You are on page 1of 5

2.0 BANDING BEZA DI ANTARA PENYIASATAN, EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI.

Eksperimen Sejarah/ Tokoh Menurut Wimmer dan Dominick (2000: 210)- Baker (1999):251, Sains ialah suatu yang empirikal kerana ia berdasarkan pengkajian tentang bukti yang nampak. Sains ialah aktiviti melihat dan merasai. Sekiranya kita dapat melihat terus dan merasai, bagaimana sel hidup berkembang, melihat dan merasai bagaimana kuasa graviti bekerja ataupun melihat dan merasai bagaimana remaja menjadi liar, aktiviti sains akan menjadi lebih mudah. Walau bagaimanapun, oleh sebab mata kasar kita tidak berupaya melihat semua ini, kita perlu mencipta satu instrumen bagi membolehkan kita melihat dunia dengan lebih baik. Definisi Satu kaedah saintifik Yang digunakan untuk penyiasatan mengenai perhubungan di kalangan fenomena (Kelinger,1964) untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan atau permasalahan (Tuckman, 1999) Menurut Dywer (1978) pula, pelajar yang membaca sambil melihat gambar boleh ingat dengan baik daripada hanya membaca teks sahaja. Ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli psikologi. Dalam kajian Ng Ying (2004): pancaindera penglihatan berupaya memproses 4 300 000 maklumat manakala pancaindera pendengaran berupaya menerima 50 000 maklumat. Demonstrasi

Penerangan atau peragaan tentang kaedah atau cara kerja sesuatu perkara. (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat) Satu proses/ cara untuk melatih muris memerhati dan melakykan seuatu aktiviti mengikut prosedur. Kaedah tunjuk cara di hadapan kelas yang melibatkan penerangan guru, pendengaran, penglihatan dan percubaan murid.

PERSAMAAN Tujuan utamanya untuk menguji sesuatu konsep. Semua kaedah ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran terutamanya matapelajaran Sains. Semua kaedah ini menggunakan bahan maujud. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk menjelas sesuatu konsep. Semua kaedah ini menggunakan kemahiran proses sains. Ia juga bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu secara eksplisit. Kaedah-kaedah ini dapat meningkatkan minat murid-murid terhadap Sains. PERBEZAAN

Objektif Memberi peluang pelajar menjalankan penyiasatan sendiri bagi memperolehi maklumat melalui bahan yang sebenar (Ogunniyi 1983; Berg 2003). menentukan aktiviti eksperimen mengikut kesesuaian aras pemikiran murid Ciri-Ciri Melibatkan kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Proses menguji hipotesis melalui penyiasatan. Penglibatkan pelajar dan bahan Pengawalan pembolehubah Tujuan Untuk menerapkan elemen sikap saintifik dan nilai murni (Christensen & McRobbie 1994; KPM 2002, 2005). Untuk menguji hypothesis Untuk menarik perhatian dan minat pelajar Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat murid untuk belajar Murid mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh. Melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur tertentu. Menguasai konsep dan prinsip Sains dengan mudah. Menjalankan aktiviti yang bahaya dan melibatkan bahan kimia

Menurut (Abd.Ghafar 2003): Melihat kemahiran Penglibatan pelajar Peluang untuk mendengar atau melihat Kaitan antara teori dan praktikal

Bertindak sebagai model gerak balas. Guru menunjukkan contoh, murid kemudiannya akan mengulangi dengan sendiri. Membolehkan murid melihat bahan maujud dan bagaimana bahan tersebut berfungsi. Penglibatan Jenis Murid terlibat secara aktif Tidak terbimbing Separa Terbimbing Terbimbing Guru sebagai Kolaborator Fasilator Pemudahcara Murid dan guru terlibat secara aktif Model hidup Model simbolik Model persepsi Guru sebagai Fasilator Pertunjuk cara Penyampai maklumat atau konsep sains yang ditunjukkan. Teknik P&P Secara pendedahan Secara inkuiri brgantung Demostrasi secara tulen Demostrasi dengan komen Demostrai dengan penglibatan Teknik Aktiviti Tunjuk Cara

Peranan

Teknik

Teknik P&P Pre-lab Lab work Post-lab. (Hoftein & Lunetta 2003; Marzano 1992; Smith 1971; Tamir 1977). teknik penerangan teknik penyiasatan teknik Perbincangansecara sekelas atau berkumpulan Teknik Aktiviti Bersoal jawab Menjalankan amali sains Perbincangan

Strategi P&P Pelaksanaan

Berpusatkan murid dan bahan Mengenal pasti masalah Membuat hipothesis Merancang eksperimen :

Bepusatkan guru dan bahan 3 Fasa Sebelum Semasa Selepas Sebelum Demostrasi Guru menentukan topik, objektif dan kandungan dahulu. Alatan & rada disediakan dan disusun mengikut langkah demostrasi. Memastikan keselamatan alatan dan radas. Guru menerangkan maklumat yang berkaitan dengan demonstrasi yang akan dijalankan. Semasa Demostrasi Guru berinteraksi dengan murid apabila berdemostrasi. Guru perlu menerang semula maklumat demonstrasi sekirannya murid kurang jelas. Teknik Penyoalan dikemukakan untuk menarik perhatian & minat murid. Penjelasan guru haruslah jelas, tepat dan ringkas. Beri peluang kepada murid untuk membuat demonstrasi semula bagi memperkukuhkan kefahaman mereka Selepas demonstrasi Berbincang dengan muridmurid mengenai aspek demonstrasi yang penting.

- mengawal pemboleh ubah. - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan -menentulkan langkah menjalankan eksperimen - kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpul data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat laporan

Kemahiran Pembelajaran Kemahiran Mengeksperimen Kemahiran Berfikir Kemahiran Manipulasi Kemahiran Proses Sains - Memerhati - Mengelas - Membuat inferens - Meramal - Membuat hipotesis - Mentafsir maklumat Tempat Aktiviti Biasanya dilakukan di dalam makmal Melibatkan sembilan langkah Lebih terperinci dan mengambil masa lebih lama Pembelajaran menjadi lebih menyeronokan. Isi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih baik dan objektif akan tercapai. Akan meningkatkan keyakinan diri pelajar

Bincangkan tujuan demonstrasi dijalankan supaya mereka dapat merumus dengan tepat. Mengadakan aktiviti pengukuhan

Kemahiran proses sains Memerhati Membuat inferans Meramal Membuat hipotesis Mentafsir maklumat Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis Kemahiran Psikomotor

Boleh dilakukan sama ada di dalam kelas atau di tempat yang terbuka seperti di padang atau tapak Satu aktiviti yang ringkas dan tidak melibatkan langkah Namun mengambil masa lebih lama kerana melibatkan penerangan guru Pengetahuan guru dapat ditingkatkan akibat daripada persediaan sebelum demontrasi.

Jangka masa Aktiviti

Implikasi