You are on page 1of 6

2. PROBLMA: LIETUSSARGS.

(IGORS KAIKOVS)
1 Problmas situcija situcija ir pazstama katram. Liels lietussargs Js lieliski pasargs no lietus. Zem da lietussarga no lietus var patverties pat divi cilvki... Tau spcgas vja brzmas mdz to apgriezt otrdi. Dareiz pat salauzt. Mazks lietussargs ir noturgks pret vju, tau pasarg no lietus daudz sliktk. Protams, iespjams izgatavot lielu un robustu lietussargu ar resniem spieiem un biezu, izturgu audumu, tau to bs nerti nest pat divm personm. dos bros viss spks jpatr, lai to tikai noturtu roks. Ko dart? Izdomjiet dizainu lietussargam ar lielu kupolu, lai tas labi aizsargtu pret lietu, tau nelstu spcgs vja brzms un btu rti lietojams un viegli prnsjams.
1. Attls * Tradicionlas kdas (pieautas pirms problmas risinanas)

Parasti tiek piedvts lietussargu padart izturgku, padart to vieliskku: ar resnkiem spieiem un biezku audumu. Saldziniet o risinjumu ar pirmo risinjumu iepriekj uzdevum ar triecienizturgo atslgu (skatiet: Tradicionls kdas, kas pieautas pirms problmas risinanas). Vai pamanjt ldzbas aj loik? Tradicionl loika mudina ms izmantot nepiemrotus risinjumus, risinjumus, kas risina tikai vienu dau no problmas. Vj var bt tik spcgs, ka pat izturgki spiei un biezks audums nepaldzs izbgt no problmas. Dialektisks loikas paradokss, kas ir TRIZ pamat, mudina rkoties tiei pretji nepiecieams pavjint lietussargu padart to padevgu un lokanu, Viens no populriem risinjumiem ir SENZ lietussargs kas daji risina o problmu. SENZ lietussargs izstrdts, lai preczi izpildtu noteiktu funkciju izvairtos no lietussarga apvrans otrdi spcgs vja brzms. SENZ komanda prveidoja lietussarga dizainu, padarot to izturgku un aerodinamiskku. (2. Attls)

2. Attls.

http://www.moreinspiration.com/Innovation.aspx?id=1473

Tomr im lietussargam ir viens btisks trkums. Lietussarga kupols ir asimetriskas formas, td to nepiecieams izmantot k laivu, t aurko galu turot pretim vjam. Saska ar izgudrotju sldzieniem tiei di lietussargs ir vismazk pieejams vja brzmm. Papildus da lietussarga lietoanas saretbai, rads nopietnas problmas ar t raoanu. T spiei ir dada garuma un tos preczi jizvieto asimetriskaj kupol jau raoanas proces. Turklt da lietussarga diametrs ir neliels, tpc to ir neiespjami izmantot divm personm, turklt snu vj lietotju nesaudzs tik un t. Vl kda ideja lietussarga dizaina stiprinanai ir pievienot papildu elementus, lai paldztu lietussarga spieiem izturt vja spku. Protams, da lietussarga izmantoana ir stipri nerta, turklt to nepiecieams preczi uzstdt un pck ar noemt. (3. Attls)

3. Attls

Vl kds populrs s problmas risinjums ir elastgs lietussarga kupols. Spcgs vja brzms tas nelzt, tas apvras otrdi. Tau d pozcij tas nekdi nepasarg lietotju no lietus. Turklt pc katras vja brzmas lietotjam paam lietussarga elastgais kupols japvr skotnj stvokl. Dai raotji izmisum padevuies un nolmui raot lietussargus, kas ir pietiekami lieli, lai nedaudz pasargtu no lietus un nelztu saldzinoi vjs vja brzms. Stiprks vja brzms un spcg liet cilvkiem labk palikt mjs. Daiem, iespjams, ar is risinjums iet apmierinos, tau ne mums!

2. Risinjums 1 IGR: Lietussargs pasarg sevi no vja brzmm, t funkcija pasargt no lietus nepasliktins dizaina saretbas d. 3. Risinjums 2 Pretruna 1: Lietussargam jbt lielam, lai piencgi pasargtu no lietus. Lietussargam jbt mazam, lai vj to nevartu apvrst otrdi.

Pretruna 2: Lietussargam jbt ar atverm, lai vj to nevartu piepst un apvrst otrdi. Lietussargam nav jbt atverm, lai pasargtu lietotju no lietus. Pretruna 3: Lietussargam jbt paas formas, lai pasargtu lietotju no vja brzmm un lietussargam jbt tradicionlas formas, lai to btu vienkri raot. Pretruna 4: Lietussargam jbt paas formas, lai izsargtos no vja brzmm, tau lietussargam jbt tradicionlas (puslodes) formas, lai pasargtu no lietus vienmrgi. 4. Instruments IGR: Lietussarga spja pasargt sevi no vja brzmm, nepasliktina t funkciju pasargt lietotju no lietus. Knaibu modelis 1. SI Situcijas apraksts: nevlama (negatva) situcija (Negatvs Efekts NE). Ko maint? Liels lietussargs labi pasarg no lietus, tau spcgas vja brzmas to apvr otrdi. Dareiz vj to pat salau. Mazs lietussargs labk panes vja brzmas, tau pasarg no lietus daudz sliktk. 2. Iedomjieties, ka Jsu roks ir burvju njia (Visvlamkais rezultts - VVR): Lietussargs labi pasarg lietotju no lietus un nelzt vja brzms. Lietussargs pasarg sevi no vja brzmm nepasliktinoties funkcijai pasargt lietotju no lietus. 3. rslis (Pretruna) kas kav negatv efekta prvaranu (NE=SI) un sasniegt VVR: Liels lietussarga kupols darbojas k bura vja brzms, t.i., vja plsma kupola iekien ir visbstamk t apvr lietussargu otrdi. rjs vja brzmas prsld lietussarga kupolam no rpuses. 4. Sekojiet ARIZ soiem vai tiem raksturgajai loikai, lai analiztu pretrunas, nosakot to darbbas zonu, darbbas laiku, pieejamos resursus, un mekljiet noiranas iespjas. Sekojiet ARIZ soiem 1-3, k aprakstts 3.noda un pielietojiet noiranas principu, k aprakstts 5. noda. Apskatsim daus izgudrojumu principus, kas pielgojami esoajm pretrunm. Izgudrojumu princips 1 Segmentcija A) Sadalt priekmetu neatkargos elementos. B) Padart priekmetu viegli izjaucamu/saliekamu. C) Palielint priekmeta segmentcijas vai fragmentcijas lmeni.

Komentrs Apskatm pretrunu 1: lietussargs ir liels mazs. Rodas sekojoa ideja: sadalt lietussargu divos lietussargos, piemram, izmantot divus mazus lietussargus viena liela viet (4. Attls). risinjuma acmredzamais trkums ir lietoanas nertums. Ldzgi k divus naus uzreiz nevar uzskatt par rm

4. Attls. K lietot divus mazus lietussargus viena liela viet?


http://www.dvorec.ru/reg/foto/11455_1153293970.jpg

Izgudrojumu princips 15: Dinamika A) Priekmeta pabas (vai rjs vides pabas) jizmaina, lai pielgotu optimlai darbbai katr darbbas posm. B) Sadaliet priekmetu elementos, kas spjgi maint to pozciju attiecb viens pret otru. Komentrs Joprojm apskatm pretrunu 1: lietussargs ir liels mazs. Rodas sekojoa ideja: Lietus lst pastvgi, td, kamr vien tas lst, lietussargs ir atvrts. Vja brzmas sasniedz lietussarga kupolu periodiski. Vja brzmu laik lietussargs kst mazs, tau, kad brzmas pri, lietussargs kst liels. Izgudrojumu princips 21 Prskriet pri (Izlaiana) Veiciet kaitgo vai bstamo darbbu vai ts posmus liel trum. Komentrs Apskatm pretrunu 1: lietussargs ir liels mazs; un pretrunu 2 : lietussarga kupol ir atveres, lai novrstu piepanos vja brzms un tam nav atveru, lai pasargtu lietotju no lietus. Rodas sekojoa ideja : Atveres pards viengi vja brzmu laik. Vj pats atver sev logu. eit rodas jauns izaicinjums: k pasargt lietotju no lietus, kamr vja atveres ir atvrtas? Lai ar laika sprdis, kur atveres ir va, ir pavisam ss, tomr aj brd lietotjs nav pasargts no lietus.

Komentrs is ir oti btiski. Daas problmas ir risinmas divos soos. Esam atradui veidu, k neitralizt vja brzmas lietussarga kupola iekpus, tau nezinm k aj brd pasargt lietotju no lietus. situcija jau ir aprakstta pretrunas form, tpc ir btiski atrast veidu, k o pretrunu atrisint. Izgudrojumu princips 22: Prvrtiet kaitjumu priekrocb (pateikties nepatik vai atrast veidu, k skbos citronus prvrst limond) A) Izmantojiet kaitgos efektus pai vidi lai iegtu pozitvu efektu. B) Likvidjiet vienu kaitgo efektu to kombinjot ar citu kaitgo efektu Komentrs Apskatm pretrunu 2: lietussargam ir atvere, lai novadtu vja brzmas spcgo gaisa plsmu un nav atveres, lai pasargtu no lietus. Rodas sekojoa ideja: Vja brzmas rada prlieku spiedienu lietussarga kupola iekpus. Gaisa plsma neauj lietus pilm caur atveri iekt lietussarga kupol. Izgudrojumu princips 25 Paapkalpoans A) Priekmetam paam japkalpo sevi un jveic papildu un remonta funkcijas. B) Izmantojiet enerijas un materilu zudumus. Komentrs Apskatm pretrunu 1: lietussargs ir liels mazs; un pretrunu 2: lietussargam ir atvere, lai novadtu vja brzmas spcgo gaisa plsmu un nav atveres, lai pasargtu no lietus. Rodas sekojoa ideja: Liela diametra lietussargam ir atvere vrsta form. Norml pozcij atvere ir aizvrta, tau vja brzms vja plsma izkustina vrstu un atvere atveras. Kad vja brzmas ir pri, vrsts atveri aizver automtiski, piemram, ar vrsta prsega svara paldzbu. Vrsts var tikt izgatavots no auduma, kas uzstiepts uz atveres.

5. Iespjamais risinjums Lietussarga kupols sastv no divm dam, kas novietotas viena virs otras ar nelielu prklanos. Vja brzmas veido prlieku spiedienu lietussarga kupola iekpus lietussarga augjs daas robea paceas virs zemks daas, izlaiot cauri gaisu. Vja brzmas PAAS izkustina vrstu un atver atveri. Laik, kad gaisa plsma iet caur lietussarga kupolu, tas kst par lietussargu ar atveri, tau lietus lses nevar iekt zem lietussarga, jo ts aiztur prliekais gaisa spiediens. Pc tam, kad gaisa plsma cauri lietussarga kupolam beigusies, kupola augjs daas audums ar savu svaru pieplok iepriekj stvokl, veidojot vienu veselu kupolu. Lietus lses, kas lst pri lietussarga kupolam, nevar pakt zem augjs kupola daas, jo t prkljas ar apakjo dau vairku centimetru garum. (Ldzgi k plksnes uz mjoku jumtiem). Skatiet 5 8. Attlu.

5. Attls

(I. Kaikova foto)

6. Attls (I. Kaikova foto)

7. Attls (I. Kaikova foto)

8. Attls

(I. Kaikova foto)