You are on page 1of 22

BORANG PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI Borang-borang di bawah: 1.

Boleh diubah suai mengikut kehendak sekolah tanpa menggugurkan maklumat yang diperlukan. Walau bagaimanapun, label LAMPIRAN perlu ada di setiap borang. 2. Boleh dibuat dalam bentuk potrait atau landscape 3. Maklumat yang tidak berkaitan boleh dipadam

LAMPIRAN A1 JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH
KUMPULAN A KUMPULAN B (BAHASA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PK Pentadbiran PK Tingkatan 6 PK HEM PK Kokurikulum PK Petang GK Bahasa GK Kemanusiaan GK Sains & Mat. GK Teknik & Vok. GK Pend Islam (SMKA sahaja) 11 Kaunselor Pelajar 12 Guru Cemerlang

KUMPULAN C (SAINS & MATEMATIK)

KUMPULAN D (KEMANU SIAAN)

KUMPULAN E (TEKNIK & VOKASIONAL)

KUMPULAN F (TKN 6)

Senarai guru bidang Bahasa sesi pagi Senarai guru bidang Bahasa sesi petang.

Senarai guru bidang Sains dan Matematik sesi pagi Senarai guru bidang Sains dan Matematik sesi petang

Senarai guru bidang Kemanusiaan sesi pagi Senarai guru bidang Kemanusiaan sesi petang

Senarai guru bidang Teknik & Vokasional sesi pagi Senarai guru bidang Teknik & Vokasional sesi petang

Senarai guru Tingkatan 6

KUMPULAN G SMKA SAHAJA (PENDIDIKAN ISLAM)

Senarai guru bidang Pendidikan Islam sesi pagi Senarai guru bidang Pendidikan Islam sesi petang

Nama guru perlu dicatatkan di dalam ruangan di atas.


TARIK H 06JAN 02 FEB 03 MAC 07 APR 05 MEI 13 JAN 10 FEB 10 MAC 14 APR 12 MEI 20 JAN 17 FEB 24 MAC 21 APR 19 MEI 27 JAN 24 FEB 31 MAC 28 APR 26 MEI PENGE TUA PK PENTA D BIRAN D G PK HEM PK KO KURIK ULUM PK PETAN G E
(PETANG)

M 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20

GK BAHAS A

GK SAINS & MAT. C

GK KEMA NUSIA AN

GK TEKNI K& VOK

PK TKN 6

GK PEND. ISLAM

A B

E (PAGI)

A C

D (PAGI)

D&G
(PETANG)

G (PAGI)

A D G A E F

C (PAGI)

C
(PETANG)

B (PAGI)

B
(PETANG)

* Perancagan di dalam borang di atas perlu disediakan sehingga minggu terakhir persekolahan

LAMPIRAN A1 JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH
KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C KUMPULAN D KUMPULAN E

1 PK Pentadbiran 2 PK HEM 4 PK Kokurikulum 5 PK Petang 6 Kaunselor Pelajar 7 Guru Cemerlang

Senarai guru sesi pagi

Senarai guru sesi pagi Senarai guru sesi petang

Senarai guru sesi pagi

Senarai guru sesi pagi

Senarai guru sesi petang.

Senarai guru sesi petang

Senarai guru sesi petang

Nama guru perlu dicatatkan di dalam ruangan di atas.

Contoh (a)
M
1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20

TARI KH
06JAN 02 FEB 03 MAC 07 APR 05 MEI 13 JAN 10 FEB 10 MAC 14 APR 12 MEI 20 JAN 17 FEB 24 MAC 21 APR 19 MEI 27 JAN 24 FEB 31 MAC 28 APR 26 MEI

GURU BESAR

PK PENTADBIRA N
C

PK HEM

PK KOKURIKULU M
E (PAGI)

PK PETANG

A B

E (PETANG)

A C

B (PAGI)

B (PETANG)

A D

C (PAGI)

C (PETANG)

A E

D (PAGI)

D (PETANG)

* Perancagan di dalam borang di atas perlu disediakan sehingga minggu terakhir persekolahan Contoh (b) Untuk sekolah yang jumlah gurunya sedikit
MINGGU
1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20

TARIKH
06JAN 02 FEB 03 MAC 07 APR 05 MEI 13 JAN 10 FEB 10 MAC 14 APR 12 MEI 20 JAN 17 FEB 24 MAC 21 APR 19 MEI 27 JAN 24 FEB 31 MAC 28 APR 26 MEI

DISEMAK OLEH
GURU BESAR

PK PENTADBIRAN

PK HEM

PK KOKURIKULUM

* Perancagan di dalam borang di atas perlu disediakan sehingga minggu terakhir persekolahan * Semua RPP guru Kumpulan A tetap disemak oleh Guru Besar setiap minggu. LAMPIRAN A2 REKOD SEMAKAN MAKLUMAT ASAS DALAM REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN * Disemak oleh Pengetua/ Guru Besar sahaja Semakan tersebut hendaklah disempurnakan selengkapnya oleh Pengetua/ Guru Besar sebelum berakhirnya bulan Februari.
DIAJARNAMA GURU, KELAS, MATA PELAJARAN DAN TKN YANG (IKUT FORMAT HEAD COUNT 3)REKOD PENCAPAIAN MURID

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BIL

NAMA GURU

CATATAN KEHADIRAN MESYUARAT

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SENARAI BUKU RUJUKAN GURU

MAKLUMAT-MAKLUMAT GURU

KULIT HADAPANNAMA GURU:

SENARAI BUKU TEKS MURID

JADUAL WAKTU & ANALISIS

PENGGAL PERSEKOLAHAN

KONTRAK LATIHAN MURID

KALENDAR SEKOLAH

Tandakan sekiranya item tersebut telah dilengkapkan. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Catatkan item yang minta dilengkapkan di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran. Pastikan semua guru telah melengkapkan semua item semasa pemantauan dibuat oleh JPN/ PPD.

LAMPIRAN A3 REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Nama Pentadbir: Jawatan: ............................................. Bulan: ...................................
TARIKH SERAHAN BIL NAMA GURU TANDAKAN JIKA TEGURAN TELAH DIPATUHI

............................................................

CATATAN (JIKA ADA)

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran. 2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan

disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah. LAMPIRAN A4 MEMO SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Satu salinan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran. Nama Guru: ............................................................ Sila ambil tindakan atas perkara berikut: Hantar Rekod Pengajaran & Pembelajaran anda. (satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah) Lengkapkan maklumat asas berikut: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Lengkapkan penulisan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tarikh: ...............................

Tandatangan Pentadbir dan Cap Jawatan: ..................................................

LAMPIRAN B1 JADUAL AGIHAN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BIL NAMA GURU JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP

Seorang guru dicerap sekurang-kurangnya dua kali setahun Catatkan jawatan pentadbir yang membuat pencerapan: P (Pengetua), GB (Guru Besar), PK (PK Pentadbiran), PKT6 (PK Tkn 6), PKH (PK HEM), PKKK (PK Kokurikulum), PKP (PK Petang), GKB (GK Bahasa), GKSM (GK Sains & Matematik), GKK (GK Kemanusiaan), GKTV (GK Teknik & Vokasional), GKPI (GK Pendidikan Islam)

LAMPIRAN C1 JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID BIL 1 2 3 4 5 6 7 PENGURUSAN PENGETUA/ GURU BESAR PK PENTADBIRAN PK TKN 6 PK HEM PK KOKURIKULUM PK PETANG GK BAHASA GK SAINS & MATEMATIK 9 10 11 GK KEMANUSIAAN GK TEKNIK & VOKASIONAL GK PEN ISLAM (SMKA SAHAJA) FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP

Catatkan mata pelajaran dan kelas buku latihan yang perlu dihantar kepada pihak pengurusan. Semua buku latihan murid perlu dihantar kepada pihak pengurusan.

LAMPIRAN C2 REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran VI) BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru : ......................................................................... Tingkatan/ Tahun: .....................

Mata Pelajaran: ............................................ Jumlah Murid: ............... Jumlah Buku Dihantar: ..........
JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR
OBJEKTIF STRUKTUR ESEI LAIN-LAIN (NYATAKAN)

BIL

JENIS/ TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT


LAIN-LAIN (NYATAKAN)

CATATAN (jika kurang daripada kontrak latihan)

OBJEKTIF

STRUKTUR

ESEI

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) Panduan skala: 1 Lemah 2 Sederhana Tandakan pada ruang berkenaan. JENIS/ TAJUK BUKU LATIHAN BIL BUTIRAN 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 Jumlah Kerja Pelajar Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan/ Kekemasan) Pemeriksaan Guru (Berterusan/ Ketelitian) Tindak Ikut (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja Cara menulis tajuk, tarikh dsbnya

3 Baik

4 Cemerlang

CATATAN/ ULASAN PENILAI:

Tarikh: ....................................... Jawatan: ........................................

Tandatangan

Penilai

&

Cap

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid LAMPIRAN D1 JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN PRESTASI MURID BIL 1 2 3 4 5 6 7 PENGURUSAN PENGETUA/ GURU BESAR PK PENTADBIRAN PK TKN 6 PK HEM PK KOKURIKULUM PK PETANG GK BAHASA GK SAINS & MATEMATIK GK KEMANUSIAAN GK TEKNIK & VOKASIONAL GK PEND. ISLAM (SMKA SAHAJA) TKN/ TAHUN KUMPULAN

9 10 11

Kumpulan merujuk kepada kumpulan cemerlang, sederhana, galus, harapan dan sebagainya seperti yang ditetapkan oleh sekolah dalam head count. Pembahagian kumpulan dan pelaksanaannya terpulang kepada pihak sekolah. Keutamaan diberikan kepada kelas peperiksaan.

LAMPIRAN D2 REKOD BIMBINGAN PRESTASI MURID Nama Pentadbir: ......................................................... Tingkatan/ Tahun Murid Yang Dipantau: ..................
JAN FEB

Jawatan: .................................................... Kumpulan Murid: ........................................


MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP

Jadual Kehadiran Murid: (Sila catatkan tarikh kehadiran dan minta murid menurunkan tandatangan).
BIL NAMA MURID

Laporan: Perjumpaan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan 1. Kepilkan borang head count 4 yang kemas kini (selepas setiap peperiksaan) bersama borang ini. 2. Borang ini disimpan di dalam fail Pemantauan Prestasi Murid. Tarikh Laporan & Tindakan

LAMPIRAN E1 JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH BIL


1

PENGURUSAN
PENGETUA/ GURU BESAR

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEP

PK PENTADBIRAN

PK TKN 6

PK HEM

PK KOKURIKULUM

PK PETANG

GK BAHASA

GK SAINS & MATEMATIK

GK KEMANUSIAAN

10

GK TEKNIK & VOKASIONAL GK PENDIDIKAN ISLAM (SMKA SAHAJA)

11

LAMPIRAN E2 REKOD PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH NAMA PENTADBIR: ......................................................... JAWATAN: .....................................

NAMA GURU TKN./ GURU DARJAH: ........................................................................................................ TINGKATAN/ TAHUN: .................................... TARIKH: .......................... MASA: .................................
SEDERHANA AMAT BAIK

LEMAH

BIL

PERKARA Perabot/ Meja dan Kerusi Guru/ Meja dan Kerusi Murid Ada, tersusun kemas, bersih, berfungsi Papan Hitam/ Papan Putih/ Skrin Bersih semasa tidak digunakan, berfungsi Tingkap Bersih, cermin tingkap cukup, tidak rosak Papan Kenyataan/ Sudut Bacaan/ Sudut Pameran Dihiasi dan kemas, tidak rosak, ada maklumat terkini Kipas/ Lampu Tiada sawang, berfungsi Penyapu, Bakul sampah, Penyodok sampah, bulu ayam Tersusun kemas, tiada sampah yang bertimbun, bilangan mencukupi,berfungsi Lantai Bersih Siling Tiada sawang Koridor Bersih, bahan tidak berkenaan tidak diletakkan di koridor Proses Pengajaran & Pembelajaran Guru mata pelajaran/ guru ganti ada, Proses P & P berjalan, Kawalan Kelas

CATATAN & TINDAKAN (JIKA ADA)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Tandakan di petak berkenaan. Tandatangan, Nama Pemantau: .............................................. dan cap jawatan 1. Satu salinan diserahkan kepada Guru Tingkatan/ Guru Darjah berkenaan 2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah

BAIK

LAMPIRAN F RUMUSAN BULANAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI


BULAN: .................................

1.

Rumusan Bulanan
PEMANTAUAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN JUMLAH YANG DIIPANTAU JUMLAH SEPATUTNYA PEMANTAUAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN JUMLAH YANG DIPANTAU PEMANTAUAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID JUMLAH YANG DIPANTAU JUMLAH SEPATUTNYA PEMANTAUAN PRESTASI MURID PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH JUMLAH YANG DIPANTAU

JUMLAH SEPATUTNYA

JUMLAH SEPATUTNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengetua/ Guru Besar PK Pentadbiran PK Tingkatan 6 PK HEM PK Kokurikulum PK Petang GK Bahasa GK Sains & Mat. GK Kemanusiaan GK Teknik & Vok. GK Pend. Islam

Jika pihak pengurusan tidak membuat pemantauan, sila nyatakan sebabnya. Contoh: CB (cuti belajar), CS (cuti sakit), BK (berkursus), BT (bertukar) BS (bersara) dan sebagainya. Sesuaikan borang di atas dengan jawatan pengurusan yang terdapat di sekolah 2. SENARAI GURU YANG TIDAK MENGHANTAR RPP TANPA SEBAB
SECARA BERKALA TINDAK IKUT SECARA TEKAL TINDAK IKUT

3. DAPATAN KESELURUHAN PEMANTAUAN BULANAN DIBINCANGKAN DALAM MESYUARAT


BIL 1 2 3 4 MESYUARAT Mesyuarat Guru Mesyuarat Panitia Mesyuarat JK Kurikulum Mesyuarat Pengurusan Sekolah TARIKH

Borang ini disimpan di Fail Induk. Salinan minit mesyuarat berkenaan dikemukakan semasa pemantauan.

JUMLAH SEPATUTNYA

BIL

PEMANTAU

JUMLAH YANG DIPANTAU

LAMPIRAN G BORANG KONTRAK LATIHAN MURID 1. Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran. 2. Salinan borang ini diserahkan bersama-sama buku latihan murid kepada pentadbir sekolah untuk pemantauan. NAMA GURU: ....................................................... MATA PELAJARAN: ............................. TKN./ TAHUN: ........... TARIKH TAJUK BILANGAN SET LATIHAN JUMLAH SOALAN
OBJEKTIF STRUKTUR ESEI LAIN-LAIN (NYATAKAN)

Pengesahan oleh: .................................................. Tandatangan dan Cap Jawatan Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia

LAMPIRAN IX SENARAI SEMAK PERSEDIAAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (disediakan pada awal tahun) Borang ini dihantar ke Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kedah Darul Aman pada atau sebelum 31 Januari secara pos/ serahan tangan.

Makumat Sekolah
Nama Sekolah Daerah Sesi Persekolahan Lokasi Jenis Sekolah Gred Sekolah Bilangan Guru Bilangan Murid Sekolah Rendah Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Nama Pengetua/ Guru Besar No. Telefon Alamat E-mel
Pengurusan Fail PKB Fail Fail1 (Fail Induk) Fail 2 (Pemantauan RPP) Fail 3 (Pemantauan P & P) Fail 4 (Pem. Semakan Kekerapan Lat. Murid) Fail 5 (Pemantauan Prestasi Murid) Fail 6 (Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah) Penyelaras

Satu Sesi Bandar SMK A SMKA B

Dua Sesi Luar Bandar SK SKM SJKC SJKT

Sekolah Menengah Tkn. Peralihan Tkn. 1 Tkn. 2 Tkn. 3 Tkn. 4 Tkn. 5 Tkn. 6 Bawah Tkn. 6 Atas Jumlah

No. Faks

Tarikh Taklimat PKB kepada semua guru

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SENARAI ITEM Pihak sekolah menubuhkan Jawatankuasa Kerja PKB (rujuk muka surat 6) Dokumen PKB telah dimuat turun daripada Portal Rasmi Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kedah Buku PKB telah dicetak (disimpan di dalam Fail Induk) Salinan buku PKB telah diedarkan kepada semua pentadbir sekolah Borang PKB telah dicetak dan diedarkan kepada semua pentadbir sekolah Keenam-enam fail PKB telah disediakan selengkapnya dan berlabel Jadual pemantauan bagi kelima-lima elemen PKB telah disediakan. Masukkan fail divider untuk mengasingkan dokumen bagi tahun yang berbeza. Fail Induk telah dilengkapi dengan kertas minit (berkaitan surat-menyurat) Masukkan fail divider bagi mengasingkan dokumen pentadbir yang berbeza di dalam semua fail. Taklimat PKB telah diberikan kepada semua guru Tanggungjawab pengurusan fail PKB telah diagihkan kepada pentadbir Tugasan pemantauan telah diagihkan kepada semua pentadbir Borang Rekod Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C2) telah diagihkan kepada semua guru Borang HC 4 telah diberikan kepada semua pentadbir berdasarkan kumpulan yang dipantau (keutamaan kepada kelas peperiksaan sahaja) Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G) telah diberikan kepada semua guru Jumlah latihan dalam Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G) telah disemak dan disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia Rancangan Pelajaran Tahunan ditulis mengikut format dan mengambil kira takwim sekolah tahun semasa (Rujuk Contoh Lampiran V) Format penulisan Refleksi dan Catatan telah dimaklumkan kepada guru. Borang-borang berikut telah dihantar ke Urus Setia PKB melalui pos/ serahan tangan pada atau sebelum 31 Januari (Rujuk alamat surat-menyurat di muka surat 7) a) Jadual Agihan Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A1) b) Jadual Agihan Pencerapan Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran B1) c) Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C1) d) Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid (Lampiran D1) e) Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah (Lampiran E1) f) Borang Senarai Semak Persediaan Pemantauan Kurkulum Berkualiti (Lampiran X) Salinan lampiran ini disimpan di dalam Fail Induk.

TANDAKAN

LAMPIRAN X SENARAI SEMAK PEMANTAUAN KENDIRI PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (setiap bulan) BIL 1 SENARAI ITEM Pemantauan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran i. RPP disemak oleh pentadbir ii. Catatkan bukti semakan RPP dalam Lampiran A3 (setiap pentadbir menggunakan borang yang berbeza) iii. Serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan sekiranya ada kesilapan dalam penulisan RPP (salinan A4 tersebut disimpan di dalam fail Pemantauan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran) iv. Serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan sekiranya RPP tidak dihantar tanpa sebab (satu salinan A4 berkenaan disimpan di dalam fail Pemantauan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran dan satu salinan lagi dihantar ke PPD). Selepas memo yang ketiga, keluarkan surat tunjuk sebab (satu salinan dihantar ke PPD dan satu salinan dihantar ke Sektor Pengurusan Akademik, JPN Kedah) v. Semua Lampiran A2, A3 dan A4 disimpan di dalam fail selepas selesai pemantauan vi. Semakan maklumat asas RPP dibuat sebelum berakhir bulan Februari. Pengetua/ Guru Besar menurunkan tandatangan dan cap jawatan di setiap item yang disemak. Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran i. Pemantauan di dalam bilik darjah sepenuhnya mengikut jadual ii. Isi maklumat dalam Lampiran B2 (termasuk bahagian catatan ). Tandatangani dan turunkan cap jawatan di lampiran tersebut. iii. Berbincang dengan guru berkenaan hasil pemantauan (kekuatan dan kelemahan) iv. Serahkan lampiran tersebut kepada guru berkenaan. v. Guru berkenaan mengkokotkan/ menyimpan Lampiran B2 di dalam RPP vi. Isi butiran pencerapan di dalam RPP guru berkenaan. vii. Semua salinan Lampiran B2 disimpan di dalam fail selepas pemantauan viii. Data pemantauan P&P semua guru bagi bulan berkenaan dikumpul dan di-e-mel (rujuk alamat e-mel di muka surat 7) pada atau sebelum 7 hari bulan Pemantauan Kekerapan Latihan Murid i. Guru menghantar semua buku latihan mengikut jadual bersama-sama Lampiran C2 dan Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G) ii. Pentadbir memilih sekurang-kurangnya lima buah buku untuk dipantau. iii. Isi maklumat di Lampiran C2 (termasuk bahagian catatan). Tandatangani dan turunkan cap jawatan di lampiran tersebut. iv. Berbincang dengan guru berkenaan hasil pemantauan (kekuatan dan kelemahaan) v. Serahkan lampiran tersebut kepada guru berkenaan. vi. Semua salinan Lampiran C2 disimpan di dalam fail selepas pemantauan Pemantauan Prestasi Murid i. Mengadakan perjumpaan dengan kumpulan murid berkenaan sekurang-kurangnya sekali sebulan (kumpulan murid yang sama di kelas peperiksaan) ii. Minta murid yang hadir menandatangani kehadiran di borang Lampiran D2 iii. Catat laporan di Lampiran D2 iv. Simpan Lampiran D2 di dalam fail selepas perjumpaan dengan murid Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah i. Pantau bilik darjah mengikut jadual ii. Catatkan hasil dapatan di borang Lampiran E2 iii. Tandatangani borang tersebut dan serahkan kepada guru kelas berkenaan iv. Simpan Lampiran E2 di dalam fail selepas pemantauan Rumusan Bulanan Pemantauan Kurikulum Berkualiti i. Berbincang hasil pemantauan kelima-lima item (kekuatan dan kelemahan) di mesyuarat pengurusan sekolah/ mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah/ mesyuarat panitia/ mesyuarat guru. (Rujuk contoh di Lampiran VII) ii. Isi maklumat di Lampiran F iii. Simpan Lampiran F di Fail Induk TANDAKAN