korte trekket. dividend uitkeeren eu do tweede een interim diI ixt, in IIM weer ge^en.

toen do mi25 pet. betalen. Wij leggen er den nadruk ; vidend van geen algemeeno verkiezingen «lo meenlerheid van het officieele, doch ecu «.iidelingselie wealm* dit op, ' hadden doen «fat nisteiie-Kuzpor in oen mit»doiheid dedeeling is. ken. «pr. herinnerdo aan de fortaaHè V«» het nieuwe ...» die gisvu^o AweriKaausolie aldeeling. kabinet «loor,ur. Goeman Norgesitts. waart/ah de met reserrt» l^attslreet hoogere koersen vvv do Nederland. teren Moester do leiding zou nemen. eind to reclile ontvangen, seliijnt. bij bet het heeft het ministerie twee maai -«regens do Koniugin-zioeiler heelt hot Comité voor Neder- l In dio jaren vergadenle l anten koereen letlcn «lo gogehad. spl. «lus in nieuwe relatie hot leeningsont^erp aangenomen hebben heelt spoorDo Home* bevredigende j-cho Kiude«n in den Vreemde / 60 geschonken. per week eu toen heoft lloe"«. gelllnoteering eu minder staan met den heer do Meester en hem weer leeren met 191 toI-ou til sletniueu. .regent vang*-.dn lager af. zoodat do koereen niet uithoogstaand van karakter. een man 'kennen als zondering Begrafenis van Anaconda's ook bier lager noteerden. objeotiel, ulo de meester. leelitvutudig Th. H. en oonso.ent-e._s eu eerlijk. „ Handel van bcieokenis -nas er ecbiv niet. . . btillcul. l»nn«l«I»_»e«»glue. , ' Uvllllv» ?er buitengewone groote hesangstolling is heden» " geen onrecht kon dulden. liet dan zal maken, .plaats moet Trouwens bet geltcclo «lot van do markt .ras kleur» hoog karakter erledereen heett in dio dagen ziju Beli-ag ter begraafplaats «louw Vyk en Druuen bij !l Bt.gitltto toonen lers «ler Volgens «l«»Llbro do applaus). brengen (daverend recht eu offer eu ronder «cnigo animo. Alleen voor eenigo eulj -.-s.-. het stottelijk ovewchot kend. Stond hü tegenover den strijd van haml2l_be->veging over Gctober ecu loos liaa^ ter aarde besteld den gische van A.«.D^.. buito-tlandöche ontstond er meet- belangstelling. Dit . er heer Henri ttturlondseu een I'olak.^voorzltter nooit was Do september die strijd vaak heftig gevoerd, met va» dii vetrboierlng aan in AmsterStaatsraad mr. Th. 11. «Ie Heester, oud-minister werd vergelijking in het diamantvak organisaties op. dal, allo «old nic4 slechts voor ll!in<lel-.vereoniging vM geriugsohaltiug van zijn persoon in to wees er la tot zweem bodem te «lon invoer in October fiaanoiVn» . don vasten vau ook voer d« _<<)ott»«n, jaar. ï Do waardo doeb voorn.ttuc_ andere I zullen moeten sameuwekrn om dam en het Koninklijke volgrij- hekenneu. ,»,.,. lot ir. lX>.031_>l«!1 go» minder courante soorten til»; Tjoektrs eu andere la«: ook boechermeii tegen kwade invloeden van buiten. uitvoer W.!«__o.<Ho. van den oen de «toe*, waarin ook fa*. Fe hij zelfvoKoeuing heelt een uur- op do. Behalve veel innige bestegen, lideen dus oen aellel saldo laat van lr. 9,YK5,12_». achter den lijkwagen, omstieoks daar Do directeur mr. HiUesnm, schelste do idieele den brieksaaudeelcn. gevonden, waar hij '-lltafplaats reeds lal- iteleui«toUingeu *in de politiek g«iwee«t, aankwam, hallden zich van opheffing wolko toekent-, beurs, do de opde van Prol. 5 vet. heeft was Tweede Kamer opgemerkt nooit ln de gekomen. gocdo ten is -e autorit-alen vorzanield. Zoo -oorden steun diamanthandel gemis aan voldoenden het «Jlt Wallatreet. de Beerondrouelc. do positie van rechts en Voovloo-olg genotoeerdo fondsen. 'mini.'iter'nre-ident jlu*. Bv?» Hij bood het bestuur namens «lo ambtenaren een hem vaak leleurelelling geboden. silau i. tn,-_ttr!» «übd. voorts Voik,_«ho beurs van aan. Nollam Cv. b'_?<-tpl.'-en !'->.'i Nee-°Hk<_rk en do Vrir__t, de Y_ee<roliki£ |bii linkshij gedenkboek Xew uitgave torloop verschenen «ler het Omtrent vau het aftrad, munster )'-<<»!!?!<» >'.-_!. regeeren >lp^. N. Aand. -staats» als Leeuwen, jaar 26 IX''^ ln<!. __.»__-_. Toen na den Baad! van. 81»te mr. dr. van spraken nog do heeren Bam barser, namens Bets-ilel. Haa.ndatf seint men ons nader «it Rew Vork: Mt'ii. gematrg-V___<_. V"' met regeerder, dio Cert.' de een v. X. 1: Uodrs, Samlborg. wij mr. Vriet». in hem -A. IS-T-» dito verloren Linden, jhr. kooplieden in T?-»*-*" Praag, voor do markt., temming was opnieuw kooitsachtii? en de Philips N. oevr. Aand. Oüt N„Kel'_. 'en Gort van der Obli!; op Vooral .lac. van Do Vaten* v. staat__ehip gcttuurd Itad. prol. prof. struyckeu. heid en tact hot Jong, secretaris handel levendig; do «mikt wen! geheel bohceieeht de do 5. V.. >.:_, «f Gppenkoim, prof. l^-hius, namens A. zyn reDre«lcn. Prei. <d. A.-ml. >li>orm«_. 8. liet volk heeft 6 !«.. Cult. het vrijzinnige gedeelte van anderen. o-ephua Jitta eu mr. Ha»«elnu»n, go oud-muimter A. _t..rZ.n_. Pr? F. do Autwerpscho1 «Üamautbeure, eu vele do krapj'o geltlmarkt, dio zvakkv houder» tot 3ri»ltt.,n^ Cherthon N. .-*>'>'l. 1->U> door gemaakt. Hij wenl dadelijk van huu dames I bet Hrttter, do hoetdnKraue. mr. l>opk. geering ecu Hepen indruk voor do leden met 1«. 'sMMdags.vas er I.lU G op grooto I schaal noodzaakte. Aand. «0-,' weedo VVin.!«t. u verkiezing tot lid van «lo lik^datie. -*""« staal. v»ee. aangeiÉoeht zich een gozelUgo"-bijeenkomst. 'r»ttor der Tweedo «amei-. giraal do vereen on aanvaardde welgevallen Kamer te laten en Bwk. _X_.<.<>l»_'k__<_i<_.«»l. iraal dohen Staart, mr. v«n Baalto kiezing in het district Deu Helder, welk district hu Onderwijs. «tvoukool. .^nrerlll. Verder waren nog aanwen» d» oud^mlmsle» Id-eitA->nd. l-ilnaf. 5.0. >')' '>jaren-: vertegenwoordigde. . den voorzitters6 p«. N<?d. Vilvoor V.'. -?'-. Dult_.ol, 21. G aklo B. k-xamons n OU, Loeff. Lel.v. vanGyn en »a°'l'''nh«tl do acht gton: W (V.r. ashi uit stand. I.ii<^ 01l 4jaren Borgesiu.-. Benter seint '.->-*. N^'. e. vier mr. 8-Uth Kali Toen na' Trust cccv.'. «otterdam scholtcn-, «ej. 6.D.K«u H. dien«tmr. GcZlaagd Groningen. _c«ta,i-*-gvneraal in algemeenen I-Vu. :-.dcl2tet<__il. innemen., word de Besloten is. «lat thans «I ,-ct.,vau «le iv o<_t< '_ei- tul- 5. Ni'nv..'<> ->..i.^. «__"_!, ('..'i. V_^. V. A. vertogenwoordigtl stoei van de Tweedo Kamer ging Hof-ks Maohins gevoerde bitumineuse kolen mogen vonlcn geëxpor- >.-!"« ._. 5 «*- t.!s.l!< N.''^>._l f**"*;*.--?»!. ' hoofdbestuur der Liberale Unie. en verder-talryko bicester de leiding tier Kamerclnb toevertrouwd. Het en «lo heer Th. Ab-iU. Iloldue. U__r<!..a«*_h*__.«Kl VAN. --6 «fr -rolie , KV/j.'— Q.i-^._ T)i prof. don lleerens. te zteu eu Bultim^te. president X.wpo.t 'i'dir. «r Xews wis haar een voorrecht hem als woordvoerder ? Iloo» teerd uit do havens -O-**.. 5 % Guyana No>ts Examens fransoh M O lt,^.^" op koloder Ti«ode Kamer, hoofdtunbte! Nijmegen 1«. Uerredün <.'.-^ la* tzn ouc«ed«n' adviezen zoowel ilijn optreden, doorwrochte llto.tm?, den heer L. G. l>U'. Mij. Nederland SO. Piel. Gc-dnagd en van de -?-l)'ot >.'*.-*._ P-7-NO. Groningen. departementen, 90 op prijs ge,wu dor vtl^eliUlendé a_» financieel gehied werden zeer maal Jargons _ 9-9'/". «endaal. K'rull«et!«<_Ur_,ra. .__"_. »d van State. Nz..--iv_.<_g.l. bloemelukkoii was ,j 2.ji' gezondheidstoestand had iulu__l_chen geleden. Achter «ie lijkbaar, «he met eemge _»^'i. -5 vet. Prior Llen 74^ Telegraphie. _dij. o Lien Fris.* pet. Post en om o Prior { Oo s 4 vkt, en «««K-agen word door de hoden va» «k?n Baatl den Baad vau State telegram, lilmaa'schap _* pet. Vdtli«t.tient 60?» 1.-* aangeboden Lic-, van het 2133 ton steenkool. W» pc-t. wcpeus (i ontvangbewi.KM petroleum; hem «. Prior Voor de Rovombcr: _»)?! ton vertegenwoordiger van j Toen aangeboden, D7_.ei.,-^ki.u 9 pot. Ooi. link* met zijn wenschen ovor41),'. januari a.s. al tien «ent lu plaats van vijf dit -State.' volgden allereerst de pet. kwam G Ininine honds ! is van 1 werd men N_3ol»nd 5 pc», l_l**_i _■.*«*. O ci. U'__o 5-5. " een. De Kamer vooldo ziju vortrek als een groot vor- rent voor elk bowlt» verschuldigd . tevens komt do bier '"lft>nin«in, mr. G. J. Th. graaf Sehimmelpennrack. toni. 1591 iOli. ach ontvangst Lngelllnd ;« _ -t. l!>.i. .*_'>. wio m boek5 pc* «ohter voer j<icO'47 buitvngewonen dion»t. l^nxi'.l..!'! paraleering «.«rheer in Zl'/z. en daar gebn.lkelijko IlenrMovenloht. 99}». r!...5-__? l_enit,tz. I'H9__! _-_>. l_nz:«..«<.h 1 aanwezigen lang jes te vervallen. aansloten. «! Ou/.enH verschillende den Baad van 3talo heeft hij gearbeid, zoo P«t AMSTERDAM, 30 DECEMBERl p<l. K^oniln^c-!- -1*"1 55. £S? tijdelijke i Lrdag de VAN 4 pet. 're-n 5}BEURS naar slechte spreker lang, voren, irad met Hij --"ar echter * eerste wekt t 1914 Als i- het was. 73% Armenzorg. peuh-^en lflt'll COX )..-_>.'. '.*---_ mini^t«_raad.^e^ninister . p.t. 0.1_1.21).rg lift} -zitter via'm Ti'. kort, kunnen werken. haus__el>eweging ven 74. 4 pet. (lothoühur^ **> Do kerkc-aan* «ler Xe.l. Israël. G-Meento to Atu--ler<lam Na «lo eenigszins wild ingezette loopbaan. j'ir» Buys de Beereubrouek. «lm :j Voel'-o s.d>?rk_.osiu _!013 T.'.ü Tt:. echiUerende voor 1920 4 pet. Stockholm einde daar van «leze is het do 70. -1 vaststelling beperking Nu van Ji rot. weifeling eenige en begrooting bii «lo heel» graf van * gisteren viel er heden op het Chrl-f. Pc-^l Hard: 50. 4.J. pot. In» '_. ,'5 wien t po**. i» liem oen No il. nol. 190 ss N .„wn*- <!o>e^e'iug wihlo sjirekenaan het etaatsman. aan het verliest dat «lo suhshlie besloten, Nederland le bespeuren, zooals trouwens meestal terstüdtizeho _-pa?.2s^ 7).'. de zaken «ter in opbrengst 1.. llou;-''^rleke ■■mn- staatsman, dio, gedurende 2." ..l"l'won van reehtvt»arvan tle degelijkheid, pet. Zoolang bldragen 2CM Ps/. 4 p?t. »oug.Effl -bestuur «al trotsch kan weien/ hanlio» _4W w-r. lV» All-, .-.t-arc.--^ f J-<. het t"_val is, wanneer er beu_rsvaoantiedageu op alge9. "iti«* ;«re„ gemeente, provinrie en ruk, moederland «tigueid «u eerlijkheid een sieraad zullen zijn van den kerkelijke bijdragen, op l__so>«>tl begroot. coup. «lat dc over het 4 poi. P/ztee Lrster Vnterl. govolg hiervan wac. dencr,.*l.it (ll^.'olo zijn. den Het 5.'5 nagedachten*.met staatsburger, zijn z»! «00-M^aimwhMft^j; «koloniën zich met konden 7Ji. 4J3 _»et- Un?. Lando-. Central 6JH (Fre«.te coup). «ee__ter reeds . XederlandTchcu Sport. meen prijshoudend ingezette koersen ' ",,r. heriunenlo er aan. hoe do lieer de blijven.' „ ,_. winstnemiugen. «ere in do . 7 pet. Conv. Citle^'soi^i.e C 420. ' !iu op genehandhaven on er. mede Voetbal. 189.". werd benoemd tot administrateur aan de zoon van. den overledene, mr. 5. de Do nen waar lo _,_.«_ oUd«te raa, ! viel prij-Mtbrokkeling en I tra afdeelingen financiën 110 ecu ",'"<,*'-'' liet bestuur van «len meeste MgSlll.XNP^^^É 1-OTTNDAU. ' Meester, tankte * Mo thesevrio van hot departement van in do allereerste plaais II» -'!> de bond do onrcgelmatlelieaea, eu «te 1 van vau Wallstreot aanleiding stemming _ naar Do betrekhing t» heelt flauwe ,1e nemen. .24 Dec. £9 Dec. Deo. 29 Dec. .W"» ! Koningin voor de eer tiau zijn vader bewezen. Ook voor-evalleu tü'lcns «.en wedstrijd lojennoKl-lleime-.. houding 34 1898 weid geroepen factoren, eveneens venen,... vormden van Xedorlandsch valutamarkt «lei* f 51.A f 51.4!» 10.18,2 van den Baad 10.10 ' bij L«6« van onderregeering, dat ze viee-Vresuleut ondernemingslust op V. 6. op Al deler, besloten cen cuunaissio do 11. Zweden jaren aan dankte hü do Xederlandkche 7 min meer remmend 5.45. hij dio of gedurende betrekking «.rltzn... 5.421/5.. welke «len /eek in te bellen en daarvoor uit te noodigen de heereu _ 24.Ö.V. Noorneg.. „ 57.80 «57.30 , ao.» _ m<«do v-tu. haran. mini.tel-i'rcsident bij dit graf heel» 31.821», Mo „ , en wanne en J. iv. werkten. Par^s ,» kennis, V. Hendriks groote ' , ', koloniën zijn huldigen. Ten slotte «lonkte dr. v. J. van l'rooHC, voorzitter. 2.67 2.67^^ , heeft willen toonde ! 25.150 Amerika.,. soheepvaartafdeeling Ilelgie... dverlrdéuo '23.35 loogeede teruggekeerd, al, ««eretaris «l Vooral terwijl tlrootmcijer 'vorlok naar Nederland do an(leden), mede K. , aanwezigen, namens kaketvaart. Is.— 47,7?»,. ook «lo verdere hij Terwijl i aandeelen 2wi»Z«rl.. » ecu onzeker beeld. hij door de politieke oi«tßndig_^en geroepen ren d«» heer A. vau Havezaat!,. ,_^«» su. -én Itottortlamsoho Llo.vd en Hollands.!,. Booten hooger tyd ! «lere famiXe. heelt voorloopig 'hen B. ..«.,,-«, -, 2ij. K. V. ra van «le» zaken. Htt bestuur d*o het hoofd Koningin in Zuid-Holland, E. De eommissaiiH dor inzetten, openden oudo Booten, Stoomvaart Hiaat«kenon. van IlerraeüD. V. 5. geschorst. met V?__3LVIHON««N TE A___bTNNDA_^__. hebben gadegeslagen. Lamla_*. W.vborgb. was door ecu rpeler,— .veert*, migroOte.liofdoeu ! S do baren en Nederland lager. Later op den G. Koordzoo schappij 24 vee. 29 vee. .gekenmerkt. ' hebben vond 24 Deo. 29 Dee. ecu vraag voor en Aanbestedingen. eenigo vaji Gedepnteorl'e Staten vei hmderd door vergadering er zich I.KV, middag af Ween.a.. . ontwikkelde 13',! i» I.MV, l 61.60 nnar^, f 10.13-.. flO ch^we_er^hem Ka zijn aftreken vaard-gtwr Holland L.»«.n.. zijn belangstelling blijk te Heden is namens do stlel.tmg "onwaandeelen Kopcnhag van van » koerspeil _. z3jr?tegenweonligheid AMSTERDAM. 5-» a 51.60 „ ! het Berqfn... verbeterde ge^er-te-^ d<^.NH»ga*_hon -..l-».. '- 'l'w/«'e Mmér on haar londs __laudtverker««srlen<lenkr_ng atmbeslood du bouwvan 24.83 „24.90 htoekh... 47.80 „N.50 po»- j! gev^ii. Amerika Lijn. Baketvaart en i-ttoomvaart Maatschap- P.r_i« l__l. Hoe groot Üet vertrouwen tra» van zyn «-lakei »-»«« w*J»"fLj? en oen 55.— 1.7 wonm«on «nst'-inl» , b__.B_> „ Brussel... —"— pij Nederland. —"— _,-_-„ Amsterdam. 1? bdietten. Auisto mNe^--_rk „ --.— , .— , fo*o vrienden, bleek uit de Verkiezing tot voomtter «an do lletiektraat. Ingekomen reactie. Ko,47.93 ra 47.80 waren Xwifrl. eetroloumtondson 800, Broere, Ainsterdsw, f-M.«» onder voorschrijver voor 0» >l' «le Liberale. konden daar jarig doch Het 30deBeurs ««dat hom van bijbetaling van eventueele lotw-verhooging. ninkUjko openden óm en nabij v-bl" 2.66. 2.06 K. 6_gO. «nd had intusschen geleden, waren zwakden diamanthandel. Wisselkoers (P.iri-) Novyork «ebt.(groen) Geconsolideerden Ook boven komen. van niet rtistigen wer^ring h..nkpnp,or Marken o^O, het na_nboi« van den meer ofschoon "OllJ^. 2bl. Dordtsche, 30-jarig ker. Het interim dividend «ler wijze is hedenochtend het Buitenlandsch Nieuws. «««en (1000) 2,00. 2.» BaAd vaa State»' obk -in «lic he_relkragrt "■■■■ Op fehslelijko (rood) BSO. 6.60. ge» «loor den sterftegovall.n hooger dan verleden jaar, had geen invloed op do> & Diamanthandel over do van Beurs voor Brussel ob«,n« . Voo^r do berichten gediend. AauvnUeude bestaan dt>nk,»pier 23.10, 26. «eltllscb francs de Meester land ei. volk «rmiiv* is het iiö-jang ju»: het drinken van me th v lal fe oho 1 houdende► -kOO-CflGt) oorlogstoestand i den 10.20. 10110,. -«- __>«l!e hermnemng Wegons h_»Hp_»plor aan do vieid. g^end. zal 20-35. 25.25. rn^elsolt stemming geMe hém heeft in groote «««b,u Do weifelende en, kunnen fonds 21.75, worden. het aantal NVO. I*r_>n«ch Guituur blijven. brengen l»onkp_»pier 1814 niet herdacht __, mark, 830. aangename hileumin ken in do V. Bt. = \ ondanks niet vervolgens, iel"n «taatsman «teed» een oud^nimster was Hartford doch scherp met 00 in 4. Weesperpleiu opend, op Port. disconto 4.W, het daalden van binnenzaal van do Beurs «ter. gevallen op -N. waarvan van <tc° j 2_lo, 2.60. Pmsss 4.10, Daarna «prak mr. B. Bink. koperen 1 eu hot berickt. dat voor opei_«>l.en van een deel » bloemen eu palmen versierd. Aan do «rooto trappen. andere plaateen vau GouUeeticut. liet Kabinet va__ d<_«- he» de [. atilkeroogst IÜ2O geen* vrees meer holmoft te bestaan e lichtkrone», hingen bloemen-tuilen. Gok-het EX EDELE zMPALNN. PNU2LN V.VN SPECIËN keurig Vooral Jftva Guituur ou Holland Transatlantisch, versierd. op de lijk» > huis was __> Donk, Amsterdam.), Anspach Handels door. (Medegedeeld diepen louwin hot hart «taart spr. eu ecu groot dames m«x»te» het nog ontgelden. Vorstenlanden met hun vulde «eerster, «o Behalve vele leden lijn. *. X. P. per I*VO geestverwant lager eu in baren zijn vriend «oud f l>oo'tot 300 daar van veroenigiug Amsterdam sluiten slechts weinig per 11. P. «un. i zijn vrienden genoodigden do zaal. Wij zagen burgemeestei aantal familie, l,_ren zilver aan /87 zijn aan aan "* vroeg ontrukt een verlaten rubborafdeoling had ta van d« o ' bestuursleden Vlugt, do Do TeUegeu, per wethouder 32 e» «tuk. ijksmarken K _. »,»«. w ahn den staatsdienst.. Ito worden, dat zoowel *.«e e -Amsjerdainsche Juwoliersvcreeuigüig fin van «pp Stukken *v-in 5 Prtmo / LLO por stok. ge» zien. Tooh dient vermeld vergadering behoefte uiting te gbven «o» de by hom den van A_tm_ri____u._i_.ohe LngelsMo bla gisteravond Bor. heeft herinneringen als geboudm en IL T ontvangen dr. In de Negheu B_. van u A. i.. D. don heer 8. I. van en aan Bevoel een leeniug ionHsto opkomende '_..'' h» «leeds s eu vice-voorzitter vaan d< tl meeuteraad vau En s olie d o .is besloten B, irelko voorzitter dan «ioh over do rubberbranoho gunstig over het ?m_'sjmiphatie. Hubrecht. warms achting on Jïoóto overledene gekoesterd heeft. Vyftlg jaren H»««o_r«_»____. minste na» 1° receptie >. ©ïan. op a Khmer van Koophandel, druk bezochte van £ 2.000.000 . Beun Tan «*-«""{ de uitlaten. , 1930 l ««Ml «al den kwijnend be VLNLl3lVlU_elt_l. tspi*ak namens de toestoommissie, wy> *- waarvan «lo eersto tot een bedrag van voor T-»haksaandeelen zotten hun Do heer hem leeren.kennen aan do UtrechtGemeente* bij «ledeu heeft «pr^ llet l'enZncnlonds do aHndaoht. IX der a ongcnonWi ver__ohil dat er bestond met volden trokken nauwelijks aar.l '1 «ude op liet grooto voort en bescheiden staan Overeenkomstig «ijn Vtd««.rije. sc^hl_» 1910 4J. pet. niet genoteerd. No hij toen niet op den voorgrond, maar was toch h dag. dat do diamanthandel op Itot Bewbr-Uidtpleil ft ambten-ren, t?gett « pot. rPte en een koers van koetsen kouder, riek echter gemakkelijk op het vorig<e Ilenemsrkcn. «op«__ib2««!N 1901 t»>4. t»- , n am md m, en thans nu men ovor een l-eiir» besohik» -» «N pet. «9. peil plaats vond handhaven. „ __l_j.^ert_7s, 1000 v. s-wd. Wlü, M » -. bemind. Ned. _, algemeen Handel reeds eenig< zur Beruvrans thans genoten ___«. leden zeer Vroeger klein, was aantal diverso 220. 218, ie,oontro eigenschaphet soorten „ de Van oand. >h*oo?e Reeds toen keiimelkien hem ln do beden goliou>leu _hl-tatie-vergyd_r_ng van ds vrat», in verband met de vrij bevredreude oplossingB dito ',- allo kooplieden en commissionairs lid. Do beurs word lt Kolt. ll_.uk. «reeu. «and. 143),. en kunde, die hem «)t,jd hebben ge» U«dorlt.n_lsoli«._ "Iverzoo xrusimHat» «n van karakter boot d ban kin to Namens do leden Indische Guanovraagstuk. klein. Van tegenwoordig met ii dito neep. 143J4. .. . kundig man eohter het jong do_e hij «eh ban- van gelde5, schappij heelt de raad van bestuur, lett »iei^/ Toen reed» wa» _r«»ev. v. «nnd. niet g«n_«eer<l. uit ecu som Kederlaudseh Indisch« nan bestaande alleen V«uk werden Twents»!» nog geschenk stellingen onder de e nnr. een . «Mer wat en, vetehlohappeliiken z«» voorzorg in het belang vau-d, e Heiende als llinidatct»' van.voormelde nnamlooLo ven«llto «ort. v. nond. 147)l. Handelsbank hooger gezocht. _..«„. g prijs gesteld, «en man vau^arak-E- .««temd'voor socialen mr» A. aatlgoiteld zijn gèlnaeltNgdeii' houding ltudenlon werd op zulle! lot _lsv» o»outch. «and. llOJi. Ui»» noolsehc-p. «den li de later de was voorstellen n loden, waaromtrent Voor industrieele soorten ! Tiiboeul Tjip«Mssp. «Uld. 108>z. " Goei, en mr. 11. L. de tor. van «Pbelo inbond, eon man van «ljn. woord, een der ff. van da tt verdient, ' G. Vermelding zlaelalne I'oht. vast. _. opmerkelijk w«_» n bereiken. wederom j) en wiens neen betrouwbaar vriend, wiene ja i L22k«t« 419. . u_a*i—i Do voorzitter van het besluit!*, do heer A. de ?«««_?_ ï*. Beaufort, boo gezamenlijk als ieder altondvr»ljk. aan aandeelen I'hilij» Tabak en Internationale Tabalk L'nltei. heeft t. _ tot feestvieren _____ <erug» dat alle reden / zeide, aijn ds beurs nj__.»._sk V...,, f? «_!_. V.K. L.K. H.K. ,« «ra «bitterende «vrriiro na ir"tr T.r-"~"T_T i. . Balt._-OhloO.vA pot. V.X. UK. H.K. 31% 30 ..^ Xi^Oondr8 --1. bvt. V.K. L.K. Hl». l.ed.Ol.b'Ht.p.N..' p_t. V.K. L.K. H.K. O-N-Pat-HorkOO 3J. 0» 84 * « 15*5/, 555 160 _>% 47/, tloliaudzeheH.P. ft 99 99 ObUg. in Zilver' ft 311 333 307 310 j-K,./^ B^it^.LloydA 307 r$, Aandeel^ £<«"> 01ev.Ak.HKl. 92?/, B.vr!kr_Jan/J__U 4 W/J 51/' ft?/, Hóllandsehell.P. 41. 92?/, 415 Al3.H7p.ohh ft 97 w Ned.Oroènten-en NloTeld^v.dAl 413 ?«'«.«? «*>?//" 413 «».« Hollattd_.el,ell_P. 4'/. 79?/, «» Bel.vr. Hlel/Xov. 4 (fife 7 23 B^B7/,,3<» B. O.v.A. Vr..!roi.'.,.r.A. 271/. 300 venver !«»'/. 1»"/, 7» m Holl.U!».7.prem. 3'A 75 . POlil'UUAl,. «3«n-» A^ 16 ,«n" Lp. 122 Ih^is 16-n« NotLOroenlenen 3-HlNoord««A. .3"'^ 000 __.b.A P. Iv 100 bGO lemoeloe, Tabaks-non'4J_ 617/,, 01?/, H.llk. v. Ned. » _sa____.6.Lot_th.A. 30 17 dro»:.pr.vA _2ll«clenhandelareu. Obl. Vorken, Vr. 4'< 10»/» van 301/. s^li! do »ed«g-doald noteering» door 94 010 00' 01Nel_»_e H.-Bk.v.Ne.l. P. 41< 91 2? Obligat, 2o «erie 3 NepperOnltH.A 272 273 li<.n,C'.Bth.l«Ho 3 b?l/, W 298'/. 2991/. '2701/. Benl.loolec._il_. f 3.30 3.20 010 VH, I_.o.kir sttik.l.A U.-Bk. v. Nnd. P. 4 »1 W 141'/, kl SI lx-tilsv. «Fc Nv.O. G 1031/. 103^, 1421/» N^erNaA l.ed.Bohe«t.sh.A. Vr P. ft __iV-3I_AND. Nationalollb. 00-7* M Uei.l__.t.Pr^_ine. , 2 991/2 90'/! 51U_i1»..Nn,!«ru«_1_....««.«. BVPPI-^ANI). l.e!_l)lslUl.lehO. 92',. pet. Li EK. Pd» JUK. ELK. Itt.Dotn'._-.011<W4). 14./, 12 Nationalellh. P. 4'/. 9» 20 re.„T.e.3«p.14 4% 80 en KOLONIËN» -** r^AlereHlae-O-,. sle.vi^Xntlls. . NIDI'NI.ANU Ned.Uyt'.Veend. 4. _««/__ 92'/: 4'/, 13 121/, Ohll?. J_*tt 10 Or__v_««tv.A. 'W 9%ia>k 7, bl?/< -«.,.,«»OP, " .liss.lv.H.'r.OTA. 72 «V» W? A 0 n ,3 4 ttl O.Ur.lt-,_.5.8p.'58 1 12 «ed.Hvl..Vcond. Cert.v.lepr.A. >li«z.lc..<-I'.<'pA. 107'/. 1001/. 13Vl »V« " l«i?/, I«?,_ 107-»/. N«',i A n V^ale'p.A Itotler,!. llbk. P. ft 100 100 «9 0.U,.11u___..5,..^!0 4 I.' 12 XM»_MA!W. Bt».Nb.v.Ne'l.Hb.ft 103 103 Cert.v.prel.A. piC <V."?,"^« k, 119$ '.Hz.'.li^'r.OlaH 67*/ M 571,. v 71/' 71 11-5/. 'l^Óert" 3«fe 60% '.«?/, 0.Ur.11',1.5.8t>.'95 N.W.B. Oblllllktldn... W Rotterd. «ypbk. P«. fi lot! 4 13 llotterd. llbk. P. 4'A ' 12?/»— 2°,/». «$ SS* rf O.Ü_o.'sO «K.625 4 13 Ilotterd. llbk. P. 4 91?/, 92'/, Blw^AliV. «wnd.ard Hl'.bk.P. ft 100 M!t,,«V.'<__'n'«>»> 13?/« A. 1321/4 1321/» «l»«ll__»N««lrrUl zll_i^Pa<^U«.v. Ver. llliklah--. 'l U»lllss0N. 0_2u1.1_._0.1-.t-__-» 4 IV, 91 Nto Hl/g 10>/« I<*V, .«'_..__,____« Mo in Hpl iiuileaiatm,. 0.1-v»D.br.a.N.SN-!l,z act Buitenland). l_^erk,anm in W Hy,»k. P. llol__-?.(O)ll».025 t l?l?« 171/* -Va U.«.o2ft 4 Vealland. Hope w/t Obl.bil 10» lOs Holl.-Arg. H. A. 1» -» s>Verk__»ain in het Buitenland). t>.l.iillopotllib__3 4 151,, ld Obl. 66 Nu. O.U. W-5 *t 4 101/, g Iloll.X.__m«.r.P. ft O.'l.aiizr.'-Wkl. 91/ p... s rkcflu ft O.Tri-,,»-'."»gr. 't 9._! 101/^ Hnnli- on «eea. Hunton. Ayich. V. Amer. lu!er.ont.Hb.P. £3 N.A.Hb.l_ii!>. P. 4!. 74*'9 W/s (t;«he«p«v«ll,and-zl»al«eh,pl,llen). »l.«Vll.. »ND. W>' XOli £_.' Obllg. IKNlr.ftOO 4 M N..Am.l_attd>„.P..4'<. 92 92 Inlawatlon. Beh. P. « 100>.l . Xed. Bk_ln_»t. «nr.P. 5 68 1 221/ i 22 " X.-^ckl'ae.ll.P. G 100-/, 100!/, Übll^.l»«lr^i_<.'o S« ft , " zl. v. sseh^elXeredlet Blfc 931,, oo^t, Oeli-Batavla. A «0.1 397 Bataal«.P..M.o 93 . Vli_ 1_0.3.v Bt.l,.<_.a_lrol«U.'.l 1 »?I»»-'tlU-«.!_ll-,HN»«2»__. «3-,4 «a'fl M. v. »ehe«,i»er<_«ll«t ft 401 WH', lBe,,ee,>,verl.,»'d.?laat«el,^l>Uenl k '4 r» ,_>^« u W-i C. _lordt.P.lAl.>l.A i«t l«« S97l'. Veliliatavla /? »>/, « «yi'.l'. «o"» ft 91 Nederland). " g. geh. in llottérd.sch.lt:l. -» «7w«k«aam BoU. 3eh. llyp.b. P. ft 91 BahlaVl_l**.'o'lOOft 38'.<z 881/. Anialord._lVp.bl«.P.ft 100 BlH'l'i:N__.AND. Doi_dre3_.taelieUb.P. ft 99 Nlll'rNNl.^D. Me*. P. ft dlto 4»,', « lUAig.^'at-llyi'.Bk... ft 75 dllo j I*l'«V.-OU *U<?M.-I.«:ontt»ttvU B.lnhild r,_>>l l__>_e.>le_c. o 10>/H " ,n.,»»iv. Vn.10_.Q.,,.»1,.^u. Xl_l)i.!:l.ANI1 en «-..liONlliN. W «0_..vA.11.0.0 W* W* « 11*,*, 1000 iwn^.UOr.ll m 5.N *_07 1207,,,,'»».'« ! d.ttbr.bk. ft Am.CarA-t'.O-. A Ou.ler-Aand... l:oll.I>eli:MlA. 2^>','. 240 «_>/. Amsterdam 1919 »! 13 , 12l!/, ft« 0.0.k1. 4J5 «ny p.A. 31 Beo 11 llott.l>-.l!_'hoyA lON/, 7.V.",*,, Si 1-9 «i. "* Am.H1d0«.!.v.,..A dlto «Uto v.d. 130^1251/. I'riorA.indeel. Sljj ö'.'z _o_*V_ ,a>A. Atn«terd»tn ll«)14 7>Vt 'M, H' Mt.. 4 1» « 2^l MM*» -T South. I .t.o«»A. .<ene__hahAlU.A Am.!.»t.H.li.(*vA « ,0 "O .looara litlim. A 727.1. 727, TM ?2Vt 107^M z.«««»l.»<»N,l<:VUvnU,.»oU. Am-tle^am IWY lllt ".", 7ft'! " PrleMlvOrojjJHb. P. B IVO l.se_- 4 07,'.. KM Am.Valer, Perlak Potr«.A. B«nemhalt>lil.o. '^ '-^' i'-C-^-A An-l-t!»,,,... IVI3 H 7VI/4 ,9 '^" H>« IN/, Ail"Bt,e.P. 280 U«e 4!» »_W.hk. ll Oonona. iloll.Petr.A. »!»!/, ; P. ».k Haarl. Oftl.', 'ilto ** <'/» OV " Perlak Petr. Mij. A. V^tar-ffiliöÏÏ £! , N'/! 13s „_,.„ Dordrecht 1014 1« S79 . " n. U«»l«^no_3,ing_ ,u«ll«l.. '«llr-»v.»h. 1919 ftlz .w/z 03 _,»»«?««. _cOI.ONIM. D«llsp. Mtt. A 200 en "dlto -1110 41^ 93 » ?/"",''.'.^..-«i!i l -_, 3. Ito-_erd.l_*o..l9l*l ?_.' d.t,>al^t. A. _... .._..,,.,_., «l 11.1.^ ltt.!. t >«!/. !-« Cl,Vl.^__CoalCTA WW H. IJ. 8. M 'u-i. A» .^i'-',.„^" j)»/»..;, » OOi/i dllo dlto ' 4 «P/i 1.7 llni.'aPacU^dO Schiedam...l9l7 4;. 79 A'"''-)". »llllll»vr»3_lNNt_«.'llNl»llUoil. l)em.Bt.x_lo.i.A. » '!V n?_'"t.ThfcC„llA Iv» W, '-".! .Vü^-hUH>l'''.s. 70'/« 701,'^ Alg. Nortt>l«.A. Voorloopig genoteerd» lond»en: IIM'I^AND.4)iW *-*» 91 X0I_».>Il;N. Oull3'oell..lopA en i*.an).l.-i-.C.>I.A N1.1,1.1,1..-Xv H? 3 '-« -^!* 1010 o_.t.v..*>.pr.A. <»'..«. ""■"' .>lal.'.<.lAü,.O.vA .SMI.*, .7133 122 .,.,a10_100!i.... „«.is.'P.AzH'.seA Aand. ..» 75'f. t*9 Solloreld v. d. il^er nienveiand „i.. ir" 'I 00 <^««,. Mij. -" lU»t«U. B,,"vaMarj.'.l.A. 102., It'-V. w**» Rnnlcl^__»p<«g» Cultuur aSS-Sc:... '.', 2IS»;; Ell 217.;, B..,*^.'^-wi.A I'»'.'. i-^ N.V.'lel.leh.O.4^/0". _'. 93 99>.. 11. . i_t_'.l.-.0*,^.C.1;A. . Jna-zei-, ' «»„«» prel. O 210/, W.". Am»t.ll"!>!».CvA >V-^!.v^llt.oC.A «N "^, o" « '"-^-^-^'"'.. en wUlcyU^tabr. NkDNI-l/.-ND KOLONIËN. lw/, ll«V, ml 101 U 4 _deh Cnlt. Steel ITO iy,i/. kdnh,«rkla w'Wr)Sf l_»r nlet door ulletehraide» BkA«o«!l»tlaA. 0«<l. 0 dlt Amït.Huhb. 0.0 ,«,.»««». Va la«t-l« b«ur«d»g van OuU,tu_*-»ra-rd«n t»i,ol*_-__._. 5..!"'.?*,'' 1211,^ ,'V l'«.'..'.l.<'lP. W. -*va, 111 1'" N'.foastlintOvA Am-,!.1a1..1iuh.A *-* „_....„.. lt»ar Scheepvaart en wall^o Traag. Voor Olie- ' dito nieuwe A. 110. 11? ". «nv.— K{ handel. -4 T',ÜC!'K,\*.? ,n_i!/. m*i C rt. v. t*ev.X X!.l>l-NCANt'ott KOLOMI.V _7* Z dito «u-t «tort. 13i/z 12-Mi-T» 121,. Ua^.r^iAlN.A II 10ol!*m' _»and<«l«!N was da «temming faulgalin» T-ird«eld. Bele«r«ln«.vaarden «n Uattkv.zi.tlan.A. a WIA'(* llt :T: I'< I^. l»dt,,»lle«l«_vaarden «_*■>. Ua,«lla,it 1 1?0 IS.» Btlutl«load_leN " Am't.U'.tA.'.i.A. v.«l.UergW,labr. <*i...__.__>«»»l»l«l-,-_.->._.1.»t«.... «.nlntOclteh llinke Ü^VvmVu It.zll^.A XedVlavdaèllo IK 115 i DlloNlenlvoA. stil. AlneHl-u met eeniz aanbod lil klelvetv Lpoorv-ezaantleelen. p..^',"'.': 10*-»;, IOU/i Dl-.f.enM.l»k.A. CTrnmw.-.Waatechniip\|cn» , m v, Ito r: i-r?'l*^t,. «ii «tnu4l«l»v«lui«««_'elt. v-,J: 151,1*.± Namens de commissie voor do twteeiing, «eld.t.red.Ver.A 171 171 / Uemeonle-Or. O. 3 O.-/. tN .? »'.".^l/"?' >lij. A.... M. J. X. IVAKKIK. Java l!Ol.0Nl__lN. C^.tt.li.A H" '!'*'.'.*V. .>: .'I.ANO en KO^ONILN. {«« i:xi>l. Halt.t.-eitt.b_ll.A >ctb_^!lM'n r. 9*>.___ 901 »- il. Nlwl.lll.ANll en,»,, ,», 1»" 1171. v-H o.r/_'l»>->!.l'--.A 1,2 ''_* ~ 1.1 ' lw, l_.amp.ij>l.,>.U.A, 170 '.'.'.l/z v.l torketW .f.Jci.-i "'>.A. 130 15» Hol.U.v.!t.Am.A o N/. J >■; AWVrnrhkUl.A 2 W 1»; pr. d. .V. 5" 0t..0»!..'.1.uv.A 127 130%,--'.trA .'> Cv V«V !'..,! 130 ,3ti «Uto 8e.,. Uau.U.Cr.H.H.O. li l.i,>k.-t,.>rn.l<.A. 11,,^t'..v>..Po»^V 7"i,, ?.»: M". ,. ".,5,.,".i11N1:0N. «»lveU«M<..«A -1" " .'« ,'^Incasso Honk. A «O 130 ~ 1»!^ con.'lrV. I «tdJonfcSulW. A :Wi .M -"'*.«"-' Tabak*».. A. N..!.ttu_.h...l^.A. '^» llt! !>:". lot. verhandeld: «k.v<>>. 12', «ij» jta,ver«_euig. lieden 125 'A-> ,^>. ,y-,. 1 0.u.^.-1..H..V<'.':-'--_.'~ «....^a^lQl.A 1-7 . icall-A 7.od.lltlhl>>l.t!r.A ld.'' *.'.' , [ .^''^, ','"<"'. « 91»5 .'...'-' koloniale fik A. A. 220 _.'ft!.l/, o<;ro,^iïJ"i' Aanbel.,, im" W Xl«_»-»« «»d. Industrie tb Handelml v. O. en 2.W. T/h. Hon2_m,il 116 %. Cow... U.ArB.A. 3*-^ .-"','^ *' VJ " ! -"" "'.. «'.971.Bk. 1^,..1't.»,r-, a 100 109 .-w .Ml*, aT C<m.P.M.A.C.v.A i »';;'.,■",";*, 11...1 !Xed.l.,'.^i.A. p..aat>B Mi A IW j. 2. 10/300pr.onde.-a.D0_.,»»..> 'o. «IÜVI.AAciD I>>>» «" 1431/, 143 N.-l.li«..zlii.A. I.'*. //....„K^.d.CvA -S^ttw."^?. C'Alil.dorVvt.-*-. v" lt>.". _>! mahn & «2o.'a Uraah» «n Proan3crlt....i.A lt'_-ll" »^»-- ! ''.^ ".^t .<,.)l'"A 111.. Nl'. 112.. 1. At.l»d. ÓT«r«l. 2-U«U- «tt l>'3 <> -' 143 143/ .>,, .71 "2-«/. *»»’, 233 . Bod. N..1.««.-M.i_vA. -' Nl'lll'Xl.A).!'...„ ö:l i.l rln.C..\UA Badinrichting. Offerte. ara»nl.rodt«len»zlll. A*^ X..1-«audel,h.A. A^'.«ct«i l'it,. 310 ...O «» l I>< l'rcler. AaN-1... A^.llrvl..CtopA -? 53-0 Bahia 120.S 371 8. 5 T?ln«tb. suikert. / crl««l.6tim.R.A. " Ral. T. ONT. ."'.'. .'! 73 3. *. Mll. tot 1^.3 70 V.,n-.t.A.ntd... l -"""-^"2»'*" .< N.l.ll.bauK/1000 283 _»3i/, 2sli !!^V^''Ü^.' ir, 45 .^<„r.ti.« 5>.A A 47. ' , ' t <VVt' * gatr. n. Xuld-Hol",. Uo«d.r»n H«lla_4. Ollerlo. 4. lkvd«:l_e -'lta.va 2s_«V, s2«»0 22« 01,^; ditonle'u-^oA. lltzTl/i .„.Ü.m.t-7. Esi-.Mij.vh B.v. 's " SO9 „..,,._ VOtll»hll«K,n 27.__V.__.17 Bod. K..l.Uautl°l,h.O. ,/.^-' ',^a i-Umatralt.Cw.A lLlla i. „ <'.'., vA.SUKIItIUBNt 12 12 lM «_!,, 1111,. 1141^. »« !'*■"_, ''.)> n 92 ll„,l.ati^l'oll.A KW «'r>la-.,v.1..0r.CvA t_\V ~ 8. f l«U Klat. «tid. l«Kn. Bad. X«jerl.llailk A. 1 Ul/,' ll» -» *^ ni"1. 3_«Xi». «lettre-lthe^b. Bod» (*'nl Hat>..v.i,t>. -» ' . v./1.. HO M"?. ''t r M '1..^! 1'0r.Cc,.,.. C.v.A. Ijlden!-Izip.A. «ifi ,_"!. s".''!", . '"«"' .l...!Ui__.*-Ct>.A Voor onnvwlng T»h tohdM ln d«e lil»j et» voor inlichtingen bouten. l-Md.-Ua_-dt_l-__.A218 lll« li-' 143 -''! .'"> . *,I *<- l_>'-.>'. l*""*- V» 65. v.r.tNd.C.nd.A lV>-.C.'r,..C.,1'^. vervoegen fctell alla lij-I X_«a«-I_M_«.VA. _M«P««i»men. kan wte bt. 218 ais <nn6»«n dia W »1»»« UI 74 -> p.«-..rp.l.Uortzs. o 721/: Q«'l«U_urr-_. i..-P«:'N3.*rll.A. 110 lid H.dlla-_kl.,t...'_vA 220 225. 021',.. 0211.032 >>, eden van d« VereeNlglng Van «lneleuhandelaton to Botterdam. n?!f^t«,bl V 97!/. ' ' pt* __»««-«--»<---»-_->-<-_»«-_>-»»» IWM.NI.ANI'. O-l «-«O «rsst'ii. 5> -4,i«,«»l I-5..!.,..-...^ Aattd.' «1110-:.TA.,1000 mv, .'?'/i "19 Cert.vait «u, «7. -W »W Noh.kU.l.stCy.A W'/_l 96 N.llnndi.,.Neee.A 219-/, 21t, 220 Q!.li^,tlöul9lU «,,..<,...«"i-tl-il. L K'N.oNILN. «7 I.I'.IiI.ANP 51«1._.«.«'r«1'... V nrAand. 227 »"/ l<p/< 1"/, l_itor.>.ll.Co.C'vA 12'».-_ S^MlM2'_S 5 «*> 91. .'»'. Hv.vh7ltoi3,^o. ,20>.i 229 " p'V^U 19*) 200 «..111-<»,»V.>-»l«»<««llNVl't_l«?N. PcU li»llh>l,dol._Co.A t»!> ir 13 ti» Aand. Volt. .-.lotaal'tr.l.-V'P'n'abr.a. »1 (',..„,....'... X72_nl>Q»'aand. *<_<■',: li>!,.C!t!t.-3vnd.A. '>-"_'*-"« 151 I**o' -92 .<,.... II*» ->'. 1919 7»'' 9t' 0.1 KOI.tIXIUN. «Bae do ollidlo^la nol«rlo» va» «la V«r«enl^lnss voor den t-ttoelonhandel. ll<rt».ltal.kiss.A. 1,3 145.1/, ">'/, wi.Cr.-felly.Nott XI.PI.UI.A-.l' 'r . "t-teal. aan.!. >,' 217 7. C«!t.-!>l'i. ' 7.:. V_>r_,t. "*instaand. 2C7J.^ 230 2!»— 77 dito nlenno A. 11"» 1431/; 4 70 c u]t.-M....1. ,-,,.-< l)re_.».B_h'_. lfl'.'. H»> .^.,eu,Vor!?«>>. « Aandeelen -^o.s< l.l.i'.^.l'^V" aar>_l. «I !^._.A>»sterdam n„„l. 4.-2 70 I.M. pc». v.K. UK. H.K. I>vout«ehel'_»..-i. ,171/, ,171/. lntlt»!.el,ll»udv. pel. V.K. UK. H.K. 11_..1.-A.__.l.i._,A. Ait,.!. 4791.. 4l<o tl I^.SAI.I^O,-»^ 3.5 270 270 . u?".me aae.l. Pr<.-...'-_--...1.A N*. 9"* t .1.,..» t..U>>>»r >laa««h. 4!« m 2.1 >, i.e.v.^.,9'7.'!. 7. _H ".Va».'/." U.Am.-IAIIC.vA fitaatelccaiuKcn. ! N " ANii 1h,',,1.5'/.*" Vn t?_K!>t«..>. >. 251 0hll«.lNlg/ VOOS IOIIVxIOM/» i'..r:_'t> l_*-*<> _'4 70'/. 701. t-JW/. W.. t>?_ ::r. Cult. >111. aau.l. -49 81/1 ll._.l.Ac*.__>. HC 11,.,1..A>»'-r_k,l.. .lav..C>ilt.>l^.A. Vt 101 cv.v.s.i?. '» lV0«/i»l<!ÖlV_, Ohl,3.M0l>«"" l'o ttl'/, NEDERLAND. >!,,. urn ".""..imlMrol.M.j.aan.l. 730 20 jAvr-CiltAHv.. Bft»;,K»Yi 17!/, 4031,. 419 400 >- !.>, iiWI.W 4 70. 77'^ D. Itl.kobnilk A. in -mi-mm IWI* >"> V.em.l'i/vanA lOUii ",ii'».|. ..VU l'» 9 o*^o N.VH.slOV'Ml.li 90 «.l/t,- Obll«.tt,l«f MO ! II.!!. A*».l>iii>t.em.i:!!:. aand. 4«1 Ka11!..,^.-*^!:ll>.A. t, «I-'.C.vA Oost-11.,__«1.11k.A ll 41» It>9'/. ,1,1 jSJnX^ 11% a »*_!12"z213 217 «O'lw. o 91?/. 901/«9 «..„.Ncd.s.l>.iti.. N-.!.det.v., Vil/. ls'."/. INIK 1ia!i1,.,.d..C>1.A 8 ,'",, atl..-Mll.A. 4 nl l «9*l/, W f IVW tt Wm* OhllB.lVM -S.-«A# 5.W.3.V 1000*180. l», 831/1, »MS .v. >!«. 0.,<t,00 °. aand. 2.« ltH-v,».1,«t.1t.,NN,1«_1_. lia!lro,!j.. «lh.A. 285 /-,„ llo.ttv_.art "1» l^'/l .....A. 4 ,ti.,.1'ra15k.1>95 ' " JKJIj. '«?,. £1 öbile.l9lo, lt»» M/ 50-V< « 37x) I<siniBuikll,r.A. ' «32 333'^ N'tt, '-' .11..1... »32 »,, 14'^ vaCh.-.'a,'l.A. a a V.i N» 5 67 1,00*.-O. IÜ VU,,, Wlltt, >..'.', ObAIM, l.wde.-vieve,A N<VH.> »^ . (Werk»»» in Nederland). «W}^; 135 MO __„ Jav» C!t.^ap.li.tt ü't.'t'^ "'« >< :'N'li XVI-dlka»!:. Danre »<«, yM.1.1h,1000 0 «cv_» t-ov, -* Am,terd. s-üravennagß. Beurs il-»._jwkv._.2«. van '«.Rrflvanhaflfl 1,.M&s «oo^lvo. 4$ 84 «3% __ia.uka.vl-. -»tlb. P. 4 «t', W/* c. v. A. 1....... i.'N 4-, ir. 195": ,^_ ,^ l-ele.'sloN-.V'I.A pet. 1..K. H«. -O' 190 H« Aandeelen 11 >via>!lk.(ll_<:.V.X. . Holl. „1!0...... 130', Hypb. P» ft ft» 99 l^iy'-,l*.''t-.vl.t,A ItX'Nv» l"2 l.«n. Holl.iAA. I*^' ;s^!^,,'.i>.-'.., 44 11 «TMN tj? 'M" Arnh. 2,»',*. C UW, 102^t. .-.H'I?O.4ÜS2Vz w, ohMlOlI/ 213 ti.o. 100 !!'< &W. -^ ll_,.l». 7,'^ ItXN, 131/,* Ol.!i!i.iiö« I*. 91 91 471/:' 4). !!>>ver,/.ee,.zl.«> Atilll. 1«» o stn/, .^/4 " >-» 80.- -1 " o^HH»lj> -tlarunCltll. .-.1.A. 800 010 Kon. Ui), l'etr.br. A. «t» _vli. Il*_' 74 9.'< 11-'» _l".ia ll<,ii_Ned.s>t.->-.!. 100 Maehl.P-->«,lt. Donlreehtsehell. ft 99 9."/. V. ladlka <». VlUltHl -. _^H?1«M«0. 4'! AlllllV.. # _S 4 741/. 75-/4 >1i.1..^„.Uii..,A 1,-'. H"'/_!'2 231 Handel.b. 3 1,e,i»v.... ?„W.Ooï»AIWÏ »lVi I io' N«l. D..rd,e.htzchell. Nat 2^'/i H 94»/, z,e«ll.N_*.l. B'kk. " 4). 91 W Bel. yr. Obl. 1912 4 7*3 74'/; 751/1 1., l«k' r«. v. M.-vrdorT.4»fc W 3.-9,. _..« -'«' I>wlol.'.H.Vn.A ai-»,'.. 5.,1.-.Oo«»^.W» 4 10..«u 10 Dor'lrrcht«ehell. 4 80 «l «on.PaketvAl.A L -ft i,„.»_r1,i,t.a.)(1. ft 9ftV, -»5Vi N.. 2UV,', OM dito 4 W N«,--dj..._-..«.A. 179 3"' 11 10 .t,.,«..<_.',.,i.de0vA 3>,1.1.(.„-zt.8_19.l 4 dit» ft 11» 100 A. 177 3521. E. Ned. 11*. l't'...». N.-l. «la*-MH. 9?/, -. ls" «!«,, Obll«lll-n 191» 4}. 10 Ni.r..pAC...,11. 290 11. 29*. -.N<_....>>ohr.t..H.A VH.V.N.-.^ll!_l«llA. <lr_.n___e-.,__'>.1... ft 100 -> W N'"< _. X.-l.lV'rtK.mA. l3o„dl. 1651/lsch «l 8 71/, N.^H. ««rM.... d «"Vl" -"',«7 A»ndee!on 301»/; 301 **k &'b Xedl««^"t,il..>'..*-. AiohLop_?.».«.4. N«dBohv.i?.C>A l»r,w!ne.<.i,ellb. _'_ 91 91 ,^_. *^Vl 1« I°°',. .07^1 s«,.»to«___v.^|j. Alrik.H..V..t A',--.'l'_t?.AH.3. 4 «''. « --« ! lf,H.l.vAV.^«n_v. t<4 " <ir<.nln».rh,Hb. z " -pazottHNl?. B«.,i«T»<_r. A... 10% 10; -" II.A. 157"i 1» * 110 \ 6*t* A. A»nd. Utt?.
>ve_ko spr. in

3

mrnrtvm

'.-mwmïW-J"^
ImliV. aau kemst'n-V hieft spr. h«,m
inuert.

Laatste Berichten.
-

I«^.

_

mr.

...

.

«Eu gohieUeyde Do tours ia voor don d-tmunUumd.e. noodWkolykheid geworden. Eerlijke en «««'o handel do» goveord, door krachtige voorschriften dat voor gcseheuk, het hij s-henud. Gsaruo aocenteenlo een fonds bestemd zal werden. Burgmoester Teilegen bood daarop namen» het ge» aan. Het gemeenmeentebestuur zijn gelukwenst-hen feest, want als het den zioll ia dit verheugt tebestuur goed. Do handel goed gaat. gaat het Amserdatu ook gezocht hel lieeft Men uitgebreid worden. beul» zal belang van den la do hoogt., maar mocht het in het va» «lo hoof«lkazomo zijn, dnt diamnnlhan-el noodlzg Achtergracht de beur« naast op «'.o deu brandweer gemeentebestuur dit

vromer

mmmmm^mm^ ..
IH)

avowiibiap, **_

H

nieuwo Frans-cbe lecotng. . Bonter seint uil rarljat hpolt «ou gunsUg rap» Xamcr Do oommissio uit dibetrekking tot liet wetsontwerp port uitgebracht iret op do uitzit--* van een li pot bela-Mngvrijo leening. ultlolingcn aflosbaar in 60 jaar door liaUjaariljksehu premie van ontvangen oon Do uitgeloot» üb-tgn-li.» 50 pet.

to beurt valk -*''»»r^«^' den Iltnlsten tijd nog al vraag |I luid, «ou eerstgenoemde onderneming binnei»orb CO

'

...

....... . ,
,

.

-^e» -

"»^ut.

Ks-bw.l-de

-

-

——

-

-

mr^

.

.

—— —— ,

- -

-

_

........

-_-

?i^.lseli^znk>n

V^hi?"

— —

-

__

-

-

— —— — — —

?i^in leven "let -S van''slauds

-

!

.
-

. ,,
.

,

...

't

*^en«

S

TSf-vanS *^eft E ,^l,^ &i >

Kamerfr^tie. «HNF'^H^

mS-JS*?!?

van

.

.

-

-

*

dr^JP^"**^*»

-

--

-

-

"He?

.

.

Oeconomische en Financieele Mededeelingen.
i—mi iiw—i__-H-~ri

— -

'"

ff

Academie.

______

_

,

>"^'«

*

. .

-

£

,

.

_

.. ,.

.

*

BEURS

DINSDAG 30 DECEMBER. VAN
ROTTERDAM.
— -

__

. .

E^taX«
dl"

_H>.toV«nd.P.s H -

— — — —---—

.

— — — — —

"

— — — — — — — — — — — —

.

.

- -

--

nt«^l!>...r B«"H.O

-—

' — — — —'

i

-

— — — — -—

M^««ss^ — N«^.< AAU "«e^IAeUWO %A. — «'^ ° s - gfflg3 W » Ha "HaS. &%." «IfÉ iSli "= "* .^,^'"'^_...- SS; s«3_.s stgg Isaè. §$^> — p,s_^ , — = — — .U"^*'""- W o.i lN . IW^< —" W."a_K.kl.4'. _ M: — ... -'*'** *^ fflU Kz.. — —.

— — — — — — — — — — — _ — — — — _ -

■-■

Nc.l.liahe'llal.r.A

l^lrA.n^r..v.A

WW" Keahon^A

_ -«».. —

3«°^.^H".' 0H «S?" »s°«»'"^!^ i^v
">.""s?:.f''

.. .

i

■!■

R. -^ 7--

"'^ ANel^n.^. - NNerwndA

eX

- - -

'' -

.

-

vA.ale.A

«.NNdO

-

-

,

.

-

JI^K&T.CSeH

--

°"7^ M,^'

chi^.'.

D« AMA DZOZ V'!V,,-

__-,

M

-

INCOURANTE FONDSEN.

...

..... .. .

BEURS VAN

-^

vvr&f

NAvK>MIUU4U«

— -

xHZW^i.I. >'U^«-^"^"" MK>ol>lN»o.4

W^l<H?o!

i^3

—-

— ' - W-"van,'^ . <srl ' AMSTERDAM.' ln".iliNl!?^ 'l"H'..°^ft "'" "^ - Kiirf&.A 'Z7 '^'i^vA! — - «i'üo'nl".^. TVlli*l — — — — 100^1l"/i oM.lt'N -«"nNVd/.eutin.!.' ' — — — — — — — — -— — — — — — — PH__N»3_^ —- — "' '''
19?!^

. ..

-

-

—---

V.K' -

— > _ »2m " --

— —

— — -

"*

— " -

'

7'^.^'"^v k-t "/->^.« Vv^^l' t". H^ "' llo.^a«>'^>. n«m'ren«b^^

_

.

...

',^M-^.^ iï- /io' - itS te *'^' 7> ..,.,, , __ -

-

-

-

"'-""'.^'

"^" *

-

"xoud^Hèi.

— — — —
— —

.

,

'. .. -

""

f?v '>" xn^PIAND

--

"> ...,,.

'-

— -

z.

...

— — »», —

«"n.N«1..^..>1.A

«».»■-.

— -

-

*^

Obli".

' *-"

. . '

^:V

'

' -

'"

— —

'


-

r^<k.!>!N

.

_—

,

.— —

-

-

-

-

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful