You are on page 1of 6

SMER ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE ISPIT IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2, 5. SEPTEMBAR 2007. GOD.

(I KOLOKVIJUM)

I-1 Tanko magnetsko kolo sa slike nainjeno je od feromagnetskog materijala ija je kriva prvobitnog magnetisanja, takoe, data na slici. Dimenzije kola su u milimetrima. Ostali brojni podaci: NBG=6, RBG=10:. Pre ukljuivanja struje I, kroz namotaj sa N=100 zavojaka, jezgro je bilo neneamagnetisano. Kada se struja ukljui, u procesu uspostavljanja magnetskog polja, kroz balistiki galvanometar protekne naelektrisanje ija je apsolutna vrednost _qbg_=30PC. Zanemarujui sva rasipanja, izraunajte: (a) jainu struje I; (b) priblinu vrednost energije utroene na uspostavljanje magnetskog polja u jezgru. Da li se sva energija izraunata pod (b) nalazi u magnetskom polju jezgra? Ukratko obrazloite svoj odgovor. (Kratki zadaci).

I
BG

95

5 5 54 7 5

B(T) 2,0 1,2 0,4 0,5 1,5 2,5 H(kA/m)

Zadatak I-1

y I-2. Na slici je prikazan kraj veoma dugakog, vazdunog, dvoinog voda, sa strujom jaine I, koji je kratko spojen provodnikom duine a. Izraunajte vektor magnetske indukcije koji u taki O stvara kratkospojnik duine a. I-3. Ukratko, crteom i sa nekoliko osnovnih relacija, objasnite primenu i princip rada Holove sonde. I-4. Stalni magnet u obliku tankog, pravog cilindra, krunog poprenog preseka, homogeno je namagnetisan po zapremini, u pravcu ose. Intenzitet vektora magnetizacije je M=const. emu je, u pogledu makroskopskih ekvivalenata elementarnih Amperovih struja, ekvivalentan ovaj cilindar? Izraunajte gustinu makroskopskih ekvivalenata amperovih struja cilindra. I-5. Na posebnim crteima skicirajte linije vektora B, i H stalnog magneta iz prethodnog zadatka. I-6. Oko dugog tankog solenoida, poluprenika poprenog preseka a, postavljen je kruni zavojak poluprenika b. Solenoid ima N' zavojaka po jedinici duine. Permeabilnost jezgra solenoida je P. Izraunajte meuinduktivnost solenoida i zavojka.
a b

a I -b
Zadatak I-2

b O x

& M

Zadatak I-4 i I-5

N' P

Zadatak I-6

SMER ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE ISPIT IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2, 5. SEPTEMBAR 2007. GOD (II KOLOKVIJUM)

II-1 Primar simetrinog trofaznog transformatora prikljuen je na mreu faznog napona prve faze UA=220V. Impedansa trofaznog prijemnika prikljuenog na sekundar transformatora ima vrednost Z=(50-j30):. (a) Izraunajte kompleksne predstavnike struja primara i sekundara transformatora. (b) Izraunajte pokazivanja idealnih instrumenata. (c) Na istom fazorskom dijagramu predstavite fazne napone mree, fazne struje primara i sekundara i fazore veliina od kojih zavise pokazivanja instrumenata. Ostali brojni podaci: XL=50:, XM=20:. (Kratki zadaci). II-2. Zadati su vam kompleksni predstavnici struje i napona jednog prijemnika (prema usaglaenim referentnim smerovima): U=(10+j10)V i I=(1+j2)mA. Izraunajte aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu ovog prijemnika. Odredite, takoe, je li prijemnik preteno induktivan ili preteno kapacitivan. II-3. Preteno induktivni prijemnik impedanse Z=30: i faktora snage 0,86 prikljuuje se na napon industrijske uestanosti, f=50Hz. Izraunajte kapacitivnost kondenzatora koji se prikljuuje paralelno prijemniku radi popravke faktora snage grupe na 1. II-4. Objasnite, ukratko, zbog ega se vri popravka faktora snage prijemnika velike snage. II-5 (a) Izvedite izraz za rezonantnu krunu uestanost prostog rednog rezonantnog kola, pa izraunajte njenu brojnu vrednost za sledee vrednosti parametara kola: R= 500:, L=2mH, C=0,5nF. (b) Skicirajte fazorski dijagram struje i svih napona kola, pri rezonantnoj uestanosti. Napomena: voditi rauna o odnosu modula fazora napona na pojedinim elementima pri rezonanciji. II-6 Skicirajte uproenu emu dvofaznog sistema za dobijanje obrtnog magnetskog polja (koji je, zapravo, stator elektromotora). emu dopunite neophodnim elementima i pokaite da je magnetsko polje koje se dobija obrtno.

IA
XL

Ia a XM
XL

IB B

+ W

b Ib XM V

A Ic
Z

IC XM c

Zadatak II-1

Z C

Zadatak II-3

I
+ +

L
R

C
+

L
j0

Ue

Zadatak II-5