You are on page 1of 19

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN : SEJARAH TINGKATAN DUA TAHUN : 2013 PENGGAL SATU Ming g u 1 1 2 Tema/Tajuk Hasil Pembelajaran Dokumen

Standar d Prestasi Konsep/istil ah Penjajah Bab 1 B1D1E1 Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) B1D1E2 Melorek lokasi NegeriNegeri Selat dalam peta Tanah Melayu B1D1E3 Menyenaraik an pemimpin Kedah dan Johor yang berusaha mempertaha nkan kedaulatan negeri (UP) B2D1E1 Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia Timur Kedaulatan Monopoli Syarikat Hindia Timur Inggeris Sistem pewaris takhta Anak gahara Laluan kapalkapal dagangan Pusat pengumpulan Muslihat Aktiviti Pembelajaran Perbincangan Kajian peta : Laluan perdagangan antara Eropah dan China Memanfaatkan aset negara Malaysia -menghargai dan memanfaatkan aset-aset negara kita Kebijaksanaan menjalinkan hubungan -bijak berfikir dan bertindak Unsur dan Tingkah Laku Patriotisme

Pengenalan Sukatan Pelajaran Tingkatan Dua 3.Kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah 3.1Penapakan dan perluasan pengaruh British a.Negeri-negeri Selat i)Pulau Pinang -masalah Kedah dan hubungan dengan kuasa luar -perbincangan Sultan Kedah dengan Francis Light -Pulau Pinang diambil British -Percubaan Kedah mengambil semula Pulau Pinang -Percubaan Kedah mengambil semula Pulau Pinang -Pengambilan Seberang Prai (Bab 1 : Kedudukan strategik mendorong penguasaan British 1.1 Pertapakan SHTI di P.P. 1.2 Tipu helah Francis Light bagi mendapatkan P.P. 1.3 SHTI mengambil Seberang Perai )

Mendedahkan isi-isi pelajaran yang akan dipelajari secara ringkas Memahami pembentukan Negerinegeri Selat Aras 1 : Menceritakan tentang masalah di Kedah yang membawa campur tangan British Menyatakan sebab-sebab pihak British mengambil Pulau Pinang dan Seberang Prai Memerihalkan penapakan British di Pulau Pinang dan Seberang Prai Aras 2 : Menceritakan usaha-usaha pemimpin Kedah mengambil semula Pulau Pinang Aras 3 : Membuat justifikasi tindakan Sultan Kedah dalam menyelesaikan masalah dalam negeri

3 4

ii)Singapura -Krisis kerajaan Johor-Riau Lingga -Singapura diambil oleh British (1.4 Pertapakan SHTI di Singapura)

Aras 1 : Menceritakan tentang masalah di Johor yang membawa campur tangan British Menyatakan sebab-sebab pihak British mengambil Singapura

Membuat pakatan Jajahan mahkota


SejarahT2_2012

iii)Melaka -Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 -Penubuhan Negeri-negeri Selat dan pentadbirannya (1.5 Perpecahan Kepulauan Melayu 1.6 Penubuhan dan pentadbiran Negeri-negeri Selat) Aktiviti pengukuhan

Memerihalkan penapakan British di Singapura Aras 2 : Membincangkan Perjanjian InggerisBelanda dan kesannya Aras 3 : Membincangkan pembahagian pengaruh kuasa barat dalam Perjanjian Inggeris-Belanda memudahkan penguasaan barat di Kepulauan Melayu Aras 1 : Menyatakan sebab-sebab pihak British mengambil Melaka Memerihalkan penapakan British di Melaka Menyatakan syarat Perjanjian InggerisBelanda Aras 2 : Membincangkan Perjanjian InggerisBelanda dan kesannya Aras 3 : Membuat justifikasi tindakan Sultan Johor dalam menyelesaikan masalah dalam negeri Membincangkan pembahagian pengaruh kuasa barat dalam Perjanjian Inggeris-Belanda memudahkan penguasaan barat di Kepulauan Melayu

Inggeris di Pulau Pinang dan Singapura B2D1E2 Menjelaskan pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Negeri-Negeri Selat secara kronologi B2D1E3 Menjelaskan tindakan pemimpin Kedah untuk mempertaha nkan kedaulatan negeri (UP) B3D1E1 Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka Bab 1 B4D1E1 Membanding kan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris mengambil Pulau Pinang, Singapura

Negeri-negeri Selat Pusat perdagangan bebas

Membina peta minda : Faktor-faktor perluasan kuasa British ke Pulau Pinang, Singapura dan Melaka Kajian peta : Melakar dan melabel kedudukan Negeri-negeri Selat Main peranan : Cara British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka Kajian peta : Menanda Negerinegeri Selat Lawatan : Muzium dan Arkib

SejarahT2_2012

dan Melaka 5 6 7 b.Campur tangan British di Perak,Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang i)Hubungan Negeri-negeri Selat dengan Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British ii)Faktor campur tangan -Keadaan di Negeri-negeri Melayu yang menyebabkan campur tangan -Kekayaan hasil perlombongan di Perak,Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang -Kesan Revolusi Perindustrian dan perubahan dasar kerajaan British (Bab 2 : Kekayaan hasil bumi mendorong campur tangan British 2.1 Dasar campur tangan British di Negeri-negeri Melayu 2.2 Keadaan di Perak,Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang memberi peluang campur tangan British) Aktiviti pengukuhan Memahami campur tangan British di Perak,Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Aras 1 : Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan campur tangan British Negeri-negeri Melayu Aras 2: Menjelaskan keadaan di Perak,Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang membawa kepada campur tangan British Membincangkan alasan yang digunakan oleh British untuk campur tangan di Negeri-negeri Melayu Menjelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap campur tangan British di Negeri-negeri Melayu Aras 3 : Menghubungkait kesan Revolusi Perindustrian dan dasar kerajaan British dengan perubahan politik,ekonomi dan sosial di Negerinegeri Melayu Bab 2 B1D1E4 Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabila n politik B1D1E5 Melorek lokasi NegeriNegeri Melayu yang dikuasai British dalam peta Tanah Melayu B2D1E4 Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu B2D1E5 Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang menyebabka n campur tangan British B3D1E3 Menerangkan peranan Residen dan Residen Sistem Residen Kajian dokumen : Isi kandungan Perjanjian Pangkor Kewajipan mempertahank an ketuanan bangsa -berani mempertahank an hak dan kedaulatan negara Perebutan takhta Dasar campur tangan Kongsi gelap Sistem pewarisan takhta di Perak Revolusi Perindustrian Membina garis masa : Penapakan dan campur tangan British di Perak,Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Kebijaksanaan menjalinkan hubungan -sentiasa berwaspada terhadap unsur-unsur luar

iii)Pengenalan Sistem Residen -Perak -Negeri Sembilan -Selangor -Pahang (2.3 Residen menggugat kuasa sultan dan pembesar)

Aras 1 : Menyatakan maksud Sistem Residen Aras 2 : Mengupas peranan dan bidang kuasa sultan,pembesar dan residen dalam Sistem Residen

8 9

iv)Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (1896) dan kesannya -Tujuan -Pentadbiran

Aras 1 : Mengemukakan tujuan pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu Menyatakan kesan pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Perbincangan kumpulan : Faktor-faktor campur tangan British di NegeriSejarahT2_2012

-Persekutuan -Kesan (2.4 Pengukuhan kuasa British melalui pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu 2.5 Pembentukan Persekutuan Mencabar Kewibawaan sultan )

Aras 2 : Menjelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap campur tangan British di Negeri-negeri Melayu Aras 3 : Membahaskan keberkesanan pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

kesan pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu B3D1E4 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Bersekutu B4D1E2 Menganalisis campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu daripada aspek sebab, pemimpin dan kesan B4D1E3 Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896 daripada aspek faktor dan kesan B5D1E2 Menilai tindakan pemimpin Negeri-Negeri Melayu

negeri Melayu Bersekutu Kajian peta : Menanda Negerinegeri Melayu Bersekutu

SejarahT2_2012

menghadapi peluasan kuasa British 10 11 12 Cuti Sekolah c.Penerimaan Penasihat British di Kedah,Kelantan, Terengganu,Perlis dan Johor i)Menyekat penapakan kuasa barat lain -hubungan Kedah, Perlis Kelantan dan Terengganu dengan British dan Siam ii)Kedudukan Penasihat British -Kedah,Perlis,Kelantan dan Terengganu menerima penasihat British (Bab 3 : Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor benteng keselamatan British 3.1 Negeri-negeri Melayu Utara penampan keselamatan British di Tanah Melayu 3.2 Penasihat British mengancam kedaulatan Negeri-negeri Melayu Utara) 13 ii)Kedudukan Penasihat British (3.3 Pemodenan Johor melambangkan campur tangan British) Aktiviti pengukuhan Menganalisis Penasihat British di Kedah,Kelantan, Terengganu,Perlis dan Johor Aras 1 : Menyatakan cara pihak British menyekat perluasan kuasa barat lain di Kedah,Kelantan, Terengganu,Perlis dan Johor Memerihalkan hubungan Kedah,Kelantan, Terengganu,Perlis dengan Siam dan British Menyatakan peranan Penasihat British di Kedah,Kelantan, Terengganu dan Perlis Aras 2 : Menghuraikan penerimaan penasihat British di Kedah,Kelantan, Terengganu,Perlis dan Johor Aras 3 : Membuat perbandingan peranan Residen dengan Penasihat British Aras 1 : Memerihalkan pemodenan Johor dan penerimaan Penasihat British Memerihalkan tentang Sistem Kangcu Menyatakan jasa dan sumbangan pembesar-pembesar Johor Aras 2 : Menjelaskan kepentingan Surat Sungai Aras 3 : Membuat kesimpulan kewibawaan pemerintah dan pembesar Johor dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri Johor Bab 3 B1D1E6 Menyenaraik an kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20 B1D1E7 Melorek lokasi NegeriNegeri Melayu Utara dan Johor dalam peta Tanah Melayu B1D1E8 Menyenaraik an pemimpin Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor yang mempertaha nkan kedaulatan negeri (UP) B2D1E6 Menjelaskan tindakan British untuk
SejarahT2_2012

Negeri naungan Penasihat British Perjanjian Sulit Bunga emas

Perbincangan : Cara pihak British menyekat perluasan kuasa barat lain Membina carta aliran : Proses penerimaan Penasihat British Pengurusan grafik : Kedudukan dan bidang kuasa residen dan penasihat British

Berdiplomasi -membuat keputusan yang bijaksana

Sistem Kangcu Surat Sungai

Kajian peta : Melakar dan melabel peta lokasi negerinegeri yang menerima penasihat British

Kejituan visi dan misi menjamin keunggulan negara -merealisasikan pembangunan negara

menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi B3D1E5 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor B4D1E4 Menganalisis kewibawaan pemimpin di Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor dalam mempertaha nkan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan (UP) B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak (UP)

SejarahT2_2012

14

Sarawak (Imbas kembali isi-isi pelajaran tingkatan satu)

Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan masyarakat Sarawak dan Sabah Aras 1 Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah Aras 2 Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup,budaya dan kegiatan ekonomi Memahami pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak Aras 1 : Memerihalkan peristiwa yang membawa kepada pengambilan Sarawak oleh James Brooke Menyatakan peringkat perluasan kuasa di bawah pemerintahan keluarga Brooke Aras 2 : Menghuraikan peranan pemimpinpemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak Aras 1 : Menyatakan perubahan yang dilakukan oleh pentadbiran Brooke Menyatakan kandungan Perlembagaan 1941 Aras 2 : Membincangkan perubahan pentadbiran Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke Aras 3 : Mencerakinkan peranan Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri

Bab 4 B1D1E9 Melorek kawasan Sarawak pada tahun 1841 dalam peta B1D1E10 Menyenaraik an kekayaan hasil bumi Sarawak (UP) B2D1E7 Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menguasai Sarawak B3D1E6 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak B3D1E7 Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga Brooke B4D1E5

Kesultanan Kuasa autonomi Etnik Animisme Sara diri Pertanian pindah Tamu Kerahan tenaga Raja Putih Monarki Membina carta aliran : Peringkat perluasan kuasa Brooke Kajian peta : Melakar dan melabelkan kawasan pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak Perbincangan : Perubahan pentadbiran Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke Carta Organisasi : Membina carta pentadbiran

Permuafakatan mengukuhkan negara kita -mengamalkan hidup bersatupadu Kekayaan warisan budaya Malaysia -menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

14

d.Sarawak di bawah pemerintahan Brooke i)Penapakan kuasa James Brooke -Pentadbiran Sarawak sebelum 1841 -Pengambilan Sarawak oleh James Brooke (Bab 4 : Kekayaan ekonomi Sarawak mendorong penjajahan keluarga Brooke 4.1 Perpecahan membuka ruang penjajahan 4.2 Keluarga Brooke meluaskan kuasa) ii) Perubahan di bawah pemerintahan keluarga Brooke (1841 -1941) -Sistem pentadbiran (4.3 Keluarga Brooke memantapkan pentadbiran)

Karisma kepemimpinan -bersikap kepemimpinan cemerlang Membela maruah negara -sedia mempertahank an negara

15

Perlembagaa n Majlis Tertinggi Majlis Negeri

Karisma kepemimpinan -bersikap kepemimpinan cemerlang Membela maruah negara -sedia mempertahank an negara
SejarahT2_2012

Membuat inferens tentang Perlembagaan 1941 ke arah berkerajaan sendiri

Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapka n pentadbiran untuk menguasai Sarawak B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak (UP) Bab 5 B1D1E11 Melorek kawasan Sabah pada tahun 1877 dalam peta B1D1E12 Menyenaraik an kekayaan hasil bumi Sabah (UP) B2D1E8 Menjelaskan usaha syarikat asing untuk bertapak di Piagam Diraja

keluarga Brooke di Sarawak Peta minda : Perubahan pentadbiran Sarawak di bawah pemerintahan Brooke Perbincangan : Perubahan ekonomi dan sosial Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke Peta minda : Perubahan ekonomi dan sosial Sarawak di bawah pemerintahan Brooke Membina carta aliran : Penapakan kuasa barat di Sabah Kajian peta : Menanda dan melabel residensiresidensi pentadbiran di Sabah

15

ii) Perubahan di bawah pemerintahan keluarga Brooke (1841 -1941) -Perubahan sosial dan ekonomi -Perlembagaan 1941 (4.4 Perubahan ekonomi di bawah pentadbiran keluarga Brooke 4.5 Perubahan sosial di bawah pentadbiran keluarga Brooke) Aktiviti pengukuhan

Aras 1 : Menamakan bandar-bandar baru iaitu Kuching,Miri dan Sibu Aras 2 : Membincangkan perubahan ekonomi dan sosial Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke

16

e.Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) i)Penapakan kuasa barat di Sabah -Pentadbiran Sabah sebelum 1860 -Pengambilan Sabah oleh Syarikat Borneo Utara British (Bab 5 : Kekayaan ekonomi Sabah menarik minat Syarikat Borneo Utara British 5.1 SBUB bertapak di Sabah)

Memahami pemerintahan Syarikat Borneo Utara British di Sabah Aras 1 : Menyatakan nama-nama lain bagi Sabah Menceritakan penapakan dan perluasan kuasa barat sehingga pengambilan Sabah oleh Syarikat Borneo Utara British Menyenaraikan syarat-syarat yang diberikan oleh kerajaan British untuk menubuhkan Syarikat Borneo Utara British Aras 2 : Menghuraikan peranan pemimpinpemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sabah Aras 3 : Mentafsir syarat-syarat piagam yang

Perjuangan mempertahank an maruah negara Malaysia -sedia mempertahank an negara kita

SejarahT2_2012

diberikan oleh kerajaan British untuk menubuhkan Syarikat Borneo Utara British 17 ii)Perubahan di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British -Sistem pentadbiran -Penyertaan penduduk tempatan (5.2 SBUB mengukuhkan kuasa di Sabah) Aras 1: Menyatakan perubahan yang dilakukan oleh Syarikat Borneo Utara British Aras 2 : Membincangkan perubahan pentadbiran Sabah di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British Menjelaskan peranan Ketua Anak Negeri dan Orang Tua di Sabah Menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Majistret dan Mahkamah Anak Negeri di Sabah Aras 3 : Menjustifikasikan usaha-usaha Syarikat Borneo Utara British untuk melicinkan pentadbiran di Sabah Menilai keberkesanan pentadbiran Syarikat Borneo Utara British kepada penduduk tempatan Aras 1 : Menamakan bandar-bandar baru iaitu Kudat,Sandakan, Tawau,Lahat Datu dan Jesselton Aras 3 : Menilai keberkesanan pentadbiran Syarikat Borneo Utara British kepada penduduk tempatan

Sabah B3D1E8 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British B4D1E6 Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British memantapka n pentadbiran untuk menguasai Sabah B5D1E4 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP)

Orang Tua Ketua Anak Negeri Residensi Mahkamah Anak Negeri Mahkamah Majistret Majlis Penasihat

Kajian carta : Organisasi pentadbiran Syarikat Borneo Utara British

Kebijaksanaan dalam membuat keputusan menguntungka n negara -berfikiran strategik dalam perancangan

18

ii)Perubahan di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British -Perubahan sosial dan ekonomi (5.3 SBUB mengeksploitasi hasil bumi Sabah 5.4 Perubahan sosial SBUB di Sabah) Aktiviti pengukuhan

Kajian gambar : Tamu Besar di Sabah

Kebijaksanaan dalam membuat keputusan menguntungka n negara -berfikiran strategik dalam perancangan

SejarahT2_2012

Penghasilan Kerja Kursus E1.0 Pemprosesan Fakta Sejarah

Fakta 1.1 Mencari dan mengumpul fakta sejarah 1.2 Menganalisis fakta sejarah 1.3 Merumus fakta sejarah 1.4 Merekod 2.1 Melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat 2.2 Mengamalkan unsur-unsur kesetiaan dan bersatu padu 3.1 Menghayati peristiwa sejarah 3.2 Menghayati iktibar daripada peristiwa sejarah 4.1 Menghargai perjuangan tokoh 4.2 Menghargai warisan / budaya sejarah Sumber Tokoh Negarawan Perjuangan Usaha Sumbangan Pencapaian

E2.0 Pengamalan E3.0 Penghayatan E4.0 Penghargaan / patriotisme

19 20

Peperiksaan Penggal Satu Cuti Penggal Satu

PENGGAL KEDUA Ming g u 21

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Dokumen Standard Prestasi

Konsep/istil ah

Aktiviti Pembela jaran

Unsur dan tingkah laku patriotis me Memanfaatkan kepelbagaian khazanah negara kita

3.2 Penguasaan hasil bumi dan kesannya a.Perkembangan ekonomi dagangan i)Pengenalan sistem perladangan -Ekonomi Negeri-negeri Selat -Pertanian dagangan (sagu,lada hitam,gambir,tebu,ubi kayu,kopi,getah dan lain-lain) (Bab 6 : British mengeksploit ekonomi 6.1 Kegiatan perdagangan

Mengetahui perkembangan pertanian, perlombongan dan perdagangan Aras 1 : Menyatakan bentuk pertanian yang dijalankan di negara kita Menyenaraikan jenis pertanian sara diri dan pertanian dagangan di negara kita

Bab 6 B1D1E13 Memerihalkan pertanian dagangan B1D1E14 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu (UP) B1D1E15

Sara diri Ekonomi tradisional Ekonomi dagangan Dwiekonomi

Projek membuat buku skrap : Kegiatan ekonomi dagangan

10

SejarahT2_2012

dagangan 6.2 Tanaman baru memantapkan ekonomi British)

Aras 2 : Mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita Aras 3 : Menghubungkaitkan kekayaan hasil bumi negara kita dengan pendudukan British di Tanah Melayu

Melorek kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah pada kurun ke-20 dalam peta Tanah Melayu B2D1E9 Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan B2D1E10 Menjelaskan perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu B2D1E11 Menjelaskan unsur patriotisme yang mesti diamalkan hasil daripada kekayaan khazanah negara kita (UP) B3D1E9 Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British

Modal

22

3.2 Penguasaan hasil bumi dan kesannya a.Perkembangan ekonomi dagangan 7. Pengenalan sistem perladangan -Faktor perkembangan perusahaan getah (modal asing,sistem pengangkutan,tenaga buruh dan lain-lain ) (6.3 Perkembangan perusahaan getah )

Cari gali minyak

Kajian peta : Kawasan pertanian dan kawasan perlombongan

22

ii) Perusahaan perlombongan -Aktiviti perlombongan (bijih timah,bijih besi,emas,bausit,ilamanit, petroleum dan lain-lain) -Faktor perkembangan perusahaan bijih timah (modal asing,sistem pengangkutan,tenaga buruh dan lain-lain) (6.4 Perkembangan perusahaan perlombongan)

Aras 1 : Menyenaraikan hasil galian yang dilombong Menceritakan latar belakang perusahaan bijih timah di negara kita Menyenaraikan faktor perkembangan perusahaan bijih timah Menyatakan tujuan Rancangan Peraturan Bijih Timah Antarabangsa (1931) dan Majlis Bijih Timah Antarabangsa (1934) Aras 2 : Mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita

Kemudahan kredit

B4D1E7 Membandingkan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu

11

SejarahT2_2012

Membincangkan keberkesanan Rancangan Peraturan Bijih Timah Antarabangsa dalam menstabilkan harga bijih timah 22 iii) Pengeluaran hasil hutan - meramu iv) pembalakan (6.5 Pengeluaran hasil hutan) 23 b.Perubahan sosioekonomi i)Penggunaan tenaga buruh luar -Kemasukan tenaga buruh secara terancang cara-cara dan dasar imigrasi British -Kesan ke atas masyarakat (wujudnya pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi,petempatan mengikut kaum,kewujudan masyarakat berbilang kaum dan pertumbuhan bandar baru) (6.6 Perkembangan ekonomi membawa perubahan) Memahami perubahan sosioekonomi Aras 1: Menyatakan keistimewaan Tanah Melayu yang menyebabkan kedatangan imigran Cina dan India Menyatakan cara kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu Mengemukakan kesankesan kedatangan imigran Cina dan India Aras 2 : Membandingkan cara kemasukan imigran melalui sistem Kangani dan sistem Kontrak Aras 1 : Memerihalkan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan Menyenaraikan perkembangan kemudahan infrastruktur Aras 2 : Mengumpul maklumat tentang pembentukan bandar Kuala Lumpur,Ipoh Aras 1 : Menyatakan hasil hutan dan hasil laut

B5D1E5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap penduduk tempatan semasa pentadbiran British di Tanah Melayu (UP) Meramu

Masyarakat berbilang kaum Imigran Sistem Kangani Sistem Kontrak

Perbincangan : Kemasukan tenaga buruh secara terancang

Kemajuan diri mengukuhkan negara memperkasaka n diri untuk kemajuan negara kita

23

ii.Infrastruktur / Kemudahan sosial -Sistem pengangkutan (darat,udara,laut) -Sistem perhubungan (telegraf,telefon,radio dan perkhidmatan pos) -Kemudahan sosial (kesihatan,bekalan elektrik,saliran ) (6.6 Perkembangan ekonomi membawa perubahan)

Infrastruktur Sekolah vernakular Sekolah mubaligh

Kajian peta : -Rangkaian jalan kereta api dan jalan raya -Kemunculan bandar baru Perbincangan : Menghubungkai t sebab dan akibat -Pertumbuhan

Masyarakat berbilang kaum asas kekuatan bangsa Malaysia - bertoleransi dalam masyarakat

12

SejarahT2_2012

dan Taiping

bandar -Perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan Pengurusan grafik : Jadual menunjukkan Sistem Pendidikan di Tanah Melayu hingga Perang Dunia Kedua Perbincangan : Menghubungkai t sebab dan akibat Perkembangan sistem pendidikan

24 25

iii.Sistem pendidikan sehingga Perang Dunia Kedua -Pendidikan Melayu -Pendidikan Inggeris,Cina dan Tamil (6.6 Perkembangan ekonomi membawa perubahan)

Aras 1 : Memerihalkan perkembangan sistem pendidikan hingga Perang Dunia Kedua Aras 2 : Membandingkan sistem pendidikan Melayu,Inggeris, Cina dan Tamil Aras 3 : Menghubungkaitkan perkembangan ekonomi dengan infrastruktur dan kemudahan sosial Mewajarkan tindakan British mengukuhkan kuasanya melalui dasar pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi Memahami perjuangan pemimpin tempatan Aras 1 : Memerihalkan perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan corak perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyatakan kesan perjuangan pemimpin setempat Bab 7 B1D2E1 Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang untuk kedaulatan bangsa B1D2E2 Melabel lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British dalam peta Malaysia B1D2E3 Menyenaraikan ciri Pejuang Pemimpin setempat Hak tradisi

26 27 28

Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah British 4.1 Perjuangan pemimpin setempat a. Corak dan matlamat perjuangan ( Dol Said,Rentap ) -Penentangan bersenjata -Tujuan penentangan Pengusiran kuasa penjajah b. Reaksi British c. Keberkesanan perjuangan (Bab 7 : Perjuangan rakyat tempatan mengembalikan

Kajian peta : Menandakan lokasi kebangkitan perjuangan menentang penjajah Peta minda : Matlamat,tujua n dan corak perjuangan tokoh Lakonan : Perjuangan

Semangat patriotik sanggup berjuang mempertahank an negara Kejituan iltizam perjuangan gigih merealisasikan visi Mendaulatkan hak dan kewibawaan
SejarahT2_2012

13

kedaulatan Kedah 7.1 Perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah 7.2 Dol Said pahlawan Naning 7.3 Rentap Wira Sarawak : Agi Idup Agi Ngelaban )

Mengemukakan langkahlangkah British menangani kebangkitan pemimpin setempat Aras 2 : Mengklasifikasi perjuangan pemimpin tempatan mengikut lokasi,sebab,tujuan, cara dan kesan perjuangan Membuat inferens tentang keberkesanan perjuangan pemimpin setempat Aras 3 : Menjana idea tentang strategi perjuangan yang berkesan Mencirikan keistimewaan perjuangan tokoh-tokoh setempat Membuat kesimpulan tentang keistimewaan tokoh-tokoh setempat yang menentang British

patriotik pemimpin setempat yang menentang British (UP) B2D2E1 Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British B2D2E2 Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British B2D2E3 Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) B3D2E1 Menerangkan kesan perjuangan pemimpin setempat menentang British B3D2E2 Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat menentang British B4D2E1 Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat menentang British mengikut tokoh, lokasi, sebab dan cara berjuang B5D1E6 Menilai keberkesanan

tokoh menentang British Membuat buku skrap : Biodata tokoh Lawatan : Tempat bersajarah

bangsa sentiasa memelihara maruah bangsa Memartabatkan perjuangan tokoh negara kepemimpinan cemerlang Kepemimpinan berkarisma menghargai jasa dan tokohtokoh negara kita

29 30

Cuti sekolah Perbincangan Kertas Ujian Memahami perjuangan pemimpin tempatan Aras 1 : Memerihalkan perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan corak perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyatakan kesan perjuangan pemimpin setempat

Pejuang Pemimpin setempat Hak tradisi

31 32

Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah British 4.1 Perjuangan pemimpin setempat a. Corak dan matlamat perjuangan ( Syarif Masahor,Dato Maharaja Lela,Yamtuan Antah ) -Penentangan bersenjata -Tujuan penentangan Pengusiran kuasa penjajah b. Reaksi British c. Keberkesanan perjuangan

Kajian peta : Menandakan lokasi kebangkitan perjuangan menentang penjajah Peta minda : Matlamat,tujua n dan corak perjuangan tokoh Lakonan : Perjuangan tokoh

Semangat patriotik sanggup berjuang mempertahank an negara Kejituan iltizam perjuangan gigih merealisasikan visi Mendaulatkan hak dan kewibawaan bangsa
SejarahT2_2012

14

(7.4 Sharif Masahor Wira Sarawak 7.5 Dato Maharaja Lela pejuang kebanggaan Perak 7.6 Yamtuan Antah mempertahankan kedaulatan Seri Menanti )

Mengemukakan langkahlangkah British menangani kebangkitan pemimpin setempat Aras 2 : Mengklasifikasi perjuangan pemimpin tempatan mengikut lokasi,sebab,tujuan, cara dan kesan perjuangan Membuat inferens tentang keberkesanan perjuangan pemimpin setempat Aras 3 : Menjana idea tentang strategi perjuangan yang berkesan Mencirikan keistimewaan perjuangan tokoh-tokoh setempat Membuat kesimpulan tentang keistimewaan tokoh-tokoh setempat yang menentang British Memahami perjuangan pemimpin tempatan Aras 1 : Memerihalkan perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan corak perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyatakan kesan perjuangan pemimpin setempat Mengemukakan langkahlangkah British menangani kebangkitan pemimpin

perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman kuasa luar

menentang British Membuat buku skrap : Biodata tokoh Lawatan : Tempat bersajarah

sentiasa memelihara maruah bangsa Memartabatkan perjuangan tokoh negara kepemimpinan cemerlang Kepemimpinan berkarisma menghargai jasa dan tokohtokoh negara kita

32 33

Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah British 4.1 Perjuangan pemimpin setempat a. Corak dan matlamat perjuangan ( Dato Bahaman,Mat Salleh,Antanom ) -Penentangan bersenjata -Tujuan penentangan Pengusiran kuasa penjajah b. Reaksi British c. Keberkesanan perjuangan (7.7 Dato Bahaman pahlawan Pahang 7.8 Mat Salleh menyanggah SBUB 7.9 Antanom pahlawan anak rimba

Pejuang Pemimpin setempat Hak tradisi

Kajian peta : Menandakan lokasi kebangkitan perjuangan menentang penjajah Peta minda : Matlamat,tujua n dan corak perjuangan tokoh Lakonan : Perjuangan tokoh menentang British

Semangat patriotik sanggup berjuang mempertahank an negara Kejituan iltizam perjuangan gigih merealisasikan visi Mendaulatkan hak dan kewibawaan bangsa sentiasa memelihara
SejarahT2_2012

15

berjiwa besar )

setempat Aras 2 : Mengklasifikasi perjuangan pemimpin tempatan mengikut lokasi,sebab,tujuan, cara dan kesan perjuangan Membuat inferens tentang keberkesanan perjuangan pemimpin setempat Aras 3 : Menjana idea tentang strategi perjuangan yang berkesan Mencirikan keistimewaan perjuangan tokoh-tokoh setempat Membuat kesimpulan tentang keistimewaan tokoh-tokoh setempat yang menentang British Memahami perjuangan pemimpin tempatan Aras 1 : Memerihalkan perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan corak perjuangan pemimpin setempat menentang penjajah Menyatakan kesan perjuangan pemimpin setempat Mengemukakan langkahlangkah British menangani kebangkitan pemimpin setempat Aras 2 : Mengklasifikasi perjuangan Pejuang Pemimpin setempat Hak tradisi

maruah bangsa Membuat buku skrap : Biodata tokoh Lawatan : Tempat bersajarah Memartabatkan perjuangan tokoh negara kepemimpinan cemerlang Kepemimpinan berkarisma menghargai jasa dan tokohtokoh negara kita

34

Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah British 4.1 Perjuangan pemimpin setempat a. Corak dan matlamat perjuangan ( Tok Janggut,Abdul Rahman Limbong ) - Penentangan bersenjata - Tujuan penentangan Pengusiran kuasa penjajah b. Reaksi British c. Keberkesanan perjuangan (7.10 Tok Janggut pejuang jihad 7.11 Haji Abdul Rahman Limbong pejuang tani )

Kajian peta : Menandakan lokasi kebangkitan perjuangan menentang penjajah Peta minda : Matlamat,tujua n dan corak perjuangan tokoh Lakonan : Perjuangan tokoh menentang British Membuat buku skrap :

Semangat patriotik sanggup berjuang mempertahank an negara Kejituan iltizam perjuangan gigih merealisasikan visi Mendaulatkan hak dan kewibawaan bangsa sentiasa memelihara maruah bangsa Memartabatkan
SejarahT2_2012

16

pemimpin tempatan mengikut lokasi,sebab,tujuan, cara dan kesan perjuangan Membuat inferens tentang keberkesanan perjuangan pemimpin setempat Aras 3 : Menjana idea tentang strategi perjuangan yang berkesan Mencirikan keistimewaan perjuangan tokoh-tokoh setempat Membuat kesimpulan tentang keistimewaan tokoh-tokoh setempat yang menentang British 35 36 4.2 Pembelaan maruah bangsa a. Kebangkitan semangat kebangsaan untuk membebaskan tanah air i. Pengaruh luar (Turki,Mesir,Indonesia, India,China,Jepun dan Filipina) ii. Perkembangan dalam negeri - Pendidikan (Agama,Melayu,Inggeris, Cina dan Tamil) (Bab 8 : Kebangkitan semangat kebangsaan untuk mengangkat martabat bangsa 8.1 Maksud semangat kebangsaan 8.2 Perkembangan negara luar memberi inspirasi perjuangan 8.3 Gerakan Islah mencetuskan kesedaran kebangsaan) Memahami perkembangan kebangkitan semangat kebangsaan Aras 1 : Mentakrifkan semangat kebangsaaan Menyatakan pengaruh luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan Memerihalkan pengaruh dan kesan pendidikan agama,Melayu, Inggeris,Cina dan Tamil dalam kebangkitan semangat kebangsaan Aras 2 : Mengumpul maklumat tentang pengaruh luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan Aras 3: Membahaskan pengaruh luar sebagai pencetus Bab 8 B1D2E4 Menyatakan maksud semangat kebangsaan B1D2E5 Melabel lokasi gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita dalam peta dunia B1D2E6 Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP) B2D2E4 Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kita Gerakan pemulihan Islam Gerakan PanIslam Kesatuan Semangat kebangsaan

Biodata tokoh Lawatan : Tempat bersajarah

perjuangan tokoh negara kepemimpinan cemerlang Kepemimpinan berkarisma menghargai jasa dan tokohtokoh negara kita

Pengurusan grafik : Pengaruh nasionalisme luar terhadap kebangkitan semangat kebangsaan Kajian peta : Lokasi gerakan kebangsaan negara luar yang mempengaruhi semangat kebangsaan di negara kita

Kepekaan terhadap perkembangan dunia luar bersatu dalam usaha untuk kepentingan negara Kepentingan berorganisasi bersefahaman dan muafakat dalam organisasi Penjanaan semangat nasionalisme membestarikan diri Pendidikan pemangkin kematangan
SejarahT2_2012

17

semangat kebangsaan B3D2E3 Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E4 Mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) B4D2E2 Mengelaskan perjuangan pertubuhan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan pemimpin, matlamat, bentuk dan kesan perjuangan B4D2E3 Selalu mengamalkan ciriciri warganegara yang patriotik (UP) B5D1E7 Menilai keberkesanan cara perjuangan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20 B5D1E8 Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara B5D1E9 Sentiasa mengamalkan

perjuangan bangsa membudayakan ilmu dalam kehidupan Kaum Tua Kaum Muda Penulisan kreatif Emansipasi wanita Kongres Gerakan radikal Golongan sederhana Melayu Raya Carta aliran : Perjuangan Badan dan Kesatuan dalam memperjuangk an semangat kebangsaan Peta minda : Perkaitan pendidikan dengan perkembangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu Pengurusan grafik : Asas,tujuan dan kegiatan perjuangan badan dan kesatuan Kajian teks : Badan dan kesatuan yang menentang penjajah Perbincangan : Kekayaan badan dan kesatuan mencapai matlamat
SejarahT2_2012

37 38

ii. Perkembangan dalam negeri - Penulisan (novel,cerpen,puisi,majalah dan akhbar sebelum Perang Dunia Kedua ) iii. Peranan badan-badan dan kesatuan-kesatuan sebelum Perang Dunia Kedua -Tujuan perjuangan -Bentuk perjuangan -Kesan perjuangan (8.4 Intelektual mematangkan perjuangan 8.5 Perjuangan nasionalisme melalui mata pena 8.6 Kesepakatan menjamin keutuhan perjuangan)

Aras 1 : Meyenaraikan tajuk,tujuan penulisan,puisi, cerpen,novel, majalah dan akhbar yang menyalurkan idea perjuangan Mengemukakan nama,tujuan,bentuk dan kesan penubuhan badan dan kesatuan sebelum Perang Dunia Kedua Menyenaraikan nama penulis dan pemimpin kesatuan yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua Aras 2 : Membandingkan prinsip perjuangan Kaum Muda dan Kaum Tua Membandingkan bentuk pergerakan nasionalis golongan sederhana dengan golongan radikal Aras 3 : Menjana idea ungkapan mata pena lebih tajam daripada mata pedang Membahaskan pengaruh luar sebagai pencetus semangat kebangsaan Membuat inferens keberkesanan pergerakan nasionalis awal

Kepelbagaian strategi untuk mencapai matlamat yang satu bersatu teguh bercerai roboh Berani demi maruah bangsa dan negara berani kerana benar

18

ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif 39 40 41 Ulang kaji Peperiksaan Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun

perjuangan

19

SejarahT2_2012