Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
GA VIT XIEM

GA VIT XIEM

Ratings:
(0)
|Views: 1,569|Likes:
Published by thanhdung1987

More info:

Published by: thanhdung1987 on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
Khi chúng ta nói v 
ph
ươ 
ng pháp c
a ch
nghĩa Marx, chúng ta làm vi
c v 
ớ 
i nh
ng t
ư
t
ưở 
ng cung c
p n
n t
ngcho nh
ng ho
t đ 
ng c
a chúng ta trong phong trào công nhân, nh
ng l
p lu
n mà chúng ta đ 
ư
a ra trongnh
ng cu
c th
o lu
n mà chúng ta tham gia, và nh
ng bài báo chúng ta vi
ế
t.Th
ườ 
ng đ 
ượ 
c ch
p nh
n là ch
nghĩa Marx đ 
ượ 
c c
u thành t
ba ngu
n g
c chính. M
t trong nh
ng ngu
n g
cđó đ 
ượ 
c phát tri
n t
nh
ng phân tích c
a Marx v 
n
n chính tr
n
ướ 
c Pháp, c
th
là cu
c cách m
ng t
ư
s
nPháp vào nh
ng năm 1790, và nh
ng cu
c đ 
u tranh giai c
p sau đó trong su
t nh
ng năm đ 
u th
ế
19. M
tngu
n g
c khác c
a ch
nghĩa Marx là cái đ 
ượ 
c g
i là kinh t
ế
h
c Anh, nh
ng phân tích c
a Marx v 
h
th
ng t
ư
 b
n ch
nghĩa nh
ư
nó đã phát tri
n
ở 
n
ướ 
c Anh. Ngu
n g
c còn l
i c
a ch
nghĩa Marx, v 
ph
ươ 
ng di
n l
ch s
l
n đ 
u tiên đ 
ượ 
c đ 
ra, và đ 
ượ 
c g
i là "tri
ế
t h
c Đ
c", và đó là khía c
nh mà tôi mu
n nói đ 
ế
n
ở 
đây.Đ
b
t đ 
u, chúng ta c
n nói r
ng n
n t
ng c
a ch
nghĩa Marx là ch
nghĩa duy v 
t. T
c là, ch
nghĩa Marx b
tđ 
u t
t
ư
t
ưở 
ng cho r
ng v 
t ch
t là b
n ch
t c
a m
i th
c t
i, và r
ng v 
t ch
t t
o ra t
ư
t
ưở 
ng, ch
không ph
ing
ượ 
c l
i.Nói cách khác, t
ư
t
ưở 
ng và t
t c
m
i th
xu
t phát t
t
ư
t
ưở 
ng - nh
ng t
ư
t
ưở 
ng ngh
thu
t, khoa h
c, lu
tpháp, chính tr
, đ 
o đ 
c và ti
ế
p n
a..- nh
ng th
đó th
c t
ế
xu
t phát t
th
ế
gi
ớ 
i v 
t ch
t. "Trí tu
" .., t
ư
t
ưở 
ng và nh
ng quá trình t
ư
t
ưở 
ng, là s
n ph
m c
a b
não; và b
n thân b
não, và do đó b
n thân t
ư
t
ưở 
ng, xu
t hi
nt
m
t tr
ng thái nh
t đ 
nh c
a s
phát tri
n c
a v 
t ch
t s
ng. Chúng là s
n ph
m c
a th
ế
gi
ớ 
i v 
t ch
t.Do đó, đ 
hi
u đ 
ượ 
c b
n ch
t đích th
c c
a ý th
c con ng
ườ 
i và xã h
i, nh
ư
b
n thân Marx đã làm, là v 
n đ 
"không ph
i là b
t đ 
u t
cái mà con ng
ườ 
i nói, t
ưở 
ng t
ượ 
ng, quan ni
m ... đ 
đi đ 
ế
n con ng
ườ 
i b
ng x
ươ 
ng b
ngth
t; mà là t
th
c t
i, t
con ng
ườ 
i ho
t đ 
ng, và t
nh
ng c
ơ 
s
ở 
c
a đ 
ờ 
i s
ng th
c t
ế
c
a h
gi
i thích s
pháttri
n c
a nh
ng ph
n ánh và nh
ng ti
ế
ng vang t
ư
t
ưở 
ng c
a h
quá trình đ 
ờ 
i s
ng hi
n th
c này. Nh
ng
ot
ưở 
ng đ 
ượ 
c t
o thành trong đ 
u óc c
a con ng
ườ 
i cũng v 
 y, c
n đ 
ượ 
c coi là nh
ng hình
nh c
a nh
ng quá trìnhs
ng hi
n th
c c
a h
, có th
đ 
ượ 
c xác nh
n m
t cách kinh nghi
m ch
nghĩa b
ng nh
ng ti
n đ 
t ch
t và b
gi
ớ 
i h
n b
ở 
i nh
ng ti
n đ 
t ch
t này. Đ
o đ 
c, tôn giáo, siêu hình h
c, t
t c
nh
ng gì còn l
i c
a h
t
ư
t
ưở 
ng và nh
ng d
ng t
ươ 
ng
ng c
a ý th
c, do đó không còn gi
cái v 
đ 
c l
p đ 
ượ 
c n
a. Chúng không có l
ch s
,không có s
phát tri
n nào; mà chính là con ng
ườ 
i, trong quá trình phát tri
n n
n s
n xu
t v 
t ch
t c
a h
nh
ng m
i liên h
n
i t
i v 
t ch
t gi
a h
ớ 
i nhau, cùng v 
ớ 
i s
t
n t
i th
c t
ế
c
a h
, đã bi
ế
n đ 
i suy nghĩ c
ah
và nh
ng s
n ph
m c
a suy nghĩ c
a h
. Đ
ờ 
i s
ng không ph
i đ 
ượ 
c quy 
ế
t đ 
nh b
ở 
i ý th
c, mà là ý th
c đ 
ượ 
cquy 
ế
t đ 
nh b
ở 
i đ 
ờ 
i s
ng. Trong ph
ươ 
ng pháp ti
ế
p c
n th
nh
t (phi duy v 
t), đi
m b
t đ 
u là ý th
c ch
ế
ng
nhân s
ng; ph
ươ 
ng pháp th
hai (duy v 
t), thích h
ợ 
p v 
ớ 
i b
n thân nh
ng cá nhân s
ng hi
n th
c, và ý th
c ch
còn đ 
ượ 
c coi là ý th
c c
a h
mà thôi." (H
t
ư
t
ưở 
ng Đ
c, ch
ươ 
ng m
t).M
t nhà duy v 
t ch
nghĩa do đó s
tìm l
ờ 
i gi
i thích không ph
i t
nh
ng t
ư
t
ưở 
ng, mà là t
b
n thân nh
nghi
n t
ượ 
ng v 
t ch
t, d
ướ 
i d
ng nh
ng nguyên nhân v 
t ch
t và không ph
i là nh
ng s
can thi
p phi t
nhiên b
ở 
i chúa hay cái gì đ 
i lo
i nh
ư
th
ế
. Và đây là m
t khía c
nh đ 
c bi
t quan tr
ng c
a ch
nghĩa Marx, làm tách bi
t m
t cách rõ ràng ph
ươ 
ng pháp này ra kh
i nh
ng ph
ươ 
ng pháp t
ư
duy và logic đ 
ượ 
c thi
ế
t l
p trong xã h
it
ư
b
n.S
phát tri
n c
a t
ư
duy khoa h
c trong nh
ng qu
c gia châu Âu vào th
ế
17 và 18 đã đ 
l
ra m
t s
nh
ngtính ch
t mâu thu
n th
c s
, v 
n còn l
i trong cách ti
ế
p c
n c
a các lý thuy 
ế
t gia t
ư
s
n ngày nay. M
t m
t cóm
t s
phát tri
n h
ướ 
ng đ 
ế
n ph
ươ 
ng pháp duy v 
t. Các nhà khoa h
c đi tìm ki
ế
m nh
ng nguyên nhân. H
không ch
ch
p nh
n nh
ng hi
n t
ượ 
ng t
nhiên nh
ư
là nh
ng phép màu do chúa s
p đ 
t, h
đi tìm l
ờ 
i gi
ithích cho mình. Nh
ư
ng cùng lúc nh
ng nhà khoa h
c này ch
ư
a n
m đ 
ượ 
c m
t hi
u bi
ế
t nh
t quán hay duy v 
tth
c ti
n; và th
ườ 
ng là, đ 
ng sau nh
ng l
ờ 
i gi
i thích cho nh
ng nh
ng hi
n t
ượ 
ng t
nhiên, h
cũng th
 y,
ở 
cu
i s
ợ 
i dây sích, bàn tay c
a chúa ch
m vào.
 
Cách ti
ế
p c
n nh
ư
th
ế
ch
p nh
n, hay chí ít là đ 
ng
cho kh
năng, r
ng th
ế
gi
ớ 
i v 
t ch
t chúng ta s
ng trong
ở 
đi
m t
n cùng đ 
ượ 
c t
o nên b
ở 
i nh
ng l
c l
ượ 
ng
ở 
bên ngoài nó, và r
ng ý th
c hay t
ư
t
ưở 
ng có tr
ướ 
c tiên, theocái nghĩa là chúng có th
t
n t
i đ 
c l
p v 
ớ 
i th
ế
gi
ớ 
i th
c t
i. Cách ti
ế
p c
n này, đ 
i l
p l
i v 
ớ 
i ch
nghĩa duy v 
t,chúng ta g
i là "ch
nghĩa duy tâm".Theo nh
ư
cách ti
ế
p c
n này, s
phát tri
n c
a nhân lo
i và c
a xã h
i - c
a ngh
thu
t, khoa h
c ... - b
b
c ch
ế
không ph
i là b
ở 
i nh
ng quá trình v 
t ch
t mà là b
ở 
i s
phát tri
n c
a các t
ư
t
ưở 
ng, b
ở 
i s
hoàn h
o hay s
suy đ 
i c
a t
ư
t
ưở 
ng con ng
ườ 
i. Và không ph
i là ng
u nhiên mà cái cách ti
ế
p c
n ph
bi
ế
n này, dù đ 
ượ 
c nói ra hay không, tràn ng
p trong nh
ng tri
ế
t thuy 
ế
t c
a ch
nghĩa t
ư
b
n.Nh
ng nhà tri
ế
t h
c và các s
gia t
ư
s
n nói chung coi h
th
ng hi
n th
ờ 
i là t
t nhiên. H
ch
p nh
n r
ng ch
nghĩa t
ư
b
n là m
t d
ng hoàn h
o, m
t h
th
ng hoàn b
không th
đ 
ượ 
c thay th
ế
b
ở 
i m
t h
th
ng nào m
ớ 
i vàcao h
ơ 
n. Và h
c
g
ng trình bày t
t c
l
ch s
đã qua nh
ư
là nh
ng n
l
c kém tr
ng đ 
i h
ơ 
n nh
m đ 
t đ 
ượ 
c cái"xã h
i hoàn h
o" mà h
tin là ch
có ch
nghĩa t
ư
b
n là đã đ 
t đ 
ượ 
c ho
c có th
đ 
t đ 
ượ 
c. Vì v 
 y, khi chúng ta nhìn vào nh
ng tác ph
m c
a m
t s
nhà khoa h
c và nhà t
ư
t
ưở 
ng t
ư
s
n vĩ đ 
i nh
t trongquá kh
hay th
m chí c
trong ngày nay, chúng ta có th
th
 y h
có khuynh h
ướ 
ng l
n l
n trong đ 
u óc mìnhnh
ng t
ư
t
ưở 
ng duy v 
t và duy tâm nh
ư
th
ế
nào. L
 y ví d
, Isaac Newton, ng
ườ 
i nghiên c
u nh
ng quy lu
t c
ơ 
h
c và nh
ng quy lu
t chuy 
n đ 
ng c
a các hành tinh và các v 
t th
hành tinh, đã không tin r
ng nh
ng quátrình này b
ch
ế
ng
b
ở 
i đ 
u óc hay t
ư
t
ưở 
ng. Nh
ư
ng ông l
i tin vào m
t s
thúc đ 
 y lúc ban đ 
u cho v 
t ch
t, vàcái đ 
 y ban đ 
u này đ 
ượ 
c cung c
p b
ở 
i m
t d
ng l
c l
ượ 
ng siêu t
nhiên, b
ở 
i Chúa.Theo cách t
ươ 
ng t
ngày nay có nhi
u nhà sinh v 
t h
c ch
p nh
n t
ư
t
ưở 
ng cho r
ng các loài cây c
i và đ 
ng v 
tđã ti
ế
n hóa t
lo
i này sang lo
i kia, và r
ng con ng
ườ 
i b
n thân nó cũng là m
t s
phát tri
n t
m
t gi
ng loàitr
ướ 
c đó. Và cũng có nhi
u ng
ườ 
i trong b
n h
bám l
 y cái khái ni
m cho r
ng có m
t s
khác nhau v 
ch
t gi
atrí tu
c
a con ng
ườ 
i và đ 
u óc c
a đ 
ng v 
t, k 
ế
t lu
n r
ng có m
t linh h
n b
t di
t r
ờ 
i b
c
ơ 
th
con ng
ườ 
i saukhi ch
ế
t. Ngay c
m
t s
nh
ng nhà khoa h
c xu
t chúng nh
t cũng l
n l
n ph
ươ 
ng pháp duy v 
t và nh
ng t
ư
t
ưở 
ng duy tâm theo ki
u này, v 
ph
ươ 
ng di
n khoa h
c mà nói đi
u này th
c s
là l
c h
u, và có liên h
ớ 
i mathu
t và mê tín nhi
u h
ơ 
n là v 
ớ 
i khoa h
c.Do đó ch
nghĩa Marx đ 
ư
a ra m
t s
đo
n tuy 
t m
t cách h
th
ng và căn b
n v 
ớ 
i ch
nghĩa duy tâm d
ướ 
i m
ihình th
c, và phát tri
n trong nó m
t hi
u bi
ế
t duy v 
t v 
nh
ng gì đang di
n ra trong th
c t
ế
. Ch
nghĩa duy  v 
t là th
ế
gi
ớ 
i quan cung c
p m
t trong nh
ng kh
ở 
i đi
m căn b
n cho ch
nghĩa Marx. Kh
ở 
i đi
m căn b
n cònl
i là phép bi
n ch
ng.
PHÉP BIỆN CHỨNG
Phép bi
n ch
ng đ 
ơ 
n gi
n là logic c
a s
n đ 
ng, hay là logic c
a tri giác thông th
ườ 
ng c
a nh
ng nhà ho
tđ 
ng phong trào. Chúng ta đ 
u bi
ế
t r
ng m
i th
đ 
u không đ 
ng yên, chúng luôn thay đ 
i. Nh
ư
ng còn có m
td
ng logic khác đ 
i l
p l
i v 
ớ 
i phép bi
n ch
ng mà chúng ta g
i là logic hình th
c, là th
đ 
c bi
t tiêu bi
u trongxã h
i t
ư
b
n. Có l
c
n thi
ế
t ph
i b
t đ 
u b
ng m
t b
c phác th
o s
ơ 
l
ượ 
c nh
ng gì hàm ch
a trong phép này.Logic hình th
c d
a trên cái đ 
ượ 
c bi
ế
t là quy lu
t đ 
ng nh
t, nó nói r
ng A b
ng A.. t
c là các v 
t là cái màchúng là, và các v 
t này đ 
ng trong m
i quan h
xác đ 
nh đ 
i v 
ớ 
i nhau. Còn có nh
ng quy lu
t phái sinh kháct
quy lu
t đ 
ng nh
t; ví d
, n
ế
u A b
ng A, thì khi đó A không th
b
ng B, hay C.Tho
t nhìn, ph
ươ 
ng pháp t
ư
duy này d
ườ 
ng nh
ư
cũng là tri giác thông th
ườ 
ng; và th
c t
ế
nó là m
t công c
t
ư
duy vô cùng quan tr
ng, m
t ph
ươ 
ng pháp r
t quan tr
ng trong s
phát tri
n c
a khoa h
c và trong cu
c cáchm
ng công nghi
p đã t
o d
ng nên xã h
i ngày nay. S
phát tri
n c
a toán h
c và s
h
c c
ơ 
b
n, ch
ng h
n, làd
a trên logic hình th
c. B
n không th
d
 y cho m
t đ 
a tr
b
n c
u ch
ươ 
ng mà l
i không dùng đ 
ế
n logic hìnhth
c. M
t c
ng m
t b
ng hai, và không ph
i là b
ng ba. Và t
ươ 
ng t
, ph
ươ 
ng pháp c
a logic hình th
c cũng làc
ơ 
s
ở 
cho s
phát tri
n c
a c
ơ 
h
c, hóa h
c, sinh v 
t h
c...
 
 Ví d
, trong th
ế
18 nhà sinh v 
t h
c ng
ườ 
i Scandinavia Linnaeus đã phát tri
n m
t h
th
ng phân lo
i chot
t c
nh
ng sinh v 
t đã bi
ế
t. Linnaeus chia t
t c
nh
ng v 
t s
ng thành nh
ng l
ớ 
p, b
, h
, trong b
kh
, h
ng
ườ 
i, gi
ng ng
ườ 
i và gi
ớ 
i thi
u loài homo sapiens.H
th
ng phân lo
i này đem l
i m
t b
ướ 
c ti
ế
n kh
ng l
trong lĩnh v 
c sinh h
c. L
n đ 
u tiên, nó t
o ra kh
năng nghiên c
u m
t cách th
c s
có h
th
ng v 
cây c
i và đ 
ng v 
t, đ 
so sánh và đ 
i chi
ế
u các gi
ng đ 
ng v 
t và cây. Nh
ư
ng nó d
a trên logic hình th
c. Nó d
a trên phát bi
u r
ng homo sapiens b
ng v 
ớ 
i homo sapiens;m
t con giun đ 
t b
ng v 
ớ 
i m
t con giun đ 
t và c
th
ế
.. Nói cách khác, nó là m
t h
th
ng c
đ 
nh và c
ng nh
c.Theo nh
ư
h
th
ng này thì không th
có chuy 
n m
t loài này b
ng v 
ớ 
i m
t loài khác nào đó, n
ế
u không thì h
th
ng phân lo
i này s
hoàn toàn b
s
p đ 
.Trong lĩnh v 
c hóa h
c cũng t
ươ 
ng t
,
ở 
đây thuy 
ế
t nguyên t
c
a Dalton mang ý nghĩa m
t b
ướ 
c ti
ế
n kh
ng l
.Thuy 
ế
t Dalton d
a trên ý t
ưở 
ng r
ng v 
t ch
t đ 
ượ 
c t
o thành t
các nguyên t
, và m
i m
t lo
i nguyên t
hoàntoàn tách bi
t và riêng có đ 
i v 
ớ 
i b
n thân nó - t
c là hình dáng và cân n
ng là c
a riêng nguyên t
đó và khôngph
i là c
a nguyên t
nào khác.Sau Dalton có xu
t hi
n m
t h
th
ng phân lo
i ít nhi
u c
ng nh
c nh
ư
th
ế
, m
t l
n n
a l
i d
a trên logic hìnhth
c c
ng nh
c, nói r
ng m
t nguyên t
hydro là m
t nguyên t
hydro, m
t nguyên t
carbon là m
t nguyên t
carbon... Và n
ế
u m
t nguyên t
nào đó có th
là m
t nguyên t
khác, thì toàn b
h
th
ng phân lo
i này, h
th
ng phân lo
i t
o lên n
n t
ng c
a hóa h
c hi
n đ 
i, s
s
p đ 
.Gi
ờ 
đi
u quan tr
ng là th
 y đ 
ượ 
c r
ng ph
ươ 
ng pháp logic hình th
c có nh
ng gi
ớ 
i h
n c
a nó. Đó là m
tph
ươ 
ng pháp r
t t
t cho cu
c s
ng hàng ngày, nó đem l
i cho chúng ta m
t phép g
n đúng h
u ích đ 
i v 
ớ 
i vi
cnh
n th
c các v 
t. Ch
ng h
n, h
th
ng phân lo
i c
a Linnaeus v 
n còn h
u d
ng đ 
i v 
ớ 
i các nhà sinh h
c;nh
ư
ng t
tác ph
m c
a Charles Darwin chúng ta có th
nh
n th
 y nh
ng y 
ế
u kém c
a nó.Darwin đã ch
ra r
ng trong h
th
ng c
a Linnaeus có m
t s
loài cây có tên g
i r
t khác nhau, nh
ư
là nh
ngloài khác nhau v 
 y, nh
ư
ng th
c s
chúng l
i r
t gi
ng nhau. Và cũng có nh
ng cây v 
ớ 
i cùng tên g
i, cùng loài, lành
ng bi
ế
n d
c
a cùng m
t loài cây, mà chúng l
i r
t khác nhau. Vì v 
 y ngay t
th
ờ 
i c
a Charles Darwin đã có th
nhìn vào trong h
th
ng phân lo
i c
a Linnaeus và nói "ôh,h
n là ph
i có sai sót
ở 
đâu đó". Và t
t nhiên tác ph
m c
a Charles Darwin đã cung c
p m
t c
ơ 
s
ở 
mang tính h
th
ng cho h
c thuy 
ế
t ti
ế
n hóa, h
c thuy 
ế
t l
n đ 
u tiên tuyên b
r
ng m
t loài này có th
chuy 
n hóa thành m
tloài khác. Và đi
u đó đ 
l
i m
t l
h
ng l
ớ 
n trong h
th
ng Linnaeus. Tr
ướ 
c Charles Darwin, ng
ườ 
i ta tin r
ng s
l
ượ 
ngcác loài trên hành tinh chính xác b
ng s
l
ượ 
ng các loài đ 
ượ 
c Chúa t
o ra trong 6 ngày đ 
u tiên - t
t nhiên làngo
i tr
nh
ng loài đã b
l
t l
i h
 y di
t - và r
ng nh
ng loài còn s
ng sót đã không h
thay đ 
i gì trong su
thàng tri
u năm. Nh
ư
ng Darwin đã đ 
ư
a ra t
ư
t
ưở 
ng v 
s
bi
ế
n đ 
i c
a các loài, và ch
c ch
n là ph
ươ 
ng phápphân lo
i cũng ph
i thay đ 
i theo.Nh
ng gì áp d
ng vào lĩnh v 
c sinh h
c thì cũng áp d
ng vào lĩnh v 
c hóa h
c. Vào cu
i th
ế
19, các nhà hóah
c nh
n ra r
ng m
t nguyên t
nguyên t
này có th
bi
ế
n đ 
i thành m
t nguyên t
nguyên t
khác. Nói cáchkhác, nh
ng nguyên t
không hoàn toàn tách bi
t và riêng có đ 
i v 
ớ 
i b
n thân chúng. Gi
ờ 
chúng ta bi
ế
t đ 
ượ 
cr
ng có nhi
u nguyên t
, nhi
u nguyên t
hóa h
c, là không b
n v 
ng. Ví d
, uranium và các nguyên t
phóngx
khác s
phân rã theo th
ờ 
i gian và t
o nên các nguyên t
hoàn toàn khác v 
ớ 
i các tính ch
t hóa h
c và cânn
ng cũng hoàn toàn khác.Do đó chúng ta có th
th
 y đ 
ượ 
c r
ng ph
ươ 
ng pháp c
a logic hình th
c đã b
t đ 
u b
đ 
b
cùng v 
ớ 
i s
pháttri
n c
a b
n thân khoa h
c. Chính là ph
ươ 
ng pháp bi
n ch
ng đã thu hút nh
ng k 
ế
t lu
n t
nh
ng phát hi
nth
c ti
n đó, và ch
ra r
ng không t
n t
i nh
ng ph
m trù tuy 
t đ 
i hay c
đ 
nh, c
 
ở 
trong t
nhiên l
n trong xãh
i.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngan Pham liked this
Hoài Thương Nguyễn liked this
oadigudi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->