You are on page 1of 57

English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Glossary of Computer terms

English – Khmer

© NiDA and Open Forum of Cambodia

© Nida and Open Forum of Cambodia -1- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Abbreviations

adj Adjective
adv Adverb
conj Conjunction
iv Intransitive verb
n Noun
pref Prefix
prep Preposition
pro Pronoun
tv Transitive verb

© Nida and Open Forum of Cambodia -2- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Glossary of Computer Terms

English – Khmer

3-D adj. 3-D Accessory n. ប ប់ ប

Abbreviation n. អក រសេងខប Account n. គណនី

Abort tv. េបះបង ់ Accounting Period គណេនយយកល

Above prep/adv. ខងេល Accrued Interest កំេណន បក់ករ

Absolute adj. ច់ខត Accuracy ក មត តម តវ

Absolute Deviation គមត ច់ខត  ែដលទទួលបន


Acquisition Cost ៃថេដម

Absolute Link n. តំណេពញេលញ Action n. អំ េព

Absolute Path n. ផវ
ូ េពញេលញ Activate tv. េធឲយសកមម

Absolute URL n. URL េពញេលញ Active adj. សកមម

Absolute Value n. តៃម ច់ខត Active Cell n. ក សកមម

Abstract adj. អរូបី Active Window n. បងច


ួ សកមម
Abstract n. សេងខប Activity n. សកមមភព

Accelerator Board n. បនទះបេងកនេលប ន Activity Indicator n. ទនិចបងញ

Accelerator Card n. េមល Accelerator សកមមភព

Board Actuarial Rate អ ជក់ សង

Accelerator Key n. េមល Shortcut Key Adapt tv. ស មល

Accent tv. សងកតស


់ េមង Adaptive adj. ចែ ប បល

Accent n. សញញ សងកតស


់ េមង Adaptor n. ប់ទ ័រ

Accept tv. យល ់ ពម Add tv. បែនថម


Access tv. ចូលដេណ រករ Add-In n. កមមវធីបែនថម

Access Privileges n. សិ ទច ធិ ល ំ
ូ ដេណ រករ Add-In n. ឧបករណ៍បែនថម

Access Rights n. េមល Access Privileges Add-On n. េមល Add-In


Access Speed n. េលប នដេណ រករ Address n. សយ ន


Access Time n. រយៈេពលដេណ រករ Address Book n. េស វេភ សយ ន

Accessibility n. មេធយបយងយ សល Addressee n. អនកទទួលសំ បុ ត

Accessible adj. ំ
ចចូលដេណ រករបន Addressing n. ករបំេពញ សយ ន

© Nida and Open Forum of Cambodia -3- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Adjacent adj. ជប់គន allowance បក់ឧបតថម ភ

Adjust tv. ៃលត មវ allowance in kind ឧបតថមជ


ភ ទំនិញ ឬ

Administration n. ករ គប់ គង កម ំងពលកមម

Administrator n. អនក គប់ គង Alpha ល់

Advance បុេរ បទន


Alpha Quantile
Alphabetical adj. មលំ ប់អក រ កម
Advance iv. េទមុខ
Alphanumeric adj. អក រ កមេលខ
Advance Amount ចំនន
ួ បុេរ បទន
Alter tv. បរ

Advanced adj. ក មតខ ពស់
ំ ស
Alternate v. ជនួ
Advisor n. ទី បក
ំ ស
Alternative Display បងញជនួ
Agenda n. រេប ប រៈ
ំ ស
Alternative Text អតថបទជនួ
Agent n. ភនក់ងរ
Ambient adj. ែដលព័ទ ធជុំវញ
Aggregate Function អនុគមន៍ផុ ំ
Amortization រេំ ះបំណុល
Aggregate Function អនុគមន៍ផុ ំ
Analog n. ឡក

Aging n. ចស់
Analysis n. វភគ
Agree tv. យល ់ ពម
Analyst n. អនកវភគ
Agreement n. កិច ច ពមេ ព ង
Analyze tv. េធវភគ
Aleph េឡប
Anchor n. យុថក
Aleph េឡប
Anchor tv. េបះយុថក
Alert tv. ពមន
Angle n. មុំ
Alert n. សញញ ពមន
Angle Bracket n. តេងក បមុំ
Alert Box n. បអប់ ពមន
Angled Line បនទត់កច់
Algebraic Sign សញញ ពិ ជគណិត
Animation n. ចលន
Algorithm n. កបន
ួ េ ះ យ
Annotation n. ចំ រពនយល ់
Alias n. េឈមះែកងកយ
Announce tv. បកស
Aliasing n. រេឆតរឆូត
Announcement n. េសចកី បកស
Align tv. ត មម
Annoy tv. រខន

Allocate (Memory) tv. ប មងទុក
Annoying adj. ែដលរខន

Allocation (Memory) n. ករប មងទុក
Annual Yield ចំណូល បច ំឆន ំ
Allow tv. អនុញញ ត
Annuity ធន ភ

© Nida and Open Forum of Cambodia -4- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Anonymous adj. អនមិក Array Determinant េដែទរមីណង ់ េរ

Antenna n. អង ់ តន Arrow n. ពញ

Anti-Aliasing n. បឆ ំងរេឆតរឆូត Arrow Down ពញចុះេ កម

Anti-Glare Screen n. េអ កង ់ បឆ ំងពនឺ Arrow Left ពញេទេឆង

Anti-Virus Program n. កមមវធី បឆ ំង Arrow Right ពញេទ ំ

េមេ គ Arrow Up ពញេឡ ងេល

Appear iv. េលចេឡ ង Arrowend n. ចុង ពញ

Appearance n. រូប ង Arrowhead n. កបល ពញ

Append tv. បែនថមខងចុង Article n. អតថបទ

Applet n. ប់េភត Ascending (Order) adj. េឡ ង (លំ ប់)

Application n. កមមវធី Ask tv. សួរ

Apply tv. អនុវត Ask Every Time សួរ គប់េពល

Approach n. រេប បេ ះ យ Aspect Ratio n. សមម ត

Approximate adj. បែហល Assembling n. ករផគុំ

Arc n. ធនូ Asset ទពយសកមម

Arccosine អ័ក កូសី ន


ុ ស
ុ AssetCategoryID េលខសមគល ់ បេភទ ទពយ

Archive n. ប័ណ រ សកមម

Archive tv. ទុកកនុងប័ណ រ AssetID េលខសមគល ់ ទពយសកមម

Arcsine អ័ក សុីនស


ុ Assign (Value) tv. ផល ់តៃម

Arctangent អ័ក តង ់សង ់ Assignment (Home Work) n. កិចក


ច រ

Area n. ៃផទ Assignment (Value) n. ករផល ់តៃម

Area ក ៃផទ ំ យ
Assistive adj. ែដលជជនួ

Argument គុយម៉ង ់ Associate tv. ភជប់

Argument n. គុយម៉ង ់ Associated adj. ែដលភជប់

Arithmetic Declining Depreciation រេំ ះ Assume tv. សនមត

ថយចុះនពន Asterisk n. សញញ ផកយ

Arithmetic Mean មធយមនពន Asynchronous adj. អសមកល

Arrange tv. េរ បចំ Attach tv. ភជប់ជមួយ

Array n. េរ Attached adj. ែដលភជប់ជមួយ

© Nida and Open Forum of Cambodia -5- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Attachment n. ឯក រភជប់ Autorun n. រត់សយ


័ បវតិ

Attempt tv. ប៉ន


ុ ប៉ង Autosave n. រក ទុកស័យ បវតិ

Attribute n. គុណលកខណៈ Autoscroll n. រមូរស័យ បវតិ

Audio adj. អូឌីយ៉ ូ Autotext n. អតថបទស័យ បវតិ

Audio Output n. កែនងបេញចញអូឌីយ៉ ូ Availability n. ភពមន

Authenticate tv. េផទ ងផទត់ភព តម តវ Available adj. ែដល ចរកបន

Authentication n. ករេផទ ងផទត់ភព Average adj/n. មធយម

តម តវ Axis n. អ័ក

Authorization n. េសចកីអនុញញ ត B-Spline B-Spline

Authorized adj. ែដលមនេសចកី Back iv. ថយ កយ

អនុញញ ត Back Door n. ទរេ កយ

Auto pref. ស័យ បវតិ Back End n. កមមវធីខងេ កយ

Auto Completion n. ករបំេពញស័យ បវតិ Backbone n. ឆឹងខ នង

Auto Configuration n. ករកំណត់រចន Background n. ៃផទខងេ កយ

សមពន
័ ស
ធ យ
័ បវតិ Background Application n. កមមវធីខង

Auto Detection n. កររកេឃ ញស័យ បវតិ េ កយ

Auto Filter n. ត មងស័យ បវតិ Background Task n. ភរកិចខ


ច ងេ កយ

Auto Fit To សមស័យ បវតិេទនឹង Backlog n. កិចក


ច រេនសល ់

Auto-Load tv. ផទុ កស័យ បវតិ Backup n. ព័តម


៌ នប មង

AutoAbstract n. េសចកីសេងខបស័យ បវតិ Backup tv. ប មងទុក

AutoAnswer n. ករេឆយស័យ បវតិ Backward adv. តឡប់េទវញ

AutoCorrect n. ករែកស័យ បវតិ Bad adj. កក់

AutoFormat n. ករេធ ទង ់ ទយស័យ បវតិ Bad Area n. តំបន់ខ ូច

AutoIncrement n . េកនស័យ បវតិ Bad Disk n. ថសខូច

AutoMail n. សំ បុ តស័យ បវតិ Bad Sector n. ែផនកខូច

Automated Office n. ករយល ័យទំេនប Balance សមតុលយ

Automatic adj. ស័យ បវតិ Balance n. តុលយភព

Automation n. ស័យ បតិកមម Balance tv. េធឲយមនតុលយភព

Autopilot n. េមល Wizard

© Nida and Open Forum of Cambodia -6- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Bandwidth (Digital Device) n. ក មត Bibliography n. គនថនិេទ ទស

បញូ ជ ន Billing Rate អ ចុះេលវក័យប័ ត

Bandwidth (Radio) n. ក មតរលក Binary Number n. ចំនន


ួ េគលពីរ

Banner n. ប Binary Operator សញញ បមណវធីពីរអងគ

Bar n. របរ Binary System n. បព័នេធ គលពីរ

Bar Chart n. គំនស


ូ ងបេងគល Bind tv. ចង

Bar Code n. កូដផលិតផល Binomail Distribution ចបប់េទធ

Barcode Number រហស លិខផលិតផល ី


Bit n. ប៊ត

Base n. េគល Bitmap n. រូបភព

Base 10 n. េគល ១០ Blank adj . ទេទ

Base 16 n. េគល ១៦ Blank Document n. ឯក រទេទ

Base 2 n. េគល ២ Blank Page n. ទំពរ័ ទេទ

Base 8 n. េគល ៨ Blend tv. យ

Base Line បនទត់េគល Blend n . លបយ

Base-10 Logarithm េ ករតេគល ១០ Blink n. ភឹបែភតៗ

Base-2 Logarithm េ ករតេគល ២ Block n. បកBasis មូល ន Block tv. ទប់ ក ត់

Batch File n. ឯក របច់ Blockquote n. ស មង ់បណុ ំ

BCC (Blind Carbon Copy) n. ក់ Blog n. េមល Weblog

Beamer n. ឧបករណ៍បញច ំង Bluetooth n. ប៊ធូស


Begin tv. ចប់េផម Blur tv. េធឲយ ពល

 ពកយ
Begin of Word េដម Blur iv. ពល

Behavior n. ឥរយបថ Board n. ករ

Behind prep/adv. ខងេ កយ Body n. តួ

Below prep/adv. ខងេ កម ិ


Bold adj. ដត

Bessel Function អនុគមន៍ Bessel Bond ប័ណបំណុល, សញញ ប័ណ

Beta ែប Bond-Equivalent Yield ចំណូលសមមូល

Beta Distribution ចបប់ែប ប័ណបំណុល

Biaised Estimator េអសទីម៉ទ ័រលេម ង Book Excerpt n. េសចកីដក សង ់េស វេភ

© Nida and Open Forum of Cambodia -7- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Bookkeeping ករចុះបញជី Broken adj. ខូច

Bookmark v/n. ចំ ំ Browse iv. រកេមល

Boolean n. ប៊ល
ូ ីន Browser n. កមមវធីរុករក

 េឡ ង
Boot tv. ចប់េផម Brush n. ចស

Border n. ស៊ម
ុ Buffer n. សតិបេ ះ សនន

Border and Shading n. ស៊ម


ុ និង Bug n. កំហុស

សេមល Build tv. ថ បន

Border Arguments គុយម៉ង ់ ពែដន Build ID n. េលខ ថ បន

ី ីេតស៊ម
Border Probability បបប៊ល ុ Built-In adj. ជប់

Bottom n. បត Bullet n. ចំណុច

Bound n. េមល Boundary Bulletin n. ពតិប ត

Boundary n. ពែដន Bullets and Numbering n. ចំណុច និង

Box n. បអប់ េលខេរ ង

Brace n. ត
៉ ់ ({ }) Burn tv. ដុត

Bracket n. តេងក ប ([ ]) Bus n. ែខ បញូ ជ ន

Brand n. ម៉ ក Business Card n. នមប័ណ

Break n. សញញ បញឈប់ Button n. ប៊ត


ូ ងុ

Break tv. បញឈប់ Byte n. ៃប

Breakpoint n. ចំណុចឈប់ Cable Television ទូរទស ន៍ែខ កប

Brief n. េសចកីសេងខប Cache n. ឃ ំងសមងត់

Brief adj. សេងខប Calculation n. គណន

Brightness n. ពនឺ Calculator n. ម៉ សី ន


ុ គិតេលខ

Bring Forward ន ំមកមុខ Call tv. េ

Bring to Front ន ំមកមុខេគ Callback tv. េ េទវញ

Broadband n. រលក កសធំ Callout n. បុត


ឺ េប៉ង

Broadband Network n. ប ញរលក CaloriesPerServing កឡរ


ូ កនុងករផល ់ឲយ
កសធំ មងៗ

Broadcast tv. ផ យ Cancel tv. េបះបង ់

Brochure n. ប័ណផ យពណិជជកមម Capability n. សមតថភព

© Nida and Open Forum of Cambodia -8- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Capital Letter n. អក រពុម ព Chairperson n. បធន

Capitalize tv. សរេសរជអក រពុម ព Change Case (Ms. Office) បរ


ូ លកខណៈ

Caption n. ចំណងេជង អក រ

Card n. កត Channel n. ប៉ស


Cardholder អនកកន់បណ
័ Character n. តួអក រ

Cardinal number ចំនន


ួ កឌី ល់ Character Set n. សំ ណុំតួអក រ

ឹ ជញជន
Carrier n. អនកដក Charcoal Sketch គំនស
ូ សធយង
ូ ូ
Cascade n. លបក់ Charset n. េមល Character Set

Case n. ធុង Chart n. គំនស


ូ ង

Case Sensitive បកន់តអ


ួ ក រតូចធំ Chart Area n. ៃផទគន
ំ ស
ូ ង

Case/Character (OOP) បរ
ូ លកខណៈអក រ Chat iv. ជែជកកំ ន

Cast Shadow េចល សេមល Chat Room n. បនទបជ


់ ែជកកំ ន

Catalog n. ក ឡក
ុ Check tv. គូសធីក

Category n. បេភទ Check tv. ពិនិតយេមល

CategoryID េលខសមគល ់ បេភទ Checkbox n. បអប់ធក


CC (Carbon Copy) n. ចមង Checkerboard n. ករអុក

Cell n. ក CheckNumber េលខមូលបបទនប័ ត

Cell Pointer n. ទនិច ក Checksum n. េឆក ំ

Cell Reference n. េសចកីេយង ក Chi Square Distribution ចបប់ Chi Square

Center (Centre) n. ក ល Chip n. បនទះេស គីតច


Centimeter (Centimetre) n. សង ់ទី ម៉ ត Chipset n. សំ ណុំបនទះេស គីតច


Choice n. ជេ មស
Central Limit Theorem
ទសី បទលីមត
ី ប ងមក ល
Choose tv. េ ជស
Central Processing Unit (CPU) n. ខួរ
Chroma n . កម៉
កបល
Chrome n. កម
Centralized Network n. ប ញមជឈករ
Cipher iv. សរេសរសមងត់

Centralized Processing n. ដេណ រករ
Circle iv. កឡឹ ង
មជឈករ
Circular Reference េយងេទខន
ួ ឯង
Certificate n. វញញ បនប ត
Class n. ថនក់
Certify tv. បញជ ក់

© Nida and Open Forum of Cambodia -9- Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Classification n. ចំ ត់ថនក់ Combo Box (Combination Box) n. បអប់

Clear tv. ជ មះ បន ំ

Click tv. ចុច Command tv. បញជ

Client n. ម៉ សី ន
ុ េភញ វ Command n. ពកយបញជ

Client Side ខងម៉ សី ន


ុ េភញ វ Command Line n . បនទត់ពកយបញជ

Climate n. បរយកស Comments n. េសចកីអធិបបយ

Clip Art n. បនទបរ់ ប


ូ ភព Common adj. ទូេទ

Clipboard n. ករតេមប តខទស់ Communication n. ទំនក់ទន


ំ ង

Clockwise n. ទនិចនឡិ ក Compact tv. ប ងម

Clone tv. កន
ូ Compact adj. តូចលមម

Close tv. បិទ Compare tv. េ ប បេធ ប

Code n. កូដ Compatibility n. ភពឆបគន

Coefficient េមគុណ Compatible adj. ែដលឆបគន

Coefficient Of Variation េមគុណបំ របំរល


ួ Compile tv. ចង កង

Collapse tv. េវញ Complementary Close n. បញចប់េ យ

Collate tv. េរ ប មលំ ប់ គួរសម

Collect tv. បមូល


Complementary Function
អនុគមន៍បេំ ពញ
Collection n. ករ បមូល
Completed adj. បញចប់ទង
ំ សង
Color n. ពណ៌
Complex Conjugate ករបំ បកសមុ គ មញ
Color Depth n. ជេ មពណ៌
Complex Number ចំនន ំ ិច
ួ កុផ
Color Palette n. ករ យពណ៌
Complex Number Set សំ ណុំចំនន ំ ិច
ួ កុផ
Color Scheme n. ពណ៌ច មះ
Complex Text Layout n. បង ់អតថបទ
Color Tolerance n. ភព សេដ ងពណ៌
សមុ គ មញ
Column n. ជួរឈរ
Component n. សមសភគ
Column Break n. ករបំ បកជួរឈរ
Compose tv. ែតង
Column Heading n. កបលជួរឈរ
Composer n. កមមវធីែតង
Columnar n. ងជួរឈរ
Composition n. សមសភព
Combination n. បន ំ
Compound Interest Rate អ ករ បក់
Combine tv. ផ ំ
សមស

© Nida and Open Forum of Cambodia - 10 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Compress tv. បងប់ Consolidate tv. ប ងបប ងម

Compression n. ករបងប់ Constant adj. េថរ

Compute tv. គណន Constrain Proportion បងខំឲយមន

Computer n. កុព
ំ យទ
ូ ័រ សមម ត

Concatenate tv. ក់បនគន Constraint n. ក មត

Concatenation n. ករ ក់បនគន Contact tv. ទក់ទង

Concave adj. ផត Contain tv. មន

Concordance n. មលីសពទ Container n. កុងតឺនរ័

Concordant File n. ឯក រមលីសពទ Content n. មតិក

Condense tv. ប ងញ Context n. បរបទ

Condensed adj. ញឹ ក Continue tv. បន

Condensed Spacing n. គមតញឹ ក Continue Search Backward បនែសងរក

Condition n. លកខខណ ថយេ កយ

cone េកណ Continue Search Forward បនែសងរកេទ

Confidence Interval ចេនះេជ ជក់ មុខ

Confidential adj. សមងត់ Contour n. វណវងក

Confidentiality n. ភពសមងត់ Contract tv. ប ងញ

Configuration n. ករកំណត់រចនសមពន
័ ធ Contract n. កិចស
ច នយ

Configure tv. កំណត់រចនសមពន


័ ធ Contrast n. ក មតពណ៌

Confirm tv. អះ ង Contributor n. អនកបរចចគ

Confirmation n. ករអះ ង Control n. វតថុបញជ

Congruent to ប៉ន
ុ គននឹង Control tr. តត

Connect tv. តភជប់ Control Center n. មជឈមណលបញជ

Connection n. កតភជប់ Control Panel n. ផទ ំងបញជ

Connection Pools n. ងករតភជប់ Controller n. ឧបករណ៍បញជ

Connector n. បនទត់តភជប់ Convene v. េកះ បជុំ

Consecutive Numbering n. េលខេរ ងតគន Convention n. សមមតក


ិ មម

Consent iv. ពម Converge tv. ជួបគន

Console n . កុងសូល Conversion n. ករបែមង

© Nida and Open Forum of Cambodia - 11 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Convert tv. បែមង Coupon គូបង


៉ុ

Converter n. កមមវធីបែមង Coupon Payable គូបង


៉ុ ែដល ចបង ់

Cookies n. ខូគី Coupon Period រយៈេពលគូបង


៉ុ

Cool (Smiley) adj. តជក់ Covariance សហ ៉រយង ់

Coordinate កូអរេ េន Crash n. ករគ ំង

Coproduct សហផលគុណ Crash tv. គ ំង

Copy n. ចបប់ចមង Create tv. បេងកត

Copy tv. ចមង Credential n. លិខត


ិ ែតង ំង

Copyright tv. រក សិ ទ ធិ Credit Card n. ប័ណឥណទន

Copyright Year n. ឆន ំរក សិ ទ ធិ Criteria n. លកខណៈវនិចយ


ឆ័

Corner n. ជង Critical adj. សំ ខន់បផ


ំ ត

Corner Radius ក ំ ជង Crop tv. ចប

Corner to Frame ជងេទស៊ម


ុ Crop Tool n. ឧបករណ៍ ចប

Correct tv. ែក Cross-reference n. េសចកីេយងឆង

Correct adj. តម តវ Cryptography n. កូដ ស

Correlation Coefficient េមគុណ Cubic Spilne Cubic Spilne

សហសមពន
័ ធ ី ីេតេកន
Cumulated Probability បបប៊ល

Correspondence n. ករេឆយឆង េឡ ង

Correspondent n. អនកេឆយឆង Cumulative Capital ទុនសន ំ

Corrupted File n. ឯក រខូច Cumulative Compounded Interest ករ

Cosine កូសី ន
ុ ស
ុ បក់សមសសន ំ

 កនងមនក់
CostPerPerson ៃថេដម
Cumulative Distribution

Cumulative Interest ករ បក់សន ំ
Cotangent កូតង ់សង ់
 សន ំ
Cumulative Principal បក់េដម
Count n. ចំនន

Curly Bracket n. ត
៉ ់ ({})
Count tv. ប់
Currency n. រូបិយប័ណ
Counter adj. ចស
Currency Unit ឯក រូបិយប័ណ
Counter Variable n. អេថរ ប់
Current adj. បចចុបបនន
Counterfeit tv. ែកងបនំ
Current Asset ទពយសកមម
Counterfeit n. របស់ែកងកយ
Current Cell n. ក បចចុបបនន

© Nida and Open Forum of Cambodia - 12 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Current Page n. ទំពរ័ បចចុបបនន Deactivate tv. េធឲយអសកមម

Current Window n. បងច


ួ បចចុបបនន Debug tv. បំបត់កហ
ំ ុស

Cursor n. ទស ន៍ ទនិច Decimal ទសភគ

Curve n. ែខ េកង Decimal accuracy ភព តម តវទសភគ

Custom adj. ផទល ់ខន


ួ Decimal Place ខ ទង ់ទសភគ

Customer n. អតិថិជន Decimal Point សញញ េកប ស

Customization n. ករបរ
ូ មបំណង Decimal Precision n. ចំនន
ួ ខ ទង ់ទសភគ

Customize tv. បរ
ួ មបំណង Decimal Separator n. សញញ េកប ស

Cut tv. កត់ Declare (Variable) n. បកស (អេថរ)

Cyberspace n. ពិភពទំនក់ទន
ំ ង Decode tv. ឌិ កដ

Cycle n. ខួប Decoder n . ឌិ កឌ


ូ ័រ

Cylinder សុី ំង Decompress tv. ពន

Daemon n. េដមិន Decorate tv. តុបែតង

Damaged adj. ខូចខត Decrease tv. បនថយ

Dangerous adj. េ គះថនក់ Decrypt tv. ឌិ គប

Dash n. ច់ៗ 
Default n. លំន ំេដម

Dash Line n. បនទត់ ច់ៗ Defective adj. មិនេពញេលញ

Data n. ទិនន
ន យ
័ Definition n. និយមន័យ

Data Capture n. ករចប់យកទិនន


ន យ
័ Defragmentation n. េរ បចំឲយមន

Data Source n. បភពទិនន


ន យ
័ ស ប់ធនប់

Data Type n. បេភទទិនន


ន យ
័ Degree n. ក មត

Database n. មូល នទិនន


ន យ
័ Degree n. អង

Database Management n. ករ គប់ គង Degree of freedom ក មតេសរភព

មូល នទិនន
ន យ
័ Deinstall vt. លុបកមមវធី

ំ យករទិនន
DataPilot n. អនកជនួ ន យ
័ Delay tv. ពនយរេពល

Date n. កលបរេចឆទ Delay n. ករពនយរេពល

Date Stamp n. កលបរេចឆទ Delayed adj. យឺ ត

Dateacquired កលបរេចឆទែដលបនទទួល Delete tv. លុប

Datesold កលបរេចឆទែដលបនលក់ Delimit tv. កំណត់ ពែដន

© Nida and Open Forum of Cambodia - 13 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Delimiter n. សញញ កំណត់ ពែដន Destination n. ទិសេ

Deliver tv. បញូ ជ នេទដល ់ Detach tv. ផច់

Delta ែដល Detail n. េសចកីលមិត

Demilitarized Zone (DNS) តំបន់ស Detect and Repair រកេឃ ញ និង ជួសជុល

Demo (Demonstration) n. ករបងញ Detective n. អនកអេងកត

កេមល Developer n. អនកអភិវឌ ន៍

Demote tv. បនថយ Developer n . អនកបេងកត


Denied adj. តវបនបដេសធ Development Cycle n. ខួបអភិវឌ ន៍

Denominator ភគែបង Device n. ឧបករណ៍

Denominator n. ភគែបង Diacritic, Diacritical Mark n. វណយុតិ

Denote tv. តំ ងឲយ Diagonal អងកត ់ ទង

Density ដង ់សុីេត Diagonal Line n. អងកត ់ ទង


Deny tv. បដេសធ Diagram n. ដយ កម

Department n. នយក ន Dial tv. េ◌ហ(ទូរស័ព)ទ

Dependence n. អនិស រភព Dial In tv. េ ចូល

Deposit បក់កក់ ំ
Dial-Up Access n. ចូលដេណ រករ ម

Depreciable Life យុកលែដល ចរ ំ ទូរស័ពេទ លតុ

េ ះ Dialect n. គមភ

Depreciation រេំ ះ Dialer n. អនកេ

Depreciation Method វធី សរេំ ះ Dialog Box n. បអប់

Descending (Order) adj. ចុះ (លំ ប់) Dictation Software n. កមមវធីសរេសរ ម

Description n. ពិពណ៌ន ន

Descriptive Statistics សថិតអ


ិ ធិបបយ Difference ផលដក

Deselect tv. េ ះជេ មស Digit n. តួេលខ

Design tv/n. រចន ី


Digital adj. ឌី ជថល

Designation n. នមក ី
Digital Signature n. ហតថេលខឌី ជថល

Designer n. អនករចន Dim adj. ស ប់

Desktop n. ៃផទតុ Dimension n. វម ត

Desktop Computer n. កុព


ំ យទ ំ
ូ ័រេលតុ Direct Access n. ករចូលដេណ រករផទល ់

© Nida and Open Forum of Cambodia - 14 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Direction n. ទិស Distribute tv. ែចកចយ

Directory n. ថត Distribute Columns Evenly ែចកជួរឈរ

Directory Server n. ម៉ សី ន
ុ បេ មថត េសមៗគន

Disable tv. មិនអនុញញ ត Distribute Rows Evenly ែចកជួរេដកេសមៗ

Disabled adj. មិនបនអនុញញ ត គន

Disc n. ថស Distribution n. ករែចកចយ

Discard tv. េបះេចល Distribution ចបប់;បំ ណងែចក

Disclaim tv. បែកក Distribution Function អនុគមន៍បំ ណង

Disclaimer n. អនក បែកក ែចក

Disconnect tv. ផច់ Distribution Function អនុគមន៍របយ

Discontinue tv. បញឈប់ Distributor n. អនកែចកចយ

Discount អបប រ Dithering tv. ចបល ់

Discount Rate អ អបប រ Dividend n. តំ ងែចក

Discounted Security មូលប័ តអបប រ Dividend តំ ងែចក

ី ីេត
Discreet Probability បបប៊ល ច់ Division វធីែចក

Division Sign n. សញញ ែចក


Discrete Random Variable
អេថរៃចដនយ ច់
Divisor តួែចក
Discussion n. កិចព
ច ិ ភក
Divisor n. តួែចក
Disk n. ថស
Dock tv. ចូលែផ
Disk Drive n. យថស
Document n. ឯក រ
Disk Space n. ទំហំថស
 ឯក
Document Begin េដម រ
Diskette n. ថសតូច
Domain n. ែដន
Dispatch tv. បញូ ជ ន
Domestic adj. កនុងតំបន់
Display n. ទិដភព
Done adj. េធរច

Display tv. បងញ
Dossier n. សំ ណុំេរ ង
Dissertation n. បរមធិបបយ
Dot n. ចំណុច
Dissolve tv. រ ំ យ
Dot n. ចុចៗ
Distance n. ចមងយ
Dot Matrix Printer n. ម៉ សី ន
ុ េបះពុមេព ប
Distinct adj. ខុសគន
មជុ ល
Distort tv. បងខូច ទង ់ ទយ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 15 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Dotted tv. ចុច Duplicate n. ចបប់ចមង

Double adj. េទ ិ
Duration n. ថរេវ

Double Click ចុចេទដង DVD n. ឌី វឌី

Double Integral ំងេត កលពីរជន់ Dynamic adj. ថមវន

Double Line បនទត់េទ E-Book (Electronic Book) n. េស វេភ

Double Size ទំហំេទ េអឡិ ច តនិច

Double Strikethrough បនទត់ឆត


ូ េទ E-Commerce (Electronic Commerce) n.

Double Underline គូសបនទត់េ កមពីរជន់ ពណិជជកមមេអឡិ ច តនិច

Double-sided adj. សងខង E-Mail (Email) n. អុី មល

Down Time េពលខូច E-Mail Address n. សយ នអុី មល

Downgrade tv. បនទប E-Mail Client n. កមមវធីអុី មល

Download tv. ទញយក E-Mail Server n. ម៉ សី ន


ុ បេ មអុី មល

Downward adj/adv. េទេ កម Edge n. ែគម

Draft n. េសចកី ពង Edit tv. ែកស មល

Drag tv. អូស Edition n. ន ៃដ

Drawing Toolbar n. របរឧបករណ៍គូរ Editor n. កមមវធីនិពនធ

Drive n. យ Editor n. អនកែកស មល

Driver n. កមមវធីបញជ Effect n. ែបបែផន

Drop tv. ជ មះ Effect n. បសិ ទភ ធិ ព

Drop tv. ទមក់ Effective Interest Rate អ ករ បក់

 អតថបទ
Drop Cap អក រធំេដម ជក់ សង

Drop Down Menu មុន


ឺ យ
ុ ធក់ចះុ Eject (Disk) tv. ចនេចញ

Drop Out tv. បត់បង ់សញញ Elapse iv. កនងេទ

Due ដល ់េពលបង ់ Elapsed adj. ែដលកនងេទ

Due Date ៃថង តវសង Electronic Mail n. សំ បុ តេអឡិ ច តនិច

Dumb Terminal n. ថ នីយទ


៍ ទួល Element n. ធតុ

Dummy adj. អត់េចះេ ះ Element របស់

Duplex adj. ែដលមនពីរ Embarrassed (Smiley) adj. ខមសេអ ន

Duplicate tv. សទួ ន Embed tv. បងកប ់

Embedded adj. ែដលបងកប ់

© Nida and Open Forum of Cambodia - 16 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Emboss n. កេ ត Entire Column ជួរឈរទងមូ


ំ ល

Emboss tv. េធឲយ កេ ត Entire Row ជួរេដកទងមូ


ំ ល

Embossed adj. េល ន Entity n. អងគភព

Emoticon n. សញញ រមមណ៍ Entry n. ធតុបញូ ច ល

Emphasis n. ករសងកត ់ (សេមង) Epsilon ែអបសុីេ ន

Empty adj. ទេទ Equal Sign n. សញញ េសម

Empty tv. សមត Equalizer tv. េធឲយេសមគន

Emulate tv. ប់ ម Erase tv. លុប

Emulator n. វតថុ ប់ ម Error n. កំហុស

Enable tv. អនុញញ ត Error Checking n. ករពិ និតយកំហុស

Enabled adj. បនអនុញញ ត Error Code n. េលខកំហុស

Encapsulate tv. េ ប Error Handling n. េ ះ យកំហុស

Enclosing character តួអក រព័ទ ធជុំវញ Escape tv. េគចេចញ

Enclosure n. អី ៗភជប់ជមួយសំ បុ ត Estimation ករ យតៃម

Encode tv. អុិនកូដ Eta ែអ

Encoder n . អុិនកូឌ ័រ Ethernet n. អុីសឺរណិត

Encounter tv. ជួប បទះ Euro Converter n. កមមវធីបែមងអឺ រ ៉ូ

Encrypt tv. អុិន គប Evaluate tv. យតៃម

End ចុង Evaluation n. ករ យតៃម

End Period កំឡុ ងេពលបញចប់ Evaluation Version n. កំ ណ កលបង

End User n. អនកេ ប Even Number n. េលខគូ

Endless adj. មិនេចះចប់ Even Page n. ទំពរ័ គូ

Endnote n. េលខេយងចុង Evenly adv. េសមៗគន

Engraved adj. លឹប Event n. ពតិករណ៍

Enlarge tv. ព ងក Every Time adv. គប់េពល

Enter iv. ចូល Examine tv. តតពិនិតយ

Enter tv. បញូ ច ល Exception n. ករណីេលកែលង

Entertainment n. ករកំ ន Executable adj. ែដល ច បតិបតិ

Entire adj. ទងមូ


ំ ល Execute tv. បតិបតិ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 17 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Exit iv. េចញ Extraction n. ករ សង ់េចញ

Expand tv. ព ងក  ខង
Extraexpanded adj. រេងល ំ

Expand (Directory) tv. បនយ (ថត) Extrusion n. ករហូ ត


Expanded adj. រេងល Eyedropper n. ឧបករណ៍ចក់ពណ៌


Expanded Spacing n. គមតរេងល Face Value តៃមសនមត

Expectation សងឈឹមគណិត Facility Personnel n. បុគល


គ ក
ិ បនទប ់

Expected adj. ែដលរពឹ


ំ ង ឧបករណ៍

Expense បក់ចំ យ Factorial ក់តរូ យយល

Expense ID េលខសមគល ់ចំ យ Factory Setting n. ករកំណត់ពីេ ងច ក

Expiration n. ករផុតកំណត់ Fade In v. េលចបនិចមង

Expire iv. ផុតកំណត់ Fade Out v. លិចបនិចមង

Expired adj. ែដលផុតកំណត់ Fade Out Color ពណ៌េលចេឡ ង

Explore tv. រុករក Fail tv. ប ជ ័យ

Explorer (Program) n. កមមវធីរុករក Failure n. ភពប ជ ័យ

exponent និទស ន FAQ (Frequently Asked Question) n.

Exponential អិ ចសប៉ូ ណងែសយល


់ សំ ណួរែដលសួរេរ យៗ

Exponential Increasing ករេកនេឡ ង Fast Forward iv. ខរេទមុខ

អិ ចសប៉ូ ណងែសយល
់ Faster adj. េល នជង

Exponential Regression តំ រតំរង ់ Fastest adj. េល នបំផត


អិ ចសប៉ូ ណងែសយល
់ Fatal adj. ធងនធ
់ រង

Export tv. ន ំេចញ Favorite n. សំ ណព

Expression n. កេន ម Favorite Folder n. ថតសំ ណព

Extended Selection ជេ មសបែនថម Feature n. លកខណៈពិ េសស

Extended Tips ព័តម ំ យបែនថម


៌ នជនួ Feed (Newsfeed) n. មតិពត
័ ម
៌ ន

Extension n. ែផនកបែនថម Feedback n. មតិអនកេ ប

Extension (File) n. កនទុ យ (ឯក រ) Feet n. ហី តថ៍

External adj. េ ក Fetch tv. េទ បមូលយក

Extracondensed adj. ញឹ កខង


ំ Field n. ល

Extract tv. សង ់េចញ Figure n. រូបភពពនយល ់

File n . ឯក រ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 18 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

File Browser n. កមមវធីរុករកឯក រ Fixed Declining Balance សមតុលយថយចុះ

File Input (Form HTML) n. េមល File េថរ

Submission Fixed Periodic Interest Rate អ ករ

File Name n. េឈមះឯក រ បក់ មកលកំណត់េថរ

File Pointer n. ទនិចឯក រ Fixed-Interest Security មូលប័ តអ

File Submission n. ករ ក់េសនឯក រ ករ បក់េថរ

File System n. បព័នឯ


ធ ក រ Flag n. ទង ់

Filing Cabinet n. ទូ ក់ឯក រ Flash tv. បេញចញពនឺ

Fill tv. បំេពញ Flat adj. បេសម

Filled adj. បនបំេពញ Flip tv. តឡប់

Filter n. ត មង Floating Frame n. ស៊ម


ុ អែណត

Filter tv. តង Floating Point number n. ចំនន


ួ ពិត

Final Angle មុំបញចប់ Floor n. បត

Find tv. រក Floor បត

Find Next រកបនទប់ Floppy Disk Drive n. យថសទន់


Find Previous រកខងេដម Flow Chart n. គំនស
ូ ងលំហូរ

Fine line បនទត់លម


ម Fly out tv. េ ះេចញពី

Finish tv. បញចប់ Focal adj. ែដល បសពគន

Firewall n. ជញជ ំងេភង Focus tv. េផត

Firmware n. កមមវធីបងកប ់ Fold Mark n. ចំណុចរបត់

ំ ង
First n. ដបូ Folder n. ថត

ំ ង
First Interest ករ បក់ដបូ Follow-up បនពី

First Name n. នមខន


ួ Font n. ពុមអ
ព ក រ

Fit tv. សម Font Color n. ពណ៌ពុមអ


ព ក រ

Fit on Screen ប៉ន


ុ េអ កង ់ Font Effect n. ែបបែផនពុមអ
ព ក រ

Fit to Frame សមេទនឹងស៊ម


ុ Font Size n. ទំហំពុមអ
ព ក រ

Fix tv. ជួសជុល Font Style n. រចនប័ទ មពុមអ


ព ក រ

Fixed adj. េថរ Fontwork n. សិ លបៈអក រ

Fixed Asset អចលន ទពយ Foot n. ហ៊ុ តថ៍

© Nida and Open Forum of Cambodia - 19 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Foot-In-Mouth (Smiley) រេអ សខន


ួ Full Duplex Transmission n. ករបញូ ជ នេទ

Footer n. បតកថ ទិសកនុងេពលែតមួយ

Footnote n. េលខេយង Full Screen n. េពញេអ កង ់

Force tv. បងខំ Full Version n. កំ ណេពញេលញ

Foreground n. ៃផទខងមុខ Fully Qualified Form n. ទ មង ់េពញ

Foreground Application n. កមមវធីខងមុខ លកខណៈ

Foreground Task n. ភរកិចខ


ច ងមុខ Function n. មុខងរ

Form n. សំ ណុំែបបបទ Function n. អនុគមន៍

Form Letter n. សំ បុ តសំ ណុំែបបបទ Function bar n. របរមុខងរ

Format n. ទង ់ ទយ Future Value តៃមអនគត

Format tv. េធ ទង ់ ទយ Fuzzy adj. សពិច សពិល

Formatting Bar n. របរ ទង ់ ទយ Gallery n. វចិ ត ល

Formula n. រូបមន Gamma n. គ ម៉

Formula Bar n. របររូបមន Gap n. ចេនះ

Forward tv. បញូ ជ នបន Gateway n. ផវ


ូ េចញចូល
Forward iv. េទមុខ Generate tv. បេងកត

Fraction បភគ Genre n . បេភទត ន

Frame n. ស៊ម
ុ Geomatric Mean មធយមធរណីម ត

Frameset n. សំ ណុំស៊ម
ុ Geometric Shape n. ងធរណីម ត

Free News Letters n. សំ បុ តព័តម


៌ នឥត Geometry n. ធរណីម ត

គិតៃថ Get tv. យក

Freeware n. កមមវធីេ បឥតបង ់ៃថ ី


Gigabyte n. ជកៃប

Freeze tv. បងកក Global adj. សកល


Freight Charge ៃថដកជញូជ ន Glue Point n. ចំណុចភជប់

Frequency n. េ បកង ់ 
Go Back iv. តឡប់េទេដម

Front End n. ែផនកខងមុខ Go Forward iv. េទមុខ

Frown (Smiley) tv. េពប ជយ Goal Seek េ ះ យសមីករ

Full Control n. តត ទង
ំ សង Gouraud n. ហ៊ូ គេ ដ

Gradient n. ជ មល

© Nida and Open Forum of Cambodia - 20 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Grammar n. េវយយករណ៍ Counter adj. ចស

Grand Total សរុបទងអស់


ំ Counter Variable n. អេថរ ប់

Graphic n. កហិ ក Counterfeit tv. ែកងបនំ

Graphic Design n. កររចន កហិ ក Counterfeit n. របស់ែកងកយ

Grayscale n. ម ត ន បេផះ Coupon គូបង


៉ុ

Greatest Common Divisor តួែចករួមធំ Coupon Payable គូបង


៉ុ ែដល ចបង ់

បំផត
ុ Coupon Period រយៈេពលគូបង
៉ុ

Grid n. ក ច តងគ Covariance សហ ៉រយង ់

Gridline n. បនទត់ ក ច តងគ Crash n. ករគ ំង

Group n. កម Crash tv. គ ំង

Group tv. ក់ជ កម Create tv. បេងកត

Group Box n. បអប់ កម Credential n. លិខត


ិ ែតង ំង

Growth សី តធរណីម ត Credit Card n. ប័ណឥណទន

Copyright Year n. ឆន ំរក សិ ទ ធិ Criteria n. លកខណៈវនិចយ


ឆ័

Corner n. ជង Critical adj. សំ ខន់បផ


ំ ត

Corner Radius ក ំ ជង Crop tv. ចប

Corner to Frame ជងេទស៊ម


ុ Crop Tool n. ឧបករណ៍ ចប

Correct tv. ែក Cross-reference n. េសចកីេយងឆង

Correct adj. តម តវ Cryptography n. កូដ ស

Correlation Coefficient េមគុណ Cubic Spilne Cubic Spilne

សហសមពន
័ ធ ី ីេតេកន
Cumulated Probability បបប៊ល

Correspondence n. ករេឆយឆង េឡ ង

Correspondent n. អនកេឆយឆង Cumulative Capital ទុនសន ំ

Corrupted File n. ឯក រខូច Cumulative Compounded Interest ករ

Cosine កូសី ន
ុ ស
ុ បក់សមសសន ំ

 កនងមនក់
CostPerPerson ៃថេដម
Cumulative Distribution

Cumulative Interest ករ បក់សន ំ
Cotangent កូតង ់សង ់
 សន ំ
Cumulative Principal បក់េដម
Count n. ចំនន

Curly Bracket n. ត
៉ ់ ({})
Count tv. ប់
Currency n. រូបិយប័ណ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 21 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Currency Unit ឯក រូបយ


ិ ប័ណ Date n. កលបរេចឆទ

Current adj. បចចុបបនន Date Stamp n. កលបរេចឆទ

Current Asset ទពយសកមម Dateacquired កលបរេចឆទែដលបនទទួល

Current Cell n. ក បចចុបបនន Datesold កលបរេចឆទែដលបនលក់

Current Page n. ទំពរ័ បចចុបបនន Deactivate tv. េធឲយអសកមម

Current Window n. បងច


ួ បចចុបបនន Debug tv. បំបត់កហ
ំ ុស

Cursor n. ទស ន៍ ទនិច Decimal ទសភគ

Curve n. ែខ េកង Decimal accuracy ភព តម តវទសភគ

Custom adj. ផទល ់ខន


ួ Decimal Place ខ ទង ់ទសភគ

Customer n. អតិថិជន Decimal Point សញញ េកប ស

Customization n. ករបរ
ូ មបំណង Decimal Precision n. ចំនន
ួ ខ ទង ់ទសភគ

Customize tv. បរ
ួ មបំណង Decimal Separator n. សញញ េកប ស

Cut tv. កត់ Declare (Variable) n. បកស (អេថរ)

Cyberspace n. ពិភពទំនក់ទន
ំ ង Decode tv. ឌិ កដ

Cycle n. ខួប Decoder n . ឌិ កឌ


ូ ័រ

Cylinder សុី ំង Decompress tv. ពន

Daemon n. េដមិន Decorate tv. តុបែតង

Damaged adj. ខូចខត Decrease tv. បនថយ

Dangerous adj. េ គះថនក់ Decrypt tv. ឌិ គប

Dash n. ច់ៗ 
Default n. លំន ំេដម

Dash Line n. បនទត់ ច់ៗ Defective adj. មិនេពញេលញ

Data n. ទិនន
ន យ
័ Definition n. និយមន័យ

Data Capture n. ករចប់យកទិនន


ន យ
័ Defragmentation n. េរ បចំឲយមន

Data Source n. បភពទិនន


ន យ
័ ស ប់ធនប់

Data Type n. បេភទទិនន


ន យ
័ Degree n. ក មត

Database n. មូល នទិនន


ន យ
័ Degree n. អង

Database Management n. ករ គប់ គង Degree of freedom ក មតេសរភព

មូល នទិនន
ន យ
័ Deinstall vt. លុបកមមវធី

ំ យករទិនន
DataPilot n. អនកជនួ ន យ
័ Delay tv. ពនយរេពល

© Nida and Open Forum of Cambodia - 22 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Delay n. ករពនយរេពល Designation n. នមក

Delayed adj. យឺ ត Designer n. អនករចន

Delete tv. លុប Desktop n. ៃផទតុ

Delimit tv. កំណត់ ពែដន Desktop Computer n. កុព


ំ យទ
ូ ័រេលតុ
Delimiter n. សញញ កំណត់ ពែដន Destination n. ទិសេ

Deliver tv. បញូ ជ នេទដល ់ Detach tv. ផច់

Delta ែដល Detail n. េសចកីលមិត

Demilitarized Zone (DNS) តំបន់ស Detect and Repair រកេឃ ញ និង ជួសជុល

Demo (Demonstration) n. ករបងញ Detective n. អនកអេងកត

កេមល Developer n. អនកអភិវឌ ន៍

Demote tv. បនថយ Developer n . អនកបេងកត


Denied adj. តវបនបដេសធ Development Cycle n. ខួបអភិវឌ ន៍

Denominator ភគែបង Device n. ឧបករណ៍

Denominator n. ភគែបង Diacritic, Diacritical Mark n. វណយុតិ

Denote tv. តំ ងឲយ Diagonal អងកត ់ ទង

Density ដង ់សុីេត Diagonal Line n. អងកត ់ ទង


Deny tv. បដេសធ Diagram n. ដយ កម

Department n. នយក ន Dial tv. េ (ទូរស័ព)ទ

Dependence n. អនិស រភព Dial In tv. េ ចូល

Deposit បក់កក់ ំ
Dial-Up Access n. ចូលដេណ រករ ម

Depreciable Life យុកលែដល ចរ ំ ទូរស័ពេទ លតុ

េ ះ Dialect n. គមភ

Depreciation រេំ ះ Dialer n. អនកេ

Depreciation Method វធី សរេំ ះ Dialog Box n. បអប់

Descending (Order) adj. ចុះ (លំ ប់) Dictation Software n. កមមវធីសរេសរ ម

Description n. ពិពណ៌ន ន

Descriptive Statistics សថិតអ


ិ ធិបបយ Difference ផលដក

Deselect tv. េ ះជេ មស Digit n. តួេលខ

Design tv/n. រចន ី


Digital adj. ឌី ជថល

© Nida and Open Forum of Cambodia - 23 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS


Digital Signature n. ហតថេលខឌី ជថល Dissolve tv. រ ំ យ

Dim adj. ស ប់ Distance n. ចមងយ

Dimension n. វម ត Distinct adj. ខុសគន


Direct Access n. ករចូលដេណ រករផទល ់ Distort tv. បងខូច ទង ់ ទយ

Direction n. ទិស Distribute tv. ែចកចយ

Directory n. ថត Distribute Columns Evenly ែចកជួរឈរ

Directory Server n. ម៉ សី ន
ុ បេ មថត េសមៗគន

Disable tv. មិនអនុញញ ត Distribute Rows Evenly ែចកជួរេដកេសមៗ

Disabled adj. មិនបនអនុញញ ត គន

Disc n. ថស Distribution n. ករែចកចយ

Discard tv. េបះេចល Distribution ចបប់;បំ ណងែចក

Disclaim tv. បែកក Distribution Function អនុគមន៍បំ ណង

Disclaimer n. អនក បែកក ែចក

Disconnect tv. ផច់ Distribution Function អនុគមន៍របយ

Discontinue tv. បញឈប់ Distributor n. អនកែចកចយ

Discount អបប រ Dithering tv. ចបល ់

Discount Rate អ អបប រ Dividend n. តំ ងែចក

Discounted Security មូលប័ តអបប រ Dividend តំ ងែចក

ី ីេត
Discreet Probability បបប៊ល ច់ Division វធីែចក

Division Sign n. សញញ ែចក


Discrete Random Variable
អេថរៃចដនយ ច់
Divisor តួែចក
Discussion n. កិចព
ច ិ ភក
Divisor n. តួែចក
Disk n. ថស
Dock tv. ចូលែផ
Disk Drive n. យថស
Document n. ឯក រ
Disk Space n. ទំហំថស
 ឯក
Document Begin េដម រ
Diskette n. ថសតូច
Domain n. ែដន
Dispatch tv. បញូ ជ ន
Domestic adj. កនុងតំបន់
Display n. ទិដភព
Done adj. េធរច

Display tv. បងញ
Dossier n. សំ ណុំេរ ង
Dissertation n. បរមធិបបយ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 24 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Dot n. ចំណុច Dumb Terminal n. ថ នីយទ


៍ ទួល

Dot n. ចុចៗ Dummy adj. អត់េចះេ ះ

Dot Matrix Printer n. ម៉ សី ន


ុ េបះពុមេព ប Duplex adj. ែដលមនពីរ

មជុ ល Duplicate tv. សទួ ន

Dotted tv. ចុច Duplicate n. ចបប់ចមង

Double adj. េទ ិ
Duration n. ថរេវ

Double Click ចុចេទដង DVD n. ឌី វឌី

Double Integral ំងេត កលពីរជន់ Dynamic adj. ថមវន

Double Line បនទត់េទ E-Book (Electronic Book) n. េស វេភ

Double Size ទំហំេទ េអឡិ ច តនិច

Double Strikethrough បនទត់ឆត


ូ េទ E-Commerce (Electronic Commerce) n.

Double Underline គូសបនទត់េ កមពីរជន់ ពណិជជកមមេអឡិ ច តនិច

Double-sided adj. សងខង E-Mail (Email) n. អុី មល

Down Time េពលខូច E-Mail Address n. សយ នអុី មល

Downgrade tv. បនទប E-Mail Client n. កមមវធីអុី មល

Download tv. ទញយក E-Mail Server n. ម៉ សី ន


ុ បេ មអុី មល

Downward adj/adv. េទេ កម Edge n. ែគម

Draft n. េសចកី ពង Edit tv. ែកស មល

Drag tv. អូស Edition n. ន ៃដ

Drawing Toolbar n. របរឧបករណ៍គូរ Editor n. កមមវធីនិពនធ

Drive n. យ Editor n. អនកែកស មល

Driver n. កមមវធីបញជ Effect n. ែបបែផន

Drop tv. ជ មះ Effect n. បសិ ទភ ធិ ព

Drop tv. ទមក់ Effective Interest Rate អ ករ បក់

 អតថបទ
Drop Cap អក រធំេដម ជក់ សង

Drop Down Menu មុន


ឺ យ
ុ ធក់ចះុ Eject (Disk) tv. ចនេចញ

Drop Out tv. បត់បង ់សញញ Elapse iv. កនងេទ

Due ដល ់េពលបង ់ Elapsed adj. ែដលកនងេទ

Due Date ៃថង តវសង Electronic Mail n. សំ បុ តេអឡិ ច តនិច

Element n. ធតុ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 25 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Element របស់ Enter iv. ចូល

Embarrassed (Smiley) adj. ខមសេអ ន Enter tv. បញូ ច ល

Embed tv. បងកប ់ Entertainment n. ករកំ ន

Embedded adj. ែដលបងកប ់ Entire adj. ទងមូ


ំ ល

Emboss n. កេ ត Entire Column ជួរឈរទងមូ


ំ ល

Emboss tv. េធឲយ កេ ត Entire Row ជួរេដកទងមូ


ំ ល

Embossed adj. េល ន Entity n. អងគភព

Emoticon n. សញញ រមមណ៍ Entry n. ធតុបញូ ច ល

Emphasis n. ករសងកត ់ (សេមង) Epsilon ែអបសុីេ ន

Empty adj. ទេទ Equal Sign n. សញញ េសម

Empty tv. សមត Equalizer tv. េធឲយេសមគន

Emulate tv. ប់ ម Erase tv. លុប

Emulator n. វតថុ ប់ ម Error n. កំហុស

Enable tv. អនុញញ ត Error Checking n. ករពិ និតយកំហុស

Enabled adj. បនអនុញញ ត Error Code n. េលខកំហុស

Encapsulate tv. េ ប Error Handling n. េ ះ យកំហុស

Enclosing character តួអក រព័ទ ធជុំវញ Escape tv. េគចេចញ

Enclosure n. អី ៗភជប់ជមួយសំ បុ ត Estimation ករ យតៃម

Encode tv. អុិនកូដ Eta ែអ

Encoder n . អុិនកូឌ ័រ Ethernet n. អុីសឺរណិត

Encounter tv. ជួប បទះ Euro Converter n. កមមវធីបែមងអឺ រ ៉ូ

Encrypt tv. អុិន គប Evaluate tv. យតៃម

End ចុង Evaluation n. ករ យតៃម

End Period កំឡុ ងេពលបញចប់ Evaluation Version n. កំ ណ កលបង

End User n. អនកេ ប Even Number n. េលខគូ

Endless adj. មិនេចះចប់ Even Page n. ទំពរ័ គូ

Endnote n. េលខេយងចុង Evenly adv. េសមៗគន

Engraved adj. លឹប Event n. ពតិករណ៍

Enlarge tv. ព ងក Every Time adv. គប់េពល

© Nida and Open Forum of Cambodia - 26 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Examine tv. តតពិនិតយ Extension (File) n. កនទុ យ (ឯក រ)

Exception n. ករណីេលកែលង External adj. េ ក

Executable adj. ែដល ច បតិបតិ Extracondensed adj. ញឹ កខង


Execute tv. បតិបតិ Extract tv. សង ់េចញ

Exit iv. េចញ Extraction n. ករ សង ់េចញ

Expand tv. ព ងក  ខង
Extraexpanded adj. រេងល ំ

Expand (Directory) tv. បនយ (ថត) Extrusion n. ករហូ ត


Expanded adj. រេងល Eyedropper n. ឧបករណ៍ចក់ពណ៌


Expanded Spacing n. គមតរេងល Face Value តៃមសនមត

Expectation សងឈឹមគណិត Facility Personnel n. បុគល


គ ក
ិ បនទប ់

Expected adj. ែដលរពឹ


ំ ង ឧបករណ៍

Expense បក់ចំ យ Factorial ក់តរូ យយល

Expense ID េលខសមគល ់ចំ យ Factory Setting n. ករកំណត់ពីេ ងច ក

Expiration n. ករផុតកំណត់ Fade In v. េលចបនិចមង

Expire iv. ផុតកំណត់ Fade Out v. លិចបនិចមង

Expired adj. ែដលផុតកំណត់ Fade Out Color ពណ៌េលចេឡ ង

Explore tv. រុករក Fail tv. ប ជ ័យ

Explorer (Program) n. កមមវធីរុករក Failure n. ភពប ជ ័យ

exponent និទស ន FAQ (Frequently Asked Question) n.

Exponential អិ ចសប៉ូ ណងែសយល


់ សំ ណួរែដលសួរេរ យៗ

Exponential Increasing ករេកនេឡ ង Fast Forward iv. ខរេទមុខ

អិ ចសប៉ូ ណងែសយល
់ Faster adj. េល នជង

Exponential Regression តំ រតំរង ់ Fastest adj. េល នបំផត


អិ ចសប៉ូ ណងែសយល
់ Fatal adj. ធងនធ
់ រង

Export tv. ន ំេចញ Favorite n. សំ ណព

Expression n. កេន ម Favorite Folder n. ថតសំ ណព

Extended Selection ជេ មសបែនថម Feature n. លកខណៈពិ េសស

Extended Tips ព័តម ំ យបែនថម


៌ នជនួ Feed (Newsfeed) n. មតិពត
័ ម
៌ ន

Extension n. ែផនកបែនថម Feedback n. មតិអនកេ ប

Feet n. ហី តថ៍

© Nida and Open Forum of Cambodia - 27 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Fetch tv. េទ បមូលយក Fit to Frame សមេទនឹងស៊ម


Field n. ល Fix tv. ជួសជុល

Figure n. រូបភពពនយល ់ Fixed adj. េថរ

File n . ឯក រ Fixed Asset អចលន ទពយ

File Browser n. កមមវធីរុករកឯក រ Fixed Declining Balance សមតុលយថយចុះ

File Input (Form HTML) n. េមល File េថរ

Submission Fixed Periodic Interest Rate អ ករ

File Name n. េឈមះឯក រ បក់ មកលកំណត់េថរ

File Pointer n. ទនិចឯក រ Fixed-Interest Security មូលប័ តអ

File Submission n. ករ ក់េសនឯក រ ករ បក់េថរ

File System n. បព័នឯ


ធ ក រ Flag n. ទង ់

Filing Cabinet n. ទូ ក់ឯក រ Flash tv. បេញចញពនឺ

Fill tv. បំេពញ Flat adj. បេសម

Filled adj. បនបំេពញ Flip tv. តឡប់

Filter n. ត មង Floating Frame n. ស៊ម


ុ អែណត

Filter tv. តង Floating Point number n. ចំនន


ួ ពិត

Final Angle មុំបញចប់ Floor n. បត

Find tv. រក Floor បត

Find Next រកបនទប់ Floppy Disk Drive n. យថសទន់


Find Previous រកខងេដម Flow Chart n. គំនស
ូ ងលំហូរ

Fine line បនទត់លម


ម Fly out tv. េ ះេចញពី

Finish tv. បញចប់ Focal adj. ែដល បសពគន

Firewall n. ជញជ ំងេភង Focus tv. េផត

Firmware n. កមមវធីបងកប ់ Fold Mark n. ចំណុចរបត់

ំ ង
First n. ដបូ Folder n. ថត

ំ ង
First Interest ករ បក់ដបូ Follow-up បនពី

First Name n. នមខន


ួ Font n. ពុមអ
ព ក រ

Fit tv. សម Font Color n. ពណ៌ពុមអ


ព ក រ

Fit on Screen ប៉ន


ុ េអ កង ់ Font Effect n. ែបបែផនពុមអ
ព ក រ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 28 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Font Size n. ទំហំពុមអ


ព ក រ Front End n. ែផនកខងមុខ

Font Style n. រចនប័ទ មពុមអ


ព ក រ Frown (Smiley) tv. េពប ជយ

Fontwork n. សិ លបៈអក រ Full Control n. តត ទង


ំ សង

Foot n. ហ៊ុ តថ៍ Full Duplex Transmission n. ករបញូ ជ នេទ

Foot-In-Mouth (Smiley) រេអ សខន


ួ ទិសកនុងេពលែតមួយ

Footer n. បតកថ Full Screen n. េពញេអ កង ់

Footnote n. េលខេយង Full Version n. កំ ណេពញេលញ

Force tv. បងខំ Fully Qualified Form n. ទ មង ់េពញ

Foreground n. ៃផទខងមុខ លកខណៈ

Foreground Application n. កមមវធីខងមុខ Function n. មុខងរ

Foreground Task n. ភរកិចខ


ច ងមុខ Function n. អនុគមន៍

Form n. សំ ណុំែបបបទ Function bar n. របរមុខងរ

Form Letter n. សំ បុ តសំ ណុំែបបបទ Future Value តៃមអនគត

Format n. ទង ់ ទយ Fuzzy adj. សពិច សពិល

Format tv. េធ ទង ់ ទយ Gallery n. វចិ ត ល

Formatting Bar n. របរ ទង ់ ទយ Gamma n. គ ម៉

Formula n. រូបមន Gap n. ចេនះ

Formula Bar n. របររូបមន Gateway n. ផវ


ូ េចញចូល
Forward tv. បញូ ជ នបន Generate tv. បេងកត

Forward iv. េទមុខ Genre n . បេភទត ន

Fraction បភគ Geomatric Mean មធយមធរណីម ត

Frame n. ស៊ម
ុ Geometric Shape n. ងធរណីម ត

Frameset n. សំ ណុំស៊ម
ុ Geometry n. ធរណីម ត

Free News Letters n. សំ បុ តព័តម


៌ នឥត Get tv. យក

គិតៃថ ី
Gigabyte n. ជកៃប

Freeware n. កមមវធីេ បឥតបង ់ៃថ Global adj. សកល

Freeze tv. បងកក Glue Point n. ចំណុចភជប់


Freight Charge ៃថដកជញ 
ូជ ន Go Back iv. តឡប់េទេដម

Frequency n. េ បកង ់ Go Forward iv. េទមុខ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 29 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Goal Seek េ ះ យសមីករ Hanging Indent ពយរ


ួ ករចូលបនទត់
Gouraud n. ហ៊ូ គេ ដ Hard Disk n. ថសរង

Gradient n. ជ មល Hardware n. ែផនករង

Grammar n. េវយយករណ៍ Harmonic Mean មធយម ម៉ូនិច

Grand Total សរុបទងអស់


ំ Hatch n. ឆនូ តៗ

Graphic n. កហិ ក Hazardous adj. េ គះថនក់

Graphic Design n. កររចន កហិ ក Header n. បឋមកថ

Grayscale n. ម ត ន បេផះ Heading n. កបល

Greatest Common Divisor តួែចករួមធំ Height n. កមពស ់

បំផត
ុ Help tv. ជួយ

Grid n. ក ច តងគ ំ យ
Help n. ជនួ

Gridline n. បនទត់ ក ច តងគ ំ យ


Helper Application n. កមមវធីជនួ

Group n. កម Hexadecimal Number ចំនន


ួ េគលដប់ បំ

Group tv. ក់ជ កម មួយ

Group Box n. បអប់ កម Hibernate tv. សមងំ

Growth សី តធរណីម ត Hidden adj. ែដល ក់

Guard n . ឆម ំ Hide tv. ក់

Guest n. េភញ វ Hierarchy n. ននុ កម

Guide n. មគគុេទ ទសក៍ High adj. ខ ពស់

Guideline n. េគលករណ៍ែណន ំ High Priority n. ទិភពខ ពស់

Half adj. ពក់ក ល High Security n. សុវតថភ


ិ ពខ ពស់

Half Duplex Transmission n. ករបញូ ជ ន Higher adj. ខ ពស់ជង

ឯកទិសកនុងេពលែតមួយ Highest adj. ខ ពស់បផ


ំ ត

Half-sphere កនះែស៊រ Highlight tv. បនិច

Handle tv. េ ះ យ Highlight n. ែផនកសំ ខន់

Handle (Of Object) n. ចំណុចទញ Highlight Color n. ពណ៌បនិច

Handler n. អនកេ ះ យ History n. បវតិ

Handout n. បង ់េបះពុម ព Hold tv. កន់

Hang Up tv. ពយរ


ួ Hold Down tv. សងកតច
់ ះុ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 30 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Home n. ផទះ ID n. េលខសមគល ់

Home Directory n. ថតផទះ Identical to ដូចគននឹង

Home Page n. េគហទំពរ័ Identifier n. េ គ ងសមគល ់

Hop n. ដ ំ ក់ Identity n. អតសញញ ណ

Horizontal adj. េផក Idiom n. សំ នន


ួ េ រ

Horizontal Line n. ែខ េផក Idle adj. ទំេនរ

Horizontal Ruler n. បនទត់េផក Idle Time n. េពលទំេនរ

Horizontal Scrollbar n. របររមូរេផក Ignore tv. មិនេអ េព

Host n. ម៉ សី ន
ុ Ignore All មិនេអ េពទងអស់

Hostname n. េឈមះម៉ សី ន
ុ Illumination n. ករបំភឺ

Hot List n. បញជី សយ នសំ ខន់ Illustration n. រូបភពលម

Hotkey n. គប់ចច
ុ ចង Image n. រូបភព

HotPlug tv. េ តេឆ Image Map n. ែផនទីរប


ូ ភព

Hotspot n. ចំណុចេក Image Size n. ទំហំរូបភព

HouseholdInventory បញជី រេពភណ


័ ផទះ Imaginary បឌិ ត

សែមបង Imaginary Coefficient េមគុណ បឌិ ត

Hue n . ភព ំៗៃនពណ៌ Implement tv. បតិបតិ

Hyperbolic Cosine កូសី ន


ុ ស
ុ អុី ពរបូល Implementation n. ករ បតិបតិ

Hyperbolic Cotangent កូតង ់សង ់អុី ពរបូល Implicit adj. ទង


ំ សង

Hyperbolic Sine សុីនស


ុ អុី ពរបូល Import tv. ន ំចូល

Hyperbolic Tangent តង ់សង ់អុី ពរបូល Important adj. សំ ខន់

Hypergeometric អុី ពរធរណីម ត Improper adj. មិនសមរមយ

Improve tv. េធឲយ បេស រ


Hypergeometric Distribution
ចបប់អី ុ ពរធរណីម ត
in kind សបបរស

Hyperlink n. តំណខ ពស់
In Progress កំពង ំ
ុ ដេណ រករ
Hypertext n. អតថបទតភជប់គមនលំ ប់
Inactive adj. អសកមម
Hyphenate tv. ភជប់េ យសហសញញ
Inbox n. បអប់ទទួល
Hyphenation n. ករ ក់សហសញញ
Inch n. អុិនឈ៍
Hypotheses សមមតក
ិ មម
Include tv. រួមបញូ ច ល
Icon n. រូបតំ ង

© Nida and Open Forum of Cambodia - 31 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Incoming adj. មកដល ់  ថមី


Initiate tv. េផម

Incoming Server n. ម៉ សី ន
ុ បេ មចូល 
Initiation n. ករចប់េផម

Incompatible adj. ែដលមិនឆបគន Inline adj. កនុងតួ

Inline Frame n. ស៊ម


ុ កនុងតួ
Incompatible Event
ពតិករណ៍មិនចុះស មង
Inline Frame n. ស៊ម
ុ កនុងតួ
Increase tv. បេងកន
Inner adj. ខងកនុង
Increment Value តៃមបែនថម
Inner Join រួមខងកនុង
Incrementally Search ែសងរកបែនថម
ឹ អី
Innocent (Smiley) adj. មិនដង
Increments n. ចំនន
ួ បែនថម
Input tv. បញូ ច ល
Indent tv. ចូលបនទត់
Input n. ព័តម
៌ នបញូ ច ល
Indent Value n. តៃមចូលបនទត់
Input Field លបញូ ច ល
Indentation n. ករចូលបនទត់
Input Mask n. រប ំងបញូ ច ល
Independent Variable អេថរឯក ជយ
Input-Output Analysis n. វភគព័តម
៌ ន
index សនទស ន៍
េចញចូល
Index n. លិបិ កម
Inquire tv. សួរ
Index Mark n. សញញ សមគល ់លិបិ កម
Inscription n. ចំ រ
Indicator n. ទនិចបងញ
Insecure adj. គមនសុវតថភ
ិ ព
Infected adj. ែដលឆង
Insert tv. បញូ ច ល
Infected File n. ឯក រឆងេមេ គ
Insert Data បញូ ច លទិនន
ន យ

Infinite នន
Insertion Point n. ទី ំងបញូ ច ល
Infinity n. អននភព

Install tv. ដេឡ ង
Information n. ព័តម
៌ ន

Installer n. កមមវធីដេឡ ង
Information Technology n. បេចចកវទយ
installment ករបង ់ប ក់
ព័តម
៌ ន
Instance n. វតថុ
ំ ង
Initial adi. ដបូ
Instant Message n. របនទន់
 ដបូ
Initial Principle បក់េដម ំ ង
Instantiate tv. បេងកតភមៗ

Initialize (Computer) tv. ចប់េផម
Instruction n. េសចកីែណន ំ
Initialize (Storage Medium) tv. េរ បចំ
Insufficient មិន គប់ គន់

Initialize (Variable) tv. ផល ់តៃមចប់េផម
Integer Power ស័យគុណគត់
Initials n. ទិសេងកត

© Nida and Open Forum of Cambodia - 32 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Integer Set សំ ណុំចំនន


ួ គត់រ ទីប Inverse Hyperbolic Sine សុីនស
ុ អុី ពរបូល

Integral Value តៃម ំងេត កល ចស

Integrate tv. រួមបញូ ច ល Inverse Hyperbolic Tangent តង ់សង ់

Integrated Circuit n. េស គីរម


ួ បញូ ច លគន អុី ពរបូល ចស

Integrated Desktop ៃផទតប


ុ ញូ ច លគន Invert tv. ក់ប ញច ស

Intensity n. ំងតង ់សុីេត Invested Security មូលប័ តប ក់ទន


Interaction n. អនរកមម Investment វនិេយគ

Interactive adj. អនរសកមម Invisible adj. េមលមិនេឃ ញ

Interactivity n. អនរសកមមភព Invoice វកកយប ត

Intercept ចំណុច បសពអ័ក Invoke tv. េ

Interest earned ករ បក់ែដលរកបន Inward ចូលកនុង

Interface n. ចំណុច បទក់ Iota អុីអូ

Interlaced adj. តបញ់ IP n. IP

Internal adj. ខងកនុង IRC (Internet Relay Chat) n. IRC (ករ

Internal Rate អ ខងកនុង ជែជកកំ ន មអុិនធឺណិត)

Internet n. អុីនធឺណិត Isosceles Triangle តេកណសមបត

Interoffice adj. រ ងករយល ័យ ISP (Internet Service Provider) n. ISP

Interrupt tv. ផក (អនកផល ់េស អុិនធឺណិត)

Intersect tv. បសព Issue Date កលបរេចឆទេចញហ៊ុន

Intersection n. ករ បសព Issue to v. េចញឲយ

Intersection បសព Italic adj. េ ទត

Interval n. ចេនះេពល Item n. ធតុ

Intruder n. អនកឈនពន Jagged adj. រេឆតរឆូត

Invalid adj. មិន តម តវ Job n. ករងរ

Inverse Beta Distribution បំ ណងែចក Join tv. ត

ែប ចស Journal n. ទិននុបបវតិ

Inverse Cotangent កូតង ់សង ់ ចស Jump iv. េ ត

Inverse Hyperbolic Cosine កូសី ន


ុ ស
ុ Junk n. ឥតបនករ

អុី ពរបូល ចស Junk Mail n. រឥតបនករ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 33 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Justify tv. ត មមសងខង ំ


Launch tv. េបកដេណ រករ (កមមវធី)

Kappa កប៉ Layer n. សទប់

KB n. គីឡូ ៃប Layout n. បង ់

Keep tv. រក ទុក Lead time េពលេវ រងច ំ

Keep Ratio n. រក សមម ត Leap year n. ឆន ំប ងគប ់

Keep Running ទុកឲយរត់ដែដល Least Common Multiple ពហុ គណ


ុ រួមតូច

Kern tv. ស មលចេនះតួអក រ បំផត


Kernel n. ខឺ ណល Left Join រួមេឆង

Key (Encryption) n. កូនេ Left limit លីមីតេឆង

Key (Searching) n. េមល Keyword Legend n. ង

Key (Typing) n. គប់ចច


ុ Length n. បែវង

Keyboard n. ករចុច Letter n. សំ បុ ត

Keyboard Handling ករេ បករចុច Letter-like Symbol n. និមត


ិ សញញ ដូច

Keystroke n. សងកត ់ គប់ចច


ុ អក រ

Keyword n. ពកយគនឹះ Letterhead n. កបលលិខត


Kilobyte n. គីឡូ ៃប Library n. ប ល ័យ

ជញបណ
Kurtosis Of A Distribution
License n.
Label n. ក
Life យុកល
Lag n. រយៈេពលខុសគន
Light adj. ល
Lambda ម
Limit n. េមល Boundary
LAN (Local Area Network) n. ប ញ
Limit លីមីត
មូល ន
Line n. ជួរ
Landscape Orientation n. ទិសេផក
 បនទត់
Line Begin (Begin of Line) េដម
Landscape Paper n. ក សេផក
Line Break ចុះបនទត់
Language Pack n. កញចប់ភ
Line Color ពណ៌បនទត់
Laser n. ែស៊រ
Line Joint សនក់បនទត់
Last adj. ចុងេ កយ
Line Skew ភពេឆ ងរបស់បនទត់
Last Name n. នម តកូល
Line Weight ក មស់បនទត់
Lathe Object n. វតថុ កឡឹ ង
Linear លីេនែអ៊រ
Laughing (Smiley) n. េស ច

© Nida and Open Forum of Cambodia - 34 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Linear Amortization រេំ ះបំណុលជបន Logarithm Regression តំ រតំរង ់េ ករត

បនទប់ Logical adj. សម

Linear Ascending ករេកនេឡ ងលីេនែអ៊រ Logical Height កមពសស


់ ម

Linear Depreciation កររេំ ះជ Logical Number ចំនន


ួ តកក

បនបនទប់
Lognomal Distribution
Logo n. ឡេ
ូ គ
Linear Regression តំ រតំរង ់លីេនែអ៊រ
Look and Feel n. រូប ង និង មុខងរ
Link tv. ភជប់
Look for tv. ែសងរក
Link n. តំណ
Look in tv. េមលកនុង
Lips are Sealed (Smiley) បិទបបូរមត់
Look up tv. រកេមល
List tv. យ
ិ ជុំ
Loop រងល
List n. បញជី
Loose adj. ធូរ
List Box n. បអប់បញជី
Low adj. ទប
Literal n. តៃម តង ់
Lower adj. ទបជង
Live Bookmark ចំ ំបនផទល ់
Lower Limit លីមីតេ កម
Live Mode រេប បបនផទល ់
Lower Limit លីមីតេ កម
Load tv. ផទុ ក
Lowercase n. អក រតូច
Loan បក់កមចី
Lowered Position n. ទី ំងេ កមបនិច
Local adj. មូល ន
Lowest adj. ទបបំផត

Locate tv. រកទី ំង
Lowest Common Multiple ពហុ គណ
ុ រួម
Location n. ទី ំង
តូចបំផត

Locked adj. ជប់េ
M.sec. (Millisecond) n. មិ.វ. (មិលីវនទី)
Locked File n. ឯក រជប់េ
Machine n. ម៉ សី ន

Log tv. ចុះកំណត់េហតុ
Machine Language n. ភ ម៉ សី ន

Log n. កំណត់េហតុ
Machine Operator n. អនកបញជ ម៉ សី ន

Log File n. ឯក រកំណត់េហតុ
Macro n. ម៉ ក
Log In iv. ចូល
Magenta adj. កហម យ
Log Off iv. េចញ
Magnetic Tape n. កែសតម៉ េញទិច
Log On iv. េមល Log In
Mail n. សំ បុ ត
Log Out iv. េមល Log Off
Mail Box n. បអប់សំបុ ត

© Nida and Open Forum of Cambodia - 35 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Mail Merge (Form Letter) n. សំ បុ តសំ ណុំ Marquee n. ម៉ រគី

ែបបបទ Mask n. រប ំង

Mail Server n. ម៉ សី ន
ុ បេ មសំ បុ ត Master n. េម

Mailing List n. បញជីសំ បុ តរួម Master Document ឯក រេម

Main adj. សំ ខន់ Master Field លេម

 េម
Main Title n. ចំណងេជង Master Password ពកយសមងត់េម

Main Toolbar n. របរឧបករណ៍េម ំ ូច


Match n. ដណ

Mainboard n. បនទះេម Match tv. ផគូ ផង


Maintain tv. ែថទ ំ ំ ូច


Match Case ករណីដណ

Maintainer n. អនកែថទ ំ Matrix ម៉ ទស

Maintenance n. តំ ហទ ំ Maturity ៃថងដល ់កំណត់បង ់


Major Gridline n. បនទត់រេងល Maximize tv. ព ងកអតិបរម

Major Influence ឥទពធិ លចមបង Maximum n. អតិបរម

Major Interval n. ចេនះធំ Mean មធយម

Major Interval Mark n. កតចេនះធំ Measurement Unit ឯក រងស់

Malfunction iv. េធករខុស ប កតី Media n. េមេឌ

Manage tv. គប់ គង Median សមឌ េរខ

Management n. ករ គប់ គង Megabyte n. េមកៃប

Management Information System n. ិ


Membership n. សមជកភព

បព័នព
ធ ត
័ ម
៌ ន គប់ គង Memo n. អនុស រណៈ

Manager (Program) n. កមមវធី គប់ គង Memorandum n. េមល Memo

Manual n. េស វេភៃដ Memory n. សតិ

Manual break ករបំ បកេ យៃដ Menu n. មុន


ឺ យ

Manufacturer n. កមហ៊ុនផលិត Menu Bar n. របរមុន


ឺ យ

Map tv. ផគូ ផង


គ Merge tv. បញូ ច លចូលគន

Margin n. រម Message n. រ

Message Box n. បអប់ រ


Marginal Value
Marginalia n. ចំ ក
ំ ុង
ន រម
Meta n. េម
Mark v. សមគល ់
Metal n. េ ហធតុ
Mark n. សញញ សមគល ់

© Nida and Open Forum of Cambodia - 36 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Method n. វធី ស Monitor Program n. កមមវធី តតពិ និតយ

Metrics (Metric System) n. បព័នែធ ម៉ ត Mono ម៉ណ


ូ ូ

Middle adj. ក ល More adj. េ ចនជង

MIDI n . មីឌី Morphing n. ករែបងរូបភព

Migration n. បរ
ូ កែនង Mosaic មូ អុីក

Mile n. ម៉ យល ៍ Most Common Value តៃមរួមបំផត


Milligrams n. មិលី កម Motion n. ចលន

Millimeter n. មិលី ម៉ ត Mount tv. េម៉ ន

Minimize tv. ប ងមអបបបរម Mouse n. កណុ រ

Minimum n. អបបបរម Mouse Pointer n. ពញកណុ រ

Minor Gridline បនទត់ ក ច តងគញឹក Move tv. ផស់ទ ី

Minor Interval ចេនះតូច Move Down ផស់ទច


ី ះុ េ កម

Minor Interval Mark កតចេនះតូច Move Up ផស់ទេី ឡ ងេល

Minus Sign សញញ ដក Movement n. ចលន

Minute n. កំណត់េហតុ បជុំ Mu មុយ

Mirror n. កញចក់ Multi Operation បមណវធីេ ចន

Mirror tv. ឆះ
ុ Multi-User System បព័នព
ធ ហុ អនកេ ប

Misspell tv. បកបខុស Multimedia n. ពហុ ពត


័ ម
៌ ន

Mode n. រេប ប Multimeter n . ឧបករណ៍សទង ់

Model n. ម៉ែូ ដល Multinomial ពហុ ធ

Modem n. ម៉ដ ឹ
ូ ម Multinomial Coefficient េមគុណពហុ ធ

Moderator n. អនរករ Multiple adj. េ ចន

Modification n. កំ ណែ ប Multiplication Sign n. សញញ គុណ

Modify tv. ែកែ ប Multiselection n. ពហុ ជេ មស

Module n. ម៉ូឌុ ល Multitasking n. ពហុ ភរកិច ច

Money-Mouth (Smiley) មត់លយ


ុ Munger n. អនកផស់បូ រ

Monitor n. អនក តតពិនិតយ N-th Root ឫសទី N

Monitor tv. តតពិ និតយ Nabla ប់ប

Monitor (Hardware) n. ម៉ន


ូ ីទ ័រ Name n. េឈមះ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 37 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Natural Logarithm េ ករតធមមជតិ Non-Printing Character តួអក រមិន

Navigate tv. រុករក េបះពុម ព

Navigation n. កររុករក Normal n. ធមម

Navigation Toolbar n. របររុករក Not Enough Memory គមនសតិ គប់ គន់

Navigator (Program) n. កមមវធីរុករក Not Found មិនេឃ ញ

Nearest Multiple ពហុ គណ


ុ ិ បំផត
ជត ុ Note tv/n. ចំ ំ

Negation n. អវជ ជមនកមម Note Indicator n. ទនិចបងញចំ ំ

Nested Table n. ងកនុង Notice n. សមគល ់

Net Interest Rate អ ករ បក់សទ


ុ ធ ំ ឹ ង
Notification n. ករជូនដណ

Net Present Value តៃមបចចុបបននសុទ ធ ំ ឹង


Notify tv. ជូនដណ

Netiquette n. អតិថិវន័យប ញ Nu នុយ

Network n. ប ញ Null adj. គមនេ ះ

Network Topology កបន


ួ តប ញ Number ចំនន
ួ ១

New adj. ថមី Number Pad បនទះេលខ

New Release n. ករេចញផ យថមី Numbering n. េលខេរ ង

News Server n. ម៉ សី ន
ុ បេ មព័តម
៌ ន Numeral n. តួេលខ

Newsgroup n. េវទិកព័តម
៌ ន Numerator ភគយក

Next adj/adv. បនទប់ Numerator n. ភគយក

Nickname n. សមមតន
ិ ម Numerical adj. ជេលខ

Node n. ថន ំង Object (Goal) n. េគលបំណង

Noise adj. េ ជ តែ ជក Object (Subject) n. កមមវតថុ

Nominal Interest Rate អ ករ បក់នម Object (Thing) n. វតថុ

ករណ៍ Oblique adj. បេញឆ ង

Non-Breaking Hyphen សហសញញ មិន Obscure tv. េធឲយសមុ គ មញ

បំ បក Occur tv. េកតេឡ ង

Non-Breaking Space គមតមិនបំ បក Octal Number ចំនន


ួ េគល បប
ំ ី

Non-Convertible adj. ែដលមិន ចបែមង Odd Number េលខេសស

Non-Periodic Schedule Of Payment ករ Offline adj. េ កប ញ

បង ់ បក់ ម ងេពលមិនកំណត់ Offset n. អុហសិ ត

© Nida and Open Forum of Cambodia - 38 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

OK យល ់ ពម Organizer n. អនកេរ បចំ

Omega អូេម គ Orientation n. ទិស

Omicron អូមីេ កន 
Original adj. េដម

On prep. េល Orphan n. បនទត់កំ ព

On Screen Keyboard ករចុចេលេអ កង ់ Orthogonal To ែកងនឹង

Online adj. េលប ញ Outbox n. បអប់េចញ

ំ យេលប
Online Help ជនួ ញ Outdated adj. ហួ សសម័យ

Online Shopping ទិញ មប ញ Outer adj. ខងេ ក

Opacity n. ភព ស ប់ Outer Join រួមខងេ ក

Opaque adj. ស ប់ Outgoing adj. េចញ

Open tv. េបក Outgoing Server ម៉ សី ន


ុ បេ មេចញ

Operand n. អងគ Outline n. េ គង

Operating System n. បព័នធ បតិបតិករ Outline (Font Effect) adj. ែគម

Operation n. បតិបតិករ Output n. ទិនផ


ន ល

Operation (Math) n. បមណវធី Outward េទេ ក

Operator n. (១) ករ (២) សញញ Overflow iv/tv. េលសចំណុះ

បមណវធី Overhang tv. លយេចញ

Operator សញញ បមណវធី Overhead Sheet n. ក ស យ

Optimal adj. បេស របំផត


ុ Overlap tv. ត មត

Optimal Wrap រុ ំ បេស របំផត


ុ ិ
Override tv. បដេសធ

Optimize tv. បេងកន បសិ ទភ ធិ ព Overview n. ទិដភពទូេទ

Option n. ជេ មស Overwhelming adj. េលសលុប

Optional adj. េ សចចិត Overwrite tv. សរេសរជន់េល

Order បញជ ទិញ Owner n. មចស់កមមសិទ ធិ

Order n. លំ ប់ Pack tv. ខ ចប់

Order tv. បញជ Package n. កញចប់

Order ID េលខសមគល ់បញជ ទិញ Package Dimension វម តកញចប់

Ordinal Number adj. េលខលំ ប់ Packet n. កញចប់ពត


័ ម
៌ ន

Organization n. អងគករ Padding n. ចេនះ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 39 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Page n. ទំពរ័ Pass count n. ចំនន


ួ ហុ ច

Page Break n. ករបំ បកទំពរ័ Passage n. វគគ

Page Composer n. កមមវធីេរ បចំទព


ំ រ័ Passphrase n. ឃសមងត់

Page Count n. ចំនន


ួ ទំពរ័ Password n. ពកយសមងត់

Page Down ទំពរ័ េ កម Password Quality Meter n. ឧបករណ៍ ស់

Page Layout n. បង ់ទំពរ័ គុណភពពកយសមងត់

Page Number n. េលខទំពរ័ Paste tv. បិទភជប់

Page Preview េមលទំពរ័ ជមុន Paste Special បិទភជប់ពិេសស

Page Setup ករេរ បចំទព


ំ រ័ Patch tv. ប៉ះ

Page Up ទំពរ័ េល Patch n. បំណះ

Paginate tv. បង ់េលខទំពរ័ Path n. ផវPaint tv. គូរ Pathnames n. េឈមះផវ

Paint Can n. កំបង
៉ុ ទឹកថន ំ Pattern n. លំន ំ

Paintbrush n. ជក់ Pause n. ករផក

Pair n. គូ Pause iv. ផក

Pane n. ប ពល Payment ករបង ់ បក់

Panel n. បនទះ Payment Amount ចំនន


ួ បក់ តវបង ់

Par Value តៃមចុះេលបណ


័ Payment Date កលបរេចឆទករបង ់ បក់

Paragraph n. កថខណ Peak n. កំពល


Paragraph Break n. ចុះបនទត់កថខណ Pearson Product ផលគុណ PEARSON

Paragraph Spacing n. គមតកថខណ


Pearson Product Moment
Pend iv. រង ់ច ំេ ះ យ
Parallel adj. ប៉ ែ៉ ឡល
Pending មិនទន់សេ មច
Parameter n. ប៉ ែ៉ ម៉ ត
Pension បក់ចល
ូ និវតន៍
Parcel n. កញចប់ៃ បសណីយ៍
Period កំឡុ ងេពល
Parent n. េម
Periodic Interest ករ បក់ មកំឡុ ងេពល
Parentheses n. វង ់ កចក
Periodic Payment ករបង ់ បក់ មេពល
Parse tv. ែញក
កំណត់
Partial ផតសយល
Peripheral n. េ គ ងកុព
ំ យទ
ូ ័រ
Pass tv. ហុ ច
Permission n. េសចកីអនុញញ ត

© Nida and Open Forum of Cambodia - 40 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Permutation ចំ ស់ Play a Sound បនឺសេមង

Permutation n. ចំ ស់ Playback n. ចក់ ថមី

Personal adj. ផទល ់ខន


ួ Pledge Amount ចំនន
ួ វតថុបញច ំ

Personal Address Book n. េស វេភ Pledge Paid Date កលបរេចឆទេ ះ

សយ នផទល ់ខន
ួ វតថុបញច ំ

Personal Profile n. ទ មង ់ផទល ់ខន


ួ Plot tv. គូស កហិ ក

Personalization n. បដរូិ បកមម Plotter n. ឧបករណ៍គូស កហិ ក

Personalize tv. ត មវ មបុគល


គ Plug and Play ករ បមូលផុ ំែផនករង

Perspective adj. យថទស ន៍ ស័យ បវតិ

Perthousand ភគពន់ ំ យ
Plug In n. កមមវធីជនួ

Phonetic adj. ៃនសូរសពទ Plus Sign សញញ បូក

Photosensitivity n. ភពែ ប បលរូបភព Poisson Distribution ចបប់ពរ័ សុង

pi ពី Polygon n. ពហុ េកណ

PickUp Date កលបរេចឆទទទួលទំនិញ Polyline ពហុ បនទត់

PickUp Location ទី ំងទទួលទំនិញ Pool n. ង

Picture Box n. បអប់រប


ូ ភព Pop Art n. សិ លបៈេពញនិយម

Pie n. ចំណិត Pop Up adj. េលចេឡ ង

Pipe n. បំពង ់ Population ប៉ព


ូ យ
ុ សយ៉ុ ង

Pirate tv. លួច Popup Menu n. មុន


ឺ យ
ុ េលចេឡ ង

Pitch n. ជេ ម Popup Window n. បងច


ួ េលចេឡ ង
Pitch n. កមពសស
់ េមង Port n. ចក

Pix Map n. ែផនទីចណ


ំ ុច Portable adj. ចល ័ត

Pixel n. ភីកែសល Portal n. េខងទរ

Place n. ទីកែនង Portion ចំ ណក

Placeholder n. កែនង ក់ Portrait Orientation n. ទិសបញឈរ

Places ខ ទង ់ Portrait Paper n. ក សបញឈរ

Plain adj. ធមម Position n. នៈ

Plain Text n. អតថបទធមម Possible adj. ចេធបន

Play (Cd) tv. ចក់ (សុីឌី) Post tv. បកស

© Nida and Open Forum of Cambodia - 41 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Post tv. ក់កុង


ន បអប់សំបុ ត Primary adj. ចមបង

Postal Code េលខៃ បសណីយ៍ Primary Key n. កូនេ សំ ខន់

Poster n. ប័ណ បកស 


Principal បក់េដម

Posterize n. រូបភពប័ណ បកស Principal n. េគលករណ៍

Postmaster n. អនក គប់ គងៃ បសណីយ៍ Print tv. េបះពុម ព

Posture n. ស ន Print Optimized េបះពុមគ


ព ណ
ុ ភពខ ពស់

Power n. ស័យគុណ Print Page View េបះពុមទ


ព ដ
ិ ភពទំពរ័

Power ស័យគុណ Print Preview េមលមុនេបះពុម ព

Precision ក មតជក់ ក់ Print Range ជួរេបះពុម ព

Predefined Accuracy ភព តម តវែដល Printer n. ម៉ សី ន


ុ េបះពុម ព

បនកំណត់ជមុន Printout n. លទ ធផលេបះពុម ព

Prefer tv. ចូលចិត Priority n. ទិភព

Preference n. ចំណង ់ចំណូលចិត Privacy n. ភពឯកជន

Preferred adj. ែដលចូលចិតជង Private Key n. កូនេ ឯកជន

Prefix n. បុពបទ Privilege n. សិ ទ ធិ

Preformat n. ទង ់ ទយជមុន ី ី េត
Probability បបប៊ល

Preformatted Text n. អតថបទបនេធ ី ី េត


Probability Distribution ចបប់ បបប៊ល

ទង ់ ទយជមុន Probe tv. សទង ់រក

Prepare tv. េរ បចំ Procedure n. ែបបបទ

Prerequisite n. ត មវករជមុន Proceed iv. េធបន

Present Value តៃមបចចុបបនន ំ


Process n. ដេណ រករ

Presentation n. ករបងញ Product ផលគុណ

Preset tv. កំណត់ជមុន Product ផលិតផល

Presiding tv. េ កមអធិបតីភព Profile n. ទ មង ់

Press tv. សងកត ់ Profile Manager n. កមមវធី គប់ គងទ មង ់

Prevent tv. ង
ំ Profit ផលចំេណញ

Preview tv. េមលជមុន Program n. កមមវធី

Previous adj. មុន Programmer n. អនកសរេសរកមមវធី

Price ៃថ Progress n. វឌ នភព

© Nida and Open Forum of Cambodia - 42 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Progress Bar n. របរវឌ នភព Qualified adj. ែដលមនគុណភព

Project n. គេ មង Quality n. គុណភព

Projection n. ករបញច ំង Quantity n. បរមណ

Promote tv. បេងកន Quarantine tv. ក់ឲយេន ច់ពីេគ

Prompt n. បអប់បញូ ច ល Quartile ភគបួន

Property n. លកខណៈសមបតិ Query tv. សួរ

Proposal n. សំ េណ Query n. សំ ណួរ

Prorated Linear Depreciation កររេំ ះ Queue n. ជួរ

ជបនបនទប់ែដល ចៃល មចំនន


ួ Queue tv. ក់ជជួរ

Protect tv. ករពរ  រហ័ស


Quick Launch Bar n. របរចប់េផម

Protected adj. ែដល តវបនករពរ 


Quick Launcher n . ឧបករណ៍ចប់េផម

Protection n. ករករពរ រហ័ស

Protector n. អនកករពរ Quit tv. េបះបង ់

Protocol n. ពិធក
ី រ Quota n. កូ

Provider n. អនកផគតផ
់ ង
គ ់ Quotation n. េមល Quote

Proxy n. បកសុី Quote n. ស មង ់

Public adj. ធរណៈ Quote tv. ដក សង ់

Public-Key n. កូនេ ធរណៈ Quotient ផលែចក

Publish tv. េបះពុមផ


ព យ Radial adj. មូល

Publisher n. អនកេបះពុមផ
ព យ Radian ដ
៉ យង ់

Pull tv. ទញ Radio Button n. ប៊ត


ូ ងុ មូល

Punctuation n. ករ ក់វណយុត Radix n. េគល

Purchase order number េលខបញជ ទិញ Radix េគល

Purchase Price តៃមទិញ Raise tv. េលកេឡ ងេល

Purchasing Form n. ពកយសុំទញ


ិ Raised Position n. ទី ំងេលបនិច

Purge tv. លុបបំបត់ Random adj. ៃចដនយ

Push tv. រុញ Random Integer ចំនន


ួ គត់ៃចដនយ

Put tv. ក់ Range n. ជួរ

Quadratic adj. បួន ជង Rate n. អ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 43 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Rate អ Redemption Value តៃមវតថុបញច ំ (េនេពល

Rate Of Depreciation អ រេំ ះ េ ះ)

Raw adj. េឆ Redial tv. េ េឡ ងវញ (ទូរស័ព)ទ

Read tv. ន Redirect tv. បរ


ូ ទិស
Read-Only adj. បនែត ន Redo tv. េធវញ

Readme n. នខ ុ ញំ Reduce tv. កត់បនថយ

Ready adj. រួចេហ យ Redundancy n. ភពសទួ ន

Real adj. ពិត Reestablish tv. បេងកតេឡ ងវញ

Real Number ចំនន


ួ ពិត Reference n. េសចកីេយង

Real Number Set សំ ណុំចំនន


ួ ពិត Reference Point n. ចំណុចេយង

 េឡ ងវញ
Reboot tv. ចប់េផម Referral n. ករេផទរ

Recalculate Hard ខំគណនេឡ ងវញ Refresh tv. េធឲយ សស់

receipt ប័ណចំណូល ិ
Refuse tv. បដេសធ

Receipt n. បងកន់ៃដ Regenerate tv. បេងកតេឡ ងវញ

Receive tv. ទទួល Register tv. ចុះេឈមះ

Recipient n. អនកទទួល Registration n. ករចុះេឈមះ

Recognize tv. ទទួល គ ល់ Registration ID េលខសមគល ់ករចុះេឈមះ

Recommend tv. ផល ់អនុ សន៍ Registry n. បញជីេឈមះ

Reconnect tv. តភជប់េឡ ងវញ Regular adj. ធមម

Record n. កំណត់ Regular Expression កេន មធមម

Record tv. កត់ Rehearse Timing n. េពលេវ សម

Recover tv. យកបនវញ ំ


Reinstall tv. ដេឡ ងេឡ ងវញ

Recovery n. ករសេ ងគះឯក រ Reject tv. ចនេចល

Recreate tv. បេងកតេឡ ងវញ Relation n. ទំនក់ទន


ំ ង

Rectangular parallelepiped បេលពី ប៉ត Relative URL n. URL ទំនក់ទន


ំ ង

ែកង Relay tv. បញូ ជ នត

Recursion n. ករេ ខន
ួ ឯង Relay n. ករបញូ ជ នត

Recycle Bin n. ធុងសំ ម Release n. ករេចញផ យ

Redemption ករេ ះ Release tv. បេញចញ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 44 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Release Note n. កំណត់ចំ ក


ំ រ ំ ស
Replacement n. ករជនួ

េចញផ យ Replacement Table n. ំ ស


ងជនួ

Release Year ឆន ំេចញផ យ Replicate tv. ថតចមង

Relief n. កបច់ Replication n. ករថតចមង

Reload tv. ផទុ កេឡ ងវញ Reply tv. េឆយតប

Remaining adj. េនសល ់ Report n. របយករណ៍

Remark n. កំណត់សមគល ់ Repository n. ឃង


Remind tv. រលឹ


ំ ក Request n. សំ េណ

Reminder n. អនករលឹ
ំ ក Request tv. េសន

Remote adj. ឆងយ Require tv. ទមទរ


Remote Access n. ករចូលដេណ រករពី Requirement n. ត មវករ

ចមងយ Research n. ករ វ ជវ

Remote Administration n. ករ គប់ គងពី Research tv. វ ជវ

ចមងយ Reservation ករប មងទុក

Remote Control n. ករបញជ ពី ចមងយ Reset tv. កំណត់េឡ ងវញ

Removable adj. ចល ័ត Resize tv. បរ


ូ ទំហំ
Removable Disk n. ថសចល ័ត Resolution n. គុណភពបងញ

Remove tv. យកេចញ Resolver n. អនកេ ះ យ

Rename tv. បរ
ូ េឈមះ Resource n. ធនធន

Render tv. បងញ Respond iv. េឆយតប

Renew tv. បន Response n. ចេមយតប

Reopen tv. េបកេឡ ងវញ  េឡ ងវញ


Restart tv. ចប់េផម

Reorder Level ក មតបញជ ទិញេឡ ងវញ Restore tv. រ

Repaginate tv. បង ់េលខទំពរ័ េឡ ងវញ Restore Default 


រលំន ំេដម

Repair tv. ជួសជុល Restrict tv. ក់ក មត

Repaired adj. ែដលជួសជុលរួច Restricted adj. ែដល តវបនក មត

Repayment សំ ណង Restriction n. ក មត

Repeat tv. េធមងេទ ត Result n. លទ ធផល

ំ ស
Replace tv. ជនួ ResultSet n. សំ ណុំលទ ធផល

© Nida and Open Forum of Cambodia - 45 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Resume tv. េធបន Root ឫស

Retrieve tv. េទយក ិ


Rotate tv. បងល

Retry tv. ពយយមមងេទ ត ិ


Rotation Angle n. មុំបងល

Return tv. តឡប់ Round tv. បងគត ់

Return Address n. សយ ន តឡប់ Round បងគត ់

Return Receipt n. បងកន់ៃដ តឡប់ Round adj. មូល

Reuse tv. េ បេឡ ងវញ Round Bracket n. វង ់ កចក

Reverse tv. ក់ប ញច ស Round Down បងគតច


់ ះុ

Reverse adj. ប ញច ស Round Up បងគតេ់ ឡ ង


Revert tv. តឡប់េទេដម Rounded Polygon n. ពហុ េកណ ជងមូល

Review tv. ពិនិតយេឡ ងវញ Rounded Rectangle n. ចតុេកណែកង

Revision n. ករពិនិតយេឡ ងវញ ជងមូល

Revocation n. ករដកហូ តវញ Route n. ផវRevoke tv. ដកហូ តវញ Route tv. ន ំផវ

Rewind tv. ខរថយេ កយ Routine n. ទ មង ់ករ

rho រ ៉ូ Row n. ជួរេដក

Rhombus ចតុេកណេសម Row Break ករបំ បកជួរេដក

Rhombus n. ចតុេកណេសម Row Heading កបលជួរេដក

Rich Text n. អតថបទសមបរ


ូ ែបប Ruby (Phonetic Guide) មគគុេទ ទសក៍សូរសពទ

Rid tv. កមចត់ Rule n. ចបប់

Right Join រួមខង ំ Ruler n. បនទត់

right-angled triangle តេកណែកង Run iv. រត់

Ring n. កង Run Level n. ក មតរត់

Rip tv. េ ច ក Run-Time n. េពលរត់

Roll iv. រេម ល Run-Time Error n. កំហុសេពលរត់

Roll Back iv. រេម លថយ Runaway adj. មិន ចបញជ បន

Roll Over tv. ក់េល Safe adj. សុវតថភ


ិ ព

Roll Up iv. រេម លេឡ ង Safety n. សុវតថភ


ិ ព

Root n. Root Sale Tax ពនធេលករលក់

© Nida and Open Forum of Cambodia - 46 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Sale Tax Rate អ ពនធលក់ Search Engine n. ម៉ សី ន


ុ ែសងរក

Salesperson អនកលក់ Search key ពកយែសងរក

Salmon n. ពណ៌ ទុំ Sec. (Second) n. .◌


ិវ

Salutation n. វនទនករ Secondary adj. រង

Salvage tv. សេ ងគះ Section n. ភគ

Salvage Value តៃមសេ ងគះ Sector n. ចេ ម ក

Sample គំរស
ួ ិត
ថ ិ Secure adj. ែដលមនសុវតថភ
ិ ព

Sample n. គំរូ Security មូលប័ ត

Saturation n. តិតភ
ិថ ព Security n. សុវតថភ
ិ ព

Save tv. រក ទុក Seek tv. ែសងរក

Save as tv. រក ទុកជ Segment n. ចេ ម ក

Scale n. ម ត ន Segment tv. េ ច ក

Scan tv. េសកន Segmentation n. ករែចកជចេ ម ក

Scanner n. ម៉ សី ន
ុ េសកន Select tv. េ ជស

Scenario n. ច់េរ ង Select All េ ជសទងអស់


Schedule tv. កំណត់េពល Selected Text n. ◌អ ថបទ


ែដលបនេ ជស

Schedule n. ងេពល Selection n. ជេ មស

Scheme n. េ គងករណ៍ Self-Extracting adj. ករ សង ់េចញេ យ

Scope n. វ លភព ខន
ួ ឯង
Screen n. េអ កង ់ Semi prep. កនះ

Screen Saver n. ធតុរក េអ កង ់ ិ លមម


Semibold adj. ដត

Screen Tips n. ព័តម ំ យេលេអ កង ់


៌ នជនួ Semicircle n. កនះរងង ់

Screenshot n. រូបថតេអ កង ់ Semicolon n. សញញ ចំណុចេកប ស (;)

Screenshot tv. ថតេអ កង ់ Semicondensed adj. ញឹ កលមម

Script n. សគប  លមម


Semiexpanded adj. រេងល

Scroll tv. រមូរ Semilight adj. លលមម

Scroll Bar n. របររមូរ Send tv. េផញ

Scroll Horizontal រមូរេផក Send Backward បញូ ជ នេទេ កយ

Search tv. ែសងរក Send Immediately េផញភមៗ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 47 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Send Later េផញេពលេ កយ Sharpen adj. សច

Send Now េផញឥឡវ


ូ Shear tv. កត់

Send To Back បញូ ជ នេទេ កយេគ Sheet n. សនឹក

Send Unsent Messages េផញ រមិនទន់េផញ Shell n. ចន កឡមSender n. អនកេផញ shell ចន កឡម

Sequence n. លំ ប់ Shell n. ែសល


Sequential Access n. ចូលដេណ រករ ម Shift tv. អងកិល

លំ ប់លំេ យ Shift (Key) tv. បរSerial adj. េស េរ ល សយ ឹ
នដកជញ
Ship address ូជ ន
Serial Number n. េលខសមគល ់ ឹ ជញជន
Ship Date កលបរេចឆទដក ូ
Series n. េស៊រ ឹ
Shipped From បនដកជញូ ជ នពី
Server n. ម៉ សី ន
ុ បេ ម ឹ ជញជន
Shipped Via បនដក មរយៈ

Server Farm n. តំបន់ម៉សី ន
ុ បេ ម ឹ
Shipping Cost ៃថដកជញូជ ន
Server Name n. េឈមះម៉ សី ន
ុ បេ ម Shortcut n. ផវ
ូ កត់
Server Side n. ខងម៉ សី ន
ុ បេ ម Shortcut Key n. គប់ចច
ុ ផវ
ូ កត់
Session n. សម័យ Shred tv. េ ច ក

Set tv. កំណត់ Shrink tv. ប ងញ

Set Of Rational Number សំ ណុំចំនន


ួ Shrink to Fit ប ងញឲយសម

សនិទន Shrink to Fit Page Width ប ងញត មវ ម

Set up tv. េរ បចំ ទទឹងទំពរ័

Setting n. ករកំណត់ Shutdown tv. បិទ

Settlement ទូទត់ Sidebar n. របរចំេហ ង

Settlement Date កលបរេចឆទទូទត់ Sigma សុិគម៉

Shadow n. សេមល Sign iv. ចុះហតថេលខ

Shape n. ង Sign In iv. ចូល

Share tv. ែចករ ំ លក Sign Out iv. េចញ

Shared File n. ឯក ររួម Sign Up iv. ចុះេឈមះ

Shareware n. កមមវធីេ ប កលបង Signal n. សញញ

Sharing n. ករែចករ ំ លក Signature n. ហតថេលខ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 48 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Signer n. អនកចុះហតថេលខ Smart adj. ឆត

Significance ែផនកសំ ខន់ Smile (Smiley) n. ករញញឹ ម

Similarity Search n. ែសងរកភព សេដ ង Smiley n. សញញ រមមណ៍

គន Smooth tv. េធឲយេសម

Simple adj. មញញ Smooth adj. បេសម

Simplification ស មល Smooth End n. ករបញចប់យឺតៗ

Simulator n . កមមវធីែកងេធ Smooth Scroll រមូរ បេសម

Sine សុីនស
ុ  យឺ តៗ
Smooth Start n. ករចប់េផម

Single-sided adj. មខង SMS (Short Message) n. រខ ី

Site n. តំបន់ប ញ Snap v, n. ខទស់

Site Manager n. កមមវធី គប់ គងតំបន់ Snapshot n. រូបថត

ប ញ Social security number េលខសុវតថភ


ិ ព

Size n. ទំហំ សងគម

Sizelimit n. ទំហំកំណត់ Socket n. រនធ

Skew n. ភពេឆ ង Socket Number n. េលខរនធ

Skew adj. េឆ ង Software n. ែផនកទន់

Solarization n. ពនឺ ពះ ទិតយ


Skewness Of A Distribution
Skip tv. រលង

Solid adj. ន់
Slant n. ភពេទរ
Sort tv. តេ ម ប
Slave n. កូនេច
Sort by tv. តេ ម ប ម
Slave Field n. លកូនេច
Source n. បភព
Slide (Presentation) n. យ
Space (Disk) n. ទំហំ (ថស)
Slide Show n. ករបញច ំង យ
Spacing n. គមត
Slider n. គប់រកិ
ំ ល
Spam n. រឥតបនករ
Slogan n. ពកយេ ក
Span n. វ លភព
Slope ចំេ ត
Spawn tv. បេងកត
Slot n. រនធ
Speaker n. ធុងបស
Slower adj. យឺ តជង
Specify tv. បញជ ក់លមិត
Slowest adv. យឺ តបំផត

Spectral adj. ៃនវ លគម
Small Capitals អក រពុមត
ព ច

© Nida and Open Forum of Cambodia - 49 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Spectrum n. វ លគម Start Menu n. មុន


ឺ យ 
ុ ចប់េផម

Specular adj. ឆះ 
Start Period កំឡុ ងេពលចប់េផម

Speed n. េលប ន 
Starting Page n. ទំពរ័ ចប់េផម

Spell Checking n. ករពិនិតយអកខ វរុទ ធ Startup n. េមល Boot

Spellcheck tv. ពិនិតយអកខ វរុទ ធ Statement n. េសចកី ថងករណ៍

Spelling n. អកខ វរុទ ធ ិ វន


Static adj. ឋតិ

Spelling and Grammar n. អកខ វរុទ ធ និង Staticstic Analysis វភគសថិតិ

េវយយករណ៏ Stationery n. សមភរៈករយល ័យ

Spin Button n. ប៊ត


ូ ងុ បេងកនបនថយ Stationery n. ៃផទខងេ កយសំ បុ ត

Spiral iv. គួច Statistics n. សថិតិ

Split tv. ពុះ Status n. ថ នភព

Sponsor n. អនកធន Status Bar n. របរ ថ នភព

Spool n. សពូ ល Step n. ជំ ន

Spool File n. ឯក រសពូ ល Stereo េសេរអូ

Spreadsheet n. េស វេភបញជី Stock Chart n. គំនស


ូ ងសននិធិ

Square Root ឫសកេរ Stop tv. បញឈប់

Stack n. ជង ់ Stop iv. ឈប់

Stagger Even េលខេសសទបជងេលខគូ Storage Device n. ឧបករណ៍ផទុ ក

Stagger Odd េលខគូទបជងេលខេសស Store tv. ទុក

Stalk tv. ឈបចប់ Stream n. សទម

Standalone adj. ឈរែតឯង Stretch tv. ទញឲយែវង

Standard n. សង ់ រ Stretch (Wallpaper) adj. ប៉ន


ុ ទំហំៃផទ

Standard Deviation គមតគំរូ Strict adj. តឹងរុង


strictly greater than ធំជង ច់ខត


Standard Normal Cumulative Distribution
ចបប់ណ័រម៉ ល ់ប ងមក លតៗគន
strictly less than តូចជង ច់ខត
Standard Normal Distribution
ចបប់ណ័រម៉ ល ់ប ងមក ល Strikethrough n. បនទត់ឆត

Standby tv. រង ់ច ំ String n. ែខ អក រ


Start tv. ចប់េផម Strip n. ឆនូ ត


Start Angle n. មុំចប់េផម Strip tv. ចបត
ូ េចញ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 50 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Stroke n. ខច់ Suggestion n. ករផល ់េយបល ់

Structure n. រចនសមពន
័ ធ Suite n. ឈុត

Style n. រចនប័ទ ម Sum tv. បូក

Style and Formatting n. រចនប័ទ ម និង Sum n. ផលបូក

ទង ់ ទយ Sum ផលបូក

Stylesheet n. សនឹករចនប័ទ ម Sum of Power Series ផលបូកេស៊រ

Sub Menu n. មុន


ឺ យ
ុ រង ស័យគុណ

Subdirectory n. ថតរង Summarize tv/n. សេងខប

Subdivision n. ែផនករង Super User n. អនកេ បជន់ខ ពស់

Subfolder n. េមល Subdirectory Superordinate adj. លំ ប់ខ ពស់ជង

Subject n. បធនបទ Superscript n. អក រតូចេល

Sublevel n. ក មតរង Superset សំ ណុំេម

Submission n. ករ ក់េសន Supply tv. ផគតផ


់ ង
គ ់

Submit tv. ក់េសន Support n. ករគ ំ ទ

Subpoint n. ចំណុចរង Support tv. គ ំ ទ

Subroutine n. ទ មង ់កររង Surface n. ៃផទខងេ ក

Subscribe tv. ជវ បច ំ 
Surprise (Smiley) ភញក់េផល

Subscript n. អក រតូចេ កម Survey ករេធ បជមតិ

Subscription n. ករជវ បច ំ Suspend tv. ផក

Subset សំ ណុំរង Suspicious adj. ែដលមនទិលសង ័យ

 រង
Subtitle n. ចំណងេជង Swap tv. ដូរ

Subtotal n. សរុបរង Swap Memory n . សតិស៉ ប

Subtract tv. ដក Switch n. កុង ក់

Subtraction n. ករដក Switch tv. បរSubtree n. ែមកធងរង Switch Off tv. បិទ

Succeed iv. េជគជ ័យ Switch On tv. េបក

Successfully adv. េ យេជគជ ័យ Symbol n. និមិតសញញ

Suffix n. បចចយ
័ Symmetry n. សុីេម ទ

Suggest tv. ផល ់េយបល ់ Synchronization n. សមកលកមម

© Nida and Open Forum of Cambodia - 51 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Synchronize tv. េធសមកលកមម Terminal n. ថ នីយ ៍

Synonym n. េវវចនសពទ ំ
Terminate tv. បញចប់ដេណ រករ

Syntax n. កយសមពនធ Terminology n. បជុំសព


័ ប
ទ េចចកេទស

System n. បព័នធ Terms of Agreement n. លកខខណ

System Administrator n. អនក គប់ គង កិច ច ពមេ ព ង

បព័នធ Test tv. កលបង

System Requirement n. ត មវកររបស់ Test ពិ េ ធន៍

បព័នធ Text Box n. បអប់អតថបទ

System Unit n. ធុង បព័នធ Text Editor n. កមមវធីនិពនធអតថបទ

T Distribution ចបប់ T Text Flow n. លំហូរអតថបទ

T- Value តៃម-T Text Limit n. ពែដនអតថបទ

Tab n. ផទ ំង Texture n. យនភព

Tab (Key) n. េថប Theme n. ែសបក

Table n. ង Thesaurus n. ក មងេវវចនសពទ

Table of Contents n. ងមតិក Thesis n. និេកខបបទ

Table Properties n. លកខណៈសមបតិ ង Theta ែតត

Tag n. ក Thin adj. េស ង

Tangent តង ់សង ់ Thousands Separator n. សញញ បំ បកខ ទង ់

Target n. េគលេ ពន់

Task List n. បញជីភរកិច ច Thousands Separator អនកបំ បកខ ទង ់ពន់

Task Pane n. ប ពលភរកិច ច Thread n. ែខ ស យ

Taskbar n. របរភរកិច ច Thread tv. កង

tau តូ Threshhold Value តៃមជំ ន

Telecommunication n. ទូរគមនគមន៍ Threshold n. ក មតពនឺ

Teletype n. ទូរលិខអងគុលីេលខ Threshold Price ៃថទបបំផត


Template n. ពុម ព Thumbnail n. រូបភពតូច

Temporary adj. បេ ះ សនន Thumbprint n. ន មេមៃដ

Tend to ខិតេទរក Tight adj. តឹង

Term n. ពកយ Tilt tv. េផ ង

Time n.

© Nida and Open Forum of Cambodia - 52 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Time Limit n. េម៉ ងកំណត់ Track tv. ម ន

Time Out iv. អស់េពល Track n. ន

Time Out n. េពលស មក Trackball n . ឃី

Time Setting n. ករកំណត់េពលេវ Traffic n. ច ចរ

Timer n. ឧបករណ៍កំណត់េពល Transaction n. កិចក


ច រ

Tint n. ពណ៌េ ប ងៗ Transfer tv. េផទរ

Tiny adj. លិត Transform tv. ែបង

Tips n. ព័តម ំ យ
៌ នជនួ Transformation n. ករែបងភព


Title n. ចំណងេជង ំ
Transition n. ដេណ រផស់បូ រ

Title n. ងរ Transmission n. ករបញូ ជ ន


Title Bar n. របរចំណងេជង Transmit tv. បញូ ជ ន

 ពកយ
Title Case n. អក រធំេនេដម Transparency n. ភពថ

To Do តវេធ Transparent adj. ថ

Toggle tv. បិទេបក Transpose tv. ផស់កែនង

Toggle n. កនស់ Trash n. សំ ម

Token n. កស Trash Can n. ធុងសំ ម

Tongue-Out េល នអ ត Treasury Bill ប័ណរតនគរ

Tool n. ឧបករណ៍ Tree n. ែមកធង

Toolbar n. របរឧបករណ៍ Treeview n. ទិដភពែមកធង

Toolbox n. បអប់ឧបករណ៍ Trial n. ករ កលបង

Toolbox n. បអប់ឧបករណ៍ Trial Period n. រយៈេពល កលបង

Toolkit n. េមល Toolbox Trigger tv. េកះ

Tooltip n. ព័តម ំ យ
៌ នជនួ Trigger n. គនឹះ

Top adj/n. កំពល


ូ Trigonometric តេកណម ត

Topic n. បធនបទ Trim tv. កត់ត មម

Topology n. កបន
ួ ត Tristate n. ថ នភពបី

Torus n. ថូ ស
៉ ់ Troubleshoot tv. េ ះ យបញ

Trace n. ន Troubleshooter n. អនកេ ះ យបញ

Trace tv. ម ន Troubleshooting n. ករេ ះ យបញ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 53 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

True Color n. ពណ៌ធមមជតិ Unfilled adj. មិនទន់បេំ ពញ

Truncate tv. កត់ឲយខ ី Unformatted adj. មិនទន់េរ បចំ

Trust tv. េជ ទុកចិត Ungroup tv. បំ បក កម


Trust n. ជេន Uninstall (Program) tv. លុប

Trusted adj. ែដលេជ ទុកចិត Union n. សហភព

Tuner n. ប ប់ វប៉ស
ុ Unit Price ៃថឯក

Turquoise adj. ៃបតងេខ វ Unitary adj. រួម

Twip n. ធីប Unitary Array េររួម

Two-Tailed កនទុ យ២ Unitary Square កេររួម

Type tv. យ Unknown adj. មិន គ ល់

Type n. បេភទ Unlink tv. មិនតភជប់

Typeface n. លកខណៈអក រ Unload tv. េរេចញ


Typography n. មុទ ទវទយ Unmark tv. េ ះសមគល ់

ិ ជល
Ultrabold adj. ដត Unmount tv. ន់េម៉ ន

Ultracondensed adj. ញឹ ក ជល Unnamed adj. ែដលគមនេឈមះ


Ultraexpanded adj. រេងល ជល Unpack tv. យ

Ultralight adj. ល ជល Unreachable adj. មិន ចេទដល ់

Ultralight adj. ល ជល Unread adj. មិនទន់ ន

Unary/Binary Operators សញញ បមណវធី Unreadable adj. មិន ច នបន

មួយអងគ/ពី រអងគ Unready adj. មិនទន់េហ យ

Unavailable adj. ែដលមិន ចរកបន Unsent adj. មិនទន់េផញ

Unshade tv. េ ះ សេមល


Unbiaised Estimator
េអសទីម៉ទ ័រមិនលេម ង
Unsubscribe tv. ឈប់ជវ
Uncheck tv. េ ះធីក
Unvisited adj. មិនទន់ទស ន
Undecided (Smiley) adj. មិនទន់សេ មច
Unzip tv. ពន
ចិត
Update tv. េធឲយទន់សម័យ
Underline tv. គូសបនទត់េ កម
Updated adj. ែដលទន់សម័យ
Undo tv. មិនេធវញ
Upgrade tv. េធឲយ បេស រ
Undock tv. េចញពីែផ
Upload tv. ផទុ កេឡ ង
Unexpected adj. ែដលមិនរពឹ
ំ ង

© Nida and Open Forum of Cambodia - 54 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Upper adj. េល Varsigma ៉សុិគម៉

Upper Limit លីមត


ី េល vartheta ៉ែតត

Upper Limit លីមត


ី េល ិ ទ ័រ
Vector វុច

Uppercase n. អក រធំ Vectorized Image n. រូបភពកំណត់េ យ

Upright adj. តង ់េទេល ិ ទ ័រ


វុច

Upsilon ប់សី េុ ន Vendor n. កមហ៊ុនលក់

Upward adv. េទខងេល VendorID េលខសមគល ់អនកលក់

URL n. URL Verbose adj. បងញជអក រ

User n. អនកេ ប Verify tv. េផទ ងផទត់

User Account n. គណនីអនកេ ប Versions n. កំ ណ

User ID n. េលខសមគល ់អនកេ ប Vertical adj. បញឈរ

User Interface n. ចំណុច បទក់អនកេ ប Video n. វេដអូ

User-Friendly adj. ងយ សលេ ប Video Conference n. សននិសីទ មវេដអូ

Username n. េឈមះអនកេ ប View tv. េមល

Utility n. ឧបករណ៍េ ប បស់ View n. ទិដភព

Valid adj. តម តវ Viewer n. កមមវធីេមល

Validate tv. េធឲយមនសុពលភព Violate tv. បំពន

Validation n. សុពលកមម Violation n. ករបំពន

Validity n. សុពលភព Virtual Folder ថតនិមិត


Value n. តៃម Virus n. េមេ គ

varepsilon ៉ែអបសុីេ ន Virus Definition n. និយមន័យេមេ គ

Variable n. អេថរ Visual adj. ៃនចកខុ

Variable Declining Balance សមតុលយថយ ំ យរូបភព


Visual Aids n. ជនួ

ចុះែ ប បល Visualization n. រូបភពេមលេឃ ញ

Variance ៉រយង ់ Visualizer n . ម៉ ែកត

Variation n. បំ របំរល
ួ Voice Chat n. ករជែជកកំ នជសេមង

Varphi ៉ហី Volatile Button n. ប៊ត


ូ ង ិ
ុ មិនឋតេថរ

Varpi ៉ពី Volume n. ភគ

Varrho ៉រ ៉ូ Volume n. ក មតសេមង

© Nida and Open Forum of Cambodia - 55 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Wallpaper n. ក សបិទជញជ ំង Wipe tv. លុប

WAN (Wide Area Network) n. ប ញធំ Withdraw ករដកេចញ

ទូ យ ំ យករ
Wizard n. អនកជនួ

Warn tv. ពមន Word Art n. សិ លបៈអក រ

Warning n. ករ ពមន Word Count n. ចំនន


ួ ពកយ

Watch tv. ឃ ំេមល Word Processing Program n. កមមវធី យ

Watermark adj. ពលៗ អតថបទ

Way n. មេធយបយ Word Processor n. េមល Word Processing

Web n. ប ញ Program

Web Blog n. េមល Weblog Workbook n. េស វេភកិចក


ច រ

Web Layout n. បង ់ជប ញ Workday n. ៃថងេធករ

Web Page n. ទំពរ័ ប ញ Workgroup n. កមករងរ

Web Portal n. េខងទរប ញ Workplace n. កែនងេធករ

Web Site n. តំបន់ប ញ Worksheet n. សនឹកកិចក


ច រ

Webcasting n. ករផ យ មប ញ Workspace n. តំបន់េធករ

Weblog n. កំណត់េហតុប ញ 
World Wide Web (WWW) n. េវល ៉យវប

WebMail n. សំ បុ តប ញ Worm n . ដងកូវ

Webmaster n. បធនប ញ Wrap tv. រុ ំ

Webtop n. ៃផទប ញ Wrap Through tv. រុកត់


Weibull Distribution ចបប់ Weibull Write Protected tv. ករពរមិនឲយសរេសរ

Western n. េ កខងលិច ចូល

Whole adj. ទងមូ


ំ ល ំ យសរេសរ
Writing Aids n. ជនួ

Widget n . ធតុ កហិ ក xi សុី

Widow n. េមម៉ យ Yell (Smiley) n. សែ មក

Width n. ទទឹង Yell (Smiley) iv. ែ សក

ំ ស
Wildcard Character n. តួអក រជនួ Yellow Pages n. ទំពរ័ េល ង

Window n. បងច
ួ Yield ចំណូល, ទិនផ
ន ល

Window Manager n. កមមវធី គប់ គងបងច


ួ Z- Value តៃម-Z

Wink (Smiley) iv. មិចែភនក Zeta េហ

© Nida and Open Forum of Cambodia - 56 - Version 3.2 - 09/23/05


English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS

Zigzag v. កងច
ិ កងក ់ Zoom tv. ព ងក

Zip Disk n . ថសហ ុ ីប Zoom In tv. ព ងក

Zone n. តំបន់ Zoom Out tv. ប ងម

© Nida and Open Forum of Cambodia - 57 - Version 3.2 - 09/23/05