You are on page 1of 42

Trn Anh Ngc H Thanh T

Nguyn Vn Vinh

Nguyn Anh Tun

L Hng Nhung
Bi Diu Hng

Phm Ngc Mai

Phm T Lim

Din bin li sut ti Vit Nam giai on 2008-2012


nh hng ca cc bin ng li sut ti kinh t Vit Nam trong nm 2011 v nhng thng u nm 2012 Cc nhn t nh hng ti li sut trong nm 2011 v nhng thng u nm 2012

Mt s gii php xut cho tnh hnh li sut hin nay Vit Nam

>>> Nm 2008 - Mt nm bin ng cha tng c ca li sut


Li sut c bn c tr li ng vi chc nng ca n C ch p dng chnh sch trn li sut trong hot ng cho vay c nh nc tin hnh 1 cch nghim tc ( khng qu 150% li sut c bn)

Li sut c bn

>>> Nm 2008 - Mt nm bin ng cha tng c ca li sut


Li sut c bn trong cc thng 6,7,8,9,10 lin tc duy tr mc 14% >>> li sut huy ng : 17-19%/nm >>> li sut cho vay : 19,5-21%/ nm

S bin ng ca li sut

>>> Nm 2008 - Mt nm bin ng cha tng c ca li sut


Thng 9/2008, khng hong kinh t n ra ti M v nhanh chng lan rng trn ton th gii >>> li sut c bn lin tc gim t 14%(u thng 10) xung cn 8.5%(cui thng 12) ,mt mc gim rt nhanh 5.5% v 5 ln iu chnh gim ch trong vng 3 thng>>> cui thng 12, li sut cho vay gim ch cn t 10-11%/nm

S bin ng ca li sut

>>> Nm 2009 Li sut n nh nhng vn tim n nguy c bin ng cao

1/2009, li sut c bn c gim xung cn 7%/nm >>> li sut cho vay ch cn 8-10,5%/nm

>>> Nm 2009 Li sut n nh nhng vn tim n nguy c bin ng cao

NHNN pht tn hiu kim tra Li sut huy ng

Li sut c bn

NHTM

Cc NHTM ng lot LS huy ng mc 10,49%

>>> Nm 2010 kch bn lp li

NHNN duy tr n nh li sut c bn mc 8% trong sut 10 thng u nm

>>> Nm 2010 kch bn lp li

Trong nm c nhng t bin ng nh nhng u c NHNN c nhng chnh sch iu chnh kp thi m bo n nh kinh t v m nh qu II li sut huy tng ln 12%>>> thng 7 iu chnh xung 11-11,2%>>> n thng 10 gim xung 10,8-11%/nm

>>> Nm 2010 kch bn lp li

NHNN

Li sut c bn

NHTM

Li sut huy ng

N H N N

Yu cu cc NHTM gim mt bng li sut huy ng khng vt qu 14%/nm

>>> Nm 2011 li sut gn cht vi lm pht Mc tiu ca chnh ph l gim lm pht xung cn 7%

Lm pht 2010 l 11,75%

>>> Nm 2011 li sut gn cht vi lm pht 9-12/2011


NHNN c nhng bin php quyt lit thc thi nghim tc quyt nh mc trn LS huy ng l 14%/nm >>> cc NHTM u t LSH l 14%/nm NHNN bt u thc hin k hoch ti c cu h thng ngn hng mc li sut trn huy ng tin gi c NHNN n nh l 14% cho cc NHTM. Tuy nhin cc NHTM thng xem nh chnh sch ny>>>li sut huy ng tip tc tng cao ln nh im 18-19% vo thng 8

3-8/2011

1-2/2011

Chnh sch li sut khng c nhiu bin ng, cc mc li sut c huy ng mc kh thp sau gi h tr li sut ca NHNN

>>> Nhng thng u nm 2012 - quyt tm ca chnh ph trong vic h li sut


CPI thng 12 tng mc thp hn so vi cng k nhiu nm

Kt thc nm 2011, lm pht ln ti 18,56% nn mc trn li sut huy ng vn c gi mc 14%/nm v thc t cc NHTM u gi mc LSH kch trn trong 2 thng u nm 2012

NHNN ra mc tiu gim trn li sut huy ng 1% mi qu, s a trn li sut ny xung 10% vo cui 2012 tuy nhin s c s iu chnh trong nh mc thc hin mc tiu kim ch lm pht trong nm nay mc 9%

>>> Nhng thng u nm 2012 - quyt tm ca chnh ph trong vic h li sut

Bo co tnh hnh kinh t qu I/2012

>>> Nhng thng u nm 2012 - quyt tm ca chnh ph trong vic h li sut

Phn nhm tn dng

Li sut trn th trng s cn nhiu bin ng th v trong thi gian sp ti. HY CH XEM!
Ti c cu h thng ngn hng

Bin ng v li sut

Kinh t vi m

Kinh t v m

Nhng nh hng ti kinh t v m


>>>Lm pht Lm pht l vn nhc nhi nht 2011 Vit Nam c mt bng li sut cao

Cng thc c in li sut cao chng lm pht cao khng hiu qu

Din bin CPI cc thng nm 2010 v 2011 (Ngun: VNEconomy)

Nhng nh hng ti kinh t v m


>>> Tng trng kinh t

GDP nm 2011 tng 5,89% thp hn mc tng 6,78% ca nm 2010


>>> Sn xut v tiu dng

Nhng nh hng ti kinh t v m

Ngun: NDHMoney

Nhng nh hng ti kinh t v m


Tnh hnh xut nhp khu

T USD

Tiu dng

Ngun: NDHMoney

Nhng nh hng ti kinh t v m


>>> Tht nghip T l tht nghip nm 2011 gim xung 2,27%, t mc 2.88% nm 2010, thp nht trong 4 nm gn y

Ngun: Tng cc Thng k/GAFIN

Nghch l?

Nhng nh hng ti kinh t vi m


>>> Ngn hng thng mi

+ Kh huy ng vn: Kh nng tip cn vn t NHNN v t th trng lin ngn hng kh khn khi NHNN lin tc tng cc loi LS th trng m, ti cp vn, ti chit khu
Cc NHTM buc phi tm n ngun vn t khu vc dn c + Kh cho vay: LS huy ng tha thun ngm cao

LS cho vay cao

DN thit hi

N xu gia tng

Ri ro cho NHTM

Nhng nh hng ti kinh t vi m


>>> Doanh nghip nh hng trc tip ti li nhun ca DN Chi ph sn xut tng, sn xut nh tr N thu Gii th, ph sn

Nhng nh hng ti kinh t vi m


>>> C nhn Gi tin l knh u t an ton nht
Tht cht chi tiu Tht nghip nh tr SX (vn vay nng nghip ln n 16-20% >>> nng dn sx ci g tr li?) V n TD en (47 v v n ln ti hn 400 t ng)

Nhng nh hng ti kinh t v m


>>> lm pht T 15/3/2012, NHTW quyt nh gim trn li sut huy ng 1% mi qu, s a trn li sut ny xung 10% vo cui 2012. >>> Cc chuyn gia kinh t nhn nh vic h li sut ny s khng lm trm trng hn vn lm pht

Cc mc li sut chnh sch ca Vit Nam qua cc thi k (ngun ANZ). O/N interbank rate: li sut lin ngn hng SBV rediscounting rate: li sut chit khu SBV refinacing rate: li sut ti cp vn

Nhng nh hng ti kinh t v m

Din bin lm pht (lm pht chung, lm pht loi b tng gi nhin liu v lm pht li) (Ngun: Bloomberg, ANZ).

Nhng nh hng ti kinh t v m


>>> Tng trng kinh t

Nhiu kh nng mc tng GDP ca Vit Nam trong nm nay s khng t c k vng 6% nh mc tiu m Chnh ph t ra khi 3 thng u nm tc tng trng kinh t ch mc 4% thp nht so vi cng k nhng nm gn y
ADB d bo kinh t Vit Nam l 5,7% ANZ th d bo khim tn hn l 5,5%

Nhng nh hng ti kinh t vi m


>>>Ngn hng
Li sut huy ng gim Vn huy ng c ngun vn gi t trong dn>>> tnh thanh khon c ci thin nhiu Tip tc qu trnh ti c cu Li sut thc hin nay dng=> ngi dn vn i gi tin d li sut ch l 12% C nim tin vo chnh sch kim ch lm pht ca chnh ph

>>>Doanh nghip

>>>C nhn

Cc ngn hng bt u gim li sut cho vay >>> gip cc doanh nghip vt qua giai on kh khn ny

Chnh sch v s can thip ca nh nc ( c th l ngn hng nh nc)

3 nhn t nh hng chnh

Lm pht

Bi chi ngn sch

>>>S can thip ca nh nc Thng t 02/2011/TT-NHNN ngy 3/3/2011

>>>Lm pht

Nm 2011, chnh ph ra mc tiu kim sot lm pht mc 7% >>> cc gii php li sut nhm thc hin mc tiu ny Duy tr li sut n nh trong 2 thng u nm > lm pht thng 3 tng cao th t trn li sut 14%

>>>Bi chi ngn sch


Bi chi ngn sch 2010 l 6,2% >>> quan ngi trn th trng v trong tm l ca ngi dn >>> tng li sut mi c th thu ht ngi gi tin

B p thm ht ngn sch pht hnh tri phiu LS ln ti 11,5% >>> Cc NHTM buc phi tng LS huy ng trn 11,5% nu mun thu ht c ngi gi

S can thip ca nh nc NHNN vn c nhng chnh sch tc ng vo th trng nhm n nh li sut vi vic thc hin l trnh gim trn li sut huy ng mi qu 1%.

Ngy 13/3/2012

Ngy 11/4/2012

Lm pht

Kt thc nm 2011, lm pht ca Vit Nam vt mc 18% buc chnh ph vn phi thc thi li sut trn huy ng l 14%
Nhng thng u nm 2012, lm pht ca nc ta gim >>> to tin cho vic gim trn li sut huy ng

Bi chi ngn sch

Nm 2011: bi chi ngn sch l 5,3% Mc tiu: bi chi ngn sch nm 2012 < 4,8%.

>>> to tin cho vic gim li sut

Chnh ph v cc c quan qun l v m

Kim ch lm pht

Tin

Gim li sut

Ngn hng nh nc
Cn c theo tnh hnh c th, Ngn hng nh nc cn c nhng bin php gim dn li sut t cc khon li sut cho vay c th gim theo, v hin nay mc li sut huy ng l 12% th li sut cho vay vn cn mc cao l 17-18% nn cc doanh nghip vn rt kh khn trong vic tr li. Th hi c bao nhiu phn trm doanh nghip lm n li c 18%/nm trong thi k khng hong ny c th c tin tr li khon vay ngn hng?

Ngn hng thng mi


Cc ngn hng cn tin hnh iu chnh li cc khon huy ng, cho vay gim t l n xu. trc khi cho vay phi m bo t l thanh ton c trnh n xu pht sinh thm. Cc ngn hng cn tin hnh tng cng kim tra, kim ton ni b v cht lng tn dng, kp thi pht hin khch hng c biu hin kh khn tr n c bin php x l ph hp nhm h ch ri ro pht sinh v m bo an ton hot ng tn dng, quyt lit x l n xu, khng c s dng cc bin php nghip v cha ph hp vi quy nh ca php lut nhm che du n xu

Gii php
Cc doanh nghip Cc doanh nghip nn tnh ton k phng n sn xut kinh doanh m bo cn i c thu chi tr n ng thi cn tch cc tm kim cc ngun vn khc ngoi ngn hng. y cng l 1 c hi cc doanh nghip r sot li cc khon chi khng cn thit, thc hin chi tiu tit kim vt qua giai on kh khn ny. ng thi ng ph vi chnh sch li sut thay i chng mt, cc doanh nghip nn c 1 khon trch d phng thay i li sut phng khi c bin ng xy ra.

Ngun ti liu: vneconomy.vn Cafef.vn, chungkhoan68.com v 1 s trang mng khc

TI CHNH TIN T 3.1