You are on page 1of 6

K IZMANTOT TETRIS ROKASGRMATU

PRIEKVRDS rokasgrmata ir viens no TETRIS projekta rezulttiem, Eiropas Mizgltbas programmas ietvaros. Ts mri ir: Noteikt vidusskolu, universitu un uzmumu prstvju, kuri interesjas par TRIZ (Izgudrojumu problmu risinanas teorija) izmantoanu savs mcbu programms, izgltbas vajadzbas un mcbu procesa organizcijas nosacjumus; Piesaistt vidusskolas skolnu interesi mcbu metodm un instrumentiem, kuri spj paaugstint viu radoumu un problmu risinanas prasmes; Defint izgltbas modeli, kas piemrots neviendabgajm TRIZ mcbu vajadzbm; Izstrdt un aprobt mcbu materilu, kas piemrojams specifiskm situcijm un izmantojams dados kontekstos. Rokasgrmata veidota, lai TRIZ studenti ar dadiem zinanu lmeiem un vajadzbm no ts gtu maksimlu labumu. Klasisks TRIZ zinanu pamati iedalti neatkargs vienbs, lai ts vartu izmantot pc nepiecieambas dados kontekstos pasniedzji, studenti, praktii, interesenti. Td dadi lastji, iespjams, izvlsies dadas nodaas un sadaas no zemk uzskaittajm. Viss materils iedalts piecs galvenajs nodas: 1. Ievads; 2. Tehnisko sistmu attstbas likumi; 3. Izgudrojumu problmu risinanas Algoritms; 4. Vielas lauka analze un Izgudrojumu standartu sistma; 5. Instrumenti un principi pretrunu risinanai; Turklt rokasgrmata ir papildinta ar pielikumu, kur atrodami izgudrojumu problmu un to risinjumu piemri, k ar piecas animcijas.

Nodau uzbve Katra nodaa saistta ar konkrtu tmu, k uzskaitts zemk, turklt nodaas iedaltas sadas, kas katra detalizti skaidro kdu pakrtotu tmu. Piemram, lastji, kas interesjas par TRIZ zinanu pamatiem, var iepazties ar katras nodaas pirmajm sadam, kas ar sarkanu apzmtas lapas mal. Tie, kas padziinti interesjas par kdu konkrtu tmu, var last saistts nodaas, izlaiot prjo rokasgrmatas tekstu. Lai kds btu tmas detalizcijas lmenis, saistts nodaas iedaltas sekojos sadas: Defincija: sa izvlt temata defincija; Teorija: ar tematu saisttie teortiskie aspekti; Modelis: temata konceptuls modelis un grafisks skaidrojums; Metode/ Instrumenti: instrukcijas, k pielietot konkrto tematu; Piemrs: temata pielietoanas piemrs; Panovrtjums: vingrinjumi, lai novrttu lastja izpratnes lmeni par konkrto tematu; Atsauces: papildu informcija par tematu;

Rokasgrmatas nodau temati un ar tiem saistts kompetences

1. Nodaa: Ievads Pirm sadaa iepazstina lastjus ar TRIZ, skaidrojot ts loiskos pamatus un pielietoanas sagaidms priekrocbas; Otr sadaa ir studentu iepazstinana ar tematu, lai motivtu jaunkos lastjus iesaistties TRIZ teorijas apguv; Tre sadaa iepazstina ar nordm, kas var veicint temata izpratni un nodert ar turpmks nodas. 2. Nodaa: Tehnisks sistmas attstbas likumi Tehnisko sistmu vstures ptjumi ir pierdjui, ka katrs cilvces artefakts saistts ar modeiem, kas regulri atkrtojas, par spti specifiskiem prvrtbu mriem. Citiem vrdiem: tehnisks sistmas attsts, atbilstoi likumiem, kas nav atkargi no pielietojuma nozares vai tehniskai sistmai paredzts veicams funkcijas. ie likumi nosaka tehnisko sistmu attstbu ldzgi k dabas likumi regul bioloisko sistmu attstbu. entikas zinanas auj paredzt dzva organisma pazmes, ldzgi k tehnisko sistmu attstbas likumi auj paredzt tehnisko sistmu nkotnes attstbu. Otr nodaa apraksta astous tehnisko sistmu attstbas likumus, kas izmantojami noteiktas tehnisks sistmas brieduma analzei vai izgudrojumu risinjumu efektvas attstbas vadbai. 3. Nodaa: Izgudrojumu problmu risinanas algoritms Sistmu attstba netiei norda uz pretrunu atrisinanu, t.i. pretrunm starp sistmu un vidi, kur t pastv, vai ar starp savstarpji aizvietojamiem sistmas elementiem. Saska ar TRIZ, izgudrojumu problmu risinjumi sniedz nopietnu ieguldjumu tehnisko sistmu attstb. Pretrunu prvarana ir tehnoloisks attstbas dzinjspks un to noteikana ir pirmais solis jebkur izgudroanas proces. Tre nodaa iepazstina lastjus ar TRIZ pieeju problmu analz un formulan, irojot konfliktjos pazmes pa priem (pc TRIZ terminoloijas pa pretrunu priem). Algoritms soli pa solim piesaista TRIZ loiku un loika, pielietota praks, ievrojami paaugstina indivda problmu risinanas prasmes. 4. Nodaa: Vielas lauka analze un Izgudrojumu standartu sistma Izgudrojumu standarta risinjumi (dakrt Standarti) ir 76 sintzes un tehnisko sistmu prveides modeu sistma saska ar Tehnisko sistmu attstbas likumiem. Ldz ar zintnisko efektu datu bzi un izgudrojumu principiem, tie veido klasisks TRIZ zinanu pamatus. Ceturt nodaa ski apraksta Vielas-lauka modelanas pieeju, kas ir TRIZ standarta instruments problmu situciju modelan; tam seko izgudrojumu standarta risinjumi, kas prezentti ar mri veidot risinjumu tehniku sarakstu. 5. Nodaa: Instrumenti un principi pretrunu risinanai Jebkura izgudrojumu problma janaliz saska ar ARIZ loiku un, kad pamata fizisks pretrunas noteiktas un idelais risinjums ir aprakstts, var tikt izstrdta jauna koncepcija ar sadalanas principu paldzbu. Piektaj noda aprakstti TRIZ principi, kas nodroina virzienus, lai prvartu pretrunas, kas formultas saska ar ARIZ loiku. Pielikums: Piemri Pielikum apvienoti piemri ar izgudrojumu problmm, un detaliztiem soli pa solim aprakstiem par problmu risinanas procesu ldz iespjam risinjuma izstrdei.
ii

Animciju saturs TETRIS mcbu materils ietver ar piecas animcijas, kas var tikt izmantotas gan lai piesaisttu interesentus TRIZ apguvei, gan ar k papildu materili, lai skaidrotu galvenos TRIZ modeus (pasniedzji var animcijas apturt un detalizti aprakstt koncepcijas, kas slpjas aiz ststiiem). Animciju saturs sum aprakstts lzemk:

1. animcija: TRIZ vsture saj stst izklstta TRIZ vsture k teorija, kas attstjusies plau eksperimentlo aktivitu rezultt (1. Attls), ldzgi k citas zintnes. Animcija ar iepazstina ar Tehnisko sistmu attstbas likumiem.

1. Attls 1. Animcija TRIZ vsture

Animcijas 2-4: Nina skol, universitt un darb Ststos to galven varone Nina dados vecumos dals sav pieredz. Ststu galvenais mris ir demonstrt, k sistmisk pieeja problmu risinan var paldzt rast efektvus risinjumus jebkur situcij: darb vai pat privtaj dzv. Visas trs problmas, kas ierosintas ajs animcijs, veidotas no to pau izgudrojumu principu skatjuma, lai demonstrtu to pau risinjuma modeli, kas var tikt efektvi pielietots dads problmu situcijs. Animcijas var bt praktisks atbalsts pasniedzjiem, iepazstinot skolnus/ studentus ar TRIZ pamatiem, k nordts zemk. 2. animcija skaidro pretrunu koncepciju (2. Attls) un nepiecieambu noraidt kompromisa rezulttus, definjot visvlamko gala rezulttu. 2. animcija ar iepazstina ar knaibu modeli (3. Attls): lai noteiktu pretrunas, kas atrodas situcijas sakn, nepiecieams saldzint visvlamko rezulttu ar esoajiem pieejamajiem resursiem. TRIZ mca, ka pretrunu noteikana ir btisks solis izgudrojuma problmas risinjuma izveid.

2. Attls: 2. animcija Pretrunas koncepcija un visvlamk rezultta formulana

iii

3. Attls: 2. Animcija Knaibu modelis: esos situcijas un visvlamk rezultta saldzinjums auj noteikt rus pretrunu veid.

3. animcija pievieno detaas koncepcijai, kas skaidrota pirmaj epizod par Ninu: lai izvairtos no psiholoisks inerces, ieteicams pastiprint pretrunas. T rezultt var tikt ieviestas radiklas modifikcijas vai citas perspektvas (4.Attls).

4. Attls: 3. animcija Pretrunu prsplana auj prvart psiholoisko interci

4. animcij uzsvrta vl kda rkrtgi btiska pazme visvlamk rezultta definan: idels ierosina formult priekmeta koncepciju k tdam priekmetam, kas pats sevi apkalpo, ar mri, lai samazintu resursu patriu un izvairtos no kaitgiem efektiem (5. Attls). 4. animcija ar sniedz paplaintu izstrdjumu sarakstu, kas var tikt saistti ar izgudrojumu principiem, ko Nina izmantojusi problmu risinan, k redzams ajos sajos ststos.

5. Attls: 4. animcija Idels auj prvart psiholoisko inerci un pievr uzmanbu ltkajam un efektvkajam rezulttam. iv

5. animcija: Izgudrojumu problmu risinanas teorija Pdj animcij apkopotas koncepcijas, kas ierosintas iepriekjs animcijs, k ar sniedz papildu elementus TRIZ zinanu pamatiem. Pirmaj da turpins analoijas starp TRIZ un citm zintnm, k ierosints pirmaj animcij; ldzgi k entika auj paredzt dzvu organismu attstbu, TRIZ paldz paredzt tehnisko sistmu attstbu (6. Attls). Animcija var ar paldzt pasniedzjiem, iepazstinot audzkus ar Sistmu Operatora analzi (7. Attls), k ar Vielas-lauka modelanu un izgudrojumu standartiem (8. Attls).

6. atls: 5. animcija Idels auj prvart psiholoisko inerci un pievr uzmanbu ltkajam un visefektvkajam rezulttam.

7. Attls: 5. animcija Sistmu operatora analze: TRIZ pieeja sistmisk doman.

8. Attls: 5. animcija Vielas lauka modelana un Izgudrojumu standarta risinjumi.

TETRIS Projekta nkotne TETRIS projekts ir pirmais minjums radt vienotu vairku valodu apmcbu materilu, ko var izmantot pasniedzji, studenti, skolni, programmu vadtji, profesioni un vienkri interesenti k alternatvu neskaitmajiem TRIZ materiliem, kas msdiens pieejami. Btiski atzmt, ka visi materili var tikt brvi pavairoti un izplatti, nordot autortiesbu atzmi, k mints materilu noslgum. Ar brv pieeja ietilpst rokasgrmatas izmantoanas mros. TETRIS projekta komanda nav centusies izstrdt visaptverou materilu apkopojumu, kas ietver visas klasisks TRIZ zinanas, td TETRIS materili var tikt papildinti un uzlaboti. Tie, kas labprt tulkotu materilu kd vl projekta mjas lap nepieejam valod, tpat k tie, kas labprt vltos papildint esoos materilus, ir aicinti sazinties ar projekta koordinatoru.

vi