You are on page 1of 1

Rezumat Partea a II a

Archip Bianca Bogdana- Eul si religia


www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Ich denke în doctrina kantiană

Rezumat
Această lucrare îşi propune să formuleze câteva sensuri ale
conceptului de eu, pe temeiul analizei semnificaŃiilor metafizice şi
ontologice ale lui “eu gândesc” şi “eu sunt”. Ea investighează
relaŃiile în care se aşează acest concept şi semnificaŃia pe care el o
capătă în una dintre cele mai marcante opere filosofice moderne –
cea kantiană –, precum şi lumina pe care această doctrină o
aruncă asupra posibilităŃilor şi limitelor analizei filosofice a
subiectivităŃii. “Eu sunt” este interioritatea absolută (într-un
intelect pentru care ea este suficientă, arată Kant, decurge apoi în
mod firesc cunoaşterea multiplicităŃii la care noi ajungem doar
prin experienŃă, adică prin influenŃarea de către ceva exterior), în
timp ce “eu gândesc” este exterioritate prin chiar distanŃa de
netrecut între lucru în sine şi obiect. Critica fundamentală
formulată în lucrarea mea este – pornind de la Kant – aceea că o
investigaŃie care porneşte de la sensul primordial acordat eului ca
mărginit la “eu gândesc” (adică la determinarea de gândire ca
anterioară celei de fiinŃă sau chiar excluzând-o pe aceasta), în
ciuda faptului că ea se poate declara o investigaŃie asupra
subiectivităŃii, poate fi delimitată ca desfăşurându-se integral în
câmpul obiectivităŃii pe care “eu gândesc” – în rolul de intelect
care poartă cu sine idealul “raŃiunii pure” şi pur obiective – este
chemat să îl desfăşoare.
ȱ
ȱ

87