You are on page 1of 2

1. UVOD Osnovna pitanja koja se postavljaju na poetku ovog seminarskog rada su: ( ta su to indeksni brojevi?

( Kako moemo klasifikovati indeksne brojeve? Problem je ekonomski i obrauje se u predmetu statistika. Cilj istraivanja u ovom seminarskom radu je da se da odgovor na predhodno postavljena pitanja. Na samom poetku definisadu indeksne brojeve i objasniti njihovu osnovnu sutinu. Nakon toga du klasifikovati indeksne brojeve u odnosu na nekoliko kriterijuma. Sve ovo de biti obraeno u drugoj glavi rada. U tredoj glavi panja de biti usmjerena na indiviualne indekse i nain njihovog izraunavanja. U narednoj glavi obradidu agregatne indekse. Takoe, u ovom dijelu objasnidu metod agregata i metod srednjih vrijednosti. Naravno potrebno je naglasiti da de sve gore navedeno tokom rada biti detaljno objanjeno navoenem adekvatnih primjera. 2. POJAM INDEKSNIH BROJEVA Momentne ili intervalne vremenske serije, bez obzira da li su to godinje, kvartalne ili mjesene serije, tokom vremena pokazuju odreene varijacije. Te varijacije mogu da budu apsolutne ili relativne. Apsolutne varijacije predstavljaju razlike nivoa pojave u uzastopnim ili nekim drugim periodima. Relativne varijacije se izraavaju indeksima. Dakle, indeksi predstavljaju relativne pokazatelje odnosa nivoa pojave u dva razliita vremenska intervala. Indekse moemo definisati na sljededi nain. Indeksi su relativni brojevi koji pokazuju odnos nivoa jedne ili vie pojava u tekudem, tj. posmatranom periodu, u odnosu na bazni period. Potrebno je naglasiti da se indeksi izraavaju u procentima. Kako bi smo bolje razumjeli indekse potrebno je objasniti tekudi i bazni period. Naime, tekudi period (godina, kvartal ili mjesec) predstvlja period u kojem se posmatra nivo pojave, a bazni period je period sa kojim se nivo pojave poredi. Dobijeni relativni odnos (odnos izmeu tekudeg i baznog perioda) se obino pomnoi sa 100. Na osnovu ove injenice moemo zakljuiti da u baznom periodu vrijednost indeksa iznosi 100 %.

Model linearnog trenda Ako se vremenska pojava s vremenom poveava ili smanjuje za priblino jednak apsolutni iznos, za nju je svojstvo da pokazuje linearni trend. Model linearnog trenda objanjava

linearno kretanje ( pozitivno i negativno ) vrijednosti promatranog vremenskog niza kroz vrijeme. Postojanje linearnog trenda moe se uoiti grafikim prikazom vremenske pojave gdje se vrijednosti rasporeuju uzdu zamiljenog pravca. Vrijednost linearnog trenda procjenjujemo preko modela linearnog trenda funkcija vremena (jednadba pravca) kojom se iskazuje statistiki linearni odnos pojave u vremenu: y = a + bx