Κεμπάπ με κοτόπουλο

Alexandra
Είζηε έηνηκνη;
Υλικά
600 γξ. θηκά θνηόπνπιν
150 γξ. θηκά ρνηξηλό πεξαζκέλν 2 θνξέο από ηε κεραλή
1 κεγάιν θξεκκύδη ζηνλ ηξίθηε
1 αβγό
1 θ.γ.ξίγαλε
4 θ.ζ. ειαηόιαδν
1 θ.ζ. θνθηή αιάηη
πηπέξη
μπιάθηα γηα ζνπβιάθηα
Εκτέλεση
Βάδνπκε ζε κπνι ηνπο 2 θηκάδεο θαη ηνπο αλαθαηεύνπκε θαιά.
Πξνζζέηνπκε όια ηα ππόινηπα πιηθά θαη δπκώλνπκε λα ελζσκαησζνύλ
πνιύ θαιά όια ηα πιηθά.
Βάδνπκε ην κείγκα γηα κηζή ώξα ζην ςπγείν.
Σηε ζπλέρεηα,κε βξεγκέλα ρέξηα ζρεκαηίδνπκε επάλσ ζηα μπιάθηα ηα θεκπάπ
θαη ηα βάδνπκε λα ςεζνύλ ζε κέηξηα θσηηά, ζε αληηθνιιεηηθό ηεγάλη-grill
ή ζην κπάξκπεθηνπ. Τα ζεξβίξνπκε κε ςεκέλεο ζνπβιαθόπηηεο θνκκέλεο ζε
θνκκάηηα, θξεκκύδη θνκκέλν ζε ξνδέιεο,ληνκαηνύια θαη ςηινθνκκέλν
κατληαλό.
ΣΗΜ:Για αρνίζια κεμπάπ θα τρειαζηούμε:
600 γρ. αρνίζιο κιμά περαζμένο 2 θορές από ηη μητανή
100 γρ. τοιρινό κιμά επίζης 2 θορές περαζμένο από ηη μητανή και καηά
προηίμηζη με αρκεηό λίπος
1 μεγάλο κρεμμύδι ζηον ηρίθηη
3 κ.ζ. ελαιόλαδο
3 κ.ζ. νερό
1 κ.ζ. κοθηή αλάηι
πιπέρι θρεζκοηριμμένο
Ακολοσθούμε ηην ίδια διαδικαζία παραζκεσής με ηα κεμπάπ κοηόποσλοσ μόνο
ποσ ζ’ ασηή ηην περίπηφζη υήνοσμε ζε δσναηή θφηιά.
Καη νη 2 ζπληαγέο είλαη από ην πεξηνδηθό “Ληρνπδηέο”