You are on page 1of 38

OLD ETERHEND

B R O J 6 A P R I L 1984 C E N A 40 D IN .

iblioteka

G L E N T E R IG A N

PESMA SMRTI

G L E N T E R IG A N

PESMA SMRTI

B IB L IO T E K A ,,O L D E T E R H E N D '

B R O J 6 APR IL 1984 C E N A DIN. 40


Izdaje: 8 IG Z O O U R Novinska delatnost D U G A , B eograd, Bulevar vojvode M iia 17/111 redakcija list ,,D uga"

Generalni direktor B IG Z -a : G o jk o Zear Direktor O O U R D U G A : Zo ran Miloevi Glavni i od govorni urednik: M ihajlo Kova Urednik publikacije: V elim ir Vesovi Redakcija: Aleksandar Badanjak, Aleksandar Milinkovi Recenzija: Brana C rn evi Likovna i tehnika oprem a: B ran ko Petrovi, Sneana Stablovi tam pa: B IG Z , Beograd, Bulevar vojvode M iia 17 Tira 40.000 pr. Izlazi m eseno Telefoni: 650-630/390 (redakcija), 650-528 (prod ajn a sluba) Pretplata za Jugoslaviju: Na iro -ra u n : 60802-603-17132 B IG Z O O U R za jednu go d in u 1.40,00 din za est meseci 520.00 din

DUGA"

Pretplata za inostranstvo: Na devizni rau n kod Beogradske banke: 60811-820-16-82701-999-01066 ili m e una rod nom potanskom uputnicom za jednu god in u: 20 U S $ . 55 D M . 180 ffr. 50 Strs, 15 Lst, 175 vkr Pretplata izvrena u dinarim a: 2.080,00

1.

Ben Karmodi se vratio iz graa u sumrak. Bio je pijan, ali ne toliko da ne zna da je danas u Mardokovom salunu napravio neoprostivu greku: izdao je oveka koga je voleo kao roenog sina; proigrao je njegovo poverenje i natovario mu bedu na vrat. Ta misao mu nikako nije dala mira. Vetar u kronjama kao da je cvileo, a nakresanom Karmodiju inilo se da to neki dobri umski duh uzdie nad sudbinom mladia koga je doveo na rub propasti. On se zimogroljivo strese i ubrza ko rak .. . Uskoro je izbio na malu zaravan oivienu borovima, na kojoj se uz dizala zaputena krovinjara. Kroz zamrljano okno napolje je probija la mutna svetlost petrolejke, kao treperenje neke beskrajno daleke zvezde. Stari Ben je jedno vreme izgubljeno zurio u to svetio, kao da je na njemu hteo jo jednom da sagleda ceo svoj proerdani ivot. Sada, u predveerje toga ivota, mogao je da kae da su svi njegovi

napori doiveli neuspeh i da je on, Ben Karmodi, bivi ovek koji ko raa svetom, iako je ve odavno mrtav. Ali, nije vreelo oplakivati zlu sudbinu. U filozofiji Bena K armodija re tuga zauzimala je poslednje mesto. On snano protrlja ekinjastu bradu, nakalja se i od luno otvori vrata krovinjare. Unutranjost prostorije u kojoj se naao bila je isto tako neugled na kao i spoljanost. N a sredini je stajao rasklimatan hrastov sto i dve stolice, a u uglu krevet, skle pan od starih sanduka koji su nekada sluili za transport robe na eleznid. Iznad tednjaka, o klino vima na zidu, visilo je nekoliko posuda pocmelih od duge upotre be. N a krevetu, s glavom zagnjurenom u ake sedeo je mladi od svojih esnaest godina. Kada se Ben pojavio na pragu, on ivnu, ali im vide da je starac pijan, ponovo obori glavu. Karmodi baci eir u ugao i sede na stolicu. Iz erpe na stolu u limenu iniju nasu pasulj i poe da jede. Posle nekoliko zalogaja, s
3

treskom baci kaiku i duboko uz dahnu. i Reje, napravio sam teku greku. Danas sam priao ljudima o tebi. Izgledalo je kao da ga mladi nije uo. I dalje je sedeo nepokre tan i zamiljen. Prolo je dosta vremena pre nego to je digao pogled. Znao sam da e se to dogodi ti jednoga dana, Bene. Tajna je bila suvie primamljiva da bi je ti uvao samo za sebe. Znam da se ponosi to ti je polo za rukom da napravi revolveraa od mene i znam da si jedva ekao da to baci ljudima u lice. Tako je, sine. Starac nije skrivao oduevljenje. Tvoj otac je bio najbri ovek s ove strane Belih planina, a ti ni za dlaku nisi gori od njega. Rekao sam onim ispiuturama da Kenov sin barata bre revolverom od bilo kog hvali savca u okrugu Madhom. I, ta je onda bilo? Nasmejae se svi. Osim jed nog oveka koga sam tek kasnije primetio. Ko je to bio? N e znam. Neki stranac koji je danas dojahao u grad. Siguran sam da je revolvera, ja se u to odlino razumem. ta se posle toga dogodilo? Kada su ostali prestali da se interesuju za mene, stranac je seo za moj sto. Traio je da mu kaem gde moe da nae mladia o kome sam govorio. Odmah sam osetio na ta cilja i toga asa sam se otreznio. N a alost, malo prekasno . . . Rekao sam mu da sam ceiu priu izmislio i da ne treba da obraa panju na trabunjanje pijanog starca. Ali, on mi nije poverovao, Reje. Video sam po njemu da mi

nije poverovao. Mislim da je to jedan od onih revolveraa koji mo raju stalno da se proveravaju. Jed nostavno, ne podnose da neko bu de bri od njih. Siguran sam da je tako kada ti kae, Bene. Stranac e se interesovati kod Mardoka i on e mu rei da ivim s tobom u ovoj krovinjari. Posle toga, krenue tvojim tragom, kao to kojot nepogreivo ide tragom ranjenog laneta. Ve sutra e se zaustaviti ovde. Moda jo ove noi uhvati se Karmodi za glavu. Oh, boe, ta sam uinio! Mladi se odsutno nasmeja. Ja nikada nisam pucao u oveka, Bene. Moda sam dobar kad obaram suve granice s drvea ili pucam u prazne konzerve, ali ovo je neto drugo . . . Zna li ta to znai, Bene? Znam, sine. Napravio sam veliku greku, pokuaj da mi opro sti. Stranac e me sigurno iza zvati nastavi mladi kao da nita nije uo. Ja to predoseam. Bez sumnje. I tvoj otac je bio isti takav, Reje. Uvek je mogao da predoseti obraun. Dobro, ta misli da treba da preduzmem u ovoj situaciji? Ti donesi odluku o tome. Poto sam te doveo pred svren in, ne mogu nita da ti savetujem. Mladi nije dugo razmiljao. Napustiu ovaj kraj, Bene. To je jedini nain da izbegnem najgore. Ne udim za mranom reputacijom svoga oca, ne elim da ivim kao on, i ne elim da zavrim kao on . . . Ti me razume, zar ne? Karmodijevo lice se zgri u bol nu grimasu. I sam sam mislio da' ti to

predloim, sine. Uzmi moga konja, meni ionako vie nee biti potre ban, i putuj s mirom . . . Hteo je jo neto da kae, ali oseti da mu glas udno podrhtava i nije eleo da bude slabi u tom trenutku. Ostao je nepomian i zamiljen ak i kada je Rej izaao napolje. Prenu se tek kada je zauo konjski topot pred kuom. Onda je i sam krenuo prema vratima. Rej je sedeo na konju, ekajui ga da izae. Bio je visok, vitak i staloen. Ba kao i njegov otac pomisli Karmodi. Zbogom, Bene javi se mladi tiho. I, hvala ti na svemu. Pozdravljao se kao da odlazi na nekoliko dana. Za Karmodija je to bilo suvie. Sada mu je bilo svejed no to mu suze klize niz lice. uj, Reje provali odjed nom iz njega. Odjai u Teksas. To je velika zemlja u kojoj niko nikoga ne poznaje. Sakrij se tamo. Promeni ime ako treba . . . I, uvaj se. Pomisli da na ovome svetu ivi ovek koji e svakoga dana i svake noi, do svog poslednjeg asa, mi sliti samo na tebe. Hou, Bene. Mladi zatim okrete konja i po e stazom koja se gubila iza viso kog drvea. Starac je kao opinjen gledao u mutni odsjaj meseine koja se ogledala na njegovom sre brom optoenom opasau. Onda duboko udahnu teki miris borovi ne i ponovo se zakalja, teko i sipljivo. Prinese maramicu ustima i primeti velike, tamne mrlje na njoj. Krv proaputa Karmodi. Ugasiu se s prvim mrazevima. Bio je miran i beskrajno spoko jan. Sada, kada je Rej otiao, nije oseao nita drugo izuzev bolne

praznine. Sve ostalo bilo je u redu. Uao je u kuu i legao na kre vet . . . Mnogo asova kasnije, negde pred pono, zaulo se kucanje na vratima krovinjare. Ben Karmodi uzdiui ustade i upali lampu. Nije se iznenadio kada je na vratima ugledao stranca s kojim je razgo varao u Mardokovom salunu. O, ve si stigao ree tiho. Gde je mladi? upita ne poznati nabusito. U polumraku sobe starevo lice udno zablista. Trai ga, otiao je. Znai, opomenuo si ga, stara rugobo. Kenov sin je zasluio neto bolje isceri se Karmodi. On e doiveti velike dane. Stranac besno opsova i izvue revolver. Platie mi ovo, starce. Karmodi ga je hladnokrvno i izazivaki gledao pravo u o i. . . Tane ga je odbacilo ak do suprot nog zida. Skliznuo je pored njega kao vrea i ostao nepokretan, gle dajui praznim oima u aavu tavanicu. Nepoznati je odmah iza ao, ostavljajui starca na podu. Uzjahao je konja i izgubio se u no. Nikada nije saznao da mu je Ben Karmodi u stvari bio zahvalan zbog hica kojim ga je usmrtio, jer je umro na jedini nain koji je za oveka njegovog kova bio prihvat ljiv: uspravan i s izmama na no gama. To je bilo sve to je eleo . . .

2. Dojahao je na mrkom pastuvu koji je poigravao pod njim. Opazio sam ga jo dok je bio na poetku ulice, a onda sam prestao da mi

slim o njemu. Trgao sam se tek kada je zastao pored drvene ogra de ispred Haringtonovog saluna. Hej, da li si sluao planin skog lava kad urla? doviknu mi stranac iznenada. Pogledao sam ga iskosa da vi dim ne ali li se moda sa mnom? Prvi put sam video tog oveka i nisam oekivao da e obratiti pa nju na mene, a on mi je bez ikak vog razloga postavio pitanje koje me je zbunilo. Ne, gospodine promucah prilazei mu. Nisam imao prili ke da se sretnem s pumom. Kau da ih ima na Edvardovoj visoravni, ali ja nikada nisam bio tamo. A, da li bi voleo da odjae u taj kraj? osmehnu se on prija teljski. Pa . . . ne znam. Odavno i vim u Najthilu . . . Ne znam ta bih traio na Edvardovoj visoravni. O, pitao sam te tek onako, ne lupaj glavu zbog toga. Stranac se uozbilji, a onda mi iznenada prui ruku. Zovem se Nevil Brend . . . A ti? Ja sam Vejd Hanter pocrveneh i prihvatih ruku. Bilo je to zato to jo niko u Naj thilu nije sa mnom tako prijateljski razgovarao. Nevil Brend kao da nije primeivao moju smetenost. Eto, sada smo drugari zakljui on veselo. Ako se neka da nae u nevolji, ja moram da ti pomognem . . . I ti meni, razume se. Svakako . . . gospodine prevalih nekako preko jezika. U sebi sam se pitao: kako bih ja mogao da pomognem tom dugono gom deliji koji je stajao preda mnom bezbrian i siguran u sebe? Prosto je kipeo od neke pritajene snage, a u njegovim oima ogledala su se prostranstva za kojima sam

eznuo za vreme kinih veeri u Haringtonovoj krmi. Vejde, Vejde vajkao se moj novi poznanik zato me naziva gospodinom. Pa, upoznali smo se, zar ne? Rekao sam ti svoje ime i oekujem da me ubudue tako zove. Izvini, Nevile rekoh malo slobodnije. Priznajem da sam iznenaen. Zna, niko jo nije bio toliko ljubazan sa mnom. Zato, Vejde? Ne znam slegnuh rameni ma. Moda zato to me se ne plae, a ljudi su navikli da potuju samo one od kojih zaziru. Ili mo da zato to posluujem goste u Haringtonovom salunu . .. N e vidim da je to neto loe. Bilo mi je neprijatno da razgo varam o tome, ali sam niislio da Brendonu ipak dugujem objanje nje zbog njegovog ljubaznog stava. Harington ima kockarnicu - rekoh. Ja posluujem goste koji igraju faro ili poker .. .

I . .?
Pa, nita. Ljudi koji gube obino nisu mnogo raspoloeni; skloni su da se obrecnu, ili da bez razloga udare nekog ko im nita nije skrivio. Zato Harington izbegava da posluuje takve goste. Ah, sad razumem! Reklo bi se da ti s mukom zarauje svoj hleb, drue. Stan, hrana i petnaest dola ra meseno izverglah ne razmi ljajui. Ponovo me Brend odmeri onim svojim nedokuivim pogledom iz koga ovek nije mogao da zakljui ta mu se mota po glavi. Zna ta, Vejde? Evo ti do lar, pa smesti moga konja u talu. Gledaj da dobije dosta zobi i dobro ga napoj; zasluio je to, odavno

smo na putu. Nas dvojica emo se videti kasnije. Ja odoh da proi stim grlo. Pomalo me je ljutilo to razgo vara sa mnom kao da sam deran, a ne odrastao momak, gotovo isto toliko visok kao i on. N a kraju krajeva, nije bila moja dunost da se brinem o konjima Haringtonovih gostiju. Ali, Brend je u neku ruku bio ve moj prijatelj i sma trao sam da treba da mu to uinim. Dok je odlazio imao sam priliku da ga bolje zagledam . . . Da, nisam se prevario: od vrha njegovog stetson-eira, pa do pohabanih iza ma, prekrivenih crvenkastom pra inom sve mi je to govorilo da je taj ovek jedan od onih sinova pustinje koji lutaju od mesta do mesta, gonjeni silom koja im ne doputa da negde puste koren . . . To je bio moj prvi susret s Nevilom Brendom. Drugi put sam ga sreo u kasno popodne istoga dana. Poto sam smestio Brendovog konja u talu, jo neko vreme bes ciljno sam lutao du glavne ulice. Do veeri sam bio slobodan i gle dao sam da mi nekako proe vre me. Onda sam otiao na uzviicu iznad grada s koje se itav predeo video kao na dlanu sve do ute reke na zapadu. To je bilo moje omiljeno mesto i retki su bili dani kada nisam tamo odlazio. ak i zimi, kada su se surovi vetrovi sputali sa severa, voleo sam dugo da stojim na bregu i da zurim u mrani horizont koji je tada liio na zaleenu obalu neke dinovske reke. Sada, meutim, bilo je leto i izgledalo je da je zima negde dale ko i da nikada nee naruiti zlatnu lepotu Uvala i breuljaka koji su se pruali sve do Edvardove viso ravni.

3.

Sunce se upravo bliilo smiraju kada zauh tihe korake iza sebe. Polako se okrenuh. Nevil Brend je stajao iza mene, osmehujui se bla eno, tako da sam i nehotice morao da pomislim kako taj ovek i ne zna nita drugo nego da se stalno osmehuje. Traio sam te, Vejde ree Brend veselo. Pretraio sam svaki kutak i onda pitao neke ljude da li su te videli. Rekli su mi da si, verovtno, negde na bregu . . . Izgle da da esto dolazi ovde? Pocrveneh. Nisam eleo da Brend sazna koliko sam usamljen i da su mi ovo jedini lepi trenuci u toku dana. Volim da gledam zalazak sunca promrmljah neraspoloeno. Mora da je u mom glasu neto zazvualo hladno, jer svetlost u njegovim oima poe da se gasi. Hej, pa ti kao da se stidi toga, sto mu muka? Pokuah da ostanem ravnodu an. Ne stidim se, svejedno mi je. Samo, ljudi su skloni da to protu mae kao slabost, a ja ne volim da mi se smeju zbog onoga to volim. Niko ti se ne smeje, Vejde primeti Brend ozbiljno. Ako hoe da zna, i ja volim da uivam u slinim prizorima. Je li? upitah s nevericom. O, da. Ljudi priaju da su zalasci sunca najlepi na Demsovoj reci u Dakoti, a ja znam da je to tano poto sam se tamo rodio, u blizini grada Miela. Samo, mislim da ovaj deo Teksasa po lepoti ne zaostaje za mojim zaviajem. Zar ti se ne ini da e sunce svakoga asa potonuti u talase one reke

koja odavde izgleda kao da njome otie srebro? Lepo si to uoio, Brende oduevih se. Zato je ona reka i dobila ime: Jelou River (uta re ka) . . . Znai, ti si iz . . . kako ono ree, Miela? To mora da je daleko odavde? Jeste, draga moja neznalice. Miel je daleko na severu. Ah, pa ti si mnogo putoavo, Nevile. Poznajem ljude koji su proli vie od mene ree Brend okoliui. Osmehivao se, ali sam lepo mo gao da vidim da bi najvie voleo da prestanem da ga zapitkujem. To mi je dalo neku neodreenu ideju. Hej, nisi valjda revolvera? upitah ga iznebuha. Pri tom sam nehotice pogledao u njegov nisko obeen revolver. A ta ti zna o revolveraima, Vejde? Znam dosta. Tip Raket je revolvera i nosi svoj kolt isto tako nisko kao i ti. Moda si ga ve video, on uvek sedi kod Haringtona. Ipak, mislim da se samo pravi vaan. Lukavo se osmehnuh kad sam to rekao, ali trebalo je neto mnogo vie pa da izbaci Brenda iz ravno tee. Gledaj svoja posla, mome i, veruj mi, srenije e iveti procedi on mrano. Malo me je uvredilo njegovo ponaanje. To radim celog ivota i ni sam primetio da mi je od toga lake uzvratih mrgodno. U svakom sluaju, poneo sam se kao razmaeno derle. Brend je imao prava da zahteva od mene da ne zabadam nos u njegove poslove, ali ja sam bio previe osetljiv i zato

sam se naljutio. Njemu to nije pro maklo. De, ne ljuti se ree blae. Nisam nameravao da te uvredim. Ako hoe da zna, ja . . . Ne interesuje me prekidoh ga brzopleto, iako sam se u sebi grizao zbog toga. - Svako radi ono to mora da radi i sam odgovara za svoje postupke . . . Zbogom, gospodine, mrak pada i moram da se javim Haringtonu. Okrenuo sam se i poao niz breg. Vejde! Stani, Vejde! dozi vao me je Brend, ali ja se nisam osvrtao. To sam uinio tek kada sam siao niz put. On je iao za mnom udaljen nekih stotinak ko raka, i sa tog rastojanja uinilo mi se da je zbog neeg nezadovo ljan . . . To je bio moj drugi susret s Nevilom Brendom . . . Trei put smo se sreli kod Haringtona. kasno uvee, u situaciji koja je bila toliko reita da vie nisam morao da mu postavljam pitanja slina onom koje sam mu postavio nekoliko asova pre toga, na uzviici s koje se pruao pogled na Edvardovu visoravan. Taj trei susret bio je presudan za ceo moj ivot. I sve ono to sam doiveo posle toga, samo je logini zavre tak jedne prie koja je poela ba te veeri u salunu Dika Haringtona.
* * *

Vejde, poslui strance u susednoj prostoriji ree mi Harington u pola glasa. Stranci u susednoj prostoriji bili su neke protuve iz Mak Alena koji su, vrag bi ga znao zato, ve trei dan pokuavali za kockar-

skim stolom da uhvate sreu za rep. Verovatno je i moj gazda za kljuio da je njihovo strpljenje pri kraju, pa mi je blagonaklono naredio da im ja odnesem pie. To mi se nije dopalo, ali nisam mogao da biram: bio sam plaen za to. Teko sam uzdahnuo i poneo posluavnik s piem. U prostoriji u kojoj su se ljudi kockali, od dima i gromkih psovki nita se nije videlo, ni ulo. Samo su nisko nad stolovima, privre ne za aavi plafon, kiljile gasne lampe. Dok sam se probijao kroz guvu prema strancima iz Mak Alena, plaei se da mi neko ne prevrne ae s piem, nehotice sam se sapleo o nogu jednog od igraa i opruio se po podu. Tresak razbi jenog stakla nadjaao je galamu i svi su se za trenutak umirili. Zato ne pazi, tene prokle to? zakreta neko iznad mene. Uplaeno podigoh glavu i sukobih se s mranim pogledom Tipa Raketa. Gledao me je prezrivo kao da sam kuan i ja osetih hladnou oko srca. Tip Raket je bio najbezobzimiji ovek u Najthilu i najve e zadovoljstvo mu je bilo da kinji ljude. Prialo se za njega da je iz Penhendla i, bogami, kako je lako potezao revolver, reklo bi se da je to bilo tano. Oprostite . . . gospodine promucah dok sam u isto vreme sa aljenjem konstatovao da e mi razbijene ae i prosuti viski odneti dobar deo plate. Harington je u tom pogledu bio beskompromisan. N a alost, Raket kao da nije uo moje izvinjenje. 1 dalje je psovao. Hajde, Tipe, ne kinji mladia umea se Dan arpes, jedini ovek u gradu koji je smeo da razgovara s Raketom na ravnoj

nozi. Lepo sam video kad si mu namerno podmetnuo nogu. Jezik za zube, Dane obrecnu se Raket. N e meaj se u ono to te se ne tie. arps umue, a ja osetih da me obuzima gnev. Znai, vi ste to namerno ui nili procedih s mukom. Da, ako ba eli da zna . . . Pa, ta onda? Ne oekuje valjda da ti platim taj bukuri? Ah, kako mi je bilo ao to nisam smeo da mu kaem da ba to oekujem i kako bih ga najradije poslao do sto avola. Umesto toga, uvukoh glavu u ramena i skrueno promrmljah: Ne, gospodine. To je bila moja greka. E, onda gledaj da se to pre poisti odavde. I, pazi: idui put neu biti toliko mekan zarea Raket. Pokunjeno sam poao prema vratima praen podsmeljivim po gledima. Pravio sam se da ih ne primeujem. I, tada se situacija odjednom izmenila. Hej, Vejde, kuda e? zauh dubok, dobro poznat glas. Zastao sam kao ukopan. Kad se okrenuh videh Brenda. Stajao je u uglu, pored stola za kojim se igrao faro. On nije uestvovao u igri, samo je posmatrao ostale kockare. Zaboravio si da naplati od gospodina pokaza Brend gla vom na Raketa. Ali, zar nisi uo . . . On ne eli da plati pocrveneh. Mislim da se sada predomi slio primeti Brend ozbiljno. Zar ne, gospodine? Tip Raket ga s dosadom po gleda. ujte, strance, ne znam ta
9

hoete da dokaete. Ja sam iz Penhendla i ne bih eleo . . . I ne biste eleli da vam se neto dogodi prekide ga Brend. Pravilno rezonujete. Izvinite se Hanteru i nita vam ne stoji na putu da ponovo vidite svoj dragi Penhendl. To je bilo izreeno blagim gla som, ali je znaenje bilo nedvosmi sleno. Stranac je otvoreno izazvao Raketa i to je moglo da se okona samo na jedan nain: ili on ili Raket, ostae te veeri na podu Haringtonove krme. Najeio sam se pri pomisli da bi to mogao da bude moj prijatelj. Raket je bio neverovatno brz i jedina srena okolnost je bila ta, to bar zasad nije urio da trgne revolver. Nadao sam se da e neto u poslednjem trenutku spreiti obraun. Ako sam dobro razumeo poe Tip oteui vi oekujete od mene da kaem: da, u situaciji u kojoj mi sve govori da treba da kaem: ne? Oekujem da nadoknadite Vejdu tetu i da mu se izvinite ree Brend jednostavno. A zato, dragoviu, ako smem da pitam? Zato to je Hanter moj prija telj. Ma, ta kaete! estitam vam na izboru isceri se Raket. Nemaran osmeh njegovog lica reito je govorio da Brenda uopte ne smatra doraslim protivnikom. N a alost, ja tvrdim da ni sam uvredio vaeg prijatelja. Raket drsko pogleda prisutne. Ima li nekog u ovoj prokletoj rupi ko misli da sam uvredio Vejda Hantera? Naravno, niko se nije javio. Lju di su hladno zurili preko Raketo10

vih ramena. On nije mogao da sakrije pobedniki osmeh. Izgleda da ste usamljeni u svome miljenju, gospodine . . . H aha, ne bio ja Tip Raket ako niste napravili budalu od sebe. Sada ete vi meni morati da se izvinite. Napali ste me bez razloga, zar ne? Brend je stajao nepomian kao kip. U tiini, njegov a s podseao je na grmljavinu: Tipe Rakete, ti si kukavica koja se plai da prizna istinu. U mome kraju, ljudima kao to si ti, odavno bi odzvonilo. Istoga asa Raket skoi na noge. Njegov pogled postade tvrd, kao u oveka koji je spreman da ubije. Povuci svoje rei, strance prosikta. Brend ga hladno odmeri, a onda upita: Ima li nekog u ovoj prokletoj rupi ko misli da Tip Raket nije kukavica? Mukla tiina propratila je nje gove rei. Eto nasmeja se Brend izgleda da nema nijednog oveka koji se ne slae sa mnom, Tipe. ini mi se da sam ja ipak u pravu. Raket je sada ponovo gospoda rio sobom. Bio je hladan, namrten i opasan; u takvim situacijama on se izvanredno snalazio. Strance, da bi mogao sve to da mi kae, mora da bude isto tako brz na revolveru, kao to si brz na jeziku ree pretei. Ja sam spreman uzvrati Brend spokojno. N a te rei ljudi poee urno da se izmiu u stranu. ak i oni tipovi iz Mak Alena prestadoe da bulje u karte. urno su pokupili novac sa stola i pribili se uz zid. Izmeu Brenda i Raketa sada je bio ist prostor, a isto tako i iza njih.

Ja sam spreman ponovi Brend spokojno. Kao da je samo to oekivao, Raket munjevito spusti ruku na drku svog velikog kolta. Bilo je to izve deno u njegovom stilu: hladnokrv no, precizno i neverovatno brzo. Svi pokreti kao da su mu se slili u jedan jedini pokret, kao da je vreme za trenutak bilo stalo i, kada mu se revolver konano naao u ruci izgledalo je da je sve to trajalo veoma kratko .. . Zatvorih oi da ne gledam ono to je moralo da usledi 4. Pucanj u zatvorenoj prostoriji odjeknuo je trostruko jae. Ljut miris baruta ispuni mi nozdrve i ja otvorih oi . . . Nevil Brend i dalje je stajao na istom mestu. Ruke su mu bile prazne, kao da uopte nije pucao. A ipak, Tip Raket je kleao na zemlji i blenuo u svoju razmrskanu aku. Tiho je jeao, a na licu mu se ogledala neverica. Neki ovek po red mene uzbueno je konstatovao neto to je svima nama koji smo se tu zadesili bilo na umu: D o avola, taj momak puca kao da je u dosluhu s paklom Najthil ovo jo nije video. U pravu si dopuni ga drugi. Svojim sam oima gledao, a ipak ne mogu da verujem da je sve to istina. N e znam da li je bre izvukao, ili vratio revolver u futro lu .. . Bogami, ne bih voleo da mu se naem na putu. Tip Raket je sreno proao. Toga asa na ulazu se pojavi zdepasta figura erifa Kleja Mandija. im je uo pucanj, Harington je i ne ekajui da vidi ta je posredi otrao da ga pozove.

Ljudi, ta se ovde dogaa? zagrme Mandi, a videlo se da ni on nije laka srca uao u Haringtonovu jazbinu. Onda mu je pogled pao na Ra keta koji se psujui dizao sa poda, i neto kao uenje zasvetluca u dnu njegovih tamnih oiju. Ko je pucao? upita zvanino. Raket posrui izae napolje, a Brend prie nekoliko koraka blie. Ja sam pucao, erife. Vi? zagleda se Mandi pa ljivo u Brenda. Ne poznajem vas .. . Novajlija? U prolazu sam. Zovem se Nevil Brend. Moete li da mi objasnite ta se dogodilo? Raket je uvredio Vejda Hantera i nije hteo da plati pie koje mu je prosuo. Opomenuo sam ga, ali me nije posluao . . . Ostalo za kljuite sami. erif pree pogledom po osta lima. Stranac govori istinu, Kleje ree Dan arps mimo. Raket je prvi povukao. Sve je bilo po teno. Mandi se umorno nasmeja. Kod vas je uvek sve poteno. ak i kada ljudi gube glave, i onda je poteno. Raket nije izgubio glavu primeti arps hladno. Klej Mandi je nekoliko trenuta ka razmiljao. Hoete li da sprovedete istragu, erife? prekide Brend tiinu. Ne. Niko nije mrtav, a ljudi tvrde da je Raket prvi poeo ak vas i arps brani. To skida svaku odgovornost s vasl. Uzmite konja i napustite ovaj grad to pre. Ovako neto nisam oekivao. 11

Ali, zato? ote mi se pre nego to sam postao svestan da sam se umeao. Pa, uli ste da je Brend nevin. N e meaj se, Vejde odsee Mandi nestrpljivo. Ne elim revolverae u gradu. Brend sutra moe da oproba svoju vetinu na nekom drugom, ak ako i to ne eli. Moda ga arps brani samo zato to hoe da se uveri da li e imati vie sree od Raketa . . . Zna li ta to znai? Pitanje je bilo izlino, znao sam ta to znai. Mandi je bio samo oprezan. Nije hteo nita da reskira. Brend nije kriv ponovih tvrdoglavo. Samo mi je pritekao u pomo. Zar zbog toga mora da napusti grad? Neki ovek iza ugla nisam mogao da vidim ko je to neza dovoljno proguna: Vejd je u pravu, Mandi. Ne ma prava da uskrauje strancu boravak u Najthilu. N a kraju kra jeva, samo je nauio pameti jednu propalicu. Raket je ve svima do zlogrdio, ako hoe da zna. Taj Brendi je uradio ono to si ti davno morao da uradi. Zato smo te i izabrali. erif se besno okrenu u pravcu odakle je glas dolazio, ali Brend brzo prekide svau. U pravu si, erife. Napustiu Najthil. Nisam ni nameravao da se zadrim dugo. Onda je pogledao u moga gazdu koji je stajao po strani. Kolika je teta, Haringtone? Pa . .. snebivao se Harington odbiu to Vejdu od plate. Ti nisi duan da mi nadoknadi gubitak. Brend je bez rei bacio nekoliko dolara na najblii sto. Mislim da je ovo dovoljno ree jednostavno. 12

Na prvi pogled videlo se da je platio vie nego to treba. Haringtonove oi pohlepno zasvetlucae. Dovoljno je, Brende. Ti si ovek na svome mestu. Hteo je jo neto da kae, ali ga moj prijatelj nije vie sluao. Krupnim koracima poao je prema izlazu. Tog trenutka osetih kako se neto otkida u meni. Nisam mogao tek tako da se rastanem s ovekom koji mi je pritekao u pomo. Stani, N e vile! viknuh. U tiini, moj glas je udno tre perio. Brend se polako okrenu. Kuda e, Nevile? Bilo kuda slegnu on ra menima. Moda u Del Rio, ako se uz put ne predomislim. Del Rio? Znai, proi e preko Edvardove visoravni. Da. Brendove oi se od jednom suzie. ta ima na umu Vejde? To je prilika da ujem pla ninskog lava. Kau da njegov urlik podsea na samrtni ropac oveka . .. Sea li se o emu smo razgovarali? Prisutni su me gledali kao da sam poludeo. Samo je Brend znao o emu govorim, a njegovo lice bilo je tvrdo i bezizrazno. Svakoga asa oekivao sam da odbije moj predlog. Kada je progovorio, nije se obratio meni, ve Haringtonu: ini mi se da e ostati bez pomonika, Haringtone. Poveu Vejda sa sobom. Hm . .. Danas nije lako nai pouzdanog oveka proguna Harington. Isplati Hantera naredi Brend kratko. Moj bivi gazda preko volje gur nu mi nekoliko izmaenih dolara

u aku. Nisam se ni potrudio da ih izbrojim. Hvala ti, Nevile zahvalih mu jedva ujnim glasom. Od uzbu enja nisam mogao da govorim. Ne zahvaljuj odmahnu on rukom. I ti meni ini uslugu. Nije ba prijatno stalno putovati sam . . . Hajdemo . . . Napolju nas je doekala topla, vedra no. Brend zadovoljno od mahnu, kao da se oslobaa neke more. Mrzim salune . objasni. Uvek se prijatnije oseam na sveem vazduhu. Ostaemo u gradu do svanua, poto moramo da ti naemo dobrog, izdrljivog konja. Pat Nilsen ima najbolje ko nje u gradu primetih stidljivo. - Samo, nisam siguran da u moi da platim toliko. Onda emo pazariti kod N ilsena zakljui Brend kao da me nije uo. U zoru e me odvesti kod tog oveka . . . A sada bismo mogli da zanoimo na bregu na kome si danas stajao. Meni lepa postelja nije potrebna.

5. Brend nije cicijaio kad su konji u pitanju. U to sam se uverio kad smo doli kod Nilsena. I, mada nas je trgovac u poetku mrzovoljno doekao mislei valjda da smo slabe platie ivnuo je kada je video s kakvom panjom moj prija telj odabira konja za mene. Mislim da vas neu loe posavetovati ako vam preporuim onu kobilu pokaza on na najlepu ivotinju u koralu. Imala je duge, vitke noge i po nosno je drala glavu. Moram priz nati da mi je odmah pala u oi. Da

sam ja plaao, siguran sam da bih je bez razmiljanja uzeo. Poto vidim da se razumete u konje, neu preterati u ceni dodade Nilsen. N a alost, Brend je izgleda imao drukije miljenje. Bacio je samo letimian pogled na kobilu i onda nastavio da zagleda ostale ivoti nje. Prolo je itavih pet minuta pre nego to se odluio. Kupujem onog dorata u uglu pokaza rukom prema konju koji je stajao izdvojen po strani. Tekom mukom prikrih uzdah razoaranja. Brend se po mome miljenju odluio za najrunijeg konja u koralu. Marvine je imalo nenormalno krupnu glavu, zdepa sto telo i duge, koate noge. Delovalo je mrzovoljno i divlje. Hm . . . proguna Nilsen zamiljeno. Jeste li sigurni da elite ba onoga dorata? Mislim da je kobila mnogo lepa. Kobila je lepa, ali nije izdrljiva nasmeja se Brend veselo. Traim konja koji e danima moi da bude na putu, a da mu pri tom ne fali nita . .. Dakle, koliko traite za dorata? Nilsen zbog neega nije bio za dovoljan. Do avola, liiete me naj bolje ivotinje koju imam. Ne mo gu je dati ispod pedeset dolara. To je bilo do neba visoko. Iskosa pogledah u Brenda da vidim kako on reaguje na cenu, ali njegovo lice ostade hladno i zategnuto. Mimo se mai za dep na koulji i izvadi gomilu novanica. Kada je odbrojao pedeset dolara, video sam da mu nije jo mnogo ostalo. Novac va, ivotinja moja zakljui pogodbu. I evo jo deset dolara za jedan kolt i kutiju me taka.
13

Nilsen ga zaueno pogleda. Preite u radnju i uzmite oruje koje vam se dopada. Nije izgledao mnogo oduevljen. Na kraju, reio je da kae ta mu lei na srcu: Ne volim ljude koji se suvie cenjkaju, ali ja sam trgovac, sto mu muka. Hou da osetim uzbuenje kad neto prodajem, jer tada imam utisak da sam ja drugome podvalio. Ovako mislim da ste vi podvalili meni. Brend m\i bez rei okrete lea, a ja spremno pooh za njim . . . Kada smo napustili Najthil sun ce se polako uzdizalo ha nebu, ali su ulice jo uvek bile puste. Jahao sam na svome doratu, a revolver mi je posle toliko vremena ponovo pritiskao bedra. To je meni se bar tako inilo davalo posebno obeleje mome odlasku iz grada u kome sam proveo tolike mesece. N a neki neodreen nain oseao sam da je s bezbrinim danima gotovo i da e ovek koji je jahao pored mene usmeriti moj ivot u sasvim drugom pravcu. Oin kao da je pogaao s kakvim se mislima borim. Tuguje li, Vejde, to naputat Najthil? N e trgoh se. Razmi ljao sam o budunosti. Voleo bih da proniknem u dane koji stoje pred nama. On nita ne odgovori. Pogled mu je bludio nekud u daljinu. Bio je toliko daleko od mene, koliko to moe da bude ovek ije su misli na sasvim drugoj strani. Neto nije u redu, Nevile? upitah tiho. Razmiljam da li sam pogreio to sam te poveo ree on ne okreui glavu.
I . . .?

Vrag bi ga znao. Zar misli da sam toliko mudar . . . Jedno je samo izvesno: morae da ovrsne i da bude mnogo odluniji nego to si sada. Sve ostalo je u tvojim rukama. Ja mogu da te povedem u ivot, ali ne mogu da ti kaem kako se ivi. To mora sam da naui, Vejde. Nisam bio siguran da sam ba sve razumeo od onoga to je Brend govorio, ali sam lako mogao da vidim da je zbog neeg neraspoloen. Zato mi je taj razgovor bio neugodan. Vratiu ti novac za konja, Nevile rekoh da bih mu skrenuo misli na drugu stranu. Od prvih para koje zaradim vratiu dug. Uverio sam se da ni sam ne stoji najsrenije s parama. To mi je uvek bila slaba taka nasmeja se on odobrovoljen. Moraemo da se prihvati mo nekog posla. Moda u Del Riju predlo ili. Del Rio? Ko je spomenuo Del Rio? Pa, ti. Sino kod Haringtona rekao si da odlazi u Del Rio. O, to je bilo zbog onih protuva u salunu. Nisam hteo da sazna ju kuda idem, tako da sigurnije putujemo. Ne pada mi na pamet da krenem u Del Rio. Zato ..? Dosadan grad, ili neugodne uspomene? Nita od toga. Jednostavno, ne volim pogranine gradove objasni on. U takvim mestima obino se slegne sav olo i s jedne i s druge strane, i to ti je gotova glavobolja . . . Nas dvojica emo na sever. Moda u Redvej, ili jo dalje. Za mene je to bilo isto. Del Rio, ili Redvej, bilo mi je svejedno. Imena tih gradova za mene su

zvuala podjednako primamljivo. Neka bude Redvej rekoh vano. Potraiemo tamo neki posao. E, onda oini konja i manje brbljaj. Dalek je put pred nama zakljui Brend.

N i govora. Spavao si itavih dvanaest asova. Danas moramo da naemo posao, zar si zaboravio? Govorei to, Brend mi baci u naruje odelo i pogleda me ljutito. ta sam mogao da mu kaem? Uzdahnuo sam i poeo da se obla im. Za to vreme on mi je izlagao plan za dananji dan. Sii emo na doruak, ako je jo neto ostalo. Ve je prolo osam, pomislie ljudi da smo najo dvratnije lentine u ovom gradu. Posle toga, poeemo da se interesujemo za ljude kojima je potrebna radna snaga. Nee biti lako, ali ja se nadam da nas srea nee izneveriti. Ukoliko se to ipak dogodi, nastavljamo dalje. Znai, ponovo u sedlo uhvatih se za glavu. Dabome, Vejde. I, dokle tako? Do Kanade, ako treba . .. Sem ako ne eli da se vrati u Najthil? To nikako. Jahau radije na kraj sveta, nego da ponovo udiem smrad iz Haringtonove lule. E, onda napred nasmeja se Brend i otvori vrata . . . Mak Kormikov umez bio je potpuno prazan. Samo je gazda stajao za ankom i zamiljeno cup kao dlakavo uvo. Gusta, crna bra da sputala mu se do pojasa. Pre je liio na nekog prastarog deliju iz seminolskog rata, nego na dobro udnog krmara koji treba da se brine za dobro raspoloenje svojih gostiju. Bez rei spustio je pred nas hladna prena jaja i komad sira koji je smrdeo na oviju kou. Ali, bili smo gladni i jeli sve dok nismo omazali tanjire. Tada Brend pozva glavom Mak Kormika. On nam prie lenjo se gegajui.
15

6. U Redvej smo stigli posle neko liko dana, jedne kine, olujne noi. Bilo je mrano ko u rogu, tako da nisam mogao estito ni da vidim prvo naselje u koje sam doao posle Najthila. Nije mi bilo ni stalo do toga, jer sam bio umoran kao pas. Od dugog jahanja lea su mi se potpuno ukoila, a svaki korak me je dovodio u nova iskuenja. Kada smo najzad zastali ispred Mak Kormikovog svratita u Redveju, imao sam taman toliko sna ge da se srozam iz sedla i da odvedem mog i Brendovog konja u talu. On je za to vreme uzimao sobu za nas dvojicu. Onda sam, umorno vukui noge, poao uz dr vene stepenice hotela. Nisam oseao krevet pod sobom kada sam se opruio na tankoj slamarici i uto nuo u dubok san bez snova . . . Vejde! Hej, Vejde! Probudi se ve jednom, avolji srne. Bio je to Brendov glas. Lepo sam mogao da ga ujem, ali nisam imao snage da otvorim oi. Tek kada je izruio na mene bokal vode, skoio sam kao oparen. ta misli? pitao je Brend dok sam ja sanjivo mirkao. Nee valjda celog ivota da trune na tim daskama. Samo jo malo, Nevile. Pusti me jo malo da spavam cvileo sam kao pokislo mae.

Nas dvojca smo novajlije . . . poe moj prijatelj. Vidim odsee bradonja. ta ste hteli? Posao ree Brend kratko. Posao? ---- poea se Mak Kormik po nosu. Jedan neisku san deran i stari prevejanko, koji se trudi da izgleda bezazleno, trae posao. To bi moda interesovalo erifa Bula. Mene, due mi, n e .. . uo sam da je Ted Alister pre nekoliko dana traio nove ljude. Ne znam da li su mu jo potrebni. Ted Alister? Gde moemo da ga naemo? Prvi ran na koji naiete kad krenete niz put. A moda ne bi bilo loe da odmah produite dalje. Zato? umeah se pre ne go to je Brend dobio priliku da bilo ta kae. Mak Kormik me podsmeljivo pogleda. Mome, kad neko u ovo doba godine prima u slubu nove ljude, onda budi siguran da to nije samo zbog toga to su mu goveda na panjacima. Nego...? Nego zato to mu je potreb no nekoliko pouzdanih tipova koji e biti uz njega i danju i nou. U ovome gradu uskoro e doi do pucnjave, ali ja nita nisam rekao i nita ne znam - zavri Mak Kornik. Ali, mi nismo revolverai. Samo traimo posao. Onda saekajte do idueg prolea. Na vaaru u Big Springsu okupie se stoari iz cele pokrajine i kauboji e tada biti na dobroj ceni. N e moemo toliko da eka mo nakalja se Brend. Onda vam ostaje samo Ted
16

Alister. Ostalim ranerima ljudi nisu potrebni. Brend je zamiljeno grizao usnu. To me je malo zaudilo. Tamo u Najthilu izgledao mi je mnogo odluniji. Zapravo, tamo se pona ao kao ovek koga nita ne moe da zaustavi na putu. Neto nije u redu, Nevile? Ne dopada mi se sve to, Vejde. Ne bih eleo da tvoja prva sluba na ranu pone obraunom koji te se uopte ne tie. Tek sada sam shvatio da je on zabrinut zbog mene. Smatrao je da snosi odgovornost zato to me je poveo sa sobom. Dobro rekoh razgovaraemo s Alisterom. Ako vidimo da on moe da nam ponudi samo neprilike, rei emo mu zbogom i odjahati. Mislim da je to razumno. Tako je sloi se Brend. Krenimo. Jedan trenutak umea se Mak Komik gledajui kroz prozof. Mislim da mogu da vam utedim put do Alisterovog rana. Vi dim starog lupea kako prelazi ulicu. Rekao bih da se uputio u Banijevu berbernicu. Rukom je pokazivao na oma njeg, mravog oveka koga smo videli s lea. Iao je pravo, ne okreui se, i malo zatim uao je u berbernicu, ija se firma klatila na vetru. Razgovarajte odmah s njim ree Mak Komik. Tako ete znati na emu ste. Brend klimnu glavom da bi po kazao kako se slae s tim predlogom i poe prema izlazu. Ja sam izaao za njim. Kada sam se okre nuo, video sam Mak Komika pred vratima hotela. Posmatrao nas je sa znatieljom koju nije mogao da sakrije . . .

Teda Alistera smo zatekli sa mog u berbemici. Po izrazu njego vog lica moglo se zakljuiti da je neraspoloen. Banija nigde nema doe ka nas Ijutito, mislei valjda da smo i mi muterije. Sigurno opet loe od ranog jutra. Tek tada je primetio da smo novajlije. Hej, ta traite vas dvojica? Vas ree Brend prilazei. Alisterovo lice postade oprezno. Zato? - uli smo da su vam potrebni ljudi. Moj drug i ja smo bez posla. Raner nas je ispitivaki posmatrao. Verovatno je procenjivao ko liko vredimo. Zakasnili ste ree na kra ju. Ne mislite valjda da u da angaujem ceo Teksas da bih do ao do svoga prava. Onda luka vo zakil ji na jedno oko. Da li ste ve uli zbog ega traim nove ljude? Nismo, ali to ne menja stvar. Razumeli smo da za nas dvojicu nema posla. Brend nemamo okrete lea i poe prema izlazu. Saekao me je na drvenom trotoaru pred berbemicom. Moda je i bolje ovako, Vejde. ne dopada mi se taj Alister. Lii na lasicu. ta emo sada, Nevile? Odjahaemo dalje na sever. Moda e se u Lejboku nai neko mesto za nas dvojicu.. Odjednom je zastao, jer mu je panju privukla guva na drugoj strani ulice. Pogledah i ja na tu stranu. Video sam tri tipa kako se objanjavaju s nekom devojkom koja im je estoko odgovarala. Bila

je veomas mlada. S mesta na kome sam stajao, inilo mi se da nije nita starija od mene. Nijedan od besposliara koji su se nali u blizini nije ni pomiljao da joj pritekne u pomo. Naprotiv, izgle dalo je da se lepo zabavljaju na njen raun. Devojka je u neprilici, Nevi le rekoh svom prijatelju. Jeste uzvrati on ali se nas to ne tie. - Ostani gde si i gledaj svoja posla, niko nas ne dira. Bilo mi je teko da posluam nareenje, iako je dolo od oveka koga sam tako brzo zavoleo. Ipak, mislim da se ne bih umeao da toga asa jedan od one trojice nije pokuao da uhvati devojku oko struka. Drznik je istog trenutka dobio estok amar, ali sam video da je devojka pocrvenela od besa i ponienja. To je delovalo na mene jae nego to sam mislio. Odmah sam zaboravio na obeanje koje sam dao samom sebi da se neu meati u stvari koje me se ne tiu. Vejde, do avola, ta se de ava s tobom? - upita Brend. Bled si kao krpa. Nita ne odgovorih zato to sam svu panju obratio na one propali ce koji su dosaivali devojci. Neko, do sada nepoznato oseanje, celog me je obuzelo. Ba tada je i drugi drznik pokuao da pomogne svome prijatelju. I on dobi zaslueni a mar, ali meni to nije bilo dovoljno. Nisam ekao da vidim ta e posle toga da usledi, ve sam odmah potrao preko ulice. uo sam da Brend neto dovikuje za mnom, ali ga nisam sluao. Verovatno me je pozivao da stanem. U nekoliko skokova naoh se na mestu dogaaja. Situacija je bila
17

napeta. Onaj tip se drao za obraz i prigueno psovao: ekaj, mako prokleta, pokazau ti da Het Bari nije neko s kim se moe aliti. _Zamahnuo je da udari devojku i ja osetih kako svaki nerv igra u meni Setio sam se pria iz svog rodnog kraja o ubilakom besu Hanterovih, ali sam sada prvi put osetio kako to izgleda u stvarno sti. Naravno, sve te prie su se odnosile na mog oca. Samo, i u meni je tekla njegova krv. kada sam progovorio, sopstveni glas mi je izgledao tu: Stani malo, Bari. ja ne bih toliko urio s tim udarcem. Zastao je kao munjom pogoen. I onda se polako okrenuo. Usko, lisije lice zlobno mu se iskrivilo kada je video koga ima pred so bom. Gle, jedan mladi, ratoborni kojot koji jedva eka da uleti u okraj, a zaboravlja pri tom da to moe da mu donese pun dak ne prilika. Njegovi prijatelji poee da se cerekaju, kao da je rekao neto bogzna kako smeno. Bilo mi je svejedno, savreno sam vladao so bom. Barija kao da je nerviralo takvo moje ponaanje. ta ovo treba da znai, drukane? upitao je nabusito. Ostavi devojku na miru i zaboravi da si me ikada video. Samo to podsmehnu se on. A ta e biti ako te ne posluam? - Ostavljam tebi da to pogo di. N a tvome mestu, ja ne bih bio toliko neoprezan. Sada je i Bari uvideo da se ne alim. Moda sam ja i bio mlad, ali sam otvoreno pretio i on nije mo gao da pree preko toga. Pakosno
18

lice mu se jo vie suzilo kada je prosiktao: Ne znam ta te je podstaklo da zabada nos u ovu stvar, ali te neu razoarati. Pruiu ti priliku da jo malo uiva. Ne isputajui me s oka, poku ao je ponovo da uhvati devojku oko struka. Ona se hitro izmae i njegova ruka ode u prazno. Nije izgledala uplaena. Pre bih rekao da je s interesovanjem oekivala rasplet. Stanite iza mene, gospoice rekoh paljivo motrei na Ba rija. Devojka nije postavl jala suvina pitanja. Posluala me je bre nego to sam oekivao. Odlino pohvalih je, a onda se obratih svom protivniku: Bari, morae da me uklo ni s ovoga mesta ako hoe da doe do devojke. N a njegovom licu ogledalo se nerazumevanje. nikako nije mogao da shvati da mu se ozbil jno suprot stavljam. Hajde, Bari pourivao sam ga. Nemam nameru dugo da ekam. Krajikom oka primetih Brenda kako mi polako prilazi. Korak mu je bio mek i oprezan, kao u pume kad se sprema da napadne. Dobro mome oglasi se Bari najzad. Potrudiu se da zapamti ovaj dan dok si iv. Spreman sam, Bari . . . Kada sam to izgovorio, u jed nom beskrajno kratkom trenu pro ao mi je ceo ivot kroz glavu. Video sam ponovo starog Bena Karmodija i njegovo brino lice kada me je ispraao one noi u Nevadi. Sve ono to sam te noi hteo da izbegnem, sada me je sna lo zbog jednog trenutka neoprez

nosti. Bekstvo u Teksas, dobrovol j no zatoenje kod Haringtona, usamljeniki ivot i drugo ime, nisu me spasti od sudbine koja mi je bila namenjena. Ali, nisam alio zbog toga. Devojka je bila u nepri lici i stideo bih se sebe celog ivota da joj nisam pritekao u pomo. Ba kao nekada moj otac, stajao sam oi u oi s ovekom u koga je trebalo da pucam, ili da poginem. Vie nisam mogao natrag . . . Bari izvue revolver bre nego to sam oekivao. Za deli sekunde bio sam bri. Moj kolt zaurla, i onda videh kako Barijeva desnica klonu nanie. N a licu mu se ogle dao bol pomean sa srdbom. Ona dva tipa nisu gubila vreme. Kada videe da je njihov drug izbaen iz igre, obojica se istovremeno maie za revolvere. Tada hitro isko rai Brend. N e ree tiho. Rekao je samo toliko, ali u toj rei krile su se nesluene opasno sti. Revolver u njegovoj ruci reito je govorio da se ne ali. Verovatno su to osetili i njegovi protivnici, jer im ruke istog trenutka poletee uvis. Pa, kada zrelo razmislim, i ni mi se da mi Bari i nije neki naroiti prijatelj nelagodno se nasmeja jedan od njih. ta ti misli, Vude? Mislim da si prokleto u pra vu, Stone. Neka Bari sam pokusa to to je zamesio. Drago mi je to ste pametni primeti Brend suvo. Ipak, nije vratio revolver u futrolu. Tek tada sam primetio da se oko nas sjatilo pola grada. Mnotvo radoznalih oiju piljilo je u mene i Brenda. Onda se kroz guvu probi Ted Alister u pratnji oveka na ijim je grudima blistala erifska znaka.

Stone . . . Vude, ta se to de ava? doviknu Alister izdaleka. Po nainu na koji je to rekao, videlo se da je navikao da zapoveda. Stonu i Vudu nije bilo prijatno, to bi i dete uoilo. Ovaj balavac je ranio Bari ja pokaza Vud besno na mene. Bari je taman nameravao da na ui Samantu Rejs pameti, kad se on umeao. Alister podsmeljivo pogleda u Barija. Nespretnjakoviu, nisi vredan para koje ti dajem. Bari je tiho jeao. Momak me je iznenadio, gazda. Bio je bri nego to sam oekivao. Ali, nije ovo nita, stau ja opet na noge. Tada e situacija biti drukija. Vraga e biti prodera se Alister. Nisi ti ni za ta. Onda ljutito pogleda u mene i Brenda. A vas dvojica ete me zapamtiti. Prvo ste hteli da radite za mene, a onda ste poeli da pucate u moje ljude. Ja to neu trpeti. Nismo znali da su to vai ljudi ree Brend hladno. Umeali smo se zato to su bili nepristojni prema jednoj dami. Svako ko dri do sebe uinio bi isto. To jo vie razjari Alistera. Dami? ciknu on traei podrku od gomile, koja je s interesovanjem pratila ta se deava. Sto mu gromova, kada Samanta Rejs postane dama, ja u sedeti u Kongresu . . . Bule, namerava li neto da preduzme? erif se zbunjeno nakalja. Pa . .. ovaj. Tede, ispitau celu stvar. Onda u doneti odluku. Nema tu ta da se ispituje padao je Alister sve vie u vatru.
19

Oigledno da je moj ovek izvu kao deblji kraj i za mene je to dovoljno. Uostalom, ne traim da bilo ta preduzme Sam u se postarati da zatitim svoje inte rese. erif nita ne odgovori, a ja odjednom osetih da me neko ispiti vaki posmatra. Kada se okrenuh, sretoh se s pogledom Nevila Brenda. U njegovim oima proitao sam neko daleko nespokojstvo. To me zaudi, ali nisam dugo lupao glavu oko toga. Svu svoju panju posve tio sam Sarrianti Rejs. Zovem se Vejd Hanter, go spoice Rejs rekoh skidajui eir. Mislim da nee biti loe ako vas moj prijatelj i ja otpratimo do kue. Ove propalice bi opet mogle da vam prave neprilike. Bila bh vam zahvalna, Vejde ree ona ozbiljno. ini mi se da jedva stojim na nogama koliko sam uplaena. N a prvi pogled ne bi se tako reklo nasmeih se. Bili ste vrlo hrabri. Oh, morala sam da pokaem Alisterovim revolveraima da ih se ne plaim. Oni bi me inae progu tali. ta ima Alister protiv vas, gospoice Rejs? Duga je to pria. Ispriau vam je kod kue. Tog trenutka prie nam Brend Ovo je Nevil Brend pred stavih svoga druga. Nevile, otpratiemo gospoicu Rejs do njene kue. Brend utke klimnu glavom i mi poesmo da se probijamo kroz go milu. Niko nas nije zaustavio, ljudi su nas nemo posmatrali. Zainteresovali ste ih ap nu mi Samanta Rejs. Uutkali ste Heta Barija i pri tom bili
20

neverovatno b r z i. . . I vi ste revol vers, Vejde? Danas sam prvi put pucao u oveka uzvratih neraspoloeno. Ali, to je takoe duga pria. Ispriau vam je jednom, Samanta.

7. Do kue Samante Rejs stigli smo posle petnaest minuta jahanja. Kua se nalazila na ivici jednog umarka, iza koga su se pruala zelena polja s visokom, sonom travom. Divan kraj za stoku nije mogao Brend da sakrije odue vljenje. To su bile prve rei koje je izgovorio otkako smo napustili grad. Panjaci vie nisu moji ree devojka smrknuto. Morala sam sve da rasprodam posle oeve smrti. Tamo na zapadu je ran Reda Sletera. On mi je prvi sused. Nisam hteo nita da pitam, ostavio sam to za kasnije. Kada smo uli u prostrano dvo rite okrueno drvenom ogradom, spazih dva oveka kako se diu s kunog praga. Sedeli su tamo be sposleni. in smo naili, pohitali su nam u susret. Ta dvojica su jedini koji me nisu napustili objasni devojka. Ostali su odavno otili . . . Ovo je Bak Farvel pokaza na viso kog, crnoputog m ladia. . . a ovo je Rod Evans klimnu glavom prema sredovenom oveku ije su ruke podseale na lopate. Neto se dogodilo, gospoice Rejs? upita Farvel ne obraajui panju na Brenda i mene. Ovo su Vejd Hanter i Nevil Brend predstavi nas devojka i

sjaha s konja. Pritekli su mi u pomo kada su me Alisterovi revolverai napali u gradu. Video sam kako je uz Farvelovo opaljeno lice liznuo plamen gneva. Do avola, za to ste vi krivi, Samanta gotovo viknu mladi. Zato me ne pustite da se obraOnam s tim oloem? Zato to bi to bilo samoubistvo, Bak uzvrati devojka neno. Alisterovi ljudi bi te ubili pre nego to bi stigao bilo ta da uradi. Onda, kao da se iznena da seti, ree: Vej Hanter je maloas ra nio Heta Barija. Farvel me prvi put paljivo po gleda. U dnu njegovih tamnih oiju kao da se naziralo priznanje. estitam, Bari je veoma brz. Imao sam sreu pocrveneh. Video sam da mi nije poverovao. Uite u kuu pozva nas Samanta Rejs. Tamo emo na miru razgovarati. Farvel i Evans bez rei povedoe nae konje u talu. Namirite konje, pa doite i vas dvojica doviknu im devojka. Uvela nas je u kuu koja je odisala redom i istoom. Svaka stvar bila je na svome mestu, sve je blistalo. Uhvatio sam samog sebe kako zapanjeno zurim u zidove bele kao sneg. Posle Haringtonove krme, kua Samante Rejs podseala je na oazu u nekom zabora vljenom kutu sveta. Sedite ponudi nas ona ljubazno i stavi pred nas bocu s piem. Kada su se Farvel i Evans vrati li, Nevil i ja smo ve s uivanjem ispili prvu aicu. Verovatno se pitate ta je uzrok svai izmeu mene i Teda

Alistera poe devojka bez okolienja. Odmah u vas upoznati sa svim pojedinostima. Zastala je, ali kako Nevil i ja nismo nita rekli, ona nastavi: Moj otac i Ted Alister bili su najstariji itelji Redveja i ujedno ortaci. Sva zemlja kojoj ste se malopre divili pripadala je njima dvojici. Ali, koliko god je Alister bio vredan i preduzimljiv ovek, toliko je moj otac bio nemaran i nezainteresovan za posao. Vreme je uglavnom provodio u salunima, za kockarskim stolom, a brigu oko imanja preputao je Baku i Evansu koji su skapavali na panjacima od jutra do mraka. Zahvaljujui nji hovim naporima na ran je doiiosio koliko-toliko pristojne prihode. N a alost, to nije bilo dovoljno da zadovolji velike prohteve moga oca. Da li je va otac poginuo u nekom obraunu, ili je nastradao nesrenim sluajem? upitah tiho. N i jedno ni dru go. . . Pie i neuredan ivot potpuno su ga do tukli i on je pre est meseci umro. Nekoliko asova pred smrt pozvao me je i reao mi da s Alisterom ima neke nesreene raune. Radilo se o dugu od dve hiljade dolara koji on nikada nije izmirio. Bio je nesrean zbog toga i zatraio da izrav nam raune s njegovim ortakom. To je bila ogromna suma i ja sam znala da neu moi da mu ispunim elju ako ne prodam ran. Ipak, nisam htela da mu zagoram poslenje asove i nita nisam rekla. , Samanta Rejs uzdahnu i pree rukom preko ela, kao da je htela da otera neku runu sliku. Onoga dana kada smo tatu sahranili, saoptila sam Tedu A listeru da u mu u razumnom roku 21

vratiti novac. On se sloio i ja sam veoma brzo pronala kupca za ran, koji je bio voljan da mi za njega isplati etiri i po hiljade dolara. Raunala sam da u, kada vratim Alisteru dug i isplatim lju de, imati jo uvek dovoljno novca da odem kod tetke na Istok i pronaem neki posao. N a nesreu, pokazalo se da sam pravila raun bez krmara, jer kada sam s dve hiljade dolara otila kod Alistera, on mi je, na moje veliko iznenae nje, saoptio da je oev dug mnogo vei. I, pre nego to sam uspela da se snaem, pokazao mi je priznani cu na etiri i po hiljade dolara koju je moj otac potpisao . . . Moete da zamislite kako sam se oseala. Tek tada mi je mnogo ta postalo jasno. N a primer, zato Alister sam nije otkupio oev deo u ranu. On je to mogao lako da uini, a bilo mu je u interesu da se proiri. tavie, sa oevom priznanicom mogao je bes platno da doe do celog poseda. Samo, tada bi mene morao da otera iz kue u kojoj sam se rodila, a to mu nije odgovaralo, jer bi se u Redveju nalo mnogo ljudi koji bi mu prebacivali da je okrutan. Zato je iao zaobilaznim putem, ali re zultat je potpuno isti . . . Shvatate li? Ja sam sama prodala ran i izrazila elju da odem, niko me nije oterao, a Alister samo zahteva ono to mu navodno pripada. On je savreno ist i niko ne moe nita da mu zameri. To je lukava igra u kojoj ja ne mogu nita da uinim. Jeste li sigurni da je na priz nanici potpis vaeg oca? upita Brend zamiljeno. On je s interesovanjem pratio devojino izlaganje. Apsolutno. Poznajem oev rukopis. To je bio njegov potpis, ali neto ipak nije bilo u redu. Sigur na sam da tata nije toliko dugovao.
22

Uostalom, on mi je na samrtnom asu priznao da duguje jedva polo vinu te sume, a nije bilo razloga da me lae u tom trenutku. Kako onda objanjavate A listerov zahtev? To ni sebi ne mogu da obja snim. Znam samo da je Ted Alister poslednjih dana pred oevu smrt esto boravio s njim u sobi i ne bi me zaudilo da je tom prilikom uspeo da ga nagovori da potpie priznanicu. Tata je bio u takvom stanju da je mogao tako neto da uini. Bilo mi je ao devojke i eleo sam da joj na neki nain pomog nem. ta ste rekli Alisteru kada je zatraio novac od vas? upitah. Rekla sam da pouzdano znam da mu tata nije toliko dugo vao i da je sve to samo njegova podla igra. N a to je on poeo da besni i da me naziva svakakvim imenima. Rekao je da nee dozvo liti da ga drugi vuku za nos i da e ve pronai nain da doe do svog prava. Nije hteo ni da uje da primi ponuene dve hiljade dolara. Zahtevao je celu sumu, zapravo sve ono to sam dobila prodajom rana. Vrio je pritisak na mene da popustim, ali ja sam ostala tvrdo glava. Odluno sam mu rekla da u u banci na njegovo ime deponovati onoliku sumu koliku mislim da mu je moj otac dugovao i da on moe da podigne taj novac kad god zae li. Tako sam i uinila. Te pare i dan-danas lee u banci, a Alister i ne pomilja da ih podigne. On uporno zahteva da mu dam sve, zaklanjajui se iza prava koje mu garantuje oeva priznanica. Kako su vai ljudi primili tu ujdurmu, gospoice Rejs? javi se Brend ponovo.

Oni su bili isplaeni i mogli su da odu kad god zaele. Neki su preli da rade kod Alistera, a mno gi su napustili ovaj kraj kada su saznali da je na sused angaovao nekoliko okorelih tipova, uz iju pomo namerava da se doepa mo ga novca. Samo su Bak i Evans ostali uz mene i imam grdne muke da ih zadrim da ne nasrnu na Alistera. Po mome miljenju, tog leinara treba obesiti na najdeblju granu u Redveju upade Farvel vatreno. S ljudima kao to je on moe se razgovarati samo preko revolvera. Dobro rekoh, ne obraa jui panju na Bakovu upadicu jedino nam jo niste objasnili zato su vas Alisterovi ljudi presreli da nas u gradu? O, to se deava svakoga da na. Alister mi ne dozvoljava da napustim Redvej. Ne razumem Devojka se setno nasmeja. Pa, sve je veoma jednostav no. Danas, kao i ranijih dana, pola sam do kancelarije Teksarana-ekspresa da rezerviem mesto u potanskim kolima za Lejbok, poto kao to sam ve napomenula nameravam da ot putujem na Istok. Na alost, ispred prostorije te kompanije uvek stoji neko od Alisterovih revolveraa, koji mi ne doputa da uem unu tra. Moi u da napustim Redvej tek kada Alisteru predam sav no vac . . . Da li ste sada shvatili? Pa, to je neuveno uzviknuh gnevno. Zar u gradu nema nijednog oveka koji bi mogao da vam pritekne u pomo? Izuzev Baka i Evansa, koji ele tu stvar da ree na svoj nain, nema nijednog drugog.

A erif Bul? On tvrdi da su mu ruke vezane zato to Alister poseduje oevu priznanicu. Samo, ja mislim da on ne bi nita uinio i da nema te proklete priznanice. tavie, e rif me nagovara da predam Aliste ru novac i da se ne uvaljujem u jo vee neprilike. Drugim reima, i on mi preti na jedan mnogo perfidniji nain. Gospoice Rejs javi se Farvel ponovo pustite me da uletim u guvu. Protuve e tada zapevati drukiju pesmu. Kada se ja nekom okaim o vrat, budite sigurni da ga neu klati tupom stranom noa. Ne odbi devojka odluno. Ne elim krvoprolie. Alister hoe da mi podvali, ali ja ne mogu da dozvolim da neko izgubi glavu zbog toga. Onda mu dajte sve do poslednjeg centa ree mladi jet ko. A kada posle toga budete napustili Redvej, ja u za svoj raun potraiti Alistera da mu ka em ta mislim o njegovom po tenju. Devojka bespomono pogleda u Brenda kao da od njega oekuje savet kako da postupi, ali je on natmureno utao. Uplaio sam se da ne pomisli da smo Brend i ja ravnoduni prema njenim proble mima, pa pourih da je razuverim: Samanta rekoh trudei se da mi glas zvui nemamo mo gao bih ja da odjaem do Alisterovog ranca i da razgovaram s njim. Pokuau da ga nagovorim da vam ne stvara neprilike. Biu veoma razloan i trudiu se da ni jednim gestom ne izazovem njegov gnev. Mislio sam da je to pametan prelog i da e ga devojka odmah prihvatiti. Ali, prevario sam se.
23

N e tre se ona im je ula ta predlaem. To bi bilo isto kao da su otili Bak ili Evans. Videla sam danas do koje ste mere vi spremni da popustite. Sumnjam da biste dugo mogli da se savlau jete, jer je Alister nezgodan ovek. Posle toga zgrabili bi taj va veliki revolver i nastao bi pakao. Ovo me je porazilo. Devojka mi je nedvosmisleno pokazala da misli da sam revolvera, jedva neto bo lji od Alisterovih plaenika. Gospoice Rejs rekoh ozbiljno kunem vam se da sam danas prvi put pucao u oveka. Moda vam to izgleda neverovatno, ali je istina .... Da, umem brzo da izvuem revolver, ali nisam svo ju vetinu oprobao ni na jednom protivniku. Sticajem okolnosti da nas sam to uinio prvi put. U trenutku kada sam se zakaio s Barijem, nisam nimalo bio siguran u svoje preimustvo. Video sam da mi nisu poverovali. Farvel mi otvoreno ree: Hm . .. rekao bih da vaa pria teko moe da se proguta. Ako ste tukli Heta Barija, onda vi niste ni izdaleka tako bezazleni kao to izgledate. Tada je neto provalilo iz mene i poeo sam da govorim. Ispriao sam im sve o ocu revolverau koji je poginuo jer je naleteo na veeg majstora od sebe, o Benu Karmodiju koji me je prihvatio i nauio da pucam i o bekstvu u Teksas, jer Karmodi nije uspeo da sauva taj nu o mladiu koji je umeo brzo da potegne revolver. Pomenuo sam i boravak kod Haringtona i usamljeniki ivot koji sam vodio, zato to sam hteo da se odreknem revolve ra. Jednom rei, izloio sam ceo svoj ivot do susreta s Nervilom Brendom . . . Kada sam se konano
24

zaustavio da povratim dah, shvatio sam da sam ih ubedio. N a njihovim licima video sam razumevanje i to mi je bilo dovoljno. Verujem vam, Vejde pro aputa Samanta Rejs. Farvel mi prijateljski prui ruku. Izvini, drakane, nisam nameravao da te uvredim. Brend nije krio svoje odue vljenje. Vejde, ako je tano da za poslednje dve godine nisi nijednom pucao, onda si ti danas avolski brzo izvukao pucaljku. Bogami, iz nenadio si me. Mislio sam da sam sa sobom poveo neiskusnog mladi a, a ispalo je da sam sve vreme jahao s jednim opasnim momkom. On se alio, a ja sam oseao udno nespokojstvo. Sada, kada sam otkrio svoj identitet, imao sam utisak da sam pogreio. Pomislio sam da bi bilo bolje da sam utao, ali bilo je kasno za kajanje. Hoete li mi sada dozvoliti da razgovaram s Alisterom? pogledah u Samantu Rejs. Da ree ona jednostavno. Uverena sam da neete uiniti nita ravo, ali mislim da je to uzaludno. Brend se ponovo uozbil ji i natuti. Vejde, mogao bih i ja da krenem s tobom. U sluaju nude, dva revolvera vie vrede nego je dan. Poi sloihse. Nisam ni nameravao da neto uradim na svoju ruku. Brendov osmeh je bio zagonetka koju nisam umeo da reim. Tako se osmehivao i onoga dana kada je uutkao Tipa Raketa. Ako vam se neto dogodi, niko me nee spreiti da potraim

one protuve ree Farvel mrano . .. Kod Alistera smo krenuli prae ni brinim pogledima Samante Rejs.
8.

Alisterov ovek koji je neto petljao oko ograde na ulazu u ran, sumnjiavo je pogledao u Brenda i mene kada smo dojahali. ta traite, vas dvojica? upita nas osorno. N i Brend nije bio mnogo ljubaz niji. Da li je Alister kod kue? Moramo s njim da razgovaramo. Momak nas je dugo odmeravao neprijateljskim pogledom. Sreom, nije znao ko smo, inae bi odmah digao uzbunu. Ne znam o. emu bi gazda mogao da razgovara s takvim skitnicama promrmlja drsko. Kidajte odavde. Video sam da je Brend ljutito sevnuo oima, pa reih da se umeam pre nego to vamica izbije. Treba da svrimo jedan po sao za Alistera rekoh najljubaznije to sam mogao. Nema ra zloga da sumnjate u nas, gospo dine. To je upalilo. Tip koga do tada verovatno niko nije nazvao gospo dinom, postao je odjednom mek kao pamuk. Zato odmah tako ne kaete. ovek mora da bude oprezan, ovu da se smuca svakojaki olo . . . Hajde, prolazite. Pomislio sam da od njegovog gazde sigurno nema vee propalice u itavom kraju, ali sam se uvao da glasno izreknem takvu misao. Umesto toga, uljudno sam dotakao obod eira i namignuo Brendu. On promrmlja neto to je trebalo da

lii na prijateljski pozdrav i potera konja. Siguran sam da ni ostali Alisterovi ljudi nisu mnogo bolji ljutito proguna dok smo se uda ljavali. To se nas ne tie, Nevile. Poli smo da pomognemo Samanti Rejs i sve drugo nije vano. Brend je tako naglo povukao uzde da se konj propeo pod njim. Gle, otkako si otkrio svoj identitet, postao si mnogo odluni ji procedi on kiselo. Osmehivao se, ali u tom osmehu nije vie bilo topline. Sada je raz govarao sa mnom kao sa sebi rav nim. Nisam bio u nedoumici kako to da objasnim. Brend je bio revolvera koji je u meni gledao konku renta i znao sam da vie nikada neemo biti onako prisni kao onih dana kada smo se upoznali. Ti e mi uvek biti prijatelj, Nevile rekoh mu da bih ga odobrovoljio. Svakako tre se on. Verovatno je osetio da pogaam kakve mu se misli vrzmaju u glavi. Hteo je jo neto da kae, ali vie nije bilo vremena za razgovor, po to smo stigli do ulaza u kuu. Bila je to solidno graena kua na sprat, s terasom koja je leala na drvenim stubovima. Pomislio sam ta e biti ako odmah naletimo na Stona ili Vuda. Njih dvojica vero vatno ne bi ekah da im objasnimo zbog ega smo doli. Sreom, tog trenutka na pragu se pojavi lino Ted Alister. To je mnoge stvari pojednostavilo, a moda i ubrzalo. U svakom sluaju, Alister je bio vie iznanaen od Brenda i mene. Pakla mu, vaoj drskosti ne ma granica! dreknu im se malo pribra. ta traite na mom ranu?
25

alje nas Samanta Rejs uzvratih paljivo birajui rei. Uzgred budi reeno, nismo doli da se svaamo. To vam ne bih ni savetovao graknu Alister. Ovde ja vo dim glavnu re. Nemam nameru da vam progledam kroz prste ako na pravite neto slino onome to ste danas uinili u gradu. Kaem vam, nismo doli da zameemo kavgu . . . Treba da raz govaramo. Onda ispljunite brzo to to imate, poto je moje strpljenje pri kraju. Zar nas neete najpre pozva ti u kuu? N i govora. Vi ste prijatelji Samante Rejs, a svako zna da ona hoe da mi podvali. Nelagodno e nakaljah. Gospoica -Rejs tvrdi da vi njoj hoete da podvalite, Alistere. Cim to izgovorih, znao sam da sam pogreio. Nameravate da me vreate i u mome domu? grmnu raner. Pogledom je potraio nekog od svojih ljudi, poto je oseao da je u podreenom poloaju. Kao za pa kost, toga trenutka iza ugla kue pojavie se Ston i Vud. Alister ih takoe primeti i na njegovom licu zaigra pobedniki osmeh. Odmah mi je bilo jasno da Brend i ja neemo {stii nita. Moliti toga oveka da ostavi Samantu Rejs na miru, bilo je isto to i moliti prerijskog psa da ne kolje zeeve. Ali, vreelo je pokuati. Zato ne ostavite gospoicu Rejs na miru? poeh brzajui. Vi najbolje znate koliko je va zahtev neopravdan. U ovom tre nutku nije vano kako ste doli do one proklete priznanice, ali inje nica je da ete devojku potpuno
26

upropastiti ako budete insistirali na isplati. Uzmite dve hiljade dola ra koje vam ona poteno nudi i pustite je da napusti Redvej. ak i ako je tano da vam je njen otac dugovao dvostruko vie, to vas nee upropastiti. Nije teko zaklju iti da ste veoma imuni. Vie nisam stigao nita da ka em, poto su nam se Ston i Vud pribliili. ta je, gazda? poe Vud oteui. Izgleda da ta dvojica ba nee da te ostave na miru. Mislim da je sada trenutak da zaradimo onaj novac koji si nam obeao. Bolju priliku od ove ne moemo poeleti. Dok je govorio, nije skidao po gled sa Brenda i mene. Ruka mu je bila u blizini revolvera, spremna da ga svakoga asa izvue./ Alister mu dade znak da uuti, a onda ponovo pogleda u mene i moga prijatelja. ujte me, vas dvojica! Uza lud ste dolazili ovamo. Vratite se i recite Samanti Rejs da je s mojim strpljenjem svreno. Vearas a je posetiti i bilo bi dobro da mi tom prilikom isplati sav d u g . . . To je sve to imam da kaem. Rekao je to sa toliko mranog zadovoljstva, da sam osetio kako gnev narasta u meni. Taj ovek bio je spreman na sve i pomislih da je Bak Farvel u pravu: zlo se ne moe umilostiviti lepim recima. Za to je potrebno neto mnogo vie. Greite, Alistere pokuah jo jednom da ga urazumim. Va zahtev nije nita bolji od uene ili pljake. Moda nasmejase on pa kosno ali to je moj princip. ve to imam, stekao sam tako to nikome nisam nita oprostio. Ceo moj ivot izgraen je na tome. Ako

bih sada popustio, to bi znailo da moj poloaj i nije tako vrst kao to izgleda .. . Ne, ne elim da se odreknem svojih principa. Alister me je gledao pravo u oi i ja sam znao da je prijateljsko ubeivanje zavreno. Jedina po voljna okolnost bila je to to raner nije nameravao da nam pravi ne prilike. Bio je spreman da nas pusti da nesmetano . . . Tada Brend napravi neoprostivu greku. Vi kaete da su to vai prin cipi, Alistere? javi se on prvi put otkako smo doli. Da odgovori raner smekajui se. Pa, mislim da su to vraki loi principi, ako hoete da znate. Mislim da niste nita bolji od svo jih plaenika. To je bio najgori potez koji je Brend mogao da uini. Alister, koji je do tada gospodario sobom, goto vo se zagrcnu od besa. N i Ston i Vud nisu izgledali bolje. Ponovi to jo jednom, ti, skitnico prosikta Ston. Videh da smo Brend i ja u lepu kau upali. S negodovanjem ga pogledah, a on tada napravi jo veu greku: izvue revolver . . . Ne znam ta se deavalo iza mojih lea, ali sumnjam da je neko pokuao da me iznenadi. Situacija ipak nije izgledala toliko kritina. Pa opet, u Brendovim rukama mu njevito se stvori revolver. Nije mi trebalo mnogo da shvatim ta to znai. Ne! povikah uasnuto. Ali, bilo je kasno. Pucanj se razlee i kada se okrenuh videh Vuda kako pada na zemlju. N a licu mu se italo tragino neshvatanje, a onda i to ieze. Njegov pogled se ukoi. Nesrenik je, sada praznim pogledom zurio u nebeski svod . . .

Za trenutak je izgledalo da je ceo svet prestao da die. Ptice vie nisu pevale, vetar je mirovao u kronjama, a Ston i Alister zapa njeno su gledali u nepomino telo koje je lealo u praini. Samo, to nije dugo trajalo. Kao kroz san, videh kako iz pomonih zgrada tamo u uglu dvorita poinju da iskau Alisterovi ljudi. estorica su ve hitala prema nama kada mi je do uiju dopro Brendov uur ban, ali staloen glas: Idemo, Vejde. Svako dalje zadravanje je besmisleno. Pri tom munjevito okrenu konja. Kada sam se ja osvestio, on je ve bio dobar deo puta ispred mene. Onda i ja poleteh za njim. Bili smo ve prilino izmakli kada su se zauli prvi pucnji. Sreom, zrna su padala daleko iza nas. Momak ko ga smo zatekli na ulazu u ran, doeka nas zaklonjen iza debele grede pobodene u zemlju. uo je pucnje i sve mu je bilo jasno kada je video kako besomuno jurimo prema otvorenoj preriji. Njegovi hici su nam zvidali oko uiju, svakoga asa oekivao sam da nas neki od njih zakai. N a sreu, izgleda da je tip bio prilino ner vozan, jer kako inae objasniti da nas sa tako male razdaljine nije pogodio. A onda, pred nama se ukaza ist prostor. Za dlaku smo izbegli smrt na Alisterovom ranu. Tek tada poeh da razmiljam o onome to smo preiveli. Bio sam ubeen da nita od toga nije mora lo da se dogodi i da nas je samo Brendova nepromiljenost uvalila u neprilike, ije se posledice nisu mogle predvideti. Ali sada nije bio trenutak da raspravljam o tome. Brend je ispred mene besno mamuzao svoje marvine . . . Pred kuu Samante Rejs doja27

hali smo u ludom trku. Bak Farvel kao furija izlete napolje kada se zauo topot. U ruci je drao dvocevku, spreman da svakoga asa ospe paljbu. ta se dogodilo? upita smrknuta ela. Izgledate kao da smo vas upravo skinuli s konopca. Povukli smo avola za rep objasni mu Brend i slete iz sedla. Tada se na pragu pojavie Samanta i Evans, oboje naoruani. Bili su, dakle, spremni za svaku eventualnost. Gospoice Rejs poe Brend zadihano maloas sam ugasio svecu jednom od Alisterovih revolveraa. Potera e nam uskoro biti za petama. Moramo da beimo odavde to pre, inae nai ivoti nee vredeti ni koliko koa ugavog kojota. Kako . . . kako se to dogodi lo? promuca devojka uplaeno. Bog mi je svedok da tako neto nisam elela. Kasnije emo o tome pre kide je Brend. Uzmite taj pro kleti novac zbog koga se zakuvalo sve ovo, pa na konja. Ako izmaknemo poteri, imaemo ceo ivot pred nama za razgovor. Devojka nije postavljala suvina pitanja. Odrasla je u kraju gde su sekunde esto odluivale o ivotu i smrti i bila je spremna da poslua Nevilovo nareenje. U onom krat kom intervalu dok je boravila u kui, a Farvel i Evans sedlali ko nje, iskoristili priliku da porazgovaram s Brendom. Do avola, ta ti je bilo da onako postupi? upitah ga ljutito. Siguran sam da do ovoga ne bi dolo da nisi pucao u Vuda. Vud se maio za revolver, Vejde. Morao sam da ga preduhi
28

trim, inae bi ti pucao u lea. Brendove rei me umirie, jer je to znailo da su moje sumnje bile neopravdane. Alisterov revolvera se poneo nepoteno. Brend nije mogao da postupi drukije nego to je postupio. Hvala ti, Brende rekoh potiteno. Nadam se da u ti se oduiti jednoga dana. N e budali ljutnu se on. Svako bi to uinio za svoga prija telja. Toga asa Samanta Rejs izae iz kue. Farvel i Evans su se upravo vraali s osedlanim konjima. Bez rei smo uzjahali i poterali ivoti nje. Kada sam se okrenuo video sam daleko iza nas sitne prilike jahaa. Alister nije gubio vreme. Sada nam je predstojala divlja trka kroz preriju, trka u kojoj su ulog bili nai ivoti.

9. U sumrak nam je postalo jasno da se neemo tako lako iupati. Dodue, rastojanje izmeu nas i gonilaca nije se smanjivalo, ali su se tamne prilike Alisterovih jahaa stalno ocrtavale na horizontu. Ili su uporno za nama kao vukovi koji u zimskoj noi prate trag jelena, sigurni da im plen ne moe izmai. Besomuno smo ibah konje, ali ta je to vredelo kada su i nai progonitelji inili isto. A kao za pakost, pred nama je bila nepre gledna ravnica, bez umaraka i stenja meu koje bi se mogao za mesti trag. N e svia mi se ovo doviknu Evans kada se ko zna po koji put osvrnuo u sedlu. Oni ne smanjuju tempo, a nai konji poi nju polako da posustaju. N a kraju

e nas primorati da stanemo i da prihvatimo okraj. To nikako prodera se Brend teko dahui. Jahaemo makar konji popadali od umora. Uostalom, i njihova kljusad je na kraju snaga. Pre ili posle, i oni i mi moraemo da predahnemo. Zasad se dobro drimo, nisu nam se primakli ni za korak. Jahali smo u grupi, umorni i puni crnih slutnji. S vremena na vreme, bacao sam zabrinute pogle de na Samantu koja je bez roptanja podnosila napore. Lice joj je bilo mokro od znoja i prljavo od praine, ali su joj oi i dalje bile svetle i odlune. Pomislio sam da do ovoga moda ne bi dolo da Brend i ja nismo otili kod Alistera i da bi se ona nekako i sporazumela s okrutnim ranerom. Ovako, sve je otilo u nepovrat. Uskoro e no doviknu Farvel. Tada emo moi malo da predahnemo. Zar misli da nas Alister nee goniti po mraku? upita brino Samanta, koja je jahala pored njega. Sumnjam da e reskirati ta ko neto. Njemu se uri da nas se doepa, ali pri tom nee biti neo prezan. Ako bi nastavio s poterom po mraku, moglo bi da se desi da se negde mimoie s nama. On nam sigurno nee pruiti takvu ansu. Radije e saekati zoru, a to je prilika da se i mi poteno odmo rimo. Farvel je i nehotice gledao u Brenda dok je to govorio. Preutno ga je priznao za vou grupe. Nevil ga je uprkos divljem trku razumeo. U pravu si nadjaa njegov glas topot konja. Alister nas sigurno nee goniti po mraku, ali se mi ipak neemo odmarati.

Farvel estoko zatee uzde svog konja. Svega mi, ti ne zna ta govori. To e nas upropastiti. Ko nji vie nemaju ni trunke snage u nogama, a ako ostanemo bez njih, s nama je svreno. Brend se zadovoljno nasmeja i ja sam znao da je neto smislio. Bio je roen da bude voa i tako se ponaao. Jahaemo sve dotle dok nas pomrina ne sakrije od oiju gonilaca objasni on odmah. Posle toga, odmoriemo se samo dva a sa. N i trenutka vie od toga. I, onda? upita Evans s nerazumevanjem. Onda emo nastaviti peice. Vodiemo konje za povodac tako da se oni nee umarati i do svanua emo imati nekoliko asova prednosti. Sem toga, udariemo na zapad prema gudurama. Ovde je teren nepodesan i, ako bismo se, kao to vi predlaete, odmarali do zore, onda bismo se sutra nali u istoj situaciji. To ne smemo da dozvolimo. Moramo da nadmudri mo Alistera, a put na zapad u toku noi je naa jedina ansa. Tom predlogu stvarno nije bilo zamerke. Brend je pokazao da je dorastao situaciji i najpozvaniji da preuzme komandu. Farvel nije krio da je istog miljenja. Nevile, ti si mudar momak ree bez okolienja. Ja se toga ne bih setio. Brend nita ne odgovori i tako smo jo dugo galopirali preko iz dajnike ravnice. No je potpuno osvojila kada smo se konano zaustavili ispred jedne uvale. Nai prognitelji se vie nisu videli, ali mi smo znali da su i oni negde u blizini. Odmoriemo se na ovom me29

stu odlui Brend. Ja u odjahati jedan deo puta natrag i straariti da vi moete predahnuti. Ako ujete pucnje, to e biti znak da je Alister nastavio gonjenje. U tom sluaju, produite dalje. Ja u gledati da se izvuem kako znam i umem. I zapamtite: imamo samo dva asa na raspolaganju, a posle toga kreemo na zapad. Niko od nas nije imao snage da mu protivrei. Neujno kao senka, Brend se izgubi u tmini. No je bila prohladna i vetrovita bez meseine. Samo su nisko nad ze mljom plovili kini oblaci. Brrr najei se Evans lepa no za sove, a loa za progo njene. Niko se nije nasmejao. Napreg nuto smo oekivali da ujemo puc nje ili topot gonilaca. Ali, svuda oko nas vladala je nepomuena tiina. Samo je vetar avetinjski hujao preko visoke trave. Minuti su se otegli u beskonanost, vreme kao da je stalo. Bio je to grozniav predah izmeu dve o lu je. . . U neko doba Brend izroni iz mraka kao utvara. Farvel ga prvi primeti. Stoj! skoi on i uperi puku u tamnu priliku pred so bom. Ni koraka dalje. To sam ja javi se Nevil mirnim glasom. Polazimo, vreme je isteklo. Devojka, Evans i ja umorno se podigosmo sa zemlje. Oseao sam se kao prebijen. Sve se zbivalo u tiini: niko od nas nije nita rekao, nijedan konj nije zarzao. Poli smo u koloni, bezvoljno vukui noge. Brend je iao na elu . . . Zastali smo samo jednom u toku noi, na obali nekog potoka. Napo jili smo konje i produili dalje. Bilo je to avetinjsko probijanje kroz no
30

bez topline. Oseao sam muku u stomaku, a srce me je guilo. Mi slio sam da neu jo dugo izdrati, a znao sam da se i ostali tako oseaju. Uto poe da svie. Rumen odsjaj spusti se na prostranu zelenu rav nicu, dok se laka izmaglica gubila prema podnoju dalekih brda. Pred oima mi je titrao modri beskraj, a Brendov glas delovao je kao da je dolazio izdaleka kada je rekao: Sada emo opet uzjahati. Gudure nisu daleko i konji e izdr ati. Posle nam nijedna potera ne e moi nita. Njegove rei nam ulie novu snagu. Farvel se hitro kao Indija nac vinuo u sedlo, Evans zapeva neku pesmicu, a ja se u sebi zastideh svoje malodunosti. Samo je Samanta Rejs izgledala kao obi no: tiha, mirna i lepa. Dodue, lice joj je bilo posivelo od praine, a kosa u neredu, ali njena lepota nije zavisila od toga. Zadivljeno sam je gledao. A onda, ona se okrenu u sedlu. Za trenutak, njen pogled zadra se na meni, zatim odluta nekud u stranu. Izraz oajanja u njenim lepim oima natera me da se i ja okrenem. Ono to sam videi, sledilo mi je krv u ilama: desetak crnih takica u pokretu, nedvosmi sleno je govorilo da je Brendov plan pao u vodu. Alister nije bio naivan.

10 .
Alister nas je prozreo prvi se oglasi Farvel i tiho opsova. Ni on sa svojim ljudima nije noas mirovao dopuni ga Evans. Brend je zamiljeno grizao usnu.

a nas etvoro smo gledali u nepri jatelja koji se pribliavao. ta predlae, Nevile? upitah razoarano. Mislim da smo u gadnom sosu ree Brend otvoreno. Nisam oekivao da e Alister biti toliko promuuran. Ostaje nam sa mo jedna mogunost. Koja? Ti e odjahati napred s devojkom, a ja, Farvel i Evans emo ovde saekati gonioce. To e malo usporiti njihovo napredovanje. Taman dovoljno da gospoi ca Rejs odmakne upade Farvel, kome je Samantina bezbednost bi la stalno na umu. Evans pokaza da se slae. Devojka je htela da protestuje, ali je ja preduhitrih, dok mi je plamen stida lizao niz obraze. Hej, pa to znai da ja treba da se izvuem, a vi da vadite kestenje iz vatre. Ne mogu to da prihvatim. Ostau i ja s vama, a gospoica Rejs neka produi sama. N e odbi devojka. Osta u i ja. Umem da pucam, neu vam biti na smetnji. N a kraju krajeva, vi ste svi u neprilici zbog mene. Nikako pobunih se. Vi ete sami odjahati, a nas etvorica emo vas tititi. Brend odmah pokaza da se ne slae sa mnom. ak ako i uspe da umakne, devojka ne moe sama da opstane u ovoj divljini, Vejde. Zato je bolje da me posiua. Slaem se s tobom, Brende prihvati Farvel spremno. Samanta ne moe da ostane sama i zato jedan od nas mora da joj se pridrui. Izbor je pao na Hantera i tu vie nema ta da se pria. Pogledao me je svojim tamnim,

potenim oima i prijateljski se osmehnuo. N e budi tvrdoglav, Vejde. U ovom trenutku vanija je Samanti na bezbednost nego tvoj ponos. Uostalom, ni tebi nee biti lako. Dobro prekide ga Brend nestrpljivo. Znai da smo se dogovorili. Vejde, povedi devojku do onoga stenja koje se vidi u daljini. Mislim da ete tamo moi da pronaete neko skrovite. Pri tajite se i ekajte dok proe oluja. A vi? upitah smeteno. Ako se neko od nas bude izvukao, pridrui e vam se. I, ne gledaj nas tako, poeo si da nas sahranjuje unapred. Uzdahnuo sam i pogledao u de vojku. Hajdemo, Samanta. Ona je potiteno gledala u Baka, Evansa i Brenda. uvajte se zamoli tuno. Svakako nasmeja se Far vel kao da ne primeuje koliko je ta elja besmislena. Krenite, svaki trenutak je dragocen. Samanta obode konja, a ja pooh za njom. Nikada se nisam oseao tako jadno. Kada se okrenuh, videh da Brend, Farvel i Evans biraju mesto sa koga e najlake moi da zadre gonioce. Zatim se vie nisam osvrtao .. . Posle jednog asa ubrzanog ja hanja, stigli smo do podnoja stenovitih brda koja nam je Brend oznaio kao cilj. Sve vreme nismo progovorili ni rei. U mislima smo stalno bili s prijateljima koji su ostali da nas tite. Dinovske stene su se strmo uzdizale pred nama. Moraemo da sjaimo re koh. Ovuda se ne moe ii na konju. Samanta me utke poslua. On da poesmo muno da se veremo
31

uz strme hridi. I mi i konji smo se spoticali, kamenje nam se odronja valo pod nogama, a ruke krvarile na izboinama stena za koje smo se hvatali. Neprestano sam pogledom traio neko mesto koje bi moglo da nam poslui kao skrovite, ali svuda oko nas uzdizali su se kame ni blokovi bez pukotina i mi smo s mukom nastavljali put. Odjednom, pred nama se isprei ogroman ka meni zid, koji je zatvarao prolaz. Vie se nije moglo dalje. Izgleda da je ovo kraj procedih neveselo. Nalazimo se u miolovd. Znao sam da ni devojka ni ja nemamo vie snage da se vratimo natrag i poemo drugim putem. Kao da pogaa moje misli, ona ree: Ne mogu vie, Vejde. Izdaje me snaga. To je bilo prvi put da se poali i ja shvatih da je do smrti umorna. Oajniki sam se osvrtao oko sebe traei izlaz . . . I tada mi pogled pade na uzani usek izmeu dva kamena bloka, koja su trcala vi soko u nebo. Prolaz nije bio iri od jednoga metra. Ostaje nam jo jedino da pokuamo tamo pokazah rukom procep u steni. Samanta, izdri jo malo. Ona bez rei poe za mnom. Hrabra devojka, izgubljena u ka menoj pustinji s bespomonim mla diem. Prolaz je bio dugaak jedva de setak metara. Iza njega se ispreio drugi kameni masiv, koji je potpu no zatvarao izlaz. S usana mi se ote runa psovka. Bilo je to skrovi te u koje se moglo nekako ui, ali u sluaju opsade, anse za opsta nak bile su male. Bez hrane i vode, niko u tom kamenom kavezu ne bi

dugo izdrao. Ali, ja sam ipak bio zadovoljan. Sada smo imali bar neke izglede za spasenje. - Smestiemo se ovde, Saman ta rekoh devojci. Ima dovolj no mesta i za nas i za konje. Ona je razumela da nam nita drugo nije ostalo. Dobro. Moda nas Alister nee otkriti. Pa, to ne mogu da tvrdim, ali injenica je da je to sve to u ovoj situaciji moemo da uinimo. ak i ako nas otkriju, moi emo da branimo ulaz u skrovite. Otvor je uzan, tako da nikada ne bismo imali vie od jednog protivnika pred sobom. Municije imamo do voljno i samo su glad i e protiv nici s kojima ne moemo da se nosimo. Za svaki sluaj, zatvoriu ulaz kamenjem koje sam video u bliziiii. Moda nas gonioci ipak nee primetiti. Pomoi u ti Vejde ree Samanta jednostavno. Prvi put mi je rekla ti, i ja osetih laku drhtavicu zbog toga. Uprkos bliskoj opasnosti, njena blizina me je uzbuivala. Moi u to i sam da uinim, Samanta neno je pogledah. Ali, ona me nije sluala. Poto smo proveli konje kroz prolaz, po esmo da guramo veliko kamenje prema ulazu. Posle pola asa pot puno smo zamaskirali otvor. Onda smo se ponovo uvukli u skrovi te .. . Sada nam je preostalo da ekamo i da se nadamo. Vreme je sporo prolazilo, a mi se nismo usuivali ni da pogledamo jedno i drugo. Samanta je prva otkrila um koji je dolazio spolja. Neko se pribliava, Vejde ree apatom. Uzbueno skoih na noge i po gledah kroz otvor izmeu kamenja.

Srce mi je tuklo kao ludo. Za devojku i mene, to je bilo biti ili ne biti. A onda, na ivici kamenog platoa pojavi se ovek koji je, ba kao i mi maloas, vodio konja za sobom. U prvi mah nisam verovao svojim oima. Bio je to Nevil Brend. Moj dragi, dobri, odani Nevil Brend. Stajao je neko vreme zbunjeno se osvrui oko sebe. Verovatno je pomislio, kao i mi pre toga, da je uleteo u stupicu. Kada sam video da namerava da se vrati natrag, povik ah iz sve snage: Nevile! Hej, Nevile! Videh iznenaenje na njegovom licu. Nije mogao da zakljui odakle dolazi taj glas. Onda poeh da ruim kamenje na ulazu. Ovde smo, Nevile. Brend nije gubio vreme. Hitro je krenuo prema nama. Iskoih napo lje, pomaui mu da ukloni kame nje. Radili smo utke, nije bilo vremena za razgovor. Kada smo uterali i njegovog konja u skrovite, poesmo opet da zatrpavamo ulaz. Tek kada je i to bilo gotovo. Brend progovori: Za petama su mi. Svakoga asa mogu da stignu ovamo. Sre om, pronali ste odlino sklonite. Da se niste javili, ne bih vas primetio. Samanta je preneraeno gledala u njegovo izgrebano i garavo lice. ta je s Farvelom i Evansom? upita tiho. Brend vrhom izme zagreba ka meni zid useka. Nema ih vie, Samanta. Po ginuli su . . . Bila su to dva najhra brija momka koje sam video u ivotu. Devojina ramena se zatresoe. ali vie nita nije pitala. Nalazili smo se na jednoj

uzviici nastavi Brend. Imali smo dobar pogled i poteno smo potpraili Alistera i njegove ljude kada su naili. estoko se pucalo s obe strane. Njih je bilo mnogo vie i to je odluilo. Napadali su kao besni psi. Evans je prvi pao, a malo kasnije i Farvel. Tada sam poeo da se povlaim. Neprijatelj mi se puzei pribliavao. Hteli su da me opkole. Zaklonjen iza krljavog rastinja, uzjahao sam konja i nije im bilo teko da me otkriju. Izbrojao sam jedanaestoricu ljudi. etvori cu smo oborili. Uspeo sam da umaknem, ali oni nisu daleko. . . Sva koga asa pojavie se ovde. Brend je u nekoliko reenica opisao pakao kroz koji je proao. Vie nije imalo ta da se doda. Sada je trebalo ekati. . . Pet minuta kasnije, zaue se glasovi. Prvo tiho, a onda sve jae i jae. uli smo kamenje kako se odronjava i pod nogama pridolica pada niz strminu. Malo zatim, potera se zaustavi na kamenoj zarav ni. Alister je bio na elu. Pored njega videh erifa Bula, Stona i neke tipove koje nisam poznavao. Zbunjeno su se osvrtali. Izgleda da smo pogreili zau se Stonov promukli glas. Ovde ni mi ne moe da se sakrije, Alistere. Izgleda da nas je ona bitanga povukla za nos. Onda su se neto doaptavali, ali mi nismo mogli da ujemo ta se dogovaraju. Kada su krenuli natrag, mislio sam da sanjam. Uspeli smo da ih nadmudrimo. ak i kada je kamena zaravan opustela i tiina ponovo zavladala oko nas, nismo se usudili da progo vorimo. Ja se prvi pribrah. Gotovo je odahnuh. N i sam verovao da emo se izvui. Samanta se detinjasto nasmeja.
33

Oseam se kao da sam se ponovo rodila. Vejde, sada je i toj mori doao kraj. Brendove rei nas kosnue. Nita jo nije gotovo, Reje ree on udnim asom.

11.
Hej, kako si me to nazvao pobunih se. Zna i sam da sam se toga imena odrkeao. Ja sam Vejd Hanter i to u uvek osta ti. Rej Hanter je umro one noi u Nevadi. Sea li se ta sam ispriao u Samantinoj kui? U Brendovim oima bilo je ne ega to me je dovodilo u nedou micu. One noi umro je samo Ben Karmodi ree on. Rej Hanter je pobegao. Pratio sam mu trag sve do Feniksa, a onda sam ga izgubio. Bio sam ljut kao ris. Moe da zamisli kako sam se oseao, ja jedan od najboljih tragaa, koji je dozvolio da mu umakne neiskusni balavac. Imao sam utisak da mi se kame ni blokovi rue na glavu. ta to pria! povik ah uplaeno. Nije ti valjda sunce udarilo u glavu. Ne, Vejde. Ja sam ovek ko me je Ben Karmodi u Mardokovoj krmi priao o mladiu koji puca kao vrag. Nisam verovao svojim uima. Samanta je zbunjeno gledala as u Brenda, as u mene. N e shvatam promucah. Zar si odmah znao ko sam . . . jo tamo u Najthilu. Ne. To sam kasnije uo od tebe. Tada sam se svega setio i odluio da ne sme nita da ti se dogodi. Kao to vidi, uspelo mi je. Jo uvek si iv i zdrav. Ali zato, zaboga?
34

Zato to emo ti. i ja sada pucati jedan na drugog. Moram da znam ko je bolji od nas dvojice. Brend se blago smeio, ali oi su mu bile hladne kao elik. Tamo u Najthilu ti si Uio na bezazlenog mladia koji zarauje hleb perui ae kod Haringtona. Bio si mi simpatian i zato sam te poveo sa sobom. Shvata li, ja nemam nita protiv Haringtonovog pomonika, ali imam mnogo protiv Reja Hantera, koji vraki brao iz vlai revolver. Uverio sam se u to kada si oborio B a n j a . . . Ti si opasan momak i ja moram da znam da li sam bri od tebe. To je jae od m ene. . . Eto, sada sam ti objasnio. Nita mi nisi objasnio rekoh drhtavim glasom. Ne mo gu da pucam u tebe. Ti s i . . . ti si moj prijatelj. Uinio si mi bezbroj usluga. Zaboravi to, Hantere. Uslu ge sam ti inio samo u poetku, dok nisam saznao ko si. Posle toga, sve to sam inio, uinio sam sa zadnjom namerom. Nita mi ne duguje. Ali, ja to ne mogu da zabo ravim. Morae, Reje. Zar misli da sam tek onako poao s tobom na Alisterov ran? Nisam, vere mi. Iao sam s tobcnn zato to sam hteo da te sauvam za sebe Jednom sam te izgubio, ah drugi put nisam smeo sebi to da dozvo lim. Ti si uneo nemir u moju duu, usadio sumnju, i ti mora ponovo da mi vrati mir . .. Neu se tui s tobom, Brende rekoh odluno, ti si bolestan ovek, ja te alim. Plamen gneva liznu uz Brendo ve obraze. Vieh da sam ga teko uvredio.

tene prosikta on. Platie mi za te rei, ba kao to mi je platio i onaj lisac Karmodi. Osetih neto kao ubod noa u srce. ta je bilo s Benom, Nevile? upitah podozrivo. Nee valj da da kae . . . Da, upravo to, Reje. Ubio sam ga. Bio je tvrdoglav kao i ti. Nije hteo da mi kae na koju si stranu otiao. Brend se ponovo osmehivao na onaj svoj neodoljivi nain. Oseao je da je probudio neto to je duboko spavalo u meni: krv Kena Hantera koji je revolverom ispisi vao legendu o sebi, gore u Nevadi. Pogreio si Nevile rekoh prigueno. Strano si pogreio. Ben mi je bio drugi otac. O, siguran sam da nije bio nita bolji od tvog oca iskezi se Brend. Protuva uvek pronae protuvu. Odjednom, sve zatrepta u meni. Drhtao sam kao da me je neko naizmenino potapao as u hladnu, as u vrelu vodu. Pa ipak, neki glas me je neprestano opominjao da treba da se savladam. uo sam da je tvoj otac bio bedna konjokradica u kraju oko Belih planina nastavi Brend izazivaki. Obesili su ga jedne noi dok je bio pijan kao klis . . . Hajde, ne izigravaj naivinu, Reje. Nisi ni ti bolji, potie od Hanterove loze. To je bila odvratna la. Kena Hantera su ubili s lea, jednog kinog jutra u Las Vegasu. Nikada nije video lice kukavice koja se usudila da puca u njega. Hajdemo, Nevile rekoh tiho. S pobledelih usana Samante Rejs nije sila nijedna re. Izbega-

vao sam da je pogledam u oi. Brend skoi na noge, kao da je izbaen iz katapulta. Hajdemo, Reje procedi s olakanjem. Izali smo iz skrovita, na sun cem usijani kameni plato. Topli zraci su suili znoj na mome elu. Negde iza sebe uo sam tihe Samantine korake. Ja u biti na jednom kraju zaravni, a ti na drugom predloi Brend. Onda emo poi jedan prema drugom. Pucaj kada misli da je prilika za to. Dobro rekoh odsutno i pooh na levu stranu. Nevil krenu na suprotnu. Kada je doao do kraja, okrenuo se i pogledao prema meni. Ja sam ve stajao na svome mestu. Negde izmeu nas stajala je Samanta, naslonjena na ogromnu stenu koja se propinjala uvis. Gle dala je u zemlju, mala usamljena prilika izgubljena u kamenom be spuu . .. Brend je polako krenuo. Bio je udaljen stotinak koraka od mene; jo uvek daleko da bi pucao. Ose ao sam udan mir, kao da je sve to to se dogaa bilo daleko od mene. Pogledah u usijano nebo na kome su visoko ispod paperjastih oblaka estarili orlovi, i onda se pokrenuh. Brend se zaustavi na nekoliko koraka od mene. inilo mi se da ujem njegov ubrzani dah. Tada negde meu stenjem zapeva jedna ptica. Brend se osmehnu. Ptica smrti, Reje. Uvek je ujem u ovakvim prilikama. uvaj se. Munjevito se mai za revolver. Uradio je to toliko brzo da sam odmah svhatio da nemam nikakvih izgleda. Brend je jednostavno bio bri od mene. I ja mahinalno trgoh svoj kolt. Istog trenutka njegov
35

revolver kljocnu, ali se pucanj nije uo. Onda je i moj kolt grmnuo. Kao kroz maglu, videh kako se Brend zaljulja i svali na tle .. . Posle toga, opet zavlada tiina. Sve je bilo kao ranije. Sunce je nemilosrdno peklo, jara je bila ne podnoljiva, a orlovi su kruili ne bom. Samo je ona ptica uutala S mukom pokrenuh noge i pooh napred. Brendove oi su jo bile otvorene. Teko je disao kada sam kleknuo pored njega. Bio si bri od mene, Nevile rekoh zbunjeno. ta se dogo dilo? On se nasmei veselo, kao da smrt nije bila pred njim. Peh, Reje. Imao sam peh, sto mu avola . . . Nisam verovao da to meni moe da se desi. Jo uvek ne razumem ta se desilo? Ispucao sam sve metke ree on, guei se. Ispraznio sam revolver dok sam se borio s Alisterovim momcima. Posle, kada sam se povlaio, zaboravio sam da ga napunim. Ispao sam budala, Reje. Osetih uasan stid. Borio sam se s ovekom koji nije imao nikakve anse. A onda, sumnja poe da me nagriza. Brende, nisi valjda to namemo uinio? Hteo je da porekne, ali nije imao snage. Jesam, Reje. Nisam imao snage da pucam u tebe, zavoleo sam te. Sve vreme sam se pitao da li u moi da odolim iskuenju, ali to je bilo jae od mene. Morao sam da vidim da li u biti bri od tebe, makar i s praznim revolverom. Osetih da mi suze klize niz obraze. I jesi, Nevile. Bio si mnogo bri od mene. Sigurno bi me tukao.
36

Da, bio sam bri ponovi on i blaeno se osmehnu. Hteo je jo neto da kae, ali mu krv grunu na usta i glava klonu. Kada sam mu pritisnuo'ruku na srce, ono vie nije kucalo. Oajno pogledah oko sebe. Samanta je stajala iznad mene. Ubio sam ga, Samanta zajecah. Ubio sam oveka koji nije mogao da se brani. Tako je moralo da bude, Vejde ree ona tuno. Nisi ga ti ubio, on je sam sebe osudio na smrt. Ne zaboravi, on je ubio Bena Karmodija i ko zna koliko jo ljudi. Iznenaeno je pogledah. Zato me naziva Vejdom? Ja sam Rej Hanter. Danas sam dokazao da se od sudbine ne moe pobei. Ne, ti si Vejd Hanter zavrte ona glavom. Tvoja sudbi na je u tvojim rukama . . . Hajde mo, Vejde. Kuda? upitah izgubljeno. Dalje odavde ree ona. Dalje iz ove kamene pustinje u kojoj peva ptica smrti. Nae mesto je na drugoj strani. Hvala ti, Samanta proaputah. Jo uvek ne znam da li si u pravu, ali pokuau Bacih revolver daleko od sebe i krenuh prema konjima. Ona me je u stopu pratila .. . N a pola puta ka dolini, sunce je ve zalo meu kamene hridi. Od jednom smo se nali u mraku. No je ovde bre dolazila. Prui -sam ruku i vrsto obgrlio Samantina ramena. Svuda oko nas vladala je tmina, ali staza koju smo vieli pred sobom bila je osunana i ista.

KRAJ

U sledeem broju

ERIF DUGONJA