Tema 1: Conţinutul finanţelor întreprinderii

Planul lecţiei: 1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii 2. Funcţiile finanţelor întreprinderii 3. Principii și particularități de organizare a activităţii financiare

deoarece majoritatea fondurilor băneşti care se formează la diferite niveluri (bugetul de stat. bugete locale) provin din veniturile create la întreprinderi. . primară a sistemului financiar.Rolul finanţelor întreprinderii Finanţele întreprinderii reprezintă veriga principală.

format din patru universuri: Universul economic Universul financiar Universul social Universul statal .Întreprinderea este o combinaţie de factori materiali (economic). care activează şi evoluează într-un mediu complex. umani şi financiari.

Procesele de transformare care au loc în legătură cu producerea şi vânzarea bunurilor şi serviciilor reflectă multitudinea de fluxuri care se desfăşoară continuu la întreprindere. Fluxurile sunt de două tipuri: 1. 2. • încasarea contravalorii produselor livrate. • efectuarea plăţilor către acţionari. etc. etc. fluxuri reale: aprovizionarea cu materii prime şi vânzarea produselor. salariaţi. fluxuri financiare: • achiziţionarea capitalului financiar necesar finanţării mijloacelor materiale. fluxuri reale + fluxuri financiare = circuitul economic . achiziţionarea mijloacelor fixe. stat şi alte persoane terţe.

.Exprimarea valorică (bănească) a fluxurilor reale de intrări şi ieşiri de bunuri. formează conţinutul finanţelor întreprinderii. precum şi mijloacele utilizate pentru producerea lor. servicii şi informaţie.

. satisfacerii unor nevoi sociale ale salariaţilor şi formării fondurilor financiare la dispoziţia statului. în scopul obţinerii profitului maxim.Finanţele întreprinderii cuprind ansamblul de relaţii economice care îmbracă forma bănească. ce apar în legătură cu formarea şi repartizarea fondurilor băneşti necesare procesului de producţie.

au ca obiectiv constituirea. financiare şi sociale. • asigurarea echilibrului financiar. de bază a finanţelor publice. .Finanţele întreprinderii. ca parte integrantă. repartizarea şi gestionarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor sale economice. concretizate în: • producerea de bunuri şi servicii în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorilor şi furnizarea lor la timpul oportun şi în cantităţi optime. ocuparea forţei de muncă. • obţinerea profitului necesar dezvoltării activităţii şi remunerării acţionarilor. • completarea veniturilor bugetului public prin plata impozitelor şi taxelor conform legislaţiei fiscale.

Mobilizarea creanţelor şi efectuarea plăţilor. Formarea şi repartizarea profitului. remunerarea acţionarilor şi finanţarea creşterii economice. . Asigurarea circuitului fondurilor constituite . constituirea unei structuri financiare optime.Obiectivele finanţelor întreprinderii        Constituirea şi lărgirea capitalului statutar . Plasarea eficientă a mijloacelor băneşti excedentare. Crearea/atragerea mijloacelor financiare necesare derulării ritmice şi eficiente a activităţii.

• modul de executare a bugetelor întreprinderii. • executarea legislaţiei în vigoare cu scopul prevenirii stării de insolvabilitate şi ineficienţă a întreprinderii.Funcţiile finanţelor întreprinderii 1. de ruinare a patrimoniului. Funcţia de repartiţie constă în alocarea resurselor acumulate şi constituirea unui sistem de fonduri necesare îndeplinirii programelor economice. 2. Funcţia de control urmăreşte: • modul de constituire şi de repartizare a fondurilor băneşti. cu resursele financiare necesare. . • asigurarea integrităţii şi utilizării eficiente a capitalului. Funcţia de asigurare presupune asigurarea întreprinderii. financiare şi sociale ale întreprinderii 3. • asigurarea echilibrului financiar pe termen scurt prin supravegherea permanentă a intrărilor şi ieşirilor de numerar. prin apelarea la o gamă largă de surse. în cantitate optimă şi la timpul oportun.

formularea concluziilor necesare luării deciziilor privind activitatea de viitor a întreprinderii. în vederea luării deciziilor de înlăturare a deficienţelor constatate. analiza îndeplinirii obiectivelor propuse. • Control posterior are ca obiectiv analiza rezultatelor obţinute. Scopul controlului financiar preventiv este de a împiedica efectuarea de operaţiuni. cheltuieli ilegale. utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele iniţial prevăzute etc. El se execută înaintea efectuării propriu-zise a operaţiunilor economico-financiare. se exercită asupra documentelor care angajează plăţi din resursele financiare ale întreprinderii. • Control curent ( de gestiune) . astfel încât nici o cheltuială să nu se efectueze până nu se aprobă şi nu este vizată de conducătorul compartimentului financiar. . având ca obiectiv încadrarea în prevederile bugetare ale întreprinderii.. preîntâmpinarea imobilizării fondurilor.se efectuează în timpul realizării obiectivelor fixate în programele economice şi financiare cu scopul de a furniza informaţie operativă asupra dereglărilor care apar în legătură cu nerespectarea termenelor de încasări şi plăţi.Tipuri de control financiar • Control preventiv.

calculul salariilor etc. de către bănci. director financiar. respectarea regimurilor de decontare. depistarea dereglărilor ce se pot solda cu nerespectarea termenelor de încasări şi plăţi. . alte instituţii de creditare în ceea ce priveşte gradul de lichiditate şi de solvabilitate al întreprinderii. acţionari. cu neîndeplinirea contractelor de producţie . în vederea luării măsurilor operative de lichidare a acestora. a formelor şi instrumentelor de plată. Controlul financiar extern se execută de către organele financiare centrale şi locale care urmăresc veridicitatea calculării impozitelor şi taxelor datorate statului.) şi are ca obiectiv evitarea imobilizării fondurilor. irosirea patrimoniului etc..Forme de control financiar   Controlul financiar intern se execută de persoane abilitate cu funcţii în acest domeniu (contabil-şef. rambursarea la timp a împrumutului. modul de aplicare a preţurilor şi tarifelor. comisia de cenzori etc.vânzare. manager general.

Principii de organizare a activităţii financiare . astfel încât o singură persoană să nu deţină controlul asupra unei tranzacţii. .Demarcarea netă a activităţilor de previziune financiară de cele de execuţie presupune diviziunea muncii între compartimente şi posturi.Eficienţă şi raţionalitate .

profitul. .Factorii care influenţează organizarea activităţii financiare la întreprindere 1. 4. materiei prime reprezintă un factor esenţial al competitivităţii bunurilor produse de întreprindere. capacitatea de autofinanţare a activităţii economice. a capacităţii de acumulare a resurselor proprii. Cererea influenţează nivelul vânzărilor întreprinderii. Forma de proprietate. iar oferta abundentă de bunuri şi servicii influenţează nivelul veniturilor şi. Particularităţile procesului de producţie. Condiţiile pieţei. respectiv. cu efecte directe asupra rezultatului final şi.  piaţa furnizorilor.  piaţa consumatorilor. care influenţează capacitatea de împrumut a întreprinderii prin nivelul ratei dobânzii. 3. Fiscalitatea. în continuare. Calitatea mărfurilor. etc. 2. prin condiţiile şi termenul de acordare. care se manifestă pe trei coordonate:  piaţa de capital.

Întrebări pentru verificare • • • • • • • • • Care sunt asemănările şi deosebirile dintre finanţele publice şi finanţele întreprinderii? Care este obiectul de studiu al disciplinei finanţele întreprinderii? Care este rolul finanţelor întreprinderii? Numiţi şi caracterizaţi funcţiile finanţelor întreprinderii? Care sunt tipurile de control financiar şi persoanele abilitate cu funcţii în domeniul controlului la nivel de întreprindere? Enumeraţi principiile de organizare a activităţii financiare? Există diferenţă între relaţiile financiare şi relaţiile băneşti? Numiţi factorii ce influenţează organizarea activităţii financiare? Prin intermediul căror birouri are loc organizarea activităţii financiare la întreprindere? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful