทำาให้ทารกผิดปกติ และความเสีย ่ งนีม ้ ีน้า ำ หนักเหนือประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ เอกสารอ้างอิง 1. Yaffe SJ. 1990. Briggs GG. drug. Freeman RK.php?name=News&file=print&sid=3 2.ac. 3 rd edi. Drugs in pregnancy and lactation.psu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful