You are on page 1of 10

Gymnzium Nov Bydov

Literrn a jazykov rozbor dla


Michal Viewegh Bjen lta pod psa

Vypracoval: Ondej Trho Tda: 6.C 2013

Obsah
2 3 Obsah vod

4 - 5 Tematick sloka 6 7 Kompozin sloka Stylistick sloka

8 - 9 Jazykov sloka 10 Zvr

vod
Bjen lta pod psa je romn, kterm se Michal Viewegh katapultoval do prvn ligy tuzemskch spisovatel, je romnem, kter mu umonil zanechat kariry uitele a vnovat se naplno psan literatury. Dlo je reflex socialistick reality, ve kter Viewegh vyrstal. Na zmrn absurdnch a komickch situacch autor zobrazuje vliv komunistickho reimu na kadodenn ivot. Zrove se jedn z men sti tak o autobiografick romn, sm Viewegh se o nm vyjdil v tom smyslu, e st z nj odpovd realit a styn body mezi nm a hlavn postavou Kvidem nalzt lze. Bjen lta pod psa pat k nejlpe hodnocenm dlm Michala Viewegha, v oblib ho maj i ti, kte jeho pozdj tvorbu zatracuj a odsuzuj. Je to romn satirick, vtipn a zrove svm vyznnm postmodern za zvojem absurdity a vtipu se nachz nco hlubho. A tm je reflexe ivota v normalizaci.

Dj
Zkladnm rmcem pro Vieweghovo vyprvn jsou prvn dv obdob normalizace v komunistickm eskoslovensku a lta vedouc a k sametov revoluci v roce 1989. Samotn dj knihy zan nkolik let ped dvactm prvnm srpnem roku 1968, kdy se do prask rodiny narod syn Kvido, kter u od malika projevuje znmky nadprmrn inteligence a zjmu o literaturu. Krtce po zsahu vojsk Varavsk smlouvy se rodina sthuje do Szavy, kde jsou nuceni bydlet msto bytu na terase jinho domu. A to proto, e se Kvidv otec odmt angaovat se strukturch KS, odmt se podvolit tlaku komunisty perka. Ten nakonec Kvidova otce pemluv k nstupu na Veern univerzitu Marxismu-Leninismu, piem vmnou za hran fotbalu a koupi psa (ten je pojmenovn Nha) dostane rodina velk dm. Rodin se narod druh dt, Kvidv bratr Paco. Do Szavy se sthuje paranoidn Kvidova babika Lba, Kvido sm se seznm ve kole s Jarukou. Kvidv otec podnikne nkolik cest na zpad, proti sv vli zan bhem prvomjovch prvod vet vlajky a jednoho dne si ze sluebn cesty piveze milenku Mirjanu, kter se stv pinou mrn krize manelstv. V prbhu toho se zanaj projevovat prvn Kvidovy literrn ambice, sbliuje se s Jarukou a pe povdky do uplku. V Szav nhodou Kvidovi rodie potkaj spisovatele Pavla Kohouta( (tehdejho disidenta) a po nvtv u nj jsou komunistickm reimem vzati v nemilost a Kvidv otec je nucen pijmout msto vrtnho. Uzave se, propad depresm a zane si potajmu vyrbt vlastn rakev. Zatmco otec trp hysterickm strachem, Kvido studuje ekonomii. T ale nech, pijme tak msto vrtnho a po veerech se vnuje psan povdek a ten knih. Matka se sna otci pomoci a pivede znmho, psychologa. Po bezvslednch pokusech s psychologem Kvidovu matku napadne, e otce by mohlo rozveselit narozen dalho dtte. Kvido si bere Jaruku za enu a narod se jim dcera Anika. Jej narozen ale otci nepome a Kvido zan pst prvn sti svho vlastnho romnu. Po dokonen ale nelze romn vydat, nebo je pli politicky angaovan. Po revoluci v roce 1989 dostv Kvidv otec konen dobr msto, miz i jeho

deprese. perk se nespn pokus o sebevradu, Mirjana pijm azyl v Kvidov rodin a Kvido sm vydv svj prvn romn, Bjen lta pod psa.

Postavy
Hlavn postavou dla je Kvido, zpotku zavalit, ale velmi inteligentn chlapec. Ten vynik pedevm svm zjmem o okol, vytbenm, kninm jazykem a hloubavou povahou, kter se projevuje v jeho silnm zjmu o ten knih. Ve kole se nud, jako jeden z prvnch te, a proto je zaazen do recitan soute, kde se seznm s Jarukou. Postupn se zan pokouet o vlastn tvorbu, kter je v dalch stech knihy shledna Pavlem Kohoutem jako pomrn zdail. Kvido je nesml chlapec, kter se ale pesto sbl s Jarukou. I pes poten psychick blok pekon strach a splod s n dt. Kvido je pravdpodobn alter ego autora Michal Viewegha, sm autor nkter styn body se svm ivotem piznal. Z pohledu Kvida sledujeme cel dj, Kvido rd komentuje konn ostatnch postav, ironizuje atmosfru a je tm, co poj vechny ostatn dohromady. Mezi dal hlavn postavy pat Jaruka, Kvidova budouc dvka i manelka, kter takt dobe te a jako jedna z mla doke ocenit Kvida. Pochz z chudch pomr, pesto je ale odpovdn, dsledn a etrn. Kvidv otec je ambicizn mu, kterho ale osud sr na kolena. Po pesthovn na Szavu je konfrontovn se zlovli reimu, kter mu z politickch dvod odpr nrok na lep bydlen. Pedstavuje prototyp bnho lovka ve sporu s vldn moc, kter mu stuje ivot. Po podlehnut tlaku komunisty perka (viz Dj) si v novm pracoviti (jako obchodnk ve sttnm podniku) najde ptele Zvru, od kterho poct i tlak spolenosti, kdy ho Zvra nut vce se angaovat. Od t doby je Kvidv otec opatrn, take na schzku s Pavlem Kohoutem odmt jt. Nakonec ale povol po nslednm zaten a ztrt zamstnn se propad depresm, zan si stavt vlastn rakev a zan mt hysterick strach z okol. Po revoluci se zotav a stv se tak postavou symbolizujc nov zatek. Kvidova matka je prototypem starostliv eny, kter chce pro svou rodinu to nejlep a obtuje se j. I po otcov onemocnn se o rodinu star a sna se zastoupit jeho roli. Sama se vnuje s nadenm divadlu (Kvdo se konec konc v knize narod pi pedstaven ekn na Godota) a bhem toho simultnn studuje prvnickou fakultu. Nepekvap proto jej nklonnost k Pavlu Kohoutovi, 6

a je to prv ona, kter zpsob obrat v postaven rodiny potom, co jsou chyceni na Kohoutov pozenku. V romnu se vyskytuje velk mnostv vedlejch postav, kter maj spe doplujc a asto i pouze komick charakter. Jsou jimi napklad zatvrzel antibolevik Kvidv ddeek, soudruh perk jako symbol komunistick moci, paranoidn babika Lba (ta m panick strach z alerg, kontaminace prosted apod.), gynekoloka Zita (kter v kinosle vyetuje celou enskou st rodiny) a Mirjana, kter svede Kvidova otce a zpsob tak problmy v rodin samotn.

Kompozin a stylistick sloka


Bjen lta pod psa je romn rozdlen do sedmncti kapitol, kter jsou bezejmenn a pouze slovan. Dodreno je klasick dlen do odstavc, ale vrazn odlieny jsou dv djov linie prvn je ta, popsna v kapitole Dj tto prce, druhou jsou krtk trky rozhovoru nakladatele s autorem dla, kter dokresluj a glosuj vvoj dje. Tento autorv rukopis se pak uplatuje i v jeho dalch dlech, napklad v novele Mal lekce tvrho psan. Spd dje je rychl, vvoj jde rychle dopedu. Kapitoly z Kvidova ivota jsou prokldny odlehujcmi udlostmi ze ivota babiky Lby. Co se slohovch postup te, pevldajc je rozhodn vyprvc, za nm je v men me uplatovan popisn a vjimen pouit vahov. Prozaick charakter romnu je zachovn. Ve velk me se uplatuje pm e a trochu men vnitn monolog. Pevn st dla je psna v er form. Viewegh pouv nkolika nestandardnch postup k obzvltnn dje a udren pozornosti tene. Krom ji zmnnho stdn dvou djovch lini (kter zasahuje i do kompozice) jsou urit sti knihy psny jako zpisy pochzejc z Kvidova denku (a tomu adekvtn slohov postup, jazykov prostedky a vyprvn v ich form), krtk pas je podna formou divadeln hry (se strohmi popisy prosted a chovn postav pomoc scnickch poznmek) a zvren st je psna publicistickm stylem, kter slou k vylen dalho vvoje ivot hlavnch postav.

Jazykov sloka
Vypravv jazyk pouv spisovn, kultivovan etiny s spornmi vtami. Viewegh nezavaluje tene mnostvm pvlastk a sloitmi konstrukcemi, vty jsou srozumiteln a nen vyuito zvltnch slov. Vieweghv styl je pstupn vtinovmu teni. Jazyk pouit v pm ei postav se pochopiteln odvj od toho, kter postava prv hovo. Obecn jde ale ci, e nejastji je pouvna hovorov etina, v ppad Kvida netypicky i knin a archaick obraty, kter dokresluj jeho charakter. Patrn jsou ast znmky ironie a nadszky, zabhajc a k sarkasmu. Ten se projevuje jak skrz pmou e postav, tak popisem situac, do kterch se dostvaj.

Zvr
Tato prce si dala za cl shrnout a popsat zkladn znaky, kter nese prvn zsadn dlo nejprodvanjho eskho autora Michala Viewegha, romn Bjen lta pod psa. Rozebral jsem hlavn a vedlej postavy, kompozici a stylistiku dla, shrnul dj a nastnil pouit jazykov prostedky. Bjen lta pod psa jsou dlem, kter se i svm filmovm zpracovnm zapsalo do podvdom esk spolenosti a pomohlo na svt jedn z nejvraznjch postav souasn esk literatury. A (pipomnm, e rozhodne nejen) v tom je jeho hodnota.

10