You are on page 1of 9

Pokyny k zskaniu zpotu z predmetu ZENV05_6B Zklady environmentalistiky

100%, aktvna as na cvieniach, do urenho asu sa tudent prostrednctvom aplikcie v AIS prihlsi na tmu seminrnej prce, inak mu bude pridelen cviiacim, do termnu urenho vberom tmy seminrnej prce (tmy . 200-299 na druh cvienie, 300 399 na tretie cvienie ...) vypracuje psomn prcu, ktor v tlaenej forme odovzd cviiacemu na zaiatku cvienia, vybran tudenti poas cvienia odprezentuj svoju seminrnu prcu (prezentcia v MS PowerPointe), po odshlasen seminrnej prce, resp. po odstrnen jej nedostatkov tudent nahraje seminrnu prcu do AIS (pozor, maximlna vekos sboru 5 MB).

Poiadavky na seminrnu prcu


rozsah: tituln strana + cca 5 strn textu + zoznam bibliografickch odkazov + prlohy. obsah: prca zana krtkym vodom, v ktorom s definovan ciele prce. Nasleduje vlastn prca spravidla lenen na kapitoly a podkapitoly. Posledn je zver, v ktorom autor v krtkosti zhrnie to najdleitejie z celej prce. literrne zdroje: minimlne 3 tlaen publikcie + internet. Zakzan s strnky typu referaty.sk a pod. ktor kvalitou ani obsahom nezodpovedaj poiadavkm kladenm na vysokokolsk tdium. Neodpora sa citova wikipdia, nakoko sa jedn o nerecenzovan informcie, ktor me zavesi na web prakticky ktokovek. Odpora sa vak preta si ju za elom lepieho vberu kovch hesiel pri vyhadvan relevantnch informci na internete. formtovanie: okraje vavo 3 cm, ostatn 2 cm, psmo Times New Roman alebo Calibri, vekos psma 12, riadkovanie jednoduch. Zarovnva sa do bloku. o Citcie kad informcia pouit v prci, ktor tudent nezmeral, nezrtal alebo sa nejedn o jeho osobn nzor je prebran, tzn. e treba uvies jej konkrtny literrny zdroj a to uvedenm sla v hranatej ztvorke, ktor koreponduje s oslovanm publikcie v zozname bibliografickch odkazov na konci prce. Ak tudent cituje t ist publikciu, avak na inom mieste, uvdza sa to ist slo. o Obrzky - kad obrzok mus ma arabsk poradov slo a nzov, ktor sa umiestni pod obrzok. Ilustrcie sa maj zaradi bezprostredne za textom, v ktorom sa spomnaj po prv raz. V hlavnom texte nie je vhodn pouva ilustrcie vieho formtu. Ak ilustrciu (fotografiu, graf, schmu...) urobil in autor ako je autor prce, mus by citovan. o Tabuka v hlavnom texte mus obsahova iba daje, ktor svisia s danm vkladom v texte. Kad tabuka mus ma arabsk poradov slo a nzov vrtane citcie, ktor sa umiestnia nad tabuku. Tabuku treba umiestni bezprostredne za miestom, kde sa cituje po prv raz, poda monosti na tej istej strane. o Zoznam bibliografickch odkazov: riate sa niie uvedenmi prkladmi: uvdzanie knh v zozname bibliografickch odkazov: [1] Piatrik, M., Kollr, V., Marenkov, J., Jurkov, Z. 2007: Zklady environmentalistiky. 1 vyd. Skalica: Stredoeurpska vysok kola v Skalici, 274 s. ISBN 978-80-969700-2-5

[2] Nejvt katastrofy a netst 2001. 1 vyd. Praha: IKAR, 336 s. ISBN 80-242-0486-X uvdzanie asopisov v zozname bibliografickch odkazov: [1] uri, M. 2004: Vroba elektriny z hadiska obnovitench zdrojov energie. ivotn prostredie, 38, s. 242-249. [2] Heinige, V., Velebn, V., Klementov, E., Skalov, J. 1996: Hydromeliorcie a ivotn prostredie. ivotn prostredie, 6, s.113-115. uvdzanie zbornkov v zozname bibliografickch odkazov: [1] ermk, O. 2005: Vyuvanie alternatvnych travn pre energetick ely. In: Juchelkov, D. a Raclavsk, H. a Frydrich, J. : TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA 2005, ast Papiernika 29. Jn 1. Jl 2005, s. 73 74 [2] ermk, O. 2006: Odpady ako zdroje energie. In: oo, . A Kolejk, M.: TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA 2006, ast Papiernika 28. 30. Jn 2006, s. 445 - 452 uvdzanie pracovnch materilov, stratgi a koncepci v zozname bibliografickch odkazov: [1] Ministerstvo hospodrstva SR. 2005: Nvrh energetickej politiky SR, Bratislava 20. decembra 2005 [2] Obvodn rad ivotnho prostredia Martin 1998: Sprva o kvalite ovzduia a podiele jednotlivch zdrojov na jeho zneisten v okrese Martin 1997. Martin, 3 s. uvdzanie lnkov na internete, ktor maj znmy nzov a autora: [1] Weagov, Z., Kuckov, A., Hudec, S., Frhlichov, M.: Prachov emisie z elektrickch oblkovch pec a ich skusovanie zbaovanm. [online].[cit. 2010-02-13; 10:51 SE] Dostupn na internete: http://www.ams.tuke.sk/data/ams_online/2002/number3/mag07/mag07. pdf [2] Stredansk, J.: Sasn spsoby urovania intenzity veternej erzie v SR. [online]. [cit. 2009-05-18;13:15 SE] Dostupn na internete: http://www.cbks.cz/sbornik05b/Stredansky.pdf uvdzanie lnkov na internete, ktor nemaj znmy nzov alebo autora: [1] Recyklcia skla. [online].[cit. 2010-02-13; 10:51 SE] Dostupn na internete: http://www.vetropack.sk/htm/glasrecycling_4.htm [2] Zneistenie vd. [online].[cit. 2010-02-13; 10:52 SE] Dostupn na internete: http://www.ekoskola.sk/voda_znecistenie.htm o Prlohy - kad prloha sa zana na novej strane a je oznaen samostatnm psmenom (Prloha A, Prloha B, Prloha C...). Pri kadej prlohe je potrebn uvies prame, z ktorho bol prslun materil zskan. formt sboru - *.doc (Microsoft Word 2003).

SLOVENSK TECHNICK UNIVERZITA V BRATISLAVE


MATERILOVOTECHNOLOGICK FAKULTA SO SDLOM V TRNAVE

Seminrna prca z predmetu: Zklady environmentalistiky Tma: .001 Vzor seminrnej prce

Akademick rok: tudijn skupina: Ronk: Odbor :

2012/2013 21 1. Bc. BOZ

Meno Priezvisko

vod
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

1. Kapitola
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. [1]

1.1.

Podkapitola

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. [2] Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. [1]

Obr. 1: Text text text text. [2] Tab.1: Text text text text. [3] 2005 Slovensko 21 esko 26 Raksko 19

2006 22 25 17

2007 23 26 21

2008 24 25 -

Zver
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Zoznam bibliografickch odkazov


[1] Metodika tvorby a pravy kvalifikanch prc 1. a 2.stupa tdia. STU MtF [online].[cit. 2013-02-13; 10:50 SE] Dostupn na internete: http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/student/metodika/METODIKA_ZP.pdf [2] ivotn prostredie. [online].[cit. 2009-02-13; 10:51 SE] Dostupn na internete: http://www.slovtop.com/?go=zivotne-prostredie [3] Kontriov, O. 1998: Globlne problmy ivotnho prostredia. 1. vyd. Zvolen: Technick univerzita vo Zvolene. 100 s. ISBN 80-228-0709-5. 4

Prloha 1: Odporan internetov zdroje pre vypracovanie seminrnej prce Orgny ttnej sprvy v oblasti ivotnho prostredia o Nrodn rada SR - www.nrsr.sk o rad vlda SR - www.government.gov.sk o Ministerstvo ivotnho prostredia SR - www.enviro.gov.sk o Ministerstvo vntra SR - www.civil.gov.sk o Slovensk agentra ivotnho prostredia - www.sazp.sk o Slovensk inpekcia ivotnho prostredia - www.sizp.sk/ o ttna ochrany prrody SR - www.sopsr.sk o Vskumn stav vodnho hospodrstva Bratislava - www.vuvh.sk o Slovensk hydrometeorologick stav Bratislava - www.shmu.sk o Zbierka zkonov - www.zbierka.sk Mimovldne organizcie v oblasti ivotnho prostredia o Alter Nativa - www.alter-nativa.sk o Bratislavsk regionlne ochranrske zdruenie www.broz.sk o Intitt aplikovanej ekolgie Daphne www.daphne.sk o Intitt pre podporu obnovitench zdrojov energie - www.ipofe.sk o Karpatsk ochranrske zdruenie altruistov - www.koza.sk o Obianske zdruenie Gbelcia crassiceps - pre pomoc prrode - www.rangers.sk o Obianske zdruenie Jablonka - www.jablonka.org o Obianske zdruenie Sosna - www.sosna.sk o Ochrana dravcov na Slovensku - www.dravce.eu.sk o Ochranrske a kultrne zdruenie Poiplia - Ipesk nia - www.ipelskaunia.sk o Sie environmentlne vchovnch organizci pirla - www.spirala.sk o Slovensk botanick spolonos - www.sbs.sav.sk/ o Slovensk ornitologick spolonos www.vtaky.sk o Slovensk zoologick spolonos - www.szs.sav.sk/ o Spolonos pre ochranu netopierov na Slovensku - www.netopiere.sk Strnky o ivotnom prostred v eskom a slovenskom jazyku o 21. stolet - http://www.21stoleti.cz/ o ABC, asopis generace XXI. Stolet - http://abc.blesk.cz/ o Agentura esk Ochrany Prody - http://www.ochranaprirody.cz/ o Akademicky bulletin AVCR - http://abicko.avcr.cz/cs/2010/12/index.html o ALARM - zpravodaj o ivotnm prosted a lidskch prvech http://www.nesehnuti.cz/index.php?rubrika=400#6 5

o Alternativn energie - http://www.alen.cz/ o Arnikum - http://www.sdruzeniarnika.cz/publikace.shtml#Arnikum o Atlas biotopov Slovenska - http://sbs.sav.sk/atlas/index.php o Bedrnk - http://www.pavucina-sev.cz/b_bedrnik.htm o Bl - Biele Karpaty -asopis moravsko-slovenskho pomez http://www.bilekarpaty.cz/pages/casopis.htm o BIO - mesank pre trvaloudraten ivot - http://www.vhpress.cz/ o Biom.cz http://biom.cz/ o Biomasa - http://www.biomasa.sk/ o Biomonitoring - http://www.biomonitoring.cz/ o Buteo - http://www.birdlife.cz/index.php?ID=573 o Bval botanick zhrada v Trnave: www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk o Centrum Inovac a Rozvoje http://www.cir.cz/ o CEPTA - http://www.cepta.sk/ o CITES - http://www.cites.sk/ o esk Informan Agentura ivotnho Prosted - http://www.cenia.cz/ o esk spolenost pro vtrnou energii - http://www.csve.cz/index.php?pid=650 o melk - http://www.cmelak.cz/home.html o Dendrologie.cz - http://www.dendrologie.cz/ o Depee eskho svazu ochrnc prody http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1005&m2_id=1159&m3_id= 1213&m_id_old=1159 o Ecomonitor - http://www.ecomonitor.cz/ o Econnet - http://zpravodajstvi.ecn.cz/ o EIA - IPPC SEA http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree?OpenView&Start=1&Count=30&Expan d=3#3 o Ekodomov - http://www.ekodomov.cz/ o EkoList - http://www.ekolist.cz/ o Ekologick listy - http://www.ekologickelisty.cz/ o Ekoserver - http://www.ekoserver.cz/ o Ekokola - http://www.ekoskola.sk/ o Ekovchova - http://www.ekovychova.cz/ o Ekoweb - http://www.ekoweb.cz/ o Elektrowin - http://www.elektrowin.cz/ 6

o Energetick centrum Bratislava - http://www.ecb.sk/ o Energetika - http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/energetika/ o Enviromagazn - http://www.enviromagazin.sk/ o Environet - http://www.environet.sk/ o Enviroportl - http://enviroportal.sk/ o Enviweb - http://www.enviweb.cz/ o ERGO - http://www.strast.cz/ergo o Geo - http://www.geo-magazin.cz/priroda o Hlas pre tento de - http://www.rozhlas.cz/hlas/portal/ o Lesu zdar - http://lesuzdar.lesycr.cz/ o National Geografic - http://www.national-geographic.cz/ o Odpadove forum - http://www.odpadoveforum.cz/ o Odpady - http://odpady.ihned.cz/ o Ochrana prostredi - http://www.casopis.ochranaprirody.cz/ o OZE Port - http://ozeport.sk/ o Pola - http://www.zdruzeniepcola.org/ o Prroda - http://www.priroda.cz/ o Prrodn javy v experimentoch www.prirodnejavy.eu/ o Pro Energy - http://www.pro-energy.cz/ o Pta svt - http://www.birdlife.cz/index.php?ID=995 o Sedm generace - http://www.sedmagenerace.cz/ o Skrea - http://www.skrea.sk/ o Slovensk asocicia pre vetern energiu - http://www.save.szm.com/ o Solrne laboratrium: www.solarlab.mtf.stuba.sk o STU - http://www.stuz.cz/rs/ o Sysifos - http://www.volny.cz/evans01/sisyfos/index.html o umava - http://www.npsumava.cz/1205/346/clanek/casopis-sumava/ o Thayensia - http://www.nppodyji.cz/thayensia-sbornik-vedeckych-praci o Uitelsk listy - http://www.ucitelske-listy.cz/ o Uitelsk noviny - http://www.ucitelskenoviny.cz/ o UN - http://www.osn.cz/zpravodajstvi/casopis/ o Vesmr - http://www.vesmir.cz/ o Vodn hospodstv - http://www.vodnihospodarstvi.cz/cze/index.htm o VTMN Science - http://vtm.zive.cz/ o Vyuvanie OZE v R - http://calla.ecn.cz/atlas/ 7

o Waste portal - http://www.waste.cz/ o Zchrann programy ohrozench druhov - http://www.zachranneprogramy.cz/ o Zbierka zkonov - www.zbierka.sk o Zelen kruh - http://www.zelenykruh.cz/cz/ o Zpravodaj esk botanick spolenosti - http://cbs.ibot.cas.cz/ o Zpravodaj MP R http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/4144308a 0082f412c1256aea0034726d?OpenDocument o IVA - http://ziva.avcr.cz/ Strnky o ivotnom prostred v anglickom jazyku o Acta Montana Series AB - http://www.irsm.cas.cz/?Lang=CZE&Menu=25,29,0,0 o Alliance to Save Energy - www.ase.org/ o Alternative Fuels Data Center - http://www.afdc.doe.gov/ o Alternative Technology Association - http://www.ata.org.au/ o American Wind Energy Association - http://www.awea.org/ o BBC-Science & Nature - http://www.bbc.co.uk/sn/ o Bulletin of Geosciences - http://www.geology.cz/bulletin o Catalogue of Life - www.catalogueoflife.org o Climate Ark - http://www.climateark.org/ o CNN: Sci-Tech - http://www.climate.org/ o Conservation International - http://www.conservation.org/ o Conservation Technology Information Center - http://www.ctic.purdue.edu/ o Czech Journal of Animal Science http://www.agriculturejournals.cz/web/_generovani/cjas_2010.htm o David Suzuki Foundation - http://www.davidsuzuki.org/ o Earth Trends: Environmental Information - http://earthtrends.wri.org/ o Earthwatch Institute - http://www.earthwatch.org/ o Eco Earth - http://www.ecoearth.info/ o EcoWorld - http://www.ecoworld.com/ o Energy and Environmental Research Center - http://www.eerc.und.nodak.edu/ o Environmental Defense - http://www.edf.org/ o Environmental News Network - http://www.enn.com o EPA Global Warming Site - http://www.epa.gov/climatechange/index.html o Fauna Europaea - http://www.faunaeur.org/ o Flora Europaea - http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html 8

o Folia Geobotanica http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/12224 o Folia zoologica - http://www.ivb.cz/pubser_en.htm o IUCN - http://www.iucn.org/ o Journal of Geosciences - http://www.jgeosci.org/ o National Audubon Society - http://www.audubon.org/ o National Council for Science and the Environment - http://www.cnie.org/ o Nature.com - http://www.nature.com/index.html o Our Planet Magazine - http://www.ourplanet.com/ o Recycle.com - http://www.recycle.com/ o Resources for the Future - http://www.rff.org/ o The Nature Conservancy - http://www.nature.org/ o The Ramsar Convention on Wetlands - http://www.ramsar.org/ o The World's Shortest Comprehensive Recycling Guide http://www.obviously.com/recycle/guides/shortest.html o U.S. Fish & Wildlife Service - http://www.fws.gov/ o United Nations Environment Programme - http://www.unep.org/law/ o World Wide Fund International - http://www.panda.org/ Databzy s dajmi u ivotnom prostred o Atlas krajiny SR - http://globus.sazp.sk/atlassr/ o Atlas biotopov SR - http://sbs.sav.sk/atlas/index.php o Bazlne environmentlne informcie o sdlach Slovenska http://globus.enviroportal.sk/BIS/ o Spravodajstvo kvality ovzduia - http://www.shmu.sk/ o ttny zoznam osobitne chrnench ast prrody SR http://uzemia.enviroportal.sk/