Asas Kepemimpinan

• Proses yang mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas. • Kepemimpinan saling berkaitan dengan pemimpin (individu yang beri pengaruh)

Asas Penting Mempengaruhi pekerja melalui arahan Melibatkan pihak lain @ orang lain Para pemimpin mempunyai autoriti memberi arahan .

1989) membahagikan gaya kepimpinan mengikut model dimensi yang mengandungi tiga gaya asas. empat gaya pengurusan yang berkesan dan empat lagi gaya pengurusan yang agak kurang berkesan. • Boles dan Davenport. .1975 telah menyarankan beberapa gaya untuk kepimpinan dan cara pemimpin berkenaan menggunakan kuasanya.Jenis-jenis Kepemimpinan • Reddin.1970 (dalam Robiah Sidin.

. • Guru mempunyai kesanggupan yang tinggi untuk melaksanakan perubahan termasuklah menjalankan kajian untuk kebaikan murid (kajian tindakan).• Pihak pengurusan sekolah perlu mendapatkan kerjasama penuh daripada ahli pasukannya untuk menjadikan suasana kerja yang lebih efektif. • Sifat kepimpinan guru yang terbaik pula adalah kepimpinan guru yang dapat memenuhi kehendakkehendak murid bagi mencapai hasil pembelajarannya.

Gaya –gaya Kepimpinan Gaya Kepimpinan Autokratik Gaya Kepimpinan Instruksional Gaya Kepimpinan Demokratik Gaya Kepimpinan Kontigensi Gaya Kepimpinan Laissez Faire Gaya Kepimpinan Islamik .

Gaya Kepimpinan Autokratik Pemimpin berkuasa Staf perlu mengikut perintah .

Gaya Kepimpinan Instruksional Pemimpin sekolah yang mengambil tahu terhadap P&P serta perkembangannya Kualiti kepimpinan yang boleh menggerakkan guru kearah pemikiran kreatif dan kritis .

Gaya Kepimpinan Demokratik Bersikap terbuka Mementingkan kepentingan bersama Pembimbing yang baik kepada kumpulannya .

Gaya Kepimpinan Kotigensi Menyesuaikan gaya kepimpinan mengikut keadaan Pemimpin menggunakan kuasanya untuk memberi ganjaran dan hukuman kepada orang yang dipimpin. .

Gaya Kepimpinan Laissez-Faire Memberi kebebasan sepenuhnya kepada orang bawahan Tidak masuk campur langsung .

Al-Sunnah dan Syura’ Pekerja wajib taat pemimpin Menekankan konsep tawakal setelah perancangan telah diatur dengan teliti .Gaya Kepimpinan Islamik Berdasarkan Al-Quran.

Teori Kepemimpinan • Guru Besar mempunyai tugas dan kewajipan untuk mengembang dan menggilapkan gurugurunya menjadi pemimpin. • Guru Besar berperanan sebagai seorang: – Manager – Coach – Mentor – Leader .

Definisi Kepimpinan • Merujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada. sama ada di dalam atau di luar sekolah. 2006 melihat kepimpinan sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya. • Danielson. .

Komponen Kepimpinan Sifat-sifat Gaya dan Kelakuan Kepimpinan mengikut situasi .

Teori X dan Y • Diasaskan oleh Douglas McGregor. 1960 • Teori X mengandaikan bahawa pekerja semulajadinya malas dan akan mengelak daripada bekerja kecuali dipaksa (keperluan psikologi dan keselamatan) • Teori Y bercirikan motivasi dan pengiktirafan. bergantung kepada kematangan orang bawahan • Teori ini menyatakan bahawa cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza • Tidak ada hanya 1 saja cara memimpin yang paling baik • Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan menunjukkan jalan kepada orang bawahan untuk manghasilkan sesuatu yang paling baik Teori Perlakuan • Perhubungan kemanusiaan boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan • Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya • Kesan perlakuan pemimpin berdasarkan tanggungjawab berorientasikan tugas dan orientasi pekerja telah memberi impak terhadap keberkesanan peranan kepimpinan mereka . • Teori ini mengandaikan bekerja sebagai sesuatu yang baik jika menyeronokkan tetapi mereka akan menganggap kerja sebagai beban jika tidak menyenangkan Teori Perhubungan Manusia • Menjelaskan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya • Terdapat 2 corak perlakuan pemimpin yang disukai: Task Orientation dan Human Relation Orientation • Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan yang baik dengan pengikutnya Teori Kepimpinan Mengikut Situasi • Teori ini menyatakan cara memimpin yang berbeza boleh berkesan.

Garis Panduan Mengetahui dan melatih diri anda Mengetahui dan mengawal gaya anda Mempercayai perkara-perkara terbaik tentang orang lain Memenuhi keperluan-keperluan staf Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja Bertindak sebagai pemimpin .

.Kesimpulannya: • Sebagai pemimpin dalam konteks pengajaran di dalam kelas. guru perlulah bijak memilih mana-mana jenis kepemimpinan supaya pengajaran menjadi satu pengajaran yang kondusif dan dapat diterima oleh muridmurid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful