Γιουβέτσι με μπίρα

Alexandra
Έλα γηνπβέηζη αιινηώηηθν!!!
Υλικά
1/2 θνύπαο ιάδη
600 γξ. ρνηξηλό ή κνζράξη ζε θνκκάηηα κπνπθηάο
ή θνηόπνπιν
2 ζθειίδεο ζθόξδν ςηινθνκκέλν
1 θξεκκύδη ςηινθνκκέλν
300 γξ. θξηζαξάθη
1 θνπηάθη κπίξα
2 θνύπεο δεζηό λεξό ή δσκό θξέαηνο αλ ππάξρεη
αιάηη,πηπέξη
Εκτέλεση
΢ε θαηζαξόια βάδνπκε ην ιάδη θαη ζνηάξνπκε ην θξέαο κέρξη λα αιιάμεη ρξώκα.
Ρίρλνπκε ζθόξδν θαη θξεκκύδη θαη αλαθαηεύνπκε γηα 5 ιεπηά.
΢βήλνπκε κε ηελ κπίξα θαη αθήλνπκε λα βξάζεη ζε δπλαηή θσηηά γηα 5 ιεπηά.
Πξνζζέηνπκε ην κηζό λεξό θαη ρακειώλνπκε ηε θσηηά αθήλνπκε ην
θαγεηό λα βξάζεη γηα πεξίπνπ 1-11/2 ώξα αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ρνηξηλό
ή κνζράξη αληίζηνηρα ή 35 ιεπηά γηα θνηόπνπιν.
΢ηα κηζά ηνπ ρξόλνπ καγεηξέκαηνο αλνίγνπκε ηελ θαηζαξόια θαη
πξνζζέηνπκε ην θξηζαξάθη θαη ην ππόινηπν λεξό,αιάηη θαη πηπέξη.
Κιείλνπκε ηελ θαηζαξόια θαη ζηγνβξάδνπκε ζε ρακειή θσηηά
γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν.Αλαθαηεύνπκε θαηά δηαζηήκαηα θαη εάλ
ρξεηαζηεί πξνζζέηνπκε θαη άιιν λεξό.
ΣΗΜ:Πποσέξτε πολύ την μπίπα πος θα σπησιμοποιήσετε ςπάπσοςν
κάποιερ πος αυήνοςν πικπή γεύση.
Για σίγοςπο αποτέλεσμα βάλτε αςτήν πος έσω σπησιμοποιήσει κι εγώ.
Η ζπληαγή είλαη ηεο Αιεμίαο Αιεμηάδνπ κε νξηζκέλεο αιιαγέο.