1

BAIA M ARE

PRIM ĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

AGENDA LOCALÃ 21 –

PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILÃ A MUNICIPIULUI BAIA MARE

BAIA M ARE 2002

2
M U N IC IPIU L

Proiect PNUD ROM 98/012

Copyright © 2002 Prim ă ria Baia Mare, România Str. Gh. Şincai nr. 37, 4800, Jud. Maramure ş Tel. +402 62 213 824 Fax. +402 62 212 332 E-mail: primbm@baiamarecity.ro © 2002 Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă Str. Alexandru Philippide nr. 15, Sector 2, Bucure şti Tel. +4021 201 1410 Fax. +4021 201 1402 E-mail: sdnp@sdnp.ro Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reprezintă în mod necesar punctul de vedere al PNUD. Document apă rut cu sprijinul financiar al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul Capacitatea 21 şi Departamentul pentru Dezvoltare Interna ţională al Marii Britanii. Expertiză tehnică acordată de Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă – România şi WS Atkins – Marea Britanie. Mul ţumiri speciale aduse organiza ţiei Earth Council - Costa Rica pentru sprijinul tehnic acordat în derularea proiectului Agenda Locală 21.

Grafică şi tipar: EXCLUS srl. Fotocopertă: Ioan Brezoski

3
BAIA M ARE

Comitetul Local de Coordonare: Cristian Anghel, Pre şedinte al Comitetului Local de Coordonare, Primar - Primă ria Baia Mare Istvan Ludescher - Prim ă ria Baia Mare Vasile Barbul - Primă ria Baia Mare Dinuca Selejan - Consiliul Local Baia Mare Iacob Tă taru - Consiliul Local Baia Mare Ioan Blăjan - Consiliul Local Baia Mare Gheorghe Voinescu – Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Baia Mare Gheorghe Marca ş – Camera de Comerţ şi Industrie Maramure ş Iuliu Chiorean – Remin S.A Radu Micle – S.C. Vital S.A. Valer Şimon – S.C. Drusal S.A. Gheorghe Damian - Universitatea de Nord Delia Rusza – Consiliul Jude ţean Maramure ş, Agenţia de Dezvoltare Nord Vest Nicolae Dă scălescu – Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Florian Săl ăjanu – Funda ţia A.S.S.O.C. Carmen Pop - Prim ă ria Baia Mare Claudia Coco şilă - ELCO S.A. Ioan Gherhe ş - Primă ria Baia Mare Ciprian Căpîlnean - Primă ria Baia Mare Petre Mitru - Primă ria Baia Mare Secretariat Agenda Locală 21: Mariana Popescu - Primă ria Baia Mare Anca Ra ţ - Primă ria Baia Mare Consultanţă din partea Centrului Na ţional de Dezv oltare Durabilă - CNDD: Călin Georgescu – Director de proiect George Romanca – Coordonator Local pentru ora şele pilot Giurgiu, Baia Mare, Târgu Mure ş, Ploie şti şi Miercurea Ciuc Radu Vădineanu – Coordonator Local pentru ora şele pilot Ia şi, Oradea, Râmnicu Vâlcea şi Gala ţi Valentin Ionescu – Coordonator Strategie - Planificare Tania Mihu – Consultant SDNP, Coordonator Programe-Proiecte Dan Apostol – Consultant editorial, publicistic şi enciclopedic Carmen Nă stase – Coordonator financiar Adrian Voinea – Specialist IT

1 – Protec ţia Mediului Ioan Gherhe ş.SC Vital SA Ioan Cardo ş .ONG “Societatea Ecologistă ” Martin Pop .Romania: Peter Newton – Reprezentant rezident adj. Geneve Mantri – Ofi ţer de presă Consultanţă interna ţională – DFID: Frank PRICE – WS Atkins Consultants Ltd.Primă ria Baia Mare Mariana Popescu . 2 – Economic Carmen Pop.Primă ria Baia Mare Mihai Fă t – Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Baia Mare Vasile Che ţa .Sistemul de Gospod ă rire a Apelor Maramure ş Teodor Pop .4 M U N IC IPIU L Coordonator PNUD . Vasile Pop – Direcţia Jude ţeană de Statistică Maramure ş .Prim ă ria Baia Mare Radu Bolchi ş .Direcţia de S ănă tate Publică Maramure ş Vlaicu Pop .ONG “Millenium” Grupul de lucru nr. Coordonator Grup .ELCO S.Orgman S.ONG “EcoTur” Filip Moisei .Direcţia Silvică Maramure ş Simona Roman .ONG “Societatea Ecologistă ” Remus Troanche ş .Primă ria Baia Mare Ioan Brezoski – Primă ria Baia Mare Emil Mă rginean .A.ONG “Proecologica” Ilie Toader .Primă ria Baia Mare Claudia Coco şilă .SC Drusal SA Ildiko Kun .A Cristian Ieremia . Grupul de lucru nr.Universitatea de Nord Baia Mare Costică Toma . Coordonator Grup .Sistemul de Gospodă rire a Apelor Maramure ş Ioan Străuţ .

cotidianul “Informa ţia Zilei” Alina Condrat .Direcţia Judeţeană pt.Direcţia pentru Muncă şi Solidaritate Socială Maramure ş Aurelia Hendrea .Prim ă ria Baia Mare Maria Matei .Funda ţia de voluntari “Somaschi” Rada Ţopan .“Crucea Ro şie” Dan Carpov .Funda ţia “ASSOC” Oana Buie .Funda ţia “ASSOC” Daniela Covaciu .Inspectoratul Ş colar Judeţean Maramure ş Corina Viszdeluk .Primă ria Baia Mare Camelia Polgar .Primă ria Baia Mare Maria Soponar .Primă ria Baia Mare Natalia Marc .Primă ria Baia Mare Liliana Ş imon .Fundaţia “ASSOC” Flaviu Dragomir . Coordonator Grup – Primă ria Baia Mare Lască r Pană .Primă ria Baia Mare Raluca Şpan . 3 – Social Ciprian Căpîlnean.Funda ţia Tineri pentru Tineri Maramure ş Dana Kulcsar .“Crucea Ro şie” Raluca Mone .Primă ria Baia Mare Liliana Picu .Fundaţia de voluntari “Somaschi” Florina Petru ţ .Inspectoratul Ş colar Jude ţean Maramure ş Florentina Baciu – Pop .Liga Studenţilor “Universitatea de Nord” Baia Mare Că tălin Vă su ţiu .Consiliul Local Baia Mare Veronica Andercău .Funda ţia “Millenium” Nadia Cri şan .Funda ţia “ Aides sans Frontières” Edit Pop .Consiliul Local al Tinerilor Baia Mare .Direcţia Jude ţeană pt.Prim ă ria Baia Mare Gabriela Velea .Agenţia Jude ţean ă de Ocupare şi Formare Maramure ş Marilena Frenţiu . Tineret şi Sport Maramure ş Cristian Ciuvar .cotidianul “Glasul Maramure şului” Ilie Tudor .Funda ţia “ASSOC” Anca Şovre .Funda ţia “ Aides sans Frontières” Brădu ţ Mure şan . Tineret şi Sport Maramure ş Cristian China – Birta .Prim ă ria Baia Mare Anca Ra ţ – Primă ria Baia Mare Oana Rusu .Consiliul Local al Copiilor Baia Mare Lumini ţa Mure şan .Asocia ţia Diecezană “Caritas-Greco-Catolic” Lia Sab ău .Funda ţia “Millenium” Ovidiu Todor .5 BAIA M ARE Grupul de lucru nr.

Conseco SRL Radu Bolchi ş -Prim ă ria Baia Mare Adriaan Kleingeld .Agenţia Jude ţean ă de Ocupare şi Formare Maramure ş .6 M U N IC IPIU L Grupul de lucru nr.C.Analecco S.CDIMM-Incubator de Afaceri &Peace Corps Nicolae Dă scălescu .L.S.R.C.L Alexandru Raţiu .Asociaţia Profesională Geommed Flaviu Dragomir . Sorin Pop .Prim ă ria Baia Mare Mihai Ghe ţie . Coordonator Grup .S.R. Electrica SA Natalia Pa şca .Programming Pool Romania Cornel Kameniczki .Primă ria Baia Mare Costinel Ghiţescu .Inforex.S. 4 – Tehnic ă Informa ţională ş i Comunicare Petre Mitru. Electrica SA Thomas Sigardson .TechnoCAD SA Mirel Mihali -CDIMM Maramures Octavian Cudalbu .

.1 ..........1 ......2.................26 I....2.. 11 I...............14 I.......1................. PROTECÞIA MEDIULUI.........................3 ..........16 I..............................................6 .........................................34 I.13 I........................26 I.........1....... STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ ....................6..................2...2...2.........5 ...31 I......................7....................44 II...19 I......... Ocrotirea sãnãtã þii popula þiei ...4 ................................... MED IUL ECONOMIC........3 ..22 I................. Baia Mare....26 I.....9 ..13 I............... Viaþa asociativã..1.... Structura / evoluþia principalilor indicatori economici: 1996-2000 ......3....2.......2.16 I........................7 ....................................................5 .5 .......................... Programe ºi proiecte complexe multidisciplinare..........................4 ..25 I.................. Programe ......5....... PREZENTARE GENERALÃ A ZONEI BAIA MARE ................................... precum ºi legislaþia internã în baza cãrora s-au fixat obiectivele generale ºi se în tocmeºte planul de acþiune pentru Agenda Localã 21 – Baia Mare ..........................................4..........2.............................3 ...3...............2.. Rezervaþii ºi arii naturale ocrotite ...2....................... 1994-2001 ..........4 ...........................29 I.......6.3 .. Zgomotul .1........................... INFRASTRUCTURA. Educaþia ecologicã ºi activitãþi comunitare specifice............................7.................5 ....................26 I........23 I.....46 II. stra tegii de politicã socialã a municipiului Baia Mare .........EXPORT (mii lei) ................................... Educaþia ºi învãþãmân tul ..........5....................................54 ..... Repere istorice impor tante ... Solul ºi subsolul ... VIZIUNE ..9 .....................1 .......................................16 I................................3 ..................3 ......3 ........................... Aerul .... PROGRAME................ Asistenþa socialã......5 ....48 II................... OBIECTIVE STRATEGICE................2 ................................. OBIECTIVE .............7 ....7 .....................3 ............. PROIECTE..2.........30 I...................... Acte ºi documente interna þionale......3 ................................38 II................18 I.............4 ....... Fauna ºi flora ocrotitã ......................................... Izvoare de ape minerale ºi terapeu tice ..5 ........ Apele de suprafaþã ºi subterane ....... Programe ºi proiecte de mediu .......3 .16 I..........................................16 I.13 I...................... S IGURANÞA CETÃÞEANULUI.5 ............16 I................36 I..........................9 ....................1 .4...................7 .....24 I...................... Analiza situaþiei economice pe do menii......................................................................... Structura ocupaþionalã pe sectoare economice: 1996-2000 angaja þi (nu mãr persoane) ..... Arbori seculari ocrotiþi ......45 II.....36 I..........................2 ..................................... Analiza mediului intern .....17 I..................................4.................3... SURSE DE INFORMAÞII STRATEGICE... Manage mentul deºeurilor............................................................ Criterii în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilã......24 I...............................20 I.........................7 BAIA M ARE CUPRINS Cuvânt înainte adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România ................................20 I................ Vegeta þia forestierã .........9..............5.........................................1...........14 I... Spaþii verzi ºi parcuri publice ........25 I....................................2..........1........2 ..36 I......2 ..... CAPITAL NATURAL.............5 ....1....2.....7 ................... ANALIZA DE POTENÞIAL.................... Aspecte demogra fice ºi ocupaþionale .................. 13 I.......... 43 II.....22 I..................27 I.... MED IUL SOCIAL – CULTURAL............4.................... Caracterizare fizico–geograficã .....9 ........................................ 9 Cuvânt introductiv ......17 I...8. Principiile managemen tului urban .............7 .................. Mass-media ................... Mediul de a faceri ........ Consorþii iniþia te în Maramureº........... Cultura........... Perspective ale ad ministraþiei locale (administraþia idealã ) eAdm/e – Baia Mare .32 I..... PLANURI..... Analiza mediului extern .. sportul ........ Obiective stra tegice principale ........ Dinamica economiei municipiului Baia Mare între anii 1996-2000 ..............44 II......................28 I..............................9 .............1.....4 .43 II........... INVENTARIEREA RESURSELOR STRATEGICE EXISTENTE: PARTENERIATE..................8 .....3............ structurã ºi formã juridicã de organizare.3....37 I.........5 .................3 ....14 I..

..... STRUCTURILE INSTITUÞIONALE DE MONITORIZARE ªI EVALUARE ....3 .................4 ...2.........107 IV........1.....5......studio ........1............... PROIECTE PRIORITATE ....114 III......2..............1...3...3............. PROT ECŢIA MEDIULUI .... Centru Euroregional de Reciclare ºi Conservare a Resurselor Naturale (CERC)....3..74 III.....................4..3 ........3 . PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ....2 .....3 ......99 IV...... PROIECTE PRIORITARE .... Parc Tehnologic 3r......................2 .......101 IV....1.1.4 ..........................MEDIU.....................102 IV...3..............................3.............3.................104 IV.......................... Dez voltarea Infrastruc turii de Baz ă / Proiecte......2... REABILITARE URBANĂ ŞI SUPORT TIC ........................... Realizarea Coridoarelor Verzi ºi Dezvoltarea Zonelor Destinate Eco – Agrementului Urban..........................71 III..3.....4.......... PROIECTE PRIORITARE .............78 III........... „Oraºul Computerului” .........3..TIC.................2..........56 III...4 ...110 IV.57 III.....................55 III..... MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE. PROIECÞIA FINANCIARÃ.............4............3............................... OBIECTIVELE SPECIFICE ª I PROIECTELE IDENTIFICATE.......................3.................... PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE (PLA).........79 III.........3...........4.............2....................SOCIAL........67 III..2 ... PLAN DE DEZVOLTARE A ACŢIUNII SOCIALE ... PROIECTE PRIORITARE ...........1 ....................................3..3.............1..109 IV.......................1..99 IV.....61 III.........55 III....... PLAN DE CREŞTERE A COEZIUNII SOCIALE (21 de M ĂSURI în c adrul acţ iunii sociale l a care se adaug ă m ăsurile instituţ ionale) ....... PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE ...94 III...... Campus cromatic ...........5.............3........ PLAN DE REGENERAR E URBANĂ ... Sistem Regional pentru Manage mentul Integra t al Deºeurilor.... PROIECTE PRIORITARE .1...................63 III.....3................76 III..1 .....1......................8 M U N IC IPIU L III......55 III.................104 IV..... Technomedia .......2..1........107 IV........3...........111 IV.............................................2....... 99 IV......................111 IV...... Dealul Florilor................95 .................1...3........................... Birou de consiliere pentru cetã þeni ..................1 ................ECONOMIC.........106 IV............................1........2..1 ...112 IV...........78 III. CONSIDERAÞII GENERALE.........4......... PRINCIPII ªI CONDIÞII........................... OBIECTIVELE GENERALE DIN STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ.........3......57 IV....3.. PLAN DE DEZVOLTARE A CALIT ATII MEDIULUI (7 M ĂSURI) ......... Azil de noap te ..1... Campus Universitar Multi media ......................3....4 .........

Procesul participativ de elaborare a fost unic. fie prin acordarea de asistenţă tehnică . a ONG-urilor şi a autorităţilor locale. Acest raport îşi are răd ăcinile în necesităţile şi ideile locale. Conceptul dezvoltă rii durabile determină o reevaluare permanentă a legă turilor dintre om şi natură şi pledează pentru solidaritatea între genera ţii ca singura opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung. iar eforturile lor colective au dat na ştere prezentului document. fie prin participarea directă . a sectorului privat. Fie prin furnizarea de informaţii. Felicit şi mul ţumesc tuturor celor care au contribuit la succesul său. Proiectul este actualmente implementat în nouă ora şe-pilot. cu un plan concret de acţiune şi de implementare. întreaga comunitate a avut o contribu ţie enormă la succesul acestuia. ca instrument de promovare a dezvoltă rii durabile. energiei şi entuziasmului lor. a mediului academic. devenind un testament al eforturilor. AL21 promovează şi caută să stabilească un echilibru sensibil între cre şterea economică . Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România promovează activ dezvoltarea durabil ă prin asisten ţa acordată în cadrul proiectului să u de “Construire a capacităţilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”. Ambele oferă o garan ţie practică a faptului că proiectul poate ră spunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o contribuţie importantă la dezvoltarea durabil ă în România. Rezultatul este o strategie coerentă .9 BAIA M ARE Cuvânt înainte adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România Agenda Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992. stimulând energia cetăţenilor. sub coordonarea Centrului Na ţional pentru Dezvoltare Durabilă . To ţi ace ştia s-au ridicat la înăl ţimea a şteptă rilor. echitatea socială şi protecţia mediului. Soknan Han Jung Reprezentant Rezident Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare .

10 M U N IC IPIU L .

În acest sens. Numai împreun ă vom putea da cetăţenilor acestui ora ş posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la cre şterea gradului de bună stare. Noi credem că fiecare genera ţie îşi are propriile provocă ri. con ştient sau nu. iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. când florile din jurul nostru vor fi înlocuite de uscă ciuni. poluarea etc. care se constituie într-un cadru de lucru ce ne oferă posibilitatea de a ne imagina cum va arăta comunitatea băim ă reană în viitor. Ne-am fă cut stăpâni pe comori create de natură şi lă sate nouă mo ştenire din genera ţie în generaţie. Oraş ş i Lumea înconjură toare… De-a lungul timpurilor omul a reuşit să prospere prin muncă şi cercetare. când aerul pe care îl respirăm azi va fi atât de poluat că va trebui să petrecem mai mult timp în casele sau birourile noastre?! Bună starea şi dezvoltarea au un pre ţ pe care noi to ţi trebuie să -l plă tim. de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus – acţionând unitar cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai pentru Cetăţean. numite generic AGENDA 21. comunitatea ora şului a devenit o verig ă importantă în cadrul mi şcă rii mondiale care promovează conceptul de dezvoltare durabilă . spre finele anului 2000. în continuă extindere şi schimbare. fiind procesul prin care autorităţile locale lucrează în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii pentru a întocmi planuri de acţiune realiste care să stea la baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului. să spunem că ne pasă. de multe ori acesta dep ăşind puterea noastră de a-i face fa ţă . Agenda Locală 21 trebuie să stea la baza administraţiei locale. distrugerea habitatelor. Pentru a nu da gre ş în îndeplinirea acestei responsabilităţi istorice. De ce să nu facem din ea o oază de curăţenie. Ş tiin ţa. Oare suntem con ştienţi de acest lucru? De câte ori ne trece prin minte că am putea ajunge zile când pădurile vor fi doar ni şte paji şti să ră că cioase. E timpul să ne uităm în jurul nostru. diminuarea stratului de ozon. Ideea acesteia a prins contur la întâlnirea de vârf a Na ţiunilor Unite de la Rio de Janeiro din 1992. am realizat acest document. Agenda Locală 21 trebuie să propună un model de dezvoltare economică care să fie în deplin acord cu rezolvarea problemelor sociale. iar prin ceea ce el reprezintă.11 BAIA M ARE Cuvânt introductiv utilizarea resurselor naturale este în continuă cre ştere. le avem asupra planetei: încălzirea global ă. De asemenea s-a subliniat faptul că diferenţa dintre statele lumii cu privire la . “Agenda Locală 21– Planul local de Dezvoltare Durabilă al Municipiului Baia Mare”. Fă ră îndoială că Baia Mare este un ora ş dinamic. conducătorii statelor reuni ţi la acea conferinţă au semnat o în ţelegere cu privire la elaborarea unor strategii noi care să asigure o dezvoltare durabil ă a societăţii umane. mai mult decât de la u şa propriei case şi până în strada pe care locuim. fapt care atrage deosebiri semnificative privind nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă săn ătoasă . nu ne-a învăţat şi cum să le pre ţuim. ca un început al rezolvă rii problemelor sociale şi de mediu. fă ră să ţină cont de urmă ri. Primă ria Municipiului Baia Mare a început implementarea unui nou proiect. Una din caracteristicile comunităţii bă imă rene este aceea că este deschisă că tre schimbare şi prezintă abilitatea de a urma noi ini ţiative. Agenda Locală 21. în cadrul că reia a fost exprimată îngrijorarea cu privire la cre şterea efectelor negative pe care noi oamenii. lini şte şi bun ă stare ? STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ ! Astfel. E vremea când putem spune că ora şul Baia Mare este CETATEA noastră . precum şi cu exploatarea ra ţională a resurselor şi protejarea mediului ambiant. cea care ne-a fă cut capabili să descoperim minunile lumii în care trăim. de multe ori acţionând brutal. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă.

întregii comunităţi. chiar şi Dumneavoastră veţi fi surprin şi ce tablou minunat a ţi ştiut să face ţi. În încheiere. Centrului Na ţional de Dezvoltare Durabilă . cetăţenii acestui ora ş. deţinem o piesă . al copiilor no ştri şi al cetăţii noastre depinde de puterea noastră de a ne g ă si resurse interne morale şi materiale pentru a ne alinia lumii civilizate ! PRIMAR. Cristian Anghel .K. puterea şi energia alocată finaliză rii acestui document şi a programului Agenda Local ă 21. Viitorul nostru. Departamentul pentru Dezvoltare Interna ţională prin firma de consultanţă WS Atkins U. vă invităm să vă imaginaţi un joc de puzzle: fiecare dintre noi. ea este importantă pentru a contura viitorul tablou al ora şului nostru. Când toate piesele vor fi puse la locul lor. ONG-uri.12 M U N IC IPIU L durabil ora şului nostru. şi Bucure şti. Guvernului Marii Britanii. Acest document este un ră spuns al comunităţii şi oferă oportunitatea real ă de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltă rii durabile. cetăţeni. instituţii. firme. pentru solidaritatea. Ave ţi grijă să nu o pierde ţi. Împreună vom face din Baia Mare ora şul dorit de noi to ţi! Aducem pe această cale mulţumirile noastre Biroului rezident în România al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Repere istorice importante recensământului din 1992). Conform analizei regionale a sistemelor de a şeză ri. având toate caracteristicile unui ora ş medieval cu forme proprii de organizare şi conducere. Regimul eolian blând se datorează geomorfologiei favorizante. accidentate. În anul 1748 autorităţile austriece înfiinţează la Baia Mare Inspectoratul Superior Minier (Inspector Obermat). L ăpu ş şi Să sar în partea de S şi S-E. 73% pante repezi. Clima.1.vestică a judeţului Maramure ş. fiind cuprins în sistemul transilvan . Sunt identificate soluri pseudogleice şi aluviale specifice paleoteraselor şi depunerilor sedimentare ale văilor tributare Râului Să sar. Astfel. PREZENTARE GENERALÃ A ZONEI BAIA MARE Solul. supus doar autorităţii centrale a statutului. pe cursul mijlociu al Râului Să sar. Dovezile existenţei unei comunităţi umane în zonă datează din Paleoliticul superior.2.policentric staţionar. pentru care s-a construit o cl ădire adecvată şi o nou ă monetă rie. cu o zon ă nordică de interfluvii bine conturate. la o altitudine medie de 228 m. Anul 1703 marchează eliberarea vremelnică a ora şului din mâinile austriecilor. lipsind gerurile puternice şi vânturile reci din nord sau nord-est. Suprafaţa pedologică cuprinde o structură variată. Astfel.500 locuitori. situa ţia versanţilor relevă caracterul geomorfologic accidentat. predominând solurile podzolice. precum şi soluri brune de p ădure şi soluri montane acide specifice zonei forestiere si păşunilor. I. prin emiterea unui document în 1469. Municipiul Baia Mare se întinde pe o suprafa ţă de 23. Baia Mare se situează pe poziţia a III-a în zona de nord-vest a României. zona Baia Mare se caracterizează printr-o temperatură medie 0 0 anual ă cuprinsă între 9 – 11 C.1. din care 2. Primele informaţii scrise despre localitate se referă la existen ţa unui centru minier puternic. cu deta şamentele sale de haiduci. municipiul Baia Mare face parte din centrele administrative ce preiau şi funcţii inter-jude ţene. Baia Mare dobândind în acea perioadă toate atributele unei cetăţi.13 BAIA M ARE I. conform I. Regele Matei Corvin. precipitaţii abundente (media anuală 979 mm). în august 1903. Dup ă gradul de concentrare al activităţilor economice şi importanţa lor. Relieful zonei este alcă tuit dintr-o structură paleomorfologică cu terase ale Râurilor Some ş.063 ha sunt terenuri incluse în zona intravilan ă construită . eligibilitatea organismelor de conducere şi competenţele lor. un document privilegial emis de cancelaria regelui Ludovic I cel Mare D’Anjou la 20 septembrie 1347 ne furnizează cele mai ample informaţii despre organizarea administrativă . având 12% pante domoale. Un eveniment cultural şi politic de mare însemnă tate l-a constituit organizarea. a adun ă rii . STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ I.1. 13% pante foarte repezi şi 2% pante abrupte. Caracterizare fizico–geograficã Municipiul Baia Mare (cu 149. iar la N din unităţi geomorfologice eruptive ale Munţilor Igni ş şi Gutâi. a acordat băimă renilor dreptul de a-şi întă ri sistemul de apă rare. este situat în zona central . Din punct de vedere climatologic.1.247 ha. la care o contribu ţie substan ţial ă a avut Pintea Viteazul.

al ături de controlul riguros al poluă rii sunt elemente cheie care vor influen ţa major strategia şi planurile de acţiune.14 M U N IC IPIU L generale a ASTREI la Baia Mare. Agenda 21 este planul SWOT mediu natural de acţiune al ONU pentru dezvoltare durabilă în secolul XXI. După anul de gra ţie 1918 şi exceptând perioada 1940-1944. prin prioritizarea acestora în contextul Agendei Locale 21. ecleziastic şi administrativ tot mai important al României. I.1. 1992. ANALIZA DE POTENÞIAL I. Capitolul 28 al documentului este dedicat autorităţilor locale cu privire la elaborarea şi implementarea unei strategii proprii privind Agenda 21. Baia Mare s-a afirmat ca un centru economic. Activităţilor economice tradiţionale de până acum li se adaug ă altele noi. turism • Plan Jude ţean şi Local de Acţiune pentru Mediu • Degradarea mediului natural (aer. care a dus faima ora şului Baia Mare în toată lumea. uzură a infrastructurilor specifice • Imaginea unui Ora ş poluat • Structura industrială (minerit. Analiza mediului extern critică din punct de vedere al poluă rii” în regiune. prilej pentru întâlnirea românilor din Transilvania.2. Analiza mediului intern Dat fiind faptul că Baia Mare este cunoscut ca “ zonă I. având o dezvoltare dinamică specifică . Banat.2. de şi dispune de amplasare într-un cadru natural atractiv. prin exercitarea funcţiilor lor statutare de autorităţi competente fa ţă de multe din directivele şi reglementă rile existente şi în contextul transpunerii practice a principiului subsidiarităţii». sol) şi a ambientului urban • Funcţionarea în continuare a unor companii industriale poluatoare • Lipsa programelor de conformare pentru toţi agen ţii economici poluatori • Utilizare ineficientă a resurselor naturale (apa). aprobat de 173 de Factori pozitivi Factori negativi Factori interni • • • • • • • Capital şi Mediul Natural (diversitate. când a cunoscut din nou avatarurile ocupa ţiei străine. analiza dinamică şi strategică a ecosistemului este tratată în detaliu. care se doresc integrate în economia zonei. natură . ap ă. Valorificarea resurselor naturale. Prin valen ţele sale actuale. state în cadrul Conferin ţei Naţiunilor Unite cu privire la Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro. cultural.2. Brazilia. municipiul Baia Mare se dovede şte a fi un centru urban important din această parte a ţă rii. În cel de-al V-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene – «Către Durabilitate». varietate) Suprafa ţa forestieră şi geomorfologia zonei Atractivitatea zonei urbane şi periurbane “Ora şul Castanelor” Tendin ţe pozitive în reducerea polu ă rii Numă r mare de ONG-uri Expertiza umană ridicată în domeniul eco. metalurgie) cu impacte specifice în arealul urban . Argumentul documentar poate fi reprezentat de un element din istoria culturii – înfiinţarea de că tre Hollosy Simon a renumitei colonii de pictură (1896).2. Maramure ş şi Bucure şti.se recunoa şte faptul că «autorităţile locale de ţin un rol deosebit de important în asigurarea durabilităţii dezvoltă rii.

efecte în timp scurt. inclusiv în sectoarele Eco_Business. • Neutilizarea intensivă a mijloacelor de transport ecologice (biciclete). a unui (lipsa de resurse organiza ţionale) centru pentru dezvoltare durabilă UrbaNET şi a • Inexisten ţa unor sisteme integrate de unui inspectorat pentru protecţia mediului (IPM) management al mediului (eco-management) activ. “zonă ” finan ţată preponderent de organismele interna ţionale • Dezvoltă ri în zonele industriilor şi serviciilor nepoluante. a Gă rzii Ecologice. aer) • Neadecvarea cu Acquis-ul comunitar (costuri de retehnologizare şi de depoluare accelerată ) • Globalizarea . mediu.15 BAIA M ARE SWOT mediu natural Factori pozitivi Factori negativi • Existen ţa unor structuri-institu ţii organizate de: • Relativa pasivitate a ONG-urilor şi cetăţenilor protecţie civilă . Eco_Turism. canal) inclusiv în zone de colectare – deversare (baraj. dezvoltare durabilă (planul EduTECH) • Globalizarea • Scă parea de sub control a fenomenului poluă rii • Neconformarea cu cerin ţele legale de mediu a unor agenţi / activităţi umane • Riscuri aferente infrastructurilor urbane (apă . lung • Pozi ţionarea geografică (lângă Ungaria şi Ucraina) defavorabilă din pdv. Să sar) • Neaplicarea strategiilor modulare şi a investi ţiilor mici cu impact mare asupra calităţii mediului • Exploatare iraţional ă a resurselor forestiere în zonele apropiate. contra dezastrelor. în condi ţii urbane perfect adecvate – lipsa unor zone amenajate (parcă ritrasee) • Insuficien ţa unor resurse-fonduri de mediu locale • Neaplicarea standardelor de mediu ISO14000 Oportunităţi : Pericole / riscuri: Factori externi • Atragerea investitorilor care au resurse financiare în implementarea tehnologiilor curate • Implementarea unor programe / proiecte de mediu. TIC. Mediu – Poluare (apă . a Agen ţiei de Dezvoltare a Zonelor • Inexisten ţa unei Gropi de gunoi Ecologice Miniere (ANDIPRZM). de tehnologii înalte şi valoare adăugată ridicată . turism. Recycling • Aplicarea principiului “Poluatorul Plă te şte” • Reformarea sistemului de învăţământ tehnic local (ISJ MM) în direcţiile eco.

roua cerului. I.3. semin ţe forestiere (2 tone).2 m 2/loc.2. în zona Baia Mare posibilitatea anuală fiind urmă toarea: cire şe amare (20 tone). Comparativ cu ponderea suprafeţelor împădurite la nivel jude ţean de 41.3. plante medicinale (2 tone). carpenul (3%). castane comestibile (30 tone). între ţinute de către Serviciul Public Ambient Urban. respectiv: corbul. sorbul. mure (14 tone). declara ţi monumente ale naturii conform H. excluzând parcurile publice).5 mp) şi mult sub norma europeană care prevede o suprafa ţă echivalentă de 30-40 mp/loc. fa ţă de starea fitosanitară la nivel jude ţean (1%) fiind totu şi ridicată .3.4 % din suprafa ţa totală a municipiului (valoarea medie la nivel naţional este de 5. gaia ro şie. I. În raport cu normele sanitare (2-2. Rezervaþii ºi arii naturale ocrotite Pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare sunt declarate.954 mc. coarne (1 tonă ). speciile lemnoase fiind incluse în areale protejate sau declarate monumente ale naturii.6 mp. ciuperci comestibile (22 tone). dintre care 80 ha constituie domeniul public. În municipiul Baia Mare există arbori seculari izolaţi Flora ocrotită din zona Baia Mare este reprezentată de: tisa.3. 37/1994. Majoritatea arborilor ocrotiţi sunt localizaţi în Parcul Municipal Baia Mare.16 M U N IC IPIU L I. castanul comestibil. În compozi ţia de ansamblu a arboretelor predomină fagul (72%) ală turi de care mai participă molidul (12%). nr. cu vârste cuprinse între 150 şi 450 de ani.18%).860. narcisa. în prezent fiind foarte mică (sub 5% ). Suprafa ţa medie total ă pentru un locuitor este de aproximativ 18. Arbori seculari ocrotiþi I. Vegetaþia forestierã Suprafaţa fondului forestier din raza municipiului Baia I. Suprafaţa în intravilan este de 2.C. CAPITAL NATURAL Starea fitosanitară a pă durilor este bună . ocupând o suprafaţă totală de aproximativ 556 ha. iar 200 ha sunt proprietate privată. fa ţă de care în ultimii 10 ani s-a recoltat în medie numai 34.206 mc anual. Valoarea medie ob ţinută este mică în comparaţie cu valoarea medie urban ă la nivel na ţional (aproximativ 7. rezultând o acumulare de masă lemnoasă pe picior. mă ce şe (2 tone). Fauna ocrotită cuprinde 10 specii.3.7 %. rogozul. afine (4 tone).3. căpriorul şi lupul. iar suprafaţa medie a spaţiului public pentru un locuitor este de 5. uscarea stejarului a atins un maxim de intensitate în perioada 1984 – 1985 după care a început să scadă . râsul.063 ha.3 mp. Produsele accesorii ale p ădurilor reprezintă acumul ă ri cantitative incluse ecosistemului.3.J. rândunica. huhurezul de p ădure. totală a spa ţiilor verzi din municipiul Baia Mare este de aproximativ 280 ha. I. Suprafaţa . şorecarul comun. existând de asemenea grupuri sau exemplare izolate în special în zona veche a intravilanului urban. respectiv 2. laleaua pestri ţă . ginkgo.83 % din suprafa ţa totală a municipiului). diverse esen ţe tari (6%) şi diverse răşinoase (2%). Baia Mare reprezintă o zonă cu un bogat poten ţial forestier. ursul carpatin. prune (15 tone).5.1.74 %. un numă r de 4 rezervaţii şi obiective naturale ocrotite. zmeură (16 tone). Media anual ă de masă lemnoasă ce se poate recolta din păduri este de 38. respectiv la nivel naţional de 26. Spaþii verzi ºi parcuri publice Mare este de 17.5 ha (76. gorunul (5%). magnolia. cerbul carpatin. scheuzera. Fauna ºi flora ocrotitã (14 exemplare) şi 19 grupuri de arbori. în baza Legii 5/2000.4.

ponderea vizită rii locurilor amenajate în scop recreaţional sau a zonelor de agrement este urmă toarea: Parcul Municipal 23%. Apa S ă rată ) în principal feruginoase.C. exploatarea resurselor subterane de ape minerale şi terapeutice fiind în prezent sub poten ţialul natural al zonei. – producţie cupru primar şi S. funingine. Punctele vizate în scopuri de agrement sunt reprezentate de lacurile artificiale Bodi Ferneziu şi Strâmtori-Firiza.. Firiza – producţie plumb primar.5 5. I. Muzee. Sursele industriale cele mai importante sunt cele 2 uzine de metalurgie neferoasă: S.8 36. Valea Neagra.7 8.chimică prin produse petroliere. Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt traficul rutier şi sistemele de încălzire urbană reziden ţiale (sisteme proprii şi centrale termice de bloc sau scară ).7. bicarbonatate şi clorosodice. gaze de ardere (SO2.. NOx).. Izvoare de ape minerale ºi terapeutice Există 5 izvoare de ape minerale şi terapeutice captate (Valea Borcutului. de tip urban.3.3 - Indicator Dioxid de sulf Dioxid de azot Amoniac Pulberi în suspensie Plumb Cadmiu Pulberi sedimentabile Precipitaţii acide Frecven ţa de dep ăşire anual ă a valorii maxime admise (%) 1 3 5 3 18.7 2. Amplasarea celor 2 uzine în perimetrul urban. Zone de agrement 3%. Izvor Baraj Firiza. Obiective Culturale 13%. mediul natural şi mediul construit. particule şi plumb. Situaţia este accentuată de scă pă rile de poluanţi la sol (emisii fugitive) de la ambele uzine.1 4. nord-est (Valea Firizei). În urma unor sondaje realizate.8 m 2 / locuitor. la niveluri ce dep ăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: popula ţia.A.6. şi de văile Firiza.8 .5 1. ROMPLUMB S. Bă ile Usturoiu.A.C. I. RBG PHOENIX S. Principalele presiuni exercitate de traficul urban sunt legate de poluarea fizico .1 2.3. Usturoiu.8 3. calm atmosferic şi inversiuni termice frecvente) generate de relieful zonei (microdepresiune) determină nivele ridicate de poluare cu noxe specifice în întreaga arie a municipiului Baia Mare.17 BAIA M ARE suprafaţa zonelor verzi de folosin ţă generală în municipiul Baia Mare este de 3. pe direcţiile dominante ale vântului şi condi ţiile reduse de dispersie a poluan ţilor (circula ţie slabă a aerului. ori) 1. Blidari. în zonele de est şi respectiv. institu ţionale şi industriale precum şi emisiile de la rampa de de şeuri menajere. Aerul SURSE DE POL UARE A ATMOSFEREI Calitatea atmosferei în municipiul Baia Mare este afectată de poluanţi emi şi de surse de tip industrial şi CALITATEA AERULUI Calitatea aerului (anul 2000) la principalii indicatori urm ă ri ţi de Inspectoratul de Protecţia Mediului Baia Mare este urm ătoarea: Valoarea maximă de dep ăşire a concentraţiei maxime admise (de.

Cu. Baia Sprie. a că rui concentraţie dep ăşe şte valoarea maximă admisă . Se afl ă în construcţie barajul Runcu (13 % realizat) care va crea o acumulare cu un volum total de 26 mil. cu tipuri de poluan ţi specifici profilului de activitate se eviden ţiază industria minieră de exploatare şi preparare a minereurilor neferoase şi industria metalurgică : RBG Phoenix S. cu excep ţia indicatorului fier total ionic.18 M U N IC IPIU L I.900 l/sec şi biologică . Baia Mare în Râul S ă sar: suspensii. Apele de suprafaþã ºi subterane A. E. APEL E MENAJERE Ş I INDUSTRIAL E Principalele surse de ape uzate din jude ţul Maramure ş provin din: activităţi miniere – ape acide de min ă şi ape de la prepararea minereurilor. Herja. industriale şi pluviale spre Sta ţia de epurare în regim gravitaţional.M. S. A şezarea geografică a municipiului Baia Mare permite colectarea şi transportul apelor uzate menajere. Baia Mare în Râul Firiza: suspensii. Mn. Apele uzate industriale.506 Prin racord al imobilului 100. Flota ţia Centrală . provin din industria minieră şi metalurgie. Fiind amplasată într-un bazin hidrografic mic. evacuate în apele de suprafaţă.8.P. Apele uzate menaje re provin de la: . U. Cu excep ţia unor depăşiri punctuale. având o capacitate de 1. acumularea Strâmtori-Firiza este extrem de sensibilă la un regim pluviometric să rac şi creează anual probleme în asigurarea cu ap ă a municipiului Baia Mare.P. E. Tipul alimentă rii cu apă potabil ă în municipiul Baia Mare: activităţi menajere şi sociale – ape uzate fecaloid menajere.industrie 33% (280 l/sec) Sta ţia de epurare a apelor menajere este amplasată în partea de vest a ora şului Baia Mare şi cuprinde două trepte de tratare: mecanică .M. Re ţeaua de canalizare are o lungime de 185 km.077 Prin cişmea în curte 507 Prin cişmea stradală 2 B. U. activităţi industriale de procesare a minereurilor neferoase. Din categoria surselor de poluare industriale.populaţie 67% (565 l/sec) . Să sar: ioni metale grele şi ape acide.A.3. Aurum. E. ceea ce va asigura tranzitarea unei cantităţi importante de apă din bazinul hidrografic Mara în bazinul hidrografic Firiza. APA POTABILĂ Alimentarea cu apă potabilă (1. apa lacului se încadrează în categoria I-a de calitate impusă de STAS 4706/1988 pentru apele de suprafaţă ce urmează a fi folosite pentru prepararea apei potabile.92 milioane mc.C.35mc/s) şi industrială (0.A. CALITATEA APELOR DE SUPRAFAŢĂ Râul Să sar este degradat chimic aval de Baia Sprie până la confluenţa cu Râul Lă pu ş pe o lungime de 19 km datorită evacuă rilor de ape uzate din amonte.M. mc. As.85mc/s) a municipiului Baia Mare are ca sursă lacul de acumulare Strâmtori-Firiza cu un volum util de 13. având o capacitate de 1350 l/sec şi prezentând o capacitate de epurare suficientă debitului actual al apelor uzate menajere. ROMPLUMB S. - Populaţia totală 150. provenite din industria minieră şi metalurgie. Evolu ţia zilnică a calităţii apei Râului Să sar este urm ătoarea: . Fe.

Se diferen ţiază în continuare zonele aflate sub influen ţa surselor de poluare. I.0 0 7. Sursele principale de poluare ale solului sunt activităţile de metalurgie .0 0 mg / l 5. În perioada 1997-2000 s-au înregistrat depăşiri la indicatorii NH4. Solul ºi subsolul Calitatea solului este afectată atât din surse antropice cât şi din cauze naturale. degradate. Conform evalu ă rilor realizate pentru adâncimea de 30 cm. se conturează 5 zone compacte. iazurile de decantare ale uzinelor de preparare situate în acest perimetru. există foraje în zonele industriale (incintele RBG Phoenix şi SC Romplumb SA) unde se remarcă o puternică poluare cu metale grele.9.A. amonte de EM Herja. Mn şi Fe..0 0 2.00 9. în zona studiată . cele mai frecvente depăşiri fiind constatate în perioada de prim ăvară . APEL E SUBT ERANE Sunt urmă rite în zona Baia Mare prin două foraje de fond. rezultate în urma activităţilor de exploatare. unde indicatorii analiza ţi se situează sub limitele admise. unde se înregistrează depăşiri ale valorilor de referinţă .0 0 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec CMA Evoluţia concentraţiilor de Mangan . De asemenea.0 0 3. după cum urmează : C.19 BAIA M ARE 10. Rezultatele au relevat concentraţii foarte ridicate ale unor metale grele din solul acestor zone. S. la metale grele. la majoritatea probelor analizate. inclusiv Lacul Firiza şi afluenţii superiori ai acestuia.0 0 0.perioada IANUARIE-DECEMBRIE 2000 Râul Firiza.0 0 6.0 0 8. apele de mină care se evacuează din galeriile existente în zonă . Romplumb. se încadrează în categoria I-a de calitate a apelor de suprafa ţă .C. sau depăşesc sporadic limitele.3. comparativ cu zonele situate în afara influen ţei surselor de poluare. haldele de steril de mină . Principalii poluatori în zona Baia Mare sunt RBG Phoenix S. neferoasă şi extracţia şi prepararea minereurilor neferoase.0 0 4.0 0 1.

Cantitatea medie de de şeuri menajere produsă în municipiul Baia Mare este de 0.000 mc.4. PROTECÞIA MEDIULUI m c / an I.94 1.22 9.33 kg/loc/an.4. din care s-a De şeuri menajere colec tate de la agenţ i ec onomi ci De şeuri menajere colec tate de la popul aţ ie .24 1. Gradul de aprovizionare cu fosfor mobil şi cu azot total este în proporţie de 90% slab şi foarte slab.07 4. Depozitarea de şeurilor se realizează prin cele două depozite supraterane existente.A.000. şi depozitul de de şeuri industriale cu o suprafa ţă ocupată de 2.000 mc din care 180.8) şi care necesită aplicarea amendamentelor calcice. depozitat un volum de 700. D EŞ EURI URBANE MUNICIPAL E Serviciul public de salubritate în municipiul Baia Mare este concesionat de Primă rie Societăţii Comerciale Drusal SA.5 ha şi o capacitate proiectată de 200.20 M U N IC IPIU L Nr. crt.06 Din analiza solurilor din punct de vedere agrochimic. Evoluţia cantităţii şi a tipului de de şeuri colectat şi depozitat este urmă toarea: Cantitatea anual ă de de şeur i m enajer e I. respectiv 286. Aprovizionarea cu potasiu mobil este slabă cu o proporţie de 70% şi medie în proporţie de 30%.28 2. respectiv depozitul de de şeuri menajere care ocup ă o suprafa ţa de 10 ha. se apreciază că aproximativ 75-80% din suprafa ţa agricolă sunt soluri cu reacţie acidă (pH mai mic de 5. Herja Zona Meda-Săsar Zona Valea Roşie Zona uzinei Zona uzinei Zona de conf luenţă a Râului Firiza cu Pârâul Herja 34. Sursa de poluare Zona afectată Suprafaţa de sol afectată peste limitele admise 2 (km ) Suprafaţa de sol 2 degradată (km ) 1 2 3 4 5 Iazul Meda Poluare istorică RBG Phoenix S.97 0.50 7. rezerva fiind estimată la aproximativ 4 ani.1. SC Romplumb SA E.784 kg/loc/zi. Calciul şi magneziul lipsesc din complexul absorbant fiind substituite de hidrogen şi aluminiu (substanţe toxice pentru plante). Managementul deºeurilor 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Anul 1995 Anul 1996 Anul 1997 Anul 1998 Anul 1999 Anul 2000 A.19 12. cu o capacitate proiectată de 1.M.000 mc deja depozitaţi.000 mc.12 2.

instala ţiile fiind neomologate şi depăşite tehnologic.002 tone. fragmente umane) sunt incinerate în Crematoriul Spitalului Judeţean sau Incineratorul Spitalului de Pneumoftiziologie.804 tone (peste 90 %) sunt sterile prelucrate prin tehnologii superioare de valorificare a metalelor pre ţioase şi rare. astfel: Materie organică Compozi ţia deşeurilor Sticl ă Metale Plastice Textile Altele Anul 1996 Anul 2000 10 8 3 2 5 2 12 9 8 8 15 20 47 51 B. carton reciclabile cum ar fi hârtia şi metalul şi cre şterea procentului de materie organică . obiecte ascu ţite.8 %. Aceste zguri au un con ţinut mare de metale grele în oxizi. Dejecţiile rezultate în urma activităţii sunt stocate pe . fiind însă nepericuloase pentru poluarea apelor de suprafa ţă sau a atmosferei. din totalul produs pentru anul 1999. înregistrându-se scă deri la materialele Hârtie. Aceste reziduuri cu con ţinut de Pb sunt colectate şi depozitate temporar în scopul revalorifică rii lor. C.21 BAIA M ARE Volumul anual de deşeuri colectate din servicii municipale 100% 80% 60% 40% 20% 0% Anul 1995 Anul 1996 Anul 1997 Anul 1998 Anul 1999 Anul 2000 Deşeuri de mat eriale din construcţii şi demol ări N ămol de la epurarea apelor orăşeneşti Deşeuri speciale spitaliceş ti Deşeuri din gr ădini. Din totalul de şeurilor industriale de alte tipuri. D EŞ EURI INDUST RIAL E Cantitatea total ă de de şeuri industriale rezultată este 1. din care 1. De şeurile menajere spitalice şti sunt depozitate în comun cu de şeurile menajere pe depozitele existente. D EŞ EURI ZOOT EHNICE Cantităţile de dejecţii animaliere rezultate din unităţi de cre ştere a animalelor în sistem fermă . parcuri şi spaţ ii verzi Deş euri din pieţe Deşeuri din parcări publice Deşeuri stradale Evoluţia compozi ţiei de şeurilor depozitate nu diferă foarte mult. care sunt revalorificate doar în proporţie de 23. zgurile de la topirea primară şi secundară din industria metalurgică reprezintă o sursă importantă de de şeuri periculoase (respectiv 18 % din total). D. pentru anul 1999 procentul de revalorificare fiind de 30. au scăzut în ultimii ani semnificativ. Astfel.415 tone sunt reprezentate de de şeurile de Pb (reciclate parţial) şi 5534 tone de reziduuri de Cu (reciclate integral).148. datorită diminuă rii efectivului de animale la 20 – 30 % din capacitatea proiectată .953. 9.1 % din total. D EŞ EURI SPECIAL E SPITALICEŞTI Din informa ţiile existente rezultă o cantitate anuală de de şeuri speciale spitalice şti de aproximativ 21 tone. De şeurile speciale (fa şe. O categorie specială a de şeurilor industriale o reprezintă de şeurile toxice şi periculoase.

managementul de şeurilor şi crearea re ţelelor comunitare de analiză şi monitorizare comparativă. transformându-se într-o formă accesibil ă pentru plante (fertilizant pentru pomicultură sau agricultură ). cetăţeni cu disponibilitate de acţiune şi spirit eco-civic.2. calitatea şi I. Educaþia ecologicã ºi activitãþi comunitare specifice În municipiul Baia Mare sunt înregistrate un număr de 45 organizaţii neguvernamentale dedicate protecţiei mediului şi conservă rii biodiversităţii naturale. Simptome şi afecţiuni mai des semnalate de că tre persoanele investigate: oboseal ă. un organism care reune şte. În cadrul Facultăţii de Mine şi Metalurgie a Universităţii de Nord Baia Mare există două secţii cu specializă ri în ingineria mediului în minerit şi metalurgie şi respectiv. Din determin ă rile efectuate rezultă faptul că pe principalele artere de circulaţie şi în zonele industriale nivelele de zgomot dep ăşesc limitele admise prin normele de să nătate publică .3. Depozitarea necontrolată duce la poluarea apelor de suprafaţă. se remarcă 8 centre de trafic interior cu impact asupra nivelului fonic. Zgomotul Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier. Consiliul Local al Copiilor şi Consiliul Local al Tinerilor. care pregă tesc anual un numă r de 50 de speciali şti în cele dou ă domenii. ame ţeli.4. Principalele zone reziden ţiale afectate fonic de traficul de tranzit şi penetra ţie sunt cartierele Gă rii. E. 74% sunt reprezentate de vehicule de călă tori. afecţiuni respiratorii acute. Decebal şi Vasile Alecsandri. primă ria a constituit Garda Ecologică. deshidratarea se face greoi. Primă ria Baia Mare realizează conexiunea cu ONGurile prin intermediul Biroului de Rela ţii cu ONG-urile. şi de asemenea o legă tură prin DN 1C şi DN18 pentru traficul de tranzit. iar 26% de vehicule de marfă . cele mai importante fiind: Centru Vechi. I. iar capacitatea paturilor nu este suficientă . Din punct de vedere al protecţiei mediului şi calităţii vie ţii ambientale reies patru nivele ierarhice ale interesului comunitar şi impactului antropic asupra mediului înconjură tor: • poluare urbană. constituite ca replică la Consiliului Local Baia Mare. managementul de şeurilor. proces prin care compu şii organici cu azot şi fosfor se mineralizează . Vasile Lucaciu – Str. Pentru implicarea societăţii civile în solu ţionarea unor probleme de protecţia mediului.93% din total) din punct de vedere al numă rului de vehicule.4. exprimată prin degradarea stă rii de să nătate a popula ţiei. Depozitarea se realizează prin depunere directă (fenomen regă sit în special pe malurile cursurilor de apă ). Zona Industrială (intersecţia Str. 8 Martie) cu peste 60% din traficul total între macrozone. activităţi de educa ţie ecologică în şcoli sau organiza ţii neguvernamentale. în parteneriat cu elevii şi tinerii. D EŞ EURI L EM NOASE Pe raza municipiului Baia Mare este estimat un numă r de 13 agenţi economici cu activitate în prelucrarea primară a lemnului. se eviden ţiază faptul că Baia Mare reprezintă un centru comercial important al regiunii. volumul anual de de şeuri generat fiind estimat la 1500 mc. unde are loc de fapt şi o compostare a lor. informare şi sensibilizare publică . . sau prin reutilizarea ca sursă de energie calorică. Centru Nou (intersecţia B-dul Bucure şti – B-dul Unirii). dureri articulare. Din totalul vehiculelor. conservarea naturii şi a diversităţii biologice. tulbură ri ale somnului. Domeniile prioritare de activitate sunt legate de reabilitarea mediului. în depozitul municipal de de şeuri menajere sau industriale. Lipsa centurii de tranzit a ora şului influenţează relativ pu ţin presiunile exercitate de trafic (2. Din analiza traficului interior pe macrozone. dureri de cap. pe bază de voluntariat. Datorită umidităţii ridicate a acestui tip de dejecţii. fiind un pol al traficului marfă de penetra ţie superior celui urban de călă tori.22 M U N IC IPIU L paturi de uscare. Din datele existente. Educa ţia şcolară de protecţia mediului se desfăşoară în cadrul unităţilor de învăţământ universitar şi preuniversitar. organizează şi desfăşoară .

consilieri) cu cetăţenii şi societatea civilă . centre de educa ţie modernă . • poluarea factorilor de mediu. • surse ale poluă rii. deputa ţi.) Centru Sportiv (handbal. fotbal. tehnologia informa ţiei şi comunicaţiilor Participarea cetăţenilor. asocia ţii profesionale. etc. “Să rb ătoarea Berii” Centrul Artistic “Ş coala Băimă reană ”.admin. locală ) • Lipsa fondurilor bugetare • Evaziunea fiscală .) Mass Media local ă dezvoltată şi activă Re ţea de învăţământ extinsă (pre şcolar. experţi. universităţi). subterane.administraţie Voluntariat Mâna de lucru calificată în domeniile tradi ţionale. re ţea de institu ţii de cultură dezvoltată (muzee. licee. MEDIUL SOCIAL – CULTURAL SWOT mediu social Puncte tari Factori pozitivi Puncte slabe Factori negativi • • • • • • Factori Interni • • • • • • Interes şi capacitate ONG Parteneriate ONG. exprimat prin afectarea mediului natural şi pericolele naturale. înot. I. creativitate Valorificarea tradi ţiilor cultural–artistice Un mare numă r de ONG-uri în domeniu Implicarea sectorului privat • Ş omaj în zona minerit. spa ţii deschise pentru socializare ) • Nivel scăzut de educa ţie al popula ţiei asistate • Lipsă programe pentru vârstnici • Stare precară a familiilor cu mulţi copii • Informare şi participare insuficientă a cetăţenilor (lipsa solidarităţii sociale) • Imagine de ora ş industrial poluat • Insuficienta comunicare între institu ţii • Insuficienta mediatizare profesională a problemelor reale • Disfuncţionalităţi în parteneriatele sociale locale (sindicate-patronate-AJOPS) • Pasivitate comunitară la nivelul Universitar (neimplicare a studenţilor şi cadrelor didactice) • Coeziune scăzută în corpurile tehnice. atmosferei. • Relaţie nedezvoltată între actorii politici (partide politice. exprimate prin urbanizarea mediului. volei. şcolar. solului. gimnastică . Amenin ţări Oportunităţi Factori Externi • • • • • Etatizarea sistemului de asigură ri sociale (disfuncţionalităţi guvern . inclusiv pentru femei Deschiderea Primă riei pentru parteneriate sociale Cooperă ri interna ţionale. programe de înfrăţire între ora şe Unităţi de asisten ţă socială (centre sociale) S ă rbă torile tradi ţionale ora şului “S ă rb ătoarea Castanelor “. • Sistem sanitar subfinanţat. gestiunea şi managementul de şeurilor.5. metalurgie • Lipsa unor zone sociale urbane (cluburi.23 BAIA M ARE cantitatea apei potabile. exprimată prin poluarea apelor de suprafa ţă . etc. senatori. • impactul asupra mediului natural. fonică .

scăderii numă rului de n ă scu ţi vii.780 persoane.4%) femei.0%.2%). Numă rul deceselor a fost în anul 2000 de 1. popula ţia municipiului a scă zut cu 350 de persoane (-0. rata natalităţii reducându-se de la 10. La o mie de locuitori. Distribu ţia numă rului mediu de salariaţi pe ramuri ale economiei eviden ţiază urmă toarele: cea mai mare parte se regă se şte în industrie (47. numă rul nă scuţilor vii a fost de 1. TV cablu local) • Relaţia cu minorităţile na ţionale (maghiari.8 la 9. reconversii dificile • Poluare cu efecte sociale (boli. .668 aflaţi în plată şi 1. calificate şi necalificate • Lipsa de locuri de muncă adecvate cererii persoane în anul 2000. Aspecte demografice ºi ocupaþionale • Munca la negru şi la limita salariului minim (evaziuni mascate) • Insuficient sprijin pentru continuarea proiectelor • Economie monoindustrială . rata mortalităţii generale înregistrând o scădere de la 8.7 nă scuţi vii la o mie de locuitori. în scă dere cu 166 fa ţă de 1999. învăţământ (6.5. fa ţă de 2.1%).5 decese la o mie de locuitori.2 I.5. catolici. respectiv de 62. Ocrotirea sãnãtãþii populaþiei Re ţeaua unităţilor sanitare publice Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănă tate pentru popula ţie în anul 1999 au fost realizate prin re ţeaua unităţilor sanitare publice.6%) b ă rba ţi şi 77. Sporul natural al popula ţiei în anul 2000 a fost pozitiv.8% din total). alte culte) I.7% din sporul natural pozitiv al anului 1999.1%). la Agenţia Jude ţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Maramure ş erau înregistra ţi 7.7%). rromi. în scă dere cu 136 de cazuri comparativ cu anul 1999. Forţa de muncă ş i ş omaj ul La 1 ianuarie 2000. Numă rul si structura popula ţiei a 1 iulie 2000 popula ţia municipiului Baia Mare era de 149.) şi religioase (ortodocşi.1. respectiv de 331 persoane.734 (48. limită de via ţă ) • Emigrare a resurselor umane adulte. La finele lunii decembrie 2000. L Fenomene demografice În anul 2000.4 persoane în anul 1999. mixte şi particulare. po ştă şi telecomunica ţii (5. construcţii (6. locuitorii municipiului reprezentând 28. ucrainieni. transporturi. rata de activitate şi de ocupare era de 67.058 şomeri.2. din care 72. reforma ţi.417 neîndemnizaţi. Ponderea şomerilor înregistraţi în popula ţia stabilă de 18-62 ani a fost de 7.24 M U N IC IPIU L SWOT mediu social Factori pozitivi Factori negativi • • • • Fondul de Solidaritate Socială Venitul minim garantat Rata ridicată a natalităţii pentru România Evoluţiile – modernizarea mass media (prezente Internet. reprezentând 91. etc.2% din popula ţia judeţului. Această diminuare a sporului natural al popula ţiei se datorează . în principal.459.128.046 (51. urmată de comerţ (17.9%.3 %). sporul natural a fost de 2.6%. Comparativ cu 1 iulie 1999.6%). din care 5. sănă tate şi asisten ţă socială (5.4 la 7.

Centre de plasament La sfârşitul lunii octombrie 2000 existau 9 centre de plasament pentru copii din care: • 7 centre de plasament familial – 64 copii clasificate dup ă domeniul de activitate astfel: Culturale 46.000 de locuitori revin în medie 13 paturi de spital.U.25 BAIA M ARE alcă tuită din: 3 spitale. I.G.560 2. / zi 3. Drepturile omului 5. din care 26.5. Turism 5. Asistenþa socialã Protec ţia socială de la bugetul local Actul normativ *Legea 67/1995 pentru acordarea ajutorului social O. Minorităţi 5.805 2. iar la un cadru sanitar mediu 106 locuitori. 46 cabinete stomatologice. Profesionale 25.000 908.584 handicapaţi. • 1 centru de plasament pentru copii pre şcolari 35 copii • 1 centru de plasament pentru copii şcolari . 1000 dosare/lună 483 persoane încadrate + 1. Interese de grup 22.100 1.5.G 162/1992 privind acordarea de ajutoare băneş ti TOTAL Nr. .831 locuitori.3.4. la un stomatolog 1. beneficiari Costul anual (mii lei) 3. 8 cre şe. Indicatori de dezv oltare durabilă La un medic revin 439 locuitori. 3 laboratoare medicale. 16 dispensare medicale. Social 78.345. subv. Religie 24. Viaþa asociativã La finele anului 2000 erau înregistrate 866 ONG-uri. Mediu 42.8% adul ţi.513.100. erau înregistra ţi 1.083.2% copii şi 73. S ănă tate 24.61 copii I.500 transp. 102/1999 privind protecţ ia persoanelor cu handicap (salarii însoţ itori + subvenţ ii transport în comun) Legea 17/2000 privind protecţ ia persoanelor vârstnice Subvenţ ii acordate fundaţ iilor care au ca obiect organizarea de cantine sociale Legea 108/1998 privind protecţ ia copilului aflat în dificultate Legea 208/1996 privind cantinele sociale O.600 pers/an 15. Umanitare 468.705. 36 cabinete medicale. Sport 108.250 2.125 Cca. 28 laboratoare de tehnică dentară .U. 50 persoane/an 180 pers.033./ zi 556 copii / lună 250 pers.300 28.477.140 PROT ECŢIA SOCIALĂ DE LA BUGET UL NAŢIONAL ( DS ) Handicapa ţi La sfârşitul lunii ianuarie 2001. 33 farmacii. Tineret 14. 1 policlinică . diferen ţa fiind reprezentată de cele care nu şi-au precizat un singur domeniu. La 1.

html Educa ţia şi învăţământul băim ă rean reprezintă un puternic potenţial de dezvoltare locală . 926 cadre în învăţământul liceal.5. SIGURANÞA CETÃÞEANULUI I. prin spectacolele oferite.mmnet. Cultura. vin în întâmpinarea cerinţelor locuitorilor.148 elevi şi 299 studenţi.ro/schoolnet/ index. 2 cinematografe. sportul Existenţa de mai bine de 100 ani a Centrului Artistic de la Baia Mare este un motiv de mândrie comunitară . O descriere detaliată puteţi g ă si la adresa: http://www.ro/Arta_Cultura/ arta_cultura. din care 298 educatoare. Radio Contact Baia Mare (care este sta ţie a Radio Contact România) şi Radio Galaxia. staţie a PRO TV Na ţional. Mass-media Presa scrisă este reprezentată de: • ziarele Graiul Maramure şului. 65 de cadre în învăţământul profesional şi 225 de cadre în învăţământul superior.mmnet.re ţea de televiziune prin cablu şi PRO TV Baia Mare.049 cadre didactice în învăţământul primar şi gimnazial. Municipiul Baia Mare are două teatre: Teatrul Municipal şi Teatrul de Păpu şi.mmnet.html I.html I. 153 laboratoare şcolare.citynet. În octombrie. Televiziunile bă imă rene sunt: • TV Cinemar-Archeus. Glasul Maramure şului.5. precum şi prestigiosul Ansamblu Folcloric Na ţional “Transilvania”. I. denumită simbolic “Să rb ătoarea Castanelor”. Construirea unei re ţele de Centre de Dezvoltare Comunitară focalizată în jurul instituţiilor de învăţământ reprezintă una dintre preocupă rile Primă riei Baia Mare: http://www.ro/Educatie/educatie.6.916 persoane. Presa audio este reprezentată de: • Radio Cinemar-Archeus. ASIGURAREA LINIŞTII PUBLICE În Maramure ş.563 persoane. Personalul didactic angrenat în activitatea de învăţământ a fost de 2. 1. TL+.000 de locuitori revin în medie 2. influen ţând activitatea remarcabilă a arti ştilor locali contemporani. Informa ţia Zilei • S ăptămânale: Cronica Maramure şeană şi Uj Szo (care se adresează minorităţii maghiare). studioul de televiziune al Canal 7. 82 ateliere şcolare.26 M U N IC IPIU L O clasificare a ONG-urilor este prezentată pe Internet la adresa: http://www. numă rul acestora fiind în cre ştere faţă de anul . se COMBAT EREA CRIMINALITĂŢII. 2 case de cultură şi o şcoală populară de artă. insuficient orientat însă spre zona dezvoltă rii durabile. pe fondul consumului de alcool. La 10.7. Există în ora şul nostru o bibliotecă.5.6. Baza materială era formată din 908 săli de clasă şi cabinete şcolare. timp de trei zile. cele mai multe infracţiuni cu violen ţă se petrec în mediul familial.ro/ONG/ong. Educaþia ºi învãþãmântul Populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul de toate gradele. care. înscrisă la începutul anului şcolar (universitar) 1999/2000 a fost de 40. O prezentare sintetică a institu ţiilor educa ţionale este publicată în pagina Internet: http://www. turismului şi mai ales al tehnologiilor informatice şi comunica ţiilor.5.baiamarecity.html desfăşoară sub semnul frunzei de castan să rbă toarea ora şului. în special în domeniile ecologiei şi reciclă rii.

canal. arhitectură. energie electrică. STINGEREA INCENDIIL OR Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pe teritoriul municipiului. numă rul de infracţiuni cu violenţă în care sunt implica ţi minori a scă zut semnificativ. instituţia abilitată este Grupul de Pompieri „Gheorghe Pop de B ă se şti” al Judeţului Maramure ş. Incubator de Afaceri. construcţii industriale şi civile). etc. 1 descarcerare. În primele 11 luni ale anului 2001 au avut loc un numă r de 124 de intervenţii. o lovitură cauzatoare de moarte. 6 tentative de omor. MEDIUL ECONOMIC SWOT mediu economic Factori pozitivi Factori negativi Factori interni • Patrimoniu arhitectural • Re ţea reprezentativă a instituţiilor publice • Re ţea intraurbană corespunzătoare în telecomunica ţii • Re ţele tehnico-edilitare dezvoltate (ap ă. la care participă elevi. În anul 2000 s-au înregistrat 29 de infracţiuni în mediul intrafamilial (9 omoruri. Totu şi. CDIMM. PROT ECŢIE CIVILĂ. metalurgie neferoasă .7. I.27 BAIA M ARE trecut. cadre didactice. calamităţi. iniţiativă privată activă • Re ţea extinsă de instituţii financiar-bancare • Aeroport în vecină tate Oportunităţi: • Starea patrimoniului arhitectural şi nevalorificarea lui economică • Insuficienta dezvoltare a comunică rii şi comunicaţiei între institu ţiile publice • Starea precară a parcului auto ce deserve şte transportul urban de călă tori (autobuze) • Grad de uzură avansat al reţelelor tehnicoedilitare (apă . care să atrag ă în timp investitori în domenii de vârf Riscuri/Pericole: Factori . poliţi şti. 12 asisten ţe persoane şi 4 acţiuni de protecţie civilă . urbanism. În cadrul Primă riei Baia Mare există un serviciu special de protecţie civil ă. În primele 6 luni ale anului 2001 s-a observat o cre ştere a acestui tip de infracţiuni. gaz) • Distribu ţie relativ echilibrată a agenţilor economici pe principalele ramuri • Dezvoltarea serviciilor de tip lohn (confecţii) • Re ţea comercială dezvoltată • Sector de construcţii puternic reprezentat • Evoluţie ascendentă a indicatorilor la export • Zon ă defavorizată (facilităţi fiscale) • Re ţea de institu ţii de dezvoltare economică CCIMM. chimie) • Slabă reprezentare a activităţilor economice în sectorul agricol • Slabă dezvoltare a serviciilor pentru populaţie • Investi ţii reduse în segmentele cu valoare adăugată mare: producţie. care funcţionează în regim permanent în situa ţiile speciale (riscuri majore. mass media. 13 vă tămă ri corporale). canal.). CLIMM • Privatizare avansată . din care 107 incendii. gaze) • Declin economic al industriilor grele tradiţionale (minerit. tehnologii înalte • Buget local auster • Inexisten ţa unor institu ţii de învăţământ preuniversitar şi superior în domenii moderne (informatică aplicată . În şcoli se organizează periodic întâlniri cu caracter educativpreventiv.

T mai puţin grupa 633 Turism .387 678 115 3.Administraţie publică. închirieri şi activ ităţi de serv icii prestate în principal întreprinderilor. L.secţiunile A.secţiunile J. C .Hoteluri şi restaurante.secţiunile D. D . drumuri rapide) acoperind Baia Mare şi Maramure şul. S. metalurgie) • Insuficien ţa resurselor bugetare • Necorelarea responsabilităţilor transmise în finanţare cu resursele bugetare aferente • Reducerea drastică a resurselor pentru finanţarea obiectivelor de investiţii majore • Rată ridicată a indicelui de infla ţie • Cre ştere economică nesemnificativă • Competi ţia regională la surse de finan ţare • Fiscalitate excesivă favorizând activitatea economică neimpozitată • Schimbă ri rapide în legisla ţia economică • Declin continuu al activităţilor economice în zona cercetă rii-proiectă rii • Inexisten ţa în planurile regionale a căilor de transport rutier modern (autostră zi.782 0 1 0 0 0 0 1 144 802 300 1.Energie electrică şi termică. portofoliu de proiecte • Prezen ţa unor investitori străini în zonă • Pozi ţionarea geostrategică Ucraina – Ungaria – Polonia • Fragilitate a sistemului de lohn • Declinul economic continuu al activităţilor industriale majore (minerit. R. I. F . F Construcţii . structurã ºi formã juridicã de organizare TABEL Nr. P.secţiunea G Comerţ . 1: Numă rul si structura operatorilor de pia ţă din Municipiul Baia Mare Sector operatorul de piaţă Total PF SNC SCS AF RA SRL OC SA Agricultură . B . C Industrie .Silvicultura.Pescuitul şi piscicultura.479 891 4. K. bancare şi de asigurări. surse private. E. M Tranzacţii imobiliare. O. exploatarea forestieră şi economia vânatului.Transport şi depozitare. taxe speciale) • Existen ţa Planului Urbanistic General (Master Plan) – instrument de dezvoltare urban ă • Existen ţa unor planuri de reabilitare urban ă.1.Activităţi financiare.050 288 9. L .28 M U N IC IPIU L SWOT mediu economic Externi Factori pozitivi Factori negativi • Parteneriat public privat • Baia Mare – zonă defavorizată – facilităţi • Utilizarea instrumentelor datoriei publice (împrumuturi şi obliga ţiuni municipale) ca surse atrase ale bugetelor locale • Posibilitatea accesă rii unor surse atrase ale bugetului local (proiecte.Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. I . parcuri şi zone tehnologice.secţiunea H Serv icii .7. N . surse guvernamentale. motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice. gaze şi apă. G – Construcţii.161 607 164 3. N. K .Poştă şi telecomunicaţii.Industria extractiv ă. M. O – .037 2.Industria prelucrătoare.426 0 0 0 5 4 0 9 20 46 11 19 37 1 134 Legendă : A – Agricultură. H . B.secţiunea I plus grupa 633 Total 293 1. repararea şi întreţinerea autovehiculelor.038 23 172 288 451 720 7 1. E . Analiza situaþiei economice pe domenii.661 3 2 1 13 4 1 24 0 0 0 1 0 0 1 103 456 291 2. J . centre de afaceri.

015%.791 148. agricultura şi turismul având o pondere relativ egală . mobilier şi alte activităţi industriale (4. sectorul industrial 16. Acest fenomen relevă faptul că în Baia Mare procesul de privatizare este avansat.429 1. sociale şi personale.0%).500 165.045.9%).497 950.060 133. reduse ca pondere. prelucrarea lemnului (15.949 85.527 97.114.177. extracţia şi prepararea minereurilor metalifere (9.017. respectiv 0.141 456. începând să crească din .7. confecţii metalice şi produse din metal (4. Cei mai mul ţi operatori de piaţă sunt asocia ţii familiale (41.773.088 2. I.352. T .695 101.038.435.151.341 4. respectiv societăţi de tip SRL (37.899 2.320 900.387.2% din total.857. repararea şi între ţinerea autovehiculelor.Activ ităţi ale personalului angajat în gospodării personale.29 BAIA M ARE Înv ăţământ.947.428. 20. de 3.470.253 47.479.9% CIFRA DE AFACERI (mii lei) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii Turism 1996 1997 1998 din total) cu obiect preponderent de activitate în sfera comercială şi a serviciilor.8% din total).630. Dinamica economiei municipiului Baia Mare între anii 1996-2000 1999 2000 2000/1999 118.011 5.8%. Agricultură : În domeniul agricol evoluţia cifrei de afaceri înregistrate de că tre operatorii de piaţă a fost u şor ascendentă în anul 1997.3%).020 63.Alte activităţi de serv icii colectiv e. motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice) care reprezintă cca.4 mii dolari.4% în totalul operatorilor de pia ţă .670.661) ce desfăşoară activităţi liberale în domeniul comercial şi al serviciilor.597.8%).038 operatori de piaţă. (sursa DJ Statistică.234 1. R .434 1. ponderea cea mai mare o de ţine sectorul comercial (comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. S . dar şi în industrie şi construcţii.4%).927 525.356.239 160.839. confecţionarea articolelor de îmbră căminte (5.123 224. că o mare parte a regiilor autonome s-au transformat în societăţi comerciale sau alte forme de organizare societară.840.266 982.5%).039.369.501.033. După cum reiese din Tabelul nr. se observă o cre ştere continuă a acesteia pentru agen ţii care activează în sfera industriei şi construcţiilor.658 4. 1. substituind astfel locul regiilor autonome. dintre care 939 companii cu aport de capital stră in având un capital investit de cca.523. Maramure ş). Din totalul operatorilor de piaţă . dar a înregistrat o scă dere severă în anul 1998.525 753.456 14.923.823 2.645. serviciile de ţin o pondere de 22.795.2.620 1. P . construcţiile 9.Sănătate şi asistenţă socială. Societăţile comerciale pe acţiuni au o pondere de 1. Este de remarcat că există un numă r mare de comercian ţi / operatori de piaţă persoane fizice: (1.7%). în Municipiul Baia Mare erau înregistraţi 9. la sfârşitul anului 2000.001.340.247 10.276 21.48% din total.954 1.533 4. şi de asemenea.023. cre şterea fiind relativ constantă în perioada ultimilor trei ani. Pe ramuri de activitate situa ţia se prezintă astfel: Industrie: Din totalul cifrei de afaceri realizate în industrie la sfârşitul anului 2000 ponderile cele mai mari erau de ţinute de ramurile: industrie alimentară şi b ăuturi (24.Activ ităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.784 152.111.826 292. Grupa 633 Activ ităţi ale agenţiilor de turism.829 3.564.8%.915. Ace ştia au o pondere de aproximativ 18.418.849. În ordinea descrescătoare a numă rului operatorilor de piaţă care desfăşoară activitate în celelalte domenii economice. textilă şi produse textile (4.504 1.4%.474. cea mai mare parte activând în domeniul industrial.6% din total.739.3%) metalurgie (16.327 Dacă se urmă re şte evolu ţia cifrei de afaceri pe perioada ultimilor cinci ani. 44.

cu toate că evolu ţia acestui indicator a înregistrat o scădere continuă din 1996 spre 2000. . Comerţ: În ceea ce prive şte sectorul comercial.779 2. 11. dar această evoluţie a fost diferită ca ritm de la un an la altul.890 1. la sfârşitul anului 2000 cifra total ă de afaceri în acest sector fiind de 950.114 316 600 37.101 4.020 mii lei. La sfârşitul anului 2000 cifra de afaceri totală înregistrată de firmele cu activitate de comerţ era de 467.001 4.739. fiind unul din sectoarele în care cre şterea cifrei de afaceri se datorează sporirii numă rului societăţilor comerciale care îşi dezvoltă obiectul de activitate în acest domeniu şi dezvoltă rii afacerilor acestora. Acest aspect relevă o restrângere drastică a activităţii în sfera industriei extractive.645.967 2. înregistrând 4.078 1. cifra de afaceri realizată de companiile în domeniu a înregistrat continuu o evolu ţie ascendentă .670.018 3.4% în moteluri şi pensiuni.30 M U N IC IPIU L nou. şi mai ales cre şterii pre ţurilor la produsele petrolifere (carburan ţi şi lubrifian ţi). în special în zona BarajFiriza-Izvoare-Gutin.203 8.202 56.497 mii lei.2%.399 9. 18. cea mai mare pondere o înregistra populaţia ocupată în industrie.005 2. dar aceasta se datorează cre şterii pre ţurilor materialelor de construcţii şi a transportului. cifra de afaceri înregistrată de societăţile comerciale care activează în acest domeniu fiind mai mare la sfârşitul anului 2000 cu 7.171 6. ceea ce denotă o scă dere a consumului populaţiei. În acela şi timp.633 53. în anul 2000 se constată o evoluţie diferită de la o perioadă la alta şi pe sfere de ocupare. Structura ocupaþionalã pe sectoare economice: 1996-2000 angajaþi (numãr persoane) 1998 1999 2000 2000/1999 DOMENIU Agricultura Industrie Construcţii Comer ţ Servicii Turism 1996 1997 3.283 1.312 2. Construc ţii: Cifra de afaceri în construcţii a crescut spectaculos pe parcursul întregii perioade analizate.328 6.142 sfera ocupa ţională .266 8.813 194 802 40.7. din acestea 18.1% fa ţă de 44.597 mii lei la sfârşitul anului 2000. a tuturor categoriilor de popula ţie ocupată. În Fa ţă de anul 1999.7%. I.800 8.3.714 361 0. Turismul: Evolu ţia turismului în zona Baia Mare a înregistrat o linie ascendentă în perioada 1996-2000. până la sfârşitul anului 2000.732 8. Pe sfere de ocupare.748 0. atât în cifre absolute cât şi ca pondere în totalul popula ţiei. Potenţialul geografic al zonei. ponderea cea mai mare a revenit lucră rilor de construcţii noi şi repara ţii capitale. Serviciile : Au înregistrat o evoluţie fluctuantă de la un an la altul. cifra de afaceri din vânză rile produselor alimentare a înregistrat o scădere faţă de perioada precedentă cu 6.1%. la sfârşitul anului 2000. Din total. cu o cre ştere de 1.23% fa ţă de perioada comparabil ă a anului precedent.3% în tabere. în 2000 rata globală de ocupare a fost de 39.925 0. 10.3% constituind lucră rile de între ţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii.142 5. cu o cre ştere de 4.757 428 777 44. Mogo şa este nevalorificat.5% fa ţă de anul 1999. scă derea fiind mult mai accentuată la femei.741 421 1. comparativ cu anul 1999 şi perioadele anterioare. Acest sector prezintă un potenţial de dezvoltare în cre ştere.3% în cabane turistice. Evoluţia ascendentă a cifrei de afaceri se datorează în mare parte cre şterii pre ţurilor.4% decât în anul 1999. 81.644. Numă rul total de turi şti cazaţi în anul 2000 s-a ridicat la 666.362 repartizaţi ca pondere astfel: 60% în hoteluri. nevalorificat suficient. dar cu un ritm mult diminuat. precum şi o cre ştere concomitentă a numă rului de şomeri.

841.493 21.716.941 24.656.897 118.073.678 27.355 40. Suedia (10.037.345.080 2. construcţii de ma şini. Olanda (7.734 366.305.372 1. Anglia (5.280. cifre absolute şi indice de cre ştere cu bază fixă faţă de perioada comparabil ă a anului 1999 au înregistrat o cre ştere atât pe structură a activităţilor.419 13.861.829. 21% produse din lemn.210 581.742 1.074 1.328.3% faţă de anul 1999.498. înregistrându-se o . serviciile şi turismul.952 22.104. la sfârşitul anului 2000. fiind secondate de activitatea în construcţii cu o cre ştere de peste 4%.976 35.484 36.476.620 149.154 1.359.7%).260 60.467. Cea mai mare pondere în total exporturi o înregistrează produsele industriale.4.087.384 1.451 2. care a înregistrat o cre ştere cu 32.284 40.603.948.056 1. 1999 2000 2000/1999 5.716 7. în acela şi timp.927.957. Ponderea cea mai mare a exporturilor a fost direcţionată spre Germania (37. Egipt (8. 6% echipamente şi produse industriale.762 41.4% şi articole de îmbră căminte.556 60.2%.467 42. Fran ţa (6.365 4.472 44.645.828 8.381 1.157 39. minerit.917.922 173.773.169 5.396.180 97.503 2. diverse 15.2%.223.427.467 4.989. 17.055.554. dintre care industria u şoară deţine locul principal.631 3.331 296.063.552.960 15.093 3.671 0 16. cu ponderea cea mai mare în importul de materii prime şi materiale pentru industria textilă .227 336. Este de remarcat ponderea exporturilor în totalul cifrei de afaceri din comerţ.3%).600. industria şi construcţiile au înregistrat o scă dere a ratei de ocupare a forţei de muncă .706 9.167 3. agricultura.542 24.31 BAIA M ARE paralel cu cre şterea disponibiliză rilor în marile industrii de tradiţie zonal ă.919 Profitul net a înregistrat o evoluţie spectaculoasă de la un an la altul şi extrem de diferită de la o activitate la alta.636 6.9%).282.048 1.7.377.8%).411 168.778.559 265. produse din lemn.279 547.032 Exporturile de mărfuri. faţă de perioada comparabil ă a anului 1999.437 3.2%). au crescut şi importurile cu 26. ca volum total.644.737.190.875 6. u şoare cre şteri înregistrând comerţul.128 40.708 145. în anul 2000 serviciile au înregistrat o cre ştere de peste 13% ca pondere la export. Dar.706. Structura / evoluþia principalilor indicatori economici: 1996-2000 .024.792 4.5%).867 58.326 6.249.219 3.912. Belgia (7. metalurgie.370.0%).283.120.990. cu ponderea cea mai PROFIT NET (mii lei) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii Turism 1996 1997 1998 mare în exportul de materii textile 40.763 29.995 13. cât şi pe domenii economice.068 86.208. Fa ţă de anul 1999. I.338.746 1.863.4% la sfârşitul anului 2000 fa ţă de perioada comparabil ă a anului precedent.214. Structura exporturilor la sfârşitul anului 2000 înregistra 34% produse textile şi îmbră căminte.EXPORT (mii lei) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999 17.911 456.605. Fa ţă de perioada comparabilă a anului 1999.

2618 0.1372 0.5936 0.4388 0.32 M U N IC IPIU L cre ştere în cifre absolute şi relative atât pe activităţi.0577 0. crescând înspre sfera construcţiilor. ca bază a dezvoltă rii economice locale.4437 0.6639 0.0016 0.2098 0. RATA DE AUTOFINAN ŢARE (capital propriu / total active) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999 0.3289 0.7737 0.2975 0. I.9054 1. Nu se poate discuta de o cre ştere real ă a profitabilităţii.2701 0.1892 0.5.1370 1.4163 0.7314 1.3227 Indicele de profitabilitate economică a înregistrat o u şoară cre ştere fa ţă de perioada anterioară .7771 0.0334 0. datorată indicelui de cre ştere a pre ţurilor.3321 1.4746 0.8782 1. s-a înregistrat o scădere în cifre relative atât pe activităţi. pe domenii economice.8850 0.5628 1.5076 0.3052 0.0468 0.2216 0.7527 0.2330 0. PROFITABILI TATEA ECONOMICĂ (profit brut / capital permanent) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999 0. de indicele de cre ştere a preţurilor. turism.4617 Rata de autofinanţare a investi ţiilor a înregistrat o scă dere continu ă de la un an la altul şi extrem de severă pentru unele domenii de activitate. comerţului şi serviciilor.3475 0. faţă de perioada comparabil ă a anului 1999.1111 0.4667 0.5282 0. în spiritul ideilor de “Dezvoltare comunitară locală prin iniţiativă şi comunicare” la nivel de municipiu. o mare parte a acestei cre şteri este mascată de mă rirea coeficientului de infla ţie şi de indicele de cre ştere a preţurilor.0991 1.3865 0.6012 0. dintre care: . însă . fiind foarte scă zut în agricultură şi industrie. fa ţă de perioada comparabilă a anului 1999. decât în mă sura în care valoarea profitului brut este corectată cu indicii de influen ţă economică.5282 0. comerţ.0607 0.0608 0.1071 0.3121 0.0214 0.3778 0.0571 0.2151 0. Se remarcă. Această scă dere denotă degradarea capacităţii de autofinan ţare a activităţii societăţilor comerciale.1855 0. cât şi pe structură . Mediul de afaceri “Dezvoltare comunitară locală prin iniţiativă ş i comunicare” Prin suportul special acordat pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. în paralel cu fiscalitatea împovă ră toare şi accesul limitat la sursele de creditare. clar cre şterea profitului net în sectoarele cu valoare adă ugată mare. însă .4623 0. cât şi pe structură . Prim ă ria Baia Mare vizează materializarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare pe termen mediu. generată de coeficientul de infla ţie.5435 0. servicii. La sfârşitul anului 2000.6253 0.1695 1.1177 0.2447 0. dintre care turismul are o cre ştere de peste 6%.3827 0.3503 0. La sfârşitul anului 2000 se remarcă o diferen ţiere a indicelui de profitabilitate. an 2000 / an 1999. această cre ştere fiind în mare mă sură. de blocajul financiar.7.8432 0.5016 0. Cu toate acestea.

prin revitalizarea şi revigorarea mediului de afaceri şi atragerea investitorilor străini. Această inovaţie în managementul urban al ora şului Baia Mare poate aduce beneficii deosebite celor care îşi desfăşoară activităţile în cele două domenii: • meserii-arte-me şte şuguri-tradiţionale. • Planul Urbanistic General (PUG) Un aspect de loc de neglijat în procesul de elaborare/implementare/monitorizare a deciziei publice la nivelul Primă riei Baia Mare. e-commerce. etc.33 BAIA M ARE • stabilirea priorităţilor care să ră spund ă la problemele de dezvoltare. a fost preferat doar de 4% din cei intervievaţi (denotând slaba şi învechita dotare tehnico-edilitară actuală a cartierului şi lipsa de interes pentru stabilirea re şedin ţei în acea zon ă ). reprezintă dovada hotă rârii ferme a actualei administraţii de a rezolva urgent această mare problem ă socio-economică cu care zona se confruntă : lipsa unei infrastructuri adecvate de afaceri. ca: • Înfiin ţarea Funda ţiei “Centrul Vechi” (organizaţie parteneră în proiectul “Centrul de Afaceri – Millennium III”). capabilă să genereze dezvoltare durabilă . în special la serviciile moderne Internet (e-mail. www) ca principale mijloace de comunica ţie ale anilor următori. generând prin forţele tradiţiei şi modernităţii conectate printr-o autostrad ă virtuală cu restul factorilor cheie din dezvoltarea locală (administraţie. mediu de afaceri. modern şi eficient. precum şi importantele resurse alocate prin bugetul local revitaliză rii Centrului Vechi. • firme-speciali şti în tehnologia informa ţieimultimedia-comunicaţii. Preocuparea continuă a administra ţiei locale privitor la cre şterea atractivităţii zonale. • Organizarea unui Concurs de proiecte (idei) de restructurare. ca zonă reziden ţial ă urbană . • îmbun ătăţirea climatului general de afaceri prin pregă tirea unui Plan de acţiuni/proiecte/obiective de dezvoltare în domeniul economic. • integrarea unui management al calităţii. revitalizare ş i reabilitare socio-economică şi culturală a Centrului Vechi al ora şului. care să permită sporirea accesului cetăţeanului la serviciile universale de po ştă şi de telecomunica ţii. cu efect benefic în ridicarea nivelului calitativ al standardului de viată al comunităţii din această zonă . relevă susţinerea comunitară a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de afaceri şi plasarea acestuia pe curba ascendentă a perspectivei de dezvoltare locală . • Planul Urbanistic Zonal “Centrul Istoric Baia Mare” finalizat la sfârşitul anului 2000. având o paletă larg ă de membrii fondatori: instituţii. focalizate pe direcţiile de perspectiva ebusiness. numit generic CityNET_Millennium III.. un sondaj realizat cu ocazia elaboră rii PUG/2000. s-a concretizat. Ideea fundamental ă a proiectului Millennium III Business Center pleacă de la principiile valorifică rii potenţialelor tradi ţionale din Baia Mare – în spe ţă Patrimoniul Centrul Vechi. de că tre serviciile publice specializate. • parteneriat public-privat. prin iniţiative de succes. • analizarea şi evaluarea op ţiunilor strategice alternative. sistem educaţional. îl reprezintă consultarea opiniei comunităţii. ONG-uri) un ora ş modern şi prosper. în ultimii ani. De şi Centrul Vechi. • crearea unei viziuni pentru o dezvoltare durabilă printr-un proces participativ care să implice toate sectoarele comunităţii locale. pe un e şantion de 400 de persoane domiciliate în municipiu. peste 71% dintre aceea şi cetăţeni au recunoscut importanţa istorică şi patrimonial ă a acestei zone. totu şi. • administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniul comunităţii. organiza ţii şi personalităţi dornice să contribuie la revigorarea zonei. infrastructuri moderne de afaceri. Prin conectarea la proiectul Centrul de AfaceriMillennium III. Astfel. considerând că una dintre priorităţile administra ţiei pe termen scurt este revitalizarea socio-economică a Centrului Vechi: • iniţierea de programe la nivelul Comisiei Administrative. municipiul va avea toate elementele . • elaborarea unui plan strategic şi a unui program de mă suri care să aibă la bază utilizarea eficientă a resurselor locale şi atragerea unor resurse externe.

• Muzeul de Artă este situat tot în Centrul Vechi al ora şului şi gă zduie şte expoziţii de sculptură .8. aceasta a fost construită în perioada 1717-1720 şi serve şte ca lă ca ş de cult pentru credincio şii romano-catolici din ora ş. PAT RIMONIUL FIZIC ARHIT ECT URAL: MONUMENT E ISTORICE ŞI CLĂDIRI DE PATRIMONIU • Biserica de Lemn – construcţie maramure şan ă ridicată în anul 1630 în satul Chechi ş. INFRASTRUCTURA A.Centrul de Afaceri-Millennium III. Principalele căi rutiere sunt: • E 58 Dej Baia Mare Satu Mare • DN 1c Baia Mare Sighetu Marma ţiei . • Vechiul Han al Ora şului – locul în care se desfăşurau în trecut târgurile băim ă rene. Legă tura comunica ţională între zona de maximă tradi ţie şi cea de maximă modernitate. • Acestora li se adaugă o serie de clă diri având un aspect arhitectonic modern. acesta a servit ca sediu al primă riei ora şului. • Biserica “Sfânta Treime” – situată în Piaţa Cetăţii. cl ădirea g ăzduie şte diverse expoziţii. regiunii. legenda spune că din acest turn s-ar fi tras glon ţul care l-a ucis pe Pintea Viteazul. acesta reprezintă cinci bă rbaţi a şezaţi la sfat. centre de comerţ-electronic) care. acesta se situează într-o clădire modernă de pe Bd. • Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” – situată în zona de est a ora şului. construit în stil gotic şi având o înă lţime de peste 40 m. • Casa “Iancu de Hunedoara” – acest edificiu reprezintă o parte a fostului castel medieval ridicat de voievod pentru so ţia sa Elisabeta. acesta a fost în ălţat în secolul al XV-lea. grafică şi artă decorativă . • Grupul statuar “Sfatul B ătrânilor” – creat de sculptorul băimă rean Vida Gheza. • Turnul M ăcelarilor – situat în Pia ţa Izvoarelor. pictură. I. fiind în prezent în administrarea Muzeului Jude ţean Maramure ş. în anul 1939 a fost adusă în Baia Mare. şcoli de afaceri-virtuale. din anul 1870. B. zonei. • Localul Monetă riei – construit în perioada 17341737 este actualmente sediul Muzeului Judeţean Maramure ş secţia istorie. prin investiţiile stimulate de mecanismele CityNET .34 M U N IC IPIU L tradi ţionale comerciale îmbinate cu cele ultra-moderne (magazine virtuale. CĂI DE COMUNICAŢII Că i rutiere Baia Mare este principalul nod rutier din jude ţul Maramure ş. atât fizică cât şi în timp va aduce un aport benefic zonei vechi. redându-i vitalitatea comercial ă şi producând reale beneficii economiei jude ţului. vor duce la reflectarea lor în realitatea tradi ţională . constituindu-se în obiect de muzeu şi formând. împreun ă cu alte gospod ă rii tradiţionale. • Muzeul de Mineralogie – de renume interna ţional. situată în Centrul Vechi al ora şului. în timp. Traian şi prezintă colecţii unice de “flori de mină ”. • Muzeul de Etnografie şi Artă Populară – este situat la poalele Dealului Florilor şi este profilat pe două domenii de bază : rezervaţia etnografică interzonal ă în aer liber şi expoziţia pavilionară . • Turnul “Ştefan” – este monumentul cel mai reprezentativ de artă medievală din Baia Mare. Muzeul Etnografic în aer liber. revitalizând complet Centrul Vechi. aceasta a fost ridicată în anii 1905-1911. care gă zduiesc instituţii reprezentative ale municipiului. acesta a servit ini ţial pentru supravegherea strategică a ora şului şi pentru pază împotriva incendiilor. interiorul catedralei este de o valoare artistică deosebită .

În ceea ce prive şte re ţeaua de canalizare. Transportul urban de călă tori are un parc auto format din 131 autobuze.ro. o autobază de călă tori. Re ţelele de distribuire a gazului metan sunt în lungime totală de 155. cu multe stră zi de categoria I şi II. aceasta cuprinde 171. 12. Că i aeriene În imediata vecinătate a municipiului Baia Mare. în comuna Tău ţii M ăgherău ş se g ă se şte Aeroportul Baia Mare.8 km. NMT. iar la 150 km aeroportul interna ţional Cluj Napoca. Că i ferate Baia Mare asigură legă tura pe magistrala IV între Dej şi Satu Mare. Din cauza deterioră rii re ţelei de distribuţie şi a avariilor. Transportul greu beneficiază de rute ocolitoare care asigură o mai bună fluenţă a traficului în zonele centrale. R EŢ EL E T EHNICO. Se remarcă gradul mare de contorizare individuală a consumului casnic. Prezen ţa în spa ţiul virtual/internet a ora şului este la o cotă numerică şi calitativă ridicată. Aeroportul este în curs de modernizare. dar cu relativ pu ţine intersecţii amenajate pentru circula ţie (semaforizate). apropiată de nivelul municipiului Cluj Napoca 3. mc apă (23% din apa introdusă în re ţea). Pentru transportul feroviar de marfă şi că lători dispunem de o sta ţie de căl ători şi 3 de marfă . Capacitatea instala ţiilor de producere a apei potabile este de 181 mii mc/zi. www.6 mii mc/zi. iar pentru uz public 3. în comunica ţii există tendin ţe deosebit de favorabile în domeniile: 1. pe trasee urbane.6 mil. Pentru transportul rutier. Transporturi Transportul auto este format din curse regulate pe traseele care asigură legă turile cu toate comunele din jude ţ. Re ţelele telefonice sunt în curs de extindere şi modernizare. . C. neelectrificată . iar num ă rul abona ţilor telefonici este de 61.baiamarecity.8 mii. mc. 2. sau pierdut în anul 2000 cca. situat la o distanţă de 10 km de centrul municipiului Baia.35 BAIA M ARE În municipiul Baia Mare există o re ţea stradală extinsă . Baia Mare asigură curse de călă tori spre şi dinspre comunele periurbane.000 de utilizatori. se înlocuiesc traseele uzate cu sisteme moderne şi se asigură preluarea din centralele analogice în cele digitale. care asigură transportul de călă tori spre comunele din jude ţ şi jude ţele limitrofe. Calea ferată este simplă . înregistrâdu-se peste 5. lungimea stradală este de 194 km.5 km. Funcţionează . din care 134. mc pentru uz casnic.ro) cu proprietari-firmă din Baia Mare se apropie de 100. În domeniul noilor tehnologii. Se remarcă numă rul relativ mare de agenţi economici care beneficiază de linii de cale ferată uzinale. municipiul Baia Mare are 194 km de drumuri din care 124 km drumuri modernizate Aeroportul Baia Mare. 10 troleibuze. astfel încât să devină un aeroport internaţional. Comunicaţii mobile GSM. La distanţa de 60 km există un aeroport interna ţional la Satu-Mare.ro.6 mil. Domeniile rezervate pe internet (. mc. inclusiv Instituţiile – Administra ţia de ţinând “proprietăţi” în acest spaţiu public: www. este folosit în traficul intern de căl ători şi mă rfuri.EDILITARE Re ţele de distribu ţie a apei potabile în lungime de 276. distribuindu-se 257. Internet: există 28 de firme cu profilul CafeInternet (cybernet) şi 5 firme autorizate pentru Servicii Internet (ISP). 3 maxitaxi.maramurescounty.6 km. Re ţeaua de troleibuze este în proces de extindere. În domeniul telecomunica ţiilor în Baia Mare funcţionează 11 oficii. iar debitul staţiilor de epurare este de 116. asigură distribuţia apei astfel: pentru uz casnic 31 mil.6 mil.7 mil. de asemenea. mc.

camere de comerţ.ro/ Administratie/administratie. În seria de acţiuni întreprinse în această direcţie. Domeniile abordate în Agenda Locală 21 sunt în general acoperite de activitatea acestor tipuri de parteneriate. SURSE DE INFORMAÞII STRATEGICE I. PLANURI. un capitol important îl constituie realizarea unor programe şi proiecte care să conducă la ameliorarea stă rii factorilor de mediu. mediu. parteneriat public-privat al că rui rol în contextul “Ora şului care Există . “Garda Ecologică ” – finanţare Phare I. Baia Mare. informarea publicului. a fost permanent preocupată de calitatea mediului în acest areal. sistemul financiar . etc. Studiu de fezabilitate – finan ţare CIDA în colaborare cu ora şul Ottawa. administraţia publică locală. PATRIMONIUL INSTITUŢIONAL Este reprezentat pe teritoriul Municipiului Baia Mare de institu ţii.9. Programe ºi p roiecte de mediu În municipiul Baia Mare. Din sondajul de opinie realizat pe întrebă ri din versiunea sub form ă de schiţă a Agendei Locale 21 importan ţa acordată de că tre cetăţeni educa ţiei este majoră în toate componentele: social.mmnet. economic şi tehnologia informa ţiei. O prezentare completă a acestora este publicată în pagina de internet: http://www.36 M U N IC IPIU L D.ro/Consortii/consortii. contribuind la cre şterea capitalului uman din zon ă şi acumularea de experienţă. protecţia şi extinderea parcurilor publice şi ariilor protejate şi educarea igienico-sanitară şi ecologică a cetăţenilor. Pentru amă nunte puteţi vizita site-ul urm ător: http://www . justificând logo-ul adoptat. în general pozitive.1. I.bancar şi unităţile acestuia. municipalităţi. Canada • Sistem de monitorizare continu ă a calităţii aerului în municipiul Baia Mare – finan ţare PHARE • Completarea şi funcţionarea operaţional ă a sistemului de monitoring a aerului în Baia Mare – finanţare JICA • Elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului – finanţare Phare • Implicarea cetăţenilor în protecţia mediului la nivel local. INVENTARIEREA RESURSELOR STRATEGICE EXISTENTE: PARTENERIATE. pentru pregă tirea planului de modernizare şi reorientare profesională în învăţământul liceal s-a format “Consorţiul local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formare profesională din Jude ţul Maramureş ”. creând şi speciali şti în domeniul managementului de proiecte.html La sfârşitul anului 2001. realizate în special în perspectiva aplică rii la proiecte de finanţare. PROIECTE.9. PROGRAME. institu ţii de sprijin. au dus la rezultate. Consorþii iniþiate în Maramureº.2. proiect educa ţional • Sistem informa ţional privind starea factorilor de mediu în Baia Mare – finanţare USAID • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare. 1994-2001 un numă r relativ ridicat de ini ţiative de tip parteneriat public – privat în Baia Mare (12 consorţii de dezvoltare). Enumerăm câteva din cele mai recente proiecte realizate cu finanţare interna ţională : • Reducerea expunerii la plumb a popula ţiei – finanţare USAID.9. dar şi societatea civilă . iar cazuistica lor a îmbogăţit experienţa comunitară . Aceste formule de asociere.mmnet.html Înva ţă “ poate fi determinant atât pe termen scurt (proiectele PHARE_TVET) cât şi pe termen lung. cre şterea capacităţii instituţionale a autorităţilor de mediu.

mmnet. 2001 • La acestea se adaugă un portofoliu de peste 40 proiecte propuse sau în curs de finalizare în vederea solicită rii de cofinan ţare la organisme interna ţionale care provin din toate zonele comunităţii locale.ro/ • Proiecte strategice comunitare integrând elemente de infrastructură .3.austria. Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii . instrumente de comunicare moderne specifice tic. • Proiecte comunitare specifice e-governement.castanet.htm • Proiect de infrastructură wireless + structură partenerială administra ţie – sistem educa ţional “CityNET”: www. alertă şi prognoză a poluă rii aerului pe termen scurt la scară local ă şi continentală în condiţii meteo şi topografice nefavorabile “ASSURE” – finan ţare Phare.baiamarecity.mmnet. etc. legă turi la toate paginile de web ale ora şelor înfrăţite.9.37 BAIA M ARE PROIECT E ÎN DERULARE: • Sistem de monitorizare.citynet. “AIRFORALL” – finan ţare Phare. economic. acoperind toate componentele esen ţiale în domeniu şi derulate în parteneriate publicprivate în Maramure ş: • Protecţia proprietăţii industriale • Dezvoltarea tehnologică • Dezvoltarea IMM .bm2000. autorităţi de mediu şi ape. 2000 • Alimentare cu apă şi Canalizare în zona Baia Mare – finanţare ISPA Mediu.mmnet. într-o formulă modernă : http://www. Centre de Dezvoltare Multidisciplinară . Life Mediu România. ONG-uri.cdimm. creare centre ş i reţele de dezvoltare: http://www .ro • Zilele Austriei: http://www. opinii.urilor • Dezvoltarea sistemului de educaţie tehnologică (multimedia & networking) apare în lista de proiecte ale Centrelor Multidisciplinare. Programe ºi p roiecte complexe multidisciplinare Ac ţiuni ş i proiecte complexe ale Primă riei Baia Mare în domeniile social. 2001 • Managementul riscului datorat iazurilor de decantare din industria minieră “Min-Risk” – finanţare Program cercetare/dezvoltare al EC. agen ţi economici. con ţinând elemente unice în România: Bugetul Local.ro/ oras_ideal.bm2000. Studiu de Fezabilitate – finanţare ISPA Mediu. Centre de Dezvoltare Multidisciplinară în Baia Mare: 1. mediu.ro/ oras_ideal.htm • Proiecte de infrastructură şi de reabilitare municipală : Millennium III Business Center: http://www.bm2000.ro. dezvoltare resurse umane. administraţie publică . puncte de vedere ale b ăimă renilor. tehnologia informa ţiei ş i comunica ţiilor • Strategia de dezvoltare a municipiului: Baia Mare 2000 este prezentată în premieră pentru .mmnet. Life Mediu • Studiul de impact asupra mediului în sprijinul planifică rii urbane a folosinţelor de teren.org PROIECT E DEPUSE PENT RU FINANŢARE: • Managementul integrat al de şeurilor municipale solide.baiamarecity.ro/ • Prezen ţa în domeniul virtual (pe Internet) prin pagina proprie: www. 2000 • Reabilitarea terenurilor contaminate de industria minieră şi metalurgică în zona Baia Mare “RECLAIM” – finan ţare Life Mediu. folosind tehnologie Open GIS şi proceduri de estimare a nivelului de poluare – un sistem pilot. I.ro Ac ţiuni ş i proiecte de tip “evenimente” locale reflectate în formule moderne: • S ă rbă toarea Castanelor: www.CDIMM Maramure ş www.

html • Proiecte complexe în Maramure ş sunt derulate de că tre consorţiile public-private.html. • Principalul obiectiv al centrului este pregă tirea minorilor pentru integrarea într-un loc de muncă adecvat sau în şcoal ă (şcoli profesionale. Centrul Educaţional Regional Multimedia Maramure ş http://www. la a că ror iniţiere şi susţinere Prim ă ria Baia Mare a contribuit şi contribuie în mod permanent: http://www.htm 8.ro/business-club 7. mmnet. Proiectul Phare Parteneriat (N° 96/PP/FR/12. • Nivelele conceptuale fiind finalizate în proiectele prezentate. în derulare sau finalizate • "Centrul Social Multifunc ţional" iniţiat de ASSOC Baia Mare. ca domeniu prioritar de dezvoltare în Baia Mare.ro/incubatoraf. • "Centrul de Educa ţie pentru Integrare Socială ". ca parte a unei strategii locale de dezvoltare durabil ă.html • În perspectiva urmă torilor ani. Parteneriatele ini ţiate vor constitui baza unei viitoare Carte de Cooperare între sectorul public şi societatea civilă .mmnet. • Centrul de Voluntariat – ASSOC. 3.ro/ 4. Proiecte în parteneriat ONG – Primă ria Baia Mare. care vor fi adaptate documentelor naţionale (strategia de dezvoltare durabilă a României) şi principiilor de bună administrare ale Comunităţii Europene: http://europa. contract N° 97 5054).eu. asisten ţă medical ă. Clubul de Afaceri Româno-Austriac "Business Club" http://www.mmnet.htm . Academia Regională CISCO -Network Academy http://www.ccd.htm - Demarat 5. activităţile desfăşurate fiind co-finanţate de către Primă ria Municipiului Baia Mare şi Episcopia Ortodoxă a Maramure şului şi S ătmarului.multinet. îmbră căminte pentru persoanele cu venituri mici). Centrul pentru Dezvoltare TechnoCAD www.htm • Proiecte IT ale firmelor din domeniul tehnologiei informaţiei pot fi gă site în paginile firmelor inventariate în: http://www. alphanet. Incubatorul de Afaceri http://www.ro/comunicatie/itpark/index. tehnologia informaţiei. Obiectivele proiectului au prefigurat procesul de planificare strategică în domeniul social.ro Tehnologică I.mmnet. asigurarea unui climat apropiat de cel familial.ro/Consortii/ consortii.html 6. proiect în parteneriat cu Fundaţia Româno-Italian ă de Voluntari "SOMASCHI".cdimm.ro/cnaar.ro/Romana/ MMedu/CerMM.int/comm/ governance/index_en.multinet.ro/euroinfocentre. • Complex de Aj utor Social în parteneriat cu Organizaţia " CARITAS" Satu Mare-filiala Baia Mare. • Obiectivele proiectului: asigurarea unui ajutor social (hran ă. se va contura în jurul planurilor şi tacticilor prezentate în: http://www. Centrul pentru Protecţia Proprietăţii Industriale http://www. Euro_Info Center Maramure ş (Centrul de Informare European) http://www.technocad. B.bm2000. Programe. liceu).technocad.ro/ HighTech/hightech. alphanet. a avut o perioadă de desfăşurare de 22 de luni.cdimm. la 1 februarie 1999. strategii de politicã socialã a municipiului Baia Mare A. desfăşurat în parteneriat de Federaţia Municipiilor din România şi Citees Unies France.crpppi-mm.remmed. rămân de definit elementele caracteristice e-administra ţie. devenind un motor al dezvoltă rii locale şi jude ţene şi ducând la fundamentarea unei tactici pentru implementarea E-Administraţie (proiectele e_Baia Mare).4.38 M U N IC IPIU L 2. în domeniul protecţiei sociale. în parteneriat cu Primă ria Municipiului Baia Mare şi finanţat de către Funda ţia pentru o Societate Deschisă .9.

talentele. În anul 2000 numă rul acestor abuzuri a scă zut la mai pu ţin de jum ătate fa ţă de numă rul de cazuri înregistrate în 1999. vizând: Prevenirea şi combaterea criminalităţii. • încheierea unor parteneriate cu instituţii locale implicate în activitatea socială . Programe şi proiecte pentru tineret Strategia Managerială a Palatului Copiilor Baia Mare pentru perioada 2001-2004 are drept obiectiv prioritar: diversificarea ofertei educa ţionale. Prevenirea abuzurilor sexuale îndreptate împotriva minorilor. • valorificarea tradiţiei şcolii de pictură băim ă rene – obiectiv prioritar.sportiv Programe şi proiecte culturale proprii prevă zute pentru anul 2003 ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură . • reabilitarea “Centrului Vechi” al ora şului. • cre şterea calităţii serviciilor sociale în jude ţ prin întâlniri de lucru cu reprezentan ţii consiliilor locale implicate în activitatea socială . Prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă.Tehnologic Crearea unei reţele urbane educa ţionale de tip Intranet. Culte şi Patrimoniu Cultural Na ţional Maramure ş. a contribuit decisiv la fundamentarea noilor planuri de învăţământ.familiile elevilor. Proiecte în domeniul cultural . Ca urmare a acestui program. Poli ţia a organizat programul educa ţional „Prevenirea abuzurilor sexuale îndreptate împotriva minorilor”. • Diversificarea acţiunilor educative şcolare şi extra şcolare. D. În parteneriat cu Fundaţia „Tineri pentru Tineri”.comunitatea locală . Proiecte privind siguranţa cetăţeanului Programe ale Inspectoratului Judeţean de Poli ţie Maramure ş. Prevenirea consumului de droguri. cu resursele umane şi materiale ale unităţii. Proiecte de educa ţie ş i înv ăţă mânt • Programul acţiunilor pe anii 2001-2002 a urm ă rit atingerea urmă toarelor obiective prioritare: • Realizarea parteneriatului educaţional cu: .39 BAIA M ARE C. astfel încât capacităţile şi capabilităţile în învăţământul modern să se constituie în sistemul “nervos” al ora şului. în consens cu aptitudinile. Obiectivele acestui plan sunt: Transformarea fiecă rei instituţii de învăţământ într-un Centru de Dezvoltare Educa ţional . Parteneriatul cu comunitatea. • ONG-uri. Proiecte de asistenţă socială Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială a Judeţului Maramure ş îşi precizează ca obiective: . nu s-au înregistrat cazuri de violen ţă în incinta şcolilor în ultimii ani. . în vederea deschiderii unor centre de cazare temporară pentru persoane aflate în dificultate. Prevenirea violen ţei intrafamiliale. ca membră a consorţiului pentru dezvoltare educa ţională . pasiunile copiilor. G. În baza unui protocol încheiat între Inspectoratul Ş colar Maramure ş şi Poli ţia Municipală se derulează programul „Prevenirea violen ţelor în perimetrul şcolar”. în cadrul planului de dezvoltare educaţional – tehnologică “EduTECH”. • identificarea unor cl ădiri şi modificarea destinaţiei acestora în locuin ţe pentru tinerii proveni ţi din centrele de plasament. Dat fiind importanţa strategică a domeniului educa ţiei în Baia Mare. precum şi a proiectelor în preg ătire la aplicare PHARE TVET. • Programul Naţional “Sportul pentru Toţi”. Primă ria. Filiala Maramure ş. Prevenirea furturilor de şi din autoturisme. Prevenirea violen ţelor în perimetrul şcolar. F. • Îmbun ătăţirea bazei şi a resurselor materiale. E. Adolescen ţă fă ră delincven ţă .

proiecte în care Primă ria Baia Mare are în lucru fazele de pregă tire documenta ţii de proiect: http://www . în special în domeniile de vârf TIC. la adresa: www. Modul de management economico-financiar este de tip management pe obiective bugetare.bm2000. etc. în vederea consultării ş i dezbaterii publice a acestuia.ro/comunicatie/ milleniumIII/prezentare.html Incluzând şi facilităţile oferite de statutul de zonă defavorizată. gestionând proiecte complexe de infrastructură . Incubator de Afaceri. UrbaNET. de urbanism şi amenajarea teritoriului. există perspective de dezvoltare a sectorului de afaceri. dinamice şi adaptive. tehnico-edilitare. . conform legislaţiei actuale. de gospodă rire comunală şi locativă. TURiST. Există proiecte privind dezvoltarea unor zone economice speciale (parcuri ştiin ţifice şi tehnologice. Această metodă va deveni o practică curentă în managementul comunitar. tehnologia informaţiilor şi comunica ţiilor. unde există ş i reac ţii din partea cetăţenilor. turism. având ca obiective atragerea de investitori strategici în zonă .ro/comunicatie/ itpark/index.bm2000.mmnet. aprobat anual de că tre Consiliul Local. în special în domeniile de perspectivă: ecologie. adaptând obiectivele specifice fiecă rei nevoi economice comunitare: http://www .ro. în special de Întreprinderi Mici şi Mijlocii. sisteme de administraţie modern ă prin care managementul comunitar va câ ştiga în eficien ţă şi eficacitate.40 M U N IC IPIU L H.baiamarecity.html#titlu Planurile de perspectivă “e-Baia Mare“ vor prevedea parcurgerea rapidă a că ilor de introducere a sistemelor eAdm în Baia Mare. Centre de dezvoltare economică -educa ţionale TechnoCAD. Primă ria Baia Mare a publicat pentru prima dată în România Bugetul Local pe Internet. Proiecte privind încurajarea dezvoltă rii economiei locale Primă ria Baia Mare. deschizând căile de dezvoltare comunitară că tre Economia bazată pe Cunoa ştere şi Informaţie.) conferă o bază de reflecţie în domeniul dezvoltă rii economice. etc. arhitecturale. CaTEL. O descriere amă nun ţită a alocă rii resurselor financiare în acest sens este Bugetul Local. Implicarea directă a Prim ă riei Baia Mare în preg ătirea unor Centre Pilot (CDIMM. concentră ri industriale). ţinând seama de viziunea acestui proiect.mmnet. dezvoltare durabilă . Existen ţa unui proiect de referinţă în domeniul “Centrul de Afaceri Millennium III” având drept obiectiv general crearea unui Business Eco Sistem în arealul Centrul Istoric şi multiplicarea lui în timp şi spaţiu este un atu pe care planurile de dezvoltare viitoare îl vor putea valorifica. are competenţe deosebite în dezvoltarea economică locală. Cu titlu experimental.

nivel regional: Cerf Maramure ş. investiţii private reduse în educa ţia TIC • Dezvoltarea nedurabil ă a activităţilor it&c în zonă (fragilitate în faţa competiţiei ) • Erodarea tehnologiilor tic datorită evoluţiei exponen ţiale în domeniu • Cumularea unor de şeuri specifice (monitoare. TiSA Liberalizarea pieţei telecomunica ţiilor (1 ian. viru şi informatici. Zalău. dezvoltat • Capabilităţi în domeniul resurselor umane (nivele expert CAD. iniţiative) • Prezen ţa unor investitori străini în domeniu • Prezen ţa în spaţiul virtual (Internet) peste media din ţară (pagini www. Dezvoltare societate informa ţională (fază incipientă . presa scrisa. Sighet) Evenimente tic permanente. Ungaria) Competi ţia scă zută în domeniu din partea ora şelor vecine (Satu Mare. networking. Administra ţie) • Prezen ţa operatorilor na ţionali GSM. eCommerce • Neimplicarea activă universitară în activităţi tic – practice (rela ţii directe cu firme tic) • Inexisten ţa criteriilor de calitate în sistemele de achizi ţii publice (criterii legate de pre ţ) • Pericole • Emigra ţie masivă a tinerei generaţii (migrarea capitalului uman ) şi a genera ţiei mature • Globalizarea (migrarea capitalului financiar şi uman) • Vecină tatea regională cu Centrul Universitar Cluj • (migrarea poten ţialelor şi nerevenirea lor) • Externalizarea profiturilor din învăţământul it&c privat local. radio) Oportunităţi • Inexisten ţa unor investi ţii masive în Zona Defavorizată (locuri de muncă în numă r redus) • Inexisten ţa unei coeziuni în domeniu (ONG-uri) (participare comunitară redusă ) • Fragilitate a IMM-urilor (dimensiuni mici) • Inexisten ţa unor centre şi re ţele de învăţământ dezvoltate şi specializate pe subdomenii moderne • Neaplicarea unor standarde it&c • Infrastructuri urbane it&c insuficient dezvoltate pentru aplicare eLearning. data base). TV. Castanet (Să rbă toarea Castanelor pe Internet ). Ivano-Frankivsc. Cisco regional Academy_CCD. ThinkQuest Portofoliu de proiecte locale cu componente tic: Millennium III Business Center. MiRA. tastaturi) nereciclabile local • Riscuri-Fenomene specifice: y2k. carcase. Bistri ţa. ISP. inclusiv neloiale • • • • • Factori externi • • • Zon ă defavorizată -facilităţi legislative Globalizarea Pozi ţia geografică (Ucraina. Radio • Mass Media dezvoltată şi favorabila tic • (Cable TV. eBusiness. Cafeenet. 2003) . Centrul NORD-CAD Evenimente TIC internaţionale: Tab ă ra Multimedia. • Cre şterea competiţiei. GIS.41 BAIA M ARE Dezvoltarea durabilă locală în perspectiva societăţii informa ţionale (analiza domeniului *TIC în Baia Mare) Unde suntem? (analiza SWOT / domeniu tehnologia informa ţiilor si comunica ţiilor) SWOT Tic Factori pozitivi Factori negativi Factori interni • Ini ţiativa locale în zonă (IMM-uri it&c) şi ale administraţiei locale • Portofoliu de proiecte tic.

42 M U N IC IPIU L .

Provocările din ultimii ani la care municipiul Baia Mare. Dezvoltarea Durabilă este un proces comunitar integrat. adoptat o dată cu implementarea proiectului CityNET: “ORAŞUL CARE ÎNVAŢĂ” are la bază concepte moderne de management al cunoa şterii şi . Revitalizarea activităţii urbane în arealul vechii cetăţi. această schimbare fiind definitorie şi. astfel încât ace ştia să dobândească o atitudine deschisă proceselor de învăţare continuă . sperăm determinantă. Dezvoltarea durabilă a ora şului se va baza pe educa ţia continuă a cetăţenilor. OBIECTIVE II. introducerea conceptului de educa ţie modernă comunitară . caracteristice viitorului cunoa şterii şi informaţiei. ora şul să reziste provocă rilor (riscurilor majore) şi să se pregă tească pentru noile tendin ţe ale mileniului III. astfel să: • aducă locuitorii şi ora şul la nivelul culturii civice moderne. al schimbă rii şi calităţii. au fă cut ca. în condi ţii de resurse financiare locale insuficiente. În ora şul care înva ţă . administra ţia. pot fi considerate dimensiuni urbane adecvate cu principiile managementului calităţii totale. Noul logo al Municipiului Baia Mare 2001 +. de la managementul bugetar la managementul pe proiecte. capabili să schimbe structura economică a ora şului. rămânând la competenţa şi responsabilitatea tacticienilor şi planificatorilor traseele optime ale dezvoltă rii durabile în contextele mondiale ale globaliză rii şi digitaliză rii economiilor. sistemul educa ţional şi locuitorii să i au trebuit să ră spundă . Administra ţie Locală Ideală ). Strategia de dezvoltare a municipiului Baia Mare se define şte prin logo-ul ora şului vechi: “Solidaritatea Cetăţenilor este Chezăşia Puterii Ora şului”. VIZIUNE informaţiei. O dată definite componentele vizionare ale dezvoltă rii viitoarei comunităţi (Cetăţean Ideal. formularea viziunii de “oraş ideal“ şi trecerea la planurile de acţiune specifice Agendei Locale 21 în conformitate cu conceptele de dezvoltare durabilă. respectiv trecerea de la un oraş cu profil minier accentuat la un municipiu modern atât ca formă urbană cât ş i ca fond civic . pentru managementul strategic comunitar. • implementeze dezvoltarea durabilă (AL 21 ) precum şi • să atragă investitori din domenii ale tehnologiilor de vârf. Ora ş Ideal. prin management şi mobilizare de resurse umane. coordonatele managementului sectorului public vor fi ancorate în spa ţii de valori reale ale tradiţiei şi modernităţii.43 BAIA M ARE II. Un specific aparte pentru Baia Mare poate fi considerat în acest moment schimbarea accentuată a manierei de abordare a managementului sectorului public.1. la care se adaug ă principiul modern al dezvoltă rii durabile. într-un ora ş tipic pentru Europa de Est. prefigurând introducerea instrumentarului modern specific tehnologiilor informaticii şi comunica ţiilor. capabile să pregă tească cetăţenii şi ora şul pentru competiţiile mileniului III. aflat în tranzi ţie inter-milenară şi între tipuri de structuri sociale: capitalism-comunismcapitalism. aplicate într-un mod inovativ.

precum şi reabilitarea urban ă prin refacerea şi dezvoltarea centrului istoric. a cl ădirilor istorice aflate în afara perimetrului istoric delimitat. a solidarităţii comunitare. . Administra ţia Publică Locală a Municipiului Baia Mare îş i asumă responsabilitatea de a respecta cu stricteţe principiul dezvoltă rii durabile referitor la protejarea şi conservarea tradi ţiilor. dezvoltare lent ă Subsisteme Social Economic EcoSistem CETĂŢEAN. modernitate. • regenerare urban ă (regenerarea capitalului natural. Obiective strategice principale biectivele principale ale dezvoltă rii ora şului Baia Mare constau în: O • dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al popula ţiei şi consumatorilor industriali la această infrastructură (ap ă. • întă rirea coeziunii sociale. MUNICIPIU. II. reducerea să ră ciei.2.1.D Bai a Mar e 2002 tic Baia Mare 2010 ORAŞ IDEAL Baia Mare 2002+ . Ora şul care Învaţă ! Nevoia de schimba re în mai bine! Procese durabi le Pr ocese vi zionare informaţie&cunoaştere În acela şi timp. Dezvoltarea Ora şului Baia Mare se va întemeia pe comunicare. oraş. reconsiderându-şi întreaga viziune strategică prin prisma unor principii de conservare culturală şi. distribuţie gaze. precum şi pe un proces de învăţare continuă .2. în special a terenurilor şi a resurselor de apă contaminate. electricitate. în paralel. • protecţia mediului. OBIECTIVE STRATEGICE II. D. transparenţa actului de conducere publică .44 M U N IC IPIU L Procesele paralele în “Oraş ul care Înva ţă “ Dezvoltarea Durabilă Locuitor. precum şi repunerea în valoare a clădirilor prin reamenajarea fa ţadelor şi a funcţiunilor lor de bază sau redefinirea acestor funcţiuni). căi de transport).

Principiile managementului urban Principiile de management urban în aplicarea celor cinci obiective. Având în vedere că o a şezare urbană nu este un sistem închis. cât şi pe vertical ă. • evaluarea eficien ţei utiliză rii resurselor financiare şi umane. conform principiilor dezvoltă rii durabile. Declara ţiei de la Bremen din 1997 şi în spiritul Tratatului de la Amsterdam. ale Raportului „Ora şe Europene Durabile”(„European Sustainable Cities”. precum şi cu dolean ţele şi cerin ţele comunităţii. • descentralizarea managementului în sectorul energetic. • evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obţinute. • protecţia mediului. Bruxelles. . microclimat. • realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat. 1996). • realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza. • integrarea politicilor atât pe orizontală . orientarea spa ţial ă a clă dirilor. cu obiectivele dezvoltă rii durabile. • design-ul durabil arhitectonic în temeiul că ruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de construcţii. • realizarea unui program sau proiect fă ră a afecta cultura unei comunităţi. • utilizarea mecanismelor de pia ţă pentru a atinge ţinta durabilităţii. bioclimatul. având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a ora şului cu politicile de dezvoltare ale jude ţului şi ale regiunii din care face parte. „structuri verzi” în jurul clădirilor. eficien ţa energetică . desing-ul unei cl ădiri. precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea urm ătoarelor principii: • dezvoltarea durabilă . precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural. pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare. • identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia. • managementul resurselor. care presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice. • evaluarea nevoilor comunităţilor să race şi a capacităţii municipalităţii de a asigura accesul acestora la locuinţă. dacă acestea nu servesc unei nevoi locale. luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local. • interzicerea multiplică rii serviciilor publice. • analiza capacităţii tehnice de execu ţie. materiale. respectiv emiterea de reglementă ri pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă . ca instrument de planificare spa ţială . financiare şi umane. • re ţea de comunicaţii inter-municipale în scopul schimbului de informaţii între municipalităţi cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în managementul urban sau managementul de proiect). locuri de muncă şi serviciile publice de bază.2.2.45 BAIA M ARE care să conducă la întă rirea solidarităţii comunitare şi cre şterea gradului de coeziune socială . ori pentru a recupera mo ştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradi ţiile întregii comunităţi locale. • întă rirea capacităţii institu ţionale: prin management eficient. coresponden ţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii. definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale. densitatea clădirilor într-un areal. • fixarea regulilor de utilizare raţional ă a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general. politicile. II. planificarea strategică urbană . evaluarea investi ţiilor dup ă criterii de mediu. astfel încât pe termen lung să se producă schimbă ri majore de cultură şi atitudine în ceea ce prive şte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii de piaţă. iar realizarea celor cinci obiective generale se bazează pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare urban ă.

aprobată de că tre participan ţii la Conferin ţa European ă cu privire la ora şe şi a şeză ri durabile la Aalborg. date comparative şi indicatori privind mediul urban şi implementarea iniţiativelor cuprinse în Agenda Locala 21. informaţii statistice privind economia locală şi regională . • comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a de şeurilor.3. • orientarea stră zilor şi plasamentul clă dirilor vor contribui la cre şterea eficien ţei energetice. astfel încât să cuprindă clă diri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic). conform Agendei Habitat de la Istambul. • al cincilea Program de acţiune pentru mediu (1993) – o abordare comprehensivă pentru UE activităţi în probleme urbane. Acestea vor fi exclusive în centrul istoric al ora şului. şcoli şi infrastructura edilitară necesară pentru nevoile zilnice ale rezidenţilor. Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potriv it planului de urbanism general. spaţii de verdeaţă sau parcuri. 1996). regulamentul de urbanism. • Planul de acţiune de la Lisabona. aceste clă diri nu vor fi transformate sau demolate. • « Dezvoltare Urbană Durabilă în Uniunea Europeană : Un cadru de acţiune » (1998) - . 1996 • planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată . Danemarca. fă ră a afecta proiectul în baza că ruia s-a construit. dacă există oportunitatea de a ob ţine profituri viitoare. planul de urbanism general şi planurile de urbanism zonal). acestea vor fi reabilitate (fa ţad ă şi interior). cu cele civice. • terenurile naturale – forestiere. 1994). • asigurarea publicităţii informa ţiilor cu impact în investi ţii (informa ţii topografice. • în situa ţia în care în zonă sunt clă diri istorice (din patrimoniul na ţional cultural). pentru aplicarea Cartei Aalborg din 1994 şi a Agendei Locale 21. • zona de locuit va con ţine o diversitate de clădiri.46 M U N IC IPIU L • realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat. 1992. precum ºi legislaþia in ternã în baza cãrora s-au fixat obiectivele generale ºi se întocmeºte planul de acþiune pentru Agenda Localã 21 – Baia Mare Acte ş i documente interna ţionale • Agenda Locală 21. • zona de locuit va avea un centru care combin ă funcţiunile comerciale. • comunităţile vor utiliza în mod ra ţional resursele de apă . II. În nici un caz. pentru a transfera costurile unei investi ţii. Acte ºi documente internaþionale. • Declaraţia de la Bremen din 1997 prin care sau stabilit principiile parteneriatului între sectorul privat şi municipalităţi privind dezvoltarea durabil ă a ora şelor. • spa ţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezen ţa reziden ţilor şi pentru a întă ri rela ţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor din acea zon ă funcţională . Bruselles. • Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability). • Raportul „Ora şe Europene Durabile”(„European Sustainable Cities”. • vor fi proiectate în mod generos spa ţiile pietonale şi de circula ţie cu bicicleta. • zona va conţine spa ţii deschise în form ă de scuar. parcă ri. ori realizarea unui program sau proiect de că tre sectorul privat. cl ădiri cu destinaţie comercială . culturale şi de agrement. cu vegetaţie florală sau cu luciu de ap ă vor fi pă strate pe cât posibil sau integrate în parcuri.2.

• Legea nr.466/2001. adoptat la cea de a treia Conferinţă a ora şelor şi a şeză rilor durabile.244/2000 privind siguranţa barajelor. Hanovra.6 din Tratatul care stabile şte o Comunitate Europeană – protecţia mediului ce trebuie integrată în toate politicile şi activităţile comunitare. • OG nr. 114 din 11 octombrie 1996. 2000. European Commission. 215/2001. Noi Parteneriate pentru sec. • Planul de Acţiune al Comunităţii în domeniul Mo ştenirii Culturale (1994). • Legea nr. cu respectarea diversităţii. Legisla ţia internă . 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional.151 din Tratatul care stabile şte o Comunitate Europeană – scopul conservă rii şi dezvoltă rii mo ştenirii culturale comune. • Legea nr. • Legea nr. după cum urmează : • Legea administraţiei publice locale nr.Secţiunea a V-a . • OG nr. 20/1994 privind mă suri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.378/2001. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 .71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ţional . 2000.Secţiunea I Căi de comunicaţie. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei Guvernului nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ţional . • Art. • Carta Europeană a Mo ştenirii Arhitecturale (Charter of the Architectural Heritage) adoptată de Consiliul Europei în octombrie 1975.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .20/1994 privind mă suri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. • Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice..575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . Comunitatea de Afaceri şi Municipalitate. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale. republicată. • Green Paper – Environmental issues. republicată .22 decembrie 1989.326/2001. 41/1995.21. • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. • OG nr.41/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.zone protejate. • Legea nr. • Legea nr. • OG nr. • Legea serviciilor publice de gospodă rie comunală nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei Guvernului nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. aprobată prin Legea nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural na ţional.47/2000 privind stabilirea unor mă suri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte . • Legea nr.Re ţeaua de localităţi. • Legea nr.56/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes na ţional aprobată prin Legea nr. Germania. • Art. 351/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .Secţiunea a IV-a .Secţiunea a III-a . • Legea locuinţei nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.Secţiunea a II-a Apa. aprobată prin Legea nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. • OG nr. • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.189/1998 privind finanţele publice locale. • Legea nr. • Legea nr. • Legea nr. • Legea nr.Zone de risc natural.47 BAIA M ARE • Apelul de la Hanovra al primarilor de municipii din 36 de ţă ri europene. • Declaraţia de la Bremen. • Legea nr.

465/2001 pentru aprobarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. Criterii în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilã Realizarea obiectiv elor de dezv oltare durabilă va lua în considerare urmă toarele criterii: Criterii Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor Puterea Oraşului Social (planuri sociale) Mediu (planuri ecologice) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (planuri de dezvoltare TIC ) Creşterea coeziunii sociale a cetăţenilor Creşterea puterii sociale a oraşului Creşterea numărului de locuri de muncă Creşterea puterii economice a oraşului Minime probleme economice Aliniere la principii. 78/2000 privind regimul de şeurilor. Legea nr.4. 564/2001. reabilitare urbană) Minime probleme de mediu Aliniere la principii. standarde de mediu europene Creşterea gradului de acces al cetăţenilor la informaţie. aprobată prin Legea nr. Legea nr.16/2001 privind gestionarea de şeurilor industriale reciclabile. • Legea nr.137/1995 *** Republicată .U.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.243/2000 privind protecţia atmosferei.48 M U N IC IPIU L • • • • • • • din Lista patrimoniului mondial. Legea nr.2.48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107 din 25 septembrie 1996. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate.655/2001 pentru aprobarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. Legea apelor nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonan ţei de urgenţă a Guvernului nr. • Legea nr. Legea învăţământului nr. II. astfel încât . standarde sociale europene Alternativele de optimizare ale proceselor AL21 sunt legate de adoptarea unui anumit model de funcţionare. Management comunitar eADM Societatea inf ormaţională Accesul tinerei generaţii la it&c Educaţie continuă LLL Aliniere la principiile OSI (standarde deschise). care să poată fi luat ca sistem de referin ţă în evaluarea continuă a rezultatelor. Economic (planuri economice) • Legea nr. nr. O.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educa ţional. standarde tehnologice europene şi mondiale Dezvoltarea Durabil ă Dezvoltare calitativă = Obiective CADRUCALITATIV Minime probleme sociale Aliniere la principii. creşterea indicatorilor urbani it&c ). încheiată la Strassbourg la 1 februarie 1995. Legea protecţiei mediului nr. standarde economice europene Creşterea coeziunii ecologice a cetăţenilor Echilibru între dezv oltare industrială şi poluare (reducerea poluării.84/1995 *** Republicată . a florei şi faunei sălbatice. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. creşterea conectării tehnologice tic indiv iduale Creşterea puterii tehnologice a oraşului (inf rastructuri urbane. conservarea habitatelor naturale.133/2000 pentru aprobarea Ordonan ţei Guvernului nr.

Puterea Oraşului Nivel Strategic • Conservarea biodiversităţii şi protecţia naturii. dezvoltare civică ). infrastructuri urbane. Romplumb. • Utilizarea optimă a poten ţialului natural în dezvoltarea eco-turismului şi agrementului. . auditori. mediu vor fi completate de alte procese caracteristice ora şului Baia Mare: procesele “TIC” şi cele de calitate. B.). etc. economic.4 Zone de trafic auto: şosea centură 1. Ecolinks – Reciclarea PET şi a anvelopelor uzate.tehnocra ţii ( experţi. evaluatori. Nivel Proiecte • Proiect ISPA – Rampa Ecologică . etc.6 Infrastructuri tehnologice: gaze. tehnologi).1 Zone industriale degradate: Platforma Phoenix. Cartierul Ferneziu 1. configurând un proces comunitar integrat. • Dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor publice.cetatea (comunitatea economică ) şi componentele ei majore (administraţia. urban. - A. . Nivel Tactic (Plan de dezvoltare durabil ă a ecosistemului urban. Cele trei procese de bază principale: social.2 Zone urbane: Centrul Vechi. alcă tuit din procesele paralele realizând un ansamblu funcţional. oraş-natur ă) • Plan de management şi administrare a ariilor protejate. • Sistem integrat Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor Nivel Tactic (Plan de dezvoltare durabil ă a ecosistemului cetăţean-natur ă) • Conservarea resurselor naturale neregenerabile. cu o viziune unitară. • Depozitare ecologică şi colectare selectivă . PROT ECŢIA MEDIUL UI Obiective strategice Segment strategic Nivel Strategic Direcţii de acţiune • Cetăţeni şi EcoSistemul Baia Mare.) Controlul poluă rii urbane ş i reabilitarea zonelor ş i structurilor urbane degradate industrial. Capacitatea strategiei şi a planurilor de acţiune de a ră spunde NEVOILOR actuale. re ţele de transport urban (drumuri. Garda Ecologică . telecomunica ţii electricitate. astfel: 1.3 Zone riverane: S ă sar. D EZVOLTAREA INFRASTRUCT URII DE BAZĂ Planuri de reabilitare a infrastructurilor urbane (apă canal-gaze). .5 Infrastructuri apă -canal 1. afluen ţi Infrastructuri urbane: 1. sisteme financiarbancare. Meda-S ă sar 1.49 BAIA M ARE procesul de implementare al AL21 să poată fi monitorizat şi evaluat de că tre toţi partenerii implica ţi: cetăţenii şi societatea civil ă (social. • Dezvoltarea economiei de reciclare a de şeurilor. ecologic. utilizând eficient resursele existente şi adaptându-se VIZIUNII generaţiilor tinere reprezintă de asemenea un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol.

Reclaim. • Respectarea legisla ţiei naţionale. • Sprijinul ini ţiativelor locale privind conservarea şi protecţia mediului. în scopul creă rii de noi locuri de muncă. ISPA . Nivel Tactic (Plan de dezvoltare durabil ă comunitar ă) Dezvoltare durabil ă • Implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu. • Reconversia tehnologică în industria minieră şi metalurgică . • Armonizarea cerin ţelor de mediu cu resursele economice şi situa ţia social ă specifică .administra ţie judeţeană şi regional ă. C. AIRforAll. • Plan de refacere a zonelor poluate şi utilizarea eficientă a terenurilor intra şi periurbane. eco-business. . turism. tehnică informaţional ă şi comunicare. Nivel Proiecte Obiective de CALITATE GLOBALE LOCALE • Proiect RiskMin. Calitate în ecosisteme. administra ţie locală . • Extinderea Parcului Municipal Baia Mare pe Valea Usturoi şi transformarea lui în Grădina Botanică . atragere de capital (publicprivat.Managementul durabil al apelor utilizate în scop potabil. ASSURE. • Crearea sistemelor integrate de implementare a strategiilor sectoriale. înfrăţiri între ora şe): • educa ţie tehnologică .50 M U N IC IPIU L Obiective strategice Segment strategic Nivel Proiecte Direcţii de acţiune • Realizarea centurii verzi a municipiului Baia Mare şi amenajarea ecologică a malurilor Râului Să sar.climat de afaceri atractiv) Nivel Tactic (Planuri de dezvoltare economică durabil ă) • Parteneriate pe direcţii prioritare de dezvoltare economică . Nivel Strategic • Eliminarea polu ă rii mediului şi reabilitarea zonelor poluate. în domenii cu poten ţial local (valorificare şi valorizare resurse locale . R EGENERARE URBANĂ Dezv oltare ş i reabilitare urbană Obiective strategice Segment strategic Puterea Oraşului Direcţii de acţiune Nivel Strategic (Un Climat Favorabil Af acerilor Durabile ) • Cre şterea puterii economice a ora şului prin stimularea şi atragerea investi ţiilor publice şi private (parteneriate strategice). • Extinderea rezervaţiei naturale Chiuzbaia – Groape prin înfiin ţarea Rezervaţiei Igni ş. • Coeziune legislativă prin completarea legisla ţiei naţionale cu acte legislative locale. administraţie modernă .

cordis. continuarea proiectelor implementate şi a celor aflate în implementare). • Reducerea birocra ţiei prin automatizarea procesului de eliberare autorizaţii în domeniul activităţilor economice.lu/econtent/publicsector/greenpaper. acquis-ul comunitar.Millennium III Business Center . • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO 14000 (mediu).51 BAIA M ARE Obiective strategice Segment strategic Nivel Proiecte Direcţii de acţiune • Dezvoltarea şi Implementarea de proiecte de dezvoltare economică zonal ă: .html . • http://www. în special cu cele care participă la Agenda Locală 21. • Dezvoltarea reţelei urbane de centre de dezvoltare “EduTECH” (grupuri şcolare industriale ) • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO9000 a Primă riei Baia Mare. Nivel Proiecte Obiective de CALITATE GLOBALE (integrare) şi LOCALE (Un mediu comunitar de calitate pentru dezv oltarea economică) • Proiecte specifice în domeniile prioritare Dezvoltă rii Durabile (noi proiecte. Calitatea serviciilor economice ale Administra ţiei Locale vs.economică a terenurilor intra şi peri-urbane.Parcuri tehnologice “SoftVillage”. Nivel Strategic • Dezvoltarea unui sistem integrat de marketing urban “UrbanGIS” Nivel Tactic Dezvoltare Durabil ă (Un Mediu de Afaceri f avorabil Dezv oltării Durabile a comunităţii) • Reabilitarea zonei istorice a ora şului (reabilitare urbană ) • Plan de refacere a zonelor urbane degradate şi utilizarea eficientă . în special în sectorul micilor me şte şugari (model Fortius). Tech_NIC – centru de reciclare • Proiecte de dezvoltare economică şi de stimulare a ini ţiativei private. • Dezvoltarea de parteneriate durabile cu ora şe din Comunitatea European ă şi din alte ţă ri dezvoltate.

internaţionale .Centre de dezvoltare tehnologică şi transfer know-how tic Nivel Strategic • Societatea informa ţională şi a cunoa şterii Dezvoltare Durabil ă Nivel Tactic (Planuri de dezvoltare a societăţii informaţionale) O Societate Inf ormaţională E_Baia Mare • Infrastructuri urbane TIC (comunica ţii voce. evenimente “castanet”. regionale. afi şare electronică .52 M U N IC IPIU L Activ ităţi de suport ş i de valoare adă ugată integrate în politici de dezv oltare urbană Tehnologia informa ţiilor şi comunica ţiilor Obiective strategice Segment strategic Direcţii de acţiune Nivel Strategic (coeziune economico-social ă prin itc) Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor • Participarea cetăţenilor la Administraţia electronică Nivel Tactic (Plan de dezvoltare a comunicării şi informării publice prin tic) • Planul de dezvoltare a Rela ţiei Administraţie Local ă . eLearning City) Nivel Proiecte • • • • Dezvoltarea reţelei urbane de centre de dezvoltare şi învăţare modernă “EduTECH” Dezvoltarea infrastructurii de comunica ţii wireless CityNET 2 Dezvoltarea reţelei de comunicaţii urbane (fibră optică ) MiRA Dezvoltarea unui sistem de învăţământ comunitar (Cer MM) .Re ţele de afaceri locale. Nivel Strategic Puterea Oraşului • Administrare Locală electronică • E_Economy (Dezvoltarea economiei bazate pe informa ţie si cunoa ştere) Nivel Proiecte Parteneriat Public-Priv at • Dezvoltarea şi Implementarea de proiecte de dezvoltare TIC: . pentru acces la tehnologii moderne tic Centre tic pentru cetăţeni (informare. na ţionale. concertă ri educaţionale (Tabere Multimedia). Internet ) • Structuri de învăţământ tic (campus multimedia. expozi ţii “Cerf MM”. parcuri industriale şi tehnologice tic .Cetăţean Nivel Proiecte Acces si participarea cetăţenilor la INFORMATIE ŞI CUNOAŞTERE (INFORMARE) • • • • Proiecte de dezvoltare a zonelor civice.Centre de afaceri. date. eKiosk) Re ţele tic pentru cetăţeni şi ONG uri (CityCibernet) Proiecte (acţiuni) pentru tineri (competi ţii moderne). etc.

management integrat al resurselor de apă Nivel Strategic Dezvoltare Durabil ă • • • • • • Zero probleme sociale Sistem integrat de asisten ţă socială Programe educa ţionale concertate Cetăţenie (civism) Modalităţi de exprimare pentru fiecare Comunicare eficientă administraţie –cetăţean . reducerea s ă ră ciei Obiective/Segmente strategice Social (planuri/tactici. Acţiune social ă în parteneriat Nivel Proiecte (P) • Dezvoltarea şi încurajarea iniţiativelor. Ajutor social legal 2. sport Tineret Siguranţa cetăţeanului Persoane defavorizate Persoane vârstnice şi cu handicap Tineret Petrecerea timpului liber Comunicare 3. proiecte ) Nivel strategic (termen lung) • Întă rirea coeziunii sociale • Participarea cetăţenilor la procesul decizional din administra ţia locală Nivel tactic (termen mediu) 1. Strategii institu ţionale Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor • • • • • • • • • • • Ocrotirea sănă tăţii popula ţiei Educa ţie şi învăţământ Asisten ţa socială Cultură. Întă rirea coeziunii sociale ş i a solidarităţii comunitare. prin realizarea unor parteneriate administraţie ONG • Finanţarea transparentă a proiectelor societăţii civile • Lucrul în reţea (institu ţii-ONG-speciali şti) pentru rezolvarea problemelor sociale acute Nivel Strategic • Cre şterea puterii sociale a ora şului Puterea Oraşului Nivel Tactic • Dezvoltarea infrastructurilor urbane vitale (apă -canalizare) Nivel Proiecte • Proiect “MiRA”.53 BAIA M ARE D.

relaţii interne G2A (între instituţii guvernamentale-Administra ţie Locală ) şi A2E (Administraţie Locală . • Aliniere la standarde sociale europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală ) • Politica socială a ora şului În cazul municipiului Baia Mare considerăm că rela ţia Administra ţie Locală . ţinând seama şi de argumentele introducerii principiilor managementului performant şi alinierea la standardele europene ISO 9000. În principiu prin eAdm se înţelege dezvoltarea relaţiei . chiar dacă în lucră rile teoretice acest lucru nu este prevă zut explicit.2. continuarea proiectelor implementate şi a celor aflate în curs de implementare). Cele două tipuri de relaţii “electronice” de bază pot fi clasificate astfel: relaţii externe. proiecte ) • • • • • • • • Un adă post decent pentru fiecare cetăţean al municipiului Ş anse egale pentru to ţi tinerii Asigurarea condi ţiilor de consolidare a familiei Pregă tirea tinerilor pentru participarea la via ţa comunităţii Modalităţi de exprimare pentru fiecare Locuri de joacă sigure şi moderne Accesibilitate mai mare a informa ţiei publice Participarea mai accentuată a populaţiei la procesul decizional din administra ţia publică local ă Nivel Proiecte Obiective de CALITATE GLOBALE LOCALE • Proiecte specifice în domeniile prioritare (iniţiere de noi proiecte. specifice erei INTERNET.54 M U N IC IPIU L Obiective/Segmente strategice Nivel Tactic Social (planuri/tactici. Perspective ale administra þiei locale (administraþia idealã ) eAdm/e – Baia Mare între participan ţii la procesul de administrare locală .Sistem Educa ţional.5. prin mijloace electronice. etc. Noul logo al ora şului “Ora şul care Înva ţă ” justifică o asemenea amplasare în centrul rela ţiilor comunitare a sistemului educaţional. ! II. între grupuri A2C (Administra ţie Locală -cetăţean) şi A2B (Administra ţie Local ă -mediu de afaceri). ar trebui inclusă în sistemul eAdm. ISO 14000.Salariaţi ai Administra ţiei Locale). iar eforturile Primă riei Baia Mare în acest sens au o deplin ă justificare.

fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabil ă (SLDD). Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani. împrumut extern.ca instrument de planificare şi implementare . proiecte cu obiectivele generale cuprinse în Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia Mare. sub-program sau proiect. • gradul de popularizare (cunoa ştere publică ) al unui program. chiar dacă este proiectat pentru cca. de protecţie a patrimoniului Planul . parteneriat public-privat întemeiat pe un set de contracte de concesiune. Autoritatea publică trebuie să evalueze permanent oportunitatea realiză rii unei investi ţii. • evitarea efectului de evicţiune (ca no ţiune economică ) potrivit că ruia o cre ştere a cheltuielilor publice determină o reducere a consumului sau a investi ţiilor private. În PLA orice mă sură ce se concretizează într-un program. prin diseminarea informa ţiei în rândul comunităţii locale. dar şi cu cele viitoare. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE III. proiect. precum şi parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare local ă. drept pentru care mă surile.1. în condiţiile în care resursele sunt limitate.10 ani. vânzare ori de altă natură etc. nu numai în raport cu resursele sale financiare prezente. cu atât marja de eroare în privin ţa evalu ă rii resurselor la un proiect este mai mică . asocia ţii şi fundaţii cu activitate caritabilă . congrega ţii religioase etc. Planul Local de Acţiune trebuie revizuit astfel încât ţintele fixate să ţin ă cont de evolu ţia macroeconomică la nivel naţional. CONSIDERAÞII GENERALE cultural şi arhitectonic. asocia ţii pentru protecţia mediului sau/şi animalelor. starea economiei la nivel regional şi local. sub-program sau proiect (de ex. împrumut bancar.2. Din acest motiv se recomandă ca Planul Local de Acţiune ce va fi întocmit de fiecare ora ş cuprins în Agenda Locală 21 să fie revizuit o dată la 2 ani.55 BAIA M ARE III. cultural ă. concesiune. Periodic. vânzare. sub-program ori proiect trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: • concordan ţa între ţintele fixate în programe. sindicate. Planul Local de Acţiune (PLA) . precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui.). • implicarea pă rţilor interesate în realizarea unui program.con ţine un set de politici pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen determinat în scopul realiză rii obiectivelor generale fixate într-o strategie. condiţie ce influenţează modalitatea de finanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un program. • existen ţa unor resurse financiare limitate. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte. având în vedere că pe m ă sură ce se înaintează în timp variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. num ă rul acestora şi prioritizarea lor (probabil punctul cel mai sensibil din cuprinsul PLA). În acest sens. PLA va trebui să cuprind ă mecanismul dezbaterii publice la analiza programelor şi sub-programelor ce urmează a fi realizate. obligaţiuni municipale. PRINCIPII ªI CONDIÞII Local de Acţiune se adresează comunităţii locale. precum şi cu opţiunile popula ţiei. III. sub-program. sub-programe. respectiv de asocia ţii ale oamenilor de afaceri. precum şi mecanismele institu ţionale de aplicare trebuie să ţină cont de interesele acestei comunităţi. închiriere. astfel încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi individuală .

pentru realizarea unui proiect. prin reglementă ri. sociale. Pentru a avea o dezvoltare coerentă . Scopul documentului Planul Local de Acţiune (PLA) îl reprezintă prezentarea principalelor mă suri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a Dezvoltă rii Durabile. Planul de monitorizare al PLA (evaluarea activităţilor). Planul de executare al PLA (implementarea activităţilor) 3. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE (PLA) Protecţia Mediului Infrastructura de baz ă Preambul Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD) a comunităţii municipiului Baia Mare reprezintă un pachet de m ă suri şi proiecte necesare schimb ă rii comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne. reglementă rile autorităţii publice locale se combină cu cele voluntare. astfel încât procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu în complexitatea factorilor SEMT (social-economicmediu-tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selecţiona ţi ca relevan ţi pentru municipiul Baia Mare. Imaginea de ansamblu a proceselor PLA_Baia Mare este prezentată în diagrama de mai jos: Regenerare Urban ă Coeziunea cetăţenilor III. Autoritatea locală va avea în vedere că sunt situa ţii în care organiza ţiile nonprofit sau asociaţiile profesionale ale oamenilor de afaceri îşi pot fixa reguli pe baze voluntare în situaţia realiză rii unui proiect fă ră intervenţia autorităţii publice.56 M U N IC IPIU L • norme de reglementare versus norme de autoreglementare. de mediu şi tehnologice au fost analizate în cadrul procesului de analiză -diagnostic din cadrul SLDD – AL21 (partea I-a). Planul de dezvoltare al PLA (planificare activităţilor) 2. Dimensiunile dezvoltă rii actuale economice. Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia Mare. actori principali ai dezvoltă rii locale. iar ţintele-obiective strategice au fost creionate în partea a II-a. De aceea este bine să se evite suprareglementarea. fixându-se câteva repere ca referinţe pentru dezvoltă rile ulterioare. suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: • Administra ţia Locală . pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 1. La nivel temporal. . drept suport financiar şi logistic (informaţii şi tehnologii moderne).prin Instituţia Primă riei şi Consiliului Local.3. • Mediul de afaceri – firme şi instituţii finanţatoare. • Comunitatea Local ă – cetăţeni şi organiza ţii. De asemenea. în special în cazul parteneriatului public-privat. există situaţii în care. astfel încât Durabilitatea să devin ă punctul tare al comunităţii locale. care trebuie să -şi replanifice dezvoltarea institu ţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar PLA. prin atitudine şi participare activă .

57
BAIA M ARE

III.3.1. OBIECTIVELE GENERALE DIN STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ biectivele principale ale dezvoltă rii ora şului Baia Mare, nominalizate în SLDD, care poate fi studiată la http://www.baiamarecity.ro/al21/cap11.htm sunt: I. Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al popula ţiei şi consumatorilor industriali la aceasta infrastructură (apă , electricitate, distribuţie gaze, că i de transport, infrastructuri de comunicaţii moderne, informaţii publice). II. Protec ţia mediului prin asigurarea unui management eficient al de şeurilor urbane, reducerea emisiilor de noxe în atmosferă şi apele de suprafa ţă , reabilitarea habitatului urban şi natural. III. Regenerare urbană (regenerarea capitalului natural, în special a terenurilor, florei şi faunei specifice, a resurselor de apă contaminate, precum şi reabilitarea urbană prin refacerea şi dezvoltarea centrului istoric, a clă dirilor istorice aflate în afara perimetrului istoric delimitat, precum şi redezvoltarea clădirilor prin refacerea faţadelor şi a funcţiunilor lor de bază sau redefinirea acestor funcţiuni). Zone de dezvoltare-concentrare economică , parcuri ştiinţifice şi tehnologice precum şi re ţele de dezvoltare necesare: incubatoare şi centre tehnologice, centre de excelen ţă în afaceri, centre de cercetare şi inovare. IV. Întă rirea coeziunii sociale, comunitare, reducerea să ră ciei. a solidarităţii

• transparen ţa actului de conducere publică , • un proces de învăţare continu ă, care să conducă la întă rirea solidarităţii comunitare şi cre şterea gradului de coeziune socială . III.3.1.1. PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA INFRAS TRUCTURII DE BAZĂ Preambul Planul local de acţiune 2002-2004 Baia Mare PLA, are câteva constrângeri legate de perioada de aplicare dat fiind: • momentul (între exerciţii bugetare 2002-2003) • dimensiuni sociale greu estimabile (neprezentarea rezultatelor oficiale ale recensământului populaţiei) şi neacoperirea unor zone de analiză necesare demersurilor de tip DD şi schimbă ri /realocă ri bugetare în sectorul social neacoperite ca şi surse • schimbă ri majore patrimoniale (trecerea unităţilor şcolare în patrimoniul public) • schimbă ri ale managementului orientat bugetar că tre un management orientat spre dezvoltare durabilă. Pentru a compensa câteva din aceste constrângeri Primă ria Baia Mare a luat ca sisteme de referin ţă documente, statistici şi acţiuni locale pe care le considerăm Termeni de Referin ţă Locali – Institu ţionali valabili în demersul nostru, în această fază .

O

Dezvoltarea Ora şului Baia Mare se va întemeia pe: • comunicare, Termeni de referinţă (2001-2004)
Principii / referin ţe 2001-2002

2003-2004

Ţinte Limitări bugetare Opţiunile populaţiei Mediatizare Rezultate

Def inite în Planuri de Investiţii de Capital (P.I.C.), Planuri de Reparaţii curente şi Capitale (P.C.K) Bugete 2001-2002 Sondaj Iunie 2001 http://www.baiamarecity.ro/buget/buget.htm Obiectiv e tehnico-economice nominalizate în PIC si PCK

PIC, RCK + Obiectiv e DD Bugete 2003-2004 Sondaje 2002, 2003, 2004 Internet + dezbateri publice PIC+ Planuri, proiecte DD nominalizate în anexă

58
M U N IC IPIU L

Obiectiv Strategic D.I.B. fixat prin Strategia Locală de Dezv oltare Durabilă S.L.D.D. http://www.baiamarecity.ro/al21/cap11.htm (PII.cap2, extras) Dezvoltarea infrastructurii de bază (D.I.B.) Planuri de reabilitare a infrastructurilor urbane (apă -canal-gaz), reţele de transport urban (drumuri, etc.) • Controlul poluă rii urbane şi reabilitarea zonelor şi structurilor urbane, degradate industrial, ecologic, urban, astfel: 1.1. Zone industriale degradate: Platforma Phoenix, Romplumb, Meda-Să sar 1.2. Zone urbane: Centrul Vechi, Cartierul Ferneziu, Cartierul Vasile Alecsandri, Cart. S ă sar, Cart. Valea Ro şie, Cart. Valea Borcutului 1.3. Zone riverane: S ă sar, afluen ţi • Infrastructuri urbane: 1.4. Zone de trafic auto: şosea centură , intersecţii 1.5. Infrastructuri apă -canal 1.6. Infrastructuri tehnologice: gaz, electricitate, telecomunica ţii I.4. Procesul de implementare al PLA / Model PSR (Presiune-Stare-Ră spuns)

Procesul de implementare al PLA / Model PSR (Presiune – Stare – Ră spuns)
Presi une Dezvoltare Infrastr uctură de baz ă

Stare 2001-2002

R ăspuns

Stare 2003-2004

Măsuri pent ru Dezvoltarea Infrastructurii de Bază

59
BAIA M ARE

Indicatori DD
M ăsura P S 1 2 Maximă Maximă În În elaborare finalizare CT Data Base PUZ 7 8 Maximă Maximă În imple- În implementare mentare Sisteme Acoperire moderne Minimizare Nivel Transport Finanţ are completă de riscuri iluminare urbană modern comunicaţ i specifice urbane 3 Maximă Proiect elaborat 4 Medie În implementare 5 Medie În implementare 6 Medie În implementare 10 11 12 Maximă Maximă Maximă În imple- Concepţ ie Procesare mentare continuă ReintegraSistem Maximziarea în Minimizare educaţ io- re spaţ iu circuite nal locativ economice riscuri performant şi sociale 9 Maximă În implementare

R

Distribuţia numărului de măsuri /obiectiv e strategice este următoarea: Obiectiv I. Dezv oltarea Inf rastructurii de Bază = 12 măsuri Obiectiv II. Mediu = 7 măsuri Obiectiv III. Reabilitare Urbană = 14 măsuri + suport TIC Obiectiv IV. Social =21 măsuri

PLA_DIB _M ă surile (1-12)
Nr. Măsurii Denumirea măsurii Model de referin ţă Documente de referin ţă

Măsura 1 Măsura 2 Măsura 3

Master Plan PUG PUZ –uri Dezv oltarea inf rastructurii de apăcanal Dezv oltarea inf rastructurii energetice Dezv oltarea inf rastructurii de gaz Dezv oltarea Inf rastructurii de transport Urban Dezv oltarea inf rastructurii de telecomunicaţii urbane

Cadastru Urban Plan Urbanistic General Planuri Urbanistice Zonale Proiect MiRA = Managementul Integrat al Resurselor de Apă Plan de iluminare public şi ornamental City LIGHT Plan de dezv oltare GAZ EnergoTerm SA Plan Tranport Urban Urbis SA

P.I.C.2002 Banca de Date/Cadastru Doc. proiect UrbanGIS P.I.C.1998-2002 P.I.C. 2002-Alimentare cu apă, staţii epurare Plan VITAL SA. Documentaţie proiect MiRA www.adil.mmnet.ro/proiecte.htm P.I.C.2002 Plan Electrica SA P.I.C. 2002 EnergoTerm SA RomGAZ Maramures P.I.C. 2002-Modernizare Străzi Documentaţii proiecte: Plan de Semaforizare Doc.proiecte: CityRING, City BRIDGE, City 4BIKE Doc. Proiecte: Millennium III BC., CityNET, MiRA,

Măsura 4

Măsura 5

Măsura 6

Măsura 7

Planuri Romtelecom, Operatori GSM, ISP

vă rugă m să vă exprima ţi opinia în leg ătură cu obiectivele prioritare prezentate mai jos. Săsar. în funcţie de importan ţa pe care o acorda ţi fiecă rei propuneri (1 cel mai pu ţin important – 5 cel mai important)” Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Reparaţii capitale drumuri Consolidare – renov are clădire Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare Consolidarea clădirilor din centrul istoric al municipiului (Centrul Vechi) Achiziţie autobuze pentru transportul local (modernizare. azile.C.Amenajări hidrotehnice Proiecte amenajări hidrografice Doc. rezultate. pe un scenariu de tip Satisfacere Maximă a Nevoilor Cetăţenilor. centre vârstnici. prioritiză ri Starea generală a fost analizată în SLDD prin analiza SWOT. concluziile din sondajul 2001 influen ţând şi prioritiză rile din Bugetul local /P. adăposturi Dezv oltare zone urbane şi zone urbane degradate Planuri Apele Romane. REMIN Apărare Civ ilă Măsura 11 PIC2002 . Proiecte Eco_Zone PIC 2002 Doc. CHESTIONAR Propunerea Sondaj 2001 Chestionar realizat în perioada 2 mai 2001 – 15 mai 2001 de că tre Prim ă ria Municipiului Baia Mare.I.=Plan de Investiţii de capital Măsura 12 Stă ri. presiuni. confort) Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în municipiu .I. azile noapte. Craica. Măsurii Denumirea măsurii Model de referin ţă Documente de referin ţă Măsura 8 Măsura 9 Măsura 10 Dezv oltare infrastructură . 2002. Planul EduTECH PIC 2002 Locuinţe. “Dacă Primă ria Baia Mare contractează un credit pentru finan ţarea unor acţiuni utile pentru municipiu. Pentru anii 2002+ sunt în elaborare cercetă rile şi sondajele realizate pe tematicile: dezvoltare economico-social ă şi infrastructuri de ap ă -canal. Analiza de Riscuri Comunitare Măsuri de Control şi reducerea riscurilor urbane *P. Valea Roşie. Orăşel Copii PIC 2002 Zone şi parcuri industriale Zone urbane degradate PIC2002 Doc. vă rugă m să acorda ţi puncte pe o scală de la 1 la 5. Unităţi Şcolare Planuri LTE (lucrări tehnico-edilitare) Planuri Proprietari – f irme PHOENIX. Presiunile – opiniile cetăţenilor au fost studiate şi cercetate prin tehnici de sondaj.60 M U N IC IPIU L Nr.C. cămine. atât la nivelul anului 2001 cât şi 2002. Firiza Planuri ISJ.reţea hidrotehnică Dezv oltare zone educaţionale Dezv oltări edilitarelocuinţe. Astfel. în lista de propuneri. Romplumb.

Măsura 3 Protecţia atmosferei Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin reducerea poluării industriale metalurgice. PLAN DE DEZVOLTARE A CALI TATII MEDIULUI (7 M ĂSURI) Nr. congrega ţii religioase.2% 6. Reabilitare Centrul Vechi Un bilanţ la sfârşitul anului 2002 va putea raporta abordarea fiecă rei teme şi rezolvarea ei într-o anumită proporţie.1. Ş incai » 5. Măsurii Măsura 1 Denumirea măsurii Resursele naturale şi conservarea biodiversităţii Sub-măsura Administrarea ef icientă a ariilor şi a monumentelor naturale protejate. Consolidare Colegiu « Gh.htm III. conf ort) Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa în municipiu 16. Măsura 2 Stoparea diminuării şi degradării spaţiilor v erzi intraurbane şi periurbane Ecologie urban ă Diminuarea polu ării fonice şi vibraţiilor în zonele reziden ţiale şi spaţiile de locuit. Protecţia şi dezv oltarea ecosistemelor f orestiere. Repara ţii capitale drumuri 2.5% Consolidare – renov are clădire Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare Consolidarea clădirilor din centrul istoric al municipiului (Centrul Vechi) Achiziţie autobuze pentru transportul local (modernizare. Practicarea turismului şi agrementului ecologic în ariile naturale protejate.61 BAIA M ARE În concluzie propunerile au fost considerate astfel: Propunerea Reparaţii capitale drumuri Opinia: “FOARTE IMPORTANT” 43. Achizi ţii autobuze 4. stabilirea priorităţilor va include elemente de consultare cu Cetăţenii (lă rgirea bazei şi metodelor de investigare inclusiv prin Internet). asociaţii pentru protecţia mediului sau/şi animalelor.2. Reabilitare şi modernizare apă 3.3% 2.ro/oras_ideal.1% Influenţând deciziile/priorităţi 2001-2002 astfel: 1. de protecţie a patrimoniului cultural şi arhitectonic. sindicate.bm2000. zonele forestiere şi zonele de agrement. asocia ţii ale oamenilor de afaceri. Inv entarierea şi conserv area arborilor şi speciilor de interes ştiinţif ic şi turistic. În perspectiva anului 2003. astfel încât decizia să respecte principiile subsidiarităţii: http://www.3. asocia ţii şi funda ţii cu activitate caritabilă . cultural ă.1% 32. constrângerea fiind în esenţă economică .mmnet. Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin . Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin reducerea poluării din transport.

Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia săn ătăţii umane şi a mediului prin reducerea polu ării provenite de la surse de ardere urbane şi staţii distribuire carburan ţi Măsura 4 Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane Reabilitarea şi modernizarea staţiei de tratare a apei potabile a municipiului Baia Mare şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în scopul asigurării calităţii şi cantităţii de apă potabilă necesară.C. Colectarea apelor uzate menajere prov enite din localit ăţile rezultate din localităţile Firiza şi Blidari în v ederea epurării acestora în staţia de epurare orăşenească. de gradină şi comerciale). Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare (precolectare. depozitare şi reciclare) a deşeurilor urbane (menajere. Îmbunătăţirea calităţii apei râului Firiza av al de deversarea apelor de mină prov enite de la E. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de tratare şi eliminare f inală a nămolului fermentat rezultat din Staţia de epurare a municipiului Baia Mare Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de incinerare şi depozitare a deşeurilor spitaliceşti. Îmbunătăţirea calităţii apei râului Săsar aval de dev ersarea apelor din iazul de decantare aparţinând de E.M. Măsura 7 Educaţie şi acţiuni comunitare Creşterea capacităţii de participare publică în luarea deciziilor privind mediul. Romplumb S. Herja. Diminuarea poluării solului datorată emisiilor de particule în suspensie de la iazurile de decantare şi haldele de steril. Dezv oltarea managementului informaţional de mediu. Măsura 5 Protecţia solului Măsura 6 Managementul deşeurilor Diminuarea poluării solului datorată emisiilor de particule în suspensie cu conţinut de metale grele de la S. Baia Sprie. cartierul Valea Borcutului şi epurarea acestora în Staţia de epurare Baia Mare. Elaborarea şi implementare strategiilor locale şi a sistemelor de management durabil al apelor de supraf aţă şi subterane în scopul conservării şi gospodăririi rezerv elor de apă potabilă. Eliminarea surselor de ape uzate racordate ilegal la reţeaua de ape pluviale şi a deversărilor directe în pârâurile Calini şa şi Craica. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de tratare şi eliminare final ă a deşeurilor industriale toxice şi periculoase. Creşterea capacităţii de obţinere a proiectelor de finanţare naţionale şi internaţionale şi corelarea obiectiv elor ONG cu strategiile şi termenii de ref erinţă ai strategiilor naţionale şi locale. inclusiv a celor de construcţii şi de demolare.A. creşterea nivelului ecologic al . colectare şi transport.C. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare (precolectare.A. colectare şi transport. stradale. ROMPLUMB S.M. depozitare) a deşeurilor industriale nepericuloase. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare a deşeurilor industriale din industria metalurgică. Colectarea apelor uzate menajere rezultate pe malul drept al râului Săsar. Reducerea impactului asupra râului Firiza datorat apelor pluviale contaminate de pe platf orma S.62 M U N IC IPIU L Nr. Măsurii Denumirea măsurii Sub-măsura reducerea poluării staţiilor de preparare a mixturilor asfaltice.

63
BAIA M ARE

Nr. Măsurii

Denumirea măsurii

Sub-măsura

comunităţii prin crearea unui Centru Multif uncţional Comunitar. Creşterea niv elului de educaţie ecologică comunitară prin crearea grupurilor expert comunitare în domeniul protecţiei capitalului natural. Implementarea managementului de criză în accidente cu impact major asupra mediului.
Implementarea şi realizarea unor acţiuni concrete prin voluntariat, în special în managementul şi gestiunea deşeurilor la nivel comunitar.

III.3.1.3. PLAN DE DEZVOLTARE A AC ŢIUNII SOCIALE Societatea actuală este confruntată cu o reală problem ă de adaptare în domeniul social, unde ră spunsurile sunt puţine şi nu par să stopeze fluxul crescând al marginaliză rii sociale, în expresiile ei cele mai perceptibile, să ră cia şi precaritatea, dar şi de asemenea în formele mai puţin mediatizate, izolarea şi dezinteresul faţă de sine şi fa ţă de societate. În actuala stare de criză pe care o traversează comunităţile locale şi în special ora şele, este imperioasă o restructurare a ră spunsului şi este necesară adaptarea acestuia la nivelul cerin ţelor şi mai ales la precaritatea resurselor. Şi în domeniul social, ca şi în alte domenii, este mai important, mai eficient şi mai ieftin să previi apari ţia fenomenelor şi a cazurilor sociale decât să le rezolvi. Pentru o asemenea acţiune preventivă este necesară crearea unei re ţele de asistenţă socială la nivelul localităţii, ceea ce presupune o desfăşurare de mijloace de care administra ţia locală nu dispune. Se impune deci o armonizare a abord ă rilor din partea administraţiei publice şi a vie ţii asociative locale, o dezvoltare şi încurajare a ini ţiativelor care favorizează implicarea comunităţii în rezolvarea problemelor sociale. Programele de asistenţă socială se vor desfăşura cu respectarea unor norme de calitate stabilite pentru serviciile sociale. Aceste norme se stabilesc prin hotă rârea consiliului local sau decizia conducă torului unităţii de asisten ţă social ă care le finan ţează , cu respectarea obligatorie a criteriilor prevă zute de reglementă rile în vigoare. Potrivit legilor asisten ţei sociale, administra ţia locală va putea organiza servicii comunitare (sociale şi

medico-sociale) adresate persoanelor defavorizate, le va finan ţa / subven ţiona, le va monitoriza şi evalua potrivit unor standarde de calitate pe care le va stabili. Bună starea beneficiarilor ar trebui să fie în centrul preocup ă rilor pentru orice standard de calitate care se stabile şte şi care trebuie să recunoască şi să respecte dreptul la intimitate şi demnitate al indivizilor, diversitatea şi individualitatea, să le aducă independenţă prin oferirea posibilităţii de a face propriile alegeri, conferindu-le astfel control asupra propriilor vieţi. Indivizii trebuie să primească îngrijirea exact la nivelul la care situa ţia lor o cere: serviciile trebuie să satisfacă întregul lanţ de nevoi fizice, clinice, personale, sociale şi spirituale ale acestora. Acţiunea social ă ocup ă în colectivităţile locale un loc din ce în ce mai important, municipalităţile acordându-i o aten ţie prioritară . Ea este ansamblul de interven ţii punctuale, pe categorii sau globale, angajate de colectivitatea locală şi institu ţiile abilitate pentru a remedia lipsurile sistemelor de protecţie social ă legală (securitate social ă şi ajutor social), atât în materie de acompaniament social, cât şi de acces la drepturi sau servicii. Grupul de lucru în domeniul social a identificat 5 programe prioritare, în cadrul că rora s-au definit mai multe subprograme, rezultând urmă toarele mă suri:

PROGRAM : P ERSOANE DEFAVORIZAT E
Sub-program: persoane fă ră locuinţă • identificarea persoanelor care se încadrează în această categorie prin realizarea unei baze de date;

64
M U N IC IPIU L

• crearea unor adă posturi temporare-azil de noapte care să constituie prima treaptă în procesul de reinserţie socială a acestor persoane; • realizarea unor adăposturi sociale care să ofere o gă zduire pe termen mai lung acestor persoane cu care debutează etapa propriu-zisă a reinserţiei sociale, obiectiv complex la care concurează un numă r mai mare de factori; • realizarea unor ad ăposturi gen " cămin" care constituie o solu ţie pe termen mai lung; • construirea de locuin ţe sociale pentru dou ă categorii de persoane: cele provenind din rândul asistaţilor reintegra ţi social şi a familiilor sau persoanelor cu venituri mici. Sub-program: tineri proveniţi din casele de copii • identificarea persoanelor care fac parte din această categorie şi realizarea unei baze de date corespunză toare; • reglementarea unor sisteme de plasare în munca la angajatori; • pentru contracararea handicapului de plasare a acestor tineri în raport cu ceilalţi tineri, s-a stabilit ca necesară o discriminare pozitivă a acestor tineri, de că tre administra ţie. Sub-program: familii in dificultate • identificarea persoanelor care fac parte din această categorie prin realizarea unei baze de date şi trierea cazurilor sociale pe baza dovezii de bună voinţă în a accepta diverse oferte de angajare ar reduce substan ţial numă rul cazurilor efectiv de rezolvat; • acordarea la timp a ajutoarelor legale prevăzute de lege; • recuperarea handicapului la învăţătură prin ajutarea copiilor din aceste medii în cadrul unor centre de meditaţii; • remedierea decalajelor existente între ace şti copii şi copiii din medii să nătoase prin înfiin ţarea unor laboratoare educaţionale

şcolare şi a unor laboratoare educaţionale ocupa ţionale; • asigurarea unei mese pe zi reprezintă un ajutor minim pentru subzistenţa acestor persoane; • „adop ţia” de la distanţă practicată de către familii din străinătate, ameliorând o parte din problemele materiale cu care aceste familii se confruntă; • stimularea implică rii ONG-urilor ar fi mai mult decât necesară , prin parteneriate cu administraţia. Sub-program: servicii în cartiere • crearea unor cantine sociale de cartier arondate unor licee cu cantină şi care să deservească în mod direct persoanele din acele cartiere; • birouri de asisten ţă socială de cartier; • crearea centrelor sociale multifuncţionale care ar combina într-un mod fericit acordarea mai multor tipuri de servicii sociale necesare; • magazinele de tip ECONOMAT; • îngrijirea acordată la domiciliu reprezintă ajutorul individualizat acordat persoanelor nevoia şe. Sub-program: reconversie profesională • facilitarea accesului reciproc la bazele de date al factorilor implicaţi; • înfiin ţarea unor ateliere protejate pentru persoanele aflate în dificultate ar fi un prim pas în rezolvarea acestei probleme.

PROGRAM : P ERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU
HANDICAP
Sub-program: îngrijire la domiciliu • identificarea persoanelor care fac parte din aceasta categorie şi realizarea unei baze de date;

65
BAIA M ARE

• specializarea îngrijitorilor ar însemna saltul calitativ atât de necesar pentru eficientizarea unei activităţi; • îngrijire la domiciliu centralizată este o alternativă mai economică la cea a îngrijitorului personal. S-a constatat că este necesar existen ţa unui dispecerat care să gestioneze printr-un centru de îngrijire la domiciliu cererile exprimate; • înfiin ţarea unor servicii cu plată ar dinamiza şi fluidiza acordarea îngrijirilor necesare. Sub-program: îngrijire în instituţii • înfiin ţarea unor ateliere protejate care ar asigura un venit suplimentar acestei categorii de persoane şi un mod mai plă cut de petrecere a timpului liber constituind totodată un element de terapie ocupaţional ă; • cluburile de cartier sunt cu atât mai necesare cu cât s-a constatat situa ţia de izolare în rândul acestor persoane; • centrele de recuperare pentru copiii cu handicap sunt o necesitate stringentă , numă rul beneficiarilor fiind extrem de mare atât din rândul celor cu certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap cât şi din rândul celor ce posedă într-o oarecare mă sură un handicap motor pentru care nu s-a acordat un certificat de handicap; • implicarea şi sprijinul acordat de către ONG-uri pentru dotarea centrelor de zi prin stabilirea unor parteneriate cu administra ţia; • înfiin ţarea unui centru de bă trâni în municipiul nostru este o soluţie cerută de un numă r foarte mare de vârstnici cu situaţii nerezolvate cât şi de lipsa alternativelor.

municipiu, care să aibă ca rezultat schimbarea conduitei popula ţiei cu privire la îmbună tăţirea să n ătăţii mediului urban; • diseminarea rezultatelor proiectelor de succes: informarea comunităţii cu privire la rezultatele proiectelor de succes în vederea reaplică rii acelor tipuri de proiecte la diferite nivele/segmente ale popula ţiei, finalizate eventual în proceduri (coduri) de bună practică în domeniu; • re ţele de speciali şti: dezvoltarea unei echipe de speciali şti pe diferite sectoare de activitate care să se ocupe de programele desfăşurate la nivel de municipiu în domeniile respective; • mai bun ă informare despre acţiunile ONG-urilor (centru informa ţional pentru tineri, implicarea mass-mediei locale în procesul de informare): înfiin ţarea unui centru de informare destinat tinerilor care să ofere diferite servicii: centralizarea informaţiei despre programele ONG destinate tinerilor, elaborarea de programe proprii: educaţionale şi de petrecerea timpului liber, de reducere/eliminare a excluderii sociale în rândul tinerilor. Sub-program: Cetăţenie • educa ţia spiritului civic: dezvoltarea competenţelor civice ale tinerilor astfel încât ace ştia să devină promotorii democraţiei participative la nivel de municipiu; • stimularea vie ţii asociative: promovarea de programe care să presupună implicarea tinerilor în diferite tipuri de activităţi (eventual înfiin ţarea unui centru local care să organizeze/elaboreze aceste programe), formarea de lideri care să angreneze tinerii în aceste programe; • reprezentativitate (existen ţa unui forum anual); organizarea unui forum anual al structurilor de tineret, unde să fie identificate şi discutate (în vederea gă sirii unor solu ţii) problemele specifice acestei categorii de vârstă ; • cunoa şterea Institu ţiilor Europene, na ţionale şi locale: furnizarea de informaţii accesibile tinerilor referitoare la Institu ţiile Europene,

PROGRAM :TINERET
Sub-program: programe educa ţionale pentru tineri • dezvoltarea unor programe de educare (a tuturor categoriilor de vârstă ) la nivel de

• dezvoltarea unor materiale informaţionale/sesiuni de informare etc. din caren ţele informa ţionale. spa ţii de expunere. interconectare printr-o re ţea de căi electronice. Fă ră îndoială . Un obiectiv important îl constituie promovarea comunică rii eficiente între administra ţia publică şi cetăţean. • amenajarea spaţiilor de joacă existente: cre şterea numă rului de acţiuni civice în cadrul comunităţii pentru reabilitarea unor terenuri cu potenţial de risc crescut.66 M U N IC IPIU L naţionale şi locale precum şi la modul de funcţionare ale acestora. nu putem nega faptul că societatea românească parcurge o perioadă marcată de modifică ri structurale esenţiale pentru procesul democratiză rii. • simplificarea procedurilor de accesare a informaţiei. Sub-program: Canale informa ţionale • eficientizarea canalelor informa ţionale. Sub-program: locuri de agrement • p ă strarea şi monitorizarea zonelor de agrement: eventuala concesionare a acestor zone pentru o mai bună gestionare. Sub-program: manifestări culturale • permanentizarea manifestă rilor culturale. etc. Sub-program: spa ţii de joac ă pentru copii • inventarierea spa ţiilor de joacă. • identificarea de noi amplasamente pentru zone de agrement. • activităţi recreative în cartiere. Sub-program: Consultarea popula ţiei • întruniri publice în cartiere: stimularea exprimă rii libere a problemelor cetăţenilor prin diferite mijloace. • crearea de zone verzi pe lângă bazele sportive. stimulente). schimburi culturale între diferitele regiuni ale ţă rii precum şi la nivel interna ţional. • dezvoltarea COMPONENTEI EDUCAŢ IONALE. • promovarea unor forme stimulative de informare. nu în ultimul rând. • dezvoltarea unei oferte sportive locale accesibile pentru o categorie cât mai largă a populaţiei şi mediatizarea corectă a acesteia. mă suri de constrângere. PROGRAM : P ETRECEREA TIMPULUI LIBER Sub-program: sport pentru toţi • înfiin ţarea unor spa ţii/centre sportive (de petrecere a timpului liber) care să ofere diferite posibilităţi de practicare a sportului la nivel de municipiu. • educarea cetăţenilor (concursuri. • înfiin ţarea unui centru cultural care să g ăzduiască ateliere de promovare/practicare a meseriilor tradi ţionale. Sub-program: Baze de date • structurare eficientă a bazei de date. . • stimularea creativităţii (târguri de artă ). dezvoltarea intrapersonală (a caracterului) precum şi a relaţiilor interpersonale. • oferirea unui Calendar competi ţional mai bogat. • instala ţii (complexe de joacă ) adecvate: îmbun ătăţirea dotă rilor existente pentru a oferi copiilor o gamă cât mai larg ă de posibilităţi recreative constructive. PROGRAM : C OMUNICARE Activitatea din ultimii ani a institu ţiilor publice locale relevă o serie de disfuncţionalităţi care derivă .). care să promoveze beneficiile activităţilor sportive cum ar fi: dezvoltarea armonioasă a corpului uman.

credite municipale. înfrăţiri între ora şe). III. atragere de capital (public-privat. etc) în funcţie de nevoile locale şi ale zonei – amplasament prin MĂ SURI nominalizate în tabelul urm ător) (cap.67 BAIA M ARE • informarea şi educarea cetăţenilor. incubatoare de afaceri. • consultarea permanentă a populaţiei.4.III. în special domeniile inv estiţiilor vizate de f irme private (atragere de capital priv at) M4 Extinderea PPP pe areale jud. M6 Atragerea de capital inv estiţionar prin alte tehnici specifice administraţiilor locale moderne (certificate şi bonduri.A.4.1. administraţie locală . • acţiuni de con ştientizare a popula ţiei cu privire la importanţa comunică rii dintre administra ţie şi cetăţeni.C) 3.1. în scopul creă rii de noi locuri de muncă . PLAN DE REGENERARE URBANĂ Remarci: În cadrul planului de regenerare urbană sunt nominalizate 4 componente principale: • Regenerarea capitalului natural. eco-business. tehnică informa ţională şi comunicare. educa ţie tehnologică . precum şi în procedurile de dezv oltare de noi proiecte. în domenii cu potenţial local ridicat (valorificare şi valorizare resurse locale . ştiin ţifice şi educa ţionale.climat de afaceri atractiv) • Respectarea principiilor de management urban “Ora şe Europene Durabile” Nivel Tactic (Planuri de dezvoltare economică durabil ă ) • Parteneriate pe direcţii prioritare de dezvoltare economică . parcuri tehnologice. naţional şi internaţional M5 Reglementarea-instituţionalizarea PPP şi internalizarea acestuia in procedurile administraţiei inclusiv in ROI/ROF-ul Primăriei Baia Mare. B) • Activităţi de suport TIC (cap. mă suri cuprinse în planul de acţiune II (mediu) Obiective strategice Segment strategic • Regenerarea zonelor urbane degradate şi reconversia lor în direcţia de dezvoltare economică (zone de business.. M ă suri pentru dezvoltare ş i reabilitare urbană Direcţii de acţiune Nivel Strategic –OBIECTIV GENERAL Puterea Oraşului Un Climat Favorabil Af acerilor Durabile 6 MĂSURI • Cre şterea puterii economice a ora şului prin stimularea şi atragerea investi ţiilor publice şi private (parteneriate strategice).administra ţie jude ţean ă şi regională . administra ţie modernă .3.1. turism. granturi ) . (PPP=Parteneriat-Public -Privat) M1 Ev aluarea PPP existente şi v alorizarea lor M2 Ev aluarea parteneriatelor PP (public-public) şi valorizarea lor M3 Extinderea PPP pe orizontală acoperind toate domeniile de interes comunitar. regional. III.

UrbanGIS. .economică a terenurilor intra şi peri-urbane. implicare PPP (http://www.CAMPUS Universitar Multimedia .3. uniuni.Millennium III Business Center . M1 Actualizarea inf ormaţiilor priv ind zonele urbane degradate (PUZ) M2 Realizarea hărţii digitale a zonelor problemă pe dimensiuni SEMT M3 Pregătire proiecte de reabilitare-valorif icare pentru fiecare zonă identificată M4 Promov are-zone/proiecte pentru căutare inv estitori privaţi interesaţi M5 Pregătire resurse umane necesare utilizării instrumentelor dezv oltate la măsurile 1.Zona turistică Izvoare .ro/comunicaţie/itpark/index.html) • Dezvoltarea şi Implementarea de macro proiecte de dezvoltare economică zonală .Re ţeaua locală de Centre de Informare CiberCity .sprijinirea refacerii sectorului meseriilor liberale.2. Dezv oltare Durabilă (Un mediu de afaceri f avorabil Dezv oltării Durabile a Comunităţii) 5 MĂSURI Nivel Strategic • dezvoltarea unui sistem integrat de marketing urban “UrbanGIS” • aplicarea principiilor Agendei HABITAT Nivel Tactic • Reabilitarea zonei istorice a ora şului (reabilitare urbană ) • Reabilitarea altor zone urbane degradate cu potenţial economic • Plan de refacere a zonelor urbane degradate şi utilizarea eficientă .TechnoMEDIA Studio . inclusiv organiza ţii ale acestora (bresle. asocia ţii profesionale ) .68 M U N IC IPIU L Obiective strategice Segment strategic Direcţii de acţiune Nivel Proiecte.sprijinirea dezvoltă rii de noi meserii adecvate mileniului 3 şi introducerea lor în sistemele de învăţământ preuniversitar şi universitar .mmnet. adresate în special IMM_urilor: .sprijinirea microproiectelor adecvate dezvoltă rii domeniului micilor meseria şi . TechnoPARK .conectarea sistemului informatic şi informaţional al Primă riei cu sistemele CCI Registru Unic şi cu cele ale participan ţilor .reducerea birocra ţiei prin automatizarea procesului de eliberare autoriza ţii în domeniul activităţilor economice. în special în sectorul micilor me şte şugari (model Fortius): .4 şi implementării proiectelor de dezv oltare (Signum.Parcuri tehnologice “Ora şul Computerului”.parteneri la eliberarea autoriza ţiilor de funcţionare. UrbanTour) .sistem de marketing municipal • Proiecte de dezvoltare economică şi de stimulare a iniţiativei private.bm2000.Tech_NIC – centru de reciclare materiale refolosibile şi incubare afaceri TIC .

iniţiativă privată activă • Potenţial turistic uria ş . urm ă rind punctele tari şi mai ales oportunităţile de dezvoltare economică durabilă .UrbanGIS.4. acquis-ul comunitar. CityHABiT • Dezvoltarea re ţelei urbane de centre de dezvoltare “EduTECH” (grupuri şcolare industriale ) . tehnologice.lu/econtent/publicsector/greenpaper. ş tiinţifice.html 3. CityRING. EcoCITY.69 BAIA M ARE Obiective strategice Segment strategic Nivel Proiecte Direcţii de acţiune Obiectiv e de CALITATE GLOBALE (integrare) LOCALE (Un mediu comunitar de calitate pentru dezv oltarea economică) 3 MĂSURI • Proiecte specifice în domeniile prioritare Dezvoltă rii Durabile (noi proiecte. Ref : http://www.re ţeaua local ă de Centre de Informare CiberCity /EcoCITY/Greencity • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO 9000 a Primă riei Baia Mare. s-au identificat urmă toarele tendin ţe. în special cu cele care participă la Agenda Locală 21.cordis. • Dezvoltarea de parteneriate durabile cu ora şe din Comunitatea Europeană şi din alte ţă ri dezvoltate.2 Dezv oltare economic ă : zone economice. UrbaNET2. City4BIKE. surse guvernamentale. pachetele de proiecte Urban si City . parcuri şi zone tehnologice. portofoliu de proiecte • Prezen ţa unor investitori străini în zonă • Pozi ţionarea geostrategică Ucraina-UngariaPolonia Puncte Tari • Re ţea intraurbană corespunzătoare în telecomunica ţii • Re ţea comercială dezvoltată • Evoluţie ascendentă a indicatorilor la export • Privatizare avansată . surse private. fă ră a pierde din vedere punctele slabe şi temerile (riscurile) ce pot îngreuna procesul.1. taxe speciale ) • Existen ţa Planului Urbanistic General (Master Plan) – instrument de dezvoltare urbană • Existen ţa unor planuri de reabilitare urbană . Calitatea serviciilor economice ale Administra ţiei Locale vs. propuse drept “ţinte” ale planului de m ă suri pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabilă: Oportunităţi • Parteneriat public privat activ • Baia Mare – zonă defavorizată – facilităţi • Utilizarea instrumentelor datoriei publice (împrumuturi şi obligaţiuni municipale) ca surse atrase ale bugetelor locale • Posibilitatea accesă rii unor surse atrase ale bugetului local (proiecte.re ţeaua de Centre de Dezvoltare Educa ţionale şi Tehnologice Edu_TECH . parcuri industriale. Pornind de la analiza SWOT a contextului economic local. CityBRIDGE. SIGNUM. continuarea proiectelor implementate şi a celor aflate în implementare). • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO 14000 (mediu). centre de afaceri.

diseminarea informa ţiei în rândul comunităţii locale. Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabil ă va lua în considerare urmă toarele criterii: - . taxa de publicitate. în continuare. na ţionale ş i externe. • Contorizarea consumului de apă potabilă în proporţie de 100% a agen ţilor economici. . . . etc. • Parteneriate comerciale pentru dezvoltarea în comun a unor afaceri cu investitori străini majori. acces la utilităţi etc. dintre care principalele sunt: stabilirea priorităţilor care să ră spundă la problemele de dezvoltare. regionale. orientat spre atragerea de noi investi ţii locale. • Proiecte şi studii de reabilitare a Centrului Vechi al ora şului. • Achizi ţionarea de imobile de ţinute de societăţi comerciale. cămine de famili şti sau birouri închiriate la firme. în special stră zi şi artere principale.analizarea şi evaluarea op ţiunilor strategice alternative. Primă ria Baia Mare vizează materializarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare pe termen mediu.administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniul comunităţii. cu impact potenţial major. • Schimbul de terenuri pentru a oferi firmelor o loca ţie mai bună (vad comercial. • Disponibilizare terenuri în vederea vânză rii că tre investitori strategici.privat eficient. Aceste obiective se reg ă sesc “materializate” în proiectele aflate în derulare sau în stadiul de elaborare prezentate la capitolul 4. .integrarea unui management al calităţii. • Facilităţi financiare acordate firmelor (plata impozitului pe clădiri s-a fă cut diferen ţiat.).parteneriat public . acţiunile întreprinse de administraţie pentru a susţine/dezvolta activitatea economică a agenţilor economici din municipiu: • Concesionarea sau vânzarea de spaţii comerciale către agen ţii economici din ora ş (peste 200 de spa ţii). pentru compensarea datoriilor acestora cu transformarea acestor imobile în locuinţe de serviciu. .crearea unei viziuni pentru o dezvoltare durabilă printr-un proces participativ care să implice toate sectoarele comunităţii locale. .).elaborarea unui plan strategic şi a unui program de mă suri care să aibă la bază utilizarea eficientă a resurselor locale şi atragerea unor resurse externe.70 M U N IC IPIU L Analizăm. . principal reper turistic urban • Modernizarea infrastructurii urbane. Coroborat cu cele prezentate anterior. modern şi eficient.

Familii în dificultate – Crucea Ro şie Maramure ş Ac ţiuni instituţionale: • Protecţia socială legală de la bugetul local (Legea 416 din 2001 a Venitului minim garantat) • Legea 108/1998 privind protecţia copilului aflat în dificultate • Legea 208/1996 privind cantinele de ajutor social • Subven ţii acordate asocia ţiilor şi funda ţiilor avizate.5. management comunitar eADM Societatea inf ormaţională Accesul tinerei generaţii la it&c Educaţie continuă LLL Aliniere la principiile OSI (standarde deschise). Creşterea puterii tehnologice a oraşului (inf rastructuri urbane.1. creşterea indicatorilor urbani it&c). standarde economice europene Creşterea coeziunii ecologice a cetăţenilor Echilibru între dezv oltare industrială şi poluare (reducerea poluării. standarde sociale europene Creşterea numărului de locuri de muncă Creşterea puterii economice a oraşului (colectare si gestionare ef icientă a resurselor f inanciare) Minime probleme economice (reducere grad sărăcie) Aliniere la principii. solidaritate cetăţeni Puterea Oraşului Dezv oltare Durabilă Dezv oltare calitativă Creşterea coeziunii sociale a cetăţenilor Creşterea puterii sociale a oraşului Minime probleme sociale Aliniere la principii.1.71 BAIA M ARE Criterii Social (planuri sociale) Economic (planuri economice) Mediu (planuri ecologice) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic) (planuri de dezvoltare tic) Coeziune. PLAN DE CREŞ TERE A COEZIUNII SOCIALE (21 de M ĂSURI în cadrul ac ţiunii sociale la care se adaugă mă surile instituţionale) 3.U. Programul: Persoane defavorizate • Strategia Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului Maramure ş Ac ţiune socială SUB-PROGRAMUL : PERSOANE FĂ RĂ LOCUINŢĂ Obiectiv strategic: Un adăpost decent pentru fiecare cetăţean al municipiului • Proiecte: .1.G 162/1992 privind acordarea unor ajutoare b ăne şti SUB-PROGRAMUL : TINERI PROVENIŢI DIN CASEL E DE COPII Obiectiv strategic: Şanse egale pentru to ţi tinerii • Proiecte: . reabilitare urbană) Minime probleme de mediu Aliniere la principii. standarde de mediu europene Creşterea gradului de acces al cetăţenilor la informaţie. creşterea conectării tehnologice tic individuale.Funda ţia “Padre .3. standarde tehnologice europene şi mondiale III. care au ca obiect organizarea de cantine sociale ( Legea 34 / 1998) • O.Cantina socială cu ad ăpost temporar Ferneziu – Funda ţia “Aides Sans Frontières” .5.Comunitatea Miani Somaschi” .

Laborator educativ .Asocia ţia religioasă .5.72 M U N IC IPIU L - Încă o şansă Maramure ş – Inspectoratul Ş colar Ac ţiune socială SUB-PROGRAMUL : FAMILII ÎN DIFICULTATE Obiectiv strategic: consolidare a familiei Asigurarea condiţiilor de SUB-PROGRAMUL : ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU Obiectiv strategic: Fiecare persoană îngrijirea la nivelul nevoilor va avea • Proiecte: .Funda ţia “Padre Somaschi” .1.A.Prevenirea violen ţelor în perimetrul şcolar .U. • Programe ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramure ş: .şcolar .G.Obiectiv strategic: tranzi ţia de la economia monoindustrială la una diversificată 3.Prevenirea abuzurilor sexuale îndreptate împotriva minorilor .O şansă – Uniunea Rromilor din Baia Mare .Funda ţia .Prevenirea consumului de droguri . • Proiecte: .Centru Comunitar Municipal – ASSOC .G. Programul: Persoane vârstnice ş i cu handicap Ac ţiuni instituţionale: • Programul anual al acţiunilor Inspectoratului Ş colar al Jude ţului Maramure ş.Prevenirea violen ţei intrafamiliale .1.Adolescen ţă fă ră delincven ţă .S ă zâmbim împreună – Fundaţia I.5.Consiliul Local al Copiilor şi Consiliul Local al Tinerilor.Cantina socială Ferneziu .2.Centru de zi – Fundaţia ESPERANDO SUB-PROGRAMUL : ÎNGRIJIRE ÎN INSTIT UŢII Obiectiv strategic: Asigurarea unui socializare.Sub-programul: reconversie profesional ă .ocupa ţional .U. coordonat de Primă ria Municipiului Baia Mare Ac ţiune socială Ac ţiuni instituţionale: • O.LOGOS . 102/1999 privind protecţia persoanelor cu handicap • Legea 17/2000 privind protecţia persoanelor vârstnice SUB-PROGRAMUL : PROGRAME EDUCAŢIONAL E PENT RU TINERI Obiectiv strategic: educa ţionale Concertarea programelor .3.Laborator educativ .Ajutor la distan ţă .Fundatia “ Padre Somaschi” . 3. Programul: Tineret cadru de SUB-PROGRAMUL : SERVICII ÎN CARTIERE Obiectiv strategic: Descentralizarea serviciilor de asisten ţă socială • Proiecte: .“Padre Somaschi” .

73 BAIA M ARE • Proiecte: .Centru de resurse pentru ONG-Primă ria Baia Mare .Organiza ţia Naţional ă Cerceta şii României .5.5.Gândire pozitivă .5.Prevenirea şi combaterea consumului de droguri .centrul local Baia Mare 3.Starea socială a municipiului Baia Mare (bro şură ) SUB-PROGRAMUL : CANAL E INFORMAŢIONAL E Obiectiv strategic: Circula ţia rapidă a informa ţiei • Proiecte: . Programul: Petrecerea timpului liber Ac ţiuni instituţionale: • Centrul de Informa ţii pentru Primă riei municipiului Baia Mare Ac ţiune socială : Cetăţeni al Ac ţiuni instituţionale: • Programe şi proiecte culturale proprii prevăzute în planul anual de manifestă ri a Direcţiei Judeţene pentru Cultură.4.Schimbarea atitudinii .1. Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Maramure ş • Programul Na ţional “Sportul pentru To ţi” aplicat de Direcţia Judeţean ă pentru Tineret şi Sport Maramure ş • Strategia Managerială a Palatului Copiilor Baia Mare pentru perioada 2001-2004 Ac ţiune socială SUB-PROGRAMUL : BAZ E DE DAT E Obiectiv strategic: Accesibilitate mai informaţiei publice mare a • Proiecte: .Inspectoratul Ş colar Maramure ş .Birou de consiliere pentru cetăţeni – Asociaţia Diecezană Caritas Greco-Catolic SUB-PROGRAMUL : SPORT PENT RU TOŢI Obiectiv strategic: practicarea sportului de că tre un numă r cât mai mare de cetăţeni SUB-PROGRAMUL : MANIFESTĂ RI CULTURAL E Obiectiv strategic: modalităţi de exprimare pentru fiecare SUB-PROGRAMUL : CONSULTAREA POPULAŢIEI Obiectiv strategic: Participarea mai accentuată a populaţiei la procesul decizional din administra ţia publică local ă .1.Crucea Ro şie Maramure ş . PROGAMUL: Comunicare SUB-PROGRAM : A C ETĂŢ ENIE Obiectiv strategic: pregă tirea participarea la via ţa comunităţii tinerilor pentru • Proiecte: .Asociaţia Diecezan ă Caritas Greco-Catolic SUB-PROGRAMUL : LOCURI DE AGREM ENT Obiectiv strategic: îmbună tăţirea petrecere a timpului liber cadrului de SUB-PROGRAMUL : SPAŢII DE JOACĂ PENTRU COPII Obiectiv strategic: locuri de joacă sigure şi moderne 3.Pauza de masă .

Corpul de mediatori .Primă ria Baia Mare şi Primă ria Ivano-Frankivsk .74 M U N IC IPIU L • Proiecte: . dezvoltarea durabil ă şi cerinţele comunităţii. reprezintă parte integrată în documentul de Raport anual 2001 /Servicii publice descentralizate. C. Direc ţiile principale luate în discuţie: 1. precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii . cu obiectivele dezvoltă rii durabile.3. • definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale. M ăsuri de cre ş tere a eficienţei managementului urban Mă surile specifice sunt cuprinse în Documentul «Strategia de Dezvoltare a municipiului Baia Mare 2001-2010 – Planul de Investi ţii de Capital » al Direcţiei Tehnice. mă surarea rezultatelor pe baza indicatorilor de performanţă • Întocmirea unui sistem eficace de cuantificare a rezultatelor pe etape (pe parcursul derulă rii exerci ţiului bugetar) • Aprecierea corectă şi concretă a eficienţei cu care sunt utilizate fondurile publice → (sistem. Management proiecte Măsurile de întă rire a capacităţii ş i capabilităţilor instituţionale a Primă riei Baia Mare prin: • management urban şi financiar eficient. Locuri de agrement 7. dispoziţii primar) pentru a deveni eficiente în folosul contribuabililor şi al întreprinză torilor • Externalizarea activităţilor în condi ţii de eficien ţă şi operativitate • Reducerea drastică a costurilor operaţionale ale administra ţiei publice • Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local. Planificare complexă. Definirea serviciilor publice Definirea serviciilor publice este detaliată în Raportul anual al acestora. rurală 8. Consultanţă în urbane şi rurale domeniul reglementă rilor 9.2. model). III. B. optimiză ri 6. M ăsuri de cre ş tere a eficienţei managementului financiar Câteva din mă surile specifice propuse de că tre Direc ţia Economică sunt urmă toarele: • Perfecţionarea structurilor organizatorice interne • Reproiectarea procedurilor de planificare bugetară • Cre şterea operativităţii şi calităţii în activitatea proprie fiecă rei structuri interne • Optimizarea reglementă rilor (proiecte HCL. zonală 2. Dezvoltare situri.Dialog Civic . iar planul de dezvoltare corelat cu resursele financiare. Planificare urban ă 3. Inginerie urban ă. MÃSURI DE Î NTÃRIRE A CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE Această parte va cuprinde măsurile privind managementul urban (enumerate de altfel în Strategiile Locale de Dezvoltare Durabil ă ). Amenajă ri publice. locuri şi localităţi 5.Asocia ţia Rromilor “Prietenia” A. Planificare domeniu şi dezvoltare economică în 4. precum şi măsurile de management financiar.

administra ţiile urbane se arată tot mai interesate să -şi p ă streze şi să -şi promoveze patrimoniul cultural. • Oferta de servicii turistice şi conexe de standard înalt (cu accent pe instruirea personalului).. le asigură men ţinerea unei infrastructuri generale şi specifice cât mai moderne. au influen ţat decisiv modul de dezvoltare urbanistică . când marile ora şe culturale europene erau vizitate în special de tineri dornici de a-şi desă vârşi cultura şi pregă tirea profesională . Pe baza resurselor materiale. Se pot determina aspectele care definesc această formă de turism: • Asigurarea unei strânse colaboră ri între administraţie şi colectivităţile locale şi cele profesionale în domeniul turismului. comercială . agenţii de voiaj specializate. • Crearea şi men ţinerea unei imagini. Activitatea/valoarea unei a şeză ri urbane este dată de urmă toarele elemente: • Planul urbanistic care poate suporta o multitudine de transformă ri. Ora şul este imaginea cea mai expresiv ă a societăţii umane. a nivelului pie ţelor. M ăsuri de întă rire a capacităţii instituţionale în domeniile dezvoltă rii economice comunitare ş i a turismului (opţiune prioritară comunitară ). etc. Un ora ş poate avea multiple funcţii: administrativ-politice. ambasade. organizând manifestă rile culturale tradi ţionale şi punând tot mai mult accent pe încurajarea activităţilor turistice. precum şi de negustori. activităţile turistice pot contribui la men ţinerea viabilităţii şi continuităţii civiliza ţiei urbane. prin programe deosebite. • Structurarea “produsului turistic” în funcţie de complexitatea acestuia şi valorificarea lui cu multă competen ţă (cu accent pe promovarea produselor de artă locale autentice). Func ţia turistică a a şeză rilor urbane se sprijină pe două acţiuni majore: • Managementul urban care se referă la activitatea administra ţiei publice privitoare la asigurarea cre şterii calităţii vieţii în condi ţiile realiză rii unei dezvoltă ri urbane durabile.P ă strarea calităţii cadrului natural . cu echilibrarea raportului dintre cerere şi ofertă . astfel: formele de relief. Dezvoltarea economică şi problemele de protecţie a mediului vor determina ascensiunea ramurilor industriale de înaltă tehnologie şi informatizare . • Componentele cadrului natural au jucat un rol esen ţial în stabilirea configuraţiei ora şelor. • Func ţiile oraş elor s-au multiplicat în timp şi spa ţiu ca urmare a cre şterii demografice şi economice. lan ţuri hoteliere.. se vor sprijini activităţile economice şi serviciile care pă strează /mă resc viabilitatea ora şelor. determinate de mersul ascendent al societăţii omene şti. re ţeaua hidrografică . • Marketingul urban care cuprinde stabilirea şi dezvoltarea rela ţiilor dintre mediul social. industrială . unice. religioasă. financiare şi umane locale. Odată cu dezvoltarea societăţii moderne. agen ţii de turism. Din experien ţa european ă. din care unele pot deveni dominante. originale (logo turistic). prin unele acţiuni edificatoare: . culturală . originale şi cu impact maxim. precum şi a serviciilor performante. (cu acordare de stimulente financiare locale). comercianţi şi arti şti. mass-media. care păstrează bunurile cele mai de pre ţ ale umanităţii. rezultă că turismul urban sa manifestat începând cu secolele XVI-XVII. deosebit de pitore şti sunt ora şele care şi-au p ă strat vechile planuri din perioada antică sau medievală . bancară .75 BAIA M ARE D. Al ături de acest deziderat. Aplicarea politicilor de marketing contribuie la cre şterea calităţii centrelor urbane. dirijarea noilor realiză ri arhitecturale pentru pă strarea calităţii peisajului urban ş i a identităţii ora şelor şi armonizarea cu mediul înconjură tor. • Prezentarea de pachete turistice. turistică. economic şi institu ţional. etc. dând o tentă de modernism siteurilor istorice. etc. contribuind la crearea unei imagini specifice fiecă rui ora ş. • Distribu ţia produselor şi programelor turistice prin tour-operatori.

. se va lua în considerare cu această ocazie că.76 M U N IC IPIU L Dezvoltarea zonelor de recreere.3. elaborarea unei strategii orientate spre dezvoltarea turismului urban în ora şul Baia Mare. . nu este obligatoriu ca o autoritate local ă să se angajeze financiar. Dezvoltarea componentei turistice se regă se şte în tabelul cu proiecte în curs de elaborare (cap. începând cu anul 2003 se pot prevedea elemente de management pe proiecte. sub-programelor şi proiectelor.3. etc. Dacă totu şi se angajează financiar. ori cu garan ţia de la bugetul statului sau prin împrumut intern/extern. PROIECÞIA FINANCIARÃ Proiecţia financiară . autoritatea locală va prevedea sumele ce se alocă de la buget pe proiecte (posibil pentru reabilitarea infrastructurii zonei).Dezvoltarea pieţelor de bunuri şi a zonelor comerciale centrale.Introducerea muzeelor şi a obiectivelor turistice locale în circuite na ţionale şi interna ţionale. vânzând de fapt o imagine şi servicii specifice. în scopul fixă rii cât mai corecte a potenţialului financiar de realizare a programelor. pentru care milioane de oameni plă tesc anual miliarde de dolari.Amplificarea atracţiilor culturale şi a evenimentelor speciale. Life AirforAll (în curs de alocare) 4. sub-programelor şi proiectelor. RecPET (nealocat) 5. ceramică.Refacerea unor arealuri degradate si redarea lor în folosinţa comunităţii . prin această proiecţie financiară se va ţine cont de faptul că nu toate proiectele trebuie finan ţate de la bugetul local sau bugetul central. bănci. Există câteva proiecte la care în anii 2000-2002 au fost prevă zute sume pentru realizarea contribu ţiei locale: 1.consumat parţial) 3. NextGeneration (aprobat. În acest sens. astfel încât autoritatea local ă să aibă o imagine cât mai corectă asupra modalităţii de realizare a programelor.4): Centru turistic de informare – administrat de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare. Dezvoltarea activităţilor turistice ale unei aglomeră ri urbane reprezintă probabil cea mai eficientă activitate de export a acelei comunităţi. reprezintă nu doar o şansă şi o oportunitate demnă de luat în considerare.consumat) 2. Privind dezvoltarea activităţii turistice la nivel de a şezare urbană . ci chiar o necesitate contemporan ă imperios argumentată de tendin ţele actuale şi viitoare de dezvoltare urbană locală/regional ă/naţional ă. transporturi. a muzeelor şi a site-urilor arheologice . Pentru anul 2002 se pot prezenta elemente de management financiar de tip management / bugete. este u şor de imaginat impactul acestei activităţi asupra sectoarelor economice conexe: industria hotelieră şi restaurante. comunicaţii. Prin prisma celor prezentate. . industria u şoară .Participarea la schimburi economice şi culturale de pe piaţă interna ţională . - proiectului de buget pe anul 2003. Întrucât resursele financiare la nivel local sunt limitate. ADIL_Mira (nealocat. autoritatea locală poate elabora un program privind reabilitarea centrului istoric.în baza prezentă rii bugetelor locale în perioada 1999 – 2002 şi eventual a . la nivel local este necesară o ierarhizare a proiectelor. se va prezenta pe scurt o structură a veniturilor fiscale şi a cheltuielilor bugetare după destinaţia lor. ateliere ale arti ştilor populari. În schimb. înso ţit de reglementă ri pentru zona ce face obiectul reabilită rii/prezervă rii pentru a atrage resurse din sectorul privat (acesta din urmă fiind angajat pe proiecte specifice ca parte din programul amintit). Life Assure (alocat . Totodată. contractare/alocare) în curs de III. De pildă . pentru prezervarea centrului istoric al unui ora ş. pensiuni turistice rurale. în evaluare) 7.Reabilitarea centrelor istorice. pentru estimarea resurselor financiare în următorii 2 ani. CityNET (alocat . bunuri de larg consum. MillenniumIII Business Center (în evaluare final ă ) 6. distracţii şi terenuri de sport .

000 +1.ro/buget/bug_loc_2001.000 2.250 2.499.000 293.02 Sănătate 59.000 +4.000 32.000 +5.876.658 111.480.000 73.037 198.548.151.523 Influen ţe +/+ Buget rectificat mai 2002 640.000 16. Planurile EduTECH dezvoltă rii şcolilor) 10.000 2.081.132 640.02 Învăţământ 58.200.235.000 .200.548.000 16.000 27.130 1.460 9.02 Rambursări de împrumuturi interne pentru inv estiţii 95.000 73.733 8.02 Dobânzi la împrumuturi interne pentru investiţii 90. eBaiaMare (în evaluare) 11.132 6.264 +215. ECDL_training pentru funcţionarii publici (în evaluare) (alocă ri în cadrul Structura veniturilor fiscale ş i a cheltuielilor bugetare O structură a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 2001 este prezentată public pe pagina de Internet: http://www .332.baiamarecity.02 Transporturi şi comunicaţii 69.672.02 Asistenţă socială 63.892.750.930.819 175.000 295.513.256.523 + + + + + + +14. ultima rectificare (mai 2002) în tabelul urm ător: DENUMIRE INDICATOR VENITURI TOTALE 2002 Venituri proprii Sume def alcate din TVA pentru bugetele locale Cote defalcate din impozitul pe venit Sume def alcate din impozitul pe v enit pentru echilibrare Sume def alcate pentru subvenţionarea energiei termice Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetului local CHELTUIELI TOTALE 2002 Ultimul buget aprobat 2002 625.02 Alte acţiuni economice 72.658 107.000 37.418.735.037 51.982 238.876.892.250 -700.047.267.513.132 5.000 +67.300.363. UrbanGIS componentă SIGNUM (alocare contribuţie locală ) 9.000 30.515.000 27.892.047.130 1.02 Serv icii şi dezv oltare publică şi locuinţe 68.997 8.892.77 BAIA M ARE 8.980.000 4.514 212.501. religie şi acţiuni priv ind activ itatea sportiv ă şi de tineret 60.02 Fond de rezerv ă 96.02 Transf eruri către alte bugete pentru protecţia copilului 88.02 Autorităţi publice 57.348. htm iar pentru exerci ţiul bugetar 2002.02 Cultură.496 238.980.000 27.480.200.363.000 4.02 Cheltuieli cu destinaţie specială 26.849.200.000.000 +4.200.000 2.000 27.672.000.819 175.256.300.132 625.460 9.02 Alte acţiuni 84.

Planul EduTECH Doc.htm P.html PIC2002 Doc. MiRA. Proiecte: MillenniumIII BC.3. Valea Roşie. centre vârstnici.C. 2002-Alimentare cu apă.2002 Plan Electrica SA P.mmnet.C.I. Operatori GSM. OBIECTIVELE SPECIFICE ªI PROIECTELE IDENTIFICATE III. Craica.html Zone urbane degradate: http://www. cămine. Orăşel Copii PIC 2002 Zone şi parcuri industriale: http://www.I.Amenajări hidrotehnice Proiecte amenajări hidrografice Doc. staţii epurare Plan VITAL SA.C. Dezvoltarea Infrastructurii de Bază / Proiecte Nr. azile. ISP Planuri Apele Romane Săsar. Firiza Planuri ISJ. PIC2002.mmnet. Documentaţie proiect MiRA www.2002 Banca de Date / Cadastru Doc.ro/proiecte. 2002 EnergoTerm SA RomGAZ Maramureş P.4. adăposturi Măsura 7 Măsura 8 Măsura 9 Măsura 10 Planuri Romtelecom.1998-2002 P. CromaTIC PIC 2002 Locuinţe.ro/comunica tie/itpark/index.canalizare Dezv oltarea infrastructurii energetice Dezv oltarea infrastructurii de gaze Cadastru Urban Plan Urbanistic General Planuri Urbanistice Zonale Proiect MiRA=Managementul Integrat al Resurselor de Apă Plan de iluminare public şi ornamental City LIGHT Plan de dezv oltare GAZ EnergoTerm SA Plan TranportUrban Urbis SA Măsura 3 Măsura 4 Măsura 5 Măsura 6 Dezv oltarea Inf rastructurii de Transport Urban Dezv oltarea infrastructurii de telecomunicaţii urbane Dezv oltare infrastructură reţea hidrotehnică Dezv oltare zone educaţionale Dezv oltări edilitare-locuinţe..ro/comunica tie/milleniumIII/index.C.bm2000. Unităţi Şcolare Planuri LTE (lucrări tehnico-edilitare) Măsura 11 Dezv oltare zone urbane şi zone urbane degradate Planuri Proprietari-f irme PHOENIX.78 M U N IC IPIU L III.I. City 4BIKE Doc. azile noapte. 2002-Modernizare Străzi Documentaţii proiecte: Plan de Semaforizare Doc. CityNET2. Măsurii Măsura 1 Măsura 2 Denumirea măsurii OBIECTIVE Specifice Model de referin ţă Documente de referin ţă Proiecte prioritare Master Plan_PUG PUZ –uri Dezv oltarea Inf rastructurii de apă .4. Romplumb.I. proiecte: CityRING.mmnet. Analiza de Riscuri Comunitare . Proiecte Eco_Zone PIC 2002 Doc. REMIN Măsura 12 Măsuri de Control şi reducere a riscurilor urbane Apărare Civ ilă P.1.adil.bm2000.C. City BRIDGE.3.C. proiect UrbanGIS P.I.I.

• Stabilirea unui sistem de taxe pentru accesul în zonele ştiinţifice ale rezervaţiilor naturale. • Extinderea ariei protejate Chiuzbaia – Groape prin înfiin ţarea Rezerva ţiei Igni ş. • Stabilirea persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi ştiin ţifice în zonele ştiinţifice ale ariilor protejate. cetăţeni şi alte entităţi. cu o suprafaţă echivalentă de 500 ha. ONG-uri.2. • Eliminarea acţiunilor de distrugere a rezervaţiilor naturale geologice şi speologice prin colectarea de material fosil şi practicarea alpinismului. atragerea de fonduri pentru proiecte de protejare şi conservare.3.79 BAIA M ARE III. O BIECTIV STRAT EGIC : ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A ARIILOR ŞI A MONUMENT ELOR NAT URAL E PROT EJAT E Obiective specifice • Crearea unei structuri administrative eficiente pentru managementul ariilor şi monumentelor naturale protejate şi rezervaţiilor naturale. • Identificarea şi asigurarea surselor de venituri necesare administră rii ariilor protejate / rezerva ţiilor naturale. precum şi privind colectarea şi procesarea datelor ştiinţifice. • Instituirea pentru fiecare arie protejată / rezervaţie a unei personalităţi juridice care să asigure administrarea corectă şi eficientă. instituţional şi financiar pentru administrarea ariilor protejate. • Implementarea programelor specifice de colectare a datelor şi informaţiilor privind starea şi dinamica speciilor şi ecosistemelor din ariile protejate.2.4. • Instituirea şi aplicarea unui sistem drastic de amenzi pentru cazurile de nerespectare a legisla ţiei specifice. cu delimitarea clară a responsabilităţilor. • Stabilirea şi instruirea unui personal abilitat în supravegherea şi administrarea ariilor protejate. Ac ţiuni posibile • Delimitarea şi marcarea specifică a zonelor ştiin ţifice precum şi a zonelor tampon din cadrul fiecă rei arii protejate. • Elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru con ştientizarea publicului în legă tură cu necesitatea protejă rii zonelor ştiin ţifice şi pentru atragerea sprijinului acestuia în implementarea acţiunilor specifice de protejare şi conservare. a condi ţiilor privind accesul în zonele ştiin ţifice din cadrul rezervaţiilor naturale. PROTECŢIA MEDIULUI 3. în acord cu conven ţiile interna ţionale (semnate de România) şi cu metodologiile adecvate acestei probleme. RESURSE NATURALE Ş I CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII A.4. • Asigurarea fondurilor necesare pentru administrarea corectă şi eficientă a ariilor protejate şi a rezervaţiilor naturale. • Elaborarea şi implementarea programelor specifice pentru instruirea personalului care . • Instalarea de panouri de avertizare privind accesul / interzicerea accesului în zonele ştiin ţifice ale rezerva ţiilor naturale. • Crearea unui cadru legislativ. • Stabilirea. • Stabilirea unui sistem de amenzi privind p ătrunderea ilegală a persoanelor în zonele ştiin ţifice ale rezerva ţiilor naturale.2. privind administrarea şi supravegherea zonelor ştiin ţifice din cadrul ariilor protejate. • Realizarea parteneriatului între autorităţile locale. mediile ştiin ţifice. prin decizia autorităţii administrative locale.

la diferite utilităţi pentru persoanele sau organizaţiile care se implică în activitatea de inventariere şi conservare a speciilor şi exemplarelor protejate. . • Reîmpă durirea zonelor forestiere defri şate cu specii arboricole specifice. • Eliminarea practicilor necorespunză toare de exploatare preferen ţială a anumitor specii. • Interzicerea defri şă rilor forestiere în arealele naturale şi în zonele protejate. • Adoptarea unui sistem local specific de reglementă ri privind exploatarea ra ţională a fondului forestier. • Aplicarea regimului de protecţie şi conservare vizual ă (prin panouri informative). Reglementă rile vor avea. acces gratuit sau costuri diminuate. precum şi fizică (prin delimitarea si restricţionarea accesului). B. • Managementul corespunză tor al pă durilor pentru refacerea şi men ţinerea echilibrului ecosistemelor forestiere.80 M U N IC IPIU L asigură administrarea ariilor protejate/ rezervaţiilor naturale. C. prevederi privind interzicerea pe o perioadă determinată. • Realizarea unui studiu ştiin ţific de fundamentare a cre ă rii rezervaţiei Igni ş. • Implementarea programului de monitorizare şi protecţie a speciilor şi exemplarelor protejate în scopul conservă rii acestora. OBIECTIV STRAT EGIC : INV ENTARIEREA ŞI CONSERVAREA ARBORIL OR ŞI SPECIILOR DE INT ERES ŞTIINŢIFIC ŞI T URISTIC Obiective specifice • Inventarierea riguroasă a arborilor şi speciilor florei spontane şi faunei sălbatice de interes ştiin ţific şi silvic pe raza municipiului Baia Mare. • Cre şterea num ă rului de indivizi din cadrul fiecă rei specii afectate până la num ă rul necesar refacerii şi men ţinerii echilibrului fiecă rui ecosistem. a tăierilor din specii amenin ţate. geologică . Ac ţiuni posibile specifice • Plantarea în cadrul fiecă rui ecosistem forestier de arbori din speciile disp ă rute sau cu numă r diminuat de indivizi. care să aib ă în vedere refacerea şi protejarea speciilor din cadrul fiecă rui ecosistem şi a numă rului de indivizi din cadrul fiecă rei specii. OBIECTIV STRAT EGIC : P ROT ECŢIA ŞI DEZVOLTAREA ECOSIST EM ELOR FORESTIERE Obiective specifice • Refacerea echilibrului ecosistemelor forestiere. după caz. paleobotanică • Dezvoltarea şi extinderea suprafeţei ariilor protejate. • Stabilirea mijloacelor adecvate pentru protecţia şi conservarea acestora. • Identificarea posibilităţilor de acordare a unor facilităţi economice (reduceri de taxe. cu rol de protecţie botanică . Ac ţiuni posibile • Adoptarea unui sistem local de reglementă ri care să faciliteze activitatea de inventariere. • Identificarea şi utilizarea tuturor posibilităţilor de realizare a parteneriatului dintre autorităţile locale şi diferite institu ţii/organiza ţii din comunitate în vederea asigură rii resurselor umane şi financiare pentru administrarea eficientă a ariilor protejate/rezerva ţiilor naturale. • Aducerea numă rului de specii arboricole din cadrul fiecă rui ecosistem forestier afectat la situa ţia normală .

• Elaborarea şi implementarea unei strategii specifice pentru practicarea turismului şi agrementului. • Adoptarea unor decizii ale administraţiei publice locale pentru interzicerea turismului necontrolat în ariile protejate. • Aplicarea unui sistem de taxe pentru turismul în ariile protejate. rezerva ţiile naturale şi zonele forestiere. rezerva ţii naturale şi zone forestiere. rezervaţiile naturale şi zonele forestiere şi pentru facilitarea turismului în condiţii ecologice. a activităţilor de plantare a arborilor în ariile defri şate la care să fie antrenate ONG-urile. OBIECTIV STRAT EGIC : P RACTICAREA TURISMUL UI ŞI AGREM ENTUL UI ECOLOGIC ÎN ARIIL E NATURAL E PROT EJAT E.4.2. • Aplicarea unui sistem sever de amenzi în cazuri de nerespectare a legisla ţiei specifice. Ac ţiuni posibile • Realizarea amenaj ă rilor turistice prevă zute cu toate facilităţile necesare protecţiei mediului în zonele naturale atractive care nu se afl ă sub regim de arie protejată / rezervaţie natural ă. • Practicarea exclusiv a turismului ecologic. reglementarea şi monitorizarea acestora. cetăţenii şi alte entităţi. a sistemului pentru organizarea turismului specific în perimetrele acestora. rezerva ţiile naturale şi zonele forestiere. • Îmbun ătăţirea cadrului legal existent în vederea protejă rii rezervaţiilor naturale. • Ini ţierea de către administraţiile locale ale comunităţilor limitrofe rezerva ţiilor. ZONEL E FORESTIERE ŞI ZONEL E DE AGREM ENT Obiective specifice • Eliminarea practică rii turismului necontrolat în ariile protejate.2. • Delimitarea şi marcarea perimetrelor rezervaţiilor şi zonelor tampon. • Autorizarea Agen ţiilor de Turism şi a ghizilor turistici. • Instalarea la limita perimetrelor ariilor protejate. 3. • Instalarea de panouri de avertizare la limitele perimetrelor. A. la nivelul administraţiei fiecă rei arii protejate. care să descurajeze exploatarea speciilor ameninţate. • Identificarea şi utilizarea tuturor posibilităţilor de realizare a parteneriatului dintre autorităţile locale ş i diferite institu ţii/organiza ţii din comunitate în vederea înlocuirii rapide a actualelor forme de turism cu turismul ecologic. • Aplicarea fermă a legisla ţiei actuale privind exploatarea fondului forestier. . • Aplicarea unui sistem sever de amenzi în cazul nerespectă rii reglementarilor specifice privind exploatarea fondului forestier. O BIECTIV STRAT EGIC : STOPAREA DIMINUĂ RII ŞI DEGRADĂ RII SPAŢIILOR VERZI INT RAURBANE ŞI PERIURBANE Obiective specifice • Analiza suprafeţelor intraurbane şi periurbane existente. • Aplicarea ferm ă a sistemului de amenzi pentru nerespectarea legisla ţiei specifice.81 BAIA M ARE • Identificarea posibilităţilor de valorificare a speciilor arboricole de calitate mai slabă . ECOLOGIE URBANĂ D. • Crearea. • Stabilirea unui sistem de taxe net diferen ţiat pe specii. rezervaţiilor naturale şi zonelor forestiere de panouri de avertizare privind condi ţiile de practicare a turismului.

în funcţie de nr. arbu şti) în proporţie de 80%. • Elaborarea HCL Baia Mare în domeniul conservă rii spa ţiilor verzi (respectiv realocarea unor suprafeţe echivalente.5 mc vegetativi. • Eliminarea a 60% din construcţiile ilegale intraurbane şi redarea în circuitul spaţiilor verzi recreative sau de joacă . • Reabilitarea zonelor adiacente căilor rutiere urbane prin amenajarea aliniamentelor verzi (plantă ri de arbori. locuitori / km 2.000 mp. • Integrarea analizelor secven ţiale de alocare geografică a suprafe ţelor verzi în analizele Planului de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Baia Mare. climatice. inclusiv cu cedarea în administrare a acestora sistemului privat sau comunitar (ONG. care să propună şi să implementeze per locuitor o limită minim ă de 4. Consorţii. cu alocarea unei suprafe ţe minime de 300 ha spaţiu de recreere şi joacă amenajat. • Delimitarea “centurii verzi” urbane în funcţie de prognozele de dezvoltare urbană pe termen lung. în analiza statică şi analiza dinamică . 62 şi 78. în alt amplasament. persoane fizice). • Reabilitarea zonelor intra. • Realizarea unui Plan de Dezvoltare 3D. • Elaborarea HG pentru suplimentarea reală a suprafeţelor verzi alocate unui locuitor în mediu urban şi stabilirea unor indicatori diferiţi. • Eliminarea a 40% din construcţiile ilegale periurbane şi redarea în circuitul spa ţiilor verzi recreative sau de joacă . condiţii geografice. • Reducerea cu 40% a suprafeţelor alocate construcţiilor civile şi industriale. • Reducerea impozitului pe teren pentru persoanele fizice sau juridice care investesc în reabilitarea şi conservarea spa ţiilor verzi în special în dezvoltarea 3D. de calitatea mediului. • Extinderea Parcului Municipal Baia Mare pe valea Usturoi şi transformarea în Grădina Botanică prin includerea arboretelor din parcelele 61. cu o suprafaţă total ă estimată la 150 ha. localizate în zonele reziden ţiale deficitare în suprafeţe de spaţiu verde.5 mc vegetativi şi 7. • Elaborarea raportului anual de evaluare şi monitorizare a suprafeţelor verzi urbane.5 mp spa ţiu verde/locuitor. • Reabilitarea şi reconstrucţia a 60% din spa ţiile verzi existente. • Realizarea a două Parcuri intraurbane. spa ţiilor construite intraurban şi periurban. • Dezvoltarea vegetativă în standarde 3D în zonele rezidenţiale puternic afectate. Vasile Alecsandri) a ora şului. • Reabilitarea Parcului Municipal Baia Mare.şi periurbane verzi degradate. Ac ţiuni posibile • Evaluarea suprafeţei reale necesare şi ocupate de trotuare şi căi rutiere. respectiv zona de SV şi zona de NE (cart. cu alocarea unei suprafe ţe minime totale de 10. . • Realizarea a 2 unităţi de parcare subterane suprapuse. • Identificarea zonelor şi culoarelor reziden ţiale cu sub 2.82 M U N IC IPIU L • Conservarea suprafe ţelor spa ţiului verde şi a celui de joacă şi eliminarea construcţiilor ilegale care ocup ă suprafeţe verzi în mediul urban şi periurban. • Reabilitarea spa ţiilor verzi a culoarului Să sar şi amenajarea acestuia ca zonă de agrement sau recreere. • Realizarea centurii verzi a municipiului Baia Mare şi amenajarea ecologică a malurilor râului S ă sar. • Alocarea din bugetul local a unor sume fixe pentru fiecare 1mp readus în circuit natural şi fiecare 1 mp administrat de persoane fizice sau juridice. inclusiv obiectivul turistic “Piatra Virgin ă ”. • Declararea prin HCL a “Zilei Ecologiei Urbane” cu rol educaţional şi acţiuni concrete de reducerea poluă rii şi reabilitarea spaţiilor verzi urbane. agen ţi economici. căi de transport (inclusiv alei betonate) în zonele reziden ţiale şi recreative.

• Reducerea cu minimum 70 % a emisiilor de metale grele la Romplumb.C. care depăşesc limita maxim ă admisă în zonele reziden ţiale pentru poluarea fonică în rela ţie cu starea drumurilor şi tipul autovehiculelor de tranzit. • Cre şterea frecvenţei de salubrizare stradală . • Implementarea reţelelor de monitorizare a poluă rii sonore şi prin vibraţii. • Implementarea reţelei de monitorizare a poluă rii sonore şi analiza degradă rii construcţiilor prin vibraţii. PROTECŢIA ATMOSFEREI B. • Elaborarea unui studiu anual de evaluare a degradă rii clădirilor din cauza vibraţiilor. • Elaborarea unei bro şuri şi a unor materiale informative referitoare la poluarea fonică .4.A. metale grele de la S. O BIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN REDUCEREA POL UĂRII INDUST RIAL E METALURGICE Obiectiv specific • Reducerea polu ă rii atmosferei asociată emisiilor de SOx. • Încadrarea în normele şi standardele de poluare fonică şi prin vibra ţii a 70 % din sectoarele stradale intens circulate. Ac ţiuni posibile • Reducerea cu minimum 30 % a emisiilor de SOx şi NOx la Romplumb. • Stimularea comunităţii în investi ţiile în reabilitarea construcţiilor civile şi cre şterea gradului de izola ţie fonică .3.83 BAIA M ARE 3. prin vibraţii şi afectarea stă rii de să nă tate a populaţiei.2. B. ROMPLUMB S. CO. A. . metale grele şi. • Reducerea cu minimum 30 % a emisiilor de NOx. Ac ţiuni posibile • Asigurarea transportului industrial cu mijloace nepoluante fonic. de pe tronsoanele urbane ale municipiului Baia Mare. respectiv. OBIECTIV STRAT EGIC : DIMINUAREA POL UĂRII FONICE ŞI VIBRAŢII ÎN ZONEL E REZIDENŢIAL E Ş I SPAŢIIL E DE L OCUIT Obiective specifice • Realizarea studiilor de impact a traficului urban asupra sănă tăţii şi a clă dirilor. • Identificarea tronsoanelor intens circulate în mediul urban. NOx. OBIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN REDUCEREA POL UĂRII DIN TRANSPORT Obiective specifice • Reducerea polu ă rii aerului ambiental asociată traficului greu şi traficului de tranzit pe tronsoanele drumurilor naţionale care stră bat municipiul Baia Mare (DN1C (E58) şi DN18). a vârfurilor de poluare asociate. • Reabilitarea infrastructurii re ţelelor stradale sau tronsoanelor intens circulate.

atât din punct de vedere legal. OBIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN REDUCEREA POL UĂRII STAŢIILOR DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE. în acord cu Directivele UE. . • Introducerea programelor de con ştientizare a reziden ţilor din zonele de influenţă privind poluarea atmosferei generată de sta ţiile de mixturi asfaltice şi pentru atragerea sprijinului acestora pentru proiectele de remediere. • Aplicarea unui program ferm de penalităţi la persoane fizice şi juridice în cazul depăşirii normelor legale privind emisiile de la autovehicule rutiere. DN18 şi pe alte artere importante ale municipiului Baia Mare în vederea cuantifică rii relaţiei cauză -efect şi stabilirii valorilor indicatorilor de monitorizare. • Dezvoltarea transportului în comun. • Reducerea emisiilor de CO. • Sprijin în implementarea de re ţele de monitorizare local ă a polu ă rii din transporturi. implementarea şi actualizarea permanentă a programului de fluidizare a traficului. • Elaborarea. Obiective specifice • Reducerea polu ă rii atmosferei asociată compu şi organici. instalarea de sisteme pentru captarea şi epurarea gazelor de la malaxor. • Ini ţierea şi elaborarea unui studiu de poluare din trafic rutier pentru municipiul Baia Mare. C. • Reducerea emisiilor de particule cu 95%. • Adoptarea unor mă suri legislative referitoare la diminuarea emisiilor de poluan ţi de la toate categoriile de vehicule. • Formarea unor echipe mixte responsabile de desfăşurarea programului comunitar de verificare a emisiilor de la autovehicule. special prin utilizarea transportului electrificat • Ini ţierea unui studiu de evaluare a impactului asupra calităţii mediului asociat traficului rutier pe DN1C (E58).84 M U N IC IPIU L Ac ţiuni posibile • Refacerea rutei ocolitoare a municipiului Baia Mare care să preia traficul rutier de tranzit de pe DN1C (E58) şi DN18. • Respectarea procesului tehnologic şi a regulamentelor de exploatare a instalaţiilor. înlocuirea încălzitoarelor de ulei cu sisteme electrice. cât şi pentru comunitate. SO2 şi compu şi organici cu minimum 30%. Ac ţiuni posibile • Retehnologizarea actualelor staţii de preparare a mixturilor asfaltice cu focalizare pe: instalarea de sisteme eficiente pentru reţinerea particulelor (minimum 95%) de la uscătorul de nisip şi de la buncă rele de filer şi agregate. • Elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru educarea publicului şi factorilor de decizie din unităţile care de ţin şi utilizează autovehicule rutiere în legă tură cu problemele de poluarea atmosferei generate de traficul rutier şi cu responsabilităţile pe care le au fiecare. • Aplicarea penalităţilor pentru neconformare cu legisla ţia de mediu. • Achizi ţionarea de aparatură necesară pentru mă surarea emisiilor de la autovehicule.

• Introducerea programelor de con ştientizare a reziden ţilor şi a agen ţilor economici privind poluarea atmosferei generată de depozitele/staţiile de carburan ţi şi de arderea gazelor naturale şi de atragere a sprijinului acestora pentru proiectele de remediere.2. • Eliminarea impactului datorat precolectă rii de şeurilor menajere în cazul a minimum 50% din punctele de precolectare (clă diri de locuit fă ră tuburi verticale de precolectare şi locuinţe individuale). Ac ţiuni posibile • Montarea la fiecare depozit/sta ţie de carburan ţi de sisteme eficiente (minimum 80 %) pentru recuperarea vaporilor rezultaţi de la rezervoarele de stocare şi de la rezervoarele autovehiculelor. ST RADAL E. • Eliminarea impactului asupra mediului datorat precolectă rii de şeurilor stradale şi de gradin ă provenite din 75% din suprafa ţa salubrizată şi zonele verzi ale municipiului. O BIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE GESTIONARE A DEŞ EURILOR URBANE (MENAJERE. • Aplicarea fermă a penalităţilor în caz de nerespectare a programelor de conformare. MANAGEMENTUL DE ŞEURILOR A. Obiective specifice • Reducerea emisiilor de compu şi organici volatili (vapori de hidrocarburi) cu 80 % de la depozitele şi sta ţiile de distribuire carburanţi.4. • Cre şterea randamentelor la producerea şi la distribuirea agentului termic. • Ini ţierea unui studiu de solu ţii pentru reducerea emisiilor de NOx de la sursele sta ţionare de ardere de tip urban.4. precum şi pentru implementarea solu ţiilor adoptate. OBIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN POL UAREA DIN SURSE DE ARDERE URBANE ŞI STAŢII DIST RIBUIRE CARBURANŢI. inclusiv pieţe. • Reducerea emisiilor de NOx cu 20 % de la sursele de ardere a gazelor naturale. • Realizarea precolectă rii diferenţiate a minimum 20% din de şeurile menajere în vederea reutiliză rii lor ca surse de materii prime sau de energie.85 BAIA M ARE D. • Utilizarea surselor de producere a energiei termică omologate şi respectarea termenelor de verificare periodică a parametrilor de combustie. • Eliminarea impactului asupra mediului datorat precolectă rii a minimum 75% din de şeurile din activităţi comerciale. 3. • Ini ţierea unui studiu de evaluare a poluă rii aerului în municipiul Baia Mare generată de sursele urbane staţionare focalizat pe: cuantificarea emisiilor şi a impactului acestora în situa ţia actuală şi pentru diferite solu ţii de reducere a emisiilor. controlul automat al arderii. DE GRĂ DINĂ. . camere de ardere cu reducerea NOx. • Ini ţierea unor studii de fezabilitate privind utilizarea surselor alternative de energie. COMERCIAL E) Obiective specifice • Eliminarea impactului datorat precolectă rii de şeurilor menajere în cazul a minimum 70% din camerele de precolectare (clă diri de locuit prevă zute cu tuburi verticale de precolectare).

• Elaborarea unui plan de închidere şi monitorizare post-închidere a depozitului actual de de şeuri menajere. • Demararea activităţilor pentru asigurarea fondurilor necesare achiziţionă rii terenului pentru un nou depozit şi elaborarea studiului de fezabilitate. • Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 70% din sistemele de transport de şeuri colectate în containere. • Realizarea unui sistem viabil de colectare diferen ţiată a de şeurilor recuperabile la sursă (agen ţi economici sau persoane fizice). • Îmbun ătăţirea sistemului de precolectare în clădiri de locuit fă ră tuburi verticale de precolectare şi de la locuin ţe particulare. cât şi a dotă rilor anexe (sistem de ventila ţie. • Identificarea şi inventarierea unor amplasamente posibile pentru un nou depozit organizat de de şeuri menajere. • Eliminarea tuturor depozitelor ilegale din municipiul Baia Mare şi din zonele limitrofe acestuia. • Ecologizarea depozitului actual de de şeuri menajere prin realizarea unui sistem de colectare a levigatului şi recircularea acestuia în depozit. • Reciclarea a 20 % din de şeurile menajere. instala ţii de apă. cât şi a dotă rilor anexe (instala ţii de alimentare cu ap ă şi de canalizare pentru spălarea şi dezinfectarea recipien ţilor. • Dotarea cu numă rul şi tipul necesar de ma şini transport autocompactoare şi întreţinerea corespunză toare a acestora. • Certificarea (autorizarea) de către autorităţile publice locale şi de autorităţile de protecţia mediului a operatorilor de transport specializa ţi pentru transportul urban de de şeuri. a unor facilităţi agenţilor specializa ţi în colectarea şi reciclarea de şeurilor. sifon de pardoseală . • Diminuarea cantităţilor de de şeuri depozitate cu 20 %. • Colectarea separată a de şeurilor de grădină în vederea compostă rii acestora. • Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind introducerea unor sisteme de colectare a de şeurilor reciclabile produse de persoane fizice de către agenţii economici cu profil de reciclare. prin decizii ale autorităţilor administra ţiei publice locale. Ac ţiuni posibile • Îmbun ătăţirea sistemului de precolectare în clădiri de locuit prevă zute cu tuburi verticale de precolectare. • Dotarea cu numă rul şi tipul necesare de autocontainere şi între ţinerea corespunză toare a acestora. • Realizarea unei rampe de igienizare a recipien ţilor şi a ma şinilor de transport cu posibilităţi de racordare la reţeaua de alimentare cu ap ă şi de canalizare orăşenească . • Stabilirea şi acordarea. gură de scurgere). • Men ţinerea sistemului actual de raportare statistică privind gestiunea de şeurilor. • Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii de gestiune a de şeurilor urbane ş i întocmirea programului de conformare aferent. împrejmuirea depozitului. atât în ceea ce prive şte dotarea cu num ă rul şi tipul recipien ţilor de colectare. acoperirea şi mascarea platformelor de precolectare cu construcţii u şoare sau plantaţii). atât în ceea ce prive şte dotarea cu numă rul şi tipul recipien ţilor de colectare. • Realizarea unei baze de date privind gestiunea de şeurilor menajere. • Reducerea cu minimum 50% polu ă rii mediului datorată depozită rii pe actualul depozit de de şeuri menajere.86 M U N IC IPIU L • Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 90% din sistemele de transport de şeuri colectate în europubele. . asigurarea pazei etc.

COL ECTARE ŞI T RANSPORT. depozitare) asupra sănă tăţii umane şi a mediului înconjură tor. prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale. • Eliminarea impactului transportului de şeurilor industriale asupra mediului cu minimum 75%. prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale. reciclarea şi depozitarea de şeurilor urbane. • Reducerea cu minimum 50% a poluă rii mediului datorată depozită rii pe actualul depozit de de şeuri industriale. • Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de reciclare a de şeurilor. de şeuri care au asigurate sisteme locale de reciclare. INCLUSIV A CEL OR DE CONSTRUCŢII Ş I DE DEMOLARE. transportul. • Elaborarea şi implementarea unor programe specifice privind con ştientizarea populaţiei privind gestiunea de şeurilor şi în special a impactului diverselor opera ţii (colectare. B. . • Stabilirea. • Realizarea precolectă rii diferenţiate a minimum 20 % din de şeurile industriale reciclabile. Obiective specifice • Realizarea precolectă rii diferenţiate a minimum 20% din de şeurile din construcţii şi demolă ri în vederea reutiliză rii lor ca material de acoperire periodică a de şeurilor menajere. • Depozitarea în exclusivitate a de şeurilor industriale inerte din punct de vedere fizicochimic. DEPOZITARE) A DEŞ EURILOR INDUST RIAL E NEPERICULOASE. • Elaborarea de programe specifice de instruire a personalului unităţilor specializate în colectarea. • Diminuarea cantităţilor de de şeuri din construcţii şi demol ă ri depozitate cu 20% prin reutilizarea acestora ca material de acoperire pe depozitul de de şeuri menajere. • Eliminarea tuturor depozitelor ilegale de de şeuri industriale din municipiul Baia Mare şi din zonele limitrofe acestuia.87 BAIA M ARE • Stimularea dezvoltă rii firmelor private de colectare şi transport de şeuri. • Stabilirea. tipă rirea şi distribuirea acestora locuitorilor municipiului Baia Mare. • Elaborarea şi implementarea de programe comunitare specifice pentru reciclarea unor de şeuri colectate de la popula ţie şi de la agen ţi economici. în special a celor menajere şi stradale şi a competiţiei acestora în beneficiul serviciilor comunitare. OBIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE GESTIONARE ( PRECOL ECTARE. • Diminuarea cantităţilor de de şeuri depozitate cu 40 % prin reciclarea acestora. • Eliminarea impactului asupra mediului datorat precolectă rii a minimum 75 % din de şeurile industriale. transport. a unui sistem fiscal de taxe privind gestiunea de şeurilor pentru agen ţii economici producători de de şeuri asimilabil menajere şi persoanele fizice producă toare de de şeuri menajere. a unui sistem de amenzi pentru depozitarea de către agenţii economici a de şeurilor reciclabile.

depozitare) asupra să n ătăţii umane şi a mediului înconjură tor. • Identificarea şi inventarierea unor amplasamente posibile pentru un nou depozit organizat pentru de şeurile inerte. Introducerea unui sistem fiscal de taxe pentru gestiune de şeuri pentru agenţii economici producă tori de de şeuri industriale. Acordarea de facilităţi agen ţilor specializa ţi în colectarea şi reciclarea de şeurilor industriale. • Elaborarea şi implementarea de programe comunitare specifice pentru reciclarea unor de şeuri colectate de la popula ţie şi de la agen ţi economici. • Dotarea cu numă rul şi tipul necesar de ma şini de transport containere. . reciclarea şi depozitarea de şeurilor. precum şi angaja ţilor firmelor producă toare de de şeuri reutilizabile/reciclabile din municipiul Baia Mare. • Colectarea de şeurilor industriale de pe amplasamentele ilegale şi transportul acestora la depozitul de de şeuri industriale. Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de reciclare a de şeurilor industriale. • Elaborarea unui plan de închidere şi monitorizare post-închidere a depozitului actual de de şeuri industriale. • Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind colectarea selectivă de că tre agenţii economici a de şeurilor • • • • • • • industriale reciclabile în vederea valorifică rii acestora prin livrare la unităţi de profil. Men ţinerea sistemului actual de raportare statistică privind gestiunea de şeurilor. Penalităţi la agen ţii economici producători de de şeuri industriale pentru gestiunea necorespunzătoare a acestora. transport. • Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind colectarea selectivă de către agen ţii economici şi popula ţie a de şeurilor din construcţii şi demolă ri utilizabile ca material de acoperire pe depozitul de de şeuri menajere. Penalităţi la agen ţii economici pentru depozitarea unor de şeuri reciclabile. • Interzicerea depozită rii de şeurilor menajere sau asimilabile pe depozitul de de şeuri industriale. Elaborarea şi implementarea unor programe specifice privind con ştientizarea populaţiei privind gestiunea de şeurilor industriale şi în special a impactului diverselor operaţii (colectare. • Elaborarea de programe specifice de instruire a personalului unităţilor specializate în colectarea. autocamioane sau autobasculante prevăzute cu sisteme de prevenire a împrăştierii de şeurilor în timpul transportului şi între ţinerea corespunză toare a acestora. cu modalităţi de reciclare asigurate. • Dotarea cu numă rul şi tipul necesar de recipien ţi pentru colectare de şeuri industriale şi între ţinerea corespunzătoare a acestora. • Demararea activităţilor pentru asigurarea fondurilor necesare achiziţionă rii terenului pentru un nou depozit şi elaborarea studiului de fezabilitate. transportul. tipă rirea şi distribuirea acestora locuitorilor.88 M U N IC IPIU L Ac ţiuni posibile • Realizarea unui sistem viabil de colectare diferen ţiată a de şeurilor din construcţii şi demolă ri la sursă (agenţi economici sau persoane fizice) în vederea valorifică rii acestora ca material de acoperire pe depozitul de de şeuri menajere. • Realizarea unui sistem viabil de colectare diferen ţiată a de şeurilor industriale reciclabile la sursă (agenţi economici sau persoane fizice) în vederea valorifică rii acestora prin livrare la unităţi de profil.

Obiective specifice • Realizarea colectă rii diferen ţiate a minimum 90% din de şeurile reutilizabile (zgura de topire. lipituri de cupru. • Studierea posibilităţilor de valorificare/depozitare a de şeurilor arsenioase – din Programul de conformare stabilit prin Autorizaţia de Funcţionare. • Aplicarea penalităţilor pentru poluarea mediului prin desfăşurarea activităţilor aferente gestiunii de şeurilor industriale. fier vechi. D. • Valorificarea a min.89 BAIA M ARE C. Ac ţiuni posibile • Utilizarea unor materii prime cu conţinut util mai ridicat pentru reducerea cantităţilor de de şeuri tehnologice. 90% din cantitatea de n ămol deshidratat ca îngrăşământ natural. tipă rirea şi distribuirea acestora locuitorilor.). 10 ori a cantităţii de nămol depozitabil. • Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de reciclare a de şeurilor industriale. • Organizarea unor cursuri de instruire a angajaţilor implicaţi în gestiunea de şeurilor industriale. . de şeuri neferoase. • Elaborarea unui plan de închidere şi monitorizare post-închidere a depozitului actual de de şeuri industriale din incinta societăţii. • Identificarea şi inventarierea unor amplasamente posibile pentru un nou depozit organizat pentru de şeurile tehnologice nevalorificabile. • Perfecţionarea sistemului de colectare diferen ţiată a de şeurilor de industriale reciclabile în vederea valorifică rii acestora prin reutilizare internă sau livrare la unităţi de profil. OBIECTIV STRAT EGIC : DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA M EDIULUI A PRACTICILOR ACT UAL E DE GESTIONARE A DEŞ EURILOR INDUST RIAL E REZ ULTAT E DIN INDUST RIA METAL URGICĂ. Obiective specifice • Diminuarea de cca. • Elaborarea şi implementarea planului de management al mediului în conformitate cu seria de standarde ISO 14000. precum şi angajaţilor unităţilor generatoare de de şeuri. OBIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE TRATARE ŞI ELIMINARE FINALĂ A NĂMOLUL UI FERM ENTAT REZ ULTAT DIN STAŢIA DE EPURARE A MUNICIPIUL UI BAIA M ARE. • Aplicarea unor tehnologii de epurare a apelor uzate care să conducă la diminuarea volumului de n ămol de epurare depozitabil. • Depozitarea controlată a n ămolului deshidratat nevalorificat pe depozitul de de şeuri menajere. • Diminuarea cu 75% a cantităţilor de de şeuri depozitate în incinta societăţii. • Reducerea cu 50% a cantităţilor de de şeuri industriale. că rămizi refractare etc. • Amenajarea depozitului/depozitelor de de şeuri din incintă pentru prevenirea poluă rii solului/subsolului şi evitarea antrenă rii de vânt a pulberilor. • Modificarea/modernizarea tehnologiilor de producţie cu diminuarea cantităţilor de de şeuri tehnologice.

• Certificarea transportatorilor de de şeuri de acest tip. • Incinerarea tuturor de şeurilor speciale produse în municipiul Baia Mare. Ac ţiuni posibile • Introducerea unui sistem de colectare conform ISO 14001 pentru de şeurile spitalice şti. • Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de valorificare a nămolurilor orăşene şti ca îngrăşământ natural pentru culturi agricole sau pentru refacerea ecologică a terenurilor contaminate. pompă de n ămol. • Aplicarea de facilităţi economice/fiscale pentru achizi ţionarea incineratorului. Obiective specifice • Implementarea managementului de şeurilor speciale. • Elaborarea unor studii de pretabilitate a terenurilor degradate la utilizarea n ămolului orăşenesc ca îngrăşământ natural. • Întocmirea unui studiu de impact pentru noul incinerator. prin transformarea acestora în depozite intermediare de stocare n ămol deshidratat înainte de valorificarea sau depozitarea definitivă a acestuia. • Procurarea recipien ţilor speciali de colectare si transport a de şeurilor spitalice şti sau similare. OBIECTIV ST RAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE INCINERARE ŞI DEPOZITARE A DEŞ EURILOR SPITALICEŞTI. • Avizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii de incinerare a de şeurilor spitalice şti. • Efectuarea unor determin ă ri fizico-chimice pentru stabilirea poten ţialului fertilizant al n ămolului deshidratat. filtre presă ) în vederea deshidrată rii nămolului fermentat. • Dezafectarea crematoriilor actuale sau p ă strarea unora dintre ele pentru arderea unor de şeuri nepericuloase. a tuturor de şeurilor spitalice şti.90 M U N IC IPIU L Ac ţiuni posibile • Dotarea Sta ţiei de epurare cu gospodă rie de n ămol (vase de stocare reactivi de coagulare. • Organizarea unor cursuri de instruire a angajaţilor implica ţi în tratarea şi valorificarea n ămolului orăşenesc deshidratat. • Întocmirea unui plan de împrăştiere pe depozitul de de şeuri menajere a n ămolului deshidratat nevalorificat. • Ecologizarea actualelor p ături de deshidratare. E. precum şi a concentraţiilor de substan ţe toxice (metale grele). • Întocmirea unui plan de refacere ecologică a terenurilor degradate prin fertilizare cu nămol orăşenesc. . • Emiterea unei decizii comune a autorităţilor de să n ătate şi mediu privind obligativitatea colectă rii ordonate şi controlate şi a incineră rii în noul utilaj. • Achizi ţionarea unui incinerator special pentru tratarea de şeurilor spitalice şti. • Penalizarea depozită rii necontrolate sau arderii în instala ţii necorespunză toare a de şeurilor spitalice şti.

• Analiza posibilităţii reconversiei S. . • Dezvoltarea unui Grup de Lucru Comunitar la nivel local cu rol de analiză şi diseminare a deciziilor de mediu (40% comunitatea. cu diseminarea informaţiei de mediu. agen ţi poluatori. ca factor de implicare în rezolvarea problemelor de mediu ale comunităţii. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ A. analizare şi diseminare a deciziilor locale privind capitalul natural şi protecţia mediului. ROMPLUMB S. • Analizarea posibilităţilor de valorificare a unora dintre aceste de şeuri prin tehnologii existente. • Diminuarea impactului asupra mediului datorat stocă rii acumulatorilor cu plumb. Ac ţiuni posibile • Identificarea şi achiziţionarea unor recipien ţi de colectare din materiale corespunză toare compozi ţiei de şeurilor stocate. 30% institu ţii de specialitate).5. • Organizarea unor cursuri de instruire a angajaţilor implicaţi în opera ţiile de gestiune a de şeurilor spitalice şti. Obiective specifice • Diminuarea impactului asupra mediului asociat colectă rii şi stocă rii temporare a de şeurilor toxice şi periculoase. precum şi susţinerii acţiunilor concrete derulate în parteneriatele create. în scopul identifică rii şi informă rii în timp real F. institu ţii publice.2. • Dezvoltarea şi cre şterea profesionalismului membrilor Gă rzii Ecologice prin crearea unor echipe specializate pe domenii. • Men ţinerea sistemului actual de raportare statistică privind gestiunea de şeurilor agricole. • Realizarea unui program anual privind opinia comunitară în legă tură cu deciziile publice şi private în domeniul mediului. • Atragerea sponsorilor şi donorilor în vederea stimulă rii activităţii Gă rzii Ecologice.91 BAIA M ARE • Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de colectare. • Stabilirea unui program de inventariere. • Amenajarea unor platforme de stocare ordonată a de şeurilor toxice şi periculoase în incintele societăţilor producă toare până la solu ţionarea trată rii acestora la nivel na ţional. O BIECTIV STRAT EGIC : C REŞT EREA CAPACITĂŢII DE PARTICIPARE PUBLICĂ ÎN L UAREA DECIZIILOR PRIVIND M EDIU Obiective specifice • Stabilirea unor strategii sectoriale şi acţiuni specifice prin parteneriat între ONG-uri.C. 3. 30% administraţia publică locală . • Implementarea reţelei de informare comunitară . pentru recuperarea plumbului din acumulatorii cu plumb. Ac ţiuni posibile • Informarea şi dezvoltarea voluntariatului de mediu. • Stabilirea şi identificarea structurii şi cerin ţelor comunitare de informare în domeniul conservă rii mediului şi activităţi cu impact asupra mediului. transport şi tratare a de şeurilor spitalice şti. • Realizarea unui program de întâlniri periodice. OBIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE TRATARE ŞI ELIMINARE FINALĂ A DEŞ EURILOR INDUST RIAL E TOXICE ŞI PERICULOASE.4. • Elaborarea şi aprobarea reglementă rilor privind gestiunea de şeurilor toxice şi periculoase în România. administraţia publică .A.

obiective comunitare. • Organizarea unor întâlniri lunare între ONG – Administra ţie Publică Local ă şi realizarea transferului de abilităţi în managementul proiectelor. • Realizarea unui program structural de training secundar în managementul informaţional de mediu. protecţiei mediului. na ţional sau interna ţional cu tema “Informarea Comunitară în procesul de dezvoltare durabilă ”. CREŞT EREA NIV ELUL UI ECOLOGIC AL COMUNITĂŢII PRIN CREAREA UNUI C ENT RU M ULTIFUNCŢIONAL COMUNITAR. condiţii de eligibilitate. sănă tate uman ă. seminarii în scopul disemină rii şi inform ă rii comunităţii cu privire la oportunităţi de finanţare. C. şi diseminarea acesteia în comunitate. Obiective specifice • Realizarea unor materiale de sinteză . • Implementarea duală a strategiilor locale referitoare la necesităţile şi obiectivele de dezvoltare durabil ă în rela ţie cu mediul. termeni de referinţă . aplicaţii în domeniul ecologiei. • Elaborarea unor bro şuri specifice fiecă rui tip de proiect finan ţat pentru mediu şi educaţie ecologică . eligibilităţi.92 M U N IC IPIU L despre accidentele tehnologice şi agresarea factorilor de mediu. OBIECTIV STRAT EGIC : C REŞT EREA CAPACITĂŢII DE OBŢINERE A PROIECT EL OR DE FINANŢARE NAŢIONAL E ŞI INT ERNAŢIONAL E ŞI CORELAREA OBIECTIVELOR ONG CU STRAT EGIIL E ŞI T ERM ENII DE REFERINŢĂ A STRUCT URILOR DE FINANŢARE. • Elaborarea revistei locale de mediu. Obiective specifice • Realizarea unui catalog bianual cu programele de finan ţare naţional ă şi interna ţională active. cu participarea ONG. tehnologii. suport tehnic necesar. • Acţiunile concrete comunitare care pot viza aproximarea opiniei comunitare. • Organizarea de întâlniri la nivel local. administra ţiei publice locale şi institu ţiilor de specialitate. Ac ţiuni posibile • Realizarea unui sistem de informare publică educa ţională cu privire la modul de stabilire a obiectivelor şi criteriile de aplicare a acestor obiective. cursuri. B. opinii. • Realizarea unui program anual de mese rotunde. protecţia mediului. cu descrierea TOR şi eligibilitate prin acţiuni şi obiective. OBIECTIV STRAT EGIC : DEZVOLTAREA MANAGEM ENT ULUI INFORMAŢIONAL DE MEDIU. materiale de informare) de diseminare. lunare. săn ătate) şi realizarea unei structuri informatice electronice sau scrise (mass media. cu personalitate juridică . managementul resurselor umane. în structurile locale şi regionale. Ac ţiuni posibile • Stabilirea regulamentelor specifice de funcţionare a Centrului. tehnologii. • Identificarea unei suprafe ţe de teren sau spaţiu construit în vederea realiză rii Centrului Multifuncţional Comunitar. . • Crearea a 4 grupuri ţintă (ecologie. • Realizarea Consorţiului Local de Informare şi Analiză Comunitară . surse de finanţare.

a metodologiei şi obiectivelor unui Plan comunitar de educaţie ecologică şi elaborarea EcoPlanului Comunitar. E. timpi de reacţie. D. • Realizarea unui proiect program de elaborare. referitoare la atribu ţiile cu rol în protecţia mediului şi prevenirea unor accidente tehnologice cu impact asupra mediului.93 BAIA M ARE • Utilizarea rezultatelor proiectelor “Urbanet” şi “Citynet” în crearea structurilor informatice de bază şi a grupurilor de discuţii şi analiză . Obiective specifice • Elaborarea unui sistem de investigaţie continu ă a necesităţilor şi nivelului de educaţie ecologică comunitară . • Realizarea unei simul ă ri a unui accident ecologic şi analiza reacţiei comunitare şi a mass mediei. pe bază de voluntariat. implementare şi finan ţare a EcoPlanului Comunitar. Obiective specifice • Identificarea tuturor institu ţiilor. OBIECTIV STRAT EGIC : C REŞT EREA NIV ELUL UI DE EDUCAŢIE COMUNITARĂ ECOLOGICĂ PRIN CREAREA GRUPURILOR EXPERT COMUNITARE ÎN DOMENIUL PROT ECŢIEI CAPITALUL UI NAT URAL. • Identificarea partenerilor strategici şi a Grupului de Lucru. organizaţiilor. • Realizarea unui program de training în vederea cre şterii capacităţii şi abilităţilor profesionale ale membrilor ONG sau a grupurilor de opinie / reacţie. • Compatibilizarea facilităţilor şi a structurii informatice a Centrului Comunitar cu necesităţile şi obiectivele comunităţii. OBIECTIV ST RAT EGIC : IMPLEMENTAREA MANAGEM ENT ULUI DE CRIZĂ ÎN ACCIDENT E CU IMPACT MAJOR ASUPRA MEDIUL UI. Ac ţiuni posibile • Informarea prin mass media şi televiziune asupra rolului implică rii în situaţiile de criză . • Alocarea monitoriză rii unor obiective industriale cu risc major de producere a unor accidente tehnologice grave pentru mediu. Ac ţiuni posibile • Identificarea capacităţii şi a abilităţilor individuale sau de grup comunitar în domeniul protecţiei mediului şi a ecologiei. • Stabilirea drepturilor comunităţii şi a modului legal de reacţie şi prevenire a unor accidente tehnologice cu impact asupra mediului. precum şi a actelor legale în vigoare. responsabilităţi. • Stabilirea şi identificarea actorilor locali necesari şi voluntari în implementarea EcoPlanului Comunitar şi constituirea Consorţiului de Implementare. precum şi a rolului simulă rilor realizate în . • Stabilirea tuturor parteneriatelor locale sau naţionale / interna ţionale în scopul implementă rii unui program local de educaţie ecologică comunitară. • Identificarea acţiunilor comunitare de sprijin şi voluntariat în realizarea Centrului Multifuncţional Comunitar. • Sprijinul şi implicarea autorităţilor publice locale în crearea grupelor expert comunitare. • Crearea bazei de date interactivă (URL) cu privire la competenţe. modele şi structuri funcţionale eficiente.

3. Lazăr + Univ. • Realizarea unei baze de date comună cu structura de monitorizare şi analiză .Sc.4.3. • Realizarea unei întâlniri trimestriale comune cu rol de informare.94 M U N IC IPIU L scopul eficientiză rii reacţiilor şi acţiunilor în situa ţii reale. REABILITARE URBANĂ Ş I SUPORT TIC Denumire proiect Campus Universitar Multimedia SoftVillage Eco-City 2002 Beneficiarul proiectului Domeniul proiectului Obiectivul general Obiectivele specifice Sursa de finan ţare valoare Durata de implementare Persoana de contact Primăria BM + Gr. III. Nord Primăria Baia Mare Primăria Baia Mare Primăria Baia Mare Educaţie comunitara Dezv oltare tic Campus Univ ersitar Inf rastructură Parc – ştiinţif ic PHARE 2002 PHARE 2003 EU 2 ani Raluca Şpan TechnoPark CityNET 2 Primăria Baia Mare Primăria Baia Mare & AJOPS Primăria Baia Mare+ ISJ+CCD+ Colegii TiS A EduNET Parc Inf rastructutehnologic ră + structuri Ecologizare Dezv oltare Eco Zone zona durabilă Romplumb IndustrialiInf rastructuzare Dezv oltare ra af aceri urbană Zona Halda techno Săsar Dezv oltare – Dezv oltare extindere Inf rastructutic & reţea de ră wireless educaţie comunicaţii urbane ComponenDezv oltare Turist te sistem sistem integrated turistic turism sy stem urban Spaţiu urban Dezv oltare – Reţea de înv ăţare continuare comunitară virtuală CerMM – de înv ăţare (eLearning CCD continuă Space ) 2 ani 2 ani Petre Mitru Ioan Gherheş Cristian Ieremia EU 2 ani EU 2 ani Natalia Paşca BiT Costea Anca Radu Bolchiş Cristian Ieremia Natalia Marc Raluca Şpan Petre Mitru EU 2 ani EU 2 ani . • Realizarea Grupurilor de Lucru la nivel administrativ teritorial şi stabilirea competenţelor şi atribu ţiilor acestora. • Realizarea unui program anual pentru realizarea unor acţiuni de preven ţie şi monitorizare a activităţilor cu poten ţial impact major asupra mediului. analiză şi diseminare în managementul situaţiilor de criză .

judeţene. Turism Reconv ersie Reabilitare Romplumb – zona urbană zone Dezv oltare educaţie & tic Promov are turistică Integrare sistem educaţional &urban Reţea de inf ormare virtuală Obiectiv e de reconv ersie Integrare acquis Dezv oltare activ ităţi conexe EU 2 ani Nicolae Dăscălescu Claudia Cocosilă Natalia Marc Raluca Şpan Grupul BiT Ieremia Cristian Anca Costea EU 2 ani EU 1 an III.5. Garda Ecologică Programe sectoriale MMAP . Tehnic Primăria Baia Mare Ag.Inv estiţii Dezv oltarea Inf rastructurii urbane Dezv oltare Urbană Dezv oltare Inf rastructuri PUG/PUZ. Plan Naţional de Dezv oltare Durabilă Planurile f urnizorilor de utilităţi locale. Plan de dezv oltare Judeţean.3. Plan de Dezv oltare Regional. naţionale Protec ţia mediului Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia tehnică Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului Birou de Mediu Protecţia Mediului Integrare-HABITAT Conserv area capitalului natural şi protecţia mediului Parteneriate public-priv ate Consultare.95 BAIA M ARE Denumire proiect Techno Studio Maramureş Academia de Informatică Nord Vest Centru turistic de informare Beneficiarul proiectului Domeniul proiectului Obiectivul general Obiectivele specifice Sursa de finan ţare valoare Durata de implementare Persoana de contact Primăria Baia Mare Romplumb UrbanGIS Elco Primăria Baia Mare Lic. Monitorizare. regionale. Parteneriate. STRUCTURILE INSTITUÞI ONALE DE MONITORIZARE ªI EVALUARE Dezv oltarea infrastructurii de bază Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia tehnică Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului Direcţia Gospodărire Comunitară .

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului . Adm. Suport TIC Planul de inf ormatizare instituţională Instituţionalizarea PPP. proceduri adecv ate în ROI/ROF Parteneriate public-priv ate Parteneriate public-priv ate Parteneriate public-priv ate Planul de inf ormatizare al Primăriei.Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Politici guvernamentale: Ministerul Finanţelor Solidaritatea cetăţenilor Creşterea coeziunii sociale Dezv oltare Durabilă Coeziune economică -socială Creşterea v eniturilor /colectare ef icientă .Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Maramureş .Inspectoratul Şcolar Maramureş .Politici sociale guvernamentale .Inv estiţii Biroul de Mediu Direcţia Economică Serv iciul Inf ormatică 3A.ONG Consiliul Local al Municipiului Baia Mare Direcţia Economică Direcţia Venituri Întărirea coeziunii sociale Parteneriate public-priv ate .Ministerul Muncii . reducerea s ă ră ciei Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia Juridică.Direcţia pentru Muncă şi Solidaritate Socială Maramureş . Plan de dezv oltare Regională.96 M U N IC IPIU L Regenerare urbană Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia tehnică Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului Direcţia Gospodărire Comunitară . Dezv oltare şi Reabilitare Urbană Reabilitare urbană Dezv oltare urbană Reducerea poluării urbane şi dezv oltarea spaţiilor verzi 3B. a solidarităţii comunitare.Direcţia Judeţeană pt. MCTI-dezv oltare sectorială Întă rirea coeziunii sociale. Tineret şi Sport Maramureş .Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Parteneriate public-priv ate tip AL-ONG . Publică Locală Direcţia de protecţie şi asistenţă socială Biroul de Relaţii Administraţie Locală .

standarde economice europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală) Creşterea coeziunii ecologice a cetăţenilor Echilibru între dezvoltare industrială şi poluare (reducerea poluării. individuală şi de grup BiT) Indicatorii aferen ţi acestor criterii vor fi discuta ţi în cadrul grupurilor de lucru. Management comunitar eAdm Societatea informaţională Accesul tinerei generaţii la it&c Educaţie continuă LLL Aliniere la principiile OSI (standarde deschise). ! .GLOBAL (integrare) .97 BAIA M ARE Realizarea obiectiv elor de dezv oltare durabilă va lua în considerare urmă toarele criterii: Criterii Social (planuri sociale) Economic (planuri economice) Mediu (planuri ecologice) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic) (planuri de dezvoltare tic ) Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor Puterea Oraşului Dezvoltarea Durabilă Dezvoltare calitativă = Obiective CADRUCALITAT IV .LOCALE (v alorizare) Creşterea coeziunii sociale a cetăţenilor Creşterea bunăstării comunităţii locale Minime probleme sociale Aliniere la principii. având ca şi bază Sondajul de Opinie realizat pentru cercetarea Stă rii social . standarde sociale europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală) Creerea de locuri de muncă Creşterea puterii economice a oraşului Minime probleme economice Aliniere la principii. standarde tehnologice europene şi mondiale (integrare şi valorizare comunitară. creşterea conectării tehnologice tic individuale Creşterea puterii tehnologice a oraşului (infrastructuri urbane. standarde de mediu europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală) Creşterea gradului de acces al cetăţenilor la informaţie. reabilitare urbană) Minime probleme de mediu Aliniere la principii.economice din municipiul Baia Mare. creşterea indicatorilor urbani it&c).

98 M U N IC IPIU L .

De asemenea se va reabilita ecologic o suprafa ţă echivalentă amplasamentului Centrului în incinta SC Romplumb reducând astfel în special poluarea apelor de suprafa ţă. fiind propusă o strânsă colaborare cu Regiunea Ivano – Frankievska din Ucraina şi Regiunea Beces din Ungaria. dacă este cazul: Se are în vedere sprijinul în identificarea structurii şi a obiectivelor specifice prin transferul de cuno ştinţe a unor Centre similare sau asimilabile acestui scop. . IV.consiliere şi consultanţă ) şi indirect un numă r aproximativ de 25-30 locuri de muncă în domeniul conservă rii capitalului natural şi un numă r de peste 250 locuri de muncă în domeniul reciclă rii. 3. Comunicare. SC Romplumb – reciclarea bateriilor uzate în vederea extragerii plumbului. va reprezenta interfa ţa între agen ţii economici.99 BAIA M ARE IV. stabilirea unor activităţi principale şi schema sistemului informatic şi rela ţional. 5relaţii publice şi private. Relaţii Interne şi Interna ţionale Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe.1.cercetare. administraţia publică . activitatea Centrului ca pol al dezvoltă rii economiei industriale locale.economice alternative. universităţi şi cercetare. concomitent cu identificarea şi aplicarea unor m ă suri socio .1. PROIECTE PRIORITARE MEDIU Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului Având în vedere tendinţele economice locale de trecere spre o industrie a reciclă rii de şeurilor industriale (ex. 3.management. PROIECTE PRIORITARE IV. Scurtă descriere a proiectului: Manager Proiect: Primă ria Municipiului Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia Tehnică . estim ăm faptul că realizarea Centrului EuroRegional va crea în mod direct un numă r de 17 locuri de muncă (structurate astfel: 2. Biroul de Monitorizare şi Protecţia Mediului Serviciul Planificare Strategică . Investi ţii Serviciul Activităţi Sociale. Centru Euroregional de Reciclare ºi Conservare a Resurselor Naturale (CERC) A. institu ţiile publice descentralizate şi comunitate.1. 4. Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . Prin implementarea unor tehnici şi tehnologii bazate pe o strategie comun ă se va diminua exploatarea resurselor naturale locale. Dezvoltare Urbană Direcţia de Gospod ă rire Comunală . Totodată . arealul de influenţă al Centrului va cuprinde Regiunea de Dezvoltare NordVest a României. regională sau / ş i na ţională : Prin programul de bază propus. RBG Phoenix – reciclarea de şeurilor în vederea extragerii cuprului. în special a celor neregenerabile. SC TransGold – reciclarea depozitelor de de şeuri miniere solide în vederea extragerii aurului şi argintului).administrare. Integrare Europeană .

fiind o interfa ţă între actorii locali şi regionali.9% Universităţi . Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezenta ţi de că tre societatea civilă (ONG şi persoane fizice). Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local..C. bugetul local.100 M U N IC IPIU L Influenţa aplică rii proiectului constă în analiza şi dezvoltarea unei pie ţe în domeniul reciclă rii.000 euro .49% Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Având în vedere propunerea de a utiliza spaţiile disponibilizate în interiorul incintei S. aplicarea proiectului va crea premisele constituirii unei pieţe în domeniul reciclă rii. sprijinul instituţiilor guvernamentale în alocarea unor responsabilităţi regionale şi transfrontaliere. Resurse financiare externe: agen ţi economici din domeniul recicl ă rii şi a gestiunii de şeurilor.000 euro (49%) Contribu ţie proprie: 860. universităţi şi institute de cercetare. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 1. în baza resurselor disponibile Prin dobândirea funcţiilor unui Centru de Excelen ţă . Contribuţii din surse interne sau externe. mediu universitar.39% Surse externe . se va crea un management eficient al utiliză rii terenului şi clădirilor concomitent cu acordarea unor funcţionalităţi performante ale acestora. Baia Mare. C.000 euro (51%) structurată astfel: Buget Local: 150. Romplumb S. Propunerea structurii de finanţare. sau alte fonduri interna ţionale. diminuarea exploată rii resurselor naturale neregenerabile şi planificarea exploată rii resurselor regenerabile în scopul cre şterii cantitative şi calitative a acestora.C. contextul socio-economic regional.000 euro Tipul de finanţare: nerambursabilă Factorii critici care influenţează profitabilitatea: pozi ţionarea geografică . va asigura o bază de date interactivă şi va crea posibilitatea multiplică rii informaţiilor prin întâlniri directe. B.700. instabilitatea legislativă .000 euro Universităţi: 50. Largul parteneriat propus exprimă gradul de interes. administra ţia publică locală şi agen ţii economici din domeniul reciclă rii şi a conservă rii resurselor naturale.3% Agen ţi economici .E. ONG.A. fonduri ale U. publice sau private Buget Local .000 euro Agen ţi economici: 660.A. cu indicarea sursei: Finanţare externă : 840. Romplumb S. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : platforma industrial ă a S.

dacă este cazul: este necesară aprofundarea legislaţiei europene privind managementul de şeurilor având în vedere perspectivele pe termen lung a implementă rii unui astfel de sistem. Asigurarea unui astfel de sistem va Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : zona municipiului Baia Mare Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Zona Baia Mare reprezintă o aglomerare urbană deficitară suprafe ţelor de teren în scop reziden ţial. .2. Problemele ridicate sunt de identificarea unui amplasament propice unui sistem regional de colectare a de şeurilor. Investi ţii Serviciul Comunicare.E. Sistem Regional pentru Managementul Integrat al Deºeurilor A. Relaţii Interne şi Internaţionale Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezenta ţi de că tre administraţia publică locală . industrial. Impactul social şi asupra calităţii mediului: este eviden ţiat în primul rând de confortul urban asigurat prin implementarea unui sistem eficient al de şeurilor. Scurtă descriere a proiectului: Manager Proiect: Primă ria Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia Tehnică . Prin reducerea suprafeţelor alocate depozită rii finale a de şeurilor se creează noi spa ţii utilizabile în scopuri urbane. subterane şi al solului D. Biroul de Monitorizare şi Protecţia Mediului Direcţia de Gospod ă rire Comunală . impactul depozită rii lor asupra apelor de suprafaţă.1. sau alte fonduri interna ţionale Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. Termen de realizare: Anii 2002 – 2004 Influenţa aplică rii programului în economia locală . diminuarea cantităţii şi volumelor de de şeuri finale depozitate. În mă sura în care sistemul propus va conduce la dezvoltarea unui sistem de reciclare a de şeurilor la scară regional ă acest lucru va duce la crearea unor locuri de muncă. regională sau / ş i na ţională : se vor reduce costurile reale ale transportului ş i depozită rii de şeurilor şi se va ob ţine profit în domeniul recicl ă rii unor componen ţi ale acestora.101 BAIA M ARE Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul conduce la reducerea suprafe ţelor ocupate de de şeuri urbane şi rurale. IV. Resurse financiare: Agen ţi economici din domeniul reciclă rii şi a gestiunii de şeurilor Bugetul Local al municipiului Baia Mare Fonduri ale U. societatea civilă şi agen ţii economici din domeniul reciclă rii. prin realizarea unui sistem eficient crescând credibilitatea în abordarea regională a problemelor dezvoltă rii durabile şi a investiţiilor stră ine. De asemenea se are în vedere crearea unei strategii de marketing în vederea dezvoltă rii unui business profitabil pentru segmentul de şeurilor urbane reciclate. Abordarea regional ă a managementului de şeurilor este conformă cu strategia Uniunii Europene. operatorii de salubritate.

Termen de realizare: Anii 2003 – 2004 Tipul de finanţare: nerambursabilă Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Lipsa unor suprafe ţe de teren pretabile stabilirii unor depozite regionale de de şeuri menajere Lipsa unei pie ţe reale în domeniul reciclă rii de şeurilor urbane Instabilitatea legislativă Lipsa de educa ţia ecologică IV.4% SC DRUSAL . D. în baza resurselor disponibile Este conform cu toate strategiile şi reglementă rile naţionale în domeniul gestiunii de şeurilor.102 M U N IC IPIU L B.8% Surse externe .3. Drusal: 10. Realizarea Coridoarelor Verzi ºi Dezvoltarea Zonelor Destinate Eco – Agrementului Urban A. Dezvoltare Urbană Serviciu Public Ambient Urban Serviciu Public Administrare Patrimoniu Local şi Utilităţi C. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 125. .000 euro (12%) structurată astfel: Buget Local: 5.1.000 euro (88%) Contribu ţie proprie: 15. publice sau private Buget Local .000 euro Contribuţii din surse interne sau externe. Implementarea efectivă a unui astfel de sistem este constrânsă de investiţiile ini ţiale mari pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. Scurtă descriere a proiectului: Manager Proiect: Primă ria Municipiului Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia Tehnică.88% Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul Legisla ţia na ţională prevede minimalizarea cantităţilor de de şeuri finale depuse precum şi implementarea sistemelor de reciclare a de şeurilor.000 euro Propunerea structurii de finanţare.C.000 euro S. Investi ţii Serviciul Planificare Strategică . cu indicarea sursei: Finanţare externă : 110. Integrare Europeană . Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Direcţia de Gospod ă rire Comunală .

000 euro (65%) Contribu ţie proprie: 280. cu indicarea sursei: Finanţare externă : 520. Reabilitarea unor spa ţii verzi şi acordarea funcţiilor de parcuri publice sau private în zonele rezidenţiale deficitare (SE şi SV municipiului) ar conduce la încadrarea în normele sanitare a suprafe ţelor verzi alocate pentru fiecare locuitor. locuri de joacă ) şi de protecţie a să n ătăţii umane (aliniamente stradale). amplasate pe principalele direcţii de dezvoltare a zonelor reziden ţiale şi legarea acestora prin principalele căi rutiere şi pietonale din ora ş. cre şterea calităţii aerului şi a umidităţii atmosferei.design urban plă cut. dacă este cazul: Este necesar transferul informa ţional privind designul urban în centrele dezvoltate din ţă ri avansate economic. Dezvoltarea vegetaţiei în perimetrele urbane (în special aliniamentele stradale) conduce la reducerea nivelului fonic. .000 euro (35%) structurată astfel: Buget Local: 250. Prin H. B. şi de asemenea va ridica valoarea construcţiilor şi a clădirilor aflate în proximitatea zonelor verzi. persoane fizice şi juridice. Loca ţiile vizate pentru realizarea unor noi parcuri publice fac parte din spaţiu intravilan cu funcţii reziden ţiale şi se încadrează în prognozele de dezvoltare urbană pentru perioada 2000 – 2025.103 BAIA M ARE Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. Prin realizarea proiectului se are în vedere crearea unui sistem de triangulaţie al spa ţiilor verzi în scop de agrement urban. turi şti. în special legat de spa ţii verzi cu funcţii de agrement (parcuri. sunt identificate ca zone verzi aliniamentele stradale enunţate anterior fă ră a fi precizate mă surile tehnice de întreţinere şi dezvoltare a acestora. Influenţa aplică rii programului în economia locală . Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : zona municipiului Baia Mare Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 800. La nivel macro-economic se poate eviden ţia schimbarea imaginii de ţară al poluată a României. este deficitar în alocarea suprafeţelor destinate agrementului urban (actual există o suprafa ţă alocată de 3.C. diminuând astfel rata de risc a investiţiilor stră ine. Resurse financiare externe: bugetul local. persoanele în tranzit. De asemenea în aceste spa ţii amenajate se pot desfăşura activităţi de servicii profitabile. De asemenea reprezintă un microclimat propice dezvoltă rii faunei urbane specifice.000 euro Persoane fizice şi juridice – 10. Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului Municipiul Baia Mare. crescând confortul comunitar. fonduri interna ţionale.L.000 euro Propunerea structurii de finanţare. organiza ţii nonguvernamentale.000 euro Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: comunitatea locală. Extinderea parcului municipal existent cuprinde o nouă suprafa ţă ocupată actual cu vegetaţie forestieră din domeniul public şi privat. aplatizarea valorilor extreme ale temperaturii urbane.8 mp / loc. datorită poten ţialului de agrement periurban ridicat precum şi a dezvoltă rii urbane accelerate.).000 euro ONG: 20. regională sau / ş i na ţională : va conduce la dezvoltarea unui ora ş cu funcţii turistice oferind un eco .

publice sau private Buget Local . într-o perioadă de 18 luni. Direcţia Tehnică / Investi ţii. ACASS. fiind o interfa ţă între actorii locali şi regionali. a unui centru social multifuncţional modern şi performant. DPC. Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. Îmbun ătăţirea serviciilor de asistenţă social ă pentru persoanele cu nevoi speciale. Contribuţii din surse interne sau externe.104 M U N IC IPIU L Tipul de finanţare: nerambursabilă Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Lipsa unor funcţii de profit economic (excluzând serviciile specifice) Trecerea unor suprafe ţe din domeniul privat în domeniul public Constrângeri legate de lipsa suprafe ţelor pretabile dezvoltă rii unor zone reziden ţiale sau industriale Timpul relativ lung (10-15 ani) pentru dezvoltarea unor parcuri publice şi aliniamente stradale mature D.1.2.5% Surse externe . Scurtă descriere a proiectului: C. Direcţia Economică . PROIECTE PRIORITARE SOCIAL IV.65% Managerul de program / proiect: Primă ria Municipiului Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: SPID. Azil de noapte A. Direcţia de Asistenţă Socială . Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului: Dezvoltarea cadrului institu ţional al administraţiei locale prin crearea unui parteneriat local durabil cu 4 institu ţii şi 6 ONG-uri cu activităţi în domeniul protecţiei sociale. Largul parteneriat propus exprimă gradul de interes.2.1.5% Persoane fizice şi juridice .31% ONG . aplicarea proiectului va crea premisele constituirii unei pieţe în domeniul reciclă rii. dacă este cazul: AJOFM. cu o capacitate permanentă de 50 de locuri. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.2. DSP. va asigura o bază de date interactivă şi va crea posibilitatea multiplică rii informaţiilor prin întâlniri directe. Termen de realizare: Anii 2002 – 2004 IV. Reducerea şomajului în rândul persoanelor cu activitate în sectorul social prin crearea de 12 locuri de muncă permanente şi 6 locuri de muncă cu normă redusă în Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul . în baza resurselor disponibile Prin dobândirea funcţiilor unui Centru de Excelen ţă . prin înfiin ţarea în Baia Mare.

9/2002 şi 36/2002. cu indicarea sursei 190. Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . . oferind. Coeziune Economică . Direcţia de Asisten ţă Socială .Phare. se va adresa în principal unor categorii vulnerabile de cetăţeni: persoanelor în vârstă . Investiţii în Servicii Sociale Socială şi Tipul de finanţare: 50% grant. în cadrul centrului înfiin ţat pe durata de implementare a proiectului. persoanelor fă ră adăpost. HCL nr.105 BAIA M ARE domeniul asistenţei sociale. Propunerea structurii de finanţare. B. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. eficienţă servicii sociale oferite. după caz. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului. regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): Îmbună tăţirea parteneriatului public-privat privind acordarea de servicii sociale de calitate pentru grupurile vulnerabile de cetăţeni din municipiul Baia Mare. cu o capacitate permanentă de 50 de locuri. hrană . asisten ţă medicală şi pachete de instruire profesional ă. Studiu de Fezabiliate. pe termen mediu. Factorii critici care influenţează profitabilitatea: implicare parteneri sociali. în baza resurselor disponibile Contribuţii din surse interne sau externe. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului Acest centru. femeilor şi copiilor victime ale violen ţei la domiciliu. identificare corectă grup ţintă . copiilor străzii.000 euro. investiţii în Servicii Sociale. Planul Urbanistic Zonal. în principal servicii de adăpost nocturn. Instruirea noilor angajaţi pentru îmbun ătăţirea serviciilor oferite. Canalele de distribuţie: la servicii de utilitate publică ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administraţiei publice locale. 50% contribu ţie locală.000 euro . persoanelor dependente de alcool sau droguri. în scopul integră rii acestora din punct de vedere social şi economic. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 380. publice sau private: 50% contribu ţie local ă. cu scopul de a ră spunde mai bine nevoilor identificate ale celor asista ţi. tinerilor care pă ră sesc instituţiile de ocrotire. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare. Resurse financiare externe: Phare 2001 coeziune social ă şi economică. consiliere socială . C.

Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . Informarea poten ţialilor beneficiari se va face atât în spa ţiul apropiat al biroului cât şi în mass-media locală .02. Lipsa mijloacelor materiale limitează accesul la sursele de informare şi creează omului sentimentul de neputinţă în fa ţa problemelor ce apar în mediul său. 9/2002 şi 36/2002. o ameliorare a performanţelor individuale. Studiu de Fezabilitate. discriminare. BCC va menţine un contact permanent cu autorităţile şi institu ţiile locale pentru monitorizarea serviciilor acestora şi adaptarea la nevoile cetăţenilor.2. Implementarea acestui proiect oferă grupurilor ţintă un mijloc de sprijin pentru adaptarea acestora la situa ţii diferite de via ţă . confortabil şi asigurându-se intimitatea necesară . D. Birou de consiliere pentru cetãþeni A. consiliere. psiholog. o mare parte a populaţiei are un nivel de trai scă zut. Termen de realizare: 18 luni.serviciile BCC vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor într-un cadru modern. utilităţi publice. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: persoanele care vor beneficia de serviciile BCC Baia Mare sunt în special persoanele şi familiile aflate în situa ţie de risc: persoane cu handicap. IV. atât pentru comunitate cât şi pentru adaptarea sa justă şi realistă în mediul său familial. victime ale abuzului sau violenţei în familie. Serviciile de consultan ţă vor fi oferite de personal cu pregătire în domeniu: jurist. precum şi în planul comunică rii: medierea rela ţiilor interpersonale. cunoa şterea de sine şi a propriilor limite. asigură ri sociale şi săn ătate. pentru ca ace ştia să -şi poată rezolva problemele ş i să -şi exercite drepturile şi obligaţiile. ceea ce înmul ţe şte problemele sociale prezente atât la nivelul comunităţii în general cât şi în mediul familial şi al fiecă rui individ în parte. îmbună tăţirea rela ţiilor cu ceilalţi şi rezolvarea problemelor de viaţă într-un mod benefic. furnizând astfel cetăţenilor o imagine exactă privind locul. sprijin practic şi consultanţă juridică pentru cazurile dificile. Consilierea se va face în urmă toarele domenii: persoane cu handicap. dezvoltarea aptitudinilor. adaptarea şi controlul stresului. Acest birou va oferi prin contactul direct cu beneficiarul. Resurse financiare externe: Phare RO-0004. legisla ţie. HCL nr. rela ţii de muncă. psihologice. asistent social şi vor fi coordonate de o persoană cu experien ţă în domeniu. profesional şi social. . Scurtă descriere a proiectului Managerul de proiect: Asocia ţia Diecezan ă Caritas Greco-Catolică Maramure ş Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului: Scopul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni este îmbun ătăţirea accesului la informare şi consiliere a cetăţenilor.01 Bugetul local al municipiului Baia Mare Canalele de distribuţie . regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe) În contextul socio-economic actual. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) din Baia Mare va furniza informa ţii.106 M U N IC IPIU L Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul Planul Urbanistic Zonal. Obiectivul final al procesului de consiliere este reducerea tensiunii negative pe care clientul o resimte. tineri dezorienta ţi. familii destrămate. rezolvarea conflictelor.2. serviciile şi sprijinul de care pot beneficia prin intermediul BCC.

3. 16% fonduri locale IV. SPID Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect: Traian Florea. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Accesibilitatea biroului este realizată prin plasarea acestuia pe cea mai importantă arteră a ora şului şi prin realizarea unei rampe pentru că rucioare care să asigure accesul persoanelor cu handicap. C. D. publice sau private Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Legea 544/2001 privind liberul acces la informa ţiile de interes public. Contribuţii din surse interne sau externe.3. Campus cromatic IV. cu indicarea sursei: 84% fonduri Phare. Termen de realizare: Durata proiectului va fi de 14 luni şi va avea 4 etape. B. în baza resurselor disponibile: Programul Dezvoltarea Societăţii Civile 2000 Componenta 1 – Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului Direcţia tehnică / urbanism / investi ţii.984 euro Propunerea structurii de finanţare. PROIECTE PRIORITATE ECONOMIC Tipul de finanţare: grant – Phare salariu o persoană : bugetul local dona ţii: Caritas DCV Germania A.1. . Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. daca este cazul: nu. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 44.107 BAIA M ARE Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Municipiul Baia Mare. director general tehnic.

impactul “turistic” al ini ţiativei. reducerea impactului asupra mediului (de şeuri urbane).000 euro . vechea platformă industrială . C. Termen de realizare: 2004 Proiectul se realizează în trei faze principale: realizare infrastructură dotare sector economic instruire grup ţintă Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: urmează să fie cuprins în Planul Urbanistic Zonal. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 3. B. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. D.000 euro grant / MDP / PDR 400. publice sau private: (a se vedea structura finan ţă rii) Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: Utilităţi publice & infrastructură. construcţia de locuin ţe. regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): revigorarea me şte şugurilor tradi ţionale. Tipul de finanţare: GRANT Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: 2000 de cetăţeni ai municipiului. Resurse financiare externe: Programul de investi ţii promovat de Agen ţia Română pentru Investitorii Străini Fonduri de dezvoltare regional ă Phare / programe de protecţie socială & dezvoltare economică Factorii critici care influenţează profitabilitatea: implicarea grupului ţintă în activităţi generatoare de profit.000 euro contribu ţie locală Influenţa aplică rii programului în economia locală . dezvoltare activităţi turistice. promovarea programului.400. parteneriatul public-privat.108 M U N IC IPIU L Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: creare de locuri de muncă . Propunerea structurii de finanţare. Contribuţii din surse interne sau externe. cu indicarea sursei: 3. identificarea resurselor de finanţare. în baza resurselor disponibile: Proiectul are ca scop dezvoltarea socio-economică prin revitalizarea activităţilor tradi ţionale. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare.800.

3. Câmpul Tineretului Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică . turi ştii. Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului: Valorificarea poten ţialului turistic prin dezvoltarea şi modernizarea stadionului municipal . biciclete. astfel încât să fie realizată o integrare a zonei în Circuitul Turistic Municipal şi în proiectele implementate până în acest moment în Baia Mare. religioase. A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de realizare (cu surse exclusiv publice.000 euro grant / MDP / PDR 49. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Dezvoltarea unei infrastructuri urbane de acces. crearea unui centru comercial pentru desfacerea produselor specifice activităţilor turistice. private sau public-private): Primă ria Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia tehnică / urbanism / investi ţii SPID. nominalizate în catalogul Muzeului Judeţean Maramure ş. Serviciul Activităţi Sociale.109 BAIA M ARE IV. Comunicare. Propunerea structurii de finanţare. pentru turism (accese pietoni . B. auto. drumuri turistice) în zonele protejate. Dealul Florilor. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 449. regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe) Dezvoltarea infrastructurii de turism.turi şti. Resurse financiare externe: PHARE 2001 Coeziune Economică şi Socială .944 euro Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . Regenerarea şi dezvoltarea urban ă pentru sporirea atractivităţii turistice. Crearea de noi locuri de muncă.situat într-o zonă cu un poten ţial turistic. sportive. investitorii locali şi străini. Dezvoltare economică local ă prin atragerea investitorilor locali / regionali Stimularea de parteneriate public-privat. dacă este cazul: nu. Dealul Florilor Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: cetăţenii ora şului. cu indicarea sursei: 400. Interna ţionale Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare.944 euro contribu ţie local ă . parcă ri. Relaţii Interne.2.

SPID Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. Planul Urbanistic General) . stimulare investi ţii. Tehnic. Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Serv. impactul “turistic” al ini ţiativei. A. publice sau private: Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: - Influenţa aplică rii programului în economia locală . Urbanism. parteneriatul public-privat. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de realizare (cu surse exclusiv publice. Resurse financiare externe: MDP. Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: creare de locuri de muncă . private sau public-privat): Primă ria Municipiului Baia Mare. IV. Parc Tehnologic 3r Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz. în baza resurselor disponibile: Contribuţii din surse interne sau externe.110 M U N IC IPIU L Tipul de finanţare: GRANT Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Implicarea grupului ţintă în activităţi generatoare de profit.3.3. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare. îmbun ătăţire condiţii de muncă. identificarea resurselor de finanţare. C. promovarea programului. Termen de realizare Proiectul se întemeiază pe un studiu de fezabilitate. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: reabilitare zona halda de steril Meda (Planul Urbanistic Zonal. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): Dezvoltare economică . reducere poluare asupra mediului. Programul “Parcuri Industriale” D. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: firmele locale şi stră ine care doresc să investească în zonă . retehnologizare. dacă este cazul: nu.

. în baza resurselor disponibile: proiectul se încadrează în Strategia de Dezvoltare Durabil ă a Municipiului Baia Mare.000 euro .000 în urmă torii 5 ani.111 BAIA M ARE B. IV.500. Propunerea structurii de finanţare.2001. instituţii de învăţământ liceal si post-liceal (grupul şcolar minier – transformat în Şcoală pentru tehnologii şi infrastructuri urbane).MDP&Phare Fonduri locale 400. Ord. C. 1116/2001.Consiliul Local &investitori locali. cu indicarea sursei: Programul “Parcuri Industriale” 600. Concuren ţei nr.1. Campus Universitar Multimedia Scop: Realizarea unei concentră ri urbane în domeniul învăţământului modern. Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: documente elaborate pentru înfiin ţarea de parcuri industriale: HG Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: Dublarea numă rului de studen ţi în Baia Mare. A.TIC Tipul de finanţare: GRANT. IV.000 la 10. dezvoltare parteneriat publicprivat. precum şi utilităţi moderne – specifice unui Campus Universitar.MDP Fonduri de dezvoltare regională 2.I. de la 5. facilităţi / stimulente oferite investitorilor.000 euro.4. 65/2001.500. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.P.06. Decizia Consiliului 275/29. atractivitatea economică a zonei. Termen de realizare: 2004 Proiectul va avea la bază un studiu de fezabilitate.4.000 euro .000 euro . PROIECTE PRIORITARE . Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 3. grupând institu ţii de învăţământ superior (Universitatea de Nord Vest). Factorii critici care influenţează profitabilitatea: dezvoltare institu ţională . D. prin introducerea de sisteme de învăţământ moderne. Planul Urbanistic Zonal şi HCL. institute de cercetare şi proiectare. în Planul Regional de Dezvoltare şi în Planul Na ţional de Dezvoltare a României.D. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect: Direcţia Tehnică Contribuţii din surse interne sau externe. publice sau private: (a se vedea structura finan ţă rii) Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: S.

Termen de realizare Proiectul se va realiza în mai multe etape (2 . Învăţământ la cerere (encall) C.4 ani): Plan Urbanistic Zonal. publice sau private: Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Nu există reglementă ri specifice zonelor tip Campus Universitar. euro Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: Învăţământ direct (on site). Resurse financiare externe: minim 2 mil. 4 mil. Tipul de finanţare: nerambursabil sau rambursabil cu termene de gra ţie lungi. Proiect tehnic. B. Învăţământ la distan ţă (distance learning). prefezabilitate (infrastructura urban ă medie). cu indicarea sursei: 50% contribu ţie locală 50% surse atrase . Studiu de Fezabilitate. Baia Mare Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: proiect prevă zut în Planul Urbanistic General al municipiului Baia Mare şi în curs de integrare în Planul Urbanistic Zonal. dezvoltarea resurselor umane tinere. Cerinţele financiare ale programului / proiectului IV. „Oraºul Computerului” Estimarea costului: cca. profil: ştiin ţific şi educa ţionale. comunitatea locală – economică şi academică . Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Zona Universităţii de Nord Vest.112 M U N IC IPIU L Influenţa aplică rii programului în economia locală . Factorii critici care influenţează profitabilitatea: eficientizarea sistemului de învăţământ superior local. D. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: Tineri (beneficiari direcţi). regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): Cre şterea competenţelor locale. euro A. eventual pot fi asimilate cu Parcuri Industriale.2. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. în baza resurselor disponibile: Contribuţii din surse interne sau externe. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de Propunerea structurii de finanţare.4.

000 noi locuri de muncă.Resurse financiare atrase Influenţa aplică rii programului în economia locală . Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 5 milioane euro Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: crearea a cca. în domeniul tehnologiilor avansate (cercetare-proiectareinformatică ). domenii cu valoare adă ugată ridicată . Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Zona Baraj . - Tipul de finanţare: nerambursabile sau rambursabile pe termen mediu-lung Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: IMM-uri cu specific cercetare-dezvoltare.Firiza . euro C.113 BAIA M ARE realizare (cu surse exclusiv publice. regionale. în baza resurselor disponibile: Contribuţii din surse interne sau externe. Nu sunt a şteptate efecte defavorabile şi impacte negative asupra mediului. Propunerea structurii de finanţare. Resurse financiare externe: minim 3 mil. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: Proiectul este în curs de integrare în Planul Urbanistic Zonal. publice sau private: Dezvoltarea resurselor umane locale. regională sau / ş i na ţională (la programe şi sub-programe): cre şterea competitivităţii industriei locale. prin sisteme moderne. cu indicarea sursei: 2 milioane euro . Atragerea de învestitori în domenii de vârf. Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Serviciul SPID Direcţia de Urbanism Serviciul de Investi ţii B. 1.Resurse naţionale (locale. guvernamentale) 3 milioane euro . regionale şi na ţionale în domeniul TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor). Îmbun ătăţirea raportului speciali şti locali / speciali şti emigraţi din zonă . private sau public-privat): Direcţia Tehnică . Reglementă ri Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: Specifice domeniului TIC Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.

4. Termen de realizare: 3-5 ani Etape de realizare: Definitivare Plan Urbanistic Zonal. B. reconversie profesional ă a cca. reorientare industrială – reenginering în arealul Romplumb . adecvate legisla ţiei europene. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de realizare (cu surse exclusiv publice.3. Resurse financiare externe: circa 2 milioane euro IV.studio A. 10 ha. Proiect tehnic. Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: SPID Biroul de Monitorizare Mediului Serviciul Informatică şi Protecţie a Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. dacă este cazul: asisten ţa tehnică specializată în domeniile ecologiei şi reconversiei. private sau public-privat): Direcţia tehnică Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: specifice TIC şi produselor cinematografice audio . Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Zona Romplumb Firiza Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: în curs de armonizare.Firiza. tinerii absolvenţi –speciali şti în domeniile TIC. Implementare. Studiu de Fezabilitate. regională sau / ş i na ţională (la programe şi sub-programe): reorientare profesională accelerată. Technomedia . Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: refacerea arealului urban.video. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: circa 5 milioane euro . Influenţa aplică rii programului în economia locală . refacerea – ecologizarea unei suprafeţe de cca. D. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: actuala resursă umană existentă în areal.114 M U N IC IPIU L Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Reglementă rile privind Parcurile tehnologice de tip Software sunt actualizate de că tre Ministerul Dezvoltă rii şi Prognozei. arte şi meserii audio-video. 500 persoane.

Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. D. ! Tipul de finanţare: nerambursabil sau rambursabil în termen mediu-lung. cu indicarea sursei: 3 milioane . Planul Urbanistic Zonal-actualizat.contribuţii locale circa 2 milioane .C.resurse atrase Contribuţii din surse interne sau externe. în baza resurselor disponibile: - . Studiu de Fezabilitate. C. Termen de realizare: 2 ani Etape necesare: Studiul de reconversie la S. Factorii critici care influenţează profitabilitatea: evoluţia / dinamica deosebită a domeniului. publice sau private: Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Reglementă rile existente nu ridică bariere unui asemenea proiect. calificarea resursei umane. Romplumb.115 BAIA M ARE Propunerea structurii de finanţare. Proiect Tehnic.

citynet.116 M U N IC IPIU L POST SCRIPTUM ulţumim întregii comunităţi. Informaţii la zi asupra fazelor acestui proiect puteţi găsi în message board-ul dedicat tematicii la: http://www.ro/MsgBoard/index.html ! . firme. institu ţii. putând să-l exercite în continuare prin toate mijl oacele: multiplicare distribuire îmbun ătăţire dezbatere publică şi privată. ONG-uri.baiamarecity. pentru solidaritatea. cetăţeni. puterea şi energia alocată finaliză rii acestui document. M Toţi aceştia deţin drepturile de autor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful