P. 1
Referat Iz Ekonomije

Referat Iz Ekonomije

Views: 7|Likes:
Published by Thomas Brown

More info:

Published by: Thomas Brown on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2014

pdf

text

original

Средоа струшна щкпла

Јаоа

Реферат :
Тема: „Подстицање извоза“


Ментпр: Ушеник:
Прпф Драгана Ћеранић Александра Спкић


Нпвембар, 2012


УводУ пвпм реферату ћу се бавити темпм „ппдстицаое извпза“, јер извпз
је, акп ппгледамп далекп у истприју, бип једна пд главних екпнпмских
структура друщтва, кпје је зависилп пд прпизвпдое и пласираоа тих
прпизведених сирпвина. Дакле, друщтвп је тада зависилп пд извпза свпјих
прпизвпда и на пснпву оих стицалп пдређени екпнпмски пплет и
прпсперитет. Такп је стаое и данас, јер пд извпза зависи некад цјелпкупна
привреда дате земље и без извпза пна не би пстваривала пдређену
екпнпмску дпбит, и сама екпнпмија те државе и стаое живпта у опј би
билп тещкп. Затп је извпз вепма важан кап дип сппљне тргпвине и
неппхпднп је оегпвп ппдстицаое. Акп узмемп за примјер једну пд данас
највећих екпнпмских сила Кину, мпжемп закљушити да су је, управп, извпз
и прпизвпдоа сирпвина и гптпвих прпизвпда ппдигли на пијадестал и врх
екпнпмске љествице.

Подстицање извоза
Извоз или експпрт пзнашава кплишину рпбе, дпбара, услуге, технплпгију,
лиценце и аутпрска права, кпје је држава у стаоу да прпизвпди и извпзи у
инпстранствп
1
.
Већина данащоих бпгатих земаља, кап щтп су Јапан, САД и Оемашка, су
стекле бпгатствп крпз извпз свпјих прпизвпда у инпстранствп
2
.
Без извпза нема пунпг кприщтеоа капацитета дпмаће привреде, кап ни
бпрбе за свјетскп тржищте. Збпг тпга држава треба да ппдстише извпз
разним мјерама.

Најшещће мјере за стимулацију извпза су:
1. ИЗВПЗНИ КРЕДИТИ и ПСИГУРАОЕ ИЗВПЗНИХ ППСЛПВА. Ппстали су
знашајни инструмент ппвећаваоа дпмаће кпнкуренције на страним
тржищтима. Збпг тпга већина земаља ппред редпвних банака
ппсједују и ткз специјализпване банке за финансираое и
псигураваое извпзних ппслпва (EXIM банка у САД-у, EXIM банка у
Јапану, HERMES банка у Оемашкпј и сл.).
2. ФИНАНСИРАОЕ ПРППАГАНДНИХ АКТИВНПСТИ. Финансираое врщи
држава ради наступа, пднпснп извпза и прпдаје рпбе на страним
тржищтима. Дпмаћи прпизвпди и услуге се презентују путем
шаспписа, прпспеката, спптпва, разних коига и слишнп. Ппред тпга
важна је и ппдрщка државе у прганизпваоу разних сајмпва и

1
www.wikipedia.org
2
Истп.
специјализпваних излпжби дпмаћих прпизвпда и услуга у
инпстранству.
3. ПУТЕМ ДЈЕЛПВАОА АМБАСАДА, КПНЗУЛАТА и ПРЕДСТАВНИШТВА
ПРИВРЕДНИХ КПМПРА у инпстранству и оихпве бпрбе за прпдпр
дпмаће привреде на страним тржищтима.

Такпђе, ппред пвих мјера примјеоују се и СУБВЕНЦИЈЕ, кпје мпгу бити:
1. Директне (нпвшани пблик) и
2. Индиректне (разне ппвластице: пслпбађаое пд ппреза, бесцарински
увпз, ппвпљни кредити и слишнп).
Субвенције се дају дпмаћим прпизвпђашима и тиме им се пмпгућава
снижаваое цијене, тј ппвећава се оихпва кпнкурентнпст на странпм или
дпмаћем тржищту у пднпсу на инпстране прпизвпђаше
3
.

- Директне субвенције се најшещће примјеоују у ппљппривреди. На
примјер када САД на сваки дплар прпдате пщенице у инпстранству
даје прпизвпђашима из државнпг бучета јпщ један дплар.
- Индиректне субвенције стимулищу извпз финансираоем наушнпг
рада у предузећима ради јашаоа квалитета извпзних прпизвпда,
затим улагаоима државе у развпј ппљппривреде у сирпмащним
брдским предјелима, те ппвраћајима превпзних трпщкпва, кап и
увпзних царина и такса на сирпвине и пплупрпизвпде из
инпстранства, кпји се уграђују у прпизвпде за извпз.


3
Мр Данилп Дпрпвић, Извозна стратегија производног предузећа, Прпметеј ; Бепград, 2003, стр 56.
Закључак


Из свега прилпженпг щтп сам навела, дплазим дп закљушка да су
држава и банке пдгпвпрне за ппдстицаое извпза, кпјим се пстварује
прпсперитет и прпфит, шиме се пппуоава државни бучет. Ппщтп је извпз
питаое „бити или не бити“ за већину држава, пн треба да се ппдстише
разним мјерама. Извпз пмпгућава прпдуктивнпст, екпнпмишнпст и
рентабилнпст прпизвпдое за свјетскп тржищте, щтп представља јпщ један
важан аргумент за стимулацију извпза. Стимулације извпза се мпгу врщити
на разне нашине, али сам најшещће метпде навела у прилпженпм тексту.


Извори:


1. Др Милпрад Ункпвић, Основи економије – међународна трговина,
Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 2003, стр. 43

2. Мр Данилп Дпрпвић, Извпзна стратегија прпизвпднпг предузећа,
Прпметеј; Бепград, 2003, стр. 56

3. Www.wikipedia.org

Такп је стаое и данас. акп ппгледамп далекп у истприју. Акп узмемп за примјер једну пд данас највећих екпнпмских сила Кину. мпжемп закљушити да су је. кпје је зависилп пд прпизвпдое и пласираоа тих прпизведених сирпвина. управп. извпз и прпизвпдоа сирпвина и гптпвих прпизвпда ппдигли на пијадестал и врх екпнпмске љествице. друщтвп је тада зависилп пд извпза свпјих прпизвпда и на пснпву оих стицалп пдређени екпнпмски пплет и прпсперитет.Увод У пвпм реферату ћу се бавити темпм „ппдстицаое извпза“. Затп је извпз вепма важан кап дип сппљне тргпвине и неппхпднп је оегпвп ппдстицаое. бип једна пд главних екпнпмских структура друщтва. . јер извпз је. јер пд извпза зависи некад цјелпкупна привреда дате земље и без извпза пна не би пстваривала пдређену екпнпмску дпбит. и сама екпнпмија те државе и стаое живпта у опј би билп тещкп. Дакле.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->