P. 1
Planul Local de Dezvoltare Durabila

Planul Local de Dezvoltare Durabila

|Views: 7|Likes:

More info:

Published by: Aurelian Buliga-Stefanescu on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

Sections

 • Cuvânt introductiv
 • I.1.1. Caracterizare fizico–geograficã
 • I.1.2. Repere istorice importante
 • I.2. ANALIZA DE POTENÞIAL
 • I.2.1. Analiza mediului extern
 • I.2.2. Analiza mediului intern
 • I.3. CAPITAL NATURAL
 • I.3.1. Rezervaþii ºi arii naturale ocrotite
 • I.3.2. Arbori seculari ocrotiþi
 • I.3.3. Vegetaþia forestierã
 • I.3.4. Fauna ºi flora ocrotitã
 • I.3.5. Spaþii verzi ºi parcuri publice
 • I.3.6. Izvoare de ape minerale ºi terapeutice
 • I.3.7. Aerul
 • I.3.8. Apele de suprafaþã ºi subterane
 • I.3.9. Solul ºi subsolul
 • I.4. PROTECÞIA MEDIULUI
 • I.4.1. Managementul deºeurilor
 • I.4.2. Zgomotul
 • I.5. MEDIUL SOCIAL – CULTURAL
 • I.5.1. Aspecte demografice ºi ocupaþionale
 • I.5.2. Ocrotirea sãnãtãþii populaþiei
 • I.5.3. Asistenþa socialã
 • I.5.4. Viaþa asociativã
 • I.5.5. Educaþia ºi învãþãmântul
 • I.5.6. Cultura, sportul
 • I.5.7. Mass-media
 • I.6. SIGURANÞA CETÃÞEANULUI
 • I.7. MEDIUL ECONOMIC
 • I.7.5. Mediul de afaceri
 • I.8. INFRASTRUCTURA
 • I.9.2. Programe ºi proiecte de mediu
 • II. OBIECTIVE
 • II.1. VIZIUNE
 • II.2. OBIECTIVE STRATEGICE
 • II.2.1. Obiective strategice principale
 • II.2.2. Principiile managementului urban
 • III. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE
 • III.1. CONSIDERAÞII GENERALE
 • III.2. PRINCIPII ªI CONDIÞII
 • III.3. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE (PLA)
 • III.3.1.4. PLAN DE REGENERARE URBANĂ
 • III.3.3. PROIECÞIA FINANCIARÃ
 • III.3.4.2. PROTECŢIA MEDIULUI
 • IV. PROIECTE PRIORITARE
 • IV.1. PROIECTE PRIORITARE - MEDIU
 • IV.2. PROIECTE PRIORITARE - SOCIAL
 • IV.2.1. Azil de noapte
 • IV.2.2. Birou de consiliere pentru cetãþeni
 • IV.3. PROIECTE PRIORITATE - ECONOMIC
 • IV.3.1. Campus cromatic
 • IV.3.2. Dealul Florilor
 • IV.3.3. Parc Tehnologic 3r
 • IV.4. PROIECTE PRIORITARE - TIC
 • IV.4.1. Campus Universitar Multimedia
 • IV.4.2. „Oraºul Computerului”
 • IV.4.3. Technomedia - studio

1

BAIA M ARE

PRIM ĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

AGENDA LOCALÃ 21 –

PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILÃ A MUNICIPIULUI BAIA MARE

BAIA M ARE 2002

2
M U N IC IPIU L

Proiect PNUD ROM 98/012

Copyright © 2002 Prim ă ria Baia Mare, România Str. Gh. Şincai nr. 37, 4800, Jud. Maramure ş Tel. +402 62 213 824 Fax. +402 62 212 332 E-mail: primbm@baiamarecity.ro © 2002 Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă Str. Alexandru Philippide nr. 15, Sector 2, Bucure şti Tel. +4021 201 1410 Fax. +4021 201 1402 E-mail: sdnp@sdnp.ro Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reprezintă în mod necesar punctul de vedere al PNUD. Document apă rut cu sprijinul financiar al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul Capacitatea 21 şi Departamentul pentru Dezvoltare Interna ţională al Marii Britanii. Expertiză tehnică acordată de Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă – România şi WS Atkins – Marea Britanie. Mul ţumiri speciale aduse organiza ţiei Earth Council - Costa Rica pentru sprijinul tehnic acordat în derularea proiectului Agenda Locală 21.

Grafică şi tipar: EXCLUS srl. Fotocopertă: Ioan Brezoski

3
BAIA M ARE

Comitetul Local de Coordonare: Cristian Anghel, Pre şedinte al Comitetului Local de Coordonare, Primar - Primă ria Baia Mare Istvan Ludescher - Prim ă ria Baia Mare Vasile Barbul - Primă ria Baia Mare Dinuca Selejan - Consiliul Local Baia Mare Iacob Tă taru - Consiliul Local Baia Mare Ioan Blăjan - Consiliul Local Baia Mare Gheorghe Voinescu – Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Baia Mare Gheorghe Marca ş – Camera de Comerţ şi Industrie Maramure ş Iuliu Chiorean – Remin S.A Radu Micle – S.C. Vital S.A. Valer Şimon – S.C. Drusal S.A. Gheorghe Damian - Universitatea de Nord Delia Rusza – Consiliul Jude ţean Maramure ş, Agenţia de Dezvoltare Nord Vest Nicolae Dă scălescu – Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Florian Săl ăjanu – Funda ţia A.S.S.O.C. Carmen Pop - Prim ă ria Baia Mare Claudia Coco şilă - ELCO S.A. Ioan Gherhe ş - Primă ria Baia Mare Ciprian Căpîlnean - Primă ria Baia Mare Petre Mitru - Primă ria Baia Mare Secretariat Agenda Locală 21: Mariana Popescu - Primă ria Baia Mare Anca Ra ţ - Primă ria Baia Mare Consultanţă din partea Centrului Na ţional de Dezv oltare Durabilă - CNDD: Călin Georgescu – Director de proiect George Romanca – Coordonator Local pentru ora şele pilot Giurgiu, Baia Mare, Târgu Mure ş, Ploie şti şi Miercurea Ciuc Radu Vădineanu – Coordonator Local pentru ora şele pilot Ia şi, Oradea, Râmnicu Vâlcea şi Gala ţi Valentin Ionescu – Coordonator Strategie - Planificare Tania Mihu – Consultant SDNP, Coordonator Programe-Proiecte Dan Apostol – Consultant editorial, publicistic şi enciclopedic Carmen Nă stase – Coordonator financiar Adrian Voinea – Specialist IT

Primă ria Baia Mare Mariana Popescu .A Cristian Ieremia .A.Direcţia Silvică Maramure ş Simona Roman .Primă ria Baia Mare Mihai Fă t – Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Baia Mare Vasile Che ţa .ELCO S.Primă ria Baia Mare Claudia Coco şilă .4 M U N IC IPIU L Coordonator PNUD .Universitatea de Nord Baia Mare Costică Toma .ONG “Proecologica” Ilie Toader .Primă ria Baia Mare Ioan Brezoski – Primă ria Baia Mare Emil Mă rginean .SC Vital SA Ioan Cardo ş .Romania: Peter Newton – Reprezentant rezident adj. 1 – Protec ţia Mediului Ioan Gherhe ş.ONG “Societatea Ecologistă ” Remus Troanche ş .Prim ă ria Baia Mare Radu Bolchi ş . 2 – Economic Carmen Pop.ONG “Societatea Ecologistă ” Martin Pop . Coordonator Grup .Sistemul de Gospod ă rire a Apelor Maramure ş Teodor Pop .Sistemul de Gospodă rire a Apelor Maramure ş Ioan Străuţ .Orgman S.ONG “Millenium” Grupul de lucru nr.SC Drusal SA Ildiko Kun . Coordonator Grup .Direcţia de S ănă tate Publică Maramure ş Vlaicu Pop .ONG “EcoTur” Filip Moisei . Vasile Pop – Direcţia Jude ţeană de Statistică Maramure ş . Grupul de lucru nr. Geneve Mantri – Ofi ţer de presă Consultanţă interna ţională – DFID: Frank PRICE – WS Atkins Consultants Ltd.

Funda ţia “Millenium” Ovidiu Todor .Agenţia Jude ţean ă de Ocupare şi Formare Maramure ş Marilena Frenţiu .cotidianul “Glasul Maramure şului” Ilie Tudor .Funda ţia Tineri pentru Tineri Maramure ş Dana Kulcsar .Consiliul Local al Copiilor Baia Mare Lumini ţa Mure şan .Primă ria Baia Mare Camelia Polgar .“Crucea Ro şie” Raluca Mone .Funda ţia “ Aides sans Frontières” Brădu ţ Mure şan .Primă ria Baia Mare Liliana Picu .Inspectoratul Ş colar Jude ţean Maramure ş Florentina Baciu – Pop .Prim ă ria Baia Mare Gabriela Velea . Coordonator Grup – Primă ria Baia Mare Lască r Pană .Primă ria Baia Mare Natalia Marc .Funda ţia “Millenium” Nadia Cri şan .Funda ţia “ASSOC” Anca Şovre .Consiliul Local al Tinerilor Baia Mare .Fundaţia “ASSOC” Flaviu Dragomir .Funda ţia “ Aides sans Frontières” Edit Pop .cotidianul “Informa ţia Zilei” Alina Condrat .Primă ria Baia Mare Liliana Ş imon .Fundaţia de voluntari “Somaschi” Florina Petru ţ .5 BAIA M ARE Grupul de lucru nr.Direcţia Judeţeană pt.Consiliul Local Baia Mare Veronica Andercău .Primă ria Baia Mare Raluca Şpan . Tineret şi Sport Maramure ş Cristian China – Birta .Liga Studenţilor “Universitatea de Nord” Baia Mare Că tălin Vă su ţiu .Direcţia pentru Muncă şi Solidaritate Socială Maramure ş Aurelia Hendrea .Primă ria Baia Mare Maria Soponar . 3 – Social Ciprian Căpîlnean.Funda ţia “ASSOC” Oana Buie .Prim ă ria Baia Mare Maria Matei .“Crucea Ro şie” Dan Carpov .Direcţia Jude ţeană pt.Asocia ţia Diecezană “Caritas-Greco-Catolic” Lia Sab ău .Prim ă ria Baia Mare Anca Ra ţ – Primă ria Baia Mare Oana Rusu . Tineret şi Sport Maramure ş Cristian Ciuvar .Funda ţia de voluntari “Somaschi” Rada Ţopan .Funda ţia “ASSOC” Daniela Covaciu .Inspectoratul Ş colar Judeţean Maramure ş Corina Viszdeluk .

Inforex.Conseco SRL Radu Bolchi ş -Prim ă ria Baia Mare Adriaan Kleingeld .C.Programming Pool Romania Cornel Kameniczki .Prim ă ria Baia Mare Mihai Ghe ţie .S. 4 – Tehnic ă Informa ţională ş i Comunicare Petre Mitru. Electrica SA Natalia Pa şca .S.CDIMM-Incubator de Afaceri &Peace Corps Nicolae Dă scălescu .L. Electrica SA Thomas Sigardson .R.Analecco S.R.Agenţia Jude ţean ă de Ocupare şi Formare Maramure ş .L Alexandru Raţiu . Sorin Pop .C.Asociaţia Profesională Geommed Flaviu Dragomir .Primă ria Baia Mare Costinel Ghiţescu .S.TechnoCAD SA Mirel Mihali -CDIMM Maramures Octavian Cudalbu . Coordonator Grup .6 M U N IC IPIU L Grupul de lucru nr.

.........................4............13 I......5 ......................................26 I........................14 I....9.......3 ........................27 I........9 ............... Fauna ºi flora ocrotitã ...... stra tegii de politicã socialã a municipiului Baia Mare ....7 .2 .......................25 I........26 I.................1 .........2...............5............3. ANALIZA DE POTENÞIAL................ PROGRAME. Programe ..........................22 I.. CAPITAL NATURAL.................... VIZIUNE ...... SURSE DE INFORMAÞII STRATEGICE............ Programe ºi proiecte de mediu .......................................... PROTECÞIA MEDIULUI.............................3....5 .... Viaþa asociativã.. Cultura.7... sportul ..3 ..7....................................... Arbori seculari ocrotiþi .......................................................2.......................22 I.............. STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ .................... Consorþii iniþia te în Maramureº............. Obiective stra tegice principale .........23 I........................2 ............... PLANURI........................................................................16 I...........2.....3 ..3 .......... Structura / evoluþia principalilor indicatori economici: 1996-2000 .................... Analiza mediului extern ...1.1.......26 I............ Principiile managemen tului urban ....3 .....2............17 I.....5 .16 I............2.5 ........9 .......17 I........ INVENTARIEREA RESURSELOR STRATEGICE EXISTENTE: PARTENERIATE.............44 II..2..............3 ...........6........................................ S IGURANÞA CETÃÞEANULUI................3 .......................................7 .37 I.2 ....4..............36 I...................5.........26 I................................44 II... Izvoare de ape minerale ºi terapeu tice .................24 I.............................4 ...... Acte ºi documente interna þionale. 9 Cuvânt introductiv . Caracterizare fizico–geograficã .......................... Vegeta þia forestierã .......................13 I............ 1994-2001 ..7 .....43 II.........14 I.......1................1 ..........36 I...................................3 . Programe ºi proiecte complexe multidisciplinare..........2............ Analiza mediului intern ....1. Baia Mare.......................................................... precum ºi legislaþia internã în baza cãrora s-au fixat obiectivele generale ºi se în tocmeºte planul de acþiune pentru Agenda Localã 21 – Baia Mare ......36 I...........1 ....................4 ........... 13 I............3............................7 BAIA M ARE CUPRINS Cuvânt înainte adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România ...2 ............................................................. Rezervaþii ºi arii naturale ocrotite ..4 ....2..................54 ..........2....... Criterii în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilã......16 I..............20 I.......................3.........2..1...................................... Solul ºi subsolul ...........................................16 I.......... structurã ºi formã juridicã de organizare...........................5 .. Educaþia ecologicã ºi activitãþi comunitare specifice......1....................... Mediul de a faceri ....................7 ...7 .............29 I....................................18 I.....................32 I....46 II........................... Aspecte demogra fice ºi ocupaþionale .........9 ...................6..8 ..3 ..... OBIECTIVE STRATEGICE...... OBIECTIVE ..28 I...5 ..4 ................. Repere istorice impor tante ......2......48 II....7 ....................................................... Aerul ............. Mass-media .....30 I........16 I..................4 ...........9 ................................... Ocrotirea sãnãtã þii popula þiei ..... Apele de suprafaþã ºi subterane .. INFRASTRUCTURA.....38 II... Structura ocupaþionalã pe sectoare economice: 1996-2000 angaja þi (nu mãr persoane) ................ Zgomotul ....34 I......................6 ................. PROIECTE..3 ... 11 I...... Asistenþa socialã.......................................5........................................ Dinamica economiei municipiului Baia Mare între anii 1996-2000 .........14 I.............. MED IUL SOCIAL – CULTURAL........EXPORT (mii lei) .......31 I........ Perspective ale ad ministraþiei locale (administraþia idealã ) eAdm/e – Baia Mare .........9 ....................................................... Manage mentul deºeurilor.... 43 II............................. Educaþia ºi învãþãmân tul .......................................... Spaþii verzi ºi parcuri publice ....5 .........24 I....................... Analiza situaþiei economice pe do menii....... PREZENTARE GENERALÃ A ZONEI BAIA MARE .........................19 I............1....2...25 I.8..............................................13 I.....................5 ..............45 II....1....20 I.............................1 ..............4..16 I...3. MED IUL ECONOMIC....3 ....2........5 ......4.........................

.99 IV.......55 III...........1.3...3.........1..95 ...................2............ PROIECTE PRIORITARE .......79 III........4 ...114 III..104 IV......2........ Azil de noap te ....3...... Sistem Regional pentru Manage mentul Integra t al Deºeurilor.................. PROIECTE PRIORITARE ...... PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE .63 III.......99 IV.1 ..........3......................2............101 IV........3 .......2 ..................2 .1.............................MEDIU. Dealul Florilor...57 III....... Campus Universitar Multi media .........................107 IV.................................3..... REABILITARE URBANĂ ŞI SUPORT TIC ................ STRUCTURILE INSTITUÞIONALE DE MONITORIZARE ªI EVALUARE ..3................3 . MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE........ CONSIDERAÞII GENERALE.....8 M U N IC IPIU L III...............................104 IV.... OBIECTIVELE SPECIFICE ª I PROIECTELE IDENTIFICATE.3..........1..... Birou de consiliere pentru cetã þeni ........................4...................4...109 IV.............1 .5.111 IV.......2 ...... „Oraºul Computerului” ................... PLAN DE DEZVOLTARE A CALIT ATII MEDIULUI (7 M ĂSURI) ...... Technomedia ...................TIC....111 IV.......4 ....................1......................2...... PLAN DE CREŞTERE A COEZIUNII SOCIALE (21 de M ĂSURI în c adrul acţ iunii sociale l a care se adaug ă m ăsurile instituţ ionale) ...............76 III........78 III......................3.................... Campus cromatic ...................3..........1 .....57 IV...............3..... PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ .....3...5....................................1 ........3..............3............................................................ PROIECÞIA FINANCIARÃ.....3.......................3.3....74 III............... PROIECTE PRIORITARE .......67 III.4....56 III.........studio ......2.......... Parc Tehnologic 3r......4 ..................2.3 ......................................................SOCIAL....3.. Dez voltarea Infrastruc turii de Baz ă / Proiecte...... PROIECTE PRIORITATE .3.. OBIECTIVELE GENERALE DIN STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ......61 III..1... 99 IV... Centru Euroregional de Reciclare ºi Conservare a Resurselor Naturale (CERC)...............1.................. PROT ECŢIA MEDIULUI .................... PRINCIPII ªI CONDIÞII..................1...........................ECONOMIC.. PLAN DE REGENERAR E URBANĂ ..........2....1..3.........102 IV...........1.1.........55 III....................94 III............. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE (PLA)......78 III. Realizarea Coridoarelor Verzi ºi Dezvoltarea Zonelor Destinate Eco – Agrementului Urban............1..........107 IV................55 III...........2...110 IV......4................ PLAN DE DEZVOLTARE A ACŢIUNII SOCIALE ........4......71 III............3..1..112 IV.3 ...... PROIECTE PRIORITARE ..............4 ...........106 IV.......

ca instrument de promovare a dezvoltă rii durabile. AL21 promovează şi caută să stabilească un echilibru sensibil între cre şterea economică . iar eforturile lor colective au dat na ştere prezentului document. Felicit şi mul ţumesc tuturor celor care au contribuit la succesul său. Fie prin furnizarea de informaţii. a ONG-urilor şi a autorităţilor locale. întreaga comunitate a avut o contribu ţie enormă la succesul acestuia. devenind un testament al eforturilor. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România promovează activ dezvoltarea durabil ă prin asisten ţa acordată în cadrul proiectului să u de “Construire a capacităţilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”. fie prin participarea directă . sub coordonarea Centrului Na ţional pentru Dezvoltare Durabilă . Conceptul dezvoltă rii durabile determină o reevaluare permanentă a legă turilor dintre om şi natură şi pledează pentru solidaritatea între genera ţii ca singura opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung. echitatea socială şi protecţia mediului. To ţi ace ştia s-au ridicat la înăl ţimea a şteptă rilor. Ambele oferă o garan ţie practică a faptului că proiectul poate ră spunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o contribuţie importantă la dezvoltarea durabil ă în România.9 BAIA M ARE Cuvânt înainte adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România Agenda Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992. Procesul participativ de elaborare a fost unic. Rezultatul este o strategie coerentă . energiei şi entuziasmului lor. fie prin acordarea de asistenţă tehnică . Proiectul este actualmente implementat în nouă ora şe-pilot. a sectorului privat. a mediului academic. Acest raport îşi are răd ăcinile în necesităţile şi ideile locale. cu un plan concret de acţiune şi de implementare. Soknan Han Jung Reprezentant Rezident Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare . stimulând energia cetăţenilor.

10 M U N IC IPIU L .

spre finele anului 2000. Oraş ş i Lumea înconjură toare… De-a lungul timpurilor omul a reuşit să prospere prin muncă şi cercetare. Primă ria Municipiului Baia Mare a început implementarea unui nou proiect. le avem asupra planetei: încălzirea global ă. “Agenda Locală 21– Planul local de Dezvoltare Durabilă al Municipiului Baia Mare”. De asemenea s-a subliniat faptul că diferenţa dintre statele lumii cu privire la . Pentru a nu da gre ş în îndeplinirea acestei responsabilităţi istorice. Agenda Locală 21 trebuie să stea la baza administraţiei locale. fiind procesul prin care autorităţile locale lucrează în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii pentru a întocmi planuri de acţiune realiste care să stea la baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului. de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus – acţionând unitar cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai pentru Cetăţean. fă ră să ţină cont de urmă ri. comunitatea ora şului a devenit o verig ă importantă în cadrul mi şcă rii mondiale care promovează conceptul de dezvoltare durabilă . ca un început al rezolvă rii problemelor sociale şi de mediu. în continuă extindere şi schimbare. nu ne-a învăţat şi cum să le pre ţuim. să spunem că ne pasă.11 BAIA M ARE Cuvânt introductiv utilizarea resurselor naturale este în continuă cre ştere. E timpul să ne uităm în jurul nostru. iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. mai mult decât de la u şa propriei case şi până în strada pe care locuim. Ş tiin ţa. Una din caracteristicile comunităţii bă imă rene este aceea că este deschisă că tre schimbare şi prezintă abilitatea de a urma noi ini ţiative. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă săn ătoasă . Noi credem că fiecare genera ţie îşi are propriile provocă ri. Oare suntem con ştienţi de acest lucru? De câte ori ne trece prin minte că am putea ajunge zile când pădurile vor fi doar ni şte paji şti să ră că cioase. distrugerea habitatelor. con ştient sau nu. În acest sens. Fă ră îndoială că Baia Mare este un ora ş dinamic. precum şi cu exploatarea ra ţională a resurselor şi protejarea mediului ambiant. conducătorii statelor reuni ţi la acea conferinţă au semnat o în ţelegere cu privire la elaborarea unor strategii noi care să asigure o dezvoltare durabil ă a societăţii umane. iar prin ceea ce el reprezintă. diminuarea stratului de ozon. cea care ne-a fă cut capabili să descoperim minunile lumii în care trăim. de multe ori acţionând brutal. când aerul pe care îl respirăm azi va fi atât de poluat că va trebui să petrecem mai mult timp în casele sau birourile noastre?! Bună starea şi dezvoltarea au un pre ţ pe care noi to ţi trebuie să -l plă tim. Agenda Locală 21 trebuie să propună un model de dezvoltare economică care să fie în deplin acord cu rezolvarea problemelor sociale. am realizat acest document. poluarea etc. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. de multe ori acesta dep ăşind puterea noastră de a-i face fa ţă . în cadrul că reia a fost exprimată îngrijorarea cu privire la cre şterea efectelor negative pe care noi oamenii. numite generic AGENDA 21. când florile din jurul nostru vor fi înlocuite de uscă ciuni. care se constituie într-un cadru de lucru ce ne oferă posibilitatea de a ne imagina cum va arăta comunitatea băim ă reană în viitor. lini şte şi bun ă stare ? STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ ! Astfel. Ideea acesteia a prins contur la întâlnirea de vârf a Na ţiunilor Unite de la Rio de Janeiro din 1992. Agenda Locală 21. Ne-am fă cut stăpâni pe comori create de natură şi lă sate nouă mo ştenire din genera ţie în generaţie. De ce să nu facem din ea o oază de curăţenie. fapt care atrage deosebiri semnificative privind nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume. Numai împreun ă vom putea da cetăţenilor acestui ora ş posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la cre şterea gradului de bună stare. E vremea când putem spune că ora şul Baia Mare este CETATEA noastră .

În încheiere. cetăţenii acestui ora ş. cetăţeni. Viitorul nostru. chiar şi Dumneavoastră veţi fi surprin şi ce tablou minunat a ţi ştiut să face ţi. vă invităm să vă imaginaţi un joc de puzzle: fiecare dintre noi. Departamentul pentru Dezvoltare Interna ţională prin firma de consultanţă WS Atkins U. ea este importantă pentru a contura viitorul tablou al ora şului nostru.K. Când toate piesele vor fi puse la locul lor. întregii comunităţi. instituţii. Cristian Anghel . şi Bucure şti. firme. Acest document este un ră spuns al comunităţii şi oferă oportunitatea real ă de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltă rii durabile. pentru solidaritatea. Împreună vom face din Baia Mare ora şul dorit de noi to ţi! Aducem pe această cale mulţumirile noastre Biroului rezident în România al Programului Na ţiunilor Unite pentru Dezvoltare. deţinem o piesă . Ave ţi grijă să nu o pierde ţi. puterea şi energia alocată finaliză rii acestui document şi a programului Agenda Local ă 21. Guvernului Marii Britanii.12 M U N IC IPIU L durabil ora şului nostru. ONG-uri. Centrului Na ţional de Dezvoltare Durabilă . al copiilor no ştri şi al cetăţii noastre depinde de puterea noastră de a ne g ă si resurse interne morale şi materiale pentru a ne alinia lumii civilizate ! PRIMAR.

2.13 BAIA M ARE I. conform I. L ăpu ş şi Să sar în partea de S şi S-E. Relieful zonei este alcă tuit dintr-o structură paleomorfologică cu terase ale Râurilor Some ş. în august 1903. 13% pante foarte repezi şi 2% pante abrupte. Repere istorice importante recensământului din 1992). Dovezile existenţei unei comunităţi umane în zonă datează din Paleoliticul superior.1. Baia Mare dobândind în acea perioadă toate atributele unei cetăţi. iar la N din unităţi geomorfologice eruptive ale Munţilor Igni ş şi Gutâi. cu o zon ă nordică de interfluvii bine conturate. fiind cuprins în sistemul transilvan . din care 2. Din punct de vedere climatologic. pentru care s-a construit o cl ădire adecvată şi o nou ă monetă rie. având 12% pante domoale. Regimul eolian blând se datorează geomorfologiei favorizante. prin emiterea unui document în 1469.247 ha. a adun ă rii . 73% pante repezi. Astfel.1. Suprafaţa pedologică cuprinde o structură variată. Caracterizare fizico–geograficã Municipiul Baia Mare (cu 149. Astfel. Primele informaţii scrise despre localitate se referă la existen ţa unui centru minier puternic. Conform analizei regionale a sistemelor de a şeză ri. supus doar autorităţii centrale a statutului. STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ I. având toate caracteristicile unui ora ş medieval cu forme proprii de organizare şi conducere. este situat în zona central .1.1. lipsind gerurile puternice şi vânturile reci din nord sau nord-est. Baia Mare se situează pe poziţia a III-a în zona de nord-vest a României. precum şi soluri brune de p ădure şi soluri montane acide specifice zonei forestiere si păşunilor.500 locuitori. eligibilitatea organismelor de conducere şi competenţele lor. Sunt identificate soluri pseudogleice şi aluviale specifice paleoteraselor şi depunerilor sedimentare ale văilor tributare Râului Să sar. Clima. În anul 1748 autorităţile austriece înfiinţează la Baia Mare Inspectoratul Superior Minier (Inspector Obermat). Anul 1703 marchează eliberarea vremelnică a ora şului din mâinile austriecilor. zona Baia Mare se caracterizează printr-o temperatură medie 0 0 anual ă cuprinsă între 9 – 11 C. Municipiul Baia Mare se întinde pe o suprafa ţă de 23. I.vestică a judeţului Maramure ş. a acordat băimă renilor dreptul de a-şi întă ri sistemul de apă rare.063 ha sunt terenuri incluse în zona intravilan ă construită . PREZENTARE GENERALÃ A ZONEI BAIA MARE Solul. precipitaţii abundente (media anuală 979 mm). la care o contribu ţie substan ţial ă a avut Pintea Viteazul. Regele Matei Corvin. Dup ă gradul de concentrare al activităţilor economice şi importanţa lor. la o altitudine medie de 228 m. predominând solurile podzolice.policentric staţionar. accidentate. municipiul Baia Mare face parte din centrele administrative ce preiau şi funcţii inter-jude ţene. un document privilegial emis de cancelaria regelui Ludovic I cel Mare D’Anjou la 20 septembrie 1347 ne furnizează cele mai ample informaţii despre organizarea administrativă . situa ţia versanţilor relevă caracterul geomorfologic accidentat. cu deta şamentele sale de haiduci. pe cursul mijlociu al Râului Să sar. Un eveniment cultural şi politic de mare însemnă tate l-a constituit organizarea.

Analiza mediului intern Dat fiind faptul că Baia Mare este cunoscut ca “ zonă I. Maramure ş şi Bucure şti. prilej pentru întâlnirea românilor din Transilvania. turism • Plan Jude ţean şi Local de Acţiune pentru Mediu • Degradarea mediului natural (aer. analiza dinamică şi strategică a ecosistemului este tratată în detaliu. După anul de gra ţie 1918 şi exceptând perioada 1940-1944. când a cunoscut din nou avatarurile ocupa ţiei străine. 1992. având o dezvoltare dinamică specifică . Brazilia.14 M U N IC IPIU L generale a ASTREI la Baia Mare. de şi dispune de amplasare într-un cadru natural atractiv. cultural.2. ANALIZA DE POTENÞIAL I. sol) şi a ambientului urban • Funcţionarea în continuare a unor companii industriale poluatoare • Lipsa programelor de conformare pentru toţi agen ţii economici poluatori • Utilizare ineficientă a resurselor naturale (apa). prin prioritizarea acestora în contextul Agendei Locale 21. care a dus faima ora şului Baia Mare în toată lumea. care se doresc integrate în economia zonei. Baia Mare s-a afirmat ca un centru economic. I. ecleziastic şi administrativ tot mai important al României. Banat. Agenda 21 este planul SWOT mediu natural de acţiune al ONU pentru dezvoltare durabilă în secolul XXI. aprobat de 173 de Factori pozitivi Factori negativi Factori interni • • • • • • • Capital şi Mediul Natural (diversitate. state în cadrul Conferin ţei Naţiunilor Unite cu privire la Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro. varietate) Suprafa ţa forestieră şi geomorfologia zonei Atractivitatea zonei urbane şi periurbane “Ora şul Castanelor” Tendin ţe pozitive în reducerea polu ă rii Numă r mare de ONG-uri Expertiza umană ridicată în domeniul eco.se recunoa şte faptul că «autorităţile locale de ţin un rol deosebit de important în asigurarea durabilităţii dezvoltă rii. natură . al ături de controlul riguros al poluă rii sunt elemente cheie care vor influen ţa major strategia şi planurile de acţiune. Valorificarea resurselor naturale. metalurgie) cu impacte specifice în arealul urban .2. Analiza mediului extern critică din punct de vedere al poluă rii” în regiune. Activităţilor economice tradiţionale de până acum li se adaug ă altele noi.1. Capitolul 28 al documentului este dedicat autorităţilor locale cu privire la elaborarea şi implementarea unei strategii proprii privind Agenda 21. ap ă. Argumentul documentar poate fi reprezentat de un element din istoria culturii – înfiinţarea de că tre Hollosy Simon a renumitei colonii de pictură (1896). municipiul Baia Mare se dovede şte a fi un centru urban important din această parte a ţă rii.2. uzură a infrastructurilor specifice • Imaginea unui Ora ş poluat • Structura industrială (minerit. Prin valen ţele sale actuale.2. prin exercitarea funcţiilor lor statutare de autorităţi competente fa ţă de multe din directivele şi reglementă rile existente şi în contextul transpunerii practice a principiului subsidiarităţii». În cel de-al V-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene – «Către Durabilitate».

a Agen ţiei de Dezvoltare a Zonelor • Inexisten ţa unei Gropi de gunoi Ecologice Miniere (ANDIPRZM). • Neutilizarea intensivă a mijloacelor de transport ecologice (biciclete). canal) inclusiv în zone de colectare – deversare (baraj. lung • Pozi ţionarea geografică (lângă Ungaria şi Ucraina) defavorabilă din pdv. dezvoltare durabilă (planul EduTECH) • Globalizarea • Scă parea de sub control a fenomenului poluă rii • Neconformarea cu cerin ţele legale de mediu a unor agenţi / activităţi umane • Riscuri aferente infrastructurilor urbane (apă . turism. inclusiv în sectoarele Eco_Business. mediu. TIC. în condi ţii urbane perfect adecvate – lipsa unor zone amenajate (parcă ritrasee) • Insuficien ţa unor resurse-fonduri de mediu locale • Neaplicarea standardelor de mediu ISO14000 Oportunităţi : Pericole / riscuri: Factori externi • Atragerea investitorilor care au resurse financiare în implementarea tehnologiilor curate • Implementarea unor programe / proiecte de mediu.15 BAIA M ARE SWOT mediu natural Factori pozitivi Factori negativi • Existen ţa unor structuri-institu ţii organizate de: • Relativa pasivitate a ONG-urilor şi cetăţenilor protecţie civilă . contra dezastrelor. Mediu – Poluare (apă . Să sar) • Neaplicarea strategiilor modulare şi a investi ţiilor mici cu impact mare asupra calităţii mediului • Exploatare iraţional ă a resurselor forestiere în zonele apropiate. a unui (lipsa de resurse organiza ţionale) centru pentru dezvoltare durabilă UrbaNET şi a • Inexisten ţa unor sisteme integrate de unui inspectorat pentru protecţia mediului (IPM) management al mediului (eco-management) activ. a Gă rzii Ecologice. “zonă ” finan ţată preponderent de organismele interna ţionale • Dezvoltă ri în zonele industriilor şi serviciilor nepoluante. de tehnologii înalte şi valoare adăugată ridicată . aer) • Neadecvarea cu Acquis-ul comunitar (costuri de retehnologizare şi de depoluare accelerată ) • Globalizarea . efecte în timp scurt. Recycling • Aplicarea principiului “Poluatorul Plă te şte” • Reformarea sistemului de învăţământ tehnic local (ISJ MM) în direcţiile eco. Eco_Turism.

74 %.3. coarne (1 tonă ). rezultând o acumulare de masă lemnoasă pe picior. existând de asemenea grupuri sau exemplare izolate în special în zona veche a intravilanului urban. căpriorul şi lupul. Baia Mare reprezintă o zonă cu un bogat poten ţial forestier. între ţinute de către Serviciul Public Ambient Urban.3.4 % din suprafa ţa totală a municipiului (valoarea medie la nivel naţional este de 5.860.3. un numă r de 4 rezervaţii şi obiective naturale ocrotite.5 ha (76. în baza Legii 5/2000.7 %. Vegetaþia forestierã Suprafaţa fondului forestier din raza municipiului Baia I. dintre care 80 ha constituie domeniul public. Fauna ocrotită cuprinde 10 specii. iar 200 ha sunt proprietate privată. În raport cu normele sanitare (2-2. nr. castane comestibile (30 tone). afine (4 tone). Suprafaţa în intravilan este de 2. râsul. carpenul (3%).4. CAPITAL NATURAL Starea fitosanitară a pă durilor este bună . Spaþii verzi ºi parcuri publice Mare este de 17. în zona Baia Mare posibilitatea anuală fiind urmă toarea: cire şe amare (20 tone). Suprafaţa . În compozi ţia de ansamblu a arboretelor predomină fagul (72%) ală turi de care mai participă molidul (12%). respectiv: corbul. zmeură (16 tone). Comparativ cu ponderea suprafeţelor împădurite la nivel jude ţean de 41. în prezent fiind foarte mică (sub 5% ). prune (15 tone).3. uscarea stejarului a atins un maxim de intensitate în perioada 1984 – 1985 după care a început să scadă . I. Valoarea medie ob ţinută este mică în comparaţie cu valoarea medie urban ă la nivel na ţional (aproximativ 7. Fauna ºi flora ocrotitã (14 exemplare) şi 19 grupuri de arbori.206 mc anual.063 ha. laleaua pestri ţă .3. rândunica. narcisa. 37/1994. gaia ro şie. diverse esen ţe tari (6%) şi diverse răşinoase (2%). speciile lemnoase fiind incluse în areale protejate sau declarate monumente ale naturii. excluzând parcurile publice). sorbul. rogozul.1.6 mp. ursul carpatin.16 M U N IC IPIU L I. semin ţe forestiere (2 tone). Produsele accesorii ale p ădurilor reprezintă acumul ă ri cantitative incluse ecosistemului. totală a spa ţiilor verzi din municipiul Baia Mare este de aproximativ 280 ha. Rezervaþii ºi arii naturale ocrotite Pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare sunt declarate. I. ginkgo.J. Media anual ă de masă lemnoasă ce se poate recolta din păduri este de 38. iar suprafaţa medie a spaţiului public pentru un locuitor este de 5.3. declara ţi monumente ale naturii conform H. magnolia. respectiv la nivel naţional de 26.2 m 2/loc. castanul comestibil. şorecarul comun.3.3 mp.5 mp) şi mult sub norma europeană care prevede o suprafa ţă echivalentă de 30-40 mp/loc. Arbori seculari ocrotiþi I. În municipiul Baia Mare există arbori seculari izolaţi Flora ocrotită din zona Baia Mare este reprezentată de: tisa. gorunul (5%). Majoritatea arborilor ocrotiţi sunt localizaţi în Parcul Municipal Baia Mare.5.83 % din suprafa ţa totală a municipiului). mure (14 tone). cu vârste cuprinse între 150 şi 450 de ani. plante medicinale (2 tone). mă ce şe (2 tone).954 mc. ciuperci comestibile (22 tone). roua cerului.18%).C. I. fa ţă de care în ultimii 10 ani s-a recoltat în medie numai 34. cerbul carpatin. fa ţă de starea fitosanitară la nivel jude ţean (1%) fiind totu şi ridicată .2. ocupând o suprafaţă totală de aproximativ 556 ha. Suprafa ţa medie total ă pentru un locuitor este de aproximativ 18. scheuzera. respectiv 2. huhurezul de p ădure.

.chimică prin produse petroliere.7 8. şi de văile Firiza. Firiza – producţie plumb primar. Principalele presiuni exercitate de traficul urban sunt legate de poluarea fizico . nord-est (Valea Firizei). RBG PHOENIX S.8 36.6.1 2. Izvoare de ape minerale ºi terapeutice Există 5 izvoare de ape minerale şi terapeutice captate (Valea Borcutului. ori) 1. pe direcţiile dominante ale vântului şi condi ţiile reduse de dispersie a poluan ţilor (circula ţie slabă a aerului.A. Aerul SURSE DE POL UARE A ATMOSFEREI Calitatea atmosferei în municipiul Baia Mare este afectată de poluanţi emi şi de surse de tip industrial şi CALITATEA AERULUI Calitatea aerului (anul 2000) la principalii indicatori urm ă ri ţi de Inspectoratul de Protecţia Mediului Baia Mare este urm ătoarea: Valoarea maximă de dep ăşire a concentraţiei maxime admise (de. de tip urban. Izvor Baraj Firiza. Muzee. institu ţionale şi industriale precum şi emisiile de la rampa de de şeuri menajere.3 - Indicator Dioxid de sulf Dioxid de azot Amoniac Pulberi în suspensie Plumb Cadmiu Pulberi sedimentabile Precipitaţii acide Frecven ţa de dep ăşire anual ă a valorii maxime admise (%) 1 3 5 3 18.8 ..5 5. – producţie cupru primar şi S.17 BAIA M ARE suprafaţa zonelor verzi de folosin ţă generală în municipiul Baia Mare este de 3. funingine.C.7. În urma unor sondaje realizate. Zone de agrement 3%. Usturoiu. ponderea vizită rii locurilor amenajate în scop recreaţional sau a zonelor de agrement este urmă toarea: Parcul Municipal 23%. NOx). Valea Neagra. bicarbonatate şi clorosodice. I. Bă ile Usturoiu. Punctele vizate în scopuri de agrement sunt reprezentate de lacurile artificiale Bodi Ferneziu şi Strâmtori-Firiza. I. Amplasarea celor 2 uzine în perimetrul urban. Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt traficul rutier şi sistemele de încălzire urbană reziden ţiale (sisteme proprii şi centrale termice de bloc sau scară ).5 1. particule şi plumb. calm atmosferic şi inversiuni termice frecvente) generate de relieful zonei (microdepresiune) determină nivele ridicate de poluare cu noxe specifice în întreaga arie a municipiului Baia Mare. Situaţia este accentuată de scă pă rile de poluanţi la sol (emisii fugitive) de la ambele uzine. în zonele de est şi respectiv.8 m 2 / locuitor. la niveluri ce dep ăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: popula ţia. Apa S ă rată ) în principal feruginoase.A.7 2. Obiective Culturale 13%. Blidari.1 4. gaze de ardere (SO2.3.C.. mediul natural şi mediul construit.8 3. Sursele industriale cele mai importante sunt cele 2 uzine de metalurgie neferoasă: S. exploatarea resurselor subterane de ape minerale şi terapeutice fiind în prezent sub poten ţialul natural al zonei. ROMPLUMB S.3.

077 Prin cişmea în curte 507 Prin cişmea stradală 2 B. U. provin din industria minieră şi metalurgie. apa lacului se încadrează în categoria I-a de calitate impusă de STAS 4706/1988 pentru apele de suprafaţă ce urmează a fi folosite pentru prepararea apei potabile. APEL E MENAJERE Ş I INDUSTRIAL E Principalele surse de ape uzate din jude ţul Maramure ş provin din: activităţi miniere – ape acide de min ă şi ape de la prepararea minereurilor. Evolu ţia zilnică a calităţii apei Râului Să sar este urm ătoarea: .35mc/s) şi industrială (0.P.C.M. Cu. ROMPLUMB S. Din categoria surselor de poluare industriale. Apele uzate menaje re provin de la: . Fe. Să sar: ioni metale grele şi ape acide. Mn. activităţi industriale de procesare a minereurilor neferoase. Apele uzate industriale. E. a că rui concentraţie dep ăşe şte valoarea maximă admisă . Baia Mare în Râul S ă sar: suspensii.8. E.populaţie 67% (565 l/sec) . - Populaţia totală 150. U.M. A şezarea geografică a municipiului Baia Mare permite colectarea şi transportul apelor uzate menajere. Re ţeaua de canalizare are o lungime de 185 km. ceea ce va asigura tranzitarea unei cantităţi importante de apă din bazinul hidrografic Mara în bazinul hidrografic Firiza. Tipul alimentă rii cu apă potabil ă în municipiul Baia Mare: activităţi menajere şi sociale – ape uzate fecaloid menajere.900 l/sec şi biologică . Apele de suprafaþã ºi subterane A. Se afl ă în construcţie barajul Runcu (13 % realizat) care va crea o acumulare cu un volum total de 26 mil. Flota ţia Centrală . Baia Mare în Râul Firiza: suspensii. S. Cu excep ţia unor depăşiri punctuale.18 M U N IC IPIU L I. Baia Sprie.A. Fiind amplasată într-un bazin hidrografic mic.M. acumularea Strâmtori-Firiza este extrem de sensibilă la un regim pluviometric să rac şi creează anual probleme în asigurarea cu ap ă a municipiului Baia Mare. cu excep ţia indicatorului fier total ionic. evacuate în apele de suprafaţă. As.85mc/s) a municipiului Baia Mare are ca sursă lacul de acumulare Strâmtori-Firiza cu un volum util de 13.506 Prin racord al imobilului 100. provenite din industria minieră şi metalurgie. cu tipuri de poluan ţi specifici profilului de activitate se eviden ţiază industria minieră de exploatare şi preparare a minereurilor neferoase şi industria metalurgică : RBG Phoenix S.P.3. industriale şi pluviale spre Sta ţia de epurare în regim gravitaţional. APA POTABILĂ Alimentarea cu apă potabilă (1. CALITATEA APELOR DE SUPRAFAŢĂ Râul Să sar este degradat chimic aval de Baia Sprie până la confluenţa cu Râul Lă pu ş pe o lungime de 19 km datorită evacuă rilor de ape uzate din amonte.92 milioane mc. având o capacitate de 1. Herja. Aurum.A. mc.industrie 33% (280 l/sec) Sta ţia de epurare a apelor menajere este amplasată în partea de vest a ora şului Baia Mare şi cuprinde două trepte de tratare: mecanică . E. având o capacitate de 1350 l/sec şi prezentând o capacitate de epurare suficientă debitului actual al apelor uzate menajere.

3. amonte de EM Herja. în zona studiată . APEL E SUBT ERANE Sunt urmă rite în zona Baia Mare prin două foraje de fond.0 0 6. Mn şi Fe. sau depăşesc sporadic limitele. Rezultatele au relevat concentraţii foarte ridicate ale unor metale grele din solul acestor zone.9. iazurile de decantare ale uzinelor de preparare situate în acest perimetru.A. Se diferen ţiază în continuare zonele aflate sub influen ţa surselor de poluare. unde se înregistrează depăşiri ale valorilor de referinţă . apele de mină care se evacuează din galeriile existente în zonă .perioada IANUARIE-DECEMBRIE 2000 Râul Firiza.C. comparativ cu zonele situate în afara influen ţei surselor de poluare. Principalii poluatori în zona Baia Mare sunt RBG Phoenix S. De asemenea.0 0 1. neferoasă şi extracţia şi prepararea minereurilor neferoase. Solul ºi subsolul Calitatea solului este afectată atât din surse antropice cât şi din cauze naturale. se conturează 5 zone compacte. inclusiv Lacul Firiza şi afluenţii superiori ai acestuia. rezultate în urma activităţilor de exploatare. există foraje în zonele industriale (incintele RBG Phoenix şi SC Romplumb SA) unde se remarcă o puternică poluare cu metale grele.0 0 4. Romplumb. I. cele mai frecvente depăşiri fiind constatate în perioada de prim ăvară . degradate. la metale grele.0 0 mg / l 5. Sursele principale de poluare ale solului sunt activităţile de metalurgie . se încadrează în categoria I-a de calitate a apelor de suprafa ţă . la majoritatea probelor analizate.0 0 0.0 0 3.0 0 7. haldele de steril de mină . după cum urmează : C. S.00 9.19 BAIA M ARE 10.0 0 8.0 0 2. unde indicatorii analiza ţi se situează sub limitele admise.. Conform evalu ă rilor realizate pentru adâncimea de 30 cm.0 0 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec CMA Evoluţia concentraţiilor de Mangan . În perioada 1997-2000 s-au înregistrat depăşiri la indicatorii NH4.

Gradul de aprovizionare cu fosfor mobil şi cu azot total este în proporţie de 90% slab şi foarte slab. Cantitatea medie de de şeuri menajere produsă în municipiul Baia Mare este de 0. Evoluţia cantităţii şi a tipului de de şeuri colectat şi depozitat este urmă toarea: Cantitatea anual ă de de şeur i m enajer e I.1.4.000 mc din care 180. SC Romplumb SA E. crt.784 kg/loc/zi. Managementul deºeurilor 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Anul 1995 Anul 1996 Anul 1997 Anul 1998 Anul 1999 Anul 2000 A.5 ha şi o capacitate proiectată de 200.28 2.33 kg/loc/an. Aprovizionarea cu potasiu mobil este slabă cu o proporţie de 70% şi medie în proporţie de 30%.97 0.M.19 12.000 mc.000 mc deja depozitaţi.8) şi care necesită aplicarea amendamentelor calcice.07 4.20 M U N IC IPIU L Nr. rezerva fiind estimată la aproximativ 4 ani.94 1.06 Din analiza solurilor din punct de vedere agrochimic. Calciul şi magneziul lipsesc din complexul absorbant fiind substituite de hidrogen şi aluminiu (substanţe toxice pentru plante). Sursa de poluare Zona afectată Suprafaţa de sol afectată peste limitele admise 2 (km ) Suprafaţa de sol 2 degradată (km ) 1 2 3 4 5 Iazul Meda Poluare istorică RBG Phoenix S. depozitat un volum de 700. respectiv 286. Depozitarea de şeurilor se realizează prin cele două depozite supraterane existente. se apreciază că aproximativ 75-80% din suprafa ţa agricolă sunt soluri cu reacţie acidă (pH mai mic de 5.22 9.50 7.24 1. Herja Zona Meda-Săsar Zona Valea Roşie Zona uzinei Zona uzinei Zona de conf luenţă a Râului Firiza cu Pârâul Herja 34.000 mc. PROTECÞIA MEDIULUI m c / an I.12 2. din care s-a De şeuri menajere colec tate de la agenţ i ec onomi ci De şeuri menajere colec tate de la popul aţ ie .A. respectiv depozitul de de şeuri menajere care ocup ă o suprafa ţa de 10 ha.000. D EŞ EURI URBANE MUNICIPAL E Serviciul public de salubritate în municipiul Baia Mare este concesionat de Primă rie Societăţii Comerciale Drusal SA.4. şi depozitul de de şeuri industriale cu o suprafa ţă ocupată de 2. cu o capacitate proiectată de 1.

zgurile de la topirea primară şi secundară din industria metalurgică reprezintă o sursă importantă de de şeuri periculoase (respectiv 18 % din total). Aceste reziduuri cu con ţinut de Pb sunt colectate şi depozitate temporar în scopul revalorifică rii lor. O categorie specială a de şeurilor industriale o reprezintă de şeurile toxice şi periculoase. carton reciclabile cum ar fi hârtia şi metalul şi cre şterea procentului de materie organică . D EŞ EURI ZOOT EHNICE Cantităţile de dejecţii animaliere rezultate din unităţi de cre ştere a animalelor în sistem fermă . Astfel. înregistrându-se scă deri la materialele Hârtie.21 BAIA M ARE Volumul anual de deşeuri colectate din servicii municipale 100% 80% 60% 40% 20% 0% Anul 1995 Anul 1996 Anul 1997 Anul 1998 Anul 1999 Anul 2000 Deşeuri de mat eriale din construcţii şi demol ări N ămol de la epurarea apelor orăşeneşti Deşeuri speciale spitaliceş ti Deşeuri din gr ădini. Din totalul de şeurilor industriale de alte tipuri. instala ţiile fiind neomologate şi depăşite tehnologic. Dejecţiile rezultate în urma activităţii sunt stocate pe . Aceste zguri au un con ţinut mare de metale grele în oxizi. din care 1. C. astfel: Materie organică Compozi ţia deşeurilor Sticl ă Metale Plastice Textile Altele Anul 1996 Anul 2000 10 8 3 2 5 2 12 9 8 8 15 20 47 51 B. De şeurile speciale (fa şe. care sunt revalorificate doar în proporţie de 23.002 tone. fragmente umane) sunt incinerate în Crematoriul Spitalului Judeţean sau Incineratorul Spitalului de Pneumoftiziologie. din totalul produs pentru anul 1999. fiind însă nepericuloase pentru poluarea apelor de suprafa ţă sau a atmosferei. D EŞ EURI SPECIAL E SPITALICEŞTI Din informa ţiile existente rezultă o cantitate anuală de de şeuri speciale spitalice şti de aproximativ 21 tone.148. D. D EŞ EURI INDUST RIAL E Cantitatea total ă de de şeuri industriale rezultată este 1.8 %.415 tone sunt reprezentate de de şeurile de Pb (reciclate parţial) şi 5534 tone de reziduuri de Cu (reciclate integral).1 % din total. parcuri şi spaţ ii verzi Deş euri din pieţe Deşeuri din parcări publice Deşeuri stradale Evoluţia compozi ţiei de şeurilor depozitate nu diferă foarte mult. obiecte ascu ţite. datorită diminuă rii efectivului de animale la 20 – 30 % din capacitatea proiectată . pentru anul 1999 procentul de revalorificare fiind de 30.953. De şeurile menajere spitalice şti sunt depozitate în comun cu de şeurile menajere pe depozitele existente.804 tone (peste 90 %) sunt sterile prelucrate prin tehnologii superioare de valorificare a metalelor pre ţioase şi rare. 9. au scăzut în ultimii ani semnificativ.

D EŞ EURI L EM NOASE Pe raza municipiului Baia Mare este estimat un numă r de 13 agenţi economici cu activitate în prelucrarea primară a lemnului. Zona Industrială (intersecţia Str. deshidratarea se face greoi. 74% sunt reprezentate de vehicule de călă tori. sau prin reutilizarea ca sursă de energie calorică. transformându-se într-o formă accesibil ă pentru plante (fertilizant pentru pomicultură sau agricultură ). Primă ria Baia Mare realizează conexiunea cu ONGurile prin intermediul Biroului de Rela ţii cu ONG-urile. Depozitarea necontrolată duce la poluarea apelor de suprafaţă. fiind un pol al traficului marfă de penetra ţie superior celui urban de călă tori. exprimată prin degradarea stă rii de să nătate a popula ţiei. ame ţeli.2. informare şi sensibilizare publică . organizează şi desfăşoară .4.4. cele mai importante fiind: Centru Vechi. Decebal şi Vasile Alecsandri. şi de asemenea o legă tură prin DN 1C şi DN18 pentru traficul de tranzit. Domeniile prioritare de activitate sunt legate de reabilitarea mediului.93% din total) din punct de vedere al numă rului de vehicule. afecţiuni respiratorii acute. managementul de şeurilor. în parteneriat cu elevii şi tinerii. . iar capacitatea paturilor nu este suficientă . Datorită umidităţii ridicate a acestui tip de dejecţii. iar 26% de vehicule de marfă .3. dureri articulare. Din totalul vehiculelor. Lipsa centurii de tranzit a ora şului influenţează relativ pu ţin presiunile exercitate de trafic (2. volumul anual de de şeuri generat fiind estimat la 1500 mc. Pentru implicarea societăţii civile în solu ţionarea unor probleme de protecţia mediului. constituite ca replică la Consiliului Local Baia Mare. Din punct de vedere al protecţiei mediului şi calităţii vie ţii ambientale reies patru nivele ierarhice ale interesului comunitar şi impactului antropic asupra mediului înconjură tor: • poluare urbană. Din datele existente. se eviden ţiază faptul că Baia Mare reprezintă un centru comercial important al regiunii. Principalele zone reziden ţiale afectate fonic de traficul de tranzit şi penetra ţie sunt cartierele Gă rii. Centru Nou (intersecţia B-dul Bucure şti – B-dul Unirii). un organism care reune şte. E. Vasile Lucaciu – Str. tulbură ri ale somnului. primă ria a constituit Garda Ecologică. cetăţeni cu disponibilitate de acţiune şi spirit eco-civic. I. Educaþia ecologicã ºi activitãþi comunitare specifice În municipiul Baia Mare sunt înregistrate un număr de 45 organizaţii neguvernamentale dedicate protecţiei mediului şi conservă rii biodiversităţii naturale. calitatea şi I. dureri de cap. unde are loc de fapt şi o compostare a lor. 8 Martie) cu peste 60% din traficul total între macrozone. se remarcă 8 centre de trafic interior cu impact asupra nivelului fonic. Zgomotul Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier. conservarea naturii şi a diversităţii biologice. care pregă tesc anual un numă r de 50 de speciali şti în cele dou ă domenii. pe bază de voluntariat. Consiliul Local al Copiilor şi Consiliul Local al Tinerilor.22 M U N IC IPIU L paturi de uscare. activităţi de educa ţie ecologică în şcoli sau organiza ţii neguvernamentale. Depozitarea se realizează prin depunere directă (fenomen regă sit în special pe malurile cursurilor de apă ). managementul de şeurilor şi crearea re ţelelor comunitare de analiză şi monitorizare comparativă. Educa ţia şcolară de protecţia mediului se desfăşoară în cadrul unităţilor de învăţământ universitar şi preuniversitar. Simptome şi afecţiuni mai des semnalate de că tre persoanele investigate: oboseal ă. în depozitul municipal de de şeuri menajere sau industriale. Din analiza traficului interior pe macrozone. În cadrul Facultăţii de Mine şi Metalurgie a Universităţii de Nord Baia Mare există două secţii cu specializă ri în ingineria mediului în minerit şi metalurgie şi respectiv. Din determin ă rile efectuate rezultă faptul că pe principalele artere de circulaţie şi în zonele industriale nivelele de zgomot dep ăşesc limitele admise prin normele de să nătate publică . proces prin care compu şii organici cu azot şi fosfor se mineralizează .

spa ţii deschise pentru socializare ) • Nivel scăzut de educa ţie al popula ţiei asistate • Lipsă programe pentru vârstnici • Stare precară a familiilor cu mulţi copii • Informare şi participare insuficientă a cetăţenilor (lipsa solidarităţii sociale) • Imagine de ora ş industrial poluat • Insuficienta comunicare între institu ţii • Insuficienta mediatizare profesională a problemelor reale • Disfuncţionalităţi în parteneriatele sociale locale (sindicate-patronate-AJOPS) • Pasivitate comunitară la nivelul Universitar (neimplicare a studenţilor şi cadrelor didactice) • Coeziune scăzută în corpurile tehnice. etc. • poluarea factorilor de mediu.) Mass Media local ă dezvoltată şi activă Re ţea de învăţământ extinsă (pre şcolar. gimnastică . exprimat prin afectarea mediului natural şi pericolele naturale. şcolar.administraţie Voluntariat Mâna de lucru calificată în domeniile tradi ţionale. Amenin ţări Oportunităţi Factori Externi • • • • • Etatizarea sistemului de asigură ri sociale (disfuncţionalităţi guvern . I. asocia ţii profesionale. gestiunea şi managementul de şeurilor. programe de înfrăţire între ora şe Unităţi de asisten ţă socială (centre sociale) S ă rbă torile tradi ţionale ora şului “S ă rb ătoarea Castanelor “.5. solului. atmosferei. volei. etc. centre de educa ţie modernă . • impactul asupra mediului natural. locală ) • Lipsa fondurilor bugetare • Evaziunea fiscală . • Sistem sanitar subfinanţat. subterane. consilieri) cu cetăţenii şi societatea civilă . înot. universităţi). fonică . tehnologia informa ţiei şi comunicaţiilor Participarea cetăţenilor.23 BAIA M ARE cantitatea apei potabile. re ţea de institu ţii de cultură dezvoltată (muzee. senatori.) Centru Sportiv (handbal. creativitate Valorificarea tradi ţiilor cultural–artistice Un mare numă r de ONG-uri în domeniu Implicarea sectorului privat • Ş omaj în zona minerit. inclusiv pentru femei Deschiderea Primă riei pentru parteneriate sociale Cooperă ri interna ţionale. fotbal. exprimate prin urbanizarea mediului. “Să rb ătoarea Berii” Centrul Artistic “Ş coala Băimă reană ”. experţi.admin. deputa ţi. • surse ale poluă rii. exprimată prin poluarea apelor de suprafa ţă . licee. • Relaţie nedezvoltată între actorii politici (partide politice. metalurgie • Lipsa unor zone sociale urbane (cluburi. MEDIUL SOCIAL – CULTURAL SWOT mediu social Puncte tari Factori pozitivi Puncte slabe Factori negativi • • • • • • Factori Interni • • • • • • Interes şi capacitate ONG Parteneriate ONG.

rata natalităţii reducându-se de la 10.459.) şi religioase (ortodocşi.2 I. rata mortalităţii generale înregistrând o scădere de la 8.7% din sporul natural pozitiv al anului 1999.4%) femei. în scă dere cu 166 fa ţă de 1999. Ocrotirea sãnãtãþii populaþiei Re ţeaua unităţilor sanitare publice Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănă tate pentru popula ţie în anul 1999 au fost realizate prin re ţeaua unităţilor sanitare publice. po ştă şi telecomunica ţii (5. La o mie de locuitori. învăţământ (6. respectiv de 62. Comparativ cu 1 iulie 1999. rromi. Ponderea şomerilor înregistraţi în popula ţia stabilă de 18-62 ani a fost de 7. mixte şi particulare. în scă dere cu 136 de cazuri comparativ cu anul 1999.417 neîndemnizaţi.2%).058 şomeri.6%).8% din total).5 decese la o mie de locuitori. alte culte) I. la Agenţia Jude ţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Maramure ş erau înregistra ţi 7. rata de activitate şi de ocupare era de 67. numă rul nă scuţilor vii a fost de 1. urmată de comerţ (17. etc. sporul natural a fost de 2.734 (48. din care 72.24 M U N IC IPIU L SWOT mediu social Factori pozitivi Factori negativi • • • • Fondul de Solidaritate Socială Venitul minim garantat Rata ridicată a natalităţii pentru România Evoluţiile – modernizarea mass media (prezente Internet.7%). respectiv de 331 persoane. Distribu ţia numă rului mediu de salariaţi pe ramuri ale economiei eviden ţiază urmă toarele: cea mai mare parte se regă se şte în industrie (47. ucrainieni.5. Numă rul deceselor a fost în anul 2000 de 1.6%. Numă rul si structura popula ţiei a 1 iulie 2000 popula ţia municipiului Baia Mare era de 149. reconversii dificile • Poluare cu efecte sociale (boli.1%). . reforma ţi. Această diminuare a sporului natural al popula ţiei se datorează .1%). TV cablu local) • Relaţia cu minorităţile na ţionale (maghiari. L Fenomene demografice În anul 2000.6%) b ă rba ţi şi 77. transporturi. limită de via ţă ) • Emigrare a resurselor umane adulte.3 %). în principal. construcţii (6.7 nă scuţi vii la o mie de locuitori. calificate şi necalificate • Lipsa de locuri de muncă adecvate cererii persoane în anul 2000.4 la 7.9%. locuitorii municipiului reprezentând 28. reprezentând 91. catolici. scăderii numă rului de n ă scu ţi vii. fa ţă de 2. La finele lunii decembrie 2000.668 aflaţi în plată şi 1. popula ţia municipiului a scă zut cu 350 de persoane (-0.128.4 persoane în anul 1999. Aspecte demografice ºi ocupaþionale • Munca la negru şi la limita salariului minim (evaziuni mascate) • Insuficient sprijin pentru continuarea proiectelor • Economie monoindustrială .046 (51. Forţa de muncă ş i ş omaj ul La 1 ianuarie 2000.780 persoane.0%. sănă tate şi asisten ţă socială (5.8 la 9. din care 5.2.2% din popula ţia judeţului.1. Sporul natural al popula ţiei în anul 2000 a fost pozitiv.5.

S ănă tate 24.5.G 162/1992 privind acordarea de ajutoare băneş ti TOTAL Nr. Indicatori de dezv oltare durabilă La un medic revin 439 locuitori. La 1.600 pers/an 15.345.2% copii şi 73. 16 dispensare medicale. la un stomatolog 1. Centre de plasament La sfârşitul lunii octombrie 2000 existau 9 centre de plasament pentru copii din care: • 7 centre de plasament familial – 64 copii clasificate dup ă domeniul de activitate astfel: Culturale 46. iar la un cadru sanitar mediu 106 locuitori. Sport 108.560 2. Religie 24.61 copii I.5. • 1 centru de plasament pentru copii pre şcolari 35 copii • 1 centru de plasament pentru copii şcolari .100.3. Interese de grup 22.300 28. ./ zi 556 copii / lună 250 pers. Turism 5. erau înregistra ţi 1.140 PROT ECŢIA SOCIALĂ DE LA BUGET UL NAŢIONAL ( DS ) Handicapa ţi La sfârşitul lunii ianuarie 2001.805 2.831 locuitori.513.033.500 transp. Tineret 14. Social 78. / zi 3. I. Drepturile omului 5. Minorităţi 5. beneficiari Costul anual (mii lei) 3.083.8% adul ţi.125 Cca.U. 33 farmacii. Profesionale 25. 102/1999 privind protecţ ia persoanelor cu handicap (salarii însoţ itori + subvenţ ii transport în comun) Legea 17/2000 privind protecţ ia persoanelor vârstnice Subvenţ ii acordate fundaţ iilor care au ca obiect organizarea de cantine sociale Legea 108/1998 privind protecţ ia copilului aflat în dificultate Legea 208/1996 privind cantinele sociale O. 50 persoane/an 180 pers.477. 46 cabinete stomatologice. subv.584 handicapaţi. 3 laboratoare medicale. Mediu 42.U.4. 1000 dosare/lună 483 persoane încadrate + 1. 1 policlinică .705. diferen ţa fiind reprezentată de cele care nu şi-au precizat un singur domeniu.250 2.000 908. 28 laboratoare de tehnică dentară .100 1.G. 36 cabinete medicale. Asistenþa socialã Protec ţia socială de la bugetul local Actul normativ *Legea 67/1995 pentru acordarea ajutorului social O. Viaþa asociativã La finele anului 2000 erau înregistrate 866 ONG-uri. 8 cre şe. din care 26.25 BAIA M ARE alcă tuită din: 3 spitale.000 de locuitori revin în medie 13 paturi de spital. Umanitare 468.

916 persoane. Presa audio este reprezentată de: • Radio Cinemar-Archeus. Radio Contact Baia Mare (care este sta ţie a Radio Contact România) şi Radio Galaxia. TL+. Municipiul Baia Mare are două teatre: Teatrul Municipal şi Teatrul de Păpu şi. SIGURANÞA CETÃÞEANULUI I.6.5. 2 case de cultură şi o şcoală populară de artă.ro/Educatie/educatie. studioul de televiziune al Canal 7.baiamarecity. 926 cadre în învăţământul liceal.html I.ro/ONG/ong. Baza materială era formată din 908 săli de clasă şi cabinete şcolare. insuficient orientat însă spre zona dezvoltă rii durabile.mmnet. Personalul didactic angrenat în activitatea de învăţământ a fost de 2. O descriere detaliată puteţi g ă si la adresa: http://www. Cultura. Construirea unei re ţele de Centre de Dezvoltare Comunitară focalizată în jurul instituţiilor de învăţământ reprezintă una dintre preocupă rile Primă riei Baia Mare: http://www. denumită simbolic “Să rb ătoarea Castanelor”. prin spectacolele oferite.citynet. La 10.563 persoane. 82 ateliere şcolare. În octombrie. se COMBAT EREA CRIMINALITĂŢII.6. din care 298 educatoare. staţie a PRO TV Na ţional. O prezentare sintetică a institu ţiilor educa ţionale este publicată în pagina Internet: http://www. cele mai multe infracţiuni cu violen ţă se petrec în mediul familial. înscrisă la începutul anului şcolar (universitar) 1999/2000 a fost de 40.049 cadre didactice în învăţământul primar şi gimnazial.html desfăşoară sub semnul frunzei de castan să rbă toarea ora şului.5.26 M U N IC IPIU L O clasificare a ONG-urilor este prezentată pe Internet la adresa: http://www. Educaþia ºi învãþãmântul Populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul de toate gradele. 65 de cadre în învăţământul profesional şi 225 de cadre în învăţământul superior. numă rul acestora fiind în cre ştere faţă de anul . Televiziunile bă imă rene sunt: • TV Cinemar-Archeus.5.5. Mass-media Presa scrisă este reprezentată de: • ziarele Graiul Maramure şului. I.mmnet. Există în ora şul nostru o bibliotecă. Informa ţia Zilei • S ăptămânale: Cronica Maramure şeană şi Uj Szo (care se adresează minorităţii maghiare). influen ţând activitatea remarcabilă a arti ştilor locali contemporani.html Educa ţia şi învăţământul băim ă rean reprezintă un puternic potenţial de dezvoltare locală . 2 cinematografe. 1. pe fondul consumului de alcool. 153 laboratoare şcolare.148 elevi şi 299 studenţi. Glasul Maramure şului. ASIGURAREA LINIŞTII PUBLICE În Maramure ş.000 de locuitori revin în medie 2.ro/schoolnet/ index.ro/Arta_Cultura/ arta_cultura. precum şi prestigiosul Ansamblu Folcloric Na ţional “Transilvania”. vin în întâmpinarea cerinţelor locuitorilor. care.mmnet.re ţea de televiziune prin cablu şi PRO TV Baia Mare.7. sportul Existenţa de mai bine de 100 ani a Centrului Artistic de la Baia Mare este un motiv de mândrie comunitară .html I. în special în domeniile ecologiei şi reciclă rii. timp de trei zile. turismului şi mai ales al tehnologiilor informatice şi comunica ţiilor.

gaz) • Distribu ţie relativ echilibrată a agenţilor economici pe principalele ramuri • Dezvoltarea serviciilor de tip lohn (confecţii) • Re ţea comercială dezvoltată • Sector de construcţii puternic reprezentat • Evoluţie ascendentă a indicatorilor la export • Zon ă defavorizată (facilităţi fiscale) • Re ţea de institu ţii de dezvoltare economică CCIMM.7. CDIMM. o lovitură cauzatoare de moarte. 1 descarcerare. canal. energie electrică. chimie) • Slabă reprezentare a activităţilor economice în sectorul agricol • Slabă dezvoltare a serviciilor pentru populaţie • Investi ţii reduse în segmentele cu valoare adăugată mare: producţie. construcţii industriale şi civile). Incubator de Afaceri. 6 tentative de omor. În primele 11 luni ale anului 2001 au avut loc un numă r de 124 de intervenţii. mass media. CLIMM • Privatizare avansată . În primele 6 luni ale anului 2001 s-a observat o cre ştere a acestui tip de infracţiuni. cadre didactice. numă rul de infracţiuni cu violenţă în care sunt implica ţi minori a scă zut semnificativ.27 BAIA M ARE trecut. metalurgie neferoasă . arhitectură. din care 107 incendii. gaze) • Declin economic al industriilor grele tradiţionale (minerit. urbanism. instituţia abilitată este Grupul de Pompieri „Gheorghe Pop de B ă se şti” al Judeţului Maramure ş. Totu şi.). etc. 13 vă tămă ri corporale). I. iniţiativă privată activă • Re ţea extinsă de instituţii financiar-bancare • Aeroport în vecină tate Oportunităţi: • Starea patrimoniului arhitectural şi nevalorificarea lui economică • Insuficienta dezvoltare a comunică rii şi comunicaţiei între institu ţiile publice • Starea precară a parcului auto ce deserve şte transportul urban de călă tori (autobuze) • Grad de uzură avansat al reţelelor tehnicoedilitare (apă . MEDIUL ECONOMIC SWOT mediu economic Factori pozitivi Factori negativi Factori interni • Patrimoniu arhitectural • Re ţea reprezentativă a instituţiilor publice • Re ţea intraurbană corespunzătoare în telecomunica ţii • Re ţele tehnico-edilitare dezvoltate (ap ă. canal. tehnologii înalte • Buget local auster • Inexisten ţa unor institu ţii de învăţământ preuniversitar şi superior în domenii moderne (informatică aplicată . PROT ECŢIE CIVILĂ. 12 asisten ţe persoane şi 4 acţiuni de protecţie civilă . În cadrul Primă riei Baia Mare există un serviciu special de protecţie civil ă. la care participă elevi. poliţi şti. calamităţi. STINGEREA INCENDIIL OR Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pe teritoriul municipiului. În şcoli se organizează periodic întâlniri cu caracter educativpreventiv. care să atrag ă în timp investitori în domenii de vârf Riscuri/Pericole: Factori . În anul 2000 s-au înregistrat 29 de infracţiuni în mediul intrafamilial (9 omoruri. care funcţionează în regim permanent în situa ţiile speciale (riscuri majore.

metalurgie) • Insuficien ţa resurselor bugetare • Necorelarea responsabilităţilor transmise în finanţare cu resursele bugetare aferente • Reducerea drastică a resurselor pentru finanţarea obiectivelor de investiţii majore • Rată ridicată a indicelui de infla ţie • Cre ştere economică nesemnificativă • Competi ţia regională la surse de finan ţare • Fiscalitate excesivă favorizând activitatea economică neimpozitată • Schimbă ri rapide în legisla ţia economică • Declin continuu al activităţilor economice în zona cercetă rii-proiectă rii • Inexisten ţa în planurile regionale a căilor de transport rutier modern (autostră zi. P. portofoliu de proiecte • Prezen ţa unor investitori străini în zonă • Pozi ţionarea geostrategică Ucraina – Ungaria – Polonia • Fragilitate a sistemului de lohn • Declinul economic continuu al activităţilor industriale majore (minerit.Industria prelucrătoare. gaze şi apă.28 M U N IC IPIU L SWOT mediu economic Externi Factori pozitivi Factori negativi • Parteneriat public privat • Baia Mare – zonă defavorizată – facilităţi • Utilizarea instrumentelor datoriei publice (împrumuturi şi obliga ţiuni municipale) ca surse atrase ale bugetelor locale • Posibilitatea accesă rii unor surse atrase ale bugetului local (proiecte. L. T mai puţin grupa 633 Turism . B. N .426 0 0 0 5 4 0 9 20 46 11 19 37 1 134 Legendă : A – Agricultură. S.050 288 9. surse guvernamentale.Industria extractiv ă. închirieri şi activ ităţi de serv icii prestate în principal întreprinderilor. 1: Numă rul si structura operatorilor de pia ţă din Municipiul Baia Mare Sector operatorul de piaţă Total PF SNC SCS AF RA SRL OC SA Agricultură . O – . bancare şi de asigurări.Poştă şi telecomunicaţii. E. L .037 2. I . motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice.661 3 2 1 13 4 1 24 0 0 0 1 0 0 1 103 456 291 2.secţiunile J. Analiza situaþiei economice pe domenii.Energie electrică şi termică.782 0 1 0 0 0 0 1 144 802 300 1. repararea şi întreţinerea autovehiculelor.secţiunile D.Hoteluri şi restaurante. K. C . exploatarea forestieră şi economia vânatului. E . N.secţiunile A.1. parcuri şi zone tehnologice. drumuri rapide) acoperind Baia Mare şi Maramure şul.161 607 164 3. J . F Construcţii .secţiunea H Serv icii .secţiunea G Comerţ .479 891 4.038 23 172 288 451 720 7 1.Transport şi depozitare. M Tranzacţii imobiliare.Pescuitul şi piscicultura. G – Construcţii. C Industrie . surse private. taxe speciale) • Existen ţa Planului Urbanistic General (Master Plan) – instrument de dezvoltare urban ă • Existen ţa unor planuri de reabilitare urban ă.Silvicultura. D .7. structurã ºi formã juridicã de organizare TABEL Nr. I. R. K .Administraţie publică. M.secţiunea I plus grupa 633 Total 293 1. O.Activităţi financiare. B . centre de afaceri. H . F .Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.387 678 115 3.

29 BAIA M ARE Înv ăţământ.8%). cea mai mare parte activând în domeniul industrial. sociale şi personale.418.527 97.501.4%).045. respectiv societăţi de tip SRL (37.915.857.927 525. la sfârşitul anului 2000. Din totalul operatorilor de piaţă . motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice) care reprezintă cca.151.434 1.247 10.5%). prelucrarea lemnului (15.3%). Acest fenomen relevă faptul că în Baia Mare procesul de privatizare este avansat.784 152. începând să crească din . Grupa 633 Activ ităţi ale agenţiilor de turism.523.658 4.038 operatori de piaţă.033.630. 1.088 2.500 165.111. confecţii metalice şi produse din metal (4.795.320 900. 20.826 292.001.239 160. (sursa DJ Statistică. repararea şi între ţinerea autovehiculelor. S .234 1. confecţionarea articolelor de îmbră căminte (5.Alte activităţi de serv icii colectiv e.8%. extracţia şi prepararea minereurilor metalifere (9.7.2. şi de asemenea. că o mare parte a regiilor autonome s-au transformat în societăţi comerciale sau alte forme de organizare societară. După cum reiese din Tabelul nr.020 63.923.8% din total).0%). construcţiile 9.470.8%. sectorul industrial 16.4% în totalul operatorilor de pia ţă .327 Dacă se urmă re şte evolu ţia cifrei de afaceri pe perioada ultimilor cinci ani.695 101. Ace ştia au o pondere de aproximativ 18. 44.7%). În ordinea descrescătoare a numă rului operatorilor de piaţă care desfăşoară activitate în celelalte domenii economice.4 mii dolari.428.429 1.369.840.2% din total. Cei mai mul ţi operatori de piaţă sunt asocia ţii familiale (41.9% CIFRA DE AFACERI (mii lei) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii Turism 1996 1997 1998 din total) cu obiect preponderent de activitate în sfera comercială şi a serviciilor.6% din total.533 4.114.48% din total. dar şi în industrie şi construcţii.829 3.356.597. R . se observă o cre ştere continuă a acesteia pentru agen ţii care activează în sfera industriei şi construcţiilor.177. cre şterea fiind relativ constantă în perioada ultimilor trei ani.387.Activ ităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.015%. respectiv 0.645.352.123 224.9%).620 1. T . Este de remarcat că există un numă r mare de comercian ţi / operatori de piaţă persoane fizice: (1.023. Maramure ş). reduse ca pondere.791 148.340.954 1. P .823 2. substituind astfel locul regiilor autonome.3%) metalurgie (16.4%. dar a înregistrat o scă dere severă în anul 1998.017. mobilier şi alte activităţi industriale (4. Societăţile comerciale pe acţiuni au o pondere de 1.011 5.504 1. Agricultură : În domeniul agricol evoluţia cifrei de afaceri înregistrate de că tre operatorii de piaţă a fost u şor ascendentă în anul 1997.474. textilă şi produse textile (4.456 14.849.564. dintre care 939 companii cu aport de capital stră in având un capital investit de cca.773.479.435.253 47.670. serviciile de ţin o pondere de 22.739. în Municipiul Baia Mare erau înregistraţi 9.Activ ităţi ale personalului angajat în gospodării personale.839.039.266 982.060 133.947. Dinamica economiei municipiului Baia Mare între anii 1996-2000 1999 2000 2000/1999 118. agricultura şi turismul având o pondere relativ egală .038.Sănătate şi asistenţă socială.276 21.141 456. I.525 753.341 4. de 3.899 2. ponderea cea mai mare o de ţine sectorul comercial (comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.949 85.661) ce desfăşoară activităţi liberale în domeniul comercial şi al serviciilor.497 950. Pe ramuri de activitate situa ţia se prezintă astfel: Industrie: Din totalul cifrei de afaceri realizate în industrie la sfârşitul anului 2000 ponderile cele mai mari erau de ţinute de ramurile: industrie alimentară şi b ăuturi (24.

23% fa ţă de perioada comparabil ă a anului precedent.7%. nevalorificat suficient.739. cifra de afaceri din vânză rile produselor alimentare a înregistrat o scădere faţă de perioada precedentă cu 6. a tuturor categoriilor de popula ţie ocupată. ceea ce denotă o scă dere a consumului populaţiei.2%. Serviciile : Au înregistrat o evoluţie fluctuantă de la un an la altul.078 1. scă derea fiind mult mai accentuată la femei. în 2000 rata globală de ocupare a fost de 39. dar această evoluţie a fost diferită ca ritm de la un an la altul. până la sfârşitul anului 2000.890 1.813 194 802 40.925 0.4% decât în anul 1999.741 421 1. atât în cifre absolute cât şi ca pondere în totalul popula ţiei. I. cea mai mare pondere o înregistra populaţia ocupată în industrie.967 2.328 6. înregistrând 4.670. în anul 2000 se constată o evoluţie diferită de la o perioadă la alta şi pe sfere de ocupare. dar aceasta se datorează cre şterii pre ţurilor materialelor de construcţii şi a transportului. Comerţ: În ceea ce prive şte sectorul comercial. dar cu un ritm mult diminuat.732 8.597 mii lei la sfârşitul anului 2000. Din total.3% în tabere.001 4.645. în special în zona BarajFiriza-Izvoare-Gutin.3. cu toate că evolu ţia acestui indicator a înregistrat o scădere continuă din 1996 spre 2000.30 M U N IC IPIU L nou.114 316 600 37. În acela şi timp.362 repartizaţi ca pondere astfel: 60% în hoteluri. ponderea cea mai mare a revenit lucră rilor de construcţii noi şi repara ţii capitale. Acest sector prezintă un potenţial de dezvoltare în cre ştere.018 3.171 6.748 0.800 8.142 5. Pe sfere de ocupare. cu o cre ştere de 4.1% fa ţă de 44.202 56.020 mii lei. . cu o cre ştere de 1. În Fa ţă de anul 1999.7. La sfârşitul anului 2000 cifra de afaceri totală înregistrată de firmele cu activitate de comerţ era de 467. Structura ocupaþionalã pe sectoare economice: 1996-2000 angajaþi (numãr persoane) 1998 1999 2000 2000/1999 DOMENIU Agricultura Industrie Construcţii Comer ţ Servicii Turism 1996 1997 3.497 mii lei.5% fa ţă de anul 1999. Evoluţia ascendentă a cifrei de afaceri se datorează în mare parte cre şterii pre ţurilor.1%. cifra de afaceri înregistrată de societăţile comerciale care activează în acest domeniu fiind mai mare la sfârşitul anului 2000 cu 7. şi mai ales cre şterii pre ţurilor la produsele petrolifere (carburan ţi şi lubrifian ţi). 10. Construc ţii: Cifra de afaceri în construcţii a crescut spectaculos pe parcursul întregii perioade analizate.3% în cabane turistice. 18. fiind unul din sectoarele în care cre şterea cifrei de afaceri se datorează sporirii numă rului societăţilor comerciale care îşi dezvoltă obiectul de activitate în acest domeniu şi dezvoltă rii afacerilor acestora. Numă rul total de turi şti cazaţi în anul 2000 s-a ridicat la 666. Mogo şa este nevalorificat.757 428 777 44. 11. 81. cifra de afaceri realizată de companiile în domeniu a înregistrat continuu o evolu ţie ascendentă .142 sfera ocupa ţională .399 9. la sfârşitul anului 2000 cifra total ă de afaceri în acest sector fiind de 950. la sfârşitul anului 2000.266 8.283 1.644.633 53.3% constituind lucră rile de între ţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii. din acestea 18.005 2.101 4.203 8. Acest aspect relevă o restrângere drastică a activităţii în sfera industriei extractive. precum şi o cre ştere concomitentă a numă rului de şomeri.312 2.779 2. Potenţialul geografic al zonei.714 361 0. comparativ cu anul 1999 şi perioadele anterioare.4% în moteluri şi pensiuni. Turismul: Evolu ţia turismului în zona Baia Mare a înregistrat o linie ascendentă în perioada 1996-2000.

cu ponderea cea mai PROFIT NET (mii lei) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii Turism 1996 1997 1998 mare în exportul de materii textile 40.419 13.372 1.952 22.948. 21% produse din lemn.636 6. construcţii de ma şini.328.989.214.841.476.645.055.927. Olanda (7.4.249. Structura / evoluþia principalilor indicatori economici: 1996-2000 .2%).359.467. Structura exporturilor la sfârşitul anului 2000 înregistra 34% produse textile şi îmbră căminte.167 3. u şoare cre şteri înregistrând comerţul.154 1. Cea mai mare pondere în total exporturi o înregistrează produsele industriale. I.990.048 1.603.080 2. cu ponderea cea mai mare în importul de materii prime şi materiale pentru industria textilă .671 0 16.037.384 1.4% la sfârşitul anului 2000 fa ţă de perioada comparabil ă a anului precedent.556 60.763 29.305.559 265.620 149.326 6.063. 17.734 366.260 60. ca volum total.345.169 5.104.074 1.219 3. Dar.7%).338.472 44. 1999 2000 2000/1999 5.9%). Egipt (8.032 Exporturile de mărfuri.7.157 39. serviciile şi turismul. cât şi pe domenii economice.467 42. au crescut şi importurile cu 26.0%).897 118.861.867 58.922 173. înregistrându-se o .2%. Suedia (10.995 13.427.3%).5%).056 1.284 40.706 9.631 3.365 4.917. faţă de perioada comparabil ă a anului 1999.762 41.656.467 4.863.EXPORT (mii lei) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999 17.180 97. dintre care industria u şoară deţine locul principal.957.280.960 15.31 BAIA M ARE paralel cu cre şterea disponibiliză rilor în marile industrii de tradiţie zonal ă. 6% echipamente şi produse industriale. Ponderea cea mai mare a exporturilor a fost direcţionată spre Germania (37.381 1.678 27.484 36.605. Anglia (5.282.773.024.644. diverse 15.210 581. Fa ţă de anul 1999.377. industria şi construcţiile au înregistrat o scă dere a ratei de ocupare a forţei de muncă .941 24. fiind secondate de activitatea în construcţii cu o cre ştere de peste 4%.396. cifre absolute şi indice de cre ştere cu bază fixă faţă de perioada comparabil ă a anului 1999 au înregistrat o cre ştere atât pe structură a activităţilor.437 3. produse din lemn.542 24.828 8.087.792 4. metalurgie.283.498.554.190.120.706.093 3.600.223. minerit. la sfârşitul anului 2000.829.3% faţă de anul 1999. care a înregistrat o cre ştere cu 32.708 145.552.355 40.716.911 456.208. Belgia (7.737.493 21.279 547.742 1.4% şi articole de îmbră căminte.912.716 7.976 35.919 Profitul net a înregistrat o evoluţie spectaculoasă de la un an la altul şi extrem de diferită de la o activitate la alta.746 1.503 2.068 86.2%.073. în anul 2000 serviciile au înregistrat o cre ştere de peste 13% ca pondere la export. Fa ţă de perioada comparabilă a anului 1999.128 40. Fran ţa (6.370.227 336.875 6. Este de remarcat ponderea exporturilor în totalul cifrei de afaceri din comerţ. în acela şi timp.778.8%).331 296.451 2. agricultura.411 168.

1892 0.4388 0. PROFITABILI TATEA ECONOMICĂ (profit brut / capital permanent) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999 0. această cre ştere fiind în mare mă sură.32 M U N IC IPIU L cre ştere în cifre absolute şi relative atât pe activităţi. în spiritul ideilor de “Dezvoltare comunitară locală prin iniţiativă şi comunicare” la nivel de municipiu.1177 0.2151 0.8432 0. servicii.8850 0.1855 0. s-a înregistrat o scădere în cifre relative atât pe activităţi.4617 Rata de autofinanţare a investi ţiilor a înregistrat o scă dere continu ă de la un an la altul şi extrem de severă pentru unele domenii de activitate. RATA DE AUTOFINAN ŢARE (capital propriu / total active) DOMENIU Agricultur ă Industrie Construcţii Comer ţ Servicii 1996 1997 1998 1999 2000 2000/1999 0.3827 0. comerţului şi serviciilor.4163 0.0016 0.1111 0.0991 1. fa ţă de perioada comparabilă a anului 1999.2618 0. de blocajul financiar.0334 0.0571 0.1372 0.4437 0.4667 0. însă .1370 1. Se remarcă.4746 0. La sfârşitul anului 2000 se remarcă o diferen ţiere a indicelui de profitabilitate.2216 0. însă .0607 0.0608 0. fiind foarte scă zut în agricultură şi industrie.7314 1.6253 0. faţă de perioada comparabil ă a anului 1999.2447 0.5282 0.5628 1.3475 0. dintre care turismul are o cre ştere de peste 6%. cât şi pe structură .6639 0.6012 0.5.2975 0. Această scă dere denotă degradarea capacităţii de autofinan ţare a activităţii societăţilor comerciale. generată de coeficientul de infla ţie.2098 0.7771 0. Cu toate acestea. I.8782 1. de indicele de cre ştere a preţurilor.5435 0.3227 Indicele de profitabilitate economică a înregistrat o u şoară cre ştere fa ţă de perioada anterioară .5936 0. dintre care: .7527 0. Nu se poate discuta de o cre ştere real ă a profitabilităţii.3289 0.3052 0.3778 0. Prim ă ria Baia Mare vizează materializarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare pe termen mediu. cât şi pe structură .3865 0.5282 0.1071 0. turism. ca bază a dezvoltă rii economice locale.2701 0.3321 1.5016 0. datorată indicelui de cre ştere a pre ţurilor.7737 0. o mare parte a acestei cre şteri este mascată de mă rirea coeficientului de infla ţie şi de indicele de cre ştere a preţurilor.3503 0.0214 0.9054 1. pe domenii economice. Mediul de afaceri “Dezvoltare comunitară locală prin iniţiativă ş i comunicare” Prin suportul special acordat pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.1695 1. comerţ. La sfârşitul anului 2000. clar cre şterea profitului net în sectoarele cu valoare adă ugată mare. decât în mă sura în care valoarea profitului brut este corectată cu indicii de influen ţă economică.0468 0. crescând înspre sfera construcţiilor.4623 0. în paralel cu fiscalitatea împovă ră toare şi accesul limitat la sursele de creditare.5076 0.3121 0. an 2000 / an 1999.2330 0.0577 0.7.

ONG-uri) un ora ş modern şi prosper. precum şi importantele resurse alocate prin bugetul local revitaliză rii Centrului Vechi. focalizate pe direcţiile de perspectiva ebusiness. s-a concretizat. Astfel. în special la serviciile moderne Internet (e-mail. organiza ţii şi personalităţi dornice să contribuie la revigorarea zonei. generând prin forţele tradiţiei şi modernităţii conectate printr-o autostrad ă virtuală cu restul factorilor cheie din dezvoltarea locală (administraţie. reprezintă dovada hotă rârii ferme a actualei administraţii de a rezolva urgent această mare problem ă socio-economică cu care zona se confruntă : lipsa unei infrastructuri adecvate de afaceri.33 BAIA M ARE • stabilirea priorităţilor care să ră spund ă la problemele de dezvoltare. revitalizare ş i reabilitare socio-economică şi culturală a Centrului Vechi al ora şului. Preocuparea continuă a administra ţiei locale privitor la cre şterea atractivităţii zonale. peste 71% dintre aceea şi cetăţeni au recunoscut importanţa istorică şi patrimonial ă a acestei zone. • crearea unei viziuni pentru o dezvoltare durabilă printr-un proces participativ care să implice toate sectoarele comunităţii locale. • îmbun ătăţirea climatului general de afaceri prin pregă tirea unui Plan de acţiuni/proiecte/obiective de dezvoltare în domeniul economic. modern şi eficient. • Organizarea unui Concurs de proiecte (idei) de restructurare. considerând că una dintre priorităţile administra ţiei pe termen scurt este revitalizarea socio-economică a Centrului Vechi: • iniţierea de programe la nivelul Comisiei Administrative. municipiul va avea toate elementele . etc. Prin conectarea la proiectul Centrul de AfaceriMillennium III. capabilă să genereze dezvoltare durabilă . • administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniul comunităţii. ca: • Înfiin ţarea Funda ţiei “Centrul Vechi” (organizaţie parteneră în proiectul “Centrul de Afaceri – Millennium III”). • elaborarea unui plan strategic şi a unui program de mă suri care să aibă la bază utilizarea eficientă a resurselor locale şi atragerea unor resurse externe. • Planul Urbanistic General (PUG) Un aspect de loc de neglijat în procesul de elaborare/implementare/monitorizare a deciziei publice la nivelul Primă riei Baia Mare. e-commerce. www) ca principale mijloace de comunica ţie ale anilor următori. care să permită sporirea accesului cetăţeanului la serviciile universale de po ştă şi de telecomunica ţii. în ultimii ani. pe un e şantion de 400 de persoane domiciliate în municipiu. • firme-speciali şti în tehnologia informa ţieimultimedia-comunicaţii. sistem educaţional. • parteneriat public-privat. de că tre serviciile publice specializate. • Planul Urbanistic Zonal “Centrul Istoric Baia Mare” finalizat la sfârşitul anului 2000. ca zonă reziden ţial ă urbană . relevă susţinerea comunitară a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de afaceri şi plasarea acestuia pe curba ascendentă a perspectivei de dezvoltare locală .. infrastructuri moderne de afaceri. un sondaj realizat cu ocazia elaboră rii PUG/2000. Ideea fundamental ă a proiectului Millennium III Business Center pleacă de la principiile valorifică rii potenţialelor tradi ţionale din Baia Mare – în spe ţă Patrimoniul Centrul Vechi. îl reprezintă consultarea opiniei comunităţii. prin revitalizarea şi revigorarea mediului de afaceri şi atragerea investitorilor străini. Această inovaţie în managementul urban al ora şului Baia Mare poate aduce beneficii deosebite celor care îşi desfăşoară activităţile în cele două domenii: • meserii-arte-me şte şuguri-tradiţionale. a fost preferat doar de 4% din cei intervievaţi (denotând slaba şi învechita dotare tehnico-edilitară actuală a cartierului şi lipsa de interes pentru stabilirea re şedin ţei în acea zon ă ). • integrarea unui management al calităţii. mediu de afaceri. numit generic CityNET_Millennium III. prin iniţiative de succes. • analizarea şi evaluarea op ţiunilor strategice alternative. având o paletă larg ă de membrii fondatori: instituţii. cu efect benefic în ridicarea nivelului calitativ al standardului de viată al comunităţii din această zonă . totu şi. De şi Centrul Vechi.

• Localul Monetă riei – construit în perioada 17341737 este actualmente sediul Muzeului Judeţean Maramure ş secţia istorie. în timp. aceasta a fost construită în perioada 1717-1720 şi serve şte ca lă ca ş de cult pentru credincio şii romano-catolici din ora ş. zonei. • Turnul M ăcelarilor – situat în Pia ţa Izvoarelor. CĂI DE COMUNICAŢII Că i rutiere Baia Mare este principalul nod rutier din jude ţul Maramure ş. în anul 1939 a fost adusă în Baia Mare. prin investiţiile stimulate de mecanismele CityNET . • Casa “Iancu de Hunedoara” – acest edificiu reprezintă o parte a fostului castel medieval ridicat de voievod pentru so ţia sa Elisabeta. • Muzeul de Mineralogie – de renume interna ţional.8.Centrul de Afaceri-Millennium III. vor duce la reflectarea lor în realitatea tradi ţională . fiind în prezent în administrarea Muzeului Jude ţean Maramure ş. • Turnul “Ştefan” – este monumentul cel mai reprezentativ de artă medievală din Baia Mare. situată în Centrul Vechi al ora şului. centre de comerţ-electronic) care. acesta reprezintă cinci bă rbaţi a şezaţi la sfat. • Biserica “Sfânta Treime” – situată în Piaţa Cetăţii. • Muzeul de Artă este situat tot în Centrul Vechi al ora şului şi gă zduie şte expoziţii de sculptură . aceasta a fost ridicată în anii 1905-1911. pictură. Muzeul Etnografic în aer liber. din anul 1870. • Vechiul Han al Ora şului – locul în care se desfăşurau în trecut târgurile băim ă rene. B. revitalizând complet Centrul Vechi. INFRASTRUCTURA A. regiunii. cl ădirea g ăzduie şte diverse expoziţii. construit în stil gotic şi având o înă lţime de peste 40 m. Principalele căi rutiere sunt: • E 58 Dej Baia Mare Satu Mare • DN 1c Baia Mare Sighetu Marma ţiei . • Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” – situată în zona de est a ora şului. acesta a servit ca sediu al primă riei ora şului. şcoli de afaceri-virtuale. grafică şi artă decorativă . PAT RIMONIUL FIZIC ARHIT ECT URAL: MONUMENT E ISTORICE ŞI CLĂDIRI DE PATRIMONIU • Biserica de Lemn – construcţie maramure şan ă ridicată în anul 1630 în satul Chechi ş. Traian şi prezintă colecţii unice de “flori de mină ”. constituindu-se în obiect de muzeu şi formând. legenda spune că din acest turn s-ar fi tras glon ţul care l-a ucis pe Pintea Viteazul. împreun ă cu alte gospod ă rii tradiţionale. redându-i vitalitatea comercial ă şi producând reale beneficii economiei jude ţului. Legă tura comunica ţională între zona de maximă tradi ţie şi cea de maximă modernitate. care gă zduiesc instituţii reprezentative ale municipiului. acesta a servit ini ţial pentru supravegherea strategică a ora şului şi pentru pază împotriva incendiilor. • Acestora li se adaugă o serie de clă diri având un aspect arhitectonic modern.34 M U N IC IPIU L tradi ţionale comerciale îmbinate cu cele ultra-moderne (magazine virtuale. • Grupul statuar “Sfatul B ătrânilor” – creat de sculptorul băimă rean Vida Gheza. atât fizică cât şi în timp va aduce un aport benefic zonei vechi. acesta se situează într-o clădire modernă de pe Bd. acesta a fost în ălţat în secolul al XV-lea. I. • Muzeul de Etnografie şi Artă Populară – este situat la poalele Dealului Florilor şi este profilat pe două domenii de bază : rezervaţia etnografică interzonal ă în aer liber şi expoziţia pavilionară . interiorul catedralei este de o valoare artistică deosebită .

ro. 10 troleibuze. Transportul urban de călă tori are un parc auto format din 131 autobuze. care asigură transportul de călă tori spre comunele din jude ţ şi jude ţele limitrofe. sau pierdut în anul 2000 cca. municipiul Baia Mare are 194 km de drumuri din care 124 km drumuri modernizate Aeroportul Baia Mare. cu multe stră zi de categoria I şi II. Se remarcă numă rul relativ mare de agenţi economici care beneficiază de linii de cale ferată uzinale.EDILITARE Re ţele de distribu ţie a apei potabile în lungime de 276. iar num ă rul abona ţilor telefonici este de 61.35 BAIA M ARE În municipiul Baia Mare există o re ţea stradală extinsă . apropiată de nivelul municipiului Cluj Napoca 3.7 mil. situat la o distanţă de 10 km de centrul municipiului Baia. mc.maramurescounty. iar debitul staţiilor de epurare este de 116. mc. de asemenea.6 mil. mc. o autobază de călă tori. mc pentru uz casnic. se înlocuiesc traseele uzate cu sisteme moderne şi se asigură preluarea din centralele analogice în cele digitale. Calea ferată este simplă .6 km. R EŢ EL E T EHNICO. lungimea stradală este de 194 km. Aeroportul este în curs de modernizare. Transportul greu beneficiază de rute ocolitoare care asigură o mai bună fluenţă a traficului în zonele centrale. înregistrâdu-se peste 5. www. Internet: există 28 de firme cu profilul CafeInternet (cybernet) şi 5 firme autorizate pentru Servicii Internet (ISP). Re ţelele telefonice sunt în curs de extindere şi modernizare. Funcţionează .ro. NMT. în comunica ţii există tendin ţe deosebit de favorabile în domeniile: 1. Pentru transportul rutier.6 mii mc/zi. Se remarcă gradul mare de contorizare individuală a consumului casnic. astfel încât să devină un aeroport internaţional. din care 134. Re ţelele de distribuire a gazului metan sunt în lungime totală de 155. mc apă (23% din apa introdusă în re ţea). Pentru transportul feroviar de marfă şi că lători dispunem de o sta ţie de căl ători şi 3 de marfă . C. în comuna Tău ţii M ăgherău ş se g ă se şte Aeroportul Baia Mare. distribuindu-se 257.ro) cu proprietari-firmă din Baia Mare se apropie de 100.000 de utilizatori. pe trasee urbane. Comunicaţii mobile GSM. dar cu relativ pu ţine intersecţii amenajate pentru circula ţie (semaforizate). Baia Mare asigură curse de călă tori spre şi dinspre comunele periurbane.6 mil. 2. Transporturi Transportul auto este format din curse regulate pe traseele care asigură legă turile cu toate comunele din jude ţ. este folosit în traficul intern de căl ători şi mă rfuri. inclusiv Instituţiile – Administra ţia de ţinând “proprietăţi” în acest spaţiu public: www. asigură distribuţia apei astfel: pentru uz casnic 31 mil. Că i aeriene În imediata vecinătate a municipiului Baia Mare. Re ţeaua de troleibuze este în proces de extindere. 3 maxitaxi. iar pentru uz public 3.baiamarecity.8 mii. iar la 150 km aeroportul interna ţional Cluj Napoca. Prezen ţa în spa ţiul virtual/internet a ora şului este la o cotă numerică şi calitativă ridicată. aceasta cuprinde 171. În domeniul telecomunica ţiilor în Baia Mare funcţionează 11 oficii. Domeniile rezervate pe internet (.8 km. neelectrificată .5 km. Capacitatea instala ţiilor de producere a apei potabile este de 181 mii mc/zi. În ceea ce prive şte re ţeaua de canalizare.6 mil. 12. Că i ferate Baia Mare asigură legă tura pe magistrala IV între Dej şi Satu Mare. La distanţa de 60 km există un aeroport interna ţional la Satu-Mare. Din cauza deterioră rii re ţelei de distribuţie şi a avariilor. În domeniul noilor tehnologii. .

a fost permanent preocupată de calitatea mediului în acest areal. parteneriat public-privat al că rui rol în contextul “Ora şului care Există . sistemul financiar . în general pozitive. Consorþii iniþiate în Maramureº. PATRIMONIUL INSTITUŢIONAL Este reprezentat pe teritoriul Municipiului Baia Mare de institu ţii. Programe ºi p roiecte de mediu În municipiul Baia Mare. dar şi societatea civilă . creând şi speciali şti în domeniul managementului de proiecte. municipalităţi.1. Domeniile abordate în Agenda Locală 21 sunt în general acoperite de activitatea acestor tipuri de parteneriate. justificând logo-ul adoptat. I. PROGRAME. Studiu de fezabilitate – finan ţare CIDA în colaborare cu ora şul Ottawa.9. SURSE DE INFORMAÞII STRATEGICE I. un capitol important îl constituie realizarea unor programe şi proiecte care să conducă la ameliorarea stă rii factorilor de mediu. pentru pregă tirea planului de modernizare şi reorientare profesională în învăţământul liceal s-a format “Consorţiul local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formare profesională din Jude ţul Maramureş ”. institu ţii de sprijin. administraţia publică locală. contribuind la cre şterea capitalului uman din zon ă şi acumularea de experienţă. Aceste formule de asociere.9. În seria de acţiuni întreprinse în această direcţie.ro/Consortii/consortii. “Garda Ecologică ” – finanţare Phare I. O prezentare completă a acestora este publicată în pagina de internet: http://www.9. iar cazuistica lor a îmbogăţit experienţa comunitară .html La sfârşitul anului 2001.ro/ Administratie/administratie.36 M U N IC IPIU L D. Canada • Sistem de monitorizare continu ă a calităţii aerului în municipiul Baia Mare – finan ţare PHARE • Completarea şi funcţionarea operaţional ă a sistemului de monitoring a aerului în Baia Mare – finanţare JICA • Elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului – finanţare Phare • Implicarea cetăţenilor în protecţia mediului la nivel local. etc. cre şterea capacităţii instituţionale a autorităţilor de mediu. Pentru amă nunte puteţi vizita site-ul urm ător: http://www . proiect educa ţional • Sistem informa ţional privind starea factorilor de mediu în Baia Mare – finanţare USAID • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare.mmnet. economic şi tehnologia informa ţiei. PROIECTE. realizate în special în perspectiva aplică rii la proiecte de finanţare. Enumerăm câteva din cele mai recente proiecte realizate cu finanţare interna ţională : • Reducerea expunerii la plumb a popula ţiei – finanţare USAID. camere de comerţ.html Înva ţă “ poate fi determinant atât pe termen scurt (proiectele PHARE_TVET) cât şi pe termen lung. mediu. au dus la rezultate. PLANURI. 1994-2001 un numă r relativ ridicat de ini ţiative de tip parteneriat public – privat în Baia Mare (12 consorţii de dezvoltare). informarea publicului. Din sondajul de opinie realizat pe întrebă ri din versiunea sub form ă de schiţă a Agendei Locale 21 importan ţa acordată de că tre cetăţeni educa ţiei este majoră în toate componentele: social.mmnet.bancar şi unităţile acestuia. INVENTARIEREA RESURSELOR STRATEGICE EXISTENTE: PARTENERIATE. Baia Mare.2. protecţia şi extinderea parcurilor publice şi ariilor protejate şi educarea igienico-sanitară şi ecologică a cetăţenilor.

Programe ºi p roiecte complexe multidisciplinare Ac ţiuni ş i proiecte complexe ale Primă riei Baia Mare în domeniile social. Centre de Dezvoltare Multidisciplinară . 2000 • Reabilitarea terenurilor contaminate de industria minieră şi metalurgică în zona Baia Mare “RECLAIM” – finan ţare Life Mediu.mmnet. 2001 • La acestea se adaugă un portofoliu de peste 40 proiecte propuse sau în curs de finalizare în vederea solicită rii de cofinan ţare la organisme interna ţionale care provin din toate zonele comunităţii locale. instrumente de comunicare moderne specifice tic. tehnologia informa ţiei ş i comunica ţiilor • Strategia de dezvoltare a municipiului: Baia Mare 2000 este prezentată în premieră pentru .ro/ • Proiecte strategice comunitare integrând elemente de infrastructură . puncte de vedere ale b ăimă renilor.mmnet.bm2000. con ţinând elemente unice în România: Bugetul Local. agen ţi economici. creare centre ş i reţele de dezvoltare: http://www .CDIMM Maramure ş www.org PROIECT E DEPUSE PENT RU FINANŢARE: • Managementul integrat al de şeurilor municipale solide.37 BAIA M ARE PROIECT E ÎN DERULARE: • Sistem de monitorizare.ro Ac ţiuni ş i proiecte de tip “evenimente” locale reflectate în formule moderne: • S ă rbă toarea Castanelor: www. autorităţi de mediu şi ape. Life Mediu • Studiul de impact asupra mediului în sprijinul planifică rii urbane a folosinţelor de teren. administraţie publică . legă turi la toate paginile de web ale ora şelor înfrăţite.cdimm.htm • Proiecte de infrastructură şi de reabilitare municipală : Millennium III Business Center: http://www. Studiu de Fezabilitate – finanţare ISPA Mediu.mmnet. I. opinii. mediu. ONG-uri.ro. etc.mmnet. Life Mediu România.ro/ • Prezen ţa în domeniul virtual (pe Internet) prin pagina proprie: www. folosind tehnologie Open GIS şi proceduri de estimare a nivelului de poluare – un sistem pilot.bm2000. acoperind toate componentele esen ţiale în domeniu şi derulate în parteneriate publicprivate în Maramure ş: • Protecţia proprietăţii industriale • Dezvoltarea tehnologică • Dezvoltarea IMM .9. alertă şi prognoză a poluă rii aerului pe termen scurt la scară local ă şi continentală în condiţii meteo şi topografice nefavorabile “ASSURE” – finan ţare Phare. dezvoltare resurse umane.ro • Zilele Austriei: http://www. Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii .baiamarecity.bm2000.3.ro/ oras_ideal.citynet.htm • Proiect de infrastructură wireless + structură partenerială administra ţie – sistem educa ţional “CityNET”: www. într-o formulă modernă : http://www.baiamarecity.austria. Centre de Dezvoltare Multidisciplinară în Baia Mare: 1.castanet. • Proiecte comunitare specifice e-governement. “AIRFORALL” – finan ţare Phare. 2001 • Managementul riscului datorat iazurilor de decantare din industria minieră “Min-Risk” – finanţare Program cercetare/dezvoltare al EC. 2000 • Alimentare cu apă şi Canalizare în zona Baia Mare – finanţare ISPA Mediu.ro/ oras_ideal.urilor • Dezvoltarea sistemului de educaţie tehnologică (multimedia & networking) apare în lista de proiecte ale Centrelor Multidisciplinare. economic.

Proiectul Phare Parteneriat (N° 96/PP/FR/12. se va contura în jurul planurilor şi tacticilor prezentate în: http://www.cdimm.mmnet. contract N° 97 5054). desfăşurat în parteneriat de Federaţia Municipiilor din România şi Citees Unies France.htm . rămân de definit elementele caracteristice e-administra ţie. în parteneriat cu Primă ria Municipiului Baia Mare şi finanţat de către Funda ţia pentru o Societate Deschisă .htm - Demarat 5. 3.html • În perspectiva urmă torilor ani. la a că ror iniţiere şi susţinere Prim ă ria Baia Mare a contribuit şi contribuie în mod permanent: http://www. Obiectivele proiectului au prefigurat procesul de planificare strategică în domeniul social. ca domeniu prioritar de dezvoltare în Baia Mare. Parteneriatele ini ţiate vor constitui baza unei viitoare Carte de Cooperare între sectorul public şi societatea civilă . în domeniul protecţiei sociale.html. ca parte a unei strategii locale de dezvoltare durabil ă. • Obiectivele proiectului: asigurarea unui ajutor social (hran ă. Incubatorul de Afaceri http://www. tehnologia informaţiei.bm2000.ccd.multinet.htm • Proiecte IT ale firmelor din domeniul tehnologiei informaţiei pot fi gă site în paginile firmelor inventariate în: http://www. • Centrul de Voluntariat – ASSOC.cdimm.9.html 6. • Nivelele conceptuale fiind finalizate în proiectele prezentate.ro/euroinfocentre.ro/Romana/ MMedu/CerMM.html • Proiecte complexe în Maramure ş sunt derulate de că tre consorţiile public-private.4.htm 8. Proiecte în parteneriat ONG – Primă ria Baia Mare. alphanet. liceu).technocad. devenind un motor al dezvoltă rii locale şi jude ţene şi ducând la fundamentarea unei tactici pentru implementarea E-Administraţie (proiectele e_Baia Mare).int/comm/ governance/index_en. • Complex de Aj utor Social în parteneriat cu Organizaţia " CARITAS" Satu Mare-filiala Baia Mare. Clubul de Afaceri Româno-Austriac "Business Club" http://www. asisten ţă medical ă. activităţile desfăşurate fiind co-finanţate de către Primă ria Municipiului Baia Mare şi Episcopia Ortodoxă a Maramure şului şi S ătmarului. Euro_Info Center Maramure ş (Centrul de Informare European) http://www.eu. la 1 februarie 1999. Academia Regională CISCO -Network Academy http://www. asigurarea unui climat apropiat de cel familial.ro/cnaar.ro/ 4. proiect în parteneriat cu Fundaţia Româno-Italian ă de Voluntari "SOMASCHI".ro/ HighTech/hightech. Centrul Educaţional Regional Multimedia Maramure ş http://www. Programe. care vor fi adaptate documentelor naţionale (strategia de dezvoltare durabilă a României) şi principiilor de bună administrare ale Comunităţii Europene: http://europa. îmbră căminte pentru persoanele cu venituri mici).ro/Consortii/ consortii. strategii de politicã socialã a municipiului Baia Mare A.ro Tehnologică I. Centrul pentru Protecţia Proprietăţii Industriale http://www. mmnet.crpppi-mm. • Principalul obiectiv al centrului este pregă tirea minorilor pentru integrarea într-un loc de muncă adecvat sau în şcoal ă (şcoli profesionale.multinet.technocad. în derulare sau finalizate • "Centrul Social Multifunc ţional" iniţiat de ASSOC Baia Mare. a avut o perioadă de desfăşurare de 22 de luni. Centrul pentru Dezvoltare TechnoCAD www. B. • "Centrul de Educa ţie pentru Integrare Socială ".remmed.ro/comunicatie/itpark/index.ro/incubatoraf.mmnet.mmnet.38 M U N IC IPIU L 2.ro/business-club 7. alphanet.

Tehnologic Crearea unei reţele urbane educa ţionale de tip Intranet. precum şi a proiectelor în preg ătire la aplicare PHARE TVET.39 BAIA M ARE C. • Programul Naţional “Sportul pentru Toţi”. • Îmbun ătăţirea bazei şi a resurselor materiale. ca membră a consorţiului pentru dezvoltare educa ţională . Adolescen ţă fă ră delincven ţă . Prevenirea consumului de droguri. Prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă. Culte şi Patrimoniu Cultural Na ţional Maramure ş. Proiecte de asistenţă socială Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială a Judeţului Maramure ş îşi precizează ca obiective: . vizând: Prevenirea şi combaterea criminalităţii. • cre şterea calităţii serviciilor sociale în jude ţ prin întâlniri de lucru cu reprezentan ţii consiliilor locale implicate în activitatea socială . În baza unui protocol încheiat între Inspectoratul Ş colar Maramure ş şi Poli ţia Municipală se derulează programul „Prevenirea violen ţelor în perimetrul şcolar”. Prevenirea furturilor de şi din autoturisme. pasiunile copiilor. Poli ţia a organizat programul educa ţional „Prevenirea abuzurilor sexuale îndreptate împotriva minorilor”. • reabilitarea “Centrului Vechi” al ora şului. G.comunitatea locală . Proiecte în domeniul cultural . • încheierea unor parteneriate cu instituţii locale implicate în activitatea socială . talentele. Proiecte de educa ţie ş i înv ăţă mânt • Programul acţiunilor pe anii 2001-2002 a urm ă rit atingerea urmă toarelor obiective prioritare: • Realizarea parteneriatului educaţional cu: . a contribuit decisiv la fundamentarea noilor planuri de învăţământ. astfel încât capacităţile şi capabilităţile în învăţământul modern să se constituie în sistemul “nervos” al ora şului. cu resursele umane şi materiale ale unităţii. Proiecte privind siguranţa cetăţeanului Programe ale Inspectoratului Judeţean de Poli ţie Maramure ş. • identificarea unor cl ădiri şi modificarea destinaţiei acestora în locuin ţe pentru tinerii proveni ţi din centrele de plasament. Primă ria. Obiectivele acestui plan sunt: Transformarea fiecă rei instituţii de învăţământ într-un Centru de Dezvoltare Educa ţional . D.familiile elevilor. F. În parteneriat cu Fundaţia „Tineri pentru Tineri”. • ONG-uri. Parteneriatul cu comunitatea. în cadrul planului de dezvoltare educaţional – tehnologică “EduTECH”. Filiala Maramure ş. în vederea deschiderii unor centre de cazare temporară pentru persoane aflate în dificultate. nu s-au înregistrat cazuri de violen ţă în incinta şcolilor în ultimii ani. Programe şi proiecte pentru tineret Strategia Managerială a Palatului Copiilor Baia Mare pentru perioada 2001-2004 are drept obiectiv prioritar: diversificarea ofertei educa ţionale. . Dat fiind importanţa strategică a domeniului educa ţiei în Baia Mare. Ca urmare a acestui program. în consens cu aptitudinile. • Diversificarea acţiunilor educative şcolare şi extra şcolare. E. • valorificarea tradiţiei şcolii de pictură băim ă rene – obiectiv prioritar.sportiv Programe şi proiecte culturale proprii prevă zute pentru anul 2003 ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură . Prevenirea violen ţei intrafamiliale. Prevenirea abuzurilor sexuale îndreptate împotriva minorilor. În anul 2000 numă rul acestor abuzuri a scă zut la mai pu ţin de jum ătate fa ţă de numă rul de cazuri înregistrate în 1999. Prevenirea violen ţelor în perimetrul şcolar.

Incubator de Afaceri. în special în domeniile de perspectivă: ecologie. există perspective de dezvoltare a sectorului de afaceri. TURiST. proiecte în care Primă ria Baia Mare are în lucru fazele de pregă tire documenta ţii de proiect: http://www . etc. ţinând seama de viziunea acestui proiect. O descriere amă nun ţită a alocă rii resurselor financiare în acest sens este Bugetul Local. la adresa: www.) conferă o bază de reflecţie în domeniul dezvoltă rii economice. având ca obiective atragerea de investitori strategici în zonă .bm2000. de urbanism şi amenajarea teritoriului. Există proiecte privind dezvoltarea unor zone economice speciale (parcuri ştiin ţifice şi tehnologice. etc. adaptând obiectivele specifice fiecă rei nevoi economice comunitare: http://www .ro/comunicatie/ itpark/index. în special de Întreprinderi Mici şi Mijlocii. are competenţe deosebite în dezvoltarea economică locală.bm2000. arhitecturale.mmnet.ro.mmnet. sisteme de administraţie modern ă prin care managementul comunitar va câ ştiga în eficien ţă şi eficacitate. gestionând proiecte complexe de infrastructură . aprobat anual de că tre Consiliul Local. turism. în vederea consultării ş i dezbaterii publice a acestuia. în special în domeniile de vârf TIC. de gospodă rire comunală şi locativă. . tehnologia informaţiilor şi comunica ţiilor. Primă ria Baia Mare a publicat pentru prima dată în România Bugetul Local pe Internet. Această metodă va deveni o practică curentă în managementul comunitar. conform legislaţiei actuale. UrbaNET. tehnico-edilitare. Centre de dezvoltare economică -educa ţionale TechnoCAD. Modul de management economico-financiar este de tip management pe obiective bugetare. CaTEL. concentră ri industriale). Cu titlu experimental. Existen ţa unui proiect de referinţă în domeniul “Centrul de Afaceri Millennium III” având drept obiectiv general crearea unui Business Eco Sistem în arealul Centrul Istoric şi multiplicarea lui în timp şi spaţiu este un atu pe care planurile de dezvoltare viitoare îl vor putea valorifica. dezvoltare durabilă .html#titlu Planurile de perspectivă “e-Baia Mare“ vor prevedea parcurgerea rapidă a că ilor de introducere a sistemelor eAdm în Baia Mare.baiamarecity. Proiecte privind încurajarea dezvoltă rii economiei locale Primă ria Baia Mare. dinamice şi adaptive.html Incluzând şi facilităţile oferite de statutul de zonă defavorizată.ro/comunicatie/ milleniumIII/prezentare. Implicarea directă a Prim ă riei Baia Mare în preg ătirea unor Centre Pilot (CDIMM.40 M U N IC IPIU L H. deschizând căile de dezvoltare comunitară că tre Economia bazată pe Cunoa ştere şi Informaţie. unde există ş i reac ţii din partea cetăţenilor.

Cafeenet. viru şi informatici. MiRA. ISP. Castanet (Să rbă toarea Castanelor pe Internet ). radio) Oportunităţi • Inexisten ţa unor investi ţii masive în Zona Defavorizată (locuri de muncă în numă r redus) • Inexisten ţa unei coeziuni în domeniu (ONG-uri) (participare comunitară redusă ) • Fragilitate a IMM-urilor (dimensiuni mici) • Inexisten ţa unor centre şi re ţele de învăţământ dezvoltate şi specializate pe subdomenii moderne • Neaplicarea unor standarde it&c • Infrastructuri urbane it&c insuficient dezvoltate pentru aplicare eLearning. Centrul NORD-CAD Evenimente TIC internaţionale: Tab ă ra Multimedia. GIS. networking. eCommerce • Neimplicarea activă universitară în activităţi tic – practice (rela ţii directe cu firme tic) • Inexisten ţa criteriilor de calitate în sistemele de achizi ţii publice (criterii legate de pre ţ) • Pericole • Emigra ţie masivă a tinerei generaţii (migrarea capitalului uman ) şi a genera ţiei mature • Globalizarea (migrarea capitalului financiar şi uman) • Vecină tatea regională cu Centrul Universitar Cluj • (migrarea poten ţialelor şi nerevenirea lor) • Externalizarea profiturilor din învăţământul it&c privat local. Ivano-Frankivsc. tastaturi) nereciclabile local • Riscuri-Fenomene specifice: y2k. Administra ţie) • Prezen ţa operatorilor na ţionali GSM. ThinkQuest Portofoliu de proiecte locale cu componente tic: Millennium III Business Center. investiţii private reduse în educa ţia TIC • Dezvoltarea nedurabil ă a activităţilor it&c în zonă (fragilitate în faţa competiţiei ) • Erodarea tehnologiilor tic datorită evoluţiei exponen ţiale în domeniu • Cumularea unor de şeuri specifice (monitoare. iniţiative) • Prezen ţa unor investitori străini în domeniu • Prezen ţa în spaţiul virtual (Internet) peste media din ţară (pagini www. data base). TiSA Liberalizarea pieţei telecomunica ţiilor (1 ian.41 BAIA M ARE Dezvoltarea durabilă locală în perspectiva societăţii informa ţionale (analiza domeniului *TIC în Baia Mare) Unde suntem? (analiza SWOT / domeniu tehnologia informa ţiilor si comunica ţiilor) SWOT Tic Factori pozitivi Factori negativi Factori interni • Ini ţiativa locale în zonă (IMM-uri it&c) şi ale administraţiei locale • Portofoliu de proiecte tic. Cisco regional Academy_CCD. Bistri ţa. inclusiv neloiale • • • • • Factori externi • • • Zon ă defavorizată -facilităţi legislative Globalizarea Pozi ţia geografică (Ucraina. Radio • Mass Media dezvoltată şi favorabila tic • (Cable TV. Ungaria) Competi ţia scă zută în domeniu din partea ora şelor vecine (Satu Mare. eBusiness. TV. carcase. Dezvoltare societate informa ţională (fază incipientă . Zalău. • Cre şterea competiţiei. dezvoltat • Capabilităţi în domeniul resurselor umane (nivele expert CAD. Sighet) Evenimente tic permanente. 2003) . nivel regional: Cerf Maramure ş. presa scrisa.

42 M U N IC IPIU L .

Administra ţie Locală Ideală ). caracteristice viitorului cunoa şterii şi informaţiei. capabile să pregă tească cetăţenii şi ora şul pentru competiţiile mileniului III. sperăm determinantă. sistemul educa ţional şi locuitorii să i au trebuit să ră spundă . Un specific aparte pentru Baia Mare poate fi considerat în acest moment schimbarea accentuată a manierei de abordare a managementului sectorului public. coordonatele managementului sectorului public vor fi ancorate în spa ţii de valori reale ale tradiţiei şi modernităţii. într-un ora ş tipic pentru Europa de Est. O dată definite componentele vizionare ale dezvoltă rii viitoarei comunităţi (Cetăţean Ideal. Dezvoltarea durabilă a ora şului se va baza pe educa ţia continuă a cetăţenilor. Revitalizarea activităţii urbane în arealul vechii cetăţi. aplicate într-un mod inovativ. au fă cut ca. ora şul să reziste provocă rilor (riscurilor majore) şi să se pregă tească pentru noile tendin ţe ale mileniului III. respectiv trecerea de la un oraş cu profil minier accentuat la un municipiu modern atât ca formă urbană cât ş i ca fond civic . introducerea conceptului de educa ţie modernă comunitară . aflat în tranzi ţie inter-milenară şi între tipuri de structuri sociale: capitalism-comunismcapitalism. rămânând la competenţa şi responsabilitatea tacticienilor şi planificatorilor traseele optime ale dezvoltă rii durabile în contextele mondiale ale globaliză rii şi digitaliză rii economiilor. astfel să: • aducă locuitorii şi ora şul la nivelul culturii civice moderne. Ora ş Ideal.1. Noul logo al Municipiului Baia Mare 2001 +. prefigurând introducerea instrumentarului modern specific tehnologiilor informaticii şi comunica ţiilor. în condi ţii de resurse financiare locale insuficiente. capabili să schimbe structura economică a ora şului. formularea viziunii de “oraş ideal“ şi trecerea la planurile de acţiune specifice Agendei Locale 21 în conformitate cu conceptele de dezvoltare durabilă. În ora şul care înva ţă . Dezvoltarea Durabilă este un proces comunitar integrat. • implementeze dezvoltarea durabilă (AL 21 ) precum şi • să atragă investitori din domenii ale tehnologiilor de vârf. Strategia de dezvoltare a municipiului Baia Mare se define şte prin logo-ul ora şului vechi: “Solidaritatea Cetăţenilor este Chezăşia Puterii Ora şului”. prin management şi mobilizare de resurse umane. al schimbă rii şi calităţii. administra ţia. Provocările din ultimii ani la care municipiul Baia Mare. astfel încât ace ştia să dobândească o atitudine deschisă proceselor de învăţare continuă . VIZIUNE informaţiei.43 BAIA M ARE II. pentru managementul strategic comunitar. la care se adaug ă principiul modern al dezvoltă rii durabile. adoptat o dată cu implementarea proiectului CityNET: “ORAŞUL CARE ÎNVAŢĂ” are la bază concepte moderne de management al cunoa şterii şi . pot fi considerate dimensiuni urbane adecvate cu principiile managementului calităţii totale. OBIECTIVE II. de la managementul bugetar la managementul pe proiecte. această schimbare fiind definitorie şi.

precum şi reabilitarea urban ă prin refacerea şi dezvoltarea centrului istoric.1. a solidarităţii comunitare. OBIECTIVE STRATEGICE II. căi de transport). reducerea să ră ciei. în special a terenurilor şi a resurselor de apă contaminate. modernitate. II. . transparenţa actului de conducere publică . precum şi pe un proces de învăţare continuă .44 M U N IC IPIU L Procesele paralele în “Oraş ul care Înva ţă “ Dezvoltarea Durabilă Locuitor. • întă rirea coeziunii sociale. oraş. în paralel. a cl ădirilor istorice aflate în afara perimetrului istoric delimitat. • protecţia mediului. precum şi repunerea în valoare a clădirilor prin reamenajarea fa ţadelor şi a funcţiunilor lor de bază sau redefinirea acestor funcţiuni).2. • regenerare urban ă (regenerarea capitalului natural. distribuţie gaze. D. Dezvoltarea Ora şului Baia Mare se va întemeia pe comunicare.D Bai a Mar e 2002 tic Baia Mare 2010 ORAŞ IDEAL Baia Mare 2002+ . MUNICIPIU. Administra ţia Publică Locală a Municipiului Baia Mare îş i asumă responsabilitatea de a respecta cu stricteţe principiul dezvoltă rii durabile referitor la protejarea şi conservarea tradi ţiilor. Obiective strategice principale biectivele principale ale dezvoltă rii ora şului Baia Mare constau în: O • dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al popula ţiei şi consumatorilor industriali la această infrastructură (ap ă. dezvoltare lent ă Subsisteme Social Economic EcoSistem CETĂŢEAN.2. Ora şul care Învaţă ! Nevoia de schimba re în mai bine! Procese durabi le Pr ocese vi zionare informaţie&cunoaştere În acela şi timp. reconsiderându-şi întreaga viziune strategică prin prisma unor principii de conservare culturală şi. electricitate.

coresponden ţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii. • utilizarea mecanismelor de pia ţă pentru a atinge ţinta durabilităţii.45 BAIA M ARE care să conducă la întă rirea solidarităţii comunitare şi cre şterea gradului de coeziune socială . densitatea clădirilor într-un areal. Principiile managementului urban Principiile de management urban în aplicarea celor cinci obiective. microclimat. • întă rirea capacităţii institu ţionale: prin management eficient. desing-ul unei cl ădiri. . ale Raportului „Ora şe Europene Durabile”(„European Sustainable Cities”. respectiv emiterea de reglementă ri pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă . • descentralizarea managementului în sectorul energetic. având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a ora şului cu politicile de dezvoltare ale jude ţului şi ale regiunii din care face parte.2. • realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza. 1996). eficien ţa energetică . cu obiectivele dezvoltă rii durabile. conform principiilor dezvoltă rii durabile. „structuri verzi” în jurul clădirilor. • analiza capacităţii tehnice de execu ţie. ori pentru a recupera mo ştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradi ţiile întregii comunităţi locale. care presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice. materiale. politicile. • evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obţinute. evaluarea investi ţiilor dup ă criterii de mediu.2. Având în vedere că o a şezare urbană nu este un sistem închis. • fixarea regulilor de utilizare raţional ă a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general. • evaluarea nevoilor comunităţilor să race şi a capacităţii municipalităţii de a asigura accesul acestora la locuinţă. dacă acestea nu servesc unei nevoi locale. • protecţia mediului. • realizarea unui program sau proiect fă ră a afecta cultura unei comunităţi. • identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia. precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea urm ătoarelor principii: • dezvoltarea durabilă . orientarea spa ţial ă a clă dirilor. cât şi pe vertical ă. luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local. pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare. iar realizarea celor cinci obiective generale se bazează pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare urban ă. precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural. • design-ul durabil arhitectonic în temeiul că ruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de construcţii. • evaluarea eficien ţei utiliză rii resurselor financiare şi umane. Declara ţiei de la Bremen din 1997 şi în spiritul Tratatului de la Amsterdam. • re ţea de comunicaţii inter-municipale în scopul schimbului de informaţii între municipalităţi cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în managementul urban sau managementul de proiect). definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale. Bruxelles. locuri de muncă şi serviciile publice de bază. planificarea strategică urbană . astfel încât pe termen lung să se producă schimbă ri majore de cultură şi atitudine în ceea ce prive şte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii de piaţă. II. • realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat. • interzicerea multiplică rii serviciilor publice. precum şi cu dolean ţele şi cerin ţele comunităţii. • managementul resurselor. ca instrument de planificare spa ţială . financiare şi umane. bioclimatul. • integrarea politicilor atât pe orizontală .

ori realizarea unui program sau proiect de că tre sectorul privat. • zona de locuit va avea un centru care combin ă funcţiunile comerciale. În nici un caz. cl ădiri cu destinaţie comercială . • zona de locuit va con ţine o diversitate de clădiri. şcoli şi infrastructura edilitară necesară pentru nevoile zilnice ale rezidenţilor.3. • comunităţile vor utiliza în mod ra ţional resursele de apă . • zona va conţine spa ţii deschise în form ă de scuar. • spa ţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezen ţa reziden ţilor şi pentru a întă ri rela ţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor din acea zon ă funcţională . planul de urbanism general şi planurile de urbanism zonal). regulamentul de urbanism. • Raportul „Ora şe Europene Durabile”(„European Sustainable Cities”. 1992. Danemarca. Acestea vor fi exclusive în centrul istoric al ora şului.2. pentru aplicarea Cartei Aalborg din 1994 şi a Agendei Locale 21. • vor fi proiectate în mod generos spa ţiile pietonale şi de circula ţie cu bicicleta. fă ră a afecta proiectul în baza că ruia s-a construit. • orientarea stră zilor şi plasamentul clă dirilor vor contribui la cre şterea eficien ţei energetice. conform Agendei Habitat de la Istambul. cu vegetaţie florală sau cu luciu de ap ă vor fi pă strate pe cât posibil sau integrate în parcuri. • Planul de acţiune de la Lisabona. Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potriv it planului de urbanism general. precum ºi legislaþia in ternã în baza cãrora s-au fixat obiectivele generale ºi se întocmeºte planul de acþiune pentru Agenda Localã 21 – Baia Mare Acte ş i documente interna ţionale • Agenda Locală 21. acestea vor fi reabilitate (fa ţad ă şi interior). spaţii de verdeaţă sau parcuri. aprobată de că tre participan ţii la Conferin ţa European ă cu privire la ora şe şi a şeză ri durabile la Aalborg. • al cincilea Program de acţiune pentru mediu (1993) – o abordare comprehensivă pentru UE activităţi în probleme urbane. Acte ºi documente internaþionale. • terenurile naturale – forestiere. pentru a transfera costurile unei investi ţii. • în situa ţia în care în zonă sunt clă diri istorice (din patrimoniul na ţional cultural). • comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a de şeurilor. • Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability). aceste clă diri nu vor fi transformate sau demolate. II. • « Dezvoltare Urbană Durabilă în Uniunea Europeană : Un cadru de acţiune » (1998) - . cu cele civice. parcă ri. astfel încât să cuprindă clă diri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic). Bruselles. • Declaraţia de la Bremen din 1997 prin care sau stabilit principiile parteneriatului între sectorul privat şi municipalităţi privind dezvoltarea durabil ă a ora şelor. culturale şi de agrement. • asigurarea publicităţii informa ţiilor cu impact în investi ţii (informa ţii topografice. informaţii statistice privind economia locală şi regională . 1996). dacă există oportunitatea de a ob ţine profituri viitoare. 1996 • planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată . date comparative şi indicatori privind mediul urban şi implementarea iniţiativelor cuprinse în Agenda Locala 21. 1994).46 M U N IC IPIU L • realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat.

378/2001. • Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996. cu respectarea diversităţii. • Legea nr. 2000. • Legea nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .189/1998 privind finanţele publice locale. • OG nr.47/2000 privind stabilirea unor mă suri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte .Secţiunea a III-a . European Commission. • Legea serviciilor publice de gospodă rie comunală nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.56/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind mă suri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.Zone de risc natural. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. • Legea nr.20/1994 privind mă suri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei Guvernului nr. Noi Parteneriate pentru sec.47 BAIA M ARE • Apelul de la Hanovra al primarilor de municipii din 36 de ţă ri europene.466/2001.244/2000 privind siguranţa barajelor.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural na ţional. • OG nr. aprobată prin Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. • Legea nr.326/2001. • Art.Secţiunea a V-a . • Legea nr. Comunitatea de Afaceri şi Municipalitate. • Legea nr.22 decembrie 1989. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale. • Legea locuinţei nr.41/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. aprobată prin Legea nr. Legisla ţia internă .zone protejate. • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ţional . • Legea nr.6 din Tratatul care stabile şte o Comunitate Europeană – protecţia mediului ce trebuie integrată în toate politicile şi activităţile comunitare. 10/1995 privind calitatea în construcţii. • Carta Europeană a Mo ştenirii Arhitecturale (Charter of the Architectural Heritage) adoptată de Consiliul Europei în octombrie 1975.Secţiunea a IV-a .350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. • Legea nr. republicată.71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ţional . 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 . republicată . • OG nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes na ţional aprobată prin Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . • Green Paper – Environmental issues. • OG nr. 215/2001. • Legea nr.Secţiunea I Căi de comunicaţie. • Legea nr. • OG nr. • Legea nr.Re ţeaua de localităţi.151 din Tratatul care stabile şte o Comunitate Europeană – scopul conservă rii şi dezvoltă rii mo ştenirii culturale comune. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice. • Art. Hanovra. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional.21. 2000. • Planul de Acţiune al Comunităţii în domeniul Mo ştenirii Culturale (1994). adoptat la cea de a treia Conferinţă a ora şelor şi a şeză rilor durabile. Germania. 41/1995. • Legea nr. • Legea nr.Secţiunea a II-a Apa. • Legea nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei Guvernului nr. • Declaraţia de la Bremen. după cum urmează : • Legea administraţiei publice locale nr..

48 M U N IC IPIU L • • • • • • • din Lista patrimoniului mondial. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. standarde de mediu europene Creşterea gradului de acces al cetăţenilor la informaţie. O. standarde economice europene Creşterea coeziunii ecologice a cetăţenilor Echilibru între dezv oltare industrială şi poluare (reducerea poluării. aprobată prin Legea nr.16/2001 privind gestionarea de şeurilor industriale reciclabile. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate. 465/2001 pentru aprobarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. standarde sociale europene Alternativele de optimizare ale proceselor AL21 sunt legate de adoptarea unui anumit model de funcţionare.426/2001 pentru aprobarea Ordonan ţei de urgenţă a Guvernului nr. Legea învăţământului nr.133/2000 pentru aprobarea Ordonan ţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Legea protecţiei mediului nr. a florei şi faunei sălbatice. încheiată la Strassbourg la 1 februarie 1995. Legea nr. standarde tehnologice europene şi mondiale Dezvoltarea Durabil ă Dezvoltare calitativă = Obiective CADRUCALITATIV Minime probleme sociale Aliniere la principii. reabilitare urbană) Minime probleme de mediu Aliniere la principii.84/1995 *** Republicată . 564/2001. Economic (planuri economice) • Legea nr. conservarea habitatelor naturale.655/2001 pentru aprobarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr.U. • Legea nr.2. 78/2000 privind regimul de şeurilor.137/1995 *** Republicată . nr. 107 din 25 septembrie 1996. Legea nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educa ţional. Legea nr. • Legea nr. Legea apelor nr. Criterii în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilã Realizarea obiectiv elor de dezv oltare durabilă va lua în considerare urmă toarele criterii: Criterii Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor Puterea Oraşului Social (planuri sociale) Mediu (planuri ecologice) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (planuri de dezvoltare TIC ) Creşterea coeziunii sociale a cetăţenilor Creşterea puterii sociale a oraşului Creşterea numărului de locuri de muncă Creşterea puterii economice a oraşului Minime probleme economice Aliniere la principii. care să poată fi luat ca sistem de referin ţă în evaluarea continuă a rezultatelor.243/2000 privind protecţia atmosferei.48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. astfel încât . Management comunitar eADM Societatea inf ormaţională Accesul tinerei generaţii la it&c Educaţie continuă LLL Aliniere la principiile OSI (standarde deschise). II. creşterea conectării tehnologice tic indiv iduale Creşterea puterii tehnologice a oraşului (inf rastructuri urbane. creşterea indicatorilor urbani it&c ).4.

etc. • Dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor publice. . PROT ECŢIA MEDIUL UI Obiective strategice Segment strategic Nivel Strategic Direcţii de acţiune • Cetăţeni şi EcoSistemul Baia Mare. cu o viziune unitară. configurând un proces comunitar integrat. D EZVOLTAREA INFRASTRUCT URII DE BAZĂ Planuri de reabilitare a infrastructurilor urbane (apă canal-gaze). re ţele de transport urban (drumuri.4 Zone de trafic auto: şosea centură 1. B. evaluatori. mediu vor fi completate de alte procese caracteristice ora şului Baia Mare: procesele “TIC” şi cele de calitate.2 Zone urbane: Centrul Vechi. Romplumb. economic. sisteme financiarbancare. • Utilizarea optimă a poten ţialului natural în dezvoltarea eco-turismului şi agrementului. • Depozitare ecologică şi colectare selectivă .cetatea (comunitatea economică ) şi componentele ei majore (administraţia. Ecolinks – Reciclarea PET şi a anvelopelor uzate. Nivel Tactic (Plan de dezvoltare durabil ă a ecosistemului urban.6 Infrastructuri tehnologice: gaze.). Puterea Oraşului Nivel Strategic • Conservarea biodiversităţii şi protecţia naturii. Cartierul Ferneziu 1. . alcă tuit din procesele paralele realizând un ansamblu funcţional.49 BAIA M ARE procesul de implementare al AL21 să poată fi monitorizat şi evaluat de că tre toţi partenerii implica ţi: cetăţenii şi societatea civil ă (social. Garda Ecologică . urban. • Sistem integrat Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor Nivel Tactic (Plan de dezvoltare durabil ă a ecosistemului cetăţean-natur ă) • Conservarea resurselor naturale neregenerabile. infrastructuri urbane.3 Zone riverane: S ă sar. auditori.5 Infrastructuri apă -canal 1. Meda-S ă sar 1.tehnocra ţii ( experţi. - A. astfel: 1. dezvoltare civică ). afluen ţi Infrastructuri urbane: 1. etc. • Dezvoltarea economiei de reciclare a de şeurilor. tehnologi).) Controlul poluă rii urbane ş i reabilitarea zonelor ş i structurilor urbane degradate industrial. Cele trei procese de bază principale: social. oraş-natur ă) • Plan de management şi administrare a ariilor protejate. . utilizând eficient resursele existente şi adaptându-se VIZIUNII generaţiilor tinere reprezintă de asemenea un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol.1 Zone industriale degradate: Platforma Phoenix. Capacitatea strategiei şi a planurilor de acţiune de a ră spunde NEVOILOR actuale. telecomunica ţii electricitate. ecologic. Nivel Proiecte • Proiect ISPA – Rampa Ecologică .

• Extinderea rezervaţiei naturale Chiuzbaia – Groape prin înfiin ţarea Rezervaţiei Igni ş.administra ţie judeţeană şi regional ă. înfrăţiri între ora şe): • educa ţie tehnologică . • Respectarea legisla ţiei naţionale. în scopul creă rii de noi locuri de muncă.50 M U N IC IPIU L Obiective strategice Segment strategic Nivel Proiecte Direcţii de acţiune • Realizarea centurii verzi a municipiului Baia Mare şi amenajarea ecologică a malurilor Râului Să sar. Nivel Proiecte Obiective de CALITATE GLOBALE LOCALE • Proiect RiskMin.climat de afaceri atractiv) Nivel Tactic (Planuri de dezvoltare economică durabil ă) • Parteneriate pe direcţii prioritare de dezvoltare economică . . R EGENERARE URBANĂ Dezv oltare ş i reabilitare urbană Obiective strategice Segment strategic Puterea Oraşului Direcţii de acţiune Nivel Strategic (Un Climat Favorabil Af acerilor Durabile ) • Cre şterea puterii economice a ora şului prin stimularea şi atragerea investi ţiilor publice şi private (parteneriate strategice). turism. administra ţie locală . Nivel Strategic • Eliminarea polu ă rii mediului şi reabilitarea zonelor poluate. eco-business. • Plan de refacere a zonelor poluate şi utilizarea eficientă a terenurilor intra şi periurbane. în domenii cu poten ţial local (valorificare şi valorizare resurse locale .Managementul durabil al apelor utilizate în scop potabil. C. ISPA . AIRforAll. • Reconversia tehnologică în industria minieră şi metalurgică . Calitate în ecosisteme. • Coeziune legislativă prin completarea legisla ţiei naţionale cu acte legislative locale. • Armonizarea cerin ţelor de mediu cu resursele economice şi situa ţia social ă specifică . ASSURE. • Extinderea Parcului Municipal Baia Mare pe Valea Usturoi şi transformarea lui în Grădina Botanică . Reclaim. administraţie modernă . tehnică informaţional ă şi comunicare. atragere de capital (publicprivat. • Sprijinul ini ţiativelor locale privind conservarea şi protecţia mediului. • Crearea sistemelor integrate de implementare a strategiilor sectoriale. Nivel Tactic (Plan de dezvoltare durabil ă comunitar ă) Dezvoltare durabil ă • Implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu.

• Reducerea birocra ţiei prin automatizarea procesului de eliberare autorizaţii în domeniul activităţilor economice.html . • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO 14000 (mediu).cordis. • Dezvoltarea de parteneriate durabile cu ora şe din Comunitatea European ă şi din alte ţă ri dezvoltate. • http://www.Millennium III Business Center .51 BAIA M ARE Obiective strategice Segment strategic Nivel Proiecte Direcţii de acţiune • Dezvoltarea şi Implementarea de proiecte de dezvoltare economică zonal ă: . Tech_NIC – centru de reciclare • Proiecte de dezvoltare economică şi de stimulare a ini ţiativei private.economică a terenurilor intra şi peri-urbane.Parcuri tehnologice “SoftVillage”.lu/econtent/publicsector/greenpaper. în special în sectorul micilor me şte şugari (model Fortius). Calitatea serviciilor economice ale Administra ţiei Locale vs. acquis-ul comunitar. Nivel Proiecte Obiective de CALITATE GLOBALE (integrare) şi LOCALE (Un mediu comunitar de calitate pentru dezv oltarea economică) • Proiecte specifice în domeniile prioritare Dezvoltă rii Durabile (noi proiecte. în special cu cele care participă la Agenda Locală 21. continuarea proiectelor implementate şi a celor aflate în implementare). Nivel Strategic • Dezvoltarea unui sistem integrat de marketing urban “UrbanGIS” Nivel Tactic Dezvoltare Durabil ă (Un Mediu de Afaceri f avorabil Dezv oltării Durabile a comunităţii) • Reabilitarea zonei istorice a ora şului (reabilitare urbană ) • Plan de refacere a zonelor urbane degradate şi utilizarea eficientă . • Dezvoltarea reţelei urbane de centre de dezvoltare “EduTECH” (grupuri şcolare industriale ) • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO9000 a Primă riei Baia Mare.

Re ţele de afaceri locale. etc. Nivel Strategic Puterea Oraşului • Administrare Locală electronică • E_Economy (Dezvoltarea economiei bazate pe informa ţie si cunoa ştere) Nivel Proiecte Parteneriat Public-Priv at • Dezvoltarea şi Implementarea de proiecte de dezvoltare TIC: . internaţionale . date.Centre de dezvoltare tehnologică şi transfer know-how tic Nivel Strategic • Societatea informa ţională şi a cunoa şterii Dezvoltare Durabil ă Nivel Tactic (Planuri de dezvoltare a societăţii informaţionale) O Societate Inf ormaţională E_Baia Mare • Infrastructuri urbane TIC (comunica ţii voce. evenimente “castanet”. eLearning City) Nivel Proiecte • • • • Dezvoltarea reţelei urbane de centre de dezvoltare şi învăţare modernă “EduTECH” Dezvoltarea infrastructurii de comunica ţii wireless CityNET 2 Dezvoltarea reţelei de comunicaţii urbane (fibră optică ) MiRA Dezvoltarea unui sistem de învăţământ comunitar (Cer MM) . eKiosk) Re ţele tic pentru cetăţeni şi ONG uri (CityCibernet) Proiecte (acţiuni) pentru tineri (competi ţii moderne). concertă ri educaţionale (Tabere Multimedia). pentru acces la tehnologii moderne tic Centre tic pentru cetăţeni (informare. regionale. na ţionale.52 M U N IC IPIU L Activ ităţi de suport ş i de valoare adă ugată integrate în politici de dezv oltare urbană Tehnologia informa ţiilor şi comunica ţiilor Obiective strategice Segment strategic Direcţii de acţiune Nivel Strategic (coeziune economico-social ă prin itc) Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor • Participarea cetăţenilor la Administraţia electronică Nivel Tactic (Plan de dezvoltare a comunicării şi informării publice prin tic) • Planul de dezvoltare a Rela ţiei Administraţie Local ă .Cetăţean Nivel Proiecte Acces si participarea cetăţenilor la INFORMATIE ŞI CUNOAŞTERE (INFORMARE) • • • • Proiecte de dezvoltare a zonelor civice. afi şare electronică . expozi ţii “Cerf MM”. parcuri industriale şi tehnologice tic . Internet ) • Structuri de învăţământ tic (campus multimedia.Centre de afaceri.

Întă rirea coeziunii sociale ş i a solidarităţii comunitare. prin realizarea unor parteneriate administraţie ONG • Finanţarea transparentă a proiectelor societăţii civile • Lucrul în reţea (institu ţii-ONG-speciali şti) pentru rezolvarea problemelor sociale acute Nivel Strategic • Cre şterea puterii sociale a ora şului Puterea Oraşului Nivel Tactic • Dezvoltarea infrastructurilor urbane vitale (apă -canalizare) Nivel Proiecte • Proiect “MiRA”. sport Tineret Siguranţa cetăţeanului Persoane defavorizate Persoane vârstnice şi cu handicap Tineret Petrecerea timpului liber Comunicare 3. Acţiune social ă în parteneriat Nivel Proiecte (P) • Dezvoltarea şi încurajarea iniţiativelor. Ajutor social legal 2. proiecte ) Nivel strategic (termen lung) • Întă rirea coeziunii sociale • Participarea cetăţenilor la procesul decizional din administra ţia locală Nivel tactic (termen mediu) 1. management integrat al resurselor de apă Nivel Strategic Dezvoltare Durabil ă • • • • • • Zero probleme sociale Sistem integrat de asisten ţă socială Programe educa ţionale concertate Cetăţenie (civism) Modalităţi de exprimare pentru fiecare Comunicare eficientă administraţie –cetăţean . reducerea s ă ră ciei Obiective/Segmente strategice Social (planuri/tactici.53 BAIA M ARE D. Strategii institu ţionale Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor • • • • • • • • • • • Ocrotirea sănă tăţii popula ţiei Educa ţie şi învăţământ Asisten ţa socială Cultură.

Salariaţi ai Administra ţiei Locale).5. specifice erei INTERNET. Perspective ale administra þiei locale (administraþia idealã ) eAdm/e – Baia Mare între participan ţii la procesul de administrare locală . • Aliniere la standarde sociale europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală ) • Politica socială a ora şului În cazul municipiului Baia Mare considerăm că rela ţia Administra ţie Locală . Noul logo al ora şului “Ora şul care Înva ţă ” justifică o asemenea amplasare în centrul rela ţiilor comunitare a sistemului educaţional. etc. În principiu prin eAdm se înţelege dezvoltarea relaţiei . ISO 14000. Cele două tipuri de relaţii “electronice” de bază pot fi clasificate astfel: relaţii externe. ţinând seama şi de argumentele introducerii principiilor managementului performant şi alinierea la standardele europene ISO 9000. chiar dacă în lucră rile teoretice acest lucru nu este prevă zut explicit. proiecte ) • • • • • • • • Un adă post decent pentru fiecare cetăţean al municipiului Ş anse egale pentru to ţi tinerii Asigurarea condi ţiilor de consolidare a familiei Pregă tirea tinerilor pentru participarea la via ţa comunităţii Modalităţi de exprimare pentru fiecare Locuri de joacă sigure şi moderne Accesibilitate mai mare a informa ţiei publice Participarea mai accentuată a populaţiei la procesul decizional din administra ţia publică local ă Nivel Proiecte Obiective de CALITATE GLOBALE LOCALE • Proiecte specifice în domeniile prioritare (iniţiere de noi proiecte. ar trebui inclusă în sistemul eAdm. ! II. prin mijloace electronice.Sistem Educa ţional. între grupuri A2C (Administra ţie Locală -cetăţean) şi A2B (Administra ţie Local ă -mediu de afaceri).2. iar eforturile Primă riei Baia Mare în acest sens au o deplin ă justificare.54 M U N IC IPIU L Obiective/Segmente strategice Nivel Tactic Social (planuri/tactici. relaţii interne G2A (între instituţii guvernamentale-Administra ţie Locală ) şi A2E (Administraţie Locală . continuarea proiectelor implementate şi a celor aflate în curs de implementare).

Din acest motiv se recomandă ca Planul Local de Acţiune ce va fi întocmit de fiecare ora ş cuprins în Agenda Locală 21 să fie revizuit o dată la 2 ani. PLA va trebui să cuprind ă mecanismul dezbaterii publice la analiza programelor şi sub-programelor ce urmează a fi realizate. prin diseminarea informa ţiei în rândul comunităţii locale. astfel încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi individuală . precum şi parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare local ă. PRINCIPII ªI CONDIÞII Local de Acţiune se adresează comunităţii locale. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte. cu atât marja de eroare în privin ţa evalu ă rii resurselor la un proiect este mai mică . Autoritatea publică trebuie să evalueze permanent oportunitatea realiză rii unei investi ţii. III.).10 ani. împrumut extern. drept pentru care mă surile. sindicate. precum şi mecanismele institu ţionale de aplicare trebuie să ţină cont de interesele acestei comunităţi. împrumut bancar. congrega ţii religioase etc. În PLA orice mă sură ce se concretizează într-un program. vânzare ori de altă natură etc. proiecte cu obiectivele generale cuprinse în Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia Mare. de protecţie a patrimoniului Planul .2.55 BAIA M ARE III. sub-program sau proiect. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE III. precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. cultural ă. sub-programe. Planul Local de Acţiune trebuie revizuit astfel încât ţintele fixate să ţin ă cont de evolu ţia macroeconomică la nivel naţional. respectiv de asocia ţii ale oamenilor de afaceri. Periodic. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani. precum şi cu opţiunile popula ţiei. • evitarea efectului de evicţiune (ca no ţiune economică ) potrivit că ruia o cre ştere a cheltuielilor publice determină o reducere a consumului sau a investi ţiilor private. sub-program sau proiect (de ex. num ă rul acestora şi prioritizarea lor (probabil punctul cel mai sensibil din cuprinsul PLA).ca instrument de planificare şi implementare . având în vedere că pe m ă sură ce se înaintează în timp variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică.1. starea economiei la nivel regional şi local. chiar dacă este proiectat pentru cca. dar şi cu cele viitoare. în condiţiile în care resursele sunt limitate. parteneriat public-privat întemeiat pe un set de contracte de concesiune. proiect. obligaţiuni municipale. Planul Local de Acţiune (PLA) . sub-program. În acest sens. asocia ţii pentru protecţia mediului sau/şi animalelor. vânzare. nu numai în raport cu resursele sale financiare prezente. CONSIDERAÞII GENERALE cultural şi arhitectonic. sub-program ori proiect trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: • concordan ţa între ţintele fixate în programe. asocia ţii şi fundaţii cu activitate caritabilă . concesiune. închiriere.con ţine un set de politici pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen determinat în scopul realiză rii obiectivelor generale fixate într-o strategie. condiţie ce influenţează modalitatea de finanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un program. • gradul de popularizare (cunoa ştere publică ) al unui program. • existen ţa unor resurse financiare limitate. fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabil ă (SLDD). • implicarea pă rţilor interesate în realizarea unui program.

3. Autoritatea locală va avea în vedere că sunt situa ţii în care organiza ţiile nonprofit sau asociaţiile profesionale ale oamenilor de afaceri îşi pot fixa reguli pe baze voluntare în situaţia realiză rii unui proiect fă ră intervenţia autorităţii publice.56 M U N IC IPIU L • norme de reglementare versus norme de autoreglementare. Imaginea de ansamblu a proceselor PLA_Baia Mare este prezentată în diagrama de mai jos: Regenerare Urban ă Coeziunea cetăţenilor III. reglementă rile autorităţii publice locale se combină cu cele voluntare. De asemenea. Planul de executare al PLA (implementarea activităţilor) 3. actori principali ai dezvoltă rii locale. care trebuie să -şi replanifice dezvoltarea institu ţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar PLA. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE (PLA) Protecţia Mediului Infrastructura de baz ă Preambul Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD) a comunităţii municipiului Baia Mare reprezintă un pachet de m ă suri şi proiecte necesare schimb ă rii comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne. Dimensiunile dezvoltă rii actuale economice. • Mediul de afaceri – firme şi instituţii finanţatoare. . • Comunitatea Local ă – cetăţeni şi organiza ţii. Planul de monitorizare al PLA (evaluarea activităţilor). prin reglementă ri. Planul de dezvoltare al PLA (planificare activităţilor) 2. Scopul documentului Planul Local de Acţiune (PLA) îl reprezintă prezentarea principalelor mă suri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a Dezvoltă rii Durabile. Pentru a avea o dezvoltare coerentă . în special în cazul parteneriatului public-privat. fixându-se câteva repere ca referinţe pentru dezvoltă rile ulterioare. pentru realizarea unui proiect. pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 1. sociale. Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia Mare. astfel încât Durabilitatea să devin ă punctul tare al comunităţii locale. La nivel temporal. suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: • Administra ţia Locală . prin atitudine şi participare activă . De aceea este bine să se evite suprareglementarea. de mediu şi tehnologice au fost analizate în cadrul procesului de analiză -diagnostic din cadrul SLDD – AL21 (partea I-a). drept suport financiar şi logistic (informaţii şi tehnologii moderne). există situaţii în care. iar ţintele-obiective strategice au fost creionate în partea a II-a. astfel încât procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu în complexitatea factorilor SEMT (social-economicmediu-tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selecţiona ţi ca relevan ţi pentru municipiul Baia Mare.prin Instituţia Primă riei şi Consiliului Local.

57
BAIA M ARE

III.3.1. OBIECTIVELE GENERALE DIN STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE DURABILÃ biectivele principale ale dezvoltă rii ora şului Baia Mare, nominalizate în SLDD, care poate fi studiată la http://www.baiamarecity.ro/al21/cap11.htm sunt: I. Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al popula ţiei şi consumatorilor industriali la aceasta infrastructură (apă , electricitate, distribuţie gaze, că i de transport, infrastructuri de comunicaţii moderne, informaţii publice). II. Protec ţia mediului prin asigurarea unui management eficient al de şeurilor urbane, reducerea emisiilor de noxe în atmosferă şi apele de suprafa ţă , reabilitarea habitatului urban şi natural. III. Regenerare urbană (regenerarea capitalului natural, în special a terenurilor, florei şi faunei specifice, a resurselor de apă contaminate, precum şi reabilitarea urbană prin refacerea şi dezvoltarea centrului istoric, a clă dirilor istorice aflate în afara perimetrului istoric delimitat, precum şi redezvoltarea clădirilor prin refacerea faţadelor şi a funcţiunilor lor de bază sau redefinirea acestor funcţiuni). Zone de dezvoltare-concentrare economică , parcuri ştiinţifice şi tehnologice precum şi re ţele de dezvoltare necesare: incubatoare şi centre tehnologice, centre de excelen ţă în afaceri, centre de cercetare şi inovare. IV. Întă rirea coeziunii sociale, comunitare, reducerea să ră ciei. a solidarităţii

• transparen ţa actului de conducere publică , • un proces de învăţare continu ă, care să conducă la întă rirea solidarităţii comunitare şi cre şterea gradului de coeziune socială . III.3.1.1. PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA INFRAS TRUCTURII DE BAZĂ Preambul Planul local de acţiune 2002-2004 Baia Mare PLA, are câteva constrângeri legate de perioada de aplicare dat fiind: • momentul (între exerciţii bugetare 2002-2003) • dimensiuni sociale greu estimabile (neprezentarea rezultatelor oficiale ale recensământului populaţiei) şi neacoperirea unor zone de analiză necesare demersurilor de tip DD şi schimbă ri /realocă ri bugetare în sectorul social neacoperite ca şi surse • schimbă ri majore patrimoniale (trecerea unităţilor şcolare în patrimoniul public) • schimbă ri ale managementului orientat bugetar că tre un management orientat spre dezvoltare durabilă. Pentru a compensa câteva din aceste constrângeri Primă ria Baia Mare a luat ca sisteme de referin ţă documente, statistici şi acţiuni locale pe care le considerăm Termeni de Referin ţă Locali – Institu ţionali valabili în demersul nostru, în această fază .

O

Dezvoltarea Ora şului Baia Mare se va întemeia pe: • comunicare, Termeni de referinţă (2001-2004)
Principii / referin ţe 2001-2002

2003-2004

Ţinte Limitări bugetare Opţiunile populaţiei Mediatizare Rezultate

Def inite în Planuri de Investiţii de Capital (P.I.C.), Planuri de Reparaţii curente şi Capitale (P.C.K) Bugete 2001-2002 Sondaj Iunie 2001 http://www.baiamarecity.ro/buget/buget.htm Obiectiv e tehnico-economice nominalizate în PIC si PCK

PIC, RCK + Obiectiv e DD Bugete 2003-2004 Sondaje 2002, 2003, 2004 Internet + dezbateri publice PIC+ Planuri, proiecte DD nominalizate în anexă

58
M U N IC IPIU L

Obiectiv Strategic D.I.B. fixat prin Strategia Locală de Dezv oltare Durabilă S.L.D.D. http://www.baiamarecity.ro/al21/cap11.htm (PII.cap2, extras) Dezvoltarea infrastructurii de bază (D.I.B.) Planuri de reabilitare a infrastructurilor urbane (apă -canal-gaz), reţele de transport urban (drumuri, etc.) • Controlul poluă rii urbane şi reabilitarea zonelor şi structurilor urbane, degradate industrial, ecologic, urban, astfel: 1.1. Zone industriale degradate: Platforma Phoenix, Romplumb, Meda-Să sar 1.2. Zone urbane: Centrul Vechi, Cartierul Ferneziu, Cartierul Vasile Alecsandri, Cart. S ă sar, Cart. Valea Ro şie, Cart. Valea Borcutului 1.3. Zone riverane: S ă sar, afluen ţi • Infrastructuri urbane: 1.4. Zone de trafic auto: şosea centură , intersecţii 1.5. Infrastructuri apă -canal 1.6. Infrastructuri tehnologice: gaz, electricitate, telecomunica ţii I.4. Procesul de implementare al PLA / Model PSR (Presiune-Stare-Ră spuns)

Procesul de implementare al PLA / Model PSR (Presiune – Stare – Ră spuns)
Presi une Dezvoltare Infrastr uctură de baz ă

Stare 2001-2002

R ăspuns

Stare 2003-2004

Măsuri pent ru Dezvoltarea Infrastructurii de Bază

59
BAIA M ARE

Indicatori DD
M ăsura P S 1 2 Maximă Maximă În În elaborare finalizare CT Data Base PUZ 7 8 Maximă Maximă În imple- În implementare mentare Sisteme Acoperire moderne Minimizare Nivel Transport Finanţ are completă de riscuri iluminare urbană modern comunicaţ i specifice urbane 3 Maximă Proiect elaborat 4 Medie În implementare 5 Medie În implementare 6 Medie În implementare 10 11 12 Maximă Maximă Maximă În imple- Concepţ ie Procesare mentare continuă ReintegraSistem Maximziarea în Minimizare educaţ io- re spaţ iu circuite nal locativ economice riscuri performant şi sociale 9 Maximă În implementare

R

Distribuţia numărului de măsuri /obiectiv e strategice este următoarea: Obiectiv I. Dezv oltarea Inf rastructurii de Bază = 12 măsuri Obiectiv II. Mediu = 7 măsuri Obiectiv III. Reabilitare Urbană = 14 măsuri + suport TIC Obiectiv IV. Social =21 măsuri

PLA_DIB _M ă surile (1-12)
Nr. Măsurii Denumirea măsurii Model de referin ţă Documente de referin ţă

Măsura 1 Măsura 2 Măsura 3

Master Plan PUG PUZ –uri Dezv oltarea inf rastructurii de apăcanal Dezv oltarea inf rastructurii energetice Dezv oltarea inf rastructurii de gaz Dezv oltarea Inf rastructurii de transport Urban Dezv oltarea inf rastructurii de telecomunicaţii urbane

Cadastru Urban Plan Urbanistic General Planuri Urbanistice Zonale Proiect MiRA = Managementul Integrat al Resurselor de Apă Plan de iluminare public şi ornamental City LIGHT Plan de dezv oltare GAZ EnergoTerm SA Plan Tranport Urban Urbis SA

P.I.C.2002 Banca de Date/Cadastru Doc. proiect UrbanGIS P.I.C.1998-2002 P.I.C. 2002-Alimentare cu apă, staţii epurare Plan VITAL SA. Documentaţie proiect MiRA www.adil.mmnet.ro/proiecte.htm P.I.C.2002 Plan Electrica SA P.I.C. 2002 EnergoTerm SA RomGAZ Maramures P.I.C. 2002-Modernizare Străzi Documentaţii proiecte: Plan de Semaforizare Doc.proiecte: CityRING, City BRIDGE, City 4BIKE Doc. Proiecte: Millennium III BC., CityNET, MiRA,

Măsura 4

Măsura 5

Măsura 6

Măsura 7

Planuri Romtelecom, Operatori GSM, ISP

în funcţie de importan ţa pe care o acorda ţi fiecă rei propuneri (1 cel mai pu ţin important – 5 cel mai important)” Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Reparaţii capitale drumuri Consolidare – renov are clădire Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare Consolidarea clădirilor din centrul istoric al municipiului (Centrul Vechi) Achiziţie autobuze pentru transportul local (modernizare. Firiza Planuri ISJ. confort) Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în municipiu . Astfel. centre vârstnici. Analiza de Riscuri Comunitare Măsuri de Control şi reducerea riscurilor urbane *P. vă rugă m să acorda ţi puncte pe o scală de la 1 la 5. pe un scenariu de tip Satisfacere Maximă a Nevoilor Cetăţenilor. concluziile din sondajul 2001 influen ţând şi prioritiză rile din Bugetul local /P.C. cămine. vă rugă m să vă exprima ţi opinia în leg ătură cu obiectivele prioritare prezentate mai jos. REMIN Apărare Civ ilă Măsura 11 PIC2002 . Valea Roşie. în lista de propuneri.60 M U N IC IPIU L Nr. presiuni. prioritiză ri Starea generală a fost analizată în SLDD prin analiza SWOT.Amenajări hidrotehnice Proiecte amenajări hidrografice Doc.=Plan de Investiţii de capital Măsura 12 Stă ri. Orăşel Copii PIC 2002 Zone şi parcuri industriale Zone urbane degradate PIC2002 Doc. Unităţi Şcolare Planuri LTE (lucrări tehnico-edilitare) Planuri Proprietari – f irme PHOENIX. azile noapte. Planul EduTECH PIC 2002 Locuinţe. adăposturi Dezv oltare zone urbane şi zone urbane degradate Planuri Apele Romane. Romplumb.C.reţea hidrotehnică Dezv oltare zone educaţionale Dezv oltări edilitarelocuinţe. Craica. “Dacă Primă ria Baia Mare contractează un credit pentru finan ţarea unor acţiuni utile pentru municipiu. azile. Presiunile – opiniile cetăţenilor au fost studiate şi cercetate prin tehnici de sondaj. Pentru anii 2002+ sunt în elaborare cercetă rile şi sondajele realizate pe tematicile: dezvoltare economico-social ă şi infrastructuri de ap ă -canal.I. CHESTIONAR Propunerea Sondaj 2001 Chestionar realizat în perioada 2 mai 2001 – 15 mai 2001 de că tre Prim ă ria Municipiului Baia Mare. rezultate. 2002. Proiecte Eco_Zone PIC 2002 Doc. atât la nivelul anului 2001 cât şi 2002. Măsurii Denumirea măsurii Model de referin ţă Documente de referin ţă Măsura 8 Măsura 9 Măsura 10 Dezv oltare infrastructură . Săsar.I.

ro/oras_ideal. PLAN DE DEZVOLTARE A CALI TATII MEDIULUI (7 M ĂSURI) Nr. Practicarea turismului şi agrementului ecologic în ariile naturale protejate.htm III. congrega ţii religioase. Măsura 2 Stoparea diminuării şi degradării spaţiilor v erzi intraurbane şi periurbane Ecologie urban ă Diminuarea polu ării fonice şi vibraţiilor în zonele reziden ţiale şi spaţiile de locuit.2.3. Protecţia şi dezv oltarea ecosistemelor f orestiere. Măsurii Măsura 1 Denumirea măsurii Resursele naturale şi conservarea biodiversităţii Sub-măsura Administrarea ef icientă a ariilor şi a monumentelor naturale protejate. stabilirea priorităţilor va include elemente de consultare cu Cetăţenii (lă rgirea bazei şi metodelor de investigare inclusiv prin Internet). În perspectiva anului 2003. sindicate. Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin . Reabilitare Centrul Vechi Un bilanţ la sfârşitul anului 2002 va putea raporta abordarea fiecă rei teme şi rezolvarea ei într-o anumită proporţie. asocia ţii ale oamenilor de afaceri.3% 2. zonele forestiere şi zonele de agrement. Măsura 3 Protecţia atmosferei Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin reducerea poluării industriale metalurgice. conf ort) Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa în municipiu 16. asociaţii pentru protecţia mediului sau/şi animalelor. Consolidare Colegiu « Gh.2% 6. Repara ţii capitale drumuri 2. Reabilitare şi modernizare apă 3.mmnet.1% 32. astfel încât decizia să respecte principiile subsidiarităţii: http://www. cultural ă. Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin reducerea poluării din transport.61 BAIA M ARE În concluzie propunerile au fost considerate astfel: Propunerea Reparaţii capitale drumuri Opinia: “FOARTE IMPORTANT” 43.1% Influenţând deciziile/priorităţi 2001-2002 astfel: 1. Achizi ţii autobuze 4.1. asocia ţii şi funda ţii cu activitate caritabilă .5% Consolidare – renov are clădire Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare Consolidarea clădirilor din centrul istoric al municipiului (Centrul Vechi) Achiziţie autobuze pentru transportul local (modernizare. Ş incai » 5. de protecţie a patrimoniului cultural şi arhitectonic. constrângerea fiind în esenţă economică . Inv entarierea şi conserv area arborilor şi speciilor de interes ştiinţif ic şi turistic.bm2000.

Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de tratare şi eliminare f inală a nămolului fermentat rezultat din Staţia de epurare a municipiului Baia Mare Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de incinerare şi depozitare a deşeurilor spitaliceşti.C. colectare şi transport. stradale. Măsura 5 Protecţia solului Măsura 6 Managementul deşeurilor Diminuarea poluării solului datorată emisiilor de particule în suspensie cu conţinut de metale grele de la S. ROMPLUMB S.62 M U N IC IPIU L Nr. Herja. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare a deşeurilor industriale din industria metalurgică.M. Romplumb S. Elaborarea şi implementare strategiilor locale şi a sistemelor de management durabil al apelor de supraf aţă şi subterane în scopul conservării şi gospodăririi rezerv elor de apă potabilă. Creşterea capacităţii de obţinere a proiectelor de finanţare naţionale şi internaţionale şi corelarea obiectiv elor ONG cu strategiile şi termenii de ref erinţă ai strategiilor naţionale şi locale.A.A. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare (precolectare. Îmbunătăţirea calităţii apei râului Firiza av al de deversarea apelor de mină prov enite de la E. Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia săn ătăţii umane şi a mediului prin reducerea polu ării provenite de la surse de ardere urbane şi staţii distribuire carburan ţi Măsura 4 Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane Reabilitarea şi modernizarea staţiei de tratare a apei potabile a municipiului Baia Mare şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în scopul asigurării calităţii şi cantităţii de apă potabilă necesară. colectare şi transport. Eliminarea surselor de ape uzate racordate ilegal la reţeaua de ape pluviale şi a deversărilor directe în pârâurile Calini şa şi Craica. Reducerea impactului asupra râului Firiza datorat apelor pluviale contaminate de pe platf orma S. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare (precolectare. depozitare) a deşeurilor industriale nepericuloase. creşterea nivelului ecologic al . Colectarea apelor uzate menajere rezultate pe malul drept al râului Săsar.M. Eliminarea / diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de tratare şi eliminare final ă a deşeurilor industriale toxice şi periculoase. Măsurii Denumirea măsurii Sub-măsura reducerea poluării staţiilor de preparare a mixturilor asfaltice. de gradină şi comerciale).C. Colectarea apelor uzate menajere prov enite din localit ăţile rezultate din localităţile Firiza şi Blidari în v ederea epurării acestora în staţia de epurare orăşenească. Diminuarea poluării solului datorată emisiilor de particule în suspensie de la iazurile de decantare şi haldele de steril. Baia Sprie. Măsura 7 Educaţie şi acţiuni comunitare Creşterea capacităţii de participare publică în luarea deciziilor privind mediul. cartierul Valea Borcutului şi epurarea acestora în Staţia de epurare Baia Mare. inclusiv a celor de construcţii şi de demolare. Dezv oltarea managementului informaţional de mediu. depozitare şi reciclare) a deşeurilor urbane (menajere. Îmbunătăţirea calităţii apei râului Săsar aval de dev ersarea apelor din iazul de decantare aparţinând de E.

63
BAIA M ARE

Nr. Măsurii

Denumirea măsurii

Sub-măsura

comunităţii prin crearea unui Centru Multif uncţional Comunitar. Creşterea niv elului de educaţie ecologică comunitară prin crearea grupurilor expert comunitare în domeniul protecţiei capitalului natural. Implementarea managementului de criză în accidente cu impact major asupra mediului.
Implementarea şi realizarea unor acţiuni concrete prin voluntariat, în special în managementul şi gestiunea deşeurilor la nivel comunitar.

III.3.1.3. PLAN DE DEZVOLTARE A AC ŢIUNII SOCIALE Societatea actuală este confruntată cu o reală problem ă de adaptare în domeniul social, unde ră spunsurile sunt puţine şi nu par să stopeze fluxul crescând al marginaliză rii sociale, în expresiile ei cele mai perceptibile, să ră cia şi precaritatea, dar şi de asemenea în formele mai puţin mediatizate, izolarea şi dezinteresul faţă de sine şi fa ţă de societate. În actuala stare de criză pe care o traversează comunităţile locale şi în special ora şele, este imperioasă o restructurare a ră spunsului şi este necesară adaptarea acestuia la nivelul cerin ţelor şi mai ales la precaritatea resurselor. Şi în domeniul social, ca şi în alte domenii, este mai important, mai eficient şi mai ieftin să previi apari ţia fenomenelor şi a cazurilor sociale decât să le rezolvi. Pentru o asemenea acţiune preventivă este necesară crearea unei re ţele de asistenţă socială la nivelul localităţii, ceea ce presupune o desfăşurare de mijloace de care administra ţia locală nu dispune. Se impune deci o armonizare a abord ă rilor din partea administraţiei publice şi a vie ţii asociative locale, o dezvoltare şi încurajare a ini ţiativelor care favorizează implicarea comunităţii în rezolvarea problemelor sociale. Programele de asistenţă socială se vor desfăşura cu respectarea unor norme de calitate stabilite pentru serviciile sociale. Aceste norme se stabilesc prin hotă rârea consiliului local sau decizia conducă torului unităţii de asisten ţă social ă care le finan ţează , cu respectarea obligatorie a criteriilor prevă zute de reglementă rile în vigoare. Potrivit legilor asisten ţei sociale, administra ţia locală va putea organiza servicii comunitare (sociale şi

medico-sociale) adresate persoanelor defavorizate, le va finan ţa / subven ţiona, le va monitoriza şi evalua potrivit unor standarde de calitate pe care le va stabili. Bună starea beneficiarilor ar trebui să fie în centrul preocup ă rilor pentru orice standard de calitate care se stabile şte şi care trebuie să recunoască şi să respecte dreptul la intimitate şi demnitate al indivizilor, diversitatea şi individualitatea, să le aducă independenţă prin oferirea posibilităţii de a face propriile alegeri, conferindu-le astfel control asupra propriilor vieţi. Indivizii trebuie să primească îngrijirea exact la nivelul la care situa ţia lor o cere: serviciile trebuie să satisfacă întregul lanţ de nevoi fizice, clinice, personale, sociale şi spirituale ale acestora. Acţiunea social ă ocup ă în colectivităţile locale un loc din ce în ce mai important, municipalităţile acordându-i o aten ţie prioritară . Ea este ansamblul de interven ţii punctuale, pe categorii sau globale, angajate de colectivitatea locală şi institu ţiile abilitate pentru a remedia lipsurile sistemelor de protecţie social ă legală (securitate social ă şi ajutor social), atât în materie de acompaniament social, cât şi de acces la drepturi sau servicii. Grupul de lucru în domeniul social a identificat 5 programe prioritare, în cadrul că rora s-au definit mai multe subprograme, rezultând urmă toarele mă suri:

PROGRAM : P ERSOANE DEFAVORIZAT E
Sub-program: persoane fă ră locuinţă • identificarea persoanelor care se încadrează în această categorie prin realizarea unei baze de date;

64
M U N IC IPIU L

• crearea unor adă posturi temporare-azil de noapte care să constituie prima treaptă în procesul de reinserţie socială a acestor persoane; • realizarea unor adăposturi sociale care să ofere o gă zduire pe termen mai lung acestor persoane cu care debutează etapa propriu-zisă a reinserţiei sociale, obiectiv complex la care concurează un numă r mai mare de factori; • realizarea unor ad ăposturi gen " cămin" care constituie o solu ţie pe termen mai lung; • construirea de locuin ţe sociale pentru dou ă categorii de persoane: cele provenind din rândul asistaţilor reintegra ţi social şi a familiilor sau persoanelor cu venituri mici. Sub-program: tineri proveniţi din casele de copii • identificarea persoanelor care fac parte din această categorie şi realizarea unei baze de date corespunză toare; • reglementarea unor sisteme de plasare în munca la angajatori; • pentru contracararea handicapului de plasare a acestor tineri în raport cu ceilalţi tineri, s-a stabilit ca necesară o discriminare pozitivă a acestor tineri, de că tre administra ţie. Sub-program: familii in dificultate • identificarea persoanelor care fac parte din această categorie prin realizarea unei baze de date şi trierea cazurilor sociale pe baza dovezii de bună voinţă în a accepta diverse oferte de angajare ar reduce substan ţial numă rul cazurilor efectiv de rezolvat; • acordarea la timp a ajutoarelor legale prevăzute de lege; • recuperarea handicapului la învăţătură prin ajutarea copiilor din aceste medii în cadrul unor centre de meditaţii; • remedierea decalajelor existente între ace şti copii şi copiii din medii să nătoase prin înfiin ţarea unor laboratoare educaţionale

şcolare şi a unor laboratoare educaţionale ocupa ţionale; • asigurarea unei mese pe zi reprezintă un ajutor minim pentru subzistenţa acestor persoane; • „adop ţia” de la distanţă practicată de către familii din străinătate, ameliorând o parte din problemele materiale cu care aceste familii se confruntă; • stimularea implică rii ONG-urilor ar fi mai mult decât necesară , prin parteneriate cu administraţia. Sub-program: servicii în cartiere • crearea unor cantine sociale de cartier arondate unor licee cu cantină şi care să deservească în mod direct persoanele din acele cartiere; • birouri de asisten ţă socială de cartier; • crearea centrelor sociale multifuncţionale care ar combina într-un mod fericit acordarea mai multor tipuri de servicii sociale necesare; • magazinele de tip ECONOMAT; • îngrijirea acordată la domiciliu reprezintă ajutorul individualizat acordat persoanelor nevoia şe. Sub-program: reconversie profesională • facilitarea accesului reciproc la bazele de date al factorilor implicaţi; • înfiin ţarea unor ateliere protejate pentru persoanele aflate în dificultate ar fi un prim pas în rezolvarea acestei probleme.

PROGRAM : P ERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU
HANDICAP
Sub-program: îngrijire la domiciliu • identificarea persoanelor care fac parte din aceasta categorie şi realizarea unei baze de date;

65
BAIA M ARE

• specializarea îngrijitorilor ar însemna saltul calitativ atât de necesar pentru eficientizarea unei activităţi; • îngrijire la domiciliu centralizată este o alternativă mai economică la cea a îngrijitorului personal. S-a constatat că este necesar existen ţa unui dispecerat care să gestioneze printr-un centru de îngrijire la domiciliu cererile exprimate; • înfiin ţarea unor servicii cu plată ar dinamiza şi fluidiza acordarea îngrijirilor necesare. Sub-program: îngrijire în instituţii • înfiin ţarea unor ateliere protejate care ar asigura un venit suplimentar acestei categorii de persoane şi un mod mai plă cut de petrecere a timpului liber constituind totodată un element de terapie ocupaţional ă; • cluburile de cartier sunt cu atât mai necesare cu cât s-a constatat situa ţia de izolare în rândul acestor persoane; • centrele de recuperare pentru copiii cu handicap sunt o necesitate stringentă , numă rul beneficiarilor fiind extrem de mare atât din rândul celor cu certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap cât şi din rândul celor ce posedă într-o oarecare mă sură un handicap motor pentru care nu s-a acordat un certificat de handicap; • implicarea şi sprijinul acordat de către ONG-uri pentru dotarea centrelor de zi prin stabilirea unor parteneriate cu administra ţia; • înfiin ţarea unui centru de bă trâni în municipiul nostru este o soluţie cerută de un numă r foarte mare de vârstnici cu situaţii nerezolvate cât şi de lipsa alternativelor.

municipiu, care să aibă ca rezultat schimbarea conduitei popula ţiei cu privire la îmbună tăţirea să n ătăţii mediului urban; • diseminarea rezultatelor proiectelor de succes: informarea comunităţii cu privire la rezultatele proiectelor de succes în vederea reaplică rii acelor tipuri de proiecte la diferite nivele/segmente ale popula ţiei, finalizate eventual în proceduri (coduri) de bună practică în domeniu; • re ţele de speciali şti: dezvoltarea unei echipe de speciali şti pe diferite sectoare de activitate care să se ocupe de programele desfăşurate la nivel de municipiu în domeniile respective; • mai bun ă informare despre acţiunile ONG-urilor (centru informa ţional pentru tineri, implicarea mass-mediei locale în procesul de informare): înfiin ţarea unui centru de informare destinat tinerilor care să ofere diferite servicii: centralizarea informaţiei despre programele ONG destinate tinerilor, elaborarea de programe proprii: educaţionale şi de petrecerea timpului liber, de reducere/eliminare a excluderii sociale în rândul tinerilor. Sub-program: Cetăţenie • educa ţia spiritului civic: dezvoltarea competenţelor civice ale tinerilor astfel încât ace ştia să devină promotorii democraţiei participative la nivel de municipiu; • stimularea vie ţii asociative: promovarea de programe care să presupună implicarea tinerilor în diferite tipuri de activităţi (eventual înfiin ţarea unui centru local care să organizeze/elaboreze aceste programe), formarea de lideri care să angreneze tinerii în aceste programe; • reprezentativitate (existen ţa unui forum anual); organizarea unui forum anual al structurilor de tineret, unde să fie identificate şi discutate (în vederea gă sirii unor solu ţii) problemele specifice acestei categorii de vârstă ; • cunoa şterea Institu ţiilor Europene, na ţionale şi locale: furnizarea de informaţii accesibile tinerilor referitoare la Institu ţiile Europene,

PROGRAM :TINERET
Sub-program: programe educa ţionale pentru tineri • dezvoltarea unor programe de educare (a tuturor categoriilor de vârstă ) la nivel de

• amenajarea spaţiilor de joacă existente: cre şterea numă rului de acţiuni civice în cadrul comunităţii pentru reabilitarea unor terenuri cu potenţial de risc crescut. interconectare printr-o re ţea de căi electronice. mă suri de constrângere. etc. • promovarea unor forme stimulative de informare. • activităţi recreative în cartiere. Un obiectiv important îl constituie promovarea comunică rii eficiente între administra ţia publică şi cetăţean. • identificarea de noi amplasamente pentru zone de agrement. • educarea cetăţenilor (concursuri. care să promoveze beneficiile activităţilor sportive cum ar fi: dezvoltarea armonioasă a corpului uman. • stimularea creativităţii (târguri de artă ). • oferirea unui Calendar competi ţional mai bogat. schimburi culturale între diferitele regiuni ale ţă rii precum şi la nivel interna ţional.).66 M U N IC IPIU L naţionale şi locale precum şi la modul de funcţionare ale acestora. • dezvoltarea unei oferte sportive locale accesibile pentru o categorie cât mai largă a populaţiei şi mediatizarea corectă a acesteia. dezvoltarea intrapersonală (a caracterului) precum şi a relaţiilor interpersonale. Sub-program: Baze de date • structurare eficientă a bazei de date. Sub-program: Canale informa ţionale • eficientizarea canalelor informa ţionale. Sub-program: Consultarea popula ţiei • întruniri publice în cartiere: stimularea exprimă rii libere a problemelor cetăţenilor prin diferite mijloace. nu în ultimul rând. • dezvoltarea unor materiale informaţionale/sesiuni de informare etc. Sub-program: spa ţii de joac ă pentru copii • inventarierea spa ţiilor de joacă. Sub-program: manifestări culturale • permanentizarea manifestă rilor culturale. Sub-program: locuri de agrement • p ă strarea şi monitorizarea zonelor de agrement: eventuala concesionare a acestor zone pentru o mai bună gestionare. nu putem nega faptul că societatea românească parcurge o perioadă marcată de modifică ri structurale esenţiale pentru procesul democratiză rii. . PROGRAM : C OMUNICARE Activitatea din ultimii ani a institu ţiilor publice locale relevă o serie de disfuncţionalităţi care derivă . PROGRAM : P ETRECEREA TIMPULUI LIBER Sub-program: sport pentru toţi • înfiin ţarea unor spa ţii/centre sportive (de petrecere a timpului liber) care să ofere diferite posibilităţi de practicare a sportului la nivel de municipiu. • simplificarea procedurilor de accesare a informaţiei. • instala ţii (complexe de joacă ) adecvate: îmbun ătăţirea dotă rilor existente pentru a oferi copiilor o gamă cât mai larg ă de posibilităţi recreative constructive. Fă ră îndoială . spa ţii de expunere. din caren ţele informa ţionale. • înfiin ţarea unui centru cultural care să g ăzduiască ateliere de promovare/practicare a meseriilor tradi ţionale. stimulente). • crearea de zone verzi pe lângă bazele sportive. • dezvoltarea COMPONENTEI EDUCAŢ IONALE.

M6 Atragerea de capital inv estiţionar prin alte tehnici specifice administraţiilor locale moderne (certificate şi bonduri. granturi ) .. credite municipale.C) 3.1. (PPP=Parteneriat-Public -Privat) M1 Ev aluarea PPP existente şi v alorizarea lor M2 Ev aluarea parteneriatelor PP (public-public) şi valorizarea lor M3 Extinderea PPP pe orizontală acoperind toate domeniile de interes comunitar. atragere de capital (public-privat. etc) în funcţie de nevoile locale şi ale zonei – amplasament prin MĂ SURI nominalizate în tabelul urm ător) (cap. în scopul creă rii de noi locuri de muncă .3. precum şi în procedurile de dezv oltare de noi proiecte. administraţie locală . în special domeniile inv estiţiilor vizate de f irme private (atragere de capital priv at) M4 Extinderea PPP pe areale jud.III. în domenii cu potenţial local ridicat (valorificare şi valorizare resurse locale . • acţiuni de con ştientizare a popula ţiei cu privire la importanţa comunică rii dintre administra ţie şi cetăţeni.A. incubatoare de afaceri.4.1. mă suri cuprinse în planul de acţiune II (mediu) Obiective strategice Segment strategic • Regenerarea zonelor urbane degradate şi reconversia lor în direcţia de dezvoltare economică (zone de business.administra ţie jude ţean ă şi regională . M ă suri pentru dezvoltare ş i reabilitare urbană Direcţii de acţiune Nivel Strategic –OBIECTIV GENERAL Puterea Oraşului Un Climat Favorabil Af acerilor Durabile 6 MĂSURI • Cre şterea puterii economice a ora şului prin stimularea şi atragerea investi ţiilor publice şi private (parteneriate strategice). B) • Activităţi de suport TIC (cap. turism. III. parcuri tehnologice.67 BAIA M ARE • informarea şi educarea cetăţenilor. administra ţie modernă .4. regional. educa ţie tehnologică .climat de afaceri atractiv) • Respectarea principiilor de management urban “Ora şe Europene Durabile” Nivel Tactic (Planuri de dezvoltare economică durabil ă ) • Parteneriate pe direcţii prioritare de dezvoltare economică . tehnică informa ţională şi comunicare. eco-business. naţional şi internaţional M5 Reglementarea-instituţionalizarea PPP şi internalizarea acestuia in procedurile administraţiei inclusiv in ROI/ROF-ul Primăriei Baia Mare. PLAN DE REGENERARE URBANĂ Remarci: În cadrul planului de regenerare urbană sunt nominalizate 4 componente principale: • Regenerarea capitalului natural. înfrăţiri între ora şe). ştiin ţifice şi educa ţionale.1. III. • consultarea permanentă a populaţiei.

adresate în special IMM_urilor: . UrbanTour) .sistem de marketing municipal • Proiecte de dezvoltare economică şi de stimulare a iniţiativei private. .68 M U N IC IPIU L Obiective strategice Segment strategic Direcţii de acţiune Nivel Proiecte.parteneri la eliberarea autoriza ţiilor de funcţionare. implicare PPP (http://www. uniuni.economică a terenurilor intra şi peri-urbane.2. Dezv oltare Durabilă (Un mediu de afaceri f avorabil Dezv oltării Durabile a Comunităţii) 5 MĂSURI Nivel Strategic • dezvoltarea unui sistem integrat de marketing urban “UrbanGIS” • aplicarea principiilor Agendei HABITAT Nivel Tactic • Reabilitarea zonei istorice a ora şului (reabilitare urbană ) • Reabilitarea altor zone urbane degradate cu potenţial economic • Plan de refacere a zonelor urbane degradate şi utilizarea eficientă . asocia ţii profesionale ) .TechnoMEDIA Studio .conectarea sistemului informatic şi informaţional al Primă riei cu sistemele CCI Registru Unic şi cu cele ale participan ţilor .4 şi implementării proiectelor de dezv oltare (Signum.reducerea birocra ţiei prin automatizarea procesului de eliberare autoriza ţii în domeniul activităţilor economice.sprijinirea microproiectelor adecvate dezvoltă rii domeniului micilor meseria şi .html) • Dezvoltarea şi Implementarea de macro proiecte de dezvoltare economică zonală .UrbanGIS.sprijinirea dezvoltă rii de noi meserii adecvate mileniului 3 şi introducerea lor în sistemele de învăţământ preuniversitar şi universitar .ro/comunicaţie/itpark/index.mmnet.Millennium III Business Center . TechnoPARK . M1 Actualizarea inf ormaţiilor priv ind zonele urbane degradate (PUZ) M2 Realizarea hărţii digitale a zonelor problemă pe dimensiuni SEMT M3 Pregătire proiecte de reabilitare-valorif icare pentru fiecare zonă identificată M4 Promov are-zone/proiecte pentru căutare inv estitori privaţi interesaţi M5 Pregătire resurse umane necesare utilizării instrumentelor dezv oltate la măsurile 1.Re ţeaua locală de Centre de Informare CiberCity . în special în sectorul micilor me şte şugari (model Fortius): .sprijinirea refacerii sectorului meseriilor liberale.3. inclusiv organiza ţii ale acestora (bresle.Tech_NIC – centru de reciclare materiale refolosibile şi incubare afaceri TIC .Zona turistică Izvoare .Parcuri tehnologice “Ora şul Computerului”.CAMPUS Universitar Multimedia .bm2000.

continuarea proiectelor implementate şi a celor aflate în implementare). CityHABiT • Dezvoltarea re ţelei urbane de centre de dezvoltare “EduTECH” (grupuri şcolare industriale ) . • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO 14000 (mediu). urm ă rind punctele tari şi mai ales oportunităţile de dezvoltare economică durabilă . iniţiativă privată activă • Potenţial turistic uria ş .re ţeaua local ă de Centre de Informare CiberCity /EcoCITY/Greencity • Ini ţierea procedurilor de certificare ISO 9000 a Primă riei Baia Mare.cordis. Ref : http://www. SIGNUM. tehnologice. parcuri industriale. taxe speciale ) • Existen ţa Planului Urbanistic General (Master Plan) – instrument de dezvoltare urbană • Existen ţa unor planuri de reabilitare urbană . • Dezvoltarea de parteneriate durabile cu ora şe din Comunitatea Europeană şi din alte ţă ri dezvoltate. surse guvernamentale. EcoCITY. s-au identificat urmă toarele tendin ţe. centre de afaceri.html 3. UrbaNET2. propuse drept “ţinte” ale planului de m ă suri pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabilă: Oportunităţi • Parteneriat public privat activ • Baia Mare – zonă defavorizată – facilităţi • Utilizarea instrumentelor datoriei publice (împrumuturi şi obligaţiuni municipale) ca surse atrase ale bugetelor locale • Posibilitatea accesă rii unor surse atrase ale bugetului local (proiecte. pachetele de proiecte Urban si City . ş tiinţifice. portofoliu de proiecte • Prezen ţa unor investitori străini în zonă • Pozi ţionarea geostrategică Ucraina-UngariaPolonia Puncte Tari • Re ţea intraurbană corespunzătoare în telecomunica ţii • Re ţea comercială dezvoltată • Evoluţie ascendentă a indicatorilor la export • Privatizare avansată . CityBRIDGE. Calitatea serviciilor economice ale Administra ţiei Locale vs. CityRING. parcuri şi zone tehnologice.re ţeaua de Centre de Dezvoltare Educa ţionale şi Tehnologice Edu_TECH .2 Dezv oltare economic ă : zone economice.69 BAIA M ARE Obiective strategice Segment strategic Nivel Proiecte Direcţii de acţiune Obiectiv e de CALITATE GLOBALE (integrare) LOCALE (Un mediu comunitar de calitate pentru dezv oltarea economică) 3 MĂSURI • Proiecte specifice în domeniile prioritare Dezvoltă rii Durabile (noi proiecte. în special cu cele care participă la Agenda Locală 21. Pornind de la analiza SWOT a contextului economic local. acquis-ul comunitar. City4BIKE. surse private. fă ră a pierde din vedere punctele slabe şi temerile (riscurile) ce pot îngreuna procesul.UrbanGIS.lu/econtent/publicsector/greenpaper.4.1.

etc. • Schimbul de terenuri pentru a oferi firmelor o loca ţie mai bună (vad comercial. . • Disponibilizare terenuri în vederea vânză rii că tre investitori strategici.integrarea unui management al calităţii. . • Parteneriate comerciale pentru dezvoltarea în comun a unor afaceri cu investitori străini majori. în special stră zi şi artere principale. . taxa de publicitate. . principal reper turistic urban • Modernizarea infrastructurii urbane.). regionale. în continuare.analizarea şi evaluarea op ţiunilor strategice alternative.70 M U N IC IPIU L Analizăm.). Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabil ă va lua în considerare urmă toarele criterii: - . • Proiecte şi studii de reabilitare a Centrului Vechi al ora şului.diseminarea informa ţiei în rândul comunităţii locale. Coroborat cu cele prezentate anterior. Primă ria Baia Mare vizează materializarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare pe termen mediu. dintre care principalele sunt: stabilirea priorităţilor care să ră spundă la problemele de dezvoltare. cămine de famili şti sau birouri închiriate la firme. modern şi eficient. acţiunile întreprinse de administraţie pentru a susţine/dezvolta activitatea economică a agenţilor economici din municipiu: • Concesionarea sau vânzarea de spaţii comerciale către agen ţii economici din ora ş (peste 200 de spa ţii).administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniul comunităţii.privat eficient. orientat spre atragerea de noi investi ţii locale. .elaborarea unui plan strategic şi a unui program de mă suri care să aibă la bază utilizarea eficientă a resurselor locale şi atragerea unor resurse externe. • Achizi ţionarea de imobile de ţinute de societăţi comerciale. • Facilităţi financiare acordate firmelor (plata impozitului pe clădiri s-a fă cut diferen ţiat. cu impact potenţial major.crearea unei viziuni pentru o dezvoltare durabilă printr-un proces participativ care să implice toate sectoarele comunităţii locale. acces la utilităţi etc. . na ţionale ş i externe. • Contorizarea consumului de apă potabilă în proporţie de 100% a agen ţilor economici. Aceste obiective se reg ă sesc “materializate” în proiectele aflate în derulare sau în stadiul de elaborare prezentate la capitolul 4. .parteneriat public . pentru compensarea datoriilor acestora cu transformarea acestor imobile în locuinţe de serviciu.

care au ca obiect organizarea de cantine sociale ( Legea 34 / 1998) • O.71 BAIA M ARE Criterii Social (planuri sociale) Economic (planuri economice) Mediu (planuri ecologice) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic) (planuri de dezvoltare tic) Coeziune.3.1. Programul: Persoane defavorizate • Strategia Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului Maramure ş Ac ţiune socială SUB-PROGRAMUL : PERSOANE FĂ RĂ LOCUINŢĂ Obiectiv strategic: Un adăpost decent pentru fiecare cetăţean al municipiului • Proiecte: .G 162/1992 privind acordarea unor ajutoare b ăne şti SUB-PROGRAMUL : TINERI PROVENIŢI DIN CASEL E DE COPII Obiectiv strategic: Şanse egale pentru to ţi tinerii • Proiecte: . standarde de mediu europene Creşterea gradului de acces al cetăţenilor la informaţie.Familii în dificultate – Crucea Ro şie Maramure ş Ac ţiuni instituţionale: • Protecţia socială legală de la bugetul local (Legea 416 din 2001 a Venitului minim garantat) • Legea 108/1998 privind protecţia copilului aflat în dificultate • Legea 208/1996 privind cantinele de ajutor social • Subven ţii acordate asocia ţiilor şi funda ţiilor avizate.1.Comunitatea Miani Somaschi” .5. standarde economice europene Creşterea coeziunii ecologice a cetăţenilor Echilibru între dezv oltare industrială şi poluare (reducerea poluării.5.U. management comunitar eADM Societatea inf ormaţională Accesul tinerei generaţii la it&c Educaţie continuă LLL Aliniere la principiile OSI (standarde deschise). Creşterea puterii tehnologice a oraşului (inf rastructuri urbane. creşterea conectării tehnologice tic individuale.Funda ţia “Padre . reabilitare urbană) Minime probleme de mediu Aliniere la principii.1. solidaritate cetăţeni Puterea Oraşului Dezv oltare Durabilă Dezv oltare calitativă Creşterea coeziunii sociale a cetăţenilor Creşterea puterii sociale a oraşului Minime probleme sociale Aliniere la principii. PLAN DE CREŞ TERE A COEZIUNII SOCIALE (21 de M ĂSURI în cadrul ac ţiunii sociale la care se adaugă mă surile instituţionale) 3. standarde sociale europene Creşterea numărului de locuri de muncă Creşterea puterii economice a oraşului (colectare si gestionare ef icientă a resurselor f inanciare) Minime probleme economice (reducere grad sărăcie) Aliniere la principii. standarde tehnologice europene şi mondiale III. creşterea indicatorilor urbani it&c).Cantina socială cu ad ăpost temporar Ferneziu – Funda ţia “Aides Sans Frontières” .

3.72 M U N IC IPIU L - Încă o şansă Maramure ş – Inspectoratul Ş colar Ac ţiune socială SUB-PROGRAMUL : FAMILII ÎN DIFICULTATE Obiectiv strategic: consolidare a familiei Asigurarea condiţiilor de SUB-PROGRAMUL : ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU Obiectiv strategic: Fiecare persoană îngrijirea la nivelul nevoilor va avea • Proiecte: .Fundatia “ Padre Somaschi” .O şansă – Uniunea Rromilor din Baia Mare .Prevenirea violen ţelor în perimetrul şcolar .Prevenirea abuzurilor sexuale îndreptate împotriva minorilor .Centru Comunitar Municipal – ASSOC .2.S ă zâmbim împreună – Fundaţia I.Laborator educativ . • Programe ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramure ş: .ocupa ţional .Funda ţia .Asocia ţia religioasă .1. Programul: Persoane vârstnice ş i cu handicap Ac ţiuni instituţionale: • Programul anual al acţiunilor Inspectoratului Ş colar al Jude ţului Maramure ş.Adolescen ţă fă ră delincven ţă .A.Obiectiv strategic: tranzi ţia de la economia monoindustrială la una diversificată 3.LOGOS .“Padre Somaschi” .1.G.G. • Proiecte: .Prevenirea violen ţei intrafamiliale . 3.Funda ţia “Padre Somaschi” .Centru de zi – Fundaţia ESPERANDO SUB-PROGRAMUL : ÎNGRIJIRE ÎN INSTIT UŢII Obiectiv strategic: Asigurarea unui socializare.U.Sub-programul: reconversie profesional ă .Cantina socială Ferneziu .5. coordonat de Primă ria Municipiului Baia Mare Ac ţiune socială Ac ţiuni instituţionale: • O.Consiliul Local al Copiilor şi Consiliul Local al Tinerilor.U.şcolar .5.Prevenirea consumului de droguri .Ajutor la distan ţă . 102/1999 privind protecţia persoanelor cu handicap • Legea 17/2000 privind protecţia persoanelor vârstnice SUB-PROGRAMUL : PROGRAME EDUCAŢIONAL E PENT RU TINERI Obiectiv strategic: educa ţionale Concertarea programelor .Laborator educativ . Programul: Tineret cadru de SUB-PROGRAMUL : SERVICII ÎN CARTIERE Obiectiv strategic: Descentralizarea serviciilor de asisten ţă socială • Proiecte: .

Crucea Ro şie Maramure ş .Birou de consiliere pentru cetăţeni – Asociaţia Diecezană Caritas Greco-Catolic SUB-PROGRAMUL : SPORT PENT RU TOŢI Obiectiv strategic: practicarea sportului de că tre un numă r cât mai mare de cetăţeni SUB-PROGRAMUL : MANIFESTĂ RI CULTURAL E Obiectiv strategic: modalităţi de exprimare pentru fiecare SUB-PROGRAMUL : CONSULTAREA POPULAŢIEI Obiectiv strategic: Participarea mai accentuată a populaţiei la procesul decizional din administra ţia publică local ă .centrul local Baia Mare 3.5.1.4.1.Pauza de masă .Prevenirea şi combaterea consumului de droguri .Starea socială a municipiului Baia Mare (bro şură ) SUB-PROGRAMUL : CANAL E INFORMAŢIONAL E Obiectiv strategic: Circula ţia rapidă a informa ţiei • Proiecte: . PROGAMUL: Comunicare SUB-PROGRAM : A C ETĂŢ ENIE Obiectiv strategic: pregă tirea participarea la via ţa comunităţii tinerilor pentru • Proiecte: .Schimbarea atitudinii .Centru de resurse pentru ONG-Primă ria Baia Mare .Organiza ţia Naţional ă Cerceta şii României .73 BAIA M ARE • Proiecte: .Inspectoratul Ş colar Maramure ş .5.5. Programul: Petrecerea timpului liber Ac ţiuni instituţionale: • Centrul de Informa ţii pentru Primă riei municipiului Baia Mare Ac ţiune socială : Cetăţeni al Ac ţiuni instituţionale: • Programe şi proiecte culturale proprii prevăzute în planul anual de manifestă ri a Direcţiei Judeţene pentru Cultură.Asociaţia Diecezan ă Caritas Greco-Catolic SUB-PROGRAMUL : LOCURI DE AGREM ENT Obiectiv strategic: îmbună tăţirea petrecere a timpului liber cadrului de SUB-PROGRAMUL : SPAŢII DE JOACĂ PENTRU COPII Obiectiv strategic: locuri de joacă sigure şi moderne 3. Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Maramure ş • Programul Na ţional “Sportul pentru To ţi” aplicat de Direcţia Judeţean ă pentru Tineret şi Sport Maramure ş • Strategia Managerială a Palatului Copiilor Baia Mare pentru perioada 2001-2004 Ac ţiune socială SUB-PROGRAMUL : BAZ E DE DAT E Obiectiv strategic: Accesibilitate mai informaţiei publice mare a • Proiecte: .Gândire pozitivă .

Amenajă ri publice. locuri şi localităţi 5. dezvoltarea durabil ă şi cerinţele comunităţii. Direc ţiile principale luate în discuţie: 1. Consultanţă în urbane şi rurale domeniul reglementă rilor 9. Planificare urban ă 3. • definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale. precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii . model). Definirea serviciilor publice Definirea serviciilor publice este detaliată în Raportul anual al acestora. Dezvoltare situri. III. mă surarea rezultatelor pe baza indicatorilor de performanţă • Întocmirea unui sistem eficace de cuantificare a rezultatelor pe etape (pe parcursul derulă rii exerci ţiului bugetar) • Aprecierea corectă şi concretă a eficienţei cu care sunt utilizate fondurile publice → (sistem.3. cu obiectivele dezvoltă rii durabile.Dialog Civic .2. iar planul de dezvoltare corelat cu resursele financiare. Management proiecte Măsurile de întă rire a capacităţii ş i capabilităţilor instituţionale a Primă riei Baia Mare prin: • management urban şi financiar eficient. M ăsuri de cre ş tere a eficienţei managementului urban Mă surile specifice sunt cuprinse în Documentul «Strategia de Dezvoltare a municipiului Baia Mare 2001-2010 – Planul de Investi ţii de Capital » al Direcţiei Tehnice. M ăsuri de cre ş tere a eficienţei managementului financiar Câteva din mă surile specifice propuse de că tre Direc ţia Economică sunt urmă toarele: • Perfecţionarea structurilor organizatorice interne • Reproiectarea procedurilor de planificare bugetară • Cre şterea operativităţii şi calităţii în activitatea proprie fiecă rei structuri interne • Optimizarea reglementă rilor (proiecte HCL. Planificare domeniu şi dezvoltare economică în 4. Locuri de agrement 7. rurală 8. reprezintă parte integrată în documentul de Raport anual 2001 /Servicii publice descentralizate. C. MÃSURI DE Î NTÃRIRE A CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE Această parte va cuprinde măsurile privind managementul urban (enumerate de altfel în Strategiile Locale de Dezvoltare Durabil ă ).Asocia ţia Rromilor “Prietenia” A. Planificare complexă. B. optimiză ri 6. zonală 2.Corpul de mediatori .74 M U N IC IPIU L • Proiecte: . Inginerie urban ă. dispoziţii primar) pentru a deveni eficiente în folosul contribuabililor şi al întreprinză torilor • Externalizarea activităţilor în condi ţii de eficien ţă şi operativitate • Reducerea drastică a costurilor operaţionale ale administra ţiei publice • Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local.Primă ria Baia Mare şi Primă ria Ivano-Frankivsk . precum şi măsurile de management financiar.

Activitatea/valoarea unei a şeză ri urbane este dată de urmă toarele elemente: • Planul urbanistic care poate suporta o multitudine de transformă ri. Al ături de acest deziderat. când marile ora şe culturale europene erau vizitate în special de tineri dornici de a-şi desă vârşi cultura şi pregă tirea profesională . din care unele pot deveni dominante.. culturală . ambasade. Din experien ţa european ă. lan ţuri hoteliere. astfel: formele de relief. precum şi de negustori. organizând manifestă rile culturale tradi ţionale şi punând tot mai mult accent pe încurajarea activităţilor turistice. • Func ţiile oraş elor s-au multiplicat în timp şi spa ţiu ca urmare a cre şterii demografice şi economice. economic şi institu ţional. M ăsuri de întă rire a capacităţii instituţionale în domeniile dezvoltă rii economice comunitare ş i a turismului (opţiune prioritară comunitară ). comercianţi şi arti şti. financiare şi umane locale. le asigură men ţinerea unei infrastructuri generale şi specifice cât mai moderne. (cu acordare de stimulente financiare locale). • Oferta de servicii turistice şi conexe de standard înalt (cu accent pe instruirea personalului). • Structurarea “produsului turistic” în funcţie de complexitatea acestuia şi valorificarea lui cu multă competen ţă (cu accent pe promovarea produselor de artă locale autentice). dând o tentă de modernism siteurilor istorice. re ţeaua hidrografică . • Crearea şi men ţinerea unei imagini. etc. care păstrează bunurile cele mai de pre ţ ale umanităţii. religioasă. se vor sprijini activităţile economice şi serviciile care pă strează /mă resc viabilitatea ora şelor. • Componentele cadrului natural au jucat un rol esen ţial în stabilirea configuraţiei ora şelor. agenţii de voiaj specializate. etc. rezultă că turismul urban sa manifestat începând cu secolele XVI-XVII. au influen ţat decisiv modul de dezvoltare urbanistică . Aplicarea politicilor de marketing contribuie la cre şterea calităţii centrelor urbane. dirijarea noilor realiză ri arhitecturale pentru pă strarea calităţii peisajului urban ş i a identităţii ora şelor şi armonizarea cu mediul înconjură tor. contribuind la crearea unei imagini specifice fiecă rui ora ş. Dezvoltarea economică şi problemele de protecţie a mediului vor determina ascensiunea ramurilor industriale de înaltă tehnologie şi informatizare .P ă strarea calităţii cadrului natural . • Distribu ţia produselor şi programelor turistice prin tour-operatori. turistică. industrială . a nivelului pie ţelor.75 BAIA M ARE D. Un ora ş poate avea multiple funcţii: administrativ-politice. Se pot determina aspectele care definesc această formă de turism: • Asigurarea unei strânse colaboră ri între administraţie şi colectivităţile locale şi cele profesionale în domeniul turismului. originale (logo turistic). Odată cu dezvoltarea societăţii moderne. Func ţia turistică a a şeză rilor urbane se sprijină pe două acţiuni majore: • Managementul urban care se referă la activitatea administra ţiei publice privitoare la asigurarea cre şterii calităţii vieţii în condi ţiile realiză rii unei dezvoltă ri urbane durabile. cu echilibrarea raportului dintre cerere şi ofertă . prin programe deosebite. mass-media. prin unele acţiuni edificatoare: . agen ţii de turism. administra ţiile urbane se arată tot mai interesate să -şi p ă streze şi să -şi promoveze patrimoniul cultural. originale şi cu impact maxim. Ora şul este imaginea cea mai expresiv ă a societăţii umane. bancară . determinate de mersul ascendent al societăţii omene şti.. • Marketingul urban care cuprinde stabilirea şi dezvoltarea rela ţiilor dintre mediul social. activităţile turistice pot contribui la men ţinerea viabilităţii şi continuităţii civiliza ţiei urbane. • Prezentarea de pachete turistice. comercială . Pe baza resurselor materiale. etc. unice. deosebit de pitore şti sunt ora şele care şi-au p ă strat vechile planuri din perioada antică sau medievală . precum şi a serviciilor performante.

reprezintă nu doar o şansă şi o oportunitate demnă de luat în considerare. contractare/alocare) în curs de III. pentru care milioane de oameni plă tesc anual miliarde de dolari. . bănci. industria u şoară . transporturi. autoritatea locală va prevedea sumele ce se alocă de la buget pe proiecte (posibil pentru reabilitarea infrastructurii zonei). vânzând de fapt o imagine şi servicii specifice. bunuri de larg consum. În schimb. . ADIL_Mira (nealocat.în baza prezentă rii bugetelor locale în perioada 1999 – 2002 şi eventual a . autoritatea locală poate elabora un program privind reabilitarea centrului istoric. se va prezenta pe scurt o structură a veniturilor fiscale şi a cheltuielilor bugetare după destinaţia lor.4): Centru turistic de informare – administrat de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare. în evaluare) 7. CityNET (alocat . etc. elaborarea unei strategii orientate spre dezvoltarea turismului urban în ora şul Baia Mare. Întrucât resursele financiare la nivel local sunt limitate. Life Assure (alocat . pentru prezervarea centrului istoric al unui ora ş. astfel încât autoritatea local ă să aibă o imagine cât mai corectă asupra modalităţii de realizare a programelor. De pildă . Privind dezvoltarea activităţii turistice la nivel de a şezare urbană .consumat) 2. PROIECÞIA FINANCIARÃ Proiecţia financiară . NextGeneration (aprobat. ateliere ale arti ştilor populari.consumat parţial) 3. MillenniumIII Business Center (în evaluare final ă ) 6. sub-programelor şi proiectelor. Prin prisma celor prezentate. Dacă totu şi se angajează financiar. Pentru anul 2002 se pot prezenta elemente de management financiar de tip management / bugete. comunicaţii. începând cu anul 2003 se pot prevedea elemente de management pe proiecte. prin această proiecţie financiară se va ţine cont de faptul că nu toate proiectele trebuie finan ţate de la bugetul local sau bugetul central. se va lua în considerare cu această ocazie că. Totodată.Reabilitarea centrelor istorice.76 M U N IC IPIU L Dezvoltarea zonelor de recreere.Dezvoltarea pieţelor de bunuri şi a zonelor comerciale centrale.Introducerea muzeelor şi a obiectivelor turistice locale în circuite na ţionale şi interna ţionale. ci chiar o necesitate contemporan ă imperios argumentată de tendin ţele actuale şi viitoare de dezvoltare urbană locală/regional ă/naţional ă. Life AirforAll (în curs de alocare) 4. la nivel local este necesară o ierarhizare a proiectelor.3. înso ţit de reglementă ri pentru zona ce face obiectul reabilită rii/prezervă rii pentru a atrage resurse din sectorul privat (acesta din urmă fiind angajat pe proiecte specifice ca parte din programul amintit). Dezvoltarea activităţilor turistice ale unei aglomeră ri urbane reprezintă probabil cea mai eficientă activitate de export a acelei comunităţi. pentru estimarea resurselor financiare în următorii 2 ani.3.Refacerea unor arealuri degradate si redarea lor în folosinţa comunităţii . . Dezvoltarea componentei turistice se regă se şte în tabelul cu proiecte în curs de elaborare (cap. a muzeelor şi a site-urilor arheologice . În acest sens. ori cu garan ţia de la bugetul statului sau prin împrumut intern/extern.Amplificarea atracţiilor culturale şi a evenimentelor speciale. RecPET (nealocat) 5. în scopul fixă rii cât mai corecte a potenţialului financiar de realizare a programelor.Participarea la schimburi economice şi culturale de pe piaţă interna ţională . sub-programelor şi proiectelor. pensiuni turistice rurale. ceramică. - proiectului de buget pe anul 2003. distracţii şi terenuri de sport . nu este obligatoriu ca o autoritate local ă să se angajeze financiar. este u şor de imaginat impactul acestei activităţi asupra sectoarelor economice conexe: industria hotelieră şi restaurante. Există câteva proiecte la care în anii 2000-2002 au fost prevă zute sume pentru realizarea contribu ţiei locale: 1.

819 175.000 16.332.200.000.132 625.997 8.513.000 27.200. ultima rectificare (mai 2002) în tabelul urm ător: DENUMIRE INDICATOR VENITURI TOTALE 2002 Venituri proprii Sume def alcate din TVA pentru bugetele locale Cote defalcate din impozitul pe venit Sume def alcate din impozitul pe v enit pentru echilibrare Sume def alcate pentru subvenţionarea energiei termice Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetului local CHELTUIELI TOTALE 2002 Ultimul buget aprobat 2002 625.132 640.418.000 +4.000 32.250 2.000 +4.132 5.658 111.02 Transporturi şi comunicaţii 69. Planurile EduTECH dezvoltă rii şcolilor) 10.496 238.460 9.000 27.000 +67.000 +1.02 Alte acţiuni 84.515.980.750.480.523 + + + + + + +14.501.77 BAIA M ARE 8.000 +5.672.200.037 51.081.735.256.200.548.02 Cultură.876.000 37.02 Transf eruri către alte bugete pentru protecţia copilului 88.250 -700.000 73.460 9.672.300.480.982 238.264 +215.930.849.02 Fond de rezerv ă 96.892.000 2.02 Autorităţi publice 57.000 .658 107.02 Dobânzi la împrumuturi interne pentru investiţii 90.876.02 Serv icii şi dezv oltare publică şi locuinţe 68.02 Rambursări de împrumuturi interne pentru inv estiţii 95.363.130 1.733 8.130 1.235.000 293.000 4.047.02 Învăţământ 58.02 Cheltuieli cu destinaţie specială 26. religie şi acţiuni priv ind activ itatea sportiv ă şi de tineret 60.000 2.892.132 6.000.000 27.ro/buget/bug_loc_2001. htm iar pentru exerci ţiul bugetar 2002.514 212.000 27.02 Sănătate 59. ECDL_training pentru funcţionarii publici (în evaluare) (alocă ri în cadrul Structura veniturilor fiscale ş i a cheltuielilor bugetare O structură a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 2001 este prezentată public pe pagina de Internet: http://www .348.02 Alte acţiuni economice 72. eBaiaMare (în evaluare) 11.256. UrbanGIS componentă SIGNUM (alocare contribuţie locală ) 9.267.980.037 198.819 175.892.523 Influen ţe +/+ Buget rectificat mai 2002 640.047.000 73.513.548.000 16.000 30.baiamarecity.499.200.151.892.300.000 2.363.000 295.000 4.02 Asistenţă socială 63.

Proiecte: MillenniumIII BC. Romplumb.I. proiect UrbanGIS P.ro/comunica tie/itpark/index.Amenajări hidrotehnice Proiecte amenajări hidrografice Doc. Documentaţie proiect MiRA www.mmnet. 2002-Alimentare cu apă. Măsurii Măsura 1 Măsura 2 Denumirea măsurii OBIECTIVE Specifice Model de referin ţă Documente de referin ţă Proiecte prioritare Master Plan_PUG PUZ –uri Dezv oltarea Inf rastructurii de apă .78 M U N IC IPIU L III. Dezvoltarea Infrastructurii de Bază / Proiecte Nr.C. OBIECTIVELE SPECIFICE ªI PROIECTELE IDENTIFICATE III. ISP Planuri Apele Romane Săsar.adil. Valea Roşie.C. Unităţi Şcolare Planuri LTE (lucrări tehnico-edilitare) Măsura 11 Dezv oltare zone urbane şi zone urbane degradate Planuri Proprietari-f irme PHOENIX. Analiza de Riscuri Comunitare . Craica. Orăşel Copii PIC 2002 Zone şi parcuri industriale: http://www.2002 Plan Electrica SA P.. 2002-Modernizare Străzi Documentaţii proiecte: Plan de Semaforizare Doc.3. City BRIDGE. Operatori GSM. CromaTIC PIC 2002 Locuinţe. Proiecte Eco_Zone PIC 2002 Doc.C.mmnet. 2002 EnergoTerm SA RomGAZ Maramureş P. cămine.ro/comunica tie/milleniumIII/index. centre vârstnici.4.html PIC2002 Doc. azile noapte. azile.C. REMIN Măsura 12 Măsuri de Control şi reducere a riscurilor urbane Apărare Civ ilă P.mmnet.1.I. City 4BIKE Doc. Planul EduTECH Doc.C.I. adăposturi Măsura 7 Măsura 8 Măsura 9 Măsura 10 Planuri Romtelecom. staţii epurare Plan VITAL SA.1998-2002 P.I.htm P.canalizare Dezv oltarea infrastructurii energetice Dezv oltarea infrastructurii de gaze Cadastru Urban Plan Urbanistic General Planuri Urbanistice Zonale Proiect MiRA=Managementul Integrat al Resurselor de Apă Plan de iluminare public şi ornamental City LIGHT Plan de dezv oltare GAZ EnergoTerm SA Plan TranportUrban Urbis SA Măsura 3 Măsura 4 Măsura 5 Măsura 6 Dezv oltarea Inf rastructurii de Transport Urban Dezv oltarea infrastructurii de telecomunicaţii urbane Dezv oltare infrastructură reţea hidrotehnică Dezv oltare zone educaţionale Dezv oltări edilitare-locuinţe.C. PIC2002. proiecte: CityRING.bm2000.I.4. Firiza Planuri ISJ.I.bm2000.3. MiRA.ro/proiecte. CityNET2.2002 Banca de Date / Cadastru Doc.html Zone urbane degradate: http://www.

2. • Extinderea ariei protejate Chiuzbaia – Groape prin înfiin ţarea Rezerva ţiei Igni ş. ONG-uri.2. • Instituirea şi aplicarea unui sistem drastic de amenzi pentru cazurile de nerespectare a legisla ţiei specifice. precum şi privind colectarea şi procesarea datelor ştiinţifice.2. • Stabilirea unui sistem de taxe pentru accesul în zonele ştiinţifice ale rezervaţiilor naturale. • Elaborarea şi implementarea programelor specifice pentru instruirea personalului care .4. atragerea de fonduri pentru proiecte de protejare şi conservare. • Instalarea de panouri de avertizare privind accesul / interzicerea accesului în zonele ştiin ţifice ale rezerva ţiilor naturale. • Identificarea şi asigurarea surselor de venituri necesare administră rii ariilor protejate / rezerva ţiilor naturale. cetăţeni şi alte entităţi. • Crearea unui cadru legislativ.4. a condi ţiilor privind accesul în zonele ştiin ţifice din cadrul rezervaţiilor naturale. • Stabilirea unui sistem de amenzi privind p ătrunderea ilegală a persoanelor în zonele ştiin ţifice ale rezerva ţiilor naturale. în acord cu conven ţiile interna ţionale (semnate de România) şi cu metodologiile adecvate acestei probleme. prin decizia autorităţii administrative locale. cu o suprafaţă echivalentă de 500 ha. instituţional şi financiar pentru administrarea ariilor protejate. • Instituirea pentru fiecare arie protejată / rezervaţie a unei personalităţi juridice care să asigure administrarea corectă şi eficientă. • Asigurarea fondurilor necesare pentru administrarea corectă şi eficientă a ariilor protejate şi a rezervaţiilor naturale.79 BAIA M ARE III. • Stabilirea. RESURSE NATURALE Ş I CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII A. cu delimitarea clară a responsabilităţilor. • Eliminarea acţiunilor de distrugere a rezervaţiilor naturale geologice şi speologice prin colectarea de material fosil şi practicarea alpinismului. O BIECTIV STRAT EGIC : ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A ARIILOR ŞI A MONUMENT ELOR NAT URAL E PROT EJAT E Obiective specifice • Crearea unei structuri administrative eficiente pentru managementul ariilor şi monumentelor naturale protejate şi rezervaţiilor naturale. • Stabilirea şi instruirea unui personal abilitat în supravegherea şi administrarea ariilor protejate. • Elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru con ştientizarea publicului în legă tură cu necesitatea protejă rii zonelor ştiin ţifice şi pentru atragerea sprijinului acestuia în implementarea acţiunilor specifice de protejare şi conservare. privind administrarea şi supravegherea zonelor ştiin ţifice din cadrul ariilor protejate. • Stabilirea persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi ştiin ţifice în zonele ştiinţifice ale ariilor protejate.3. • Implementarea programelor specifice de colectare a datelor şi informaţiilor privind starea şi dinamica speciilor şi ecosistemelor din ariile protejate. PROTECŢIA MEDIULUI 3. • Realizarea parteneriatului între autorităţile locale. mediile ştiin ţifice. Ac ţiuni posibile • Delimitarea şi marcarea specifică a zonelor ştiin ţifice precum şi a zonelor tampon din cadrul fiecă rei arii protejate.

• Eliminarea practicilor necorespunză toare de exploatare preferen ţială a anumitor specii. Ac ţiuni posibile • Adoptarea unui sistem local de reglementă ri care să faciliteze activitatea de inventariere. acces gratuit sau costuri diminuate. C. • Managementul corespunză tor al pă durilor pentru refacerea şi men ţinerea echilibrului ecosistemelor forestiere. prevederi privind interzicerea pe o perioadă determinată. Reglementă rile vor avea. Ac ţiuni posibile specifice • Plantarea în cadrul fiecă rui ecosistem forestier de arbori din speciile disp ă rute sau cu numă r diminuat de indivizi. OBIECTIV STRAT EGIC : P ROT ECŢIA ŞI DEZVOLTAREA ECOSIST EM ELOR FORESTIERE Obiective specifice • Refacerea echilibrului ecosistemelor forestiere.80 M U N IC IPIU L asigură administrarea ariilor protejate/ rezervaţiilor naturale. care să aib ă în vedere refacerea şi protejarea speciilor din cadrul fiecă rui ecosistem şi a numă rului de indivizi din cadrul fiecă rei specii. • Reîmpă durirea zonelor forestiere defri şate cu specii arboricole specifice. • Stabilirea mijloacelor adecvate pentru protecţia şi conservarea acestora. B. • Aducerea numă rului de specii arboricole din cadrul fiecă rui ecosistem forestier afectat la situa ţia normală . • Cre şterea num ă rului de indivizi din cadrul fiecă rei specii afectate până la num ă rul necesar refacerii şi men ţinerii echilibrului fiecă rui ecosistem. la diferite utilităţi pentru persoanele sau organizaţiile care se implică în activitatea de inventariere şi conservare a speciilor şi exemplarelor protejate. a tăierilor din specii amenin ţate. • Identificarea şi utilizarea tuturor posibilităţilor de realizare a parteneriatului dintre autorităţile locale şi diferite institu ţii/organiza ţii din comunitate în vederea asigură rii resurselor umane şi financiare pentru administrarea eficientă a ariilor protejate/rezerva ţiilor naturale. cu rol de protecţie botanică . • Implementarea programului de monitorizare şi protecţie a speciilor şi exemplarelor protejate în scopul conservă rii acestora. • Adoptarea unui sistem local specific de reglementă ri privind exploatarea ra ţională a fondului forestier. geologică . • Interzicerea defri şă rilor forestiere în arealele naturale şi în zonele protejate. paleobotanică • Dezvoltarea şi extinderea suprafeţei ariilor protejate. . • Identificarea posibilităţilor de acordare a unor facilităţi economice (reduceri de taxe. OBIECTIV STRAT EGIC : INV ENTARIEREA ŞI CONSERVAREA ARBORIL OR ŞI SPECIILOR DE INT ERES ŞTIINŢIFIC ŞI T URISTIC Obiective specifice • Inventarierea riguroasă a arborilor şi speciilor florei spontane şi faunei sălbatice de interes ştiin ţific şi silvic pe raza municipiului Baia Mare. precum şi fizică (prin delimitarea si restricţionarea accesului). • Aplicarea regimului de protecţie şi conservare vizual ă (prin panouri informative). • Realizarea unui studiu ştiin ţific de fundamentare a cre ă rii rezervaţiei Igni ş. după caz.

rezervaţiilor naturale şi zonelor forestiere de panouri de avertizare privind condi ţiile de practicare a turismului. • Aplicarea fermă a legisla ţiei actuale privind exploatarea fondului forestier. • Adoptarea unor decizii ale administraţiei publice locale pentru interzicerea turismului necontrolat în ariile protejate. ECOLOGIE URBANĂ D. rezerva ţiile naturale şi zonele forestiere. reglementarea şi monitorizarea acestora. • Îmbun ătăţirea cadrului legal existent în vederea protejă rii rezervaţiilor naturale. O BIECTIV STRAT EGIC : STOPAREA DIMINUĂ RII ŞI DEGRADĂ RII SPAŢIILOR VERZI INT RAURBANE ŞI PERIURBANE Obiective specifice • Analiza suprafeţelor intraurbane şi periurbane existente. rezervaţiile naturale şi zonele forestiere şi pentru facilitarea turismului în condiţii ecologice. • Delimitarea şi marcarea perimetrelor rezervaţiilor şi zonelor tampon. ZONEL E FORESTIERE ŞI ZONEL E DE AGREM ENT Obiective specifice • Eliminarea practică rii turismului necontrolat în ariile protejate. • Instalarea de panouri de avertizare la limitele perimetrelor. 3. care să descurajeze exploatarea speciilor ameninţate. rezerva ţii naturale şi zone forestiere. cetăţenii şi alte entităţi. • Crearea.81 BAIA M ARE • Identificarea posibilităţilor de valorificare a speciilor arboricole de calitate mai slabă . A. Ac ţiuni posibile • Realizarea amenaj ă rilor turistice prevă zute cu toate facilităţile necesare protecţiei mediului în zonele naturale atractive care nu se afl ă sub regim de arie protejată / rezervaţie natural ă. .4. • Aplicarea unui sistem de taxe pentru turismul în ariile protejate. a activităţilor de plantare a arborilor în ariile defri şate la care să fie antrenate ONG-urile. rezerva ţiile naturale şi zonele forestiere. • Aplicarea unui sistem sever de amenzi în cazuri de nerespectare a legisla ţiei specifice. a sistemului pentru organizarea turismului specific în perimetrele acestora.2.2. la nivelul administraţiei fiecă rei arii protejate. • Identificarea şi utilizarea tuturor posibilităţilor de realizare a parteneriatului dintre autorităţile locale ş i diferite institu ţii/organiza ţii din comunitate în vederea înlocuirii rapide a actualelor forme de turism cu turismul ecologic. • Stabilirea unui sistem de taxe net diferen ţiat pe specii. • Instalarea la limita perimetrelor ariilor protejate. • Aplicarea unui sistem sever de amenzi în cazul nerespectă rii reglementarilor specifice privind exploatarea fondului forestier. OBIECTIV STRAT EGIC : P RACTICAREA TURISMUL UI ŞI AGREM ENTUL UI ECOLOGIC ÎN ARIIL E NATURAL E PROT EJAT E. • Ini ţierea de către administraţiile locale ale comunităţilor limitrofe rezerva ţiilor. • Aplicarea ferm ă a sistemului de amenzi pentru nerespectarea legisla ţiei specifice. • Practicarea exclusiv a turismului ecologic. • Autorizarea Agen ţiilor de Turism şi a ghizilor turistici. • Elaborarea şi implementarea unei strategii specifice pentru practicarea turismului şi agrementului.

• Eliminarea a 60% din construcţiile ilegale intraurbane şi redarea în circuitul spaţiilor verzi recreative sau de joacă . • Reabilitarea Parcului Municipal Baia Mare. • Alocarea din bugetul local a unor sume fixe pentru fiecare 1mp readus în circuit natural şi fiecare 1 mp administrat de persoane fizice sau juridice. agen ţi economici. respectiv zona de SV şi zona de NE (cart. inclusiv cu cedarea în administrare a acestora sistemului privat sau comunitar (ONG. • Realizarea a 2 unităţi de parcare subterane suprapuse. cu o suprafaţă total ă estimată la 150 ha. • Delimitarea “centurii verzi” urbane în funcţie de prognozele de dezvoltare urbană pe termen lung. cu alocarea unei suprafe ţe minime totale de 10. persoane fizice). condiţii geografice. climatice.şi periurbane verzi degradate. • Integrarea analizelor secven ţiale de alocare geografică a suprafe ţelor verzi în analizele Planului de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Baia Mare. • Realizarea centurii verzi a municipiului Baia Mare şi amenajarea ecologică a malurilor râului S ă sar.5 mp spa ţiu verde/locuitor. Consorţii. 62 şi 78. • Eliminarea a 40% din construcţiile ilegale periurbane şi redarea în circuitul spa ţiilor verzi recreative sau de joacă .5 mc vegetativi şi 7. • Elaborarea raportului anual de evaluare şi monitorizare a suprafeţelor verzi urbane. • Realizarea unui Plan de Dezvoltare 3D. • Reabilitarea spa ţiilor verzi a culoarului Să sar şi amenajarea acestuia ca zonă de agrement sau recreere. spa ţiilor construite intraurban şi periurban. • Dezvoltarea vegetativă în standarde 3D în zonele rezidenţiale puternic afectate. care să propună şi să implementeze per locuitor o limită minim ă de 4. • Extinderea Parcului Municipal Baia Mare pe valea Usturoi şi transformarea în Grădina Botanică prin includerea arboretelor din parcelele 61. • Reducerea cu 40% a suprafeţelor alocate construcţiilor civile şi industriale. • Elaborarea HG pentru suplimentarea reală a suprafeţelor verzi alocate unui locuitor în mediu urban şi stabilirea unor indicatori diferiţi. . în funcţie de nr. în alt amplasament.82 M U N IC IPIU L • Conservarea suprafe ţelor spa ţiului verde şi a celui de joacă şi eliminarea construcţiilor ilegale care ocup ă suprafeţe verzi în mediul urban şi periurban.000 mp. • Reabilitarea zonelor intra. Ac ţiuni posibile • Evaluarea suprafeţei reale necesare şi ocupate de trotuare şi căi rutiere. • Reabilitarea şi reconstrucţia a 60% din spa ţiile verzi existente. • Reducerea impozitului pe teren pentru persoanele fizice sau juridice care investesc în reabilitarea şi conservarea spa ţiilor verzi în special în dezvoltarea 3D. • Identificarea zonelor şi culoarelor reziden ţiale cu sub 2. locuitori / km 2. în analiza statică şi analiza dinamică . • Realizarea a două Parcuri intraurbane.5 mc vegetativi. de calitatea mediului. inclusiv obiectivul turistic “Piatra Virgin ă ”. Vasile Alecsandri) a ora şului. localizate în zonele reziden ţiale deficitare în suprafeţe de spaţiu verde. • Declararea prin HCL a “Zilei Ecologiei Urbane” cu rol educaţional şi acţiuni concrete de reducerea poluă rii şi reabilitarea spaţiilor verzi urbane. • Elaborarea HCL Baia Mare în domeniul conservă rii spa ţiilor verzi (respectiv realocarea unor suprafeţe echivalente. căi de transport (inclusiv alei betonate) în zonele reziden ţiale şi recreative. • Reabilitarea zonelor adiacente căilor rutiere urbane prin amenajarea aliniamentelor verzi (plantă ri de arbori. arbu şti) în proporţie de 80%. cu alocarea unei suprafe ţe minime de 300 ha spaţiu de recreere şi joacă amenajat.

ROMPLUMB S. • Reducerea cu minimum 30 % a emisiilor de NOx. . B. PROTECŢIA ATMOSFEREI B. prin vibraţii şi afectarea stă rii de să nă tate a populaţiei.2. • Stimularea comunităţii în investi ţiile în reabilitarea construcţiilor civile şi cre şterea gradului de izola ţie fonică . • Reabilitarea infrastructurii re ţelelor stradale sau tronsoanelor intens circulate. • Implementarea reţelei de monitorizare a poluă rii sonore şi analiza degradă rii construcţiilor prin vibraţii. Ac ţiuni posibile • Asigurarea transportului industrial cu mijloace nepoluante fonic.83 BAIA M ARE 3. • Cre şterea frecvenţei de salubrizare stradală .A. • Identificarea tronsoanelor intens circulate în mediul urban. a vârfurilor de poluare asociate. Ac ţiuni posibile • Reducerea cu minimum 30 % a emisiilor de SOx şi NOx la Romplumb. respectiv. • Elaborarea unui studiu anual de evaluare a degradă rii clădirilor din cauza vibraţiilor.3. CO.4. metale grele şi. • Încadrarea în normele şi standardele de poluare fonică şi prin vibra ţii a 70 % din sectoarele stradale intens circulate. metale grele de la S. • Reducerea cu minimum 70 % a emisiilor de metale grele la Romplumb. • Elaborarea unei bro şuri şi a unor materiale informative referitoare la poluarea fonică . care depăşesc limita maxim ă admisă în zonele reziden ţiale pentru poluarea fonică în rela ţie cu starea drumurilor şi tipul autovehiculelor de tranzit. O BIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN REDUCEREA POL UĂRII INDUST RIAL E METALURGICE Obiectiv specific • Reducerea polu ă rii atmosferei asociată emisiilor de SOx. NOx. A. • Implementarea reţelelor de monitorizare a poluă rii sonore şi prin vibraţii. OBIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN REDUCEREA POL UĂRII DIN TRANSPORT Obiective specifice • Reducerea polu ă rii aerului ambiental asociată traficului greu şi traficului de tranzit pe tronsoanele drumurilor naţionale care stră bat municipiul Baia Mare (DN1C (E58) şi DN18).C. OBIECTIV STRAT EGIC : DIMINUAREA POL UĂRII FONICE ŞI VIBRAŢII ÎN ZONEL E REZIDENŢIAL E Ş I SPAŢIIL E DE L OCUIT Obiective specifice • Realizarea studiilor de impact a traficului urban asupra sănă tăţii şi a clă dirilor. de pe tronsoanele urbane ale municipiului Baia Mare.

• Respectarea procesului tehnologic şi a regulamentelor de exploatare a instalaţiilor. atât din punct de vedere legal. • Adoptarea unor mă suri legislative referitoare la diminuarea emisiilor de poluan ţi de la toate categoriile de vehicule. • Introducerea programelor de con ştientizare a reziden ţilor din zonele de influenţă privind poluarea atmosferei generată de sta ţiile de mixturi asfaltice şi pentru atragerea sprijinului acestora pentru proiectele de remediere. • Reducerea emisiilor de CO. • Reducerea emisiilor de particule cu 95%. cât şi pentru comunitate. instalarea de sisteme pentru captarea şi epurarea gazelor de la malaxor. înlocuirea încălzitoarelor de ulei cu sisteme electrice. OBIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN REDUCEREA POL UĂRII STAŢIILOR DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE. • Dezvoltarea transportului în comun.84 M U N IC IPIU L Ac ţiuni posibile • Refacerea rutei ocolitoare a municipiului Baia Mare care să preia traficul rutier de tranzit de pe DN1C (E58) şi DN18. • Sprijin în implementarea de re ţele de monitorizare local ă a polu ă rii din transporturi. . • Aplicarea penalităţilor pentru neconformare cu legisla ţia de mediu. • Aplicarea unui program ferm de penalităţi la persoane fizice şi juridice în cazul depăşirii normelor legale privind emisiile de la autovehicule rutiere. C. • Formarea unor echipe mixte responsabile de desfăşurarea programului comunitar de verificare a emisiilor de la autovehicule. SO2 şi compu şi organici cu minimum 30%. • Achizi ţionarea de aparatură necesară pentru mă surarea emisiilor de la autovehicule. Obiective specifice • Reducerea polu ă rii atmosferei asociată compu şi organici. • Elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru educarea publicului şi factorilor de decizie din unităţile care de ţin şi utilizează autovehicule rutiere în legă tură cu problemele de poluarea atmosferei generate de traficul rutier şi cu responsabilităţile pe care le au fiecare. Ac ţiuni posibile • Retehnologizarea actualelor staţii de preparare a mixturilor asfaltice cu focalizare pe: instalarea de sisteme eficiente pentru reţinerea particulelor (minimum 95%) de la uscătorul de nisip şi de la buncă rele de filer şi agregate. • Ini ţierea şi elaborarea unui studiu de poluare din trafic rutier pentru municipiul Baia Mare. în acord cu Directivele UE. DN18 şi pe alte artere importante ale municipiului Baia Mare în vederea cuantifică rii relaţiei cauză -efect şi stabilirii valorilor indicatorilor de monitorizare. implementarea şi actualizarea permanentă a programului de fluidizare a traficului. • Elaborarea. special prin utilizarea transportului electrificat • Ini ţierea unui studiu de evaluare a impactului asupra calităţii mediului asociat traficului rutier pe DN1C (E58).

MANAGEMENTUL DE ŞEURILOR A. • Ini ţierea unor studii de fezabilitate privind utilizarea surselor alternative de energie. ST RADAL E. COMERCIAL E) Obiective specifice • Eliminarea impactului datorat precolectă rii de şeurilor menajere în cazul a minimum 70% din camerele de precolectare (clă diri de locuit prevă zute cu tuburi verticale de precolectare). DE GRĂ DINĂ. Ac ţiuni posibile • Montarea la fiecare depozit/sta ţie de carburan ţi de sisteme eficiente (minimum 80 %) pentru recuperarea vaporilor rezultaţi de la rezervoarele de stocare şi de la rezervoarele autovehiculelor.4. OBIECTIV STRAT EGIC : AER AMBIENTAL A CĂ RUI CALITATE SĂ ASIGURE PROT ECŢIA SĂ NĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIUL UI PRIN POL UAREA DIN SURSE DE ARDERE URBANE ŞI STAŢII DIST RIBUIRE CARBURANŢI. 3. • Eliminarea impactului datorat precolectă rii de şeurilor menajere în cazul a minimum 50% din punctele de precolectare (clă diri de locuit fă ră tuburi verticale de precolectare şi locuinţe individuale). • Aplicarea fermă a penalităţilor în caz de nerespectare a programelor de conformare. controlul automat al arderii. inclusiv pieţe.2. • Ini ţierea unui studiu de evaluare a poluă rii aerului în municipiul Baia Mare generată de sursele urbane staţionare focalizat pe: cuantificarea emisiilor şi a impactului acestora în situa ţia actuală şi pentru diferite solu ţii de reducere a emisiilor. O BIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE GESTIONARE A DEŞ EURILOR URBANE (MENAJERE. • Cre şterea randamentelor la producerea şi la distribuirea agentului termic. • Realizarea precolectă rii diferenţiate a minimum 20% din de şeurile menajere în vederea reutiliză rii lor ca surse de materii prime sau de energie. . • Eliminarea impactului asupra mediului datorat precolectă rii a minimum 75% din de şeurile din activităţi comerciale. • Eliminarea impactului asupra mediului datorat precolectă rii de şeurilor stradale şi de gradin ă provenite din 75% din suprafa ţa salubrizată şi zonele verzi ale municipiului. • Reducerea emisiilor de NOx cu 20 % de la sursele de ardere a gazelor naturale. precum şi pentru implementarea solu ţiilor adoptate.85 BAIA M ARE D. camere de ardere cu reducerea NOx. • Introducerea programelor de con ştientizare a reziden ţilor şi a agen ţilor economici privind poluarea atmosferei generată de depozitele/staţiile de carburan ţi şi de arderea gazelor naturale şi de atragere a sprijinului acestora pentru proiectele de remediere.4. Obiective specifice • Reducerea emisiilor de compu şi organici volatili (vapori de hidrocarburi) cu 80 % de la depozitele şi sta ţiile de distribuire carburanţi. • Utilizarea surselor de producere a energiei termică omologate şi respectarea termenelor de verificare periodică a parametrilor de combustie. • Ini ţierea unui studiu de solu ţii pentru reducerea emisiilor de NOx de la sursele sta ţionare de ardere de tip urban.

cât şi a dotă rilor anexe (sistem de ventila ţie. împrejmuirea depozitului. Ac ţiuni posibile • Îmbun ătăţirea sistemului de precolectare în clădiri de locuit prevă zute cu tuburi verticale de precolectare. • Realizarea unei baze de date privind gestiunea de şeurilor menajere. • Realizarea unei rampe de igienizare a recipien ţilor şi a ma şinilor de transport cu posibilităţi de racordare la reţeaua de alimentare cu ap ă şi de canalizare orăşenească . • Colectarea separată a de şeurilor de grădină în vederea compostă rii acestora. atât în ceea ce prive şte dotarea cu num ă rul şi tipul recipien ţilor de colectare. asigurarea pazei etc. • Reciclarea a 20 % din de şeurile menajere. instala ţii de apă. • Reducerea cu minimum 50% polu ă rii mediului datorată depozită rii pe actualul depozit de de şeuri menajere. • Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 70% din sistemele de transport de şeuri colectate în containere. prin decizii ale autorităţilor administra ţiei publice locale. • Dotarea cu numă rul şi tipul necesare de autocontainere şi între ţinerea corespunză toare a acestora. sifon de pardoseală . • Stabilirea şi acordarea. • Diminuarea cantităţilor de de şeuri depozitate cu 20 %. • Realizarea unui sistem viabil de colectare diferen ţiată a de şeurilor recuperabile la sursă (agen ţi economici sau persoane fizice). • Îmbun ătăţirea sistemului de precolectare în clădiri de locuit fă ră tuburi verticale de precolectare şi de la locuin ţe particulare. • Men ţinerea sistemului actual de raportare statistică privind gestiunea de şeurilor. • Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind introducerea unor sisteme de colectare a de şeurilor reciclabile produse de persoane fizice de către agenţii economici cu profil de reciclare. • Ecologizarea depozitului actual de de şeuri menajere prin realizarea unui sistem de colectare a levigatului şi recircularea acestuia în depozit.86 M U N IC IPIU L • Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 90% din sistemele de transport de şeuri colectate în europubele. . cât şi a dotă rilor anexe (instala ţii de alimentare cu ap ă şi de canalizare pentru spălarea şi dezinfectarea recipien ţilor. gură de scurgere). a unor facilităţi agenţilor specializa ţi în colectarea şi reciclarea de şeurilor. • Identificarea şi inventarierea unor amplasamente posibile pentru un nou depozit organizat de de şeuri menajere. acoperirea şi mascarea platformelor de precolectare cu construcţii u şoare sau plantaţii). • Dotarea cu numă rul şi tipul necesar de ma şini transport autocompactoare şi întreţinerea corespunză toare a acestora. • Certificarea (autorizarea) de către autorităţile publice locale şi de autorităţile de protecţia mediului a operatorilor de transport specializa ţi pentru transportul urban de de şeuri. • Eliminarea tuturor depozitelor ilegale din municipiul Baia Mare şi din zonele limitrofe acestuia. • Demararea activităţilor pentru asigurarea fondurilor necesare achiziţionă rii terenului pentru un nou depozit şi elaborarea studiului de fezabilitate. • Elaborarea unui plan de închidere şi monitorizare post-închidere a depozitului actual de de şeuri menajere. • Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii de gestiune a de şeurilor urbane ş i întocmirea programului de conformare aferent. atât în ceea ce prive şte dotarea cu numă rul şi tipul recipien ţilor de colectare.

B. • Elaborarea şi implementarea de programe comunitare specifice pentru reciclarea unor de şeuri colectate de la popula ţie şi de la agen ţi economici. • Elaborarea de programe specifice de instruire a personalului unităţilor specializate în colectarea. de şeuri care au asigurate sisteme locale de reciclare. • Eliminarea impactului asupra mediului datorat precolectă rii a minimum 75 % din de şeurile industriale. OBIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE GESTIONARE ( PRECOL ECTARE. • Realizarea precolectă rii diferenţiate a minimum 20 % din de şeurile industriale reciclabile. • Depozitarea în exclusivitate a de şeurilor industriale inerte din punct de vedere fizicochimic. • Eliminarea tuturor depozitelor ilegale de de şeuri industriale din municipiul Baia Mare şi din zonele limitrofe acestuia. • Diminuarea cantităţilor de de şeuri din construcţii şi demol ă ri depozitate cu 20% prin reutilizarea acestora ca material de acoperire pe depozitul de de şeuri menajere. • Diminuarea cantităţilor de de şeuri depozitate cu 40 % prin reciclarea acestora. COL ECTARE ŞI T RANSPORT. tipă rirea şi distribuirea acestora locuitorilor municipiului Baia Mare. • Stabilirea. • Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de reciclare a de şeurilor.87 BAIA M ARE • Stimularea dezvoltă rii firmelor private de colectare şi transport de şeuri. INCLUSIV A CEL OR DE CONSTRUCŢII Ş I DE DEMOLARE. • Eliminarea impactului transportului de şeurilor industriale asupra mediului cu minimum 75%. DEPOZITARE) A DEŞ EURILOR INDUST RIAL E NEPERICULOASE. reciclarea şi depozitarea de şeurilor urbane. prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale. transportul. . prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale. • Stabilirea. transport. • Reducerea cu minimum 50% a poluă rii mediului datorată depozită rii pe actualul depozit de de şeuri industriale. • Elaborarea şi implementarea unor programe specifice privind con ştientizarea populaţiei privind gestiunea de şeurilor şi în special a impactului diverselor opera ţii (colectare. depozitare) asupra sănă tăţii umane şi a mediului înconjură tor. Obiective specifice • Realizarea precolectă rii diferenţiate a minimum 20% din de şeurile din construcţii şi demolă ri în vederea reutiliză rii lor ca material de acoperire periodică a de şeurilor menajere. a unui sistem fiscal de taxe privind gestiunea de şeurilor pentru agen ţii economici producători de de şeuri asimilabil menajere şi persoanele fizice producă toare de de şeuri menajere. în special a celor menajere şi stradale şi a competiţiei acestora în beneficiul serviciilor comunitare. a unui sistem de amenzi pentru depozitarea de către agenţii economici a de şeurilor reciclabile.

precum şi angaja ţilor firmelor producă toare de de şeuri reutilizabile/reciclabile din municipiul Baia Mare. • Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind colectarea selectivă de că tre agenţii economici a de şeurilor • • • • • • • industriale reciclabile în vederea valorifică rii acestora prin livrare la unităţi de profil. • Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind colectarea selectivă de către agen ţii economici şi popula ţie a de şeurilor din construcţii şi demolă ri utilizabile ca material de acoperire pe depozitul de de şeuri menajere. tipă rirea şi distribuirea acestora locuitorilor. • Demararea activităţilor pentru asigurarea fondurilor necesare achiziţionă rii terenului pentru un nou depozit şi elaborarea studiului de fezabilitate. • Elaborarea de programe specifice de instruire a personalului unităţilor specializate în colectarea. depozitare) asupra să n ătăţii umane şi a mediului înconjură tor. autocamioane sau autobasculante prevăzute cu sisteme de prevenire a împrăştierii de şeurilor în timpul transportului şi între ţinerea corespunză toare a acestora. • Elaborarea şi implementarea de programe comunitare specifice pentru reciclarea unor de şeuri colectate de la popula ţie şi de la agen ţi economici. transport. • Identificarea şi inventarierea unor amplasamente posibile pentru un nou depozit organizat pentru de şeurile inerte. Men ţinerea sistemului actual de raportare statistică privind gestiunea de şeurilor. Acordarea de facilităţi agen ţilor specializa ţi în colectarea şi reciclarea de şeurilor industriale. . • Interzicerea depozită rii de şeurilor menajere sau asimilabile pe depozitul de de şeuri industriale. transportul. • Dotarea cu numă rul şi tipul necesar de recipien ţi pentru colectare de şeuri industriale şi între ţinerea corespunzătoare a acestora. Penalităţi la agen ţii economici pentru depozitarea unor de şeuri reciclabile.88 M U N IC IPIU L Ac ţiuni posibile • Realizarea unui sistem viabil de colectare diferen ţiată a de şeurilor din construcţii şi demolă ri la sursă (agenţi economici sau persoane fizice) în vederea valorifică rii acestora ca material de acoperire pe depozitul de de şeuri menajere. • Elaborarea unui plan de închidere şi monitorizare post-închidere a depozitului actual de de şeuri industriale. Introducerea unui sistem fiscal de taxe pentru gestiune de şeuri pentru agenţii economici producă tori de de şeuri industriale. Elaborarea şi implementarea unor programe specifice privind con ştientizarea populaţiei privind gestiunea de şeurilor industriale şi în special a impactului diverselor operaţii (colectare. cu modalităţi de reciclare asigurate. • Colectarea de şeurilor industriale de pe amplasamentele ilegale şi transportul acestora la depozitul de de şeuri industriale. • Dotarea cu numă rul şi tipul necesar de ma şini de transport containere. Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de reciclare a de şeurilor industriale. Penalităţi la agen ţii economici producători de de şeuri industriale pentru gestiunea necorespunzătoare a acestora. reciclarea şi depozitarea de şeurilor. • Realizarea unui sistem viabil de colectare diferen ţiată a de şeurilor industriale reciclabile la sursă (agenţi economici sau persoane fizice) în vederea valorifică rii acestora prin livrare la unităţi de profil.

• Modificarea/modernizarea tehnologiilor de producţie cu diminuarea cantităţilor de de şeuri tehnologice. OBIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE TRATARE ŞI ELIMINARE FINALĂ A NĂMOLUL UI FERM ENTAT REZ ULTAT DIN STAŢIA DE EPURARE A MUNICIPIUL UI BAIA M ARE. • Depozitarea controlată a n ămolului deshidratat nevalorificat pe depozitul de de şeuri menajere. • Organizarea unor cursuri de instruire a angajaţilor implicaţi în gestiunea de şeurilor industriale. • Reducerea cu 50% a cantităţilor de de şeuri industriale. OBIECTIV STRAT EGIC : DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA M EDIULUI A PRACTICILOR ACT UAL E DE GESTIONARE A DEŞ EURILOR INDUST RIAL E REZ ULTAT E DIN INDUST RIA METAL URGICĂ. • Diminuarea cu 75% a cantităţilor de de şeuri depozitate în incinta societăţii. de şeuri neferoase. • Valorificarea a min. D. 10 ori a cantităţii de nămol depozitabil. Obiective specifice • Diminuarea de cca.). • Elaborarea şi implementarea planului de management al mediului în conformitate cu seria de standarde ISO 14000. • Identificarea şi inventarierea unor amplasamente posibile pentru un nou depozit organizat pentru de şeurile tehnologice nevalorificabile. Ac ţiuni posibile • Utilizarea unor materii prime cu conţinut util mai ridicat pentru reducerea cantităţilor de de şeuri tehnologice. precum şi angajaţilor unităţilor generatoare de de şeuri. Obiective specifice • Realizarea colectă rii diferen ţiate a minimum 90% din de şeurile reutilizabile (zgura de topire.89 BAIA M ARE C. • Studierea posibilităţilor de valorificare/depozitare a de şeurilor arsenioase – din Programul de conformare stabilit prin Autorizaţia de Funcţionare. • Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de reciclare a de şeurilor industriale. • Aplicarea penalităţilor pentru poluarea mediului prin desfăşurarea activităţilor aferente gestiunii de şeurilor industriale. fier vechi. lipituri de cupru. 90% din cantitatea de n ămol deshidratat ca îngrăşământ natural. • Amenajarea depozitului/depozitelor de de şeuri din incintă pentru prevenirea poluă rii solului/subsolului şi evitarea antrenă rii de vânt a pulberilor. • Elaborarea unui plan de închidere şi monitorizare post-închidere a depozitului actual de de şeuri industriale din incinta societăţii. . tipă rirea şi distribuirea acestora locuitorilor. • Aplicarea unor tehnologii de epurare a apelor uzate care să conducă la diminuarea volumului de n ămol de epurare depozitabil. • Perfecţionarea sistemului de colectare diferen ţiată a de şeurilor de industriale reciclabile în vederea valorifică rii acestora prin reutilizare internă sau livrare la unităţi de profil. că rămizi refractare etc.

• Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de valorificare a nămolurilor orăşene şti ca îngrăşământ natural pentru culturi agricole sau pentru refacerea ecologică a terenurilor contaminate. Obiective specifice • Implementarea managementului de şeurilor speciale. • Efectuarea unor determin ă ri fizico-chimice pentru stabilirea poten ţialului fertilizant al n ămolului deshidratat. a tuturor de şeurilor spitalice şti. pompă de n ămol. • Ecologizarea actualelor p ături de deshidratare. E. • Incinerarea tuturor de şeurilor speciale produse în municipiul Baia Mare. • Procurarea recipien ţilor speciali de colectare si transport a de şeurilor spitalice şti sau similare. . • Penalizarea depozită rii necontrolate sau arderii în instala ţii necorespunză toare a de şeurilor spitalice şti. filtre presă ) în vederea deshidrată rii nămolului fermentat. • Întocmirea unui plan de împrăştiere pe depozitul de de şeuri menajere a n ămolului deshidratat nevalorificat. • Avizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii de incinerare a de şeurilor spitalice şti. prin transformarea acestora în depozite intermediare de stocare n ămol deshidratat înainte de valorificarea sau depozitarea definitivă a acestuia. • Achizi ţionarea unui incinerator special pentru tratarea de şeurilor spitalice şti.90 M U N IC IPIU L Ac ţiuni posibile • Dotarea Sta ţiei de epurare cu gospodă rie de n ămol (vase de stocare reactivi de coagulare. OBIECTIV ST RAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE INCINERARE ŞI DEPOZITARE A DEŞ EURILOR SPITALICEŞTI. • Emiterea unei decizii comune a autorităţilor de să n ătate şi mediu privind obligativitatea colectă rii ordonate şi controlate şi a incineră rii în noul utilaj. • Organizarea unor cursuri de instruire a angajaţilor implica ţi în tratarea şi valorificarea n ămolului orăşenesc deshidratat. Ac ţiuni posibile • Introducerea unui sistem de colectare conform ISO 14001 pentru de şeurile spitalice şti. • Aplicarea de facilităţi economice/fiscale pentru achizi ţionarea incineratorului. • Elaborarea unor studii de pretabilitate a terenurilor degradate la utilizarea n ămolului orăşenesc ca îngrăşământ natural. • Întocmirea unui studiu de impact pentru noul incinerator. • Dezafectarea crematoriilor actuale sau p ă strarea unora dintre ele pentru arderea unor de şeuri nepericuloase. precum şi a concentraţiilor de substan ţe toxice (metale grele). • Întocmirea unui plan de refacere ecologică a terenurilor degradate prin fertilizare cu nămol orăşenesc. • Certificarea transportatorilor de de şeuri de acest tip.

• Organizarea unor cursuri de instruire a angajaţilor implicaţi în opera ţiile de gestiune a de şeurilor spitalice şti. • Analiza posibilităţii reconversiei S. • Analizarea posibilităţilor de valorificare a unora dintre aceste de şeuri prin tehnologii existente. . • Stabilirea unui program de inventariere. • Implementarea reţelei de informare comunitară . • Amenajarea unor platforme de stocare ordonată a de şeurilor toxice şi periculoase în incintele societăţilor producă toare până la solu ţionarea trată rii acestora la nivel na ţional. cu diseminarea informaţiei de mediu. Obiective specifice • Diminuarea impactului asupra mediului asociat colectă rii şi stocă rii temporare a de şeurilor toxice şi periculoase. 3. transport şi tratare a de şeurilor spitalice şti. 30% administraţia publică locală . 30% institu ţii de specialitate). institu ţii publice. ca factor de implicare în rezolvarea problemelor de mediu ale comunităţii. agen ţi poluatori. • Realizarea unui program anual privind opinia comunitară în legă tură cu deciziile publice şi private în domeniul mediului. • Diminuarea impactului asupra mediului datorat stocă rii acumulatorilor cu plumb. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ A. • Elaborarea şi aprobarea reglementă rilor privind gestiunea de şeurilor toxice şi periculoase în România. • Realizarea unui program de întâlniri periodice. în scopul identifică rii şi informă rii în timp real F. • Men ţinerea sistemului actual de raportare statistică privind gestiunea de şeurilor agricole. O BIECTIV STRAT EGIC : C REŞT EREA CAPACITĂŢII DE PARTICIPARE PUBLICĂ ÎN L UAREA DECIZIILOR PRIVIND M EDIU Obiective specifice • Stabilirea unor strategii sectoriale şi acţiuni specifice prin parteneriat între ONG-uri.2.C. • Dezvoltarea unui Grup de Lucru Comunitar la nivel local cu rol de analiză şi diseminare a deciziilor de mediu (40% comunitatea. pentru recuperarea plumbului din acumulatorii cu plumb. • Stabilirea şi identificarea structurii şi cerin ţelor comunitare de informare în domeniul conservă rii mediului şi activităţi cu impact asupra mediului.91 BAIA M ARE • Întocmirea unor bro şuri educative privind modalităţile de colectare. • Atragerea sponsorilor şi donorilor în vederea stimulă rii activităţii Gă rzii Ecologice.4. • Dezvoltarea şi cre şterea profesionalismului membrilor Gă rzii Ecologice prin crearea unor echipe specializate pe domenii.5.A. Ac ţiuni posibile • Informarea şi dezvoltarea voluntariatului de mediu. OBIECTIV STRAT EGIC : ELIMINAREA / DIMINUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIUL UI A PRACTICILOR ACT UAL E DE TRATARE ŞI ELIMINARE FINALĂ A DEŞ EURILOR INDUST RIAL E TOXICE ŞI PERICULOASE. Ac ţiuni posibile • Identificarea şi achiziţionarea unor recipien ţi de colectare din materiale corespunză toare compozi ţiei de şeurilor stocate. analizare şi diseminare a deciziilor locale privind capitalul natural şi protecţia mediului. ROMPLUMB S. precum şi susţinerii acţiunilor concrete derulate în parteneriatele create. administraţia publică .

surse de finanţare. în structurile locale şi regionale. administra ţiei publice locale şi institu ţiilor de specialitate. suport tehnic necesar. condiţii de eligibilitate. cu descrierea TOR şi eligibilitate prin acţiuni şi obiective. opinii. • Implementarea duală a strategiilor locale referitoare la necesităţile şi obiectivele de dezvoltare durabil ă în rela ţie cu mediul. . managementul resurselor umane. cursuri. CREŞT EREA NIV ELUL UI ECOLOGIC AL COMUNITĂŢII PRIN CREAREA UNUI C ENT RU M ULTIFUNCŢIONAL COMUNITAR. Obiective specifice • Realizarea unui catalog bianual cu programele de finan ţare naţional ă şi interna ţională active.92 M U N IC IPIU L despre accidentele tehnologice şi agresarea factorilor de mediu. OBIECTIV STRAT EGIC : DEZVOLTAREA MANAGEM ENT ULUI INFORMAŢIONAL DE MEDIU. eligibilităţi. cu personalitate juridică . • Elaborarea revistei locale de mediu. sănă tate uman ă. săn ătate) şi realizarea unei structuri informatice electronice sau scrise (mass media. lunare. obiective comunitare. materiale de informare) de diseminare. cu participarea ONG. Ac ţiuni posibile • Stabilirea regulamentelor specifice de funcţionare a Centrului. • Organizarea unor întâlniri lunare între ONG – Administra ţie Publică Local ă şi realizarea transferului de abilităţi în managementul proiectelor. tehnologii. • Organizarea de întâlniri la nivel local. seminarii în scopul disemină rii şi inform ă rii comunităţii cu privire la oportunităţi de finanţare. • Identificarea unei suprafe ţe de teren sau spaţiu construit în vederea realiză rii Centrului Multifuncţional Comunitar. termeni de referinţă . • Crearea a 4 grupuri ţintă (ecologie. aplicaţii în domeniul ecologiei. Ac ţiuni posibile • Realizarea unui sistem de informare publică educa ţională cu privire la modul de stabilire a obiectivelor şi criteriile de aplicare a acestor obiective. C. • Realizarea unui program structural de training secundar în managementul informaţional de mediu. Obiective specifice • Realizarea unor materiale de sinteză . na ţional sau interna ţional cu tema “Informarea Comunitară în procesul de dezvoltare durabilă ”. OBIECTIV STRAT EGIC : C REŞT EREA CAPACITĂŢII DE OBŢINERE A PROIECT EL OR DE FINANŢARE NAŢIONAL E ŞI INT ERNAŢIONAL E ŞI CORELAREA OBIECTIVELOR ONG CU STRAT EGIIL E ŞI T ERM ENII DE REFERINŢĂ A STRUCT URILOR DE FINANŢARE. protecţia mediului. • Elaborarea unor bro şuri specifice fiecă rui tip de proiect finan ţat pentru mediu şi educaţie ecologică . protecţiei mediului. • Acţiunile concrete comunitare care pot viza aproximarea opiniei comunitare. şi diseminarea acesteia în comunitate. B. • Realizarea Consorţiului Local de Informare şi Analiză Comunitară . tehnologii. • Realizarea unui program anual de mese rotunde.

Ac ţiuni posibile • Informarea prin mass media şi televiziune asupra rolului implică rii în situaţiile de criză . • Alocarea monitoriză rii unor obiective industriale cu risc major de producere a unor accidente tehnologice grave pentru mediu. responsabilităţi. referitoare la atribu ţiile cu rol în protecţia mediului şi prevenirea unor accidente tehnologice cu impact asupra mediului. D. modele şi structuri funcţionale eficiente. • Identificarea partenerilor strategici şi a Grupului de Lucru. • Compatibilizarea facilităţilor şi a structurii informatice a Centrului Comunitar cu necesităţile şi obiectivele comunităţii. • Sprijinul şi implicarea autorităţilor publice locale în crearea grupelor expert comunitare. • Identificarea acţiunilor comunitare de sprijin şi voluntariat în realizarea Centrului Multifuncţional Comunitar. precum şi a rolului simulă rilor realizate în .93 BAIA M ARE • Utilizarea rezultatelor proiectelor “Urbanet” şi “Citynet” în crearea structurilor informatice de bază şi a grupurilor de discuţii şi analiză . timpi de reacţie. organizaţiilor. E. a metodologiei şi obiectivelor unui Plan comunitar de educaţie ecologică şi elaborarea EcoPlanului Comunitar. Obiective specifice • Elaborarea unui sistem de investigaţie continu ă a necesităţilor şi nivelului de educaţie ecologică comunitară . Obiective specifice • Identificarea tuturor institu ţiilor. • Stabilirea tuturor parteneriatelor locale sau naţionale / interna ţionale în scopul implementă rii unui program local de educaţie ecologică comunitară. OBIECTIV ST RAT EGIC : IMPLEMENTAREA MANAGEM ENT ULUI DE CRIZĂ ÎN ACCIDENT E CU IMPACT MAJOR ASUPRA MEDIUL UI. precum şi a actelor legale în vigoare. Ac ţiuni posibile • Identificarea capacităţii şi a abilităţilor individuale sau de grup comunitar în domeniul protecţiei mediului şi a ecologiei. pe bază de voluntariat. • Realizarea unui proiect program de elaborare. • Realizarea unui program de training în vederea cre şterii capacităţii şi abilităţilor profesionale ale membrilor ONG sau a grupurilor de opinie / reacţie. • Realizarea unei simul ă ri a unui accident ecologic şi analiza reacţiei comunitare şi a mass mediei. • Crearea bazei de date interactivă (URL) cu privire la competenţe. implementare şi finan ţare a EcoPlanului Comunitar. • Stabilirea şi identificarea actorilor locali necesari şi voluntari în implementarea EcoPlanului Comunitar şi constituirea Consorţiului de Implementare. OBIECTIV STRAT EGIC : C REŞT EREA NIV ELUL UI DE EDUCAŢIE COMUNITARĂ ECOLOGICĂ PRIN CREAREA GRUPURILOR EXPERT COMUNITARE ÎN DOMENIUL PROT ECŢIEI CAPITALUL UI NAT URAL. • Stabilirea drepturilor comunităţii şi a modului legal de reacţie şi prevenire a unor accidente tehnologice cu impact asupra mediului.

4.94 M U N IC IPIU L scopul eficientiză rii reacţiilor şi acţiunilor în situa ţii reale. Lazăr + Univ.Sc. • Realizarea Grupurilor de Lucru la nivel administrativ teritorial şi stabilirea competenţelor şi atribu ţiilor acestora. • Realizarea unui program anual pentru realizarea unor acţiuni de preven ţie şi monitorizare a activităţilor cu poten ţial impact major asupra mediului.3. Nord Primăria Baia Mare Primăria Baia Mare Primăria Baia Mare Educaţie comunitara Dezv oltare tic Campus Univ ersitar Inf rastructură Parc – ştiinţif ic PHARE 2002 PHARE 2003 EU 2 ani Raluca Şpan TechnoPark CityNET 2 Primăria Baia Mare Primăria Baia Mare & AJOPS Primăria Baia Mare+ ISJ+CCD+ Colegii TiS A EduNET Parc Inf rastructutehnologic ră + structuri Ecologizare Dezv oltare Eco Zone zona durabilă Romplumb IndustrialiInf rastructuzare Dezv oltare ra af aceri urbană Zona Halda techno Săsar Dezv oltare – Dezv oltare extindere Inf rastructutic & reţea de ră wireless educaţie comunicaţii urbane ComponenDezv oltare Turist te sistem sistem integrated turistic turism sy stem urban Spaţiu urban Dezv oltare – Reţea de înv ăţare continuare comunitară virtuală CerMM – de înv ăţare (eLearning CCD continuă Space ) 2 ani 2 ani Petre Mitru Ioan Gherheş Cristian Ieremia EU 2 ani EU 2 ani Natalia Paşca BiT Costea Anca Radu Bolchiş Cristian Ieremia Natalia Marc Raluca Şpan Petre Mitru EU 2 ani EU 2 ani . III.3. analiză şi diseminare în managementul situaţiilor de criză . • Realizarea unei întâlniri trimestriale comune cu rol de informare. • Realizarea unei baze de date comună cu structura de monitorizare şi analiză . REABILITARE URBANĂ Ş I SUPORT TIC Denumire proiect Campus Universitar Multimedia SoftVillage Eco-City 2002 Beneficiarul proiectului Domeniul proiectului Obiectivul general Obiectivele specifice Sursa de finan ţare valoare Durata de implementare Persoana de contact Primăria BM + Gr.

3. naţionale Protec ţia mediului Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia tehnică Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului Birou de Mediu Protecţia Mediului Integrare-HABITAT Conserv area capitalului natural şi protecţia mediului Parteneriate public-priv ate Consultare.95 BAIA M ARE Denumire proiect Techno Studio Maramureş Academia de Informatică Nord Vest Centru turistic de informare Beneficiarul proiectului Domeniul proiectului Obiectivul general Obiectivele specifice Sursa de finan ţare valoare Durata de implementare Persoana de contact Primăria Baia Mare Romplumb UrbanGIS Elco Primăria Baia Mare Lic. regionale. Garda Ecologică Programe sectoriale MMAP .5. Monitorizare. Turism Reconv ersie Reabilitare Romplumb – zona urbană zone Dezv oltare educaţie & tic Promov are turistică Integrare sistem educaţional &urban Reţea de inf ormare virtuală Obiectiv e de reconv ersie Integrare acquis Dezv oltare activ ităţi conexe EU 2 ani Nicolae Dăscălescu Claudia Cocosilă Natalia Marc Raluca Şpan Grupul BiT Ieremia Cristian Anca Costea EU 2 ani EU 1 an III.Inv estiţii Dezv oltarea Inf rastructurii urbane Dezv oltare Urbană Dezv oltare Inf rastructuri PUG/PUZ. Tehnic Primăria Baia Mare Ag. Plan de dezv oltare Judeţean. judeţene. Plan Naţional de Dezv oltare Durabilă Planurile f urnizorilor de utilităţi locale. STRUCTURILE INSTITUÞI ONALE DE MONITORIZARE ªI EVALUARE Dezv oltarea infrastructurii de bază Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia tehnică Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului Direcţia Gospodărire Comunitară . Plan de Dezv oltare Regional. Parteneriate.

MCTI-dezv oltare sectorială Întă rirea coeziunii sociale.Direcţia Judeţeană pt. Tineret şi Sport Maramureş .Inv estiţii Biroul de Mediu Direcţia Economică Serv iciul Inf ormatică 3A. a solidarităţii comunitare.Politici sociale guvernamentale .Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului . Suport TIC Planul de inf ormatizare instituţională Instituţionalizarea PPP.Direcţia pentru Muncă şi Solidaritate Socială Maramureş .Inspectoratul Şcolar Maramureş .Ministerul Muncii . proceduri adecv ate în ROI/ROF Parteneriate public-priv ate Parteneriate public-priv ate Parteneriate public-priv ate Planul de inf ormatizare al Primăriei.ONG Consiliul Local al Municipiului Baia Mare Direcţia Economică Direcţia Venituri Întărirea coeziunii sociale Parteneriate public-priv ate . reducerea s ă ră ciei Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia Juridică.Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Parteneriate public-priv ate tip AL-ONG . Plan de dezv oltare Regională.96 M U N IC IPIU L Regenerare urbană Structura Obiectiv strategic Mecanisme de armonizare Direcţia tehnică Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului Direcţia Gospodărire Comunitară . Adm.Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Maramureş . Dezv oltare şi Reabilitare Urbană Reabilitare urbană Dezv oltare urbană Reducerea poluării urbane şi dezv oltarea spaţiilor verzi 3B. Publică Locală Direcţia de protecţie şi asistenţă socială Biroul de Relaţii Administraţie Locală .Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Politici guvernamentale: Ministerul Finanţelor Solidaritatea cetăţenilor Creşterea coeziunii sociale Dezv oltare Durabilă Coeziune economică -socială Creşterea v eniturilor /colectare ef icientă .

LOCALE (v alorizare) Creşterea coeziunii sociale a cetăţenilor Creşterea bunăstării comunităţii locale Minime probleme sociale Aliniere la principii. standarde economice europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală) Creşterea coeziunii ecologice a cetăţenilor Echilibru între dezvoltare industrială şi poluare (reducerea poluării. ! .economice din municipiul Baia Mare. creşterea indicatorilor urbani it&c). Management comunitar eAdm Societatea informaţională Accesul tinerei generaţii la it&c Educaţie continuă LLL Aliniere la principiile OSI (standarde deschise). creşterea conectării tehnologice tic individuale Creşterea puterii tehnologice a oraşului (infrastructuri urbane.97 BAIA M ARE Realizarea obiectiv elor de dezv oltare durabilă va lua în considerare urmă toarele criterii: Criterii Social (planuri sociale) Economic (planuri economice) Mediu (planuri ecologice) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (tic) (planuri de dezvoltare tic ) Coeziunea / solidaritatea Cetăţenilor Puterea Oraşului Dezvoltarea Durabilă Dezvoltare calitativă = Obiective CADRUCALITAT IV .GLOBAL (integrare) . standarde tehnologice europene şi mondiale (integrare şi valorizare comunitară. având ca şi bază Sondajul de Opinie realizat pentru cercetarea Stă rii social . standarde sociale europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală) Creerea de locuri de muncă Creşterea puterii economice a oraşului Minime probleme economice Aliniere la principii. standarde de mediu europene (integrare şi valorizare comunitară şi individuală) Creşterea gradului de acces al cetăţenilor la informaţie. individuală şi de grup BiT) Indicatorii aferen ţi acestor criterii vor fi discuta ţi în cadrul grupurilor de lucru. reabilitare urbană) Minime probleme de mediu Aliniere la principii.

98 M U N IC IPIU L .

Prin implementarea unor tehnici şi tehnologii bazate pe o strategie comun ă se va diminua exploatarea resurselor naturale locale. Investi ţii Serviciul Activităţi Sociale. institu ţiile publice descentralizate şi comunitate. . concomitent cu identificarea şi aplicarea unor m ă suri socio . va reprezenta interfa ţa între agen ţii economici. 5relaţii publice şi private. RBG Phoenix – reciclarea de şeurilor în vederea extragerii cuprului.economice alternative. SC Romplumb – reciclarea bateriilor uzate în vederea extragerii plumbului.management. PROIECTE PRIORITARE IV. universităţi şi cercetare. Dezvoltare Urbană Direcţia de Gospod ă rire Comunală .1. Relaţii Interne şi Interna ţionale Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. Biroul de Monitorizare şi Protecţia Mediului Serviciul Planificare Strategică .administrare. regională sau / ş i na ţională : Prin programul de bază propus. Integrare Europeană . 4. De asemenea se va reabilita ecologic o suprafa ţă echivalentă amplasamentului Centrului în incinta SC Romplumb reducând astfel în special poluarea apelor de suprafa ţă. 3. Centru Euroregional de Reciclare ºi Conservare a Resurselor Naturale (CERC) A. Totodată . fiind propusă o strânsă colaborare cu Regiunea Ivano – Frankievska din Ucraina şi Regiunea Beces din Ungaria. dacă este cazul: Se are în vedere sprijinul în identificarea structurii şi a obiectivelor specifice prin transferul de cuno ştinţe a unor Centre similare sau asimilabile acestui scop.1. 3. activitatea Centrului ca pol al dezvoltă rii economiei industriale locale.consiliere şi consultanţă ) şi indirect un numă r aproximativ de 25-30 locuri de muncă în domeniul conservă rii capitalului natural şi un numă r de peste 250 locuri de muncă în domeniul reciclă rii. IV. în special a celor neregenerabile.99 BAIA M ARE IV. estim ăm faptul că realizarea Centrului EuroRegional va crea în mod direct un numă r de 17 locuri de muncă (structurate astfel: 2. Scurtă descriere a proiectului: Manager Proiect: Primă ria Municipiului Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia Tehnică . PROIECTE PRIORITARE MEDIU Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului Având în vedere tendinţele economice locale de trecere spre o industrie a reciclă rii de şeurilor industriale (ex. SC TransGold – reciclarea depozitelor de de şeuri miniere solide în vederea extragerii aurului şi argintului).cercetare. arealul de influenţă al Centrului va cuprinde Regiunea de Dezvoltare NordVest a României.1. Comunicare. Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . administraţia publică . stabilirea unor activităţi principale şi schema sistemului informatic şi rela ţional.

bugetul local. se va crea un management eficient al utiliză rii terenului şi clădirilor concomitent cu acordarea unor funcţionalităţi performante ale acestora.39% Surse externe . aplicarea proiectului va crea premisele constituirii unei pieţe în domeniul reciclă rii.C.A. B. Baia Mare. sprijinul instituţiilor guvernamentale în alocarea unor responsabilităţi regionale şi transfrontaliere.E. administra ţia publică locală şi agen ţii economici din domeniul reciclă rii şi a conservă rii resurselor naturale. Romplumb S. C. fiind o interfa ţă între actorii locali şi regionali. universităţi şi institute de cercetare.100 M U N IC IPIU L Influenţa aplică rii proiectului constă în analiza şi dezvoltarea unei pie ţe în domeniul reciclă rii.9% Universităţi .000 euro (49%) Contribu ţie proprie: 860. Largul parteneriat propus exprimă gradul de interes. va asigura o bază de date interactivă şi va crea posibilitatea multiplică rii informaţiilor prin întâlniri directe.000 euro .000 euro (51%) structurată astfel: Buget Local: 150.. cu indicarea sursei: Finanţare externă : 840. instabilitatea legislativă .3% Agen ţi economici . Propunerea structurii de finanţare.49% Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Având în vedere propunerea de a utiliza spaţiile disponibilizate în interiorul incintei S. ONG. Resurse financiare externe: agen ţi economici din domeniul recicl ă rii şi a gestiunii de şeurilor. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : platforma industrial ă a S. contextul socio-economic regional. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 1. publice sau private Buget Local . Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.A. Contribuţii din surse interne sau externe. fonduri ale U.000 euro Agen ţi economici: 660.000 euro Tipul de finanţare: nerambursabilă Factorii critici care influenţează profitabilitatea: pozi ţionarea geografică . în baza resurselor disponibile Prin dobândirea funcţiilor unui Centru de Excelen ţă . diminuarea exploată rii resurselor naturale neregenerabile şi planificarea exploată rii resurselor regenerabile în scopul cre şterii cantitative şi calitative a acestora.000 euro Universităţi: 50. Romplumb S. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezenta ţi de că tre societatea civilă (ONG şi persoane fizice). sau alte fonduri interna ţionale. mediu universitar.700.C.

societatea civilă şi agen ţii economici din domeniul reciclă rii. De asemenea se are în vedere crearea unei strategii de marketing în vederea dezvoltă rii unui business profitabil pentru segmentul de şeurilor urbane reciclate. subterane şi al solului D. Scurtă descriere a proiectului: Manager Proiect: Primă ria Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia Tehnică . Asigurarea unui astfel de sistem va Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : zona municipiului Baia Mare Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Zona Baia Mare reprezintă o aglomerare urbană deficitară suprafe ţelor de teren în scop reziden ţial. Sistem Regional pentru Managementul Integrat al Deºeurilor A. Prin reducerea suprafeţelor alocate depozită rii finale a de şeurilor se creează noi spa ţii utilizabile în scopuri urbane. Abordarea regional ă a managementului de şeurilor este conformă cu strategia Uniunii Europene. Termen de realizare: Anii 2002 – 2004 Influenţa aplică rii programului în economia locală . Biroul de Monitorizare şi Protecţia Mediului Direcţia de Gospod ă rire Comunală .101 BAIA M ARE Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul conduce la reducerea suprafe ţelor ocupate de de şeuri urbane şi rurale. Impactul social şi asupra calităţii mediului: este eviden ţiat în primul rând de confortul urban asigurat prin implementarea unui sistem eficient al de şeurilor. Investi ţii Serviciul Comunicare. operatorii de salubritate. prin realizarea unui sistem eficient crescând credibilitatea în abordarea regională a problemelor dezvoltă rii durabile şi a investiţiilor stră ine.E. Resurse financiare: Agen ţi economici din domeniul reciclă rii şi a gestiunii de şeurilor Bugetul Local al municipiului Baia Mare Fonduri ale U. dacă este cazul: este necesară aprofundarea legislaţiei europene privind managementul de şeurilor având în vedere perspectivele pe termen lung a implementă rii unui astfel de sistem. impactul depozită rii lor asupra apelor de suprafaţă.2. regională sau / ş i na ţională : se vor reduce costurile reale ale transportului ş i depozită rii de şeurilor şi se va ob ţine profit în domeniul recicl ă rii unor componen ţi ale acestora. În mă sura în care sistemul propus va conduce la dezvoltarea unui sistem de reciclare a de şeurilor la scară regional ă acest lucru va duce la crearea unor locuri de muncă. diminuarea cantităţii şi volumelor de de şeuri finale depozitate. . Relaţii Interne şi Internaţionale Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezenta ţi de că tre administraţia publică locală . IV. sau alte fonduri interna ţionale Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe.1. industrial. Problemele ridicate sunt de identificarea unui amplasament propice unui sistem regional de colectare a de şeurilor.

000 euro Contribuţii din surse interne sau externe. publice sau private Buget Local . Implementarea efectivă a unui astfel de sistem este constrânsă de investiţiile ini ţiale mari pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului.4% SC DRUSAL .000 euro S. Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Direcţia de Gospod ă rire Comunală .000 euro (12%) structurată astfel: Buget Local: 5. Integrare Europeană . cu indicarea sursei: Finanţare externă : 110. D.C. Termen de realizare: Anii 2003 – 2004 Tipul de finanţare: nerambursabilă Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Lipsa unor suprafe ţe de teren pretabile stabilirii unor depozite regionale de de şeuri menajere Lipsa unei pie ţe reale în domeniul reciclă rii de şeurilor urbane Instabilitatea legislativă Lipsa de educa ţia ecologică IV. Drusal: 10. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 125. .102 M U N IC IPIU L B.3. Scurtă descriere a proiectului: Manager Proiect: Primă ria Municipiului Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia Tehnică.88% Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul Legisla ţia na ţională prevede minimalizarea cantităţilor de de şeuri finale depuse precum şi implementarea sistemelor de reciclare a de şeurilor.000 euro Propunerea structurii de finanţare. Realizarea Coridoarelor Verzi ºi Dezvoltarea Zonelor Destinate Eco – Agrementului Urban A.000 euro (88%) Contribu ţie proprie: 15. în baza resurselor disponibile Este conform cu toate strategiile şi reglementă rile naţionale în domeniul gestiunii de şeurilor.8% Surse externe . Investi ţii Serviciul Planificare Strategică . Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.1. Dezvoltare Urbană Serviciu Public Ambient Urban Serviciu Public Administrare Patrimoniu Local şi Utilităţi C.

turi şti. De asemenea în aceste spa ţii amenajate se pot desfăşura activităţi de servicii profitabile.L. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : zona municipiului Baia Mare Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului. Resurse financiare externe: bugetul local. Prin realizarea proiectului se are în vedere crearea unui sistem de triangulaţie al spa ţiilor verzi în scop de agrement urban.C.000 euro ONG: 20.000 euro Persoane fizice şi juridice – 10. cre şterea calităţii aerului şi a umidităţii atmosferei.8 mp / loc. diminuând astfel rata de risc a investiţiilor stră ine. cu indicarea sursei: Finanţare externă : 520.103 BAIA M ARE Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe.000 euro (35%) structurată astfel: Buget Local: 250. datorită poten ţialului de agrement periurban ridicat precum şi a dezvoltă rii urbane accelerate. B.000 euro Propunerea structurii de finanţare.000 euro (65%) Contribu ţie proprie: 280. Prin H. aplatizarea valorilor extreme ale temperaturii urbane. persoanele în tranzit.design urban plă cut. organiza ţii nonguvernamentale. fonduri interna ţionale. şi de asemenea va ridica valoarea construcţiilor şi a clădirilor aflate în proximitatea zonelor verzi. amplasate pe principalele direcţii de dezvoltare a zonelor reziden ţiale şi legarea acestora prin principalele căi rutiere şi pietonale din ora ş. La nivel macro-economic se poate eviden ţia schimbarea imaginii de ţară al poluată a României. Dezvoltarea vegetaţiei în perimetrele urbane (în special aliniamentele stradale) conduce la reducerea nivelului fonic. regională sau / ş i na ţională : va conduce la dezvoltarea unui ora ş cu funcţii turistice oferind un eco . Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 800.000 euro Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: comunitatea locală. crescând confortul comunitar. locuri de joacă ) şi de protecţie a să n ătăţii umane (aliniamente stradale).). Extinderea parcului municipal existent cuprinde o nouă suprafa ţă ocupată actual cu vegetaţie forestieră din domeniul public şi privat. Influenţa aplică rii programului în economia locală . dacă este cazul: Este necesar transferul informa ţional privind designul urban în centrele dezvoltate din ţă ri avansate economic. sunt identificate ca zone verzi aliniamentele stradale enunţate anterior fă ră a fi precizate mă surile tehnice de întreţinere şi dezvoltare a acestora. Reabilitarea unor spa ţii verzi şi acordarea funcţiilor de parcuri publice sau private în zonele rezidenţiale deficitare (SE şi SV municipiului) ar conduce la încadrarea în normele sanitare a suprafe ţelor verzi alocate pentru fiecare locuitor. persoane fizice şi juridice. este deficitar în alocarea suprafeţelor destinate agrementului urban (actual există o suprafa ţă alocată de 3. Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului Municipiul Baia Mare. De asemenea reprezintă un microclimat propice dezvoltă rii faunei urbane specifice. în special legat de spa ţii verzi cu funcţii de agrement (parcuri. . Loca ţiile vizate pentru realizarea unor noi parcuri publice fac parte din spaţiu intravilan cu funcţii reziden ţiale şi se încadrează în prognozele de dezvoltare urbană pentru perioada 2000 – 2025.

2.1.65% Managerul de program / proiect: Primă ria Municipiului Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: SPID. aplicarea proiectului va crea premisele constituirii unei pieţe în domeniul reciclă rii. Scurtă descriere a proiectului: C. Reducerea şomajului în rândul persoanelor cu activitate în sectorul social prin crearea de 12 locuri de muncă permanente şi 6 locuri de muncă cu normă redusă în Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul . în baza resurselor disponibile Prin dobândirea funcţiilor unui Centru de Excelen ţă . într-o perioadă de 18 luni. ACASS. publice sau private Buget Local .2.31% ONG . va asigura o bază de date interactivă şi va crea posibilitatea multiplică rii informaţiilor prin întâlniri directe. dacă este cazul: AJOFM. DPC. cu o capacitate permanentă de 50 de locuri. Azil de noapte A. Îmbun ătăţirea serviciilor de asistenţă social ă pentru persoanele cu nevoi speciale.1. PROIECTE PRIORITARE SOCIAL IV.2. DSP.104 M U N IC IPIU L Tipul de finanţare: nerambursabilă Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Lipsa unor funcţii de profit economic (excluzând serviciile specifice) Trecerea unor suprafe ţe din domeniul privat în domeniul public Constrângeri legate de lipsa suprafe ţelor pretabile dezvoltă rii unor zone reziden ţiale sau industriale Timpul relativ lung (10-15 ani) pentru dezvoltarea unor parcuri publice şi aliniamente stradale mature D. Direcţia Economică . a unui centru social multifuncţional modern şi performant. prin înfiin ţarea în Baia Mare. Termen de realizare: Anii 2002 – 2004 IV.5% Persoane fizice şi juridice . fiind o interfa ţă între actorii locali şi regionali. Direcţia de Asistenţă Socială . Contribuţii din surse interne sau externe. Direcţia Tehnică / Investi ţii. Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe.5% Surse externe . Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului: Dezvoltarea cadrului institu ţional al administraţiei locale prin crearea unui parteneriat local durabil cu 4 institu ţii şi 6 ONG-uri cu activităţi în domeniul protecţiei sociale. Largul parteneriat propus exprimă gradul de interes. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.

Factorii critici care influenţează profitabilitatea: implicare parteneri sociali. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului. Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . Investiţii în Servicii Sociale Socială şi Tipul de finanţare: 50% grant. pe termen mediu. oferind.Phare. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului Acest centru.000 euro . 9/2002 şi 36/2002.000 euro. . Coeziune Economică . C.105 BAIA M ARE domeniul asistenţei sociale. cu scopul de a ră spunde mai bine nevoilor identificate ale celor asista ţi. în baza resurselor disponibile Contribuţii din surse interne sau externe. 50% contribu ţie locală. consiliere socială . HCL nr. tinerilor care pă ră sesc instituţiile de ocrotire. hrană . identificare corectă grup ţintă . publice sau private: 50% contribu ţie local ă. Canalele de distribuţie: la servicii de utilitate publică ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administraţiei publice locale. persoanelor dependente de alcool sau droguri. investiţii în Servicii Sociale. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. în cadrul centrului înfiin ţat pe durata de implementare a proiectului. cu o capacitate permanentă de 50 de locuri. B. în principal servicii de adăpost nocturn. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare. persoanelor fă ră adăpost. Planul Urbanistic Zonal. eficienţă servicii sociale oferite. Resurse financiare externe: Phare 2001 coeziune social ă şi economică. copiilor străzii. Propunerea structurii de finanţare. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 380. asisten ţă medicală şi pachete de instruire profesional ă. cu indicarea sursei 190. Instruirea noilor angajaţi pentru îmbun ătăţirea serviciilor oferite. Studiu de Fezabiliate. se va adresa în principal unor categorii vulnerabile de cetăţeni: persoanelor în vârstă . în scopul integră rii acestora din punct de vedere social şi economic. regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): Îmbună tăţirea parteneriatului public-privat privind acordarea de servicii sociale de calitate pentru grupurile vulnerabile de cetăţeni din municipiul Baia Mare. după caz. Direcţia de Asisten ţă Socială . femeilor şi copiilor victime ale violen ţei la domiciliu.

psiholog. îmbună tăţirea rela ţiilor cu ceilalţi şi rezolvarea problemelor de viaţă într-un mod benefic. Studiu de Fezabilitate. asigură ri sociale şi săn ătate. sprijin practic şi consultanţă juridică pentru cazurile dificile. utilităţi publice.01 Bugetul local al municipiului Baia Mare Canalele de distribuţie . Birou de consiliere pentru cetãþeni A. tineri dezorienta ţi. IV. Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . psihologice. atât pentru comunitate cât şi pentru adaptarea sa justă şi realistă în mediul său familial. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) din Baia Mare va furniza informa ţii. Serviciile de consultan ţă vor fi oferite de personal cu pregătire în domeniu: jurist. Termen de realizare: 18 luni.serviciile BCC vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor într-un cadru modern. rela ţii de muncă. adaptarea şi controlul stresului. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: persoanele care vor beneficia de serviciile BCC Baia Mare sunt în special persoanele şi familiile aflate în situa ţie de risc: persoane cu handicap. HCL nr. legisla ţie. . cunoa şterea de sine şi a propriilor limite. asistent social şi vor fi coordonate de o persoană cu experien ţă în domeniu. serviciile şi sprijinul de care pot beneficia prin intermediul BCC. Consilierea se va face în urmă toarele domenii: persoane cu handicap. Acest birou va oferi prin contactul direct cu beneficiarul.02. Implementarea acestui proiect oferă grupurilor ţintă un mijloc de sprijin pentru adaptarea acestora la situa ţii diferite de via ţă . 9/2002 şi 36/2002. Resurse financiare externe: Phare RO-0004. pentru ca ace ştia să -şi poată rezolva problemele ş i să -şi exercite drepturile şi obligaţiile. o ameliorare a performanţelor individuale. precum şi în planul comunică rii: medierea rela ţiilor interpersonale.2. rezolvarea conflictelor. Lipsa mijloacelor materiale limitează accesul la sursele de informare şi creează omului sentimentul de neputinţă în fa ţa problemelor ce apar în mediul său. o mare parte a populaţiei are un nivel de trai scă zut. profesional şi social. Obiectivul final al procesului de consiliere este reducerea tensiunii negative pe care clientul o resimte. Informarea poten ţialilor beneficiari se va face atât în spa ţiul apropiat al biroului cât şi în mass-media locală . regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe) În contextul socio-economic actual. furnizând astfel cetăţenilor o imagine exactă privind locul. ceea ce înmul ţe şte problemele sociale prezente atât la nivelul comunităţii în general cât şi în mediul familial şi al fiecă rui individ în parte. dezvoltarea aptitudinilor. Scurtă descriere a proiectului Managerul de proiect: Asocia ţia Diecezan ă Caritas Greco-Catolică Maramure ş Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului: Scopul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni este îmbun ătăţirea accesului la informare şi consiliere a cetăţenilor.2. BCC va menţine un contact permanent cu autorităţile şi institu ţiile locale pentru monitorizarea serviciilor acestora şi adaptarea la nevoile cetăţenilor. familii destrămate. D. consiliere.106 M U N IC IPIU L Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul Planul Urbanistic Zonal. confortabil şi asigurându-se intimitatea necesară . discriminare. victime ale abuzului sau violenţei în familie.

C. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Accesibilitatea biroului este realizată prin plasarea acestuia pe cea mai importantă arteră a ora şului şi prin realizarea unei rampe pentru că rucioare care să asigure accesul persoanelor cu handicap. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect: Traian Florea.107 BAIA M ARE Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Municipiul Baia Mare.3.1. . în baza resurselor disponibile: Programul Dezvoltarea Societăţii Civile 2000 Componenta 1 – Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului Direcţia tehnică / urbanism / investi ţii. cu indicarea sursei: 84% fonduri Phare. Termen de realizare: Durata proiectului va fi de 14 luni şi va avea 4 etape. publice sau private Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Legea 544/2001 privind liberul acces la informa ţiile de interes public. D. SPID Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. B. Campus cromatic IV.3.984 euro Propunerea structurii de finanţare. director general tehnic. Contribuţii din surse interne sau externe. PROIECTE PRIORITATE ECONOMIC Tipul de finanţare: grant – Phare salariu o persoană : bugetul local dona ţii: Caritas DCV Germania A. 16% fonduri locale IV. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 44. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. daca este cazul: nu.

reducerea impactului asupra mediului (de şeuri urbane). Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.000 euro . Tipul de finanţare: GRANT Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: 2000 de cetăţeni ai municipiului. publice sau private: (a se vedea structura finan ţă rii) Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: Utilităţi publice & infrastructură. construcţia de locuin ţe. promovarea programului. Resurse financiare externe: Programul de investi ţii promovat de Agen ţia Română pentru Investitorii Străini Fonduri de dezvoltare regional ă Phare / programe de protecţie socială & dezvoltare economică Factorii critici care influenţează profitabilitatea: implicarea grupului ţintă în activităţi generatoare de profit.800.400. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 3. parteneriatul public-privat. B. dezvoltare activităţi turistice.000 euro contribu ţie locală Influenţa aplică rii programului în economia locală . Propunerea structurii de finanţare. impactul “turistic” al ini ţiativei. Contribuţii din surse interne sau externe.000 euro grant / MDP / PDR 400. regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): revigorarea me şte şugurilor tradi ţionale. cu indicarea sursei: 3. vechea platformă industrială .108 M U N IC IPIU L Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: creare de locuri de muncă . Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare. identificarea resurselor de finanţare. D. Termen de realizare: 2004 Proiectul se realizează în trei faze principale: realizare infrastructură dotare sector economic instruire grup ţintă Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: urmează să fie cuprins în Planul Urbanistic Zonal. C. în baza resurselor disponibile: Proiectul are ca scop dezvoltarea socio-economică prin revitalizarea activităţilor tradi ţionale.

sportive. Comunicare. A. parcă ri.944 euro contribu ţie local ă . cu indicarea sursei: 400.turi şti.944 euro Influenţa aplic ă rii programului în economia locală . schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică . pentru turism (accese pietoni . Resurse financiare externe: PHARE 2001 Coeziune Economică şi Socială . religioase. private sau public-private): Primă ria Baia Mare Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Direcţia tehnică / urbanism / investi ţii SPID.109 BAIA M ARE IV. Regenerarea şi dezvoltarea urban ă pentru sporirea atractivităţii turistice. astfel încât să fie realizată o integrare a zonei în Circuitul Turistic Municipal şi în proiectele implementate până în acest moment în Baia Mare. Serviciul Activităţi Sociale.situat într-o zonă cu un poten ţial turistic. Relaţii Interne. investitorii locali şi străini. Dealul Florilor. Dezvoltare economică local ă prin atragerea investitorilor locali / regionali Stimularea de parteneriate public-privat. Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 449.3. regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe) Dezvoltarea infrastructurii de turism. Dealul Florilor Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: cetăţenii ora şului. dacă este cazul: nu. auto. Propunerea structurii de finanţare. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului Dezvoltarea unei infrastructuri urbane de acces. B.000 euro grant / MDP / PDR 49. Interna ţionale Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare. turi ştii. Crearea de noi locuri de muncă. Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului: Valorificarea poten ţialului turistic prin dezvoltarea şi modernizarea stadionului municipal . drumuri turistice) în zonele protejate. biciclete. crearea unui centru comercial pentru desfacerea produselor specifice activităţilor turistice. nominalizate în catalogul Muzeului Judeţean Maramure ş. Câmpul Tineretului Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe.2. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de realizare (cu surse exclusiv publice.

regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): Dezvoltare economică . parteneriatul public-privat. identificarea resurselor de finanţare. stimulare investi ţii. Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: creare de locuri de muncă . SPID Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. în baza resurselor disponibile: Contribuţii din surse interne sau externe. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: reabilitare zona halda de steril Meda (Planul Urbanistic Zonal. Parc Tehnologic 3r Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz. Urbanism.3. C. promovarea programului. Planul Urbanistic General) . A. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: firmele locale şi stră ine care doresc să investească în zonă . publice sau private: Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: - Influenţa aplică rii programului în economia locală . reducere poluare asupra mediului. impactul “turistic” al ini ţiativei. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de realizare (cu surse exclusiv publice. îmbun ătăţire condiţii de muncă. Termen de realizare Proiectul se întemeiază pe un studiu de fezabilitate. private sau public-privat): Primă ria Municipiului Baia Mare. Programul “Parcuri Industriale” D. IV. Resurse financiare externe: MDP. Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Serv. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : municipiul Baia Mare. dacă este cazul: nu. retehnologizare. Tehnic. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.110 M U N IC IPIU L Tipul de finanţare: GRANT Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Implicarea grupului ţintă în activităţi generatoare de profit.3.

instituţii de învăţământ liceal si post-liceal (grupul şcolar minier – transformat în Şcoală pentru tehnologii şi infrastructuri urbane). Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 3. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect: Direcţia Tehnică Contribuţii din surse interne sau externe.06. Campus Universitar Multimedia Scop: Realizarea unei concentră ri urbane în domeniul învăţământului modern. D.111 BAIA M ARE B.MDP&Phare Fonduri locale 400.000 la 10. Decizia Consiliului 275/29. Propunerea structurii de finanţare.2001.P. precum şi utilităţi moderne – specifice unui Campus Universitar. .000 euro .TIC Tipul de finanţare: GRANT. publice sau private: (a se vedea structura finan ţă rii) Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: S.Consiliul Local &investitori locali. Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: documente elaborate pentru înfiin ţarea de parcuri industriale: HG Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: Dublarea numă rului de studen ţi în Baia Mare.4.000 euro.500. PROIECTE PRIORITARE .4.000 în urmă torii 5 ani. cu indicarea sursei: Programul “Parcuri Industriale” 600. de la 5. Factorii critici care influenţează profitabilitatea: dezvoltare institu ţională . Planul Urbanistic Zonal şi HCL. institute de cercetare şi proiectare. IV. în baza resurselor disponibile: proiectul se încadrează în Strategia de Dezvoltare Durabil ă a Municipiului Baia Mare. atractivitatea economică a zonei.MDP Fonduri de dezvoltare regională 2. prin introducerea de sisteme de învăţământ moderne. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.I. C. Termen de realizare: 2004 Proiectul va avea la bază un studiu de fezabilitate.000 euro . A. 1116/2001.1. dezvoltare parteneriat publicprivat. grupând institu ţii de învăţământ superior (Universitatea de Nord Vest).D.000 euro . IV. Ord. în Planul Regional de Dezvoltare şi în Planul Na ţional de Dezvoltare a României.500. 65/2001. facilităţi / stimulente oferite investitorilor. Concuren ţei nr.

prefezabilitate (infrastructura urban ă medie).4. 4 mil. D. euro Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: Învăţământ direct (on site). Resurse financiare externe: minim 2 mil. profil: ştiin ţific şi educa ţionale.2.112 M U N IC IPIU L Influenţa aplică rii programului în economia locală . Proiect tehnic. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de Propunerea structurii de finanţare. Tipul de finanţare: nerambursabil sau rambursabil cu termene de gra ţie lungi. Termen de realizare Proiectul se va realiza în mai multe etape (2 . publice sau private: Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Nu există reglementă ri specifice zonelor tip Campus Universitar. Studiu de Fezabilitate. Învăţământ la cerere (encall) C. Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: Tineri (beneficiari direcţi). regională sau / ş i na ţională (la programe ş i sub-programe): Cre şterea competenţelor locale. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextual macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. „Oraºul Computerului” Estimarea costului: cca. dezvoltarea resurselor umane tinere. comunitatea locală – economică şi academică . cu indicarea sursei: 50% contribu ţie locală 50% surse atrase . B. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Zona Universităţii de Nord Vest. eventual pot fi asimilate cu Parcuri Industriale. euro A.4 ani): Plan Urbanistic Zonal. Factorii critici care influenţează profitabilitatea: eficientizarea sistemului de învăţământ superior local. Învăţământ la distan ţă (distance learning). Cerinţele financiare ale programului / proiectului IV. Baia Mare Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: proiect prevă zut în Planul Urbanistic General al municipiului Baia Mare şi în curs de integrare în Planul Urbanistic Zonal. în baza resurselor disponibile: Contribuţii din surse interne sau externe.

în baza resurselor disponibile: Contribuţii din surse interne sau externe. Atragerea de învestitori în domenii de vârf. Reglementă ri Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: Specifice domeniului TIC Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local.Resurse financiare atrase Influenţa aplică rii programului în economia locală . publice sau private: Dezvoltarea resurselor umane locale. Resurse financiare externe: minim 3 mil. private sau public-privat): Direcţia Tehnică . regionale şi na ţionale în domeniul TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor). domenii cu valoare adă ugată ridicată . Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: 5 milioane euro Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: crearea a cca. Nu sunt a şteptate efecte defavorabile şi impacte negative asupra mediului.000 noi locuri de muncă. Propunerea structurii de finanţare.Resurse naţionale (locale. 1. cu indicarea sursei: 2 milioane euro . euro C. Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: Proiectul este în curs de integrare în Planul Urbanistic Zonal. regionale. - Tipul de finanţare: nerambursabile sau rambursabile pe termen mediu-lung Factorii critici care influenţează profitabilitatea: Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: IMM-uri cu specific cercetare-dezvoltare. prin sisteme moderne. Îmbun ătăţirea raportului speciali şti locali / speciali şti emigraţi din zonă .Firiza . Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Zona Baraj .113 BAIA M ARE realizare (cu surse exclusiv publice. Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: Serviciul SPID Direcţia de Urbanism Serviciul de Investi ţii B. guvernamentale) 3 milioane euro . în domeniul tehnologiilor avansate (cercetare-proiectareinformatică ). regională sau / ş i na ţională (la programe şi sub-programe): cre şterea competitivităţii industriei locale.

Cerinţele financiare ale programului / proiectului Estimarea costului: circa 5 milioane euro . Proiect tehnic. Technomedia . Impactul social ş i / sau asupra calităţii mediului: refacerea arealului urban. adecvate legisla ţiei europene. D.4. refacerea – ecologizarea unei suprafeţe de cca. tinerii absolvenţi –speciali şti în domeniile TIC.studio A. Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : Zona Romplumb Firiza Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului: în curs de armonizare.Firiza. B. 500 persoane. reconversie profesional ă a cca. Implementare. Studiu de Fezabilitate. Termen de realizare: 3-5 ani Etape de realizare: Definitivare Plan Urbanistic Zonal.video.3. arte şi meserii audio-video.114 M U N IC IPIU L Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Reglementă rile privind Parcurile tehnologice de tip Software sunt actualizate de că tre Ministerul Dezvoltă rii şi Prognozei. dacă este cazul: asisten ţa tehnică specializată în domeniile ecologiei şi reconversiei. regională sau / ş i na ţională (la programe şi sub-programe): reorientare profesională accelerată. Departamentele din cadrul primăriei care ră spund de realizarea programului / proiectului: SPID Biroul de Monitorizare Mediului Serviciul Informatică şi Protecţie a Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe. reorientare industrială – reenginering în arealul Romplumb . Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / proiectului: actuala resursă umană existentă în areal. 10 ha. Resurse financiare externe: circa 2 milioane euro IV. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea scopului: Managerul de program / proiect (ca entitate din partea primă riei) indiferent de modalitatea de realizare (cu surse exclusiv publice. private sau public-privat): Direcţia tehnică Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate public ă ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii autonome coordonate de autoritatea administra ţiei publice locale) – după caz: specifice TIC şi produselor cinematografice audio . Influenţa aplică rii programului în economia locală .

Proiect Tehnic. Planul Urbanistic Zonal-actualizat. publice sau private: Reglementă ri care influenţează favorabil sau nefavorabil programul / proiectul: Reglementă rile existente nu ridică bariere unui asemenea proiect.resurse atrase Contribuţii din surse interne sau externe. D. calificarea resursei umane.contribuţii locale circa 2 milioane . Romplumb.115 BAIA M ARE Propunerea structurii de finanţare. ! Tipul de finanţare: nerambursabil sau rambursabil în termen mediu-lung.C. Reglementă ri Aplicarea programului / proiectului în contextul macroeconomic al economiei na ţionale ş i proiectelor de investiţii la nivel local. Factorii critici care influenţează profitabilitatea: evoluţia / dinamica deosebită a domeniului. Studiu de Fezabilitate. C. Termen de realizare: 2 ani Etape necesare: Studiul de reconversie la S. cu indicarea sursei: 3 milioane . în baza resurselor disponibile: - .

institu ţii. M Toţi aceştia deţin drepturile de autor. ONG-uri.116 M U N IC IPIU L POST SCRIPTUM ulţumim întregii comunităţi. cetăţeni. putând să-l exercite în continuare prin toate mijl oacele: multiplicare distribuire îmbun ătăţire dezbatere publică şi privată.ro/MsgBoard/index. puterea şi energia alocată finaliză rii acestui document. pentru solidaritatea.citynet. firme. Informaţii la zi asupra fazelor acestui proiect puteţi găsi în message board-ul dedicat tematicii la: http://www.html ! .baiamarecity.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->