You are on page 1of 55

MODUL PROGRAM

j-QAF

NORAZMAN BIN SAMID

PENOLONG PENGARAH KANAN OPERASI j-QAF JABATAN PELAJARAN SELANGOR

TAKLIMAT MODUL PROGRAM PROGRAM j-QAF 2012

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al Quran dan al Sunnah, bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat

Latar belakang j-QAF


Cetusan idea YAB Perdana Menteri (PM) yang dinyatakan secara khusus semasa lawatannya ke Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) pada 30 Disember 2003. Seminar j-QAF diadakan pada 3 hingga 5 Mac 2004. Projek rintis selama 3 bulan pada tahun 2004. YAB PM bersetuju dilaksanakan mulai tahun 2005

j-QAF sebagai elemen memperkasakan Pendidikan Islam


Laporan Jawatankuasa Tan Sri Murad menyatakan bahawa Sekolah Rendah perlu diperkasakan dan antara agenda utama KPM ialah memperkasakan Matapelajaran Pendidikan Islam. j-QAF mengambil peranan sebagai elemen utama memperkasakan Pendidikan Islam.

Mengapa Pendidikan Islam perlu diperkasakan?


Laporan pemantauan kepada Jawatankuasa Memperkasakan Pendidikan Islam mendapati; Kelemahan membaca dan menulis jawi Penekanan asuhan membaca al Quran hanya menjurus kepada bacaan tidak menjurus kepada khatam al Quran Bahasa Arab hanya diajar di sekolah-sekolah secara terpilih dan terhad. Ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian dan penguasaan anak-anak dalam hal ibadah khususnya fardhu solat.

SASARAN PENCAPAIAN PROGRAM j-QAF MENGIKUT TAHUN

TAHUN SATU

TAHUN DUA

TAHUN TIGA

TAHUN EMPAT

TAHUN LIMA

TAHUN ENAM

Jawi
Lulus (ABC)

84%

86%

88%

90%

92%

94%

Jawi
Cemerlang (A)

50%

52%

54%

56%

58%

60%

Al-Quran
Boleh Membaca Al-Quran

15%

30%

45%

60%

75%

90%

Al-Quran
Berdasarkan Sukatan

Sukatan al-Quran Iqra 1 Iqra 6


70%

92%

94%

96%

98%

100%

Bahasa Arab
Lulus (ABC)

73%

76%

79%

82%

85%

Bahasa Arab
Cemerlang (A)

20%

22%

24%

26%

28%

30%

Amali Wudhuk
Menguasai

80%

84%

88%

92%

96%

100%

Amali Solat
Menguasai

65%

75%

80%

86%

92%

100%

j-QAF
JAWI AL QURAN BAHASA ARAB FARDHU AIN

Objektif Program j-QAF


Semua murid sekolah rendah akan dapat; Menguasai bacaan dan tulisan Jawi. Khatam al Quran. Menguasai asas-asas Bahasa Arab Komunikasi. Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu Ain.

SASARAN

Semua

murid di sekolah rendah.

Model-model Program j-QAF


Kelas Pemulihan Jawi. Khatam al-Quran. Tasmik. Perluasan Bahasa Arab. Bestari Solat.

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL PEMULIHAN JAWI

TAKRIF PEMULIHAN JAWI

KELAS PEMULIHAN JAWI IALAH PENGAJARAN YANG DILAKSANAKAN OLEH GURU j-QAF UNTUK MEMULIHKAN MURID YANG KECICIRAN DALAM JAWI
KELAS INI DIJALANKAN SERENTAK DENGAN JADUAL WAKTU JAWI SEDIA ADA

Program j-QAF-Pemulihan

MATLAMAT
MEMASTIKAN SEMUA MURID ISLAM MENGUASAI BACAAN DAN TULISAN JAWI SERTA MEMUPUK SEMANGAT CINTAKAN KHAZANAH WARISAN BUDAYA BANGSA

Program j-QAF-Pemulihan

OBJEKTIF
MURID YANG KECICIRAN AKAN DAPAT:

DIPULIHKAN SEHINGGA DAPAT MENGENAL, MENYEBUT DAN MENULIS HURUF TUNGGAL, SUKU KATA TERBUKA DAN SUKU KATA TERTUTUP MEMBINA AYAT MUDAH DARI KATA TERBUKA DAN TERTUTUP SUKU

Program j-QAF-Pemulihan

KUMPULAN SASAR
MURID-MURID YANG TIDAK DAPAT MENCAPAI SETIAP OBJEKTIF UTAMA YANG DISASARKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

Program j-QAF-Pemulihan

STRATEGI PELAKSANAAN
MEMASTIKAN UNIT j-QAF BERADA DI BAWAH PANITIA PENDIDIKAN ISLAM MENGENALPASTI MURID LEMAH JAWI MELALUI UJIAN KHAS DAN MAKLUMAT GURU SEDIA ADA JUMLAH MURID BAGI SATU KELAS PEMULIHAN TIDAK MELEBIHI 6 10 ORANG

Program j-QAF-Pemulihan

STRATEGI PELAKSANAAN
MENYEDIAKAN TEMPAT YANG SESUAI UNTUK MELAKSANAKAN PEMULIHAN JAWI PENYEDIAAN BAHAN BANTU BELAJAR MENGIKUT AGIHAN KEMAHIRAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM MODUL

Program j-QAF-Pemulihan

STRATEGI PELAKSANAAN

P&P AKAN MENEKANKAN KAEDAH PERMAINAN DAN NYANYIAN SECARA EFEKTIF MEMBUAT PENILAIAN DAN MEREKODKAN PENCAPAIAN PELAJAR SETIAP KALI KELAS DIJALANKAN MENJALANKAN UJIAN PENGESANAN SEBELUM MURID DIMASUKKAN SEMULA KE KELAS JAWI SEDIA ADA

Program j-QAF-Pemulihan

AGIHAN TUGAS
GURU PI:

MENJALANKAN UJIAN KHAS MENERUSKAN PENGAJARAN SEPERTI BIASA

GURU j-QAF:

MELAKSANAKAN KELAS PEMULIHAN JAWI MEREKOD DAN MELAPOR

Program j-QAF-Pemulihan

AGIHAN KEMAHIRAN

22 AGIHAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TELAH DISEDIAKAN


SETIAP AGIHAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PERMAINAN DAN NYANYIAN SECARA EFEKTIF

Program j-QAF-Pemulihan

PERUNTUKAN WAKTU

6 BULAN PERTAMA:
2 WAKTU PEMULIHAN DIJALANKAN SERENTAK DENGAN WAKTU JAWI SEDIA ADA

6 BULAN KEDUA:
1 WAKTU PEMULIHAN DIJALANKAN SERENTAK DENGAN WAKTU JAWI SEDIA ADA

Program j-QAF-Pemulihan

PENILAIAN

PENILAIAN DILAKSANAKAN KALI KELAS BERJALAN

SETIAP

MENGUJI KEMAHIRAN MENGENAL, MEMBACA DAN MENULIS HURUF TUNGGAL DAN SUKU KATA

HASIL PENILAIAN DIREKODKAN DALAM BORANG KHAS KELAS PEMULIHAN JAWI

Program j-QAF-Pemulihan

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL KHATAM ALQURAN

TAKRIF KHATAM AL-QURAN


PROGRAM YANG MENUMPUKAN KEPADA PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA ALQURAN (IQRA) SELAMA SATU TAHUN BAGI TAHUN SATU

ASPEK KHATAM AL-QURAN PADA 6 BULAN PERTAMA TAHUN 2 HINGGA TAHUN 6.

OBJEKTIF Murid dapat membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid Murid dapat menghabiskan bacaan al-Quran sebanyak 30 juzuk (Khatam)

KHATAM AL-QURAN
MODEL KHATAM AL-QURAN BAGI TAHUN 1:
6 BULAN PERTAMA AL-QURAN JAWI JUMLAH 4 WAKTU 2 WAKTU 6 WAKTU 6 BULAN KEDUA AL-QURAN ULUM SYARIAH JAWI JUMLAH 3 WAKTU 2 WAKTU 1 WAKTU 6 WAKTU

MURID YANG TELAH MENGUASAI MENERUSKAN BACAAN AL-QURAN.

IQRA

AKAN

BAGI MODEL TASMIK PELAKSANAANNYA ADALAH DI LUAR JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN SEKURANGKURANGNYA 2 WAKTU.

KHATAM AL-QURAN
MODEL KHATAM TAHUN 2 :
6 BULAN PERTAMA

AL-QURAN

BAGI

6 BULAN KEDUA

AL-QURAN ULUM SYARIAH JAWI JUMLAH

3 WAKTU 2 WAKTU 1 WAKTU 6 WAKTU

AL-QURAN ULUM SYARIAH JAWI JUMLAH

3 WAKTU 2 WAKTU 1 WAKTU 6 WAKTU

MURID YANG BELUM MENGUASAI ALQURAN AKAN MENERUSKAN IQRA SELEPAS BACA IKUT GURU (BIG).

KHATAM AL-QURAN
MODEL KHATAM AL-QURAN TAHUN 3 HINGGA 6:
6 BULAN PERTAMA

BAGI

6 BULAN KEDUA

AL-QURAN ULUM SYARIAH JAWI JUMLAH

4 WAKTU 1 WAKTU 1 WAKTU 6 WAKTU

AL-QURAN ULUM SYARIAH JAWI JUMLAH

2 WAKTU 3 WAKTU 1 WAKTU 6 WAKTU

MURID YANG BELUM MENGUASAI ALQURAN AKAN MENERUSKAN IQRA SELEPAS BACA IKUT GURU (BIG).

Guru perlu menekankan pembelajaran sehingga murid khatam al-Quran sebelum ke sekolah menengah. Menepati pendekatan Talaqqi dan

Musyafahah (Kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetulkan kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar).

Untuk melahirkan masyarakat yang berjiwa alQuran, dan sentiasa menghayati al-Quran dalam kehidupan seharian.

Kaedah Pelaksanaan
Guru hendaklah mengemaskini Buku Rekod Bacaan setiap minggu berdasarkan: Murid mesti menghabiskan bacaan satu muka surat penuh. Masukkan tarikh dan muka surat di dalam petak yang berkaitan. Bagi murid yang telah menguasai sukatan ditanda menggunakan pen berdakwat biru, manakala yang belum menguasai atau Baca Ikut Guru dengan menggunakan pen berdakwat merah.

KEM LITERASI AL-QURAN (KLaQ)


Tujuan dilaksanakan KLaQ adalah untuk mengatasi masalah keciciran murid-murid yang masih berada di Iqra 1 hingga 3

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL TASMIK

TAKRIF TASMIK

Membimbing dan merekod pencapaian bacaan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran semasa berada di Sekolah Kebangsaan Dilaksanakan di luar jadual waktu dan dikira waktu rasmi mengajar serta perlu membuat catatan dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH).

STRATEGI PELAKSANAAN Semua murid hendaklah menggunakan al-Quran Rasm Uthmani Setiap murid diwajibkan menghadiri kelas tasmik. GPI, GTPI, GPI Program j-QAF & GPI Pend. Khas j-QAF wajib melaksanakan program tasmik manakala guru Islam yang berkebolehan digalakkan untuk membantu. Guru-guru yang terlibat dengan program tasmik mestilah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah.

Guru Kelas Tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam: Buku Rekod Bacaan. Markah kualiti bacaan 40 markah diisi dihujung semester 1 & 2.
BIL 1 Iqra 1 PERKARA MARKAH 1-3

2 3
4 5 6 7

Iqra 2 Iqra 3
Iqra 4 Iqra 5 Iqra 6 Al-Quran

4-6 7 - 10
11 - 12 13 - 15 16 - 19 20 - 40

Murid-murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan agihan juzuk yang dicadangkan Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masa-masa yang sesuai (luar jadual waktu) Waktu Tasmik tidak boleh dianggap sebagai waktu kokurikulum.

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL BAHASA ARAB

Bahasa Arab
Bahasa Arab adalah bahasa antarabangsa. Memartabatkan Bahasa Arab Meningkatkan status Bahasa Arab dengan diperluaskan kepada semua sekolah rendah. Memberi peluang kepada semua murid untuk mempelajarinya.

Objektif

Murid dapat menguasai kemahiran asas Bahasa Arab.

Murid dapat menguasai kemahiran mendengar, menyebut, membaca dan menulis.

STRATEGI PELAKSANAAN Sebagai bahasa elektif iaitu 2 waktu / 5 waktu ( kohort 2009) seminggu kecuali tahun 1 & 2 iaitu sebanyak 3 waktu seminggu. Dimasukkan dalam jadual waktu rasmi persekolahan. (Dicadangkan 2 kali seminggu) Murid Islam dikehendaki memilih Bahasa Arab sekiranya tidak mengambil bahasa elektif yang lain. Diajar oleh guru j-QAF yang dilantik dengan keutamaan kepada guru j-QAF Opsyen Bahasa Arab.

PENILAIAN

Mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Tahap 1 : PKSR dan ujian bertulis Tahap 2 : Ujian bertulis (Sumatif) * Soalan dimuat turun dalam laman sesawang BPK * Markah e-Laporan berdasarkan PKSR tersebut.

PANDUAN PELAKSANAAN

MODEL BESTARI SOLAT (FARDHU AIN)

Fardhu Ain
Ibadah solat adalah tiang agama. Benteng untuk mencegah kemungkaran adalah ibadah solat yang sempurna. Membentuk peribadi murid dengan penguasaan dalam hal ibadah khususnya penghayatan dan amalan solat. Melahirkan umat yang berkualiti dari segi aqidah dan mantap pegangan agama.

TAKRIF Dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan, perbuatan dan penghayatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. Peruntukan KBS (OS42000) hanya boleh digunakan untuk program KBS sahaja (murid)

OBJEKTIF Murid dapat berwuduk dengan sempurna. Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna sama ada secara bersendirian atau berjemaah.

KEM BESTARI SOLAT


Model bestari solat dilaksanakan di luar jadual waktu persekolahan.

Ia dilaksanakan 4 kali setahun perlu dimasukkan dalam takwim tahunan sekolah.


KBS Tahap 1 Wuduk Perlakuan solat Bacaan di dalam solat Wuduk Perlakuan solat Bacaan di dalam solat Amali Solat Tambahan KBS Tahap 2

Program ini dilaksanakan empat kali selama (40 jam). Pihak sekolah diberikan pilihan untuk melaksanakan program ini secara separuh hari atau sehari dengan syarat dilaksanakan semua aktiviti dan jumlah masa yang telah ditetapkan dalam model ini.

Borang penilaian disediakan bagi menentukan tahap kebolehan murid dalam mendirikan solat Pengisian aktiviti kem seperti dinyatakan dalam Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Bestari Solat secara runcit mesti direkodkan tempoh pelaksanaannya. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan

Rujuk buku Panduan Model

TEMPOH PELAKSANAAN KEM KEM PERTAMA : JANUARI HINGGA MAC KEM KEDUA : APRIL HINGGA MEI KEM KETIGA : JUN HINGGA JULAI KEM KEEMPAT : OGOS HINGGA SEPTEMBER

TARIKH PENGHANTARAN e-PELAPORAN


DARI

SEKOLAH KE PPD ; Minggu ketiga Jun Minggu akhir Oktober PPD KE JPN ; Minggu pertama Julai Minggu pertama November

DARI

Semua bahan boleh didapati dari laman sesawang BPI http://www.bpi.edu.my

j-QAF TANPA GAGAL