You are on page 1of 4

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THUYÛ SAÛN NHA TRANG

KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN



TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THUYÛ SAÛN NHA TRANG KHOA COÂNG
Ñeà taøi : Xaây döïng Web Site phuïc vuï quaûn lyù vaø baùn ñieän thoaïi di
Ñeà taøi : Xaây döïng Web Site phuïc vuï quaûn lyù vaø
baùn ñieän thoaïi di ñoäng treân maïng Internet

Giaùo vieân höôùng daãn : GS Vaên Theá Minh Sinh vieân thöïc hieän : Leâ Anh Khoa

Lôùp

: 39TH

MSSV

: 97D1244

Nieân khoaù 1997 - 2002

NEXT
NEXT
LÔØI NOÙI ÑAÀU PHAÀN I : CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VAØ GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ COÂNG
LÔØI NOÙI ÑAÀU PHAÀN I : CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VAØ GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ COÂNG
LÔØI NOÙI ÑAÀU
PHAÀN I :
CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VAØ GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ COÂNG
CUÏ LAÄP TRÌNH
PHAÀN II :
PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG
PHAÀN III : CAØI ÑAËT CHÖÔNG TRÌNH
HOME
HOME
NEXT
NEXT
Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ INTERNET Chöông 2: TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC MOÂ HÌNH CÔ SÔÛ
Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ INTERNET
Chöông 1:
TOÅNG QUAN VEÀ INTERNET
Chöông 2: TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC MOÂ HÌNH CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU TREÂN MAÏNG Chöông 3:
Chöông 2:
TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC MOÂ HÌNH CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU
TREÂN MAÏNG
Chöông 3:
TÌM HIEÅU ÑOÂI NEÙT VEÀ ACTIVE SERVER PAGE (ASP)
Chöông 4: ACTIVE DATA OBJECT (ADO)
Chöông 4:
ACTIVE DATA OBJECT (ADO)
Chöông 5: ÑOÂI NEÙT VEÀ HTML – MICROSOFT FRONTPAGE – MICROSOFT ACCESS BACK NEXT
Chöông 5:
ÑOÂI NEÙT VEÀ HTML – MICROSOFT FRONTPAGE –
MICROSOFT ACCESS
BACK
NEXT