You are on page 1of 31

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7

www.PNE.edu.vn

s 1
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu1: (2 im)
2a + b + c + d a + 2b + c + d a + b + 2c + d a + b + c + 2d
=
=
=
a
b
c
d
a +b b + c c + d d + a
+
+
+
Tm gi tr biu thc: M=
c + d d + a a +b b + c

Cho dy t s bng nhau:

Cu2: (1 im) .
Cho S

abc + bca + cab .

Chng minh rng S khng phi l s chnh phng.


Cu3: (2 im)
Mt t chy t A n B vi vn tc 65 km/h, cng lc mt xe my
chy t B n A vi vn tc 40 km/h. Bit khong cch AB l 540 km v M
l trung im ca AB. Hi sau khi khi hnh bao lu th t cch M mt
khong bng 1/2 khong cch t xe my n M.
Cu4: (2 im)
Cho tam gic ABC, O l im nm trong tam gic.

+ ABO + ACO
a. Chng minh rng: BOC
=A
A
b. Bit ABO + ACO = 900 v tia BO l tia phn gic ca gc B. Chng
2

minh rng: Tia CO l tia phn gic ca gc C.


Cu 5: (1,5im).
Cho 9 ng thng trong khng c 2 ng thng no song song.
CMR t nht cng c 2 ng thng m gc nhn gia chng khng nh
hn 200.
Cu 6: (1,5im).
Khi chi c nga, thay v gieo 1 con sc sc, ta gieo c hai con sc
sc cng mt lc th im thp nht l 2, cao nht l 12. cc im khc
l 3; 4; 5 ;6 11. Hy lp bng tn s v kh nng xut hin mi loi im
ni trn? Tnh tn xut ca mi loi im .
------------------------------------ Ht ----------------------------------------------

-1-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

s 2.
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1:
Tm cc s a,b,c bit rng: ab =c ;bc= 4a; ac=9b
Cu 2: Tm s nguyn x tho mn:
a,5x-3 < 2
b,3x+1 >4
c, 4- x +2x
=3
Cu3: Tm gi tr nh nht ca biu thc:
A =x +8 -x
Cu 4:
Bit rng :12+22+33+...+102= 385. Tnh tng : S= 22+ 42+...
+202
Cu 5 : Cho tam gic ABC ,trung tuyn AM .Gi I l trung im ca on
thng AM, BI ct cnh AC ti D.
a. Chng minh AC=3 AD
1
4

b. Chng minh ID = BD
------------------------------------------------- Ht ----------------------------------------- s 3
Thi gian lm bi: 120 pht
a
b
c
= =
b
c
d

Cho:

Cu 2. (1).

Tm A bit rng: A =

Cu 3. (2).

Tm x Z A Z v tm gi tr .

a). A =

. Chng minh:

a
a +b +c

=
d
b +c +d

Cu 1 . ( 2)

a
c
b
=
=
.
b +c a +b c + a

x +3
.
x 2

b). A =

1 2x
.
x +3

Cu 4. (2). Tm x, bit:
x 3 = 5 .
a)
b).
( x+ 2) 2 = 81.
c). 5 x + 5 x+ 2 =
650
Cu 5. (3). Cho ABC vung cn ti A, trung tuyn AM . E BC, BH
AE, CK AE, (H,K AE). Chng minh MHK vung cn.

-2-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

-------------------------------- Ht ------------------------------------

s 4
Thi gian lm bi : 120 pht.
Cu 1 : ( 3 im).
1. Ba ng cao ca tam gic ABC c di l 4,12 ,a . Bit rng a l
mt s t nhin. Tm a ?
2. Chng minh rng t t l thc

a
c
=
( a,b,c ,d 0, ab, cd) ta suy
b d

ra c cc t l thc:
a)

a
c
=
.
a b c d

b)

a +b c +d
=
.
b
d

Cu 2: ( 1 im).
Tm s nguyn x sao cho: ( x2 1)( x2 4)( x2 7)
(x2 10) < 0.
Cu 3: (2 im).
Tm gi tr nh nht ca: A = | x-a| + | x-b| + |x-c| + | x-d|
vi
a<b<c<d.
Cu 4: ( 2 im). Cho hnh v.
a, Bit Ax // Cy. so snh gc ABC vi gc A+ gc C.
b, gc ABC = gc A + gc C. Chng minh Ax // Cy.

A
B

y
C
Cu 5: (2 im)
T im O ty trong tam gic ABC, k OM, ON , OP ln lt vung gc vi
cc cnh BC, CA, Ab. Chng minh rng:

-3-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

AN2 + BP2 + CM2 = AP2 + BM2 + CN2


---------------------------------------------- Ht ------------------------------------------

s 5
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1(2):
a) Tnh: A = 1 +

3 4 5
100
+ 4 + 5 + ... + 100
3
2 2 2
2

b) Tm n Z sao cho : 2n - 3 Mn + 1
Cu 2 (2):
a) Tm x bit: 3x - 2 x + 1 = 2
b) Tm x, y, z bit: 3(x-1) = 2(y-2), 4(y-2) = 3(z-3) v 2x+3y-z = 50.
Cu 3(2):

Ba phn s c tng bng

213
, cc t ca chng t l vi 3;
70

4; 5, cc mu ca chng t l vi 5; 1; 2. Tm ba phn s .
Cu 4(3):
Cho tam gic ABC cn nh A. Trn cnh AB ly im D,
trn tia i ca tia CA ly im E sao cho BD = CE. Gi I l trung im
ca DE. Chng minh ba im B, I, C thng hng.
Cu 5(1):

Tm x, y thuc Z bit:

2x +

1
1
=
y
7

---------------------------------------------------Ht----------------------------------------------

-4-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

s 6
Thi gian lm bi: 120.
Cu 1: Tnh :
1
1
1
1
+
+
+ .... +
.
1 .2 2 .3 3 .4
99.100
1
1
1
1
b) B = 1+ (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + (1 + 2 + 3 + 4) + .... + (1 + 2 + 3 + ... + 20)
2
3
4
20

a) A =

Cu 2:
a) So snh:

17 + 26 +1

b) Chng minh rng:

99 .

1
1
1
1
+
+
+ .... +
> 10 .
1
2
3
100

Cu 3:
Tm s c 3 ch s bit rng s l bi ca 18 v cc ch s ca n
t l theo 1:2:3
Cu 4
Cho tam gic ABC c gc B v gc C nh hn 900 . V ra pha ngoi tam
gic y cc tam gic vung cn ABD v ACE ( trong gc ABD v gc
ACE u bng 900 ), v DI v EK cng vung gc vi ng thng BC. Chng
minh rng:
a. BI=CK;
EK = HC;
b. BC = DI + EK.
Cu 5:
Tm gi tr nh nht ca biu thc : A = x 2001 +x 1
------------------------------------------ ht ---------------------------------------------

-5-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

s 7
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1: (1,5 ) Tm x bit:
a,

x +2
x +3
x +4
x +5
x + 349
+
+
+
+
=0
327
326
325
324
5

b, 5 x 3 7
Cu2:(3 im)
a, Tnh tng:
b, CMR:

1
1 1
1
S = + + + ........ +
7
7
7

2007

1
2
3
99
+ + +........ +
<1
2! 3! 4!
100!

c, Chng minh rng mi s nguyn dng n th: 3n+2 2n+2 +3n 2n


chia ht cho 10
Cu3: (2 im)
di ba cnh ca mt tam gic t l vi 2;3;4. Hi ba
chiu cao tng ng ba cnh t l vi s no?
Cu 4: (2,5im)
Cho tam gic ABC c gc B = 60 0 hai ng phn gic
AP v CQ ca tam gic ct nhau ti I.
a, Tnh gc AIC
b, CM : IP = IQ

-6-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Cu5: (1 im)

Cho B = 2(n 1) 2 + 3 . Tm s nguyn n B c gi tr

ln nht.
------------------------------------------ ht -----------------------------------------

s 8
Thi gian : 120
Cu 1 : (3) Tm s hu t x, bit :
a) ( x 1) 5 = - 243 .
b)

x+2 x+2 x+2 x+2 x+2


+
+
=
+
11
12
13
14
15

c) x - 2
Cu 2 : (3)

=0

(x 0 )

a, Tm s nguyn x v y bit :

5 y 1
+ =
x 4 8

b, Tm s nguyn x A c gi tr l 1 s nguyn bit : A =

x +1
x 3

(x 0 )
Cu 3 : (1)
Tm x bit :
2. 5 x 3 - 2x = 14
Cu 4 : (3)
a, Cho ABC c cc gc A, B , C t l vi 7; 5; 3 . Cc gc ngoi tng
ng t l vi cc s no .

-7-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn
b, Cho ABC cn ti A v < 900 . K BD vung gc vi AC . Trn

cnh AB ly im E sao cho : AE = AD . Chng minh :


1) DE // BC
2) CE vung gc vi AB .
-----------------------------------Ht--------------------------------

s 9
Thi gian lm bi:

120 pht

Bi1( 3 im)
a, Tnh:

1
1 176
12 10
10 (26
) ( 1,75)
3
3
7
11 3
5
A=
(
60
91 0,25).
1
11

b, Tnh nhanh: (18.123 + 9.436.2 + 3.5310.6) : (1 + 4 +7 ++ 100


410)
Bi 2: ( 2im). Tm 3 s nguyn dng sao cho tng cc nghch o
ca chng bng 2.
Bi 3: (2 im). Cn bao nhiu ch s nh s trang mt cun sch
dy 234 trang.

-8-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Bi 4: ( 3 im) Cho ABC vung ti B, ng cao BE Tm s o cc gc


nhn ca tam gic , bit EC EA = AB.
-------------------------------------------- ht -------------------------------------------

s 10
Thi gian lm bi 120 pht
Bi 1(2 im).

Cho A = x + 5 + 2 x.

a.Vit biu thc A di dng khng c du gi tr tuyt i.


b.Tm gi tr nh nht ca A.
Bi 2 ( 2 im)
1 1 1 1
1
1
< 2 + 2 + 2 + ....... +
< .
2
6 5 6 7
100
4
2a + 9 5a + 17 3a
+

b.Tm s nguyn a :
l s nguyn.
a+3
a+3 a+3

a.Chng minh rng :

Bi 3(2,5 im).

Tm n l s t nhin : A = ( n + 5 ) ( n + 6 ) M6n.

-9-

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Bi 4(2 im) Cho gc xOy c nh. Trn tia Ox ly M, Oy ly N sao cho


OM + ON = m khng i. Chng minh : ng trung trc ca MN i qua
mt im c nh.
Bi 5(1,5 im).

Tm a thc bc hai sao cho : f ( x ) f ( x 1) = x. .

p dng tnh tng : S = 1 + 2 + 3 + + n.


------------------------------------ Ht --------------------------------

s 11
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1: (2)

Rt gn A=

x x2
x + 8 x 20
2

Cu 2 (2) Ba lp 7A,7B,7C c 94 hc sinh tham gia trng cy. Mi hc


sinh lp 7A trng c 3 cy, Mi hc sinh lp 7B trng c 4 cy, Mi hc
sinh lp 7C trng c 5 cy,. Hi mi lp c bao nhiu hc sinh. Bit rng s
cy mi lp trng c u nh nhau.

- 10 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Cu 3: (1,5)

Chng minh rng

102006 + 53
l mt s t nhin.
9

Cu 4 : (3)
Cho gc xAy = 600 v tia phn gic Az ca gc . T
mt im B trn Ax v ng thng song song vi vi Ay ct Az ti C. v Bh
Ay,CM Ay, BK AC. Chng minh rng:
a, K l trung im ca AC.
b, BH =

AC
2

c, KMC u
Cu 5 (1,5 ) Trong mt k thi hc sinh gii cp Huyn, bn bn Nam,
Bc, Ty, ng ot 4 gii 1,2,3,4 . Bit rng mi cu trong 3 cu di
y ng mt na v sai 1 na:
a, Ty t gii 1, Bc t gii 2.
b, Ty t gii 2, ng t gii 3.
c, Nam t gii 2, ng t gii 4.
Em hy xc nh th t ng ca gii cho cc bn.
--------------------------------- Ht --------------------------------------

s 12
Thi gian lm bi 120 pht
Cu 1: (2) Tm x, bit:
a) 3x 2 x =7 b) 2 x 3

c)

>5

3x 5 + 2 x + 3 = 7

- 11 -

3 x 1 7

d)

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Cu 2: (2)
a) Tnh tng S = 1+52+ 54+...+ 5200
b) So snh 230 + 330 + 430 v 3.2410
Cu 3: (2) Cho tam gic ABC c gc B bng 60 0. Hai tia phn gic AM
v CN ca tam gic ABC ct nhau ti I.
a) Tnh gc AIC
b) Chng minh IM = IN
Cu 4: (3)
Cho M,N ln lt l trung im ca cc cnh AB v Ac ca
tam gic ABC. Cc ng phn gic v phn gic ngoi ca tam gic k t B
ct ng thng MN ln lt ti D v E cc tia AD v AE ct ng thng BC
theo th t ti P v Q. Chng minh:
a) BD AP; BE AQ;
b) B l trung im ca PQ
c) AB = DE
Cu 5: (1)
Vi gi tr nguyn no ca x th biu thc A=

14 x
C gi tr ln nht?
4 x

Tm gi tr .
-------------------------------------- Ht ----------------------------------------

s 13
Thi gian : 120

- 12 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Cu 1: ( 1,5 im)

Tm x, bit:

a. 4 x + 3 - x = 15.

b. 3 x 2 - x > 1.

c. 2 x + 3 5.

Cu2: ( 2 im)
a. Tnh tng: A= (- 7) + (-7)2 + + (- 7)2006 + (- 7)2007. Chng minh
rng: A chia ht cho 43.
b. Chng minh rng iu kin cn v m2 + m.n + n2 chia ht
cho 9 l: m, n chia ht cho 3.
Cu 3: ( 23,5 im) di cc cnh ca mt tam gic t l vi nhau nh
th no,bit nu cng ln lt di tng hai ng cao ca tam gic
th cc tng ny t l theo 3:4:5.
Cu 4: ( 3 im ) Cho tam gic ABC cn ti A. D l mt im nm trong
tam gic, bit
ADB > ADC . Chng minh rng: DB < DC.

Cu 5: ( 1 im )

Tm GTLN ca biu thc:

A = x 1004 - x + 1003 .

-------------------------------------- Ht ---------------------------------

- 13 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

s 14
Thi gian : 120
Cu 1 (2 im): Tm x, bit :
a. 3x 2 +5x = 4x-10

b. 3+ 2x + 5 > 13

Cu 2: (3 im )
a. Tm mt s c 3 ch s bit rng s chia ht cho 18 v cc
ch s ca n t l vi 1, 2, 3.
b. Chng minh rng: Tng A=7 +72+73+74+...+74n chia ht cho
400 (n N).
Cu 3 : (1im )cho hnh v , bit + + = 1800 chng minh Ax// By.

A
x
C

Cho tam gic cn ABC, c ABC =1000. K phn gic


trong ca gc CAB ct AB ti D. Chng minh rng: AD + DC =AB
Cu 4 (3 im )

Cu 5 (1 im )
Tnh tng S = (-3)0 + (-3)1+ (-3)2 + .....+ (-3)2004.
------------------------------------ Ht ----------------------------------

- 14 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

s 15
Thi gian lm bi: 120 ph
Bi 1: (2,5)

Thc hin php tnh sau mt cch hp l:

Bi 2: (2,5)

1
1
1
1
1
1 1 1 1

90 72 56 42 30 20 12 6 2

Tnh gi tr nh nht ca biu thc: A =

x 2 + 5 x

Bi 3: (4)
Cho tam gic ABC. Gi H, G,O ln lt l trc tm , trng tm
v giao im ca 3 ng trung trc trong tam gic. Chng minh rng:
a. AH bng 2 ln khong cch t O n BC
b. Ba im H,G,O thng hng v GH = 2 GO
Bi 4: (1 )
Tm tng cc h s ca a thc nhn c sau khi b du
ngoc trong biu thc
(3-4x+x2)2006.(3+ 4x + x2)2007.
------------------------------------------- Ht ------------------------------------------

- 15 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

16
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1(3): Chng minh rng
A = 22011969 + 11969220 + 69220119 chia ht cho 102
Cu 2(3): Tm x, bit:
a. x + x + 2 = 3 ;

b. 3x 5 = x + 2

Cu 3(3):
Cho tam gic ABC. Gi M, N, P theo th t l trung im ca
BC, CA, AB. Cc ng trung trc ca tam gic gp nhau tai 0. Cc ng cao
AD, BE, CF gp nhau ti H. Gi I, K, R theo th t l trung im ca HA, HB,
HC.
a) C/m H0 v IM ct nhau ti Q l trung im ca mi on.
b) C/m QI = QM = QD = 0A/2
c) Hy suy ra cc kt qu tng t nh kt qu cu b.
Cu 4(1):
ln nht.

Tm gi tr ca x biu thc

A = 10 - 3|x-5| t gi tr

--------------------------------------------- Ht ---------------------------------------------

- 16 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

17
Thi gian: 120 pht
Bi 1: (2)

x 5
x +3

Cho biu thc A =

a) Tnh gi tr ca A ti x =

1
4

b) Tm gi tr ca x A = - 1
c) Tm gi tr nguyn ca x A nhn gi tr nguyn.
Bi 2. (3)
a) Tm x bit: 7 x = x 1
b) Tnh tng M = 1 + (- 2) + (- 2)2 + +(- 2)2006
c) Cho a thc: f(x) = 5x3 + 2x4 x2 + 3x2 x3 x4 + 1 4x3. Chng t
rng a thc trn khng c nghim
Bi 3.(1)
Hi tam gic ABC l tam gic g bit rng cc gc ca tam
gic t l vi 1, 2, 3.
Bi 4.(3)
Cho tam gic ABC c gc B bng 600. Hai tia phn gic AM v
CN ca tam gic ABC ct nhau ti I.
a) Tnh gc AIC
b) Chng minh IM = IN
Bi 5. (1)

Cho biu thc A =

2006 x
.
6x

Tm gi tr nguyn ca x

A t gi tr ln nht. Tm gi tr ln nht .
---------------------------------------- Ht --------------------------------------

- 17 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

18
Thi gian: 120 pht
Cu 1:
1.Tnh:
a.

15

20

1 1
.
2 4

2. Rt gn:

b.

1

9

25

1
:
3

30

4 5.9 4 2.6 9
A = 10 8
2 .3 + 6 8.20

3. Biu din s thp phn di dng phn s v ngc li:


a.

7
33

b.

7
22

c. 0, (21)

d. 0,5(16)

Cu 2:
Trong mt t lao ng, ba khi 7, 8, 9 chuyn ch c 912 m3
t. Trung bnh mi hc sinh khi 7, 8, 9 theo th t lm c 1,2 ; 1,4 ;
1,6 m3 t. S hc sinh khi 7, 8 t l vi 1 v 3. Khi 8 v 9 t l vi 4 v
5. Tnh s hc sinh mi khi.
Cu 3:
a.Tm gi tr ln nht ca biu thc:
b.Tm gi tr nh nht ca biu thc:
Cu 4:

A = ( x + 2) 2 + 4
B = (x+1)2 + (y + 3)2 + 1

Cho tam gic ABC cn (CA = CB) v C = 800. Trong tam gic

sao cho MBA


.
= 300 v MAB
= 100 .Tnh MAC

Cu 5:

Chng minh rng : nu (a,b) = 1 th (a 2,a+b) = 1.

- 18 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

------------------------------------- Ht --------------------------------------

19
Thi gian: 120 pht.
Cu I: (2)
1) Cho

a 1 b + 3 c 5
=
=
v 5a - 3b - 4 c = 46 . Xc nh a, b, c
2
4
6

2) Cho t l thc :

a
c
2a 2 3ab + 5b 2 2c 2 3cd + 5d 2
=
=
. Chng minh :
. Vi
b d
2b 2 + 3ab
2d 2 + 3cd

iu kin mu thc xc nh.


Cu II : Tnh : (2)
1) A =

1
1
1
+
+ .... +
3.5 5.7
97.99

1
3

2) B = +

1
1
1
1
3 + ..... + 50 51
2
3
3
3
3

Cu III : (1,5 )
i thnh phn s cc s thp phn sau :
a.
0,2(3) ;
b.
1,12(32).
Cu IV : (1.5)
Xc nh cc a thc bc 3 bit : P(0) = 10; P(1) =
12; P(2) = 4 ; p(3) = 1
Cu V : (3)
Cho tam gic ABC c 3 gc nhn. Dng ra pha ngoi 2
tam gic vung cn nh A l ABD v ACE . Gi M;N;P ln lt l trung
im ca BC; BD;CE .

- 19 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

a. Chng minh : BE = CD v BE vi CD
b. Chng minh tam gic MNP vung cn
---------------------------------------------- Ht -------------------------------------------------

20
Thi gian lm bi: 120 pht
Bi 1 (1,5): Thc hin php tnh:
3 3
+
11 12 + 1,5 + 1 0,75
a) A =
5 5
5
0,265 + 0,5
2,5 + 1,25
11 12
3
0,375 0,3 +

b) B = 1 + 22 + 24 + ... + 2100
Bi 2 (1,5):
a) So snh: 230 + 330 + 430 v 3.2410
b) So snh: 4 + 33 v 29 + 14
Bi 3 (2):
Ba my xay xay c 359 tn thc. S ngy lm vic ca cc
my t l vi 3:4:5, s gi lm vic ca cc my t l vi 6, 7, 8, cng sut
cc my t l nghc vi 5,4,3. Hi mi my xay c bao nhiu tn thc.
Bi 4 (1):

Tm x, y bit:
1

a) 3x 4 3

+
+ ... +
2x =
b)
99.100
2
1.2 2.3

- 20 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Bi 5 ( 3):
Cho ABC c cc gc nh hn 1200. V pha ngoi tam
gic ABC cc tam gic u ABD, ACE. Gi M l giao im ca DC v BE.
Chng minh rng:

a) BMC
= 1200

b) AMB
= 1200

Bi 6 (1):

Cho hm s f(x) xc nh vi mi x thuc R. Bit rng vi


1
x

mi x ta u c: f (x) + 3. f ( ) = x2 . Tnh f(2).


---------------------------------------- Ht ------------------------------------------

21
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1 (2)

Tm x, y, z

Z, bit

a. x + x = 3 - x
x

b. 6 y

1
2

c. 2x = 3y; 5x = 7z v 3x - 7y + 5z = 30
Cu 2 (2)
a. Cho A = (
b. Cho B =

1
1
1
1
1
1).( 2 1).( 2 1)...(
1) . Hy so snh A vi
2
2
2
2
3
4
100
x +1
x 3

. Tm x

Z B c gi tr l mt s nguyn d-

ng
Cu 3 (2)

- 21 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Mt ngi i t A n B vi vn tc 4km/h v d nh n B lc 11 gi
45 pht. Sau khi i c

1
qung ng th ngi i vi vn tc 3km/h
5

nn n B lc 12 gi tra.
Tnh qung ngAB v ngi khi hnh lc my gi?
Cu 4 (3)
Cho ABC c A > 900. Gi I l trung im ca cnh AC.
Trn tia i ca tia IB ly im D sao cho IB = ID. Ni c vi D.
a. Chng minh AIB = CID
b. Gi M l trung im ca BC; N l trung im ca CD. Chng minh
rng I l trung im ca MN

c. Chng minh AIB AIB < BIC


d. Tm iu kin ca ABC AC CD
Cu 5 (1)

Tm gi tr nh nht ca biu thc: P =

14 x
; x Z . Khi
4x

x nhn gi tr nguyn no?


----------------------------- Ht ---------------------------------------

22
Thi gian lm bi: 120 pht
Bi 1: (2,5)
a. Tm x bit : 2 x 6 +5x = 9
b. Thc hin php tnh : (1 +2 +3 + ...+ 90). ( 12.34 6.68) :
1 1 1 1
+ + + ;
3 4 5 6

c. So snh A = 20 +21 +22 +23+ 24 +...+2100 v B = 2101 .


Bi 2 :(1,5)
Tm t l ba cnh ca mt tam gic bit rng nu cng
ln lt di tng hai ng cao ca tam gic th t l cc kt qu l :
5 : 7 : 8.

- 22 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Bi 3 :(2)

x +1

Cho biu thc A =

a. Tnh gi tr ca A ti x =

x 1

16
25
v x =
.
9
9

b. Tm gi tr ca x A =5.
Bi 4 :(3)
Cho tam gic ABC vung ti C. T A, B k hai phn gic ct
AC E, ct BC ti D. T D, E h ng vung gc xung AB ct AB M v

N. Tnh gc MCN
?

Bi 5 : (1)
Vi gi tr no ca x th biu thc : P = -x 2 8x +5 . C gi
tr ln nht . Tm gi tr ln nht ?
------------------------ Ht -------------------------

23
Thi gian: 120 pht
Cu 1: (3)
a. Tnh A =

( 0, 25)

1 4 5 2
. . . .
4 3 4 3

b. Tm s nguyn n, bit: 2-1.2n + 4.2n = 9.25


c. Chng minh vi mi n nguyn dng th: 3n+3-2n+2+3n-2n chia ht cho
10

- 23 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Cu 2: (3)
a. 130 hc sinh thuc 3 lp 7A, 7B, 7C ca mt trng cng tham gia
trng cy. Mi hc sinh ca lp 7A, 7B, 7C theo th t trng c 2cy, 3
cy, 4 cy. Hi mi lp c bao nhiu hc sinh tham gia trng cy? Bit s
cy trng c ca 3 lp bng nhau.
b. Chng minh rng: - 0,7 ( 4343 - 1717 ) l mt s nguyn
Cu 3: (4 ) Cho tam gic cn ABC, AB=AC. Trn cnh BC ly im D.
Trn Tia ca tia BC ly im E sao cho BD=BE. Cc ng thng vung gc
vi BC k t D v E ct AB v AC ln lt M v N. Chng minh:
a. DM= ED
b. ng thng BC ct MN ti im I l trung im ca MN.
c. ng thng vung gc vi MN ti I lun lun i qua mt im c
nh khi D thay i trn BC.
------------------------------------------------- Ht ----------------------------------------------

24
Thi gian: 120 pht
Cu 1: (2 im). Rt gn biu thc
a. a + a

- 24 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn
b. a a

c. 3 ( x 1) 2 x 3
Cu 2: Tm x bit:
a. 5 x 3 - x = 7
b. 2 x + 3 - 4x < 9
Cu 3: (2) Tm mt s c 3 ch s bit rng s chia ht cho 18 v
cc ch s ca n t l vi 3 s 1; 2; 3.
Cu 4: (3,5) Cho ABC, trn cnh AB ly cc im D v E. Sao cho AD
= BE. Qua D v E v cc ng song song vi BC, chng ct AC theo th t
M v N. Chng minh rng DM + EN = BC.
----------------------------------------- Ht ------------------------------------------

25
Thi gian lm bi: 120 pht

- 25 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Bi 1:(1im) Hy so snh A v B, bit:

A=

102006 + 1
;
102007 + 1

B=

102007 + 1
.
102008 + 1

Bi 2:(2im) Thc hin php tnh:

A= 1

1
1
1

. 1
... 1

1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + ... + 2006

Bi 3:(2im) Tm cc s x, y nguyn bit rng:

x 1 1
=
8 y 4

Bi 4:(2 im) Cho a, b, c l ba cnh ca mt tam gic. Chng minh rng:


2(ab + bc + ca) > a2 + b2 + c2.

=C
= 500 . Gi K l im trong
Bi 5:(3 im) Cho tam gic ABC c B

tam gic sao cho KBC


= 100 KCB
= 300
a. Chng minh BA = BK.
b. Tnh s o gc BAK.
--------------------------------- Ht --------------------------------

26
Thi gian lm bi: 120 pht

- 26 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

Bi 1: (2,5)
a. Tm x bit : 2 x 6 +5x = 9
b. Thc hin php tnh : (1 +2 +3 + ...+ 90). ( 12.34 6.68) :
1 1 1 1
+ + + ;
3 4 5 6

c. So snh A = 20 +21 +22 +23+ 24 +...+2100 v B = 2101 .


Bi 2 :(1,5)
Tm t l ba cnh ca mt tam gic bit rng nu cng
ln lt di tng hai ng cao ca tam gic th t l cc kt qu l :
5 : 7 : 8.
Bi 3 :(2)

Cho biu thc A =

a. Tnh gi tr ca A ti x =

x +1
x 1

16
25
v x =
.
9
9

b. Tm gi tr ca x A =5.
Bi 4 :(3)
Cho tam gic ABC vung ti C. T A, B k hai phn gic ct
AC E, ct BC ti D. T D, E h ng vung gc xung AB ct AB M v

N. Tnh gc MCN
?
Bi 5 : (1)
Vi gi tr no ca x th biu thc : P = -x 2 8x +5 . C gi
tr ln nht . Tm gi tr ln nht ?
------------------------ Ht -------------------------

- 27 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

27
Thi gian: 120 pht
Cu 1: (3)
a. Tnh A =

( 0, 25)

1
.
4

4
.
3

5
.
4

2
.
3

b. Tm s nguyn n, bit: 2-1.2n + 4.2n = 9.25


c. Chng minh vi mi n nguyn dng th: 3n+3-2n+2+3n-2n chia ht cho
10
Cu 2: ((3)
a. 130 hc sinh thuc 3 lp 7A, 7B, 7C ca mt trng cng tham gia
trng cy. Mi hc sinh ca lp 7A, 7B, 7C theo th t trng c 2cy, 3
cy, 4 cy. Hi mi lp c bao nhiu hc sinh tham gia trng cy? Bit s
cy trng c ca 3 lp bng nhau.
b. Chng minh rng: - 0,7 ( 4343 - 1717 ) l mt s nguyn
Cu 3: (4 ) Cho tam gic cn ABC, AB=AC. Trn cnh BC ly im D.
Trn Tia ca tia BC ly im E sao cho BD=BE. Cc ng thng vung gc
vi BC k t D v E ct AB v AC ln lt M v N. Chng minh:
a. DM= ED
b. ng thng BC ct MN ti im I l trung im ca MN.
c. ng thng vung gc vi MN ti I lun lun i qua mt im c
nh khi D thay i trn BC.
------------------------------------------------- Ht ----------------------------------------------

- 28 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

28
Thi gian: 120 pht
Cu 1: (2 im).

Rt gn biu thc

a. a + a
b. a a
c. 3 ( x 1) 2 x 3
Cu 2:

Tm x bit:

a. 5 x 3 - x = 7
b. 2 x + 3 - 4x < 9
Cu 3: (2)
Tm mt s c 3 ch s bit rng s chia ht cho 18
v cc ch s ca n t l vi 3 s 1; 2; 3.
Cu 4: (3,5).
Cho ABC, trn cnh AB ly cc im D v E. Sao
cho AD = BE. Qua D v E v cc ng song song vi BC, chng ct AC theo
th t M v N. Chng minh rng DM + EN = BC.
----------------------------------------- Ht ------------------------------------------

- 29 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

29
Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian giao )
Bi 1:(1im) Hy so snh A v B, bit:

A=

102006 + 1
;
102007 + 1

B=

102007 + 1
.
102008 + 1

Bi 2:(2im) Thc hin php tnh:

A= 1

1
1
1

. 1
... 1

1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + ... + 2006

Bi 3:(2im) Tm cc s x, y nguyn bit rng:

x 1 1
=
8 y 4

Bi 4:(2 im) Cho a, b, c l ba cnh ca mt tam gic. Chng minh rng:


2(ab + bc + ca) > a2 + b2 + c2.
=C
= 500 . Gi K l im trong
Bi 5:(3 im) Cho tam gic ABC c B

tam gic sao cho KBC


= 100 KCB
= 300
a. Chng minh BA = BK.
b. Tnh s o gc BAK.
--------------------------------- Ht ----------------------------------

- 30 -

Tuyn chn 30 thi hc sinh gii ton 7


www.PNE.edu.vn

thi 30
Thi gian lm bi: 120 pht
Cu 1.
a. A=

Vi mi s t nhin n 2 hy so snh:
1 1 1
1
+ 2 + 2 + .... + 2 vi 1 .
2
2 3 4
n
1

b. B = 22 + 42 + 62 + ... +
( 2n ) 2 vi 1/2
Cu 2:

3
4
n +1
Tm phn nguyn ca , vi = 2 + 3 + 4 + .... + n +1
2

Cu 3:
Tm t l 3 cnh ca mt tam gic, bit rng cng ln lt
di hai ng cao ca tam gic th t l cc kt qu l 5: 7 : 8.
Cu 4:
Cho gc xoy , trn hai cnh ox v oy ln lt ly cc im A v B
cho AB c di nh nht.
Cu 5:
Chng minh rng nu a, b, c v a + b + c l cc s hu t.
--------------------------------------------------------------

www.PNE.edu.vn
cung cp ti liu hc tp mn Ton !

- 31 -