ISI KANDUNGAN

1. 2. Sekapur Sirih Pengenalan : 2.1 - Objektif Pengajaran, 2.2 - Pengukuran 2.3.- Penilaian 2.4 - Pengujian Ujian Objektif 3.1 - Langkah-langkah Pembinaan Ujian 3.2 - Tujuan Ujian, JPU / JSU Spesifikasi Item Item Ujian Lengkap / Taburan Jawapan Kajian Rintis Indeks Kesukaran Item 8.1 - Analisa Jawapan Ujian 8.2 - Contoh Pengiraan Item 8.3 - Analisa Indeks Kesukaran 8.4 - Ulasan Analisa Indeks Kesukaran Indek Diskriminasi 9.1 - (a) 27% Pencapaian Pelajar Tertinggi 9.1 - (b) 27% Pencapaian Pelajar Terendah 9.2 - Contoh Pengiraan 9.3 - Analisa Indeks Diskriminasi 9.4 - Ulasan Analisa Indeks Diskriminasi

Muka Surat
i 1-2

3.

3-7

4. 5. 6. 7. 8.

8 9 - 12 13 14 15 - 20

9.

21 - 26

10. Kesimpulan / Rumusan 11. Rujukan

27 28

Sekapur Sirih
Alhamdulillah setinggi kesyukuran kehadrat Illahi dengan izinNya kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus yang telah diamanahkan. Setelah meneliti kehendak soalan tugasan yang diberi oleh pihak Universiti Terbuka Malaysia, maka kumpulan kami telah berbincang dan memutuskan untuk memilih mata pelajaran Matematik Tahun 6. Sebagai permulaan, kami telah merujuk kepada sukatan mata pelajaran Matematik Tahun 6. Kami mengenalpasti topik pilihan dan seterusnya menetapkan objektif-objektif pengajaran yang dikehendaki. Kemudian untuk mengukur dan menilai kefahaman pelajar terhadap topik tersebut, maka suatu bentuk ujian formatif berupa 20 soalan aneka pilihan telah digubal. Penilaian formatif aneka pilihan ini telah dijalankan dengan jayanya di Sekolah Kebangsaan Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kami mengucapakan ribuan terima kasih kepada Puan Hajjah Mazni binti Sulaiman pensyarah HBEF 3203, di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada Guru Besar, Guru Matematik Tahun 6 dan murid-murid Tahun 6 Jupiter Sekolah Kebangsaan Lukut yang telah memberi kerjasama bagi menjalankan ujian yang berkaitan dengan kerja kursus. Seterusnya kepada keluarga kami yang telah banyak memberi sokongan sepanjang kami menjalani kursus 14 minggu ini. Moga-moga segala bimbingan,sumbangan, dan sokongan yang telah diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah swt. Sekian, Wassalam. Ahli kumpulan : • • • Puan Zainora bt Japar Puan Zailani bt Zakaria Puan Norizah bt Haji Alias

i

2. Pengenalan
Proses Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu sistem pendidikan yang sangat berkesan bagi melihat pencapaian pelajar / murid. Pengajaran adalah satu aktiviti bagi membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

2.1 - Objektif Pengajaran
Objektif pengajaran adalah perubahan tingkah laku pelajar yang ingin dicapai oleh guru dalam satu-satu proses pembelajaran . Perubahan ini boleh dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan baik. Setiap perubahan atau kemajuan pelajar itu perlu dinilai dari semasa ke semasa. Penilaian berterusan akan menentukan tahap keberkesanan pengajaran guru dan juga pembelajaran pelajar / murid. Kemajuan atau perubahan pelajar perlu dinilai dari masa ke semasa. Ini jelas menunjukkan wujudnya hubungan antara objektif pengajaran, pengujian, pengukuran dan penilaian.

2.2 - Pengukuran
Pengukuran ialah satu proses / prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian, lisan atau secara bertulis. Pengukuran juga merupakan proses yang menentukan takat, dimensi atau kuantiti / gred / skor dengan membandingkan perkara itu dengan sesuatu standard. Tujuan pengukuran ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar termasuk pencapaian akademik, penguasaan kemahiran dan sikap pelajar.

2.3 - Penilaian
Penilaian adalah satu proses yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran. Penilaian juga merupakan satu proses untuk menentukan, mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Tujuan penilaian ialah untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran dan sikap.

1

Ini dibuat untuk memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan-soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran. Jenis ujian bertulis boleh dibahagikan kepada dua sahaja iaitu . ia perlu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan anataranya ialah ujian yang hendak ditadbir sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran. Ujian ini dikatakan sebagai prosedur yang bersistematik kerana soalan-soalan yang dibina mengikut peraturan tertentu. Ujian membantu murid membina sikap positif terhadap pengajaran guru. Terdapat beberapa criteria dalam pembinaan ujian. Untuk menggubal sesuatu kertas ujian. Ujian yang digunakan untuk menentukan pencapaian murid dijalankan dengan cara ujian bertulis. Ujian hanya merupakan satu alat yang sistematik bagi menentukan prestasi atau peringkat pencapaian seseorang pelajar dalam sesuatu bidang. guru perlu membuat ujian terlebih dahulu.2. Prosedur mentadbir ujian ditentukan dan prosedur pemarkahan dinyatakan secara terperinci. Dalam melaksanakan penilaian. i ) Ujian Objektif / Aneka pilihan ii ) Ujian Subjektif. Pengujian juga adalah satu teknik untuk mendapatkan maklumat tingkah laku seseorang individu. ******************* 2 .4 -Pengujian Pengujian merupakan sebahagian penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta konsep. Item Betul / Salah . Menjadi panduan kepada penggubal soalan.1 . Menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.3. 3. Menyediakan Jadual Penentu Ujian / Jadual Spesifikasi Ujian 2. Menyemak item / soalan ujian 4. Membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item / soalan.sesuai digunakan untuk menguji fakta yang mengkehendaki pelajar menentukan sama ada penyataan yang diberikan adalah betul atau salah. guru perlu menyediakan Jadual Penentu Ujian / Jadual Spesifikasi Ujian terlebih dahulu. sintesis dan penilaian. kefahaman. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Item mengisi ruang kosong) . Ujian Objektif Ujian objektif bermaksud item / soalan yang mempunyai jawapan yang tepat / tertentu / spesifik. Ujian yang dijalankan adalah untuk menguji pengetahuan. Menilai item / soalan ujian 5. Menulis item / soalan ujian 3. 3 . Langkah-langkah tersebut ialah : 1. Ini adalah kerana Jadual Spesifikas Ujian dapat : 1. analisis. Soalan / item bagi ujian objektif boleh dibahagikan kepada empat iaitu : i) ii) iii) Soalan aneka pilihan – jawapan secara tepat. soalan sukar dibina dan dijawab tetapi mudah untuk dipereksa.amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat.Langkah-langkah Pembinaan Terdapat langkah-langkah yang telah disusun dengan teratur sebelum membina ujian agar penggubal / guru boleh melaksanakan ujian dengan baik. iv) Item Padanan . 3. aplikasi. Sebelum membina item / soalan. 2.

Menulis sebarang nombor 7 digit dalam angka dan perkataan. Aras 2: a. Nombor Bulat Hingga 7 Digit BIDANG PEMBELAJARAN 1.Tujuan Ujian Ujian ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang prestasi murid mengenai pencapaian kemahiran yang telah mereka pelajari dalam satu-satu pelajaran. c. 6. 5. Membandingkan nilai sebarang nombor hingga 7 digit d. Menganggar kuantiti.Nombor bulat hingga 7 digit HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: a. ¾ juta dan sebaliknya. Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk pecahan dan nombor bercampur yang melibatkan ½ juta. Objektif Pengajaran bagi tajuk-tajuk tersebut ialah : TAJUK 1. kumpulan kami memilih mata pelajaran Matematik Tahun 6 iaitu Unit 1 dan Unit 2.4. . ratus. Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam sebutan juta dan sebaliknya. Untuk tugasan kerja kursus ini. puluh ribu. c. Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 7 digit. b. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan yang lain. 3. d.1.2 . Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain. b. Menstabilkan taraf da aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. Mencerakinkan sebarang nombor hingga 7 digit. ¼ juta. ribu. Menama dan membilang sebarang nombor hingga 7 digit dalam urutan. Membundarkan sebarang nombor kepada puluh. Aras 3 : a.

ratus ribu dan juta yang terdekat. Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh. c. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian. b. hasil setiap operasi tidak lebih daripada 1. Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan dua tanda kurungan. d. Aras 2: a. tolak. .3. e. a. Aras 3: a.000. Aras 3 : a. 1.ratus ribu dan juta yang terdekat. b.Penambahan pecahan Aras 1.Aplikasi empat operasi.Operasi bergabung melibatkan nombor hingga 7 digit. nombornya tidak lebih daripada 1. Mencari hasil operasi bergabung tolak dan bahagi. tambah.000. darab dan bahagi. b.000.1. Mencari hasil operasi bergabung tolak dan darab.000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi empat dalam situasi harian. ratus. 2.000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian. nombornya tidak lebih daripada 7 digit.2. puluh ribu. 1. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan darab. Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurungan hasil operasi tidak lebih daripada 7 digit. Pecahan 2. nombornya tidak lebih daripada 7 digit. Menambah nombor bercampur dengan nombor bulat. ribu.000. c. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan bahagi nombornya tidak lebih daripada 1.

Aras 2: a. c. b. c. Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama. 2. nombor bulat dan pecahan wajar. b.Penolakan pecahan Aras 1: a. Aras 3: a. Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebit pecahannya sama. Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor dalam situasi harian. Menolak nombor bercampur daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama. Menolak dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama. b. b. Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama. Menambah nombor bercampur dan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama. Aras 3: . Menambah tiga nombor bercampur c. Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bercampur. Menolak nombor bulat daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya hingga 10 dan sebaliknya.b. Aras 2: a.2. Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

Menyelesaikan masalah operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur dalam situasi harian. Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat dan nombor bercampur. Menolak berturut-turut yang melibatkan tiga nombor bercampur. Aras 2: a.a. b. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur penyebut pecahannya sama hingga 10. Aras item yang dibina adalah merujuk kepada Taksonomi Bloom (1956).3. b.Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan pecahan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bercampur dalam situasi harian. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur. Aras 3. c. Bagi ujian ini kami telah membina Jadual Penentuan Ujian yang terdiri daripada 4 aras kognitif mengikut kehendak soalan kerja kursus seperti berikut : • • • • Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis 7 7 3 3 soalan soalan soalan soalan 7 . a. penyebut pecahannya tidak sama hingga 10. 2.

3.Nombor Hingga Juta 1.Pertengahan S .Pendaraban 1.Sukar 8 13 7 14 10 15 3 17 3 20 8 . JADUAL PENENTUAN / SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Matematik Tahun : Enam Unit : Aras Kesukaran : Unit 1: 1.Mudah P .5-Pembahagian 1.4.Penambahan 1.6-Operasi Bergabung Unit 2 – Pecahan Jumlah Soalan Aras Kesukaran : PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS M P S M P S M P S M P S 2 5 1 3 11 7 4 9 16 12 18 19 6 7 M .2.4.1.Penolakan 1.

Nombor Item : Topik : Sub topic : Objektif soalan : Aras soalan : Item No 2. 230 000 234 000 235 000 240 000 (Aras : Pengetahuan. B.Operasi Bergabung Objektif soalan : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak Aras soalan : Mudah Item No 4 35 ribu + 12 ratus . D. Nombor Item : 1 Topik : Nombor Bulat Sub topic : 1.P-1. SPESIFIKASI ITEM Dalam penyediaan kerja kursus ini kami telah diminta menyenaraikan sebanyak 10 soalan untuk perincian item iaitu 3 item aras mudah. 1.1 . 4 item aras pertengahan dan 3 item aras sukar. 594 643 604 334 624 134 684 334 (Aras : Pengetahuan. H.P.1. C. 21 3 594 35 940 359 400 9 (Aras : Pengetahuan.2 – Penambahan Objektif soalan : Mencari hasil tambah tiga nombor yang melibatkan nombor lima digit Dan enam digit Aras soalan : Mudah Item No 1: 645 300 + 17 403 + 21 631 = A.Nombor Bulat Membundarkan sebarang nombor kepada puluh ribu terdekat Mudah Bundarkan 234 567 kepada puluh ribu yang terdekat ialah A. H. B.P. C.6(Aras 1(a)) .2 (Aras 1(a) ) 2 Nombor Bulat Hingga Juta 1. B. 2.5. C. D.26 puluh A. H. D. Nombor Item : 4 Topik : Nombor Bulat Hingga Juta Sub topic : 1.6 .1.1(Aras 3(a) 3.

4. 9 Nombor Bulat Hingga Juta 1. (Aras : Kefahaman.Pendaraban Mendarab nombor bulat dengan nombor bercampur Pertengahan 1 1 5 x 320 640 448 320 128 = A.1(Aras 2(b) 7.1. H. Nombor Item : Topik : Sub topic : Objektif soalan : Aras soalan : Item No : 9. 16 x 20 = 330 320 310 300 (Aras : Kefahaman. 13 Unit 2 .6(Aras 1(b) 5.4(Aras3(a) ) 6. Nombor Item : Topik : Sub topic : Objektif soalan : Aras soalan : Item No . D.P.4. Nombor Item : Topik : Sub topic : Objektif soalan : Aras soalan : Item No 11. H. Nombor Item : 3 . D. 11 Nombor Bulat Hingga Juta 1. 1 5 1 4 1 3 1 2 daripada 30 daripada 48 daripada 24 daripada 20 10 (Aras : Kefahaman. D.1.P-2. H. C.1 Mencari nilai terkecil Pertengahan Antara berikut.Pecahan 2. C. B. C.6-Operasi Bergabung Mencari hasil operasi bergabung bahagi dan darab Pertengahan 256 -A B. B. yang manakah nilainya terkecil ? A.P.

gelas 18 Nombor Bulat Hingga Juta 1. B. C.3 . B. D.5(Aras 3(a) 11 9. Setiap gelas boleh mengisi dibeli. dalam m  .1.Penolakan Objektif soalan : Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan Aras soalan : Pertengahan Item No 3. C. Berapakah baki isipadu.Pembahagian Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak Sukar 1 daripada air tebu yang 5 Che Man membeli 2  air tebu. 517 852 482 148 482 147 32 1484. Dia menuangkan air tebu itu ke dalam 4 yang sama besar. ( Aras : Pengetahuan. H.3(Aras 3a) 8. 50 250 400 1600 (Aras : Analisis. Nombor Item : 17 . H.P.17 852 = 2 A.5. air tebu itu ? A. D. Nombor Item : Topik : Sub topic : Objektif soalan : Aras soalan : Item No 19. 1 juta .Topik : Nombor Bulat Hingga Juta Sub topic : 1.P-1.

Langkah untuk mengira wang yang akan diterima oleh Rita ialah A. H. Rajah menunjukkan satu garis nombor. Y 1 1 5 4 Nilai Y ialah 3 10 7 20 2 5 A.3(Aras 3(a) ***************************** . D.6 Objektif soalan : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung Aras soalan : Sukar Item No 17.P-1. Encik Amir membahagikan wangya sejumlah RM 90 kepada 4 orang anaknya. D.RM 30 ) -. Nombor Item : 18 Topik : Unit 2. 1 10 3 10 1 20 3 20 B C.3 10. H. C. (Aras : Aplikasdi.P-2.Pecahan Sub topic : 2. B.Topik : Nombor Bulat Hingga Juta Sub topic : 1.3 Objektif soalan : Menyelesaikan masalah operasi bergabung + dan – melibatkan pecahan Aras soalan : Sukar Item No 18. RM 90 4 RM 90 RM 90 - RM 30 x 4 4 RM 30 (Aras : Analisis. Reena dan Rita.6(Aras 3(b) ( RM 90 . Rizman mendapat RM 30 dan baki wang itu dibahagikan sama rata antara Rizan.

12 TABURAN JAWAPAN NOMBOR SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A / B C D / / / / / / / / / / / / / / .

Keputusan kajian rintis digunakan untuk menganalisa dan mentafsir item.16 17 18 19 20 JUMLAH JAWAPAN / / / / / 4 6 6 4 6. keobjektifan. item yang telah disemak eloklah ditujukan kepada sebahagian kecil pelajar untuk memastikan keesahannya. Dalam hal ini Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (d) dikira bagi setiap item untuk menentukan kuantiti sesuatu item. Soalan-soalan ini telah diberikan kepada 35 orang murid Tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Lukut. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. Kajian Rintis Untuk menjamin item yang digubal mempunyai cirri-ciri keesahan. atau disimpan dalam bank item untuk kegunaan pada masa hadapan. sama ada item itu benar-benr sesuai digunakan atau sebaliknya. Port Dickson. kebolehpercayaan. Set instrument yang baik dan yang telah dibaiki boleh digunakan sebagai ujian yang sah. **************************** . Kelemahan-kelemahan item ini boleh diperbaiki dengan maklumat yang didapati dari kajian rintis tersebut.

iaitu sama ada sesuatu itu mudah dijawab atau susah dijawab. Indeks Kesukaran Item ( p) Indeks Kesukaran Item adalah ciri uta17irriang dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item / soalan . Pengiraannya adalah seperti di bawah :Nilai p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul --------------------------------------------------------Jumlah calon yang menjawab 30 (Bilangan yang menjawab betul) ----------------------------------------------35 (Jumlah calon yang menjawab) 0.86 0. Indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawapan betul dengan dibahagikan kepada jumlah calon yang menjawab.50 1.14 7.00 Contoh : p = = 0.00 Item Sukar Sederhana Mudah .

20 0. Untuk lebih jelas lagi dalam menilai aras kesukaran item ini dapat dijelaskan dalam jadual di bawah. Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item Nilai p 0.0.80 0.61 .60 0.0.0.81 .41 .40 0.00 Pengkelasan Item Terlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah 15 Keputusan Ubah suai Terima Terima Terima Ubah suai .0.21 .Item yang sukar mempunyai nilai p yang rendah. sebaliknya item yang mudah mempunyai p yang tinggi.1.00 .

Thirosniya Muhd Kamil Noor Husna Nor Sharina Muhd Shahrul C.1 .Sharminee Syazlin Aimi Nik Nor Syahirah Nur Hidayah Aznah Mim Farhana Siti Nur Liyana Laveniya Tefyiliyana Syukri T.8.ANALISA JAWAPAN UJIAN MATEMATIK TAHUN 6 Bil Nama Murid 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 24 25 26 27 Muhd Fuad Nur Farhana V.Printhi Aksini Sabariah Nur Fatin Noor Hazeera Muhd Afiq Siti Nur Nabilah Nurul Ain Muhd Amir Emma Ezzaty Norsyafiqah 3 4 5 6 X 7 8 Nombor Soalan 9 10 11 12 13 14 X 15 16 17 18 19 20 Jumlah Markah 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 12 11 12 13 11 10 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .

28 29 30 31 32 33 34 35 Putera Ahmad Latha Kumari Muhd Aizat Prasanna Regina V.Paul Muhd Azwan Muhd Uzair Muhd Jamil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10 9 9 9 9 8 8 7 Jumlah jwpan yg betul Peratusan (%) 35 100 33 94 27 77 27 77 27 77 23 66 24 69 21 60 33 94 27 77 18 51 19 54 25 72 22 63 27 77 11 31 14 40 11 31 19 54 9 26 17 .

11 35 = 0.77 35 d) Item 11.51 e) Item 18. 27 = 0.94 35 c) Item 3. 33 = 0.8.2 .Contoh Pengiraan Indeks Kesukaran Bilangan calon jawapan betul ----------------------------------------Jumlah calon Formula (p) = a) Item 1.31 18 . 35 = 1.00 35 b) Item 2. 18 35 = 0.

31 0.62 0. 19 .26 Pengkelasan Item Terlalu mudah Terlalu mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sederhana sukar Terlalu mudah Mudah Sederhana sukar Sederhana sukar Mudah Sederhana sukar Mudah Sukar Sukar Sukar Sederhana sukar Sukar Keputusan Ubahsuai Ubahsuai Terima Terima Terima Terima Terima Terima Ubahsuai Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Jadual di atas adalah Analisa Indeks Kesukaran berdasarkan item yang telah diuji ke atas 35 orang murid-murid Tahun 6 Jupiter.00 0.31 0.54 0.94 0.69 0. Sekolah Kebangsaan Lukut.77 0.8. 3 .77 0.77 0.71 0.60 0.77 0.Analisa Indeks Kesukaran : Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bilangan Menjawab Betul – ( n ) 35/35 33/35 27/35 27/35 27/35 23/35 24/35 21/35 33/35 27/35 18/35 19/35 25/35 22/35 27/35 11/35 14/35 11/35 19/35 9/35 Indeks Kesukaran Item ( p) 1.77 0.94 0.65 0.54 0.40 0.51 0.

00 0. -Peratus murid yang menjawab betul soalan ini agak rendah.26 0.31 Bagi item / soalan lain yang berada di dalam kategori mudah. ia akan disimpan terus ke dalam bank soalan supaya boleh digunakan pada bila-bila masa yang dikehendaki.94 0.4 .31 0. soalan ini perlu diubahsuai kerana arasnya yang terlalu mudah. namun masih diterima untuk pengujian kerana dalam pembinaan item / soalan JPU ada kategori soalan sukar iaitu sebanyak 25% atau 9 soalan. sederhana.94 Ulasan / Catatan .Semua / hampir semua murid telah menjawab soalan dengan betul.8. Mengikut keputusan pengkelasan item. Item ini dalam kategori sukar. dan sukar. 20 16 18 0. Item 1 2 9 Indeks Kesukaran 1.Ulasan Analisa Item Indeks Kesukaran. ************************ 20 .

20 0.9.00.30 0.U ) seperti berikut: (R U .R L ) dengan separuh T ( L .31 – 0.21 – 0.R L ) d = --------------------( ½ T(L+ U) ) Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1. 27% pencapaian pelajar terendah dan 46 % pencapaian pelajar antara tertinggi dan terendah. Item / soalan yang baik akan dapat membezakan antara mereka yang berkeupayaan rendah dan berkeupayaan tinggi.40 0.11 – 0.00 – 0. Secara amnya. item yang mempunyai Indeks Diskriminasi positif menunjukkan soalan tersebut adalah baik manakala bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negative dikira tidak baik untuk penilaian rujukan norma. a) Membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan iaitu 27% pencapaian pelajar tertinggi.00 hingga 1. Indeks Diskriminasi Indeks diskriminasi item digunakan untuk menentukan perbezaan keupayaan pelajar.10 0.00 Pengkelasa Item Tidak baik Kurang baik Sederhana baik Baik Sangat baik Keputusan Ubah suai Terima Terima Terima Ubah suai 21 .41 – 1. Sebagai panduan. Langkah-langkah diskriminasi telah dicadangkan oleh Mehrens & Lehmann seperti di bawah . b) Mengira pelajar menjawab dengan betul di kalangan berpencapaian rendah (R u). bilangan pelajar menjawab dengan betul di kalangan pelajar berpencapaian tinggi (R L) dan jumlah pelajar berpencapaian tinggi ( T ( L– U ) ) c) Indeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan ( R U . aras kesukaran item boleh ditafsirkan mengikut jadual di bawah : Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item Nilai ( d ) 0.

.

Sharminee 9 Syazlin Aimi JUMLAh betul X X X X 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 X 8 8 9 X X 7 8 X 7 X X X X X X X 5 X X X X 5 7 X 8 22 9.1 (b) .1 (a) .Thirosniya 4 Muhd Kamil 5 Noor Husna 6 Nor Sharina 7 Muhd Shahrul 8 C.27 % ( 9 ORANG ) PENCAPAIAN PELAJAR TERENDAH .9.27 % ( 9 ORANG ) PENCAPAIAN PELAJAR TERTINGGI Bil Nama Murid 1 2 3 4 5 6 X 7 8 Nombor Soalan 9 10 11 12 13 14 X 15 16 17 18 19 20 Jumlah Markah 20 19 19 18 18 17 16 16 15 1 Muhd Fuad 2 Nur Farhana 3 V.

Paul 33 Muhd Azwan 34 Muhd Uzair 35 Muhd Jamil JUMLAH BETUL 1 2 3 4 X X 5 X X 6 X 7 X X X X X 8 X X X X 9 10 X X X X 11 X X X X X X 3 12 X X X X X X X X 1 13 X X X X X X X 2 14 X X X X X X 3 15 X X X 16 X X X X X X X X 1 17 X X X X X X X 2 18 X X X X X X X X 1 X 9 8 X X X X X 4 X X X X 2 X 5 7 6 X 4 X 3 X 7 X 4 19 X X X X X X X X X 0 20 X X X X X X 3 JUMLAH 10 10 9 9 9 9 8 8 7 .BIL NAMA 27 Norsyafiqah 28 Putera Ahmad 29 Latha Kumari 30 Muhd Aizat 31 Prasanna 32 Regina V.

.

33 .Contoh Pengiraan Indeks Diskriminasi ( RU − RL ) Formula ( d ) = (1 / 2T ( L +U ) Item No 1. (d) = 8 −8 = 0.55 9 Item No 4.2 . (d) = 9 −9 = 0.11 9 Item No 5. (d) = 8 −7 = 9 1 = 0.9. (d) = 9 −6 3 = 9 9 = 0. (d) = 5 = 0.00 9 9 −4 = 9 Item No 3.00 9 Item No2.

55 0. 25 .44 0.33 0.55 0.R L (d)= ----------½T 0. Berdasarkan jadual di atas.66 0.33 0.66 0.22 0.00 0.00 0.11 0. Indeks Diskriminasi sangatlah baik dan item yang diberi boleh diterima oleh semua pelajar.44 0.55 0.55 0.88 0.9.77 0.Analisa Indeks Diskriminasi Item Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jawapan betul Right Upper 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 8 9 7 8 7 7 5 8 5 Jawapan betul Right Lower 9 8 4 7 6 5 6 2 7 4 3 1 2 3 5 1 2 1 0 3 RU .22 Pengkelasan Item Tidak baik Tidak baik Sangat baik Kurang baik Baik Baik Baik Sangat baik Sederhana baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sederhana baik Keputusan Ubahsuai Ubahsuai Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Terima Jadual menunjukkan analisa Indeks Diskriminasi terhadap item.33 0.77 0.33 0.3 .

00 (Tidak Baik) Ulasan / Catatan .9. Soalan yang tidak baik dan kurang baik pula boleh diubahsuai. Soalan ini dapat menguji minda murid dengan lebih bernas 4 0. ******************************** 26 . sederhana baik dan sangat baik. ia akan terus disimpan di bank soalan dan akan digunakan pada pelajar-pelajar lain pada bila-bila masa yang diingini oleh guru.Ulasan Analisa Indeks Diskriminasi Item 1 2 Indeks Diskriminasi 0.Item yang tidak baik akan tetap diterima dan digunakan kerana memberi peluang kepada murid yang aras rendah untuk mendapat markah.11 (Kurang Baik) Bagi item yang berada dalam kategori baik. Soalan ini juga terdapat dalam JPU iaitu soalan berbentuk mudah. Walaubagaimana pun guru boleh mengubahsuai soalan ini . .4 .Item yang kurang baik juga tetap digunakan dalam pengujian 27 % adalah soalan dari aras sukar.

Dengan adanya langkah-langkah yang sistematik akan terbentuknya satu set ujian yang berkualiti. Oleh itu setiap guru mestilah mempunyai pengetahuan yang secukupnya dalam bidang pembinaan ujian agar murid / pelajar dapat menguasai kemahiran yang dipelajari dengan lebih berkesan. dan item yang dibina bersesuaian dan mencabar kebolehan murid agar dapat mencambahkan daya pemikiran mereka.Rumusan / Kesimpulan Penilaian / pengujian memerlukan beberapa proses sistematik dari awal hingga akhir. guru mestilah mengenal pasti soalan-soalan yang dibina menepati semua objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jika dilihat keputusan Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi dari kertas kerja kursus yang kami sediakan ini. Ini adalah kerana kedua-dua indeks tersebut tidak menunjukkan sebarang kesukaran / perbezaan yang melampau. Dalam menjalankan ujian. Ini adalah kerana memberi ujian adalah sebahagian dari proses pengajaran dan pembelajaran. item / soalan yang dibina adalah baik dan sesuai untuk digunakan oleh pelajar bagi tujuan pengujian. ************************************* 27 .

.Item Ujian Lengkap .6.Taburan Jawapan 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful