You are on page 1of 2

STUDIJSKI PROGRAM ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE

I KOLOKVIJUM IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2. GRUPA A.


Novi Sad, 10. april 2012.KRATKI ZADACI1 Na slici 1 je prikazana ravna, tanka iana kontura, u obliku
polovine kuga poluprenika a. U konturi postoji struja jaine I.
Kontura lei u x-y ravni zadatog koordinatnog sistema. Odredite
vektor magnetske indukcije u taki A, koja lei na z-osi. Sredina je
vazduh. Brojne vrednosti: I=2,5A; a=5cm; z
A
=a 3
0
=4t10
-7
H/m.
2. Na slici 2a je prikazano torusno jezgro koje se sastoji iz dva dela
nainjena od razliitih materijala. Magnetske karakteristike ovih
materijala date su na slici 2b. Na jezgro je ravnomerno i gusto
namotano N=314 zavojaka u kojima se uspostavlja struja jaine
I=2A. Pre ukljuenja struje I, jezgro je bilo nenamagnetisano. Oko
torusa je postavljen probni namotaj sa N
p
=4 zavojka. Krajevi
probnog namotaja su kratko spojeni. Ukupna otpornost probnog
namotaja je R=9. Dimenzije jezgra su: a=6cm, b=8cm, c=12cm i
h=12cm. (a) Odredite kako se u funkciji rastojanja take od ose
torusa menja intenzitet indukcije, B(r), i prikaite tu funkciju
grafiki. (b) Izraunajte fluks kroz presek jezgra,
J
. (c) Odredite
brojnu vrednost naelektrisanja kao i smer u kome e ono protei
kroz probni namotaj nakon iskljuenja struje I. Smatrati da, nakon
iskljuenja struje, zaostali fluks kroz jezgro ima vrednost
r
=5%
J
.
1. Na slici 3 je prikazano tanko, torusno, feromagnetsko jezgro sa
procepom i kriva magnetisanja materijala od koga je nainjeno. Na
jezgro je ravnomerno i gusto namotano N zavojaka tanke ice, sa
strujom jaine I. Duina sredinje linije jezgra je a povrina
poprenog preseka S. irina vazdunog procepa je
0
a njegova
efektivna povrina S
0
=1,2S. (a) Izvedite jednainu radne prave ovog
magnetskog kola. (b) Objasnite ta je radna taka magnetskog kola i
ta ona odreuje.
2. Tanak bakarni tap, duine a, okree se konstantnom brzinom u
homogenom magnetskom polju - u ravni upravnoj na linije vektora
, B

kao na slici 4. Osa rotacije, O, upravna je na tap. (a) Odredite


koji e se kraj tapa, pod dejstvom indukovanog polja, naelektrisati
pozitivnim naelektrisanjem. (b) Izraunajte elektromotornu silu
indukovanu u tapu - preko fluksa kroz povr koju 'prebrie' tap
u intervalu vremena dt.
3. Na sl. 5 je prikazan presek tankog torusnog jezgra nainjenog od
ferita permeabilnosti =10
-4
H/m i provodnosti o=10
-8
S/m. Struja
u namotaju torusa je sinusna funkcija vremen uestanosti f=10kHz.
Na posebnim crteima skicirajte linije vektora indukovanog
elektrinog polja i linije vektora gustine vrtlonih struja.
4. Histerezisna petlja materijala od koga je nainjeno torusno jezgro
iz prethodnog zadatka data je na slici 6. Maksimalna vrednost
intenziteta vektora jaine magnetskog polja u jezgru je H
m
=20A/m.
Izraunajte srednju snagu gubitaka usled histerezisa tokom jedne
periode, ako je zapremina jezgra V=5cm
3
.
5. Na slici je prikazana ''fizika'' ema dva namotaja na zajednikom
jezgru konstantne permeabilnosti . Samoinduktivnosti namotaja su
L
1
=L
2
=L a otpornosti zanemarljive. Koeficijent sprege namotaja je
k=0,75. (a) Skicirajte elektrinu emu namotaja i postavite take na
osnovu kojih se odreuje znak meuinduktivnosti namotaja, L
12
. (b)
Napiite izraz za napon izmeu krajeva namotaja, u
12
(t).
Slika 1.
Slika 3.
Slika 4.
Slika 5.
Slika 6.
x
y
a
a
z
A
A
z
I
O
b
N
a
I
h
c
1
2
N
p
B(T)
H(kA/m)
1
1
0,5
1
2
Slika 2b.
Slika 2a.

0
I
S

N
B(H)
H

a
O
A
B


i(t)
i(t)
B
m
H
m
Slika 7.
L
1
L
2
k


i(t)

1
2
Reenje 1. zadatka.

Indukcija segmenta 1.

0
1
2 2
1
2 ( ),
4
2,89 .
y
A
A
I a
B i
z
a z
B T

=
+
=Indukcija segmenta 2.

2
0.
x
B =0
2 3
2 2
2
2
2
0
2 3
2 2
2
2
2
( ),
4
( )
2,16 .
( ),
4
( )
1, 96 .
A
y y
A
y
z z
A
z
I a z
B i
a z
B T
I a
B i
a z
B T

t
t


=
+
=

=
+
=
Rezultantni vektor magnetske indukcije u taki A:

1 2
.
A
B B B = +


0, 73 ( ) 1, 96 ( ) ,
2, 09 .
A y z
A
B i i T
B T

( = +

=
Reenje 2. zadatka.


a)
( )
1
2 2
2 2
, .
2
( ) 1666 ; ( ) 1250 .
( ) 1 , ,
1
( ) , , .
2 500
( ) 2, 5 , ( ) 1, 67
z
NI
H r a r c
r
A A
H a H b
m m
B r B T a r b
NI H
B r b r c
r m
B b T B c T
t

t
= < <
= =
= = < <
= < < =
= =b) 12,1 .
J
mWb u =

c) 5,11 . q mC =

x
y
a
a
z
A
A
z
I
O
1
2
Slika 1. Oznake segmenata
konture.
a
c
b
h
q, I
1 2
Slika 2a. Grafik funkcije B(r).
Slika 2c. Prema Lencovom zakonu, smer proteklog
naelektrisanja je isti kao i smer struje I.
a
c b
r
B(T)
1
2
3