You are on page 1of 9

GUAJIRA

TranscribedbyAndyFitzgerald

Musicby[traditional]
ArrangedbyAndyFitzgerald

CourtesyofRavennaFlamenco

P=160
ggg 3 VV
1
I 4 V
V
.A Intro

0
5
7
6
7

T
A
B

ggg
5
I
T
A
B

c
VV
V
V

VV
V
V
0
5
7
6
7

VV
V
V
0
5
7
6
7

VVV
VV

0
5
7
6
7

VV VV
V
V V
V
0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

VV VV
V
V V
V
0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

VV VV VV
V
V V
V V
V
0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

VV VV VVV
V
V V
V VV
0
5
7
6
7

VV
V
V

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

ggg
I
T
A
B

V
0

GK0
KK10

0
5
7
6
7

VVV
VV

0
5
7
6
7

0
5
6
7
0

VV VV
V
V V
V
0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
6
7
0

VV
V
V

V
V
VV
V

0
5
7
6
7

0
5
6
7
0

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

VVVV
V

V
V
V
VV V
VV
V V
0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

V
0

V
V V V V
V
V
3
1
0

V
V
V
VV V
VV
V V

0
5
6
7
0

V
V
VV
V

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

V
V
VV
V
0
5
6
7
0

V
V
V
V
V
V
VVV
VVVVVV V
VV V
VVV
VV
V V V V V V
0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V V
V
0
2
2
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
5
6
7
0

V
V
VV
V

0
2

0
2
2
(4)

www.ravennaflamenco.com
GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

V
V
V
VV V
VV
V V

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

V
V
V
V
V
V
VV V
VVV
VVV
VV V
VV
V V V V V

V
V
VV
V

0
5
6
7
0

V
V
V
V
VV V
VV V
VV
V V V

0
5
6
7
0

V
V
VV
V

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

V
V
VV
V
0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

c
V
V
V
V
V
k j
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V
3

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V V V
V

0
2
2
(4)

V
V
V
V
VV V
VV V
VV
V V V

V
V
VV
V

V
V
V
V V V
V
V
V
0

0
5
6
7
0

0
5
6
7
0

0 0
0 0
2 2
2 2
2 4 2
0
0
0
H P

V
V
VV
V

V
V
V
V
VV V
VV V
VV
V V V

V
V V V
V
V
V V V V V V V V V

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
1
1
1
1

V V
V
V
V

VV
V
V

0
5
7
6
7

17

0
5
7
6
7

0
5
7
6
7

V
V
V
VV V
VV
V V

VVV VVV VVVVVV VV VVVV


V
V
V V
V VV V
V V
V V
V V
V V
V V
V

3
3
g g 3
13
Ig f fV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
fV V
V V V

T
A
B

VV
V
V

0
5
7
6
7

ggg VV VV VVV VVVV VV VVVVVV


9
I V
V V
V VV V
V V
V V
V V
V V
V V
V
T
A
B

0
5
7
6
7

VV VV VV
V
V V
V V
V

V
V
V
V V
0
2
2
(4)

GUAJIRAArtist

21

ggg
I
T
A
B

ggg
25
I
T
A
B

29

ggg
I
T
A
B

33

gg
Ig
T
A
B

Page2of9

V V
V
V
V

GK0
KK10

V V
V
V
V V
0

V
V
V
V

V
V
V
V

2
3
2
0

2
3
2
0

V
V
V
0
1
0

5
3
2

4
3
2

0
2

V V V

0
2

T
A
B

fV
1

fV f V
3

V V V V
V
V

3
3

ggg
I
T
A
B

V
0

V V
V
V
V

GK0
KK10

f V gV

0
2

0
2
2

V
V V
V
V
V
V V
V
V
V
V V

0
2
2
2
0

0
2
2
2

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

V
V
V
V V
V

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V V
f V V
0
2
2
2

c
V
k j
V
V
V
V
0
2
2
2
0

41

V
V

V fV V

V V V
V

ggg
37
I

V V V
V

V
V VV V V V
V
V V
V V
(4) 2
(3) 3
(2) 2

0
1
0

V
V
V
V V V
V
V
0
1
0

V V V
V

f V gV

V
VV V
V
V V V
V

V V V
V

0
P

VV
VV

V V
V
V
V

GK0
KK10

V V V

V V V V V
V

3
1
0

V
V V V V
V
V

V
0

V
V V V V
V
V
3
1
0

V
V
V
V V V
V
V
V

0
0

0
2
2
(4)

V
V
V
V V V
V

0
2
2
(4)

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

V
V
V
V V
0
2
2
(4)

GUAJIRAArtist

45

ggg
I
T
A
B

Page3of9

V V
V
V
V

GK0
KK10

V
V
V
0
1
0

V
V
V
V V V
V
V
0
1
0

0
1
0

V V V
V

V V V
V

V
V

0
2

B FirstFalseta

49

ggg V V
V V V V
I
W

V
V V V V V
W

T
A
B

V V V V V V
V
W

V V V
V

V V V V V V
W

(4) 2

(2)

T
A
B

3
g V V V V
g
g
61
V V V V V
I
3

T
A
B

2 0

3 2 0

2 1 2 4

2 1

4 2 0

(2)

V V V V V V
V
W

V V V V V
4

V V V V V V
W

(5)

(2)

4 2 0

V V
V V

V V V V V

(5)

(0)

V
V V V V V
W

V V V V V V
V
W

ggg V V
V V V V
I
W
3

V V V V V V
W

57

(0)

ggg V
53
I
W
T
A
B

V V V
3

2
4

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

V V V
3

V f VgV
4

3 4
H

GUAJIRAArtist

ggg
65
I
T
A
B

ggg
69
I
T
A
B

ggg
73
I
T
A
B

Page4of9

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

VV V
VV V
V
VV V V V
V

2
3
2
0

2
3
2
0

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

0
0
1
0
2

V
V
V
V
V

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

V
V
V
V
V

0
0
1
0
2

VV
VV
V

V
V
V
V
V

0
0
1
0
2

VV
VV
V

0
2
1
0
2

5
3
2

4
3
2

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

V
V
V
V
V

V VV VV
V
V
V V
V
V V
V V
V

0
2
1
0
2

0
3
1
0
2

0
3
1
0
2

0
3
1
0
2

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VVV
VV

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V V
V
V
V
V
V
V V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VVV
VV

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

V
V
V
V V
f V V

0
0
1
0
2

0
3
1
0
2

0
0
1
0
2

0
2
1
0
2

0
0
1
0
2

0
2
1
0
2

V
V VV V V V
V
V V
V V
(4) 2
(3) 3
(2) 2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V V
V
V
V
V V
V
V
V
V V

0
2
2
2
0

0
2
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

gg
77
Ig
T
A
B

fV
1

fV f V
3

V fV V

V V
V V V V

3
3

ggg
I
T
A
B

85

gg
Ig
T
A
B

V
0

V
0

V V
V
V
V

GK0
KK10

V V
V
V
V

GK0
KK10

V
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

c
V
k j
V
V
V
V
0
2
2
2
0

81

V
V
V
V V
V

0
2
2
2
0

V
V
V
0
1
0

V
V
V
V V V
V
V
V

V
V V V V
V
V
3
1
0

0
P

V
V
V
V V V
V
V
2

0
1
0

0
1
0

0
2
2
(4)

V
0

V
V
V
V V V
V

0
2
2
(4)

V
V
V
V V
0
2
2
(4)

V V V
V

V V V
V

V
V

0
2

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

GUAJIRAArtist

Page5of9

C Copla

89

ggg
I

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

V VV VV
V
V
V VV
V
V V
V V

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VVV
VV

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

V VV VV
V
V
V VV
V
V V
V V
0
3
1
0
2

0
3
1
0
2

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VVV
VV

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VV
VV
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
VV
VV

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VVV
VV

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

gg
V
V
V
VV
Ig V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V VV
V V
V V
V V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

VVV
VV

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

0
1
0
2
4

0
1
0
2
4

V
VV
VV

V
V
V
V

0
1
0
2
4

V
V
V
V
V

V
V
V
V V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

T
A
B

93

ggg
I
T
A
B

97

gg
Ig
T
A
B

101

T
A
B

105

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
1
0
2
0

gg
Ig

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
1
0
2
0

0
0
1
0
2

0
1
0
2
0

V
V
V
V
V
GK0
KK22
KK20

T
A
B

109

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
1
0
2
2

0
2
1
0
2

0
2
1
0
2

0
0
1
0
2

4
3
4

2
3
1
0
2

0
1
0
2
2

VVV V
V VV V
V
VV V V V
0
2
2

4
3
4

4
3
4

4
3
4

0
3
1
0
2

2
3
1
0
2

V
V
V
V
V

0
2
2

V
V
V
VV V
ggg
V
V
V
V
V
V
V V
V
I V
T
A
B

0
3
1
0
2

2
2
2
4
2

V
V
V
V
V
0
1
0
2
0

V
V
V
V
V
0
1
0
2
0

2
3
1
0
2

V
V
V
V
V
2
2
2
2
4

0
2
1
0
2

0
2
1
0
2

2
2
1
0
2

0
1
0
2
2

0
0
1
0
2

0
2
2
2
0

0
0
1
0
2

0
2
2
2
0

0
0
1
0
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
1
0
2

VV
VV
V V V f V
4

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

2
3
2
4
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

2
3
2
4
2

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
2
3
2
4
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

2
3
2
4
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

2
3
2
4
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

2
3
2
4
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V V V f V
2
3
2
4
2

VV
VV
V V V V
0

2
H

3
P

V
V
V
V V
0

0
2
2
2

VVV
V

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

GUAJIRAArtist

113

ggg
I
T
A
B

117

ggg
I
T
A
B

121

ggg
I
T
A
B

125

gg
Ig
T
A
B

V
V
V
V
V

VVV V
VVV V
V
V
V
V
VV

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
2
3
2
4
2

Page6of9

0
2
2

V
V
V
V
V
2
3
2
4
2

VV
VV
V

fV
fV
V
V

V
V
V
V

3
2
0
2

3
2
0
2

0
2
2

V
V
V
V
V
2
3
2
4
2

VV
VV
V

V
V
V
V
V
2
3
2
4
2

GK0
KK10

V
V
V
V

4
3
4
2

4
3
4
2

V V
V
V
V

GK0
KK10

V
V
V
0
1
0

V
V
V
V

VV
VV

3
2
0
2

V
V
V
V

V V
V
V
V

VV
VV

VV
VV

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

3
2
0
2

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

VV
VV

4
3
4
2

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
5

2
3
2
4
4

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

5
5
6
7
7
5

V
V
V
V V V
V
V
2

5
5
6
7
7
5

0
2
2
(4)

0
1
0

V
V
V
V
V
V

0
1
0

5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

5
5
6
7
7
5

5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

c
V
V
k j
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

V
V
V
V V V
V

0
2
2
(4)

ggg
I
T
A
B

V
V
V
V fgV
V VVV V
VV V
VV
W
5
6
7
0

4
6
5

5
6
7

4
6
5

V
V
V
V
5
6
7
(0)

VVV V V V
W
5

V V V
V

V
V

0
2

V V V V
V
V V
3
5

0
H

0
2
2
(4)

D SecondFalseta

129

V
V
V
V V

V V V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V V V
V
V
V
0

V
V
V
V
V
V

5
5
6
7
7
5

V
V V V V
V
V
3
1
0

V
V
V
V
V

c
V
k V
V
V
V
V

V
V
V
V

4
3
4
2

VV
VVV

5
6

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

V V WW
7

0
5
7

GUAJIRAArtist

133

ggg VV
I V
W
T
A
B

137

ggg
I
T
A
B

141

5
7
6

V V V
fgV
VVgfV
V VV fgV
V
4
6
5

5
7
6

V
V
V
V

4
6
5

V
V
V
W
2
3
2
0

VVV V V V
W

5
7
6

ggg fV
V
I V
T
A
B

Page7of9

1
2
1

2
3
2

1
2
1

VV VV V
V V V
V VV
V

1
3
2

0
3
2

1
3
2

0
3
2

V
V
V
V

VV V
V fV
VW V
V VV V
V

2
3
2
(0)

2
3
2

f V
V
V

VV V V fV
V

1
3
2

V
V
V

1
2
1

2
3
2

2
3
2

2
3
2

5
6
7
0

4
6
5

5
6
7

4
6
5

V
V
V
V

VVV V V V

5
6
7
(0)

2
3
2

ggg VV
149
I V
W
5
7
6
0

V V V
fgV
VVgfV
V VV fgV
V
4
6
5

5
7
6

4
6
5

V
V
V
V
5
7
6
(0)

VVV V V V
W
5
7

0
5
6

V
V V
V VV f V
V
V V
V V
V V
V V
V VV
V
2
3
2

V
0

2
3
2

2
3
2

2
3
2

V
V
V
V
2

V V V V
V
V V
3

0
2

0
3

1
3
2

0
3
2

V
0

T
A
B

ggg V
V
V fgV
V VVV V
I V
VV V
VV
W
T
A
B

V V VV
V

f V fV V V V

VV V
V V
V V
V V
V V
V

145

(0)

f V
gV VV f V
V
V V V
V V
V

V V V

V
5

5
6

V V VV
7

0
5
7

V
0

V V
6

VV

VV VV

0
5

(0)
(5)

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

0
5

V V V

12 12 12
0

GUAJIRAArtist

Page8of9

V V V V V V
g
g
V V V V
153
Ig
T
A
B

12

12

10

10

V
V

W
W
W

12

12

10
9
9

12 10
9

12

10

12 10

V V V V
g
g
V V
V V V V
g
157
I
T
A
B

V V V V V V
V V V V
10

V V V V
V V
V V V V

V
V

12 10

12

12 10

12 12 12
9

V V V

V V

W
W
W

9
10
9

V V V

V V

12 12 12
9

0
P

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V
g
V
V
V
V
gg W
W
161
I
W
V
u
T
A
B

12 9
9

10

12 9

gg
165
Ig
T
A
B

10

12 9

10

10

10

12 9

V V V V V
V
10

12 9

(9)

10

12 9

10

12 10

0
P

V V V V V
V
9

12 10

12 10

12 10

12

10 10 10

(0)
P

V
V
V
V

V
VV
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

ggg
169
I
T
A
B

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

VV
VV
V

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

VV
VV
V

V
V
V
V
V
0
0
1
0
2

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

VVV
VV

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

GUAJIRAArtist

ggg
173
I
T
A
B

177

V
V
V
V
V
VV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V VV
0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
0
1
0
2

0
2
1
0
2

V
V
V
V
V
0
2
1
0
2

V VVVVVV V
VV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V VV
0
3
1
0
2

0
3
1
0
2

0
3
1
0
2

ggg
3
3
3
I V V V V V V
V
V V V V V V V V V
T
A
B

181

Page9of9

0 0
2 2
0
0

0
2

0
2

ggg V V V V V
I V
V
V
V
VV
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V V VV

0
2

V
V
V
V
V

T
A
B

0
1
0
2
0

0
1
0
2
0

0
1
0
2
0

ggg
185
I

V
V
V
V

V
V
V
V

VV V
VV V
V
VV V V V
V

2
3
2
0

2
3
2
0

T
A
B

0
1
0
2
2

5
3
2

0
1
0
2
2

4
3
2

0
3
1
0
2

V
V
V
V
V

0
2
1
0
2

V
V
VVV
V
V
V
V
V
V V
V VV

0
2
1
0
2

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V
V

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

1
0

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

0
1
0
2
4

0
1
0
2
4

0
1
0
2
4

0
2 2

1
0

V
V
V
V
V
0
1
0
2
2

1
0

V
VV
VV

1
0
4 (2) 4 2
P H P

V
V VV V V V
V
V V
V V
(4) 2
(3) 3
(2) 2

V
V
V
V
V

V
V
V
V

0
2
2
2
0

0
1
0
2

V
2

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
VVV
V
V
V V
V VV

V
V V
V V V
V V
V V V
V
V V V
1
0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V V
V

VVV
VV

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V
V
0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V

0
2
2
2

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V V
V
0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

ggg
I
T
A
B

fV
1

fV f V
3

V fV V

V V V V
V
V

3
3
H

4
H

V
0

V
V
V
V
V V
V
5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

GeneratedusingthePowerTabEditorbyBradLarsen.http://powertab.guitarnetwork.org

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

0
2
2
2

V
V
V
V V
f V V

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

V
V
V
V
V

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V

0
2
2
2
0

0
2
2
2

189

V
V
V
V
V
V
V
V V
V

V
V
V
V
V

0
2
2
2
0

V
V V
V
V
V
V V
V
V
V
V V
0
2
2

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
V
V
V V
V

V
V
V
V
V
V
5
5
6
7
7
5

0
2
2
2
0

V
V
V
V
V
0
2
2
2
0