cerap 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 Mata Bahasa Melayu (5 Ikhlas) Pelajaran Masa 9.50-10.

50 Pagi Unit Unit 10 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk Kesan-kesan penggunaan Internet terhadap murid-murid. Nilai Menghargai masa, bekerjasama, keyakinan. Kosa kata Internet, selok-belok, e-mel, portal, laman web, beriadah Kemahiran Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar. bahasa Sistem Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk bahasa Bahan bantu Kertas sebak, lembaran kerja, petikan karangan, marker pen, kotak belajar nama, carta jadual. Hasil FOKUS UTAMA pembelajaran 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8.4 Aras 2 (i) membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. FOKUS SAMPINGAN 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. 7.3 Aras 2(i) Mengumpul maklumat tantang isi kandungan bahan yang dibaca 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1(i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. menulis karangan “Kesan Buruk Internet Terhadap Murid-murid” dengan betul. ii. berinteraksi dan menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 keburukan internet terhadap murid-murid dengan betul. iii. membaca dan menyenaraikan secara lisan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kebaikan internet dengan betul. Set induksi 1. Guru mengedarkan sampul surat kepada murid 2. Secara berkumpulan, guru meminta murid menyambung “puzzle” yang terdapat dalam sampul 3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang mereka peroleh. 4. Guru mengaitkan gambar-gambar tersebut dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

Objektif

Strategi

Langkah 3 1. Langkah 5. Guru mempamerkan petikan “ Kesan-kesan Internet Terhadap Murid-murid” di hadapan kelas. 2. Langkah 2 1. Guru dan murid membuat rumusan tentang tajuk yang dipelajari pada hari ini. Penutup 1. Guru beri penerangan ringkas tentang petikan yang dibaca. Guru mengundi nama murid yang akan menjawab soalan. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 1. 2. Guru beri penerangan kepada murid tentang aktiviti seterusnya. Secara berkumpulan. 2. Refleksi . Guru mengedarkan kertas sebak kepada murid. Guru bertanya kepada murid apa yang mereka faham tentang petikan tersebut. Murid diminta untuk melengkapkan karangan “ Kesan Buruk Penggunaan Internet dalam kalangan murid-murid”. Murid membuat aktiviti berkumpulan sambil dibimbing oleh guru. 3. Langkah 4 1. murid diminta menyatakan 4 kesan buruk penggunaan internet kepada masyarakat 3. Guru menerapkan nilai murni dalam diri murid-murid. 2. Beberapa orang murid dipilih untuk membacakan petikan tersebut. 2. Guru meminta murid tersebut untuk menyenaraikan kesan baik tersebut di hadapan kelas. 4. Guru bertanya kepada murid tersebut kesan baik penggunaan internet yang terdapat dalam petikan. 3. 2. Guru bersoal jawab dengan murid.Langkah 1 1.

Ulasan/ Komen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful