You are on page 1of 65

I Functia publica. Rolul functionarului public in administratia publica I. II.

Notiunea de administratie publica trasaturi Functiile publice potrivit legislatiei in vigoare

Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in conformitate cu legea in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administratiei publice autonome Trasaturile functiei publice: a) este titulara de putere sau de atributii conferite de legiuitor. b) Este permanenta deoarece realizeaza un interes general, interes ce este permanent fara limitare de timp c) Este creata prin lege d) Are caracter continuu e) Are ca scop realizarea intereselor generale, nu a celor individuale f) Are atributii conferite de lege g) Are competenta determinata, adica o anumita specializare. Activitatile care implica exercitarea prerogativelor de putere publica: a) punerea in executarea a legilor si a celorlalte acte normative. b) Elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatilor sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora. c) Elaborarea proiectelor, strategiilor, etc. Necesare realizarii si implementarii politicii publice dar si a documentatiei necesare executerii acestora. d) Consilierea, controlul si auditul public intern e) Gestionarea resurselor umane si a celor financiare. f) Colectarea creantelor bugetare. g) Reprezentarea intereselor autoritatilor sau institutiiilor publice in raportul acestora cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat in limita competentelor h) Realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatize a AP. Pentru realizarea atributiilor si responsabilitatilor ce reprezinta functia publica, este necesar a fi respectate o serie de principii a) legalitate, timp b) transparenta actiunilor c) eficienta si eficacitatea in activitate d) responsabilitatea conform prevederilor legale e) orientare spre necesitatile cetateanului f) stabilitate in exercitarea functiei pubice g) subordonare ierarhica

I Notiunea de functionari publici Funcionarul public este persoana numita conform legii intr-o functie publica apartinand corpului functionarilor publici. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva a functionarilor publici isi pastreza aceasta calitate. Raporturile de serviciu se nasc si se exercita in baza actului administrativ de numire emis in conditiile legii pe o perioada nedeterminata. Exceptii: 1. Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care isi indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. 2. Numirea prin concurs in situatii in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca conditiile pentru a fi redistribuiti. Persoanele numite astfel sunt functionari publici doar pe perioada raportului de serviciu, dar nu beneficiaza de dreptul de a intra in corpul de rezerva a functionarilor publici la incetarea raportului de serviciu. 3. Functionarului public i se aplica statutul functionar public, conform acestui statut exista categorii de persoane care sunt numite intr-o functie publica si nu sunt considerate functionari publici aplicanduli-se legislatiei muncii a) Personalul contractual, salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice care isi desfasoara activitati de secretariat administrative, protocol, intretinere-reparatii, paza precum si alte categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. b) Personalul salariar incadrat pe baza increderii personale la cabinetul demnitarilor c) Magistrati d) Cadre didactice e) Persoanele alese sau numite in functii de demnitate publica Exista functionari publici carora li se aplica statute speciale dupa cum urmeaza: 1. structurile de specialitate ale parlamentarilor romani 2. structurile de specialitate ale administratiei prezidentiale 3. structuri de specialitate ale consiliului legislativ 4. serviciile diplomatice sau consulare 5. autoritatea vamala 6. politia si alte structuri ale MIRA sau alte servicii publice stabilite prin lege Clasificarea functiilor publice Potrivit statultului functionarului public, functia publica se clasifica dupa anumite criterii si anume:

a) caracterul atributiilor. - functii publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun autoritatilor si institutuiilor publice in vederea realizarii competentei lor generale.Ex: secretar general al comisiei de stat, secretar general al localitatilor, prefect, subprefect - functii speciale: reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii stabilizate in vederea realizarii competentei lor specifice. Ex: inspector vamal b) dupa nivelul studiilor necesare: - clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta de lunga durata - clasa II cuprinde studii superioare de scurta durata absoluta cu diploma de licenta - clasa III studii liceale c) dupa nivelul atributiilor - inalti functionari :Ex: secretar general al Guvernului - functii publice de conducere. Ex: secretar al localitatilor - functii publice de executie Functionarii publici din clasele II si III pot ocupa numai numai functii publice de executie. Functia publica poate fi definitiva sau debutanta. Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale: -superior, ca nivel maxim - principal - asistent - debutant. Drepturile functionarilor publici: Potrivit legislatiei in vigoare functionarii publici au urmatoarele drepturi: a) dreptul la opinie b) dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea statutului functionarului public c) egalitatea in drept, fiind interzisa discriminarea pe criterii politice, apartenenta sindicala, stare materiala etc. d) Dreptul la asociere sindicala e) Dreptul la greva in conditiile legii f) Dreptul la salarii g) Deptul la procurare de uniforma in mod gratuit, pentru cei care au obligatia de a o purta

h) Dreptul la concediu de odihna si la protectie sociala prevazuta de lege i) Dreptul la protectie Obligatiile functionarilor publici: a) obligatia de a-si indeplini cu profesionalism si impartialitate indatoririle de serviciu conform prevederilor legale b) obligatia functie publice de conduce de a sprijini propunerile si initiativele motivate ale persoanelor din subordine (avand in vedere imbunatatirea activitatilor aut. institutiilor respective) c) obligatia de a respecta normele de conduita profesionala si civila potrivit legii. d) Obligatia de a se abtine de la manifestarea sau exprimarea convingerilor si preferintelor lor politice. e) Obligatia sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici (exceptie fac daca le considera ilegale) f) Obligatia pastrarii secretului de stat, de serviciu precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta. g) le este interzis functionarilor publici sa accepte direct sau indiresct daruri sau alte avantaje. h) Obligatia de rezolva lucrarile repartizate i) Obligatia de a prezenta declaratia de avere la numirea incetarea raportului de serviciu si actualizata anual.

Cap. II Actul administrativ I. II. III. Trasaturile si definitia actului administrativ Tipuri de acte administrative Faptele administrative si operatiunile administrative.

I. Trasaturile si definitia actului administrativ Actul administrativ reprezinta forma principala prin care se realizeaza administratia publica si consta intr-o manifestare expresa de vointa prin care se creeaza, se modifica sau se sting raporturi de drept administrativ. Trasaturi: - Este forma principala a activitatii autoritatilor administratiei publice, celelalte forme fiind faptele administratie si operatiunile tehnico administrative - In principiu este o manifestare de vointa juridica unilaterala

- Apartine autoritatilor care l-a emis. Caracterul unilateral al vointei exprimate nu este determinat de numarul persoanelor fizice care isi exprima vointa in adaptarea actului. Rezulta din faptul ca acele persoane fac parte dintr-o structura organizatorica institutionalizata - Are forta juridica obligatorie atat fata de persoanele fizice sau juridice carora li se adreseaza cat si fata de autoritatea care l-a emis. Acesta obligativitate a actului administrativ deriva si din faptul ca el este emis in baza si pentru executarea legii, de aceea se bucura de prezumtie, de legalitate

Procedura adoptarii emiterii actului administrativ autoritar. Actul administrativ mai ales cel cu caracter normativ este rezultatul unui porces rational, iar procedura adoptarii sale cuprinde un complex de activitati ce pot fi grupate astfel : activitati pregatitoare adoptarii actului administrativ. Proiectele de acte normative se elaboreaza de catre autoritatile abilitate sa le initieze, iar motivarea trebuie sa cuprinda o mentiune expresa cu privire la compatibilitatea actului cu reglementarile comunitare si daca este cazul masurile de armonizare care se impun. Avizele sunt opinii, puncte de vedere ale unei autoritati a administratiei publice, solicitate de catre autoritatea care a initiat un proiect de act normativ. Ele pot fi: 1. facultative - cand autoritatea care emite actului administrativ are dreptul de a hotari daca cere sau nu opinia altei autoritati, iar daca a cerut o astfel de opinie are posibilitatea sa tina sau nu cont de ea. Adoptarea actului administrativ fara acest caz aviz nu are niciun efect asupra validitatii lui. 2. consultative acestea sunt obligatoriu de cerut dar nu exista conditia ca autoritatea emitenta a actului administrativ sa se conformeze acestuia . Nesolicitarea acestui aviz duce la nulitatea actului administrativ ( ex: Curtea Constitutionala) 3. conforme sunt obligatoriu de solicitat, dar si de a se conforma acestuia. Actul administrativ nu poate fi contrar continutului avizului.In alte cazuri pentru adoptarea sau emiterea unui act administrativ, legea prevede si acordul. Acest acord este o manifestare de vointa a organului stabilit de lege prin care acesta isi da consimtamantul la adoptarea sau emiterea actului. Acordul prealabil si avizele facultative si cele consultative se deosebesc prin faptul ca in cazul avizelor, organul emitent poate stabili masuri contrare continutului avizului, in timp ce in cazul acordului prealabil, astfel de masuri nu pot fi stabilite.

Adoptarea propriu-zisa a actului administrativ ( actiuni concomitente). In aceasta etapa se realizeaza o serie de activitati, unele dintre ele fiind strict reglementate de lege si care au ca finalitate adoptarea actului administrativ respectiv.

Proceduri: - adoptarea actului administrativ de catre autoritatile deliberative colegiale le face in urma analizei in cadrul sedintei de lucru la care trebuie sa participe majoritatea membrilor acestei autoritati. - Cvorumul reprezinta numarul de membrii care trebuie sa fie prezenti pentru adoptarea unui act, raportat la totalul membrilor autoritatii care il adopta. Activitati posterioare adoptarii actului administrativ Pentru ca acesta sa produce efecte juridice, sunt necesare a fi indeplinite o serie de activitati: - definitivarea actului administrativ adoptat - numerotarea si datarea actului normativ in cadrul anului calendaristic si semnarea lui - publicarea actului administrativ. Aplicarea actului administrativ Dupa adoptare si comunicare, actele administrative trebuie sa fie aplicabile deoacere au fost emise in acest scop. De regula, ele se aplica de la intrarea lor in vigoare producand efecte juridice pentru viitor Desi actele administrative produc efecte juridice pentru viitor exista situatii cand acestea produc efecte juridice si pentru trecut avand caracter retroactiv. Este cazul actelor administrative pentru care constata drepturi care au existat inainte de emiterea actului precum si al actelor administrative ce au caracter jurisdictional si care rezolvand un litigiu, constata tot existenta unor drepturi si obligatii din momentul aparitiei litigiului. Actul administrativ se aplica din oficiu deoarece este elaborat in executarea legii si este considerat pe de o parte ca fiind un act autentic, iar pe de alta parte ca datele regasite in cuprinsul actului sunt conforme cu realitatea. Cu alte cuvinte, actul administrativ se bazeaza pe prezumtia de autenticitate si veridicitate. Avand forta juridica, executarea actelor administrative are loc de regula de buna voie de catre persoanele fizice si juridice carora li se adreseaza. Atunci cand executarea de bunavoie nu se realizeaza, organul administratiei publice poate trece la executarea silita, aceasta fiind o solutie extrema si numai in conditiile prevazute de lege. Intreruperea actului administrativ

In ultimele situatii si conditii reglementate de lege, aplicarea actului administrativ poate fi intrerupta temporar sau definitiv. Aceste situatii sunt urmatoarele: a) suspendarea b) revocarea c) anularea Suspendarea reprezinta situatia in care un act administrativ fara a fi desfiintat nu se mai aplica in mod temporar si provizoriu. Suspendarea aplicarii unui act administrativ poate fi determinata de mai multe motive: legalitatea actului este contestata de o persoana fizica sau juridica, este necesar ca actul sa fie pus de acord cu actele administrative emise ulterior de organul ierarhic superior, aplicarea nu este oportuna pentru motive ce au caracter trecator. Suspendarea actului administrativ poate fi hotarata fie de organul emitent al actului, fie de catre organul ierarhic superior. Exista situatii in care in baza unor dispozitii legale, aplicarea unor acte administrative poate fi suspendata de catre instanta de judecata sau de drept. Efectele suspendarii inceteaza fie prin anularea actului fie prin repunerea lui in vigoare ca urmare a stabilirii legalitatii lui. Revocarea actului administrativ este un principiu de baza in activitatea organelor administratiei publice. Revocarea presupune retragerea actului administrativ de catre organul emitent, de cel ierarhic superior sau de catre instranta de judecata ( 3 autoritati). Ea poate sa aiba caracter oblogatoriu cand este expres prevazuta de lege, cand este dispus de organul ierarhic superior ori de catre instanta de judecata si intervine atunci cand nu sunt respectate conditiile de legalitate ale actului administrativ sau cele referitoare la oportunitate. Sunt supuse revocarii atat actele administrative cat si cele individuale, exceptii : actele administrativ jurisdictionale, cele prin care s-au creat drepturi subiective in favoarea unor persoane si cele care au fost realizate material. Actul administrativ este revocabil numai pana in momentul in care a intrat in circuitul civil in ordinea juridica statului. Este de retinut faptul ca exceptiile de la irevocabilitate se refera numai la aspectele care privesc oportunitatea acestora, nu si legalitatea lor. Revocarea actelor administrative de catre emitent se face dupa aceleasi reguli procedurale care au fost avute in vedere la emiterea actului revocat exceptand situatia in care au intervenit noi reguli precedurale. Cand revocarea este facuta pentru un motiv de inegalitate a actului, ea produce efecte juridice nu numai pentru viitor ci si pentru trecut iar cand se face

dontr-un motiv de oportunitate, revocare produce efecte juridice numai pentru viitor. Anularea actului administrativ este o masura luata de organul ierarhic superior celui care a emis actul administrativ sau de catre instanta de judecata prevazuta de lege care face sa inceteze efectele juridice ale actului administrativ iar daca ele nu s-au produs face sa nu se mai produca. Aceasta masura se ia in situatia in care actul administrativ de autoritate a fost adoptat sau emis cu nerespectarea cerintelor de legalitate sau cu incalcarea unor norme care privesc ocrotirea unui interes general. Efectele juridice ale anularii raman valabile numai daca anularea nu a fost determinata de faptul ca actul a fost adoptat sau emis cu nerespectarea cerintelor prevazute de lege, situatie in care vor fi anulate si efectele juridice produse pana la anulare. Anularea partiala a unui act administrativ este posibila numai daca partea anulata nu are legatura organica cu celelalte dispozitii din act si care pot avea o desinenta de sine statatoare putand fi aplicate in forma in care au fost adaptate chiar si in lipsa dispozitiilor care au fost anulate. Actul administrativ de gestiune. Definitie. Este actul juridic incheiat de o autoritate a administratiei publice sau de un serviciu public cu o persoana fizica sau juridica particulara, avand ca obiect achizitionarea de produse , prestarea de servicii, executarea de lucrari , incheierea de bunuri mobile si imobile din proprietatea publica a statului, a judetului, sau a comunei in conditiile si cu procedura stabilita prin lege sau potrivit legii. Actul juridic de gestiune se incheie intre 2 parti, el capata forma juridica a unui contract, dar are trasaturi proprii, ce il deosebeste de contrcat cum ar fi: - initiativa incheierii actelor administrative de gestiune e intotdeauna aceluia care reprezinta potrivit legii o autoritate publica a administratiei publice centrale sau demnitatile administrativ- teritoriale. Cealalta parte poate fi orice particular care accepta conditiile impuse de initiatorul actului si se impune procedurii stabilite in prealabil de lege. - Obiectul actului administrativ de gestiune il constituie achizitionarea de bunuri, executarea de lucrari, prestari de servicii, ect, actul imbracand forma de numire si regimul juridic, specifice in raport de obiectul sau. - Actele administrative de gestiune se incheie numai prin forma inscrisa si in stricta conformitate cu normele procedurale prevazute de lege, procedura ce are ca cerinta fundamentala licitatia publica

- La executarea actelor administrative de gestiune, cele mai multe obligatii revin particularului - Drepturile si obligatiile ce revin autoritatilor administratiei publice sau serviciului public nu pot fi transmise decat unei alte autoritati sau serviciu public, iar cele care revin particularului pot fi transmise numai cu aprobarea autoritatii sau serviciului public respectiv. - Cand interesul public o cere sau cand particularul nu si-a indeplinit obligatiile, autoritatea publica sau serviciul public in cauza pot modifica sau rezilia fara a mai recurge la justitie. - Eventualele litigii nascute din executarea actului sunt de competenta instrantei de drept comun. Actul administrativ jurisdictional Definitie: Este acel act emis de catre o structura administrativa cu atributii jurisdictionale care functioneaza in mod autonom, si pe langa o autoritate organ, al administratiei publice, in scopul rezolvarii pe baza unei proceduri speciale stabilite de lege, a unor litigii in care una din parti este o autoritate a administratiei publice sau un serviciu public. Trasaturi: - este un act emis nu numai de structuri ale administratiei publice anume abilitate de lege - este emis in situatii expres prevazute de lege - are ca scop solutionalrea unor litigi in care una din parti este o autoritate sau un serviciu public - emiterea lui se face pe baza unor proceduri speciale care include si principiul independentei celui care emite, precum si principiul contradictorialitatii partilor in conflict. - Poate fi atacat in contencios administrativ general numai dupa epuizarea cailor administrativ jurisdictionale prevazute de lege.

Cap III Consideraii Administrativ

generale

privind

rspunderea

Dreptul

Norma de drept reprezint o regul de conduit prin urmare un ansamblu de drepturi i obligaii corelative ce trebuie respectate.nclcarea drepturilor i nerespectarea obligaiilor nate n mod firesc probleme consecinelor unei asemenea conduite.Mult vreme rspunderea specific dreptului administrativ era interpretat tradiional prin referire la noiuni i instituii juridice specifice dreptului civil sau dup caz dreptului penal. n literatura de specialitate se utilizeaz concepte cum ar fi constrngerea ,rspunderea ,executarea silit, abateri etc.Pentru exactitate aceste concepte trebuie identificate. Prin urmare noiunea de constrngere nu este identic cu cea de rspundere. Distincia dintre cele dou noiuni se poate face aplicnd urmtoarele criterii : a) D.p.d.v. al cauzelor - rspunderea este atras de svrirea unei fapte antisociale pe cnd constrngerea poate interveni i n absena comiterii unei forme de ilicit.Cu alte cuvinte exist unele forme de constrngere care intervin tocmai pentru a se evita svrirea unei fapte antisociale, a unei abateri. b) D.p.d.v. al scopului aplicnd acest criteriu se poate constata faptul c nu exist identitate de obiectiv ntre constrngere i rspundere astfel : 1. Rspunderea reprezint consecina comiterii unei fapte antisociale i i propune mai multe obiective: la nivel social restabilirea ordinii de drept care a fost nclcat prin eliminarea atitudinii care contravine acestei ordini de drept; la nivel de individ, de autor al faptei antisociale prin rspundere se exprim dezacordul societii,al autoritii fa de comportamentul neconform; prevenirea este raiunea unei sanciuni pentru a se elimina posibilitatea de a se mai repeta n viitor. 2. Constrngerea i propune urmtoarele scopuri : dac ea intervine n absena comiterii unei forme de ilicit i propune meninerea neafectat a ordinii de drept; dac intervine n condiiile n care deja a fost svrit o fapt antisocial i propune n mod firesc restabilirea ordinii de drept. c) D.p.d.v. al modului de aciuni orice form de rspundere se obiectiveaz prin intermediul unei aciuni de constrngere, adic nu orice form de constrngere intervine pentru a concretiza o form de rspundere. O alt noiune de baz n Teoria General a Rspunderii este cea de executare silit.

Cursul II (continuare c.I) Executarea silit Executarea silit intervine n urmtoarele situaii : a) Atunci cnd subiectul de drept se potrivete, nu execut de bun voie obligaiile care i incumb ( reies)dintr-o norm cu caracter imperativ(impune ceva). Ea poate interveni att atunci cnd subiectul de drept a comis o fapt antisocial pentru care este rspunztor ct i atunci cnd subiectul de drept nu a comis o asemena fapt eliminndu-se condiiile care ar favoriza riscul comiterii ei. Obligaia a crei nerespectare atrage dup sine intervenia msurii de executare silit poate s rezulte din ; - Lege sau ordonan de Guvern; - Acte cu caracter normativ sucsecvente acestora; - Acte administrative ce au caracter individual ; - Sanciuni administrative , contravenionale sau sanciuni de drept administrativ. b) Cnd subiectele de drept nu pun n executare anumite decizii luate de autoriti publice din sfera celor 3 puteri sau din sfera acestora ( instanele judectoreti, avocatul poporului, ministrul public, procurorii care sunt organizai n parchetede pe lang instane judectoreti). Elementul definitoriu al executrii silite este intervenia forat n scopul declarat de a nfrnge rezistena subiectelor de drept i determinarea acestora de a avea o atitudine conform cu normele de drept.

Definiia i trsturile constrngerii administrative Constrngerea administrativ poate fi definit ca reprezentnd totalitatea msurilor dispuse de organele administraiei publice n temeiul legii i cu folosirea puterii publice n scopul de a preveni svrirea de fapte anti-sociale, de a sanciona comiterea unor asemenea fapte, de a apra drepturile i libertile cetenilor, de a executa obligaiile acestora sau de a pune n executare obligaii dispuse de autoritile publice. Trsturile constrngerii administrative : Reprezint un ansamlu de msuri care se poate concretiza n oricare din formele de activitate specifice administraiei publice, acte juridice, operaiuni administrative, fapte materiale; Au caracter legal; Se bazeaz pe puterea public; Scopul unei msuri de constrngere administrativ poate s constea n : - Prevenirea svririi unei fapte anti-sociale;

Sancionarea n cazul n care ea s-a svrit; Aprarea drepturilor i libertilor cetnilor; Asigurarea executrii obligaiilor lor; Punerea n executare a unor decizi emise de autoritile publice care realizeaz prerogarivele celor trei puteri sau ale altor autoriti publice (avocatul poporului).

Clasificarea msurilor de constrngere: 1. Scopul pe care si-l propune : a) Msuri fr caracter sancionator denumite i msuri de poliie administrativ sau sanciuni de drept administrativ care intervin pentru a prentmpina comiterea unor fapte anti sociale; b) Msuri ce au caracter sancionator a cror intervenie este legitimat de comiterea unei fapte anti sociale care pot mbrca forme diverse : amenzi, anularea sau suspendarea diferitelor acte juridice etc. c) Msuri de executare silit care intervin atunci cnd cele din primele dou categorii nu sunt duse la ndeplinire de bun voie. 2. Obiectul msurii : a) Cu privire la persoan; b) Cu privire la bunuri; c) Cu privire la acte juridice sau operaiuni administrative; d) Cu privire la protecia mediului; e) Msuri ce au caracter mixt. 3. D.p.d.v. al organului care le dispune: a) Msuri dispuse exclusiv de organele ale administraiei publice; b) Msuri dispuse de organe ale administraiei publice mpreun cu alte organe de stat cu structuri nestatale sau cu sprijinul cetenilor; 4. Regimul juridic aplicabil : a) Msuri care se desfoar ntr-un regim juridic administrativ exclusiv; b) Msuri care se desfoar ntr-un regim juridic mixt. III Rspunderea administrativ disciplinar Reprezint prima form de rspundere specific dreptului administrativ, ea intervenind pentru svrirea ilicitului administrativ propriu-zis sub forma abaterii administrative. Fundamente constituionale i legale privind rspunderea administrativ-disciplinar Actuala Constituie a Romniei conine unele dispoziii care pot fi calificate ca temeiuri constituionale ale acestei forme de rspundere, astfel art. 72 alin. 3 introduce statutul funcionarului public printre domeniile care urmeaz a face obiectul de reglementare ale unei legi organice.

Capitolul 7 al statutului funcionarului public , intitulat sanciuni disciplinare i rspunderea funcionarilor publici consacr instituia rspunderii administrativdisciplinare n privina funcionarului public. Acest tip de rspundere este declanat prin nclcarea cu vinovie de ctre funcionarii publici, a ndatoririlor de serviciu, deci prin svrirea unor abateri disciplinare : - ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor; - Neglijen repetat n rezolvarea lucrrilor; - Absena nemotivat de la serviciu; - Nerespectarea n mod repetat a programului de lucru; - Interveniile sau cererile pentru soluionarea unor situaii n afara cadrului elgal; - Nerespecatrea secretului profesional sau a confidenialitii lucrrilor care are acest caracter; - Manifestri care aduc atingere prestigiului autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea; - Desfurarea n timpul programului de lucru a unor activiti ce au caracter politic; - Refuzul ndeplinirii atribuiilor de serviciu; - nclcarea prevederilor legalereferitoare la ndatoriri, incompatibiliti, conflicte de interese i interdicii stabilite prin lege pentru funcionarii publici; - Alte fapte prevzute ca abateri disciplinare n actele normative din domeniul funciei publice i al funcionarilor publici. Sanciunile disciplinare n stare scris; diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad de pn la 3 luni; suspendarea dreptului de avansare n gradele de salarizare sau dup caz de promovare n funcia public pe o perioad de la 1 an la 3 ani; trecerea ntr-o funcie inferioar pe o perioad de pn la 1 an cu diminuarea corespunztoare a salariului; destituirea din funcia public. Legea impune o individualizare a sanciunilor disciplinare aplicabile n funcie de anumite criterii cum ar fi : cauzele, gradul de vinovie , consecinele, comportarea general n serviciu, existena n antecedente a unor sanciuni disciplinare care nu au fost radiate.

Deasemenea este prevzut i o procedur prealabil obligatorie ce trebuie efectuat nainte de a i se aplica unui funcionar public o sanciune desciplinar, procedur ce const n cercetarea prealabil a faptei imputabile i n audierea celui aplicat. Se prevede n mod expres competena instanelor de contencios administrativ de a soluiona plngerile funcionarilor publici nemulumii de sanciunile aplicare i care pot cere dup caz anularea sau modificarea ordinului sau dispoziiei de sancionare. Totodat , legea consacr i un alt principiu al rspunderii administrative disciplinare a funcionarului public i anume cel al radierii de drept a sanciunilor disciplinare. ( art. 93 suspendarea din funcie a Preedintelui Romniei) ( art. 103 rspunderea minitrilor) Def : Rspunderea administrativ disciplinar reprezint acea situaie juridic prin care se concretizeaz raportul sancionator fr caracter contravenional stabilit ntre subiectul activ al faptei ( autorul abaterii administrativ disciplinare) i subiectul activ al rspunderii ( autoritatea care aplic sanciunea perfect), n cazul svririi cu vinovie a unor abateri disciplinare. Trsturile rspunderii administrativ - disciplinare a) Reprezint o situaie juridic, adic drepturi i obligaii corelative; b) Situaia juridic precizat mai sus reprezint coninutul unui raport juridic sancionator fr caracter contravenional; c) Prile rspunderii administrativ disciplinare sunt ca la orice tip de rspundere subiectul activ i pasiv al acesteia : - Subiectul activ al rspunderii administrativ-disciplinare este autoritatea public n a crei competen cade sancionarea ilicitului administartiv; - Subiectul pasiv al rspunderii este autorul faptei ilicite al abaterii administrativ-disciplinare putnd fi vorba de un subiect colectiv sau unul individual. d) Aceast form de rspundere este condiionat de vinovie adic de existena temeiului subiectiv; e) Caracterul sanciunilor nu presupune privarea de libertate. Cursul IV Rspunderea administrativ patrimonial Este o form a raspunderii administartive i intervine n situaia n care s-a produs un prejudiciu moral sau material prin acte sau activiti ale unei autoriti publice avnd autoritatea de persoan juridic de drept public. Subiectele rspunderii administrativ patrimoniale

1. Statul - acesta are o rspundere administrativ patrimonial exclusiv pentru prejudiciile cauzate de erorile judiciare. Aceast rspundere nu este una din culp. 2. Autoritile publice rspund pentru pagubele cauzate prin acte administrative sau prin nesoluionarea n termen legal a unei cereri. Precizri : - atunci cnd sanciunea se va aplica unei autoritti publice este necesar s se stabileasc i culpa acesteia; - este o rspundere solidar cu cea a funcionarului public care a emis actul respectiv sau care nu a rspuns n termenul legal solicitrii respective; Autoritatea se poate ndrepta cu aciune de regres mpotriva funcionarului public dac acesta este vinovat de producerea prejudiciului. - rspunderea se refer nu numai la prejudiciul material ci i la cel moral. 3. Funcionarul public Rspunderea intervine fie pe cale direct cnd aciunea persoanei pgubite este ndreptat mpotriva lui fiind chemat n garanie de ctre autoritatea public dac aciunea este ndreptat mpotriva autoritii publice . Cursul V Rspunderea administrativ contravenional Este o form a rspunderii juridice i este fundamentat pe existena unui raport juridic de drept administrativ. Rspunderea administartiv contravenional privete activitatea funcionarului public, a persoanelor fizice ct i pe cea a autoritii administraiei publice, ale agenilor economici, instituiilor publice, alte autoriti publice indiferent dac au caracter statal sau nu. Contravenia este fapta svrit cu vinovie stabilit i sancionat prin legi, ordonane de Guvern, hotrri de Guvern sau prin alte acte normative ale autoritilor publice. Condiiile contraveniei : 1. S existe o fapt. 2. Fapta s fie svrit cu vinovie. 3. Fapta este prevzut i sancionat prin norme juridice. 4. Norma juridic este adoptat de o autoritate public. 1. Fapta - se refer la aciunile i inaciunile oamenilor. Pentru ca aceast fapt s fie calificat drept contravenie, trebuie s aib un anumit pericol social; o dat ce fapta a fost calificat drept contravenie pericolul social nu mai trebuie dovedit. 2. Vinovia - este definit ca starea subiectiv a autorului faptei ilicite n momentul nclcrii normei de drept.

Formele vinovtiei : a) Intenia - fptuitorul a prevzut rezultatele faptei urmrind producerea lui. b) Culpa fptuitorul a prevzut rezultatul dar nu l-a acceptat socotind fr temei c el nu se va produce (uurina) dar i atunci cnd nu a prevzut rezultatul dei trebuia s o fac (neglijena). 3. O persoan poate fi tras la rspundere pentru svrirea unei fapte numai n msura n care aceast fapt este prevzut i sancinat ca atare de un act normativ de o autoritate public. Actele normative care prevd faptele ce au caracter contravenional trebuie s cuprind i descrierea acestor fapte. 4. Guvern, Consiliul Judeean. Subiectele contraveniei : a) Persoana fizic, Condiii : - S aib peste 14 ani; - S aib discermnt; - S aib libertate de hotrre i aciune. Precizri : - Uneori persoana fizic trebuie s aib o anumit calitate; - O contravenie poate fi comis de mai multe persoane. b) persoana juridic : soc. com., reg. auto. Cauze : - legitim aprare; - starea de urgen; - constrngerea fizic sau moral; - cazul fortuit; - iresponsabilitatea; - beia involuntar i incomplet; - eroarea de fapt; - infirmitatea dac are legtur cu fapta svrit.

Cursul VI Sanciunile contravenionale

Sanciunea reprezint un element important al structurii normei juridice avnd rolul de a asigura respectarea conduitei prescris n dispoziia normei. Prin urmare se urmrete repararea prejudiciului rezultat n urma contraveniei. Tipuri de sanciuni : a) Principale. b) Complementare. a) Principale : 1. Avertismentul prin natura sa acesta este o sanciune ce are caracter moral i reprezint cea mai uoar form de sanciune aplicabil n cazul svririi unei cantravenii. Se aplic numai n cazurile n care fapta svrit nu prezint un pericol social grav i nu ncalc valorile fundamentale acrotite de lege. Ca sanciune se poate aplica chiar dac norma juridic nu prevede, poate s fie scris sau verbal. 2. Amenda contravenional const ntr-o sum de bani pe care persoana vinovat de svrirea unei contravenii este obligat s o plteasc . Aceasta are limite minime i maxime generale i limite minime i maxine speciale. Limitele maxime generale : n cazul contraveniei stabilit prin legi i ordonane de Guvern nu se poate depi 1 mild.; prin Hot. de Guv. Nu mai mult de 500 mild.; prin Hot. a Consiliului Judeean nu mai mult de 50 mil.; prin Hot. a Consiliului Local nu mai mult de 25 mil. Limitele speciale generale : Att limita minim ct i cea maxim sunt prevzute n actele normative care stabilesc contravenii. Individualizarea amenzii cade n sarcina autritii competente s aplice sanciunea inndu-se cont de circumstanele n care a fost svrit contravenia. 3. Prestarea unei activiti n folosul comunitii limita este de 300h iar aplicarea sanciunii este n competena exclusiv a instanei de judecat, se poate aplica numai persoanelor fizice. n cazul n care legea prevede sanciune amenzii alternativ cu sanciunea prestrii unei activiti n folosul comunitii dac agentul constatator apreciaz c sanciunea amenzii este ndestultoare se ncheie proces verbal i se nainteaz n 48h instanei competente.

Instana apreciaz legalitatea i temeinicia procesului verbal propunnd una din soluii :

se aplic amenda; se aplic sanciunea prestrii unei activiti n folosul comunitii dac amenda nu este ndestultoare sau contravenientul nu duspune de mijloace materiale i financiare; anuleaz procesul verbal. Dac o persoan svrete mai multe contravenii constatate n acelai proces verbal i dac se prevd pentru mai multe fapte aceeai sanciune, aciunile se cumueaz fr s se depeasc limita prevut de lege. Instana hotrte natura activitilor ce vor fi prestate.

b) Complementare : 1. Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenie; 2. Suspendarea sau anularea avizului acordului autorizaiei de prestri sau executri a unor activiti; 3. nchiderea unitii; 4. Suspendarea activitii agentului economic; 5. Retragerea licenei sau avizului pentru anumite operaiuni sau activiti de comer exterior, temporar sau definitiv; 6. Desfiinarea lucrrilor i aducerea terenului n starea iniial; 7. Blocarea contului bancar.

Constatarea contraveniilor Au dretul s constate contraveniile : Primarii acetia au o abilitate general n materia constatrii contraveniilor ce rezult din competena general pe care o au consiliile locale i din calitatea primarilor de autoritate excutiv. Ofierii i subofierii din cadrul MAI. Persoanele mputernicite de minitrii i de ali conductori ai administraiei centrale, prefeci i alte persoane stabilite prin lege.

Procesul verbal de constatare a contraveniilor este un act ncheiat de un agent constatator la locul svririi contraveniei fiind un act oficial, autentic i cu for probant.

Elementele procesului verbal : -data i locul unde este ncheiat; -numele i prenumele, calitatea i instituia din care face parte agentul constatator; -datele persoanle din actul de identitate inclusiv CNP-ul, ocupaia i locul de munc ale contravenientului; -descrierea faptei contravenientului cu indicarea datei , orei i locului unde a fost svrit -fapta dar i evaluarea unor pagube; -indicarea unor societi de asigurri; -posibilitatea achitrii n 48h a jumtate din minimul amenzii prevzute n actul normativ dac este stabilit aceast posibilitate; -termenul de exercitare al cii de atac i organul la care se depune plngerea.

n momentul ncheierii procesului verbal agentul constatator este obligat s aduc la cunotina contravenientului dreptul acestuia de a avea obieciuni ce vor fi consemnate n rubrica de alte meniuni. Cnd se achit pe loc jumtate din minimul amenzii sau se aplic ca sanciune avertismentul nu se ncheie proces verbal. Lipsa numelui i prenumelui, calitii i instituiei din care face parte agentul constatator, datele personale ale contravenientului i descrierea faptei atrage nulitatea procesului verbal ce se constat din oficiu. (lipsa elem. 2, 3,4)

ADMINISTRAIA PUBLIC LOCAL

I.

PRINCIPII

DE

FUNCIONARE

EVOLUIA

ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE N ROMNIA A. Principii de organizare i funcionare a administraiei publice1 Deconcentrare, descentralizare, acestea sunt dou cuvinte cheie n materie de organizare administrativ. Excepie fac autoritile care sunt n fruntea statului (Preedintele de Republic, Primul-Ministru, minitri). Orice alt autoritate administrativ este, n principiu plasat fie ntr-un statut de deconcentrare, fie ntr-unul de descentralizare2. Folosind o terminologie larg ntlnit, autoritile publice sunt fie autoriti deconcentrate, fie autoriti descentralizate. Deconcentrarea este o form specific de exprimare a centralizrii. Ea const pentru Guvern n a delega o putere de decizie autoritilor administrative ale statului implantate n teritoriu3. Actuala lege a descentralizrii, n articolul 2 litera j), definete deconcentrarea ca fiind redistribuirea de competene adminsitrativ ei financiare de ctre ministere i celelalte organe de specialiatte ale administraiei publice centrale ctre propriile structuri de specialitate din teritoriu. 1. Deconcentrarea4, se identific prin urmtoarele elemente: a) reprezint o form specific a centralizrii5; b) att autoritile centrale ct i cele locale sunt de natur statal;
1 2 3 4

Rodica Narcisa Petrescu Probleme ale administraiei publice locale din Romnia, n Revista de Drept Public nr. 2/2002, pp. 57-63. Ren Chapus Droit administratif general, Tome I, 7-dition, Paris, Montchrestien, 1992, pag. 312. Francoise Dreyfus, Francois dArcy Les institutuons politiques et adminsitratives, Paris, Economica, 4dition, 1993, pag. 231. Principiul deconcentrrii a fost introdus prin Constituia revizuit. Cu privire la importana revizuirii, a se vedea Augustin Fuerea Revizuirea Constituiei Romniei din perspectiva integrrii n Uniunea European i a aderrii la Tratatul Atlanticului de Nord, n Revista Curierul Judiciar nr. 4/2003, p. 1-18. Caracteristicile centralizrii se menin, cu excepia faptului c, n teritoriu, nu mai exist simpli ageni ai centrului, ci autoriti administrative propriu-zise (Corneliu Liviu Popescu Autonomia local i integrarea european , Editura All Beck, Bucureti, 1999, p. 48).
5

c) competena de decizie aparine att organelor centrale ct i celor locale. nelegem c autoritile locale nu mai sunt nvestite doar cu competena exclusiv de execuie, ele au i o anumit putere decizional care le-a fost transferat de centru; d) ntre puterea central i cea din teritoriu exist un raport de subordonare ierarhic6 autoritatea decocentrat este sub dependena unui superior ierarhic care deine deplin drept de a-i anula deciziile7. 2. Descentralizarea se identific prin urmtoarele elemente definitorii: a) autoritile din teritoriu sunt persoane publice autonome, alese de colectivitile teritoriale; b) autoritile din teritoriu dispun de o putere de decizie proprie, ele avnd un dublu statut, att n luarea hotrrilor care privesc gestionarea i administrarea treburilor, ct i transpunerea lor n practic; c) ntre autoritile centrale i cele locale din teritoriu nu exist raport de subordonare ierarhic. Aceasta nu nseamn c autoritilor centrale le este indiferent n ce mod acioneaz autoritile din teritoriu. Ele sunt preocupate de activitatea desfurat de serviciile descentralizate, dispunnd i de mijloace prin care iau cunotin despre coninutul acestei activiti. Actuala lege cadru a descentralizrii o definete, n articolul 2 litera l), ca fiind transferul de competen administrativ i financiar de la nivelul administraiei publice centrale la nivelul administraiei publice locale sau ctre sectorul privat. Principiile n baza crora se desfoar procesul de descentralizare au fost reglementate prin art. 3 din legea nr. 195/2006 a desecentralizrii, 8 care a abrogat vechea lege-cadru privind descentralizarea nr. 339/20049. Acestea sunt:
Dup cum arat profesorul Charles Debbasch, centralizarea se menine, deoarece agenii sunt subordonai puterii centrale, cu toate consecinele care decurg de aici .(puterea de instrucie, de anulare, de reformare).
7 8 9 6

Ren Chapus - op. cit., pag. 312. Publicat n Monitorul oficial nr. 453 din 25 mai 2006. Publicat n Monitorul Oficial nr. 668/26.07.2004.

a) principiul subsidiaritii, care cosnt n exercitarea competenelor de ctre autoritatea administraiei publice lcoale situat administrativ cel maia propiat d cetean i care dispune de capacitatea administrativ necesar; b) principiul asigurrii resurselor corepsunztoare competenelor transferate: c) principiul responsabilitii autoritilor administraiei publice lcoale n raport cu competenele ce le revin, care impune obligativitatea realizrii standardelor de calitate n furnizarea serviciilor public ei de utilitate public; d) principiul asigurrii unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii i reguli obiective, care s nu constrng activitatea autoritilor amdinistraiei publice locale sau s limiteze autonomia financiar; e) principiul echitii, care implic asigurarea accesului tuturor cetenilor la serviciile public ei de utilitate public; f) principiul constrngerii bugetare, care interzice utilizarea de ctre autoritile adminsitraiei publice centrale a tarnsferurilor speciale sau a subveniilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale. Descentralizarea este sistemul care are la baz recunoaterea interesului local, distinct de cel naional, localitile dispunnd de strcuturi organizatorice, funcionale i un aparat propriu, afectat interesului local.10 3. E firesc s existe o cale de a veghea modul n care i realizeaz activitatea, dac legea este respectat ntr-adevr. O asemenea cale o reprezint tutela administrativ care, ntr-o definiie foarte general, reprezint totalitatea mijloacelor prin intermediul crora organele centrale supravegheaz respectarea legalitii de ctre organele din teritoriu. 4. n ceea ce privete autonomia local, art. 120 din Constituia Romniei prevede c administraia public n unitile administrativ-teritoriale se
10

Eugen Popa- Autonomia local n Romnia, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p. 121.

bazeaz pe principiile autonomiei locale, al descentralizrii i deconcentrrii serviciilor publice. Considerm c autonomia local poate fi definit ca reprezentnd aptitudinea legal a autoritilor autonome de a decide, n mod independent i sub propria rspundere, n limitele legii, asupra problemelor colectivitilor teritoriale n care funcioneaz. Autonomia local presupune astfel determinarea atribuiilor autoritilor locale prin consacrarea plenitudinii de competen n soluionarea problemelor de interes local i exclude implicarea altor autoriti n luarea acestor decizii.11 Ca realitate juridc, autonomia local a fost i continu s fie influenat de mai muli factori, printre care se regsesc tradiia istoric, cadrul geografic, resursele economice, gradul de instrucie civic i politic i, nu n ultimul rnd, de reglementrile naionale i internaionale.12 B. Formele descentralizrii Descentralizarea poate mbrca dou forme, descentralizarea teritorial i descentralizarea tehnic. Descentralizarea teritorial Are la baz existena unei comuniti de interese ce urmeaz a fi realizate de organe alese de ceteni dintr-o subdiviziune teritorial, nvestite cu competen material general. Ea are att o semnificaie administrativ, ct i una politic. Descentralizarea tehnic Este generat de raiuni mai mult de eficien a activitii i ea se realizeaz de anumite persoane morale de drept public 13, nvestite cu prestarea anumitor servicii publice, n mod independent de serviciile prestate de organele statului.
11

Flavia Ghencea- Descentralizarea i deconcentrarea administrativ- principii de organizare a administraiei publice locale, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene, Seciunea pentru tiine juridice i administrative, Caietul tiinific nr. 6/2004, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, pp. 273. Iordan Nicola- Autonomie local sau centralism- privire critic asupra legislaiei, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene, Seciunea pentru tiine juridice i administrative, Caietul tiinific nr. 6/2004, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, pp. 283.
13 12

Denumite tradiional stabilimente publice locale.

C. Condiiile descentralizrii a) subdiviziunea teritorial s dispun de personalitate juridic; b) autoritile autonome locale s dispun de o real independen n raport cu autoritile centrale, cu excluderea oricrei forme de ierarhie, dar cu admiterea unui drept de supraveghere a modului n care se realizeaz activitatea serviciilor descentralizate. Aceast independen trebuie s vizeze att elaborarea deciziilor, ct i transpunerea lor n practic. c) existena unor mijloace necesare administrrii i gestionrii efective a treburilor publice. D. Limitele14 descentralizrii Descentralizarea nu este un concept nou, ea constituind o component semnifictaiv a politicilor n rile dezvoltate de multe decenii.15 Am mai menionat faptul c descentralizarea nu poate fi conceput ntr-o form absolut. Statul, ca reprezentant al ansamblului, trebuie s se afle n permanen n raport cu reprezentanii elementelor ansamblului. Este deci normal ca guvernanii s dispun de un drept de a veghea, sau, pentru a folosi un termen juridic mai apropiat, de un drept de tutel asupra deciziilor luate de colectivitile descentralizate16. Legea romn privind organizarea administraiei publice locale 17, adaug principiilor care guverneaz administraia public declarate de art. 120 din Constituie nc trei principii i anume: eligibilitatea autoritilor administraiei publice locale, legalitatea i consultarea cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin descentralizare se renun la unitatea caracteristic centralizrii, rezervndu-se colectivitilor locale, n primul rnd, sarcina de a-i rezolva problemele i de a-i satisface interesele lor specifice (Dana Apostol Tofan op. cit., p. 219).
15 16 17

14

tefan Deaconu- Bun guvernare i descentralizare, Revista de drept public nr. 3/2003, p. 24. Pierre Pactet, op. cit., p. 51

Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001. Aceast lege a abrogat Legea nr. 69/1991, modificat prin Legea nr. 24/1996 i republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 76 din 13 aprilie 1996. Ultima modificare adus acestei legi s-a realizat prin legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial nr...

Legea mai prevede nc trei elemente eseniale pentru regimul juridic al autonomiei locale i anume caracterul ei administrativ i financiar i necesitatea de a se realiza doar n limitele prevzute de lege18. II. AUTORITILE ADMINISTRAIEI PUBLICE JUDEENE I LOCALE

I. Consiliul judeean A. Statutul constituional al Consiliului judeean l regsim consacrat n art.122 potrivit cruia Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice pentru coordonarea activitii consiliilor comunale i oreneti, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. Articolul 22 din legea nr. 215/2001, astfel cum a fost el modificat prin legea nr. 286/2006, reia, ntr-o formulare aproape identic, textul constituional. Cel de-al doilea alineat al articolului trimite la o lege, n condiiile creia s se stabileasc modul de alegere i funcionare a Consiliului judeean19. Consiliul judeean, alturi de Consiliul local i primar, reprezint o autoritate a autonomiei locale. Legiuitorul Constituant din 1991 a pus accent pe autonomia comunelor i oraelor, rezervnd autoritii judeene alese doar un rol coordonator20. ntre autoritile constituite la nivel local i cele de la niveul judeean nu exist raporturi de subordonare. Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii i autoritile administraiei
18 19 20

Art.72 alin.(3) lit.o prevede c regimul general al autonomiei locale se reglementeaz prin legea organic. Art.122 alin.(2) prevede: Consiliul judeean este ales i funcioneaz n condiiile legii.

Antonie Iorgovan n - Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida - op. cit., p. 273.

publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude. B. Alegerea Consiliului judeean Consiliul judeean este format din consilieri alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Universalitatea votului reprezint acea caracteristic a votului potrivit creia toi cetenii romni au dreptul de a vota, dac sunt ndeplinire condiiile constituionale i legale.21 Egalitatea votului deriv din principiul constituional al egalitii tuturor n faa legii i a autoritilor publice, consacrat de articolul 16 din legea fundamental. Caracterul direct al votului semnific trstura constituional a acestuia care presupune c alegtorul poate i trebuie s i exprime opiunea sa personal i nu prin intermediari sau reprezentani.22 Caracterul secret exprim trstura constituional a votului care d posibilitatea alegtorului de a-i exprima opiunea sa cu privire la candidaii propui pe liste, fr c aceast opiune s fie cunoscut de alii sau supus vreunei presiuni.23 Ultimul caracter, cel liber exprimat al votului evoc faptul c alegtorul nu este supus nici unei constrngeri, c el are posibilitatea de a-i manifesta sau nu opiunea pentru o anumit list de candidai sau un anumit candidat.24 Textul constituional trimite la o lege, prin care s se stabileasc modul de alegere i funcionarea Consiliului judeean, fr a preciza dac va fi vorba
21 22 23 24

Gheorghe Iancu- Sistemul electoral, Editura C.H. Beck, ediia 2, Bucureti, 2006, p.9. Gheorghe Iancu- Sistemul electoral, op. cit., p. 19. Gheorghe Iancu- Sistemul electoral, op. cit., p. 19. Gheorghe Iancu- Sistemul electoral, op. cit., p. 19.

despre sistemul alegerilor directe sau al celor indirecte. Iniial, n baza Legii nr70/1991 a alegerilor locale, consiliul judeean se alegea n mod indirect, ns n urma modificrilor aduse acestei legi prin Legea nr. 25/1996, s-a trecut la sistemul alegerii directe a consiliului judeean, sistem care este meninut i prin actuala lege nr. 67/2004 privind alegerile locale. Numrul consilierilor care compun fiecare Consiliu judeean se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor din fiecare jude, astfel cum este el raportat de Institutul Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile (art.102 din Legea nr. 215/2001, modificat prin Legea nr. 286/2006). Legea stabilete numrul minim i maxim al consilierilor judeeni, i anume: - pn la 350 000 locuitori - 31 de consilieri judeeni; - ntre 350 001 i 500 000 - 33 de consilieri judeeni; - ntre 500 001 i 650 000 35 de consilieri judeeni; - peste 650 000 37 de consilieri judeeni. C. Atribuiile Consiliului judeean Trebuie precizat c, la fel ca i Consiliul local, i Consiliul judeean are o dubl natur25: - de autoritate a autonomiei judeene; - de autoritate a administraiei publice judeene. Legea nr. 215/2001, n forma iniial, nu coninea o clasificare a atribuiilor autoritilor administraiei publice locale i Judeeane, n forma n care a fost modificat prin legea nr. 286/2006, articolul 104 din lege realizeza o clasificare a atribuiilor realizate de consiliul judeean, i n cadrul fiecrei
Antonie Iorgovan n Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin vasilescu, Ioan Vida - op. cit., p. 273
25

categorii enun atribuiile prin care aceasta se concretizeza, fiind vorba despre urmtoarele categorii: a) atribuii privind organizare i funcionare a aparatului de specialitate a consiliului judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean. n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean alege preedintele i vicepreedinii, hotrte nfiinare,a desfiinarea, reorganizarea de instituii, serviciipublice, societi comerciale de interes judeean; aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean, exercit, n numele judeului, drepturile i obligaiile corespunztoare participaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile legii; numete, sancioneaz i dispune cu privire la raporturile de munc sau de serviciu ale conductorilor sevriciilor publice de interes judeean. b) atribuii privind dezvoltarea economico- social a judeului n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean aprob,bugetul de venituri i cheltuieli; contractarea i garantarea de mprumuturi; stabilete impozite i taxe la nivel judeean; adopt strategii i programe de dezvoltar estabilete programele de dezvoltare a judeului i documentaiile pentru lucrrile de investiii. c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului. n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeeanhotrte darea na dministrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor publice de interes judeean, nchirierea sau vnzarea celor private, atribuie denumiri pentru obiective de interes judeean. d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine

n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean asigur cadrul neecsar pentru furnizarea serviciilro puiblice din educaie, protecia copilului, sntate, cultur, tineret, sport, ordine public, situaii de urgen, meiu nconjurtor, monumentele istorice, evidena persoanelor, ci de comunicaie, servicii comunitare de utilitate public de interes judeean. e) atribuii privind cooperarea interinstituional. n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean hotrte cooperarea saua socierea cu alte uniti administrativ teritoriale din ar sau strintate.26 f) alte atribuii prevzute de lege. D. Preedintele consiliului judeean are urmtorul statut: - ndeplinete funcia de reprezentare a judeului n relaiile cu celelalte autoriti publice, cu persoane fizice sau juridice din ar sau din strintate (art. 114 alin. 1); - rspunde n faa consiliului judeean de buna funcionare a administraiei publice judeene (art. 114 alin.(2); - rspunde de buna funcionare a aparatului propriu de specialitate pe care l conduce i controleaz i care i se subordoneaz(art. 115 (1), n forma modificat prin Legea nr. 286/2006); -asigur respectarea prevederilor constituiei, a legilor,i celorlalte acte juridice obligatorii i a hotrrilor Consiliului judeean. E. Mandatul, funcionarea i actele consiliului judeean Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care se exercit de la data constituirii pn la declararea, ca legal constituit, a consiliului nouales (art. 105).
26

Cu privire la acest subiect, a se vedea Arpad Egyed-Relaiile internaionale ale autoritilor administraiei publice locale n contextul aderrii la Uniunea European, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene,Seciunea pentru tiine juridic ei administrative, Caietul tiinific nr. 6/2004, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, pp. 3033-316.

Forma de lucru a consiliului judeean este edina, care are loc n fiecare lun.27 n afara edinelor ordinare, consiliul judeean se poate ntruni i n edin extraordinar, ori de cte ori este necesar, la cererea preedintelui sau a cel puin o treime din numrul consilierilor sau la solicitarea prefectului, adresat preedintelui consiliului judeean28. edinele consiliului judeean sunt legal constituite n prezena majoritii consilierilor judeeni n funcie. Legea consacr caracterul obligatoriu al prezenei consilierilor judeeni la edine, urmnd ca, prin regulamentul de organizare i funcionare s se stabileasc situaiile n care se consider c absena este temeinic, precum i sanciunile care se pot dispune n cazul n acre consilierul judeean absenteaz de la mai mult de dou edine fr motive tmeinice. Actele consiliului judeean sunt hotrrile. n urma modificrilor care au fost aduse Legii nr. 215/2001 prin legea nr. 286/2006, a fost introdus un nou capitol, numerotat capitolul VI3, cu denumirea actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora. n ceea ce ne privete, am crititcat denumirea acestui capitol, care face referire numai la comunicare, dat fiind faptul c operaiunea comunicrii este specific numai actelor administrative individuale, pe cnd actele administrative normative se public. n opinia noastr, ar fi fost suficient ca denumirea s fie actele autoritilor adminsitraiei publice locale. Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu Prefectului, grija secretarului judeului. Ele sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanele judectoreti de contencios administrativ. Hotrrile se
27

Anterior modificrilor aduse Legii nr. 215/2001, edinele consiliului judeean aveau loc o dat la 2 luni. Dup aceste modificri, realizate prin Legea nr. 286/20066, articolul 106 prevede caracterul lunar al acestor edine. Art. 106 alin.(2) condiioneaz aptitudinea prefectului de a solicita preedintelui consiliului judeean ntrunirea n edin extraordinar de existena unor cazuri excepionale, care necesit adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice.
28

semneaz de ctre preedinte sau de vicepreedintele care a condus edina i se contrasemneaz de ctre secretar. Hotrrile consiliului judeean sunt acte administrative supuse regimului juridic al actelor administrative, cu toate dimensiunile acestuia (caracter executoriu29, se bucur de prezumiile de legalitate, autenticitate i veridicitate etc), care pot avea att caracter normativ, ct i caracter individual. Preedintele consiliului judeean, care, din punct de vedere al statutului su, este un organ unipersonal i executiv al consiliului judeean30, emite dispoziii, care pot avea att caracter normativ ct, i caracter individual. Aceste dispoziii devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public (cele normative) sau sunt comunicate persoanelor interesate (cele individuale). F. Rspunderea consiliului judeean Dizolvarea de drept Articolul 111 prevede instituia dizolvrii de drept a consiliului judeean, n urmtoarele cazuri, care sunt comune celor n care are loc dizolvarea de drept a consiliului local, condiii care au suferit modificri prin Legea nr. 286/2006, dup cum urmeaz: - consiliul judeean nu se ntrunete timp de dou ori consecutiv; - n situaia n care, n trei edine ordinare consecutive nu a adoptat nici o hotrre; - n cazul n care numrul consilierilor s-a redus sub jumtate plus unul i nu se poate completa prin supleani. Secretarul judeului sau orice persoan interesat va sesiza instana de contencios administrativ cu privire la intervenia cazului de dizolvare de drept.
29 30

Rodica Narcisa Petrescu op. cit., p. 213-215. Rodica Narcisa Petrescu - op. cit., p. 214.

n cazul n acre dizolvarea privete consiliul local, sesizarea poate fia dresta i de primar sau viceprimar, pe lng secretarul unitii teritoriale sau orice persoan interesatp. Instana analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la diolvarea consiliului, printr-o hotrre definitiv, care se comunic prefectului. Aceast procedur, care implic instana de contencios administrativ, a fost consacrat prin Legea nr. 286/2006. Anterior ei dizolvarea se realiza prin hotrre de Guvern, la propunerea prefectului. Pn la constituirea noului consiliu judeean sau, dup caz, a noului consiliu local, problemele judeului vor fi rezolvate de secretarul unitii administrativ teritoriale sau, dup caz, de primar. Dizolvarea prin referendum O alt modificare de substan pe care o aduce actuala Lege nr. 286/2001 este consacrarea instituiei dizolvrii prin referendum a consiliului judeean, ca i a consiliului local. Referendumul este definiti n literatura de specialitate ca fiind consultarea corpului electoral asupra unei probleme sau asupra unui text constituional sau legal care vor deveni perfecte din punct de vedere juridic numai n cazul unui rspuns pozitiv.31 Referendumul se organizeza n condiiile legii,32 ca urma re a cererii adresat prefectului de cel puin 25% din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pe listele elctorale ale judeului, sau, n aczul dizolvrii consiliului local, ale localitii. Referendumul judeean, ca i cel local, se organizeaz de ctre o comisie numit prin ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului, unm judector, iar secretariatul este asigurat de instituia prefectului. El este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean, ca
31 32

Pierre Pactet- Institutions politiques. Droit constitutionnel, 8me dition, ed. Masson, paris, 1986, pp. 92-93. Este vorba despre Legea nr. 3/2000 privind organizare ai desfurarea referendumului.

i a consiliului local, nceteaz dac n favoarea dizolvrii s-au pronunat jumtate plus unu din numrul total al voturilor exprimate. III. Consiliul Local A. Statutul constituional i legal al Consiliului Local Potrivit art. 121 (1), autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune i orae sunt consiliile locale alese i primarii alei, n condiiile legii. Constatm c prin aceast dispoziie constituional, consiliul local este calificat ca fiind una din autoritile publice prin care se realizeaz autonomia local n comune i orae. Ele reprezint astfel o autoritate a autonomiei locale cu caracter deliberativ. Consiliul local reprezint o autoritate colegial a administraiei publice locale, aleas n vederea soluionrii problemelor de interes local33. B. Raporturile consiliului local cu celelalte autoriti ale administraiei publice Articolul 6 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 prevede c raporturile dintre administraia public judeean i cea local se bazeaz pe urmtoarele principii: - principiul autonomiei; - principiul legalitii; - principiul responsabilitii; - principiul cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude. Pentru a ntri i mai mult caracterul autonom al administraiei publice din unitile administrativ-teritoriale, acelai articol, n alineatul al doilea, vine cu

33

Ioan Vida - op. cit., p. 198

precizarea c ntre administraia public local i cea judeean nu exist raporturi de subordonare. Raporturi de subordonare nu exist nici ntre consiliul judeean i prefect, consiliul local i prefect, consiliul judeean i local i Guvern. Guvernul, potrivit articolului 102 (1), are misiunea de a exercita conducerea general a administraiei publice, ceea ce nu nseamn c Guvernul subordoneaz ntreaga administraie public. Guvernul intr n raporturi de subordonare numai fa de ministere i alte organe centrale de specialitate, care i sunt subordonate , precum i fa de prefect. Fa de celelalte autoriti ale administraiei publice, Guvernul exercit raporturi de coordonare, n ceea ce privete autoritile administraiei centrale autonome i raporturi de tutel administrativ, exercitat prin reprezentantul Guvernului, prefectul, fa de autoritile autonome locale i judeene. C. Componena i constituirea consiliului local Articolul 121 (1) prevede c att consiliile locale ct i primarii sunt alei n condiiile legii. Consiliile locale sunt organe deliberative ale autonomiei locale cu caracter colegial, fiind astfel formate din consilieri alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Prefectul este cel care stabilete, prin ordin, numrul consilierilor, potrivit articolului 29 din Legea nr. 215/2001. Acest numr variaz, n funcie de numrul locuitorilor, ntre 9 consilieri pentru localitile care au pn la 1.500 de locuitori i 27 de consilieri pentru localitile care au peste 400.000 de

locuitori34. Face excepie Consiliul general al Municipiului Bucureti, care are un numr de 31 consilieri.35 Procedura de constituire,a tt la consiliiile locale, ct i la celel judeene, a fost modificat prin legea nr. 286/2006. Dac anterior, validarea consilierilor se fcea de ctre o comisie de validare format din consilieri, n prezent validarea se face de ctre judectoria n a crei raz se afl unitatea adminsitartiv teritorial, de un judector desemnat de preedintele instanei. Constituirea consiliului local se realizeaz n termen de 25 de zile de la data cnd au avut loc alegerile (art. 31 alin. 1). Prefectul este cel care, potrivit articolului 31 (1), face convocarea consiliului nou-ales n edina de constituire. Pentru ca edina de constituire s aib caracter legal, se impune participarea majoritii consilierilor alei i validai.36 Dac aceast majoritate nu este ntrunit, n termen de 3 zile se ntrunete din nou edina. Dac nici n aceast situaie consiliul nu este ntrunit legal, se va proceda la o nou convocare, na lte trei zile. Dac consiliul nu se paote ntruni nici la a treia convocare, datorit absenei nemotivate, instana va declara vacante, prin hotrre, locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat la oricare din cele trei convocri. Sesizarea instanei se face de ctre prefect, n termen de 3 zile de la data edinei. n cazul n care locurile declarate vacante nu pot fi ocupate cu supleani de pe listele respective, se vor organiza alegeri pariale, n termen de 90 de zile.

n funcie de numrul locuitorilor, legea stabilete urmtorul numr al consilierilor: pn la 3000-9; ntre 3001 i 5000-11; ntre 5001 i 10 000-13; ntre 10 001 i 20000-15; ntre 20001 i 50 000- 17; ntre 50001 i 100 000-19; ntre 100 001 i 200 000-21, ntre 200 0001 i 300 000- 23; ntre 300000 i 400000- 25 i peste 400000-31. Legea actual, astfel cum a fost ea modificat prin legea nr. 286/2006, stabilete limite mai mici dect cele prevzute anterior, reducnd astfel numrul consilierilor. La nivelul Consiliului General a avut loc o reducere substanial a numrului de consilieri, de la 55 ct prevedea anterior legea, la 31.
36 35

34

Anterior modificrilor aduse prin legea nr. 286/2006, se impunea majoritatea de 2/3.

Conducerea lucrrilor de constituire se realizeaz de ctre consilierul cel mai n vrst, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri (art.32). D. Statutul consilierului local Articolul 4 din Legea alegerilor locale37 impune, pentru a putea fi ales n funcia de consilier sau de primar, urmtoarele condiii: - mplinirea vrstei de 23 de ani inclusiv pn n ziua alegerilor; - persoanelor respective s nu le fie interzis asocierea n partide politice; - persoanele care candideaz s aib cetenia romn i domiciliul n Romnia, potrivit articolului 16 (3) din Constituie; - persoanele respective s aib domiciliul n unitile administrativ teritoriale n care urmeaz s fie alese. Cea de-a doua problem privind statutul consilierilor vizeaz incompatibilitile, al cror regim l regsim reglementat de Seciunea a IV-a, Capitolul III, Titlul IV, Cartea I din Legea nr. 161/2003. Astfel, potrivit acestui text, funcia de consilier este incompatibil cu : a) funcia de primar sau viceprimar; b)funcia de prefect i subprefect; c) calitatea de funcionar public sau angajat cu contract de munc n aparatul propriu al consiliului local respectiv sau n aparatul propriu de specialitate al consiliului judeean ori al prefecturii din judeul respectiv; d) funcia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru n consiliul de administraie sau cenzor la regiile autonome i societile comerciale de interes local nfiinate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeean respectiv sau la regiile

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 27/29.03.2004.

37

autonome i societile comerciale de interes naional care i au sediul sau care dein filiale n unitatea administrativ-teritorial respectiv; e) funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate comercial de interes naional care i are sediul sau care deine filiale n unitatea administrativ-teritorial respectiv; f) funcia de reprezentant al statului la o societate comercial care i are sediul ori deine filiale n unitatea administrativ-teritorial respectiv; g) calitatea de senator sau deputat; h) funcia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat i funciile asimilate acestora; O alt problem care vizeaz statutul consilierilor este cea a mandatului consiliului local, care este de patru ani i se exercit de la data constituirii, pn la data constituirii consiliului nou ales (art. 39). Mandatul consiliului local poate fi prelungit doar prin lege organic i numai pe timp de rzboi sau catastrof. Legea nr. 215/2001 consacr instituia suspendrii de drept a mandatului de consilier local, care intervine n situaia n care consilierul a fost arestat preventiv. Aceast situaie se constat prin ordin al prefectului, urmare a sesizrii fcute ctre acesta, de ctre instana de judecat. De esena instituiei suspendrii, indiferent de situaia n care ea intervine, este caracterul ei vremelnic, n sensul c msura dureaz pn la soluionarea definitiv a cauzei care a atras suspendarea. n cazul n care a fost gsit nevinovat, consilierul are dreptul la despgubiri, potrivit legii. De precizat i faptul c n exercitarea funciei, consilierii sunt n serviciul colectivitii locale. E. Atribuiile consiliului local

Din punctul de vedere al competenei sale materiale (rationae materiae), consiliul local dispune de competen material general n unitatea administrativ-teritorial n care a fost ales i funcioneaz. Din punctul de vedere al competenei teritoriale (rationae loci), consiliul local are competen local limitat la unitatea administrativ-teritorial respectiv. Articolul 38 stabilete norma de principiu potrivit creia consiliul local are iniiativ i hotrte, n condiiile legii, n toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti ale adminsitraiei publice centrale sau locale. Alineatul al doilea stabilete mai multe categorii de atribuii pentru consiliul local.. Anteiror modificrii legii, acestea atribuii erau numai enumerate, nu i clasificate, ceea ce a determinat doctrina s opereze ea mai multe clasificri.38 n ceea ce privete categorii de atribuii pe care le consacr Legea nr. 215/2001, astfel cum a fost ea modificat prin legea nr. 286/2006, este vorba despre mai multe categorii, n interiorul crora sunt enumerate atribuiile concrete pe care le exercit consiliul local. a) atribuii privind organizarea i funcioanrea aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes local. n exercitarea acestei atribuii, consiliul local aprob statutul localitii i regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local; tatul de funcii al aparatului de specialitate al primarului, al instituiilor i serviciilor publice de interes local; exercit n numele localitii, drepturile i obligaiiel corespunztoare aprticipaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome.
38

Antonie Iorgovan Tratat, op. cit., vol I, pp.500-501; Rodica Narcisa Petrescu - op. cit., 2004, pp. 173-176.

b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului. n exercitarea acestei atribuii, consiliul local aprob, la propunerea primarului, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, bugetul local, contractarea sau garantarea de mprumutiri; stabilete impozitele i taxele locale;39aprob documentaia pentru lucrrile de investiii strategiile de dezvoltare economico sociali duce la ndeplinire msurile necesrae n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor. c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau municipiului; n exercitarea acestei atribuii, consiliul local hotrte cu privire la modalitile de punere n valaore a bunurilor proprietate public sau privat a unitii amdinistrativ teritoriale; avizeza saua prob documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism i atribuie denumiri de strzi, piee, obiective d einteres local. d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni; n exercitarea acestei atribuii, consiliul local asigur cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice din domeniul educaie, sociale, sntate, cultur, sport, tineret, ordine public, situaii de urgen, protecia mediului, a monumentelor istorice, evidena persoanelor, ci de comunicaie , canalizare i alte servicii prevzute de lege. e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern. n exercitarea acestei atribuii, n principal consiliul local hotrte cooperarea sau asocierea cu alte uniti adminsitrativ teritoriale din ar sau strintate.
Pentru dezvoltri asupra reglementrii acestei materii, a se vedea Iordan Nicola- Consideraii cu privire la aplicarea O.G. nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale i a legislaiei complementare, Revista de drept public nr. 1/2003, pp. 79-87.
39

F. Funcionarea consiliului local Forma de lucru a consiliului local este edina, care are caracter lunar, la cererea primarului. n afar de edinele ordinare, mai exist i edine extraordinare, care pot avea loc ori de cte ori este necesar, la cererea primarului sau a o treime din numrul membrilor consiliului. Pentru a fi legal constituite, legea impune prezena majoritii consilierilor n funcie (art.41). edinele sunt conduse de un preedinte de edin, ales pentru o perioad de 3 luni, care va conduce edinele consiliului i va semna hotrrile adoptate de acesta. Interesant de subliniat este faptul c prezena consilierilor la edin este obligatorie. Cazurile n care se consider c absena consilierilor este motivat urmeaz a fi stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local. n cazul n care un consilier absenteaz nemotivat de dou ori consecutiv, este sancionat n condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului local . Legea consacr caracterul public al edinelor consiliului local, cu excepia cazurilor n care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea s se desfoare cu uile nchise. Practica funcionrii organelor colegiale evideniaz, astfel utilizarea a dou modaliti de vot: -votul deschis, este cel care permite identificarea votantului. n acest caz, libertatea acestuia este ngrdit de posibilitatea de a suporta diverse consecine, ca urmare a voinei exprimate; -votul secret, este cel care asigur anonimatul votantului, astfel nct libertatea de voin a votantului este respectat.40
40

Liviu Coman- Kund- Aspecte teoretice i practice privind secretul votului, n cazul adoptrii hotrrilor referitoare la persoane, de ctre consiliile locale i judeene, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene,Seciunea pentru tiine juridic ei administrative, Caietul tiinific nr. 6/2004, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, pp. 266-274.

Legea recunoate posibilitatea ca n consiliile locale n care consilierii aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime41 din numrul total, la edinele consiliului local s se poat folosi i limba matern a minoritii respective. ntr-o atare situaie, primarului i revine misiunea de a asigura traducerea n limba romn. ntotdeauna, documentele edintei se ncheie n limba romn. Lucrrile fiecrei edine sunt consemnate ntr-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce edina i de secretarul unitii administrativ-teritoriale. G. Actele consiliului local n exercitarea atribuiilor care-i revin, consiliul local adopt, potrivit articolului 1207 nou introdus prin Legea nr. 286/2006, hotrri, care se comunic n mod obligatoriu primarului localitii i prefectului judeului. Hotrrile cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care prin lege sau prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului se prevede o alt majoritate. Cu votul majoritii membrilor prezeni se adopt acele hotrri care privesc bugetul local, conmtractarea d emprumuturi, impozite i taxe locale, participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal sau trsnfrontalier. Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al consilierilor n funcie. Legea recunoate, prin art. 46 (4) posibilitatea ca unele hotrri s fie adoptate prin vot secret. Acele hotrri care au caracter individual, care privesc anumite persoane, sunt luate ntotdeauna prin vot secret.
41

nainte de modificare, legea fcea referire la o treime din numrul consilierilor, ns, n urma modificrilor care s-au produs prin Legea nr. 286/2006, textul actual vorbete despre o cincime din numrul consilierilor. Ca senator, membru al Comsiei de administraie public i organizarea teritoriului, ne-am opus acestei modificri, ns amendamentul nostru a fost respins pe considerentul c Legea nr. 215/2001 impune, pentru recunoaterea anumitor drepturi ale minoritilor etnice n raport cu administraia public local, procentul de 20%, ceea ce nseamn o cincime din numrul total.

Hotrrile consiliului local se semneaz de ctre preedintele de edin42, se contrasemneaz de secretar. Secretarul are aptitudinea legal de a nu contrasemna hotrrea, atunci cnd apreciaz c aceasta este ilegal (art. 49 alin. 1). ntr-o atare situaie, el este obligat s-si prezinte motivat opinia sa, care urmeaz a fi consemnat n procesul-verbal al edinei. Secretarului i revine i misiunea s comunice n scris hotrrea primarului i prefectului, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii. Din punctul de vedere al naturii lor juridice, hotrrile consiliului local sunt acte administrative, care pot avea caracter normativ sau individual43. n funcie de acest caracter poate fi stabilit data intrrii n vigoare a hotrrii, fiind vorba despre: * data aducerii la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ; * data comunicrii hotrrilor cu caracter individual. n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, hotrrile cu caracter normativ se aduc la cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, iar cele cu caracter individual se comunic, la cerere, i n limba matern. H. Rspunderea consilierilor Din coroborarea dispoziiilor legale i raportarea lor la Constituie, credem c se pot identifica urmtoarele forme ale rspunderii consilierilor44:

n situaia n care consilierul care a condus edina lipsete sau refuz s semneze o anumit hotrre, aceasta va fi semnat de 3-5 consilieri.
43 44

42

Rodica Narcisa Petrescu - op. cit., 2004, pp. 213-214. Antonie Iorgovan Tratat, op. cit., vol I, ed. 4, pp. 508-511.

a) o rspundere administrativ disciplinar, care se poate concretiza n urmtoarele sanciuni: - suspendarea de drept din funcie a consilierului, care poate interveni numai n cazul n care acesta a fost arestat preventiv45. n aceast situaie, instana de judecat are obligaia legal s comunice, de ndat, prefectului, situaia intervenit, pentru ca acesta, prin ordin, s ia act de intervenia suspendrii de drept. b) o rspundere administrativ patrimonial, care intervine n baza articolelor 52 i 126 (6) din Constituie i a Legii nr. 554/2004; c) o rspundere penal, care poate atrage dup sine, cum spuneam, intervenia suspendrii consilierului mpotriva cruia s-a luat msura arestrii preventive. I. Dizolvarea consiliului local i afl reglementarea n seciunea a IV-a a capitolului II, articolul 58, astfel cum a fost el modificat prin legea nr. 286/2006, care isntituie dou tipuri de dizolvare, respectiv dizolvare de drept i prin referendum.46 Potrivit articolului 58 (1), dizolvarea de drept a consiliului local intervine n trei situaii: - cnd consiliul nu se ntrunete timp de dou luni consecutiv;47 - cnd nu a adoptat n trei edine ordinare consecutive nici o hotrre; - cnd numrul consilierilor se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completa prin supleani .

Este vorba despre situaiile n care consilierul a fost trimis n judecat pentru svrirea, cu intenie, a unor fapte penale, precum i n situaia n care s-a pus n micare aciunea penal, dac s-a luat mpotriva consilierului msura arestrii preventive. Pentru o analiz detaliat a acestei isntituii, a se vedea Florin Coman-Kund- Consideraii privind referendumul local n Romnia, n Revista de drept public nr. 3/2004, pp. 38-56.
47 46

45

Anterior modificrii realizat prin legea nr. 286/2006, se impuneau 3 luni.

Intervenia situaiilor mai sus menionate se comunic de ctre primar, viceprimar, secretar, sau orice persoan interesat instanei de contencios administrativ, acrei hotrre se comunic prefectului. Cel de-a doilea tip de dizolvare este dizolvarea prin referendum, care poate fi iniait de 25 % din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pr listele de alegtori. Referendumul local poate fi definit ca reprezentnd un procedeu al democraiei semi-directei, totodat, un mijloc de accentuare a autonomiei locale, prin intermediul cruia, n condiiile legii, cetenii din unitile amdinistrativ teritoriale se pronun n mod direct, asupra unor probleme de interes local, adoptnd decizii obligatorii pentru reprezentanii lor (autoritile publice lcoale).48 Referendumul se organizeza de o comisie numit prin ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al acestuia, unul al primarului, al consiliului local (sau judeean, cnd referendumul privete dizolvarea consiliului judeean). Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilro cu drept de vot iar pentru dizolvare trebuie s s epronune cel puin jumtate plus unud in nu,mrul ttoal al voturilor valabil exprimate. n perioada dintre momentul dizolvrii i constituirea, n urma alegerilor, a unui nou consiliu local, problemele curente ale comunei sau oraului vor fi rezolvate de primar, sau, n lipsa acestora, de secretarul unitii administrativteritoriale, n limita competenelor care le revin acestora.

IV. Primarul A) Statutul primarului


48
Florin Coman-Kund- Consideraii privind referendumul local n Romnia, art. cit., p.p. 43-44.

Corobornd articolul 21 cu articolele cuprinse n capitolul III din Legea nr. 215/2001, desprindem concluzia c primarul reprezint autoritatea administraiei publice cu caracter executiv49. Legea romn a administraiei publice locale, ca i legea anterioar, consacr un dublu statut al primarului: a) autoritatea care reprezint colectivitatea teritorial care l-a ales, sau, ntr-o formul consacrat n limbajul juridic francez agent al colectivitii teritoriale; b) autoritate ce reprezint puterea statal la nivelul unitii administrativteritoriale, sau, n acelai limbaj, agent al statului la nivelul comunei, oraului (municipiului). B) Alegerea primarului, ca i a consiliului local, se face prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. n primul tur de scrutin este declarat ales primarul care a ntrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Cnd nu s-a realizat aceast majoritate, se organizeaz al doilea tur de scrutin, n cel mult dou sptmni, ntre candidaii aflai pe primele dou locuri. Este declarat ales cel care a obinut cel mai mare numr de voturi valabil exprimate. Condiii pentru alegerea primarului Ca i pentru consilieri, Legea electoral impune aceleai condiii, i anume: - s aib drept de vot; - s fi mplinit 23 de ani pn n ziua alegerilor; - s aib domiciliul n unitatea administrativ-teritorial n care urmeaz s fie alei; - s nu le fie interzis asocierea n partide politice.
49

Verginia Vedina Primarul, autoritate executiv a autonomiei locale, n Dreptul nr. 6/1997, pp. 7-15.

C) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit de la data depunerii jurmntului n faa consiliului local pn la data depunerii jurmntului de ctre primarul nou ales . Mandatul poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof.50 D)Incompatibilitile funciei de primar Sunt stabilite de art. 87 din Legea nr. 161/2003, care prevede c funcia de primar este incompatibil cu: a) funcia de consilier local; b) funcia de prefect sau subprefect; c) calitatea de funcionar public sau angajat cu contract individual de munc, indiferent de durata acestuia; d) funcia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru n consiliul de administraie sau cenzor sau orice funcie de conducere sau de execuie la societile comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, la regiile autonome de interes naional sau local, la companiile i societile naionale, precum i la instituiile publice; e) funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate comercial; f) funcia de reprezentant al unitii administrativ-teritoriale n adunrile generale ale societilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului n adunarea general a unei societi comerciale de interes naional; g) calitatea de comerciant persoan fizic;
50

Aceast posibilitate de prelungire prin lege organic reprezint o constant n cazul mandatelor exercitate n urma alegerii sau numirii ntr-o funcie de demnitate public. Astfel, potrivit articolului 83 (3) din Constituie, mandatul Preedintelui Romniei poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof.

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; i) calitatea de senator sau deputat; j) funcia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alt funcie asimilat acestora; k) orice alte funcii publice sau activiti remunerate, n ar sau n strintate, cu excepia funciei de cadru didactic sau a funciilor n cadrul unei asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale. De asemenea, pe durata exercitrii mandatului, primarul nu poate deine funcia de consilier judeean. Legea consacr ns expres posibilitatea ca primarul s exercite funcii sau activiti n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creaiei literar-artistice. E) Atribuiile primarului Primarul ndeplinete mai mult atribuii, prevzute de articolul 68 din Legea nr. 215/2001, care, anterior adoptrii Legii nr. 286/2006, erau numai enunate, ceea ce a determinat doctrina s le grupeze pe mai multe categorii51. Dup modificrile aduse articolului 68 din Legea nr. 215/2001 prin Legea nr. 286/2006, sunt enumerate urmtoarele categorii de atribuii: a)atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii. n exercitarea acestor atribuii , primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor de profil, atribuii privind alegerile, recensmnul, referendumul i altele stabilite de lege. b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local. n exercitarea acestor atribuii , primarul prezint consiliului local, n primul triemstru, un raport anual privind starea economic, social i de mediu a
Cu privire la diferite clasificri ale atribuiilor primarului, a se vedea: Rodica Narcisa Petrescu - op. cit., 2004, pp. 187-190. Ioan Santai - op. cit., pp.214-217.
51

unitii administrativ teritoriale, alte rapoarte i informri, elaboreaz strategorii pentru dezvoltarea unitii administrativ teritoriale. c) atribuii referitoare la bugetul local. n exercitarea acestor atribuii, primarul exercit funcia de ordonator principal de credite, ntocmete proiectul bugetului local, iniiaz negocieri pentru contractarea de mprumuturi, verific corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial a contribuabililor. d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor. n exercitarea acestor atribuii , primarul coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local, ia msuri pentru prevenirea i getsionarea situaiilor de urgen, inventarierea bunurilor din patrimoniul public i privat al unitii administrativ teritoriale, numete, sancioneaz, ncadreaz, elibereaz din funcie personalul din cadrul aparatlui prorpiu de specialitate , asigur elaborarea planurilor urbanistice, emite avize, acorduri i autorizaii i ia msuri pentru realizarea angajamentelro asumate n vederea integrrii europene . e) alte atribuii prevzute de lege. n vederea exercitrii atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate i cu consiliul judeean. Primarul deleag viceprimarului, sau, dup caz, viceprimarilor, prin dispoziie, exercitarea anumitor atribuii care i revin. F)Actele primarului. n exercitarea atribuiilor sale, primarul, potrivit articolului 71 din lege, adopt dispoziii, care se comunic n mod obligatoriu prefectului, n cel mult 5 zile lucrtoare de la semnarea lor i devin executorii numai dup ce au fost aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.

Legea actual prevede expres c dispoziiile primarului pot avea att caracter normativ, ct i caracter individual. G) Rspunderea primarului Regimul juridic al rspunderii primarului este guvernat de urmtoarele principii: a) n exercitarea atribuiilor sale, primarul este ocrotit de lege, ceea ce nu exclude intervenia unor forme de rspundere. Articolul 66(1) prevede c primarul ndeplinete o funcie de autoritate public. b) se instituie, prin articolul 154, o rspundere administrativ, civil, contravenional sau penal, dup caz, pentru primar, viceprimar, consilieri, prefeci, subprefeci, secretari generali, precum i pentru personalul din aparatul propriu pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor care le revin, potrivit legii. c) legea consacr dou sanciuni specifice rspunderii administrativ disciplinare a primarului, i anume suspendarea din funcie i demiterea. n caz de suspendare sau de vacan a postului, atribuiile sale sunt ndeplinite de viceprimar, pn la data validrii primarului nou ales. Suspendarea din funcie a primarului este reglementat de lege numai sub forma suspendrii de drept, care intervine n cazul n care primarul a fost arestat preventiv. Instanei de judecat i revine misiunea de a comunica prefectului despre intervenia msurii arestrii preventive, iar prefectul, prin ordin, constat suspendarea mandatului. Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei care a atras-o iar dac primarul este gsit nevinovat, acesta are dreptul, n condiiile legii la la plata salariilor corespunztoare perioadei n acre a fost suspendat.52
Pentru dezvoltri asupra regimului juridic al acestei isntituii, a se vedea Nicolae Radu Stoian- Suspendarea din funcie a primarului n condiiile Legii nr. 215/2001-Legea adminsitraiei publice locale, n revista de drept public nr. 1/2003, pp. 74-78.
52

ncetarea mandatului primarului are loc, de regul, la data depunerii jurmntului de ctre primarul nou ales. Prin excepie mandatul nceteaz nainte de termen, fiind vorba despre o ncetare de drept i ca urmare a rezultatelor unui referendum local. ncetarea de drept intervine n condiiile legii privind Statutul aleilor locali,53 precum i n urmtoarele situaii: - imposibilitatea de a fi exercitat mandatul datorit unei boli grave, certificate medical, timp de 6 lunipe parcursul unui an; -dac nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul, timp de 45 de zile conxecutive. Legea recunoate posibilitatea ca mandatul primarului s nceteze i ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat n condiiile legii, dup aceiai procedur ca n cazul mandatului consiliului local sau judeean. Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeza n situaia n care primarul nesocotete interesele generale ale colectivitii locale sau nu-i exercit atribuiile conferite de lege, inclusiv a celor n care acioneaz ca reprezentant al statului.

V. Viceprimarul Legea nr. 215/200 cu modificrile aduse prin Legea nr. 286/2006, conscr dispoziii referitoare la viceprimar att n capitolul III intitulat primarul i viceprimarul, ct i n alte articole, situaie n alte pri ale ei.54.

Este vorba despre Legea nr. 393/2004privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial nr.912 din 7 octombrie 2004.
54

53

Exemplu articolul 70 care reglementeaz rspunderea care revine aleilor locali, inclusiv viceprimarului.

Viceprimarul este ales n mod indirect, respectiv de ctre consiliul local, cu votul majoritii consilierilor n funcie. Durata mandatului viceprimarului este egal cu durata mandatului consilierilor. n virtutea principiului simetriei juridice, organul care l-a ales pe viceprimar este ndrituit s-l i schimbe din funcie.Hotrrea de schimbare a viceprimarului se ia de majoritatea consilierilor n funcie, la propunerea primarului sau a o treime din numrul consilierilor.55 Spre deosebire de reglementarea existent anterior, constatm c actuala reglementare a redus numrul consilierilor care pot decide schimbarea din funcie a viceprimarilor, ca i a consilierilor judeeni, pentru c este o procedur similar, de la majoritatea calificat de 2/3 ct era anterior, la majoritatea absolut, respectiv majoritatea consilierilor n funcie. Dac reglementarea anterioar impunea anumite motive care s atrag schimbarea din funcie a viceprimarilor, preedinilor i vicepreedinilor de consilii judeene, actuala reglementare nu mai impune nici o condiie, lsnd doar votul poltic al majoritii absolute s decid revocarea din funcie. Aceasta este, n opinia noastr, una din cele mai criticabile soluii cu care vine noua lege, dat fiind faptul c ea va atrage o politizare excesiv a organelor administraiei publice locale i judeene, permind ca o simpl majoritate politic, majoritate care se poate schimba, i realitatea a demostrat acest lucru, cu uurin, s decizd ncetarea mandatului celor trei alei locali. Trebuie avut n vedere i faptul c revocarea din funcie trebuie s reprezinte o sanciune disciplinar, care s fie atars de svrirea anumitor abateri administrative, i nu o simpl msur politic, nejustificat de comiterea nici unei abateri.56

Anterior adoptrii Legii nr. 286/2006, se prevedea o alt procedur de schimbare a viiceprimarului, ca i a preedintelui i vicepreedinilor consiliului lui judeean. n ceea ce-l privete pe viceprimar, o treime din membrii consiliului local sau primarul putea formula propunere motivat privind schimbarea din funcie a viceprimarului. Consiliul local hotrte cu majoritatea calificat de 2/3 din numrul consilierilor n funcie Potrivit articolului 156 din Legea nr. 215/2001, astfel cum a fost ea modificat prin Legea nr. 286/2006, prevederile articolului 61(4) i 113(3) privind eliberarea din funcie a viceprimarilor, a preedinilor i vicepreedinilor consiliilor judeene, se aplic dup alegerile autoritilor administraiei publice locale din 2008.
56

55

Incompatibilitile stabilite de Legea nr. 161/2003 pentru funcia de primar sunt valabile i pentru funcia de viceprimar. Prin Legea nr. 286/2006 a mai fost adus o modificare de esen n statutul viceprimarilor, prevzndu-se, prin articolul 61 (2) c viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia. Pe durata exercitrii mandatului de vicepriumar, acesta i pstreaz i statutul de consilier local, fr a beneficia de indemnizaia aferent acestui statut. Legea nu reglementeaz atribuii de sine stttoare pentru viceprimar, rezumndu-se s prevad c acesta este nlocuitorul de drept al primarului. n caz de vacan a funciei de primar, atribuiile sale sunt exercitate de drept de ctre viceprimar, sau de unul din viceprimari, pe care consiliul local l-a desemnat cu votul secret al majoritii membrilor si, n cazul n care sunt doi viceprimari. n acelai mod va fi desemnat i consilierul care urmeaz s ndeplineasc atribuiile viceprimarului care a fost desemnat sau exercit de drept atribuiile primarului. Mandatul primarului de ales local exprim relaia acestuia cu ntreaga colectivitate, avnd un grad de generalitate circumscris la nivelul ntregii comuniti locale, n raport de competenele stabilite de lege.57 VI. Secretarul unitii administrativ -teritoriale Legea nr. 215/2001, n forma n care a fost modificat prin Legea nr. 286/2006, consacr instituiei secretarului unitii administrativ teritoriale un nou capitolul, nou introdus prin legea nr. 286/2006, i anume capitolul VI4, articolele 1208-1209, la care se adaug restul dispoziiilor din coninutul legii privind consiliul local, cel judeean, primarul, n care se fac referiri i la secretarul unitii administrativ teritoriale .
Mihaela Adina Apostolache- Statutul viceprimarului, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene, Seciunea pentru tiine juridice i administrative, Caietul tiinific nr. 6/2004, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, p.314.
57

Astfel, fiecare unitate administrativ teritorial (comun, ora, municipiu, jude) i fiecare subdiviziune a municipiilor are un secretar, salarizat din bugetul local. n forma anterioar adoptrii Legii nr. 286/2006 i Legii nr. 251/2006 care a modificat Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, secretarul judeului fcea parte din categoria nalilor funcionari publici.58 n prezent, toi secretarii de unitate adminsitrativ teritorial, inclusiv cei ai judeului, sunt funcionari publici de conducere. Secretarul unitii adminsitrativ teritoriale are astfel statut de funcionar public de conducere, dup cum urmeaz: - legea impune studii superioare juridice sau administrative pentru funcia de secretar; - se consacr n mod expres interdicia pentru secretarii unitilor administrativ-teritoriale de a putea fi membri ai unui partid politic, sub sanciunea eliberrii din funcie, precum i aceea de a fi so, soie sau rud de gradul nti cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preedintele sua vicepreedinii consiliului judeean; -recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de serviciu al funcionarului public i regimul disciplinar care i se aplic este cel prevzut de Lgea nr. 188/1999, cu modificrile i completrile ulterioare; Secretarul unitii administrativ- teritoriale ndeplinete urmtoarele atribuii, prevzute de articolul 1209 din Legea nr. 215/2001: a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului, preedintelui consiliului judeean, hotrrile consiliului local i a celui judeean; b) particip la edinele consiliului local i a celui judeean;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, nainte de modificrile aduse prin legea nr. 251/2006, ncadra secretarul judeului n categoria nalilor funcionari publici.

58

c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre autoritile autonome locale i judeene i ntre acestea i prefect; d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a celui judeean, a dispoziiilor primarului i preedintelui consiliului judeean; e)asigur transparena i comunicarea ctre autoritile i instituiile publice, persoanele interesate, a actelor cerute n baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public. f) pregtete edinele consiliilor locale i judeene, ntocmete procesul verbal de edin, redacteaz hotrrile. El poate s mai ndeplineasc i orice alte atribuii prevzute de legi speciale ori ncredinate de ctre consiliu local, cel judeean, de primar sau de preedintele consiliului judeean.

VII Serviciile publice locale i aparatul propriu de specialitate Sunt reglementate n capitolul IV al Legii nr. 215/2001, al crui coninut i denumire a fost modificat prin Legea nr. 286/2006, ea devenind instituiile, serviciile publice d einteres local i aparatul de specialitate al primarului. Consiliul local poate s nfiineze i s organizeze instituii i servicii publice de interes local, n conformitate cu specificul i nevoile locale, cu respectarea legii i n limita fondurilor financiare de care dispune fiecare unitate administrativ-teritorial. Servicii publice pot fi desfurate i de persoanele private, n aceste condiii fiind aplicabile prevederile dreptului administrativ privind concesiunea, nchirierea sau administrarea de bunuri i servicii.59

59

Ioan Vida - op. cit., p. 219.

Aparatul propriu de specialitate al primarului60 se numete i se elibereaz din funcie de ctre primar, iar personalul din serviciile publice ale comunei sau oraului se numesc sau se elibereaz din funcie de ctre conductorii acestor servicii, n condiiile legii. Prin articolul 91 se consacr o noiune care nu este prevzut de constituie dar care este folosit n limbajul uzual, anume aceea de primrie,61 care reprezint o structur funcional cu activitate permanent, format din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului. Primria are misiunea de a duce la ndpelinire hotrrile consiliului local i dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. n literatura de specialitate s-a exprimat opinia conform creia primria nu are suport constituional, ceea ce ar justifica modificarea prevederilor legii administraiei publcie locale, n sensul n care s fie eliminat aceast structur, prin dispoziii care s prevad c primarul, viceprimarul, secretarul unitilor amdinistrativ teritoriale, mpreun cu aparatul de spcialitate asigur rezolvarea curent a problemelor colectivitii locale.62 Nu mprtim aceast opinie i propunerea formulat, pentru c, dac este s gndim astfel, ar nsemna c n peisajul instituional din Romnia nu ar trebui s se regseasc dect autoriti prevzute de Constituie. Pe cale de consecin, ar trebui desfiinate toate celelalte autoriti care nu au un suport constituional, ceea ce nu poate fi acceptat.

VIII. Administratorul public


Anterior adoptrii Legii nr. 286/2006, era utilizat sintagma aparat de specialitate al consiliului local, nlocuit n prezent cu cea de aparat de specialitate al primarului.
61 60

Cu privire la aceast structur, a se vedea Alina- Livia Nicu- Consideraii privind conceptul de primrie i fundamentul ei juridic, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene,Seciunea pentru tiine juridic ei administrative, Caietul tiinific nr. 6/2004, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, pp.317322..
62

Alina- Livia Nicu- Consideraii privind conceptul de primrie i fundamentul ei juridic, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene,Seciunea pentru tiine juridic ei administrative, Caietul tiinific nr. 6/2004, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, p. 322.

Administratorul public reprezint unul din elementele de puternic inovaie aduse prin noua lege, asupra cruia ne exprimm, i cu aceast ocazie dezacordul. Este, vorba, n primul rnd, despre o inovaie neconstituional, care contravine articolului 121 alin. (1) din Constituie conform cruia autoritile administraiei publice, prin care se realizeaz autonomia local n comune i n orae sunt consiliile locale alese i primarii alei, n condiiile legii. Noua lege vine i aduce n peisajul autoritilor administraiei publice locale romneti o instituie care nu numai c era inexistent anterior, dar care afecteaz voina legiutorului constituant, care a ncredinat misiunea de a realiza administraia public local n comune i orae (municipii), consiliilor locale i primarilor. Administratorului public i pot fi delegate de ctre primar atribuii de coordonare a aparatului propriu de specialitate sau a serviciilor publice de interes local precum i calitatea de ordonator principal de credite. n aceast situaie, ne ntrebm ce atribuii i caliti mai pstreaz primarul. Atta vreme ct atribuiile, att ale lui, ct i ale consiliului local, se duc la ndeplinire prin aparatul propriu de specialitate, ct nevoile cetenilor se satisface prin servicii publice, i ct cheltuirea bugetului local urmeaz s intre n responsabilitatea administratorului public, ntrebarea ce va mai fi primarul, ce responsabiliti administrative va mai avea, este pe deplin legitim. Unul din rspunsurile primite deja n dezbaterea proiectului este acela c se va ocupa de politic. Da, dar oamenii nu l-au ales s fac politic, ci s fac administraie, adic s se preocupe de problemele comunitii locale, de dezvoltarea acesteia, de binele cetenilor. Administratorul public va putea exista nu doar la nivelul localitilor, ci i al judeului, unde i pot fi delegate aceleai atribuii, astfel c discuiile anterioare sunt pe deplin valabile, ct i al asociaiilor de dezvoltare intercomunitar. Fr s insistm prea mult, apreciem c este vorba despre preluarea mimetic n sistemul romnesc a unor construcii existente cu precdere n

sistemul anglosaxon, unde realitile instituionale i juridice sunt altele, unde primarii nici nu exist sau exist sub alte forme, astfel c nu o putem mprti.

IX. Prefectul Instituia prefectului i are reglementarea legal n prezent n Legea nr. 340/2004,63 cu modificrile64 care i s-au adus prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 179/2005.65n Constituie, el este reglementat n Capitolul V, Seciunea a 2-a, consacrat Administraiei publice locale, art. 123, intitulat Prefectul. Faptul c prefectul este reglementat n seciunea consacrat administraiei publice lcoale, alturi de consiliul local, primar i consiliul judeean, nu trebuie s determine concluzia c el reprezint o autoritate a administraiei publice locale. Raiunea pentru care legiuitorul constituant a gsit de cuviin s-l plaseze n aceast parte a legii fundamentale rezid n rolul pe care l ndeplinete, acela de autoritate care vegheaz asupra legalitii activitii desfurat de organele autonome locale, rol pe care doctrina l evoc prin sintagma consacrat de tutel administrativ, aspect asupra cruia vom mai reveni n cele ce urmeaz. Prefectul este o autoritate statal n jude, statutul su fiind prevzut de articolul 123 din Constituie, din care rezult urmtoarele dimensiuni ale statutului prefectului: a)este reprezentantul Guvernului pe plan local; b) este eful serviciilor deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale;

63 64

Publicat n Monitorul Oficial nr. 658 din 21 07 2004.

Pentru o analiz a acestor modificri, a se vedea Rodica Narcisa Petrescu- Modificrile aduse legii nr. 340/2004 privind instituia prefectului prin ordonana de Urgen a Guvernului nr. 179/2005, n Revista de drpet public nr. 1/2006, pp. 47- 55.
65

Publicat n Monitorul Oficial nr. 1142 din 16 12 2005.

c) este organ de tutel administrativ,66 articolul 123(5) prevznd expres dreptul prefectului de a putea ataca n faa instanei de contencios administrativ actele emise de consiliul local, judeean i primar, dac i se par ilegale. Dei sintagma poate ataca nu conduce la concluzia obligativitii prefectului de a ataca n faa isntanei de contencios amdinistrativ actele amdinistrative considerate ilegale, aceasta constituind doar o facultate pentru prefect, apreciem, n acord cu opiniile din doctrin, c acreditarea acestei idei ar duce la ncplcarea obligaiei fundamentale a prefectului, de a asigura respectarea legilor, ceea ce nu poate fi acceptat.67 d) prefectul este garantul respectrii legii i a ordinii publice pe plan local, atribut conferit prin articolul 1 din Legea nr. 340/2004,68 astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 179/2005. Actul atacat de prefect este suspendat de drept, suspendarea innd pn la soluionarea definitiv a cauzei. De subliniat faptul c n conformitate cu art. 123(4) din Constituie, ntre prefect, pe de o parte, i consiliile locale i primari, consiliile judeene i preedinii acestora, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare. Raporturile dintre ele sunt de colaborare, aa nct, prefectul, pe de o parte i autoritile administraiei publice locale, pe de alt parte s-i desfoare activitatea fr presiuni i imixtiuni.69 Statutul de reprezentant al Guvernului n teritoriu i confer prefectului aptitudinea de a veghea pentru ca activitatea consiliilor locale i a primarilor, a
Pentru dezvoltri asupra acestui control, a se vedea Oliviu Puie- Controlul de tutela dminsitrativ exercitat de prefect asupora actelor adminsitrative ale autoritilor administraiei publice lcoale n contextul Constituiei revizuite, al Legii nr. 215/2001 a adminsitraiei publcie lcoale i al Legii nr. 340/2004 privind instituia prefectului, n Revista de drept public nr. 3/2004, pp. 128-141. Oliviu Puie- Controlul de tutel adminsitrativ exercitat de prefect asupra actelor adminsitrative ale autoritilor administraiei publice lcoale n contextul Constituiei revizuite, al Legii nr. 215/2001 a adminsitraiei publcie lcoale i al Legii nr. 340/2004 privind instituia prefectului, art. cit., p. 130. Pentru o analiz de ansamblu a acestei reglementri, a se vedea Constantin Furtun-Privire de ansambluasupra legii privind instituia prefectului, n revista de drept public nr. 3/2004, pp. 104-106.
69 68 67 66

Rodica Narcisa Petrescu - op. cit., 2004, p. 220.

consiliilor judeene i a preedinilor consiliilor judeene s se desfoare n conformitate cu prevederile legale. Prefectul i subprefectul fac parte din categoria nalilor funcionari publici70. Numirea i eliberarea din funcie a prefectului se face prin hotrre de Guvern. Legea impune condiia pentru prefect de a avea studii superioare de lung durat. Incompatibilitile pentru funcia de prefect sunt stabilite prin seciunea a III-a, cap. III, Titlul IV, Cartea I din Legea nr. 161/2003.71 Astfel, art 85 din lege prevede c funcia de prefect este incompatibil cu: a) calitatea de deputat sau senator; b) funcia de primar i viceprimar, primar general i viceprimar al municipiului Bucureti; c) funcia de consilier local sau de consilier judeean; d) o funcie de reprezentare profesional salarizat n cadrul organizaiilor cu scop comercial; e) funcia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, administrator, membru n consiliul de administraie sau cenzor la societile comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, precum i la instituiile publice; f) funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la societile comerciale prevzute la litera e);

70

Potrivit Legii nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici, astfel cum a fost ea modificat prin Legea nr.

161/2003. Pentru o analiz a modificrilor aduse de aceast lege asupra instituiei prefectului, a se vedea Ioan Eugen Roman- Modificri aduse instituiei prefectului prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, modificat prin Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei i prin Legea nr. 340/2004 privind instituia prefectului, articol aprut n lucrarea Reformele administrative i judiciare n perspectiva integrrii europene,Seciunea pentru tiine juridic ei administrative, Caietul tiinific nr. 7/2005, Institutul de tiine Administrative Paul Negulescu, pp. 360-367.
71

g) funcia de reprezentant al statului n adunrile generale ale societilor comerciale prevzute la litera e); h) calitatea de comerciant persoan fizic; i) calitatea de membru al unui grup de interes economic; k) o funcie politic ncredinat de un stat strin, cu excepia acelor funcii prevzute n acordurile i conveniile la care Romnia este parte. Prefectul este ajutat n activitatea sa de doi subprefeci72, care sunt numii n funcie prin decizie a primului ministru, la propunerea prefectului i a Ministerului Administraiei i Internelor. Legea impune pentru subprefect condiia de a avea studii superioare, fr a mai preciza tipul acestora, rezultnd c poate fi vorba att despre studii superioare de lung durat, ct i de scurt durat. Atribuiile prefectului sunt, din punctul de vedere al izvorului lor, de trei categorii: -atribuii prevzute de Legea nr. 340/2004 privind instituia prefectului, cu modificrile ulterioare; - atribuii prevzute de alte acte normative; - nsrcinrile date de Guvern. Ct privete atribuiile prevzute de lege, acestea sunt urmtoarele: -asigur, la nivelul judeului i al municipiului Bucureti, aplicarea i respectarea Constituiei, a legilor, a ordonanelor i hotrrilor Guvernului i a celorlalte acte normative, precum i a ordinii publice;73 -acioneaz pentru realizarea obietcivelor cuprins en programuld e guvernare;
72 73

La nivelul municipiului Bucureti sunt 2 subprefeci. Atribuia a fost modificat prin pctul 17 al OUG nr. 179/2005.

-acioneaz pentru asigurarea climatului de pace social, meninerea unei comunicri permanente cu toate nnivelurile;74 -stabilete, mpreun cu autoritile administraiei publice locale, prioritile de dezvoltare teritorial;75 -verific legalitatea actelor administrative ale consiliului judeean, ale consiliului local sau ale primarului.76 -asigur, mpreun cu autoritilor i organele abilitate, ducerea la ndeplinire, n condiiile stabilite prin lege, a msurilor de pregtire pentru situaii de urgen; -dispune, n calitate de preedinte al Comitetului judeean pentru situaii de urgen, msurile care se impun pentru prevenirea i gestionarea acestora i folosete n acest sens sumele special prevzute n bugetul propriu cu aceatsd estinaie; -asigur realizarea planului de msuri pentru integrarea european; -dispune msurile corespunztoare pentru prevenire ainfraciunilor i aprarea drepturilor i a siguranei cetenilor, prin organele abilitate; -asigur, folosirea n condiiile legii, a limbii materne n raporturile cu cetenii aparinnd minoritilor naionale i serviciile publice deconcetrate n unitile administrativ teritoriale n acre acetia au o pondere de peste 20%.77 n exercitarea atribuiilor sale, prefectul emite ordine, care sunt acte administrative, care pot avea att caracter normativ ct i caracter individual.78

74 75 76 77 78

Atribuia a fost modificat prin pctul 17 al OUG nr. 179/2005. Atribuia a fost modificat prin pctul 17 al OUG nr. 179/2005. Atribuia a fost modificat prin pctul 17 al OUG nr. 179/2005. Atribuia a fost nou introdus prin pctul 19 al OUG nr. 179/2005. Rodica Narcisa Petrescu op. cit., 2004, pp. 224-225. Ioan Santai - op. cit., p. 224.

Ordinele cu caracter normativ devin executorii dup ce au fost aduse la cunotin public, iar ordinele cu caracter individual devin executorii de la data comunicrii ctre persoanele interesate. Ordinele cu caracter normativ se comunic de ndat Ministerului Administraiei i Internelor. Prin ordonana de Urgen nr. 179/2005, a fost desfiinat funcia de secretar general al Prefecturii, i s-a mai nfiinat o funcie de subprefect, astfel nct la nivelul judeului sunt acum 2 subprefeci. Prefectul i subprefectul sunt nali funcionari publici, crora legea le interzice s fac aprte din aprtide politice sau din organizaii crora le este aplicabil acelai regim juridic ca al partidelor politice, sub sanciunea destituirii din funcia public. Prin Ordonana de Urgen nr. 179/2005, s-a consacrat interdicia prefecilor i a subprefecilor de a face grev sau de a nfiina organizaii sindicale proprii precum i obligaia de a informa conducerea Minsiterului Administraiei i internelor ori de cte ori cltoresc n afara judeului. Transformarea prefecilor i a subprefecilor din oameni politici n nali funcionari publici a nsemnat un proces de profesionalizare a funciei de prefect, 79dimensiune a reformei n administraia public. Un asemenea statut au prefecii n Frana i a existat i n Romnia n prima jumtate a secolului XX, astfel nct practic s-a revenit la tradiii i s-a valorificat o experien care s-a dovedit benefic n alte state. Legea nr. 188/1999, astfel cum a fost ea modificat prin Legea nr. 161/2003, prevedea c n funciile de prefect i subprefect pot fi numite

79

Cu privire la aceast problem, a se vedea Romeo Paul Postelnicu- Propuneri privind profesionalizarea funciei de prefect. Locul i rolul prefectului n sistemul administraiei publice din Romnia, Revista de drept public nr. 2/2003, pp. 8185; Vasile Dan Ungureanu- Consideraii privind noile reglementri ale funciei de prefect n contextul Legii nr. 161/2003, Revista de drept public nr. 2/2003, pp. 86-88.

persoane care ndeplinesc condiiile pentru a fi numite ca nali funcionari publici, ncepnd cu anul 2006, n mod ealonat, pe baza hotrrii de Guvern. Dup cum rezult din textul precitat, transformarea prefecilor n nali funcionari publici nu a fost i nici nu putea fi conceput ca un proces mecanic, formal, cum din pcate s-a ntmplat n realitate. Legea impunea, n primul rnd, ca persoanele respective s ntruneasc acele condiii care sunt cerute pentru nalii funcionari publici, iar recrutarea urma s se fac prin examen, organizat n condiiile legii. De aceea, se vorbea i despre faptul c numirea se va face n mod ealonat, pe msura ce se vor organiza concursuri de recrutare i asceste concursuri vor fi promovate. Prin Ordonana de Urgen nr. 179/2005 se abandoneaz spiritul acestei reglementri, prin articolul III care prevede c prefecii n funcie la data intrrii n vigoare a ordonanei, precum i cei care vor ocupa posturile rmase vacante dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane i pn la 31 decembrie 2005 pot fi numii n funcii publice de prefect, n urma promovrii unui examen de atestare pe post. Un examen de atestare similar a fost prevzut i pentru subprefecii care se aflau n funcie iar fotii secretari generali ai prefecturilor, n funcie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovrii concursului sau examenului organizat pentru ocuparea funciei publice respective sunt numii n funcia public de subprefect ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006. Problema este c prefecii n funcie la care se refer textul respectiv, ca i subprefecii, de altfel, ocupaser funciile respective ca oameni politici, n urma unor negocieri politice, astfel nct ei nu aveau aptitudinea de a deveni, printr-un simplu examen de atestare pe post, din oameni politici nali funcionari publici, crora legea le interzice s fac parte din partide politice, sub sanciunea detsituirii din funcie.

Ct privete semnificaia unui examen de atestare pe post, de esena lui este faptul c, prin intermediul unei atestri, se urmrete s se confirme sau s se infirme o situaie juridic preexistent, meninerea ntr-o funcie a unei anumite persoane nu dobndirea unui statut pe care persoana respectiv nu l-a avut niciodat. De aceea, n opinia noastr, era necesar s se organizeze concursuri pentru ocuparea funciilor de prefeci ca nali funcionari publici, care s fie gestionate de comisia special pentru nalii funcioanri publici.80 Din pcate, acest lucru nu s-a ntmplat, fiind astfel trdat nu numai voina legiuitorului, ci i legitimitatea procesului n sine, rezultnd o form fr fond, care, n opinia naostr, nu mai jsutific recunoaterea unei voine politice ferme de a se realiza un proces autentic de profesionalizare a funciei de prefect.

Oficiile prefecturale Articolul 40 din Legea nr. 340/2004, astfel cum a fost el modificat prin punctul 33 al OUG nr. 179/2005 prevede c prefectul poate organiza prin ordin, n cadrul numrului de posturi i al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. n municipiul Bucureti se poate organiza cte un oficiu prefectural n fiecare sector. Legea impune, pentru nfiinarea unui asemenea oficiu, avizul Ministerului Adminsitraiei i Internelor. Oficiile prefecturale sunt pri componente ale instituiei prefectului. Ele sunt conduse de un ef al oficiului prefectural, a crui funcie este echivalent cu cea de director executiv. Colegiul prefectural reprezint o structur nou introdus prin OUG nr. 179(2005, i el se compune din prefect, subprefeci i conductoruii serviciilor
Aceste argumente le-am susinut, ca senator, n plenul senatuluia tunci cnd s-a dezbtut i votat legea de adoptare a ordonaneid e Urgen nr. 179/2005, dar ele au fost din pcate respinse d eputere, ep considerentul c trebuie s se nceap de undeva i c, n viitor, se va face concurs, dar acum este necesar numirea ct mai rapid a prefecilor i subprefecilor80

deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe ale administraiei publice centrale din subordinea Guvernului care i au sediul n judeul respectiv. Atribuiile colegiului prefectoral privesc armonizarea activitii serviciilor deconcentrate care i au sediul n judeul respectiv, precum i implemenatrea programelor, politicilor, strategiilor i planurilor de aciune ale Guvernului la nivelul judeului sau al localitilor acestuia.81

Rodica Narcisa Petrescu- Modificrile aduse legii nr. 340/2004 privind instituia prefectului prin ordonana de Urgen a Guvernului nr. 179/2005, n Revista de drpet public nr. 1/2006, pp. 54-55..

81