¸ÉÒ »ÉqNÉÖ° ´Éà {É©É

:

H°Å WNÉlÉ oÉÒ {«ÉÉùÉ
eÉÅÊH{ÉÒ ¶ÉÉÊH{ÉÒ ¥É¾Ö ÊH±ÉHÉùà, W©É ÊHÅHù yÉ©ÉÇqÚlÉ ¾ÅHÉùà
»Él«É{ÉÉ©É »ÉÖ{É §ÉÉNÉà »ÉÉùà, W¥É »ÉlÉNÉÖ° {ÉÉ©É ASÉÉùÉ ¾ä.
X NÉÖ° lÉà ¨É©É {É Ê©É÷à, ¨ÉÉÅÊlÉ Y´É HÒ X«É*
»ÉÉà NÉÖ° ]ÚcÉ WXÊ{É«Éà, l«ÉÉNÉlÉ qàù {É ±ÉÉ«É **

»ÉqNÉÖ° ©ÉyÉÖ ~Éù©É¾Å»ÉY

¸É

É:

»ÉÉʾ¥É

qNÉÖùÖ ´Éà {É©
Ò »É

ȃlǃ

¥ÉÅqNÉÒ

»ÉÅlÉ +É¸É©É ùÉÅWeÒ, ~ÉÉà»÷ ùÉ«ÉÉ, ÊW±±ÉÉà W©©ÉÖ

H°Å WNÉlÉ oÉÒ {«ÉÉùÉ
- »ÉlÉNÉÖ° ©ÉyÉÖ~Éù©É¾Å»É Y
NÉÖWùÉlÉÒ +{ÉÖ´ÉÉqH-–
+©ÉÞlɱÉÉ±É Wà. ~ÉÅSÉɱÉ

¡ÉSÉÉù +ÊyÉHÉùÒ
-ùÉ©É ùlÉ{É, W©©ÉÖ
© SANT ASHRAM RANJRI ( J & K)
ALL RIGHTS RESERVED
First Edition
Copies

- March
- 1000

2012

Website Address.
www.sahibbandgi.org
www.sahib-bandgi.org

E-Mail Address
*satgurusahib@sahibbandgi.org
Editor
Sahib Bandgi Sant Ashram Ranjri
Post-Raya, Disst.-Samba (J & K)
Ph. (01923) 242695, 242602
Mudrak : Sartaj Printing Press, Jalandhar City.

Ê´ÉºÉ«É »ÉÚÊSÉ
~ÉÞºc »ÉÅL«ÉÉ
1. NÉÖ° W°ùÒ Uà.
2. NÉÖ° +{Éà »ÉlÉÃNÉÖ°©ÉÉÅ +ÅlÉù
3. »ÉlÉÃNÉÖ° ¶ÉÖÅ Hù¶Éà.
4. lÉà+Éà W ©ÉÉùÉ ~ÉÒ«ÉÖ Uà.
5. {ÉÉ©É{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +{Éà ~ÉUÒ
{ÉÉ©É{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ +É~É ¶ÉÖÅ UÉà.
{ÉÉ©ÉoÉÒ ¶ÉÖÅ oɶÉà.
G«ÉÉÅoÉÒ +É´«ÉÖÅ {ÉÉ©É
6. Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà, lÉà ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ G«ÉÉÅ«É {ÉoÉÒ
7. {ÉÉ©É qÉ{É{ÉÉà Êq´É»É
8. +É~ÉiÉÉà ~ÉÅoÉ ¶ÉÖÅ Uà.
mÉiɱÉÉàHoÉÒ A~Éù SÉÉàoÉɱÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
»ÉNÉÖiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉoÉÒ A~Éù »Él«É §ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà.
H©ÉÉiÉÒoÉÒ A~Éù »ÉlÉÃNÉÖ° HÞ~ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
52 +KÉù +oÉ´ÉÉ +{ɾq ¶É¥q{ÉÒ A~Éù Ê{É:¶É¥q
10©ÉÉÅ wÉùoÉÒ A~Éù 11©ÉÉÅ wÉù{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
9. ~ÉÅoÉ{ÉÉ Ê{É«É©É
»ÉÉSÉÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ
©ÉÉÅ»É {ÉÉ LÉÉ´ÉÖÅ
{ɶÉÉà {ÉÉ Hù´ÉÉà
SÉÉàùÒ {ÉÉ Hù´ÉÒ
SÉÊùmÉ´ÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ.
WÖNÉÉù {ÉÉ ù©É´ÉÉà
¾H{ÉÒ H©ÉÉiÉÒoÉÒ LÉÉ´ÉÖÅ
Ê{É«É©ÉÉàá{ÉÉ ~ÉɱÉ{ÉoÉÒ ¶ÉÅÖ oɶÉà
Ê{É«É©ÉÉà{ÉÉ A±±ÉÅPÉ{ÉoÉÒ ¶ÉÖÅ oɶÉà.
y«ÉÉ{É HÉà{ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ
y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÉ »É©É«Éà
10. +É´ÉÒ ùÒlÉà HùÒ+à »ÉlÉÃNÉÖ° §ÉÊGlÉ
¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÒ NÉÖ° §ÉÊGlÉ
Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hù´ÉÒ NÉÖ° §ÉÊGlÉ
©É{É ©ÉÖLÉlÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÉà

7
15
28
41
57
59
81
92
98
105
108
113
121
146
151
154
162
162
162
164
166
169
170
171
171
172
181
184
189
193
193
193
193

Ê´ÉºÉ«É »ÉÚÊSÉ
~ÉÞºc »ÉÅL«ÉÉ
§ÉÚ´ÉÉ+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉÉ W´ÉÖÅ
V«ÉÉàÊlÉʺɫÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉÉ W´ÉÖÅ.
HÉà>~ÉiÉ ¥ÉÒY WN«ÉÉ+à ©ÉÉoÉÖÅ {É©ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ.
£É³Éà {É +É~É´ÉÉà
¥ÉÒY ´ÉÉlÉÉà
NÉÖ° ©ÉÖLÉ ¥É{ÉÉà
»Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ +É´ÉÉà
¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{É´ÉÉùiÉ oɶÉà
lÉ©Éà +àHÉOÉ oɶÉÉà
+Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊGlÉ+Éà ©É³¶Éà
´ÉÉùÅ´ÉÉù NÉÖ° q¶ÉÇ{É HùÉà
11. »É¾W ©ÉÉNÉÇ Uà +É~ÉiÉÉà
¶ÉÖÅ Uà «ÉÉàNÉ ©ÉÉNÉÇ
¶ÉÖÅ Uà [ÉÉ{É ©ÉÉNÉÇ
¶ÉÅÖ Uà §ÉÊGlÉ «ÉÉàNÉ
¶ÉÖÅ Uà »ÉÅlÉÉà{ÉÉà »É¾W ©ÉÉNÉÇ
NÉÖ°{ÉÉ ¥ÉlÉÉ´Éà±É Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖÅ.
»ÉlÉÃNÉÖ°oÉÒ ¡ÉÒlÉ +{Éà »Éà´ÉÉ
12.~ÉÉLÉÅeÒ+ÉàoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ
lÉ©ÉÉùÒ ~ÉùÒKÉÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà
lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ oɶÉà
13. oÉÉàeÒH ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ
14. lÉ©ÉÉà qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ Ê{ÉùÉ³É oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà.

000000000

193
200
201
202
202
204
207
209
209
209
210
219
219
222
223
223
226
226
236
238
242
253
258

©ÉÉ° ±ÉKÉ
»ÉÅlÉÉà{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ ¥ÉyÉÉoÉÒ Ê{ÉùÉ³Ò ù¾Ò Uà. »ÉÅlÉÉà+à lÉà ~Éù©É »Él«É{ÉÒ
´ÉÉlÉ »É©ÉX´É´ÉÉ {ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ»ÉÉù{Éà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ W §ÉɺÉÉ oÉÒ »É©ÉX´«ÉÉ Uà.
G«ÉÉÆH G«ÉÉÆH »ÉÅlÉÉà+à ùÉ©É, ¾Êù Ê´ÉNÉàùà ¶É¥qÉà{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ ~ÉiÉ H«ÉÉàâ Uà, ~ÉiÉ
ùÉ©ÉoÉÒ lÉà©É{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É lÉÉà »ÉÉʾ¥É oÉÒ W ù¾«ÉÉà Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¨ÉÊ©ÉlÉ {É oÉ´ÉÖÅ.
SÉÉù ùÉ©É {ÉÒ ´ÉÉlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ »ÉÉʾ¥Éà lÉà{Éà »~ɺ÷ ~ÉiÉ H«ÉÖÇÈ Uà.
»ÉÉHÉù ùÉ©É §ÉùlÉ HÉ ¥Éà÷É * Ê{ÉùÉHÉù ùÉ©É PÉ÷ PÉ÷ ©Éàá ±Éà÷É *
Ê¥ÉÅqÖ ùÉ©É ÊW{É WNÉlÉ ~É»ÉÉùÉ * Ê{ÉùɱÉÅ¥É ùÉ©É »É¥É¾Ò lÉà {«ÉÉùÉ **
+à÷±Éà Wà ùÉ©É{Éà +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ ~ÉÚY ù¾Ò Uà., G«ÉÉÇÈ«É »ÉÅlÉÉà{Éà lÉÉà
lÉà©É{ÉÉ A~ÉÉ»ÉH ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾Ò Uà, lÉà lÉÉà »ÉÉHÉù ùÉ©É{ÉÒ HÉà÷Ò©ÉÉÅ Uà. G«ÉÉÅH G«ÉÉÅH
»ÉÅlÉÉà{Éà Ê{ÉùÉHÉù ùÉ©É{ÉÉ A~ÉÉ»ÉH ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà, ~ÉiÉ lÉà ¥ÉÒY, Ê{ÉùÉHÉù
HÉàÊ÷©ÉÉÅ Uà Ê{ÉùÉHÉù ùÉ©É{ÉÒ HÉàÊ÷©ÉÉÅ Uà. mÉÒX ùÉ©É ´ÉÒ«ÉÇ Uà, Wà{ÉÉoÉÒ +É
»ÉÞʺ÷{ÉÉà ¡É»ÉÉùÉà Uà. ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅlÉÉà{ÉÉ ùÉ©É SÉÉàoÉÉ Uà, Wà Ê{ÉùɱÉÅ¥É Uà. lÉà+Éà W{©É
©ÉùiÉ©ÉÉÅ +´ÉlÉÉù yÉÉùiÉ HùÒ{Éà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉ. lÉà©É{Éà W ¥ÉyÉÉ »ÉÅlÉÉà+à »ÉÉʾ¥É
~ÉÉàHÉ«ÉÉÇ Uà.
PÉiÉÉ »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ{ÉÉÅ ¶É¥q Ê´ÉNÉàùà{ÉÉ ù¾»«ÉÉà {ÉÒ ´ÉÉlÉ ~ÉiÉ
HùÒ Uà, +Åqù©ÉÉÅ oÉ´ÉÉ ´ÉÉ³Ò yÉÖ{ÉÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ ~ÉiÉ HùÒ Uà, q»É©ÉÉ wÉù{ÉÒ ´ÉÉlÉ
~ÉiÉ HùÒ Uà. +à÷±Éà ±ÉÉàHÉà +à©É »É©ÉY ±Éà Uà Hà »ÉÅlÉÉà+à «ÉÉàNÉ{Éà ©É¾l´É +É~«ÉÖÅ Uà.
{ÉÉ »ÉÅlÉÉà+à ¥ÉyÉÖÅ «ÉÉàNÉ Ê´ÉNÉàùà{ÉÒ ~ɾÉàáSÉ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾«ÉÖÅ Uà. +É ¥ÉyÉÖÅ
¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ lÉà©É{Éà »ÉÉù ¶É¥q {ÉÖÅ ©É¾l´É ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà, Hà Wà +Åqù©ÉÉÅ oÉ´ÉÉ ´ÉɳÉà
¶É¥q {ÉoÉÒ, Wà Ê{É:¶É¥q ¶É¥q H¾à´ÉÉ«É Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅlÉÉà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ
+ÉÅlÉÊùH yÉÖ{ÉÉà +{Éà +ÉÅlÉÊùH LÉà±É{ÉÉÅ ´ÉiÉÇ{ÉoÉÒ ¨ÉÊ©ÉlÉ {ÉoÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ. ¥É»É
+É÷±ÉÒ ´ÉÉlÉ »É©ÉY ±Éà´ÉÉ{ÉÒ Hà »ÉÅlÉÉà+à +É mÉiÉ ±ÉÉàH{Éà Hɳ{ÉÉà qà¶É ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ
+àH +©Éù-±ÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Uà, Wà{ÉÉà ù»lÉÉà +Él©ÉÉ{ÉÒ +Åqù »ÉÖùÊlÉoÉÒ Uà,
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥É¾Éù §É÷H´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ +{Éà lÉà ù»lÉÉ{ÉÒ HÖÅSÉÒ »ÉÉù-¶É¥q
({ÉÉ©É) Uà, Wà Hà´É³ »ÉÅlÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Uà.
¾ÖÅ lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ¶ÉÖyyÉ +Él©É[ÉÉ{É ~ɾÉàáSÉÉe´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅ, V«ÉÉùà +ÉWà
¶ÉÖyyÉ +Él©É[ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ HÉà> {ÉoÉÒ HùlÉÖÅ. ¥ÉyÉÉ W §É÷Hà±ÉÉ Uà. HÉà>H ¥É¾Éù
§É÷G«ÉÉ Uà lÉÉà HÉà>H +Åqù©ÉÉÅ. HÉà> ~ÉiÉ »ÉÉSÉÉ +Él©É[ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ
HùlÉÉÅ.
+É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÊyÉlÉ Wà÷±ÉÒ ~ÉiÉ §ÉÊGlÉ+Éà
¡ÉSÉʱÉlÉ Uà, lÉà ¥ÉyÉÒ Hɳ{ÉÒ W Uà. lÉà©ÉÉÅ +àHà«É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉÚiÉÇ +Él©É[ÉÉ{É {ÉoÉÒ.
V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +Él©É[ÉÉ{É {É oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Y´É »ÉqÉ«É{Éà ©ÉÉ÷à +É §É´É»ÉÉNÉùoÉÒ

5

UÖ÷Ò {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉà. +É Y´É{Éà »Él«É-§ÉÊGlÉ{ÉÉà ù»lÉÉà qàLÉÉe´ÉÉ ´ÉɳÉà ~ÉiÉ
HÉà> {ÉoÉÒ ©É³lÉÉà; +©Éù±ÉÉàH{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~É´ÉÉ´ÉɳÉà qàLÉÉe´ÉÉ ´ÉɳÉà
~ÉiÉ HÉà> {ÉoÉÒ ©É³lÉÉà. +NÉù +É~ÉiÉà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ Xà>+à lÉÉà ¥ÉyÉÉ »ÉNÉÖiÉ
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ +oÉ´ÉÉ ~ÉÉÅSÉ ¶É¥q (~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà) {ÉÖÅ W [ÉÉ{É +É~ÉÒ
ù¾«ÉÉ Uà. Wà{ÉÉoÉÒ ~ÉÉÅSÉ lÉl´É ~ÉàqÉ oÉ«ÉÉ ~ÉiÉ lÉà+Éà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà
Ê{ÉùÉHÉù »ÉnÉÉoÉÒ +ÉNɳ »Él«É±ÉÉàH, +{Éà +©Éù±ÉÉàH +É ùÒlÉà PÉiÉÉ
©É¾Él©ÉÉ +Éà +{Éà ©É¾Él©ÉÉ+Éà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ+ÉàoÉÒ ~ÉiÉ Y´ÉÉà{Éà A±É]É´ÉÒ
qÒyÉÉ Uà.
´ÉÉ PÉùHÒ »ÉÖÊyÉ HÉà> {É¥ÉlÉÉ´Éà, W¾Æ´ÉÉ »Éà ¾Å»ÉÉ +É«ÉÉ ¾ä **
+{Éà HqÉSÉ HÉà> ©É³Ò X«É Uà lÉÉà lÉà l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉà±ÉÉ ¾ÉàlÉÉ {ÉoÉÒ.
Hà´É³ »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÒ {ÉH±É HùÒ{Éà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾«ÉÉ ¾Éà«É Uà. +É
HÉùiÉoÉÒ +É©É - lÉà©É ~ÉiÉ Ê{ÉùÅW{É©ÉÉÅ W A±É]É´ÉÒ qà Uà. +É ùÒlÉà
»Él«É§ÉÊGlÉoÉÒ ùʾlÉ Y´É +Él©É[ÉÉ{ÉoÉÒ PÉiÉÉà qÚù oÉ< NÉ«ÉÉà Uà. V«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ Y´É +©Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ {ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ WlÉÉà, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Y´É »ÉÉSÉÉ
»ÉÉʾ¥É{Éà {ÉoÉÒ ~ÉÉ©ÉÒ ±ÉàlÉÉà, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉqÉ{Éà ©ÉÉ÷à ©ÉÖGlÉ {ÉoÉÒ oÉ>
¶ÉHlÉÉà. +©Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ{Éà W ~ÉÚiÉÇ +Él©É[ÉÉ{É oÉÉ«É Uà. +{Éà lÉà
+©Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉÉ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉÅ »ÉÉSÉÉ {ÉÉ©É{ÉÒ W°ùlÉ Uà.
~ÉiÉ qÖÊ{É«ÉÉ +É ù¾»«É{Éà {ÉoÉÒ »É©ÉY ¶ÉHlÉÒ +{Éà ~ÉÉLÉÅÊe«ÉÉà{ÉÉ
SÉÅNÉֱɩÉÉÅ £»ÉÉ>{Éà ¥É¾Éù §É÷HÒ ù¾Ò Uà. lÉà ¡É§ÉÖlÉÉà +Åqù ¥Éàcà±ÉÉ Uà, ~ÉiÉ
qÖÊ{É«ÉÉ lÉà©É{Éà ¥É¾Éù ¶ÉÉàyÉÒ ù¾Ò Uà, HÉùiÉ »´ÉÉoÉÒÇ+Éà+à A±É]É´ÉÒ qÒyÉÒ
Uà. ©É{ÉÖº«É §É÷HÒ ù¾«ÉÉà Uà; lÉà »Él«É{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à H©ÉÉ>, «ÉÉàNÉ,
W~É, lÉ~É, y«ÉÉ{É ´ÉNÉàùà HùÒ ù¾«ÉÉà Uà. ~ÉiÉ +É SÉÒXàoÉÒ lÉà ©É³´ÉÉ{ÉÉ
{ÉoÉÒ. lÉà ¡É§ÉÖlÉÉà »É¾W©ÉÉÅW ©É³Ò X«É Uà. lÉà +Åqù©ÉÉÅ W ¥ÉàcÉ Uà. W°ùlÉ
lÉÉà Uà Hà Hà´É³ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉ wÉùÉ lÉà©É{Éà ¡ÉNÉ÷ Hù´ÉÉ{ÉÒ. +{«ÉoÉÉ lÉà ¡É§ÉÖ
+É~ÉiÉÉ oÉÒ G«ÉÉÅ«É qÚù {ÉoÉÒ.
~ÉÉ{ÉÒ ©Éàá ©ÉÒ{É Ê~É«ÉÉ»ÉÒ * ©ÉÉàʾ »ÉÖÊ{É +É´ÉlÉ ¾ÉÆ»ÉÒ **
PÉù©Éàá ~ÉeÒ ´É»lÉÖ {ÉʾŠ»ÉÚ]à, ¥Éɾù LÉÉàW{É X»ÉÒ **
©ÉÞNÉ HÒ {ÉÉ椃 ©ÉÉÅʾ H»lÉÖùÒ, ¥É{É ¥É{É Ê£ùlÉ AqÉ»ÉÒ **
+Él©É[ÉÉ{É Ê¥É{ÉÉ »ÉÚ{ÉÉ, HÉ ©ÉoÉÖùÉ HÉ HÉ»ÉÒ **
H¾lÉ H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà §ÉÉ> »ÉÉyÉÉà, »É¾W ʩɱÉà +Ê´É{ÉÉ»ÉÒ **
6

NÉÖ° W°ùÒ Uà
NÉÖ° ¦É©¾É NÉÖ° ʴɺiÉÖ NÉÖ° qà´ÉÉà ©É¾à¶´Éù : *
NÉÖ° »ÉÉKÉÉlÉ ~Éù ¦É©¾ lÉ»©Éä ¸ÉÒ NÉÖ° ´Éà {É©É:
©ÉÉlÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ «ÉÉàNÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É »ÉÅlÉÉ{É Uà. +É·SÉ«ÉÇ©É«É Uà, ~ÉiÉ
»Él«É Uà, NÉÖ°{ÉÉ «ÉÉàNÉoÉÒ Wà »ÉÅlÉÉ{É Al~É{{É oÉÉ«É Uà, lÉà >·´Éù Uà. ´ÉNÉù
NÉÖ°+à >·´Éù Al~É{É oÉ< ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ.
NÉÖ° HÒ ¶ÉùiÉÉ ±ÉÒWä §ÉÉ> X»Éà Y´É {ÉùH {ÉʾŠX> **
NÉÖ° ©ÉÖLÉ ¾Éà> ~Éù©É ~Éq ~ÉÉ´Éä * SÉÉäùÉ»ÉÒ ©ÉÅà ¥É¾ÖÊù {É +É´Éä **
NÉÖ°{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò ©Éʾ©ÉÉ Uà. Fn´Éàq H¾à Uà Hà NÉÖ°{ÉÖÅ +àH ~ɳ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É
HɶÉÒ©ÉÉÅ ¾XùÉà ´ÉºÉÇ ù¾à´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ ¸Éàºc Uà. mÉàlÉÉ«ÉÖNÉ©ÉÉÅ FʺÉ
´Éɱ©ÉÒÊHY {ÉÒ ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ ©ÉÉÅ ~ÉiÉ NÉÖ°{Éà ~ÉÚiÉÇ °~ÉoÉÒ »oÉÉÊ~ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉ Uà. wÉ~Éù©ÉÉÅ ~ÉiÉ Wà÷±ÉÉ FʺÉ-©ÉÖÊ{É +É´«ÉÉ lÉà+Éà ~ÉiÉ NÉÖ°
§ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾à Uà. NÉÒlÉÉ ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ´ÉÉ»ÉÖqà´É ¸ÉÒ HÞºiÉ +à +WÖÇ{É{Éà
¥ÉÒY-¥ÉÒY §ÉÊGlÉ+Éà{Éà UÉàeÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ H¾«ÉÖÅ, HÉùiÉ
lÉà+Éà +WÖÇ{É{ÉÉ NÉÖ° ¾lÉÉÅ. H³Ò«ÉÖNÉ{ÉÉà ©ÉÉ{«É OÉÅoÉ ùÉ©É-SÉÊùmÉ ©ÉÉ{É»É ©ÉÉÅ
~ÉiÉ NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ lÉֱɻÉÒqÉ»ÉY+à NÉÖ°{Éà PÉiÉÖÅ CÅSÉÖÅ »oÉÉ{É +É~«ÉÖÅ Uà.
¥ÉÅq¾ÖÅ NÉÖ° ~Éq HÅW HÞ~ÉÉ Ê»ÉÅyÉÖ {Éù °~É ¾Êù *
©É¾É©ÉÉྠlÉ~É HÖÅW X»ÉÖ ´ÉSÉ{É ùÊ´É Hù Ê{ÉHù **
+à÷±Éà Hà ¾ÖÅ lÉà NÉÖ° ©É¾ÉùÉW{ÉÉ SÉùiÉ H©É³Éà{ÉÒ ´ÉÅq{ÉÉ H°Å UÖÅ, Wà
HÞ~ÉÉ{ÉÉÅ »É©ÉÖr +{Éà {Éù °~É©ÉÉÅ ¸ÉÒ ¾Êù W Uà +{Éà Wà©É{ÉÉ ´ÉSÉ{É ©É¾É©ÉÉà¾
°~É PÉiÉÉ +ÅyÉHÉù{ÉÉà {ÉÉ¶É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÚ«ÉÇ-ÊHùiÉÉà{ÉÉà »É©ÉÚ¾ Uà. ~ÉUÒ
»ÉÅlÉÉà+à lÉÉà +É KÉàmÉ©ÉÉÅ H©ÉÉ±É W HùÒ qÒyÉÒ Uà. »ÉÉʾ¥Éà HÉà>{Éà LÉÖ¶É Hù´ÉÉ
+oÉ´ÉÉ ~ÉKÉ~ÉÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ HùÒ.
NÉÖ° NÉÉàÊ´ÉÅq qÉàC LÉeà, HÉHà ±ÉÉNÉÚÆ ~ÉÉ«É *
¥ÉʱɾÉùÒ NÉÖ° +~É{ÉÉà, ÊW{É NÉÉàÊ´ÉÅq Êq«ÉÉà ¥ÉlÉÉ«É **

7

»ÉÅlÉÉà{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ NÉÖ°{Éà >¶´Éù ¥ÉùÉ¥Éù H¾«ÉÉ ¾lÉÉ +É~ÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ yÉ©ÉǶÉÉ»mÉÉà lÉoÉÉ mÉÖʺÉ-©ÉÖÊ{É«ÉÉà+à NÉÖ°{Éà >¶´Éù »É©ÉÉ{É NÉiÉÒ{Éà lÉà©É{ÉÉ
¥ÉùÉ¥Éù H¾«ÉÉ: ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅlÉÉà+à +Éy«ÉÉÊl©ÉH KÉàmÉ©ÉÉÅ +qçÉÖlÉ JÉÅÊlÉ ±ÉÉ´ÉÒ,
lÉà+Éà+à NÉÖ°{Éà >¶´ÉùoÉÒ DSÉÖÅ »oÉÉ{É +É~«ÉÖÅ. NÉÖ° SÉùiÉqÉ»É{ÉÒ Ê¶Éº«ÉÉ
»É¾Xà¥ÉÉ> PÉiÉÉ »ÉÖÅqù lÉHÇ wÉùÉ NÉÖ°{Éà >¶´ÉùoÉÒ DSÉÖÅ »oÉÉ{É +É~ÉlÉÉ H¾à
Uà Hà¾Êù lÉWÚÆ NÉÖ° HÉà {É Ê´É»ÉÉùÖÆ * NÉÖ° Hà »É©É ¾Êù HÉà {É Ê{ɾÉùÖÆ **
¾Êù{Éà W{©É Êq«ÉÉà WNÉ ©ÉÉÅ¾Ò * NÉÖ°{Éà +É´ÉÉNÉ©É{É UÖeÉ> **
¾Êù{Éà ~ÉÉÆSÉ SÉÒù Êq«ÉÉà »ÉÉoÉÉ * NÉÖ°{Éà ±É> UÖeÉ«É +{ÉÉoÉÉ **
¾Êù{Éà HÖÅ÷ÖÅ¥É X±É ©Éàá PÉàùÒ * NÉÖ°{Éà HÉ÷Ò ©É©ÉlÉÉ ¥ÉäùÒ **
¾Êù{Éà ùÉàNÉ §ÉÉàNÉ Aù]É«ÉÉà * NÉÖ° «ÉÉàNÉÒ Hù »É¥Éä UÖeÉ«ÉÉà **
¾Êù{Éà H©ÉÇ §É©ÉÇ §Éù©ÉÉ«ÉÉà * NÉÖ°{Éà +ÉlÉ©É °~É ±ÉLÉÉ«ÉÉà **
¾Êù{Éà ©ÉÉàá»Éà +É~É ÊU~ÉÉ«ÉÉà * NÉÖ° qÒ~ÉH qà lÉÉʾ ÊqLÉÉ«ÉÉà **
SÉù{ÉqÉ»É ~Éù lÉ{É ©É{É ´ÉÉ°Å * NÉÖ° {É lÉWÖÆ ¾Êù HÉà lÉW eÉ°Æ **
NÉÖ°{ÉÒ ©É¾llÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ ¸ÉÒ HÞºiÉY+à NÉÒlÉÉ©ÉÉÅ +WÖÇ{É{Éà H¾«ÉÖÅ
Uà Hà, ¾à +WÖÇ{É ! Wà ©É{ÉÖº«É NÉÖ°{ÉÒ §ÉHlÉ ¾Éà«É Uà +{Éà NÉÖ°{Éà »É{©ÉÖLÉ ùÉLÉÒ
§ÉW{É Hùà Uà, lÉà{ÉÖÅ §ÉW{É »É£³ oÉÉ«É Uà. ~ÉiÉ Wà ©É{ÉÖº«É NÉÖ°{ÉÉÅ Ê´É©ÉÖLÉ
Uà, lÉà{Éà ©ÉÉà÷ÖÅ ~ÉÉ~É ±ÉÉNÉà Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà +àH ©ÉÊqùÉ (qÉ°) {ÉÖÅ ~ÉÉmÉ (´ÉÉ»ÉiÉ)
¾Éà«É +{Éà lÉà©ÉÉÅ NÉÅNÉÉW³ ¾Éà«É lÉÉà lÉà ~ÉiÉ +~ÉÊ´ÉmÉ Uà. lÉà´ÉÒW ùÒlÉà
NÉÖ°oÉÒ Ê´É©ÉÖLÉ oÉ> §ÉW{É Hùà lÉà ~ÉiÉ +~ÉÊ´ÉmÉ Uà. lÉà{ÉÉ ¾ÉoÉ{ÉÖÅ qà´ÉlÉÉ
~ÉiÉ {ÉoÉÒ ±ÉàlÉÉ, lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉW H©ÉÉàâ Ê{ɺ£³ Uà. HÖHù, »ÉÖHù, HÉNÉ Ê´ÉNÉàùà
«ÉÉà{ÉÒ«ÉÉà LÉùÉ¥É Uà ~ÉiÉ lÉà ¥ÉyÉÉoÉÒ NÉÖ° Ê´É©ÉÖLÉ ©É{ÉÖº«É LÉÉà÷Éà Uà, Wà NÉÖ°
{ÉoÉÒ HùlÉÉà. NÉÖ° {ÉÉ ´ÉNÉù NÉÊlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. lÉà +´É¶«É {ÉùH©ÉÉÅ X«É Uà.
+É~ÉiÉÉ yÉÉÊ©ÉÇH ~ÉÖ»lÉHÉà lÉoÉÉ OÉÅoÉÉà NÉÖ° ¶É¥q{ÉÒ ~ÉÊù§ÉɺÉÉ
+É~ÉlÉÉ H¾à Uà Hà ©É{ÉÖº«É{ÉÉ ©É{É{ÉÉÅ +ÅyÉHÉù{Éà qÚù HùÒ +[ÉÉ{É{Éà qÚù HùÒ
+{Éà [ÉÉ{É{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É +É~É´ÉÉ´ÉÉ³É NÉÖ°qà´É W ¾Éà«É Uà. NÉÖ° ´ÉNÉù
qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉÅ §ÉÉàNÉ Ê´É±ÉɻɩÉÉÅ eÚ¥Éà±ÉÉ §ÉÚ±Éà±ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà{Éà HÉàiÉ »ÉÉSÉÉà
ù»lÉÉà qàLÉÉeÒ ¶ÉHà ! [ÉÉ{É{ÉÒ +ÉÅLÉÉà NÉÖ° W +É~Éà Uà.
8

NÉÖ°{ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ{ÉÉà +ÅlÉ {ÉoÉÒ, +É HÉùiÉà W H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà NÉÖ°{ÉÒ +~ÉÉù
©Éʾ©ÉÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É HùlÉÉ +ÅlÉà +É ¡É©ÉÉiÉà H¾Ò qÒyÉÖÅ.
NÉÖ° HÒ ©Éʾ©ÉÉ +{É{lÉ ¾ä, ©ÉÉä»Éà H¾Ò {É X«É *
lÉ{É ©É{É NÉÖ° HÉà »ÉÉäåÊ~É Hà, SÉùiÉÉàá ù¾ÖÆ »É©ÉÉ«É **
NÉÖ°{ÉÒ PÉiÉÒ ´ÉyÉÉùà ©Éʾ©ÉÉ +{Éà ©É¾l´É{ÉÉ HÉùiÉà »ÉÉʾ¥Éà NÉÖ°{Éà
~Éù©ÉÉl©ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ ©ÉÉà÷ÉÅ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ {Éà NÉÖ°-§ÉHlÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~«ÉÉà
Uà.
yÉ{«É ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ yÉ{«É ¾ä, yÉ{«É »ÉÖ¾q +{ÉÖùHlÉ *
yÉ{«É OÉÉ©É ´É¾ XÊ{É«Éà, W¾Æ W{©Éà NÉÖ° §ÉHlÉ **
©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà, +É yÉùÉ (yÉùlÉÒ) A~Éù +É´«ÉÉ, ¥ÉyÉÉ{ÉÉÅ
NÉÖ° ¾lÉÉÅ. ùÉ©ÉY +É´«ÉÉ lÉÉà ´Éʶɺc ©ÉÖÊ{É lÉà©É{ÉÉ NÉÖ° ¾lÉÉÅ. HÞºiÉY
+É´«ÉÉ lÉÉà qÖ´ÉÉÇ»ÉÉ F漃 lÉà©É{ÉÉ NÉÖ° ¾lÉÉÅ.
ùÉ©É HÞºiÉ »Éà HÉà ¥ÉeÉ, ÊlÉ{ɾÚÆ lÉÉà NÉÖ° HÉà{É *
lÉÒ{É ±ÉÉàH Hà ´Éä yÉ{ÉÒ, NÉÖ° +ÉNÉà +yÉÒ{É **
V«ÉÉùà +É´ÉÉ ©ÉÉà÷É-©ÉÉà÷É ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{Éà NÉÖ°{ÉÒ W°ùlÉ ~ÉeÒ NÉ>
lÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É NÉÖ° ´ÉNÉù G«ÉÉÅ W¶Éà.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ >º÷ {ÉÉ ©É³à l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ HÉà<{ÉÉ ~ÉiÉ ¡Él«Éà
+É»oÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ùÉLÉÉà, ~ÉiÉ V«ÉÉùà NÉÖ° ©É³Ò X«É ~ÉUÒ oÉÒ +ÅqùoÉÒ W
~Éù©ÉÉl©ÉÉ{Éà ¶ÉÉàyÉÉà. Wà©É {É»ÉÇùÒ HÉà> ´ÉNÉÇ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ¡ÉÉ>´Éà÷ »HÖ±ÉÉà©ÉÉÅ
¥ÉɳHÉà{Éà +àH ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ ù¾à´ÉÖÅ ~Éeà Uà. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ +É ´ÉNÉÇ ¥ÉɳHÉà{Éà
»HֱɩÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ ~ÉàqÉ Hùà Uà. lÉà©ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà +{ÉàH ¡ÉHÉù,
ʾÅSÉHÉ, ±É~É»ÉiÉÒ, ù©ÉHeÉÅ+ÉàoÉÒ ù©ÉÉeÒ{Éà LÉÖ¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, WàoÉÒ
¥ÉɳHÉà{Éà Êq±É©ÉÉÅ »HÖ±É W´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ ~ÉàqÉ oÉÉ«É; »HÖ±É{ÉÉ ¡Él«Éà ©ÉÉà¾
¥É{ÉÒ X«É. lÉà ¡É©ÉÉiÉà ©ÉÅÊqù Ê´ÉNÉàùà >¶´Éù ¡Él«Éà{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ ~ÉàqÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à
Uà, ~ÉiÉ ~ÉUÒ NÉÖ°{ÉÒ W°ùlÉ ~Ée¶Éà W ~Ée¶Éà.
+NÉù HÉà> Ê´ÉSÉÉùà Hà NÉÖ° ´ÉNÉùW §ÉÊGlÉ HùlÉÉà ù¾à lÉÉà ~ÉUÒ lÉà
{É»ÉÇùÒ{ÉÉ ù©ÉHeÉ©ÉÉÅW LÉÖ¶É ù¾à´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà, +ÉNɳ ´ÉyÉÒ{Éà ±ÉKÉ »ÉÖyÉÒ
{ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉà. +à÷±Éà W +y«ÉÉl©É{ÉÉÅ ù»lÉà +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à
NÉÖ°{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ Hù´ÉÒ W ~Ée¶Éà.
9

+É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ{Éà +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ Y´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à eNɱÉà-eNɱÉà NÉÖ°{ÉÒ
W°ùlÉ ~Ée´ÉÉ{ÉÒ Uà. §ÉiÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà NÉÖ° Xà>¶Éà. eÉàH÷ù ¥É{É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà
NÉÖ° Xà>¶Éà. PÉiÉÉ«Éà ~ÉÖ»lÉHÉà ~Éeà±ÉÉ Uà, ~ÉiÉ lÉà{Éà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà HÉà> eÉàH÷ù
{ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉG«ÉÖ. ~ÉÖ»lÉHÉà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà HÉà> +àáÊ{W{ÉÒ«Éù {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ.
V«ÉÉùà +É~ÉiÉà +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ù¾Ò ù¾«ÉÉ UÒ+à, Wà qÖÊ{É«ÉÉ +É~ÉiÉÒ
XiÉà±ÉÒ +Éà³LÉà±ÉÒ Uà, l«ÉÉÅ ~ÉiÉ Y´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉÅ>H Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à, eNɱÉÖÅ
+ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà +àH §ÉÉàÊ©É«ÉÉ{ÉÒ W°ù ~Éeà Uà. lÉÉà V«ÉÉùà
+É~ÉiÉà Wà ù»lÉÉoÉÒ Ê¥É±ÉHÖ±É +XiÉ UÒ+à, LÉ¥Éù {ÉoÉÒ lÉà ù»lÉÉoÉÒ
ʥɱÉHÖ±É +XiÉ UÒ+à Hà G«ÉÉÅ Uà, Wà +É~ÉiÉÒ H±~É{ÉÉoÉÒ A~Éù Uà,
l«ÉÉÅ +É~ÉiÉà NÉÖ° ´ÉNÉù Hà´ÉÒ ùÒlÉà SÉɱÉÒ ¶ÉHÒ+à. NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉùlÉÉà
§É÷HÒ W>¶ÉÖÅ (§ÉÚ±ÉÉ ~ÉeÒ W>¶ÉÖÅ) +à÷±Éà NÉÖ° lÉÉà +É~ÉiÉà Hù´ÉÉ W ~Ée¶Éà.
NÉÖ° ´ÉNÉùlÉÉà lÉÒoÉÇ, µÉlÉ, qÉ{É ¥ÉyÉÖÅW ´«ÉoÉÇ Ê©Éo«ÉÉ Uà. NÉÖ° ´ÉNÉùlÉÉà ¥ÉyÉÖÅ
LÉÉlÉÉ©ÉÉÅ {ɾÒÅ +É´Éà.
NÉÖ° Ê¥É{ÉÉ ©ÉɱÉÉ £àùlÉà, NÉÖ° Ê¥É{É qàlÉà qÉ{É *
NÉÖ° Ê¥É{É qÉ{É ¾ùÉ©É ¾ä, ~ÉÚUÉà ´Éàq ~ÉÖùÉiÉ **
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà ´Éàq ~ÉÖùÉiÉÉà{Éà ~ÉÖUÒ ±ÉàXà, NÉÖ° ´ÉNÉù +É~Éà±ÉÖÅ qÉ{É
~ÉiÉ ¾ùÉ©É Uà.
Xà Ê{ÉNÉÖùÉ »ÉÖÊ©Éù{É Hùà, Êq{É ©Éàá »ÉÉä »ÉÉä ¥ÉÉù *
{ÉNÉù {ÉÉÊ«ÉHÉ »ÉlÉ Hùä, Wùä HÉä{É HÒ ±ÉÉù **
{ÉNÉù {ÉÉÊ«ÉHÉ H¾à Uà-´ÉණÉÉ{Éà, +NÉù ´ÉණÉÉ »ÉlÉÒ oÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉà lÉÉà
lÉà HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ¥É³à ! ......+ÉLÉÖÅ ¶É¾àù lÉà{ÉÖÅ ~ÉÊlÉ Uà. »ÉÉʾ¥ÉY H¾à Uà Hà
Ê{ÉNÉÖùÉ (NÉÖ° ´ÉNÉù{ÉÉà) lÉà{ÉÖÅ §ÉW{É +à´ÉÖÅ W Uà ! Ê{ÉNÉÖùÉ{ÉÖÅ §ÉW{É Hù´ÉÖÅ Hà {É
Hù´ÉÖÅ +àHW »É©ÉÉ{É Uà. ¶ÉÖHqà´É Wà´ÉÉ [ÉÉ{ÉÒ ©É{ÉÖº«É, Wà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉÅ ~Éà÷©ÉÉÅoÉÒ
W [ÉÉ{É ±É>{Éà +É´«ÉÉ ¾lÉÉÅ, Wà ¥É¾Éù +É´É´ÉÉ W {ɾÉàlÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉ, lÉà+Éà
NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù §ÉÊGlÉ HùlÉÉ ¾lÉÉ lÉà {ÉÉ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉG«ÉÉÅ.
NɧÉÇ «ÉÉàNÉà·´Éù NÉÖ° Ê¥É{ÉÉ, ±ÉÉNÉÉ ¾Êù HÒ »Éà´É *
H¾äå H¥ÉÒù ´ÉäHÖic »Éà, £àù Êq«ÉÉ ¶ÉÖHqà´É **
NÉÖ° ´ÉNÉù +É´ÉÉ ©ÉÉà÷É §ÉHlÉ{ÉÒ ¶ÉÖÅ ¾É±ÉlÉ oÉ> ! ʴɺiÉÖY+à
~ÉÉUÉ ©ÉÉàH±«ÉÉ Hà +¾ÒÅ«ÉÉ lÉÉùÉ ©ÉÉ÷à HÉà> WN«ÉÉ {ÉoÉÒ : lÉà NÉÖ° H«ÉÉÇ {ÉoÉÒ.
10

NÉÖ° Ê¥É{É Àq«É ¶ÉÖyyÉ {É ¾Éà> * HÉàÊ÷{É §ÉÉÅÊlÉ Hùà Xà HÉà> **
NÉÖ° {ÉÉ Ê´É{ÉÉ ©ÉÉiÉ»É HÊq«Éà Ê{É©Édz {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÉà +{Éà Ê{É©Édz
oÉ«ÉÉ ´ÉNÉù §ÉÊGlÉ »ÉÅ§É´É {ÉoÉÒ. ©É{É HÉà>{Éà ~ÉiÉ »ÉÉùÉ ¥É{É´ÉÉ qà´ÉÉ {ÉoÉÒ
©ÉÉNÉlÉÖÅ. ©É{É{ÉÉÅ U³, H~É÷ wÉùÉ W +É qÖÊ{É«ÉÉ SÉɱÉÒ ù¾Ò Uà. +NÉù ©É{É
Ê{É©Édz oÉ> X«É lÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É. +É ©É{É G«ÉÉùà«É Ê{É©Édz
{ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ, ~ÉiÉ lÉà{Éà HÉ¥ÉÖ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù lÉà HÉ¥ÉÖ ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
+É´ÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ, +à÷±Éà NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù ©ÉÉiÉ»É »ÉÉùÉà {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÉà.
NÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ W ©ÉÉiÉ»É »ÉÉùÉà ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. NÉÖ° ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉà ʶɺ«É{Éà
¡ÉqÉ{É Hùà Uà.
+àH ´ÉLÉlÉ {ÉÉùqY ʴɺiÉÖ ©É¾ÉùÉW{ÉÒ ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉ, l«ÉÉÅ oÉÉàeÉà
»É©É«É ¥Éà»ÉÒ{Éà SÉɱ«ÉÉ NÉ«ÉÉ. ~ÉiÉ ~ÉÉUÉ HÉà> HÉ©É ©ÉÉ÷à lÉùlÉ W +É´ÉÒ
NÉ«ÉÉ. V«ÉÉùà lÉà+Éà ~ÉÉUÉ +É´«ÉÉ lÉÉà lÉà Xà>{Éà +l«ÉÅlÉ qÖ:LÉÒ oÉ«ÉÉ Hà Wà
WN«ÉÉ+à lÉà+Éà ¥ÉàcÉ ¾lÉÉ ; lÉà WN«ÉÉ{Éà ʴɺiÉÖY +{Éà ±ÉK©ÉÒY »ÉÉ£
HùlÉÉ ¾lÉÉÅ. {ÉÉùqY{Éà LÉÉà÷ÖÅ ±ÉÉN«ÉÖÅ; +{Éà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ- ¾à ¡É§ÉÖ ! ¾ÖÅ ¶ÉÖÅ
+à´ÉÉà NÉÅqÉà UÖÅ Hà ¾ÖÅ Wà WN«ÉÉ+à ¥ÉàcÉà ¾lÉÉà, lÉà WN«ÉÉ{ÉÒ »É£É> HùÉà UÉà !
ʴɺiÉÖY NÉŧÉÒù oÉ<{Éà H¾«ÉÖÅ- ¾ÉÅ {ÉÉùq ! +É »ÉÉSÉÖÅ Uà, lÉÚ PÉiÉÉà W NÉÅqÉà Uà,
HÉùiÉ Hà lÉàÅ NÉÖ° {ÉoÉÒ H«ÉÉÇ.
{ÉÉùqY SÉÉàáHÒ NÉ«ÉÉ, ¡É§ÉÖ ! ¾ÖÅ +É÷±ÉÉà ¦É©¾SÉÉùÒ ; ©ÉÉùà ¶ÉÖÅ W°ù
Uà NÉÖ° Hù´ÉÉ{ÉÒ ? ʴɺiÉÖY +à H¾«ÉÖÅ - {ÉÉ, NÉÖ° lÉÉà lÉÉùà Hù´ÉÉW ~Ée¶Éà.
{ÉÉùqY +à ~ÉÚU«ÉÖÅ - ¾à ¡É§ÉÖ ! ¾ÖÅ HÉà{Éà NÉÖ° ©ÉÉ{ÉÖÅ ? ʴɺiÉÖY +à ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ
qÊKÉiÉ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ »É´ÉÉùà-»É´ÉÉùà Ê{ÉH³Ò ~Ée´ÉÉ{ÉÖÅ : Wà ~ɾà±ÉÉà ©É{ÉÖº«É »ÉÉ©Éà
©É³à, lÉà{Éà W NÉÖ° ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÉà. {ÉÉùqY SÉɱÉÒ Ê{ÉH²«ÉÉ. »É´ÉÉùà V«ÉÉùà
qÊKÉiÉ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ W> ù¾«ÉÉ ¾lÉÉÅ l«ÉÉÅ »ÉÉ©ÉàoÉÒ +àH ©ÉÉUÒ©ÉÉù +É´ÉlÉÉà
qàLÉÉ«ÉÉà. ©ÉÉUÒ ©ÉÉùà ùÉmÉà X³ {ÉÉLÉÒ ¾lÉÒ ; lÉà »É´ÉÉùà Xà´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´ÉÒ
ù¾«ÉÉà ¾lÉÉà Hà Hà÷±ÉÒ ©ÉÉU±ÉÒ ~ÉHeÉ> Uà. {ÉÉùqY lÉÉà NɧÉùÉ>
NÉ«ÉÉ.....¾´Éà lÉÉà »Él«ÉÉ{ÉÉ¶É oÉ< NÉ«ÉÖÅ ; ©ÉÉUÒ©ÉÉù ©É³Ò NÉ«ÉÉà ; ¶ÉÖÅ ¾´Éà
+à{Éà NÉÖ° ¥É{ÉÉ´É´ÉÉà ~Ée¶Éà; ~ÉiÉ Ê´ÉºiÉÖ ©É¾ÉùÉW{ÉÒ +É[ÉÉ Uà. ...¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ
! lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ; +{Éà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ, Hà ©É{Éà ÊqKÉÉ +É~ÉÉà, ¾ÖÅ
lÉ©É{Éà NÉÖ° yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ +É´«ÉÉà UÖÅ. ©ÉÉUÒ©ÉÉù H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà ¾ÖÅ {ÉÒSÉÒ
XÊlÉ{ÉÉà UÖÅ ; lÉ©Éà CÅSÉÒ XÊlÉ{ÉÉ ±ÉÉNÉÉà UÉà.
11

W{ÉÉà> ~ɾàùà±ÉÒ Uà, lÉ©ÉÉà HÉàiÉ UÉà ?
{ÉÉùqY+à H¾«ÉÖÅ- ¾ÖÅ úÉ©¾ÉY{ÉÉà ~ÉÖmÉ {ÉÉùq UÖÅ.
©ÉÉUÒ©ÉÉù HÉÅ~ÉÒ Ac«ÉÉà, +Éà {ÉÉùq ©É¾ÉùÉW - lÉ©Éà ! +É lÉ©ÉÉà ¶ÉÖÅ H¾Ò
ù¾«ÉÉ UÉà ! ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà ¶ÉÖÅ ÊqKÉÉ +É~ÉÖÅ ! {ÉÉùqY H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ- {ÉÉ ... ©ÉÉùà
lÉ©ÉÉà{Éà W NÉÖ° yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ Uà ; ʴɺiÉÖY {ÉÒ +É[ÉÉ Uà. ~ɾà±ÉÉ lÉÉà
©ÉÉUÒ©ÉÉù ©ÉÉ{«ÉÉà {ɾÒ, ~ÉUÒ {ÉÉùqY +à PÉiÉÉà »É©ÉX´«ÉÉà Hà ʴɺiÉÖY{ÉÒ
+É[ÉÉ +{ÉÖ»ÉÉù lÉ©ÉÉà{Éà W NÉÖ° yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ Uà, l«ÉÉùà lÉà©É{Éà ¥Éà»ÉÒ{Éà
eùlÉÉ-eùlÉÉ {ÉÉùqY{Éà ÊqKÉÉ +É~ÉÒ. {ÉÉùqY NÉÖ°{Éà ¡ÉiÉÉ©É HùÒ{Éà
SÉɱɴÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ +{Éà ´ÉäHÖÅc©ÉÉŠʴɺiÉÖY ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáS«ÉÉ, ʴɺiÉÖY+à ~ÉÚU«ÉÖÅ
Hà- H¾Éà {ÉÉùq ! NÉÖ° HùÒ {Éà +É´«ÉÉ. {ÉÉùqY H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà NÉÖ° H«ÉÉÇ
~ÉiÉ....
‘LÉÉ©ÉÉà¶É {ÉÉùq’ H¾àlÉÉ {ÉÉùqY{Éà +ÉNɳ ¥ÉÉà±ÉlÉÉ Ê´ÉºiÉÖY+à
ùÉàHÒ qÒyÉÉ. NÉÖ° H«ÉÉÇ ~ÉUÒ ‘~ÉiÉ’ ±ÉNÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ UÉà, ‘~ÉiÉ’ +à÷±Éà Hà H©ÉÒ
+à÷±Éà Ê{ÉÅqÉ ! X ! {ÉÉùq SÉÉäùɶÉÒ §ÉÉàNÉ ´É !
{ÉÉùqY eùÒ NÉ«ÉÉ, Hà ¾´Éà SÉÉäùÉ»ÉÒ ±ÉÉLÉ «ÉÉàÊ{É«ÉÉà©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Ée¶Éà
; NÉyÉÉà ¥É{É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà, AÅqù ¥É{É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà, ʥɱÉÉeÒ ¥É{É´ÉÖÅ ~Ée¶Éä, HÖlÉùÉà
¥É{É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà, NÉÅqÒ - NÉÅqÒ «ÉÉàÊ{É«ÉÉà©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Ée¶Éà, Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà
¾´Éà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ ! ~ÉUÒ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Hà +ÅlÉà NÉÖ° qà´É W ùKÉÉ Hù¶Éà. SÉɱÉÒ
Ê{ÉH²«ÉÉ NÉÖ°{ÉÒ ~ÉÉ»Éà. W>{Éà ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉ H¾Ò ¥ÉyÉÖÅ »ÉÉSÉà »ÉÉSÉÖÅ WiÉÉ´ÉÒ
qÒyÉÖÅ. ©ÉÉUÒ©ÉÉù NÉÖ°+à {ÉÉùqY{Éà »É©ÉX´«ÉÖÅ; +{Éà SÉÉäùÉ»ÉÒ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ {ÉÉà
A~ÉÉ«É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà. ~ÉUÒ £ùÒ {ÉÉùqY ʴɺiÉÖ ©É¾ÉùÉW ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉ
+{Éà ~ÉÚU´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà ©ÉÉùà H> - H> «ÉÉà{ÉÒ+Éà©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà * ʴɺiÉÖY+à
H¾«ÉÖÅ SÉÉäùÉ»ÉÒ ±ÉÉLÉ «ÉÉà{ÉÒ+Éà +à÷±Éà ¥ÉyÉÒW «ÉÉàÊ{É+Éà©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.
{ÉÉùqY+à H¾«ÉÖÅ Hà HÞ~ÉÉ HùÒ{Éà ©ÉÉùà Wà-Wà «ÉÉàÊ{É+Éà©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà lÉà-lÉà
«ÉÉà{ÉÒ+Éà +àH WN«ÉÉ+à ±ÉLÉÉà, ʴɺiÉÖY+à ±ÉÉ>{É »Éù ¥ÉyÉÒ «ÉÉàÊ{É+Éà
±ÉLÉÒ, ~ÉUÒ {ÉÉùqY V«ÉÉÅoÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ lÉà lÉù£ W>{Éà »ÉÖ>
NÉ«ÉÉ +{Éà +ɳÉà÷lÉÉÅ-+ɳÉà÷lÉÉÅ ¥ÉyÉÒ «ÉÉà{ÉÒ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É ~Éù £ùÒ{Éà
ʴɺiÉÖY{ÉÉ SÉùiÉÉà©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà H¾«ÉÖÅ ¡É§ÉÖ ! ©Éàá SÉÉäùÉ»ÉÒ §ÉÉàNÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ ;
12

¾´Éà ©É{Éà KÉ©ÉÉ HùÉà, ʴɺiÉÖY+à H¾«ÉÖÅ Hà +É ¶ÉÖÅ ´ÉÉlÉ oÉ<. {ÉÉùqY
¥ÉÉ౫ÉÉ©Éàá lÉÉà SÉÉäùÉ»ÉÒ §ÉÉàNÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ. ʴɺiÉÖY Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉ !
+É Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ«ÉÖÅ ! ~ÉUÒ y«ÉÉ{É +É´«ÉÖÅ Hà NÉÖ°+à {ÉÉùq{Éà ¥ÉSÉÉ´«ÉÉà Uà. ~ÉUÒ
ʴɺiÉÖY+à {ÉÉùq{Éà NÉ³à ±ÉNÉÉe«ÉÉ +{Éà NÉÖ°{ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ
»É©ÉX´«ÉÉ Hà NÉÖ° W ©ÉÉiÉ»É{ÉÉà »ÉÉSÉÉà »ÉÉoÉÒ Uà, HÉùiÉ NÉÖ° ±ÉÉàH~Éù±ÉÉàH ¥É{{Éà©ÉÉÅ »ÉÉoÉà Uà. NÉÖ° ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà W >·´Éù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Hùà Uà.
NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ~ÉÉÅNÉ³É Uà. Wà ù»lÉÉà +É~ÉiÉ{Éà NÉÖ°+à
¥ÉlÉÉ´«ÉÉà, lÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ {É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà, lÉà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà ¾lÉÉ, ~ÉiÉ
UlÉÉ«É +É~ÉiÉà qÚù ¾lÉÉÅ. +É qÚùÒ ´ÉNÉù NÉÖ°+à G«ÉÉùà«É »É©ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ,
+à÷±Éà W NÉÖ°{Éà G«ÉÉùà«É ~Éù©ÉÉl©ÉÉoÉÒ +ÉàUÉ {É ©ÉÉ{É´ÉÉ. »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ
´ÉÉùÅ ´ÉÉù »É©ÉX´ÉÒ ù¾Ò Uà.NÉÖ° ¾ä ¥Éeà NÉÉàÊ´ÉÅq lÉà, ©É{É ©Éàá qàLÉ Ê´ÉSÉÉù *
¾Êù »ÉÖ©Éùä »ÉÉà ´ÉÉù ¾ä, NÉÖ° »ÉÖ©Éùä »ÉÉà ~ÉÉù **
+ÉWà Ê´É[ÉÉ{É{ÉÉà «ÉÖNÉ Uà, ¥ÉyÉÉ KÉàmÉÉà©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É A{{ÉlÉÒ A~Éù Uà.
~ÉiÉ ~ÉÉàlÉà ©É{ÉÖº«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ {ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÉà ! ¶ÉÖÅ W°ù Uà NÉÖ°{ÉÒ ? +É´ÉÉà
oÉÉàeÉÅ »É©É«É ©ÉÉ÷à NÉÖ°{Éà +àH lÉù£ ùÉLÉÒ+à, +{Éà XlÉàW +à ùÖ¾É{ÉÒ
qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ SÉɱÉÒ+à.
C§ÉÉ ù¾Éà! C§ÉÉ ù¾Éà ! ¥ÉyÉÉW yÉ©ÉǶÉÉ»mÉÉà H¾à Uà Hà +É©É {É
Hù¶ÉÉà. NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù +Åqù{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É {ÉÉ Hù¶ÉÉà Wà{ÉÉ
©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥É »ÉÉ´ÉyÉÉ{É Hùà Uà.«É¾ PÉÅ÷ ©ÉÅÊqù ¡Éà©ÉHÉ, ©ÉlÉ HÉà> ¥ÉäcÉà yÉÉ«É *
Xà HÉà> ¥Éäcà yÉÉ«É Hà, ´ÉÉà Ê¥É{É Ê»Éù »ÉàlÉÒ X«É **
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà +É PÉ÷ >·´Éù{ÉÖÅ ©ÉÅÊqù Uà, ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ
NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù ¡É´Éà¶É {É Hù¶ÉÉà, +NÉù lÉà©É Hù¶ÉÉà lÉÉà ´ÉNÉù ©ÉÉoÉÖ H~ÉÉ«Éà
©Éù¶ÉÉà. +Åqù{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ NÉÉh +ÅyÉHÉù £à±ÉÉ«Éà±ÉÉà Uà, l«ÉÉÅ {ÉÉ©É{ÉÉ
¡ÉHɶÉ{ÉÒ W°ù Uà. ‘¶ÉÚ{«É ©É¾±É©Éàá PÉÉàù +ÅyÉàùÉ, HùÉà {ÉÉ©É AÊW«ÉÉùÉ’ *
+{Éà ‘{ÉÉ©É’ NÉÖ° wÉùÉ W ©É³à Uà. WàoÉÒ NÉÖ° PÉiÉÉ W W°ùÒ Uà.NÉÖ° Ê¥É{É ©ÉÖÊHlÉ {É ~ÉÉ´Éä §ÉÉ> * {ÉHÇ Ay´ÉÇ©ÉÖLÉ ´ÉÉ»ÉÉ ~ÉÉ> **
NÉÖ° Ê¥É{É ~Éhà Wxà ´Éàq ~ÉÖùÉ{ÉÉ * lÉÉHÉà {ÉÉʾŠʩɱÉà §ÉNÉ´ÉÉ{ÉÉ **
13

NÉÖ° Ê¥É{É ¡ÉàlÉ W{©É »ÉÉà ~ÉÉ´Éä * ´ÉºÉÇ »É¾»mÉ NÉù§É ù¾É´Éà **
NÉÖ° Ê¥É{É qÉ{É ~ÉÚi«É Xà Hù¾ÒÅ * Ê©Éo«ÉÉ ¾Éà«É H¥É¾ÖÆ {ÉʾŠ£±É¾ÒÅ **
NÉÖ° Ê¥É{É §É©ÉÇ {É UÚ÷à §ÉÉ> * HÉàÊ÷ A~ÉÉ«É Hùà SÉlÉÖùÉ> **
Ê{ÉNÉÖùÉ Hùà ©ÉÖÊHlÉ HÒ +É»ÉÉ * Hä»Éà ~ÉÉ´Éä ©ÉÖÊHlÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÉ **
+ÉäùÉà ¶ÉÚHù qྠ»ÉÉà ~ÉÉ´Éä * »ÉlÉÃNÉÖ° Ê¥É{ÉÉ ©ÉÖÊHlÉ {ÉʾŠ~ÉÉ´Éä **
NÉÖ° Ê¥É{É +ÉlÉ»É Hä»Éà X{Éà * »ÉÖLÉ »ÉÉNÉù Hä»Éà ~ÉʾSÉÉ{Éà **
§ÉÊGlÉ ~ÉqÉùoÉ Hä»Éà ~ÉÉ´Éä * NÉÖ° Ê¥É{É HÉä{É ùɾ ¥ÉlɱÉÉ´Éä **
NÉÖ° Ê¥É{É ±ÉLÉ §Éù©Éà SÉÉäùÉ»ÉÒ * W{©É +{ÉàH {ÉùH Hà ´ÉÉ»ÉÒ **
NÉÖ° Ê¥É{É ~ɶÉÖ W{©É »ÉÉà ~ÉÉ´Éä * Ê£ù Ê£ù NɧÉÇ´ÉÉ»É ©Éàá +É´Éä **
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà NÉÖ° ´ÉNÉù ©ÉÖÊHlÉ {ɾÒÅ ©É³à, NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù lÉÉà
©É{ÉÖº«É {ÉùH©ÉÉÅ W¶Éà. Wà NÉÖ° {ÉÉ ´ÉNÉù ´Éàq, ~ÉÖùÉiÉÉà ´ÉÉÅSÉà Uà lÉà©É{Éà lÉÉà
~Éù©ÉÉl©ÉÉ G«ÉÉùà«É {ÉoÉÒ ©É³lÉÉ. NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù ¡ÉàlÉ «ÉÉà{ÉÒ©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Éeà Uà,
+{Éà ¾XùÉà ´ÉºÉÉàâ »ÉÖyÉÒ ©É¾ÉqÖ:LÉ §ÉÉàNÉ´É´ÉÖÅ ~Éeà Uà. Wà NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù qÉ{É
~ÉÖi«É Hùà Uà, lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉW H©ÉÉàâ ¥ÉàHÉù X«É Uà ; lÉà £³lÉÉ W {ÉoÉÒ. NÉÖ°{ÉÉ
´ÉNÉù Hà÷±ÉÉ«É A~ÉÉ«É HùÒ ±ÉÉà, §É©ÉÇ HqÉ~ÉÒ UÚ÷lÉÉà {ÉoÉÒ. {ÉNÉÖùÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ
©ÉÖÊHlÉ{ÉÒ +ɶÉÉ ¥ÉàHÉù Uà. NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù +Él©É[ÉÉ{É {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÖÅ.
NÉÖ°{ÉÉ ´ÉNÉù Y´É SÉÉäùÉ»ÉÒ©ÉÉÅ W £ùlÉÉà ù¾à Uà. +{Éà ´ÉÉùÅ ´ÉÉù NɧÉÇ´ÉɻɩÉÉÅ
+É´Éà X«É Uà.WàoÉÒ »É©ÉX´ÉlÉÉÅ H¾Ò ù¾«ÉÉÅ Uà Hà lÉàʾ HÉùiÉ Ê{ɶSÉ«É NÉÖ° HÒWä * »ÉÖù qÖ±ÉÇ§É lÉ{É LÉÉà«É {É qÒWä *
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà +É ¥ÉyÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ NÉÖ° W°ù Hù´ÉÉ.
qà´ÉlÉÉ+Éà{Éà ~ÉiÉ qÖ±ÉÇ§É +É ©ÉÉ{É´É-lÉ{É {Éà ¥ÉàHÉù©ÉÉÅ LÉÉà> {É qà¶ÉÉà.
0000000000

14

NÉÖ ° +{Éà »Éqà N ÉÖ ° ©ÉÉÅ +Å l Éù
NÉÖ° +{Éà »ÉqÃNÉÖ°©ÉÉÅ +ÅlÉù ¶ÉÖÅ Uà ? +É~ÉiÉà Xà »ÉqÃNÉÖ° ¶É¥q A~Éù
ÊSÉÅlÉ{É HùÒ+à lÉÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +É ¶É¥q {ÉoÉÒ ©É³lÉÉà. +É ¶É¥q
~ɾà±ÉÉ ¡ÉSÉʱÉlÉ {É ¾lÉÉà. NÉÖ° ¶É¥q ¾lÉÉà. lÉÉà ¶ÉÖÅ NÉÖ° ¶É¥q{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉàâ Uà
? {ÉÉ ! ~ÉiÉ ~ɾà±ÉÉ Wà NÉÖ° ±ÉÉàHÉà ¾lÉÉÅ. lÉà mÉiÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùlÉÉ ¾lÉÉÅ.
PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ +ÅlÉù Uà. ~ɾà±ÉÖÅ +ÅlÉù +à Hà »ÉNÉÖiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ NÉÖ°
H¾à´ÉÉ«ÉÉ. V«ÉÉùà »ÉÅlÉl´É{ÉÒ yÉÉùÉ©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÖ° H¾à´ÉÉ«ÉÉ »ÉNÉÖiÉ +{Éà
Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ NÉÖ°{ÉÖÅ ©É¾l´É Uà. ~ÉiÉ lÉà LÉɱÉÒ Êq¶ÉÉ +É~Éà Uà Hà Hà´ÉÒ ùÒlÉà
~Éù©É-lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà. Hà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà. ~ÉiÉ
NÉÖ° ~ÉÉù AlÉÉù´ÉÉ{ÉÒ ÊW©©ÉàqÉùÒ {É ±Éà lÉà©ÉÉÅ »ÉÅÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù
AlÉù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É ~ÉÉàlÉÉ{Éà Hù´ÉÉ{ÉÉà, ~ÉÉàlÉÉ+à SÉàº÷É Hù´ÉÉ{ÉÒ +à÷±Éà lÉà
Hà´É³ NÉÖ° ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH oÉ«ÉÉ. +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ §ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ NÉÖ°
ʶɺ«É oÉ«ÉÉ, lÉà+Éà©ÉÉÅ »ÉÅ´ÉÉq ~ÉiÉ oÉ«ÉÉà, «ÉÖyyÉ ~ÉiÉ oÉ«ÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅlÉl´É{ÉÒ
yÉÉùÉ H¾Ò ù¾Ò Uà Hà NÉÖ° HÉ ´ÉSÉ{É ©ÉÉ{É »É¥É ±ÉÒWà * »Él«É +»Él«É Ê´ÉSÉÉù {É HÒ Wà
**
Ê´ÉSÉÉù ~ÉiÉ {É Hù´ÉÉà. »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ +É÷±ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉU³ HÅ>H
HÉùiÉ Uà, »ÉqÃNÉÖ° lÉ©ÉÉà{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ H¾àlÉÉ. lÉà+Éà lÉÉà »ÉÅ»ÉÉù»ÉÉNÉù oÉÒ ~ÉÉù HùÒ qà Uà. ¥É{{Éà{ÉÉ HÉ©É©ÉÉÅ +ÅlÉù oÉ«ÉÖÅ Hà {ɾÒÅ ! »ÉÉʾ¥É
{ÉoÉÒ H¾àlÉÉ Hà H©ÉÉ> HùÉà, »ÉÉyÉ{ÉÉ HùÉà. lÉà+Éà lÉÉà »ÉÒyÉÖÅ W H¾à Uà Hà »ÉqÃNÉÖ°
lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉù HùÒ qà¶Éà.

lÉÒ{É ±ÉÉàH {É´É LÉie ©Éàá, NÉÖ° »Éà ¥ÉeÉ {É HÉà«É *
HlÉÉÇ Hùà {É Hù »ÉHà, NÉÖ° Hùà »ÉÉà ¾Éà«É **
»ÉlÉÃNÉÖ° qÒ{É q«ÉɱÉY, lÉÖ©É ±ÉNÉ ©ÉàùÒ qÉäe *
Wä»Éà HÉNÉ W¾ÉW ~Éù, »ÉÖ]lÉ +Éäù {É cÉäù **
15

¶ÉÖÅ +ÅlÉù Uà ? PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ lÉl´É Ê´É[ÉÉ{É Uà ; lÉÉÊHÇH +ÅlÉù Uà. »ÉqÃNÉÖ° »´É«ÉÅ
lÉ©ÉÉà{Éà SÉàlÉ{É HùÒ qà¶Éà. lÉà+Éà lÉ©ÉÉùÒ +Åqù >·´ÉùÒ«É »ÉnÉÉ ¡ÉNÉ÷ HùÒ qà¶Éà.
+É´ÉÒ NÉàùàá÷Ò ~ɾà±ÉÉ HÉà> +à {ÉoÉÒ +É~ÉÒ. HÉà>+à ~ɾà±ÉÉ +É´ÉÖÅ H¶ÉÖÅ W
{ÉoÉÒ H¾«ÉÅÖ.
»Él«É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ{Éà ©ÉÉ÷à »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ W°ùlÉ ~Ée¶Éà W ~Ée¶Éà.
»ÉqÃNÉÖ° +à÷±Éà +àH ~ÉÚiÉÇ NÉÖ°. »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ +NÉù NÉÖ° ~ɾÉàáSÉà±ÉÉ
¾¶Éà, lÉÉà ~ÉiÉ »ÉqÉ«É{ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉ{Éà §É´É»ÉÉNÉùoÉÒ UÖ÷HÉùÉà {ÉoÉÒ
+É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉ. HÉùiÉ Hà lÉà©É{ÉÒ ~ɾÉàáSÉ Ê{ÉùÅW{É »ÉÖyÉÒ W ¾Éà«É Uà. »ÉNÉÖiÉÊ{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ NÉÖ° Wà {ÉÉ©É +É~Éà Uà, lÉà »ÉÉù {ÉÉ©É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ, lÉà
HÉ«ÉÉoÉÒ W~É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¾Éà«É Uà, lÉà ¥ÉÉ´É{É +KÉù{ÉÒ +Åqù +É´ÉÒ
»ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà, +à÷±Éà lÉà{Éà ~ÉÉ©ÉÒ{Éà Y´É G«ÉÉùà«É +©Éù-±ÉÉàH
{ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHlÉÉà. ¾ÉÆ, »´ÉNÉDZÉÉàH, Ê{ÉùÅW{É ±ÉÉàH, ¦É©¾±ÉÉàH Ê´ÉNÉàùà{ÉÒ
¡ÉÉÊ~lÉ oÉ> X«É Uà, oÉÉàeÉ »É©É«É ©ÉÉ÷à ©ÉÖÊHlÉ ©É³Ò ~ÉiÉ X«É Uà, ~ÉiÉ
H©ÉÉàâ KÉÒiÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉÉUÖ ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ ~Éeà Uà, HÉ«É©É »ÉqÉ{Éà
©ÉÉ÷à UÖ÷HÉùÉà {ÉoÉÒ ©É³Ò ¶ÉHlÉÉà. H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà §ÉNÉ´ÉÉ{Éà £±ÉÉiÉÉ{Éà
©ÉÖÊHlÉ +É~ÉÒ qÒyÉÒ, lÉà +É´ÉÒ ©ÉÖÊHlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¾Éà«É Uà, Wà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ
»ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, Wà{Éà ~ÉÉ©ÉÒ{Éà Y´É »ÉqÉ{Éà ©ÉÉ÷à Hɳ{ÉÉ X³oÉÒ ©ÉÖHlÉ
{ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÉà.
+©Éù-±ÉÉàH ±É> W´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉqÃNÉÖ°{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ {ÉÉ©É (Ê´Éqà¾-{ÉÉ©É,
»ÉÉù{ÉÉ©É, Ê{É:¶É¥q){ÉÒ W°ùlÉ ~Éeà Uà. l«ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉÉ>oÉÒ Hà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ XàùoÉÒ G«ÉÉùà«É {ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ. l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉ{ÉÒ +ɴɶ«ÉHlÉÉ ¾Éà«É Uà. ~ɾà±ÉÉ lÉÉà ‘{ÉÉ©É’{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ
l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÉeÒ qà¶Éà. ~ÉiÉ HqÉSÉ ´ÉSÉ©ÉÉÅ G«ÉÉÅ«É +÷HÒ NÉ«ÉÉlÉÉà ~ÉUÒ
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ ~Éeà Uà.
Ê{ÉùÅW{É +{Éà ©ÉÉ«ÉÉ HÉà>~ÉiÉ Y´É{Éà +É ¦É©¾ÉÅeoÉÒ A~Éù (¥É¾Éù)
W´ÉÉ qà´ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉNÉlÉÉ. lÉà+Éà lÉÉà HÉà>{Éà ~ÉiÉ +Åqù{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ
W´ÉÉ {ÉoÉÒ qà´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉ. +{ÉàH Ê´ÉP{ÉÉà ±ÉÉ´ÉÒ{Éà Y´É{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ HùÒ qà Uà.
~ÉUÒ Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉoÉÒ ~ÉÉù W´ÉÉ{ÉÉà ¡É¶{É W {ÉoÉÒ AclÉÉà. l«ÉÉÅ WlÉÉ
Ê{ÉùÅW{É +{Éà ©ÉÉ«ÉÉ ~ÉÖùÒ lÉÉHÉlÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà Y´É{Éà LÉàáSÉà Uà. HùÉàeÉà ¡É«Él{É
16

Hù´ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ Y´É +¾ÓoÉÒ ~ÉÉù {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÉà. W¬Éùà
»ÉqÃNÉÖ° Y´É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊGlÉ +É~ÉÒ{Éà ~ÉÉù HùÒ qà Uà. l«ÉÉùà lÉÉà H¾«ÉÖÅ Uà Hà
Hà lÉà ~ÉÊh NÉÖÊ{É ~ÉÊSÉ ©ÉÖ+à, «ÉÉàNÉ «É[É lÉ~É ±ÉÉ«É *

Ê¥É{É »ÉlÉÃNÉÖ° ~ÉÉ´Éà {ɾÒÅ, HÉà> HÉàÊ÷{É Hùà A~ÉÉ«É **
lÉÉà +É´ÉÉà, »ÉqÃNÉÖ° +à÷±Éà +àH ~ÉÚiÉÇ NÉÖ°{ÉÒ lÉù£ SÉɱÉÒ+à. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É
«ÉÖNÉ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¾XùÉà ~ÉÅoÉ Uà +{Éà ±ÉÉLÉÉà NÉÖ°+Éà Uà. +ÅqÉWà ±ÉNɧÉNÉ
»ÉÉÅ>c ±ÉÉLÉ NÉÖ°+Éà ~ÉÅYHÞlÉ (ùY»÷eÇ) Uà. +{Éà ¥ÉÒX ±ÉÉLÉÉà +à©ÉW
¾¶Éà. lÉà©ÉÉÅ +ÊyÉHÉÅ¶É NÉÖ°+Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É A~Éù yÉ{É §ÉàNÉÅÖ HùÒ{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É-~ÉÉàºÉiÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà +{Éà PÉiÉÉÅ W cÉcoÉÒ
Y´É{É Ê´ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà.
¥É¾ÖlÉ NÉÖ° ¾ä +»É WNÉ ©ÉÉÅʾŠ* ¾ùàá qÄ´«É qÖ:LÉ HÉàC {ÉÉʾŠ**
»ÉÉyÉÉùiÉ ¸ÉyÉÉ³Ö +à Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉÅ Hà +àH »ÉÉSÉÉ
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ SÉÉà>»É ¶ÉÉàyÉÒ ¶ÉHà. lÉà+Éà lÉÉà PÉà÷É{ÉÒ SÉÉ±É W SÉɱÉlÉÉ ù¾à Uà.
+à÷±Éà : »ÉSSÉÉ>{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ Hù´ÉÉ ´ÉɳÉ{Éà »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ. lÉà+Éà+à NÉÖ°
yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H +ÅyÉÉ yÉÚÅyÉ Hù´ÉÒ {ɾÒ. ‘NÉÖ°’ +{Éà ‘»ÉqÃNÉÖ°’
+à{Éà ~ÉiÉ »É©ÉW´ÉÉ{ÉÖÅ Uä. {ÉʾŠlÉÉà »ÉÉyÉÉùiÉ NÉÖ°{Éà »ÉqÃNÉÖ° ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÉoÉÒ
HÉ©É {ɾÒÅ SÉɱÉà, +©Éù±ÉÉàH {ɾÒÅ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHÉ«É, ´ÉäHÖÅc Ê´ÉNÉàùà »ÉÖyÉÒW
ʻɩÉÒlÉ ù¾Ò W¶ÉÉà.
»ÉNÉÖiÉ +{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ ¥É{{Éà©ÉÉÅoÉÒ HÉà>~ÉiÉ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É +É~É´ÉÉ
´ÉÉ³É »ÉÉyÉÉùiÉ NÉÖ° Uà. V«ÉÉùà »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉoÉÒ A~Éù
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ §ÉÊGlÉ, ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ +É~É´ÉÉ´ÉÉ³É W »ÉqÃNÉÖ° Uà,
~ÉiÉ +ÉWà lÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ W »ÉqÃNÉÖ° ¥É{ÉÒ ¥ÉàcÉ Uà. +É´ÉÉ©ÉÉÅ lÉÉà
Y´É §É÷HÒ W X«É {Éà! PÉiÉÉ »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É
+É~É´ÉÉ´ÉÉ³É ~ÉiÉ »ÉqÃNÉÖ° ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà V«ÉÉùà lÉÉà PÉiÉÉlÉÉà +à©ÉW
‘»ÉlÉñÉÉàH’ - ‘»ÉlÉñÉÉàH’ H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà, ~ÉiÉ ¾HÒHlÉ©ÉÉ lÉà+Éà l«ÉÉÅ
~ɾÉàáSÉà±ÉÉ W {ÉoÉÒ.
~ɾà±ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà §ÉGlÉ-W{É »É©ÉY ¶ÉHà Uà +à÷±Éà Hà »ÉNÉÖiÉÊ{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É Wà +É~ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. lÉà+Éà lÉÉà »É©ÉY ±Éà´ÉÖÅ Hà »ÉqÃNÉÖ°
{ÉoÉÒ W.
17

~ÉiÉ lÉà NÉÖ° ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ l«ÉÉÅ ~Éù©É-»ÉnÉÉ©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉà±ÉÉ Uà Hà {ɾÒÅ, lÉà{ÉÉà
£àá»É±ÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É ? »ÉÉʾ¥É XiÉlÉÉ ¾lÉÉ Hà +É HʱɫÉÖNÉ Uà, {ÉH±ÉÒ
»ÉÅlÉ-»ÉqÃNÉÖ°+Éà Y´ÉÉà{Éà §É÷HÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ W¶Éà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥Éà
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉ ~ÉiÉ »É©ÉX´«ÉÉ Uà, Wà{Éà »ÉÅlÉÉà+à ~ÉiÉ »´ÉÒHÉù H«ÉÉÇ Uà.
¾HÒHlÉ©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÖ° ¶É¥q »ÉÅlÉHɳ{ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÉà. »ÉqNÉÖ° {ÉÉ©É
»É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà W +É~«ÉÖÅ. lÉà ~ɾà±ÉÉ NÉÖ°{ÉÒ ´ÉÉlÉ oÉlÉÒ ¾lÉÒ.
~ɾà±ÉÉ »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ oÉlÉÒ, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥Éà »É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É
»ÉqÃNÉÖ° §ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾Ò. lÉà+Éà{Éà ¡ÉoÉ©É »ÉÅlÉ-»ÉqÃNÉÖ° H¾à´ÉÉ«É Uà.
¾HÒHlÉ©ÉÉÅ lÉà+Éà »ÉÅlÉ {É¾Ò ~ÉiÉ lÉà+Éà lÉÉà »ÉÅlÉ-»ÉªÉÉ÷ ¾lÉÉ. lÉà+Éà+à
»ÉÅlÉÉà{ÉÖÅ »ÉWÇ{É H«ÉÖÇÈ lÉàoÉÒW ¥ÉyÉÉ W »ÉÅlÉÉà+à lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÉ{ÉÒ. Wà
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉlÉ A~Éù SÉɱ«ÉÉ, lÉà+Éà{Éà »ÉÉʾ¥Éà +©Éù-±ÉÉàH ~ɾÉàáSÉÉe«ÉÉ,
+{Éà lÉà+Éà{Éà »Él«É ~ÉÖùÖºÉ{ÉÉ q¶ÉÇ{É HùÉ´«ÉÉ, lÉà+Éà W »ÉÅlÉ»ÉqÃNÉÖ° H¾à´ÉÉ«ÉÉ.
»ÉÉʾ¥É lÉÉà +àH »ÉÉSÉÉ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ +Éà³LÉÉiÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ{Éà NÉ«ÉÉ.
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÉ ±ÉKÉiÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ H¾à Uà HàNÉÖ° Hà ±ÉKÉiÉ H¾lÉ ¾Éäå, »ÉÖ{ÉÉà yÉÒù ÊSÉnɱÉÉ«É **
NÉÖ°{ÉÉ ±ÉKÉiÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ »ÉÉʾ¥Éà ~ɾà±ÉÖÅ ±ÉKÉiÉ Ê{É´ÉÉÇ»É{ÉÉ H¾«ÉÖÅ.
+É´ÉÉà lÉà ±ÉKÉiÉ{Éà »É©ÉY«Éà, WàoÉÒ +É~ÉiÉà +àH »ÉÉSÉÉ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ
¶ÉÉàyÉ©ÉÉÅ ¨ÉÊ©ÉlÉ oÉ´ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ«Éà.
1) Ê{É´ÉÉÇ»É{ÉÉ : Ê{É´ÉÉÇ»É{ÉÉ {ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà »mÉÒ{ÉÉà »É¾´ÉÉ»É G«ÉÉùà«É {É
Hùà, lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥Éɳ ¦É©¾SÉÉùÒ ¾Éà«É. ¥Éɳ ¦É©¾SÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà »É©ÉXà Hà
lÉà G«ÉÉùà«É ©ÉÉ«ÉÉ©ÉÉÅ £»ÉÉ«ÉÉ W {ÉoÉÒ.
[ÉÉ{É SÉqÊù«ÉÉ ÊW»É{Éà ±ÉÒ{ÉÒ, ©Éä±ÉÒ Hù yÉù qÒ{ÉÒ *
+àH H¥ÉÒù WlÉ{É »Éà ±ÉÒ{ÉÒ, V«ÉÉàá HÒ l«ÉÉàá yÉù qÒ{ÉÒ **
Ê´É´Éɾ (±ÉN{É){ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É W >{qÄÒ«É »ÉÖLÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ Uà +{Éà >{qÄÒ«É
»ÉÖLÉ{ÉÉà +É{ÉÅq ±Éà´ÉÉ´ÉɳÉà »ÉÉSÉÉà NÉÖ° Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ> ¶ÉHà. +NÉù HÉà>
>{qÄÒ«É »ÉÖLÉ©ÉÉÅ eÖ¥Éà±ÉÉà Uà lÉÉà »É©ÉY ±Éà´ÉÖÅ Hà lÉà{Éà ¾Y »ÉÖyÉÒ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖLÉ
©É²«ÉÖÅ W {ÉoÉÒ. +à÷±Éà W lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê¶Éº«ÉÉà{Éà >{qÄÒ«É{ÉÉÅ »ÉÖLÉÉàoÉÒ qÚù
»ÉÉSÉÉ +É{ÉÅq{ÉÒ lÉù£ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ±É> W> ¶ÉHà. »ÉÉʾ¥É +¾ÒÅ SÉàlÉÉ´ÉÒ
ù¾«ÉÉ Uà.18

XHÉ NÉÖ° ¾ä NÉÒù¾Ò, SÉà±ÉÉ ÊNÉù¾Ò ¾Éà«É *
HÒSÉ HÒSÉ Hà yÉÉà´ÉlÉà, ©Éä±É {É X´Éà HÉà«É **
Wà{ÉÉà NÉÖ° NÉÞ¾»oÉ Uà. lÉà{ÉÉà ʶɺ«É »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ §É±Éà {Éà ¾Éà«É, lÉà
NÉÞ¾»oÉ ¥É{ÉÒ W¶Éà, HÉùiÉ Hà ÊHSÉe {ÉÉà qÉNÉ ÊHSÉe oÉÒ lÉÉà »ÉÉ£ {É W oÉ>
¶ÉHà.
+à÷±Éà W H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà ¥Éɳ ¦É©¾SÉÉùÒ NÉÖ° Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾«ÉÖÅ Uà.
¥Éɳ ¦É©¾SÉÉùÒ NÉÖ°{ÉÖÅ ©É³´ÉÖÅ PÉiÉÖÅ HÊc{É Uà, +à÷±Éà HqÉSÉ +à´ÉÉ NÉÖ° {É
©É³à lÉÉà ¥ÉÒX +à´ÉÉ NÉÖ°{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ Hù´ÉÒ WÉà>+à, Hà Wà [ÉÉ{É oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ
»ÉÅ{«ÉÉ»É yÉÉùiÉ HùÒ ±ÉÒyÉÉà ¾Éà«É. NÉÖ°-~Éq A~Éù ¥Éà»ÉlÉÉ ~ɾà±ÉÉ +{Éà ~ÉUÒ
ʴɺɫÉ-´ÉÉ»É{ÉÉ+Éà{ÉÉà l«ÉÉNÉ +ÊlÉ +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Uà. ʶɺ«É lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ lÉ{É,
©É{É, yÉ{É, NÉÖ°{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ Hùà Uà. +à÷±Éà lÉÉà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà-

lÉ{É ©É{É ´ÉÉHÉà qÒY«Éà, X Hà ʴɺɫÉÉ {ÉÉʾŠ**
{ÉÉ{ÉÉH qà´ÉY H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà -

«É¾ qÖÊ{É«ÉÉ »ÉH±ÉÒ lÉY, ʱɫÉÉà ´ÉäºÉ ´ÉäùÉNÉ *
H¾ {ÉÉ{ÉH »ÉÖ{É ùà ©É{ÉÉ, lÉÉ PÉ÷ ¦É©¾ Ê{É´ÉÉ»É **
+l«ÉÉù{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ +É ±ÉKÉiÉ {ÉÒ H»ÉÉà÷Ò A~Éù NÉÖ°+Éà{Éà
AlÉÉù´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É HùÒ¶ÉÖÅ lÉÉà ´ÉyÉÉùà +É©ÉÉÅ W £à±É oÉ> W¶Éà.
2) Ê{É¥ÉÇ{yÉ{É : Ê{É¥ÉÇ{yÉ{É {ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà §ÉÉ>, ¥É¾à{É, ¥Éà÷É, ¥Éà÷Ò
{ÉÉlÉÒqÉù Ê´ÉNÉàùàoÉÒ PÉiÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ {É ¾Éà´ÉÉ Xà>+à lÉà©É{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ LÉɱÉÒ
ʶɺ«ÉÉàoÉÒ ¾Éà´ÉÉà Xà>+à, +NÉù Xà PÉù-~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ±ÉÉàHÉàoÉÒ Ê´ÉºÉà¶É ¡Éà©É
¾¶Éà lÉÉà ʶɺ«ÉÉà wÉùÉ +É~Éà±É yÉ{É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ lÉà+Éà©ÉÉÅ W Hù¶Éà lÉà+Éà{ÉÒ
W »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉ´ÉÒ qà¶Éà, +{Éà ~Éù©ÉÉoÉÇ{ÉÉ HÉ©É©ÉÉÅ {ɾÒÅ ±ÉNÉÉ´Éà. lÉà{ÉÉ
ʻɴÉÉ«É +ÅlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉKÉ~ÉÉlÉ oɶÉà. +{Éà WlÉÉ »É©É«Éà NÉÖ° NÉÉqÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
¥Éà÷É{Éà +oÉ´ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ{Éà +É~ÉÒ{Éà W¶Éà. §É±Éà ~ÉUÒ lÉà lÉà{ÉÉ ±ÉÉ«ÉH ¾Éà«É Hà
{ÉÉ ¾Éà«É, »ÉÉʾ¥Éà +É Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ »ÉlÉHÇ H«ÉÉàâ Uà Hà¥ÉÒW Ê¥ÉÅq {ɾÒÅ SɱÉà NÉÖ°+É> * {ÉÉq Ê¥ÉÅq »Éà SɱÉà NÉÖ°+É> **
H¾«ÉÖÅ Uà Hà ¶É¥q ~ÉÖmÉ{Éà NÉÉqÒ +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uà. +NÉù HÉà> NÉÖ°
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥Éà÷É{Éà +oÉ´ÉÉ HÉà> »ÉNÉÉ{Éà NÉÉqÒ +É~ÉÒ{Éà X«É Uà lÉÉà »É©ÉXà Hà
lÉà ©ÉÉà¾-©ÉÉ«ÉÉ©ÉÉÅ £»ÉÉ«Éà±ÉÉà Uà. l«ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É {ɾÒÅ W oÉÉ«É.
19

¥ÉÅyÉà HÉà ¥ÉÅyÉÉ Ê©É±Éà, UÚ÷à HÉä{É A~ÉÉ«É *
Hù »Éà´ÉÉ Ê{É¥ÉÇ{yÉ HÒ, ~É±É ©Éàá ±Éà«É UÖeÉ«É **
3) »ÉÉùOÉÉ¾Ò : NÉÖ°{Éà~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉÉiÉÒoÉÒW LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà, HÉà>{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
©ÉÉNÉÒ{Éà {ÉoÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ, ʶɺ«ÉÉà{ÉÉ yÉ{ÉoÉÒ {ÉoÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ.
»ÉÉʾ¥É lÉÉà H¾à Uà Hà©ÉÉÆNÉ{É ©Éù{É »É©ÉÉ{É ¾ä, ©ÉlÉ HÉà> ©ÉÉÆNÉÉà §ÉÒLÉ *
©ÉÉÆNÉ{É lÉà ©Éù{ÉÉ §É±ÉÉ, »ÉlÉÃNÉÖ° qà lÉà »ÉÒLÉ **
+NÉù NÉÖ° ~ÉÉàlÉà ©ÉÉÅNÉÒ{Éà LÉÉ«É Uà lÉÉà ʶɺ«ÉÉà{Éà +à W ¶ÉÒLɴɶÉà.
lÉà+Éà ~ÉiÉ G«ÉÉÅH ~ÉÉ´ÉlÉÒ+Éà +É~ÉÒ{Éà ©ÉÉNɶÉà lÉÉà +É ùÒlÉà ¾ÉoÉà-¾ÉoÉ{ÉÖÅ
©ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° oÉ> W¶Éà. +à÷±ÉàW »ÉÉʾ¥É SÉàlÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà.~ÉÚùÉ »ÉlÉÃNÉÖ° {ÉÉ Ê©É±ÉÉ, »ÉÖ{ÉÒ +yÉÚùÒ »ÉÒLÉ *
»´ÉÉÅNÉ «ÉlÉÒ HÉ ~Éʾ{É Hà, PÉù PÉù ©ÉÉÆNÉÒ §ÉÒLÉ **
4) Ê{ɱÉÉàâ§ÉÒ : NÉÖ°{Éà ʶɺ«É{ÉÉ yÉ{ÉoÉÒ ¡Éà©É {É ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. ʶɺ«ÉÉà
wÉùÉ +É~Éà±É yÉ{É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ~Éù©ÉÉoÉÇ{ÉÉ HÉ©É©ÉÉÅ oÉ´ÉÉà Xàà>+à, +NÉù lÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê{ÉY »´ÉÉoÉÇ©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ù¾«ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà »É©ÉXàö
NÉÖ° ±ÉÉà§ÉÒ Ê¶Éº«É ±ÉɱÉSÉÒ, qÉà{ÉÉà LÉà±Éà qÉÆ´É *
qÉà{ÉÉà ¥ÉÖeà ¥ÉÉ~ÉÖùà, SÉÊh ~ÉooÉù HÒ {ÉÉ´É **
5) »Él«É´ÉÉ{É +{Éà Ê{ɺHÉ©ÉÒ : »Él«É{Éà lÉÉà ¥ÉyÉÉ »ÉÅlÉÉà+à yÉ©ÉÇ {ÉÖÅ ©ÉÚ³ H¾«ÉÖÅ
Uà.
»ÉÉÆSÉ ¥ÉùÉ¥Éù lÉ~É {ɾÒÅ, ]Úc ¥ÉùÉ¥Éù ~ÉÉ~É *
X Hà Àq«É »ÉÉÅSÉ ¾ä, lÉÉ Hà Àq«É +É~É **
»´É«ÉÅ ~ÉÉàlÉà »Él«É´ÉÉqÒ ¾Éà´ÉÉ´ÉÉ³É NÉÖ° W ʶɺ«ÉÉà{Éà »Él«É lÉù£ ±É>
W> ¶ÉHà Uà. lÉà »Él«É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥Éà NÉÖ°, ʶɺ«É +{Éà {ÉÉ©ÉmÉiÉà{ÉÒ »Él«ÉlÉÉ ÉA~Éù Xàù +~ÉÉ«ÉÖÅ Uà. NÉÖ° »Él«É {ÉÉ©É »Él«É ¾Éà, +É~É »Él«É Xà ¾Éà«É *
lÉÒ{É »Él«É W¥É +àH ¾Éà, Ê´ÉºÉ »Éà +©ÉÞlÉ ¾Éà«É **
6) »É´ÉÇ[ÉÒ : NÉÖ°{Éà ¥ÉyÉÉ W yÉ©ÉǶÉÉ»mÉÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. lÉà+Éà{Éà
+ÉÅlÉÊùH ©ÉÅe±ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉiÉ ~ÉÖ° [ÉÉ{É ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. l«ÉÉùà W lÉà+Éà ʶɺ«É{ÉÒ
¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ HùÒ ¶ÉH¶Éà. +ʾŠ»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà 20

X NÉÖ° lÉà ¨É©É {ÉÉ Ê©É÷à, ¨ÉÉÅÊlÉ {É ÊW´É HÉ X«É *
»ÉÉà NÉÖ° ]ÚcÉ XÊ{É«Éà, l«ÉÉNÉlÉ qàù {É ±ÉÉ«É **
7) »ÉÉlÉ©ÉÖÅ ±ÉKÉiÉ : ¥ÉyÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ Hà lÉà©É{ÉÒ +Él©ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ©ÉÉÅ
©É³Ò SÉÖHÒ ¾Éà«É.
»ÉlÉÃ~ÉÖùÖºÉ HÉà X{É»ÉÒ, ÊlÉ»ÉHÉ »ÉlÉÃNÉÖ° {ÉÉ©É **
Wà NÉÖ°©ÉÉÅ A~Éù{ÉÉ U ±ÉKÉiÉ ¾Éà«É, lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ W »ÉÉlÉ©ÉÖÅ ±ÉKÉiÉ ¾Éà>
¶ÉHà Uà. +{Éà A~É«ÉÖHlÉ »ÉÉlÉà«É ±ÉKÉiÉÉà ¾Éà«É, lÉà W +àH ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° ¾Éà> ¶ÉHà
Uà. +É´ÉÉ »ÉqÃNÉÖ° ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉyÉÒ oÉ> ¶ÉHà Uà.
+NÉù lÉ©ÉÉà ~ÉÚiÉÇ NÉÖ°{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ©ÉÉÅ UÉà lÉÉà A~Éù{ÉÉ »ÉÉlÉ ±ÉKÉiÉ
¥ÉlÉÉ´«ÉÉ lÉà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ. +{Éà V«ÉÉùà +É ±ÉKÉiÉÉà HÉà>{ÉÉ©ÉÉÅ ©É³Ò
X«É lÉÉà »É©ÉY ±Éà´ÉÖÅ Hà ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° +{Éà »ÉqÃNÉÖ° ©É³Ò NÉ«ÉÉ. +NÉù +É
±ÉKÉiÉÉà {ÉÉ ©É³à lÉÉà lÉà +É Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÖÅ UàW¥É lÉH NÉÖ° ʩɱÉà {ɾÒÅ »ÉÉÆSÉÉ * lÉ¥É lÉH NÉÖ° HùÉà q»É ~ÉÉÆSÉÉ **
+É©É lÉÉà §ÉHlÉÉà©ÉÉÅ +àH ´É¾à©É qàLÉÉ«É Uà Hà lÉà+Éà »É©ÉWà Uà Hà
lÉà+Éà+à ~ɾà±ÉÉ HÉà> NÉÖ° yÉÉùiÉ Hùà±É ¾Éà«É lÉÉà ¥ÉÒX NÉÖ° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ~É
±ÉÉNÉÒ X«É. {ÉÉ, +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ, A~Éù{ÉÉ ¶É¥q©ÉÉÅ »ÉÉʾ¥Éà +àW »É©ÉX´«ÉÖÅ Uà
Hà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° {ÉÉ ©É³Ò X«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ q»É-~ÉÉÅSÉ NÉÖ° HùÒ ±ÉÉà lÉÉà
~ÉiÉ HÉà> ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ, HÉà> ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ, H¶ÉÖÅ W ~ÉÉ~É {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà ~ÉÚiÉÇ
NÉÖ° PÉiÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒoÉÒ ©É³à Uà. ~ÉiÉ V«ÉÉùà ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° ©É³Ò X«É lÉà ~ÉUÒ
¥ÉÒX NÉÖ° Hù´ÉÉ lÉà +à´ÉÖÅ Uà Hà »É©ÉÖqÄ©ÉÉÅ eÚ¥ÉHÒ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ ´ÉɳÉ
NÉÉàlÉÉLÉÉàùÉà{Éà eÚ¥ÉHÒ ±ÉNÉÉ´ÉlÉÉÅ-±ÉNÉÉ´ÉlÉÉÅ +SÉÉ{ÉH ¾ÒùÉà ©É³Ò X«É
+{Éà lÉà{Éà ~ÉÉUÉà »É©ÉÖqÄ©ÉÉÅ £àáHÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà.¥É»É, +É´ÉÖÅ W »É©ÉY ±Éà´ÉÖÅ Hà
´ÉNÉù »ÉqÃNÉÖ° +à »ÉÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù Hù´ÉÉ´ÉɳÖÅ HÉà> W {ÉoÉÒ.
»ÉlÉÃNÉÖ° Hà A~Éqà¶É HÉ, »ÉÖÊ{É«ÉÉ +àH Ê´ÉSÉÉù *
Xà »ÉlÉÃNÉÖ° ʩɱÉlÉÉ {ɾÒÅ, XlÉÉ «É©É Hà qôÉÉù **
«É©É qôÉÉùà ©Éàá qÚlÉ »É¥É, HùlÉà +àáSÉÉlÉÉÊ{É *
A{ÉlÉà H§ÉÚ {É UÚ÷lÉÉ, Ê£ùlÉÉ SÉÉùÉàá LÉÉÊ{É **
21

SÉÉÊù LÉÉÊ{É ©Éàá §Éù©ÉlÉÉ, H¥É ¾ÖÆ {É ±ÉNÉlÉÉ ~ÉÉù *
»ÉÉà £àÃÉ »É¥É Ê©ÉÊ÷ NÉ«ÉÉ, »ÉlÉÃNÉ° Hà A~ÉHÉù **
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÉà §Éàq +É~ÉlÉÉ »ÉÉʾ¥É yÉ©ÉÇqÉ»É{Éà »É©ÉX´Éà Uà §ÉÞÅNÉ ©ÉlÉÉ ¾Éà«É Wàʾ ~ÉÉ»ÉÉ * »ÉÉà> NÉÖ° »Él«É yÉ©ÉÇqÉ»ÉÉ **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà Wà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà §ÉÞÅNÉ©ÉlÉ Uà, lÉà W »ÉÉSÉÉ NÉÖ° Uà, lÉà+Éà
W »ÉqÃNÉÖ° Uà. ¾´Éà +É §ÉÞÅNÉ©ÉlÉ ¶ÉÖÅ Uà ? 27 ±ÉÉLÉ §É©ÉùÉ HÒ÷ Uà. §ÉÞÅNÉÉ
lÉà©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉoÉÒ Ê{ÉùÉ³É Uà. lÉà LÉɱÉÒ ~ÉÖ°ºÉ W Uà ; lÉà©ÉÉÅ {ÉÉùÒ »mÉÒ {ÉoÉÒ,
lÉà{ÉÒ ©ÉÉqÉ {ÉoÉÒ, lÉÉà lÉà{ÉÉà ´ÉÅ¶É Hà´ÉÒ ùÒlÉà SÉɱÉà Uà ? à HÉà> ~ÉiÉ >«É³
HÒeÉ{Éà ~ÉHeà Uà. ©ÉÉ÷Ò{ÉÖÅ PÉù ¥É{ÉÉ´Éà Uà. Aeà Uà ~ÉiÉ PÉiÉÒ »~ÉÒe©ÉÉÅ, lÉà{ÉÒ
+´ÉÉW©ÉÉÅ XqÚ Uà. lÉà HÒeÉ{Éà ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ ùÉLÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +´ÉÉW
»ÉŧɳɴÉà Uà. PÉiÉÒW ùÉà©ÉÉÅÊSÉlÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³Ò +´ÉÉW Uà. lÉà{ÉÒ lÉà
+´ÉÉWoÉÒ HÒeÉ{Éà lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. ~ÉiÉ HqÉSÉ lÉà HÒeÉà lÉà{ÉÒ
+´ÉÉW {É »ÉÉŧɳà lÉÉà lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉà {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÉà. lÉà ~ÉUÒ §ÉÞÅNÉÉà lÉà{Éà
UÉàeÒ{Éà +ÉWÖ ¥ÉÉWÖ AeÒ{Éà SÉGHù £ùÒ{Éà ~ÉÉUÉà +É´Éà Uà. +{Éà £ùÒ +´ÉÉW
»ÉŧɳɴÉà Uà. UlÉÉÅ ~ÉiÉ HÒeÉà +´ÉÉW {É »ÉÉŧɳà lÉÉà £ùÒ §ÉÞÅNÉÉà lÉà{Éà
UÉàeÒ{Éà CeÒ X«É Uà. +{Éà mÉÒY ´ÉLÉlÉ SÉGHù HÉ~ÉÒ{Éà +É´Éà Uà. £ùÒ
HÒeÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +´ÉÉW ¶É¥q »ÉŧɳɴÉà Uà +{Éà HÒeÉà lÉà ¶É¥q +´ÉÉW
»ÉÉÅ§É³Ò ±Éà lÉÉà lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉà ¥É{ÉÒ X«É Uà +{Éà {É »ÉÉŧɳà lÉÉà §ÉÞÅNÉÉ lÉà{Éà
UÉàeÒ qà Uà. +à{É ¥ÉÒX HÒeÉ{Éà ~ÉHeÒ ±ÉÉ´Éà Uà, +{Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà A~Éù
©ÉÚW¥É{ÉÉà LÉà±É ¶É° Hùà Uà.
+É´ÉÖÅ W HÉ©É »ÉqÃNÉÖ°{ÉÖÅ Uà. lÉà+Éà ʶɺ«É{ÉÉ HÉ{É©ÉÉÅ ¶É¥q
»ÉŧɳɴÉà Uà. »ÉqÃNÉÖ° ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖùÊlÉoÉÒ Ê¶Éº«É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉ{É
¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. Wà©É HÒeÉ{Éà H¶ÉÖÅ W Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ, ~ÉHeÒ{Éà ~ÉiÉ §ÉÞÅNÉÉW
±ÉÉ´Éà Uà, {ÉÒSÉà ©ÉÚHÒ{Éà ¶É¥q ~ÉiÉ lÉàW »ÉŧɳɴÉà Uà. lÉà HÒeÉ{Éà lÉÉà LÉɱÉÒ
»É¾©ÉÊlÉ W +É~É´ÉÉ{ÉÒ Uà. +à÷±Éà Hà ¶É¥q W »ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÉà Uà. +NÉù lÉà
»ÉÉŧɳàW {ɾÒÅ lÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É. +¾ÒÅ«ÉÉ +É {ÉÉà÷ Hù´ÉÉ´ÉÉ³Ò ´ÉÉlÉ +à
Uà Hà +NÉù »ÉqÃNÉÖ° ~ÉÚùÉ ¾¶Éà lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +Éè÷Éà©Éà÷ÒH W ¥Éq±ÉÉ´É
+É´É´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà ©É{É HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà W+É{ÉÉ A~Éù »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà 22

§ÉÞÅNÉÒ ¶É¥q HÒ÷ Xà ©ÉÉ{ÉÉ *
´ÉùiÉ £àù +É~É{É Hù X{ÉÉ **
Wà HÒeÉà §ÉÞÅNÉÉ{ÉÉà ¶É¥q »ÉÉÅ§É³Ò ±Éà Uà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉiÉÇ §ÉÚ±ÉÒ{Éà
lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉà oÉ> X«É Uà. +à÷±Éà Hà NÉÉà¥ÉùÒ±ÉÉ +à÷±Éà Hà UÉiÉ©ÉÉÅ ~ÉàqÉ oÉ«Éà±É
HÒeÉà lÉà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉqlÉ §ÉÚ±ÉÒ{Éà §ÉÞÅNÉÉà oÉ< X«É Uà. lÉlÉä«ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉà
HÒeÉà ~ÉiÉ lÉlÉä«ÉÉ{ÉÒ +ÉqlÉ UÉàeÒ{Éà lÉà{ÉÉ NÉÖiÉ UÉàeÒ{Éà §ÉÞÅNÉÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉà{Éà
+~É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà. lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉà oÉ< X«É Uà.
HÉà> HÉà> HÒ÷ ~Éù©É »ÉÖLÉqÉ> *
¡ÉoÉ©É +É´ÉÉW Nɾà ÊSÉnɱÉÉ> **
~ÉùÅlÉÖ »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà HÉà>-HÉà> HÒ÷ PÉiÉÉ »ÉÖLÉqÉ> ¾Éà«É Uà, Wà
~ɾà±ÉÒ+´ÉÉW ¶É¥q{Éà OɾiÉ HùÒ ±Éà Uà. +{Éà lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉà oÉÉ«É Uà.
HÉà> qÚWà HÉà> lÉÒWà ©ÉÉ{Éä *
lÉ{É ©É{É ùʾlÉ ¶É¥q ʾlÉ X{Éä **
HÉà> ¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ lÉÉà HÉà> mÉÒY ´ÉLÉlÉ©ÉÉÅ ¶É¥q OɾiÉ Hùà Uà.
PÉiÉÉÅ- PÉiÉÉÅ HÒ÷ HÊc{É ¾Éà«É Uà. Wà ~ɾà±ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉ,
¥ÉÒY +oÉ´ÉÉ mÉÒY +´ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ oÉÉ«É Uà.
§ÉÞÅNÉÒ ¶É¥q HÒ÷ {ÉÉ Nɾ> *
lÉÉä ~ÉÖÊ{É HÒ÷ +É»Éùà ù¾> **
~ÉiÉ Wà HÒeÉà §ÉÞÅNÉ{ÉÉà +´ÉÉW ¶É¥q »ÉÉŧɳlÉÉà W {ÉoÉÒ, mÉÒY
´ÉLÉlÉà ~ÉiÉ eùÒ X«É Uà +oÉ´ÉÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉ W {ÉoÉÒ ©ÉÉNÉlÉÉà, lÉà ~ÉUÒ
HÒeÉà W ù¾Ò X«É Uà.NÉÖ° ¶É¥q Ê{É·SÉ«É »Él«É ©ÉÉ{Éà, §ÉÞÅÊNÉ ©ÉlÉ lÉ¥É ~ÉÉ´É> *
lÉÊW »ÉH±É +É»ÉÉ ¶É¥q ´ÉÉ»ÉÉ, HÉNÉÉ ¾Å»É H¾É´É> **
+à´ÉÒ ùÒlÉà NÉÖ°{ÉÉà ¶É¥q »ÉÖLÉqÉ> Uà. §ÉÞÅNÉÉ{ÉÒ §ÉÚ-§ÉÚ {ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ »~ÉÅq{É
Uà. PÉiÉÉ HÒeÉ ~ɾà±ÉÉ ¶É¥q©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉ. Hà©É {É oÉ«ÉÉ?
HÉùiÉ Hà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ {É oÉ«ÉÉ. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »É©ÉÊ~ÉÇlÉ oÉ>{Éà {ÉoÉÒ »ÉÉŧɳlÉÉ,
lÉà{ÉÖÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. ~ÉUÒ mÉiÉ ´ÉLÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉ l«ÉÉùà §ÉÞÅNÉÉ
lÉà{Éà UÉàeÒ qà Uà. ¥ÉÒX{Éà ¶ÉÉàyÉÒ ±ÉÉ´Éà Uà.
lÉÉà ~ÉÖÊ{É HÒ÷ +É»Éùà ù¾> ......
~ÉUÒ {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÉà §ÉÞÅNÉÉ, HÒ÷ W ù¾Ò X«É Uà, HÉùiÉ lÉà{Éà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à
»É¾©ÉÊlÉ {É +É~ÉÒ, »É©ÉÊ~ÉÇlÉ {É oÉ«ÉÉà. +É »É¾©ÉÊlÉ »ÉÉyÉÉùiÉ {ÉoÉÒ.
23

~ɾ±Éà qÉlÉÉ Ê¶Éº«É §É«ÉÉ, ÊW{É lÉ{É ©É{É +ù~ÉÉ ¶ÉÒ¶É *
~ÉÒUà qÉlÉÉ »ÉqÃNÉÖ° §É«ÉÉ, ÊW{É {ÉÉ©É Êq«ÉÉ ¥ÉLɶÉÒ¶É **
¥ÉyÉÉ »É¾W ©ÉÉNÉÇ-»É¾W©ÉÉNÉÇ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà, ~ÉiÉ ~ÉUÒ H©ÉÉ>H©ÉÉ> HùÒ ù¾«ÉÉ Uà. +É ¥Éà ´ÉÉlÉÉà Uà. V«ÉÉùà »ÉÉʾ¥É lÉÉà H¾à Uà Hà lÉ©ÉÉùà
H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ, »ÉqÃNÉÖ° ¥ÉyÉÒW SÉÒXà Al~É{É HùÒ qà¶Éà. +É SÉÒXà
+É~É ©Éà³à lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ W¶Éà. [ÉÉ{É ~ÉÉàlÉà ~ÉiÉ +É´ÉÒ W¶Éà, §ÉÊGlÉ
~ÉiÉ +É´ÉÒ W¶Éà, ©É{É{ÉÉÅ A~Éù HÉ¥ÉÖ ~ÉiÉ +É´ÉÒ W¶Éà, °¾ÉÊ{É«ÉlÉ ~ÉiÉ
~ÉÉàlÉà +É´ÉÒ W¶Éà, ¶ÉÊGlÉ+Éà ~ÉiÉ +É´ÉÒ W¶Éà, lÉ©Éà H¾à¶ÉÉà Hà +©Éà {ɾÒÅ
HùÒ+à lÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà oɶÉà. ~ÉiÉ Wà +É ‘¾©É’ Uà lÉà{Éà »ÉÅSÉÉʱÉlÉ HÉàiÉ Hùà Uà
{ÉÉ©É ©Éà³´«ÉÉ ~ÉUÒ ! NÉÖ°{ÉÒ lÉÉHÉlÉ W lÉà{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É Hùà Uà, +à÷±Éà
lÉ©ÉÉùÒ ‘©Éäå’ ´ÉSÉ{É©ÉÉÅ {É ±ÉÉ´É´ÉÒ, LÉɱÉÒ »É¾©ÉÊlÉ ùÉLÉ´ÉÒ.
+àH ©ÉÉiÉ»Éà H¾«ÉÖÅ Hà +NÉù NÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ W ¥ÉyÉÖÅ oÉÉ«É Uà lÉÉà
+É~ÉiÉà cNÉÒ HùÒ ù¾«ÉÉ UÒ+à, lÉà ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÒ >SUÉoÉÒ oÉlÉÖÅ ¾¶Éà. ©Éàá
H¾«ÉÖÅ- »ÉÉŧɳ ~ÉÖùà ~ÉÖùÉà W´ÉÉ¥É +É~ÉÒ¶É. +É´ÉÖÅ l«ÉÉùà W oÉÉ«É Uà Hà V«ÉÉùà
+É~ÉiÉà ~ÉÚiÉÇ °~ÉoÉÒ NÉÖ°{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ {ÉoÉÒ oÉ«ÉÉ ¾ÉàlÉÉ. ~ÉiÉ V«ÉÉùà
+É~ÉiÉà ~ÉÚiÉÇ °~ÉoÉÒ NÉÖ°{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ oÉ< W>+à UÒ+à l«ÉÉùà SÉɾÒ{Éà Hà
+É©É Hù´ÉÅÖ Uà. ~ÉiÉ {ɾÒÅ oÉÉ«É, Ê´ÉSÉÉùÉà{Éà ~ÉiÉ LÉÉà÷ÖÅ {ɾÒÅ HùÒ ¶ÉHÒ+à.
+l«ÉÉùà lÉ©ÉÉà ¡É§ÉÖ{ÉÉ §ÉùÉà»Éà SÉɱÉÒ ù¾«ÉÉ UÉà, ¡ÉÉù¥yÉ lÉ©ÉÉ° »ÉÅSÉɱÉ{É
HùÒ ù¾«ÉÖÅ Uà, H©ÉÉàâ{ÉÖ»ÉÉù £³ ©É³à Uà. ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉàHà HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ~Ée´ÉÉ{ÉÖÅ ¾¶Éà lÉÉà
SÉÉàGH»É ~Ée¶ÉÉà, ~ÉiÉ V«ÉÉùà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉ ¶ÉùiÉà +ÉʸÉlÉ ¾Éà>+à l«ÉÉùà
»ÉqÃNÉÖ° H©ÉÇ{Éà +àH ¥ÉÉWÖ ¾÷É´ÉÒ qà Uà, +{Éà Wà oÉ´ÉÉ{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ Uà lÉà ÷³Ò
X«É Uà.
HÉàÊ÷ H©ÉÇ ~É±É ©Éàá H÷à, Xà +É´Éà NÉÖ° +Éà÷ **
Wà ~ÉiÉ HÉ©É HùÒ¶ÉÖÅ, Wà ~ÉiÉ {ÉÖH»ÉÉ{É Hà +ʾlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾¶Éà, l«ÉÉÅ
NÉÖ°{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ùKÉÉ Hù¶Éà. Wà ~ÉiÉ oɶÉà lÉà ʾlÉ©ÉÉÅ W oɶÉà. +à÷±Éà ʾlÉ
+{Éà +{ÉʾlÉ©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ ùX »É©ÉW´ÉÒ....lÉÉà H¾à´ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´É +à Uà Hà ¥ÉyÉÖÅ
W »ÉÉʾ¥É »ÉqÃNÉÖ° Hù¶Éà, lÉ©ÉÉùà H¶ÉÖÅ W Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ.
»ÉÖùÊlÉ HùÉà ©É©É »ÉÉÅ>«ÉÉ, ¾©É ¾ä §É´ÉW±É ©ÉÉʾŠ*
+É~É ¾Ò ¾©É ¥É¾ X«ÉàáNÉà, Xà {É NɾÉàNÉà ¥ÉÉʾŠ**
24

+à÷±Éà Hà »ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÖÅ Uà Hà +´É¶«É ¥Éq±ÉÒ qà¶Éà, Hà´ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà¶Éà
? ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Wà´ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà¶Éà. +àW H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ~ÉÊù¸É©É{ÉÒ W°ù
{ÉoÉÒ. qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÉ+à NÉÖ°+Éà Uà Hà lÉà+Éà H¾à Uà Hà ~ÉÉù HùÒ q>¶ÉÖÅ, ~ÉiÉ
V«ÉÉùà lÉà©É{ÉÉ »Éà´ÉHÉà ʶɺ«ÉÉà{Éà Xà>+à UÒ+à l«ÉÉùà LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà
lÉà+Éà©ÉÉÅ H¶ÉÉàW ¥Éq±ÉÉ´É +É´«ÉÉà {ÉoÉÒ, +à÷±Éà Hà lÉà©É{Éà »ÉÉSÉÉ NÉÖ° ©É²«ÉÉ
{ÉoÉÒ. +à÷±ÉàW »ÉÉʾ¥Éà »ÉlÉHÇ HùlÉÉ H¾«ÉÖÅ.
§ÉÞÅNÉ ©ÉlÉÉ ¾Éà«É ÊWʾ ~ÉÉ»ÉÉ * »ÉÉà> NÉÖ° »Él«É yÉ©ÉÇqÉ»ÉÉ **
Wà©É §ÉÞÅNÉÉà ´ÉNÉù ¡É«ÉÉà HÒ÷{Éà ¥Éq±ÉÒ qà Uà, +àW ùÒlÉà ʶɺ«É{ÉÒ
SÉàº÷É ´ÉNÉù W +à HÉ©É »ÉÉSÉÉ »ÉqÃNÉÖ° HùÒ qà Uà.
lÉ©ÉÉà Xà> ù¾«ÉÉ UÉà Hà lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉɳHÉà©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ +ÉqlÉÉà +É´Éà
Uà. lÉà lÉ©ÉÉùÉ ¶ÉÖJÉiÉÖ+Éà Uà. NÉÖ°{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ Ê¶Éº«É{ÉÒ +Él©ÉÉ »ÉÖyÉÒ
~ɾÉàáSÉÒ. lÉà©ÉÉÅ ¥ÉyÉÒW SÉÒXà »É¾W +É´ÉÒ NÉ>. ~ÉUÒ HÉ©É, JÉàyÉ {ɾÒÅ
+É´Éà lÉà©É{ÉÖÅ {ɾÒÅ SÉɱÉà. »ÉÉʾ¥Éà +à´ÉÉ NÉÖ°{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à H¾«ÉÖÅ Uà Hà Wà{ÉÉ ~ÉÉ»Éà
§ÉÞÅNÉ ©ÉlÉÉ ¾Éà«É +{Éà §ÉÞÅNÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H ¥Éq±ÉÒ qà´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ KÉ©ÉlÉÉ ùÉLÉlÉÉ
¾Éà«É. ‘NÉÖ° ʩɱÉ{Éà »Éà ]PÉeÉ LÉl©É ¾Éà«É NÉ«ÉÉ’ ** +y«ÉÉl©É{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ ~ÉÚùÒ
oÉ< NÉ>. V«ÉÉùà «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É ¡ÉÉ´ÉyÉÉ{É {ÉoÉÒ.
»É¾W ©ÉÉNÉÇ ¶ÉÖÅ Uà? ~ÉÚùÒ ÊW©©ÉàqÉùÒ NÉÖ°{ÉÒ Uà. lÉ©ÉÉùÒ ©ÉÉà¾-©ÉÉ«ÉÉ
¾÷lÉÒ W¶Éà, lÉ©ÉÉùÒ +Åqù{ÉÉ Ê´ÉHÉù »É©ÉÉ~lÉ oÉlÉÉ W¶Éà. +àH SÉÉàHÒqÉù
lÉ©ÉÉùÒ »ÉÖùKÉÉ ©ÉÉ÷à C§ÉÉà ù¾à¶Éà ¾©Éàá¶ÉÉ. ‘©ÉàùÉ ¾Êù ©ÉÉàáHÉà §ÉWà, ©Éäå »ÉÉàCÆ
~ÉÉÆ´É ~É»ÉÉùÉ’ ** +É´ÉÒ ´ÉÉlÉ oɶÉà, +{Éà +É Uà- »É¾W ©ÉÉNÉÇ. lÉ©ÉÉùà
H¶ÉÖÅW Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ +É Uà - §ÉÞÅNÉÉ©ÉlÉÉ.
NÉÖ° HÉà HÒWà qie´ÉlÉÃ, * HÉàÊ÷ HÉàÊ÷ ¡ÉiÉÉ©É *
HÒ÷{É X{Éà §ÉÞÅNÉ HÉà, HÊù ±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
©ÉÉiÉ»É lÉÉà ¶ÉÅHÉ+Éà©ÉÉÅ Uà Hà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ ©ÉÉùà, PÉiÉÉ +É©É H¾Ò ù¾«ÉÉ
Uà +{Éà PÉiÉÉ ¥ÉÒWÖÅ. ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ lÉ©ÉÉà ©ÉÉ«ÉÉ{Éà G«ÉÉùà«É UÉàeÒ
¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. WàoÉÒ NÉÖ°{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ W LÉÚq +É HÉ©É HùÒ ¶ÉHà Uà.
25

Wà lÉ©ÉÉà{Éà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà HÉÅ>H HùÉà, H©ÉÉiÉÒ HùÉà, lÉÉà »É©ÉW´ÉÖÅ
Hà lÉà »ÉÅlÉ {ÉoÉÒ, »ÉÅlÉ{ÉÉ ´Éà¶É©ÉÉÅ HÉà> ~ÉÉLÉieÒ Uà, lÉà{Éà «ÉoÉÉoÉÇ©ÉÉÅ H¶ÉÖÅ W
[ÉÉ{É {ÉoÉÒ, LÉɱÉÒ ~ÉÖ»lÉHÉà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà H¾à Uà. »ÉÅlÉ lÉÉà »ÉKÉ©É Uà ~ÉiÉ lÉà
+KÉ©É Uà ; »ÉÅlÉ +ÉÅLÉà Xà> ´ÉÉlÉ Hùà Uà, V«ÉÉùà lÉà ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà.
»ÉÅlÉ lÉÉà «ÉoÉÉoÉÇ©ÉÉÅ +©Éù-±ÉÉàH W>{Éà +É´Éà±ÉÉ Uà, V«ÉÉùà lÉà+Éà+à +©Éù±ÉÉàH »´É~{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ ¾ÉàlÉÖÅ, +NÉù Xà«ÉÖÅ ¾ÉàlÉ lÉÉà lÉà XiÉÒ ¶ÉHlÉ
Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ {ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ, HÉà>+à qàLÉÉe«ÉÖÅ. +É »ÉÉSÉÒ ´ÉÉlÉ Uà Hà
+©Éù-±ÉÉàH »É~É{ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ Xà> ¶ÉHÉlÉÖÅ. ~ÉUÒ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉÉà ´ÉÉlÉ
qÚù{ÉÒ Uà. +à÷±Éà Wà{ÉÉ ~ÉÉ»Éà §ÉÞÅNÉ©ÉlÉÉ´ÉÉ³Ò ÊoÉ«ÉùÒ {ÉoÉÒ, lÉà lÉ©ÉÉùÉà ©ÉÉà÷Éà
qÖ¶©É{É ´ÉäùÒ Uà, HÉùiÉHà lÉ©É{Éà yÉÉàHÉ©ÉÉÅ ùÉL«ÉÉ Uà. +É ´ÉÉlÉ{Éà lÉ©ÉÉùÉ
Êq±É©ÉÉÅ CÅeÉiÉoÉÒ AlÉÉùÒ ±Éà´ÉÒ Hà lÉà lÉ©ÉÉ°Å »É´ÉÇ{ÉÉ¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ W ±ÉÉNÉà±ÉÉà
Uà, Wà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà HÉÅ>H H©ÉÉ> HùÉà, HÉÅ>H H©ÉÉ> HùÉà, HÉÅ>H »ÉÉyÉ{ÉÉ
HùÉà, l«ÉÉùà H¶ÉÖÅ oɶÉà, HÉùiÉ Hà lÉà ~ÉÉLÉÅieÒ{Éà lÉà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà{ÉÉ HÖU ÊH«ÉÉ {ÉÉ HÊù »ÉHÉ, {ÉÉ Hù{Éà «ÉÉàNÉ ¶ÉùÒù *
Xà HÖU ÊH«ÉÉ »ÉÉʾ¥É ÊH«ÉÉ, §É«ÉÉ H¥ÉÒù H¥ÉÒù **
Wà H©ÉÉ> Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà, lÉà{ÉÉà »ÉÒyÉÉà ©ÉlÉ±É¥É +àW Uà Hà
lÉà+Éà H¾à´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà Hà +©Éà H©ÉÉiÉÒoÉÒ ¥ÉyÉÖÅ ©Éà³´«ÉÖÅ Uà. LÉà{ÉÉoÉÒ »~ɺ÷
oÉ> X«É Uà Hà lÉà+Éà G«ÉÉùà«É +©Éù-±ÉÉàH NÉ«ÉÉ W {ÉoÉÒ. +{Éà lÉà+Éà{ÉÉ NÉÖ°
~ÉiÉ »ÉÅlÉ ¾Éà«É W {É ¶ÉHà. +NÉù ¾Éà«É lÉÉà +É´ÉÒ ´ÉÉlÉ {É HùlÉÉ, G«ÉÉÅ«ÉoÉÒ
+à lÉà©É{ÉÉà »ÉÅlÉ-©ÉlÉ {ÉoÉÒ, G«ÉÉÅ«ÉoÉÒ+à lÉà©É{ÉÉà §ÉÞÅNÉ-©ÉlÉ {ÉoÉÒ. lÉà+Éà
]ÚcÉ Uà, Wà lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉiÉ +É §É´É»ÉÉNÉù©ÉÉÅ eÚ¥ÉÉeÒ ù¾«ÉÉ
Uà. lÉà©É{ÉÉà ©ÉÖtÉà yÉ{É H©ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà W Uà, lÉ©ÉÉùÒ ©ÉÖÊHlÉ {ɾÒÅ.
+É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ ©ÉÉoÉÉ A~Éù ¾ÉoÉ ©ÉÚHÒ{Éà {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. V«ÉÉùà
PÉiÉÉ H¾à Uà Hà +©ÉÉùÉ NÉÖ°Y+à ©ÉÉ>H©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà {ÉÉ©É +É~«ÉÖÅ, HÉà> H¾à
Uà Hà ÷Ò.´ÉÒ. A~Éù {ÉÉ©É +É~«ÉÖÅ {ÉÉ {ÉÉ©É +É´ÉÒ ùÒlÉà {ÉoÉÒ +~ÉÉlÉÖÅ. +àH
©ÉÉiÉ»Éà ©É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà NÉÖ°Y lÉ©ÉÉùà HqÉSÉ +àHÒ »ÉÉoÉà ¾Xù ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà
{ÉÉ©É +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ oÉÉ«É lÉÉà lÉ©ÉÉà ¶ÉÖÅ ©ÉÉoÉÉ A~Éù ¾ÉoÉ ©ÉÚHÒ{Éà {ÉÉ©É +É~ɶÉÉà?
©Éàá H¾«ÉÖÅ ¾Xù {ɾÒÅ ~ÉiÉ ±ÉÉLÉÉà ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà ~ÉiÉ {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ oÉÉ«É lÉÉà
~ÉiÉ +É ùÒlÉà W ¾ÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ¶É, HÉùiÉ Hà {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ W +É
Uà, {ÉÉ©É +É ùÒlÉà W +~ÉÉ«É, +É W ʻɻ÷©É Uà. HÉùiÉ lÉà ÊHùiÉÉà
ʶɺ«É{Éà ¡ÉqÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà.
26

+àH ¶ÉùÉ¥ÉÒ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà, oÉÉàeÉ Êq´É»ÉÉà W oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ
¶ÉùÉ¥É UÉàeà : ©É{Éà H¾«ÉÖÅ Hà {ÉÉ©É +É~ÉÉà, ©Éàá H¾«ÉÖÅ ¾©ÉiÉÉÅ oÉÉàeÉ Êq´É»ÉÉà
HÅ÷ÄÉà±É HùÉà, ~ÉUÒ {ÉÉ©É +É~ÉÒ¶É, ~ÉUÒ lÉà ©ÉÉiÉ»É ¥ÉÒX ©É¾Él©ÉÉ{ÉÒ
~ÉÉ»ÉàoÉÒ {ÉÉ©É ±É> +É´«ÉÉà, +{Éà lÉà{ÉÉW NÉÖ°{Éà NÉɳÉà ¥ÉÉà±É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà ¾ÖÅ
lÉÉà ¶ÉùÉ¥É{ÉÉ {ɶÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉà, +{Éà {ÉÉ©É +É~ÉÒ qÒyÉÖÅ, ¶ÉÖÅ +É ùÒlÉà {ÉÉ©É
+~ÉÉ«É. ©É{Éà lÉÉà H¶ÉÒ LÉ¥Éù W {É ~ÉeÒ {ɶÉÉ©ÉÉÅ, +à÷±Éà H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ +àW Uà Hà
NÉÖ°{Éà ʶɺ«É{ÉÒ H¶ÉÒ LÉ¥Éù W {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ Hà ¶ÉÖÅ ©ÉɩɱÉÉà Uà. l«ÉÉùà W H¾«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ Hà ‘~ÉÉ{ÉÒ ~ÉÒÊW«Éà UÉÊ{ÉHà, NÉÖ° ÊHÊW«Éà XÊ{ÉHà **’ +l«ÉÉù{ÉÉ
NÉÖ°Y+Éà lÉÉà ¥É»É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ W ~Ée«ÉÉ Uà. ¾ÖÅ »É©ÉÉW{Éà
H¾Ò ù¾«ÉÉà UÖÅ Hà +É´ÉÉ ±ÉÉàHÉàoÉÒ »ÉlÉHÇ ù¾Éà, Wà+Éà{Éà lÉ©ÉÉùÒ LÉ¥Éù W
{ÉoÉÒ, lÉÉà ¶ÉÖÅ HùÒ ù¾«ÉÉ UÉà lÉ©Éà, V«ÉÉùà NÉÖ°Y{Éà lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÉ~É H©ÉÉàâ{ÉÒ
LÉ¥ÉùW {ÉoÉÒ lÉÉà ~ÉUÒ lÉà+Éà lÉ©ÉÉ° ¶ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ Hù¶Éà? H¶ÉÖÅ W {ɾÒÅ HùÒ
¶ÉHà, HÉùiÉHà Hɳ V«ÉÉùà lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ{Éà ±Éà´ÉÉ +ɴɶÉà l«ÉÉùà lÉà+Éà{Éà
LÉ¥Éù W {ɾÒÅ ¾Éà«É ~ÉUÒ Hɳ lÉ©ÉÉà{Éà G«ÉÉÅ«É W>{Éà ~É÷HÒ qà¶Éà, lÉ©ÉÉùÉà lÉà
~ÉÉLÉieÒ NÉÖ° lÉ©ÉÉà{Éà HɳoÉÒ ¥ÉSÉÉ´ÉÒ {ɾÒÅ ¶ÉHà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÚiÉÇ NÉÖ°{ÉÒ
¶ÉÉàyÉ Hù´ÉÒ ~Ée¶Éà.
»ÉÉʾ¥É{ÉÉ +É ¶É¥qÉà «ÉÉq ùÉLÉ´ÉÉ ~Ée¶Éà§ÉÞÅNÉ ©ÉlÉÉ ¾Éà«É ÊWʾ ~ÉÉ»ÉÉ * »ÉÉà> NÉÖ° »Él«É yÉ©ÉÇqÉ»ÉÉ **

000000000

HÉNÉ ~ɱÉ÷ ¾Å»ÉÉ Hù qÒ{ÉÉ *
+à»ÉÉ {ÉÉ©É »ÉqÃNÉÖ° ©Éäå qÒ{ÉÉ **
27

»ÉqÃNÉÖ° ¶ÉÖÅ Hù¶Éà
V«ÉÉùà lÉ©Éà {ÉÉ©É-qÉ{É ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÖÇÈ l«ÉÉùà ¶ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ? NÉÖ° ¶ÉÖÅ HÉ©É
Hù¶Éà? +l«ÉÉùà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ X³©ÉÉÅ ~ÉeÒ{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ©ÉÚ³ »´É°~É{Éà §ÉÚ±ÉÒ NÉ> Uà. {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÉÅ »É©É«Éà »ÉqÃNÉÖ° +àH
HÉ©É Hùà Uà Hà ©É{É +{Éà +Él©ÉÉ{Éà +±ÉNÉ HùÒ qà Uà. +É©É lÉÉà +Él©ÉÉ
+ÉLÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ »É©ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. l«ÉÉÅoÉÒ AcÉ´ÉÒ{Éà lÉà{Éà +É[ÉÉSÉJ A~Éù
+àHÉOÉ HùÒ qà Uà. lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ ©É{É SÉɾà lÉÉà ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´ÉÒ {ÉoÉÒ
¶ÉHlÉÖÅ, ~ÉUÒ Ê¶Éº«É yÉÒùà yÉÒùà +Él©ÉÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. »ÉqÃNÉÖ°+à +É
HÉ©É H«ÉÖÇÈ. lÉà©É{Éà +Él©ÉÉ{Éà HÉà> lÉÉHÉlÉ {ÉoÉÒ +É~ÉÒ, HÉùiÉ +Él©ÉÉ{Éà
HÉà< lÉÉHÉlÉ{ÉÒ W°ùlÉ W {ÉoÉÒ. lÉà lÉÉà ~Éù©É ~É°ºÉ{ÉÉà +Å¶É ¾Éà´ÉÉoÉÒ
lÉÉHÉlÉ´Éù W Uà. lÉà{Éà HÉà> ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ{ÉÒ W°ùlÉ W {ÉoÉÒ. »ÉqÃNÉÖ°
Hà´É³ lÉà{ÉÉ A~ÉùoÉÒ ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ +É´ÉùiÉ{Éà W ¾÷É´ÉÒ qà Uà, Wà{ÉÉoÉÒ
lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´É°~É{Éà »É©ÉW´ÉÉ{ÉÉà +´É»Éù ©É³Ò X«É Uà. »ÉÉʾ¥Éà
PÉiÉÉÅW »ÉÖÅqù +±ÉÅHÉùoÉÒ +É lÉo«É{ÉÒ ~ÉÖʺ÷ HùÒ Uà.
Ê¥É{ÉÉ »ÉlÉÃNÉÖ° {Éù Ê£ùlÉ §ÉÚ±ÉÉ{ÉÉ *
LÉÉàWlÉ Ê£ùlÉ {É Ê©É±ÉlÉ ÊcHÉ{ÉÉ **
PÉiÉÉ »ÉÉùÉ +±ÉÅHÉùoÉÒ »ÉÉʾ¥Éà +Él©ÉlÉl´É Ê´É»©ÉÞlÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà
oÉ> NÉ«ÉÖÅ, +à ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉÉà> qÒyÉÒ, lÉà+Éà
¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà, H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ´ÉNÉù »ÉqÃNÉÖ° +à §ÉÚ±Éà±ÉÉà Uà.
Hà¾ù »ÉÖlÉ +àH +É{É NÉeÊù«ÉÉ *
~ÉÉ»É ~ÉÉàºÉ Hà ÊH«ÉÉà »É«ÉÉ{ÉÉ **
Hà¾ù ʻɞ{Éà H¾à´ÉÉ«É Uà, »ÉÖlÉ ¥ÉSSÉÉ{Éà H¾à Uà,
+àH ´ÉLÉlÉ +àH ʻɞ{ÉÖÅ ¥ÉSSÉÖÅ ¥ÉHùÉ´ÉɳÉ{ÉÒ ¥ÉHÊù«ÉÉà©ÉÉÅ +É´ÉÒ
NÉ«ÉÖÅ. lÉà lÉà{ÉÒ ©ÉÉÅoÉÒ UÖ÷ÚÅ ~ÉeÒ NÉ«ÉÖÅ. ¥ÉHùÉ´ÉɳÉà lÉà{Éà A~ÉÉeÒ{Éà PÉàù ±É>
+É´«ÉÉà.
~ÉÉ±É ~ÉÉàºÉ Hà ÊH«ÉÉà »É«ÉÉ{ÉÉ *
©ÉÉÆ oÉÒ UÚ÷ÖÅ ~Éeà±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ©ÉÉ {É ©É³Ò +à÷±Éà lÉà PÉà÷ÉÅ ¥ÉHùÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà
ù¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ.
28

HùlÉ H±ÉÉà±É Ê£ùlÉ +ÅÊW«É{É »ÉÅNÉ *
+É~É{É ©Éù{É A{ɾÖÆ {É X{ÉÉ **
‘+X’ ¥ÉHùÒ{Éà H¾à Uà. ‘H±ÉÉà±É’ +à÷±Éà LÉà±É-HÚq, ù©É´ÉÉ{ÉÖÅ. lÉà
¥ÉHùÉ´ÉɳÉ{ÉÒ ¥ÉHùÒ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù©ÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉà{ÉÉà §Éàq lÉà{Éà LÉ¥Éù {É ¾lÉÉà
Hà lÉà ʻɞ Uà. ©ÉÉà÷ÖÅ oÉ«ÉÖÅ, PÉÉ»É ~ÉiÉ LÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ. PÉÉ»É Hà©É LÉÉ´ÉÉ
±ÉÉN«ÉÖÅ? lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉɳHÉà ~ÉiÉ G«ÉÉùàH ©ÉÉ÷Ò LÉÉ«É Uà {Éà, ¥ÉɳH{ÉÒ Y§É
>{qÄÒ lÉàW ¾Éà«É Uà, ©ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ +àH lÉl´É ¾Éà«É Uà. ~ÉiÉ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ SÉÒW {ÉoÉÒ,
]¾àùÒ±ÉÉ ~ÉqÉoÉÇ ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. ~ÉiÉ +ÉqlÉ ~ÉeÒ X«É Uà, ©ÉÉ÷Ò LÉÉ´ÉÒ lÉà
NÉÅqÒ +ÉqlÉ Uà.
+Él©ÉÉ{Éà >{qÄÒ«ÉÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÉoÉÒ PÉiÉÒ NÉÅqÒ +ÉqlÉÉà ~ÉeÒ NÉ>
Uà. ©ÉÉùÉà +àH §ÉmÉÒXà ©ÉÉ÷Ò LÉÉlÉÉà ¾lÉÉà. lÉà{ÉÒ ©ÉÉ H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ, +É
©ÉÉ÷Ò LÉÉ«É Uà. ©Éà H¾«ÉÖÅ PÉù©ÉÉÅ ©ÉÉ÷Ò {É ùÉLÉÉà, ~ÉUÒ lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà ¥É¾Éù
W>{Éà LÉÉ«É Uà, ©Éàá H¾«ÉÖÅ ¥É¾Éù {É W´ÉÉ qÉà, ~ÉUÒ +àH Êq´É»Éà H¾«ÉÖÅ Hà
SÉÅ~ɱÉ{ÉÉ lɳҫÉÉ SÉÉ÷à Uà. Xà«ÉÖÅ{Éà, Hà÷±ÉÒ NÉÅqÒ +ÉqlÉ Uà. ©Éàá H¾«ÉÖÅ WÚlÉÉ
CÅSÉÒ WN«ÉÉ+à ùÉLÉÉà, ~ÉUÒ +àH Êq´É»É +É´ÉÒ{Éà H¾«ÉÖÅ Hà ¾´Éà Êq´ÉɱÉÉà
SÉÉ÷à Uà. ¾´Éà ¶ÉÖÅ Êq´ÉɱÉÉà lÉÉàe´ÉÒ, ´Éɾ ! +É´ÉÖÅ Uà ‘©É{É’ !
lÉÒ{É ±ÉÉàH ©Éà ©É{É¾Ò Ê´ÉùÉY ! lÉÉʾŠ{É SÉÒ{¾lÉ ~ÉÅÊelÉ HÉY **
lÉÉà lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ »É©ÉX´«ÉÖÅ, §É«É +É~«ÉÉà Hà {ÉÉ LÉÉ+Éà. ©ÉÉ÷Ò
LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ {ÉoÉÒ. +É ùÒlÉà ʻɞ{Éà LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ SÉÒW PÉÉ»É {ÉoÉÒ. +àH
§Éàá»É{ÉÖÅ ~ÉÉeÖ ¾lÉÖÅ. §Éàá»É{Éà PÉÉ»É SÉÉùÉà +É~É´ÉÉ XAÅ l«ÉÉùà lÉà ©ÉÉùÉ ±ÉàáPÉÉ{ÉÒ
¥ÉÉÅ«É ~ÉHeÒ {ÉÉàáSÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. lÉà{Éà ¥É{{Éà ¥ÉÉ«ÉÉàá SÉÉ´ÉÒ {ÉÉLÉÒ LÉÉ> NÉ>. lÉà
LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ {É ¾lÉÒ: ~ÉiÉ §ÉÚLÉÒ ¾lÉÒ lÉàoÉÒ.
+à÷±Éà »ÉŧɴÉlÉ: ʻɞ{ÉÉ ¥ÉSSÉÉ{Éà PÉÉ»É LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ SÉÒW {É ¾lÉÒ
~ÉiÉ lÉà PÉÉ»É LÉÉlÉÉ »ÉÒLÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ, HÉùiÉ ¥ÉÒWÖÅ HÅ> {É ©É³´ÉÉoÉÒ lÉàiÉà
Xà«ÉÖÅ Hà ¥ÉÒX PÉà÷ÉÅ ¥ÉHùÉ ~ÉiÉ lÉàW LÉÉ«É Uà, lÉà ~ÉiÉ LÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ. lÉà
±ÉeÉ> ~ÉiÉ PÉà÷É{ÉÒ ©ÉÉ£H Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖ, ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ PÉà÷ÉÅ{ÉÒ ©ÉÉ£H ¥Éàá
¥Éàá Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ, NÉùW´ÉÉ{ÉÖÅ §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÖÅ. HÚlÉùÉà §ÉÉàáHà Uà, ¾ÉoÉÒ ÊSÉÅPÉÉeà Uà,
ʻɞ G«ÉÉùà«É ¥Éàá ¥Éàá Ê©É{ÉÊ©É{ÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ ~ÉiÉ PÉà÷ÉÅ ¥ÉHùÉ{Éà ¥Éàá ¥Éàá HùlÉÉ
Xà>{Éà lÉà »ÉÒLÉÒ NÉ«ÉÉà ¥ÉyÉÖÅ W HÉ©É ¥ÉHùÉ PÉà÷É{ÉÒ ©ÉÉ£H Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà.
SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ ¥ÉHùÒ{ÉÒ ©ÉÉ£H oÉ> NÉ«ÉÖÅ. lÉà ¥ÉHùÒ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾Ò{Éà
¥ÉHùÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. ʻɞ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉHùÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà? ¥ÉHùÒ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà
ù¾Ò{Éà lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÅNÉlÉoÉÒ »´É§ÉÉ´ÉoÉÒ ¥ÉHùÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà.
29

©ÉÞNÉ ~ÉÊlÉ +Éäù WÅNÉ±É »Éà +É«ÉÉà *
LÉÉʾ qàLÉ ´ÉÉà ¥É¾Ö eùÉ{ÉÉ **
¾´Éà Wà ¥ÉHùÉ´ÉɳÉà §ÉÉ> ¾lÉÉà lÉà ¥ÉHùÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H W ʻɞ{ÉÉ
¥ÉSSÉÉ{Éà eÅeÉà ©ÉÉùlÉÉà, Wà©É ¥ÉyÉÉÅ ¥ÉHùÉ HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ ¾lÉÉ lÉà ¡É©ÉÉiÉà ʻɞ{ÉÖÅ
¥ÉSSÉÖÅ ~ÉiÉ HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ ¾lÉÖÅ. V«ÉÉùà WÅNɱɩÉÉÅ G«ÉÉÅ«É LÉÉà´ÉÉ> X«É l«ÉÉùà
¥ÉHùÉ´ÉɳÉà ~ÉHeÒ ±ÉÉ´ÉlÉÉà. ¶ÉÖÅ ©ÉÉiÉ»É Ê»Éž{Éà ~ÉHeÒ ¶ÉHà Uà? {ÉÉ,
¥ÉHùÒ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÉoÉÒ lÉà{ÉÉ +É´ÉÉ ¾É±É oÉ«ÉÉ ¾lÉÉÅ. lÉà ~ÉÚùà ~ÉÚùÉà
¥ÉHùÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. ~ÉÉàlÉÉ{Éà {ɾÉàlÉÉà XiÉlÉÉà l«ÉÉùà©ÉÞNÉ~ÉÊlÉ +Éäù WÅNÉ±É »Éà +É«ÉÉà, ~ÉÉ±É ~ÉÉà»É Hù ÊH«ÉÉà »É«ÉÉ{ÉÉ **
‘©ÉÞNÉ~ÉÊlÉ’ ʻɞ{Éà H¾à Uà, ©ÉÞNÉÉ ¾ùiÉ, ©ÉÞNɱÉÖÅ 21 £Ú÷ U±ÉÉÅNÉ
±ÉNÉÉ´Éà Uà. V«ÉÉùà ʻɞ 28 £Ú÷ U±ÉÉÅNÉ ©ÉÉùà Uà. ʻɞ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É Uà Hà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê¶ÉHÉù +àHÃ÷Ò´É HùÒ{Éà ©ÉÉùà Uà. Wà©É lÉ©ÉÉà §ÉÉàW{É {Éà {Éù©É
±ÉSÉÒ±ÉÖ HùÒ{Éà LÉÉ+Éà UÉà. ʻɞ ~ɾà±ÉÉ qÉàeÉ´Éà Uà. Wà©É +É~É ùÉà÷±ÉÒ{Éà
£Ú±ÉÉ´ÉÉà UÉà, ʻɞ ~ÉiÉ +É ùÒlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê¶ÉHÉù{Éà qÉàeÉ´ÉÒ ¾Å£É´ÉÒ,
§É«É§ÉÒlÉ Hùà Uà. qÉàe´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉàHÉà ~ÉiÉ +É~Éà Uà. ~ÉÉU³oÉÒ HqÒ«Éà ´ÉÉù
{ÉoÉÒ HùlÉÉà, qÉàeÉ´ÉÒ qÉàeÉ´ÉÒ{Éà ©ÉÉùà Uà, +É lÉà{ÉÉà »´É§ÉÉ´É Uà. lÉà{Éà ©ÉÞNÉÉoÉÒ
SÉà±Éà{W ©É³à Uà. lÉà ʻɞ{Éà SÉà±Éà{W +É~Éà Uà. ©ÉÞNÉÉ{Éà ʻɞ PÉiÉÒ ©ÉXoÉÒ
LÉÉ«É Uà. ~ÉiÉ V«ÉÉùà ʻɞ ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É +àH ´ÉLÉlÉ SÉÉLÉÒ ±Éà lÉÉà lÉà
{Éù§ÉKÉÒ ¥É{ÉÒ X«É Uà, ~ÉUÒ ¥ÉÒX X{É´Éù{ÉÉà ʶÉHÉù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ lÉà{Éà »ÉÉ°
{ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÖÅ. lÉà ©ÉÉiÉ»É{Éà LÉÉ«É Uà HÉùiÉ Hà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ SÉÉ©ÉeÒ W ©ÉÉÅ»É
Uà. ùÒÅU{Éà LÉÉ«ÉlÉÉà ~ɾà±ÉÉÅ ´Éɳ Uà; lÉà{Éà SÉÚÅoÉ´ÉÖÅ ~Éeà Uà. Xà HÉà> ʻɞ{Éà
©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ LÉÚ{É +àH´ÉÉù lÉà{ÉÉ ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ X«É lÉÉà lÉà ¥ÉÒX X{É´Éù{ÉÉà
ʶÉHÉù {ÉoÉÒ HùlÉÉà.
lÉÉà ¥ÉÒX WÅNɱÉ{ÉÉà ʻɞ +É´«ÉÉà, lÉÉà lÉà{Éà Xà>{Éà ¥ÉHùÒ ¥É{Éà±ÉÖÅ
ʻɞ{ÉÖÅ ¥ÉSSÉÖÅ eùÒ NÉ«ÉÖÅ.
lÉÉʾ qàLÉ ´ÉÉà ¥É¾ÖÅ eùÉ{ÉÉ **
ʻɞà Xà«ÉÖÅ +É lÉÉà ʻɞ{ÉÖÅ ¥ÉSSÉÖÅ Uà; +{Éà PÉÉ»É LÉÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà,
¥ÉHùÒ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà Uà +{Éà eÅeÉ ~ÉiÉ LÉÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà. +ùà +É lÉÉà ¥ÉHùÒ
¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà. +ùà +É lÉÉà ʻɞ yÉ©ÉÇ{ÉÉ ÊLɱÉÉ£ Uà. lÉà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉà,
lÉà{Éà Xà>{Éà ¥ÉSSÉÖÅ eùÒ NÉ«ÉÖÅ.
30

+àH ´ÉLÉlÉ ´ÉÉÅqùÉ+Éà{ÉÉ ÷Éà³É©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É ~ÉiÉ ¾lÉÉà. lÉà ¶ÉÖÅ HùÒ
ù¾«ÉÉà ¾lÉÉà? Wà´ÉÒ ùÒlÉà ´ÉÉÅqùÉ U±ÉÉÅNÉ ©ÉÉùà Uà lÉà´ÉÒ ùÒlÉà lÉà ©ÉÉùÒ ù¾«ÉÉà
¾lÉÉà. +É÷±ÉÒ ]e~ÉoÉÒ HÉà> ©ÉÉiÉ»É ]Ée A~Éù {É W> ¶ÉHà. lÉà lÉÉà
´ÉÉÅqùÉ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà ´ÉÉÅqùÉà oÉ> NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. V«ÉÉÅ ´ÉÉÅqùÉ{ÉÖÅ ÷Éà³ÖÅ X«É l«ÉÉÅ lÉà
~ÉiÉ X«É.
¾´Éà »É´ÉÉ±É +à oÉ«ÉÉà Hà lÉà ´ÉÉÅqùÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà? ¾lÉÉà lÉÉà
©ÉÉiÉ»É. 2-3 ´É»lÉÖ+Éà Uà. ~ɾà±ÉÒ ´ÉÉlÉ 90 ÷HÉ ´ÉÉÅqùÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉà ©Éà±ÉXà±É Uà. ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ 90 ÷HÉ +ÉqlÉÉà ´ÉÉÅqùÉ{Éà ©É³à Uà. ~ÉiÉ ÷àHÃ{ÉÒH±É
HÉùiÉ ¥ÉÒWÖÅ W Uà. lÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à U±ÉÉÅNÉ ©ÉùlÉÉà ¾lÉÉà? HÉùiÉ Hà £³ +{Éà qÚyÉ
~ÉÒ´ÉÉoÉÒ lÉà{ÉÖÅ ¶ÉùÒù ±ÉSÉÒ±ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ. {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅqùÒ lÉà{Éà ±É> NÉ> ¾¶Éà {Éà
©É©ÉlÉÉ +É~ÉÒ ¾¶Éà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ qÚyÉ ~ÉÒ´ÉeÉ´«ÉÖÅ ¾¶Éà.
©Éàá UÉ~ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅS«ÉÖÅ Uà Hà HSÉùÉ{ÉÉÅ hNɱÉÉ©ÉÉÅ ~Éeà±ÉÉ +àH {ÉÉ{ÉÉ
¥ÉɳH{Éà HÚlÉùÒ ùÉàW qÚyÉ ~ÉÒ´ÉeÉ´É´ÉÉ WlÉÒ ¾lÉÒ. HÉà<Hà ¥ÉɳH{Éà
HSÉùÉ{ÉÉ hNɱÉÉ A~Éù £àáHÒ qÒyÉÖÅ ¾lÉÅÖ. HÚlÉùÒ+à Ê´ÉSÉÉù«ÉÖÇÈ HSÉùÉ©ÉÉÅ ~Ée«ÉÖÅ Uà
lÉà ùÉàW qÚyÉ ~ÉÒ´ÉeÉ´É´ÉÉ W´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. lÉà{ÉÖÅ ÷É>÷±É ~ÉiÉ ¾lÉÖÅ- HÚlÉùÒ{ÉÒ
©É©ÉlÉÉ.
+à÷±Éà »ÉÅ§É´É Uà Hà ´ÉÉÅqùÒ ¥ÉɳH{Éà ±É> NÉ> ¾¶Éà +{Éà ¡Éà©É +É~«ÉÉà
¾¶Éà. ¥ÉɳHà ~ÉiÉ lÉà{Éà W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ »É©ÉY ±ÉÒyÉÒ ¾¶Éà. Wà©É HÉà> ¥ÉÒX
¥ÉɳH{Éà qnÉH ±Éà Uà; ~ÉUÒ ¥ÉɳH lÉà+Éà{Éà W ©ÉÉlÉ-Ê~ÉlÉÉ »É©ÉWà Uà {Éà!
+É´ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ ¾¶Éà, ~ÉUÒ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ¥ÉyÉÖÅ »ÉÒLÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ ¾¶Éà. ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ
¶ÉùÒù{ÉÉà hÉÅSÉÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ Wà´ÉÉà ¾lÉÉà, qÚyÉ +{Éà £³ LÉÉ´ÉÉoÉÒ ©ÉÉiÉ»É lÉà
W oÉÉ«É.
~ÉiÉ +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ H¾àlÉÉà Hà +{ÉÉW {É LÉɶÉÉà, HÉùiÉ Hà ±ÉÉàHÉà ©ÉÉùÒ
´ÉÉlÉ{Éà A±É÷ ~ÉÖ±É÷ HùÒ qà Uà. +àH Êq´É»É ©É{Éà +àH ©ÉÉiÉ»Éà H¾«ÉÖÅ Hà NÉÉ«É
©ÉÉlÉÉ Uà lÉÉà §Éàá»É ¶ÉÖÅ Uà ? ±ÉÉàHÉà »É´ÉÉ±É ~ÉÚUà Uà. §Éàá»É{ÉÒ ¥Éà ´ÉÉlÉÉà oÉÉàeÉà
ÊH{ÉÉùÉà Hùà Uà. §Éàá»É ~ɾà±ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉùÒù ¥É{ÉÉ´Éà Uà, ~ÉiÉ NÉÉ«É Wà÷±ÉÖÅ
LÉ´ÉùÉ´ÉÉà lÉà÷±ÉÖÅ ~ÉÉUÖÅ +É~ÉÒ qà Uà. ~ÉiÉ <©ÉÉ{ÉqÉùÒoÉÒ Xà>+àÊW»ÉHÉ ~ÉÒÊW+à qÚyÉ, ÊlÉ»ÉHÉà Hʾ«Éà ©ÉÉ«É **
+à÷±Éà ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ùKÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà31

lÉÉà lÉà ¥ÉɳH ´ÉÉÅqùÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. lÉà ©ÉÉiÉ»ÉoÉÒ ÊH{ÉÉùÉà HùlÉÉà
NÉ«ÉÉà. ´ÉÉÅqùÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. U±ÉÉÅNÉ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùlÉÉà ¾lÉÉà Hà lÉà´ÉÖÅ qÚyÉ
~ÉÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ, lÉà{ÉÉ Y{»É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ, ´ÉÉÅqùÉ{ÉÉ ÷Éà³É©ÉÉÅ §ÉɺÉÉ ~ÉiÉ
»ÉÒLÉÒ NÉ«ÉÉà. ¥ÉɳHÉà{ÉÒ «ÉÉq ¶ÉÊHlÉ PÉiÉÒW lÉàW ¾Éà«É Uà.
+àH ´ÉLÉlÉ NÉÖ°qà´É ~ÉÉ»Éà oÉÉàeÉ ±ÉÉàHÉà +É´«ÉÉ, H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà
Hà´ÉÉà Hʳ«ÉÖNÉ +É´«ÉÉà Uà Hà ©ÉÉiÉ»É{ÉÉà ¥ÉɳH ´ÉÉÅqùÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà, l«ÉÉùà
NÉÖ°qà´Éà +É ´ÉÉlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ.
lÉà ´ÉÉÅqùÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H ¥ÉSÉHÉ §ÉùlÉÉà ¾lÉÉà, ´ÉÉÅqùÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H W
SÉÒhlÉÉà ¾lÉÉà, ¥ÉyÉÖÅW HÉ©É HùlÉÉà, ´ÉÉÅqùÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H CÅyÉÉà ±É÷HlÉÉà ¾lÉÉà.
+à÷±Éà »ÉŧɴÉlÉ: lÉà ʻɞ{ÉÖÅ ¥ÉSSÉÖÅ ~ÉiÉ lÉà´ÉÖÅ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +àH NÉÉ«Éà
´ÉÉUùeÖÅ +É~«ÉÖÅ{Éà ¥ÉÒX Êq´É»Éà ©ÉùÒ NÉ>. ¾´Éà ¥ÉÒY NÉÉ«É lÉà{Éà qÚyÉ
~ÉÒ´ÉùÉ´É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. lÉà »É©ÉY NÉ> Hà lÉà{ÉÒ ©ÉÉ ©ÉùÒ NÉ> Uà. H«ÉÉùàH G«ÉÉùàH
lÉà qÚyÉ ~ÉÉlÉÒ ¾lÉÒ, ~ÉUÒ lÉà{Éà Ê{É~~É±É oÉÒ qÚyÉ ~ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ~ɾà±ÉÉ Ê´ÉùÉàyÉ
H«ÉÉàâ ~ÉiÉ ~ÉUÒ »É©ÉY NÉ«ÉÖÅ Hà lÉà{ÉÒ YÊ´ÉHÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ »ÉÉyÉ{É {ÉoÉÒ.
»ÉŧɴÉlÉ: +É ùÒlÉà W +É~ÉiÉÒ +Él©ÉÉ ©É{É +{Éà >{qÄÒ«ÉÉàá{ÉÉÅ
»ÉÅNÉ©ÉÉÅ ¥ÉNÉeÒ Uà. l«ÉÉùà WNɱÉ{ÉÉ Ê»Éžà Xà«ÉÖÅ Hà PÉÉ»É LÉÉ«É Uà. lÉà{Éà
+É·SÉ«ÉÇ oÉ«ÉÖÅ. lÉà ¥ÉSSÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉà lÉÉà lÉà{Éà Xà>{Éà ¥ÉSSÉÖ eùÒ NÉ«ÉÖÅ.
H¾«ÉÖÅ Hà eùÒ¶É {ÉʾÅ. ¥ÉSSÉÖÅ H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ Hà lÉ©Éà ©É{Éà LÉÉ> W¶ÉÉà. ʻɞà H¾«ÉÖÅ
Hà lÉÖÅ ~ÉiÉ Ê»Éž Uà. ¥ÉSSÉÉ+à H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ lÉÉà ¥ÉHùÒ UÖ. lÉà eù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ.
~ÉHe §Éàq lÉÉʾ »É©ÉX{ÉÉ **
ʻɞ lÉà ¥ÉSSÉÉ{Éà ~ÉHeÒ{Éà HÚ´ÉÉ ~ÉÉ»Éà ±É> NÉ«ÉÉà, +{Éà H¾«ÉÖÅ Hà Xà
HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ lÉÖÅ ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉà W Uà. ¥ÉSSÉÉ+à H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ »ÉÉSÉà W ʻɞ UÖÅ? ʻɞà
H¾«ÉÖÅ Hà lÉÖŠʻɞ W Uà, +{Éà Ê»ÉÅ¾à ¥ÉSSÉÉ{Éà ¥ÉyÉÖŠʶÉLÉ´ÉÉeÒ qÒyÉÖÅ. NÉWÇ{ÉÉ
Hù´ÉÉ{ÉÖÅ, ~ÉÅXà SɱÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ. lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ lÉà lÉÉHÉlÉ lÉÉà ¾lÉÒ W {Éà, +É ùÒlÉà
+Él©ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +ÉàUÒ {ÉoÉÒ oÉ>, LÉɱÉÒ ©É{É{ÉÉ »ÉÅNÉ©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà HÖÅ{q
(+ɸÉÉÊqlÉ) oÉ> NÉ> Uà.
»É¥ÉHÒ NÉcùÒ ±ÉÉ±É ¾ä, HÉà> {ɾÒÅ HÅNÉÉ±É **.....lÉÉà
©ÉÞNÉ~ÉÊlÉ +Éäù WÅNÉ±É »Éà +É«ÉÉà.......
lÉÉà WÅNɱɩÉÉÅoÉÒ ¥ÉÒXà ʻɞ +É´ÉÒ{Éà ¥ÉyÉÖŠʶÉLÉ´ÉÉeÒ qÒyÉÖÅ.
~ÉHeÒ §Éàq lÉÉʾ »É©É]É{ÉÉ **
32

~ÉÉiÉÒ{ÉÉ HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ qàLÉÉe«ÉÖÅ Hà lÉÖÅ ¶ÉÖÅ Uà. H¾«ÉÖÅ Hà lÉÖ lÉÉùÒ ©ÉÉÅoÉÒ UÚ÷ÖÅ
~ÉeÒ NÉ«ÉÖÅ Uà. lÉà{Éà ¥ÉyÉÖÅ W ʶÉLÉ´ÉÉeÒ qÒyÉÖÅ, +{Éà H¾«ÉÖÅ Hà ¾´Éà X ! ¥ÉyÉÉÅ W
ʶÉLÉ´ÉÉeà Uà. SÉH±ÉÒ Ae´ÉÉ{ÉÖŠʶÉLÉ´ÉÉeà Uà. HÚlÉùÒ ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉSSÉÉ{Éà
ʶÉLÉ´ÉÉeà Uà. ʻɞ{ÉÖÅ ¥ÉSSÉÖ V«ÉÉùà ¥ÉHùÒ{ÉÉ ÷Éà³É©ÉÉÅ ~ÉÉUÖÅ NÉ«ÉÖÅ l«ÉÉùà
¥ÉHùÉ´ÉɳÉà ¥ÉÒX ¥ÉHùÉ+Éà{ÉÒ ©ÉÉ£H ʻɞ{ÉÉ ¥ÉSSÉÉ A~Éù eÅeÉà A~ÉÉe«ÉÉà
l«ÉÉùà lÉàiÉà NÉWÇ{ÉÉ HùÒ. WàoÉÒ ¥ÉyÉÒ ¥ÉHùÒ+Éà §ÉÉNÉÒ NÉ>; ¥ÉHùÒ´ÉɳÉà
~ÉiÉ {ÉÉ»ÉÒ NÉ«ÉÉà. °~ÉÉÅlÉù +à Uà Hà ~Éù©ÉÉl©É °~ÉÒ Ê»Éž{ÉÖÅ ¥ÉɳH >{qÄÒ«É
°~ÉÒ ¥ÉHùÉ PÉà÷É{ÉÉÅ »ÉÉoÉà ʴɺɫÉÉà °~ÉÒ PÉÉ»É LÉÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà. +{Éà ©É{É °~ÉÒ
¥ÉHùÒ´ÉɳÉà lÉà{Éà qÅeÉ ©ÉÉùÒ ù¾«ÉÉà Uà, ~ÉUÒ V«ÉÉùà WÅNɱÉ{ÉÉ Ê»Éž °~ÉÒ
»ÉÅlÉW{É ©É³à Uà l«ÉÉùà +É[ÉÉSÉJ °~ÉÒ HÚ´ÉÉ ~ÉÉ»Éà ±É< X«É Uà, +{Éà H¾à Uà
Hà Xà lÉÖÅ +Él©ÉÉ Uà.
È
lÉà{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +ÉàUÒ {ÉoÉÒ oÉ<, ~ÉiÉ G«ÉÉÅ ¾lÉÒ lÉÉHÉlÉ? lÉÉHÉlÉ
PÉà÷ÉÅ Wà´ÉÒ ¥É{ÉÒ NÉ> Uà ¶ÉÖÅ? {ÉÉ, PÉà÷ÉÅ{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾àlÉÉ ~ÉiÉ Ê»Éž Wà´ÉÒ W
lÉÉHÉlÉ ¾lÉÒ. lÉÉHÉlÉ {ɾÉàlÉÒ ¥Éq±ÉÒ. +à´ÉÒ W ¾lÉÒ. »´É§ÉÉ´É ¥Éq±ÉÉ>
NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. PÉà÷É{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÉoÉÒ PÉà÷ÉÅ{ÉÉ Wà´ÉÉàoÉ> NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà, ~ÉUÒ
V«ÉÉùà ʻɞ ©É²«ÉÉà l«ÉÉùà lÉà{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ °~É qàLÉÉeÒ qÒyÉÖÅ.
+É ùÒlÉà »ÉÅlÉW{É ©É³´ÉÉoÉÒ +Él©ÉÉ{Éà WNÉÉeÒ qà Uà. ~ÉUÒ
>{qÄÒ«ÉÉà °~ÉÒ PÉà÷ÉÅ ¥ÉHùÉ eù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ©É{É G«ÉÉÅH §É÷HÉ´É´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà
l«ÉÉùà +Él©ÉÉ H¾à Uà Hà +É©É {ÉoÉÒ Hù´ÉÖÅ. ©É{É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ~ÉUÒ {ÉoÉÒ ù¾àlÉÒ.
+É ùÒlÉà lÉ©ÉÉà{Éà ¥Éq±ÉÒ qÒyÉÉ. +É ¥Éq±ÉÉ´É Hà´ÉÒ ùÒlÉà +É´«ÉÉà?
+Él©ÉÉ »É©ÉY NÉ«ÉÉà Hà ©ÉÉùÒ lÉÉHÉlÉ Uà. ©ÉÉùÒ >SUÉ ´ÉNÉù H¶ÉÅÖW {ɾÒÅ
oÉÉ«É. +É ùÒlÉà lÉ©ÉÉà Ê»oÉù oÉ< NÉ«ÉÉ +{Éà >SUÉ+Éà LÉlÉ©É oÉ> NÉ>. lÉ©ÉÉà
+{ÉÉàLÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ, lÉ©ÉÉà Ê{ÉùÉ³É oÉ> NÉ«ÉÉ. ¾´Éà +Él©Éqà´É ¨ÉÊ©ÉlÉ {ÉoÉÒ
oÉlÉÉà. WNÉlÉ{ÉÉÅ ~ÉqÉoÉÉàâ{ÉÖÅ +ÉHºÉÇiÉ LÉlÉ©É oÉ< NÉ«ÉÖÅ. Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉlÉ©É oÉ>
NÉ«ÉÖÅ? Wà´ÉÒ ùÒlÉà qÉàùeÉ{Éà »ÉÉ~É »É©ÉY ¨É©É´É¶É §É«É§ÉÒlÉ oÉlÉÉ ¾lÉÉ.
V«ÉÉùà ¥ÉÒY ~É³à »ÉÉSÉÖÅ [ÉÉ{É oÉlÉÉ ¨É©É LɱÉÉ»É oÉ> X«É +{Éà ~ÉUÒ
qÉàùeÉÅoÉÒ §É«É {É ±ÉÉNÉà SÉɾ´ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ §É«É {É ±ÉÉNÉà. +à´ÉÒ ùÒlÉà SÉɾ´ÉÉ
UlÉÉÅ ~ÉiÉ ¾´Éà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ +{Éà HÉ©ÉÉà©ÉÉÅ ©ÉX {ÉoÉÒ ©É³´ÉÉ{ÉÒ.
»ÉlÉNÉÖ° ©ÉÉàù ¶ÉÚù©ÉÉ, H»ÉHù ©ÉÉùÉ ¥ÉÉiÉ *
{ÉÉ©É +Hà±ÉÉ ù¾ NÉ«ÉÉ, ~ÉÉ«ÉÉ ~Éq Ê{É´ÉÉÇiÉ **
31

»ÉqÃNÉÖ°+à PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ +{ÉÉàLÉÖ HÉ©É H«ÉÇÖÅ.
~ÉHeà §Éàq lÉÉʾ »É©É]É«ÉÉà **
+É ùÒlÉà ©É{É{ÉÖÅ PÉiÉÖÅ Xàù Uà. +Él©ÉÉ{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ Hùà Uà. NÉÖ°
+Él©É°~É qàLÉÉeÒ +É ©É{ÉoÉÒ ~ÉÉù HùÒ qà Uà.
HÉà÷Ò W{©É HÉ ~ÉÅoÉ oÉÉ, NÉÖ° ~ɱɩÉàá Êq«ÉÉ ~ɾÖÆSÉÉ«É **
+É HÉ©É NÉÖ° {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà +àH ~ɱɩÉÉÅ HùÒ qà Uà. +àH ~ÉiÉ
´ÉÉlÉ ]ÚcÒ {ÉoÉÒ H¾Ò, +àH ~ÉiÉ ´ÉÉlÉ ¥ÉàHÉù {ÉoÉÒ H¾Ò. lÉà+Éà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà
HàNÉÖ° »É©ÉÉ{ÉÉ Ê¶Éº«É ©Éàá, ʶɺ«É ʱɫÉÉ Hù {Éྠ*
ʥɱÉNÉÉ+à ʥɱÉNÉà {ɾÒÅ, +àH °~É qÉà qྠ**
¶ÉÖÅ »ÉÉSÉàW NÉÖ° ʶɺ«É©ÉÉÅ »É©ÉÉ> X«É Uà.
W¥É ©Éäå oÉÉ lÉÉà NÉÖ° {ɾÒÅ, +¥É NÉÖ° ¾ä ©Éàá {ɾÒÅ *
¡Éà©É NɱÉÒ +ÊlÉ »ÉÉÆHùÒ, X ©Éàá qÉà {ÉÉ »É©ÉÉʾŠ**
+àH ´ÉÉlÉ X¾àù oÉ> ù¾Ò Uà, +àH ´ÉÉlÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É ©É³Ò ù¾«ÉÉà
Uà, +É ¶É¥qÉàoÉÒ +àH ´ÉÉlÉ »ÉÉ£ oÉ> Hà «ÉoÉÉoÉÇ©ÉÉÅ NÉÖ° ʶɺ«É©ÉÉÅ »É©ÉÉ> ¶ÉHà
Uà. ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ »ÉÉʾ¥É ~ÉÉàHÉùÒ{Éà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà.- +¥É NÉÖ° ¾ä ©Éàá {ÉʾÅ.....*
+àH ´ÉÉlÉ{ÉÒ LÉ¥Éù ~ÉeÒ ù¾Ò Uà, ¥Éà lÉo«ÉÉàoÉÒ »ÉÉ©Éà +É´ÉÒ ù¾Ò Uà. lÉà{ÉÉà
©ÉlÉ±É¥É Uà Hà HÉÅ>H ´ÉÉlÉ Uà Hà NÉÖ° ʶɺ«É©ÉÉÅ »É©ÉÉ> ¶ÉHà Uà. +{Éà ~ÉUÒ
‘ʥɱÉNÉÉ+à ʥɱÉNÉà {ɾҒ +à÷±Éà Hà +àH ¥ÉÒX{ÉÖÅ lÉq°~É ~ÉiÉ oÉ> ¶ÉHà Uà.
lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà lÉo«ÉÉàoÉÒ LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà »ÉÅ§É´É Uà. ~ÉUÒ
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà~ÉÉù»É ©Éàá +° »ÉÅlÉ ©Éàá, lÉÚ ¥ÉeÉà +{lÉùÉà X{É *
´É¾ ±ÉÉà¾É HÅSÉ{É Hùà, ´É¾ Hù±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
+É qÉà¾ÉoÉÒ «ÉoÉÉoÉÇ©ÉÉŠʥÉ{qÖ{ÉÒ lÉù£ ±É> W´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÅ>H
+Éy«ÉÉÊl©ÉH WàÊ{Éʻɻ©É Uà. HÉÅ>H +à´ÉÉà +Éy«ÉÉÊl©ÉH LÉà±É Uà Hà Y´É lÉà
©É¾É{É Ê»oÉÊlÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHà Uà; +ÉHÉ©É +àH ~É±É §Éù©ÉÉÅ oÉ> X«É Uà.
+àH ©ÉÉà÷Ò +»É©ÉW +É´ÉÒ. +à lÉÉà ¥ÉùÉ¥Éù Uà HàNÉÖ° Hù±Éà +É~É »É©ÉÉ{É *
Wà©É +àH eÉèG÷ù ¥ÉÒX{Éà eÉèG÷ù ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà. +à{Y{ÉÒ«Éù ¥ÉÒX{Éà
+à{Y{ÉÒ«Éù ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà. ~ÉiÉ +àH +à{Y{ÉÒ«Éù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÅqùoÉÒ
34

+à{Y{ÉÒ«Éù ¥É¾Éù HÉh´ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÉà »É©É«É ±ÉNÉÉ´Éà Uà. lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +Åqù{ÉÉà
+à{Y{ÉÒ«Éù HÉh´ÉÉ©ÉÉÅ SÉÉùoÉÒ ~ÉÉÅSÉ ´Éù»É ±ÉNÉÉ´ÉÒ qà Uà. lÉà´ÉÒ ùÒlÉà +àH
eÉèG÷ù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +Åqù{ÉÉà eÉèG÷ù HÉhlÉÉ »É©É«É ±ÉNÉÉ´ÉÒ qà Uà. ~ÉiÉ +É
HÉ©É NÉÖ° +àH ~ɱɧÉù©ÉÉÅ HùÒ qà Uà. NÉÖ° ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÖiÉ,
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉqlÉÉà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ«ÉÉàá ¥ÉyÉÒ SÉÒXà ~ɳ-§Éù©ÉÉÅ
»oÉÉ{ÉÉÅlÉÊùlÉ HùÒ qà Uà. +É PÉiÉÉà HÉälÉÖH©É«É Ê´ÉºÉ«É Uà. +É{ÉÉà <¶ÉÉùÉà
©É³Ò ù¾«ÉÉà Uà.
NÉÖ° HÉà HÒ Wà qie´ÉlÉ, HÉàÊ÷ HÉàÊ÷ ¡ÉiÉÉ©É *
HÒ÷ {É X{Éà §ÉÞÅNÉ HÉà, NÉÖ° Hù±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
G«ÉÉùàH G«ÉÉùàH +É~É ¥ÉÒX{Éà »É©ÉX´ÉÉà UÉà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ùÅNÉ
SÉhÉ´É´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É HùÉà UÉà, ~ÉiÉ ~ÉÚùÒ ùÅNÉ {ÉoÉÒ SÉhÉ´ÉÒ ¶ÉHlÉÉ.
¥ÉɳHÉà{Éà »É©ÉX´ÉÉà UÉà Hà »ÉÉùÉ HÉ©É HùÉà, ]ÚcÖÅ {É ¥ÉÉà±ÉÉà, ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉ
A~Éù lÉÉà »É©ÉWiÉ{ÉÒ ~ÉÚùÒ ùÅNÉlÉ {ÉoÉÒ SÉhlÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà NÉÖ°
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà.
+à´ÉÉà H«ÉÉà £É©ÉÚDZÉÉ Uà, ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° ~ÉÉ»Éà Hà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »É©ÉÉ{É
¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. +É PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ oÉ<, Hà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉ{É HùÒ qà
Uà. ¾WÖ »ÉÖyÉÒ Ê´É[ÉÉ{É lÉà{Éà »É©ÉY {ÉoÉÒ ¶ÉG«ÉÖÅ. Hà ¶ÉÖÅ SÉÒW Uà? Hà´ÉÒ ùÒlÉà
¥Éq±ÉÒ {ÉÉLÉà Uà ? +É©ÉÉÅ »Él«É Hà÷±ÉÖÅ Uà, +É©ÉÉÅ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉHlÉÉ Hà÷±ÉÒ Uà,
´ÉW{É Hà÷±ÉÉà Uà? ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ ¡ÉiÉÉ©É ©É³Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà +É SÉÒW oÉÉ«É Uà.
©ÉÉiÉ»É ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ q¶ÉÇ{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÉ SÉɾà Uà? HÉùiÉ Hà
lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ NÉÖiÉ Uà Hà Wà lÉà+Éà{ÉÉ q¶ÉÇ{É Hùà lÉà+Éà{ÉÉ Wà´ÉÉà oÉ> X«É Uà. ¾´Éà
y«ÉÉ{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à HùÒ+à UÒ+à? ©ÉÉà÷Ò LÉÉ»É SÉÒW Uà. XiÉà +XiÉà
©ÉÉiÉ»É XiÉà Uà Hà y«ÉÉ{ÉoÉÒ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ©É³à Uà. +à÷±Éà Hà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ
~Éù©ÉÉl©ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ{ÉÒ, +{Éà lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ
Uà. Êq´«É ¶ÉÊGlÉ«ÉÉà Uà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ G«ÉÉÅH.
G«ÉÉùàH G«ÉÉùàH ©É¾Él©ÉÉ+Éà{Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà y«ÉÉ{É HùÒ{Éà Xà´ÉÉà
Hà +©ÉÉ° HÉ©É »É£³ oɶÉà Hà {ɾÒÅ. lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà NÉÖ° Wà ¶ÉÊGlÉ«ÉÉà
»oÉÉ{ÉÉÅlÉÊùlÉ Hùà Uà, lÉà y«ÉÉ{ÉoÉÒ Hùà Uà. ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ lÉà HÉ©É {ÉoÉÒ HùÒ
¶ÉHlÉÉÅ. lÉà+Éà LÉɱÉÒ hÉÅSÉÉà W ¥Éq±ÉÒ ¶ÉHà Uà, ~ÉùÅlÉÖ ´«ÉÊHlÉl´É {Éà {ɾÒ.
+É~ÉiÉ{Éà lÉà©É{ÉÉ Wà´ÉÉ {ÉoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHlÉÉ. »ÉÉʾ¥É +àH WN«ÉÉ+à £ùÒ
¥ÉÒWÖÅ H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà35

~ÉÉù»É ©Éàá +° »ÉÅlÉ ©Éäå, lÉÚ ¥ÉeÉà +ÅlÉùÉà X{É *
´É¾ ±ÉÉà¾É HÅSÉ{É Hùà, NÉÖ° Hù±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
AqɾùiÉ +É~ÉÖÅ UÖÅ Hà, V«ÉÉùoÉÒ lÉ©ÉÉà ©ÉÉùÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ,
lÉ©ÉÉ° ~ɾà±ÉÉ´ÉɳÖÅ ´«ÉÊHlÉl´É LÉlÉ©É HùÒ qÒyÉÖÅ. ©Éàá lÉ©ÉÉùÉ ~ɾà±ÉÉ´ÉɳÉ{Éà
©ÉÉùÒ {ÉÉL«ÉÉà +{Éà lÉà{Éà ©ÉyÉÖ©É«É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà. ¾´Éà lÉ©ÉÉùÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ,
+{Éà lÉ©ÉÉùÉà »´É§ÉÉ´É ¥ÉyÉÖÅW ©ÉÉùÉoÉÒ ©É³¶Éà. ©ÉÉ-¥ÉÉ~ÉoÉÒ {ɾÒÅ ©É³à.
lÉ©ÉÉà H¾à¶ÉÉà Hà ©ÉÉùÉà qÒHùÉà »ÉÉùÉà {ÉoÉÒ, LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà HÉà{ÉÉ A~Éù NÉ«ÉÉà Uà,
~ÉùÅlÉÖ NÉÖ° +É H³É Hùà Uà. +É ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ ´ÉW{É Uà. §ÉÞÅNÉÉ{Éà §ÉÅeÉÊù{É
~ÉiÉ H¾à Uà, lÉà PÉiÉÉàW +Y¥É Y´É Uà. ¥ÉyÉÉÅ Y´ÉÉà©ÉÉÅ »mÉÒ-~ÉÖùÖºÉ Uà,
~ÉiÉ Hà´É³ lÉà ~ÉÖùÖºÉ W Uà. lÉà{ÉÒ ©ÉÉqÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ. UlÉÉÅ lÉà PÉiÉÒW ~«ÉÉùÒ
ùÒlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉàhÒ SɱÉÉ´Éà Uà. lÉà HÒeÉ{Éà ~ÉHeÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +´ÉÉW
»ÉŧɳɴÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Wà´ÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. ¡É©ÉÉiÉ ©É³Ò ù¾«ÉÉ Uà. V«ÉÉùà
lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÉ ´«ÉÊHlÉl´É{Éà Xà¶ÉÉà lÉÉà PÉiÉÉàW ¥Éq±ÉÉ´É ©É³¶Éà. PÉiÉÒ
´ÉLÉlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ £àù£Éù Xà>{Éà +SÉùW oÉlÉÖÅ ¾¶Éà. +àH Êq´É»É +´ÉlÉÉù
ʻɞà H¾«ÉÅÖ Hà ©É{Éà ±ÉÉNÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ©ÉÉùÉoÉÒ LÉùÉ¥É ©ÉÉiÉ»É +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ
HÉà> W {ÉoÉÒ, ¥ÉyÉÉ LÉùÉ¥É HÉ©É ¾ÖÅ HùÒ ±ÉàlÉÉà ¾lÉÉà, ~ÉùÅlÉÖ ¾´Éà +à´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà
Hà ©ÉÉùÉoÉÒ »ÉÉùÉà ©ÉÉiÉ»É HÉà> {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉà UÖÅ. +{Éà H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ
Hà÷±ÉÉ«É W{©ÉÉà lÉ~É»«ÉÉ ~ÉiÉ HùlÉÉà lÉÉà ~ÉiÉ HqÉSÉ +É÷±ÉÉà {ÉÉ ¥Éq±ÉÉ>
¶ÉHlÉ. »ÉÉʾ¥É »ÉÉSÉÖÅ lÉÉà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà»ÉlÉÃNÉÖ° ©ÉÉàù ùÅNÉùàW, SÉÖ{ÉÊù ©ÉÉàÊù ùÅNÉ eÉùÒ....
lÉ©ÉÉà{Éà ¥É±ÉqÒ qÒyÉÉ. ~ÉUÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ù¾«ÉÅÖ UàW¥É ©Éäå oÉÉ lÉÉà NÉÖ° {ɾÒÅ, +¥É NÉÖ° ¾ä ©Éäå {ÉÉʾŠ*
¡Éà©É NÉ汃 +ÊlÉ »ÉÉÅHùÒ, lÉÉ©Éä qÉà {ÉÉ »É©ÉÉʾŠ**
+ÉLÉùà ¶ÉÖÅ Hùà Uà NÉÖ°qà´É? +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ +l«ÉÉùà ´Éä[ÉÉÊ{ÉH
«ÉÖNÉ©ÉÉÅ Y´ÉÒ ù¾«ÉÉ UÒ+à. G±ÉÉà{ÉÃ»É ¥É{ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. Wà©É ¥ÉHùÒ{ÉÉ
G±ÉÉà{ÉûÉ, ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ G±ÉÉà{ÉûÉ, ~ÉiÉ lÉà ¥ÉyÉÉ +É~ÉiÉÉ ¥É¾Éù{ÉÉ °~É{Éà
¥Éq±ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà, »´É§ÉÉ´É{Éà {ÉoÉÒ ¥Éq±ÉÒ ¶ÉHlÉÉ. +É ¥ÉyÉÖÅ ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà{ÉÒ
~ÉHe{ÉÒ ¥É¾Éù Uà. ~ÉUÒ ¶ÉÖÅ Uà »ÉÅlÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà? Wà ¥Éq±É´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉKÉ©É Uà.
36

~ÉÉù»É »ÉÖùÊlÉ »ÉÅlÉ Hà ~ÉÉ»ÉÉ ......
lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ©ÉÉÅ +àH lÉÉHÉlÉ Uà, Wà´ÉÒ ùÒlÉà »´ÉÉlÉÒ{ÉÉ ¥ÉÚÅq{Éà
©ÉÉàlÉÒ©ÉÉÅ ¥Éq±É´ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà. ©ÉÉU±ÉÒ©ÉÉÅ HÉùiÉ lÉà{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ +à´ÉÒ
ʻɻ÷©É Uà. ~ÉiÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¥ÉÚÅq{Éà ©ÉÉàlÉÒ©ÉÉÅ ¥Éq±É´ÉÉ{ÉÒ ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà{ÉÉ
´É¶É{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. HÉà>+à +ÉW »ÉÖyÉÒ +É HÉ©É H«ÉÖÇÈ {ÉoÉÒ. +É HÉ©É
´Éä[ÉÉÊ{ÉH {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉ. lÉà+Éà{ÉÉ ´É¶É{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. Wà©É ©ÉÞNÉ{ÉÖÅ ´ÉÒ«ÉÇ
Uà Wà H»lÉÖùÒ©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ oÉÉ«É Uà. ~ÉiÉ ¾WÖ »ÉÖyÉÒ HÉà> Hà©ÉÒH±ÉoÉÒ
H»lÉÖùÒ {ÉoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉG«ÉÖÅ. +É ùÒlÉà +àH ©É¾É~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ{ÉÒ +Åqù
lÉÉHÉlÉ Uà Wà lÉ©ÉÉà{Éà ¥Éq±ÉÒ ¶ÉHà Uà. ¶ÉÖÅ Uà y«ÉÉ{É? +É y«ÉÉ{É W +Él©ÉÉ Uà.
V«ÉÉùà l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉà Uà l«ÉÉùà ¥ÉÒWÖÅ ¥ÉyÉÖÅ UÚ÷Ò X«É Uà, HÅ>H ¥ÉSÉà Uà lÉÉà lÉà Uà
y«ÉÉ{É, »ÉÖùÊlÉ ¥ÉSÉà Uà. lÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà ~ɾÉàáSÉà Uà, +É §ÉÉäÊlÉH ¶ÉùÒù
UÚ÷Ò X«É Uà. lÉà lÉà{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É {ÉoÉÒ, lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ
{ÉoÉÒ. Wà©É {ÉÉH©ÉÉÅ »ÉÖÅPÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà. ~ÉiÉ lÉà HÉ©É HÉ{ÉoÉÒ {ÉoÉÒ oÉ>
¶ÉHlÉÖÅ. +à´ÉÒ ùÒlÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Hà´É³ +Él©ÉÉoÉÒ W XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà{ÉÉà
©ÉlÉ±É¥É Uà Hà +Él©ÉÉ©ÉÉÅ +à lÉÉHÉlÉ Uà. lÉà ~Éù©É SÉàlÉ{É oÉ> X«É Uà. +{Éà
+É ´É»lÉÖ ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ ©É³à Uà. lÉà+Éà{ÉÒ ¾ÉWùÒoÉÒ PÉiÉÖÅ
+ÅlÉù Uà, ©ÉÉà÷Ò +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ+Éà oÉÉ«É Uà. lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÖùÊlÉoÉÒ oÉÉ«É Uà. G«ÉÉùàH
lÉ©ÉÉà H¾Éà UÉà Hà NÉÖ°Y +©ÉÉùÉ A~Éù y«ÉÉ{É ùÉLÉXà, »ÉÖùÊlÉ +É~ÉXà, HÞ~ÉÉ
HùXà. +É´ÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾«ÉÖÅ? Wà©É ´Éù»ÉÉq©ÉÉÅ UmÉÒ ±É>+à lÉÉà ´Éù»ÉÉq
+{Éà lÉeHÉà {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÉà. +É ùÒlÉà lÉà©É{ÉÒ UmÉUÉ«ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ +Y¥É
©É³¶Éà, cÅeH ©É³¶Éà. +É lÉÉà {ÉGHÒ W Uà Hà ©É³¶Éà W. +É ùÒlÉà lÉà©É{ÉÖÅ
y«ÉÉ{É »ÉKÉ©É Uà. l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà»ÉÖùÊlÉ ©Éàá ùS«ÉÉà »ÉÅ»ÉÉùÉ, »ÉÖùÊlÉ HÉ ¾ä LÉà±É »ÉÉùÉ *
lÉ©ÉÉùÉ ´«ÉÊHlÉl´É©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉoÉÒ +±ÉNÉ »ÉÖùÊlÉ W Uà.
»ÉÖùÊlÉ »ÉŧÉɱÉà HÉW ¾ä, lÉÚ ©ÉlÉ §Éù©É §ÉÖ±ÉÉ«É *
+NÉù qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ lÉ©ÉÉ° H¶ÉÖÅ §É÷HÒ ù¾«ÉÖÅ Uà lÉÉà lÉà Uà y«ÉÉ{É, +NÉù
Al~É{É ~ÉlÉ{É oÉ< ù¾«ÉÅÖ Uà lÉÉà lÉà Uà ©É{É. lÉà W +É~ÉiÉÒ »ÉÖùÊlÉ{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ
HùÒ ù¾«ÉÖÅ Uà. NÉÖ°W{ÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W>{Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà Àq«É ¡ÉHÉ¶É HùÒ qÉà.
¶ÉÖÅ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà? ¾ÉÆ,H«ÉÉà Uà ¡ÉHɶÉ? ¶ÉÖÅ ¥É±¥É SÉɱÉÖ Hù´ÉÉ{ÉÉà ? +É
Àq«É©ÉÉÅ ¡ÉHÉ¶É Hù´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÖÅ ©ÉlÉ±É¥É Uà. Hà´ÉÉà ¡ÉHÉ¶É +É~ÉiÉà SÉɾÒ+à
UÒ+à?
37

‘¶ÉÚ{«É ©É¾±É©Éà PÉÉàù +ÅyÉàùÉ, HùÉà ©É{É AÊW«ÉÉùÉ **’ §ÉÉ>+Éà +É ¡ÉHɶÉ
+à÷±Éà »ÉÖùÊlÉoÉÒ NÉÖ° lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ{Éà SÉàlÉ{É Hùà Uà. l«ÉÉùà Àq«É©ÉÉÅ Ê´ÉHÉù
qàLÉÉ«É Uà. °©É©ÉÉÅ +ÅyÉÉ° ¾Éà«É lÉÉà H¶ÉÅÖ W qàLÉÉlÉÖ {ÉoÉÒ. +W´ÉɳÖÅ oÉÉ«É
l«ÉÉùà ¥ÉyÉÒ W ´É»lÉÖ+Éà qàLÉÉ«É Uà. V«ÉÉùà NÉÖ°W{É Àq«É©ÉÉÅ ¡ÉHÉ¶É Hùà Uà
~ÉUÒ ©É{É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ W LÉà±É {ÉWù©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, HÉ©É, JÉàyÉ ´ÉNÉàùà
qàLÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. HÉà> ¥É±¥É, HÉà> qÒ´ÉÉà {ÉoÉÒ »É³NÉÉ´«ÉÉà, ¶ÉÖÅ ¡ÉHɶÉ
oÉÉ«É Uà? ʥɱÉHÖ±É.
»ÉÉʾ¥É ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà{ÉÉ©É Ê¥É{É Àq«É ¶ÉÖyyÉ {É ¾Éà> * HÉàÊ÷{É §ÉÉÅÊlÉ Hùà Xà HÉà>**
lÉÉà {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ Àq«É{Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ Hùà Uà, ¾´Éà lÉ©ÉÉà PÉiÉÉ
¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉ. ~ɾà±ÉÉ ©É{É V«ÉÉÅ SÉɾlÉÖÅ l«ÉÉÅ W¥ÉùW»lÉÒoÉÒ LÉàáSÉÒ WlÉÖÅ
¾lÉÖÅ, ~ÉiÉ ¾´Éà lÉà{ÉÖÅ Xàù {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÖÅ. ±ÉÉNÉà Uà Hà Àq«É ¾´Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉ>
NÉ«ÉÖÅ. »´É§ÉÉ´É ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉà. ¾´Éà lÉ©Éà SÉɾÒ{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉ~É {ÉoÉÒ HùÒ
¶ÉHlÉÉ. V«ÉÉùà lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÒ +ÉNɳ{ÉÒ YÅqNÉÒoÉÒ lÉÉà³´ÉÉ W¶ÉÉà lÉÉà
PÉiÉÉà ¥Éq±ÉÉ´É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. qùàH {ÉÉ©ÉÒ +É ¥Éq±ÉÉ´É{ÉÉà +{ÉÖ§É´É HùÒ
¶ÉHà Uà.
Wà ¾ÖÅ H¾Ò ù¾«ÉÉà UÖ Å Hà Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà lÉà ¦É©¾Éie©ÉÉÅ G«ÉÉÅ«É
{ÉoÉÒ. +É ´É»lÉÖ{ÉÒ »ÉÉoÉà mÉiÉ SÉÒXà +É´ÉÒ X«É Uà. ~ɾà±ÉÉ lÉÉà ©É{É +{Éà
+Él©ÉÉ +±ÉNÉ oÉ< X«É Uà. ¥ÉÒWÖÅ »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ +ÉHºÉÇiÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É
Uà. Àq«É©ÉÉÅ ùÉà¶É{ÉÒ oÉ> X«É Uà, ¡ÉHÉʶÉlÉ HùÒ qÒyÉÉ. »ÉÖHùÉlÉà H¾«ÉÖÅ Hà
+ÉÅyɳÉà lÉà {ÉoÉÒ Hà Wà{ÉÒ +ÉÅLÉÉà £É÷Ò Uà; +ÉÅyɳÉà lÉà Uà Hà Wà{Éà +Åqù{ÉÉ
qÉàºÉ {ÉoÉÒ qàLÉÉlÉÉ. +GH±É +É~ÉÒ Uà. Wà{ÉÖÅ {ÉÉ©É LÉÉà÷ÖÅ Uà. lÉà©É Hù´ÉÉ WlÉÉ
Êq©ÉÉNÉ »É©ÉX´É¶Éà Hà LÉÉà÷ÖÅ Uà. PÉiÉÖÅ lÉNÉeÖÅ Êq©ÉÉNÉ Uà.
Xà´ÉÉà ¦É©¾Éie©ÉÉÅ Ê´É»£Éà÷ oÉ< ù¾«ÉÉà Uà. »ÉÚ«ÉÇoÉÒ ~ÉiÉ ©ÉÉà÷Éà Oɾ
Uà, V«ÉÉÅ +l«ÉÉù{ÉÉ »É©É«Éà Xà 2007©ÉÉÅ +ÉlɶɥÉÉY oÉ> ù¾Ò Uà, Wà
LÉù¥ÉÉà ©ÉÉ>±É qÚù Uà, lÉà{ÉÉ ÷ÖHeÉ +¾ÒÅ {ɾÒÅ +É´ÉÒ ¶ÉHà, ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É LÉÉeÉ
oÉ«ÉÉ Uà, 150 HÒ.©ÉÒ. {ÉÉ LÉÉeÉ H«ÉÉÇ Uà, +ÉLÉÒ yÉùlÉÒ{Éà ¾±ÉÉ´ÉÒ {ÉÉLÉÒ
Uà. +ÉWà ~ÉiÉ lÉà Oɾ©ÉÉÅ Ê´É»£Éà÷Éà SÉɱÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. Wà{Éà ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà ©ÉÉà÷Ò©ÉÉà÷Ò qÚù¥ÉÒ{ÉÉàoÉÒ Xà> ù¾«ÉÉ Uà. +É©É ©ÉÉiÉ»É {ÉoÉÒ Xà> ¶ÉHlÉÉà. ..
lÉ©ÉÉùÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Ò ±ÉÚÅ÷ oÉ< ù¾Ò Uà.38

Sɶ©Éà Êq±É »Éà qàLÉ lÉÚ, G«ÉÉ G«ÉÉ lÉ©ÉɶÉà ¾Éà ù¾à *......
lÉ©ÉÉà {ÉoÉÒ Xà> ¶ÉHlÉÉ lÉà ¥±ÉÉÊ»÷ÅNÉ. {ÉÉ»ÉÉ Hà{qÄoÉÒ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH
Xà> ù¾«ÉÉ Uà. lÉ©ÉÉà +ÉHɶÉ{ÉÒ lÉù£ WÖ+Éà, ~ÉiÉ qàLÉɶÉà {ɾÒÅ. WàoÉÒ
lÉ©ÉÉà{Éà Sɶ©ÉÉ +É~«ÉÉ Uàà Hà +Åqù{ÉÉ ¶ÉmÉÖ+Éà qàLÉÉ> ù¾«ÉÉ Uà, +{Éà
Ê´ÉHÉùÉà{Éà lÉ©ÉÉà Xà> ¶ÉHÉà UÉà. +É HÉà> ©ÉÉ©ÉÖ±ÉÒ HÉ©É {ÉoÉÒ. +É©É ©ÉÉiÉ»É
lÉà {ÉoÉÒ Xà> ¶ÉHlÉÉà. ~ÉUÒ mÉÒWÖÅ +àH »ÉÖùKÉÉ ©É³Ò X«É Uà. lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ
>¶´ÉùÒ«É »ÉllÉÉ ~ÉàqÉ HùÒ. ¥ÉɳH{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ G«ÉÉùà Uà,
»ÉÚ´ÉÉ{ÉÖÅ G«ÉÉÅ Uà, lÉà XiÉà Uà Hà ©ÉÉ{Éà +É{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ Uà. WàoÉÒ lÉà Ê{ÉʶSÉlÉ Uà.
lÉàiÉà +W©ÉÉ´«ÉÖÅ Uà, lÉà Êq±ÉoÉÒ ©ÉÉ{Éà Uà Hà ©ÉÉùÒ ©ÉÉ ©ÉÉùÒ »ÉùÅKÉH Uà. lÉà´ÉÒ
ùÒlÉà lÉ©ÉÉà XiÉÉà UÉà Hà NÉÖ° »ÉùÅKÉH Uà. lÉ©ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà »ÉÅ»ÉÉùoÉÒ +±ÉNÉ
~ÉÉ©ÉÉà UÉà. ¥ÉÒX+Éà{ÉÖÅ ©É{É A~Éù HÉà>W Ê{É«ÉÅmÉiÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ lÉ©ÉÉ°Å ©É{É
A~Éù Ê{É«ÉÅmÉiÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà.
+àH ©É¾Él©ÉÉ{ÉÒ +Åqù lÉà ¾Éà«É Uà Hà ¥Éq±ÉÒ qà Uà. qÖÊ{É«ÉÉ lÉÉà LÉɱɩÉ
LÉɱÉÒ Uà, +©Éà ¥Éq±ÉÒ {ÉÉLɶÉÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà.
{ÉÉ©É +É~ÉlÉÉ »É©É«Éà »ÉÅlÉ »ÉqÃNÉÖ° ¶ÉÖÅ Hùà Uà, oÉÉàeÉ©ÉÉÅ ´ÉÉlÉ{Éà +É
ùÒlÉà »É©ÉXà.
1) ~ɾà±ÉÉ »Éà´ÉH{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ{Éà ©É»É³à Uà, Wà »ÉÉlÉ »oÉÉ{É A~Éù ©É{Éà »ÉùÊlÉ{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ A±É]É´ÉÒ ùÉLÉÒ Uà, l«ÉÉÅoÉÒ UÉàeÉ´Éà Uà. lÉà ùÒlÉà +Él©ÉÉ{Éà
©É{ÉoÉÒ +±ÉNÉ HùÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ »ÉÉoÉà ʩɱÉÉ´ÉÒ qà Uà.
2) »ÉÖùÊlÉ{Éà SÉàlÉ{É HùÒ qà Uà, Wà{ÉÉoÉÒ Àq«É ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉ> X«É Uà. +É ùÒlÉà
©É{É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ Ê´ÉHÉùÉà »É©ÉX«É Uà.
3) {ÉÉ©É{ÉÉ »É©É«Éà lÉà »ÉÖ~Éù ~ÉÉ´Éù{Éà »ÉÉoÉà HùÒ qà Uà, Wà ʶɺ«É{ÉÒ CÅPÉlÉÉ,
XNÉlÉÉ ~ÉÉHÒ ùÒlÉà »ÉÖùKÉÉ Hùà Uà.
©É{É{Éà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ HÉà> {ÉoÉÒ YlÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ “©É{É ¾Ò Ê{ÉùÅW{É »É¥Éä
{ÉSÉÉ´Éà * {ÉÉ©É ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉoÉ {É©ÉÉ´Éä **” {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ SÉÒW Uà? »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ
»ÉÖùÊlÉ©ÉÉŠʻɻ÷©É Uà. {ÉÉ©ÉqÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà1) ©É{É +{Éà +Él©ÉÉ{Éà +±ÉNÉ Hù´ÉÉ.
39

2) Àq«É{Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ Hù´ÉÖÅ.
3) »ÉÖùKÉÉ (H©~ɱÉÒ÷ Ê»ÉG«ÉÉàÊù÷Ò)
~ÉÉù»É ©Éàá +° »ÉÅlÉ ©Éàá, lÉÚ ¥ÉeÉà +ÅlÉùÉà X{É *
´É¾ ±ÉÉà¾É HÅSÉ{É Hùà, NÉÖ° Hù±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
»ÉlÉÃNÉÖ° ©ÉÉàù »ÉÖù©ÉÉ, H»ÉHù ©ÉÉùÉ ¥ÉÉiÉ *
{ÉÉ©É +Hà±ÉÉ ù¾ NÉ«ÉÉ, ~ÉÉ«ÉÉ ~Éq Ê{É´ÉÉÇiÉ **
+É ùÒlÉà »ÉqÃNÉÖ° {ÉÉ©É +É~ÉÒ{Éà ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ X³Éà
HÉ~ÉÒ{Éà ¾Å»É{Éà UÉàeÉ´ÉÒ {Éà ±É> X«É Uà.

000000000

lɾÉÆ +{ɾq HÒ PÉÉàù ¶É¥q ]{ÉHÉù ¾ä *
±ÉÉÊNÉ ù¾à Ê»ÉÊyyÉ »ÉÉyÉÖ {É ~ÉÉ´ÉlÉ ~ÉÉù ¾ä *
»ÉÅlÉÉà »ÉÉà »ÉlÉÃNÉÖ° ©ÉÉàʾ §ÉÉ´Éà, Xà +É´ÉÉNÉ©É{É Ê©É÷É´Éä *
wÉù {ÉÉ ©ÉÖqà ~É´É{É {É ùÉàHà, {É +{ɾ{É Aù]É´Éà **

40

lÉà+Éà W ©ÉÉùÉ Ê~É«ÉÖ Uà.
»ÉÅlÉÉà+à Wà©É{Éà »ÉÉʾ¥É H¾Ò{Éà ~ÉÉàHÉ«ÉÉÇ Uà, lÉà »ÉÉʾ¥É W
+É~ÉiÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Uà, lÉà+Éà W +É~ÉiÉÉ Ê¡É«ÉlÉ©É Uà. ¥ÉyÉÉ W Y´ÉÉà
lÉà©É{ÉÉ +Å¶É Uà. lÉà+Éà +É{ÉÅq{ÉÉ »ÉÉNÉù Uà. H¾à Uà Hà Y´ÉÉl©ÉÉ+Éà
lÉà©É{ÉÉoÉÒ UÚ÷Ò ~ÉeÒ{Éà +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà £»ÉÉ> Uà. lÉÉà +É´ÉÉà Xà>+à
Hà Y´ÉÉl©ÉÉ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉʾ¥ÉoÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà UÚ÷Ò ~ÉeÒ NÉ>?
+àH ´ÉLÉlÉ yÉ©ÉÇqÉ»ÉY+à +©Éù-±ÉÉàH lÉoÉÉ »ÉÞʺ÷ Al~ÉÊlÉ{ÉÉ
ʴɺɫɩÉÉÅ XiÉ´ÉÉ{ÉÒ >SUÉoÉÒ H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùlÉÉ ~ÉÚU«ÉÖÅ.
+¥É »ÉÉʾ¥É ©ÉÉàʾ qàA ¥ÉlÉÉ> * +©Éù-±ÉÉàH »ÉÉàH¾ÉÅ ù¾É> **
HÉä{É wÒ~É ¾Å»É HÉà ´ÉÉ»ÉÉ * HÉä{É wÒ~É ~ÉÖ°ºÉ ù¾ ´ÉÉ»ÉÉ **
lÉÒ{É ±ÉÉàH Al~ÉÊlÉ §ÉÉLÉÉà* ´ÉiÉÇ¾Ö »ÉH±É NÉÉà«É WÊ{É ùÉLÉÉà**
HɱÉ-Ê{ÉùÅW{É ÊH»É Ê´ÉÊyÉ §É«ÉC * Hä»Éà ºÉÉàe¶É »ÉÖlÉ Ê{É©ÉÇ«ÉC**
Hä»Éà SÉÉù LÉÉÊ{É Ê¥É»lÉÉùÒ* Hä»Éà Y´É HÉ±É´É¶É eÉùÒ **
mÉ«É qà´ÉÉ HÉä{É Ê´ÉÊyÉ §É«ÉC* Hä»Éà ©Éʾ +ÉHÉ¶É Ê{É©ÉÇ«ÉC**
SÉ{qÄ »ÉÚ«ÉÇ H¾Ö Hä»Éà §É«ÉC* Hä»Éà lÉÉùÉNÉiÉ »É¥É c«ÉC **
ÊH»É Ê´ÉÊyÉ §É> ¶ÉùÒù HÒ ùSÉ{ÉÉ * §ÉɺÉÉà »ÉÉʾ¥É Al~ÉÊlÉ ¥ÉSÉ{ÉÉ **
¾à »ÉÉʾ¥É ! HÞ~ÉÉ HùÒ{Éà ©É{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÉà Hà +©Éù-±ÉÉàH G«ÉÉÅ Uà? lÉà
+©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ Y´ÉÉà H«ÉÉ »oÉÉ{É A~Éù ù¾à Uà? mÉiÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ Al~ÉÊlÉ Hà´ÉÒ
ùÒlÉà oÉ>? Hɳ-~ÉÖ°ºÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ«ÉÉ? »ÉÉà³ ~ÉÖmÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{«ÉÉ? +É
Ê{É©Édz +Él©ÉÉ SÉÉù-LÉÉiÉÒ©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà NÉ>? +Él©ÉÉ+Éà Hɳ~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ SÉÅNÉֱɩÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà £»ÉÉ> NÉ>? mÉiÉ qà´ÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{«ÉÉ?
~ÉÞo´ÉÒ +{Éà +ÉHÉ¶É Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{«ÉÉ? ¶ÉùÒù{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ<? ¾à
»ÉÉʾ¥É- HÞ~ÉÉ HùÒ{Éà »ÉÞʺ÷{ÉÉà ¥ÉyÉÉà«É §Éàq »É©ÉX´ÉÒ{Éà H¾Éà, l«ÉÉùà
yÉ©ÉÇqÉ»É{Éà +ÊyÉHÉùÒ XiÉÒ{Éà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà £ù©ÉÉ´«ÉÖÅlÉ¥ÉHÒ ¥ÉÉlÉ »ÉÖ{É¾Ö yÉ©ÉÇqÉ»ÉÉ * W¥É {ÉʾŠ©ÉʾŠ~ÉÉlÉÉ±É +ÉHɶÉÉ **
W¥É {ÉʾŠHÚ©ÉÇ ¥Éùɾ +Éäù ¶ÉàºÉÉ * W¥É {ÉʾŠ¶ÉÉùq NÉÉàÊù NÉiÉà¶É**
41

W¥É {ÉʾŠ¾lÉà Ê{ÉùÅW{É ùÉ«ÉÉ * ÊW{É Y´É{É H¾ ¥ÉÉÅÊyÉ ]Ú±ÉÉ«ÉÉ**
lÉäÊlÉ»É HÉàÊ÷ qà´ÉlÉÉ {ÉɾÒÅ * +Òù +{ÉàH ¥ÉlÉÉCÅ HɾÒÅ**
¦É©¾É ʴɺiÉÖ ©É¾à¶É {Éà lÉʾ«ÉÉ * ¶ÉÉ»mÉ ´Éàq ~ÉÖùÉiÉ {É Hʾ«ÉÉ**
lÉ¥É »É¥É ù¾à ~ÉÖ°ºÉ Hà ©ÉɾÒÅ* V«ÉÉàá ´É÷ ´ÉÞKÉ ©Éy«É ù¾à UɾÒÅ**
¾à yÉ©ÉÇqÉ»É * ¾ÖÅ l«ÉÉù{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾ÖÅ UÖÅ, V«ÉÉùà yÉùlÉÒ +{Éà +ÉHÉ¶É {É
¾lÉÉ, V«ÉÉùà HÚ©ÉÇ, ¶ÉàºÉ, ´Éùɾ, ¶ÉÉùqÉ, NÉÉäùÒ, NÉiÉà¶É Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ {É
¾lÉÉ; l«ÉÉùà Y´ÉÉà{Éà Hº÷ +É~É{ÉÉù Ê{ÉùÅW{É ~ÉiÉ {É ¾lÉÉà; V«ÉÉùà lÉàáÊmÉ»É
HùÉàe qà´ÉÉà ~ÉiÉ {É ¾ÉàlÉÉ....lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà ¶ÉÖÅ ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ? ¦É©¾É, ʴɺiÉÖ +{Éà
©É¾à¶É {É ¾lÉÉ. ´Éàq, ¶ÉÉ»mÉ, ~ÉÖùÉiÉ Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ {ɾÉàlÉÉ. ~ÉiÉ lÉà +àH ¾lÉÉ.
H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà ¡ÉÉùÅ§É ©ÉÉÅ »Él«É ~ÉÖ°ºÉ NÉÖ~lÉ ¾lÉÉ. lÉà©É{ÉÖÅ
HÉà> »ÉÅNÉÒ »ÉÉoÉÒ {É ¾lÉÖÅ. lÉà+Éà G«ÉÉùà«É ¥É{«ÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà G«ÉÉùà«É ©É÷Ò
WlÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ.
Wà ´É»lÉÖ {ÉÖÅ »ÉWÇ{É (¥É{Éà Uà) oÉÉ«É Uà lÉà ´É»lÉÖ +ÅlÉ©ÉÉÅ {ɺ÷ oÉÉ«É Uà.
~ÉùÅlÉÖ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ G«ÉÉùà«É ¥É{«ÉÉW {ÉoÉÒ lÉÉà ~ÉUÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©É÷Ò X«É.
»ÉÉʾ¥É yÉ©ÉÇqÉ»É {Éà H¾à Uà Hà »ÉÉHÉù, Ê{ÉùÉHÉù, ±ÉÉàH-±ÉÉàHÉÅlÉù Ê´ÉNÉàùà
¥ÉyÉÖ ~ÉUÒoÉÒ ¥É{«ÉÖÅ; +à÷±Éà »ÉÉKÉÒ HÉà{ÉÒ +É~ÉÖÅ! SÉÉù ´Éàq ~ÉiÉ »Él«É
~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ{Éà {ÉoÉÒ XiÉlÉÉ +{Éà ¥ÉyÉÉ Ê{ÉùÉHÉù +à÷±Éà Hà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ
»ÉÖyÉÒ{ÉÒ W ´ÉÉlÉ Hùà Uà.
yÉùlÉÒ, +ÉHɶÉ, ¦É©¾ÉÅe, Ê{ÉùÅW{É, ÊmÉqà´É Ê´ÉNÉàùà{ÉÒ Al~ÉÊlÉ{ÉÉ
ʴɺɫɩÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ »ÉÉʾ¥É £ù©ÉÉ´Éà Uà Hà »É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉà >SUÉ
HùÒ +àH ¶É¥q ~ÉÉàHÉ«ÉÉàâ, Wà{ÉÉoÉÒ +àH +qçÉÚlÉ ·´ÉàlÉ ùÅNÉ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É oÉ«ÉÉà
+{Éà lÉà +qçÉÚlÉ ¡ÉHÉ¶É +{ÉÅlÉ©ÉÉÅ £à±ÉÉ> NÉ«ÉÉà. lÉà ¡ÉHÉ¶É »ÉÉÅ»ÉÉÊùH
¡ÉHÉ¶É Wà´ÉÉà {É ¾lÉÉà. lÉà +à´ÉÉà ¡ÉHÉ¶É ¾lÉÉà Hà lÉà{ÉÉà +àH-+àH HiÉ HùÉàeÉà
»ÉÚ«ÉÉàâ{Éà ±ÉX´ÉÒ qà lÉà´ÉÉà ¾lÉÉà.
V«ÉÉùà lÉà ¡ÉHÉ¶É +{ÉÅlÉ©ÉÉÅ £à±ÉÉ> NÉ«ÉÉà l«ÉÉùà »Él«É ~ÉÖ°ºÉ »´É«ÉÅ lÉà
¡ÉHɶɩÉÉÅ »É©ÉÉ> NÉ«ÉÉ. lÉàoÉÒ lÉà ¡ÉHÉ¶É SÉàlÉ{É oÉ> NÉ«ÉÉà, +à÷±Éà Y´ÉÒlÉ
oÉ> NÉ«ÉÉà. Wà ¡ÉHÉùà +Él©ÉÉ{Éà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +É´É´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù SÉàlÉ{É oÉ> X«É
Uà. lÉà ùÒlÉà lÉà ¡ÉHÉ¶É SÉàlÉ{É Y´ÉÒlÉ oÉ> NÉ«ÉÉà.
42

+É ¡ÉHɶɩÉÉÅ +É´«ÉÉ ~ɾà±ÉÉ »Él«É-~ÉÖ°ºÉ +NÉ©É ¾lÉÉ, NÉÖ~lÉ ¾lÉÉ V«ÉÉùà
¡ÉHɶɩÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà lÉà »Él«É ~ÉÖ°ºÉ H¾à´ÉÉ«ÉÉ +{Éà lÉà +qçÉÚlÉ ¡ÉHɶÉ, »´É«ÉÅ
»Él«É ~ÉÖ°ºÉ ~ÉÉàlÉà W ¾lÉÉ, +{Éà lÉà +©Éù-±ÉÉàH H¾à´ÉÉ«ÉÉà.
¾´Éà »Él«É ~ÉÖ°ºÉ +àH±ÉÉ W ¾lÉÉ. ~ÉUÒ £ùÒ lÉà©É{ÉÒ ©ÉÉàW oÉ> +{Éà
lÉà+Éà+à lÉà ¡ÉHɶÉ{Éà +à÷±Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ W »´É°~É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ U÷HÉ´ÉÒ
qÒyÉÖÅ. Wà{ÉÉoÉÒ +{ÉàH Ê¥ÉÅqÖ+Éà oÉ«ÉÉ, Wà ~ÉÉUÒ lÉà +qçÉÚlÉ ¡ÉHɶɩÉÉÅ
+É´ÉÒ. Wà ¡ÉHÉùà »É©ÉÖqÄ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ©ÉÖdÒ LÉÉà¥ÉÉà§ÉùÒ A~Éù AUɳҫÉà
lÉà{ÉÉ +{ÉàH HiÉÉà Ê´ÉLÉùÉ> X«É Uà, lÉà ¡É©ÉÉiÉà +{ÉàH HiÉÉà Ê´ÉLÉùÉ>
NÉ«ÉÉ. ~ÉùÅlÉÖ Wà ¡ÉHÉùà »É©ÉÖqÄ{ÉÒ ¥ÉÚÅqÉà ~ÉÉUÒ »É©ÉÖqÄ©ÉÉÅ ~ÉÉUÒ ~Éeà l«ÉÉùà
»É©ÉÖqÄ{ÉÖÅ °~É oÉ> X«É Uà, lÉà ùÒlÉà lÉà +{ÉÅlÉ ¥ÉÚÅqÉà HiÉÉà ~ÉÉUÉ lÉà +qçÉÚlÉ
¡ÉHɶɩÉÉÅ +É´«ÉÉ; ~ÉiÉ +àH +SÉùW oÉ«ÉÖÅ Hà Ê¥É{qÖ+Éà HiÉÉà ~ÉÉUÉ
¡ÉHɶɩÉÉÅ +É´ÉÒ ~ÉùÅlÉÖ ¡ÉHÉ¶É©É«É {É oÉ>, HÉùiÉHà »Él«É ~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ >SUÉoÉÒ
lÉà©É{ÉÖÅ +±ÉNÉ +Ê»lÉl´É ù¾Ò NÉ«ÉÖÅ. lÉàW Y´É (+Él©ÉÉ+Éà) H¾à´ÉÉ>. lÉà
¥ÉyÉÉW Y´É (+Él©ÉÉ+Éà) lÉà +qçÉÚlÉ ¡ÉHÉ¶É »Él«É ~ÉÖ°ºÉ©ÉÉÅ Ê´ÉSÉùiÉ
Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.
+Él©ÉÉ+Éà{ÉÖÅ lÉà ¡ÉHɶɩÉÉÅ +±ÉNÉ +Ê»lÉl´É{ÉÉÅ »ÉÉoÉà Ê´ÉSÉùiÉ
Hù´ÉÉ{ÉÖÅ PÉiÉÉ +SÉùW{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¾lÉÒ HÉùiÉHà »É©ÉÖqÄ{ÉÒ ¥ÉÚÅqÉà{ÉÖÅ »É©ÉÖqÄ©ÉÉÅ
+Ê»lÉl´É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ. Wà ùÒlÉà ©ÉÉU±ÉÒ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ £ùlÉÒ ù¾à Uà, lÉà ùÒlÉà ¥ÉyÉÉ
Y´ÉÉà lÉà ¡ÉHɶɩÉÉÅ £ù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. +É Xà>{Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ PÉiÉÉW LÉÚ¶É
oÉ«ÉÉ +{Éà lÉà +Él©ÉÉ+Éà{Éà PÉiÉÉà ¡Éà©É Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. +É ùÒlÉà PÉiÉÉà »É©É«É
´«ÉlÉÒlÉ oÉ> NÉ«ÉÉà +{Éà ¥ÉyÉÉW Y´ÉÉà lÉà +qçÉÚlÉ ¡ÉHɶɩÉÉÅ Ê´ÉSÉùiÉ
HùlÉÉ ~Éù©É +É{ÉÅq ±ÉÚ÷Ò ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ.
»ÉqÉ +É{ÉÅq ¾ÉàlÉ ¾ä ´ÉÉ PÉù, H¥É¾Ö {É ¾ÉàlÉ AqÉ»ÉÉ**
l«ÉÉÅ +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ +Él©ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É »ÉÉà³ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà Uà. +{Éà
~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +àH ùÉà©É{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É HùÉàeÉà SÉÅqÄ©ÉÉ lÉoÉÉ »ÉÚ«ÉÇ{Éà ±ÉX´ÉÒ qà
lÉà´ÉÉà Uà. +lÉ: V«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +àH ùÉà©É{ÉÒ +É÷±ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ Uà lÉÉà
~ÉUÒ ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ ~ÉÉàlÉà Hà´ÉÉ ¾¶Éà, lÉà{ÉÒ lÉÉà H±~É{ÉÉ ~ÉiÉ {ÉÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É.
43

~ÉUÒ ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉà ¶É¥qÉàoÉÒ ~ÉÖmÉÉà Al~É{{É H«ÉÉàâ Wà©É Wà©É ¶É¥q ¥ÉÉà±ÉlÉÉ
NÉ«ÉÉ, lÉà©É ~ÉÖmÉÉà Al~É{{É oÉlÉÉ NÉ«ÉÉ. V«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà >SUÉ HùÒ{Éà
¥ÉÒXà ¶É¥q ASSÉÉ«ÉÉàâ l«ÉÉùà ‘HÚ©ÉÇ’ Al~É{{É oÉ«ÉÉ. lÉà ùÒlÉà mÉÒX ¶É¥qoÉÒ
‘[ÉÉ{É’ +{Éà SÉÉàoÉÉ ¶É¥qoÉÒ ‘Ê´É´ÉàH’ Al~É{{É oÉ«ÉÉ. ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà
Wà ¾ÖÅ ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾«ÉÉà UÖÅ, lÉà ¥ÉyÉÖÅW ~ÉàqÉ oÉ> ù¾«ÉÅÖ Uà, lÉÉà Hà©É ¾ÖÅ ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉà W
¥ÉÒXà ¥É{ÉÉ´ÉÒ qB ! +à÷±Éà +É ´ÉLÉlÉà lÉà+Éà+à +àH ¥ÉÒX ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ
¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ >SUÉoÉÒ lÉÒµÉ +´ÉÉWoÉÒ ¶É¥q ~ÉÉàHÉ«ÉÉàâ. +É ¶É¥q ~Éù©É
~ÉÖ°ºÉà oÉÉàeÉ »ÉŶɫÉoÉÒ ~ÉÉàHÉ«ÉÉàâ, +{Éà +É ¶É¥qoÉÒ Ê{ÉùÅW{É (©É{É) Al~É{É
oÉ«ÉÉ. ~ÉUÒ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà lÉà XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà ©ÉÉùÉ ¶É¥q wÉùÉ Al~É{{É oÉ«Éà±É
~ÉÖmÉ ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ Uà Hà {ɾÒÅ, lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ Ê{ÉùÅW{É©ÉÉÅ »É©ÉÉ«ÉÉ.
l«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{Éà ¶ÉÅHÉ +É´ÉÒ Hà +É ¶ÉùÒù ©ÉÉ° {ÉoÉÒ WàoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{Éà
lÉà©ÉÉÅoÉÒ LÉàáSÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ~ÉÉUÉ +É´«ÉÉ. ~ÉUÒ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà UcÉà
¶É¥q ~ÉÉàHÉ«ÉÉàâ lÉà{ÉÉoÉÒ ‘»É¾W’ Al~ÉÊlÉ oÉ<, ~ÉUÒ »ÉÉlÉ©ÉÉ ¶É¥qoÉÒ
‘»ÉÅlÉÉàºÉ’, +Éc©ÉÉ ¶É¥qoÉÒ ‘SÉàlÉ{ÉÉ’, {É´É©ÉÉ ¶É¥qoÉÒ ‘+É{ÉÅq’, q»É©ÉÉ
¶É¥qoÉÒ ‘KÉ©ÉÉ’, +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉ ¶É¥qoÉÒ ‘Ê{ɺHÉ©É’, ¥ÉÉù©ÉÉ ¶É¥qoÉÒ
‘W±ÉùÅNÉÒ’, lÉàù©ÉÉ ¶É¥qoÉÒ ‘+ÊSÉÅlÉ, SÉÉäq©ÉÉ ¶É¥qoÉÒ ‘¡Éà©É’, ~ÉÅqù©ÉÉ
¶É¥qoÉÒ ‘qÒ{Éq«Éɱɒ +{Éà »ÉÉ೩ÉÉ ¶É¥qoÉÒ ‘yÉä«ÉÇ’ Al~É{{É oÉ«ÉÉ. lÉà +©Éù±ÉÉàH{ÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à W ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà +É ¶É¥qÉàoÉÒ ~ÉÖmÉÉà{Éà Al~É{É
H«ÉÉÇ. lÉà ¥ÉyÉÉ +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ Ê´ÉSÉùiÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.
+É ¥ÉyÉÉÅ W ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ ¶É¥q ~ÉÖmÉÉà ¾lÉÉÅ. Wà+Éà{Éà ~Éù©É~É°ºÉà >SUÉoÉÒ ~ÉàqÉ H«ÉÉÇ ¾lÉÉÅ, ~ÉùÅlÉÖ +Él©ÉÉ+Éà >SuÉoÉÒ {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ.
+Él©ÉÉ+Éà lÉÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà W +Å¶É Uà. +É lÉo«É{Éà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà
PÉiÉÉ »ÉÖÅqù hÅNÉoÉÒ H¾«ÉÖÅ Uà.
Y´ÉùÉ +Å¶É ~ÉÖ°ºÉ HÉ +É¾Ò *
+ÉÊq +{lÉ HÉàA X{ÉlÉ {ÉÉʾ **
44

Y´ÉÉà{Éà lÉà +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉ Ê´ÉSÉùiÉ HùlÉÉ PÉiÉÉà »É©É«É ´ÉÒlÉÒ
NÉ«ÉÉà. lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉÉÅSÉ©ÉÉà ~ÉÖmÉ ‘Ê{ÉùÅW{É’ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà, lÉàiÉà 70
«ÉÖNÉ »ÉÖyÉÒ +àHÉOÉ ÊSÉnÉ oÉ>{Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É H«ÉÖÇÈ. ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ
»Éà´ÉÉoÉÒ ¡É»É{{É oÉ«ÉÉ +{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà +É÷±ÉÖÅ PÉÉàù lÉ~É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hùà Uà?
Ê{ÉùÅW{Éà H¾«ÉÖÅ Hà ©É{Éà ~ÉiÉ G«ÉÉÅH oÉÉàeÅÖ »oÉÉ{É +É~ÉÉà. ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà l«ÉÉùà
Ê{ÉùÅW{É{Éà ©ÉÉ{É »ÉùÉà´Éù{ÉÅÖ »oÉÉ{É +É~«ÉÖÅ. (©ÉÉ{É »ÉùÉà´Éù +©Éù-±ÉÉàH{ÉÉà
+àH wÒ~É Uà). ©ÉÉ{É »ÉùÉà´Éù ~ɾÉàáSÉÒ Ê{ÉùÅW{É PÉiÉÉà LÉÚ¶É oÉ> NÉ«ÉÉà. +{Éà
+É{ÉÅqoÉÒ l«ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ~ÉUÒ oÉÉàeÉÅ »É©É«É ¥ÉÉq £ùÒ Ê{ÉùÅW{É ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. Ê{ÉùÅW{Éà £ùÒ 70 «ÉÖNÉ »ÉÖyÉÒ y«ÉÉ{É H«ÉÖÇÈ.
~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà »Éà´ÉÉoÉÒ ¡É»É{{É oÉ>{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà ¾´Éà ¶ÉÖÅ Uà? ¶ÉÖÅ Xà>+à Uà?
Ê{ÉùÅW{É>lÉ{ÉÉ cÉ´É {É ©ÉÉàʾ »ÉÖ¾É>*
+¥É ©ÉÉàʾ ¥ÉHÊ»É qà¾¾Ö cHÖùÉ>**
Hä ©ÉÉàʾ qà¾Ö ±ÉÉàH +ÊyÉHÉùÉ *
Hä ©ÉÉàʾ qà¶É >H {«ÉÉùÉ**
Ê{ÉùÅW{Éà H¾«ÉÖÅ - “¾ÖÅ +É÷±ÉÉ©ÉÉÅ LÉÚ¶É {ÉoÉÒ. ¾´Éà HÞ~ÉÉ HùÒ{Éà G«ÉÉÆH
lÉÉà +©Éù-±ÉÉàH{ÉÖÅ ùÉV«É ©É{Éà +É~ÉÒ qÉà +oÉ´ÉÉ ¥ÉÒXà {«ÉÉùÉà qà¶É +É~ÉÉà,
Wà{ÉÉ A~Éù ©ÉÉùÉà ~ÉÚùÉà +ÊyÉHÉù ¾Éà«É, V«ÉÉÅ ¾ÖÅ »´ÉlÉÅmÉ ùÒlÉà HÉà>{ÉÒ ùÉàH ÷ÉàH
´ÉNÉù ©ÉÉ° HÉ«ÉÇ HùÒ ¶ÉHÖÅ”.
l«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà Ê{ÉùÅW{É{Éà H¾«ÉÅÖÅ Hà lÉÉùÉ ©ÉÉà÷É §ÉÉ> HÚ©ÉÇ{ÉÒ
~ÉÉ»Éà ~ÉÉÆSÉ lÉl´É{ÉÖÅ ¥ÉÒW Uà. (Wà »ÉÚK©É °~É©ÉÉÅ ¾lÉÖÅ) lÉÖ lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W>{Éà
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùWà +{Éà ~ÉÉÆSÉ lÉl´É{ÉÖÅ ¥ÉÒW ±É> ±ÉàWà. +{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ
mÉiÉ-±ÉÉàH ¥É{ÉÉ´ÉWà. lÉ{Éà ¾ÖÅ 17 SÉÉàHeÒ +»ÉÅL«É «ÉÖNÉ{ÉÖÅ ùÉV«É +É~ÉÖÅ UÖÅ.
Ê{ÉùÅW{É HÚ©ÉÇY{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáS«ÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ HÚ©ÉÇY{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ {É HùÒ,
+{Éà ¥É³oÉÒ ~ÉÉÆSÉ lÉl´É{ÉÖÅ ¥ÉÒW lÉà ¡ÉHÉùà UÒ{É´ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ, Wà©É HÉà>{ÉÉ
¶ÉùÒù©ÉÉÅoÉÒ ±ÉÉà¾Ò LÉàáSÉÒ{Éà HÉhÒ ±Éà. HÚ©ÉÇY ¶ÉÉÅlÉ ¾lÉÉ. lÉà©ÉiÉà Ê´ÉSÉÉù«ÉÖÇÈ Hà
+É HÉàiÉ ¶ÉàlÉÉ{É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà. l«ÉÉùà HÚ©ÉÇY+à ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{Éà ~ÉÉàHÉù H«ÉÉàâ,
Hà +É´ÉÉ ¶ÉàlÉÉ{É {Éà +¾ÒÅ ©ÉÉàH±ÉÒ qÒyÉÉà, lÉàiÉà ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ¥É³{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ
HùÒ{Éà ~ÉÉÆSÉ lÉl´É{ÉÖÅ ¥ÉÒW UÒ{É´ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ. ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà HÚ©ÉÇY{Éà H¾«ÉÖÅ lÉ©Éà
¶ÉÉÅlÉ ù¾Éà, lÉà lÉ©ÉÉùÉà {ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ> Uà, lÉà{Éà ©ÉÉ£ HùÒ qÉà.
45

~ÉùÅlÉÖ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà +É Hà´ÉÉà Ê{ÉùÅW{É Al~É{{É oÉ«ÉÉà Uà.
~ÉÉÆSÉ lÉl´É{ÉÖÅ ¥ÉÒW ±É>{Éà Ê{ÉùÅW{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ ~ÉÉÆSÉ lÉl´É (W³,
+ÊN{É, ´ÉÉ«ÉÖ, ~ÉÞo´ÉÒ +{Éà +ÉHɶÉ) ¥É{ÉÉ´«ÉÉ. Wà ùÒlÉà HÖŧÉÉù ©ÉÉ÷Ò©ÉÉÅoÉÒ
XlÉ-XlÉ{ÉÉ ´ÉÉ»ÉiÉ ¥É{ÉÉ´Éà Uà, lÉà ùÒlÉà +É ~ÉÉÆSÉ lÉl´ÉÉàoÉÒ 49 HùÉàe
«ÉÉàW{É ~ÉÞo´ÉÒ, »ÉÚ«ÉÇ, SÉÅqÄ, lÉÉùÉ, »ÉÉlÉ-~ÉÉlÉɱÉ, »ÉÉlÉ-±ÉÉàH ¥ÉyÉÖÅ
¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ. +É ùÒlÉà ¶ÉÚ{«ÉÉ©ÉÅ PÉiÉÉ Êq´É»ÉÉà oÉ«ÉÉ +{Éà Ê{ÉùÅW{É l«ÉÉÅ ù¾«ÉÉÅ,
~ÉùÅlÉÖ Y´ÉÉà {É ¾lÉÉ, lÉàoÉÒ Ê{ÉYÇ´É »ÉÞʺ÷ ¾lÉÒ. Ê{ÉùÅW{Éà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà Y´ÉÉà W
{ÉoÉÒ lÉÉà »ÉÞʺ÷{ÉÉà ¶ÉÖÅ ±ÉÉ§É ! +à÷±Éà £ùÒ~ÉÉUÖÅ 64 «ÉÖNÉ »ÉÖyÉÒ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÖÅ
y«ÉÉ{É H«ÉÖÇÈ. ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà ~ÉÚU«ÉÖÅ ¾´Éà ¶ÉÖÅ Xà>+à Uà?
Ê{ÉùÅW{ÉqÒWä LÉàlÉ ¥ÉÒW Ê{ÉW »ÉÉùÉ *
Ê{ÉùÅW{Éà H¾«ÉÖÅ- “©Éàá mÉiÉ ±ÉÉàH{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ lÉÉà HùÒ Uà, ~ÉùÅlÉÖ Y´É W
{ÉoÉÒ lÉÉà ~ÉUÒ ùÉV«É HÉà{ÉÉ A~Éù HùÖÅ. +÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à HÞ~ÉÉ HùÒ{Éà oÉÉàeÉÅ Y´ÉÉà
©É{Éà ~ÉiÉ +É~ÉÉà, WàoÉÒ ¾ÖÅ lÉà©É{ÉÉ A~Éù ùÉV«É HùÒ ¶ÉHÖÅ”~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà l«ÉÉùà >SUÉ HùÒ{Éà +àH H{«ÉÉ (+Év ¶ÉÊGlÉ){ÉÒ
Al~ÉÊllÉ HùÒ, Wà{ÉÒ +Éc §ÉÚX+Éà ¾lÉÒ. +Év ¶ÉÊGlÉ+à ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{Éà
¡ÉiÉÉ©É HùlÉÉ ~ÉÚU«ÉÖÅ, ©É{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥É{ÉÉ´ÉÒ Uà? l«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà
+ÉvÉ{Éà +{ÉÅlÉ +Él©ÉÉ+Éà +É~ÉlÉÉÅ H¾«ÉÅÖ ~ÉÖmÉÒ ! ©ÉÉ{É »ÉùÉà´Éù©ÉÉÅ
Ê{ÉùÅW{É Uà, WàiÉà ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ mÉiÉ-±ÉÉàHÉà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ Uà. lÉÖÅ +É
+Él©ÉÉ+Éà ±É>{Éà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà X +{Éà ¥É{{Éà ©É³Ò{Éà ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ »Él«É-»ÉÞʺ÷
HùÉà (+Él©ÉÉ+Éà{Éà «ÉÉà{ÉÒ+Éà©ÉÉÅ {É ±ÉÉ´ÉlÉÉ +à÷±Éà Hà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ {É {ÉÉLÉ´ÉÒ
+{Éà »Él«É-»ÉÞʺ÷{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ +É~ÉÒ, Wà´ÉÒ +©Éù±ÉÉàH{ÉÒ »ÉÞʺ÷ Uà) ±ÉÉà¾Ò-©ÉÉÅ»É ´ÉÉ³Ò »ÉÞʺ÷ Hù´ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ {ɾÉàlÉÒ
+É~ÉÒ.
+ʾÅoÉÒ Y´ÉÉl©ÉÉ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉʾ¥ÉoÉÒ UÚ÷Ò ~ÉeÒ NÉ>.
Ê{ÉùÅW{Éà ~ÉUÒ ¥É³~ÉÚ´ÉÇH +Év-¶ÉÊHlÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ùÉLÉÒ ±ÉÒyÉÒ.
+{Éà »Él«É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ +É[ÉÉ{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É HùÒ{Éà lÉà{Éà »Él«É-»ÉÞʺ÷{ÉÉ ¥Éq±Éà
¶ÉùÒù-»ÉÞʺ÷{ÉÖÅ +{Éà Y´ÉÉà{Éà +{ÉàHÉà Hº÷ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ +ÉùÅ§É HùÒ qÒyÉÖÅ.
Y´ÉÉà{ÉÉà ¥ÉyÉÉà +É{ÉÅq ±ÉÚÅ÷Ò ±ÉÒyÉÉà. »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà46

¥ÉÉ»ÉÖÊù »ÉÖLÉ{ÉÉ ùàÊiÉ »ÉÖLÉ, {ÉÉ »ÉÖÊ~É{Éä ©ÉÉʾŠ*
H¥ÉÒù Ê¥ÉUÖeÉ »ÉÉʾ¥É »ÉÚÅ, {ÉÉ »ÉÖLÉ yÉÚ~É {É UÉÅʾŠ**
+{ÉàSÉH´ÉÒ Ê¥ÉUÖeÒ ùäÊiÉ HÒ, +É> ʩɱÉÒ ~Éù§ÉÉÊlÉ*
Wà W{É Ê¥ÉUÖeà »ÉÉʾ¥É »ÉÚÅ, lÉà Êq{É Ê©É±Éà {É ùÉÊlÉ**
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà SÉH´ÉÒ SÉH±ÉÒ (+àH ~ÉKÉÒ Wà ùÉmÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê¡É«ÉlÉ©ÉoÉÒ UÚ÷Ò ~ÉeÒ X«É Uà) §É±Éà ùÉmÉà Ê¡É«ÉlÉ©ÉoÉÒ UÚ÷Ò ~ÉeÒ
X«É, ~ÉùÅlÉÖ »É´ÉÉù ~ÉelÉÉ ~ÉÉUÒ ©É³Ò X«É Uà, +à÷±Éà Hà lÉà{ÉÖÅ Hº÷ oÉÉàeÉÅ
»É©É«É{ÉÖÅ Uà, ~ÉùÅlÉÖ Y´ÉÉl©ÉÉ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ »ÉÉʾ¥ÉoÉÒ UÚ÷Ò ~ÉeÒ ~ÉÉUÒ
©É³Ò {ÉoÉÒ ¶ÉHÒ, lÉà{Éà Ê{ÉùÅlÉù Hº÷ §ÉÉàNÉ´É´ÉÖÅ ~Éeà Uà.
+{ÉàH HÖH©ÉÉàâ Hù´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà »Él«É-~ÉÖ°ºÉà Ê{ÉùÅW{É{Éà ©ÉÉ{É»ÉùÉà´Éù©ÉÉÅoÉÒ HÉhÒ ©ÉÚG«ÉÉà +{Éà +àH ±ÉÉLÉ Y´ÉÉà{Éà Nɳ´ÉÉ{ÉÖÅ +{Éà »É´ÉÉ
±ÉÉLÉ{Éà Al~É{{É Hù´ÉÉ{ÉÉà ¸ÉÉ~É +É~«ÉÉà Uà. ~ɾà±ÉÉlÉÉà »Él«É-~ÉÖ°ºÉà lÉà{Éà
©É÷É´ÉÒ qà´ÉÉ{ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ ~ÉiÉ lÉà ~ɾà±ÉÉ lÉà{Éà 17 SÉÉàHeÒ{ÉÖÅ ùÉV«É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
´ÉSÉ{É ¶É¥q +É~ÉÒ qÒyÉÉà ¾lÉÉà; +à÷±Éà lÉà©É Hù´ÉÉoÉÒ lÉà©É{ÉÉà ¶É¥q H~ÉÉ>
X«É.
V«ÉÉùà Ê{ÉùÅW{É lÉ~lÉ Ê¶É±ÉÉ A~Éù ¶ÉàHÒ-¶ÉàHÒ{Éà Y´ÉÉà{Éà LÉÉ>
ù¾«ÉÉà ¾lÉÉà, Y´ÉÉà{Éà +{ÉàH Hº÷Éà +É~ÉÒ ù¾«ÉÉà ¾lÉÉà, l«ÉÉùà ¥ÉyÉÉ Y´ÉÉà+à
©É³Ò{Éà »Él«É-~ÉÖ°ºÉ{Éà ~ÉÉàHÉ«ÉÉÇ, ¥ÉyÉÉÅ Y´ÉÉà+à ©É³Ò{Éà H¾«ÉÖÅ Hà +NÉù HÉà>
~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà +©ÉÉà{Éà ¥ÉSÉÉ´ÉÉà ! Hɳ ~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà qÅe +©ÉÉùÉoÉÒ »É¾{É
{ÉoÉÒ oÉlÉÉà.
¾´Éà Ê{ÉùÅW{É{Éà ©É÷ÉeÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ ¶ÉHÉlÉÉà, HÉùiÉ lÉà{Éà ¶É¥q ©É³Ò NÉ«ÉÉà Uà
+{Éà Y´ÉÉà{ÉÉà ~ÉÉàHÉù ~ÉiÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉà ~Ée¶Éà. »ÉÉʾ¥É ¾´Éà Hùà lÉÉà ¶ÉÖÅ Hùà ?
¾´Éà »ÉÉʾ¥Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ©Éo«ÉÉ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +àH ~Éù©É »ÉnÉÉ HÉhÒ,
Wà´ÉÒ ùÒlÉà q¾ÒÅ{Éà ´É±ÉÉà´É´ÉÉoÉÒ ©ÉÉLÉiÉ {ÉÒH³à Uà. lÉà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÉʾ¥Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÉʾ¥É-»Él«É-H¥ÉÒù{Éà HÉh«ÉÉ. +{Éà lÉà©É{Éà H¾«ÉÖÅ Hà
47

Y´ÉÉà{Éà ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ Ê{ÉùÅW{É PÉiÉÖÅ Hº÷ +É~ÉÒ ù¾«ÉÉà Uà. lÉà©É{Éà UÉàeÉ´ÉÉà. +àH
´ÉLÉlÉ lÉÉà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà Ê{ÉùÅW{É{ÉÖÅ ©ÉÉoÉÖÅ W HÉ~ÉÒ {ÉÉL«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ~ÉiÉ ~ÉUÒ
! »Él«É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ »ÉÖùÊlÉ HùÒ{Éà XàeÒ qÒyÉÖÅ.
H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É G«ÉÉùà G«ÉÉùà +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÖ° °~Éà +´ÉlÉÊùlÉ
oÉ>{Éà «ÉÖÊHlÉ-«ÉÖÊHlÉ °~Éà Y´ÉÉà{Éà »Él«É §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà +©Éù-±ÉÉàH
±É> W´ÉÉ +É´Éà Uà. HÉùiÉHà +ʾūÉÉ ¥ÉyÉÉÅW Hɳ ~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ
±ÉÒ{É Uà. WàoÉÒ +É HÉ©É oÉÉàeÅÖ HÊc{É ~ÉiÉ oÉ> X«É Uà. ¥ÉyÉÉ Y´ÉÉà
+É»ÉÉ{ÉÒoÉÒ lÉà©É{Éà »É©ÉY {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ, +{Éà lÉà©É{ÉÉ ¶ÉmÉÖ ¥É{ÉÒ X«É Uà.
+à÷±Éà Wà »Él«É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +ÅHÖùÒ Y´ÉÉà Uà lÉà+Éà »Él«ÉNÉÖ°{ÉÒ Ê¶ÉKÉÉ
»ÉÉŧɳÒ{Éà +à´ÉÉ qÉàelÉÉ +É´ÉÒ{Éà ©É³à Uà Hà Wà©É ±ÉÉàLÉÅe{Éà SÉÚÅ¥ÉH SÉÒ~ÉHÒ
X«É Uà. ~ÉiÉ Wà Hɳ ~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ Y´É Uà lÉà©É{ÉÉ A~Éù »Él«É-~ÉoÉ{ÉÒ
ʶÉKÉÉ{ÉÉà H¶ÉÉà ¡É§ÉÉ´É {ÉoÉÒ ~ÉelÉÉà. Ê´É÷Å¥É{ÉÉ +à Uà Hà Y´É »ÉÉʾ¥ÉoÉÒ
UÚ÷Éà ~ÉeÒ{Éà Hɳ{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà Hº÷Éà »É¾à´ÉÉ UlÉÉÅ ´ÉÉùÅ-´ÉÉù Hɳ~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ X³©ÉÉÅ A±É]É> ù¾à Uà. +{Éà £ùÒoÉÒ »ÉÉʾ¥É{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É
{ÉoÉÒ HùlÉÉà, ¥ÉyÉÉÅW NÉ£±ÉlÉ{ÉÒ CÅPÉ©ÉÉÅ »ÉÖ> ù¾«ÉÉ Uà. l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É
SÉàlÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà.H¥ÉÒù »ÉÉàHù G«ÉÉù Hùà, Ac +Éäù A÷Hù XNÉ *
ÊW{ÉHà »ÉÅNÉ »Éà Ê¥ÉUÖeÉ, ´ÉÉ ¾Ò Hà »ÉÅNÉ ±ÉÉNÉ **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà Wà »ÉÉʾ¥ÉoÉÒ, Ê¡É«ÉlÉ©ÉoÉÒ lÉÖÅ UÚ÷Éà ~ÉeÒ NÉ«ÉÉà Uà,
lÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù, +ÉNɳ H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà HàlÉÖ©ÉHÉà ʥɻÉù NÉ> »ÉÖyÉ PÉù HÒ, ©Éʾ©ÉÉ +~É{É W{ÉÉ> ¾Éà**
Ê{ÉùÅHÉù Ê{ÉNÉÖÇiÉ ¾ä ©ÉÉ«ÉÉ, lÉÖ©É HÉà {ÉÉSÉ {ÉSÉÉ> ¾Éà**
SÉ©ÉÇ qÄʺ÷ HÉ £±ÉHÉ qàHà, SÉÉäùÉ»ÉÒ §Éù©ÉÉ> ¾Éà **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ¾à ¾Å»ÉÉ ! lÉ{Éà lÉÉùÉ »ÉÉSÉÉ PÉù{ÉÒ »ÉÚyÉ Ê´É»ÉùÉ>
NÉ> Uà. lÉÖÅ lÉÉùÒ ©Éʾ©ÉÉ{Éà {ÉoÉÒ XiÉlÉÉà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ{Éà {ÉoÉÒ
»É©ÉWlÉÉà. Wà Ê{ÉNÉÖÇiÉ-Ê{ÉùÉHÉù Uà, lÉà ¥ÉyÉÒ W ©ÉÉ«ÉÉ Uà; lÉà lÉ{Éà +±ÉNÉ48

+±ÉNÉ {ÉÉSÉ {ÉSÉÉ´Éà Uà. lÉ{Éà §ÉÉäÊlÉH +ÉÅLÉÉà{ÉÒ ~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ +É~ÉÒ{Éà,
©ÉÉ«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉà§ÉÉ´ÉÒ SÉÉäùÉ»ÉÒ{ÉÒ yÉÉùÉ©ÉÉÅ §Éù©ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà Uà. +ÉNɳ H¾Ò
ù¾«ÉÉ Uà HàSÉÉù ´Éàq ¾ä XhÒ »´ÉÉ»ÉÉÅ, ¦É©¾É +»lÉÖÊlÉ NÉÉ> ¾Éà **
»ÉÉà HÊoÉ ¦É©¾É WNÉlÉ §ÉÖ±ÉÉ«Éà, lÉà ʾ ©ÉÉNÉÇ »É¥ÉX> ¾Éà **
SÉÉù ´Éàq lÉà Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÒ ¶´ÉÉ»ÉÉàoÉÒ Al~É{É oÉ«ÉÉ Uà, +{Éà lÉà{ÉÒ W
»lÉÖÊlÉ ¦É©¾ÉY+à NÉÉ> Uà. +É´ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉW Y´ÉÉà ¨ÉÊ©ÉlÉ oÉ> NÉ«ÉÉ Uàà.
+{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ ù»lÉÉ A~Éù W> ù¾«ÉÉ Uà, Wà lÉ©É{Éà SÉÉäù»ÉÒ©ÉÉÅ
¨ÉÊ©ÉlÉ Hùà±ÉÉ Uà.
lÉÉà »ÉÉʾ¥Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ °~ÉÒ +àH »ÉÉSÉÉ Ê¡É«ÉlÉ©É{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Wà
»ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉoÉÒ A~Éù Uà, qÖÊ{É«ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{Éà Ê{ÉùÉHÉù H¾Ò ù¾Ò Uà,
lÉà{ÉÉ A~Éù »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà¥Éà SÉÖ{Éà WNÉ ùÉÆÊSÉ«ÉÉ, »ÉÉʾ¥É {ÉÚù Ê{É{ÉÉù *
+ÉÊLÉù Hàùà ´ÉHlÉ HÉà, ÊH»ÉHÉ Hùä qÒqÉù **
qÖÊ{É«ÉÉ Ê{ÉùÉHÉù©ÉÉÅ ©ÉN{É Uà, +NÉù lÉà Ê{ÉùÉHÉù Uà lÉÉà +ÅlÉ©ÉÉÅ
HÉà{ÉÖÅ q¶ÉÇ{É Hù¶Éà ! lÉà »ÉÉSÉÉ »ÉÉʾ¥É lÉÉà ¶É¥q +{Éà ¡ÉHɶÉ{ÉÖÅ »´É°~É Uà.
+{Éà lÉà+Éà Ê{É:¶É¥q Uà, +{ɾq ¶É¥q {ÉoÉÒ. lÉà+Éà lÉÉà +qçÉÚlÉ ¡ÉHÉ¶É Uà,
»ÉÅÉ»ÉÉÊùH ¡ÉHÉ¶É {ÉoÉÒ.
qÖÊ{É«ÉÉ H¾à Uà Hà lÉà+Éà +´ÉlÉÉù yÉÉùiÉ HùÒ{Éà +É´Éà Uà, ~ÉùÅlÉÖ
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hàq¶ÉùoÉ HÖ±É +´ÉlÉÉù {ɾÒÅ +É«ÉÉ * {ɾÒÅ ±ÉÅHÉ Hà ùÉ´É »ÉlÉÉ«ÉÉ **
~ÉÞo´ÉÒ ù©ÉiÉ yÉ©É{É {ɾÒÅ HÊù«ÉÉ * ~ÉÉäcà ~ÉÉlÉɱÉ{É ¥É汃 UʱɫÉÉ **
> »É¥É HÉ©É »ÉÉʾ¥É Hà {ÉɾÒÅ * ]Úc H¾à »ÉÅ»ÉÉùÉ **
+É ¥ÉyÉÉ HÉ©É »ÉÉʾ¥É{ÉÉ {ÉoÉÒ, Ê{ÉùÅW{É {ÉÉ Uà. »ÉÉʾ¥É HÉà>{ÉÉoÉÒ U³
{ÉoÉÒ HùlÉÉ. lÉà+Éà HÉà>{Éà ©ÉÉùlÉÉ {ÉoÉÒ.
¾ä q«ÉÉ±É qÄÉྠ{É ´ÉÉHà, H¾Ö HÉä{É HÉà ©ÉÉùÉ **
+É ¥ÉyÉÉà ~É»ÉÉùÉà lÉà©É{ÉÉà Uà49

W{©É ©ÉùiÉ »Éà ùʾlÉ ¾ä, ©ÉàùÉ »ÉÉʾ¥É »ÉÉà«É **
¥ÉʱɾÉùÒ A»É ~ÉÒ´É HÒ, ÊW{É Ê»ÉùX »É¥É HÉà«É **
»ÉÉʾ¥É yÉ©ÉÇqÉ»É{Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ H¾à Uà+{É{lÉ HÉàÊ÷ ¦É©¾Éie ùSÉ, »É¥É »Éà ù¾à {«ÉÉù *
ÊW{q H¾à yÉ©ÉÇqÉ»É »ÉÉàá, lÉÉHÉ HùÉà Ê´ÉSÉÉù **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà Wà+Éà +{É{lÉ HÉàÊ÷ ¦É©¾ÉieÉà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ »´É«ÉÅ
{Éà {«ÉÉùÉ ùÉL«ÉÉ, lÉà©É{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÉà.
qà»É ¾©ÉÉù {«ÉÉù ÊlɾÖÆ ~ÉÖù lÉà * +ʾ~ÉÖù {Éù~ÉÖù +° »ÉÖù~ÉÖù»Éà **
lɾÉÆ {ɾÒÅ «É©É HÉ ¡É´Éà¶ÉÉ * +ÉÊq ~ÉÖ°ºÉ HÉ ¾ä ´É¾ qà¶ÉÉ **
»Él«É±ÉÉàH lÉàʾ qà»É »ÉÖ¾à±ÉÉ * »Él«É{ÉÉ©É NÉʾ HÒWà ©Éà±ÉÉ **
+qçÉÚlÉ V«ÉÉàÊlÉ ~ÉÖ°ºÉ HÒ HÉ«ÉÉ * ¾Å»É{É ¶ÉÉà§ÉÉ +ÊyÉH »É־ɫÉÉ **

+àH ¾Å»É W»É ºÉÉàe»É §ÉÉ{ÉÉ * +OÉ ´ÉÉ»É{ÉÉ ¾Å»É +yÉÉ{ÉÉ **
»Él«É ~ÉÖ°ºÉ HÒ +à»ÉÒ ¥ÉÉlÉÉ * HÉàÊ÷H ¶É¶ÉÒ >H ùÉà©É ±ÉXlÉÉ **
+àH ùÉà©É HÒ ¶ÉÉà§ÉÉ +à»ÉÒ * +Éäù ¥Éy{É HÒ ¥Éù{ÉÉä Hä»ÉÒ **
+{É ÊNÉ{ÉlÉ SÉ{qÉ WNÉlÉ ©Éàá * +{ÉÊNÉ{ÉlÉ qù»Éàá »ÉÚù **
+à»Éà ]±ÉHàá {ÉÚù »É¥É * {ÉÚù {ÉÚù §Éù~ÉÚù **
HÉàÊ÷ SÉ{q HÒ ¶ÉÒlɱÉlÉÉ * HÉàÊ÷ »ÉÚ«ÉÇ HÉ lÉàW **
+Ä»ÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉ ±ÉÉàH HÒ, »Él«É ~ÉÖ°ºÉ HÒ »ÉàW **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +àH-+àH ùÉà©É{ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ +à÷±ÉÒ
Uà Hà HùÉàeÉàá »ÉÚ«ÉÇ +{Éà SÉÅqÄ©ÉÉ ±ÉX> X«É. ~ÉUÒ lÉÉà ~ÉÚùÉ ¶ÉùÒù{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É
Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hù´ÉÖÅ !
¶É¥q +LÉÅe ¾ÉàlÉ Êq{É ùÉlÉÒ * {É HÉà> ~ÉÚX {É HÉà> ~ÉÉlÉÒ **
+ä»ÉÒ ¾HÒHlÉ HÉà ©Éä{Éà X{ÉÉ *
+ù»É HÖù»É {ÉÚù qù»É, lÉàW ~ÉÖÅW qàLÉÉ *
HÉàÊ÷ §ÉÉ{ÉÖ »ÉÉÆSÉ ©ÉÉ{ÉÖ, ùÉà©É ùÉà©É qàLÉÉ **
-NÉùÒ¥ÉqÉ»ÉY

50

NÉùÒ¥ÉqÉ»ÉY H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ©ÉÉùÒ +É ´ÉÉlÉ{Éà »ÉÉSÉÒ ©É{ÉXà Hà ©Éàá
lÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +àH-+àH ùÉà©É©ÉÉÅ HùÉàeÉàá »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É Xà«ÉÉà Uà. HÉà>
~ÉÉùLÉÒ W »É©ÉY ¶ÉHà Uà. lÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ W +Él©ÉÉ{ÉÉà »ÉÉSÉÉà Ê¡É«ÉlÉ©É
Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà+É´Éä {É X´Éä ©Éùà {ÉʾŠW{É©Éàá, »ÉÉà> Ê{ÉW ~ÉÒ´É ¾©ÉÉùÉ ¾Éà *
{ÉÉ HÉà> W{É{ÉÒ {Éà W{©ÉÉà, {ÉÉ HÉà> Ê»ÉùW{É ¾ÉùÉ ¾Éà **
»ÉÉyÉ {É Ê»ÉyyÉ ©ÉÖÊ{É {ÉÉ lÉ~É»ÉÒ, {ÉÉ HÉà> HùlÉ +SÉÉùÉ ¾Éà *
{ÉÉ ºÉ÷ q¶ÉÇ{É SÉÉù ´ÉiÉÇ ©Éàá, {ÉÉ +É¸É©É ´«É´É¾ÉùÉ ¾Éà **
{ÉÉ ÊmÉqà´ÉÉà »ÉÉà¾Å ¶ÉÊHlÉ, Ê{ÉùÉHÉù »Éà ~ÉÉùÉ ¾Éà *
¶É¥q +lÉÒlÉ +SÉ±É +Ê´É{ÉɶÉÒ, KÉù +KÉù »Éà {«ÉÉùÉ ¾Éà **
V«ÉÉàÊlÉ »´É°~É Ê{ÉùÅW{É {ÉɾÒÅ, {ÉÉ +Éà©É ¾ÅHÉùÉ ¾Éà *
YÉùÊiÉ {É NÉNÉ{É ~É´É{É {ÉÉ ~ÉÉ{ÉÒ, {ÉÉ ùÊ´É SÉÅq {É lÉÉùÉ ¾Éà**
¾ä ¡ÉNÉ÷ ~Éù qÒ»ÉlÉ {ÉɾÒÅ, »ÉlÉÃNÉÖ° »Éä{É »É¾ÉùÉ ¾Éà *
H¾äå H¥ÉÒù »É¥É PÉ÷©Éàá »ÉÉʾ¥É, ~ÉùLÉÉà ~ÉùLÉ{É ¾ÉùÉ ¾Éà **
¶É¥qÉà{ÉÒ lÉù£ y«ÉÉ{É +É~ÉÉà, H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà- +É~ÉiÉÉ »ÉÉSÉÉ
Ê¡É«ÉlÉ©É Uà, lÉà+Éà W{©É ©ÉùiÉoÉÒ ~Éùà Uà, »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ WlÉÉÅ {ÉoÉÒ,
+à÷±Éà Hà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉÅ ~Éà÷à +´ÉlÉÉù yÉÉùiÉ HùÒ{Éà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉÅ. lÉà©É{ÉÉ HÉà>
©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà {ÉoÉÒ lÉà©É{Éà HÉà>+à ¥É{ÉÉ´«ÉÉ. lÉà+Éà Ê»ÉyyÉ {ÉoÉÒ,
»ÉÉyÉÖ {ÉoÉÒ, {ÉoÉÒ lÉ~É»´ÉÒ +{Éà {ÉoÉÒ lÉà+Éà +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +ÉSÉÉù Hùà Uà.
lÉà+Éà +É©ÉÉÅoÉÒ HÉà> W {ÉoÉÒ +{Éà ºÉ÷-q¶ÉÇ{É, SÉÉù´ÉiÉÇ Ê´ÉNÉààùàoÉÒ ~Éùà Uà.
lÉà+Éà SÉÉù +ɸɩÉoÉÒ ~ÉiÉ ~Éùà Uà +à÷±Éà lÉà+Éà {ÉoÉÒ W´ÉÉ{É oÉlÉÉÅ, {ÉoÉÒ
PÉùeÉÅ oÉlÉÉÅ, {ÉoÉÒ ¥ÉɳH. lÉà©É{ÉÒ HÉà> AÅ©Éù {ÉoÉÒ. lÉà+Éà mÉiÉà qà´ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ
~ÉiÉ HÉà> {ÉoÉÒ; lÉà+Éà »ÉÉà¾ÅNÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ; lÉà+Éà ¶ÉÊHlÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. lÉà+Éà
lÉÉà Ê{ÉùÉHÉùoÉÒ ~ÉiÉ ~Éùà Uà. lÉà+Éà ¶É¥q (Ê{É:¶É¥q) »´É°~ÉÒ +SÉ±É +{Éà
+Ê´É{ÉɶÉÒ Uà. lÉà+Éà ©ÉÉ«ÉÉ +{Éà ¦É©¾oÉÒ ~ÉiÉ {«ÉÉùÉ Uà. LÉà+Éà V«ÉÉàÊlÉ
»´É°~É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ +{Éà +Éà©É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. lÉà+Éà yÉùlÉÒ, +ÉHɶÉ, ¾´ÉÉ,
~ÉÉiÉÒ Ê´ÉNÉàùà lÉl´ÉÉàá©ÉÉÅoÉÒ ~ÉiÉ HÉà> lÉl´É {ÉoÉÒ +{Éà »ÉÚ«ÉÇ, SÉÅqÄ,
lÉÉùÉ+ÉàoÉÒ ~ÉiÉ ~Éùà Uà. lÉà+Éà ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà, ~ÉùÅlÉÖ qàLÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ. »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉÅ
¶É¥q W lÉà©É{ÉÉà ¥ÉÉàyÉ +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà. lÉà »ÉÉʾ¥Éà lÉÉà ¥ÉyÉÉ{ÉÉ PÉ÷©ÉÉÅ
51

ù¾à´ÉÉ´ÉÉ³É Uà. HÉà> ~ÉÉùLÉÒ W lÉà+Éà{ÉÒ ~ÉùLÉ HùÒ ¶ÉHà Uà.
+É ¶É¥qÉà©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ù¾»«É »ÉÉʾ¥Éà H¾Ò qÒyÉÖÅ, V«ÉÉùà »ÉÉSÉÉÅ
NÉÖ°{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà +àH NÉÖ° H«ÉÉàâ ~ÉUÒ lÉà{Éà
UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒX NÉÖ° ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ{ÉÖÅ lÉà lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒX
~ÉÊlÉ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ. +¾ÒÅ Ê´ÉSÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà Hà ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉùÉ »ÉÉSÉÉ
~ÉÊlÉ (»ÉÉSÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ, »ÉÉʾ¥É) {ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾«ÉÉ UÉà Hà ~ÉùÉ«ÉÉ{ÉÒ !
»ÉÉʾ¥Éà mÉiÉqà´É, Ê»ÉyyÉ, ©ÉÖÊ{É, Ê{ÉùÉHÉù, ¦É©¾, »ÉÉHÉù, >¶´Éù,
+Éà©É¾ùÒ, ¾Êù, §ÉNÉ´ÉÉ{É +oÉ´ÉÉ (»ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ-´ÉiÉÇ{ÉÉÊl©ÉH ¶É¥q)
+{Éà (Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ-yÉÖ{ÉÉÊl©ÉH ¶É¥q) Ê´ÉNÉàùà ¥ÉyÉÉoÉÒ A~Éù ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà.
+É §ÉÊGlÉ+Éà lÉÉà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ qÉ«ÉùÉ©ÉÉÅ ù¾Ò »ÉÉʾ¥É H¥ÉÒùY +à lÉÉà
+É ¥ÉyÉÉoÉÒ ~Éùà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà. +É©ÉÉÅoÉÒ HÉà>{Éà«É Y´É{ÉÉà »ÉÉSÉÉà ~ÉÊlÉ {ÉoÉÒ
H¾«ÉÉà. lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà qÖÊ{É«ÉÉ »ÉÉSÉÉ ~ÉÊlÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ HùÒ ù¾Ò
+{Éà Wà NÉÖ° ~ÉùÉ«ÉÉ ~ÉÊlÉ{ÉÒ lÉù£ ±É> W> ù¾«ÉÉ ¾Éà«É, Wà »ÉÉSÉÉ Ê¡É«ÉlÉ©É
{Éà {É ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHlÉÉ ¾Éà«É, lÉà©É{ÉÉ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ SÉɾà Uà, lÉà©É{Éà UÉàeÒ{Éà
»ÉÉSÉÉ NÉÖ°{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ +É´É´ÉÉ SÉɾlÉÒ +{Éà H¾à Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà
UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒX ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ W´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »ÉÉSÉÉà ~ÉÊlÉ HÉàiÉ Uà,
lÉà{ÉÒW LÉ¥Éù {ÉoÉÒ. +¾ÒÅ +ÉW §ÉÚ±É oÉ> ù¾Ò Uà. ¥ÉÉHÒ lÉÉà H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Hà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà UÉàeÒ{Éà ~ÉùÉ«ÉÉ ~ÉÊlÉ{ÉÒ lÉù£ {ÉÉ W´ÉÉ{ÉÖÅ, +É ´ÉÉlÉlÉÉà
»ÉÉùÒ Uà. ~ÉiÉ »Él«É +à Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà +Éà³LÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÒ.-qÉqÖ
q«ÉÉ±É H¾à Uà Hà~ÉÖ°ºÉ ¾©ÉÉùÉ +àH ¾ä, ¾©É {ÉÉùÒ ¥É¾Ö +ÅNÉ **
lÉà +àH ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ °~ÉÒ »ÉÉSÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà HÉà> {ÉoÉÒ XiÉlÉÅÖ, l«ÉÉùà
lÉÉà »ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÖÅ Hà- W¥ÉlÉH NÉÖ° ʩɱÉà {ɾÒÅ »ÉÉÆSÉÉ * lÉ¥É lÉH NÉÖ° HùÉà
q»É ~ÉÉÆSÉÉ ** HÉùiÉHà HÉà> ~ÉÚùÉ »ÉqÃNÉÖ° W +É~ÉiÉ{Éà lÉà qà¶É©ÉÉÅ ±É> W>
¶ÉHà Uà, +{Éà +É~ÉiÉÉ »ÉÉSÉÉ Ê¡É«ÉlÉ©ÉoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHà Uà. +Él©ÉÉ ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà +Å¶É Uà, lÉà+Éà W +É~ÉiÉÉ »ÉÉSÉÉÅ Ê¡É«ÉlÉ©É »ÉÉʾ¥É Uà. Hɳ~ÉÖ°ºÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ¥ÉyÉÒ +Él©ÉÉ+Éà{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ{Éà ùÉLÉÒ Uà. lÉà +Él©ÉÉ+Éà{ÉÒ
»ÉÉoÉà-»ÉÉoÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +~ÉùÉyÉÒ Uà, WàoÉÒ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà lÉà{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ±ÉÉàH©ÉÉÅoÉÒ HÉhÒ ©ÉÚG«ÉÉà ¾lÉÉà. WàoÉÒ ¾´Éà +É Ê{ÉùÅW{É ~Éù©É52

~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ +Él©ÉÉ+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ±ÉÉàH©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù +©Éù-±ÉÉàH W´ÉÉ {ÉoÉÒ
qàlÉÉà +{Éà PÉiÉÖÅ W Hº÷ +É~Éà Uà. ¥ÉyÉÉ ©É¾Él©ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉiÉ +É Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ
§ÉÊGlÉ +{Éà lÉàW Ê{ÉùÅW{É{ÉÖÅ {ÉÉ©É Y´ÉÉà{Éà +É~ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. +{Éà ©ÉÉà¾ù lÉÉà
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ±ÉNÉÉ´ÉÒ ùÉLÉÒ Uà, ~ÉiÉ {ÉÉ©É V«ÉÉàÊlÉ-Ê{ÉùÅW{É, +ÉàáHÉù,
ùùÅHÉù, »ÉÉà¾ÅNÉ Ê´ÉNÉàùà +oÉ´ÉÉ mÉiÉ qà´ÉÉà{ÉÉ ¾XùÉà {ÉÉ©É©ÉÉÅoÉÒ HÉà> +oÉ´ÉÉ
¥ÉÒX ~Éù +KÉù{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ {ÉÉ©É +É~ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. HÉà>~ÉiÉ
~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ »Él«É {ÉÉ©ÉoÉÒ ~ÉÊùSÉÒlÉ {ÉoÉÒ. lÉà NÉÖ~lÉ Uà ; lÉà Hà´É³
»ÉÅlÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Uà. HÉùiÉ Hà Wà l«ÉÉÅ ~ɾÉàáS«ÉÉ, lÉà{Éà W ~ÉÉ©ÉÒ ¶ÉHà Uà.
Xà ~ɾÖÆSÉÉ X{ÉàNÉÉ ´ÉÉà¾Ò, H¾{É »ÉÖ{É{É »Éà {«ÉÉùÉ ¾ä **
Wà {ÉÉ©É H¾à´ÉÉ-»ÉÉŧɳ´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ, ~ÉiÉ +ÉW{ÉÉ
©É¾Él©ÉÉ+Éà lÉÉà (52) +KÉù{ÉÒ +Åqù{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~Éà Uà. ¥ÉyÉÉÅ W Ê{ÉùÅW{É{ÉÖÅ
{ÉÉ©É +É~ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà©É{É ¾Ò Ê{ÉùÅW{É, ©É{É ¾Ò +ÉàáHÉù, ©É{É ¾Ò ¾ä HùlÉÉùÉ **
+ÉàáHÉù ~ÉiÉ ©É{É{ÉÖÅ W {ÉÉ©É Uà, Ê{ÉùÅW{É{ÉÖÅ W {ÉÉ©É Uà. ¥ÉyÉÉ lÉà{ÉÖÅ
W {ÉÉ©É +É~ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. ~ÉùÅlÉÖ qÖÊ{É«ÉÉ ©ÉÉ{ÉlÉÒ W {ÉoÉÒ, +{Éà {ÉoÉÒ lÉà{ÉÖÅ
{ÉÉ©É UÉàe´ÉÉ SÉɾà Uà. {ÉÉ lÉà ©É¾Él©ÉÉ{Éà. PÉiÉÉ lÉÉà H¾à Uà Hà +àH NÉÖ° H«ÉÉÇ
~ÉUÒ ¥ÉÒX NÉÖ° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ~É ±ÉÉNÉà Uà. +É ~ÉÉc ~ÉiÉ +à´ÉÉ ±ÉÉàHÉà
§ÉiÉÉ´Éà Uà. WàoÉÒ ±ÉÉàHÉà lÉà©É{ÉÉ SÉÅNÉֱɩÉÉÅ +àH ´ÉLÉlÉ £»ÉÉ> X«É ~ÉUÒ
»ÉqÉ«É{ÉÉ ©ÉÉ÷à £»ÉÉ> ù¾à, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É lÉÉà »É©ÉX´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà W¥É lÉH NÉÖ° ʩɱÉà {ɾÒÅ »ÉÉÆSÉÉ * lÉ¥É lÉH NÉÖ° HùÉà q»É ~ÉÉÆSÉÉ **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉÉSÉÉ NÉÖ° {ÉoÉÒ ©É³Ò WlÉÉ, ~ÉÉÅSÉ q»É
NÉÖ° ~ÉiÉ HùÒ ±ÉÉà, H¶ÉÉà ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ, HÉà> ~ÉiÉ ~ÉÉ~É {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÖÅ. ~ÉUÒ
PÉiÉÉ ¥ÉÖyyÉÖ lÉHÇ +É~Éà Uà Hà +àH ¥ÉÉ~É{Éà UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒX ~ÉÉ»Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà W´ÉÖÅ
! +É ´ÉÉlÉ l«ÉÉùà »ÉÉSÉÒ Uà Hà V«ÉÉùà »ÉÉSÉÉ NÉÖ° ©É³Ò X«É, ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ
§ÉÊGlÉ +É~É´ÉÉ ´ÉÉ³É NÉÖ° ©É³Ò X«É, l«ÉÉùà +É~ÉiÉ{Éà »ÉÉSÉÉ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{Éà UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒWà G«ÉÉÅ«É {É W´ÉÖÅ.53

»ÉÉù {ÉÉ©É UÉàÊe Hà, Hùä +É{É HÒ +É»É *
lÉà {Éù {ÉùHä XʾÅNÉà, »Él«É §ÉɺÉä ùä qÉ»É **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà Wà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ »ÉÉʾ¥É{Éà UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒX{ÉÒ
+ɶÉÉ ùÉLÉà Uà, lÉà W©É~ÉÚùÒ©ÉÉÅ W X«É Uà.
+¾ÒÅ »É´ÉÉ±É +à C§ÉÉà oÉÉ«É Uà Hà Wà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ ~ÉùÉ©ÉÉl©ÉÉ{Éà
UÉàeÒ{Éà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà +{Éà lÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ ´ÉɳÉ
NÉÖ°{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ Uà; lÉà{ÉÉ W SÉà±ÉÉ ¥É{Éà±ÉÉ Uà, lÉÉà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ
Ê~ÉlÉÉ (~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ) {Éà UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒX{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ ¶ÉÖÅ? lÉàà+Éà lÉÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ +~ÉùÉyÉÒ{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ Uà, lÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hùà Uà.
Wà©É ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù ¥É{«ÉÖÅ, lÉà©ÉiÉà W{©É +É~«ÉÉà lÉÉà lÉà+Éà
+ÉqùiÉÒ«É Uà, lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÒ Xà>+à. Wà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ {ÉoÉÒ
HùlÉÉ, lÉà©É{ÉÒ +É[ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ, lÉà+Éà qÉàºÉÒ Uà. +É ùÒlÉà »ÉÉSÉÉ
NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É Uà. lÉà+Éà ~ÉiÉ HÉÅ>H +É~Éà Uà. lÉà+Éà +Él©ÉÉ{Éà H¶ÉÖÅH
+É~Éà Uà +{Éà lÉà{Éà lÉà{ÉÉ »ÉÉSÉÉ Ê~ÉlÉÉ, »ÉÉSÉÉ Ê¡É«ÉlÉ©É (»ÉÉʾ¥É){ÉÒ ~ÉÉ»Éà
±É> X«É Uà. +à÷±Éà W lÉà+Éà{Éà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ +{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷ÉÅ
H¾«ÉÉ Uà. Wà NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ Uà. lÉà W ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ Uà, +à÷±Éà ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉSÉÉ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ W>{Éà lÉà©É{ÉÒ
»Éà´ÉÉ Hù´ÉÒ ~Ée¶Éà.
¾´Éà Wà ~ÉiÉ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà, lÉà lÉÉà ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +~ÉùÉyÉÒ oÉ«ÉÉ {Éà, Wà lÉà©É{ÉÒ §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉ. lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ
{ÉoÉÒ HùlÉÉ. ~ÉùÅlÉÖ Wà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ +É~ÉÒ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ
Y´ÉÉà{Éà Hɳ{ÉÉ SÉÅNÉÖ±ÉoÉÒ UÚ÷´ÉÉ {ÉoÉÒ qàlÉÉ, +{Éà lÉà+Éà{Éà ´ÉyÉÉùà {Éà ´ÉyÉÉùà
A±É]É´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà, lÉà+Éà lÉÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ ©É¾É +~ÉùÉyÉÒ Uà. §É±Éà
qÖÊ{É«ÉÉ{Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ Wà §Éàq XiÉÒ{Éà ~ÉiÉ, ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ (~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ Ê~ÉlÉÉ) {ÉÉà §Éàq XiÉÒ{Éà ~ÉiÉ +àH NÉÖ°{Éà UÉàeÒ{Éà
¥ÉÒX ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ WlÉÉ, ]ÚcÉ NÉÖ°{Éà UÉàeÒ{Éà »ÉÉSÉÉ NÉÖ°{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ
WlÉÉ, Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ +É~É´ÉÉ´ÉɳÉ{Éà UÉàeÒ{Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ
§ÉÊGlÉ +É~É´ÉÉ ´ÉɳÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ WlÉÉÅ +{Éà lÉà´ÉÒ ´ÉÉlÉÉà Hùà Uà ! lÉÉà lÉà
~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +~ÉùÉyÉÒ oÉ«ÉÉ Hà {ɾÒÅ !
54

Wà©É {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ HÉà> ¥ÉɳH{Éà lÉà{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉoÉÒ HÉà>
SÉÉàùÒ{Éà ±É> X«É. ~ÉUÒ lÉà ¥ÉɳH ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà {É XiÉà +à{É
SÉÉàùÒ{Éà ±É> W´ÉÉ ´ÉÉ³É NÉÖÅeÉ{Éà W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÉ ±ÉÉNÉà lÉÉà lÉà©ÉÉÅ
HÉà> +~ÉùÉyÉ {ÉoÉÒ. HÉùiÉ lÉà{Éà LÉ¥Éù W {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ NÉÖÅeÉ{Éà lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
»´ÉÉoÉÇ ©ÉÉ÷à Ê»ÉyyÉ Hù¶Éà, lÉà{Éà ¥ÉÉÅyÉà±ÉÉ ©ÉWÚù{ÉÒ ©ÉÉ£H HÉ©É HùɴɶÉà {Éà
»ÉÉoÉà eÅeÉ ~ÉiÉ ©ÉÉù¶Éà. lÉà ¥ÉɳH{ÉÉ Êq±É©ÉÉÅ ~ÉiÉ oɶÉà Hà +É Hà´ÉÉà ¥ÉÉ~É
Uà, Wà +É÷±ÉÖÅ Hº÷ +É~ÉÒ ù¾«ÉÉà Uà ! +É ùÒlÉà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ©É³Ò ù¾à±ÉÉ
Hº÷Éà{Éà Xà>{Éà PÉiÉÉ{ÉÉ Êq±É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù +É´ÉlÉÉà ¾¶Éà Hà +É÷±ÉÖÅ Hº÷
+É~É´ÉÉ ´ÉɳÉà ~ÉùÉ©ÉÉl©ÉÉ {É ¾Éà> ¶ÉHà. ~ÉiÉ lÉà{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ ´ÉɳÖÅ HÉà>
{ÉÉ ©É³à lÉÉà lÉà »É©ÉY {ÉÉ ¶ÉHà, +{Éà A~ÉùoÉÒ lÉà NÉÖÅeÉ{ÉÉ HÉà> SÉà±ÉÉ ©É³Ò
X«É lÉÉà lÉà{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ HùlÉÉ ù¾à Hà +ÉW lÉÉùÉà ¥ÉÉ~É Uà. WàoÉÒ lÉà ~ÉÚùÉà
¨ÉÊ©ÉlÉ oÉ> X«É Uà, lÉà{Éà +à©É W oÉ> X«É Uà Hà +É Hº÷Éà +É~É´ÉÉ ´ÉɳÉà
W ©ÉÉùÉà ¥ÉÉ~É Uà. +É ùÒlÉà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ £à±ÉÉ´É´ÉÉ
´ÉÉ³É Uà, Wà Y´ÉÉà{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ HùÒ{Éà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉ´ÉÒ
ù¾«ÉÉ Uà. ~ÉùÅlÉÖ HÉà> »ÉÅlÉ{ÉÉà qÉ»É +oÉ´ÉÉ HÉà> »ÉÅlÉ lÉà+Éà{Éà »ÉSSÉÉ>
¥ÉlÉÉ´ÉÒ qà Hà lÉÉùÉà Ê~ÉlÉÉ HÉàiÉ Uà +{Éà lÉà{Éà »É©ÉWiÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Hà
©ÉÉùÉ +»É±ÉÒ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ HÉàiÉ Uà +{Éà UlÉÉÅ«É lÉà H¾à lÉÉà £ùà Hà ¾ÖÅ +àH
©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà UÉàeÒ{Éà ¥ÉÒX{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÉà. lÉÉà lÉà Hà´ÉÖÅ
H¾à´ÉÉ«É ?
Ê´ÉSÉÉù HùÉà Hà lÉ©ÉÉà ¶ÉÖÅ HùÒ ù¾«ÉÉ UÉà ! Wà lÉ©Éà HùÒ ù¾«ÉÉ UÉà lÉà
Hà÷±ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ Uà, lÉà{ÉÉ A~Éù Ê´ÉSÉÉù HùÉà! Hà÷±ÉÒ A±É÷Ò ´ÉÉlÉÉà HùÒ ù¾«ÉÉ UÉà
! Wà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÒ Xà>+à, lÉà{ÉÒ HùlÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà Wà{ÉÒ
{ÉoÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ, lÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ ±ÉÉN«ÉÉ Uà.
+à»Éà WNÉ Y´É [ÉÉ{É SɱÉÉ> * yÉ©ÉÇqÉ»É lÉÉà¾Ò HoÉÉ »ÉÖ{ÉÉ> **
«É¾Ò WnÉlÉ HÒ A±É÷Ò ùÒlÉÒ * {ÉÉ©É {É X{Éà HÉ±É »ÉÉàá ¡ÉÒlÉÒ **
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà, ¾à yÉ©ÉÇqÉ»É ! +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ Y´ÉÉà{ÉÒ A±É÷Ò ùÒlÉ Uà;
»Él«É{ÉÉ©É {Éà {ÉoÉÒ XiÉlÉÉ +{Éà A±É÷É Hɳ-~ÉÖ°ºÉoÉÒ W ¡ÉÒlÉÒ Hùà Uà,
lÉà{ÉÒ W §ÉÊGlÉ Hùà Uà, lÉà{Éà W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ »ÉÉʾ¥É XiÉà Uà.
55

LÉäù, ~ɾà±ÉÉ lÉÉà HÉà> ©ÉÉ{ÉlÉÉ W {ÉoÉÒ, Ê´ÉSÉÉù W {ÉoÉÒ HùlÉÉ, +{Éà ±Ée´ÉÉ
+É´ÉÒ X«É Uà, »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà¡Éà©ÉÒ LÉÉàWlÉà ©Éä Ê£ùÖÅ, ¡Éà©ÉÒ Ê©É±ÉÉ {É HÉà«É *
X»ÉÉàá Hʾ«Éà §Éàq HÉà, »ÉÉà Ê£ù ¥ÉäùÒ ¾Éà«É **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà lÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÉà ¡Éà©ÉÒ ¶ÉÉàyÉlÉÉà £ùÖÅ UÖÅ, ~ÉùÅlÉÖ HÉà> ~ÉiÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ »ÉÉʾ¥É{ÉÉà ¡Éà©ÉÒ {ÉoÉÒ ©É³lÉÉà. Wà{Éà ~ÉiÉ lÉà »ÉÉSÉÉ
»ÉÉʾ¥É {ÉÉà §Éàq H¾ÖÅ UÖÅ, lÉà qÖ¶©É{É W ¥É{ÉÒ X«É Uà.
»É©ÉW©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ lÉà lÉÉà qÚù{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà, ~ÉiÉ ~ɾà±ÉÉ lÉÉà HÉà>
+É»ÉÉ{ÉÒoÉÒ »É©ÉWlÉÖÅ W {ÉoÉÒ, ©ÉÉ{É´ÉÉ W lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. »ÉÉʾ¥É H¾à Uà HàHÉ±É HÉ Y´É ©ÉÉ{Éà {ɾÒ, ©Éäå HÉàÊ÷{É H¾ÆÚ »É©ÉX«É *
©Éäå LÉÒÅSÉlÉ ¾ÚÆ »ÉlɱÉÉàH HÉà, «É¾ ¥ÉÉÆyÉÉ W©É~ÉÖù X«É **
Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ´ÉɳÉà Y´É ©ÉÉ{ÉlÉÉàW {ÉoÉÒ, »ÉÉʾ¥É
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà¾ÖÅ lÉà+Éà{Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÖÅ ù¾»«É +É~ÉÒ{Éà »ÉlÉñÉÉàH ±É> W´ÉÉ
SÉɾÖÅ UÖÅ, ~ÉiÉ lÉà ©ÉÉ{ÉlÉÉ W {ÉoÉÒ, «É©É~ÉÖù©ÉÉÅ W ¥ÉÉÅy«ÉÉ W X«É Uà.

000000000

56

{ÉÉ©É {ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +{Éà ~ÉUÒ
+É §É´É»ÉÉNÉù {ÉÉ ~ÉÉù oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉÖÅ {ÉÉ©É Xà>+à, lÉà{Éà lÉÉà
+ÉW {ÉÉà ©É{ÉÖº«É »É©ÉY NÉ«ÉÉà Uà. {ÉÉ©É{ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ{Éà §ÉHlÉ ±ÉÉàHÉà »É©ÉY
SÉÚG«ÉÉ Uà. NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒY +à ùÉ©É SÉÊùlÉ ©ÉÉ{ɻɩÉÉÅ PÉiÉÖÅ »ÉÖÅqù H¾«ÉÖÅ UàùÉ©É +àH lÉÉ~É»É ÊlÉ«É lÉÉùÒ * {ÉÉ©É HÉàÊ÷ LÉ±É HÖ©ÉÊlÉ A¥ÉÉùÒ **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ùÉ©É SÉ{qÄY +à lÉÉà +àH lÉ~É»´ÉÒ »mÉÒ (+¾±«ÉÉ){ÉÉà
AyyÉÉù H«ÉÉàâ, ~ÉiÉ {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ HùÉàeÉà ~ÉÉ~ÉÒ+Éà lÉùÒ NÉ«ÉÉ. WàoÉÒ
+ÉNɳ H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà¦É©¾ ùÉ©É lÉàá {ÉÉ©ÉÖ ¥Ée, ¥Éù qÉ«ÉH ¥ÉùqÉ{ÉÒ *
ùÉ©É SÉÊùlÉ »ÉlÉ HÉàÊ÷ ©É¾Æ, 汃ǃ ©É¾à»É ÊW«ÉÆ XÊ{É **
{ÉÉ©É{Éà »ÉNÉÖiÉ ùÉ©É +{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ ¦É©¾, ¥É{{ÉàoÉÒ ©ÉÉà÷ÖÅ H¾Ò ù¾«ÉÉ
Uà. {ÉÉ©É{ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É HùlÉÉ +àH »oÉÉ{É A~Éù lÉÉà lÉֱɻÉÒqÉ»ÉY +à
+à÷±ÉÉ »ÉÖyÉÒ H¾Ò qÒyÉÖÅ Uà HàH¾Éä H¾ÉÆ ±ÉÊNÉ {ÉÉ©É ¥ÉeÉ> * ùÉ©É {É »ÉHʾŠ{ÉÉ©É NÉÖ{É NÉÉ> **
lÉà Ê{É´ÉÉÇiÉ-~Éq{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ HùÉ´É´ÉÉ ´ÉÉ³Ö ©ÉÚ³{ÉÉ©É W ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ
ùÉX Uà. +É H¾à´ÉÉ-»ÉÉŧɳ´ÉÉoÉÒ A~Éù Uà. lÉà +Wù-+©Éù {ÉÉ©É Uà. lÉà
+É{ÉÅq{ÉÖÅ +É~É´ÉÉ´ÉɳÖÅ {ÉÉ©É »ÉNÉÖiÉ +{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ ¥É{{ÉàoÉÒ A~Éù Uà.
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà©ÉÚ±É {ÉÉ©É Ê{ÉW »ÉÉù ¾ä * »É¥É »ÉÉù{É Hà »ÉÉù *
X HÉà> ~ÉÉ´Éà {ÉÉ©É HÉà * »ÉÉà> ¾Å»É ¾©ÉÉù **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà +É ©ÉÚ³ {ÉÉ©É ¥ÉyÉÉ{ÉÉà »ÉÉù Uà. Wà +É {ÉÉ©É {Éà
~ÉÉ©ÉÒ ±Éà Uà, lÉà ¾Å»É ©ÉÉùÉà oÉ> X«É Uà.
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà©ÉÚ±É {ÉÉ©É Ê{ÉW »ÉÉù ¾ä, H¾Ò ~ÉÖHÉù ~ÉÖHÉù *
Xà ~ÉÉ´Éà »ÉÉà ¥ÉÉSÉ >, {ɾÒÅ lÉÉà HÉ±É ~É»ÉÉù **
57

H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ©ÉÚ³ {ÉÉ©É W »ÉÉù Uà, ¾ÖÅ ~ÉÉàHÉùÒ-~ÉÉàHÉùÒ {Éà +É
´ÉÉlÉ ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾«ÉÉà UÖÅ. Wà »ÉqÃNÉÖ° wÉùÉ +É {ÉÉ©É{Éà ~ÉɩɶÉà, lÉà W HɳoÉÒ
¥ÉSÉÒ ¶ÉH¶Éà. {ÉʾŠlÉÉà Hɳ{ÉÉà HÉà³Ò«ÉÉà W ¥É{É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà, HÉùiÉ Hà ¥ÉyÉÒ
WN«ÉÉ+à Hɳ{ÉÒ X³ £à±ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà.
HÉ±É ¥É汃 ÊlÉ¾Ö ±ÉÉàH ©Éàá, Y´É ¶ÉÒ´É Hà {ÉÉoÉ *
©ÉÚ±É {ÉÉ©É Xà ~ÉÉ´É>, »ÉÉà SɱÉà ¾©ÉÉùà »ÉÉoÉ **
mÉiÉà ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ ¡É¥É±É Hɳ{ÉÒ X³ £à±ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. lÉà ¥ÉyÉÉÅ W
Y´ÉÉà +{Éà >¶´ÉùÉà{ÉÉà ©ÉÉʱÉH Uà. ~ÉiÉ Wà ©ÉÚ³{ÉÉ©É {Éà ~ÉÉ©ÉÒ ±Éà Uà, lÉà lÉà{ÉÉ
SÉÅNÉֱɩÉÉÅoÉÒ UÚ÷Ò{Éà ©ÉÉùÉ »ÉÉoÉà ©ÉÉùÉ qà¶É©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
yÉ©ÉÇqÉ»É ©Éäå »Él«Éʾ §ÉÉLÉÉ * lÉÖ©É »Éà NÉÉà«É HUÖ {ÉʾŠùÉLÉÉ **
SÉÉäq¾ +ù¥É [ÉÉ{É ©Éäå §ÉÉLÉÉ * ©ÉÚ±É {ÉÉ©É NÉÖ~lÉ HÊù ùÉLÉÉ **
©ÉÚ±É {ÉÉ©É ¾ä »É¥ÉHà §ÉàqÉ * ~ÉÉ´Éà ¾Å»ÉÉ ¾Éà«É +LÉàqÉ **
NÉÖ~lÉ ¡ÉNÉ÷ ¾©É lÉÖ©É»Éà §ÉÉLÉÉ * Ê~Éie ¦É©¾Éie Hà C~Éù ùÉLÉÉ
**
H¾«ÉÅÖ Hà ©Éàá lÉ©ÉÉà{Éà »Él«É-»Él«É ´ÉÉlÉ H¾Ò, H¶ÉÖÅ W NÉÖ~lÉ {ÉoÉÒ
ùÉL«ÉÖÅ. SÉÉäq +ù¥É [ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉ©ÉÉà{Éà H¾Ò, ~ÉiÉ ©ÉÚ³{ÉÉ©É {Éà NÉÖ~lÉ W
ùÉL«ÉÖÅ. ©ÉÚ³{ÉÉ©É ©ÉÉÅ W ¥ÉyÉÉ{ÉÉà §Éàq UÖ~ÉÉ«ÉÉà Uà, Wà ¾Å»É lÉà {ÉÉ©É{Éà ~ÉÉ©ÉÒ ±Éà
Uà, lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ W qÖ:LÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà. ©Éàá lÉ©ÉÉà{Éà NÉÖ~lÉ {ÉÉ©É ¡ÉNÉ÷
HùÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ +{Éà Ê~Éie-¦É©¾ÉÅeoÉÒ A~Éù HùÒ qÒyÉÉÅ.
©ÉÚ±É{ÉÉ©É ¡ÉNÉ÷ {ÉʾŠHÊù«Éà * «Éʾ {ÉÉ©É HÉà NÉÖ~lÉ Ê¾Å oÉÊù«Éà **
©ÉÚ±É {ÉÉ©É »ÉÉà Y´É A¥ÉÉùÉ * +Éäù {ÉÉ©É ¡ÉNÉ÷ »ÉÅ»ÉÉùÉ **
©ÉÚ±É {ÉÉ©É XHà PÉ÷ +É´Éàá * »ÉÉà ¾Å»ÉÉ »Él«É ±ÉÉàH Ê»ÉyÉÉ´Éà **
©ÉÚ±É {ÉÉ©É HÒ ~ÉÉ´Éà eÉàùÒ * ÷Ú÷à PÉÉ÷ +cÉ»ÉÒ HùÉàùÒ **
«ÉÖNÉ{É «ÉÖNÉ{É ±É> +´ÉlÉÉùÉ * ©ÉÚ±É{ÉÉ©É »ÉÉà ¾Å»ÉÉ A¥ÉÉùÉ **
©ÉÚ±É{ÉÉ©É NÉÖ~lÉ lÉÖ©É ùÉLÉÉà * »ÉnÉ {ÉÉ©É ¡ÉNÉ÷ lÉÖ©É §ÉÉLÉÉà **
HÉàÊ÷ H©ÉÇ ¾Å»É Hà ¾Éà> * ©ÉÚ±É {ÉÉ©É »ÉÉà eÉùÉà yÉÉà> **
58

{ÉÒù ~É´É{É HÉ §Éàq +~ÉÉùÉ * ©ÉÚ±É{ÉÉ©É >{¾ÚÆ lÉà {«ÉÉùÉ **
©ÉÚ±É{ÉÉ©É Ê¥É{ÉÖ ©ÉÖÊHlÉ {É ¾Éà> * ±ÉÉLÉ [ÉÉ{É HoÉà »ÉÉà HÉà> **
+H¾ {ÉÉ©É Y´É Hà »ÉÉùÉ * ~ÉÉ´Éà ¾Å»ÉÉ ¾Éà«É §É´É ~ÉÉùÉ
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +É NÉÖ~lÉ {ÉÉ©É {Éà ¡ÉNÉ÷ {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ,
NÉÖ~lÉW ù¾à´ÉÉ qà´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +É NÉÖ~lÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ W »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ Y´ÉÉà ~ÉÉù oɶÉà.
Wà{ÉÉ PÉ÷©ÉÉÅ +É {ÉÉ©É +ɴɶÉà, lÉà ¾Å»É »Él«É±ÉÉàH©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ W¶Éà. ©ÉÚ³
{ÉÉ©É ~ÉÉ©ÉÒ ±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ Hɳ{ÉÒ ¥ÉyÉÒW X³Éà H~ÉÉ> W¶Éà. ¾ÖÅ «ÉÖNÉÉà
«ÉÖNÉÉàoÉÒ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É´ÉÖÅ UÖÅ +{Éà ©ÉÚ³ {ÉÉ©É{ÉÒ qÉàùÒoÉÒ ¾Å»ÉÉà{Éà »Él«É±ÉÉàH©ÉÉÅ ±É> XAÅ UÖÅ. +É {ÉÉ©ÉoÉÒ ¾Å»É{ÉÉ HùÉàeÉà H©ÉÉàâ{ÉÒ X³ H~ÉÉ> X«É
Uà. §É±Éà{Éà HÉà> Hà÷±ÉÖÅ+à [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ±Éà, [ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà HùÒ ±Éà, ~ÉiÉ
©ÉÚ³ {ÉÉ©É{ÉÉÅ Ê´É{ÉÉ ©ÉÖÊHlÉ oÉ> W {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÒ. +É {ÉÉ©É H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
+É´ÉlÉÖÅ. Wà +É {ÉÉ©É{Éà ~ÉÉ©ÉÒ ±Éà Uà, lÉà »ÉÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù oÉ> X«É
Uà.
+É {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ Hùà Uà? +É {ÉÉ©É +É´«ÉÖÅ G«ÉÉÅoÉÒ ? +É ´ÉÉlÉ{Éà
Xi«ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉ Xà>+à Hà {ÉÉ©É ~ÉÉ©«ÉÉ ~ɾà±ÉÉ lÉ©ÉÉà ¶ÉÖÅ ¾lÉÉ.

{ÉÉ©É {ÉÉ ~ɾà±ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ +É~É ¶ÉÖÅ UÉà
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà ©É{É{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÚùà ~ÉÚùÉ eÚ¥Éà±ÉÉ UÉà. lÉ©ÉÉ°
©É{É +{Éà +Él©ÉÉ qÚyÉ-~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ©ÉÉ£H +àH oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. +à÷±Éà +Él©ÉÉ{ÉÖÅ
´ÉWÚq {ÉWùà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÒ. ©É{É lÉ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ A~Éù ¾É´ÉÒ oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà.
lÉà{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É +à oÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà. lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉ~É ~ÉÖi«É{ÉÖÅ cÒH-cÒH [ÉÉ{É {ÉoÉÒ
oÉlÉÖÅ. »ÉÉSÉÉ-LÉÉà÷É{ÉÒ lÉ©ÉÉà{Éà LÉ¥Éù ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ. Wà©É-Wà©É ©É{É H¾à Uà
lÉà©É-lÉà©É lÉ©ÉÉà HùÒ ù¾«ÉÉ Uà. SÉɾà Hà ´ÉNÉù SÉɾà lÉ©ÉÉà ¥ÉyÉÖ HùÒ ù¾«ÉÉ UÉ,
Hù´ÉÖÅ ~Éeà Uà. +É ©É{É G«ÉÉùàH »ÉÉùÖ ©É{ÉÉ´Éà Uà {Éà G«ÉÉùàH PÉiÉÖÅ LÉùÉ¥É.
»ÉÉùÉ-LÉÉà÷ÉÅ ¥É{{Éà H©ÉÉàâ{ÉÖÅ ¡ÉàùH ©É{É Uà. WàoÉÒ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà ©É{É{ÉÒ
SÉɱÉÉHÒ{Éà »É©ÉY {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ. +É ©ÉNÉW lÉ©ÉÉà{Éà +Ê{ɺ÷HÉùÒ HÉ©É
~ÉiÉ HùÉ´Éà Uà. U³, H~É÷, cNÉÒ. ¥Éà>©ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉNÉàùà ¥ÉyÉÖÅW lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà
HùÉ´Éà Uà.
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ +ÉUÒ Uà. V«ÉÉùà ¾ÒùÉà
©ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà ¡ÉHÉ¶É {ÉoÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉà, ~ÉiÉ V«ÉÉùà lÉà{Éà
©ÉÉ÷Ò©ÉÉÅoÉÒ HÉhÒ{Éà »ÉÉ£ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà ¾ÒùÉà ¡ÉHÉ¶É +É~É´ÉÉ
59

±ÉÉNÉà Uà. ¾ÒùÉ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É +ÉàUÉà oÉ«ÉÉà {É ¾lÉÉà, ©ÉÉmÉ ©ÉÉ÷Ò ±ÉÉNÉ´ÉÉoÉÒ
+ÉSUÉÊqlÉ oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. lÉà ùÒlÉà +É~ÉiÉÒ »ÉÖùÊlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Uà.
lÉà PÉ÷lÉÒ-´ÉyÉlÉÒ {ÉoÉÒ, lÉà{ÉÉà ¡ÉHɶÉ, lÉà{ÉÉ NÉÖiÉ, lÉà{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +ÉàUÒ
{ÉoÉÒ oÉlÉÒ. WàoÉÒ lÉà{Éà HÉà> ¶ÉÊHlÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ ©É{É©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ NÉÅyÉ ±ÉÉNÉÒ NÉ> Uà, Wà{ÉÉ HÉùiÉà lÉà{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É ±ÉÖ~lÉ oÉ> NÉ«ÉÉà Uà.
lÉà{ÉÉ NÉÖiÉ UÖ~ÉÉ> NÉ«ÉÉ Uà.
G«ÉÉùà«É-G«ÉÉùà«É ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉoÉÒ +Él©ÉÉ{Éà ¶ÉÊHlÉ
©É³¶Éà {ÉÉ! {ÉÉ! +à´ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. +NÉù +Él©ÉÉ{Éà HÉà> SÉÒW{ÉÒ
lÉÉHÉlÉ{ÉÒ W°ùlÉ Uà lÉÉà ~ÉUÒ lÉà SÉÒW +Él©ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò oÉ> X«É{Éà, ~ÉiÉ
{ÉÉ, +Él©ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò HÉà> SÉÒW {ÉoÉÒ. lÉà lÉÉà >¶´Éù{ÉÉà +Å¶É Uà. lÉà{Éà HÉà>
¥É¾Éù{ÉÉÅ ~ÉqÉoÉÇ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ.
~ÉUÒ +à´ÉÖÅ W ¾Éà«É lÉÉà §ÉÊGlÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÉ{ÉÒ? y«ÉÉ{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à
Hù´ÉÖÅ? +É´ÉÉà lÉà lÉù£ SÉɱÉÒ+à.§ÉÊGlÉoÉÒ, y«ÉÉ{ÉoÉÒ +Él©ÉÉ{Éà ¶ÉÊHlÉ {ÉʾÅ
©É³à. ~ÉiÉ +Él©ÉÉ{ÉÉ A~Éù Wà ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà ÊHSÉe ±ÉÉNÉà ±ÉÉà Uà, lÉà
yÉÉà´ÉÉlÉÉà W¶Éà, +{Éà +Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É Hù´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà. V«ÉÉùà
+Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{Éà XiÉÒ W¶Éà ~ÉUÒ ©É{É{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ ´ÉÉlÉ{Éà {ɾÒÅ ©ÉÉ{Éà.
+l«ÉÉùà lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ ©É{É{ÉÉÅ H¾à´ÉÉ A~Éù SÉɱÉÒ ù¾Ò Uà. Wà Wà ©É{É H¾à Uà lÉà - lÉà +Él©ÉÉ Hùà Uà. »ÉÉùÉ LÉùÉ¥É HÉ©É Wà ©É{ÉÖº«É HùÒ ù¾«ÉÉà
Uà, ¶ÉÖÅ lÉà +Él©ÉÉ Hù´ÉÉ SÉɾà Uà ? {ÉÉ ! ©É{É W ¥ÉyÉÉ NÉÅqÉ, LÉùÉ¥É HÉ©ÉÉà{ÉÒ
¡ÉàùiÉÉ +É~ÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà. +Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É {ÉoÉÒ HùÒ ù¾Ò. ©É{É
SÉÉà´ÉÒ»É H±ÉÉH +Él©ÉÉ A~Éù »É´ÉÉùÒ HùÒ ù¾«ÉÖÅ Uà ; Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ
qàlÉÖ Hà ¶ÉÖÅ ´ÉÉlÉ Uà. ©É{É{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ +Él©ÉÉ §ÉÚ±É´É¶É ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¶ÉùÒù ©ÉÉ{ÉÒ
¥ÉàcÒ Uà. +{Éà ©É{É{ÉÒ >SUÉ+Éà{ÉÒ ~ÉÖÊlÉÇ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ NÉ> Uà. +É ¶ÉùÒù©ÉÉÅ
PÉiÉÒ ]Å]÷ Uà. HÉ©É, JÉàyÉ, ±ÉÉà§É +{Éà +¾ÅHÉù °~ÉÒ ©ÉÉà÷É-©ÉÉà÷É §É«ÉÅHù
ùÉKÉ»ÉÉà ¥Éàcà±ÉÉ Uà, lÉà+Éà Ê´É´É¶É +Él©ÉÉ{Éà {ÉùH{ÉÒ lÉù£ PÉ»ÉàeÒ ù¾«ÉÉ Uà.
+Él©ÉÉ +»É¾É«É oÉ> NÉ> Uà.
Y´É ~ÉeÉ ¥É¾Ö ±ÉÚ÷©Éàá, {ɾÒÅ HUÖ ±Éà{É {É qà{É **
Y´É PÉiÉÒ ±ÉÚ÷©ÉÉÅ Uà.
60

¥ÉyÉÉ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ Wà »´É°~É Uà, ¶ÉÖÅ
lÉà©ÉÉÅ HÉà> NɱÉlÉÒ +É´ÉÒ NÉ> Uà? +{Éà lÉà©ÉÉÅ HÉà> NɱÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà »ÉÖyÉÉùÉà
Hù´ÉÉà Xà>+à !
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ +É~ÉiÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ qÉàºÉ lÉÉà {ÉoÉÒ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà ! +É
+àH NÉŧÉÒù Ê´ÉºÉ«É Uà. oÉÉàeÉÅ »É©É«É ~ɾà±ÉÉ ¨Éº÷ÉSÉÉù A~Éù +ÅHÖ¶É
±ÉNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉÅ Ê´ÉºÉ«É A~Éù ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ùÉ«É ©ÉÉNÉÒ ¾lÉÒ. ùàeÒ«ÉÉà, ÷Ò.´ÉÒ. A~Éù
»ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ ùÉ«É ©ÉÉNÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
lÉÉà +NÉù »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÉ~É{ÉÖÅ ´ÉSÉÇ»´É oÉ> NÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉà{ÉÉ A~Éù
ÊSÉÅlÉ{É Hù´ÉÖÅ W°ùÒ Uà. Xà´ÉÖÅ ~Ée¶Éà Hà §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ »´É°~É Hà´ÉÖÅ Uà. +l«ÉÉù{ÉÉ
»É©É«Éà Wà §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ »´É°~É Xà>+à UÒ+à, lÉà ¶ÉÖÅ cÒH Uà ! +NÉù lÉà©ÉÉÅ HÉà>
mÉÖ÷Ò Uà, lÉÉà lÉà G«ÉÉÅ Uà? »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÉ~É PÉiÉÖÅ £à±ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ. Uà. ¨Éº÷ÉSÉÉù,
JÖùlÉÉ Ê´ÉNÉàùà £à±ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. ´ÉyÉÉùà Uà.
©É{Éà +àH ~ÉmÉHÉùà »É´ÉÉ±É H«ÉÉàâ. lÉà PÉiÉÉà ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¾lÉÉà. »É´ÉɱÉ
¾lÉÉà Hà SÉÉùà ¥ÉÉWÖ +l«ÉÉùà §ÉÊGlÉ{ÉÉà ©ÉɾÉà±É Xà>{Éà ¶ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà Hà +ÉWà
©ÉÉiÉ»É §ÉÊGlÉ{ÉÒ lÉù£ ]ÚHÒ NÉ«ÉÉà Uà ? ©Éàá H¾«ÉÅÖ- {ÉÉ. ©ÉÉùÉà +à´ÉÉà
qÃʺ÷HÉàiÉ Uà Hà Wà÷±ÉÉà ©ÉÉiÉ»É +ÉWà §ÉÊGlÉoÉÒ qÚù Uà. lÉà÷±ÉÉà G«ÉÉùà«É {É
¾lÉÉà. +NÉù >ÊlÉ¾É»É LÉÉà±ÉÒ{Éà Xà>+à lÉÉà ±ÉÉNɶÉà Hà +ÉWà ©ÉÉiÉ»É
§ÉÊGlÉoÉÒ PÉiÉÉà qÚù oÉ> NÉ«ÉÉà Uà. +NÉù +l«ÉÉùà §ÉÊGlÉ{ÉÉà ©ÉɾÉà±É ¾ÉàlÉ lÉÉà
©ÉÉiɻɩÉÉÅ Wà +ÉWà ʾŻÉÉ, +{ÉÒÊlÉ, ¨Éº÷ÉSÉÉù Ê´ÉNÉàùà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¾Éà«É!
+à÷±Éà Hà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ §ÉÊGlÉ{ÉÉ »´É°~É©ÉÉÅ qÉàºÉ Uà. +ÉWà ©ÉÉiÉ»É{Éà
©ÉW¥ÉÚùÒoÉÒ §ÉÊGlÉ{ÉÒ lÉù£ LÉàáSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. Wà ùÒlÉà ´Éà~ÉÉùÒ OÉɾH
+ÉHºÉàâ Uà, Wà ùÒlÉà ùÉW{ÉäÊlÉH ~ÉÉ÷ÒÇ Hùà Uà, +à´ÉÒ W ùÒlÉà +l«ÉÉùà ¥ÉyÉÉ
©ÉlÉ-©ÉlÉÉÅlÉùÉà ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉù£ LÉàáSÉ´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hùà Uà. +É©ÉÉÅ
+àH ©ÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉà Xà> ù¾«ÉÉ UÒ+à Hà yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉ»~ÉyÉÉÇ
+É´ÉÒ NÉ> Uà. HÉà>~ÉiÉ ¤Ò {ÉoÉÒ. qùàH{ÉÉÅ A~Éù HÉà>{Éà HÉà> ~ÉÅoÉ-©ÉlÉ{ÉÒ
©ÉÉà¾ù ±ÉÉNÉÒ Uà. +l«ÉÉùà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ ¡ÉSÉÉùHÉà ¶ÉÖÅ SÉɾà Uà ? ¶ÉÖÅ lÉà+Éà
©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ©ÉÖÊHlÉ SÉÉ¾Ò ù¾«ÉÉ Uà? +NÉù ©ÉÉiÉ»É Xà §ÉÊGlÉ{ÉÒ lÉù£ Uà lÉÉà
»É©ÉÉW©ÉÉÅ +~ÉùÉyÉ {ÉÉ ¾Éà´ÉÉà Xà>+à {Éà.
61

§ÉÊGlÉ »´ÉlÉÅmÉ »ÉH±É NÉÖiÉLÉÉ{ÉÒ * Ê¥É{ÉÖ »Él»ÉÅNÉ {É ~ÉÉ´ÉlÉ ¡ÉÉiÉÒ **
§ÉÊGlÉlÉÉà ¥ÉyÉÉ NÉÖiÉÉà{Éà Al~É{{É Hù´ÉÉ´ÉÉ³Ò Uà. ¡Éà©É, q«ÉÉ,
KÉ©ÉÉ, Ê´É´ÉàH Ê´ÉNÉàùà §ÉÊGlÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉ Uà. V«ÉÉùà ©ÉÉiÉ»É §ÉÊGlÉ Hùà Uà
l«ÉÉùà lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ +É »ÉqÃNÉÖiÉÉà +É´Éà Uà. ~ÉiÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ G«ÉÉÅ«É ¡Éà©É
qàLÉÉlÉÉà W {ÉoÉÒ, G«ÉÉÅ«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉiÉÖÅ qàLÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. §ÉÊGlÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà
G«ÉÉÅ«É qàLÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ. §ÉÊGlÉ{Éà ¶ÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà?
»É©ÉÉW©ÉÉÅ ùÉàNÉ PÉiÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. lÉà{ÉÉ A~Éù »ÉÉ©ÉÉ{«É
©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ùÉ«É ±ÉÒyÉÒ. +{Éà ¶ÉÉàyÉ HùÒ lÉÉà lÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ »ÉÉ£ qàLÉÉ«ÉÖÅ Hà ´ÉÉ«ÉÖ
©Éie±É ¡ÉqÚʺÉlÉ oÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà. ùÉàNÉÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ ©É²«ÉÖÅ Hà §ÉÉàW{É qÚʺÉlÉ LÉÉ>
ù¾«ÉÉ UÒ+à, Wà©ÉÉÅ ]¾àùÒ±ÉÉ Hà©ÉÒH±ÉÉà Uà, «ÉÖÊù«ÉÉ Ê´ÉNÉàùà Uà. ~ÉUÒ ¥ÉyÉÒ
´É»lÉÖ+Éà©ÉÉŠʩɱÉÉ´É÷ Uà. ~ÉUÒ ¡ÉqÚºÉiÉ{ÉÉ HÉùiÉà ¶ÉÖyyÉ W³ ´ÉÉ«ÉÖ {ÉoÉÒ
©É³Ò ù¾Ò.
ʥɩÉÉùÒ+Éà ´ÉyÉÒ ù¾Ò Uà lÉÉà lÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ Uà, ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ
¡ÉqÚºÉiÉ, LÉÉ´ÉÉ ~ÉÒ´ÉÉ©ÉÉÅ mÉÚ÷Ò+Éà, ù¾{É-»É¾{É©ÉÉÅ mÉÚ÷Ò+Éà +{Éà ÷àá¶É{É.
y«ÉÉ{É ùÉLÉÉà Hà ÷àá¶É{É ¥ÉyÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà. ¾É÷Ç, £à£»ÉÉÅ,
©ÉNÉW, ¥ÉyÉÉ{ÉÉ A~Éù +»Éù oÉÉ«É Uà. ÷àŶÉ{ÉoÉÒ ¾É÷Ç £à±É oÉ> ¶ÉHà Uà,
©ÉNÉW{ÉÉ ùÉàNÉÉà oÉ> ¶ÉHà Uà. V«ÉÉùà +ɴɶ«ÉHlÉÉ+Éà ~ÉÚùÒ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ l«ÉÉùà
÷àá¶É{É +É´Éà Uà.
lÉÉà »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÉ~É ´ÉyÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà lÉÉà lÉà{ÉÖ HÉùiÉ ¶ÉÖÅ Uà ? HÉà> lÉÉà
lÉà{ÉÖÅ ÊW©©ÉàqÉù ¾¶Éà {Éà ! QùàH §ÉÚ±É{ÉÉà W´ÉÉ¥ÉqÉù ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
+H»©ÉÉlÉ oÉÉ«É l«ÉÉùà lÉà{ÉÉà W´ÉÉ¥ÉqÉù ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Hà©É oÉ«ÉÖÅ?
lÉà{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ HÉùiÉ Uà ? ¶ÉÖÅ Ê»ÉN{É±É {ɾÉàlÉÖÅ Hà ~ÉUÒ »÷à¶É{É ©ÉÉ»lÉù{ÉÒ §ÉÚ±É oÉ>,
+É ¥ÉyÉÖÅ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +H»©ÉÉlÉ{ÉÒ ~ÉÉU³ ¶ÉÖÅ HÉùiÉ ù¾«ÉÖÅ, lÉà
¶ÉÉàyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ~ÉUÒ lÉà{Éà qÅÊelÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +oÉ´ÉÉ »ÉÖyÉÉùÒ
±Éà´ÉÉ«É Uà.
lÉà´ÉÒ ùÒlÉà ~ÉÉ~É{ÉÖÅ HÉùiÉ ¶ÉÉàyÉ´ÉÖÅ Xà>+à. +ÉWà yÉùlÉÒ A~Éù
»É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÉ~É qàLÉÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà, lÉÉà lÉà{ÉÖ W´ÉÉ¥ÉqÉù HÉàiÉ Uà ! lÉà{ÉÖÅ
W´ÉÉ¥ÉqÉù yÉ©ÉÇKÉàmÉ Uà. ©ÉÉiÉ»É U³ HùÒ ù¾«ÉÉà Uà lÉÉà lÉà »ÉùHÉù{ÉÒ
62

W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ {ÉoÉÒ. ¥ÉyÉÉ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ U. lÉ©ÉÉà Xà´ÉÉà Hà
~ɾà±ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉ~É {ɾÉàlÉÉ HùlÉÉ, ~ɾà±ÉÉ yÉ©ÉÇ´ÉànÉÉ+Éà+à »ÉÉùÒ ùÒlÉà
»É©ÉX´«ÉÉ ¾lÉÉÅ. WàoÉÒ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉ~É {ɾÉàlÉÉ HùlÉÉÅ. lÉàoÉÒ U³, H~É÷,
{ɾÉàlÉÉ HùlÉÉ. +{Éà ¾lÉÉ lÉÉà PÉiÉÉ +ÉàUÉ ¾lÉÉÅ. V«ÉÉùà +ÉWà lÉÉà PÉiÉÉÅ W
¶ÉÉÊlÉù lÉùÒHÉoÉÒ +~ÉùÉyÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà.
©ÉÉiÉ»É ~ÉÉ~É-~ÉÚi«É{Éà {ÉoÉÒ »É©ÉY ¶ÉHlÉÉà. §ÉÊGlÉ lÉÅmÉ £à±É oÉ>
ù¾«ÉÖÅ Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à y«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ Uà Hà §ÉÊGlÉ-KÉàmÉ Hà©É
LÉùÉ¥É oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà. §ÉÉ>-§ÉÉ>{Éà ©ÉÉù´ÉÉ lÉä«ÉÉù Uà. +{Éà Wà SÉÊùmÉ´ÉÉ{É Uà
lÉà{Éà ¥ÉÖyyÉÖ »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà; Wà ¶ÉùÉ¥É {ÉoÉÒ ~ÉÒlÉÉà lÉà{Éà ¥Éà´ÉHÚ£
©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, lÉà{Éà ¾Ò{É §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Wà U³ {ÉoÉÒ
HùlÉÉà, lÉà{Éà ~ÉUÉlÉ ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà; Wà ʾŻÉÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉ, lÉà©É{Éà
eù~ÉÉàH ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +à÷±Éà Hà +l«ÉÉùà U³, H~É÷, ʾŻÉÉ Ê´ÉNÉàùà{ÉÉ
OÉɾHÉà ´ÉyÉlÉÉ X«É Uà. ©É{É HÉ©É, JÉàyÉ, ±ÉÉà§É, ©ÉÉྠ+{Éà +¾ÅHÉù °~ÉÒ
~ÉÉÅSÉ ¾ÉoÉoÉÒ ¥ÉyÉÉ{Éà ©ÉùÉàeà X«É Uà. ´ÉNÉù {ÉÉ©Éà ¥ÉyÉÉ ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ
X³©ÉÉÅ Ê~É»ÉÉ> ù¾«ÉÉ Uà. +É +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ ©É{É{ÉÒ Uà. lÉà{ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ
SÉɱÉà Uà.
Wà{ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ ¾Éà«É Uà, lÉà{ÉÖÅ ùÉW«É ¾Éà«É Uà, lÉà{ÉÉà W ¾ÖHÖ©É SÉɱÉà Uà.
Xà>+à Hà +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ SÉɱÉÒ ù¾Ò Uà ¶ÉÖÅ? oÉÉàeÖÅ
ÊSÉÅlÉ{É Hù¶ÉÉà lÉÉà ±ÉÉNɶÉà Hà SÉɱÉÒ ù¾Ò Uà. Wà ~ÉiÉ ~ÉÉ÷ÒÇ{ÉÒ »ÉnÉÉ ¾Éà«É
lÉà{ÉÉà ¾ÖHÖ©É SÉɱÉà Uà. H¥ÉÒ{Éà÷©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É Ê©É{ÉÒ»÷ùÉà ¾Éà«É Uà. Ê´ÉW³Ò
LÉÉlÉÉ{ÉÉÅ +±ÉNÉ ©ÉÅmÉÒ Uà, ùKÉÉ{ÉÉ +±ÉNÉ ©ÉÅmÉÒ Uà, ±ÉÉNÉà Uà Hà ~ÉÚùÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ
ùÉW«É SɱÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. ¶ÉÖÅ +É ¡ÉHÉùà ©É{É{ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ ùÉV«É +É~ÉiÉÒ
+Åqù SÉɱÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà? ±ÉÉNÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà Hà ¥ÉyÉÉ{ÉÒ +Åqù +àH +à´ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ
SÉɱÉÒ ù¾Ò Uà, Wà ¾©Éàá¶ÉÉ Ê´É°yyÉ SÉɱÉÒ ù¾Ò Uà.
»HÖ±ÉÉà©ÉÉÅ »ÉùHÉù{ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ Uà. lÉà+Éà SÉɾà lÉÉà »HÖ±É »ÉÉlÉ ´ÉÉNÉà
LÉÚ±Éà, lÉà+Éà SÉɾà lÉÉà +Éc ´ÉÉNÉà LÉÚ±Éà. +É ùÒlÉà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ
»ÉnÉÉ ¾ÖHÖ©ÉlÉ SÉɱÉà Uà. lÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¾ÖHÖ©ÉlÉ SɱÉÉ´Éà Uà?
©É{ÉʾŠÊ{ÉùÅW{É »É¥É ~Éù UÉ«Éà **
63

lÉà{ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà Hà lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉW +Éqà¶É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É oÉÉ«É Uà, +ÉLÉùà H¶ÉÖÅ
XiÉÒ ¶ÉHÒ+à Hà Hà´ÉÒ ùÒlÉà SÉɱÉà Uà? lÉà qùàH SÉÒW HùÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà. Hà´ÉÒ
ùÒlÉà? Wà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÒ.+à©É{ÉÖÅ ¶ÉÉ»É{É SÉɱÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà. ©É{É{ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ Hà´ÉÒ
ùÒlÉà SÉɱÉà Uà? lÉà ©ÉNÉW{Éà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~Éà Uà. Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ Ê©É{ÉÒ»÷ù Uà lÉà
»ÉÒ.+à©É. {Éà +ÉÊyÉ{É Uà. +É ùÒlÉà ©É{É{ÉÉ ~ÉiÉ ©ÉÉà÷É Ê©É{ÉÒ»÷ùÉà Uà. ©É{Éà
H¾«ÉÖÅ Hà £±ÉÉiÉÉ{Éà ±ÉÉ£Éà ©ÉÉùÉà, +É +É[ÉÉ{ÉÖÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ~ÉɱÉ{É oÉ«ÉÖÅ? ©É{Éà
+É SÉÒW ¥ÉÖÊyyÉ{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ. ¥ÉÖÊyyÉ ¶ÉÖÅ Uà? +É ¥ÉÖÊyyÉ ~ÉiÉ ©É{É Uà. lÉàiÉà
Ê´ÉSÉÉù H«ÉÉàâ Hà +É{Éà NÉɳ ¥ÉÉà±ÉÒ. WàoÉÒ ¥ÉÖÊyyÉ+à JÉàyÉ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉà, +{Éà
H¾«ÉÖÅ »ÉÉŧɳ, +É HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ. NÉÖ»»ÉÉ{ÉÉà Ê©É{ÉÒ»÷ù Uà JÉàyÉ. »ÉÅqà¶ÉÉà
+É~«ÉÉà. AnÉàYlÉ Hù´ÉÉà W°ùÒ ¾lÉÉà. l«ÉÉÅ JÉàyÉ {É +É´Éà lÉÉà {É ©ÉÉùà. lÉà{ÉÒ
HÉà> H»ÉÖù {ÉoÉÒ. Wà©É ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà +ÉàeÇù ©É²«ÉÉà Hà ©ÉÉùÉà {ɾÒÅ lÉà{ÉÉà H»ÉÖù
{ÉoÉÒ, lÉà+Éà lÉÉà +Éqà¶É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É HùÒ ù¾«ÉÉ Uà. lÉà ùÒlÉà ©É{É{ÉÉà H»ÉÖù {ÉoÉÒ,
lÉà+Éà +à +Éqà¶É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É H«ÉÖÇÈ. lÉà©É{ÉÉ ~ÉiÉ +à»É.~ÉÒ. Uà. qùàH >{qÄÒ«ÉÉà
A~Éù qà´ÉlÉÉ Uà; ¥ÉyÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÉ{ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà, ©É{Éà H¾«ÉÖÅ Hà HàùÒ LÉÉ´ÉÒ
Uà. qùàH ´ÉÉlÉ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É oÉÉ«É Uà; ©É{Éà H¾«ÉÖÅ Hà yÉ{É Xà>+à. ¶ÉÖÅ HùÒ ù¾«ÉÉà Uà
¥ÉÉà»É? ÊH{ÉÉùÉ A~Éù ¥Éà»ÉÒ{Éà {Éà÷´ÉHÇ SɱÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉà Uà. ©ÉÉÊ£«ÉÉ Uà. l«ÉÉùà
W H¾«ÉÖÅ Uàö
lÉàùÉ ¥ÉäùÒ HÉà> {ɾÒÅ, lÉàùÉ ¥ÉäùÒ ©É{É **
Y´É Hà »ÉÅNÉ ©É{É HÉ±É ù¾É>* +[ÉÉ{ÉÒ {Éù X{ÉlÉ {ÉɾÒÅ**
yÉ{É Xà>+à. +à©ÉW {ɾÒÅ +É´Éà. ¥ÉÖÊyyÉ+à ±ÉÉà§É{Éà H¾«ÉÖÅ- ¾É«É
~Éä»ÉÉ, ¾É«É ~Éä»ÉÉÊq±É©ÉÉÅ »É©ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ. »ÉùHÉùà H¾«ÉÖÅ Hà £±ÉÉiÉÖÅ HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
Uà. ¥ÉyÉÉW ±ÉÉNÉÒ X«É Uà HÉ«ÉÇHlÉÉÇ. ¥ÉÖÊyyÉ+à +àH ´ÉLÉlÉ +Éqà¶É
+É~«ÉÉà Hà ±ÉÉ£Éà ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÉà Uà, ¾ÉoÉ lÉä«ÉÉù oÉ> W¶Éà, lÉà HÉ©É oÉ> W¶Éà.
~ÉÉSÉ SÉÒXà Ê´Éʶɺ÷ Uà. ~ÉÉÅSÉ ©ÉÅmÉÒ+Éà ©ÉÉà÷É Uà. lÉà©É{ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ Uà,
+ÉLÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù Uà. Wà H¾«ÉÖÅ lÉà Hù´ÉÉ{ÉÖÅ W Hù´ÉÉ{ÉÖÅ W Uà, {ɾÒÅ lÉÉà ¶ÉÉÅlÉÒ
{ÉoÉÒ, SÉɾà +{ÉSÉɾà Hù´ÉÉ{ÉÖÅ W Uà, HÉùiÉ Hà ©É{É{ÉÉà +Éqà¶É Uà.
©ÉÉྠ+É´«ÉÉà, ©ÉÉà¾{ÉÉà Ê©É{ÉÒ»÷ù ©ÉNÉW©ÉÉÅ ¥Éà»É¶Éà, H¾à¶Éà Hà
¥Éà÷É{ÉÉ ©ÉÉ÷à +É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà, lÉà Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +Éq©ÉÒ Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà lÉÉùÉ
lÉÉàeÒ{Éà ±ÉÉ´ÉÖÅ. Ê©É{ÉÒ»÷ùÉà +à HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà{Éà +ÊyÉHÉù +É~ÉÒ ùÉL«ÉÉÅ Uà.
64

+É ùÒlÉà lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¾ÊoÉ«ÉÉù Uà, qàLÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ.
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà HàlÉÒ{É ±ÉÉàH©Éàá ©É{ÉʾŠʴÉùÉY * lÉÉʾ {É SÉÒ{¾lÉ ~ÉÅÊelÉ HÉY**
mÉiɱÉÉàH©ÉÉÅ ©É{É Ê´ÉùÉW©ÉÉ{É Uà. ©É{É Wà SÉɾà Uà, lÉàW Hùà Uà. lÉà
qÖ¶©É{É ~ÉiÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. lÉà{ÉÉÅ CÅeÉ<©ÉÉÅ W¶ÉÉà lÉÉà +É »Éà{ÉÉ PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò
Uà. ©É{É{ÉÒ »Éà{ÉÉ PÉiÉÒ lÉNÉeÒ Uà. WàoÉÒ »ÉÉʾ¥É´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +àH ´ÉÉlÉ H¾à Uà
Hà¥É¾Ö ¥ÉÅyÉ{É lÉà ¥ÉÉÅÊyÉ«ÉÉ, +àH Ê´ÉSÉÉùÉ Y´ÉWà©É »ÉàJà÷ùÒ, lÉɱÉÖHÉqÉù Uà, H©ÉÒ¶{Éù Uà, oÉÉiÉÖÅ Uà, SÉÉàHÒ«ÉÉà Uà,
~ÉUÒ ¥ÉXùÉà©ÉÉÅ Ê»É~ÉÉ> A§ÉÉ Uà. +ÉLÉÉ Ê´É»lÉÉù{Éà ~ÉHeà±ÉÉà Uà. +É ùÒlÉà
©É{É mÉiÉà ±ÉÉàH{ÉÉà ùÉX Uà. +É lÉà{Éà »ÉÉSÉà W ©É³à±ÉÖÅ Uà. ~ÉÉ´Éù ©É³à±ÉÉà Uà.
HÉ©É, JÉàyÉ Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ W Uà.
¡ÉoÉ©É ¡É´ÉÞÊlÉ ©É{É HÉà, ©É¾É©ÉÉྠ+¾ÅHÉù *
qÚY ¡É´ÉÞÊlÉ A~ÉXà, HÉ©É ¡É¥É±É WNÉ ©Éàá**
+É qÖNÉÖÇiÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà. HÉ©É, JÉàyÉ, ©ÉÉà¾, ±ÉÉà§É, qŧÉ, +¾ÅHÉù
Ê´ÉNÉàùà ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà. °~É{ÉÉà ©Éq ~ÉiÉ Uà. +NÉù §ÉiÉà±ÉÉ Uà lÉÉà lÉà{ÉÉà ©Éq
+É´ÉÒ X«É Uà. ~ÉUÒ +ÉNɳ lÉà{ÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù ~ÉiÉ Uà.
©ÉÉà¾{ÉÒ »mÉÒ Uà. Ê¡É«ÉÉ +É ¥ÉyÉÉ{ÉÒ +Åqù Uà. HÉà> ~ÉiÉ SÉÒW
~«ÉÉùÒ ±ÉÉNÉà Uà. V«ÉÉùà +àH ©É¾Él©ÉÉ HÉà>{Éà Ê¡É«É {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉÅ. lÉà XiÉà Uà
Hà ¶ÉÖÅ Uà. ~ÉUÒ lÉà{ÉÉà ¥Éà÷Éà Uà PÉ©ÉÅe. {ÉÚ¾ Uà. ©É©ÉlÉÉ. +à÷±Éà ©ÉÉùÖÅ-©ÉÉùÖÅ. +É
+Él©ÉÉ {ÉoÉÒ. PÉiÉÉà ©ÉÉà÷Éà ]©Éà±ÉÉà +Åqù Uà.
Sɶ©É Êq±É »Éà qàLÉ lÉÚ, G«ÉÉ G«ÉÉ lÉ©ÉɶÉà ¾Éà ù¾à *
Êq±É »ÉÅlÉÉ G«ÉÉ G«ÉÉ ¾ä lÉàùà, Êq±É »ÉlÉÉ{Éà Hà ʱɫÉà**
÷Ò.´ÉÒ. A~Éù Xà>+à lÉÉà HÉà> ©É¾Él©ÉÉ ´Éɳ +Éà³É´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà.
HÉà> qÉhÒ, HÉà> ÊlɱÉH ±ÉNÉÉ´Éà±É Uà. ¥ÉyÉÉ+à ´Éà¶É{ÉÒ +Éà³LÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ Uà,
©ÉÉùÒ +Éà³LÉ ´ÉàºÉ {ÉoÉÒ. ©ÉÉùÉ ±ÉàáPÉÉ, ]§§ÉÉoÉÒ ©É{Éà lÉ©Éà +Éà³LÉÒ ±ÉÉà
65

UÉà. +NÉù ¾ÖÅ ~Éà{÷, ¶É÷Ç ~ɾàùÒ{Éà {ÉÒH³Ò ~ÉeÖÅ lÉÉà +ÉLÉÖÅ ¶É¾àù £ùÒ{Éà +É´ÉÖÅ
lÉÉà ~ÉiÉ HÉà> ©É{Éà +Éà³LÉÒ {ɾÒÅ ¶ÉHà.
÷Äà{É©ÉÉÅ +àH UÉàHùÒ ©É³Ò, ¾ÖÅ ¦É¶É HùlÉÉà ¾lÉÉà. ùÉmÉà lÉà ©É³Ò, ~ÉiÉ
V«ÉÉùà »É´ÉÉùà ¾ÖÅ ¦É¶É HùlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {ÉWù {ÉÒSÉÒ ùÉLÉÒ{Éà
©É{Éà Xà´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. ~ÉUÒ H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Hà lÉ©Éà »ÉÉʾ¥É UÉà {Éà? ¾ÖÅ ©ÉÖ»HÖùÉ«ÉÉà,
lÉà XiÉÒ NÉ>. lÉà H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Hà ¾ÖÅ ©ÉÉùÉ ~ÉÊlÉ{Éà ùÉmÉà H¾àlÉÒ ¾lÉÒ Hà +É
»ÉÉʾ¥É W ±ÉÉNÉà Uà, ~ÉiÉ lÉà+Éà ©ÉÉ{ÉlÉÉ {ɾÉàlÉÉÅ. ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà +Éà³LÉ´ÉÉ
±ÉÉNÉÒ ¾lÉÒ. lÉ©ÉÉùÒ SÉÉ±É Xà>{Éà ©É{Éà ±ÉÉN«ÉÖÅ Hà lÉ©Éà »ÉÉʾ¥É W UÉà. lÉàiÉà
{ÉÉ©É ~ÉiÉ ±ÉÒyÉÖÅ ¾ÖlÉÖÅ. Xà«ÉÖÅ {Éà, lÉà ©É{Éà +Éà³LÉÒ {ɾÉàlÉÒ ¶ÉHlÉÒ, +É÷±ÉÉ
»É©É«ÉoÉÒ ÷Äà{É©ÉÉÅ ¥ÉàcÒ ¾lÉÒ.
lÉÉà +É ùÒlÉà HÉ©É{ÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÊù´ÉÉù Uà. HÉ©É{ÉÒ »mÉÒ Uà - ùÊlÉ. +É
ùÊlÉ ¶ÉÖÅ Uà? »ÉŧÉÉàNÉ ÊJ«ÉÉ{Éà ùÊlÉ H¾à Uà. lÉà HÉ©É{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà. ¥É{{Éà ©É³Ò{Éà
´ÉÉù Hùà Uà. +É qÖ¶©É{ÉÉà +à´ÉÉ Uà Hà qàLÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ, ´ÉÉù ~ÉÚùà~ÉÚùÉà Hùà Uà. ~ÉUÒ
±ÉɱÉSÉ lÉà+Éà{ÉÉà ~ÉÖmÉ Uà. V«ÉÉÅ +É ¥ÉyÉÉ {ÉoÉÒ l«ÉÉÅ »ÉŧÉÉàNÉ {ÉoÉÒ. ~ÉUÒ
±ÉÉà±ÉÖ~ÉlÉÉ +à÷±Éà lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ W ù¾à´ÉÖÅ. lÉÚ +{Éà lÉÚ-¥É»É. +É ±ÉÉà±ÉÖ~ÉlÉÉ Uà. +É
~ÉiÉ HÉ©É{ÉÒ ´É¾Ö Uà. HÉà>{ÉÉoÉÒ ±ÉeÉ> HùÒ+à l«ÉÉùà lÉà{ÉÉ PÉù{ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ
»É§«ÉÉà §ÉÒeÉ> X«É Uà. +àH oÉ> X«É Uà. +É ùÒlÉà ¥ÉyÉÉÅ §ÉÒeÉ> X«É Uà.
+àH ©É¾É~ÉÖ°ºÉ LÉɱÉÒ»É ¾Éà«É Uà, ¥ÉyÉÉ{ÉÒ LÉ¥Éù ±Éà´ÉÉ´ÉÉ³É ¾Éà«É Uà.
¡É¥É±É +Ê´ÉvÉ HÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉ **
NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒY ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±Éà Uà Hà>{É »É¥É Ê©É±É Y´Éʾ PÉàùÉ **
+É ¥ÉyÉÉ qàLÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ+à ©É³Ò{Éà +Él©ÉÉ{Éà PÉà«ÉÉàâ Uà.
+Él©ÉÉ +¾ÒÅ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. lÉà ~ÉÒÊelÉ Uà, +É qàLÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ. PÉiÉÉ W
¥ÉÉùÒH qÖ¶©É{ÉoÉÒ ~É{ÉÉùÉà ~Ée«ÉÉà Uà.
~ÉUÒ Uà JÉàyÉ. lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà ʾŻÉÉ, JÉàyÉ +É´Éà l«ÉÉùà ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÒ
§ÉÉ´É{ÉÉ +É´Éà Uà. ʾŻÉÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà ©ÉÉùHÚ÷©ÉÉÅ ©ÉX +É´Éà Uà. l«ÉÉùà W
lɻɱ±ÉÒ ©É³à Uà. +É ¥ÉyÉÉ{ÉÒ H¾É{ÉÒ Uà. lÉà H¾à Uà Hà ©ÉÉù´ÉÉoÉÒ W ¶ÉÉÅÊlÉ
©É³à Uà. ¶ÉÉÅÊlÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùà Uà. +É Hà´ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ Hà NÉɳ ¥ÉÉà±É´ÉÉoÉÒ, Hà
©ÉÉùÒ{Éà ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³à ! ¶ÉùÒù{ÉÒ LÉ¥Éù W {ÉoÉÒ ©É{ÉÖº«É{Éà, ~ÉÚùÒ Ê»É»÷©É {ÉoÉÒ
66

»É©ÉY ¶ÉG«ÉÉà.
+àH ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH ©É²«ÉÉ; lÉà +àH W »É´ÉɱɩÉÉÅ hàù oÉ> NÉ«ÉÉ, ©Éàá
H¾«ÉÖÅ Hà ©É{É ¶ÉÖÅ Uà? G«ÉÉÅ ù¾à Uà? V«ÉÉùà ´ÉÉlÉ ~ÉÚùÒ oÉ> l«ÉÉùà H¾«ÉÖÅ ©É¾ÉùÉW,
Wà ´ÉÉlÉ lÉ©ÉÉà HùÒ ù¾«ÉÉ UÉà, lÉà +É W »ÉÖyÉÒ HÉà>W ʻɱÉà¥É»É©ÉÉÅ {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ
eÄÉ>´Éù A~Éù ~ÉiÉ {ÉWù ùÉLÉÖÅ UÖÅ, SÉɱÉlÉÉ-SÉɱÉlÉÉ HÉà> UÉàHùÒ A~Éù
{ÉWù ùÉLÉà lÉÉà ÷ÉàHÖÅ UÖ. HÉùiÉ Hà +ÉqlÉ ¥É{ÉÒ NÉ> Uà. G«ÉÉùàH £É±ÉlÉÖ©ÉÉÅ
¾Éà{ÉÇ ´ÉNÉÉeà lÉÉà ~ÉiÉ ÷ÉàHÖÅ UÖÅ, ©ÉÉùÖ ~ÉiÉ UÖÅ, ¾ÖÅ H¾ÖÅ UÖÅ Hà ©ÉÉùÒ NÉÉeÒ©ÉÉÅ +É´ÉÒ
¾ùHlÉ Hùà Uà. ±ÉÉ£É ~ÉiÉ ©ÉÉùÖÅ UÖÅ, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÒ +ÉqlÉ ¥É{ÉÒ NÉ> Uà.
ùʾ©É{É ±ÉÉLÉ §É±ÉÒ HùÉà, +ÉäNÉÖiÉÒ +NÉÖiÉ {É X«É**
+É ¥ÉyÉÉÅ lÉÉHÉlÉ´Éù Uà. ´ÉàqÉà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É ´Éàq ´«ÉÉ»ÉY
~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÉ ¶ÉÉàH©ÉÉÅ ùÉà> ù¾«ÉÉ ¾lÉÉÅ. ]Éeà H¾«ÉÖÅ l«ÉÉùà ¾Éàá¶É
+É´«ÉÉà.
JÉàyÉ{ÉÉà ¥Éà÷Éà-+Ê´ÉSÉÉù. +À÷±Éà Hà Ê´ÉSÉÉù {É Hù´ÉÉà, V«ÉÉùà ~ÉiÉ
JÉàyÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà Ê´ÉSÉÉù {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ qàlÉÉà. +Åqù qà´ÉÒ NÉÖiÉÉà{Éà q¥ÉÉ´ÉÒ{Éà
ùÉLÉà Uà. lÉà{ÉÒ ´É¾Ö Uà. §ÉÚ±É H¾à Uà Hà §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉà. +É ´É¾Ú Uà. ±ÉÉà§É{ÉÉà
~ÉÊù´ÉÉù ~ÉiÉ Uà. lÉÞºiÉÉ lÉà{ÉÒ »mÉÒ Uà. ±ÉÉà§ÉoÉÒ ©É{ÉÖº«É ¥ÉyÉÉ ~ÉÉ~É Hùà Uà.
]Úc lÉà{ÉÒ ´É¾Ö Uà. ~ÉÉ~É lÉà{ÉÉà ~ÉÖmÉ Uà.
+»É +»ÉÖù PÉ÷ ©ÉàÅ ¥É»Éà, Hä»Éà ù¾à HÖ¶É±É **
+É ¥ÉÉWÖ HÉà>{ÉÖ ÊSÉÅlÉ{É {ÉoÉÒ. ©É{É{ÉÖÅ {Éà÷´ÉHÇ PÉiÉÖÅ W Uà. ©ÉÉà÷É©ÉÉà÷É {ÉoÉÒ »É©ÉY ¶ÉG«ÉÉ. l«ÉÉùà »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà»É««ÉÉq Hà HÉ¥ÉÚ ©Éàá ¾ä »É¥É Y´É Ê´ÉSÉÉùà **
»Él«É Uà Hà ¥ÉyÉÉÅW Y´ÉÉà ¶ÉälÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ{ÉÉ ¾ÉoÉÉà©ÉÉÅ Uà. LÉà©ÉÉÅoÉÒ
UÖ÷HÉùÉà {ÉoÉÒ ©É³Ò ù¾«ÉÉà. SÉɾà +{ÉSÉɾà lÉà{ÉÉà ¾ÖH©É SÉɱÉÒ ù¾«ÉÉà Uà. +É
+Éqà¶É +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ PÉÖ©Éà Uà. Ê´ÉSÉÉù HùlÉÉ LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà +É´ÉÒ
lÉÉHÉlÉ{ÉÉà ¾ÖH©É SÉɱÉÒ ù¾«ÉÉà Uà. +É HÉàiÉ Uà? »ÉÉʾ¥É ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾à Uà©É{ÉʾŠ+ɾà HÉ±É HùɱÉÉ * Y´É {ÉSÉÉ«Éà Hùà ¥Éà¾É±ÉÉ **
lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É +à Uà +É~ÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ +Åqù +àH +à´ÉÒ »ÉnÉÉ
67

HÉ©É HùÒ ù¾Ò Uà, Wà{ÉÉà ¾ÖH©É +Él©Éqà´É{Éà ©ÉÉ{É´ÉÉà ~Éeà Uà. Xà>+à Hà
+É~ÉiÉÉ {ÉÖH»ÉÉ{É©ÉÉÅ Uà Hà ¶ÉÖÅ? »ÉÉʾ¥É{ÉÒ +É ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ ´ÉW{É Uà Hà
¥ÉyÉÉ +àH +à´ÉÒ ¶ÉälÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ Uà, Wà JÚù Uà. AqɾùiÉ +à Hà
©É{É{ÉÉ qùàH +Éqà¶É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
Wà SÉɾà Uà lÉà HùÉ´Éà Uà. +É ©É{É{ÉÒ ¾HÖ©ÉlÉ PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò Uà. PÉiÉÒ
¥ÉyÉÒ »Éà{ÉÉ Uà. PÉiÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà +É ©É{É{ÉÒ. ©É{É +àH +Éqà¶É +É~Éà Uà.
¥ÉyÉÒ >{qÄÒ«ÉÉà +É +Éqà¶É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hùà Uà. ©É{É{ÉÉ SÉÉù °~É Uà. ©É{É,
¥ÉÖÊyyÉ, ÊSÉnÉ, +{Éà +¾ÅHÉù SÉÉùà«É ©É{É{ÉÉ °~É Uà. +É ¥ÉÖÊyyÉ +Éqà¶É +É~Éà
Uà Hà £±ÉÉiÉÉ{Éà lÉ©ÉÉSÉÉà ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Uà, l«ÉÉùà ¾ÉoÉ, ¶ÉùÒù, +Él©ÉÉ ¥ÉyÉÉ
©É{É{ÉÒ +É[ÉÉ{ÉÖÅ +{ÉÖHùiÉ Hùà Uà. ©É{É{ÉÉÅ Ê©É{ÉÒ»÷ù Uà HÉ©É, JÉàyÉ, ±ÉÉà§É,
©ÉÉà¾, +¾ÅHÉù, qŧÉ. lÉà{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò »Éà{ÉÉ Uà, Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¶ÉÉ»É{É »ÉÅSÉÉʱÉlÉ
oÉÉ«É Uà, +à ùÒlÉà ©É{É{ÉÖÅ ~ÉÚ° {Éà÷´ÉHÇ Uà. Wà A~ÉùoÉÒ »ÉÅqà¶É +É´«ÉÉà lÉà {ÉÒSÉà
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ ~ÉɱÉ{É Hùà Uà. +É ùÒlÉà ©É{É{ÉÉ +Éqà¶É{ÉÉà ¥ÉyÉÉ+à ~ɱÉÉ{É
Hùà Uà. AqɾùiÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÖÊyyÉ+à H¾«ÉÖÅ +É{Éà +É~ÉiÉ{Éà »ÉÉ° {ÉoÉÒ H¾«ÉÖÅ. lÉà{Éà
©ÉÉùÉà. lÉà +Éqà¶É +É~Éà Uà, ¾ÉoÉ ©ÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à W±ÉqÒoÉÒ SÉɱÉà Uà. ~ÉUÒ lÉà
HÉ©É Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É Uà? JÉàyÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ʾŻÉÉ ~ÉiÉ +É´ÉÒ X«É Uà. ʾŻÉÉ
JÉàyÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà. +Ê´ÉSÉÉù lÉà{ÉÉà ~ÉÖmÉ Uà +{Éà PÉÞiÉÉ lÉà{ÉÒ ´É¾Ö Uà. ~ÉÊù´ÉÉù
+à÷±ÉÉà LÉlÉù{ÉÉH Uà. ʾŻÉÉ ùÉiÉÒ H¾à Uà Hà ©ÉX +É´ÉÒ ù¾Ò Uà, ©ÉÉùÉà,
+à÷±ÉÉà +É{ÉÅq +É´Éà Uà Hà Ê´É´ÉàH W {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉà. +Ê´ÉSÉÉù lÉà{ÉÉà ~ÉÖmÉ Uà.
V«ÉÉùà JÉàyÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà ¶ÉÉÅÊlÉ l«ÉÉùà W ©É³à Uà V«ÉÉùà ©ÉÉà Uà. NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ
NÉɳÉà ¥ÉÉà±Éà Uà. ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉHà Uà. »ÉÖHÖ{É ©É³à Uà. +É Hà´ÉÉà »ÉÖHÖ{É Uà Wà
¥ÉÒX{Éà SÉÉà÷ ~ɾÉàáSÉÉe´ÉÉoÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³à Uà ! +É Ê¾Å»ÉÉ JÉàyÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà.
V«ÉÉùà +Ê´ÉSÉÉù ~ÉiÉ +É´ÉÒ X«É Uà, H¶ÉÖÅ W Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ {ÉoÉÒ qàlÉÉà. lÉà H¾à
Uà Hà ±ÉÉN«ÉÉ ù¾Éà. ~ÉUÒ PÉÞiÉÉ +É´ÉÒ X«É Uà. ~ÉÊù´ÉÉù LÉlÉù{ÉÉH Uà.
Xà>+à UÒ+à lÉÉà qùàH ©ÉÉiɻɩÉÉÅ +É SÉÒXà ©É³à Uà. lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà
©É{É{ÉÖÅ {Éà÷´ÉHÇ PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ Uà. +É ùÒlÉà lÉà{ÉÉà ©ÉÅmÉÒ ±ÉÉà§É Uà. V«ÉÉùà yÉ{É{ÉÒ
+ÉHÉÅKÉÉ ¾Éà«É Uà, ¥ÉÖÊyyÉ ±ÉÉà§É{Éà +É[ÉÉ +É~Éà Uà. Cc ! ±ÉÉà§É CcÒ X«É
Uà. lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà -lÉÞºiÉÉ. lÉà ~ÉiÉ C§ÉÒ oÉ> X«É Uà. +{Éà H¾à Uà-¾É«É
~Éä»ÉÉ ! lÉÞºiÉÉ ¾Éà«É l«ÉÉùà ¶ÉÉÅlÉÒ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ. lÉà{ÉÉà ¥Éà÷Éà Uà-~ÉÉ~É
68

~ÉÖmÉ ~ÉiÉ LÉlÉù{ÉÉH Uà. lÉà ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà G«ÉÉùà«É Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ {ÉoÉÒ qàlÉÉà. lÉà
~ÉÉ~É W HùɴɶÉà. +É +ÉLÉÒ ©É{É{ÉÒ £ÉàW Uà. +Él©É qà´É +É{ÉÖÅ ~ÉÚ° ~ÉɱÉ{É
Hùà Uà. +É ùÒlÉà HÉ©Éqà´É Uà. V«ÉÉùà ©É{É SÉɾà Uà l«ÉÉùà Y´É{Éà A±É]É´ÉÒ ùÉLÉà
Uà. V«ÉÉùà HÉ©É +É´Éà Uà l«ÉÉùà ¥ÉÖÊyyÉ lÉà´ÉÒ oÉ> X«É Uà. ʴɺɫÉ-Ê´ÉHÉùÉà{ÉÒ
lÉù£ y«ÉÉ{É oÉ> X«É Uà. HÉ©É{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà-ùlÉÒ. ùÊlÉ ÊJ«ÉÉ »ÉŧÉÉàNÉ
ÊJ«ÉÉ{Éà H¾à Uà. lÉà{ÉÉà +ÉLÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù PÉiÉÉà W LÉlÉù{ÉÉH Uà. +É ¥ÉyÉÉ
©É³Ò{Éà Y´É{Éà PÉàùÒ ùÉL«ÉÉà Uà.
>{É »É¥É Ê©É±É Y´Éʾ PÉàùÉ * Ê¥É{ÉÉ ~ÉÊùSÉ«É §É«ÉÉ «É©É HÉ SÉàùÉ **
~ÉUÒ ©ÉÉྩÉÉྠ»É±É ´«ÉÉÊyÉ{É HÉà ©ÉÚ±É* lÉÉlÉà A~ÉWlÉ ¥É¾Ö Ê´ÉÊyÉ »ÉÚ±ÉÉ **
+É ©ÉÉྠ¶ÉÖÅ Uà ? V«ÉÉùà ©ÉÉiɻɩÉÉÅ ©ÉÉྠ+É´Éà Uà l«ÉÉùà +{ÉoÉÇ
HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ©ÉÉà¾{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà, +ÉLÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù Uà. lÉà{ÉÒ ´É¾Ö Uàà±ÉÉà±ÉÖ~ÉlÉÉ, ~ÉÖmÉ Uà-+[ÉÉ{ÉlÉÉ, ©ÉÉྠ+É´Éà l«ÉÉùà +à´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà Hà +É ¥ÉyÉÖÅ
W ©ÉÉ° Uà. ©ÉÉà¾, PÉiÉÒ SÉÒXà {ÉÉà ¾Éà«É Uà. ʥɱÉHÖ±É ©É{É +àH÷Ò´É oÉ> X«É
Uà. Wà ~ÉiÉ q³{ÉÒ »ÉùHÉù, ¾ÖHÖ©ÉlÉ lÉà{ÉÒ W SÉɱÉà Uà. ©ÉÖÊLÉ«ÉÉ Wà +Éqà¶É
+É~Éà Uà, ±ÉÉNÉÖ oÉÉ«É Uà. ©É{É Wà +Éqà¶É +É~Éà Uà, ±ÉÉNÉÖ oÉÉ«É Uà. ùÉKÉ»É{ÉÒ
»Éà{ÉÉ ¾Éà«É lÉà lÉÉà LÉlÉù{ÉÉH W ¾Éà«É {Éà. lÉà ~ÉiÉ LÉùÉ¥É W ¾Éà«É {Éà, +É
©É{ÉÖº«É{ÉÒ +Åqù ù¾à Uà, +{Éà HÉ©É Hùà Uà, +É ¥ÉyÉÉ ¶ÉÊHlɶÉÉ³Ò Uà.
+àHoÉÒ ¥ÉhHù +àH Uà. +Él©Éqà´É +É[ÉÉ ~ÉɱÉ{É{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÉy«É Uà. ¾´Éà
»É´ÉÉ±É Ac«ÉÉà Hà Hà©É HùÒ ù¾«ÉÉà Uà? ¶ÉÖÅ +É ¥ÉyÉÉÅ lÉà{ÉÉoÉÒ lÉÉHÉlÉ´Éù Uà
¶ÉÖÅ? {ÉÉ, {ÉoÉÒ. +[ÉÉ{É{ÉÉ HÉùiÉà. +[ÉÉ{É +à Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ©É{É »É©ÉY
±ÉÒyÉÖÅ Uà, ¥ÉÖÊyyÉ »É©ÉY ±ÉÒyÉÒ Uà. +à÷±Éà ©É{É {ÉSÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà. ©É{É{ÉÖÅ
¾ÊoÉ«ÉÉù +[ÉÉ{É Uà. LÉ¥Éù {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ Hà HÉàiÉ HùÒ ù¾«ÉÖÅ Uà. +[ÉÉ{ÉoÉÒ
¥ÉyÉÖÅ oÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà. ~ÉùÅlÉÖ HÉà{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ oÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà? +Él©ÉÉ{ÉÒ.
+Él©Éqà´É +{ÉÖHùiÉ {ÉÉ Hùà lÉÉà H¶ÉÖÅ W {É oÉ> ¶ÉHà. »ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÖÅ Hà+É~ÉÉ HÉà +É~ÉÉ ¾Ò ¥ÉÅy«ÉÉà **
69

+É PÉiÉÉ »ÉlÉHÇ H«ÉÉàâ Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉoÉÒ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±É Uà.
Wä»Éà »´ÉÉ{É HÉÆSÉ ©ÉÅÊq±É ©ÉÉÅ, §Éù©ÉlÉ §ÉÚÆÊH ~Éù«ÉÉà **
Wà ùÒlÉà HÉSÉ{ÉÉ ©É¾à±É©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ ´ÉɳÉà HÚlÉùÉà +ùÒ»ÉÉ©ÉÉÅ Xà>{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É{Éà ¥ÉÒXà HÚlÉùÉà »É©ÉY{Éà §ÉÚÅHlÉÉ, §ÉÚÅHlÉÉ ©ÉùÒ X«É
Uà. »ÉÉSÉÖÅ +à Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉùUÉ>{Éà ¥ÉÒXà HÚlÉùÉà »É©ÉY ±ÉÒyÉÉ.
Wä»Éà {Éɾù HÚ~É ©Éàá; +~É{ÉÒ ¡ÉÊlÉ©É qàLÉ ~Éù«ÉÉà **
Wà©É ʻɞ HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉeUÉ«ÉÉ{Éà Xà>{Éà NÉWÇ{ÉÉ HùÒ, lÉà{ÉÉà
+´ÉÉW HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉy´ÉÊ{ÉlÉ oÉ>{Éà ~ÉÉUÉà +É´«ÉÉà. lÉà{Éà HÉà>+à {ÉoÉÒ
©ÉÉ«ÉÉàâ, ~ÉiÉ lÉà HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÒXà ʻɞ »É©ÉY{Éà HÚqÒ ~Ée«ÉÉà. +à÷±Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
lÉÉHÉlÉoÉÒ +[ÉÉ{É{ÉÉ HÉùiÉà ©ÉÉ«ÉÉàâ NÉ«ÉÉà. lÉà ùÒlÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¥ÉÅyÉ{É©ÉÉÅ
{ÉÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +[ÉÉ{É´É¶É +Él©Éqà´É »´É«ÉÅ{ÉÒ CXÇ ±ÉNÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉà Uà.
+Él©ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ H¾«ÉÅ Uà Hà +Él©ÉÉ{ÉÉà {ÉÉ¶É {ÉoÉÒ oÉlÉÉà,
+Wù, +©Éù Uà. ´ÉÉ»ÉÖqà´É HÞºiÉ+à V«ÉÉùà H¾«ÉÖÅ Hà ©Éàá +É NÉÒlÉÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶É
~ɾà±ÉÉ »ÉÚ«ÉÇ{Éà +É~ÉÒ SÉÖG«ÉÉà UÖÅ l«ÉÉùà +WÖÇ{Éà H¾«ÉÖÅ Hà lÉ©ÉÉà lÉÉà +É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ
UÉà +{Éà »ÉÚ«ÉÇ lÉÉà ~ÉÖùÉlÉ{É HɳoÉÒ Uà, ~ÉUÒ +É Hà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÅ§É´É Uà? l«ÉÉùà
´ÉÉ»ÉÖqà´Éà H¾«ÉÖÅ Hà ©ÉÉùÉ +{Éà lÉÉùÉlÉÉà PÉiÉÉÅ W{©É oÉ> NÉ«ÉÉ Uà, ~ÉiÉ +ÅlÉù
+à Uà Hà ©É{Éà ¥ÉyÉÖ «ÉÉq Uà, +{Éà lÉ{Éà H¶ÉÖÅ «ÉÉq {ÉoÉÒ. +à÷±Éà +Él©ÉÉ+à PÉiÉÉ
¶ÉùÒùÉà yÉÉùiÉ H«ÉÉÇ {Éà UÚ÷«ÉÉ.
+ÉÊLÉù «É¾ lÉ{É LÉÉH ʩɱÉàNÉÉ, H¾ÉÆ Ê£ùlÉ ©ÉNÉ°ùÒ ©ÉàÅ**
+É ~ÉiÉ UÚ÷Ò W¶Éà. +É ~ÉÚùà ~ÉÖ° »ÉÉSÉÖÅ Uà, UlÉÉÅ lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ Hà´ÉÖÅ
+[ÉÉ{É Uà Hà »ÉÉSÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ ù¾«ÉÉ UÒ+à. HÉùiÉ Hà ©ÉÉྠ+É´ÉÒ X«É Uà, {Éà
»ÉÉSÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà. ©ÉÉà¾{ÉÉÅ HÉùiÉà +Él©ÉÉ ~ÉiÉ ©ÉÉùÖÅ-©ÉÉùÖÅ H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ,
©ÉÉà¾{ÉÉ HÉùiÉà ~ÉÉ~É Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. +É +Él©ÉÉ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É {ÉoÉÒ. +à÷±Éà Hà
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ ´ÉNÉù {ÉÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +Él©ÉÉ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É {ÉoÉÒ ©É³lÉÉà.
HÉà>{Éà ~ÉiÉ XiÉ´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É HùÒ+à lÉÉà ¥Éà ùÒlÉoÉÒ +àH lÉÉà
¶ÉùÒù{ÉÉà {ÉÉH {ÉH¶ÉÉà Hà´ÉÉà Uà lÉà +{Éà ¥ÉÒXà »´É§ÉÉ´ÉoÉÒ. {ÉÉH, +ÉÅLÉÉà
Xà>{Éà +Éà³LÉÒ+à UÒ+à Wà «ÉÉq ùÉL«ÉÖÅ Hà lÉà{ÉÖÅ °~É +É´ÉÖÅ Uà. ¥ÉÒWÖ
70

»´É§ÉÉ´ÉoÉÒ Xi«ÉÖÅ Hà Hà´ÉÉ Uà. ~ÉÚU´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà £±ÉÉiÉÉ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É
Hà´ÉÉà Uà? H©ÉÇ HÉ©ÉoÉÒ Hà´ÉÉ Uà? +à´ÉÖÅ ~ÉÚU´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, H¾à Uà Hà »ÉÉùÉà Uà,
qNÉÉà {ÉoÉÒ HùlÉÉà, ~Éù©ÉÉoÉÔ Uà, qÖ:LÉ ~ÉÒeÉ {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉà »ÉÉùÉà
Uà. +Él©ÉÉ{Éà ~ÉiÉ Xà<+à. +Él©ÉÉ G«ÉÉÅ Uà? »´É§ÉÉ´É ~ÉiÉ Xà<+à UÒ+à,
hÉÅSÉÉà lÉÉà Ê{É©Édz Uà. lÉà »mÉÒ {ÉoÉÒ, +{Éà ~ÉÖ°ºÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, ~ÉÉÆSÉ §ÉÉäÊlÉH
lÉl´É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, +à÷±Éà Hà ´ÉÉ«ÉÖ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, +ÊN{É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ,
~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉà +Å¶É Uà. PÉiÉÒ Ê{É©Édz Uà. lÉà {ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ Hà ©ÉÉà÷Ò ~ÉiÉ
{ÉoÉÒ. +Wù, +©Éù Uà. lÉàà{ÉÉà hÉÅSÉÉà ~ÉiÉ Ê{ÉùɳÉà Uà. G«ÉÉùà«É +ÉàUÒ {ÉoÉÒ
oÉlÉÒ Hà {ÉoÉÒ ´ÉyÉlÉÒ, G«ÉÉùà«É lÉà{ÉÉà {ÉÉ¶É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉà. ©ÉW¥ÉÚlÉ Uà.
Ê{Él«É Uà, lÉà{ÉÖÅ ¥É¾Éù{ÉÖÅ »´É°~É PÉiÉÖÅ XàùqÉù Uà. ¥É{ÉÉ´É÷ ©ÉW¥ÉÚlÉ Uà.
lÉl´ÉÉàoÉÒ ~Éùà Uà. V«ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉl´É Uà, l«ÉÉÅ Ê´É{ÉÉ¶É Uà. ~ÉÞo´ÉÒ{ÉÉà Ê´É{ÉɶÉ
~ÉÉiÉÒ Hùà Uà, ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É +ÊN{É Hùà Uà, +ÊN{É{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É ¾´ÉÉ Hùà
Uà, +{Éà ¾´ÉÉ{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É +ÉHÉ¶É HùÒ qà Uà. ~ÉiÉ +Él©ÉÉ lÉà{ÉÉoÉÒ ~Éùà Uà.
¾´Éà +Él©ÉÉ{ÉÉ NÉÖiÉ Xà>+à. Wà{Éà +Él©Éqà´É H¾Ò+à UÒ+à lÉà HÉà> ùÉKÉ»É
{ÉoÉÒ. lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ [ÉÉ{É Uà, Ê´ÉSÉÉù Uà, qÉàºÉ {ÉoÉÒ, JÉàyÉ {ÉoÉÒ, ±ÉÉà§É {ÉoÉÒ,
ʾŻÉÉ {ÉoÉÒ, Ê´ÉHÉù {ÉoÉÒ. Ê´É´ÉàH Uà, +É{ÉÅq Uà, ¶ÉÒ±É Uà, »ÉÅlÉÉàºÉ Uà. ¥ÉyÉÉÅ
W »ÉqÃNÉÖiÉÉàoÉÒ ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Uà. ÙÉ©ÉÉ«ÉiÉ H¾à Uà>·´Éù +Å¶É Y´É +Ê´É{ÉɶÉÒ * SÉàlÉ{É +©É±É »É¾W »ÉÖLÉùÉ»ÉÒ *
»ÉÉà ©ÉÉ«ÉÉ ¥É»É §É«ÉÉà NÉÖ»ÉÉ> * ¥ÉÅy«ÉÉà HÒù ©ÉùH÷ HÒ {ÉÉ> **
lÉà +{ÉÉʸÉlÉ Uà. lÉà{Éà HÉà>{ÉÉ »É¾ÉùÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. +à÷±Éà Hà
¥É¾Éù{ÉÉ »ÉÅ»ÉÉyÉ{ÉÉà A~Éù Ê{ɧÉÇù {ÉoÉÒ. ¶ÉùÒù lÉÉà Ê{ɧÉÇù Uà. ~ÉÉiÉÒ {ÉÉ
©É³à lÉÉà {ɺ÷ oÉ> X«É, ¾´ÉÉ {ÉÉ ©É³à lÉÉà »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É. ~ÉiÉ
+Él©ÉÉ{Éà +É »É©»É«ÉÉ+Éà {ÉoÉÒ. PÉiÉÒ +É{ÉÅq©É«ÉÒ Uà, +Ê´É{ÉɶÉÒ Uà.
+É Uà lÉà{ÉÉà »´É§ÉÉ´É, +É Uà lÉà{ÉÒ ¡É´ÉÞlÉÒ. PÉiÉÒ ¶ÉÒ±É Uà +Él©ÉÉ. ~ÉiÉ
G«ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ> NÉ> Uà? QùàH©ÉÉÅ Wà ~ÉiÉ qàLÉÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà, +{ÉÉl©É qàLÉÉ>
ù¾«ÉÖÅ Uà, ©É{É{ÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù qàLÉÉ> ù¾«ÉÉà Uà. Wà ~ÉiÉ qàLÉÉ«É Uà, +Él©ÉÉ
{ÉoÉÒ. Wà´ÉÖÅ H©ÉÇ ©É{ÉÖº«É HùÒ ù¾«ÉÉ Uà, lÉà{Éà +Él©ÉÉ {ÉÉ H¾Ò ¶ÉHÉ«É.
71

¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ WÖ+Éà, ±ÉÉà§É Uà, +¾ÅHÉù Uà, PÉÞiÉÉ Uà. +Él©ÉÉ G«ÉÉÅ NÉ> Uà? +É
+Él©ÉÉ Uà ¶ÉÖÅ? +É +Él©ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉUÒ Ê{É©Édz {ÉÉ H¾à´ÉÉ«É. lÉà PÉiÉÒ W
¥ÉÖùÒ ùÒlÉà WHeà±ÉÒ Uà. qàLÉÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà, lÉà ©É{É qàLÉÉ> ù¾«ÉÖÅ Uà, qÉàºÉ qàLÉÉ>
ù¾«ÉÉ Uà, JÚù ~ÉÊù´ÉÉù qàLÉÉ> ù¾«ÉÉà Uà. +Él©Éqà´É NÉÖ©É oÉ> NÉ«ÉÉà Uà. +à÷±Éà
W +Él©É »ÉÉKÉÉlHÉù{ÉÒ W°ùlÉ Uà. ¥ÉyÉÉÅ W H¾à Uà Hà +Él©ÉÉ{Éà XiÉÉà.
PÉiÉÒW Ê´É÷Å¥É{ÉÉ Uà Hà lÉà{ÉÉoÉÒ Ê´ÉSÉÉù HùÒ ù¾«ÉÉ Uà +{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ
~ÉelÉÒ. +Él©ÉÉ{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³Ò »ÉnÉÉ lÉà{Éà Ê{ÉH³´ÉÉ {ÉoÉÒ qàlÉÒ,
»É©ÉW´ÉÉ {ÉoÉÒ qàlÉÒ.
¥É¾Ö ¥ÉÅyÉ{É »Éà ¥ÉÉÅÊyÉ«ÉÉ, +àH Ê´ÉSÉÉùÉ Y´É *
Y´É Ê´ÉSÉÉùÉ H«ÉÉ Hùà, Xà {É UÖeÉ´Éà ~ÉÒ´É **
+É ~ÉÖ°Å +Él©ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ{É Uà¡É¥É±É +Ê´ÉvÉ HÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉ **
+É +Ê´ÉvÉ{ÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù Uà. NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒY ~ÉiÉ H¾Ò ù¾«ÉÉ UàWe SÉàlÉ{É ¾ä OÉÅoÉ ~Ée NÉ«ÉÒ * «ÉvÊ~É Ê©Éo«ÉÉ UÚ÷lÉ HÊc{ÉÉ> **
+É ¶É¥q »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà G«ÉÉÅH WHe{É©ÉÉÅ Uà +Él©ÉÉ.
~ÉÉù ±ÉNÉ{É HÉà ¾ù HÉà> SÉɾà* Ê¥É{É »ÉlÉNÉÖ° HÉà< ~ÉÉù {É ~ÉÉ´Éä **
~ÉiÉ NÉÖ°{ÉÒ +à÷±ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ Uà Hà ¥Éq±ÉÒ qà¶Éà. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉà ]ÚcÉà yÉ©ÉÇ
Uà. ©Éàá lÉ©ÉÉà{Éà U³, H~É÷ Ê´ÉNÉàùàoÉÒ «ÉÖHlÉ ©É{É{ÉÉ NÉÅqÉ yÉ©ÉÇoÉÒ UÉàeÉ´ÉÒ{Éà
¥Éq±ÉÒ qÒyÉÉ. ©ÉyÉÖ©É«É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ. {ɾÒÅ lÉÉà ~ɾà±ÉÉ ©É{É{ÉÒ ¾ÖHÖ©ÉlÉ ¾lÉÒ.
PÉiÉÉ+à W{©ÉÉà{ÉÒ lÉ~É»«ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ {É ¥Éq±ÉÒ ¶ÉHÉ«É, +É÷±ÉÉÅ ¶ÉÖyyÉ {É oÉ>
¶ÉHÉ«É. l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà«É¾ »É¥É »ÉÉʾ¥É lÉÖ©¾ÒÅ HÒ{ÉÉ * ¥Éù{ÉÉ ©Éäå oÉÉ ~Éù©É ©É±ÉÒ{ÉÉ **
+É ¥ÉyÉÖÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ«ÉÖÅ? {ÉÉ©É{ÉÉ ~ÉUÒ lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ¥ÉÒY
lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ NÉ>. Wà{Éà HÉ©É, JÉàyÉ Ê´ÉNÉààùà NÉÅqÒ lÉÉHÉlÉÉàoÉÒ «ÉÖyyÉ H«ÉÖÇÈ.
~ɾà±ÉÉ lÉà{ÉÒ ~ÉÖùÒ £ÉäW {Éà »É©ÉY+à.
¡ÉoÉ©É HÉ©É yÉ{ÉÖºÉ Hù ±ÉÒ{¾àá* ~ÉÉÆSÉ ¥ÉÉ{É »ÉÉà lÉÉ»ÉÅNÉ SÉÒ{¾àá **
©ÉÉà¾{É ´É¶ÉÒHùiÉ ASÉÉ÷É * ¥ÉÉ{É ±ÉNÉlÉ PÉù §ÉÚ±Éà ¥ÉÉ÷É **
QÚº÷ HÉ©É Aù ¡ÉNÉ÷à +É> * [ÉÉ{É Ê´ÉSÉÉù ʥɻÉÊù »É¥É X> **
FlÉÖ ´É»ÉÅlÉ ÊmÉ«É »Éä{É Ê»ÉÅNÉÉùÉ * Hʾ {É HÉ©É HÒ »Éà{É +~ÉÉùÉ **
72

»ÉÉà±É¾ ¸ÉÒÅNÉÉù qàLÉÒ ©É{É ©ÉÉ{ÉÒ * Ê{ÉùLÉlÉ +ÅNÉ +ÅNÉ HÒ ´ÉÉiÉÒ **
+à»ÉÒ Ê{ÉùLÉÒ HÉ±É HÒ »Éà{ÉÉ * »ÉÖù {Éù ©ÉÖÊ{É Aù yÉùlÉ {É SÉä{ÉÉ **
HÉ©É{ÉÉ ~ÉÉÆSÉ ¥ÉÉiÉ Uà - ©ÉÉùiÉ, ©ÉùiÉ, ©ÉÉà¾{É, ´É¶ÉÒHùiÉ +{Éà
ASSÉÉ÷{É. +É ~ÉÉÅSÉ ¥ÉÉiÉÉàoÉÒ HÉ©Éà ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ©ÉÊlÉ ©ÉÉùÒ Uà. ¶ÉÖÅ qà´ÉlÉÉ Hà ¶ÉÖÅ
©É{ÉÖº«É, Hà ¶ÉÖÅ FʺÉ-©ÉÖÊ{É, ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ SÉà{É HÉ©Éà UÒ{É´ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ Uà. lÉà{ÉÉ
¥ÉÉiÉÉàoÉÒ PÉÉ«É±É oÉ>{Éà ¥ÉyÉÉ ¥Éà¾É±É PÉÖ©ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà.
«É¾ HÉ©É +ÊlÉ ¡ÉSÉie ¾ä, ¾Éà«É Al~É{É ÊlÉ«É +ÅNÉ *
»Éä{É SÉä{É +ÊlÉ¾Ò ¥Éhà, SÉhà HÉ©É ùÊlÉ »ÉÅNÉ **
lÉ{É ©É{É +Ê»oÉù {É ù¾à, HÉ©É ¥ÉÉ{É Aù »ÉÉ±É *
+àH ¥ÉÉiÉ »Éà »É¥É ÊH«Éà, »ÉÖù {Éù ©ÉÖÊ{É Ê´É¾É±É **
+É HÉ©É PÉiÉÖÅ ¡É¥É±É Uà, Wà lÉ~É»´ÉÒ+Éà{ÉÖÅ lÉ~É {ÉoÉÒ ù¾à´ÉÉ qàlÉÖÅ.
+É HÉ©É »mÉÒ{ÉÉ »ÉÅNÉoÉÒ Al~É{É oÉÉ«É Uà. qà´ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
´É¶É©ÉÉÅ ùÉLÉà Uà. ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ ¡É©ÉÉiÉ ©É³à Uàö
SɱÉä HÉ©É «É¾ »É¥Éä ~ɱÉÉ{Éà * ©É¾É°qÄ HÒ HùlÉ {É HÉ{Éà **
©É¾É°qÄ ~É¾Æ X{ÉÒ * ©ÉÉù«ÉÉà ~ÉÖ¾Ö~É ¥ÉÉ{É ¶Éù lÉÉ{ÉÒ **
qàÊLÉ HÉÊ©É{ÉÒ ©ÉÉà¾à qà´ÉÉ * ~ÉÖ¾Ö~É ¥ÉÉ{É HÉà HÖU ±É¾«ÉÉà {É §Éà´ÉÉ **
UÉÅÊe y«ÉÉ{É yÉÉ«Éà ÊmÉ~ÉÖùÉùÒ * »É©ÉÖ]à W¥ÉʾŠ~Éùà WÖ¾ÉùÒ **
©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ+Éà{ÉÒ LÉ¥Éù ±ÉÒyÉÒ Uà +ÉiÉà, ©É¾É°qÄ{Éà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ
UÉàe¬ÉÅ. ©ÉÉàʾ{ÉÒ °~Éà ©ÉÉàʾlÉ HùÒ ±ÉÒyÉÉ, +É{Éà ©ÉÉ©ÉÖ±ÉÒ {ÉÉ »É©ÉW´ÉÖÅ.
lÉ¥É ùÊlÉ qàLÉ qÒ{É ´¾ä NÉ«ÉC * Ê´É{ÉlÉÒ HùlÉ Ê´ÉºÉ«É lÉ{É §É«ÉC **
W¥É ùÊlÉ qàÊLÉ qÒ{É ´¾ä NÉ«ÉC * Ê´É{ÉlÉÒ HùÒ lÉ¥É ±ÉÊLÉ ~ÉÉ> **
»ÉÞʺ÷ {É ¾Éà«É {É SɱÉä »ÉÅ»ÉÉùÉ * ©É¾É°qÄ lÉÖ©É Hù¾Ö Ê´ÉSÉÉùÉ **
W¥É Ê¶É´É qàLÉ q«ÉÉ ©É{É ±ÉÉ´ÉÉ * lÉÉ qÖ:LÉ ©Éà÷{É ©É{É©Éàá +É´ÉÉ **
lÉ¥É ÊlÉ«É XÊ{É ¥É¾ÖÊù Ê{É©ÉÇ«ÉC * +ÅNɾÒ{É »ÉÉà +ÊlÉ ¥É汃 §É«ÉC **

Ê¶É´É ~ÉÖùÉiÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ HoÉÉ +É´Éà Uà lÉÉà¥É¾ÖùÒ HÉ©É SɱÉà »É©ÉÖ¾É> * lÉàÊlÉ»É JÉàe ÊH«Éà ´É榃 HÉà> **
HÉ©É ¥ÉÉ{É ¶Éù yÉÊù ±ÉÒ{¾É * YlÉ{É SɱÉà »ÉÉà +É«ÉÖ ´É榃 HÒ{¾É**
73

>{qÄ»Éà{É W¥É NÉ«ÉÒ »É¥É ¾ÉùÒ * >{qÄ ¾Ö HÒ NÉ> ¥ÉÖÊyyÉ ©ÉÊlÉ ©ÉÉùÒ **
W¥ÉʾŠ>{qÄ HÉ©É ´É¶É §É«ÉC * NÉÉälÉ©É{ÉÉùÒ U±É{É lÉ¥É NÉ«ÉC**
W¥É lÉà ÊSÉnÉ ©Éà ÊSÉlÉ«Éà ~ÉÉ~ÉÚ* »É¾à AOÉ NÉÉälÉ©É HÉ ¶ÉÉ~ÉÚ **
»É¾»mÉ §ÉNÉ lÉÉH¾Æ §É«ÉC * HÉ©É ¥ÉÉ{É Hù £±É «É¾ c«ÉC**
HÉ©É SÉÅqÄ ~Éù ÊSÉlÉ´Éà W¥É¾ÒÅ * X> ¾ùà NÉÖ°~Él{ÉÒ lɥɾÒÅ **
+É HÉ©Éà lÉàáÊmÉ»É HùÉàe qà´ÉlÉÉ+Éà{Éà ~ÉiÉ ´É¶É©ÉÉÅ Hùà±ÉÉ Uà.
lÉà+Éà{ÉÉ ùÉX{Éà W ±É>+à. ùÉKÉ»ÉÉàoÉÒ «ÉÖyyÉ©ÉÉÅ ¾ÉùÒ NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ >{qÄ{ÉÖÅ
Êq©ÉÉNÉ LÉùÉ¥É oÉ> NÉ«ÉÖÅ +{Éà NÉÉälÉ©É FʺÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ +¾±«ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
~ɾÉàáSÉÒ NÉ«ÉÉ. Xà«ÉÖÅ{Éà qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÉ ùÉX{ÉÒ +É´ÉÒ ¾É±ÉlÉ Uà. ~ÉUÒ
»ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ¶ÉÖÅ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÒ ! +Éq©ÉÒ ¶ÉÖÅ, ¥ÉÒX qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ ¶ÉÖÅ
´ÉÉlÉ Hù´ÉÒ! qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÉÅ ùÉX {ÉÉ +É´ÉÉ ¾É±É Uà Hà ~ÉùÉ> »mÉÒ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
~ɾÉàáSÉÒ NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ! NÉÉälÉ©É FʺÉ+à ¸ÉÉ~É +É~ÉÒ qÒyÉÉà, Hà
X+Éà ¾XùÉà UÒqÄÉà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ oÉÉ«É. lÉà©É{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¾XùÉà UÒqÄÉà oÉ<
NÉ«ÉÉ ~ÉNÉ©ÉÉÅ, ¾ÉoÉ©ÉÉÅ, ©ÉÉàá ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÒ WN«ÉÉ+à, V«ÉÉùà SÉÅqÄ©ÉÉÅ A~Éù HÉ©É{ÉÒ
{ÉWù ~ÉeÒ NÉ> l«ÉÉùà lÉà NÉÖ° ~Él{ÉÒ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÒ NÉ«ÉÉ. »ÉÉʾ¥É H¾à Uà
Hà+à»ÉÉà +»ÉÖù PÉ÷©Éàá ¥É»Éà, »ÉÖ{ɾÖÅ ¾Éà yÉ©ÉÇqÉ»É **
PÉ÷ ~ÉÊùSÉ«É X{Éà Ê¥É{ÉÉ, »É¥ÉHÉ §É«ÉÉ Ê´É{ÉÉ¶É **
LÉ{É ©É{É ±ÉVX {ÉÉ ù¾ä, HÉ©É ¥ÉÉiÉ Aù »ÉÉ±É **
+àH HÉ©É »É¥É ¥ÉÊ»É ÊH«Éà, »ÉÖù {Éù ©ÉÖÊ{É Ê´É¾É±É **
+É ùÒlÉà +É HÉ©É PÉiÉÖÅ LÉlÉù{ÉÉH Uà. lÉà{ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +àH
~ÉÊù´ÉÉù Uà. HÉ©É{ÉÒ »mÉÒ Uà-ùÊlÉ, ~ÉÖmÉ Uà-±ÉɱÉSÉ +{Éà ¥ÉÅyÉÖ Uà±ÉÉà±ÉÖ~ÉlÉÉ. +É ¥ÉyÉÉÅW LÉùÉ¥É HÉ©É Hù´ÉÉ´ÉÉ³É Uà. PÉiÉÉW ¥ÉÖùÉ Uà +É
¥ÉyÉÉÅWlÉÉà +ÉNɳ H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà¸ÉÞÅNÉÒ F漃 Xà ´É{É ©É¾Æ X«Éà * H{q©ÉÚ±É LÉ{ÉÒ ¥É{É £±É LÉÉ«Éà **
+À»É{É [ÉÉ{É y«ÉÉ{É ©É{É yÉù> * »ÉÉàA HÉ©É ´ÉÊ»É Ê£ùÊ£ù ~Éù> **
74

¸ÉÞÅNÉÒ FʺÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù{Éà »ÉÖHÉ´ÉÒ ±ÉÉHeÒ »É©ÉÉ{É HùÒ ±ÉÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
lÉà+Éà ¥ÉyÉÉoÉÒ qÚù WÅNɱɩÉÉÅ +àH NÉ֣ɩÉÉÅ ù¾àlÉÉ ¾lÉÉÅ. lÉà+Éà{Éà ~ÉiÉ +àH
´ÉණÉÉ+à ´É¶É©ÉÉÅ HùÒ ±ÉÒyÉÉ +{Éà mÉiÉ UÉàHùÉ{ÉÉ ¥ÉÉ~É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ. V«ÉÉùà
¾Éàá¶É©ÉÉÅ +É´«ÉÉ l«ÉÉùà £ùÒ ¥ÉyÉÖÅ UÉàeÒ{Éà WÅNɱɩÉÉÅ WlÉÉ ù¾«ÉÉ.
V«ÉÉùà HÉ©É ©É{ÉÖº«É A~Éù »É´ÉÉù oÉ> X«É Uà l«ÉÉùà lÉà{Éà H¶ÉÉàW
¾Éà¶É {ÉoÉÒ ù¾à´ÉÉ qàlÉÉà. HÉ©ÉÉlÉÖù oÉ>{Éà ©É{ÉÖº«É ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ +{ÉoÉÇ HÉ«ÉÇ
~ÉiÉ HùÒ {ÉÉLÉà Uà.
HÉ©É ´É榃 §É«Éà ùÉ´ÉiÉ ùÉC * ¾ùiÉ »ÉÒlÉÉ ÊH«ÉÉ {ÉÉ¶É A~ÉÉC**
¥Éeû ¥Éeû mÉÉ{ÉÒ WNÉ ©É¾Æ §É«ÉC * HÉ©É mÉÉ»É »É¥É{É H¾Æ ¾«ÉC**
ùÉ´ÉiÉ ©ÉÉà÷Éà [ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÉà, SÉÉùà ´Éàq{ÉÖÅ [ÉÉ{É ùÉLÉlÉÉà ¾lÉÉà. ~ÉiÉ
HÉ©É{Éà {É YlÉÒ ¶ÉG«ÉÉà +{Éà »ÉÒlÉÉY{ÉÖÅ ¾ùiÉ H«ÉÇÖÅ.
{ÉÉùq +ÉÊq ~ÉÅSÉ ¶ÉùlÉÉ{ÉÒ * +Éäù +{ÉàH Wà ʾ {Éù [ÉÉ{ÉÒ **
HÉ©É ¥ÉÉiÉ W¥É q¶ÉùoÉ ±ÉÉNÉà * ùÉ©É UÖ÷à lÉ¥É ¡ÉÉiÉä l«ÉÉùà **
HÉ©É ¥É±ÉÒ +ÊlÉ ¥É±É¥ÉÅeÉ * X»ÉÖ ¥ÉÉiÉ ù¾à Ê´ÉH±É ¦É©¾ÅeÉ **
{ÉÉùq Wà´ÉÉ [ÉÉ{ÉÒ {Éà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ UÉàe¬É. HÉ©É +ÉLÉÉ ¦É©¾Éie{Éà
´«ÉÉHÖ±É ùÉLÉà Uà. Ê´ÉSÉÉùÉà Hà Hà÷±ÉÉ ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ ©É¾ÉùÊoÉ+Éà{Éà {ÉSÉÉ´«ÉÉÅ Uà
HÉ©Éà. ¾´Éà JÉàyÉ{ÉÒ lÉù£ SÉÉʱÉ+à. +É©ÉlÉÉà HÉ©É{ÉÉà XàeÒ«ÉÉà §ÉÉ> Uà-JÉàyÉ.
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà HàHÉ©É lÉà +ÊyÉH JÉàyÉ ¡ÉSÉÅeÉ * X Hà eù mÉÉ»Éà {ÉÉä LÉÅeÉ*
NÉÖ° HÖ¥ÉÖÊyyÉ JÉàyÉ Hà »ÉÅNÉÉ * +hù §ÉàºÉ yÉÊù SÉhlÉ Xà +ÅNÉÉ **
W¥É Aù JÉàyÉ ¡ÉNÉ÷à +É«ÉÒ * HÉÅ~Éà qྠoÉù oÉù ¾Éà X«ÉÒ **
÷àhÒ §ÉÉà¾äå +ÅÊHlÉ {Éä{ÉÉ * +¶ÉÖ§É +»ÉÉù ©ÉÖLÉ ¥ÉÉà±Éà ¥Éä{ÉÉ **
Xà Àq«É ©ÉÖLÉ Ê{ÉH»Éà ]ÉùÉ * ùÉà©É ùÉà©É ~ÉÉ´ÉH ~Éù XùÉ **
©ÉÉù ©ÉÉù Hùä +~ÉPÉÉlÉÉ * ÊNÉ{Éäå {É ©ÉÉlÉ Ê~ÉlÉÉ +Éä ¨ÉÉlÉÉ **
qÖ> X«É Hä Ê´É{É»Éä +É~ÉÉ * qÉ°iÉ Ê¾«ÉÉ JÉàyÉ Hä °~ÉÉ **
75

+É JÉàyÉ ~ÉiÉ PÉiÉÉà LÉlÉù{ÉÉH Uà. V«ÉÉùà Àq«É©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà
¶ÉùÒù HÉÅ~É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. l«ÉÉùà ¨É©ÉùÉà ´ÉÉÅHÒ oÉ> X«É Uà, +ÉÅLÉÉà ±ÉɱÉ,
+{Éà +{ÉÉ~É-¶É{ÉÉ~É ¥ÉÉà±É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ©ÉÖLÉ©ÉÉÅoÉÒ ±Éɳ Ê{ÉH³à Uà, ùÉà©ÉùÉà©ÉoÉÒ JÉàyÉ +ÊN{É »É³NÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. l«ÉÉùà ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ~ÉùÉ«ÉÉ{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ W ʾlÉ-+{ÉʾlÉ {ÉoÉÒ »ÉÚ]lÉÖÅ. lÉà{ÉÉ ©ÉNÉW©ÉÉÅ +àH ~ÉeqÉà
U´ÉÉ> X«É Uà +{Éà ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ ©ÉÚùLÉÉà´ÉÉ³É HÉ«ÉÇ HùÒ {ÉÉLÉà Uà. +É
JÉàyÉ{Éà ~ÉiÉ ©ÉÉà÷É-©ÉÉà÷É{ÉÒ LÉ¥Éù ±É> {ÉÉLÉÒ Uà.
+É JÉàyÉ{ÉÒ »mÉÒ Uà-ʾŻÉÉ, ~ÉÖmÉ Uà-+Ê´ÉSÉÉù +{Éà ¥ÉÅyÉÖ Uà-§ÉÚ±É.
V«ÉÉùà V«ÉÉùà JÉàyÉ +É´Éà Uà, Ê´É{ÉÉ¶É oÉÉ«É Uà. +É ùÒlÉà »É©É«É-»É©É«É A~Éù
»ÉÅ»ÉÉù{ÉÉà ©ÉÉà÷Éà Ê´É{ÉÉ¶É H«ÉÉàâ Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà¡ÉoÉ©É JÉàyÉ ¦É©¾ÉHÉà §É«ÉC * ºÉ÷ ~ÉÖmÉ{É H¾Æ ¶ÉÉ~É Xà q«ÉC **
»É{ÉHÉÊqH ´ÉäHÖÅcà NÉ«ÉC * ùÉàHlÉ ~ÉÉäùÒ JÉàyÉ X{É §É«ÉC **
W¥É W¥É Ê¶É´É JÉàyÉ Hùä »ÉÅ»ÉÉùÉ * ~Éù±É«É ¾ÉàlÉ {É ±ÉÉNÉà ¥ÉÉùÉ **
qÖù´ÉÉ»ÉÉ JÉàyÉ {É »É¾àC * A±É÷Ò ¾É{ÉÒ lÉ~É ©Éàá §É«ÉàC **
U~~É{É HÉàÊ÷ «ÉÉq´É »ÉÅPÉÉùÉ * +É~ÉÖʾŠ+É~É JÉàyÉ ~ÉùXùÉ **
HÉäù´É ~ÉÉÅie´É JÉàyÉʾ Xùà * +É~Éʾ +É~É NÉ«Éà »É¥É ©ÉÉùà **
¦É©¾ÉY »ÉÞʺ÷{ÉÉÅ HlÉÉÇ Uà. §ÉÉ>+Éà, +É ©ÉÉ©ÉÖ±ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ,
Ê´ÉSÉÉù Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà. U ~ÉÖmÉÉà{Éà ¶ÉÉ~É +É~ÉÒ §É»©É HùÒ qÒyÉÉ. »É{ÉHÉÊqH
F漃 ´ÉäHÖÅc©ÉÉÅ W> ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ l«ÉÉùà W«É-Ê´ÉW«É {ÉÉ©É{ÉÉ wÉù~ÉɱÉÉà+à
+Åqù W´ÉÉ {É qÒyÉÉ, +Éà¾, +É÷±ÉÉ ©ÉÉà÷ÉÅ F漃 +{Éà ©É{Éà ùÉàG«ÉÉà. JÉàyÉ
+É´ÉÒ NÉ«ÉÉà »É{ÉHÉÊqH{Éà +{Éà ¥É»É, +É~ÉÒ qÒyÉÉà ¶ÉÉ~É, H¾«ÉÖÅ X+Éà
mÉiÉ W{©É{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à ùÉKÉ»É oÉ> X+Éà. ʶɴÉY{Éà V«ÉÉùà JÉàyÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà
mÉiÉà ±ÉÉàH©ÉÉÅ ¡É±É«É HùÒ qà Uà. +ÉlÉÉà ¥ÉyÉÉ XiÉà Uà. qÖ´ÉÉÇ»ÉÉ F漃 JÉàyÉ{Éà
{É YlÉÒ ¶ÉG«ÉÉ +{Éà U~~É{É HÉà÷Ò «ÉÉq´ÉÉà{Éà ¸ÉÉ~É +É~ÉÒ {ɺ÷ HùÒ qÒyÉÉ.
Xà«ÉÖÅ{Éà Hà÷±ÉÉ ©ÉÉà÷É-©ÉÉà÷É+Éà{Éà ´É¶É©ÉÉÅ HùÒ ùÉL«ÉÉ Uà JÉàyÉà ! +ÉLÉÉà
»ÉÅ»ÉÉù lÉà{ÉÒ SÉ~Éà÷©ÉÉÅ Uà.
JÉàyÉ +ÊN{É PÉ÷ PÉ÷ ¥ÉùÒ, WùlÉ »ÉH±É »ÉÅ»ÉÉù *
qÒ{É ±ÉÒ{É Ê{ÉW §ÉÊGlÉ »ÉÉà, lÉÉHù Ê{ÉH÷ A¥ÉÉù **
q»ÉÉà Êq¶ÉÉ lÉà AcÒ ~Éù¥É±É JÉàyÉ HÒ +ÉNÉ*
76

»ÉÅNÉÊlÉ ¶ÉÒlÉ±É »ÉÉyÉÖ HÒ, ¶ÉùiÉ A¥ÉÊù«Éà §ÉÉNÉ **
»ÉÅlÉÉà{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ W>{Éà W lÉà{ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. +{«ÉoÉÉ
+ÉLÉÉà »ÉÅ»ÉÉù +É JÉàyÉ{ÉÒ +ÉNÉ©ÉÉÅ »É³NÉÒ ù¾«ÉÉà Uà.
H¾äå H¥ÉÒù JÉàyÉ ~Éù ¾ùä * »ÉÉà> ¡ÉÉiÉÒ §É´É»ÉÉNÉù lÉùä **
KÉiÉ KÉiÉ JÉàyÉ Àq«É ©Éàá +É´Éä * W~É lÉ~É [ÉÉ{É ù¾{É {ÉʾŠ~ÉÉ´Éä **
~ÉÅÊelÉ NÉÖiÉÒ «ÉÉàNÉÒ ´ÉäùÉNÉÒ * «Éà »É¥É Wùäå JÉàyÉ HÒ +ÉNÉÒ **
~ÉÅSÉ +ÊN{É OÉÒº©É FlÉÖ yÉù> * +à»ÉÒ Ê´ÉÊyÉ ÊmÉHÉ±É lÉ~É Hù> **
~ÉÉÆSÉÉà >{qÄÒ Hùä Ê{ÉùÉ»ÉÉ * »ÉÉyÉà Ê{ÉqÄÉ §ÉÖLÉ Ê~É«ÉÉ»ÉÉ **
WlÉ{É WlÉ{É ¥É¾ÖlÉ lÉ~É Hù¾ÒÅ * JÉàyÉ UÖeÉ«É U{É +H©É¾Æ ¾ù¾ÒÅ **
Ê»ÉyyÉ HÉW Ê´É{ÉÉ»Éä JÉàyÉÉ * »É¥É £±É X> {É ~ÉÉ´Éä »ÉÉàyÉÉ **
+É JÉàyÉ{Éà Wà l«ÉÉNÉÒ qà Uà, lÉà §É´É»ÉÉNÉù ~ÉÉù oÉ> X«É Uà. V«ÉÉùà
+É JÉàyÉ, Àq«É©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà W~É, lÉ~É, [ÉÉ{É H¶ÉÖÅW ù¾à´ÉÉ {ÉoÉÒ qàlÉÉà.
§É±Éà{Éà HÉà> ~ÉÉÅSÉ >{qÄÒ«ÉÉàá »ÉÉyÉÒ ±Éà, §ÉÚLÉ, CÅPÉ Ê´ÉNÉàùà{Éà ´É¶É©ÉÉÅ HùÒ±Éà,
~ÉiÉ V«ÉÉùà JÉàyÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà +àH ~ɳ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÖÅ W ¾ùÒ ±Éà Uà. +É JÉàyÉà
¥É{Éà±ÉÉ HÉ©ÉÉà{Éà ¥ÉNÉÉeÒ {ÉÉL«ÉÉÅ Uà. +{Éà »ÉÉùÉ £³{ÉÉà {ÉÉ¶É HùÒ qÒyÉÉà Uà.
¥É¾ÖlÉ WlÉ{É lÉ~É HÒ{ÉàC, »É¥É £±É JÉàyÉ {É»ÉÉ«É *
H¾äå H¥ÉÒù yÉ{É »ÉÅSÉä, SÉÉàù ©ÉÖÊ»É ±Éà X«É **
lÉ~É»´ÉÒ PÉiÉÉ ¡É«Él{ÉoÉÒ lÉ~É Hùà Uà, ~ÉiÉ JÉàyÉ +É´É´ÉÉoÉÒ
¥ÉyÉÉÅ«É lÉ~É{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉ> X«É Uà. Wà©É HÉà> yÉ{É{ÉÉà »ÉÅOɾ Hùà Uà, ~ÉiÉ
Uà´É÷à SÉÉàù SÉÉàùÒ X«É Uà. +É´ÉÒ ùÒlÉà JÉàyÉ ¥ÉyÉÉÅW lÉ~É{ÉÉà {ÉÉ¶É HùÒ qà Uà.
¥ÉÚùÉ ±ÉÉà§É lÉà +Éäù {É HÉà> * »ÉH±É +yÉ©ÉÇ ±ÉÉà§É lÉà ¾Éà< **
+É ±ÉÉà§É ¥ÉyÉÉ ~ÉÉ~ÉÉà{ÉÒ We Uà. ±ÉÉà§É{ÉÒ »mÉÒ Uà. lÉÞºiÉÉ, ¥Éà÷Éà
Uà ~ÉÉ~É, +à÷±Éà Hà ±ÉÉà§É ~ÉÉ~É{ÉÉà ¥ÉÉ~É Uà. +É ±ÉÉà§É{ÉÒ ´ÉÉlÉ ~ÉiÉ Ê{ÉùɳÒ
Uà.
~Éʾ±Éà ~Éä»ÉÉ ©ÉÉàá ©É{É ±ÉÉ´Éà * ~Éä»ÉÉ Ê©É±Éà ÷HÉ HÉà y«ÉÉ´Éà **
÷HÉ qàÊLÉ ©É{É©Éàá »ÉÖLÉ §É«ÉC * qÉà ÷HÉ HÉ Av©É ÊH«ÉC **
qÖ> Xàùà Xàùà Ê£ù SÉÉùÒ * ±ÉÉà§ÉiÉ ~ÉÉÊlÉ qÒ{¾Éàá ~ÉùSÉÉùÒ **
SÉÉÊù XàÊù ©É{É A~ÉV«ÉÉà ùÅNÉÖÅ * +¥É q¶É Hä Xàù ¾Éà«É WÊ{É §ÉÅNÉÚ**
77

q¶É WÖùà ©É{É ù¾à {É cÉàùÉ * XàÊù ¥ÉÒ»É ©É{É +ÉNÉà qÉàùÉ **
¥ÉÒ»É XàÊù ©É{É ¥ÉÉhÒ +ɶÉÉ * +¥É Xà Hä»Éà ¾Ö Hà WÖùà ~ÉSÉÉ»ÉÉ**
Xàù ~ÉSÉÉ»É NÉÉÆc »ÉÉà qÒ{¾É * lÉ¥É »É¾»mÉ HÉà Av©É HÒ{¾É **
XàÊù »É¾»mÉ lÉÞºiÉÉ {ÉʾŠ»ÉÉLÉÚ * +¥É ±ÉÉNÉä Xàù{É ±ÉÉLÉÚ **
±ÉÉLÉ XàÊù Ê´É{É´Éä Hù XàùÒ * +¥É ~Éù©ÉපÉù ©ÉÉàʾ qàʾ HùÉàùÒ **
XàÊù HùÉàù KÉiÉ H±É {ÉʾŠ~Éùä * ±ÉÉà§É +ÊN{É ÊU{É ÊU{É lÉ{ÉÖ Wùä **
V«ÉÉàá V«ÉÉàá ±ÉÉà§É ʩɱÉà {ÉÉäLÉÅeÉ * l«ÉÉàá l«ÉÉàá ±ÉÉà§É §É«ÉÉà ~ÉùSÉÅeÉ **
q»É ©É³à lÉÉà ´ÉÒ»É Xà>+à, ´ÉÒ»É ©É³à lÉÉà ~ÉSÉÉ»É, ~ÉSÉÉ»É ©É³à
lÉÉà »ÉÉà, +àH»ÉÉà{ÉÉ ~ÉUÒ +àH ¾Xù, ~ÉUÒ ±ÉÉLÉ, HùÉàe, G«ÉÉùà«É ±ÉÉà§É
~ÉÚùÉà oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.
»ÉÉʾ¥É yÉ©ÉÇqÉ»É {Éà H¾à Uà HàHʱɫÉÖNÉ ´ÉäùÉNÉ +»É ¾Éà´Éà §ÉÉ> * »ÉÖ{ÉÖ yÉ©ÉÇqÉ»É ©Éä H¾Éäå ¥ÉÖ]É>**
HʱɫÉÖNÉ ~ÉÉ~É H©ÉÇ ¥É¾Ö ¥ÉÊh ¾äå * HÊù HÊù ~ÉÉ~É qÖ:LÉ ©Éàá ~ÉÊù ¾äå **
lÉÉlÉà qÊùqÄ ¾Éà«É ¥É¾Ö ±ÉÉàNÉÉ * »Éʾ ¾äå ¥É¾Ö lÉà qÖ:LÉ +° »ÉÉàNÉÉ **
~ÉÉ> qÖ:LÉ ¥É¾Ö §ÉàºÉ »ÉÉàá yÉÊù ¾ä * ±ÉÉNÉà ±ÉÉà§É ~ÉÉ~É ¥É¾Ö HÊù ¾äå **
©ÉÉÅÊNÉ ©ÉÉÅÊNÉ HUÖ qÄ´«É H©ÉÉ«ÉÒ * FiÉ ´«ÉÉW qù Êq¾äå AcÉ«ÉÒ **
{ÉÉ©É »ÉÉyÉÖ WNÉ ©ÉÉÅʾ H¾É«ÉÒ * LÉä¾ä ´«ÉÉW HÊù H©ÉÇ H»ÉÉ«ÉÒ **
©Éc ©ÉÅÊqù HÉùiÉ yÉ{É ±Éä¾äå * »Éà´ÉH »ÉÉLÉ ¥É¾ÖlÉ ¥Éhä ¾ä **
~ÉÉ> qÄ´«É Ê´ÉºÉ«É »ÉÉà §ÉÉàNÉ ¾äå * ¥É¾Ö Ê´ÉÊyÉ <ÅÊqÄ{É »ÉÖLÉ ±ÉÊNÉ ¾äå **
Ê´ÉºÉ«É §ÉÉàNÉ HÉà qÄ´«É »ÉÉà SÉÉ¾Ò * lÉ¥É ~ÉÊe ¾äå ´É¾ lÉÞºiÉÉ ©ÉÉžÒÅ **
lÉÞºiÉÉ +ÊlÉ ~Éù¥É±É WNÉ §ÉÅNÉÒ * »ÉqÉ ù¾à ´É¾ ±ÉÉà§É HÒ »ÉÅNÉÒ **
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà HʱɫÉÖNÉ©ÉÉÅ ©É{ÉÖº«É ±ÉÉà§É{ÉÉÅ HÉùiÉà ©ÉÉà÷É ~ÉÉ~É
Hùà Uà, WàoÉÒ qÊùqÄ ¾Éà«É Uà +{Éà PÉiÉÖ qÖ:LÉ §ÉÉàNÉ´Éà Uà. HʱɫÉÖNÉ©ÉÉÅ ~ÉÉLÉÅeÒ
»ÉÉyÉÖ yÉ©ÉÇ{ÉÉ {ÉÉ©Éà §ÉÒLÉ ©ÉÉNÉà Uà +{Éà PÉiÉÖÅ yÉ{É §ÉàNÉÖÅ Hùà Uà. lÉà+Éà{ÉÉ
Êq±É©ÉÉÅ Ê´ÉºÉ«É §ÉÉàNÉÉà{ÉÒ lÉÞºiÉÉ ù¾à Uà. +É lÉÞºiÉÉ ±ÉÉà§É{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà, Wà
»ÉqÉ«Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à Uà. +É ±ÉÉà§É lÉÉà HÉ©É, JÉàyÉ oÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà Uà.
+à÷±Éà »ÉÉʾ¥É H¾à Uà HàHÉ©ÉÒ {Éù ¥É¾Ö lÉà lÉùà, JÉàyÉÒ lÉùà +{É{lÉ *
±ÉÉà§ÉÒ ¥ÉÅqÉ {É lÉùà, H¾äå H¥ÉÒù Ê»ÉyyÉÅlÉ **
+É ±ÉÉà§É {ÉÉ ÃSÉÅNÉֱɩÉÉÅ +Hà ¥Éà {ÉoÉÒ.
§ÉNÉlÉ ©ÉÖÊe«ÉÉ W÷ÉyÉÉùÒ, [ÉÉ{ÉÒ NÉÖ{ÉÒ +~ÉÉù *

78

ºÉ÷ q¶ÉÇ{É §É÷HlÉ Ê£ùà, +àH ±ÉÉ§É HÒ ±ÉÉù **
lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ +É´Éà Uà- ©ÉÉà¾. +É lÉÉà ¥ÉyÉÉ{ÉÉà ùÉX Uà. »ÉÉʾ¥É
H¾à Uà Hà©ÉÉྠ»ÉH±É ´«ÉÉÊyÉ{É HÉà ©ÉÚ±ÉÉ * lÉÉ lÉà A~ÉWlÉ ¥É¾Ö Ê´ÉÊyÉ »ÉÚ±ÉÉ **
+É ¥ÉyÉÒ Ê¥É©ÉÉùÒ+Éà{ÉÒ We Uà. lÉà{ÉÒ Al~ÉÊlÉ W ©ÉÉ«ÉÉoÉÒ Uà.
©ÉÉྠ{ÉÞ~ÉÊ~ÉlÉ ©ÉÉ«ÉÉ lÉà §É«ÉC * ¡É¥É±É PÉ÷É ÊlɾÚÆ ~ÉÖù »ÉÒ U«ÉC **
´Éù{ÉÉà lÉÉ»ÉÖ {ÉÉ©É NÉÖiÉ ¥Éä{ÉÉ * ©É¾É ©ÉÉྠùÉX HÒ »Éàä{ÉÉ **
+É ©ÉÉྠùÉX{ÉÉà PÉiÉÉà ©ÉÉà÷Éà ~ÉÊù´ÉÉù Uà.
Ê{ÉW +[ÉÉ{É qà¶É ùÉWyÉÉ{ÉÒ * +É±É»É ©É¾±É +ɶÉÉ ~É÷ùÉ{ÉÒ **
>SUÉ ¥Éà÷Ò LÉùÒ HcÉàùÒ * ¥ÉÉÆyÉà +{ÉàH Y´É AÊc §ÉÉàùÒ **
HÖ©ÉÊlÉ »ÉLÉÒ lÉÉHà »ÉÅNÉ ù¾> * Ê{ÉÊlÉ AÊc Àq«É »É¥É{É HÒ q¾> **
±ÉÉäåeÒ UÚlÉ ÷¾±É PÉù Hù> * X Hà ~Éù»ÉlÉ »É¥É WNÉ eù> **
±ÉÉäåeÉ ±ÉɱÉSÉ {ÉÉʾŠ+yÉÉ´Éà * ´ÉùWlÉ Ê{ɱÉW »É¥É Hà PÉù X´Éà **
ùÉàNÉ ¶ÉÉàH »ÉŶɫɾ ¥É¾Ö §ÉÉÅÊlÉ * ~Éù qÄÉà¾Ò +Éäù qÄ{q »ÉÅPÉÉlÉÒ **
«Éà ùÉX Hà ~ÉÖmÉ ¡ÉSÉÅeÉ * X Hà mÉÉ»Éà {ÉÉä LÉÅeÉ **
~ÉÉ~É »É¥É{É HÉà +ÉäNÉÖ X{ÉÒ : qÖ:LÉ qÊùqÄ ©ÉÉྠ+ʧɩÉÉ{ÉÒ **
+yÉ©ÉÇ yÉX Xhà +NÉ´ÉÉ{ÉÒ * ¥ÉÉX ¡ÉH÷ H±É¾ Ê{ɶÉÉ{ÉÒ **
q©§É KÉmÉ SÉÉälÉÉùÉ ¶ÉÚ±ÉÉ * W¾Æ ʻɞɻÉ{É ¥Éäcà £Ú±ÉÉ **
H~É÷ ´ÉYù +»Él«É LÉ´ÉÉ»ÉÉ * ~ÉÉLÉÅe ©ÉÅmÉÒ »ÉÅNÉ ¡ÉHɶÉÉ **
+É ©ÉÉྠ+[ÉÉ{É{ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ ù¾à Uà. lÉà{ÉÒ »mÉÒ Uà lÉÞºiÉÉ, ¥Éà÷Ò Uà
>SUÉ, ¥Éà÷Éà Uà -±ÉɱÉSÉ, ©ÉÅmÉÒ Uà- ~ÉÉLÉÅe, ´ÉYù Uà H~É÷, Ê©ÉmÉ Uà- ùÉàNÉ
+{Éà ¶ÉÉàH. +É ùÒlÉà ©ÉÉྠùÉX{ÉÉà PÉiÉÉà ©ÉÉà÷Éà ~ÉÊù´ÉÉù Uà, PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò
»Éà{ÉÉ Uà. ©ÉÉà¾{ÉÒ +É »Éà{ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ +É»ÉÉ{É HÉ©É {ÉoÉÒ,
+à÷±Éà W »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà«É¾ »Éà{ÉÉ »É¥É ©ÉÉྠHÒ, H¾äå H¥ÉÒù »É©ÉX«É *
>{É lÉà Xà HÉà> ¥ÉÉSÉ>, §É´É»ÉÉNÉù lÉÊù X«É **
¾´Éà +ÅlÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà- +¾ÅHÉù. +É ¥ÉyÉÉoÉÒ LÉlÉù{ÉÉH Uà. LÉà{ÉÒ
»mÉÒ Uà Ê{ÉÅqÉ. +¾ÅHÉù ¥ÉÒX{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ Hùà Uä. HÉà>{Éà yÉ{É{ÉÉà, HÉà>{Éà
¥É³{ÉÉà, HÉà>{Éà Ê´ÉvÉ{ÉÉà +¾ÅHÉù ù¾à Uà. V«ÉÉùà V«ÉÉùà +¾ÅHÉù Àq«É©ÉÉÅ
+É´Éà Uà, l«ÉÉùà - l«ÉÉùà Y´É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉ{É HÉà>{Éà {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉà.
ÊU{É ÊU{É NÉ´ÉÇ Ê¾«ÉÉ©Éàá +É´Éà * +ÉNÉà HÖÊ÷±É »É¥É¾Ò ÊqLɱÉÉ´Éà **
79

+áclÉ SɱÉä Ê{ɾÉùlÉ ~ÉÉNÉÉ * NÉ´ÉÇ LÉ¥ÉÒ»É lÉ¥ÉʾŠAÊc ±ÉÉNÉÉ**
+àác +He +ʧɩÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅ¾Ò * +ʧɩÉÉ{ÉÒ {ÉÒSÉÉ ¾ÒÅ {ÉɾÒÅ **
©ÉÚÆUà lÉÉ´É Ê{ɾÉùlÉ UÉÅ¾Ò * HÉÆyÉà yÉùà +´Éù HÒ ¥ÉÉÆ¾Ò **
÷àhÒ ~ÉÉNÉ NÉ´ÉÇ ©É{É yÉù> * ©É{É ©É¾Æ C©ÉlÉ´ÉɱÉÉàá Ê£ù> **
+{ÉÒÊlÉ ´ÉSÉ{É +Éäù{É »ÉÉàá ¥ÉHä * ¾©ÉùÒ ¥ÉùÉà¥ÉùÒ HÉà HÊù »ÉHä **
+É +¾ÅHÉù©ÉÉÅ +Ie ¾Éà«É Uà. lÉà ¥ÉÒX{Éà H¶ÉÖÅ NÉiÉlÉÉà W {ÉoÉÒ.
¥ÉÒX{Éà +~ɶɥq ~ÉiÉ ¥ÉÉà±ÉÒ qà Uà. lÉà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ©ÉÉùÒ ¥ÉùÉà¥ÉùÒ©ÉÉÅ HÉà>
W {ÉoÉÒ. »ÉÉʾ¥É »É©ÉX´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà Hà +ÊlÉ Hà NÉ´ÉÇ {É ¾Éà«É §ÉÉ> * NÉ´ÉÇʾ lÉà ~ÉÖÊ{É »É´ÉÇ {ɶÉÉ«ÉÒ **
+ʧɩÉÉ{ÉÒ {ÉʾŠUÚ÷à H¥É¾ÚÆ * ¥É¾Ö ʴɱÉKÉiÉ [ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É lÉ¥É ¾ÚÆ **
§ÉNɱÉÒ qÅ§É Ê{ÉlÉ¾Ò ©É{É ©ÉÉÅ¾Ò * Ê{ÉH÷ »ÉÉÆSÉ HuÖ +É´Éà {ÉɾÒÅ **
¾©É ¾©É ¾©É HùlÉ »ÉÉà eÉà±Éà * HÉ¾Ú »Éà »ÉÒyÉÉ {ÉʾŠ¥ÉÉà±Éä **
°~É´ÉÅ{lÉ °~É NÉù´ÉÉ´Éä * HÉà> ©ÉÉä»É©É qÄʺ÷ {É +É´Éä **
yÉ{É HÖ±É Ê´ÉvÉ NÉ¥ÉÉÇ{ÉÉ * +{ÉÒ CÆSÉ [ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉLÉùÉ{ÉÉ **
+¾ä §ÉÚ~É ùÉX +ʧɩÉÉ{ÉÒ * +É~Éä ¾Ò HÉà »Éù´É»É X{ÉÒ **
¾ä «ÉÉàNÉÒ «ÉÉàNÉ NÉ´ÉÇ yÉÉùà * ¥Éeà ¥Éeà Ê»ÉÊyyÉÒ HÉ±É NÉʾ ©ÉÉùà **
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +É +¾ÅHÉù {É ¾Éà´ÉÉà X>+à. +É +¾ÅHÉùoÉÒ
¥ÉyÉÉà {ÉÉ¶É oÉÉ«É Uà. +ʧɩÉÉ{ÉÒ G«ÉÉùà«É ~ÉÉù {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÉà. +¾ÅHÉùÒ
»ÉqÉ«É ©Éàá ©Éàá ±ÉNÉÉ´ÉlÉÉà ¾Éà«É Uà Hà ¾ÖÅ W UÖÅ. HÉà>{ÉÉoÉÒ »ÉÒyÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ
HùlÉÉà. yÉ{É, HÖ³, Ê´ÉvÉ Ê´ÉNÉàùà{ÉÉà +ʧɩÉÉ{É ¥ÉyÉÉ{Éà PÉàùÒ ´É²«ÉÉà Uà.
ùÉX{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷É>{ÉÖÅ +ʧɩÉÉ{É ¾Éà«É Uà©É +{Éà «ÉÉàNÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
«ÉÉàNÉ{ÉÖÅ +ʧɩÉÉ{É ù¾à Uà. +É ùÒlÉà ~ÉÉÆSÉà«É PÉiÉÉ LÉùÉ¥É Uà. +É ~ÉÉÅÆSÉà«É
©É{É{ÉÉÅ ¾ÉoÉ Uà, Wà{ÉÉoÉÒ lÉà ¥ÉyÉÉ{Éà ©ÉùÉàeà Uà. ©É{ÉÖº«É lÉà{ÉÉoÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É
{ÉoÉÒ. »ÉÉʾ¥É »ÉlÉHÇ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà Hà Sɶ©É Êq±É»Éà qàLÉ lÉÚ, G«ÉÉ G«ÉÉ lÉ©ÉɶÉà ¾Éà ù¾à ..........**

80

{ÉÉ©É oÉÒ ¶ÉÖÅ oɶÉà ?
Wà Êq´É»Éà NÉÖ° {ÉÉ©É +É~Éà Uà. lÉà Êq´É»ÉoÉÒ {ÉÉ©É ~ÉÚùÒ »ÉÖùKÉÉ Hùà Uà
l«ÉÉùà HÉ©É {ÉÉà ¡É§ÉÉ´É {ÉoÉÒ ~ÉelÉÉà. Wà ùÒlÉà LÉàeÚlÉ ¥ÉÒW{Éà »ÉÖùÊKÉlÉ Hùà Uà.
l«ÉÉùà lÉà{Éà HÒeÉ {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÉ. HÉùiÉ Hà HÒeÉ Wà´ÉÉ lÉà{Éà LÉÉ«É Uà, ©ÉùÒ
X«É Uà. +É ùÒlÉà W NÉÖ° {ÉÉ©É wÉùÉ +ÅqùoÉÒ »ÉÖùÊKÉlÉ HùÒ qà Uà. NÉÖ°
©ÉÉ«ÉÉoÉÒ »ÉÖùÊKÉlÉ HùÒ qà Uà, NÉÖ° ©É{ÉoÉÒ »ÉÖùÊKÉlÉ HùÒ qà Uà. ©ÉÉ«ÉÉ ¡ÉÚ£
¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. Wà ùÒlÉà ´ÉÉà÷ù ¡ÉÚ£ PÉÊe«ÉɳÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ Uà, +à ùÒlÉà ~ÉÖùÉ NÉÖ°
©ÉÉ«ÉÉoÉÒ »ÉÖùÊKÉlÉ HùÒ qà Uà. lÉ©ÉÉà ~ÉÉàlÉà {ÉoÉÒ oÉ< ¶ÉHlÉÉ. ©É{ÉoÉÒ,
HÉ©ÉoÉÒ, JÉàyÉoÉÒ, §ÉÚlÉ ¡ÉàlÉÉàoÉÒ, OɾÉà {ÉKÉmÉÉàoÉÒ »ÉÖùÊKÉlÉ HùÒ qà Uà. +É
¥ÉyÉÉ{ÉÒ ©ÉÉùoÉÒ ©É{ÉÖº«É ¥ÉSÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉà.
+àH ©É¾Él©ÉÉ{Éà ©Éàá »Él»ÉÅNÉ HùlÉÉ »ÉÉŧɲ«ÉÉ. V«ÉÉùà lÉà©ÉiÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¾ÉoÉ CÅSÉÉà G«ÉÉàâ lÉÉà lÉà©É{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +ÉÅNɳÒ+Éà©ÉÉÅ ´ÉÒÅ÷Ò+Éà
~ɾàùà±ÉÒ Xà> Wà OɾÉà{ÉÒ ¾lÉÒ. ©É¾Él©ÉÉ+à 3-4 ´ÉÒÅ÷Ò+Éà ~ɾàùà±ÉÒ ¾lÉÒ.
´Éɾ, V«ÉÉùà lÉà ~ÉÉàlÉà OɾÉàoÉÒ eùà Uà, ¥ÉSÉlÉÉà £ùà Uà lÉÉà ~ÉUÒ lÉà lÉà{ÉÉ
ʶɺ«ÉÉà{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHà. V«ÉÉùà ©É¾Él©ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàlÉà H¾à Uà Hà
+É©É HùÉà, lÉà©É HùÉà, WÅmÉ-©ÉÅmÉ X~É HùÉà l«ÉÉùà ¾ÖÅ XiÉÒ WAÅ UÖÅ Hà +É
±ÉÉàHÉà{Éà ©É{ÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ{ÉÉà £Éà©ÉÚDZÉÉ{ÉÉ LÉ¥Éù W {ÉoÉÒ HÉùiÉ HàÊHlÉ{Éà lÉ~É»ÉÒ lÉ~É Hù eÉùà, HÉ«ÉÉ eÉùÒ NÉÉùÉ **
NÉÞ¾ UÉàe §É«Éà »É{«ÉÉ»ÉÒ, lÉC {É ~ÉÉ´ÉlÉ ~ÉÉùÉ **
{ÉÉ©É{ÉÉ Ê´É{ÉÉ ©É{ÉoÉÒ HÉà> ~ÉÉù {ÉoÉÒ ~ÉÉ©ÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ. {ÉÉ©É ~ÉÖùÒ
»ÉÖùKÉÉ HùÒ qà Uà. »ÉlÉNÉÖ° ¶É¥q »É¾É> *
Ê{ÉH÷ NÉ«Éà lÉ{É ùÉàNÉ {É ´«ÉÉ~Éä, ~ÉÉ~É lÉÉ~É Ê©É÷ X> **
{ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ ¶ÉùÒù {ÉÉ ùÉàNÉ {ÉʾŠ»ÉlÉÉ´Éà, ~ÉÉ~É H©ÉÉàâ{ÉÒ
lÉù£ {ɾÒÅ W> ¶ÉHÉà, §ÉÉäÊlÉH, qäʾH +{Éà qäÊ´ÉH-mÉiÉà XlÉ{ÉÉÅ lÉÉ~É ~ÉiÉ
{ɺ÷ oÉ> W¶Éà. OɾÉà ~ÉiÉ {ɾÒÅ ±ÉÉNÉà.
W¥Éʾ {ÉÉ©É Ê¾ùqà §É«ÉÉ, §É«ÉÉ ~ÉÉ~É HÉ {ÉÉ¶É *
Wä»Éà ÊSÉ{ÉNÉÒ +ÉNÉ HÒ, ~ÉùÒ ~ÉÖùÉ{ÉÒ PÉÉ»É **
Wà ùÒlÉà WÖ{ÉÒ »ÉÖHÉ«Éà±ÉÒ PÉɻɩÉÉÅ +àH ÊSÉ{ÉNÉÉùÒ ~ÉeÒ X«É lÉÉà
+{ÉàH PÉÉ»É{ÉÉ ÊlÉ{ÉHÉ+Éà{Éà »É³NÉÉ´ÉÒ{Éà §É»©É HùÒ qà Uà, +à ùÒlÉà Àq«É©ÉÉÅ
{ÉÉ©É +É´ÉÒ X«É Uà, lÉà Àq«É©ÉÉÅ ~ÉUÒ ~ÉÉ~É-H©ÉÉàâ{ÉÒ WN«ÉÉ ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ.
+É ´ÉÉlÉÉà©ÉÉÅ »ÉÉù Uà ¶ÉÖÅ? »ÉÉSÉàW V«ÉÉùà {ÉÉ©É Àq«É©ÉÉÅ +É´Éà Uà
lÉÉà ~ÉÉ~É{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉ> X«É Uà? ¾É, {ÉÉ©É{ÉÉ ~ÉUÒ LÉùÉ¥É H©ÉÉàâ{ÉÒ lÉù£
81

{ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÉ. lÉ©ÉÉà SÉɾÒ{Éà ~ÉiÉ LÉÉà÷ÉÅ H©ÉÉàâ {ÉoÉÒ HùÊù ¶ÉHlÉÉ. LÉà
lÉÉHÉlÉ +ÅlÉHùiÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà ùÉàHà Uà. +à©ÉW {ÉoÉÒ H¾«ÉÅ Hà »ÉlÉNÉÖ° ¶É¥q »É¾É> **
+C´É{É ~Éc´É{É qÄʺ÷ {É ±ÉÉNÉà, A±É÷à ÊlÉʾ PÉù LÉÉ> *
©ÉÉù{É ©ÉÉà¾{É ´É¶ÉÒHù{É Hù, ©É{É ¾Ò ©É{É ~ÉÊUlÉÉ> **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà ¥ÉÖùÒ {ÉWù ~ÉiÉ {ɾÒÅ ±ÉÉNÉà. A±É÷É{ÉÖÅ ¥ÉÖùÒ {ÉWù {Éà
±ÉNÉÉ´É´ÉÉ ´ÉɳÉ{ÉÉ ¥ÉÖùÉ ¾É±É oÉ> W¶Éà. ©ÉÉù{É, ©ÉÉà¾{É, Ê´ÉNÉàùà
¥ÉÉiÉÉàà{ÉÒ ~ÉiÉ +»Éù {ɾÒÅ oÉÉ«É. +à÷±ÉÖÅ W {ɾÒÅXqÚ «ÉÅmÉ «ÉÖÊHlÉ {ÉʾŠ±ÉÉNÉà, ¶É¥q Hà ¥ÉÉiÉ e¾É> *
+Éà]É eÉ«É{É Aù eù eù~Éà, W¾ù WÚe ¾Éà X> **
¶É¥q ({ÉÉ©É)oÉÒ +ÉNɳ HÉà>~ÉiÉ XlÉ{ÉÖÅ XqÚ-©ÉÅmÉ ÷HÒ {É ¶ÉHà.
XqÚ-©ÉÅmÉ Hù´ÉÉ ´ÉɱÉÉ eÉ«É{É, +Éà]É, lÉÉÅÊmÉH, §ÉÚ´ÉÉ+Éà{ÉÖ Àq«É
+É~É©Éà³à W §É«ÉoÉÒ ´«ÉÉHÚ³ oÉ> W¶Éà. +É {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ{ÉÒ +ÉNɳ
X¾àù ~ÉiÉ +»Éù ´ÉNÉù{ÉÖÅ oÉ> W¶Éà.
ʴɺÉyÉù ©É{É ©Éàá Hù ~ÉUlÉÉ´ÉÉ, ¥É¾ÖÊù Ê{ÉH÷ {ÉʾŠ+É> *
H¾ä H¥ÉÒù HÉ÷Éà «É©É £ÅqÉ, »ÉÖHÞlÉ ±ÉÉLÉ qÖ¾É> **
+É {ÉÉ©ÉoÉÒ Hɳ{ÉÒ X³ H~ÉÉ> W¶Éà. {ÉÉ©É +àH H´ÉSÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H
ùKÉÉ Hù¶Éà. +É ±ÉÉàH, +{Éà ~Éù±ÉÉàH ¥É{{Éà{ÉÖÅ »ÉÖLÉ {ÉÉ©É +É~ɶÉà.
Xà »ÉÖLÉ HÉà SÉɾÉà »ÉqÉ, lÉÉà ¶ÉùiÉ {ÉÉ©É H ±Éྠ**
Wà Êq´É»ÉoÉÒ {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ X«É Uà, l«ÉÉùà +É ±ÉÉàHÒH
+{Éà ~Éù±ÉÉàHÒH, ¥É{{Éà XlÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà. l«ÉÉùà
»ÉÉʾ¥ÉY +ÉLÉù©ÉÉÅ H¾à Uà Hà»Él«É{ÉÉ©É Hà ~É÷lÉùà, qà´Éà HÉà HUÖ {ÉÉʾŠ*
G«ÉÉ ±Éà NÉÖ° »ÉÅlÉÉàʺɫÉà, «É¾ ¾´É»É ù¾Ò ©É{É ©ÉɾÒÅ **
V«ÉÉùà {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ X«É Uà l«ÉÉùà +Åqù{ÉÉ ¶ÉmÉÖ+Éà{ÉÖÅ
H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÖÅ, HÉùiÉ Hà lÉà©É{ÉÉ »ÉÉ©Éà ±Ée´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒY ¶ÉÊHlÉ+Éà©ÉÉÅ
+É´ÉÒ X«É Uà. KÉ©ÉÉ, ¡Éà©É, Ê´ÉSÉÉù Ê´ÉNÉùà{ÉÉà ¥ÉÖùÒ ¶ÉÊHlÉ+ÉàoÉÒ «ÉÖyyÉ
oÉÉ«É Uà. +É{ÉÉà ùÉX Uà- Ê´É´ÉàH. +É´ÉÉà Ê´É´ÉàH{ÉÒ »Éà{ÉÉ lÉù£ SÉɱÉÒ+à.
Wà{ÉÒ Al~ÉÊlÉ ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉoÉÒ oÉ> Uà.
+à»Éà ~Éù©É ~ÉÖùÖºÉ Hà +ŶÉà * ¡ÉH÷à ¡Éà©É Ê´É´ÉàH »ÉÖLÉ ´ÉŶÉÖ **
¾´Éà lÉà G«ÉÉÆ ù¾à Uà ?
[ÉÉ{É qà¶É ¡ÉHÉ¶É ùÉWyÉÉ{ÉÒ * +É{{Éq °~ÉÒ Ê´É´ÉàH ~Éù´ÉÉ{ÉÒ **
82

Ê´É´ÉàH [ÉÉ{É{ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ ù¾à Uà +{Éà lÉà V«ÉÉÆ ù¾à Uà, l«ÉÉÅ [ÉÉ{É{ÉÉà
¡ÉHÉ¶É ¾Éà«É Uà, +à÷±Éà lÉà +É{ÉÅq +É~É´ÉÉ ´ÉɳÉà Uà.
»ÉÖ{É¾Ö Ê´É´ÉàH ùÉX HÒ »Éà{ÉÉ * X Hà ùÉW »ÉH±É »ÉÖLÉ SÉä{ÉÉ *
A©ÉùÉ yÉÒùW yÉ©ÉÇ +Éä [ÉÉ{ÉÉ * ¡Éà©É §ÉÊGlÉ ¥ÉÉWä Ê{ɶÉÉ{ÉÉ **
Ê{ÉX{É{q ©É¾±É ~ÉNÉ yÉù> * ¸ÉyyÉÉ ùÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù> **
Ê{ɧÉÇ«É »ÉÅlÉ »ÉÖ¶ÉÒ±É »ÉÖ§ÉÉC * «Éà Ê´É´ÉàH Hà ~ÉÖmÉ H¾ÉC **
+à»Éà {ÉÞ~É Ê´É´ÉàH Hà +ŶÉÚ * ¡ÉNÉ÷à +Éq ¡Éà©É »ÉÖLÉ ´ÉŶÉÚ **
{ÉÞ~É Ê´É´ÉàH HÒ ¥Éà÷Ò SÉÉùÒ * »Él«É KÉ©ÉÉ q«ÉÉ ¶ÉÖ§ÉHÉùÒ **
»Él«É »ÉÅlÉÉàºÉ »ÉÉoÉ ¾ä lÉÉ¾Ò * {ÉùH ~ÉùlÉ NÉʾ ùÉLÉlÉ ´ÉÉ¾Ò **
±ÉÉäåeÒ »ÉÖ¥ÉÖÊyyÉ »É¥É{É HÒ ±ÉÉX * ±ÉÉà ±ÉÉäåeÉ ~ÉÖù´Éà »É¥É HÉX**
»ÉÖÊSÉlÉ ¶ÉÒ±É +Éäù +{ÉÖùÉNÉÒ * KÉ©ÉÉ »´É§ÉÉ´É ¥Éäcà ´ÉäùÉNÉÒ **
ù¾{ÉÒ KÉmÉ SÉÉälÉÉùÉ »ÉÖ§ÉÉC * »É¾W ʻɞɻÉ{É ¥Éäcà ùÉC **
µÉlÉ ´ÉYù +Éäù »Él«É LÉ´ÉÉ»Éà * ©ÉÅmÉÒ Ê{Éù§Éä »ÉÅNÉ ¡ÉHÉ»Éà **
Hù ʾŠ´Éàq lÉÉHà »ÉÖLÉ »Éà´ÉÉ * Ê´É´ÉàH ¡É»ÉÉq »ÉqÉ »ÉÖLÉ qà´ÉÉ **
yÉÒùW, yÉ©ÉÇ +{Éà [ÉÉ{É lÉà{ÉÉ ©ÉÉà÷ÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ »ÉùqÉù Uà, Wà+Éà Ê´É´ÉàH
ùÉX{ÉÒ »É¾É«ÉlÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ù~ɳ lÉä«ÉÉù ù¾à Uà, lÉà©É{ÉÒ ùÉiÉÒ Uà - ¸ÉyyÉÉ,
KÉ©ÉÉ q«ÉÉ lÉà©É{ÉÒ ¥Éà÷Ò+Éà Uà +{Éà »ÉÖ¥ÉÖÊyyÉ ùÉX{ÉÒ qÉ»ÉÒ Uà. ´ÉYù Uà qÄh
µÉlÉ, »Éà´ÉH Uà- »Él«É, ©ÉÅmÉÒ Uà-Ê{ɧÉÇ«É.
yÉÒùW yÉ©ÉÇ [ÉÉ{É A©ÉùÉC * «Éà ùÉX HÒ Hùʾ »É¾ÉC **
AOÉ [ÉÉ{É ¡ÉNÉ÷à W¥É +É«ÉÒ * lÉÉKÉiÉ ©ÉÉྠ»É¥Éä Ê©ÉÊ÷ X«ÉÒ **
[ÉÉ{É´É{lÉ W¥É ¡ÉH÷ ´¾ä +É´Éä * HÉ±É WÅX±É »É¥Éä Ê©ÉÊ÷ X´Éä **
SÉÉäHÒ ©ÉÉྠ»É¥Éä AÊc §ÉÉNÉà * §ÉÉNÉà H~É÷ [ÉÉ{É Hà +ÉNÉà **
qÖº÷ HÉ±É ~É±É ±ÉÉNÉlÉ NÉ«ÉC * [ÉÉ{É SÉKÉÖ Ê¾ùq«É lÉ¥É §É«ÉC**
H¾Éä HÉà lÉÖ©É HÉà »ÉÅ»ÉÉùÉ * HÉ¾à ¥ÉÅy«ÉÉà »ÉÉà HùÉà Ê´ÉSÉÉùÉ**
]Úcà ©ÉÉྠ¥ÉÅy«ÉÉà »ÉÅ»ÉÉùÉ * H¾à ¥ÉÅy«ÉÉà »ÉÉà HùÉà Ê´ÉSÉÉùÉ **
qÅ~ÉÊlÉ »ÉÖLÉ »ÉÅ~ÉÊlÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉ * «Éà »É¥É ©ÉÉ«ÉÉ HÉà Ê´É»lÉÉùÉ **
Wä»Éà ÊU{É ¥ÉqùÒ HÒ UÉ«ÉÉ * +à»Éà Nɾà qàlÉ »ÉÖLÉ ©ÉÉ«ÉÉ **
«Éà »É¥É »ÉÖLÉ »É~É{Éà HÉà ùÉWÖ * XÊNÉ ~Éùà HÖU »Éùà {É HÉWÚ **
lÉ{É Xùà §É»©É ¾Éà«É X> * ©Éà¾ùÒ ©ÉÉlÉÖ {ÉÉlÉÖ {ÉʾŠHÉ> **
+à»ÉÉà [ÉÉ{É ©É{É ¡ÉNÉ÷à +É«ÉÒ * lÉÉà H¾Ö ©ÉÉྠH¾ÉÆ c¾ùÉ> **
83

yÉä«ÉÇ, yÉ©ÉÇ +{Éà [ÉÉ{É Ê´É´ÉàH ùÉX{Éà »É¾É«ÉlÉÉ Hù´ÉÉ ´ÉÉ³É Uà.
V«ÉÉùà [ÉÉ{É Àq«É©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà Hɳ{ÉÒ WÅX³ ©É÷Ò X«É Uà. ©ÉÉà¾à
+ÉLÉÉ »ÉÅ»ÉÉù{Éà ¥ÉÉÅy«ÉÉà Uà. ~ÉiÉ [ÉÉ{É H¾à Uà Hà »ÉÖLÉ, »ÉÅ~ÉÊlÉ, ~Él{ÉÒ
Ê´ÉNÉàùà ©ÉÉ«ÉÉ Uà, Wà©É ´ÉÉq³Ò oÉÉàeÒ ´ÉÉù ©ÉÉ÷à UÉÅ«ÉeÉà +É~Éà Uà, +à´ÉÒ ùÒlÉà
»ÉÖLÉ oÉÉàeÒ´ÉÉù {ÉÖÅ Uà. ¥ÉyÉÉÅ »ÉÖLÉÉà »É~É{ÉÉÅ Wà´ÉÉ Uà, ~ÉUÒ H¶ÉÉ HÉ©É©ÉÉÅ
+É´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ¶ÉùÒù{ÉÉà »ÉÉoÉ ~ÉiÉ ]ÚcÉà Uà, ¶ÉùÒù {ɺ÷ oÉ> NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ
HÉà> ©ÉÉlÉÉ, Ê~ÉlÉÉ, ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ »ÉNÉÅÖ {ÉoÉÒ ù¾àlÉÖÅ. V«ÉÉùà +É´ÉÖÅ [ÉÉ{É Àq«É©ÉÉÅ
+É´ÉÒ X«É Uà ~ÉUÒ ©ÉÉྠù¾Ò W G«ÉÉÅ ¶ÉHà Uà !
¡ÉNÉ÷à ¡Éà©É Ê´É´ÉàH q±É, H¾äå H¥ÉÒù »É©É]É> *
AOÉ [ÉÉ{É +ÊlÉ ¥É±ÉÒ, Wàʾ »ÉÖÊ{É ©ÉÉྠeùÉ> **
+É ùÒlÉà »ÉqÃNÉÖ° HÞ~ÉÉoÉÒ {ÉÉ©É V«ÉÉùà Àq«É©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà
+ÅlÉ:HùiÉ{Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ HùÒ qà Uà. ~ÉUÒ Ê´É´ÉàH{ÉÒ »Éà{ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É, JÉàyÉ
Ê´ÉNÉàùàoÉÒ «ÉÖyyÉ oÉÉ«É Uà. +{Éà +ÅlÉà ¶ÉmÉÖ ~ÉùÉÊWlÉ oÉ> X«É Uà. §ÉÉ>+Éà
+É HÉà> NÉ~~ÉÖ {ÉoÉÒ, qùàH{ÉÒ +Åqù «ÉÖyyÉ SÉɱÉÒ ù¾¬ÖÅ Uà...+Åqù{ÉÉ
Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÖÅ «ÉÖyyÉ PÉiÉÖÅ +{ÉÉàLÉÖÅ «ÉÖyyÉ Uà +É. Wà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉÉ©É {ÉoÉÒ lÉà +É
¶ÉmÉÖ+Éà A~Éù Ê´ÉW«É {ÉoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHlÉÉà. {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ W +É
¶ÉmÉÖ+Éà HÉ¥ÉÖ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É´ÉÉà lÉà+Éà{ÉÖÅ «ÉÖyyÉ Xà>+à. »ÉÉʾ¥Éà lÉà+Éà{ÉÒ
±ÉeÉ>{ÉÖ ´ÉiÉÇ{É H«ÉÖÇÈ Uà. Ê´É´ÉàH{ÉÒ »Éà{ÉÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ Xà>{Éà ©ÉÉà¾
SÉÊHlÉ oÉ> X«É Uà. +{Éà lÉà+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù, qà¶É©ÉÉÅoÉÒ
¥É¾Éù HÉh´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É Hùà Uà.
lÉ¥ÉʾŠ©ÉÉྠ©ÉÅmÉ A~ÉX´ÉÉ * ~ÉÉLÉie Ê©ÉmÉ Ê{ÉH÷ ¥ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ **
+É«Éà ¡É¥É±É Ê´É´ÉàH {Éùà¶ÉÉ * ±ÉÒ{¾àá +É> ¾©ÉÉùÉà qà¶ÉÉ *
+¥É ©ÉÊlÉ ©ÉÅmÉ HùÉà c¾ùÉ> * qà¶É +É~É{ÉÉà ±Éà¾Ö UÖeÉ«ÉÒ **
H¾ä ~ÉÉLÉie »ÉÖ{ÉÉà ©É©É ùÉX * «É¾ ¥Ée HÉä{É +¾ä »ÉÉà HÉX **
ùÉX ©ÉÅmÉ ¾©ÉÉùÉà ±ÉÒWä * ¡ÉoÉ©Éà HÉ©É HÉà +É«É»ÉÖ qÒWä **
+ÉNÉà +ÉNÉà HÉ©É ù¾ §Éù~ÉÚùÒ * [ÉÉ{É Ê´É´ÉàH Xʾ »É¥É qÚùÒ **
lÉ¥ÉʾŠH©É H¾Æ +É«É»ÉÖ Êq«ÉC * q±É ¥ÉÉq±É »É¾ ù{É »ÉÉà NÉ«ÉC **
©ÉÉà¾à ~Éùà¶ÉÉ{É oÉ>{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê©ÉmÉ ~ÉÉLÉie{Éà ~ÉÉ»Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉà Uà.
+{Éà H¾à Uà Hà Ê´É´ÉàH{ÉÒ »Éà{ÉÉ +à +É~ÉiÉÉ qà¶É A~Éù H¥ÉXà HùÒ ±ÉÒyÉÉà Uà.
¾´Éà +É~ÉiÉÒ H¶ÉÒW SÉɱÉlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉàoÉÒ ~ÉÉLÉie H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà HÉ©É{Éà
¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà ùiÉ §ÉÚÊ©É©ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÉà. lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà [ÉÉ{É +{Éà Ê´É´ÉàH {ɾÒÅ ù¾Ò
¶ÉHà. l«ÉÉùà ©ÉÉྠùÉX+à HÉ©É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ »Éà{ÉÉ »ÉÉoÉà ùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±«ÉÉà.
84

V«ÉÉùà HÉ©É Acà Uà l«ÉÉùà [ÉÉ{ÉW lÉà{ÉÉoÉÒ ÷Iù ±Éà Uà. HÉ©É XiÉà Uà
Hà Hà´É³ [ÉÉ{É W ©ÉÉùÉoÉÒ ÷Iù ±É> ¶ÉHà Uà, ~ÉiÉ ©É{É{ÉÉÅ ùÉW«É©ÉÉÅ [ÉÉ{É {Éà
Xà>{Éà HÉ©É SÉÊHlÉ oÉ> X«É Uà.
HÉ©É HÖÊ~ÉlÉ ´ÉSÉ{É »ÉÖ{ÉÉ«ÉÉà * ¾©Éùà qà¶É [ÉÉ{É H¾Æ +É«ÉÉà **
AlÉä §É«ÉÉà HÉ©É AlÉä §É«ÉÒ [ÉÉ{ÉÉ * ©ÉÉ{É»É §ÉÚÊ©É ùS«ÉÉà »ÉÅOÉÉ©ÉÉ **
HÉ©É H¾à Uà Hà +©ÉÉùÉ qà¶É©ÉÉÅ [ÉÉ{É G«ÉÉÆoÉÒ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ ! l«ÉÉùà
¥É{{Éà «ÉÖyyÉ ©ÉÉ÷à lÉä«ÉÉù oÉ> X«É Uà.
¥É¾Ö °~É yÉÊù HÉ©É ÊlÉ´ÉÉ{ÉÉ * lɥɾÒÅ SɱÉÉ´Éä ~ÉÉÆSÉÉà ¥ÉÉ{ÉÉ **
Ê{ɺ£±É ÊG«ÉÉà lÉÉʾ lÉ¥É [ÉÉ{ÉÉ * »ÉÖùÊlÉ ¶É¥q ±Éä ù¾à Ê{ÉqÉ{ÉÉ **
HÉ©É ©ÉÉù{É, ©ÉÉà¾{É, ´É¶ÉÒHùiÉ Ê´ÉNÉàùà ~ÉÉÅSÉ ¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´Éà Uà,
~ÉiÉ [ÉÉ{É »ÉÖùÊlÉ HùÒ{Éà ¥ÉyÉÉ{Éà Ê{ɺ£±É HùÒ qà Uà.
[ÉÉ{É Ê´ÉSÉÉù Acà NÉ±É NÉÉW * HÉ©É Ê{ɱÉÇWW {É HÉ¾à §ÉÉY **
ÊyÉNÉ ÊlÉ«ÉÉ ÊyÉNÉÊyÉNÉ +»ÉùÉX* Ê{ÉùÊyÉ{É °ÊyÉù ©ÉÉÅ»É HÉà »ÉÉX**
¾Ée l´ÉSÉÉ ©ÉÖLÉ ùÉà©É ~É»ÉÉùÉ * {É´ÉqôÉÉù ¥É¾ä +ÊlÉ LÉÉùÉ **
ùàá÷ {ÉÉH ©ÉLÉ H£ ±ÉÉùÉ * HÒSÉe +ÉÆÊLÉ{É HÉ{Éà UÉùÉ **
{ÉLÉ Ê{ÉLÉ ´«ÉÉÊyÉ »É¥Éä ʥɻlÉÉùÉ * ʴɺcÉ ©ÉÚmÉ ÊlÉ«ÉÉ lÉ{É §ÉÉùÉ **
´ÉÉʾ ùÉSÉÉäå »ÉÉà ~ÉÉ´Éäå qÖHLÉà * »É~É{Éà {ÉʾŠlÉàʾ ¾Éà«Éà »ÉÖHLÉÚ **
qÖ:LÉ HÒ ùÉ榃 Xà ùÉY HÉà> * »ÉÉSÉÉà {ÉùH +Éʾ ~ÉÖÊ{É »ÉÉà> **
«É¾ Hʾ [ÉÉ{É ù¾É c¾ùÉ> * HÉ©É »Éä{É cÉùä Ê´ÉSɱÉÉ> **
Ê´ÉSɱ«ÉÉà HÉ©É NÉ«ÉÉà ÊLÉʻɫÉÉ> * AoÉ [ÉÉ{É lÉà HUÖ {É ¥É»ÉÉ> **
HÉ©É{ÉÉ +É´É´ÉÉoÉÒ [ÉÉ{É Ê´ÉSÉÉù Hùà Uà Hà »mÉÒ{ÉÖÖÅ ¶ÉùÒùlÉÉà NÉÅqÉ ©ÉÉÅ»É
+{Éà ±ÉÉà¾ÒoÉÒ ¥É{«ÉÖÅ Uà. lÉà{ÉÉ ùÉà©É ùÉà©É©ÉÉÅoÉÒ NÉÅqHÒ Ê{ÉH³à Uà. {É´ÉqôÉÉùÉàoÉÒ
NÉÅqHÒ W NÉÅqHÒ Ê{ÉH³ Uà. ʴɺ÷É +{Éà ©ÉÚmÉoÉÒ lÉà{ÉÒ >{qÄÒ«ÉÉà §ÉùÒ ~ÉeÒ Uà.
©ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ H£, ±Éɳ +{Éà +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅoÉÒ Ê~É«ÉÉ..... lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ>{Éà lÉÉà
qÖ:LÉ W ©É³¶Éà. +É©ÉÉÅ lÉÉà »´É~{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÖLÉ {ÉoÉÒ. +É lÉÉà {ÉùH©ÉÉÅ
~Ée´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà.
+É ùÒlÉà [ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉÅ§É³Ò HÉ©É{ÉÒ »Éà{ÉÉ Ê´ÉSÉʱÉlÉ oÉ> X«É
Uà. +{Éà lÉà{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ W SÉɱÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. lÉà [ÉÉ{É{Éà ¾ùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ PÉiÉÒ HÉàÊ¶É¶É Hùà
Uà. ~ÉiÉ +ÅlÉ©ÉÉÅ lÉà{Éà ¾Éù´ÉÖÅ ~Éeà Uà ..
HÉ©É H¾ä «É¾ {ÉÒÊH »ÉÖÅqùÒ * H¾ä [ÉÉ{É «É¾ Ê´ÉºÉ HÒ q¾ùÒ **
HÉ©É H¾ä «ÉÉHà ÊhNÉ X> * [ÉÉ{É H¾ä «É¾ »ÉÉÅÊ~É{É +¾> **

85

HÉ©É H¾ä HÉÊ©É{ÉÒ »É©É lÉÚ±ÉÉ * [ÉÉ{É H¾ä «É¾ ʴɺÉHù ©ÉÚ±ÉÉ **
HÉ©ÉÉ»ÉHlÉ HÖqʺ÷ »É{É ùÉlÉÉ * [ÉÉ{É »ÉÊHlÉ Hù ¥ÉÉà±Éä ©ÉÉlÉÉ **
«É¾ »ÉÖÊ{É ¥É¾ÖlÉ +W¥É §ÉÉä HÉ©ÉÉ * »É¾«ÉÉà [ÉÉ{É ¾©ÉùÉà »ÉÅOÉÉ©ÉÉ
HÉ©É qùàH ùÒlÉà ±ÉÉà§ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hùà Uà, Hà +É Xà´ÉÉà »ÉÖÅqùÒ{Éà
~ÉiÉ [ÉÉ{É lÉà{Éà ʴɺÉoÉÒ §Éùà±ÉÒ H¾à Uà, HÉ©É H¾à Uà Hà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà X´ÉÉà,
~ÉiÉ [ÉÉ{É H¾à Uà +É lÉÉà »ÉÉÅÊ~É{ÉÒ Uà, eÅLÉÒ ±Éà¶Éà. HÉ©É lÉà{Éà »mÉÒ lÉù£
HÖqʺ÷ Hù´ÉÉ H¾à Uà, ¡ÉàÊùlÉ Hùà Uà, l«ÉÉùà [ÉÉ{É lÉà{Éà ©ÉÉlÉÉ H¾Ò ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà.
+É ùÒlÉà HÉ©É «ÉÖyyÉ©ÉÉÅ [ÉÉ{ÉoÉÒ ¾ÉùÒ X«É Uà. {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ {ɾÒÅ ¾Éà«É lÉÉà
§ÉÉ>+Éà ©ÉÉà÷ÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ [ÉÉ{ÉÒ+Éà{Éà HÉ©É ~É÷HÒ qà¶Éà. ~ÉUÒ HÉ©É{ÉÉÅ ¥ÉÉq
JÉàyÉ{ÉÉà ´ÉÉùÉà +É´Éà Uà.
Ê´ÉSɱ«ÉÉà HÉ©É ©ÉÉྠ~É¾Æ NÉ«ÉC * »É¥Éʾ ´ÉÞlÉÉÅlÉ »ÉÖ{ÉÉ´É{É ±É«ÉC **
©É{É©Éàá ©ÉÉྠ¥É¾ÖlÉ ~ÉUlÉÉ«ÉÒ *¥ÉÉà±ÉÉ> JÉàyÉ HÉà ¥ÉÉlÉ »ÉÖ{ÉÉ«ÉÒ **
+É> JÉàyÉ W¥É cÉhà ù¾àC * lÉ¥É¾Ò ©ÉÉྠJÉàyÉ»Éà H¾àC * *
lÉÉ©É»É lÉàW {ÉÉ©É ©ÉÉàʾ JÖyyÉ * H° Ê´É´ÉàH [ÉÉ{É »ÉÉà «ÉÖyyÉÉ **
H¾Æ +»É ¡É¥É±É LÉÉàʾ HÉà »É¾ä * lÉÉàùà lÉàW [ÉÉ{É H¾Æ ù¾à **
~ÉùÉÊWlÉ HÉ©É l«ÉÉùà ùÉX{ÉÒ ~ÉÉ»Éà X«É Uà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¾ÉùÒ
W´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾à Uà, l«ÉÉùà ©ÉÉྠJÉàyÉ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉ H¾à Uà +{Éà
H¾à Uà Hà lÉÉùÒ +ÉNɳ lÉÉà [ÉÉ{É ÷HÒ W {ɾÒÅ ¶ÉHà, +à÷±Éà lÉÖÅ W>{Éà [ÉÉ{ÉoÉÒ
«ÉÖyyÉ Hù.
«É¾ »ÉÖÊ{É JÉàyÉ SɱÉÉ »É©ÉÖ¾É> * HùÒ NÉ´É{É ~ɾÖÆSÉÉ ù{É +É> **
lÉ{É©Éàá +É> ÊH«ÉÉà ~Éù´Éà¶ÉÉ * UÉeÉà [ÉÉ{É ¾©ÉÉùÉà qà¶ÉÉ **
Xà lÉÖ©É Ê{ÉSSÉ«É YlÉÉà HÉ©ÉÉ * lÉÉà +¥É ©ÉÉà »ÉÉà HùÉà »ÉÅOÉÉ©ÉÉ **
+É »ÉÉÅ§É³Ò JÉàyÉ +É´Éà Uà +{Éà H¾à Uà Hà ¾à [ÉÉ{É, +©ÉÉùÉà qà¶É
UÉàeÒ qÉà. +NÉù lÉàá HÉ©É{Éà YlÉÒ ±ÉÒyÉÉà lÉÉà ¾´Éà ©ÉÉùÉoÉÒ «ÉÖyyÉ HùÒ ¥ÉlÉÉ´É.
+É~ÉiÉà ùÉKÉ»ÉÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà +É~ÉiÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà »ÉŧɳɴÉÒ+à
UÒ+à Hà lÉà Hà÷±ÉÉ JÖù ¾lÉÉ. §É«ÉÉ{ÉH ¾lÉÉ. ~ÉiÉ §ÉÉ>+Éà, +É ©ÉÉà÷ÉÅ
ùÉKÉ»ÉÉà Uà, Wà lÉ©ÉÉùÒ +Åqù Ê{É´ÉÉ»É Hùà Uà. lÉÉà JÉàyÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳÒ
[ÉÉ{É +SÉÅʧÉlÉ oÉ> X«É Uà +{Éà W>{Éà Ê´É´ÉàH ùÉX{Éà ´ÉÉlÉ Hùà Uà. l«ÉÉùà
ùÉX ©ÉÅmÉÒ{Éà ~ÉÚUà Uà Hà JÉàyÉ{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©ÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ?
lÉ¥É ùÉX ©ÉÅÊmÉ{É »ÉÉà H¾ä * ¡É¥É±É JÉàyÉ Hà ʾ HÉùiÉ q¾ä **
lÉ¥É »É¥Éʾ Ê©É汃 ©ÉÅmÉ Ê´ÉSÉÉùÉ * «É¾ lÉÉà X«É KÉ©ÉÉ lÉà ©ÉÉùÉ **
86

¥ÉÉàÊ±É Ê´É´ÉàH [É©ÉÉ »ÉÉà H¾ä * lÉÖ©É lÉÉà X> JÉàyÉ ù{É ¥É¾ä **
§ÉÊGlÉ [ÉÉ{É lÉàʾ qà> »É¾É> * ¡É¥É±É JÉàyÉ HÉà ©ÉÉùÉà X> **
«É¾ »ÉÖÊ{É KÉ©ÉÉ ùÉà~Éà ù{É +É«ÉÒ * ±ÉÒ{¾Éà ¶ÉÒ±É Xà yÉ{ÉÖºÉ SÉhÉ«ÉÒ**
l«ÉÉùà ¥ÉyÉÉ ©É³Ò{Éà Ê´ÉSÉÉù Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà JÉàyÉ KÉ©ÉÉoÉÒ ©ÉÉ«ÉÉàâ
W¶Éà. ~ÉUÒ Ê´É´ÉàHà KÉ©ÉÉ{Éà H¾«ÉÖÅ Hà lÉÖÅ W>{Éà JÉàyÉ{Éà ©ÉÉù, lÉÉùÒ »ÉÉoÉà §ÉÊGlÉ
+{Éà [ÉÉ{É ~ÉiÉ ¾¶Éà. +É »ÉÉŧɳÒ{Éà KÉ©ÉÉ «ÉÖyyÉ ©ÉàqÉ{É©ÉÉÅ ¶Éұɰ~ÉÒ
yÉ{ÉÖº«É ±É>{Éà +É´Éà Uà.
qàÊLÉ KÉ©ÉÉ JÉàyÉ SɱÉà yÉÉ«ÉÒ * ©É{É»ÉÉ §ÉÚÊ©É ùÉà~«ÉÉà ù{É +É«ÉÒ *
©ÉÉù{É JÉàyÉ Acà W¥É yÉÉ«ÉÒ * >lÉ{Éà KÉ©ÉÉ qÒ{¾ ©ÉÖ»ÉHÉ«ÉÒ **
JÉàyÉ +É{É W¥É NÉÉùÒ NÉ«ÉÒ * »ÉÖÊ{É KÉ©ÉÉ +{É¥ÉÉà±ÉÒ §É«ÉÒ **
©ÉÒcà ´ÉSÉ{É KÉ©ÉÉ +ÊlÉ ¥ÉÉà±Éä * HÉà~Éà JÉàyÉ ~É´É{É W¬Éàá eÉà±Éà **
KÉ©ÉÉ »Éà +ÊNÉ{É ¶ÉÒlÉ±É ´¾ä X< * Wä»Éà W±É©Éàá +ÊN{É ¥ÉÖ]É> **
«Éʾ Ê´ÉÊyÉ JÉàyÉ KÉ©ÉÉ »Éà ʧÉù> * ©ÉÉ{É¾Ö +ÅNÉÉù ~ÉÉ{ÉÒ ©É¾Æ ~Éù>*
W¬Éùà JÉàyÉ ©ÉÉù´ÉÉ X«É Uà l«ÉÉùà KÉ©ÉÉ ©ÉÖ»HÖùÉ«É Uà. JÉàyÉ l«ÉÉùà
NÉɳÉà ¥ÉÉà±Éà Uà. ~ÉiÉ KÉ©ÉÉ SÉÖ~É ù¾à Uà. ~ÉUÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÒcÉÅ ´ÉSÉ{ÉÉà ¥ÉÉà±Éà Uà.
WàoÉÒ JÉàyÉ{ÉÒ +ÊN{É ¶ÉÉÅlÉ oÉ> X«É Uà. Wà©É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +ÅNÉÉùÉà ~Éeà, +É
ùÒlÉà JÉàyÉ +{Éà KÉ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉeÉ> +à´ÉÒ ±ÉÉNÉà Uà Hà +ÅNÉÉùÉà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ~ÉeÒ
¥ÉÖ]É> X«É Uà.
§É±ÉÉà §É±ÉÉà »É¥É HÉà> H¾ä, ùʾ NÉ> KÉ©ÉÉ qÖ¾É> **
H¾ä H¥ÉÒù ¶ÉÒlÉ±É §É«Éà, NÉ«ÉÒ »ÉÉà +ÊN{É ¥ÉÖ]É> **
KÉ©ÉÉoÉÒ JÉàyÉ{ÉÒ +ÊN{É ¥ÉÖ]É´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.
V«ÉÉùà JÉàyÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà +Éq©ÉÒ{ÉÉÅ Êq±É©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà Hà ©ÉÉùÖ,
HÉ~ÉÖÅ, NÉɳÉà ¥ÉÉà±Éà Uà +à÷±Éà »ÉÉʾ¥ÉY H¾à Uà HàNÉɱÉÒ +É´ÉlÉ +àH ¾ä, A±É÷lÉ ¾ÉàlÉ +{ÉàH *
H¾ä H¥ÉÒù {É ~ɱÉÊ÷«Éà, ù¾à +àH HÒ +àH **
HÉ©É, JÉàyÉ ¥É{{Éà{ÉÒ ~ÉùÉW«É Xà>{Éà ©ÉÉྠùÉX ¾´Éà ±ÉÉà§É{Éà
¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà. +{Éà »É©ÉX´ÉÒ{Éà ùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±Éà Uà.
¾Éù¬Éà JÉàyÉ HÉ©É W¥É X{ÉÉ * ©É¾É ©ÉÉྠùÉX eù ©ÉÉ{ÉÉ **
SÉÊHlÉ ©ÉÉྠ©ÉÅmÉÒ ¾ÆHùÉ´ÉÉ * »É©©ÉÖLÉ ©ÉÉྠʴɴÉàH eùÉ´ÉÉ **
±ÉÉà§É ©ÉÅmÉÒ +É«É §É«Éà cÉhÉ * qàLÉlÉ ùÉ´É UÉà§É +ÊlÉ §ÉÉhÉ **
lÉ¥É ±ÉÉà§É ©ÉÉà¾Ê¾ ©ÉÉoÉ {É´ÉÉ> * H¾Ö ùÉX ©ÉÉàʾ HÉ¾à ¥ÉÖ±ÉÉ> **
87

¾Éäå Ê{ÉW »É´ÉÇ ~ÉÉ~É HÉ ©ÉÚ±ÉÉ * ©ÉÉàùà lÉà lÉÖ©É ù¾lÉ ¾Éä £Ú±ÉÉ **
YlÉÉäå [ÉÉ{É Ê´É´ÉàH ʾ X«ÉÒ * qà¶É +É~É{ÉÉà ±ÉàA UÖeÉ> **
lÉÉà H¾Æ Ê£ù ©Éäå qà¾Éä ùÉWÚ * ©É¾É ©ÉÉྠ©ÉÉàùà ¥É±É NÉÉWÚ **
HÉ©É +{Éà JÉàyÉ{Éà ùiÉ©ÉÉÅ ¾ÉùÒ W´ÉÉoÉÒ ©ÉÉྠùÉX §É«É§ÉÒlÉ oÉ>
X«É Uà. lÉà lÉà{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ ±ÉÉà§É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà. ©ÉÅmÉÒ +É´ÉÒ{Éà ùÉX{Éà yÉä«ÉÇ
¥ÉÅyÉÉ´Éà Uà, H¾à Uà Hà V«ÉÉÆ »ÉÖyÉÒ ¾ÖÅ UÖÅ. l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ [ÉÉ{É {ɾÒÅ ÷HÒ ¶ÉHà. ¾ÖÅ ¥ÉyÉÉ
~ÉÉ~ÉÉà{ÉÒ We UÖÅ, ¾ÖÅ Ê´É´ÉàH +{Éà [ÉÉ{É{Éà YlÉÒ ±É>{Éà +É~ÉiÉÉà qà¶É UÉàeÉ´ÉÒ
±É>¶É. ~ÉUÒ lÉ©ÉÉà Ê{ɺHÅ÷H ùÉV«É HùXà.
«É¾ »ÉÖ{É ¾ºÉÇ ©ÉÉྠ©É{É §É«ÉC * ±ÉKÉiÉ ±ÉÉà§É HÉà +É«É»ÉÖ q«ÉC**
±ÉÉà§É{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉÅ§É³Ò ùÉX LÉÖ¶É oÉ< X«É Uà +{Éà lÉà{Éà
+ɶÉÒÇ´ÉÉq +É~ÉÒ{Éà ùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±Éà Uà. ±ÉÉà§É +É´ÉÒ{Éà [ÉÉ{É{Éà H¾à Uà HàX> ùiÉ Êq«ÉÉà ±ÉÉà§É ¾ÅHÉùÉ * [ÉÉ{É lÉÖ©É HÉ Hù¾Ö lÉHùÉùÉ **
¾©É ¥É{qÉà ¥É»lÉ ÊH«ÉÉà ~Éù´Éà¶ÉÉ * UÉàe¾Ö [ÉÉ{É ¾©ÉÉùÉà qà¶ÉÉ **
lÉW¾ÖÅ [ÉÉ{É lÉÖ©É ¾©ÉùÉà cÉCÆ * ©Éäå ¡ÉSÉÅe ±ÉÉà§É ©ÉÉàù {ÉÉCÆ **
+¥É ©Éäå ù{É©É¾Æ +ÊN{É ~ÉùXùÉäå * HÊù ¥É±É +àH +àH Hä ©ÉÉùÉà **
ÊSÉÅ{lÉÉ ¶ÉÊHlÉ ~ÉÉ~É HÉà ©ÉÚ±ÉÉ * HÉà> {Éà X{Éä ©É©É eù §ÉÚ±ÉÉ **
+ɶÉÉ lÉÞºiÉÉ lɾÉÆ +ÊlÉ ¥É¾ä * »ÉÖ{ÉlÉ [ÉÉ{É lɾÉÆ {ÉʾŠù¾ä **
{ÉʾŠX{ÉÉà lÉÖ©É JÉàyÉ +Éä HÉ©ÉÉ * ¾Éäå +ÊlÉ ¡É¥É±É ±ÉÉà§É ©ÉÉàʾ
{ÉÉ©ÉÉ **
UÉe¾ÖÅ [ÉÉ{É ¾©ÉùÉà cÉCÆ * {ÉʾŠlÉÉà lÉÉàʾ yÉÊù yÉÊù LÉÉCÆ **
±ÉÉà§É XiÉÒ{Éà [ÉÉ{É{Éà H¾à Uà Hà +©ÉÉùÉà qà¶É UÉàeÒ qÉà, lÉ©Éà {ÉoÉÒ
XiÉlÉÉÅ Hà ©ÉÉ° {ÉÉ©É ±ÉÉà§É Uà, ¾ÖÅ PÉiÉÉà ¡ÉSÉÅe UÖÅ, ©ÉÉùÉ ù¾àlÉÉÅ [ÉÉ{É {ÉoÉÒ ù¾Ò
¶ÉHlÉÖÅ. +NÉù lÉ©ÉÉà +à +©ÉÉùÉà qà¶É {ÉÉ UÉàe«ÉÉà lÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà LÉÉ> W>¶É.
l«ÉÉùà £ùÒ [ÉÉ{É Ê´É´ÉàH{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ{Éà H¾à Uà HàùÉX ©ÉÅmÉ HùÉà c¾ùÉ> * ±ÉÉà§É {É ©ÉÉàºÉä YlÉÉà X«ÉÒ **
X lÉÖ©É ±ÉÉà§É YlÉÉà +ÉWÚ * lÉÉà lÉÖ©É HùÉà Ê{ÉHÅ÷H ùÉWÚ **
[ÉÉ{É H¾à Uà Hà ©ÉÉùÉoÉÒ ±ÉÉà§É{Éà YlÉÒ {ɾÒÅ ¶ÉHÉ«É. +NÉù +ÉWà
lÉà{Éà YlÉÒ ±Éà´ÉÉ«É lÉÉà ~ÉUÒ Ê{ÉÊ´ÉÇP{É ùÉV«É HùÉà. l«ÉÉùà ©ÉÅmÉÒ H¾à Uà Hà ±ÉÉà§É{Éà
lÉÉà »ÉÅlÉÉàºÉoÉÒ YlÉÒ ¶ÉHÉ«É. l«ÉÉùà ùÉX »ÉÅlÉÉàºÉ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà +{Éà lÉà{Éà
»É©ÉX´ÉÒ [ÉÉ{É, §ÉÊGlÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH±Éà Uà.
>lÉ §ÉÉä ±ÉÉà§É AlÉ §ÉÉä »ÉÅlÉÉàºÉÉ * ©É{É»ÉÉ §ÉÚÊ©É Ac¬Éà ù{É ùÉàºÉÉ **
88

±ÉɱÉSÉ ¥ÉÉiÉ ±ÉÉà§É »ÉÅSÉÉùÉ * KÉ©ÉÉ ¥ÉÉiÉ »ÉÅlÉÉàºÉ lÉàʾ ©ÉÉùÉ **
±ÉÉà§É SɱÉÉ´Éä yÉ{ÉÖºÉ H¾Æ LÉÒÅSÉÒ * »ÉÅlÉÉàºÉ ±ÉÒ{¾ »ÉÖÊ©Éù{É HÒ +äSÉÒ **
ÊSÉÅlÉÉ ¶ÉÊHlÉ ±ÉÉà§É ~ÉcÉ«ÉÒ * [ÉÉ{É ¶ÉÊHlÉ »ÉÉà Ê{ɺ£±É X«ÉÒ **
+ÊlÉ qÖ:LÉ £ÉÆ»ÉÒ ±ÉÉà§É Hù ±É«ÉC * AOÉ [ÉÉ{É »ÉÅlÉÉàºÉ Ê©É÷äC **
~Éù©É »ÉÅlÉÉ~É ±ÉÉà§É Hù ±É«ÉC * »ÉÉà q«ÉÉ LÉeNÉ lÉà Ê{ɺ£±É NÉ«ÉC**
+SÉàlÉ ¶ÉÊHlÉ ±ÉÉà§É SɱÉÉ> * XnÉÞlÉ ¶ÉÊHlÉ »ÉÅlÉÉàºÉ ~ÉcÉ> **
±ÉÉà§É H¾à ~Éä»ÉÉ lÉÖ©É ±Éʾ«Éà * »ÉÅlÉÉàºÉ H¾ä HUÖ {ÉʾŠSÉÉʾ+à **
±ÉÉà§É H¾ä {ÉÒHÉ ¾ä °~ÉÉ * »ÉÅlÉÉàºÉ H¾ä UÉÊe NÉ«Éà §ÉÚ~ÉÉ **
±ÉÉà§É H¾ä ±Éà´É HÅSÉ{É ©ÉÉàùÉ * »ÉÅlÉÉàºÉ H¾ä Y´É{É ¾ä oÉÉàùÉ **
±ÉÉà§É H¾ä PÉÉàeÉ XàeÉ {ÉÒHÉ * »ÉÅlÉÉàºÉ H¾ä HÉùW {ÉʾŠYhÉ **
±ÉÉà§É H¾ä ¾ÒùÉ ±ÉÉà ±ÉɱÉÚ * »ÉÅlÉÉàºÉ H¾ä »ÉÅNÉ {ÉʾŠSÉɱÉÚ **
»ÉÉÆSÉ yÉ{ÉÖºÉ Hù NÉʾ yÉ«ÉC * SÉ~É±É ±ÉÉà§É SÉÉÊ~É q±É NÉ«ÉC **
AqÉ»ÉÒ ¶ÉÊHlÉ Aù©Éàá A~ÉX«ÉÒ * HÅ~«ÉÉà ±ÉÉà§É V«ÉÉàá Ê´ÉºÉ LÉÉ«ÉÒ **
yÉÒùW LÉeNÉ Nɾ¬Éà »ÉÅlÉÉàºÉÉ * Ê´ÉSɱ«ÉÉà ±ÉÉà§É Ê©ÉS«ÉÉà »É¥É yÉÉàLÉÉ **
¾´Éà »ÉÅlÉÉàºÉ +{Éà ±ÉÉà§É{ÉÖÅ PÉ©ÉÉ»ÉÉiÉ «ÉÖyyÉ oÉÉ«É Uà. ±ÉÉà§É Àq«É©ÉÉÅ
ÊSÉÅlÉÉ ¶ÉÊHlÉ UÉàeà Uà Hà ~Éä»ÉÉ ´ÉNÉù H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ »ÉÅlÉÉàºÉ [ÉÉ{É ¶ÉÊHlÉ
wÉùÉ lÉà{ÉÉà ´ÉÉù Ê{ɺ£³ HùÒ qà Uà. ±ÉÉà§É ~Éä»ÉÉ, ¾ÒùÉ, »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ±ÉɱÉSÉ +É~Éà
Uà. ~ÉiÉ »ÉÅlÉÉàºÉ H¾à Uà Hà H¶ÉÖÅ HÉ©É{ÉÖÅ {ÉoÉÒ HÉùiÉ ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ ùÉX +{Éà
©É¾ÉùÉX ¥ÉyÉÖ UÉàeÒ{Éà SÉɱ«ÉÉ NÉ«ÉÉ Uà. H¶ÉÖÅ W »ÉÉoÉà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ +{Éà ~ÉUÒ
Y´É{É{ÉÒ +´ÉÊyÉ ~ÉiÉ oÉÉàeÒ Uà. +É ùÒlÉà »ÉÅlÉÉàºÉ Àq«É©ÉÉÅ AqÉ»ÉÒ{ÉlÉÉ
WNÉÉeÒ{Éà ±ÉÉà§É{Éà ~ÉùÉYlÉ HùÒ qà Uà. ©ÉÉྠLÉÒX«É Uà Hà... ¾´Éà lÉÉà ùÉV«É
NÉ«ÉÖÅ.
HÉ©É JÉàyÉ Ê´ÉSɱÉà, Ê´ÉSɱÉà ±ÉÉà§É +HÉW *
©É¾É©ÉÉྠ©É{É©É¾Æ ]LÉà, NÉ«ÉÉà ¾©ÉÉùÉà ùÉW **
HÉ©É JÉàyÉ +{Éà ±ÉÉà§É{ÉÉ ¾ÉùÒ W´ÉÉoÉÒ ©ÉÉྠ©É{É©ÉÉÅ{Éà ©É{É©ÉÉÅ
LÉÒX«É Uà, §É«É§ÉÒlÉ oÉ> X«É Uà Hà ¾´Éà lÉÉà ùÉV«É NÉ«ÉÖÅ.
©ÉÉྠ¥ÉÖ±ÉÉ«É NÉ´ÉÇ »É{É H¾àC * Ê´ÉSɱ«ÉÉà »É¥Éä +àH lÉÖ©É ù¾àC **
+¥É ©ÉàùÉà lÉÖ©É HùÉà »É¾ÉC * ©ÉÉàùà »ÉÅNÉ NÉ´ÉÇ AÊc yÉÉC **
[ÉÉ{É Ê´É´ÉàH HÉà ©ÉÉÊù §ÉNÉÉ´ÉäÅ * W~É lÉ~É »ÉÉyÉ{É ©ÉÉÊù »É¥É ±ÉÉ´Éàá **
¥ÉÉà±Éà NÉ´ÉÇ ©ÉÉྠlÉà lɥɾÒÅ * HÉ Ê´É»ÉÉlÉ Ê´É´ÉàH HÒ +¾¾Ó **
©ÉàùÉà ¾ÅHÉù Ê£ùà Wàʾ qà¶ÉÉ * ù¾ä {É [ÉÉ{É Ê´ÉSÉÉù HÉà ±Éà¶ÉÉ **

89

¥ÉÉHÒ »Éä{É ù¾à »É¥É Xà¾Ò * ±ÉÒ{¾ ¥ÉÖ±ÉÉ«É ©ÉÉྠlÉ¥É +Éà¾Ò **
±ÉÒ{¾ »ÉX«É »Éä{É ¥É¾Ö ùÅNÉÒ * ©ÉÉྠNÉ´ÉÇ SÉhà +àH »ÉÅNÉÒ **
©ÉÉྠq±É W¥É ~ɾÖÆSÉà ùiÉ©ÉÉžÒÅ * LÉ¥Éù §É«ÉÉà Ê´É´ÉàH ~É¾Æ lÉɾÒÅ **
»ÉW¬Éà »Éä{É lÉ¥É ¥É¾Ö »É©ÉÖqÉ> * ¾Éà«É Ê{ɶÉÅH SɱÉà ùiÉ §ÉÉ> **
AlÉlÉà ©ÉÉྠùiÉ ùÅNÉ ©ÉSÉÉ«ÉÉ * >lÉ Ê´É´ÉàH ùÉX SÉÊh +É´ÉÉ **
©ÉÉྠl«ÉÉùà +¾ÅHÉù (NÉ´ÉÇ) {Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà H¾à Uà Hà ¾´Éà lÉÉà lÉÖÅ W ©ÉÉùÉà
+àH »É¾ÉùÉà Uà, Wà [ÉÉ{É +{Éà Ê´É´ÉàH{Éà ©ÉÉùÒ{Éà ©ÉÉùÉ qà¶É©ÉÉÅoÉÒ §ÉNÉÉeÒ ¶ÉHà
Uà. +É´ÉÉà +É~ÉiÉà ¥É{{Éà »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà Ê´É´ÉàH{Éà +É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅoÉÒ §ÉNÉÉeÒ
©ÉÖHÒ+à. l«ÉÉùà +¾ÅHÉù H¾à Uà Hà lÉ©Éà ÊSÉÅlÉÉ {É HùÉà, V«ÉÉÅ ¾ÖÅ ù¾ÖÅ UÖÅ l«ÉÉÅ [ÉÉ{É
+{Éà Ê´ÉSÉÉù oÉÉàeÉÅW ù¾Ò ¶ÉHà Uà? l«ÉÉùà ©ÉÉྠ+ÉLÉÒ »Éà{ÉÉ {Éà »É©ÉX´ÉÒ{Éà
~ÉÉàlÉà NÉ´ÉÇ{ÉÒ »ÉÉoÉà Ê´ÉùÉW©ÉÉ{É oÉ>{Éà «ÉÖyyÉ ©ÉÉ÷à ¡É»oÉÉ{É Hùà Uà. l«ÉÉÅ Ê´É´ÉàH{Éà
LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà ©ÉÉྠùÉX +¾ÅHÉù{Éà »ÉÉoÉà ±É>{Éà +ÉLÉÒ »Éà{ÉÉ ±É>{Éà +É´Éà
Uà. lÉà ~ÉiÉ +ÉLÉÒ »Éà{ÉÉ »ÉÉoÉà ùiɧÉÚÊ©É (©É{É»ÉɧÉÚ©ÉÒ)©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà.
qàL«ÉÉà NÉ´ÉÇ ©ÉÉྠ»ÉHÉ{ÉÉ * HùÒ JÉàyÉ ¥ÉÉiÉ »ÉÅyÉÉ{ÉÉ **
¥É¾Ö ¥ÉeÉ> »ÉÉà ¥ÉÉà±É{É ±ÉÉN«ÉÉà * [ÉÉ{É Ê´É´ÉàH H¾ÉÆ +¥É §ÉÉN«ÉÉà **
+É´Éà »É{©ÉÖLÉ ©ÉÉà»Éà »É¥É HɾÚÅ * »ÉÖ{ÉlÉ ´ÉSÉ{É {ÉÉྠAl»ÉÉ¾Ú **
¥Éà»ÉÖyÉ ¥ÉÉiÉ NÉ´ÉÇ lÉ¥É yÉÉùÉ * AlÉlÉà SÉälÉ{É ¥ÉÉiÉ »É©§ÉÉùÉ **
¥É±É HÊù NÉ´ÉÇ Acà »É©ÉÖqÉ> * lÉ¥ÉʾŠLÉ´ÉÉ»É NÉ«ÉÉà c¾ùÉ> **
AOÉ [ÉÉ{É ùÉX ~É¾Æ NÉ«ÉC * NÉ´ÉÇ NÉÆ´ÉÉù qh +ÊlÉ §É«ÉC **
ùÉX ©ÉÉàH¾Æ +É«É»ÉÖ qà¾Ú * HÉä{É ¥ÉÉiÉ lÉà ©ÉÉùÉä +à¾Ú **
NÉ´ÉÇ{ÉÖÅ [ÉÉ{É{ÉÒ »ÉÉoÉà «ÉÖyyÉ oÉÉ«É Uà. l«ÉÉÅ NÉ´ÉÇ ¥Éà»ÉÖyÉ Hù´ÉÉ´ÉɳÖÅ
¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´Éà Uà lÉÉà +¾ÒÅoÉÒ [ÉÉ{É SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´Éà Uà, ~ÉiÉ V«ÉÉùà
NÉ´ÉÇ {ÉÉà {ÉÉ¶É {ÉoÉÒ oÉlÉÉà l«ÉÉùà [ÉÉ{É Ê´É´ÉàH ùÉX ~ÉÉ»Éà X«É Uà. +{Éà ~ÉÚUà
Uà Hà NÉ´ÉÇ{Éà H«ÉÉ ¥ÉÉiÉoÉÒÚ ©ÉÉùÖ.
qÒ{É ¥ÉÉiÉ lÉ¥É ùÉX Hù ±É«ÉC * ʾlÉ Hä AOÉ [ÉÉ{É Hʾ q«ÉC **
©ÉÉù«ÉÉà [ÉÉ{É qÒ{É lÉàʾ ¥ÉÉ{ÉÉ * ¾Éù«ÉÉà NÉ´ÉÇ ±ÉÉN«ÉÉà ʴɾùÉ{ÉÉ **
l«ÉÉùà ùÉX Ê´É´ÉàH [ÉÉ{É{Éà Êq{ÉlÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÉiÉ +É~Éà Uà, Wà ¥ÉÉiÉ
±ÉÉNÉ´ÉÉoÉÒ NÉ´ÉÇ ´«ÉÉHÖ±É oÉ> X«É Uà. ¾´Éà ©ÉÉྠ~ÉUlÉÉ«É Uà Hà ©ÉÉùÒ LÉäù
{ÉoÉÒ.
NÉ´ÉÇ ©ÉÖ«Éà Ê´ÉH±É ¾Éà>, SɱÉà +É~É ùiÉ©ÉÉʾŠ**
©É{ÉʾŠ©É{É ~ÉUlÉÉ´É>, ©ÉÉàù HÖ¶É±É +¥É {ÉÉʾŠ**

90

¾´Éà ©ÉÉྠùÉX ~ÉÉàlÉà »ÉÉ©Éà +É´Éà Uà.
»ÉÖ{«ÉÉà ©ÉÉྠSɱ«ÉÉà NɱÉNÉÉW * YlÉ{É Ê´É´ÉàH SɱÉÉ q±É »ÉÉY **
~ɾÖÆSÉÒ ùiÉ +»É ¥ÉÉà±Éä ©ÉÉà¾É * H¾ÉÆ Ê´É´ÉàH +ÉC ©É©É »ÉÉà¾É **
©É¾É ©ÉÉྠùÉ«É ©É©É {ÉÉ©ÉÉ * »É¾Éà [ÉÉ{É ©ÉÉàùÉà »ÉÅOÉÉ©ÉÉ **
»É¥Éä AùÉ´É NÉ«ÉÉà ¾ùÉ«É * +{É {ÉʾŠ¾Éà> lÉÉàù HֶɱÉÉ> **
©Éäå ¥ÉÉiÉ SɱÉÉ+Éàá W¥É¾ÒÅ * KÉiÉ ©É¾Æ ¾Éà¾Ö {ÉÉ¶É lÉÖ©É lɥɾÒÅ **
©ÉÉྠ±É±ÉHÉùà Uà, Ê´É´ÉàH +{Éà [ÉÉ{É{Éà H¾à Uà Hà ©ÉÉùÉ ¥ÉyÉÉÅ W
»ÉùqÉùÉà{Éà lÉ©ÉÉà+à ¾ùÉ´ÉÒ qÒyÉÉ, ¾´Éà lÉ©ÉÉùÒ HֶɳlÉÉ {ÉoÉÒ ¾ÖÅ lÉ©ÉÉùÉà {ÉɶÉ
HùÒ q>¶É .
H¾ä Ê´É´ÉàH ¥ÉeHÉ ¾ÉHÉà * HùÉà ±ÉeÉ> {ÉɶÉʾ lÉÉHÉà **
Ê´É´ÉàH H¾à Uà Hà ´ÉÉlÉÉà Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅq HùÒ{Éà ±ÉeÉ> HùÉà, {ÉÉ¶É lÉÉùÉà
W oÉ´ÉÉ{ÉÉà Uà.
»ÉÖ{ÉlÉ ©ÉÉྠJÉàyÉ lÉ¥É HÒ{¾É * yÉ{ÉÖºÉ AcÉ«É Hù NÉʾ ±ÉÒ{¾É **
©É©ÉlÉÉ ¥ÉÉiÉ lɥɾÒÅ lÉÉ{ÉÉ * Ê´ÉÊSÉmÉ ¥ÉÉiÉ Ê´É´ÉàH »ÉÅyÉÉ{ÉÉ **
+É±É»É ¶ÉÊHlÉ ©ÉÉྠA~ÉX> * SÉälÉ{É ¶ÉÊHlÉ Ê´É´ÉàH SɱÉÉ> **
l«ÉÉùà JÉàyÉ HùÒ{Éà ©ÉÉྠ©É©ÉlÉÉ °~ÉÒ ¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´Éà Uà, +{Éà l«ÉÉÆ
Ê´É´ÉàH Ê´ÉÊSÉmÉ ¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´Éà Uà. ©ÉÉྠ+ɱɻ«É ¶ÉÊHlÉ ©ÉÉùà Uà l«ÉÉùà Ê´É´ÉàH
SÉälÉ{«É ¶ÉÊHlÉ ©ÉÉùà Uà. PÉÉàù «ÉÖyyÉ oÉÉ«É Uà.
Ê{ÉqÄÉ ¶ÉÊHlÉ ©ÉÉྠ»ÉÅSÉÉùÒ * XoÉlÉ ¶ÉÊHlÉ Ê´É´ÉàH lÉ¾Æ ©ÉÉùÒ **
©ÉÉྠ£ÉÆ»É ©ÉÉ«ÉÉ Ê¥É»lÉÉùÒ * Ê´É´ÉàH Ê´ÉSÉÉù ÊU{ÉH ©É¾Æ ÷ÉùÒ **
A~ÉX«ÉÉà lÉ¥É ©ÉÉྠ+ÅyÉàùÉ * ¾Æ»Éà Ê´É´ÉàH «É¾ä ¥É±É lÉàùÉ **
¡ÉHÉ¶É ¥ÉÉiÉ Ê´É´ÉàH SɱɫÉC * lÉlÉKÉiÉ +ÅyÉHÉù Ê©ÉÊ÷ NÉ«ÉC*
»Él«É¥ÉÉiÉ Ê´É´ÉàH »ÉÅSÉÉùÉ * +»ÉlÉ LÉ´ÉÉ»É ©ÉÉྠH¾Æ ©ÉÉùÉ **
[ÉÉ{É¥ÉÉiÉ Ê´É´ÉàH W¥É UÉÅeÉ * ©ÉÖÊUÇlÉ ©ÉÉྠ©É¾ÉùoÉ ~ÉÉeÉ**
HÊù Ê´É´ÉàH ©ÉÉྠlɾ qÒhÒ * Ê´ÉSɱ«ÉÉà ©ÉÉྠÀq«É NÉÉä ~ÉÒhÒ **
Ê´ÉSɱ«ÉÉà ©ÉÉྠq¶É¾Ú Êq榃 NÉ«ÉC * »ÉÖ~ÉÅoÉ »ÉH±É qÄ{q Ê©ÉÊ÷ NÉ«ÉC*
¾´Éà ©ÉÉྠÊ{ÉqÄÉ ¶ÉÊHlÉ{ÉÉà »ÉÅSÉÉù Hùà Uà ~ÉiÉ »ÉÉ©Éà Ê´É´ÉàH XOÉlÉ
¶ÉÊHlÉ SɱÉÉ´ÉÒ Ê{ɺ£³ HùÒ qà Uà. ©ÉÉྠ©ÉÉ«ÉÉ X³{ÉÉà Ê´É»lÉÉù Hùà Uà. ~ÉiÉ
Ê´É´ÉàH Ê´ÉSÉÉù HùÒ{Éà lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù +É´ÉÒ X«É Uà. ¾´Éà ©ÉÉྠ+ÅyÉHÉù{Éà
£à±ÉÉ´ÉÒ qà Uà. +É Xà>{Éà Ê´É´ÉàH ¾»Éà Uà, H¾à Uà Hà +ÉW lÉÉùÒ ¶ÉÊHlÉ Uà.
~ÉUÒ Ê´É´ÉàH ¡ÉHÉ¶É ¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´ÉÒ{Éà +ÅyÉHÉù{ÉÉà {ÉÉ¶É HùÒ qà Uà. lÉà{ÉÉÅ
91

~ÉUÒ Ê´É´ÉàH »Él«É¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´ÉÒ ©ÉÉà¾{ÉÉ »Éà´ÉH +»Él«É{Éà ©ÉÉùÒ qà Uà. ¾´Éà
Ê´É´ÉàH [ÉÉ{É{ÉÖÅ ¥ÉÉiÉ SɱÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉoÉÒ ©ÉÉà¾{Éà ©ÉÚÊUÇlÉ HùÒ qà Uà.
H¾ä H¥ÉÒù Ê´É´ÉàH q±É, +÷±É [ÉÉ{É q±É NÉÉW *
+¥É lÉÉà Ê{É©ÉÇ±É ¾Éà NÉ«Éà, NÉ«Éà ©ÉÉྠq±É §ÉÉW **
lÉÉà +É ùÒlÉà {ÉÉ©É ¡ÉÉÊ~lÉ ~ÉUÒ ¥ÉyÉÉÅ ¶ÉmÉÖ+Éà H©ÉXàù ~ÉeÒ X«É
Uà. ù¾à lÉÉà Uà, ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÖÅ HÉ©É {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉ, ©ÉÚÊUÇlÉù¾à Uà.
»ÉÉʾ¥É lÉÉà H¾à Uà Hà...
»ÉlÉÃNÉÖ° ©ÉÉùÉ lÉÉÊ{É Hà, ¶É¥q »ÉÖùÅNÉà ¥ÉÉ{É *
©ÉàùÉ ©ÉÉùÉ Ê£ù ÊW«Éà, lÉÉà ¾ÉoÉ {É NɾÖÆ H©ÉÉ{É **
¾´Éà Xà>+à Hà Wà {ÉÉ©É{ÉÒ +É÷±ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ Uà lÉà {ÉÉ©É +É´«ÉÖÅ
H«ÉÉÅoÉÒ? »ÉÉŧɳÉà !

G«ÉÉÅoÉÒ +É´«ÉÖÅ {ÉÉ©É ?
»ÉÉʾ¥É (~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ)oÉÒ UÚ÷Ò oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ +Él©ÉÉ+Éà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ
Hàq©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ> +{Éà Ê{ÉùÅW{Éà +àH ~ÉiÉ Y´É{Éà +©Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ ~ÉÉUÉà
W´ÉÉ {ÉÉ qÒyÉÉà. ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ FʺÉ, ©ÉÖÊ{É, «ÉÉàNÉÒ, lÉ~É»´ÉÒ, »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ
Ê´ÉNÉàùà ¥ÉyÉÉÅW ©É{É{ÉÉÅ >¶ÉÉùÉ A~Éù {ÉÉSÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. Ê{ÉùÅW{Éà ~ÉÉ~É
~ÉÚi«É©ÉÉÅ Y´ÉÉà{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ qÒyÉÉ. {ÉùH +{Éà »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ~É-~ÉÚi«É
§ÉÉàNÉ´ÉÒ Y´É ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH©ÉÉÅ SÉÉäùÉ»ÉÒ{ÉÒ «ÉÉlÉ{ÉÉ+Éà §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà.
SÉÉäùÉ»ÉÒ{ÉÒ ©É¾ÉHº÷ «ÉÉlÉ{ÉÉ+Éà ~ÉUÒ lÉà{Éà ©ÉÉ{É´É ¶ÉùÒù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ, Wà [ÉÉ{É©É«É Uà, ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ +~ÉÉù Hº÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
©ÉÉ{É´É ¶ÉùÒù Y´É{Éà ©ÉÖÊHlÉ ¡ÉÉ~lÉÒ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à ©É²«ÉÖÅ. ~ÉiÉ Y´É Ê{ÉùÅW{É »ÉÖyÉÒ
W ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉH¬Éà. HÉùiÉ Hà +©Éù±ÉÉàH{ÉÖ [ÉÉ{É +É~É´ÉÉ´ÉɳÖÅ HÉà> {É ¾lÉÖÅ.
+É ùÒlÉà ~ÉiÉ Y´É +©Éù-±ÉÉàH {ÉÉ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉH¬Éà.
Ê{ÉùÅW{É lÉ~lÉ Ê¶É±ÉÉ A~Éù ¥ÉyÉÉÅ Y´ÉÉà{Éà ¶ÉàHÒ ¶ÉàHÒ{Éà LÉÉ´ÉÉ
±ÉÉN«ÉÉà, lÉà+Éà{Éà Hº÷ +É~É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ¥ÉyÉÉÅ Y´ÉÉà mÉÉʾ mÉÉʾ HùÒ Ac«ÉÉ
lÉà+Éàà+à ~ÉÉàHÉù HùÒ{Éà H¾¬ÖÅ Hà +NÉù HÉà> ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà +©ÉÉà{Éà
¥ÉSÉÉ´ÉÉà. Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÖ Hº÷ +©ÉÉùÉoÉÒ {ÉoÉÒ »É¾à´ÉÉlÉÖÅ.
Y´ÉÉà{ÉÒ ~ÉÉàHÉù »ÉÉlÉ©ÉÉ +ɻɩÉÉ{É{Éà SÉÒùÒ{Éà SÉÉàoÉɱÉÉàH©ÉÉÅ
~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÒ. ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ XiÉÒ NÉ«ÉÉ Hà Y´ÉÉà
92

+»É¾{ÉÒ«É Hº÷©ÉÉÅ Uà. l«ÉÉùà lÉà+Éà+à H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉ, H¾¬ÖÅ Hà
X+Éà ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ Ê{ÉùÅW{É Y´ÉÉà{Éà PÉiÉÖÅ Hº÷ +É~ÉÒ ù¾«ÉÉà Uà, Hɳ{ÉÉ qÅeoÉÒ
Y´ÉÉà{Éà +É]Éq HùÒ{Éà +¾ÒÅ ±É> +É´ÉÉà.
Hù ~Éù{ÉÉ©É [ÉÉ{ÉÒ SɱÉà, Hù{É ¾Å»É Hà HÉW *
WÉà~Éä HÉ±É {É ©ÉÉÊ{É ¾äÅ, lÉÖ©¾ÒÅ ~ÉÖ°ºÉ HÉà ±ÉÉW **
+É ùÒlÉà »ÉÉʾ¥É qùàH «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Ê{ÉùÅW{É ±ÉÉàH©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà
Y´ÉÉà{Éà Hɳ{ÉÉÅ Hº÷ÉàoÉÒ UÉàeÉ´ÉÒ{Éà +©Éù-±ÉÉàH ±É> X«É Uà. ~ɾà±ÉÒ
´ÉLÉlÉ V«ÉÉùà »ÉÉʾ¥É yÉùlÉÒ A~Éù +É´«ÉÉ l«ÉÉùà 100 ´Éù»É ù¾Ò{Éà ~ÉÉUÉ
WlÉÉÅ ù¾¬É. +àH ~ÉiÉ Y´É{Éà »ÉÉoÉà {É ±É> W> ¶ÉH¬É. l«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà
~ÉÚU¬ÖÅ Hà HÉà>~ÉiÉ Y´É{Éà »ÉÉoÉà {ÉoÉÒ ±ÉÉ´«ÉÉ. [ÉÉ{ÉÒY H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà
H¾¬ÖÅ-{ÉÉ l«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà H¾«ÉÅÖ Hà©É ? »ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ Wà{Éà »É´ÉÉùà
»É©ÉX´ÉÖÅ UÖÅ, lÉà »ÉÉÅWà §ÉÚ±ÉÒ X«É Uà. Wà{Éà »ÉÉÅWà »É©ÉX´ÉÖÅ UÖÅ lÉà »É´ÉÉùà
§ÉÚ±ÉÒ X«É Uà. l«ÉÉùà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà H¾«ÉÅÖ Hà +É ±ÉÉà NÉÖ~lÉ ´É»lÉÖ ({ÉÉ©É) Wà
PÉ÷©ÉÉÅ +É ´É»lÉÖ +É~ɶÉÉà, lÉà{ÉÉ A~Éù Hɳ{ÉÖÅ Xàù {ÉʾŠSÉɱÉà.
~ÉUÒ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ +É[ÉÉ ±É>{Éà »ÉÉʾ¥É ¡ÉiÉÉ©É HùÒ{Éà ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ
Ê{ÉùÅW{É ±ÉÉàH©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ Ê{ÉH²«ÉÉ, W¬Éùà »ÉÉʾ¥É +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ
l«ÉÉùà Ê{ÉùÅW{É ]ÉÅ]ùÒ ÊqÄ~É©ÉÉÅ »ÉÉʾ¥É{ÉÉ »ÉÉ©Éà +É´Ö«ÉÉà, H¾¬ÖÅ Hà +ʾÅ+É
Hà©É +É´«ÉÉ UÉà? ~ÉÉUÉ WlÉÉÅ ù¾Éà. +ʾÅ+É Ê{ÉùÅW{É +{Éà »ÉÉʾ¥É{ÉÉà
´ÉÉlÉÉDZÉÉ~É oÉ«ÉÉà. »ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅlÉÉ»ÉÉà H¾¬Éà »ÉÖ{ÉÉà yÉ©ÉÇùÉ> * Y´É HÉW »ÉÅ»ÉÉù Ê»ÉyÉÉ> **
lÉ~lÉ Ê¶É±ÉÉ ~Éù Y´É WùɴɾÖÅ * XÊù ´ÉÉÊù Ê{ÉW »´ÉÉq HùɴɾÖÅ **
lÉÖ©É +»É Hº÷ Y´É H¾ qÒ{¾É * lÉ¥É Ê¾ ~ÉÖ°ºÉ ©ÉÉàʾ +É[ÉÉ HÒ{¾É*
Y´É ÊSÉlÉÉ«É ±ÉÉàH ±Éä XcÆ * HÉ±É Hº÷ »Éà Y´É ¥ÉSÉÉCÆ **
H¾¬ÖÅ Hà Ê{ÉùÅW{É, lÉà PÉiÉÖÅW U³, ¥É³oÉÒ Y´ÉÉà{Éà ¥ÉÉÅy«ÉÉÅ Uà.
lÉ~lÉ Ê¶É±ÉÉ A~Éù lÉà+Éà{Éà +{ÉàH Hº÷Éà +É~ÉÒ{Éà +É{ÉÅq ±ÉÚÅ÷Ò ù¾«ÉÉà Uà.
~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà ©É{Éà +¾ÒÅ ©ÉÉàH±«ÉÉà Uà, WàoÉÒ ¾ÖÅ Y´ÉÉà{Éà UÉàeÉ´ÉÒ{Éà +©Éù ±ÉÉàH
±É> W>¶É.
lÉ¥Éä Ê{ÉùÅW{É ¥ÉÉà±Éà ¥ÉÉ{ÉÒ * »ÉH±É Y´É ¥É»É ¾©Éùà [ÉÉ{ÉÒ **
ÊlÉ{É»ÉÉà »ÉÉc ~Éäc Aù]àùÉ * Hä»Éà ¾Å»É{É ±Éà´É A¥ÉàùÉ **
Ê{ÉùÅW{Éà H¾¬ÖÅ Hà ©Éàá ¥ÉyÉÉ{Éà A±É]É´«ÉÉ Uà. 360 +à´ÉÉ »oÉÉ{É Uà,
93

V«ÉÉÆ Ê{ÉùÅW{Éà oÉÉàeÒ-oÉÉàeÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà ùÉLÉÒ Uà. lÉà{Éà Xà>{Éà Y´ÉÉà
A±É]É«ÉÉ Uà. Ê{ÉùÅW{Éà H¾«ÉÖÅ Hà lÉà©ÉÉÅoÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà UÉàeɴɶÉÉà. ¾Å»ÉÉà{Éà ?
lÉ¥É [ÉÉ{ÉÒ +»É ¥ÉÉà±Éà ¥ÉÉ{ÉÒ * W©É lÉà Y´É UÖeÉ´É ¾ÖÆ +É{ÉÒ **
~ÉÖ°ºÉ {ÉÉ©É HÉà H¾ÖÆ »É©É]É> * W©É ùÉX lÉ¥É UÉàe ~ÉùÉ> **
PÉÉ÷ PÉÉ÷ ¥Éäcà Aù]àùÉ * ¾©Éùà ¶É¥q lÉà ¾Éà«É Ê{É¥ÉàùÉ **
»ÉÖ{É ùà HÉ±É qÖº÷ +{«ÉÉ> * ¶É¥q »ÉÅNÉ ¾Å»ÉÉ PÉù X> **
»ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ+à {ÉÉ©É Uà, Wà{ÉÉ »É¾Éùà ¾Å»É +©Éù±ÉÉàH ~ɾÉàáSÉÒ W¶Éà. ¾´Éà lÉÖÅ lÉà{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ W ¥ÉNÉÉeÒ {ɾÒÅ ¶ÉHà. l«ÉÉùà Ê{ÉùÅW{Éà
H¾¬ÖÅHÉ [ÉÉ{ÉÒ qà¾Éà +ÊyÉHÉùÉ * ¾©ÉùÉà {ÉÉʾŠUÚ÷à W©É XùÉ **
~ÉÉÆSÉ ~ÉSÉÒ»É lÉÒ{É NÉÖ{É +É¾Ò * «É¾ ±Éä »ÉH±É ¶ÉùÒù ¥É{ÉÉ> **
lÉÉ©Éàá ~ÉÉ~É ~ÉÖi«É HÉ ´ÉÉ»ÉÉ * ©É{É ¥ÉäcÉ ±Éà ¾©ÉùÒ £ÉÆ»ÉÉ **
W¾ÉÆ lɾÉÆ WNÉ §Éù©ÉÉ´Éä * [ÉÉ{É »ÉÅÊyÉ HÖU ù¾{É {É ~ÉÉ´Éä **
+àH ¶É¥q HÒ HàÊlÉH +ɶÉÉ * ©Éàùà ¾äå SÉÉäùɶÉÒ £ÉÆ»ÉÉ **
H¾¬ÖÅ Hà Y´ÉÉà{Éà lÉ©Éà ©ÉÉùÉoÉÒ UÉàeÉ´ÉÒ{Éà {ɾÒÅ ±É> W> ¶ÉHÉà. ©Éàá
~ÉÉÆSÉ lÉl´ÉÉàá oÉÒ ¶ÉùÒù{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ Uà. +{Éà lÉà{ÉÉ A~Éù ~ÉÉ~É-~ÉÚi«ÉoÉÒ
Y´ÉÉà{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ qÒyÉÉ Uà. ~ÉUÒ ©É{É°~É©ÉÉÅ ¾ÖÅ ~ÉÉàlÉà +Åqù »É©ÉÉ«ÉÉà UÖÅ. HÉà>{Éà
Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ W {ÉoÉÒ qàlÉÉà Hà ¶ÉÖÅ ©ÉɩɱÉÉà Uà. lÉ©ÉÉùÉà +àH ¶É¥q ¶ÉÖÅ Hù¶Éà, ©Éàá
SÉÉäùÉ»ÉÒ ±ÉÉLÉ £ÉÆ»ÉÉ ¥É{ÉÉ´«ÉÉ Uà, +àH©ÉÉÅoÉÒ HÉhÒ{Éà ¥ÉÒX©ÉÉÅ £àáHÒ qAÅ UÖÅ.
¥ÉÉà±Éà [ÉÉ{ÉÒ ¶É¥q Ê´ÉSÉÉùÒ * UÚ÷à SÉÉäùÉ»ÉÒ HÒ yÉÉùÒ
UÚ÷à ~ÉÉÆSÉ ~ÉSÉÒ»É NÉÖiÉ lÉÒ{ÉÉàá * +à»ÉÉ ¶É¥q ~ÉÖ°ºÉ ©Éäå qÒ{¾Éà **
»ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÖÅ Hà +à´ÉÖÅ W¥ÉùW»lÉ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà {ÉÉ©É Uà, lÉà{Éà Wà{ÉÉ
PÉ÷©ÉÉÅ +É~ÉÒ¶É, lÉà{ÉÖÅ lÉÖÅ H¶ÉÖÅ W ¥ÉNÉÉeÒ {ɾÒÅ ¶ÉHà, lÉà +É]Éq oÉ> W¶Éà.
Ê{ÉùÅW{Éà H¾¬Öžà [ÉÉ{ÉÒ HÉ HùÉà ¥ÉhÉ> * ¾©É lÉà {ÉÉʾŠUÚ÷ Y´É X> **
>LÉ{Éà «ÉÖNÉ §É«Éà lÉÖ©É qàLÉÉ * [ÉÉ{ÉÒ ¾Æ»É {É +àHÉà ~ÉàLÉÉ **
HÉ lÉÖ©É HùÉà HÉ ¶É¥q lÉÖ©ÉÉùÉ ** lÉÒ{É ±ÉÉàH ~Éù±É«É Hù eÉùÉ **
»ÉÉyÉÖ »ÉÅlÉ ¾©É qàLÉÉà ùÒÊlÉ * ~Éù±É«É ~Éùà »ÉH±É WnÉlÉ YlÉÒ **
Hù©É ùàLÉ ¥ÉÉÆyÉà »É¥É »ÉÉyÉÉ * »ÉÖù{Éù ©ÉÖÊ{É »ÉH±ÉÉàá WNÉ ¥ÉÉÆyÉÉ**
H¾«ÉÖÅ Hà +É÷±ÉÉ «ÉÖNÉÉà Ê´ÉlÉÒ NÉ«ÉÉ. ¶ÉÖÅ +àH ~ÉiÉ ¾Å»É »ÉlÉñÉÉàH
~ɾÉàáS«ÉÉà. ©Éàá +à÷±ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ Y´ÉÉà{Éà ¥ÉÉÅy«ÉÉ Uà Hà UÚ÷Ò {É ¶ÉHà. lÉ©Éà +{Éà
94

lÉ©ÉÉùÉà ¶É¥q ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà. ¾ÖÅ mÉiÉ ±ÉÉàH{ÉÉà {ÉÉ¶É HùÒ qAÅ UÖÅ. Ê{ÉùÅW{Éà
PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ »ÉÞʺ÷{ÉÉà ¡É±É«É ~ÉiÉ G«ÉÉàâ Uà. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ W±Éà¥ÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà
Uà. +É ¥ÉyÉÖÅ HÉ©É »ÉÉʾ¥É{ÉÖÅ {ÉoÉÒ.
~ÉUÒ Ê{ÉùÅW{Éà H¾¬ÖÅ Hà +É÷±ÉÉoÉÒ +ÉNɳ H©ÉÉàâ©ÉÉÅ Y´É{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ
qÒyÉà±ÉÉà Uà. »ÉÉ©ÉÉ{«É ©É{ÉÖº«É{ÉÒ ´ÉÉlÉlÉÉà ¶ÉÖÅ qà´ÉlÉÉ, ©ÉÖÊ{É ¥ÉyÉÉ{Éà ¥ÉÉÅyÉà±ÉÉ
Uà. +àH ~ÉiÉ ¾Å»É{Éà W´ÉÉ {ɾÒÅ qAÅ*
[ÉÉ{ÉÒ H¾à HÉ±É +{«ÉÉ«ÉÒ * ¶É¥q Ê¥É{ÉÉ lÉÚ LÉÉ«É SÉ¥ÉÉ«ÉÒ **
¾Å»É ¾©ÉÉùÉ ¶É¥q +ÊyÉHÉùÒ * ~ÉÖ°ºÉ ~ÉùlÉÉ~É HÉà Hùà »É©¾ÉùÉ **
{ÉÉ©É W~Éä +° »ÉÖùÊlÉ ±ÉNÉÉ> * ʩɱÉà H©ÉÇ ±ÉÉNÉà {ɾÒÅ HÉ> **
¶É¥q ©ÉÉÊ{É ¾Éà«É ¶É¥q »É°~ÉÉ * Ê{ɶSÉ«É ¾Å»ÉÉ ¾Éà«É +{ÉÚ~ÉÉ **
»ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ Hà ¾à Ê{ÉùÅW{É, l«ÉÉùà ¾Å»É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉÉ©É {É ¾lÉÖÅ, »ÉÉSÉÖÅ
{ÉÉ©É {É ¾lÉÖÅ, lÉàoÉÒ lÉà LÉÉ> ±ÉÒyÉÉ. ¾´Éà ¾ÖÅ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÖ W¥ÉùW»lÉ {ÉÉ©É
+É~ÉÒ¶É WàoÉÒ lÉÉ° Xàù Y´É A~Éù {ɾÒÅ SÉɱÉà. ~ÉÉ~É +{Éà ~ÉÚi«É{ÉÖÅ [ÉÉ{É
Y´É{Éà +ÅqùoÉÒ oÉlÉÖÅ W¶Éà. {ÉÉ©É lÉà{ÉÒ ùKÉÉ Hù¶Éà +{Éà ¥ÉyÉÉÅ ¥ÉÅyÉ{ÉÉàoÉÒ
UÉàeÉ´ÉÒ{Éà +©Éù-±ÉÉàH ±É> W¶Éà.
Ê{ÉùNÉÖ{É HÉ±É lÉ¥É ¥ÉÉà±Éà ¥ÉÉ{ÉÒ * Aù]à Y´É »ÉH±É W©ÉLÉÉ{ÉÒ **
Hä»Éà Hà lÉÖ©É ¶É¥q ~É»ÉÉùÉà * HÉà{Éà Ê´ÉÊyÉ lÉÖ©É Y´É A¥ÉÉùÉà **
+à»Éà Y´É »ÉH±É ¾äå Hù{ÉÒ * Hä»Éà ~ɾÖÆSÉä ~ÉÖ°ºÉ HÉà »Éù{ÉÒ **
WNÉ ©Éàá Y´É JÉàyÉ Ê´ÉHÉùÉ * Hä»Éà ~ɾÖÆSÉä ~ÉÖ°ºÉ Hà qôÉÉùÉ **
Ê{ÉùÅW{Éà H¾«ÉÖÅ Hà ©Éàá HÉ©É, JÉàyÉÉÊq©ÉÉÅ Y´ÉÉà{Éà £»ÉÉ´Éà±ÉÉ Uà. ~ÉUÒ
lÉà ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ ±ÉÉàH©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ~ɾÉàáSɶÉà +{Éà ~ÉÉUÉ «É©É{ÉÉÅ 14 qÚlÉÉà{Éà
¡Él«ÉàH ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉeà±ÉÉ Uà. lÉ©Éà lÉà©É{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà HÉh¶ÉÉà ? H¾«ÉÖÖÅ Hà Y´É
PÉiÉÉà NÉÅqÉà oÉ> NÉ«Éà±É Uà, WàoÉÒ lÉ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÉ{ɶÉà W {ɾÒÅ.
[ÉÉ{ÉÒ H¾à Hù¾Ö ´ÉÊù«ÉÉùÉ * ¾©É lÉÉà HÒ{¾ »ÉH±É Ê{Éù´ÉÉùÉ **
Xà> [ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É ¾©ÉÉùÉ * HÉ©É JÉàyÉ lÉà ¾Éà«É Ê{É«ÉÉùÉ **
lÉÚ»{ÉÉ ±ÉÉà§Éʾ qà> ¥É¾É> * ʴɺÉä W{©É »É¥É qÚù ~ÉùÉ> **
{ÉÉ©É y«ÉÉ{É ¥É±É ¾Å»ÉÉ PÉù X> * H¬Éùà HÉ±É lÉÖ©É HùÉà ¥ÉeÉ> **
»ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ Hà Wà ¶ÉùÒù{ÉÒ +Åqù ¾ÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ¶É, l«ÉÉÅ lÉÉ° Xàù
{ɾÒÅ SÉɱÉà. l«ÉÉÅ HÉ©É JÉàyÉ Ê´ÉNÉàùà H¶ÉÖÅ {ɾÒÅ HùÒ ¶ÉHà +{Éà Y´É Ê{É©Édz oÉ>
W¶Éà. lÉÖÅ lÉà Y´É{Éà +eÒ ~ÉiÉ {ɾÒÅ ¶ÉHà +{Éà lÉà Y´É ¾Å»É °~É oÉ>{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
95

qà¶É©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉà W¶Éà.
H¾à Ê{ÉùÅW{É »ÉÖ{ÉÉà ¾Éà [ÉÉ{ÉÒ * HÊoÉ ¾Éà [ÉÉ{É lÉÖ©¾ÉùÒ ¥ÉÉ{ÉÒ **
«ÉÖNÉlÉ ©É¾Él©É »É¥Éä ¥ÉlÉÉCÆ * lÉÖ©¾ÉùÉ {ÉÉ©É ±Éà ~ÉÅoÉ SɱÉÉCÆ **
¾´Éà Ê{ÉùÅW{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ WN«ÉÉ A~Éù +É´«ÉÉà, +{Éà H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉ°Å
{ÉÉ©É ±É>{Éà ©ÉÉùÉà ~ÉÅoÉ SɱÉÉ´ÉÒ¶É +à÷±Éà Hà {ÉH±ÉÒ {ÉÉ©É{ÉÉà ¡ÉSÉÉù HùÒ {Éà
~ÉÅoÉ SɱÉÉ´ÉÒ¶É.
+ÉWà +É~ÉiÉà Xà> ù¾¬É UÒ+à Hà ¥ÉyÉÉ W »ÉqÃNÉÖ° ¥É{ÉÒ ¥ÉàcÉ Uà,
¥ÉyÉÉ »ÉÅlÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà, ¥ÉyÉÉ W {ÉÉ©É +É~ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. +É ¥ÉyÉÉà W
Ê{ÉùÅW{É{ÉÉà LÉà±É Uà. ´ÉÉlÉ lÉà+Éà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ W Hùà Uà +{Éà Ê»ÉIÉà »ÉÅlÉÉà{ÉÉà
±ÉNÉÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. lÉÉà Ê{ÉùÅW{Éà +É ~ÉiÉ H¾¬ÖÅ[ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉàù +~Éù¥É±É [ÉÉ{ÉÉ * ´Éàq ÊHlÉÉ¥É §Éù©É ¾©É ©ÉÉ{ÉÉ **
>{ÉHÉà ©ÉÉ{Éà »É¥É »ÉÅ»ÉÉùÉ * H汃 ©Éàá NÉÅNÉÉ ©ÉÖÊHlÉ qôÉÉùÉ **
qà¾Ò qÉ{É »Éà AlÉùà ~ÉÉùÉ * +à»Éà »ÉÖ©ÉÞlÉ H¾à Ê´ÉSÉÉùÉ **
«É¾ Ê´ÉÊyÉ WNÉ Y´É §ÉÖ±ÉɾÒÅ * WùÉ ©Éù{É »É¥É ¥ÉÅyÉ ¥ÉÅyÉɾÒÅ **
»ÉÚlÉH ~ÉÉlÉH ´Éàq Ê´ÉSÉÉùÉ * ~ÉÚU ´Éàq »Éà Hùʾ »ÉžÉùÉ
+àHÉq榃 ©ÉÖÊHlÉ HÉà §ÉÉ> * «ÉÉàNÉ WN«É Hù´Éà +ÊyÉHÉ> **
H¾¬ÖÅ Hà ©Éàá ¥ÉyÉÉ{Éà ´Éàq Ê´ÉNÉàùà H©ÉÇHÉieÉà©ÉÉÅ Y´É{Éà A±É]É´ÉÒ
ùÉL«ÉÉà Uà. ¥ÉyÉÉ lÉà{Éà W ©ÉÉ{Éà Uà.
´Éàq ©ÉÉÅ Ê{ÉùÅW{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ W ´ÉÉlÉ H¾Ò Uà. lÉàiÉà W ´Éàq ¥É{ÉÉ´«ÉÉ
Uà. +à÷±Éà »ÉÉʾ¥É{ÉÖÅ ù¾»«É lÉà©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É~«ÉÖÅ. +à÷±Éà lÉ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ HÉà> W
{ɾÒÅ ©ÉÉ{Éà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ lÉ©Éà {ÉÉ W¶ÉÉà. »ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ»ÉÖ{É ¾ÖÅ HÉ±É [ÉÉ{É HÒ »ÉÅÊyÉ * UÉàùÉà Y´É »ÉH±É HÒ £ÆqÒ **
W¥É Ê{ÉW ¥ÉÒùÉ ¾Å»ÉÉ ~ÉÉ´Éä * «ÉÉàNÉ ¥ÉùlÉ lÉ~É »É¥Éä {É»ÉÉ´Éä **
´Éàq ÊHlÉÉ¥É HÒ UÉàeà +É»ÉÉ * ¾Å»ÉÉ Hùà ¶É¥q Ê´É»´ÉÉ»ÉÉ **
lÉÉHà Ê{ÉH÷ HÉ±É {ÉʾŠ+É´Éä * Ê{ÉW ¥ÉÒùÉ Xà »ÉÖùlÉ ±ÉNÉÉ´Éä **
XàNÉ ¥ÉùlÉ ~ÉlÉ¾Ú ¾ä UÉàùÉ * +qçÉÚlÉ {ÉÉ©É »ÉqÉ ùLÉ´ÉÉùÉ **
H¾¬ÖÅ Hà Wà{Éà {ÉÉ©É ©É³Ò W¶Éà, lÉà{ÉÉà ¥ÉyÉÉà W ´É¾à©É +ÅqùoÉÒ
yÉÉà´ÉÉ> W¶Éà. ~ÉUÒ lÉà H©ÉÇHÉieÉà {Éà UÉàeÒ{Éà {ÉÉ©É©ÉÉÅ W ʴɶ´ÉÉ»É Hù¶Éä.
{ÉÉ©É lÉà{ÉÒ »ÉqÉ«É ùKÉÉ Hù¶Éà. Hɳ lÉà{ÉÒ {ÉYH ~ÉiÉ +É´ÉÒ {ɾÒÅ ¶ÉHà.
{ÉÉà÷: »Él«É~É°ºÉ{ÉÉà ~ÉÉÅSÉ©ÉÉà ~ÉÖmÉ Uà Ê{ÉùÅW{É Wà{Éà Ê{ÉùÉHÉù,
Ê{ÉùÅW{É, {ÉÉùÉ«ÉiÉ +oÉ´ÉÉ ©É{É Ê´ÉNÉàùà {ÉÉ©ÉÉàoÉÒ XiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Wà{Éà
96

»ÉÅ»ÉÉùÒ ±ÉÉàH ùÉ©É, ¦É©¾É, Ê{ÉùÅW{É, HÉqù, HÒ©É, ~Éù©ÉපÉù, ~Éù©ÉÉl©ÉÉ,
¾ùÒ, ¾Êù +qàÄlÉ, §ÉNÉ´ÉÉ{É, lÉoÉÉ +±ÉLÉ Ê{ÉùÅW{É Ê´ÉNÉàùà {ÉÉ©ÉÉàoÉÒ «ÉÉq
Hùà Uà. +É Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ OÉÅoÉ ~ÉÉàoÉÒ+Éà©ÉÉÅ ¾XùÉà {ÉÉ©ÉÉà ±ÉLÉà±ÉÉÅ Uà.
W¬Éùà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉÉ SÉɱÉÒ, lÉà H~ÉÉ´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà l«ÉÉùà
lÉà{Éà JÉàyÉ +É´«ÉÉà +{Éà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà ~ɾà±ÉÉ lÉ©ÉÉà+à +É´ÉÒ{Éà ©É{Éà ©ÉÉ{É
»ÉùÉà´ÉùoÉÒ HÉh¬Éà +{Éà ¾´Éà lÉ©Éà ©ÉÉùÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ UÉà lÉÉà ¾ÖÅ ¥Éq±ÉÉà
±É>¶É. +à´ÉÖÅ H¾Ò Ê{ÉùÅW{Éà Ê´ÉHùɳ ¾ÉoÉÒ{ÉÖÅ °~É yÉÉùiÉ HùÒ{Éà »ÉÉʾ¥É{ÉÉ
A~Éù ]e~«ÉÉà.
[ÉÉ{ÉÒ ~ÉÖ°ºÉ ¶É¥q ÊH«ÉÉà XàùÉ * ~ÉHe »ÉÚÆc qÉÆlÉ NÉʾ ©ÉÉàùÉ **
©ÉÉùàC ¶É¥q ~ÉÉÆ«É ~Éù ~Éà±ÉÒ * lÉÉàù »ÉÚÆc »É©ÉÖqÄ NÉʾ ©Éà±ÉÒ **
~ÉÖ°ºÉ °~É lÉ¥É¾Ò ~ÉÖÊ{É yÉÉùÉ * Xä{É »É°~É »ÉH±É +ÉälÉÉùÉ **
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà l«ÉÉùà ©Éàá ~ÉÖ°ºÉ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÅÖ °~É yÉÉùiÉ H«ÉÖÇÈ,
©ÉÉùÉ ©ÉÚ³ °~É©ÉÉÅ +É´ÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÚÅh ~ÉHeÒ{Éà »É©ÉÖqÄ{ÉÉÅ £àáHÒ qÒyÉÉà.
l«ÉÉùà Ê{ÉùÅW{É +ÉÊyÉ{É oÉ«ÉÉà, H¾¬ÖÅ Hà ©É{Éà KÉ©ÉÉ HùÉà, ©Éàá lÉ©ÉÉà{Éà {É
+Éà³L«ÉÉà, lÉ©ÉÉà lÉÉà »´É«ÉÅ »ÉÉʾ¥É UÉà, ©ÉÉùÉ PÉiÉÉÅ §ÉÉN«É Hà +É~Éà ©É{Éà
q¶ÉÇ{É +É~«ÉÉÅ. ¾´Éà lÉ©ÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ X+Éà, ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ +àH Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà lÉà
»ÉÉŧɳÉà, Hà lÉ©Éà ¥ÉyÉÉÅ W Y´ÉÉà{Éà lÉ©ÉÉùÉ ±ÉÉàH©ÉÉÅ ±É> W¶ÉÉà lÉÉà ©É{Éà
+É~Éà±É ¸ÉÉ~É{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ oɶÉà (HÉùiÉ Hà Ê{ÉùÅW{É{Éà ùÉàW +àH ±ÉÉLÉ Y´É
Nɳ´ÉÉ{ÉÉà ¸ÉÉ~É ©É³à±É Uà) Ê{ÉùÅW{Éà H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉʾ¥É Wà Y´ÉÉà ~ÉÉ~É H©ÉÉàâ
Hùà lÉà ~ÉiÉ ~ÉÉù oÉ> W¶Éà. l«ÉÉùà »ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ Hà Wà Y´É ©ÉÉùÉ ¶É¥q A~Éù
SÉɱɶÉà. ©ÉÉ°Å H¾¬ÖÅ ©ÉÉ{ɶÉà, lÉà{Éà lÉÖÅ ¾ÉoÉ ~ÉiÉ {ɾÒÅ ±ÉNÉÉ´Éà, ~ÉiÉ Wà ©ÉÉùÉ
¶É¥qoÉÒ Ê´É~ÉùÒlÉ SÉɱɶÉà, lÉà{Éà lÉÖÅ ±É> WWà.
»ÉÖ{ÉÉà Ê{ÉùÅW{É ´ÉSÉ{É ¾©ÉÉùÉ * {ɾÒÅ »ÉllÉ ´ÉÉà Y´É lÉÖ©¾ÉùÉ **
+É ùÒlÉà »ÉÉʾ¥Éà Ê{ÉùÅW{ÉoÉÒ HùÉù Uà. +É HÉùiÉ Uà Hà ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà
H¾Ò ù¾¬Éà UÖÅ §ÉW{É oÉÉ«É lÉÉà HùXà {ɾÒÅ lÉÉà HÉà> ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ {ÉÉ©É
±É>{Éà HÉà> LÉÉà÷ÖÅ {É SÉɱɶÉÉà. Wà ´É»lÉÖ ©Éàá +É~ÉÒ Uà lÉà{Éà »ÉŧÉɳXà.
HÉà>~ÉiÉ Ê{É«É©É{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É {É Hù¶ÉÉà.
»Él«É{ÉÉ©É Ê{ÉW +ÉäºÉyÉÒ, LÉùÒ Ê{É«ÉlÉ »Éà LÉÉ«É *
+ÉäºÉyÉ LÉÉ«É +° ~ÉoÉ ù¾ä , lÉÉHÒ ´Éàq{É X«É **
00000000
97

Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà lÉà ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ G«ÉÉÆ«É {ÉoÉÒ
Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà lÉà ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ G«ÉÉÆ«É {ÉoÉÒ. +É ´ÉÉlÉ{Éà ¾ÖÅ
+¾ÅHÉùoÉÒ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà. +É©ÉÉÅ +¾ÅHÉù{ÉÒ ´ÉÉlÉ W {ÉoÉÒ. lÉà +±ÉNÉ
´ÉÉlÉ Uà Hà ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »É©ÉWiÉ ©ÉÚW¥É +oÉÇ ±ÉNÉÉ´Éà Uà. ~ÉiÉ +É ´ÉÉlÉ
¾ÖÅ PÉiÉÉÅ +Él©É ʴɶ´ÉÉ»É{ÉÒ »ÉÉoÉà ¥ÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ. +É +¾ÅHÉùoÉÒ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà.
¾ÖÅ +¾ÅHÉùoÉÒ PÉiÉÉà ~Éù¾àW H°ÖÅ UÖÅ. ©ÉÉ°Å ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà Wà©É ¶ÉùÒù{Éà Hà{»Éù
LÉÉ> X«É Uà, lÉà©É +¾ÅHÉù [ÉÉ{É{Éà LÉÉ< X«É Uà. Hà÷±ÉÉà ~ÉiÉ [ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É,
+¾ÅHÉù lÉà{Éà LÉlÉ©É HùÒ qà Uà. +à÷±Éà +¾ÅHÉùoÉÒ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà, +É ´ÉÉlÉ
»Él«É H¾ÖÅ UÖÅ, ¾ÖÅ +É ´ÉÉlÉ{ÉÒ ~ÉÖʺ÷ HùÒ ¶ÉHÖÅ UÖÅ.
»ÉÉSÉÖÅ ©ÉÉ{ÉXà ¾ÖÅ +¾ÅHÉùoÉÒ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà, ¾ÖÅ +É ´ÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉù
HùÒ{Éà ¥ÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ, +É ´ÉÉlÉ Ê´É´ÉàHoÉÒ ¥ÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ. ¾ÖÅ +É ´ÉÉlÉ [ÉÉ{ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ,
¾ÖÅ +É ¶É¥qÉà{Éà ¡É©ÉÉÊiÉlÉ HùÒ ¶ÉHÖÅ UÖÅ.
+É~ÉiÉà +É~ÉiÉÒ +ÉWÖ¥ÉÉWÖ {ÉÉ{ÉÉ +{ÉàH ©ÉlÉ-©ÉlÉÉÅlÉù {Éà Xà>
ù¾¬É UÒ+à, +à{Éà >©ÉÉ{ÉqÉùÒoÉÒ Xà>+à lÉÉà LÉ¥Éù ~Ée¶Éà Hà 70 ÷HÉ
©ÉÉÅ»É, qÉ°{ÉÖÅ »Éà´É{É A~É«ÉÉàNÉ Hùà Uà. lÉà+Éà §ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ ~ÉiÉ Hùà Uà.
»ÉÅlÉ-©ÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà~ÉiÉ Hùà Uà, ~ÉiÉ lÉà+Éà{ÉÖÅ LÉÉ´ÉÉ-~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ cÒH {ÉoÉÒ,
lÉà+Éà{ÉÒ +ÉSÉÉù »ÉÅʾlÉÉ cÒH {ÉoÉÒ, H©ÉÉàâoÉÒ ~ÉiÉ AnÉ©É {ÉoÉÒ. PÉiÉÉÅW
{ÉÒSÉÉ H©ÉÉàâ Uà. W¬Éùà lÉ©ÉÉà LÉÉ´ÉÉ-~ÉÒ´ÉÉ©ÉÉÅ AnÉ©É UÉà +{Éà H©ÉÉàÇ©ÉÉÅ ~ÉiÉ
©ÉÉà÷ÖÅ +ÅlÉù Uà. lÉà+Éà U³, H~É÷, yÉÉàLÉÉ¥ÉÉY Ê´ÉNÉàùà HùÒ ù¾¬É Uà. ~ÉùÅlÉÖ
lÉ©ÉÉùÒ YÅqNÉÒ +àH Ê»oÉù Uà. lÉ©ÉÉà SÉɾÒ{Éà ~ÉiÉ LÉÉà÷ÅÖ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉÅ.
Wà´ÉÖÅ Hù´ÉÉ X+Éà UÉà l«ÉÉùà +àH ¶ÉÊHlÉ lÉ©ÉÉà{Éà »ÉlÉHÇ Hùà Uà. lÉ©ÉÉà{Éà
»ÉÉ´ÉyÉÉ{É Hùà Uà. +É ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¥Éq±ÉÉ´É qùàH {ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ YÅqNÉÒ©ÉÉÅ qàLÉÉ«É
Uà. +{Éà~ÉÉUÖÅ »ÉÖùKÉÉ{ÉÉ ©ÉɩɱÉà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà ±ÉÉW´ÉÉ¥É UÉà. [ÉÉ{É{ÉÉ ©ÉɩɱÉà
~ÉiÉ ~Éù©É[ÉÉ{ÉÒ UÉà, ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ «ÉÉàN«É Uà, +{Éà ¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ «ÉÉàN«É lÉà ~ÉiÉ
lÉ©ÉÉà{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. V«ÉÉùà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà HÉà> NɱÉlÉÒ, LÉÉà÷ÅÖ
Hù´ÉÉ X+Éà UÉà, l«ÉÉùà +ÅqùoÉÒ +àH ¡ÉàùiÉÉ ©É³à Uà, lÉ©ÉÉàà{Éà lÉà lÉÉHÉlÉ
SÉÃàlÉ{É Hùà Uà, ¥ÉlÉÉ´Éà Uà Hà +É Hù´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà. +É [ÉÉ{É lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà.
lÉ©Éà lÉà{Éà +{É֧ɴÉÉà UÉà +{Éà §ÉÊGlÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà +{ÉÉàLÉÉ UÉà. W¬Éùà
lÉ©ÉÉà +{«É ©ÉlÉ-©ÉlÉÉ{lÉùÉà{ÉÒ lÉù£ WÖ+Éà UÉà l«ÉÉùà +àH ´ÉÉlÉ{ÉÒ LÉ¥Éù
~Éeà Uà Hà lÉà+Éà §Éäù´É ©ÉÉ{Éà Uà, HɳHÉ ©ÉÉ{Éà Uà. lÉà+Éà ¥ÉyÉÖÅ W Hùà Uà. lÉà{ÉÉà
98

¥ÉÉàyÉ ©É³à Uà, lÉà{ÉÒ XiÉHÉùÒ ©É³à Uà, Hà lÉà+Éà ¨É©É©ÉÉÅ Uà lÉà+Éà
+Ê{ÉʶSÉlÉ Uà. lÉ©ÉÉà{Éà lÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É Uà Hà qÖº÷Él©ÉÉ+Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ´«É´ÉyÉÉ{É
(Ê´ÉP{É) {ÉÉLÉà Uà. +É{ÉÒ lÉ©ÉÉàà{Éà LÉ¥Éù Uà.
lÉ©ÉÉà §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ©ÉW¥ÉÚlÉ UÉà. lÉ©ÉÉà qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ Ê{ÉùÉ³É UÉà,
qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉà qùàH +Éq©ÉÒ ©É{É{ÉÉÅ {ɶÉÉ©ÉÉÅ Uà, ©É{É{ÉÒ ~ÉHe©ÉÉÅ Uà. qùàH{Éà ©É{É
Wà©É £É´Éà lÉà ùÒlÉà {ÉSÉÉ´Éà. lÉ©ÉÉà ©ÉÖGlÉ UÉà. lÉ©ÉÉùÉ A~Éù ©É{É{ÉÖÅ Xàù {ÉoÉÒ
SÉɱÉlÉÖÅ. »ÉÉʾ¥É H¾Ò lÉÉà ù¾¬É Uà Hà{ÉÉ©É ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉoÉ {É©ÉÉ´Éà * {ÉÉ lÉÉà «É¾ WnÉ ¥ÉÉÆyÉ {ÉSÉÉ´Éà **
Ê{É:»ÉÅqྠ©É{É{ÉÖÅ Xàù lÉ©ÉÉùÉ A~Éù {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÖÅ, ©É{É Ê´É´É¶É Uà.
+ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ{Éà {ÉSÉÉ´Éà Uà. +àH {ɶÉÉà Uà ©É{É{ÉÉà {ɶÉÉà ¥ÉyÉÉÅ{ÉÉ A~Éù,
+{Éà ©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà {ɶÉÉà ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ{ÉÉÅ A~Éù U´ÉÉ«Éà±ÉÉà Uà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà ©É{É{ÉÒ
~ÉHeoÉÒ +É]Éq UÉà. W¬Éùà ©É{É{ÉÉà {ɶÉÉà U´ÉÉ«É Uà l«ÉÉùà HÉ©É, JÉàyÉ XNÉà
Uà. +É SÉÒXà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ Uà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÚùÉ HÅ÷ÄÉà±É©ÉÉÅ Uà. Ê{É«ÉÅmÉiÉ
©ÉÉÅ Uà. lÉ©ÉÉ°Å +É SÉÒXà H¶ÉÖÅ ¥ÉNÉÉeÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÒ, lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ
+Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊHlÉ §Éù~ÉÚù Uà. lÉ©ÉÉùÉ ~ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÉW´ÉÉ¥É ¶ÉÊHlÉ+Éà Uà.
lÉ©ÉÉà ©É{É, ´ÉSÉ{É, H©ÉÇoÉÒ HÉà>{Éà ~ÉÒeÉ {ÉoÉÒ +É~É´ÉÉ´ÉɳÉ, +ÅqùoÉÒ
¶ÉÉÅlÉ +{Éà »ÉÖLÉÒ UÉà. +àH lÉÉHÉlÉ lÉ©ÉÉà{Éà ¡ÉàÊùlÉ HùÒ ù¾Ò Uà. lÉ©ÉÉà ~ÉÚùÉ
»ÉÖùÊùKÉlÉ UÉà. §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ +É´ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ. ~ÉÉ»Éà
+É´É´ÉÉ lÉÉà qÚù{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà HÉà> NÉàù{ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¥Éà»ÉÒ{Éà {ÉÉ©É
Hù¶ÉÉà lÉÉà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà §ÉÚlÉ ¾¶Éà lÉÉà lÉà ~ÉiÉ l«ÉÉÅoÉÒ §ÉÉNÉÒ W¶Éà. lÉ©ÉÉùÉ
A~Éù HÉà> XqÚ, ÷Éà{ÉÉ, Ê»ÉÊyyÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ {ÉÉà ~ÉiÉ ¡É§ÉÉ´É {ɾÒÅ ~ÉÉeÒ ¶ÉHà.
©ÉÉ°Å ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà »ÉÉʾ¥É +àH ´ÉÉlÉ{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ +É~Éà Uà
Y´É{É©ÉÉÅ +àH ´ÉLÉlÉ, +oÉ´ÉÉ lÉÉà PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ ´ÉÉùÅ´ÉÉù +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ +É~Éà
Uà. +É HÉ©É »ÉÉʾ¥É ~ÉÉàlÉà W Hùà Uà. +àH ´ÉLÉlÉ yÉ©ÉÇqÉ»ÉY AqÉ»É oÉ>
NÉ«ÉÉ. »ÉÉʾ¥É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ WN«ÉÉ yÉ©ÉÇqÉ»É{Éà +É~ÉÒ W> ù¾¬É ¾lÉÉ. l«ÉÉùà
yÉ©ÉÇqÉ»ÉY+à H¾¬ÖÅ Hà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ©ÉÉÅ X{É Uà; ¥ÉyÉÉ{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ HùÒ qÒyÉÉ;
©ÉÉùÉoÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oɶÉà? ±ÉÉàHÉà{Éà §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà XàeÒ¶É? »ÉÉʾ¥Éà
H¾¬ÖÅ Hà ÊSÉÅlÉÉ {É HùÒ¶É.
~ÉÖ°ºÉ ¶ÉÊHlÉ W¥É +É{É »É©ÉÉ> * lÉ¥É {ɾÒÅ ùÉàHà HÉ±É H»ÉÉ> **
H¾¬ÅÖ Hà W¬Éùà ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ{Éà »É©ÉÉ> W¶Éà ~ÉUÒ
Hɳ H¶ÉÖÅ W {ɾÒÅ HùÒ ¶ÉHà. Wà Êq´É»ÉoÉÒ {ÉÉ©É ©É³à Uà lÉà Êq´É»ÉoÉÒ ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ{Éà »É©ÉÉ«É Uà. ~ÉUÒ Hɳ{ÉÖÅ Xàù {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÖÅ.
99

lÉ©ÉÉà +É ´ÉÉlÉÉà A~Éù ©É{É{É HùÉà. +É©ÉÉÅoÉÒ Hà÷±ÉÒ ´ÉÉlÉÉà lÉ©ÉÉùÒ
»ÉÉoÉà oÉ> ù¾Ò Uà, lÉà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ »ÉÉ° HÉà> {ÉoÉÒ XiÉlÉÖÅ. lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà +àH
lÉÉHÉlÉ Uà. lÉà ©ÉÉùÒ ´ÉÉiÉÒoÉÒ ´ÉyÉÉùà lÉ©ÉÉà »´É«ÉÅ XiÉÒ ¶ÉHÉà UÉà. ©ÉÉùà
lÉ©ÉÉà{Éà H¶ÉÖÅ »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. ©ÉÉùÒ ´ÉÉ>¦Éà¶É{É lÉ©ÉÉà{Éà
»É©ÉX´ÉÒ qà Uà. »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà CÅyÉÒ NÉiÉlÉùÒ NÉiÉÒ¶É lÉÉà ~ÉiÉ
»É©ÉW©ÉÉÅ +É´ÉÒ W¶Éà, lÉ©ÉÉà G«ÉÉùà«É ¥ÉÉàù ~ÉiÉ {ɾÒÅ oÉÉ+Éà. ´ÉÉiÉÒoÉÒ
»É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÖÅ lÉÉà +àH ¥É¾É{ÉÖÅ Uà. ùÉ´ÉiÉ{ÉÖÅ Êq±É ¥Éq±ÉÉ«ÉÖÅ W {ɾÒÅ. ùÉ©ÉY
¾lÉÉ UlÉÉÅ. qÚ«ÉÉàâyÉ{É{ÉÖÅ Êq±É ¥Éq±ÉÉ«ÉÖÅ {ɾÒÅ. HÞºiÉY ¾lÉÉ UlÉÉÅ«É,~ÉiÉ
»ÉÉʾ¥ÉY H¾à Uà Hà»ÉlÉÃNÉÖ° ©ÉÉàù ùÅNÉùàW, SÉÖ{ÉÊù ©ÉÉàùÒ ùÅNÉ eÉùÒ **
+É HÉ©É PÉiÉÖÅ ©ÉÖ¶Hà±É Uà. +É ~ÉÅoÉ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à PÉiÉÒ
+eSÉiÉÉà Uà. Ê{ÉùÅW{É +eSÉiÉÉà {ÉÉLÉà Uà. ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à Wà ±ÉÉàHÉà H¾Ò ù¾«ÉÉ
Uà, lÉà ¥ÉùÉ¥Éù H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà. cÒH H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà. ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶Éä±ÉÒ
¥Éq±ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. ¾ÖÅ ¥ÉyÉÒ SÉÒXà{Éà »ÉHÉùÉl©ÉH ±ÉAÅ UÖÅ. ¾ÖÅ {ÉHÉùÉl©ÉH©ÉÉÅ
WlÉÉà W {ÉoÉÒ.
PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà ©ÉÉùÉ ~ÉÉ»Éà ʾ~{ÉÉàÊ÷]©É Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ A~Éù
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »ÉÉSÉÖÅ lÉÉà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà. Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà lÉà ¥ÉÒX
{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ lÉà+Éà ʾ~{ÉÉàÊ÷]©É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà. »ÉÅlÉÉà{ÉÉ
¶ÉùÒù©ÉÉÅoÉÒ +y«ÉÉÊl©ÉH ÊHùiÉÉà {ÉÒH³à Uà; lÉà WNÉÉeà Uà. lÉà lÉà+Éà{Éà
ʾ~{ÉÉàÊ÷]©É ±ÉÉNÉà Uà. ~ÉUÒ ¥ÉÒWÖÅ H¾à Uà Hà yÉ©ÉÇ ¥Éq±ÉÒ {ÉÉLÉà Uà. +É ~ÉiÉ
»ÉÉSÉÖÅ Uà. qÖÊ{É«ÉÉ Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hùà Uà, ¾ÖÅ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÒ
lÉù£ SÉɱÉÖÅ UÖÅ. ¾ÖÅ H¶ÉÖÅ ~ÉiÉ {ÉÉHÉùÉl©ÉH {ÉoÉÒ ±ÉàlÉÉà. ¾ÖÅ lÉà+Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà{Éà
cÒH-cÒH ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ. lÉÉà lÉ©ÉÉùÉà ¥Éq±ÉÉ´É ©ÉÉ©ÉÖ±ÉÒ {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉà qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ
Ê{ÉùÉ³É UÉà. lÉ©ÉÉùÉ LÉÉà÷ÉÅ H©ÉÉàâ{ÉÉ Ê{ÉHÉ³Ò qÒyÉÉ Uà. +NÉù NÉÖ° Xà
SÉà±ÉÉ{ÉÒ NɱÉlÉÒ+Éà ¥ÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ +SÉHÉ«É Uà lÉÉà »É©ÉW´ÉÖÅ Hà NÉÖ° ©ÉùÒ NÉ«ÉÉà
Uà. ¾ÖÅ AyqlÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ, +à©É {ÉÉ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÉà Hà lÉ©ÉÉà NɱÉlÉÒ (LÉÉà÷ÖÅ) HùÉà{Éà
¾ÖÅ H¶ÉÖÅ {ÉÉ H¾ÖÅ. +É´ÉÖÅ {ÉÉ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÉà.
NÉÖ° HÖŧÉÉù ʶɺ«É HÖÅ§É ¾ä, NÉÊh NÉÊh HÉhà LÉÉà÷ *
+{lÉù ¾ÉoÉ »É©¾Éù qà, ¥Éɾù ©ÉÉùà SÉÉà÷ **
lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ Wà ¥Éq±ÉÉ´É +É´Éà±É Uà lÉà ©ÉÉ©ÉÖ±ÉÒ {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉà qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ
Ê{ÉùÉ³É UÉà. Wà HÉ©É lÉ©ÉÉùÉoÉÒ {ÉoÉÒ »ÉŧÉɳÉlÉÖÅ, lÉà©ÉÉÅ +àH lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ
{Éà ©Éqq HùÒ X«É Uà. lÉà lÉ©ÉÉà{Éà +¾à»ÉÉ»É HùÉ´Éà Uà Hà »ÉÉoÉà UÖÅ.
100

©Éàá H¾¬ÖÅ Hà Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà, lÉà G«ÉÉÆ«É {ÉoÉÒ. lÉà{Éà ¾ÖÅ ¡É©ÉÉÊiÉlÉ H°Å UÖÅ.
~ÉÚiÉÇ NÉÖ° lÉ©ÉÉà{Éà ¥Éq±ÉÒ qà Uà, Êq´«É-qÄʺ÷ LÉÉà±ÉÒ qà Uà. 10 ©ÉÉà wÉù LÉÚ±Éà Uà
l«ÉÉùà SÉÉÅq lÉÉùÉ {ÉWùà +É´Éà Uà, ~ÉiÉ V«ÉÉùà 11 ©ÉÉà wÉù LÉÚ±Éà Uà l«ÉÉùà ©É{É
{ÉWùà +É´Éà Uà.
lÉà Êq´«É qÄʺ÷ LÉÚ±Éà Uà l«ÉÉùà HÉ©É, JÉàyÉ qàLÉÉ«É Uà. ¥ÉÉHÒ +{«É
Hà÷±ÉÒ+à lÉ~É»«ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ, +É ©É{É HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ ´ÉɳÖÅ {ÉoÉÒ, lÉà
»É©ÉW©ÉÉÅ {ɾÒÅ +É´Éà. HÊ~É±É ©ÉÖÊ{É, ~ÉùɶÉù FÊºÉ Ê´ÉNÉàùà+à G«ÉÉÅ«É +ÉàUÖÅ
lÉ~É {ɾÉàlÉÖÅ H«ÉÖÇÈ, ~ÉiÉ ©É{É HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ {É +É´«ÉÖÅ. +à÷±Éà W{ÉÉ©É ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉoÉ {É©ÉÉ´Éà * {ÉÉ lÉÉà «É¾ ©É{É ¥ÉÉÆyÉ {ÉSÉÉ´Éà **
W¬Éùà ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° +àH lÉÉHÉlÉ ùÉà~ÉÒ qà Uà l«ÉÉùà +Åqù{ÉÉà ~ÉÚùÉà LÉà±É
qàLÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +Åqù{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¶ÉmÉÖ+Éà{Éà »ÉÉyÉH »É©ÉW´ÉÉ
±ÉÉNÉà Uà, ©É{É »É©ÉW©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
©Éäå ´ÉÉùÅ´ÉÉù H¾¬ÖÅ Uà Hà Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà, lÉà G«ÉÉÆ«É {ÉoÉÒ. +É
´ÉÉlÉ »ÉÉÅ§É³Ò +àH ©ÉÉiÉ»Éà ©É{Éà H¾«ÉÅÖ Hà lÉ©Éà Wà H¾Éà UÉà Hà Wà ~ÉÉ´Éù ©ÉÉùÒ
~ÉÉ»Éà Uà, ¥ÉÒX{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ, lÉà{Éà ¡É©ÉÉÊiÉlÉ HùÉà. ©Éàá W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà Hà
¾ÖÅ ~ÉÉ´Éù {ÉoÉÒ H¾àlÉÉà ´É»lÉÖ H¾ÖÅ UÖÅ, ¶É¥qÉà{ÉÒ lÉù£ y«ÉÉ{É +É~ÉÉà.
Wà´ÉÒ ùÒlÉà HÉà> qÖHÉ{ÉqÉù H¾à Uà Hà Wà ©ÉùSÉÉ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà lÉà
G«ÉÉÆ«É {ÉoÉÒ ©É³lÉÉÅ. lÉà H¾à Uà Hà £±ÉÉiÉÒ-£±ÉÉiÉÒ WN«ÉÉ+à oÉÒ +É´Éà±ÉÉ
Uà..
lÉÉà ¾ÖÅ Wà ´É»lÉÖ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H°Å UÖÅ, lÉà ~ÉiÉ +É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ {ÉoÉÒ, lÉà mÉiÉ
±ÉÉàH©ÉÉÅ G«ÉÉÅ«É {ÉoÉÒ. lÉà SÉÉàoÉÉ ±ÉÉàH{ÉÒ ´É»lÉÖ Uà. W¬Éùà lÉà ´É»lÉÖ ©É³à Uà
l«ÉÉùà mÉiÉ SÉÒXà +É´ÉÒ X«É Uà. ©Éàá +É SÉÒW{ÉÉà +{ÉÖ§É´É +àH ¥Éà ´ÉÉù
{ɾÒÅ ~ÉiÉ ±ÉÉLÉÉà ±ÉÉàHÉà A~Éù H«ÉÉàâ Uà. WàoÉÒ lÉà©ÉÉÅ HÉà> W »ÉÅ¶É«É {ÉoÉÒ,
~ÉÉHÒ ´ÉÉlÉ Uà. mÉiÉ SÉÒXà oÉÉ«É Uà. Wà{Éà ~ÉiÉ {ÉÉ©É +É~ÉÖÅ UÖÅ l«ÉÉùà mÉiÉ
SÉÒXà ~ÉÉHÒ oÉ> X«É Uà.1. +Él©ÉÉ +{Éà ©É{É +±ÉNÉ oÉ> X«É U à.
2. »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ +ÉHºÉÇiÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà.
3. +àH ~ÉÚùÒ »ÉÖùKÉÉ ©É³Ò X«É Uà.
lÉà{ÉÒ +»Éù »ÉÉ©Éà W Uà. ©ÉÉùÉà qùàH {ÉÉ©ÉÒ {ÉÉ©É ~ÉÉ©ÉÒ{Éà ¥Éq±ÉÉ>
X«É Uà. qùàH ©ÉÉiÉ»É ©É{É{ÉÒ lÉùÅNÉÉà©ÉÉÅ {ÉÉSÉà Uà. ©É{É ¡É¥É±É Uà. ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ
{ÉÉ©ÉÒ {ÉÉ »ÉÉoÉà ¾´Éà +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. {ÉÉ©É ~ÉÉ©«ÉÉ ~ÉUÒ ©ÉÉùÉà qùàH {ÉÉ©ÉÒ
SÉälÉ{«É oÉ> X«É Uà. ¥ÉÒX ~ÉÅoÉÉà{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà {ÉÉ©ÉÒ A~Éù
101

HÉà> ¾Éà±e ©ÉoÉÒ ©É³lÉÉà, HÉà> +Éy«ÉÉÊl©ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ. W¬Éùà ©ÉÉùÉ
{ÉÉ©ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¥ÉÒXoÉÒ +±ÉNÉ-+±ÉNÉ ~ÉÉ©Éà Uà. +{Éà lÉà+Éà{Éà ¥ÉÒX
¥Éà´ÉHÚ£ ±ÉÉNÉà Uà, lÉà©É{ÉÒ ¾ùHlÉÉà +ÉSÉùiÉ ~ÉÉNɱÉÉà Wà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà, HÉùiÉ
Hà lÉà+Éà{ÉÉ ©ÉÚe{ÉÖÅ HÉà> càHÉiÉÖÅ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ. H¬Éùà«É »ÉÉùÉ ¥É{ÉÒ X«É +{Éà
H¬Éùà«É LÉùÉ¥É ¥É{ÉÒ X«É, G«ÉÉùà ©ÉÚe LÉùÉ¥É oÉ> X«É, lÉà{ÉÒ LÉ¥Éù W
{ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ. +à÷±Éà Hà lÉà+Éà{ÉÖÅ ©É{É A~Éù H¶ÉÖÅ W HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ, +à÷±Éà
lÉà+Éà ~ÉÉNÉ±É (NÉÉÅeÉ) Wà´ÉÒ ¾ùHlÉÉà HùlÉÉ ¾Éà«É Uà.
W¬Éùà ©ÉÉùÉ {ÉÉ©ÉÒ{ÉÅÖ ©É{É A~Éù Ê{É«ÉÅmÉiÉ ¾Éà«É Uà, HÉùiÉ Hà
{ÉÉ©É{ÉÒ »ÉÉoÉà ©É{É{ÉÒ +Él©ÉÉ{Éà +±ÉNÉ HùÒ qAÅ UÖÅ, ʴɱÉNÉÒHùiÉ HùÒ qAÅ
UÖÅ. WàoÉÒ ©É{É »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É HÉ©É W qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉoÉÒ HÊc{É
W¬Éùà ©É{É »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, l«ÉÉùà qÖÊ{É«ÉÉ Ê£HÒ ±ÉÉNÉà Uà. lÉà{ÉÖÅ Wà
+ÉHºÉÇiÉ Uà lÉà »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà. ~ÉUÒ mÉÒWÖÅ qùàH {ÉÉ©ÉÒ {Éà ±ÉÉNÉà Uà Hà
lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà +àH »ÉÅùKÉH Uà. qùàH{Éà lÉà »ÉùÅKÉH{ÉÉà +{ÉÖ§É´É oÉÉ«É Uà. »ÉÉSÉÖÅ W
Uà, +É Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà, HÉà>{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ. +É ´É»lÉÖoÉÒ ©É{É{ÉÒ
qÖÊ{É«ÉÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà, +{Éà +Él©ÉÉ{ÉÖÅ °~É »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ
±ÉÉNÉà Uà.
y«ÉÉ{É Hà©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà? lÉà +à XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ ¶ÉÖÅ UÖÅ? NÉÖ°
©É{É +Él©ÉÉ{Éà +±ÉNÉ HùÒ qà Uà. HÉà> ~ÉiÉ ÊHè©ÉlÉà +É HÉ©É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
lÉÉHÉlÉoÉÒ {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÖÅ. ©É{Éà +à´ÉÉ A±É]É´«ÉÉ Uà Hà +Él©ÉÉ H¶ÉÖÅ »É©ÉY
{ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÒ. ©É{É H¾à Hà ùÉà÷Ò LÉÉ´ÉÒ Uà. +Él©ÉÉ H¾à Uà Hà +É ©ÉÉùÒ >SUÉ
Uà. +É ùÒlÉà ©É{Éà +Él©ÉÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉU³ ±ÉNÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà Uà. +Él©ÉÉ
¥ÉyÉÒ <SUÉ+Éà©ÉÉÅ, H±~É{ÉÉ+Éà©ÉÉÅ PÉÖ©ÉÒ ù¾Ò Uà. Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ H©ÉÇ ©É{ÉÖº«É
HùÒ ù¾¬Éà Uà. ¥ÉyÉÉ+à A±É]{É ´ÉÉ³É Uà. W¬Éùà ~ÉiÉ HÉà> SÉɾà Hà
+É©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH³Ò W>+à lÉÉà ~ÉiÉ Ê{ÉH³Ò {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ, Ê{ÉH³´ÉÉ {ÉoÉÒ
qàlÉÖÅ. lÉà{ÉÒ ~ÉHe PÉiÉÒ qÚù »ÉÖyÉÒ Uà. yÉ{É-qÉà±ÉlÉ +É~ÉÒ qà¶Éà, Ê»ÉÊyyÉ+Éà
¶ÉÊHlÉ+Éà +É~ÉÒ qà¶Éà, ~ÉiÉ ©É{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉoÉÒ +ÉNɳ {ɾÒÅ W´ÉÉ qà. +àH
+qq ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° W lÉ©ÉÉà{Éà ¥É¾Éù HÉhÒ ¶ÉHà Uà.
©É{É{ÉÒ ~ɾà±ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà +[ÉÉ{É. ©É{É +Él©ÉÉ©ÉÉÅ +à´ÉÒ ùÒlÉà
¾³Ò-©É³Ò NÉ«ÉÖÅ Uà Hà ]©Éà±ÉÉà oÉ> NÉ«ÉÉà Uà. +Él©ÉÉ +É ]©Éà±ÉÉ©ÉÉÅ £ùÒ ù¾Ò
Uà, lÉà{ÉÒ »É©ÉW©ÉÉÅ H¶ÉÖÅ +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. §É±Éà{Éà HÉà> HùÉàeÉà A~ÉÉ«É HùÒ ±Éà,
+É ]©Éà±ÉÉ {Éà »É©ÉY {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉ. +{Éà ©É{É{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉoÉÒ ¥É¾Éù {ÉoÉÒ W>
¶ÉHlÉÉÅ.
102

NÉÖ° «ÉoÉÉoÉÇ©ÉÉÅ +Él©É°~É qàLÉÉeà Uà. ¾Å»É{ÉÒ SÉÉÅSÉ©ÉÉÅ NÉÖiÉ Uà. lÉà qÚyÉ ~ÉÒ´Éà
Uà. ~ÉiÉ qÚyÉ©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ ©Éà³´Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉà ~ÉÉiÉÒ{Éà UÉàeÒ qà Uà. +{Éà
LÉɱÉÒ qÚyÉ-qÚyÉ ~ÉÒ X«É Uà. +NÉù ~ÉɶÉàù qÚyÉ©ÉÉÅ ~ÉɶÉàù ~ÉÉiÉÒ Ê©É±ÉÉ´ÉÒ{Éà
+É~ÉÉà lÉÉà ~ÉiÉ qÚyÉ ~ÉÒ W¶Éà +{Éà ~ÉÉiÉÒ UÉàeÒ qà¶Éà l«ÉÉùà +É HÉ©É HÉà> W
{ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÖÅ. LÉɱÉÒ ¾Å»É HùÒ ¶ÉHà Uà. +É ùÒlÉà ~ÉÚiÉÇ »ÉqÃNÉÖ°©ÉÉÅ {ÉÒ
»ÉÖùÊlÉ©ÉÉÅ +à lÉÉHÉlÉ Uà Hà +Él©ÉÉ +{Éà ©É{É {Éà +±ÉNÉ HùÒ ¶ÉHà Uà. +É HÉ©É
NÉÖ° ~ɳ©ÉÉÅ HùÒ qà Uà. ~ÉUÒ +Él©ÉÉ £ùÒoÉÒ ©É{É©ÉÉÅ {ÉoÉÒ »É©ÉÉlÉÒ, SÉɾÒ{Éà
~ÉiÉ {ɾÒÅ, Wà©É Hà qÚyÉ HÉà ©ÉoÉ yÉÞlÉ {«ÉÉùÉ ÊH«ÉÉ,
~ɱÉ÷ Hù Ê£ù lÉÉʾŠ©Éàá {ÉÉʾŠ»É©ÉÉ> **
qÚyÉ©ÉÉÅoÉÒ PÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ lÉÉà £ùÒ lÉà qÚyÉ{ÉÉ oÉ> ¶ÉHà, +NÉù q¾ÒÅ{Éà
´É±ÉÉà´ÉÒ ©ÉÉLÉiÉ HÉh«ÉÖÅ lÉÉà SÉɾÒ{Éà ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ lÉà {É »É©ÉÉ> ¶ÉHà. W¬Éùà
~ÉÚiÉÇ NÉÖ° +Él©ÉÉ{Éà ©É{ÉoÉÒ +±ÉNÉ HùÒ qà ~ÉUÒ £ùÒ +Él©ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
»É©ÉÉ> ¶ÉHlÉÒ.
Hà÷±ÉÒ+à lÉÉHÉlÉ HÉà>~ÉiÉ ±ÉNÉÉ´Éà +É HÉ©É {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉ ~ÉiÉ
HÉàÊ÷ W{©É HÉ ~ÉÅoÉ oÉÉ, NÉÖ° ~ɱɩÉàá Êq«ÉÉ ~ɾÆÖSÉÉ«É **
l«ÉÉùà +àH »ÉÅlÉÉàºÉ ©É³à Uà. Wà©É HÉÅ÷Éà ´ÉÉNÉà±ÉÉà ¾Éà«É +{Éà lÉà{Éà HÉhÒ
{ÉÉLÉ´ÉÉoÉÒ Wà +ÉùÉ©É ©É³à. +à´ÉÒ ùÒlÉà ©É{É{ÉÉà HÉÅ÷Éà NÉÖ° HÉhÒ {ÉÉLÉà Uà.
~ÉUÒ lÉ©ÉÉà SÉÉ¾Ò {Éà ~ÉiÉ WNÉlÉ{ÉÉ ~ÉqÉoÉÉàâ©ÉÉÅ ù©ÉÒ {ɾÒÅ ¶ÉHÉà. WNÉlÉ{ÉÉÅ
~ÉqÉoÉÉàâ lÉ©ÉÉà{Éà ùÉà©ÉÉÅÊSÉlÉ {ɾÒÅ HùÒ ¶ÉHà. +à÷±Éà W H¾«ÉÖÅ Uà Hà»ÉlÉÃNÉÖ° ©ÉÉàù ¶ÉÚù©ÉÉ H»ÉHù ©ÉÉùÉ ¥ÉÉiÉ *
{ÉÉ©É +Hà±ÉÉ ù¾ NÉ«ÉÉ, ~ÉÉ«ÉÉ ~Éq Ê{É©ÉÉÇiÉ **
+É HÉ©É +àH ~ɳ©ÉÉÅ H«ÉÖÇÈ. ~ÉUÒ mÉÒWÖÅ +àH »ÉÖùKÉH ~ÉiÉ »ÉÉoÉà oÉ>
NÉ«ÉÉà. qùàH ~ɳ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à +àH lÉÉHÉlÉ »ÉÉoÉà +É~ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. l«ÉÉùà
lÉÉà H¾¬ÖÅ Uà Hà W¥É ©Éäå oÉÉ lÉÉà NÉÖ° {ɾÒÅ, +¥É NÉÖ° ¾äÅ ©Éäå {ÉɾÒÅ *
¡Éà©É NɱÉÒ +ÊlÉ »ÉÉÅHùÒ, lÉÉ ©Éàá qÉà {É »É©ÉÉʾ **
Xà lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà ©É¾à»ÉÚ»É HùÒ ù¾¬É UÉà lÉà +àH yÉÉàLÉÉà Uà. +É
+É~ÉÉ ¾ÖÅ ~ÉiÉÖÅ W +É»ÉHlÉ Uà. +ÉLÉùà ~ÉÚ° LÉlÉ©É oÉ> X«É Uà Hà©É ?
NÉÖ° »É©ÉÉ{ÉÉ Ê¶Éº«É ©Éàá, ʶɺ«É ʱɫÉÉ Hù {Éྠ*
ʥɱÉNÉÉ+à Ê¥ÉNɱÉà {ɾÒÅ, +àH °~É qÉà qྠ**
103

NÉÖ° lÉ©ÉÉà{Éà +à©É{ÉÉ »É©ÉÉ{É HùÒ qà Uà. lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ qÖÊ{É«ÉÉ{Éà W
§ÉÚ±ÉÒ W¶ÉÉà. »ÉÉʾ¥É ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ´ÉW{É Uà {ÉÉ©É ~ÉÉ«É »Él«É Xà ¥ÉÒùÉ, »ÉÅNÉ ù¾ÚÆ ©Éäå qÉ»É H¥ÉÒùÉ **
»ÉÉSÉÖÅ ©ÉÉ{ÉXà, ¾Y ´ÉÉùÅ´ÉÉù SÉàlÉÉ´ÉÒ{Éà H¾Ò ù¾¬Éà UÖÅ, W¬Éùà
+¾ÒÅoÉÒ SÉɱ«ÉÉà W>¶É l«ÉÉùà qÖÊ{É«ÉÉ ~ÉUlÉɶÉà, HÉùiÉHà »Él«É Uà - Hà
Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà, ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ G«ÉÉÆ«É {ÉoÉÒ.

000000000

~ɱÉ÷Ú H¾ä »ÉÉÆSÉ Hä ©ÉÉ{ÉÉà * +Éäù ¥ÉÉlÉ ]Úc Hä X{ÉÉà **
W¾Æ´ÉÉ yÉùlÉÒ {ÉÉʾŠ+HÉ»ÉÉ * SÉÉÆq »ÉÚùW {ÉÉʾŠ~ÉùNÉÉ»ÉÉ **
W¾Æ´ÉÉ ¦É©¾É ʴɺiÉÚ{É X¾ÒÅ * q»É +´ÉlÉÉù {É lɾÉÆ »É©ÉɾÒÅ **
+ÉqÒ XàÊlÉ{ÉÉ ¥É»Éà Ê{ÉùÅW{É * W¾Æ´ÉÉ ¶ÉÚ{«É ¶É¥q {ÉʾŠNÉÅW{É **
Ê{ÉùÅHÉù {ÉÉ A¾ÉÆ +HÉùÉ * +KÉù ¶É¥q {ÉʾŠʴɻlÉÉùÉ **
W¾Æ´ÉÉ XàNÉÒ X+à {É ~ÉÉ´Éä * ©É¾Éqà´É {ÉÉ lÉÉùÒ ±ÉÉ´Éä **
W¾Æ´ÉÉ ¾q +{ɾq {ÉʾŠX´Éä * ¥Éà¾q ´É¾ÉÆ ù¾{ÉÒ {ÉÉ ~ÉÉ´Éä **
W¾Æ´ÉÉ {ÉÉʾŠ+ÉÊNÉÊ{É ~ÉùNÉÉ»ÉÉ * ~ÉÉÆSÉ lÉl´É{ÉÉ SɱÉlÉÉ »´ÉÉÆ»ÉÉ **
»ÉÚmÉ NÉNÉ{É ©Éàá AclÉ ¾ä, »ÉÉà »É¥É ¥ÉÉà±É ©Éàá +É´Éä **
Ê{É:»É¥ÉqÒ ´É¾ ¥ÉÉà±Éà {ÉɾÒÅ, »ÉÉà »ÉlÉ »É¥Éq H¾É´Éä **
- ~ɱÉ÷Ú »ÉÉʾ¥É

104

{ÉÉ©É qÉ{É{ÉÉà Êq´É»É
W¬Éùà lÉ©ÉÉà {ÉÉ©É-qÉ{É ±Éà´ÉÉ +É´ÉÒ ù¾¬É ¾Éà«É l«ÉÉùà +àH ´ÉÉlÉ
XiÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ Hà lÉ©ÉÉùÉà {É´ÉÉà W{©É oÉ´ÉÉ W> ù¾¬Éà Uà. +ÉW Êq´É»É
»ÉÖyÉÒ Wà ~ÉiÉ U³-H~É÷ H«ÉÖÇÈ, ~ÉÉ~É-H©ÉÇ H«ÉÉÇâÇ, §ÉÚ±ÉÒ X´ÉÉà. HÉùiÉ Hà
l«ÉÉùà +[ÉÉ{É©ÉÉÅ ¾lÉÉÅ, ~ÉÉ~É-~ÉÚi«É{ÉÉà +à÷±ÉÉà ¥ÉÉàyÉ {É ¾lÉÉà. +É©É lÉÉà
~ÉÉ~É oÉ´ÉÖÅ W {É Xà>+à, ~ÉiÉ ~ÉÚ´ÉÇ{ÉÉ »ÉÅ»HÉùÉàoÉÒ ¥ÉÖÊyyÉ ©ÉʱÉ{É oÉ> +{Éà
lÉà{ÉÉ W HÉùiÉà ~ÉÉ~É oÉ«ÉÉÅ. LÉäù ~ÉiÉ ¾´Éà lÉ©Éà [ÉÉ{ÉÒ oÉ«ÉÉ, +[ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ
ù¾¬É. lÉàoÉÒ ~ÉÉ~É-~ÉÚi«É{ÉÉà ¥ÉÉàyÉ lÉ©ÉÉà{Éà oÉ> W¶Éà. WàoÉÒ H¶ÉÖÅ W LÉÉà÷ÖÅ {ÉÉ
HùlÉÉ. »ÉÉlÉ Ê{É«É©ÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ Uà. lÉà{ÉÉ A~Éù lÉ©ÉÉùà qÄhlÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH
SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ Uà. ÊSÉÅlÉÉ {É Hù¶ÉÉà, lÉ©ÉÉà{Éà {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ {ÉÉà ~ÉÚùÉà »É¾«ÉÉàNÉ
©É³¶Éà. G«ÉÉÅH NÉ£±ÉlÉ ©ÉÉÅ ¾¶ÉÉà lÉÉà lÉà lÉÉHÉlÉ lÉ©ÉÉà{Éà ùÉàH¶Éà, »É©ÉX´É¶Éà,
~ÉiÉ lÉà{ÉÉ A~Éù +{ÉqàLÉÒ {ÉÉ HùlÉÉ. Xà lÉà{Éà +{ÉqàLÉÒ, +{É»ÉÖ{ÉÒ Hù¶ÉÉà
XiÉÒ Xà>{Éà lÉÉà, +{Éà LÉÉà÷ÖÅ Hù¶ÉÉà lÉÉà ©ÉÉ£Ò {ÉʾŠ©É³à, »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà »ÉX
~ÉiÉ ©É³¶Éà. ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ, ©ÉÉÅ»É {É LÉÉ´ÉÖÅ, {ɶÉÉà {ÉÉ Hù´ÉÉà,
SÉÊùmÉ´ÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ, ¾H{ÉÒ H©ÉÉ> LÉÉ´ÉÒ, WÖNÉÉù {É ù©É´ÉÉà +{Éà SÉÉàùÒ {É
Hù´ÉÒ.
lÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà ~ɾà±ÉÉ +É Ê{É«É©É ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. lÉ©ÉÉà +àH
ʴɶ´ÉÉ»É{ÉÒ »ÉÉoÉà {ÉÉ©É ±Éà´ÉÉ +É´ÉÒ ù¾¬É UÉà lÉÉà lÉ©ÉÉùÉà ʴɶ´ÉÉ»É ¥ÉÒY
WN«ÉÉ+à {É ¾Éà´ÉÉà Xà>+à, HÉùiÉ Hà Wà{ÉÒ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ +É»oÉÉ Uà lÉÉà »É©ÉXà
Hà HÉà>{ÉÉ©ÉÉÅ +É»oÉÉ {ÉoÉÒ, WàoÉÒ lÉà ~ÉÚùÉ {ÉÉÊ»lÉH Uà, lÉ©ÉÉà ~ÉÚùÉ +ÉÊ»lÉH
oÉ>{Éà +É´ÉÉà. ~ÉÚùÉ Ê´É¶´ÉÉ»É{ÉÒ »ÉÉoÉà +É´ÉÉà. +à÷±Éà lÉ©ÉÉà+à Xà HÉà<
qÉàùÉ, lÉÉ´ÉÒW, OɾÉà´ÉÉ³Ò ´ÉÒÅ÷Ò Xà ~ɾàùÒ ¾Éà«É lÉÉà AlÉÉùÒ{Éà +É´ÉÉà.
‘+àH {ÉÉ©É HÉà X{ÉHù qÚX qà> ¥É¾É«É **’ »É©ÉY±ÉÉà Hà lÉ©ÉÉà »ÉÉSÉÒ
WN«ÉÉ+à W> ù¾¬É UÉà.
©Éäå ´ÉÉùÅ´ÉÉù H¾«ÉÖÅ Uà Hà Wà ´É»lÉÖ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà, ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ G«ÉÉÅ«É
{ÉoÉÒ. +É ´ÉÉlÉ{Éà Êq©ÉÉNÉ W±qÒ {ɾÒÅ ©ÉÉ{Éà. lÉ©ÉÉà ʴɶ´ÉÉ»É ùÉLÉÉà. +à©ÉW
¥ÉyÉÖÅ {ÉoÉÒ H¾¬ÖÅ. ©Éàá G«ÉÉùà«É +à©É {ÉoÉÒ H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ »ÉÉʾ¥É UÖÅ. ¾ÖÅ W ¥ÉyÉÖÅ HùÒ
ù¾¬Éà UÖÅ. ¾ÖÅ lÉÉà »ÉÉʾ¥É ©ÉÉ÷à H¾Ò ù¾«ÉÉà UÖÅ. ©ÉÉ°Å {ÉÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ W {ÉoÉÒ.
XiÉÉà UÉà qÖÊ{ÉÖ«ÉÉ eùÒ ù¾Ò Uà. LÉàù, +l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É ~ÉeqÉà HùÒ{Éà
SÉɱÉÒ ù¾«ÉÉ Uà. Wà Êq´É»Éà ~ÉeqÉà ¾÷Ò W¶Éà, ¥ÉyÉÉ »ÉÉʾ¥É©ÉÉÅ ±É«É oÉ>
W¶Éà. ±É«É oÉ< W¶Éà ¥ÉyÉÉ W. lÉ©ÉÉà{Éà +à©É W ¥ÉyÉÖ UÉàeÒ{Éà +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ
H¾¬ÖÅ. lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ HÉÅ>H ù¾»«É Uà - lÉÉà ~ÉUÒ {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà
105

lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +àH SÉÒW ©ÉÉNÉÒ¶É-ʴɶ´ÉÉ»É. ʴɶ´ÉÉ»É ¶ÉÖÅ Uà? lÉ©ÉÉà H¾à¶ÉÉà
Hà ¾É, Uà. +É Ê´É¶´ÉÉ»É {ÉÉ ¥Éq±Éà lÉ©ÉÉà{Éà {ÉÉ©É +É~ÉÒ¶É. «ÉÉq ù¾à, +É
ʴɶ´ÉÉ»É{ÉÉ ¥É³ A~Éù lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÉ Uà. +à÷±Éà »ÉÉSÉà W ʴɶ´ÉÉ»É
HùXà. ʴɶ´ÉÉ»É ¶ÉÖÅNÉÖ° HÉà +LÉÅe ¦É©¾ Hù ©ÉÉ{Éà * NÉÖ° HÉà {ɾÒÅ ©ÉÉ{ÉÖºÉ Hù X{Éà **
~ÉUÒ ©ÉÉùà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ lÉ{É, ©É{É, yÉ{É, mÉiÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ Uà;
H¾Ò¶É Hà »ÉÉSÉÉ Êq±ÉoÉÒ +ÉÅLÉ ¥ÉÅq HùÒ{Éà +É~ÉXà. LÉ¥Éù Uà, +É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à
±É>¶É ! HÉùiÉ +É mÉiÉà«É +Él©ÉÉ A~Éù ¥ÉÒ©ÉÉùÒ Uà. +Él©ÉÉ §ÉÚ±ÉoÉÒ +É
¥ÉyÉÉ{Éà ©ÉÉ° ©ÉÉ° H¾Ò ù¾Ò Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷àlÉ{É ©É{É Êq«ÉÉ lÉÉà §É±É ÊH«ÉÉ, Ê»Éù HÉ X»ÉÒ §ÉÉù *
Xà HUÖ H¾à »ÉÉà ©Éäå Êq«ÉÉ, ¥É¾ÖlÉ »É¾à ʶÉù §ÉÉù **
¥É»É, lÉ©ÉÉà +ÉÅLÉ ¥ÉÅq HùÒ{Éà »ÉÉSÉÉ Êq±ÉoÉÒ +É~ÉÒ qàXà. +NÉù
»ÉÉSÉÉ Êq±ÉoÉÒ {ɾÒÅ +É~ÉÉà lÉÉà ¾ÖÅ »ÉÉSÉà W {ɾÒÅ ±ÉAÅ. lÉÉà W¬Éùà lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉ°
lÉ{É, ©É{É,yÉ{É mÉiÉà ©É{Éà »ÉÉàá~ÉÒ qà¶ÉÉà lÉà ~ÉUÒ ¾ÖÅ lÉ©ÉÉ°Å lÉ{É (¶ÉùÒù) lÉ©ÉÉà{Éà
~ÉÉUÖÅ +É~ÉÒ¶É, H¾Ò¶É Hà - X+Éà PÉù©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ¾¶Éà, ¥Éɳ-¥ÉSSÉÉ
¾¶Éà, lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùXà, ~ÉiÉ +ÉWoÉÒ lÉà{Éà ©ÉÉ° ©ÉÉ{ÉÒ{Éà HÉà> LÉÉà÷ÖÅ HÉ©É
{É HùlÉÉ. lÉ©ÉÉà +à lÉÉà ©É{Éà »ÉÉàá~«ÉÖÅ Uà. ~ÉiÉ ©Éàá lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉUÖ +É~«ÉÖÅ Uà. ~ÉUÒ
yÉ{É ~ÉiÉ ~ÉÉUÖ +É~ÉÒ q>¶É, +{Éà H¾Ò¶É Hà H¶ÉÖÅ LÉÉà÷ÖÅ {É HùlÉÉ, HÉà>{ÉÉ
A~Éù ]ÚcÉà Hà»É {É HùlÉÉ, »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ yÉ{É ´ÉÉ~ÉùXà. ~ÉUÒ lÉ©ÉÉùÖÅ ©É{É ¾ÖÅ ~ÉÉUÖÅ
{ɾÒÅ +É~ÉÖ, H¾Ò¶É Hà lÉà{Éà ©ÉÉùÉ ~ÉÉ»Éà ù¾à´ÉÉ qÉà. ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà W ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ
Uà.
lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉoÉÉ A~Éù ©ÉÉùÉà ¾ÉoÉ ùÉLÉÒ{Éà +àH-+àH
HùÒ{Éà HÉ{É©ÉÉÅ ©ÉÅmÉ +É~ÉÒ¶É +{Éà lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ{Éà +àH ~ɳ©ÉÉÅ ©É{ÉoÉÒ
+±ÉNÉ HùÒ{Éà +É[ÉÉSÉJ A~Éù +àHÉOÉ HùÒ q>¶É. lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ{Éà
©ÉÉùÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉʾlÉ HùÒ{Éà ~ÉUÒ UÉàeÒ q>¶É. Wà{ÉÉoÉÒ NÉÖ°{ÉÉà +Å¶É lÉ©ÉÉùÒ
»ÉÉoÉà ÷SÉ oÉ> W¶Éà. lÉà H¬Éùà«É »É©ÉÉ~lÉ {ɾÒÅ oÉÉ«É. {ÉÉ©É °~É©ÉÉÅ »ÉÉʾ¥É
~ÉÉàlÉà lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà C§ÉÉ oÉ> W¶Éà. {ÉÉ©É ~ÉÉ«É »Él«É Xà ¥ÉÒùÉ * »ÉÅNÉ ù¾ÖÆ
©Éäå qÉ»É H¥ÉÒùÉ ** ¥É»É +¾ÒÅ+É lÉ©ÉÉùÉà {É´ÉÉà W{©É »É©ÉW´ÉÉà. ~ÉUÒ
lÉ©ÉÉà{Éà Ê´ÉNÉlÉoÉÒ »É©ÉX´ÉÒ {ÉÉ©É-©ÉÅmÉ ¥É{{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É ~ÉiÉ HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
{ÉÉ©É ±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ - lÉ©ÉÉà »É´ÉÉù-»ÉÉÅW §ÉW{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉXà. +É©ÉlÉÉà
106

LÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ, »ÉÚlÉÉ-XNÉlÉÉ, ¥ÉyÉÉà »É©É«É »©ÉùiÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ ù¾àXà, ~ÉiÉ
§ÉW{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉlÉÉ ~ɾà±ÉÉ NÉÖ°-©ÉÅmÉ ~ÉÉÆSÉ Ê©ÉÊ{É÷ HùÒ{Éà NÉÖ°{Éà «ÉÉq HùÒ{Éà
lÉ©ÉÉùÉ NÉÖ°{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±ÉàXà. ¾´Éà Wà {ÉÉ©É ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà, lÉà{ÉÖÅ »´ÉɻɩÉÉÅ
»ÉÖÊ©ÉùiÉ HùlÉÉ (¶ÉÒ¶É) ©ÉÉoÉÉoÉÒ »É´ÉÉ ¾ÉoÉ A~Éù y«ÉÉ{É {Éà +àHÉOÉ HùÒ{Éà
Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà lÉà ùÒlÉà Hù´ÉÖÅ. +{Éà ¨É©É©ÉÉÅ {ÉÉ ~Ée´ÉÖÅ Hà +É {ÉÉ©É lÉÉà
W~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Wà©É lÉÉù A~Éù ´ÉÒW³Ò SÉɱÉà Uà, +à ùÒlÉà lÉà{ÉÉ wÉùÉ
+Éy«ÉÉÊl©ÉH ÊHùiÉÉà lÉ©ÉÉùÉ +Åqù +ɴɶÉà, Wà {ÉÉ©É lÉ©ÉÉà{Éà +É~«ÉÖÅ Uà. lÉà
H¾à´ÉÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É~É´ÉÉ ´ÉɳÖÅ- lÉà lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà Uà. »ÉÉù{ÉÉ©É
»Él«É~ÉÖ°ºÉ H¾É«ÉÉ ** lÉà ~ÉÉàlÉà W ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ Uà, Wà{Éà ¡ÉNÉ÷ HùÒ qÒyÉÖÅ. lÉÉà
¥ÉÒX ¨É©É©ÉÉÅ {É ~ÉelÉÉ {ÉÉ©É{ÉÖÅ »ÉÖÊ©ÉùiÉ Hù´ÉÖÅ, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É
Hù´ÉÉoÉÒ +àHÉOÉ oÉ´ÉɶÉà. +É©É lÉÉà HÉà>~ÉiÉ »É©É«Éà +É~É y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ
¶ÉHÉà UÉà. ~ÉiÉ +eyÉÒ ùÉlÉ{ÉÉà »É©É«É »ÉÖÅqù Uà, HÉùiÉ lÉà »É©É«Éà ¾ÖÅ ©É³Ò
W>¶É. qàLÉÉ qàLÉÒ »É¥É H¾àá, §ÉÉàù §É«Éà NÉÖ° {ÉÉ©É * +yÉÇùÉlÉ HÉà XNÉ»ÉÒ,
LÉÉ{ÉÉ Xq NÉÖ±ÉÉ©É ** U : ©Éʾ{ÉÉ »ÉÖyÉÒ NÉÖ° ~ÉÚùÉ-~ÉÚùÉ lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ¾¶Éà.
+É »É©É«Éà lÉà©É{Éà ©Éà³´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ lÉÉà ©Éà³´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ {ÉʾŠlÉÉà ~ÉUÒoÉÒ oÉÉàeÒ
©ÉÖ¶Hà±ÉÒ oɶÉà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà»ÉÒ{Éà ¸ÉyyÉÉoÉÒ y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ, ~ÉÚùÒ ¸ÉyyÉÉ +{Éà
ʴɶ´ÉÉ»ÉoÉÒ y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ. +NÉù {ÉÉ©É +{Éà ©ÉÅmÉ §ÉÚ±ÉÒ X+Éà lÉÉà NÉ©Éà lÉà
{ÉÉ©ÉÒ{Éà ~ÉÚUÒ ±Éà´ÉÖÅ. ~ÉiÉ «ÉÉq ù¾à Hà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ{Éà {É ~ÉÚU´ÉÖÅ. +NÉù lÉà{Éà
~ÉÚU¶ÉÉà lÉÉà ~ÉUÒ §ÉÉ> ¥É¾à{É {ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ oÉ> W¶Éà. +{Éà ¥ÉÒX NÉàù{ÉÉ©ÉÒ {ÉÉ
»ÉÉ©Éà {ÉÉ©É(¶É¥q) ¡ÉNÉ÷ {ÉÉ Hù´ÉÉà, {ÉʾŠlÉÉà LÉùÉ¥É ¾É±ÉlÉ oÉ> W¶Éà.
{ÉÉ©ÉÒoÉÒ lÉ©ÉÉà NÉ©Éà lÉà »É©ÉY ¶ÉHÉà UÉà +NÉù +ÉÅlÉÊùH qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ HÉà>
°HÉ´É÷ +É´Éà lÉà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ qùàH »É©É«Éà A~ɱɥyÉ UÖÅ. ~ÉÚUÒ ¶ÉHÉà UÉà.

000000000

107

::+É~ÉiÉÉà ~ÉÅoÉ ¶ÉÖÅ Uà ::
»ÉÉʾ¥É ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ {Éà H¾à Uà. +{Éà ¥ÉÅqNÉÒ ¡ÉiÉÉ©É{ÉÖÅ »ÉÚSÉH Uà. +É
ùÒlÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É Hù´ÉÉ lÉà{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ {ÉÉ©É »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ Uà.
»ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ ~ÉÅoÉ HÉà> H¥ÉÒù ~ÉÅoÉ {ÉoÉÒ. +É HÉà> »ÉÅlÉ-©ÉlÉ ~ÉiÉ
{ÉoÉÒ. »ÉÅlÉ-©ÉlÉ +à÷±Éà {ÉoÉÒ Hà H¥ÉÒù-»ÉÉʾ¥É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÉ ~ɾà±ÉÉ
¥ÉyÉÉÅ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ W lÉÉà HùÒ ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉàoÉÒ W lÉà+Éà{ÉÒ
´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ¶É¥q ~ÉiÉ Uà, Wà{Éà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà
±ÉÉàHÉà ¨ÉÊ©ÉlÉ oÉ> X«É Uà. +{Éà »ÉÅH±É{É Hù´ÉÉ ´ÉÉ³É HÉà> »ÉÅlÉ lÉÉà {ÉoÉÒ Hà
»Él«É-§ÉÊGlÉ {ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ¶É¥qÉà +±ÉNÉ HùÒ ¶ÉHà. +{Éà ¥ÉÒWÖÅ +É~ÉiÉà
H¥ÉÒù ~ÉÅoÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. +l«ÉÉùà Wà÷±ÉÉ H¥ÉÒù-~ÉÅoÉÒ Uà, lÉà+Éà lÉÉà
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ©ÉÚ³ ʶÉKÉÉ A~Éù SÉɱÉlÉÉ W {ÉoÉÒ, §ÉÚ±ÉÒ SÉÚH¬É Uà. Hɳ~ÉÖ°ºÉ ¥ÉyÉÉ{Éà A±É]É´ÉÒ qà Uà. PÉiÉÉ{Éà +à´ÉÖÅ Uà Hà ÊqKÉÉ +©ÉÉùÉoÉÒ ±ÉÉà ~ÉiÉ
NÉÖ° H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{Éà ©ÉÉ{ÉÉà. H¥ÉÒù-»ÉÉʾ¥É +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ H¾Ò NÉ«ÉÉ Hà ©ÉÉùÒ
§ÉÊGlÉ HùXà. lÉà+Éà lÉÉà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾«ÉÖÅ Uà. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ
©ÉÉùà H¥ÉÒù-»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ +É lÉÉà
©ÉW¥ÉÚùÒ©ÉÉÅ AqɾùiÉ ©ÉÉ÷à, ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ±É< ù¾¬Éà
UÖÅ, HÉùiÉ Hà ¾ÖÅ Wà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ, lÉà +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H°ÖÅ UÖÅ, +ÉÅLÉà
Xà«Éà±ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬Éà UÖÅ, V«ÉÉùà PÉiÉÉ+à ©É¾Él©ÉÉ+Éà wÉùÉ H¥ÉÒù»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ lÉÉàeÒ-©ÉùÉàeÒ{Éà ©É{É ©ÉÉ{«ÉÉ hÅNÉoÉÒ ¡É»lÉÖlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à Xà lÉ©ÉÉà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ ´ÉÉÅSɶÉÉà lÉÉà lÉ©ÉÉà
¨ÉÊ©ÉlÉ oÉ> W¶ÉÉà. HÉùiÉ Hà lÉà©ÉÉÅ ¶ÉÖyyÉlÉÉ {ÉoÉÒ ù¾Ò, HÉùiÉ Hà H¥ÉÒù
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{Éà »ÉÉä+à ~ÉÉàlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉÉoÉÇ ©ÉÉ÷à ¥Éq±ÉÒ {ÉÉLÉÒ Uà.
LÉàoÉÒ +{Éà ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà ¶ÉÖyyÉ +y«ÉÉl©É lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÉeÖÅ UÖÅ, +à÷±Éà
lÉ©ÉÉà{Éà ¾ÖÅ H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É +{Éà »ÉÅlÉÉà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{Éà +É»É ~ÉÉ»É {É PÉÖ©ÉÉ´ÉlÉÉ ¾ÖÅ
©ÉÉùÒ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖ PÉÖ©ÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ.
+àHà H¾«ÉÖÅ Hà lÉ©ÉÉà Ê{ÉùÅHÉùÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, ùÉyÉÉ-»´ÉÉ©ÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ,
Wä{É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, ©ÉֻɱɩÉÉ{É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, ~ÉUÒ ©ÉɩɱÉÉà ¶ÉÖÅ Uà ? ~ÉUÒ ¶ÉÖÅ Uà?
©Éäå H¾«ÉÖÅ Hà +É Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÉà »É©É«É ±ÉÉNÉÒ W¶Éà. HÉà<{Éà
>»±ÉÉ©É »É©ÉX´É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà HÖùÉ{É +ÉNɳ ùÉLÉÒ qÉà, »É©ÉY W¶Éà. ʾÅqÖ yÉ©ÉÇ
»É©ÉW´ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà ÊmÉqà´É Uà. >»ÉÉ> yÉ©ÉÇ{Éà »É©ÉW´ÉÉà
¾Éà«É lÉÉà JÉ>»÷{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~ÉÒ qÉà. ~ÉiÉ HÉà>{Éà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ
108

»É©ÉW´ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ~É»ÉÒ{ÉÉà UÚ÷Ò X«ÉUà. +à÷±Éà +É~É ~Éùà¶ÉÉ{É oÉ> X´ÉÉà
UÉà. ©Éàá »É©ÉX´ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà lÉ©ÉÉà{Éà. lÉ©ÉÉùÉ ´É¶É{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ.
~ɾà±ÉÉ Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ +É´«ÉÉ, ¥ÉyÉÉ+à Hɳ{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ +{Éà
H¾Ò. ¾ÖÅ F漃 ©ÉÖÊ{É+Éà{ÉÖÅ AqɾùiÉ {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉà. HÉùiÉ Hà lÉà+Éà+à
Hɳ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Uà. ©ÉÉùÒ lÉÉà Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò +à´ÉÒ Uà Hà +àH {ÉÉ{ÉÉà ¥ÉɳH
~ÉiÉ NÉÉlÉÉà £ùà Uà. ©ÉÖ]à +~É{Éà ¾Ò ùÅNÉ ©Éàá ùÅNÉ qÉ Ê£ùà, »ÉÉʾ¥É +~É{Éà ¾Ò
ùÅNÉ©Éàá ùÅNÉqÉ Ê£ùà ** Wà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà HÉà>{Éà {ɾÒÅ ©ÉÉ{É´ÉÉ, cÒH H¾Ò ù¾¬É
Uà. +É~ÉiÉà ©ÉÒùÉÅ¥ÉÉ>{ÉÒ Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò A~Éù {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà lÉà©É{Éà ~ɾà±ÉÉ
»ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ HùÒ Uà, »ÉNÉÖiÉ ~Éq ~ÉiÉ NÉÉ«ÉÉ Uà. ~ÉUÒoÉÒ W¬Éùà
ùÊ´ÉqÉ»ÉYoÉÒ qÒKÉÉ ±ÉÒyÉÒ l«ÉÉùà »Él«É-§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. lÉÉà W¬Éùà
~ɾà±ÉÉ{ÉÉ ~ÉqÉà HÉà> ´ÉÉÅSɶÉà lÉÉà H¾à¶Éà Hà +àH W ´ÉÉlÉ Uà. lÉ©ÉÉà lÉà{ÉÖÅ +ÅlÉù
cÒH oÉÒ »É©ÉX´ÉÒ+à UÒ+à. ~ɱÉ÷Ú »ÉÉʾ¥É ~ÉiÉ ~ɾà±ÉÉ Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ
qÉ«ÉùÉ©ÉÉÅ £ùÒ ù¾¬É ¾lÉÉ. NÉÖ° {ÉÉ{ÉHà qà´É »´É«ÉÅ +ÉÅàHÉù{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ HùÒ
ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉUÒoÉÒ »ÉÉʾ¥ÉoÉÒ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ. +{Éà q»É©ÉÉ wÉùoÉÒ +ÉNɳ
¥ÉÉà±ÉÒ qÒyÉÖÅ. +©Éà +àH{Éà«É ¥ÉÉà«ÉHÉà÷ {ÉoÉÒ HùlÉÉ, lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ A~Éù
SÉɱÉÉà, +à {ÉoÉÒ H¾àlÉÉ, Wà ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà HÉà>{Éà {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ, lÉà+Éà cÒH
H¾Ò ù¾¬É Uà. H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{ÉÒ Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò A~Éù SÉɱɴÉÖÅ, +à©É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ
H¾Ò ù¾¬Éà. HÉùiÉ »É©É«É{ÉÒ »ÉÉoÉà ±ÉÉàHÉà+à lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{Éà lÉÉàeÒ-©ÉùÉàeÒ
{ÉÉLÉÒ Uà. WàoÉÒ ©ÉÉiÉ»É ¨ÉÊ©ÉlÉ oÉ> X«É Uà. ¥ÉyÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ
´ÉSÉ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ qÒyÉÒ Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ+Éà{ÉÒ +{ÉÖ»ÉÉù ±ÉLÉÒ qÒyÉÖÅ Uà.
~ÉiÉ Wà ¾ÖÅ lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÉeÒ ù¾¬Éà UÖÅ, lÉà ¶ÉÖyyÉ Uà.
+àH ©ÉÉY+à +É´ÉÒ{Éà H¾¬ÅÖ Hà »ÉÉʾ¥É (~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ){Éà ©ÉÉùÉ
©ÉÉ÷à +à÷±ÉÖÅ H¾àXà Hà ©ÉÉ°ÖÅ Hº÷ qÚù HùÒ qà. ¾ÖÅ ~ÉÚU´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅ Hà lÉà £Éà±÷ U à Hà
{ɾÒÅ. +àHà H¾«ÉÖÅ Hà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÖÅ UÖÅ l«ÉÉùà G«ÉÉùàH lÉ©ÉÉùÉ NÉÖ°Y +É´ÉÒ
X«É Uà. ©Éàá H¾«ÉÖÅ ±Éà ©ÉÉ>, lÉÖÅ mÉiÉ {ÉÉ´É A~Éù Hà©É C§ÉÒ UÉà.
lÉ©ÉÉùà ©ÉÉùÉ NÉÖ°oÉÒ ¶ÉÖÅ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ Uà ! lÉ©ÉÉùà H¥ÉÒù-»ÉÉʾ¥ÉoÉÒ ¶ÉÖÅ
±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ Uà ! lÉ©ÉÉùà ©ÉÉùÉoÉÒ HÉ©É ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à, LÉɱÉÒ ©ÉÉùÉoÉÒ W. ©ÉÉùà Uà
HÉ©É »ÉlÉÃNÉÖ°oÉÒ...lÉÉà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉùiÉ {ÉoÉÒ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ;
lÉà+Éà ¥ÉyÉÉà §ÉÉù NÉÖ°{Éà »ÉÉàá~ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. +{Éà H¾¬ÖÅ Uà HàNÉÖ° ©ÉÉ{ÉÖºÉ Hù ©ÉÉ{É lÉà, SÉùiÉÉ©ÉÞlÉ HÉà ~ÉÉ{É *
lÉà {Éù {ÉùHä X«ÉàáNÉà, W{©É W{©É ¾Éà«É »´ÉÉ{É **
109

©ÉÉùÉ NÉÖ°qà´É ©ÉÉùÉ NÉÖ°§ÉÉ>+Éà{Éà H¾Ò NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ Hà ©ÉÉùÉ ~ÉUÒ
+É{Éà W NÉÖ° ©ÉÉ{ÉXà, HÉùiÉ Hà ¾ÖÅ ©ÉÉùÉ Ê¥ÉÅqÖ A~Éù W> ù¾¬Éà UÖÅ. lÉÉà +©Éà
»ÉqÃNÉÖ° Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò A~Éù SÉɱÉÒ+à UÒ+à.
NÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà +ɴɾÒ, NÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà X¾ÒÅ *
H¾àÆ H¥ÉÒù lÉÉ qÉ»É HÉà, lÉÒ{É ±ÉÉàH eù {ÉɾÒÅ **
+©Éà ¶ÉÖÅ H¾Ò ù¾¬É UÒ+à, lÉà{Éà »É©ÉXà. NÉÖ° lÉÉHÉlÉ +É~Éà Uà ;
Wà{ÉÉoÉÒ ~ÉÉù oÉ< ¶ÉHÉ«É Uà. ©ÉÉùÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H©ÉÉ> {ÉÒ ´ÉÉlÉ {ɾÒÅ ©É³à.
»Éà´É HùÉà, lÉà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ H¾Ò ù¾¬Éà. (-) Wà©É LÉàeÚlÉà ¥ÉÒW ´ÉÉ´«ÉÖÅ lÉà PÉiÉÖÅ
©ÉÉà÷ÖÅ HÉ©É H«ÉÇÈÖ. W©ÉÒ{É{Éà LÉàeÒ, ~ÉÉiÉÒ +É~«ÉÖÅ. ~ÉUÒ »É©É«Éà »É©É«Éà LÉÉlÉù
+É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ~ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +É ùÒlÉà +ÉNɳ ~ÉiÉ Xà´ÉÉ{ÉÖÅ
Uà, ©ÉÉùà Wà +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà lÉà +É~ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà, ¾´Éà lÉÉà Nɾ{É »Él»ÉÅNÉÉà wÉùÉ
A±É]{ÉÉàoÉÒ ~Éùà HùÒ ù¾¬Éà UÖÅ. ¥É»É +àH ´«ÉÊHlÉl´É H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{Éà
+Éà´Éù÷àH {ÉoÉÒ HùlÉÉà. ¥ÉÉHÒ HÉà>{ÉÒ Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò A~Éù {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÉà.
©ÉNɾù©ÉÉÅ ~ÉÖ»lÉHÉà ©É³lÉÉÅ ¾lÉÉÅ. H¾¬ÖÅ Hà {ÉoÉÒ LÉùÒq´ÉÉ. ~ÉiÉ PÉiÉÉ+à
©ÉÉùÉ {ÉÉ H¾à´ÉÉ A~Éù ~ÉiÉ LÉùÒqÒ ±ÉÒyÉÉ. lÉà©ÉÉÅ lÉÉà LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
~ÉÉU³oÉÒ ±ÉÉàHÉà+à lÉà©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù ©Éà³´ÉÒ qÒyÉÉ ¾lÉÉ. lÉà©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ Hà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà +Él©ÉÉ{Éà W ¥ÉyÉÖÅ H¾«ÉÅÖ Uà. lÉà©ÉÉÅ »ÉlɱÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ W
{ÉoÉÒ.
lÉÉà ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà ¶ÉÖyyÉ SÉÒW +É~ÉÒ ù¾«ÉÉà UÖÅ. ©ÉÉ+à UÉàHùÉ{Éà W{©É
+É~«ÉÉà. lÉÉà ~ÉUÒ LÉ´ÉùÉ´«ÉÖÅ, ~ÉÒ´ÉùÉ´«ÉÖÅ, §ÉiÉÉ´«ÉÉà, ±ÉÉe-~«ÉÉù +É~«ÉÉ
©ÉÉà÷Éà H«ÉÉàâ. {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà ©ÉÉ° HÉ©É ~ÉÖ° {ÉoÉÒ oÉ> NÉ«ÉÖÅ. ©ÉÉ{Éà
~Éù´ÉùÒ¶É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ £ùlÉÉà ù¾ÖÅ UÖÅ, qÉàelÉÉà ù¾ÖÅ UÖÅ. ùÉàW
5-5 »Él»ÉÅNÉ +É~ÉÖÅ UÖÅ. +à÷±Éà +É~ÉiÉÒ Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò Uà- »ÉqÃNÉÖ° §ÉÊGlÉ *
Wà ±ÉÉàHÉà »ÉlɱÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà, lÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¨ÉÉÅlÉÒ Uà.
lÉà+Éà lÉÉà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà. HÉà> +É´ÉÒ{Éà +à©É H¾à Hà W©©ÉÖ ¶É¾àù
»É©ÉÖqÄ{ÉÒ ´ÉSSÉà ÷É~ÉÖ A~Éù Uà. lÉÉà W©©ÉÖ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ´ÉÉ³É Uà, lÉà©É{Éà Hà´ÉÖÅ
±ÉÉNɶÉà! +É ùÒlÉà W ¾ÖÅ XiÉÒ WAÅ UÖÅ Hà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉà NÉ«ÉÉ {ÉoÉÒ.©ÉÉùà
»´ÉNÉÇ©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà SÉɱ«ÉÉà WAÅ UÖÅ. ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ £ùlÉÉà ù¾ÖÅ UÖÅ. ~ÉiÉ »ÉÉSÉÖÅ
+à Uà Hà ¾ÖÅ ©ÉÉùÉoÉÒ ¥É¾Éù {ÉoÉÒ Ê{ÉH³´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉà. lÉÉà ¥ÉÒXà Wà +É~ÉiÉÉà
©ÉlÉ Uà, lÉà §ÉÞÅNÉ-©ÉlÉ. +É ¶ÉÅÖ Uà ? §ÉÉ> ¥ÉÒX Wà Y´É Uà, lÉà+Éà ~Éà÷©ÉÉÅ
ùÉLÉÒ{Éà ¥ÉSSÉÉ{Éà W{©É +É~Éà Uà. ~ÉiÉ §ÉÞÅNÉÉ +É {ÉoÉÒ HùlÉÉ. lÉà ~ɳ
§Éù©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà. +É ùÒlÉà ¾ÖÅ ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà{Éà ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ
110

¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà SÉɱÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ. +à÷±Éà Wà÷±ÉÉ AqɾùiÉ +É~«ÉÉ, »ÉÉʾ¥É{ÉÒ
´ÉÉiÉÒoÉÒ. ¥ÉÉHÒ{ÉÒ Ê£±ÉÉà»ÉÉà£Ò©ÉÉÅ qÉàºÉ Uà. yÉÉàLÉÉà Uà, U³ Uà.
yÉ©ÉÇqÉ»ÉY ~ÉiÉ ~ɾà±ÉÉ cÉHÚù ~ÉÚX HùlÉÉ ¾lÉÉ +{Éà »ÉÉʾ¥É{Éà
H¾¬ÖÅ Hà +àH W ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Uà +{Éà lÉà Uà-cÉHÚùY. »ÉÉʾ¥ÉY+à
yÉ©ÉÇqÉ»ÉY{Éà PÉiÉÉ lÉùÒHÉoÉÒ ±ÉÉ>{É A~Éù ±ÉÉ´«ÉÉ. H¾«ÉÖÅlÉÒ{É ±ÉÉàH Xà HÉ±É »ÉlÉÉ´Éà * lÉÉHÉà »É¥É WNÉ y«ÉÉ{É ±ÉNÉÉ´Éà **
Ê{ÉùÉHÉù Wàʾ ´Éàq ¥ÉLÉÉ{Éà * »ÉÉà> HÉ±É HÉà> ©Éù©É {É X{Éä **
ÊmÉNÉÖiÉ X±É «É¾ WNÉ £ÆqÉ{ÉÉ * Nɾä{É +Ê´ÉSÉ±É ~ÉÖ°ºÉ ~ÉÖùÉ{É **
XHù > WNÉ §ÉÊGlÉ HùÉ> * +ÅlÉHÉ±É ÊW´É »ÉÉà yÉÊù LÉÉ> **
H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉyÉÉ Hɳ{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬É Uà. Wà{Éà +ÉLÉÉà »ÉÅ»ÉÉù
§ÉNÉ´ÉÉ{É »É©ÉY ~ÉÚX HùÒ ù¾¬Éà Uà, lÉà W +ÅlÉHɳ©ÉÉÅ Y´ÉÉà{Éà LÉÉ>
X«É Uà. lÉà Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ ÊmÉqà´É ~ÉÖmÉ Uà.
»É¥Éä Y´É »ÉlÉ~ÉÖ°ºÉ Hà +ɾÒÅ * «É©É ¾ä yÉÉàLÉÉ £ÆqÉ>»É lÉɾÒÅ **
¡ÉoÉ©Éʾ §É«Éà +»ÉÖù «É©ÉùÉ> * ¥É¾ÖlÉ Hº÷ Y´É{É H¾Æ ±ÉÉ> **
qÚ»ÉÊù H±ÉÉ HÉ±É ~ÉÖÊ{É yÉÉùÉ * yÉÊù +´ÉlÉÉù +»ÉÖù »ÉÅyÉÉùÉ **
Y´É{É ¥É¾Ö Ê´ÉÊyÉ HÒ{¾ ~ÉÖHÉùÉ * ùKÉÉ Hù{É ¥É¾Ö Hùä ~ÉÖHÉùÉ **
¡É§ÉÖlÉÉ qàÊLÉ qàÊLÉ HÒ{¾ ʴɶ´ÉÉ»ÉÉ * +ÅlÉHÉ±É ~ÉÖÊ{É Hùä Ê{ÉùÉ»ÉÉ
H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉyÉÒ«É ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ {ÉÒ +Él©ÉÉ+Éà Uà, ~ÉiÉ Ê{ÉùÅW{É
yÉÉàLÉÉoÉÒ lÉà+Éà{Éà £»ÉÉ´ÉÒ ùÉLÉÒ Uà. ~ɾà±ÉÉlÉÉà lÉà ~ÉÉàlÉà ùÉKÉ»É ¥É{Éà Uà,
Y´ÉÉà{Éà »ÉlÉÉ´Éà Uà, ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉà +´ÉlÉÉù yÉÉùiÉ HùÒ{Éà ùÉKÉ»ÉÉà{Éà LÉÉ>
X«É Uà. Y´ÉÉà +É ±ÉÒ±ÉÉ Xà>{Éà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà +É +©ÉÉùÉà ùKÉH Uà, ~ÉiÉ
+ÅlÉHɳ©ÉÉÅ lÉà Y´ÉÉà{Éà Ê{ÉùÉ¶É Hùà Uà. »ÉÉʾ¥Éà HÉà>~ÉiÉ ´ÉÉlÉ Ê£WÖ±É
(LÉÉà÷Ò) +à©É W {ÉoÉÒ H¾Ò. lÉHÇ +É~«ÉÉ Uà. H¾Ò ù¾¬É Uà Hày´ÉÉ~Éù qàLÉ¾Ö HÞºiÉ HÒ ùÒlÉÒ * yÉ©ÉÇÊ{É ~ÉÊùLÉ ¾ÖÅ {ÉÒÊlÉ +{ÉÒÊlÉ**
+WÖÇ{É H¾Æ ÊlÉ{¾ q«ÉÉ qhÉ´ÉÉ * q«ÉÉ qhÉ«É ~ÉÖÊ{É yÉÉlÉ HùÉ´ÉÉ **
NÉÒlÉÉ ~ÉÉc Hä +oÉÇ ¥ÉlɱÉÉ´ÉÉ * ~ÉÖÊ{É ~ÉÉUà ¥É¾Ö ~ÉÉ~É ±ÉNÉÉ´ÉÉ**
¥ÉÆyÉÖ yÉÉlÉHù qÉàºÉ ±ÉNÉÉ´ÉÉ * ~ÉÉieÉà H¾Æ ¥É¾Ö HÉ±É »ÉlÉÉ´ÉÉ **
§ÉàÊW ʾ©ÉÉ±É«É lÉàʾ NɱÉÉ«Éà * U±É +{Éà HÒ{¾ «É©ÉùÉ«Éà **
¥É¾Ö NÉÅW{É Y´É{É H¾Æ qÒ{¾É * lÉÉHÉà H¾à ©ÉÖÊHlÉ ¾Êù qÒ{¾É **
wÉ~Éù «ÉÖNÉ©ÉÉÅ WÖ+Éà lÉÉà HÞºiÉY+à +WÖÇ{É {Éà NÉÒlÉÉ{ÉÉà A~Éqà¶É
+É~«ÉÉà, ~ÉUÒ yÉÉlÉ «ÉÖyyÉ HùÉ´«ÉÖÅ.
111

»ÉÉʾ¥Éà yÉ©ÉÇqÉ»É {Éà H¾¬ÖÅ Hà Wà{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬É UÉà, lÉà{ÉÉ ©ÉÉÅ
qÉàºÉ Uà. ©ÉÉùà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà; ©ÉÉùÒ ©ÉW¥ÉÚùÒ Uà. ±ÉÉàHÉà+à Ê{ÉÅqÉ »É©ÉY
±ÉÒyÉÒ Uà. ¥ÉlÉÉ´É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà Hà +É Hɳ{ÉÉ qÉ«ÉùÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ
A~Éù CcÉà.
~ÉUÒ HÞºiÉY+à +WÖÇ{É{Éà H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉà +à ~ÉÉ~É H«ÉÖÇÈ Uà. +WÖÇ{É
SÉÉàáHÒ NÉ«ÉÉà, +{Éà H¾¬ÖÅ Hà +É~Éà lÉÉà H¾¬ÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉà{Éà lÉHÇ G«ÉÉàâ. l«ÉÉùà
HÞºiÉY+à H¾¬ÖÅ {ɾÒ. lÉà ùÉW{ÉÒÊlÉ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ lÉàá §ÉÉ>+Éà{Éà ©ÉÉ«ÉÉÇ Uà.
WàoÉÒ yÉ©ÉÇ{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÉù +É ~ÉÉ~É Uà.
+NÉù ¾ÖÅ ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É {Éà H¾ÖÅ Hà £±ÉÉiÉÉ {Éà ©ÉÉù. lÉà+Éà H¾à Hà +É lÉÉà
~ÉÉ~É Uà. Hà´ÉÒ ùÒlÉà H°Å ! ¾ÖÅ H¾ÖÅ Hà ©ÉÉùÒ +É[ÉÉ Uà, ©ÉÉù. LÉà+Éà ©ÉÉùÒ qà +{Éà
~ÉUÒ ¾ÖÅ H¾ÖÅ Hà lÉ©ÉÉà+à ~ÉÉ~É H«ÉÇÈÖ Uà, lÉÉà Hà´ÉÖÅ oÉÉ«É. +É lÉÉà Ê´ÉùÉàyÉÒ ´ÉÉiÉÒ
oÉ>{Éà. ©ÉÉùÉ ¶É¥q Ê´ÉùÉàyÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ WlÉÉÅ.
lÉÉà ~ÉUÒ «É[É HùÉ´«ÉÉà, ~ÉiÉ lÉÉà«Éà ~ÉÉÅe´ÉÉà{ÉÉà Ê~ÉÅeÉà ~ÉÉ~É {É
UÖ÷¬É. ~ÉUÒ Ê¾©ÉɱɫɩÉÉÅ W>{Éà ¡ÉÉ«ÉʶSÉlÉ HùÉà. +É÷±ÉÒ cÅeÒ©ÉÉÅ Nɳ´ÉÖÅ
~Ée¬ÖÅ. UlÉÉÅ ~ÉiÉ Ê~ÉÅeÉà ~ÉÉ~É {É UÖ÷¬ÉÅ. ~ÉUÒ {ÉùH©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ.
lÉÉà +É Ê{ÉÅqÉ Uà ¶ÉÖÅ ! {ÉÉ. +É lÉÉà ¥ÉyÉÉ{Éà LÉ¥Éù Uà. ¥É»É. »ÉÉʾ¥É
lÉÉà lÉHÇ +É~ÉÒ{Éà »É©ÉX´Éà Uà Hà ©ÉÖÊHlÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÖÅ ~Ée¶Éà.
¥É¾Ö NÉÅW{É Y´É{É H¾Æ qÒ{¾É * lÉÉHÉà H¾à ¾Êù ©ÉÖÊHlÉ qÒ{¾É **
lÉÉà »ÉÉʾ¥É yÉ©ÉÇqÉ»É{Éà +ÉNɳ »É©ÉX´ÉlÉÉ H¾à Uà Hà ¥É±ÉÒ lÉà »ÉÉà U±É HÒ{¾ ¥É¾ÚlÉÉ * ~ÉÖi«É {É»ÉÉ«É HÒ{¾ +WNÉÚlÉÉ **
U±É ¥ÉÖÊyyÉ qÒ{¾à lÉÉʾŠ~ÉlÉɱÉÉ * HÉà>{É ±ÉLÉä ¡É~ÉÅSÉÒ HɱÉÉ **
±ÉPÉÖ »É°~É ¾Éà«É ¡ÉoÉ©É qàLÉÉ«Éà * ~ÉÞoÉÊ´É ±ÉÒ{¾ ~ÉÖÊ{É »´ÉÊ»lÉ HùÉ«Éà
»´ÉÊ»lÉ HùÉ> lÉ¥Éä ¡ÉNÉ÷É{ÉÉ * qÒyÉÇ °~É qàÊLÉ ¥É汃 §É«É ©ÉÉ{ÉÉ **
lÉÒÊ{É ~ÉùNÉ lÉÒ{ÉÉä ~ÉÖù §É«ÉC * +ÉyÉÉ ~ÉÆÉ´É {ÉÞ~É qÉ{É {É Êq«ÉC
qä¾Ö ~ÉÖùÉ«É {ÉÞ~É +ÉyÉÉ ~ÉÉCÆ * lÉÉà {ÉʾŠlÉ´É ~ÉÖi«É ¡É§ÉÉ´É {É»ÉÉCÅ
lÉàʾ HÉùiÉ ~ÉlÉɱÉʾŠqÒ{¾É * +{yÉÉ Y´É W±É ¡ÉNÉ÷ {É SÉÒ{¾É **
lÉ¥É ±Éä ~ÉÒc {É~ÉÉ«É lÉà ʾ qÒ{¾É * ¾Êù ±Éà lÉÉʾ ~ÉlÉɱÉä HÒ{¾É **
«Éʾ SÉù Y´É qàÊLÉ {ÉʾŠSÉÒ{¾É * H¾ä ©ÉÖÊHlÉ ¾Êù ¾©ÉHÉà qÒ{¾É **
¥É±ÉÒ{ÉÒ ¶ÉÖÅ §ÉÚ±É ¾lÉÒ. »ÉÉʾ¥É lÉHÇoÉÒ »É©ÉX´ÉÒ ù¾¬É Uà.
©ÉÖÊHlÉ{ÉÉ Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à Uà. +ÉLÉùà +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ H> ©ÉÖÊHlÉ
SÉɾÒ+à UÒ+à, +É »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É HùÒ ù¾¬É Uà. ¥ÉÉHÒ
112

lÉà©É{Éà HÉà>{ÉÉoÉÒ qÖ¶©É{ÉÒ {ÉoÉÒ lÉÉà H¾¬ÚÅ Hà ~ɾà±ÉÉ {ÉÉ{ÉÖ °~É yÉÉùiÉ HùÒ{Éà
¥É±ÉÒ ~ÉÉ»Éà »ÉÉeÉ mÉiÉ eNɱÉÉ §ÉùÒ{Éà ~ÉÞo´ÉÒ yÉùlÉÒ ©ÉÉNÉÒ ±ÉÒyÉÒ, ~ÉUÒ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ °~É ©ÉÉà÷ÖÅ HùÒ{Éà mÉiÉ eNɱÉÉ©ÉÉÅ mÉiÉ ±ÉÉàH ©ÉÉ~ÉÒ ±ÉÒyÉÉ +{Éà
+eyÉÉà ~ÉNÉ ù¾Ò NÉ«ÉÉà. +eyÉÉ ~ÉNÉ{ÉÖÅ qÉ{É ¥É±ÉÒ ùÉX +É~ÉÒ {É ¶ÉH¬É.
lÉàoÉÒ lÉà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ~É »´É°~É lÉà©É{Éà ~ÉÉlÉɱɩÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ qÒyÉÉÅ. »ÉÉʾ¥É H¾à
Uà Hà +ÉÅyɳÉà ©É{ÉÖº«É »É©ÉWlÉÉà W {ÉoÉÒ. »~ɺ÷ Xà>{Éà ~ÉiÉ »É©ÉWlÉÉÅ
{ÉoÉÒ. +É ¥ÉyÉÖÅ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ H¾à Uà Hà ¾Êù+à ©ÉÖÊHlÉ +É~ÉÒ. ~ÉÉlÉɱɩÉÉÅ
©ÉÉàH±ÉÒ qÒyÉÉ. ¶ÉÖÅ +É Uà ©ÉÖÊHlÉ ?
±ÉÉàHÉà lÉÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{Éà lÉÉàeÒ-©ÉùÉeÒ H¾Ò ù¾¬É Uà.lÉÚ ùÉ©É »ÉÖ©Éù ~ÉUlÉÉ«ÉàNÉÉ * V«ÉÉùà +©Éà H¾Ò ù¾¬ É UÒ+à Hà- lÉÚ
{ÉÉ©É »ÉÖ©Éù ~ÉUlÉÉ«ÉàNÉÉ * ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà ¶ÉÖyyÉ PÉÒ +É~ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ. ¾ÖÅ PÉÒ
LÉ´ÉùÉ´ÉÒ ù¾«ÉÉà UÖÅ +{Éà lÉà ~ÉiÉ ¶ÉÖyyÉ PÉÒ +É~ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ, +{Éà ´ÉNÉù
q¾ÒÅ´ÉÉ³Ö +É~ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ. ¥ÉÒXoÉÒ +±ÉNÉ-§ÉÊGlÉ +É~ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ. ¥ÉÉHÒ
Hɳ{ÉÒ §ÉÊGlÉ +É~ÉÒ ù¾¬É Uà. +©Éà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ +É~ÉÒ ù¾¬É
UÒ+à.
¥ÉÉHÒ Wà÷±ÉÉ ~ÉÅoÉ Uà, »Él«É ©ÉÉ{ÉXà, ¥ÉyÉÉ Hɳ~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ
HùÒ ù¾¬É Uà. PÉiÉÉ +©ÉÉùÒ ùÒlÉà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà. »ÉSÉ LÉÅe, +©Éù±ÉÉàH,
»ÉlÉ~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É Uà. ~ÉiÉ ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ §ÉÊGlÉ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ
HùÒ ù¾¬É Uà. HÉùiÉ Hà ´ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ +É ´ÉÉlÉÉà ±ÉLÉà±ÉÒ Uà, WàoÉÒ lÉà ±ÉÉàHÉà
´ÉÉÅSÉÒ{Éà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà. ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ. +ÅqùoÉÒ
lÉà+Éà LÉÉ±É©É LÉɱÉÒ Uà. +©ÉÉà ¥ÉÉHÒ ~ÉÅoÉÉàoÉÒ ©ÉÖL«É ~ÉÉÅSÉ HÉùiÉÉàoÉÒ
+±ÉNÉ UÒ+à. lÉà HÉùiÉÉà +à Uà Hà +©ÉÉà.
mÉiÉ ±ÉÉàHoÉÒ A~Éù SÉÉoÉÉ ±ÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ
(+©Éù-±ÉÉàH){ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É UÒ+à
lÉÒ{É ±ÉÉàH »Éà ʧÉ{{É ~É»ÉÉùÉ * +©Éù ±ÉÉàH »ÉlÉÃNÉÖ° HÉ {«ÉÉùÉ **
lÉÒ{É ±ÉÉàH ¡É±É«É HùÉ> * SÉÉäoÉÉ ±ÉÉàH +©Éù ¾ä §ÉÉ> **
¥ÉyÉÉoÉÒ +±ÉNÉ ¥ÉyÉÉoÉÒ ~ɾà±ÉÉ mÉiɱÉÉàHoÉÒ A~Éù SÉÉàoÉɱÉÉàH
(+©Éù-±ÉÉàH){ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É UÒ+à, H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà ¥ÉyÉÉoÉÒ ~ɾà±ÉÉ lÉà
+©Éù-±ÉÉàH{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà »ÉÅ»ÉÉù{Éà +É~«ÉÉà. lÉà+Éà+à lÉà +qçÉÚlÉ qà¶É{ÉÒ ´ÉÉlÉ
H¾Ò, Wà{ÉÒ LÉ¥Éù ~ɾà±ÉÉ HÉà>{Éà«É {É ¾lÉÒ. Wà©É ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ±ÉÉàHÉà ¦É©¾ÉÅe{ÉÉ
ù¾»«É XiÉ´ÉÉ Al»ÉÖH Uà. lÉà+Éà ùÉàW {É´ÉÒ {É´ÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ+Éà »ÉÅ»ÉÉù{Éà
113

+É~ÉÒ ù¾¬É Uà. +É ùÒlÉà »ÉÉʾ¥Éà »ÉÅ»ÉÉù{Éà +àH +{ÉÖ~É©É ù¾»«É +É~«ÉÖÅ.
lÉà+Éà+à +àH +à´ÉÉ +qçÉÚlÉ ±ÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾Ò, W¬ÉÅ ¡É±É«É {ÉoÉÒ. +É
mÉiÉ ±ÉÉàH lÉÉà ¡É±É«É{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +à÷±Éà lÉà{ÉÒ +àH Ê{ɶSÉ«É
+´ÉyÉÒ Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÒ +àH +´ÉyÉÒ Uà. qùàH SÉÒW{ÉÒ
+àH +´ÉyÉÒ Uà. +àH +´ÉyÉÒ »ÉÖyÉÒ +É~ÉiÉÅÖ ¶ÉùÒù ù¾à Uà, ~ÉUÒ {ɺ÷ oÉ>
X«É Uà. +à÷±Éà lÉà{ÉÒ +àH »ÉÒ©ÉÉ Uà. lÉà ùÒlÉà qùàH SÉÒW{ÉÒ +àH »ÉÒ©ÉÉ Uà.
~ÉiÉ +É~ÉiÉÒ +Él©ÉÉ{ÉÉà HÉà>~ÉiÉ qà¶É Hɳ +´É»oÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉ¶É {ÉoÉÒ
oÉlÉÉà. lÉà H¬Éùà«É {ɺ÷ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. Wà SÉÒW{ÉÒ Al~ÉÊlÉ Uà, lÉà{ÉÉ {ÉÉ¶É ~ÉiÉ
+´É¶«É §ÉÉÊ´É Uà ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ Al~ÉÊlÉ {ÉoÉÒ, WàoÉÒ lÉà {ɺ÷
oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. +¾ÒÅ+É Ê´ÉSÉÉùÉà Hà +NÉù +Él©ÉÉ +©Éù Uà lÉÉà ~ÉUÒ lÉà
+Él©ÉÉ{ÉÉà qà¶É ~ÉiÉ +»É±ÉÒ càHÉiÉÖÅ ~ÉiÉ +à´ÉÖÅ W ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à{Éà, Wà{ÉÉà
H¬Éùà«É {ÉÉ¶É {É oÉÉ«É, Wà ~Éù©É »Él«É ¾Éà«É, HÉùiÉ Hà »Él«É »ÉÉà> Xà Ê´É{É»Éà
{ÉɾÒÅ **
+É mÉiɱÉÉàH Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà qà¶É Uà. lÉà{Éà W ¥ÉyÉÉÅ Y´ÉÉà{Éà ¶ÉùÒù
°~ÉÒ Ê~ÉÅWùÉ©ÉÉÅ Hàq HùÒ{Éà ùÉL«ÉÉ Uà. +É mÉiÉ ±ÉÉàHoÉÒ ~Éùà +©Éù-±ÉÉàH Uà.
l«ÉÉÅ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà Ê{É´ÉÉ»É Uà. ¥ÉyÉÉÅ »ÉÅlÉÉà+à lÉà+Éà{Éà »ÉÉʾ¥É {ÉÉ©É
+É~«ÉÖÅ. ~Éù©ÉÉl©ÉÉ {ÉÉ©É lÉÉà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÖÅ Uà. NÉÖ° {ÉÉ{ÉH qà´ÉY+à lÉÉà
SÉÉàLLÉà SÉÉàLLÉÖÅ H¾Ò qÒyÉÖÅ+Éc +÷É HÒ +÷ÉùÒ ©É]ÉùÉ, qàLÉÉ ~ÉÖ°ºÉ {«ÉÉùÉ *
Ê{ÉùÉHÉù +ÉHÉù {É W¬ÉàÊlÉ, {ÉʾŠ´É¾ ´Éàq Ê´ÉùÉùÉ *
+ÉàáHÉù HlÉÉÇ {ÉʾŠHÉà>, {ÉʾŠ´É¾ÉÅ HÉ±É ~É»ÉÉùÉ *
´ÉÉà »ÉÉʾ¥É »É¥É »ÉÅlÉ ~ÉÖHÉùÉ, +Éäù ~ÉÉLÉÅe ¾ä »ÉÉùÉ *
»ÉlÉNÉÖ° SÉÒ{¾ qÒ{¾ «É¾ ©ÉÉùNÉ, {ÉÉ{ÉH {ÉWù Ê{ɾÉùÉ **
+É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ ©ÉÖÊHlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ+à UÒ+à, ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà
LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà ©ÉÖÊHlÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à SÉɾÒ+à UÒ+à. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ Wà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ
+É~ÉiÉà ù¾Ò ù¾¬É UÒ+à, lÉà Hɳ{ÉÉà »ÉÅ»ÉÉù Uà. +¾ÒÅ +É +Él©ÉÉ{Éà qÖ:LÉ
W qÖ:LÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Hɳ-~ÉÖ°ºÉ ¥ÉyÉÉ W Y´ÉÉà{Éà Hº÷ +É~ÉÒ{Éà
lÉÅNÉ HùÒ ù¾¬Éà Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ +É Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ
qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ UÚ÷´ÉÉ ©ÉÉNÉÒ+à UÒ+à. ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà +à [ÉÉ{É {ÉoÉÒ Hà ~ÉÖùÉ
mÉiÉà ±ÉÉàHÉà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ{ÉÒ +Åqù Uà. +É~ÉiÉà ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàHoÉÒ UÚ÷Ò{Éà
»´ÉNÉDZÉÉàH, +oÉ´ÉÉ ¦É©¾±ÉÉàH W´ÉÉ «ÉÉ ~ÉÉù¦É©¾±ÉÉàH W´ÉÉ SÉɾÒ+à
UÒ+à. lÉà{ÉÉoÉÒ ~Éùà{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É +É~ÉiÉ{Éà {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉ{Éà
114

+Él©ÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ càHÉiÉÉ{ÉÒ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ. XiÉà +XiÉà ¥ÉyÉÉ »ÉÉʾ¥É{ÉÒ
lɱÉɶɩÉÉÅ UÒ+à. ~ÉiÉ cÒHoÉÒ +É ù¾»«É{Éà {É »É©ÉY ¶ÉH´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà
+É~ÉiÉà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ {Éà W +É~ÉiÉÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÉà. qÖ:LÉ +{Éà
Hº÷ +É~É´ÉÉ´ÉɳÉ{Éà W +É~ÉiÉÉà ~Éù©É Ê©ÉmÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÉà. l«ÉÉùà lÉÉà
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà Xà ùKÉH ¾ä lÉ¾Æ ÊSÉ{¾lÉ {ÉɾÒÅ * Xà §ÉKÉH ¾ä lÉ¾Æ y«ÉÉ{É ±ÉNÉɾÒÅ *
Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +É mÉiÉà ±ÉÉàHÉà ~ÉÉÅSÉ lÉl´ÉÉàoÉÒ ¥É{«ÉÉ Uà, +{Éà
~ÉÉÅSÉà lÉl´ÉÉà{ÉÒ +àH »ÉÒ©ÉÉ Uà. ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÖÅ ~ÉiÉ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà ©É¾É-¡É±É«É©ÉÉÅ
~ÉÉÅSÉà lÉl´ÉÉà{ÉÉà ~ÉiÉ {ÉÉ¶É oÉ> X«É Uà. q«ÉÉ{ÉÅq »Éù»´ÉlÉÒY{ÉÉ »Él«ÉÉoÉÇ
¡ÉHɶɩÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà{ÉÉà A±±ÉàLÉ ©É³à Uà. +{Éà ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ±ÉÉàHÉà ~ÉiÉ +É
»ÉSSÉÉ>{Éà »É©ÉWà Uà.
¶ÉÖÅ +É mÉiɱÉÉàH, Wà©ÉÉÅ »´ÉNÉDZÉÉàH, Ê~ÉlÉÞ±ÉÉàH, ¦É©¾±ÉÉàH Ê´ÉNÉàùà
+É´Éà Uà, {ɺ÷ oÉ> W¶Éà? ¾É, +É ¥ÉyÉÖÅW »É©ÉÉ~lÉ oÉ> W¶Éà, +à÷±Éà W +É
ʴɶ´ÉÉ»É{ÉÉ «ÉÉàN«É {ÉoÉÒ. »ÉÅlÉ ©É¾É ~ÉÖ°ºÉÉà+à l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÅ»ÉÉù{Éà ]ÚcÉà,
+Ê{Él«É, »´É~{É´ÉlÉà ʴÉNÉàùà H¾¬Éà Uà. +É©ÉÉÅ H¶ÉÖÅ+à »ÉÉSÉÖÅ {ÉoÉÒ. HÉùiÉ
¥ÉyÉÖ«Éà {ÉɶɴÉÉ{É Uà. +É +{ÉÅlÉ{Éà »ÉÅlÉÉà+à +à mÉiÉ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ ´É¾àÅS«ÉÖ Uà.
¶ÉÚ{«É, ©É¾É¶ÉÚ{«É +{Éà +©Éù-±ÉÉàH. ¶ÉÚ{«É +{Éà ©É¾É¶ÉÚ{«É ¥É{{Éà {ÉɶɴÉÉ{É
Uà, ~ÉiÉ ¶ÉÚ{«É +à »oÉÉ{É Uà V«ÉÉÅ Oɾ A~ÉOɾ Ê´ÉNÉàùà Uà, W¬Éùà ©É¾É¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ
Ê{ÉNÉÖÇiÉ »ÉÞʺ÷ Uà. l«ÉÉÅ +ÉÊ÷ÇH±»É {ÉoÉÒ. +à÷±Éà Hà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉÚ«ÉÇ, SÉÉÅq,
lÉÉùÉ, Oɾ A~ÉOɾ Ê´ÉNÉàùà Uà. lÉà ¶ÉÚ{«É »oÉÉ{É H¾à´ÉÉ«É Uà. ¶ÉÚ{«É{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ
l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Uà. lÉà{ÉÉ A~Éù ~ÉUÒ ©É¾É¶ÉÚ{«É Uà. ©É¾É¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ +É ¥ÉyÉÖÅ {ÉoÉÒ.
Ê{ÉNÉÖÇiÉ »oÉÉ{É Uà. ©É¾É¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ »ÉÉlÉ +ÉHÉ¶É Uà. +É »ÉÉlÉ +ÉHɶÉÉà{Éà
»ÉÅlÉÉà+à »ÉÉlÉ »ÉÖùÊlÉ H¾Ò. +É +ÉHɶÉÉà PÉiÉÉ W Ê´ÉùÉ÷ Uà. lÉà©ÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ
SÉÖÅ¥ÉHÒ«É +ÉHºÉÇiÉÉà Uà. lÉà©ÉÉÅ +àH +±ÉÉäHÒH +É{ÉÅq Uà. lÉà +à÷±ÉÉ ©ÉÉà÷ÉÅ
Ê´ÉùÉ÷ Uà Hà ¶ÉÚ{«É Wà´ÉÒ HùÉàeÉà »ÉÞʺ÷+Éà +àH-+àH©ÉÉÅ »É©ÉÉlÉÒ X«É Uà.
»É©ÉÉ> W¶Éà. »É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É ¶ÉÚ{«ÉoÉÒ ~ÉÉÆSÉ +»ÉÅL«É «ÉÉàW{É A~Éù W´ÉÉoÉÒ
+ÊSÉÅlÉ ±ÉÉàH +É´Éà Uà. +ÊSÉÅlÉ ±ÉÉàHoÉÒ ~ÉÉUÉ A~Éù mÉiÉ +»ÉÅL«É «ÉÉàW{É
A~Éù W´ÉÉoÉÒ ©ÉÚ±É-»ÉÖùÊlÉ ±ÉÉàH Uà. +¾ÒÅoÉÒ ÅSÉàlÉ{ÉÉ +É´ÉÒ. »ÉùÊlÉ ±ÉÉàHoÉÒ
£ùÒ mÉiÉ +Å»ÉL«É «ÉÉàW{É A~Éù W´ÉÉoÉÒ +ÅHÖù ±ÉÉàH +É´Éà Uà. lÉà{ÉÉ A~Éù
~ÉUÒ >SUÉ ±ÉÉàH, ~ÉUÒ ´ÉÉiÉÒ ±ÉÉàH, l«ÉÉÅoÉÒ +{ɾq yÉÚ{ÉÉà ~ÉiÉ +É´Éà Uà.
+{Éà +ÅlÉ©ÉÉÅ »É¾W±ÉÉàH Uà. +É »ÉÉlÉ ±ÉÉàH »ÉÉlÉ +ÉHÉ¶É ~ÉiÉ H¾à´ÉÉ«É
Uà. »É¾W ±ÉÉàH +à÷±Éà Hà »ÉÉlÉ©ÉÉ +ÉHÉ¶É »ÉÖyÉÒ
115

~ÉiÉ ¡É±É«É Uà.
+É ±ÉÉàHÉàoÉÒ A~Éù »É¾W±ÉÉàHoÉÒ +àH +»ÉÅL«É «ÉÉàW{É A~Éù
W´ÉÉoÉÒ +©Éù-±ÉÉàH +É´Éà Uà. +É lÉà »oÉÉ{É Uà. V«ÉÉÅ G«ÉÉùà«É {ÉÉ¶É {ÉoÉÒ.
+É mÉiÉà ±ÉÉàH lÉÉà {ɺ÷ oÉ> X«É Uà, ~ÉiÉ l«ÉÉÅ ¡É±É«É {ÉoÉÒ.
l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥Éà +à´ÉÉ ±ÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Uà, Wà +©Éù Uà, »Él«É
Uà, mÉiɱÉÉàHoÉÒ ~Éùà Uà, »ÉÉlÉ +ÉHɶÉÉàoÉÒ ~Éùà Uà. l«ÉÉÅ H¬Éùà«É ¡É±É«É {ÉoÉÒ
oÉlÉÉà. +NÉù +Él©ÉÉ +©Éù Uà lÉÉà Ê{ɶSÉ«É lÉà +©Éùqà¶É +Él©ÉÉ{ÉÉà qà¶É Uà.
{Éà +Él©ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ càHÉiÉÖÅ Uà.
SÉ±É ¾Å»ÉÉ lÉÚ qà¶É ¾©ÉÉùà, »ÉÉʾ¥É qàlÉ ~ÉÖHÉùÉ ¾ä *
»Él«É lÉÉà Hà´É±É +©Éù±ÉÉàH ¾ä, ]ÚcÉ »É¥É »ÉÅ»ÉÉùÉ ¾ä **
»ÉÉʾ¥É ~ÉÉàHÉùÒ-~ÉÉàHÉùÒ{Éà H¾Ò NÉ«ÉÉ Uà Hà ¾à ¥ÉÅqà, +É ]ÚcÒ
qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ A~Éù Ac +{Éà lÉÉùÉ qà¶É SÉɱÉ, +É qà¶É +Él©ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ.
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ ´ÉÉùÅ-´ÉÉù SÉàlÉÉ´ÉÒ ù¾Ò Uà.
SɱÉ{ÉÉ lÉÉà ¾ä qÚù ©ÉÖ»ÉÉÊ£ù HÉ¾à »ÉÒ´Éà ùà **
+É +Él©ÉÉ PÉiÉÒ qÚùoÉÒ +É´ÉÒ Uà, +É qà¶É lÉà{ÉÉà {ÉoÉÒ. +NÉù +É
Xà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉà qà¶É ¾ÉàlÉ lÉÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ+Éà +É´ÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾àlÉ!
SÉ±É ¾Å»ÉÉ »ÉlɱÉÉàH ¾©ÉÉùà, UÉàeÉà «É¾ »ÉÅ»ÉÉùÉ ¾Éà *
«Éʾ »ÉÅ»ÉÉù HÉ±É ¾ä ùÉX, H©ÉÇ HÉ X±É ~É»ÉÉùÉ ¾Éà **
SÉÉäq¾ LÉÅe ¥É»Éà ´ÉÉHà ©ÉÖLÉ©Éàá, »É¥É¾Ò HÉà HùlÉ +¾ÉùÉ ¾Éà *
¥ÉÉù ¥ÉÉù HÉà«É±ÉÉ Hù eÉù{É, Ê£ù Ê£ù qà +´ÉlÉÉùÉ ¾Éà **
¦É©¾É ʴɺiÉÖ Ê¶É´ÉlÉ{É yÉÊù«ÉÉ, +Éäù HÉà HÉä{É Ê´ÉSÉÉùÉ ¾Éà *
»ÉÖ{É {Éù ©ÉÖÊ{É »É¥É U±É U±É ©ÉÉù±Éä, SÉÉäùÉ»ÉÒ ©Éàá eÉùÉ ¾Éà **
©Éy«É +HÉ¶É +É~É W¾Æ ¥Éäcà, W¬ÉàÊlÉ ¶É¥q cʾ«ÉÉùÉ ¾Éà *
lÉÉHÉà °~É H¾ÉÆ ±ÉNÉ ¥Éù{ÉÉàá, +{ÉÅlÉ §ÉÉ{ÉÖ AÊW«ÉÉùÉ ¾Éà **
·´ÉàlÉ »´É°~É ¶É¥q W¾ÉÆ £Ú±Éà, ¾Å»ÉÉ HùlÉ Ê¥É¾ÉùÉ ¾Éà *
HÉàÊ÷{É SÉÉÆq »ÉÚ«ÉÇ ÊUÊ~É Wä ¾ä, +àH ùÉà©É AÊW«ÉÉùÉ ¾Éà **
´É¾Ò ~ÉÉù >H {ÉNÉù ¥É»ÉlÉ ¾ä, ¥Éù»ÉlÉ +©ÉÞlÉ yÉÉùÉ ¾Éà *
H¾äå H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà yÉ©ÉÇqÉ»ÉÉ, ±ÉLÉÉà ~ÉÖ°ºÉ qù¥ÉÉùÉ ¾Éà **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ¾à ¾Å»É ! +É »ÉÅ»ÉÉù{Éà UÉàeÉà +{Éà +É~ÉiÉÉ »Él«É±ÉÉàH©ÉÉÅ SɱÉÉà. +É »ÉÅ»ÉÉù lÉÉà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà qà¶É Uà, V«ÉÉÅ H©ÉÉàâ{ÉÒ X³
£à±ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. +É Hɳ ~ÉÖ°ºÉ ¥ÉyÉÉ{Éà ©ÉÉù ©ÉÉùÒ{Éà LÉùÉ¥É ¾É±É Hùà Uà. mÉiÉ
116

qà´ÉÉà ~ÉiÉ +¾ÒÅ+É ¶ÉùÒù yÉÉùiÉ HùÒ ù¾¬É Uà. lÉà »ÉÖù, {Éù, ©ÉÖÊ{É Ê´ÉNÉàùà
¥ÉyÉÉ{Éà yÉÉàLÉÉà +É~ÉÒ ù¾¬Éà Uà. +{Éà SÉÉäùÉ»ÉÒ©ÉÉÅ {ÉÉLÉÒ ù¾¬Éà Uà. lÉà »´É«ÉÅ
lÉÉà +ÉHɶɩÉÉÅ W¬ÉàÊlÉ »´É°~É oÉ>{Éà ¥ÉàcÉà Uà, l«ÉÉÅ HùÉàeÉà »ÉÚ«ÉÉàâ{ÉÉà
¡ÉHɶɩÉÉÅ ±ÉX> X«É Uà. ¾à yÉ©ÉÇqÉ»É ! ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +à qù¥ÉÉù{Éà
WÖ+Éà.
+É »ÉÅ»ÉÉù Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà qà¶É Uà. +¾ÒÅ+É H¶ÉÖÅ W +Él©ÉÉ{ÉÉ
ʾlÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ. lÉà +¾ÒÅ+É ¥ÉyÉÉ{Éà qÖ:LÉ W +É~Éà Uà. ±ÉÉàHÉà +´ÉlÉÉùÉà{ÉÒ
©Éʾ©ÉÉ NÉÉ«É Uà, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà lÉà ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ W
Uà. mÉiÉ-±ÉÉàH©ÉÉÅ Wà ~ÉiÉ HÉÅ> Uà, lÉà ¥ÉyÉÖÅ Hɳ{ÉÉ qÉ«ÉùÉ©ÉÉÅ W Uà.
«É¾ ¾ùqÉà «É¾ÉÆ HÉ±É ~ÉÖ°ºÉ Hà ¾ä ʾXùà *
¾ù ʻɩlÉ ´É ¾ù X«É ©Éàá «É©É X±É ~É»ÉÉùà **
«É¾ ±ÉÉàH ´É «ÉH ´Éàq qÉà qÊù«ÉÉ Hà ÊH{ÉÉùà *
»Éä«ÉÉq Hà HÉ¥ÉÚ ©Éàá ¾äå »É¥É Y´É ¥ÉàSÉÉùà **
SɱÉlÉÒ ¾ä «É¾ÉÆ lÉàNÉ ´É lɱɴÉÉù qÉà yÉÉùà **
SÉ±É ¾Å»É +SÉ±É ©ÉÉàʱÉqÉà ©ÉÉ´ÉÉ«É ¾©ÉÉùà **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +É ¥ÉyÉÖÅ Hɳ{ÉÖÅ W Uà. qùàH WN«ÉÉ+à lÉà{ÉÒ X³
£à±ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ±ÉÉàHÉà lÉà JÚù{ÉÉ HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ Uà. +à÷±Éà ¾Å»É ! lÉÖ
©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà qà¶É©ÉÉÅ SÉɱÉ, +ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà W¥É §ÉÚ±É NÉÉ«ÉÉ +Éq©É HÉà +É~É¾Ò +É~ÉÉ *
~ÉÉ´É{q ¾Ö´ÉÉ ÊlÉ£±ÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ ´É ¥ÉÖhÉ~ÉÉ **
»É¥É ~Éù ¾ä ±ÉNÉÉ ©ÉÉʱÉH ©ÉÉälÉ ©ÉÉྠ´É UÉ«ÉÉ *
¾ä +ÉNÉ ±ÉNÉÒ ¥Éà¶É: W±ÉàNÉÉ «É¾ »ÉùÉ«ÉÉ **
W±ÉlÉà ¾ä yÉÉà±É AelÉà QÉÖ´Éàá yÉÉù ¶ÉùÒùàÅ *
SÉ±É ¾Å»É +SÉ±É ©ÉÉàʱÉqÉà ©ÉÉ´ÉÉ«É ¾©ÉÉùà **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +¾ÒÅ ¥ÉyÉÉ A~Éù ©ÉÉàlÉ{ÉÒ UÉ«ÉÉ ©ÉÅeùÉ> ù¾Ò Uà.
HÉ©É, JÉàyÉ, ±ÉÉà§É, ©ÉÉྠʴÉNÉàùà ¥ÉyÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ ±ÉÉNÉÒ Uà, Wà©ÉÉÅ +ÉLÉÉà
»ÉÅ»ÉÉù »É³NÉÒ ù¾«ÉÉà Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à +É »É³NÉlÉÉ »ÉÅ»ÉÉù{Éà UÉàeÒ +{Éà
+É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ SÉɱÉ.
+£»ÉÉà»É ʱɫÉÉ ±ÉÚ÷ yÉù©É yÉù©É{É yÉÚùlÉ *
+àH >¶H Wq: §É> ¾ä ¾Ö»{É ¾ä +ÉäùlÉ **
¾ù HÉä{É ÊH«ÉÉ §ÉÉä{É ¾ä «É¾ ©ÉÉà¾Ò{ÉÒ ©ÉÚùlÉ *
117

Êq±É ~ÉÉù ¾Ö´ÉÉ ~ÉÉù : ¥É©É ¾ ~ÉÉù +à »ÉÚùlÉ **
¥ÉÉXù LÉeà ©ÉÉù ´ÉÉ ¥ÉÒ©ÉÉù {ÉXùà *
SÉ±É ¾Å»É +SÉ±É ©ÉÉà汃 qÉà ©ÉÉ´ÉÉ«É ¾©ÉÉùà **
+¾ÒÅ+É +Él©ÉÉ{ÉÉà yÉ©ÉÇ ±ÉÚÅ÷Ò ±ÉÒyÉÉà Uà, lÉà{ÉÉà ±ÉÉà~É oÉ> NÉ«ÉÉà Uà.
+¾ÒÅ+É ¡Éà©É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +àH »ÉÖÅqù »mÉÒ ¥É{ÉÒ Uà. ¥ÉyÉÉÅ lÉà{ÉÉ A~Éù ©ÉÉàʾlÉ
oÉ> ù¾¬É Uà. +¾ÒÅ+É ¥ÉyÉÉ{Éà +É ùÉàNÉ ±ÉÉNÉÖ ~Ée¬Éà Uà. +à÷±Éà ¾à ¾Å»É ! lÉÖÅ
+É »ÉÅ»ÉÉù UÉàeÒ{Éà +É~ÉiÉÉ qà¶É SÉɱÉ.
Hä±ÉÉ»É SɱÉàNÉÉ ´É ÊW{ÉÚÆ ±ÉÉàH SɱÉàNÉÉ *
+©ÉùÉ´ÉlÉÒ +±ÉHÉ´ÉlÉÒ NÉÉà±ÉÉàH SɱÉàNÉÉ **
»É¥É »´ÉNÉÇ SɱÉàNÉÉ ´É lÉ~ɱÉÉàH SɱÉàNÉÉ *
Xà ¾qà W{ÉÉà ©ÉqÇ ©Éàá »ÉÉà ±ÉÉàH SɱÉàNÉÉ **
´ÉÉà §ÉÒ W±É X´Éà W¾ÉÆ {ÉÉä ±ÉÉLÉ Ê»ÉlÉÉùà *
SÉ±É ¾Å»É +SÉ±É ©ÉÉà汃 qÉà ©ÉÉ´ÉÉ«É ¾©ÉÉùà **
+¾ÒÅ+É Wà ~ÉiÉ Xà> ù¾¬É UÒ+à, lÉà +àH Êq´É»É {ɺ÷ oÉ< W¶Éà.
»´ÉNÉDZÉÉàH, lÉ~ɱÉÉàH, Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ {ɾÒÅ ù¾à, {É´É ±ÉÉLÉ lÉÉùÉ ~ÉiÉ {ɾÒÅ
ù¾à. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾à ¾àá»É ! +É {É·´Éù »ÉÅ»ÉÉù{Éà UÉàeÒ{Éà lÉÖÅ +©Éù-yÉÉ©É©ÉÉÅ
SÉɱÉ.
HÉà> {É ù¾à +àH ~ÉÖ°ºÉ ±ÉÉàH ù¾àNÉÉ *
+É´Éà Xà ´É¾ÉÆ »Éà »ÉÉà LÉ¥Éù A»ÉHÒ H¾àNÉÉ **
»É¥É HÉä±É Hù ¶É©É: +ÊW±Éà »ÉÉà±É ¥É¾àNÉÉ *
ÊW»ÉHÉà ´É¾ {ÉWù +É´Éà »ÉÉà Ê£ù HÖU {É SɾàNÉÉ *
Ê{É·SÉ±É »ÉÉà ù¾à HÉ«ÉH W¾ÉÆ +©ÉÞlÉ yÉÉùà *
SÉ±É ¾Æ»É +SÉ±É ©ÉÉà汃 qÉà ©ÉÉ´ÉÉ«É ¾©ÉÉùà **
+NÉù H¶ÉÖÅ +©Éù Uà, +{Éà H¶ÉÖÅ ù¾à¶Éà lÉÉà lÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà ±ÉÉàH
ù¾à¶Éà +{Éà +{«É H¶ÉÖÅ W {ɾÒÅ ù¾à : ¥ÉyÉÖÅ W ©É÷Ò W¶Éà. Wà l«ÉÉÅoÉÒ +ɴɶÉà, lÉà
+à{ÉÒ LÉ¥Éù H¾à¶Éà. Wà{Éà lÉà {ÉWù +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ, ~ÉUÒ lÉà H¶ÉÖÅ W {ɾÒÅ SÉɾà.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾à ¾Å»É ! lÉÚ lÉà qà¶É©ÉÉÅ SÉɱÉ.
¾Å»ÉÉà HÒ ¾Ö»mÉ LÉÚ¥ÉÒ H¾Ò X«Éà »ÉÉà Hä»Éà *
«É¾ {ÉÉÊlÉH: NÉÖ©É »ÉÖ©©É ¥É«ÉÉÅ HÒÊW«Éà +à»Éà **
+àH ©ÉÚ«É ©ÉÖ{ÉÉäÊ´Éù H¾ > {ÉÚùHÉ Wä»Éà *
.
ÊU~É X«É HùÉàáeÉàá ©É¾à¾Öù lɱÉ+lÉ lÉä»Éà **
118

»É¥É ¾Å»É ~É°ºÉ °~É ~ÉÖ°ºÉ A{ÉHÉà qÖ±ÉÉùà *
SÉ±É ¾Å»É +SÉ±É ©ÉÉàʱÉqÉà ©ÉÉ´ÉÉ«É ¾©ÉÉùà **
l«ÉÉÅ ¾Å»ÉÉà{ÉÒ »ÉÖÅqùlÉÉ{ÉÖÅ ´ÉLÉÉiÉ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ. HùÉàeÉà »ÉÚ«ÉÇ
+{Éà SÉÅqÄ©ÉÉÅ l«ÉÉÅ{ÉÉ ¡ÉHɶÉ{ÉÉ +ÉNɳ £ÒHÉ ~ÉeÒ X«É Uà. ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ l«ÉÉÅ
¥ÉyÉÉ ¾Å»ÉÉà{Éà ¡Éà©É Hùà Uà. ¾à ¾Å»É ! lÉÚ ~ÉiÉ l«ÉÉÅ SÉɱÉ.
W¾ÉÆ ùÉlÉ {É Êq{É ¾ä ´É {ÉʾŠ»ÉÚùW SÉÅqÉ *
»ÉÉà¾ÅNÉ qÖùä SÉÅ´Éù Hùà ~ÉÖ°ºÉ +{É{qÉ **
«ÉH ©ÉÚùlÉ »ÉÉùà {É LÉÖqÉ´É{q {É ¥É{qÉ *
>»É ©ÉÅÊW±É {ÉWqÒH {ɾÒÅ HÉ±É HÉ £ÅqÉ **
ÊW»É ±ÉÉàH ¾Å©Éà¶ÉÉ HÉà ~Éù©É¾Å»É ~ÉyÉÉùà *
SÉ±É ¾Å»É +SÉ±É ©ÉÉà汃 qÉà ©ÉÉ´É«É ¾©ÉÉùà **
l«ÉÉÅ {ÉoÉÒ ùÉlÉ +{Éà Êq´É»É, {ÉoÉÒ »ÉÚ«ÉÇ, {ÉoÉÒ SÉÅqÄ, {ÉoÉÒ HÉà> LÉÖqÉ
{ÉoÉÒ ¥ÉÅqÉ, ¥ÉyÉÉ lÉà©É{ÉÖÅ W °~É Uà. Wà ±ÉÉàH©ÉÉÅ ~Éù©É¾Å»ÉÉà{ÉÖÅ +É´É´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÖÅ
ù¾à Uà, ¾à ¾Å»É * lÉÖÅ ~ÉiÉ lÉà qà¶É©ÉÉÅ SÉɱÉ.
»ÉlÉÃNÉÖ° HÒ ¶ÉùiÉ ±ÉàHà SɱÉÉà ¥É¾Hà A»É ~ÉÉù *
´É¾ HÉÊqù ©ÉÖlɱÉH ¾Ö´ÉÉ ÊW»É Y´É HÉ ©ÉqqNÉÉù **
Hù ~É±É ©Éàá »ÉÖ¥ÉÖH qÉàºÉ AcÉ A»ÉHÉ NÉùÉÅ ¥ÉÉù *
~ɾÖÆSÉÉ´É ´ÉlÉ{É ©Éàá {É ¥ÉÖlÉ{É ©Éàá ¾Éà´Éà +ÉälÉÉù **
+ÉÊWW »Éà NÉÖ{ɾNÉÉù HlÉÉùÉàá HÉà Xà lÉÉùà *
SÉ±É ¾Å»É +SÉ±É ©ÉÉà汃 qÉà ©ÉÉ´ÉÉ«É ¾©ÉÉùà **
¾à ¾Å»É ! »ÉlÉÃNÉÖ° ¶ÉùiÉ OɾiÉ Hù, HÉùiÉ lÉà+Éà W Y´É{ÉÉÅ »ÉÉSÉÉ
»É¾É«ÉH Uà. lÉà lÉà{Éà ~ɳ©ÉÉÅ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÉeÒ qà¶Éà. lÉà+Éà lÉÉùÉ ¥ÉyÉÉ qÉàºÉÉà{Éà
©É÷ÉeÒ lÉ{Éà l«ÉÉÅ ±É> W¶Éà. ¾à ¾Å»É ! +É ùÒlÉà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ ¶ÉùiÉ ±É>{Éà lÉà
qà¶É©ÉÉÅ SÉɱÉ.
Hɳ-~ÉÖ°ºÉà +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ HÖ÷ÖÅ¥É-~ÉÊù´ÉÉù Ê´ÉNÉàùà{ÉÒ ©ÉÉà¾Wɳ©ÉÉÅ Y´É{Éà £»ÉÉ´«ÉÉà Uà. HÉ©É, JÉàyÉ, ±ÉÉà§É, ©ÉÉà¾, +¾ÅHÉù Ê´ÉNÉàùà©ÉÉÅ
A±É]É´ÉÒ qÒyÉÉà Uà. »ÉÉʾ¥É SÉàlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É Uà HàLɱÉH ¾ä ùä{É HÉ »É~É{ÉÉ* »É©É] Êq±É HÉà> {ɾÒÅ +~É{ÉÉ**
H¾ÒÅ ¾ä ±ÉÉà§É HÒ yÉÉùÉ * ¥É¾É WNÉ XlÉ ¾ä »ÉÉùÉ **
PÉeÉ W¬Éàá {ÉÒù HÉ £Ú÷É * ~ÉlÉù Wä»Éà eÉù »Éà ÷Ú÷É **
+à»ÉÒ Ê{ÉWÇ{É ÊWÅqNÉÉ{ÉÒ * +Xäå G«ÉÉàá {É SÉàlÉ +ʧɩÉÉ{ÉÒ**
119

»ÉW{É ~Éù´ÉÉù »ÉÖlÉqÉùÉ * »É§ÉÒ A»É ùÉàW ¾Éàá {«ÉÉùÉ **
Ê{ÉH±É W¥É ¡ÉÉiÉ X´ÉàáNÉà * HÉà> {ÉʾŠHÉ©É +É´ÉàáNÉà **
Ê{ÉùLÉ ©ÉlÉ §ÉÚ±É lÉ{É NÉÉàùÉA * WNÉlÉ ©Éàá Y´É{ÉÉ oÉÉàùÉ **
»ÉqÉ ÊW{É X{É «É¾ qà¾Ò * ±ÉNÉÉ+Éà »ÉlÉ{ÉÉ©É »Éà {Éà¾Ò **
H÷à «É©É HɱÉHÒ £ÉÆ»ÉÒ * H¾äå H¥ÉÒù +Ê´É{ÉɶÉÒ **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +É »ÉÅ»ÉÉù ùÉlÉ{ÉÉ »É~É{ÉÉ Wà´ÉÉà Uà. +¾ÒÅ+É
HÉà>~ÉiÉ +É~ÉiÉÖÅ {ÉoÉÒ. +¾ÒÅ+É ±ÉÉà§É{ÉÒ HcÒ{É yÉÉùÉ ´É¾Ò ù¾Ò Uà. +{Éà
+ÉLÉÉà »ÉÅ»ÉÉù lÉà©ÉÉÅ ´É¾Ò ù¾¬Éà Uà. Wà©É ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà PÉeÉà £Ú÷Ò X«É Uà. Wà©É
eɳÒoÉÒ ~ÉllÉÖÅ ÷Ú÷Ò X«É Uà, +à ùÒlÉà +àH Êq´É»É +É YÅqNÉÒ »É©ÉÉ~lÉ oÉ>
W¶Éà. +à÷±Éà ¾à +ʧɩÉÉ{ÉÒ Y´É! »ÉÉ´ÉyÉÉ{É oÉ> X. Ê©ÉmÉ, HÖ÷ÖÅ¥ÉÒ, ~ÉÖmÉ,
»mÉÒ Ê´ÉNÉàùà HÉà>~ÉiÉ lÉÉùÉ HÉ©É {ɾÒÅ +É´Éà. +É ¥ÉyÉÉÅ +àH Êq´É»É UÚ÷Ò
W´ÉÉ{ÉÉ, W¬Éùà lÉÉùÉ ¡ÉÉiÉ Ê{ÉH³Ò W¶Éà. ~ÉUÒ lÉÉùÉ HÉ©É {ɾÒÅ +É´Éà. lÉÚÅ
lÉÉùÉ NÉÉàùÉ ¶ÉùÒù{Éà Xà>{Éà {ÉÉ §ÉÚ±É. +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ oÉÉàeÅÖ W Y´É{É Uà.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÚ +¾ÅHÉù, ±ÉÉà§É +{Éà »ÉÉùÒ SÉlÉÖùÉ>{Éà l«ÉÉNÉÒ{Éà +É
»ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ ©ÉÉ«ÉÉoÉÒ ~Éùà ù¾à +{Éà »Él«É{ÉÉ©ÉoÉÒ ¡ÉÒlÉ Hù, WàoÉÒ lÉÉùÒ
Hɳ{ÉÒ £ÉÅ»ÉÒ H~ÉÉ> ¶ÉHà. »ÉÉʾ¥É ´ÉÉùÅ´ÉÉù »É©ÉX´ÉÒ ù¾¬É Uà Hà ¾Å»ÉÉ »ÉÖÊyÉ HùÉà +É~É{É qà¶É **
W¾ÉÆ »Éà +É«ÉÉà »ÉÖÊyÉ Ê¥É»ÉùÉ«ÉÉà, SɱÉà NÉ«ÉÉà ~Éùqà¶É **
´Éʾ qà¶É´ÉÉ ©Éàá XàlÉà {É ¥ÉÒ´Éä, ©ÉÉàlÉÒ Ê£ùà ¾©Éà¶É **
´Éʾ qà¶É´ÉÉ ©Éàá ©Éùä {É Ê¥ÉNÉeä, qÖ:LÉ {É ~ÉelÉ H±Éà¶É **
SɱÉÉà ¾Å»ÉÉ ¥É»ÉÉà ©ÉÉ{É »ÉùÉà´Éù,©ÉÉàlÉÒ SÉÖNÉÉà ¾©Éà¶É **
H¾lÉ H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà §ÉÉ> »ÉÉyÉÉà, +Wù +©Éù ´É¾ qà¶É **
lÉà Ê´Éy´ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ »É©ÉW {ÉÒ ¥É¾Éù Uà. HÉùiÉ Hà ´Éàq ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÒ
»ÉÒ©ÉÉoÉÒ PÉiÉÉà A~Éù Uà. l«ÉÉÅ ¥ÉÖÊyyÉ +{Éà H±~É{ÉÉ{ÉÒ ~ɾÉàáSÉ {ÉoÉÒ. l«ÉÉÅ
NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ H¬Éùà«É £ùÒ +É ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉelÉÖÅ.
lÉ¾Æ Hà NÉ«Éà ¥É¾ÖÊù {É +É´Éä, +à»ÉÉ qà¶É ¾©ÉÉùÉ ¾ä *
+´ÉyÉÖ ¥ÉàNÉ©É qà¶É ¾©ÉÉùÉ ¾ä
´Éàq ÊHlÉà¥É ~ÉÉù {ɾÒÅ ~ÉÉ´ÉlÉ, H¾{É »ÉÖ{É{É »Éà {«ÉÉùÉ ¾ä **
Ê¥É{É ¥ÉÉq±É W¾Æ Ê¥ÉWÖùÒ SÉ©ÉHà, Ê¥É{É »ÉÚùW AÊW«ÉÉùÉ ¾ä **
Ê¥É{ÉÉ »ÉÒ~É W¾ÉÆ ©ÉÉàlÉÒA~ÉWà, Ê¥É{É ©ÉÖLÉ ¥Éä{É ASSÉÉùÉ ¾ä **
V«ÉÉàÊlÉ ±ÉNÉÉ+à ¦É©¾ W¾ÉÆ qù¶Éà, +ÉNÉà +NÉ©É +~ÉÉùÉ ¾ä **
H¾äå H¥ÉÒù lɾÉÆ ù¾Ê{É ¾©ÉÉùÒ, ¥ÉÖ]à NÉÖ°©ÉÖLÉ ~«ÉÉùÉ ¾ä **
120

»ÉNÉÖiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉoÉÒ ~Éùà »Él«É §ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà
§ÉÊGlÉ-§ÉÊGlÉ »É¥É WNÉlÉ ¥ÉLÉÉ{ÉÒ * §ÉÊGlÉ §Éàq HÉà> Ê¥Éù±Éà X{ÉÒ **
»ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ «ÉÉàNÉÒ ±É÷yÉÉùÒ * HùÒ §ÉÊGlÉ ~Éù «ÉÊHlÉ {É yÉÉùÒ **
+É §ÉÊGlÉ{ÉÒ Hà´ÉÒ «ÉÊHlÉ ! PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà »ÉNÉÖiÉ A~ÉÉ»É{ÉÉ HùÒ
ù¾¬É Uà, cÒH Uà. lÉà{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ {É Hù´ÉÒ Xà>+à, HÉùiÉ Hà Wà §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ
´ÉɱÉÉ Uà, lÉà W°ù ¥ÉÒX ©ÉÉiÉ»ÉÉàoÉÒ »ÉÉùÉ Uà. lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ ¡Éà©É ~ÉiÉ ¾¶Éà,
+à÷±Éà Ê{ÉÅq{ÉÒ«É {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ qùàH §ÉÊGlÉ{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ɾÉàáSÉ Uà, »ÉÅlÉÉà+à
+É H¾¬ÖÅ, Ê{ÉÅqÉ {ÉoÉÒ HùÒ.
»ÉNÉÖiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ NÉÖ°{ÉÖÅ ´ÉyÉÉùà ©É¾l´É {ÉoÉÒ. NÉÖ°{ÉÖÅ HÉ©É
Hà´É³ ʶɺ«É{Éà ù»lÉÉà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. »É£ù ù»lÉÉà lÉÉà ʶɺ«É{Éà lÉ«É Hù´ÉÉ{ÉÉà
Uà. +É Ê¶Éº«É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ A~Éù Ê{ɧÉÇù Uà Hà lÉà H«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHà Uà.
lÉà©ÉÉÅ {ÉÉ©É{ÉÖÅ ´ÉyÉÉùà ©É¾l´É {ÉoÉÒ. +É {ÉÉ©É ~ÉiÉ »ÉÅ»ÉÉùÒH ¾Éà«É Uà. lÉà{ÉÉ
HÉùiÉà ʶɺ«É ¦É©¾ÉÅe »ÉÖyÉÒ W »ÉÒÊ©ÉlÉ ù¾à Uà, lÉà{ÉÉ ~Éùà {ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÉà.
»ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉoÉÒ »ÉÉÊ©É~«É +{Éà »ÉɱÉÉàH¬ ©ÉÖÊHlÉ ©É³à Uà»ÉÉÊ©É~«É ©ÉÖÊHlÉ : »ÉÉÊ©É~«É ©ÉÖÊHlÉ ¶ÉÖÅ Uà ? »ÉÉùÖÅ HÉ©É HùÉà, HÉà>{Éà {É
»ÉlÉÉ´ÉÉà, ¸ÉÉyyÉ HùÉà Ê´ÉNÉàùà, +ÉLÉÖÅ Y´É{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HÖ³-qà´ÉlÉÉ{ÉÒ
A~ÉÉ»É{ÉÉ HùlÉÉ ù¾Éà lÉÉà +É ©ÉÖÊHlÉ +É»ÉÉ{ÉÒoÉÒ ©É³Ò X«É Uà. +É©ÉÉÅ
©ÉùÒ NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ Y´É Ê~ÉlÉÞ±ÉÉàH©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉà X«É Uà +{Éà ¾XùÉà ´Éù»ÉÉà »ÉÖyÉÒ
l«ÉÉÅ ù¾à Uà. l«ÉÉÅ »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ Wà´ÉÖÅ Hº÷ {ÉoÉÒ. »ÉÖLÉ Uà. l«ÉÉÅ A~Éù +Él©ÉÉ{Éà
+àH »ÉÚK©É qྠ¾Éà«É Uà, +à÷±Éà +NÉù ¥Éà Ê©ÉmÉÉà l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ X«É lÉÉà +àH
¥ÉÒX{Éà +Éà³LÉÒ ±Éà Uà. ~ÉiÉ LÉɱÉÒ ¾XùÉà ´Éù»ÉÉà{ÉÒ ©ÉÖÊHlÉ. +É Hà´ÉÒ
©ÉÖÊHlÉ Uà ! ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ H©ÉÉàâ{ÉÖÅ £³ §ÉÉàNÉ´ÉÒ{Éà ~ÉÉUÉ »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ NÉÉàlÉÉ
LÉÉ´ÉÉ{ÉÉ, £ùÒ-£ùÒ ©ÉÉ{ÉÉ ~Éà÷à W{©É ±Éà´ÉÉ{ÉÉà. ¶ÉÖÅ +É Uà ©ÉÖÊHlÉ !
»ÉɱÉÉàH¬ ©ÉÖÊHlÉ : »ÉÉÊ©É~«É ©ÉÖÊHlÉ{ÉÒ Wà©É +É©ÉÉÅ ~ÉiÉ YÅqNÉÒ §Éù »ÉÉùÉ
HÉ©É HùÉà, HÉà>{Éà Hº÷ {É +É~ÉÉà, lÉÒoÉÇ µÉlÉ Ê´ÉNÉàùà H©ÉÇHÉ{eÉà ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ
¥ÉlÉÉ´Éà±ÉÉ lÉà ¡É©ÉÉiÉà SÉɱÉÉà +{Éà +ÉLÉÖÅ Y´É{É HÉà<~ÉiÉ >º÷ qà´ÉÒqà´ÉlÉÉ{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ HùlÉÉ ù¾Éà lÉÉà +É ©ÉÖÊHlÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà. +É©ÉÉÅ
»ÉÉyÉH ©ÉùÒ NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ »´ÉNÉDZÉÉàH©ÉÉÅ X«É Uà +É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
H©ÉÉàâ{ÉÖ»ÉÉù ±ÉÉLÉÉàá ´Éù»ÉÉà »ÉÖyÉÒ »ÉÖLÉ §ÉÉàNÉ´ÉÒ{Éà £ùÒ ©ÉÉ{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ Hº÷Éà
ʻɱÉʻɱÉÉà SÉɱÉÖ ù¾à Uà (-) »´ÉNÉÇ mÉiÉ XlÉ{ÉÉ Uà. +àH {ÉÒSÉà Uà, ~ÉUÒ
lÉà{ÉÉ A~Éù ¥ÉÒWÖÅ +{Éà mÉÒWÖÅ lÉà{ÉÉ A~Éù. Wà ~ɾà±ÉÖÅ Uà, lÉà©ÉÉ ~ÉiÉ +É{ÉÅq
121

Uà, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ A~Éàù Uà lÉà©ÉÉÅ oÉÉàeÉà ´ÉyÉÉùà +É{ÉÅq Uà +{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ A~Éù Uà
lÉà©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà +É{ÉÅq Uà. »´ÉNÉÇ-{ÉùH©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ yÉÉ©É Uà, ¥ÉyÉÉ qà´ÉÒqà´ÉlÉÉ{ÉÒ ©ÉÖÊlÉÇ«ÉÉà Uà. lÉà ¥ÉyÉÒ ©ÉÖÊlÉÇ+Éà SÉàlÉ{É Uà. W¬Éùà »ÉÉyÉH ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
>º÷{Éà ¡É·{É Hùà Uà lÉÉà lÉà{Éà W´ÉÉ¥É ©É³à Uà. lÉà ©ÉÖÊlÉÇ+Éà W´ÉÉ¥É +É~Éà Uà.
»´ÉNÉÇ{ÉÉ yÉÉ©ÉÉà{ÉÒ {ÉH±ÉoÉÒ »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ©ÉÅÊqù Ê´ÉNÉàùà ¥É{«ÉÉ Uà. +É +àH
ù¾»«É©É«É »Él«É Uà. +É~ÉiÉÉ ~ÉÚ´ÉÇXà »ÉÉyÉ{ÉÉ HùÒ{Éà Y´ÉlÉÉ Y´ÉlÉ l«ÉÉÅ
~ɾÉàáS«ÉÉ, lÉà+Éà+à »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É +É~«ÉÉà, ~ÉiÉ
lÉà÷±ÉÖÅ ~É«ÉÉÇ~lÉ {É ¾lÉÖÅ. lÉàoÉÒ lÉà+Éà+à »´ÉNÉÇ{ÉÒ {ÉH±É HùÒ{Éà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ
©ÉÅÊqùÉà{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉiÉ HùÉ´«ÉÖÅ. WàoÉÒ §ÉHlÉÉà{ÉÉ Êq±É©ÉÉÅ §ÉÊGlÉ{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ
~ÉàqÉ oÉ> ¶ÉHà, lÉà+Éà ~ÉiÉ l«ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ ~ÉàqÉ HùÒ ¶ÉHà.
~ÉiÉ ~ÉUÒ +É ©ÉÖÊHlÉ ~ÉiÉ oÉÉàeÉÅ »É©É«É {ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ W Uà. ¶ÉÉ»mÉÉà
»´É«ÉÅ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà H©ÉÉàâ{ÉÉ KÉÒiÉ oÉ´ÉÉoÉÒ ~ÉÖ{É: ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ
~Ée¶Éà, HÉùiÉ Hà »´ÉNÉÇ-±ÉÉàH ~ÉiÉ mÉiÉ ±ÉÉàH{ÉÒ +Åqù W Uà.
»ÉÉùÉà~«É +{Éà »ÉÉ«ÉÖW¬ ©ÉÖÊHlÉ : +É ¥É{{Éà ©ÉÖÊHlÉ{ÉÒ ¡ÉÉ~lÉÒ «ÉÉàNÉoÉÒ
oÉÉ«É Uà. »ÉÉùÉà~«É ©ÉÖÊHlÉ©ÉÉÅ Y´É ¦É©¾©ÉÉÅ ±ÉÒ{É oÉ> X«É Uà +{Éà »ÉÉ«ÉÖW¬
©ÉÖÊHlÉ©ÉÉÅ Y´É Ê{ÉùÉHÉù©ÉÉÅ ±ÉÒ{É oÉ> X«É Uà. lÉà©ÉÉÅ Y´É{ÉÉà HùÉàeÉà ´Éù»ÉÉà
»ÉÖyÉÒ W{©É {ÉoÉÒ oÉlÉÉà, ~ÉiÉ W¬Éùà ¡É±É«É oÉÉ«É Uà +{Éà {É´ÉÒ »ÉÞʺ÷ ¥É{Éà Uà
l«ÉÉùà Ê{ÉùÉHÉù´ÉÉ³É +{Éà ¦É©¾±ÉÒ{É ´ÉɳÉ{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉUÉà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ W{©É
±Éà´ÉÉà ~Éeà Uà. Ê´ÉSÉÉùÉà Hà +É Uà ©ÉÊHlÉ ! {ɾÒÅ ! ©ÉÖÊHlÉ ¾Éà«É Uà - »ÉqÉ«É{Éà
©ÉÉ÷à »ÉÅ»ÉÉù »ÉÉNÉùoÉÒ UÚ÷´ÉÖÅ, +{Éà £ùÒoÉÒ ©ÉÉÅ {ÉÉ NɧÉÇ©ÉÉÅ {É +É´É´ÉÖÅ. ~ÉiÉ
+É Hà´ÉÒ ©ÉÖÊHlÉ+Éà Uà.
»ÉÅlÉ{É ©ÉÖÊHlÉ SÉɾlÉà, {ɾÒÅ ~ÉqÉoÉÇ SÉÉù *
{ɾÒÅ ~ÉqÉoÉÇ SÉÉù, ©ÉÖÊHlÉ »ÉÅlÉ{É HÒ SÉàùÒ **
»ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ Y´ÉÉà UÚ÷´ÉÉ SÉɾà Uà. »ÉÅ»ÉÉù{Éà qÖ:LÉÉà{ÉÉà »ÉÉNÉù
©ÉÉ{ÉÒ{Éà ~ÉÉù oÉ´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É Hùà Uà. lÉÒoÉÇ, »{ÉÉ{É, W~É, lÉ~É, «ÉÉàNÉ,
y«ÉÉ{É +{Éà {É XiÉà ¶ÉÖÅ-¶ÉÖÅ Hùà Uà. ~ÉiÉ +£»ÉÉà»É ! UÚ÷HÉùÉà {ÉoÉÒ ©É³Ò
¶ÉHlÉÉà. Hɳ{ÉÉà qÅe ¥ÉyÉÉ{Éà U±É{ÉÒ HùÒ ù¾¬Éà Uà.
§ÉÊGlÉ{ÉÖÅ +àH ©ÉÉmÉ ±ÉKÉ ©ÉÖÊHlÉ ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à, ~ÉiÉ Hà´ÉÒ Ê´ÉeÅ¥É{ÉÉ
Uà Hà +É~ÉiÉà §ÉÊGlÉ HùlÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÖGlÉ {ÉoÉÒ oÉ< ¶ÉHlÉÉ. Hà©É ? »ÉÅlÉÉà{ÉÖ
©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà ¦É©¾Éie©ÉÉÅ Wà÷±ÉÒ ~ÉiÉ §ÉÊGlÉ+Éà ¡ÉSÉʱÉlÉ Uà, lÉà ¥ÉyÉÒ W
Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ SÉIù H~ÉÉ´É´ÉÉ ´ÉÉ³Ò lÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉ+Éà Uà.
122

+{Éà lÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉoÉÒ ©É¾ÉÊ{É´ÉÉÇiÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà »É£³ {ɾÒÅ oÉ>
¶ÉHÒ+à. lÉÉà ¶ÉÖÅ ´Éàq-¶ÉÉ»mÉÉà Ê´ÉNÉàùà +É~ÉiÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÉ H±«ÉÉiÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ
{ÉoÉÒ HùÒ ù¾¬É Hà ¶ÉÖÅ ? HùÒ ù¾¬É Uà. ~ÉiÉ lÉà+Éà SÉÉù »ÉÒÊ©ÉlÉ »É©É«É{ÉÒ
©ÉÖÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É Uà. Wà ©ÉÖÊGlÉ+Éà {ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà H¾Ò ù¾¬É Uà, lÉà©ÉÉÅ
+É~ÉiÉÒ +Él©ÉÉ{ÉÉà HÉà> »ÉùÉàHÉù W {ÉoÉÒ, HÉùiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉÒ
+Él©ÉÉ »ÉqÉ«É{Éà ©ÉÉ÷à {ÉoÉÒ UÚ÷Ò ¶ÉHlÉÒ. +É ´ÉÉlÉ lÉà »´É«ÉÅ ~ÉiÉ »´ÉÒHÉùà
Uà. lÉà+Éà{ÉÖÅ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà H©ÉÉàâ +{ÉÖ»ÉÉù Y´É +É ©ÉÖÊGlÉ+Éà{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hùà Uà
+{Éà H©ÉÉàâ +{ÉÖ»ÉÉù lÉà{ÉÒ +´ÉyÉÒ Uà. H©ÉÉàâ{ÉÉ KÉÒiÉ oÉ´ÉÉoÉÒ £ùÒ +É ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ ~Éeà Uà. H¾à´ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´ÉÉoÉÇ +à Uà Hà +É ©ÉÖÊGlÉ+ÉàoÉÒ ~ÉiÉ
´ÉÉùÅ´ÉÉù W{©É ±Éà´ÉÉà W ~Ée¶Éà, W{©É ©É³¶Éà W, ´ÉÉùÅ-´ÉÉù ©ÉÉÅ{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ
+É´É´ÉÖÅ W ~Ée¶Éà.
»ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ ±ÉKÉ Uà »´ÉNÉÇ{ÉÒ ¡ÉÉ~lÉÒ, ~ÉiÉ ~ÉÖ{ÉÇW{©É £ùÒ
oɶÉà. HÉà> Ê´ÉSÉÉùà Hà »ÉNÉÖiÉoÉÒ ~ÉÖ{ÉÇ W{©ÉoÉÒ UÚ÷HÉùÉà ~ÉÉ©ÉÒ ±É>¶ÉÖÅ lÉÉà
+à´ÉÖÅ {ɾÒÅ ¥É{Éà. Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ ¥É¾Éù{ÉÒ ~ÉÚX{ÉÖÅ ©É¾l´É {ÉoÉÒ +É~«ÉÖÅ, «ÉÉàNÉ{Éà
W ©É¾l´É +É~«ÉÖÅ Uà. ~ÉUÒ Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÖÅ ±ÉKÉ ¶ÉÖÅ Uà ? »ÉÉùÉà~«É +{Éà »ÉÉ«ÉÖW¬
©ÉÖÊGlÉ. ¶ÉÖÅ +É ±ÉKÉ LÉùÉ¥É Uà ? {ÉÉ. +©Éà +à©É {ÉoÉÒ H¾Ò ù¾¬É. +©Éà lÉÉà
H¾Ò ù¾¬É UÒ+à Hà ~ÉÖ{É:W{©É oɶÉà. Ê£ù Hà eÉÊù qà §ÉÚ©ÉÉʾ * §ÉÚ»Éà HÉà>
{«ÉÉùÉ {ÉÉʾŠ** ~ÉÖ{É:W{©É oɶÉà, lÉà +´É¶«É oɶÉà, ¡É±É«É{ÉÉ ~ÉUÒ, ±ÉÉLÉÉà
HùÉàeÉà W{©ÉÉà ~ÉUÒ yÉùlÉÒ A~Éù +É´É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. +É Ê{ÉNÉÖÇiÉ ~ÉÉÅSÉ
©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÒ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖÅ PÉÚ©ÉÒ ù¾Ò Uà. +É ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà W Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ
Uà. HÉà> ~ÉiÉ ©ÉlÉ-©ÉlÉÉÅlÉù +É{ÉÉoÉÒ ~Éùà {ÉoÉÒ.
+É~ÉiÉà Xà ¥ÉùÉ¥ÉÉù y«ÉÉ{É ~ÉÚ´ÉÇH {ÉWù {ÉÉLÉÒ+à lÉÉà ±ÉÉàHÉà{Éà
+l«ÉÉùà +É ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÒ ~ÉiÉ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ, [ÉÉ{É {ÉoÉÒ. PÉiÉÉÅ ±ÉÉàHÉà
+É´Éà Uà, ¾ÖÅ lÉà+Éà{Éà ~ÉÚUÖÅ UÖÅ Hà lÉ©ÉÉà +Åqù{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ UÉà, ¡ÉHɶÉ
Ê´ÉNÉàùà Xà«ÉÖÅ, Ê»ÉÊyyÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ lÉÉà HÞ~ÉÉ HùÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÉà Hà Hà´ÉÒ ùÒlÉà
+Åqù{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ ? »ÉÅXàNÉoÉÒ NÉ«ÉÉ Hà HÉà> »ÉÚmÉoÉÒ NÉ«ÉÉ. »ÉÉÅL«É
«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà »ÉÚmÉ Uà. Wà©É «ÉÖùÉà~É{ÉÒ ¢±ÉÉ<÷©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉ lÉÉà
«ÉÖùÉà~É ~ɾÉàáSÉÒ¶ÉÖÅ, +É´ÉÒ ùÒlÉà ©ÉÖqÄÉoÉÒ y«ÉÉ{É HùÒ¶ÉÖÅ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ¶ÉÖÅ. ~ÉiÉ
+£»ÉÉà»É Hà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÉÅ +É ©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÉ [ÉÉlÉÉ PÉiÉÉ +ÉàUÉ Uà. W¬Éù à¾ÖÅ
~ÉÚUÖÅ UÖÅ l«ÉÉùà §ÉÚSÉùÒ Ê´ÉNÉàùà{ÉÖÅ [ÉÉ{É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ.
HɱÉÉ{lÉù©ÉÉÅ U: ©É¾É«ÉÉàNÉà·´Éù oÉ«ÉÉÅ, lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÖ
[ÉÉ{É ¾lÉÖÅ. »ÉÉʾ¥Éà lÉà{ÉÉ A~Éù H¾¬ÅÖ. Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÖÅ ±ÉKÉ Uà. «ÉÉàNÉ, H©ÉÉ>,
123

»ÉÉyÉ{ÉÉ Wà ~ÉiÉ ©É³à Uà, lÉà{ÉÉà +ÉyÉÉù Uà H©ÉÉ>, «ÉÉàNÉ, NÉÖ°{ÉÒ W°ùlÉ Uà,
~ÉiÉ lÉà NÉÉäiÉ Uà. »ÉÅlÉl´É{ÉÒ yÉÉùÉ NÉÖ°{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾Ò Uà. ©Éàá W¬Éùà
{ÉÉ{ÉÉ-©ÉlÉ-©ÉlÉÉ{lÉùÉàoÉÒ XiÉHÉùÒ ±ÉÒyÉÒ lÉÉà lÉà+Éà{Éà ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH
XiÉHÉùÒ {É ¾lÉÒ. Hà´É³ +Åqù©ÉÉÅ Uà, lÉà©É H¾à´ÉÉoÉÒ H¶ÉÖÅ {ɾÒÅ oÉÉ«É.
§ÉÉùlÉ{ÉÉÅ »ÉÉà³ ©ÉÉà÷É ~ÉÅoÉÉàoÉÒ HÉà> Ê´ÉùÉàyÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ H¾à´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅ Hà
lÉà©É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hà´É³ ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà »ÉÖyÉÒ W Uà. lÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉSÉÒ
XiÉHÉùÒ lÉÉà {ÉoÉÒ W, LÉɱÉÒ ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É Uà.
+àH lÉÉà ¥É¾Éù{ÉÉà «ÉÉàNÉ Uà, +àH ~ÉÒ.÷Ò{ÉÉ A»lÉÉq ~ÉiÉ »HÖ±ÉÉà©ÉÉÅ
¥ÉlÉÉ´Éà Uà, ~ÉiÉ ¥ÉÒXà «ÉÉàNÉ Uà. »ÉÚK©É «ÉÉàNÉ, Wà{ÉÉoÉÒ +ÉÅlÉÊùH
HÉàʶÉHÉ+Éà{Éà WNÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà. «ÉÉàNÉ H¾à Uà Xàe´ÉÉ{Éà, «ÉÉàNÉ H¾à Uà
»ÉÅyÉÒ{Éà, ¥É¾Éù{ÉÉ «ÉÉàNÉoÉÒ +Åqù©ÉÉÅ {ɾÒÅ W> ¶ÉHÉ«É. Xà>+à Hà H>-H>
©ÉÖqÄÉ+ÉàoÉÒ +Åqù W> ¶ÉHÉ«É Uà. +É ¥ÉyÉÉ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à Uà +{Éà HÊc{É Uà.
Ê´ÉʧÉ{{É ~ÉÅoÉÉàoÉÒ XàeÉ«Éà±ÉÉ ±ÉÉàHÉà Uà, +ÅqùoÉÒ {ÉoÉÒ XàeÉ«Éà±ÉÉ, {ÉoÉÒ
WlÉÉ, ~ÉiÉ »ÉÅlÉÖº÷ Uà. +ɴɶ«ÉHlÉÉ Uà Hà Ê{ÉNÉÖÇiÉ ´ÉÉ³É ~ÉiÉ §ÉÊGlÉ{Éà
cÒHoÉÒ »É©ÉWà. ~ÉUÒ +à ~ÉiÉ »É©ÉY ±ÉàHà lÉà{ÉÉoÉÒ ©É¾ÉÊ{É´ÉÉÇiÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ
{ɾÒÅ oÉ> ¶ÉHà, »ÉqÉ{Éà ©ÉÉ÷à W{©É-©ÉùiÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ{É {ɾÒÅ UÚ÷Ò ¶ÉHà.
~ÉùÅlÉÖ »ÉÉʾ¥É lÉoÉÉ »ÉÅlÉÉà+à Wà §ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾Ò Uà, lÉà+Éà+à
qÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà H¾¬ÖÅ Uà Hà lÉà{ÉÉoÉÒ W{©É´ÉÉ{ÉÖÅ +{Éà ©Éù´ÉÉ{ÉÉà J©É »ÉqÉ«É{Éà
©ÉÉ÷à »É©ÉÉ~lÉ oÉ> W¶Éà. HÉùiÉ Hà lÉà »Él«É-§ÉÊGlÉ oÉÒ +Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
»ÉÉSÉÉ »´É°~É{Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ lÉà +©Éù-qà¶É©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ W¶Éà, W¬ÉÅoÉÒ £ùÒ
H¬Éùà«É ~ÉÉUÖÅ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ.
+É~ÉiÉà »ÉÅlÉÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà{Éà cÒHoÉÒ »É©ÉY {ÉoÉÒ ù¾¬É, +{Éà
Ê´ÉSÉÉùÒ ù¾¬É UÒ+à Hà ¥ÉyÉÒ §ÉÊGlÉ+Éà +àH »É©ÉÉ{É Uà. {ÉÉ, +É +àH ´ÉÉlÉ
{ÉoÉÒ. PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ W´ÉÉ SÉɾà Uà, ~ÉiÉ W¬Éùà lÉà©É{Éà ~ÉÚU´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Hà lÉ©Éà Hà÷±ÉÉ Êq´É»É »´ÉNÉÇ©ÉÉÅ ù¾à¶ÉÉà, l«ÉÉùà lÉà+Éà H¶ÉÉà W´ÉÉ¥É {ÉoÉÒ
+É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ. SÉÉàLLÉà-SÉÉàLLÉÖÅ lÉÉà +É~ÉiÉÉ yÉ©ÉÇ-¶ÉÉ»mÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ H©ÉÉàâ{ÉÉ £³ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ »´ÉNÉÇ©ÉÉ ÅW¶Éà +{Éà H©ÉÉàâ KÉÒiÉ oÉ´ÉÉoÉÒ
£ùÒ ©ÉÞl«ÉÖ-±ÉÉàH©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ´ÉyÉÉùà qÚù ~ÉiÉ {ɾÒÅ W> ¶ÉHà, +É ¦É©¾ÉÅe{ÉÒ
+Åqù W £ùlÉÒ ù¾à¶Éà +{Éà ùX ~ÉiÉ {ɾÒÅ ©É³à. ¶ÉÖÅ +É{ÉÉ ©ÉÉ÷à ©É²«ÉÖÅ Uà
©ÉÉ{É´É ¶ÉùÒù, H¾à Uà Hà PÉiÉÉÅ qà´ÉlÉÉ+Éà ~ÉiÉ ©ÉÞl«ÉÖ-±ÉÉàH©ÉÉÅ »ÉÉSÉÉ NÉÖ°{ÉÒ
¶ÉÉàyÉ Hùà Uà. lÉà+Éà ~ÉiÉ ©ÉÉ{É´É-lÉ{É{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ Hùà Uà. +{Éà
+É~ÉiÉà ©ÉÉ{É´É-lÉ{É ~ÉÉ©ÉÒ{Éà ~ÉÉUÉ l«ÉÉÅ W´ÉÉ ©ÉÉNÉÒ+à UÒ+à.
124

»ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ A±É]É> W´ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉà »ÉÉSÉÒ ©ÉÖÊGlÉ{ÉÒ
lÉù£ {ÉoÉÒ W> ¶ÉG«ÉÉ. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ +àH Ê»ÉGHÉ{ÉÒ ¥Éà
¥ÉÉWÖ+Éà Uà. ~ÉiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉ-§ÉÊGlÉ´ÉÉ³É +É ´ÉÉlÉ{Éà cÒHoÉÒ »É©ÉY {ÉoÉÒ
¶ÉHlÉÉ. +àH ´ÉLÉlÉ +àH Ê{ÉNÉÇÖiÉ §ÉGlÉoÉÒ ´ÉÉlÉ oÉ>. lÉà{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà »ÉNÉÖiÉ
+{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ +ÅlÉù Uà ? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà »ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ ~ÉÉÅSÉ lÉl´ÉÉà{ÉÒ
¾Éà«É Uà. +{Éà lÉà ~ÉÉÅSÉà lÉl´ÉÉà {ÉɶɴÉÉ{É Uà, W¬Éùà Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ lÉà{ÉÉoÉÒ
~Éùà Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà HÞ~ÉÉ HùÒ{Éà ~ÉÉÅSÉà lÉl´ÉÉà NÉiÉÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÉà, Wà {ÉɶɴÉÉ{É
Uà. lÉà{Éà NÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ G«ÉÖÇÖÅ.
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉGlÉ : W³
©Éàá
: ¥ÉÒWÖÅ
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉGlÉ : +ÉNÉ
©Éàá
: cÒH Uà mÉÒWÖÅ
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉGlÉ : ´ÉÉ«ÉÖ
©Éàá
: ¾´Éà SÉÉàoÉÖÅ
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉGlÉ : ~ÉÞo´ÉÒ
©Éàá
: »ÉÉ°Å lÉÉà ¾´Éà ~ÉÉÅSÉ©ÉÖÅ lÉl´É H«ÉÖÅ Uà ?
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉGlÉ : (¥É{{Éà ¾ÉoÉÉà{ÉÒ ´ÉSSÉà oÉÉàeÒ WN«ÉÉ ùÉLÉÒ{Éà ´ÉSÉ©ÉÉÅ
¶ÉÚ{«É »oÉÉ{É A~Éù >¶ÉÉùÉà HùÒ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Hà ) +É
©Éàá
: +É ¶ÉÖÅ Uà ?
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉGlÉ : +ÉHɶÉ
©Éàá
: +ÉHÉ¶É ¶ÉÖÅ Uà, »É©ÉX´ÉÉà.
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉGlÉ : ¶ÉÚ{«É.
©Éàá H¾¬ÖÅ Hà +£»ÉÉà»É Uà Hà lÉ©ÉÉà HÉà> ~ÉÅoÉ{ÉÉ ¡ÉSÉÉùH oÉ<{Éà PÉÚ©ÉÒ
ù¾¬É UÉà. lÉ©ÉÉà{Éà HÉàiÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Hà +ÉHÉ¶É lÉl´É ¶É¥q Uà. {ÉÉ, +ÉHɶÉ
lÉl´É {ÉoÉÒ. Wà ¥Éà ¾ÉoÉÉà{ÉÒ ´ÉSSÉà Uà, lÉà +ÉHÉ¶É lÉl´É. lÉ©ÉÉà l«ÉÉÅW ù¾àXà.
lÉ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉoÉÒ ±É~É»ÉÒ {É WlÉÉÅ. qÉà Ê¥É{É ¾Éà«É {É +yÉù +´ÉÉX *
+´ÉÉW ¥Éà{ÉÉ ´ÉNÉù {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. ´ÉÉ«ÉÖ +{Éà ~ÉÞo´ÉÒ{ÉÉÅ »ÉÅ~ÉHÇoÉÒ
y´ÉÊ{É oÉ> lÉ©ÉÉà{Éà HÉàiÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Hà ¶É¥q +ÉHÉ¶É lÉl´É Uà. +ÉHÉ¶É lÉl´É
¶ÉÖÅ Uà ? «ÉÖùÉàÊ~É«É{É ¥±ÉàH ©Éà÷ù A~Éù Êù»ÉSÉÇ HùÒ ù¾¬É Uà. Hà Y´É{É{ÉÉà
+ÉyÉÉù W ¥±ÉàH ©Éà÷ù Uà, ~ÉiÉ +©Éà ¶ÉÉàyÉ HùÒ ù¾¬É UÒ+à Hà G«ÉÉÅoÉÒ
+É´«ÉÖÅ lÉà. lÉà NÉ~«É {ÉoÉÒ. 90 ÷HÉ ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ ¥±ÉàH ©Éà÷ù ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà.
+à÷±Éà Hà 10 ÷HÉ ùÉà¶É{ÉÒ ¡ÉHÉ¶É Uà, ¥ÉÉHÒ +ÅyÉHÉù Uà ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ. lÉà+Éà
125

ù¾¬É Uà. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÒ ÊHùiÉÉà X«É Uà. l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¡ÉHÉ¶É Uà. ¥ÉÉHÒ
+ÅyÉHÉù Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà lÉ©ÉÉà PÉù©ÉÉÅ Êq´ÉÉà »É³NÉÉ´ÉÉà UÉà, l«ÉÉùà +àH »ÉÒ©ÉÉ
»ÉÖyÉÒ lÉà{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É X«É Uà. +à´ÉÒ ùÒlÉà +àH »ÉÒ©ÉÉ »ÉÖyÉÒ W »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà ¡ÉHɶÉ
~ɾÉàáSÉà Uà. lÉÉà lÉà+Éà H¾à Uà Hà +©Éà ¶ÉÉàyÉ HùÒ ù¾¬É UÒ+à, ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÈÖ Hà
+ÉLÉÒ A©Éù ¥ÉàHÉù©ÉÉÅ NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ qà¶ÉÉà, ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉÉà, lÉÉà ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷©ÉÉÅ
¥ÉlÉÉ´ÉÒ qAÅ. Wà ¥±ÉàH ©Éà÷ù Uà, lÉà Uà +ÉHÉ¶É lÉl´É. ~ÉÉÅSÉà«É lÉl´ÉÉà qàLÉÉ«É
Uà. ~ÉÒ±ÉÉà ùÅ ¾ä yÉùlÉÒ HÉà, ©ÉÒcÉà >»ÉHÉà »´ÉÉq ** yÉùlÉÒ{ÉÉà ùÅNÉ ~ÉÒ³Éà +{Éà
»´ÉÉq Uà ©ÉÒcÉà. ±ÉÉ±É ùÅNÉ ¾ä +ÊN{É HÉà, lÉÒLÉÉà >»ÉHÉà »´ÉÉq ** +ÊN{É{ÉÉà
ùÅNÉ Uà ±ÉɱÉ, +{Éà lÉà{ÉÉà »´ÉÉq Uà lÉÒLÉÉà. ·´ÉàlÉ ùÅNÉ ¾ä W±É HÉà, LÉÉùÉà
>»ÉHÉà »´ÉÉq ** W³{Éà »´ÉÉq ´ÉNÉù{ÉÖÅ +{Éà ùÅNÉ ´ÉNÉù{ÉÖÅ H¾à Uà. +É §ÉÚ±É Uà.
H¬ÉùàH +É~É +XiÉà ~ÉiÉ H¾Éà UÉà Hà ~ÉÉiÉÒ {ÉÉ Wà´ÉÖÅ »É£àq. ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà ùÅNÉ
»É£àq Uà. lÉà{ÉÉà »´ÉÉq Uà -LÉÉùÉà. {ÉÒ±ÉÉà ùÅNÉ ¾ä ´ÉÉ«ÉÖ HÉà, LÉaÉà >»ÉHÉà »´ÉÉq
** ¾´ÉÉ{ÉÉà ùÅNÉ {ÉÒ±ÉÉà Uà +{Éà lÉà{ÉÉà »´ÉÉq LÉÉ÷Éà Uà. {ÉÒ±ÉÖÅ +ÉHÉ¶É H¾Ò
ù¾¬É UÒ+à. +É ´ÉÉ«ÉÖ lÉl´É Uà. lÉà {ÉYHoÉÒ {ÉoÉÒ qàLÉÉlÉÖÅ. HɱÉÉà ùÅNÉ
+ÉHÉ¶É HÉà, £ÒHÉà >»ÉHÉà »´ÉÉq ** +ÉHɶÉ{ÉÉà ùÅNÉ HɳÉà Uà +{Éà lÉà{ÉÉà
»´ÉÉq £ÒHÉà Uà.
W¬Éùà ©Éàá lÉà{Éà »É©ÉX´«ÉÖÅ Hà ~ÉÉÅSÉ©ÉÖÅ lÉl´É +ÉHÉ¶É Uà. lÉÉà Ê{ÉNÉÖÇiÉ
~ÉiÉ ~ÉÉÅSÉà lÉl´É©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ. lÉà ~ÉiÉ {ÉɶɴÉÉ{É oÉ> NÉ«ÉÖÅ {Éà.
PÉiÉÉ §ÉGlÉÉà »ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉoÉÒ A~Éù AcÒ X«É Uà, ~ÉiÉ lÉà+Éà
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ +÷HÒ X«É Uà. lÉà+Éà »É©ÉWà Uà Hà Ê{ÉNÉÖÇiÉ-§ÉÊGlÉoÉÒ
lÉà©É{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ oÉ> W¶Éà, ©ÉÖÊGlÉ ©É³Ò W¶Éà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à
H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥Éà ¥ÉyÉÒ §ÉÊGlÉ+Éà{ÉÒ ~ɾÉàáSÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ Uà, ¥ÉyÉÉ{Éà »ÉÉ´ÉyÉÉ{É
H«ÉÉàâ Uà +{Éà »Él«É§ÉÊGlÉ{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ ~Éùà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ Uà.
»ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ Hùà »ÉÅ»ÉÉùÉ * Ê{ÉNÉÖÇiÉ «ÉÉàNÉà·´Éù +{ÉÖ»ÉÉùÉ **
>{É qÉà{ÉÉàá Hà ~ÉÉù ¥ÉlÉÉ«ÉÉ * ©ÉàùÉà ÊSÉlÉ +àHÉà {ɾÒÅ +É«ÉÉ **
¥ÉÒY §ÉÊGlÉ Uà Ê{ÉNÉÖÇiÉ. yÉ©ÉÇqÉ»ÉY ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉÚUÒ ù¾¬É
Uà Hà »ÉÉʾ¥É +ÉLÉÉà »ÉÅ»ÉÉù »ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬Éà Uà +{Éà «ÉÉàNÉÒ ±ÉÉàHÉà
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬É Uà, ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà ¥É{{ÉàoÉÒ ~Éùà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É UÉà,
Wà ©ÉÉùÒ HÅ> W »É©ÉWiÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. HɱÉÉ{lÉù©ÉÉÅ Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ
§ÉGlÉ oÉ«ÉÉ, »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~«ÉÉà. +ÉLÉùà lÉ©ÉÉùÒ §ÉÊGlÉ
H> SÉÒW{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà Uà. qÉqÖY ~ÉiÉ H¾à Uà Hà 126

HÉà> »ÉNÉÖiÉ ©Éàá ùÒ] ù¾É, HÉà> Ê{ÉNÉÖÇiÉ H¾ùÉ«É *
+÷~É÷ SÉÉ±É H¥ÉÒù HÒ, ©ÉÉà»Éà H¾Ò {É X«É **
+L«ÉÉù{ÉÉ »É©É«Éà ±ÉÉàHÉà «ÉÉàNÉ +{Éà +y«ÉÉl©É{Éà +àH SÉÒW ©ÉÉ{ÉÒ
ù¾¬É Uà. «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¶ÉùÒù{ÉÒ +l«ÉÅlÉ »ÉÚK©É HÉàʶÉHÉ+Éà {Éà WNÉÉe´ÉÉ{ÉÉà
Ê{É«É©É Uà +{Éà ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÉ A~Éù +ÉʸÉlÉ Uà. lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¦É©¾SÉ«ÉÇ{ÉÒ
W°ùlÉ ~Éeà Uà.
W¬Éùà »ÉNÉÖiÉ©ÉÉÅ ¥É¾Éù{ÉÒ §ÉÊGlÉ Uà. lÉàáÊmÉ»É HùÉàe qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ
§ÉÊGlÉ Uà. +©Éà lÉà{ÉÖÅ ~ÉiÉ LÉÅe{É {ÉoÉÒ HùlÉÉ. +É §ÉÊGlÉ lÉ©ÉÉà{Éà §ÉÊGlÉ
Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ +É~Éà Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà {É»ÉÇùÒ©ÉÉÅ ¥ÉɳH{Éà ©ÉÉàH±ÉÒ+à UÒ+à
lÉà HÉà> H±ÉÉ»É {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +ÉNɳ{ÉÉ H±ÉɻɩÉÉÅ W´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉä«ÉÉù HùÒ+à
UÒ+à. lÉà ùÒlÉà W¬Éùà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ HÉà> +ÉyÉÉù {É ©É³à l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ HÉà>~ÉiÉ
A~ÉÉ»É{ÉÉ HùlÉÉ ù¾à. ¥ÉÒY §ÉÊGlÉ Uà Ê{ÉNÉÖÇiÉ. lÉà lÉà{ÉÉoÉÒ DSÉÒ Uà +É
+Å{lÉùNÉ©«É©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê{ÉNÉÖÇiÉ A~ÉÉ»ÉH ~ÉÅSÉ©ÉÖqÄÉ+Éà
A~Éù +àHÉOÉ oÉÉ«É Uà. +É yÉÉùÉ+Éà §ÉÊGlÉ{ÉÒ +É~ÉiÉÉ Ê¾{qÖ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ Uà.
+©Éà »ÉNÉÖiÉ A~ÉÉ»ÉHÉà{ÉÒ Ê{ÉqÅÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉ. ~ÉiÉ lÉà cÒH ùÒlÉà
HùÉà. l«ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉÉ~É ´ÉÊWÇlÉ Uà. ~ÉÉ~É {É Hù¶ÉÉà. HÉà> Ê{É«É©É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É {ÉoÉÒ
HùlÉÉ lÉÉà lÉà ¥ÉùÉ¥Éù {ÉoÉÒ. +É ùÒlÉà Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ +É~ÉiÉÒ »É¾É«ÉH Uà.
Wà lÉà{Éà UÉàeÒ{Éà +©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´Éà Uà, lÉÉà ©ÉɩɱÉÉà +É»ÉÉ{É oÉ> X«É Uà.
Wà {É»ÉÇùÒ §ÉiÉÒ{Éà +É´Éà Uà, lÉÉà ©ÉÉ»lÉù ©ÉÉ÷à »Éù³ oÉ> X«É Uà.
+ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÒ Ê¶É»lÉlÉÉ lÉÉà ¾¶Éà{Éà. ©ÉÉʱÉH{Éà »É©ÉW´ÉÉ´ÉÉ³É ©ÉÉiÉ»É
{ÉàH ¾¶Éà. ~ÉiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉ lÉà Hùà Wà úÉ©¾SÉÉùÒ Uà, »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ Uà. Ê{ÉNÉÖÇiÉ lÉà Hùà
Wà Ê´ÉºÉ«É Ê´ÉHÉùÒ {É HùlÉÉ ¾Éà«É. W¾ÉÅ §ÉÉàNÉ ´É¾ÉÅ «ÉÉàNÉ Ê{ɶÉÉ{ÉÉ *
Wà Ê´ÉºÉ«É HùlÉÉ ¾Éà«É, lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÒ §ÉÊGlÉ ´ÉÊWÇlÉ
Uà. Wà ùÒlÉà ¶ÉùÉ¥ÉÒ (qÉ°eÒ«ÉÉà) ~ɾà±É´ÉÉ{ÉÒ {É HùÒ ¶ÉHà, Ê»ÉyyÉÉ{lÉ {ÉÉ
+{ÉÖ»ÉÉù UÉàe´ÉÒ ~Ée¶Éà, HÉùiÉ Hà »÷àÊ©É{ÉÉ Xà>+à. lÉà ùÒlÉà «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
úÉ©¾SÉ«ÉÇ Xà>+à. HÉùiÉ Hà úÉà{É{Éà (©ÉNÉW{Éà) HÅ÷ÄÉà±É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà,
Ê»oÉùlÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ ¾Éà«É Uà.
NÉÞ¾Ò ¾ÉàHù HoÉä [ÉÉ{É, +©É±ÉÒ ¾ÉàHù yÉùä y«ÉÉ{É *
»ÉÉyÉÖ ¾ÉàHù HÚ÷ä §ÉNÉ, H¾ä H¥ÉÒù «Éà lÉÒ{ÉÉàá cNÉ **
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà Ê´ÉºÉ«É Ê´ÉHÉù ´ÉɳÉà »ÉÉyÉÖ {É oÉ> ¶ÉHà. NÉÞ¾Ò
oÉ>{Éà HÉà> [ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà HùÒ ù¾¬Éà ¾Éà«É; {ɶÉÉà HùÒ{Éà HÉà> y«ÉÉ{É HùÒ
ù¾¬É ¾Éà«É +{Éà »ÉÉyÉÖ oÉ<{Éà +NÉù HÉà> »ÉŧÉÉàNÉ HùÒ ù¾¬É ¾Éà«É lÉÉà »É©ÉY
±Éà´ÉÖÅ Hà +É mÉiÉà cNÉ Uà.
127

lÉÉà LÉàSÉùÒ, §ÉÚSÉùÒ Ê´ÉNÉàùà ©ÉÖqÄÉ+Éà Uà, ~ÉiÉ ±ÉÉàHÉà H«ÉÉ
Ê»ÉyyÉÉÅlÉ{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà. LÉ¥Éù {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ. ´«ÉÉ«ÉÉ©É +{Éà
«ÉÉàNÉ ©ÉÉ÷à B©Éù Uà. §ÉÖWÅNÉÉ»É{É 70 ´ÉºÉÇ{ÉÉ PÉùeÉÅ{Éà Hà ¥ÉɳH{Éà {ÉÉ HùÉ«É.
B©Éù{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉÒ©ÉÉ Uà. ´ÉÞyyÉÉà{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à +±ÉNÉ Uà. ©É¾à{ÉlÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É ©ÉÉ÷à
~ÉiÉ +±ÉNÉ «ÉÉàNÉ Uà.
lÉÉà ~ÉÚ´ÉÇXà+à H¾¬ÖÅ Uà Hà «ÉÉàNÉ HùÒ ¶ÉHlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà +É´ÉÒ X+Éà.
+NÉù {ÉÉ HùÒ ¶ÉHlÉÉÅ ¾Éà«É lÉÉà »ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ HùÒ ±ÉÉà. +NÉù BeÉiÉ©ÉÉÅ
¶ÉÉàyÉ Hù´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà «ÉÉàNÉÒ ¥É{ÉÉà. +l«ÉÉùà ¶ÉÖÅ oÉ«ÉÖÖÅ Uà. +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉÅ
§ÉÊGlÉ{ÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ G«ÉÉÅ §É÷G«ÉÉ UÒ+à ? »ÉNÉÖiÉ©ÉÉÅ Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÒ WN«ÉÉ
{ÉoÉÒ. Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ »ÉNÉÖiÉ{ÉÒ WN«ÉÉ {ÉoÉÒ H¾Ò ù¾¬É Uà HàWà lÉà qö«É©É lÉà lÉà +Ê{Él«É©É * Wà lÉà +qö«É©É lÉà lÉà Ê{Él«É©É **
¥É{{Éà©ÉÉÅ +±ÉNÉ »oÉÉ{ÉÉà{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉÉ«É Uà. »ÉNÉÖiÉ©ÉÉÅ »´ÉNÉÉÇÊq
±ÉÉàHÉà{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉ> X«É Uà, ~ÉiÉ SÉɾà lÉÉà »ÉÉ«ÉÖW¬ ©ÉÖÊGlÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ
oÉÉ«É, ~ÉiÉ ¦É©¾±ÉÉàH{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ {É oÉ< ¶ÉHà. lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à «ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà ~Éeà.
Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ »ÉÉyÉH +Él©É lÉl´É A~Éù +àHÉOÉ oÉÉ«É Uà. »ÉNÉÖiÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ
+àHÉOÉ ¾Éà«É Uà. ~ÉiÉ l«ÉÉÅ NÉÖ° H¾à Uà Hà lÉÒoÉÇ Hù, qà´ÉÉà~ÉÉ»É{ÉÉ Hù,
¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÖÅ +y«É«É{É Hù. Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ©ÉÉÅoÉÒ +àH ©ÉÖqÄÉ
Hù. «ÉÉàNÉÒ H¾à Uà «ÉÉàNÉ HùÉà. ¶ÉÖHqà´ÉY »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ ¾lÉÉ, ¦É©¾SÉÉùÒ ¾lÉÉ.
NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉà ±ÉN{É {ɾÉàlÉÉ H«ÉÉÇ. qlÉÉmÉà«É Ê´ÉNÉàùà +à ±ÉN{É {ɾÉàlÉÉ H«ÉÉÇ,
¦É©¾SÉÉùÒ ¾lÉÉ. qÖÊ{É«ÉÉ lÉÉà ÊLÉSÉeÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾Ò Uà.- Ê¥É{É X{Éà X
§ÉÊGlÉ Hù> * »ÉÉà {ɾÒÅ §É´É»ÉÉNÉù »Éà lÉù> ** +àH ¶É¥q ©Éàá ´ÉÉùÅ-´ÉÉù
PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ H¾¬Éà Uà.
¡ÉoÉ©É ~ÉÚù{É ~ÉÖ°ºÉ ~ÉÖùÉlÉ{É, ~ÉÉÅSÉ ¶É¥q ASSÉÉùÉ *
»ÉÉà¾Å, »ÉlÉ, W¬ÉàlÉ Ê{ÉùÅW{É Hʾ«Éà, ùùÅHÉù, +ÉàáHÉùÉ **
¶É¥q ¾Ò »ÉNÉÖiÉ, ¶É¥q ¾Ò Ê{ÉùNÉÖiÉ, ¶É¥q ¾Ò ´Éàq ¥ÉLÉÉ{ÉÉ *
¶É¥q ¾Ò ~ÉÖÊ{É HÉ«ÉÉ Hà §ÉÒlÉù, Hù ¥ÉäcÉ +»oÉÉ{ÉÉ **
Xà XHÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ HÒ{ÉÉ, A»ÉHÉ H¾ÚÆ ÊcHÉ{ÉÉ **
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà »É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É »É´ÉÇ ¶ÉÊGlÉ©ÉÉ{Éà ~ÉÉÅSÉ ¶É¥q
~ÉÉàHÉ«ÉÉÇ- »ÉÉà¾Å, »ÉlÉ, W¬ÉàÊlÉ-Ê{ÉùÅW{É, ùùÅHÉù, +ÉàáHÉù. +É ~ÉÉÅSÉ
¶É¥qÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à ~ÉÉàHÉ«ÉÉÇ. H¾à´ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´ÉÉoÉÇ +à Uà Hà +É ¶É¥qÉà{Éà
~ÉÉàHÉù´ÉÉ ´ÉÉ³É ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¾lÉÉ. +É©ÉÉÅoÉÒ HÉà> ¶É¥q {ÉoÉÒ. +à÷±Éà Wà
¶É¥q{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ H¾à Uà, lÉà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ W §ÉÊGlÉ Hùà Uà, »ÉÉSÉÉ »ÉÉʾ¥É
128

{ÉÒ {ɾÒÅ. »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ ¥É{{Éà §ÉÊGlÉ+Éà ¶É¥qÉà A~Éù +ÉʸÉlÉ Uà. ¶É¥q
W ¶ÉùÒù©ÉÉÅ »oÉÉ{É HùÒ{Éà ¥ÉàcÉ Uà. H¾Ò ù¾¬É Uà Hà Wà{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ, l«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáS«ÉÉ, lÉà{ÉÖÅ càHÉiÉÖÅ H¾ÖÅ UÖÅ. »ÉNÉÖiÉ lÉÉà lÉàámÉÒ»É HùÉàe qà´ÉlÉÉ+Éà
»ÉÖyÉÒ Uà. lÉà{ÉÒ ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà+à Ê{ÉÅqÉ {ÉoÉÒ HùÒ, ~ÉiÉ H¾¬ÖÅ Hà +É{ÉÉoÉÒ ¥Éà
XlÉ{ÉÒ ©ÉÖÊGlÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà, +Él©É »ÉÉKÉÉlHÉù {ɾÒÅ. »´ÉNÉÇ Ê´ÉNÉàùà
±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ +Él©É-[ÉÉ{É {ÉoÉÒ. lÉÉà +É´ÉÉà Xà>+à Hà ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà wÉùÉ
+É~ÉiÉÉ ~ÉÚ´ÉÇXà+à Hà÷±ÉÒ ©É¾à{ÉlÉ HùÒ, +{Éà ¶ÉÖÅ ©Éà³´«ÉÖÅ, ¶ÉÖÅ »ÉÚmÉ +É~ÉiÉÉ
©ÉÉ÷à ©ÉÖHÒ NÉ«ÉÉ ! »ÉÉʾ¥É +É SÉÒXà{Éà {ÉHÉùÒ {ÉoÉÒ ù¾¬É, ~ÉiÉ H¾Ò ù¾¬É
Uà Hà +É +y«ÉÉl©É {ÉoÉÒ, «ÉÉàNÉ Uà.
W¬ÉàÊlÉ Ê{ÉùÅW{É SÉÉSÉùÒ ©ÉÖqÄÉ , »ÉÉà ¾ä {Éä{É{É ©ÉÉÅʾ *
lÉàʾ HÉà X{ÉÉ NÉÉàùLÉ «ÉÉàNÉÒ, ©É¾É lÉàW ¾ä lÉÉÅʾ **
PÉiÉÉ +l«ÉÉùà ~ÉiÉ ©ÉÖqÄÉ HùÒ ù¾¬É Uà. NÉÉàùLÉY SÉÉSÉùÒ ©ÉÖqÄÉoÉÒ
y«ÉÉ{É HùlÉÉ ¾lÉÉÅ. NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉY ¦É©¾SÉ«ÉÇ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É HùlÉÉ ¾lÉÉÅ.
lÉà©É{ÉÒ Êq¶ÉÉ +{ÉÖHùiÉ Hù´ÉÉ ´ÉÉ³É ¦É©¾SÉÉùÒ oÉ«ÉÉ. ~ÉiÉ +ÉWà
NÉÞ¾»oÉ©ÉÉÅ «ÉÉàNÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà, lÉà HÉ©É«ÉÉ¥É {ɾÒÅ oÉÉ«É. lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à
yÉÒùlÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ Uà. »ÉÉʾ¥É lÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà- «É¾ÉÆ §ÉÉàNÉ lɾÉÆ «ÉÉàNÉ
Ê´É{ÉɶÉÉ **
...~ÉiÉ +É ©ÉÖqÄÉoÉÒ +Él©É[ÉÉ{É {ɾÒÅ ©É³à. ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ PÉiÉÒ
lÉÉHÉlÉÉà §ÉùÒ ~ÉeÒ Uà. +É{Éà {ÉÉùÉ«ÉiÉÒ SÉÉà±ÉÉà H¾à´ÉÉ«É Uà. +É©ÉÉÅ ¥ÉyÉÖÅ W
Uà. W¬Éùà mÉÒX ÊlɱÉ{ÉÒ HÉàʶÉHÉ+Éà XNÉà Uà l«ÉÉùà PÉiÉÉ ©ÉÉà÷ÉÅ +±ÉÉäÊHH
ù¾»«ÉÉà{Éà ¥ÉlÉÉ´Éà Uà.
+É~ÉiÉà ÊSÉÊHl»ÉÉ Ê´É[ÉÉ{É{ÉÉ «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Y´ÉÒ ù¾¬É UÒ+à. ùÉàà©ÉàùÉà©É{ÉÒ eÉèG÷ùÉà +à LÉ¥Éù ±ÉÒyÉÒ Uà, ~ÉiÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ©ÉÉiÉ»É lÉ{É{ÉÒ
HÉàʶÉHÉ+Éà{ÉÖÅ ~ÉÖ°Å ù¾»«É {ÉoÉÒ XiÉÒ ¶ÉG«ÉÉ. HÉàÊ¶É¶É HùÒ ù¾¬Éà Uà, ~ÉiÉ
DeÉiÉoÉÒ {ÉoÉÒ XiÉÒ ¶ÉG«ÉÉà lÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà SÉÉSÉùÒ ©ÉÖqÄÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Ò
+{ÉÖ§ÉÚÊlÉ+Éà oÉÉ«É Uà, SÉÉ´ÉÒ lÉɳÉ{Éà LÉÉà±Éà Uà. +à´ÉÒ ùÒlÉà y«ÉÉ{É
HÉàʶÉHÉ+Éà{Éà LÉÉà±Éà Uà. »ÉÉyÉÉH{Éà l«ÉÉùà [ÉÉ{É oÉ> X«É Uà. W¬Éùà
HÉàʶÉHÉ+Éà LÉÚ±Éà Uà l«ÉÉùà ©ÉÉà÷Ò Ê»ÉÊyyÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà, ©ÉÉà÷ÉÅ ¦É©¾ÉÅe
qàLÉÉ«É Uà, +±ÉLÉ ¦É©¾ qàLÉÉ«É Uà. l«ÉÉùà «ÉÉàNÉÒ +±ÉLÉ ¦É©¾{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà
Uà. lÉà ¡ÉHÉ¶É +à÷±ÉÉà Uà Hà lÉà{Éà W ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÉ.
¶É¥q +ÉàáHÉù §ÉÚSÉùÒ ©ÉÖqÄÉ , ÊmÉHÖ÷Ò ¾ä +»oÉÉ{ÉÉ *
´«ÉÉ»Éqà´É lÉÉHÉà ~ÉʾSÉÉ{ÉÉ, SÉÉÆq »ÉÚ«ÉÇ »ÉÉà X{ÉÉ **
´«ÉÉ»ÉY y«ÉÉ{É HùlÉÉ ¾lÉÉ. +É[ÉÉSÉJ©ÉÉÅ, +¾ÒÅ+É y«ÉÉ{É
ùÉàH´ÉÉoÉÒ +¾ÒÅ{ÉÒ {ÉÉeÒ+Éà LÉÚ±Éà Uà. Hù {Éä{ÉÉà qÒqÉù ©É¾±É ©Éàá ~«ÉÉùÉ ¾ä *
129

W¬Éùà +¾ÒÅ+É A~Éù ~ÉÖ°Å y«ÉÉ{É +àHÉOÉ oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà PÉiÉÉÅ {ÉXùÉ qàLÉÉ«É
Uà. W¬Éùà HÉà> »É©É»«ÉÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà y«ÉÉ{É +¾ÒÅ+É ùÉàHÒ{Éà +É~É ¥Éà»ÉÒ
X+Éà UÉà. +à÷±Éà +¾ÒÅ+É »É©É»«ÉÉ{ÉÉà ¾±É Uà. lÉà{Éà LÉÉà±Éà Uà y«ÉÉ{É. y«ÉÉ{É
©ÉÉ»÷ù SÉÉ´ÉÒ Uà, +à÷±Éà W - y«ÉÉ{É ¾Ò ´Éàq ¶ÉÉ»mÉ H¾lÉ ¾ä, y«ÉÉ{É ¾Ò ´Éàq
¥ÉLÉÉ{ÉÉ * +ÉWà ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà +¾ÒÅ+É y«ÉÉ{É ùÉàHà
Uà. +É lÉÉà HÉàʶÉHÉ+Éà LÉÖ±ÉÒ. lÉà{Éà WNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ, ~ÉiÉ +Él©ÉÉ {ÉÉ
XNÉÒ. »ÉÉʾ¥É{ÉÒ NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉ oÉÒ NÉÉàʺ÷ »ÉÅ´ÉÉq oÉ«ÉÉà l«ÉÉùà »ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ
Hà «ÉÉàNÉ lÉÉà HùÉà, ~ÉiÉ W¬Éùà =NɱÉÉ-Ê~ÉÅNɱÉÉ, »ÉÖº©É{ÉÉ ¥ÉyÉÒ {ɺ÷ oÉ<
W¶Éà l«ÉÉùà H> WN«ÉÉ+à y«ÉÉ{É ùÉàH¶ÉÉà! >ÅeÉ Ê´É{ɶÉà, Ê~ÉÅNɱÉÉ Ê´É{ɶÉà,
Ê´É{ɶÉà »ÉÖº©É{É {ÉÉeÒ * H¾àá H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà ¾Éà NÉÉàùLÉ, H¾ÉÆ ±ÉNÉÉ>¾Éàá lÉÉeÒ
** +É {ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà W¬Éùà +É {ÉÉeÒ+Éà {ÉÉà {ÉÉ¶É oÉ> W¶Éà, l«ÉÉùà ¾à
{ÉÉoÉY! l«ÉÉùà G«ÉÉÅ W¶ÉÉà !
NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉ{ÉÒ B©Éù 700 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¾lÉÒ ; «ÉÉàNÉපÉù yÉùlÉÒ A~Éù
oÉ«ÉÉ, Wà©ÉÉŠʶɴÉY +{Éà NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É Uà. Ê¶É´É NÉÉàùLÉ »ÉÉà
~ÉÉù{ÉÉ ~ÉÉ«Éà * +Éäù Y´É HÒ HÉä{É SɱÉÉ«Éà ** ʶɴÉY ¡ÉoÉ©É «ÉÉàNÉපÉù Uà
+{Éà NÉÉàùLÉY +ÅÊlÉ©É «ÉÉàNÉපÉù Uà. +à÷±Éà lÉà+Éà{ÉÉ y«ÉÉ{É »ÉÚmÉÉà +É~ÉiÉÉ
yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ +{Éà «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¡ÉSÉʱÉlÉ Uà. NÉÉàùLÉY +à ©ÉÊiÉ~ÉÚùH «ÉÉàNÉ wÉùÉ
+Ê»oÉ+Éà +{Éà ©ÉÉÅ»É{Éà +àH HùÒ qÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ. µÉW{ÉÖÅ ¶ÉùÒù oÉ> NÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ; HÉà>
¾oÉÉàeÉÅ ©ÉÉùà lÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÉUÉ ~Éeà. ʶɴÉY ~ÉiÉ µÉW ¶ÉùÒù Uà. NÉÉàùLÉY +à
700 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ ¶ÉùÒù{Éà ùÉL«ÉÖÅ. ÙÉ©ÉÉ{É{qY ~ÉiÉ 500 ´ÉºÉÉàâ »ÉÖyÉÒ
ù¾¬É...l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ B©Éù 15 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¾lÉÒ. NÉÉàùLÉY +à ´«ÉÅNÉ
HùlÉÉ »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ H¥ÉlÉà §É«Éà ¥ÉäùÉNÉÒ H¥ÉÒùY, H¥É lÉà §É«Éà ¥ÉäùÉNÉÒ *
»ÉÉʾ¥ÉY+à H¾¬ÖÅ{ÉÉoÉY ¾©É W¥É»Éà §É«Éà ¥ÉäùÉNÉÒ, ©ÉàùÒ +ÉÊq +ÅlÉ »ÉÖÊyÉ ±ÉÉNÉÒ
yÉÚ yÉÚ HÉù +ÉÊq HÉà ©Éà±ÉÉ, {ɾÒÅ NÉÖ° {ɾÒÅ SÉà±ÉÉ *
W¥É HÉ lÉÉà ¾©É «ÉÉàNÉ A~ÉÉ»ÉÉ, lÉ¥ÉHÉ Ê£ùÉàá +Hà±ÉÉ *
H¾«ÉÖÅ- W¬Éùà NÉÖ° {É ¾lÉÉ, SÉà±ÉÉ {É ¾lÉÉ, l«ÉÉù{ÉÉÅ »É{«ÉÉ»ÉÒ
UÒ+à. ¾´Éà +à »É´ÉÉ±É C§ÉÉà oÉ«ÉÉà Hà +É÷±ÉÒ +´É»oÉÉ ¾lÉÒ ! H¾Ò ù¾¬É Uà
HàXà ¥ÉÖ]à »ÉÉà ¥ÉÉ´ÉùÉ, G«ÉÉ A©Éù ¾©ÉÉùÒ *
+»ÉÅL«É «ÉÖNÉ ~Éù±É«É NÉ>, lÉ¥É Hà ¦É©¾SÉÉùÒ **
130

HÉàÊ÷ Ê{ÉùÅW{É ¾Éà NÉ«Éà, ~Éù±ÉÉàH Ê»ÉyÉÉùÒ *
¾©É lÉÉà »ÉqÉ ©É¾¥ÉÚ¥É ¾äå, »ÉɾŠ¦É©¾SÉÉùÒ **
q¶É HÉàÊ÷ ¦É©¾É §É«Éà, {ÉÉä HÉàÊ÷ H{¾ä«ÉÉ **
»ÉÉlÉ HÉàÊ÷ ¶ÉŧÉÚ §É«Éà, ©ÉÉàùÒ +àH ~ɱÉä«ÉÉ **
HÉàÊ÷{É {ÉÉùq ¾Éà NÉ«Éà, ©ÉÖ¾©©Éq »Éà SÉÉùÒ *
Qà´ÉlÉ{É HÒ ÊNÉ{ÉlÉÒ {ɾÒÅ, H¬É »ÉÖʺ÷ Ê¥ÉSÉÉùÒ **
{ɾÒÅ ¥ÉÚhÉ {ɾÒÅ ¥ÉɱÉH, {ɾÒÅ §ÉÉ÷ ʧÉLÉÉùÒ *
H¾ä H¥ÉÒù »ÉÖ{É NÉÉàùLÉ, «É¾ A©Éù ¾©ÉÉùÒ **
Wà ~Éù©É SÉàlÉ{É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ ´ÉÉ³É Uà. lÉà SÉɾà +É ±ÉÉàH©ÉÉÅ
ù¾à, SÉɾà lÉà ±ÉÉàH©ÉÉÅ, {ÉÒSÉà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉ; lÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É +ÉàUÖÅ {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ.
lÉà+Éà ¥ÉÒY +[ÉÉ{É©É«ÉÒ +´É»oÉÉ+Éà{Éà ¡ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉ. +à÷±Éà H¾Ò
ù¾¬É Uà Hà HùÉàeÉà ´ÉLÉlÉ ¡É±É«É oÉ> NÉ>, ¦É©¾SÉÉùÒ £ùÒ ù¾¬Éà UÖÅ. ~ɱÉ÷Ú
»ÉÉʾ¥É ~ÉiÉ H¾Ò ù¾¬É UàHÉàÊ÷ ¡É±É«É ¾Éà NÉ«ÉÒ, ¾©É {É ©ÉùiÉ ¾ÉùÉ * ©ÉÉàlÉ ¶ÉÖÅ Uà ? +É SÉÉù
+´É»oÉÉ+Éà{ÉÉà LÉà±É Uà.....»ÉÖºÉÖÊ~lÉÒ , »´É~{É, XOÉlÉ, lÉÖÊù«ÉÉ *
+É~ÉiÉà +É SÉÉù ©ÉÉÅ PÉÚ©ÉlÉÉ ù¾Ò+à UÒ+à. »ÉÖºÉÊ~lÉ +l«ÉÅlÉ HÖÅq +´É»oÉÉ
Uà. W¬Éùà ©ÉÉiÉ»É l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà l«ÉÉùà lÉà{ÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ HÖÅq oÉ> X«É
Uà. lÉ©ÉÉà{Éà +É +´É»oÉÉ+Éà©ÉÉÅ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à §ÉÖ±ÉÉ´«ÉÉ Uà Hà lÉ©ÉÉà{Éà
~ÉÉU³{ÉÉ W{©ÉÉà{ÉÒ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ù¾à lÉà XiÉÒ ¶ÉHÉà Hà ¶ÉÖÅ ¾lÉÉ. »ÉÖºÉÊ~lÉ
+´É»oÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ 1000 PÉiÉÒ +ÉàUÒ oÉ> X«É Uà. +à÷±Éà
«ÉÉq qÉ»lÉ +Él©ÉÉ {ÉoÉÒ, ©É{É{ÉÒ +´É»oÉÉ Uà. H¬Éùà »ÉÖºÉÖÊ~lÉ©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ
X«É Uà. +É{Éà NɾùÒ Ê{ÉÅqÄÉ ~ÉiÉ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ~ÉUÒ W¬Éùà Ac´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà l«ÉÉùà HÉàÊ¶É¶É HùÒ+à UÒ+à Hà H¬ÉÅ UÒ+à ! oÉÉàeÒ ´ÉÉù ~ÉUÒ SÉàlÉ{ÉÉ
+É[ÉÉSÉJ ©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà G«ÉÉÅ UÖÅ. W¬Éùà lÉ©ÉÉùÒ SÉàlÉ{ÉÉ
+É[ÉÉSÉJ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà lÉ©ÉÉà ~ÉÚùÉ ¾Éà¶É©ÉÉÅ ù¾Éà UÉà. G«ÉÉùàH +à´ÉÖÅ ~ÉiÉ
¥ÉÒX{Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà ¶ÉÖÅ ´ÉÉlÉ Uà, ¾Éà¶É©ÉÉÅ +É´ÉÉà. XiÉà Hà lÉà DPÉÒ{Éà
Ac¬Éà ¾Éà«É. ¾´Éà CcÒ{Éà ¾Éà¶É©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà +É´Éà Uà ! lÉà lÉùlÉ W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
»ÉÖùÊlÉ{Éà AcÉ´ÉÒ{Éà +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ ±ÉÉ´Éà Uà. +É Uà ¾Éà¶É©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ. ©É{É
lÉ©ÉÉà{Éà »ÉÖºÉÊ~lÉ, »´É~{É Ê´ÉNÉàùà©ÉÉÅ PÉiÉÉà »É©É«É PÉÖ©ÉÉ´ÉÒ{Éà ¥Éà¾Éà¶É ùÉLÉ´ÉÉ
©ÉÉNÉà Uà. ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ »É©É«Éà ~ÉiÉ +É´ÉÒ W +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉ´ÉÒ qà Uà.
PÉiÉÉ{Éà ~ÉÚ´ÉÇ W{©É «ÉÉq +É´Éà Uà, HÉùiÉ Hà »ÉÖºÉÖÊ~lÉ©ÉÉÅ
Ê´É»©ÉÞÊlÉ{ÉÉ oÉ<. SÉàlÉ{ÉÉ ù¾¬É. +à÷±Éà ~ÉÚ´ÉÇ W{©É{ÉÒ »ÉÖyÉ ù¾à Uà. ¾´Éà
131

XOÉlÉ©ÉÉÅ +É~É Xà´ÉÉà UÉà ~ÉiÉ »ÉÖºÉÊ~lÉ HÖÅq ¾lÉÒ. W¬Éùà »´É~{É©ÉÉÅ X+Éà
UÉà l«ÉÉùà Ê{ÉùÉ³Ò +´É»oÉÉ ¾Éà«É Uà. XOÉlÉ©ÉÉÅ ¥ÉàcÉ UÉà l«ÉÉùà U³ Uà. Êq±É
+{Éà Êq©ÉÉNÉ +àH {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ »´É~{É©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ Êq±É Êq©ÉÉNÉ +àH ¾Éà«É
Uà. XOÉlÉ©ÉÉÅ U³ Uà, ¥É{ÉÉ´É÷ Uà. +É~É HÉà>{ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾Éà UÉà Hà »ÉÉùÉà Uà
~ÉiÉ Êq±ÉoÉÒ {ÉoÉÒ H¾àlÉÉ. XOÉlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà Wà Wà Xà> ù¾¬É UÒ+à lÉà
»ÉÉSÉÖÅ ±ÉÉNÉÒ ù¾¬ÖÅ Uà. +É LÉà±É Uà +´É»oÉÉ+Éà{ÉÉà. SÉÉàoÉÒ +´É»oÉÉ Uà
lÉÖùÒ«ÉÉ ~ÉiÉ lÉà »´ÉɧÉÉÊ´ÉH {ÉoÉÒ. qà´ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà +É©ÉÉÅ ù¾à Uà. «ÉÉàNÉÒ SÉÉàoÉÒ
+´É»oÉÉ©ÉÉÅ ù¾à Uà. lÉà+Éà »ÉÉùÉ Ê¥É{qÖ A~Éù Uà. ~ÉiÉ +¾ÒÅ ~ÉiÉ ©É{É Uà.
lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ lÉÖùÒ«ÉÉlÉÒlÉ Uà. ~ÉiÉ «ÉÉàNÉÒ+Éà +à lÉÖùÒ«ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ +´É»oÉÉ
¡ÉÉ~lÉ HùÒ. lÉà ~ÉiÉ +ÉàUÖÅ {ÉoÉÒ. lÉà©ÉÉÅ +l«ÉÉù{ÉÒ XOÉlÉ +´É»oÉÉoÉÒ
1000 NÉiÉÖÅ ´ÉyÉÉùà [ÉÉ{É Uà. +É{ÉÉ A~Éù ~ɾÉàáSÉÒ{Éà H¾à Uà Hà +¾Å ¦É©¾Ê»©ÉÒ
* ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ Uà lÉÖùÒ«ÉÉlÉÒlÉ, H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ lÉÉà ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà ©É¾É¡É[ÉÉ
+´É»oÉÉ©ÉÉÅ Uà, ~ÉiÉ lÉà +É»ÉÉ{É {ÉoÉÒ. LÉà©ÉÉÅ ©É{É A~Éù PÉiÉÉà HÅ÷ÄÉà±É ¾Éà«É
Uà, ~ÉiÉ ~ÉÖùà ~ÉÖùÉà {ɾÒÅ. PÉiÉÉ +ÅNÉÉà HÅ÷ÄÉà±É©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà. SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÒ
©ÉÉà÷Ò +´É»oÉÉ+Éà Xà> ¶ÉHÉà UÉà. ©É¾É«ÉÉàNÉපÉùÉà +à©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà.
©É{É ©ÉÉ«ÉÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà, ~ÉiÉ lÉà PÉiÉÖÅ HÅ÷ÄÉà±É©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà. Wà©É ©ÉÉiÉ»É
HÉà©ÉÉ©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà l«ÉÉùà ±ÉÉà¾Ò lÉÉà SÉɱÉà Uà, ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É ÊJ«ÉÉ {ÉoÉÒ
HùÒ ¶ÉHlÉÉà. +É ùÒlÉà ©É{É lÉà©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà, Y´ÉÒlÉ oÉ> ¶ÉHà Uà £ùÒoÉÒ. +É{ÉÅq
+Él©ÉÉ©ÉÉÅ Uà. G«ÉÉÅoÉÒ +É´Éà Uà ! lÉà©ÉÉÅ lÉà Uà W »´ÉlÉ: ©É{É{ÉÉ +É´ÉùiÉoÉÒ
{ÉoÉÒ ©É³lÉÉà. Wà-Wà ~ÉqÉoÉÉàâ©ÉÉÅ +É{ÉÅq Xà> ù¾¬É UÉà, lÉà Hà´É³
+Él©ÉÉ{ÉÉà +É{ÉÅq Uà. +É{ÉÅq{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ ©É{É l«ÉÉÅoÉÒ HùÉ´Éà Uà. ©ÉÉ{ÉÒ
+Åqù »ÉÖùÊlÉ ±ÉÉNÉÒ l«ÉÉùà ¥ÉɳH{Éà l«ÉÉÅoÉÒ +É{ÉÅq ©É³à Uà. W¬Éùà ©ÉÉà÷Éà
oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ yÉÚ{É ù©ÉlÉ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉ´Éà Uà. ~ɾà±ÉÉ ©ÉÉ{Éà {ÉoÉÒ
UÉàe´ÉÉ SÉɾlÉÉà, ~ÉUÒ W°ùlÉ{ÉÉ »É©É«Éà W ©ÉÉÅ ~ÉÉ»Éà X«É Uà. ù©É´ÉÉ©ÉÉÅ
±ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉà, l«ÉÉÅ yÉÚ{É ±ÉÉNÉÒ NÉ>. ¥ÉɳH{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ù©ÉlÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉà Uà l«ÉÉùà
lÉà{Éà l«ÉÉÅ ©ÉX +É´Éà Uà. ©ÉX l«ÉÉÅ {É ¾lÉÒ, ©ÉX +Él©ÉÉ©ÉÉÅ Uà. +ÉLÉÖÅ
Y´É{É ©ÉÉ«ÉÉ PÉÖ©ÉÉ´Éà Uà. +É qÖÊ{É«ÉÉ +»ÉÉù Uà, {ÉÒù»É Uà, lÉà©ÉÉÅ HÉà> W
+É{ÉÅq {ÉoÉÒ. ¾É«É H¥ÉÒùÉ Ê£ù NÉ«ÉÉ, £ÒHÉ ¾ä »ÉÅ»ÉÉù * Wà©ÉÉÅ ~ÉiÉ yÉÚ{É
±ÉÉNÉÒ, +É{ÉÅq ±ÉÉN«ÉÉà. yÉÚ{É ~ÉÉàlÉà +É{ÉÅq ©É«ÉÒ Uà. +É yÉÚ{É{Éà H¬ÉÅ«É {É
±ÉNÉÉelÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÅ ù©ÉÉ´ÉÒ qÉà lÉÉà +É{ÉÅq W +É{ÉÅq Uà ...... lÉÉà
¥ÉɳH{ÉÒ §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ X«É Uà. l«ÉÉùà ùÉmÉà 12-12 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ §ÉiÉà
Uà. +É Uà yÉÚ{É. +É yÉÚ{É W¬ÉÅ ±ÉÉNɶÉà, l«ÉÉÅ W¶ÉÉà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à +É
132

»ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ yÉÚ{É ±ÉÉNÉÒ ù¾à´ÉÉoÉÒ ´ÉÉùÅ-´ÉÉù W{©É ±Éà´ÉÉà ~Éeà Uà. Wà{ÉÒ yÉÚ{É
V«ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ, lÉà l«ÉÉÅW Uà. ±ÉN{É©ÉÉÅ, ~ÉUÒ Ê´ÉºÉ«ÉÉà©ÉÉÅ, ~ÉUÒ ¥ÉɳHÉà©ÉÉÅ,
~ÉUÒ yÉ{É©ÉÉÅ, {É XiÉà G«ÉÉÅ-G«ÉÉÅ +É yÉÚ{É ±ÉÉNÉà Uà. ´ÉÞyyÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ
PÉe~ÉiÉ©ÉÉÅ yÉ{É©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ±ÉÉà§É ¾Éà«É Uà. ~Éä»ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Éà +É{ÉÅq +É´Éà Uà. Wà
~ÉqÉoÉÇ©ÉÉÅ +É{ÉÅq ±ÉÉN«ÉÉà, lÉà©ÉÉÅ +É{ÉÅq {ÉoÉÒ lÉà lÉÉà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ Uà. H¬ÉùàH
+É~Éà +É{ÉÅq{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É LÉà±É ¥É{ÉÉ´«ÉÉà, +{Éà H¬ÉùàH ʴɺɫÉ-Ê´ÉHÉù,
H¬ÉùàH yÉ{É, H¬ÉùàH ©ÉÉ{É ©É«ÉÉÇqÉ. +É ùÒlÉà y«ÉÉ{É ´«É»lÉ Uà. W¬Éùà Ê»oÉù
oɶÉÉà l«ÉÉùà LÉ¥Éù ~Ée¶Éà Hà Hà÷±ÉÉà +É{ÉÅq Uà. ~ÉiÉ ©É{É lÉà{Éà Ê»oÉù {ÉoÉÒ
oÉ´ÉÉ qàlÉÖÅ, +àH ~ɳ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ {ɾÒÅ.
lÉ{É ÊoÉù ©É{É ÊoÉù ´ÉSÉ{É ÊoÉù, »ÉÖùÊlÉ Ê{ÉùÊlÉ ÊoÉù ¾Éà«É *
H¾äå H¥ÉÒù ´ÉÉ ~ɱÉH HÉà, H±~É {ÉÉ ~ÉÉ´Éä HÉà«É **
+à÷±Éà Hà lÉ{É ¶ÉùÒù Ê»oÉù, ©É{É Ê»oÉù, »ÉÖùÊlÉ-Ê{ÉùÊlÉ ~ÉiÉ Ê»oÉù
¾Éà«É lÉÉà H±~ÉÉ{lÉù{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉoÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ {ÉÉ oÉ> ¶ÉHà. +Él©ÉÉ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ
oÉ> W¶Éà. ~ÉiÉ +àH ~ɳ +à´ÉÒ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÒ. ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ 24 H±ÉÉH
§É÷HÉ´ÉÒ ù¾Ò Uà. ©É{É qùàH +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà. »ÉÉyÉH ©É¾É¶ÉÚ{«É{ÉÒ
»ÉÞʺ÷+Éà©ÉÉÅ X«É Uà. l«ÉÉùà ~ÉiÉ ©É{É©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà. Wà »ÉÉäù ©ÉÅe³{Éà Xà>
ù¾¬É UÒ+à, +à´ÉÉ +{ÉÅlÉ Ê´ÉùÉ÷ +àH-+àH ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ »É©ÉÉ> W¶Éà.
Ê´ÉSÉÉùÉà Hà ©É¾É~ÉÖ°ºÉ Hà÷±ÉÉ ©ÉÉà÷É ´Éä[ÉÉÊ{ÉH Uà. +É Ê~É{e©ÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ ù¾»«ÉÉà
Uà. NÉÖ° {ÉÉ{ÉH qà´ÉY ~ÉiÉ H¾à Uà Hà - HÉàÊ÷ ¦É©¾ÉieÉ qÉ lÉÚ ©ÉÉʱÉH ..* lÉÉà
l«ÉÉùà ©ÉÉiÉ»É Hà÷±ÉÉ ~ÉiÉ W{©É ±Éà Uà, §ÉÚ±ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ A~Éù
+àH +´É»oÉÉ Uà, »ÉÉʾ¥É l«ÉÉÅ ù¾Ò ù¾¬É Uà. l«ÉÉÅ SÉàlÉ{ÉÉ H¬Éùà«É ©ÉùlÉÒ
{ÉoÉÒ. lÉÖÊù«ÉÉlÉÒlÉ lÉÉʾŠlÉà ~ÉÉùÉ, Ê´É{ÉlÉÒ Hùà lÉ¾Æ qÉ»É lÉÖ©¾ÉùÉ ** +É
©ÉÉà÷ÖÅ Ê´É[ÉÉ{É Uà. W¬Éùà +É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà ~ÉUÒ G«ÉÉùà«É
{ÉÒSÉà {ÉoÉÒ +É´ÉÒ ¶ÉHlÉÉ. ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ~ÉiÉ ù¾à¶Éà. l«ÉÉÅ W¬Éùà SÉɾà l«ÉÉùà
+É´ÉÒ W> ¶ÉHà Uà.....H¬Éùà-H¬Éùà oÉÉàeÒ +Él©ÉÉ+Éà ©É«ÉÉÇ ~ÉUÒ ~ÉiÉ
©É³´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, HÉùiÉ Hà +à´ÉÒ +´É»oÉÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉ> Hà ¶ÉÊHlÉ +É´ÉÒ
NÉ>. +Él©ÉÉ{ÉÉÅ A~Éù ~ÉeqÉ Uà. +Él©ÉÉ{ÉÒ +Åqù H¶ÉÖÅ W {ÉÉLÉÒ {ÉoÉÒ
¶ÉHlÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ A~Éù +É´ÉùiÉ {ÉÉLÉÒ qÒyÉÉ Uà- lÉÉà »ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ
l«ÉÉù{ÉÉà ¦É©¾SÉÉùÒ UÖÅ. H¾Ò ù¾¬É Uà Hà HùÉàeÉà ´ÉLÉlÉ Ê{ÉùÅW{É oÉ«ÉÉà. +à´ÉÉ
+Ê{É´ÉÇSÉ{ÉÒ«É +É{ÉÅq©ÉÉÅ ù¾ÖÅ UÖÅ Hà lÉà{ÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ H¬Éùà«É Ê´ÉSÉʱÉlÉ {ÉoÉÒ
oÉlÉÒ. SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÖÅ +ÉàUÖÅ ´ÉyÉÉùà oÉ´ÉÖÅ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà. ´ÉÉ»ÉÖqà´É ¸ÉÒ
HÞºiÉ+à H¾¬ÖÅ Hà lÉÉùÉ-©ÉùÉ PÉiÉÉÅ W{©É oÉ< SÉÚH¬É Uà,lÉ{Éà «ÉÉq {ÉoÉÒ,~ÉiÉ
133

©É{Éà «ÉÉq Uà. +É~ÉiÉà XiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÖ±É HùÒ+à UÒ+à. lÉ{Éà «ÉÉq {ÉoÉÒ,
HÉùiÉ lÉÉùÒ +´É»oÉÉ HÖÅq Uà. HÉùiÉ Hà lÉà+Éà ~Éù©É SÉàlÉ{É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ
¾lÉÉÅ. Hà÷±ÉÉ«Éà W{©ÉÉà »ÉÖyÉÒ lÉà©É{ÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ ù¾à Uà. ~ÉiÉ Wà+Éà ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ ©ÉÉÅ
~Ée¬É, lÉà+Éà H¬Éùà«É §ÉÚ±ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ Wà UaÒ©ÉÉÅ ~ɾÉàáS«ÉÉ, H¬Éùà«É
~ÉÉUÉ W {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉÅ.
H¬Éùà«É HÅ~ÉÉAÅeù{Éà ~ÉiÉ eÉèH÷ù H¾Ò+à UÒ+à. +É ùÒlÉà +É~ÉiÉà
¥ÉyÉÉ{Éà »ÉÅlÉ H¾Ò ù¾¬É UÒ+à. +É´ÉÒ ùÒlÉà +É~ÉiÉà H¾Ò+à UÒ+à Hà
£±ÉÉiÉÉ »ÉÅlÉY.
lÉÉà qà´ÉlÉÉ+Éà ~ÉiÉ ¡É[ÉÉ +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ù¾à Uà. HÉà> ´É»lÉÖ{Éà ¥É¾Éù
ùÉLÉÒ+à lÉÉà W±qÒ LÉùÉ¥É oÉ> X«É Uà. ʤ]©ÉÉÅ ùÉLÉÒ+à lÉÉà PÉiÉÉà »É©É«É
»ÉÉùÒ ùÒlÉà ù¾à Uà. H¬ÉùàH cÅeÒ WN«ÉÉ+à ùÉLÉ´ÉÉoÉÒ LÉùÉ¥É {ÉoÉÒ oÉlÉÒ.
~ÉÉÊoÉÇ´É ¶ÉùÒù{Éà ¥Éù£©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ »É©É«É »ÉÖyÉÒ ùÉLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.(-) Y´É ¦É©¾
+{Éà ©ÉÉ«ÉÉ »ÉÞʺ÷ SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉà LÉà±É Uà. ~ɶÉÖ ±ÉÉàH »´É~{É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ Uà,
©É{ÉÖº«É XOÉlÉ©ÉÉÅ, qà´ÉÉà lÉÖÊù«ÉÉ©ÉÉÅ, ©É¾É{É «ÉÉàNÉපÉùÉà lÉÖÊù«ÉÉlÉÒlÉ©ÉÉÅ
lÉà{ÉÉoÉÒ ~Éùà V«ÉÉÅ SÉàlÉ{ÉÉ G«ÉÉùà«É {ÉoÉÒ ¥Éq±ÉÉlÉÒ, lÉà »ÉÅlÉ H¾à´ÉÉ«É Uà,
{ÉÉ{ÉÉH »ÉÅlÉ +HÉ±É »ÉqÉʾŠ** lÉà+Éà©ÉÉÅ Ê´ÉHÉù {ÉoÉÒ +É´ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ.
±ÉÉàLÉÅe{Éà lÉÉà WÅNÉ (HÉ÷) ±ÉÉNÉÒ ¶ÉHà Uà. ~ÉiÉ W¬Éùà ~ÉÉù»É{ÉÉ »ÉÅNÉ©ÉÉÅ
HÅSÉ{É (»ÉÉà{ÉÖÅ) ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ l«ÉÉùà ÊH©ÉlÉÒ oÉ> NÉ«ÉÖÅ. ¾´Éà WÅNÉ {ɾÒÅ ±ÉÉNÉà. +àH
»ÉÅlÉ +à´ÉÒ +´É»oÉÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà. ~ÉUÒ ©É{É©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉ.
±ÉÉàLÉÅe »ÉÉà{ÉÅÖ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ ~ÉUÒ ¾©Éàá¶ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà{Éà HÉ÷ ±ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÉà LÉlÉùÉà
»É©ÉÉ~lÉ oÉ> NÉ«ÉÉà. lÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà HùÉàeÉà Ê{ÉùÅW{É oÉ> NÉ«ÉÉ. ¶ÉÚ{«É
»ÉÞʺ÷+Éà ~ÉiÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà, ©É¾É¶ÉÚ{«É ~ÉiÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ> X«É Uà.
H¾«ÉÖÅ Hà ©ÉÉùÉ »ÉÉ©Éà 10 HùÉàe ´ÉLÉlÉ ¦É©¾ÉY W{©É ±É> SÉÚH¬É Uà, »ÉÉlÉ
HùÉàe ´ÉLÉlÉ ¶ÉŧÉÖ oÉ< SÉÚH¬É Uà. ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ +àH ~ɳ l«ÉÉùà oÉÉ«É Uà.
¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É´Éà Uà Hà W¬Éùà ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH{ÉÖÅ +àH ´ÉºÉÇ oÉÉ«É Uà, l«ÉÉùà
Ê~ÉlÉÞ±ÉÉàH{ÉÉà +àH Êq´É»É oÉÉ«É Uà. Ê~ÉlÉÞ±ÉÉàH{ÉÖÅ +àH ´Éù»É oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà
¦É©¾ÉY{ÉÒ +àH ~ɳ oÉÉ«É Uà. ¦É©¾ÉY{ÉÉ »ÉÉà ´ÉºÉÇ Ê´ÉºiÉÖY{ÉÒ +àH ~ɳ
oÉÉ«ÉÉ Uà. ʴɺiÉÖY {ÉÉ »ÉÉà ´ÉºÉÇ Ê¶É´ÉY{ÉÒ +àH ~ɳ oÉÉ«É Uà. ʶɴÉY{ÉÉà
+ÉLÉÉà W{©É ©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ +àH ~ɳ oÉÉ«É Uà. W¬Éùà ©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà +ÉLÉÉà W{©É
l«ÉÉùà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ +àH ~ɳ oÉÉ«É Uà. +{Éà Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ PÉiÉÉ W{©É oÉÉ«É Uà
l«ÉÉùà »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà ©ÉÉùÒ +àH ~ɳ oÉÉ«É Uà. ±ÉÉàHÉà lÉÉà ±ÉeÉ> Hù´ÉÉ
+É´ÉÒ X«É Uà.....lÉÉà ©ÉÉùÒ B©Éù ~ÉÚU´ÉÉ +É´ÉÉà UÉà lÉÉà +É Uà ©ÉÉùÒ B©Éù.
134

+à÷±Éà Hà +É +Él©É´ÉÉ»oÉÉoÉÒ {ÉÒSÉà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉà. +Él©ÉÉ{ÉÒ HÉà> B©Éù
{ÉoÉÒ +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ (-) ¾ÖÅ +É{ÉÉoÉÒ ¥ÉÉÊùH H¾Ò¶É lÉÉà LÉ¥Éù {ɾÒÅ ~Éeà,
»É©ÉWiÉ ©ÉÉÅ {ɾÒÅ +É´Éà, +à÷±Éà W H¾à´ÉÖÅ Uà, Wà÷±ÉÖÅ »É©ÉY ¶ÉHÉà. lÉÉà
§ÉÉ>+Éà lɾÉÆ {ɾÒÅ ~Éù±Éà HÒ UÉ«ÉÉ * l«ÉÉÅ ¡É±É«É {ÉoÉÒ. lÉÉà »ÉÉʾ¥É l«ÉÉÅoÉÒ
+É´«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà+Éà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà¾Ée ©ÉÉÆ»É ±ÉÉà¾Ú {ÉÉ ©ÉÉàùà, ¾Éäå »ÉlÉ{ÉÉ©É A~ÉÉ»ÉÒ *
lÉÉù{É lÉù{É +§É«É ~Éq qÉlÉÉ, H¾ä H¥ÉÒù +Ê´É{ÉɶÉÒ **
»Él«É »´É°~É {ÉÉ©É »ÉÊ»Éɾ¥É HÉà, »ÉÉà ¾ä {ÉÉ©É ¾©ÉÉùÉ *
W¬ÉàÊlÉ »´É°~É +±ÉLÉ Ê{ÉùÅW{É, »ÉÉà W~Éä {ÉÉ©É ¾©ÉÉùÉ **
Wà »É©É«Éà +É +Él©ÉÉ +{É{lÉ ¦É©¾ÉieÉà{Éà SÉÒùlÉÉ +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ
X«É Uà l«ÉÉùà +à´ÉÖÅ oÉÉàeÖÅ ±ÉÉNÉà Uà Hà +É~ÉiÉà ~ɾà±ÉÒ´ÉÉù +É´«ÉÉ UÒ+à; +à´ÉÖÅ
±ÉÉNÉà Uà Hà +É~ÉiÉÉ +»É±ÉÒ PÉàù ~ɾÉàáSÉÒ NÉ«ÉÉ. CÅPÉ©ÉÉÅoÉÒ XN«ÉÉ ~ÉUÒ
XOÉlÉ ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ~ÉUÒ +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÖÅ Hà G«ÉÉÅoÉÒ +É´«ÉÉ ! XiÉÒ+à
UÒ+à Hà »´É~{É©ÉÉÅ ¾lÉÉ, LÉÉà÷ÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉÉà +à´ÉÅÖ ±ÉÉNÉà Uà Hà HÖÅq +´É»oÉÉ©ÉÉÅ
¾lÉÉÅ.
l«ÉÉÅ {ÉoÉÒ §ÉÚLÉ, {ÉoÉÒ ~«ÉÉ»É, {ÉoÉÒ +ɳ»É, {ÉoÉÒ Ê{ÉqÄÉ. ©É{Éà
+É·SÉ«ÉÇ +àH ´ÉÉlÉ{ÉÖÅ Uà Hà +É~ÉiÉà ´ÉÉlÉ lÉÉà HùÒ+à UÒ+à Hà +Él©ÉÉ +©Éù
Uà, ~ÉiÉ G«ÉÉÅ«É ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ +Él©ÉÒ«ÉlÉÉ {ÉWùà {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÒ, ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ
+{ÉÖHùiÉ {ÉoÉÒ HùÒ ù¾¬É Uà Hà +Él©ÉÉ{Éà ¶É»mÉ HÉ~ÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉ, ~ÉÉiÉÒ
Nɳ´ÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ. +à´ÉÉ »´É°~É{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ +É~ÉiÉà SÉàº÷É Hà©É
{ÉoÉÒ HùlÉÉ ? Wà{Éà +É~ÉiÉÉ »´É°~É{Éà hÉÅHÒ qÒyÉÖÅ lÉà{ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ +É~ÉiÉà
»ÉÉ´ÉyÉÉ{É {ÉoÉÒ.
lÉÉà ´«ÉÉ»ÉY +É[ÉÉSÉJ ©ÉÉÅ y«ÉÉ{É ùÉàHlÉÉ ¾lÉÉÅ, +É HÉàʶÉHÉ+Éà
XOÉlÉ oÉÉ«É lÉÉà +É~ÉiÉ{Éà lÉÖùÒ«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ±É> X«É Uà. «ÉÉàNÉÒ{ÉÒ ~ɾÉàáSÉ
+¾ÒÅ »ÉÖyÉÒ Uà.
+àH ©ÉÉiÉ»É{Éà ´ÉÉN«ÉÖÅ lÉÉà lÉà{Éà ¾ÖÅ +àH q´ÉÉLÉÉ{Éà ±É> NÉ«ÉÉà. l«ÉÉÅ
eÉèH÷ùà H¾«ÉÖÅ Hà +É{Éà ´ÉyÉÉùà ´ÉÉN«ÉÖÅ Uà, WàoÉÒ ©ÉàeÒH±É ¾ÉàÊ»~É÷±É©ÉÉ X+Éà.
+à÷±Éà Hà eÉèH÷ù lÉÉà lÉà ~ÉiÉ ¾lÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉyÉ{É {ɾÉàlÉÉ. +NÉù HÉà> ùÉàNÉ
lÉà{ÉÉoÉÒ cÒH {É oÉÉ«É lÉÉà lÉà{Éà +੻ɩÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ qà Uà, HÉùiÉ Hà l«ÉÉÅ »ÉÉyÉ{É
´ÉyÉÉùà Uà. +{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà lÉH±ÉÒ£ ¾Éà«É lÉÉà, +੻ɩÉÉÅ ~ÉiÉ cÒH
{É oÉ> ¶ÉHà lÉÉà lÉà{Éà +©ÉàùÒHÉ ±É> W´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à, HÉùiÉ Hà l«ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà ´ÉyÉÉùà
Uà. +É ùÒlÉà «ÉÉàNÉÒ lÉÉà cÒH Uà, ~ÉiÉ «ÉÉàNÉoÉÒ lÉÖùÒ«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHÉ«É
135

Uà. ¾XùÉà ´ÉºÉÉàâ »ÉÖyÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ HÉ«É©É ù¾à¶Éà, ~ÉUÒ +ÉàUÒ oÉ> W¶Éà. l«ÉÉÅ
+É{ÉÅq Uà. ~ÉiÉ l«ÉÉÅoÉÒ £ùÒ {ÉÒSÉà +É´É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É
Uà Hà lÉ¾Æ Hà NÉ«Éà ¥É¾ÖÊù {É +É«Éà, +à»ÉÉ qà¶É ¾©ÉÉùÉ ¾ä * l«ÉÉÅoÉÒ ~ÉÖ{É:W{©É
{ÉoÉÒ oÉlÉÉà.
+àH ©Éà÷ÉeÉàù Uà- ¥ÉÉeÒ ¦ÉÉ©¾iÉÉ{ÉÒ, +àH HcÖ+É{ÉÒ. lÉà l«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ W W¶Éà. ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ wÉùÉ Ê{ÉùÉHÉù
»ÉÖyÉÒ W W> ¶ÉHÉ«É Uà. +ÉNɳ {ɾÒÅ. oÉÉàeÖÅ-oÉÉàeÖÅ DSÉÖÅ ~Éq Uà.. lÉÉà ¥ÉÉùÒH
Uà. «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +à´ÉÒ W ´ÉÉlÉ Uà.
»ÉÉà¾ÅNÉ ¶É¥q +NÉÉàSÉùÒ ©ÉÖqÄÉ, §ÉÆ´Éù NÉÖ£É +»oÉÉ{ÉÉ *
¶ÉÖHqà´É lÉÉHÉà ~ÉʾSÉÉ{ÉÉ, »ÉÖ{É +{ɾq HÒ lÉÉ{ÉÉ **
+NÉÉàSÉùÒ ©ÉÖqÄÉ, §ÉÚSÉùÒ oÉÒ AnÉ©É Uà. ¾´Éà lÉà+Éà W>{Éà §ÉÆ´Éù
NÉ֣ɩÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ X«É Uà. SÉàlÉ{ÉÉ{Éà ~ÉÚiÉÇ +àHÉOÉ HùÒ{Éà l«ÉÉÅ ±É> X«É Uà.
»ÉÖùÊlÉ{ÉÉà LÉà±É Uà. ¥ÉÅH{ÉÉ±É +à´ÉÖŠʥÉÅqÖ Uà Hà l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ{Éà ©É{É{ÉÒ »£ÚùiÉÉ
+ÉàUÒ oÉ> X«É Uà. l«ÉÉÅ SÉàlÉ{ÉÉ PÉiÉÒ W Uà. +É{ÉÅq ~ÉiÉ PÉiÉÉà W Uà.
PÉiÉÉ ¶É¥q »ÉÖùÊlÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É ~ÉiÉ H¾à Uà. +Åqù yÉÚ{ÉÉà Uà, lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ
LÉÉà´ÉÉ> X«É Uà. PÉiÉÉ lÉà{Éà W ~ÉùÉHɺcÉ H¾Ò ù¾¬É Uà, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ
lÉÖùÒ«ÉÉlÉÒlÉoÉÒ ~ÉÉù {ÉoÉÒ W> ¶ÉHÉlÉÖÅ. ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ´ÉWÖq Uà. yÉÚ{ÉÉà
~ÉÉàlÉà LÉlÉ©É oÉ> X«É Uà. X~É ©Éùà +W~ÉÉ ©Éùà, +{ɾq §ÉÒ ©Éù X«É *
»ÉÖùÊlÉ »É©ÉÉ{ÉÒ ¶É¥q ©Éàá. A»ÉHÉà HÉ±É {É LÉÉ«É ** ~ÉUÒ lÉà G«ÉÉà ¶É¥q oÉ«ÉÉà !
+à÷±Éà Hà yÉÚ{ÉÉl©ÉH ¶É¥q {ÉoÉÒ, ´ÉiÉÉÇl©ÉH ¶É¥q ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. »ÉÉʾ¥É H¾Ò
ù¾¬É Uà Hà - »ÉÉà lÉÉà ¶É¥q Ê´Éqྠ* +´ÉÉW ´ÉNÉù{ÉÒ yÉÚ{É Uà lÉà. HÉùiÉ Hà- qÉà
Ê¥É{É ¾Éà«É {É +yÉù +´ÉÉX * +´ÉÉW lÉÉà ¥Éà{ÉÉ ´ÉNÉù {ÉoÉÒ oÉlÉÒ +{Éà
+¾ÒÅ qÄàlÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ l«ÉÉÅ ©ÉÉ«ÉÉ Uà. ¥ÉÅH{ÉÉ±É PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò Ê{É©Édz +´É»oÉÉ
Uà. +ÉWà ~ÉiÉ qà¶É©ÉÉÅ PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà +É SÉÒW HùÒ ù¾¬É Uà.
©ÉàÅ +©ÉÖH ±ÉÉàHÉà{Éà H¾«ÉÖÅ Hà +É~ÉiÉÒ ~ÉÖ»lÉHÉà UÉ~É´ÉÉ{ÉÒ Uà. ©ÉÉùÉ
±ÉÉàHÉà+à H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉlÉ ±ÉÉLÉ{ÉÒ ©É¶ÉÒ{É Uà, +É~ÉiÉ{Éà U ±ÉÉLÉ©ÉÉÅ ©É³Ò
W¶Éà. +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùÉ »ÉàJà÷ùÒ+à H¾¬ÖÅ Hà £±ÉÉiÉÒ WN«ÉÉ+à +É÷±ÉÉ©ÉÉÅ
©É³Ò ù¾à Uà, ~ÉUÒ +É~ÉiÉÉ ¥ÉÅqÉ{ÉÉà ¶ÉÖÅ £É«ÉqÉà ! lÉÉà ~ÉUÒ lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉÉlÉ oÉ>
lÉÉà »ÉÉeÉ ~ÉÉÅSÉ ±ÉÉLÉ©ÉÉÅ +É~ÉÒ qà¶Éà. ©É{Éà ¶ÉÅHÉ oÉ> Hà +É÷±ÉÉ {ÉÒSÉà Hà©É
+É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. ©Éàá ¥ÉÒY WN«ÉÉ+àoÉÒ XiÉHÉùÒ ±ÉÒyÉÒ lÉÉà ~ÉÉÅSÉ ±ÉÉLÉ©ÉÉÅ
©É³à Uà l«ÉÉùà lÉàiÉà ~ÉiÉ H¾¬ÖÅ Hà cÒH Uà, ~ÉÉÅSÉ©ÉÉÅ +É~ÉÒ¶É. ©Éàá lÉÉà«Éà {É
±ÉÒyÉÒ +ÉLÉùà mÉiÉ ±ÉÉLÉ »ÉÖyÉÒ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùÉà +àH {ÉÉ©ÉÒ
136

+É´«ÉÉà, lÉà ¡Éà»É©ÉÉÅ HÉ©É HùlÉÉà ¾lÉÉà, lÉà{ÉÉoÉÒ XiÉHÉùÒ ±ÉÒyÉÒ. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ
Hà l«ÉÉÅoÉÒ {ÉÉ ±Éà´ÉÉ«É. lÉà lÉÉà +ÉWHÉ±É H¥ÉÉeÒ{ÉÉ §ÉÉ´Éà ´ÉàSÉÉ«É Uà,
+ÉWHÉ±É lÉÉà H©~É«ÉÖ÷ùÉ>]e ¾±ÉHÒ ©É¶ÉÒ{ÉÉà +É´ÉÒ Uà. lÉà{Éà ¥Éà ©ÉÉiÉ»É
SɱÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà. .. lÉà mÉiÉ ±ÉÉLÉ´ÉɳÉà £ùÒ +É´«ÉÉà, H¾¬ÖÅ Hà +É~Éà mÉiÉ
±ÉÉLÉ©ÉÉÅ {ÉÉ ±ÉÒyÉÒ. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà lÉ©Éà lÉÉà »ÉÉlÉ©ÉÉÅ +É~ÉÒ ù¾¬É ¾lÉÉÅ. lÉà
~ÉUÒoÉÒ {É +É´«ÉÉà. +ÉWHÉ±É cNÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ´ÉyÉÉùà Uà, +à÷±Éà »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ.
§ÉÊGlÉ KÉàmÉà lÉÉà ~ÉÚU¶ÉÉà W {ɾÒÅ. ©É¾Él©ÉÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ H±«ÉÉiÉ{ÉÒ LÉ¥Éù
{ÉoÉÒ.
¾ÖÅ Êq±¾Ò £ù´ÉÉ NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. 30-40 ´Éù»É ~ɾà±ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà.
Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÖÅ Hà +àH ùàeÒ«ÉÉà ±É> ±ÉAÅ. SÉÉÅq{ÉÒ SÉÉàHà +àH ©ÉÉiÉ»Éà »ÉÉlÉ»ÉÉà
°~ÉÒ«ÉÉ{ÉÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà. ©Éàá H¾«ÉÖÅ Hà ´ÉyÉÉùà Uà lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà 650 +É~ÉÉà. ©ÉàÅ
H¾¬ÖÅ Hà ´ÉyÉÉùà ±ÉÉNÉà Uà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉÉàiÉÒ{ÉÉà »É©É«É Uà, 500 +É~ÉÉà. ©Éàá
H¾¬ÖÅ Hà lÉÖÅ SÉÉù ´ÉÉNÉà ¥ÉÉàiÉÒ Hùà Uà. lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ +l«ÉÉùà +É´«ÉÉà UÖÅ.
+©ÉÉùÒ ¶ÉÒ¢÷Éà ¾Éà«É Uà.... lÉÉà ©Éàá H¾«ÉÖÅ Hà §ÉÉ´É +ÉàUÉà Hù. lÉàiÉà H¾«ÉÅÖ Hà
lÉ©ÉÉà lÉÉà H¾Éà Hà÷±ÉÉ +É~ɶÉÉà ! ©É{Éà ¶ÉÅHÉ oÉ>. +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ lÉàiÉà H¾«ÉÅÖ Hà cÒH
Uà. HÉhÉà 400 °~ÉÒ«ÉÉ. ©Éàá H¶ÉÖÅW {ÉÉ H¾«ÉÖÅ, lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà 250 +É~ÉÒ qÉà,
~ÉUÒ lÉÉà 200 +{Éà 100 »ÉÖyÉÒ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà SÉÉàI»É +É©ÉÉÅ
NÉe¥Ée Uà, H¾«ÉÖÅ Hà ÊHÅ©ÉlÉ +ÉàUÒ HùÉà. lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà +ÉàUÒ HùÉà, +ÉàUÒ
HùÉà H¾Éà UÉà ~ÉiÉ ©ÉÉàá+à oÉÒ H¾Éà Hà Hà÷±ÉÉ +É~É´ÉÉ Uà ! ~ɾà±ÉÉ 700 oÉÒ 20
°~ÉÒ«ÉÉ ¥ÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ ¶É©ÉÇ +É´ÉlÉÒ ¾lÉÒ. lÉÉà H¾«ÉÖÅ Hà 20 °~ÉÒ«ÉÉ +É~ÉÒ¶É.
lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà HÉhÉà. ©Éàá H¾«ÉÖÅ Hà ~Éä»ÉÉ ~ÉiÉ ±É> ±ÉÉà, ©ÉÉùà ùàeÒ«ÉÉà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ
Xà>lÉÉà, ©É{Éà LÉɱÉÒ XiÉHÉùÒ +É~ÉÉà Hà ©ÉɩɱÉÉà ¶ÉÖÅ Uà. lÉÉà lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà
+É©ÉÉÅ ¾WÖ+à 7 °~ÉÒ«ÉÉ{ÉÉà £É«ÉqÉà Uà. ©Éàá ~ÉÚU«ÉÖÅ - Hà´ÉÒ ùÒlÉà ? lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà
~ÉÉÅSÉ Ê©É{ÉÒ÷ SÉɱɶÉà, {ÉH±ÉÒ ¥ÉàHÉù »Éà±»É Uà, ¥ÉàHÉù ©É¶ÉÒ{ÉùÒ Uà. ~ÉUÒ
HÉà> ùÒ~ÉàùÒÅNÉ ~ÉiÉ {ɾÒÅ HùÒ ¶ÉHà. ©Éàá H¾«ÉÖÅ Hà ¾ÖÅ ~ÉÉUÉà +É´ÉlÉ. lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà
¾ÖÅ ©ÉÉ{ÉlÉ W {ɾÒÅ Hà ©Éàá +É~«ÉÉà Uà. ©Éàá Xà«ÉÖÅ lÉÉà lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ NÉÖÅeÉ A§ÉÉ ¾lÉÉ.
¥ÉÒY ~ÉiÉ PÉiÉÒ SÉÒXà ¾lÉÒ. lÉÉà §ÉÉ>+Éà ! §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É SÉÒXà
+É´ÉÒ NÉ> Uà.
©É¾Él©ÉÉ+Éà{ÉÒ ©ÉÒcÒ-©ÉÒcÒ ´ÉÉlÉÉà ©ÉÉÅ {É +É´É´ÉÖÅ. lÉà+Éà{ÉÉ
{ÉÉSÉ{Éà {É Xà¶ÉÉà, lÉà+Éà Wà H¾Ò ù¾¬É Uà lÉà{ÉÉoÉÒ »ÉÅlÉÖº÷ {É oɶÉÉà. lÉà{Éà
~ɾà±ÉÉ Xà´ÉÉà Hà lÉà LÉÖq G«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉà±ÉÉ Uà, ¶ÉÖÅ lÉà+Éà ~ÉÉàlÉà °¾É{ÉÒ
qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ Uà Hà {ɾÒÅ !
137

+©ÉÉà «ÉÉàNÉ Ê´ÉNÉàùà {Éà {ÉHÉùlÉÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ +ÉNɳ ~ÉiÉ oÉÉàeÒ
+´É»oÉÉ+Éà Uà. - +àH ©ÉÉiÉ»É ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà, yÉÚ{É{ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ{Éà
H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. lÉàiÉà AqɾùiÉ +É~«ÉÉ, H¾«ÉÖÅ Hà +É~É H¾Ò ù¾¬É UÉà Hà
yÉÚ{ÉÉà {ÉɶɴÉÉ{É Uà. lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É ¾lÉÉà Hà yÉÚ{ÉÉà W ~ÉùÉHɺcÉ Uà. {ÉÉ ! lÉà
+àH ~ÉeÉ´É Uà, ©ÉÖHÉ©É {ÉoÉÒ. +´É»oÉÉ +à´ÉÒ Uà Hà ©É{É{Éà HÉ©É, JÉàyÉ {ÉoÉÒ
oÉlÉÉà, ~ÉiÉ lÉà ±ÉKÉ {ÉoÉÒ. +É~É{Éà +à´ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉùÒ ±ÉÒyÉÖÅ Hà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{ÉÉ
SÉÉù qÉà¾É{Éà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{Éà XiÉÒ ±ÉÒyÉÉ ! HÉùiÉ Hà H¥ÉÒù HÉ NÉÉ«ÉÉ NÉÉ«ÉàNÉÉ * lÉÒ{É ±ÉÉàH ©Éàá ©ÉÉù LÉÉ«ÉàNÉÉ **
H¥ÉÒù HÉ NÉÉ«ÉÉ ¥ÉÖ]àNÉÉ * +{lÉùNÉlÉ HÉà »ÉÚ]àNÉÉ **
lÉÉà +ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà»ÉlÉà ¶É¥q »ÉÉà A{É©ÉÚÊ{É ©ÉÖqÄÉ, »ÉÉà> +ÉHÉ¶É »É{Éà¾Ò *
lÉÉ ©Éàá Ê]±ÉÊ©É±É W¬ÉàlÉ ÊqLÉÉ´Éà, X{ÉÉ W{ÉH Ê´Éqà¾Ò **
¶ÉÖHqà´É ùÉX W{ÉH {Éà NÉÖ° yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ ~Ée¬É ¾lÉÉ, HÉùiÉ Hà
A{É©ÉÖÊ{É ©ÉÖqÄÉ{ÉÉ Ê´É¶ÉàºÉ[É ùÉX W{ÉH ¾lÉÉ.
ùùÅHÉù LÉàSÉùÒ ©ÉÖqÄÉ, q»É´ÉÉÅ wÉù ÊcHÉ{ÉÉ *
¦É©¾É ʴɺiÉÖ ©É¾à·´Éù qà´ÉÉ, ùùÅHÉù HÉà X{ÉÉ **
~ÉUÒ +É ¥ÉyÉÉoÉÒ A~Éù ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ ©ÉÖqÄÉ Uà. lÉà©ÉÉÅ q»É©ÉÉ wÉù{Éà
LÉÉà±É´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É Uà. +É©É ~ÉÉùÅNÉlÉ Uà mÉiÉ qà´ÉÉà, ±ÉÉàHÉà +ɱÉÉàSÉ{ÉÉ Hùà Uà,
+©Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà ÊSÉÅlÉ{É HùÉà. ©ÉÉ{É´É lÉ{É©ÉÉÅ Êq´«É ù¾»«ÉÉà §Éùà±ÉÉ Uà.
Ê¶É´É NÉÉàùLÉ »ÉÉà ~ÉSÉ-~ÉSÉ ¾Éùà, >»É HÉ«ÉÉ HÉ §Éàq {ÉÉ ~ÉÉ«Éà **
+É©ÉÉÅ »ÉֺɩÉ{ÉÉ {ÉÉeÒ{Éà LÉÉà±ÉÒ{Éà ©É¾É¶ÉÚ{«É »ÉÖyÉÒ X«É Uà,
©É¾É¶ÉÚ{«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. q»É©ÉÉà wÉù LÉڱɴÉÉoÉÒ G«ÉÉÅ«É
~ÉiÉ Ê´ÉSÉùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ +É´ÉÒ X«É Uà. ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà
HàÊ»ÉyÉ »ÉÉyÉ ÊmÉqà´ÉÉÊq ±Éà, ~ÉÉÆSÉ ¶É¥q ©Éàá +÷Hà *
©ÉÖqÄÉ »ÉÉyÉ ù¾à PÉ÷ §ÉÒlÉù Ê£ù +ÉàÆyÉà ©ÉÖƾ ±É÷Hà **
lÉÉà ¥ÉyÉÉ +¾ÒÅ »ÉÖyÉÒ W ~ɾÉàáS«ÉÉ. CÅyÉÉ ©ÉÉàá +à ±É÷H´ÉÉ{ÉÉà
©ÉlÉ±É¥É Uà, £ùÒoÉÒ ©ÉÉÅ {ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ. +à÷±Éà £ùÒ W{©É ±Éà´ÉÉ{ÉÉà.
~ÉÖ{ÉÇW{©É Ê´Éy«ÉlÉà * £ùÒ W{©É oɶÉà. ©ÉÉ«ÉÉ £ùÒ {ÉÒSÉà ~ÉeHÒ ¶ÉHà Uà.
+{lÉù{ÉÖÅ ¨É©ÉiÉ ©ÉÒ{É, ~É~ÉÒ±É +{Éà ʴɾÅNÉ©É oÉÒ oÉÉ«É Uà. «ÉÉàNÉÒ ©ÉÒ{É,
~É~ÉÒ±ÉoÉÒ X«É Uà, ~ÉiÉ Ê´É¾ÅNÉ©ÉoÉÒ {ɾÒÅ.
138

>»ÉHà +ÉNÉà §Éàq ¾©ÉÉùÉ * X{ÉàNÉÉ HÉà> X{É{É ¾ÉùÉ *
H¾äå H¥ÉÒù X{ÉàNÉÉ ´ÉÉà¾Ò * X~Éù HÞ~ÉÉ »ÉqÃNÉÖ° HÒ ¾Éà> **
»Él«É §ÉÊGlÉ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ SÉÉùà lÉù£ £ùÒ ù¾Ò Uà. lÉà©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉ
{ÉÉ©É{ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ©É¾l´É Uà. lÉà©ÉÉÅ +NÉÒ«ÉÉù©ÉÉÅ wÉùoÉÒ Ê{ÉH³Ò{Éà +É~ÉiÉÒ
+Él©ÉÉ lÉà{ÉÉ ©ÉÚ³ »oÉÉ{Éà ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà. l«ÉÉÅ NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ H¬Éùà«É ~ÉÉUÉ
+É qÖ:LÉ §Éùà±ÉÉ »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´É´ÉÖÅ ~ÉelÉÖÅ.
»ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ Y´É G«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ W> ¶ÉH¶Éà, »ÉÉʾ¥É
+àH +{«É »oÉÉ{É A~Éù ~ÉÖ{É:£ùÒ »É©ÉX´ÉÒ ù¾¬É Uà. »ÉNÉÖiÉ-§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ
ÊmÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà¾ù ¾ù {ÉÉ©É »ÉqÉÊ¶É´É HàùÉ * lÉÉ»ÉÉàá qÚù {É ¾ÉàlÉ §É´É £àùÉ **
¥É¾ÖlÉ ¡ÉÒlÉ »ÉÉàá Ê¶É´É HÉà y«ÉÉ´Éà * ÊùÊyyÉ Ê»ÉÊyyÉ ¥É¾ÖlÉ »ÉÖLÉ ~ÉÉ´Éà
©É{É ÊW»ÉHà Ê{ɶSÉ«É Hù yÉù¾ÒÅ * ÊNÉÊù Hä±ÉÉ»É ©Éäå ¥ÉÉ»ÉÉ Hù¾ÒÅ **
Ê£ù Hà HÉ±É ]~É÷à ¥ÉÉ¾Ò * eÉù qà«É §É´É»ÉÉNÉù ©ÉɾÒÅ **
+à÷±Éà HÉà> ±ÉÉ§É {ÉoÉÒ. ÊùÊyyÉ+Éà, Ê»ÉÊyyÉ+Éà lÉÉà ©É³Ò W¶Éà,
»ÉÖLÉ ~ÉiÉ ©É³Ò W¶Éà, ~ÉiÉ §É´É»ÉÉNÉù oÉÒ »ÉqÉ«É{Éà ©ÉÉ÷à UÚ÷Ò {ɾÒÅ ¶ÉHÉ«É.
Hä±ÉÉ¶É ~É´ÉÇlÉ A~Éù ~ÉiÉ ´ÉÉ»É ~ÉÉ©ÉÒ ±Éà, ~ÉiÉ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ ~ÉÖ{É:£ùÒ
§É´É»ÉÉNÉù ©ÉÉÅ £àáHÒ qà¶Éà, l«ÉÉùà H¾¬ÖÅ HàÊ¶É´É »ÉÉyÉ{É HÒ «É¾ NÉÊlÉ, Ê¶É´É ¾ä §É´É Hà °~É *
Ê¥É{É »É©É]à «É¾ WNÉlÉ »É¥É, ~Éùà ©É¾É ¨É©É HÚ~É **
¶ÉÖÅ ©É{ÉÖº«É W{©É +É÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ©É²«ÉÉà Uà ? {ÉÉ ! ©É{ÉÖº«É lÉ{É lÉÉà
»ÉqÉ«É{ÉÒ ©ÉÉ÷à +¾ÒÅoÉÒ UÚ÷Ò{Éà +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ W´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©É²«ÉÖÅ Uà. ~ÉiÉ
©É{ÉÖº«É lÉà{Éà »É©ÉWlÉÉà {ÉoÉÒ. +ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà¾Êù ¾Êù {ÉÉ©É Ê´ÉºiÉÖ HÉà §ÉÉLÉÉ * ¶ÉÖ§É +° +¶ÉÖ§É H©ÉÇ ¾ä ùÉLÉÉ
>{É©Éà Hùà H±ÉÉà±É »ÉqÉ> * Hùà §ÉÉàNÉ Y´É{É §Éù©ÉÉ> **
¥É¾ÖlÉ ¡ÉÒlÉ »ÉÉàá ʴɺiÉÖ HÉà y«ÉÉ´Éà * »ÉÉà Y´É ʴɺiÉÖ ~ÉÖùÒ HÉà X´Éà*
ʴɺiÉÖ ~ÉÖùÒ ©Éàá Ê{ɧÉÇ«É {ÉÉ¾Ó * Ê£ù Hà eÉù qà«É §ÉÚ©ÉÉ¾Ò **
+à÷±Éà »ÉÖùKÉÉ lÉÉà ʴɺiÉÖ~ÉÖùÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. §É«É Uà. »ÉÉʾ¥É{ÉÉ,
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÉÅ +©Éù-±ÉÉàH{ÉÉ Ê´É{ÉÉ »ÉÖùKÉÉ G«ÉÉÅ«É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ.
+ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ¾Êù ¾Êù ¦É©¾É HÉà ¾ä {ÉÉCÆ * ùWNÉÖiÉ ´«ÉÉ~ÉH ¾ä »É¥É cÉCÆ **
¦ÉÉ©¾iÉ HÉà ~ÉÚWà »ÉÅ»ÉÉùÉ * Y´É{É ¾Éà §É´É lÉà {«ÉÉùÉ **
139

~Éh ~Éh Ê´ÉvÉ WNÉ §É©ÉÉÇ´Éà * §ÉÊGlÉ ~ÉqÉùoÉ Hä»Éà ~ÉÉ´Éà **
~ÉÉàoÉÒ ~ÉÉc ~Éhä Êq{É ùÉlÉÒ * «Éà Hà´É±É ¨É©É Hà Al~ÉÉlÉÒ **
+É~É ¨É©É lÉà Ê{ɧÉÇ«É {ÉɾÒÅ * ¥É¾à XlÉ ¾äå ¨É©É Hà ©ÉɾÒÅ **
+Éäù{É HÉà ʶÉKÉÉ »É¥É qà¾Ò * lÉÉlÉà ʩɱÉä {É ~Éù©É »É{Éà¾Ò **
~ÉÉ~É ~ÉÖi«É HÉ ±ÉàLÉÉ Hù¾ÒÅ * Ê¥É{ÉÉ §ÉÊGlÉ SÉÉäùÉ»ÉÊ»É ~Éù¾ÒÅ **
¦ÉÉ©¾iÉ HÒ ¾ä «É¾ HùlÉÚlÉÒ * ¦ÉÉ©¾iÉ ~ÉÚWà ¾Éà«É {É ©ÉÖÊGlÉ **
+ùà, ©ÉÖÊGlÉ +É©ÉÉÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. +NÉù »ÉNÉÖiÉ-§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ©ÉÖÊHlÉ Uà
W {ɾÒÅ. lÉÉà ~ÉUÒ W°W +É~ÉiÉà lÉà{ÉÉoÉÒ A~Éù Cc´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. lÉà{ÉÉoÉÒ A~Éù
Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ Uà, ~ÉiÉ +É~ÉiÉà Ê{ÉNÉÖÇiÉ-§ÉÊGlÉoÉÒ ~ÉiÉ A~Éù
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ, »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ §ÉÊGlÉ {ÉÒ lÉù£ W´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. Ê{ÉNÉÖÇiÉö§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ lÉÉà
«ÉÉàNÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É Uà. ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É lÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà»ÉÖ{É yÉ©ÉÇqÉ»É §ÉÊGlÉ CÆSÉÉ * >{É »ÉÒhÒ HÉà> {ÉÉʾŠ~ɾÖÆSÉÉ **
«ÉÉàNÉÒ «ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hù> * §É´É »ÉÉNÉù »Éà {ÉÉʾŠlÉù> **
+à÷±Éà Hà Ê{ÉNÉÖÇiÉ-§ÉÊGlÉoÉÒ ~ÉiÉ H±«ÉÉiÉ {ÉoÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ. lÉà{ÉÒ
~ɾÉàáSÉ ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É Uà HàX«É Ê{ÉùÅW{É ©ÉÉʾŠ»É©ÉÉ> * +ÉNÉà NÉ©«É{ÉHÉ¾Ö ~ÉÉ> **
+À»Éà lÉÒ{É ±ÉÉàH »É¥É +÷Hà * LÉùà »É«ÉÉ{Éà lÉà »É¥É §É÷Hà **
F漃 ©ÉÖÊ{É NÉiÉ NÉÅyÉ´ÉÇ +° qà´ÉÉ * »É¥É Ê©É±É HùàÅ Ê{ÉùÅW{É »Éà´ÉÉ
»ÉÉyÉH Ê»Éyq »ÉÉyÉÖ Xà §É«ÉàC * >{ÉHà +ÉNÉà HÉà> {É NÉ«ÉàC **
Ê»ÉyyÉ, »ÉÉyÉH, FʺÉ, ©ÉÖÊ{É Ê´ÉNÉàùà Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ »É©É«É-»É©É«É
A~Éù +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ oÉ«ÉÉ. lÉà ¥ÉyÉÉÅ Ê{ÉùÅW{É »ÉÖyÉÒ W NÉ«ÉÉ. lÉà{ÉÒ +ÉNɳ
HÉà> {É W> ¶ÉH¬É. ¥ÉyÉÉ+à Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ; »ÉÉSÉÒ §ÉÊGlÉ {ÉÒ
HÉà>{Éà »É©ÉW {É ~ÉeÒ.
H¾äå H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà ©É©É ¥ÉÉ{ÉÒ * »ÉÉù §ÉÊGlÉ ©Éäå H¾Éäå ¥ÉLÉÉ{ÉÒ **
+ÉNÉà §ÉÊGlÉ §É«Éà ¥É¾Ö §ÉÉ> * HùÒ §ÉÊGlÉ ~Éù «ÉÖÊHlÉ {É ~ÉÉ> **
+ÉÊq §ÉÊGlÉ Ê¶É´É «ÉÉàNÉ HàùÒ * ùÉLÉÒ NÉÖ~lÉ {É WNÉ ©Éàá £àùÒ **
lÉÉ»É{É ©ÉàùÒ §ÉÊGlÉ {«ÉÉùÒ * XHÉà G«ÉÉ X{Éà »ÉÅ»ÉÉùÒ **
lÉÉHÉà «ÉÉàNÉà·´Éù {ÉʾŠ~ÉÉ´Éà * +Éäù Y´É HÉà HÉä{É SɱÉÉ´Éà **
H¾¬ÖÅ Hà §ÉÊGlÉ{ÉÉà »ÉÉù ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ. +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ PÉiÉÉ §ÉGlÉÉà +É
»ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ oÉ«ÉÉ ; §ÉÊGlÉ lÉÉà HùÒ, ~ÉiÉ «ÉÖÊGlÉ {É +É´ÉeÒ. qùàH SÉÒW{ÉÒ
+àH «ÉÖÊGlÉ ¾Éà«É Uà. ©É¾É«ÉÉàNÉà·´Éù ʶɴÉY +ÉÊq §ÉÊGlÉ XiÉà Uà, Wà©ÉÉÅ
140

ùùÅHÉù {ÉÉ©É{ÉÉà X~É ¾Éà«É Uà. +É ùùÅHÉù oÉÒ W WNÉlÉ{ÉÒ Al~ÉÊlÉ Uà. ~ÉiÉ
+É §ÉÊGlÉ{Éà NÉÖ~lÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. +É{Éà Hà´É³ ʶɴÉY W XiÉlÉÉ
¾lÉÉÅ. ¥ÉÒX HÉà> W XiÉlÉÉ {É ¾lÉÉÅ. ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ §ÉÊGlÉ lÉà{ÉÉ ~Éùà Uà. Wà
§ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¾ÖÅ H°Å UÖÅ, lÉà{Éà lÉÉà «ÉÉàNÉà·´Éù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ XiÉlÉÉ, ~ÉUÒ
+É©É -»ÉÉ©ÉÉ{«É »ÉÅ»ÉÉùÒ {ÉÒ lÉÉà ¶ÉÅÖ ´ÉÉlÉ ¶ÉÅÖ NÉiÉlÉùÒ ©ÉÉÅ +É´Éà.
»É{ÉH »É{É{q{É »É{ÉlHÖ©ÉÉùÉ * »É{ÉHÉÊqH »Éà SÉÉùÉàá +´ÉlÉÉùÉ **
y«ÉÉ{É WÖ Hùà Ê{ÉùÅW{É ©ÉÉÅ¾Ò * Ê{ÉùÅW{É »ÉÉàá {«ÉÉùÉ HÉàA {ÉɾÒÅ **
§ÉGlÉ +{ÉàH §É«Éà WNÉ ©ÉÉžÒÅ * Ê{ɧÉÇ«É PÉù HÉà ~ÉÉ´ÉlÉ {ÉɾÒÅ *
§ÉÊGlÉ Hùä lÉ¥É §ÉGlÉ H¾É´Éà * §ÉNÉlÉà ùʾlÉ {É HÉà> ~ÉÉ´Éà **
§ÉNÉ §ÉÖNÉlÉà Ê£ù Ê£ù §ÉNÉ +É´Éà * §ÉNÉlÉà ¥ÉSÉ {É HÉà> ~ÉÉ´Éà**
SÉÉäq¾ ±ÉÉàH ¥É»Éä §ÉNÉ ©ÉɾÒÅ * §ÉNÉ lÉà {«ÉÉùÉ HÉà> {ÉɾÒÅ **
©ÉàùÒ §ÉÊGlÉ «ÉÖÊGlÉ X{ÉÉ * lÉÉHÉ +É´ÉÉNÉ©É{É {ɶÉÉ{ÉÉ **
»É{ÉH, »É{É{q{É, »É{ÉlHÖ©ÉÉùÉ, »É{ÉHÉÊqH Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ Ê{ÉùÅW{É{ÉÖÅ
y«ÉÉ{É HùÒ lÉà{ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉà Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ ~Éùà HÉà> {ɾÒÅ. »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +{ÉàH
XlÉ{ÉÉ §ÉGlÉÉà oÉ«ÉÉ Uà, ~ÉiÉ lÉà +©Éù-±ÉÉàH, Wà Ê{ɧÉÇ«É »oÉÉ{É Uàà, lÉà{Éà
HÉà> {ÉoÉÒ ~ÉÉ©«ÉÖÅ. ¥ÉyÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉà©ÉÉÅ £»ÉÉ«Éà±ÉÉ Uà; ʴɺɫÉÉà §ÉÉàNÉ´ÉÒ{Éà ~ÉÉUÉ
ʴɺɫÉÉà©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà »É©ÉÉ«É Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ HÉà> {ÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉG«ÉÉ. Wà ©ÉÉùÒ
§ÉÊGlÉ ~ÉÉ©ÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ «ÉÖÊGlÉ XiÉà Uà, lÉà{ÉÖÅ +É´ÉÉNÉ©É{É ©É÷Ò X«É Uà; £ùÒ
lÉà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ NɧÉÇ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉ.
Xà lÉÖ©É ~ÉÚUÉà §ÉÊGlÉ ¡ÉHÉùÉ * lÉÉHÉ §Éàq »ÉÖ{ÉÉà +¥É {«ÉÉùÉ **
§ÉÊGlÉ ¾Éà«É {É {ÉÉSÉà NÉÉ«Éà * §ÉÊGlÉ ¾Éà«É {É PÉÅ÷ ¥ÉX«Éà **
§ÉÊGlÉ ¾Éà«É {É ©ÉÚùlÉ ~ÉÚX * ~Éɾ{É »Éà´Éà H¬É lÉÉàʾ »ÉÚ]É **
Ê´É©É±É Ê´É©É±É NÉÉ´Éàá +° ùÉà´Éàá * KÉiÉ +àH ~Éù©É W{©É HÉà LÉÉà´Éàá*
+À»Éà »ÉÉʾ¥É ©ÉÉ{ÉlÉ {ÉɾÒÅ * «Éà »É¥É HÉ±É °~É Hà UÉžÒÅ **
©É{É ¾Ò NÉÉ´Éà ©É{É¾Ò ùÉà´Éà * ©É{É ¾Ò XNÉà ©É{É ¾Ò »ÉÉà´Éà **
W¥É ±ÉNÉ §ÉÒlÉù ±ÉN{É {É ±ÉÉNÉà * lÉ¥É ±ÉNÉ »ÉÖùÊlÉ H¥É¾ÖÆ {É XNÉà
»Él«É{ÉÉ©É HÒ LÉ¥Éù {É ~ÉÉ> * HÉ Hù §ÉÊGlÉ HùÉä ùà §ÉÉ> **
cÉäù ÊcHÉ{ÉÉ X{ÉlÉ {ÉɾÒÅ * ]Úcà ©ÉN{É ù¾äå ©É{É ©ÉÉžÒÅ **
H¾{É »ÉÖ{É{É HÉà §ÉGlÉ H¾É´Éàá * §ÉÊGlÉ §Éàq ÊHlɾÚÆ {ɾÒÅ ~ÉÉ´Éàá **
+~É{Éà »ÉÉʾ¥É HÉà {É X{ÉÉ ** Ê¥É{É qàLÉà HÉ ÊH«ÉÉ ¥ÉLÉÉ{ÉÉ **
+à»Éà §ÉÚ±É ~Éùà »ÉÅ»ÉÉùÉ * Hä»Éà AlÉùà §É´É W±É ~ÉÉùÉ **
141

¾à yÉ©ÉÇqÉ»É, Xà lÉ©Éà »ÉÉSÉÒ §ÉÊGlÉ ~ÉÚUÒ ù¾¬É ¾Éà«É lÉÉà »É©ÉY ±ÉÉà
Hà {ÉÉSÉ´ÉÖÅ, NÉÉ´ÉÖÅ. PÉÅ÷ ´ÉNÉÉe´ÉÉ, ©ÉÚÊlÉÇ ~ÉÚX Ê´ÉNÉàùà +É ¥ÉyÉÖÅ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
+É´ÉlÉÖÅ. ~ÉUÒ ùÉà´ÉÖÅ. NÉÉ´ÉÖÅ Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ. +É ¥ÉyÉÒ SÉÒXàoÉÒ
»ÉÉʾ¥É LÉÖ¶É {ÉoÉÒ oÉlÉÉ. +É lÉÉà ¥ÉyÉÒ Hɳ{ÉÒ X³ Uà, HÉùiÉ ©É{É W
ùÉà´Éà Uà, ©É{É W NÉÉ«É Uà, ©É{É W XNÉà Uà, ©É{É W DPÉà Uà. +à÷±Éà Hà V«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ §ÉÒlÉù©ÉÉÅ ±ÉNÉ{É {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÒ, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¥É¾Éù{ÉÒ SÉÒXàoÉÒ
»ÉÖùÊlÉ SÉàlÉ{É {ÉoÉÒ oÉ< ¶ÉHlÉÒ. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »Él«É{ÉÉ©É {ÉoÉÒ ©É³Ò WlÉÖÅ, l«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ H> §ÉÊGlÉ oÉ< ; »ÉÉSÉÉ »ÉÉʾ¥É{ÉÉÅ PÉù{ÉÉÅ càHÉiÉÉ{ÉÒ lÉÉà LÉ¥Éù
{ÉoÉÒ, ~ÉUÒ ]ÚcÉ ©É{É©ÉÉÅ LÉÖ¶É oÉ´ÉÉoÉÒ ¶ÉÖÅ oɶÉà. +É©É lÉÉà H¾à´ÉÉ
»ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÉ lÉÉà PÉiÉÉ+à §ÉNÉlÉÉà Uà. +{Éà ¥É{ÉÒ X«É Uà, ~ÉiÉ »ÉÉSÉÒ
§ÉÊGlÉ{ÉÉ §Éàq{ÉÒ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ. ´ÉNÉù Xà«Éà W lÉà{ÉÉ ´ÉLÉÉiÉ HùlÉÉ
ù¾à´ÉÉoÉÒ H¶ÉÖ W {ɾÒÅ oÉÉ«É. +ÉLÉÉà »ÉÅ»ÉÉù +É ùÒlÉà ¥É¾Éù{ÉÒ SÉÒXà©ÉÉÅ W
A±É]É«Éà±É Uà, ~ÉUÒ »ÉÅ»ÉÉù »ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ> ¶ÉHÉ«É !
yÉ©ÉÇqÉ»É lÉÖ©É ¾Éà ¥ÉÖÊyyÉ´ÉÅlÉÉ * §ÉÊGlÉ HùÉà ~ÉÉ´ÉÉà »ÉlÉ»ÉÅNÉÉ **
+àH ~ÉÖ°ºÉ ¾ä +NÉ©É +~ÉÉùÉ * lÉÉHÉà {ɾÒÅ X{Éà »ÉÅ»ÉÉùÉ **
lÉÉHÒ §ÉÊGlÉ »Éà AlÉùà ~ÉÉùÉ * Ê£ù Hà {ÉʾŠ±Éà WNÉ +´ÉlÉÉùÉ **
§ÉÊGlÉ ¾Ò §ÉÊGlÉ §Éàq ¥É¾Ö §ÉÉùÒ * «É¾Ò §ÉÊGlÉ WNÉlÉ »Éà {«ÉÉùÒ*
¾à yÉ©ÉÇqÉ»É ! lÉ©Éà ¥ÉÖÊyyÉ©ÉÉ{É UÉà, +à÷±Éà »ÉÅlÉÉà{ÉÉ »ÉÅNÉ©ÉÉÅ W>{Éà
lÉ©ÉÉà »Él«É §ÉÊGlÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÉà. +àH ~ÉÖ°ºÉ +NÉ©É Uà; lÉà{Éà »ÉÅ»ÉÉù {ÉoÉÒ
XiÉlÉÉà. lÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉoÉÒ W Y´É »ÉÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù oÉ>{Éà £ùÒ ~ÉÉUÉà
{ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉà. +É »ÉÉSÉÒ §ÉÊGlÉ{ÉÉà NÉÖ~lÉ §Éàq Uà, Wà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ ¥ÉyÉÒ
§ÉÊGlÉ+ÉàoÉÒ {«ÉÉùÒ Uà. yÉ©ÉÇqÉ»ÉY +à ~ÉÚU«ÉÖÅyÉ©ÉÇqÉ»É H¾ä »ÉÖ{ÉÉà NÉÖ»ÉÉÅ< * ~ÉÚùiÉ ~ÉÖ°ºÉ ¥É»Éä ÊHʾ cÉ> **
Hàʾ Ê´ÉÊyÉ »ÉÉàá »Éà´ÉÉ HÒWà * Hä»Éà SÉùiÉ H©É±É ÊSÉnÉ qÒWà **
~ÉÚU«ÉÖÅ Hà lÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ H¬ÉÅ ù¾à Uà; Hà´ÉÒ ùÒlÉà lÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÒ *
»ÉÉʾ¥Éà H¾«ÉÅÖ.~Éʾ±Éà ¡Éà©É +ÅNÉ ©Éäå +É´Éà * »ÉÉyÉÖ qàLÉ »É©©ÉÖLÉ ¾Éà«É yÉÉ´Éà **
SÉùiÉ yÉÉà«É SÉùiÉÉ©ÉÞlÉ ±Éà´Éà * ¡ÉÒÊlÉ »ÉʾlÉ »ÉÉyÉÖ HÉà »Éà´Éà **
Xà> »ÉÉyÉÖ ¡Éà©É NÉÊlÉ X{Éà * lÉÉ »ÉÉyÉÖ HÒ »Éà´ÉÉ cÉ{Éà **
~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ HÒ §ÉÊGlÉ qhÉ´Éà * »ÉÖùlÉä {ÉÞ~É Hù lÉ¾Æ ~ɾÖÆSÉÉ´Éà **
142

lÉÉ»ÉÉàá §ÉÊGlÉ HùÉà ÊSÉnɱÉÉ> * UÉeÉà qÖNÉÇÊlÉ +Éä SÉlÉÖùÉ> **
lÉ¥É ¾Ò ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ HÉà ~ÉÉ«Éà * §É´É lÉùHà WNÉ ¥É¾ÖÊù {É +É´Éà **
H¾«ÉÖÅ Hà ~ɾà±ÉÉ +ÅlÉù©ÉÉÅ »ÉÉyÉÖ ¡ÉÊlÉ ¡Éà©É Al~É{{É Hùà, lÉà{ÉÉ SÉùiÉ
yÉÉà> {Éà SÉùiÉÉ©ÉÞlÉ ±Éà, lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hùà. Xà »ÉÉyÉÖ »ÉÉSÉÉ ¡Éà©É{ÉÒ ´ÉÉlÉ
XiÉlÉÉ ¾Éà«É, lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÉà. lÉà+Éà W ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ
±ÉNÉÉeÒ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÉeÒ ¶ÉHà Uà. lÉà©É{ÉÒ W §ÉÊGlÉ HùÉà, l«ÉÉùà W ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{Éà ~ÉÉ©ÉÒ{Éà »ÉÅ»ÉÉùoÉÒ ~ÉÉù oÉ> ¶ÉH¶ÉÉà. +ÉNɳ yÉ©ÉÇqÉ»ÉY+à
~ÉÚU¬ÖÅ»ÉNÉÖiÉ §ÉÊGlÉ Hùà »ÉÅ»ÉÉùÉ * Ê{ÉNÉÖÇiÉ «ÉÉàNÉà·´Éù +ÉyÉÉùÉ **
>{É qÉà{ÉÉà Hà ~ÉÉù ¥ÉlÉÉ´ÉÉ * lÉÖ©É Hä»ÉÒ Ê´ÉÊyÉ lÉ¾Æ ©É{É ±ÉÉ´ÉÉ **
»Él«É ¥ÉÉlÉ ©ÉÉàʾ H¾Éà NÉÖ»ÉÉ> * Hà ʾ Ê´ÉÊyÉ »ÉÖùÊlÉ ±ÉNÉÉCÆ yÉÉ>*
»ÉlÉÃNÉÖ° »ÉÅ¶É«É qà¾Ö Ê{É´ÉÉùÒ * ©Éäå XcÆ lÉÖ©¾ùÒ ¥ÉʱɾÉùÒ **
»ÉNÉÖiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉ §Éàq ¥ÉlÉÉCÆ * lÉÒ»Éù {«ÉÉù ©ÉÉàʾŠ±ÉLÉÉCÆ **
lÉÖ©É »ÉlÉ »Él«É lÉÖ©¾ÉùÒ ¥ÉÉlÉÉ * ©Éäå «ÉÉSÉH lÉÖ©É »É©ÉùoÉ qÉlÉÉ **
H¾¬ÅÖ, ¾à »ÉÉʾ¥É ! »ÉÉ©ÉÉ{«É »ÉÅ»ÉÉùÒ Y´É »ÉNÉÖiÉ-§ÉÊGlÉ Hùà Uà.
«ÉÉàNÉà·´Éù ~ÉiÉ Ê{ÉNÉÖÇiÉ-§ÉÊGlÉ Hùà Uà, ~ÉiÉ +É~É lÉÉà +É ¥É{{ÉàoÉÒ ~ÉÉù
¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É UÉà; ©É{Éà »É©ÉW©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ Hà l«ÉÉÅ y«ÉÉ{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà
±ÉNÉÉ´ÉÖÅ, Hà´ÉÒ ùÒlÉà §ÉÊGlÉ H°Å. ©É{Éà »ÉNÉÖiÉ +{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÉà §Éàq ¥ÉlÉÉ´ÉÒ{Éà
mÉÒY {«ÉÉùÒ §ÉÊGlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÉà. ¾ÖÅ XiÉÖÅ UÖÅ Hà +É~É »Él«É UÉà lÉ©ÉÉùÒ ¥ÉyÉÒ
´ÉÉlÉÉà »Él«É Uà. ~ÉUÒ »ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ Hà»ÉÖ{É yÉ©ÉÇ{É »É©ÉùoÉ ¾ä {«ÉÉùÉ * lÉÉHÉà {ɾÒÅ X{Éà »ÉÅ»ÉÉùÉ **
«ÉÉàNÉà·´Éù ´É¾ NÉÊlÉ {ÉʾŠ~ÉÉ> * Ê»ÉyyÉ »ÉÉyÉH HÒ HÉä{É SɱÉÉ> **
§ÉÊGlÉ ¾Éà«É WNÉlÉ ©Éàá §ÉÉùÒ * zÉÖ´É ¡É¾±ÉÉq »ÉqÉ +ÊyÉHÉùÒ **
»ÉlÉ«ÉÖNÉ §ÉÊGlÉ HùÒ zÉÖ´É ùÉX* ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ +É«ÉÚ lÉlÉ ¨ÉÉX **
Ê{ÉH»Éà NÉÞ¾ lÉà ¥Éɾù NÉ«ÉàC * {ÉÉùq Hà A~Éqà¶ÉÒ §É«ÉàC **
Ucäå ©ÉÉ»É ¡ÉH÷à ¾Êù +É> * ùÉW Êq«Éà ´ÉäHÖic ~ÉcÉ> **
»ÉÉc ¾Xù ´ÉºÉÇ Êq«ÉÉà ùÉWÚ * HÖ÷Ö©É »ÉʾlÉ ´ÉäHÖic Ê´ÉùÉWÖ **
+àH Êq´É»É W¥É ¡É±É«É +É> * lɾÉÆ lÉà ~ÉÖÊ{É «Éà qྠÊNÉùÉ> **
+à»Éà §ÉGlÉ §É«Éà WnÉ ©ÉɾÒÅ * ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ NÉlÉ ~ÉÉ´ÉlÉ {ÉɾÒÅ **
H¾¬ÖÅ Hà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ Uà {«ÉÉùÉ Uà, lÉà+Éà{Éà HÉà> {ÉoÉÒ XiÉlÉÖÅ.
«ÉÉàNÉà·´Éù ~ÉiÉ lÉà {ÉoÉÒ ~ÉÉ©ÉÒ ¶ÉHlÉÉ, ~ÉUÒ Ê»ÉyyÉ, »ÉÉyÉH Ê´ÉNÉàùà ¶ÉÖÅ
143

NÉiÉmÉÒ ©ÉÉÅ Uà ! »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É PÉiÉÉÅ oÉ«ÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà §Éàq HÉà>+à {É ~ÉÉ©«ÉÉ, lÉàoÉÒ »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ +É´ÉÉNÉ©É{É {ÉÖÅ SÉIù {ÉÉ
UÚ÷¬ÖÅ.
yÉ©ÉÇqÉ»ÉY +à »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅyÉ©ÉÇqÉ»É ¥ÉÖ]à ÊSÉnÉ ±ÉÉ> * »ÉlÉNÉÖ° »ÉÅ¶É«É qà¾Ö Ê©É÷É> **
»ÉNÉÖiÉ §ÉGlÉ ©ÉÖGlÉ {ÉʾŠ¾Éà> * ¾ä ´É¾ +àH ʾ «ÉÉ ¾ä qÉà> **
HÒ »ÉNÉÖiÉ HÉà Ê{ÉNÉÖÇiÉ Hʾ«Éà * ʧÉ{{É Ê§É{{É §Éàq ©ÉÉàʾŠHʾ«Éà **
«É¾ »ÉÅ»ÉÉù H¾ÉÆ »Éà +É«ÉÉ * HÉà ¾ä ¦É©¾ +° HÉà ¾ä ©ÉÉ«ÉÉ **
§ÉÊGlÉ §Éàq H¾Éà ©ÉÉà¾à »´ÉÉ©ÉÒ * lÉÖ©É »É¥É PÉ÷ +ÅlÉ«ÉÉÇ©ÉÒ **
Y´É HÉW +É«Éà WNÉ©ÉÉ¾Ó * +¥É ©ÉÉàHÉà HuÖ »ÉÅ¶É«É {ÉÉ¾Ó **
H¾¬ÖÅ Hà ¶ÉÖÅ »ÉNÉÖiÉ-§ÉÊGlÉ ©ÉÖGlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉà ! lÉà »ÉNÉÖiÉ HÉà>
¥ÉÒX Uà Hà lÉà W ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Uà. HÞ~ÉÉ HùÒ ©É{Éà »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ{ÉÉà §Éàq
+±ÉNÉ-+±ÉNÉ HùÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÉà. +É »ÉÅ»ÉÉù H¬ÉÅoÉÒ +É´«ÉÉà Uà. ¦É©¾ HÉàiÉ
Uà +{Éà ©ÉÉ«ÉÉ ¶ÉÖÅ Uà ! ©É{Éà §ÉÊGlÉ{ÉÉà ¥ÉyÉÉà §Éàq »É©ÉX´ÉÒ{Éà H¾Éà, HÉùiÉ Hà
¾ÖÅ XiÉÖÅ UÖÅ Hà +É~É Y´ÉÉà{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à W +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É´«ÉÉ
UÉà. l«ÉÉùà »ÉÉʾ¥Éà +ÉNɳ H¾¬ÖÅ HàH¾äå H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà yÉ©ÉÇqÉ»É * +¥É Ê{ÉW §Éàq H¾Éà ~ÉùHɶÉÉ **
+ÉÊq {É +ÅlÉ ¾lÉÒ {É ©ÉÉ«ÉÉ * Al~ÉÊlÉ ¡É±É«É ¾LÉÒ {É HÉ«ÉÉ **
+ÉÊq ¦É©¾ {ɾÒÅ +ÉäåHÉùÉ * {ɾÒÅ Ê{ÉùÅW{É {ÉʾŠ+´ÉlÉÉùÉ **
q¶É +´ÉlÉÉùÉ {É SÉÉä´ÉÒ»É °~ÉÉ * lÉ¥É {ÉʾŠ¾ÉàlÉÉ W¬ÉàÊlÉ »´É°~ÉÉ
{ÉʾŠlÉ¥É ¶ÉÚ{«É »ÉÖ©Éàù {É §ÉÉùÉ * HÚ©ÉÇ {É ¶ÉàºÉ yÉùà +´ÉlÉÉùÉ **
+KÉù +àH {É ùùÅHÉùÉ * ÊmÉNÉÖiÉ °~É ¾ä {ÉʾŠʴɻlÉÉùÉ **
¶ÉÊHlÉ «ÉÖÊHlÉ {É +ÉÊq §É´ÉÉ{ÉÒ * +àH ¾Éà«É {ÉʾŠ[ÉÉ{É +[ÉÉ{ÉÒ
{ɾÒÅ ¾ä ¥ÉÒW {ɾÒÅ +ÉàáHÉùÉ * +ÉÊq +©ÉÒ {ɾÒÅ SÉÅqÄ{É »ÉÚùÉ **
H¾¬ÖÅ Hà ¾ÖÅ ©ÉÉùÉà §Éàq »ÉŧɳɴÉÖÅ UÖÅ, lÉà »É©ÉWXà. ¾ÖÅ l«ÉÉù{ÉÉà UÖÅ
W¬Éùà +ÉqÒ +{Éà +ÅlÉ H¶ÉÅÖ W {É ¾lÉÖÅ. ©ÉÉ«ÉÉ {ɾÉàlÉÒ, Al~ÉÊlÉ {ɾÉàlÉÒ,
¡É±É«É {É ¾lÉÉà, HÉ«ÉÉ {É ¾lÉÒ, +ÉàáHÉù {É ¾lÉÉà, Ê{ÉùÅW{É {É ¾lÉÉà, lÉà{ÉÉ q¶É
+´ÉlÉÉù {É ¾lÉÉ, +ÉqÒ §É´ÉÉ{ÉÒ {É ¾lÉÒ, »ÉÚ«ÉÇ SÉÉÅq {É ¾lÉÉÅ. ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ {ÉÉà
§Éàq +É~ÉlÉÉ »ÉÉʾ¥É +ÉNɳ yÉ©ÉÇqÉ»É {Éà »É©ÉX´Éà Uà~ÉÖ°ºÉ H¾Éà lÉÉà ~ÉÖ°ºÉʾ {ÉɾÒÅ * ~ÉÖ°ºÉ ¾Ö´ÉÉ +É~ÉÉ §ÉÚ ©ÉɾÒÅ **
¶É¥q H¾Éà lÉÉà ¶É¥q ʾ {ÉɾÒÅ * ¶É¥q ¾Éà«É ©ÉÉ«ÉÉ Hà UɾÒÅ **
144

qÉà Ê¥É{É ¾Éà«É {É +yÉù +´ÉÉX * H¾Éà H¾É «É¾ HÉW +HÉX **
+©ÉÞlÉ »ÉÉNÉù ´ÉÉù {É ~ÉÉùÉ * {ÉʾŠX{ÉÉàá HàÊlÉH Ê´É»lÉÉùÉ **
lÉÉ ©Éàá +yÉù §É´É{É >H XNÉÉ * +KÉ«É {ÉÉ©É +KÉù >H ±ÉÉNÉÉ *
{ÉÉ©É H¾Éà lÉÉà {ÉÉ©É {É XHÉ * {ÉÉ©É yÉùÉ Xà HÉ±É ÊlÉʾ lÉÉHÉ **
¾ä +{ÉÉ©É +KÉù Hà ©ÉɾÒÅ * Ê{É ¾ +KÉù HÉà> X{ÉlÉ {ÉɾÒÅ **
yÉ©ÉÇqÉ»É lÉ¾Æ ¥ÉÉ»É ¾©ÉÉùÉ * HÉ±É +HÉ±É {É ~ÉÉ´Éà ~ÉÉùÉ **
lÉÉHÒ §ÉÊGlÉ Hùä Xà HÉà> * §É´É lÉà UÚ÷ä W{©É {É ¾Éà> **
H¾¬ÖÅ Hà +NÉù lÉà »ÉnÉÉ{Éà Xà ~ÉÖ°ºÉ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà ~ÉÖ°ºÉ {ÉoÉÒ,
HÉùiÉ Hà ~ÉÖ°ºÉ lÉÉà »´É«ÉÅ ¡ÉHÞÊlÉoÉÒ oÉ«ÉÉ Uà. ~ÉUÒ lÉà+Éà{Éà ¶É¥q H¾Ò+à lÉÉà,
lÉà+Éà ¶É¥q ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà ¶É¥q lÉÉà ©ÉÉ«ÉÉoÉÒ Al~É{É oÉÉ«É Uà. ¥Éà
SÉÒXà +É~ɻɩÉÉÅ ÷HùÉ´É´ÉÉoÉÒ, ¶É¥q Al~É{É oÉÉ«É Uà. +´ÉÉW ¥Éà{ÉÉ ´ÉNÉù
{ÉoÉÒ oÉlÉÉà, +à÷±Éà V«ÉÉÅ qÄälÉ +É´Éà lÉà ©ÉÉ«ÉÉ Uà. ~ÉiÉ lÉà +©ÉÞlÉ »ÉÉNÉù{ÉÉà
HÉà> ~ÉÉù W {ÉoÉÒ. lÉà +àH +KÉ«É ±ÉÉàH Uà, +KÉ«É {ÉÉ©É Uà, Wà H¬Éùà«É
©É÷lÉÖÅ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ Xà lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É H¾à´ÉÉ©ÉÅ +É´Éà lÉÉà {ÉÉ©É {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà
{ÉÉ©É lÉÉà +KÉù{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ oÉ´ÉÉ ´ÉɳÖÅ Hɳ{ÉÖÅ {ÉÉ©É oÉ«ÉÖÅ. lÉà +{ÉÉ©É Uà,
lÉà+Éà Ê{É:+KÉù Uà, lÉà+Éà{Éà HÉà> {ÉoÉÒ XiÉlÉÉ. ¾à yÉ©ÉÇqÉ»É ! l«ÉÉÅ ©ÉÉùÉà
´ÉÉ»É Uà; W¬ÉÅ Hɳ {ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHlÉÉà. lÉà+Éà{ÉÒ Wà §ÉÊGlÉ Hùà Uà, lÉà{ÉÉà
£ùÒoÉÒ H¬Éùà«É W{©É {ÉoÉÒ oÉlÉÉà.
~ÉiÉ +¾Ó +àH ´ÉÉlÉ ¥ÉÒY oÉ> NÉ>. »ÉNÉÖiÉ +{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ
§ÉGlÉ ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{Éà »ÉqÃNÉÖ° »É©ÉW´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. lÉà+Éà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ
©É¾Éàù ±ÉNÉÉ´ÉÒ »ÉÉÅ»ÉÉÊùH {ÉÉ©É{ÉÉà ´Éà~ÉÉù Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Uà. lÉà+Éà
»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ lÉÉà ±É< ù¾¬É Uà, ~ÉiÉ »´É«ÉÅ lÉÉà mÉiɱÉÉàH©ÉÉÅ W +÷G«ÉÉ
Uà. ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅlÉÉà+à lÉÉà mÉiÉ ±ÉÉàHoÉÒ ~Éùà SÉÉàoÉÉ ±ÉÉàH{ÉÒ +©Éù-±ÉÉàH{ÉÒ ´ÉÉlÉ
HùÒ Uà. lÉà+Éà+à ©É{ÉÖº«É{Éà »É©ÉWÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É H«ÉÉàâ Uà: Hà ¾à ©É{ÉÖº«É !
+É »ÉÅ»ÉÉù Hɳ{ÉÉà qà¶É Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ A~Éù Ac +{Éà lÉÉùÉ qà¶É©ÉÉÅ SÉɱÉ.
l«ÉÉÅoÉÒ £ùÒ H¬Éùà«É +É {ÉùH-HÖÅeÉà©ÉÉÅ ~ÉÉUÖÅ {ÉoÉÒ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ. +©Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ W´ÉÖÅ lÉàW »ÉÉSÉÉ ©ÉÉàKÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ Uà. Wà Y´ÉÉà »ÉÉSÉÉ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ
¶ÉùiÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà, lÉà+Éà W »ÉÉSÉÉ ©ÉÉàKÉ{ÉÉ +ÊyÉHÉùÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà
~ÉiÉ +ÊyÉHlÉù ©ÉÉiÉ»ÉÉà »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ©ÉÉÅ A±É]É«ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà
+©ÉÉà±ÉH ©ÉÉ{É´É-SÉÉà±ÉÉà ]ÚcÒ ©ÉÖÊHlÉ+Éà{ÉÒ ¥É±ÉÒ SÉhÉ´ÉÒ qà Uà.
»ÉlÉÃNÉÖ° ¶ÉùiÉ {É +ɴɾÒ, Ê£ù Ê£ù ¾Éà«É +HÉW *
Y´É LÉÉà«É »É¥É X«ÉàáNÉà, ÊlÉ ¾ÖÆ ~Éù HÉ±É HÉ ùÉW **
145

H©ÉÉiÉÒ oÉÒ ~Éùà »ÉqÃNÉÖ° HÞ~ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¥É¾Ö ¥ÉÅyÉ{É lÉà ¥ÉÉÅÊyÉ«ÉÉ, +àH Ê´ÉSÉÉùÉ Y´É *
Y´É Ê´ÉSÉÉùÉ H¬É Hùà, Xà {É UÖeÉ´Éà ~ÉÒ´É **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà Y´É ~ÉÉàlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ {ÉoÉÒ UÚ÷Ò ¶ÉHlÉÉà.
HÉùiÉ Hà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ´ÉÉ³Ò lÉÉHÉlÉ ¶ÉÊHlɶÉÉ³Ò Uà lÉ©ÉÉà ´ÉÉÅSÉÒ NÉ«ÉÉ Hà ¸ÉÖÅNÉÒ
FʺÉ{ÉÒ lÉ~É»«ÉÉ §ÉÅNÉ HùÒ qÒyÉÒ. JÉàyÉà FʺÉ{ÉÒ lÉ~É»«ÉÉ §ÉÅNÉ HùÒ qÒyÉÒ.
JÉàyÉ ÊH«Éà NÉÊlÉ ©ÉÖÊHlÉ {É ¾Éà«É ** +à÷±Éà Hà +{qù©ÉÉÅ Ê´É´É¶É Hù´ÉÉ ´ÉɳÉ
¶ÉmÉÖ+Éà +à lÉ~É §ÉÅNÉ HùÒ qÒyÉÖÅ. +É +É´«ÉÉ H¬ÉÅoÉÒ ? Hà÷±ÉÒ »É¾W ´ÉÉiÉÒ
Uà Hà Wà ¶ÉÊHlÉ+Éà +à WHe¬É Uà, lÉà+ÉàoÉÒ +É~ÉiÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ {ÉoÉÒ UÚ÷Ò
¶ÉH´ÉÉ{ÉÉ. Y´É Ê´ÉSÉÉùÉ H¬É Hùà, Xà {É UÖeÉ´Éà ~ÉÒ´É **
+É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ {ÉoÉÒ UÖ÷Ò ¶ÉHɶÉà. oÉÉàeÅÖ lÉÉà LÉÉà÷ÖÅ ±ÉÉN«ÉÖÅ.
l«ÉÉùà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà qÉ{É HùÉà, H±«ÉÉiÉ oÉ> W¶Éà. lÉÒoÉÇ HùÉà, H±«ÉÉiÉ
oɶÉà. Ê{É:»ÉÅqྠW¬Éùà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉlÉÉàoÉÒ lÉà+Éà{Éà cà»É ~ɾÉàáSÉÒ l«ÉÉùà
Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉàâ. »´ÉɧÉÉÊ´ÉH W Uà.-»ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÅÖ Hà, Ê{ÉùÅW{É {ÉÉà Wà ~ÉÉ´Éù
+Åqù Uà, lÉà ~ÉÉ´Éù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ ~ÉÉù oÉ´ÉÉ {ɾÒÅ qà. lÉ©ÉÉà HoÉÉ©ÉÉÅ
»ÉÉŧɳÉà UÉà Hà FʺÉ-©ÉÖÊ{É«ÉÉà+à ©ÉÉà÷Ò-©ÉÉà÷Ò lÉ~É»«ÉÉ+Éà HùÒ, ~ÉiÉ ~ÉUÒ
HÉ©É {Éà ´É¶É oÉ> NÉ«ÉÉ, H¬ÉùàH JÉàyÉÉ´Éà¶É©ÉÉÅ HùÒ ±ÉÒyÉÉ. +NÉù +É÷±ÉÒ
¥ÉyÉÒ lÉ~É»«ÉÉ+Éà HùÒ {Éà HÉ©É, JÉàyÉoÉÒ {É UÚ÷Ò ¶ÉG«ÉÉ lÉÉà ~ÉUÒ ©É{É©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ §É«ÉÅHù X³oÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà UÚ÷ɶÉà. W¬Éùà HÉ©É lÉÉà ©É{É{ÉÉà +àH
¾ÉoÉ W Uà, JÉàyÉ ~ÉiÉ ©É{É{ÉÉà +àH ¾ÉoÉ W Uà l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É H¾à Uà HàÊHlÉ{Éà lÉ~É»ÉÒ lÉ~É Hù eÉùà, HÉ«ÉÉ eÉùÒ NÉÉùÉ *
NÉÞ¾ UÉàe §É«Éà »É{«ÉÉ»ÉÒ, lÉC {É ~ÉÉ´ÉlÉ ~ÉÉùÉ **
lÉÉà +{ÉÖHÅ~ÉlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´ÉÒ. »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´ÉÒ.
+àH ©É¾Él©ÉÉ+à H¾¬ÖÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ~ÉÉù HùÒ qà¶Éà »ÉqÃNÉÖ° ! ©ÉÉùÒ »É©ÉWoÉÒ ~Éùà
Uà. »ÉÉSÉÖÅ Uà, lÉà©É{ÉÒ »É©ÉW{ÉÉ ~Éùà Uà. HÉùiÉ Hà lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É lÉÉHÉlÉ
{ɾÒÅ ¾Éà«É. +à÷±Éà »É©ÉW{ÉÉ ~Éùà Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà>»ÉHà +ÉNÉà §Éàq ¾©ÉÉùÉ * X{ÉàNÉÉ HÉà> X{É{É ¾ÉùÉ **
¶ÉÖÅ +É NÉ~É Uà ? {ÉÉ ! +à÷±Éà «ÉÉàNÉ{ÉÖÅ »ÉÚmÉ Uà ÊJ«ÉÉ, +à÷±Éà NÉÖ°{Éà
©É¾Él©É {ÉoÉÒ +É~«ÉÖÅ. ~ÉiÉ »ÉÅlÉ ©É¾Él©É +É~Éà Uà. ¥ÉyÉÉ ~ÉÅoÉÉà{ÉÉ ±ÉÉàHÉà +É
ÊJ«ÉÉ+Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É Uà. ~ÉiÉ +É »ÉÅlÉ ©ÉlÉ {ÉoÉÒ. »ÉÅlÉ ©ÉlÉ +±ÉNÉ Uà.
§ÉÉ>, ~ɾà±ÉÉ «ÉÉàNÉ ¾lÉÉà, »ÉÅlÉ ¶É¥q {ɾÉàlÉÉà ©É³lÉÉà. +l«ÉÉùà lÉÉà »ÉNÉÖiÉ
146

§ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬É Uà, lÉà+Éà ~ÉiÉ »ÉÅlÉ H¾Ò ù¾¬É Uà. »ÉÅlÉ-©ÉlÉ©ÉÉÅ »É¾Wà
»É¾W ~ÉÉ©ÉÒ+à ´ÉÉ³Ò ´ÉÉlÉ Uà. lÉà H¾à Uà Hà NÉÖ° ~ÉÉù HùÒ qà¶Éà. lÉà H¾Ò ù¾¬É
Uà Hà ~ɳ©ÉÉÅ ~ÉÉù HùÒ qà¶Éà. ¶ÉÖÅ HÉà> FʺÉ-©ÉÖÊ{É +à +É´ÉÖÅ H¾¬ÖÅ ? {ÉoÉÒ
H¾¬ÖÅ. »ÉÅlÉl´É NÉÖ°{ÉÒ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖ PÉÖ©ÉÒ ù¾¬É Uà. lÉà {ÉoÉÒ H¾àlÉÉ Hà ù»lÉÉà
¥ÉlÉÉ´ÉÒ¶ÉÖÅ ; lÉà+Éà lÉÉà H¾à Uà Hà +àH~ɳ©ÉÉÅ ~ÉÉù HùÒ qà¶Éà. W¬Éùà Ê{ÉNÉÖÇiÉ»ÉNÉÖiÉ H©ÉÉ>{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà. +¾ÒÅ+É ©ÉlɧÉàq C§ÉÉ oÉ«ÉÉ Uà. »ÉÉʾ¥É H¾à
Uà Hà- HÉàÊ÷ W{©É HÉ ~ÉoÉ oÉÉ, NÉÖ° ~É±É ©Éàá Êq«ÉÉ ~ɾÖÅSÉÉ«É ** Wà H©ÉÉ> H¾Ò
ù¾¬ ÉUà, lÉà+Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ Uà. +©Éà ¥Éà SÉÒXà H¾Ò ù¾¬É UÒ+à. NÉÖ°{ÉÉ q¶ÉÇ{É
+{Éà »Éà´ÉÉ. +à÷±Éà ¥Éà SÉÒXà{ÉÒ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖ PÉÖ©ÉÒ ù¾Ò Uà »ÉÅlÉÉà{ÉÒ yÉÉùÉ,
¾Êù »Éà´ÉÉ «ÉÖNÉ SÉÉù ¾ä, NÉÖ° »Éà´ÉÉ ~É±É +àH *
ÊlÉ»ÉHÉ ~É÷lÉù {ÉÉ lÉÖ±ÉÉ, »ÉÅlÉ{É ÊH«ÉÉ Ê´É´ÉàH **
+É »ÉÅlÉ-©ÉlÉ ±ÉÉà~É oÉlÉÉà NÉ«ÉÉà. +É Ê{ÉNÉÖÇiÉ-§ÉÊGlÉ ´ÉÉ³É lÉà{ÉÉ
A~Éù ¾É´ÉÒ oÉlÉÉÅ NÉ«ÉÉ. »ÉÅlÉÉà{ÉÉ NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ oÉÉàeÉ ©É¾l´ÉHÉÅKÉÒ ±ÉÉàHÉà+à
+{Éà lÉà©É{ÉÉ »ÉNÉÉÅ ´É¾É±ÉÉ+Éà+à NÉÉqÒ A~Éù +ÊyÉHÉù W©ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà.
~ÉiÉ »ÉÅlÉ-©ÉlÉ »É©ÉY {ÉÉ ¶ÉH¬É. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ{Éà ©Éà³´ÉÒ
qÒyÉÒ, ʩɸÉÒlÉ HùÒ qÒyÉÒ. ¥É»É, +à´ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Hà HÉà> OÉɾH ~ÉÉUÉ {É
X«É. PÉiÉÉ lÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ~ɾà±ÉÉ Wà {ÉÉ©É W~ÉlÉÉ ¾lÉÉ, lÉà W~ÉlÉÉ
ù¾Éà. +NÉù +É´ÉÖÅ W ¾Éà«É lÉÉà NÉÖ° ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÉ ~Éeà ? »ÉÅlÉ-©ÉlÉ ~ÉÉà~«ÉÖ±Éù
oÉ«ÉÉà ~ÉiÉ lÉà+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ÉÉù»É »ÉÖùÊlÉ {ÉoÉÒ. ~ÉÉù»É »ÉÖùÊlÉ »ÉÅlÉ Hà ~ÉÉ»ÉÉ
**
+NÉù ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉoÉÒ ~ÉÉù»É »ÉÖùÊlÉ {É ©É³Ò ¾Éà«É lÉÉà lÉà yÉÉàLÉÉà HùÒ
ù¾¬É Uà. NÉÖ° ʶɺ«ÉoÉÒ. HÉùiÉ l«ÉÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉ{É {ɾÒÅ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà.
~ÉÉù»É ©Éàá +° »ÉÅlÉ ©Éàá, lÉÚ ¥ÉeÉà +{lÉùÉà ©ÉÉ{É *
´É¾ ±ÉÉà¾É HÅSÉ{É Hùà, ´É¾ HÊù±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
NÉÖ° HÉà HÒWà qie´ÉlÉ, HÉàÊ÷ HÉàÊ÷ ~ÉùiÉÉ©É *
HÒ÷ {É X{Éà §ÉÞÅNÉ HÉà, HÊù ±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
+É ¶É¥qÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà NÉÖ° W ©ÉÉà÷É Uà. +É NÉÖ°{ÉÉ +Ê»lÉl´É{Éà
»oÉÉÊ~ÉlÉ Hùà Uà. lÉà+Éà {ÉÉ©É +É~ÉÒ{Éà +àH lÉÉHÉlÉ{Éà ¡Éʴɺ÷ HùÒ qà Uà.
~ÉÖ°ºÉ ¶ÉÊHlÉ W¥É +É{É »É©ÉÉ>, lÉ¥É {ÉʾŠùÉàHà HÉ±É H»ÉÉ> **
lÉÉà »ÉÉʾ¥Éà LÉie{É lÉÉà {ÉoÉÒ H«ÉÖÇÈ. lÉà+Éà lÉÉà H¾à Uà Hà Wà »ÉÉyÉ{ÉÉà
oÉÒ ~ÉÉù oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉùÉà UÉà, lÉà ~ÉÖùlÉÉ {ÉoÉÒ.
Ê¥É{É »ÉlÉÃNÉÖ° ¥ÉÉÅSÉà {ɾÒ, HÉà> HÉàÊ÷{É Hùà A~ÉÉ«É **
147

l«ÉÉùà Hɳ{ÉÒ X³©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH³Ò ¶ÉH¶ÉÉà. lÉà lÉÉHÉlÉ´Éù Uà. lÉÉà
Wà+Éà H¾Ò ù¾¬ÉUà Hà H©ÉÉ< HùÉà, l«ÉÉùà ~Éù©É-lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oɶÉà lÉÉà
lÉà©ÉÉÅ ¶ÉÅHÉ +É´ÉÒ X«É Uà. NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒY ~ÉiÉ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà«É¾ »É¥É »ÉÉyÉ{É »Éà {É ¾Éà>, lÉÖ©¾ÉùÒ HÞ~ÉÉ ~ÉÉ«É HÉà> HÉà< **
»ÉÉʾ¥É ~ÉiÉ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà+qÉHù LÉÖq LÉX{Éà »Éà, UÖeÉ ±Éà +~É{Éà ¥ÉÅqà HÉà **
lÉ©Éà W +qÉ HùÉà, lÉ©ÉÉùÉ LÉX{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ. +É Y´É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
lÉÉHÉlÉoÉÒ UÖ÷´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉKÉ©É {ÉoÉÒ. HÉùiÉHà ¥ÉàNÉÉ{ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ +É´ÉÒ lÉà©É{ÉÉà
¾Å»É PÉiÉÉ ¥ÉÅyÉ{ÉÉàoÉÒ ¥ÉÅyÉÉ«ÉÉà Uà. +à÷±Éà {ÉÉ©É-H©ÉÉ> oÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
lÉÉHÉlÉoÉÒ +É Y´É H¬Éùà«É +É ¥ÉÅyÉ{ÉÉàoÉÒ UÚ÷Ò{Éà lÉà +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ
{ÉoÉÒ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÉà (-) »ÉNÉÖiÉ-Ê{ÉNÉÖÇiÉ §ÉÊGlÉ«ÉÉà©ÉÉÅ H©ÉÉ>{ÉÒ ´ÉÉlÉ
Uà. NÉÖ°{ÉÖÅ ´ÉyÉÉùà ©É¾l´É {ÉoÉÒ. lÉà©ÉÉÅ NÉÖ° LÉɱÉÒ ù»lÉÉà ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. ~ÉUÒ
»ÉÉyÉH Wà÷±ÉÒ H©ÉÉ> Hùà Uà lÉà÷±ÉÉà A~Éù AcÒ ¶ÉHà Uà. Wà Ê¥ÉSÉÉùÉ »ÉÉyÉ{É
{ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉÅ, lÉà©É{ÉÖÅ Y´É{É ¥ÉàHÉù SÉɱÉÒ X«É Uà. ~ÉiÉ »Él«É§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ H©ÉÉ>{ÉÖÅ HÉà> W ©É¾l´É {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉÉ>oÉÒ Y´É
Hà´É³ mÉiÉ-±ÉÉàH »ÉÖyÉÒ W W> ¶ÉHà Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ +ÉNɳ {ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÉà.
©É¾É¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ -©ÉÉà÷ÉÅ SÉÖÅ¥ÉHÒ«É +ÉHºÉÇiÉ Uà. Y´É l«ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{Éà §ÉÚ±ÉÒ
X«É Uà. lÉà´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÖ°Ö lÉà{Éà ¾Éà¶É©ÉÉÅ ±ÉÉ´ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà Uà +{Éà
+©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ ±É> X«É Uà. +{«ÉoÉÉ HùÉàeÉà W{©É lÉ~É»«ÉÉ HùlÉÉ ù¾à´ÉÉ
UlÉÉÅ ~ÉiÉ l«ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉù {ÉoÉÒ W> ¶ÉHÉlÉÖÅ.
yÉÒùà yÉÒùà qÖʺÉlÉ oÉlÉÒ NÉ> »ÉÅlÉl´É{ÉÒ yÉÉùÉ. ʴɾÅNÉ©É SÉÉ±É ±ÉÉà~É
oÉlÉÒ NÉ>. ©ÉÒ{É +{Éà ~É~ÉÒ±É W ù¾Ò NÉ<. ~É~ÉÒ±É HÒeÒ{Éà H¾à Uà +{Éà ©ÉÒ{É
©ÉÉU±ÉÒ{Éà, ~É~ÉÒ±É ©ÉÉNÉÇ +à÷±Éà HÒeÒ{ÉÒ SÉɱÉà ¦É©¾ÉÅe{ÉÒ «ÉÉmÉÉ Hù´ÉÒ +{Éà
©ÉÒ{É ©ÉÉNÉÇ +à÷±Éà ©ÉÉU±ÉÒ{ÉÒ SÉɱÉoÉÒ lÉÒµÉlÉÉoÉÒ A~Éù{ÉÒ lÉù£ W´ÉÖÅ. ~ÉÉÅSÉ
©ÉÖqÄÉ+Éà Uà. ~ɾà±ÉÒ ¥Éà ©ÉÖqÄÉ+Éà ~É~ÉÒ±É SÉÉ±É H¾à´ÉÉ«É Uà. W¬Éùà ¥ÉÉHÒ{ÉÒ
mÉiÉ ©ÉÒ{É SÉÉ±É . ~ÉiÉ Ê´É¾ÅNÉ©É SÉÉ±É Hà´É³ »ÉÅlÉ SÉɱÉà Uà.
H¾äå H¥ÉÒù ʴɾÅNÉ©É SÉÉ±É ¾©ÉÉùÒ **
¦É©¾ÉÅeÉà{ÉÒ «ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉyÉH ¶ÉùÒù oÉÒ {ÉÒH³à Uà; ~ÉiÉ lÉà{Éà
+ɧÉÉ»É ¾Éà«É Uà Hà SÉɱÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ.. »É~É{ÉÖÅ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ.~ÉiÉ NÉÊlÉ {ÉoÉÒ 14
¦É©¾ÉieÉà ±ÉÉàHÉà{Éà Xà´Éà Uà. +É »ÉÉyÉÉùiÉ «ÉÉmÉÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ +©Éù±ÉÉàH{ÉÒ «ÉÉmÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥É³oÉÒ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. ±ÉÉNÉà Uà Hà HÉà> »ÉÉoÉà SÉɱÉà Uà.
©ÉÖ¾©©Éq »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàSɱÉÉ W¥É ±ÉÉàH HÉà, ¶ÉÉàH »É¥É l«ÉÉÊNÉ«ÉÉ *
148

¾Å»É HÉ °~É »ÉlÉÃNÉÖ° ¥É{ÉÉ> *
HÒ÷ W¬Éàá §ÉÞÅNÉ HÉà, ~ɱÉ÷ §ÉÞÅNÉÒ Hùà *
+É~É »ÉÅNÉ ùÅNÉ ±Éà, ±Éà AeÉ> **
+à÷±Éà +É Y´É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥É³à {ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÉà, W¬Éùà +É´ÉÖÅ
oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà q¶Éà Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ +àHÒ »ÉÉoÉà qàLÉÉ«É Uà.
Wà WN«ÉÉ+à y«ÉÉ{É ±ÉNÉÉ´ÉÉà, l«ÉÉÅ{ÉÖ +ÉHºÉÇiÉ LÉàáSÉà Uà. SÉÖÅ¥ÉHÒ«É
lÉÉHÉlÉÉàoÉÒ LÉàÅSÉÉ«É Uà; ~ÉiÉ »ÉÉyÉH{ÉÒ NÉÖ°oÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. W¬Éùà
ʴɾÅNÉ©É SÉɱɩÉÉÅ NÉÖ° »ÉÉoÉà ¾Éà«É Uà, lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà ~ÉÖùà ~ÉÚùÒ ´ÉÉlÉ oÉÉ«É Uà,
¥ÉyÉÉ »oÉÉ{ÉÉà{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ SÉɱÉà Uà. >SUÉ oÉÉ«É Hà lÉÒµÉ NÉÊlÉoÉÒ SÉɱɴÉÖÅ Uà
lÉÉà NÉÊlÉ lÉàW oÉÉ«É Uà. >SUÉoÉÒ ¥É³ ©É³à Uà. Wà´ÉÒ >SUÉ HùÒ, lÉà´ÉÖÅ oÉÉ«É
Uà. +NÉù ùÉàH´ÉÉ SÉɾÉà lÉÉà lÉà ~ÉiÉ oÉ> W¶Éà, Wà÷±ÉÒ NÉÊlÉ SÉɾÉà, oÉ>
W¶Éà. +É NÉÊlÉ »~ÉÒe ±ÉÉW´ÉÉ¥É ¾Éà«É Uà. lÉà{ÉÒ H±~É{ÉÉ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHÉlÉÒ.
q¶Éà ©ÉÖHÉ©ÉÉà{ÉÒ «ÉÉmÉÉ HùlÉÉ »ÉÉyÉH SÉɱÉà Uà. W¬Éùà ¦É©¾Éie{ÉÉ +ÅlÉ©ÉÉÅ
~ɾÉàáSÉà Uà ~ÉUÒ lÉà{ÉÉoÉÒ +ÉNɳ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ oÉÒ HÉà> ~ÉiÉ ÊH©ÉlÉà
{ÉoÉÒ W> ¶ÉHÉlÉÖÅ. +¾ÒÅ »ÉÖyÉÒ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ «ÉÉàNÉ ~ÉÊù¸É©ÉoÉÒ W> ¶ÉHÉ«É
Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ H¾«ÉÖÅ HàùùÅHÉù LÉàSÉùÒ ©ÉÖqÄÉ, q»É´ÉÉÅ wÉù ÊcHÉ{ÉÉ *
¦É©¾É ʴɺiÉÖ ©É¾à¶ÉÉÊq ±Éà, ùùÅHÉù HÉà X{ÉÉ **
ùùÅHÉù »ÉÖyÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ W> ¶ÉHÉ«É Uà, +ÉNɳ {ɾÒÅ Wà
Ê´É´ÉùiÉ ©Éàá +É~«ÉÖÅ Uà, HÉà> ~ÉiÉ {ɾÒÅ +É~ÉÒ ¶ÉHà. lÉ©ÉÉà W¬Éùà ~ÉiÉ SÉɾÉà,
¶ÉùÒùoÉÒ Ê{ÉH³Ò ¶ÉHÉà UÉà ~ÉiÉHÉà> HÉà> ~ɾÖÅSÉÉ ¦É©¾±ÉÉàH ©Éàá, yÉù ©ÉÉ«ÉÉ ±Éà +É> **
lÉÉà ʴɾÅNÉ©É ©ÉÉÅ »ÉÉyÉH PÉiÉÒ lÉÒµÉ NÉÊlÉoÉÒ SÉɱÉà Uà. W¬Éùà lÉà
Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ »oÉÉ{Éà ~ɾÉàáSÉà Uà l«ÉÉÅ SÉÉù HùÉàe »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É Uà, Wà{ÉÉoÉÒ lÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖÊyyÉ §ÉÚ±ÉÒ X«É Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà »É~É{ÉÉ©ÉÉÅ ©É{É +´É»oÉÉ ¥Éq±ÉÒ
{ÉÉLÉà Uà, +à ùÒlÉà +´É»oÉÉ ¥Éq±ÉÉ> X«É Uà. l«ÉÉùà §ÉÚ±ÉÒ X«É Uà. +à÷±Éà
lÉÉà ¥ÉyÉÉ+à H¾«ÉÖÅ - ¥Éà +ÅlÉ - ¥Éà +ÅlÉ - ¥Éà +ÅlÉ. l«ÉÉÅ +à÷±ÉÉà +É{ÉÅq Uà Hà
»ÉÖÊyyÉÒ {ÉoÉÒ ù¾àlÉÒ. +à÷±ÉÉà Nɾ{É NɾàùÉà ¡ÉHɶÉ{ÉÉà »mÉÉàlÉ Uà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à
Ê{ÉùÅW{É{Éà W¬ÉàÊlÉ-»´É°~É H¾¬Éà Uà. +É{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É ¥ÉyÉÒ WN«ÉÉ+à Uà.
+¾ÒÅ »ÉÉyÉH ʶɺ«É{ÉÒ +Él©ÉÉ{Éà »ÉqÃNÉÖ° ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´ÉÒ{Éà SÉɱÉà Uà.
lÉà ~ÉÉùq¶ÉÒÇ ¶ÉùÒù Uà; »ÉÉyÉH ¥ÉyÉÖÅ XàlÉÉ SÉɱÉà Uà. W¬Éùà ¶ÉÚ{«É ~ÉÉù oÉ>
X«É Uà l«ÉÉùà »ÉqÃNÉÖ° lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +±ÉNÉ Hùà Uà. l«ÉÉÅ +Él©ÉÉ ¡É·{É
149

~ÉÚUà Uà Hà +àH ´ÉÉlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÉà Hà +É~ÉiÉà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà SÉɱ«ÉÉ, ~ÉUÒ lÉ©ÉÉà+à
©É{Éà lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ Hà©É »É©ÉÉ´«ÉÉà? l«ÉÉùà »ÉqÃNÉÖ° H¾à Uà Hà l«ÉÉÅ Ê{ÉùÅW{É{ÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ
Xàù Uà Hà ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ«É LÉàÅSÉÒ ±ÉàlÉ. lÉà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ HùÒ ±ÉàlÉ,
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÅÖ ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´ÉÒ{Éà ±É< SÉɱÉÖÅ UÖÅ... lÉÉà HÉà>+à Xà +É «ÉÉmÉÉ
HùÒ ¾Éà«É +{Éà HÉà> H¾à Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉÉ> oÉÒ NÉ«ÉÉ lÉÉà lÉà{Éà oÉÉàeÅÖ ]Úc W
±ÉÉNÉà {Éà ¶ÉÖÅ * »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàÊHlÉ{Éà lÉ~É»ÉÒ lÉ~É Hù eÉùà, HÉ«ÉÉ eÉùÒ NÉÉùÉ *
NÉÞ¾ UÉàe §É«Éà »É{«ÉÉ»ÉÒ, HÉàC {É ~ÉÉ´ÉlÉ ~ÉÉùÉ **
+à÷±Éà Hà lÉà+Éà{Éà +©Éù-±ÉÉàH{ÉÉà HÉà> §Éàq LÉ¥Éù {ÉoÉÒ, +à÷±Éà
lÉà+Éà H¾à Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉÉ> oÉÒ W> ¶ÉHÉ«É Uà. l«ÉÉÅ lÉÉà HÉà> HÞlÉ {ÉoÉÒ.
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà+qÉ Hù LÉÖq LÉX{Éà »Éà, UÖeÉ ±Éà +~É{Éà ¥ÉÅqà HÉà..**
{É HÖU ÊH«ÉÉ {É Hù »ÉHÉ, {É Hù{Éà «ÉÉàNÉ ¶ÉùÒù *
Xà HÖU ÊH«ÉÉ »ÉÉà »ÉÉʾ¥É ÊH«ÉÉ, §É«ÉÉ H¥ÉÒù H¥ÉÒù **
lÉÉà +ÉNɳ »ÉÖùÊlÉ{ÉÉà »ÉÉNÉù +É´Éà Uà. Wà y«ÉÉ{É lÉ©ÉÉùÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ
HÉ©É HùÒ ù¾¬ÖÅ Uà, lÉà{ÉÉà »ÉÉNÉù Uà l«ÉÉÅ. +É~É Ê´ÉSÉÉùÉà Hà +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÖÅ
HÉ©É y«ÉÉ{É oÉ> ù¾¬ÖÅ Uà +{Éà l«ÉÉÅ lÉà{ÉÉà »ÉÉNÉù Uà. +É +Él©ÉÉ{Éà l«ÉÉÅ »{ÉÉ{É
HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. l«ÉÉÅ ©É{É UÚ÷Ò X«É Uà. HÉà> ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ eÖ¥ÉHÒ {ÉoÉÒ
±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. +l«ÉÅlÉ ¡ÉHɶÉ{ÉÉà »mÉÉàlÉ Uà +{Éà ~ɳ©ÉÉÅ +ù¥ÉÉà ´ÉLÉlÉ PÉÖ©ÉÒ{Éà
¥É¾Éù +É´Éà lÉÉà Hà´ÉÖÅ Uà ! +É´ÉÒ ÊJ«ÉÉoÉÒ ©É{É UÚ÷Ò X«É Uà +{Éà W¬Éùà lÉà
+Él©ÉÉ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉÅ »É{©ÉÖLÉ ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà 16 »ÉÚ«ÉÉàâ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É +É´ÉÒ
X«É Uà. ~ÉUÒ lÉà ~Éù©É SÉàlÉ{É oÉ> X«É Uà. lÉÉà ~ÉUÒ l«ÉÉùà l«ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÖÅ oÉÉ«É
Uà l«ÉÉùà ~ɾà±ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ£H {ÉoÉÒ W´ÉÉ{ÉÖÅ. ´ÉSÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ ù»lÉÉ ±ÉÉà~É oÉ>
X«É Uà. NÉÖ°{ÉÒ +É´ÉÒ Uà HÞ~ÉÉ. Ê´ÉSÉÉùÉà Hà +É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉÉ> oÉÒ oÉ< ¶ÉHà
Uà ! H¬Éùà«É {ɾÒÅ.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ ´ÉÉùÅ´ÉÉù SÉàlÉÉ´ÉÒ{Éà H¾Ò ù¾Ò Uà.¾Êù HÞ~ÉÉ Xà ¾Éà«É lÉÉà, {ɾÒÅ ¾Éà«É lÉÉà {ÉÉʾŠ*
H¾äå H¥ÉÒù NÉÖ° HÞ~ÉÉ Ê¥É{É, »ÉH±É ¥ÉÖÊyyÉ ¥É¾ XʾŠ**
000000000

150

+{ɾq ¶É¥q +oÉ´ÉÉ ~Éù +KÉùoÉÒ ~Éùà Ê{É:¶É¥q
(»ÉÉù:{ÉÉ©É) {ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É Uà.
+É {ÉÉ©É{ÉÉ ´ÉNÉù Àq«É ¶ÉÖyyÉ {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÖÅ.
{ÉÉ©É Ê¥É{É Àq«É ¶ÉÖyyÉ {É ¾Éà> * HÉàÊ÷{É §ÉÉÅÊlÉ Hùà Xà HÉà> **
~ÉiÉ +É {ÉÉ©É lÉà {ÉoÉÒ, Wà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ±ÉÉàHÉà+à »É©ÉY ±ÉÒyÉÖÅ Uà.
yÉ©ÉÇqÉ»ÉY »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉÚUÒ ù¾¬É UäyÉ©ÉÇqÉ»É H¾ä »ÉÖ{ÉÉà NÉÉà»ÉÉ> * ~ÉÖ°ºÉ {ÉÉ©É H¾C »É©ÉÖ]É> **
»É¾»mÉ {ÉÉ©É Xà ´Éàq ¥ÉLÉÉ{ÉÉ * {ÉàÊlÉ {ÉàÊlÉ H¾ ¥É¾ÖÊù Ê{ÉqÉ{ÉÉ **
HÉä{É {ÉÉ©É HÉà »ÉÖÊ©Éù{É Hù> * Hä»Éà »ÉqÉ ~ÉÖ°ºÉ ÊSÉnÉ yÉù> **
Hä»Éà +É´ÉÉNÉ©É{É Ê©É÷É> * KÉù Ê{Éù +KÉù H¾ »É©ÉÖ]É< **
H¾¬ÅÖ Hà ´ÉàqÉà©ÉÉÅ ¾XùÉà {ÉÉ©É Uà, lÉà©ÉÉÅoÉÒ HÉà> Uà Hà ~ÉUÒ ¥ÉÒWÖ Uà !
lÉ©ÉÉà Wà {ÉÉ©É{ÉÉ »ÉÖÊ©ÉùiÉ ©ÉÉ÷à H¾Éà UÉà, lÉà G«ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà , lÉà ©É{Éà
»É©ÉX´ÉÒ{Éà H¾Éà, Wà{ÉÉoÉÒ ©ÉÉ°Å +É´ÉNÉ©É{É ©É÷à. +ÉNɳ »ÉÉʾ¥É H¾à Uà
Hà»ÉÖ{ÉÖ yÉ©ÉÇÊ{É lÉÖ©É ¾Å»É Ê~É«ÉÉùà * lÉÖ©¾ùÉà HÉW »ÉH±É ¾©É »ÉÉùà **
»ÉÖÊ©Éù{É +ÉÊq ©Éäå lÉÖ©¾àá »ÉÖ{ÉÉ´ÉÉàá * »ÉH±É HÉ©É{ÉÉ lÉÉàù Ê©É÷É´ÉÉà **
{ÉÉ©É +àH Xà ~ÉÖ°ºÉ HÉà +É¾Ò +NÉ©É +~ÉÉù ~ÉÉù {ÉʾŠX¾Ò **
´Éàq ~ÉÖùÉiÉ ~ÉÉù {ÉʾŠ~ÉÉ´Éä * ¦É©¾É ʴɺiÉÖ ©É¾à¶´Éù yÉÉ´Éä **
+ÉÊq H¾Éäå lÉÉà HÉà ~ÉÊlÉ+É> * +ÅlÉ H¾Éä lÉÉà ~Éù±Éä X> **
+ÉÊq +ÅlÉ ©Éàá ´ÉÉ»ÉÉ ¾Éà> * Ê{Éù +KÉù ~ÉÉ´Éà W{É »ÉÉà> **
+KÉù H¾ »É¥É WHlÉ ¥ÉLÉÉ{Éà * Ê{Éù +KÉù HÉà ©É©ÉÇ {É X{Éä **
´Éàq ~ÉÖùÉiÉ ~ÉiÉ {ÉÉ©É{ÉÉà §Éàq {ÉoÉÒ XiÉlÉÉÅ.
qÖÊ{É«ÉÉ ¥ÉÉ´É{É +KÉù{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ ´ÉÉ³É {ÉÉ©ÉÉà {Éà W XiÉà Uà.
+ÉW{ÉÉá ©É¾Él©ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉiÉ +É {ÉÉ©É +É~ÉÒ ù¾¬É Uà. +É ¥ÉyÉÉ {ÉÉ©ÉÉà
lÉÉà ´ÉàqÉà©ÉÉÅ +É~Éà±ÉÉ ¾XùÉà {ÉÉ©ÉÉà ©ÉÉÅoÉÒ Uà, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà{ÉÉ©É ~ÉÉù ´Éàq{É {ÉʾŠ~ÉÉ´ÉÉ * {ÉàÊlÉ {ÉàÊlÉ H¾ »É¥É NÉÖ¾ùÉ´ÉÉ **
+É©É lÉÉà qùàH ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉÅqù ´ÉÒ»É {ÉÉ©ÉÉà lÉÉà +É´Éeà Uà. lÉÉà Xà
+É {ÉÉ©ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ¾ÉàlÉ lÉÉà »ÉÅlÉÉà{Éà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ +É÷±ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ NÉÉ´ÉÉ{ÉÒ
W°ùlÉ ¶ÉÖÅ ¾lÉÒ. ~ÉUÒ lÉÉà HÉà< ¥ÉɳHoÉÒ ~ÉiÉ {ÉÉ©É ±É> ¶ÉHÉ«É.
Hà´ÉÖÅ Uà +É {ÉÉ©É ? £ùÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà.151

H¾É {É X> ʱÉLÉÉ {É X> * Ê¥É{É »ÉlÉNÉÖ° HÉà< {ÉɾÒÅ ~ÉÉ> **
»ÉlÉÃNÉÖ° ʩɱÉä lÉÉà +NÉ©É ±ÉLÉÉ´Éà * ¾Å»É +©ÉÊ©É ~ÉÒ´ÉlÉ PÉù +É´Éàä *
+ÅHÖùÒ Y´É H¾à Ê{É¥ÉÉÇ{ÉÉ * ~ÉÉ´ÉlÉ ¾Å»É ±ÉÉàH ~ÉʾSÉÉ{ÉÉ **
»ÉÖùÊlÉ´ÉÅlÉ ~ÉÉ´Éä Ê{ÉW ´ÉÒùÉ * »ÉÅNÉ ù¾Éä ©Éäå qÉ»É H¥ÉÒùÉ **
Xà HÉà> ¾Å»É ¡É´ÉÉ{ÉÉ ±Éà> * +OÉ {ÉÉ©É »ÉlÉNÉÖ° Hʾ qà> **
Ê¥É{É »ÉlÉNÉÖ° HÉà> {ÉÉ©É {É ~ÉÉ´Éä * ~ÉÚùÉ NÉÖ° +H¾ »É©É]É´Éä **
+H¾ {ÉÉ©É ´É¾ H¾É {É X> *? +H¾ Hʾ Hʾ NÉÖ° »É©É]É> **
»É©ÉÖ]lÉ ±ÉÉàH ~Éùä ~ÉÖÊ{É ~ÉÖÊ{É SÉÒ{¾É * XlÉà ±ÉÉàH ¾Éà> ±É´É±ÉÒ{ÉÉ
¾ùq©É »ÉÖÊ©Éùä ÊSÉnÉ ±ÉNÉÉ> * ±ÉÉàH qÒ~É ©Éàá X> »É©ÉÉ> **
+Wù +©Éù ¾Éà> ±ÉÉàH Ê»ÉyÉÉ´Éä * SÉÉäùÉ»ÉÒ ¥ÉÅyÉ{É ©ÉÖGlÉÉ´Éä **
+É´ÉÉNÉ©É{É lÉÉʾ {ÉʾŠ§ÉÉ> * WùÉ ©ÉùiÉ HÉ ¥ÉÒW {É»ÉÉ> **
lÉà {ÉÉ©É H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ; ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É {ÉoÉÒ. lÉà
±ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ. lÉà +H¾ {ÉÉ©É Uà. ´ÉNÉù »ÉqÃNÉÖ° +à HÉà> {ÉoÉÒ
~ÉÉ©ÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ. Xà ~ÉÚùÉ NÉÖ° ¾Éà«É lÉàW »É©ÉX´ÉÒ ¶ÉHà Uà. lÉà {ÉÉ©É{Éà ~ÉÉ©ÉÒ{Éà
Y´É SÉÉäùÉ»ÉÒ{ÉÉ ¥ÉÅyÉ{ÉÉàoÉÒ ©ÉÖGlÉ oÉ>{Éà UÚ÷Ò{Éà +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ W> ¶ÉHà Uà.
+É {ÉÉ©É +{Éà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉà +É÷±ÉÉà NɾàùÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Hà©É Uà? HÉùiÉ Hà
+É {ÉÉ©É +±ÉÉäÊHH Uà. +{Éà lÉà{Éà Hà´É³ »ÉÉSÉÉ »ÉÅlÉ-»ÉqÃNÉÖ°oÉÒ W ¡ÉÉ~lÉ
HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. +NÉù +É {ÉÉ©É »ÉÉÅ»ÉÉÊùH {ÉÉ©ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ HÉà> ¾ÉàlÉ lÉÉà ~ÉUÒ
»ÉÅlÉÉà+à »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ +É÷±ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ {É NÉÉlÉÉ. +É {ÉÉ©É ~ÉÉàÊoÉ«ÉÉà©ÉÉÅ {ɾÒÅ
©É³à HÉùiÉ Hà +É {ÉÉ©É ¥ÉÉ´É{É +KÉù oÉÒ ~Éùà +àH »ÉY´É ´É»lÉÖ Uà.
NÉÖ° »ÉY´É{É {ÉÉ©É ¥ÉlÉÉ+à * X Hà ¾Å»ÉÉ PÉù X+à **
+ÉWHɱÉ{ÉÉ ]ÚcÉ »ÉÅlÉÉà Wà {ÉÉ©É +É~ÉÒ ù¾¬É Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ
+É~ÉiÉÒ +Él©ÉÉ +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ {ÉÉ W> ¶ÉHà, HÉùiÉ Hà lÉà {ÉÉ©É ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà
Ê´ÉºÉ«É Uà. +{Éà lÉà ¥ÉÉ´É{É +KÉùÉà{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà{Éà +É~ÉiÉà ~ÉiÉ
XiÉÒ+à UÒ+à, +É ùÒlÉà +É {ÉÉ©É lÉÉà ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Uà. l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É
»ÉlÉHÇ Hùà Uà -

HÉàÊ÷ {ÉÉ©É »ÉÅ»ÉÉù ©Éàá, ÊlÉ{ÉlÉà ©ÉÖÊGlÉ {ÉÉ ¾Éà«É *
©ÉÚ±É {ÉÉ©É Xà NÉÖ~lÉ ¾äåÅ, X{Éà Ê¥Éù±ÉÉ HÉà«É **
»ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ HùÉàeÉà {ÉÉ©ÉÉà ¡ÉSÉʱÉlÉ Uà, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ ©ÉÖÊGlÉ {ÉoÉÒ
oÉ> ¶ÉHlÉÒ. Wà »ÉÉSÉÖÅ {ÉÉ©É Uà, lÉà NÉÖ~lÉ Uà; lÉà{Éà HÉà> Ê´Éù±ÉÉ »ÉÅlÉ W XiÉà
Uà.
152

»ÉÅlÉÉà{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É +É ©ÉÚ³{ÉÉ©É (»ÉY´É{ÉÉ©É){Éà {ÉoÉÒ ~ÉÉ©ÉÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ. SÉÅq{É
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖNÉÅyÉ ¥ÉÒX ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÉe´ÉÉ »É©ÉoÉÇ {ÉoÉÒ. »ÉÉNÉù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ
W³ (~ÉÉiÉÒ) »´É«ÉÅ ¥ÉÒX{Éà {ÉoÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉà. ¾´ÉÉ SÉÅq{É{ÉÒ LÉֶɥÉÖ{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ »É©Éà÷Ò{Éà qÚù »ÉÖyÉÒ ±É> X«É Uà +{Éà +ÉLÉÉ«Éà ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{Éà
»ÉÖ´ÉÉÊ»ÉlÉ HùÒ qà Uà. ´ÉÉq³Éà W¬Éùà »ÉÉNÉù{ÉÉ W³{Éà A~Éù ±É<{Éà ´Éù»ÉÉ´Éà
Uà. l«ÉÉùà ~ÉnÉà-~ÉnÉÉ{Éà ±ÉÒ±ÉÉ HùÒ qà Uà, ~É~ÉÒ¾É ¡É»É{{É oÉ> X«É Uà. ©ÉÉàù
{ÉÉSÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. +É ùÒlÉà »ÉÅlÉÉà{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É lÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ (~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ)
~ÉiÉ ~ÉÅNÉÖÅ Uà. »ÉÉʾ¥É Hà qù¥ÉÉù ©Éàá, HlÉÉÇ Hà´É±É »ÉÅlÉ *
HlÉÉÇ Hà´É±É »ÉÅlÉ, ¾ÖHÖ©É ©Éàá A{ÉHà »ÉÉʾ¥É **
»ÉÅlÉ-»ÉqÃNÉÖ° W ~Éù©ÉÉl©ÉÉ lÉl´É{Éà ±ÉÉ´ÉÒ{Éà ʶɺ«É{ÉÒ +Åqù UÉàeà
Uà. +É{Éà W {ÉÉ©É H¾à´ÉÉ«É Uà. +É {ÉÉ©É ´ÉNÉù HÉà> ~ÉiÉ Y´É »ÉÅ»ÉÉù»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÉà. +É {ÉÉ©É +oÉÉÇlÉ »´É«ÉÅ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ
(~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ) Y´É{Éà +É »ÉÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù +©Éù-qà¶É©ÉÉÅ ±É> X«É
Uà. +ÉNɳ £ùÒ H¾Ò ù¾¬É Uà.
HÉ±É ÊlɾHÉ±É §Éàq »ÉÖ{ÉÉCÆ * yÉ©ÉÇqÉ»É ©Éäå lÉÉàʾ ±ÉLÉÉCÆ **
Ê{ɾ +KÉù HÉ §Éàq Ê{ÉW ~ÉÉ´Éä * Ê{ɾ +KÉù ©ÉÉÅʾŠX«É »É©ÉÉ´Éä*
Xà {ÉʾŠX{É Ê{É:+KÉù §ÉàqÉ * lÉÉ ©É¾Æ HÉ±É HùlÉ ¾ä UàqÉ **
Ê{ɾ +KÉù Ê¥É{É HÉ±É {É YlÉä * «É[É qÉ{É HàlÉÉ Hù ¥ÉÒlÉà **
«ÉÉàNÉ «É[É lÉ~É HÉ±É ~É»ÉÉùÉ * «É[É qÉ{É »É¥É HÉ±É ´«ÉÉà¾ÉùÉ **
HÉ±É NÉÊlÉ »ÉÅ»ÉÉù ¾ä §ÉÉ> * Ê¥Éù±ÉÉ W{É HÉà> ±ÉLÉ ~ÉÉ> **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà «ÉÉàNÉ, «É[É, lÉ~É, qÉ{É Ê´ÉNÉàùà ¥ÉyÉÖÅ«Éà Hɳ{ÉÉ
´É¾à´ÉÉù{ÉÖÅ Uà. Wà Ê{É:+KÉù{ÉÉà §Éàq {ÉÉoÉÒ XiÉlÉÉ, Hɳ lÉà©ÉÉÅ Uàq HùÒ
¶ÉàHà Uà. +à÷±Éà lÉà+Éà +~ÉÚiÉÇ Uà, lÉà+Éà©ÉÉÅ H©ÉÒ Uà; Hɳ NÉ©Éà l«ÉÉùà lÉà©É{ÉÉà
HÉà³Ò«ÉÉà HùÒ {ÉÉLÉà Uà. Ê{É:+KÉù ´ÉNÉù Hɳ{Éà {ÉoÉÒ YlÉÒ ¶ÉHÉlÉÉà,
§É±Éà{Éà HÉà> NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉÅ qÉ{É, ~ÉÚi«É Hùà.

000000000
153

q»É©ÉÉ wÉùoÉÒ ~Éùà +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉÅ wÉù{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Uà.
H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ q»É©ÉÉ wÉù »ÉÖyÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ
oÉlÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉʾ¥Éà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉÅ wÉù{ÉÖÅ +{ÉÖ~É©É ù¾»«É
+É~«ÉÖÅ. ´ÉàqÉà©ÉÉÅ q»É©ÉÉ wÉù »ÉÖyÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. +à÷±Éà «ÉÉàNÉÒ ±ÉÉàH q»É©ÉÉ
wÉù »ÉÖyÉÒ X«É Uà W¬Éùà «ÉÉàNÉපÉù q»É©ÉÉ wÉùoÉÒ {ÉÒH³Ò{Éà +{É{lÉ
¦É©¾ÉÅeÉà©ÉÉÅ PÉÚ©ÉÒ ±ÉàlÉÉ ¾lÉÉ; ~ÉiÉ +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉÅ wÉù{ÉÒ LÉ¥Éù HÉà>{Éà «É {É
¾lÉÒ. +NÉù +l«ÉÉù{ÉÉ »ÉÅlÉÉà{Éà Xà>+à lÉÉà {ÉoÉÒ lÉà©É{Éà »ÉÉSÉÖÅ [ÉÉ{É +{Éà
{ÉoÉÒ lÉà©É{Éà q»É©ÉÉ wÉù{ÉÒ LÉ¥Éù. ~ÉUÒ +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉÅ wÉù{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà qÚù
ù¾Ò.
¶ÉùÒù©ÉÉÅ {É´É wÉù Uà. ¥Éà HÉ{É, ¥Éà +ÅÉLÉÉà, ¥Éà {ÉÉÊ»ÉHÉ+Éà, +àH
©ÉÖLÉ, +{Éà ¥Éà ©É±É-©ÉÖmÉ{ÉÉ, +É ùÒlÉà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ {É´É wÉù Uà, Wà{ÉÖÅ [ÉÉ{É lÉÉà
¥ÉyÉÉ{Éà Uà. ~ÉiÉ q»É©ÉÉ wÉù{ÉÉà §Éàq ¥ÉyÉÉ{Éà {ÉoÉÒ. +É ¶ÉÖÅ Uà, »É©ÉY+à.
+É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ >ÅNɱÉÉ +{Éà Ê~ÉÅNɱÉÉ {ÉÉeÒ«ÉÉà{ÉÒ ©Éy«É©ÉÉÅ
»ÉÖº©É{ÉÉ {ÉÉeÒ Uà. +É »ÉÖº©É{ÉÉ {ÉÉeÒ q»É©ÉÉ wÉù{ÉÒ lÉù£ X«É Uà. +É~ÉiÉÒ
{ÉÉÊ»ÉHÉ©ÉÉÅ Wà eÉ¥ÉÉà »´Éù Uà, lÉà @NɱÉÉ {ÉÉeÒ lÉoÉÉ W©ÉiÉÉà »´Éù Uà. lÉà
Ê~ÉÅNɱÉÉ {ÉÉeÒ H¾à´ÉÉ«É Uà. lÉà{ÉÉ ©Éy«É©ÉÉÅ »ÉÖº©É{ÉÉ {ÉÉeÒ Uà, Wà ¥ÉÅq ~Éeà±ÉÒ
Uà. lÉà H£oÉÒ ¥ÉÅq Uà. +É~ÉiÉà lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ {ÉoÉÒ H«ÉÉàâ, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÅq
Uà. lÉà ¶ÉÒ¶ÉoÉÒ (©ÉÉoÉÉoÉÒ) »É´ÉÉ ¾ÉoÉ A~Éù »ÉÖyÉÒ X«É Uà. lÉà q»É©ÉÉà wÉù Uà.
~ÉùÅlÉÖ »ÉÖº©É{ÉÉ q»É©ÉÉà wÉù {ÉoÉÒ. lÉà lÉÉà q»É©ÉÉ wÉù »ÉÖyÉÒ W´ÉÉ{ÉÖÅ +àH
©ÉÉy«É©É Uà. PÉiÉÉ ©É¾Él©ÉÉ ±ÉÉàHÉà, Wà+Éà{Éà q»É©ÉÉ wÉù{ÉÖÅ ~ÉÖ°Å [ÉÉ{É {ÉoÉÒ
¾ÉàlÉÖÅ, lÉà+Éà ©ÉÉoÉÉ{ÉÉ NÉ©Éà lÉà Ê´Éʶɺc »oÉÉ{É{Éà +ÅÊHlÉ ¥ÉlÉÉ´Éà Uà; ~ÉùÅlÉÖ
+à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ʥɱÉHÖ±É {ÉoÉÒ. +NÉù +É ùÒlÉà Xà HÉà> +àH »oÉÉ{Éà +ÅÊHlÉ
¾ÉàlÉ lÉÉà eÉèH÷ù +oÉ´ÉÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ±ÉÉàHÉà H¬Éù{ÉÉ«Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ SÉÚG«ÉÉ ¾ÉàlÉ.
ʥɱÉHÖ±É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ SÉÚG«ÉÉ ¾ÉàlÉ. lÉà©ÉÉÅ HÉà> »ÉÅqྠ{ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà lÉà©É{ÉÉ
~ÉÉ»Éà PÉiÉÉ «ÉÅmÉÉà Uà. ©ÉÉ>HÄÉà»HÉà~É Uà +{Éà eÉèH÷ù ±ÉÉàHÉà +Éà~Éùà¶É{É {ÉÉ
©ÉɩɱÉà ~ÉiÉ lÉùIÒ A~Éù Uà. lÉà+Éà W°ù ©ÉÉoÉÉ©ÉÉÅ q»É©ÉÉ wÉù{Éà lÉà©É{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÉ-{ÉÉ{ÉÉ «ÉÅmÉÉàoÉÒ LÉÉà±ÉÒ SÉÖG«ÉÉ ¾ÉàlÉ +{Éà ©ÉÉiÉ»É{Éà +ÉLÉÉ ¦É©¾ÉÅe
qàLÉÉeÒ qÒyÉÉ ¾ÉàlÉ, ~ÉiÉ +É´ÉÖÅ ¾Y »ÉÖyÉÒ {ÉoÉÒ ¥É{«ÉÖÅ, HÉùiÉ Hà +É q»É©ÉÉà
wÉù HÉà> ʴɶÉàºÉ »oÉÉ{É A~Éù +ÅÊHlÉ {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÖÅ lÉÉà »ÉÚW{É Hù´ÉÖÅ ~Éeà Uà.
LÉäù UÉàeÉà. +É~ÉiÉà ~ɾà±ÉÉ q»É©ÉÉ wÉù{ÉÖÅ ù¾»«É Xà>+à. lÉà©ÉÉÅ »ÉÉyÉH Hà´ÉÒ
ùÒlÉà ¡É´Éà¶É Hùà * Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉÚ±Éà ?
>eÉ Hà PÉù Ê~ÉÅNɱÉÉ X>, »ÉÖºÉªÉ {ÉÒù ù¾à c¾ùÉ> **
154

»ÉֺɩÉ{ÉÉ {ÉÉeÒ {Éà LÉÉà±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾¬ÖÅ Uà.
»ÉÖùÊlÉ Hà qie »Éà PÉàù ©É{É ~É´É{É HÉà *
»ÉÉʾ¥Éà lÉÉà +àH W{É »ÉÉyÉÉùiÉ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾¬ÖÅ Uà Hà »ÉÖùÊlÉ{ÉÉ
»É¾Éùà ~É´É{É{Éà A~Éù{ÉÒ lÉù£ £àù´ÉÉà. ~ÉiÉ W¬Éùà ¾ÖÅ +{«É ~ÉÅoÉÉà{ÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà
~ÉÚUÖÅ UÖÅ Hà »ÉֺɩÉ{ÉÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉÚ±Éà lÉÉà lÉà+Éà H¾à Uà Hà +É {ÉoÉÒ
¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ. ¾ÖÅ H¾ÖÅ UÖÅ Hà UÖ~ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ W {ÉoÉÒ.
lÉà+Éà H¾à Uà Hà +ÉNɳ{ÉÉà §Éàq {É +~ÉÉ«É, NÉÖ°Y+à {ÉÉ H¾Ò Uà.
+É lÉÉà +à´ÉÒ ´ÉÉlÉ oÉ> Hà, Wà©É HÉà>{Éà ~ÉÚUÉà Hà ~ÉcÉiÉHÉà÷ W´ÉÉ{ÉÉ
ù»lÉÉ{ÉÒ LÉ¥Éù Uà? H¾à - ¾É. ~ÉÚUÉà lÉÉà H¾à Hà »ÉlÉ´ÉÉùÒ »ÉÖyÉÒ ©Éà÷ÉeÉàù©ÉÉÅ
X+Éà, +ÉNɳ Xà> ±ÉàXà. lÉÉà +É´ÉÒ ùÒlÉà lÉà+Éà SÉÖ~É oÉ> X«É Uà. PÉiÉÒ
+÷~É÷Ò ´ÉÉlÉ ±ÉÉNÉÒ ù¾Ò Uà. lÉÉà +É Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉÖ±Éà ? +É ¥ÉÅq ~Éeà±ÉÒ Uà.
¶ÉÉ{ÉÉoÉÒ ~ÉeÒ Uà ¥ÉÅq ? Xà>+à UÒ+à. ¶ÉùÒù{ÉÒ +Åqù ©ÉÉà÷Ò Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ Uà.
+¾ÒÅ ±ÉÉà¾Ò ~ÉiÉ Uà, ´ÉÒ«ÉÇ ~ÉiÉ Uà, ©É³{ÉÉà HÉàºÉ ~ÉiÉ Uà. Ê~ÉnÉ{ÉÉà HÉàºÉ
~ÉiÉ Uà. +É ùÒlÉà »ÉֺɩÉ{ÉÉ H£oÉÒ ¥ÉÅq ~ÉeÒ Uà. l«ÉÉÅ H£ X©Éà±ÉÉà Uà. +É ¶ÉÖÅ
Uà H£ ? H¬ÉùàH q©É oÉ> X«É Uà. l«ÉÉùà H£ +ÊyÉH oÉ> X«É Uà. H¬ÉùàH
»ÉqÒÇ, NÉ©ÉÒÇ oÉÒ ~ÉiÉ H£ oÉ> X«É Uà. H£{ÉÖÅ càHÉiÉÖÅ H¬ÉÅ Uà ? W¬ÉÅ @NɱÉÉ
Ê~ÉÅNɱÉÉ{ÉÖŠʥÉ{qÖ Uà, l«ÉÉÅ H£ ¥É{ÉÒ ù¾à Uà. +à÷±Éà lÉà ¥ÉÅq Uà. Ê{ÉùÅW{Éà H£oÉÒ
lÉà PÉÉ÷ ¥ÉÅq ùÉL«ÉÉà Uà. +É Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉÚ±Éà ? ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ +àH »É©É«Éà +àH
{ÉÉeÒ LÉÖ±Éà Uà. H¬ÉùàH @NɱÉÉ lÉÉà H¬ÉùàH Ê~ÉÅNɱÉÉ. ~ÉiÉ ¥É{{Éà »´Éù +àHÒ
»ÉÉoÉà +àH Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ SÉɱÉà l«ÉÉùà ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅoÉÒ H£ ¾÷Ò X«É Uà. +É H£oÉÒ
»ÉֺɩÉ{ÉÉ ¥ÉÅq ùÉLÉÒ Uà. ¾´Éà lÉà{Éà LÉÉà±É´ÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ?
©ÉÖʶÉÇqà HÉÊ©É±É »Éà ʩɱÉ, Ê»ÉqH +Éä »É¥ÉÚùÒ »Éà lÉHÒ *
´ÉÉà lÉÖ]à qàNÉÉ £¾©É, Êq±É¥Éù ~Éà X{Éà Hà ʱÉ+à **
+É~ÉiÉÒ +Él©ÉÉ ¡ÉÉiÉÉà©ÉÉÅ ù©ÉÒ Uà. +É ¡ÉÉiÉ©ÉÉÅ ©ÉÖL«É SÉÉù
¡ÉÉiÉ Uà. qùàH{ÉÉ SÉÉù A~É ¡ÉÉiÉ Uà. ¡ÉÉiÉ +à÷±Éà ´ÉÉ«ÉÖ. +É ¡ÉÉiÉ ¶ÉùÒù{ÉÒ
{É´É (9) {ÉÉeÒ+Éà +{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ ¥ÉÉàlÉàù HÉàcÉ©ÉÉÅ ù©Éà Uà. Wà SÉɱÉÒ ù¾¬É
UÒ+à, ´ÉÉ«ÉÖ{ÉÉà LÉà±É Uà; Wà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É UÒ+à, lÉà ~ÉiÉ ´ÉÉ«ÉÖ{ÉÉà LÉà±É Uà;
Wà »ÉÉÅ§É³Ò ù¾¬É UÒ+à, lÉà ~ÉiÉ ´ÉÉ«ÉÖ{ÉÉà LÉà±É Uà; Wà ~ÉiÉ HÉ©É HùÒ ù¾¬É
UÒ+à lÉà ´ÉÉ«ÉÖ Uà. +É q»É ´ÉÉ«ÉÖ ¶ÉùÒù{ÉÉ Ê´ÉʧÉ{{É Ê¾»»ÉÉ©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà
+±ÉNÉ-+±ÉNÉ HÉ©É HùÒ ù¾Ò Uà. +~ÉÉ{É, »É©ÉÉ{É, AqÉ{É Ê´ÉNÉàùà 10
´ÉÉ«ÉÖ+Éà Uà. Wà ùÒlÉà Ê´ÉW³Ò lÉÉù A~Éù SÉɱÉà Uà, lÉà lÉà ùÒlÉà +É +Él©ÉÉ
¡ÉÉiÉÉà©ÉÉÅ »É©ÉÉ> Uà. +É q»É ¡ÉÉiÉ Uà. lÉà G«ÉÉÅ Uà * +~ÉÉ{É ´ÉÉ«ÉÖ NÉÖqÉ
155

»oÉÉ{É©ÉÉÅ, ~Éà÷{Éà »ÉÉ£ ùÉLÉà Uà. §ÉÉàW{É ~ÉH´Éà Uà. PÉiÉÒ W°ù Uà. H¶ÉÖÅ W
+É ¶ÉùÒù©ÉÉÅ {ÉHÉ©ÉÖÅ {ÉoÉÒ. lÉà ©É³ wÉù oÉÒ {ÉÒH³à Uà. +É Uà W Uà. Wà©É
NÉÉeÒ SÉɱÉà Uà l«ÉÉùà yÉÚ©ÉÉeÉà HÉh´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉ>~É ±ÉÉNÉà Uà. lÉÉà +É ´ÉÉ«ÉÖ
V«ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ɾÉàáSɶÉà, {ÉÖH»ÉÉ{É Hù¶Éà. +NÉù A~Éù SÉhÒ Àq«É©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ
W¶Éà lÉÉà ¾É÷Ç +è÷àH oÉ< ¶ÉHà Uà, +NÉù ©ÉÉoÉÉ©ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ NÉ> lÉÉà eÒ»÷¥ÉÇ
HùÒ qà¶Éà. ~ÉUÒ AqÉ{É ´ÉÉ«ÉÖ H±ÉàX©ÉÉÅ ù¾à Uà. mÉÒY ¡ÉÉiÉ´ÉÉ«ÉÖ Àq«É©ÉÉÅ ù¾à
Uà. SÉÉàoÉÒ »É´ÉÇlÉ{É´«ÉÉ©É »ÉÉÅyÉÉ+Éà©ÉÉÅ ù¾à Uà. yÉ{ÉÅW«É ´ÉÉ«ÉÖ §ÉÚX+Éà©ÉÉÅ ù¾à
Uà; +{Éà UÉlÉÒ©ÉÉÅ ù¾à Uà. ±ÉH´ÉÉà oÉ´ÉÉà lÉà ~ÉiÉ ´ÉÉ«ÉÖ Ê´ÉHÉù Uà. +{Éà »É©ÉÉ{É
´ÉÉ«ÉÖ ¶ÉùÒù{Éà ©ÉÉà÷ÖÅ oÉ´ÉÉoÉÒ ùÉàHà Uà. {ÉÉNÉ´ÉÉ«ÉÖ HÅc©ÉÉÅ ù¾à Uà. lÉà DPÉ ±ÉÉ´Éà
Uà, ¥ÉNÉÉ»ÉÉ ±ÉÉ´Éà Uà lÉàoÉÒ HÅc »ÉÅHÉàSÉÉ«É Uà. +É ´ÉÉ«ÉÖ ¾´ÉÉW DPÉ ±ÉÉ´Éà Uà.
+É ´ÉÉ«ÉÖ Xà ¥ÉNÉeÒ X«É lÉÉà DPÉ {ɾÒÅ +É´Éà. ÊHùÊH±É ´ÉÉ«ÉÖ {ÉÉH{ÉÉ
+ÉNɳ{ÉÉ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ ù¾à Uà. +É ´ÉÉ«ÉÖ ÷ÄÉÊ£H ~ÉÉà±ÉÒ»É{ÉÖ HÉ©É Hùà Uà. ¥ÉÒX
´ÉÉ«ÉÖ+Éà{Éà §ÉàNÉÉ oÉ´ÉÉ {ÉoÉÒ qàlÉÒ. +É ¡ÉHÉùà q»É ´ÉÉ«ÉÖ+Éà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ
+±ÉNÉ-+±ÉNÉ HÉ©É HùÒ ù¾Ò Uà. +Él©ÉÉ lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ ù©ÉÒ Uà. +É »´ÉÉÅ»É
H¬ÉÅoÉÒ SÉɱÉà Uà? ¶ÉÚ{«É »Éà »´ÉÉÅ»ÉÉ AclÉ ¾ä, {ÉÉ椃 q±É ©Éàá +É«É. »´ÉÉ»ÉÉÅ
¶ÉÚ{«ÉoÉÒ A~Éeà Uà. {Éà {ÉÉ椃 »ÉÖyÉÒ X«É Uà.
©ÉùlÉà ©ÉùlÉà WNÉ ©ÉÖ+É, ©Éù{É {É X{ÉÉ HÉà«É.
W¬Éùà ~ÉiÉ SÉɾÉà ¶ÉùÒù{Éà LÉɱÉÒ HùÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò ¶ÉHÉà UÉà.
+à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ Hà HÉàcÒ LÉɱÉÒ HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà, l«ÉÉùà W Ê{ÉH³¶ÉÖÅ. ~ÉÉàlÉà
~ÉiÉ Ê{ÉH³Ò ¶ÉHÉà UÉà. ùÉX W{ÉH +É Ê´ÉvÉ XiÉlÉÉ ¾lÉÉ. l«ÉÉùà lÉÉà
Ê´Éqà¾Ò H¾à´ÉÉ«ÉÉ. ~ÉiÉ +É ÊJ«ÉÉoÉÒ ¦É©¾ÉÅe{ÉÉ +ÉNɳ {ÉoÉÒ W> ¶ÉHÉlÉÖÅ.
lÉÉà »´ÉÉ»ÉÉÅ {ÉÉʧɩÉÉÅ X«É Uà lÉà{Éà {ÉoÉÒ W´ÉÉ qàlÉÉÅ. +ÉWHɱÉ
Ê´ÉW³Ò{ÉÉà HÉ~É Uà. ~ɾà±ÉÉ +àH ©É¾Éà±±ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà ~ÉUÒ ¥Éq±ÉÒ{Éà ¥ÉÒY
WN«ÉÉ+à +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É àUà. +É ¡ÉHÉùà ~É´É{É HÉà ~ɱÉ÷ Hù ¶ÉÚ{«É ©Éàá PÉù ÊH«ÉÉ **
W¬Éùà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ +{Éà NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉ{ÉÒ NÉÉàʺc oÉ> lÉÉà
NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉà »ÉÉʾ¥É {Éà ~ÉÚU¬ÖÅ - H¥ÉÒù HÉ«ÉÉ ©Éy«Éà »ÉÉù G«ÉÉ ?
»ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ - HÉ«ÉÉ ©Éy¬à »´ÉÉÅÅ»ÉÉ »ÉÉù **
NÉÉàùLÉ {ÉÉoÉ - H¾ÉÆ »Éà »´ÉÉÅ»ÉÉ AclÉ ¾ä, H¾ÉÆ HÉà X«É **
»ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ - ¶ÉÚ{«É »Éà »´ÉÉÅ»ÉÉ AclÉ ¾ä, {ÉÉ椃 q±É ©Éàá +É«É **
NÉÉàùLÉ {ÉÉoÉ - ¾ÉoÉ ~ÉÉÆ´É >»ÉHà {ɾÒÅ, Hä»Éà ~ÉHeÒ X«É **
»ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ - ¾ÉoÉ ~ÉÉÆ´É >»ÉHà {ɾÒÅ, «É¾ »ÉÖùÊlÉ »Éà ~ÉHeÒ X«É *
156

lÉà{Éà £ùà´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ÷É«Éù©ÉÉÅ lÉÉà ¾´ÉÉ §Éù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É
ʻɻ÷©É Uà, Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¾´ÉÉ{Éà +àHcÒ HùÒ{Éà ~ÉUÒ §Éù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +à´ÉÒ
ùÒlÉà H¾à Uà Hà - »ÉÖùÊlÉ »Éà ~ÉHeÒ X«É ** +ÉNɳ »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà»ÉÖùÊlÉ Hà qÅe »Éà, PÉàù ©É{É ~É´É{É HÉà * £àù A±É÷É SɱÉà ** »ÉÖùÊlÉ °~ÉÒ qÅeÉoÉÒ
©É{É +{Éà ~É´É{É{Éà PÉàùÒ{Éà lÉà{Éà A±É÷Éà SɱÉÉ´ÉÉà...£àù A±É÷É SɱÉà *
yÉù +Éäù +yÉù Ê¥ÉW y«ÉÉ{É ±ÉÉ´Éä * H¾äå H¥ÉÒù »ÉÉà »ÉÅlÉ Ê{ɧÉÇ«É
¾Ö+É, W{©É +Éà ©ÉùiÉ HÉ ¨É©É §ÉÉ{Éä ** +É{Éà NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒY +à
ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ©ÉÉÅ H¾¬ÖÅ Hà - A±É÷É X~É lÉ¥É X{ÉÉ * ´Éɱ©ÉÒÊH §É«Éà ¦É©¾
»É©ÉÉ{ÉÉ **
±ÉÉàHÉà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ©ÉùÉ ©ÉùÉ {ÉÒ X~É W~«ÉÉà ¾lÉÉà. {ÉÉ, +É lÉÉà
A±É÷Éà X~É ¾lÉÉà »´ÉÉÅ»ÉÉ{ÉÉà. ~ɱÉ÷Ö »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà+ùà ¾ÉÆùà ~ɱÉ÷Ú, [ÉÉ{É §ÉÚÊ©É Hà ¥ÉÒSÉ ©Éàá SɱÉlÉ ¾ä A±É÷Ò »´ÉÉÅ»ÉÉ *
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà - ~É´É{É HÉà ~ɱÉ÷ Hù, ¶ÉÚ{«É ©Éàá PÉù ÊH«ÉÉ *
yÉù ©Éàá +yÉù §Éù~ÉÚù qàLÉÉ ** H¾äå H¥ÉÒù NÉÖ° ~ÉÚùà HÒ ©Éà¾ù »Éà, ÊmÉHÖ÷Ò ©Éy«Éà
qÒqÉù qàLÉÉ ** »ÉÖºÉÖ©É{ÉÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉÚ±Éà ? +É ¥ÉÅq Uà H£oÉÒ, ¶ÉùÒù©ÉÉÅ H£
Ê~ÉnÉ +{Éà ´ÉÉ«ÉÖ Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà HàNÉNÉ{É HÒ NÉÚ£É HÉà, ~É´É{É »Éà »ÉÉ£ Hù ** +É NÉÖ£É H> Uà ?
q©É ¾Ò q©É ©Éàá ±Éà +WÖ¥ÉÉ ** Hà´ÉÒ ùÒlÉà lÉà »ÉÉ£ Hùà ? ~ÉÅLÉÉà
±ÉÉNÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Uà ¶ÉÖÅ ? +É NÉNÉ{É{ÉÒ NÉÖ£É{Éà ~É´É{ÉoÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÉ£ Hùà ?
´ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÖÅ Uà, ~ÉiÉ ~ÉÚùÉ NÉÖ° V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ {É »É©ÉX´Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ
»É©ÉW©ÉÉÅ {É +É´Éà. +É »´ÉÉÅ»É, +{Éà {ÉÉ©É +àH Hù´ÉÉ{ÉÉ Uà. »´ÉÉŻɩÉÉÅ
NÉù©ÉÒ Uà. lÉ©ÉÉà qÉàeÉà UÉà l«ÉÉùà ¶ÉùÒù NÉù©É oÉÉ«É Uà. NÉù©ÉÒoÉÒ H£ +ÉàNɳà
Uà. +É ùÒlÉà »´ÉÉ»É-{ÉÉ©É +àH Hù´ÉÉoÉÒ »´ÉÉÅ»ÉÉ{ÉÒ NÉù©ÉÒoÉÒ H£
+ÉàNɳ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. W¬Éùà ~ÉiÉ ¥ÉÅH{ÉɱÉoÉÒ H£ +ÉàNɳ¶Éà l«ÉÉùà +àH
+´ÉÉW +ɴɶÉà, Wà´ÉÒ ùÒlÉà {ÉLÉ ´ÉNÉÉeÒ+à UÒ+à. +à´ÉÒ ]ÒiÉÒ +´ÉÉW
+ɴɶÉà. H£{Éà §ÉàqÒ{Éà ´ÉÉ«ÉÖ A~Éù W¶Éà.
Xà »ÉÉyÉH +É ÊJ«ÉÉ HùÒ ù¾¬Éà ¾Éà«É l«ÉÉùà NÉÖ°{ÉÖÅ »ÉÉÅÊ{Éy«É
Xà>+à. Wà©É Wà©É »´ÉÉÅ»ÉÉ Ay´ÉÇ©ÉÖLÉ oÉlÉÒ W¶Éà, »ÉÉyÉH{Éà NÉÖ°{ÉÉ
»ÉÉÅÊ{Éy«É{ÉÒ W°ù ~Ée¶Éà. »ÉÉyÉH{Éà ±ÉÉNɶÉà Hà HÉà>H lÉÉHÉlÉ A~Éù{ÉÒ lÉù£
LÉàÅSÉÒ ù¾Ò Uà. »´ÉÉÅ»ÉÉ{ÉÒ NÉù©ÉÒoÉÒ H£ +ÉàNÉ³Ò X«É Uà. ~ÉiÉ ©É{É H¬Éùà«É
{ÉoÉÒ SÉɾlÉÖÅ Hà lÉ©ÉÉà l«ÉÉÅ ~ɾÉàÅSÉÒ ¶ÉHÉà. HÉùiÉ Hà lÉà XiÉà Uà Hà Xà ~ɾÉàáSÉÒ
W¶Éà lÉÉà ¥ÉyÉÖ »É©ÉW©ÉÉÅ +É´ÉÒ W¶Éà +{Éà WNÉlÉ LÉlÉ©É oÉ> W¶Éà. +à÷±ÉÉ
156

©ÉÉ÷à ©É{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ Hùà±ÉÉ Uà.
»ÉÖºÉªÉ ©Éy«Éà ¥É»Éà Ê{ÉùÅW{É, ©ÉÖÆyÉÉ q»É´ÉÉÆ wÉùÉ *
A»ÉHà A~Éù ©ÉHù lÉÉù ¾ä, SÉhÉà »É©¾Éù »É©¾ÉùÉ **
©É{É +à÷±ÉÒ »÷É>±ÉoÉÒ ±É> W¶Éà Hà LÉ¥Éù {ɾÒÅ ~Éeà. +É´ÉÉ©ÉÉÅ
»ÉÉyÉH ¶ÉÖÅ HùÒ ¶ÉHà Uà ? H¬ÉùàH §É«É§ÉÒlÉ oÉ> X«É Uà. lÉùlÉ W ©É{É
y«ÉÉ{É{Éà ¥ÉÒWà ±É> X«É Uà. HÉà> SÉÒW{ÉÖÅ qÖ:LÉ ¾¶Éà lÉÉà lÉà l«ÉÉÅ ±É> W¶Éà.
lÉà÷±ÉÉ©ÉÉÅ Wà ~É´É{É A~Éù SÉhÒ ¾lÉÒ, lÉà ~ÉÉUÒ {ÉÉʧɩÉÉÅ +É´ÉÒ W¶Éà. Wà©É
HÉà> »ÉÒeÒ SÉhà X«É, SÉhà X«É +{Éà A~Éàù W>{Éà ~ÉeÒ X«É lÉÉà ¶ÉÖÅ ¾É±É
oÉÉ«É ! +É ùÒlÉà »ÉÉyÉH {ÉÒSÉà +É´ÉÒ X«É Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ
W°ùÒ Uà. yÉÒùà-yÉÒùà +É{É{q ~ÉiÉ +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. Xà y«ÉÉ{É ¾÷Ò NÉ«ÉÖÅ lÉÉà
H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ. ©É{É, ©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ lÉùÅNÉÉà Uà. ±É¾àùÉà Acà Uà. ©É{É lÉùÅNÉÉà AcÉ´ÉÒ{Éà
+{«É-+{«É SÉÒXà©ÉÉÅ ±É> X«É Uà. ~ÉUÒ ¥ÉÅqÉà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà NÉÖ°{ÉÒ ©É¾àù
{ÉoÉÒ, ©É{É{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É Uà Hà lÉ©ÉÉà{Éà lÉà Ê¥É{qÖ »ÉÖyÉÒ W´ÉÉ {É qà´ÉÉ. lÉà{ÉÉà
¡É«ÉÉ»É ù¾à Uà Hà »ÉÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉù ©ÉÉÅ W §É÷HlÉÉ ù¾à. lÉà +{ÉàH XlÉ{ÉÉ §ÉÉ´É
+Åqù ±ÉÉ´ÉÒ qà Uà. +{Éà §É÷HÉ´ÉÒ qà Uà. ~ÉiÉ +NÉù Xà »ÉÉyÉH +àHÉOÉ ù¾à
lÉÉà »´ÉÉÅ»ÉÉ Ê»É©É÷lÉÒ X«É Uà.
©ÉùlÉà ©ÉùlÉà WNÉ ©ÉÖ+É, ©Éù{É {É X{ÉÉ HÉà«É *
+à»ÉÒ ©Éù{ÉÒ {É ©ÉÖ+É, ¥É¾ÖÊù {É ©Éù{ÉÉ ¾Éà«É **
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàX ©Éù{Éà»Éà WNÉ eùà, ©Éàùà ©É{É +É{É{q *
H¥É ©Éù ¾ÖÆ H¥É ~ÉÉ´É ¾ÖÆ, ~ÉÚù{É ~Éù©ÉÉ{É{q **
H¬ÉùàH-H¬ÉùàH ±ÉÉNÉà Uà Hà ©ÉÉàlÉ Wà´ÉÒ ¾É±ÉlÉ oÉ> X«É Uà. ©ÉÖcÒ
¥ÉÅq Hù´ÉÉ W>+à lÉÉà ¥ÉÅq {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. PÉiÉÉ +É´ÉÒ{Éà H¾à Uà Hà eù ±ÉÉNÉà Uà.
»ÉÖº©É{ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÒ ´ÉÉ«ÉÖ+Éà »É©ÉÉlÉÒ X«É Uà, l«ÉÉùàW lÉà LÉÚ±Éà Uà. H£ ¾÷Ò
X«É Uà. PÉiÉÉ H¾à Uà Hà PÉiÉÒ ©ÉÉàW Uà, ~ÉiÉ ~ÉUÒ NÉÖ©É oÉ> X«É Uà. l«ÉÉÅ
H¶ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ.
Ê©É÷É qà +~É{ÉÒ ¾»lÉÒ HÉà, +NÉù HÖU ©ÉùlÉ¥ÉÉ SÉɾà *
ÊH qÉ{ÉÉ ~ÉÉH©Éàá ʩɱÉHù, NÉÖ±Éà NÉÖ±ÉXù ¾ÉàlÉÉ ¾ä **
~ɱÉ÷Ú »ÉÉʾ¥É H¾à Uà ~ɱÉ÷Ú H¾à ©Éù ù¾É, ~ÉÉUà ©ÉÖ+ WNÉlÉ **
+É Uà Y´ÉlÉÉ Y´É ©Éù´ÉÉ{ÉÖÅ. yÉÒùà-yÉÒùà »´ÉÉÅ»ÉÉ Ê»É©É÷lÉÒ X«É
Uà. l«ÉÉùà ©ÉÖʶH±É ©É{É{Éà ±ÉÉNÉà Uà. HÉà> qÉàelÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, HÉà> lÉùlÉÉ ~ÉiÉ
158

{ÉoÉÒ, LÉɱÉÒ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà- +àHÉOÉlÉÉoÉÒ. »ÉÉyÉH{Éà yÉÒùà-yÉÒùà ±ÉÉNÉà Uà Hà
¶ÉùÒù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, lÉùlÉ W H±~É{ÉÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà Hà ©Éù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà UÖÅ.
+É´ÉÒ ¶ÉÅHÉ+Éà Al~É{{É oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ©É{É{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É ¾Éà«É Uà Hà y«ÉÉ{É{Éà
¾÷É´ÉÒ qà. yÉÒùà-yÉÒùà +àHÉOÉlÉÉ oÉlÉÒ W¶Éà. ¶ÉùÒù Ê»oÉù oÉ> W¶Éà. »ÉÉyÉH
lÉùlÉ W ¶ÉùÒù{Éà ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ©ÉÞlÉH ¾Éà«É Hà ~ÉÉ´Éà »ÉÅlÉÉ ** +à´ÉÖÅ
±ÉÉNɶÉà Hà H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ ù¾«ÉÖÅ. Y´É{É{ÉÒ >SU+Éà ©ÉÅeùÉ´É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. PÉiÉÉ
lÉÉà ~ÉÉUÉ +É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉSɱɴÉÉ ±ÉÉNÉà Uà.
HÉà> HÉà> ~ɾÆSÉÉ ¦É©¾ ±ÉÉàH©Éàá, yÉù ©ÉÉ«ÉÉ ±Éà +É> **
+NÉù ùÉàHÉ«É Uà lÉÉà yÉÒùà-yÉÒùà »´ÉÉÅ»ÉÉà »É©Éà÷Ò X«É Uà. ±ÉÉNɶÉà Hà
~ÉNÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ ¾±ÉlÉÉ. ©É{É H¾à¶Éà Hà »´ÉÉÅ»ÉÉ H¬ÉÅ W> ù¾Ò Uà. lÉà PÉiÉÒ
¨ÉÉÅÊlÉ«ÉÉà {Éà Al~É{{É Hù¶Éà. >SUÉ+Éà H±~É{ÉÉ+Éà©ÉÉÅ §É÷HÉ´ÉÒ qà Uà. lÉàiÉà
W q»É©ÉÉ wÉù{Éà ùÉàH¬Éà Uà. WàoÉÒ HÉà> {ÉÒH³Ò {É ¶ÉHà. NÉ£±ÉlÉ {ɾÒÅ lɾÉÆ
¾ÉàʶɫÉÉù qàLÉ{ÉÉ ** +¾ÒÅ ±ÉNÉ{É {ÉÒ W°ù Uà. W¾Æ LÉÉàX lÉ¾Æ ~ÉÉ>«ÉÉ,
Nɾùà ~ÉÉ{ÉÒ ~Éäc **
yÉÒùà-yÉÒùà LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà ¾ÖÅ ¶ÉùÒù {ÉoÉÒ, PÉiÉÖÅ +ɶSÉ«ÉÇ ~ÉiÉ oÉÉ«É
Uà. +É ¥ÉyÉÖÅ SÉàlÉ{É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ oÉ> ù¾¬ÖÅ ¾Éà«É Uà; ±ÉÉNÉà Uà Hà HÉà> SÉÒW
§ÉàNÉÒ oÉ< ù¾Ò Uà. qàLÉÉlÉÒ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ±ÉÉNÉà Uà Hà UÖÅ.
©É{É PÉiÉÖÅ §É÷HɴɶÉà, H¾à¶Éà Hà ~ÉNÉ Ê¶ÉoÉÒ±É oÉ< NÉ«ÉÉ, H¾à¶Éà Hà
PÉiÉÉ +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ W> ù¾¬Éà Uà. »É¾W ©É{É X{ÉÉà »ÉÉ> HÒ ¡ÉÒlÉÒ **
©É{É{ÉÒ HÉàÊ¶ÉºÉ ¾Éà«É Uà Hà ~ɱÉ÷Ò qà, PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉlÉÉà +ÉLÉÖÅ«Éà Y´É{É ±ÉÉNÉÒ
X«É Uà. lɾÉÆ Ê»É±É¾±ÉÒ NÉä±É **
»´ÉÉÅ»ÉÉ©ÉÉÅ W +÷Hà±ÉÉ UÉà. +É ±Éà´ÉÒ lÉà ~ÉiÉ ¨É©É Uà. yÉÒùà-yÉÒùà
»´ÉÉÅ»É ¶ÉùÒùoÉÒ »É´ÉÉ ¾ÉoÉ A~Éù +º÷©É-SÉJ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà. lÉàW
Y´É{É{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ Uà. l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ LÉàáSÉÉiÉ Uà. »ÉÖÖùÊlÉ H©É±É »ÉlÉÃNÉÖ° HÉà
´ÉÉ»ÉÉ **
yÉÒùà-yÉÒùà +àHÉOÉ oÉlÉÉÅ W´ÉÉ«É Uà. ©É{É H¾à Uà Hà ~ÉÉHÉ ©ÉùÒ SÉÚH¬É
UÉà. H¾à Uà Hà »´ÉÉÅ»É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. PÉiÉÖÅ ¶ÉÉÊlÉù Uà ©É{É. lÉàiÉà W ¨ÉÊ©ÉlÉ H«ÉÉÇ
Uà.
Y´É Hà »ÉÅNÉ ©É{É HÉ±É ù¾É> * +[ÉÉ{ÉÒ {Éù X{ÉlÉ {ÉɾÒÅ **
+àH ¶ÉÚ{«É ¥É{ÉÒ X«É Uà. £Ò±É oÉÉ«É Uà Hà H¶ÉÖÅH UÖÅ.
~É´É{É HÉà ~ɱÉ÷ Hù, ¶ÉÚ{«É ©Éàá PÉù ÊH«ÉÉ, PÉù ©Éàá +yÉù §Éù~ÉÚù qàLÉÉ**
H¾äå H¥ÉÒù NÉÖ° ~ÉÚùà HÒ ©Éà¾ù »Éà, ÊmÉHÖ÷Ò ©Éy«Éà qÒqÉù qàLÉÉ **
159

+ʾÅ+É +àH {ÉÖGlÉÉ©ÉÉÅ NÉ±É ©ÉÖGlÉÒ Uà. +É{ÉÉ A~Éù »ÉÉʾ¥É H¾à Uà
HàLÉ»É LÉ»É Hà qÉ{Éà Hà +{qù, ¶É¾ù LÉÖqÉ HÉ ¥É»ÉlÉÉ ¾ä *
H»lÉ Hùà +à{ÉÉàá Hà ÊlÉ±É ©Éàá, ´É¾ÒÅ »Éà A»ÉHÉ ù»lÉÉ ¾ä *
°¾ ù¾HÉ{Éà ©Éàá c¾ùÉ+à, »ÉÉà> ©ÉÖHÖù ©Éäå q»lÉÉ ¾ä *
~Éù Ê¥É{É ©Éà¾ù ©ÉÖʶÉÇq Hà, lÉÚ {ÉɾH ©Éàá ¾Ò ~ÉSÉlÉÉ ¾ä **
lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾Ò ù¾¬É Uà Hà¶ÉÚ{«É ©É¾±É HÒ £àùÒ qà¾Ò, »ÉÉà ´ÉäùÉNÉÒ ~ÉIÉ ¾Éà> **
W¬Éùà ]ÒùÉà ~ɱÉ÷É> X«É Uà l«ÉÉùà ¡É[ÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉ X«É
Uà. ¥ÉÉHÒ lÉÉà HÉà> LÉÒeHÒ {ÉoÉÒ LÉÖ±ÉlÉÒ. +É´ÉÖÅ ¾ÉàlÉ lÉÉà ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà
H¬Éù{ÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ SÉÖH¬É ¾ÉàlÉ. +É oÉ«ÉÖÅ q»É©ÉÉ wÉù{ÉÖÅ LÉڱɴÉÉ{ÉÖÅ.
H±~É{ÉÉ+ÉàoÉÒ ~Éùà +ÉW »Él«É Uà.
lÉÉà ¾´Éà »ÉÉyÉH{Éà LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà Hà´ÉÒ ùÒlÉà W´ÉÉ«É. ~ÉiÉ H¬ÉùàH
+àH ´ÉLÉlÉ W>{Éà ¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ {ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ. Wà©É HÉà> WN«ÉÉ+à
W>{Éà ~ÉiÉ +É~ÉiÉà §ÉÚ±ÉÒ W>+à UÒ+à. ~ÉiÉ W¬Éùà ùÉàW +É~É´ÉÉ
W´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à Uà l«ÉÉùà W ´ÉSɱÉÉ ~ÉeÉ´É{ÉÒ «ÉÉq ù¾à Uà. +É ùÒlÉà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà lÉÉà
+É´ÉlÉÉ-WlÉÉÅ ù¾à Uà. +¾ÒÅoÉÒ Ê{ÉH²«ÉÉ ~ÉUÒ +àH ¶ÉùÒù ©É³à Uà. +àH
°¾É{ÉÒ »É£ù ¶É° oÉ> X«É Uà. G«ÉÉùàH »ÉÚlÉÉÅ-»ÉÚlÉÉÅ ~ÉiÉ oÉ> X«É Uà.
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà +à »É£ù HùÒ. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàLÉà±É ¦É©¾Éie, Ê~Éie ©Éàá qàÊLÉ«ÉÉ, WNÉlÉ HÒ ¨É©É{ÉÉ qÚù §ÉÉNÉÒ **
¥ÉɾùÉ §ÉÒlÉùÉ +àH +ÉHɶɴÉlÉ, »Éֺɩ{ÉÉ eÉàù lɾÉÅ ~ɱÉ÷ ±ÉÉNÉÒ **
+É ¡ÉHÉùà »ÉÉyÉH +ÉÅlÉÊùH ¦É©¾ÉÅeÉà{ÉÖÅ ¨É©ÉiÉ HùÒ{Éà ~ÉÖ{É:
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ~ÉÉUÉà +É´ÉÒ X«É Uà, HÉùiÉ Hà q»É©ÉÉ wÉùoÉÒ SÉɱÉÒ
NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ +àH +Å¶É +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ù¾à Uà. +à÷±Éà »ÉÉyÉH ~ÉÉUÉà
+É´Éà Uà. +É´ÉÉà, ¾´Éà SÉɱÉÒ+à +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉÅ qù´ÉÉX lÉù£ H«ÉÉÅ Uà +É ?
Hà´ÉÒ ùÒlÉà lÉà©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É Hù´ÉÉà ?{ÉÉä wÉùà »ÉÅ»ÉÉù »É¥É, q»É´Éàá «ÉÉàNÉÒ »ÉÉyÉ *
+àHÉq¶É ÊLÉeHÒ ¥É{ÉÒ, X{ÉlÉ »ÉÅÅlÉ »ÉÖ©É{É **
H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥ÉoÉÒ ~ɾà±ÉÉ +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉ wÉù{ÉÒ LÉ¥Éù HÉà>{Éà {É
¾lÉÒ. +É +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉÅ wÉù{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ »Él«É-§ÉÊGlÉoÉÒ Uà, HÉùiÉ Hà
lÉà©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH³Ò W´ÉÉoÉÒ +Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ ©ÉÖHÉ©Éà ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà.
lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ >SUÉ A~Éù Ê{ɧÉÇù Hùà Uà Hà ~ÉÖ{É: £ùÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ~ÉÉUÖÅ
160

+É´É´ÉÖÅ Hà {ɾÒÅ.
+É +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÉà wÉù +É~ÉiÉÒ »ÉùÊlÉ{ÉÒ +Åqù Uà. ¾´Éà »É´ÉÉ±É +à
Uà Hà lÉà LÉÚ±Éà Uà Hà´ÉÒ ùÒlÉà? +É NÉÖ°HÞ~ÉÉoÉÒ LÉÚ±Éà Uà. ©ÉÉmÉ NÉÖ° HÞ~ÉÉoÉÒ W.
HùÉàeÉà ´Éù»ÉÉà »ÉÖyÉÒ lÉ~É»«ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ LÉÚ±ÉlÉÉà. +ÉW HÉùiÉ Uà
Hà ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ «ÉÉàNÉÒ ~ÉiÉ q»É©ÉÉ wÉù »ÉÖyÉÒ W ù¾Ò NÉ«ÉÉ. lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ
XàùoÉÒ {ÉoÉÒ LÉÚ±ÉlÉÉà. Wà ùÒlÉà eÉèH÷ù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ +Éè~Éùà¶É{É ~ÉÉàlÉà {ÉoÉÒ HùÒ
¶ÉHlÉÉÅ. +É ùÒlÉà Ê´É{ÉÉ »ÉqNÉÖ° +É HÉ©É {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÖÅ. W¬Éùà NÉÖ° +{Éà
ʶɺ«É©ÉÉÅ +àHù»ÉlÉÉ +É´ÉÒ X«É Uà, l«ÉÉùà +É HÉ©É ~ÉÖ°Å oÉÉ«É Uà.- l«ÉÉùà
lÉÉà »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà NÉÖ° ʶɺ«É +Éäù >·´Éù, Ê©É±É ÊH{ÉÉ §ÉÊGlÉ Ê´É´ÉàH *
lÉÒ{ÉÉàá ÊmÉyÉÉùÉ ¥É{ÉÒ, +ÉNÉà NÉÅNÉÉ +àH **

000000000

161

~ÉÅoÉ {ÉÉ Ê{É«É©É
Wà ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ ~ÉÅoÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, lÉà{Éà {ÉÒSÉà ±ÉLÉà±ÉÉ »ÉÉlÉ
Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖÅ ~Éeà Uà.
(1) ¾©Éà¶ÉÉ »Él«É ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ (2) ©ÉÉÅ»É {É LÉÉ´ÉÖÅ. (3) {ɶÉÉà {É Hù´ÉÉà
(4) SÉÉàùÒ {É Hù´ÉÒ. (5) SÉÊùmÉ´ÉÉ ù¾à´ÉÖÅ. (6) WÖNÉÉù {É ù©É´ÉÉà. (7) ¾H{ÉÒ
H©ÉÉiÉÒ Hù´ÉÒ.
»ÉÉSÉÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ
»ÉÉÆSÉ ¥ÉùÉ¥Éù lÉ~É {ɾÒÅ, ]Úc ¥ÉùÉ¥Éù ~ÉÉ~É *
X Hà Àq«É »ÉÉÆSÉ ¾ä, lÉÉ Hà Àq«É +É~É **
»ÉÉSÉ oÉÒ ©ÉÉà÷ÅÖ lÉ~É W {ÉoÉÒ, +{Éà ]ÚcoÉÒ ©ÉÉà÷ÅÖ ~ÉÉ~É {ÉoÉÒ. Wà
Àq«É©ÉÉÅ »ÉSSÉÉ> {ÉoÉÒ, l«ÉÉÅ ¡É§ÉÖ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉ, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉ Hà÷±ÉÖÅ
W°ùÒ Uà ! ©ÉXH©ÉÉÅ ~ÉiÉ ]ÚcÒ ´ÉÉlÉ {É H¾à´ÉÒ. HÉà>{Éà«É ´ÉÉ«ÉqÉà {É HùÉà Hà
HɱÉ, ~Éù©É Êq´É»Éà lÉ©ÉÉà{Éà ©É³´ÉÉ +É´ÉÒ¶É. +NÉù ¶ÉùÒù UÚ÷Ò NÉ«ÉÖÅ lÉÉà !
+©Éù-±ÉÉàH {ɾÒÅ W> ¶ÉHÉà, £ùÒ W{©É ±Éà´ÉÉà ~Ée¶Éà. ´ÉÉ«ÉqÉà ~ÉÚùÉà Hù´ÉÉ
©ÉÉ÷à. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾à´ÉÖÅ Hà »ÉÉʾ¥É HÒ ©ÉÉäW oɶÉà lÉÉà +É´ÉÒ¶É.
»Él«É{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É PÉiÉÒ ©ÉW¥ÉÚlÉÒoÉÒ Hù´ÉÖÅ. »Él«É{ÉÉ +Éc +ÅNÉ Uà.
+»Él«É oÉÒ ©ÉÉà÷ÅÖ {ÉÖH»ÉÉ{É Uà. qÉ° ~ÉÒ´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà. ]ÚcÉ{ÉÒ ¥ÉÖÊyyÉ
»ÉÉùÒ {É ¾Éà> ¶ÉHà. Hà÷±ÉÉà ~ÉiÉ ¥ÉÖÊyyÉ©ÉÉ{É qÉ°eÒ«ÉÉà ¾Éà«É, lÉà{ÉÉoÉÒ +à
+ɶÉÉ {É ùÉLÉ´ÉÒ Hà lÉà HÉ©É ¥ÉùÉ¥Éù Hù¶Éà W. {ÉÉ W HùÒ ¶ÉHà. +É~ÉiÉÉ
©ÉNÉW{ÉÒ HÉàʶÉHÉ+Éà{ÉÉ A~Éù +»Éù ~Éeà Uà. H¬Éùà«É ¶ÉùÉ¥ÉÒ +G±É©ÉÅq {É
oÉ< ¶ÉHà. {ɶÉÉ{ÉÒ +»Éù »ÉÒyÉÒ W Êq©ÉÉNÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ A~Éù ~Éeà Uà.
lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà ]ÚcÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉoÉÒ oÉÉ«É Uà. ]ÚcÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ lÉà +É~ÉiÉÒ +Él©ÉÉ
+{Éà +ÅlÉ:HùiÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÉÊ{ÉHÉùH Uà. »´ÉɧÉÉÊ´ÉH ùÒlÉà W +É~ÉiÉÖÅ Àq«É
»Él«É ¥ÉÉà±É´ÉÉ´ÉɳÖÅ Uà. ¥ÉɳHÉà »ÉÉSÉÖ ¥ÉÉà±Éà Uà. ]ÚcÖ ©ÉÉiÉ»É ¥Éà HÉùiÉÉà oÉÒ
¥ÉÉà±Éà Uà. ~ɾà±ÉÖÅ HÉùiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qÉàºÉÉà{Éà UÖ~ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +{Éà ¥ÉÒWÖÅ HÉùiÉ
»´ÉÉoÉÇ´É¶É +à÷±Éà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §É±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÒX{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É HùÒ ¥Éà»Éà Uà.
H¬ÉùàH Xà>+à UÒ+à Hà ©ÉÉÅ oÉÒ PÉù{ÉÒ HÉà> SÉÒW lÉÚ÷Ò X«É, lÉÉà
¥ÉɳH{Éà H¾à Uà Hà ~É~~ÉÉ {Éà {É H¾àlÉÉà. lÉà ¥ÉɳH ]ÚcÖÅ ¶ÉÒLÉÒ X«É Uà.
Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà +É{ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà, ]Úc +É~ÉiÉÒ ùKÉÉ HùÒ ¶ÉHà Uà, lÉà
¥ÉɳH {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ +à´ÉÖÅ ¶ÉÒLÉÒ ±Éà Uà. +à÷±Éà Hà ]ÚcÖÅ lÉà{Éà ¶ÉÒLÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà. »´É§ÉÉ´ÉoÉÒ lÉÉà lÉà ]ÚcÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉ ´ÉɳÉà {ÉoÉÒ. ]Úc oÉÒ HÉàʶÉHÉ+Éà
H©ÉXàù oÉ> X«É Uà. lÉàoÉÒ lÉà{ÉÒ A©©ÉÒq {É Hù´ÉÒ. »Él«É A~Éù SÉɱɴÉÖ PÉiÉÖÅ
162

©É Éà÷ÖÅ lÉ~É Uà. »ÉÉʾ¥Éà lÉÉà H¾¬ÖÅ Uà Hà»ÉÉÆSÉ ¥ÉùÉ¥Éù lÉ~É {ɾÒÅ, ]Úc ¥ÉùÉ¥Éù ~ÉÉ~É *
X Hà Àq«É »ÉÉÅSÉ ¾ä, lÉÉ Hà Àq«É +É~É **
»Él«É »É©ÉÉ{É yÉ©ÉÇ {ɾÒÅ +É{ÉÉ * +É~ÉiÉÉ ¶ÉÉ»mÉÉà ~ÉiÉ »Él«É
»É©ÉÉ{É HÉà> ¥ÉÒXà yÉ©ÉÇ {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ. G«ÉÉÅ«É ~ÉiÉ ù¾à´ÉÉ´ÉÉ³É ¾Éà«É, Wà
+É »ÉÅ»HÞÊlÉ{Éà ©ÉÉ{ÉÒ ~ÉɱÉ{É Hùà Uà, lÉà ʾ{qÖ Uà. Xà>+à »Él«É{ÉÉ +Éc
+ÅNÉÉà - »Él«É ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ, »Él«É SÉɱɴÉÖÅ, »Él«É Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ, Ê´ÉNÉàùà G«ÉÉùà«É HÉà>
©ÉÉlÉÉ ¥É¾à{É{Éà Xà<{Éà LÉÉà÷ÖÅ »ÉÉàSÉÒ+à UÒ+à. +É~ÉiÉÉ Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
»ÉÉàSÉ´ÉÉ qàlÉÉ Êq©ÉÉNÉ{Éà. lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ lÉ©ÉÉ°Å lÉ©ÉÉùÉ
HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ, G«ÉÉÅH +É~É hÒ±ÉÉ UÉà. +à÷±Éà W ÊSÉÅlÉ{É »Él«É {ÉoÉÒ. ~ÉUÒ
+É~ÉiÉÉ qÉiÉÉ WÚcÉ Uà {Éà, +à÷±Éà Hà »Él«É LÉÉ´ÉÖÅ.
+àH ùÉX +{Éà +àH ©É¾Él©ÉÉ {ÉÉ{É~ÉiÉ{ÉÉÅ qÉà»lÉ ¾lÉÉ.
©É¾Él©ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +àH ¥Éà÷Éà ¾lÉÉà, +{Éà ùÉX{ÉÉà ~ÉiÉ +àH ¥Éà÷Éà ¾lÉÉà. ùÉX
~ÉiÉ ©ÉùÒ NÉ«ÉÉ, +{Éà ©É¾Él©ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ ¶ÉùÒù UÚ÷Ò NÉ«ÉÖÅ. ùÉX{ÉÉà ¥Éà÷Éà NÉÉqÒ
A~Éù +É´«ÉÉà {Éà ùÉX ¥É{«ÉÉà. l«ÉÉÅ ©É¾Él©ÉÉ{ÉÉà ¥Éà÷Éà, lÉàiÉà ~ÉiÉ ±ÉN{É H«ÉÉÇ
; +{Éà ©É¾Él©ÉÉ ¥É{«ÉÉà. ¥É{{Éà{ÉÒ qÉà»lÉÒ ¾lÉÒ. +àH Êq´É»É ùÉX{ÉÉà ¾ÒùÉà
NÉÖ©É oÉ«ÉÉà. ©É¾Él©ÉÉ{Éà ùÉW ©É¾à±É©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÒ UÚ÷ ¾lÉÒ. ùÉX{ÉÉà
¾ÒùÉà NÉÖ©É oÉ´ÉÉoÉÒ ùÉX qÖ:LÉÒ oÉ«ÉÉ. PÉiÉÉà ¶ÉÉày«ÉÉà, ~ÉiÉ {É ©É²«ÉÉà l«ÉÉùà
ùÉiÉÒ+à H¾¬ÖÅ Hà ©É¾Él©ÉÉ ±É> NÉ«ÉÉ ¾¶Éà, ¾ÒùÉ{Éà. ùÉX {ÉÉùÉW oÉ«ÉÉ, H¾¬ÖÅ
Hà +É´ÉÖÅ {ÉÉ H¾Éà, ùÉiÉÒ SÉÚ~É oÉ> NÉ«ÉÉ. £ùÒ ¥ÉyÉÉÅ ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ, ~ÉiÉ
¾ÒùÉà {É ©É²«ÉÉà ~ÉÉUÖ ùÉiÉÒ+à H¾¬ÖÅ Hà +É~ÉiÉÉà ©É¾à±É Uà Wà©ÉÉÅ +É~ÉiÉà
¥É{{Éà +{Éà ©É¾Él©ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É HÉà> +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ, ©Éàá {ÉoÉÒ SÉÉà«ÉÉàâ, Wà lÉ©ÉÉ°Å
Uà, lÉà ©ÉÉ°Å Uà. °©É©ÉÉÅ ¾ÒùÉà {ÉoÉÒ lÉÉà lÉà ©É¾Él©ÉÉ+à W ±ÉÒyÉÉà ¾¶Éà. lÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ A~Éù +eÒ ù¾Ò, ùÉX+à H¾¬ÖÅ Hà ©É¾Él©ÉÉ+à SÉÉàùÒ {ÉoÉÒ
HùÒ, +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ ©É¾Él©ÉÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ, +{Éà H¾¬ÖÅ Hà ±ÉÉà +É lÉ©ÉÉùÉà ¾ÒùÉà,
HɱÉà ©Éàá lÉà{ÉÒ SÉÉàùÒ HùÒ{Éà ±É> NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà; ¾´Éà ¾ÖÅ lÉ©ÉÉùÉ ©É¾à±É©ÉÉÅ {ɾÒÅ
+É´ÉÖÅ, HÉùiÉ Hà ¾ÖÅ SÉÉàù oÉ«ÉÉà UÖÅ. ùÉX [ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÉ. lÉà+Éà+à H¾¬ÖÅ Hà
qÉà»lÉÒ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ {É ±ÉÉà. l«ÉÉùà ©É¾Él©ÉÉ+à H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉSÉà W ©Éàá SÉÉàùÒ HùÒ
Uà. ùÉX+à H¾¬ÖÅ Hà HɱÉà lÉ©ÉÉà+à ùÉà÷Ò G«ÉÉÅ LÉÉyÉÒ ¾lÉÒ ? ©É¾Él©ÉÉ
¥ÉÉ౫ÉÉ- »ÉÉà{ÉÒ{Éà l«ÉÉÅ; ùÉX+à H¾«ÉÖÅ Hà LÉÉà÷ÖÅ, §ÉÉàW{É +É~Éà LÉÉyÉÖÅ,
+à÷±Éà lÉ©ÉÉùÉ Êq±É©ÉÉÅ LÉÉà÷Ò »ÉÉàSÉ +É´ÉÒ, +{Éà ¾ÒùÉà SÉÉàùÒ H«ÉÉàâ. ~ÉUÒ
W¬Éùà »É´ÉÉùà +É~É ¾ÉWlÉà NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà HɱÉ{ÉÖÅ §ÉÉàW{É ©É±ÉqôÉÉùoÉÒ ¥É¾Éù
163

NÉ«ÉÖÅ +{Éà lÉ©ÉÉùÖÅ Àq«É £ùÒ ¶ÉÖyyÉ oÉ«ÉÖÅ +{Éà lÉ©Éà ¾ÒùÉ{Éà ~ÉÉUÉà +É~É´ÉÉ
+É´«ÉÉ. +É qÉiÉÉ{ÉÉà LÉà±É Uà; lÉ©Éà SÉÉàù {ÉoÉÒ.
lÉÉà +É ùÒlÉà »Él«É »ÉÅH±~É ¾Éà«É, »Él«É ´«É´É¾Éù ¾Éà«É, »Él«É H©ÉÇ
¾Éà«É, »Él«É »ÉŧÉɺÉiÉ ¾Éà«É, »Él«É »ÉÉŧɳ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É, §ÉÉàW{É ¶ÉÖyyÉ ¾Éà«É.
lÉÉà ¥ÉÖÊyyÉ ¶ÉÖyyÉ ¾¶Éà, ¥ÉÖÊyyÉ ¶ÉÖyyÉ ¾¶Éà lÉÉà [ÉÉ{É ¶ÉÖyyÉ ¾¶Éà, [ÉÉ{É ¶ÉÖyyÉ ¾¶Éà
lÉÉà y«ÉÉ{É ~ÉiÉ ¶ÉÖyyÉ ±ÉÉNɶÉà +{Éà y«ÉÉ{É ¶ÉÖyyÉ ±ÉÉNɶÉà lÉÉà ©ÉÉàKÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ
oɶÉà.
©ÉÉÅ»É {É LÉÉ´ÉÖÅ
ʾ{qÖ yÉ©ÉÇ »Él«É +{Éà +ʾŻÉÉ A~Éù SÉɱÉÒ ù¾¬Éà Uà. +É yÉ©ÉÇ H¾Ò
ù¾¬Éà Uà Hà ʾŻÉÉ {ÉÉ HùÉà, HÉà>{Éà {É ©ÉÉùÉà. +à÷±Éà W ©ÉÉÅ»É LÉÉ> ù¾¬É Uà,
lÉà+Éà lÉÉà {ÉÒSÉà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ, lÉà©É{Éà yÉ©ÉÇ lÉÉàeÒ qÒyÉÉà. lÉà+Éà yÉÉÊ©ÉÇH Hà´ÉÒ
ùÒlÉà ù¾¬É.
©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ ©ÉÉ{É´ÉÉ, ¡Él«ÉKÉ ùÉKÉ»É X{É *
lÉÉHÒ »ÉÅNÉlÉ {É HùÉà, ¾Éà«É §ÉÊGlÉ ©Éàá ¾ÉÊ{É **
±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà +©Éà ʾ{qÖ UÒ+à. LÉ¥Éù Uà, ¾ÖÅ ¶ÉÖÅ H¾Ò ù¾¬Éà UÖÅ !
+É~ÉiÉà Wà ʾ{qÖ UÒ+à; HÉùiÉ Hà »Él«É +{Éà +ʾŻÉÉ +É {ÉÉ ¥Éà Ê»ÉyyÉÉÅlÉ
Uà. +{Éà +É~ÉiÉà ~ÉÚùÉ lÉà{ÉÉ A~Éù SÉɱÉÒ+à UÒ+à, Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà A~Éù. ©ÉÉÅ»É
LÉÉ´ÉÉ´ÉÉ³É lÉÉà ©ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉù oÉÒ Ê¾Å»ÉH oÉ< NÉ«ÉÉ. lÉà+Éà ʾ{q {ÉoÉÒ
ù¾¬É.
©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ©ÉÉùÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É ¾lÉÉà l«ÉÉùà ©Éàá ~ÉÚU«ÉÖÅ Wà ©ÉÉÅ»É LÉÉlÉÉ ¾Éà«É
lÉà ¾ÉoÉ A~Éù Hùà. +àH ©ÉÉiÉ»Éà ¾ÉoÉ BSÉÉà H«ÉÉàâ. ©Éàá ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà ©ÉÉÅ»É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à
LÉÉ+Éà UÉà* lÉàiÉà W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà Hà LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ SÉÒW Uà; ¥ÉyÉÉÅW LÉÉ>
ù¾¬É Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ SÉÒW lÉÉà {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÉà lÉHÇ ¾lÉÉà Hà 90 ÷HÉ ±ÉÉàHÉà
LÉÉ> ù¾¬É Uà; 10 ÷HÉ ±ÉÉàHÉà W {ÉoÉÒ LÉÉlÉÉ. ©Éàá lÉHÇ +É~«ÉÉà, »ÉÉŧɳÉà !
»ÉÉSÉà +É LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ SÉÒW {ÉoÉÒ. ©ÉÉÅ»É LÉÉ´ÉÖÅ >·´ÉùÒ«É +~ÉùÉyÉ Uà.
<·´ÉùÒ«É +~ÉùÉyÉ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà yÉ©ÉÇ H¾Ò ù¾¬Éà Uà Hà ¥ÉyÉÉ ¡ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +àH
+Él©ÉÉ Uà. lÉÉà Ê´ÉSÉÉùÉàHà lÉ©ÉÉàà{Éà HÉà> ÷HeÉ-÷ÖHeÉ HùÒ{Éà LÉÉ«É lÉÉà Hà´ÉÖÅ
±ÉÉNɶÉà ! ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +~ÉùÉyÉ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ¶ÉÉHɾùÒ +{Éà
©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ Y´ÉÉà{ÉÒ ~ÉÉàlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +Éà³LÉ Uà. ©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ Y´ÉÉà{ÉÒ
+ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ +à´ÉÒ Ê»É»÷©É Uà Hà ùÉmÉà lÉà©É{ÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ ùÉà¶É{ÉÒ PÉiÉÒ ´ÉyÉÒ
X«É Uà, lÉàoÉÒ lÉà+Éà ʶÉHÉù{Éà Xà> ±Éà Uà. Êq´É»Éà lÉà©É{ÉÒ +ÉÅLÉÉà ¥É³à Uà;
164

~ÉUÒ lÉà+Éà ~ÉÉiÉÒ Y§ÉoÉÒ AcÉ´ÉÒ{Éà ~ÉÒ´Éà Uà; lÉà©É{ÉÉ {ÉLÉ NÉÉà³ ¾Éà«É Uà.
WàoÉÒ Ê¶ÉHÉù©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉLÉ §ÉÉàáHÒ ¶ÉHà; lÉà+Éà{ÉÉ qÉÅlÉ ~ÉiÉ NÉÉà³ +{Éà
yÉÉùqÉù ¾Éà«É Uà; +{Éà lÉà©ÉÉÅ ]¾àù ¾Éà«É Uà. ~ÉùÅlÉÖ ¥ÉÒX ¶ÉÉHɾÉùÒ Y´ÉÉà{ÉÒ
+ÉÅLÉÉà Êq´É»Éà {ÉoÉÒ ¥É³lÉÒ; ~ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ NɳÒ{Éà +à÷±Éà Hà PÉÖÅ÷eàoÉÒ ~ÉÒ´Éà
Uà; {ÉLÉ ~ÉiÉ NÉÉà³ {ÉoÉÒ ~ɾÉà³É ¾Éà«É Uà; qÉÅlÉ ~ÉiÉ ~ɾÉà³É ¾Éà«É Uà,
]¾àùÒ±ÉÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉ. Wà©É, ÊSÉnÉÉà, ʥɱÉÉeÒ, ʻɞ, ´ÉÉPÉ, ʶɫÉɳ,
{ÉÉà³Ò«ÉÉà Ê´ÉNÉàùà ©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ Uà; +{Éà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê{É«É©É A~Éù SÉɱÉà Uà.
HÉà> ʻɞ HÉà>{ÉÒ NÉÉà¥ÉÒ ±É>{Éà §ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉà ¾Éà«É... ©Éàá +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ.
HÉà> HÚlÉùÉà HÉà>{ÉÉ ¥É÷É÷É LÉÉ> ù¾¬Éà ¾Éà«É... ©Éàá {ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ. +É Ê{É«É©É
A~Éù Uà. ´É{É»~ÉÊlÉ WNÉlÉ lÉà©É{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É {ÉoÉÒ. ©Éàá 60 ´Éù»É ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ
Hà HÉà> ´ÉÉÅqùÉà HÉà> ~ÉKÉÒ{Éà LÉÉ> ù¾«ÉÉà ¾Éà«É. H¬Éùà«É {ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ Hà HÉà>
§Éàá»É HÉà> ©ÉùPÉÒ{Éà LÉÉ> X«É. lÉ©ÉÉà+à ~ÉiÉ {ɾÒÅ Xà«ÉÖÅ ¾Éà«É. lÉà+Éà ʶɺ÷
Uà. ~ÉUÒ ©ÉÉiÉ»É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà{ÉÒ ¥É¾Éù ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à W> ù¾¬Éà Uà ! lÉà{ÉÉ
{ÉLÉ ~ÉiÉ ©ÉÉà÷É Uà, ]¾àù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ. Hà©É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê{É«É©É A~Éù
{ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÉà!
©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ ©ÉÉ{É´ÉÉ, ¡Él«ÉKÉ ùÉKÉ»É X{É **
»ÉÉSÉÖÅ lÉÉà H¾«ÉÅÖ . ¾´Éà ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +~ÉùÉyÉ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾¬Éà Hà
©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ~ÉÉSÉ{É lÉÅmÉ +à´ÉÖÅ Uà Hà ©ÉÉÅ»É LÉÉ´ÉÉoÉÒ lÉà{Éà ùÉàNÉÉà oÉÉ«É Uà.
W¬Éùà ©Éàá lÉà UÉàHùÉ{Éà »É©ÉX´«ÉÉà l«ÉÉùà lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¾´ÉàoÉÒ ¾ÖÅ ©ÉÉÅ»É
{ɾÒÅ LÉÉAÅ. ©É{Éà +É{ÉÒ LÉ¥Éù W {É ¾lÉÒ.
¾ÖÅ ¶ÉÖyyÉ ¶ÉÉHɾÉùÒ UÖÅ. ¾ÖÅ £ÉàW©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ Ê¾»ÉÉ¥Éà ù¾àlÉÉà.
W¬Éùà ©ÉÉÅ»É ¥É{ÉlÉÖÅ l«ÉÉùà +±ÉNÉoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉàlÉÉà. ~±Éà{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¾ÖÅ H¶ÉÖÅ
LÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ. H¬ÉùàH lÉà+Éà ~ÉÚUà Uà Hà lÉ©Éà H¶ÉÅÖ W LÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ. l«ÉÉùà ¾ÖÅ
»É©ÉX´ÉÖÅ UÖÅ Hà lÉ©ÉÉà +É ¾ÉoÉoÉÒ ©ÉÉÅ»É{ÉÒ ~±Éà÷ ~ÉiÉ AcÉ´ÉÒ UÉà. +É ¾ÉoÉoÉÒ
]ÚciÉ ~ÉiÉ (+àác´ÉÉe) AcÉ´ÉÉà UÉà. ~ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ lÉà ¾ÉoÉoÉÒ +É~ÉÉà UÉà.
Wä»ÉÉ LÉÉ+Éà +{{É, ´Éä»ÉÉ ¾Éà«É ©É{É *
Wä»ÉÉ ~ÉÒ+Éà ~ÉÉ{ÉÒ, lÉä»ÉÒ ¾Éà«É ´ÉÉiÉÒ **
+àH WN«ÉÉ+à »ÉÅlÉ©ÉlÉ ´ÉɳÉ{ÉÒ qÖHÉ{É ¾lÉÒ. ©ÉÉùà oÉÉàeÉà »ÉÉ©ÉÉ{É
±Éà´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÖ°{ÉÉà £Éà÷Éà ~ÉiÉ ±ÉNÉÉ´Éà±É ¾lÉÉà. lÉà÷±ÉÉ©ÉÉÅ
©ÉÉùÒ {ÉWù =eÉ{ÉÒ ÷Äà A~Éù ~ÉeÒ. ©Éàá H¾«ÉÖÅ oÉÉà§ÉÉà +É ¶ÉÖÅ Uà ! lÉ©ÉÉà lÉÉà
£±ÉÉiÉÉ ©É¾Él©ÉÉ{ÉÉ §ÉGlÉ UÉà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà OÉɾH +É´Éà Uà, »ÉÉ©ÉÉ{É
165

LÉùÒqà Uà, ~ÉUÒ H¾à Uà +àH e]{É =eÉ +É~ÉÒ qÉà. ¾´Éà OÉɾH H¾à Uà Hà =eÉ
±Éà´ÉÉ ¥ÉÒY qÖHÉ{Éà WB UÖÅ lÉÉà lÉà qÖHÉ{ÉqÉù H¾à Uà Hà W¬ÉÅoÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{É ±ÉÒyÉÉà
l«ÉÉÅoÉÒ LÉùÒqÒ ±ÉÉà. lÉàoÉÒ Xà =eÉ {ɾÒÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{É
{ɾÒÅ ±ÉB, +à÷±Éà ùÉLÉ´ÉÉ ~Éeà Uà ©É¾ÉùÉW.
Xà«ÉÖÅ{Éà, lÉàiÉà »É©ÉXàlÉÉà HùÒ ±ÉÒyÉÉà. 8 ©ÉÉiÉ»ÉÉà ©ÉÉÅ»ÉɾÉù©ÉÉÅ
qÉàºÉÒ Uà. ~ɾà±ÉÉ lÉÉà ~Éɳ´ÉÉ ´ÉɳÉà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾ÖÅ UÖÅ Hà {É ~Éɳ¶ÉÉà.
lÉ©ÉÉùà ©ÉùPÉÒ, ¥ÉHùÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ ~Éɳ´ÉÉ{ÉÒ. HÉà> ~ÉKÉÒ{Éà Hàq HùÒ {É
ùÉLÉ´ÉÉ. +{Éà ©ÉÉÅ»É{ÉÉà ´Éà~ÉÉù {É Hù´ÉÉà. =eÉ ~ÉiÉ qÖHÉ{Éà {É ùÉLÉ´ÉÉ. +à÷±Éà
‘+Él©É´ÉlÉ{É »É´ÉÇ §ÉÖlÉàºÉÖ’ {ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ lÉÉà +É HÉ©É {É Hù´ÉÖÅ. £ÉäW{ÉÒ
§ÉùlÉÒ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +ÅeùÊ´É«Éù©ÉÉÅ A§ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà
Uà. Hà PÉÖÅ÷iÉÉà lÉÉà {ÉoÉÒ ÷HùÉlÉÉ, ¾ÉoÉ A~Éù HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, Xà´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà Hà Hà÷±ÉÉ £Ò÷ Uà, G«ÉÉÅ«É ~Éà÷lÉÉà ¥É¾Éù {ÉoÉÒ{Éà, ~ÉUÒ qÉàe´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É
Uà; £Ò÷{Éà»É Xà<+à. PÉÖÅ÷iÉÉà ÷HùÉ«É lÉÉà ¶ÉÖÅ §ÉÉNɶÉà ! ~ÉeÒ W¶Éà. +É ùÒlÉà
§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉÅ»ÉɾÉù{ÉÒ WN«ÉÉ {ÉoÉÒ. W¬Éùà +ÉWà ©ÉÉiÉ»É ¥Éà ùÉàH÷ÉàH
§ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà. Wà §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ Ê»ÉyyÉÉÅlÉ {ÉoÉÒ lÉÉà lÉà §ÉÊGlÉ Uà W
{ɾÒÅ.
LÉà±É{ÉÉ ¾Éà lÉÉà LÉàʱɫÉà, ~ÉIÉ ¾ÉàHù LÉà±É *
HSSÉÒ »Éù»ÉÉàá ~Éàù Hà, LÉeÒ §É«ÉÉ {É lÉà±É **
{ɶÉÉà {É Hù´ÉÉà
¥ÉyÉÉoÉÒ LÉùÉ¥É {ɶÉÉà qÉ° (¶ÉùÉ¥É) {ÉÉà ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ. lÉà ©ÉÉiÉ»É{Éà
X{É´Éù oÉÒ ~ÉiÉ {ÉÒSÉà ~ɾÉàáSÉÉeÒ qà Uà. qÉ°eÒ«ÉÉoÉÒ H¬Éùà«É »ÉÉùÉ HÉ©É{ÉÒ
A©©ÉÒq {ÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ. H¬Éùà {É H¬Éùà lÉà{ÉÖÅ Êq©ÉÉNÉ LÉùÉ¥É oɶÉà W.
qÉ°{ÉÉà {ɶÉÉà ±ÉÉNÉà Uà Hà »É´ÉÉùà ClÉùÒ NÉ«ÉÉà; ~ÉùÅlÉÖ ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ lÉà
+à÷±ÉÉà W±ÉqÒ {ÉoÉÒ AlÉùlÉÉà. +àH ©ÉÉiÉ»É ùÉàW qÉ° ~ÉÒlÉÉà ¾Éà«É +{Éà mÉiÉ
Êq´É»É {ÉÉ ~ÉÒ´Éà lÉÉà lÉà{Éà SÉIù +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉà. +NÉù lÉà +àH´ÉÒ»É Êq´É»É
{ÉÉ ~ÉÒ´Éà lÉÉà »É©ÉW´ÉÖÅ Hà lÉà{ÉÉà {ɶÉÉà ~ÉSÉÉ»É ÷HÉ ClÉùÒ NÉ«ÉÉà. +{Éà lÉà{ÉÉà
{ɶÉÉà ¾Y ~ÉSÉÉ»É ÷HÉ Uà. +NÉù U ©Éʾ{ÉÉ {ÉÉ ~ÉÒ´Éà lÉÉà »É©ÉXà Hà ¾Y
~ÉSSÉÒ»É ÷HÉ {ɶÉÉà Uà. +hÒ ´Éù»É {ÉÉ ~ÉÒ´Éà lÉÉà ~ÉiÉ »É©ÉXà ¾Y
»ÉÉeÉ¥ÉÉù ÷HÉ {ɶÉÉà Uà. »ÉÉlÉ ´Éù»É {ÉÉ ~ÉÒ´Éà lÉÉà »É©ÉXà ¾WÖ NÉÉäiÉ oÉ«ÉÉà
Uà. SÉÉäq ´Éù»É »ÉÖyÉÒ {É ~ÉÒ´Éà lÉÉà lÉà{ÉÉà +Å¶É ù¾à¶Éà, +à©ÉW {ÉoÉÒ WlÉÉà
qÉ°{ÉÉà {ɶÉÉà.
166

+àH Êq´É»É ¾ÖÅ +Å¥ÉɱÉÉoÉÒ +É´ÉÒ ù¾¬Éà ¾lÉÉà lÉÉà ùÉàe{ÉÉ ÊH{ÉÉùà
UÉiÉ{ÉÉà hNɱÉÉà ±ÉNÉÉ´Éà±ÉÉà ¾lÉÉà. PÉiÉÉà ©ÉÉà÷Éà ¾lÉÉà, ¾É> ´Éà {Éà +eÒ{Éà ¾lÉÉà.
lÉà{ÉÉ A~Éù +àH ©ÉÉiÉ»É CÅyÉÉà DPÉà±ÉÉà ¾lÉÉà. qÉ° ~ÉÒ´ÉÉ ´ÉɳÉ{ÉÒ ¾É±ÉlÉ
+É´ÉÒ ¾Éà«É Uà. lÉà+Éà{ÉÒ »÷É>±É ~ÉiÉ +W¥É oÉ> X«É Uà. ©Éàá NÉÉeÒ C§ÉÒ
ùÉLÉÒ, Ê´ÉSÉÉù«ÉÖÇÈ Hà HÉà>{ÉÉà ¥Éà÷Éà ¾¶Éà, HÉà>{ÉÉà §ÉÉ< ¾¶Éà, lÉà ʥɱÉHÖ±É ùÉàe
A~Éù ¾lÉÉà. ©Éàá H¾«ÉÖÅ §ÉÉ> AcÉà! LÉÉà÷Ò WN«ÉÉ+à CÅP«ÉÉ UÉà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ {ÉÉ,
lÉ©ÉÉà X+Éà, ¾ÖÅ cÒH UÖÅ. lÉà {ɶÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉà. ~ÉUÒ ©ÉàÅ +{Éà eÄÉ>´Éùà lÉà{Éà A~ÉÉeÒ
oÉÉàeÒ qÚù »ÉÖ´ÉùÉ´ÉÒ qÒyÉÉà.
+´ÉNÉÖiÉ H¾ÚÆ ¶ÉùÉ¥É HÉ, [ÉÉ{É´ÉÅlÉ »ÉÖ{É ±ÉàʾŠ*
©ÉÉ{ÉÖºÉ »Éà ~ɶÉÖ+É Hùà, qÄ´«É NÉÉÆc HÉ qà¾ÒÅ **
¶ÉùÉ¥É (qÉ°) {ÉÉ Ê´É¶Éà +àH °»ÉÒ H¾à´ÉlÉ Uà Hà +àH ÊH»ÉÉ{É
(LÉàeÚlÉ) ¾lÉÉà. lÉà PÉiÉÉ ¶ÉÉÅlÉ »´É§ÉÉ´É{ÉÉà ¾lÉÉà. lÉà{Éà H¬Éùà«É HÉà>{ÉÉ A~Éù
NÉÖ»»ÉÉà {É +É´ÉlÉÉà. ùÉX+à Ê´ÉSÉÉù«ÉÖÇÈ Hà +É{Éà NÉÖ»»Éà HùÒ+à. ùÉX+à +àH
¶ÉälÉÉ{É{Éà +É HÉ©É »ÉÉàá~«ÉÖÅ. +àH Êq´É»É ÊH»ÉÉ{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ LÉàlÉù©ÉÉÅ ¾³
SɱÉÉ´ÉlÉÉà ¾lÉÉà. ¶ÉàlÉÉ{Éà +É´ÉÒ{Éà lÉà{ÉÖÅ §ÉÉlÉ-ùÉà÷±ÉÉ HÚlÉùÉ{Éà {ÉÉLÉÒ qÒyÉÉ.
~ÉiÉ ¶ÉÖÅ ÊH»ÉÉ{É{Éà NÉÖ»»ÉÉà {É +É´«ÉÉà, ¶ÉÉÅlÉ W ù¾¬Éà. ¶ÉàlÉÉ{Éà ~ÉÉUÉ +É´ÉÒ
ùÉX{Éà ´ÉÉlÉ HùÒ. ~ÉiÉ ùÉX+à £ùÒ lÉà{Éà ©ÉÉàH±«ÉÉà, ¶ÉàlÉÉ{É {ÉÉàHù ¥É{ÉÒ{Éà
ÊH»ÉÉ{É{ÉÉ l«ÉÉÅ ù¾¬Éà +{Éà ¥ÉyÉÉ LÉÉà÷ÉÅ DyÉÉ HÉ©É Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. WàoÉÒ
ÊH»ÉÉ{É{Éà NÉÖ»»ÉÉà +É´Éà ~ÉùÅlÉÖ ÊH»ÉÉ{É lÉÉà XiÉà ¶ÉÉÅlÉÒ{ÉÉà qà´ÉlÉÉ. lÉà{Éà
NÉÖ»»ÉÉà {É +É´«ÉÉà.
+àH Êq´É»É W©ÉÒ{ÉqÉù{ÉÉ ¥Éà÷ÉÅ{ÉÉÅ ±ÉN{É {ÉIÒ oÉ«ÉÉ l«ÉÉùà ¶ÉàlÉÉ{Éà
+àH qÉ° lÉä«ÉÉù H«ÉÉàâ. lÉà©ÉÉÅ SÉÉù X{É´ÉùÉà{ÉÖÅ ±ÉÉà¾Ò ©Éà³´«ÉÖÅ. ~ÉUÒ lÉàiÉà
W©ÉÒ{ÉqÉù{Éà ¥ÉyÉÉÅ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{Éà qÉ° ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾ +É~ÉÒ. ùÉ´ÉiÉÖÅ ¥ÉàcÖÅ
(§ÉÉàW ¾Ö+É) ¥ÉyÉÉ+à qÉ° ~ÉÒyÉÉà, ÊH»ÉÉ{Éà ~ÉiÉ ~ÉÒyÉÉà, lÉà©ÉÉÅ ¥Éà SÉÉù WiÉ
{ɶÉÉ©ÉÉÅ +àH ¥ÉÒX{Éà NÉɳÉà qà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ; ©ÉÉù-~ÉÒ÷ ¶É° oÉ< NÉ>.
ÊH»ÉÉ{É Ê¥ÉSÉÉùÉà ¥ÉyÉÉ{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà, ~ÉiÉ {É ©ÉÉ{«ÉÉ. ¾´Éà ÊH»ÉÉ{É
A~Éù {ɶÉÉà SÉh´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà, +{Éà lÉà{Éà NÉÖ»»ÉÉà +É´«ÉÉà, lÉàoÉÒ ±ÉÉHeÒ ±É>{Éà
¥ÉyÉÉ{Éà ©ÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉàlÉÉ{É §ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉà. ¥ÉyÉÉÅ ¾àùÉ{É oÉ>
NÉ«ÉÉÅ.
¾´Éà ¶ÉàlÉÉ{É ùÉX ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »É£³lÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ
HùÒ.ùÉX+à ¶ÉÉ¥ÉɶÉÒ +É~ÉÒ{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ Hà »É£³lÉÉ{ÉÖÅ ù¾»«É ¶ÉÖÅ Uà. ¶ÉàlÉÉ{Éà
¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Hà ©Éàá qÉ° ¥É{ÉÉ´«ÉÉà, lÉà©ÉÉŠʶɫÉɳ, HÚlÉùÉà, ʻɞ, +{Éà »ÉÚ+ù{ÉÖÅ
167

{ÉÖÅ ±ÉÉà¾Ò ©Éà³´«ÉÖÅ. lÉà qÉ°+à ¥ÉyÉÒ H©ÉÉ±É HùÒ Hà ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉ qà´ÉlÉÉ »É©ÉÉ{É
ÊH»ÉÉ{É{Éà ~ÉiÉ NÉÖ»»ÉÉà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà.
+É Uà qÉ°{ÉÒ H¾É{ÉÒ. qùàH qÉ°eÒ«ÉÉà, qÉ° ~ÉÒ´ÉÉ´ÉɳÉà ´«ÉÊGlÉ
+É´ÉÉàW ¥É{ÉÒ X«É Uà. ~ɾà±ÉÉ Ê¶É«Éɳ{ÉÒ ©ÉÉ£H ¶ÉÉiÉÒ-¶ÉÉiÉÒ ´ÉÉlÉÉà
Hùà Uà. HÉùiÉ lÉà ʶɫÉɳ{ÉÉ ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ +»Éù ¾Éà«É Uà. ~ÉUÒ oÉÉàeÒ ´ÉÉù©ÉÉÅ
HÚlÉùÉ{ÉÉ ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ +»Éù oÉ´ÉÉoÉÒ Xàù-XàùoÉÒ §ÉÚÅH´ÉÉ NÉɳÉà ¥ÉÉà±É´ÉÉ
±ÉÉNÉà Uà. ~ÉUÒ Ê»Éž{ÉÉ ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ +»Éù oÉ´ÉÉoÉÒ ©ÉÉùÉ ©ÉÉùÒ Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà.
+{Éà Uà±±Éà »ÉÖ´´Éù{ÉÒ ©ÉÉ£H ¥Éà¾Éà¶É oÉ< NÉÅyÉÉlÉÉ©ÉÉÅ W>{Éà ~Éeà Uà.
qùàH ¶ÉùɥɩÉÉÅ +ɱHÉà¾Éà±É ¾Éà«É Uà, lÉà yÉÒ©ÉÖÅ ]àù Uà. lÉà W {ɶÉÉà
~ÉàqÉ Hùà Uà. lÉà©ÉÉÅ ]àù +ÊyÉH Uà, lÉà ¶ÉùÉ¥É »ÉÉùÒ ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
»ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ¶ÉùÉ¥É Hà©É ~ÉÒ´Éà Uà* HÉùiÉ ¶É° ¶É°©ÉÉÅ Êq©ÉÉNÉ©ÉÉÅ +àH
HÅ~É-HÅ~ÉÒ, +àH NÉÖq NÉÖqÒ Wà´ÉÖÅ oÉÉ«É Uà. l«ÉÉùà ¶ÉùÉ¥ÉÒ Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ©ÉX
+É´Éà Uà. ~ÉiÉ lÉà{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà +É ©ÉX lÉà{Éà Ê´É{ÉɶÉ{ÉÒ lÉù£ ±É> X«É
Uà. qÉ° Êq©ÉÉNÉ{Éà LÉùÉ¥É HùÒ qà Uà. Wà qÉ° ~ÉÒ´ÉÉ´ÉɳÉà Uà lÉà{ÉÉ qôÉÉùÉ
»ÉÉùÉ HÉ©É{ÉÒ A©©ÉÒq {ÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ. HÉùiÉ lÉà{ÉÖÅ Êq©ÉÉNÉ NÉ©Éà l«ÉÉùà LÉùÉ¥É
oÉ> ¶ÉHà Uà. LÉà ©ÉÖùLÉÉ+Éà{ÉÒ »É©ÉÉ{É ¥É{ÉÒ X«É Uà. lÉà{ÉÖÅ Êq©ÉÉNÉ HqÒ+à
+àH {ÉàH ©ÉÉiÉ»É{ÉÉÅ Êq©ÉÉNÉ Wà´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ù¾àlÉÖÅ. PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉÅ ùÉàNÉÉà ~ÉiÉ
lÉà+Éà{Éà »ÉlÉÉ´Éà Uà. +ÉÊoÉÇH ¾É±ÉlÉ ~ÉiÉ LÉùÉ¥É oÉ> X«É Uà. +àH lÉÉà
LÉɱÉÒ ©ÉÉàáPÉÒ ¶ÉùÉ¥É +{Éà ~ÉUÒ W¬Éùà Êq©ÉÉNÉ LÉùÉ¥É oÉ> X«É l«ÉÉùà PÉàù
~Él{ÉÒ{Éà ©ÉÉù]Úe Hùà, G«ÉÉùàH ¥ÉSSÉÉ{ÉÉÅ ¾ÉoÉ ~ÉNÉ §ÉÉÅNÉà. ~ÉUÒ lÉà{ÉÒ q´ÉÉ{ÉÉ
~ÉiÉ ~Éä»ÉÉ oÉÉ«É, lÉà lÉÉà +±ÉNÉ. »ÉÉʾ¥Éà PÉiÉÖÅ »ÉÖÅqù H¾¬ÖÅ Uà Hà+´ÉNÉÖiÉ H¾ÚÆ ¶ÉùÉ¥É HÉ, [ÉÉ{É´ÉÅlÉ »ÉÖ{É ±ÉàʾŠ*
©ÉÉ{ÉÖºÉ »Éà ~ɶÉÖ+É Hùà, qÄ´«É NÉÉÆc HÉ qàʾ **
lÉà ~ÉUÒ PÉiÉÒ SÉÒXà{ÉÒ lÉÉàe £Éàe HùÒ {ÉÉLÉà, lÉà {ÉÖH»ÉÉ{É
+±ÉNÉoÉÒ. §ÉÉ>+Éà, lÉ©ÉÉùÒ ¶ÉùÉ¥É qÉ° UÉàeÉ´ÉÒ{Éà lÉ©ÉÉà{Éà +©ÉÒù
¥É{ÉÉ´É´ÉÉ Uà. {ÉÉ©É{ÉÒ qÉà±ÉlÉ lÉÉà ©É³¶Éà W, ~ÉiÉ »ÉÉÅ»ÉÉùÒH qÄʺ÷+à ~ÉiÉ
lÉ©ÉÉà +©ÉÒù oÉ> W¶ÉÉà.
HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà {ɶÉÉà »ÉÉùÉà {ÉoÉÒ. +É ¶ÉàlÉÉ{É{ÉÖÅ HÉ©É Uà. HÖùÉ{É
¶ÉùÒ£©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÖÅ Uà Hà ©ÉÉiÉ»É{Éà {ɶÉÉ©ÉÉÅ ùÉLÉÒ{Éà ¶ÉàlÉÉ{É LÉùÉ¥É HÉ©É
HùÉ´ÉÒ ¶ÉàlÉÉ{É lÉà{Éà W¾{{ÉÖ©É ({ÉùH)©ÉÉÅ ±É> W´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà.
§ÉÉÅNÉ lÉ©ÉÉHÖ yÉÚlÉùÉ, W{É H¥ÉÒù Wà LÉÉʾ*
XàNÉ yÉùÒ W~É lÉ~É ÊH«Éà, »É¥Éà ù»ÉÉlÉ±É XʾŠ**
lÉÉà +É ùÒlÉà Ê»ÉNÉùà÷, ¥ÉÒeÒ, lÉ©ÉÉHÖ ~ÉiÉ »ÉÉùÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ ©Éàá ©É{ÉÉ {ÉoÉÒ
HùÒ. ~ÉiÉ lÉà Uà LÉlÉù{ÉÉH, ~ÉiÉ qÉ°, §ÉÉÅNÉ, HÉàHÒ{É, +£ÒiÉ PÉiÉÉÅW
LÉùÉ¥É Uà. lÉÉà +É ¥ÉyÉÉoÉÒ ¥ÉSÉXà, HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉùà {ɶÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà +©É±ÉÒ
¥É{ÉÉ´ÉÒ qà¶Éà ~ÉUÒ lÉ©Éà y«ÉÉ{É §ÉW{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ cÒHoÉÒ {ɾÒÅ ¥Éà»ÉÒ ¶ÉHÉà.
168

SÉÉàùÒ {É Hù´ÉÒ
+àH ©ÉÉiÉ»É SÉÉàù ¾lÉÉà. lÉà ©É{Éà PÉiÉÉà ~«ÉÉù HùlÉÉà ¾lÉÉà. ¾lÉÉà ~ÉiÉ PÉiÉÉà
yÉ©ÉÉÇl©ÉÉ, ~Éù©ÉÉoÉÒÇ. lÉà SÉÉàùÒ HùÒ{Éà NÉùÒ¥ÉÉà{ÉÒ ©Éqq HùlÉÉà ¾lÉÉà. HÉà>
qÖ:LÉÒ{Éà Xà>{Éà qÖ:LÉÒ oÉ> WlÉÉà. ´ÉÒ»É ´Éù»É ~ɾà±ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. lÉàiÉà ©É{Éà
»ÉÉà °~ÉÒ«ÉÉ{ÉÒ {ÉÉà÷ +É~ÉÒ. ¾ÖÅ ¥É¾Éù WlÉÉà ¾lÉÉà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà +É ~Éä»ÉÉoÉÒ
HɱÉà ùÉà÷Ò £³ LÉÉXà. ¾ÖÅ SÉÚ~É ù¾¬Éà. ~ÉÉUÒ lÉà ¾É §ÉùÉ´É´ÉÉ ¥ÉÉ౫ÉÉà;
¡É«ÉÉ»É H«ÉÉàâ Hà LÉɶÉÉà{Éà; ©ÉÉùà lÉÉà ]ÚcÚÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÉàlÉÖÅ. ©Éàá {ÉÉ H¾Ò. lÉà
qÖ:LÉÒ oÉ> NÉ«ÉÉà, +{Éà ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà +ÉWà lÉ©Éà Êq±É lÉÉàeÒ qÒyÉÖÅ. ©ÉÉùÉ ~Éä»ÉÉ
lÉÉà £ÉäYoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà ©É¾à{ÉlÉ{ÉÉÅ Uà. ùÉmÉà HÉà>{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ W>{Éà ~Éä»ÉÉ
HÉh´ÉÉ lÉà +É»ÉÉ{É HÉ©É {ÉoÉÒ. G«ÉÉùàH ~ÉHeÒ ~ÉiÉ W´ÉÉ«É, ©ÉÉù ~ÉiÉ ~Éeà
Uà. H¬ÉùàH lÉÉà ~ÉÉà±ÉÒ»ÉoÉÒ eùÒ{Éà §ÉÉNÉ´ÉÖÅ ~ÉiÉ ~Éeà Uà. H¬ÉùàH UlÉ A~ÉùoÉÒ
U±ÉÉÅNÉ ©ÉÉù´ÉÒ ~Éeà Uà. PÉiÉÖÅ HÊc{É HÉ©É Uà. ¥ÉÒX{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ W>{Éà SÉÉ´ÉÒ
NÉÉàlÉ´ÉÒ, {É ©É³à lÉÉà lÉɳÖÅ lÉÉàe´ÉÉ{ÉÖÅ. ~ÉUÒ §ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÖÅ, HÊciÉ HÉ©É Uà.
©Éàá H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉŧɳ, ©ÉÉiÉ»É yÉ{É H©ÉÉ«É Uà, UÉàHùÒ UÉàHùÉ{ÉÉÅ
±ÉN{É ©ÉÉ÷à §ÉàNÉÖÅ Hùà Uà. lÉà{Éà lÉÖÅ SÉÉàùÒ ±Éà Uà. lÉà{ÉÖÅ Êq±É Hà÷±ÉÖÅ qÖ:LÉÉlÉÖÅ ¾¶Éà.
H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà »ÉÉSÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ¾ÖÅ lÉ©ÉÉùÉ ´ÉNÉù {ÉoÉÒ ù¾Ò
¶ÉHlÉÉà; Xà lÉ©ÉÉà H¾Ò ù¾¬É UÉà lÉÉà +É HÉ©É UÉàeÒ qCÅ. ~ÉiÉ ©É{Éà ¥ÉÒWÖÅ
HÉ©É {ÉoÉÒ +É´ÉelÉÖÅ, +{Éà ©ÉÉùÉà LÉùSÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÉà÷Éà Uà. lÉà §ÉÉeÉ{ÉÉ
©ÉHÉ{É©ÉÉÅ ù¾àlÉÉà ¾lÉÉà. lÉà{ÉÉ H~ÉeÉÅ ~ÉiÉ yÉÉà¥ÉÒ yÉÉàlÉÉà ¾ÉàlÉ. ~ÉUÒ lÉà{Éà
±ÉÉHeÉ £Ée´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É ¶É° H«ÉÖÇÈ. q»É-´ÉÒ»É °Ê~É«ÉÉ ÊH´{É÷±É{ÉÉÅ ©É³lÉÉ
¾lÉÉÅ. ~ÉUÒ +àH Êq´É»Éà H¾¬ÖÅ Hà §ÉÉeÉ{ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉà,
UÉàHùÉ+Éà{ÉÒ £Ò ~ÉiÉ {ÉoÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉà. PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ AyÉÉù oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà,
+àH qÉ´É ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ qÉà.©Éàá H¾¬ÖÅ Hà lÉÖÅ NɧÉùÉ>¶É {ɾÒÅ. ©Éàá lÉà{Éà ©ÉHÉ{É
¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~«ÉÖÅ. ©Éàá lÉà{Éà H¾¬ÖÅ Hà lÉÖÅ +ɸɩɩÉÉÅ ù¾ÒX lÉÉùÒ ÊW©©ÉàqÉùÒ ¾ÖÅ
±É> ±ÉB UÖÅ. lÉÉùÒ ~Él{ÉÒ{Éà HÊù«ÉÉiÉÖÅ Ê´ÉNÉàùà ¾ÖÅ ©ÉÉàH±ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ¶É. ©Éàá lÉà{Éà
©ÉHÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~«ÉÖÅ. ¥ÉyÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{É ©ÉÉàH±ÉlÉÉà ¾lÉÉà. LÉSÉÉàâ ~ÉiÉ
+É~ÉlÉÉà. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÈÖ Hà +É ¥ÉÅqÉ{Éà »±ÉÒ~É {ÉoÉÒ LÉÉ´ÉÉ qà´ÉÒ. H¬ÉùàH
H¬ÉùàH AqÉ»É oÉ> WlÉÉà. H¬ÉùàH ¥É¾Éù W´ÉÉ{ÉÖÅ H¾àlÉÉà ¾ÖÅ {É W´ÉÉ qàlÉÉà.
lÉàiÉà ~ÉÉÅSÉ-U ´Éù»É +ɸɩɩÉÉÅ »Éà´ÉÉ HùÒ. +ɸɩɩÉÉÅoÉÒ +àH »ÉÉà«É ~ÉiÉ
SÉÉàùÒ {É oÉ´ÉÉ qÒyÉÒ. lÉà ùÉmÉà XNÉlÉÉà ¾lÉÉà. SÉÉàù ùÉmÉà W XNÉà Uà. lÉà{ÉÒ
~Él{ÉÒ{Éà Hà{»Éù oÉ> NÉ«ÉÖÅ. ©Éàá H¾¬ÖÅ NɧÉùÉ>¶É {ɾÒÅ. V«ÉÉÅ V«ÉÉÅ W°ùlÉ ~ÉeÒ
l«ÉÉÅ l«ÉÉÅ lÉà{Éà »ÉŧÉɳlÉÉà +É´«ÉÉà. lÉà{ÉÖÅ ¶ÉùÒù UÚ÷Ò NÉ«ÉÖÅ ~ÉUÒ lÉà{ÉÉ UÉàHùÉ{Éà
169

§ÉiÉÉ´«ÉÉà. ¥ÉÒ.+à»É.»ÉÒ. HùÉ´ÉÒ{Éà lÉà{Éà ©ÉÉà÷ù »ÉÉ«ÉH±É ±ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ.
G«ÉÉùàH lÉà H¾à Uà Hà ©É{Éà ¾´Éà +É]Éq HùÉà, H©ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉàHÉà +É~ÉÉà. ¾ÖÅ H¾ÖÅ
UÖÅ Hà lÉÉùÉ ¥ÉÉ~É{ÉÒ >SUÉ ¾lÉÒ Hà lÉÖÅ §ÉiÉà. lÉÖÅ NɧÉùÉ>¶É {ɾÒÅ. +NÉù £àH÷ùÒ
Hù´ÉÒ ~Ée¶Éà lÉÉà HùÒ +É~ÉÒ¶É.
lÉÉà SÉÉàùÒ PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ~ÉÉ~É Uà.
~ÉÉ~É H©ÉÉàâ »Éà ù¾lÉÉ ÊW»ÉHÉ ©É{É ©É±ÉÒ{É,
A»ÉHÉà »É©É{Éàá ©Éàá §ÉÒ ~Éù©ÉÉl©É {ÉWù +ÉlÉÉ {ɾÒÅ **
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉ~É UÉàeÉ´«ÉÉ, +NÉù +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÖÅ
LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©É³à lÉÉà ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ »ÉÅlÉÖº÷ ù¾àXà. ~ÉiÉ yÉ©ÉÇ {É UÉàelÉÉÅ. »ÉÉʾ¥É
~ÉÉàlÉàW Xà> ±Éà¶Éà. lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà Êq´«É ¶ÉÊGlÉ+Éà HÉ©É HùÒ ù¾Ò Uà.
LÉà±É{ÉÉ ¾Éà lÉÉà LÉàʱɫÉà, ~ÉIÉ ¾Éà Hà LÉà±É **

SÉÊùmÉ´ÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ
©É{Éà SÉÊùmÉ´ÉÉ{É PÉiÉÉÅ Ê¡É«É Uà. ©É¾ÉùÉX Êq±ÉÒ~Éʻɞ ùÉ©ÉY{ÉÒ
~ÉàhÒ{ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. +àH Êq´É»É lÉà+Éà H¬ÉÅH W> ù¾¬É ¾lÉÉÅ, PÉiÉÉà W lÉàW
lÉeHÉà ¾lÉÉà.. WàoÉÒ ~Éùà¶ÉÉ{É oÉ«ÉÉÅ. lÉà©É{ÉÉ »ÉÉùoÉÒ+à ¡ÉHÞÊlÉ{Éà H¾¬ÖÅ Hà +É
ùPÉÖ´ÉŶÉÒ ¡ÉlÉÉ~ÉÒ ùÉX Uà, ¾´ÉÉ SɱÉÉ´ÉÉà, lÉà©É{Éà NÉù©ÉÒ ±ÉÉNÉÒ ù¾Ò Uà. ¾´ÉÉ
{É SÉɱÉÒ, ~ÉUÒ »ÉÉùoÉÒ+à H¾¬ÖÅ Hà PÉiÉÉ [ÉÉ{É´ÉÉ{É Uà, UÉ«ÉÉ HùÉà, ~ÉiÉ {É
oÉ> UÉ«ÉÉ. ~ÉUÒ »ÉÉùoÉÒ+à H¾¬ÖÅ Hà lÉà+Éà+à PÉiÉÒ ±ÉeÉ>+Éà ±ÉeÒ Uà,
UÉ«ÉÉ HùÉà, ~ÉiÉ UÉ«ÉÉ {É oÉ<. ~ÉUÒ H¾¬ÖÅ Hà lÉà©É{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇXà PÉiÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ
¡ÉlÉÉ~ÉÒ ¾lÉÉÅ, UÉ«ÉÉ HùÉà, ~ÉiÉ UÉ«ÉÉ {É oÉ>. ~ÉUÒ H¾¬ÖÅ Hà lÉà+Éà PÉiÉÉ
SÉÊùmÉ´ÉÉ{É Uà, ¥É»É. +à´ÉÖÅ H¾¬ÖÅ Hà lÉùlÉ W ´ÉÉq³Éà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ +{Éà ¾´ÉÉ
SÉɱɴÉÉ ±ÉÉNÉÒ.
lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ~Él{ÉÒ{Éà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉà ¡Éà©É HùXà ~ÉiÉ ¥ÉÒY
»mÉÒ+Éà{Éà ©ÉÉ, ¥É¾à{É, ¥Éà÷Ò »É©ÉWXà. ¥Éɳ ¦É©¾SÉÉùÒ ù¾à´ÉÖÅ lÉÉà PÉiÉÒ
»ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ Uà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à lÉà Ê{É«É©É {ÉoÉÒ ¥É{ÉÉ´«ÉÉà. Hà´É³ ¥ÉÒY
»mÉÒ{ÉÉ lÉù£ HqÒ+à {É W´ÉÖÅ lÉ©ÉÉùà.
Wà©ÉÉÅ SÉÊùmÉ {ÉoÉÒ, lÉà©ÉÉÅ »Él«É ~ÉiÉ {ɾÒÅ ¾Éà«É. »Él«É {ÉoÉÒ lÉÉà
SÉÊùmÉ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. Wà´ÉÒ ùÒlÉà NÉù©ÉÒ +{Éà +ÉNÉ +àH ¥ÉÒXoÉÒ +±ÉNÉ {ÉoÉÒ
HùÒ ¶ÉHÉlÉÉ, +à´ÉÒ ùÒlÉà »Él«ÉlÉÉ +{Éà SÉÊùmÉlÉÉ +àH¥ÉÒX {ÉÉ ~ÉÚùH Uà.
170

WÖNÉÉù {É ù©É´ÉÉà
WÖNÉÉù{ÉÉ HÉùiÉà ~ÉÉÅe´ÉÉà{ÉÉ Hà´ÉÉ ¾É±É oÉ«ÉÉ, +à÷±Éà WÖNÉÉù ù©É´ÉÉà
{ɾÒÅ, lÉà{ÉÒ ©É{ÉÉ> Uà.
WÖ+É +ÉW {É ©ÉÖ+É H±É ©ÉÖ+É **
WÖNÉÉù +àH{Éà +àH Êq´É»É lÉ©ÉÉùÉà »É´ÉÇ{ÉÉ¶É HùÒ qà Uà, lÉàoÉÒ
WÖNÉÉù oÉÒ ¥ÉSÉXà.
¾H{ÉÒ H©ÉÉiÉÒ LÉÉ´ÉÒ
Êù¶´ÉlÉ, ±ÉÉÅSÉ {É ±Éà´ÉÒ, ¥Éà {ÉÅ¥Éù{ÉÖÅ HÉ©É {É Hù´ÉÖÅ +{Éà {É §ÉÒLÉ
©ÉÉNÉÒ{Éà LÉÉ´ÉÖÅ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É¾à{ÉlÉoÉÒ LÉÉ´ÉÖÅ. §É±Éà{Éà +àH ÷É>©É LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ
©É³à, lÉà©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉàºÉ ùÉLÉ´ÉÉà. ~ÉiÉ §ÉÚ±ÉoÉÒ ~ÉiÉ ±ÉÉÅSÉ {É ±Éà´ÉÒ. LÉÉà÷ÖÅ yÉ{É
LÉɶÉÉà lÉÉà lÉà{ÉÒ +»Éù ¥ÉÖÊyyÉ A~Éù ~Ée¶Éà. lÉà yÉ{É ~Éä»ÉÉ{ÉÖÅ lÉ©ÉÉùÉ UÉàHùÉ
LÉɶÉà lÉÉà lÉà©É{ÉÒ ¥ÉÖÊyyÉ A~Éù ~ÉiÉ +»Éù ~Ée¶Éà, ¥ÉÖÊyyÉ LÉùÉ¥É oÉ> W¶Éà.
~ÉUÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà H¾¬ÖÅ Hà §ÉÊGlÉ +àH ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ Hù´ÉÒ.
qà´ÉÒ qà´É±É WNÉlÉ ©Éàá, HÉàÊ÷H ~ÉÚWà HÉà«É *
»ÉlÉÃNÉÖ° HÒ ~ÉÚX ÊH«Éà, »É¥ÉHÒ ~ÉÚX ¾Éà«É **
+àH »ÉlÉÃNÉÖ°{ÉÒ §ÉÊGlÉoÉÒ +ÉLÉÉ ¦É©¾ÉÅe{ÉÒ §ÉÊGlÉ oÉ> X«É Uà.
+à÷±Éà Hà´É³ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÒ, »ÉqÃNÉÖ°©ÉÉÅW lÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ
Ê´Év©ÉÉ{É Uà, +à÷±Éà lÉàW ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Uà.

000000000

171

Ê{É«É©ÉÉàÅ{ÉÉ ~ÉɱÉ{ÉoÉÒ ¶ÉÖÅ oɶÉà?
©Éàá {ÉÉ©ÉqÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà H¾¬ÖÅ ¾lÉÖÅ Hà +É HÉ©É {É HùlÉÉ. ~ÉUÒoÉÒ
{ÉoÉÒ H¾¬ÖÅ. {ÉÉ©É{ÉÉ ~ÉUÒ lÉ©ÉÉà{Éà »ÉÉùÉÅ-LÉÉà÷É{ÉÒ »É©ÉW +É´Éà Uà. +É
ùÒlÉà +©ÉÉà+à lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉ~É H©ÉÉàâoÉÒ qÚù H«ÉÉÇ. ©ÉÉiɻɩÉÉÅ +ÉWà ÷àá¶É{É +{Éà
§É«É qàLÉÉ> ù¾¬Éà Uà. Hà©É ? HÉùiÉ Hà U³, H~É÷, +{Éà LÉùÉ¥É HÉ©É HùÒ
ù¾¬É Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à §É«É Uà. ÷á¶É{É G«ÉÉÅoÉÒ +É´«ÉÖÅ? W°ùlÉÉà ~ÉÚùÒ {ÉoÉÒ
HùÒ ¶ÉHlÉÉ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à cNÉÒ Hùà Uà. ¥ÉSÉÉà lÉà{ÉÉoÉÒ. »ÉÉÊl´ÉH Y´É{É
Y´ÉÉà. ~ÉÉ~É Uà l«ÉÉùà qÖ:LÉÒ UÉà.
~ÉÉ~É H©ÉÉàâ »Éà ù¾lÉÉ ¾ä ÊW»ÉHÉ ©É{É ©É±ÉÒ{É,
A»ÉHÉà »É~É{Éà©Éàá §ÉÒ ~Éù©ÉÉl©É {ÉWù +ÉlÉÉ {ɾÒÅ ..**
Wà÷±ÉÉ ~ÉÉ~É Hù¶ÉÉà. +ÅlÉ:HùiÉ A~Éù +»Éù oÉÉ«É Uà. W¬Éùà
+à´ÉÉ {ɾÒÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà HÉà> ~ÉiÉ Hº÷ {ɾÒÅ +É~ÉÒ ¶ÉHà.
WNÉ©Éàá ¥ÉäùÒ HÉà> {ɾÒÅ, Xà ©É{É ¶ÉÒlÉ±É ¾Éà«É *
lÉ©ÉÉ°Å HÉà> ´ÉàùÒ {ÉoÉÒ. LÉɱÉÒ +¾ÅHÉù{Éà cÒH HùÒ ±ÉÉà.
Ê{É«É©ÉÉà A~Éù SÉɱɴÉÉoÉÒ +Él©É-¶ÉÊHlÉ ´ÉyÉÒ X«É Uà, SÉàlÉ{É oÉ>
X«É Uà. +Él©ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà Uà, ~ÉiÉ ~ÉÉ~É-H©ÉÉàâ{ÉÉ HÉùiÉà
©É{ÉÖº«É©ÉÉÅ +É ¶ÉÊHlÉ+Éà +ÉàUÒ oÉ> NÉ>. ~ɾà±ÉÉ ©É{ÉÖº«É >SUÉ HùlÉÉ ¾lÉÉ
{Éà ´Éù»ÉÉq oÉlÉÉà. >SUÉ HùlÉÉ +{Éà »ÉÚ«ÉÇ Ê{ÉH³lÉÉà ¾lÉÉà. ±ÉÉàHÉà »Él«É
¥ÉÉà±ÉlÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉÉ~É H©ÉÉàâ {É HùlÉÉÅ, WàoÉÒ +Él©É ¶ÉÊHlÉ+Éà XOÉlÉ ¾lÉÒ.
§ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +É~Éà +àH »ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. Wà §ÉÊGlÉ
~ÉiÉ Hùà Uà {Éà LÉùÉ¥É HÉ©É ~ÉiÉ Hùà Uà lÉà HÉà> §ÉGlÉ {ÉoÉÒ.
Wà´ÉÒ ùÒlÉà ´ÉÉq³Éà »ÉÚ«ÉÇ{Éà hÉÅHÒ qà Uà, lÉà´ÉÒ ùÒlÉà ~ÉÉ~É H©ÉÉàâ{ÉÉ
+É´ÉùiÉoÉÒ +Él©ÉÉ hÅHÉ> NÉ> Uà. lÉà{ÉÉà ¥ÉÉàyÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉà. ~ÉÉ~É +Él©ÉÉ
+{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ {ÉÉ ´ÉSSÉà +É´ÉùiÉ Uà. +É +É´ÉùiÉ ¾÷Ò X«É lÉÉà qÚù
{ÉoÉÒ.
W¾Æ X{ÉÉ lÉ¾Æ Ê{ÉH÷ ¾ä...*
+NÉù ©ÉÉiÉ»É HÉà>{Éà Hº÷ {É +É~Éà lÉÉà +É~ÉiÉÉà »É©ÉÉW Hà´ÉÉà oÉ>
X«É * Hº÷ mÉiÉ ùÒlÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà - H©ÉÇoÉÒ, ´ÉSÉ{ÉoÉÒ, ©É{ÉoÉÒ.
HÉà>{Éà ©ÉÉùÉà lÉÉà Hº÷ +É~«ÉÖÅ. +É~ÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ H¾Ò ù¾Ò Uà Hà qùàH©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ
Y´ÉÉà©ÉÉÅ +Él©ÉÉ Uà; HÉà>{Éà Hº÷ {É +É~ɶÉÉà. +É +~ÉùÉyÉ Uà. PÉiÉÉ
©ÉÉiÉ»ÉÉà HÉà>{Éà Hº÷ {ÉoÉÒ +É~É´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉ. y«ÉÉ{É ù¾à Hà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ HÉà>{Éà
172

Hº÷ {É oÉÉ«É. Wà´ÉÉà ´«É´É¾Éù lÉ©ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡Él«Éà {ÉoÉÒ SÉɾlÉÉ, lÉà´ÉÉà
´«É´É¾Éù lÉ©ÉÉà ¥ÉÒX ¡Él«Éà ~ÉiÉ {É HùÉà. lÉ©ÉÉà {ÉoÉÒ SÉɾlÉÉ Hà lÉ©É{Éà HÉà>
NÉɳÉà ¥ÉÉà±Éà, lÉÉà ¥ÉÒX{Éà NÉɳÉà {É ¥ÉÉà±ÉÉà. HÉà>{ÉÉ A~Éù NÉÖ»»ÉÉà +É´Éà Uà
l«ÉÉùà lÉà{Éà ~ÉÒeÉ +É~É´ÉÉ NÉɳÉà ¥ÉÉà±ÉÉà UÉà. +àH ©ÉÉiÉ»É ¾lÉÉà, lÉà{Éà
JÉàyÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ HÚlÉùÉ{Éà ±ÉÉHeÒ ©ÉÉùÒ. lÉà HÚlÉùÉà ±ÉÅNÉeÉlÉÉà SÉɱɴÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà.
lÉàiÉà JÉàyÉ{Éà HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ {É H«ÉÉàâ. +É Uà JÉàyÉ. ~ÉUÒ lÉà Y´É{ɧÉù ~Éùà¶ÉÉ{É
ù¾¬Éà. HÉà>{Éà Hº÷ {É +É~ÉÉà. ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ +àH +Él©ÉÉ W Uà.
+à©É ©ÉÚ³ +´É»oÉÉ Uà +É~ÉiÉÒ, +àH ©ÉÚ±É »ÉÚùÊlÉ Uà. lÉà §É±Éà
DPÉ©ÉÉÅ X+Éà lÉÉà ~ÉiÉ ù¾à Uà, §É±Éà »ÉÖºÉÊ~lÉ©ÉÉÅ X+Éà, lÉÉà ~ÉiÉ ù¾à Uà.
§É±Éà »ÉlÉñÉÉàH©ÉÉÅ X´ÉÉà lÉÉà ~ÉiÉ ù¾à Uà. +NÉù +É ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉ {ÉÉ ¾ÉàlÉ lÉÉà
+É~ÉiÉà »ÉlÉñÉÉàHoÉÒ +É´ÉÒ{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉlÉÉ´ÉlÉ Hà »ÉlÉñÉÉàH Uà, ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ ~ÉiÉ Uà. lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É +à Uà Hà HÅ>H ¥ÉÉHÒ ù¾à Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà qÚyÉ{ÉÖÅ
©ÉÚ³ °~É ù¾à Uà, LɱÉÉ»É {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. lÉà{ÉÅÖ §É±Éà q¾ÒÅ ¥É{ÉÉ´ÉÉà, §É±Éà ©ÉÉLÉiÉ
(~É{ÉÒù) ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ qÚyÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ °~É {ɺ÷ {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ; +àH »´ÉÉq ù¾à Uà. lÉà
G«ÉÉùà«É »É©ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. lÉ©ÉÉà NÉ©Éà lÉà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ X´ÉÉà, ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉ LÉl©É
{ÉoÉÒ oÉlÉÒ. §É±Éà{Éà NÉ©Éà lÉà oÉ> X«É, {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. +É ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉ, +É
¥ÉàÊ»ÉH HÉàÊ{¶É«É»É W +Él©ÉÉ Uà. ¾É±ÉÉÅÊH lÉà©ÉÉÅ ©É{É ©É³Ò NÉ«ÉÖÅ. §É±Éà{Éà
~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ LÉ÷É¶É {ÉÉLÉÒ, LÉÉ÷ÖÅ oÉ«ÉÖÅ, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉà ©ÉÚ³ »´ÉÉq LÉl©É {ɾÒÅ
oÉÉ«É.
+àH ©É¾Él©ÉÉ ¥ÉyÉÉ{ÉÒ +Åqù ©ÉÚ³ »ÉÖùÊlÉ{Éà WÖ+à Uà. +É ©ÉÚ³
»ÉÖùÊlÉ ¥ÉyÉÉ Y´ÉÉà©ÉÉÅ Uà. +ÉW ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà HiÉ Uà, +ÉW lÉà+Éà{ÉÉà
+Å¶É Uà.
¥ÉyÉÉ{ÉÒ +Åqù U ¶ÉùÒù Uà. lÉà Ê{ÉùÉ³É Uà. ¥ÉyÉÉÅ ¶ÉùÒù{ÉÉà »´É§ÉÉ´É
Uà, lÉÉ»ÉÒù Uà. Wà©É lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà PÉiÉÉ »ÉÚ÷ Uà. +àH »ÉÚ÷ Wà{Éà lÉ©ÉÉà
NÉù©ÉÒ©ÉÉÅ ~ɾàùÉà UÉà, +àH{Éà »ÉqÒÇ+Éà©ÉÉÅ ~ɾàùÉà UÉà. +àH Uà lÉà{Éà +É~É PÉiÉÒ
cÅeÒ©ÉÉÅ HÉhÉà UÉà. +É ùÒlÉà »ÉÉlÉ »ÉÖùÊlÉ Uà, Wà©ÉÉÅ ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉ ¡É©ÉÖLÉ Uà.
+É ùÉiÉÒ »ÉÖùÊlÉ Uà.
+É ©ÉÚ³ »ÉÖùÊlÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà. §É±Éà HÒeÒ ¾Éà«É, lÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÚ±É
»ÉÖùÊlÉ Uà. lÉà{ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ °~É{Éà Xà>{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ {É oɶÉÉà, yÉùlÉÒ A~Éù +à´ÉÉ
~ÉiÉ Y´É Uà Wà{ÉÒ B©Éù ©ÉÉmÉ mÉiÉ H±ÉÉH Uà. lÉà+Éà W´ÉÉ{É oÉÉ«É Uà, ±ÉN{É
oÉÉ«É Uà, ¥ÉSSÉÉÅ oÉÉ«É Uà, PÉùeÉÅ oÉÉ«É Uà. +{Éà ©ÉùÒ X«É Uà. lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
~ÉiÉ ©ÉÚ³ »ÉÚùÊlÉ Uà.
173

¾ÖÅ +àH ¥ÉNÉÒSÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ ±ÉÉeÖ LÉÉ> ù¾¬Éà ¾lÉÉà. {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ ¾ÖÅ
+àHÉÅlÉ Ê¡É«É UÖÅ, H¬Éùà«É ©ÉÉ÷Ò {ÉoÉÒ LÉÉyÉÒ. ¥ÉɳHÉàoÉÒ PÉiÉÉà eùlÉÉà
lÉà©É{ÉÉoÉÒ qÚù W ù¾àlÉÉà; HÉùiÉ lÉà©É{ÉÒ ¾ùHlÉÉà ¥Éà´ÉHÚ£Éà Wà´ÉÒ ¾Éà«É Uà. ¾ÖÅ
NÉŧÉÒù ¾lÉÉà. +àH ~ɾÉe ¾lÉÉà l«ÉÉÅ WlÉÉà ù¾àlÉÉà +àHÉÅlÉ©ÉÉÅ. lÉÉà ¾ÖÅ ±ÉÉeÖ LÉÉ>
ù¾¬Éà ¾lÉÉà; +àH ÷ÖHeÉà {ÉÒSÉà ~ÉeÒ NÉ«ÉÉà. +àH HÒeÒ +É´ÉÒ; lÉàiÉà Xà«ÉÖÅ,
¾±ÉÉ´É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ, ~ÉiÉ {É ¾±«ÉÉà, lÉà SÉɱÉÒ NÉ>. ¾ÖÅ XiÉlÉÉà ¾lÉÉà Hà HÒeÒ
~ÉiÉ Ê¾Å©ÉlÉ´ÉÉ³Ò ¾Éà«É Uà. ¾ÖÅ ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ NÉ«ÉÉà. Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà H«ÉÉÅ X«É
Uà, ¶ÉÖÅ Hùà Uà, lÉà oÉÉàeÒ qÚù NÉ>, lÉàiÉà +àH ¥Éà Ê©É{ÉÒ÷ ±ÉÉNÉÒ l«ÉÉÅ WlÉÉÅ. l«ÉÉÅ
+àH qù ¾lÉÉà; lÉà +à©ÉÉÅ SÉɱÉÒ NÉ>. ´ÉÒ»É ~ÉSSÉÒ»É »ÉàH{e©ÉÉÅ ¥É¾Éù +É´ÉÒ
l«ÉÉùà PÉiÉÒ »~ÉÒe©ÉÉÅ ~ÉÉU³-~ÉÉU³ Hà÷±ÉÒ+à HÒeÒ+Éà lÉà{ÉÉ »ÉÉoÉà
+É´ÉÒ. lÉà »~ÉÒe©ÉÉÅ lÉà+Éà{Éà ±É>{Éà l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ. ¥ÉyÉÉ+à ©É³Ò{Éà lÉà ÷ÖHeÉ{Éà
AcÉ´«ÉÉà. lÉà+Éà{ÉÒ Ê¾©©ÉlÉ Hà´ÉÒ Uà; AcÉ´É´ÉÉ{ÉÒ lÉà+Éà{ÉÒ ÷É>©ÉÒÅNÉ PÉiÉÒ
~«ÉÉùÒ ¾lÉÒ. lÉà+Éà{ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà ~ɾÉe Wà´ÉÉà ¾lÉÉà. PÉiÉÒ{ÉÉ ~ÉNÉ ´É³Ò NÉ«ÉÉ
lÉÉà ~ÉÉà]Ò¶É{É ¥Éq±ÉÒ +{Éà PÉ»ÉàelÉÉÅ-PÉ»ÉàelÉÉÅ lÉà{Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ±ÉÉ´ÉÒ.
+eyÉÉà H±ÉÉH oÉ«ÉÉà ¾´Éà lÉà ÷ÖHeÉ qù©ÉÉÅ {ɾÉàlÉÉà WlÉÉà, ~ÉUÒ lÉà+Éà+à
©É³Ò{Éà lÉà{ÉÉ ÷ÖHeÉ H«ÉÉÇ {Éà +Åqù qù©ÉÉÅ ±É> NÉ>.
+à{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É +à Uà Hà ~ɾà±ÉÉ HÒeÒ+à l«ÉÉÅ W>{Éà ¥ÉyÉÒ
HÒeÒ+Éà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ, {Éà H¾¬ÖÅ ¾¶Éà Hà SÉɱÉÉà, PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ~ÉUÒ
lÉà©É{ÉÉ H©ÉÉ{eùà lÉNÉeÒ-lÉNÉeÒ HÒeÒ+Éà{Éà +àH ¥ÉÉWÖ HùÒ, Wà´ÉÒ ùÒlÉà HÉ©É
§ÉÉùà ¾Éà«É l«ÉÉùà »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÖÅ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà +±ÉNÉ H°Å UÖÅ lÉà´ÉÒ ùÒlÉà, Wà ±ÉÉàHÉà
§ÉÉùà HÉ©É HùÒ ¶ÉHà. lÉÉà lÉàiÉà ~ÉiÉ UÉÅ÷¬É ¾¶Éà. lÉà+Éà l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ, ~ÉUÒ
+I±É Hà÷±ÉÒ ¾lÉÒ. qù {ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà, lÉÉà ÷ÖHeÉ H«ÉÉÇ. +à÷±Éà »ÉÚùÊlÉ lÉà+Éà{ÉÒ
~ÉÉ»Éà ~ÉiÉ Uà. +É ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà.
lÉ©ÉÉà{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ Hà, »ÉlÉ«ÉÖNÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ X{É´ÉùÉà{ÉÒ §ÉɺÉÉ XiÉlÉÉ
¾lÉÉ. »ÉÉSÉÖÅ ©ÉÉ{ÉXà ©ÉÚ³ »ÉÖùÊlÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà. ¥ÉɳHÉà ùÉà´Éà Uà. +É ùÉà´ÉÉ{ÉÖÅ
¶ÉÖÅ Uà? +É +àH §ÉɺÉÉ Uà. ~ÉiÉ lÉà{Éà »É©ÉWà lÉà XiÉÒ ¶ÉHà. Wà »É©ÉY ¶ÉHà
Uà lÉà{Éà ~ÉiÉ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà lÉà XiÉà Uà §ÉɺÉÉ. ©ÉÉÆ »É©ÉWà Uà, ~ÉiÉ lÉà{Éà
LÉ¥Éù {ÉoÉÒ Hà lÉà XiÉà Uà. ¥ÉɳH{Éà ¥ÉÉà±ÉlÉÉ {ÉoÉÒ +É´ÉelÉÖÅ, ~ÉiÉ lÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾Ò qà Uà. +É ©ÉÚ³ »ÉÖùÊlÉ Uà. lÉà ùÉà´Éà l«ÉÉùà ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà, Hà
+É´ÉÉà. ©ÉÚ³ °~É©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ{ÉÒ +àH W §ÉɺÉÉ Uà. yÉùlÉÒ A~Éù
+{ÉàH §ÉɺÉÉ+Éà ¥ÉÉà±É´ÉÉ´ÉÉ³É Uà, Ê´ÉʧÉ{{É §ÉɺÉÉ+Éà ¥ÉÉà±Éà Uà, ~ÉiÉ
+Åqù{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà{Éà ¥É¾Éù ùÉLÉ´ÉÉ +àH ©ÉÚ³ ±ÉKÉ Uà.
174

¥ÉɳH ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉà´Éà Uà ? ©ÉÉ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ù¾¬Éà Uà. W¬Éùà
XàùoÉÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉà´Éà Uà? ´ÉyÉÉùà lÉH±ÉÒ£©ÉÉÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà. ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉà´Éà Uà?
HÉùiÉ Hà ¶É¥qÉà ¥ÉÉà±ÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉelÉÉÅ ©ÉÉ÷à. lÉà ùÉà´ÉÉ{ÉÉÅ +´ÉÉW©ÉÉÅ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾à Uà. ¾É ¾HÒHlÉ Uà. lÉà XiÉÒ SÉÚG«ÉÉà ¾Éà«É Uà Hà ùÉà´ÉÉoÉÒ
©ÉÉùÒ ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà [ÉÉ{É Uà. lÉà{Éà LÉ¥Éù Uà Hà ©ÉÉùÒ ©ÉÉÅ »É©ÉWà Uà.
+É HÉ©É ~ɶÉÖ ~ÉiÉ Hùà Uà. +ùÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÖÅ »Él»ÉÅNÉ HùÒ ù¾¬Éà ¾lÉÉà l«ÉÉùà
+àH §ÉàÅ»É Xàù-XàùoÉÒ ¥ÉùÉe´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ, §ÉÉŧÉù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. HÉà>+à y«ÉÉ{É
{É +É~«ÉÖÅ. lÉà{Éà lÉeHÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉÅyÉÒ ¾lÉÒ; lÉà ~Éùà¶ÉÉ{É ¾lÉÒ. lÉà H¾àlÉÒ ¾lÉÒ Hà
UÉÅ«ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÒ, ©É{Éà ¥ÉÉÅyÉà±ÉÒ Uà, LÉÉà±ÉÉà. V«ÉÉÅ lÉà{ÉÉà ©ÉÉʱÉH
¾lÉÉà, l«ÉÉÅ ©ÉÉàá HùÒ{Éà ¥ÉùÉelÉÒ ¾lÉÒ. ©Éàá »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ, ~ÉiÉ ¥ÉÒX+Éà+à {É
»ÉÉŧɲ«ÉÖÅ Hà lÉà ¶ÉÖÅ H¾Ò ù¾Ò Uà. ©Éàá +àH »Él»ÉÅNÉÒ{Éà lÉeHÉ©ÉÉÅ C§ÉÉà H«ÉÉàâ. lÉà{Éà
~ÉÚU¬ÖÅ Hà Hà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà PÉiÉÖÅ Hº÷ Uà. ©Éàá lÉà{Éà l«ÉÉÅ ©ÉÉàH±«ÉÉà Hà
W>{Éà §ÉàÅ»É{Éà UÉàeÒ{Éà UÉÅ«ÉeÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉÅyÉÉà. §É±Éà NÉ©Éà lÉà{ÉÒ §Éàá»É ¾Éà«É. ~ÉUÒ ©Éàá
Xà«ÉÖÅ Hà lÉà{Éà lÉù»É ~ÉiÉ ±ÉÉNÉÒ Uà. lÉÉà +àH{Éà H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉɱÉqÒ©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ
§ÉùÒ{Éà ±É> X´ÉÉà +{Éà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÉ+Éà. lÉÉà ©Éàá lÉà{ÉÒ ~ÉÉàHÉù »ÉÉŧɳÒ. lÉà{ÉÒ
§ÉɺÉÉ{Éà »É©ÉY.
SÉÉàùÉ SÉÉäHÒ©ÉÉÅ »Él»ÉÅNÉ HùlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà HÉNÉeÉÅ +É´ÉÒ{Éà ]Ée
A~Éù ¥ÉàcÉ +{Éà ÊSɱ±ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ. HÉà>+à {É AeÉ´«ÉÉ lÉà©É{Éà. ©Éàá »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ
Hà lÉà+Éà ¥ÉÒX+Éà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ù¾¬ÉÅ ¾lÉÉÅ, Hà +É´ÉÉà PÉiÉÖ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ©Éàá
¾ÉùÒ{Éà H¾¬ÖÅ Hà §ÉÉ> AeÉeÉà; ~ɾà±ÉÉ {ÉÉ H¾¬ÖÅ Hà lÉà+Éà +à©É{ÉÒ ùÒlÉà CeÒ
W¶Éà lÉÉà »ÉÉ°Å Hà »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉyÉÉÅ {É ~Éeà.
+É~ÉiÉÒ +àH NÉÉ«É Uà. PÉiÉÒ SÉɱÉÉH Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ¥ÉÒY NÉÉ«ÉÉà
¥ÉÉÅyÉà±ÉÒ Uà. W¬Éùà mÉiÉà{Éà SÉÉùÉà {ÉÉLÉÖÅ UÖÅ lÉÉà ¶ÉÖÅ Hùà Uà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà
~Éeà±ÉÉà SÉÉùÉà {ÉoÉÒ LÉÉlÉÒ, ~ÉiÉ ~ɾà±ÉÉ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖoÉÒ LÉÉ> X«É Uà. Wà
¥ÉÒY NÉÉ«ÉÉà{ÉÉà ʾ»»ÉÉà Uà. HÉùiÉ lÉà{Éà LÉ¥Éù Uà Hà »ÉÉ©Éà ~Éeà±ÉÉà lÉÉà ©ÉÉùÉà
W Uà {Éà lÉà LÉÉ«É Uà ~ÉiÉ PÉiÉÒ ]e~ÉoÉÒ. +àH Êq´É»É +àH NÉÉ«É UÚ÷Ò NÉ>
+{Éà W¬ÉÅ »É´ÉÉù{ÉÉà SÉÉùÉà ~Ée¬Éà ¾lÉÉà l«ÉÉÅ W>{Éà LÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ, l«ÉÉùà
¥ÉÒY NÉÉ«ÉÉà Xàù XàùoÉÒ ÊSɱ±ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. lÉà qàLɧÉɳ Hù´ÉÉ´ÉɳÉ{Éà
¥ÉÉà±ÉÉ´ÉlÉÒ ¾lÉÒ. lÉà NÉ«ÉÉà lÉÉà Xà«ÉÖÅ Hà +àH NÉÉ«É UÚ÷Ò NÉ> Uà. +à÷±Éà ¥ÉÒY
NÉÉ«ÉÉà Ê´ÉSÉÉùlÉÒ ¾lÉÒ Hà +©ÉÉùÉ §ÉÉNÉ{ÉÖÅ PÉÉ»É ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ Uà +{Éà +É ¥ÉyÉÖÅ
LÉÉ> W¶Éà.
175

+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà>{ÉÉoÉÒ {ÉÉ >Å»ÉÉ£Ò {ÉÉ Hù´ÉÒ. NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒY H¾à Uà HàʾlÉ +{ÉʾlÉ ~ɶÉÖ ~ÉKÉÒ X{ÉÉ **
©É{Éà §Éàá»ÉÉà ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà. G«ÉÉùàH NÉù©ÉÒ ±ÉÉNÉà Uà l«ÉÉùà H¾à Uà Hà ~ÉÅLÉÉà
SÉɱÉÖ HùÉà, G«ÉÉùàH H¾à Uà Hà +ÉWà PÉiÉÖÅ ©ÉÉàeÖÅ H«ÉÖÇÈ LÉ´ÉùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ, W±qÒ
+É´ÉÉà, §ÉÚLÉ ±ÉÉNÉÒ Uà. +à÷±Éà ©ÉÚ³ »ÉÖùÊlÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà. l«ÉÉùà ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ
H¾¬ÖÅ Uà Hà+Él©É´ÉlÉ{É »É´ÉÇ §ÉÚlÉà¶ÉÖ *
+àH {ÉÉ{ÉÉà ©ÉSUù ~ÉiÉ Xà´ÉÉà{Éà ! W¬Éùà lÉ©ÉÉà AeÉe´ÉÉ X´ÉÉà UÉà
l«ÉÉùà ]÷oÉÒ CeÒ X«É Uà. lÉà XiÉà Uà Hà ¾©É±ÉÉà oÉ«ÉÉà. +à÷±Éà »ÉÖùKÉÉ{ÉÒ
§ÉÉ´É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà, +àH Wà´ÉÒ Uà. +à÷±Éà yÉ©ÉÇ H¾Ò ù¾¬Éà Uà Hà HÉà>{Éà, HÉà>
Y´É{Éà ~Éùà¶ÉÉ{É {É Hù´ÉÉà. HÉùiÉ Hà H©ÉÉàâ{ÉÖÅ £³ §ÉÉàNÉ´ÉÒ ù¾¬Éà Uà +Él©ÉÉ,
Wà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ W> ù¾Ò Uà, l«ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥Éɳ-¥ÉSSÉÉ ~ÉiÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ù¾Ò Uà,
»ÉÖLÉ-qÖ:LÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É ~ÉiÉ HùÒ ù¾Ò Uà. lÉà{ÉÒ +ɾ PÉiÉÒ W¥Éùq»lÉ Uà.
+à÷±Éà ö
©ÉlÉ »ÉlÉÉ ÊH»ÉÒ HÉà XʱɩÉ, ©ÉlÉ ÊH»ÉÒHÒ +ɾ ±Éà **
W¬Éùà +É~É H¬ÉÅ«É ~ÉiÉ X+Éà UÉà, +É ©ÉÚ³ »ÉÖùÊlÉ ¾Éà«É Uà. +É
H¬ÉÅoÉÒ +É´ÉÒ? +É ÊHùiÉÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +±ÉNÉ HùÒ.
lÉà{ÉÒW ©ÉÖÊGlÉ Xà>+à. lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ. lÉà qÖ:LÉÒ Uà. lÉà{Éà
{É qÖLÉɴɶÉÉà. lÉà ¡É§ÉÖ{ÉÖÅ °~É Uà. lÉà{Éà qÖLÉÉ´ÉÒ lÉÉà »É©ÉXà ¡É§ÉÚ{Éà qÖLÉÉ´«ÉÉ.
lÉ©ÉÉà Ê´É·´ÉÉ»É HùXà. +Él©ÉÉ©ÉÉÅ qùàH §ÉɺÉÉ ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ
Uà. »ÉÉSÉÖÅ ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ, ©Éàá »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+ÉàoÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Uà.
¾ÖÅ ©ÉHÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ù¾¬Éà ¾lÉÉà. +àH °©É©ÉÉÅ £¶ÉÇ {ɾÉàlÉÒ {ÉÉLÉÒ.
~Éä»ÉÉ{ÉÒ »ÉNÉ´Ée {ɾÉàlÉÒ. ¥Éà ´Éù»É oÉ> NÉ«ÉÉ. ©ÉÉÅ +à H¾¬ÖÅ l«ÉÉÅ ~ÉiÉ £¶ÉÇ
{ÉÉLÉÉà, lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHÉlÉÉà. +àH Êq´É»É W¬Éùà ¾ÖÅ ~ÉooÉù
{ÉÉLÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà lÉÉà PÉiÉÒ HÒeÒ+Éà ¥É¾Éù +É´ÉÒ. ±ÉÉ±É ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÒ
+Y¥É HÒeÒ+Éà ¾lÉÒ. lÉà+Éà+à H¾¬ÖÅ Hà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à UÉàeÒ ù¾¬É UÉà, lÉà+Éà+à
¾Ö©É±ÉÉà H«ÉÉàâ, lÉà+Éà+à H¾¬ÖÅ +©Éà +¾ÒÅ+É ù¾Ò+à UÒ+à, +©ÉÉùÉ ¥ÉSSÉÉÅ
~ÉiÉ Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà ¥É¾Éù +É´ÉÒ X+Éà. lÉà {ÉÉ +É´ÉÒ. ¥ÉÒX Êq´É»Éà ©Éàá
£ùÒoÉÒ H¾¬ÖÅ Hà +àH Êq´É»É{ÉÒ lÉ©É{Éà ©É¾Éà±ÉlÉ »É©É«É +É~ÉÖÅ UÖÅ. lÉà+Éà ¥ÉÒX
Êq´É»Éà ~ÉiÉ {É NÉ>. ©Éàá ~ÉooÉù {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° H«ÉÖÇÈ. +àH Ê©É»mÉÒ +É´«ÉÉ,
H¾¬ÖÅ Hà ~ÉooÉù {ÉÉLÉÒ +É~ÉÖÅ. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉ°Å {ÉÒÊW HÉ©É Uà, +ɸɩÉ{ÉÖÅ
{ÉoÉÒ. ¾ÖÅ ~ÉÉàlÉà HùÒ ±É>¶É. ©Éàá PÉiÉÒ »~ÉÒe©ÉÉÅ ~ÉooÉù SÉÉàá÷ÉeÒ qÒyÉÉ. ~ÉSÉÉ»É
»ÉÉÅ>c HÒeÒ+Éà +É´ÉÒ ¾Ö©É±ÉÉà H«ÉÉàâ, H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Hà +©Éà ¥ÉyÉÉÅ +Åqù
UÒ+à. l«ÉÉùà ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉà{Éà »É©É«É +É~«ÉÉà ¾lÉÉà, ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà {ÉÉ
176

Ê{ÉH²«ÉÉ, ¾´Éà lÉÉà ©ÉÉùà £¶ÉÇ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ Uà. ©Éàá {ÉÉLÉÒ qÒyÉÒ. +elÉɱÉÒ»É
H±ÉÉH ~ÉUÒ ©Éàá £¶ÉÇ {ÉÉLÉÒ. ~ÉÉUÒ ùÉlÉ{ÉÉ ¥ÉÉù ´ÉÉNÉà ¥ÉyÉÒ HÒeÒ+Éà ©ÉÉùÉ
»ÉÉ©Éà +É´ÉÒ, H¾¬ÖÅ Hà +©ÉÉùÉ ¥ÉSSÉÉ {ÉÒSÉà Uà; £¶ÉÇ{Éà lÉÉàeÉà. »ÉÉSÉÖÅ ©ÉÉ{ÉXà
lÉà+Éà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉlÉ HùlÉÉ ¾lÉÉÅ. ©Éàá H¾¬ÖÅ ¾´Éà {ɾÒÅ lÉÉàeÅÖ; PÉiÉÒ
©É¾à{ÉlÉoÉÒ £¶ÉÇ {ÉÉLÉÒ Uà; lÉ©ÉÉà W©ÉÒ{É LÉÉàqÒ{Éà ¥ÉÒWà lÉ©ÉÉùÉà ù»lÉÉà
¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉà.
W¬Éùà ¾ÖÅ H¾Ò¶É lÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà +É·SÉ«ÉÇ oɶÉà, HÉà>~ÉiÉ qà´É»oÉÉ{Éà
WAÅ UÖÅ lÉÉà ´ÉÉlÉ HùÖÅ UÖÅ, NÉÅNÉÉY{ÉÒ ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉà lÉÉà NÉÅNÉÉYoÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ,
ʶɴÉY{ÉÉ »oÉÉ{Éà NÉ«ÉÉà lÉÉà ʶɴÉYoÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ. V«ÉÉÅ »oÉÉ{É Uà l«ÉÉÅ lÉà+Éà
Uà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà +à©ÉW +É´ÉÒ X+Éà UÉà.
¾ÖÅ W¬Éùà Wà.»ÉÒ.+Éà. ¥É{«ÉÉà l«ÉÉùà ~ÉÉ÷ÒÇ +É~É´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ. ©É{Éà
H¾¬ÖÅ Hà ~ÉÉ÷ÒÇ +É~ÉÉà. lÉà+Éà{ÉÒ ~ÉÉ÷ÒÇ ¶ÉÖÅ ¾Éà«É Uà- ¶ÉùÉ¥É-©ÉùPÉÉ. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà
Hà÷±ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ ±ÉÉNɶÉà? H¾¬ÖÅ Hà ~ÉÉÅSÉ ¾Xù. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉlÉ ¾Xù
+É~ÉÒ¶É, ~ÉiÉ ©ÉùPÉÉÅ {ɾÒÅ LÉ´ÉùÉ´ÉÖÅ, HÉWÖ, ¥ÉqÉ©É, Wà ~ÉiÉ LÉÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà
LÉ´ÉùÉ´ÉÒ qB. l«ÉÉÅ +àH ´ÉÉlÉ oÉÉ«É Uà Hà ~ÉÉ÷ÒÇ HùÉ´É´ÉÒ ~Éeà Uà. lÉ©ÉÉùÉ
A~Éù ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉ +É´Éà lÉÉà lÉ©ÉÉà H©ÉXàù ~ÉeÒ X+Éà UÉà. lÉÉà lÉà LÉÉlÉÉ ~ÉiÉ
ùÉKÉ»É{ÉÉ Wà´ÉÉ Uà. ©ÉÉÅ»É, ¶ÉùÉ¥É{ÉÒ ~ÉÉ÷ÒÇ {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉà. PÉiÉÉ ¶ÉÉÅlÉÒ©ÉÉÅ
+¶ÉÉÅlÉÒ {ÉÖÅ »ÉÖW{É Hùà Uà. +{Éà PÉiÉÉ +¶ÉÉÅlÉÒ©ÉÉÅ ¶ÉÉÅlÉÒ ¶ÉÉàyÉÒ ±ÉÉ´Éà Uà. ©ÉàÅ
PÉiÉÖÅ H¾¬ÖÅ Hà - NÉ©Éà lÉà LÉÉ+Éà, LÉ´ÉùÉ´ÉÒ¶É, ~ÉiÉ lÉà {ɾÒÅ. lÉà+Éà {ÉÉ
©ÉÉ{«ÉÉ. +À÷±Éà ©Éàá ~ÉiÉ {ÉÉ LÉ´ÉùÉ´«ÉÖÅ. +É©Éà«É ~ÉÉ÷ÒÇ q»É-~ÉÅqù Êq´É»É©ÉÉÅ
W +É~É´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà. LÉà+Éà ¥ÉÒX+Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà lÉà+Éà
{ÉoÉÒ LÉÉlÉÉ lÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÉ÷ÒÇ {ɾÒÅ +É~ÉÖÅ. PÉiÉÉ AnÉàYlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾à´ÉÉ
±ÉÉN«ÉÉ Hà HÅWÖ»É Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉlÉ ¾Xù{ÉÒ ~ÉÉ÷ÒÇ +É~ÉÖ UÖÅ. lÉà+Éà {ÉÉ
©ÉÉ{«ÉÉ. »É©É«É {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉà. U ©Éʾ{ÉÉ ´ÉÒlÉÒ NÉ«ÉÉ. ©ÉàÅ {ÉÉ HùÉ´ÉÒ ~ÉÉ÷ÒÇ.
lÉà+Éà H¾à Uà Hà +É~ÉÉà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà Wà Êq´É»É ©ÉÖNÉÉÇ ´ÉɳÉà ¾¶Éà, lÉà Êq´É»Éà
SÉÉ´ÉÒ ±ÉàXà ¾ÉeHÉ. lÉà+Éà {ÉÉ ©ÉÉ{«ÉÉ. H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉÒX Êq´É»Éà, ©Éàá +ÉLÉùà
H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉ°Å, qÉ° ~ÉÒ±ÉÉà; Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÈÖ Hà ~ÉÒ +{Éà {ÉɳɩÉÉÅ W ~Ée¶Éä. ~ÉÉ~É lÉÉà
{ɾÒÅ oÉÉ«É, Y´É ¾l«ÉÉ lÉÉà {ɾÒÅ oÉÉ«É. +ÅlÉà {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ Hà ~Éä»ÉÉ +É~ÉÒ qà´ÉÉ.
LÉà+Éà+à Wà Hù´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà Hùà. »ÉÉÅWà U ´ÉÉNÉà +àH UÉàHùÉà +É´«ÉÉà, ~ÉÉÅSÉ
»ÉÉlÉ ©ÉùPÉÉÅ ±ÉÉ´«ÉÉà. ~ÉNÉ ~ÉHeà±ÉÉ ¾lÉÉ. yÉe {ÉÒSÉà{ÉÒ lÉù£. lÉà+Éà
ÊSɱ±ÉÉ´ÉÒ ù¾¬É ¾lÉÉ. HÉÅ HÉÅ HùÒ ù¾¬É ¾lÉÉ. ¾ÖÅ ùÉmÉà CÅP«ÉÉà lÉÉà ¥ÉÉù ´ÉÉNÉà
¥ÉyÉÉÅ ©ÉùPÉÉÅ ©ÉÉùÒ »ÉÉ©Éà +É´«ÉÉ, ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ౫ÉÉ {«ÉÉ«É HùÉà.
¾ÖÖÅ Wà H¾Ò ù¾¬Éà UÖÅ, lÉà »ÉSSÉÉ> Uà. H¾¬ÖÅ Hà +É~É ÊW©©ÉàqÉù UÉà. lÉà+Éà+à ¥Éà
177

´ÉÉlÉÉà ©ÉÖHÒ Hà G«ÉÉÅ lÉÉà +©ÉÉà{Éà ©ÉÉ{É´É lÉ{É +É~ÉÉà «ÉÉ ~ÉUÒ ©ÉÖÊGlÉ. ©ÉÉùà
+àH ´ÉÉlÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ ~ÉeÒ.
¾ÖÅ »ÉÉ~É{Éà ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ {ÉÉ H¾ÖÅ UÖÅ. ùÉÅWeÒ©ÉÉÅ »ÉÉà oÉÒ +àH»ÉÉà
~ÉSÉÉ»É »ÉÉ~É HÉh¬É Uà. ~ɾÉeÒ +àÊù«ÉÉà Uà; PÉiÉÉÅ »ÉÉ~É +É´Éà Uà. +àH
Êq´É»É »ÉÉÅW{ÉÉ »É©É«Éà {ÉɱÉÒ©ÉÉÅ »ÉÉ~É ~Éeà±ÉÉà ¾lÉÉà. +eyÉÉà {ÉɳɩÉÉÅ
+eyÉÉà ¥É¾Éù ¾lÉÉà. Wà©É NÉù©ÉÒ +{Éà cÅeÒ +É~ÉiÉ{Éà ±ÉÉNÉà Uà. lÉà{Éà ~ÉiÉ
±ÉÉNÉà Uà. NÉù©ÉÒ ±ÉÉNÉà l«ÉÉùà +É~ÉiÉà ~ÉÅLÉÉ {ÉÒSÉà +É´ÉÒ W>+à UÒ+à. lÉà
{ÉɳɩÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. HÉà>Hà H¾¬ÅÖ Hà l«ÉÉÅ »ÉÉ~É Uà. ©Éàá ¥ÉyÉÉ{Éà l«ÉÉÅoÉÒ
§ÉNÉÉeÒ qÒyÉÉÅ. +àH UÉàHùÉ{Éà H¾¬ÖÅ Hà ±ÉÉÅ¥ÉÉà ´ÉÉÅ»É ±ÉÉ´ÉÉà; ~ÉÉÅSÉ-U ´ÉLÉlÉ
AUɲ«ÉÉà; l«ÉÉùà lÉà hÒ±ÉÉà ~Ée¬Éà. ©ÉÉùÒ {ÉÉ {ÉÉL«ÉÉà; SÉÉà÷ ~ÉiÉ {ÉÉ
~ɾÉàáSÉÉeÒ; H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉÉàùÒ©ÉÉÅ {ÉÉLÉÒ{Éà qÚù £àáHÒ +É´ÉÉà. +É´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÉà oÉÒ
+àH»ÉÉà ~ÉSÉÉ»É ùÉÅWeÒ©ÉÉÅoÉÒ HÉh¬É. Wà ~ÉiÉ ¶ÉùÒù yÉÉùÒ Uà lÉà ¶ÉùÒù{Éà
¡Éà©É Hùà Uà. HÉà>~ÉiÉ Y´É{Éà {É ©ÉÉùÉà. Y§É{ÉÉ »´ÉÉq{ÉÉ HÉùiÉà Ê{ÉùÒ¾
Y´ÉÉà{ÉÒ X{É ±Éà Uà. Wà ©ÉÞl«ÉÖ±ÉÉàH©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà ¥ÉàcÉÅ UÉà, Hà´É³ +ÉW H©ÉÇ Uà.
+¾ÒÅ+É H©ÉÇ Uà. ¥ÉÒWà H¬ÉÅ«É {ÉoÉÒ.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà>{ÉÖÅ Êq±É {ÉÉ qÖ:LÉÉ´ÉÉà. W¬Éùà ~ÉiÉ ±ÉÉNÉà Hà HÉà>{ÉÖÅ
Êq±É qÖ§ÉÉ«ÉÖÅ Uà lÉÉà lÉà{Éà »ÉÉÅl´É{ÉÉ +É~ÉÉà. +à´ÉÖÅ {ÉÉ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÉà Hà ¶ÉÖÅ
¥ÉNÉÉe¶Éà.
¥Éà ¶ÉH ©ÉÅÊqù ©ÉÊ»Wq lÉÉàeÉà, +Éäù §ÉÒ ÊNÉùXPÉù ¾ä *
±ÉàÊH{É ÊH»ÉÒ HÉ Êq±É ©ÉlÉ lÉÉàeÉà, LÉÉ»É LÉÖqÉ HÉ PÉù ¾ä **
lÉ©ÉÉà{Éà ´ÉÞKÉÉà ]Ée{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ; lÉà+Éà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉ
Uà. lÉà+Éà ~ÉiÉ ´ÉÉlÉ Hùà Uà. ùÉÅWeÒ©ÉÉÅ +àH ]Ée Uà. +àH Êq´É»Éà lÉà{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò
eÉ³Ò XàùoÉÒ ¾É±ÉÒ. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÖÅ Hà HÉà> ©ÉÉà÷ÖÅ ~ÉKÉÒ +É´ÉÒ{Éà ¥ÉàcÖÅ ¾¶Éà. A~Éù
Xà«ÉÖÅ lÉÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ NÉqÇ{É +É´ÉÒ, H¾¬ÖÅ - {É©É»ÉHÉù. ʾ{qÖ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ Wà ]Ée
+{Éà ]Ée´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚX Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, lÉà©ÉÉÅ PÉiÉÒ NɾàùÉ> Uà. lÉÉà lÉàiÉà
H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉùÒ PÉiÉÒ £»É±É Uà, HÉà> H©ÉÒ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ¾ÖÅ {Éà ©ÉÉùÉà {ÉÉ{ÉÉà
§ÉÉ> Uà. +©ÉÉà ¥É{{Éà ¥ÉÒ©ÉÉù ~ÉeÒ NÉ«ÉÉ UÒ+à. ¥ÉyÉÉ lÉ©ÉÉùÒ »Éà´ÉÉ Hùà Uà,
+©Éà ~ÉiÉ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ SÉɾÒ+à UÒ+à. ©Éàá H¾¬ÖÅ HùÉà. lÉàiÉà H¾¬ÅÖ Hà lÉ©Éà ¥Éà
´ÉLÉlÉ q´ÉÉ UÉÅ÷Ò qàXà. +àH Êe»Éà©¥Éù©ÉÉÅ +{Éà +àH ©ÉÉSÉÇ©ÉÉÅ. ©Éàá »É´ÉÉùà
©ÉɳÒ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà H¾¬ÖÅ +É{ÉÉ A~Éù q´ÉÉ UÉÅ÷Ò qà¶ÉÉà. lÉà{Éà {ÉÉ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Hà
]Éeà H¾¬ÖÅ Uà. ~ÉUÒ lÉÉà PÉiÉÉÅ £Ú±É ±ÉÉN«ÉÉ. £³ ±ÉÉN«ÉÉ; lÉà ~Ée´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.
©Éàá ~ÉÚU¬ÖÅ §ÉÉ< +©Éà lÉÉà q´ÉÉ UÉÅ÷Ò ~ÉiÉ £³ {ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà q´ÉÉ
178

UÉÅ÷Ò{Éà §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. lÉà SÉàlÉ{É ´ÉÞKÉ Uà. lÉàiÉà ~ɾà±ÉÖÅ £³ {ÉÉL«ÉÖÅ, W¬Éùà
¾ÖÅ ¦É¶É HùÒ ù¾¬Éà ¾lÉÉà. NÉW¥É{ÉÖÅ £³ ¾lÉÖÅ. H¾¬ÖÅ Hà- LÉÉ+Éà. ©Éàá lÉÉà lÉÖù{ÉÉ{Éà
+É~«ÉÖÅ {Éà H¾¬ÖÅ Hà +É{Éà ùÉLÉÉà +{Éà §ÉÉàW{É{ÉÒ »ÉÉoÉà +É~ÉXà. W¬Éùà ©Éàá
£³ LÉÉyÉÖÅ lÉà´ÉÖÅ W lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà +ÉWà ¾ÖÅ yÉ{«É oÉ> NÉ«ÉÖÅ. ¾ÖÅ +ÉW SÉɾlÉÉà
¾lÉÉà.
Wà Y´ÉÉà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉÅ SÉùiÉÉà{ÉÒ {ÉÒSÉà ©ÉùÒ X«É Uà, lÉà+Éà
©É{ÉÖº«É «ÉÉàÊ{É©ÉÉÅ W{©É ±Éà Uà. Wà ´ÉÞKÉ{ÉÖÅ £³ LÉÉyÉÖÅ. lÉà ©ÉÖGlÉ oÉ< W¶Éà. Wà{ÉÉ
PÉù©ÉÉÅ §ÉÉàW{É H«ÉÖÇÈ, »É©ÉXà Hà lÉà{Éà +ÉLÉÉ ¦É©¾ÉÅe{Éà §ÉÉàW{É HùÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ.
»ÉÉà «ÉÉàNÉÒ{Éà §ÉÉàW{É HùÉ´ÉÉà +{Éà +àH »ÉÉSÉÉ »ÉÉyÉÖ {Éà §ÉÉàW{É HùÉ´ÉÉà ¥Éà
¥ÉùÉ¥Éù Uà. »ÉÉyÉÖ lÉà Hà Wà{Éà HÉ©É, JÉàyÉ, {Éà UÉàe¬Éà Uà. lÉà {ɾÒÅ Hà Wà »ÉÉyÉÖ{ÉÉ
´É»mÉÉà ~ɾàùà Uà +{Éà ~ÉÚùÉ ¦É©¾ÉÅe{Éà §ÉÉàW{É HùÉ´É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +àH »ÉÅlÉ{Éà
§ÉÉàW{É HùÉ´É´ÉÉ »É©ÉÉ{É Uà.
lÉÉà ´ÉÞKÉ Hà÷±ÉÖÅ SÉàlÉ{É ¾lÉÖ! lÉà £³{Éà l«ÉÉùàW {ÉÒSÉà {ÉÉLÉà Uà, W¬Éùà
¾ÖÅ ¾ÉàAÅ Hà lÉà UÉàHùÒ lÉÖù{ÉÉ ¾Éà«É. HÉùiÉ lÉà XiÉà Uà Hà lÉà UÉàHùÒ {ÉoÉÒ LÉÉlÉÒ.
¥ÉÉHÒ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ LÉÉ> X«É Uà. lÉà £³ ~ÉiÉ UÖ~ÉÉ´ÉÒ{Éà ùÉLÉà Uà. lÉ©Éà ¶ÉÉàyÉÉà
lÉÉà {ÉÉ ©É³à. +à÷±Éà §ÉÉ>+Éà ¥ÉyÉÉÅ©ÉÉÅ +àH +Él©ÉÉ{Éà WÖ+Éà; HÉà>{Éà {É
©ÉÉùÉà.
Y´É {É ©ÉÉùÉà ¥ÉÉ~ÉÖùÉ, »É¥É Hà +àHä ¡ÉÉiÉ *
¾l«ÉÉ H¥É¾ÖÆ {É UÚ÷lÉÒ, HÉàÊ÷ »ÉÖ{ÉÉà ~ÉÖùÉiÉ **
+©ÉÉà lÉÉà H¾Ò+à UÒ+à Hà W¬Éùà yÉ©ÉÇùÉ«É W¥É ±ÉàLÉÉ ©ÉÉÆNÉà, H¬É
©ÉÖLÉ ±ÉàHù X«ÉàNÉÉ ** lÉà +É ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉoÉÒ ±ÉàLÉÉ ±Éà Uà. qùàH Y´É{ÉÉà
ʾ»ÉÉ¥É oɶÉà. lÉà H¬Éùà«É +{«ÉÉ«É {ÉoÉÒ HùlÉÉ. lÉà{ÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ ÊSÉmÉNÉÖ~lÉ
Uà; lÉà+Éà »ÉX »ÉŧɳɴÉà Uà Hà +É ~ÉÉ~É{ÉÒ ¶ÉÅÖ »ÉX oÉÉ«É, W¬Éùà lÉà+ÉàoÉÒ
©ÉɩɱÉÉà {ÉÉ »ÉÖ±É]à, HÉà< ~ÉàSÉÒqÉà ©ÉɩɱÉÉà +É´ÉÒ X«É l«ÉÉùà »´ÉNÉÇ©ÉÉÅoÉÒ
Ê´ÉqôÉÉ{ÉÉà{ÉÒ ÷Ò©É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ´Éàq ´«ÉÉ»É +{Éà ¥ÉÒX ©É³Ò{Éà
Ê´ÉSÉÉù HùÒ{Éà »ÉX »ÉŧɳɴÉà Uà.
lÉÉà ©ÉÚ³ »ÉÖùÊlÉ Uà. W¬Éùà ¦É©¾ÉÅe©ÉÉÅ W>+à l«ÉÉùà ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉ ¾Éà«É
Uà. lÉà ´ÉÉlÉÉà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÒ. ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉà Hà HÉà>+à NÉÖ~lÉÉY{Éà H¶ÉÖÅ
H¾¬ÖÅ. NÉÖ~lÉÉY lÉà{Éà SÉÉù oÉ~~Ée ©ÉÉùà lÉÉà ¥ÉyÉÉÅ H¾à¶Éà Hà »ÉÉ°Å H«ÉÖÇÈ. ~ÉiÉ
+ÅqùoÉÒ HÉàÊ{¶É«É{É H¾à¶Éà Hà LÉÉà÷ÖÅ H«ÉÖÇÈ. +É~ÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ +àH SÉÒW Uà.
H¶ÉÖÅ ~ÉiÉ LÉÉà÷ÖÅ {ÉÉ HùÉà. +NÉù lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊGlÉ+Éà ¾Éà«É
lÉÉà lÉà{ÉÉà LÉÉà÷Éà A~É«ÉÉàNÉ {ÉÉ HùÉà.
179

PÉiÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà mÉÉ÷H Ê´ÉvÉ ¾Éà«É Uà. lÉÉà lÉà+Éà ¥ÉÒX{Éà Hº÷ +É~Éà
Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ lÉ©ÉÉà{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà ¾±ÉÒ ~ÉiÉ ¶ÉHÉà. »ÉÖùÊlÉoÉÒ
mÉÉ÷H oÉÉ«É Uà. »´ÉÉÅ»É ùÉàHÒ{Éà Xà HÉà>{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà lÉà{ÉÉà q©É
PÉÚÅ÷´ÉÉ ±ÉÉNÉà. +É~ÉXà ùÉà>{Éà HÉà>{ÉÖÅ y«ÉÉ{É HùÉàlÉÉà lÉà ùÉà´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà. HÉà>{Éà
§ÉNÉÉ´É´ÉÉ SÉɾÉà lÉÉà lÉà §ÉÉNÉÒ ~ÉiÉ W¶Éà. HÉà>{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ SÉɾÉà lÉÉà lÉà
+É´ÉÒ W¶Éà. H¬ÉùàH H¾Ò+à UÒ+à Hà HÉà>Hà HÉÅ>H HùÒ qÒyÉÖÅ Uà. lÉà ʥɱÉHÖ±É
»ÉÉSÉÖÅ Uà. +É HɳÉà XqÖ H¾à´ÉÉ«É Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ ¥ÉÒX{Éà Hº÷ W +~ÉÉ«É Uà.
~ÉUÒ Ê»ÉÊyyÉ+Éà ~ÉiÉ Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ ¥ÉÒX{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ ~ÉiÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà.
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà ~ÉùÉàKÉ +{Éà +~ÉùÉàKÉ °~ÉoÉÒ HÉà>{Éà ~ÉiÉ Hº÷ {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉÅ.
+àH ©ÉÉà÷Éà ©ÉÉiÉ»É ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà, H¾¬ÖÅ Hà ¾ÖÅ +àH eÉèH÷ù
UÉàHùÒoÉÒ ¡Éà©É H°Å UÖÅ. ~ɾà±ÉÉ lÉà ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ù¾àlÉÒ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ ¾´Éà {ÉoÉÒ
ù¾àlÉÒ ¾ÖÅ lÉà{ÉÉoÉÒ ±ÉN{É Hù´ÉÉ SÉɾÖÅ UÖÅ. lÉ©ÉÉà ©É{Éà ©Éqq HùÉà. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà
HÉà>{Éà ©ÉÉàH±ÉÒ{Éà ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾Ò+à. ©Éàá ~ÉÚU¬ÖÅ Hà´ÉÒ ©Éqq? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà
»ÉÅ©ÉÉà¾{É HùÉà. ©Éàá H¾¬ÖÅ +É HÉ©É ¾ÖÅ {ÉoÉÒ HùlÉÉà. ©ÉÉùiÉ, ´É¶ÉÒHùiÉ
Ê´ÉNÉàùàoÉÒ ¥ÉÒX{Éà lÉÅNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÉà>{Éà ASÉÉ÷ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà
lÉà{ÉÖÅ Êq±É G«ÉÉÅ«É {ɾÒÅ ±ÉÉNÉà, ´É¶ÉÒHùiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà qÉàelÉÉÅ +É´ÉÒ
X«É.
HÉà> NÉÉ©É©ÉÉÅ +àH ASÉÉ÷{É Hù´ÉÉ ´ÉÉ³É ©É¾Él©ÉÉ ¾lÉÉÅ. lÉà G«ÉÉùà«É
HÉà>{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +ɸɩɩÉÉÅ ùÉmÉà ù¾à´ÉÉ {É qàlÉÉÅ. lÉà H¾àlÉÉ {ɾÒÅ Hà SÉɱ«ÉÉ
X+Éà, ¥É»É, ASSÉÉ÷{É HùÒ qàlÉÉ. »ÉÚ«ÉÇ +ÉoÉ©ÉlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉÉiÉ»ÉÉà
SÉɱÉÒ WlÉÉÅ, oÉÉà§ÉlÉÉ W {ɾÒÅ. +àH ´ÉLÉlÉ ©ÉÉùÉ NÉÖ°Y lÉà{ÉÉ +ɸɩɩÉÉÅ
NÉ«ÉÉ, lÉà{Éà §ÉÉàW{É LÉ´ÉùÉ´«ÉÖÅ ~ÉUÒ ASSÉÉ÷{É H«ÉÖÇÈ. ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ NÉÖùÖqà´Éà ~ÉHeÒ
±ÉÒyÉÖÅ, H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùà +¾ÒÅ ùÉlÉ ùÉàHÉ´É´ÉÖÅ Uà, +É~É §É±Éà Wà÷±ÉÒ ©ÉùY ¾Éà«É
ASSÉÉ÷{É HùÉà, HÉùiÉ ¾ÖÅ »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ UÖÅ; ©ÉÉùà NÉÞ¾»oÉ{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ lÉÉà ùÉàHÉ´É´ÉÖÅ
{ÉoÉÒ; +ÉWà lÉÉà +¾ÒÅ+É ùÉàHÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. »É´ÉÉùà SÉɱÉÒ W>¶É; l«ÉÉùà lÉÖ
ùÉàHÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ H¾Ò¶É lÉÉà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ ùÉàHÉ´É´ÉÖÅ. W¬Éùà NÉÖ°qà´É »É´ÉÉùà
+ɸɩÉ{ÉÒ ¥É¾Éù Ê{ÉH²«ÉÉ lÉÉà +ÉLÉÖÅ NÉÉ©É ¾Éù ±É>{Éà C§ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. H¾à´ÉÉ
±ÉÉN«ÉÉ Hà SÉɱÉÒ»É ´Éù»É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà W ~ɾà±ÉÉ UÉà Wà +¾ÒÅ ùÉlÉ ùÉàHÉ«ÉÉ. lÉÉà
PÉiÉÖÅ LÉlÉù{ÉÉH Uà ASSÉÉ÷{É.
lÉÉà »ÉÉʾ¥É XiÉà Uà Hà Ê{É©ÉÇ±É oÉ«ÉÉà Uà l«ÉÉùà +É~Éà Uà.
§É±ÉÒ ¥ÉÖùÒ »É¥ÉHÒ »ÉÖ{É ±ÉÒWà, Hù NÉÖWùÉ{É NÉùÒ¥ÉÒ ©Éàá **
lÉÉà qùàH{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÚ±É »ÉÖùÊlÉ Uà. +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊGlÉ+Éà{ÉÉà
180

qÚùA~É«ÉÉàNÉ +~ÉùÉyÉ Uà. ©É{É, ´ÉSÉ{É, H©ÉÇoÉÒ HÉà>{Éà ~ÉiÉ ~ÉÒeÉ {É
+É~É´ÉÒ. q«ÉÉ´ÉÉ{É ¥É{É´ÉÖÅ.
lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ lÉÉHÉlÉÉà +É´ÉÒ W¶Éà. ¥É»É lÉ©ÉÉà Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É
qÄhlÉÉ oÉÒ HùXà.

Ê{É«É©ÉÉà{ÉÉ A±±ÉÅyÉ{É oÉÒ ¶ÉÖÅ oɶÉà ?
PÉiÉÉ H¾à Uà Hà lÉ©ÉÉùÉ Ê{É«É©ÉÉà Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà HciÉ Uà. ©É{Éà LÉ¥Éù ~Éeà
Uà Hà ©ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»Éà LÉÉà÷ÖÅ H«ÉÖÇÈ lÉÉà £÷HÉùÖÅ UÖÅ. +É~ÉiÉÉà ~ÉÅoÉ »É©ÉÉW{Éà ¶ÉÖÅ
SÉÒW +É~ÉÒ ù¾¬Éà Uà ? +©Éà »ÉÉlÉ Ê{É«É©ÉÉà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ+à UÒ+à. ¶ÉùÉ¥É {ÉÉ
~ÉÒ´ÉÉà, ±ÉÉÅSÉ {É ±Éà´ÉÒ, ~ÉÉ~É H©ÉÇ {ÉÉ Hù´ÉÉ +É Ê{É«É©ÉÉà ~ɾà±ÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ+à
UÒ+à, ~ÉUÒoÉÒ {ɾÒÅ. +É +©Éà +àHÉOÉlÉÉoÉÒ H¾Ò+à UÒ+à. W¬Éùà ¥ÉÒX
±ÉÉàHÉà{Éà Xà¶ÉÉà lÉÉà lÉà+Éà ¥ÉyÉÉÅ W HÉ©ÉÉà HùlÉÉÅ ©É³¶Éà. W¬Éùà +¾ÒÅ HÉà>
Hùà lÉÉà lÉùlÉ ÊlÉHÒ÷ H~ÉÉ´ÉÒ qAÅ UÖÅ. +NÉù +©Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà »ÉÉSÉÖÅ
¥ÉÉà±É´ÉÖÅ. lÉÉà +É~ÉiÉà »ÉÉSÉÉ ©ÉÉiÉ»É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. lÉ©ÉÉ°Å Àq«É ¶ÉÖyyÉ Hù´ÉÖÅ
©ÉÉ°Å ±ÉKÉ Uà. W¬Éùà Àq«É ¶ÉÖyyÉ ¾¶Éà l«ÉÉùà W +Él©ÉÉ »É©ÉW©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
§ÉÊGlÉ Hù´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà cÒHoÉÒ Hù´ÉÒ Xà<+à, {ɾÒÅ lÉÉà H¶ÉÉà W ±ÉÉ§É {ÉoÉÒ.
§ÉÉ>+Éà, {ÉÉ©É ©Éà³´«ÉÉ ~ÉUÒ HÉà> LÉÉà÷ÖÅ HÉ©É {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ, {ÉÉ©É
+É~ÉlÉÉ lÉ©ÉÉà{Éà H¾¬ÖÅ ¾lÉÖÅ Hà lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÉU³{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ H©ÉÉàâ HÉ~ÉÒ qÒyÉÉ Uà,
X+Éà ©ÉÉ£Ò. ~ÉiÉ ¾´Éà +ÉNɳ HÉà> NɱÉlÉÒ {ÉÉ HùlÉÉ, HÉùiÉ Hà ¾´Éà ©ÉÉ£Ò
{ÉoÉÒ, »~ÉÒe ¦ÉàHù´ÉɳÉ+Éà+à ¦ÉàHù{ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ¥ÉÉàeÇ ©ÉÉ«ÉÖÇÈ Uà. HÉà> »ÉÉà
NÉW ~ɾà±ÉÉ, ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ? HÉùiÉ Hà ¾´Éà lÉ©ÉÉùÒ »~ÉÒe{Éà +ÉàUÒ HùÉà. +NÉù
+{ÉqàLÉÒ HùÒ lÉÉà §É«ÉÉ{ÉH +àG»ÉÒe{÷ ~ÉiÉ oÉ< ¶ÉHà Uà. +É ùÒlÉà W¬Éùà
~ÉiÉ NɱÉlÉÒ Hù´ÉÉ W¶ÉÉà lÉÉà LÉÒÅSÉ ~Ée¶Éà; +ÅqùoÉÒ +´ÉÉW ~ÉiÉ +ɴɶÉà
Hà {ÉÉ HùÉà. {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ¥ÉlÉɴɶÉà, »ÉlÉHÇ Hù¶Éà. UlÉÉÅ ~ÉiÉ +{ÉqàLÉÒ
HùÒ{Éà NɱÉlÉ H«ÉÖÇÈ lÉÉà ©ÉÉ£Ò {ɾÒÅ ©É³à. ¥É»É, ~ÉUÒ »ÉX ©ÉÉ÷à lÉä«ÉÉù ù¾àXà.
+©Éà lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉ~É H©ÉÉàâ{ÉÖÅ ±ÉÉ«É»É{»É {ÉoÉÒ +É~«ÉÖÅ. +àH ©ÉÉY +É´«ÉÉ
H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùÉ ¥ÉÅqÉ+à ¶ÉùÉ¥É ~ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ, lÉà{Éà ©ÉÉ£Ò +É~ÉÒ qÉà; ©Éàá H¾¬ÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉ£Ò +É~ÉÖÅ ? lÉÉùÉà ¥ÉÅqÉà HÉà< {ÉÉ{ÉÅÖ ¥ÉɳH lÉÉà {ÉoÉÒ Hà
W¥ÉùW»lÉÒ ¶ÉùÉ¥É ~ÉÒ´ÉeÉ´ÉÒ. +NÉù ©ÉÉ£Ò +É~ÉÒ¶É lÉÉà »ÉÅNÉlÉ lÉÉà
Ê´ÉSÉÉù¶Éà{Éà Hà NÉ©Éà lÉà HùÉà. +{Éà ~ÉUÒ ©ÉÉ£Ò ©ÉÉNÉÒ ±ÉÉà. ~ÉUÒ lÉÉà HÉà>
+É´ÉÒ{Éà H¾à¶Éà Hà ©ÉÉùÉ »ÉɳÉ{ÉÉ ±ÉN{É©ÉÉÅ ¥Éà PÉÖÅ÷eÉ ~ÉÒ ±ÉÒyÉÒ, HÉà> H¾à¶Éà Hà
©ÉÉ©ÉÉ{ÉÉÅ ±ÉN{É ¾lÉÉÅ, ~ÉÒ´ÉÒ ~ÉeÒ. ©Éàá H¾¬ÖÅ oÉÉàeÉÅ Êq´É»É £÷ÉùÉ ±Éà¶Éà +÷±Éà
XàXà Hà Xà´ÉÉ´ÉɳÉ{ÉÉÅ °Å´ÉÉ÷É C§ÉÉ oÉ< W¶Éà. lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùÒlÉà
181

»ÉÖyÉùÒ W¶Éà. lÉ©ÉÉà XlÉà »ÉÖyÉ«ÉÉÇ {ÉoÉÒ. »ÉÖyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ UÉà. ¾ÖÅ HÉà>
lÉÉ{ÉɶÉɾ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ »ÉÉ£-»ÉÉ£ ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ. »ÉÉʾ¥Éà »ÉÉ£-»ÉÉ£ >¶ÉÉùÉà
H«ÉÉàâ Uà H¥ÉÒù HÉ PÉù qÚù ¾ä, Wä»ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÒ LÉWÚù *
SÉhà lÉÉà +©ÉÞlÉ ~ÉÉ´É»ÉÒ, ÊNÉùà lÉÉà SÉH{ÉÉSÉÚù **
Wà SÉÒXà {ÉÒ {ÉÉ H¾Ò Uà lÉà §ÉÚ±ÉoÉÒ ~ÉiÉ {ÉÉ Hù¶ÉÉà. YÅqNÉÒ§Éù{ÉÉÅ
©ÉÉ÷à ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉ oÉ> W¶Éà. ©ÉÉ÷à ¥ÉSÉXà. »ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ Uà.
NÉÖ° ¥ÉSÉ{ÉÉ lÉÉà~Éà, lÉÉ A~Éù «É©ÉùÉX HÉà~Éà **
PÉiÉÉÅ ~ÉÉNÉ±É ¥É{ÉÒ £ùÒ ù¾¬É Uà, lÉà+Éà +à©ÉW {ÉoÉÒ. lÉà ¶É¥q
lÉÉàe´ÉÉ ´ÉÉ³É Uà. »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà lÉà{ÉÉ A~Éù Ê{ÉùÅW{É ~ÉiÉ NÉÖ»»ÉÉà Hùà Uà.
H¾à Uà Hà +É´ÉÒ X ¥ÉSSÉÉ, lÉÉùÒ ÊLÉSÉeÒ HÉhÖÅ UÖÅ. +à÷±Éà NÉÖ° +É[ÉÉ©ÉÉÅ
ù¾à´ÉÖÅ.
©ÉÉùÉ L«ÉɱÉoÉÒ lÉ©ÉÉùÒ NɱÉlÉÒ ©ÉÉ£ {É oÉ´ÉÒ Xà<+à. lÉ©ÉÉà{Éà
>¶ÉÉùÉ +ÅqùoÉÒ ©É³à Uà. ~ÉUÒ NɱÉlÉÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ? qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà lÉÉà
+[ÉÉ{É©ÉÉÅ Uà. lÉà©É{ÉÒ NɱÉlÉÒ lÉÉà HqÉSÉ ©ÉÉ£ HùÒ ¶ÉHÉ«É. Wà©É HÉà>
+ÉÅyɳÉ{ÉÉà ~ÉNÉ HÒSÉe©ÉÉÅ ~Éeà lÉÉà LÉÉà÷ÖÅ {É ©É{ÉÉ«É, ~ÉiÉ HÉà< +ÉÅLÉ´ÉɳÉà
~Éeà lÉÉà ©ÉÉ£ HùÒ ¶ÉHÉ«É? H¾Ò¶ÉÖÅ Hà Xà«ÉÖÅ Hà©É {ɾÒÅ. +à÷±Éà {ÉÉ©É ©É²«ÉÉ ~ÉUÒ
NɱÉlÉÒHù¶ÉÉà lÉÉà »ÉX ©É³´ÉÒ W Xà>+à. ¾ÉÆ +à÷±ÉÖÅ W°ù oÉ< ¶ÉHà Hà
HÉà>{Éà ~ÉSÉÉ»É ±ÉÉ£É ~Ée¶Éà lÉÉà +àHÒ »ÉÉoÉà {É¾Ó ~Éeà. ¾É, H¬ÉùàH +àH lÉÉà
H¬ÉùàH +àHÒ »ÉÉoÉà ¥Éà ~Ée¶Éà. +É÷±ÉÖÅ H{»Éà¶É{É, +É~ɱÉÒ UÚ÷ oÉ< W¶Éà.
~ÉiÉ NÉiÉÒ{Éà ~ÉSÉÉ»É lÉÉà ~Ée¶Éà W. +É {ÉIÒ Uà. +É »ÉX ~É{É H±«ÉÉiÉ
©ÉÉ÷à Uà.
W¬Éùà »ÉX ©É³¶Éà l«ÉÉùà Hà´ÉÒ £ùÉ÷Ò oɶÉà. ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ. lÉ©ÉÉà+à
+àH SÉHeÉà³ Xà«ÉÖÅ lÉà A~Éù X«É Uà, l«ÉÉùà ©ÉÉiÉ»É CÅyÉÉà oÉ> X«É Uà.
+à÷±Éà ©ÉÉoÉÖÅ {ÉÒSÉà, ~ÉNÉ A~Éù lÉà©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É lÉÉà ~Éà¶ÉÉ¥É ~ÉiÉ ¥É¾Éù +É´ÉÒ
X«É Uà. PÉiÉÉà LÉlÉù{ÉÉH ]Ú±ÉÉà Uà. HÉà> Hà÷±ÉÖÅ ~ÉiÉ ÊSɱ±ÉÉ«É, ¥ÉÚ©ÉÉà ~ÉÉeà
Hà ¥ÉÅq HùÉà, ~ÉiÉ ]Ú±ÉÉ´ÉɳÉà lÉÉà lÉà{ÉÉ SÉIù ~ÉÚùÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ Uà. §É±Éà{Éà NÉà©Éà
lÉà{ÉÉà ~Éà¶ÉÉ¥É Ê{ÉH³Ò X«É. W¬Éùà £ùÉ÷Ò oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà +É´ÉÖÅ W oÉÉ«É Uà,
+É~ÉÒ{Éà W ù¾à¶Éà. ~ÉUÒ +ÉNɳ lÉÉà¥ÉÉ Hù¶ÉÉà.
©Éàá Y´É{É©ÉÉÅ ¥Éà{Éà »ÉX +É~ÉÒ. lÉà©ÉÉÅ +àH{Éà lÉÉà ~ÉÉHÒ. ©Éàá ©ÉÉùÒ
»ÉÖùÊlÉoÉÒ lÉà{ÉÒ lÉÉù HÉ~ÉÒ {ÉÉLÉÒ lÉà H¬Éùà«É ©ÉÉùÖÅ y«ÉÉ{É {É HùÒ ¶ÉHà,
+Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊHlÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ {ÉÉ HùÒ ¶ÉHà. +É »ÉX ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà
182

Ê{ÉùÅW{É{Éà +É~ÉÒ ¾lÉÒ, W¬Éùà lÉà{Éà ´ÉyÉÉùà HÖH©ÉÉàâ H«ÉÉÇ l«ÉÉùà H¾¬ÖÅ Hà X
©ÉÉ°Å y«ÉÉ{É {ɾÒÅ HùÒ ¶ÉHà, Xà lÉà y«ÉÉ{É HùÒ ¶ÉHlÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ lÉÉà
ÊLÉSÉeÒ HÉhÒ {ÉÉLÉlÉ, HÉùiÉ Hà y«ÉÉ{ÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò PÉiÉÒ lÉÉHÉlÉ +É´Éà Uà.
WàoÉÒ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉoÉÒ Êe»H{ÉàG÷ HùÒ qÒyÉÉà. lÉÉà Wà ©ÉÉiÉ»É{Éà
©Éàá »ÉX +É~ÉÒ, lÉà{Éà PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò NɱÉlÉÒ HùÒ ¾lÉÒ. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà X+Éà ¾´Éà
©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà H¬Éùà«É {É +É´ÉlÉÉ. lÉàiÉà H¾«ÉÖÅ Hà - H¬ÉùàH ù»lÉÉ©ÉÉÅ ©É³Ò
X+Éà lÉÉà q¶ÉÇ{É HùÒ ¶ÉHÖÅ UÖÅ? ©Éàá H¾¬ÖÅ- {ÉÉ. lÉàiÉà WlÉÒ ´ÉLÉlÉà PÉiÉÒ ~«ÉÉùÒ
´ÉÉlÉ HùÒ. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ¾ÖÅ XiÉÖÅ UÖÅ Hà +É NɱÉlÉÒoÉÒ lÉ©ÉÉà ©É{Éà H¬Éùà«É ©ÉÉ£
{ɾÒÅ HùÉà. Xà lÉ©ÉÉà ©É{Éà ©ÉÉ£ HùÒ qÉà lÉÉà »ÉÅNÉlÉ ¾±ÉÒ X«É. {ÉÉ HùÉà ©ÉÉ£.
~ÉiÉ +àH ´ÉÉlÉ «ÉÉq ùÉLÉXà Hà Xà lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ {ÉùH©ÉÉÅ ~ÉiÉ eÚ¥ÉHÒ
±ÉNÉÉ´ÉlÉÒ ¾¶Éà lÉÉà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà{Éà W «ÉÉq Hù¶Éà. lÉ©ÉÉà{Éà W ~ÉÉàHÉù¶Éà. ¾ÖÅ ¾´Éà
HÉà> ¥ÉÒX{ÉÒ §ÉÊGlÉ {ɾÒÅ HùÒ ¶ÉHÖÅ. ©ÉÉùÉ Àq«É©ÉÉÅ lÉà »É©É«Éà ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ
©ÉÉ÷à H°iÉÉ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ ©Éàá lÉà{Éà »ÉX +É~ÉÒ qÒyÉÒ. NɱÉlÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ W ¶ÉÉ
©ÉÉ÷à ? ¡Éà©É{Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà ùÉLÉÉà{Éà !
ùʾ©É{É qÉNÉÉ ¡Éà©ÉHÉ, ©ÉlÉ lÉÉàeÉà SÉ÷HÉ«É *
÷Ú÷à lÉà Ê£ù {É WÖeà, WÖeà NÉÉÆc ~Ée X«É **
lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà SÉàlÉ{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò ¶ÉÊHlÉ Uà, ~ÉUÒ
NɱÉlÉÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ? ©ÉÉà÷ÉÅ Ê´Éy´ÉÉ{ÉÉà {Éà ~ÉiÉ ~ÉÉ~É ~ÉÚi«É{ÉÖÅ +É÷±ÉÖÅ [ÉÉ{É
{ÉoÉÒ, Wà÷±ÉÖÅ [ÉÉ{É lÉ©ÉÉà{Éà Uà. +÷à±Éà §ÉÉ>+Éà. lÉ©ÉÉùÒ §ÉÚ±É{ÉÒ ©ÉÉ£Ò {ÉoÉÒ
W.
000000000
“»Él«É´ÉSÉ{É” ¾Éà {ɶÉÉ Ê´É¾Ò{ÉÉ,”
“¶ÉÉHɾÉùÒ” SÉÊùmÉ {É ¾Ò{ÉÉ”*
“¾H H©ÉÉ>” SÉÉàùÒ {ÉʾŠX{ÉÉ”,
“WÖ+É” »É©É]lÉ ~ÉÉ~É »É©ÉÉ{ÉÉ.

183

y«ÉÉ{É HÉà{ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ
H¬Éùà-H¬Éùà PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà §ÉÊGlÉ HùÒ¶ÉÖÅ lÉÉà +Él©ÉÉ{Éà
¶ÉÊHlÉ ©É³¶Éà. {ÉÉ! {ÉÉ! +É´ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. +NÉù +Él©ÉÉ{Éà HÉà> SÉÒW {ÉÒ
W°ùlÉ Uà lÉÉà ~ÉUÒ lÉà SÉÒW +Él©ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò oÉ> X«É. +NÉù §ÉÊGlÉoÉÒ
+Él©ÉÉ{Éà lÉÉHÉlÉ ©É³à lÉÉà §ÉÊGlÉ +Él©ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò oÉ> H¾à´ÉÉ«É. ~ÉiÉ {ÉÉ,
+Él©ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò HÉà> SÉÒW {ÉoÉÒ, +É lÉÉà >¶´Éù{ÉÉà +Å¶É Uà. lÉà{Éà HÉà>
¥É¾Éù{ÉÉ ~ÉqÉoÉÇ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ.
lÉÉà ~ÉUÒ +à´ÉÖÅ Uà lÉÉà §ÉÊGlÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÒ? y«ÉÉ{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à
Hù´ÉÖÅ? +É´ÉÉà, lÉà lÉù£ SÉɱÉÒ+à. §ÉÊGlÉoÉÒ, y«ÉÉ{ÉoÉÒ +Él©ÉÉ{Éà ¶ÉÊHlÉ
{ÉoÉÒ ©É³lÉÒ, ~ÉiÉ +Él©ÉÉ{ÉÉ ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà ÊHSÉe ±ÉÉNÉà±ÉÉà Uà, lÉà
yÉÉà´ÉÉlÉÉà W¶Éà, +{Éà +Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ W¶Éà.
+É~ÉiÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ ~Ée¶Éà Hà y«ÉÉ{É HÉà{ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ. y«ÉÉ{É +àH Ê´Éʶɺ÷
SÉÒW Uà. +É~ÉiÉà Wà{ÉÖÅ ~ÉiÉ y«ÉÉ{É HùÒ+à, lÉà{ÉÒ ´ÉÞÊlÉ+Éà, lÉà{ÉÉ NÉÖiÉ
+É~ÉiÉÒ +Åqù +É´Éà Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉÒW©ÉÉÅ +ÅHÖù oÉ´ÉÉ{ÉÉà NÉÖiÉ Uà. lÉà{ÉÉà
¡É»£÷{É oÉÉ«É Uà. ~ÉiÉ lÉà{Éà Ê´ÉHÊ»ÉlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ɱÉÉ´É{É +{Éà »ÉÒÅSÉ´ÉÉ{ÉÒ
W°ù Uà. +NÉù HÉà> ¥ÉÅq H©ÉùÉ©ÉÉÅ ¥ÉÒW{Éà ´ÉÉ´ÉÒ q>+à lÉÉà lÉà ANɶÉà {ɾÒÅ.
§É±Éà{Éà Hà÷±ÉÒ ~ÉiÉ Ê»ÉÅSÉÉ> ~ÉÉiÉÒ +É~ÉÉà, HÉùiÉ Hà lÉà{Éà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà ¡ÉHɶÉ
©É²«ÉÉà.
+É »ÉÖùÊlÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÖÅ W Uà. ¥É»É lÉà{Éà +ÅHÖÊùlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ Uà.
lÉà{ÉÉ A~Éù ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÖÅ +É´ÉùiÉ ~Éeà±É Uà. Wà{ÉÉoÉÒ +É »ÉÖùÊlÉ HÖÅq oÉ>
Uà. +{Éà lÉà +ÅHÖÊùlÉ oÉÉ«É Uà NÉÖ°{ÉÒ »ÉÖùÊlÉoÉÒ. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ
NÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à±É Uà. G«ÉÉÅ«É ~ÉiÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ
H¾«ÉÖÅ.
+É~ÉiÉà lÉà{ÉÖÅW y«ÉÉ{É HùÒ ¶ÉHÒ+à, Hà Wà{Éà +É~ÉiÉà Xà«ÉÉ ¾Éà«É.
+à÷±Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É »ÉÅ§É´É {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà lÉà©É{Éà +É~ÉiÉà Xà«ÉÉ
{ÉoÉÒ. +à÷±Éà +ÅlÉ:HùiÉ +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉà »ÉÅ¶É«É UÉàeÒ{Éà NÉÖ°{ÉÒ §ÉÊGlÉ,
NÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à.
qà´ÉÒ qà´É±É WNÉlÉ ©Éàá, HÉàÊ÷{É ~ÉÚWlÉ ¾Éà«É *
»ÉlÉÃNÉÖ° HÒ ~ÉÚX ÊH«Éà, »É¥ÉHÒ ~ÉÚX ¾Éà«É **
»ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ ~ÉÚX Hù´ÉÉoÉÒ +ÉLÉÉ ¦É©¾Éie{ÉÒ ~ÉÚX oÉ< X«É Uà.
´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ NÉÖ° ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉyÉÒ Uà.yÉ©ÉǶÉÉ»mÉÉ©ÉàÉÅ PÉiÉÖÅ »ÉÖÅqù H¾¬ÖÅ
184

y«ÉÉ{É ©ÉÚ±É©É NÉÖ° °~É©ÉÃ, ~ÉÚX ©ÉÖ±É©É NÉÖ° ~ÉÉqH©Éà *
©ÉÅmÉ ©ÉÚ±É©É NÉÖ° ´ÉÉH¬©ÉÃ, ©ÉÉàKÉ ©ÉÚ±É©É NÉÖ° HÞ~ÉÉ **
~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ H¾«ÉÖÅ, NÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. H¾à Uà Hà NÉÖ°{ÉÉ y«ÉÉ{ÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà HÉà> y«ÉÉ{É {ÉoÉÒ NÉÖ°{ÉÒ
~ÉÚXoÉÒ ´ÉyÉÉùà HÉà> ~ÉÚX {ÉoÉÒ, NÉÖ°{ÉÉ ´ÉÉH¬oÉÒ ´ÉyÉÉùà HÉà> ©ÉÅmÉ {ÉoÉÒ,
+{Éà NÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ W ©ÉÉàKÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ »ÉÅ§É´É Uà. Hà÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ
+É~ÉiÉÉ yÉ©ÉǶÉÉ»mÉÉà+à H¾Ò Uà. ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ HùÒ, NÉÖ°
HÞ~ÉÉ{Éà ©É¾l´É +É~«ÉÖÅ Uà. »ÉÅlÉÉà{ÉÒ lÉÉà ´ÉÉlÉ W Ê{ÉùÉ³Ò Uà.
¾Êù HÞ~ÉÉ Xà ¾Éà«É lÉÉà, {ɾÒÅ ¾Éà«É lÉÉà {ÉÉʾŠ*
H¾äå H¥ÉÒù NÉÖ° HÞ~ÉÉ Ê¥É{É, »ÉH±É ¥ÉÖÊyyÉ ¥É¾ XʾŠ**
NÉÖ° HÞ~ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò W°ù Uà. +à´ÉÖÅ Hà©É?
Wà´ÉÒ ùÒlÉà »É©ÉÖqÄ. lÉà{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ LÉÉùÖÅ Uà. lÉà{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÉ ±ÉÉ«ÉH
{ÉoÉÒ, ~ÉiÉ lÉàW ~ÉÉiÉÒ ¥Éɺ~ÉҧɴÉ{É oÉ>{Éà ´ÉÉq³Éà wÉùÉ {ÉÒSÉà +É´Éà Uà
l«ÉÉùà ¥ÉyÉÉ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à ʾlÉHÉùÒ ¥É{ÉÒ X«É Uà. lÉàW ~ÉÉiÉÒ ©ÉÒcÖÅ ¥É{ÉÒ X«É
Uà. lÉà ~ÉÉiÉÒ LÉàlÉÒ ©ÉÉ÷à A~É«ÉÉàNÉÒ Uà. ~ÉÉiÉÒ lÉÉà lÉà W »É©ÉÖqÄ{ÉÖÅ Uà, ~ÉiÉ
+ÅlÉù LÉɱÉÒ +à÷±ÉÖÅ Hà ´ÉÉq³Éà wÉùÉ {ÉÒSÉà +É´«ÉÖÅ l«ÉÉùà PÉiÉÖŠʾlÉHÉùÒ
¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ. »É©ÉÖqÄ{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ +à©É ~ÉiÉ Ê¾lÉHÉùÒ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ¥ÉÒX{Éà ~ÉÉiÉÒ
~ɾÉàáSÉlÉÖÅ Hù´ÉÉ »É©ÉÖqÄ »ÉKÉ©É {ÉoÉÒ.
+É ùÒlÉà SÉÅq{É{ÉÖÅ ´ÉÞKÉ Uà. lÉà{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É¾àH Uà, ~ÉiÉ lÉà ~ÉÉàlÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É¾àH »ÉÖNÉÅyÉ ¥ÉÒX »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉÉe´ÉÉ »ÉKÉ©É {ÉoÉÒ. ´ÉÉ«ÉÖ ~É´É{É
lÉà{ÉÒ »ÉÖNÉÅÊyÉ {Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ »É©Éà÷Ò{Éà qÚù-qÚù »ÉÖyÉÒ ±É> X«É Uà.
cÒH +É ùÒlÉà NÉÖ° +{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ +ÅlÉù Uà. Wà ùÒlÉà ´ÉÉq³É
tôÉÉùÉ Wà ~ÉÉiÉÒ +É´«ÉÖÅ, lÉà »É©ÉÖqÄ{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ »ÉŶÉÉàÊyÉlÉ °~É ¾lÉÖÅ. +à ùÒlÉà
NÉÖ° ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ »ÉŶÉÉàÊyÉlÉ °~É Uà. +à÷±Éà »ÉÉyÉÉùiÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ Xà H¾Ò+à
lÉÉà ~Éù©É »ÉnÉÉ »´É«ÉÅ Y´ÉÉà{Éà UÉàeÉ´É´ÉÉ »ÉÅ§É´É {ÉoÉÒ, +à÷±Éà lÉà SÉq{É{ÉÉÅ
´ÉÞKÉ{ÉÒ lÉù¾ Uà, W¬Éùà NÉÖ° »É©ÉÒù (~É´É{É){ÉÒ lÉùྠUà. Wà ~Éù©É »ÉnÉÉ{ÉÉà
¡ÉHÉ¶É PÉ÷-PÉ÷©ÉÉÅ ¡ÉHÉʶÉlÉ HùÒ qà Uà. +à÷±Éà »ÉÅlÉÉà+à NÉÖ°{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ
¥ÉùÉà¥ÉùÒ©ÉÉÅ C§ÉÉ {ÉoÉÒ H«ÉÉÇ ~ÉiÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷ÉÅ H¾¬É Uà. +à÷±Éà
lÉ«É Uà Hà NÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É W »É´ÉǸÉàºc Uà, HÉùiÉ NÉÖ° Hà »ÉÖÊ©ÉùiÉ ©ÉÉmÉ »Éà, Ê´É{ɶÉlÉ Ê´ÉP{É +{Éà +{É{lÉ*
lÉÉ lÉà »É´ÉÉÇ ùÅ§É ©Éàá, y«ÉÉ´ÉlÉ ¾ä »É¥É »ÉÅlÉ **
185

»ÉÅlÉ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉ{Éà +Éy«ÉÉÊl©ÉH
¶ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉÉ«É Uà. «ÉÉq ù¾à, HÉà> lÉ~ÉoÉÒ, HÉà> «ÉÉàNÉoÉÒ +É
¶ÉÊHlÉ+Éà {ÉoÉÒ ©É³Ò ¶ÉHlÉÒ. «ÉÉàNÉoÉÒ Hà´É³ Êq´«É ¶ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ
oÉÉ«É Uà. +Éy«ÉÉÊl©ÉH {ɾÒÅ. ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH©ÉÉÅ W¬Éùà +É~ÉiÉà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ
~ÉÉ»Éà W>+à UÒ+à. »ÉÅlÉ »ÉqÃNÉÖ°+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W>+à UÒ+à l«ÉÉùà mÉiÉ ùÒlÉà
~Éù©É-»ÉnÉÉ{ÉÒ ÊHùiÉÉà, +oÉ´ÉÉ ¥ÉÒX ¶É¥qÉà©ÉÉÅ ~Éù©ÉÉl©É ¶ÉÊHlÉ+Éà
+É~ÉiÉ{Éà ©É³à Uà. ~ɾà±ÉÉ ´ÉÉiÉÒ tôÉÉùÉ, W¬Éùà +É~ÉiÉà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉ
»Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ W>+à UÒ+à l«ÉÉùà ~ɾà±ÉÉ lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ{Éà y«ÉÉ{É ±ÉNÉÉ´ÉÒ
»ÉÉŧɳÒ+à UÒ+à l«ÉÉùà ¶ÉÊHlÉ+Éà ©É³à Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà lÉÉù A~Éù SÉɱÉlÉÒ
´ÉÒW³Ò +É~ÉiÉÉ °©É »ÉÖyÉÒ +É´ÉÒ X«É Uà, +É ùÒlÉà; »ÉÅlɩɾÉl©ÉÉ+Éà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ A~Éù +É ¶ÉÊHlÉ+Éà SÉɱÉlÉÒ +É~ÉiÉÉ »ÉÖyÉÒ
+É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà. ¥ÉÒY qÄʺ÷ wÉùÉ ~ÉiÉ +Éy«ÉÉÊl©ÉH
¶ÉÊHlÉ+Éà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉà Uà. »ÉÅlÉ-©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ ¥ÉÅqNÉÒ{ÉÉ »É©É«Éà
lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà qÄʺ÷ ©Éà³´É´ÉÉoÉÒ +É lÉÉl~É«ÉÇ Uà Hà lÉà©É{ÉÒ qÄʺ÷ wÉùÉ
+É~ÉiÉ{Éà +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊHlÉ+Éà ¡ÉqÉ{É Hùà. W¬Éùà ~ÉiÉ +É~ÉiÉà
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉ q¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à W>+à UÒ+à, lÉÉà »É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É lÉà©É{ÉÉoÉÒ qÄʺ÷
©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É HùÒ+à UÒ+à. +{Éà SÉÉʾ+à UÒ+à Hà lÉà©É{ÉÒ qÄʺ÷
+É~ÉiÉÉ A~Éù ~Éeà. +à÷±Éà W Xà qÄʺ÷ {ÉÉ ©É³à lÉÉà »É©ÉXà Hà q¶ÉÇ{É {ÉoÉÒ
oÉ«ÉÉÅ. ~ÉUÒ mÉÒWÖÅ »~ɶÉÇ Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà ±É> ¶ÉHÉ«É Uà. H¬ÉÅ«É ~ÉiÉ
»~ɶÉÇ Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà ±É> ¶ÉHÉ«É Uà. ~ÉiÉ +q¥É ©ÉÉ÷à Hà´É³ ~ÉNÉ{Éà
¾ÉoÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Ê{É«É©É ¥É{ÉÉ´«ÉÉà Uà. ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ ©ÉÉmÉoÉÒ
+É~ÉiÉ{Éà +É÷±ÉÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà ©É³Ò X«É Uà. +É ùÒlÉà y«ÉÉ{ÉoÉÒ ~ÉiÉ +É
¶ÉÊHlÉ+Éà +É~ÉiÉ{Éà ©É³Ò X«É Uà. Wà Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà NÉÖ°{ÉÉ q¶ÉÇ{É
{ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉ, lÉà Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà NÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à. »ÉŧɴÉ
¾Éà«É lÉÉà NÉÖ°{ÉÉ q¶ÉÇ{ÉoÉÒ »ÉÒyÉÒ +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊHlÉ+Éà ±Éà´ÉÒ Xà>+à,
~ÉiÉ +NÉù +à´ÉÖÅ »ÉÅ§É´É {ÉÉ oÉ> ¶ÉHà lÉÉà lÉà{ÉÉà Ê´ÉH±~É Uà, y«ÉÉ{É.
+É y«ÉÉ{É ©ÉÉà÷Ò ±ÉÉW´ÉÉ¥É SÉÒW Uà. +É~ÉiÉÖÅ y«ÉÉ{É Wà÷±ÉÉà
´ÉLÉlÉ Wà SÉÒW©ÉÉÅ ù©Éà±ÉÖÅ Uà, +É~ÉiÉà lÉà÷±ÉÉà »É©É«É lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉ oÉ> W>+à
UÒ+à. Xà +É~ÉiÉÖÅ y«ÉÉ{É oÉÉàeÒ´ÉÉù JÉàyÉ{ÉÒ lÉù£ oÉ> NÉ«ÉÖÅ lÉÉà +É~ÉiÉà
lÉà÷±ÉÉà »É©É«É JÉàyÉ©É«É oÉ> W>¶ÉÖÅ. +NÉù +É~ÉiÉÖÅ y«ÉÉ{É +É{ÉÅq{ÉÒ lÉù£
oÉ> W¶Éà lÉÉà +É~ÉiÉà +É{ÉÅq©É«É oÉ> W¶ÉÖÅ. +à ùÒlÉà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÖÅ ±ÉNÉÉlÉÉù
y«ÉÉ{É Hù´ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉà lÉà+Éà{ÉÉ Wà´ÉÉ oÉ> W¶ÉÖÅ. W¬Éùà +É~ÉiÉà »ÉqÃNÉÖ°
186

{ÉÖÅ y«ÉÉ{É HùÒ+à UÒ+à l«ÉÉùà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ +qçÉÚlÉ lÉÉHÉlÉ ©É³à Uà, +à÷±Éà
+É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉà »ÉÅ¶É«É UÉàeÒ{Éà NÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à.
yÉ©ÉÇqÉ»ÉY +à »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà ~Éù©É-lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà
oÉÉ«É? »ÉÉʾ¥Éà +àH W ¶É¥q©ÉÉÅ ¥ÉyÉÅÖ ù¾»«É H¾Ò qÒyÉÖÅ, H¾¬ÖÅ-NÉÖ°©ÉÉÅ »ÉÖùÊlÉ
±ÉNÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ{ÉÒ, ¥ÉÉHÒ{ÉÖÅ HÉ©É lÉà ~ÉÉàlÉà HùÒ ±Éà¶Éà.
»ÉH±É ~É»ÉÉùÉ ©Éà÷ Hù, NÉÖ° ©Éàá qà«É »É©É«ÉÉ *
H¾äå H¥ÉÒù yÉ©ÉÇqÉ»É »Éà, +NÉ©É ~ÉÅoÉ ±ÉLÉÉ«É **

000000000

©Éàá Ê»ÉùXäå ©Éàá ©ÉÉùCÆ, ©Éàá XùÉäå ©Éàá LÉÉCÆ *
W±É oÉ±É {É§É ©Éàá ùÊ©É ù¾É, ©ÉÉàù Ê{ÉùÅW{É {ÉÉCÆ **
©Éàá ¾Ò +©ÉùyÉÉ©É ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ HÉ ~ÉÅSÉ©É ¶É¥q ~ÉÖmÉ ¾ÚÆ *
©Éàá ¾Ò Ê´É©ÉÚh ´ÉùqÉ{É ±ÉàHù, ~Éù©É ~ÉÖ°ºÉ »Éà ¶ÉÉÊ~ÉlÉ ¾ÚÆ *
©Éàá ¾Ò +Év¶ÉÊHlÉ-»É¾-¾Æ»ÉÒ HÉà ±Éà HɱÉ~ÉÖ°ºÉ H¾É{ÉÉ ¾ÚÆ *
©Éàá ¾Ò +©ÉùyÉÉ©É Hà ©ÉÉ{É »ÉùÉà´Éù »Éà Ê{ɺHÉÊ»ÉlÉ ¾ÚÆ *
©Éààá ©É{É ¾Ò +Él©É°~É lÉÒ{É ±ÉÉàH ©Éàá ´ÉÉÊ»ÉlÉ ¾ÚÆ *

187

y«ÉÉ{É HùlÉÉ »É©É«Éà
+Él©ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +àH ´ÉÉÅUH [ÉÉ{É Uà, +àH ~ÉùÉ [ÉÉ{É Uà. +àH lÉÉà
ÊJ«ÉÉ+Éà{Éà Xà>{Éà, ©ÉÉ{É´É »É©ÉÉW {Éà Xà>{Éà »ÉÒLÉÒ ±Éà Uà, lÉà ¥ÉÖÊyyÉoÉÒ
»É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ~ÉiÉ +àH »´ÉlÉ:W +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ [ÉÉ{É Uà. lÉà »ÉÉSÉÖÅ
[ÉÉ{É Uà. G«ÉÉùàH-G«ÉÉùàH +É~ÉiÉÒ +Åqù [ÉÉ{É{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà{ÉÉà AqNÉ©É oÉÉ«É
Uà. +É ¶ÉÖÅ Uà? +É [ÉÉ{É +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ Uà. +Él©ÉÉ [ÉÉ{É{ÉÉà »mÉÉàmÉ Uà, HÉùiÉ
Hà lÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉà +Å¶É ¾Éà´ÉÉoÉÒ [ÉÉ{É©É«É Uà. G«ÉÉùàH +É~ÉiÉà HÉà>{ÉÉ
Ê´ÉSÉÉùÉà{Éà »ÉÉŧɳ´ÉÉ SÉɾÒ+à UÒ+à. HÉà> +Él©ÉÉ{ÉÒ {ÉYH ~ɾÉàÅSÉÒ X«É
Uà. lÉà{Éà §É±Éà HÉà>+à {ÉoÉÒ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ, ~ÉiÉ lÉà´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà Ac´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà.
“»É¥ÉHÒ NÉcùÒ ±ÉÉ±É ¾ä, HÉà> {ɾÒÅ HÅNÉÉ±É *” +É [ÉÉ{É »´ÉlÉ: Ac´ÉÉ ´ÉɳÖÅ
Uà. lÉà G«ÉÉÅH ¡ÉNÉ÷ +{Éà G«ÉÉÅ«É NÉÖ~lÉ. lÉà ʶÉÊKÉlÉ, +§ÉiÉ, +©ÉÒù, NÉùÒ¥É
¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Uà. +à÷±Éà lÉà{Éà Hà´É³ WNÉÉe´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà.
NÉÖ° AXÇ Àq«É{Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ Hùà Uà. NÉÖ° {ÉÉ©ÉqÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ +É~Éà Uà. ~ÉiÉ Ê¶Éº«É{ÉÉà »É¾«ÉÉàNÉ Xà>+à. ù¾{ÉÒ ¥ÉÉà±ÉÒ
ù¾¬É Uà.- {ÉÉ©É »Él«É, NÉÖ° »Él«É, +É~É »Él«É Xà ¾Éà«É * lÉ©ÉÉùà »Él«É oÉ´ÉÖÅ
~Ée¶Éà. ¥ÉÉiÉ~ÉÊlÉ XNÉ»ÉÒ, Hɾ Hùà lÉ»ÉHùÉ * +NÉù PÉù{ÉÉà ©ÉÉʱÉH
XNÉÒ ù¾¬Éà ¾Éà«É lÉÉà SÉÉàù ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉ. A»ÉHÉà HÉ±É G«ÉÉ Hùà, Xà
+Éc ~ɾù ¾ÖʶɫÉÉù * ¾©Éàá¶ÉÉ »ÉÖùÊlÉ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ; SÉÖ~ÉSÉÉ~É ¥Éà»ÉÒ{Éà Xà´ÉÖÅ Hà
©É{É ¶ÉÖÅ Hùà Uà. ©É{É +SÉàlÉ{É +´É»oÉÉ ~É»ÉÅq Hùà Uà. lÉà ~Éùà¶ÉÉ{É Hù¶Éà. lÉà
oÉHÉ{É +{ÉÖ§É´É HùɴɶÉà. ©É{É{Éà A¥É +É´Éà Uà. W¬Éùà lÉ©ÉÉà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉà
l«ÉÉùà ~ÉÉÅSÉ ´ÉÉlÉÉà{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÉà. y«ÉÉ{É{ÉÉÅ »ÉÚmÉ ¥ÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ.1. H©Éù{Éà »ÉÒyÉÒ HùÒ{Éà ¥Éà»É´ÉÖÅ. H©Éù{ÉÉà Êq©ÉÉNÉoÉÒ »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà. lÉà{ÉÉ »ÉÒyÉÉ
ùྴÉÉoÉÒ »ÉֺɩÉ{ÉÉ LÉֱɻÉà. lÉà{Éà »ÉÒyÉÉ ù¾à´ÉÉoÉÒ q»É©ÉÉà wÉù LÉÖ±ÉÒ ¶ÉHà Uà.
2. »´ÉÉÆ»ÉÉ©ÉÉÅ §ÉW{É SÉɱÉÖ ù¾à. Wà©É ¥É³q{Éà ù»»ÉÒ qÉàùÒ ¥ÉÉÅyÉÒ{Éà LÉÒ±ÉÉ
»ÉÉoÉà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. l«ÉÉùà +¾Ó lɾÒÅ {ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÉà. +É ùÒlÉà
©É{É{Éà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÖÊ©ÉùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +NÉù »ÉÖÊ©ÉùiÉ {ɾÒÅ SÉɱÉlÉÖ
¾Éà«É lÉÉà »É©ÉXà Hà ©É{Éà §É÷HÉ´ÉÒ qÒyÉÉ Uà. +É »ÉÖÊ©ÉùiÉ ©É{É{Éà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ
©ÉÉ÷à Uà.
»ÉÖÊ©Éù{É ©É{ÉHÒ ùÒlÉ ¾ä, §ÉÉ´Éà W¾ÉÆ ±ÉNÉÉ«É *
§ÉÉ´Éà NÉÖ° HÒ §ÉÊGlÉ Hù, §ÉÉ´Éà Ê´ÉºÉ«É H©ÉÉ«É **
lÉà ¤Ò {ɾÒÅ ù¾Ò ¶ÉHà, W¬Éùà +ÉÅLÉ LÉÖ±ÉÒ Uà oÉÉà HÅ>H{Éà HÅ> qàLÉÉ«É
188

Uà. +à ùÒlÉà ©É{É G«ÉÉÅH {Éà G«ÉÉÅH ±ÉÉNɶÉà W - +à÷±Éà
ÊSÉÅlÉÉ lÉÉà NÉÖ° {ÉÉ©É HÒ, +Éäù {É ÊSÉlÉ´Éà qÉ»É *
Xà HUÖ ÊSÉlÉ´Éà {ÉÉ©É Ê¥É{ÉÖ, »ÉÉà> HÉ±É HÒ £ÉÅ»É **
3. y«ÉÉ{É §ÉW{É©ÉÉÅ ¥Éàcà±ÉÉ ¾Éà«É l«ÉÉùà ¾É±É´ÉÖÅ eÉà±É´ÉÖÅ {ɾÒÅ.
4. ©É{É A~Éù {ÉWù ùÉLÉ´ÉÒ. ©É{É{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É ¾¶Éà Hà NÉ©Éà lÉà ùÒlÉà lÉ©ÉÉùÒ
»ÉÖùÊlÉ{Éà PÉÖ©ÉÉ´ÉÒ{Éà ±É> X«É. HÉùiÉ Hà lÉà XiÉà Uà. +àHÉOÉ oÉ´ÉÉoÉÒ
+Él©ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{Éà XiÉÒ ±Éà¶Éà ~ÉUÒ ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ {ɾÒÅ ©ÉÉ{Éà. ©É{É HÉà> PÉà÷ÖÅ,
¥ÉHùÖÅ {ÉoÉÒ Hà {ÉWù ùÉLÉÉà. lÉà{ÉÉ SÉÉù °~É Uà. W¬Éùà lÉà >SUÉ Hùà Uà l«ÉÉùà
©É{É H¾à´ÉÉ«É Uà. +NÉù HÉà> >SUÉ oÉ< lÉÉà »É©ÉXà ©É{É Uà. ©É{É lÉà W
>SUÉ+Éà©ÉÉÅ PÉÖ©ÉɴɶÉà. ©É{Éà >SUÉ HùÒ lÉÉà »ÉÖùÊlÉ PÉÖ©É´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà. PÉiÉÒ
SÉɱÉÉHÒoÉÒ PÉÖ©ÉÉ´Éà Uà. ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉà Hà ©É{É{ÉÒ >SUÉ oÉ> Hà PÉù ¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ Uà.
¾´Éà l«ÉÉÅ W PÉÖ©ÉÉ´ÉlÉÖ ù¾à¶Éà. ùàlÉÒ, ʻɩÉà{÷, Ê©É»mÉÒ©ÉÉÅ W PÉÖ©ÉlÉÉ ù¾à¶ÉÉà.
~ÉUÒ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÖÅ ±ÉÉ§É ! +É HÉ©É ©É{É{ÉÖÅ Uà. +NÉù >SU+Éà{Éà
H{÷ÄÉà±É HùÒ ±ÉÉà lÉÉà ©É{É{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ °~É »ÉÉ©Éà +ɴɶÉà. ~ÉUÒ ©É{É WÖ{ÉÒ
´ÉÉlÉÉà{Éà «ÉÉq HùɴɶÉà. HÉà>Hà lÉ©ÉÉà{Éà q»É ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ NÉɳ HÉhÒ ¾lÉÒ l«ÉÉÅ
HÉÅ>H oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ l«ÉÉÅ PÉÖ©ÉɴɶÉà. lÉ©ÉÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉNÉÒ W¶ÉÉà.
©É{É´ÉÉ lÉÉà q»É Êq»É Ê£ùà, «É¾ lÉÉà »ÉÖÊ©Éù{É {ÉÉʾŠ*
+É {ÉWù NɾàùÒ ùÉLÉ´ÉÒ ~Ée¶Éà. lÉà{ÉÉoÉÒ +à ±ÉÉ§É oɶÉà Hà LÉ¥Éù
~ÉeÒ W¶Éà Hà ©É{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¨ÉÊ©ÉlÉ HùÒ ù¾¬ÖÅ Uà.
©É{É Hà ¾Éùà ¾Éù ¾ä, ©É{É Hà YlÉà YlÉ *
H¾äå H¥ÉÒù NÉÖ° ~ÉÉ>«Éà, ©É{É ¾Ò HÒ ~ÉùlÉÒlÉ **
©É{ÉoÉÒ ¾©Éà¶ÉÉ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ. +NÉù ÊSÉnÉ{Éà ùÉàHÒ qà¶ÉÉà lÉÉà
£àá»É±ÉÉà ±Éà´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà. +É ©É{É{ÉÖÅ mÉÒWÖÅ °~É ¥ÉÖÊyyÉ Uà. ©É{É SÉɾà Uà Hà
HÉà>~ÉiÉ ùÒlÉà lÉ©Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà {É XiÉÉà. +NÉù lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ{Éà
XiÉÒ ±ÉÒyÉÒ lÉÉà ©É{É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ LÉlÉ©É oÉ> W¶Éà. HÉùiÉ Hà +Él©ÉÉ{Éà
¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ ´ÉɳÖÅ HÉà> {ÉoÉÒ. lÉà{Éà »´É«ÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´É°yyÉ
±ÉNÉÉ´ÉÒ Uà.
+É~ÉÉ HÉà +É~ÉÉ ¾Ò ¥ÉÅy«ÉÉà **
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà - +Él©ÉÉ +à »´É«ÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ
~ÉÉàlÉÉ{Éà ¥ÉÉÅyÉÒ qÒyÉÉà Uà.
Wä»Éà »´ÉÉ{É HÉÆSÉ ©ÉÅÊq±É ©Éàá, §Éù©ÉlÉ §ÉÆÚH ~Éù«ÉÉà *
Wà´ÉÒ ùÒlÉà HÉÅSÉ{ÉÉ ©É¾à±É©ÉÅ ùྴÉÉ´ÉɳÉà HÚlÉùÉà +É«É{ÉÉ©ÉÉÅ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅ¥É Xà> ¥ÉÒXà HÚlÉùÉà »É©ÉY §ÉÚÅHÒ-§ÉÚÅHÒ{Éà ¡ÉÉiÉ NÉÖ©ÉÉ´Éà
Uà. lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ÊLɱÉÉ£ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ. +à´ÉÒ ùÒlÉà +Él©ÉÉ
~ÉiÉ ¨É©É´É¶É »´É«ÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É HùÒ ù¾Ò Uà.
+É ùÒlÉà ©É{É ~ÉUÒ ¶ÉÉÊùùÒH lÉÉàùoÉÒ A±É]É´É´ÉÉ{ÉÒ HÉàʶɶÉ
189

Hù¶Éà. +à´ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÖÅ SÉÉàoÉÖÅ °~É +¾ÅHÉù »ÉÉ©Éà +É´Éà Uà. H¾à¶Éà Hà ~ÉNÉ »ÉÖ<
NÉ«ÉÉ Uà. G«ÉÉÅH H¾à¶Éà Hà ¾ÉoÉ oÉÉHÒ NÉ«ÉÉ Uà. +É ùÒlÉà HÉà>{Éà HÉà> ùÒlÉà
~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ©ÉÉÅ {ÉÉLɶÉà. ~ÉUÒ G«ÉÉÅH HÚlÉùÉà §ÉÉàáH¶Éà, ©ÉSUù Hùe¶Éà. lÉ©ÉÉà
lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ ±ÉÉNÉÒ W¶ÉÉà. +÷±Éà»É©É] ~Éeà W¥É y«ÉÉ{É yÉùà **
+Él©É H±«ÉÉiÉ Ê»É´ÉÉ«É Wà÷±ÉÒ CXÇ ±ÉNÉÉ´ÉÒ ù¾¬É UÉà, LÉÉà÷Ò
Uà. Hà´É³ +Él©É »ÉÉKÉÉlHÉù{ÉÉ ©ÉÉ÷à +É Y´É{É ©É²«ÉÖÅ Uà. ~ÉiÉ +É~ÉiÉà
¶ÉùÒù{ÉÒ W°ùlÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉ´ÉyÉÉ{É UÒ+à. HÉùiÉ Hà ¶ÉùÒù{ÉÒ W°ùlÉ
»É©ÉY+à UÒ+à. +Él©ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à £Úù»Éq {ÉoÉÒ. HÉà> +Él©ÉÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É {ÉoÉÒ
»É©ÉW¬É.
Wà £ù´ÉÉ{ÉÉ ¶ÉÉàLÉÒ{É Uà, lÉà+Éà Ê£]Ö±É £ùÒ ù¾¬É Uà. +É ùÒlÉà
+Él©É H±«ÉÉiÉ{ÉÒ ±ÉNÉ{É ¾Éà´ÉÒ Xà>+à. W¬Éùà ~ÉiÉ ©ÉÉàHÉà ©É³à, {ÉɩɧÉW{É©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ W´ÉÖÅ Xà>+à. +àH ©ÉÉiÉ»Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà {ÉÉ©É-§ÉW{É H«ÉÉ
»É©É«Éà Hù´ÉÖÅ Xà>+à ? ©Éàá H¾¬ÖÅ NÉ©Éà l«ÉÉùà HùÒ ±ÉÉà. lÉàiÉà ~ÉÚU«ÉÖÅ- Hà´ÉÒ ùÒlÉà
Hù´ÉÖÅ ? ©Éàá H¾«ÉÖÅ +NÉù »É©É«É {ÉÉ ©É³à lÉÉà SÉɱÉlÉÉ-£ùlÉÉ ~ÉiÉ HùÒ ¶ÉHÉà
UÉà, »ÉÖlÉÉ-»ÉÖlÉÉ ~ÉiÉ HùÒ ¶ÉHÉà UÉà. ~ÉiÉ +à´ÉÖÅ {ÉÉ Hù´ÉÖÅ Hà +àH ~É÷´ÉÉùÒ
{ÉÉà UÉàHùÉà HùÒ ù¾«ÉÉà ¾lÉÉà. +àH Êq´É»É ~É÷´ÉÉùÒ +É´ÉÒ{Éà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà
lÉ©ÉÉà+à +©ÉÉùÉ UÉàHùÉ{Éà »ÉÖ´ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉÉ>»É{»É +É~ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà; lÉà »ÉÖlÉÉà W ù¾à
Uà. H¾¬ÖÅ Hà {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ W ´ÉyÉÉùà »ÉÖlÉÉà ¾lÉÉà. ~ɾà±ÉÉ lÉÉà +©Éà WNÉÉeÒ
qàlÉÉ, ~ÉiÉ V«ÉÉùoÉÒ lÉ©ÉÉùÉoÉÒ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà, +©Éà AcÉeÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ. ©Éàá
~ÉÚU«ÉÖÅ Hà©É? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà W¬Éùà lÉà{Éà AcÉ´É´ÉÉ W>+à l«ÉÉùà lÉà H¾à Uà Hà
y«ÉÉ{É©ÉÉÅ UÖÅ. HÉùiÉ Hà ~ɾà±ÉÉ ¾ÖÅ »ÉÖlÉÉ-»ÉÖlÉÉ ~ÉiÉ y«ÉÉ{É-§ÉW{É{ÉÖÅ H¾àlÉÉà
¾lÉÉà. ~ÉiÉ ¾´Éà {ÉoÉÒ H¾àlÉÉà. +É lÉÉà ¾ÖÅ lÉà+Éà{ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾àlÉÉà Hà Wà+Éà
¥Éà»ÉÒ{Éà {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉÅ. ~ÉiÉ W´ÉÉ{É ©ÉÉiÉ»Éà{Éà lÉÉà ¥Éà»ÉÒ{Éà Hù´ÉÖÅ
Xà>+à.
lÉÉà +É ¶ÉÉàLÉoÉÒ oÉ´ÉÖÅ Xà>+à. ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ £Éà©ÉÉDZÉÒ÷Ò {ÉÉ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à lÉÉà
~ÉUÒ W¬Éùà ~ÉiÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉà H¶ÉÒW ¾ùHlÉ {É ¾Éà«É. Xà ¾ùHlÉ oÉ> ù¾Ò
Uà lÉÉà ~ÉUÒ lÉà y«ÉÉ{É {ÉoÉÒ. »ÉÉʾ¥Éà »Éù³ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ H¾¬ÖÅ Uà Hà- ©É{É HÒ
lÉùÅNÉ ©ÉÉù±ÉÉà, ¾Éà NÉ«ÉÉ §ÉW{É...** +à÷±Éà y«ÉÉ{É »ÉÚmÉ{ÉÉà ¥ÉÒXà Ê»ÉyyÉÉÅlÉ
Uà Hà ©É{É +àHÉOÉ ù¾à. lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉàSÉ ¾¶Éà Hà lÉà{Éà ´É¶É©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hùà !
©É{É{ÉÉÅ SÉÉù °~É Uà. ©É{É, ¥ÉÖÊyyÉ ÊSÉnÉ, +¾ÅHÉù. ©É{É, ¥ÉÖÊyyÉ, ÊSÉnÉ,
+¾ÅHÉù{ÉÉà Ê{ÉOɾ W y«ÉÉ{É Uà; HÉùiÉ lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ Wà ¥ÉS«ÉÖÅ, lÉà +Él©ÉÉ Uà.
190

©É{É HÒ lÉùÅNÉ ©ÉÉù ±ÉÉà, ¾Éà NÉ«ÉÉ §ÉW{É....
HÉà>~ÉiÉ >SUÉ {É HùlÉÉ, >SUÉ ©É{É{ÉÖÅ °~É Uà. +à÷±Éà ¥ÉÒWÖÅ HÉ©É
+É Uà. +É ©É{É >SUÉ+Éà©ÉÉÅ PÉÖ©ÉÉ´ÉÉ SÉɾà Uà, ~ÉiÉ {É HùlÉÉ >SUÉ,
G«ÉÉùàH H¾à¶Éà Hà UÉàHùÉ{Éà »HÖ±Éà ±É> W´ÉÉ{ÉÉ Uà, G«ÉÉùàH H¾à¶Éà Hà lÉà{ÉÉ ~ÉÉ»Éà
W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà, G«ÉÉùàH H¾à¶Éà Hà HÅ>H LÉÉ> ±É>+à, H¬ÉùàH >SUÉ oɶÉà Hà HÅ>H
HÉ©É HùÒ ±É>+à. y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉà l«ÉÉùà HÉà>W >SUÉ A~Éù ÊSÉÅlÉ{É {É HùlÉÉ.
mÉÒWÖÅ HÉà>~ÉiÉ Ê{ÉiÉÇ«É {ÉÉ ±Éà¶ÉÉà. >SUÉ oÉÉ«É l«ÉÉùà lÉ©ÉÉà lÉà{ÉÉ A~Éù HÉÅ<H
Ê{ÉiÉÇ«É ±Éà´ÉÉ ±ÉÉNɶÉÉà. {ÉÉ ±Éà¶ÉÉà. HÉà> £àá»É±ÉÉà Hù´ÉÉ{ÉÉà {ɾÒÅ, §É±Éà NÉ©Éà
lÉà÷±ÉÖÅ ©É{É H¾à. NÉÖ°{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ oÉ´ÉÖÅ, lÉà +É Uà. ~ÉUÒ SÉÉàoÉÖÅ H¶ÉÖÅ «ÉÉq {É
Hù´ÉÖÅ, +É ©É{É PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ «ÉÉq HùÉ´Éà Uà. +É ÊSÉnÉ{ÉÖÅ HÉ©É Uà. +É ÊSÉnÉ {Éà
~ÉHeXà. H¶ÉÖÅ «ÉÉq {ÉÉ Hù´ÉÖÅ, NÉÖ°{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É, ¥É»É, lÉ©ÉÉà NÉÖ°{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ
oÉ>{Éà ù¾Éà. +É NÉÖ°{ÉÒ lÉÉà¾Ò{É »É©ÉXà Hà lÉà©É{ÉÉ ´ÉNÉù ¥ÉÒWÖÅ «ÉÉq +É´Éà Uà.
~ÉUÒ ~ÉÉÅSÉ©ÉÖÅ HÉà> ÊJ«ÉÉ {É Hù´ÉÒ, ¾±É´ÉÉ{ÉÖÅ eÉà±É´ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÒÅ. H¬ÉùàH ~ÉNÉ
oÉÉHÒ NÉ«ÉÉ, H¬ÉùàH ¶ÉùÒù H¾à¶Éà Hà +ÉùÉ©É HùÒ ±É>+à. {É ©ÉÉ{É´ÉÖÅ.
>SUÉ A~Éù Ê{É«ÉÅmÉiÉ HùÉà lÉÉà ¥ÉÖÊyyÉ +É´ÉÒ X«É Uà. ¥ÉÖÊyyÉ A~Éù
Ê{É«ÉÅmÉiÉ HùÉà lÉÉà ÊSÉnÉ +É´ÉÒ X«É Uà, G«ÉÉÅH HÉà>{ÉÉà SɾàùÉà »ÉÉ©Éà +É´ÉÒ
X«É Uà; lÉà{ÉÒ +ÉHÞlÉÒ qàLÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. lÉà{Éà ¥Éà ©Éʾ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ NÉɳ
¥ÉÉà±ÉÒ ¾lÉÒ, lÉà «ÉÉq +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, JÉàyÉ Al~É{{É oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, ¥ÉÖÊyyÉ
~±ÉÉ{ÉÒÅNÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. Hà ¥Éq±ÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ±Éà´ÉÉà, Xà«ÉÖÅ. +É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ
SÉÒXà +àHÒ »ÉÉoÉà +É´ÉÒ NÉ>. lÉ©ÉÉà A±É]É> NÉ«ÉÉ +{Éà y«ÉÉ{É G«ÉÉÅ{ÉÖ G«ÉÉÅ
SÉɱ«ÉÖÅ NÉ«ÉÖÅ.
©ÉÉ{ÉlÉ {ɾÒÅ ©É{É ©ÉÉàùÉ »ÉÉyÉÉà, ©ÉÉ{ÉlÉ {ɾÒÅ ©É{É ©ÉÉàùÉ ...
©É{É ´É¾É´ÉÒ W> ù¾¬ÖÅ Uà. G¬ÉÅH H±~É{ÉÉ+Éà©ÉÉÅ, G¬ÉÅH >SUÉ+Éà
©ÉÉÅ, >SUÉ Hù´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +Él©ÉÉ{ÉÉà »ÉÉoÉ Xà>+à. +Él©ÉÉ{ÉÉ ´ÉNÉù H¶ÉÖÅ
W {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÖÅ. ÊSÉnÉ ~ÉiÉ +Él©ÉÉ ´ÉNÉù H¶ÉÖÅ W «ÉÉq Hù´ÉÉ©ÉÅ »ÉKÉ©É
{ÉoÉÒ. +à÷±Éà »É©ÉWiÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É lÉÉà ©É{É{Éà HÉ¥ÉÖ Hù´ÉÖÅ ©ÉÖ¶Hà±É {ÉoÉÒ.
©É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ »´ÉɧÉÉÊ´ÉH {ÉoÉÒ. +Él©ÉÉ{ÉÉ »ÉÉoÉ ´ÉNÉù H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ ±É>
¶ÉHlÉÖÅ. »´ÉÉÆ»ÉÉ ~ÉÉàlÉà {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÒ; lÉ©Éà ±É> ù¾¬É UÉà; ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ÊJ«ÉÉ HùÒ
ù¾¬É UÉà. lÉà{Éà HÉà> ±É> ù¾¬ÖÅ Uà. +ÉÅLÉÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ ¥Éà»ÉÒ{Éà HÉà< SÉàlÉ{É
±É> ù¾¬Éà Uà. ¥É»É, W¬Éùà lÉ©ÉÉà +É ~ÉÉÅSÉ ´ÉÉlÉÉà{Éà Xà> ±Éà¶ÉÉà, ©É{É
´É¶É©ÉÉÅ +É´ÉÒW¶Éà +{Éà lÉ©ÉÉà NÉÖ°{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ oÉ> W¶ÉÉà. l«ÉÉùà ©ÉÉ°Å y«ÉÉ{É
X©ÉÒ ¶ÉH¶Éà. y«ÉÉ{É ©ÉÉÅ +à´ÉÖÅ {É Ê´ÉSÉÉùlÉÉ Hà +É qàLÉÉ«É, ¾´Éà CcÖÅ, ¾´Éà
SÉÉÅq qàLÉɶÉà, ¾´Éà »ÉÚ«ÉÇ qàLÉɶÉà. +É ~ÉiÉ ©É{É{ÉÉà LÉà±É Uà. lÉ©ÉÉà ¥É»É Xà Xà
191

Hà +É ©É{É G«ÉÉÅ X«É Uà. ©É{É{Éà ~ÉHe´ÉÉ{ÉÖÅ Uà; lÉà{Éà W ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +É{Éà W
H¾à Uà ©Éàá {ÉÉ ©ÉÉù´ÉÉà.W¬Éùà ¾ÖÅ ©ÉùÒ X«É lÉÉà »É©ÉXà ©É{É ©ÉùÒ NÉ«ÉÖÅ. +É
©É{É{Éà ©ÉÉùÒ{Éà lÉÉà lÉà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. W¬Éùà ©É{É{ÉÉ SÉÉù °~É ©É{É,
¥ÉÖÊyyÉ, ÊSÉnÉ +¾ÅHÉù{Éà ¾ùHlÉ {ɾÒÅ Hù´ÉÉ qÉà l«ÉÉùà lÉà +àH ~ɳ +ɴɶÉà,
Wà{ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉà y«ÉÉ{É HùÉà UÉà.

000000000

§ÉÊGlÉ-§ÉÊGlÉ »É¥É WNÉlÉ ¥ÉLÉÉ{ÉÉ, §ÉÊGlÉ §Éàq HÉà> Ê¥Éù±ÉÉ X{ÉÉ
+ÉNÉà §ÉÊGlÉ §É«Éà §É´É »ÉÉùÒ, HùÒ §ÉÊGlÉ ~Éù «ÉÖÊGlÉ {É yÉÉùÒ **

192

+É´ÉÒ ùÒlÉà HùÒ+à »ÉlÉÃNÉÖ° §ÉÊGlÉ
¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÒ NÉÖ° §ÉÊGlÉ
NÉÖ° §ÉÊGlÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÒ ? ¶ÉÖÅ ~ÉeÒ Uà NÉÖ° »Éà´ÉÉ{ÉÒ? »ÉÒyÉÒ W ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ
~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ±É>+à. +ÉLÉùà NÉÖ° §ÉÊGlÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà©É ¥ÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ?
ʶɺ«É HÉà +à»ÉÉ SÉɾÒ+à, NÉÖ° Êù]É«É +É~ÉÉ LÉÉà> **
»É©ÉXà, lÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Ê{Éy´ÉÇ{qÄ Uà, ©ÉÉ«ÉÉlÉÒlÉ Uà, ´«ÉÉà©ÉÉlÉÒlÉ Uà. lÉà+Éà{ÉÒ
lÉùÅNÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà {ÉoÉÒ »É©ÉX´ÉÒ ¶ÉHlÉÒ. lÉà+Éà lÉ©ÉÉà{Éà {ÉoÉÒ »É©ÉX´ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ. lÉ©ÉÉà
lÉà+Éà{Éà {ÉoÉÒ »É©ÉY ¶ÉHlÉÉÅ. W¬Éùà NÉÖ°©ÉÉ«ÉÉ©ÉÉÅ Uà, ©É{É©ÉÉÅ Uà, >{qÄÒ«ÉÉà©ÉÉÅ Uà, +à÷±Éà
lÉ©ÉÉà{Éà »É©ÉX´ÉÒ ¶ÉHà Uà, ~Éù©ÉÉl©ÉÉ lÉ©ÉÉà{Éà »É©ÉX´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉKÉ©É {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉà ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ{Éà »É©ÉY ¶ÉH´ÉÉ{Éà »ÉKÉ©É {ÉoÉÒ. +à÷±Éà lÉà©É{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÒ lÉà SÉÉÅq A~Éù ~ÉooÉù
£àáH´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà. »ÉÉʾ¥Éà yÉ©ÉÇqÉ»É{Éà H¾¬ÖÅ Hà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà HÉà>
©ÉlÉ±É¥É {ÉoÉÒ, HÉà> ±ÉÉ§É {ÉoÉÒ. ¥ÉàHÉù Uà lÉà©É{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÒ.
Wà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÚ«ÉÇ{Éà lÉ©ÉÉà »oÉÚ³ +ÉÅLÉÉàoÉÒ {ÉoÉÒ Xà> ¶ÉHlÉÉ. +ÅyÉÉ° U´ÉÉ«É
W¶Éà. ~ÉiÉ SÉÅqÄ©ÉÉ{ÉÒ lÉù£ Xà> ¶ÉHÉà UÉà. lÉà©ÉÉÅ Wà ¡ÉHÉ¶É Uà, lÉà ~ÉiÉ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É W
Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà »ÉÉä©«É Uà, +É ùÒlÉà »É¾W Uà. NÉÖ°©ÉÉÅ lÉà »ÉnÉÉ SÉàlÉ{É Uà.
»Él«É ~ÉÖ°ºÉ HÒ +Éù»ÉÒ, »ÉÅlÉ{É HàùÒ qྠ*
±ÉLÉÉ Xà +±ÉLÉ HÉà, >{¾ÒÅ ©Éàá ±ÉLÉ ±Éྠ**
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖ°-§ÉÊGlÉ H¾Ò.
Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hù´ÉÒ NÉÖ° §ÉÊGlÉ
Wà Wà ´ÉÉlÉ{ÉÒ NÉÖ°+à {ÉÉ H¾Ò Uà, lÉà H¬Éùà«É {ÉÉ Hù¶ÉÉà. lÉà ©É{É ©ÉÖLÉlÉÉ Uà. Wà
Wà NÉÖ°+à ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ, lÉà W Hù´ÉÖÅ, lÉà NÉÖ° ©ÉÖLÉlÉÉ Uà. +É NÉÖ°-§ÉÊGlÉ Uà. NÉÖ°©ÉÖLÉ ±ÉɾÉÅ ±Éà
SɱÉà, ©É{É ©ÉÖLÉ ©ÉÚ±É NÉÆ´ÉÉ«É ** ±ÉÉ¾É ´«ÉÉW{Éà H¾à Uà. ©É{É ©ÉÖLÉ SɱÉà ©ÉÚ±É NÉÆ´ÉÉ«É **
lÉà+Éà ©ÉÚ³ W NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ qà SÉà. +à÷±Éà NÉÖ°+à Wà ~ÉÚÅY +É~ÉÒ Uà. lÉà ~ÉiÉ NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ
qà Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖ° §ÉÊGlÉ {Éà »É©ÉXà.
©É{É ©ÉÖLÉlÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÉà
¾´Éà lÉ©ÉÉùà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É ¥ÉÒWà G«ÉÉÅ«É §É÷H´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ. {ÉʾŠlÉÉà §ÉÊGlÉ
qÚʺÉlÉ oÉ> W¶Éà. Wà Wà »ÉqÃNÉÖ° H¾à, lÉà W Hù´ÉÉ{ÉÖÅ. Xà ´ÉÉlÉ{ÉÒ {ÉÉ H¾à, lÉà G«ÉÉùà«É {É
Hù¶ÉÉà. Wà Wà ´ÉÉlÉÉà ´ÉÊWÇlÉ Uà, ©É{ÉÉ> Uà, ©É{É ©ÉÖLÉlÉÉ{ÉÒ +Éà³LÉ Uà, lÉà{Éà »É©ÉY
±Éà´ÉÒ.
§ÉÚ´ÉÉ+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉÉ W´ÉÖÅ
§É±Éà{Éà NÉ©Éà lÉà oÉ> X«É, §ÉÚ´ÉÉ+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {É W´ÉÖÅ, lÉ©ÉÉàà{Éà §ÉÚlÉ {ɾÒÅ ±ÉÉNÉà,
lÉà LÉɱÉÒ ¨ÉÊ©ÉlÉ W Hù¶Éà. +àH-+àH §ÉÚ´ÉÉ+Éà{Éà Ê´É»lÉÉùoÉÒ ~ÉÚUÖÅ UÅÖÅ Hà ¶ÉÖÅ HùÉà UÉà
? +àH +LÉ{ÉÚù´ÉÉ³É §ÉÚ´ÉÉ{ÉÉà ~ÉÖÅU, ùÉXàùÒ »ÉÖyÉÒ »ÉÅ¥ÉÅyÉ ¾lÉÉà. ~ɾà±ÉÉ ©ÉÉùÒ Ê{ÉÅqÉ

193

HùlÉÉà ¾lÉÉà, ¾´Éà §ÉGlÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. ©Éàá W¬Éùà lÉà{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà ¶ÉÖÅ HùÉà UÉà?
§ÉÚlÉ ¾l«ÉÉ ´É³NÉÉe{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÉà UÉà? lÉiÉà H¾¬ÖÅ Hà {ÉÉ ~ÉÚU¶ÉÉà.
©Éàá H¾¬ÖÅ Hà XiÉ´ÉÖÅ Uà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà +©ÉÉùÒ +àH ÷Ò©É ¾Éà«É Uà, ©É³Ò{Éà HÉ©É
HùÒ+à UÒ+à. SÉÉù ©ÉÉiÉ»ÉÉà Uà, lÉà©ÉÉÅ HÉà>{ÉÒ ´ÉÒ»É ÷HÉ, HÉà>{ÉÉà mÉÒ»É ÷HÉ
+{Éà HÉà>{ÉÉà SÉɱÉÒ»É ÷HÉ §ÉÉNÉ ¾Éà«É Uà, H¾¬ÖÅ Hà lÉà©ÉÉÅ OÉɾHÉà{Éà ¥Éà»ÉÉe´ÉÉ
~Éeà Uà. ~ɾà±ÉÉ Xà>+à Hà £±ÉÉiÉÉà HÉHÖ Ê»ÉyÉÉà Uà, lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ »ÉÒyÉÒ Uà. ¾´Éà
+à´ÉÖÅ HùÒ+à UÒ+à Hà +©ÉÉùÉ©ÉÉÅoÉÒ +àH ©ÉÉiÉ»É HÉHÚ{ÉÉ PÉù{ÉÒ ¥É¾Éù NÉ©Éà
lÉà ]Ée A~Éù UÖ~ÉÉ>{Éà ùÉmÉà lÉà{ÉÉ PÉù A~Éù ~ÉooÉù £àáHà Uà. ~ÉUÒ +Y¥É
XlÉ-XlÉ{ÉÒ +´ÉÉXà Hùà Uà, +{Éà HÉHÚ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà. ~ÉUÒ HÉHÚ W¬Éùà
¥É¾Éù +É´Éà l«ÉÉùà ]Ée A~Éù lÉÉà +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ H¶ÉÖÅ qàLÉÉ«É {ɾÒÅ. +à©É ~ÉiÉ
y«ÉÉ{É ]Ée A~Éù {ÉoÉÒ WlÉÖÅ. lÉà HÉHÚ ~ÉÉUÉà PÉù©ÉÉÅ WlÉÉà ù¾à, ~ÉiÉ oÉÉàeÉà eù
~ÉàqÉ oÉÉ«É Uà. ~ÉUÒ ¥ÉÒX{ÉÖÅ HÉ©É +à ¾Éà«É Hà ùÉmÉà ©ÉÉàeÉÅ HÉHÚ{ÉÉ PÉàù W>{Éà,
§Éàá»É{ÉÉ ¥ÉSSÉÉ{Éà UÉàeÒ qà Uà. lÉà ¥ÉyÉÖÅ qÚyÉ ~ÉÒ ±Éà Uà. »É´ÉÉùà W¬Éùà HÉHÚ{ÉÒ
~Él{ÉÒ qÚyÉ qÉྴÉÉ X«É l«ÉÉùà §Éàá»É ~ÉNÉ ©ÉÉùà Uà. ¾´Éà ¶ÉÅHÉ ´ÉyÉÉùà oÉÉ«É Uà.
~ÉUÒ mÉÒXà NÉ©Éà lÉà ¥É¾É{Éà W>{Éà ~ÉÚUà Uà Hà £±ÉÉiÉÉ{ÉÖÅ PÉù G«ÉÉÅ Uà? ~ÉUÒ
~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÉ ¥É¾É{Éà ¥Éà»ÉÒ X«É Uà. ~ÉUÒ +¾ÒÅ-lÉ¾Ó qàLÉÒ{Éà H¾à Uà Hà
lÉ©ÉÉùÉ PÉù©ÉÉÅ HÅ>H LÉùÉ¥É LÉÉà÷ÖÅ oÉ< ù¾¬ÖÅ Uà. W°ù HÉà> SÉÒW Uà. ~ÉUÒ
HÉHÚ{ÉÒ ~Él{ÉÒ W±qÒoÉÒ H¾à Uà Hà, ¾ÉÅ, ¾ÉÅ +©É{Éà ~ÉiÉ +à´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà. ~ÉUÒ lÉà
H¾à Uà Hà PÉiÉÉ ©ÉÉà÷É §ÉÚ´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ Uà; ~ÉÚùÉ »Éù{ÉÉ©ÉÉ{ÉÒ lÉÉà LÉ¥Éù
{ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ù¾à Uà ´ÉÉàeÇ {ÉÅ¥Éù +É÷±ÉÉ©ÉÉÅ HqÉSÉ. +à©É HùÒ{Éà ¥ÉyÉÖÅ »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ
+É~ÉÒ qà Uà. »ÉÉÅWà HÉHÚ PÉàù +É´Éà Uà l«ÉÉùà ~Él{ÉÒ H¾à Uà Hà ~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ Uà. lÉà
H¾à Uà Hà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ? ~ÉUÒ lÉà §ÉÚ´ÉÉ{ÉÖÅ »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. HÉHÚ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉà Uà.
¾´Éà SÉÉàoÉÉà ¾ÖÅ l«ÉÉÅ ¾ÉàB UÖÅ. ©É{Éà LÉ¥Éù ¾Éà«É Uà Hà +É´É´ÉÉ{ÉÒ Uà. HÉHÚ +É´ÉÒ{Éà
~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. ¾ÖÅ H¾ÖÅ UÖÅ Hà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà »É©É«É {ÉoÉÒ, ¾ÖÅ {ɾÒÅ ~ɾÉàáSÉÒ
¶ÉHÖÅ. lÉà H¾à Uà Hà +ÉWà W PÉàù SÉɱÉÉà, PÉù{ÉÒ ¾É±ÉlÉ LÉùÉ¥É Uà, HÉà> ©ÉùÒ
~ÉiÉ ¶ÉHà Uà. ~ÉUÒ ¾ÖÅ WCÅ UÖÅ. ~ÉUÒlÉÉà H¾¬ÖÅ Hà ¾ÖÅ yÉÚiÉÒ{Éà H¾ÖÅ UÖÅ. +NÉù ©ÉÉÅ
Y´ÉlÉÒ ¾Éà«É lÉÉà H¾ÖÅ UÖÅ Hà qÉqÒ{ÉÉà Y´É ù¾Ò NÉ«ÉÉà Uà. Ê»ÉHÉàlÉù oÉ«ÉÉ Uà.
PÉiÉÒ LÉlÉù{ÉÉH ´ÉÉlÉ Uà, +à©ÉW {ɾÒÅ X«É, +É÷±ÉÖÅ-+É÷±ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ ~Ée¶Éà,
LÉSÉÉàâ PÉiÉÉà oɶÉà. HÉHÚ Ê¥ÉSÉÉùÉà {Éù©É oÉ> X«É Uà Hà +É÷±ÉÉà LÉùSÉ {ɾÓ
HùÒ ¶ÉHÖÅ. ~ÉUÒ ¾ÖÅ oÉÉàeÉà +ÉàUÉà HùÒ +É~ÉÖ UÖÅ. ~ÉUÒ eÉ«ÉùÒ ±É>{Éà ±ÉLÉÖÅ UÖÅ Hà
+É Êq´É»Éà +É{ÉÉ l«ÉÉÅ ´Éɳ´ÉÉ{ÉÖÅ, +à´ÉÒ ùÒlÉà H¬ÉÅH ~ÉÉc ©ÉÉÅe´ÉÉ{ÉÖÅ, HÉà>{Éà
qÉàùÉ, lÉÉ´ÉÒW +É~É´ÉÉ{ÉÉ, ~ÉUÒ H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Hà ¾´Éà mÉiÉ-SÉÉù ©Éʾ{ÉÉ H¶ÉÖÅ
194

{É¾Ó oÉÉ«É. lÉà+Éà LÉÖ¶É ù¾à Uà Hà ¾´Éà H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà H±«ÉÉiÉ
Uà. ~ÉUÒ ~ɾà±ÉÉ ´ÉÉ³É mÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ ~ÉUÒ ¶É° oÉ> X«É Uà. ¥Éà÷É+Éà. H¾¬ÖÅ
Hà YÅqNÉÒ§Éù {ÉoÉÒ UÉàelÉÉÅ +àH ´ÉÉù ~ÉHeÒ ±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ. H¾¬ÖÅ Hà H¬ÉùàH
©ÉÉù ~ÉiÉ ~Éeà Uà. W¬Éùà +àH{ÉÒ ¾l«ÉÉ HÉh´ÉÉ NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà +àH{Éà §ÉÉNÉ
+ÉàUÉà ~Ée¬Éà. lÉà {ÉÉùÉW oÉ> NÉ«ÉÉà, +à÷±Éà lÉà{Éà PÉù´ÉɳÉ{Éà »ÉÉSÉà-»ÉÉSÉÖÅ
¥ÉlÉÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ. ¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ l«ÉÉÅ NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà NÉÉ©É´ÉɳÉ+Éà +à yÉÚ±ÉÉ> HùÒ
{ÉÉLÉÒ. §ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉ H¬ÉÅ«É{Éà G«ÉÉÅ«É.
LÉäù, ¾´Éà W©ÉÉ{ÉÉà ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉà Uà, ¾´Éà ¶ÉÉ»mÉÒ+Éà +É´«ÉÉ Uà.
Xà¶É Xà´Éà Uà. §ÉÚ´ÉÉ+Éà ¶ÉÉ»mÉÒ+Éà W¬ÉàÊlɺÉÉà{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉ
Uà. ùÉà±É ¥Éq±ÉÒ {ÉÉL«ÉÉà Uà. Hà©É? Hà §ÉÚ´ÉÉ+Éà{Éà ±ÉÉàHÉà »É©ÉY NÉ«ÉÉ Uà. ¾ÖÅ
V«ÉÉùà +¾Ó +É´«ÉÉà l«ÉÉùà XNÉùÉlÉà ¾lÉÉ. ±ÉÉàHÉà+à £à±É H«ÉÉÇ. ~ÉUÒ lÉà+Éà
§ÉÚ´ÉÉ{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉ. ¾´Éà lÉà+Éà W ¶ÉÉ»mÉÒ oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. Wà{Éà +É
ùÒlÉ{ÉÖÅ yÉ{É LÉÉyÉÖÅ ¾Éà«É, ~ÉUÒ lÉà{Éà ¥ÉÒWÖÅ yÉ{É {ÉoÉÒ LÉÉ> ¶ÉHlÉÉ. Wà©É +àH
ʻɞ ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É LÉÉ«É Uà ~ÉUÒ ¥ÉÒX X{É´Éù{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É {ÉoÉÒ §ÉÉ´ÉlÉÖÅ,
HÉùiÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É »´ÉÉÊqº÷ ¾Éà«É Uà. +à÷±Éà ~ÉUÒ lÉà §ÉÚ´ÉÉ, ¶ÉÉ»mÉÒ,
W¬ÉàÊlɺÉÉà H©ÉÉ>{Éà ©É¾à{ÉlÉ HùÒ{Éà {ÉoÉÒ LÉÉ> ¶ÉHlÉÉÅ. XNÉùÉlÉÉ´ÉɳÉ
§ÉÚ´ÉÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾´Éà lÉà+Éà W ¶ÉÉ»mÉÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ, Wà÷±ÉÉ ¶ÉÉ»mÉÒ,
V«ÉÉàÊlɺÉÉà Uà lÉà+Éà §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉ{ÉÖÅ W HÉ©É Hùà Uà.
lÉ©ÉÉà{Éà Wà {ÉÉ©É +É~«ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÉoÉÒ §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉÉà{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ
§ÉÉNÉÒ W¶Éà. +Åqù ¥Éàcà±ÉÉ «É©É{ÉÉ W qÚlÉÉà{ÉÒ ~ÉiÉ {ÉÉ©É LÉ¥Éù ±Éà Uà. ~ÉUÒ
¥É¾Éù{ÉÉ §ÉÚlÉÉà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉ!
+QqÄ×lÉ {ÉÉ©É »ÉqÉ ùLÉ´ÉɱÉÉ **
+É SÉÒXà A~Éù ©ÉÉiÉ»É {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÉà. ©ÉÉ{ÉÉà qÉàmÉÅÖ, ~ÉUÒ ~ÉÉämÉ
{ÉÉ +É´Éà lÉÉà ¥Éà ´Éù»É©ÉÉÅ ~ÉUÒ lÉà ´É¾Ö{Éà §ÉÚ´ÉÉ ~ÉÉ»Éà ±É> X«É Uà Hà ¶ÉÖÅ {ÉelÉù
Uà. +l«ÉÉùà ~ÉiÉ +à´ÉÖÅ Uà Hà +àH ©ÉÉY{Éà ¶ÉÉH HÉ~ÉlÉÉ +ÉÅNÉ³Ò H~ÉÉiÉÒ
lÉÉà lÉà §ÉÚ´ÉÉ ~ÉÉ»Éà NÉ> {Éà H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùÒ ~ÉeÉà¶ÉiÉ eÉHiÉ Uà, lÉà{ÉÖÅ H¶ÉÖÅH HùÒ
qÒyÉÖÅ. +ùà §ÉÉà³Ò ©ÉÉ>, ~ɾà±ÉÉÅ eÉèH÷ù ~ÉÉ»Éà X ±ÉÉà¾Ò ´É¾Ò ù¾¬ÖÅ Uà.
+àH WiÉà H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùÒ §Éàá»É ʥɩÉÉù oÉ> NÉ> Uà, ¥É¾Éù{ÉÖÅ HÉÅ>H
Uà. ©Éàá ~ÉÚU¬ÖÅ, {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ, ¾É. ©Éàá H¾¬ÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ´É¾à©É©ÉÉÅ Uà?
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà §ÉÚ´ÉÉ ~ÉÉ»Éà NÉ> lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà {ÉÉ©É lÉàá ±ÉÒyÉÖÅ Uà, §Éàá»Éà oÉÉàeÅÖ ±ÉÒyÉÖÅ
Uà. §ÉÚlÉ §Éàá»É{Éà ´É³N«ÉÖÅ Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ lÉà lÉÉà +à©É W H¾à {Éà . +àH ©ÉÉlÉÉ{ÉÉà
{ÉÉ{ÉÉà UÉàHùÉà ʥɩÉÉù ~Ée¬Éà. ~ÉUÒ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà+à H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É°
195

HùÒ qÒyÉÖÅ Hà +É´ÉÒ-+É´ÉÒ ¥É¾Éù{ÉÒ SÉÒW Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà? lÉàiÉà
H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉÒX+Éà H¾Ò ù¾¬É U à Hà UÉàHùÉ+à G«ÉÉÅ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÅÖ Uà. §ÉÚlÉ lÉà{Éà
±ÉÉN«ÉÖÅ Uà. +à÷±Éà lÉ©ÉÉà ¶ÉÖyyÉ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ {É W> ¶ÉHÉà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÒX
±ÉÉàHÉà lÉ©ÉɶÉÉà Hùà Uà. lÉÉà W¬Éùà ©Éàá ±ÉÉàHÉà{Éà +É©ÉÉÅ A±É]É«Éà±ÉÉ Xà«ÉÉ
l«ÉÉùà Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÖÅ Hà ʻɱÉʻɱÉÉà +¾Ó oÉÒ SÉɱÉÖ HùÒ+à; ¥ÉÉùÒH §ÉÊGlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ
~ÉUÒ HùÒ¶ÉÖÅ. ©Éàá H¾¬ÖÅ lÉà{Éà ~ÉiÉ §ÉÚlÉ {É¾Ó ±ÉÉNÉà, W¬Éùà +É~Éà {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ
lÉÉà lÉà{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉÖùKÉÉ »ÉÉʾ¥É Hù¶Éà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É U àHà§ÉÖlÉ Ê~ɶÉÉSÉ ¾Éà«É »É¥É {«ÉÉù * +qçÉÚlÉ {ÉÉ©É »ÉqÉ ùLÉ´ÉɱÉÉ**
+àHà H¾¬ÖÅ Hà §ÉÚlÉ{Éà {É ©ÉÉ{ÉÒ+à lÉÉà +©ÉÉùÉ ~ÉÚ´ÉÇXà §É÷HÒ ù¾¬É
Uà. lÉà©É{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ oɶÉà? lÉà+Éà H¬ÉÅ W¶Éà? lÉà+Éà ©ÉÉNÉà Uà. lÉà©É{Éà {É¾Ó +É~ÉÒ+à
lÉÉà G«ÉÉÅ W¶Éà? ©Éàá H¾¬ÖÅ lÉà©É{ÉÉà ~ÉiÉ >±ÉÉW Uà. lÉÉ°Å lÉÉ»É >Hlɾù ¥ÉŶÉÉ
** 71 ~ÉàhÒ+Éà lÉùÒ W¶Éà. W¬Éùà {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ X«É Uà l«ÉÉùà
lÉà©É{ÉÉà ~ÉiÉ AyyÉÉù H±«ÉÉiÉ oÉ> X«É Uà. lÉÉà {ÉÉ©É ùKÉÉ Hùà Uà. »ÉÉʾ¥É
´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾Ò ù¾¬É Uà»ÉlÉÃNÉÖ° ¶É¥q »É¾É> **
Ê{ÉH÷ NÉ«Éà lÉ{É ùÉàNÉ {É ´«ÉÉ~Éà, ~ÉÉ~É lÉÉ~É Ê©É÷ X> **
XqÚ «ÉÅmÉ WÖÊHlÉ {É ±ÉÉNÉà, ¶É¥q Hà ¥ÉÉiÉ e¾É> **
+Éà]É eÉ«É{É Aù eù eù~Éà, W¾ù WÚe ¾Éà X> **
H¾äå H¥ÉÒù HÉhÚÆ «É©É £Æ»ÉÉ, »ÉÖHÞlÉ ±ÉÉLÉ qÖ¾É> **
lÉÉà {ÉÉ©É{ÉÉ ~ÉUÒ PÉiÉÒ lÉÉHÉlÉ +É´ÉÒ X«É Uà. ~ɾà±ÉÉ W¬Éùà
©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ¥ÉÅqÉ +É´«ÉÉ lÉÉà [ÉÉ{É-qÄʺ÷oÉÒ {ÉoÉÒ +É´«ÉÉ. HÉà>{Éà §ÉÚlÉ
{ÉSÉÉ´ÉÒ ù¾¬É ¾lÉÉ. PÉiÉÉ{Éà ¥ÉÒY »É©É»«ÉÉ ¾lÉÒ. W¬Éùà lÉà cÒH oÉ«ÉÉ
l«ÉÉùà yÉÒùà yÉÒùà- °¾ÉÊ{É«ÉlÉ »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ HùÒ. lÉà{Éà §ÉùÉà»ÉÉà
+É´ÉlÉÉà NÉ«ÉÉà Hà +¾Ó+É HÉÅ>H Uà. yÉÒ©Éà-yÉÒ©Éà °¾ÉÊ{É«ÉlÉ{ÉÉà ~ÉÉc
§ÉiÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉÅe¬Éà. HÉà>{ÉÉà yÉ©ÉÇ {ÉoÉÒ ¥Éq±«ÉÉà. +©Éà HÉà>{ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ
Ê´É°yyÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ H¾Ò+à UÒ+à Hà +àH ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉoÉÒ +ÉLÉÉ
¦É©¾ÉÅe{ÉÒ §ÉÊGlÉ oÉ> X«É Uà. +©Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà ¡ÉàlÉÉl©ÉÉ +É´Éà Uà,
~ÉiÉ {ÉÉ©É {ÉÉ ~ÉUÒ {É¾Ó +É´Éà. +à´ÉÅÖ {ÉoÉÒ H¾¬ÖÅ Hà Ê~ÉlÉÞ+Éà {ÉoÉÒ. Ê~ÉlÉÞ+Éà
+É´Éà Uà, lÉà+Éà Êe©ÉÉ{e ~ÉiÉ Hùà Uà. ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉÅ mÉiÉ ±ÉÉàH{ÉÒ +Åqù©ÉÉÅ
+É´Éà Uà, +©Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà SÉÉàoÉÉà ±ÉÉàH Uà. +Él©ÉÉ{ÉÉà qà¶É Uà l«ÉÉÅ.
©ÉÉiÉ»É W¬Éùà §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉÉà©ÉÉÅ §É÷Hà±ÉÉà Uà lÉÉà mÉiÉ-±ÉÉàH{É Ò ´ÉÉlÉ
~ÉiÉ qÚù{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà, ~ÉUÒ +Åqù{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà PÉiÉÉ qÚù{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. PÉù©ÉÉÅ
196

W¬Éùà »ÉÉ~É {ÉÒH³à l«ÉÉùà ¥ÉyÉÉÅ ©ÉÉoÉÅÖ {É©ÉÉ´Éà Uà Hà ¥ÉÉ¥ÉÉ »ÉÖùNÉ±É Uà. H¾à Uà
Hà ¥ÉÉ¥ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇW H±«ÉÉiÉ Hù¶Éà. H±«ÉÉiÉ lÉÉà §ÉÚ´ÉÉ+Éà{ÉÖÅ oÉÉ«É Uà Wà+Éà
lÉ©ÉÉà{Éà ¥ÉÖyyÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉ©ÉÉùÉà ©ÉÉ±É ±ÉÚÅ÷Ò{Éà ±É< X«É Uà.
+©Éà +àH UÉàHùÒ{Éà Xà>. lÉà H¾à Uà Hà qà´ÉÒ©ÉÉlÉÉ +É´Éà Uà. +©Éà
H¾¬ÖÅ ¥Éà»ÉÉà. lÉà ©ÉÉoÉÖÅ ¾±ÉÉ´É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. ©Éàá +àH{Éà H¾¬ÖÅ lÉà{Éà ©ÉW¥ÉÚlÉÒoÉÒ
~ÉHeÉà, lÉà SÉɱÉÉHÒ HùÒ ù¾Ò Uà. 99 ÷HÉ SÉɱÉÉHÒ ´ÉÉ³É ¾Éà«É Uà. lÉà XàùoÉÒ
HÉÅ~ÉlÉÒ ~ÉÉU³ lÉù£ W> ù¾Ò ¾lÉÒ. ¾ÖÅ W¬Éùà lÉà{ÉÉ DeÉiÉ©ÉÉÅ WB UÖÅ l«ÉÉùà
´ÉyÉÉùà lÉÉà {ÉÉ÷H´ÉÉ³É ¾Éà«É Uà. lÉà SÉÉàùÒoÉÒ ~ÉÉU³ ~ÉiÉ XàlÉÒ ¾lÉÒ Hà HÉà>
SÉÒW lÉÉà {ÉoÉÒ ~ÉeÒ{Éà, HÉà> SÉÒWoÉÒ ÷HùÉ> {É WB. ~ÉUÒ lÉà PÉiÉÒ
»÷É>±ÉoÉÒ +ÉNɳ ~ÉeÒ. lÉà ~Ée´ÉÉ{ÉÒ ¥É{ÉÉ´É÷ ¾lÉÒ. lÉà +SÉÉ{ÉH ¾Éà«É Uà,
lÉà©ÉÉÅ lÉÉà ©ÉÉoÉÖÅ ~ÉiÉ £É÷Ò ¶ÉHà Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ ¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ ~ÉeÒ Xà Wà. HÉà>
§ÉÚlÉ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ +¾ÒÅ. +ɸɩÉ{ÉÒ »ÉÒeÒ{ÉÒ +Åqù §ÉÚlÉ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÖÅ.
~ɾà±ÉÉ W¬Éùà ¾ÖÅ »Él»ÉÅNÉ HùlÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà SÉÉù-~ÉÉÅSÉ ©ÉÉlÉÉ+Éà{ÉÖÅ
yÉÚiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖÅ oÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +¾Ó+É mÉiÉ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò HùlÉÉÅ ¾Éà«É Uà. ~ɾà±ÉÖÅ lÉÉà
¥ÉÚ©ÉÉà ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÒ lÉà lÉÉà {ÉÉ÷H ¾Éà«É Uà, ~ÉUÒ eùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉH±É SɾàùÉà
¥É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà, +{Éà Uà±±Éà ©ÉÉoÉÖÅ. ¾±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° HùÒ qà Uà. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà
+É +¾Ó {É´ÉÒ XlÉ{ÉÒ Ê¥É©ÉÉùÒ Uà. HqÉSÉ. ~ɾà±ÉÉlÉÉà lÉà{ÉÉà ʱɾÉH H«ÉÉàâ.
~ÉUÒ Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà +É +¾Ó+É {É¾Ó SÉɱÉà. ¥Éà mÉiÉ ©ÉW¥ÉÚlÉ UÉàHùÒ+Éà{Éà
lÉä«ÉÉù HùÒ, +{Éà H¾¬ÖÅ Hà Wà HÉà> +É©É Hùà lÉà{ÉÉ ´Éɳ ©ÉW¥ÉÚlÉÉ>oÉÒ
~ÉHe´ÉÉ +{Éà LÉàáSÉ´ÉÉ lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ +É´ÉÉ {ÉÉ÷H HÉà> {ÉoÉÒ HùlÉÖÅ.
lÉÉà +©ÉÉà H¾Ò ù¾¬É UÒ+à Hà {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ +ɴɶÉà ~ÉUÒ §ÉÚlÉ¡ÉàlÉoÉÒ UÚ÷HÉùÉà ©É³Ò W¶Éà, ~ÉÚ´ÉÇXà{ÉÖÅ ~ÉiÉ H±«ÉÉiÉ oÉ> W¶Éà. +©ÉÉùÒ
{ÉoÉÒ Ê¶É´ÉYoÉÒ ±ÉeÉ> Hà {ÉoÉÒ ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉoÉÒ HÉà> ±ÉeÉ> ]PÉeÉà. {ÉoÉÒ +©Éà
HÅ»É Hà HÞºiÉoÉÒ «ÉÖyyÉ SÉɱÉÒ ù¾¬ÖÅ ¾Éà«É Hà {ÉoÉÒ ùÉ´ÉiÉ Hà ùÉ©ÉYoÉÒ HÉà>
±ÉeÉ> Uà. {ÉoÉÒ §Éäù´É Hà {ÉoÉÒ ©ÉÉlÉÉY oÉÒ ±ÉeÉ> SÉɱÉÒ ù¾Ò ¾Éà«É. +É lÉÉà
±ÉÉàHÉà+à ´ÉÉlÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÒ Uà.
+àH ©ÉÉlÉÉY ©É{Éà ©ÉÉ{ÉlÉÒ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ lÉàiÉà qÒKÉÉ {ɾÉàlÉÒ ±ÉÒyÉÒ.
~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ±ÉÉàHÉà+à ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ. ©ÉÉY §ÉGlÉ ¾lÉÉ. Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉÅqÉ SÉàlÉ{É
Uà. +à ùÒlÉà ©ÉÉlÉÉ+Éà ~ÉiÉ SÉàlÉ{É Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉÅqÉ+Éà ]Å]÷Ò Uà, +à´ÉÒ
ùÒlÉà ©ÉÉlÉÉ+Éà ~ÉiÉ Uà. ¾ÖÅ ¥É{{Éà{Éà »ÉùLÉÉ ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ. lÉÉà ©ÉÉlÉÉ+à »É´ÉɱÉ
H«ÉÉàâ Hà LÉÉ{ÉqÉ{É©ÉÉÅ +àH SÉÒW Xà> Uà Hà HÉ©É {ÉoÉÒ ¥É{ÉlÉÖÅ. W¬Éùà HÉà>
HÉ©É ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà +ÅlÉ©ÉÉÅ ¥ÉNÉeÒ X«É Uà. ~ÉÚ´ÉÇXà{ÉÒ ~ÉÉU³
197

+à´ÉÒ lÉÉHÉlÉÉà ±ÉÉNÉà±ÉÒ Uà. +É ´ÉÉlÉ qÉqÉ{ÉÒ ¾lÉÒ, +É ´ÉÉlÉ Ê~ÉlÉÉY©ÉÉÅ
~ÉiÉ Xà>, +{Éà +É ´ÉÉlÉ ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ~ÉiÉ Uà. qÉqÉY{Éà ~ÉiÉ +É
»É©É»«ÉÉ ¾lÉÒ. ¥ÉÉ~É{ÉÒ »ÉÉoÉà ~ÉiÉ +É »É©É»«ÉÉ ¾lÉÒ, +{Éà +É HÉ©É ©Éàá
©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ Xà«ÉÖÅ Hà W¬Éùà HÉ©É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà +ÅlÉ©ÉÉÅ ¥ÉNÉeÒ
X«É. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉlÉÉ´ÉÉà ¶ÉÖÅ ©ÉɩɱÉÉà Uà? W¬Éùà ¾ÖÅ DeÉiÉ©ÉÉÅ AlÉ«ÉÉàâ lÉÉà
+àH ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉHe¬Éà. Wà ùÒlÉà WÖ{ÉÉ HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ HÉà> ´É»lÉÖ ~ÉeÒ NÉ> ¾Éà«É
l«ÉÉùà +àH qÉàùeÉÅ{ÉÒ »ÉÉoÉà ʥɱÉÉeÒ ¥ÉÉÅyÉÒ{Éà {ÉÉLÉÒ+à l«ÉÉùà lÉà©ÉÉÅ Wà SÉÉùà
¥ÉÉWÖ +ÉÅHeÉ ¾Éà«É lÉà{Éà qÉàùeÒoÉÒ £ùà´ÉÒ+à, l«ÉÉùà Wà SÉÒW ¾Éà«É lÉà lÉà©ÉÉÅ
£»ÉÉ> X«É Uà. lÉÉà ©Éàá lÉà´ÉÖÅ W H«ÉÖÇÈ; Xà«ÉÖÅ Hà ¶ÉÖÅ HÉùiÉ Uà. Ê{ÉùÉHÉù °~É©ÉÉÅ
+àH ¥ÉÅqÉà ¾lÉÉà. ©Éàá lÉà{Éà ~ÉHeÒ{Éà A~Éù H«ÉÉàÇ, H¾¬ÖÅ Hà lÉÖÅ Uà? H¾«ÉÖÅ- ¾ÉÆ. ©Éàá
H¾¬ÖÅ Hà lÉÖÅ ¶ÉÖÅ Hùà Uà? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà Uà±±Éà Êq©ÉÉNÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà ~ÉÚùÒ NÉe¥Ée
HùÒ qB UÖÅ. lÉà +à÷±ÉÖÅ ¥ÉÉùÒHÒoÉÒ HÉ©É HùlÉÉà ¾lÉÉà Hà LÉ¥Éù W {É ~Éeà. ©ÉÉY
H¾àlÉÉÅ ¾lÉÉÅ Hà ]PÉeÉ{ÉÉà ©ÉÚe{ÉÉÅ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉiÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ> X«É Uà,
LÉ¥ÉùW {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ. lÉÉà ©Éàá ¥ÉÅqÉ{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ lÉÉùà ¶ÉÖÅ ~ÉeÒ Uà HÉ©É
¥ÉNÉÉe´ÉÉ{ÉÒ? lÉà+Éà{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hùà Uà? lÉàiÉà H¾¬ÅÖ Hà 400
´Éù»ÉoÉÒ +É LÉÉ{ÉqÉ{É{ÉÒ ~ÉÉU³ ±ÉÉN«ÉÉà UÖÅ. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ¡ÉàlÉ-«ÉÉà{ÉÒ©ÉÉÅ
UÖÅ.
¡ÉàlÉÉà mÉiÉ XlÉ{ÉÉÅ ©É³à Uà. +àH lÉÉà »ÉÉ©Éà +É´ÉÒ X«É Uà, +àH
ÊSÉÅlÉ{É©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà +àH DPÉ©ÉÉÅ q¥ÉÉiÉ Hùà Uà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà Ê{ÉùÉHÉù
°~É©ÉÉÅ lÉà+Éà{Éà ¥Éù¥ÉÉq Hù´ÉÉ©ÉÅ ±ÉÉN«ÉÉà UÖÅ. ©Éàá ~ÉÚU¬ÖÅ, §ÉÉ> ¶ÉÖÅ ´ÉÉlÉ Uà?
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ- +É©É{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇXà+à ©É{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉL«ÉÉà ¾lÉÉà. ~ÉUÒ ¾ÖÅ ´ÉŶɾÒ{É
oÉ> NÉ«ÉÉà; ©ÉÉùÉà ´ÉÅ¶É LÉlÉ©É oÉ> NÉ«ÉÉà.
+ÉNɳ{ÉÉÅ W©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´ÉŶÉ{Éà LÉlÉ©É {ɾÉàlÉÉà
oÉ´ÉÉ SÉɾlÉÉà. ©ÉÉ{ÉÒ±ÉÉà Hà ©ÉÉà¾{ɱÉɱÉ{ÉÉÅ ¥Éà UÉàHùÉÅ Uà. +NÉù +àH{Éà ~ÉiÉ
~ÉÖmÉ oÉ«ÉÉà lÉÉà ´ÉÅ¶É ù¾à¶Éà. ~ÉiÉ ¥É{{Éà{Éà {É oÉ«ÉÉÅ lÉÉà ´ÉÅ¶É {É¾Ó SÉɱÉà. lÉÉà ´ÉŶÉ
SɱÉÉ´É´ÉÉ SÉɾlÉÉà ¾lÉÉà. lÉÉà ¸ÉÉyyÉ©ÉÉÅ +àH-+àH HùÒ ©ÉÉÅ-¥ÉÉ~É, qÉqÉ,
qÉqÒ{ÉÖÅ ¸ÉÉyyÉ HùÒ+à UÒ+à l«ÉÉùà 16©ÉÖÅ ¸ÉÉyyÉ Ê~ÉlÉÞ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©Éà HùÒ+à
UÒ+à. +à÷±Éà Hà Wà{Éà XiÉlÉÉ {ÉoÉÒ. §ÉÚ±«ÉÉ Ê´É»ÉùÉ«Éà±ÉÉ+Éà{Éà ©ÉÉ÷à ¾Éà«É
Uà. lÉ~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Wà©É +àH{Éà HÉà> HÉeÇ ©ÉÉàH±Éà Uà, ~ÉiÉ HÉà>
+SÉÉ{ÉH ©É³Ò X«É lÉÉà H¾Ò+à UÒ+à Hà lÉÖÅ ~ÉiÉ ¶ÉÉÊ©É±É oÉ> WWà. +É
ùÒlÉà oÉÉ«É Uà.
lÉÉà +à ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ©É{Éà lÉ~ÉÇiÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÖÅ. ¾ÖÅ SÉɾÖÅ UÖÅ Hà lÉà+Éà{ÉÉà
198

´ÉÅ¶É ~ÉiÉ LÉlÉ©É oÉ> X«É. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ¾ÖÅ lÉà©ÉÉÅ HÉÊ©É«ÉÉ¥É ¾lÉÉà. ~ÉiÉ ¾´Éà
°HÉ´É÷ +É´ÉÒ NÉ> Uà. W¬ÉùoÉÒ lÉà+Éà lÉ©ÉÉùÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà, ¾ÅÖ H¶ÉÖÅ
{ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉà.
©Éàá ©ÉÉlÉÉY{Éà H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùÉoÉÒ XàeÉ«Éà±ÉÉ Uà, lÉà©É{ÉÉ A~Éù ¡É§ÉÉ´É
{É¾Ó ~ÉeÒ ¶ÉHà.
»ÉÉSÉÖÅ Uà, ©Éàá lÉ©É{Éà {ÉÉ©É{ÉÉÅ ~ÉUÒ »ÉÖùÊKÉlÉ HùÒ qÒyÉÉ Uà. ±ÉÉàHÉà{Éà
+à÷±ÉÉ Ê©É»ÉNÉÉ>e H«ÉÉÇ, Hà÷±ÉÉHà §ÉeHÉ´«ÉÉ, ~ÉiÉ UlÉÉÅ +É÷±ÉÉ ±ÉÉàHÉà
XàeÉ«ÉÉ Uà, +É~ÉiÉÉà ~ÉÅoÉ ´ÉyÉlÉÉàW NÉ«ÉÉà. +à÷±Éà HÉÅ>H lÉÉHÉlÉ Uà
{ÉÉ©É{ÉÒ. HÉùiÉ Hà ¥ÉÅqÉ{Éà LÉ¥Éù ~ÉeÒ NÉ>Hà +ÅqùoÉÒ HÉà> lÉÉHÉlÉ »ÉÉoÉà
HÉ©É HùÒ ù¾Ò Uà.
lÉÉà lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¾´Éà °HÉ´É÷ +É´ÉÒ ù¾Ò Uà. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ©ÉÉùà lÉà{ÉÉ
LÉÉ{ÉqÉ{É{Éà »É©Éà÷Ò ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. PÉiÉÉ G±ÉÉà] HùÒ qÒyÉÉ ¾lÉÉÅ. ~ÉiÉ ¾´Éà
{É¾Ó »É©Éà÷Ò ¶ÉHɶÉà. HÉùiÉ lÉ©ÉÉùÉoÉÒ XàeÉ«ÉÉ Uà, lÉà+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ
W> ¶ÉHlÉÉà.
+àH SÉÒW +É~É ¥ÉyÉÉÅ XàlÉÉÅ ¾¶ÉÉà Hà {ÉÉ©É{ÉÉÅ ~ÉUÒ »ÉÖùÊKÉlÉ UÉà.
+àH »ÉÖùKÉÉ H´ÉSÉ lÉ©ÉÉùÒ A~Éù Uà. lÉ©ÉÉà XàlÉÉÅ ¾¶ÉÉà Hà lÉ©ÉÉà »ÉÖùÊKÉlÉ UÉà,
lÉ©ÉÉà »É©ÉY ¶ÉHlÉÉ ¾¶ÉÉà Hà HÉà> lÉÉHÉlÉ lÉ©ÉÉà{Éà »ÉÖùKÉÉ +É~ÉÒ ù¾Ò Uà.
lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉ Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ +É´ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ.
lÉ©ÉÉùÉÅ Ê´É·´ÉÉ»É{ÉÒ ~ÉÉU³ +ÉyÉÉù Uà. lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà »ÉÖùÊKÉlÉ
»É©ÉY ù¾¬É UÉà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉÚ±Éà÷ ¡ÉÚ£ ~ɾàùÒ ±ÉÒyÉÖÅ ¾Éà«É +{Éà »ÉÖùÊKÉlÉ
©É¾à»ÉÚ»É HùlÉÉÅ ¾Éà«É lÉà´ÉÒ ùÒlÉà. NÉÉà³Ò H¶ÉÅÖ ¥ÉNÉÉeÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÒ, +à´ÉÒ
ùÒlÉà Oɾ- {ÉKÉmÉ, XqÚ-÷Éà{ÉÉÅ Ê´ÉNÉàùà lÉ©ÉÉ°Å H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ ¥ÉNÉÉeÒ ¶ÉHlÉÉÅ.
+à÷±Éà lÉ©ÉÉà qÄh oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà. lÉ©ÉÉùÒ qÄhlÉÉ Xà>{Éà ¥ÉÒX+Éà{Éà ±ÉÉNÉà Uà Hà
yÉ©ÉÇ ¥Éq±ÉÒ qÒyÉÉà Uà. +©ÉÉà lÉÉà ¶ÉÖyyÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É UÒ+à. +É~ÉiÉà »Él«É
+{Éà +ʾŻÉÉ A~Éù SÉɱÉÒ ù¾«ÉÉ UÒ+à. +É~ÉiÉà lÉÉà yÉ©ÉÇ A~Éù +É°h
UÒ+à. +É~ÉiÉà ¨É©É UÉàeÒ qÒyÉÉà Uà, XqÚ-÷Éà{ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉÅ, Oɾ-{ÉKÉmÉ
{ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉÅ. +É SÉÒXà ¾Éà«É Uà ~ÉiÉ oÉÉàeÉÅ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ, ~ÉiÉ ~ÉÉLÉÅeÒ+Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉŠʾlÉÉà ©ÉÉ÷à ´ÉyÉÉùÒ{Éà H¾à Uà. §Éàá»É ʥɩÉÉù oÉÉ«É lÉÉà ~ÉiÉ H¾à Uà Hà
§ÉÚlÉ ´É³N«ÉÖÅ, l«ÉÉùà ©ÉÉ> H¾à Uà Hà {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÅÖ Uà, lÉÉà lÉà+Éà H¾à Uà Hà lÉ©Éà
{ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà, §Éàá»Éà {ÉÉ©É {ÉoÉÒ ±ÉÒyÉÅÖ, §ÉÚlÉ §Éàá»É{Éà ´É³N«ÉÖÅ Uà. +à÷±Éà
§ÉÚ´ÉÉ+Éà lÉ©ÉÉà{Éà ¥ÉÖyyÉÖ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. ©Éàá HÉà>{Éà {ÉoÉÒ H¾¬ÖÅ Hà +É÷±ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ
±ÉÉ´ÉÉà, +É HùÉà, lÉà HùÉà. W¬Éùà HÉà> qÖ:LÉÒ +É´«ÉÖÅ l«ÉÉùà lÉà{Éà ÷ÉhH,
199

»ÉÅlÉÉàºÉ +É~«ÉÉà Hà lÉ©ÉÉà{Éà HÉà> Oɾ Hà HÉà> §ÉÚlÉ H¶ÉÖÅ {ÉÉ HùÒ ¶ÉHà. ©Éàá
»É©ÉX´«ÉÖÅ Hà {ÉÉ©É{ÉÉÅ ~ÉÉU³ +É {É ÷HÒ ¶ÉHà. +©Éà HÉà>{Éà yÉ©ÉÇ {ÉoÉÒ
UÉàeÉ´«ÉÉà, +©Éà ¨É©É©ÉÉÅoÉÒ ±ÉÉàHÉà{Éà UÉàeÉ´«ÉÉ Uà. ~ÉiÉ ~ÉÉLÉÅeÒ ±ÉÉàHÉà
¨ÉÊ©ÉlÉ Hùà Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà «Éà Hà´É±É ¨É©É Hà Al~ÉÉlÉÒ **
lÉà+Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ HùÒ{Éà ~Éä»ÉÉ ±ÉÚÅ÷à Uà. +É ±ÉÉàHÉà PÉiÉÉÅ LÉlÉù{ÉÉH Uà.
yÉ{É ©Éà³´É´ÉÉ ¨ÉÊ©ÉlÉ Hùà Uà.
+à÷±Éà W¬ÉùoÉÒ lÉ©ÉÉà+à {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà, +É SÉÒXà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ
{ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÒ. lÉ©ÉÉà+à +W©ÉÉ´«ÉÖÖÅ ~ÉiÉ ¾¶Éà. PÉiÉÉÅ ´ÉLÉlÉà lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà
+É +{ÉÖ§É´É oÉ«ÉÉà ¾¶Éà.
lÉÉà lÉà ¥ÉÅqÉà 400 ´Éù»ÉoÉÒ ~ÉÉU³ ±ÉÉNÉà±ÉÉà ¾lÉÉà. H¾¬ÖÅ Hà ¾´Éà {ɾÒÅ
»É©Éà÷Ò ¶ÉHÖÅ. Wà lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÉ Uà, lÉà©É{ÉÉ {ÉYH {ÉoÉÒ W>
¶ÉHlÉÉà. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ©ÉùlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉÇ«ÉÇÈÖ ¾lÉÖÅ Hà +É©É{ÉÉoÉÒ ¥Éq±ÉÉà ±É>¶É,
+à÷±Éà ©ÉÉùÒ »ÉÉàSÉ Uà Hà lÉà+Éà{Éà »É©ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ Uà, LÉÉ{ÉqÉ{É ùʾlÉ Hù´ÉÉ
Uà. ©ÉÉùÒ NÉÊlÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ oÉ>.
lÉÉà ©ÉÉY{ÉÉà ¶ÉH cÒH-cÒH ¾lÉÉà. +Él©ÉÉlÉÉà ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ Uà {Éà! lÉà
»ÉÉ°Å-LÉÉà÷ÖÅ ¥ÉyÉÖÅ »É©ÉWà Uà. »ÉÖùÊlÉ{ÉÉà ¥ÉyÉÉà LÉà±É Uà. ©É{É +É »ÉÖùÊlÉ{ÉÉà
¥ÉyÉÉà LÉà±É Uà. ©É{É +É »ÉÖùÊlÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà PÉÖ©ÉÉ´ÉÒ ù¾¬ÖÅ Uà. lÉà W lÉà{Éà
LÉÉà÷Ò Êq¶ÉÉ lÉù£ ±É> X«É Uà. ~ÉiÉ {ÉÉ©É{ÉÉÅ ~ÉUÒ lÉà {ÉoÉÒ ±É> W> ¶ÉHlÉÖÅ.
{ÉÉ©É ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉoÉ {É©ÉÉ´Éà **
lÉÉà LÉɱÉÒ {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉoÉÒ W »ÉÖùÊKÉlÉ oÉ> ¶ÉHÉ«É Uà.

W¬ÉàÊlɺÉÒ+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {É W´ÉÖÅ
{ÉÉ W{©É{ÉÉ »É©É«Éà, Hà {É ±ÉN{É{ÉÉÅ »É©É«Éà, {ÉÉ ¥ÉÒX +{«É
HÉùiÉÉàoÉÒ W¬ÉàÊlÉʺÉ+Éà{ÉÉÅ ~ÉÉ»Éà {É W´ÉÖÅ. W°ùlÉ W {ÉoÉÒ lÉ©ÉÉùà. Oɾ{ÉKÉmÉÉà{ÉÉà lÉ©ÉÉùÉ A~Éù H¶ÉÉà ¡É§ÉÉ´É ¾´Éà {ÉoÉÒ ~Ée´ÉÉ{ÉÉà. HÉùiÉ Hà {É´É Oɾ ¥É»É {É¾Ó SɱÉÉ> * »É¥Éʾ Ê´ÉP{É »ÉqÉ ÷±É X> **
{ÉÉ©É{ÉÉ ~ÉUÒ {É´É OɾÉà{ÉÖÅ ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉ A~Éù H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÖÅ.
+©ÉÉà H¾Ò+à UÒ+à Hà Oɾ-{ÉKÉmÉ {É ©ÉÉ{ÉÉà. lÉà 99 ÷HÉ yÉÉàHÉà Uà.
2005{ÉÖÅ >±ÉàG¶É{É ¾lÉÖÅ. ´ÉÉW~Éà«ÉÒY ¡ÉyÉÉ{É ©ÉÅmÉÒ ¾lÉÉÅ; ¥ÉÒY´ÉÉù{ÉÖÅ
>±ÉàG¶É{É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÅÖ. 200 V«ÉÉàÊlɺÉÒ+Éà+à §Éʴɺ«É´ÉÉiÉÒ HùÒ Hà
´ÉÉW~Éà«ÉÒY ´ÉLÉlÉ ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ ¥É{ɶÉà. HÉà>~ÉiÉ Oɾ lÉà©É{ÉÉ Ê´É°yyÉ
200

{ÉoÉÒ WlÉÉà. ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ~Éà~Éù{ÉÅÖ H÷ÓNÉ ~ÉiÉ Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉŧɳÉà,
W¬Éùà SÉÚÅ÷iÉÒ oÉ> l«ÉÉùà ¥ÉÒ.Wà.~ÉÒ. {É YlÉÒ, ©É{É©ÉÉà¾{É Ê»Éž ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ
¥É{«ÉÉÅ. +àHà ~ÉiÉ {ɾÉàlÉÖÅ ±ÉL«ÉÖÅ Hà ©É{É©ÉÉà¾{É Ê»Éž ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ oɶÉà. lÉÉà
~ÉUÒ ©ÉÉùÉà »É´ÉÉ±É Uà Hà +É yÉÉàHÉà W Uà {Éà ¥ÉÒWÖÅ ¶ÉÖÅ, LÉÉà÷Ò LÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉÉà
Uà {Éà, W¬Éùà +É §Éʴɺ«É´ÉÉiÉÒ lÉÉà §ÉiÉà±ÉÉ-NÉiÉà±ÉÉ ©ÉÖL«É W¬ÉàÊlɺÉÉà+à
HùÒ ¾lÉÒ. lÉà+Éà{ÉÒ +É´ÉÒ ¾É±ÉlÉ Uà. lÉÉà ~ÉUÒ NɱÉÒ-NɱÉÒ©ÉÉÅ £ùÒ ù¾à±ÉÉ
W¬ÉàÊlɺÉÒ+Éà{ÉÒ ¶ÉÖÅ ¾É±ÉlÉ oɶÉà! lÉà+Éà lÉÉà LÉÉà÷à-LÉÉà÷ÉÅ OɾÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É
A~Éù ±ÉÉàHÉà{Éà eùÉ´ÉÒ{Éà ~Éä»ÉÉ ±ÉÚÅ÷Ò ù¾¬É Uà. +©ÉÉùÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉ lÉà+Éà{Éà
LÉl©É Hùà Uà. +©ÉÉùà ¶ÉÊ{É ©É¾ÉùWoÉÒ H¶ÉÖÅ W ±Éà´ÉÉqà´ÉÉ {ÉoÉÒ. +©Éà H¾Ò+à
UÒ+à Hà qÄh oÉ>{Éà §ÉÊGlÉ HùÉà.

HÉà> ¥ÉÒY WN«ÉÉ+à ©ÉÉoÉÖÅ {É©ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ lÉ©ÉÉùà
+à´ÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? +É HÉà> LÉùÉ¥É ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ©ÉÉoÉÖÅ ÷àH´É´ÉÖÅ lÉà
+àH »ÉNÉÖiÉ-§ÉÊGlÉ Uà. +{Éà lÉ©ÉÉà{Éà Ê{ÉNÉÖÇiÉ-§ÉÊGlÉoÉÒ ~ÉiÉ +ÉNɳ
~ÉùÉ-§ÉÊGlÉ{ÉÖÅ qÉ{É +É~«ÉÖÅ Uà. ±ÉN{É{ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà UÉàHùÒ+Éà hÒÅNɱÉÉhÒÅNɱÉÒ{ÉÒ ù©ÉlÉ ù©ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà, ~ÉiÉ W¬Éùà ±ÉN{É oÉ> NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ lÉà+Éà
oÉÉàeÉÅ hÓNɱÉÉ-hÓNɱÉÒ{ÉÒ ù©ÉlÉ ù©É¶Éà? ©ÉÅÊqù Ê´ÉNÉàùà lÉ©ÉÉùÉ Êq±É©ÉÉÅ
§ÉÊGlÉ{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ ~ÉàqÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à Uà. W¬ÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ÉÚùÉ NÉÖ°{ÉÖÅ {É ©É³à l«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ cÒH Uà, ~ÉiÉ W¬Éùà ~ÉÚùÉ NÉÖ° ©É³Ò X«É ~ÉUÒ lÉ©ÉÉùà lÉà©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
A±É]É´É´ÉÉ{ÉÖÅ. ¾´Éà lÉÉà lÉ©ÉÉùà NÉÖ°-§ÉÊGlÉ{ÉÒ DSÉÒ »ÉÒeÒ A~Éù +ÉNɳ {Éà
+ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ~ÉUÒ NÉÖ° §ÉÊGlÉoÉÒ +àHÒ »ÉÉoÉà +ÉLÉÉ ¦É©¾ÉÅe{ÉÒ
§ÉÊGlÉ oÉ> X«É Uà.
qà´ÉÒ qà´É±É WNÉlÉ ©Éàá, HÉàÊ÷{É ~ÉÚWà HÉà«É *
»ÉlÉÃNÉÖ° HÒ ~ÉÚX ÊH«Éà, »É¥ÉHÒ ~ÉÚX ¾Éà«É ** lÉoÉÉÅHÉàÊ÷{É lÉÒoÉÇ ¨É©É ¨É©É +É´Éà * »ÉÉà £±É NÉÖ° Hà SÉùiÉ {É ~ÉÉ´Éä **
~ÉUÒ lÉà HÉ©É Hù´ÉÉoÉÒ §ÉÊGlÉ ~ÉiÉ qÖʺÉlÉ oɶÉà. +NÉù G¬ÉÅH
©ÉW¥ÉÚù oÉ> X+Éà, PÉù´ÉɳÉÅ W¥ÉùW»lÉÒ ±É> X«É lÉÉà HÉà> ´ÉÉlÉ {ɾÓ,
Êq±É©ÉÉÅ lÉÉà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÖÅ W {ÉÉ©É ±ÉàlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ, ~ÉiÉ §ÉÚ±ÉoÉÒ ~Éä»ÉÉ {É SÉhÉ´É´ÉÉÅ.

201

£É³Éà {É +É~É´ÉÉà
£É³Éà +{Éà §ÉÒLÉ {É +É~É´ÉÒ. NÉÖ°{ÉÉÅ SÉùiÉÉà {ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É H¬ÉÅ«É
~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ yÉ{É{Éà qÉ{É °~Éà +{Éà SÉhÉ´ÉÉ °~Éà {É +É~É´ÉÖÅ. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à
lÉ©ÉÉàà{Éà {ÉÉ H¾Ò Hà lÉ©ÉÉùÉ wÉùÉ +É~Éà±É yÉ{É {ÉÉà LÉÉà÷Éà A~É«ÉÉàNÉ oɶÉà lÉÉà
lÉà{ÉÉ §ÉÉNÉÒqÉù lÉ©ÉÉà oɶÉÉà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉSÉXà. £É³Éà +{Éà §ÉÒLÉ ¥É{{Éà
+àH »É©ÉÉ{É Uà. ¥É{{ÉàoÉÒ ~Éù¾àW Hù´ÉÉà.

¥ÉÒY ´ÉÉlÉÉà
HÉà>{ÉÖÅ +àcÖÅ {ÉÉ LÉÉ´ÉÖÅ HÉùiÉ Hà lÉ©ÉÉà ©É¾Él©ÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà. lÉ©ÉÉà
¾Å»É oÉ> W¶ÉÉà. +à÷±Éà ¾Å»É HÉà> NÉÅqÒ WN«ÉÉ+à SÉÉÅSÉ{É ©ÉÉùà, {ÉÉ HÉà>{ÉÖÅ +àcÖÅ
LÉÉ«É. Wà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉÉ©É {ÉoÉÒ lÉà G«ÉÉùà«É »ÉÉùÉà {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÉà. DSÉ ´É¾Ò
Xà {ÉÉ©É ¾ä X{ÉÉ* Ê¥É{ÉÉ {ÉÉ©É »É¥É {ÉÒSÉ ¥ÉLÉÉ{ÉÉ ** Wà{ÉÖÅ +àcÅÖ LÉɶÉÉà,
lÉà{ÉÉ NÉÖiÉ ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ W¶Éà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ.
Wà{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ ©ÉÉÅ»É ¥É{ÉlÉÅÖ ¾Éà«É, l«ÉÉÅ {ÉÉ LÉÉ´ÉÖÅ. ~ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ {ÉÉ
~ÉÒ´ÉÖÅ. HÉùiÉ ©ÉÉÅ»É{ÉÉ +Å¶É ´ÉÉ»ÉiÉ{Éà yÉÉà«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ ±ÉÉNÉà±ÉÉ ¾Éà«É Uà.
HÉà>~ÉiÉ WN«ÉÉ+à HÉà>{ÉÉà«Éà ¡É»ÉÉq {ÉÉ LÉÉ´ÉÉà.
{ÉÉ©É ©Éà³´«ÉÉ ~ÉUÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉ©ÉÉùÉ Ê~ÉlÉÞ+Éà{ÉÖ ~ÉiÉ H±«ÉÉiÉ
oÉ< X«É Uà. +à÷±Éà lÉà©É{ÉÉ H±«ÉÉiÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ {É Hù´ÉÒ. ¸ÉÉyyÉ Ê´ÉNÉàùà Wà
ÊJ«ÉÉ+Éà Uà, lÉà W°ùÒ {ÉoÉÒ. ©ÉÞl«ÉÖ-±ÉÉàH{É ÖÅ +àH ´Éù»É Ê~ÉlÉÞ±ÉÉàH{ÉÉà +àH
Êq´É»É Uà. Wà{Éà {ÉÉ©É ©É³Ò X«É Uà, lÉà{ÉÒ 71 ~ÉàhÒ lÉùÒ X«É Uà. +à÷±ÉÉ
©ÉÉ÷à ¾´Éà Ê~ÉlÉÞ+Éà{ÉÉ H±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à H¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. ~ÉUÒ HÉà>
~ÉiÉ ùÒlÉà Ê~ÉlÉÞ+Éà{ÉÒ §ÉÊGlÉ {ÉÉ HùÉà, +É ~ÉiÉ y«ÉÉ{É ùÉLÉÉà. ´ÉÉ»ÉÖqà´É ¸ÉÒ
HÞºiÉ+à +WÖÇ{É{Éà +É Ê¶ÉKÉÉ +É~ÉÒ ¾lÉÒ Hà lÉÖÅ qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ, +{Éà
Ê~ÉlÉÞ+Éà{ÉÒ §ÉÊGlÉ {ÉÉ Hù, ¡ÉàlÉÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉ ~ÉiÉ {É Hù, lÉÖÅ LÉɱÉÒ ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ
»É©ÉÉ> X. HÉùiÉ Hà lÉà+Éà +WÖÇ{É{ÉÉÅ NÉÖ° ¾lÉÉÅ. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉùÉ
Ê~ÉlÉÞ+Éà »´ÉNÉÇ-±ÉÉàH, Ê~ÉlÉÞ-±ÉÉàH Ê´ÉNÉàùà©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉ NÉ«ÉÉ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ
¡ÉàlÉÉl©ÉÉ ¥É{ÉÒ §É÷HlÉÉÅ ¾Éà«É, lÉà+Éà{ÉÉ ©ÉÉ÷à H¶ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ {ÉÉ HùlÉÉÅ. ~ÉUÒ
lÉ©ÉÉùÉ Ê~ÉlÉÞ+Éà Wà+Éà+à ¶ÉùÒù UÉàeÒ qÒyÉÖÅ ¾Éà«É, +{Éà {ÉÉ©É ±ÉÒyÉà±ÉÖÅ ¾¶Éà
lÉÉà lÉà+Éà lÉÉà +©Éù-±ÉÉàH©ÉÉÅ W NÉ«ÉÉ Uà. +{Éà l«ÉÉÅ HÉà> §ÉÚLÉ lÉù»É {ÉoÉÒ
+à÷±ÉÉÅ ©ÉÉ÷à lÉà©É{ÉÉ §ÉÉàW{É{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ {ÉÉ HùÉà. ~ÉUÒ lÉà Ê~ÉlÉÞ+Éà{ÉÒ §ÉÊGlÉ
~ÉiÉ oÉ< X«É Uà. lÉàoÉÒ NÉÖ°©ÉÉÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉÉà.
202

µÉlÉ-ÊlÉoÉÒ-lɾà´ÉÉù Ê´ÉNÉàùà, lÉà©ÉÉÅ Hɳ{ÉÒ ¥É¾Éù{ÉÒ +{«É §ÉÊGlÉ
{ÉÉ HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É Uà, lÉàoÉÒ H¶ÉÖÅW Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉà{Éà ¥ÉyÉÉ
¨É©ÉÉà, ¥É¾Éù{ÉÒ §ÉÊGlÉoÉÒ +É]Éq HùÒ qÒyÉÉ Uà. ¾´Éà lÉ©ÉÉùà NÉÖ° {ÉÉ
ʻɴÉÉ«É G«ÉÉÅ«É ©É{É {É ±ÉNÉÉ´É´ÉÖÅ. HÉà>~ÉiÉ HÉ©É +à´ÉÖÅ {É Hù´ÉÖÅ, WàoÉÒ
lÉ©ÉÉùÒ §ÉÊGlÉ qÖʺÉlÉ oÉÉ«É, +{Éà NÉÖ°WÖ{É {ÉÉùÉW oÉÉ«É.
+{«ÉÉà{Éà ~ÉÚW´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà lÉ©ÉÉùÖÅ y«ÉÉ{É
¥ÉÒY WN«ÉÉ+à {ÉÉ ±ÉÉNÉà. +É ~ÉiÉ +{«É §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ X«É Uà. lÉ©ÉÉùà
lÉÉà £GlÉ NÉÖ°{ÉÒ W §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà. NÉÖ°{Éà W Êù]´É´ÉÉ{ÉÉ Uà.
»ÉÖI{É (¥ÉÉyÉÉ) Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ {É Hù´ÉÒ, +NÉù {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÉ ~ɾà±ÉÉ
¥ÉÉyÉÉ ùÉLÉÒ ¾Éà«É lÉÉà lÉà ~ÉiÉ ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà ¥ÉyÉÉÅ
~ÉÉU³{ÉÉ H©ÉÉàâ{Éà NÉÖ°+à HÉ~ÉÒ {ÉÉL«ÉÉ Uà. ©ÉÉlÉÉY +{Éà HÉà> ¥ÉÒXoÉÒ
+É~ÉiÉÒ ±ÉeÉ> {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ +É +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà lÉ©ÉÉ°Å y«ÉÉ{É, lÉ©ÉÉùÉà
§ÉùÉà»ÉÉà +àH WN«ÉÉ+à A~Éù ù¾à, WN«ÉÉ WN«ÉÉ+à {ÉÉ §É÷Hà. l«ÉÉùà W NÉÖ°
§ÉÊGlÉ X©É¶Éà, l«ÉÉùà lÉ©ÉÉ°Å y«ÉÉ{É ~ÉiÉ X©É¶Éà, l«ÉÉùà lÉ©ÉÉà »ÉlÉ-±ÉÉàH
W> ¶ÉH¶ÉÉà.
¾ÖÅ PÉiÉÉ lÉÒoÉÇ »oÉÉ{ÉÉà A~Éù NÉ«ÉÉà UÖÅ. W¬ÉÅ-W¬ÉÅ NÉ«ÉÉà UÖÅ, l«ÉÉÅl«ÉÉÅ W>{Éà ¥ÉyÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ HùÒ Uà. l«ÉÉÅ ¶ÉÖÅ-¶ÉÖÅ SÉɱÉÒ ù¾«ÉÅÖ Uà, Hà´ÉÉHà´ÉÉ ùÒlÉÒ-Êù´ÉÉW Uà, lÉà XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉyÉÉÅ lÉÒoÉÉàâ »oÉÉ{ÉÉà A~Éù NÉ«ÉÉà UÖÅ.
¥ÉyÉÉÅW yÉ©ÉÇ-¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É Uà. ¥ÉyÉÉ ´ÉÉÅS«ÉÉ Uà. lÉà÷±ÉÉ lÉ©ÉÉà+à {ɾÓ
´ÉÉÅS«ÉÉ ¾Éà«É. +à÷±ÉÉ lÉÒoÉÉàâ ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà+à {É¾Ó H«ÉÉÇ ¾Éà«É. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à +É
´ÉÉlÉ{Éà »ÉÉùÒ ùÒlÉà »É©ÉY ±Éà´ÉÒ Hà +É~ÉiÉÒ HÉà>{ÉÉoÉÒ H¶ÉÒ W ±ÉeÉ>
{ÉoÉÒ, ~ÉiÉ lÉà SÉÒXàoÉÒ lÉ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ {É oÉ> ¶ÉHà. ~ÉUÒ lÉ©ÉÉ°Å
y«ÉÉ{É ¥Éà WN«ÉÉ+à ¾¶Éà lÉÉà NÉÖ°-§ÉÊGlÉ X©É¶Éà {ɾÓ, +à÷±Éà ©ÉÉùÒ +ÉWÖ¥ÉÉWÖ PÉÖ©ÉÉ´ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ. +É +àH W ©É{É Uà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à +àH WN«ÉÉ+à +à
W ±ÉÉNÉ´ÉÖÅ Xà>+à.
»ÉÅKÉà~É©ÉÉÅ +É ´ÉÉlÉ »É©ÉY ±ÉÉà Hà NÉÖ°-§ÉÊGlÉ{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É +{«É
HÉà>~ÉiÉ §ÉÊGlÉ {ÉÉ HùÉà. HÉà>~ÉiÉ +à´ÉÖÅ HÉ©É {ÉÉ HùÉà, Wà ¥ÉÒY §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ
¶ÉÉÊ©É±É oÉ> X«É. HÉà>~ÉiÉ +à´ÉÖÅ HÉ©É {ÉÉ HùÉà, Wà{ÉÉoÉÒ NÉÖ°-§ÉÊGlÉ
qÚʺÉlÉ oÉ> X«É. {É¾Ó lÉÉà lÉ©ÉÉ°Å y«ÉÉ{É +{Éà ʴɶ´ÉÉ»É ¥Éà WN«ÉÉ+à A~Éù
oÉ> W¶Éà +{Éà lÉ©ÉÉà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ +÷HÒ W¶ÉÉà. NÉÖ°{ÉÉ A~Éù
~ÉÖùÉà §ÉùÉà»ÉÉà ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà Uà. Xà lÉ©ÉÉà ¥ÉÒWÖÅ HÉ©É HùÒ ù¾«ÉÉ UÉà lÉÉà lÉà{ÉÉà
»ÉÒyÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà NÉÖ° A~Éù §ÉùÉà»ÉÉà {ÉoÉÒ. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖ° A~Éù ~ÉÚiÉÇ
203

§ÉùÉà»ÉÉà +{Éà »É©É~ÉÇiÉ {ÉÉ ©ÉÉ÷à +É ¥ÉyÉÒ SÉÒXà oÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +{«ÉoÉÉ
+É~ÉiÉÒ HÉà>{ÉÉoÉÒ ±ÉeÉ> {ÉoÉÒ. lÉà+Éà ¥ÉyÉÉ ~ÉÉàlÉ-~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ WN«ÉÉ+à Uà.
~ÉiÉ lÉ©ÉÉùà lÉà{ÉÉoÉÒ A~Éù AcÒ{Éà ¾´Éà NÉÖ°-§ÉÊGlÉ{ÉÒ DSÉÒ »ÉÒhÒ A~Éù
SÉh´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ¾´Éà {É´ÉÒ YÅqNÉÒ Y´É´ÉÉ{ÉÒ Uà, lÉà©ÉÉÅ NÉÖ°{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É ¥ÉÒXà
»É¾ÉùÉà {É NÉÉàlÉ´ÉÉà. ~ɾà±ÉÉ Wà- Wà H«ÉÖÇÈ lÉà ¥ÉyÉÖÅ §ÉÚ±ÉÒ X+Éà. HÉà>~ÉiÉ
lÉ©ÉÉàà{Éà lÉÅNÉ {É¾Ó HùÒ ¶ÉHà. ʶɺ«É+à SÉɾ´ÉÖÅ Hà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÒ ~ÉiÉ ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉ
+É´ÉÒ X«É, NÉÖ°{Éà l«ÉÉNÉÒ{Éà ¥ÉÒY WN«ÉÉ+Éà A~Éù {ÉÉ §É÷H´ÉÖÅ.
»ÉÖLÉ©Éàá lÉÖ]à {É §ÉÚ±ÉÖÅ, qÖ:LÉ ©Éàá {É ¾Éù ©ÉÉ{ÉÖÅ *
+à»ÉÉ ¡É§ÉÉ´É §Éù qà,, ©Éàùà +yÉÒù ©É{É ©Éàá **
+É ¥ÉyÉÖÅ ©É{É ©ÉÖLÉlÉÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾¬ÖÅ.

NÉÖ°©ÉÖLÉ ¥É{ÉÉà
¾´Éà ¥ÉÒWÖÅ ¶ÉÅÖ HùÒ+à, Wà{ÉÉoÉÒ NÉÖ°©ÉÖLÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHÒ+à?
yÉ©ÉÇqÉ»ÉY +à »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ Hà »ÉÉʾ¥É! ¾à HÞ~ÉÉÊ{ÉyÉÉ{É ! NÉÖ°©ÉÖLÉ{ÉÒ
¶ÉÖÅ +Éà³LÉ ¾Éà«É Uà. »ÉÉʾ¥Éà H¾¬ÖÅ W¥É ±ÉNÉ lÉ{É ©Éàá ¾Å»É ù¾É> * Ê{ÉùLÉà ¶É¥q +ÅlÉä {ɾÒÅ X> **
+à÷±Éà W¬ÉÅ »ÉÖyÉÒ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¡ÉÉiÉ Uà, NÉÖ°{ÉÉÅ ¶É¥q{Éà {É HÉ~Éà.
NÉÖùÖ +É[ÉÉ Ê{ÉùLÉlÉ ù¾à, Wä»Éà ©ÉÊiÉ Ê¾Å §ÉÖWÅNÉ *
NÉÖ°{ÉÉ ¶É¥q{ÉÒ lÉù£ y«ÉÉ{É ùÉLÉà. §ÉÚWÅNÉ »ÉÉ~É {Éà H¾à Uà. lÉà
©ÉiÉÒ{ÉÒ lÉù£ W y«ÉÉ{É ùÉLÉà Uà. W¬Éùà ùÉmÉà (+Éà»É) cɳ ~Éeà Uà.
~ÉÉÅqeÉ+Éà{ÉÒ A~Éù lÉà{Éà SÉÉ÷´ÉÉ X«É Uà, l«ÉÉùà ©ÉiÉÒ ¥É¾Éù HÉhà Uà, ~ÉiÉ
lÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ©ÉiÉÒ A~Éù ¾Éà«É Uà. G«ÉÉùà«É ¾÷lÉÖÅ {ÉoÉÒ.
H¾äå H¥ÉÒù yÉ©ÉÇqÉ»É »Éà, «É¾ NÉÖ°©ÉÖLÉ HÉà +ÅNÉ **
+É NÉÖ°©ÉÖLÉlÉÉ Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ Àq«É ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉ> X«É +{Éà
qÖ©ÉÇÊlÉ{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉÉ«É Uà. NÉÖ° {ÉÉ{ÉH qà´ÉY ~ÉiÉ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾à Uà Hà¶É¥q ʾ »Éà´Éà »ÉÉà NÉÖ°©ÉÖLÉ ¾Éà> **
~ɾà±ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà +à Hà lÉ©ÉÉà{Éà +©ÉÉà+à H«ÉÉ ¶É¥q H¾¬É* Wà ~ÉiÉ
¶É¥q H¾¬É, lÉà©ÉÉÅ ©ÉÉùÉà ¶ÉÖÅ »´ÉÉoÉÇ Uà? HÉà{ÉÉ H±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à Uà? lÉ©ÉÉùÉ lÉÉà
H±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à Uà.
+NÉù HÉà> Êq´É»É 50 ]Úc ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà. +{Éà H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà
+©Éà §ÉGlÉ UÒ+à lÉÉà ~ÉUÒ lÉà §ÉÊGlÉ{ÉÒ ©É]ÉH Uà. lÉ©ÉÉùÒ {ÉWù©ÉÉÅ lÉà{ÉÖÅ
204

HÉà> ©ÉÚ±«É {É¾Ó ù¾à. ¥ÉÒWÖÅ qÉ° ~ÉÒ ù¾¬É Uà, {ɶÉÉ©ÉÉÅ PÉÖ©ÉÒ ù¾¬ÉUà, lÉà{ÉÖÅ
~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ {ÉWù©ÉÉÅ H¶ÉÅÖ ©ÉÚ±«É {É¾Ó ¾Éà«É. Wà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »mÉÒ{Éà UÉàeÒ ~ÉùÉ>
»mÉÒ{ÉÒ lÉù£ W> ù¾¬É Uà, SÉÊùmɾÒ{É Uà, lÉÉà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉà
{ÉWùÒ«ÉÉà »ÉÉùÉà {É¾Ó ¾Éà«É, Wà WÖNÉÉù ù©ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà, lÉà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ
{ÉWù©ÉÉÅ ¥ÉàHÉù W ¾¶Éà. Wà cNÉÒ, ¥Éà>©ÉÉ{ÉÒ HùÒ ù¾¬É Uà, lÉà+Éà{ÉÖÅ ~ÉiÉ
lÉ©ÉÉùÒ {ÉWù©ÉÉÅ HÉà> ©ÉÚ±«É {É¾Ó ¾Éà«É. Wà Y´ÉÉà{Éà ©ÉÉùÒ ù¾¬É ¾¶Éà, lÉà´ÉÉ
©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉùÉ Àq«É©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ »oÉÉ{É ¾Éà> ¶ÉHà.
+É ¥ÉyÉÉÅ qÖNÉÖÇiÉ Uà. lÉà{ÉÉoÉÒ ¾÷É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾¬ÖÅ Hà +É ¥ÉyÉÖÅ {É
Hù´ÉÖÅ. +É©ÉÉÅ H¶ÉÅÖ »ÉÉ°Å {ÉoÉÒ. +É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÉ౫ÉÉ? {É¾Ó lÉÉà lÉ©ÉÉà HÉàeÒ{ÉÉ
~ÉiÉ {ÉÉ ù¾àlÉ. +É{ÉÉoÉÒ lÉ©ÉÉ°Å ©ÉÚ±«É PÉiÉÖÅ ´ÉyÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà.
G«ÉÉùàH +à´ÉÒ Ê»oÉlÉÒ +É´ÉÒ X«É Hà ±ÉÉNÉà Hà Wà NÉÖ° H¾Ò ù¾¬É Uà.
lÉà ¥ÉùÉ¥Éù {ÉoÉÒ +{Éà Wà ©ÉÉ° Êq©ÉÉNÉ H¾Ò ù¾¬ÅÖ Uà lÉà ¥ÉùÉ¥Éù Uà. lÉÉà {ÉÉ,
+à´ÉÖÅ {É HùlÉÉÅ. W¬ÉÅ ~ÉiÉ ©É{É{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ Hù¶ÉÉà, lÉÉà ©É{É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ W
~É÷H¶Éà. +à÷±Éà NÉÖ°{ÉÉ +ÉNɳ »É©ÉÊ~ÉÇlÉ oÉXà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +I±É {É
SɱÉÉ´É´ÉÒ.
{ÉÉ©É »Él«É NÉÖ° »Él«É ¾Éà, +É~É »Él«É Xà ¾Éà«É *
lÉÒ{É »Él«É W¥É +àH ¾Éà, Ê´ÉºÉ »Éà +©ÉÞlÉ ¾Éà«É **
+É mÉÒWÖÅ lÉ©ÉÉà »Él«É Hà´ÉÒ ùÒlÉà ? Wà NÉÖ° H¾à SÉɱÉlÉÉ W´ÉÅÖ HùlÉÉÅ
W´ÉÖÅ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +I±É {ÉÉ SɱÉÉ´É´ÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©É{É{ÉÖÅ H¾¬ÖÅ {ÉÉ Hù´ÉÖÅ,
~ÉiÉ Wà NÉÖ° H¾à lÉà Hù´ÉÖÅ.
LÉÉH ¾Éà NÉÖ° Hà SÉùiÉ ©Éäå, lÉÉà lÉÖ]à ©ÉÅÊW±É ʩɱÉà **
{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ Hà Wà Ê´ÉSÉÉ° UÖÅ. lÉà cÒH Uà.
©ÉÖ]à ¾ä HÉ©É »ÉlÉNÉÖ° »Éà, qÖÊ{É«ÉÉ °cà lÉÉà °c{É qà **
G«ÉÉùàH +à´ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉlÉÒ +ɴɶÉà Hà +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ H¾à¶Éà Hà +É
HÉ©É cÒH Uà, ~ÉiÉ NÉÖ° H¾à Hà +É cÒH {ÉoÉÒ. lÉÉà NÉÖ°{ÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ. +àH
©É¾É~ÉÖ°ºÉ qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ yÉÉùÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ ´É¾àlÉÉÅ. lÉà+Éà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ yÉÉùÉoÉÒ ¥É¾Éù
Ê{ÉH³Ò X«É Uà. lÉà+Éà ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉoÉÒ ¥É¾Éù Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à
lÉà©É{ÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ, ¥É»É, ¥ÉÉY lÉ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ>.
qÖÊ{É«ÉÉ H¾à¶Éà £±ÉÉiÉÒ WN«ÉÉ+à ©ÉÉoÉÖÅ {É©ÉÉ´É. lÉ©ÉÉà {ÉÉ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÉà
Hà qÖÊ{É«ÉÉ {ÉÉùÉW oÉ> W¶Éà. oÉ´ÉÉ qÉà.
NÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà +É´É ¾Ò, NÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà X«É **
H¾äå H¥ÉÒù ´ÉÉ qÉ»É Ê£ù, ¥É¾Ö Ê´ÉÊyÉ +©ÉÞlÉ ~ÉÉ«É **
205

NÉÖ° +É[ÉÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò HÉà> A~ÉÉ»É{ÉÉ {ÉoÉÒ, Wà NÉÖ°{ÉÒ +É[ÉÉ{ÉÖÅ
~ÉɱÉ{É HùÒ ù¾¬É Uà, lÉà+Éà NÉÖ°©ÉÖLÉ Uà.
NÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà +É´É ¾Ò, NÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà X«É ** +É NÉÖ° §ÉÊGlÉ
Uà.
NÉÖ° §ÉÊGlÉ +÷±É +©ÉÉ{É +eÉà±É yÉ©ÉÇ{É, «É¾ »Éù»É qÚX {É¾Ó *
W~É «ÉÉàNÉ µÉlÉ lÉ~É qÉ{É ~ÉÚX, lÉÞiÉ »ÉqÃ¶É «É¾ WNÉ H¾Ò **
lÉÒoÉÇ, ~ÉÚX Ê´ÉNÉàùà ÊlÉ{ÉHÉ »É©ÉÉ{É Uà, NÉÖ°-§ÉÊGlÉ{ÉÒ +ÉNɳ
~ÉUÒ lÉ{É, ©É{É, yÉ{ÉoÉÒ NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà. NÉÖ° »Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É ´Éà.
»ÉÉʾ¥É ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾Ò ù¾¬É Uà HàNÉÖ° »Éà´ÉÉ Xà Hùà »ÉÖ§ÉÉNÉÉ * W{©É W{©É HÉ ~ÉÉlÉH §ÉÉX **
W{©É W{©ÉÉÅlÉù {ÉÉ ~ÉÉ~É {ÉÉà {ÉÉ¶É oÉ> X«É Uà. +ÉNɳ H¾Ò
ù¾¬É Uà NÉÖ° »Éà´ÉÉ »Éà Àq«É ¡ÉHɶÉà ** Àq«É ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉ> X«É Uà.
qÖ©ÉÇÊlÉ §ÉÉWà ~ÉÉlÉH {ÉɶÉà **
qÖ©ÉÇÊlÉ §ÉÉNÉÒ W¶Éà. ~ÉÉ~ÉÉà{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉ> W¶Éà. »ÉÖ§ÉÉNÉÉ +à÷±Éà Hà
§ÉÉN«É¶ÉɳÒ. »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ »É£³ Uà. mÉiÉ ùÒlÉoÉÒ oÉ´ÉÒ Xà>+à.
+àH WN«ÉÉ+à »ÉÉʾ¥É ʶɺ«É{ÉÉ SÉÉù yÉ©ÉÉÇâÇ ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. ʶɺ«É©ÉÉÅ
SÉÉù yÉ©ÉÇ ¾Éà´ÉÉ Xà>+à. ~ɾà±ÉÉà-lÉ{É, ©É{É, yÉ{É »Éà NÉÖ° HÒ »Éà´ÉÉ **
HÉùiÉ Hà NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ ¥ÉÒX ©ÉÉ÷à ~Éù©ÉÉl©É-lÉl´É »ÉÖyÉÒ
~ɾÉàáSÉ´ÉÉ{ÉÉà ù»lÉÉà ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à yÉ©ÉÇ-¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ NÉÖ° »Éà´ÉÉ{ÉÉ
©ÉÉ÷à H¾¬ÖÅ Uà.
NÉÖ°{ÉÉ Êq±É©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à LÉÉ»É WN«ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà
»Éà´ÉÉ Hù´ÉÒ, {É¾Ó lÉÉà H¬Éùà«É {É¾Ó ¥É{Éà YÅqNÉÒ©ÉÉÅ. {ÉÉ{ÉH qà´É +à©ÉW {ÉoÉÒ
H¾Ò ù¾¬É- »ÉÖ »Éà´ÉÉ ¥É»É »ÉÉʾ¥ÉÉ *
»ÉÉʾ¥É ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H¾Ò ù¾¬É Uà {ÉÉ©É´ÉÅlÉ ¥É¾ÖlÉà ʩɱÉà, y«ÉÉ{É´ÉÅlÉ +{ÉàH *
H¾à H¥ÉÒù yÉ©ÉÇqÉ»É »Éà, NÉÖ°´ÉÅlÉÉ HÉà> +àH **
¥ÉÒWÖÅ - »Éà´ÉÉ ©Éàá Ê´ÉºÉ«É HÉà l«ÉÉNÉà **
+à÷±Éà lÉà{ÉÖÅ ù¾{É-»É¾{É Ê´ÉºÉ«ÉÉà{ÉÉ ùʾlÉ ¾Éà«É. Êqà´É»É +ÉLÉÉà
{ÉÉ÷H HùlÉÉà ù¾à, ʴɺɫÉ-Ê´ÉHÉùÉà©ÉÉÅ A±É]É> ù¾à +{Éà Ê´ÉSÉÉùà Hà §ÉGlÉ UÖÅ
lÉÉà +É {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÖÅ SÉɱÉ-SɱÉ{É +±ÉNÉ ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à; lÉà{ÉÒ Y´É{É-¶Éä±ÉÒ
+±ÉNÉ ù¾à.
206

mÉÒWÖÅ ö ©É{É ©Éàá +¾ÅHÉù {É +É{Éà ** ©É{É©ÉÉÅ »Éà´ÉÉ{ÉÉà PÉ©ÉÅe ~ÉiÉ {É
ù¾à. SÉÉàoÉÖÅ - NÉÖ° Hà ¶É¥q ¡ÉlÉÒlÉÒ ** »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàNÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà +ɴɾÒ, NÉÖ° +É[ÉÉ ±Éà X¾Ò *
H¾äå H¥ÉÒù lÉÉ qÉ»É HÉà, lÉÒ{É ±ÉÉàH eù {ÉɾÒÅ**
NÉÖ° »É©ÉùoÉ Wàʾ »É©É LÉeà, H©ÉÒ HÉ¾Ú HÉà qÉ»É *
ÊùÊyyÉ Ê»ÉÊyyÉ »Éà´ÉÉ Hùàá, ©ÉÖÊGlÉ {É UÉeà »ÉÉoÉ **
+÷±Éà §ÉùÉà»ÉÉà ¾Éà«É. +É SÉÉù yÉ©ÉÇ ¾Éà´ÉÉ Xà>+à ʶɺ«É©ÉÉÅ.
+É©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà »É´ÉÉàâ~ÉùÒ Uà.
NÉÖ° »Éà´ÉÉ ¥ÉÉHÒ Ê{ɶSÉ«É Hù **
~ɾà±ÉÉà NÉÖ° »Éà´ÉÉ +{Éà ~ÉUÒ NÉÖ°{ÉÉÅ ¶É¥q{ÉÉà §ÉùÉà»ÉÉà, +÷±Éà Hà
´ÉSÉ{É A~Éù §ÉùÉà»ÉÉà.
Xà HÉà> Nɾà SɱÉà «É©É YlÉÒ **
Wà +É ¥É{{Éà {Éà yÉÉùiÉ HùÒ ±Éà¶Éà, lÉà »ÉÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉù{Éà YlÉÒ{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ càHÉiÉà SÉɱÉÒ Ê{ÉH³¶Éà.
NÉÖ° ʶɺ«É +Éäù >¶´Éù, Ê©É±É HÒ{ÉÉ §ÉÊGlÉ Ê´É´ÉàH *
lÉÒ{ÉÉàá ÊmÉyÉÉùÉ ¥É{ÉÓ, +ÉNÉà NÉÅNÉÉ +àH **
NÉÖ° »É©ÉÉ{ÉÉ Ê¶Éº«É ©Éàá, ʶɺ«É ʱɫÉÉ Hù {Éྠ*
ʥɱÉNÉÉ+à ʥɱÉNÉà {ɾÓ, +àH °~É HÉ qྠ**
»ÉÉʾ¥Éà lÉÉà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ H¾Ò qÒyÉÖÅ Uà HàNÉÖ° HÉ HoÉ{É ©ÉÉ{É »É¥É ±ÉÒWà * »Él«É +»Él«É Ê´ÉSÉÉù {É HÒWà**
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà NÉÖ°{ÉÒ qùàH ´ÉÉlÉ{Éà ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÒ. lÉà{ÉÉ A~Éù
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +H±É {É ±ÉeÉ´É´ÉÒ lÉà cÒH Uà Hà LÉÉà÷ÖÅ.
Wà´ÉÒ ùÒlÉà +{ÉÉW ©ÉÉ÷à W©ÉÒ{É AnÉ©É ¾Éà´ÉÒ Xà<+à, LÉàeÚlÉ{Éà lÉà{ÉÖÅ
[ÉÉ{É ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. lÉà´ÉÒ ùÒlÉà {ÉÉ©É ¡ÉÉÊ~lÉ {ÉÉ ~ÉUÒ Ê¶Éº«É AnÉ©É ¾Éà«É.
LÉà±É{ÉÉ ¾Éà lÉÉà LÉàʱÉ+à, ~ÉIÉ ¾ÉàHù LÉà±É *
HSSÉÒ »Éù»ÉÉàá ~Éàù Hà, LÉeÒ §É«ÉÉ {É lÉà±É **

»Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ +É´ÉÉà
Wà÷±ÉÉà »É©É«É lÉ©ÉÉà »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ ¥ÉàcÉ UÉà, lÉà NÉÖ° §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖ©ÉÉù
ù¾à¶Éà. lÉà y«ÉÉ{É-§ÉW{ÉoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà Uà. W¬ÉÅ »ÉÖyÉÒ »Él»ÉÅNÉ {ÉÉ ©É³à,
§ÉÊGlÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÒ. NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒY H¾Ò ù¾¬É Uà Hà207

§ÉÊGlÉ »´ÉlÉÅmÉ »ÉH±É NÉÖiÉ LÉÉ{ÉÒ, Ê¥É{ÉÖ »Él»ÉÅNÉ {É ~ÉÉ´ÉlÉ ¡ÉÉiÉÒ**
§ÉÊGlÉ Ê{É°~ÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉyÉÉ{ÉÉ, KÉ©ÉÉ q«ÉÉ »ÉlÉ ¶ÉÒ±É Ê{ÉyÉÉ{ÉÉ**
§ÉÊGlÉ +à Uà Hà Wà{ÉÒ +Åqù »ÉqÃNÉÖiÉ °~ÉÒ £³ ±ÉÉNÉà Uà. ¾´Éà »Él»ÉÅNÉ
¶ÉÖÅ Uà? +É~ÉiÉà ÊH»»ÉÉ-H¾É{ÉÒ+Éà ´ÉÉlÉÉÇ+Éà{Éà »Él»ÉÅNÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÉà.
HoÉÉ +à÷±Éà Wà oÉ> SÉÚG«ÉÖÅ lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà. »ÉÉʾ¥Éà PÉiÉÖÅ »ÉÉ°Å H¾¬ÖÅ Uà.
©ÉɱÉÉ ±ÉIe ~ÉÚX ~ÉooÉù, lÉÒùoÉ ¾ä »É¥É ~ÉÉ{ÉÒ *
H¾äå H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà §ÉÉ> »ÉÉyÉÉà, SÉÉùÉàÅ ´Éàq H¾É{ÉÒ **
W¬Éùà »Él»ÉÅNÉ{ÉÉà AqÃNÉ©É Àq«ÉoÉÒ oÉÉ«É Uà. HoÉÉ Êq©ÉÉNÉoÉÒ oÉÉ«É
Uà. HoÉÉ NÉ©Éà lÉà ¥ÉÉà±ÉÒ ¶ÉHà Uà. «ÉÉq HùÒ ±ÉÒyÉÖÅ +{Éà ¥ÉÉà±ÉÒ qÒyÉÒ. ~ÉiÉ
»Él»ÉÅNÉoÉÒ W §ÉÊGlÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉÉ«É Uà.
¥ÉyÉÉÅoÉÒ ~ɾà±ÉÉ §ÉÊGlÉ ¶É¥q{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉY+à. lÉà{ÉÉà +oÉÇ Uà
ʴɺɫÉÉà{ÉÉà l«ÉÉNÉ. »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà HÉà>~ÉiÉ Ê´ÉºÉ«É{ÉÉà l«ÉÉNÉ {É HùÒ
ù¾¬Éà.
SÉÉäq¾ ±ÉÉàH ¥É»Éà §ÉNÉ ©ÉÉ¾Ò * §ÉNÉ »Éà HÉàC {«ÉÉùÉ {ÉÉ¾Ó *
HÉà>~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ ~Éùà {ÉoÉÒ.
[ÉÉ{É SÉqÊù«ÉÉ ÊW»É{Éà ±ÉÒ{ÉÒ, ©Éä±ÉÒ Hù yÉù qÒ{ÉÒ *
+àH H¥ÉÒùÉ WlÉ{É »Éà ±ÉÒ{ÉÒ, W¬ÉàáHÒ l«ÉÉàá yÉù qÒ{ÉÒ*
SÉqÊù«ÉÉ ]Ò{ÉÒ ùà ]Ò{ÉÒ **
lÉ©ÉÉà Xà¶ÉÉà Hà, »Él»ÉÅNÉ HùlÉÉÅ HùlÉÅ ´ÉGlÉÉ ±ÉÉàHÉà ùÉà´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà,
+©Éà G«ÉÉùàH §ÉÉ´ÉÖH oÉ> X«É Uà. +àH ©É¾É~ÉÖ°ºÉ +É {ÉoÉÒ HùlÉÉÅ. HÉùiÉ Hà
©É{É ¾Ò ùÉà´Éàá, ©É{É ¾Ò NÉÉ´Éà ....* »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà ¥Éɾù {É ÊqLɱÉÉ>«Éà, +Åqù HÒY«Éà ¾àlÉ **
+É ¥ÉyÉÅÖ lÉÉà ©É{É Uà. lÉà{Éà §ÉÊGlÉ {ÉÉ »É©ÉW´ÉÒ. ¥É¾Éù{ÉÉÅ PÉÅ÷
´ÉNÉÉe´ÉÉ §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ. +É Hɳ{ÉÉà LÉà±É Uà. G«ÉÉùàH lÉ©ÉÉà Xà´ÉÉà Hà PÉiÉÉÅ
±ÉÉàHÉà ¥É¾Éù{ÉÉà +±ÉÅHÉù »ÉÖÅqù ùÉLÉà Uà, §ÉGlÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶ÉºÉ Hùà Uà.
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà +É §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ɾà±ÉÉ §ÉÊGlÉ +É~É´ÉÉ ´ÉɳÉ{Éà +Éà³LÉ´ÉÉ ~Ée¶Éà,
Xà´ÉÖÅ ~Ée¶Éà Hà lÉàiÉàà ¡É§ÉÖ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ HùÒ Uà Hà +à©ÉW ´ÉÉÅSÉÒ-´ÉÉÅSÉÒ{Éà
»ÉŧɳɴÉÒ ù¾¬É Uà. +à÷±Éà XiÉ´ÉÖÅ W°ùÒ Uà Hà ~ÉÚiÉÇ NÉÖ° +à÷±Éà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÉÅ
±ÉKÉiÉÉà©ÉÉÅ LÉùÉà AlÉùà Uà Hà Hà©É, ʴɺɫÉ-´ÉÉ»É{ÉÉoÉÒ ~Éùà Uà Hà Hà©É, ±ÉN{É
H«ÉÉÇ Uà Hà {ɾÓ, +oÉ´ÉÉ ~ÉUÒ [ÉÉ{É oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ oÉ«ÉÉ Uà Hà {ɾÓ. lÉÉà
±ÉKÉiÉÉà©ÉÉÅ LÉùÉà ¾Éà«É lÉÉà +à´ÉÉ »ÉÅlÉ{ÉÉà »ÉÅNÉ W »Él»ÉÅNÉ Uà. +É´ÉÉ
208

»ÉÅlÉ{ÉÉ +àH ~ɳ{ÉÉÅ »Él»ÉÅNÉ ©ÉÉ÷à H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà»ÉÉlÉ »´ÉNÉÇ +Éä +~É´ÉNÉÇ, yÉùÉäå lÉÖ±ÉÉ <H +ÅNÉ *
lÉÉʾ »ÉH±É Ê©É±É {ÉÉ¾Ó lÉÖ±Éà; X ±ÉKÉ ±ÉÉäå »Él»ÉÅNÉ **
»Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ mÉiÉ SÉÒXà »ÉÉ£ ùÒlÉà ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà. »Él»ÉÅNÉ{ÉÉ mÉiÉ
±ÉÉ§É Uà-

¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ oɶÉà
~ɾà±ÉÖÅ lÉÉà »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ »É©ÉÉyÉÉ{É ©É³Ò W¶Éà.
W¬Éùà ~ÉiÉ ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ{Éà »ÉÉŧɳÒ+à UÒ+à l«ÉÉùà lÉà©É{ÉÒ
¥ÉÖÊyyÉ{ÉÒ +±ÉÉäÊHHlÉÉ »É©ÉWiÉ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. lÉ©ÉÉùÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ
W´ÉÉ¥É ©É³lÉÉà W¶Éà. HoÉÉ +{Éà »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ +ÅlÉùà Uà. HoÉÉ©ÉÉÅ ´ÉàqÉà +{Éà
¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÒ H¾É{ÉÒ »ÉŧɳɴɴÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà©ÉÉÅ +ÉL«ÉÉ{É Uà. ~ÉiÉ
HoÉÉ{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉÅ. ©É¾É~ÉÖ°ºÉ +Él©É lÉl´É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà. +à÷±Éà
»Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ »É©ÉOÉ ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ oÉÉ«É Uà. Àq«É {ÉÉà +ÅyÉHÉù {ɺ÷
oÉ> X«É Uà.

lÉ©ÉÉà +àHÉOÉ oɶÉÉà
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ +ÉLÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ +àHÉOÉ oÉ> X«É Uà.
lÉà+Éà HÉà> W÷É+Éà {ÉoÉÒ ´ÉyÉÉùlÉÉÅ, H~ÉeÉ {ÉoÉÒ ùÅNÉÉ´ÉlÉÉÅ.
©É{É {É ùÅNÉÉ«Éà «ÉÉàNÉÒ, H~ÉeÉ ùÅNÉÉ«É Ê±É«ÉÉ **
+ÉW ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ PÉÚ©ÉÒ ù¾Ò Uà, Wà{ÉÉoÉÒ HÖÅq Uà.
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉoÉÒ »ÉÖùÊlÉ +àHÉOÉ oÉÉ«É Uà, lÉà{ÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ ´ÉyÉÒ
X«É Uà.

+Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊHlÉ+Éà ©É³¶Éà
mÉÒWÖÅ, +Éy«ÉÉÊl©ÉH AXÇ ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉ ¶ÉùÒùoÉÒ {ÉÒH³à Uà, lÉà
+É~ÉiÉ{Éà ©É³à Uà. lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ HÉ{ÉoÉÒ »ÉÉÅ§É³Ò lÉÉà ~ÉiÉ lÉà AXÇ
{ÉÒH³Ò{Éà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉàoÉÒ {ÉÒH³lÉÒ AXÇ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ £à±ÉÉ«É Uà. Ê´É[ÉÉ{É
~ÉiÉ »É¾©ÉlÉ Uà Hà qùàH{ÉÉ +ÅNÉ©ÉÉÅoÉÒ ÊHùiÉÉà {ÉÒH³à Uà. +NÉù HÉà> lÉ©ÉÉùÉ
PÉàù +É´Éà lÉÉà PÉiÉÉ Êq´É»ÉÉà »ÉÖyÉÒ lÉà{ÉÒ ÊHùiÉÉà lÉ©ÉÉùÉ PÉù©ÉÉÅ ù¾à¶Éà. +É
lÉ©ÉÉà{Éà LÉ¥Éù ~ÉiÉ ~Éeà Uà Hà HÉà> +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. G«ÉÉùàH lÉ©ÉÉà lÉà{ÉÉ Ê´ÉºÉà
209

Ê´ÉSÉÉùlÉÉà ¾lÉÉà. +à÷±Éà ÊHùiÉÉà ~ɾà±ÉÉÅ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ NÉ>. lÉ©ÉÉà{Éà LÉ¥Éù
~ÉeÒ NÉ> Hà lÉà +É´É´ÉÉ{ÉÉ Uà. lÉÉà W¬Éùà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉ ¶ÉùÒùoÉÒ
+Éy«ÉÉÊl©ÉH ÊHùiÉÉà {ÉÒH³Ò lÉ©ÉÉùÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉà Uà l«ÉÉùà lÉ©ÉÉà{Éà lÉ©ÉÉùÉ
´ÉWÖq ¾«ÉÉlÉÒ{Éà »É©ÉW´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉàHÉà ©É³Ò X«É Uà.
H¥ÉÒù »ÉÅNÉlÉ »ÉÉyÉÖ HÒ, V«ÉÉàá NÉÅqÒ HÒ ¥ÉÉ»É *
Xà NÉÅqÒ HÖU qàlÉ{ɾÓ, lÉÉà §ÉÒ ¥ÉÉ»É »ÉÖ´ÉÉ»É **
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉ q¶ÉÇ{ÉoÉÒ +à÷±ÉÒ +Éy«ÉÉÊl©ÉH AXÇ ©É³¶Éà, Wà÷±ÉÒ
Hà qÒyÉÇ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ {É¾Ó ©É³à. ~ÉUÒ W¬Éùà qÒKÉÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà
Uà l«ÉÉùà {ÉÉ©É{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ©ÉÚ³ AXÇ ©É³Ò X«É Uà. l«ÉÉùà ´ÉÉlÉ W +±ÉNÉ oÉ>
X«É Uà. lÉÉà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉÅ ¶ÉùÒùoÉÒ Wà ÊHùiÉÉà {ÉÒH³à Uà, lÉà ©É³´ÉÉoÉÒ
¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É oÉÉ«É Uà.
´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà NÉÖ±ÉÉ¥É{ÉÉÅ £Ý±É©ÉÉÅ Wà lÉÉHÉlÉ Uà lÉà
©ÉNÉW {Éà lÉÉHÉlÉ +É~Éà Uà, ¡É£Ýʱ±ÉlÉ lÉÉWÖÅ ùÉLÉà Uà. {Éà¾ùÖY ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
~ÉÉ»Éà NÉÖ±ÉÉ¥É{ÉÖÅ £Ý±É ùÉLÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ. W¬Éùà lÉ©ÉÉà ¥ÉNÉÒSÉÉ©ÉÉÅ X+Éà UÉà
l«ÉÉùà ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³à Uà. lÉà ùÒlÉà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ +Éy«ÉÉÊl©ÉH
¶ÉÊGlÉ+Éà {ÉÒH³à Uà, lÉà{ÉÉoÉÊoÉ ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³à Uà. lÉàoÉÒ lÉà©É{ÉÉÅ q¶ÉÇ{ÉoÉÒ
±ÉÉ§É Uà.
H¥ÉÒùÉ ©É{É ~ÉÅUÒ §É«ÉÉ, AeHà SɱÉÉ +ÉHÉ¶É *
»´ÉNÉÇ ±ÉÉàH LÉɱÉÒ ~ÉeÉ, »ÉÉʾ¥É »ÉÅlÉ{É ~ÉÉ»É **
ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ ~ÉiÉ H¾Ò ù¾Ò Uà {É¾Ó qÊùqÄ »É©É qÖ:LÉ W©É +É{ÉÉ * »ÉÅlÉ Ê©É±É{É »É©É»ÉÖLÉ {É¾Ó X{ÉÉ **
+à÷±Éà ©É¾É~É°ºÉÉà{ÉÉÅ »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ +É»oÉÉ ©É³lÉÒ X«É Uà, +{Éà
+ÅlÉ:HùiÉ »´ÉÒHÉù HùlÉÖÅ X«É Uà. +à÷±Éà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà H¾à Uà Hà »Él»ÉÅNÉ
»ÉÉŧɳÉà. +à÷±Éà NÉÖ° »ÉÉùÒ ùÒlÉà ~ÉùLÉÒ{Éà Hù´ÉÉ Xà>+à. ~ÉUÒoÉÒ
~ÉùLÉ´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. ~ɾà±ÉÉ lÉ©ÉÉà »´ÉlÉÅmÉ UÉà, ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ
HùÉà. +à÷±Éà »Él»ÉÅNÉ ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÚmÉ Uà.

´ÉÉùÅ-´ÉÉù NÉÖ°{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É HùÉà
NÉÖ° HÉ q¶ÉÇ{É HÒÊW«Éà, Êq{É ©Éàá H>-H> ¥ÉÉù *
+É»ÉÚ«ÉÉ HÉ ©ÉྠV«ÉÉàá, ¥É¾ÖlÉ Hùà A~ÉHÉù **
+É»ÉÖ«ÉÉ{ÉÉà ©Éྠ¶ÉÖÅ Uà? W¬Éùà »´ÉÉlÉÒ {ÉKÉmÉ{ÉÉÅ ´Éù»ÉÉq{ÉÒ ¥ÉÚÅq
©ÉÉU±ÉÒ{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ X«É Uà, l«ÉÉùà lÉà{ÉÉoÉÒ ©ÉÉàlÉÒ ¥É{Éà Uà; lÉà{ÉÒ ¥ÉÚÅq W¬Éùà
210

´ÉÉŻɩÉÉÅ ~Éeà Uà l«ÉÉùà ¥ÉŻɱÉÉàSÉ{É ¥É{Éà Uà; W¬Éùà lÉà ¥ÉÚÅqÉà ~ÉooÉù A~Éù ~Éeà
Uà l«ÉÉùà ~ÉÉùÉà ¥É{Éà Uà; W¬Éùà ¾ÉoÉÒ{ÉÉ HÉ{É©ÉÉÅ ~Éeà Uà l«ÉÉùà NÉW ©ÉÖGlÉÉ
¥É{Éà Uà; +{Éà Hà³É{ÉÉÅ ~ÉÉ{É A~Éù ~Ée´ÉÉoÉÒ H~ÉÚù ¥É{Éà Uà. lÉÉà PÉiÉÉ ±ÉÉ§É Uà
lÉà{ÉÉ. lÉà ùÒlÉà ~ÉÚiÉÇ NÉÖ°{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É ±ÉÉW´ÉÉ¥É Uà.
NÉÖ°-q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ, lÉà NÉÖ° §ÉÊGlÉ Uà. NÉÖ°{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É{ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ©É¾l´É Uà.
lÉà÷±ÉÉÅ ©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Êq´É»É©ÉÉÅ +àH ´ÉLÉlÉ W {É¾Ó +{ÉàH
´ÉLÉlÉ NÉÖ°{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ Xà>+à.
+ÉLÉùà NÉÖ°-q¶ÉÇ{É {ÉÖÅ +É÷±ÉÖÅ ©É¾l´É Hà©É H¾¬ÅÖ Uà? ¶ÉÖÅ ©É³¶Éà
+É~ÉiÉ{Éà NÉÖ°-q¶ÉÇ{É oÉÒ? +É´ÉÉà, lÉà lÉù£ Xà>+à.
©É{ÉÖº«É{ÉÉ ~ÉÉ»Éà mÉiÉ ¶ÉÊGlÉ«ÉÉà Uà - §ÉÉäÊlÉH, Êq´«É lÉoÉÉ
+Éy«ÉÉÊl©ÉH * §ÉÉäÊlÉH qÄʺ÷oÉÒ ©É{ÉÖº«É ©ÉÉà÷Éà »ÉKÉ©É Y´É Uà. +{Éà §ÉÉäÊlÉH
¶ÉÊGlÉ«ÉÉà{ÉÉÅ ¥É³oÉÒ lÉàiÉà +É ~ÉÞo´ÉÒ{Éà »ÉX´ÉÒ »ÉÅ´ÉÉùÒ Uà. PÉiÉÒ-PÉiÉÒ
Ê{ÉùÉ³Ò SÉÒXà ¥É{ÉÉ´ÉÒ Uà. Wà´ÉÒ ùÒlÉà +É~ÉiÉÖÅ +yÉÚÅ° HÉ©É +ÉNɳ
SÉɱÉÒ{Éà +É~ÉiÉÉ UÉàHùÉ+Éà ~ÉÖ°Å Hùà Uà, lÉà ùÒlÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à HÖ±É »ÉWÇ{É
~ÉÉàlÉà H«ÉÖÇÈ, +à÷±Éà lÉà+Éà+à SÉÅqÄ, lÉÉùÉ, »ÉÚ«ÉÇ, ~ÉÞo´ÉÒ, W³, ~ɾÉe Ê´ÉNÉàùà
¥É{ÉÉ´«ÉÉ: ~ÉiÉ +NÉù ~ÉÞo´ÉÒ{Éà HÉà>+à »ÉÖÅqù ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉÉà lÉà ©É{ÉÖº«É +à
¥É{ÉÉ´ÉÒ. PÉiÉÉÅ ~ɾÉeÉà HÉ~ÉÒ lÉÉàeÒ{Éà »ÉeHÉàà{Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ, ©ÉHÉ{É ¥É{ÉÉ´«ÉÉ,
G«ÉÉÅH ©ÉÉà÷Ò-©ÉÉà÷Ò >©ÉÉùlÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ. +É ¥ÉyÉÖÅ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à {ÉoÉÒ
¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ. ~ÉUÒ ÷à±ÉÒ£Éà{É, ¾´ÉÉ> W¾ÉW, +{Éà PÉiÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ. +É ¥ÉyÉÖÅ
~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à +ÉHɶɩÉÉÅoÉÒ {ÉoÉÒ ÷~ÉHÉ´«ÉÖÅ; ©É{ÉÖº«É+à +É{ÉÖÅ »ÉWÇ{É H«ÉÖÇÈ
Uà. +É ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ~ÉÉU³ ©É{ÉÖº«É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH ¶ÉÊGlÉ HÉ©É HùÒ ù¾Ò Uà. ~ÉiÉ
+É §ÉÉäÊlÉH ¶ÉÊGlÉ{ÉÒ +àH »ÉÒ©ÉÉ Uà. +NÉù HÉà> Ê´ÉSÉÉùà Hà ¾´ÉÉ©ÉÅ CeÖÅ lÉÉà
lÉà CeÒ {É¾Ó ¶ÉHà. +É KÉ©ÉlÉÉ ©ÉÉiɻɩÉÉÅ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉÒ +ÉÅLÉÉà oÉÉà qÚù
»ÉÖyÉÒW Xà> ¶ÉHà Uà. ´ÉyÉÉùà qÚù oÉ´ÉÉoÉÒ HÉà> ´É»lÉÖ +É~ÉiÉ{Éà »~ɺ÷ {ÉWùà
{ÉoÉÒ +É´ÉlÉÒ. +à÷±Éà +É~ÉiÉÒ +ÉÅLÉÉà{ÉÒ +à÷±ÉÒW KÉ©ÉlÉÉ Uà. +É~ÉiÉÉ
HÉ{ÉÉà{ÉÒ ~ÉiÉ KÉ©ÉlÉÉ »ÉÒÊ©ÉlÉ Uà. +àH ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù qÚù HÉà> ¥ÉÚ©ÉÉà ~ÉÉeÒ~ÉÉeÒ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà lÉÉà lÉà{ÉÉà +É´ÉÉW +É~ÉiÉÉ HÉ{Éà {É¾Ó »ÉŧɳɫÉ. +É
ùÒlÉà §ÉÉäÊlÉH ¶ÉÊGlÉ+Éà{ÉÒ +àH »ÉÒ©ÉÉ Uà. ~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ +É~ÉiÉà
©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ HÉ©É HùÒ+à UÒ+à.
lÉà{ÉÉ A~Éù ~ÉUÒ Êq´«É ¶ÉÊGlÉ+Éà{ÉÖÅ »oÉÉ{É +É´Éà Uà. +É Êq´«É
¶ÉÊGlÉ+Éà ~ÉiÉ ¡Él«ÉàH ©ÉÉiÉ»É ~ÉHe©ÉÉÅ Uà; ~ÉiÉ +£»ÉÉà»É! ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É
211

+É~ÉiÉÉÅ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ »oÉÉ{ÉÉà A~Éù Ê»oÉlÉ Uà. +É©É ©ÉÉiÉ»É lÉà
¶ÉÊGlÉ+ÉàoÉÒ ¥ÉàLÉ¥Éù Uà; lÉà +à{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉà. HÉà> ~ÉiÉ
SÉÒW{ÉÉà +É~ÉiÉà PÉiÉÉÅ »É©É«É »ÉÖyÉÒ A~É«ÉÉàNÉ {É HùÒ+à lÉÉà lÉà SÉÒW HÉ©É
Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ HùÒ qà Uà. Wà©É HÉà> NÉÉeÒ +NÉù ¥Éà mÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ +à©ÉW ~ÉeÒ
ù¾à lÉÉà lÉà X©ÉÒ X«É Uà. lÉà{ÉÒ ¥ÉyÉÒ SÉÒXà HÉ©É HùlÉÒ ¥ÉÅyÉ oÉ> X«É Uà;
~ÉUÒ lÉà{Éà Xà SɱÉÉ´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà lÉH±ÉÒ£ oɶÉà. lÉà´ÉÒ ùÒlÉà +É ¶ÉÊGlÉ+Éà {ÉÉà
A~É«ÉÉàNÉ ©ÉÉiÉ»Éà {ÉÉ H«ÉÉàâ, +à÷±Éà lÉà »ÉÖlÉà±ÉÒ ~ÉeÒ Uà.
«ÉÉàNÉÒ ±ÉÉàHÉà y«ÉÉ{É HùÒ{Éà +É ¶ÉÊGlÉ+Éà{Éà WNÉÉeà Uà; +à÷±Éà W°ù
lÉà ©ÉÉiÉ»É +É©É ©ÉÉiÉ»ÉoÉÒ ¸Éàºc Uà. lÉÉHÉlÉ´Éù Uà. PÉiÉÉÅ «ÉÉàNÉÒ
+ÉÅLÉÉà{ÉÉ ©Éy«É ÊUqÄ©ÉÉÅ y«ÉÉ{É HùÒ{Éà »ÉÖlÉà±ÉÒ ~Éeà±ÉÒ ¶ÉÊGlÉ+Éà{Éà WNÉÉeà
Uà, +{Éà lÉà{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hùà Uà. +{Éà »ÉÉyÉÉùiÉ ©ÉÉiÉ»ÉoÉÒ PÉiÉÉÅ DSÉà AcÒ X«É
Uà. »ÉÉyÉÉùiÉ ©ÉÉiÉ»É lÉÉà lÉà©É{ÉÉoÉÒ +ÉÅLÉ {ÉoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ, HÉùiÉ Hà
lÉà©É{ÉÉÅ ©ÉÊ»lÉH{ÉÉà ʾ»»ÉÉà PÉiÉÉà lÉàW oÉ> X«É Uà. ~ÉUÒ PÉiÉÉÅ «ÉÉàNÉÒ
+É[ÉÉSÉJ A~Éù y«ÉÉ{É {Éà ùÉàHÒ{Éà l«ÉÉÅ{ÉÒ Êq´«É ¶ÉÊGlÉ+Éà{Éà WNÉÉeà Uà.
PÉiÉÉÅ «ÉÉàNÉÒ ¥ÉÅH{ÉɱɩÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É {Éà ùÉàHà Uà, l«ÉÉÅ lÉà+Éà +{ɾq
yÉÚ{ÉÉà{Éà »ÉÉŧɳà Uà +{Éà +{ÉàH Êq´«É ¶ÉÊGlÉ+Éà{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hùà Uà.
lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊGlÉ+Éà{ÉÖÅ »oÉÉ{É +É´Éà Uà. +É ~ÉiÉ
¡Él«ÉàH ©É{ÉÖº«É{ÉÒ +Åqù Uà, ~ÉiÉ +É ¶ÉÊGlÉ+Éà{Éà ©É{ÉÖº«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ XàùoÉÒ
¡ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉŠʥÉ{É »ÉlÉNÉÖ° ~ÉÉ´Éà {ɾÓ, HÉà> HÉàÊ÷{É Hùà A~ÉÉ«É *
+à÷±Éà ; +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊGlÉ+Éà{ÉÉà LÉX{ÉÉà Hà´É³ »ÉÅlÉ-»ÉlÉNÉÖ°+Éà{ÉÒ
~ÉÉ»Éà Uà. +à÷±Éà »ÉÅlÉ-»ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉ{ÉÉ Ê´É{ÉÉ +É LÉX{ÉÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ
¶ÉHÉlÉÉà.
Wà´ÉÒ ùÒlÉà ¥ÉɳH »lÉ{É-~ÉÉ{É Hùà Uà. lÉà ¥ÉɳH{ÉÒ CXÇ {ÉÉà
»mÉÉàlÉ Uà. +´ÉÒ ùÒlÉà NÉÖ°{ÉÖÅ »mÉÉàlÉ Uà. lÉà©É{ÉÖÅ y«ÉÉ{É »mÉÉàlÉ Uà CXÇ{ÉÖÅ, ±ÉàlÉÉÅ
ù¾à´ÉÖÅ. +É Uà +É»ÉÉ{É ©ÉÉNÉÇ. HÉà> »ÉÉyÉ{ÉÉ lÉ©ÉÉà+à {ÉoÉÒ HùÒ. lÉ©ÉÉà
¥Éq±ÉÉlÉÉÅ W¶ÉÉà y«ÉÉ{É CXÇoÉÒ.
+àH £ÉàY +É´«ÉÉ, H¾¬ÖÅ Hà ~ɾà±ÉÉ ¾ÖÅ PÉiÉÉà LÉùÉ¥É ©ÉÉiÉ»É ¾lÉÉà,
HÉà>{Éà Xà>{Éà ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° HùÒ qàlÉÉà ¾lÉÉà, ~ÉiÉ ¾´Éà ʥɱÉHÖ±É ¥Éq±ÉÉ>
SÉÚG«ÉÉà UÖÅ. ©É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ ~ÉelÉÒ Hà +É Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ«ÉÖÅ. ©Éàá lÉà{Éà
»É©ÉX´ÉÉ ©ÉÉÅe¬ÖÅ.
©Éàá H¾¬ÖÅ Hà
: y«ÉÉ{É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà.
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà
: G«ÉÉùà«É y«ÉÉ{É H«ÉÖÇÈ {ÉoÉÒ.
212

©Éàá H¾¬ÖÅ
: +É {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà.
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ
: +É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉà.
©Éàá H¾¬ÖÅ
: »Él»ÉÅNÉ{ÉÒ H©ÉÉ±É Uà.
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ
: »Él»ÉÅNÉ »ÉÉŧɳlÉÉà {ÉoÉÒ.
©Éàá H¾¬ÖÅ
: +É q¶ÉÇ{É {ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà.
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ
: ¾É! q¶ÉÇ{É PÉiÉÉÅW H°Å UÖÅ.
»ÉÉSÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà +É ´ÉÉlÉ ¾ÖÅ W±qÒ H¾à´ÉÉ {ɾÉàlÉÉà ©ÉÉNÉlÉÉà, ~ÉiÉ
+ÅlÉ©ÉÉÅ ©ÉW¥ÉÚù oÉ>{Éà ©ÉÉùà H¾à´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ. q¶ÉÇ{ÉoÉÒ PÉiÉÒ CXÇ ©É³à Uà.
y«ÉÉ{É lÉÉà q¶ÉÇ{É {É HùÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÉ Ê´ÉH±~ÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
W¬Éùà +É~ÉiÉà »ÉÅlÉ-»ÉlÉÃNÉÖ°{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W>+à UÒ+à l«ÉÉùà mÉiÉ
ùÒlÉoÉÒ +Éy«ÉÉÊl©ÉH CXÇ +É~ÉiÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà.
qĺ÷Ò wÉùÉ: ¥ÉyÉÉoÉÒ ~ɾà±ÉÉ W¬Éùà NÉÖ°W{ÉÉà{ÉÒ qÄʺ÷ +É~ÉiÉÉ A~Éù ~Éeà
Uà. l«ÉÉùà +Éy«ÉÉÊl©ÉH CXÇ +É~ÉiÉÒ +Åqù +É´Éà Uà. NÉÖ°W{ÉÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
W>{Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà HÞ~ÉÉ qÄʺ÷ ùÉLÉXà. WÖ+Éà Hà NÉÉÅyÉÉùÒ+à qÄʺ÷ wÉùÉ
qÚ«ÉÉàâyÉ{É{ÉÉÅ ¶ÉùÒù{Éà µÉW{ÉÉÅ »É©ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +à÷±Éà Hà qÄʺ÷oÉÒ
Êq´«É¶ÉÊGlÉ+Éà SÉɱÉÒ ¶ÉHà Uà. lÉÉà +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊGlÉ Hà©É {ÉÉ SÉɱÉà.
´ÉÉiÉÒ wÉùÉ: ~ÉUÒ ¥ÉÒY ´ÉÉiÉÒ wÉùÉ ¶ÉÊGlÉ+Éà +É~ÉiÉÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSÉà
Uà. +à÷±Éà »Él»ÉÅNÉ{ÉÖÅ PÉiÉÖÅ ©É¾l´É ´Éà. yÉ{«É PÉeÒ W¥É ¾Éà »Él»ÉÅNÉÉ** lÉ©ÉÉà+à
»ÉÉŧɲ«ÉÖÅ ¾¶Éà Hà £±ÉÉiÉÉ FʺÉ+à ¸ÉÉ~É +É~ÉÒ{Éà £±ÉÉiÉÉ{Éà §É»©É HùÒ
qÒyÉÉà. +à÷±Éà Hà ´ÉÉiÉÒ wÉùÉ Êq´«É ¶ÉÊGlÉ+Éà SÉɱÉÒ. +à ùÒlÉà +Éy«ÉÉÊl©ÉH
¶ÉÊGlÉ+Éà ~ÉiÉ SÉɱÉà Uà.
»~ɶÉÇ wÉùÉ : +à ùÒlÉà mÉÒY CXÇ +É~ÉiÉ{Éà »~ɶÉÇ wÉùÉ ©É³à Uà. G«ÉÉÅ«É
~ÉiÉ »~ɶÉÇ Hù´ÉÉoÉÒ CXÇ ±É> ¶ÉHÉ«É Uà. ~ÉiÉ +q¥É {ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà´É³ ~ÉNÉ{Éà
»~ɶÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÉà Ê{É«É©É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà Uà. +É HÉùiÉoÉÒ NÉÖ°-q¶ÉÇ{É{ÉÖÅ
+É÷±ÉÖÅ ©É¾l´É Uà. W¬Éùà NÉÖ°W{É +É~ÉiÉÒ {ÉYH ¾Éà«É lÉÉà lÉà+Éà{ÉÉ q¶ÉÇ{É
HùlÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ Xà>+à. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàH> ¥ÉÉù {É ¾Éà> »ÉHà, qÉà«É ´ÉGlÉ Hù ±Éà>*
»ÉqÃNÉÖ° q¶ÉÇ{É Hà ÊH«Éà, HÉ±É qNÉÉ {Éʾ qà> **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà Êq´É»É©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ´ÉÉù {É oÉÉ«É lÉÉà ¥Éà ´ÉLÉlÉ q¶ÉÇ{É
HùÒ ±ÉÉà. lÉàoÉÒ Hɳ{ÉÖÅ Xàù {É¾Ó SÉɱÉà. UlÉÉÅ +É÷±ÉÖÅ »ÉÅ§É´É {ÉÉ oÉ> ¶ÉHà lÉÉà
lÉà{ÉÉ A~Éù »ÉÉʾ¥É HùÒ ù¾¬É Uà HàqÉà«É ´ÉGlÉ {É ¾Éà »ÉHà, Êq{É©Éàá Hùä +àH ´ÉÉù *
»ÉqÃNÉÖ° q¶ÉÇ{É Hà ÊH«Éà, AlÉùà §É´ÉW±É ~ÉÉù **
213

H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ~ÉUÒ Êq´É»É©ÉÉÅ +àH´ÉÉù HùÒ ±ÉÉà, »ÉÅ»ÉÉù»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù oÉ> W¶ÉÉà. Wà©É +É~ÉiÉà +àH Êq´É»É LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {É LÉÉ>+à
lÉÉà +É~ÉiÉÖÅ ¶ÉùÒù H©ÉXàù oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, ¶ÉùÒù{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ oÉÉàeÒ +ÉàUÒ
oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, HÉùiÉ Hà ùÉà÷Ò LÉÉ´ÉÉoÉÒ W ¶ÉùÒù{Éà CXÇ ©É³à Uà, ~ÉiÉ
¥ÉÒX Êq´É»Éà +NÉù §ÉÉàW{É ©É³Ò X«É lÉÉà lÉà H©ÉÒ ~ÉÚùÒ oÉÉ«É Uà. l«ÉÉùà
»ÉÉʾ¥É +ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà+àH Êq{ÉÉ {É HÊù »ÉHà, qÚWà Êq{É HÊù ±Éàʾ *
»ÉqÃNÉÖ° q¶ÉÇ{É Hà ÊH«Éà, ~ÉÉ´Éà AnÉ©É qàʾ **
~ÉiÉ +NÉù +à´ÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÅ§É´É {ÉÉ ¾Éà«É »ÉHà +à÷±Éà NÉÖ°W{É PÉiÉÉÅ qÚù
¾Éà«É, lÉÉà ~ÉUÒ »ÉÉʾ¥É lÉà{ÉÉà ~ÉiÉ Ê´ÉH±~É +É~ÉÒ ù¾¬É Uà qÚWà Êq{É {É Hù »ÉHà, SÉÉäoÉà Êq{É Hù X«É *
»ÉqÃNÉÖ° q¶ÉÇ{É Hà ÊH«Éà, ©ÉÉàKÉ ©ÉÖÊGlÉ £±É ~ÉÉ«É **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ~ÉUÒ SÉÉäoÉÉ Êq´É»Éà q¶ÉÇ{É HùÉà, ©ÉÉàKÉ{ÉÉÅ +ÊyÉHÉùÒ
¥É{ÉÒ W¶ÉÉà. +NÉù mÉiÉ Êq´É»É ùÉà÷Ò{ÉÉ ©É³Ò, lÉÉà H©ÉXàùÒ lÉÉà +ɴɶÉà
W, ~ÉiÉ SÉÉäoÉÉ Êq´É»Éà ©É³Ò X«É lÉÉà H©ÉÒ ~ÉÖùÒ oÉ> ¶ÉHà Uà. +É ùÒlÉà ©É{É
lÉÉà ©ÉÉà÷ÖÅ oÉlÉÖÅ W¶Éà, ~ÉiÉ ~ÉUÒ CXÇ ©É³lÉÉÅ ~ÉÉUÖÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ WN«ÉÉ+à
+É´ÉÒ W¶Éà. +Él©ÉÉ A~Éù ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÖÅ +É´ÉùiÉ ~Éeà±ÉÖÅ Uà, lÉà{Éà ¾÷É´É´ÉÉ
©ÉÉ÷à +Éy«ÉÉÊl©ÉH CXÇ{ÉÒ »ÉLÉlÉ W°ùlÉ Uà, +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »É©É«Éà-»É©É«Éà
NÉÖ°-q¶ÉÇ{É HùÒ{Éà CXÇ ±ÉàlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ Xà<+à. UlÉÉÅ NÉÖ°W{É qÚù ¾Éà«É, +É÷±ÉÖÅ
»ÉÅ§É´É {É oÉ> ¶ÉHà, lÉÉà ~ÉUÒ ! »ÉÉʾ¥É lÉà{ÉÉà ~ÉiÉ Ê´ÉH±~É +É~ÉÒ ù¾¬É UàSÉÉäoÉà Êq{É {ÉʾŠHù »ÉHà, ¥ÉÉù-¥ÉÉù H° X«É *
«ÉÉ ©Éàá ʴɱɩ¥É {É HÒÊW«Éà, H¾äå H¥ÉÒù »É©ÉÖ]É«É **
¾´Éà +¾Ó »ÉÉʾ¥É »ÉlÉHÇ HùÒ ù¾¬É Uà. H¾Ò ù¾¬É Uà Hà SÉÉäoÉÉ
Êq´É»Éà ~ÉiÉ »ÉÅ§É´É {É oÉ> ¶ÉHà lÉÉà »É~lÉɾ©ÉÉÅ, ¾~lÉÉ©ÉÉÅ +àH´ÉÉù lÉÉà
+´É¶«É q¶ÉÇ{É HùÉà. +É©ÉÉŠʴɱÉÅ¥É {É ¾Éà«É, qàùÒ {ÉÉ ¾Éà«É. {É¾Ó lÉÉà +Él©ÉÉ
HÖÅq oÉlÉÒ W¶Éà +{Éà ©É{É{ÉÖÅ Xàù ´ÉyÉÒ W¶Éà; ©É{É +Él©ÉÉ A~Éù ¾É´ÉÒ oÉlÉÖÅ
W¶Éà. +Éy«ÉÉÊl©ÉH CXÇoÉÒW +Él©ÉÉ{ÉÉ A~ÉùoÉÒ ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÖÅ +É´ÉùiÉ
¾÷à Uà, +à÷±Éà +É~ÉiÉà W±ÉqÒ-W±ÉqÒ NÉÖ° q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ Xà>+à. Wà÷±ÉÒ
´ÉLÉlÉ oÉÉ«É lÉà÷±ÉÒ ´ÉLÉlÉ Hù´ÉÉ Xà<+à. NÉÖ°-q¶ÉÇ{É©ÉÉÅ PÉiÉÒW ¥ÉÉyÉÉ+Éà
+ɴɶÉà ~ÉiÉ ùÉàHÉ´É´ÉÖÅ {ɾÓ. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ©ÉÉlÉ Ê~ÉlÉÉ »ÉÖlÉ »mÉÒ, ¥É{yÉÖ HÖ÷ÖÅ¥É HÉà X{É *
NÉÖ°-q¶ÉÇ{É HÉà W¥É SɱÉà, «Éà +÷HÉ´Éà +É{É **
214

A{ÉHÉ +÷HÉ {ÉÉ ù¾à, NÉÖ° q¶ÉÇ{É HÉà X«É *
H¾äå H¥ÉÒù »ÉÉà »É{lÉ W{É, ©ÉÉàKÉ ©ÉÖÊGlÉ £±É ~ÉÉ«É **
+É ¥ÉyÉÉ NÉÖ° q¶ÉÇ{É©ÉÉÅ °HÉ´É÷ {ÉÉLɶÉà, ~ÉiÉ lÉ©Éà {ÉÉ ùÉàHÉlÉÉ,
HÉùiÉ Hà lÉ©ÉÉùà CxÇ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ W ±Éà´ÉÉ{ÉÒ Uà.
Wà´ÉÒ ùÒlÉà ´ÉÞKÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ CXÇ W©ÉÒ{É©ÉÉÅoÉÒ ±Éà Uà; ~ÉÚùÒ ¶ÉÊGlÉ
W©ÉÒ{É©ÉÉÅoÉÒ ±ÉÒyÉÉÅ ~ÉUÒ ~ÉiÉ +àH CXÇ{ÉÒ W°ùlÉ lÉà+Éà{Éà ~Éeà Uà +{Éà lÉà
CXÇ Uà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÒ. lÉà{ÉÉ ´ÉNÉù ´ÉÞKÉ{Éà ~ÉÉàºÉiÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÖÅ. +É ùÒlÉà ©É{ÉÖº«É
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊGlÉoÉÒ «ÉÉàÊNÉH ÊJ«ÉÉ+Éà wÉùÉ Hà÷±ÉÒ«Éà ¶ÉÊGlÉ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ
HùÒ ±Éà, +É §É´É»ÉÉNÉù oÉÒ ~ÉÉù {É oÉ< ¶ÉHà. lÉà{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à »ÉqÃNÉÖ° wÉùÉ ¡ÉÉ~lÉ
oÉ´ÉÉ´ÉÉ³Ò +Éy«ÉÉÊl©ÉH CXÇ{ÉÒ Ê{ÉlÉÉ{lÉ +ɴɶ«ÉHlÉÉ Uà. lÉà{ÉÉ A~Éù
»ÉÉʾ¥É PÉiÉÉà ~«ÉÉùÉà ¶É¥q H¾Ò ù¾¬É Uà Hà+¥É¾Ó {ÉÉ¾Ó NÉÖ° Hä ¥ÉSSÉÉ, +¥É¾Ó HSSÉÉ ùà HSSÉÉ *
H¾Ó NÉÖ~lÉ H¾Ó ~ÉùNÉ÷ ¾Éà´Éà, NÉÉàHÖ±É ©ÉoÉÖùÉ HɶÉÒ **
~É´É{É SÉhÉ´Éà Ê»ÉyyÉ H¾É´Éà, ¾Éà«É »ÉÚ«ÉÇ ±ÉÉàH HÉ ´ÉÉ»ÉÒ *
lɥɾÖÆ {ÉÉ¾Ò NÉÖ° Hä ¥ÉSSÉÉ, +¥É¾Ó HSSÉÉ ùà HSSÉÉ **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà +NÉù +É÷±ÉÒ ¶ÉÊGlÉ+Éà +É´ÉÒ X«É Hà +àH
WN«ÉÉ+à ¡ÉNÉ÷ oÉ<{Éà ¥ÉÒY WN«ÉÉ+à ~ɾÉàáSÉÒ X«É +à÷±Éà W©©ÉÖoÉÒ NÉÖ~lÉ
oÉ> HɶÉÒ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ> X«É ~ÉUÒ ©ÉoÉÖùÉoÉÒ NÉÖ~lÉ oÉ> Hä±ÉÉ¶É ~É´ÉÇlÉ A~Éù
¡ÉNÉ÷ oÉ> X«É, lÉÉà ~ÉiÉ »É©ÉXà, Hà +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊGlÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ
oÉ<, lÉà CXÇ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ; +à÷±Éà ¾WÖ+à HÉSÉÉà{Éà HÉSÉÉà Uà. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ
~ÉÚiÉÇ »ÉqÃNÉÖ° wÉùÉ ©ÉÚ³ CXÇ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +~ÉÚiÉÇ ù¾à¶Éà.
+ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà HàHÊù +»{ÉÉ{É §É§ÉÚlÉ SÉhÉ´Éà, ¦É©¾ +ÊN{É AqÃNÉÉùà NÉÉ *
W±É Hà C~Éù +É»É{É ©ÉÉùà, Xà ¥ÉÉà±Éà »ÉÉà ¾Éà´Éà NÉÉ *
lɥɾÚÆ {ÉÉ¾Ó NÉÖ° Hä ¥ÉSSÉÉ, +¥É¾Ó HSSÉÉ ùà HSSÉÉ **
+É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ Ê»ÉÊyyÉ ¶ÉÊGlÉ ~ÉiÉ +É´ÉÒ X«É +à÷±Éà ´ÉÉG«É
Ê»ÉÊyyÉ ~ÉiÉ +É´ÉÒ X«É lÉÉà ~É{É »É©ÉXà Hà ~ÉÚiÉÇ {ÉoÉÒ oÉ«ÉÉÅ. +Éà¾! ¾WÖ
~ÉiÉ +~ÉÚiÉÇ W Uà.
Xà HÉà> H¾à ~ÉÖ°ºÉ +Ê´É{ÉɶÉÒ, W¬ÉàÊlÉ »´É°~É ±ÉLÉÉ´ÉàNÉÉ *
´Éàq Ê´ÉÊ´ÉyÉ Hà ©ÉÉùNÉ UÉ{Éà, lÉ{É ±ÉIe HÊù eÉùàNÉÉ *
lɥɾÚÆ {ÉÉʾŠNÉÖ° Hä ¥ÉSUÉ, +¥É¾Ó HSSÉÉ ùà HSSÉÉ**
215

+NÉù SÉÉùà ´ÉàqÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É oÉ> X«É, lÉ~É»«ÉÉ HùÒ{Éà ¶ÉùÒù{Éà ±ÉÉHeÒ
HùÒ qà, lÉÉà ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà ¾WÖ ~ÉiÉ ~ÉÚiÉÇ {ÉoÉÒ oÉ«ÉÉÅ. ´Éɾ .. ¾WÖ ùà
HÉSÉÉ {Éà HÉSÉÉ ~ÉUÒ H¾Ò ù¾¬É Uà HàXàNÉÒ ¾Éà«É Hà XàNÉ H©ÉÉ´Éà, ùÉà©É ùÉà©É HÊù UÉ{ÉàNÉÉ *
lÉÒ{É ±ÉÉàH ©Éàá HUÖ {É UÉàeà, ~ÉÚùÉ XàNÉ H©ÉÉ´ÉàNÉÉ *
lÉ¥É ¾ÆÚ {ÉÉ¾Ó NÉÖ° Hä ¥ÉSSÉÉ, +¥É ¾Ó HSSÉÉ ùà HSSÉÉ **
Hà÷±ÉÉà ~ÉiÉ «ÉÉàNÉ HùÒ ±Éà, +à÷±ÉÒ ¶ÉÊGlÉ+Éà +É´ÉÒ X«É Hà mÉiÉà
±ÉÉàH©ÉÉÅ G¬ÉÅ«É ~ÉiÉ ~ɾÉàáSÉÒ X«É, lÉÉà ~ÉiÉ »É©ÉXà Hà - lÉ¥É ¾ÆÚ {ÉÉ¾Ò NÉÖ° Hà
¥ÉSSÉÉ, +¥É ¾Ò HSSÉÉ ùà HSSÉÉ * +ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +àH ¶ÉÚ{«É HÉà HÉä{É H¾É´Éä, »ÉÉlÉ ¶ÉÚ{«É ±Éà X´ÉàNÉÉ *
©É¾É ¶ÉÚ{«É ~Éù +É»É{É ©ÉÉùà, »ÉɾŠHÉ PÉù ~ÉÉ´ÉàNÉÉ *
lÉ¥É ¾ÆÚ {ÉÉ¾Ó NÉÖ° Hä ¥ÉSSÉÉ, +¥É¾Ó HSSÉÉ ùà HSSÉÉ **
¶ÉÚ{«ÉÉ{ÉÉ A~Éù ©É¾É¶ÉÚ{«É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ɾÉàáSÉÒ X«É, »ÉɾÅ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ
~ÉiÉ HùÒ ±Éà lÉÉà ~ÉiÉ +~ÉÚiÉÇ W ù¾à¶Éà. ´Éɾ, +É÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÅÖ H«ÉÉÇ ~ÉUÒ ~ÉiÉ
~ÉÚiÉÇ {É oÉ«ÉÉÅ. Hà©É ! HÉùiÉ Hà ¾WÖ »ÉqÃNÉÖ°oÉÒ ©É³´ÉÉ´ÉÉ³Ò ©ÉÚ³ CXÇ {ÉoÉÒ
~ÉÉ©«ÉÉ. l«ÉÉùà lÉÉà »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàXàNÉ §ÉÉàNÉ »Éà {«ÉÉùÉ ¾Éà´Éä, Ê{É:+KÉù {ÉʾŠ§ÉÉ´ÉäNÉÉ *
¾q ¥Éà¾q +W~ÉÉ »Éà §ÉÉNÉà, Ê{ÉW »´É°~É HÉà ~ÉÉ´ÉäNÉÉ *
+¥É §É«ÉÉ ùà NÉÖ° Hä ¥ÉSSÉÉ, +¥É ~ÉIÉ ùà ~ÉIÉ **
H¾äå H¥ÉÒù c¾ù ~Éq +~É{Éà, Xà lÉÒ{É HÉ±É {Éʾ Å {ÉÉ»ÉlÉ *
{ÉÉ©É °~É «É¶É XàeÉ ¥É¾ÖlÉä; ~ÉùLÉlÉ UÚ÷ä »ÉÉÆ»ÉlÉ *
+¥É §É«ÉÉùà NÉÖ° Hä ¥ÉSSÉÉ, +¥É ~ÉIÉ ùà ~ÉIÉ **
«ÉÉàNÉ +{Éà §ÉÉàNÉ ¥É{{ÉàoÉÒ A~Éù CcÒ{Éà W¬Éùà »ÉqÃNÉÖ° wÉùÉ
‘{ÉÉ©É’{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ Hù¶Éà, l«ÉÉùà NÉÖ°{ÉÉà ¥ÉSSÉÉà ¥É{ÉÒ ¶ÉH¶Éà, l«ÉÉùà W ~ÉÚiÉÇ
oɶÉà, ~ÉÚiÉÇ oÉ< ¶ÉH¶Éà; {Éʾ Å lÉÉà HÉSÉÉà W ù¾Ò W¶Éà, +à÷±Éà Hà +~ÉÚiÉÇ W
ù¾à¶Éà. +à{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà NÉÖ° +à {ÉÉ©É +É~«ÉÖÅ lÉà W +Éy«ÉÉÊl©ÉH CXÇ Uà.
lÉà{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É Y´É +É »ÉÅ»ÉÉù-»ÉÉNÉùoÉÒ ~ÉÉù {ÉoÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÉà. NÉÖ°{ÉÉÅ
q¶ÉÇ{ÉoÉÒ +É CXÇ ´ÉyÉlÉÒ X«É Uà. Y«ÉÉ{É Hù´ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ +É CXÇ ©É³Ò
¶ÉHà Uà. ~ÉiÉ NÉÖ° W{É »ÉÉKÉÉlÉ »ÉÉ©Éà ¾Éà«É lÉÉà +É CxÇ ´ÉyÉÉùà ©É³à Uà. y«ÉÉ{É
lÉÉà q¶ÉÇ{É {É HùÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÉ Ê´ÉH±~É{ÉÉ °~É©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. y«ÉÉ{É©ÉÉÅ
~ÉiÉ +É~ÉiÉà NÉÖ°W{É{ÉÒ ©ÉÖùlÉ{Éà ÊSÉnÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉe´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É HùÒ+à
UÒ+à. +NÉù NÉÖ°W{É »ÉÉ©Éà ¾Éà«É lÉÉà »ÉÒyÉÒ W CXÇ ©É³Ò X«É Uà.
216

+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à - ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÉù +NÉù NÉÖ°W{É »ÉÉ©Éà ¾Éà«É lÉÉà lÉà©É{ÉÉ
»ÉÉ©Éà +ÉÅLÉÉà ¥ÉÅq {É Hù´ÉÒ, HÉùiÉ Hà »ÉÒyÉà »ÉÒyÉÒ CXÇ ©É³Ò ù¾à Uà; lÉà
»É©É«Éà y«ÉÉ{É{ÉÒ HÉà> +ɴɶ«ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. +À÷±Éà NÉÖ° q¶ÉÇ{É{ÉÉ ©É¾l´É{Éà
»É©ÉX´ÉlÉÉÅ »ÉÉʾ¥É +ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà¥ÉÉù-¥ÉÉù {É HÊù »ÉHà, ~ÉKÉà ~ÉKÉ Hùà »ÉÉà«É *
H¾ä H¥ÉÒù lÉÉ qÉ»É HÉ, W{©É »É£±É ¾Ò ¾Éà«É **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +NÉù +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +àH ´ÉLÉlÉ »ÉÅ§É´É {É oÉ>
¶ÉHà lÉÉà ~ÉÅqù-~ÉÅqù Êq´É»Éà q¶ÉÇ{É HùÒ ±ÉÉà; Y´É{É »É£³ oÉ> W¶Éà. ~ÉiÉ HÉà>
HÉùiÉ´É¶É +à÷±ÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÅ§É´É {ÉÉ oÉ> ¶ÉHà. PÉiÉÒ ~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ+Éà, qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ
]Å]÷©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É A±É]É«Éà±ÉÉà Uà. lÉÉà ~ÉUÒ £ùÒ lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥É H¾à Uà
Hà~ÉKÉà ~ÉKÉ {É HÊù »ÉHà, ©ÉÉ»É-©ÉÉ»É H° X«É **
«ÉÉ©Éàá qà {É ±ÉÉ>+à, H¾äå H¥ÉÒù »É©ÉÖ]É«É **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ~ÉUÒ ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉ©ÉÅ +àH´ÉÉù W°ù q¶ÉÇ{É HùÒ ±ÉÉà.
»ÉÉʾ¥É »ÉlÉHÇ HùlÉÉ »É©ÉX´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà Hà ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ +àH Êq´É»É lÉÉà NÉÖ°
q¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à ~ɾÉàáSÉ´ÉÖÅ W ~ɾÉàáSÉ´ÉÖ. H©ÉÒ lÉÉà +É´ÉÒ W¶Éà; ©É{É{ÉÖÅ Xàù~ÉiÉ
´ÉyÉÒ W¶Éà; ~ÉiÉ ©Éʾ{Éà +àH ´ÉLÉlÉ NÉÖ°- q¶ÉÇ{É HùÒ ±ÉÒyÉÉ lÉÉà CXÇ ©É³lÉÉ
lÉà H©ÉÒ ~ÉÚùÒ oÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶É° oÉ> W¶Éà.
Wà ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ+Éà©ÉÉÅ +É~ÉiÉà NÉÖ°{ÉÉ q¶ÉÇ{É {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉ,
lÉÉà+à ~ÉÊùÊ»oÉlÉÒ+Éàá©ÉÉÅ +É~ÉiÉà NÉÖ°{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à. »ÉÅ§É´É ¾Éà«É
lÉÉà NÉÖ°{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ Xà>+à, ~ÉiÉ lÉà »ÉÅ§É´É {ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà lÉà{ÉÉà Ê´ÉH±~É Uà
- y«ÉÉ{É. ~ÉiÉ q¶ÉÇ{É lÉÉà Hù´ÉÉ-W-Hù´ÉÉ, HùlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ. +NÉù oÉÉàeÉÅ
§ÉGlÉ-W{ÉÉà Wà NÉÖ°oÉÒ PÉiÉÉÅ qÚù Uà, §ÉÉeÉÅ{ÉÉ ~Éä»ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, lÉÉà lÉà©É{ÉÒ
©ÉW¥ÉÚùÒ{Éà »É©ÉY{Éà »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà©ÉÉ»É-©ÉÉ»É {ÉÉ HÊù »ÉHà, Ubà ©ÉÉ»É +±É¥ÉnÉ *
«ÉÉ ©Éàá hÒ±É {ÉÉ HÒÊW«Éà, H¾äå H¥ÉÒù +Ê´ÉNÉnÉ **
~ÉUÒ U ©Éʾ{Éà +àH ´ÉLÉlÉ q¶ÉÇ{É HùÒ ±ÉÉà; ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ WùÉ«Éà hÒ±É
{ÉÉ Hù´ÉÒ. HÉùiÉ lÉà©ÉÉÅ Xà hÒ±É HùÒ lÉÉà CXÇ +ÉàUÒ oÉ> W¶Éà, +{Éà
+Él©ÉÉ HÖÅq oÉ< W¶Éà. ~ÉUÒ §ÉÚ±ÉÉà oÉ´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà. UlÉÉÅ«É oÉÉàeÉÅ §ÉGlÉÉà Wà
PÉiÉÉ qÚù Uà Wà+Éà{Éà UcÉ ©Éʾ{Éà ~ɾÉàáSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÅ§É´É {ÉoÉÒ lÉÉà lÉà+Éà{ÉÉ
©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥É Uà±±ÉÉà +ÅÊlÉ©É Ê´ÉH±~É +É~ÉlÉÉÅ H¾à Uà Hà217

Ucà ©ÉÉ»É {É HÊù »ÉHà, ¥Éù»É Êq{ÉÉ HÊù ±Éàʾ *
H¾ä H¥ÉÒù »ÉÉà »É{lÉ W{É, «É©Éʾ Å SÉÖ{ÉÉälÉÒ qàʾ **
H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà Hà +à´ÉÉ §ÉGlÉW{É Wà UcÉ ©Éʾ{Éà ~ÉiÉ NÉÖ°-q¶ÉÇ{É{ÉÉÅ
©ÉÉ÷à ~ɾÉàáSÉÒ {ÉÉ ¶ÉHà, lÉà+Éà ´Éù»É©ÉÉÅ +àH ´ÉLÉlÉ W°ù NÉÖ°-q¶ÉÇ{É Hùà.
+É´ÉÉ §ÉGlÉ W{É ~ÉiÉ «É©É{Éà SÉÖ{ÉÉälÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà, +à÷±Éà Hà lÉà©É{ÉÖÅ ~ÉiÉ
+É´ÉÉNÉ©É{É ©É÷Ò ¶ÉHà Uà.
~ÉiÉ +NÉù +à´ÉÖÅ ~ÉiÉ {ÉÉ HùÒ ¶ÉHà Hà ´Éù»É©ÉÉÅ +àH ´ÉLÉlÉ ~ÉiÉ
NÉÖ°-q¶ÉÇ{É {ÉÉ ©ÉÉ÷à {É ~ɾÉàáSÉà lÉÉà lÉà +§ÉÉNÉÒ«ÉÉ {ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
HÉà> Ê´ÉH±~É {ÉoÉÒ.
¥Éù»É ¥Éù»É {É HÊù »ÉHà, lÉÉ HÉà ±ÉÉNÉà qÉàºÉ *
H¾äå H¥ÉÒù ´ÉÉ Y´É »ÉÉà, H¥É¾ÖÆ {ÉÉ ~ÉÉ´Éà ©ÉÉàKÉ **

000000000

218

»É¾W-©ÉÉNÉÇ Uà +É~ÉiÉÉà
~Éù©ÉÉl©É-lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à mÉiÉ »ÉÚmÉ {ÉWùà +É´ÉÒ ù¾«ÉÉ Uà
1. «ÉÉàNÉ-©ÉÉNÉÇ
2. [ÉÉ{É-«ÉÉàNÉ
3. §ÉÊGlÉ-«ÉÉàNÉ
HÉà> «ÉÉàNÉ ©ÉÉNÉÇ ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà, HÉà> [ÉÉ{É-«ÉÉàNÉ ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà.
lÉÉà HÉà> §ÉÊGlÉ-«ÉÉàNÉ ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà. mÉiÉ ©ÉÉNÉÇ qàLÉÉ> ù¾¬É Uà. +NÉù
¶ÉÉÅÊlÉoÉÒ Xà>+à lÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Wà÷±ÉÉ ±ÉÉàHÉà Uà, +É mÉiÉ ù»lÉÉ{ÉÖÅ W
+{ÉÖHùiÉ HùÒ ù¾¬É Uà. +É mÉiÉà ©ÉÉNÉÇ {ÉWùà +É´ÉÒ ù¾¬É Uà. +É mÉiÉ
»ÉÚmÉÉà A~Éù »ÉÉùÒ ùÒlÉà ÊSÉÅlÉ{É Hù´ÉÖÅ ~Ée»Éà. +É mÉiÉ A~Éù SÉɱÉÒ{Éà +É~ÉiÉà
G«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉàáSɶÉÖÅ.
¶ÉÖÅ Uà «ÉÉàNÉ-©ÉÉNÉÇ
+Åqù{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ ©ÉÉ÷à mÉiÉ »ÉÚmÉÉà Uà- ©ÉÒ{É, ~É~ÉÒ±É +{Éà
ʴɾÅNÉ©É. +É ùÒlÉà PÉiÉÉÅ ±ÉÉàHÉà «ÉÉàNÉ, H©ÉÉiÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É Uà.
W¬Éùà «ÉÉàNÉ +{Éà y«ÉÉ{É{ÉÒ lÉù£ SÉɱÉÒ+à lÉÉà ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà Uà. «ÉÉàNÉ ~ÉÉÅSÉ
©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÒ lÉù£ Uà. §ÉÉùlÉ{ÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ Wà ~ÉÅoÉ Uà, lÉà+Éà +É{ÉÒ lÉù£
>¶ÉÉùÉà Hùà Uà.
~ÉiÉ ¶ÉÖÅ SÉÉSÉùÒ ©ÉÖqÄÉoÉÒ ~Éù©É-©ÉÉàKÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ ©É³Ò W¶Éà?
»ÉÉʾ¥Éà +ÉKÉà~É H«ÉÉàâ, H¾¬ÖÅ Hà {É¾Ó oÉÉ«É +à´ÉÖÅ. oÉÉàeÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ
oÉ< ¶ÉHà Uà, ~ÉiÉ +É «ÉÉàNÉ ©ÉÖqÄÉ+ÉàoÉÒ ~Éù©É-lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ G«ÉÉùà«É {ÉoÉÒ
HùÒ ¶ÉHlÉÉ. lÉà©ÉÉÅ +É~ÉiÉà +Åqù{ÉÒ Ê´ÉùÉàyÉÒ ¶ÉÊGlÉ+ÉàoÉÒ ¥É¾Éù {ÉoÉÒ
{ÉÒH³Ò ¶ÉHlÉÉÅ. ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ «ÉÉàNÉÒ+Éà+à HcÒiÉ lÉ~É»«ÉÉ+Éà HùÒ, ~ÉiÉ
Ê´ÉùÉàyÉÒ ¶ÉÊGlÉ+Éà+à +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ {É qÒyÉÉÅ. ~ÉùɶÉù Ê´ÉNÉàùà+à ©ÉÉà÷Ò
lÉ~É»«ÉÉ HùÒ{Éà ~ÉiÉ HÉ©É{Éà {É YlÉÒ ¶ÉG«ÉÉÅ. HÊ~É±É ©ÉÖÊ{É Ê´ÉNÉàùà+à ©ÉÉà÷Ò
lÉ~É»«ÉÉ HùÒ ~ÉiÉ JÉàyÉà »É©ÉÉ~lÉ HùÒ qÒyÉÒ. +É ùÒlÉà LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà Wà{ÉÉ
wÉùÉ +Él©ÉÉ +ÉSUÉÊqlÉ Uà, lÉà{Éà +É~ÉiÉà «ÉÉàNÉ Ê´ÉNÉààoÉÒ HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ. HÉùiÉ Hà PÉÉàù »ÉÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É ~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ
oÉ«ÉÉ.
V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©É{ÉÖº«É ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ Ê{É«ÉÅmÉiÉ©ÉÉÅ Uà, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ
©ÉÉàKÉ{ÉÉà ¡É¶{É W {ÉoÉÒ AclÉÉà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà219

¾à ¾Å»ÉÉ lÉÚ +©Éù ±ÉÉàHHÉ, ~ÉeÉ HÉ±É ¥É»É +É> *
~ÉÉÅSÉ ~ÉSÉÒ»É lÉÒ{É HÉ Ê~ÉÅWeÉ, X ©Éàá lÉÉàʾ ùÉLÉÉ §Éù©ÉÉ> **
lÉ©ÉÉ°Å ´ÉàùÒ ©É{É Uà lÉà{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É HÉà> W {ÉoÉÒ. lÉàoÉÒ «ÉÉàNÉ{ÉÒ
ÊJ«ÉÉ+Éà wÉùÉ ©É{É{Éà {ÉoÉÒ YlÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ. W¬Éùà ~ÉiÉ HÉà> »ÉÉyÉ{ÉÉ A~Éù
SÉɱÉà lÉÉà lÉà{Éà ÊSÉÅlÉ{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à Hà ¶ÉÖÅ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà +{Éà lÉà{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ »ÉÚmÉ ¶ÉÖÅ
Uà!
~ÉÉÅSÉ ©ÉÖqÄÉ+Éà©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ +ÉàáHÉù {ÉÉà X~É W~Éà Uà. +ÉàáHÉù Ê{ÉùÅW{É
{ÉÖÅ W {ÉÉ©É Uà. ~ÉiÉ »ÉÉSÉÖÅ {ÉÉ©É NÉÖ~lÉ Uà. +à÷±Éà +ÉàáHÉù wÉùÉ ~Éù©ÉlÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ {É oÉ> ¶ÉHà. +É ùÒlÉà »ÉÉà¾Å {ÉÉ wÉùÉ ~ÉiÉ ~Éù©É-lÉl´É{Éà
{ÉoÉÒ ~ÉÉ©ÉÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ. »ÉÉʾ¥É H¾à Uà HàXà W{É ¾Éà> ¾äå Xä¾ùÒ, ¶É¥q ±Éà¾Ö ʥɱÉNÉÉ«É *
»ÉÉà¾Å »ÉɾŠW~É ©ÉÖ+É, Ê©Éo«ÉÉ W{©É NÉÆ´ÉÉ«É **
»ÉÉà¾Å ¶É¥q{ÉÉ Ê´É¶ÉàºÉ[É ¶ÉÖHqà´ÉY ¾lÉÉÅ, ~ÉiÉ lÉà©É{Éà +ÉNɳ{ÉÉà
ù»lÉÉà lÉ~É Hù´ÉÉ A{É©ÉÖÊ{É ©ÉÖqÄÉ©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ. lÉà©É{Éà ùÉX W{ÉHoÉÒ qÒKÉÉ
±Éà´ÉÒ ~ÉeÒ. ùÉX W{ÉH A{É©ÉÖÊ{É ©ÉÖqÄÉÇ{ÉÉ Ê´É¶ÉàºÉ[É ¾lÉÉ, ~ÉiÉ lÉà+Éà{Éà
+ÉNɳ{ÉÒ ©ÉÅÊW±É lÉ~É Hù´ÉÉ +º÷É´ÉJ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ. ~ÉUÒ
+ÉNɳ ùùÅHÉù ¶É¥q Uà, Wà q»É©ÉÉ wÉùÉ{ÉÒ lÉù£ X«É Uà. ¦É©¾É, ʴɺiÉÖ,
©É¾à¶É +É »ÉÉyÉ{ÉÉ HùlÉÉ ¾lÉÉÅ, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ¦É©¾É ʴɺiÉÖ ©É¾à¶ÉÉÊq ±Éà, ùùÅHÉù HÉà X{ÉÉ *
A»ÉHà +ÉNÉà ~ÉÖ°ºÉ ~ÉÖùÉlÉ{É, A»ÉHÒ LÉ¥Éù {É X{ÉÉ **
q»É©ÉÉà wÉùÉ LÉֱɴÉÉoÉÒ ~ÉiÉ +É +Él©ÉÉ Hɳ{ÉÉ »ÉÒ©ÉÉoÉÒ ¥É¾Éù
{ÉoÉÒ W> ¶ÉHlÉÒ.
Ê»ÉyyÉ »ÉÉyÉ ÊmÉqà´ÉÉÊq ±Éà, ~ÉÉÆSÉ ¶É¥q ©Éàá +÷Hà *
©ÉÖqÄÉ »ÉÉyÉ ù¾à PÉ÷ §ÉÒlÉù, Ê£ù +ÉäåyÉà ©ÉÖÆ ¾ ±É÷±Éà **
´ÉÉùÅ´ÉÉù ©ÉÞl«ÉÖ-±ÉÉàH©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ ~Éeà Uà. +É ùÒlÉà HÉà>~ÉiÉ ©ÉÖqÄÉ,
Wà +É~ÉiÉÉ FʺÉ-©ÉÖÊ{É, «ÉÉàNÉÒ, «ÉÉàNÉà·´Éù Ê´ÉNÉàùà HùlÉÉÅ ¾lÉÉÅ. lÉà
+É~ÉiÉ{Éà +©Éù-±ÉÉàH +÷à±Éà ©É¾É-Ê{É´ÉÉÇiÉ{ÉÒ lÉù£ {ÉoÉÒ ±É> W>
¶ÉHlÉÒ.
+É ©ÉÖqÄÉ+ÉàoÉÒ G«ÉÉùà«É +©Éù-±ÉÉàH {ÉoÉÒ W> ¶ÉHÉlÉÖÅ. +à÷±Éà
»ÉÉʾ¥Éà lÉoÉÉÅ »ÉÅlÉÉà+à FʺÉ-©ÉÖÊ{É+Éà, ~ÉÒù-~ÉäNÉ©¥ÉùÉà Ê´ÉNÉàùà{ÉÖÅ AqɾùiÉ
{ÉoÉÒ +É~«ÉÖÅ, qà´É-SÉÊùmÉ A~Éù ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà ´É«ÉÉL«ÉÉ {ÉoÉÒ HùÒ. ¶ÉÖÅ Ê{ÉÅqÉ
HùÒ? {ÉÉ lÉà+Éà+à lÉÉà H¾¬ÖÅ Hà +É ¥ÉyÉÖÅ mÉiÉ ±ÉÉàH{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ-qÉ«ÉùÉ©ÉÉÅ Uà.
220

»ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ H¾Ò ù¾Ò Uà Hà ~ɾà±ÉÉ Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ ±ÉÉàHÉà +É´«ÉÉ, mÉiɱÉÉàH »ÉÖyÉÒ W NÉ«ÉÉ, +ÉNɳ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ HÉà> {ÉÉ HùÒ ¶ÉG«ÉÉ.
+É~É WÖ+Éà Hà ¾à±ÉÒHÉà~÷ù©ÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà ©ÉÅNɳ A~Éù W´ÉÉ{ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉùà
lÉÉà {ÉÉ W> ¶ÉHÉ«É! lÉà{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ{ÉÒ ¥É¾Éù Uà. +É ùÒlÉà ~ÉÉSÉÅ ©ÉÖqÄÉ+Éà{ÉÒ
KÉ©ÉlÉÉ{ÉÒ ¥É¾Éù lÉà qà¶É Uà. +à÷±Éà »ÉÉʾ¥É FʺÉ-©ÉÖÊ{É+Éà{ÉÖÅ ´ÉyÉÉùà
AqɾùiÉ {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉÅ. lÉà{ÉÉoÉÒ lÉà©É{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ ~ÉiÉ oÉ«ÉÉà. HÉùiÉ Hà
+É~ÉiÉà W{©É-W{É©ÉÉÅlÉùoÉÒ Wà »ÉÚmÉÉà A~Éù SÉɱÉÒ +É´ÉlÉÉ ¾lÉÉÅ, Wà
»ÉÚmÉÉà{Éà +É~ÉiÉà PÉiÉÉÅ »É©É«ÉoÉÒ ~ÉHeà±ÉÉ ¾lÉÉÅ, lÉà{ÉÉoÉÒ +ÉNɳ +oÉ´ÉÉ
lÉà{ÉÉoÉÒ ¾÷Ò{Éà {ÉoÉÒ W´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉÅ. +É~ÉiÉÉ Êq±É©ÉÉÅ §É«É Al~É{{É oÉÉ«É Uà
Hà G«ÉÉÅH ~ÉÉ~É ±ÉÉNÉÒ W¶Éà.
lÉÉà »ÉÅlÉÉà+à H¾¬ÖÅ Hà «ÉÉàNÉ{ÉÉ wÉùÉ ~Éù©É-lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ {ÉoÉÒ oÉ<
¶ÉHlÉÒ, W¬Éùà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà NÉÉàʺc oÉ< l«ÉÉùà H¾¬ÖÅ Hà>eÉ Ê´É{ɶÉà Ê~ÉÅNɱÉÉ Ê´É{ɶÉà, Ê´É{ɶÉà »ÉÖºÉªÉ {ÉÉeÒ *
H¾äå H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà ¾Éà NÉÉàùLÉ, H¾ÉÆ ±ÉNÉÉ+Éà lÉÉeÒ **
W¬Éùà ~ÉiÉ ¥ÉÅH{ÉɱɩÉÉÅ X«É Uà, l«ÉÉùà »´ÉÉ»ÉÉà A~Éù Ê{É«ÉÅmÉiÉ
HùÒ {Éà W´ÉÉ«É Uà. ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉÅ »É©É«Éà lÉà {ɺ÷ oÉ< X«É Uà, ~ÉUÒ H«ÉÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
y«ÉÉ{É! +à÷±Éà »ÉÅlÉl´É{ÉÒ yÉÉùÉ «ÉÉàNÉ A~Éù Hà{qÄÒlÉ {ÉoÉÒ HùlÉÒ. »ÉÉʾ¥É
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà lÉà©ÉÉÅ »ÉÚK©É ©É{É{ÉÉ lÉÅmÉoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò ¶ÉHÒ+à UÒ+à.
lÉ©ÉÉà Xà¶ÉÉà Hà, «ÉÉàNÉÒ+Éà{Éà »É©É«É-»É©É«É A~Éù JÉàyÉ ~ÉiÉ +É´«ÉÉà,
´ÉÉ»É{ÉÉ ~ÉiÉ +É´ÉÒ. «ÉÉàNÉ{Éà LÉùÉ¥É {ÉoÉÒ H¾àlÉÉÅ. lÉà{ÉÉoÉÒ ¶ÉÊGlÉ+Éà
©É³Ò X«É Uà, PÉiÉÒ ¶ÉÊGlÉ+Éà ©É³Ò X«É Uà,. ~ÉiÉ lÉà{ÉÉoÉÒ H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ
oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ, HÉùiÉ Hà ¥ÉyÉÒ Ê»ÉÊyyÉ+Éà-¶ÉÊGlÉ+Éà ©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà LÉà±É Uà. +É lÉÉà
Ê{ÉùÅW{Éà Y´É{Éà +Él©ÉÉ{Éà {É XiÉÒ ¶ÉHà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à +eSÉiÉÉà °~Éà ùÉLÉÒ Uà,
WàoÉÒ Y´É lÉà{Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ{Éà lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ> X«É, +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÒ
HÉàÊ¶ÉºÉ {ÉÉ Hùà. lÉà{ÉÉ A~Éù lÉÉà »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà HàHÉà> HÉà> ~ɾÖÆSÉÉ ¦É©¾ ±ÉÉàH ©Éàá, PÉù ©ÉÉ«ÉÉ ±Éà +É> **
¥É»É, +É ¶ÉÊGlÉ+Éà{Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ{Éà Y´É »ÉÉSÉÉ ±ÉKÉoÉÒ §É÷HÒ
X«É Uà. ~ÉUÒ +É~ÉiÉà Xà> ¶ÉHÒ+à UÒ+à Hà +É ¶ÉÊHlÉ+Éà{Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ{Éà
FʺÉ-©ÉÖÊ{É+Éà+à ʾŻÉÉ-JÚùlÉÉ W qàLÉÉeÒ Uà {Éà. ¶ÉÊGlÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ{Éà
¥ÉÒX{Éà Hº÷ W +É~«ÉÉ{Éà. ~ÉiÉ +àH ©É¾É-~ÉÖ°ºÉ HÉà>{Éà Hº÷ {ÉoÉÒ
+É~ÉlÉÉÅ. lÉà+Éà{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉÅ, HÉùiÉ lÉà©É{ÉÒ NɱÉlÉÒ §ÉÚ±É {ɾÉàlÉÒ,
Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ qÉ«ÉùÉ ¾q©ÉÉÅ ¾lÉÉ {Éà. ©ÉÉàHÉà +É´ÉlÉÉÅ HÊ~É±É ©ÉÖÊ{É+à ùÉX
221

»ÉNÉù{ÉÉ »ÉÉÅ>c ¾Xù ~ÉÖmÉÉà{Éà §É»©É HùÒ qÒyÉÉÅ, lÉà ¶ÉÖÅ ¾lÉÖÅ? +à÷±Éà Hà
+Åqù{ÉÉ Ê´ÉHÉùÉà{Éà {É YlÉÒ ¶ÉG«ÉÉ{Éà! qÖ´ÉÉÇ»ÉÉY+à U~~É{É HÉàÊ÷ «ÉÉq´ÉÉà{Éà
Wà ¸ÉÉ~É +É~«ÉÉà lÉà ¶ÉÖÅ ¾lÉÖÅ! +NÉù +É÷±ÉÒ lÉ~É»«ÉÉ HùÒ{Éà ~ÉiÉ JÉàyÉ{Éà {É
YlÉÒ ¶ÉG«ÉÉ, lÉÉà ~ÉUÒ lÉ~É»«ÉÉoÉÒ +Él©É[ÉÉ{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¡ÉÉ~lÉ Hù¶ÉÉà?
l«ÉÉÅ lÉÉà ©É{É{Éà ~ÉÚùÒ ùÒlÉà ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. W¬Éùà HÉ©É lÉÉà ©É{É{ÉÉà +àH ¾ÉoÉ
W »É©ÉXà, JÉàyÉ{Éà ~ÉiÉ ©É{É{ÉÉà +àH ¾ÉoÉ W Uà. ~ÉùɶÉù FʺÉ{Éà Xà>±ÉÉà.
©ÉSÅUÉàqùÒ {ÉÒ »ÉÉoÉà ¶ÉÖÅ H«ÉÖÇÈ, ¶ÉÖÅ lÉà +àH +Él©É[ÉÉ{ÉÒ HùÒ ¶ÉHà Uà? lÉ~É»«ÉÉ
HùÒ lÉÉà ¶ÉÖÅ +É´ÉÖÅ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ! ¶ÉÖÅ ©Éà³´«ÉÖÅ ~ÉUÒ lÉ~É»«ÉÉ
HùÒ{Éà! UÉàHùÒ lÉÉà ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÒ ¾lÉÒ. H¾¬ÖÅ Hà »ÉÚ«ÉÇqà´É Xà> ù¾¬É Uà.
FʺÉ+ä ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉ~É»«ÉÉ {ÉÉ ¥É³oÉÒ »ÉÚ«ÉÇ{Éà ´ÉÉq³ÉàoÉÒ hÉÅHÒ qÒyÉÉà.
UÉàHùÒ+à H¾¬ÖÅ Hà W³ qà´ÉlÉÉ WÖ+à Uà. ~ÉùɶÉùà ¾ÉoÉ £àù´«ÉÉà, W³{ÉÒ A~Éù
+{Éà ùàlÉ W ùàlÉ oÉ> NÉ>. lÉà{Éà ~ÉiÉ NÉÖ©É HùÒ qÒyÉÒ. UÉàHùÒ UlÉÉÅ«É ¥ÉSÉ´ÉÉ
©ÉÉNÉlÉÒ ¾lÉÒ. H¾¬ÖÅ Hà ¾ÖÅ ©ÉÅSUÉàqùÒ UÖÅ, ©ÉÉùÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉU±ÉÒ{ÉÒ ¥Éq¥ÉÖ
+É´Éà Uà. ~ÉUÒ FʺÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉ~É»«ÉÉ{ÉÉ ¥É³à UÉàHùÒ{ÉÖÅ ¶ÉùÒù
©É¾àHqÉù-»ÉÖ´ÉÉÊ»ÉlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ, +àH «ÉÉàW{É »ÉÖyÉÒ lÉà{ÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÒ ©É¾àH
»ÉÖ´ÉÉ»É £à±ÉÉ> NÉ>. lÉ~É»«ÉÉoÉÒ +É ¥ÉyÉÖÅ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉH¬É ¾lÉÉÅ FʺɴÉù.
¥ÉyÉÉ+à +É´ÉÒ ¶ÉÊGlÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¾lÉÒ ~ÉiÉ Wà HÉ©É F漃 A~Éù »É´ÉÉù
oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ, lÉà{ÉÉoÉÒ {É ¥ÉSÉÒ ¶ÉG«ÉÉ +{Éà +ÅlÉà UÉàHùÒ ©ÉÅUÉàqùÒ »ÉÉoÉà ùÊlÉÊJ«ÉÉ HùÒ, UÉàHùÒ Ê¥ÉSÉÉùÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÒ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ ¶ÉÊGlɶÉɳÒ
FʺÉoÉÒ {ÉÉ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHÒ. ¶ÉÖÅ +Él©É[ÉÉ{ÉÒ H¾Ò¶ÉÖÅ FʺÉ{Éà! +Él©É[ÉÉ{ÉÒ{Éà
lÉÉà ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ +àH +Él©ÉÉ {ÉWù +É´É Uà. lÉà ¶ÉùÒù{ÉÉ lÉù£ G«ÉÉùà«É
+ÉHʺÉÇlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉÅ. +É Ê{ÉÅqÉ Uà ¶ÉÖÅ? +É´ÉÒ lÉ~É»«ÉÉoÉÒ ¶ÉÅ ¾ÉʻɱÉ
oɶÉà, +É »É©ÉX´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾¬ÖÅ. +É ùÒlÉà qà´ÉÒ-qà´ÉlÉÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉoÉÒ lÉ©ÉÉà
+©Éù-±ÉÉàH {É¾Ó W> ¶ÉHÉà, »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà, Ê{ÉÅqÉ lÉÉà HùÒ W {ÉoÉÒ,
H> §ÉÊGlÉoÉÒ ¶ÉÖÅ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà, ¥ÉÒY §ÉÊGlÉoÉÒ ¶ÉÖÅ ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà, +{Éà G«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ W> ¶ÉH¶ÉÉà. +É ¥ÉyÉÖÅ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ qÖÊ{É«ÉÉ{Éà, +{Éà qÖÊ{É«ÉÉ Uà Hà ~ÉÉUÒ
±Ée´ÉÉ +É´Éà Uà.
lÉÉà lÉà{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà «ÉÉàNÉ{ÉÉ wÉùÉ ©É{É-©ÉÉ«ÉÉoÉÒ ¥É¾Éù {ɾÓ
{ÉÒH³Ò ¶ÉHÉà. ©É{É PÉiÉÖÅ lÉÉHÉlÉ ´Éù Uà lÉà{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ ©É³à Uà.«ÉÉàNÉ»ÉÉyÉ{ÉÉ HùÒ{Éà, lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ ©É{ÉÖº«É ~ÉÉàlÉ{ÉÉ ©É{É{Éà YlÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉG«ÉÉà.
¶ÉÖÅ Uà [ÉÉ{É-©ÉÉNÉÇ
[ÉÉ{É ©ÉÉNÉÇ{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà Hà [ÉÉ{É wÉùÉ ~Éù©É-lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ
222

Hù´ÉÒ. ¶ÉÖÅ +©ÉÉà [ÉÉ{É{ÉÉÅ Ê´ÉùÉàyÉÒ UÒ+à? {ÉÉ, ùÉ´ÉiÉ ©ÉÉà÷Éà [ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÉà,
~ÉùÅlÉÖÅ HÉ©ÉÉlÉÖù oÉ>{Éà ~Éù»mÉÒ{Éà AcÉ´ÉÒ ±ÉÉ´«ÉÉà. lÉà SÉÉù ´ÉàqÉà{ÉÉà [ÉÉlÉÉ ¾lÉÉà.
ùÉW{ÉÒÊlÉ©ÉÉÅ Ê{É~ÉÖiÉ ¾lÉÉà. W¬Éùà ©ÉùiÉÉ»É{{É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ~Ée¬Éà ¾lÉÉà
l«ÉÉùà ùÉ©ÉY +à ±ÉK©ÉiÉ{Éà H¾¬ÖÅ, X+Éà ùÉ´ÉiÉ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ùÉW{ÉÒÊlÉ{ÉÒ
ʶÉKÉÉ ±É> +É´ÉÉà. +à÷±Éà +à÷±ÉÉà ©ÉÉà÷Éà [ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÉà, UlÉÉÅ ©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉÅ
qÉ«ÉùÉ ¾q©ÉÉÅ W ù¾¬Éà. lÉà +É SÉÒXàoÉÒ ¥É¾Éù {É {ÉÒH³Ò ¶ÉG«ÉÉà.
¶ÉÖÅ Uà §ÉÊGlÉö«ÉÉàNÉ
§ÉGlÉ{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É W Uà- ʴɺɫÉÉà{ÉÉà l«ÉÉNÉ. lÉà W §ÉGlÉ Uà, Wà
§ÉNÉ {ÉÉ §ÉÉàNÉà. +à÷±Éà Hà »ÉŧÉÉàNÉ {ÉÉ Hùà. +Éc ¡ÉHÉù{ÉÉ ©ÉäoÉÖ{É Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ
qÚù ù¾à. ~ÉùÅlÉÖ HʱɫÉÖNÉ©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉà. ~ÉiÉ »ÉÅlÉÉà H¾à
Uà Hà ÊSÉÅlÉÉ {É HùÉà, »ÉqÃNÉÖ° ~ÉÉù HùÒ qà¶Éà. «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ NÉÖ°{ÉÖÅ +É÷±ÉÖÅ ©É¾Él©«É
{ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉà H¾à¶ÉÉà Hà §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ LÉÅe{É Uà. {ÉÉ.
§ÉÊGlÉ »´ÉlÉÅmÉ »ÉH±É NÉÖiÉ LÉÉ{ÉÒ* Ê¥É{ÉÖÅ »Él»ÉÅNÉ {É ~ÉÉ´Éà ¡ÉÉiÉÒ
~ÉiÉ §ÉÊGlÉ +É»ÉÉ{É {ÉoÉÒ.
+É ùÒlÉà +É mÉiÉ ©ÉÉNÉÇ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ. ¾´Éà »ÉÅlÉÉà{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ +É mÉiÉà oÉÒ
~Éùà Uà. +É´ÉÉà, »ÉÅlÉ-©ÉÉNÉÇ{Éà »É©ÉY+à.
¶ÉÖÅ Uà »ÉÅlÉÉà{ÉÉà »É¾W ©ÉÉNÉÇ
»ÉÅlÉÉà{ÉÒ yÉÉùÉ »É¾W-©ÉÉNÉÇ{ÉÒ lÉù£ ±É> W> ù¾Ò Uà. lÉà Uà
¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà lÉ©ÉÉùà H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ; »ÉqÃNÉÖ°
~ÉÉù HùÒ qà¶Éà.
«ÉÉàNÉ-©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ «ÉÉàNÉ{ÉÖÅ ©Éɾl©É Uà, NÉÖ°HÞ~ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÓ; [ÉÉ{É-©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ
[ÉÉ{É{ÉÖÅ ©É¾Él©É Uà, NÉÖ°-HÞ~ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÓ; §ÉÊGlÉ-©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ ©É¾Él©É Uà,
NÉÖ°HÞ~ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÓ; ~ÉiÉ »ÉÅlÉl´É{ÉÒ yÉÉùÉ©ÉÉÅ, »ÉÅlÉ-©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ Hà´É³ NÉÖ°HÞ~ÉÉ{ÉÖÅ
W ©É¾Él©É Uà. ʶɺ«É{Éà LÉɱÉÒ NÉÖ°{ÉÒ ¶ÉùiÉÉNÉlÉ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ. ¥ÉyÉÖÅ HÉ©É
NÉÖ°{ÉÖÅ Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà HàlÉÒ{É ±ÉÉàH {É´É LÉie ©Éàá, NÉÖ° »Éà ¥ÉeÉ {ÉÉ HÉà«É *
HlÉÉÇ Hùà {ÉÉ Hù »ÉHà, NÉÖ° Hùà »ÉÉà ¾Éà«É **
NÉÖ° W ¥ÉyÉÖÅ Hù¶Éà. »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ NÉÖ°l´É{Éà »oÉÉÊ~ÉlÉ HùÒ ù¾Ò
UàH¥ÉÒù ¾Êù Hà °clÉà, NÉÖ° HÒ ¶ÉùiÉÒ X«É *
H¾äå H¥ÉÒù NÉÖ° °clÉà, ¡É§ÉÖ {É¾Ó ¾ÉàlÉ »É¾É«É **
H¥ÉÒù lÉà {Éù +ÆyÉ ¾äå, NÉÖ° HÉà H¾lÉà +Éäù *
223

¾Êù °cà NÉÖ° cÉäù ¾äå, NÉÖ° °cà {É¾Ó cÉäù **
¶ÉÖÅ ¥ÉÒY WN«ÉÉ+à +É ´ÉÉlÉ ©É³à Uà ! {ÉÉ, +É÷±ÉÖÅ ©É¾Él©É NÉÖ°{ÉÖÅ
G«ÉÉÅ«É {É¾Ó ©É³à. +NÉù «ÉÉàNÉ-Hɳ©ÉÉÅ W>+à lÉÉà NÉÖ°-ʶɺ«É{ÉÒ ±ÉeÉ>
~ÉiÉ oÉ> Uà, ~ÉiÉ »ÉÅlÉl´É{ÉÒ yÉÉùÉ ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾Ò Uà.
NÉÖ° NÉÖÆNÉà NÉÖ° ¥ÉÉÆ´Éùà, NÉÖ° Hà ùʾ«Éà qÉ»É*
Xà NÉÖ° §ÉàWà {ÉùH ©Éàá, lÉÉà ùÊLÉ«Éà »´ÉNÉÇ HÒ +É»É **
lÉÉà ¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´ÉÒ. ¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò SÉÒW
Uà. Wà Wà{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ X«É Uà, lÉà lÉà{ÉÒ ùKÉÉ Hùà Uà......»ÉÉSÉà W ~ÉÉHÒ Hùà
Uà. WÖ+Éà, Ê´ÉʧɺÉiÉ ùÉ©ÉY{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ X«É Uà, lÉà+Éà lÉà{ÉÒ ùKÉÉ Hùà
Uà. «ÉÖyyÉ©ÉÉÅ ùÉ´ÉiÉà Ê´ÉʧɺÉiÉ A~Éù ¶ÉÊGlÉ SɱÉÉ´ÉÒ l«ÉÉùà ùÉ©ÉY+à
+ÉNɳ +É´ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ A~Éù ±É> ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ. +NÉù lÉ©ÉÉà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ
¶ÉùiÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ W¶ÉÉà lÉÉà ~ÉUÒ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ lÉÉHÉlÉ lÉ©ÉÉùÒ ùKÉÉ Hù¶Éà.
l«ÉÉùà lÉ©ÉÉùà lÉ©ÉÉùÉ H±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à ¡É«Él{É Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ ù¾àlÉÒ.
Xà »ÉlÉNÉÖ° HÒ ¶ÉùiÉ ¾Éà lÉÉHÒ * lÉàʾ HÖU «ÉlÉ{É ù¾ä {ÉʾŠ¥ÉÉHÒ *
lÉÉlÉà ¶ÉùiÉÉNÉlÉ »É¥É ~Éù ¾ä * ¶ÉùiÉ Nɾä lÉà Y´É A¥Éù ¾ä **
+NÉù ¶ÉùiÉÉNÉlÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{Éà H±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à ¡É«ÉÉ»É
Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ ~Éeà lÉÉà »É©ÉXà Hà ¾WÖ ¶ÉùiÉÉNÉÊlÉ oÉ> {ÉoÉÒ. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ
¶ÉùiÉÉNÉÊlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò §ÉÊGlÉ Uà. ¶ÉùiÉÉNÉÊlÉ©ÉÉÅ [ÉÉ{É ~ÉiÉ
LÉÖq +É´ÉÒ X«É Uà, lÉÉHÉlÉÉà ~ÉiÉ LÉÖq +É´ÉÒ X«É Uà, »É©É»lÉ ~ÉÉ~ÉÉà{ÉÉà
{ÉÉ¶É oÉ< X«É Uà. ¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ ©É¾É{É SÉÒW Uà.
¶ÉùiÉÉNÉlÉ H¾ »É¥É NÉÖiÉ +É´Éä* [ÉÉ{É §ÉÊGlÉ lÉàʾ ©ÉÉʾ Å »É©ÉÉ´Éä**
¶ÉùiÉ ¾Éà W¥É «É¾ Ê{ɶSÉ«É +É> * ¡É§ÉÖ ©ÉÉàʾ qÉà{ÉÉà »ÉH±É »É¾É> **
»ÉH±É ~ÉÉ~É lÉÉHÉà WÊù X´Éä * Xà »ÉlÉNÉÖ° HÒ ¶ÉùiÉ ©Éàá +É´Éä **
Wà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ, ¡É§ÉÖ{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà, lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ HÉ©É lÉà+Éà
»´É«ÉÅ W HùÒ qà Uà. +É ´ÉÉlÉ »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ +àH ©É¾Él©ÉÉY H¾Ò ù¾¬É ¾lÉÉÅ.
+àH ¥ÉÅqÉà l«ÉÉÅ ¥ÉàcÉà ¾lÉÉà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ- +NÉù ¾ÖÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ LÉÉB lÉÉà ¡É§ÉÖ
LÉ´ÉeɴɶÉà? ©É¾Él©ÉÉ+à H¾¬ÖÅ ¾É LÉ´ÉeɴɶÉà. lÉà ¥ÉÅqÉ+à lÉà Êq´É»ÉoÉÒ
LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ UÉàeÒ qÒyÉÖÅ. Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà XàB UÖÅ, Hà ¡É§ÉÖ Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉ´ÉeÉ´Éà Uà. +àH
+ÉLÉÉà Êq´É»É LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {É LÉÉyÉÖÅ. lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖ LÉÉ<
±ÉÉà. ~ÉiÉ lÉà ¥ÉÅqÉ+à Yq ~ÉHeÒ ¾lÉÒ, H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùà {ÉoÉÒ LÉÉ´ÉÖÅ. ~ÉUÒ ¥ÉÒX
Êq´É»Éà §ÉÚLÉ ´ÉyÉÒ, PÉù©ÉÉÅoÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÖNÉÅyÉ ~ÉiÉ +É´É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. lÉÉà
©É{É ~ÉiÉ H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ. lÉà ¥ÉÅqÉ+à Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ +¾Ó ©É{É H¾à Uà, ~ÉiÉ ©ÉÉùà
224

lÉÉà Xà´ÉÖÅ Uà Hà ¡É§ÉÖ Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉ´ÉeÉ´Éà Uà... W>{Éà WÅNɱɩÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉà.
l«ÉÉÅ ¥ÉÉWÖ{ÉÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ HÉà>{ÉÉ ±ÉN{É ¾lÉÉÅ. PÉiÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ ~ÉH´ÉÉ{É ¥É{«ÉÉ
¾lÉÉÅ. +àH ©ÉÉiÉ»É{Éà »É´ÉÉù{ÉÉà WÅNɱɩÉÉÅ ¥Éàcà±ÉÉà Xà>{Éà lÉà+Éà+à Ê´ÉSÉ É«ÉÖÇÈ
Hà lÉà{Éà ~ÉiÉ LÉ´ÉeÉ´ÉÒ q>+à. +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ{Éà ¥Éà ©ÉÉiÉ»ÉÉà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ±É>{Éà
lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉ, H¾¬ÖÅ Hà - +É ±ÉÉà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ-LÉÉ+Éà. +É ¾lÉÉ ¡É§ÉÖ.
~ÉiÉ lÉà ¥ÉÅqÉà ~ÉiÉ YtÒ ¾lÉÉà. H¾¬ÖÅ - {ÉÉ, ©ÉÉùà {ÉoÉÒ LÉÉ´ÉÖÅ. ©É{Éà §ÉÚLÉ {ÉoÉÒ.
lÉà+Éà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà »É´ÉÉù{ÉÉ ¥ÉàcÉ UÉà, §ÉÚL«ÉÉ ¾¶ÉÉà LÉÉ> ±ÉÉà. ~ÉiÉ
¥ÉÅqÉà {ÉÉ ©ÉÉ{«ÉÉà l«ÉÉùà lÉà +É´Éà±É ©ÉÉiÉ»ÉÉà+à Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà W¬Éùà §ÉÚLÉ
±ÉÉNɶÉà l«ÉÉùà LÉÉ< ±Éà¶Éà, lÉà+Éà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ l«ÉÉÅ ]Ée {ÉÒSÉà ©ÉÖHÒ{Éà SÉɱ«ÉÉ
NÉ«ÉÉ. ¾´Éà lÉà{ÉÒ ©É¾àH ~ÉiÉ +É´ÉlÉÒ ¾lÉÒ. lÉàoÉÒ lÉà ¥ÉÅqÉà l«ÉÉÅoÉÒ AcÒ{Éà
¥ÉÒX ]Ée{ÉÒ {ÉÒSÉà W>{Éà ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉà. ¾´Éà ùÉlÉ ~ÉeÒ NÉ>, l«ÉÉùà ùÉmÉÒ{ÉÉ
¥ÉÉù ´ÉÉNÉà ¥Éà SÉÉàù SÉÉàùÒ HùÒ{Éà §ÉÉNÉ ~ÉÉe´ÉÉ lÉà ]Ée {ÉÒSÉà +É´«ÉÉ, +{Éà
l«ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ §ÉÉNÉ ~ÉÉe´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÖNÉÅyÉ +É´ÉÒ.
lÉà+Éà §ÉÚL«ÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉiÉ Wà´ÉÉ lÉà+Éà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ LÉÉ´ÉÉ NÉ«ÉÉ, lÉà©ÉÉÅ +àH©ÉÉÅ
¡É§ÉÖ ¥ÉàcÉÅ, lÉàiÉà ¥ÉÒX{Éà H¾¬ÖÅ Hà {É LÉÉ+Éà, +É©ÉÉÅ W¾àù ~ÉiÉ ¾Éà> ¶ÉHà,
HqÉSÉ ¾Éà> ¶ÉHà Hà HÉà>+à ©ÉÚG«ÉÖÅ ¾Éà«É. ¥ÉÒX+à ~ÉiÉ H¾¬ÖÅ ¾É oÉ< ¶ÉHà Uà,
¶ÉÉàyÉÉà, +¾Ó+É lÉÉà HÉà> {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ lÉà ¥ÉÅqÉà ~Éà±ÉÉ ]Ée {ÉÒSÉà ¥ÉàcÉà Uà.
lÉà+Éà+à Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà +É ©ÉÉiÉ»É +É÷±ÉÒ ùÉlÉ©ÉÉÅ +¾Ó WÅNɱÉHÉÅ Hà©É ¥ÉàcÉà
¾¶Éà. lÉà{Éà ~ÉHeÒ ±ÉÉ´«ÉÉ, Hà lÉÖÅ PÉiÉÉà SÉɱÉÉH Uà. +©ÉÉà{Éà ]àù LÉ´ÉeÉ´ÉÒ
¥ÉyÉÉà ©ÉÉ±É ±Éà´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà. lÉà ¥ÉÅqÉ+à {ÉÉ H¾Ò Hà ©É{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ, ©Éàá HÉà>
]àù {ÉoÉÒ {ÉÉL«ÉÖÅ. +àHà H¾¬ÖÅ Hà W°ù HÉà> ´ÉÉlÉ Uà. lÉàoÉÒ ¥Éà SÉÉù lÉ©ÉÉSÉÉ
©ÉÉùÒ qÒyÉÉ, +{Éà W¥ÉùW»lÉÒoÉÒ ±ÉÉe´ÉÉ ©ÉÉà©ÉÉÅ PÉɱÉÒ qÒyÉÉ. ~ÉUÒ ~ɾà±ÉÉ
SÉÉàùà yÉÒùà yÉÒùà ¾´Éà ~ÉÖùÒ LÉ´ÉeÉ´ÉÒ. lÉà ~ÉÉUÉà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà ©ÉÉùà {ÉoÉÒ
LÉÉ´ÉÒ ~ÉÖùÒ. ~ÉUÒ ~ÉÉUÉ ¥Éà SÉÉù lÉ©ÉÉSÉÉ ©ÉÉ«ÉÉÇ Hà LÉÉ,~ÉÖùÒ LÉ´ÉeÉ´ÉÒ
qÒyÉÒ. +É ùÒlÉà ~ÉUÒ ¾±É´ÉÉà, ~ÉUÒ Ê©ÉcÉ>+Éà.... ¥ÉyÉÖÅ LÉ´ÉeÉ´«ÉÖÅ.
¥ÉÒX Êq´É»Éà lÉà ¥ÉÅqÉà ©É¾Él©ÉÉ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà, SÉùiÉÉà©ÉÉÅ ~ÉeÒ
NÉ«ÉÉà, +{Éà H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉSÉÖÅ Uà Hà ¡É§ÉÖ W¬Éùà SÉɾà l«ÉÉùà LÉ´ÉeÉ´ÉÒ{Éà W UÉàeà
Uà. §É±Éà +É~ÉiÉà {ÉÉ LÉÉ>+à, lÉÉà ~ÉiÉ LÉ´ÉeÉ´ÉÒ{Éà W UÉàeà Uà.
»ÉÉSÉÖÅ Uà, ~ɾà±ÉÉ lÉà »ÉÒyÉÒ ùÒlÉà HÉ©É Hùà Uà, ~ÉUÒ eÅeÉ-»ÉÉà÷Ò
©ÉÉùÒ{Éà ~ÉiÉ LÉ´ÉeÉ´Éà Uà. +NÉù +É~ÉiÉÉ©ÉÉŠʴɶ´ÉÉ»É Uà, +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ
¸ÉyyÉÉ Uà, l«ÉÉùà lÉà oÉ< ¶ÉHà. ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ U³-H~É÷ Uà lÉÉà, lÉà {ɾÓ
oÉ> ¶ÉHà. +à÷±Éà ¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ ~ÉÉHÒ Hù´ÉÒ... Êq±ÉoÉÒ, +É´ÉÉà ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ,
225

¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ ¶ÉÖÅ SÉÒW Uà.
¶ÉùiÉÉNÉlÉ ¾Éà ºÉ÷NÉÖiÉ NÉʾ«Éà * +à»Éà lÉÉHÉà ´«ÉÉäùÉ Hʾ«Éà **
Ê´É漃 Ê{ɺÉàyÉ Ê{ÉWNÉÖ° HÒ ÷à´ÉÉ* qÖÊlÉ«Éà »ÉlÉNÉÖ° ¡ÉÒlÉ +° »Éà´ÉÉ**
lÉÞlÉÒ«Éà Ê{ɶSÉ«É Aù yÉÉùà * ©ÉÉà +yÉ Ê¥É»ÉÊù {ÉÉoÉ ©ÉÉàʾ lÉÉùà **
SÉÉäoÉà «É¾ Ê{ɶSÉ«É ©É{É ©ÉÉ¾Ò * ¡É§ÉÖ lÉÊW ©ÉÉàù »É¾É«ÉH {ÉɾÓ**
Hä»Éà ¾Ö qÖLÉ »ÉÉÅHùà NÉÚhÉ* ¡É§ÉÖ lÉÊW +Éäù »É¾É«ÉH {É hÚÆhÉ**
~ÉÅSÉ©É »ÉlÉNÉÖ° ©ÉÚÊlÉÇ HÉà y«ÉÉ{ÉÉ* lÉÉHà »É{©ÉÖLÉ Ê´É{ÉlÉÒ cÉ{ÉÉ **
¡É§ÉÖ LÉÊW ©ÉÉàù ÊcHÉ{ÉÉ {ÉɾÓ* ~ÉÉ´É{É ~ÉÊlÉlÉ {ÉÉ©É ¡É§ÉÖ +ɾÒ**
©ÉÉà »É©É ~ÉÊlÉlÉ {É HlÉ¾Ö Ê{ɾÉùÉ* ¡É§ÉÖ »É©É +Éäù {É lÉÉù{É ¾ÉùÉ**
Uc«Éàá +É~ÉHÉà ¡É§ÉÖʾŠ»É©É~Éàâ* lÉÉàHÉà H¥É¾ÖÆ HÉ±É {ÉʾŠq~Éàâ**
«É¾ ºÉ÷NÉÖ{É Xà HÉà> yÉÉùÉ* ¶ÉùiÉÉNÉlÉ ~É±É ©Éàá Hù ~ÉÉùÉ **
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ¶ÉùiÉÉNÉlÉ©ÉÉÅ U:NÉÖiÉ ¾Éà´ÉÉ Xà>+à, Wà©ÉÉÅ +É
NÉÖiÉ +É´ÉÒ X«É, lÉà ~ɳ-§Éù©ÉÉÅ ~ÉÉù oÉ> X«É.
NÉÖ°{ÉÉ ¥ÉlÉÉ´Éà±ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖÅ
+à÷±Éà Wà Ê{É«É©É NÉÖ° ¥ÉlÉÉ´Éà, lÉà{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É {ÉÉ HùÉà. Wà ùÒlÉà
lÉ©ÉÉà{Éà {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà »ÉÉlÉ Ê{É«É©ÉÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ, lÉà©ÉÉÅoÉÒ +àHà«É
Ê{É«É©É{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É {ÉÉ Hù¶ÉÉà. +NÉù H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉÅ»É {É LÉÉ´ÉÖÅ lÉÉà G«ÉÉùà«É {É
LÉɶÉÉà. WÖNÉÉù {É ù©É´ÉÉà, lÉÉà G«ÉÉùà«É {É ù©É¶ÉÉà. +NÉù HÉà>~ÉiÉ Ê{É«É©É{ÉÖÅ
A±±ÉÅPÉ{É Hù¶ÉÉà lÉÉà lÉà{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É ¥ÉÖÊyyÉ A~Éù H֡ɧÉÉ´É ~Ée¶Éà, ¥ÉÖÊyyÉ HÖÅq
oÉ> W¶Éà. lÉ©ÉÉùà W°ùlÉ W ¶ÉÖÅ Uà U³-H~É÷ SÉÉàùÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ. +àH ´ÉLÉlÉ
LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©É³à lÉÉà lÉà©ÉÉÅ NÉÖXùÉà HùÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÉà, lÉà©ÉÉÅ W LÉÖ¶É ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ, ~ÉiÉ
§ÉÚ±ÉoÉÒ SÉÉàùÒ {É Hù´ÉÒ. HÉà>~ÉiÉ Ê{É«É©É{ÉÉ Ê´É°yyÉ {ÉÉ W¶ÉÉà. +ÉW ©ÉÉà÷Ò
§ÉÊGlÉ Uà. +É ¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ{ÉÒ +ÉyÉÉù ¶ÉÒ±ÉÉ Uà. +ÉW ~ɾà±ÉÒ »ÉÒhÒ Uà.
»ÉlÉNÉÖ°oÉÒ ¡ÉÒlÉÒ +{Éà »Éà´ÉÉ
+à÷±Éà lÉ{É, ©É{É, yÉ{ÉoÉÒ NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÉà. W¬Éùà lÉ©ÉÉà+à {ÉÉ©É
±ÉÒyÉÖÅ, l«ÉÉùà ©Éàá +àH ´ÉÉlÉ H¾Ò ¾lÉÒ, H¾¬ÖÅ ¾lÉÖÅ Hà lÉ©ÉÉ°Å lÉ{É, ©É{É, yÉ{É ©É{Éà
+É~ÉÒ qÉà. ~ÉiÉ +à©ÉW {ɾÉàlÉÖÅ H¾¬ÖÅ, H¾¬ÖÅ ¾lÉÖÅ Hà +ÉÅLÉÉà ¥ÉÅq HùÒ{Éà »ÉÉSÉÉ
Êq±ÉoÉÒ +É~ÉÉà. lÉ©ÉÉà+à H¾¬ÖÅ Hà +É~«ÉÖÅ. lÉ©Éà +É~ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà. NÉÉàùLÉ{ÉÉoÉ
W¬Éùà ~ÉiÉ qÒKÉÉ +É~ÉlÉÉ Wà{Éà ~ÉiÉ, ~ÉUÒ lÉà{ÉÖÅ lÉ{É ¶ÉùÒù lÉà{Éà ~ÉÉUÖÅ {É
+É~ÉlÉÉ, +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ùÉLÉÒ qàlÉÉ. ~ÉiÉ +©Éà +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ H«ÉÖÇÈ. +©Éà
226

+©Éà lÉ©ÉÉùÅÖ lÉ{É ¶ÉùÒù ~ÉÉUÖÅ +É~«ÉÖÅ, +{Éà H¾¬ÖÅ Hà +ÉWoÉÒ ©ÉÉ° Uà. +à©É
©ÉÉ{ÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ HùXà, ©ÉÉùÒ +©ÉÉ{ÉlÉ ©ÉÉ{ÉXà. +ÉW ~ÉUÒ lÉà{ÉÉ wÉùÉ
H¶ÉÖÅ LÉÉà÷ÖÅ HÉ©É {É HùlÉÉÅ. lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉÉUÖÅ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~«ÉÖÅ Hà PÉù©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ ¾¶Éà, ©ÉÉà÷ÉÅ PÉùeÉÅ ¾¶Éà, lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùXà. ~ÉiÉ W¬Éùà W°ùlÉ ¾¶Éà
l«ÉÉùà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±É>¶É. ʶɺ«É+à W¬Éùà-W¬Éùà »É©É«É ©É³à, l«ÉÉùà NÉÖ°+ɸɩɩÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà »Éà´ÉÉ Hùà, Wà lÉà{ÉÉoÉÒ oÉ< ¶ÉHà lÉà. ¶ÉùÒùoÉÒ »Éà´ÉÉ
Hù¶ÉÉà lÉÉà ¶ÉùÒù{ÉÉ ùÉàNÉ {É¾Ó »ÉlÉÉ´Éà. ~ÉUÒ lÉ©ÉÉ°Å yÉ{É ~ÉiÉ ~ÉÉUÖÅ +É~«ÉÖÅH¾¬ÖÅ Hà lÉà{ÉÉoÉÒ PÉù ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÉ W°ù ~Ée¶Éà, WàoÉÒ lÉà ~ÉiÉ
lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ùÉLÉÉà. ~ÉiÉ +ÉW ~ÉUÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ LÉÉà÷Ò WN«ÉÉ+à {É
Hù¶ÉÉà. HÉà>{ÉÉ A~Éù LÉÉà÷Éà Hà»É {ÉÉ Hù¶ÉÉà. ¶ÉÉ»mÉÉà +{ÉÖ»ÉÉù ʶɺ«É+à
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H©ÉÉiÉÒ{ÉÉà q»É©ÉÉà §ÉÉNÉ NÉÖ°W{ÉÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉà
Xà>+à, ~ÉiÉ +©ÉÉà+à lÉ©ÉÉà{Éà {ÉoÉÒ H¾¬ÖÅ, HÉùiÉ Hà lÉ©ÉÉà {É +É~ÉÒ ¶ÉHÉà
lÉÉà NÉÖ°{ÉÉà ¶É¥q H~ÉÉ> X«É. +à÷±Éà ¶É¥q©ÉÉÅ lÉ©ÉÉàà{Éà {ÉoÉÒ ¥ÉÉÅy«ÉÉ. ~ÉUÒ
mÉÒY ´É»lÉÖ- lÉ©ÉÉ°Å ©É{É- lÉà +©ÉÉà+à ~ÉÉUÖÅ {ÉoÉÒ +É~«ÉÖÅ, H¾¬ÖÅ Hà- lÉà{Éà
©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà W ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.
+É ©É{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉUÖÅ {ÉoÉÒ +É~«ÉÖÅ? HÉùiÉ +É ©É{ÉoÉÒ W ¥ÉyÉÉ
»ÉNÉÉ ´É¾É±ÉÉ Uà. . lÉà{ÉÉoÉÒ +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ Uà, lÉà{ÉÉ HÉùiÉà W +Él©ÉÉ
©ÉÉ°Å-©ÉÉ°Å HùÒ ù¾Ò Uà. W¬Éùà ©É{É NÉÖ° +à ±É> ±ÉÒyÉÖÅ lÉÉà ~ÉUÒ lÉ©ÉÉ°
~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ{É Hà´ÉÖÅ ! +à÷±Éà NÉÖ°W{ÉÉàoÉÒ G«ÉÉùà«É ©ÉÉ{É {É SÉɾ´ÉÖÅ. lÉà©É{ÉÒ
´ÉÉlÉ HÉ~ÉÒ{Éà G«ÉÉùà«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {É SɱÉÉ´É´ÉÒ.
NÉÖ° HÒ ¥ÉÉlÉ ©ÉÉ{É »É¥É ±ÉÒWà* »Él«É +»Él«É Ê´ÉSÉÉù {É HÒWà**
~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ Êq©ÉÉNÉ{ÉÉ ±ÉeÉ´É´ÉÖÅ Hà NÉÖ°Y »Él«É H¾à Uà Hà +»Él«É, Wà
H¾à ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ; Wà H¾à lÉà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ lÉHÇ ±ÉeÉ´«ÉÉ ´ÉNÉù HùÒ qà´ÉÖ. Y´É{É©ÉÉÅ
G«ÉÉùà«É NÉÖ°{ÉÒ +É[ÉÉ {É ÷ɳ´ÉÒ. NÉÖ°{ÉÉÅ +ÉNɳ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {É SɱÉÉ´É´ÉÒ,
§É±Éà lÉà©ÉÉÅ lÉ©ÉÉ°Å ¾ÒlÉ ¾Éà«É Hà {ÉÉ ¾Éà«É. NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ W »É£³ Uà.
+É ©ÉÉ{É´É-lÉ{É©ÉÉÅ »Éà´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉàHÉà ©É²«ÉÉà Uà lÉÉà lÉà{ÉÉoÉÒ NÉÖ°{ÉÒ
»Éà´ÉÉ HùÒ±ÉÉà. +É ¶ÉùÒù{Éà lÉÉà Ê{ÉSÉÉàeÒ qà´ÉÉ{ÉÖÅ W Uà. HÉùiÉ Hà+ÉÊLÉù «É¾ lÉ{É LÉÉH ʩɱÉàNÉÉ...
+à÷±Éà ±ÉÉNÉÒ W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ¥ÉÉHÒ{ÉÉ Wà÷±ÉÉ H©ÉÉàâ Uà lÉà HÉà>
LÉÉlÉÉ©ÉÉÅ {É¾Ó +É´Éà. +NÉù Êq´É»É-ùÉlÉ LÉàlÉÒ ´ÉÉeÒ HùÒ {ÉÉàHùÒ-yÉÅyÉÉà
H«ÉÉàâ, H¶ÉÖÅ HÉ©É {É¾Ó +É´Éà. ~ÉiÉ NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÒ Uà, lÉà W HÉ©É +ɴɶÉà.
+NÉù ʶɺ«É Xà NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ {É Hùà lÉà +~ÉùÉyÉ Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à
227

+É W°ùÒ Uà.
{ÉÉ{ÉH Xà NÉÖ° »Éà´Éà +~É{ÉÉ, ¾Éäå ÊlÉ»É ¥ÉʱɾÉùÒ XcÆ **
NÉÖ° »Éà´ÉÉ PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà NÉÖ° »Éà´Éà H÷à qÖ:LÉ ~ÉÉ~ÉÉ * W{É©É W{É©É HÉà Ê©É÷à »É{lÉÉ~ÉÉ**
NÉÖ° HÒ »Éà´ÉÉ »ÉqÉ ÊSÉnÉ qÒWà * Y´É{É W{©É »ÉÖ£±É HÊù ±ÉÒWà **
SÉÉä¥ÉÒ»É °~É ¾Êù +É~ÉÖʾ yÉÊù«ÉÉ* NÉÖ° »Éà´ÉÉ HÊù »É¥Éʾ Ê¥ÉÊù«ÉÉ**
Ê¶É´É Ê¥ÉùÅÊSÉ NÉÖ° »Éà´ÉÉ HÒ{¾É* {ÉÉùq qÒKÉÉ zÉÖ´É HÉà qÒ{¾É **
»ÉH±É ©ÉÖÊ{É NÉÖ° »Éà´ÉÉ SÉÉ¾Ò * NÉÖ° »Éà´ÉÉ HÊù ~ÉÅoÉ +´ÉNÉÉ¾Ò **
NÉÖ° HÒ »Éà´ÉÉ ©ÉÖÊGlÉ Ê{ÉW ~ÉÉ´Éà* ¥É¾ÖÊù {É ¾Å»ÉÉ §É´ÉW±É +É´Éà**
NÉÖ° »Éà´ÉÉ{ÉÒ PÉiÉÒ ©Éʾ©ÉÉ Uà. ©ÉÉà÷ÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ FʺÉ-©ÉÖÊ{É+Éà+à
~ÉiÉ NÉÖ°-»Éà´ÉÉ HùÒ. ¾Êù+à +´ÉlÉÉù yÉÉùiÉ HùÒ{Éà NÉÖ° »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ©É{É{Éà
±ÉNÉÉ´«ÉÖÅ. Wà{Éà ©ÉÉ{É´É ¶ÉùÒù ~ÉÉ©ÉÒ{Éà NÉÖ° yÉÉùiÉ {ÉoÉÒ H«ÉÉÇ lÉà lÉÉà
+§ÉÉÊNÉ«ÉÉ Uà. ~ÉiÉ Wà+Éà+à NÉÖ° yÉÉùiÉ HùÒ{Éà ~ÉÉUÉ lÉà©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ {ÉoÉÒ
HùÒ, lÉà+Éà ©É¾É ©ÉÖùLÉ Uà.
«ÉÉàNÉ qÉ{É W~É lÉÒoÉÇ {ɾÉ{ÉÉ* NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ Ê{ɺ£±É X{ÉÉ **
NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ ¥É¾Ö ~ÉUlÉÉ´Éà * Ê£Êù Ê£Êù «É©É Hà wÉùà X´Éà **
NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ HÉä{É Xà lÉÉùà * §É´É »ÉÉNÉù »Éà ¥Éɾù eÉùà **
NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ HUÖ {É »ÉÊù ¾à * ©É¾É+{yÉ £~Éä ©É¾Æ ~ÉÊù ¾ä**
NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ PÉ÷ +ÆÊyÉ«ÉÉùÉ* Hä»Éà ¡ÉH÷à [ÉÉ{É AÊW«ÉÉùÉ **
NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ qÄ{q +ÆyÉàùÉ * NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ HÉ±É HÉà SÉàùÉ **
NÉÖ° »Éà´ÉÉ Ê¥É{ÉÖ ¡Éà©É ʴɾÖ{ÉÉ * Êq{É Êq{É ©ÉÉྠ¾Éà«É ¨É©É qÚ{ÉÉ**
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà NÉÖ°-»Éà´ÉÉ ´ÉNÉù{ÉÉÅ «ÉÉàNÉ, W~É, lÉ~É, lÉÒoÉÇ
¥ÉyÉÖÅW ´«ÉoÉÇ Uà. +NÉù NÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ {ÉÉ HùÒ lÉÉà ~ÉUÒ ~ÉUlÉÉ´É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà.
NÉÖ°-»Éà´ÉÉ ´ÉNÉù [ÉÉ{É{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É {ÉoÉÒ oÉlÉÉà. NÉÖ°-»Éà´ÉÉoÉÒ Àq«É ¡ÉHÉʶÉlÉ
oÉÉ«É Uà. Wà{ÉÉ©ÉÉÅ NÉÖ°-»Éà´ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´É {ÉoÉÒ, lÉà NÉÖ°{ÉÉÅ ¡Éà©ÉoÉÒ ùʾlÉ Uà.
ʶɺ«É{Éà SÉɾ´ÉÖÅ Hà NÉÖ°-»Éà´ÉÉ HùlÉÉ ©É{É©ÉÉÅ +¾ÅHÉù {É +É´É´ÉÉ qà, +NÉù
Xà +¾ÅHÉù ¾¶Éà lÉÉà NÉÖ° »Éà´ÉÉ H¶ÉÉ HÉ©É{ÉÒ {É¾Ó ù¾à. NÉÖ°{ÉÉÅ +ÉÊyÉ{É oÉ<{Éà
ù¾à´ÉÖÅ, WàoÉÒ lÉà©É{ÉÒ HÞ~ÉÉ ©É³lÉÒ ù¾à.
NÉÖ° +ÉNÉà ùÉLÉà ©ÉÉoÉ * Hùä Ê´É{É«É qÖ:LÉ ©Éà÷Éà {ÉÉoÉ **
+¾Éäå +yÉÒ{É lÉÖ©¾Éùà qÉ»ÉÉ* qà¾Ö +~É{Éà SÉù{É{É ´ÉÉ»ÉÉ **
«É¾ lÉ{É ©Éäå lÉÉàʾ §Éàá÷ SÉhÉ«ÉÉà* +~É{ÉÒ >SuÉ HÖU {É ùLÉÉ«ÉÉà**
Xà SÉɾÉà »ÉÉà lÉÖ©É +¥É HùÉà* «ÉÉ §ÉÉÅe HÉà Wʾ Ê´ÉÊyÉ §ÉùÉà **
228

§ÉÉ´Éä yÉÚ~É UÉƾ ©Éàá eÉùÉà* §ÉÉ´Éä ¥ÉÉàùÉà §ÉÉ´Éä lÉÉùÉà*
NÉÖiÉ ~ÉÉä°ºÉ HUÖ +Éà {ÉʾŠ©ÉàùÉà* »É¥É Ê´ÉÊyÉ ¶ÉùiÉ NÉ¾Ò NÉÖ° lÉàùÉà
©Éäå +¥É ¥ÉäcÉ {ÉÉ´É lÉÖ©¾ÉùÒ* +ɶÉÉ {ÉqÒ »ÉÉà HÊù«Éà ~ÉÉùÒ**
+~É{ÉÉ HÒWä NÉÊù«Éà ¥ÉÉ¾Ó * yÉÊù«Éà ʶÉù~Éù ¾ÉoÉ NÉÉà»ÉÉ>**
¥É¾Ö Ê´ÉÊyÉ Ê´É{ÉlÉÒ NÉÖ° »Éà Hù>* ©ÉÉ{É ©ÉÉྠÀq«É {ÉʾŠyÉù> **
qàÊLÉ Ê´É{É«É NÉÖ° ¾ÉàʾŠ+{É{qÉ * lÉ¥É ~ÉÉ´Éä Ê»ÉLÉ ~Éù©ÉÉ{É{qÉ **
qàÊLÉ ¡É»É{{É NÉÖ° HÒ §ÉÉ> * NÉÖ° lÉà Hʾ«Éà ¶ÉÒ¶É {É´ÉÉ> *
FÊyyÉ Ê»ÉÊyyÉ £±É ©Éäå HUÖ {ÉʾŠSÉɾÖÆ * WnÉlÉ HÉ©É{ÉÉ HÉà {ÉʾŠ±ÉɾÚÆ
SÉÉäùɶÉÒ ¥É¾Ö qÖ:LÉ ~ÉÉ«ÉÉà* lÉÉlÉà ¶ÉùiÉ lÉÖ©¾ùÒ +É«ÉÉà **
¾Éà ¾Ö q«ÉÉ±É q«ÉÉ +¥É HÒWà* eÚ¥ÉlÉ §É´É ©Éàá ¥ÉÉƾ NɾÒWà **
ʶɺ«É{ÉÉà Ê´É{É«É §ÉÉ´É Xà>{Éà NÉÖ° ¶ÉÒQÉlÉÉoÉÒ ¡É»É{{É oÉ> X«É Uà.
NÉÖ° ¡É»É{{É oÉÉ«É l«ÉÉùà Wà H¾à´ÉÖÅ ¾Éà«É, lÉà H¾Ò qà´ÉÖÅ.
Wà÷±ÉÒ ©Éʾ©ÉÉ NÉÖ° »Éà´ÉÉ{ÉÒ Uà, lÉà÷±ÉÒ ¥ÉÒY HÉà> SÉÒW{ÉÒ {ÉoÉÒ.
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà{ÉÉ©É´ÉÅlÉ ¥É¾ÖlÉà ʩɱÉà, [ÉÉ{É´ÉÅlÉ +{ÉàH *
H¾äå H¥ÉÒù yÉ©ÉÇqÉ»É »Éà, NÉÖ°´ÉÅlÉÉ HÉà> +àH **
NÉÖ° »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ £³ ©É³Ò W¶Éà, ¥ÉyÉÉ »ÉÖLÉÉà{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉ>
W¶Éà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà NÉÅNÉÉ «É©ÉÖ{ÉÉ ¥ÉqÄÒ¶É »É©ÉàlÉà * WNÉ{{ÉÉoÉÉ Êq yÉÉ©É ¾äå lÉàlÉà**
»Éà´Éà £±É ¡ÉÉ~lÉ ¾Éà«É {É lÉà lÉÉà * NÉÖ° »Éà´ÉÉ ©ÉàÅ ~ÉÉ´Éä £±É lÉà lÉÉà**
H¾Ò ù¾¬É Uà Hà NÉÅNÉÉ, «É©ÉÖ{ÉÉ, ¥ÉqÄÒ{ÉÉoÉ, WNÉ{{ÉÉoÉ Ê´ÉNÉàùà
yÉÉ©ÉÉà©ÉÉÅ W>{Éà £³ ¡ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ, lÉà £³ NÉÖ°-»Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ©É³Ò W¶Éà.
«É¾ Ê{ɶSÉ«É Aù yÉÉùà, ©ÉÉà +yÉ Ê¥É»ÉÊù {ÉÉoÉ ©ÉÉàʾ lÉÉùà **
+à÷±Éà Hà ~ÉÖùÉà §ÉùÉà»ÉÉà ù¾à, §É±Éà{Éà ¾ÖÅ H¶ÉÖÅ H°Å Hà {ÉÉ H°Å, ©ÉÉùÉ NÉÖ°
©É{Éà ~ÉÉù HùÒ qà¶Éà. +É Ê´É¶´ÉÉ»É, +É §ÉùÉà»ÉÉà PÉiÉÒ ©ÉÉà÷Ò SÉÒW Uà. lÉ{É
¶ÉùÒù ¥ÉyÉÉ{Éà {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉÅ. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà+à +É~ÉÒ qÒyÉÖÅ. +àH §ÉùÉà»ÉÉà,
+àH ʴɶ´ÉÉ»É ¾lÉÉà. +©ÉÉà+à {ÉÉ©ÉqÉ{É{ÉÉ »É©É«Éà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ H¶ÉÖÅ
{ÉoÉÒ ©ÉÉN«ÉÖÅ, Hà´É³ ʴɶɴÉÉ»É ©ÉÉN«ÉÉà ¾lÉÉà. ʴɶ´ÉÉ»É ¶ÉÖÅ Uà? ʴɶ´ÉÉ»É +à
Uà Hà ©ÉÉùÉ NÉÖ° G«ÉÉùà«É WÖcÚÅ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉ. ʴɶ´ÉÉ»É +à Uà HàNÉÖ° HÉà +LÉÅe ¦É©¾ Hù X{Éà * NÉÖ° HÉà {É¾Ó ©ÉÉ{ÉÖºÉ Hù ©ÉÉ{Éà **
«É¾ Ê{ɶSÉ«É ©É{É ©ÉÉ¾Ó * NÉÖ° lÉÊW ©ÉÉàù »É¾É«ÉH {ÉÉ¾Ó **
NÉÖ°{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É HÉà< »É¾ÉùÉà {É ¶ÉÉàyÉ´ÉÉà. lÉà´ÉÉà §ÉùÉà»ÉÉà ùÉLÉ´ÉÉà Hà
229

Hà NÉÖ°{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É ©ÉÉ° HÉà> »É¾É«ÉH {ÉoÉÒ oÉ< ¶ÉHlÉÖÅ. V«ÉÉùà »ÉÉSÉÉ NÉÖ°
©É³Ò NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ HÉà>~ÉiÉ WN«ÉÉ+à ©ÉÉoÉÖÅ ~É÷H´ÉÉ{ÉÒ lÉ©ÉÉùà ¶ÉÖÅ W°ùlÉ Uà.
¶ÉÖÅ ~ÉeÒ Uà. {ÉÉ Hù¶ÉÉà +É´ÉÖÅ. ¥Éà {ÉÉ´É©ÉÉÅ ~ÉNÉ {ÉÉ ùÉLÉÉà. »ÉqÃNÉÖ° ©É³Ò NÉ«ÉÉ
lÉÉà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ lÉÉHÉlÉ »ÉÖ~Éù Uà, l«ÉÉÅW ¥ÉyÉÖÅ ©É³Ò W¶Éà, +{Éà {É ~ÉiÉ ©É²«ÉÖÅ
lÉÉà ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÒ ùX©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ. §É±Éà{Éà ~ÉUÒ NÉ©Éà lÉà÷±ÉÒ +É£lÉ +É´ÉÒ
X«É, +É Ê´ÉSÉÉù´ÉÖÅ HàqÖÊ{É«ÉÉ Hà ±ÉLÉÉÅ »É¾Éùà, ©ÉàùÉ »É¾ÉùÉ lÉÚ ¾ä **
+à´ÉÖÅ {ÉÉ oÉÉ«É Hà oÉÉàeÒ ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉ +É´Éà {Éà §ÉÚ´ÉÉ+Éà ~ÉÉ»Éà SÉɱÉÒ
~Éeà, Hà W¬ÉàÊlɺÉÉà{Éà ~ÉÚU´ÉÉ ±ÉÉNÉà, +à´ÉÖÅ {É HùlÉÉÅ.
NÉÖ° ¶ÉùiÉÉNÉÊlÉ UÉÊe HÊù, Hùä §ÉùÉà»ÉÉ +Éäù *
»ÉÖLÉ »É©~ÉÊlÉ HÒH¾ SɱÉÒ, {É¾Ó {ÉùH ©Éàá cÉäù**
lÉÉà ¶ÉùiÉÉNÉÊlÉ ~ÉÉHÒ ùÉHXà!
+àH +É»É Ê´É¶´ÉÉ»É lÉÖ©ÉÉùÒ* ~ÉeÉ qôÉÉù »É¥É Ê´ÉÊyÉ ©Éäå ¾ÉùÒ**
ʴɶ´ÉÉ»É{Éà ¥ÉùÉ¥Éù »É©ÉW´ÉÉà. HÉSÉÉà Y´É Ê´ÉSÉʱÉlÉ oÉ> W¶Éà.
©É{Éà +àH AqɾùiÉ «ÉÉq +É´«ÉÖÅ. +àH ©ÉÉY +É´«ÉÉ, H¾¬ÖÅ Hà
©ÉÉY ¥ÉÉ౫ÉÉ : ©ÉÉoÉÖÅ qÖ:LÉà Uà.
©Éàá H¾¬ÖÅ Hà
: §ÉW{É HùÉà
©ÉÉY ¥ÉÉ౫ÉÉ : §ÉW{É H°Å UÖÅ, +ÉùlÉÒ ~ÉiÉ H°Å UÖÅ, ©ÉÉlÉÉY{ÉÒ W¬ÉàlÉ
~ÉiÉ W±ÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ.
~ÉUÒ +É ¶ÉÖÅ Uà! +É{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Hà lÉà+Éà §ÉÊGlÉ{Éà cÒHoÉÒ {ÉoÉÒ
»É©ÉY ¶ÉG«ÉÉ. +àH ~ÉÉNÉ±É UÉàHùÉ{Éà lÉà{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà
±ÉÉ´«ÉÉ, H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ oÉÉàeÉà »É©É«É
»ÉÉ° ù¾¬ÖÅ, ~ÉUÒ ´É³NÉÉe +É´«ÉÉà. l«ÉÉùà ©Éàá UÉàHùÉ{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ Hà ¶ÉÖÅ Uà, lÉÉà
lÉà{Éà W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà Hà lÉ©ÉÉùÒ HÞ~ÉÉ Uà, H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ, cÒH UÖÅ. +É +à©ÉW
©É{Éà §ÉÚ´ÉÉ+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ±É> X«É Uà. +{Éà qÉàùÉ ¥ÉÉÅyÉÒ qà Uà. ©ÉÉùÉà lÉÉà ~ÉÖùÉà
ʴɶ´ÉÉ»É Uà, ~ÉiÉ +É ©ÉÉ{ÉlÉÉ {ÉoÉÒ.
lÉÉà ¾ÖÅ ~ÉÚU´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅ Hà +É Hà÷±ÉÖÅ H~É÷ Uà! ¥É»É, +É´ÉÖÅ {ÉÉ Hù¶ÉÉà,
+É Ê´É¶´ÉÉ»É {ÉoÉÒ, ʴɶ´ÉÉ»É lÉÉàe¶ÉÉà {ɾÓ, ʴɶ´ÉÉ»É ~ÉÚiÉÇ ùÉLÉÉà.
»ÉqÃNÉÖ° ©ÉÚÊlÉÇ HÉà y«ÉÉ{ÉÉ * lÉÉHà »É{©ÉÖLÉ Ê´É{ÉlÉÒ cÉ{ÉÉ **
+à÷±Éà NÉÖ°{ÉÖÅ W y«ÉÉ{É HùlÉÉ ù¾Éà. Ê´ÉSÉÉù +àW ¾Éà«É©ÉÉà »É©É ~ÉÊlÉlÉ {É HlɾÖÆ Ê{ɾÉùÉ * ¡É§ÉÖ »É©É +Éäù {É lÉÉù{É ¾ÉùÉ*
NÉÖ°{ÉÉ +ÉNɳ G«ÉÉùà«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÉ ´ÉLÉÉiÉ {É Hù´ÉÉ,
230

¾©Éàá¶ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qÉàºÉÉà{Éà W ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ WàoÉÒ q«ÉÉ³Ö oÉ>{Éà lÉ©ÉÉùÉÅ qÉàºÉÉà{Éà
Ê{ÉHÉ³Ò qà.
©Éäå HÉ©ÉÒ ©Éäå HÖ÷±ÉÚ, ©Éäå +´ÉNÉÖiÉ HÒ LÉÉ{É*
©ÉÉà ~Éù HÞ~ÉÉ {É UÉÊe«Éà, qÉ»É +~É{ÉÒ X{É **
+´ÉNÉÖiÉ ÊH«Éà lÉÉà ¥É¾Ö ÊH«Éà, HùlÉ {É ©ÉÉ{ÉÒ ¾Éù *
§ÉÉ´Éà ¥ÉÅqÉ ¥ÉG»É qÉà, §ÉÉ´Éà NÉqÇ{É ©ÉÉù **
»ÉlÉÃNÉÖ° qÒ{É q«ÉɱÉY, lÉÖ©É ±ÉNÉ ©ÉàùÒ qÉäe *
Wä»Éà HÉNÉ W¾ÉW ~Éù, »ÉÖ]lÉ HlÉ¾Ö {É cÉäù **
+à÷±Éà +É Ê´Éù¾{ÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉoÉÒ ©É³Ò ù¾¬ÖÅ Uà Hà ¾ÖÅ »ÉKÉ©É {ÉoÉÒ.
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷É> Hù¶ÉÉà lÉÉà H¶ÉÖÅ {É¾Ó ù¾à. »ÉÉʾ¥É PÉiÉÉà ~«ÉÉùÉà ¶É¥q H¾Ò
ù¾¬É Uà »ÉlÉÃNÉÖ° HÒ ©Éù«ÉÉq {É yÉù> * ±ÉLÉ SÉÉäùÉ»ÉÒ HÚie ©Éàá ~Éù> **
NÉÖ° HÉà ¶É¥q {É »ÉÖ{Éà +[ÉÉ{ÉÒ * §É´É»ÉÉNÉù eÚ¥Éà +ʧɩÉÉ{ÉÒ **
»ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà ¾ù ¾©ÉàŶÉÉ NÉÖ°-©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ. Wà ~ÉiÉ
NÉÖ°-©É«ÉÉÇqÉ{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É Hùà Uà, lÉà SÉÉäùÉ»ÉÒ©ÉÉÅ W ~Éeà Uà.
NÉÖ° HÉà qàÊLÉ yÉùlÉ +ʧɩÉÉ{ÉÉ * ´«ÉÉ»É ´ÉSÉ{É ~Ée {ÉùH Ê{ÉyÉÉ{ÉÉ
Wà NÉÖ°{ÉÉ +ÉNɳ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ +ʧɩÉÉ{É qàLÉÉeà Uà, lÉÉà lÉà »ÉÒyÉÉà
{ÉùH©ÉÉÅ W X«É Uà.
NÉÖ° HÉà [ÉÉ{É ©ÉàÊ÷ ©ÉlÉ oÉÉ~ÉÒ * lÉÒ{É ±ÉÉàH ©ÉàÅ ¥ÉeÉà lÉà ~ÉÉ~ÉÒ **
NÉÖ° HÉà ©ÉàÊ÷ ¥ÉLÉÉ{ÉlÉ +É~ÉÉ * yÉùlÉÒ §ÉÉù ©ÉùlÉ lÉàʾ ~ÉÉ~ÉÉ **
NÉÖ° »Éà CÆSÉÉ SÉÊh ¥Éäcà * »ÉÉlÉ HÖie {ÉùH ©Éàá ~Éäcà **
Wà NÉÖ°{ÉÉ [ÉÉ{É{Éà HÉ~ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É qàLÉÉeà Uà, lÉà mÉiɱÉÉàH©ÉÉÅ
©ÉÉà÷Éà ~ÉÉ~ÉÒ H¾à ´ÉÉ«É Uà. +É´ÉÉ ~ÉÉ~ÉÒ{ÉÉà §ÉÉù yÉùlÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ »É¾{É HùÒ
¶ÉHlÉÒ. lÉà lÉÉà NÉÖ°oÉÒ DSÉÖÅ SÉhÒ{Éà ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hùà Uà. WàoÉÒ +à´ÉÖÅ Wà
HùÒ ù¾¬Éà Uà, lÉà »ÉÉlÉ HÖŧÉÒ {ÉùHÉà©ÉÉÅ W ~Éeà Uà.
NÉÖ° »Éà A±É÷É ´ÉSÉ{É »ÉÖ{ÉÉ´Éä * »ÉÉlÉ W{É©É HÉàhÒ HÉà ~ÉÉ´Éä **
NÉÖ° HÉà A±É÷ »ÉÖ{ÉÉ´Éä ¥Éä{ÉÉ * »ÉÉlÉ W{É©É +ÆyÉÉ ¾Éà«É »ÉÉà {Éä{ÉÉ **
Wà NÉÖ°oÉÒ ´ÉÉq-Ê´É´ÉÉq (¥É¾»É) Hùà Uà, lÉà+Éà{Éà A±É÷É ´ÉSÉ{ÉÉà
»ÉŧɳɴÉà Uà, lÉà »ÉÉlÉ W{É©É »ÉÖyÉÒ HÉàhÒ{ÉÖÅ ¶ÉùÒù ~ÉÉ©Éà Uà +oÉ´ÉÉ ~ÉUÒ
»ÉÉlÉ W{©É +ÉÅyɳÉà oÉÉ«É Uà.
NÉÖ°{ÉÒ »É{©ÉÖLÉ »ÉqÉ«É Ê´É{É«É {ÉÉ ¶É¥q W ¥ÉÉà±É´ÉÉ Xà>+à.
231

qÉàA Hù XàÊù NÉÖ° Hà +ÉNÉà * HÊù ¥É¾Ö Ê´É{ÉlÉÒ SÉù{É{É ±ÉÉNÉà **
+ÊlÉ ¶ÉÒlÉ±É ¥ÉÉà±Éä »É¥É ¥Éä{ÉÉ * ©Éäå ¾ÖÅ qÒ{É HùÉà ¡ÉÊlÉ~ÉɱÉÉ **
lÉÖ©É ¥É{qÒ UÉàù +ÊlÉʾ +{ÉÉoÉÉ * §É´ÉW±É ¥ÉÖelÉ ~ÉHeÉà ¾ÉoÉÉ*
«ÉÉà +yÉÒ{É ¾Éà«É Ê¶ÉºÉ W¥É¾Ó * Ê¶ÉºÉ ~Éù HÞ~ÉÉ Hùä NÉÖ° lÉ¥É¾Ó **
»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà W¬Éùà ʶɺ«É NÉÖ°{ÉÉ +ÉÊyÉ{É oÉ> X«É Uà l«ÉÉùà
W NÉÖ°{ÉÒ HÞ~ÉÉ ©É³à Uà.
Uc«Éà +É~ÉHÉà ¡É§ÉÖʾŠ»É©É~Éàâ * lÉÉHÉà H¥É¾ÖÆ HÉ±É {ÉʾŠq~Éàâ **
+à÷±Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ HùÒ qà. lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÉ Y´É{É{ÉÉà ¥ÉyÉÉà
§ÉÉù »ÉÉʾ¥É A~Éù »ÉÉàá~ÉÒ{Éà XàXà. Êq±É©ÉÉÅ +ÉW §ÉÉ´É ùÉLÉ´ÉÉà.
Y´É{É HÉ »É¥É »ÉÉäå~É Êq«ÉÉ +¥É, §ÉÉù lÉ֩ɾÉùà ¾ÉoÉÉàá ©Éàá *
¾ä YlÉ lÉÖ©¾Éùà ¾ÉoÉÉàá ©Éàá, ¾ä ¾Éù lÉÖ©¾Éùà ¾ÉoÉÉàá ©Éàá **
»É©É~ÉÇiÉ y«ÉÉ{É-§ÉW{ÉoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà Uà. +NÉù ¸ÉyyÉÉ ¾¶Éà lÉÉà
PÉiÉÉà W ±ÉÉ§É ©É³¶Éà. AqɾùiÉ +É~ÉÖÅ UÖÅ. +àH ¥ÉÅqÉ +à {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ; PÉiÉÉà
§ÉÉà³Éà ¾lÉÉà. {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ oÉÉàeÉ »É©É«É ¥ÉÉq lÉà +É´«ÉÉà, H¾¬ÖÅ Hà,
NÉÖùY, W¬ÉùoÉÒ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà, PÉiÉÉ ©ÉX©ÉÉÅ UÖÅ. lÉà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà
NÉÖ°Y, {ÉÉ©É-qÉ{É {ÉÉ »É©É«Éà lÉ©ÉÉà+à H¾¬ÖÅ ¾lÉÖÅ Hà lÉ{É, ©É{É, yÉ{É mÉiÉà ´É»lÉÖ
+ÉÅLÉÉà ¥ÉÅq HùÒ{Éà +É~ÉÉà. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ, »ÉÉSÉà W +É~É´ÉÉ ~Éeà Uà. ©Éàá +É~ÉÒ
qÒyÉÉ NÉÖ°Y. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà ¾´Éà ~Él{ÉÒ, UÉàHùÉ, PÉù ¥ÉyÉÖÅ W lÉ©ÉÉ° Å Uà,
HÉùiÉ ¥ÉyÉÖÅ +É~ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà. NÉÖ°Y, ©ÉÉùÒ +àH {ÉÉ{ÉÒ qÖHÉ{É Uà. W¬Éùà
LÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ »É©ÉY{Éà. SÉÉà´ÉÒ»É H±ÉÉH NÉÖ°Y lÉ©Éà C§ÉÉ ù¾Éà UÉà,
©ÉÉ°Å ¥ÉyÉÖÅ W HÉ©É lÉ©ÉÉà HùÉà UÉà. »ÉÉSÉà W NÉÖ°Y, +ÉLÉÒ qÖHÉ{É lÉ©ÉÉà
SɱÉÉ´ÉÉà UÉà. ©É{Éà Xà {ÉÖH»ÉÉ{É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉ©ÉÉà ~ÉÉàlÉà +É´ÉÒ X+Éà
UÉà. ©ÉÉùÖÅ lÉÉà H¶ÉÅÖ W SÉɱÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. ¾´Éà lÉÉà +É~É W +É~É UÉà. ¾ÖÅ lÉÉà »É©ÉWÖÅ
UÖÅ ~Él{ÉÒ ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ, UÉàHùÉ ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉ, ¥É»É ¾ÖÅ lÉÉà {ÉÉàHù UÖÅ, Wà{Éà
+É~Éà +ɸɩɩÉÉÅ {É ùÉLÉlÉÉÅ PÉù-~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ »Éà´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É »ÉÉàá~ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà.
©ÉÉùÒ ¥ÉyÉÒW ©É©ÉlÉÉ LɱÉÉ»É oÉ> NÉ> Uà. lÉàiÉà PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ H¾¬ÖÅ. PÉiÉÉà
§ÉÉà³Éà ¾lÉÉà lÉà, H¾¬ÖÅ NÉÖ°Y, +àH ´ÉÉlÉ ¥ÉlÉÉB, G«ÉÉùàH - G«ÉÉùàH ùÉmÉà
lÉ©ÉÉà +É´ÉÉà UÉà, ©É{Éà £ù´ÉÉ ~ÉiÉ ±É> X+Éà UÉà. Xà«ÉÖÅ{Éà, Hà÷±ÉÉà §ÉÉà³Éà
¾lÉÉà! lÉàiÉà »ÉÉSÉà W »É©É~ÉÇiÉ HùÒ qÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ, +à÷±Éà W »ÉÉʾ¥Éà lÉà{ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ
HÉ©É Hù´ÉÖÅ ~Éeà Uà.
¶ÉÅÖ lÉl´É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà §ÉÉNÉÒqÉù oÉ> ¶ÉHÒ+à ? +É~ÉiÉà
¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà? »ÉÉʾ¥Éà +àH´ÉÉlÉ H¾Ò. lÉà©ÉÉÅ ´ÉW{É Uà. §ÉÞÅNÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ
232

+É~«ÉÖÅ. lÉà NÉ©Éà lÉà HÒeÉ{Éà ~ÉHeÒ{Éà +´ÉÉWoÉÒ ¥Éq±ÉÒ qà Uà. ~ÉiÉ +¾Ó +àH
¶ÉlÉÇ Uà.
§ÉÞÅNÉÒ ¶É¥q HÒ÷ Xà ©ÉÉ{ÉÉ * ´ÉùiÉ £àù +É~É{É Hù X{ÉÉ**
HÉà>-HÉà> HÒ÷ ~Éù©É »ÉÖLÉqÉ> * ¡ÉoÉ©É +É´ÉÉW Nɾà ÊSÉnɱÉÉ>
HÉà> qÚWà HÉà> lÉÒWà ©ÉÉ{Éä * lÉ{É ©É{É ùʾlÉ ¶É¥q ʾlÉ X{Éà **
§ÉÞÅNÉÒ ¶É¥q HÒ÷ {ÉÉ Nɾ> * lÉÉä ~ÉÖÊ{É HÒ÷ +É»Éùà ùž> **
HÉà>-HÉà> HÒ÷ ~ɾà±ÉÒ +´ÉÉW OɾiÉ HùÒ ±Éà Uà, HÉà> ¥ÉÒY +{Éà
HÉà> mÉÒY +´ÉÉW ¶É¥q{Éà OɾiÉ Hùà Uà. PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉÅ HÒ÷, Wà HÊc{É Uà lÉà
~ɾà±ÉÒ +´ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉÅ. +À÷±Éà Hà lÉà+Éà {Éà +´ÉÉW
¶É¥q »ÉÉŧɲ«ÉÉà, ~ÉiÉ lÉà eùÒ NÉ«ÉÉ, §É«É§ÉÒlÉ oÉ< NÉ«ÉÉ, +{Éà »ÉŶɫɩÉÉÅ
+É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. Wà©É ©ÉÉlÉÉ+Éà UÉàHùÉ+Éà{Éà ¥ÉÅqNÉÒ §ÉùÉ´É´ÉÉ ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà
~ÉÉ»Éà ±É> X«É Uà. l«ÉÉùà UÉàHùÉ ùÉà´Éà Uà, lÉà+Éà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà HqÉSÉ eÉèG÷ù
Uà, Wà ÷ÒHÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ qà¶Éà. HÉùiÉ lÉà+Éà eÉèH÷ù{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W> SÉÚG«ÉÉ ¾Éà«É
Uà. +à ùÒlÉà HÒ÷{Éà ¶ÉÅHÉ oÉÉ«É Uà Hà +É ©É{Éà LÉÉ> {ÉÉ ±Éà. ~ÉiÉ lÉà lÉÉà ʾlÉàºÉÒ
Uà, »ÉÖLÉqÉ«ÉÒ Uà.
NÉÖ° ¶É¥q Ê{É·SÉ«É »Él«É ©ÉÉ{Éà, §ÉÞÅÊNÉ ©ÉlÉ lÉ¥É ~ÉÉ´É> *
lÉÊW »ÉH±É +É»ÉÉ ¶É¥q´ÉÉ»ÉÉ, HÉNÉÉ ¾Å»É H¾É´É> **
+É ùÒlÉà NÉÖ° ¶É¥q »ÉÖLÉqÉ«ÉÒ Uà. §ÉÞÅNÉÉ{ÉÒ §ÉÚ-§ÉÚ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ
»~ÉÅq{É Uà. PÉiÉÉÅ HÒ÷ ~ɾà±ÉÉ ¶É¥q©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉÅ. ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à {É
oÉ«ÉÉ? HÉùiÉ Hà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ oÉ<{Éà ¶É¥q {É »ÉÉŧɲ«ÉÉà. W¬ÉÅ »ÉÖyÉÒ »É©ÉÊ~ÉÇlÉ
oÉ<{Éà {É »ÉÉŧɳà, lÉà{ÉÖÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. ~ÉUÒ mÉÒY ´ÉLÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ {É
oÉÉ«É lÉÉà §ÉÞÅNÉÉ lÉà{Éà UÉàeÒ qà Uà, ¥ÉÒX{Éà ¶ÉÉàyÉÒ ±ÉÉ´Éà Uà.
lÉÉà ~ÉÖÊ{É HÒ÷ +É»Éùà ù¾> ...
~ÉUÒ {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÉà §ÉÞÅNÉÉ...HÒ÷ W ù¾Ò X«É Uà.
»´ÉÉ©ÉÒ ~Éù©ÉÉ{ÉÅqY +à +É ´ÉÉlÉ{Éà PÉiÉÉÅ ~«ÉÉùÉ ¶É¥q©ÉÉÅ H¾Ò Uà.
§ÉÞÅNÉÒ Xà +É{É HÒ÷ HÉà LÉÖq ùÅNÉ ±ÉNÉÉ´Éà *
+É´ÉÉW +~É{ÉÒ +É{É Ê»ÉGLÉ HÉ{É Ê»ÉLÉÉ´Éà **
´É¾ °~É ~ɾ±ÉÉ ù¾É {É ¥ÉÉHÒ *
NÉÖ° ¶É¥q»Éà Ê£±É £Éäù ùÅNÉ ~ɱÉ÷ »ÉÉà X´Éà **
HÉà> +Éäù ÊH»©É H©ÉÇ HÉà ÊW{ÉqÉù {É qàLÉà *
§ÉÞÅNÉÒ Xà +~É{Éà hÅNÉ HÒ÷ hÚÅh Hà ±ÉÉ´Éà **
233

´É¾ hÚÆh HÉ©É +~É{Éà ¾Ò ¾©É ùÅNÉ ¾©Éàá¶ÉÉ *
Êq±É qàHà A»ÉHÉà lÉ¥É¾Ò +~É{Éà °~É ¥É{ÉÉ´Éà **
Êq±É A»ÉHÉà qà{ÉÉ SÉÉʾ«Éà Êq±ÉqÉù HÉà> ¾Éà *
ʾ{qÖ «ÉÉ ©ÉֻɱɩÉÉ{É LÉÊùqÉù HÉà> ¾Éà * *
¾äå HÒ÷ ±ÉÉLÉ »Éq©Éàá HÉà> +àH ¾Ò ©ÉàùÉ *
W¾ÉÆ Xhà ¥ÉÉù ¥ÉÉù §ÉÞÅNÉ HùlÉÉ ¾ä £àùÉ **
´É¾Ò HÒ÷ Wà¾±É +~É{Éà »Éà NÉÖ°¥ÉÉlÉ {É ©ÉÉ{Éà *
lÉ¥É XHà ~ÉÉ»É A»ÉHà §ÉÞÅNÉ HùlÉÉ ¾ä eàùÉ **
H¾lÉÉ ¾ä HÒ÷ lÉÖ©ÉHÉà ±ÉNÉÒ +É{É LÉùÉ¥ÉÒ *
{É¾Ó +H±É ÊcHÉ{Éà ù¾Ò {É ¾Ó >±©É ¾ä lÉàùÉ **
lÉÚ ¥ÉÉlÉ ©ÉàùÒ ©ÉÉ{É +¥ÉHÒ ¥ÉÉù HÉ{É yÉù *
¾Éà ©ÉàùÒ lÉÚ q©É ¶ÉG±É lÉàùÉ ¾Ò´Éà Ê{É¥É÷àùÉ **
Êq±É A»ÉHÉà qà{ÉÉ SÉÉʾ«Éà Êq±ÉqÉù HÉà> ¾Éà *
ʾ{qÖ «ÉÉ ©ÉÖ»ÉɱɩÉÉ{É LÉÊùqÉù HÉà> ¾Éà **
±ÉÉLÉÉà©ÉÉÅ HÉà< HÒ÷ +à´ÉÖÅ ¾Éà«É Uà, lÉà{Éà §ÉÞÅNÉ ¥É{ÉÉ{É´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÒ÷
´ÉÉùÅ´ÉÉù £àùÉ ±ÉNÉÉ´Éà Uà. lÉà{Éà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ Êq±É +É~ÉÒ{Éà ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
»É©ÉÉ{É Hùà Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾à Uà Hà Êq±É lÉà{Éà qà´ÉÖÅ Xà>+à, Wà Êq±ÉqÉù ¾Éà«É,
Wà »ÉÉSÉÉà LÉùÒqÉù ¾Éà«É.
+É ùÒlÉà »É©É~ÉÇiÉ Xà>+à. ©É{É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù +É´ÉlÉÉà ¾Éà«É Hà ¶ÉÉ
©ÉÉ÷à SÉɾà Uà, ¶ÉÖÅ W°ùlÉ Uà, «ÉoÉÉoÉÇ©ÉÉÅ mÉiÉà ¥ÉÅyÉ{ÉHÉùH Uà. +Él©ÉÉ ©ÉÉ{Éà Uà
Hà yÉ{É +ɴɶ«ÉH Uà. +à÷±Éà ©ÉÉ÷à PÉiÉÒ XlÉ{ÉÒ ÊJ«ÉÉ+Éà Hùà Uà. +ÉLÉùà
lÉ{É, ©É{É, yÉ{É{ÉÒ ¶ÉÖÅ W°ùlÉ ~ÉeÒ? ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +É~ÉiÉÉ
~ÉÉ»Éà oÉÒ? +Él©ÉÉ +à ©ÉÉ{«ÉÖÅ Hà lÉ{É ©ÉÉùÖÅ Uà. Wà´ÉÖÅ ©ÉÉ{«ÉÖÅ, +àH mÉÚ÷Ò +É´ÉÒ
NÉ>. +Él©ÉÉ qà¾É§ÉɻɩÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ> lÉÉà HÉ©É Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ.
W¥É lÉà Y´É §É«ÉÉà »ÉÅ»ÉÉùÒ * UÚ÷à {É OÉÅoÉÒ {É ¾Éà«É »ÉÖLÉÉùÒ *
~ÉUÒ yÉ{É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ, lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à PÉiÉÉ ¡É«ÉÉ»É HùÒ
ù¾Ò Uà. §É±Éà AÊSÉlÉ ¾Éà«É, SÉɾà +{ÉÖÊSÉlÉ ¾Éà«É, ~ÉiÉ HÉ©É HùÒ ù¾Ò Uà. +É
ùÒlÉà ©É{ÉoÉÒ +ÉLÉÖÅ ¦É©¾ÉÅe Uà. +É W ¥ÉÅyÉ{ÉHÉùH Uà.
+É mÉiÉà ±ÉÒyÉÉÅ. ¶ÉÖÅ ©ÉlÉ±É¥É Uà? lÉ{É +É~«ÉÖÅ, +à÷±Éà +àH ¨É©É
»É©ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉà Hà ¾ÖÅ ¶ÉùÒù UÖÅ. yÉ{É +É~«ÉÖÅ l«ÉÉùà ±ÉÉà§É »É©ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉà. ©É{É ¶ÉÖÅ
Uà? +à÷±Éà ¥ÉÖÊyyÉ, +¾ÅHÉù Ê´ÉNÉàùà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ {ÉÉ Hù´ÉÉà. +à´ÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?
234

Wà ~ÉiÉ ©É{ÉoÉÒ HùÒ¶ÉÖÅ, yÉÉàLÉÉà ¾¶Éà. Wà ~ÉiÉ ¥ÉÖÊyyÉoÉÒ HÉ©É HùÒ ù¾¬É
UÒ+à, Wà ~ÉiÉ ÊSÉnÉoÉÒ HÉ©É HùÒ ù¾¬É UÒ+à, lÉà ~ÉiÉ +¾ÅHÉùoÉÒ HùÒ
ù¾¬É UÒ+à, lÉà ¥ÉyÉÖÅ W Ê´É{ÉɶÉHÉùÒ Uà. +É SÉÉùà«É PÉiÉÉÅ ¨ÉÊ©ÉlÉ Hùà Uà.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾¬ÖÅ Hà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ oÉ> X´ÉÉà. l«ÉÉùà lÉ©Éà NÉÖ°Y{ÉÒ
´ÉÉlÉ{Éà »´ÉÒHÉù Hù¶ÉÉà. Wà ~ÉiÉ H¾à, »´ÉÒHÉù Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà.
lÉÉà +É U: NÉÖiÉ Wà{ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ, lÉà ~ɳ©ÉÉÅ ~ÉÉù oÉ> W¶Éà.
lÉà{Éà H¶ÉÖÅ W Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. W¬ÉÅ »ÉÖyÉÒ ¥ÉɳH {ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà, l«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ ©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à Uà, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉ lÉà{ÉÉà Hà÷±ÉÉà L«ÉÉ±É ùÉLÉà Uà ?
¾ÉoÉoÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖ LÉ´ÉeÉ´Éà Uà, ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ´ÉeÉ´Éà Uà, »ÉÖ´ÉeÉ´Éà Uà, ¥ÉyÉÉÅ W
HÉ©É Hùà Uà. ~ÉiÉ W¬Éùà ¥ÉɳH ©ÉÉà÷ÖÅ oÉ< X«É Uà. l«ÉÉùà ~ÉUÒ oÉÉàeÉàW
+à÷±ÉÉà ¥ÉyÉÉà L«ÉÉ±É ùÉLÉà Uà. LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉÒ +ÉNɳ ùÉLÉÒ qà Uà ~ÉiÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ¾ÉoÉoÉÒ oÉÉàeÅÖ LÉ´ÉeÉ´Éà Uà. +à´ÉÒ ùÒlÉà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Y´É »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ
¶ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à Uà, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉqÃNÉÖ°{Éà lÉà{ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ y«ÉÉ{É ù¾à Uà. [ÉÉ{ÉÒ Ê¶Éº«É{ÉÒ
ÊSÉÅlÉÉ NÉÖ°{Éà ´ÉyÉÉùà {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà ¾Å©Éà¶ÉÉ NÉÖ°W{ÉÉà{ÉÉ
»ÉÉ©Éà {ÉÉ{ÉÉ ¥É{ÉÒ{Éà ù¾à´ÉÖÅ, ¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ WàoÉÒ HùÒ{Éà »ÉqÃNÉÖ°{Éà
+É~ÉiÉÖÅ y«ÉÉ{É ¥ÉùÉ¥Éù ù¾à +{Éà +É~ÉiÉà »É¾WlÉÉoÉÒ +É~ÉiÉÉÅ ±ÉKÉ{Éà
~ÉÉ©ÉÒ ±É>+à.

000000000
0¥ÉʱɾÉùÒ NÉÖ°{Éà +É~É{Éà, PÉeÒ-PÉeÒ »ÉÉà-»ÉÉà ¥ÉÉù *
©É{ÉÖº«É »Éà qà´ÉlÉÉ ÊH«ÉÉ, HùlÉ {É ±ÉÉNÉÒ ¥ÉÉù **
SÉɾ Ê©ÉÊ÷ ÊSÉ{lÉÉ Ê©É÷Ò, ©É{ÉÖ+ ¥Éà~Éù´Éɾ *
´ÉÉà¾Ò ¶É¾{ɶÉɾ ¾ä, ÊW»ÉHÒ {ÉÉ¾Ó SÉɾ **
235

~ÉÉLÉÅÊe«ÉÉàoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ
+É mÉiÉ ±ÉÉàH©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ Hɳ-~ÉÖùÖºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬É Uà.
NÉiÉ NÉ{yÉ´ÉÇ FʺÉ-©ÉÖÊ{É +° qà´ÉÉ,»É¥É Ê©É±É ±ÉÉNÉ Ê{ÉùÅW{É »Éà´ÉÉ **
+ÉLÉùà qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà LÉÉà÷Ò §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ Hà©É ±ÉÉN«ÉÉ Uà? HÅ>H
lÉÉà HÉùiÉ ¾¶Éà {Éà !
+NÉù +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÒ +ÉWÖ-¥ÉÉWÖ©ÉÅ Xà>+à lÉÉà +àH ´ÉÉlÉ
X¾àù oÉÉ«É Uà Hà ¥ÉyÉÉÅ LÉÉà÷Ò §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉà±ÉÉ Uà. HÉà>H ´ÉÞKÉÉà{ÉÒ, HÉà>
{ÉqÒ+Éà{ÉÒ, HÉà> ´É³Ò ~ÉooÉùÉà{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬É Uà. +ÉLÉùà ©ÉÉiÉ»Éà
LÉÉà÷Ò §ÉÊGlÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à HùÒ? lÉà©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉà qÉàºÉ {ÉoÉÒ. ©ÉÉiÉ»É{Éà LÉÉà÷Ò
§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ±ÉÉNÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©ÉÖH ±ÉÉàHÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê¾lÉÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à
+É´ÉÖÅ H«ÉÖÇÈ Uà.
+NÉù HÉà> ©ÉÉiÉ»É ~ɾÉe A~Éù HÉà> ©ÉÖÊlÉÇ ©ÉÚHÒ{Éà +É´Éà +{Éà H¾à Hà
£±ÉÉiÉÉ ~ɾÉe A~Éù mÉàlÉÉ «ÉÖNÉ{ÉÒ ©ÉÚÊlÉÇ {ÉÒH³Ò Uà, lÉÉà +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ l«ÉÉÅ
±ÉÉNÉÒ W¶Éà, lÉà H¾à Uà Hà +¾Ó ©ÉÉoÉÖÅ {É©ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ ¥ÉyÉÉÅ HÉ«ÉÉàâ ~ÉÚùÉ oÉÉ«É Uà.
+É´ÉÒ ùÒlÉà ±ÉÉàHÉà HÉà>{ÉÒ »É©ÉÉÊyÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà H¾à Uà Hà +É £±ÉÉiÉÉ{ÉÖÅ
»oÉÉ{ÉH Uà. ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÖÅ lÉ³É´É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. +{Éà {ÉÉ÷H SÉɱÉÖ Hà
lɳɴɩÉÉÅ {ɾɴÉÉoÉÒ lÉà{ÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÉÅ ùÉàNÉ ©É÷Ò X«É Uà. +É©Éà«É ©ÉÉiÉ»É{Éà
PÉiÉÒ+à ʥɩÉÉùÒ+Éà ±ÉÉNÉà±ÉÒ Uà. +à÷±Éà PÉiÉÉÅ l«ÉÉÅ ~ɾÉàáSÉÒ X«É Uà, ~ÉUÒ
~ÉÉiÉÒ lÉÉà NÉÅqÖ ¾Éà«É Uà HÉà> »ÉÉùÉà »ÉÉXà ©ÉÉiÉ»É ~ÉiÉ {É¾É«É lÉÉà ʥɩÉÉù
oÉ> X«É. ~ÉiÉ qÖÊ{É«ÉÉ G«ÉÉÅ ©ÉÉ{Éà Uà! ¥Éà eÚ¥ÉHÒ+Éà ±ÉNÉÉ´Éà Uà, ~ÉUÒ
»É©ÉÉÊyÉ A~Éù ~Éä»ÉÉ SÉhÉ´Éà Uà +{Éà PÉàù SÉɱÉà Uà. HÉà> Ê´ÉSÉÉù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ
HùlÉÉ. HÉà<~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É +É {ÉÉ÷H{Éà »É©ÉW´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É {ÉoÉÒ HùlÉÉÅ.
+É Uà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉÉoÉÇ ©ÉÉ÷à LÉÉà÷Ò §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà{Éà ±ÉNÉÉe´ÉÉ. +É
¥É¾É{Éà ~ÉÉLÉÅeÒ ±ÉÉàHÉà yÉ{É §ÉàNÉÖÅ Hùà Uà. +ÉLÉÉ »É©ÉÉW{Éà »´ÉÉoÉÒâ+Éà +à
§É÷HÉ´ÉÒ qÒyÉÉà Uà, +É SÉÒXà©ÉÉÅ ‘LÉùà »É«ÉÉ{Éà »É¥É¾Ò §É÷Hà, lÉÒ{É ±ÉÉàH©ÉàÅ
»É¥É ¾Ò +÷Hà’ ! +É SÉÒXà{ÉÉà ¡ÉSÉÉù ~ÉiÉ XàùqÉù ¾Éà«É Uà. ±ÉÉàHÉà §ÉÉà³É
Uà; lÉà+Éà{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
~ÉUÒ NÉÉ©É{ÉÉÅ oÉÉàeÉÅ ¥Éq©ÉÉ¶É ±ÉÉàHÉà lɾà´ÉÉùÉà{ÉÉÅ A~ɱÉKÉ©ÉÉÅ PÉàùPÉàùoÉÒ £É³Éà +àHcÉà Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. ¥ÉyÉÉÅ ~ÉÉ»Éà W¥ÉùW»lÉÒoÉÒ £É³Éà
±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +àH »Éq»«É{ÉÉÅ 50 oÉÒ 100 °Ê~É«ÉÉ {ÉIÒ ¾Éà«É Uà. PÉiÉÉÅ
NÉùÒ¥ÉÉà{Éà lÉÉà AyÉÉù ±ÉÉ´ÉÒ{Éà +É~É´ÉÉ ~Éeà Uà £É³Éà. HÉùiÉ PÉiÉÖÅ ~«ÉÉùÅÖ ¾Éà«É
236

Uà, Hà qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ ~ÉÚX +{Éà §ÉÅeÉùÉà. ´Éɾ, ¶ÉÖÅ §ÉÊGlÉ Uà. ~ÉUÒ {ÉÉùÉ ¶ÉÖÅ
¾Éà«É Uà. +¾ÒÅ +É´ÉÒ{Éà ¥ÉHùÉ SÉhÉ´ÉÉà, ~Éä»ÉÉ SÉhÉ´ÉÉà, qà´ÉlÉÉ+Éà{Éà LÉÖ¶É
HùÉà. lÉ©ÉÉùÒ ©É{ÉÉàHÉ©É{ÉÉ+Éà ~ÉÚùÒ oɶÉà. »ÉÉʾ¥É ´ÉÉùÅ-´ÉÉù »É©ÉX´ÉÒ
ù¾¬É Uà Hà ‘«Éà Hà´É±É ¨É©É Hà Al~ÉÉlÉÒ’. lÉà+Éà{ÉÖÅ ±ÉKÉ Uà ©ÉÉiÉ»É §É÷HlÉÉà
ù¾à.
+©ÉÉà Wà÷±ÉÉà ~ÉÉLÉÅe{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ eÅHÉ{ÉÒ SÉÉà÷ A~Éù HùÒ+à UÒ+à,
lÉà÷±ÉÉà HÉà> {ÉoÉÒ HùlÉÉÅ. ùÉàWà ùÉàW U³-H~É÷ ´ÉyÉlÉÖÅ X«É Uà. HÉà> lÉÉÅÊmÉH
¥É{ÉÒ{Éà, HÉà> W¬ÉàÊlÉºÉ ¥É{ÉÒ{Éà, HÉà> §ÉÚ´ÉÉ ¥É{ÉÒ{Éà, lÉÉà HÉà> ~ÉÚXùÒ
¥É{ÉÒ{Éà qÖÊ{É«ÉÉ{Éà ±ÉÚÅ÷Ò ù¾¬É Uà. ©ÉÉùÒ ±ÉeÉ> HÉà> qà´ÉÒ qà´ÉlÉÉoÉÒ {ÉoÉÒ, HÉà>
XÊlÉ-Ê¥ÉùÉqùÒoÉÒ {ÉoÉÒ. ©ÉÉ°Å ±ÉKÉ Uà Hà ©ÉÉiÉ»É{Éà ~ÉÉLÉÅÊe«ÉÉàoÉÒ
»ÉÉ´ÉyÉÉ{É HùÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà Hà >·´Éù ... lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ Uà. G«ÉÉÅ«É ¥É¾Éù
{ÉoÉÒ.
»ÉÉùÉ §ÉiÉà±ÉÉ NÉiÉà±ÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà ~ÉiÉ ¨É©É©ÉÉÅ {ÉÉLÉÒ qÒyÉÉÅ Uà.
Ê»É{ÉH {ÉÒH³à lÉÉà §ÉÚ´ÉÉ +É´ÉÒ{Éà H¾à Hà £±ÉÉiÉÉ ¥ÉÉ¥ÉÉY {ÉÒH³Ò +É´«ÉÉ
U à. ~ÉUÒ H¾à Hà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉÉà, ¾ÖÅ ¥ÉyÉÖÅ cÒH HùÒ +É~ÉÒ¶É. ~ÉUÒ +ÉLÉÉ
~ÉÊù´ÉÉù ´ÉɳÉ{Éà hÉà±É ´ÉNÉÉeÒ-´ÉNÉÉeÒ{Éà {ÉSÉÉ´Éà Uà.
oÉÉàeÉÅ »É©É«É ~ɾà±ÉÉÅ ùÉÅWeÒ©ÉÉÅ hÉà±É ´ÉÉNÉÒ ù¾¬Éà ¾lÉÉà. +àH ©ÉÉ>
CcÒ{Éà {ÉÉSÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ. ©Éàá Xà«ÉÖÅ; »É©ÉY NÉ«ÉÉà Hà +É{Éà §ÉÚ´ÉÉ+Éà+à PÉiÉÒ
{ÉSÉÉ´ÉÒ Uà. hÉà±É A~Éù {ÉÉSÉlÉÉÅ {ÉÉSÉlÉÉÅ +ÉqlÉ ~ÉeÒ NÉ> Uà.
+àH UÉàHùÉ{Éà SÉÉàHÒ +É´ÉlÉÒ ¾lÉÒ. W¬Éùà lÉà{Éà {ÉÉ©É +É~«ÉÖÅ ~ÉUÒ
SÉÉàHÒ +É´ÉlÉÒ ¥ÉÅyÉ oÉ< NÉ>. +àH Êq´É»É lÉà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà Hà Êq±É Hùà Uà Hà
©ÉÉoÉÖÅ ¾±ÉÉ´ÉÖÅ. ©Éàá H¾¬ÖÅ {ÉÉ; ¾´Éà lÉà HÉ©É {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ´«ÉÉ«ÉÉ©É Hù +{Éà
ʥɩÉÉùÒ©ÉÉÅoÉÒ UÚ÷.
»É«ÉÉ{ÉÉ §ÉÚ´ÉÉ+Éà+à +§ÉiÉ ±ÉÉàHÉà{Éà {ÉoÉÒ £»ÉÉ´«ÉÉ, ~ÉiÉ +àH
+à{Y{ÉÒ«Éù{ÉÉÅ PÉù©ÉÉÅ Ê»É{ÉH Ê{ÉH³Ò +É´ÉÒ. ~ÉUÒ +àH Êq´É»Éà lÉà ©É{Éà
lÉà{ÉÉ PÉùà ±É> NÉ«ÉÉà. +ÉLÉÖÅ PÉù ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ. ~ÉUÒ lÉà +àH °©É©ÉÉÅ ±É> NÉ«ÉÉà
V«ÉÉÅoÉÒ Ê»É{ÉH {ÉÒH³Ò ¾lÉÒ. H¾¬ÖÅ +¾Ó ~ÉiÉ {ÉWù {ÉÉLÉÉà. l«ÉÉÅ
©ÉLɩɱÉ{ÉÖÅ H~ÉeÖÅ {ÉÉLÉà±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ ÊHÅ©ÉlÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{É ¾¶Éà; ©Éàá H¾¬ÖÅ
AcÉ´ÉÒ ±Éà H~ÉeÖÅ. Wà´ÉÖÅ AcÉ´«ÉÖÅ, ©É{Éà £ÉäW{ÉÒ «ÉÉq +É´ÉÒ NÉ>, £ÉäW©ÉÉÅ
W¬Éùà ±Ée´ÉÉ WlÉÉÅ l«ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÒ-{ÉÉ{ÉÒ ~ɾÉeÒ+Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉàlÉÉÅ,l«ÉÉÅ ~ÉiÉ
+à´ÉÒ W ~ɾÉeÒ ¥É{Éà±ÉÒ ¾lÉÒ. ©Éàá ~ÉÚU¬ÖÅ ¶ÉÖÅ Uà +É ? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ ©ÉÉùÉ
qÉqÉ{ÉÒ ¾l«ÉÉ Uà. ©ÉàÅ H¾¬ÖÅ +É lÉÉà Ê»É{ÉH Uà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ {ÉÉ! {ÉÉ! ¾l«ÉÉ Uà.
237

©É÷ÉeÉà lÉÉà ´ÉyÉÉùà oÉÉ«É Uà. Ê»É{ÉH {ÉÖH»ÉÉ{ÉHÉùH Uà. lÉà{ÉÖÅ PÉù lÉÉàeÉà lÉÉà
¥ÉÒY ´ÉLÉlÉ W±qÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà, +{Éà ©ÉW¥ÉÚlÉ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. §ÉÚ´ÉÉ+Éà
+¾Ó +É´ÉÒ{Éà hÉà±É ~ÉÒ÷à Uà. ¥ÉÖyyÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà ~Éä»ÉÉ ±ÉÚ÷à Uà. ©Éàá Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà
+É{Éà H¾ÖÅ Hà ¾÷É´ÉÒ qà lÉÉà {É¾Ó »É©ÉWà, HÉùiÉ §ÉÚ´ÉÉ+Éà +à PÉiÉÉà ´É¾à©É
PÉɱÉÒ qÒyÉÉà ¾lÉÉà. +à÷±Éà H¾¬ÖÅ Hà NÉÖ°´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà ~ÉÉÅSÉoÉÒ U ´ÉÉN«ÉÉ{ÉÒ
´ÉSSÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ±É>{Éà ¾÷É´ÉÒ qà Wà.
+É ùÒlÉà ~ÉÉLÉÅeÒ+Éà+à ¥ÉyÉÉÅ ©ÉlÉ-©ÉlÉÉÅlÉù{Éà ~ÉiÉ LÉlÉ©É HùÒ
qÒyÉÉÅ. ¥ÉÒX ~ÉÅoÉÉà{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ¥ÉyÉÖÅW HÉ©É Hùà Uà. ´ÉྩɩÉÉÅ Uà. ©É{Éà ~ÉiÉ
~ÉÉLÉÅeÒ+Éà +à©ÉW H¾à Uà Hà SÉÅqÉà (£É³Éà) +É~É´ÉÉ qÉà lÉ©ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉàoÉÒ,
¾l«ÉÉ ~ÉiÉ ©É{ÉÉ´É´ÉÉ qÉà, ~ÉUÒ lÉ©ÉÉùÒ Ê{ÉÅqÉ {É¾Ó HùÒ+à.
~ÉÉLÉÅeÒ+Éà PÉiÉÉÅ qÉÅ´É ±ÉNÉÉe¶Éà. lÉ©ÉÉà{Éà §ÉÊGlÉoÉÒ ¾÷É´É´ÉÉ NÉ©Éà
lÉà ¾q »ÉÖyÉÒ W> ¶ÉHà Uà. lÉà+ÉàoÉÒ ¥ÉSÉXà.
~ÉÉLÉÅeÒ+Éà lÉ©ÉÉà{Éà H»ÉÉà÷Ò A~Éù C§ÉÉ Hù¶Éà. lÉà+Éà lÉ©ÉÉùÉà
Ê´ÉùÉàyÉ ~ÉiÉ XàùqÉù Hù¶Éà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà qÄh ù¾àXà!

lÉ©ÉÉùÒ ~ÉùÒKÉÉ ±Éà´ÉÉ lÉä«ÉÉù oɶÉà
+É qÖÊ{É«ÉÉ PÉiÉÒ X±ÉÒ©É Uà. ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ »Él«É-§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ
Y´É{Éà ±ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùà PÉiÉÉà »ÉÅPɺÉÇ Hù´ÉÉà ~Éeà Uà, HÉùiÉ Hà Hɳ~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà »ÉÅ»ÉÉù Uà, Y´É +É»ÉÉ{ÉÒoÉÒ {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉà, ~ÉUÒ Wà §ÉÚ±«ÉɧÉ÷G«ÉÉ +É §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà; lÉà+Éà{Éà ~ÉiÉ +É qÖÊ{É«ÉÉ ¾÷É´É´ÉÉ©ÉÉÅ
±ÉÉNÉÒ Uà, +É §ÉÊGlÉ©ÉÉÅoÉÒ. +©ÉÉùÉ {ÉÉ©ÉÒ{Éà G«ÉÉÅH cÉàHù ~ÉiÉ ±ÉÉNÉÒ
X«É lÉÉà H¾à Uà Hà ©ÉÉà÷Éà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ, »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ HùlÉÉà ù¾à Uà;
Xà«ÉÖÅ{Éà; ´ÉÉNÉÒ{Éà cÉàHù.
lÉÉà HùÒ ±ÉÉà ´ÉÉlÉ! »ÉÖLÉ qÖ:LÉoÉÒ §Éùà±ÉÒ +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ H»ÉÉà÷Ò lÉÉà
WÖ+Éà{Éà, Hà´ÉÒ ùÒlÉà ±Éà´ÉÉ«É Uà. +Él©É [ÉÉ{É{Éà {ÉoÉÒ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ.
§ÉÊGlÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉà{Éà {ÉoÉÒ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ, +Åqù{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{Éà
{ÉoÉÒ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ. +NÉù Xà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉÉà {É·´Éù »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ
©É³´ÉÉ´ÉÉ³É qÖ:LÉÉà{Éà. +NÉù +É H»ÉÉà÷Ò ~ÉùÒKÉÉ Uà lÉÉà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{Éà lÉÉà
qÖ:LÉ W »É¾à´ÉÉ ~Ée¬É Uà. H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{Éà ¥ÉÉ´É{É H»ÉÉà÷Ò+Éà »É¾à´ÉÒ
~ÉeÒ, NÉÖ° {ÉÉ{ÉH qà´ÉY{Éà Wà±É©ÉÉÅ W´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ, +WÖÇ{É qà´ÉY{Éà NÉù©É lÉ´ÉÉ
A~Éù ¥Éà»É´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ ¾lÉÖÅ, ~ɱÉ÷Ú »ÉÉʾ¥É{Éà Y´ÉlÉÉÅ »É³NÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉÅ. Hà÷±ÉÖÅ
Hº÷ ©É²«ÉÖÅ! ©ÉÒùÉÅ¥ÉÉ>{Éà Hà÷±ÉÉ Hº÷ +É~«ÉÉ! Hɳ ~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ
238

»Él«É-§ÉÊGlÉ{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~É´ÉÉ ´ÉÉ³É ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÉ A~Éù WÖ±É©É oÉlÉÉà
+É´«ÉÉà Uà. lÉÉà »Él«É-§ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ´ÉɳÉ+Éà{Éà lÉÉà qÖ:LÉ ©É³´ÉÉ{ÉÖÅ W Uà.
Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ {ÉÒH³Ò{Éà lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÉ qà¶É©ÉÉÅ W´ÉÉ SÉɾÉà
UÉà l«ÉÉùà Hɳ-~ÉÖ°ºÉlÉÉà ùÉàH´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hù¶Éà W {Éà.
+É lÉÉà +àH ~ɾà±ÉÖ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà! ¾´Éà ¥ÉÒXà ~ɾà±ÉÖ ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ. Wà÷±ÉÒ
ùKÉÉ Y´É{Éà »Él«É-§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ©É³à Uà, lÉà{ÉÒ H±~É{ÉÉ ~ÉiÉ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ
§ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ´ÉɳÉÅ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉÅ. Wà÷±ÉÖÅ »ÉÅùKÉiÉ »ÉÉSÉÖÅ {ÉÉ©É Y´É{Éà
+É~Éà Uà, lÉà{ÉÖÅ ±Éà¶É ©ÉÉmÉ ~ÉiÉ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É {ÉoÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ.
Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É Y´É lÉÉà +ÉNɳ WlÉÉÅ qÖ:LÉ §ÉÉàNÉ´Éà
Uà, §É´É»ÉÉNÉù©ÉÉÅ £ùÒ-£ùÒ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ oÉÉ«É Uà. +{Éà +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ
lÉà+Éà qÖ:LÉÒ Uà. ~ɾà±ÉÉ lÉÉà lÉà+Éà{ÉÉ +Åqù ¶ÉÉÅÊlÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ; ~ÉUÒ HÉà>
©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉ +É´Éà l«ÉÉùà »ÉÖùKÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ. HÉùiÉ Hà +É HÉ©É Hà´É³
»ÉqÃNÉÖ° W HùÒ ¶ÉHà Uà. W¬Éùà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÖ° {ÉoÉÒ; ©ÉÉmÉ
+àH NÉÉ>e Uà, Wà+Éà ~ÉÉàoÉÒ+Éà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà Y´ÉÉà{Éà >·´Éù ¡ÉÉÊ~lÉ{ÉÉà Hà´É³
©ÉÉNÉÇ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É Uà.
lÉÉà ¥ÉÒX ~ɾà±ÉÖ©ÉÉÅ lÉ©Éà Xà Xà, qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Ò-©ÉÉà÷Ò PÉ÷{ÉÉ+Éà
oÉ> ù¾Ò Uà, PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉùÒ ù¾¬É Uà, ~ÉiÉ lÉà+Éà{ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà> H¶ÉÖÅ W
{ÉoÉÒ H¾àlÉÉÅ. ¾ÖÅ ~ÉÚU´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅ Hà lÉÉà ~ÉUÒ lÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ùKÉÉ Hà©É {ÉoÉÒ
HùlÉÉ! +à÷±Éà lÉà{Éà W +É ¥ÉyÉÖÅ ©ÉÅWÚù Uà {Éà ? yÉÉÊ©ÉÇH »oÉÉ{ÉÉà A~Éù
«ÉÉmÉÉ+Éà ´ÉLÉlÉà PÉiÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà oÉÉ«É Uà +{Éà ±ÉÉàHÉà PÉiÉÉÅ PÉÉ«É±É oÉÉ«É
Uà, PÉiÉÉ ©ÉùÒ ~ÉiÉ X«É Uà. ¾Éà»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ LÉ¥Éù HÉh´ÉÉ WlÉÉÅ ±ÉÉàHÉà
+©ÉÉùÉ {ÉÉ©ÉÒ+Éà{ÉÒ cÉàHù Xà>{Éà ¾»Éà Uà Hà ©ÉÉà÷Éà +É´«ÉÉà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ
Hù´ÉÉ´ÉɳÉà, H¾à Uà Hà ¡É§ÉÖ+à ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ, H¬ÉÅH Ê¥ÉSÉÉùÉ{ÉÉ ~ÉNÉ
§ÉÉÅNÉÒ NÉ«ÉÉ, G«ÉÉÅH HÉà>{ÉÉ ¾ÉoÉ H~ÉÉ> NÉ«ÉÉ ¾Éà«É Uà, HÉà> Ê¥ÉSÉÉùÉ
+ÉÅyÉ³É oÉ> NÉ«ÉÉ, HÉà> HÉà©ÉÉ©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉ NÉ«ÉÉ ¾Éà«É, ~ÉiÉ lÉà+Éà H¾à Hà
¡É§ÉÖ+à ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉÅ. PÉiÉÉÅ ©ÉùÒ ~ÉiÉ NÉ«ÉÉ ¾¶Éà, lÉà+Éà{ÉÒ LÉ¥Éù lÉÉà
lÉà+Éà{Éà ¾¶Éà W {ɾÓ. +NÉù ~ÉÚU´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà H¾à Hà ¡É§ÉÖ+à ©ÉÖÊGlÉ
+É~ÉÒ qÒyÉÒ. ´Éɾ! ©ÉÖÊGlÉ +É~ÉÒ qÒyÉÒ. +É Uà qÖÊ{É«ÉÉ.
12 +ÉèG÷Éà¥Éù 2007{ÉÉÅ +LÉ¥ÉÉù ©ÉÉÅ ©Éàá ´ÉÉÅS«ÉÖ Hà +©ÉÖH ±ÉÉàHÉà
qà´ÉlÉÉ{ÉÉ q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ W> ù¾¬É ¾lÉÉ lÉÉà NÉÉeÒ LÉÉ<©ÉÉÅ ~ÉeÒ NÉ>. lÉà©ÉÉÅ
SÉɱÉÒ»É ±ÉÉàHÉà ©ÉùÒ NÉ«ÉÉ, oÉÉàeÉÅ+Éà{Éà ´ÉÉN«ÉÖÅ; lÉà+Éà{Éà ¾Éà»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ ±É<
NÉ«ÉÉ. ¾´Éà Ê´ÉSÉÉù HùÉà {Éà! +©ÉÉùÒ HÉà>{ÉÉoÉÒ qÖ¶©É{ÉÒ oÉÉàeÒ Uà. +©É{Éà
239

qÖ:LÉ Uà Hà +É÷±ÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉùÒ NÉ«ÉÉ. ~ÉiÉ +©Éà lÉÉà lÉà+Éà{Éà ~ÉÚU´ÉÉ
©ÉÉNÉÒ+à UÒ+à, Hà Wà+Éà +©ÉÉùÉ {ÉÉ©ÉÒ+Éà{Éà H¾à Uà Hà ©ÉÉà÷Éà »ÉÉʾ¥É¥É{qNÉÒ HùÒ ù¾¬Éà Uà, WÖ+Éà lÉà©É{ÉÉà UÉàHùÉà ʥɩÉÉù oÉ> NÉ«ÉÉà. +©ÉÉà lÉÉà
lÉà+Éà{Éà ~ÉÚU´ÉÉ ©ÉÉNÉÒ+à UÒ+à Wà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ HùlÉÉÅ ù¾à Uà. +à´ÉÖÅ H¾à
Uà. Xà«ÉÖÅ{Éà lÉà+Éà{Éà SÉÉà÷ ±ÉÉNÉÒ NÉ>{Éà. lÉà+Éà{ÉÖÅ {ÉÖH»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ{Éà, ©ÉÉ÷à oÉÉàeÉà
Ê´ÉSÉÉù HùÉà {Éà!
¥ÉqÄÒ{ÉÉoÉ WlÉÉÅ HÉà> ~ÉiÉ ¥É»É LÉÉ<©ÉÉÅ X«É Uà l«ÉÉùà HÉà> W
{ÉoÉÒ ¥ÉSÉlÉÖÅ; PÉiÉÉÅ ±ÉÉàHÉà ©ÉùÒ X«É Uà. PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ +É´ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÉà ¥É{Éà
Uà, PÉiÉÉÅ ©ÉùÒ X«É Uà +{Éà PÉiÉÉÅ PÉÉ«É±É oÉÉ«É Uà. l«ÉÉùà HÉà> {ÉoÉÒ H¾àlÉÉ Hà
l«ÉÉÅ W> ù¾¬É ¾lÉÉÅ, +É÷±ÉÉ ©ÉÉà÷ÉÅ lÉÒoÉÇ »oÉÉ{É A~Éù W> ù¾¬É ¾lÉÉÅ,
HÉà>+à ùKÉÉ {É HùÒ. ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ ´ÉɳÉ{ÉÖÅ +àH ¥ÉɳH ʥɩÉÉù
oÉÉ«É lÉÉà H¾à Uà Hà qà´ÉÉà{Éà UÉàeÒ qÒyÉÉÅ, +à÷±Éà ʥɩÉÉù oÉ< NÉ«ÉÖÅ. Wà +à÷±ÉÉ
©ÉùÒ NÉ«ÉÉ lÉà{ÉÉ Ê´ÉºÉà {ÉoÉÒ H¾lÉÉÅ, W¬Éùà ¥ÉÒWÖÅ H¾à´ÉÉ{ÉÒ WN«ÉÉ {ÉoÉÒ
l«ÉÉùà H¾à Uà Hà ¡É§ÉÖ+à ©ÉÖÊGlÉ +É~ÉÒ qÒyÉÒ.
+WÖÇ{É «ÉÖyyÉ {ɾÉàlÉÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉà; HÉùiÉ §ÉÉ>+Éà{ÉÉà ´ÉyÉ
Hù´ÉÉà lÉà ©ÉÉà÷ÖÅ ~ÉÉ~É Uà. ~ÉiÉ lÉà{Éà «ÉÖyyÉ Hù´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ. ~ÉÉU³oÉÒ ~ÉÉÅe´ÉÉà{Éà
+É ~ÉÉ~É{ÉÖÅ ¡ÉÉ«ÉʶSÉlÉ Hù´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ, ~ɾà±ÉÉ lÉÉà «É[É Hù´ÉÉà ~Ée¬Éà, ~ÉiÉ
lÉàoÉÒ+à Ê~É{eÉà{ÉÉ UÚ÷¬Éà. ~ÉUÒ Ê¾©ÉɱɫɩÉÉÅ W>{Éà Nɳ´ÉÖÅ ~Ée¬ÖÅ. +É Uà
©ÉÖÊGlÉ! ±ÉÉàHÉà +É{Éà ©ÉÖÊGlÉ H¾à Uà. »ÉÉʾ¥É H¾Ò ù¾¬É Uà Hà¥É¾Ö NÉÅW{É Y´É{É H¾Æ qÒ{¾É * lÉÉHÉà H¾à ©ÉÖÊGlÉ ¾Êù qÒ{¾É **
+ÉNɳ H¾Ò ù¾¬É Uà Hà¥É±ÉÒ »Éà lÉÉà U±É HÒ{¾ ¥É¾ÚlÉÉ * ~ÉÖi«É {É»ÉÉ«É HÒ{¾ +WNÉÚlÉÉ **
U±É ¥ÉÖÊyyÉ qÒ{¾ä lÉÉ¾Ò ~ÉlÉɱÉÉ * HÉà>{É ±ÉLÉà ¡É~ÉÅSÉÒ HɱÉÉ**
±ÉPÉÖ »´É°~É ¾Éà«É ¡ÉoÉ©É qàLÉÉ«Éà* ~ÉÞo´ÉÒ ±ÉÒ{¾ »´ÉÊ»lÉ HùÉ«Éà **
»´ÉÊ»lÉ HùÉ> lÉ¥Éä ¡ÉNÉ÷É{ÉÉ * qÒyÉÇ °~É qàÊLÉ ¥É汃 §É«É ©ÉÉ{ÉÉ**
lÉÒÊ{É ~ÉNÉ lÉÒ{ÉÉä ~ÉÖù §É«ÉC* +ÉyÉÉ ~ÉÉÆ´É {ÉÞ~É qÉ{É {É Êq«ÉC**
qà¾Ö ~ÉÖùÉ«É {ÉÞ~É ~ÉÉlÉɱÉʾŠqÒ{¾É* +ÆyÉÉ Y´É U±É ¡ÉNÉ÷ {É SÉÒ{¾É**
lÉ¥É ±Éä ~ÉÒc {É~ÉÉ«É lÉàʾ lÉÒ{¾É * ¾Êù ±Éàá lÉÉʾ ~ÉlÉɱÉä HÒ{¾É**
«Éʾ SÉù Y´É qàÊLÉ {ÉʾŠSÉÒ{¾É* H¾ä ©ÉÖÊGlÉ ¾Êù ¾©ÉHÉà qÒ{¾É**
+EyÉÉà ~ÉNÉ ¥É±ÉÒ {É +É~ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ, lÉàoÉÒ lÉà{Éà ~ÉÉlÉɳ©ÉÉÅ
©ÉÉàH±ÉÒ qÒyÉÉà. »ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà +É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉà +ÉÅyɳÉà Y´É »~ɺ÷ Xà>{Éà
~ÉiÉ H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ »É©ÉY ¶ÉHlÉÉà +{Éà H¾à Uà Hà ¾Êù+à ©ÉÖÊGlÉ +É~ÉÒ...lÉÉà
240

+©ÉÉùÉ {ÉÉ©ÉÒ+Éà{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. §ÉÉ>+Éà, »ÉÉSÉÖÅ lÉÉà +à Uà
Hà Hɳ-~É°ºÉ lÉ©ÉÉùÖÅ H¶ÉÖÅ W {ÉoÉÒ ¥ÉNÉÉeÒ ¶ÉHlÉÉà, +NÉù lÉ©ÉÉà{Éà HÉà>
qÖ:LÉ ©É²«ÉÖÅ lÉÉà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ùX ©ÉÉ{ÉXà. »ÉÉSÉÖÅ Uà, Hà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ lÉ©ÉÉà{Éà
qÖ:LÉÒ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉà. lÉà lÉ©ÉÉà{Éà HÉà> Hº÷ +É~É´ÉÉ{Éà »ÉKÉ©É {ÉoÉÒ,
HÉùiÉ Hà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ lÉÉHÉlÉ »ÉÉoÉà C§ÉÒ Uà; lÉà ¥ÉSÉÉ´ÉlÉÒ SÉɱɶÉà. +NÉù
G«ÉÉÅ«É Hº÷ oɶÉà lÉÉà lÉ©ÉÉà NɱÉlÉ SÉɱ«ÉÉ ¾¶ÉÉà; l«ÉÉùà »ÉX ©É³Ò ¾¶Éà. ~ÉiÉ
lÉà »ÉX +à´ÉÒ ¾¶Éà Hà lÉ©ÉÉà »É¾{É HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà. ~ÉiÉ Xà lÉ©ÉÉà NÉÖ° »ÉÒhÒoÉÒ
ClÉùÒ NÉ«ÉÉ, +{Éà ¥ÉÒY-¥ÉÒY §ÉÊGlÉ+Éà©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉ, +{Éà NÉÖ°{ÉÉÅ
¶É¥q{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ HùÒ qÒyÉÒ, Ê{É«É©ÉÉàá{ÉÉ Ê´É°yyÉ SÉɱɴÉÉ
±ÉÉN«ÉÉ lÉÉà ~ÉUÒ Hɳ lÉ©ÉÉà{Éà PÉ»ÉàeÒ{Éà ±É> W¶Éà, +{Éà Wà lÉÉHÉlÉ lÉ©ÉÉùÒ
»ÉÉoÉà ¾lÉÒ, lÉà ~ÉÉUÉ ~ÉeÒ W¶Éà ¾÷Ò W¶Éà.
NÉÖ° »ÉÒhÒ »Éà AlÉùà, ¶É¥q ʥɾÚ{ÉÉ ¾Éà«É *
lÉÉ HÉà HÉ±É PÉ»ÉÒ÷ ʾ, ùÉLÉ »ÉHà {É HÉà«É **
~ÉUÒ lÉà{Éà HÉà> {É¾Ó ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà, ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà Xà NÉÖ°-©ÉÉNÉÇ A~Éù
qÄh ù¾à¶ÉÉà lÉÉà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ lÉ©ÉÉ°Å H¶ÉÖÅ {É¾Ó ¥ÉNÉÉeÒ ¶ÉHà, lÉà{ÉÖÅ Xàù lÉ©ÉÉùÉ
A~Éù {É¾Ó SÉɱÉà.
¥ÉÒY lÉù£ Hɳ-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉ´ÉɳÉ{Éà Hɳ Wà Hº÷Éà
+É~Éà Uà lÉà +»É¾{ÉÒ«É Uà. +{Éà ~ÉÉUÉà l«ÉÉÅ HÉà> {«ÉÉ«É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉà;
´ÉNÉù NɱÉlÉÒ+à Hº÷Éà ©É³à Uà. HÉùiÉ Hà l«ÉÉÅ lÉ©ÉÉà{Éà lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÉU±ÉÉ
W{©ÉÉà{ÉÉÅ H©ÉÉàâ{ÉÒ »ÉX ~ÉiÉ ©É³à Uà, W¬Éùà »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ÉÉU±ÉÉ
H©ÉÉàâW H~ÉÉ> X«É Uà, ~ÉUÒ »ÉX Hà´ÉÒ ! +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ
W »ÉÖLÉ Uà, lÉà G«ÉÉÅ«É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. l«ÉÉùà Hɳ-~ÉÖ°ºÉ lÉÉà Ê´É{ÉÉ NɱÉlÉÒ+à
Hº÷Éà +É~Éà Uà. »ÉÉʾ¥É +É{ÉÉ A~Éù PÉiÉÉ ~«ÉÉùÉ ¶É¥q©ÉÉÅ H¾à Uà.
Ê{ÉùÅW{É yÉ{É lÉÖ©ÉùÉà qù¥ÉÉù, W¾ÉÆ lÉÊ{ÉH {É {«ÉÉ«É Ê´ÉSÉÉù**
ùÅNÉ ©É¾±É©Éàá ¥É»Éàá ©É»ÉLÉùà, ~ÉÉ»Éà lÉàùà »ÉùqÉù **
yÉÚù-yÉÚ~É ©Éàá »ÉÉyÉÚ Ê¥ÉùÉWä, §É«Éà Xà §É´ÉÊ{ÉÊyÉ ~ÉÉù **
´ÉණÉÉ +Éàhà LÉÉ»ÉÉ ©ÉLɩɱÉ, NÉ±É ©ÉÉàÊlÉ«É{É HÒ ¾Éù **
~ÉÊlɵÉlÉÉ HÉà ʩɱÉà {É LÉÉqÒ, »ÉÖLÉÉ Ê{Éù»É +¾Éù **
~ÉÉLÉieÒ HÉà WNÉ ©Éàá +Éqù, »ÉÅlÉ HÉà H¾àá ±É¥ÉÉù **
+[ÉÉ{ÉÒ HÉà ~Éù©É Ê´É´ÉàHÒ, [ÉÉ{ÉÒ HÉà ©ÉÚh NÉÆ´ÉÉù **
H¾Ê¾Å H¥ÉÒù £HÒù ~ÉÖHÉùÒ, A±É÷É »É¥É ´«É´É¾Éù **
»ÉÉÆSÉ H¾à WNÉ ©ÉÉù{É-yÉÉ«Éà, ]Úc{É HÉà +àlÉ¥ÉÉù **
241

»ÉÉʾ¥É H¾à Uà Hà ¾à Ê{ÉùÅW{É! lÉÉùÉ qù¥ÉÉù©ÉÉÅ HÉà> {«ÉÉ«É {ÉoÉÒ.
§É´É»ÉÉNÉù ~ÉÉù Hù´ÉÉ´ÉÉ³É »ÉÉyÉÖ+Éà{Éà lÉeHÉ©ÉÉÅ lÉ~É´ÉÖÅ ~Éeà Uà. W¬Éùà
´ÉණÉÉ ©É±É©É±É{ÉÉÅ H~ÉeÉÅ ~ɾàùà Uà. +{Éà lÉà{ÉÉ NɳɩÉÉÅ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉà ¾Éù ~Éeà±ÉÉà
¾Éà«É Uà. ¥ÉÒY lÉù£ ~ÉÊlɵÉlÉÉ{Éà LÉÉqÒ ~ÉiÉ {É»ÉÒ¥É {ÉoÉÒ +{Éà LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ
~ÉiÉ »ÉÖHÖÅ £ÒHÖÅ W ©É³à Uà. Wà ~ÉÉLÉÅeÒ »ÉÉyÉÖ Uà lÉà{Éà lÉÉùÉ qù¥ÉÉù©ÉÉÅ +Éqù
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, ~ÉiÉ Wà »ÉÉSÉÉ »ÉÅlÉ Uà, lÉà{Éà qÖÊ{É«ÉÉ ]ÚcÉ H¾à Uà. Wà
+[ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉàHÉà Uà, Hà´É³ ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É Uà lÉà ´ÉÉÅSÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ{Éà ¥ÉÖyyÉÖ
¥É{ÉÉ´Éà Uà, qÖÊ{É«ÉÉ lÉà+Éà{Éà ©ÉÉà÷ÉÅ [ÉÉ{É-´ÉÉ{É H¾à Uà, W¬Éùà ¥ÉÒY lÉù£
[ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉàH Uà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{É֧ɴÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà, lÉà+Éà{Éà qÖÊ{É«ÉÉ ©ÉÚLÉÇ
+{Éà +§ÉiÉ H¾à Uà. Ê{ÉùÅW{É{ÉÉ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ HÉ©É A±É÷ÉÅ Uà. Wà
»ÉÉSÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà, lÉà{Éà qÖÊ{É«ÉÉ ©ÉÉù´ÉÉ qÉàeà Uà +{Éà ]ÚcÉÅ
~Éù©ÉÉl©ÉÉ +à÷±Éà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾à´ÉÉ´ÉɳÉ{Éà, lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà A~Éù
ʴɶ´ÉÉ»É HùÒ ±Éà Uà.
lÉÉà §ÉÉ>+Éà! lÉ©ÉÉùÒ H»ÉÉà÷Ò ±Éà´ÉɶÉà, ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà Ê{ÉÊ·SÉlÉ
ù¾àXà, +{Éà qÄh ù¾àXà.

lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ oɶÉà
qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ {ÉÚù qàLÉÉ> {ÉoÉÒ ù¾¬ÖÅ, §ÉÊGlÉ
»É©ÉÉ~lÉ oÉ> NÉ> Uà, LÉɱÉÒ qàLÉÉeÉà ù¾Ò NÉ«ÉÉà Uà. lÉ©ÉÉà Xà Xà, ©ÉÉiÉ»É
~ÉÉ~É H©ÉÉàâ{ÉÒ ~ÉÉU³ SÉɱÉÒ ~Ée¬Éà Uà, +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà §ÉGlÉ ~ÉiÉ H¾à´ÉeÉ´ÉÒ
ù¾¬Éà Uà. lÉà H¾Ò ù¾¬Éà Uà Hà +©Éà §ÉGlÉ UÒ+à. +©Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà {ÉÉ
{ɾÓ, +É §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ. ±ÉÉàHÉà ©ÉÉÅ»É LÉÉ> ù¾¬É Uà, ¶ÉùÉ¥É ~ÉÒ ù¾¬É Uà,
U³-H~É÷ HùÒ ù¾¬É Uà +{Éà H¾à Uà Hà +©ÉÉà §ÉGlÉ UÒ+à. +©Éà H¾Ò+à
UÒ+à Hà {ÉÉ, H©É oÉÒ H©É +É §ÉGlÉ {ÉoÉÒ, +É §ÉÊGlÉ {ÉoÉÒ. SÉÚ~ÉHÒoÉÒ +àH
´É»lÉÖ Xà> ±Éà¶ÉÉà Hà lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ Hù´ÉÉ ´ÉÉ³É ±ÉÉàHÉà cÒH {É¾Ó ©É³à;
lÉà+Éà{ÉÖÅ LÉÉ´ÉÉ-~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ cÒH {É¾Ó ¾Éà«É, +ÉSÉùiÉ ~ÉiÉ cÒH {É¾Ó ¾Éà«É,
+É ©ÉÉùÉà qÉ´ÉÉà Uà. lÉà+Éà U³-H~É÷ ~ÉiÉ HùÒ ù¾«ÉÉ ¾¶Éà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ
Y´É{É ¶Éä±ÉÒ DSÉÒ AnÉ©É Uà. lÉ©ÉÉà ©ÉÉÅ»É {ÉoÉÒ LÉÉlÉÉ, SÉÉàùÒ {ÉoÉÒ HùlÉÉ,
LÉùÉ¥É HÉ©É {ÉoÉÒ HùlÉÉ, ±ÉÉÅSÉ {ÉoÉÒ ±ÉàlÉÉÅ, ~ÉUÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê´ÉùÉàyÉ Uà
lÉ©ÉÉùÉà?
+É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É ¥ÉÒX{Éà HŻɱÉ÷{÷±ÉÒ §É÷HÉ´É´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà.
HʱɫÉÖNÉ Hà´ÉÉà Uà, ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ. +àH ´ÉÒù~ÉÖù{ÉÉà ù¾à´ÉÉ´ÉɳÉà ©ÉÉiÉ»É ¾lÉÉà.
242

lÉàiÉà >»ÉÉ> yÉ©ÉÇ +~É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà. lÉà{ÉÉÅ »ÉNÉÉ+Éà +à {É UÉàe¬Éà +{Éà lÉà{Éà
H¶ÉÅÖ W {É H¾¬ÖÅ; lÉà{ÉÉÅ NÉÉ©É´ÉɳÉ+Éà+à ~ÉiÉ H¶ÉÒ {ÉÉùÉWNÉÒ {ÉÉ qàLÉÉeÒ.
lÉàiÉà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É, §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà {Éà ~ÉiÉ >»ÉÉ> ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉÅ. ¥ÉyÉÉÅ
>»ÉÉ> ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉÅ. HÉà>+à lÉà{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉàâ. »ÉNÉÉ+Éà+à lÉà{ÉÒ l«ÉÉÅ
+É´É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ UÉàe¬ÖÅ. lÉà SÉSÉÇ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉà WlÉÉà ¾lÉÉà, ©ÉÉÅ»É ~ÉiÉ LÉÉlÉÉà
¾lÉÉà. oÉÉàeÉÅH +©ÉÉùÉ {ÉÉ©ÉÒ lÉà{ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ l«ÉÉùà ´ÉÉlÉ oÉ<. +{Éà
lÉà »Él»ÉÅNÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´«ÉÉà, +{Éà lÉà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«ÉÉà; +{Éà lÉàiÉà
{ÉÉ©É ±É> ±ÉÒyÉÖÅ. ¾´Éà lÉà ~ÉÉUÉà ʾ{qÖ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà; ©ÉÉÅ»É LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ,
¶ÉùÉ¥É ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ UÉàeÒ qÒyÉÖÅ, LÉùÉ¥É HÉ©É ~ÉiÉ UÉàeÒ qÒyÉÉÅ. ¾´Éà ¶ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ
Hà lÉà{ÉÉÅ »ÉNÉ+Éà+à lÉà{ÉÉÅ l«ÉÉÅ +É´É´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÖÅ UÉàeÒ qÒyÉÖÅ, NÉÉ©É´ÉÉ³É ~ÉiÉ
lÉà{ÉÉoÉÒ {ÉÉùÉW oÉ< NÉ«ÉÉÅ. lÉ©ÉÉà ©ÉÉ{ɶÉÉà, ¥ÉyÉÉ{Éà lÉàiÉà UÉàeÒ qÒyÉÉà.
lÉ©ÉÉà y«ÉÉ{É HùÉà. W¬Éùà lÉà >»ÉÉ< ¥É{«ÉÉà l«ÉÉùà NÉÉ©É´ÉɳÉÅ
lÉà{ÉÉoÉÒ {ÉÉùÉW {É oÉ«ÉÉÅ, lÉà{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ {ÉÉ HùÒ, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉà l«ÉÉùà lÉà{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. Hà©É oÉ> Ê{ÉÅqÉ? ¶ÉÖÅ NÉÉ©É{ÉÅÉ ±ÉÉàHÉà+à
{ÉÉ Xà«ÉÖÅ Hà ¾´Éà lÉà ©ÉÉÅ»É {ÉoÉÒ LÉÉlÉÉà, SÉÉàùÒ {ÉoÉÒ HùlÉÉà, LÉùÉ¥É HÉ©É {ÉoÉÒ
HùlÉÉà, ]ÚcÖÅ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà, »ÉÉùÉà ©ÉÉiÉ»É oÉ> NÉ«ÉÉà Uà. Xà«ÉÖÅ ¥ÉyÉÉ+à.
~ÉiÉ UlÉÉÅ {ÉÉùÉW Hà©É oÉ«ÉÉÅ? +É lÉÉà PÉiÉÒ C±É÷Ò ´ÉÉlÉ ±ÉÉNÉÒ ù¾Ò Uà.
§ÉÉ<, >»ÉÉ> ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà lÉÉà HÉà> {ÉÉùÉW {ÉÉ oÉ«ÉÉÅ, lÉà lÉÉà NÉÉ«É{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É
~ÉiÉ LÉÉ> ±ÉàlÉÉà. ~ÉiÉ W¬Éùà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà lÉÉà {ÉÉùÉW Hà©É
oÉ«ÉÉÅ. +É´ÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? HÉà> LÉùÉ¥É ~ÉÅoÉ lÉÉà {ÉoÉÒ. ¥Éà »ÉÉùÉ©ÉÉÅ »ÉÉùÒ SÉÒXà
¥ÉÉà±ÉÒ+à UÒ+à. »Él«É +{Éà +ʾŻÉÉ. ~ÉUÒ LÉùÉ¥É H¬ÉÅoÉÒ ! lÉÉà ¾´Éà Ê{ÉÅqÉ
oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. +É lÉÉà ¥É¾Ö W WÖ±©É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà.lÉàiÉà LÉÉà÷Éà ù»lÉÉà ~ÉHe¬Éà
¾lÉÉà ¶ÉÖÅ? ´ÉÉlÉ +à ¾lÉÒ Hà ~ÉÉLÉÅeÒ, ¶ÉÉ»mÉÒ Ê´ÉNÉàùà+à ©É¾à»ÉÖ»É H«ÉÖÇÈ Hà +É
lÉÉà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒoÉÒ XàeÉ> NÉ«ÉÉà Uà +{Éà ¥ÉÒX+Éà{Éà ~ÉiÉ ±É> W¶Éà,
+©ÉÉùÉ HÉ©É©ÉÉÅ °HÉ´É÷ +ɴɶÉà, +à÷±Éà lÉà{ÉÉà ¥ÉʾºHÉù H«ÉÉàâ ¾lÉÉà.
lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ lÉÉà oÉ´ÉÉ{ÉÉà W Uà, HÉùiÉ Hà ±ÉÉàHÉà SÉɾà Uà Hà lÉ©ÉÉà
»ÉÉSÉÉ ù»lÉà {ÉÉ X+Éà. +àH SÉÒW qÉ´ÉÉoÉÒ ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ Hà ©ÉÉùÉoÉÒ {ÉÉ©É
±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ +ÉÊoÉÇH Ê»oÉÊlÉ ~ÉiÉ »ÉÖyÉùÒ X«É Uà. NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉ
LÉÉ»É HÉùiÉÉà ©ÉÉÅ»É, ¶ÉùÉ¥É Ê´ÉNÉàùà UÉàeÉ´ÉÒ qÒyÉÉÅ.
¾´Éà ±ÉÉàHÉà{Éà ¾ÉeHÉÅ SÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ UÚ÷lÉÖÅ {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉà{Éà ¾´Éà +É ¥ÉyÉÖÅ
»ÉÉ°Å {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÖÅ. lÉàoÉÒ »ÉNÉÉ+Éà UÚ÷Ò X«É Uà. lÉ©ÉÉà ¾´Éà lÉà´ÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÉ
PÉàù W´ÉÉ {ÉoÉÒ SÉɾlÉÉ Wà+Éà ©ÉÉÅ»É LÉÉ«É Uà. lÉà+Éà H¾à Uà Hà +©Éà lÉ©ÉÉà{Éà
243

UÉàeÒ qÒyÉÉ. ~ÉiÉ lÉà+Éà ¶ÉÖÅ UÉàe´ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉÅ. lÉ©ÉÉà+à lÉà+Éà{Éà UÉàeÒ qÒyÉÉ.
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ~Éùà¶ÉÉ{É oÉ>{Éà Ê´ÉùÉàyÉ Hùà Uà.
+É~É Xà¶ÉÉà, ¶ÉùÉ¥É{ÉÒ 100-200{ÉÒ ¥ÉÉàlÉ±É ©ÉÉ÷à qÖHÉ{É©ÉÉÅ
±ÉÉ>{É ±ÉÉNÉÒ ¾Éà«É Uà, W¬Éùà »Éà¾lÉ ©ÉÅq qÚyÉ NɱÉÒ-NɱÉÒ©ÉÉÅ ©É³Ò X«É Uà,
~ÉiÉ lÉà{ÉÉ lÉù£ HÉà>{ÉÖÅ y«ÉÉ{É {ÉoÉÒ.
lÉÉà +É~ÉiÉÒ Ê{ÉÅqÉ, ¶ÉùÉ¥ÉÒ, H¥ÉÉ¥ÉÒ W HùÒ ù¾¬É Uà. HÉà>~ÉiÉ
¶ÉùÉ¥ÉÒoÉÒ +à +ɶÉÉ {É Hù´ÉÒ Hà lÉà »ÉÉùÖ HÉ©É HùÒ ¶ÉH¶Éà. lÉ©ÉÉà ~ÉÉàlÉà
~ÉÊù¸É©ÉÒ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ; LÉùÉ¥É NÉÅqÉ HÉ©ÉÉà UÉàeÒ qÒyÉÉÅ. W¬Éùà lÉà+Éà SÉɾà Uà
Hà lÉ©ÉÉà NÉÅqÉ HÉ©ÉÉà HùÉà. W¬ÉÅ »ÉÖyÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ NÉÅqÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ù¾à¶Éà;
lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ oɶÉà, lÉàoÉÒ lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ H¬Éùà«É LÉlÉ©É {É¾Ó oÉÉ«É,
HÉùiÉHà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ LÉùÉ¥É ±ÉÉàHÉà H¬Éùà«É LÉlÉ©É {ÉoÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÉ. W¬ÉÅ
»ÉÖyÉÒ +É qÖÊ{É«ÉÉ ù¾à¶Éà, lÉ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ »ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ~ÉiÉ ù¾à¶Éà +{Éà
lÉ©ÉÉùÒ Ê{ÉÅqÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒeÖÅ AcÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÖùÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ~ÉiÉ ù¾à¶Éà.
ùÉ©ÉNÉh©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉà +É¸É©É Uà. l«ÉÉÅ »ÉÅNÉlÉ©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ ±ÉÉàHÉà +É´Éà Uà.
l«ÉÉÅ NÉÉeÒ A§ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ WN«ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ. +àH H¾¬ÖÅ Hà ùÉàe
A~Éù A§ÉÒ HùÒ+à lÉÉà ±ÉÉàHÉà NÉɳÉà +É~Éà Uà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà +É~Éà ¥ÉyÉÉ {Éà
+©ÉÒù ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ Uà; ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà NÉÉeÒ +É´ÉÒ NÉ> Uà. +©ÉÉà H¾Ò+à
UÒ+à Hà {ÉÉ©É ~ÉÉ©«ÉÉ ~ÉUÒ NÉùÒ¥ÉÒ +ÉàUÒ oÉ> X«É Uà. ¥ÉyÉÉÅoÉÒ ©ÉÉà÷Ò
´ÉÉlÉ +à Uà Hà lÉ©ÉÉà »ÉÅlÉÖº÷ UÉà, »ÉÅlÉÉàºÉÒ UÉà.
+©ÉÉà ¥ÉyÉÉÅ +ɸɩÉÉà©ÉÉÅ W>+à UÒ+à. ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÚùà-~ÉÚùÉà =lÉX©É
Hùà±ÉÉà Uà. PÉiÉÒ +à´ÉÒ-+à´ÉÒ WN«ÉÉ+Éà A~Éù Uà Hà, l«ÉÉÅ{ÉÒ ~ÉÊ¥±ÉH +NÉù
SÉɾà lÉÉà ~ÉiÉ »ÉÉà ´Éù»É©ÉÉÅ ~ÉiÉ +à÷±ÉÉ ~Éä»ÉÉ {É +É~ÉÒ ¶ÉHà, Wà÷±ÉÉ l«ÉÉÅ
±ÉNÉÉ´«ÉÉ Uà. HÉùiÉ NÉùÒ¥É ~ÉÊ¥±ÉH Uà.
lÉÉà +àH ´ÉÉlÉ{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à qÖÊ{É«ÉÉ ¾àùÉ{É Uà Hà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ©ÉÉÅ
NÉùÒ¥É, ¥ÉÒ©ÉÉù ´ÉyÉÉùà Uà, ~ÉUÒ lÉà+Éà+à +É÷±ÉÉÅ +ÉàUÉ »É©É«É©ÉÉÅ 132
+ɸɩÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ! +à÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò-©ÉÉà÷Ò Ê¥É±eÒÅNÉÉà Uà,
~Éä»ÉÉ G«ÉÉÅoÉÒ +É´«ÉÉ, lÉà Ê´ÉSÉÉùÒ{Éà lÉà+Éà ~Éùà¶ÉÉ{É oÉ> X«É Uà. ¥É»É,
Wà+Éà ~Éùà¶ÉÉ{É Uà lÉà+Éà Ê´ÉùÉàyÉ HùÒ ù¾¬É Uà.
lÉÉà ©ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùoÉÒ lÉ©ÉÉùÒ LÉÉà÷Éà LÉSÉÇ +ÉàUÉà oÉ> NÉ«ÉÉà,
ʥɩÉÉùÒ+Éà +ÉàUÒ oÉ> NÉ>. +©Éà lÉ©ÉÉà{Éà lÉÅqÖùÖ»lÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÉà £Éà©ÉÚDZÉÉ
¥ÉlÉÉ´«ÉÉà, Wà{ÉÉoÉÒ lÉ©ÉÉùÒ Ê¥É©ÉÉùÒ+Éà +ÉàUÒ oÉ> NÉ>. ¾´Éà lÉ©ÉÉà £É±ÉlÉÖ
¾ù´ÉÉ-£ù´ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ WlÉÉÅ. lÉ©ÉÉùÒ +ÉÊoÉÇH q¶ÉÉ cÒH oÉ>. ~ÉUÒ lÉ©ÉÉùÉà
244

Ê´ÉùÉàyÉ Hà©É? lÉ©ÉÉà HÉà>{Éà ¾àùÉ{É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉ, ~Éùà¶ÉÉ{É ~ÉiÉ {ÉoÉÒ
HùlÉÉ, HÉà>{ÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉÉù-~ÉÒ÷ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉ. qùàH {ÉÉ©ÉÒ ©É¾Él©ÉÉ Wà´ÉÖÅ
Y´É{É Y´ÉÒ ù¾¬É Uà. lÉ©ÉÉà HÉà>{ÉÉoÉÒ U³-H~É÷ {ÉoÉÒ HùlÉÉ. ~ÉUÒ ¶ÉÖÅ
´ÉÉlÉ Uà?
+©Éà +àH AqɾùiÉ +É~«ÉÖÅ, Hà ±ÉÉàHÉà SÉɾà Uà Hà lÉ©ÉÉà »ÉSSÉÉ> A~Éù
{ÉÉ SÉɱÉÉà, lÉ©ÉÉà »ÉÉùÖÅ HÉ©É {ÉÉ HùÉà. ~ÉUÒ Hà´ÉÉ Uà +É ±ÉÉàHÉà! +ÉWà
>ºÉÉÇ{ÉÉà «ÉÖNÉ Uà. HÉà>{Éà +à ´ÉÉlÉ{ÉÒ ~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ Hà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É SÉÒW
{ÉoÉÒ; lÉà{Éà lÉÉà ~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ +à Uà Hà ¥ÉÒX ~ÉÉ»Éà lÉà Hà©É Uà. lÉà+Éà ¥ÉÒX{ÉÉ
»ÉÖLÉoÉÒ qÖ:LÉÒ Uà. lÉ©ÉÉà »ÉÅlÉÖº÷ UÉà. »ÉÅlÉÉàºÉÒ UÉà. +à÷±Éà ¥ÉÒX ±ÉÉàHÉà
lÉ©ÉÉà{Éà +»ÉÅlÉÖº÷ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É Hù´ÉÉ SÉɾà Uà.
¾ÖÅ H©É±Éʻɞ{ÉÖÅ AqɾùiÉ +É~ÉÖÅ UÖÅ. ~ɾà±ÉÉ lÉà PÉiÉÉà LÉlÉù{ÉÉH
¾lÉÉà; ʶÉHÉùÒ ÷É>~É{ÉÉà, ©ÉÉù-HÉ~É Hù´ÉÉ{ÉÒ, NÉ©Éà lÉà LÉÉ´ÉÖÅ. PÉiÉÉà W
LÉÚÅLÉÉù ¾lÉÉà. ¥ÉyÉÒ XlÉ{ÉÒ ¥ÉÖùÉ>+Éà lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÒ. lÉà{Éà ¾´Éà W©ÉÒ{ÉÉà
LÉùÒqÒ, ©ÉHÉ{É ¥É{ÉÉ´«ÉÉ, mÉiÉ qÖHÉ{ÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ, »ÉÉùÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà.
lÉàiÉà Wà ¾Éà÷±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. +{Éà ~ÉÉàlÉà
~ÉùÉà»Éà Uà, H¾à Uà Hà ¾±É´ÉÉ> {ÉoÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÉà, lÉà+Éà LÉÉlÉÉ-~ÉÒlÉÉ
¾Éà«É Uà, NÉÅqÉ ¾Éà«É Uà.
+É´ÉÉ ùÉKÉ»É{Éà »ÉÉùÉà ¥É{ÉÉ´«ÉÉà lÉÉà {É©É»HÉù Hù´ÉÉ Xà>+à,
yÉ{«É´ÉÉq +É~É´ÉÉà Xà>+à Hà ~ÉUÒ Ê{ÉÅqÉ Hù´ÉÒ Xà>+à! +à÷±Éà Hà ¥ÉÚùÉ
©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÉà »É©ÉÚ¾ SÉɾà Uà Hà lÉ©ÉÉà ~ÉiÉ ¥ÉÖùÉ>©ÉÉÅoÉÒ {ÉÉ Ê{ÉH³Éà.
lÉ©ÉÉà lÉÉà ¾´Éà SÉɾÒ{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉ~É {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉÅ. lÉ©ÉÉà »ÉÉùÉ
©ÉÉiÉ»É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ UÉà. +NÉù lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉU±ÉÒ YÅqNÉÒ{ÉÒ lÉù£
Xà¶ÉÉà lÉÉà »É©ÉX¶Éà Hà lÉ©ÉÉùÒ HùiÉÒ©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ ù¾àiÉÒ©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ +ÅlÉù
+É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà. lÉ©ÉÉà ~ÉÚùÉ ¥Éq±ÉÉ> NÉ«ÉÉ UÉà, [ÉÉ{ÉÒ ©É¾Él©ÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà.
HɶÉÒ{ÉÉ +àH ~ÉÅÊelÉY Uà. lÉà+Éà ¦ÉÉ©¾iÉÉà{Éà §ÉiÉÉ´Éà Uà. HɶÉÒ
ʾ ÅqÖ yÉ©ÉÇ{ÉÒ ùÉWyÉÉ{ÉÒ Uà. lÉà+Éà ¥É¾Ö ©ÉÉà÷ÉÅ Ê´Éy´ÉÉ{É Uà. +àH Êq´É»Éà ©ÉÉùÒ
~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉ. +àH +§ÉiÉ {ÉÉ©ÉÒ lÉà+Éà{Éà ±ÉÉ´«ÉÉà. ~ÉÅÊelÉY+à ©É{Éà
¡ÉiÉÉ©É H«ÉÉÇ, H¾¬ÖÅ-©É¾ÉùÉW! +É lÉ©ÉÉùÉà ʶɺ«É Uà, lÉà{Éà ©Éàá Xà«ÉÉà lÉÉà
lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà. lÉ©ÉÉà+à lÉà{Éà ¶ÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà Uà! +É lÉÉà
©É¾Él©ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ A~Éù Uà. H¾¬ÖÅ Hà +É ]ÚcÖÅ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà. +©ÉÉà lÉÉà [ÉÉ{ÉÒ
UÒ+à, UlÉÉÅ ~ÉiÉ G«ÉÉùàH ¥ÉÉà±ÉÒ q>+à UÒ+à, ~ÉiÉ +É {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà.
lÉà{ÉÖÅ +ÉSÉùiÉ ~ÉiÉ PÉiÉÖÅ DSÉÖÅ Uà. lÉà NÉÉ«ÉÉà-§Éàá»ÉÉà SÉùÉ´Éà Uà. ~ÉiÉ +à÷±ÉÉà
245

+G±É©ÉÅq Uà Hà £É±ÉlÉÖ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ HùlÉÉà. ¾H{ÉÒ H©ÉÉiÉÒ LÉÉ«É Uà, »ÉÅlÉÖº÷
Uà, ¶ÉÉÅlÉ Uà. ¥Éà-mÉiÉ UÉàHùÉ Uà +É{ÉÉ, ~ÉiÉ »ÉÅlÉÉàºÉ +à÷±ÉÉà Hà ~Éù©É[ÉÉ{ÉÒ
~ÉiÉ +É÷±ÉÉà »ÉÅlÉÉàºÉÒ {ÉÉ ¾Éà> ¶ÉHà. +©ÉÉà [ÉÉ{ÉÒ UÒ+à, ~ÉiÉ PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ
Y´ÉÉà{Éà ©ÉÉùÒ q>+à UÒ+à. +É Uà W HÉà>~ÉiÉ Y´É{Éà {ÉoÉÒ ©ÉÉùlÉÉà. ©Éàá lÉà{Éà
Xà«ÉÉà. ©É{Éà Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà Hà +É{Éà HÉàiÉà +É´ÉÉà ¥É{ÉÉ´«ÉÉà.
lÉà +É÷±ÉÉÅ ©ÉÉà÷Éà [ÉÉ{ÉÒ +É´ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É Uà. lÉÉà ©Éàá lÉ©ÉÉà{Éà
~ɾà±ÉÉ H¾¬ÖÅ Hà HÉà>~ÉiÉ {ÉàH ©ÉÉiÉ»É +É~ÉiÉÒ Ê{ÉÅqÉ {É HùÒ ¶ÉHà. Ê{ɾɫÉlÉ
NÉÅqÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà W +É~ÉiÉÒ Ê{ÉÅqÉ Hùà Uà. LÉà+Éà{Éà {ÉÉ©É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ {ÉWùà
{ÉoÉÒ +É´ÉÒ ù¾Ò.
©ÉÉùÉ qùàH {ÉÉ©ÉÒoÉÒ ~ÉÚUXà Hà ¥Éq±ÉÉ´É +É´«ÉÉà Uà Hà {ɾÓ. lÉ©ÉÉùÒ
HùiÉÒ SÉàáW oÉ> NÉ>, Àq«É ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉ> NÉ«ÉÖÅ, HÉà>~ÉiÉ Y´ÉÉà{Éà lÉ©ÉÉà
Hº÷ {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉÅ, ¥ÉÖÊyyÉ AnÉ©É oÉ> NÉ>, HÉà> ~ÉÉ~É H©ÉÉàâ {ÉoÉÒ HùlÉÉÅ.
mÉÒWÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà »ÉÉùÉà »ÉÅùKÉH ©É³Ò NÉ«ÉÉà Uà, Ê£Hù {ÉoÉÒ ù¾Ò, XiÉÉà UÉà Hà
»ÉÉʾ¥É ¥ÉyÉÖÅ Hù¶Éà, HÉùiÉ Hà lÉà+ÉàW HùlÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà.
lÉàùÒ HÞ~ÉÉ »Éà ¾Ò ©ÉàùÉ, »É¥É HÉ©É ¾Éà ù¾É ¾ä *
HùlÉà ¾Éà lÉÖ©É ¾Ò »ÉÉʾ¥ÉÉ, ©ÉàùÉ {ÉÉ©É ¾Éà ù¾É ¾ä**
PÉiÉÉÅ ©ÉÉàHÉ A~Éù lÉ©ÉÉà+à +É SÉÒW Xà> Uà. ¾´Éà lÉ©ÉÉà ¨ÉÊ©ÉlÉ
{ÉoÉÒ oÉlÉÉÅ. ¾É±ÉÉÅHÒ lÉ©ÉÉà{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É Hù´ÉÉ©ÉÅ lÉÉà +É´Éà
Uà, lÉ©ÉÉà{Éà ©ÉW¥ÉÚù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É´Éà Uà Hà Oɾq¶ÉÉ{Éà ©ÉÉ{ÉÉà, §ÉÚlÉ¡ÉàlÉ{Éà ©ÉÉ{ÉÉà, ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà ©ÉW¥ÉÚlÉ UÉà, qÄh UÉà.
H¾à´ÉÖÅ {ÉÉ Xà<+à, ~ÉiÉ ©É{Éà ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ +É»oÉÉ SÉà{É±É ´ÉɳÉ{ÉÉà
£Éà{É +É´«ÉÉà, H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà PÉiÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ HoÉÉ ´ÉÉSÉHÉà SÉɾà Uà Hà
»ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ{ÉÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É {É +É´Éà, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÉoÉÒ ¥ÉÉHÒ ¥ÉyÉÉ{ÉÉÅ
¡É´ÉSÉ{ÉÉà £ÒHÉ ~ÉeÒ ù¾¬É Uà, lÉ©ÉÉùÉ ¡É´ÉSÉ{É{ÉÉÅ »ÉÉ©Éà lÉà©É{ÉÖÅ ©É¾Él©ÉÉ
lÉà©É{ÉÖÅ ´ÉWÚq ©É÷Ò ù¾¬ÖÅ Uà. lÉà +É{ÉÅq Xà¶ÉÒ+à SÉÉàLLÉà-SÉÉàLLÉÖÅ H¾¬ÖÅ Hà
©É¾Él©ÉÉ+Éà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà +É©É{ÉÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É SɱÉɴɶÉÉà lÉÉà +©Éà +©ÉÉùÉà
¡ÉÉàOÉÉ©É ¥ÉÅq HùÒ q>¶ÉÖÅ, HÉùiÉHà V«ÉÉùoÉÒ lÉà+Éà{ÉÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É +É´ÉÒ ù¾¬Éà
Uà, +©ÉÉùÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É £ÒHÉà ~ÉeÒ NÉ«ÉÉà Uà, HÉà> {ÉoÉÒ XàlÉÉÅ, {ÉoÉÒ Xà>
ù¾¬É.
+©ÉÉà+à lÉÉà HÉà>{ÉÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É ¥ÉÅq {ÉoÉÒ HùÉ´«ÉÉà. ¥ÉÉHÒ lÉà+Éà H¾Ò
ù¾¬É Uà Hà ¡ÉÉàOÉÉ©É ¥ÉÅq HùÉà. +É Hà´ÉÉ ±ÉÉàHÉà Uà, Ê´ÉSÉÉù lÉÉà HùÉà. +É~ÉiÉÉà
¡ÉÉàOÉÉ©É W {ÉoÉÒ +É´É´ÉÉ qà´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉ. ~ÉiÉ ¾ÖÅ lÉà{ÉÉoÉÒ WùÉ«Éà ~Éùà¶ÉÉ{É
246

{ÉoÉÒ. ©ÉÉùÉà lÉÉà ~ÉÚùÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É ±ÉÉ>´É SÉɱÉÒ ù¾¬Éà Uà. +àH WiÉà ©É{Éà H¾¬ÖÅ
Hà lÉ©ÉɰŠʱÉ÷ùàSÉù ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅ. ©Éàá H¾«ÉÖÅ Hà lÉ©ÉÉà {É¾Ó ´ÉÉÅSÉÒ ¶ÉHÉà. lÉàiÉà
Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇÈ Hà HqÉSÉ PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ¾¶Éà; H¾¬ÖÅ- Hà÷±ÉÖÅ Uà? ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùÒ »ÉÅNÉlÉ
W ©ÉÉùÖŠʱÉ÷ùàSÉù Uà; lÉà{Éà ´ÉÉÅSÉÉà, ©ÉÉùÉà +àH-+àH {ÉÉ©ÉÒ ~ÉÖ»lÉH{ÉÖÅ +àH+àH ~ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ´ÉÉÅSÉÉà ©ÉÉà¾{ɱÉɱÉ{Éà Hà lÉà+Éà ~ɾà±ÉÉ Hà´ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà ¾´Éà Hà´ÉÉ
oÉ> NÉ«ÉÉ Uà; ´ÉÉÅSÉÉà ±É¾ùʻɞ{Éà Hà lÉà ~ɾà±ÉÉ Hà´ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà ¾´Éà Hà´ÉÉ oÉ>
NÉ«ÉÉ Uà; ´ÉÉÅSÉÉà W´ÉÉ{É UÉàHùÉ+Éà{Éà lÉà©É{ÉÖÅ SÉÊùmÉ Hà´ÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà.
lÉÉà PÉiÉÉÅ{ÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É{Éà ©ÉÉùÉoÉÒ +ÅlÉù ~Ée¬ÖÅ Uà. ùÉÅWeÒ{ÉÉ
´É³ÉÅH A~Éù +àH ~ÉÉà±÷ÄÒ £É©ÉÇ ¾lÉÖÅ. lÉà PÉiÉÒ Ê{ÉÅqÉ HùlÉÉ ¾lÉÉ. ©Éàá +É~ÉiÉÉ
±ÉÉàHÉà{Éà H¾¬ÖÅ Hà +É lÉÉà cÉHÖù Uà, HÉà> »É«ÉÉ{ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, ~ÉUÒ lÉà{Éà ¶ÉÖÅ
±Éà´ÉÉ qà´ÉÉ Uà? lÉà+Éà+à H¾¬ÖÅ Hà +É~Éà lÉÉà lÉà{ÉÉà ¥ÉàeÉà W NÉHÇ HùÒ qÒyÉÉà Uà.
lÉàiÉà ¥Éà HÉàcÒ+Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÉà±÷ÄÒ £É©ÉÇoÉÒ. ~ÉiÉ ¾´Éà lÉà{ÉÉà yÉÅyÉÉà
»É©ÉÉ~lÉ oÉ> NÉ«ÉÉà Uà. PÉiÉÉÅ ¶ÉùÉ¥ÉÒ, H¥ÉÉ¥ÉÒ lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ.
»ÉÉÅW »ÉÖyÉÒ ¥Éà ¾Xù H©ÉÉ> ±ÉàlÉÉ ¾lÉÉÅ. ~ÉiÉ ¾´Éà lÉà NÉùÒ¥É oÉ> NÉ«ÉÉà Uà.
+à÷±Éà lÉà +ÅqùoÉÒ §ÉeÉ»É HÉhÒ ù¾¬É Uà.
+à÷±Éà PÉiÉÉÅ ©ÉÉùÉ »ÉÖyÉÒ {ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHlÉÉ l«ÉÉùà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ
§ÉeÉ»É HÉhà Uà Hà, G«ÉÉùà H¾à Uà Hà +É lÉÉà ©ÉֻɱɩÉÉ{É Uà, +{Éà G«ÉÉùàH H¾à Uà
Hà SÉ©ÉÉù Uà, G«ÉÉùàH H¾à Uà Hà +É©ÉiÉà yÉ©ÉÇ W ¥Éq±ÉÒ {ÉÉL«ÉÉà Uà. lÉ©ÉÉà
y«ÉÉ{É +É~ÉXà, LÉÉ©ÉÉà¶ÉÒoÉÒ XàXà lÉÉà qàLÉɶÉà ±ÉÉNɶÉà Hà lÉà ~ÉÉàlÉà Ê{ÉY
lÉÉàùoÉÒ »ÉÉùÉà {É¾Ó ¾Éà«É. lÉà{Éà ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ Hà +É ±ÉÉàHÉà ©ÉùPÉÒ {ÉoÉÒ LÉÉlÉÉ,
{ÉÉ »ÉÚmÉ A~Éù, {ÉÉ HÉà> ÊlÉoÉÒ-lɾà´ÉÉù A~Éù ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà.
Wà÷±ÉÒ NɾùÉ>oÉÒ ©ÉÉùÉ {ÉÉ©ÉÒ+Éà+à ©É{Éà ~ÉHe¬Éà Uà, lÉà÷±ÉÉ
HÉà>~ÉÉiÉ ~ÉÅoÉ{ÉÒ »ÉÅNÉlÉà lÉà©É{ÉÉ NÉÖ°{Éà {ÉoÉÒ ~ÉHe¬É. lÉ©ÉÉà qÄh ù¾àXà,
Ê´ÉùÉàyÉ{ÉÒ ÊSÉÅÉ {É HùlÉÉ. lÉ©ÉÉà {ÉÉ©É©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ ù¾Xà.
lÉÚ {ÉÉ©É »ÉÖ©Éù WNÉ ±Ée{Éà qà...
lÉà ÷Ò©É lÉNÉeÒ Uà. lÉà+Éà{Éà §É«É Uà; lÉà+Éà{Éà cÒH-cÒH LÉ¥Éù {ÉoÉÒ.
+à÷±Éà +©ÉÉùÒ X{É{ÉÉÅ »ÉÉàqÉNÉù ~ÉiÉ PÉiÉÉ Uà. ~ÉiÉ +©Éà eùlÉÉ {ÉoÉÒ.
W¥É +ÉäLɱÉÒ ©Éàá Ê»Éù Êq«ÉÉ lÉÉà ©ÉڻɱÉÉà »Éà G«ÉÉ eù{ÉÉ **
+Éäù {ÉÉSÉ{É Ê{ÉH±ÉÒ lÉÉà PÉÖÅPÉ÷ Hä»ÉÉ *
+NÉù {ÉÉSÉ´ÉÉ{ÉÉà yÉÅyÉÉà Uà lÉÉà PÉÚÅPÉ÷ LÉÉà±ÉÒ{Éà {ÉÉSÉ´ÉÖÅ Uà. »ÉÉʾ¥É
§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ UÒ+à lÉÉà SÉÖ~ÉHà-SÉÖ~ÉHà {ÉoÉÒ +É´É´ÉÖÅ, eÅHÉ{ÉÒ SÉÉà÷ A~Éù
+É´É´ÉÖÅ Uà. ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉÉà SÉÉàLLÉà-SÉÉàLLÉÒ Uà. lÉÉà lÉà+Éà ¥ÉyÉÒ »ÉÒ©ÉÉ »ÉÖyÉÒ
247

W¶Éà. lÉà+Éà lÉÉà ~±ÉÉ{ÉÓNÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hùà Uà? G«ÉÉÅH H©É±Éʻɞ{ÉÒ ~Él{ÉÒ{Éà
©ÉÉoÉÖÅ qÖLÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉà lÉÉà. ~ɾà±ÉÉ ¶ÉùÉ¥ÉÒ-H¥ÉÉ¥ÉÒ ¾lÉÉà; ©ÉÉàW ©É»lÉÒ ´ÉɳÉà
¾lÉÉà. ¾´Éà {ÉÉ©É ±É>{Éà §ÉGlÉ oÉ< NÉ«ÉÉà; hÉ¥ÉÉà LÉÉ౫ÉÉà; LÉÚ¶É ¾É±É oÉ>
NÉ«ÉÉà. »É«ÉÉ{Éà-SÉà±ÉÉ +É´«ÉÉ, H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ §ÉÚlÉ{Éà ©ÉÉ{ÉÉà, {ÉÉSÉÉà NÉÉ´ÉÉà.
lÉÉà lÉà+Éà qÉ´É ©ÉÉà÷Éà ù©Éà Uà. +É PÉù{ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà ~ÉiÉ SɱÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà.
©ÉÖ]ä ¾ä HÉ©É »ÉlÉNÉÖ° »Éà, qÖÊ{É«ÉÉ °cà lÉÉà °c{É qà **
H¾¬ÖÅ Hà lÉÉùÒ ©ÉÉ ©ÉùÒ NÉ> Uà, lÉà +É´ÉÒ Uà. »ÉÉ»ÉÖ-´É¾Ö{ÉÒ LÉàáSÉÉLÉàáSÉÒ Uà. lÉà{ÉÉ HÉùiÉà ©ÉÉoÉÉ{ÉÖÅ qùq Uà. ~ÉUÒ H¾¬ÖÅ Hà SÉÉùà §ÉÉ>+Éà W¬Éùà
¥Éà»É¶ÉÉà, l«ÉÉùà ¾l«ÉÉ ©ÉÉ{ɶÉà. lÉà+Éà{Éà LÉ¥Éù Uà Hà H©É±Éʻɞ {É¾Ó +É´Éà.
lÉÉà §ÉÉ>+à H¾¬ÖÅ Hà SÉɱÉ. H©É±Éʻɞà H¾¬ÖÅ Hà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà SÉɱÉÉà.
lÉà+Éà+à H¾¬ÅÖ Hà lÉà lÉÉà ©ÉֻɱɩÉÉ{É Uà. H©É±Éʻɞà H¾¬ÖÅ Hà lÉÉà ʾ{qÖ +É~ÉiÉà
UÒ+à, Wà ¾ÉeHÉÅ {ÉoÉÒ SÉÉ´ÉlÉÉ, ¶ÉùÉ¥É {ÉoÉÒ ~ÉÒlÉÉ, HÉà>{Éà {ÉoÉÒ
»ÉlÉÉ´ÉlÉÉ. ~ÉUÒ H¾¬ÖÅ Hà lÉà+Éà SÉ©ÉÉù Uà. ©ÉùÉ NÉÖ°qà´Éà H¾¬ÖÅ Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
XlÉÒ {É ¥ÉlÉÉ´É´ÉÒ, HÉùiÉ »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ{ÉÒ HÉà> XlÉÒ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ. l«ÉÉùà
lÉà{ÉÉ §ÉÉ>+Éà+à H¾¬ÖÅ Hà lÉÖ ©ÉÉÅ{ÉÉà {ÉoÉÒ oÉ> oÉ«ÉÉà lÉÉà HÉà<{ÉÉà {ÉoÉÒ oÉ>
¶ÉH´ÉÉ{ÉÉà. lÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ LÉÖ¶ÉÒ ©ÉÉ÷à ¾l«ÉÉ ©É{ÉÉ´É. §ÉHùÉà SÉhÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Uà.
+àH-+àH ¾Xù °Ê~É«ÉÉ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÉ Uà.
{ÉÉ, +É ~±ÉÉ{É ¾lÉÉà. qà´ÉlÉÉ{Éà HÉà> ¥ÉHùÉà {ÉoÉÒ LÉÉ´ÉÉà. »ÉÉʾ¥É
lÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà Hà©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ ©ÉÉ{É´ÉÉ ¡Él«ÉKÉ ùÉKÉ»É X{É *
A»ÉHÒ »ÉÅNÉlÉ {É HùÉà, ¾Éà«É §ÉÊGlÉ ©Éàá ¾ÉÊ{É **
lÉàoÉÒ lÉà{Éà Ê¥ÉùÉqùÒ©ÉÉÅoÉÒ UàáHÒ qÒyÉÉà WàoÉÒ ¥ÉÒX{Éà {ÉÉ ±ÉÉ´ÉÒ
¶ÉHÉà. ©Éàá H¾«ÉÖÅ - lÉà+Éà ¶ÉÖÅ UàH´ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉ, +©ÉÉà+à lÉà+Éà{Éà ~ɾà±ÉÉoÉÒ W
UàáHÒ ùÉL«ÉÉ Uà. lÉà ÷Ò©É ¶ÉÉÊlÉù Uà. ¾ÖÅ cÒHoÉÒ XiÉÖÅ UÖÅ. lÉ©ÉÉà{Éà ~ɾà±ÉÉ
»É©É»«ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉLɶÉà, §ÉÊGlÉoÉÒ eÉA{É Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É Hù¶Éà.
Ê{ÉùÅW{É{ÉÉà +ÅqùoÉÒ ~ÉiÉ ¾Ö©É±ÉÉà Uà +{Éà ¥É¾ÉùoÉÒ ~ÉiÉ Uà.
+àH ~ÉÅÊelÉÉ>{É PÉÖ©ÉlÉÒ ù¾à Uà, G¬ÉÅ«É ~ÉiÉ cÒH {É oÉ>. {ÉÉ©É ±É>{Éà
cÒH oÉ< lÉÉà ~ÉÉLÉÅeÒ H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà eÉHiÉ Uà, ]Ée{ÉÉÅ {ÉÒSÉà +àH
UÉàHùÉ{ÉÖÅ H±ÉàWÖÅ HÉhÒ{Éà LÉÉlÉÒ ¾lÉÒ. lÉà +É´ÉÒ{Éà ùÉà´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ, Hà ~ÉÉiÉÒ
§Éù´ÉÉ WCÅ UÖÅ lÉÉà ¥ÉyÉÒ »mÉÒ+Éà qÚù oÉ> X«É Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà l«ÉÉùà lÉÉà PÉiÉÖÅ
»ÉÉ°Å Uà, lÉÖÅ +ÉùÉ©ÉoÉÒ ~ÉÉiÉÒ §ÉùÒ ±Éà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉSSÉÉ »HÖ±Éà X«É Uà
l«ÉÉùà HÉà>~ÉiÉ UÉàHùÖÅ ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ ¥Éà»ÉlÉÖÅ, +à÷±Éà ¾ÖÅ ~Éùà¶ÉÉ{É UÖÅ +{Éà lÉ©ÉÉà
248

©ÉÉàW ±É> ù¾¬É UÉà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà lÉÉùÒ +ÉWÖ-¥ÉÉWÖ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà Uà, lÉà+Éà W
§ÉÚlÉ-¡ÉàlÉÉàoÉÒ ~Éùà¶ÉÉ{É Uà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¾É. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà SÉÖ~ÉSÉÉ~É lÉà+Éà{Éà
+¾ÒÅ ±ÉÉ´ÉlÉÒ X.
lÉÉà ±ÉÉàHÉà NÉ©Éà lÉà ¾q »ÉÖyÉÒ W> ¶ÉHà Uà. UÉàHùÉà ¾Éà«É lÉÉà H¾à Uà Hà
NÉÅe©ÉڱɩÉÉÅ oÉ«ÉÉà Uà. +NÉù H¾Éà Hà {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà lÉÉà H¾à Uà Hà {ÉÉ©É lÉàá ±ÉÒyÉÖÅ
Uà, lÉÉà H¾à Uà, UÉàHùÉ+à {ÉoÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ {Éà, NÉÅe©ÉڱɩÉÉÅ lÉÉà UÉàHùÉà oÉ«ÉÉà Uà; Oɾ
lÉà{Éà ±ÉÉN«ÉÉ Uà. +à÷±Éà Hà lÉà+Éà HÉà>~ÉiÉ »ÉÒ©ÉÉ »ÉÖyÉÒ W>{Éà lÉ©ÉÉà{Éà
PÉÖ©ÉɴɶÉà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÉÅ »É©É«Éà ¥ÉyÉÒ {ÉÉ H¾ÖÅ UÖÅ.
lÉÉà qÖÊ{É«ÉÉ lÉ©ÉÉà{Éà ¾÷É´É´ÉÉ SÉɾ¶Éà. +àH ©ÉÉ> +É´ÉÒ, »ÉÉoÉà +àH
UÉàHùÒ{Éà ±ÉÉ´ÉÒ, H¾¬ÖÅ Hà +É{Éà {ÉÖG»É oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà. ©Éàá ~ÉÚU¬ÖÅ {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà?
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ - ¾ÉÅ ! +É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +àH W ¶É¥q Uà~ÉÉLÉÅeÒ. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ lÉà UÉàHùÒ{Éà ´ÉÉ>{ÉÒ Ê¥É©ÉÉùÒ ¾lÉÒ (qÉäùÉ{ÉÒ).
+¾Ó+É »É«ÉÉ{ÉÉ+Éà +à ©ÉÉà÷Éà ¨É©É £à±ÉÉ´ÉÒ ùÉL«ÉÉà Uà. ©ÉÉoÉÖÅ qÖLÉà lÉÉà H¾à Hà
§ÉÚlÉ +É´«ÉÖÅ Uà. lÉà+Éà +É ùÒlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É SɱÉÉ´ÉÒ ù¾¬É Uà. UÉàHùÒ
H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Hà ©É©©ÉÒ »É«ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ±É> X«É Uà. »É«ÉÉ{ÉÉ ©É{Éà ©ÉÉùà Uà.
©Éàá ©ÉÉ>{Éà H¾¬ÖÅ Hà {ÉÉ©É-qÉ{É{ÉÉÅ »É©É«Éà »ÉÒyÉÖÅ H¾¬ÖÅ ¾lÉÖÅ Hà +É-+É HÉ©É {ÉoÉÒ
Hù´ÉÉ{ÉÉ. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¾ÖÅ {ɾÉàlÉÒ W´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÒ. ~ÉeÉà¶ÉÒ ±ÉÉàHÉà ¥ÉyÉÉÅ
§ÉàNÉÉ oÉ«ÉÉÅ, +ÉLÉÉà ©É¾Éà±±ÉÉà §ÉàNÉÉà oÉ«ÉÉà +{Éà W¥ÉùW»lÉÒoÉÒ »É«ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ
~ÉÉ»Éà ±É> NÉ«ÉÉ. U ©Éʾ{ÉÉ SÉIù HÉ~«ÉÉ.
~ÉUÒ oÉÒ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ+à +É´ÉÒ Uà. ¶ÉÖÅ »ÉÉʾ¥É ©Éqq Hù¶Éà? {ÉÉ! lÉà{ÉÖÅ
HÉùiÉ »ÉÉŧɳÉà.
{ÉÉ©É ~ÉÒ´É HÉ UÉÊe Hà, Hùà +É{É HÒ +É»É *
´ÉණÉÉ lÉàùÉ ~ÉÚlÉùÉ, H¾à HÉä{É HÉà ¥ÉÉ~É **
~Él{ÉÒ {ÉÉùÉW oÉ>{Éà SÉɱÉÒ X«É, cÒH Uà. Ê~É«Éù SÉɱÉÒ NÉ>. ~ÉUÒ
1-©Éʾ{ÉÉà, 2-©Éʾ{ÉÉ, 6ö©Éʾ{ÉÉ {ÉÉ +É´Éà, HÉà> ´ÉÉlÉ {ɾÓ. ~ÉiÉ lÉà
¥ÉÒXà ~ÉÊlÉ HùÒ ±Éà lÉÉà Hà´ÉÖÅ oÉÉ«É. ~ÉUÒ lÉÉà ~ÉÊlÉ UÉàeÒ qà, LÉ¥Éù W {ÉÉ ±Éà.
¶ÉùiÉÉNÉlÉÒ©ÉÉÅ +É +É´Éà Uà.
»ÉÖLÉ ©Éàá lÉÖ]à {É §ÉÚ±ÉÖÆ, qÖ:LÉ©Éàá {ɾÉù ©ÉÉ{ÉÚÆ *
+à»ÉÉ ¡É§ÉÉ´É §Éùqà, ©Éùà +yÉÒù ©É{É ©Éàá.**
»ÉÖLÉ-qÖ:LÉ lÉ©Éà lÉà ¾Éà«É©É ÊSÉlÉÉ {É HùÉà.
+àH ©ÉÉ>+à ÊSÉ{{ÉÉàù©ÉÉÅ 100 oÉÒ 150 ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà {ÉÉ©É +~ÉÉ´«ÉÖÅ.
lÉà{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »HÖ±É ~ÉiÉ Uà. PÉiÉÒ ±ÉNÉ{ÉoÉÒ »ÉÉʾ¥É{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hùà Uà.
~ÉiÉ +àH Êq´É»É ~Éùà¶ÉÉ{É oÉ>{Éà +É´ÉÒ. +©Éà ~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ©ÉÉÅ
249

¶ÉÉÊ©É±É oÉ> W>+à UÒ+à, H¾¬ÖÅ Hà »HÖ±É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ÉÒ~ɳÉ{ÉÖÅ ´ÉÞKÉ Uà. HÉà>Hà
´ÉÉlÉ £à±ÉÉ´ÉÒ Hà ~ÉÒ~ɳÉ{ÉÉ {ÉÒSÉà eÉHiÉ ù¾à Uà; +àH Êq´É»É +àH ¥ÉɳH{ÉÖÅ
H±ÉàWÖÅ HÉhÒ{Éà LÉÉlÉÒ ¾lÉÒ. ¥ÉÒX Êq´É»Éà 50 UÉàHùÉ {ÉÉ +É´«ÉÉ. HÉùiÉ
»ÉÉ£ Uà {Éà! PÉùeÒ ©ÉÉY+Éà ¸ÉyyÉÉ³Ö ¾Éà«É Uà. HÉà> HÉÅ>H H¾à ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà Uà.
HÉà> NÉÖWÇ ±É>{Éà +É´Éà lÉÉà H¾à¶Éà Hà ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. HÉùiÉ Hà
lÉà+Éà »ÉÒyÉÉ Uà; »HÖ±É{ÉÖÅ ~ÉNÉoÉÒ«ÉÖÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ Xà«ÉÖÅ. lÉÉà lÉà+Éà+à lÉà©É{ÉÉÅ
qÉàmÉ-~ÉÉàmÉ{Éà »HÖ±Éà {É W´ÉÉ qÒyÉÉÅ; H¾¬ÖÅ Hà lÉà{ÉÒ ©ÉÖÊGlÉ HùÉ´ÉÉà, +oÉ´ÉÉ
hÉà±É~ÉÒ÷´ÉÉ{ÉÉà »É«ÉÉ{ÉÉ+ÉàoÉÒ. ¾´Éà lÉà ©ÉÉ>{Éà ¥Éà UÉàHùÉÅ Uà, Wà©ÉÉÅ +àHà
{ÉÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ Uà, +àHà {ÉoÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ. lÉà H¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Uà Hà UÉàHùÉ H¾à Uà Hà ¾l«ÉÉ
©É{ÉÉ´É´ÉÒ Uà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà Xà +É~ÉiÉÉ ¥ÉàeÉ©ÉÉÅ hÉà±É ´ÉNÉÉe¬Éà lÉÉà ¥ÉyÉÖÅ
HÉ©É LÉùÉ¥É oÉ> W¶Éà. HÉùiÉ Hà ©Éàá PÉiÉÉÅ ±ÉÉàHÉà{Éà {ÉÉ©É +~ÉÉ´ÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ
Xàe¬É Uà. lÉàoÉÒ ±ÉÉàHÉà H¾à¶Éà Hà lÉà ~ÉiÉ ©ÉÉ{ÉÒ ù¾Ò Uà. l«ÉÉùà +©ÉÉà+à lÉà{Éà
H¾¬ÖÅ Hà UÉàHùÉ{Éà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ±ÉÉ´ÉÉà. ~ÉUÒ +©Éà lÉà UÉàHùÉ{Éà »É©ÉX´«ÉÉà Hà
PÉàù-PÉàù W>{Éà ±ÉÉàHÉà{Éà »É©ÉX´ÉÉà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉùÉ¥Éù ~ÉiÉ qÖÊ{É«ÉÉ
©ÉÉ{ÉlÉÒ {ÉoÉÒ, ~ÉUÒ lÉà{Éà PÉàù-PÉàù W>{Éà »É©ÉX´«ÉÖÅ. ~ÉiÉ UlÉÉÅ«É ~É0 oÉÒ 60
UÉàHùÉ »HÖ±Éà {É +É´«ÉÉÅ.
qÖÊ{É«ÉÉ Hà´ÉÒ Uà? +É~ÉiÉÉ HÉà> ¥ÉÒ©ÉÉù oÉÉ«É Uà lÉÉà H¾à Uà Hà
»ÉÉʾ¥Éà cÒH {ÉÉ H«ÉÉÇ. ©ÉùÒ X«É lÉÉà ´ÉÉlÉ W ¶ÉÖÅ Hù´ÉÒ! ùÉX q¶ÉùoÉ
~ÉÖmÉ{ÉÉÅ ´É{É´ÉÉ»É{ÉÉ ¶ÉÉàHoÉÒ +à÷±ÉÉ qÖ:LÉÒ oÉ«ÉÉ Hà ùÉàlÉÉÅ-ùÉàlÉÉÅ +ÉÅLÉÉà
~ÉiÉ SÉɱÉÒ NÉ>.
lÉà+Éà{Éà HɳoÉÒ HÉà> {É ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ¶ÉG«ÉÖÅ. l«ÉÉùà +¾Ó+É HÉà> {Éà
lÉÉ´É +É´Éà lÉÉà ~ÉiÉH¾à Uà Hà Xà´ÉÉà-Xà´ÉÉà »ÉÉʾ¥É ¥É{qNÉÒ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉà, +à÷±Éà
ʥɩÉÉù oÉ«ÉÉà.
+©Éà lÉ©ÉÉà{Éà +àH Ê¥É{qÖ A~Éù +àHÉOÉ H«ÉÉÇ Hà »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉHeÒ
ùÉLÉXà. ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉÉà lÉÉà +ɴɶÉà, ÊqIlÉÉà ~ÉiÉ +ɴɶÉà, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É{Éà
{ÉÉ UÉàe¶ÉÉà, ~ÉHeÒ ùÉLÉXà.
ùʾ©É{É yÉÉNÉÉ ¡Éà©É HÉ, ©ÉlÉ lÉÉàeÉà SÉ÷HÉ«É*
÷Ú÷à lÉà Ê£ù {É WÖeà, WÖeà NÉÉÅc ~Ée X«É **
qÖÊ{É«ÉÉ °c¶Éà, ~ÉiÉ »ÉÉʾ¥É{Éà ~ÉHeÒ ùÉLÉXà.
LÉà±É{ÉÉ ¾Éà lÉÉà LÉàʱɫÉà, ~ÉIÉ ¾ÉàHù LÉà±É *
HùSÉÒ »Éù»ÉÉàá ~Éàù Hà, LÉeÒ §É«ÉÉ {É lÉà±É**
+àH WiÉà H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ eù ±ÉÉNÉà Uà. lÉ©ÉÉà{Éà H¶ÉÖÅ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ
250

{ÉÒ W°ùlÉ {ÉoÉÒ. +Éà÷Éà©ÉàÊ÷H lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉàá+à oÉÒ lÉà W {ÉÒH³à Uà.
©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ¥ÉÒWÖÅ HÉà©~É«ÉÖ÷ù Uà §ÉÉ>. +©Éà H©ÉÉ>{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ
HùlÉÉÅ, ¥É»É; lÉ©ÉÉà{Éà Hʾ«Éà UÒ+à Hà Wà +É~«ÉÖÅ Uà lÉà{Éà »ÉŧÉɳXà.
PÉù{ÉÉÅ, +{Éà ~ÉeÉà¶É{ÉÉ ±ÉÉàHÉàoÉÒ ~ÉiÉ ¾Ö©É±ÉÉà oÉ> ¶ÉHà Uà.
lÉà+Éà SÉɾà Uà Hà lÉ©ÉÉà £ùÒ WÖ{ÉÒ ±ÉÉ>{É A~Éù +É´ÉÒ X+Éà WàoÉÒ
lÉ©ÉÉà {ÉÒSÉà +É´ÉÒ X+Éà. lÉà+Éà +à©É {É¾Ó Hà »ÉÉùÉà ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà.
A±É÷É{ÉÉ H¾à¶Éà Hà qà´ÉÉà{Éà UÉàeÒ qÒyÉÉÅ. >±ÉX©É PÉiÉÉà lÉNÉeÉà Uà. LÉÖq
LÉÉ´ÉÉ-~ÉÒ´ÉÉ´ÉɳÉ, SÉÉàù cNÉ ¾¶Éà. §ÉGlÉ ~ÉiÉ {É¾Ó ¾Éà«É. +ÉWà ´ÉyÉÉùÉà
¶ÉùÉ¥ÉÒ+Éà{ÉÉà Uà. +à÷±Éà lÉà+Éà »ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà lÉÅNÉ Hùà Uà. ~ɾà±ÉÉ
NÉÉ©É©ÉÉÅ +àHÉq qÉ°eÒ«ÉÉà ¾ÉàlÉÉà lÉÉà ±ÉÉàHÉà lÉà{Éà PÉiÉÖÅ H¾àlÉÉ, §É±ÉÖÅ-¥ÉÖ°Å
H¾àlÉÉ. ~ɾà±ÉÉ +àHÉq SÉÉàù ¾lÉÉà lÉÉà ¥ÉyÉÉÅ lÉà{Éà NÉɳÉà +É~ÉlÉÉ ¾lÉÉÅ. ¾´Éà
lÉÉà qÉ°eÒ«ÉÉ ¶ÉùÉ¥ÉÒ +{Éà SÉÉàùÉà+à ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ´ÉyÉÉùÒ qÒyÉÒ Uà.
~ɾà±ÉÉ HÉà> UÉàHùÒ{ÉÒ UàelÉÒ HùlÉÉÅ lÉÉà ±ÉÉàHÉà oÉÚ-oÉÚ HùlÉÉ, ~ÉiÉ +l«ÉÉùà
lÉà+Éà{ÉÒ ~ÉiÉ lÉÉHÉlÉ ´ÉyÉÒ NÉ> Uà. WàoÉÒ A±É÷Éà «ÉÖNÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà,
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÅNÉ {É oÉ´ÉÖÅ.
SÉgÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ «ÉÉq +É´ÉÒ NÉ>, +©Éà °~ɱÉɱÉ{ÉÉÅ PÉàù NÉ«ÉÉÅ. l«ÉÉÅ
mÉiÉ SÉÉù ©ÉÉiÉ»ÉÉà+à NÉÉeÒÉä A~Éù oÉÚÅH´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° H«ÉÖÇÈ, +eyÉÉà H±ÉÉH oÉÚÅHlÉÉ
ù¾¬É, ~ÉiÉ ¥É¾Éù +É´É´ÉÉ{ÉÒ Ê¾ Å©ÉlÉ {É ¾lÉÒ. +àH {ÉàH ©ÉÉiÉ»É +É HÉ©É
HùÒ ¶ÉHà Uà! +©Éà °~ɱÉɱÉ{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà HÉàiÉ Uà +É ±ÉÉàHÉà? H¾¬ÖÅ Hà »É«ÉÉ{ÉÉ
Uà, ±ÉÉLÉÉà °~ÉÒ«ÉÉ ©ÉÉùÉ LÉÉyÉÉ Uà, ~ÉiÉ cÒH {ÉÉ HùÒ ¶ÉG«ÉÉ, V«ÉÉùoÉÒ
lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà l«ÉÉùoÉÒ »ÉÉ°Å Uà. ¥ÉÒX+Éà{Éà ~ÉiÉ ±ÉÉ´«ÉÉà UÖÅ. »É©ÉY
NÉ«ÉÉ{Éà lÉà+Éà{ÉÖÅ Hº÷ ¶ÉÖÅ Uà.
+©Éà ~ÉÉLÉÅeÒ+Éà{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉàâ Uà, lÉà{ÉÉoÉÒ »É«ÉÉ{ÉÉ eùÒ ù¾¬É
Uà. »ÉÉʾ¥É{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÒ +ÉNɳ §ÉÚlÉ {ÉoÉÒ ÷HÒ ¶ÉHlÉÉÅ. §É±Éà SÉÅeÉ±É ~ÉiÉ
+É´ÉÒ X«É, »É«ÉÉ{ÉÉ §ÉÒe §ÉàNÉÒ Hùà Uà, Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ùÉà{ÉH
+ÉàUÒ oÉÉ«É. +©Éà HÉà>{ÉÉoÉÒ cNÉÒ {ÉoÉÒ HùÒ, ~ÉiÉ qÖÊ{É«ÉÉ PÉiÉÒ X±ÉÒ©É
Uà, PÉiÉÒ ]ÚcÒ Uà, PÉiÉÒ ¥ÉllÉ©ÉÒ] Uà. Wà÷±ÉÒ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´É´ÉÉ{ÉÒ
+eSÉiÉÉà Uà, lÉà÷±ÉÒ G«ÉÉÅ«É {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà Wà÷±ÉÉ +©Éà ~ÉÉLÉÅeÒ«ÉÉà{Éà
Ê{ÉSÉÉà´«ÉÉ Uà, lÉà÷±ÉÉ HÉà>+à {ɾÒ. +ÉNɳ-+ÉNɳ Xà Xà, UÖ~ÉÉ> W¶Éà
+É ±ÉÉàHÉà +yÉ©ÉÚ+É lÉÉà oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. +ÉW-HÉ±É lÉÉà »ÉÉàNÉÅq LÉ´ÉeÉ´ÉÒ
ù¾¬É Uà Hà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ©ÉÉÅ {É W¶ÉÉà. +ùà §ÉÉ>, +©Éà lÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà
©ÉÉiÉ»É ¥É{ÉÉ´«ÉÉ, YÅqNÉÒ Y´ÉlÉÉÅ ¶ÉÒH´ÉÉe¬ÖÅ. LÉäù, lÉ©ÉÉà ÊSÉÅlÉÉ {É
251

Hù¶ÉÉà, »ÉÉʾ¥É{ÉÒ §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Ò lÉÉHÉlÉ Uà. +É lÉÉHÉlÉ PÉiÉÒ Ê{ÉùɳÒ
Uà, +à÷±Éà Êq±É©ÉÉÅ +É §ÉÉ´É ùÉLÉXà©ÉÖ]à ¾ä HÉ©É »ÉlÉÃNÉÖ° »Éà, qÖÊ{É«ÉÉ °cà lÉÉà °c{É qà **

000000000

©É{É lÉÚ ¾Å»É{É ¾Éà »ÉÉʾ¥É Hà §É÷HlÉ Hɾà Ê£ùä *
»ÉlÉÃNÉÖ° UÉàe +Éäù HÉà yÉ«ÉÉ´Éä, HÉùW >c{É »Éùä **
»ÉÉyÉÖ{É »Éà´ÉÉ Hù ©É{É ©Éàùà, HÉàÊ÷{É ´«ÉÉÊyÉ ¾ùä *
H¾lÉ H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà §ÉÉ< »ÉÉyÉÉà, »É¾W ©Éàá Y´É lÉùä **

252

oÉÉàeÒ ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ
©É{Éà PÉiÉÉÅ ±ÉÉàHÉà »É´ÉÉ±É Hùà Uà. Wà{ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉW{É ¾Éà«É Uà.
0
PÉiÉÉÅ »É´ÉÉ±É Hùà Hà ¶ÉÖÅ ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉà LÉ¥Éù {É ¾lÉÒ Hà Y´ÉÉà{Éà
Ê{ÉùÅW{É lÉÅNÉ Hù¶Éà. ~ÉUÒ +Él©ÉÉ+Éà Hà©É +É~ÉÒ?
©ÉÉùÉà W´ÉÉ¥É +à Uà Hà +à÷±ÉÒ »ÉÖùÊKÉlÉ HùÒ{Éà +É~ÉÒ Uà Hà Ê{ÉùÅW{É
lÉà+Éà{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ {É¾Ó ¥ÉNÉÉeÒ ¶ÉHà.
PÉiÉÉ H¾à Uà Hà ùÉàW{ÉÉ +àH ±ÉÉLÉ Y´ÉÉà{Éà Nɳ´ÉÉ {ÉÉà ¶ÉÉ~É
+É~«ÉÉà lÉÉà +Él©ÉÉ{Éà »ÉX oÉ>{Éà !
{ÉÉ ; +É lÉÉà ©É{É{Éà »ÉX Uà. +Él©ÉÉ{Éà H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. lÉà lÉÉà
»ÉÖùÊKÉlÉ Uà.
PÉiÉÉÅ ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà ~Éù©É-~É°ºÉ SÉɾà lÉÉà +Él©ÉÉ+Éà{Éà ©ÉÖÊGlÉ
{ÉoÉÒ +É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ ¶ÉÖÅ?
+ÀH~ɳ©ÉÉÅ +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà. ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉà ¶É¥q H~ÉÉ> X«É Wà
Ê{ÉùÅW{É{Éà 17 SÉÉàHeÒ +»ÉÅL«É «ÉÖNÉ{ÉÖÅ ùÉV«É Hù´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à H¾à±É Uà.
PÉiÉÉÅ H¾à Uà Hà +Él©ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÖÅ ´ÉÉÅH Uà?
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ +àH ©ÉÉàHÉà ©É³¶Éà lÉà qà¶É©ÉÉÅ W´ÉÉ
©ÉÉ÷à.
+ÅHÖùÒ Y´É H«ÉÉ Uà? H«ÉÉ Y´É §É÷Hà Uà?
Wà Y´É +©ÉÉùÉoÉÒ qÒKÉÉ ±Éà¶Éà, §É÷H¶Éà lÉÉà ~ÉiÉ ±ÉÉ>{É A~Éù
+É´ÉÒ W¶Éà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ HÉàÊ¶É¶É ¾Éà´ÉÒ Xà>+à Hà ¥ÉÒXà W{©É{ÉÉÅ ±É>+à.
HÉà>~ÉiÉ WN«ÉÉ+à NÉe¥Ée oɶÉà lÉÉà lÉ©ÉÉà{Éà »ÉÅHàlÉ ©É³Ò W¶Éà. lÉ©ÉÉà{Éà
»ÉÖùKÉÉ ~ÉÖùà-~ÉÖùÒ ©É³Ò ù¾Ò Uà, ~ÉUÒ §É÷H´ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ
¥ÉɳH{ÉÖÅ Hà÷±ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉà Uà, LÉ´ÉeÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ, ~ÉÒ´ÉeÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ,
{É´ÉùÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ, qÚyÉ ~ÉÒ´ÉeÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ, ¥ÉyÉÒ W XlÉ{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ Hùà Uà. lÉà PÉiÉÖÅ
W y«ÉÉ{É ùÉLÉà Uà, ~ÉiÉ HÉà> WN«ÉÉ+à §ÉÚ±ÉÒ ~ÉiÉ X«É Uà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ
»ÉÖùKÉÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³Ò lÉÉHÉlÉ §ÉÚ±ÉlÉÒ {ÉoÉÒ.
SÉÖ~É SÉÉ~É lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÒ +Åqù{ÉÉà ¥Éq±ÉÉ´É Xà> ±ÉàXà. ~ÉùÅlÉÖ lÉ©ÉÉà
§ÉÚ±É Hù¶ÉÉà lÉÉà Xà »ÉÉʾ¥Éà UÉàeÒ qÒyÉÉ lÉÉà ~ÉUÒ Ê{ÉùÅW{É YlÉÒ NÉ«ÉÉà.
»ÉÉʾ¥É lÉ©ÉÉà{Éà UÉàe¶Éà {ɾÒ, »ÉÖyÉÉùÒ{Éà UÉàe¶Éà. +à´ÉÖÅ {ÉoÉÒ Hà W>{Éà ©ÉùÉà.
~ÉUÒ lÉÉà Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ YlÉ oÉ>. Wà÷±ÉÉ lÉ©ÉÉà NÉÖ°{ÉÉÅ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ ù¾à¶ÉÉà,
lÉà÷±ÉÒ §ÉÚ±ÉÉà +ÉàUÒ oɶÉà.
253

¶ÉÖÅ ¡É§ÉÖ »ÉÖyÉÒ +©ÉÉùÒ ~ÉÖHÉù X«É Uà.
+àH ©ÉÉiÉ»Éà ©É{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ Hà ~ÉÒeÉ oÉ´ÉÉoÉÒ W¬Éùà ¡É§ÉÖ{Éà ~ÉÉàHÉùÒ«Éà
UÒ+à l«ÉÉùà ¡É§ÉÖ »ÉÖyÉÒ +É~ÉiÉÒ ~ÉÉàHÉù X«É Uà Hà ~ÉUÒ +É~ÉiÉà +à©ÉW
+ÅyÉHÉù©ÉÉÅ §É÷HÒ+à UÒ+à? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉÉà »ÉÉŧɳÒ{Éà
+Y¥É Wà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà Wà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàHÉùà Uà, lÉà Ê{ÉùÅW{É
»ÉÖyÉÒ W X«É Uà, ¶ÉùÒù{ÉÉÅ Hº÷ÉàoÉÒ UÖ÷HÉùÉ ~ÉÉ´É©ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà ~ÉÉàHÉùà Uà {Éà!
lÉà Ê{ÉùÅW{ÉoÉÒ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ Uà. +Él©ÉÉ{ÉÉà ¶ÉùÒùoÉÒ H¶ÉÉà W »ÉÅ¥ÉÅyÉ {ÉoÉÒ. lÉà
Ê{ÉùÅW{É ¥ÉyÉÒ SÉÒXà +É~ÉÒ qà Uà +à÷±Éà ±ÉÉNÉà Hà ¡É§ÉÖ+à ~ÉÉàHÉù »ÉÉŧɲ«ÉÉà.
~ÉiÉ lÉà +Él©ÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É {ÉoÉÒ +É~É´ÉÉ ´ÉɳÉà. §ÉÉäÊlÉH ~ÉqÉoÉÉàâ +É~ɶÉà.
{ÉÊSÉHàlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉÅ§É³Ò ¾¶Éà, lÉà{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ ùÉX ¾lÉÉ. lÉà+Éà
PÉùeÒ NÉÉ«É {Éà qÉ{É +É~ÉÒ ù¾¬É ¾lÉÉÅ. lÉàoÉÒ {ÉÊSÉHàlÉÉ{Éà cÒH {É ±ÉÉN«ÉÖÅ.
Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÈÖ Hà +É lÉÉà W>{Éà NÉÉ«É{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ. qÉ{É©ÉÉÅ lÉÉà »ÉÉùÒ
´É»lÉÖ +~ÉÉ«É. lÉàiÉà Ê~ÉlÉÉ{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà ©É{Éà HÉà{Éà qÉ{É©ÉÉÅ +É~ɶÉÉà?
Ê~ÉlÉÉ+à lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ {É ±ÉÒyÉÒ. ¥Éà oÉÒ mÉiÉ ´ÉLÉlÉ {ÉÊSÉHàlÉÉ+à
~ÉÚU¬ÖÅ, ~ÉiÉ ´ÉNÉù »Éɧɲ«ÉÖÅ H«ÉÖÇÈ, y«ÉÉ{É {É +É~«ÉÖÅ, W¬Éùà lÉàiÉà ´ÉÉùÅ-´ÉÉù
~ÉÚU¬ÖÅ l«ÉÉùà lÉà{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ+à HÅ÷ɳÒ{Éà H¾¬ÖÅ Hà X, lÉ{Éà ©ÉÞl«ÉÖ{Éà qÉ{É +É~«ÉÉà.
lÉà ÊSÉmÉNÉÖ~lÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáS«ÉÉà, «É©ÉùÉX+à H¾¬ÖÅ Hà lÉÖÅ {«ÉÉ«É Ê¡É«É Uà,
§ÉÚ±ÉoÉÒ +¾Ó +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà, ¾ÖÅ lÉÉùÉ A~Éù ¡É»É{{É UÖÅ, ©ÉÉNÉ ¶ÉÖÅ SÉɾà Uà?
lÉàiÉà H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùà +Él©ÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É Xà>+à Uà. «É©ÉùÉX+à H¾¬ÖÅ +É {É
©ÉÉNÉÉà. ¥ÉÒWÖÅ Wà ~ÉiÉ lÉÉùà Xà>+à lÉà ©ÉÉNÉÒ ±Éà, lÉà +É~ÉÒ ¶ÉHÒ¶É, ~ÉiÉ
+É {É ©ÉÉNÉÉà. HÉùiÉ +É ¾ÖÅ {É¾Ó +É~ÉÒ ¶ÉHÖÅ.
H¾à´ÉÉ{ÉÉà +É¶É«É +à Uà Hà mÉiɱÉÉàH{ÉÉà ùÉX +Él©ÉÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É {ÉoÉÒ
+É~É´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉà, ¥ÉÉHÒ Wà ~ÉiÉ +É~«ÉÖÅ Uà, lÉà UÚ÷Ò W´ÉÉ{ÉÖÅ.
Wà +É~ÉiÉà SÉɾÒ+à UÒ+à, lÉà »ÉqÃNÉÖ° +É~É´ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉNÉlÉÉ,
~ÉiÉ Wà lÉà+Éà +É~É´ÉÉ SÉɾà Uà, +É~ÉiÉà ±Éà´ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉNÉlÉÉ. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ
±ÉÉàHÉà{Éà lÉÉà »ÉÅ»ÉÉÊùH ~ÉqÉoÉÉàâ{ÉÒ SÉɾ Uà. +©Éà lÉÉà H¾Ò+à UÒ+à Hà ±ÉÉàHÉà
´ÉŶɴÉÉq{ÉÉ ©ÉÉ÷à, yÉ{É{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à HÉ©É HùÒ ù¾¬É Uà. lÉà+Éà{Éà +Éà³LÉÉà.
¦É©¾É{ÉÅqà PÉiÉÒ ~«ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ H¾Ò UàHÉà> ¾©Éùà ~ÉÚUà «ÉÚÅ +ÉHù, qÖÊ{É«ÉÉ©Éàá lÉÖ©É{Éà G«ÉÉ qàLÉÉ *
¾©É ¥ÉlɱÉÉ qàáNÉà «ÉÚÅ A»ÉHÉà, »É¥É ©ÉlÉ±É¥É HÉ ©Éà±ÉÉ qàLÉÉ **
¾©É ©ÉlÉ±É¥É Hà lÉÖ©É ©ÉlÉ±É¥É Hà, «Éà ©ÉlÉ±É¥É Hà ´ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Hà *
NÉÖʱɻlÉÉ{É ©Éàá £Ý±É ÊLɱÉÉ oÉÉ, ¾©É{Éà qàLÉÉ ©ÉlÉ±É¥É HÉ **
254

«ÉÉàNÉÒ qàLÉà WÅNÉ©É qàLÉà, ~ÉÒ±Éà H~Éeà ´ÉɱÉà qàLÉà *
~Éù NɱÉà ©Éàá A{ÉHà ¾Éù ~ÉeÉoÉÉ, ¾©É{Éà qàLÉÉ ©ÉlÉ±É¥É HÉ **
PÉiÉÉ H¾à Uà Hà {ÉÉ©É ±É>¶ÉÖÅ lÉÉà ~ɾà±ÉÉ Wà{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùlÉÉÅ ¾lÉÉÅ,
lÉà+Éà lÉÉà lÉÅNÉ {É¾Ó Hùà {Éà?
+àH WiÉà H¾«ÉÖÅ Hà {ÉÉ©É ±É>¶É lÉÉà ~ɾà±ÉÉ ´ÉÉ³É NÉÖ° lÉÉà lÉÅNÉ {ɾÓ
Hùà {Éà? +©Éà H¾¬ÖÅ Hà {É¾Ó Hùà.
WÅNɱɩÉÉÅ ¥ÉHùÒ LÉÉà´ÉÉ> NÉ>. lÉà{ÉÉ ©ÉÉà÷ÉŠʶÉHÉùÒ Uà. lÉà »ÉÒyÉÒ
W ʻɞ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÒ, +{Éà H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉùÒ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ UÖÅ, ʻɞà H¾¬ÖÅ Hà
cÒH Uà, ÊSÉÅlÉÉ {É HùÒ¶É, lÉÉùÉà HÉà> ´Éɳ ´ÉÉÅHÉà {É¾Ó HùÒ ¶ÉHà, Ê»ÉÅ¾à ¥ÉyÉÉÅ
©ÉÅmÉÒ+Éà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà H¾¬ÖÅ Hà WÅNɱɩÉÉÅ +à±ÉÉ{É HùÒ qÉà Hà +É ¥ÉHùÒ
+©ÉÉùÒ Uà, lÉà{Éà HÉà> ¾ÉoÉ {ÉÉ ±ÉNÉÉ´Éà. ¾´Éà ¥ÉHùÒ ©ÉXoÉÒ WÅNɱɩÉÉÅ SÉù´ÉÉ
±ÉÉNÉÒ. lÉà ©É»lÉÒoÉÒ £ùlÉÒ ¾lÉÒ. lÉÉà +àH ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ Hù´ÉÉoÉÒ
¥ÉÉHÒ{ÉÉ H¶ÉÖÅW {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÉ. G«ÉÉùàH HÉà>+à H¾¬ÖÅ Hà - ©É¾ÉùÉW
~ɾà±ÉÉ ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùlÉÉ ¾lÉÉÅ, ¾´Éà lÉà+Éà NÉqÉ ±É>{Éà ©ÉÉùÒ ù¾«ÉÉ
Uà. +à÷±Éà Ê´É·´ÉÉ»É Hù¶ÉÉà. +©Éà HÉà> ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÒ Ê´É°yyÉ {ÉoÉÒ +©Éà lÉÉà
H¾Ò+à UÒ+à Hàqà´ÉÒ qà´É±É WNÉlÉ ©Éàá, HÉàÊ÷H ~ÉÚWà HÉà«É *
»ÉlÉÃNÉÖ° HÒ ~ÉÚX ÊH«Éà, »É¥ÉHÒ ~ÉÚX ¾Éà«É **
+àH »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ oÉÒ ¥ÉyÉÉ{ÉÒ §ÉÊGlÉ oÉ> X«É Uà. PÉiÉÉ
H¾à Uà Hà ©ÉÉiÉ»É{Éà ©ÉÉ{ÉÒ ù¾¬É Uà, qà´ÉÒ-qà´ÉlÉÉ UÉàeÒ qÒyÉÉ. ~ɾà±ÉÉ Xà>+à
Hà ¶ÉÉ»mÉÉà HÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à Uà. +©ÉÉà+à HÉà>{ÉÒ Ê{ÉÅqÉ {ÉoÉÒ HùÒ. +©Éà
+à÷±Éà H¾¬ÖÅ Hà +É ¥ÉyÉÉ Ê{ÉùÅW{É{ÉÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~ÉÒ ù¾¬É Uà. +ÉLÉùà HÉà{ÉÒ
~ÉÚX ©ÉÉ÷à H¾¬ÖÅ ´ÉàqÉà ~ÉiÉ H¾Ò ù¾¬É Uà Hàày«ÉÉ{É ©ÉڱɩÉà NÉÖ° °~É©ÉÃ, ~ÉÚX ©ÉڱɩÉà NÉÖ° ~ÉÉqH©Éà *
©ÉÅmÉ ©ÉڱɩÉà NÉÖ° ´ÉÉG«É©ÉÃ, ©ÉÉàKÉ ©ÉڱɩÉà NÉÖ° HÞ~ÉÉ**
+àHà H¾¬ÖÅ Hà Wà {ÉÉ©É lÉ©ÉÉà +É~ÉÒ ù¾¬É UÉà, lÉà lÉ©ÉÉà+à H¾¬ÖÅ Uà
Hà ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É {ÉoÉÒ, ¥ÉÉà±ÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ. lÉÉà lÉà{Éà lÉÉà +©Éà ¥ÉÉà±ÉÒ
~ÉiÉ ¶ÉHÒ+à UÒ+à.
+à©É H¾¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉà »É©ÉY {ÉoÉÒ ¶ÉG«ÉÉ. +àH lÉÉù Uà lÉà{ÉÉ A~Éù
´ÉÒW³Ò SÉɱÉà Uà. ¥É»É, +à´ÉÒ ùÒlÉà lÉà lÉÉù Uà. ~ÉiÉ Wà Ê´Éqྠ{ÉÉ©É lÉ©ÉÉùÒ
+Åqù +É~«ÉÖÅ Uà.
255

PÉiÉÉ H¾à Uà Hà »mÉÒ{ÉÉà NÉÖ° lÉà{ÉÉà ~ÉÊlÉ Uà. lÉà{Éà NÉÖ° Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖÅ
W°ùlÉ Uà?
+àH ©ÉÉY +É´«ÉÉ, H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà lÉà©É{ÉÉà ~ÉÊlÉ +¾Ó {ÉoÉÒ
+É´É´ÉÉ qàlÉÉà! ~ɾà±ÉÉ lÉÉà ¾l«ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÖG»É ¾lÉÖÅ. ¾´Éà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ
+à÷±Éà »ÉÉ° Uà. lÉà LÉÉ«É Uà {Éà ~ÉÒ´Éà ~ÉiÉ Uà. ¾ÖÅ W¬Éùà +¾Ó +É´ÉÖÅ UÖÅ l«ÉÉùà lÉà
H¾à Uà Hà »mÉÒ{ÉÉà HÉà> NÉÖ° {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉà, »mÉÒ{ÉÉà NÉÖ° lÉà{ÉÉà ~ÉÊlÉ ¾Éà«É Uà. +©Éà
H¾¬ÖÅ Hà lÉà{Éà +¾Ó ±ÉÉ´ÉÉà. lÉàiÉà H¾¬ÖÅ lÉà +É´ÉlÉÉÅ W {ÉoÉÒ. +©Éà UlÉÉÅ lÉà{Éà
H¾¬ÖÅ Hà §ÉW{É HùXà. lÉà ¥ÉÉà±ÉÒ §ÉW{É {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ qàlÉÉÅ. +©Éà H¾¬ÖÅ Hà HÉà>
lÉÉùÒ »´ÉɻɩÉÉÅ oÉÉàeÉà ¥Éà»Éà Uà Hà §ÉW{É {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ qàlÉÉ. lÉÉà +àH ´ÉLÉlÉ
ùÉÅWeÒ©ÉÉÅ ±ÉN{É ¾lÉÉÅ lÉÉà lÉà+Éà{ÉÉ »ÉNÉÉÅ ¾lÉÉ lÉà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ, ©ÉÉY+à
H¾¬ÖÅ Hà ¥Éà Ê©É{ÉÒ÷ SÉɱÉÉà. lÉÉà lÉàiÉà {ÉÉ H¾Ò Hà lÉà lÉÉà XqÚ-WeÒ ´ÉÉ³É Uà.
£»ÉÉ´ÉÒ qà Uà. ©ÉÉY ¥ÉÉ౫ÉÉ Hà {ÉÉ©É {ÉÉ ±Éà¶ÉÉà, SÉɱÉÉà lÉÉà LÉùÉ. H¾¬ÖÅ Hà
~ÉUÒ +É´ÉÖÅ UÖÅ, +à÷±ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉY +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. H¾¬ÖÅ Hà ¥ÉÅqÉà +É´«ÉÉà Uà,
oÉÉàeÒ´ÉÉù©ÉÉÅ ±ÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ, lÉà +É´«ÉÉà +à÷±Éà +©Éà ´ÉÉlÉ AcÉ´ÉÒ Hà NÉÖ° W°ùÒ Uà.
©ÉÉY+à >¶ÉÉùÉà HùÒ qÒyÉÉà ¾lÉÉà Hà lÉà +É´ÉÒ ù¾¬É Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà ¶ÉÉ»mÉÉà H¾à
Uà Hà NÉÖ°{ÉÉ Ê´É{ÉÉ NÉÊlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉ Hà W{ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ NÉÖ° {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉ
lÉà{ÉÉà ~ÉÊlÉ lÉà{ÉÉà NÉÖ° ¾Éà«É Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ Hà ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳÉà Hà H«ÉÉ OÉÅoÉ©ÉÉÅ
±ÉL«ÉÖÅ Uà? lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉ Hà »mÉÒ{ÉÉà ~ÉÊlÉ W lÉà{ÉÉà NÉÖ° +à´ÉÒ ù÷ ~ÉHeÒ ùÉLÉÒ, ¾ÖÅ
XiÉÒ NÉ«ÉÉà Hà +ÉWà Ê{É~É÷ ¶Éc, +{Éà YtÒoÉÒ ~É{ÉÉùÉà ~Ée¬Éà Uà. ©Éàá H¾¬ÖÅ
+àH ´ÉÉlÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÉà Hà ʶɴÉY{ÉÖÅ {ÉÉ©É »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ Uà? H¾¬ÖÅ, ¾É, ©Éàá H¾¬ÖÅ
lÉà©É{ÉÒ ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É XiÉÉà UÉà? H¾à ¾É- ~ÉÉ´ÉlÉÒÇ, ©Éàá H¾¬ÖÅ ~ÉÉ´ÉÇlÉÒ{ÉÉÅ NÉÖ°
HÉàiÉ ¾lÉÉ? lÉàiÉà H¾¬ÖÅ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ, ©Éàá H¾¬ÖÅ {ÉÉùqY. ʶɴÉY{ÉÒ ~Él{ÉÒ{Éà
NÉÖ° Hù´ÉÉ ~Ée¬É lÉÉà ~ÉUÒ +É©É ©ÉÉiÉ»É ¶ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉùÒ ¶ÉHà. £ùÒ ©Éàá ~ÉÚU¬ÖÅ
ùÉ©ÉY{ÉÖÅ {ÉÉ©É »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ Uà? ¾É H¾¬ÖÅ. lÉÉà lÉà©É{ÉÒ ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É XiÉÉà
UÉà? H¾¬ÖÅ ¾É, »ÉÒlÉÉY. lÉÉà ~ÉUÒ »ÉÒlÉÉY{ÉÉÅ NÉÖ° HÉàiÉ ¾lÉÉÅ? lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà
LÉ¥Éù {ÉoÉÒ.©Éàá H¾¬ÖÅ »ÉÒlÉÉY{ÉÉ NÉÖ° Ê´Éʶɺ÷ ¾lÉÉ, l«ÉÉùà ùÉ©ÉY+à +à©É
{ÉÉ H¾¬ÖÅ Hà ¾ÖÅ lÉ©ÉÉùÉà NÉÖ° UÖÅ lÉ©ÉÉùà NÉÖ° Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ. UlÉÉÅ ~ÉiÉ
+ÉLÉùà lÉà{Éà +àW H¾¬ÖÅ Hà W{ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ NÉÖ° {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉ.
+©Éà +ÉLÉùà lÉà{Éà H¾¬ÖÅ Hà lÉÉùÒ ´ÉÉlÉ +à´ÉÒ Uà Hà Êq±¾Ò©ÉÉÅ +àH
¥ÉàHÉù ¥ÉÅqÉà ¾lÉÉà, lÉà{ÉÒ »mÉÒ+à NÉÉ«É ùÉLÉÒ ¾lÉÒ. lÉà{ÉÖÅ qÚyÉ ´ÉàSÉÒ{Éà lÉà{ÉÉÅ
UÉàHùÉ ~ÉɳlÉÒ ¾lÉÒ. +àH Êq´É»Éà ¥ÉÅqÉ+à +à±ÉÉ{É H«ÉÖÇÈ Hà NÉÒlÉÉ{ÉÉ 18
+y«ÉÉ«É ©É{Éà Wà »É©ÉX´É¶Éà lÉà{Éà NÉÉ«É{ÉÖÅ qÉ{É +É~ÉÒ q>¶É. lÉà{ÉÒ ~Él{ÉÒ
256

¥ÉÉà±ÉÒ Hà +É lÉÉà WÖ±É©É HùÉà UÉà; +©Éà ùÉà÷±ÉÉà G«ÉÉÅoÉÒ LÉÉ>¶ÉÖÅ? lÉà ¥ÉÅqÉà
¥ÉÉ౫ÉÉà Hà ©É{Éà HÉà> NÉÒlÉÉ{ÉÉÅ +y«ÉÉ«É »É©ÉX´ÉÒ {É¾Ó ¶ÉHà, lÉÚÅ ÊSÉÅlÉÉ {É Hù.
lÉà ¥ÉÉà±ÉÒ Hà HɶÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ Ê´Éy´ÉÉ{É ~ÉÅÊelÉÉà Uà, ©ÉÉ÷à +É´ÉÖÅ {ÉÉ H¾Éà,
+É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà +àH W NÉÉ«É Uà. lÉà ¥ÉÉ౫ÉÉà- +ùà ~ÉNɱÉÒ, ~Éùà¶ÉÉ{É ¶ÉÉ
©ÉÉ÷à oÉÉ«É Uà. W¬Éùà ~ÉiÉ ©É{Éà HÉà> »É©ÉX´É´ÉÉ ±ÉÉNɶÉà l«ÉÉùà ¾ÖÅ H¾Ò¶É Hà
©É{Éà {ÉoÉÒ »É©ÉX«ÉÖÅ.
lÉÉà +©Éà lÉà ¥ÉÅqÉ{Éà H¾¬ÖÅ Hà lÉÉùÒ ´ÉÉlÉ +à´ÉÒ W Uà.
¶ÉÉ»mÉÉà lÉÉà H¾Ò ù¾¬É Uà
y«ÉÉ{É ©ÉڱɩÉà NÉÖ° °~É©ÉÃ**
+à÷±Éà Wà+Éà +É´ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É Uà, lÉà+Éà ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÖÅ [ÉÉ{É
{ÉoÉÒ ùÉLÉlÉÉ. H±~ÉÉÅlÉù »ÉÖyÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ HùlÉÉ ù¾à´ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ NÉÖ°{ÉÉ
Ê´É{ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{Éà {ÉoÉÒ ~ÉÉ©ÉÒ ¶ÉHÉlÉÉÅ.
NÉÖ° Ê¥É{É §É´É Ê{ÉÊyÉ lÉù> {É HÉà>* ¾Êù Ê´ÉùÅSÉÒ ¶ÉÅHù »É©É ¾Éà>**
ʶɴÉY+à ¥ÉÞ¾»~ÉÊlÉ{Éà NÉÖ° H«ÉÉÇ, ¦É©¾ÉY +à +ÊN{É{Éà NÉÖ° H«ÉÉÇ.
ùÉ©ÉHÞºiÉ HÉä ¥ÉeÉ, ÊlÉ{É §ÉÒ lÉÉà NÉÖ° HÒ{É*
lÉÒ{É ±ÉÉàH Hà {ÉÉ«ÉHÉ, NÉÖ° +ÉNÉà +ÉyÉÒ{É**
¶ÉÉ»mÉÉà{Éà ´ÉÉÅS«ÉÉ ~ÉUÒ LÉ¥Éù ~Éeà Uà Hà NÉÖ°{ÉÒ W°ùlÉ Uà. ~ÉiÉ
~ÉÉLÉÅeÒ+Éà NÉÖ°´ÉÉq{ÉÒ lÉù£ {ÉoÉÒ W´ÉÉ qàlÉÉÅ.
NÉÖ° HÉà lÉWà §ÉWà Xà +É{ÉÉ * lÉÉà ©ÉÉ{ÉÖºÉ HÉà £ÉàH÷ [ÉÉ{ÉÉ **

000000000

X NÉÖ° lÉà ¨É©É {É Ê©É÷à, ¨ÉÉÅÊlÉ {É ÊW´É HÒ X«É *
»ÉÉà NÉÖ° ]ÚcÉ XÊ{É«Éà, l«ÉÉNÉlÉ qàù {É ±ÉÉ«É **
257

lÉ©Éà qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ Ê{ÉùÉ³É oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà.
+É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ »ÉÉ©Éà §ÉÊGlÉ{ÉÖÅ »´É°~É Xà< ù¾¬É UÒ+à. +àH
SÉÒW qàLÉÉ«É Uà Hà PÉiÉÉÅ ~ÉÅoÉÉà »É©ÉÉW©ÉÉÅ ¶ÉÉÊ©É±É oÉ> NÉ«ÉÉ Uà, ¾³Ò©É³Ò NÉ«ÉÉ Uà. ~ÉiÉ »É©ÉÉWà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ ´ÉɳÉ+Éà{Éà LÉÖ±±ÉÉ Àq«ÉoÉÒ
¶ÉÉÊ©É±É {ÉoÉÒ H«ÉÉÇ. G«ÉÉùàH »É´ÉÉ±É AclÉÉà ¾¶Éà Hà ¶ÉÖÅ ´ÉÉlÉ Uà; +©ÉÉùÉoÉÒ
PÉÞiÉÉ Hà©É Uà? +É´ÉÉà Ê´ÉSÉÉù +É´ÉlÉÉà ¾¶Éà.
lÉ©ÉÉà HÉà>{ÉÉoÉÒ ©ÉàSÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉ, Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ ©ÉlÉ ©ÉlÉÉÅlÉù Uà,
»É©ÉÉWà lÉà+Éà{Éà +Él©É»ÉÉlÉ HùÒ ±ÉÒyÉÉ +à÷±Éà »´ÉÒHÉùÒ ±ÉÒyÉÉ. lÉ©ÉÉàà{Éà
»É©ÉÉW +Él©É»ÉÉlÉ {ÉÉ HùÒ ¶ÉG«ÉÖÅ. +Él©É»ÉÉlÉ{ÉÉà ©ÉlÉ±É¥É Uà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ
+É~É´ÉÒ, »´ÉÒHÉù Hù´ÉÉà. +àHà H¾¬ÖÅ ©ÉֻɱɩÉÉ{É {ÉoÉÒ, >»ÉÉ> ~ÉiÉ {ÉoÉÒ,
+É«ÉÇ »É©ÉÉY ~ÉiÉ {ÉoÉÒ, »É{ÉÉlÉ{ÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. +É ¶ÉÖÅ Uà? »ÉÉSÉà W
+É~ÉiÉÉ ~ÉÅoÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉà PÉiÉÉà ©ÉÖ¶Hà±É Uà. lÉà lÉ©ÉÉà »É©ÉY ¶ÉHÉà UÉà. £ùH
+à÷±ÉÉà Uà Hà lÉ©ÉÉà +ÉÅlÉÊùH qÄʺ÷oÉÒ ©ÉW¥ÉÚlÉ UÉà. +É ùÒlÉà +àH »É´ÉɱÉ
oÉ«ÉÉà Hà »É©ÉÉWà lÉ©ÉÉà{Éà +Él©É»ÉÉlÉ Hà©É {É H«ÉÉÇ? ¥ÉÒX+Éà+à »É©ÉÉWoÉÒ
»É©ÉXàlÉÉà HùÒ ±ÉÒyÉÉà. +É~ÉiÉà »É©ÉXàlÉÉà {ÉÉ H«ÉÉàâ. +NÉù HùÒ ±ÉàlÉÉ lÉÉà
+É~ÉiÉ{Éà +Él©É»ÉÉlÉ HùÒ ±ÉÒyÉÉ ¾ÉàlÉ. Wà{Éà-Wà+Éà+à »É©ÉÉWoÉÒ
»É©ÉXàlÉÉà HùÒ ±ÉÒyÉÉà lÉà ¥Éà¾q H©ÉXàù oÉ> NÉ«ÉÉ, HÉùiÉ Hà lÉà+Éà+à
»ÉÉ©ÉÉYH HÖùÒÊlÉ+Éà{ÉÖ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° H«ÉÖÇÈ. ¾´Éà »É´ÉÉ±É oÉ«ÉÉà Hà
lÉ©ÉÉùÉoÉÒ Ê¶ÉHÉ«ÉlÉ H> WN«ÉÉ+à Uà? H> WN«ÉÉ+à +É~ÉiÉà ʧÉ{{É
UÒ+à! »ÉÉŧɳÉà, ¥ÉyÉÉ{ÉÒ ~ɾà±ÉÉ +É~ÉiÉà Xà>+à +É~ÉiÉÖÅ §ÉÊGlÉ-»ÉÚmÉ
¶ÉÖÅ Uà? +É Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉ Ê¥ÉÅqÖ A~Éù Uà? +©Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà »ÉÉSÉÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ,
©ÉÉÅ»É {É LÉÉ´ÉÖÅ, ¶ÉùÉ¥É {ÉÉ ~ÉÒ´ÉÒ, ¾H{ÉÒ H©ÉÉ> LÉÉ´ÉÒ, SÉÉàùÒ{ÉÉ Hù´ÉÒ,
WÖNÉÉù {ÉÉ ù©É´ÉÉà +{Éà SÉÊùmÉ´ÉÉ{É ù¾à´ÉÖ. ¾´Éà +É©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉà Ê{É«É©É
»É©ÉÉW{ÉÉ Ê´É°yyÉ Uà? H> SÉÒW »É©ÉÉW{ÉÉ Ê´É°yyÉ X«É Uà? +É©ÉÉÅ lÉÉà
Ê´ÉùÉàyÉ{ÉÒ H¶ÉÒ W NÉÖÅX>¶É W {ÉoÉÒ. ¥ÉÒWÖÅ - §ÉÊGlÉ, +É~ÉiÉà +àH
~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÒ H¾Ò, HÉà> +±ÉNÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉ lÉÉà {ÉoÉÒ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà{Éà!
+É~ÉiÉÉoÉÒ ©É³lÉÉÅ, PÉiÉÉ ¥ÉÒX ~ÉÅoÉÉà{ÉÉ ~ÉiÉ Ê{É«É©É SÉà. ¥ÉyÉÉ yÉ©ÉÉàâ©ÉÉÅ
¥Éà yÉÉùÉ+Éà Uà +{Éà ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ ÷HùÉ´É Uà. ©ÉֻɱɩÉÉ{ÉÉà©ÉÉŠʶɫÉÉ +{Éà
»ÉÖ{{ÉÒ+Éà©ÉÉÅ §É«ÉÅHù ±ÉeÉ> Uà. ±ÉeÉ>{ÉÖÅ HÉùiÉ ¶ÉÖÅ Uà? ʶɫÉÉ U ©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà
~ÉäNÉÅ¥ÉùÉà{Éà ©ÉÉ{Éà Uà, lÉàoÉÒ ©ÉlɧÉàq Uà. ¥ÉÒWÖÅ »ÉÖ{{ÉÒ+Éà{ÉÖ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà Hà ʶɫÉÉ
Wà{Éà H¶ÉÖÅ LÉ´ÉeÉ´Éà Uà, lÉÉà ~ɾà±ÉÉ lÉà©ÉÉÅ oÉÖÅHà Uà. ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà N±ÉÉ»É +É~Éà lÉÉà
258

~ÉiÉ ~ɾà±ÉÉ oÉÖÅHà Uà, §ÉÉàW{É LÉ´ÉeÉ´Éà lÉÉà ~ÉiÉ lÉà©ÉÉÅ oÉÖÅHà Uà. +à´ÉÉ©ÉÉÅ H¾à Uà
Hà §ÉÉ> oÉ< NÉ«ÉÉ.
©ÉÉùÉ A~Éù ±ÉÉNÉà±ÉÉ +ÉùÉà~ÉÉà©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ ¶ÉÉÊlÉù ±ÉÉàH Uà. Wà+Éà
Ê´ÉùÉàyÉ©ÉÉÅ HÉ©É HùÒ ù¾¬É Uà, lÉ©ÉÉà+à NÉŧÉÒùlÉÉoÉÒ Ê´ÉSÉÉù {ÉoÉÒ H«ÉÉàâ. +É
+É«ÉeÒ«ÉÉ lÉà+Éà{ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ. +É »ÉÖ{{ÉÒ ±ÉÉàHÉà{ÉÉà +É«ÉeÒ«ÉÉ Uà.
+à÷±Éà PÉÉàù Ê´ÉùÉàyÉ Uà. §É«ÉÅHù ±ÉeÉ> oÉÉ«É Uà ¥É{{Éà©ÉÉÅ. +É ùÒlÉà ʾ{qÖ©ÉÉÅ
~ÉiÉ »É{ÉÉlÉ{ÉÒ +{Éà +É«ÉÇ »É©ÉÉW Uà. ¥É{{Éà©ÉÉÅ Ê´ÉùÉàyÉ Uà. Wä{ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ
¶´ÉàlÉÉÅ¥Éù +{Éà ÊqNÉÅ¥Éù ©ÉÉÅ ~ÉiÉ PÉiÉÉà ©ÉlɧÉàq Uà. +É ùÒlÉà +É~ÉiÉÒ
»É©ÉHKÉ©ÉÉÅ SÉɱÉlÉÉ oÉÉàeÉÅ ~ÉÅoÉÉà Uà, Wà +É~ÉiÉÉoÉÒ ©É³lÉÒ +É´ÉlÉÒ ´ÉÉlÉÉà
¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬É Uà. lÉà+Éà ~ÉiÉ ¶ÉÉHɾÉùÒ Uà. lÉà+Éà ~ÉiÉ +àH ~Éù©É-~ÉÖùÖºÉ{ÉÒ
´ÉÉlÉ Hùà Uà.
+¾ÒÅ »É´ÉÉ±É +à oÉ«ÉÉà Hà lÉà+Éà{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ Hà©É {É oÉ«ÉÉà? ¶É°©ÉÉÅ
oÉ«ÉÉà. ~ÉiÉ ~ÉUÒ »É©ÉÉWà lÉà+Éà{Éà +Él©É»ÉÉlÉ HùÒ ±ÉÒyÉÉ. +É~ÉiÉ{Éà
+Él©É»ÉÉlÉ {É HùÒ ¶ÉG«ÉÉ. +É~ÉiÉà »É©ÉÉW{Éà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ +Él©É»ÉÉlÉ
HùÒ+à UÒ+à. lÉ©ÉÉùÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà Ê´ÉùÉàyÉÒ+Éà+à ©É{Éà »É©ÉW¬Éà. LÉà+Éà+à
cÒH »É©ÉW¬Éà. lÉà+Éà{Éà +à´ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ Hà +É©É{ÉÉ {ÉG¶Éà Hq©É A~Éù SÉɱÉÒ¶ÉÖÅ lÉÉà
+©ÉÉùÒ +ÉLÉÒ qÖHÉ{ÉÉà LÉlÉ©É oÉ> W¶Éà. q«ÉÉ{ÉÅq »Éù»´ÉlÉÒoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà
Ê´ÉùÉàyÉ ©ÉÉùÉà oÉ«ÉÉà Uà. ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ PÉiÉÉÅ ©ÉÉà÷ÉÅ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ oÉ«ÉÉà Uà.
+É÷±ÉÖÅ {ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÉà Hà +¾Ó +É W Uà. V«ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»É Uà l«ÉÉÅ
Ê´ÉùÉàyÉ Uà. +©ÉÉùÉ »É©ÉHKÉ´ÉɳÉ{Éà »É©ÉÉWà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +Él©É»ÉÉlÉ HùÒ
±ÉÒyÉÉ? lÉà+Éà H©ÉXàù Ê{ÉH²«ÉÉ. lÉà+Éà+à »É©ÉÉW{ÉÒ ´ÉÉlÉ ©ÉÅWÚù HùÒ
±ÉÒyÉÒ. §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉ, XqÚ-÷Éà{ÉÉ, Oɾ-{ÉKÉmÉ, lÉÅmÉ-©ÉÅmÉ Ê´ÉNÉàùà{Éà ¥ÉyÉÉÅ
©ÉÉ{É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ~ÉUÒ yÉÒùà-yÉÒùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùÅNÉlÉ UÉàeÒ{Éà »É©ÉÉW{ÉÒ
yÉÉùÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. ¾´Éà LÉɱÉÒ +àH ©É¾Éàù ù¾Ò NÉ>. V«ÉÉùà WN«ÉÉ+à
W>{Éà XNÉÞlÉÒ HùÒ lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉXàlÉÉà {ÉÉ H«ÉÉàâ Wà+Éà+à HÚùÒÊlÉ+Éà{Éà {ÉÉ
©ÉÉ{ÉÒ, lÉà{Éà »É©ÉÉWà ¥É¾Éù{ÉÉà ù»lÉÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà. ©É{Éà ÊSÉÅlÉÉ ¾lÉÒ Hà G«ÉÉÅH
+É~ÉiÉà ~ÉiÉ +à´ÉÉ {ÉÉ oÉ> W>+à, HÉùiÉ Hà ¾ÖÅ XiÉlÉÉà ¾lÉÉà ¥ÉùÉ¥Éù Hà
Xà +É©É oɶÉà lÉÉà ~ÉÉHÉ eÚ¥ÉÒ W>¶ÉÖÅ. ~ÉiÉ lÉà lÉ¥ÉIÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà ʴɴɶÉ
HùÒ qà Uà, lÉÉHÉlÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà ±É> X«É Uà, PÉÖ©ÉÉ´ÉÒ-£ùà´ÉÒ{Éà A±É]É´ÉÒ{Éà
~ÉiÉ ±É> X«É Uà. ¾ÖÅ ©ÉÖ»lÉàq ù¾¬Éà, +eNÉ ù¾¬Éà. ¥ÉÒY ´ÉÉlÉ +à Hà lÉ©ÉÉùÒ
~ÉÉ»Éà °¾É{ÉÒ ¶ÉÊGlÉ Uà. Wà +É~Éà +{ÉÖHùiÉ H«ÉÖÇÈ, lÉ©ÉÉùÒ ©Éʾ©ÉÉ {ɾÉàlÉÒ.
+NÉù lÉ©ÉÉùÉ »É©ÉHKÉ{Éà Xà¶ÉÉà lÉÉà ¥ÉyÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ ù¾¬É Uà, ¥ÉHùÉ SÉhÉ´ÉÒ
259

ù¾¬É Uà, XqÚ-÷Éà{ÉÉ, §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉ ~ÉiÉ ©ÉÉ{ÉÒ ù¾¬É Uà, ¥ÉÒX HÉ©ÉÉà ~ÉiÉ
HùÒ ù¾«ÉÉ Uà.
¾ÖÅ Wà ´ÉÉlÉ H°Å UÖÅ, »ÉÉSÉÒ ¾Éà«É Uà. ]ÚcoÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É UÖÅ, ©ÉÉÅ»É
LÉÉ´ÉÉoÉÒ »Éà¾lÉ LÉlÉ©É oÉÉ«É Uà, lÉà´ÉÒ ùÒlÉà ]ÚcÅÖ ¥ÉÉà±É´ÉÉoÉÒ +G±É LÉlÉ©É
oÉÉ«É Uà. ]ÚcÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ W A±É]É«Éà±ÉÉ ù¾à Uà. lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà©ÉÉÅ
+àH´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ. +¾Ó+É Wà ~ÉÉ¥ÉÅqÒ+Éà Uà, {ÉÉ{ÉÒ{ÉÖÅ qÚyÉ «ÉÉq +É´ÉÒ
X«É Uà. »ÉÉʾ¥É{ÉÉ ©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ lÉà HÉà> ¥ÉSSÉÉ{ÉÉà LÉà±É {ÉoÉÒ. ©ÉÉùÉà
©ÉÉiÉ»É {ÉÉ©É ±É>{Éà Ê]]H¶Éà, §É«É§ÉÒlÉ oÉ> W¶Éà.
¾ÖÅ Wà ´ÉÉlÉÉà ¥ÉÉà±ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ lÉà ©ÉÉù A~Éù ±ÉÉNÉÖ HùÒ{Éà ~ÉUÒ lÉ©ÉÉà{Éà
H¾ÖÅ UÖÅ.
lÉÉà Wà +É~ÉiÉÒ »É©ÉHKÉ SÉɱɴÉÉ´ÉÉ³É ~ÉÅoÉ Uà, Wà+Éà »É©ÉÉ{É
´ÉÉlÉ HùÒ ù¾¬É Uà. ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ {ÉoÉÒ. +É«ÉÇ-»É©ÉÉY qà´ÉÒqà´ÉlÉÉ+Éà{Éà {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ. lÉà©É{ÉÉà HÉà> Ê´ÉùÉàyÉ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉÉ
»É©ÉHKÉ´ÉɳÉ{ÉÉà H¶ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ {ÉoÉÒ. +©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ ¶ÉÖÅ Uà? +©Éà Oɾ{ÉKÉmÉ {ÉÉ ©ÉÉ{«ÉÉ, §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉÉà{ÉÉ ©ÉÉ{¬É, +©Éà XqÖ-©ÉÅmÉ {ÉÉ ©ÉÉ{«ÉÉ.
lÉÅmÉ-©ÉÅmÉ »É¥É ]Úc ¾ä, ©ÉlÉ §Éù©ÉÉà HÉà«É*
»ÉÉù {ÉÉ©É ~ÉÉ«É Ê¥É{ÉÉ, HÉNÉÉ ¾Å»É {É ¾Éà«É **
+©Éà H¾¬ÖÅ Hà +É {ÉoÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÉ{ÉÖÅ, +¾Ó+É lÉà+Éà ´ÉyÉÉùà
+ÉJÉ{lÉÉ Uà. lÉà+Éà+à +{É֧ɴ«ÉÖÅ Hà +É ©ÉW¥ÉÚlÉ Uà. +{Éà ¾ÖÅ ´ÉW{É PÉiÉÉà
+É~ÉÒ ù¾¬Éà UÖÅ +É ´ÉÉlÉ A~Éù. lÉ©ÉÉà{Éà +àHÉOÉ +É ´ÉÉlÉ A~Éù {ÉoÉÒ HùlÉÉà
Hà ´ÉyÉÉùà {ÉÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ, y«ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ. ©ÉÖL«É °~ÉoÉÒ {ÉoÉÒ H¾àlÉÉà Hà »Éà´ÉÉ W
Hù´ÉÉ{ÉÒ. +NÉù lÉ©ÉÉà{Éà +àHÉOÉ H°Å UÖÅ lÉÉà lÉà©ÉÉÅ Hà, +àH ´ÉÉlÉ A~Éù Hà
Ê{É«É©ÉÉà A~Éù SÉɱɴÉÖÅ, §ÉÊGlÉ ©ÉW¥ÉÚlÉÒoÉÒ ~ÉHe´ÉÒ.
LÉà±É{ÉÉ ¾Éà lÉÉà LÉàʱɫÉà, ~ÉIÉ ¾ÉàHù LÉà±É *
HSSÉÒ »Éù»ÉÉàá ~Éàù Hà, LÉeÒ §É«ÉÉ {É lÉà±É **
+É lÉ¥ÉIÉ »É©ÉÉW{Éà NÉÖ©Éùɾ Hùà Uà. lÉà+Éà{ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ A~Éù
~ÉHe Uà. +É ±ÉÉàHÉà »É©ÉÉW©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É ¾ÉàtÉ A~Éù Uà. +É lÉ¥ÉIÉ lÉÉHÉlÉoÉÒ
©ÉW¥ÉÚù Hùà Uàè. lÉà+Éà{ÉÒ SÉà{É±É lÉNÉeÒ Uà. +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à ©Éàá »ÉÅNÉlÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à
wÉù LÉÉ౫ÉÉ Uà.
lÉà+Éà yÉ©ÉÇ ¥Éq±É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É¾É{ÉÖÅ ±ÉNÉÉ´Éà Uà. lÉ©ÉÉùÉà Ê´ÉùÉàyÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉà
W oÉ´ÉÉ{ÉÉà, HÉùiÉ Hà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ÉÉLÉÅe Uà, Ê´ÉùÉàyÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÉà.
~ÉUÒ ~ÉÉUÒ Ê{ÉùÅW{É{ÉÒ ~ÉHe Uà. ©Éàá lÉ©ÉÉà{Éà ~«ÉÉàù §ÉÊGlÉ +É~ÉÒ Uà. lÉ©ÉÉùÉ
260

A~Éù Ê{ÉùÅW{É{ÉÉà +ÉÅlÉÊùH +{Éà ¥É¾Éù{ÉÉà ¾Ö©É±ÉÉà Uà.
lÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ Uà Hà {ÉÉ{ÉÉ ©ÉlÉ-©ÉlÉÉÅlÉùÉà{Éà lÉà+Éà+à lÉ¥ÉIÉ+Éà+à
§ÉÚlÉ-¡ÉàlÉ{ÉÉÅ {ÉÉ©É A~Éù, XqÚ-WeÒ{ÉÉ {ÉÉ©É A~Éù, Wà{Éà »ÉÅlÉ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ
~ÉÉLÉÅeÒ H¾¬É. lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉŠʴɱÉÒ{É HùÒ qÒyÉÉ, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ
©Éà³´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ. lÉà+Éà{Éà ©ÉW¥ÉÚù H«ÉÉÇ Hà ¾l«ÉÉ ©ÉÉ{ÉÉà; lÉà+Éà{Éà ©ÉW¥ÉÚù H«ÉÉÇ
Hà Oɾ ©ÉÉ{ÉÉà, +{Éà ]ÉÅ»ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. lÉà+Éà+à »´ÉÒHÉù H«ÉÖÇÈ.
V«ÉÉùà +É~ÉiÉà »ÉÉ´ÉyÉÉ{É ù¾¬É. ©ÉÉùÒ »ÉÅNÉlÉ +É SÉÒXà{Éà {ÉoÉÒ
©ÉÉ{ÉlÉÒ. ©Éàá +ʧɫÉÉ{É SɱÉÉ´«ÉÖÅ, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÉoÉÒ §ÉÊGlÉ{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É oɶÉà.
+©Éà ¶ÉÖÅ H¾Ò ù¾¬É UÒ+à? ~ɾà±ÉÖÅ lÉÉà »Él«É +É~ÉiÉÖÅ »ÉÅSÉàlÉH Uà. »Él«É
+É~ÉiÉÉà ©ÉÉà{ÉÉà Uà. ~ɾà±ÉÉÅ ~ÉiÉ H¾¬ÖÅ Hà Wà »ÉÉ©Éà±É oÉÉ«É Uà lÉà{Éà »ÉÉlÉ
Ê{É«É©ÉÉà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »Él«É ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ, ©ÉÉÅ»É {É LÉÉ´ÉÖÅ, ¶ÉùÉ¥É {É
~ÉÒ´ÉÉà, WÖNÉÉù {É ù©É´ÉÉà, SÉÊùmÉ´ÉÉ{É ù¾à´ÉÖÅ, ¾H{ÉÒ H©ÉÉiÉÒ LÉÉ´ÉÒ, SÉÉàùÒ
{ÉÉ Hù´ÉÒ. ©ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùoÉÒ +É©ÉÉÅ{ÉÉà HÉà> Ê{É«É©É »É©ÉÉW{ÉÉÅ Ê´É°yyÉ {ÉoÉÒ.
HÉà>~ÉiÉ Ê{É«É©É »É©ÉÉW{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É {ÉoÉÒ ~ɾÉàáSÉÉelÉÉà. +{Éà +©Éà
»É©ÉÉ{ÉlÉÉ, +{Éà ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ+à UÒ+à. PÉiÉÉ ~ÉÅoÉÉà XÊlÉ´ÉÉq
£à±ÉÉ´ÉÒ HaùlÉÉ´ÉÉq £à±ÉÉ´Éà Uà. +©Éà lÉà {ÉoÉÒ £à±É´ÉÉlÉÉÅ.
+àH´ÉÉù +àH ~ÉmÉHÉùà ~ÉÚU¬ÖÅ Hà lÉ©ÉÉùÒ A~ɱɥyÉÒ ¶ÉÖÅ Uà? ©Éàá H¾¬ÖÅ
Hà ¥Éà A~ɱɥyÉÒ+Éà Uà. +àH lÉÉà Hɶ©ÉÒùoÉÒ H{«ÉÉHÖ©ÉÉùÒ »ÉÖyÉÒ »ÉÉʾ¥É{ÉÒ
§ÉÊGlÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà Uà. ©Éàá »ÉÉʾ¥É §ÉÊGlÉ©ÉÉÅ 75
¾Xù ¦ÉÉ©¾iÉÉà{Éà, 75 ¾Xù cÉHÖùÉà{Éà, 75 ¾Xù ©É¾ÉW{ÉÉà{Éà {ÉÉ ±ÉÉ´«ÉÉ
Uà. ©Éàá ¥ÉyÉÉÅ{Éà »É©ÉX´ÉÒ qÒyÉÖÅ Uà Hà §ÉÊGlÉ ¶ÉÖÅ Uà. ©ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà +{ÉÖHùiÉ Hùà
Uà.
A~ÉÉ»É{ÉÉ{ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ +©Éà +àH±ÉÉ+à ~ÉHeÒ Uà. lÉà©ÉÉÅ
Ê´ÉùÉàyÉɧÉÉ»É{ÉÒ WN«ÉÉ {ÉoÉÒ, HÉà> NÉÖÅX>¶É {ÉoÉÒ.
Wà©É ~ɾà±ÉÉÅ ~ÉiÉ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Hà »É©ÉÉW, yÉ©ÉÇ +{Éà ©É{ÉÖº«É mÉiÉ
©ÉÖtÉ+Éà A~Éù ±ÉeÒ ù¾¬É Uà. ~ɾà±ÉÒ ´ÉÉlÉ +à Hà qÖÊ{É«ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ °~É
A~Éù ±ÉeÉ> HùÒ ù¾Ò Uà. HÉà> ʶɴÉY H¾Ò ù¾«ÉÉ Uà lÉÉà HÉà> ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{ÉÉ
©ÉÉ÷à H¾à Uà. qÖÊ{É«ÉÉ +à ´ÉÉlÉ A~Éù ±ÉeÉ> {ÉoÉÒ HùlÉÒ Hà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Uà Hà
{ɾÓ. lÉà{ÉÉà lÉÉà +ÉLÉÉà ©ÉÉ{É´É »É©ÉÉW »´ÉÒHÉù Hùà Uà. lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉeÉ>
{ÉoÉÒ. lÉà+Éà{ÉÒ ¶ÉG±É »ÉÖùlÉ A~Éù ±ÉeÉ> Uà.
HÉà< H¾à ¾±ÉÖHÉ HÉà> H¾à NÉÖ°+É **
~ÉUÒ ¡É§ÉÖ{ÉÉÅ ©ÉHÉ{É{ÉÉ Ê´É¶Éà ±ÉeÉ> Uà Hà G«ÉÉÅ ù¾à Uà.
261

~ÉÚ´ÉÇ Êq¶ÉÉ ¾Êù HÉà ´ÉÉ»ÉÉ * ~ÉʶSÉ©É +±±É¾ ©ÉÖHÉ©ÉÉ **
Êq±É ©Éàá LÉÉàXà Êq±É ©Éàá LÉÉàXà * «É¾Ó HùÒ©ÉÉ ùÉ©ÉÉ **
+à÷±Éà ¥ÉÒY lÉà©É{ÉÉ càHÉiÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ ±ÉeÉ> Uà.
HÉà> H¾à HɶÉÒ HÉà> H¾à ©ÉoÉÖùÉ *
HÉà> HÉ¥Éà Hä±ÉÉ¶É ¥ÉlÉÉ´Éà **
mÉÒY ±ÉeÉ> +à Uà Hà lÉà©É{ÉÉ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ{ÉÉà ù»lÉÉà ¶ÉÖÅ Uà.
HÉà> H¾à H©ÉÇ +yÉÒ{ÉÉ* HÉà> H¾à §ÉÉN«É +yÉÒ{ÉÉ **
+É÷±ÉÉà +G±É©ÉÅq ©ÉÉiÉ»É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉeÒ ù¾¬É Uà. +É ©ÉÖtÉ+Éà
A~Éù? ¶ÉÖÅ yÉ©ÉÇ ¶ÉÉ»mÉÉà +É~ÉiÉ{Éà ©Éqq HùÒ ¶ÉHà Uà. +É Ê´ÉºÉ«É A~Éù? ¾É!
~ɾà±ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG±É »ÉÖùlÉ{ÉÉŠʴɶÉà. lÉà{ÉÉ A~Éù ~ÉiÉ
yÉ©ÉǶÉÉ»mÉÉà ¥ÉÉà±Éà Uà. +É Ê´ÉºÉ«É A~Éù ±ÉeÉ> {ÉoÉÒ. ±ÉeÉ>{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ
¥ÉÒY W Uà. +É »ÉÖÊ{É«ÉÉàYlÉ lÉùÒHÉoÉÒ±ÉeÉ> Uà. ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÖÅ Uà.
Wà lÉà qĶ«É©É lÉà lÉà +Ê{Él«É©Éà * Wà lÉà +qĶ«É©É lÉà lÉà Ê{Él«É©ÉÃ**
+{Éà lÉà >{qÄÒ«ÉÉàlÉÒlÉ Uà, ´«ÉÉà©ÉÉlÉÒlÉ Uà, ¶É¥qÉlÉÒlÉ Uà, ~ÉÉÅSÉ
§ÉÉäÊlÉH lÉl´ÉÉàoÉÒ ~Éùà Uà. ~ÉUÒ Ê´É´ÉÉq C§ÉÉà Hà©É oÉ«ÉÉà Uà? lÉà lÉÉà
>{qÄÒ«ÉÉàoÉÒ ~ÉiÉ XiÉÒ {É¾Ó ¶ÉHÉ«É. lÉÉà ±ÉeÉ> ¥ÉàHÉù Uà. {ÉÉ! ¥ÉÒXÅ
Ê´É´ÉÉq »oÉÉ{É{ÉÉ Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ »ÉÉʾ¥É H¾à Uà HàlÉÚ ©ÉÉàHÉà H¾ÉÆ hÚÆhà ùà ¥ÉÅqà, ©Éäå lÉÉà lÉàùà ~ÉÉ»É ©Éàá *
{ÉÉ ©Éäå qà´É±É {ÉÉ ©Éäå ©ÉÊ»Wq, {É¾Ó HÉ¥Éà Hä±ÉÉ¶É ©Éàá **
§ÉÆ´Éù NÉ֣ɩÉàá ©Éäå {ÉÉ ù¾lÉÉ, {É¾Ó +{ɾq Hà ´ÉÉ»É ©Éàá*
LÉÉàY ¾Éà«É lÉÖùÅlÉ Ê©É±É XD, +àH ~ɱÉH lɱÉÉ¶É ©Éàá**
H¾lÉ H¥ÉÒù »ÉÖ{ÉÉà §ÉÉ> »ÉÉyÉÉà, ¾ù »´ÉÉÅ»ÉÉà HÒ »´ÉÉÅ»É ©Éàá **
´Éàq ~ÉiÉ +Åqù ¡É§ÉÖ{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ù¾¬É Uà, NÉÒlÉÉ ~ÉiÉ +É ´ÉÉlÉ
H¾Ò ù¾Ò Uà Hà ¾à +WÖÇ{É, lÉÉùÉ +Él©ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÉà ´ÉÉ»É Uà. lÉÉà ~ÉUÒ ±ÉeÉ>
¶ÉÉ{ÉÒ Uà? ±ÉeÉ> XiÉÒ ¥ÉÚ]Ò{Éà Uà. XiÉÒ Xà>{Éà @»ÉÉ{É {Éà A±É]É´«ÉÉà
Uà. +{ÉÉÊqHɳ{Éà ©ÉÉiÉ»É{Éà A±É]É´ÉÒ qÒyÉÉà Uà. ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ ~ÉiÉ +É H¾Ò
ù¾Ò Uà.
¡ÉHÞÊlÉ ~ÉÉù ¡É§ÉÖ »É´ÉÇ A~Éù ´ÉÉ»ÉÒ **
~ÉUÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à §É÷HÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ù¾«ÉÉà Uà?
+¾Ó ~ÉiÉ ~ɾà±ÉÉoÉÒ W ~±ÉÉ{É Uà. +É ´ÉÉlÉ A~Éù »ÉÅlÉÉà+à ¾Ö©É±ÉÉà
H«ÉÉàâ +{Éà Y´É NÉÖ©ÉÉ´É´ÉÉà ~Ée¬Éà. lÉà{ÉÉ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ{ÉÒ NÉÉ>ÊeÅNÉ ©É³Ò ù¾Ò
Uà ¶ÉÖÅ? ¾É
262

HÉà> H¾à lÉ~É ¾ä »ÉÉùÉ * HÉà> H¾à §ÉÉN«É +{ÉÖ»ÉÉùÉ **
HÉà> H¾à [ÉÉ{É ¾ä §ÉÉ> * HÉà> H¾à H©ÉÇ ¥É»É +É> **
~ÉUÒ »ÉÚmÉ ¶ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à- NÉÖ°. PÉiÉÉÅ H¾à Uà Hà qà´ÉÒ qà´ÉlÉÉ{ÉÒ
§ÉÊGlÉ UÉàeÒ{Éà +àH ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ §ÉÊGlÉ HùÒ ù¾¬É Uà. +É´ÉÖÅ lÉÉà HÉà> +§ÉiÉ
W H¾à¶Éà. ¾ÅÖ +~É´ÉÉq ´ÉÉ³Ò ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ H¾àlÉÉà. Fn´ÉàqoÉÒ ±É>{Éà
©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ NÉÖ° §ÉÊGlÉ ©Éʾ©ÉÉÅ{ÉÖ ´ÉiÉÇ{É ©É³à Uà.
lÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³É lÉÉà NÉÅqÉ HÉ©ÉÉà ~ÉiÉ HùÒ ù¾«ÉÉ Uà. +©Éà lÉÉà
»ÉÉSÉÉ »É{ÉÉlÉ{ÉÒ UÒ+à. lÉà+Éà U³ ~ÉiÉ HùÒ ù¾¬É Uà, ©ÉÉÅ»É ~ÉiÉ LÉÉ>
ù¾«ÉÉ Uà. lÉà+Éà +©ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà{Éà H¾à Uà Hà yÉ©ÉÇ UÉàeÒ qÒyÉÉà. Ê´ÉSÉÉù HùÉà Hà
+©Éà ¾H{ÉÒ H©ÉÉiÉÒ LÉÉ> ù¾¬É UÒ+à, ©ÉÉÅ»É {ÉoÉÒ LÉÉlÉÉ, ¶ÉùÉ¥É {ÉoÉÒ
~ÉÒlÉÉ. +É÷±ÉÖÅ HÊc{É Y´É{É HʱÉHɳ©ÉÉÅ Y´ÉÒ ù¾¬É UÒ+à. lÉÚÅ H«ÉÉ
yÉ©ÉÇ´ÉɳÉà Uà, H«ÉÉ qà´ÉÉà´ÉɳÉà Uà. ¾ÖÅ §É«É§ÉÒlÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉà H©É-»Éà-H©É AqÅe
{ÉoÉÒ. H©É-»Éà-H©É »ÉÉSÉÖÅ ¥ÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ {Éà! +ÉJÉÅlÉÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÉà. lÉ©É{Éà lÉÉà H¾à´ÉÖÅ
~Éeà {Éà Hà yÉ{«É UÉà »ÉÉʾ¥É-¥É{qNÉÒ ´ÉɳÉ; +É÷±ÉÖÅ AnÉ©É Y´É{É Uà. C±É÷ÖÅ
H¾Ò ù¾¬É UÉà Hà ´Éɾ! +©Éà ¥Éà yÉ©ÉÇ oÉ> NÉ«ÉÉ V«ÉÉùà H¾à´ÉÉ´ÉÉ³É ~ÉÉàlÉà
LÉùÉ¥É HÉ©ÉÉà HùÒ ù¾«ÉÉ Uà.
Ê{ÉùÅW{É yÉ{É lÉÖ©ÉùÉà qù¥ÉÉù *
ùÅNÉ ©É¾±É ©Éàá ¥É»Éàá ©É»ÉLÉùà, ~ÉÉ»É lÉàùà »ÉùqÉù **
´ÉණÉÉ +Éàhà LÉÉ»ÉÉ ©É±É©É±É, NÉ±É ©ÉÉàÊlÉ«É{É Hà ¾Éù *
~ÉÊlɵÉlÉÉ HÉà ʩɱÉà {É LÉÉqÒ, °LÉÉ Ê{Éù»É +¾Éù **
~ÉÉLÉÅeÒ HÉà WNÉ ©Éàá +Éqù, »ÉSÉ HÉà H¾à ±É¥ÉÉù *
yÉÚù yÉÚ~É©Éàá »ÉÉyÉÖ Ê´ÉùÉWà, §É«Éà Xà §É´ÉÊ{ÉyÉ ~ÉÉù **
Ê{ÉùÅW{É yÉ{É lÉÖ©ÉùÉà qù¥ÉÉù **
»ÉÉʾ¥É £ùÒ H¾Ò ù¾¬É Uà.H¥ÉÒù HʱɫÉÖNÉ +É NÉ«ÉÉ, »ÉÅlÉ {É ~ÉÚWà HÉà«É *
HÉ©ÉÒ JÉàyÉÒ +ɱɻÉÒ, >{ÉHÒ ~ÉÚX ¾Éà«É **
+à÷±Éà Wà+Éà +É´ÉÒ ´ÉÉlÉÉà HùÒ ù¾¬É Uà, lÉà+Éà ~ÉÉ~É-H©ÉÉàâ
Hù´ÉÉ´ÉÉ³É ¾Éà«É Uà. lÉà+Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà lÉù£ y«ÉÉ{É {É +É~ÉÉà; ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É
HùlÉÉ ù¾Éà, HÖlÉùÉ{ÉÉ §ÉÉàáH´ÉÉoÉÒ ¾ÉoÉÒ A~Éù ¥Éàcà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà ~Éùà¶ÉÉ{É
oÉ´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ.
+É~ÉiÉà H¬ÉÅ«É ¥Éq©ÉɶÉÒ´ÉɳÖÅ HÉ©É {ÉoÉÒ HùlÉÉ. ¥ÉÒX HÉà>Xà
«ÉÉmÉÉ HÉhà Uà lÉÉà ùÉàe ¥±ÉÉàH HùÒ qà Uà. ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà lÉÉà Hà÷±ÉÉà {ÉÉX«ÉW
263

´«É´É¾Éù H«ÉÉàâ Uà. 12 +ɸɩÉÉà »É³NÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ ¾lÉÉÅ. V«ÉÉÅ ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉÅ
~ÉÉà»÷ùÉà XàlÉÉÅ £ÉeÒ {ÉÉLÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ. +É ¥ÉyÉÉÅ HÉ©É ¥Éq©ÉɶÉÉà´ÉÉ³É Uà. ¾ÖÅ
H¾ÖÅ UÖÅ Hà +©Éà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ´ÉÉ³É UÒ+à. ¥É»É, +à÷±ÉÖÅ Uà Hà +©Éà qÄh UÒ+à
+©ÉÉùÒ WN«ÉÉ+à.
24 ´Éù»É {ÉÉàHùÒ HùlÉÉ ©É{Éà ¥ÉyÉÉ ~ÉÅoÉÉà, XÊlÉ+Éà{Éà, ±ÉÉàHÉà{Éà
+Éà³LÉ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉàHÉà ©É²«ÉÉà. ©ÉÉùÒ ¥É÷ÉʱɫÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ ~ÉÅoÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà
¾lÉÉÅ. lÉÉà Xà«ÉÖÅ Hà ¶ÉÖÅ HùÒ ù¾¬É Uà. l«ÉÉÅ ~ÉiÉ +àH ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ HÉ©É H«ÉÖÇÈ. ¾ÖÅ
~ÉÒ.»ÉÒ. >{»÷ÄG÷ù ~ÉiÉ ù¾¬Éà. +É HÉ©É +É©ÉÒÇ »HֱɩÉÉÅ H«ÉÖÇÈ. Wà
Wà.»ÉÒ.+Éà.{ÉÉà HÉà»ÉÇ Hù´ÉÉ X«É Uà. lÉà+Éà l«ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà+Éà{Éà
§ÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É Uà. l«ÉÉÅ ~ÉiÉ »É©ÉV«ÉÉà. l«ÉÉÅ Xà«ÉÖÅ lÉÉà lÉà+Éà©ÉÉÅ HÉà>
°¾ÉÊ{É«ÉlÉ {ÉÉ ©É³Ò. ¥ÉÉùÒHÒoÉÒ Xà«ÉÖÅ lÉÉà »ÉÅlÉ-©ÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ ~ÉiÉ HùlÉÉÅ
¾lÉÉÅ. ~ÉiÉ yÉÒùàoÉÒ +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ qÉ° ~ÉiÉ ~ÉÒ ±ÉàlÉÉ ¾lÉÉ, NÉɳÉà ~ÉiÉ
¥ÉÉà±ÉlÉÉ ¾lÉÉ, ©ÉÉÅ»É ~ÉiÉ LÉÉlÉÉ ¾lÉÉ, ¥ÉÉHÒ HÉ©É ~ÉiÉ HùlÉÉ ¾lÉÉ. ©Éàá
Xà«ÉÖÅ Hà lÉà+Éà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ A~Éù HÉà> HÅ÷ÄÉà±É {ÉoÉÒ. +{«É <{qÄÒ«ÉÉà A~Éù ~ÉiÉ
{ÉoÉÒ, ©É{É A~Éù H¶ÉÉà W HÅ÷ÄÉà±É {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉà ~ÉiÉ »ÉNÉÉÅ-´¾É±ÉÉ,
~ÉeÉà¶ÉÒ+Éà©ÉÉÅ XàlÉÉÅ ¾¶ÉÉà lÉÉà HÉà>{Éà HÉà> ~ÉÅoÉoÉÒ XàeÉÖ«Éà±ÉÉ ¾¶Éà. ~ÉiÉ
lÉà+Éà ¥ÉyÉÖÅW HÉ©É HùlÉÉ ¾¶Éà. lÉà+Éà lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ §ÉÊGlÉ A~Éù ~ÉiÉ ¾Ö©É±ÉÉà
Hù´ÉÉ SÉɾlÉÉ ¾¶Éà.
HÉùiÉ Hà +É ¥ÉyÉÉÅ Hɳ{ÉÉÅ ~ÉÅoÉÉà Uà. Wà ±ÉÉàHÉà H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{ÉÒ
´ÉÉlÉÉà HùÒ ù¾¬É Uà lÉà ~ÉiÉ Hɳ{ÉÉà ~ÉÅoÉ Uà. HÉùiÉ +à Uà Hà Ê{ÉùÅW{Éà
»ÉÉʾ¥É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ HùÒ{Éà ©ÉÉÅNÉà±ÉÖÅ Uà Hà 12 ~ÉÅoÉ lÉ©ÉÉùÉ {ÉÉ©Éà
SɱÉÉ´ÉÒ¶É. +à÷±Éà l«ÉÉÅ ~ÉiÉ A~ÉùoÉÒ ´ÉÉlÉ H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{ÉÒ oÉÉ«É Uà, ~ÉiÉ
+ÅqùoÉÒ Hɳ-Ê{ÉùÅW{É´ÉɳÉà ©ÉɩɱÉÉà Uà. ©ÉÉà¾ù H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥É{ÉÒ ¾Éà«É
Uà, ~ÉiÉ {ÉÉ©É Ê{ÉùÅW{É ´ÉɳÖÅ ¾Éà«É Uà. +É ¥ÉyÉÖÅ Ê{ÉùÅW{Éà Y´ÉÉà{Éà ¨ÉÊ©ÉlÉ
Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉN«ÉÖÅ Uà. WàoÉÒ ¥ÉyÉÉÅ Y´É +©Éù-±ÉÉàH {ÉÉ X«É, »ÉÉʾ¥Éà ~ÉiÉ
Ê´ÉSÉÉ«ÉÇÈÖ ¾¶Éà Hà Xà »ÉÉSÉÖÅ {ÉÉ©É ©É³Ò W¶Éà lÉÉà lÉà ~ÉÉù oÉ> W¶Éà +{Éà lÉà´ÉÉ©ÉÉÅ
Ê{ÉùÅW{É{ÉÉà qà¶É W±ÉqÒ LÉɱÉÒ oÉ> W¶Éà, lÉÉà ~ÉUÒ 17 +»ÉÅL«É SÉÉàHeÒ
«ÉÖNÉ{ÉÖÅ ùÉV«É Hù´ÉÉ{ÉÉà ~Éù©É-~ÉÖ°ºÉ{ÉÉà +É~Éà±É ¶É¥q ~ÉÚùÉà {É¾Ó oÉÉ«É, lÉàoÉÒ
lÉà{ÉÒ +É ´ÉÉlÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±ÉÒyÉÒ. WàoÉÒ lÉà ~ÉÅoÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉiÉ +©Éù-±ÉÉàH {ɾÓ
X«É. +à÷±Éà lÉÉà lÉà ~ÉÅoÉÉà{ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ H¶ÉÉà W ¥Éq±É´ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. +{Éà
lÉà+Éà ¥ÉyÉÒ WN«ÉÉ+à §É÷HÒ ù¾¬É Uà. HÉùiÉ Hà lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà »ÉÉSÉÖÅ {ÉÉ©É
{ÉoÉÒ. lÉà+Éà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉ«ÉÉ´ÉɳÖÅ {ÉÉ©É Uà, Wà ¥ÉÉ´É{É +KÉùÉà{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ©ÉÉÅ
264

+É´Éà Uà. ~ÉiÉ lÉ©ÉÉà{Éà Wà {ÉÉ©É +É~«ÉÖÅ Uà lÉà lÉÉà Ê´Éqྠ{ÉÉ©É Uà, lÉà ´ÉÉiÉÒ{ÉÉà
Ê´ÉºÉ«É {ÉoÉÒ.
lÉÉà lÉà+Éà LÉÖq §É÷Hà±ÉÉ Uà. lÉ©ÉÉà{Éà ~ÉiÉ ~Éùà¶ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉN«ÉÉ
Uà. +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ ©Éàá HÉà> Êq´É»É H¶ÉÒ W ~±ÉÉ{ÉÓNÉ {ÉoÉÒ HùÒ Hà HÉà>{Éà
{ÉÖH»ÉÉ{É ~ɾÉàáSÉÉe¬ÖÅ ¾Éà«É. G«ÉÉÅ«É ~ÉiÉ WN«ÉÉ ±ÉB UÖÅ lÉÉà ±ÉÉàHÉà
+àHÉOÉlÉÉoÉÒ XiÉÒ Xà>{Éà lÉÅNÉ Hùà Uà.
lÉÉà »É©ÉÉWà +Él©É»ÉÉlÉ Hà©É {ÉÉ H«ÉÉàâ? +©Éà oÉ´ÉÉ qà´ÉÉ {ÉoÉÒ
©ÉÉNÉlÉÉ. ¥ÉÒX+Éà{Éà ©ÉùÉàeÒ{Éà ¶ÉÉÊ©É±É HùÒ qÒyÉÉ. +©Éà H¾¬ÖÅ Hà +©Éà
+©ÉÉùÉà Ê{É«É©É {ÉoÉÒ UÉàe´ÉÉ{ÉÉ. lÉà ~ÉÉLÉÅeÒ lÉ¥ÉIÉ+Éà »É¥É±É Uà. ¥ÉyÉÉÅ
HÖùÒÊlÉ+Éà©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà £»ÉÉ> NÉ«ÉÉ? LÉà+Éà{Éà ~ÉÉLÉÅeÒ lÉ¥ÉIÉ+Éà+à
£àáHÒ qÒyÉÉ. ~ÉUÒ +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ Ê´É´ÉÉq H«ÉÉÇ Uà? ¾ÖÅ H¾Ò ù¾¬Éà UÖÅ Hà ¾l«ÉÉ {É
©ÉÉ{É´ÉÒ. lÉà+Éà W¥Éù{É ¾l«ÉÉ ©É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà. +ÉLÉÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ
´É¾à©É-W-´É¾à©É Uà. ©ÉÉiÉ»É{Éà Ê´É´É¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ¥ÉyÉÉ{ÉÉà
©ÉÖHɥɱÉÉà ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà Uà. HÉùiÉ Hà HÉà>~ÉiÉ ~ÉÅoÉ©ÉÉÅ X{É {ÉoÉÒ ù¾Ò. H«ÉÉà
»ÉÅlÉ-©ÉlÉ Uà. ¥ÉyÉÖ HÉ©É lÉÉà HùÒ ù¾¬É Uà. Xà ©ÉÉùÉà {ÉÉ©ÉÒ +àH ~ÉiÉ HÉ©É Hùà
lÉÉà ~ÉÉUÉà +É´É´ÉÉ {ÉÉ qB. lÉà+Éà Ê´É´É¶É Hù¶Éà; §É÷HÉ´ÉÒ{Éà ±É> W¶Éà.
~ÉiÉ ©ÉÉùÉà {ÉÉ©ÉÒ +É ¥ÉyÉÖÅ. {É¾Ó W Hùà. {ÉoÉÒ HùÒ ù¾¬Éà. lÉà Ê{ÉùɳÉà oÉ>
NÉ«ÉÉà Uà.
G«ÉÉùàH-G«ÉÉùàH lÉ©ÉÉà{Éà Ê´ÉSÉÉù +É´ÉlÉÉà ¾¶Éà Hà G«ÉÉÅ ~ɾÉàÅSÉÒ NÉ«ÉÉ
UÒ+à. +à´ÉÒ WN«ÉÉ+à V«ÉÉÅ{ÉÒ +É~Éà H±~É{ÉÉ ~ÉiÉ {É¾Ó HùÒ ¾Éà«É. +àH
+ÉÅlÉÊùH ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³Ò Uà. lÉ©É{Éà lÉ©ÉÉà ~«ÉÉùÒ °¾Éà oÉ> NÉ«ÉÉ. +É÷±ÉÒ ~«ÉÉùÒ
°¾Éà G«ÉÉÅ«É {É¾Ò ©É³à. lÉ©ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà Xà¶ÉÉà lÉÉà lÉ©É{Éà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ ¡Éà©É
+ɴɶÉà. HÉà>{ÉÉoÉÒ lÉ©ÉÉùà ±ÉNÉÉ´É {É¾Ò ù¾¬Éà ¾Éà«É. HÉùiÉ Hà lÉ©ÉÉà
qÖÊ{É«ÉÉoÉÒ Ê{ÉùɱÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ. lÉ©ÉÉ°Å ´«ÉÊGlÉl´É ¶ÉÒlÉ±É oÉ> NÉ«ÉÖÅ ¾¶Éà.
qÖÊ{É«ÉÉ ¥ÉàHÉ¥ÉÚ Uà, ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ ¥ÉyÉÒ SÉÒXà HÅ÷ÄÉà±É©ÉÉÅ Uà. »ÉÉSÉÖÅ +à Uà Hà
lÉ©ÉÉà{Éà +Él©ÉÉ{ÉÅq ~ÉiÉ Uà. lÉ©ÉÉà ¾Éàá¶É©ÉÉÅ UÉà. qÖÊ{É«ÉÉ ¥Éà¾Éà¶É Uà. ¾ÖÅ Hà÷±ÉÖÅ
H¾ÖÅ! ¥É»É lÉ©Éà ¾Å»É Wà´ÉÉ oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà, lÉ©ÉÉà »ÉÉyÉÖ oÉ> NÉ«ÉÉ UÉà.

000000000
265

266

¸É

É:

»ÉÉʾ¥É

qNÉÖùÖ ´Éà {É©
Ò »É

ȃlǃ

¥ÉÅqNÉÒ

»ÉÅlÉ +É¸É©É ùÉÅWeÒ, ~ÉÉà»÷ ùÉ«ÉÉ, ÊW±±ÉÉà W©©ÉÖ

HÒ÷ {É X{Éà §ÉÞÅNÉ HÉà,
HÊù ±Éà +É~É »É©ÉÉ{É **
HÒ÷ §ÉÞÅNÉÉ{Éà {ÉoÉÒ XiÉlÉÖÅ ~ÉiÉ §ÉÞÅNÉÉà HÒ÷{Éà XiÉà Uà.
§ÉÅÞNÉÉ HÒ÷{Éà ~ÉHeÒ{Éà V«ÉÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¶É¥q lÉà{ÉÉ HÉ{É©ÉÉÅ
»ÉŧɳɴÉà lÉÉà HÒ÷{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Wà´ÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà.
HÒ÷{ÉÒ ©ÉÉ£H Y´É +Él©ÉÉ ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉù{Éà §ÉÚ±ÉÒ
NÉ> Uà. +{Éà »ÉlÉÃNÉÖ°oÉÒ ~ÉiÉ ¥ÉàLÉ¥Éù Uà. ~ÉiÉ »ÉlÉÃNÉÖ° XiÉà
Uà Wà ~ÉiÉ Y´É LÉÉàY ¾Éà«É Uà. lÉà{Éà »Él«É §ÉÊGlÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à
NÉà©Éà lÉà HÉùiÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà ~ÉÉ»Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà. +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
HÞ~ÉÉoÉÒ +É´É´ÉÉ´ÉɳÉ{ÉÉ HÉ{É©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¶É¥q »ÉŧɳɴÉà Uà
lÉÉà lÉà{ÉÒ »ÉÖùlÉ{Éà ±É~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ Wà´ÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. Wà
»ÉÖùÊlÉ{Éà «ÉÖNÉÉà «ÉÖNÉÉàoÉÒ Ê{ÉùÅW{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉŠʴɱÉÒ{É HùÒ ùÉLÉÒ
¾lÉÒ lÉà{ÉÉoÉÒ UÉàeÉ´ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖùÊlÉ »ÉÉoÉà XàeÒ ±Éà Uà. lÉà{ÉÉ
~ÉUÒ £ùÒ G«ÉÉùà«É Ê{ÉùÅW{É{ÉÖÅ Xàù {ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÖÅ.
{ÉÉ©É ~ÉÉ«É »Él«É WÉà ´ÉÒùÉ *
»ÉÅNÉ ù¾ÖÆ ©Éàá qÉ»É H¥ÉÒùÉ **

H«ÉÖÅ {ÉÉ©É »©ÉùiÉ Hù´ÉÖÅ
“HÉà÷Ò {ÉÉ©É »ÉÅ»ÉÉù ©Éà ÊlÉ{ÉlÉà ©ÉÖÊHlÉ {É ¾Éà«É, ©ÉÚ±É {ÉÉ©É WÉà NÉÖ~lÉ ¾ä WÉ{Éà Ê´Éù±ÉÉ HÉà«É.
+ÉW{ÉÉ +É ©ÉÞl«ÉÖ ±ÉÉàH©ÉÉ yÉ©ÉÄOÉÅoÉÉà©ÉÉÅ, ©É{ÉÖ»©ÉÞÊlÉ©ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉÅ +»ÉÅL«É {ÉÉ©ÉÉà
Uà, Wà{ÉÉà ASSÉÉù +{Éà X~É HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. ~ÉiÉ +à {ÉÉ©ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ HÉà> +àH {ÉÉ©É©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà
»ÉÉ©Éo«ÉÄ {ÉoÉÒ, Wà{ÉÉà W~É Hù´ÉÉoÉÒ, +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÒ +Él©ÉÉ{ÉÉà, +É §É´É»ÉÉNÉùoÉÒ
UÖ÷HÉùÉà HùÒ ¶ÉHÒ+à. »ÉÅlÉ »ÉqÃNÉÖ° H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥ÉY+à Wà XNÉÞlÉ, ~ÉÊ´ÉmÉ, ©ÉÚ³, »Él«É, NÉÖ~lÉ
»ÉÅY´É{É {ÉÉ©É (Wà{ÉÉà ASSÉÉù {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHÉlÉÉà) ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ. Wà{ÉÉà A±±ÉàLÉ +ÉWà ¡ÉSÉʱÉlÉ +à´ÉÉ
HÉà> ~ÉiÉ yÉ©ÉOÉÅoÉÉà©ÉÉÅ {ÉoÉÒ. lÉà lÉÉà HÉà> Ê´Éù±ÉÉà W WÉiÉÒ ¶ÉHà Uà, +oÉÉÄlÉ lÉàW »ÉqÃNÉÖ° Uà.
©É{ÉÖº«É{ÉÖÅ +É Y´É{É +à{ÉÉ W{©É-©ÉÞl«ÉÖ »ÉÖyÉÒ qÖ:LÉÉà{ÉÉà »ÉÉNÉù Uà. +É qÖ:LÉ +©É{Éà mÉiÉ
HÉùiÉÉàoÉÒ ©É³à Uà.
1) W«ÉÉùà ©É{ÉÖº«É HÉà> §ÉÉäÊlÉH ´É»lÉÖ{ÉÒ ~ÉÉU³ qÉàeà Uà. +{Éà lÉà{Éà lÉà ´É»lÉÖ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ, l«ÉÉùà
lÉà{Éà Wà qÖ:LÉ oÉÉ«É Uà, lÉà{Éà +ÊyɧÉÉäÊlÉH qÖ:LÉ H¾à Uà. 2) ©É{ÉÖº«É ¶ÉùÒù{ÉÉÅ qùàH +ÅNÉ©ÉÉÅ ,
[ÉÉ{ÉàáÊr«ÉÉà©ÉÉÅ, {ÉÉeÒ©ÉÉÅ, ©ÉÉÅ»É ~Éà¶ÉÒ+Éà©ÉÉÅ, »ÉÉÅyÉÉ+Éà©ÉÉÅ +±ÉNÉ - +±ÉNÉ qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÉà
Ê{É´ÉÉ»É ¾Éà«É Uà. lÉà qà´ÉlÉÉ+ÉàW lÉà +ÅNÉ{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É Hùà Uà, W«ÉÉùà lÉà qà´ÉlÉÉ ©É{ÉÖº«É ~Éù {ÉÉùÉW
oÉ> X«É Uà lÉà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©É »´É°~Éà ©É{ÉÖº«É{Éà ¶ÉÉùÒÊùH qÖ:LÉ oÉÉ«É Uà, lÉà{Éà +ÊyÉqäÊ´ÉH qÖ:LÉ
H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. 3) W«ÉÉùà ©É{ÉÖº«É ~Éù©É ~ÉÖùÖºÉ >¶´Éù{ÉÉÅ +Ê»lÉl´É{Éà W {ÉHÉùà Uà +oÉ´ÉÉ
qÖ±ÉÄKÉ Hùà Uà, +à÷±Éà Hà qÖ:LÉÉà{Éà W +É©ÉÅÊmÉ Hùà Uà, lÉà{Éà +y«ÉÉÊl©ÉH qÖ:LÉ H¾à´ÉÉ«É Uà. Xà lÉ©ÉÉùÖÅ
~ÉÚùÖÅ y«ÉÉ{É lÉ©ÉÉùÉ ¶ÉùÒù{ÉÒ +ÉWÖ ¥ÉÉWÖ HàáÊrlÉ U à, l«ÉÉùà lÉ©É{Éà ¶ÉÉùÒÊùH ´Éàq{ÉÉ +oÉ´ÉÉ
¥ÉÒ©ÉÉùÒ (»ÉÉSÉÒ +oÉ´ÉÉ Hɱ~ÉÊ{ÉH) ±ÉÉNÉà Uà. Xà lÉ©ÉÉ° ~ÉÚùÖ y«ÉÉ{É yÉ{É, »ÉÅ~ÉÊllÉ A~Éù HàáÊrlÉ
Uà lÉÉà lÉ©É{Éà ¾Å©Éà¶ÉÉ £É«ÉqÉà, {ÉÖH»ÉÉ{É LÉSÉÄ, »ÉNÉ´ÉelÉÉ, ¥ÉSÉlÉ, qà´ÉÉʳ«ÉÉ~ÉiÉÖ Wà´ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ
ù¾à¶Éà. Xà lÉ©ÉÉ° ~ÉÚùÖ y«ÉÉ{É ¡ÉÊ»ÉÊyyÉ ({ÉÉ©É H©ÉÉ´É´ÉÖÅ) ~Éù HàáÊrlÉ Uà, lÉÉà lÉ©Éà Y´É{É©ÉÉÅ
+É´É{ÉÉùÉ AlÉÉù-SÉhÉ´É, Ê{ÉÅqÉ, LÉÉ÷ÉÅ +ÉùÉà~É, Wà´ÉÒ ´ÉÉlÉÉà oÉÒ W]Ú©É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà
ʴɺiÉÖ ~ÉÖùÉiÉ©ÉÉÅ +É ´ÉÉlÉ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà Hà HʱɫÉÖNÉ{ÉÉà ©É{ÉÖº«É §ÉÉN«É¶ÉÉ³Ò Uà. Hà©É Hà Wà
´É»lÉÖ{Éà ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉlÉ«ÉÖNÉ©ÉÉÅ ©É{ÉÖº«É{Éà +l«ÉÅlÉ HcÉàù y«ÉÉ{É yÉÉùiÉÉ Hù´ÉÒ ~ÉelÉÒ ¾lÉÒ.
mÉàlÉÉ «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ+à «É[É Hù´ÉÉ ~ÉelÉÉ ¾lÉÉ, wÉ~Éù «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ+à ~ÉÚX ~ÉÉc Hù´ÉÉ ~ÉelÉÉ
¾lÉÉ. lÉàW ´É»lÉÖ HʱɫÉÖNÉ©ÉÉÅ ©É{ÉÖº«É{Éà Hà´É³ {ÉÉ©É»©ÉùiÉ Hù´ÉÉoÉÒ »É¾W »ÉÉy«É Uà.
HʱɫÉÖNÉ©ÉÉÅ Hà´É³ {ÉÉ©É»©ÉùiÉ ¥É»É Hà©É Uà.? Hà©É Hà ¥ÉÉHÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ ~ÉyyÉÊlÉ +l«ÉÅlÉ
HÊc{É Uà, lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à HcÉàù ʶɺlÉ{ÉÖ ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖ ~Éeà Uà +{Éà Ê{ÉNÉÖÄiÉ §ÉÊHlÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉlÉÉ »´ÉHº÷Éà{ÉÒ +ɴɶ«ÉHlÉÉ Uà.
W«ÉÉùà ©É{ÉÖº«É HÉà> ¥ÉÒWÖÅ HÉ©É HùlÉÉà ¾Éà«É Uà , l«ÉÉùà lÉà{ÉÖÅ ©É{É ¶ÉÉÅlÉ ¾Éà«É Uà, ~ÉiÉ
Wà©É lÉà >¶´Éù{ÉÒ §ÉÊHlÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà, lÉÉà lÉà{ÉÖÅ ©É{É lÉà{Éà +àHÉOÉ {ÉoÉÒ oÉ´ÉÉ qàlÉÖ. ©É{ÉÖº«É
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©É{É{ÉÒ ±É¾àùÉà{Éà ùÉàHÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÉà. ~ÉiÉ Xà ©É{ÉÖº«É{ÉÉÅ Àq«É©ÉÉÅ »ÉqÃNÉÖ° ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ oÉ>
X«É Uà, lÉÉà lÉà ©É{É>ÅÊr«ÉÉà{ÉÒ ¥ÉyÉÒ >SUÉ+Éàà{Éà HÉ¥ÉÚ©ÉÉÅ HùÒ ±Éà Uà. HÉ©É, JÉàyÉ, ±ÉÉà§É ©ÉÉà¾,
©Éq, ©Él»Éù +É U Ê´ÉHÉùÉà ~Éù Ê{É«ÉÅmÉiÉ Hù´ÉÖÅ lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à +É»ÉÉ{É oÉ< X«É Uà.

qà´ÉÒ qà´É±É WNÉlÉ©Éàá, HÉà÷Ò{É ~ÉÚWà HÉà«É, »ÉqÃNÉÖ° ~ÉÚX ÊH«Éà, »É¥ÉHÒ ~ÉÚX ¾Éà«É.
WNÉlÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉàlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉùÅ~ÉùÉ+Éà +{ÉÖ»ÉÉù +{ÉàH qà´ÉÒ,
qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ ~ÉÚX Hùà Uà. ~ÉiÉ £HlÉ +àH »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ ~ÉÚX Hù´ÉÉoÉÒ lÉà ~Éù©É ~ÉÖùÖºÉ{ÉÒ ~ÉÚX oÉ<
X«É Uà. ¥ÉÉHÒ HÉà>{ÉÒ ~ÉiÉ ~ÉÚX Hù´ÉÉ{ÉÒ +ɴɶ«ÉHlÉÉ ù¾àlÉÒ {ÉoÉÒ.
+É Hɳ~ÉÖùÖºÉ{ÉÉÅ WNÉlÉ ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ +É´ÉlÉÉÅ {ÉÉ©É W~É Hù´ÉÉoÉÒ oÉÉàeÉH »É©É«É ©ÉÉ÷à ©ÉÖÊHlÉ Hà
UÖ÷HÉùÉà ©É³à Uà.
+) »ÉNÉÖiÉ §ÉÊHlÉ©ÉÉÅ {ÉÉ©É»©ÉùiÉ{ÉÉÅ ¡ÉHÉù :
1) §ÉÉ´É {ÉÉ©É»©ÉùiÉ : ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ >º÷ qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÖÅ NÉÖiÉ´ÉiÉÄ{É{ÉÉÅ §ÉÉ´É~ÉÚiÉÄ NÉÒlÉ +oÉ´ÉÉ
§ÉW{É, lÉà©ÉÉÅ ©ÉyÉÖù§ÉÉ´É, ´ÉÉl»É±«É §ÉÉ´É, +{ÉÖùÉNÉ §ÉÉ´É, »ÉLÉÉ §ÉÉ´É, qÉ»«É §ÉÉ´É, »ÉÅoÉ
§ÉÉ´É ´ÉàNÉàùà §ÉÉ´É ¾Éà«É Uà.
2) ±ÉÒ±ÉÉ {ÉÉ©É»©ÉùiÉ: +É©ÉÉÅ §ÉHlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ >º÷ qà´ÉlÉÉ{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ~ÉÚX, Al»É´É,
A~É´ÉÉ»É, {ÉÉ©É »ÉÅHÒlÉÄ{É ´ÉNÉàùà Hùà Uà. Wà©É Hà ʶɴÉY ʶɴÉùÉÊmÉ , NÉiÉà¶ÉY SÉlÉÖoÉÒÄ ´ÉNÉàùà.
3) NÉÖiÉ {ÉÉ©É»©ÉùiÉ : +É©ÉÉÅ §ÉHlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ >º÷ qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÉà X~É HùlÉÉÅ lÉà©É{ÉÖÅ ©É¾Él©«É,
´Éä§É´É, »ÉÉ©Éo«ÉÄ, ù¾»«É, §É´«ÉlÉÉ, qÉ{ÉÒ´ÉÞÊllÉ +{Éà lÉà +´ÉlÉÉùà WNÉlÉ{Éà +É~ɱÉàÉ ¡Éà©É{ÉÉà
£ùÒoÉÒ +{ÉÖ§É´É Hùà Uà. +É{Éà W NÉÖiÉ{ÉÉ©É »ÉÅHÒlÉÄ{É H¾à Uà. +É WNÉlÉ©ÉÉÅ Wà ~ÉiÉ ©É¾É{É »ÉÅlÉ
oÉ> NÉ«ÉÉÅ lÉà+Éà +É ¡ÉHÉù©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¥É) Ê{ÉNÉÖÄiÉ §ÉÊHlÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ {ÉɩɻɩùiÉ :
+É ¡ÉHÉù{ÉÉÅ §ÉHlÉÉà{Éà Hà´É³ {ÉÉ©É{ÉÖÅ, lÉà{ÉÉÅ ASÉÉùiÉ{ÉÖ ©É¾l´É ¾Éà«É Uà. lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉ÷à
lÉà ¶É¥q{ÉÉÅ +oÉÄ{ÉÖ HÉà> ʴɶÉàºÉ ©É¾l´É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ. W«ÉÉùà lÉà+Éà +É {ÉÉ©ÉÉà{ÉÖÅ ASSÉÉùiÉ Hùà Uà
l«ÉÉùà lÉà+Éà lÉà©É{ÉÉÅ >º÷ qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ lÉù£, lÉà©É{ÉÒ CXÄ {ÉÒ lÉù£ +ÉHʺÉÄlÉ oÉ< X«É Uà. +É
¡ÉHÉù{ÉÒ §ÉÊHlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖ° qÒKÉÉ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ W°ù ¾Éà«É Uà. Wà©É Hà Ê¶É´É ±ÉÉàH ©ÉÉ÷à +Éà©É {É©É:
ʶɴÉÉ«É, ʴɺiÉÖ ±ÉÉàH ©ÉÉ÷à +Éà©É ¸ÉÒ ùÉ©É, qà´ÉÒ ±ÉÉàH ©ÉÉ÷à +Éà©É ¸ÉÒ ¶ÉÊHlÉ {ÉÉ©É ¾Éà«É Uà.
lÉà©É{ÉÉ {ÉÉ©É W~É´ÉÉ{ÉÉÅ £³»´É°~Éà lÉà©É{Éà ©É«ÉÉÄÊqlÉ »É©É«É ©ÉÉ÷à »´ÉNÉÄ {ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉÉ«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ
~ÉÖ{É: W{©É lÉÉà ±Éà´ÉÉàW ~Éeà Uà.
¾©Éà¶ÉÉ{Éà ©ÉÉ÷à ©ÉÖÊHlÉ (SÉÉàoÉÉà ±ÉÉàH - »ÉlɱÉÉàH) ~ÉÉ©É´ÉÉ{Éà ©ÉÉ÷à »Él«É §ÉÊHlÉ©ÉÉÅ »ÉqNÉÖ°
~ÉÉ»Éà ~ÉÊ´ÉmÉ,XNÉÞlÉ, »ÉÅY´É{É {ÉÉ©É qÒKÉÉ ±É>{Éà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ {ÉÉ©É»©ÉùiÉ :
H¥ÉÒù »ÉÉʾ¥ÉY H¾à Uà Hà +É mÉiÉà ±ÉÉàH Ê{ÉùÅW{É {ÉÉÅ (Hɳ ~ÉÖùÖºÉ)+ÊyÉ~Él«É ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà. Wà qùàH ©É{ÉÖº«É{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ©É{É{ÉÖÅ °~É ±É>{Éà ´É»Éà±ÉÉà Uà, +{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÄ WNÉlÉ ~Éù ùÉW
HùÒ ù¾«ÉÉà Uà. lÉààiÉà W ¥ÉyÉÒ +Él©ÉÉ+Éà{Éà ¥ÉÅyÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉÉÅyÉà±ÉÒ Uà. lÉà qùàH ©É{ÉÖº«ÉÉà ¶ÉmÉÖ Uà. lÉàW
qùàH +Él©ÉÉ{Éà »ÉqNÉÖ° ~ÉÉ»Éà W´ÉÉoÉÒ ùÉàHÒ ù¾«ÉÉà Uà. Hà©É Hà lÉà{Éà LÉ¥Éù Uà Hà »ÉqÃNÉÖ° ~ÉÉ»Éà
»ÉÉ©Éo«ÉÄ Uà, Wà{ÉÉoÉÒ lÉà +Él©ÉÉ{Éà +É W{©É-©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ SÉJ©ÉÉÓoÉÒ ¾©Éà¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÖÊHlÉ +~ÉÉ´ÉÒ
¶ÉHà Uà. »ÉKÉ©É »ÉqNÉÖ° oÉÒ »Él«É, XNÉÞlÉ, ~ÉÊ´ÉmÉ , »ÉÅY´É{É {ÉÉ©É ±ÉÒyÉÉ Ê´É{ÉÉ, HÉà>~ÉiÉ +É
©É{É-©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉÅyÉ{ÉÉàoÉÒ UÚ÷Ò {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ. ~ÉùÅlÉÖ WNÉlÉ{ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà +É Hɳ Ê{ÉùÅW{É{ÉàW »É´ÉÄ
¸Éàºc >¶´Éù ©ÉÉ{ÉÒ{Éà +±ÉNÉ-+±ÉNÉ ùÒlÉà lÉà{ÉÒW ~ÉÚX Hùà Uà. Wà »ÉÉSÉÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Uà lÉà
HÉà>~ÉiÉ yÉ©ÉÄ, yÉ©ÉÄOÉÅoÉ, yÉ©ÉÄHÉ«ÉÄ {ÉÒ »É©ÉW {ÉÒ ¥Éɾù Uà. »ÉÉʾ¥ÉY H¾à Uà Hà Hà´É±É »ÉqNÉÖ° W
lÉà©É{ÉÉ »Él«É°~É{Éà XiÉà Uà. lÉà+Éà »ÉÉHÉù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ +{Éà Ê{ÉùÉHÉù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. »ÉÉʾ¥ÉY
+Él©ÉÉ{ÉÖÅ »Él«É, ´ÉÉ»lÉ´«É »oÉÉ{É, ©ÉÖÊHlÉ Wà´ÉÉ +{ÉàH ù¾»«ÉÉà {Éà AXNÉù HùÒ Uà. Wà{Éà
»ÉÉyÉÉùiÉ ©É{ÉÖº«É {ÉoÉÒ XiÉÒ ¶ÉHlÉÉà. (H¥ÉÒù »ÉÉNÉù)

“NÉÖ° »ÉY´É{É {ÉÉ©É ¥ÉlÉÉ´Éà, X Hà ¥É±É ¾Å»ÉÉ PÉù X´Éཔ
W«ÉÉùà »ÉÅ~ÉÚiÉÄ »ÉqNÉÖ° oÉÒ XNÉÞlÉ , ~ÉÊ´ÉmÉ, »Él«É {ÉÉ©É ©É³à Uà. l«ÉÉùà +Él©ÉÉ lÉà{ÉÉ
»oÉÉ{É ~Éù ~ɾÉàáSÉÒ ¶ÉHà Uà. »ÉqNÉÖ° lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà{ÉÒ ~ÉÉù»É »ÉÖùÊlÉoÉÒ +àH +y«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÊHlÉ
ʶɺ«É©ÉÉÅ ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ Hùà Uà l«ÉÉùà +Él©ÉÉ ©É{É{ÉÉÅ X³oÉÒ ©ÉÖHlÉ oÉÉ«É Uà. +{Éà +©Éù±ÉÉàH
~ɾÉàáSÉà Uà. »ÉÅlÉ »ÉqNÉÖ° ¸ÉÒ ©ÉyÉÖ ~Éù©É¾Å»É »ÉÉʾ¥ÉY H¾à Uà Hà {ÉÉ©ÉqÉ{É »É©É«Éà +àH W KÉiÉ©ÉÉÅ ¾ÖÅ
lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ ~Éù©É~ÉÖùÖºÉ{ÉÉà +Å¶É ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ HùÒ qÒyÉÉà WàiÉàà lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ{Éà lÉ©ÉÉùÉ ©É{ÉoÉÒ
+±ÉNÉ HùÒ qÒyÉÉà. lÉ©É{Éà ©Éàá HÉNÉeÉoÉÒ ¾Å»É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà.
“HÉà÷Ò W{É©É HÉ ~ÉÅoÉ oÉÉ NÉÖ° ~É±É ©Éàá Êq«ÉÉ ~ɾÖÅSÉÉ+à”
lÉ©ÉÉùÉà HÉà÷Ò HÉà÷Ò W{©ÉÉà{ÉÖÅ +ÅlÉù, +àH W KÉiÉ©ÉÉÅ ~ÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ lÉ©É{Éà
»ÉqNÉÖ° +É~Éà Uà. »ÉqNÉÖ°+à +É~Éà±ÉÉ XNÉÞlÉ, ~ÉÊ´ÉmÉ »ÉÅY´É{É {ÉÉ©É {ÉÉ »ÉÉ©Éo«ÉÄ oÉÒ Ê¶Éº«É©ÉÉÅ
+àH +y«ÉÉÊl©ÉH CXÄ Ê´ÉHÊ»ÉlÉ oÉÉ«É Uà. Wà{Éà HÉùiÉà ʶɺ«É ¾©Éà¶ÉÉ{ÉÒ ©ÉÖÊHlÉ ~ÉÉ©É´ÉÉ{Éà
»ÉKÉ©É oÉ< X«É Uà. +É {ÉÉ©É HÉà> »ÉÉyÉÉùiÉ {ÉÉ©É {ÉoÉÒ.
+{Éà Xàà +àH ´ÉÉù »ÉqNÉÖ° ©ÉyÉÖ ~Éù©É¾Å»É »ÉÉʾ¥ÉY ~ÉÉ»Éà »ÉÅY´É{É {ÉÉ©É {ÉÒ qÒKÉÉ ±É> ±ÉÒyÉÒ,
~ÉUÒ Ê¶Éº«É+à ~ÉÚiÉÚÇ Ê´É¶´ÉÉ»É{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉqNÉÖ°+à Hùà±ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +{ÉÖ»ÉÉù SÉɱɴÉÖÅ Xà>+à.
(©ÉÅmÉ ©ÉڱɩÉà NÉÖùÖ ´ÉÉH«É©ÉÃ) lÉà{ÉÖÅ W {ÉÉ©É y«ÉÉ{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à (y«ÉÉ{É ©ÉڱɩÉà NÉÖ° °~É©ÉÃ) +{Éà
+l«ÉÅlÉ ¡Éà©É §ÉÉ´ÉoÉÒ »ÉqÃNÉÖ°{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÒ Xà>+à. +à´ÉÖÅ Hù´ÉÉoÉÒ lÉ©É{Éà HÉà> ~ÉÚi«ÉH©ÉÇ
Hù´ÉÉ{ÉÒ, {ÉÉ©É H©ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ +ɴɶ«ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. lÉ©ÉÉùÒ +Él©ÉÉ ¾©Éà¶ÉÉ{Éà ©ÉÉ÷à ©ÉÖHlÉ oÉ>{Éà
+{ÉÅlÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ ~Éù©É +É{ÉÅq©É«ÉÒ +©Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ W´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ Wà ´ÉùqÉ{É ©É³«ÉÖÅ Uà, lÉà
Ê{ÉʶSÉlÉ Uà.

TV CHANNEL - ]Ò XOÉiÉ - »ÉÉà©É´ÉÉù oÉÒ ¶ÉÊ{É´ÉÉù »ÉÉÅWà 6 H±ÉÉH 40 Ê©ÉÊ{É÷à
q¶ÉÇ{É ÷Ò.´ÉÒ. »ÉÉÅWà 8 H±ÉÉH 30 Ê©ÉÊ{É÷
MH 1 - ¸ÉyyÉÉ - ùÉàW ùÉlÉà 9 H±ÉÉH 55 Ê©ÉÊ{É÷
Website : www.sahib-bandagi.org

000000000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful