P. 1
Сегашно перфектно време

Сегашно перфектно време

Views: 8,061|Likes:

More info:

Published by: Gratsiela Lubomirova on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Сегашно перфектно време

The Present Perfect Tease
Образуване
The Present Perfect Tense се образува от the Present Tense на спомагателния глагол
have имам и миналото причастие на главния глагол.
Positive
положителен
Negative
отрицателен
Ìnterrogative
въпросителен
Negative - Ìnterrogative
отрицателен -
въпросителен
I have (I' ve) worked
I have not (haven't)
worked
have I worked?
have I not (haven't)
worked?
you have (you' ve)
worked, etc.
you have not
(haven't) worked, etc.
have you worked?,
etc.
have you not (haven't -
you) worked?, etc.
Kратkите отговори на вLпрос в the Present Perfect Tense са:
Hяkои глаголи kато come, go и pр. имат и qорми за перqеkтните времена,
образувани сLс спомагателния глагол Lе и миналото причастие: he is come, she is
gone. Tези qорми са много реpkи.
÷ Yes, I have, you have, he has, etc.
÷ No, I have not (haven't), he has not (hasn't), etc.
Yпотреба
The Present Perfect Tense изразява:
1. µеùствие, kоето е извLрuено в миналото, но uма няkаkва врLзkа с настояµето
или резултат от pеùствието е налиuе в настояµето. Tрябва pа се запомни, че туk
не cе набляга на времето на извLрuване на pеùствието, а на резултата от него.
Rревеxpа се обиkновено с минало неопреpелено време:
I have read this book. Hеn(а) c+м тази kнига (изобµо, независимо kога).
а) Bремето на pеùствието не е означено точно.
Kогато времето е означено точно,, употребява се the Past Simple Tense:
Present Perfect Past Simple
I have read this book.
Hеn(а) c+м тази kнига (не е kазано
kога, ва»но с, че сLм я чел(а) и мога pа
ви kа»а неµо за нея)
I read this book last year.
Hетоx тази kнига миналата гоpина
(няма врLзkа с настояµето, и времето е
точно опреpелено).

3атова вLпроси с when, kоито се отнасят pо миналото, изисkват the Past
Simple Tense, тLù kато изречение,.започваµо с when, е уточняваµо:
When did you read this book? Kога четоxте тази kнига? Kога сте чели тази
kнига?
Rо сLµата причина the Present Perfect Tense ниkога не се употребява с
наречия kато yesterday, Iast night, few days ago, on Monday и np.
C the Present Perfect Tense могат pа се употребяват наречия за неопреpелено
време kато sometimes поняkога, ever няkога, never ниkога, often често, before
pосега, manу times много пLти, aIready вече, yet оµе и поpобни.
Tези наречия обиkновено стоят ме»pу спомагателния и главния глагол; yet,
before обиkновено стоят на kрая на изречението; aIready се употребява в
поло»ителни изречения, a yet ÷ вLв вLпросителни и отриuателни:
Have you been there before? Eил ли си там pосега?
I have already finished the book. CвLрuиx kнигата вече
Have you finished yet? CвLрuи ли вече?
I have not finished yet. He сLм свLрuил оµе.
Ever се употребява вLв вLпросителни изречения и в поло»ителни изречения
слеp прилагателни в превLзxоpна степен:
Have you еver been in England? Eили ли сте няkога в Aнглия?
This is the best book I have ever read. Tова е наù-xубавата kнига, kоято няkога
сLм чел
B отриuателни изречения сLµо се употребява ever.
Never се употребява в отриuателни по смисLл изречения, kогато глаголLт е в
поло»ителна qорма:
I haven't ever been in England. Hе сLм бил ниkога в Aнглия
I have never been in England..

б) µеùствието е тоkу-µо свLрuено. Rреве»pа се с минало свLрuено време:

He has just arrived. Tоù тоkу-µо прucтuгна.
Hаречието just тоkу-µо се поставя ме»pу спомагателния и главния глагол:

I have just received this letter. Tоkу-µо получиx това писмо.

Hаречието just now (= a moment ago) еù сега се употребява с the Past Tense:

I received this letter just now. Eú сега получиx това писмо.
в) µеùствието е извLрuено в периоp от време, kоùто оµе не е завLрuил.
Oзначава се с обстоятелства за време, kато today, this year, this week (month).
Rреве»pа се с минало свLрuено или минало неопреpелено време:
I have met him twice this month.
Tози месеu съм го cреmnn (го cреmнаx) pва пLти.
2. µеùствие, kоето е започнало в миналото и проpLл»ава pо настояµия момент.
Rреве»pа се сLс сегаuно време.
B таkива случаи в изречението има обстоятелствени пояснения, kоито отговарят на
вLпроса ,отkога" ÷ how Iong, since when.
Mного често в поpобни случаи се употребява the Present Perfect Progressive Tense:
We have Iived in Sofia for twenty years. Xивеем в Cоqия от pваpесет гоpини.
How long have you Iived in Sofia? Oтkога (kолkо време) »ивеете в Cоqия?
We have been friends ever since we went to
school together.
Hие сме приятели оµе от ученичесkите си
гоpини.
Since when have you been friends? Oтkога сте приятели?
Yпотребата на the PresenÌ Perfect Tense за изразяване на pеùствие, започнало в
миналото, kоето проpLл»ава pо настояµия момент, напомня употребата на the
Present Progressive.
Oбаче при the Present Pcrfect винаги се посочва моментLт, kогато е започнало
pеùствието, pоkато при The Present Progressive това не се прави:

We are living in Sofia. Xивеем в Cоqия (посочва се само, че по-настояµем »ивеем
туk, без ла се kазва отkога).
We have Iived in Sofia since 1955. Xивеем в Cоqия от 1955 г. (посочва се kога е
започнало pеùствието).
Rрu тази употреба на the Present Perfect Tense често се използват since u for.
Yпотреба sience u for
CLс since се означава моментLт, от kоùто е започнало pеùствието в миналото.
Since мо»е pа бupе:
1. Rреpлог - от: I have not met her since last week. He сLм я среµал от
миналата сеpмиuа.
2. С+mз - откакто: I have not met him since he came back from Paris. He сLм
го среµал, отkаkто се е вLрнал от Rари».
3. Hаречие - оттогава:
I used to meet him very often when Ì lived in Plovdiv, but I haven't seen him since.
Cреµаx го много често, kогато »ивееx в Rловpив, но не сLм го ви»pал
оттогава.
For е само преpлог - от (= в проpLл»ение на). Tоù означава периоp от време,
през kоùто е траело pеùствието:
I haven't met him for ten years.
He сLм го среµал от pесет гоpини (uели pесет гоpини не сLм го среµал).
3абеле»ете, че kаkто since, таkа и for kато преpлози се преве»pат на бLлгарсkи
с преpлога - от.
Hо pоkато for означава периоp от време, сLс since беле»им моменти, от kоùто
е започнало pеùствието.
Cравнете: For Since We have lived in Sofia for ten yews.
Xивеем в Cоqия от pеcет гоpuнu. We have lived in Sofia since Ì960.
Xивеем в Cоqия от 1960 г. We haven't written lo each other for severaI monts.
He сме си писали от вяkолkо месеuа. I haven't written to him since Christmas.
Hе сLм му писал от Kолеpа.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->