You are on page 1of 40

B R O J 5 M A R T 1984 C E N A 40 O IN .

T E N E S I G R IN

KAVANAHOVO STADO

T E N E S I G R IN

KAVANAHOVO STADO

BIBLIOTEKA

O LD E T E R H E N D '

B R O J 5 M A R T 1984. C E N A DIN. 40 Izdaje: B IG Z O O U R Novinska delatnost D U G A . redakcija list ,,D uga . Beograd, Bulevar vojvode M iia 17/111 Generalni direktor B IG Z-a: G o jk o Zear Direktor O O U R D U G A : Zoran Miloevi Glavni i odgovorni urednik: M ihajlo Kova Urednik publikacije: Velim ir Vesovi Redakcija: Aleksandar Badanjak. Aleksandar Milinkovi Recenzija: Brana Crnevi Likovna i tehnika oprema: Branko Petrovi. Srteana Stablovi tam pa: B IG Z, Beograd, Bulevar vojvode Miia 17 T ira 40 000 pr. Izlazi meseno Telefoni: 650-630/390 (redakcija), 650-528 (prodajna sluba) Pretplata za Jugoslaviju: Na iro-raun: 60802-603-17132 B IG Z O O U R D U G A " za jednu godinu 1.40,00 din. za est meseci 520,00 din. Pretplata za inostranstvo: Na devizni raun kod Beogradske banke: 60811-820-16-82701-999-01066 ili m eunarodnom potanskom uputnicom za jednu godinu: 20 U S$, 55 DM , 180 ffr, 50 Strs, 15 Lst, 175 vkr Pretplata izvrena u dinarim a: 2.080,00

Huan Hoze Morales, stari Mek sikanac koga sam sluajno upoznao u zim sko popodne na jedno) usputnoj eleznikoj sta nici dok sam ekao da radnici raiste sneg sa pruge, ispri ao mi je legendu ili, moda, istinitu priu o brai Koriju i Holu Senderu, koje je posle nasilne smrti njihovog oca prih vatio Bad Bernet, kapetan teksakih rendera. To Moralesovo kazivanje opisao sam u romanu Senderovi sinovi". To m prilikom naja vio sam itaocu i drugi deo te storije. Pa, evo, ispunjavam ono to sam obeao. Okvir pri e je podvig Arta Kavanaha, bogatog ranera sa severa Teksasa, koji je 1874. godine oterao deset hiljada goveda iz Viite za Fort Boji na reci Liti Kolorado, stazom kojom niko pre njega nije proao. T a j po duhvat nedeljama je uzbuivao ljude s obe strane Rio

1 .
Bad Bernet s neodobravanjem pogleda u Kavanaha. Mislim da je to ludost, Arte ree tiho. Propae, veruj mi. Porunik Sid Vebster se nadme no nasmeja. Preterujete, kapetane, asti mi. Moji ljudi i ja smo garancija za potpuni uspeh poduhvata. Va strah je neosnovan. Bad Bernet kao da nije uo porunikove rei. Dok je zlovoljno cupkao brk. netremice je gledao u Arta Kavanaha. Upoznao sam te pre dva naest godina kod ihuahue, Arte. Ali, tako mi boga, od tada se nisi ni za dlaku promenio; tvrdoglav si i neuraunljiv ba kao i nekad. . . Ko bi rekao da je jedan od najmo nijih stoara u Teksasu toliko neodgovoran tip? Kavanah zadovoljno pogladi izborano, preplanulo elo. Vodim trideset najsposobnijjh gonia koji mogu da se nau u ovom delu sveta, Bade. Imam
3

pratnju od deset vojnika, koje pre dvodi porunik Vebster. Siguran sam da jo niko nije tako bezbedno putovao. Kapetan Bemet gotovo poskoi na stolici. Nikome jo nije palo na pa met da tera deset hiljada goveda od Viite do Fort Bojla na Liti Koloradu. Uputa se u posao s avolom, Arte. Kavanah slee ramenima. Vlada je na osnovu ugovora koji je sklopljen s Crnim Orlom duna da isporui tu stoku Komanima do kraja godine i plaa mi dvadeset dolara za svako grlo. Ali, ne i za rage koje e odvesti u Arizonu. . . ako uopte stigne tamo. Stii u, Bade ree Kava nah ubedljivo. Ja sam od onih koji uvek uspevaju. ak ako polo vinu stoke i izgubim na putu, zaradiu sto hiljada dolara, a to je triput vie nego to bih ovde dobio. Bad Berent istrese viski koji je stajao pred njim i lupi pesnicom o sto. Do avola, shvata li da to nije put za Dod? Ti ide za Fort Boji, a niko pre tebe nije proao tom stazom. Ceo Teksas e se smejati kad bude uo ta namerava. To me uopte ne brine. Kad budu videli da sam ja uspeo, i ostali e krenuti mojim stopama. Trite u Kanzasu je zasieno sto kom i treba traiti nove puteve. Ah, pred tobom je hiljadu milja najgore zemlje koja se moe zamisliti poe kapetan Bemet pomirljivo. Tle bez vode i dobre trave. Goveda e ti crkavati kao muve. ak i ako se nekako dokotr lja do Arizone, bie siromaniji od najsiromanijeg kravara s Kon4

osa. . . Sem toga, ne zaboravi da treba da savlada i jednu od naj stranijih pustinja na Zapadu. Znam, misli na Ljano Estakado ree Kavanah mimo. Imao sam i to na umu. . . E, pa evo mog plana: krenuu na jugoza pad prema Svitvoteru i zaobii Ljano kod Big Springa. Kad izbi jeni na Pekos, biu na konju. Kretau se uz reku do Santa Fea, a odatle preko Rio Grande pravo za Ford Boji. Produiu put za nekih trista milja, ali u imati i trave i vode napretek. . . I Apae za vratom upade Bemet ljutito. Ima nameru da im proe ispred nosa i oni e te naravno, pustiti da otera goveda njihovim smrtnim neprijatelji ma. . . Kaem ti, Meskalerosi i Javapaje nee se smiriti dok ne vide da se tvoj skalp sui na nekom njihovom vigvamu. . . Zna li ta to znai? Zar hoe da reskira jo jedan krvavi rat u Nju Meksiku, sto mu muka?! Nemam drugog izbora promrmlja Kavanah neraspoloeno. Uostalom, ja sam trgovac i nita me drugo ne interesuje. S ostalim neka vojska trlja glavu. . . Ima li jo neku primedbu, Bade? Imam. Ded Dulea i njegovi ljudi nee propustiti priliku da na lak nain dou do velikih para. Ako ti Indijanci ne smrse konce, banditi e to uiniti sigurno. Dedovi dounici vrljaju i po Viiti i ne bi me udilo da je taj mangup ve uo za tvoj karavan. Sad, verovatno, lekari u nekom od svojih sklonita i zadovoljno trlja ruke, smiljajui na kome e mestu naj lake da te zakai. Vere mi, ne zameram mu mnogo zbog toga, jer tvoj poduhvat znai otvoreni iza

zov svim propalicama odavde do Kalifomije. Sid Vebster se po drugi put u toku razgovora podrugljivo nasmeja. U strahu su velike oi, kape tane. General Stilman mi je poverio ovaj zadatak i budite uvereni da emo ga moji ljudi i ja obaviti na opte zadovoljstvo. aica mi zerno naoruanih divljaka, ili ban de raspojasanih lopua ne zadaju mi glavobolju. Uostalom ne vidim razlog da se meate u odluke vie komande. To mi i nije namera, sinko uzvrati Bad Bemet mimo. Ali, tvoj ton mi se ne dopada. Podsetiu te, mada nerado, da sam ja kapetan, a ti samo porunik. Vi ste teksaki render i ne pripadate regularnim jedinicama zakreta Vebster drsko. Pra vila slube me ne obavezuju. Ne dugujem vam nikakvo potovanje. Kapetan Bemet nije izgledao ljut. U pogledu kojim je okrznuo nadmenog porunika bilo je i oma lovaavanja i neke daleke sete. Sve mi se vie ini da je general Stilman ipak pogreio, mladiu. ovek koji nije u stanju da sagleda opasnost, ne zasluuje da uestvuje u ovako opasnom po duhvatu. Sid Vebster skoi kao oparen. ujte, ja saip zavrio akade miju u Vest Pointu i. . . . . . ipak nazivate jedno od najopasnijih indijanskih plemena Sjedinjenih Amerikih Drava a icom slabo naoruanih divljaka prekide ga Bad Bemet hladno. Zar elite da proete kao gneral Kaster kod Liti Big Homa? Ro manci su ga bukvalno rastrgli. . . Porunice, vi ste jo zeleni i tek treba da uite.

Vebster je liio na ae koje se znoji pred uiteljem, ali nije pomi ljao da se pokori. Najtee mu je padalo to su neki l judi za susednim stolovima uli poslednje kape tanove rei i sada su oigledno uivali u njegovoj neprilici. Zato je odluio da povrati poljuljani auto ritet. Nagnuo se preko stola i uneo Bernetu u lice. Izvinite mi se odmah zbog tih rei, kapetane! povika besno. Ni govora. Vratite se na svo je mesto, mladiu naredi mu Bemet otro ili u vas tako oamariti da e se uti i u poslednjoj kui u gradu. Mislim da se s ljudima vaeg kova moe samo tako razgovarati. Vebster se istog trenutka mai za revolver, ali ga Kavanah grubo zadra. Dalje ruke od revolvera, po runice. Ne elim guvu, ali ako do nje doe budite sigurni da u stati na Bemetovu stranu. Vebster se zbuni. Znai i vi ste protiv mene procedi jetko. Kavanah slee ramenima. Vojska vas je odredila da uestvujete u ovom poduhvatu od koga e, na kraju krajeva, i ona sama imati koristi. Znai, mi smo poslovni prijatelji, ali nita vie od toga. Bemet je neto drugo. Njega sam upoznao jo dok ste vi bili u pelenama. . . Nadam se da sam bio jasan? Niste mogli da budete jasniji primeti Vebster mrano. Drago mi je to sad znam koliko mogu da se pouzdam u vas. Ali, raner vie nije obraao panju na njega. Ako si nameravao da mi da neki koristan savet, istresi ga od
5

mah obrati se on Bemetu ali od puta ne odustajem. Na Hejs platou ispred Viite lei deset hi ljada mojih goveda i ja sutra pola zim. . . Dakle, sluam te. Render je nekoliko trenutaka razmiljao. Neka bude kako si odluio ree na kraju. Ali, moda ne bi bilo loe kad bi primenio takti ku koju su i ostali pre tebe primenjivali. Povedi sa sobom nekog oveka, koji je vian revolveru. Mnogi su samo zahvaljujui tome stigli tamo gde su naumili. Kavanah se grohotom nasmeja. Ah, to je u pitanju?. . . E, pa onda, znaj da sam to ve uinio. Sa mnom putuje Ned Hardin. Ned Hardin? tre se Bernet. Do avola, mogao si da napravi sreniji izbor. Taj ovek nije na dobrom glasu. Dodue, li no ga ne poznajem, ali pria se da je on jedini preiveo tragediju Sliperovog karavana u Heven kanjo nu. Kradljivci stoke su poubijali sve ljude osim njega, a to je, priznae, loa preporuka za nekog od koga se oekuje da bude glavni oslonac na ovako opasnom putu. Gluposti ljutnu se Kavanah. Hardin je bio sav izreetan kada su ga pronali, a banditi ga nisu ubili samo zato to su verovali da je i s njim svreno. . . Kaem ti, taj revolvera ima vie potenja od mnogih koji se zaklinju u svoj obraz, a nisu nita drugo do veto prikriveni lupei. Dobro, dobro sloi se Bernet Nisam mislio da vream tvog novog oveka. Samo.. . mo da ne bi bilo naodmet da povede i dvojicu mojih ljudi dodade oprezno Raner ga udno pogleda, a on da mu oi veselo blesnue.
6

Kako se toga ranije nisam setio, sto mu muka grmnu kao da se nalazi u otvorenoj preriji. Priznaj da ti je to bilo sve vreme na umu, stari jare. Pa, razmiljao sam kako da ti pomognem pokua render da sakrije osmeh. - Zna, stalo mi je da uspe u ovom poduhvatu, mada i dalje tvrdim da si najvei maga rac koga poznajem. . . Prihvata li ponudu? Kavanah prui maljavu ruku preko stola i vrsto stee Bemetovu aku. Prihvatam klimnu gla vom. Siguran sam da e mi poslati valjane momke. Oekujem da ih vidim sutra pred polazak. Zovu se Hol i Kori Sender. Bie zadovoljan ree Bernet kratko. Onda ustade i jo jednom se osmehnu, ne osvrui se na Vebstera koji ga je neprijateljski gledao.
2.

Viita je liila na izumrli grad. Ulice su bile puste, a isto tako i saluni i svratita. Na Trgu genera la Granta samo su psi zbunjeno trkali oko javne esme i pokatkad okretali glave prema Hejs platou, odakle je dopirala grmljavina kao da se stotinu vodopada u isti mah stropotava u dubinu. . . Na travnoj zaravni iznad grada bilo je kao u konici. Bar hiljadu ljudi tiskalo se na malom prostoru i svi su vikali uglas. Stoka je uplaeno mukal i gonii su imali muker da je zadre na mestu. Svu da, dokle je pogled dopirao, cmelo se i arenilo ustalasano more , zveket rogova kad bi se ivotinje sudarile podseao je na pucketanje leda kad Rio Grande u prolee pone da razbija zimski san.

Kavanah je pomerio pameu prodra se jedan dugajlija iz petnih ila. Ovoliko stado e podii prainu do samog Pacifika, a kad Indijancima taj miris pone da se uvlai u nozdrve, niko ih vie nee zadrati. Tako je prihvati neki Misurac zlurado. Crveni avoli e imati toliko mesa da e im trbusi narasti kao dinovski kaktusi iz Lijana. Art Kavanah koji je sve ovo sluao, prezrivo je merio gomilu. Na kraju, nije mogao da se obuzda. Idite do avola, prazne tikve doviknu ljufito. Dokazau vam da matori Art ima vie mozga nego vi svi zajedno. Gomila mu je odgovorila jo bunijim porugama, a kad se Stiv Majls urednik Teksakog gra niara progurao do Kavanaha, atmosfera je bila kao u paklu. Nae itaoce interesuje ta vi oekujete od ovog poduhvata? poe on vano. Javno mnerije sma tra da je va pokuaj preuranjen. Neka javno mnenje ide be straga prodera se Kavanah. Uspeu i kvit! Znam. . . ali, Indijanci.. . poe da muca novinar. Raner prezrivo pijunu u stranu. Sluaj me dobro, sinko, i posle toga ostavi me na miru. Ra dim ovaj posao otkad znam za sebe i nema tog piskarala koje bi moglo jo neto da me naui. Svet je svet i sve to je novo izgleda mu smeno. Kad budem uspeo, zapevae dru gaiju pesmu. Neu tome nita da dodam niti da oduzmem, ali hou jedno da zna: voleo bih da vidim tog crvenog batu koji e da stavi ruku na moj skalp. To je sve. A sad, tornjaj mi se s oiju. Porunik Vebster koji se vrteo u

blizini, pritera svog konja blie. Napiite da e porunik Veb ster i njegovi ljudi osiguravati ne smetan prolaz Kavanahovom stadu ree Majlsu. Tog trenutka Kavanah primeti dvojicu mladia koji su se probijali prema njemu. Da niste i vi novinari? doeka ih podozrivo. Obojica istovremeno odmahnue glavama. ekaj odobrovolji se ran er vi ste sigurno Bernetovi. ljudi? Da nasmei se mladi u plavoj koulji. Ja sam Kori Sender, a ovo je moj brat Hol. E, onda moemo da krenemo grmnu Kavanah. Samo smo na vas ekali. Sid Vebster prui ruku osmehujui se pakosno. Da se upoznamo, ja sam po runik Vebster. Poto ste i vas dvojica stigli, siguran sam da emo nesmetano putovati do Fort Bojla. Mladiima nije promakao nje gov podrugljivi ton. To nam niko ne garantuje primeti Hol ozbiljno. Moda emo uspeti ako svako bude vrio svoju dunost. ta ste hteli da kaete? namrti se Vebster. O, nita naroito. Samo da gonii treba da gone stoku, vi da komandujete svojim ljudima, a Ko ri i ja da provedemo karavan pu tem koji je najmanje opasan. Onda emo moda u Fort Bojlu moi da popijemo po aicu za sreno okonan posao. ini mi se da neemo biti veliki prijatelji ree Vebster kiselo. To zavisi od vas, porunice slee mladi ramenima.
7

Kavanah se zadovoljno nasmei. Odlino, mome. Volim ljude koji nemaju dlake na jeziku. Nevo lja je s tim vojnicima to uvek misle da mogu svakome da zapovedaju. . . Nego, najbolje bi bilo da odmah krenemo. ekajte malo umea se Kori. uli smo da je i Ned Hardin ovde. Hteli bismo da ga upoznamo. Bogami, to e biti teko, sinko. Taj Hardin je udna ptica. Ne govori mnogo ni sa kim j jo ga nisam video da se smeje. Ipak, imam utisak da je pouzdan. Gde je on? Kavanah se oprezno osvrnu. Vidi li onog dugajliju sa eirom duboko natuenim na e lo. . Da, onog tipa koji se pravi da ne primeuje ovu gungulu oko se be. To ti je Ned Hardin. Priaju za njega da tako brzo potee revolver da malo ko moe s njim da se meri. Neka da bog da to bude tano. jer oseam da e Hardin na ovom putovanju morati ee da dokazu je svoju vrednost. Dugajlija se ba tada okrenu i primeti da su pogledi doljaka upravljeni prema njemu. Lenjim korakom prie blie, ini mi se da je re o meni? - upita razvlaei rei. Da ree Kavanah otvore no. Ovo su Hol i Kori Sender, teksaki renderi koji e nas pratiti do Fort Bojla. Voleli bi da se upoznaju s tobom, Nede. Hardin je netrimice gledao u dvojicu mladia. Imate neto protiv mene? Naprotiv osmehnu se Ko ri. Mislim da je srea to ste s nama na ovom putu. Neki ljudi misle da sam ja kriv za propast Sliperovog karava
8

na r ree dugajlija promuklo. Gluposti. uli smo da su vas polumrtvog pronali na drumu i da ste bili izreetani kao sito. To ski da svaku odgovornost sa vas. U dnu Hardinovih sivih oiju zaiskri topla varnica. Ali, kad je progovrio. glas mu je jo uvek bio hladan. Ovo je opasnija staza od one kojom je Sliper prole godine iao. Verujem da je to razlog to sam prihvatio Kavarjahov poziv. Onda se okrete. Dok je gegajui iao prema svom konju. Kori nije skidao pogled s njega. vrst je to momak ree vie za sebe. Hm. . . ponaa se kao da je ceo Teksas njegov procedi Vebster sumnjiavo. Kori mrko odmeri porunika, pa se okrete Kavanahu i ree: - Daj znak. Arte. Moemo da krenemo. Kavanah se mai za revolver i opali. Ako bude sve u redu. ugledaemo Fort Boji pre zime proguna raspoloeno. Bievi su fijuknuli kroz vazduh, gonii su otegnuto podvriskivali i ogromno, ustalasano more uz zagluujuu tutnjavu pokrenu se s mesta. Kavanahovo stado uputi se na jugozapad. . . Dva asa kasnije, Viita je iezla u magli. Nazirao se jo samo zvonik crkve i Hejs plato koji je naglo opusteo. Pred ljudima se pruila nepregledna ravnica i plavo nebo bez ijednog oblaka. Poinjao je tegobni put prema zemlji Meskalerosa i Javapaja. Istog dana uvee, dok su se umorni gonii rasporeivali oko stada koje se spremalo za poinak, Art Kavanah zadovoljno huknu.

Preli smo dvadeset milja od jutros. Ako ovako nastavimo, po etkom oktobra trebalo bi da izbijemo na Liti Kolorado. Kori koji je stao pored njega ne ree nita, ali je izraz na njegovom licu reito govorio ta misli. Ne slae se sa mnom? upita Kavanah. Ovo je najlaka deonica odvrati mladi render. Nalazi mo se blizu naseljenih mesta i niko se ne bi usudio da nas ovde napad ne. Nevolje e poeti tek kad za leima ostavimo Big Spring. Dotle nam ostaje da poelimo lepo vreme i dosta trave za stoku. Ako ponu da gube u teini, matori bikovi e postati zloudni i neemo moi tako brzo da napredujemo. Due mi, u pravu si uo zbilji se Kavanah. Ipak, ne znam Ifekvu to opasnost oekuje tamo iza Big Springa. . . Moda Indijance? O, oni su daleko na severozapadu. Poeu na njih da mislim tek kad zaemo duboko u Nju Meksiko. Sad me mnogo vie brinu Ded Dulea i njegovi ljudi. Su mnjam da e se tako lako odrei masnog zalogaja. uje li ti ovo, Nede? Dobaci Kavanah Hardinu. Kori Sender misli da Dulea nee propu stiti priliku da nas oerupa. Hardin koji se ve uvio u ebe da spava, podie glavu. Moe biti siguran u to, Arte ree tiho. Odlino poznajem Deda. On se ve kocka u pare koje e zaraditi od prodaje tvoje stoke. Kavanah se nasmeja, ali se videlo da mu to nije ilo od srca. I, ta ti kae, Hardine? Ne plaim se direktnog su koba s Duleom. Mnogo me vie zabrinjava stoka.

Zato? iznenadi se Kava nah. Revolvera se izvue ispod ebeta i prie blie. Miljama unaokolo sve se crni od tvoje stoke; Arte. Gonii su postavili strae oko stada, ali koja vajda od toga kad su suvie udalje ni jedan od drugog. Kradljivci mo gu da nas napadnu s koje bilo strane i da budu sigurni da e imati dosta vremena za uzmicanje. Dok se mi prikupimo, izmeu nas i njih bie dobar komad puta. tavie, Dulea bi u toku noi mogao da uutka straare i da odvede vei broj goveda, a da mi to i ne primetimo. . . Kao to vidi, ima puno razloga za zabrinutost. Kavanah neto opsova i udalji se gunajui. . . Sledea dva dana vreme je i dalje bilo lepo, a ljudi omi za posao, pa je napredovanje teklo nesmetano. Kavanahu je ponovo poelo da se vraa dobro raspolo enje, a kad je treeg dana ugledao tamnu prugu pred sobom, naglo zategnu uzde i oduevljeno uzvi-

knu:
Sto mu gromova, pa ono je reka Brazos, ako se ne varam! Da potvrdi Hol s mnogo manje ara. Sad emo videti koliko nai gonii vrede. Zato? zaudi se Kava nah. Reka u ovo doba godine nije iroka, a, sem toga, postoje i gazovi. Brazos nije irok, ali je vra ki brz, Arte. Gazovi, dodue, po stoje, ali nema toliko irokih da stado do deset hiljada goveda moe lako da pregazi reku. Levo i desno krilo stada nalazie se u dubokoj vodi i, bogami, bie mnogo muke da ga prevedemo na drugu oba lu. . . Pozvau ljude na dogovor
9

pre nego to stignem do reke Hol se mai za revolver, ali ga Kavanah zadra. Nema potrebe da puca, mo ji ljudi su ve zaustavili prednjake na obali i oekuju nas. Vidi i sam da su to valjani momci, nee nita da urede na svoju ruku. Dobro - promrmlja Hol. Pourimo onda. Kavanahovi ljudi su se ve oku pili na prelazu, oekujui da gazda stigne. Kada Hol i raner dojahae, iz grupe se izdvoji Lemi Hart, Kavanahov predradnik i njegova desna ruka u svim poslovima. - Gazda poe on nemarno bie avolski teko, ali probiemo se. Mislim da porunik sa svo jim ljudima treba da uzme levo krilo, a mi emo se podeliti u dve grupe. Desno krilo e drati Keir Stamp, a ja u s drugom grupom ob^zbediti centar. Tako rasporee ni neemo izgubiti mnogo goveda. Mislim da je to pametan predlog, Arte sloi se Hol sa Hartom. Ali, Sid Vebster oigledno je drukije mislio. Moda je plan dobar za vas, ali ne i za mene, gospodine ree sarkastino. Moji ljudi jau pod zastavom 187. konjikog puka i nalaze se pod neposrednom ko mandom generala Stilmana. Neu dozvoliti da napravite od njih na jobinije kravare. Porunikove rei zvuale su oporo i bezobzirno. ak je i njego vim ljudima bilo neprijatno. Goni i su prvo zaueno pogledali u Vebstera, a onda je srdba poela da se ogleda na njihovim tvrdim licima. Pre nego to je vamica uspela da plane, Art Kavanah uze situaciju u svoje ruke. Dvadeset godina poteno ra
10

dim ovaj posao i jo me niko dosad nije nazvao kravarom. Vi ste to prvi uinili, porunice i, potenja mi, preterali ste. Ako vam se ne svia ovaj posao, a vi pokupite svoje ljude i napustite druinu. Uz put. recite generalu Stilmanu da mu Art Kavanah estita na izboru. Ali . . . poe da muca Veb ster. Nema tu nikakvog ali, go spodine presee ga Kavanah. Ovo je otvorena prerija, a ne egzercirite gde deset uparaenih tipova treba da pokazuje svoje uglaane izme i besprekomo ufitiljene br kove. Ako svako od nas ne bude izvravao svoju dunost, nikad ne emo ugledati Fort Boji. Odlino si mu odbrusio, gaz da nasmeja se Keir Stamp mrano. Da si sluajno preutao, ja bih to objasnio gospodinu poruniku na svoj naiij. Niko ko me je vreao nije ostao nekanjen. Sid Vebster je bio na grdnoj muci. Unezvereno je gledao oko sebe i svuda je nailazio na hladne poglede; ljudi su ga prezrivo merili, a vojnici su gledali u zemlju. Tada se javi Ned Hardin. Govo rio je tako tiho da su mu se rei jedva ule kroz huk vode. Poto smo se sporazumeli, moemo da krenemo na posao. Porunie, vi zauzmite levo krilo, kao to je ve reeno, a ti Keire s petnaestoricom ljudi zagazi pored onog vrbaka na desnoj strani. Ja u ostati ovde s Lemijem i ostali ma. Ako bude ilo sve kako treba, u sumrak emo svi prei na drugu stranu. Sid Vebster utke dade znak vojnicima i poe uzvodno. Keir je ve iao sa svojim ljudima prema vrbaku. Za Vebstera nee biti mnogo

posla ree Kori neraspoloeno. Struja e odvui goveda prema tampu. Bogami, ne bih voleo da sam u njegovoj koi. Lemi Hart teko uzdahnu i poe otegnuto da podvriskuje. Stoka se uskomea, a onda prednji redovi nagmue u vodu. Prvo bikovi, a zatim krave i telad. Reka se lomila o njihova tela i zloslutno klokotala. Tamo napred, zahvaeni maticom, bikovi su poeli opasno da se povi jaju udesno i onda, kao da se prepusti stihiji, cela masa se ustre mi prema tampu, koji se divljaki drao, pokuavajui da sprei naj gore. Keire, pusti sve do avola i uvaj se da te stado ne potopi! oajniki povika Kavanah. Ali, Keir Stamp nije bio spre man da se tako lako preda. Oni sa suprotne strane videli su kako su njegovi ljudi poeli da se razilaze i da se rasporeuju elom irinom reke. U udu su se pitali ta to Stamp smera, a onda Lemi Hart radosno uzviknu: Sto mu gromova, Keir pravi branu preko reke. Zar ne vidite da su se njegovi momci povezali la sima? I, stvarno, odvani kauboj je doao na zamisao koja je jo mogla da urodi plodom. Povezao je sva lasa koja su njegovi ljudi imali na sedlima i tako napravio neku vrstu brane; slabu dodue, ali vredelo je pokuati. Nee uspeti poe Kava nah da upa kosu. Marva e ih odvui prema virovima. Uspee, uspee uveravao ga je Hart oduevljeno. Keir je dovitljiv i smeo, samo je on mogao ovako neto da smisli. Ali, ni mi ne smemo da sedimo skrtenih ruku. Istog trenutka i Lemi natera

svog vranca u vodu i poe da se probija izmeu goveda. Pritenjen nekoliko puta tonuo je i kadgod je izgledao da je s njim gotovo, vranac se ponovo pojavljivao na povr ini. Vrati se, Harte, teksaki mangupe. Zar hoe da presvisnem od muke? preklinjao je Kava nah. Ali, njegov predradnik ga nije sluao. Tada i Kori polete u zamuenu reku, a za njim i Hol s ostalima. Raner je zabezeknuto gledao za njima, a onda se i u njemu probudi stari vrag. - Napred, deco moja razgalami se pokaite tim rogatim avolima ko su Kavanahovi momci. Hart mora da ga je uo jer se osvrnuo, i Kori koji se probijao za njim mogao je da vidi kako se taj dugonogi Teksaanin deaki osmehuje, kao da se nalazi na rodeu, a ne u akciji koja je mogla da ga kota glave. Odao je u sebi priznanje tom neustraivom mom ku, ali ni sam nije bio u boljem poloaju. Tada mu Hart dobaci laso. Hajde, Senderu doviknu nismo mi loiji od Keira. Kori brzo napravi omu oko jabuke na sedlu i dobaci svoj laso oveku, koji mu je bio za leima. Na drugoj strani Stamp je urlao kao da se zabavlja: Napred, Lemi, utvo jedna, kad se budemo vratili u stari kraj ispriau svim curama da nisi tako neupotrebljiv momak kao to bi se u prvi mah reklo. U tom asu krdo nalete na nje ga. Grozno psujui, Stamp i njego vi ljudi ibali su bikove da ih skrenu na drugu stranu. Uad izmeu konja opasno se zategla,
11

kauboji su stenjali pokuavajui da odre pravac, a svuda unaokolo kljuala je voda i prskala uvis, prelivajui se na suncu u stotinu boja. Bila je to i nezaboravna i stravina slika, a u isto vreme i najlepa oda tim ljudima koji su prkosili stihiji, suprotstavljajui joj samo svoje gole ivote. A onda, kao da su i ivotinje shvatile da ni ljudi nisu u povoljni jem poloaju, snaga je poela da im se vraa u obamrle miie i bikovi su snano zaplivali, borei se s maticom i savlaujui je. Pobedili smo Brazos . . . pobedili dahtao je Stamp i rado sno gledao kako se prvi bikovi penju uz strmu obalu . . . Kad je u kasno popodne i poslednje govee prebaeno na drugu stranu, Art Kavanah konstatova da je prvu prepreku sreno proao. Posmatrajui svoje ljude koji su umorno leali na zemlji, nije se uzdrao da ne uzvikne: Pria o ovom prelasku ue se nadaleko. Bogami, imae o emu da se govori. Deset hiljada rogate marve prebaeno za jedan dan pre ko Brazosa. a utopilo se samo dvadesetak teladi. Momci, napra vili smo veliki posao . . . Zar ne Harte? Ali, Lemi Hart je utao, paljivo osmatrajui oblinji umarak iz koga su upravo izala dva jahaa. Arte, imamo posetu ree udnim glasom. Ned Hardin koji je leao u blizi ni. skoi kao oparen. Zatitivi ru kom oi od zalazeeg sunca, pogle da u jahae koji su se pribliavali. Ded Dulea objavi turo bno.

4.

Doljaci su polako ujahali u lo gor: Ded Dulea i njegov pomonik Kas Tegart. Zdravo osmehnu se Dulea i mahnu rukom. Niko mu nije odgovorio. Ljudi su ga mrano gledali. Gle, ini mi se da niste go stoljubivi produi bandit veselo, dok su mu oi otro streljale na sve strane. Kas Tegart je utljivo sedeo na svom konju i nije se trudio da izgleda pristupano. Pa, dobro rairi Dulea ruke valjda ete nas ipak poslu iti veerom? Posle toga, ja i moj drug emo odmagliti. Ned Hardin ustade sa zemlje i poe malo napred. Za vas dvojicu nema veere ree nemarno. Dulea se tre, a onda mu osmeh ponovo iskrivi tamno mravo lice. Do avola, pa to je na stari prijatelj Hardin. Izgleda da je on ovog puta na suprotnoj strani, Kase? Pitam se ta bi na to rekao, pokojni Sliper? gadno se isceri Tegart. Hardinovo lice buknu kao prerijski poar kad zahvati suvu tra vu. Paljivo oko moglo je da primeti kako mu desnica zadrhta i po e da se sputa prema revolveru, a onda se ipak savladao. Gubite se ree tiho. Hajde, Nede, ne budi na kraj srca. Zna i sam da je Kas brz na jeziku pokua Dulea da izgladi stvar. Art Kavanah zakljui da je do ao trenutak da se i on umea. Momci, ja sam vlasnik ovog stada. Mislim da vas neu trpeti u

12

svojoj blizini. Odlino vas pozna jem. Pa ta? Nas dvojica smo do li u prijateljsku posetu namrti se Tegart. Hardin se nadmono nasmeja Doli ste da vidite koliko smo jaki . . . Nego, meni se ini da su ti nervi popustili. Kase. To ba nije dobar znak. Ne brini za mene, Nede. Jo uvek sam u dobroj formi i nisam brz samo na jeziku. Kas Tegart znaajno spusti ruku na drku revolvera. To bih eleo da vidim. Kase izazivao ga je Hardin. Na Tegartovom licu itala se neodlunost. Zakrvavljenim oima buljio je u protivnika i odmeravao svoje anse. Ded Dulea se uplaio da e njegov ovek napraviti neku nesmotrenost. Ispruio je ruku i grubo ga uhvatio za miicu. Budi miran. Kase. Hardin blefira. eli da ubedi svog novog gazdu da mu je odan. Hol koji je stajao po strani, neopaeno se primae Koriju. Pripazi na Tegarta apnu. On je u ovom trenutku opasniji i ako je Dulea vea propalica. Pre ili kasnije, neko od naih momaka izgubie strpljenje i onda e nastati pakao. Kori klimnu glavom, elei da kae da i on misli isto. Hej, vas dvojica, ne volim da mi se apue iza lea graknu Kas. Recite glasno to to mi slite. Pre nego to su Hol i Kori mogli da odgovore, Ned Hardin stade ispred njih. Jo uvek je bio miran, ali su mu oi hladno blistale kroz polusputene trepavice. Mislim da suvie sebi dozvo ljava, Kase ree naglaavajui

svaku re, kao da je hteo da im da to dublji znaaj. To nije prepo ruljivo za nekog ko rauna da kraj dana doeka na nogama. Oho-ho ovo si dobro sro io isceri se bandit. Pitam se koliko ti je hrabrosti trebalo da mi to baci u lice? Moda ne tako mnogo, poto ima pedesetak ljudi iza sebe. A ta je s vaim ljudima? upita revolvers hladno. Gde su oni? . . . Jesu li sakriveni u onom umarku, ili negde dalje? U sva kom sluaju, siguran sam da emo ih jednog dana upoznati. Sad kada ste videli koliko smo jaki, moi ete da napravite odgovarajui plan za pljaku . . . Zar ne, Dede? Banditi se zbunie. Dulea ilije oekivao ovako direktan napad i nije bio spreman da brzo odgovo ri . . . Tada se javi Keir Stamp: Zato tako prijateljski raz govara s tim lupeima, Hardine. Daj da svrimo s njima jednom zauvek. Posle toga, mirnije emo putovati, veruj mi. Ded Dulea naglo poblede. Mora da je u Stampovim recima osetio blisku opasnost, jer je prestao da se osmehuje. Teko diui paljivo je pratio svaki Keirov pokret. A onda . . . . . . onda se sa suprotne strane razlegao pucanj . . . Kas Tegart je knu, a desna ruka mu nemono klonu niz telo. U prvi mah niko nije mogao da objasni ta se dogodilo. Svi su zaueno piljili u Tegartovu smr skanu aku i sluali psovke i kleve te koje su nezadrivo silazile s nje govih usana. Prvi se snaao Har din. Ko je pucao? upita besno. Sid Vebster zau se spo
13

kojan glas Lemija Harta. Nisam mogao da ga spreim. Tamo na desnoj strani porunik Vebster se epurio. Ja sam odgovoran za bezbednost stada. Lupei nisu nita drugo ni zasluili. U dva skoka Hardin se nae pored njega. Porunik nije stigao ni da trepne kad ga revolvera preciznim udarcem srui na ze mlju. Onda se okrenu prema Dulei, koji je smrknuto posmatrao ta se deava. Nisam ni sanjao da e ova budala pucati, Dede skoro se izvinjavao Hardin. Pogledau Kasovu ruku, ako nema nita pro tiv? Banditu se ponovo vrati prisebnost Nema potrebe. Nede. Tegart nee umreti od ovog, ali e poru nik skupo platiti svoju nepromiljenost... a i ostali zajedno s njim. Krv je pala izmeu nas i tu sad postoji samo jedan zakon. Za kon prerije: oko za oko, zub za zub . . Do vienja, Hardine, videemo se uskoro. Dulea uhvati uzde Tegartovog konja i povue ga za sobom. Kas se klatio u sedlu. Hardin je neraspoloeno gledao za dvojicom desperadosa. Misli li da e se iz ovog izroditi neka neprilika? upita Kavanah zabrinuto. Nita gore od onog to bi se inae dogodilo odmahnu revol vera rukom. Ipak, Vebster je bacio ljagu na sve nas. Pucao je podmuklo, bez opomene.

5.

Cele sledee nedelje od Dulea i njegovih ljudi nije bilo ni traga. Kavanah je bio zadovoljan i oeki vao je da e za dan-dva ugledati Svitvoter. Putovanje je teklo ne smetano, ljudi su dobro podnosili napore i raner je poverovao da ga srea ni ovog puta nije napustila. Zato se jednog jutra obrati Hardinu: Nema Deda na vidiku, Ne-r de. Ko zna, moda se stari lupe povukito kad je video koliko smo jaki? Uvek utljivi revolvera, brzo ga razuveri. Ne oekuj tako neto od Dulee, Arte. Jo' uvek smo u ravnici, on ne eli nita da reskira. Kad budemo zali u gudure, nastupie njegovih pet minuta. Tada e videti koliko je on opasan. Hardin je posle toga zautao i nastavio da jae hladan i dalek kao vrhovi planina na zapadu, a Kava nah se ponovo natutio, zaklinjui se u sebi da e poteno potpraiti i Dulei i svima koji mu se ispree na putu. ta je, Arte? Izgleda mra an kao kini oblak nad Sonorom naali se Lemi Hart kad vide u kakvom mu je raspoloenju gazda. Kavanah ljutito zabaci eir na zatiljak i proguna: Potenja mi. Lemi, izgleda da u ovoj druim svi oekuju da se dogodi neto neprijatno. Da ti pra vo kaem, ba bih voleo da vidim i to udo. Ostavi se toga, gazda uzvrati Lemi ozbiljno. Nita nam ne smeta ni ovako. Sluaj, Harte planu Ka vanah petnaest puta sam terao stoku za Dorl i imam iskustva kao

14

malo ko. Znam da su se tu i tamo nekim stoarima deavale nepri jatnosti, ali meni nikad nije falila ni dlaka s glave: Ako hoe da zna, sumnjam da e mi i Fort Boji ostati u neprijatnoj uspomeni. Dobro, dobro Arte pouri Lemi da ga odobrovolji. Znam da se ti retko prevari . . . Ali, Kavanah nije bio u pravu. Iznenaenje se ipak dogodilo, samo ne onakvo kakvo su ostali oekiva li. Sve je poelo istog dana popod ne, kada je jedan od gonia kao bez due dojurio. Arte, spremi se da uje najsmeniju novost povika izda leka. ta se dogodilo? doeka ga Kavanah neraspoloeno, mislei da je u pitanju neka od kaubojskih smicalica. Niste valjda opet sta vili ikove pod rep Tejlorovom konju? Ma, kakvi ikovi, to je detinjarija. Nali smo enu na putu, eto, to je . . . Da, pravu enu od krvi i mesa. Kae da su joj banditi ubili oca i moli da je povedemo s nama, poto nema kuda da ode . . . Bogami gazda, ja sam za to da je primimo. ena? dreknu Kavanah. Sto mu gromova, nikad nisam secao ene na ovakvom putu, pa nemam nameru ni sada. Vrati se i reci toj guski da elim to pre da joj vidim lea. Nemoj tako, Arte protestova mladi. Sasluaj je najpre. U pustari se ni konj ne ostavlja da skapa od gladi. Sudei po tebi Kavanah mimu lukavo izgleda da je ta suknja zgodna, a? Due mi, gazda, u pravu si. Vraki je lepa. Kad je bude video i ti e ...

Pa, dobro, sinko nasmeja se raner. Pogledau je kad ba toliko eli. Ali, to je sve to u uiniti za nju, da zna . . . * ** Kad je Kavanah stigao, u prvi mah nije mogao nita da vidi. Njegovi ljudi bili su gusto zbijeni, ali zaudo, neuobiajeno tihi. Tek kad su se razmakli u stranu, naao se oi u oi s nekom devojkom, koja ga je otvoreno gledala. Ve na prvi pogled, starom raneru je bilo shvatljivo malopreanje odue vljenje mladog gonia; devojka je zaista bila veoma lepa. Visoka i vitka, s dugim crnim pletenicama. Plava koulja isticala joj je visoke grudi, sive uske pantalone za jaha nje pripijale su se uz vitke noge. Kavanahu je odmah bilo jasno da u njoj nema nieg od lepote kafanskih ena, koje je ponekad sretao u salunima Viite.' Za ovu devojku ovde pre bi se moglo rei da je bila lepa kao jezero u suton, kad se crveno sunce poslednji put ogleda u njemu pre nego to zae za vrhove tamnih planina. Vi ste vlasnik ovog stada? upita ona dubokim, melodinim glasom. s Kavanah se tre tek kad pseti da bezono pilji u nju. Da ree. ta mogu da uinim za vas, gospoice? Zovem se Lusi Karter predstavi se devojka otresito. Moj otac je bio putujui trgovac koji je iao iz mesta u mesto nudei svoju robu i ja sam ga svuda pratila. Pre nekoliko dana poli smo na vaar u izvud i uz put naleteli na odmet nike koji su po svaku cenu eleli da se domognu bogatog plena. U neravnopravnoj borbi moj otac je
15

poginuo, a ja sam uspela da umaknem. Vi ste prvi ljudi na koje sam naila posle te tragedije. To je zbil ja strano, gospoi ce ree Kavanah zbunjeno ali, ja zaista ne znam kako da vam pomognem. Povedite me s vama : izjavi ona prosto. Biu od koristi i neete se pokajati. Bio je to udan predlog. Kava nah je uzalud traio odgovor koji ne bi uvredio devojku ija ga je lepota omekala Mislim da ne bi bilo mudro da se vee te uz nas promrmlja. Mi smo krenuli za Fort Boji u Arizoni, a to je opasan i naporan put za enu. Moda ne bi bilo loe da potraite sreu na drugoj strani. . . Na primer, u Svitvoteru upade Ned Hardin, koji je zami ljeno gledao u devojku. To je dvadeset milja juno odavde i ve sutra emo biti tamo. Posle toga, potraite posao. Nee vam biti la ko, ali u svakom sluaju i to je bolje nego da se potucate s nama uz Rio Grande, ako uopte stigne mo tamo gde smo naumili. Lusi Karter je zbunjeno cupkala dugme na koulji. Vi i sami znate ta mi pred laete, zar ne? upita crvenei. U Svitvoteru u zavriti u ne kom od saluna, kao tolike devojke i .. . nikad se neu udati. To je rekla s toliko ednosti da bi i iz stene izmamila uzdah. Ka vanah je uo iza sebe prigueno gunanje i znao je da su ovog puta momci protiv njega, svi su jedno stavno bili za to da devojka ostane i vie nita nije moglo da ih poko leba. Nebesa, nisam ni slutio da
16

jaem s gomilom bezdunika ciknu odjednom Kori. Tako je prihvati kooper no Pat Hejs, mali krivonogi kauboj iz Dalasa. Dajem svoj glas za devojku i ne bih nikome savetovao da mi protivrei. ' Hol Sender zaueno pogleda u brata i uini mu se da ga sad prvi put vidi. Korijeve oi su plamsale nekom udnom vatrom i mladi je bio siguran da to moe da znai samo jedno: Kori nije ostao ravno duan prema arima Lusi Karter. Hol se uznemirio zbog toga. Moda zato to je imao utisak da devojka ne govori istinu. Gospoice Karter oslovi je on kaete da su vas odmetnici napali na putu za izvud, a to je daleko na istoku. Kako onda obja njavate injenicu da smo vas pro nali nedaleko od Svitvotera? Nije li bilo ioginije da se uputite u Ebilen, koji je mnogo blii? Ali . . . ja nisam ni razmil ja la dok sam beala zatrepta devojka zbunjeno i Hol zakljui da joj to lepo stoji. Htela sam to pre da umaknem onim . . . onim grubijanima. Eto . . . to je sve, go spodine, to mogu da vam kaem Vie nita i nije trebalo da se kae. Lusi je izgledala tako beza zleno da je ak i Holu bilo nepri jatno to je ispituje. Jesi li sad zadovoljan, ti, veito sumnjalo? upita ga Kori ljutito, a onda se okomi na Kavanaha. Arte, mislim da ovu de vojku ne sraemo da ostavimo tek tako. -Najobinije milosre nam nalae da joj pomognemo. Kavanah je naglo doneo odluku i izgledalo je da je i njemu zbog toga bilo lake. Primiu vas, gospoice Kar

ter, iako znam da e mi se svaki pametan ovek smejati. Od danas, i vi ete jahati s Kavanahovim stadom. . . I, ne zahvaljujte mi, molim vas, mogao bih da se predo mislim. Gromoglasno odobravanje propratilo je njegove rei i svi su pohitali da se to pre rukuju s novim lanom druine. Samo su Hol i Ned Hardin stajali po strani. Imam utisak da nas je ta mala poteno namagarila nije mogao Hol da se obuzda Revolvera ga je s odobravanjem pogledao. I ja mislim isto. Ali, pogledaj ostale kako su zadovoljni. Tvoj brat i porunik e polomiti noge koliko obleu oko nje. Jedan od nas dvojice e uvek motriti na Lusi Karter proguna Hol i poe da potrai mesto za poinak.
6.

Negde u pono munje poee da paraju nebo. Gusti, kini oblaci dovukli su se odnekud s juga, a vetar je alosno cvileo kroz sasuenu travu. Lusi Karter je leala s rukama pod glavom i uzalud poku avala da zaspi. Muile su jte sva kojake misli, ali, uglavnom, sve se svodilo na jedno: Da li je danas dobro odigrala ulogu i da li e Ded Dulea biti zadovoljan? Ako je slu ajno negde pogreila, teko nje nom ocu koga taj lupe dri kod sebe . . . Onaj mladi render odmah je posumnjao u njenu priu, a isto tako i dugajlija s oima britkim kao seivo, koga nazivaju Hardin. Ali, zato su ostali zagrizli. Svi ti surovi, divlji i neverovatno smeli momci, u dubini srca nisu nita

drugo do velika deca, koja vole da se igraju i koja ude za nenou. Na tu kartu mora da zaigra, inae e sve propasti. . . Lusi Karter nije bila loa devojka. tavie, u njenom rodnom Vakou bilo je ljudi koji su govorili da je ona divno eljade koje e jednog dana usreiti nekog krivonogog deliju i izroditi mu tuce dece. Njoj je to godilo i trudila se da se svima dopadne, a onda se njen otac spet ljao s Duleom i sve je krenulo naopako. Odjednom, svi snovi su se rasturili kao kula od karata. I sad, evo je u otvorenoj preriji, gde kao Duleina pijunka mora da odi gra najteu i najsramniju ulogu u svom ivotu i da ljude koji joj nisu nita naao uinili i koje jedva poznaje, odvede u propast. A sve ini zbog toga to Ded Dulea sedi u nekoj uvali sa starim Timom Karterom i podrugljivo ga meri. oekujui da mu plen padne u ruke. Lusi se strese od nekog potajnog straha, neprijatnog i vlanog kao telo zmije. A odmah zatim, jedna munja kao dinovska, izlomljena strela raspara nebo i osvetli ravni cu stravinom, mleno belom svetlou, 'na kojoj su pospali ljudi liili na utvare. Probuen grmlja vinom, Kavanah se tre i skoi sa svog leaja. Devojka ga je jasno ula kad je opsovao proklinjui nevreme. Ovo nam Meksiko alje poz drav, sto mu muka. Diite se, ljudi, oluja bi mogla da natera stoku u .stampedo, a onda emo svi otii do avola. uurena ispod pokrivaa Lusi je sluala bat koraka i otre povike kauboja koji su se dozivali i jedan po jedan odlazili u no, utljivi i sigurni u sebe kao stene kojima
17

nikakva sila na svetu ne moe da naudi. I, odjednom joj je postalo jasno da njen zadatak nee biti nimalo lak i da se ti momci ma koliko izgledali bezazleni i detinjasti ne boje nikog i da su spremni da se uhvate u kotac i sa samim avolom. Dulea je lud tiho promr mlja. Ovaj poduhvat bie njego va propast. Toliko je bila sigurna u to da nije ni (etila kako se zadovoljno osmehuje u mraku, iako je to mo da znailo da je sa starim Timom Karterom zauvek gotovo . . . Kia je prvo poela da promie, a onda sve bre i bre, da bi se na kraju pretvorila u pravi pljusak. Za tili as Lusi je bila mokra do gole koe i dok je s pokrivaem prebaenim preko glave zurila u mrak, osetila se sama i naputena od svih u toj noi koja je odjednom progutala ljude to su je do malo as okruivali. A tada, instinktivno oseti da ipak nije sama. Kroz um kie zaula je neije oprezne kora ke. Brzo je zbacila ebe i pokuala da pronike u tminu, gustu kao testo. Ko je tamo? upita upla eno. Nije bilo odgovora. Samo se fijuk vetra meao s kiom, ali je Lusi bila sigurna da je neko posmatra iz mraka. Hitro je pruila ruku i ispod uzglavlja izvukla na punjen revolver. Ko je da je, pucau ree odluno. Tog trenutka iz tame izroni jed na prilika. Porunik Vebster se prigueno nasmeja i uhvati devojku za ruku. Ne pucajte, ja sam apnu dok mu se uzbuenje italo u glasu.
18

Lusi je nezadovoljno otrgla ruku. Uplaili, ste me primeti blago. Zato niste otili s ostali ma nego se unjate po mraku? Onda se setila da ne sme da bude drska prema Vebsteru, jer je i on bio jedan od onih na iju je podrku raunala. Uostalom, zar joj porunik nije pruio dokaze o svojoj naklonosti kad je cele veeri obletao oko nje. Uplaili ste me i mogla sam da vas ubijem ree ona mnogo blae. Nikad sebi ne bih opro stila tako neto. O, iz vaih ruku bi ak i smrt bila slatka izjavi Vebster ga lantno. Vratio sam se da vidim da li vam je neto potrebno i . . . da vam pomognem. Vreme je pasje dodade pravdajui se i bila mi je nepodnoljiva misao da ste sada sami i mokri u ovoj hladnoj noi. Glas mu je podrhtavao kao u groznici, a ruke su mu se tresle. Lusi je to osetila kad je obgrlio oko pasa. Lepi ste . . . Lusi proapta on. Vi ste najlepa ena koju sam sreo u ivotu. Kad biste hteli makar malo da budete ljubazni prema usamljenom vojniku. Ona za trenutak zaneme od iz nenaenja i on pogreno protumai njeno utanje. Oh . vi me razumete, zar ne? upita on nezgrapno i pokua da je poljubi. Lusi oseti kako je obuzima ga enje. Grubo ga odgumu i on se, ne oekujui takvu njenu reakciju, prui koliko je dug na mokru ze mlju. K sebi ruke, porunice vrisnu. Ja nisam od onih za kakvu me vi smatrate. Prevarili ste se u raunu!

Vebster besno skoi otresajui blato s ruku. Bio je uvreen i ponien. ekaj, devojuro viknu divlje pokazau ti da Sid Veb ster nije balavac s kojim svaka uliarka ttoe da se egai. Snan^i, ^mahnu rukom i Lusi prestravljeno zatvori oi, oekujui udarac. Tada iz mraka iskrsnu jo jedna prilika. Vebster zbunjeno zastade i tog trenutka ga strahovit udarac obori na tle. Pri svetlosti munje koja je zasijala, Lusi je ugledala tvrdo lice Korija Sendera pred sobom. Ta bitanga vas je uvredila. gospoice Karter - vie je tvrdio nego to je pitao mladi. Malo je nedostajalo pa da ga zagrli, toliko joj je bio drag u tom trenutku. Priguujui uzdah olak anja, jer nije htela da se pokae slaba pred njim, blago ga je uhva tila za miicu. Smirite se ree odluno. Pogreila sam to sam verovala da su oficiri dentlmeni. To je sve. Znai, ipak vas je uvredio zakljui Kori hladno i izvue re volver. Vebster se upravo dizao sa ze mlje, psujui. Jo uvek nije bio svestan onog to se zbilo. Kori je poao nekoliko koraka napred. Porunice, vi znate ta ste uinili grmnu on. Zasluili ste da vas ubijem kao psa, ali u vam ipak pruiti ansu . . . Povuci te revolver. Bilo je u tom pozivu neeg neu mitnog i Lusi je osetila kako joj marci silaze niz kimu. Kori Sender je izgledao strano i bilo je oigledno da nadmeni Vebster ne ma nikakve anse protiv takvog oveka. Ali, porunik kao da jo

nije shvatio ta znai izazov koji mu je bio upuen. Gle ... i vi ste pohitali da naberete meda isceri se prosta ki. Samo, izgleda da dama vee ras nije raspoloena za ljubav. Ili mi moda nismo dovoljno dobri za nju? Lusi tiho kriknu i uhvati se za grudi. ak i u hladnoj noi oseti da joj obrazi gore od stida. Kori pri gueno opsova dok mu se prst grio na okidau' Bio je siguran da e, ako ta situacija bude jo malo potrajala, bez razmiljanja pucati u tog bednika koji je bacio sve obzire pod n oge. . Tada se iz daljine zau topot. Gospoice Karter, javite se dozivao je Ned Hardin iz mraka. Bilo je u njegovom glasu i strepnje i nekog prikrivenog uzbuenja, koje se nije slagalo s revolveraevom hladnom prirodom. Ovamo, Nede . . . ovamo odazvao se Kori. Iz mraka se ulo kako je Hardin sjahao s konja i poao prema glasu koji ga je pozivao. Iao je nekako urno, reklo bi se da je gotovo trao preko klizavog zemljita. Do avola, izgleda da je no as na programu najezda usamlje nih mukaraca doeka ga Veb ster podsmeljivo. Hardin se nije osvrtao na njego vu upadicu, iako mu je cela stiuacija morala biti jasna. Obratio se direktno devojci. Mislio sam da ste sami i pohitao sam da vam se naem pri ruci, gospoice Karter. Lusi je odahnula zato to je sukob izmeu Korija i Vebstera bio odloen. Nije elela da se ubi jaju zbog nje zato to je u dubini due znala da to ne zasluuje.
19

Neke neprilike, Nede? upita ljupko. Hardin je izgovorio samo jednu re: Stampedo. Vie nita i nije trebalo da kae. Znaenje te rei svi su odlino znali i nikome nije bilo prijatno pri dui. Na koju je stranu krenula stoka? upita Kori brzo. Glavni talas e prei preko ove utrine. Isprednjaio sam ispred ostalih da bih zatitio devojku. Keri i njegovi momci pokuavaju da umire goveda, ali e im to po ovom nevremenu teko poi za ru kom. Ipak, nadam se da je bar desno krilo ostalo poteeno. Tamo su Lemi i Kavanah. tavie, oni na suprotnoj strani i ne znaju u kak voj smo neprilici. . . Hardin je naglo zastao, jer se iz daljine zaula potmula tutnjava. Kao da je dolazila iz dubine ze mlje, svakog asa postojala je sve snanija. Pobogu, nije valjda ba toli ko . . . opasno? promuca Vebster uplaeno. Onaj ko nije to doiveo ne moe da shvati ta znai pakleni trk nekoliko hiljada pomahnitalih ivotinja koje strah tera da porue sve na svom putu odgovori mu Hardin ozbiljno. Dosta prie upade Kori nestrpljivo pakao je jedva dve milje daleko od nas. Bre na konje, ne smemo da dozvolimo da nas udar zatekne na ovom mestu. Poziv nije trebalo da ponovi. Svi su znali da bi dalje zadravanje na tom mestu bilo ravno samoubistvu. Gospoice Karter, drite se to vie uz nas upozori je Har din, koji je ve bio u sedlu. Svako skretanje sa pravca moglo bi da bude katastrofalno.
20

* * *

Stampedo ponekad moe da se javi i u noima punim meseine. esto je dovoljan samo daleki urlik kojota, ili prasak suve granice koju je nagazio straar, pa da stoka krene u nezadriv trk. To znaju svi gonii od Lareda do ipveja i potajno se nadaju da ih taj udes nee zadesiti. Jer, kad stampedo jednom pone, njegov kraj nije teko predvideti: veina gonia danima lei bubotke i nagnjeena rebra, a neretko i ivotom plate danak svom opasnom pozivu. U ovoj noi stampedo je morao imati trostruku snagu. Znao je to Ned Hardin kad je poveo malu grupu, ba kao to su znali Kori, Vebster i Lusi. Bilo je mrano, nije se videlo dublje od desetak metara, vetar je nosio kiu pravo u oi i ograniavao vidljivost, a gromovi su pratali na sve strane. Pojava nita neobina za krajeve u bliim Ljana Estakada, ali to je bila slaba uteha za one koji su morali sve to da preture preko glave. Grmljavina stada iz asa u as postajala je sve jaa. Hardin je nasumce gonio svoje marvine uz jednu blagu uzviicu, ostavljajui mu da samo pronae najbolji put poto ionako nita nije video. A onda, jedna munja osvetlila je i tav predeo i revolvera je tako naglo zaustavio konja da je Kori gotovo naleteo na njega. ta ti je, pobogu? Ijutnu se mladi. Ba si pronaao tre nutak da izvodi vratolomije. Osetio je kako ga je Hardin epao za miicu, a odmah zatim zauo je i njegov priguen glas. Gde je devojka? Kori se zbunjeno osvrte. U mra ku se nazirala samo pogurena pri

lika Sida Vebstera. Od Lusi nije bilo ni traga. Maloas je jahala pored me ne promuca porunik uplaeno. Moda je malo zaostala. Hardin zavrte glavom. Plaim se da je mnogo gore. Ako je konj sluajno zbacio, neka joj se nebo smiluje. I, ta emo sad? uzbueno upita Vebster. Svako dalje zadr avanje je besmisleno. Kori nije razmiljao ni trenutka. Neemo je ostaviti na cedilu. Vraamo se da je potraimo. Pa, to je ludost poe po runik da se buni. Ako je pala s konja, s njom je i onako gotovo. Zato bez potrebe da se i mi izlaemo smrtnoj opasnosti. Ali, Hardin i Kori ga nisu slua li. Gotovo su se oeali o njega kada su munjevito okrenuli konje i stutili se niz brdo. Samo napred, budale - do baci Vebster za njima prezrivo i odjuri u suprotnom pravcu. 7. Lusi je jahala uporedo s Vebsterom, trudei se da dri korak s njegovim doratom koji je snano grabio napred. Hardin i Kori su joj ulivali sigurnost i nije oseala strah. Verovala je da s tom dvoji com prekaljenih ljudi ne moe ni ta da joj se dogodi i za trenutak je zaboravila na ivi talas koji se negde iza njenih lea valjao preri jom. Tada se dogodilo neto to nije oekivala . . . Njen konj njen dragi Slado koga je godinama jahala odjed nom je posmuo. Noga mu je pro pala u rupu prerijskog pacova i Lusi glavake izlete iz sedla. Nije imala vremena ni da vrisne od bola

u desnom ramenu, gotovo se onesvestila. Kada se malo pribrala, videla je da od njenih prijatelja nema ni traga. Pokuala je da ustane, ali je s bolnom grimasom ponovo pala na zemlju. Imala je utisak da joj je svaka koica polo mljena. I, tek tada, nesrena devojka shvati u kakvoj se opasnosti nalazi. Ona potpmula grmljavina sad se ula sasvim jasno. Stado se pribliavalo strahovitom brzinom i vie nita nije moglo da ga skrene s puta. Poela je da jeca, a onda joj se uini da je negde u daljini ula revolverske pucnje i promukle gla sove kauboja. Moda je samo ula ono to je elela da uje, jer bilo je uasno ostati sam u olujnoj noi, ostavljen na milost i nemilost pomahnitalom stadu. Znala je da ne vredi da vie, niko je ne bi uo. - Gotovo je, sve je gotovo proaputa ona. Pa ipak, volja za ivotom bila je jaka. Stisnuvi zube poela je da puzi prema svom konju koji je uplaeno njitao nekoliko koraka od nje. To joj je bila poslednja ansa da se izvue. Ako konj nije povreen Onda jo ima nade. Slado . . . Slado dozivala je puna nade svog ilaa. Marvine je alosno zarzalo zato, videla je kad je dobauljala do njega: prednja noga bila mu je slomljena. - I s tobom je svreno, stari moj zarida Lusi i obgrli Slada oko vrata. Onda zatvori oi u oekivanju onog to je bilo neminovno. Lepo je osetila kako se zemlja ispod nje trese. Pri svetlosti munja videla je da su prednji redovi preplaenog stada jedva etvrt milje od nje. Nee proi ni pola minuta, a talas
21

e prohujati preko nje i posle toga nee se znati ni mesto na kome je poginula . . . Odjednom nije znala da li je to istina ili strah pred neizbenim uinilo joj se da je neko doziva. Podigla je glavu i poela napreg nuto da oslukuje . . . Da, ipak je dobro ula: neko je oajniki zvao. Poznala je Hardinov i Korijev glas. Lusi oseti udnu slabost. Stari, dobri Hardin sa svojim bezizlaz nim licem i oima hladnim .'kao metal, koji je od prvog trenutka sumnjao u njenu priu, i visoki, lepi Kori Sender, nisu hteli da je ostave na cedilu. Ovde sam : . . ovde sam oajno povika devojka, trudei se da nadjaa buku. Avaj, njen glas je usred tog pakla liio na jedva ujni apat. Kori . . . Hardine . . . spasite me jecala je devojka dok je za leima gotovo ve oseala vreli dah izbezumljenog stada. Jo sekund-dva i vie nikakva sila na svetu nee moi da joj pomogne . . . A onda iz mraka izronie dve prilike u besnom trku. Lusi oseti kako je neka vrsta ruka zgrabi oko pasa i podie u sedlo, a odmah zatim zau se staloen i udesno blag glas Korija Sendera: Ovo je bilo u poslednjem trenutku, Nede. Jo jedna ovakva no i ja u sasvim osedeti, potenja mi. Napred, napred pouri vao ga je Hardin nestrpljivo. Stado je samo desetak metara iza nas. I tada poe besna trka kroz olujnu no. Na neravnom i blatnja vom zemljitu pod dvostrukim te retom, Korijev konj se opasno kli zao, ali je upomo grabio napred, kao da je i sam oseao da sudbina
22

dvoje mladih zavisi od njegove iz drljivosti. ibana vetrom i kiom, Lusi je drhtala i nije mogla da zadri suze zbog neoekivane sree koja joj se nasmeila u poslednjem trenutku. Pored samog uha Kori Sender joj je aputao: Samo hrabro, gospoice, sa da je sve u redu. ini mi se da se nevreme stiava ... U zoru e biti opet mimo, samo jo malo izdr ite . . I zaista, nebo je na istoku poi njalo da bledi. Kao to je neoeki vano dola, oluja je neoekivano i prestala. Vetar je jo samo u krat kim naletima besneo, ali vie nije imao preanju snagu. Oblaci su se razili i sunce se pomal jalo daleko iznad modrih visova. Goveda koja su cele noi besno galopirala, po ela su da zaostaju. Prvo su se stari bikovi-predvodnici zaustavili na ivici jedne padine i umorno polegali. umno su disali dok im je pena kvasila smeurane vratove. Hardm je polako zaustavio umor nog konja i obrisao elo nadlanicom. Kori je pristizao za njim, pridravajui Lusi oko pasa. Izgleda da je gotovo odahnu mladi. Bogami, ne seam se da sam doiveo neto sli no. Ipak, imali smo sree. Mi, da uzvrati Hardin. Ali, ko zna kako su ostali p roli. . . Gospoice Karter, sudite i protegnite noge. Nema vie opasnosti. Lusi se s mukom spusti na ze mlju. Celo telo je bolelo. Hvala vam proaputa. Da nije bilo vas, i ja bih zavrila kao moj nesreni Slado. Zaboravite to pokua Ko ri da je ohrabri. Zar ste mislili da emo vas napustiti u najteem asu? Lusi oseti kako joj se suze slivaju niz obraze.

Znala sam da ete uiniti sve da me spasete . . . a l i . . . Ali ta, gospoice Karter? osmehnu se mladi. . .. ali ja to ne zasluujem zagrcnu se Lusi. Zato? Ja ... ja nisam ono za ta se izdajem. *** Posle devojinih rei nastade ti ina. Hardin se prvi pribra. ta ste hteli da kaete, go spoice Karter? upita je mimo. Lusi prkosno podie glavu, vrsto reena da otkrije istinu. Ded Dulea vam priprema zamku u Big Springu. I moj otac je s njima. .. Lagala sam kad sam rekla da su nas odmetnici napali na drumu za izvud. . . Lusi.. . devojko, ta to pri ate? poblede Kori. Izgleda da ste jo pod utiskom onog to ste preiveli. Kamo sree, Kori, da je tako osmehnu se Lusi gorko. Har din kao da se nije iznenadio. Raunao sam s tim, gospoi ce Karter. .. Nego, kako bi bilo da nam sve potanko ispriate. Bie vam lake, a i nama ete omoguiti da osujetimo Dulein prljavi plan. To i nameravam, iako e moj otac zbog toga, moda, platiti gla vom. Sluajte me paljivo. Lusi je uzdahnula i poela da govori: Do pre dve godine moj otac je bio poten farmer koje je na naem imanju u znoju lica svog zaraivao hleb i starao se o meni, poto sam rano ostala bez majke. Nismo bili bogatir ali smo nekako sastavljali kraj s krajem i bili smo zadovoljni. A onda, jednog dana sve se promenilo. Tata je poeo da

pije i sve rede je dolazio kui. Potpuno je zanemario posao, ali mu to nije padalo teko. Uvek je imao para. Govorio je da samo glupai dirine, a pametni ljudi mogu da se snau i na drugi nain. Kakav je to nain saznala sam kada je u kuu poeo ds navraa Ded Dulea. Taj slatkoreivi lupe potpuno ga je opinio, a novac koji mu je ponekad napravio je od mog oca slugu, koji je odano pratio svog gospodara. Kasnije sam saznala da se on spustio toliko nisko da je uestvovao u svim Duleinim plja kakim pohodima.. . Lusi je naglo uutala i zagnjurila glavu u ruke. Izgledalo je kao da prikuplja snagu da do kraja zavri svoju priu. Hardin je primetio da se devojka bori sama sa sobom. Ne morate da nam priate sve to pouri da joj pomogne. Recite nam samo ono to je u neposrednoj vezi s nama. Ostalo nas se ne tie. Devojka ga zahvalno pogleda, ali energino ree: Ne, moram sve da vam ka em. Tek onda u biti mirna. .. Kunem vam se da sam elela da napustim sve kada sam ula u kakve se poslove moj otac upetljao. Na alost, nisam imala snage to da uinim. Oseala sam da je i tata rtva i da i njega ponekad grize savest zbog onoga to je uinio. Moda sam i pogreila to sam tako postupila, ne znam. Jer, uglavnom, sve se svodilo na oeva kratkotrajna kajanja, a posle je nastavljao po starom. To je, ilo tako sve dok potpuno nije pao u Duleine mree. A onda se vie nije moglo natrag. Potpuno vas razumem, go spoice Karter klimnu Hardin glavom. Nastayite, molim vas.
23

Pre izvesnog vremena posetio nas je Dulea. Tada je ve otvo reno govorio o svojim planovima preda mnom, jer je znao da je moj otac toliko ogrezao u nepotenju da bi ga svaki erif bez razmilja nja obesio kad bi saznao to je sve uinio. Ispriao je da je upravo saznao da e Art Kavanah poterati deset hiljada goveda u Arizonu. Lupao je pesnicom o sto i govorio da je to izazov za njega. Da, ba tako je rekao: ,,To je izazov za mene . Moj otac koji je odavno izgubio svako samopotovanje sloio se s njim. Onda su se njih dvojica dugo dogovarali kako da doskoe Kavanahu, poto su znali da stari raner nije krenuo na tako opasan put bez jake pratnje. I, tada su se setili da postoji te i vi primeti Hardin hladno. Da pocrvene Lusi. To je bila Duleina ideja. Tata se u poetku opirao, a onda je digao ruke. Bila sam preputena na mi lost i nemilost voi razbojnike bande, a on je znao da iskoristi svoju ansu. Zapretio mi je da e moj otac prvi platiti glavom ako ne budem sluala, ili ako pokuam da ga izdam. Rekao je da e ga ubiti, ali tako polako da e jadni tata poaliti to se uopte i rodio, a onda e se obraunati i sa mnom. Uplaila sam se i pristala na sve to je zahtevao od mene. I, kakav je plan skovao Du lea? upita Kori, koji je paljivo sluao Lusino izlaganje. Znao je da Kavanah rauna s neprilikama i da e se dobro pripremiti. Ve je bio uo da i vojska uestvuje u poduhvatu i zakljuio je da e njegov posao ovog puta biti mnogo tei. Zato je odluio da vas napadne u Big Springu.
24

Do avola, zar je on poludeo? prsnu Kori. Pa, to ba i nije tako loe stia ga Hardin. ini mi se da nasluujem ta ima na umu. . . Pretpostavlja da e naa panja u blizini naseljenog mesta biti mnogo manja, zar ne, gospoice Karter? Pogodili ste klimnu Lusi glavom. Big Spring je poslednji veliki grad na vaem putu i Dulea je ovako rezonovao: ,,Kavanahovi ljudi e sigurno traiti slobodan dan da se malo ispucaju i stari jarac e morati to da im dozvoli . Na tu kartu je nameravao da zai gra. To je lukavo zamiljeno. Sa mo, jo uvek ne vidim kakva je vaa uloga u svemu tome? Lusi pokunjeno obori pogled. Vi. . . zaboravljate da se u Big Springu . . . toi viski pro muca devojka. O, sada mi je sve jasno. Tak va lepotica, naravno, morala bi da zavrti glavu momcima, a zatim bi nastalo pijanenje do besvesti. Po sle toga, Dulea stvarno ne bi imao teak zadatak. Devojka nita ne odgovori, ali Kori nije mogao da se obuzda. Gospoice Karter, koliko momaka imate ve na svom spi sku? upita ljutito. Verovatno ste i mene uknjiili s ostalima. ao mi je kad pomislim da sam se gotovo posvaao sa svojim bratom zato to je sumnjao u vas. Izgledalo je da e Lusi zapla kati. Ali. . . kaem vam da sam morala da pristanem na to. Jedino tako sam mogla da spasem ivot svom ocu. I evo, sada sam vam ipak otkrila istinu. Ba vam hvala podruglji vo ree Kori. ta ti misli o

svemu, Hardine? Isto to i ti. Dulea je gad i malo je treblo pa da mu se zamisao ostvari. Devojka je bila jedini slab beoug u njegovu lancu i to e skupo da ga kota. ta ete. . . sada da preduzmete? Zainteresova se Lusi uplaeno. Prvo emo s vaom priom upoznati i ostale nasmei se .revolvera prijateljski. A onda emo mi postaviti zamku Dulei. Big Spring e posle toga imati o emu da pria. Kori je bio mnogo manje raspo loen. Jo uvek nije mogao da oprosti devojci to je htela da ih izda. Jedan jaha nam se priblia va promrmlja turobno. ini mi se da je to Keir Stamp. Hardin stavi ruku na elo. Da potvrd to je Stamp. . . Stamp je dojurio kao vetar. L i io je na strailo. Kosa mu je bila raupana, lice blatnjavo i krvavo, a oi mutne i upale. Ovo je gore od napada Indi janaca ih odmetnika dobaci umesto pozdrava. Dobro je to se bar vama nije nita dogodilo. Zar je neko nastradao? upita Hardin. Pat Hejs. Jahao je malo iza mene kad mu je konj posmuo i. . . ta da vam priam dalje, vie ni smo mogli da pronaemo ni mesto gde je pao. Znai za Hejsa je ovo bilo poslednje putovanje promrmlja Hardin. Kad bismo bar mogli da budemo sigurni da je on poslednja rtva. Oekuje nove neprilike? namrti se Stamp. ue uzvari Hardin kratko.

8.

U jednoj od zasebnih prostorija saluna Zvezda i kolt , Ded Dulea je delio karte i zadovoljno pevuio. Polo mu je za rukom da nekoliko puta izblefira Kasa Tegarta i sta rog Kartera, pa je gomila novca pred njim prilino porasla. Tog trenutka u sobu ue Keri Bens, krupan momak, tvrda pogleda. ta je sad?! izdra se Du lea koji je ba dobio i etvrtog kralja. Zar nisam rekao da me niko ne uznemirava kad igram? Bens se nije uplaio. Naprotiv, smejao se divlje i pakosno. Rekao si da ti javimo kad Kavanah stigne. . . E, pa stigao je. Dulea istog asa spusti karte na sto. Do avola, zato odmah ne kae tako? proguna. To je ve neto drugo. . . Sad emo videti da li tvoja kerka vredi, Kartere. Pre nego to je starac uspeo da odgovori, Bens se ponovo umea: Rekao bih da ne vredi mno go, Dede. N i jedan Karterov ovek nije napustio logor. Pa, ta? Moda e stii vee ras, to bi nam jo vie odgovaralo. Lusi je dobro upoznata s planom. Bens malo pouta da bi svojim recima dao to vei efekat, a onda odgovori: Devojka vie nije s Kavanahom, Dede. Malopre sam je video ispred Majerove berbemice. Pri kradala se i zverala na sve. strane kao da eli da se sakrije od nekog, a u isto vreme kao da je elela i da pronae nekog. Jesi li siguran u to, Keri? Moda ti se samo uinilo? Siguran sam, efe. Gledao
25

sam u Lusi Karter kao to sada gledam u tebe. Ded Dulea tako estoko tresnu pesnicom o sto da se karte rasue po podu, a onda se okomi na Tima Kartera. Sluaj, stari prosikta ako me je ona tvoja maka izigra la, beri kou na iljak. Ti zna kao ja kanjavam neposlunost. Karter se izbezumio od straha. A li.. . ja nisam nita kriv promuca. 1 meni je stalo da posao uspe. Uostalom, moda se Lusi iskrala da nam saopti neku novost. To emo odmah saznati uzvrati Dulea grubo. Bense, pronai devojku i odmah je dovedi ovamo. Hou da se uverim u to to si rekao. Keri Bens bez rei izae iz sa lima. 9. Kavanah je prvi primetio da neto nije u redu. Sveca mu, ta je s onim devojetom, Bene? obrati se jednom od kauboja. Navikao sam da se stalno vrzma unaokolo, a sad je nema. Ne znam, gazda uzvrati mladi. N i ja se ne seam da sam je skoro video. Bie da je malo odlutala. Kori, koji se nalazio u bliim, naulji ui. Kad je uo da je devojka nestala, oseti neko udno nespokojstvo. Ipak, nije hteo prerano da da donosi zakljuke. Poao je da pronae Neda Hardina. Lusi je iezla saoptio mu je kad ga je, kao i obino, pronaao kako sedi usamljen na jednoj uzviici.
26

Revolvera nije krio da ga je ta vest pogodila. To mi se ne dopada ree otvoreno. Plaim se da smo joj suvie verovali primeti Kori sumnjia vo. Moda sve ovo spada u deo njene igre? Ne, ne verujem da je toliko lukava. Pre e biti da je preduzela neto na svoju ruku. Verovatno je pobegla u grad da izvue oca. Uh huknu mladi. Nije valjda napravila takvu budalati nu? Pa to je isto kao da je izrekla sebi smrtnu presudu. Dulea nije tip koji oprata greke. U pravu si proguna Hardin. Ipak, ne oajavaj unapred. Moda su nae sumnje neosnovane. Ako je Lusi resila da izjae u okolinu, brzo u je pronai. . . Posle pola asa Hardin se vra tio. Bio je neraspoloen i zabrinut. Kori nije morao da ga pita ta je posredi. Bilo je oigledno da je ostao kratkih rukava. Kao da je u zemlju propala promrmlja revolvera sumorno. ta misli da preduzmemo? Moramo da je pronaemo ree Hardin bez oklevanja. Spremi se. Samo ti i ja? iznenadi se Kori. Da. to budemo pravili ma nju guvu i galamu, imaemo vie izgleda na uspeh. . . Ako ve nije kasno. Slaem se promrsi mla di. Samo, misli li da e se ostali sloiti s naom odlukom? To umnogome remeti nae planove. Sloie se odmahnu Hadin glavom. Uostalom, ako se nas dvojica ne vratimo, jo uvek e biti vremena da se i oni umeaju.

Reci tampu da skupi ljude, saoptiemo im novost.


X X X

Kori i Hardin su jahali putem koji je vodio u grad. Revolvers je bio utljiv i mrzovoljan, i Kori je znao zato je takav. Vebster ga je maloas teko uvredio, a Hardin nije bio ovek koji bi to lako preboleo. Mladi refider je oseao gaenje zbog porunikovog ispada. Taj Vebster je stvarno imao nenadma an dar da uvredi svakog kome se obraao. Jo uvek mu je u uima zvonio njegov podrugljiv glas dok je prstom pokazivao na Neda: Za to putamo Hardina po devojku kretao je. ,,Ko nam garantuje da on nije u dosluhu s Duleom? Uostalom, zar ste tako brzo zabo ravili ta se desilo Sliperu? Ne, ja stvarno skidam svaku odgovornost sa sebe zbog onog to moe da nas snae . Kori je jo jednom u mislima video Hardinovo lice posle toga. Bio je bled kao svea, a ipak, kad je progovorio nije izgledao uzru jan: ,,Ako se ne vratim, porunice, bie to velika srea za vas. U protivnom, bolje da vas ne zate knem ovde. Odjaite bilo kuda, utedeete sebi veliku neprijat nost . Onda je poao prema svom konju i vinuo se u sedlo lako kao Indijanac. Bio je miran, samo su mu miii na licu bili zategnuti. I takav je ostao sve vreme. ak i sada, na domak grada, nije bio u bol jem raspoloenju. Kori je poku avao da ga odobrovolji: Ne sekiraj se suvie zbog Vebsterovog ispada, Nede. Niko od momaka ne misli kao on. Hardin naglo zatee uzde tako da se konj prope pod njim. Na licu

mu prvi pt nije bio onaj nedoku iv izraz koji je liio na kamenu masku. Pitam se koliko dugo ovek mora da se srozava da bi postao onakav gad kakav je Sib Vebster. Ispod njegove uniforme kuca pod muklo srce i. . . ja bih bez razmi ljanja mogao da pucam u to srce. Kori iznenaeno pogleda u svog druga. Sad kad se ljutio, Hardin je izgledao mnogo mlai. Bilo je ne eg gotovo! deakog u njegovim sivim, iskrenim oima. Ne grei kad to kae ree prisno. Porunik Vebster je lo ovek. Revolvers se odjednom tre, kao da se zastide to ga je savlada la slabost. Ponovo je bio onaj stari. Hajde podviknu grubo. Manimo se praznih razgovora. Lusi Karter je u kripcu. Kori klimnu glavom skrivajui osmeh. Sada je znao da postoji jed.an drugi Hardin: poten, nean i osetljiv. Hardin koji negde dubo ko u sebi skriva suzu istu kao jezero . . . U grad su uli s june strane. Jahali su polako i na izgled nezainteresovano. ali su paljivo mo trili na sve strrane. Ispred ..Silver saluna Hardin zaustavi konja i mirno zakorai preko drvenog tre ma. Kori ga je u stopu pratio. Ne diui pogled s novina u koje je zuri. barmen im dobaci flau s viskijem ifri su se naslonili na ank. Reio je da podigne glavu tek kad primeti da se pridolice nisu posluile. Gde moemo da naemo Duleu? upita Hardin tiho. Izgledalo je kao da ga barmen nije uo. Ako niste raspoloeni za pi e. onda do vienja proguna
27

neljubazno. Ovo nije gradska sudnica. Trgao se tek kada je video re volver u Hardinovim rukama ve sto skriven ispod eira. Pitao sam za Deda Duleu nasmei se revolvers opako Ovaj . . . mislim da je u ..Zvezdi i koltu . .. tu preko puta promuca barmen. Samo moda bi bilo bolje Verovatno je hteo da kae da ne bi bilo pametno napasti Deda u njegovoj jazbini, ali ga Hardin nije sluao. Krupnim koracima grabio je prema izlazu. Hej. stani pobuni se Kori. koji ga je jedva sustizao. Treba prvo da se dogovorimo kako emo izvesti prepad. Hardin se nije potrudio ni da ga saeka. Nema nikakvog dogovora dobaci preko ramena. Ovo je moj posao. Ostae po strani i ekae dok ga zavrim. Jesi li razumeo? Koriju poe za rukom da ga zgrabi za rukav. Neemo tako. Nede. Dogo vor je drukije glasio: obojica na padamo. pa ta bude. Hardin besno opsova pre nego to se okrenuo. Idi do avola. Bie onako kako sam rekao, ili . . Onda spusti ruku i pomirljivo ree: Pusti me da ovo sam zavrim. Kori shvati ta Hardina titi. Dobro popusti ekau te u salunu. Ali. ti si budala. Nede . .. A sada. pouri da pogine. niko nee plakati za tobom. Revolvera polete kao da ga ne ka nevidljiva sila gura napred. U jednom skoku prelte preko drvenih stepenica i tek na ulazu se zausta vi Neki ljudi koji su askali uz
28

aicu, zainteresovano ga pogleda e kad je uao. Hej. strance, kuda si se upu tio? .doviknu barmen im je video da se novajlija uputio prema vratima na suprotnoj strani. ovee. tamo je Dulea. Izletee bre nego to si ua<?. Hardin se ne osvrnu. Kao tane. prolete kroz ulaz i nae se u du gakom. mranom hodniku. U dnu hodnika spazi vrata i nejasnu pri liku nekog oveka koji je stajao naslonjen na zid. Stani, prijako. ovuda se ne moe zsutavi ga straar podru gljivo. I ko si ti. uostalom? Izvini, nemam vremena da ti objanjavam uzvrati Hardin i tresnu ga drkom revolvera po gla vi. ovek se bez rei skljoka na zemlju. Ne ekajui ni asa. revol vera preko njegovog tela ulete u sobu i ... Osmeh na Duleinom licu sledi se u runu grimasu. Gle! Koga vidim? uspe da procedi. Ti si vraki smeo. Ne de. Nisi valjda doao sam. To vie nije vano od mahnu Hardin rukom. Za tebe vie nije vano, Dede naglasi. Kroz sputene trepavice paljivo je gledao oko sebe Dulea je sedeo za masivnih hrastovim stolom s izvetaenim osmehorrti Uz njega je stajao Keri Bens. nehajan kao i obino. Malo dalje. Tim Karter je izbezumljeno krio ruke, a na su protnom kraju sedela je Lusi s licem vlanim od suza. I tako, dakle, ti si se ipak pojavio zevnu Dulea. Jo uvek nije mogao da shvati zato je Har din doao. ta mogu da uinim za tebe. stari drue? Plamen stida liznu uz Hardinovo elo.

Ne zovi me starim drugom, ti konjokradico ciknu' Desna ruka mu je nervozno poigravala u blizini kolta. Bacio si oko na Kavanahovo stado, je li? Da ree razbojnik mimo. Neko luduje za enama, neko za viskijem, a ja. eto, za tuom sto kom ... Pa ta onda? Hardin oseti kako napregnutost poputa. Vide da Dulea prihvata izazov i ponovo se oseti kao riba u vodi. uvajte se. Nede opome nu ga Lusi. - Svaki od njih etvorice spreman je da vam puca u lea. Nemam nameru da se okre em udno se osmehnu Hardin. Onda ponovo pogleda u Duleu. Ubiu te. Dede zapreti tiho. Razbojnik nije shvatio pretnju ozbiljno. . Sluaj, Hardine, hajde, da se nagodimo. Neka mi Kavanah odvoji pet stotina grla i ja u zaboraviti da postojite. Ne traim tako mnogo, zar ne? A i on e jo uvek dosta zaraditi. Neto kao osmeh zaiskri u revolveraevim oima. Veli. pet stotina grla, Dede? Da osmehnu se Dulea pun nade. Vidim da si mudar ovek. Proe itav minut pre nego to Hardin odgovori. Za to vreme on je netremice gledao u razbojnika. Nee dobiti ni ui crknutog bika, propalice ree na kraju. Kako? zaneme Dulea. Lepo. Nisam doao da se pogaam s tobom, Dede. Hou da te ubijem, zar ne shvata? Bilo je u tim recima neeg to ih je uzdizalo iznad gole pretnje. Moda je tako izgledalo zbog one vamice u Hardinovom oku, ili zbog njegove mrave prilike pored

zida? Dulea to nije umeo da obja sni. ali odlino je razumeo te stvari i svaki nerv u njemu zvonio je na uzbunu. ekaj, Nede. malo si se zaleteo pokua da ublai napetost Mislim da me nisi najbolje razu meo . .. Povuci revolver prekide ga Hardin resko. Onda oseti kako gnev raste u njemu. Povuci revolver, ti, smrdljivi tvore . .. ti, aveti drumova. Dulei su usne nervozno podr htavale. A tada se i on i Bens istovremeno maie za revolver Hardin je tako neto i oekivap i njegov kolt je ve bljuvao vatru. Pre nego to ga je Kerijevo zrno udarilo, uspeo je da vidi kako su se Duleine oi rairile kao da se nee mu udi, a onemoale ruke uzalud trae oslonac. Onda je opalio jo jednom. Bens se zaklatio kao di novski hrast i njegov drugi kurum otiao je u stranu . . . pravo u srce Tima Kartera, koji nije stigao ni da shvati da je s njim svreno. Sve se odigralo brzo i neoeki vano, a onda je ponovo zavladala tiina. Hardin oseti da polako malaksava. Naslonjen na zid, zamue nim pogledom gledao je u Lusi Karter. To . . . nije kraj zastenja i ponovo napuni revolver. Mora mo to pre napolje. A li devojka ga nije sluala. Pilji la je u nepomino telo svog oca i izgledalo je da je nikakva sila ne moe pomeriti s tog meta. . Oh . . . on je mrtav jecala je. Nisam uspela da ga spasem, a vama sam natovarila neprilike na vrat. Da ree Hardin. Tu vie nita ne moe da se uini; Lusi.
29

Tek tada, ona primeti krvavu mrlju na njegovoj koulji. Vi . . . vi ste ranjeni pro muca. To je opasno, Harine. Nije, Lusi. Bie opasno ako ne izaemo odavde. Hajde, dajte mi ruku. Ne dozvolivi joj da se snae, on je grubo povue prema izlazu. Iao je prvi i tek kad je zakoraio preko praga postade svestan svoje pogre ke. Tip koga je maloas oborio upravo se dizao sa zemlje. Drao je revolver u ruci i satanski se osmehivao. Pazite, Nede vrisnu Lusi. Hardin munjevito podie ruku. Uneo je celog sebe u taj pokret, jer je eleo po svaku cenu da pobedi. Bila je to najvanija borba u njego vom ivotu. I dok mu je protivni kovo tane kidalo utrobu, on je znao zato je tako. Hteo je da pokae onom uobraenom Vebsteru da je on, Hardin, dostojan poverenja. To mu je dalo snage da jo jednom vrsto stegne drku kolta i opali. Onaj tip se bez rei svali na zemlju. Ah . . . oni su vas opet ranili kriknu Lusi stiskajui mu mi icu. Hardinu se uini da njen glas dolazi odnekud iz daljine. Pred oima mu je igralo stotine tamnih kolutova. A onda, kroz tu tamnu koprenu spazi dugaku priliku Ka sa Tegarta na kraju hodnika kako tri prema njemu. Desna ruka mu je jo uvek bila u zavoju, ali je u levoj drao revolver koji je sipao vatru. Hardinu se inilo da iza njega nastupaju jo neki ljudi, ali nije imao vrmena da razmilja o tome. Zatvori oi i pritisnu okida. I onda je pucao . . . pucao . . . Kada se ponovo osvestio video je da lei na podu saluna. Bilo je
30

mnogo ljudi unaokolo, a iznad sebe ugledao je brina lica Korija Sen dera i Lusi Karter. Kako ti je, Nede? upita ga Kori. Hardinu poe za rukom da se osmehne. O. sasvim dobro . . . Video si kako sam ih udesio? Kori je klimnuo glavom. Neki brkajlija iza njegovih lea nije mo gao da odoli: Bili ste fantastini grmnu. Smakli ste petoricu pre nego to je va drug uleteo u guvu. etvoricu ispravi ga revolvera. Tim Karter nije poginuo od moje ruke. Svejedno, ipak ste bili divni. Hardin htede neto da kae, ali ga Kori zaustavi. Ne sme da govori, Nede, iskrvarie sasvim. Oh, boe, ta je s tim doktorom? ; Pozvali smo ga. Svakog tre nutka treba da stigne umea se barmen. Samo dodade tie zar ne vidite da je va prijatelj izreetan kao sito? N ik o ' vie ne moe da mu pomogne. Koriju je bilo jasno da je s njegovim drugom svreno. Kori pozva Hardin slabim glasom. Zna . . . onaj naduveni Vebster je budala. Uopte ne poz naje ljude. Da, Vebster je budala, stari drue, rei emo mu to im bude ozdravio. Revolvera se bledo osmehnu. Nita od toga, mome. U ovoj krmi se zavrava put Neda Hardina . . . Pa . . . moda se to ne bi dopalo mojoj majci, ali ja vie ne mogu nita da izmenim. Vara se, Hardine. Ti si vrst, prebolee sigurno.

Dobro . . . dobro, Kori . . . neka bude kako ti kae. I jo neto: voleo bih da sreno stignete do Fort Bojla. Hardin eretski pogleda u devojku. uvajte ga, Lusi. Ta, Kori Sender vam je vra ki zgodan deko. Dabome, Nede, uvau ga. Ali, i vi ete mi pomoi u tome, zar ne? Devojka je jedva skrivala suze. Ne plaite umirivao je on. Dosad sam uvek imao sree. Valjda je sad doao trenutak da se i ja upoznam s injenicom koja se zove smrt . . . Hteo je jo neto da kae, ali mu krv poe na usta i ugui rei koje se spremao da izgovori. - Nede . . . Nede vrisnu Lu si videvi kako Hardinov pogled postaje staklast. Prokleti . . . Dulea prote nja revolvera i klonu. Mrtav je, jadnik proapta neko iz gomile. Bogami, taj Hardin je bio ovek na svom mestu. Kori je stajao kao skamenjen i nije mogao da veruje da vie nema Hardina s njegovim sivim, strogim oima, koje su ponekad znale da budu toliko nene. Oh, Kori zato je sve ovo moralo da se desi? poe Lusi da jeca. Kori je izgubljeno gledao ispred sebe i nije znao ta da joj kae. Tog trenutka vrata saluna se otvorie i unutra stupi Kavanah u pratnji porunika Vebstera. Dugo ste se zadrali i doao sam da vam se naem pri ruci doviknu raner Koriju. A onda mu pogled pade na Hardinovo nepo mino telo. ta se desilo, sto mu gromo va? grmnu.

Nema vie Dulee i njegove bande, ali ni Hardina. To ti je cela pria ispriana ukratko ree Kori umorno. Hardin je dao svoj ivot za tebe. Arte. Nesrenik, zar je morao tako da zavri? upade Vebster pritvomo. Kori oseti kako ga obuzima bes. Jedva se uzdra da ga ne udari. Porunice, voleo bih da vie nikad ne pomenete Hardinovo ime ree naglaavajui svaku re. Nadam se da ete ovo upozorenje shvatiti ozbiljno. Hej, pa vi pretite narogui se Vebster. .. Shvatite to kako hoete slee Kori ramenima i poe prema izlazu. Lusi krenu za njim. Uzeu Hardinovo telo javi se Kavanah neraspoloeno. Moji ljudi e ga sahraniti gore na bregu. Niko mu nije protivreio. Tad^ se iz gomile izdvoji stariji, eleganto obuen mukarac. Zovem se Henri Preskot predstavi se Kavanahu. Va poduhvat je uzvitlao mnogo praine u ovim krajevima. Ljudi samo go vore o Kavanahovom stadu i, uglavnom, svi se slau da ste na pravili veliku greku kad ste uleteli u taj posao . . . Ne znam, ako su vam i ostali momci kao to je bio Hardin i onaj mladi koji je malopre izaao, moda ete i uspeti. U svakom sluaju, to je veliki rizik. Nameravate neto da mi predloite? podie Kavanah obrve. Da. Spreman sam da otku pim vau stoku po ceni koju vi odredite. Mislim da je to poten predlog? Bez sumnje - sloi se Kava nah. Ali, vidite, ja sam stari tvrdoglavko, ili u stii u Fort Boji, ili
31

me nee biti. Uostalom, dao sam re generalu Stilmanu da e stoku dobiti pre zime. - Jeste li dobro razmislili? pokua Preskot jo jednom. Sigurno. Sem toga, ve sam izgubio dvojicu najboljih ljudi na ovom putu. To me jo vie obave zuje da istrajem. E, onda srean put nasmeja se Preskot i prui ruku. Ako se budete predomislili, spre man sam da ponovim svoju po nudu. Hvala, ali nema izgleda za to. Ujutro nastavljamo put.
10.

Kavanah odra re i sutradan produi dalje. Samo, ovog puta bez uobiajene guve i galame. Ljudi su bili jo potiteni zbog Hardinove smrti i niko nije bio raspoloen za alu. Tek na Pekosu, nekoliko dana kasnije, situacija se malo po bolja. Put mi izgleda dobar obratio se jednog jutra Kavanah Holu Senderu. Mislim da bi najbolje bilo da nastavimo uz reku. Ako poemo do izvorita, kod San ta Fea bismo mogli da skrenemo na zapad. Hol ne odgovori odmah. Bio je zamiljen, ali Kavanah je ve navi kao na to. Hol je uvek izgledao malo zabrinut. Ne slaem se ree mladi na kraju. Zato? Ima dosta trave i vo de, a nama nita drugo i nije potrebno. Da. Ali samo do Santa Fea. Posle emo se odjednom nai u gudurama Stenovitih planina s grebenima visokim preko etiri hi
32

ljade metara . . . Zar misli da ih moemo preleteti? Kavanah teko opsova i zabaci eir na potiljak. Ne znam. Ja sam ravniarski pacov, Hole. Nisam raunao s tim . . ta predlae? Ii emo uz Pekos samo do mesta gde se Heven krik uliva u njega. Tu emo skrenuti na zapad i udariti prema Kliftonu. > Odlino oduevi se Kava nah. To je najkrai put za Arizonu, ini. mi se. Da sloi se Hol. Sem toga, visovi Gvadalupe ostae nam za leima. Dodue; kuburiemo s vodom, ali raunam na kie koje u jesen pune uvale . . . Dakle? Vredi zlata koliko si teak, Hole. Napred prema Heven kriku.
* * *

esnaestog septembra 1874. go dine, Kavanah je izmeu Gvadalu pe i visova Blanko krenuo uz reicu Mariner u srce Nju Meksika. Jesen je bila, lepa, vode napretek i izgledalo je da ga vie nita ne moe zaustaviti. Bilo je to u isto vreme kad je senator Redler u Kon gresu drao vatrene govore o tome kako je konano reio indijanski problem na Dalekom zapadu: ,,Nahraniu ih, gospodo , uveravao je senator svoje protivnike. Deset hiljada goveda ubie u njima svaku elju za ratovanjem. Ti divlji sinovi pustinje postae pitomi kao maii. To je samo pitanje vremena. I. stvarno, izgledalo je da vreme. radi za Redlera i Kavanaha. Tako je bar bilo sve do Rozarija A u Rozariji, Kavanah je imao prilike da se prvi put ozbiljno zabrine . . . Rozafio je bio neugledan gradi

na granici prema Arizoni. koji je postojao jedva tri godine, ili jo bolje, od momenta kad je u njego voj okolini pronaeno srebro, pa su ga pojedinci nazivali i Silvertaun. Ali, to je bio neskroman naziv za gomilu kueraka i jednu jedinu ulicu, s mizernim hotelom i dve birtije u kojim a se toio otrov umeso viskija. Sve je bilo sivo i jadno u Rozariju, pa je takav izgle dao i erif Roj Garton kada se ispreio ispred Kavanaha. Hm . . . teksaka goveda promrmlja Garton, akajui zube prljavim noktima. Najlepa go veda na svetu, nema ta. I jesu , prijatelju doeka ga Kavanah raspoloeno. Nego, mogu li moji ljudi da se osvee u vaem gradu? Odavno su u sedlu. Razume se, prijatelju uzvrati erif istim tonom. Mogu da ostanu koliko im je drago, a bogami, kakva je situacija, sve mi se ini da e ostati i malo due. Kavanah se uozbilji. ta to treba da znai, erife? upita otro. A ta bi drugo znailo nego rat odgovori Garton. Rat? S kim do avola? Pa, s crvenim avolima . . . s kim drugim? Apai su se ponovo zakaili s Komanima i. kako to obino biva, za poetak su zbrisali tvravu Grens . . . Kaem vam, kad se crveni poupaju izmeu sebe, prvo beli plate ceh. Kavanahu se uini da Garton nije pri istoj svesti. Znate li ko sam ja, erife? upita sumnjiavo. Kako da ne, vi ste Art Kava nah: terate stoku Komanima. Za to sam vas i saekao. Posle svega, teko da e vas Apai pustiti da proete.

Kavanahu se inilo da sanja. Bio je razoaran i uplaen. Taman kad se ponadao da je proao najgore, Roj Garton ga je vratio u stvar nost. Tada Hol Sender potera ko nja blie. Moda bismo ipak mogli da se probijemo? upita mimo. Valjda nisu svi putevi blokirani? Sumnjam. S desne strane su vam Stenovite planine, a s leve pustinja Dila. Moete samo na sever, a tamo su Apai. Ili, moda, ipak elite da se vratite? To nikako poblede Kava nah. Hol ga je netremice posmatrao. Krenuemo na sever ree na kraju. Arte, neka se ljudi pre toga dobro odmore. erif je bio iznenaen. Moda bi ipak bilo bolje da se zadrite u Rozariju. Ne verujem da e ova situacija potrajati dugo. Ni govora ohrabri se i Kavanah. Ostaemo samo onoli ko koliko je neophodno.
11 .

Krajem meseca Kavanahu je bi lo jasno da je primeen. Nije se mnogo iznenadio, jer je neto sli no i oekivao. Znao je da s ogro mnim stadom nee moi da se provue tako lako, pogotovo posle onog to je u Rozariju uo od erifa Gartona . . Bilo je to u smiraj jednog suna nog dana, kad je prvi put ugledao Indijanca na uzviici nekih etvrt milja udaljenoj od puta kojim je jahao. Samo jednog Indijanca, ali to je znailo da ni ostali nisu daleko. Tu su ree mimo. Toliko mimo da se i sam zaudi zato ga
33

nije uhvatila panika. Fort Boji je sada isto toliko daleko od nas kao to je bio i tamo. u Viiti. Hol i Vebster koji su jahali pored Kavanaha pogledali su u pravcu koji im je pokazao. Figura ratnika se ocrtavala na bakamo-crvenom nebu kao velelepni spome nik izrastao usred kra i krljavog rastinja. Indijanac je bio polunga. slobodan i . . . opasan. Mimo je posmatrao nepregdnu kolonu koja je milela niz ravnicu. Zar mislite . . . da e nas . . . napasti? upita Vebster drhtavim glasom. Kavanah se kiselo nasmeja. Odavno mu je bilo jasno da poru nik ne vredi mnogo. U Viiti ste Indijance nazi vali gomilom izgladnelih divljaka koje ete smotati oko malog prsta, porunice ree prezrivo Sa da ste verovatno promenili milje nje . . . Napae nas. nego ta ste mislili a vi ste tu da ih zadrite zajedno s nama. Indijanac je tog trenutka nestao s uzviice. Otiao je odahnu Vebster s olakanjem. Da javi se Hol ozbiljno. A li e biti tu u blizini i on i ostali; i danju i nou, sve dok ne dou u situaciju da nas sa to manje gubitaka napadnu. P ih .. . Plaite li vi to mene, gospodine, ta li? graknu Veb ster oholo, kome se posle Indijanevog odlaska ponovo vratio samo pouzdanje. Uostalom, rekao bih da je i vama srce silo u stranjicu. Pogledajte samo kao izgledate. Odlino ste zapazili, poru nice primeti mladi mimo. Ovo su Apai, a s njima se nije aliti. Samo budala se ogluuje o oiglednu opasnost. .. AH, mene
34

trenutno neto drugo zabrinjava. Naime, nema Korija i Lusi. Kavanahu tek sad postade jasno zato je Hol tako pomno pretrio pogledom po ravnici. Kori i devojka su jo oko podne izjahali napred i jo se nisu vratili. Te njihove etnje postale su uobiajene jo od polaska iz Big Springa i dvoje mladih nisu proputali ni jedan dan da se ne izdvoje po nekoliko sati. Kauboji koji su se u poetku podgurkivali i dobacivah za njima dosetke, kasnije su toliko navikli na te izlete da ih vie nisu ni primeivali. Bilo im je jasno da se Lusi odluila za Korija, a ni jedan od njih ma koliko da je u dui eleo da se nazove Lusinim draga nom nije bio toliko sujetan da ne prizna da je devojka ipak na pravila najbolji izbor. Kori je bio dobar drug, nije se libio ni jednog posla i uvek je bio spreman da pomogne. I mada je Kavanah bio nezadovoljan zbog takve situacije jer, kako je govorio: ,,Ludi e mi se smejati tako u dragom Teksasu kad budu uli da mi devojke oti maju najbolje ljude , ipak je bla gonaklono gledao na ljubav koja se odvijala pred njegovim oima. .. Ali, ovog puta se i on zabrinuo. Vee se pribliavalo, a devojka i mladi se jo nisu pojavljivali. Nisu valjda naleteli na Indi jance? promrmlja neraspoloeno. Vebster se pakosno nasmeja Ho lu u lice. Ala e to biti smeno, gospo dine, ako je va brat oekivao da ga probode Amorova, a nastradao od apake strele. Kavanah se zgadi. Ne vidim ta je tu smeto, porunice ree osorno. Vae

dranje ne prilii uniformi koju nosite. Tog trenutka dolete Lemi Hart. Videli ste crvenog dentlme na s perukom? povika izdale ka. Gledao nas je kao da ba nismo mnogo fini za njegov nos. Ne demjaj se toliko doe ka ga Kavanah ljutito. Kori i Lusi se jo nisu vratili. Uh. to ne valja tre se kauboj. Nadam se da nisu otili meki na rupu. . . Ipak, pokazalo se da je toliki strah bio preuranjen. Neto kasni je, Kori je u besnom trku dojahao s devojkom. Konji su im bili iznure ni i znojavi, a ni njih dvoje nisu bolje izgledali. Apai procedi mladi za dihano. Umalo im nismo uleteli u ake. Jedno vreme su nas gonili, a onda kao da su digli ruke od svega. Verovatno su zakljuili da im i ovako ne moemo umai. Videli smo ih i mi obavesti ga Hol. Od danas, nema vie izleta, Kori. Apai e biti svuda oko nas i ekae zgodnu priliku da udare. Moramo biti na okupu. Brrr strese se Lusi. Danju se ne plaim, ali nou. . . Ve ih vidim kao iskau iz mraka kao ogromne, izgladnele sove. . . * * *

Te noi ljudi nisu spavali. Leali spod pokrivaima s orujem u ruci i oekivali. Ali, nita se nije dogo dilo Samo su kojoti urlali u dalji ni, a trava je stravino umela, kao da se kroz nju provlai neki nevid ljivi neprijatelj. S prvim zracima sunca, Kava nah natmureno naredi da se poe dalje. Ovo mi se nimalo ne dopada

grdio je. Iscrpee nas nespavanjem i stalnim strahovanjem, a udarie kad to budemo najmenje oekivali. A najgore je to to ne moemo nita da preduzmemo. ve smo prinueni da ekamo i da molimo boga da nas ne zateknu na spavanju. . . U podne, Indijanci su se opet iznenada pojavili. Iskrsli su iza jedne stene jedva stotinak metara daleko. Ovog puta bila su trojica. Ljudi su lepo mogli da ih vide, te prave predstavnike svoje rase, vi soke, mrave, miiave i ozbiljne, s licima koja se nikad nisu osmehivala. Drutvo se uvealo proguna Keir Stamp nezadovoljno. Gledaju nas kao da se i sami ude ta traimo ovde. Ne znam kako je vama, ali ja se oseam kao artist koji treba da izvede taku koju nije dobro uvebao. Hol iznenada donese odluku. Hej, kuda e? uzviknu Kavanah zapanjeno kad vide kako mladi skree prema Indijancima. Ovako vie ne ide dobaci Hol upola se okrenuvi u sedlu. Moram da razgovaram s njima i da vidim ta hoe. Uostalom, zar nas kapetan Bemet nije poslao da ti se naemo u nevolji? Evo, ja sada pokuavam da to opravdam. Pre nego to je Kavanah stigao da odgovori, Hol obode konja i odjuri napred. Indijanci su ga oe kivali hladni i nepomini kao stena, koja se uzdizala iznad njih. Dolazim kao prijatelj po die Hol ruku u znak pozdrava. Niko ihu nije odgovorio. Apai su ga ispitivaki merili, a mladi na njihovim mrkim licima nije mo gao da proita ni mrnju ni odo bravanje. Najzad, onaj u sredini, s orlovim perom na zatiljku, progo
35

vori na besprekomom engleskom jeziku. Govori. Hitri jelen je spre man da saslua tvoje reci. Odlino govori engleski nije mogao Hol da ga ne pohvali. , Bio sam u velikim gradovi ma odmahnu poglavica rukom. Jezik belih je nean, ba kao i njihova lica, ali su im srca tvrda i otrovna kao ujed zvearke. . . Zato si doao? Pustite nas da na miru proemo ree Hol bez okolianja. Vas? zgranu se Apa. Vas koji terate stoku Komanima s kojima smo u zavadi. . . Zato bi smo to uinili? Zato to vam nismo nita skirivili i zato to ta stoka pripada Komanima. Vlada im je to obe ala. Vlada jeste, ali Hitri Jelen nije odgovori Indijanac gordo. Vrati se i reci tvojima da nikad nee proi kroz zemlju Meskalerosa. Znai, ti eli da zapone jo jedan krvavi rat? Maloas si govorio o otrovnom srcu belih, ali ni tvoje nije bolje. Vara se. Ne elim rat. ali ne vidim razlog da se ti buni. Pa, rat je izum belaca, mi smo ga od vas nauili. Sem toga, vidim da ste poveli i odred ..dugih noeva pokaza poglavica na vojnike koji su se isticali u svojim plavim koporanima. Znai da ste spremni za okraj. . . E. pa imaete ga. Dobro, kad tako eli, ali ti si budala i nisi dobar stareina uzvrati Hol hrabro. Napaete nas i mi emo verovatno izginuti, ali da li si izraunao koliko e ti izgubiti ljudi? Svakako ne malo. Indijancu jumu krv u glavu. Bio je ljut na tog belca koji je govorio

kao da se ne nalazi u kripcu. Znam - prasnu. Ne tre ba da me ui. Izgubiu mnogo ljudi, ali oni su ratnici i svesni su da tako mora da bude. Grei, Hitri Jelene. Ja imam bolji predlog. Kakav? Uzmi deo stoke i pusti nas da proemo. Komani e svoju stoku dobiti na bilo koji nain; ako ne od nas, a ono od nekog drugog. Ti tu ne moe nita. . . Uzmi jedan deo i ne zapoinji krvoprolie. Koliko? upita Indijanac bez trunke trijumfa u glasu. Hol je nekoliko trenutaka ra zmiljao. Pet stotina grla ree naj zad. Pet stotina grla bez ijednog ispaljenog metka. Mislim da je to poteno. Hiljadu odgovori poglavi ca kao iz puke. Hol zamalo da zapeva od rado sti. Najgore je bilo prolo i sad je trebalo sauvati dostojanstvo i biti miran. Ne znam kolebao se. Tvoja cena je visoka. . . Moram da pitam svog poglavicu. Pitaj sloi se Apa. Poi u i ja s tobom. . . Vi me saekajte ovde naredi on svojim ljudima. . . Za to.vreme Kavanah je zainteresovano posmatrao ta se dogaa na bregu. Kad je Hol poao natrag s poglavicom, nije mogao da sakri je oduevljenje. Do avola, pa oni razgova raju kao da ih je ista majka dojila. Da mi je znati ta e iz ovog da se izrodi? Holovo lice je jo izdaleka govo rilo da je sve u redu. Indijanac je mimo jahao pored njega. Arte. Hitri Jelen trai da mu

odvoji hiljadu goveda za nesme tan prolaz saopti mladi poglaviine uslove im se pribliio. Kavanah je brzo raunao. Pet stotina pogledao je lukavo u Indijanca. Hiljadu ponovi Hitri Je len tvrdoglavo. Prihvati, Arte umea se u razgovor Kori. Mora priznati da je to velikoduko. Raner se poea po glavi. Pa. . . dobro. Gde ide june. neka ide i ue. Daj ruku. Hitri Jelene. Tada se dogodi neto to niko nije oekivao. Stoj dreknu Vebster Stoku preuzima vojska Sjedinjenih Amerikih Drava i nema nikak vog pogaanja oko nje. I ta se kog vraga nateemo s tim Indijancem? Za njega je najbolji odgovor kurum. To je jezik koji ti lopovi najbolje razumeju. Govorei to, Vebster brzo izvadi revolver. Hitri Jelen je stajao pred njim i nije mu bilo teko da ga pogodi. Kavanah je reagovao kao munja. Pre nego to je Vebster stigao da povue obara , njegov revolver grmnu. Porunik se uhva ti za prsa i polako skliznu s konja. Sto mu muka, zar taj belac da mi pokvari najbolji posao u ivotu narui Kavanahova psov ka tiinu koja zatim nestade. Valjda nai ivoti vrede vie nego hil jadu valjivih bikova? Hitri Jelen je izgledao najpribraniji od svih. Dugo je gledao u Kavanaha svojim tamnim, nedoku ivim oima, a kad je progovorio, glas mu nije bio ba siguran: Da nisam doiveo, ne bih verovao da e belac da puca na drugog belca zbog jednog Indijan ca. Poglavica koga nazivaju Art

ima dobro srce. Hej, stani povika Kava nah videvi da se Apa uputio prema konju. Uzmi svojih hiljadu grla. Hitri Jelen se polako osvrnuo. negde u uglovima njegovih usana kao da je zatitrao osmeh. Ne hiljadu, beli ovek nije dobro razumeo. Samo stotinu, Apai su ove jeseni imali bogat lov. . . A sada idem po svoje ratni ke. Isratiemo vas do Dile, tamo su nai prijatelji Javapaji. Mogli biste da imate neprilike. . . Kad je Hitri Jelen otiao, Kava nah je otvorenih ustiju dugo zurio za njim. Sanjam li je to, utinite me? viknu da je sve naokolo odzva njalo. Art Kavanah je dobio poasnu pratnju Meskalerov-Apaa. Pa to je da ovek svisne od muke. Momci obeavam svima po seban dodatak zbog ovoga. Ala emo se veseliti gore u Fortu. Imaemo o emu da priamo kad se budemo vratili u Teksas. . . Zar ne. Kori, mangupe jedan? Pa. . . ne znam. Arte. Mislim da se neu vraati na jug. S para ma koje budem dobio od tebe, poeu nov ivot u Arizoni. Kau da e tamo za koju godinu moi lepo da se napreduje. Kavanah je izgledao kao da ga je munja oinula, a onda mu po gled odluta prema Lusi Karter ko ja je crvenela, i onda je shvatio. Eto ti sad poe da guna. Taman pomisli da je sve u redu, a onda vidi da si se preva rio. Kaem vam ja, ako hoete da izgubite najboljeg oveka, samo dovedite enu u logor. Izgledao je ljut, ali kad je okre nuo lea, na licu mu je zaigrao dobroudan osmeh.
37

A rt Kavanah je 29. oktobra tri jumfalno uao u Fort Boji, praen gomilom radoznalaca koji su ga saekali jo na prilazu utvrenju. Tako je Teksaanin zapuio usta svim skepticima koji su tvrdili da se upustio u posao s avolom. Senator Redler je posle odrao go vor u kome je obavestio politiare da je najzad resio indijanski pro blem. Ali, moda je najbolji govor ipak odrao ,,Cmi orao" kada je prim io stoku od generala Stilm ana: ,,Zahvalni smo Velikom Ocu iz

Vaingtonu na ovom daru", rekac je poglavica, ,,ali ne deset hiljada goveda, nego jo hiljadu puta toli ko, ne mogu da spasu crvenog oveka od njegove sudbine". Posle tih rei ,,Cmi Orao je pogrueno krenuo na elu svojih ratnika put rezervata. Izgledao je skrhan i oronuo. ba kao i parip na kome je jahao. . . Ali, to je povest o agoniji jedne rase i ne spada u ovu priu.

KRAJ

38

U s le d e e m

b r o ju

PESMA SMRTI