You are on page 1of 19

NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRIVANJU SPORAZUMA O IZMEU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAKE O OSNIVANJU REGIONALNOG SREDITA ZA POMO U VERIFIKACIJI I PROVEDBI KONTROLE NAORUANJA (RACVIAC), S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, sijeanj 2002.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRIVANJU SPORAZUMA IZMEU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAKE O OSNIVANJU REGIONALNOG SREDITA ZA POMO U VERIFIKACIJI I PROVEDBI KONTROLE NAORUANJA (RACVIAC)

I.

USTAVNA OSNOVA

Ustavna osnova za donoenje Zakona o potvrivanju Sporazuma o izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC), sadrana je u lanku 139. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske ( Narodne novine, br. 41/01.proieni tekst ).

II.

OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOENJEM ZAKONA ELI POSTII

Slijedom zajednike inicijative Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemake, na sastanku III. Radnog stola Pakta o stabilnosti, odranom u Sarajevu 15. i 16. veljae 2000. godine, predloeno je pokretanje postupka osnivanja Regionalnog verifikacijskog sredita (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center) sa sjeditem u Republici Hrvatskoj. Sredite je predstavljeno i pozitivno ocijenjeno na sastanku predstavnika 18 zemalja i Ureda koordinatora Pakta o stabilnosti 7. srpnja 2000. godine u Berlinu. Svrha uspostavljanja Sredita je pomo dravama u regiji u provedbi postojeih meunarodnih ugovora o kontroli naoruanja, a naroito onim dravama koje jo nisu uspjele razviti verifikacijsku strukturu. Cilj je i unaprijediti dijalog i suradnju u regiji, kako bi se poboljao standard provedbe sporazuma o kontroli naoruanja. Sredite bi tijekom djelovanja ukljuilo Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Sloveniju, Grku, Rumunjsku, Tursku i Maarsku, no iskazan je i interes drava EU kao i SAD za sudjelovanje u radu Sredita. Temeljem pozitivne ocjene Ministarstva obrane Republike Hrvatske, u okviru ijeg djelokruga je dana puna podrka realizaciji ovog projekta, te politike podrke osnivanju Sredita od strane Ministarstva vanjskih poslova, u kontaktima s njemakom stranom dogovoreno je da se pristupi izradi posebnog Sporazuma. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u provedbi ugovora o kontroli naoruanja od 30. kolovoza 2000. godine, dana 27. listopada 2000. godine odrani su pregovori ovlatenih izaslanstava dviju drava, tijekom kojih je usuglaen tekst Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC)

Sporazum je potpisan dana 8. oujka 2001. godine u Zagrebu. Isti se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja. Sporazum o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) sa sjeditem u Republici Hrvatskoj (Rakitje pored Zagreba) predstavlja pravni okvir koji omoguava daljnji kvalitetan razvitak regionalnog stabilizacijskog procesa i suradnje u predmetnoj domeni. Iako je Sporazum sklopljen kao dvostrani (izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake) otvorena je mogunost da i vlade drugih zemalja koje namjeravaju pruiti osoblje, opremu ili financijske doprinose RACVIAC-u budu pozvane da pristupe Sporazumu, ime e predmetni Sporazum prerasti u mnogostrani ugovor, a Vlada Republike Hrvatske bi obavljala funkcije depozitara. Zainteresiranog za pristupanje RACVIAC-u, i prije stupanja Sporazuma na snagu, kao i za sudjelovanje u radu Multinacionalne savjetodavne skupine (MAG) te pruanje osoblja, opreme ili financijskog doprinosa, ve su iskazale: Republika Albanija, Republika Austrija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Francuska Republika, Helenska Republika, Talijanska Republika, Savezna Republika Jugoslavija, Republika Maarska, Republika Makedonija, Kraljevina Nizozemska, Rumunjska, Ruska Federacija, Sjedinjene Amerike Drave, Republika Slovenija, Republika Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. RACVIAC prua organizacijski okvir za obuku verifikacijskog osoblja i slui kao forum za pitanja kontrole konvencionalnog naoruanja u regiji te omoguava dravama u regiji i drugim zainteresiranim dravama da u potpunosti sudjeluju u provedbi ugovora o kontroli naoruanja kojih su stranke. tovie, pokretanjem i odravanjem dijaloga i suradnje pridonosi se unaprjeenju razine znanja o sporazumima o kontroli naoruanja i njihovoj provedbi te se stvaraju dobre osnove za pripremu drava za pristupanje sporazumima o kontroli naoruanja kojih jo nisu stranke. Uz injenicu da RACVIAC danas uiva ugled nezaobilaznog imbenika u provedbi aktivnosti u okviru ove vane problematike za sve zemlje u regiji, a iju kvalitetu potvruje i brojnost potencijalno zainteresiranih zemalja za pristupanje Sporazumu te za sudjelovanje u aktivnostima koje organizira, RACVIAC predstavlja i jedan od uspjenih projekata Pakta o stabilnosti, kroz koji se posebno istie vanost uloge Republike Hrvatske kao drave njegovog sjedita i doprinosi stvaranju, na meunarodnoj razini, pozitivne percepcije uloge i aktivnosti Republike Hrvatske na ovom podruju.

III.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAU UREDITI ZAKONOM

Zakonom se potvruje Sporazum izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u provedbi ugovora o kontroli naoruanja (RACVIAC), te se izraava formalni pristanak Republike Hrvatske da, i na meunarodnoj razini, bude vezana Sporazumom.

Sporazumom se osniva Regionalno sredite za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja u Jugoistonoj Europi (RACVIAC), sa sjeditem u Republici Hrvatskoj, te se utvruju: ustroj, opa organizacijska pitanja i zadae RACVIAC-a, ukljuujui aspekte koji se odnose na financijske i druge obveze stranaka (SR Njemake i Republike Hrvatske) u osnivanju i radu RACVIAC-a, osiguranje osoblja, mehanizam naknade tete. Sporazumom se utvruje da RACVIAC ima pravnu osobnost. Sporazum pokriva sve pravne, organizacijske i funkcionalne aspekte rada RACVIAC-a, te se ureuje pravni status, povlastice i imuniteti koji se odnose na prostorije i imovinu RACVIAC-a (na osnovama Beke konvencije od diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961. godine), kao i status, povlastice i imuniteti osoblja RACVIAC-a (kojem je priznat status jednak statusu administrativnog i tehnikog osoblja i lanova njihovih obitelji prema lanku 37. Beke konvencije o diplomatskim odnosima). Sporazumom se ustanovljuje i Multinacionalna savjetodavna skupina (MAG) koja djeluje kao nadzorno tijelo RACVIAC-a. Sastavni dio Sporazuma su Dodatak A koji ureuje zadatke RACVIAC-a i Dodatak B koji sadri odredbu o infrastrukturi i smjetaju osoblja RACVIAC-a. Sporazum se od dana potpisivanja (8. oujka 2001.) privremeno primjenjuje, a formalno pravno e stupiti na snagu trideset dana nakon primitka zadnje obavijesti kojom se stranke meusobno izvijeste da su ispunjeni uvjeti utvreni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

IV.

OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA

Provedba Zakona nee zahtijevati osiguranje dodatnih financijska sredstva iz Dravnog prorauna Republike Hrvatske.1

V.

RAZLOZI ZA DONOENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temelj za donoenje ovog Zakona po hitnom postupku nalazi se u lanku 165. Poslovnika Zastupnikog doma Hrvatskog sabora ( Narodne novine, br. 9/01proieni tekst). Naime, Sporazum izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) sa sjeditem u Hrvatskoj predstavlja pravni okvir koji pridonosi daljnjem kvalitativnom razvitku regionalnog stabilizacijskog procesa i suradnje stranaka u verifikaciji i provedbi kontrole
Republika Hrvatska je u obvezi pruiti odreene pomone usluge (Ministarstvo obrane osigurava prostor i djelatnike, te pokriva minimalne trokove infrastrukture), dok njemaka strana osigurava djelatnike te u skladu s lankom 7. Sporazuma glavni udio u operativnim trokovima za prve tri godine.
1

naoruanja u Jugoistonoj Europi. S obzirom da je Sporazumom otvorena mogunost da i vlade drugih zemalja koje namjeravaju pruiti osoblje, opremu ili financijske doprinose RACVIAC-u, nakon stupanja Sporazuma na snagu, pristupe Sporazumu, (ime e predmetni Sporazum prerasti u mnogostrani ugovor, a Vlada Republike Hrvatske e obavljati funkcije depozitara), vodei rauna o irokom krugu zemalja koje su ve iskazale interes za pristupanje Sporazumu te ukljuivanje u aktivnosti RACVIAC-a, potrebno je to skorije vrijeme stvoriti sve potrebne pretpostavke za stupanje Sporazuma na snagu, provoenjem postupka za donoenje Zakona o potvrivanju Sporazuma, po hitnom postupku. Ujedno, s obzirom na prirodu postupka potvrivanja meunarodnih ugovora, kojim drava i formalno izraava spremnost da bude vezana ve potpisanim meunarodnim ugovorom, kao i na injenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vriti izmjene i dopune teksta sporazuma, predlae se da se ovaj prijedlog Zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) raspravi i prihvati po hitnom postupku, objedinjujui prvo i drugo itanje.

VI. TEKST KONANOG PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRIVANJU S OBRAZLOENJEM

Na temelju lanka 16. Zakona o sklapanju i izvravanju meunarodnih ugovora Narodne novine, br. 28/96.), a polazei od lanka 139. Ustava Republike Hrvatske, predlae se da Vlada Republike Hrvatske pokrene postupak donoenja, po hitnom postupku, Zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC). Nacrt konanog prijedloga Zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC), s obrazloenjem glasi:

KONANI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRIVANJU SPORAZUMA IZMEU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAKE O OSNIVANJU REGIONALNOG SREDITA ZA POMO U VERIFIKACIJI I PROVEDBI KONTROLE NAORUANJA (RACVIAC)

lanak 1. Potvruje se Sporazum izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC), potpisan u Zagrebu dana 8. oujka 2001. godine, u izvorniku na hrvatskom, njemakom i engleskom jeziku.

lanak 2. Tekst Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Sporazum izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC)

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Njemake

sporazumjele su se kako slijedi:

lanak 1. Ciljevi

(1) U okviru Pakta o stabilnosti za Jugoistonu Europu, potpisanog u Klnu 10. lipnja 1999, osnovano je Regionalno sredite za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja u Jugoistonoj Europi (u daljnjem tekstu RACVIAC).

(2) Ovim Sporazumom utvruju se ustroj,

opa organizacijska pitanja i zadae

RACVIAC-a, ukljuujui aspekte koji se odnose na financijske doprinose Savezne Republike Njemake i Republike Hrvatske osnivanju i radu RACVIAC-a.

(3) Sjedite je RACVIAC-a u Hrvatskoj.

(4) RACVIAC e biti otvoren za sudjelovanje svim zainteresiranim dravama u skladu s naelima utvrenima u Paktu o stabilnosti.

lanak 2. Multinacionalna savjetodavna skupina

(1) Multinacionalna savjetodavna skupina (u daljnjem tekstu MAG) djeluje kao nadzorno tijelo RACVIAC-a. Svaka stranka ovog Sporazuma zastupljena je u MAG-u jednim predstavnikom. MAG sam odreuje opseg svoga rada. Direktor RACVIAC-a i voditelj Proraunsko-financijskog odjela ili njihovi zamjenici djelovat e kao trajni savjetniki lanovi MAG-a.

(2) MAG djeluje kao tijelo za kontrolu RACVIAC-a. Konsenzusom svojih lanova donosi naelne odluke o djelatnostima to ih nudi RACVIAC i ocjenjuje provedbu tih djelatnosti.

(3) MAG se sastaje najmanje jednom godinje. Usvojit e pravilnik u kojem e se navesti relevantne pojedinosti. Dunosti Tajnitva preuzima ured RACVIAC-ovog zamjenika direktora i naelnika stoera.

(4) U okviru svoje nadlenosti, MAG izdaje upute direktoru RACVIAC-a. Direktor je duan podnositi izvjea MAG-u o njihovoj provedbi.

lanak 3. Opa organizacijska pitanja

(1) RACVIAC posjeduje pravnu osobnost. Ovlaten je sklapati ugovore u svrhu ispunjavanja svojih dunosti.

(2) RACVIAC, njegove prostorije i imovina uivaju status jednak statusu diplomatskih misija prema Bekoj konvenciji o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961. Posebice je RACVIAC izuzet od oporezivanja bilo kakvih roba, usluga i postrojenja u Republici Hrvatskoj, ukljuujui isporuku goriva kupljenog za vlastitu slubenu uporabu. Nadalje je RACVIAC izuzet od uvoznih pristojbi na svu robu uvezenu za vlastitu slubenu uporabu.

(3) Osoblje RACVIAC-a, ukljuujui direktora, njihovi brani drugovi i lanovi najue obitelji uivaju u Republici Hrvatskoj status jednak onome to se priznaje administrativnom i tehnikom osoblju i lanovima njihovih obitelji koji ine njihova kuanstva prema lanku 37. Beke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961. Nee se odobravati nikakvi izuzeci od odredbi lanka 34. Beke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961. Ako je neki lan RACVIAC-ovog osoblja dravljanin Republike Hrvatske ili u njoj ima stalni boravak, on/ona ipak e uivati imunitet u odnosu na djelatnosti u svojem slubenom svojstvu. Ovo se ne odnosi na osoblje zaposleno prema st. 4 ovog lanka.

(4) RACVIAC moe po potrebi zaposliti lokalno pomono osoblje u skladu s hrvatskim nacionalnim zakonodavstvom.

(5) Dravnom protokolu hrvatske Vlade RACVIAC e podnijeti popis s imenima, mjestima i datumima roenja, zemljama podrijetla, fotografijama, nazivima funkcija i poloaja osoba koje e biti lanovi osoblja RACVIAC-a, kao i njihovih branih drugova i lanova ue obitelji koji ine njihova kuanstva, te ivotopis direktora. Neposredno po njihovom dolasku, lanovima osoblja RACVIAC-a Dravni protokol hrvatske Vlade izdat e odgovarajue identifikacijske iskaznice. Za njihova boravka u Republici Hrvatskoj, lanovi osoblja RACVIAC-a u svako su vrijeme obvezni nositi tu iskaznicu.

lanak 4. Dunosti

(1) RACVIAC prua organizacijski okvir za obuku verifikacijskog osoblja, te e sluiti kao forum za pitanja kontrole konvencionalnog naoruanja u regiji. On, meutim, ne obavlja verifikacijske zadae koje se odnose na provedbu takvih sporazuma. U tu e svrhu RACVIAC prije svega omoguiti dravama u regiji da u potpunosti sudjeluju u provedbi sporazuma o kontroli naoruanja kojih su stranke. tovie, pokretanjem i odravanjem dijaloga i suradnje unaprijedit e razinu znanja o sporazumima o kontroli naoruanja i njihovoj provedbi te pripremiti te drave za potencijalno pristupanje sporazumima o kontroli naoruanja.

(2) Direktor RACVIAC-a odgovoran je za planiranje i provedbu obuke i aktivnosti koje nudi RACVIAC. Direktor e u suradnji s voditeljem Proraunsko-financijskog odjela izraditi godinji proraun za planirane projekte RACVIAC-a i podnijeti ga MAG-u na odobrenje. Direktor je odgovoran za otvorenu i transparentnu provedbu RACVIAC-ova prorauna.

lanak 5. Ljudski izvori

(1) Stranke e dati osoblje, opremu i druge resurse potrebne za rad RACVIAC-a. Dotino osoblje bit e u pravilu upueno na razdoblje od dvije godine, ali ne manje od godinu dana, u skladu s uzajamno dogovorenim planom osoblja.

(2) Poloaj direktora RACVIAC-a izmjenjuje se izmeu stranaka odlukom MAG-a. Trajanje te dunosti nee prelaziti dvije godine, osim ako MAG drukije ne odlui.

(3) Radni jezik RACVIAC-a jest engleski. U svakodnevnom radu mogu se koristiti i hrvatski i njemaki jezik; meutim, sva dokumentacija mora biti sastavljena na engleskom jeziku.

(4) Poetni ustroj i sastav RACVIAC-a odobrava MAG.

lanak 6. Nacionalne odgovornosti

(1) Pitanja koja se odnose na stegu i nacionalne obveze ostaju u okviru odgovornosti dotinih drava. Stranke su dune osigurati da se njihovo osoblje pridrava smjernica i postupaka to ih utvrdi direktor RACVIAC-a ili njegov zamjenik u granicama dotinih nacionalnih zakona i smjernica.

(2) Nacionalne komponente zadravaju svoju ovlast da podupiru jednostrane nacionalne zadae, ovisno o situaciji. Ako postane potrebnim povui neku nacionalnu komponentu, dotina je komponenta o tome duna to prije izvijestiti direktora RACVIAC-a.

lanak 7. Financiranje

(1) Glavni udio u operativnim trokovima za prve tri godine snosi Savezna Republika Njemaka u granicama financijskih odredbi za potrebe Pakta o stabilnosti. Sredstva Pakta o stabilnosti Savezna Republika Njemaka dodjeljuje za provedbu konkretnih projekata. Osnova za dodjelu tih sredstava jest proraun kojeg odobrava MAG i koji sadri te projekte. Od drava zastupljenih u MAG-u trai se da dogovore narednu operaciju RACVIAC-a kao i klju raspodjele trokova proisteklih iz takve operacije.

(2) Republika Hrvatska pruit e odreene pomone usluge, utvrene Tehnikim sporazumom izmeu Republike Hrvatske i RACVIAC-a.

lanak 8. Izvjea o zajednikom inventaru, stanju inventara i preostaloj vrijednosti

(1) U roku od trideset dana od predaje infrastrukture i opreme RACVIAC-u, predstavnici stranaka duni su sastaviti zajedniki popis inventara i izvjee o stanju dijela vojarne "Vitez D. Marti" u Rakitju koje e RACVIAC koristiti. Popis inventara i izvjee o stanju kontinuirano e se aurirati.

(2) U roku od trideset dana od prestanka ovog Sporazuma sastavlja se konano izvjee o zajednikom inventaru i stanju inventara i usporeuje s prethodnim izvjeem o zajednikom inventaru i stanju inventara kako bi se ustanovilo postojanje eventualnih obveza popravka.

(3) Bilo kakva potraivanja glede preostale vrijednosti po zavretku ovog Sporazuma stranke utvruju putem pregovora.

lanak 9. Sigurnost

Prijenos, uvanje, koritenje i osiguranje svih povjerljivih materijala distribuiranih ili sastavljenih u okviru ovog Sporazuma podlijeu propisima stranaka o nacionalnoj sigurnosti.

lanak 10. Odtetni zahtjevi i odgovornost

(1) Stranke se uzajamno odriu svih potraivanja jedne prema drugoj u svezi s osobnim povredama i teta na imovini, ukoliko nisu uzrokovane namjerno ili krajnjom nepanjom.

(2) Potraivanja treih strana proistekla iz postupaka ili propusta RACVIAC-ova osoblja u obnaanju njihovih slubenih dunosti ili iz slubenog koritenja materijala koje je osoblje primijenilo u RACVIAC-ove svrhe i koji su uzrokovali tetu namirit e RACVIAC iz vlastitog prorauna, ako je to mogue, ne dovodei u pitanje bitne

RACVIAC-ove djelatnosti. Ako to nije mogue, stranke e pregovorima doi do rjeenja.

(3) U sluaju spora vezanog za neko potraivanje tree strane, potraivanje se podnosi Mjeovitoj komisiji za potraivanja. O njenom sastavu i djelokrugu stranke se dogovaraju dodatkom ovom Sporazumu.

(4) Potraivanja treih strana prema lanovima RACVIAC-ova osoblja koja su proistekla iz postupaka ili propusta koji nisu povezani s njihovim slubenim dunostima rjeava stranka iji je lan osoblja prouzroio tetu.

lanak 11. Vozila

(1) Vozila u vlasnitvu Nacija pridonositeljica ili od ovih stavljena na raspolaganje za slubenu uporabu RACVIAC-a nose odgovarajue registarske tablice predviene od Vlade Republike Hrvatske.

(2) Vozila koja koristi RACVIAC moraju posjedovati hrvatsku policu obveznog osiguranja od odgovornosti prema treima.

(3) Vlada Republike Hrvatske priznaje vozake dozvole RACVIAC-ova osoblja bez naplate taksi ili pristojbi i bez provjere vozake sposobnosti.

lanak 12. Dodaci

Priloeni Dodaci koji sadravaju detaljne odredbe o: zadacima (Dodatak A) i infrastrukturi i smjetaju (Dodatak B)

sastavni su dio ovog Sporazuma. Dodaci se mogu izmijeniti odobrenjem stranaka u skladu sa stavkom 2 lanka 13.

lanak 13. Zakljune odredbe

(1) Ovaj Sporazum primjenjuje se privremeno od datuma potpisivanja, a stupa na snagu trideset dana nakon primitka zadnje obavijesti da su ispunjeni nacionalni preduvjeti za njegovo stupanje na snagu.

(2) Ovaj Sporazum moe se izmijeniti i dopuniti uzajamnom pisanom suglasnou stranaka prema st. 1. ovog lanka.

(3) Vlade drugih zainteresiranih drava koje RACVIAC-u namjeravaju pruiti osoblje, opremu ili financijske doprinose temeljem lanka 1, st. 4 mogu biti pozvane da pristupe ovom Sporazumu. Obavijesti o pristupanju polau se kod Vlade Republike Hrvatske koja e stranke obavijestiti o svakom polaganju. Za svaku pristupajuu Vladu Sporazum stupa na snagu trideset dana nakon polaganja dotinog instrumenta.

(4) Ovaj Sporazum svaka stranka moe pisano diplomatskim putem otkazati drugoj stranki uz otkazni rok od est mjeseci. Stranke e se meusobno savjetovati kako bi se dogovorile o uzajamno prihvatljivim uvjetima prestanka Sporazuma.

(5) Svaki spor oko tumaenja ili primjene ovog Sporazuma rjeavat e se putem konzultacija izmeu stranaka bez pribjegavanja treima. Sporovi se nee podnositi meunarodnim sudovima ili drugim arbitranim sudovima.

Sastavljeno u Zagrebu dana 8. oujka 2001. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, njemakom i engleskom jeziku, pri emu su svi tekstovi vjerodostojni. U sluaju razlike u tumaenju mjerodavan je engleski tekst.

Za Vladu Republike Hrvatske Tonino Picula ministar vanjskih poslova

Za Vladu Savezne Republike Njemake dr. Gebhardt Weiss veleposlanik Savezne Republike Njemake u Republici Hrvatskoj

Dodatak A

Zadae RACVIAC-a

1. Openito

RACVIAC prua organizacijski okvir za voenje djelatnosti obuke, konferencija i strunih razgovora namijenjenih poboljanju verifikacijskih i drugih provedbenih mjera u okviru sporazuma o kontroli naoruanja kojima su drave Jugoistone Europe stranke. RACVIAC organizira informativne skupove s ciljem upoznavanja zainteresiranih drava s drugim sporazumima o kontroli naoruanja. U poduci i obuci RACVIAC e se poglavito oslanjati na vanjsko osoblje.

2. Detalji

RACVIAC e: obavljati funkciju tajnitva za MAG; planirati akcije obuke vezane za verifikacijske misije temeljem sporazuma o kontroli naoruanja kojima su pristupile drave u regiji, a po uputama MAG-a; planirati konferencije, seminare, radionice i druge skupove o temama kontrole naoruanja koje e pridonijeti jaanju dijaloga i suradnje meu dotinim dravama, a po uputama MAG-a; organizirati informativne skupove o posebnim sporazumima o kontroli naoruanja, a po uputama MAG-a; suraivati s nadlenim nacionalnim i meunarodnim tijelima i verifikacijskim agencijama drugih drava u planiranju, pripremi, provedbi i praenju u svezi s tim zadaama; odabirati i pozivati vanjsko osoblje za obuku; podupirati vanjsko osoblje za obuku u pripremi i provedbi obuke za verifikacijske misije; odravati kontakte s hrvatskim i drugim oruanim snagama, prema potrebi, kako

bi se osigurala potpora djelatnostima obuke; pruiti potporne usluge onima koji pohaaju seminare i teajeve tijekom svog rada kod RACVIAC-a; ocjenjivati i dokumentirati sve djelatnosti obuke; podnositi izvjea MAG-, redovno kao i na zahtjev; predoiti zadae, vanost i rezultate svoga rada oruanim snagama dotinih drava kao i medijima i javnosti, uzimajui pritom u obzir razliite ciljne skupine; namirivati raune za sve trokove nastale u ispunjavanju svojih zadaa; izraditi i aurirati godinji i srednjoroni financijski plan.

Dodatak B

Republika Hrvatska duna je pruiti besplatan smjetaj osoblju RACVIAC-a u dijelu vojarne Vitez D. Marti u Rakitju.

lanak 3. Provedba ovog Zakona u djelokrugu je Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih poslova. Na dan stupanja na snagu ovog Zakona Sporazum izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) nije na snazi, ve se privremeno primjenjuje od 8. oujka 2001. godine, te e se podaci o njegovom stupanju na snagu, u skladu s odredbom lanka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvravanju meunarodnih ugovora, objaviti nakon njegovog stupanja na snagu.

lanak 4. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

O B R A Z L O E NJ E

lankom 1. Konanog prijedloga Zakona propisano je da se potvruje Sporazum izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) sukladno odredbama lanka 139. Ustava Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 41/01. proieni tekst) ime se iskazuje formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana Sporazumom. lanak 2. sadri tekst Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) u izvorniku na hrvatskom jeziku. lankom 3. utvreno je da je provedba Zakona u djelokrugu Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. U stavku 2. utvruje se da na dan stupanja na snagu Zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC) nije na snazi, ali se privremeno primjenjuje od 8. oujka 2001. godine, te e se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s lankom 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvravanju meunarodnih ugovora. lankom 4. utvruje se stupanje na snagu Zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemake o osnivanju Regionalnog sredita za pomo u verifikaciji i provedbi kontrole naoruanja (RACVIAC).