Peranan guru menjadi semakin penting, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang banyak diperkatakan sekarang

. Tanggungjawab guru kini bukan terhad seperti dulu malah semakin bertambah. Ia merupakan satu cabaran baru kepada guru bagi menentukan bahawa dalam zaman ledakan maklumat , murid lebih pandai daripada guru. Justeru itu, guru perlu menimba lebih banyak ilmu pengetahuan melalui penggunaan teknologi maklumat dan kaedah pengajaran terkini. Pembelajaran sepanjang hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal ataupun profesional. Salah satu ciri sebuah negara maju dan moden ialah mempunyai ramai tenaga kerja profesional yang mampu menampung keperluan sumber manusia dunia. Dalam konteks pendidikan, guru yang profesional merupakan aset utama yang bertindak sebagai kilang yang menghasilkan produk sumber manusia yang profesional. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan Malaysia terutamanya Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bersungguh – sungguh merangka dan melaksanakan pelbagai program bagi melahirkan guru yang profesional serta menaikkan tahap profesionalisme keguruan di negara ini. Hal ini adalah selari dengan Wawasan 2020 yang hanya tinggal beberapa tahun sahaja lagi. Peranan yang diambil oleh pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha untuk mempertingkatkan martabat profesion keguruan adalah amat berat. Hal ini kerana bilangan guru di Malaysia adalah ramai dan memerlukan kos yang amat tinggi untuk menjayakan projek ini. Oleh hal yang demikian, kerajaan telah memasukkan rancangan untuk memartabatkan profesion keguruan sebagai salah satu teras dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Negara (PIPPN) yang telah dilancarkan oleh Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. Teras ke lima PIPPN iaitu memartabatkan profesion keguruan telah dibahagikan kepada lima fokus utama. Lima fokus utama tersebut ialah yang pertama, menambah baik sistem pemilihan calon guru. Kedua, memantapkan latihan perguruan. Ketiga, memantapkan kerjaya guru. Keempat, menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru. Kelima, memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Fokus pertama dalam teras ke lima PIPPN ialah menambah baik sistem pemilihan calon guru. Secara kasarnya, hal ini boleh diterjemahkan sebagai memperketatkan syarat dan kriteria pengambilan calon guru. Program – program pengambilan calon guru seperti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) akan

Fokus ke empat pula ialah menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru. Bilik – bilik darjah juga akan dibaik pulih bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih berkesan. guru – guru akan lebih mudah berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih berkesan tentang masalah – masalah P&P dan sebagainya. peluasan dan peningkatan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D). Memantapkan kerjaya guru merupakan fokus ketiga dalam teras ke lima PIPPN. pemantapan dan peluasan kursus dan latihan dan yang terakhir. Hal ini kerana. mereka bentuk dan menggubal kurikulum IPG secara berpusat dan mendapat kelulusan Majlis Kurikulum Pendidikan Guru. Penambahbaikan perjawatan guru dan penambahan perjawatan serta peluasan naik pangkat merupakan antara strategi pelaksanaan dalam fokus ketiga ini. Ini adalah bagi memastikan bakal – bakal guru yang lahir dari IPG adalah guru – guru yang berkualiti dan mempunyai tahap profesionalime yang tinggi. Sebagai contoh. calon yang ingin menduduki tempat dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) perlu meduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (MteST) serta perlu melepasi temu duga secara individu dan berkumpulan. Antara strategi pelaksanaan fokus kedua ini adalah menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG). Hal ini adalah untuk memastikan bahawa hanya calon – calon yang layak sahaja yang akan mendapat tempat di Institut Pendidikan Guru (IPG). mutu kerja guru – guru akan meningkat. berkemungkinan besar hasrat kerajaan untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan guru akan berjaya. Melalui startegi ini kerajaan akan meningkatkan kadar kenaikan pangkat mengikut kuota baharu. Melalui strategi pelaksanaan ini. Selain hal itu. Hal ini amat penting kerana suasana pembelajaran yang baik dan kondusif akan dapat melahirkan guru yang cemerlang dari semua aspek serta mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi. elaun – elaun untuk tugas – tugas khas akan diberikan. peningkatan. pedalaman dan bandar besar akan disediakan melalui pembinaan kuarters baharu. Penempatan guru mengikut opsyen merupakan langkah yang amat bijak.diperketatkan syarat kelayakannya. Kerajaan juga akan menambah baik norma perjawatan guru. Keperluan tempat tinggal di kawasan luar bandar. Melalui strategi menyediakan persekitaran kerja yang kondusif dan penempatan guru mengikut opsyen dan keperluan. Fokus kedua dalam teras ke lima PIPPN ialah memantapkan latihan perguruan. Cuti rehat dan waktu bekerja guru juga akan disemak semula. Ini .

mengkaji dan menyelidik ilmu dan kemahiran pengajaran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik. Di samping itu. Ia perlu mengiringi seseorang itu di sepanjang hayatnya. “Guru mesti melengkapkan diri dari sudut keilmuan dan sahsiah. Hal ini mempunyai kaitan dengan etika keguruan iaitu penampilan atau personaliti guru. Faham pembelajaran sepanjang hayat adalah satu ilham yang terbit daripada satu laporan yang disediakan oleh Paul Lengrand yang juga merupakan pegawai yang bertanggungjawab ke atas Biro Pendidikan Dewasa (Adult Education Bureau). berintegriti. setiap guru harus cekap merangka pelan pembelajaran peribadi mereka. Faktor yang terakhir ialah memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. sistem maklumat guru akan ditambah baik dan dikemas kini secara total dari semasa ke semasa secara komprehensif. sumber – sumber manusia seperti guru – guru baharu dan guru – guru pelatih akan disediakan dengan perancangan dan pengurusan yang mantap. beriltizam dan mempunyai kesedaran untuk membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Tan Sri Muhyidin Yasin yang juga merangkap Menteri Pelajaran pada waktu itu berkata bahawa. Untuk itu pihak IPG akan mewujudkan kerjasama dengan Institut Pengajian Tinggi (IPT) sama ada IPTA mahupun IPTS tentang latihan guru Selain hal itu. Hal ini bermaksud. Pertubuhan Pendidikan. Tan Sri Muhyidin juga menegaskan bahawa konsep pembelajaran sepanjang hayat bagi seseorang guru amat penting untuk mereka mencari. Antara yang . Timbalan Perdana Menteri Malaysia.akan dapat meningkatkan tahap pencapaian murid sekaligus memartabatkan profesion keguruan. emosi. rohani dan intelek”. Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) pada 1965. Manakala dalam satu laporan lain yang juga dikeluarkan oleh UNESCO yang bertajuk "Learning To Be" menyatakan bahawa capaian kepada pendidikan tidak sepatutnya dihadkan kepada golongan elit atau untuk mereka yang berada dalam lingkungan umur yang tertentu sahaja. Ia sebaliknya perlu disebatikan ke dalam keseluruhan anggota masyarakat dan kehidupan setiap ahlinya. Apa yang lebih penting ialah faham pembelajaran sepanjang hayat membolehkan semua orang mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya untuk membolehkannya mengambil bahagian secara cergas sebagai seorang warganegara yang bertanggungjawab. Di dalam laporan tersebut beliau menyatakan bahawa pendidikan tidak sepatutnya terhenti pada usia kanak-kanak atau remaja.

Berbeza dengan situasi di sekolah. pendidikan dewasa. Penyelidikan Tindakan boleh dijadikan disiplin yang penting untuk menambah baik pengajaran di bilik darjah dan ia seharusnya dijadikan wadah untuk guru memperbaiki strategi. Antara pelan pembelajaran pembelajaran peribadi yang boleh dilaksanakan adalah seperti pembelajaran di rumah. Sebarang masalah yang timbul dalam pengajaran pembelajaran tidak cuba diselesaikan dan jika ada cubaan untuk menyelesaikan sebarang masalah. sebagai guru terlatih dan professional kita boleh menjalankan penyelidikan mengikut konteks di sekolah. Muhyiddin juga berkata. Bagi mereka penyelidikan adalah aktiviti yang dibuat oleh pensyarah-pensyarah universiti dan penyelidik-penyelidik sepenuh masa." katanya. Penyelidikan di sekolah boleh dilakukan untuk mengatasi masalah mengikut situasi semasa. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan pekerja dan Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK). pendidikan berterusan.'Ia bagi memastikan setiap guru sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran diri dengan teknik terkini dalam menyampaikan ilmu. . Setiap guru boleh meningkatkan keupayaan mereka dengan melakukan pembelajaran kendiri melalui peluang yang disedakan oleh KPM untuk meningkatkan tahap profesionalisme seperti Program Diploma Perguruan Khas dan Program Pensiswazahan Guru. tidak dijalankan dengan teratur dan kemas. Apabila disebut penyelidikan.terbaik boleh dilakukan oleh guru untuk mencapai pembelajaran peribadi adalah dengan berusaha untuk meningkatkan kelulusan akademik dan sentiasa mengambil peluang untuk mengikuti pembelajaran atas rasa keperluan dan mencapai kepuasan peribadi. kebanyakan guru atau pensyarah berpendapat ia adalah sesuatu yang agak tinggi dan sukar dilaksanakan. Penyelidikan tindakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan bukan untuk membuat generalisasi. Setiap guru perlu membudayakan amalan penyelidikan di sekolah supaya segala masalah yang berbangkit dapat di atasi secara professional. Tidak terdapat sebarang pendokumentasian yang dibuat untuk membolehkan pihak pendidik lain berkongsi pendapat dan pengalaman yang diperoleh. pendekatan. Guru yang lulus pengajian dari IPG seharusnya tidak berasakan mereka sudah mempunyai ilmu yang mencukupi kerana sebagai ia perlu digali manakala pengalaman perlu diterokai. Guru mempunyai kurang kesedaran tentang pentingnya membuat reflektif tentang pengajaran pembelajaran mereka.

antaranya pembelajaran melalui talian atau dikenali sebagai online learning (OLL) merupakan satu pendekatan yang membolehkan seseorang meneruskan pengajian tanpa perlu berada di kolej atau universiti untuk berinteraksi secara bersemuka dengan guru atau pensyarah. Mantan Perdana Menteri Malaysia keempat.perkara yang melibatkan pengurusan bilik darjah. Islam sendiri juga menekankan amalan membaca melalui surah al . guru di Malaysia patut bangun menggilap imej guru Malaysia melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. pelbagai penekanan yang boleh dilakukan iaitu budaya membaca. perlulah menerokai bidang kerja mereka yang berkaitan dengan pengetahuan pedagogi (pedagogical content knowledge). Pendidikan berterusan lebih bertumpu pada usaha seseorang untuk menyambung pengajiannya di sesebuah kolej atau universiti untuk memperoleh sijil.tempat kerja yang kerap dirujuk sebagai Latihan Pembangunan Staf (LPS) untuk meningkatkan tahap kecekapan dan kompetensi dalam kerjaya masing . Sebagai seorang guru. psikologi murid dan perkara . kandungan mata pelajaran (subject content knowledge). Oleh itu. Bacalah.masing. Untuk memperhebatkan lagi konteks pembelajaran sepanjang hayat ini dilaksanakan. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. diploma atau ijazah lanjutan sama ada secara sepenuh masa atau secara sambilan. Tun Dr.Alaq ayat ke-19 yang bermaksud: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan." Maka. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Peluang meningkatkan ilmu turut berlaku di tempat .Pada masa sekarang terdapat beberapa program pendidikan yang boleh berlangsung di rumah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mahathir Mohamed menyeru agar guru .guru mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa mengemaskinikan ilmu pengetahuan mereka memandangkan peranan mereka sebagai pendidik dan „role model‟ kepada murid di sekolah. konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat menerusi PPK adalah sesuatu yang baharu dan selaras dengan konsep e. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam (tulis baca). .learning yang diperkenalkan.

kita menjadi lebih sedar dan kritis mengenai amalan kita sendiri dan dengan ini sesuatu pengajaran mampu dipertingkatkan. Selain itu. penilaian terhadap tindakan. Ketiga.dua amalan dan bagaimana amalan itu dialami. Pengajaran reflektif adalah penting kerana pengajaran ini membolehkan kita memahami pengalaman praktik tanpa mengetepikan hakikat bahawa terdapat nilai. Budaya ini mampu untuk membantu guru mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar. Kepentingan melaksanakan Penyelidikan Tindakan yang pertama ialah memfokus kepada suatu kajian yang lebih spesifik tentang salah satu aspek dalam pengajaran yang juga merupakan aspek yang anda beri perhatian. Apabila kita membuat refleksi. Amalan reflektif untuk tindakan (Reflection for Action) . suatu pembelajaran kendiri dan sebagai penilaian terhadap amalan kendiri. Kepentingan amalan ini adalah membantu dalam mengimbangi antara pengalaman sendiri dengan orang lain. menggalakkan budaya kolaborasi dengan pihak lain di mana anda sebagai pensyarah/guru terlibat secara peribadi sebagai peserta kajian ini dan mungkin melaksanakan kajian secara individu di mana murid . kepercayaan dan perspektif kendiri yang mempengaruhi kedua . Antara jenis . Jenis penyelidikan yang sesuai bagi kalangan guru adalah Penyelidikan Tindakan. Berfikiran reflektif merupakan amalan berfikir atau merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami dan menyedari implikasinya terhadap diri kita. suatu elemen dalam Penyelidikan Tindakan. mampu menerima dan mengaku kelemahan dan bersedia memperbaiki dan berubah. Kedua. Amalan reflektif ke atas tindakan (Reflection on Action) iii. malahan mampu menambah baik amalan kendiri. Amalan reflektif semerta (Reflection in Action) ii.jenis amalan reflektif adalah seperti berikut: i.rakan sekerja anda sebagai pemberi maklumat ke atas tindakan yang anda ambil. pendokumentasian dan bukti sesuatu penyataan dapat dilakukan melalui penyelidikan tindakan disamping mendorong kepada budaya reflektif yang membentuk diri bersikap terbuka.Penekanan untuk pembelajaran sepanjang hayat yang seterusnya ialah budaya menyelidik. andaian. memudahkan perbincangan dilakukan.murid anda atau rakan . amalan reflektif juga dalah salah satu penekanan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Penyelidikan Tindakan ialah suatu pusingan yang terdiri daripada perancangan. tindakan.

Tindakan susulan dalam pengajaran reflektif adalah apabila guru yang terlibat dalam amalan reflektif berasa puas dengan peranan yang dimainkan dalam menangani masalah pengurusan bilik darjah dan P&P. Hubungan kerja berterusan ii. kolaborasi melalui Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) iii. Cara .dan diberi kuasa autonomi yang maksimum untuk menjalankan kerja mereka. Kolaborasi didefinisikan sebagai bekerja dengan orang lain dalam projek bersama yang tidak mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.idea baharu. Penekanan untuk pembelajaran sepanjang hayat yang seterusnya adalah kolaborasi dan musyawarah. Antara elemen kolaborasi ini adalah: i. Sesebuah sekolah akan lebih berjaya untuk guru dan muridnya sekiranya guru bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah ialah rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat atau persetujuan terhadap sesuatu tindakan yang diambil.cara guru berkolaborasi pula adalah: i. Di mana kepakaran dalam pengajaran lahir daripada proses perkongsian. Kolaborasi antara organisasi/institutsi/agensi . Kepercayaan dan sukarela iii. Penulisan jurnal refleksi merupakan salah satu aktiviti yang menggalakkan pemikiran reflektif dalam kalangan pelajar dan guru. Pengurusan portfolio pula adalah menjadi suatu alat yang menggalakkan pelajar menjana pengetahuan dan kemahiran serta merangsang pemikiran terhadap tugas mereka dalam pengajaran. Peningkatan kemahiran dan daya usaha berterusan iv. mencuba idea .Manakala proses pengajaran reflektif pula berlaku dalam dua cara iaitu penulisan jurnal refleksi dan pengurusan portfolio. membuat refleksi ke atas amalan dan membina pendekatan . Penghargaan secara langsung. Bekerjasama untuk perkembangan v. Pengajaran berpasukam ii.pendekatan baharu.

Buku dan E. mewujudkan keyakinan dan kebolehpercayaan pelajar terhadap seseorang guru. di samping latihan pedagogi terkini dan mastery learning. jika guru tidak mempunyai sikap untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan selepas dilatih. Pembelajaran autentik ialah pembelajaran berteraskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. E. pentaksiran dan penilaian. guru itu akan ketinggalan dan profesion keguruan mungkin akan kehilangan martabatnya. peranan guru lebih bertumpu pada peranan sebagai seorang fasilitator dan oleh kerana itu guru perlu memperlengkapkan diri dengan maklumat dan kemahiran terkini. Ilmu pengetahuan akan membolehkan guru menyampaikan banyak maklumat kepada pelajar. saya merancang untuk komited dalam tugasan di sekolah pada 5 tahun yang pertama. Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) memberikan peluang kepada setiap individu menguasai pelbagai maklumat. Selain itu.Perpustakaan. iii. Program ERIC (rujukan pelbagai sumber seperti jurnal. Pembelajaran autentik juga boleh dijadikan penekanan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Sebaliknya. transformasi kurikulum.Kursus dalam perkhidmatan memberi fokus kepada peningkatan ilmu dan kemahiran guru terutama dalam pengurusan pembestarian sekolah. tidak boleh menjamin bahawa seseorang guru itu sudah terlatih untuk selama-lamanya. Ini adalah kerana dengan mengikuti latihan ikhtisas selama beberapa tahun sahaja. E. pengurusan kokurikulum. Program Adobe (pembelajaran interaktif dan sebagainya lagi) ii. sains dan teknologi..Pembelajaran (Pembelajaran Elektronik seperti Pengajaran Berasaskan Web) iv. teknologi maklumat dan komunikasi. Hal ini demikian kerana guru harus mempunyai sikap ingin belajar sepanjang hayat kerana ia amat penting untuk guru itu sendiri.dll). E. Selepas itu.Jurnal (Kemudahan elektronik dan capaian mudah) Antara sumbernya Tentang jangkaan dalam perkembangan kerjaya saya adalah selepas daripada tamat pengajian 5 tahun di Institut Pendidikan Guru (IPG) ini. saya akan melanjutkan pembelajaran di peringkat Sarjana. Ini akan . jika diberikan rezeki. adalah: i. Sehubungan itu.

maka Allah akan menunjukkan jalan yang perlu ditempuhinya untuk menuju Syurga. Kepentingan mencari ilmu turut ditegaskan dalam setiap agama. mengamalkan pengajaran efektif. guru sebagai role-model. Sebagai seorang pendidik." .Secara keseluruhannya. Pengisian guru yang berkualiti seperti yang di bentangkan iaitu guru perlulah bertindak sebagai penyebar ilmu. ekonomi yang global. dan mengamalkan kemahiran profesional mampu meyediakan generasi muda untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang berupa masyarakat industri. dalam menuju pendidikan bertaraf dunia. penggunaan komputer sebagai keperluan urusan harian dan limpahan maklumat sejagat. kebanjiran teknologi tinggi dan sentiasa bertambah canggih. hal tersebut jelas melalui sabda Rasullullah SAW yang "Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. kita juga haruslah sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kita dari semasa ke semasa sejajar dengan peredaran zaman. pengamal budaya ilmu. peka dengan segala perkembangan pendidikan. guru adalah agen terpenting dalam merealisasikan pendidikan anak bangsa Malaysia dalam mengharung cabaran di tahap yang lebih tinggi. bermaksud: Bagi agama Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful