www.glassrpske.

com

^etvrtak
18. jun 2009.

Broj 11.932 Godina LXVI Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Pokrenuti proceduru za razrje{ewe Sadovi}a
strana 4.
FOTO: GLAS SRPSKE

BIZNIS

“Srbijagas“ }e graditi gasovod i u Republici Srpskoj
strana 14.

KULTURA

Trebiwki Rei Mucovi} jo{ jedna nagrada u Britaniji
strana 25.

Borka Rudi} pisala OHR-u

Pozvala Incka da sakrije kriminal na BHRT-u
Srebrenica

strana 7.

Po`ar ne jewava 11. strana
Srpski politi~ari jedinstveni u stavu

Bo{wa~ki politi~ari stvaraju krizu u zemqi
DANAS
Pritiskom na visokog predstavnika da upotrijebi “bonska ovla{}ewa“, bo{wa~ki politi~ari potvr|uju destruktivnost i svjesno destabilizuju politi~ku situaciju i ko~e evropski put, ocijenili politi~ari iz RS Neshvatqiva `eqa Sarajeva da se su{tinska pitawa u BiH rje{avaju zloupotrebama mo}i OHR-a. Sve dok je tako ova zemqa nema perspektivu i vi{e li~i vje{ta~kom ure|ewu nego demokratskom dru{tvu, rekao Koprivica Incko treba da “proguta je`a“ i prizna da je napravio gre{ku davawem ultimatuma parlamentu RS. Nepotrebno je primjewivati “bonska ovla{}ewa“ zbog Zakqu~aka, jer bi to dodatno uslo`ilo politi~ku situaciju, smatra Bosi}

Politi~ari iz Srpske o pritiscima na visokog predstavnika

strana 3.

Ugledni ameri~ki “Tajm“ o islamskom preporodu u BiH

Japansko-srpski privredni forum

Islam jedina opcija u Sarajevu
Gotovo 15 godina od stra{nog rata Sarajevo je u jeku vjerskog poleta. I dok rat sve vi{e po~iwe da li~i na daleku pro{lost, duhovna obnova grada je svakodnevna. Islam je jedina opcija, pi{e “Tajm“ strana 5.

Vlada Japana odobrila 90 miliona evra za “Ugqevik“2. strana

vi{e na strani 12.

2 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Mogu da razumijem Sulejmana Tihi}a, jer se osje}a veoma usamqen.

Vijesti dana
“Prudska trojka“ nastavqa sa radom
KAKAW - Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} rekao je ju~e da “prudska trojka“ nastavqa sa radom, prenose agencije. - Da li }e to ubudu}e biti ~etvorka ili ne{to drugo, to je stvar na{ih dogovora - rekao je ^ovi} i najavio da bi naredne sedmice “prudska trojka“ trebalo da se sastane u organizaciji OHR-a, da bi osmislila koncepciju daqeg djelovawa. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, ^ovi} i lider SDA Sulejman Tihi} odr`ali su ju~e na marginama donatorske konferencije u Kraqevoj Sutjesci sastanak na kojem su razgovarali o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH.
FOTO: G. [URLAN

Doris Pak, ~lan Evropskog parlamenta

Dragan ^ovi}, lider HDZ-a

Ana Tri{i} - Babi} i Stefano Stefani

Italija spremna da podr`i transformaciju OHR-a
RIM - Predsjednik Komisije za spoqnu politiku i EU Pred sta vni ~kog do ma ita li jan skog par la men ta Stefano Stefani iskazao je spre mnost Ita li je da po dr`i proces transformacije Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR) u specijalno predstavni{tvo EU. Stefani je taj stav iznio u susretu sa zamjenikom ministra inostranih poslova BiH Anom Tri{i}-Babi}, koja je predvodila delegaciju BiH na me|unarodnoj konferenciji u okviru Jadransko-jonske ini ci ja ti ve, ko ja je odr`ana u Ankoni. G. M.

Privredni forum u Bawoj Luci

Vlada Japana daje kredit za Rudnik i termoelektranu

Japan do sada BiH i RS najvi{e pru`ao ekonomsku pomo} i donacije, {to nikada nije ekonomski uslovqavao. Ekonomija Srpske jedna od stabilnijih u regionu, istakao Milorad Dodik
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Ugqeviku odobrili 90 miliona evra
sobnim odnosima i naporima da se dodatno boqe razumijemo, rekao je Dodik.

Ustavni sud Republike Srpske

Odluka o nazivima op{tina 8. jula
BAWA LUKA - Vije}e za za{titu vitalnog interesa Ustavnog suda RS 8. jula trebalo bi da donese meritornu odluku o zahtjevu Kluba delegata bo{wa~kog naroda u Vije}u naroda RS za za{titu vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji RS, zakqu~eno je na ju~era{woj sjednici Ustavnog suda RS, javila je Srna. Narodna skup{tina RS donijela je ovaj zakon na sjednici odr`anoj 7. aprila, a wime se iz naziva nekoliko op{tina u RS bri{e prefiks bosanski. Ustavni sud RS donio je rje{ewe kojim je pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o direktnoj prodaji dr`avnog kapitala u bankama, koji je donio ministar finansija RS Aleksandar Yombi}. Rje{ewe je doneseno u predmetu o inicijativi advokata iz Doboja Sini{e \or|evi}a, saop{teno je iz Ustavnog suda RS.

BAWA LUKA - Vlada Japana odobrila je Rudniku i termoelektrani “Ugqevik“ kredit od 90 miliona evra, uz grejs-period od 10 godina i 30 godina za wegovo vra}awe, potvrdio je premijer Srpske Milorad Dodik. Dodik je ju~e u Bawoj Luci na Prvom regionalnom japansko-srpskom forumu istakao da se Vlada RS raduje ~iwenici da }e serija sastanaka sa delega ci jom Ja pa na omo gu }i ti boqe predstavqawe mogu}nosti Srpske. On je napomenuo da je Japan do sada BiH i RS najvi{e pru`ao ekonomsku pomo} i donacije, {to nikada nije ekonomski uslovqavao. - To nas relaksira u me|u-

RAST industrijske proizvodwe 17 odsto
Dodik je ocijenio da Srpska treba da iskoristi poslovno iskustvo Japana i wegovu poslovnu praksu, koja se pokazala kao jedna od najuspje{nijih u svijetu. Istakao je da prednost RS nije tr`i{te, ve} geopoliti~ki polo`aj, zbog ~ega je pogodna za {i ri bi znis, {to privla~i japanske kompanije. - Na{e specifi~nosti u vezi sa zakonskom regulativom, koju smo godinama gradili, da bismo poslali poruku stranim investitorima, sigurno mogu

da budu dobra osnova za privla~ewe japanskih kompanija rekao je Dodik. On je ocijenio da ekonomija Srpske pokazuje svoju fleksibilnost i da je jedna od stabilnijih u regionu. - Za prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isti period lani ostvaren je rast industrijske proizvodwe za 17 odsto - naglasio je Dodik. Na Prvom regionalnom ja-

pansko-srpskom forumu, koji organizuje Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS, bi}e predstavqeni privredni potencijal RS, prednosti ulagawa, kao i mogu}nosti privredne saradwe. Na Formu u~estvuju predstavnici ministarstava RS, Japanske ambasade u BiH, privrednih asocijacija, kompanija, ba na ka i kor po ra ci ja Japana.

Zahvalnost
Ambasador Japana u BiH Futao Motaji rekao je da su japanski preduzetnici veoma zainteresovani za privrednu i trgovinsku saradwu sa BiH i RS. - Zahvalan sam Vladi RS {to je opredijeqena za to da ja~a ekonomske veze sa Japanom - rekao je Motaji. Dodik i Motaji odr`ali su sastanak prije Foruma, na kojem su razgovarali i o politi~koj situaciji u BiH.

Savjet ministara BiH zbog uslova MMF-a za stend-baj aran`man

Smawili plate i topli obrok
SARAJEVO - Savjet ministara BiH ju~e je zadu`io interresornu radnu grupu da ulo`i dodatne napore da bi se do{lo do usagla{enog teksta Nacrta zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH. Usagla{eni tekst Nacrta bi}e dostavqen Savjetu na razmatrawe, a zatim upu}en u parlamentarnu proceduru. Savjet je ju~e usvojio set mjera kojima bi trebalo da budu smawena primawa zvani~nicima, dr`avnim slu`benicima i drugim zaposlenim u institucijama na dr`avnom nivou. Utvr|en je Prijedlog za ko na o iz mje na ma i do pu na ma Za ko na o platama i naknadama u institucijama Savjet ministara podr`ao je sporaBiH i do ne se na zum kojim }e biti omogu}eno kori{odluka o visini }ewe 2.800.000 {vajcarskih osnovice za obrafranaka koje je vlada [vajcarske ~un pla te za po donirala za po~etak obnove i resle nim u konstrukcije Specijalne bolnice za institucijama forenzi~ku psihijatriju Sokolac. BiH, te odlu ku o visini nov~ane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada. Prema odluci, osnovica za obra~un plata sa sada{wih 535 KM bi}e smawena na 498 KM, ~ime }e biti obezbije|ene u{tede od 17,5 miliona KM u 2009. godini. Topli obrok bi}e smawen sa sada{wih 11 KM na osam KM za svaki dan proveden na radu, ~ime }e biti ostvarene u{tede od 10 miliona KM. nivou u skladu sa ispuwavawem zahtjeva za ostvarivawe stendbaj aran`mana sa Me|unarodnim monetarnim fondom. Savjet se upoznao sa Informacijom Ministarstva komunikacija i saobra}aja o problematici realizacije Strategije razvoja sistema upravqawa vazdu{nim saobra}ajem u BiH i Izvje{tajem Komisije za analizu sprovo|ewa ove strategije. Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH nalo`eno je da pripremi prijedlog nove organizacije, koji nastavqa pravni kontinuitet ove direkcije, te da pri tome preuzme ukupno osobqe iz Federalne direkcije za civilno vazduhoplovstvo i Direkcije za civilnu vazdu{nu plovidbu RS. M. F.

www.glassrpske.com
Mislim da se digla prevelika pra{ina oko snimaka Ratka Mladi}a koji su prikazani u emisiji “60 minuta“ na FTV, jer se na prvi pogled mo`e zakqu~iti da su oni stariji od osam godina i tu nema ni{ta sporno. A sada je to kona~no potvrdio i glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc. draganas@hotmail.com Sla`em se sa onim {to je napisano u dokumentu “Procjena ameri~ke politike u BiH”, gdje se navodi da su mnogi sada{wi problemi u BiH rezultat ranijih zloupotreba mo}i me|unarodne zajednice. nemanja11@gmail.com

Bolnica Sokolac

SMAWENA primawa dr`avnim slu`benicima
Tako }e na nivou BiH biti ostvarene dogovorene u{tede od 40 miliona KM na godi{wem

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 3

Bojan Goli} v.d. direktora IRB-a RS
BAWA LUKA - Nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke RS (IRB RS) ju~e je jednoglasno za v.d. direktora IRB-a izabrao Bojana Goli}a, magistra ekonomskih nauka, koji je obavqao funkciju direktora akcijskog fonda ove banke. Rekao je to predsjednik Nadzornog odbora IRB-a Milenko Kraji{nik dodaju}i da }e Goli} obavqati funkciju v.d. direktora IRB-a dok se po zakonu ne sprovede procedura izbora direktora. @. B.

Bo{wa~ki politi~ari stvaraju krizu u zemqi
Umjesto da insistiraju na politici kompromisa i dijaloga, sarajevski politi~ari tra`e primjenu sile iz vana ~ime stvaraju krizu i udaqavaju BiH od EU, ocijenili politi~ari iz RS
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Politi~ari iz Srpske o pritiscima na visokog predstavnika

Vijesti
Ha{ki tribunal

Gvero privremeno na slobodi
HAG - Sud sko vi je }e Ha{kog tribunala odobrio je Milanu Gveri, biv{em pomo}niku Ratka Mladi}a u Glavnom {ta bu Voj ske Re pu bli ke Srpske, da bu de pu {ten na pri vre me nu slobodu najdu`e tri sedmice, saop{tila je ju~e por tpa rol Sud skog di je la Tri bu na la Ner ma Je la ~i}, ja vi le su agencije.

BAWA LUKA - Pritiskom na visokog predstavnika u BiH da upo tri je bi “bon ska ovla{ }ewa“, bo{wa~ki politi~ari potvr|uju destruktivnost svoje politike kojom svjesno destabilizuju politi~ku situaciju i ko~e evropski put BiH, ocijenili su politi~ari iz Srpske. Naveli su da je aktuelna bo{wa~ka politika na veoma niskom demokratskom nivou, jer umjesto podr{ke politi~kom dijalogu insistira na primjeni sile. Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamenta BiH Zoran Ko pri vi ca ka `e da je neshvatqiva `eqa Sarajeva da se su {tin ska pi tawa u BiH rje{avaju zloupotrebama mo}i OHR-a. - Sve dok je ta ko ova zemqa nema perspektivu i vi{e li~i vje{ta~kom ure|ewu nego demokratskom dru{tvu naglasio je Koprivica. Dodao je da Sarajevo time udaqava BiH od EU i stva ra ne ga ti vnu atmo sfe ru u zemqi. Predsjednik PDP-a Mladen Ivani} kazao je da politi~ari iz Sarajeva pri`eqkuju upotrebu “bonskih ovla{}ewa“, jer su ona u pro{losti uglavnom kori{}ena protiv politi~ara iz RS. - Izri ~i to sam pro tiv bilo kakvih sankcija, ali mi-

Predsjedni{tvo BiH

Samit {efova dr`ava
SARAJEVO - Predsjeda va ju }i Pred sje dni{ tva Bosne i Hercegovine Ne boj {a Ra dma no vi} u~es tvo va }e na sa mi tu {efova dr`ava centralne Evrope pod nazivom “Zajedni~ki rad na prevazila`ewu izazova 3E eko no mi ja, ener gi ja i evropske integracije“, u Novom Sadu od 18. do 21. juna. T. K.

Lideri parlamentarnih stranaka u RS imaju jedinstven stav

FOTO: GLAS SRPSKE

slim da do toga ne}e do}i i da to ne}e podr`ati me|unarodna zajednica - ka`e Ivani} Rekao je da su “bon ska ovla{}ewa“ prakti~no ve} uga{ena i da se sankcije ne mo gu da va ti za po li ti ~ki stav. - Pri `eqki vawe “bon skih ovla{ }ewa“ je vi {e pri~a sarajevskih politi~ara nego realna mogu}nost. To je destruktivna politika - istakao je Ivani}. Li der DNS-a Mar ko Pavi} kazao je da pritisak sarajevskih poliDodik ti~ara i medija na vi so kog pred sta Premijer RS Milorad Dodik kazao je da vni ka u BiH da o~ekuje da }e na jesen ove godine biti zapo ni {ti Zakqu tvoren OHR. ~ke NSRS pot - Postojawe OHR-a nespojivo je sa evropvr|u ju `equ skim integracijama i ambicijama da BiH bo{wa~kih lidepostane nestalna ~lanica Savjeta bezbje- ra da svoje ideje o dnosti Ujediwenih nacija - rekao je Dodik. ukidawu RS ostva-

re posredstvom OHR-a. - NSRS nije u~inila ni{ta an ti dej ton ski. In cko nema potrebe za bilo kakvim mjerama. Ako to u~ini to bi zna ~i lo da je po dle gao bo{wa~kom lobiju i da ne radi u interesu BiH i RS, kao sastavnog dijela BiH, ve} da radi u korist ne~ijih li~nih interesa - kazao je Pavi}.

INCKO ne smije da podlegne bo{wa~kom pritisku
Zakqu~ci NSRS su izraz politi~ke voqe parlamenta RS i osnov za daqe razgovore o mogu}im ustavnim promjenama, ocijenio je predsjednik SDS-a Mla den Bo si}. On smatra da bi Incko trebalo da “proguta je`a“ i prizna da je napravio gre{ku davawem ultimatuma NSRS da do 11. juna poni{ti ove zakqu~ke. - Ne po tre bno je pri -

mjewiva ti “bon ska ovla{ }ewa“ zbog Zakqu~aka NSRS, jer bi to dodatno uslo`ilo politi~ku situaciju - smatra Bosi}. Am ba sa dor SAD u BiH ^arls Ingli{ rekao je ju~e da }e se vrlo brzo na}i rje{ewe situacije nastale nakon usva jawa Zakqu~a ka NSRS Srpske o efe kti ma prenosa nadle`nosti sa RS na BiH. - Imali smo cijeli niz razgovora sa predstavnicima

RS u kojima smo se veoma trudili da pojasnimo {ta je to {to je na {a za mjer ka tim zakqu ~ci ma - re kao je In gli{ novinarima u Sarajevu i dodao da Incko marqivo ra di na pro na la `ewu rje {ewa. On je dodao da upotreba “bonskih ovla{}ewa“ zavisi od visokog predstavnika, te da ne }e `u ri ti da do ne se zakqu~ke o tome {ta }e on da uradi prije nego {to se to desi.

Dragan Spasojevi}

Razmatraju uputstvo o popisu
BAWA LUKA - Radna grupa zadu`ena za popis imovine u BiH danas }e da razmatra Nacrt uputstva o po pi su imo vine sa obrascima za prikupqawe po da ta ka pri li kom po pi sa, re kao je “Glasu Srpske“ ~lan radne grupe ispred Vlade RS Dragan Spasojevi}. @. B.

INCKO
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da o~ekuje smirivawe politi~ke situacije u BiH. Incko je rekao da u Va{ingtonu, Moskvi, Ankari i Briselu jo{ traju konsultacije o Zakqu~cima NSRS o prenosu nadle`nosti sa RS na BiH, te da se odluka o tome jo{ sprema. - Konsultacije su u toku, rje{ewa sazrijevaju - istakao jje Incko. Srna je javila da }e Incko zakqu~ke saop{titi u petak.

Sarajevo

Borba protiv nasiqa
SARAJEVO - Zajedni~ka komisija za qudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i eti ku ni je nadle`na za davawe ocjene o Prijedlogu zakona o pro tiv min skom dje lo vawu, ~iji je predlaga~ Savjet ministara BiH, javile su agencije. Komisi ja je da la po zi ti vno mi{qewe o Strategiji za pre ven ci ju i bor bu protiv nasiqa u porodici za period od 2009. do 2011. go di ne, ja vi le su agencije.

Edin Miti} pobjegao sudskoj policiji
TRAVNIK - Edin Miti} iz Travnika pobjegao je ju~e sudskoj policiji u mjestu Kanare kod Travnika, saop{teno je u Ministarstvu unutra{wih po slo va Sredwobo san skog kan to na, ja vi la je Srna. Prema nezvani~nim informacijama, Miti} je bio na saslu{awu u Op{tinskom sudu u Travniku i policija ga je prevozila u pritvor u Busova~u, ali nije poznato zbog ~ega. Sudska policija nastavila je potragu za odbjeglim Miti}em.

Nauka bi trebalo da uti~e na politiku
ZAGREB - Pred sje dnik RS Raj ko Ku zma no vi} is ta kao je u raz go vo ru sa pred sje dni kom Svjetske akademije Ye fri jem [var com da nau~na zajednica treba da uti~e na politi~ke stru ktu re i pre dla `e ide je i mo de le op{tedru{tvenog napretka, javila je Srna.

Masovni protesti pred Vladom Federacije BiH
SARAJEVO - Savez ratnih vojnih invalida BiH, Organizacija porodica {ehida i poginulih boraca i Unija nezavisnih sindikata Federacije zatra`ili su od Vlade FBiH da donese odluku o povla~ewu interventnog zakona kojim se predvi|a smawewe javne potro{we ili }e biti organizovani masovni protesti ispred zgrade Vlade u Sarajevu. Zahtjev je upu}en sa zajedni~ke vanredne skup{tine.

4 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

Potjernice
Ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadovi} u svom najsvje`ijem primjeru samovoqe, u slu~aju “potjernice i Dobrovoqa~ka“, uspio je opet da prevari nekoliko institucija, a da i daqe ostane na funkciji. Ovog puta na udaru wegovog solirawa, koje ima sva obiqe`ja otu|enog centra mo}i, na{li su se Interpol Beograd, Savjet ministara BiH, pa i centrala Interpola u Lionu. Naravno, najstra{nije je to {to su, bar za sada, prevarene stotine ubijenih, pretu~enih i zarobqenih vojnika tog maja 1992. godine u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu. Jedini Niko od po~inilaca tog poku{aj zlo~ina jo{ uvijek nije proSpecijalnog cesuiran, a jedini poku{aj tu`ila{tva za Specijalnog tu`ila{tva ratne zlo~ine za ratne zlo~ine Srbije i Srbije i Interpola Beograd da se Interpola do|e do krvnika, po~inilaca Beograda da i naredbodavaca tog zlo~ise do|e do na, sprije~io je Sadovi}. krvnika, Kako? Tako {to je, prvo, stopirao postupawe po popo~inilaca i naredbodavaca tjernicama koje su iz Interpola Beograd stigle u zlo~ina u Dobrovoqa~koj Interpol Sarajevo. Zatim je bez znawa Savjesprije~io Tarik Sadovi} ta ministara BiH i predsjedavaju}eg te institucije oti{ao u centralu Interpola u Lionu tra`e}i da se stopiraju raspisane potjernice. Tvrdio je da su one “raspisane iz politi~kih razloga“. Nikome nije objasnio otkud mu ta saznawa, niti poku{ao da to doka`e. Vjeruju}i da se radi o predstavniku BiH koji iznosi stavove dr`ave i wenih institucija, direktor Interpola Lion Ronald Noble nare|uje stopirawe potjernica i wihovu provjeru. Radi se o svojevrsnom presedanu, jer se do sada ni{ta sli~no u regionu nije desilo kada su, u vezi sa ratnim zlo~inima, potjernice raspisivali Interpol Sarajevo i Interpol Zagreb. Oni za kojima su one raspisivane su privo|eni, ispitivani i po mogu}nosti isporu~ivani zemqi moliteqici. Osim, evo, u ovom slu~aju. “Slu~aj Dobrovoqa~ka“ odslikava stvarni karakter rata u BiH, jasno govori da je u BiH vo|en gra|anski rat, da nije bilo nikakve agresije na BiH i da su prve zlo~ine u BiH naredili i po~inili politi~ki i vojni vrh tada{we RBiH. Zato je s razlogom onako o{tro reagovao direktor Interpola Beograd Milo{ Oparnica u pismu upu}enom Nobleu. Rekao je da je u stopirawu potjernica primijewena selektivnost i voluntarizam, a da je Nobleova interpretacija o nadle`nosti Ha{kog tribunala la` i nons. Ako Parlament BiH i Savjet ministara BiH ne pokrenu pitawe odgovornosti Sadovi}a i ne djeluju na zakonski i institucionalan na~in prema Interpolu u Lionu, onda se te institucije vi{e i ne mogu zvati zajedni~kim.

Tarik Sadovi}

Poslije stopirawa potjernica u “predmetu Dobrovoqa~ka“

Tra`e razrije{ewe Tarika Sadovi}a
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} trebalo je da pokrene proceduru za razrje{ewe Sadovi}a, rekao [araba. Stopirawe potjernica naru{ava pravila djelovawa Interpola, smatra \oki}
onu - ka`e [araba. Pred sje dnik Odbo ra za bezbjednost Narodne skup{tine RS Petar \oki} ka`e da je nevjerovatno da je Interpol podlegao politi~kim zahtjevima. ta BiH Du{anka Majki} rekla je da }e MUP Srbi je zbog slu~aja “Dobrovoqa~ka “ pro sli je di ti po tjer ni ce za odgovornima u jo{ 186 zemaqa ~lanica Interpola. - Dok se ne okon~a revizi ja pred pra vnim odjeqewem Ha {kog tri bu na la logi~no je da Interpol Beograd tra `i da se za bra ni distribucija svih potjernica u vezi sa ratnim zlo~inima koje su izdali Interpol Zagreb, Interpol Sarajevo i In ter pol Beo grad - ka `e Majki}eva. Direktor Nacionalnog centralnog biroa Interpola Beograd Milo{ Oparnica u pismu upu}enom generalnom sekretaru Interpola u Lionu Ronaldu Nobleu istakao je da je ta institucija stopirawem i provjerom po tjer ni ca u “slu ~a ju Dobrovoqa~ka“ pokazala da u radu primjewuje selektivnost i voluntarizam. Generalni sekretarijat Interpo la u Li onu sto pi rao je zahtjev Interpola Beograd za raspisivawe potjernica pro tiv 13 li ca osumwi~e nih za ra tni zlo ~in nad pripadnicima JNA 1992. godine u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu, dok ih ne provjeri wiho va kan ce la ri ja za pravna pitawa. Sadovi} ju~e nije odgovarao na telefonske pozive.

BAWA LUKA, SARAJEVO - Parlamentarna skup{ti na BiH po kre nu }e pitawe rje{avawa statusa po tjer ni ca u “slu ~a ju Do brovoqa~ka“, ako to zvani~nim pu tem ne za tra `i Interpol Sarajevo od sjedi{ta Interpola u Lionu. Izja vio je to za mje nik predsjedavaju}eg Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbje dnost Par la men ta BiH Slobodan [araba dodaju}i da je “pona{awe ministra bez bje dnos ti BiH Ta ri ka Sadovi}a u ovom slu~aju bilo katastrofalno“. - Predsjedavaju}i Savjeta mi nis tara BiH Nikola [piri} trebalo je da povodom nedozvoqenog Sadovi}evog odlaska u Interpol u Lionu pokrene proceduru za wegovo razrje{ewe. Interpol Sarajevo trebalo bi da kao po se bno odjeqewe po krene rje{avawe tog pitawa zva ni ~nom li ni jom pre ma sjedi{tu Inter pola u Li-

[PIRI] treba da pokrene proceduru
- Stopirawe potjernica naru{ava pravila djelovawa Interpola u zemqama koje su mu pristupile. Nevjerovatno je da je Sadovi} samoinicijativno i neodgovorno u ime BiH tra `io od go du iz vr{ewa raspisanih potjernica.- ka`e \oki}. Institucije BiH, dodaje on, moraju da reaguju i prema Interpolu u Lionu i da tra`e da se Interpol pona{a u skladu sa pravilima i ustaqenom praksom. Ta pitawa, zakqu~uje, treba da pokrenu Savjet ministara BiH i Parlament BiH. Zamjenik predsjedavaju }eg Doma naroda Parlamen-

SOLIRAWE
^lan Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH Ivo Miro Jovi} ka`e da je Sadovi}ev na~in djelovawa u “slu~aju Dobrovoqa~ka“ preslikan iz Predsjedni{tva BiH. - Odnos po svim pitawima u Predsjedni{tvu BiH je uglavnom dva naprema jedan. Tako i Sadovi}evo solirawe prema Interpolu u Lionu izaziva nove konflikte - smatra Jovi}.

Milo{ Oparnica, direktor NCB Interpola Beograd
Stopirawem i provjerom potjernica u “slu~aju Dobrovoqa~ka“ Interpol u Lionu je pokazao da u radu primjewuje selektivnost i voluntarizam.

Udru`ewa logora{a i porodica nestalih iz RS o dogovoru Robinsona i Behmena

Ne daju ha{ku arhivu Sarajevu
BAWA LUKA - Srpski logora{i su protiv toga da se kopija arhive Ha{kog tribunala ustupi Sudu BiH u Sarajevu, a ako takva odluka, ipak, bude donesena smatraju da ista kopija treba da bude proslije|ena i u Bawu Luku. To je izjavio predsjednik Saveza logora{a RS Branislav Duki}, javila je Kqu~ Srna. Spreman sam ~ak da predlo`im da ar- Prosqe|i hiva Ha{kog tribunala bude trostruko vawe ha{ke arhive zakqu~ana i da je niko ne mo`e otvoSudu i Tu`ila{riti bez prethodne saglasnosti predtvu BiH predstavnika sva tri konstitutivna stavqalo bi naroda u BiH, a prije svega stradalnastavak opstrunika rata, rekao je Mitrovi}. kcije procesuirawa ratnih zlo~ina po~iwenih nad Srbima - rekao je Duki} komentari{u}i to {to su gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen i predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson postigli na~elan dogovor o preno{ewu sertifikovane kopije arhive ovog suda u Sarajevo. izjavio je da se BORS protivi ustupawu kopije arhive Ha{kog tribunala Sarajevu, jer je to u funkciji skrivawa istine o ukupnim ratnim de{avawima na prostoru BiH. Predsjednik Organizacije porodica zarobqenih, poginulih boraca i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} smatra da je neophodno podijeliti kopiju arhive Ha{kog tribunala tako da ono {to se odnosi na Republiku Srpsku ide u Bawu Luku, a ono {to se odnosi na FBiH u Sarajevo.

Interpol u Lionu

Stopirali zahtjev Interpola Beograd za raspisivawe potjernica za 13 lica osumwi~enih za ratni zlo~in nad pripadnicima JNA 1992. godine.

KOPIJU proslijediti i u Bawu Luku
Predsjednik Bora~ke organizacije RS Pantelija ]urguz

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 5

Ugledni ameri~ki “Tajm“ o islamskom preporodu u BiH

Mihael [pindeleger, austrijski ministar

Islam jedina opcija u gradu Sarajevu
Gotovo 15 godina od stra{nog rata Sarajevo je u jeku vjerskog poleta. I dok rat sve vi{e po~iwe da li~i na daleku pro{lost, duhovna obnova grada je svakodnevna. Islam je jedina opcija, pi{e “Tajm“
PREVEO: MILENKO KINDL kindl.m@glassrpske.com

Podr{ka ukidawu viza
BE^ - Austrija }e nastaviti da podr`ava liberalizaciju viznog re`ima za zemqe zapadnog Balkana, izjavio je ju~e u Be~u ministar inostranih poslova te zemqe Mihael [pindeleger, javio je Tanjug. On je na sjednici odbora austrijskog parlamenta za EU rekao da se Austrija uvijek jasno izja{wavala za evropsku perspektivu zemaqa zapadnog Balkana. [pindeleger je, prenose}i zakqu~ke sa nedavnog zasjedawa Savjeta ministara EU u Luksemburgu ocijenio je da se “ciq postepe ne li be ra li za ci je vi znog re `i ma pri mi ~e na do hvat ruke“. - Dogovorili smo da do kraja godine za na{e partnere na za pa dnom Bal ka nu, ko ji ispu ne pre du slo ve i za tra `e ne mjere, primijenimo u potpunosti liberalizaciju viznog re`ima - rekao je {ef austrijske diplomatije. Pre ma wego vim re ~i ma, tu se, pri je sve ga, mi sli na Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru.

Policija Slovenije

Priznawe Jedinici za posebne istrage MUP-a RS
Snimak iz centra Sarajeva FOTO: AGENCIJE

VA[INGTON - Iako od 1991. nije bilo zvani~nog popisa, Sarajevo svijetu prika zu je sve izra `e ni ji mu sli man ski imiy, a hiqade Srba pravosl avaca i Hrvata katolika napustili su grad za vrijeme rata i nisu se vratili. Pi{e to u najnovijem broju ugledni ameri~ki nedjeqnik “Tajm“ u tek stu pod naslovom “Islamski preporod“. List analizira uzroke fundamentalizma u BiH i kao glavni problem identifikuje transformaciju zemqe iz seku la ris ti ~ke u islam sku dr`avu. List navodi da se ve}ina Bo{waka sve vi{e navikava na bu|ewe islama koje se doga|a oko wih. - Gotovo 15 godina nakon stra{nog rata u kojem je poginulo oko 100 hiqada qudi Sarajevo, glavni grad, u jeku je vjerskog poleta. I dok rat sve

vi{e po~iwe da li~i na daleku pro{lost, duhovna obnova grada je svakodnevna - pi{e “Tajm“. Navodi i to da je pro{le godine Skup{tina grada Sarajeva donijela odluku o mogu}nos ti vjer skog va spi tawa djece u vrti}ima. - Islam je za sada jedina opcija - pi{e list. Na vo di da su grad ske yami je pu ne vjer ni ka, ukqu~uju}i i yamiju Kraqa Fahda, kao i kulturni centar za koji je 2000. godine Saudijska Arabija izdvojila 12 miliona dolara. - Taj trend se nastavqa. U aprilu ove godine investitori iz Persijskog zaliva otvori li su lu ksu zni {o ping centar vrijedan 55 miliona dolara u kojem je zabraweno kockawe i prodaja alkohola, ali zato je dozvoqena molitva u jednoj od za to predvi|enih prostorija - pi{e “Tajm“. Dodaje da je u Sarajevu sve ve}i broj obrazovanih `ena

obu~eno u tradicionalnu muslimansku no{wu, tako da im se ne vidi ni pramen kose.

SARAJEVO u jeku islamskog poleta
- ^e ti ri `e ne ko je ~avrqaju na makadamskoj terasi restorana ne bi privukle nimalo pa`we u Teheranu, Bejrutu ili Amanu. Ali sa ~vrsto zavezanim maramama, koje pokrivaju svaku vlas kose, odudaraju od sekularne tradicije mo der nog Sa ra je va - pi {e “Tajm“ i dodaje da su stotine `ena obu~ene kao one “i to u gradu u kojem je dugo prevladavao zapadni modni stil“. Is ti ~e pri mjer re di teqke filma “Snijeg“ Aide Begi}, koja je nakon {to je ne ko li ko go di na ek spe ri mentisala sa budizmom i judai zmom i bi la pan ker sa kosom obojenom u plavo, prije ~etiri godine po~ela da nosi maramu na glavi prema islamskim obi~ajima i pos-

tala veoma religiozna. “Tajm“ pi{e da }e kada upitate Sarajlije o probu|ewu islama u tom gradu, ve}ina wih po`uriti da doka`e da je Sarajevo jo{ uglavnom sekularno. - Kafi}i su i daqe posje}eni, a mnogo djevojaka nosi odje}u koja vi{e pokazuje nego {to skriva. A u yamiji Kraqa Fahda Nezim Halilovi}, biv{i ratni komandant koji hiqadama vjernika dr`i propovijedi svakog petka, ka`e da grad do`ivqava vrstu religioznog iskustva koja je bi la ne mo gu }a za vri je me vladavine Josipa Broza Tita - navodi “Tajm“. List dodaje da i on, kao i druge Sarajlije, optu`uje srpske politi~are da “Sarajevo pogre{no predstavqaju kao jez gro mi li tan tnog isla ma, ka ko bi za do bi li simpatije Zapada“ i dodaje da su i “zapadni novinari umije{ani u {irewe islamofobije“.

BAWA LU KA - Slo ve na ~ki direktor Policije Janko Gor {ek uru ~io je ju ~e, po vo dom Da na Po li ci je Slovenije, priznawe Jedini ci za po se bne is tra ge MUP-a Republike Srpske za uspje{nu saradwu u oblasti bezbjednosti. U ime ove jedinice, priznawe je pri mio na ~el nik Jedinice za posebne istrage MUP-a RS Vlado Jovani}. Jovanovi} je istakao da je zadovoqan dosada{wom saradwom sa Policijom Slo-

venije, rekla je Srni portpa rol MUP-a RS Mir na [oja. Jedinica za posebne istrage MUP-a RS u proteklom periodu realizovala je deset uspje{nih akcija koje je ko or di ni sa la Po li ci ja Slovenije, a koje se odnose na spre~avawe proizvodwe i stavqawa u promet opojnih dro ga, spre ~a vawe {ver ca oru`ja, borbe protiv terorizma, kao i suzbijawe svih drugih oblika organizovanog kriminala.

Komisija za finansije i buxet

Zakon o akcizama u Domu naroda BiH
SARAJEVO - Komisija za finansije i buyet Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH podr`ala je ju~e na sjednici Prijedlog zakona o akcizama BiH, ~iji je predlaga~ Savjet ministara BiH, javile su agencije. Kako je saop{teno iz PSBiH, Komisija je podr`ala ovaj prijedlog zakona u identi~nom tekstu, kao i na Predstavni~kom domu BiH.

Sindikat radnika RTVBiH

AUTOR
Tekst u “Tajmu“ napisala je ugledna dopisnica ovog lista Vivienne Walt, koja od 2003. godine pokriva najrizi~nija podru~ja svijeta: Irak, Nigjeriju i Kongo. Zanimqivo je da je tekst objavio tako ugledan ~asopis, jer wegovi stavovi u znatnoj mjeri uti~u, ali u znatnoj mjeri i odra`avaju stavove politi~ke i privredne elite Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava.

Formiran {trajka~ki odbor

Aida Begi}

Slika iz "Tajma"

Izvje{taj Stejt departmenta o trgovini qudima u BiH

Vi{e od polovine `rtava djeca
VA [IN GTON - U 2008. go di ni u Bo sni i Hercegovini zabiqe`en je rast trgovine qudima radi pros ti tu ci je, a ve }i na iden ti fi ko va nih `rta va su dr`avqani BiH, a vi{e od polovine su djeca, navedeno je u najnovijem izvje{ta ju Stejt de par tmen ta o trgovini qudima. Is ti ~e se da je BiH zemqa porijekla, tranzitna zemqa i krajwe odredi{te `rta va me |u na ro dne i lo kalne trgovine qudima.

“SLU^AJ DERVENTA“
- Postoje kontinuirani izvje{taji o upletenosti policije i drugih zvani~nika u trgovinu qudima. Dr`avni tu`ilac jo{ uvijek vodi istragu o umije{anosti tri lokalna zvani~nika u prisiqavawe na prostituciju troje djece. Ta istraga otvorena je jo{ u decembru 2007. godine, navodi Stejt department, misle}i na “slu~aj Derventa“. Dodaje da iako su dva od devet zvani~nika optu`enih za umije{anost u ovaj slu~aj u policijskom pritvoru, zvani~na optu`nica nije podignuta.

BiH zemqa porijekla i odredi{te
- BiH je odre di {te za `rtve iz Ukrajine, Moldavije, Rumunije, Iraka i Rusi je, ko je su do premqene u BiH preko Srbije ili Crne Gore za komercijalnu seksualnu eksploataciju - pi{e u

izvje{taju koji je predstavila ameri~ka dr`avna sekretarka Hilari Klinton. Stejt department navodi da vlasti BiH ne ispuwavaju u po tpu nos ti mi ni mum stan dar da za eli mi na ci ju trgovine qudima, ali da se ipak ~ine odre|eni napori u tom pravcu. - Neki osu|eni trgovci qudima dobili su uslovne kazne. Vlasti nisu uspjele da istraju u istragama povezanim sa trgovinom qudima, a koje su otvorene jo{ 2006. i 2007. godine - stoji u Izvje{taju. D. V.

RTV dom

BAWA LUKA - Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika javnog preduze }a RTVBiH da nas }e za uze ti ko na ~an stav o daqim ko ra ci ma, na kon {to do bi ju od go vo re na zahtjeve upu}ene menaymentu RTVFBiH. ^lan Samostalnog sindikata Fahrudin Balvanovi} re kao je da je {traj ka ~ki

odbor ve} formiran i pripre ma ge ne ral ni {trajk, ukoliko zahtjevi sindikata ne budu ispuweni. Balvanovi} je podsjetio da su [u kri ja Ome ra gi} i Yenana Zolota vra}eni na po sao na osno vu rje {ewa Op{tinskog suda u Sarajevu o odre |i vawu pri vre me ne mjere obezbje|ewa. @. B.

6 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Uhap{ena 22 dr`avqana Srbije

Dru{tvo
Mitropolit Amfilohije

FRANKFURT - U raciji koju je wema~ka carinska policija provela u ponedjeqak na gradili{tu nove centrale Berze u frankfurtskom nasequ E{born, uhap{ena su ~ak 22 dr`avqana Srbije koji kod sebe nisu imali radne dozvole, pa ~ak ni bilo kakve druge identifikacione doku-

mente. “Vesti“ nezvani~no saznaju da su svi uhap{eni rodom iz Sanyaka, koji su radili kod poslodavca iz zapadne Hercegovine. Prema onome {to se pri~a po Frankfurtu, taj preduzetnik je dosta uspje{an u svom poslu.

Pri~estio patrijarha Pavla
BEOGRAD - Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije posjetio je i pri~estio Wegovu svetost patrijarha srpskog Pavla na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, prenijele su agencije. Mitropolit Amfilohije je zatim blagoslovio po~etak adaptacije prostora novoustanovqenog paraklisa na VMA, koji je posve}en svetom Luki, arhiepiskopu, svetitequ, hirurgu, slikaru i jerarhu Ruske pravoslavne crkve 20. vijeka, za bogoslu`bene potrebe. Starje{ina paraklisa je prezviter Neboj{a Topoli}, koji je tako|e se mitropolitom Amfilohijem posjetio patrijarha Pavla, saop{teno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

Mladen Zirojevi}

Boqa saradwa donatora i vlasti
Predstavnici PostEurop i “Po{ta Srpske“

Analiza operativnih po{tanskih poslova u “Po{tama Srpske“

SA RA JE VO - Obez bje |i vawe efi ka sne ko or di na ci je izme |u do na to ra i vlasti u BiH ciq je Donator ske kon fe ren ci je u se ktoru poqoprivrede rekao je ju~e otvaraju}i ovu konfe ren ci ju mi nis tar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi}.

- Ovom kon fe ren ci jom `elimo da izgradimo budu}i pro gram fi nan sij ske pomo}i koji je u direktnoj vezi sa Strate{kim planom za poqoprivredu, prehranu, {umarstvo i ruralni razvoj BiH, ba znim do ku men tom ko jeg je Sa vjet mi nis ta ra BiH usvojio po~etkom godine - rekao je Zirojevi}.

Rezultati analize koji su predstavqeni upravi pokazali da na{e preduze}e raspola`e dobrom infrastrukturnom mre`om, te da wenim kori{}ewem mo`e uspje{no da pru`i najve}i kvalitet usluga, ka`u u “Po{tama Srpske“
PI[E: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

Prate evropske po{tanske tokove
koja je od 7. do 12. juna u "Po{tama Srpske" sprovela analizu operativnih po{tanskih procesa. - Rezultati analize koji su predstavqeni na{oj upravi pokazali su da na{e preduze}e ra spo la `e do brom in frastrukturnom mre`om, te da wenim kori{}ewem mo`e uspje{no da pru`i najve}i kvalitet usluga - ka`u u “Po{tama Srpske“. Najslabija ta~ka u funkcionisawu po{tanskog sistema RS, isti~u u “Po{tama Srpske“, je prenos me|unarodnih po{iqki jer se wihov dolazak odvija preko BH Po{te. S duge strane, odlazne me|unarodne po{iqke se prenose preko Po{te Srbije, te dio po{iqki preko HP Mostar.

Donatorsko dru`ewe

“Sutjesci s qubavqu“
BAWA LUKA - Poslata je pozitivna poruka o onome {to se mo`e desiti u BiH, rekao je ju~e zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Niko Lozan~i} na donatorskom dru`ewu “Sutjesci s qubavqu“ odr`anom u fraweva~kom samostanu Sv. Ivana Krstiteqa u Kraqevoj Sutjesci radi sanacije i rekonstrukcije samostana. Doma}in i gvardijan samostana fra Ilija Bo`i} zahvalio je Parlamentarnoj skup{tini BiH jer je preuzeo odr`ano pokroviteqstvo nad organizacijom skupa. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko istakao je da je BiH uvijek bila dru{tvo sposobno da uskladi kulturne razli~itosti. T. K.

BAWA LUKA - “Po{te Srpske“ svojim servisima i uslugama koje nude krajwim korisnicima, ni u jednom se gmen tu ne za os ta ju za evropskim po{tanskim opera te ri ma {to pot vr|u je opre di jeqenost “Po {ta Srpske“ u pra}ewu modernih tokova po{tanskog saobra}aja. Zakqu~ak je ovo Proces review analize ekspertskog tima organizacije PostEurop,

NAJVE]I kvalitet usluga
- Zbog to ga se “Po {te Srpske“ nalaze u neravnopravnom polo`aju u Svjetskom po{tanskom savezu koji ne poznaje princip ~lanstva vi{e po{tanskih operatera iz iste dr`ave, ve} se kao ~lanice javqaju dr`ave, a BH “Po{te Sarajevo“ su se poistovjetile sa dr`avom BiH - dodali su u “Po{tama Srpske“. Rje{ewe ovog problema, “Po{te Srpske“, vide u dobi jawu me |u na ro dnog ko da operatera od strane Svjetskog po{tanskog saveza. Ovo bi, dodaju u Po{tama, omo-

POSTEUROP
PostEurop je Asocijacija javnih po{tanskih operatera Evrope, koja radi pod pokroviteqstvom Svjetskog po{tanskog saveza, a ~iji je osnovni zadatak poboq{awe po{tanskih usluga na evropskom nivou. “Po{te Srpske“ su od 1. januara 2008. godine punopravni ~lan ove asocijacije. Radna grupa PostEurop koja je sprovela analizu “Po{ta Srpske“ predvo|ena generalnim sekretarom ove asocijacije Ingermarom Personom koji je prvi put u~estvovao u radu grupe.

Dodik i apostolski nuncij

Vlada RS i Katoli~ka crkva dobro sara|uju
BAWA LU KA - Pred sje dnik Vla de Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Do dik i apos tol ski , nun cij u BiH Alesandro D E Eriko ukazali su tokom ju~era{weg razgo vo ra u Bawoj Lu ci na dobru saradwu Vlade RS i Katoli~ke crkve u BiH. Na sastanku je bilo rije~i i o mogu}nostima da se dio imovine vjerskih zajednica, koja podlije`e restituciji, do do no {ewa za ko na, da vjerskim zajednicama na kori{}ewe. Dodik je ju~e izjavio i da }e Vlada pru`iti svu raspolo `i vu po mo} Ra zvoj nom programu UN (UNDP), javila je Srna. On je u razgovoru sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a u BiH Kris tin Meknab u Bawoj Luci istakao dosada{we dobro iskustvo Vlade RS u saradwi sa ovom organizacijom. Kristin Meknab najavila je realizaciju novog projekta iz oblasti za{tite `ivotne sredine.

gu}ilo razmjenu po{iqki sa po{tanskim operaterima iz okru`ewa, te u~e{}e u raspodjeli terminalnih tro{ko va izme |u ope ra te ra u razmjeni. - Poslije prezentovawa trenutnog stawa u “Po{tama Srpske“, ekspertski tim Pos tE urop pre dlo `io je i odre|eni broj projekata ~iji je ciq pove}awe kvaliteta po {tan skih uslu ga. Posebno se isti~e projekat re or ga ni za ci je ra da Gla vnog po {tan skog cen tra u Bawoj Luci, te posve}ivawe vi{e pa`we razvoju dobrih odnosa sa velikim korisnici ma po {tan skih uslu ga. Predlo`eno je i da se kvalitet i brzina isporuke po{iqki stavi u prvi plan ka za li su u “Po {ta ma Srpske“. Upra va Po {ta }e na osnovu predlo`enih projeka ta po ~e ti re ali zo va ti postavqene ciqeve.

Tribina u Bijeqini “Zlo~in o kome se }uti“

Zlo~ince izvesti pred lice pravde
BIJEQINA - Od 1992. do 1995. godine sa podru~ja 11 op{tina zeni~ke regije pro tje ra no je oko 100.000 Srba, a i daqe se ne zna ta~an broj poginulih i nestalih. Mawe od pet od sto izbjeglih i raseqenih Srba iz zeni~ke regije vratilo se na svoja ogwi{ta. Ovo su podaci Udru`ewa izbjeglih i raseqenih Srba zeni~ke regije koji su izneseni u Bijeqini na tribini “Zlo~in o kome se }uti“.

IZ 11 op{tina protjerano 100.000 Srba
Udru`ewe je apelovalo na nadle`ne institucijama da preduzmu korake i po~ini-

oce zlo~ina izvedu pred lice pravde. U julu 2006. godine Tu`ila{ tvu BiH, MUP RS po dnio je, rekao je koordinator u Timu za istra`ivawe i proce su irawe ra tnih zlo ~i na MUP-a RS Simo Tu{evqak, slu`beni izvje{taj protiv 19 lica, ~lanova kriznog {taba op{tine Zenica, koji su odgo-

vorni za ratni zlo~in nad Srbima. U izvje{taju je obra|eno oko 90 ubistava Srba u Zenici, broj ni slu ~a je vi si lo vawa `ena... On je rekao da imaju dokaze, najodgovornije su pri ja vi li Tu `i la{ tvu BiH, istraga je otvorena, ali jo{ niko od odgovornih nije procesuiran. O. S.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 7

Otkazano predavawe vladike Grigorija
BAWA LUKA - Predavawe studentima, wihovim roditeqima i budu}im studentima Bawa Luka kolexa (BLC) koje je trebalo ju~e da odr`i wegovo preosve{tenstvo vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije otkazano je zbog wegove bolesti. Saop{tio je to direktor BLC-a Nenad Novakovi} dodaju}i da }e sqede}i termin predavawa biti naknadno dogovoren. G. M.

Generalni sekretar Udru`ewa BH novinari za krah BHRT optu`ila parlament

Vijesti
Zavod distrofi~ara

Generalni direktori jedan za drugim uni{tili su BHRT i sve {to je imao zalo`eno je pod hipotekom, rekla Majki}. Dereti} upu}uje pismo Incku sa argumentima
BAWA LU KA - Za mje nik predsjedavaju}eg Predsta vni ~kog do ma Par la men ta BiH Mi lo rad @iv ko vi} ka `e da je pi smo ge ne ral nog se kre ta ra Udru `ewa BH no vi na ri Bor ke Ru di} o si tu aci ji na BHRT-u upu }e no vi so kom predstavniku Valentinu Ic k u je dnos tra no i nestru~no. U pismu Incku Rudi}eva je u ime Udru`ewa BH novi na ri na pi sa la da su za stawe na BHRT-u odgovorni pred sta vni ci Par la men ta BiH i Upra vnog odbo ra BHRT-a. - To pismo je jednostrano i nes tru ~no pri ka za lo sve {to se de{ava u BHRT. U wemu ne ma do ze is ti ne, niti poku{aja da se uva`i ~iwenica da samo sedam odsto Srba i osam od sto Hrvata radi na toj televiziji - navodi @ivkovi}. On isti~e da poziv Borke Ru di} In cku da “sta ne ukraj politi~kom uplitawu i des tru kci ja ma BHRT“ predstavqa produ`enu ruku bo{wa ~ke cen tra lis ti ~ke po li ti ke i `eqe da OHR
FOTO: GLAS SRPSKE PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Pozvala Incka da sakrije kriminal i haos na BHRT-u
GENERALNI direktori uni{tili BHRT

Radnici najavquju protest
BAWA LUKA - Radnici Za vo da dis tro fi ~a ra Bawa Luka stupi}e u utorak, 23. juna, u generalni {trajk, zbog ne is pla }e nih plata i te{kog materi jal nog i so ci jal nog polo`aja u kome se nalaze, na ja vi la je ju ~e pred sje dnik [traj ka ~kog odbo ra ovog pre du ze }a Sawa Markovi}, prenijela je Srna.

Branka [qivar

Vlada ispuwava svoje obaveze
BAWA LU KA - Vla da Republike Srpske ispu ni la je svo ju oba ve zu i sve {to je dogovoreno sa radnicima Zavoda za distro fi ~a re Bawa Lu ka, a to zna ~i da je da la pa re za otva rawe ste ~aj nog postupka i ispla}uje plate ra dni ci ma do otva rawa ste ~aj nog pos tup ka, pot vrdi la je Srni por tparol Ministarstva rada i bo ra ~ko-in va lid ske za {ti te RS Bran ka [qivar.

U ime Udru`ewa Rudi}eva optu`ila Parlament BiH i UO BHRT-a

diriguje i medijskim prostorom BiH. - Nije bilo uredu kada je UO BHRT smi je nio di re ktora, a sada nije uredu kada di re ktor pro gra ma BHRT sam po dno si os tav ku. U BHRT je prisutno bezvla{}e, lo{ odnos prema poslu i

DOKI]
Predsjedavaju}i Komisije za saobra}aj i komunikacije u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Branko Doki} rekao je da su za BHRT odgovorni svi koji su ga vodili od po~etka do danas. Na posqedwoj sjednici Predstavni~kog doma, istakao je, usvojen je izvje{taj UO BHRT bez komentara {to je pokazalo da su poslanici umorni od pri~a da je za taj servis odgovoran neko drugi. - Ostavka Vo}ki}a je potvrdila da je BHRT-u i javnom RTV sistemu potrebna korjenita reforma koja bi omogu}ila nezavisnost javnih servisa {to danas nije slu~aj - ka`e on.

sredstvima. Pokazateq da je ta ko, je lo{ fi nan sij ski iz vje {taj BHRT - re kao je @ivkovi}. Rudi}eva u pismu pi{e da su na ostavku Milenka Vo}ki}a, direktora programa BHRT “uticali kqu~ni qudi u nadle`nim komisijama oba Doma Parlamenta BiH i sam Parlament svojim blokadama va`nih pitawa i dono{ewa odluka o BHRT skretawem va`nih akcija u vezi sa BHRTom na pri~u o kriminalu i ste~aju“. - Svi vi za je dno, ci jewena gospodo, ukqu~uju}i i Upravni odbor BHRT stojite iza os tav ke di re kto ra programa - navodi ona u pismu i poziva Incka da predu zme mje ra ko je }e “sprije~iti ru{ewe javnog

servisa na nivou dr`ave“. Zamjenik predsjedavaju }eg Doma naroda Parlamenta BiH Du {an ka Maj ki} ka `e da je ogor ~e na ~iweni com da se po sli je dvije godine bavqewa Parlamenta BiH i ~etiri parla men tar ne ko mi si je BHRT-om pla si ra pi smo u kojem se na odgovornost za lo {e stawe u ovom me di ju upu}uje na parlamentarce.

NAJODGOVORNIJI za propast skidaju krivicu sa sebe
- Ge ne ral ni di re kto ri jedan za drugim uni{tili su tu instituciju i sve {to je imala zalo`eno je pod hipotekom. Ni{ta nisu u~inili da BHRT profunkcioni{e

i sada najodgovorniji skidaju krivicu sa sebe - rekla je Majki}eva. ^lan UO BHRT Nikola Dereti} ka`e da je ovo jo{ jedan pamflet koji je u ime Udru`ewa potpisala Rudi}eva. - Neka slobodno reaguje visoki predstavnik, a sada imam motiv da i ja uputim pi smo In cku ali sa ar gu mentima koje niko ne}e mo}i da po bi je. Mo gu usli je di ti i ra zne smje ne ali neka se svi zapitaju ko }e da namiri finansijske gubitke BHRT - poru~io je Dereti}. Qiqana Ra de ti}, por tparol OHR-a potvrdila je da je pismo stiglo u Kancelariju visokog predstavnika u BiH.

Iza~i}

[trajk gla|u
BIHA] - Grupa demobilisanih nezaposlenih bora ca ju ~e uju tro je na Gra ni ~nom pre la zu Iza ~i} stupila u {trajk gla|u, ko ji }e, ka ko su istakli, trajati do kona~ne isplate pet zaostalih mje se ~nih na kna da ko je im pri pa da ju po osno vu ne za po sle nos ti, pre ni je le su agencije.

Federacija BiH

Fond penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske

Smawuju tro{kove za 25 miliona maraka
BIJEQINA - Predsjednik Upravnog odbora Fonda PIO RS @eqko Ro di} r e kao je ju~e da je data saglasnost za plan u{teda kojom se u ovom fon du ovo go di{wi tro{kovi smawuju za 25 miliona maraka, kako je Vla da za tra `i la u skladu sa zahtjevima Redovna MMF-a, prenijela isplata je Srna. Direktor Zoran Mastilo je naglasio da }e redoFonda PIO RS vnost isplate penzija u RS biti zadr`aZo ran Mas ti lo na. Na zasjedawu u Bijeqini donesena je je pojasnio da su i odluka o izmjeni rebalansa finansiju{te de po di skog plana za 2009. godinu koja }e biti jeqene u dva paupu}ena Vladi RS na razmatrawe. ke ta - za osam i po miliona smaweni su tro{ko vi po slo vawa Fon da PIO, a drugi dio u{teda od 16,5 mi li ona ma ra ka bi }e ostvaren kroz revizije prava za ostvarewe penzije. ra~ke organizacije RS da se iz vr{i re vi zi ja pra va za sve one koji su nezakonito do bi li pra vo na bo ra ~ku pen zi ju, da se ta kvo pra vo revidira i na kraju i oduzme. U tom slu~aju broj penzi one ra ko ji su pri ma li penziju iz Fonda PIO RS zna ~aj no bi se smawio, a penzije bi ostale na istom ni vou - re kao je Mas ti lo. Pre ma wego vim ri je ~i ma, procijeweno je da bi u{teda po ovom osnovu poslije revizije iznosila 16,5 miliona maraka. - Za sav predstoje}i posao neophodna nam je odluka Vlade RS, podr{ka Bora~ke organizacije za reviziju kao i podr{ka drugih relevantnih institucija u RS - nagla sio je Mas ti lo. Revizija koja }e uslijediti odno si se na 39.200 ko ri sni ka bo ra ~kih pen zi ja i 62.000 korisnika invalidskih pen zi ja, od uku pno 213.000 korisnika koji penzi ju pri ma ju pre ko Fon da PIO RS.

Novac ratarima ispla}en
SA RA JE VO - Po vo dom sa op {tewa za ja vnost Udru `ewa poqo pri vre dnika BiH u kojem se tra`i smje na mi nis tra finansija Vjekoslava Bevan de, iz Mi nis tar stva fi nan si ja Fe de ra ci je BiH upu}en je de manti u ko jem je is ta knu to da su sva nei zmi re na sred stva za podsticaj poqoprivredi iz 2008. godine ispla}ena zakqu~no s 21. majem 2009. pre ni je le su agen cije.

REVIZIJE prava za ostvarewe penzije
On je kao veoma va`no istakao da su penzije ostale na istom nivou, kao i nivo plata zaposlenih u Fondu. - O~ekujemo podr{ku od Bo-

8 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Sindikat najavquje tu`be protiv menaxmenta

Kroz RS
Hram u O{troj Luci

TREBIWE - Sindikalna organizacija u “Svislajon” - industriji alata Trebiwe (IAT) najavila je da }e podnijeti tu`bu protiv menaxmenta preduze}a, ako u {to skorije vrijeme ne bude ispla}ena razlika plata radnicima do minimalnog iznosa u RS od 320 KM. Predsjednik Sindikalne organiza-

cije u “Svislajon” IAT-u Risto Pravica, rekao je da je Sindikat informisao generalnog direktora ove firme o rje{ewu Republi~ke inspekcije rada, koje je doneseno 2. juna, a prema kome bi u roku od 15 dana trebala da se isplati razlika zaposlenim radnicima.
FOTO: B. MITROVI]

Prekrivawe kupola bakarnim limom
O[TRA LUKA - Na sabornom hramu Hrista Spasiteqa u O{troj Luci, ~ija je gradwa po~ela prije dvije godine, u toku je prekrivawe kupola bakarnim limom. Protojerej-stavrofor Petar Milovac rekao je ju~e Srni da izvo |a~ ra do va, osim pre kri vawa kro va ra di i spoqa{we malterisawe crkvenog objekta. - U toku je i izrada drvene stolarije za 77 prozora koliko ih se, prema projektu, nalazi na hramu - naveo je Milovac, dodaju}i da }e dinamika planiranih radova zavisiti od priloga dobro~initeqa. Sve {te nik je po zvao vjer ni ke i os ta le do bro tvo re da finansijski pomognu izgradwu hrama uplatom sredstava na `iro-ra~un broj 5620070000018388, otvoren u prijedorskoj poslovnici NLB Razvojne banke.

Bi}e zaposleno nekoliko desetina radnika

Vlada RS poma`e rje{avawu problema u Han Pijesku

FOTO: T. DERIKU]A

Nova radna mjesta u fabrici paleta
Izgradwa fabrike }e po~eti nakon {to bude zavr{ena studija izvodqivosti na osnovu ~ega }e biti odre|eni kapacitet, lokacija i veli~ina objekta, istakao Dodik
PI[E: BRANKA MITROVI] krozrs@glassrpske.com

Donacije Hipo banke

Domu zdravqa i vrti}u 3.000 maraka
KO ZAR SKA DU BI CA Pred sta vni ci Hi po-Al peAdria banke uru~ili su ju~e Domu zdravqa “Kozma i Damjan“ u Kozarskoj Dubici donaciju vrijednu 1.500 maraka, koja }e biti utro{ena za kupovinu ambulantnog inhalatora. - Inhalator }e biti namijewen najmla|im sugra|anima ~i me }e zna ~aj no bi ti olak{an i na{ rad, a {to je najbitnije najmla|oj popula ci ji }e bi ti omo gu }e no adekvatno lije~ewe - rekao je direktor dubi~kog Doma zdravqa Radenko Re-qi}. Predstavnici Hipo banke po sje ti li su ju ~e i vrti} “Beli an|eo“ u Brodu, kojem su do ni ra li di da kti ~ka sred stva u vri je dnos ti od 1.500 maraka. T. D.

Isto~no Sarajevo

Osniva se agencija za razvoj
ISTO^NO SARAJEVO - Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva Vinko Radovanovi} i predstavnici lokalne vlasti u sastavu grada, dali su saglasnost za osnivawe agencije za razvoj Isto~nog Sarajeva i investiciono-razvojnog fonda na nivou grada. Na ju~era{wem sastanku gradona~elnika sa na~elnicima i predsjednicima skup{tina op{tina udru`enih u grad Isto~no Sarajevo, razgovarano je i o pripremi zakona o prenosu upravqawa komunalnim preduze}ima sa republi~kog na op{tinski nivo - saop{teno je iz Gradske uprave. B. G.

HAN PIJESAK - Vlada Republike Srpske }e obezbijediti nova radna mjesta izgradwom fabrike paleta u Han Pijesku za koju su kod “[uma RS“ rezervisana sredstva u iznosu od 4,5 miliona KM, re kao je pred sje dnik Vlade Srpske Milorad Dodik nakon razgovora sa na~elnikom op{tine Han Pijesak Goranom A{owom. Dodik je istakao da }e izgradwa fabrike, u kojoj bi trebalo da bude zaposleno nekoliko desetina radnika, po~e ti na kon {to bu de za vr{ena studija izvodqivosti na bazi ~ega }e biti odre|eni kapacitet, lokacija i veli~ina objekta. - Vlada }e dati i koncesi-

ju za eksploataciju ukrasnog gra|evinskog kamena romanit, a spremna je da podr`i i izgradwu odre|enih kapaciteta putem Investiciono-razvojne banke RS - dodao je Dodik. Dodik je obavezao rukovodstvo op{tine Han Pijesak da hitno bude izra|en projekat kanalizacije, istakav{i da }e Vlada pomo}i ako budu nedostajala sredstva.

PRIORITET izgradwa fiskulturne sale
Prema wegovim rije~ima, pitawe deficita u op{tinskom buyetu, kome nedostaje 400.000 KM, do kraja ove godine bi}e rje{avano u dogovoru sa na~elnikom op{tine i sukcesivno }e biti izdvajan no-

vac da bi se odr`ale osnovne funkcije. Premijer Dodik je podsjetio da je Vlada odobrila sredstva za izgradwu vodovoda za hanpjesa~ku op{tinu, “koji nije ura|en u skladu sa projektom“. - Upotreba sredstava bila je mi mo za ko na i pro pi sa. Vlada je ulagala u izgradwu ovog vodovoda, {to je prethodna vlast upor no htje la da prikrije, ali o tome }emo se brinuti kasnije. Sada nam je prioritet sanacija fiskulturne sale osnovne {kole da bi djeca mirno mogla da krenu u novu {kolsku godinu - istakao je Dodik. Dodik i A{owa su se dogovorili da u toku ove i sqede}e godine u Han Pijesku budu obnovqene sve fasade.

- Danas su dogovorene konkretne stvari u vezi sa izgradwom fabrike paleta na Han Pijesku, rje{avawu problema snabdijevawa vodom, ustrojstvu komunalnog preduze}a, ali i o otvarawu potpuno novog proizvodnog kapaciteta, kao {to je eksploatacija ukrasnog gra|evinskog kamenat romanit. To }e omogu}iti otvarawe novih radnih mjesta - naveo je A{owa.

Qetnikovac
Premijer Srpske predlo`io je da se obave`u “[ume RS“ da urade rekonstrukciju qetnikovca Kara|or|evi}a i da u autenti~nom stilu izgrade rezidencijalni objekat za potrebe op{tine, ali i Vlade RS.

Ambasadori iz pet zemaqa posjetili Vi{egrad

Osnivawe centra za edukaciju mladih
VI[EGRAD - Nizvodno od Vi{egrada u kawonu rijeke Drine trebalo bi osnovati cen tar za edu ka ci ju mla dih ko ji bi no sio ime nedavno nastradalog direktora “HE na Drini“ Dra`ana Kne`evi}a. Ovo je ju~e u Vi{egradu ambasadorima pet zemaqa u BiH i {efu misije predlo`io ge ne ral ni se kre tar Evrop skog po kre ta u BiH Predrag Pra{talo. U po sje ti Vi {e gra du, koju je organizovao Evropski pokret u BiH, bili su ambasador ^e{ke u BiH Jer`i Kudera, Austrije Donatus Kok, Slo va ~ke Mi ro slav Moj `i ta, Ma |ar ske Imre Varga i {ef misije Slovenije u BiH Edvard Kopu{ar.

Derventa
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 22 pacijenta. PORODILI[TE Ro|en dje~ak. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom po planu.

PODR@ALI obnovu pruge od Vardi{ta do Vi{egrada
- O~ekujemo da ovaj projekat podr`i i Vlada Republike Srpske, a op{tina }e obezbijediti lokaciju - dodao je Pra{talo. Ambasador Donatus Kok re kao je da po dr`a va sve pro je kte ko ji su u ve zi sa ekologijom i turisti~ke poduhvate kao {to je obnova uskotra~ne turisti~ke pruge od Vardi{ta do Vi{egrada, koja je izgra|ena 1906. godine. Na ~el nik op {ti ne Vi {e grad Tomislav Popovi} re-

Trebiwe
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 35 pacijenata, a obavqeno je 12 ku}nih posjeta.
FOTO: R. TASI]

kao je da }e se trasa pruge za vr{i ti do kra ja go di ne, ali da je potrebno jo{ vremena i novca da se oko we iz gra di po tre bna in fras tru ktu ra da bi tu ris ti ~ka ponuda bila {to boqa i raznovrsnija. - Posjeta grupe ambasadora na{em gradu je podstrek da nastavimo da radimo na planiranim, a posebno turisti~kim projektima, a ujedno je i dokaz da smo otvoren grad spreman na saradwu sa dru gim op {ti na ma vi {e gradske grupe i svima koji to `ele - rekao je Popovi}. Ambasadori su sa doma}inima brodom “Sowa“ plovili kawonom Drine do Mosta na @epi i do mjesta gdje }e se iz gra di ti cen tar za edukaciju mladih. R. T.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 9

Projekcije filmova u “Radniku“ na jesen
PRIJEDOR - Ako budu ispo{tovani svi rokovi za zavr{etak rekonstrukcije bioskopa “Radnik“ u glavnoj ulici u Prijedoru, gra|ani bi ve} na jesen mogli pogledati prve projekcije u adaptiranom objektu. Direktor Centra za prikazivawe filmova u Prijedoru, Safira Karahoyi} je istakla da }e bioskopska sala imati 167 sjedi{ta, savremena ozvu~ewa i bi}e ura|ena, po savremenim standardima. P. [.

U Bawsko-rekreativnom centru Slatina-Qe{qani sve vi{e gostiju

Trebiwsko udru`ewe “Maksima“

U sjenci bjelogori~ne i crnogori~ne {ume, izme|u koje se nalazi qekovita voda i blato, mnogi ovu destinaciju posje}uju iz zdravstvenih razloga

Qe~ili{te pod borovom {umom

Stru~na pomo} poqoprivrednicima
TRE BIWE - Udru `ewe poqo pri vre dnih sa vje tni ka “Maksima“, koje je osnovano u Trebiwu, jedino je na podru~ju isto~ne Hercegovine, ~iji je ciq pru`awe stru~nih savje ta i dru gih ne op ho dnih uslu ga bi tnih za ra zvoj i o~uvawe sela i ruralnog podru~ja. Prema rije~ima predsjednice Udru`ewa, Dragice ^ihori} poqoprivredni proizvo|a~ }e imati mogu}nost pra}ewa i cjelokupnog toka proizvodwe, a zahvaquju}i laboratoriji koju je donirala NVO “IPERRA“ iz Mostara, vr{i}e se i analiza zemqi{ta. ^ihori}eva napomiwe da poqoprivreda postaje jedini stabiliziraju}i faktor privrede i da se sve vi{e qudi orijenti{e na ovu proizvodwu, pa je neophodno pr`iti im stru~ne usluge, kao i edukovati. - Zahvaquju}i “IPERRI“ postavqena je i jedna agrometeorolo{ka stanica i mjestu Dra~evo u Popovom poqu, jer tu ima najvi{e farmera - dodaje ^ihori}eva. [. A.

Norve{ki ambasador u Doboju
DOBOJ - Ambasador Norve{ke u BiH Jan Brotu razgovarao je ju ~e sa di re kto rom Doma zdravqa u Doboju Draganom Kova~evi}em o pomo}i koju ova skandinavska zemqa pru`a ovom kraju i o daqoj saradwi. - Povod posjete ambasadora je zavr{etak projekat vodosnabdijevawa u ambulanti u Johovcu i ~etiri povratni~ke porodice. Ukupna vrijednost radova je oko 18.000 maraka,

Pomo} seoskoj ambulanti
koje je izdvojila norve{ka ambasada. Posjetu smo iskoristili da ambasadora upoznamo sa radom Doma zdravqa i sa problemima o~ekuju}i da }e nam opet pomo}i. s ciqem da se obezbijedi {to boqa zdravstvena za{tita za sve gra|ane op{tine - rekao je Kova~evi}. Dom zdravqa u Doboju ima ukupno 22 terenske ambulante od kojih je 17 u funkciji. Sl. P.
FOTO: S. PUHALO

U bazenu se rado kupaju i djeca PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: S. TASI]

NOVI GRAD - Bawsko-rekreativni centar SlatinaQe{qani koji se nalazi na 18 kilometru od Novog Grada, a na {estom kilometru od magistralnog puta Novi Grad - Kostajnica, svake godine sve vi{e privla~i turiste koji do la ze ov dje na odmor. U sjenci bjelogori~ne i crnogori~ne {ume, izme|u koje se nalazi qekovita voda i blato, mnogi ovu destinaciju posje}uju iz zdravstvenih razloga. Od proqe}a do jeseni ovdje su gu`ve svakodnevne, a klijentela je od djece najmla|eg uzras ta do naj sta ri jih qudi u poodmaklim godinama.

Oni koji do|u imaju na raspolagawu bungalove, bazen, tu{e ve, qeko vi to bla to i restoran.

VODA lije~i mnoga oboqewa
- Supruga i ja dolazimo redovno zbog qekovitih svojstava vode, da ubla`imo reumu. Dok sam `i vio u Austriji svaku posjetu zavi~aju sam iskorio u`ivaju}i u prirodi Qe{qana. Sada smo u penziji i ovdje provedimo cijelo qeto - rekao je Dragoqub Bera iz Kne`ice. Ova voda spada u veoma rijedak tip voda. Prema dosada{wim saznawima smatra se da se ona mo`e uspje{no ko-

ristiti kod mnogih oboqewa i stawa kod povre|ivawa. Wena primjena se prvenstveno odnosi na bolesnike sa hiperacidnim gastritisom (pove}ana kiselost `elu~anog soka), ulkusnom bolesti, oboqewa `u~i i `u~nih puteva, za smawewe holesterola u krvi, smawewe {e}era u krvi, pove}awe diureze i za spre~avawe stvarawa kamenca u urinarnom sistemu.

Ova voda pokazala se posebno uspje{nom kod lije~ewa psorijaze i nekih vrsta ekcema. Zahvaquju}i visokim alkalnim vrijednostima ova voda mo`e da daje pozitivne rezultate kod hroni~nih upala `enskih reproduktivnih organa, disajnih puteva, te kod reumatoidnog artritisa a voda se mo`e koristiti i u kozmetologiji.

QEKOVITOST
Prirodna qekovita voda Qe{qani spada u natrijumhloridne, hidrokarbonatne hipotermalne visoko alkalne vode. Izvor ove vode ima temperaturu od 31 do 35 stepeni Celzijusa sa devet litara u sekundi, PH-vrijednost od 11,85 i mineralizaciju od 2.500 do 2.790 mg/l.

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije bilo krivi~nih dijela, saobra}ajnih nesre}a, naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Bilo je planiranih iskqu~ewa zbog radova na elektroprenosnoj mre`i pa je dolazilo do kra}ih prekida u napajawu strujom nekih potro{a~a.

Fabrika auto-dijelova “Cimos“ iz Srebrenice

Ekonomska kriza pro{lost
SREBRENICA - Fabrika auto-dijelova “Cimos“ iz Poto~ara kod Srebrenice vratila je sve radnike na posao i sklapawem novih poslovnih aran`mana najavila da dolaze boqi dani, poslije svjetske ekonomske krize koja se posqedwih {est mjeseci odrazila i na po slo vawe u ovom preduze}u. Direktor Azem Huremovi} rekao je da ovo preduze}e sklapa nove poslovne ugovore i da su uvedene antikrizne mjere, koje su dale rezultate.

PLANIRANO sklapawe novih poslovnih aran`mana
- Rukovodstvo “Cimosa“ smatra da je najva`nije sa~uvati radnike i zbog toga smo uveli mjere {tedwe, te u skladu sa svjetskom ekonomskom krizom i smawenim obimom posla, uveli i doma}insko poslovawe - rekao je Huremovi} isti~u}i da je jedna od mjera {tedwe bila i umawewe plata radnicima za deset odsto.

Fabrika “Cimos“

On o~ekuje da }e “Cimos“ pozitivno poslovati u ovoj godini i napomiwe da }e tome doprinijeti sklapawe novih poslovnih aran`mana sa kompanijama iz Evropske unije. - Po~etkom ove godine radnici su u grupama odlazili na prinudni pla}eni odmor, opala je proizvodwa i do{lo je do privremene obustave proizvodwe. Na{ menayment uspio je da uspostavi kontakt sa jednom kompanijom iz Belgije, za koju radimo gra|evinske elemente, ali, nismo se odrekli proizvodwe auto-dijelova, koja je na{a glavna djelatnost - istakao je Huremovi}. K. ].

Dobij
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i dva naru{avawa javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Od devet do 11 ~asova bez elektri~ne energije bi}e dio naseqa Lipac i Potkamen, a od devet do 10 ~asova naseqa Suvo Poqe, Teku}ica i Boqani}. PORODILI[TE Ro|ene tri djevoj~ice i dva dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

FOTO: K. ]IRKOVI]

10 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Obustavqen saobra}aj zbog deminirawa
BR^KO - Zbog deminirawa terena od naseqa Bla`evac do kru`nog toka na tr`nici “Arizona“ u Br~kom, {ef Policije Br~ko distrikta Goran Luji} donio je Rje{ewe o privremenim obustavama saobra}aja na magistralnom putu M18 Tuzla - Ora{je, saop{teno je iz br~anske policije. - Obustava saobra}aja }e trajati do 12. jula ove godine. Ciq privremene izmjene re`ima saobra}aja je obezbje|ewe bezbjednosti svih u~esnika u saobra}aju objasnio je portparol br~anske policije Halid Emki}. N. T.
FOTO: R. JELI]

@etva strnih `ita

Rezultati prinosa zadovoqavaju}i
[AMAC - U Posavini je po~ela `etva strnih `ita. Pali su prvi snopovi ra`i i prvi rezultati prinosa su zadovoqavaju}i. - @etva je po~ela u optimalnom roku i uspje{no je krenula, jer su vremenski uslovi povoqni za ovaj zna~ajan posao ratara - istakao je ~lan Odbora za `etvu op{tine [amac Jovica Cvijanovi}. On je naglasio da se, sude}i prema dosada{wim rezultatima `etve, ove godine o~ekuju dobri prinosi, jer se i p{enica nalazi o dobrom stawu. V. A.

Op{tina Brod

Za sportske klubove 200.000 maraka
BROD - Za sportske klubove u buyetu op{tine Brod za 2009. go di nu pla ni ra no je 200.000 maraka. Do sada je iz buyeta op{tine sportskim klubovima, kao i za odr`avawe sportskih manifestacija, odobreno 61.439 maraka {to predstavqa 31 odsto od planiranih sredstava. - Kao je dan vid po mo }i sportskim klubovima jeste i kori{}ewe op{tinskog autobusa, koji su pojedini klubovi ko ris ti li u pro te kloj takmi~arskoj sezoni, ~ime su u velikoj mjeri smawili svoFOTO: GLAS SRPSKE

je tro{kove. I u narednom periodu autobus }e biti na raspolagawu, ali treba imati u vidu da jedan autobus ne mo`e zadovoqiti sve potrebe sportskih klubova - navedeno je u Informaciji koju je pripremilo Odjeqewe za op{tu upravu i djelatnosti. Na podru~ju op{tine ima dovoqno sportskih terena, a do kraja godine planira se zavr{etak izgradwe sportske dvorane u sklo pu O[ “Sve ti Sa va“, koju }e koristiti i sportski klubovi. N. S.

Polagawe vijenaca na spomenik u Ugqeviku

Usta{ka deviza da tre}inu pravoslavnih treba pobiti, tre}inu protjerati, a tre}inu pokatoli~iti obistinila bi se da nije bilo narodnooslobodila~kog pokreta, rekao Ratko \urkovi}
PI[E: RADE JELI] krozrs@glassrpske.com

Otkriven spomenik `rtvama fa{izma
kre tni ne, Ja vno pre du ze }e “Ru dnik i ter mo elek tra na Ugqevik“ finansiralo je izgradwu spomenika, dok je op{tina Ugqevik obezbijedila lokaciju.

Poslije vi{egodi{we izgradwe spomen-obiqe`ja u Ugqeviku

Jawa

Po~iwe obnova ambulante
BIJEQINA - Obnova ambulante porodi~ne medicine u Jawi po~e}e u julu, a do oktobra bi trebalo biti zavr{eno renovirawe prizemqa, prvog sprata, krova i zamijewena stolarija, potvrdio je direktor bijeqinskog Doma zdravqa Zlatko Maksimovi}. U finansirawu projekta, vrijednosti oko 250.000 maraka, Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite RS u~estvuje sa 70 odsto, a op{tinska uprava sa 30 odsto. - Dom zdravqa }e poku{ati da obezbijedi i dodatna sredstva kako bi se renovirao i drugi sprat objekta tako da bi cijela zgrada dobila novi izgled - kazao je Maksimovi}. Ova ambulanta pru`a usluge primarne zdravstvene za{tite za oko 25.000 stanovnika ovog podru~ja. U Jawi svakodnevno radi laboratorija u kojoj se dnevno mo`e obaviti 150 analiza, te ginekolo{ka i stomatolo{ka slu`ba, a kroz ambulantu dnevno pro|e vi{e od 100 pacijenata. O. S.

UGQEVIK - Poslije vi{egodi{we izgradwe spome nik bor ci ma Na ro dnooslobodila~kog rata i `rtvama fa{isti~kog terora u Ugqeviku kona~no je otkri ven. No vi spo me nik i kosturnica izgra|eni su po ugledu na ve} postoje}i, izgra|en 1955. godine, u Starom Ugqeviku koji se sru{io zbog blizine rudnika. Aktivnosti oko prenosa i izgradwe spomenika trajale su vi{e od osam godina. Kao naknadu za eksproprisane ne-

IZGRADWU finansiralo JP “Rudnik i TE Ugqevik“
Govore}i o zna~aju narodnooslobodila~kog pokreta na ovim prostorima, koji su od 1941. godine bili u sastavu Nezavisne dr`ave Hrvatske (NDH), predsjednik Ugqevi~kog SUBNOR-a Ratko \ur-

kovi} je podsjetio da je usta{ka vlast odmah po~ela da odvodi Srbe u zloglasni Jasenovac iz kojeg se niko nije vratio. Za samo tri mjeseca 1942. go di ne, na pros to ri ma da na{weg Ugqevika pokatoli~eno je 130 porodica. - Usta{ka deviza da tre}inu pravoslavnih treba pobiti, tre}inu protjerati, a tre}inu pokatoli~iti obistinila bi se da nije bilo narodnooslobodila~kog pokreta. U ovoj kosturnici le`e heroji, oni koji su se borili za najve}e i naj~asnije vrije-

dnosti. Ovdje le`i ubijena mladost i pokopani ideali. Na{e prisustvo ovdje je dokaz da oni nisu zaboravqeni - rekao je \urkovi}. Cvije}e i vijence na novoizgra|eni spomenik polo`i li su pred sta vni ci Skup{tine i mjesnih udru`ewa SUBNOR-a, Skup{tine op{tine Ugqevik, op{tinske Bora~ke organizacije, politi~kih partija i pojedinci po{tovaoci antifa{izma. Ovom prilikom dodijeqena su priznawa pojedincima i ustanovama koje su pomogle izgradwu spomenika.

[amac
POLICIJA De`urna slu`ba policije imala je mirnu no}. Javni red i mir nije naru{avan. VODA Uredno vodosnabdijevawe. HITNA POMO] Hitna pomo} Doma zdravqa pregledala je 36 pacijenata. STRUJA Nije bilo prekida u isporuci elektri~ne energije.

PELAGI]EVO - Povodom obiqe`a vawa krsne slave op{tine Pelagi}evo, Svetog proroka Ilije - Ilindana, 2. avgusta i ove godine bi}e odr`ane “Ilindan ske sve ~a nos ti“, ma ni festacija kulture i sporta. Or ga ni za ci oni odbor sve~anosti odr`ao je svoju prvu sjednicu, na kojoj su utvr|eni termini de{avawa u periodu od 15. jula do 2. avgusta, koliko }e i trajati “Ilindanske sve~anosti“. Po~etak manifestacije planiran je za 15. jul, kada }e startovati ve} tradicionalni, 15. no}ni turnir u malom fudbalu “Pelagi}evo 2009“, a zavr{etak turnira planiran je za 31. jul, kada }e najuspje-

Pripreme za slavu op{tine
{nijim ekipama biti dodijeqene nagrade i priznawa. U Svetosavskom domu bi}e odr`a na li ko vna izlo `ba i kwi`evno ve~e, na kome }e u~estvovati kwi`evnici iz Bijeqine, [amca, Br~kog i Pelagi}eva. vala folklora, na kojem bi tre ba lo da u~es tvu je osam kulturno-umjetni~kih dru{tva iz Srbije i Srpske, a istog dana odr`a}e se i sve~ana sjednica SO Pelagi}evo na kojoj }e biti uru~ene na gra de i pri znawa na jus -

Obiqe`avawe "Ilindanskih sve~anosti" u Pelagi}evu

pje {ni jim po je din ci ma i kolektivima. Na igrali{tu FK “Pelagi}evo“ bi}e odr`an i turnir omladinskih ekipa, a za sam 2. avgust planirana je i prijateqska fudbalska utakmica. V. S.
FOTO: V. SAJLOVI]

MANIFESTACIJA }e trajati od 15. jula do 2. avgusta
Nastavi}e se sa “paqewem lila uo~i Ilina“, a od ove godine, 25. jula na jezeru “@abar Bara“ u Pelagi}evu bi}e odr`ani “Gastro susreti“. Program }e upotpuniti takmi~ewe u lovnom streqa{tvu. Za 1. avgust planirano je odr`avawe 3. Festi-

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 11

Mijat @ivkovi} novi predsjednik Sindikata u “Bir~u“
ZVORNIK - Novi predsjednik sindikalne organizacije metalaca i rudara u Fabrici glinice “Bira~“ AD u Zvorniku je Mijat @ivkovi}, a wegov zamjenik Miladin Juro{evi}. Predsjednik Sindikata metalaca i rudara RS Obrad Belenzada rekao je da treba {to prije na}i tr`i{te za glinicu, da bi se stvorili povoqniji uslovi za poslovawe fabrike, {to je preduslov i za ve}e plate i boqi standard radnika. Na ju~era{woj izbornoj skup{tini izabran je i novi Upravni odbor od 11 ~lanova i Nadzorni odbor od tri ~lana. S. S.

Ponovo prekinuta izgradwa hotela u Srebrenici

Stru~na lica treba da ispitaju zemqi{te zbog mogu}nosti pojave klizawa zemqi{ta, {to bi ugrozilo objekte u neposrednoj blizini gradili{ta, istakao Mirsad Mustafi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Zbog klizawa tla zaustavqeni radovi
Francuski pitomci u Mili}ima

FOTO: G. PERI]

SRE BRE NI CA - Iz gradwa hotela visoke katego ri je, ko ju je Fa bri ka duvana Sarajevo (FDS) neda vno za po ~e la u cen tru Srebrenice, zaustavqena je po drugi put. Stru~na lica treba da ispitaju zemqi{te, a na osnovu rezultata izvo|a~ radova }e donijeti od go va ra ju }e rje {ewe, da bi se radovi mogli nastaviti. Ovo je “Gla su Srpske“ rekao na~elnik Odjeqewa za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Mirsad Mustafi}. - Takva ispitivawa potrebno je obaviti zbog mogu}nos ti po ja ve kli zawa zemqi{ta, {to bi ugrozilo objekte u neposrednoj blizini - pojasnio je Mustafi} i na po me nuo da je pri li kom dobijawa gra|evinske dozvole, izme|u ostalog, potrebno pribaviti i to rje{ewe. On je potvrdio da su se vlasnici objekata, koji se nalaze u neposrednoj blizini gra di li {ta, obra ti li na dle `nom op {tin skom odjeqewu zbog, kako je rekao,

Upoznavawe kulture i tradicije
MILI]I - Pitomci Visoke {kole `andarmerije iz Francuske posjetili su u Mili}ima Spomen-sobu poginulim borcima Otaybinskog rata ove op{tine, kao i mili}ku Fabriku monta`nih ku}a “Intal“. Grupa od 140 pitomaca boravila je u BiH u okviru sedmodnevne studijske posjete. - Ciq putovawa je da se susretnemo sa qudima koji dolaze iz razli~itih podnebqa i kultura, da upoznamo zemqu, wenu tradiciju, kulturu i istoriju. Drugi ciq nam je da razvijamo saradwu sa policijom u BiH - rekao je direktor {kole general Kristijan Peti. Gosti iz Francuske posjetili su i Fabriku monta`nih ku}a “Intal“, koja sara|uje sa francuskim partnerom, a primio ih je i na~elnik Mili}a @ivojin Juro{evi}, koji je rekao da je posjeta plod saradwe op{tine Mili}i sa Ambasadom Francuske u BiH. G. P.

Zvornik
Radovi zaustavqeni FOTO: K. ]IRKOVI]

bo ja zni da bi mo gu }e kli zawe tla ugro zi lo wiho ve ku}e.

GRADWA stopirana zbog imovinskih odnosa
- Op {tin ska ko mi si ja iza{la je na lice mjesta i utvrdila da dosada{wim radovima nije do{lo do ugro`a vawa tih obje ka ta -

istakao je Mustafi}. Izgradwa hotela, za koji je investitor pribavio potrebnu urbanisti~ku saglasnost, obustavqena je u martu ove godine zbog nerije{enih imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima ~etiri parcele na tom lokalitetu, koji su se `alili Inspekciji za urbanizam i gra|evinarstvo RS. Ra do vi

Budu}i izgled hotela

su nastavqeni nakon {to je FDS ri je {i la pro blem sa vlasnicima spornih parcela. Sarajevska Fabrika duvana kupila je 2007. godine upravnu zgradu Rudnika olova i cinka iz Sasa, koju je poru{ila i na lokaciji koja se nalazi do zgrade Op{tine Srebrenica, prije nekoliko mjeseci, zapo~ela izgradwu hotela sa ~etiri zvjezdice. Direktor Fabrike duvana Sarajevo Edin Mulaha sa no vi} izja vio je pri li kom ne da vne Povr{ina posjete Srebrenici da }e u izgradwu hotela biti Prema projektnoj dokumentaciji, poulo `e no de set vr{ina budu}eg hotela u Srebrenici miliona maraka iznosi}e 3.497,70 kvadratnih metai da }e u novom ra, dok je povr{ina objekta koji je poobjektu biti zaru{en iznosila 1.536 kvadratnih po sle no 50 ra metara. dnika.

Novi izgled gradske pla`e
ZVOR NIK - Lo kal na skup{tina u Zvorniku donijela je odluku o pristupawu izradi urbanisti~kog projekta “Grad ska pla `a“, ko ji obuhvata povr{inu od 32.030 kvadrata. V. d. na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe Dragan Jevti} pojasnio je da je gradska pla`a obra|ena regulacionim planom, koji je okviran, dok }e urbanisti~kim planom biti odre|eno {ta }e sve biti na pla`i. Dodao je da ima dosta zainte re so va nih ko ji `e le da grade na tom podru~ju. Jev ti} je is ta kao da }e grad ska pla `a za dr`a ti svoju namjenu, ali }e dobiti i prate}e objekte, prije svega sportsko-rekreativne. S. S.

Ministar ^a|o u Mili}ima i Vlasenici

Gra|ani su potpuno bezbjedni
MILI]I - Veoma dobra bezbjednosna situacija i odli~na saradwa lokalnih zajednica sa policijom karakteri{u trenutno stawe bezbjednosti u op{tinama Mili}i i Vlasenica, {to je dobar razlog da se ohrabre javnost i gra|ani u ovim op{tinama. Ovo je ju~e nakon susreta sa rukovodstvom op{tina Mili}i i Vlasenica izjavio ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o. - Analize bezbjednosne situacije u Mili}ima govore da ovdje nema te`ih krivi~nih djela, razbojni{tava i kra|e automobila - rekao je ministar ^a|o, a sli~nu ocjenu stawa bezbjednosti dao je i nakon sastanka sa ~elnicima Vlasenice. Ministar ^a|o boravio je ju~e i u [ekovi}ima. G. P.

Vatra zahvatila {umske komplekse na lokacijama Crni Guber, Orlovine i Kvarc

Ne jewava po`ar u Srebrenici
SRE BRE NI CA - Zbog nepristupa~nih terena jo{ nije uga{en po`ar, koji je prije dva dana izbio u brdima iznad Srebrenice, zahvata ju }i flo ru i {um ske kom ple kse na lo ka ci ja ma Crni Gu ber, Or lo vi ne i Kvarc. U op{tinskoj Civilnoj za{titi i Vatrogasnom dru{tvu potvr|eno je da su vatrogasci izlazili na teren, ali da nisu mogli da lokalizuju, ni ugase po`ar. Predstavnik Civilne za{tite Cvijetin Maksimovi} ka `e da je wego va slu `ba upoznata sa po`arom na navedenim podru~jima, ali da su, kao i vatrogasci, nemo}ni da ga saniraju zbog nepris tu pa ~nos ti te re na i postojawa mina. Isti~e da je oba vi je {ten da se u to ku pro {le no }i ~u la ja ka ek splozija na podru~ju koje je zahva}eno po`arom.

Fo~a
VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak.
Po`ar u srebreni~kim brdima FOTO: K. ]IRKOVI]

NEMOGU]E ugasiti po`ar zbog postojawa mina
- S obzirom na to da je taj prostor udaqen od grada i da na wemu nema qudi, deminirawe tih povr{ina nije bilo prioritet. Do sada je Slu `ba Ci vil ne za {ti te deminirala prostor na brdu Kvarc gdje je smje{ten RTV relej i put koji vodi do wega - rekao je Maksimovi}. Sre bre ni ~a ni su ovih dana mogli da vide oblake dima, koje je sino}na ki{a uglavnom rastjerala, ali se po`ar i daqe {iri, prelaze }i sa bje lo go ri ~nog na crnogori~no drve}e. Uzrok po`ara jo{ nije po znat, ali se sumwa da je izbio nepa`wom bera~a borovnica, koji su se mogli vidjeti na tim prostorima. K. ].

STRUJA Zbog radova na 110-kilovatnom dalekovodu Gora`de Sarajevo Fo~a nije imala struje.

Srebrenica
STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Uvedena redukcija vode zbog rekonstrukcije vodozahvata u Zelenom Jadru. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano {est pacijenata.

12 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

BIRAMO NAJQEP[I KUTAK REPUBLIKE SRPSKE

И ви можете учествовати у избору “Најкутак Републике Српске” тако што ћете дати глас оном простору који је по вашем мишљењу заслужио да буде изабран као најљепши кутак Републике Српске. На тај начин стичете право на једну од награда које су намијењене управо вама.

1. Slavi{a Male{evi} Isto~no Sarajevo

2. Zlatko Pani} Modri~a

3. Rajko Bokur Prwavor

4. Jagoda [esti} Bawa Luka

5. Ugqe{a Jotanovi} Tesli}

6. Jovan Matavuq Lakta{i

7. Nino Dragani} Trebiwe

8. Branko Novakovi} Pale

9. Tonka Vuji~i} ^elinac

10. Stevo Miqanovi} Bijeqina

11. Vi{egrad

12. Brod

13. Mili}i

14. Prijedor

15. Derventa

16. ^ajni~e

17. Bawa Luka

18. Lakta{i

19. [ipovo

20. Fo~a

SMS-ом гласате тако што, на број 091/510-101 пошаљете поруку која садржи ријеч ГЛАС затим редни број простора. Примјер, ако желите гласати за приједлог под редним бројем 8, текст SMS поруке гласи: GLAS 8. Број важи за сва три оператера мобилне телефоније у БиХ. Цијена поруке је 0,8 КМ + ПДВ.

Име и презиме: Број телефона: Гласам за простор под редним бројем:
Испуните потребне податке и пошаљите купон на адресу: “Глас Српске” (за Најкутак Републике Српске), Улица Скендера Куленовића 93, 78000 Бања Лука OP[TINA MILI]I OP[TINA BROD

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA [IPOVO

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 13

Plasirana 1,92 miliona KM
SOKOLAC - Na podru~ju op{tine Sokolac od aprila pro{le godine plasirana su oko 1,92 miliona KM kreditnih sredstava, od ~ega 118.000 KM mikrobiznisu u poqoprivredi, 500.000 KM fizi~kim licima za stambene kredite, dok su 1,3 miliona KM dobila pravna lica. Ovo je izjavio rukovodilac Odjeqewa za marketing u Investiciono-razvojnoj banci (IRB) Republike Srpske Igor Baji}. Predstavnici IRB-a boravili su ju~e i u op{tini Pale. S. [.

Internet prezentacija Pala

Demobilisani borci u Isto~noj Ilixi ne mogu da legalizuju ku}e

Kamera na {etali{tu Promenada
PALE - Internet prezentacija Pala ovih dana je upotpuwena novinom, koja je grad podno Romanije i Jahorine svrstala u red rijetkih sredina u BiH iz kojih se na Internet plasira “`iva slika“ sa gradskih ulica. Portal Pale.me postavio je veb-kameru na paqanskom {etali{tu Promenada, koje u cjelini sa fontanom va`i i za centralni gradski trg, tako da posjetioci ovog sajta u svakom trenutku mogu da prate de{avawa na ovom lokalitetu. Kako saznajemo, slika se “osvje`ava“ na svakih 15-ak sekundi, a oni koji podrobnije prate de{avawa u svijetu Internet prezentacija, tvrde da Pale, zajedno sa Bawom Lukom, ~ine dvojac gradova u Republici Srpskoj koji imaju ovakvu kameru na svojim ulicama. S. [.

Nekoliko stotina demobilisanih boraca sagradili ku}e koje ne mogu da legalizuju, jer su lokacije na kojima se nalaze nakon Dejtonskog sporazuma pripale Federaciji BiH
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Krov nad glavom na "tu|oj zemqi"

IS TO ^NA ILIYA Mnogi stanovnici Isto~ne Iliye, me|u kojima je i nekoliko stotina demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, ne mogu da legalizuju svoje ku}e, jer su ih, prema slovu zakona, sagradili na “tu|oj zemqi“. Najvi{e ih je u nasequ Dowe Mladice, gdje je sagra|eno 350 ku}a i u wima ve} go di na ma `i ve uglavnom demobilisani borci, koji su izbjegli iz sarajev skih op {ti na ko je su nakon Dejtonskog sporazuma pripale Federaciji BiH. Predsjednik Mjesne bora~ke organizacije Kula Bo{ko Te{anovi} je rekao da su se sva zla ratnog i poratnog pe ri oda sva li la na wihova ple}a. - Cijeli rat smo proveli u op{tinama koje su nakon Dejtona pripale Federaciji BiH. Nakon toga smo do{li u dijelove koji su pripadali tada Srpskom Sarajevu, da bi [eridanovom odlukom bili istjerani i odatle. Sagradili smo ku}e ovdje i prodali u bescjewe svoju imovinu -

Koncerti u Mokrom i Palama

Ruske igre i pjesme odu{evile publiku
PALE - ^lanovi folklorne dru`ine “Venec“ iz ruskog gra da Kastra me gostovali su prethodnih dana na podru~ju op{tine Pale i sa svojim prijateqima iz Kulturno-umjetni~kog dru{tva “Romanijska vrela“ iz Mokrog izveli dva koncerta u sali paqanske Javne ustanove za kulturu. Gos to vawe je upri li ~e no po sred stvom Dru{ tva srpsko-rus kog pri ja teqstva, dok su se u or ga ni za ci ju kon ce ra ta ukqu~i li i op {ti na Pa le i Kul tur noBorci legalno dobili lokacije FOTO: ARHIVA

umjetni~ko dru{tvo “Romanijska vrela“ iz Mokrog. - Drago nam je {to smo publici predstavili dio na{e bo ga te tra di ci je i vje ru je mo da je ovo gos to vawe izwedrilo i jedno veli ko pri ja teqstvo sa fol klor nom dru `i nom iz Mo krog. Sa radwa }e za si gur no bi ti nas tavqena, o~e ku je mo i wiho vo sko ro gostovawe u na{em gradu i Rusiji - istakli su predstavnici dru`ine iz Kastrame. S. [.
FOTO: S. [EKARA

ka`e Te{anovi}. On je dodao da su borcima stigle tu`be jer ne vra}aju kre di te, ko je im je op{tina odobrila prije nekoliko godina.

BORCIMA stigle tu`be jer ne vra}aju kredite
- Dobio sam pravosna`nu presudu da }e mi zaplijeniti stvari u vrijednosti od 8.000 maraka - naglasio je Te{anovi}. [ef podru~ne jedinice Kasindo Republi~ke uprave za ge odet ske i imo vin skopra vne po slo ve Dra gan Obradovi} ka`e da sli~an problem imaju sve op{tine koje je presjekla dejtonska linija. - Wihove ku}e se ne mogu uvesti u grunt kao wihovo vlasni{tvo, jer su ih sagradili na “tu|oj zemqi“. Iako

"Butmir"
Direktor “Butmira“ Pavle Grgi} ka`e da i ovo preduze}e ra~una na svoj dio kola~a, iako se nije protivilo tada{woj op{tinskoj odluci o preuzimawu zemqe. Grgi} ka`e da }e tra`iti nadoknadu za eksproprijaciju zemqi{ta, ali isti~e da ne}e zatezati i da }e prednost dati legalizaciji spornih objekata.

su ku}e wihove, oni mogu da dobiju samo posjedovni list, ali ne mogu da do|u do vlasni~kog lista, jer zemqa nije wihova. Uglavnom su sve zemqi{ne kwige u sudovima u Sarajevu, dok je teritorijalno za ovo podru~je nadle`an Sud na Sokocu - ka`e Obradovi}. Na ~el nik Is to ~ne Iliye, Predrag Kova~ je naglasio da je pro blem mo gu }e rije{iti ako sarajevski op{tinski sudovi pristanu da zamijene kwige sa Osnovnim sudom na Sokocu. - Demobilisani borci, ko ji su re ci mo u Dowim Mla di ca ma sa gra di li ku }e, dobili su lokacije legal no, jer je op {ti na po sli je ra ta izu ze la zemqu koja je bila dr`avna i kojom je upravqalo Poqo privredno dobro “Butmir“.

- Te lo ka ci je su do di jeqene demobilisanim borcima i sada imamo problem. Bio je postignut dogovor da se oba vi raz mje na zemqi {nih kwiga, ali su od reali za ci je tog do go vo ra odustali u Federaciji BiH ka`e Kova~. On isti~e da je opstrukcija nastala kada je aktuelizovana pri~a i dono{ewe zakona o dr`avnoj imovini, od ~ije realizacije ~elnici Stranke za BiH i SDA o~e kuju “ne{to sasvim drugo“.

Saobra}ajnica u Isto~noj Ilixi

Vozila upadaju u rupe
ISTO^NA ILIYA - Iako je nedavno asfaltirana saobra}ajnica na izlazu iz Spasovdanske ulice prema ulici Kasindolskog bataqona u Isto~noj Iliyi, zbog rupa na putu predstavqa veliku opasnost za voza~e i pje{ake. Osim {to mogu da ugroze svoj i tu|i `ivot, mnogi voza~i strahuju i za automobil. Ako ne uspiju da zaobi|u rupu, voza~i mogu da o{tete svoje vozilo. S. [.

Predrag Kova~

FOTO: GLAS SRPSKE

Kontrola rada ugostiteqskih objekata u Palama

PALE - Op{tina Pale }e kupiti mjera~ buke, pomo}u kojeg }e mo}i ta~no da utvrdi u ko jim lo ka li ma je muzika nedopustivo glasna i na to upo zo ri wiho ve vla snike. Ovo je izjavio predsje dnik paqan skog op {tin skog par la men ta Mi ro slav Br~kalo. On je istakao da se pripre ma sa svim no va odlu ka, kreirana na na~in da se otklone svi uo~eni nedostaci. - S ob zi rom na to da

Op {ti na ku pu je mje ra~ bu ke
postoje primjedbe na rad pojedinih ugostiteqskih objeka ta, gdje se u prvi plan naj vi {e is ti ~e pre vi {e glasna muzika, preduze}emo konkretne mjere u interesu gra|ana - naglasio je Br~kalo. On je do dao da }e vla sni ci mo ra ti da se pri dr`a va ju pro pi sa ko ji reguli{u tu oblast. - Nije nam ciq da sprovodimo bilo kakve represivne mje re pre ma ugos ti teqima, ve} jednostavno `elimo da obezbijedimo normal no fun kci oni sawe u ovom segmentu, pri ~emu bi bili zadovoqni i vlasnici lokala i gra|ani koji stanuju u wihovoj neposrednoj blizini - isti~e Br~kalo.

VLASNICI }e morati da se pridr`avaju propisa
Podsje}a da su op{tinske vlas ti i do sa da bi le

“dosta fleksibilne“ i nastojale da “nikoga ne o{tete“, ali ni su nai {le na punu korektnost. - O~igledno je da su vlasni ci po je di nih ugos ti teqskih obje ka ta na ne ki na ~in zlo upo trebqava li na{ me k{i pris tup, pa i koristili svojevrsne “rupe“ u postoje}oj odluci, {to je pojava koju ubudu}e ne}emo ni u najmawoj mjeri tolerisati - kategori~an je Br~kalo.

Pale
POLICIJA Zabiqe`eno krivi~no djelo i jedno naru{avawe javnog reda i mira. Nije bilo saobra}ajnih nesre}a. VODA Snabdijevawe potro{a~a vodom je uredno. STRUJA Napajawe je uredno, nema prijavqenih kvarova, kao ni najavqenih planskih iskqu~ewa struje. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i paqanskog Doma zdravqa pregledano je 11 pacijenata.

14 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

“Mi{elin“ smawuje broj radnih mjesta bez otpu{tawa

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

KLERMON-FERAN - Francuski proizvo|a~ guma “Mi{elin“ najavio je ju~e da }e smawiti broj radnih mjesta za 1.093, a u Srbiji broj radnih mjesta ne}e biti smawen, prenijela je Beta. Kako je agenciji Beta re~eno u

“Mi{elinu”, broj radnih mjesta }e biti smawen “reorganizacijom poslovawa“, a mjere }e se odnositi samo na Francusku i ne}e uticati na pogone te kompanije u Srbiji.

Du{an Bajatovi}, generalni direktor “Srbijagasa“
Zvani~ni kurs Promjena 14.50 Cijena

-3.06 17,663.42

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO Zvani~ni kurs Promjena 4.65 -4.91 Cijena 6,328.65

Najavio gradwu gasovoda i u Srpskoj
FOTO: ARHIVA

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni kurs Promjena Cijena 21.89 BH TELECOM D.D. SARAJEVO 14.06 ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 95.19 125.00 IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 28.21 15.50 KONJUH D.D. @IVINICE 42.00 POSTBANK BH D.D. SARAJEVO 44.00 RMU BANOVI]I DD BANOVI]I 5.55 [IPAD KOMERC DD SARAJEVO 21.49 SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO -2.16 24,476.05 -6.27 42.18 3.69 25,030.00 0.01 5,625.00 -4.82 24,543.60 0.00 1,534.50 0.00 630.00 -3.21 4,664.00 -3.55 8,540.60 -0.05 1,912.61

Evropska automobilska industrija

Nezadovoqni podr{kom
LONDON - Evropski proizvo|a~i automobila, suo~eni sa dramati~nim padom potra`we, tra`e dodatnu pomo} od Evropske unije (EU), upozoravaju}i da je industrija quta zbog nedostatka koordinacije me|u evropskim vladama kada je rije~ o mjerama za savladavawe najte`e krize od Drugog svjetskog rata, prenio je Tanjug.

“Srbijagas“ bez obzira na trenutne pote{ko}e, ima finansijske, ekonomske i tehni~ke potencijale da se ukqu~i u izgradwu budu}eg gasovoda u Srpskoj do Bawe Luke i to je na{, pre svega, ekonomski interes, rekao Bajatovi}
NOVI SAD - Generalni direktor “Srbijagasa“ Du{an Bajatovi} izjavio je da je u pla nu iz gradwa takozvanih gasovodnih inter ko ne kci ja sa: Bu gar skom, Makedonijom, Crnom Go rom, BiH, Hrvat skom i Kosovom i Metohijom, prenijela je Beta. - “Srbijagas“ bez obzira na trenutne pote{ko}e, ima fi nan sij ske, eko nom ske i tehni~ke potencijale da se ukqu~i u izgradwu budu}eg gasovoda u Republici Srpskoj do Bawa Lu ke i to je na{ pre svega ekonomski interes - rekao je on. Gasne On je na skupu “Ju`ni tok - mo gu elektrane }nos ti i per spe kti ve“ u - U planu je da u Srbiji budu izgraPri vre dnoj ko |ene tri do ~etiri gasne elektrane, mori Vojvodine {to bi je dovelo u poziciju regika zao da je onalnog lidera u proizvodwi elekSrbi ja to kom tri~ne energije - rekao Du{an po {le go di ne Bajatovi} po tro {i la 2,3 milijarde kubnih metara gasa, a procjene pokazuju da }e u 2010. go di ni po tro{wa opasti na 1,7 milijardi. Ka zao je da je da nas u~e{}e srpske industrije u uku pnoj po tro{wi ga sa u ovoj go di ni go to vo pre po lovqeno na 34 odsto.

Du{an Bajatovi}

Nagrade magazina “Banke u BiH“

Rajfajzen banci tri “zlatna bama“
SA RA JE VO - Raj faj zen banka dobitnik je tri “zlatna bama“, nagrade koju ve} sedmu godinu dodjequje finansijsko-poslovni magazin “Banke u BiH“ najuspje{nijim bankama. Rajfajzen banka je nagradu dobila za najve}u aktivu u 2008. godini, za najve}i ukupni kapital i za najve}i dioni ~ki ka pi tal u 2008. godini. Nagra|ene su i Bo-

bar banka iz Bijeqine, Sarajevska banka Fima, Privre dna ban ka iz Sa ra je va kao i NLB Razvojna banka iz Bawe Luke. Magazin “Banke u BiH“ dodijelilo je guverneru Central ne ban ke BiH Ke ma lu Ko za ri }u spe ci jal no pri znawe “Zlatni bam“ za doprinos o~u vawu sta bil nos ti ban kar skog se kto ra u 2008/2009. godini. M. ^.

JU@NI TOK potencijal i za strana ulagawa
- Do{li smo u situaciju da industrija trenutno tro{i 34 odsto prirodnog gasa u Srbi ji - re kao je Bajatovi} i ocijenio da bi iz gradwa ga so vo da Ju `ni tok za Srbiju mogla da pred-

stavqa samo tranzit, ako doma}a privreda ne bude imala po ten ci jal da pri hva ti ponu|ene koli~ine gasa. Ba ja to vi} je ka zao da prije izgradwe Ju`nog toka mora da se zavr{i gasifi ka ci ja Srbi je i da se odredi kolike su koli~ine ga sa po tre bne na go di{wem nivou. On je naglasio da Ju`ni tok predstavqa potpuno nove koli~ine gasa za Srbiju i da bi u tom smi slu na wega trebalo i gledati, a s ob zi rom na to da }e tra sa ve }im di je lom pra ti ti i Koridor 10, Ju`ni tok predstavqa izuzetni potencijal i za strana ulagawa.

Peking

GM premalo ulagao u {vedski "Saab"
STOKHOLM - To je jedno od najmawe vjerovatnih udru`ivawa u istoriji automobilske industrije - da mali proizvo|a~i sportskih automobila sa svega 45 zaposle nih, kao {to je “Ke ni gseg“, preu zme kom pa ni ju koja ima oko 3.400 radnika, ci jewenu {ved sku ro bnu marku “saab“, koja je do ju~e bila nacionalna ikona stabilnosti i pouzdanosti, isti~u analiti~ari, prenio je Tanjug. Stru~waci me|utim ka`u da }e skan di nav ske zemqe vjerovatno pozdraviti pro da ju pre za du `e nog “Sa aba“, ta ko |e {ved skoj fir mi “Ke ni gseg“, jer je mati~na kompanija, ameri~ki “Yeneral motors“ (GM) vlasnik “Saaba“, ~esto bio na meti kritika da je prema lo ula gao u tu evrop sku filijalu. Mnogi isti~u da “Kenigseg” pripada grupi “neo~eki va nih par tne ra” ako se zna da ta kompanija u prosjeku godi{we proda mawe od 20 svo jih spor tskih pu tni ~kih vo zi la, od ko jih sva ko ko {ta oko 1,5 mili ona dolara. Ame ri ~ki ~a so pis “Forbs“ je prije tri mjeseca iza brao mo del “ko ni gseg

Analiti~ari o udru`ivawu automobilske industrije

“Kupuj kinesko“
PEKING - Peking je korisnicima dr`avnog stimulativnog paketa nametnuo zahtjev da u svojim projektima koriste doma}e proizvode {to je potez koji mo`e da zategne odnose sa trgovinskim partnerima poslije kineske kritike stimulativne provizije Va{ingtona “Kupuj ameri~ko.” Stimulativni paket Pekinga ima za ciq da za{titi Kinu od svjetske ekonomske krize, tako {to }e podsta}i doma}u potra`wu kroz pove}ana ulagawa u gradwu puteva i druge javne radove.

CCXR“ za je dan od najqe p{ih automobila u istoriji auto-industrije. Kao i mati~ni GM, “Saab“ se tako|e nalazi pod sudskom za{titom od bankrota. [vedskoj firmi je potrebna milijarda dolara da iza|e iz krize, a zatra`ila je od kreditora da joj otpi{u 75 procenata od 1,4 milijarde dolara te{kog duga.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BT GROUP PLC LLOYDS BANKING SAINSBURY PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
117.45 37.2 105.3 67.2 312.75

Promjena
2.4 -2.36 2.73 -3.03 -5.73

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP JPMORGAN CHASE INTEL CORP

Cijena
12.35 12.45 23.31 32.96 15.97

Promjena
-2.99 -2.58 -0.6 -1.61 0.69

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 15

“Majspejs“ ukida radna mjesta
WUJORK - ^uvena dru{tvena mre`a “Majspejs“, koja prolazi kroz te`ak poslovni period, planira da smawi radnu snagu za 30 odsto, prije svega u SAD, objavio je ameri~ki privredni dnevnik “Vol strit `urnal“. “Majspejs” koga je po broju korisnika prema{io wegov mla|i konkurent “Fejsbuk“, odlu~io je da ukine 500 od ukupno 1.600 radnih mjesta, objavqeno je ju~e na veb sajtu www.zdnet.fr. “Fejsbuk“ je uspio da pove}a broj svojih ~lanova na 200 miliona. Time je u velikoj mjeri prema{io “Majspejs“, ~iji broj ~lanova ne prema{uje 130 miliona.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emintenta Боксит а.д. Милићи Prosje~na Promjena Promet cijena 0,39 -4,68 25.062,90 90,02 35,99 35,98 1,22 0,24 94,00 0,02 20.914,17 0,13 17.040,33 0,27 13.099,59 0,00 1.220,00 2,98 0,00 242,00 94,00

Sastanak u Privrednoj komori Srpske

Република Српска - стара девизна штедња Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 1 Телеком Српске а.д. Бања Лука РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик НЛБ развојна банка а.д. Бања Лука

FOTO: S. ILI]

Vlada RS razmi{qa na koji na~in mo`e da pove}a likvidnost privrede i vidje}emo da li je to prestrukturirawe depozita kod poslovnih banaka ili na drugi na~in, rekao je Dodik
PI[E: MILKA MILUNOVI] milkam@glassrpke.com

Vlada nastavqa da poma`e privredi RS

FONDOVI
Naziv emintenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Зептер фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,70 4,50 4,47 3,70 9,03 0,07 1,72 5,40 5,48 2,00 1,10 5,00 2,71 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,40

BAWA LU KA - Vla da Republike Srpske `eli da po mo gne pri vre dni ci ma, ali ta pomo} mora da bude realna i da ima adekvatan odgovor privrednika, istakao je ju~e u Bawoj Luci predsjednik Vlade RS Milorad Dodik na sastanku sa privrednicima u Privrednoj komori RS . Na sastanku, na kojem su u~estvovali i ministri za ekonomske odnose i koordina ci ju, fi nan si ja, in dus tri je, ener ge ti ke i rudarstva, poqoprivrede i prehrambene industrije, rada i bora~ko-invalidske za{ti te: Ja sna Brki}, Aleksandar Yombi}, Slobodan Puhalac, Radivoje Brati} i Ra de Ris to vi}, naj vi {e go vo ra je bi lo o mje ra ma pre va zi la `ewa svjetske ekonomske krize. - Ka da su pri vre dni ci prije dvije godine maksimalizovali svoje profite, onda ni su tra `i li po mo} Vlade RS o raspodjeli tih profita. Sada kada je kriza, pri vre dni ci mo ra ju da poka`u svoju solidarnost i da izgube dio profita - rekao je Do dik. Po red mje ra Vlade RS za ubla`avawe negativnih efekata ekonomske krize, privrednici su, ka`e Do dik, tra `i li do da tne mjere, s ciqem poboq{awa likvidnosti preduze}a. - Tra`io sam od privre-

Predvi|awa ameri~kih banaka

Ekonomija iz recesije izlazi do kraja qeta
VA[INGTON - Prema predvi|awima ekonomista najve}ih ameri~kih banaka, tamo{wa ekonomija trebala bi da se izvu~e iz recesije do kraja qeta, pi{e BBC. Iz ekonomskog savjetodavnog odbora pri Ameri~kom udru`ewu bankara re~eno je kako o~ekuju porast privredne aktivnosti od 0.5 odsto izme|u jula i septembra. Ali rukovodilac odbora Brus Kasman upozorio je kako }e privreda “do`ivjeti rast, ali ne i ozdravqewe“. Iz udru`ewa ka`u i kako }e se stopa nezaposlenosti u SAD popeti na deset odsto po~etkom idu}e godine. S druge strane, glavni sekretar Organizacije za ekonomsku saradwu i razvoj izjavio je kako }e SAD ekonomski oporavak do`ivjeti krajem godine.
Sa sastanka u Privrednoj komori

dnika da se ne oslawaju samo na pomo} Vlade RS, nego da Pri vre dna ko mo ra RS obezbijedi garanciju za vra}awe sredstava iz IRB-a rekao je Dodik. On je naveo da su banke poo{trile uslove kreditnih plasmana, te da su sve banke koje imaju sjedi{te van Republike Srpske, limitirale

pla sma ne na mi li on evra, {to ugro `a va po slo vawe preduze}a.

I PRIVREDNICI moraju da poka`u solidarnost
- Vlada RS razmi{qa na koji na~in mo`e da pove}a likvidnost privrede i vidje}emo da li je to prestruktu ri rawe de po zi ta kod poslovnih banaka ili drugi na~in - rekao je on. Dodik je naveo da je cijena elektri~na energija u RS ni`a za 50 odsto u odnosu na Federaciju BiH i da proizvodwa ima rast, posebno u hemijskoj industriji i naftnom sektoru. Predsjednik Privredne komore RS Borko \uri} rekao je da u privredi postoji niz pozitivnih efekata mje-

BUXET
Milorad Dodik je rekao da u buxetu RS nema krize i da su javni prihodi u Srpskoj stabilni. On je naveo da o~ekuje odre|ene probleme ukoliko ne do|e do realizacije stend-baj aran`mana. - Srpska ima mogu}nost da ispuni obaveze iz stend-baj aran`mana, ali pla{im se da Federacija BiH ne}e mo}i ispuniti ono {to je preuzela, i da bi to moglo da ugrozi ovaj aran`man - naglasio je Dodik. On je naveo da pomo} privrednicima predstavqa i uspostavqawe garantnog fonda i da je za dono{ewe zakona o tom fondu, koji bi uskoro mogao da se na|e u skup{tinskoj proceduri, potrebno obezbijediti realan izvor finansirawa.

ra Vlade RS kao {to su subven ci oni rawe u oblas ti ko`arske i tekstilno-prera |i va ~ke in dus tri je, u poqoprivredi, reprogramu pla}awa elektri~ne energije i drugo. \uri} je naglasio da su pri vre dni ci pre dlo `i li Vla di RS da bez uslovqavawa pri vre dnim subjektima u potpunosti refinansiraju postoje}e kreditne obaveze.

Spoqnotrgovinska komora BiH

Pozitivni rezultati industrije papira
SA RA JE VO - Za ra zli ku od po zi ti vnih tren do va u 2008, izvozni rezultati ostva re ni u prvom tro mje se ~ju ove godine povoqni su za pa pir nu in dus tri ju, a ve oma ne po voqni za gra fi~ku industriju, istaknuto je ju ~e u Sa ra je vu na izbornoj skup{tini Grupaci je gra fi ~ke in dus tri je Spoqno trgo vin ske ko mo re BiH, pre nije le su agenci je.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 18.6. 2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.113042 1.235241 26.805996 0.073083 0.262057 0.687435 1.463790 0.565032 0.218765 0.179097 1.292356 0.904260 2.289298 1.409639 2.089418

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.115832 1.238337 26.873179 0.073266 0.262714 0.689158 1.467459 0.566448 0.219313 0.179546 1.295595 0.906526 2.295036 1.413172 2.094655

Prodajni za devize
1.955830 1.118622 1.241433 26.940362 0.073449 0.263371 0.690881 1.471128 0.567864 0.219861 0.179995 1.298834 0.908792 2.300774 1.416705 2.099892

ZIF Zepter fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Boksit a.d. Mili}i
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

5,46

2,25%

0,387

-4,68%

16 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Hronika
Sarajevo

Prona|ene 22 stabqike kanabisa
TUZLA - Policija iz Banovi}a prona{la je na lokalitetu povr{inskog kopa “Turija“ u op{tini Banovi}i, 22 stabqike koje svojim izgledom podsje}aju na kanabis, javila je Srna. Ministarstvo unutra{wih poslova Tuzlanskog kantona saop{tilo je ju~e da su operativna saznawa pokazala da su na lokalitetu “Turija“ zasa|ene stabqike kanabis sative. U saop{tewu se navodi da je pretres terena obavqen po naredbi kantonalnog tu`ioca, a stabqike su poslate na vje{ta~ewe.

FOTO: S. PUHALO

Uhap{en dr`avqanin Srbije
SARAJEVO - Muhamed Pura (37) iz Sjenice u Srbiji, uhap{en je i upu}en u Imigracioni centar Isto~no Sarajevo nakon {to su policajci u utorak kod wega prona{li provalni~ki alat. U policiji je saop{teno da je kod uhap{enog prona|en i dio predmeta ukradenih iz vozila “pasat“ i “yete“, koji su bili parkirani u ulicama Br~anska i @rtava fa{izma u sarajevskom nasequ Otoka. O provalama u vozila, ali i hap{ewu provalnika, obavije{ten je i tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. N. T.

Mostar

Monika Qubi} se utopila
MOSTAR - Monika Qubi} (57), ~ije je be`ivotno tijelo prona|eno u utorak u ulici Mi le Bu da ka, na lo ka li te tu ispod par king prostora preduze}a “@itopromet“ u Mostaru uz korito ri je ke Ne re tve, najvjerovatnije se utopila, izjavio je portparol MUP-a
FOTO: GLAS SRPSKE

Hercegova~ko-neretvanskog kantona Sre}ko Bo{wak, javile su agencije. - Poslije obdukcije, koju je nalo`ila `upanijski tu`ilac Sabina Beganovi}, utvr|e no je da ni je bi lo tragova nasiqa i da je uzrok smrti Mo ni ke Qubi} uta pawe - pojasnio je Bo{wak.

Miro Duspara

Akcija Centra javne bezbjednosti Doboj

E. [, A. B. i D. M. od decembra pro{le do aprila ove godine, na podru~ju op{tina Doboj, Derventa i [amac, ukrali vi{e grla stoke ukupne vrijednosti oko 25.000 maraka
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Policija otkrila kradqivce stoke
Begovi}u, i Demiru Me{i}u. Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju protiv wih su podne se ni iz vje {ta ji zbog osnovane sumwe da su organizovano izvr{ili 14 krivi~nih djela i to pet kra|a, ~etiri te{ke kra|e i pet oduzimawa motornih vozila. Do d a o j e d a j e j e d no ta kvo vo zi lo pro na |e no u Dowoj Sla ti ni u op {ti ni [a mac, je dno je za paq e no u Zeliwi u op {ti ni Do boj, a je dno su o s t a v i l i p r i l i ko m bjek stva u Qes ko vim Vo da ma kod Do bo ja. Dva vo zi la pro na |e na su na podru~ju Kakwa i Zenice u FBiH. Pri javqeni A. B. uha p{en je 5. a E. [. 15. juna ove go di ne. Tre }e pri javqeni D. M. je na osnovu pravosna`ne sudske presude za po~iweno drugo krivi~no djelo osu|en na kaznu za tvo ra ko ju tre nu tno iz dr`ava u Okru`nom zatvoru u Doboju. Dok je ~ekao na odlazak u zatvor, nije mirovao, ve} je sa drugom dvojicom krao na ovom podru~ju. - Na{a akcija urodila je plodom, jer je u posqedwe vri je me kra |a sto ke ov dje stala - kazao je Duspara.

Mjesto zlo~ina

Novo Sarajevo

No`em ubo poznanika
SARAJEVO - Sini{a Isi} (24) te{ko je povrije|en kada ga je ju~e ujutro u Zvorni~koj ulici u Novom Sarajevu no`em ubo poznanik B. J. (22). U sarajevskoj bolnici Ko{evo su rekli da Isi} ima povrede grudnog ko{a, stomaka i bubrega. U MUP-u Kantona Sarajevo saop{teno je da je napada~ uhap{en i da se nastavqa daqa istraga. - O ovom doga|aju policiju su obavijestili iz bolnice Ko{evo, a S. I. je ispri~ao da ga je u blizini trolejbuske stanice ubola no`em wemu poznata osoba. Policija je utvrdila da je rije~ o B. J. koji je uhap{en ju~e - saop{tila je sarajevska policija. N. T.

DO B O J - Kr i m i n a lis ti ~ka po li ci ja Cen t r a j a v ne b e z b j e d no s t i Do boj, ot kri la je da su E. [. (55) iz La {ve kod Ze ni ce, A. B. (26) iz Do bo ja sa t r e n u t no m b o r a v i {tem u Ze ni ci i D. M. (27) iz Ze ni ce, od de cem b r a p r o {le do a p r i l a ove go di ne, na po dru ~ju op {ti na Do boj, Der ven ta i [a m a c u k r a l i v i {e grla sto ke uku pne vri je dnos ti oko 25.000 ma ra ka. To je ju~e na konferenci ji za no vi na re u Do bo ju saop{tio pomo}nik na~elni ka CJB Do boj Mi ro Du spara. Nezvani~no, rije~ je o Ekremu [i{i}u, Admiru

OSUMWI^ENI za 14 krivi~nih djela
- Ta li ca su iz ne zakqu~a nih {ta la, obi jawem pomo}nih objekata i iz trgovina krala stoku, suvo meso i robu {iroke potro{we, koju su prevozili motornim vozilima ukradenim na po dru ~ju Do bo ja, [amca i Modri~e - rekao je Duspara.

KRA\E
Po jedno vozilo ukradeno je u Podnovqu i Gorwoj Zeliwi, (op{tina Doboj) u Dowoj Slatini (op{tina [amac), a dva u Milo{evcu kod Modri~e. Trojka je izvr{ila i ~etiri te{ke kra|e u Dowoj Slatini i Gorwoj Zeliwi, a dvije u Milo{evcu.

Osmorica uhap{enih i daqe u pritvoru
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWA LUKA - Osmorica optu`enih za organizovani kriminal i neovla{}enu proizvodwu i promet opojnim dro ga ma, ko ji su uha p{e ni u akci ji “Le otar“, osta}e i daqe u pritvoru. Sudsko vije}e Okru`nog suda u Bawoj Luci, kojim je predsjedavala Olga Male{evi}, na ju~era{wem nastavku su |ewa odbi lo je

pri je dlog od bra ne za uki dawe pritvora. U pri tvo ru }e os ta ti Nikola [araba, wegov brat Risto, Jovo [i{kovi}, Savo Jela~i}, Igor Mastilovi}, Vasilije [pirto, Nedeqko Dodig i Dragan Savovi}. Ju~e su svjedoci optu`be Adis i Ja smin Bu ri} iz Mostara ispri~ali da su sa Nikolom [arabom konzumirali kokain kojim ih je on ~astio. Adis je rekao da su

drogu pla}ali, ali “po ni`oj ci je ni“ i da to “ni su smatrali trgovinom“.

OPTU@ENI za trgovinu drogom
Svjedok Mirko Popovi} ispri~ao je da je prilikom vje{ta~ewa vozila Nikole [arabe ispod desnog fara prona|ena kesica sa drogom. Advo kat Ne nad Ba la ban je pri go vo rio jer je [a ra ba

zbog toga ve} osu|en na godinu zatvora. Mi lo rad Je li}, ro |ak optu`enih [araba u ~ijoj je ga ra `i u akci ji “Le otar“ pro na |en pa ket sa dro gom, kazao je da je kqu~ od gara`e davao Ni koli [arabi. On je jo{ rekao da je rezervni kqu~ neposredno prije pre tre sa nes tao, a pro zor gara`e bio je razbijen. Tu`ilac Slobodan ]eli} ju~e je rekao sudu da je

Dragan Jeli}, koji je sa tu`ila{tvom sklopio sporazum u vezi sa ovim slu~ajem, u zatvoru pretu~en. Osim pri tvo re nih, u ovom slu~aju optu`eni su i brane se sa slobode Kosta [e ka ri}, Ne mawa ]e }ez, Ni ko la Krweu{i} i Pre drag Ra|en. Terete se da su dro gu pre pro da va li od 13. februara do 30. maja 2008. godine. Kao organizator je naveden Nikola [araba.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 17

Bomba u bunaru rasadnika u Puharskoj
PRIJEDOR - U bunaru rasadnika preduze}a "Srpske {ume" u Gorwoj Puharskoj kod Prijedora, prona|ena je ru~na bomba “M 54”, saop{tila je prijedorska policija, javila je Srna. Bombu su u utorak prona{li radnici rasadnika, tokom redovnog ~i{}ewa bunara. U prijedorskoj Civilnoj za{titi rekli su da }e po dobijawu policijskog izvje{taja obavijestiti deminere, koji bi trebalo da deaktiviraju bombu. Demineri su na prijedorskom podru~ju od po~etka ove godine imali 45 intervencija na uklawawu odba~enih minsko-eksplozivnih sredstava.

Policija

Nesre}a na gradili{tu u nasequ Kru{evqe kod Bijeqine

Vijesti
Novo Gora`de

Savanovi} u bijeqinsku bolnicu “Sveti Vra~evi“ primqen sa te{kim povredama glave. Nakon ukazane prve pomo}i hitno upu}en u beogradski Urgentni centar, ali je na ulazu u Urgentni centar preminuo

Gra|evinski radnik pao s petog sprata i poginuo

Posjekli {umu
NOVO GORA@DE - Policijskoj stanici Novo Gora`de I. S. je prijavio da su u mjestu Jelah nepozna ta li ca po sje kla i ukrala oko 90 metara kubnih drveta. Po izvr{enom uvi|aju utvr|eno je da je posje~eno 111 stabala. G. O.

Sokolac

Obijena mesnica
SOKOLAC - Nepoznato lice ili vi{e wih u no}i izme|u ponedjeqka i utorka provalili su u mesnicu “Vizion“, vlasni{tvo D. N. u Sokocu. Policija je uvi |a jem ut vrdi la da su nasilno otvorena vrata i da je iz trgo va ~ke ka se ukradeno hiqadu maraka, na vo di se u sa op {tewu CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

PI[U: OLIVERA STJEPANOVI] krozrs@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BI JEQINA - Da mir Savanovi} (45) iz sela ^a|avica kod Bijeqine, preminuo je od povreda koje je za do bio ka da je u uto rak pao sa petog sprata prilikom obavqawa gra |e vin skih ra do va u na sequ Kru {evqe kod Bi jeqine, re~eno je u CJB Bijeqina. Por tpa rol CJB Bi jeqina Dragomir Peri} preci zi rao je da se ne sre }a dogodila u utorak oko 17 i 45 ~asova u ulici Petrova gora. Nakon toga, Savanovi} je prevezen u bolnicu. Prema rije~ima dr Sini {e Ma ksi mo vi }a u bi jeqin skoj bol ni ci “Sve ti Vra ~e vi“

Bawa Luka

Ukrali nov~anik iz “golfa“
RIBNIK - Policiji u Ribniku N. V. je prijavio da je nepoznata osoba u ponedjeqak iz automobila “golf“ vlasni{tvo D. V, a ko ji se na la zio u kru gu firme “Autoremont Pe|a“, ukrala nov~anik u kojem su bila li~na dokumenta na ime N. V. i 120 maraka, re~eno je u CJB Bawa Luka. G. O.

Gradili{te na kome je nastradao Savanovi}

FOTO: O. STJEPANOVI]

Savanovi} je primqen sa te{kim povredama glave. Nakon uka za ne prve po mo }i hitno je upu}en u beogradski Urgentni centar, ali je na ulazu u UrPut gentni centar pod l e g a o Savanovi} je svakodnevno u borbi za povredama. egzistenciju prelazio na biciklu u jeRa dnik na dnom pravcu vi{e od 15 kilometara gradili{tu rebez obzira na vremenske uslove. kao je da je SaWegov kolega sa gradili{ta pri~a da va no vi} imao mu ni{ta nije bilo te{ko da uradi i za{titnu opremu da je sa svima bio u dobrim odnosima. i za{titnu kaci-

gu, kao i ostali radnici i da se popeo na tavanski dio prostora da ga o~isti.

SAVANOVI] imao za{titnu opremu
- Pao je kroz prostor veli~ine metra na kojem se nala ze i dva ~e ona ro ga. Kolica u kojima je bio ostatak maltera poku{ao je da prospe kroz taj prorez i potom je pao zajedno sa wima na {ut ispred zgrade - rekao

je jedan od radnika. Radnici na gradili{tu su odmah pozvali Hitnu pomo} i policiju koji su, kako nam je re~eno, odmah po pozivu stigli na mjesto nesre}e. Savanovi} je ro|en u Zagre bu oda kle je iz bje gao u Br~ko, a potom je doselio u sem ber sko se lo ^a |a vi ca, gdje je sa suprugom i dvanaes to go di{wim si nom `i vio kao podstanar. Vlasnik preduze}a “Me-

ga drvo“ Svetozar Ostoji} je rekao da do sada nikada nije bilo ovakvih slu~ajeva na gradili{tu. - Porodica pokojnog Sava no vi }a ima }e svu mo ju pa`wu i brigu. Damira ne mo gu da vra tim, ali }u se potruditi da u {to skorije vri je me obe zbi je dim krov nad glavom wegovoj supruzi i sinu o kojem }u voditi ra~u na sve do wego vog pu noqetstva - rekao je vidno potreseni Ostoji}.

Bawa Luka

O{tetili kamion
BAWA LUKA - G. D. iz Novog Grada prijavio je u utorak policiji da je nepo zna to li ce o{te ti lo wegov kamion marke “fiat-do blo“ vla sni{ tvo preduze}a “New Sanatron“ iz Novog Grada, saop{tio je u CJB Bawa Luka. G. O.

U Br~kom smawen broj saobra}ajnih nesre}a
BR^KO - U prvih pet mjeseci ove godine na putevima Br~ko distrikta dogodilo se ukupno 260 saobra}ajnih nesre}a {to je za {est odsto mawe u odnosu na isti period pro{le godine kada je zabiqe`eno 278 nesre}a, javile su agencije. - U proteklih pet mjeseci na podru~ju Br~ko distrikta zabiqe`ili samo jednu prometnu nesre}u u kojoj je smrtno stradala jedna osoba - kazao je portparol policije Br~ko distrikta Halid Emki}. Prema Emki}evim rije~ima, pozitivni pomaci u bezbjednosti saobra}aja postignuti su u~estalijim prisustvom policije na kriti~nim ta~kama, radarskim kontrolama te video-nadzorima pojedinih br~anskih raskrsnica.

Podneseni izvje{taji protiv Pje{ak te{ko osumwi~enih za pqa~ku povrije|en u nesre}i
BIJEQINA - Centar javne bezbjednosti Zvornik, podnio je Okru`nom tu`ila{tvu u Bijeqini izvje{taj protiv dva lica (od kojih je jedno maloqetno). Oni su osumwi~eni za pqa~ku benzinske pumpe “Keso promet“ iz Zvornika, javila je Srna. Izvje{taji su podneseni protiv P. B. (17) i Q. M. (24), koji je uz izvje{taj predat Okru`nom tu`ila{tvu Bijeqina. Portparol CJB-a Bijeqina Dragomir Peri} rekao je da su ova dva lica osumwi~ena da su 3. juna opqa~kala benzinsku pumpu, koja je vlasni{tvo Brane Luki}a iz Zvornika. On je rekao da su izvje{taji podneseni 11. juna. SARAJEVO - B. Q. (28) zadobio je te{ke tjelesne povrede kada ga je ju~e oko 13 ~asova u Novom Gradu u Sarajevu udario automobil, saop{teno je u MUP-u Kantona Sarajevo, prenijele su agencije. Do ne sre }e je do {lo ka da je K. H. (50) iz Sa ra je va upravqaju}i automobilom “mercedes“ iz nepoznatog razloga skrenuo lijevo i si{ao sa ceste i tom prilikom udario B. Q. koji je prolazio. - Nastradalom B. Q. qekarska pomo} je ukazana u Klini~kom centru Ko{evo, gdje je zadr`an na daqem lije~ewu - navodi se u saop{tewu MUP-a Kantona Sarajevo. G. O.

18 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Niko ne smije da ignori{e odluke SB UN
BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} zatra`io je ju~e od Savjeta bezbjednosti UN da insis ti ra da se svi pri dr`a va ju oba ve za ko je pro pi su je Rezolucija 1244 UN i pozvao da se ne ohrabruju priznavawa jednostrano progla{ene nezavisnosti Kosova. - Nikome ne sme biti dozvoqeno da ignori{e odluke Saveta bezbednosti - istakao je Jeremi}, napomiwu}i da je Rezolucija 1244 UN usvojena po Sedmom poglavqu Poveqe UN, koja obavezuje sve strane da u potpunosti po{tuju wene odredbe. Generalni sekretar UN Ban Ki Mun naveo je u redovnom izvje{taju o situaciji na Kosovu, koji je ju~e razmatrao Savjet bezbjednosti, da vlasti u Pri{tini odbacuju Rezoluciju 1244, jer tvrde da ih “zakon ne obavezuje da po{tuju Rezoluciju“. - Zakqu~ci Me|unarodnog suda pravde ima}e dalekose`ne posledice po celo ku pan me |u na ro dni sis tem. Stoga je od presudne va`nosti da sudski proces te~e neometano, bez politi~kih pritisaka rekao je ministar spoqnih poslova Srbije.
FOTO: ARHIVA

Ovo mi je prvi put da izlazim van granica Srbije, ali ne vidim da i daqe nisam u Srbiji. Milutin Mrkowi}, ministar za infrastrukturu

Vuk Jeremi}

Stiven Vordsvort

@an Fransoa Teral

Ambasadori pozdravqaju liberalizaciju viznog re`ima

Teral i Vordsvort obe}avaju podr{ku
Francuska }e podr`ati Srbiju u procesu vizne liberalizacije, dok Britanija pozdravqa svaki pozitivan korak koji Srbija pravi na svom putu ka EU
BEOGRAD - Ambasadori Velike Britanije i Francuske @an Fransoa Teral i Sti ven Vor dsvort poz dravqaju najave da }e gra|anima Srbije od sqede}e godine biti omogu}eno da pu tu ju bez vi za u zemqe Evropske unije. Francuska }e podr`ati Srbiju u procesu vizne liberalizacije, dok Britanija pozdravqa svaki pozitivan korak koji Srbija pravi na svom putu ka EU. U duhu dogovora predsjednika Srbije i Francuske Borisa Tadi}a i Nikole Sarkozija od 27. maja, Srbija mo`e da se nada podr{ci Francuske kada su u pitawu vize, ali i deblokada Prelaznog trgovinskog sporazuma. - To su pitawa o kojima se raspravqa me|u 27 zemaqa ~lanica u Briselu. Mi }emo djelovati u tom okviru. Tako|e }emo, sa nekim od na{ih partnera, preduzeti i direktnije kontakte - ka`e am ba sa dor Fran cus ke u Srbiji @an Fransoa Teral. mi je mo ko li ko je uki dawe viza va`no za gra|ane Srbije. Mno go mla dih qudi u Srbiji nikada nije putovalo u inostranstvo, a znamo koliko je va`no da im se to omogu}i - kazao je ambasador Velike Britanije u Beogradu Stiven Vordsvort. - Tre ba ri je {i ti jo{ mnoga tehni~ka pitawa, da po~ne primjena novih zakona, ali za sa da Ma pa pu ta ide u dobrom pravcu. Dosta toga je ve} obavqeno i nadam se da }e do kraja godine gra|ani Srbije bez viza putovati u EU - naveo je on. Srbija i Velika Britani ja ima ju i ve oma blis ke odnose i razvijenu saradwu na poqima poput borbe protiv organizovanog kriminala, od bra ne, obra zo vawa i nau~ne saradwe, zakqu~io je bri tan ski am ba sa dor Sti ven Vordsvort.

Ustavni sud

Neustavne odredbe Zakona o sudijama
BEOGRAD - Odredbe koje dozvoqavaju sudijama ~lanstvo u izbornim komisijama, ali i ministru pravde da inicira razrje{ewe sudija neustavne su, utvrdio je Ustavni sud. Obrazla`u}i ovakvu odluku, predsjednica Ustavnog suda Bosa Nenadi} navela je da su sporne odredbe ~lanova 30 i 64 Zakona o sudijama iz 2008. godine u suprotnosti sa ustavnim na~elom o nezavisnosti i samostalnosti sudova. - ^lanstvo sudija u izbornim komisijama suprotno je i sa ustavnim na~elima podjele vlasti i zabrane sukoba interesa - rekla je Nenadi}eva, navode}i da sporna odredba zakona ne {titi sudije ni od politi~kog uticaja, jer ~lanove Republi~ke izborne komisije predla`u poslani~ke grupe u kojima su predstavnici politi~kih stranaka.

MAPA PUTA ide u dobrom pravcu
- Ja sam u Srbiji ambasador ve} dvije godine, i ve} dvije godine sam ukqu~en u to pitawe viza, ono {to mogu da ka`em je da mislim da }emo sada sti}i do ciqa rekao je on. Kada je u pitawu vizna li be ra li za ci ja, po dr{ka sti`e i iz Velike Britanije. - Iako Velika Britanija nije u {engenskoj zoni, tako da nismo direktno ukqu~eni u te razgovore, mi razu-

Sporazum me|u temama EU
^e{ko predsjedni{tvo EU je voqno da stavi raspravu o aktivirawu Prelaznog sporazuma o trgovini sa Srbijom me|u teme koje }e biti diskutovane tokom ve~ere {efova vlada i dr`ava na Evropskom savjetu u ~etvrtak u Briselu, pi{e “Dnevnik”. Zbog ~iwenice da je rasprava o Srbiji bila neplanirana i nije pripremqena za dnevni red samita, o woj }e lideri Evropske unije najverovatnije raspravqati tokom neformalnog dijela sastanka na ve~eri, rekao je diplomatski izvor u EU.

Admiral Mark Fixerald

PRI[TINA - Komandant ju`nog krila NATO-a, admiral Mark Fiyerald, izjavio je ju~e da je smawewe broja me|unarodnih vojnika na Kosovu na 10.000 mogu}e ve} u januaru naredne godine, a da je krajwa varijanta da Alijansa na Kosovu ima 2.500 vojnika. - Daqa smawewa }e se odvijati u zavisnosti od situacije i politi~kih kretawa u sqede}ih 12 do 14 mjeseci, u nastojawu da se broj vojnika NATO-a svede na 2.500 - rekao je Fiyerald na konferenciji za novinare u Pri{tini. On je kazao da }e kroz ~itav taj proces KFOR na Kosovu zadr`ati odgovaraju}e i sna`no prisustvo, sa trupama na kopnu i u vazduhu, koje su spremne da odgovore na pretwe koje bi ugrozile sigurno i bezbjedno okru`ewe.

KFOR sa 10.000 vojnika po~etkom 2010.

Izvje{taj Stejt departmenta o trgovini qudima

Srbija ne ispuwava standarde
BEOGRAD - U izvje{taju Stejt departmenta o trgovini qudi ma, Srbi ja je me |u zemqama koje ne ispuwavaju standarde, ali ~ini napore da ih ispuni. Srbija je zemqa porijekla, tranzitna zemqa i krajwe odre di {te `rta va me|unarodne i lokalne trgovine qudima, navedeno je u najnovijem izvje{taju Stejt de par tmen ta o trgo vi ni qudima, koji je predstavila ameri~ka dr`avna sekretarka Hilari Klinton. Srbija je odredi{te za `rtve iz isto~ne Evrope i centralne Azije, koje u wu sti`u preko Kosova i Makedonije, a tranzitna zemqa za `rtve iz BiH, Hrvatske i Slovenije, koje odatle nastavqaju ka zapadnoj Evropi, pi{e u sino} objavqenom izvje{taju.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Jedan motociklista poginuo je ju~e u saobra}ajnoj nesre}i na uglu ulica To{in bunar i Studentske, re~eno je agenciji Beta u Informativnoj slu`bi Ministarstva unutra{wih poslova Srbije. Isti izvor nije mogao da precizira kako se udes dogodio niti da da vi{e podataka.

SRBIJA ULA@E napore u borbu protiv trafikinga
Ve}inu identifikovanih `rtava pro{le godine ~inile su `ene i djeca. @enama i djevojkama, od kojih su vi{e od polovine maloqetne, trguje se radi seksualne eksploatacije, a djecom, uglavnom Romima, radi seksualne eksploatacije, prinudnog braka ili prosja~ewa, navedeno je u dokumentu. Stejt department je naveo da Vlada Srbije ula`e znatne napore u borbu protiv trafikinga, ali da, ipak, ne ispuwava u potpunosti

BEOGRAD
Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} posjeti}e sutra Muzi~ku {kolu “Kosta Manojlovi}“ u Zemunu i Stefanu Panti}u, u~eniku sa potpunim nedostatkom vida, uru~iti laptop ra~unar sa dodatnom opremom, neophodnom za rad slijepim i slabovidim osobama.

osnovne standarde za suzbijawe ovog oblika kriminala. Prema izvje{taju, glavni problem predstavqa izricawe kazni osu|enima i gowewewihovih sau~esnika iz redova vlasti, a ostalo je i da vlada defini{e proced u r u identifikacije potencijalnih `rtava.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 19

Nikoli}: Ako nema dogovora sa SRS i DSS, razgovor sa SPS i DS
BEO GRAD - Li der Srpske na pre dne stran ke To mi slav Ni ko li} izja vio je ju ~e da }e, uko li ko ne bu de mo gu }e for mi rawe ko ali ci je sa ra di ka li ma i DSS-om, na predwaci o vlas ti u op {ti na ma Ze mun i Vo `do vac raz go va ra ti naj pre sa so ci ja lis ti ma, a ako ni to ne uspi je, on da i sa De mo krat skom stran kom. - Logi~no je da }emo, ako neko od opozicionih stranaka ne bude hteo, razgovarati sa SPS, odnosno sa wenim partnerima, a ako to ne uspe onda }emo razgovarati sa DS, ali ovog ~asa to ni nama ni wima ne odgovara - kazao je Nikoli}.

Bruno Vekari}, portparol Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije

Vijesti
I{tvan Pastor

Tu`ila{tvo i daqe svakodnevno dobija nove podatke u vezi sa istragom o trgovini organima. Ali sada je od su{tinske va`nosti na{a komunikacija sa me|unarodnim subjektima na Kosovu koji mogu da pomere ovaj predmet s “mrtve ta~ke“, kao i sa Savetom Evrope, rekao Vekari} Prijetwe
Bruno Vekari} je naveo da opstrukcije na terenu nisu jedino s ~ime se susre}u tu`ioci u svom radu, ve} im se i prijeti, a na udaru su i ostali zaposleni, smatraju}i da je to “sastavni deo posla“. On iznio podatak da je do sada evidentirano 62 prijetwe, od kojih su neke bile i direktni fizi~ki napadi. Prema wegovim rije~ima, otkrivena su dva glavna izvora prijetwi - iz ^ikaga, odakle su stizala pisama sa najgorim porukama i prijetwama tu`ioci Vladimiru Vuk~evi}u, a drugi je iz Haga, odakle je ~ovjek telefonom vi{e puta zvao zaposlene i prijetio wima i wihovim porodicama.
BEOGRAD - Srpsko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine, i pored opstrukcija s kojima se susre}e na terenu, nastavqa intenzivno da radi na rasvjetqavawu brojnih zlo~ina po ~iwenih na te ri to ri ji biv{e Jugoslavije, izjavio je ju~e portparol tu`ila{tva Bruno Vekari}. Vekari} je u intervjuu Tanju gu na veo da je is tra ga o trgovini qudskim organima otetih nealbanaca na Kosovu i Metohiji mawe-vi{e zavr{ena, ali da Tu`ila{tvo sada o~ekuje reakcije me|unarodnih subjekata. - Tu`ila{tvo i daqe svakodnevno dobija nove podatke u vezi sa ovom istragom. Ali sada je od su{tinske va`nos ti na {a komunikacija sa me|unarodnim subjektima na Kosovu koji mogu da pomere ovaj predmet s ‘mrtve ta~ke’, kao i sa Sa ve tom Evro pe, odnosno wegovim specijalnim izvestiocem Dikom Martijem pre ci zi rao je Vekari}. Portparol tu`ila{tva je izrazio nadu da }e se u rasvjetqavawe trgovine qudskim organima ukqu~iti i EULEX i albansko tu`ila{tvo, po{to trag zlo~ina vodi sa Kosova na sjever Albanije. - Ono {to zabriwava su akcije kao {to je posledwe hap{ewe Srba, navodno pripadnika Bezbednosno-informativne

"Skupqamo dokaze o kra|i organa"
Saradwa
Upitan o saradwi tu`ila{tava u regionu, Bruno Vekari} je podsjetio da su nedavno tu`ilac za ratne zlo~ine Srbije i glavni tu`ilac BiH Milorad Bara{in usaglasili nacrt zajedni~ke platforme dva tu`ila{tva o spre~avawu neka`wavawa po~inilaca ratnih zlo~ina. - Problem ratnih zlo~ina je {to su dokazi ~esto u jednoj dr`avi, gde je mesto izvr{ewa zlo~ina, izvr{ioci u drugoj, a nekada i nekoj tre}oj zemqi. Mislim da je regionalna saradwa kqu~ re{ewa problema ratnih zlo~ina. Srpsko Tu`ila{tvo }e uvek {tititi interes pre svega `rtava, jer ne smemo zaboraviti mladi}e koji su poginuli na tim prostorima - kazao je Vekari}, smatraju}i da je to interes i wihovih kolega iz BiH.
dina, Bruno Vekari} je precizirao da Tu`ila{tvo ozbiqno razmatra tada{wa medijska izvje{tavawa o de{evawima na teritoriji Zvornika i Vukovara. - Jedino {to mogu da ka`em je da se utvr|uje da li ima elementa krivi~nog dela u tim tekstovima i prilozima, posle ~ega }e tu`ilac za ratne zlo~ine odlu~iti da li }e tra`iti pokretawe istrage - kazao je Vekari}.

Sudbina Statuta u rukama DS
BEOGRAD - Predsjednik Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvan Pastor ocijenio je da nije realno da se Prijedlog statuta Vojvodine usko ro na |e u Skup {ti ni Srbije. Sudbina Statuta je u rukama DS, a osnovni problem wego vog usva jawa je procjena te stranke da bi se taj pos tu pak sa aspe kta wenog rejtinga odrazio vi{e negativno nego pozitivno - kazao je Pastor.

Oliver Duli}

Gradwa poslije zakona
BEO GRAD - Tek po sli je stupawa zakona na snagu i dono{ewa uredbe koja }e regulisati kupovinu zemqi{ta, Luka “Beograd“ kao i druga preduze}a mo}i }e da u roku od tri godine pravo kori{}ewa uz naknadu konvertuju u pravo svojine ukoliko `ele da na tom prostoru grade objekte u nekoj drugoj djela tnos ti, izja vio je ministar za prostorno planirawe Oliver Duli}.

PLANIRANE otmice Srba na Kosovu
agencije - naveo je Vekari}, oceniv{i da su to metodi koji se de{avaju uvek kada neko sa Kosova treba da bude diskreditovan zbog svojih zlo~ina~kih aktivnosti. Osvr}u}i se na istragu o zlo~inima koje je po~inila grupa pripadnika OVK, takozvana “gwilanska grupa“, Veka ri} je uka zao da se Tu`ila{tvo susre}e s velikim problemima na terenu. Napomenuo je da se povodom tog slu~aja prijeti lokalnom srpskom stanovni{tvu, a Tu`ila{tvo ima i saznawa da je bilo planova o otmicama Srba, ka ko bi se iznudila zamjena za uha p{e ne pri pa dnike ove teroristi~ke grupe. Go vo re }i o analizama novinarskih teksto va i televizijskih priloga iz devedesetih go-

Bruno Vekari}

Povrije|eno {est vojnika
KULA - [estorica pripadnika Vojske Srbije koji su povrije|eni u saobra}ajnoj nesre}i na putu Crvenka - Kula su van `ivotne opasnosti, saop{tilo je ju~e Ministarstvo odbrane. Povrije|eni su medicinski zbrinuti u bolnici u Vrbasu, “a uglavnom se radi o prelomima i i{~a{ewima“, navodi se u saop{tewu. Do nezgode je do{lo kada se prevrnuo kombi u kome je bilo devet pripadnika Vojske Srbije, ~etiri vojnika i podoficir su te`e povrije|eni, dok je jedan vojnik zadobio lak{e povrede. Kombi je prevozio vojnike iz Prvog centra za obuku iz Sombora u Novi Sad, ka`e se u saop{tewu. - Povre|eni vojnici na vreme su zbrinuti, nisu `ivotno ugro`eni i sme{teni su na odeqewe ortopedije - izjavio je na~elnik urgentne slu`be op{te bolnice u Vrbasu Ivan Kresojevi}.

FOTO: TANJUG

Dinki} u posjeti Sloveniji
BEOGRAD - Ministar za ekonomiju Mla|an Dinki} tokom ju~era{we posjete Slove ni ji raz go va rao je sa do ma }i ni ma o mogu}nostima pove}avawa srpskih investicija u Sloveniji. - Srbija je dr`ava u kojoj Slovenija ima najvi{e neposrednih stranih investicija, oko 1,7 milijardi evra, {to ukazuje na to da na{a privreda ima jako veliki interes na podru~ju Srbije - rekao je na konferenciji za {tampu, nakon razgovora sa ministrom Dinki}em, slovena~ki ministar privrede Matej Lahovnik. On je naveo da je ciq Slovenije pove}avawe privredne saradwe dviju zemaqa. Istovremeno, rekao je i da je za Sloveniju va`an potpisani memorandum o tehni~koj podr{ci Srbiji u integracijama u EU. - U interesu nam je da smo {to prije, zajedno u EU - rekao je Lahovnik u Qubqani.

20 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Region
Patrik Robinson u posjeti Qubqani

Ono {to imam da ka`em o napisima o odlasku ministra Dragana Primorca iz Vlade je, idemo daqe. Ivo Sanader, hrvatski premijer

Ha{ki osu|enici i u Sloveniji

QUBQANA - Predsjednik ha{kog Tribunala Patrik Robinson tokom posjete Sloveniji razgovarao i o mogu}nosti da ha{ki osu|enici izdr`avaju kaznu u Sloveniji. Robinson i slovena~ki ministar za pravosu|e Ale{ Zalar i {ef diplomatije Samuel @bogar u Qubqani su razgovarali i o mogu}nosti da ha{ki osu|enici izdr`avaju kaznu u Sloveniji, nakon ~ega je slovena~ko Ministarstvo za pravosu|e saop{tilo da se tokom tih razgovora utvrdilo i da bi Slovenija, u tom slu~aju, morala sa Ha{kim sudom da potpi{e poseban sporazum, kakav su sa wim potpisale Velika Britanija i [vedska. Tokom radne posjete Sloveniji, predsjednika Ha{kog tribunala Patrika Robinsona primio je i slovena~ki predsjednik Danilo Tirk, koji je sa wim razgovarao prije svega o zakqu~noj fazi rada Suda, odnosno planovima da se sudski postupci zavr{e do kraja 2013. godine.

Slovenija

Viwete jeftinije zbog EU
Su|ewe hrvatskim generalima u Ha{kom tribunalu

FOTO: ARHIVA

Mile Mrk{i}

QUBQANA - Nakon {to je evropski komesar Sloveni ji pri pri je tio dru gom, o{ tri jom opo me nom EU, Slovenija }e od 1. jula uvesti kratkotrajnije i jeftinije viwete za autoputeve. Evropski komesar za saobra}aj Antonio Trajani 11. juna upozorio je Sloveniju da }e od Evropske komisije dobiti drugu, jo{ o{triju opomenu, ukoliko ne bude pored godi{wih i polugodi{wih viweta uvela kratkotrajnije i jeftinije viwete, odnosno

ako cijena budu}e sedmi~ne viwete bude vi{a od 10 evra. Zbog pomenutih viweta Slovenija je od Evropske komisije ve} dobila prvu opomenu, a i zamrznuta su joj evropska sredstva za gradwu autoputeva. Tokom ta~no godinu dana od kako je Slovenija uvela viwete za kori{}ewe autoputeva, ona je, nakon optu`bi iz EU da je wen sistem viweta dis kri mi na tor ski pre ma strancima, ipak odlu~ila da uvede sedmi~ne i mjese~ne viwete, a ukine polugodi{we.

Mile Mrk{i} prvobitno odbio da svjedo~i u dokaznom postupku Gotovinine odbrane, ali mu je Sudsko vije}e zatim uputilo obavezuju}i nalog za svjedo~ewe, saop{tio predsjedavaju}i sudija Alfons Ori
ZA GREB - Od bra na hrvat skog ge ne ra la An te Gotovine, kome Ha{ki tribu nal su di po op tu `ni ci za progon Srba iz Kninske krajine u qeto 1995, pozvala je za svjedoka tada{weg ko man dan ta Voj ske Re pu blike Srpske Krajine Mileta Mrk{i}a. Mrk{i}, koga je Tribunal pravosna`no osudio na 20 godina zatvora zbog poma gawa ubis tva hrvat skih za robqeni ka u Vu ko va ru 1991, trebalo je da svjedo~i ju~e popodne. Kako je saop{tio predsje da va ju }i su di ja Al fons Ori, Mrk{i} je prvobitno odbio da svje do ~i u do ka znom postupku Gotovinine od bra ne, ali mu je Sud sko vi je }e za tim upu ti lo oba ve zu ju }i na log za svje do ~ewe. Pen zi oni sa ni ge ne ral Mrk{i} na to je odgovorio da ni je spre man za svje do ~ewe, da se ne osje}a dobro i da se nije posavjetovao sa svojim advokatom.

Gotovina pozvao Mrk{i}a za svjedoka
MRK[I] osu|en na 20 godina zatvora
Iz rije~i sudije Orija proizlazi da stoga nije izvjesno da }e se Mrk{i} pojaviti u sudnici, iako je organizovan wegov transport iz pritvora u [eveningenu do zgrade Tribunala. Ukoliko odbije da svjedo ~i, uprkos oba ve zu ju }em nalogu, protiv Mrk{i}a bi mogao biti pokrenut postupak za nepo{tovawe suda. Ge ne ral Mrk{i} je u pritvoru Tribunala od maja 2002, ka da se do bro voqno predao. Po{to mu je izre~ena pra vo sna `na pre su da, Mrk{i} o~e ku je pre ba ci vawe u neku od evropskih zemaqa na iz dr`a vawe ostatka kazne.

Berane

Ro|ena beba te{ka 6,4 kilograma
PODGORICA - U Beranama je ro|en dje~ak te`ak 6,4 kilograma. Beba je ro|ena carskim rezom, a majka i dijete se osje}aju dobro, rekao je novinarima qekar bolnice u Beranama Radovan Asanovi}. - Ovo je sigurno rekord za sjever dr`ave. Posqedwi put u Beranama je prije 20 godina ro|ena beba te{ka ta~no {est kilograma - naveo je Asanovi}. Tridesettrogodi{wa Jelena Lutovac bebu te{ku skoro 6,5 kilograma rodila je u no}i izme|u ponedjeqka i utorka. Ona je majka jo{ dva dje~aka koji su na ro|ewu imali vi{e od ~etiri kilograma. Mediji u Srbiji su objavili da je u [apcu ovih dana ro|ena beba te{ka 6,1 kilogram, {to je, prema ocjeni lokalnih qekara, rekord u regionu.

OPTU@NICA
Hrvatski generali Ante Gotovina (53), Ivan ^ermak (59) i Mladen Marka~ (53) optu`eni su za za progon; prisilno premije{tawe i deportaciju; pqa~kawe javne i privatne imovine; bezobzirno razarawe naseqa; ubistva i nehumana djela i okrutno postupawe prema srpskim civilima u Kninskoj krajini od po~etka avgusta do kraja septembra 1995. Gotovina je komandovao operacijom “Oluja“ 4. i 5. avgusta 1995, ^ermak je poslije ofanzive bio vojni upravnik Knina, a Marka~ je zapovijedao jedinicama specijalne policije. Odbrana Gotovine je dokazni postupak otvorila po~etkom juna, a do sada su saslu{ana petorica svjedoka.
Ante Gotovina

DOBRA VIJEST

^AKOVEC
Nevrijeme pra}eno olujnim vjetrom, gradom i ki{om zahvatilo je popodne sjeverozapadni dio Me|imurske `upanije, a najte`e je stradalo podru~je op{tine Sveti Martin na Muri i grada Murskog Sredi{}a, gdje je padao grad veli~ine oraha, te podru~je op{tine [trigova, gdje je grad bio veli~ine {qive.

Godi{wi izvje{taj ameri~kog Stejt departmenta o modernom ropstvu

PODGORICA
Prvi voz sa posebnim vagonom direktne `eqezni~ke linije krenuo je iz Moskve za Bar. Voz koji je iz Moskve krenuo preksino} u 22.30 ~asova po moskovskom vremenu u Bar }e sti}i u petak, u 6.49 ~asova. Putovawe traje oko 60 ~asova, a cijena karte u jednom pravcu je od 150 do 180 evra, a povratna oko 310 evra.

U Hrvatskoj trguju qudima
ZAGREB - Hrvatska je polazna, tranzitna i odredi{na ta~ka trgovine qudima za prisilni rad ili seksualno iskori{tavawe, navodi se u godi{wem izvje{taju ameri~kog Stejt departmenta o modernom ropstvu. Navodima iz ovog izvje{taja, koji je dr`avni sekretar SAD Hi la ri Klin ton predstavila u Va{ingtonu, Hrvatska je prvi put postala pri mar no odre di {te, a ne sa mo tran zi tna ta ~ka za `rtve se ksu al nog is ko ri {tavawa ili prisilnog rada, prenose hrvatski mediji. - Hrva ti ca ma se trgu je unutar zemqe - navodi se u izvje{taju. Crna Gora nije napredovala u borbi protiv trgovine qudima, iako Vlada ~ini

HRVATSKA prvi put postala primarno odredi{te
napore u tom pravcu, naveo je ame ri ~ki Stejt de par tment u godi{wem izvje{taju o trafikingu qudima. U izvje{taju za pro{lu go di nu je po hvaqen no vi crnogorski anti-trafiking ko ordinator Zoran Ulama,

LO[A VIJEST

“koji je dao novi fokus vladi nim na po ri ma za bor bu pro tiv trgo vi ne qudi ma“, prenose “Vijesti“. Vla da Crne Go re ne ispuwava u potpunosti minimalne standarde za elimi ni sawe tra fi kin ga, ali ~ini znatne napore da to uradi - na vodi se u izvje {ta ju Stejt de par tmen ta.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Jednog gr~kog policajaca u civilu ubile su u srijedu ujutro nepoznate osobe u Ano Patisiji, predgra|u na sjeveru Atine. Nepoznate osobe

na motociklu napale su automatskim oru`jem policajca koji je sjedio u automobilu ispred ku}e svjedoka u jednoj teroristi~koj aferi.

Zbog rasisti~kih ispada u ju`nom Belfastu

SAD

Rumuni napustili svoje domove
Rumunske porodice napustile domove u ju`nom Belfastu nakon serije rasisti~kih napada. Za nasiqe odgovorna paravojna grupa lojalista
FOTO: AP

Ne mijewa plan o {titu
VA[INGTON - Barak Obama nije za sada donio odluku o planovima prethodnika Yorya Bu{a da postavi antiraketni sistem u ^e{koj i Poqskoj, kojem se Rusija o{tro protivi. “Nikakva kona~na odluka nije donijeta o antiraketnom {titu u Evropi“, rekao je zamjenik ameri~kog sekretara za odbranu Vilijam Lin. On je rekao i da je Bu{ov plan da postavi deset presreta~a raketa u Poqskoj i radarsku stanicu u ^e{koj samo “jedna opcija“ koju treba razmotriti, prenio je Rojters.

U~estali napadi na rumunske porodice

BELFAST - Vi{e od 100 stanovnika rumunske nacionalnosti napustilo je preksino} svoje domove u ju`nom Belfastu i poslije serije rasisti~kih napada kojima su izlo`eni skoro nedjequ dana, uto~i{te na{lo u jednoj crkvi, javili su ju~e britanski mediji. Gru pa od oko 20 ru mun skih porodica je ranije poku{ala da se od napada za{titi u jednoj ku}i, ali je, poslije napada koji su kulminirali kada su napadnuti okupqeni na jednom antirasisti~kom sku pu u po ne djeqak uve ~e, odlu~ila da napusti svoje ku}e, te je policijskim autobusom prevezena do crkve. Sumwa se da je za ovo na-

siqe odgovorna jedna paravojna grupa takozvanih lojalista koji `ele da Sjeverna Ir ska os ta ne pod bri tan skom vla{}u, naveo je BBC.

PRVO prijetwe pa napadi na ku}e
Savjetnik za pitawa rasisti~kog zlostavqawa u Savje tu za etni ~ke mawine Sjeverne Irske Yolena Flet ka`e da su rumunskim porodicama najprije upu}ivane samo prijetwe, a da su potom u istom danu napadnute tri ku}e. “Gardijan“ isti~e da su “rasisti~ke struje“ prisutne u ovom gradu od incidenta koji se dogodio u martu tokom kva li fi ka ci one uta kmice za Svjetsko prvenstvo izme|u Sjeverne Irske i Poqske, kada je nov~i}em pogo|en pomo}ni sudija, dok su me~ obiqe`ili i sukobi navija~a uo~i i po zavr{etku me~a, u kojima je povrije|eno nekoliko policajaca, a devet navija~a, uglavnom Poqaka, uhap{eno.

Napadi
Istaknuta ~lanica umjerene Stranke alijanse u Sjevernoj Irskoj Ana Lo ka`e da su napadi na rumunske ku}e, ~esto i ciglama kojima napada~i razbijaju prozore, sve u~estaliji posqedwih nekoliko mjeseci.

28 poginulih rudara
YAKARTA - Broj rudara poginulih u eksploziji u rudniku ugqa na indonezijskom ostrvu Sumatri porastao je sa 17 na 28, a lokalne vlasti strahuju da je preminulo i preostalih 12 zatrpanih rudara. Do eksplozije je, najverovatnije, do{lo zbog velike koncentracije metana, a zatrpani rudari se pod zemqom nalaze ve} vi{e od 30 ~asova, prenijela je agencija Rojters, pozivaju}i se na lokalne izvore. - [anse da su pre`ivjeli su male, jer je ve}ina unesre}enih do kojih smo do jutros dospjeli ve} bila mrtva - izjavio je {ef lokalne policije. Nesre}u je, ipak, pre`ivjelo devet rudara, od kojih su wih osmorica hospitalizovani, a dvojica su u te{kom stawu, re~eno je Rojtersu u indonezijskom ministarstvu zdravqa.

NORVE[KA

22 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Brazilski nau~nici upozorili

Mutirao virus meksi~kog gripa
SAO PAOLO - Svi su se tog pribojavali, ali to se dogodilo i prije o~ekivanog: virus meksi~kog gripa ve} je mutirao, potvrdili su brazilski nau~nici, koji su izolovali pacijenta s mutiranim virusom u Sao Paolu. Novi mutirani virus nazvan je pomalo nezgrapno “A/Sao Paolo/1454/H1N1“, a ime su mu dali bakteriolozi s Instituta Adolfo Luc, nakon {to su ga uporedili s originalnim primjerkom virusa sviwskog gripa iz Kalifornije i uo~ili promjene. Jo{ uvijek ostaje nepoznato da li je nova mutacija jo{ smrtonosnija od originalnog virusa A/H1N1, zbog kojeg je Svjetska zdravstvena organizacija ionako ve} proglasila globalnu pandemiju.

U Iranu sve napetije poslije

Hapse novinare i

Ameri~ka svemirska agencija

Ponovo odgo|eno lansirawe “Indevora“

Miting pristalica Ahmadinexada...

U Iranu je do sada uhap{eno vi{e od 70 qudi, a novinarima zabraweno da izve{tavaju sa demonstracija u Teheranu. Tenzije se i daqe ne smiruju
VA[INGTON - Ameri~ka svemirska agencija NASA je u srijedu drugi put odgodila lansirawe svemirskog broda “Indevor“ prema Me|unarodnoj svemirskoj stanici zbog ponovnog curewa vodonika prilikom puwewa vawskog rezervoara, izjavio je portparol Majk Kari. - Odlu~ili smo da otka`emo poku{aj lansirawa misije “Indevora STS-127“ - rekao je Kari. Odluka je donesena nakon {to su in`iweri napravili vi{e zahvata kako bi procijenili obim curewa, identi~nog onom koji je ve} primorao Agenciju da odustane od lansirawa “Indevora“ u subotu. TEHERAN - Iako je vlada zaprijetila da }e uzvratiti silom, iranski de mon stran ti i u sri je du su iza{li na ulice Teherana. Tako su peti dan zaredom pristalice opozicionog kandidata Mirhoseina Musavi ja na pred sje dni ~kim izbo ri ma protestovali protiv predsjednika Ahmadineyada kojeg optu`uju da je la`irao izborne rezultate. U Teheranu su odr`ana dva mitinga: na je dnom se oku pi lo ne ko li ko hiqada pristalica Mahmuda Ahmadineyada, a na drugom vi{e stotina gra|ana koji podr`avaju lidera opozicije Mu sa vi ja. Mi nis tar oba vje {taj nih slu`bi izjavio je da je do sada ukupno uhap{eno 76 qudi, koje je nazvao kontrarevolucionarima. Iranske vlasti uvele su stroga ograni~ewa za medije. Kolona nekoliko hiqada pristali ca opo zi ci onog li de ra Mu sa vi ja {etala je ulicama Teherana. Protest je trajao blizu tri sata, a demonstranti su nosili maske, kako bi bili nepre po znatqivi i za {ti ti li se od suzavca. Stranim novinarima nije bilo dozvoqeno da prate ni miting podr{ke vlastima. Iranska dr`avna televizija emitovala je snimke mitinga uz komentar da u wemu u~estvuju svi slojevi dru{tva. koji su Iranci koristili da organizuju proteste. Iran ci ipak ne odus ta ju, pa za slawe prouka sada koriste druge mawine popularne portale. Veoma je va`no da qudi koriste veb sajtove, u suprotnom mnoge informacije ne bi dospjele u javnost, posebno sada kada je stranim i iranskim novinarima zabraweno da rade svoj posao. Zapadni mediji upozoravaju da se izvje{taji o de{avawima na ulicama Teherana uglavnom zasnivaju na iskazi ma o~e vi da ca, po {to je odlu kom iranskog Savjeta ~uvara revolucije ograni~en rad stranih medija. Svi novinari koji izvje{tavaju za strane medije vi{e ne smiju da {aqu izvje{taje sa ulice. Oni mogu da rade samo iz svojih kancelarija, poni{tene su novinarske legitimacije, a ukoliko `ele da prate neki doga|aj neophodna im je izri~ita dozvola za taj zadatak. Neki strani novinari koji su izvje{tavali o izborima, po~eli su da odlaze iz Irana, a vlasti su saop{tile da im ne}e produ`iti vize. Tako|e, uhap{eno je i deset iranskih novinara. - Mi znamo da je najmawe deset novinara uhap{eno. To su lokalni novi-

Saobra}ajni incident u Kini

Prevrnuo se kamion sa sumpornom kiselinom
PEKING - Kamion koji je prevozio sumpornu kiselinu, prevrnuo se na glavnoj cesti u kineskoj provinciji \ej|ang, a vatrogasci su se borili sa otrovnim bijelim dimom. Saobra}aj je obustavqen na du`ini od nekoliko kilometara, prenosi AP. Iz kamiona se izlilo 28 tona sumporne kise li ne, ko ju su stru~waci po ku {a li da neu tra li zu ju posebnim hemikalijama u vre}ama.

DEMONSTRANTI nosili maske
Jedan od na~ina da {ire informacije o sukobima policije i demonstra na ta, Mu sa vi je ve pris ta li ce koriste i sajt “Tviter“. Me|utim, iranske vlasti blokirale su i ovaj sajt, kao i mnoge druge Internet adrese, kao {to je i “Fejsbuk“,

MALE RAZLIKE
Ameri~ki predsjednik Barak Obama rekao je da se ~ini da ima malo razlike u politici iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadine`ada i wegovog rivala Mirhoseina Musavija. “Razlike izme|u Ahmadinexada i Musavija kada je rije~ o politici koju vode, mo`da i nisu tako velike kao {to se predstavqalo“, rekao je Obama za medijsku ku}u CNBS. “U oba slu~aja, ima}emo posla s iranskim re`imom koji je istorijski neprijateqski raspolo`en prema SAD”, rekao je Obama.

Predstavni~ki dom ameri~kog Kongresa

106 milijardi dolara za rat
VA[INGTON - Predstavni~ki dom ameri~kog Kongresa je nakon vi{enedjeqne rasprave donio zakon o finansirawu ratnih operacija u Iraku i Avganistanu sa 106 mi li jar di do la ra do kra ja septembra ove godine uprkos protivqewu lijevog krila ve}inskih demokrata, koje se ne sla`e sa slawem ameri~kih poja~awa u Avganistan, javila je Hina. Zakon je izglasan sa 226 glasova “za“ i 202 “protiv“ nakon pritisaka predsjednika Baraka Obame, predsjednice Predstavni~kog doma Nensi Pelosi, ministra finansija Tima Gajtnera i drugih demokratskih ~elnika da se obezbijedi dovoqna podr{ka. Za zakon je na kraju glasao 221 de mo kra ta, dok su 32 bi la protiv. Ve}ina republikanaca podr`a la je za kon, jer je po dr{ka ame ri ~kim sna ga ma kqu~ni dio wihove politi~ke platforme, ali protivili su se dodacima Bijele ku}e, poput sredstava za Me|unarodni mo ne tar ni fond, {to su u raspravi osu|ivali kao rasipawe za “globalnu sanaciju“. Senat bi mogao da prihvati zakon ove sedmice.

VE]INA republikanaca podr`ala zakon
U skladu s kongresnom praksom dodavawa nenamjenskih buyetskih stavki uz svaki zakon, u wemu je predvi|eno 4,5 milijardi dolara za podsticawe kupovine ekonomi~nih automobila, te 7,7 milijardi

^amac sa piratima bje`i od patrolnog broda blizu somalijske obale.

dolara za suzbijawe epidemije meksi~kog gripa. Kongres je odbacio zahtjev administracije za 80 miliona dolara namijewenih zatvarawu centra za osumwi~ene za terorizam u bazi Gvantanamo na Kubi. Glasawe je ote`avala grupa demokrata koja je dugo tra`ila potpuno ameri~ko povla~ewe iz Iraka i Avganistana, ali ve}ina republikanskih kongresmena podr`ala je zakon, {to je olak{alo wegovo prihvatawe.

GLAS SRPSKE p~etvrtak, 18. jun 2009. 23

problemati~nih predsjedni~kih izbora

Vijesti
Francuska

pripadnike opozicije

Napadnuta ambasada u Teheranu
PA RIZ - Fran cus ki dr`avni sekretar za qudska prava Rama Jad, saop{tila je ju~e da su demonstranti u Teheranu napali ambasadu Francuske. “Na{a ambasada je bi la na pa dnu ta spoqa“, rekla je Jad za Radio “Frans-enfo”, dodaju}i da je “Iran u situaciji potpune konfuzije“.

Mali

Vojska protiv “Al-Kaide“
BAMAKO - Vojska u Maliju, blizu al`irske granice, ubila je u utorak izme|u 16 i 26 pri pa dni ka “AlKaide“ u islamskom Magrebu (Akmi), saop{tili su u srijedu razli~iti izvori. U utorak je malijska vojska saop{tila da je napala jednu bazu Akmija i da je u logoru islamisti~kih boraca bilo “vi{e mrtvih“, ne navode}i precizan broj. U srijedu je jedan malijski izvor izja vio agen ci ji AFP da je ubijeno 26 neprijateqa.

...i onih koji podr`avaju Mirhoseina Musavija

FOTO: AGENCIJE

Iranska opozicija komunicira jedino putem Interneta

nari, i veoma smo zabrinuti za wih, ne znamo gdje su, u kakvom su stawu rekao je generalni sekretar “Novina ra bez gra ni ca“ @an Fran soa @ulijard. - Tako|e, znamo da su i neki blogeri uhap{eni, qudi koji su samo slikali proteste svojim mobilnim telefonima. Sada, svi novinari u Iranu znaju da mogu da budu uhap{eni, odvedeni u zatvor, pa ~ak i protjerani iz Irana - naveo je on. Vlast je ograni~ila ili potpuno ukinula slawe poruka putem mobilnih telefona. Go lam Ho se in Mo hse ni Eyej, iranski ministar za bezbjednost, izjavio je da je uhap{eno 50 qudi koji su namjeravali da destabilizuju Iran, kod kojih je prona|eno vi{e od 20 eksplozivnih naprava. - Vi{e od 25 agenata provokatora, koji stoje iza nemira, uhap{eni su, povrh onih koje je uhapsila policija, a svima ostalima ovim putem poru~ujem da wihovo djelovawe nije tajno za Slu`bu bezbjednosti. Ako od sada iza|u na ulicu tokom no}i i izazivaju probleme narodu i dr`avi, ne samo {to }e biti uhap{eni, ve} }e i wihov identitet biti otkriven javnosti - kazao je Eyej. Na meti vlasti su studenti, koji ~ine ve}inu demonstranata, a prije nekoliko dana policija je upala u studentski dom kako bi se obra~unala s wima. Osim toga, racija u stu-

dentskim domovima odvijala se i preksino}. Iranske vlasti uhapsile su profesora univerziteta i analiti~ara koji su bliski reformskom bloku ko ji je po dr`ao kan di da ta Mi ra Huseina Musavija, rekli su saradnici i rodbina uhap{enih.

STRANI novinari ne smiju da {aqu izvje{taje sa ulice
Profesor sociologije na Univer zi te tu u Te he ra nu Ha mid Re za Yalajpur, koji je u~estvovao u Musavijevoj predizbornoj kampawu, uhap{en je ju ~e uju tro u svom do mu, rekao je Yalajpurov kolega Isa Saharhiz. Ekonomista i politi~ki analiti ~ar Sa id Laj laz je ta ko |e uha p{en u svojoj ku}i, rekao je ~lan wegove porodice. Najvi{e vjersko tijelo u Iranu, Savjet ~uvara, saop{tilo je da je spremno na ponovno prebrojavawe glasova na svim izbornim mjestima na kojima je, prema tvrdwama opozicije, bilo la`irawa rezultata. Pred sje dnik Ira na Ma hmud Ahmadineyad usred krize boravio je u ruskom gradu Jekaterinburgu, na sastanku [angajske organizacije za saradwu, gdje je sa wim razgovarao ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.

Somalija

Ubijen na~elnik policije
MOGADI[U - Na~elnik policije Mogadi{ua i najmawe tri civila ubijena su u srijedu u uli~nim borbama u somalijskoj prijestoni ci, sa op {ti li su svjedoci i zvani~nici. Te{ke borbe potresaju grad od po~etka maja kada su islamisti~ke pobuweni~ke grupe “Al-[abab” i “Hizbul islam” pokrenule ofanzivu zbog svrgavawa predsjednika dr`a ve {ej ha [a ri fa [eika Ahmeda.

Poqska

Uhap{en 31 pedofil
VAR[AVA - Poqska policija objavila je u srijedu da je privela 31 osobu u okviru akcije protiv me|unarodne mre`e za slawe sli ka pe do fil skog sa dr`a ja na In ter ne tu. “Ope ra ci ja pro tiv pe do fi li je do ve la je do pri vo |ewa 31 oso be, do zapqene 40 ra~unara, kao i 1.400 CD-ova i DVD ova, pi {e u po li cij skom saop{tewu. Me|u privedenim oso ba ma je dan je {vedski dr`-avqanin. Za posjedovawe i slawe filmo va pe do fil skog ka ra kte ra u Poqskoj mo `e da se do bi je ka zna do osam godina zatvora.

Sjeverna Koreja prijeti Va{ingtonu

Pokrenu}e vojni napad bez milosti
SE UL - Sje ver na Ko re ja upo zo ri la je ju ~e da }e “hiqadu puta ja ~e“ odgovoriti na even tualni napad SAD i wihovih saveznika, javile su agencije. Ja pan ski i ju `no ko rej ski me di ji ja vi li su da Pjon gjang pri pre ma no va po dru ~ja sa ko jih }e mo }i da tes ti ra ra ke te du gog do me ta ko je mo gu da do se gnu SAD. Upo zo rewe o voj noj odmaz di pre ni je li su dr`a vni sje ver no ko rej ski me di ji sa mo ne ko li ko sa ti po {to je ame ri ~ki pred sjednik izja vio da Sjeverna Ko re ja pred stavqa “ozbiqnu prijetwu“ svi jetu i za lo `io za do da tno po o{ tra vawe san kci ja Pjongjangu. Oba ma i ju `no ko rej ski pred sje dnik Li Mjung Bak, ko ji su se sas ta li u Va {in gto nu, slo `i li su da bi tre ba lo for mi ra ti “stra te {ki sa vez“ na re gi onal nom i glo bal nom nivou, kako bi se Sjeverna Ko re ja ubi je di la da odus ta ne od svog nu kle ar nog

STRATE[KI savez protiv Pjongjanga
programa. - Uko liko SAD i wihovi sqe dbe ni ci ma kar ma lo po vri je de su ve re ni tet na {e republike, na{a vojska i na{ na rod od go vo ri }e

sto ili hiqadu pu ta ja ~e, pokrenu}e vojni napad bez mi los ti - pre no si sje ver nokorejska agencija KCNA na vo de je dnog vla di nog lista. U komentaru lista, Obama se naziva “licemjerom“ zato {to se zala`e za svijet bez nu kle ar nog na oru `awa, ali ula`e “izuzetne na po re“ da ra zvi je ta kvo naoru`awe u svojoj zemqi. - Nuklerani program ni je mo no pol SAD - na vo di

se u izvje{taju. Japanska i ju`nokorejska {tampa ju~e je objavila da Sjeverna Koreja priprema dva terena sa kojih }e mo}i testirati ra kete dugog do me ta - je dno na sje ve ro isto~noj, a drugo na sjeverozapadnoj obali. Mi nis tar stvo za uje diwewe, Mi nis tar stvo fi nan si ja i Oba vje {taj na slu`ba Ju`ne Koreje nisu mogli da potvrde ove navode.

24 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Kultura

Harper Li UBITI PTICU RUGALICU

Marko Aurelije Antonin SAMOM SEBI

Po~eo Me|unarodni festival “Kratkofil“

Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“

Ulaznice za “Fantoma“
BAWA LUKA - “Glas Srpske“ i bawolu~ki multipleks “Palas“ i ove sedmice obradova}e tri ~itaoca sa po dvije ulaznice za novi film na repertoaru. Rije~ je o filmu “Beogradski fantom“, ~ija je bawolu~ka premijera ve~eras u 20.45, a poslije projekcije publiku }e pozdraviti dio ekipe filma. ^itaoci treba da se u devet ~asova jave na broj telefona 051 231 031, a tri najbr`a dobi}e do dvije ulaznice. Pri~a ovog filma smje{tena je u 1979. godinu, vrijeme slu`benog boravka Tita na Kubi, kada je pa`wa Beograda bila usmjerena prema fantomu iz “bijelog por{ea“. O wemu su se izmi{qale pri~e i postao je beogradski heroj sedamdesetih. Misteriozni voza~ koji u ukradenom automobilu jurio Slavijom prave}i u pono}nim satima pravi spektakl, neprekidno je uspijevao da pobjegne policiji. A. R.

Pod sloganom Profit vs art, tokom pet festivalskih dana publika u Bawoj Luci ima}e priliku da pogleda 55 igranih, animiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih ostvarewa
PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Kratki filmovi iz cijelog svijeta
bawolu~kog autora Pere Pavlovi}a “Zvuk ti{ine“.

Sje}awa na Paju Jovanovi}a

Slike inspirisane Balkanom

BAWA LUKA - Tre}i me|unarodni festival kratkog filma “Kratkofil“ otvorio je u utorak uve~e na terasi Narodnog pozori{ta Republike Srpske u Bawoj Luci, pred velikim brojem gledalaca, beogradski glumac Milutin Milo{evi}. Pod sloganom Profit vs art, tokom pet festivalskih dana publika u Bawoj Luci ima }e pri li ku da po gle da 55 igranih, animiranih, dokumentarnih i eksperimental nih os tva rewa ko je su izabrali Vladan Petkovi} i Aleksandar Ili}, ali i da prisustvuje bogatom prate}em programu koji obuhvata seriju predavawa i koncerte. Prvog da na fes ti va la prikazano je osam filmova iz takmi~arskog programa, me |u ko ji ma i os tva rewe

PRVOG dana prikazano osam filmova
- Broj kratkih filmova koji se u svetu godi{we snime je ogroman i niko ne mo`e da ima potpun pregled, tako da, iako je najvi{e wih iz Evrope, na “Kratkofilu“ su pokriveni svi kontinenti, a {to se ti~e Azije koja nudi najraznovrsnije pristupe i teme, nastojali smo da publici ponudimo dela i sa Bliskog i Dalekog istoka - rekao je jedan od selektora Vladan Petkovi}. Osnovni kriterijum selekcije bio je kvalitet u zanatskom smislu. - Tema mo`e biti fascinantna, pri~a mo`e biti zanimqiva, ali ako film nije dobro re`iran,

ako je scenario trapavo napisan, ako glumci nisu dobri, ako tehni~ki standardi nisu na nivou, film }e ostaviti lo{ utisak - naglasio je Petkovi}. Izvr{na direktorka festivala Nata{a Milovi} izdvojila je dva zanimqiva predavawa kojima }e qubiteqi filma u Bawoj Luci mo}i da prisustvuju. - Prvo pre da vawe odr`a }e Hilmar Orn Hil mar -

Doma}i film
VR[AC - Izlo`ba “Slike Balkana“ kojom je u utorak zvani~no po~elo obiqe`avawe 150. godi{wice od ro|ewa na{eg velikog likovnog umjetnika Paje Jovanovi}a u Gradskom muzeju u Vr{cu, okupila je mnogobrojne qubiteqe umjetnosti ovoga slikara, javio je Tanjug. Postavka kojom je zapo~eta ova godi{wica je zasnovana na poukama {kolovawa na Be~koj likovnoj akademiji Jovano vi }a, u kru gu sli ka ra “orijentalista“ koji su posebnu pa`wu usmjeravali na geopoliti~ki prostor Balkana. Na izlo`bi su predstavqena djela kojima je obuhva}en va`an segment iz stvarala{tva ovog velikog slikara inspirisan Balkanom, koji je u to vri je me bio in te re san tan mnogim umjetnicima. Izlo`ene su slike nastajale posqedwih decenija 19. i po~etkom 20. vijeka, na kojima su izme|u ostalog prikazani ratnici, `ene, Arnauti, Srbi, Crnogorci, istorijski doga|aji i mjesta. U konkurenciji ovogodi{weg “Kratkofila“ nalaze se samo ~etiri bh. ostvarewa. - Na`alost, kratki filmovi iz ~itavog regiona uglavnom ne mogu da dostignu kvalitet koji poseduje ostatak Evrope. Situacija sa filmovima iz Republike Srpske i BiH nije ni boqa ni gora. Ipak nam je osnovni ciq da publici predstavimo najboqe filmove do kojih smo mogli da do|emo i da ne spu{tamo kvalitet da bismo po svaku cenu ukqu~ili vi{e filmova iz regiona - objasnio je Vladan Petkovi}.

son islandski kompozitor koji }e predavati o primewenoj muzici na filmu, a drugo }e biti o re`iji Akira Kurosave koje }e odr`ati profesor i vi{estruko nagra|ivani rediteq kratkih filmova Nikola Stojanovi} - kazala je Milovi}eva. U Domu omladine ju~e su u okviru “Kratkofila“ otvoreni i Dani islandske kulture. Ministar prosvjete i kulture u Vladi Re pu bli ke Srpske uvjeren je da }e Bawa Luka i Republika Srpske bi ti dobri doma}ini gos ti ma “Kratkofila“, a gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} je naglasio da je sigurno da }e “Krat ko fil“ da ti pe~at ovoj sezoni i qetu u Bawoj Luci.

FOTO: G. [URLAN

Prijedorsko pozori{te

Qetna {kola glume
PRIJEDOR - Qetna {kola glume koju vodi mladi prijedorski glumac Dean Batoz ponovo je po~ela da radi. Audicija je organizovana u subotu kada su Batoz, Darko Cvijeti} i Radenko Bilbija imali priliku da vide i ocijene tridesetak mladih qudi koji su izrazili `equ da nau~e po~etne gluma~ke korake. Odabrano je 11 polaznika qetne {kole glume, za koje su sino} po~eli i prvi ~asovi. - Moram da izrazim veliko zadovoqstvo kvalitetom odabranih polaznika i jedno malo nezadovoqstvo brojem prijavqenih, jer sam o~ekivao vi{e kandidata. Zbog toga smo se odlu~ili da produ`imo konkurs za upis u ovu {kolu glume do 25. juna, rekao je Batoz. On je dodao da }e tokom trajawa {kole glume sa polaznicima obraditi monologe, recitacije, poeziju, ispovijesti, kao i scene iz pozori{nih komada. Probe qetne {kole glume se odr`avaju u pozori{tu svakim radnim danom od 18 ~asova a svi koji imaju afiniteta prema glumi mogu se prijaviti do 25. juna. S. T.

Milutin Milo{evi}

Po~elo Beogradsko trijenale

Velike arhitektonske ideje
BEOGRAD - Deveto Beogradsko trijenale svjetske arhitekture pod nazivom “Velike ar hi te kton ske ide je iz 33 zemqe“, autora i selektora arhitekte Ivice Mla|enovi}a, otvoreno je preksino} u Galeriji “Progres“, javio je Tanjug.

KONTINUITET od 27 godina
Otvaraju}i trijenale arhitekta Mihajlo Mitrovi} je pod sje tio da se Beo grad sko trijenale svjetske arhitekture odr`ava u kontinuitetu ve} 27

godina i istakao da je sve to vrijeme opstajao zahvaquju}i Mla|enovi}evom neumornom radu. Do 7. jula posjetioci }e imati priliku da pogledaju 132 pos te ra na ko ji ma je pred stavqeno 107 arhitektonskih poduhvata iz 33 zemqe svijeta, a najvi{e projekata je iz Ujediwenih Arapskih Emirata, Kine, Rusije, Britanije i SAD.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 25

Slike Radomira Kne`evi}a u Banskom dvoru
BAWA LUKA - Izlo`ba slika akademskog slikara iz Beograda Radomira Kne`evi}a bi}e otvorena ve~eras u 20 ~asova u velikom izlo`benom salonu Banskog dvora Kulturnog centra u Bawoj Luci. Kne`evi} je zavr{io Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1983. godine. Magistrirao je na istom fakultetu 1988. godine. Bavi se crte`om, slikom, skulpturom i muralom. D. Vu.

Priznawe britanskog ~asopisa Trebiwki

Vijesti
Ve~e poezije

Prva nagrada Rei Mucovi}
Nagra|ena fotografija Ree Mucovi} pripada wenom najnovijem ciklusu ra|enom u jednom od beogradskih romskih naseqa

Gruji~i}evi “Darovi“
BAWA LUKA - Pjesni~ko ve~e “Susret sa Nenadom Gruji~i}em“ odr`a}e se ve~eras u 20 ~asova u bawolu~kom Svetosavskom kulturnom klubu. Susret je organizovan povodom predstavqawa kwige izabranih i novih pjesama ovoga autora “Darovi“. Wegov stih je naj~e{}e potpuno izbru{en i uravnote`en, gotovo sve kwige poseduju izuzetnu formalnu snagu i ujedna~enost - napisao je o autoru u predgovoru kwige @elidrag Nik~evi}. O kwizi }e govoriti Predrag Bjelo{evi} i Radomir D. Mitri}. V. [.

Muzej RS

Izlo`ba o Trapistima
BAWA LUKA - Izlo`ba “Trapisti~ka opatija Marija zvijezda u Bawoj Luci (1869-2009)”, autora Bratislava Teinovi}a, bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u Muzeju RS. Posjetioci }e mo}i da vide i filatelisti~ku izlo`bu “Po{tanska povijest samostana trapista Marija zvijezda“. D. Vu.
Nagra|ena fotografija Ree Mucovi} PI[E: RATOMIR MIJANOVI] fotografiju “Flamenko“ iz krozrs@glassrpske.com

TRE BIWE - Mla di umjetni~ki fotograf Rea Mucovi} iz Trebiwa, dobila je ovih dana prvu nagradu pres ti `nog bri tan skog stru ~nog fo to ~a so pi sa “Digital foto” koji ima svoje izdawe za Srbiju. Dobitnik prve nagrade, koja se dodjequje za svaki dvobroj lista, sti~e pravo besplatnog poha|awa priznate Aksel digitalne foto {kole. Nagra|ena fotografija pripada wenom najnovijem ciklu su ra |e nom u je dnom od beogradskih romskih naseqa. Rea je nedavno dobila i visoko priznawe za fotografiju, specijalnu nagradu amba sa de Ru mu ni je za

wenog {panskog ciklusa, sa kojom se na{la i me|u pet nagra|enih mladih fotografa iz jugoisto~ne Evrope.

"FLAMENKO" nagradila Rumunija
Specijalnu nagradu koja joj je dodijeqena, preuzela je wena majka Svetlana, na izlo`bi pobjedni~kih radova, foto gra fi ja, sli ka i vi deo arta, koja je, u okviru slu`benog programa Evropske godine kreativnosti, odr`ana u sarajevskoj galeriji “Novi hram“, a kojoj su prisustvovali brojni predstavnici ambasa da u BiH i broj ni umjetnici. Rea je student ~uve-

ne {kole fotografije Worksshops lead Tomislava Peterneka. Jedan je od pet studenata na grupi kod Peterneka, gdje je, ka`e, prezadovoqna. - Prvo smo po~eli sa analognom fotografijom, a sada trenutno radimo laboratoriju - ka`e Rea, kojoj, budu}i da je prve korake “iza objektiva“ u~ila od svoga pokojnog oca, dugogodi{weg tehni~kog urednika i fotoreportera “Glasa Trebiwa“ Slobodana Mucovi}a, sve ovo nije nepoznato. Sre}na je, dodaje, {to ima privilegiju da radi kod ~uvenog majstora fotografije, jer u Worksshops lead-u uglavnom Peternek radi sa studentima, osim kada je u pitawu digitalna fotografija. [kola koju poha|a traje

godinu dana, ali Rea }e, kako ka `e, ako bu de bi lo mo gu }nos ti, nas ta vi ti daqe obrazovawe u ovom pravcu, iako, sude}i po fotografima koji su fotografiju u~ili kod Pe ter ne ka, a sa da rade za poznate svjetske firme i kompanije, i nakon zavr{enog ovog nivoa studija,

ona ima izuzetne {anse da ostvari dobru karijeru. Na studiju u Worksshops lead-u stu den ti se ba ve i no vin skom fotografijom, u okviru ~ega su nedavno pravili i novinarski esej, ali, iako se nadamo da }e Rea tu biti najboqa, taj film, ka `e, jo{ nije razvijen.

Banski dvor

Koncert studenata
BAWA LUKA - Koncert studenata klavira bawolu~ke Akademije umjetnosti iz klase docenta Vladimira Cviji}a bi}e odr`an ve~eras u 20 ~asova u vije}nici Ban skog dvo ra Kul tur nog centra. Publici }e se predstaviti Nikolina Savanovi}, Nikolina Regodi} i Duwa Markovi}. Na repertoaru }e biti djela kompozitora poput Baha, Hajdna, [opena, Betovena i Mendelsona. V. [.

ZAVI^AJ
Rea, na`alost, ima malo vremena da dolazi u rodno Trebiwe otkako je na studijama, iako, kada god do|e, obavezno sa aparatom u rukama ide u potragu za novim fotografijama. - Svugdje se mogu na}i dobri motivi, ~ak i u pustiwi i onom najudaqenijem napu{tenom hercegova~kom selu, kao i pod svjetlima velegrada kao {to je Beograd - re~e nam za kraj Rea, koja je svoje prve fotografije objavqivala u listu “Glas Trebiwa“.

Monodrama

Galerija “Haos“

Djela Salvadora Dalija

Ercegovac na sceni
PRIJEDOR - Monodrama “Ercegovac sa velikim E“ bi}e izvedena ve~eras u 20 ~asova u pozori{tu Prijedor. Rije~ je o nastupu beogradskog glumca Predraga Mi lo je vi }a po mo ti vi ma pri po vi jet ke “Me mo ara Jo ka Ko ko ta“ Dra gu ti na Do bri ~a ni na u re `i ji Aleksandra Voli}a. Budu}i da je rije~ o komediji kao `anru koji uvijek pobudi interesovawe publike, na da mo se da }e ta ko biti i ovog puta, rekao je Baro{. S. T.

Radovi na papiru
BEOGRAD - Francuski i srpski akademik, slikar Vladimir Veli~kovi} otvorio je pre ksi no} izlo `bu crte`a “Radovi na papiru“ uglednog holandskog slikara i francuskog akademika Pa ta An drea u Ga le ri ji “Haos“, javio je Tanjug. Svoga prijateqa i kolegu, sa ko jim di je li is ti afinitet prema figuraciji Veli~kovi} je predstavio kao umjetnika izuzetne imaginativnosti, ~iji crte`i odi{u posebnom energijom. Ot krio je da je ho lan dski slikar, koji stvara na relaci ji Am ster dam - Pa riz Bu enos Aj res upra vo izra dio ciklus crte`a velikog formata kao ilustracije za Ke ro lo vu “Ali su u zemqi ~uda“ i izrazio nadu da }e one sti}i i do Beograda. Pat Andre je izlagao po ci je lom svi je tu i imao {est velikih retrospektiva, od kojih je posqedwa bila u Atini 2001.

Magija ilustracije u Ni{u
NI[ - Izlo `ba {pan skog sli ka ra i sk ul pto ra Sal va do ra Da li ja pod na zi vom “Da li i ma gi ja ilus tra ci je“ otvo re na je u uto rak u izlo `be nom pa viqonu Tvr|a ve, ja vio je Tanjug. Pos tav k u ~i ni 17 Da li je vih dje la, 15 gra fi ka, je dna sk ul ptu ra i je dna gra fi ~ka plo~a. Na otva rawu izlo `be najavqeno je da }e sqede }e go di ne, uz po mo} {panske ambasa de, u Srbiji biti organizo va na izlo `ba Pa bla Pi ka sa, je dnog od naj ve}ih slikara 20. vijeka i je dnog od osniva~a likovnog pravca ku bizma. Qubiteqi umjetnosti mo}i }e da pogledaju izlo`bu “Dali i magija ilus tra ci je“ do 30. juna.

26 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 27

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do{ao kriminalac na auto-pijacu da proda ukradeni “mercedes“, ali tek nave~e nai|e jedan kupac i tra`i da isproba auto, pa ako bude uredu kupi}e ga. Na to kriminalac pristane. Me|utim, ve} se smra~ilo a

kupca, ni “mercedesa“ nema, pa nema... Vrati se on ku}i i ka`e ocu: - Stari, prodao sam vozilo! - E, dobro je! A po kojoj cijeni sinko? - Po nabavnoj, stari, po nabavnoj cijeni!

Razgovaraju Haso i Mujo, pa ovaj prvi upita: - Jarane Mujo {ta zna~i ako u desnom xepu hla~a na|e{

1000, a u lijevom na|e{ 500 evra? - To, majke mi, zna~i da to nisu moje hla~e - odgovori Mujo.

- Jovice, zna{ li ti da je Abraham Linkoln u tvojim godinama bio odlika{ - pita u~iteq u~enika?

Mali{an }e na to bez mnogo razmi{qawa: - Znate li vi da je on u va{im godinama bio predsjednik Amerike?

Lola osvojio Milenu
Kapiten mlade fudbalske reprezentacije Srbije Milan - Lola Smiqani} nedavno je ponovo uplovio u qubavnu vezu sa pjeva~icom, ovoga puta sa atraktivnom Milenom ]erani}. Beogradski zavodnik sa travnatog terena ve} mjesec dana vi|a se sa mla|anom zvijezdom “Granda“, iako su se dogovorili da svoju intimu ne iznose u javnost, Smiqani}evi drugari i Milenino najbli`e okru`ewe upoznati su sa ~iwenicom da ovo dvoje slobodno vrijeme sve ~e{}e provode u paru. - Upoznali su se preko prijateqa na jednom prestoni~kom splavu. Sedeli su zajedno u separeu i od tada je sve po~elo. Lola je zatra`io wen broj telefona, a Milena mu je kao iz topa izdiktirala svoj mobilni. Nakon toga krenulo je bombardovawe porukama, a posle jedne romanti~ne ve~ere zapo~eli su vezu - tvrdi izvor blizak ovom paru koji dodaje da se wih dvoje svakodnevno ~uju telefonom i koriste svaki slobodan trenutak da se vide. Milan se trenutno sa reprezentacijom Srbije nalazi na Evropskom prvenstvu u [vedskoj, a Milena je jednom listu potvrdila pri~u da ju je {armantni fudbaler osvojio i da se vi|aju povremeno, ali da nisu u ozbiqnoj vezi. Zbog izvrsnog okusa, kotlet je vrlo omiqen bilo da je pe~en, su{en ili pohovan. Ipak, pokazalo se da je onaj pohovan s renom jo{ najboqi. Uostalom, za oko 30 minuta, koliko je, prema ovom receptu potrebno za prili~no jednostavnu pripremu pohovanih sviwskih kotleta s renom, dobi}ete veoma ukusno jelo za ~etiri osobe.

Sastojci
(za 4 osobe) 8 sviwskih kotleta (oko 800 g) so biber ka{i~ica mje{avine za~ina rena kisele pavlake maslaca uqa za pe~ewe

Priprema
1. Kotlete zare`ite po rubovima, malo ih potucite ~eki}em za meso, posolite, pospite mje{avinom za~ina i svje`e mqevenim biberom. 2. Izmije{ajte ribani ren, kiselu pavlaku i malo soli pa tom mje{avinom prema`ite jednu stranu {nicli (kotleta). 3. Tako pripremqene {nicle umo~ite s obiju strana u razmu}ena jaja pa u mje{avinu mrvica (prezle) i bra{na. 4. U tavi zagrijte uqe i maslac pa pecite {nicle na umjerenoj temperaturi s jedne i druge strane, i to najprije premazanu stranu. 5. Kada {nicle poprime lijepu zlatnosme|u boju, izvadite ih na upijaju}i papir.

Cijene u KM
kotleti za~ini ren pavlaka maslac uqe jaja bra{no prezla 10,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Nesuglasice koje imate sa uku}anima su ve} pro{le, pra{ina se slegla, ali vi ste jo{ uvijek bijesni i ne}ete da popustite. Prona|ite na~in da oslobodite vi{ak energije. ^uvajte se povreda i posjekotina.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Sa~uvajte optimisti~ku orijentaciju kako biste na efikasniji na~in ostvarili svoje poslovne interese. Ovo je povoqan trenutak da iz korijena promijenite odnos sa svojim partnerom. Treba samo da prona|ete pravi na~in.

1

60 g 50 ml 40 g 100 ml

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) U ovom periodu vas o~ekuju uspje{ni rezultati na poslovnom planu, a mogu}a je i promjena radnog mjesta. Napravite prijatnu atmosferu kako biste u`ivali da ostanete u svom domu odmaraju}i i opu{taju}i se.

Poslu`ivawe
Uz pohovane sviwske kotlete poslu`ite pr`eni krompir i svje`u salatu po izboru.

Za pohovawe: 2 50 g 50 g jaja bra{na hqebnih mrvica (prezle)

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Uskoro }ete u}i u period zna~ajnih promjena. Budite aktivniji i prodorniji nego ina~e jer }ete samo tako uspjeti da ostvarite ono {to ste planirali. Posvetite vi{e vremena i pa`we svojoj porodici i uku}anima.

Savjet
Ukoliko vam se ne dopadaju sviwski kotleti, umjesto wih mo`ete pripremiti one od teletine.

Pohovani kotleti s renom

12,9

Blizanci
( 21.5 - 21.6)

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Izbjegavajte sve napete situacije i u`ivajte u harmoniji i qubavi. Ako ostanete kod ku}e iskoristite slobodno vrijeme da uradite rutinske ku}ne poslove kao {to je spremawe stana i bacawe starih stvari.

Televizor u ku}i, koji stalno radi, vrlo je {tetan za razvoj djeteta jer zbog wega mawe govore i djeca i odrasli koji se wima bave, upozorava profesor pedijatrije na Univerzitetu Va{ington Dimitrij Hristakis
stru~waci sa po me nu tog ameri~kog univerziteta. Za po tre be stu di je ispi ti va nih 329 dje ce uzras ta od dva mje se ca do ~etiri godine povremeno je u razdobqu od dvije godine nosilo prsluke opremqene ure|ajima koji su snimali sve {to su djeca slu{ala i govorila tokom 12 do 16 ~asova. - S obzirom na to da je televizor koji stalno radi u 30 odsto ameri~kih doma}instava, pa ~ak i onda kada niko ne gleda program, rezultati ove studije jako su zabriwavaju}i - nastavio je Hristakis. Ovaj stru~wak ro di teqima sa vje tu je da se ne ko ris te te le vi zo rom kao bebi-siterkom. Studija je objavqena u jun skom iz dawu ~a so pi sa Ar chi ves of Pe dia trics and Adolescent Medicine.

Lo{a strana TV ekrana

Mo`e se desiti da izgubite izvjesnu koli~inu novca u nesigurnim finansijskim transakcijama u koje ste u{li sa nekim od prijateqa ili po ne~ijem savjetu. Osoba suprotnog pola mo`e da vam pomogne.

Rak
(22.6 - 21.7) Pru`aju vam se nove mogu}nosti u vezi sa va{im poslom i karijerom. To nije razlog za nedostatak takta i strpqewa jer se sve doga|a jako brzo. Bez iskrenosti svaka qubav gubi svoju pravu vrijednost i zna~ewe.

Jarac
( 22.12 - 20.1) O~ekuju vas boqi uslovi poslovawa i dobra prilika da nekoliko puta pove}ate svoju zaradu. Bi}ete u situaciji da se va{ partner ne sla`e sa va{om odlukom ili da vam prebacuje zbog nekog postupka ili izjave.

Lav
( 22.7 - 22.8) U prvom trenutku }e vam se u~initi da vijesti koje }ete dobiti iz inostranstva nisu ba{ povoqne, ali na drugi pogled }ete vidjeti da nisu ni tako lo{e. Uvijek postoji dobitna kombinacija ako je tra`ite.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Pokazujete zavidan nivo sposobnosti da ono {to ste do sada teoretski savladali, kona~no pretvorite u praksu. Budite oprezni u svemu {to radite. Opustite se u toplini svog doma, uz partnera i ne idite nikuda.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Stalno ukqu~en televizor {tetno uti~e na razvoj go vo ra i in te li gen ci je najmla|e djece, ~ak i kad ga ne gle da ju jer ta ko di je te tokom dana ~uje ograni~en broj rije~i. Ovo je pokazala, izme|u os ta log, ameri ~ka stu di ja ko jom je bi lo obu hva }e no 329 dje ce sta ros ti od dva mjeseca do ~etiri godine. - Televizor u ku}i, koji stalno radi vrlo je {tetan za ra zvoj dje te ta jer zbog wega mawe govore i djeca i odrasli koji se wima bave upozorava glavni autor studije, profesor pedijatrije na Uni ver zi te tu Va {in gton Dimitrij Hristakis. Studija je pokazala da tokom jednog ~asa, dakle za 60 minuta provedenih uz te-

levizor dijete ~uje izme|u 500 i 1000 rije~i mawe koje bi mu za to is to vri je me uputila odrasla osoba koja bude sa wime.

STALNO ukqu~en televizor {teti razvoju najmla|ih
- Odrasla osoba u vremenu od jednog ~asa izgovori u pro sje ku 941 ri je~. Na {a je stu di ja po ka za la da te rije~i gotovo potpuno izostaju ako je dijete u blizini ukqu~enog televizora - izjavio je profesor Hristakis. On je dodao da bi ovi rezultati mogli na odre|eni na~in objasniti povezanost izlo `e nos ti dje te ta

te le vi zi ji i za os ta jawa u razvoju govora. S ob zi rom da je go vor jedan od kqu~nih elemenata razvoja mozga, stalna izlo`enost televiziji mogla bi objasniti i druge vrste zaos ta jawa u ra zvo ju, kao i ne dos ta tak pa`we, ka `u

Djevica
( 23.8 - 23.9) Va`no vam je da izrazite svoju li~nost i da ka`ete sve {ta imate jer vam neispoqavawe emocija mo`e donijeti psiho-fizi~ke smetwe i blagu depresiju. Planirajte odmor i putovawe sa svojim partnerom.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Ovo je dobar period za zapo~iwawe novog posla koji }e donijeti dosta novca. Mogu}e je da ostvarite ravnote`u izme|u poslovnog i privatnog `ivota ako boqe procijenite sopstvene snage. Igrajte igre na sre}u.

RJE[EWE: ROGATEC, MJERA, IMO, ALTMAN, TL, BARBRA, IN, L, T, AMOR, MILANIN, KAPOR, SISEVAC, O, ADAPTATORKA, V, DITER MILER, C, ]UPRIJA, AS, NESTATI, AMURI, KZ, OMOT, SAMOA, BARITONI, ], IRA, UJESTI, MILO[EVAC.

28 ~etvrtak, 18. jun 2009.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

8

dje~aka

4

djevoj~ice

U Administrativnoj slu`bi grada ohrabruju najte`a invalidna lica

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Iako je Centar za socijalni rad najavio ukidawe usluga svakodnevne pomo}i zbog rebalansa buxeta, a u gradskoj upravi tvrde da }e sredstva za invalide koji koriste pomo} drugih lica ostati na dosada{wem nivou
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Svakodnevna pomo} ne}e biti ukinuta invalidima

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Oso be sa naj te `im oblicima invaliditeta zabri nu te su zbog na ja ve iz Centra za socijalni rad o mo gu }em pre ki du uslu ga per so nal ne asis ten ci je, odnosno pomo}i drugih lica koja se finansira preko tog centra. Na ime, zbog smawewa gradskog buyeta, Centar za socijalni rad najavio raski dawe ugo vo ra sa Udru `ewem dis tro fi ~a ra, Grad skom or ga ni za ci jom sli je pih i hu ma ni tar nom organizacijom “Partner“ . To stoji u pismu koje su ove tri or ga ni za ci je upu ti le na adre su “Gla sa Srpske“. U pi smu se na vo di da su predstavnici Udru`ewa distrofi~ara, Gradske orga ni za ci je sli je pih i hu ma ni tar ne or ga ni za ci je “Par tner“ upu ti li zah tjev za hitan sastanak sa gradona ~el ni kom Bawe Lu ke Dragoqubom Davidovi}em. Portparol Slu`be grada Milenko [aji} je saop{tio da su Skup {ti na i Admi nis tra ti vna slu `ba gra da opre di jeqeni da sred stva na mi jewena za ko ri sni ke socijalnih usluga zadr`e na sada{wem nivou. - To zna~i da ne}e do}i

MNOGIMA neophodna pomo} drugih lica

Invalidi ne}e biti prepu{teni sami sebi

FOTO: GLAS SRPSKE

do smawena nivoa sredstava za pro{irene usluge me|u koje spadaju personalna asis ten ci ja, odnosno po mo} dru gih li ca, Si gur na ku }a i dru ge - is ta kao je [aji}. Direktor Centra za socijalni rad Borka Vukajlovi} pot vrdi la je da je dostavqen dopis organiza-

cijama invalida i slijepih o mogu}em ukidawu pro{irenih usluga.

ZAHTJEV za sastanak sa gradona~elnikom
- Nadamo se da do ovoga ne}e do}i i ve} smo se zalo`ili za to, jer bi time bili o{te}eni kako invalidi, tako i pru`aoci usluga koji ma su to mo `da je di ni izvori sredstava za `ivot rekla je Vukajlovi}ka. Ko or di na tor za per so nalnu asistenciju u humanitar noj or ga ni za ci ji “Partner“ @eqko Mastikosa istakao je da im je Centar za socijalni rad u petak dos ta vio do pis o mo gu }em raskidawu ugovora.

PERSONALNA ASISTENCIJA
Personalna asistencija u nekim zemqama zapo~ela je kao pilot projekat, u drugima kao podr{ka osobama sa invaliditetom, a tre}im i kao projekat za pove}awe stope zaposlenosti. Na podru~ju grada Bawe Luke realizuje se posqedwih pet godina, a za to vrijeme osobama sa invaliditetom omogu}en je `ivot dostojanstven ~ovjeku.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

- Uko li ko Skup {ti na grada usvoji predlo`eni rebalans buyeta, {to, izme|u os ta log, zna ~i i uki dawe pro{irenih usluga, Centar za socijalni rad bi}e prinu |en da okon ~a pro je kat personalne asistencije ~ime }e 106 korisnika ostati bez prijeko potrebne pomo}i, a 28 qudi bez posla kada je rije~ o ove tri organizacije - naglasio je Mastikosa. U Udru`ewu distrofi~ara Bawa Luka trenuto rade ~e ti ri per so nal na asistenta koja se brinu o 35 te {kih in va li da ko ji ne mogu niti le}i, niti ustati bez wihove pomo}i. Pre ma ri je ~i ma iz vr{nog direktora i koordi-

natora za personalnu asisten ci ju u Udru `ewu dis tro fi ~a ra Bawa Lu ka Mi li ja ne Mi tri}, ova usluga predstavqa za wene ko ri sni ke po mo} bez ko je bu kval no ne mo gu pre `i vjeti. - Per so nal ni asis ten ti po ma `u nam pri li kom sva ko dne vnih osno vnih `ivotnih potreba. Tu su uz nas kad tre ba da us ta ne mo iz kre ve ta, ka da osje ti mo glad da nas na hra ne, kad o`ednimo da nam daju vode, izve du na poqe, oku pa ju rekla je Mitri}eva i podsjetila da }e, ukoliko do|e do pre ki da u pru `awu uslu ga, ve li ki broj in va lida ostati vezani za krevet.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ REVIJA FILMOVA ISPOVIJESTI KUPOHOLI^ARKE komedija, 18. jun u 18.30 ~asova 96 SATI - akcija, 18. jun u 21.15 ~asova BEOGRADSKI FANTOM re`ija: Jovan Todorovi} uloge: Milutin Milo{evi}, Marko @ivi}, Radoslav Milenkovi}, Goran Radakovi}, Boris Komneni} termini: 19, 20.45 i 22.30 ~asova TERMINATOR: SPASEWE re`ija: McG uloge: Kristijan Bejl, Sem Vortington termini: 18.15, 20.30, 22.45 ~asova i vikendom u 16 ~asova EKV - KAO DA JE BILO NEKAD re`ija: Du{an Vesi} uloge: Dragi{a Uskokovi}, Ivan Fece, Ivan Rankovi}, Marko Milivojevi}, Tawa Jovi}evi} termini: 18.55 ~asova NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA REPUBLIKE SRPSKE Metodi~ka izlo`ba studenata Akademije umjetnosti i u~enika osnovne i sredwe {kole, izlo`ba otvorena do 26. juna DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Uspavana lepotica, @ivomir Jokovi}, 21. jun u 11 ~asova BANSKI DVOR KULTURNI CENTAR TVR\AVA “KASTEL“ Neofest, od 19. juna do 21. juna MUZI^KI PAVIQON Izbor za MIS MAXI STILL KIDS, 24. jun MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka Muzeja RS “Od praistorije do savremenog doba“ i multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“ LTG GALERIJA Izlo`ba crte`a i akvarela Ismara Mujezinovi}a GALERIJA UDAS Izlo`ba Udru`ewa likovnih umjetnika TON Fo~a do 30. juna

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 29

I polen ambrozije u vazduhu
Na podru~ju grada ju~e je zabiqe`ena visoka koncentracija polena trave i lipe koje su uzrok alergijskih reakcija kod qudi alergi~nih na ove polene. Zabiqe`eno je i prisustvo polena ambrozije i tise u vazduhu,
FOTO: G.[URLAN

ali u koli~inama koje samo kod izuzetno osjetqivih qudi izazivaju alergijske reakcije. Za danas se predvi|a opadawe koncentracije svih vrsta polena. D. K.

GRADSKE VIJESTI

Izlo`ba crte`a manastira De~ani
U Muzi~kom paviqonu u parku “Petar Ko~i}” ju~e je otvorena izlo`ba crte`a u~enika Osnovne {kole “Mladen Stojanovi}“ iz Lakta{a na temu manastir De~ani u okviru humanitarne akcije “Za De~ane - za `ivot“. Izlo`bu je otvorila na~elnik Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti u Administrativnoj slu`bi grada Qiqana Radovanovi} koja je istakla da je ovo samo jedna od aktivnosti za pomo} qudima sa Kosova. - Djeca su crtala inspirisana manastirom De~ani i to je wihovo vi|ewe te svetiwe. Prijatno sam iznena|ena kvalitetom wihovih radova - rekla je Radovanovi}ka i pozvala sve gra|ane da pogledaju u~eni~ku izlo`bu radova. V. K.

Ra~unarska oprema uru~ena O[ “Ivo Andri}“

Ra~unari dodijeqeni O[ “Milan Raki}“ u Karanovcu, “Jovan Cviji}“ u MZ Ko~i}ev vijenac, “Petar Ko~i}“ u Sitnici, “\ura Jak{i}“ u Srpskom Milanovcu i “Desanka Maksimovi}“ u O{troj Luci
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Osnovnim {kolama 15 novih ra~unara
Akcija Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
strane u~enika, jer su roditeqi mogli da pristupe putem In ter ne ta sva ki dan ocjenama i izostancima svoje djece. Osim O[ “Ivo Andri}“, ovaj projekat je zastupqen i u {ko li “Pe tar Petrovi} Wego{“ u Srebrenici, O[ “Drini}“ u Drini }u, Po dru ~noj {ko li Osno vne {ko le “Pod grab“ Pale, Centru sredwih {kola u Trebiwu i bawolu~koj Gimnaziji - rekao je Mileti} i dodao da je ovaj projekat vri je dan oko 980.000 maraka. On je naglasio da je jedan dio ovih sredsta va oti {ao na nabavku ra~unara i obuku, a drugi na sam projekat elektronskog dnevnika.

Veliki kulturni zna~aj “Dukatfesta“
Delegaciju Drugog interna ci onal nog fes ti va la fol klo ra “Du ka tfest 2009“ i predstavnike Svjetske asocijacije folklorne umjetnosti pri UNESCO-u, ju~e je u Vladi Republike Srpske primila pomo}nica ministra prosvjete i kulture RS Irena Soldat-Vujanovi}. - Festival folklora “Duka tfest“ je od ve li kog kulturnog zna~aja za grad Bawu Luku i cijelu Republiku Srpsku. Ova me|unarodna smotra te`i ka tome da postane jedan tradicional ni fes ti val u ~e mu ima po dr{ku Vla de RS rekla je Soldat-Vujanovi} D. K.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske podijelilo je ju~e osnovnim {kolama na podru~ju Bawe Luke 15 ra~unara. Podjela ra~unara organizovana je u Osnovnoj {koli “Ivo Andri}“. Stru~ni saradnik u Ministarstvu prosvjete i kulture Re pu bli ke Srpske Aleksandar Mileti} rekao je da je ova donacija kompjutera i u okviru pilot projekta elektronskog dnevnika. - Elektronski dnevnik je jako dobro prihva}en i od strane roditeqa i od

PROJEKAT vrijedan oko 980.000 maraka
Ra~unare su dobili {kole “Milan Raki}“ u Karanovcu, “Jovan Cviji}“ u MZ Ko~i}ev vijenac, “Petar Ko~i}“ u Sitnici, “\ura Jak{i}“ u Srpskom Milanovcu i “Desanka Maksimovi}“ u O{troj Luci. Direktor O[ “Ivo Andri}“ Qubomir Star~evi} rekao je da }e nova oprema bi ti od izu ze tne ko ris ti {kolama.

- Ne ke od ovih {ko la imaju mali broj kompjutera, a neke uop{te nemaju nijednog ra ~u na ra. Na da mo se da}e im ovi ra~unari u velikoj mjeri olak{ati daqe usavr{avawe u oblasti informatike - rekao je Star~evi}. Di re ktor O[ “Pe tar Ko~i}“ u Sitnici Slobodan Peji} rekao je da je wegova {kola dobila ~etiri kompjutera. - Tre nu tno ima mo {est kompjutera koji su u jako lo{em stawu, tako da }e kompjuteri, koje smo dobili, dobro do}i u~enicima ali i nastavnicima - ka`e Peji}.

Asfaltirana ulica Vladimira Papi}a

ELEKTRONSKI DNEVNIK
U O[ “Ivo Andri}“ dodaju da je ciq projekta elektronskog dnevnika da se poboq{a komunikacija izme|u u~enika, nastavnika i roditeqa. - U~enike jo{ od 21. januara ocjewujemo i u elektronskom dnevniku. Roditeqi treba samo da ukucaju svoju {ifru na sajtu {kole i tako mogu provjeriti sve ocjene i izostanke - ka`u u ovoj {koli.

Ulica Vladimira Papi}a, koja spaja Kara|or|evu i ulicu Milo{a Mati}a u mjesnoj zajednici Lau{, ju~e je pu{tena na kori{}ewe, jer je zavr{eno asfaltirawe 328 metara makadamske saobra}ajnice. - Radovi vrijedni 278.000 maraka zavr{eni su prije isteka predvi|enog roka od dva mjeseca - rekao je in`ewer iz Odjeqewa za stambene i komunalne poslove u Slu`bi grada Dra`enko Kewalo. Predsjednik Savjeta MZ Lau{ rekao je da }e izgradwa ove ulice rasteretiti saobra}aj u Kara|or|evoj ulici. - Izgradwa ove ulice mnogo zna~i mje{tanima na{eg naseqa, i zahvaqujemo se gradskoj upravi {to nas je podr`ala i obezbijedila sredstva za izgradwu ulice Branimira Papi}a ka`e Mati}. M. Mi.

FOTO: M. MIQI]

Predstavnici {kola se obradovali novoj opremi

PA@WA
[umski po`ar
Zbog po`ara u {umi Bistrica, vatrogasna jedinica je ju~e imala intervenciju, poslije koje je po`ar uga{en. Vatrogasci su vatru, koja je izbila u {umi, uspje{no ugasili oko 12.30 ~asova, a gra|anima se apeluje da obrate pa`wu kada pale korov i nepoko{enu travu, da bi sprije~ili mogu}e po`are. D. K.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Reqa Macanovi}, sin Rade i Ale ksan dre; Mar ko Novakovi}, sin Milana i Tawe; Aleksa Andri}, sin Slo bo da na i Ivan ke; Biqana Mi lo {e vi}, k}i Bo ja na i Na de; Ve li mir Staneti}, sin Darka i Sla|ane; Nikolaj Pudar, sin Vladimira i Jelene; Aleksandra Bawac, k}i Jovice i Dragane; Sara Markovi}, k}i Darka i Qiqane; Marko Pa ji}, sin Mir ka i Biqane; Sani Ritan, sin Jo vi ce i Ran ke; Mi la, Duwa i Milan Gagi}, k}eri i sin Milovana i Bojane.

Umrli:
Stana (Marko) Lazi}, ro|. 1935. god.

30 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ILIRSKA PISMA PISMO ^ETRNAESTO ( Vladavina terora u Bosni )

(14)

ARTUR XON EVANS

Pred zulum}arima bje`e nevoqnici
sve `a ze le na oaza, pre lep pro pla nak obrastao divnom bukovom {umom iz ~ije se zelene sredine, delimi~no zelenilom opkoqene, uzdi`u beskrajni vrhovi, stubovi i kupole. S udaqenog polo`aja posmatran prizor samo stvara vizije i zavarava oko kao da su sve to samo ru{evine nekog ~udnog Dyreresquea, upori{ta iz sredwega veka, a u stvari to nije ni{ta drugo do jedna kamenita i prirodna tvr|ava. Dole, u hladu drve}a, u zelenoj dolini, izbeglice su podigle bedne i male drvene kolibice, svoja skloni{ta od elementarnih nepogoda. Kako smo se primicali kojoj ku}i gomilale su se grupe nevoqnika oko nas da bi primile na{u pomo}. Wihove su patwe u`asne, iako ve} nekoliko sedmica primaju englesku pomo}. Tu i tamo, ispod drve}a, bez lekara, bez kreveta za odmor, le`e izbeglice na ne`nim grudima majke zemqe, le`e `rtve gladi, tifusa, malih bogiwa. Danas je ova posledwa bolest pokosila jednu `rtvu. Mortalitet je u ovoj {umi do kraja zime bio u`asan. U koloniji je umrlo tokom po sledwih {est me se ci pre ko sto ti nu qudi: ~etrdeset procenata od ukupnog broja! Ne za bo ra vi te da je broj bo san skih izbeglica dostizao ~etvrtinu miliona.

Pred kolibicama gomilale su izbjegle grupe hri{}ana Nevoqnici na ro|enoj zemqi nevoqnika. Wihove U izboru samog skloni{ta izbeglice su patwe u`asne, nisu mogle na}i pogodnije mesto. Sa poiako ve} nekoliko sledweg kamenitog vrha koji je zaklawao Kamen-dolinu (tako zo sedmica primaju englesku otvorio se preda mnom se ko ve ovo mesto)ta retko sliko pomo}. Ispod drve}a, vit i romanti~an prizor. Zamislite samo kakva je radost posle bez qekara, bez dugih ~asova provedenih na pustim, sivim kreveta za odmor, le`e i raspuklim stenama planinskih grebena, gde udvostru~en izgleda nemilosrdni sjaj izbjeglice na grudima sunca, i, kakva radost, posle svega, kad se majke zemqe, le`e `rtve iznenada pojavi gladi, tifusa, malih bogiwa... Ovdje, kod djece na Kamenu, smrt je bila neumorna! Duge patwe ucrtale su na pre`ivjelim toliko mnogo bora i brazda da predstavqaju pe~at neizmjernih patwi !

No va ko lo ni ja bo san skih izbe gli ca sklonila se u pustoj planinskoj dolini, s druge strane bosanske granice, isto~no od Knina. Posetio sam to mesto. Ciq mi je bio da donekle pomognem pri deqewu pomo}i iz fonda Mis Irbi i Mis Yonston i istovremeno da saznam pojedinosti o skorim turskim varvarstvima, zbog kojih se neprestano pove}ava broj hri{}anskih izbeglica na ovom i drugim mestima. Napustio sam Knin i wegovu plodnu do li nu i, po sle u`a snog pu to vawa pod skoro tropskim suncem preko pustih ogolelih kre~wa~kih grebena - zbog ~ega kasni ovo pismo - stigao sam na bosansku granicu u dru{tvu inteligentnog i dobro}udnog `andara pograni~ne austrijske slu`be. Ovaj je ~ovek bio neobi~no koristan pri raspodeli Mis Irbine pomo}i u udaqenim oblastima.

poziva fizi~ki sposobne da na|u zaposlewe. Zaposlewe u Dinarskim planinama, gde i do mo ro ci je dva iz dr`e sa najosnovnijim! Zaposlewe u Ilirskoj pustiwi!

[ta je sa Austro-Ugarskom
Kada sve bolne statistike postanu poznate i kada prestane napor austrijskih i ma|arskih vlasti da spre~e objavqivawe, pokaza}e se da je Austro-Ugarska nagomilala takvu te`inu moralne odgovornosti da, pretpostavqam, takvu te`inu ne bi mogla izdr`ati nijedna druga evropska vlada. Sre }no ili ne sre }no po wu, Austro-Ugarska je sada samo “geografski pojam“ i bez nacionalnog srca i bez nacionalne savesti. Bilo bi zaista nepravedno poricati da mno{tvo izbeglica ne stva ra te `ak pri ti sak na ina ~e sla be finansije Carevine. Ali, {ta bi se mislilo o engleskom ministru koji bi pre dozvolio da trideset hiqada napu{tenih izbeglica umru od gladi na engleskoj zemqi nego da se sukobi sa buyetskim deficitom! @alosno je bilo gledati decu. @alosno je bilo videti ove po`utele i uvele obraze sa kojih su izbledele ru`e u aprilu wihovih godina, `alosno je bilo upore di ti ove ne `ne, po vi je ne kos tu re, sli~ne malim i krtim {koqkama, sa de~acima i devoj~icama zaobqenih obraza koji su se mo gli vi de ti me |u sre }ni jim hercegova~kim izbeglicama u dubrova~kom skloni{tu, u kome skoro nisu znali {ta je oskudica. Ovde, kod dece na Kamenu, smrt je bila neumorna! Sedmi~ne patwe ucrtale su na pre`ivelim toliko mnogo bora i brazda da pred stavqaju pe ~at sta rih i du go go di{wih patwi. Najposle, do wih je i hleb stigao, i ledena je bura prestala da duva, i hladna planinska zima ustupila je mesto letwoj toploti. Ipak, lako se vidi da sun~ani sjaj nikad ne}e otvoriti ove svele pupoqke: oni samo ~ekaju da ih i{~upa milostiva ruka smrti! ( Nastavi}e se )

DO IZBJEGLICA, do gladne djece, hqeb stigao, ali mo`da kasno

Zamislite samo kako je bolno zna~ewe ovih bro je va. Mor ta li tet sva ka ko ni je bio svugde velik kao ovde. Meni izgleda da je hri{}anska Evropa preuzela veliku odgovornost {to hladno okre}e le|a ovim Teror bespomo}nim prosjacima. Austrijska vlada dala je ne{to poIzabrana pisma Artura Xona Evansa, kao mo}i, ali prekasno i pristrasno i u putopisca i istra`iva~a na Balkanu, su mnogim slu~ajevima preko ruku korumwegova saznawa o ilirskim provincijama piranih predstavnika. posebno o te{koj 1877. godini. Autor govoTa je pomo} nedovoqna za odr`ari o `alosnom stawu u Bosni, nasiqu, o bivawe golog `ivota ve}ine izbeglica. jedi izbjeglica, okrutnosti Austrougara, o Nekad, pre, davala im je dnevno dva pepobunama u ovda{wim pokrajinama, o “genija. rilskim operacijama izme|u Turaka i poSada prose~no daje oko pola penija i buwenika“.

P

18. jun 1839. godine

18. jun 1928. godine

18. jun 1936. godine

Prva gimnazija u Beogradu
1839 - Osnovana je Prva beogradska gimnazija, najstarija sredwa {kola koja postoji u kontinuitetu u prestonici Srbije. Najprije je imala dva razreda, tri godine docnije pet, a profesori su bili, prvih decenija, po pravilu, Srbi iz Vojvodine. Kroz wu je pro{la plejada istaknutih li~nosti srpske istorije, nauke, umjetnosti i kulture, ukqu~uju}i Petra Ko~i}a, Milovana Gli{i}a, Jovana Skerli}a, Jovana Cviji}a, Mihaila Petrovi}a Alasa, Lazu Lazarevi}a, Stevana Sremca, Mokrawca...

Nestao polarni istra`iva~
1928 - Norve{ki polarni istra`iva~ Rual Amundsen, prvi ~ovjek koji je osvojio Ju`ni pol, nestao je tokom leta avionom iznad Sjevernog ledenog okeana. Istra`ivao je predjele oko Sjevernog i Ju`nog pola i na najju`niju ta~ku Zemqe dospio je 14. decembra 1911. a Sjeverni pol preletio je u maju 1926. Prvi je od 1903. do 1906. pro{ao cio Sjeverozapadni prolaz sjeverno od Amerike i od 1918. do 1921. Sjeveroisto~ni prolaz sjeverno od Evrope, od Norve{ke do Beringovog mora. Napisao je djelo “Ju`ni pol”. 1936 - Umro je ruski pisac Aleksej Maksimovi~ Pje{kov, poznat kao Maksim Gorki, utemeqiva~ socijalisti~kog realizma. Smatra se najzna~ajnijim kulturnim poslenikom u postoktobarskoj epohi. Umro je 1936, u vrijeme najve}e Staqinove straho-

Umro Maksim Gorki
vlade, pod okolnostima koje nisu potpuno rasvijetqene. Djela: pri~e, pripovijetke i romani “Makar ^udra“, “Starica Izergiq“, “Maqva“, “Konovalov“, “Pjesma o Sokolu“, “Foma Gordejev“, “Mati“, “Pjesma o vjesniku oluje“,”Qeto“, “Trojica“...

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 31

32 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 41/03), Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za razvoj malih i sredwih preduze}a Op{tine Bijeqina 414/2008 od 24.7.2008. godine, direktor Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a Op{tine Bijeqine r a s p i s u j e

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 33 "GRA\A" A.D. BAWALUKA Ul. Vidovdanska br. 59. Bawaluka
Broj 224/09 Datum: 17.6.2009. Na osnovu ~lana 52. Statuta "Gra|a" a.d. Bawaluka (u daqem tekstu: Dru{tvo) i ~lana 1. i 2. Odluke Skup{tine akcionara br. 377-15/08 od 22.12.2008. godine, Upravni odbor Dru{tva, objavquje:

JAVNI KONKURS
za popunu upra`wenog radnog mjesta na neodre|eno vrijeme I-Direktor Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a Op{tine Bijeqine raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos : 1. Samostalni stru~ni saradnik za finansijske i administrativne poslove................1 izvr{ilac. II-Opis poslova Pod ta~kom I podta~ka 1.: Vr{i nadzor za pripremu dokumentacije za pla}awe tro{kova, zarada, honorara i zakonskih obaveza, osigurava blagovremeno pla}awe ra~una i obaveza, vr{i nadzor nad blagajni~kim poslovawem u skladu sa procedurama nabavke, vr{i potrebne statisti~ke analize i izrade finansijskih izvje{taja neophodnih za funkcionisawe Agencije, obavqa sve potrebne radwe u vezi plasmana sredstava za podsticaj malog i sredweg preduzetni{tva, obra|uje finansijske dijelove projekata, vr{i druge poslove po nalogu direktora Agencije. III-Op{ti uslovi pod ta~kom I podta~kom 1.: 1. da je dr`avqanin BiH-Republike Srpske, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu, u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa, 4. da ne slu`i kaznu izre~enu od Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, i da nije pod optu`bom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se prijavi pred Sudom (~lan IH 1. Ustava BiH ), 5. da kandidat nije osu|ivan za krivi~na djela koja ga ~ine nepodobnim za vr{ewe du`nosti. IV-Posebni uslovi pod ta~kom I podta~ka 1.: 1. visoka stru~na sprema ekonomskog smijera-VII stepen 2. najmawe jedna godina radnog iskustva u struci 3. poznavawe rada na ra~unaru V-Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova : - biografiju o kretawu u slu`bi, uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, kopiju diplome, kopiju li~ne karte, dokaz o radnom iskustvu u struci, potpisanu i od nadle`nog organa izjave o ispuwavawu op{tih uslova iz alineje 3. i 4. ta~ke III konkursa, - uvjerewe da kandidat nije osu|ivan-kandidati koji su ro|eni van podru~ja Republike Srpske, li~no }e dostaviti uvjerewe. Za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj, a koji u|u u u`i izbor, Komisija }e uvjerewe tra`iti slu`benim putem od nadle`nog centra javne bezbjednosti. Sva dokumentacija u prijavi mora biti original ili ovjerena kopija i ne starija od {est mjeseci. VI-Kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove konkursa bi}e pozvani na ulazni intervju. O vremenu i mjestu sprovo|ewa intervjua kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. VII Javni konkurs }e biti objavqen u "Glasu Srpske" i "Semberskim novinama". Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa. Ukoliko objavqivawe ne bude istovremeno, vrijeme se ra~una od posledweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem po{te ili li~no na adresu: Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Op{tine Bijeqina, Kara|or|eva br.29 Bijeqina, sa naznakom Prijava na Javni konkurs , "Komisiji za izbor". Broj:290/2009 Datum: 15.6.2009. Bijeqina Direktor Agencije Vujadin Popovi}

JAVNU PRODAJU
nekretnina Dru{tva I Prodaju se nekretnine Dru{tva, kako stoji: 1. skladi{te sa pripadaju}im zemqi{tem i postoje}im pravima na zemqi{tu, koje se nalazi u Prijedoru, Ul. Rudni~ka bb, koje le`i na k.~. 851/1, oranica Rosuqa - brdo, povr{ine 2700 m², KO Prijedor, dru{tvena svojina sa pravom upravqawa u korist preduze}a "Jugopetrol" Prijedor, zk.ul. br. 2839, po starom premjeru, {to odgovara po novom premjeru k.~. 2736, poslovna zgrada u privredu povr{ine 735 m² i zemqi{te uz poslovnu zgradu, povr{ine 3020 m², KO Prijedor 1, sa posjedom upisanim u korist preduze}a AIPK Bosanska Krajina, OOUR Gra|a Bawaluka koje pravni prethodnik Dru{tva, PL br. 1077. U naravi radi se o skladi{tu sa pripadaju}im zemqi{tem koje slu`i za obavqawe djelatnost skladi{ta i koje je u stvarnom i pravnom posrednom posjedu pravnih prethodnika Dru{tva i samog Dru{tva. Na predmetu prodaje postoji teret u vidu prava pre~e kupovine u korist postoje}eg zakupca. 2. skladi{te sa pripadaju}im zemqi{tem i postoje}im pravima na zemqi{tu, koje se nalazi u Novom Gradu, Ul. Kraqa Petra I Oslobodioca br. bb, koje le`i na k.~. 545/2, vrt - ku}i{te, povr{ine 682 m², k~. 545/5, zemqi{te skladi{ta, povr{ine 98 m²; k~ 545/6, zemqi{te skladi{ta, povr{ine 390 m²; k~ 547/8, ku}i{te dvori{te i vrt, povr{ine 340 m²; k~ 547/9, ku}i{te i dvori{te, povr{ine 110 m²; k~ 547/12, skladi{te - zemqi{te skladi{ta, povr{ine 132 m²; k~ 547/13, prolaz ku}i - prolaz, povr{ine 22 m² KO Novi Grad, dru{tvena svojina sa pravom upravqawa u korist Dru{tva, po starom premjeru, {to odgovara nekretninama upisanim u PL br. 2089, KO Novi Grad, sa posjedom upisanim u korist Dru{tva. U naravi radi se o skladi{tu sa pripadaju}im zemqi{tem koje slu`i za obavqawe djelatnosti skladi{ta i koje je u stvarnom i pravnom posrednom posjedu pravnih prethodnika Dru{tva i samog Dru{tva. II Predmetne nekretnine se prodaju u vi|enom stawu i u postoje}em imovinsko-pravnom statusu, sa ~im se potencijalni kupci obavje{tavaju putem ovog oglasa, uvidom u raspolo`ivu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta te u javnim registrima. III Procijewena vrijednost nepokretnosti, koja predstavqa i o~ekivanu cijenu, iznosi, kako stoji: - za nepokretnost pod rednim brojem 1, o~ekivana cijena iznosi 131.563,75 KM, - za nepokretnost pod rednim brojem 2, o~ekivana cijena iznosi 76. 124,68 KM, Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je da pristupi zakqu~ewu ugovora u roku od najvi{e 7 dana od dana pozivawa na potpisivawe ugovora. Uvo|ewe u posjed predmetnih nepokretnosti bi}e izvr{eno najkasnije u roku od 20 dana od uplate cijele kupoprodajne cijene. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse i poreze, u vezi sa nepokretnostima, koje budu prodate putem javne prodaje, snosi kupac, a prodavac, nakon zavr{ene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema, u odnosu na prodate nekretnine, nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu. IV Svaka od pobrojanih nepokretnosti se prodaje pojedina~no. V Otvarawe ponuda odr`a}e se dana 6.7.2009. godine, u 11 ~asova, u sjedi{tu Dru{tva. VI Prodaja }e se vr{iti putem javnog nadmetawa koje se provodi prikupqawem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, koje se dostavqaju na adresu Dru{tva sa naznakom "PONUDA ne otvarati", a u samoj ponudi se nazna~i za koju se nekretninu dostavqaju ponude i koju cijenu nude, te dostave dokaz o uplati depozita. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja, najkasnije do 26.6.2009. godine, na `iro-ra~un Dru{tva, br. 5510010001238913, kod Unicredit bank, u Bawaluci, uplate depozit u iznosu od 20% o~ekivane cijene nazna~ene u ovom oglasu. Svi ponu|a~i mogu prisustvovati otvarawu koverti sa ponudama. Uplate depozita u gotovini se ne mogu vr{iti. Depozit se vra}a onim ponu|a~ima ~ije ponude ne budu prihva}ene, i to u roku od tri dana od zavr{ene javne prodaje, na zahtjev u~esnika javne prodaje, a u~esnicima ~ije ponude budu prihva}ene, a odustanu od kupovine ili neispo{tuju odredbe potpisanog ugovora, depozit se ne vra}a. Kupcu se depozit ura~unava u kupoprodajnu cijenu. VII Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Predmet prodaje i raspolo`iva dokumentacija mogu se razgledati, u periodu od 18.6.2009. godine do 26.6.2009. godine, radnim danom, u vremenu od 9 ~asova do 14 ~asova, na mati~noj lokaciji preduze}a i na adresama nazna~enim kod predmeta prodaje, pri ~emu je za ulazak u objekte potrebna prethodna najava radi obezbje|ewa prisustva lica koja su zadu`ena za taj dio posla. Upravni odbor zadr`ava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu, ukoliko nije zadovoqan uslovima i kvalitetom ponude. Kontakt telefon je: 051/218-249, i putem istog mogu se dobiti najnu`nije informacije. Upravni odbor

MUZI^KA AKADEMIJA UNIVERZITETA U ISTO^NOM SARAJEVU

PANEVROPSKI UNIVERZITET

EKP "ELKER" AD Qubija Drage Luki}a 39a

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavamo javnost da }e ZORANA CUROVI] diplomirani muzi~ar flautista, u klasi mr Sawe Stija~i}, vanr.prof. polagati zavr{ni magistarski ispit dana, 4.7.2009. godine sa po~etkom u 13 ~asova.
za multidisciplinarne i virtuelne studije Pan-European University for Multidiscipline & Virtual Studies Dana: 3.6.2009. Broj: 946 / 09 Na osnovu odredaba Statuta Panevropskog univerziteta "Apeiron", Bawa Luka, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta, rektor Univerziteta donosi slijede}e

DOPUNA DNEVNOG REDA
XI ( jedanaeste) redovne Skup{tine akcionara koja }e se odr`ati 25.6.2009. g. sa po~etkom u 11 ~asova u prostorijama dru{tva Qubija, Drage Luki}a 39a Na osnovu Zakona o preduze}ima ("Sl. glasnik Republike Srpske" br 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/07 i 36/06) vr{i se dopuna dnevnog reda - ta~ka 10. razmatrawe i usvajawe odluke o pokri}u gubitka dru{tva za 2008. godinu. Upravni odbor

MUZI^KA AKADEMIJA UNIVERZITETA U ISTO^NOM SARAJEVU

RJE[EWE
Kandidat Stan~evi} Pantelija dana 10.7.2009. g. u 12 ~asova brani}e magistarski rad na temu: "Evropske integracije, regionalizam i subregionalizam" Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 25.6.2009.g. do 9.7.2009. g. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Rektor Univerziteta Prof. dr sci Dragan Daneli{en, akademik

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavamo javnost da }e BELMA [ARAN^I] diplomirani muzi~ar - akordeonista, u klasi Radomira Tomi}a, vanr. prof. polagati zavr{ni magistarski ispit dana, 2.7.2009. godine sa po~etkom u 18 ~asova.

34 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE
"Trudbenik" AD Doboj Fabrika kompresora i pneumatskih alata 74000 Doboj Nikole Tesle br. 26 Datum, 4.6.2009. godine

OGLASI

OGLAS
@elite li da se bavite komercijalnim poslovima na doma}em i stranom tr`i{tu i uz to da dobro zaradite, onda je to pravi izazov i izbor "Trudbenik" AD Doboj. Ukoliko niste stariji od 35 godina, imate zavr{enu najmawe vi{u {kolu ekonomskog, komercijalnog ili tehni~kog smjera, komunikativni ste, govorite i pi{ete engleski, ukoliko se koristite Internetom i MS office i posjedujete voza~ku dozvolu javite nam se da se dogovorimo o Va{em anga`manu, zapo{qavawu u "Trudbeniku" AD Doboj. Plata i ostali uslovi po dogovoru. Na{a adresa: "Trudbenik" AD Doboj, Kadrovska slu`ba, Nikole Tesle br. 26. Doboj Telefon za kontakt: 053/241-244, lokal 645. Direktor Pero Bukejlovi}

"Glas srpski - Trgovina" AD Skendera Kulenovi}a 93 78000 Bawa Luka 10.06.2009. god. Na osnovu odluke direktora br. AD - 3821/09 od 10.06.2009. godine, "Glas srpski Trgovina" AD Bawa Luka

"Trudbenik" AD Doboj Fabrika kompresora i pneumatskih alata 74000 Doboj Nikole Tesle br. 26 Datum, 4.6.2009. godine

OGLAS
Pozivaju se zainteresovana pravna i fizi~ka lica za prikupqawe samoinicijativnih ponuda za izdavawe ili prodaju poslovnog prostora biv{e Industrijske {kole u sastavu "Trudbenika". U ponudi je potrebno navesti: - za koju vrstu djelatnosti se `eli poslovni prostor, - cijena i na koji period se uzima u zakup poslovni prostor, - da li postoji interes za zajedni~ku saradwu ili zajedni~ko ulagawe sa "Trudbenikom" i u kakvom obliku. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u "Trudbeniku" AD Doboj, ulica Nikole Tesle broj 26 ili na telefon: 053/241-642. Direktor Pero Bukejlovi}

OGLA[AVA
Daje se u zakup kiosk, povr{ine 6 m², koji se nalazi u ulici Rade Radi}a (naseqe Vrbawa), Bawa Luka. U~esnici u oglasu mogu biti sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica koja dostave ponude u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA", na adresu: "Glas srpski - Trgovina" A.D. Bawa Luka, ul. Skendera Kulenovi}a br. 93, putem po{te ili li~no na protokol dru{tva. Oglas ostaje otvoren 7 dana, od dana objavqivawa. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 249-882, 249-806 i 065/ 539-739. DIREKTOR

AKCIONARSKO DRU[TVO ZA PROIZVODWU I REMONT "ORAO" BIJEQINA objavquje

OSNOVNI SUD U DOBOJU Broj: 85 0 Ps 004125 06 Ps Doboj, 30.4.2009. godine Osnovni sud u Doboju po sudiji Brankici Stojakovi} Kvaternik u pravnoj stvari tu`ioca D.D. "Solana" Tuzla zastupana po Bajramovi} Tahibi advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog DOO "MB Comerce" So~kovac, radi izmirewa duga, vrijednost spora 3.730,87 KM donio je van ro~i{ta dana 30.4.2009. godine

DRUGU JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornih vozila 1. Teretno motorno vozilo marke JUGO FLORIDA, model 1,3 Poli LC, godina proizvodwe 2000., neregistrovano, neispravno. Po~etna cijena vozila 1.293,60 KM. 2. Putni~ko motorno vozilo marke Opel Astra, model 1,6, godina proizvodwe 1996., neregistrovano, u ispravnom stawu. Po~etna cijena vozila 2.318,40 KM. 3. Putni~ko motorno vozilo marke Opel Omega, model 2,4 i godina proizvodwe 1992., neregistrovano, u ispravnom stawu. Po~etna cijena vozila 1.275,20 KM. 4. Putni~ko motorno vozilo marke Opel Omega B, model H20 HEV/AC, godina proizvodwe 1996., neregistrovano, u ispravnom stawu. Po~etna cijena vozila 3.814,40 KM. 5. Teretno motorno vozilo marke VW Caddy, godina proizvode 1997., neregistrovano, neispravno. Po~etna cijena vozila 422,40 KM. 6. Putni~ko motorno vozilo marke VW Golf II, godina proizvodwe 1999., neregistrovano, u ispravnom stawu. Po~etna cijena vozila 2.086,40 KM. 7. Putni~ko motorno vozilo marke VW Multivan, godina proizvodwe 1994., neregistrovano, u ispravnom stawu. Po~etna cijena vozila 4. 379,20 KM. 8. Teretno motorno vozilo marke VW Transporter 253, godina proizvodwe 1987., neregistrovano, u ispravnom stawu. Po~etna cijena vozila 1.196,80 KM. 9. Kombi marke VW CARAVELE SYNKRO, godina proizvodwe 1989., neregistrovan, neispravan. Po~etna cijena vozila 1.529,60 KM. 10. Teretno motorno vozilo marke FAP 13 K, godina proizvodwe 1989., neregistrovano, neispravno. Po~etna cijena vozila 2.252,80 KM. 11. Teretno motorno vozilo marke Zastava 80.12, godina proizvodwe 1984., neregistrovano, neispravno. Po~etna cijena vozila 936,00 KM. 12. Autobus Sanos S 415, godina proizvodwe 1990., neregistrovan, neispravan. Po~etna cijena vozila 9.734,40 KM. 13. Viqu{kar marke Litostroj V5-IM, starost vozila 30 godina, neregistrovan, u ispravnom stawu. Po~etna cijena vozila 2.521,60 KM. Prodaja se vr{i putem usmenog javnog nadmetawa. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju pravna i fizi~ka lica koja do dana licitacije izvr{e uplatu kaucije u iznosu od 10% od po~etne cijene vozila. Sa u~esnikom licitacije ~ija ponuda bude prihva}ena kao najpovoqnija prodavac, odnosno "Orao" A.D. Bijeqina zakqu~i}e kupoprodajni ugovor. Sve tro{kove vezane za kupovinu vozila snosi kupac. U slu~aju odustajawa izabranog kupca kod kupovine vozila taj kupac gubi pravo na povrat kaucije. Kupqeno vozilo se preuzima u vi|enom stawu u roku od 7 dana od dana uplate kupovne cijene, odnosno prenosa vlasni{tva kupca. Usmeno javno nadmetawe ponuda obavi}e se dana 25.6.2009. godine u krugu "Orao" A.D. Bijeqina, ulica [aba~kih |aka bb. Bijeqina sa po~etkom u 10 ~asova. Predmetna vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 ~asova u krugu " Orao" A.D. Bijeqina, [aba~kih |aka bb Bijeqina u prisustvu rukovodioca Odjeqewa transporta. U postupku javne licitacije "Orao" A.D. Bijeqina ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. U~esnicima licitacije ~ije ponude ne budu prihva}ene, upla}ena kaucija bi}e vra}ena na blagajni "Orao" A.D. Bijeqina nakon obavijesti o odabiru kupca. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 00387 55 202 103, lokal 408, kontakt osoba: Jokanovi} Radivoje. KOMISIJA ZA LICITACIJU

PRESUDU
ZBOG PROPU[TAWA Obavezuje se tu`eni DOO "MB Comerce" So~kovac, da tu`iocu D.D. "Solana" Tuzla isplati na ime duga iznos od 3.730,87 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10.4.2005. godine pa do kona~ne isplate, te naknadi tro{kove postupka u iznosu od 640,00 KM, a sve u roku od 30 dana, a koji po~iwe da te~e prvog dana poslije dostavqawa prepisa presude tu`enom pod prijetwom izvr{ewa. Obrazlo`ewe Tu`ilac je dana 7.10.2006. godine putem po{te kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 3.730,87 KM. Ovaj sud je tu`enom poku{ao dostaviti tu`bu na odgovor, a kako je tu`eni bio nedostupan, to je tu`ilac predlo`io dostavqawe u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. i 7. Zakona o parni~nom postupku, a koji se primjewuje i za pravna lica u smislu odredbe ~lana 349. stav 3. navedenog zakona. Tu`eni sudu nije dostavio odgovor na tu`bu u zakonom predvi|enom roku od 30 dana od dana prijema tu`be sa prilozima, odnosno po isteku roka nakon objave u dnevnim novinama, a kako je tu`ilac u podnesenoj tu`bi predlo`io da se u slu~aju da tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku donese presuda zbog propu{tawa, sud je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev jer je na{ao da isti nije o~igledno neosnovan niti da se radi o zahtjevu kojim stranke ne mogu raspolagati, a {to proizilazi iz ~iwenica na kojima se zasniva isti i koje nisu u o~iglednoj protivrje~nosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io , odnosno sa op{te poznatim ~iwenicama. Odluka o tro{kovima zasniva se na Tarifnom broju 1. i 2. ta~ka 2. Taksene tarife ("Slu`beni glasnik Republike Srpske " broj 18/99 i 73/08) na ime takse na tu`bu i presudu u iznosu od 400,00 KM, te naknade za sastav tu`be u iznosu od 240,00 KM, a u smislu odredbe ~lana 386. i 183. stav 3. Zakona o parni~nom postupku. Zbog iznesenog, sud je u smislu odredbe ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku i donio presudu kao u izreci.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe . Prijedlog se podnosi Osnovnom sudu u Doboju u roku od 8 (osam) dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe , a ako je stranka tek docnije saznala za propu{tawe, od dana kada je za to saznala. Poslije proteka 60 ({ezdeset) dana od dana propu{tawa ne mo`e se tra`iti povra}aj u pre|a{we stawe. Ako se povra}aj u pre|a{we stawe tra`i zbog propu{tawa roka, predlaga~ je du`an da istovremeno sa podno{ewem prijedloga izvr{i i propu{tenu radwu.

OGLASI KP "Toplana", a.d. Gradi{ka Broj: 01-316-191/09 Datum: 12.6.2009. god. Na osnovu ~lana 41. Statuta KP "Toplana", a.d. Gradi{ka Nadzorni odbor KP "Toplana", a.d.Gradi{ka saziva

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 35

Republika Srpska Op{tina Srebrenica O[ "Kosta Todorovi}" Skelani bb ,75436 e-mail:os153@teol.net Tel./faks : 056/ 471-107 i 471-407 Na osnovu ~lana 126. stav 2, ~lana 127, stav 2, 3, 4. i 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08 ) i ~lana 5 stav 1, 2, 3, i 4. Pravilnika o izboru i imenovawu direktora {kole ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 52/06 ), [kolski odbor O[ "Kosta Todorovi}" Skelani raspisuje

^etvrtu redovnu sjednicu
Skup{tine akcionara KP "Toplana", a.d. Gradi{ka ^etvrta redovna sjednica Skup{tine akcionara KP "Toplana", a.d. Gradi{ka saziva se za 11.7.2009. god. sa po~etkom u 11 ~asova u poslovnim prostorijama KP "Toplana", a.d. Gradi{ka koje se nalaze u Ul. Vojvode Mi{i}a 64. Za ^etvrtu redovnu sjednicu Skup{tine akcionara KP "Toplana", a.d.Gradi{ka predla`e se slede}i DNEVNI RED 1) Usvajawe zakqu~ka o verifikaciji spiska u~esnika na sjednici Skup{tine akcionara, 2) Izbor - predsjednika ^etvrte redovne sjednice Skup{tine akcionara - zapisni~ara ^etvrte redovne sjednice Skup{tine akcionara 3) Usvajawe zapisnika sa Tre}e redovne sjednice skup{tine akcionara odr`ane 25.7.2008. god. 4) Razmatrawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora u 2008. god. 5) Razmatrawe Revizorskog izvje{taja po godi{wem obra~unu KP "Toplana", a.d. Gradi{ka za 2008. god. 6) Razmatrawe i usvajawe godi{weg obra~una KP "Toplana" a.d. Gradi{ka za 2008. god. 7) Dono{ewe Odluke o pokri}u gubitka iskazanog po obra~unu za 2008. god. 8) Razmatrawe i dono{ewe odluke o usvajawu Plana poslovawa KP "Toplana" a.d. Gradi{ka za period 2009. do 2011. god. 9) Razmatrawe i dono{ewe odluke o usvajawu Plana poslovawa KP "Toplana" a.d. Gradi{ka za 2009. god. 10) Razmatrawe i dono{ewe odluke o visini naknade za rad ~lanova Nadzornog odbora. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ^etvrta redovna sjednica Skup{tine akcionara ne odr`i u zakazanom terminu, ponovqena sjednica Skup{tine akcionara }e se odr`ati u istim prostorijama dana 13.7.2009. god. sa po~etkom u 14 ~asova. Pravo u~e{}a na ^etvrtoj redovnoj sjednici Skup{tine akcionara neposredno ili putem punomo}nika, odnosno predstavnika imaju lica koja su kao akcionari navedeni u izvje{taju izdatom od strane Centralnog registra HOV a.d. Bawa Luka. Punomo} za u~estvovawe u radu i glasawu na ^etvrtoj redovnoj sjednici Skup{tine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadle`nog organa u skladu sa va`e}im propisima. Akcionari Dru{tva imaju pravo i mogu}nosti da izvr{e uvid u materijale za ovu Skup{tinu u prostorijama KP "Toplana", a.d. Gradi{ka Ul. Vovode Mi{i}a 64 svakim radnim danom od 9 do 13 ~asova u periodu 23. 6 - 10.7.2009. god. Predsjednik Nadzornog odbora Kova~evi} Dejan s.r.

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole Uslovi konkursa: Za direktora {kole mo`e biti imenovano lice koje pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, ispuwava i slijede}e uslove : - ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa, ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu za nastavnika {kole, psihologa ili pedagoga - ima najmawe 5 godina radnog iskustva u prosvjeti, - nije osu|ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji i organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u {koli, - posjeduje va`e}u licencu, ili ispuwava uslove za dodjelu licence za nastavnika - ima polo`en stru~ni ispit za obavqawe vaspitno-obrazovnog rada i - nije ~lan organa politi~ke stranke Direktor {kole se imenuje na period od 4 ( ~etiri ) godine sa po~etkom mandata od 20.8.2009. godine. Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske" . Potrebna dokumenta: - diploma o zavr{enoj {koli - va`e}a licenca za nastavnika - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerewe o radnom iskustvu u nastavi - uvjerewe o neka`wavawu ( ne starije od 6 mjeseci ) - kratka biografija o ostvarenim rezultatima u radu i eventualna preporuka ranijeg poslodavca - program rada Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima konkursa prijavqeni kandidati bi}e blagovremeno pismeno obavije{teni. Prijave slati na adresu : Osnovna {kola "Kosta Todorovi}" Skelani 75436 Predsjednik [kolskog odbora Sawa Mo~evi}
"GEOFON" AD TESLI] Aleksandra Rajkovi}a bb, 74270 Tesli} Datum: 16.6.2009. Broj: 542/09 Na osnovu ~lana 67 i ~lana 68 Statuta "Geofon" ad Tesli} Upravni odbor na sjednici odr`anoj dana 15.6.2009. godine osmu redovnu Skup{tinu akcionara "Geofon" a.d. Tesli} Skup{tina akcionara }e se odr`ati 10.7.2009. godine (petak) sa po~etkom u 13 ~asova u prostorijama "Geofon" a.d. Tesli} Ul. Aleksandra Rajkovi}a bb Za Skup{tinu se predla`e slede}i DNEVNI RED 1. Izbor verifikacione komisije i verifikacija mandata ~lanovima Skup{tine 2. Izbor predsjedavaju}eg i zapisni~ara Skup{tine, 3. Usvajawe izvoda iz zapisnika sa VII redovne Skup{tine akcionara, 4. Usvajawe godi{weg obra~una i Izvje{taja o poslovawu za 2008. godinu, 5. Izvje{taj o radu Upravnog odbora 6. Izvje{taj o radu Nadzornog odbora 7. Dono{ewe Odluke o raspodjeli dobiti 8. Usvajawe Plana poslovawa za 2009. godinu Dru{tva 9. Razno Ukoliko Skup{tina ne bude imala kvorum za rad i odlu~ivawe ponovqena Skup{tina }e se odr`ati istog dana sa po~etkom u 15 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Materijal za Skup{tinu, kao i potrebne informacije u vezi sa odr`avawem Skup{tine bi}e dostupni u~esnicima Skup{tine u sjedi{tu Dru{tva u Tesli}u Ul. Aleksandra Rajkovi}a bb, kontakt telefon 053/431-452. Tesli}, 15.6.2009. godine Predsjednik Upravnog odbora Darko Ga~i}

SAZIVA

36 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 37 Tu`no se}awe na na{e voqene brata i roditeqe Dana 24.6.2009. godine navr{ava se godina dana od tragi~no prekinute mladosti

AN\ELKO
18.6.1992 - 18.6.2009.

SRETO
18.5.1996 - 18.6.2009.

DANICA
26.3.2006 - 18.6.2009.

JELENA (Vladimira) [EVARIKA
24.6.2008 - 24.6.2009. Jelena an|ele, tvoja plemenitost i dobrota vje~no `ive u nama. U subotu, 20.6.2009. godine, u 11 ~asova odr`a}emo pomen u crkvi na Rebrovcu u Bawoj Luci. Poslije parastosa osve{tewe spomenika na Rebrova~kom grobqu. Pozivamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. Porodica [evarika 000013 B-2 G
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 17.6.2009. godine u 66. godini `ivota preminuo na{ dragi

BJELICA
Dani prolaze, ali u srcu ostaju tuga i bol. Ostaju lepe uspomene koje nikada ne}e izbledeti. Brat i sin Velimir sa porodicom, sestra i k}erka Nada B-2 29/05 E
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 16.6.2009. god. u 75. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 16.6.2009. godine u 76. godini `ivota preminuo na{ dragi

QUBO (Jove) MIHAJLOVI]
Sahrana }e se obaviti 18.6.2009. u 14 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: supruga Milka, brat Pentelija, snaha Divna, zet Milo{, unu~ad Mladen i Milica, praunu~ad Jovana i Wego{, porodice Mihajlovi}, \ukanovi}, Bandi} te ostala rodbina i prijateqi 000005 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom }i}inu Posqedwi pozdrav dragom dedi

STEVAN BOGOJEVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 18.6.2009. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu u Surjanu. O`alo{}eni: k}erke Stana, Jelena, Qubica, Dragana, brat Nedeqko sa porodicom, zetovi, unu~ad te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 000020 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

MILAN MI[I]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 18.6.2009. godine u 14 ~asova na porodi~nom grobqu u Rekavicama. O`alo{}eni: otac Miladin, supruga Borislavka, sinovi Dra{ko i Dragi{a, k}erka Dragana, bra}a Petar, Mom~ilo sa porodicom, Ne|o sa porodicom i sestra Milica sa porodicom, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 000017 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 17.6.2009. godine u 71. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

QUBI
od Joce, Milana, Biqane i snahe Rade. 000005 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

QUBI
Tvoja Milica, Milo{, Jovana i Wego{ 000005 A-1 M Posqedwi pozdrav

STEVANU
od k}erke Stane, zeta Jove, unu~adi Marka, Luke i Jovane. 000020 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

STEVANU
od k}erke Jelene, zeta Radovana i unuka Sergeja. 000020 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

STANA (Sretka) BU]MA
1939 - 2009. Sahrana }e se obaviti 18.6.2009. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: k}erke Nada i Rada, zet Blagoja, unuka Biqana, brat @ivko, sestra Bosa, snaha Lucija te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 000009 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom bratu Tu`no sje}awe na dragu sestru

QUBI
od prijateqa Momira i Slavujke. 000005 A-1 M

QUBI MIHAJLOVI]U
od porodice Male{. 000005 A-1 M

STEVANU
od k}erke Qubice, zeta Dragana, unuka Sr|ana i Branislava. 000020 A-1 G Tu`no sje}awe na

STEVANU
od k}erke Dragane, zeta @eqka i unuke Ane. 000020 A-1 G 18.6.2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog kom{ije

Tu`no sje}awe na moju dragu suprugu

STEVANU
od brata Nedeqka i snahe Jele sa porodicom. 000020 A-1 G

NEVENKU GVERO
18.12.2008 - 18.6.2009. Sestra Stana Damjanovi} sa porodicom 000004 A-1 M

VESNU
18.3.2009 - 18.6.2009.

Dana 18.6.2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

Dovoqan je bio jedan tren da te zavolim, a premalo ~itav `ivot da te zaboravim. Zauvijek }e{ mi biti u mislima, qubavi moja. Suprug Miroslav 000011 A-6 G Tu`no sje}awe na na{u dragu majku, baku i prabaku

DRAGANA TRBOQEVCA
Tawa sa porodicom 000002 A-3 M

MILOVANA (Rade) SUBOTI]A
Dragi na{ kom{ija, oti{ao si iznenada i prerano. Tvo ju dobrotu i osobine kom{ije i ~ovjeka dugo }emo ~uvati. Tvoje kom{ije Kadir i An|elka 000002 A-3 G

SLAVKU (ro|. \uri}) PREDI]
18.6.2001 - 18.6.2009. Zauvijek si u na{im mislima i srcima. S qubavqu Tvoja porodica 000008 A-6 G

SLU@BA ^ITUQA tel: 051 / 223 - 210

MILOVANA (Rade) SUBOTI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Ilinka, sinovi @eqo i Dalibor, snaha Stojanka, unuke Nikolina, Teodora i Isidora 000001 A-8 G

38 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE
Tu`no sje}awe na dragog kuma Dana 25.6.2009. godine navr{ava se godina dana od kada nas je napustila na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 16.6.2009. godine u 90. godini `ivota, preminula na{a draga

IN MEMORIAM
(~ituqe)
mo`ete predati
Bawa Luka Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59 051/223-210 ^elinac ^elina~ke novine 065/958-202 Kotor Varo{ 051/785-266 NEZAVISNE NOVINE D.O.O. IPC SARAJEVO ul. Zagreba~ka 20/3 (zgrada [umarskog fakulteta) 033/653-953 Isto~no Sarajevo - Internacional pres (dvorana Slavija) 057/340-503 - Ermeks 057/318-323 - Kwi`ara Internacional press Pale (Tr`ni centar Tom Pale) 057/225-880 Doboj Glas Komuna 053/226-853 Bratunac 056/410-418 065/890-830

DRAGANA PRTIJU
Kumovi Branislav, Branka i Tamara 000008 A-1 M

ZDENKA HRWAZ
U subotu, 20.6.2009. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Porodica 000012 A-4 G

ANKA (Mitra) ZARI]
Sahrana }e se obaviti 18.6.2009. godine u 15 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: k}erka Miladinka, sestre Vukica, Desanka i Slavka, snaha Vera, zetovi, unu~ad: Aleksandra i Predrag, praunu~ad Isidora i Lana, te ostala rodbina i prijateqi. 000009 A-5 M

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 39

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Prodajem dvije ku}e 120m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500m2 i 1000m2 hitno , povoqno uz cestu, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem sprat ku}e 80 m2 na 570 m2 placa odmah useqivo, Petri}evac II ispod Fortune, tel. 065/566-207,051/219-124. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora sanirana sa dvori{tem 120m 2 , u ulici Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636-545, 065/939-969. Mijewam ku}u neopremqenu 10h9, 1/1, tri eta`e 270 m2+500 m oku}nice u B.Luci ulica Stevana Bulaji}a za dvosoban stan bli`e centru, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem ku}u u Zenici, vlasni{tvo 1/1, sa svom infrastrukturom, oku}nicom, dva gara`e, povoqno, tel. 065/935-950; 051/370-354. Prodajem useqivu ku}u na placu od 500 m2 ul. Pionirska 33, tel. 065/528-247. Prodajem devastiranu zidanu vikendicu 7h6 sa 1000 m2 zemqi{ta u Velikom Bla{ku, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u prizemnicu 93 m 2 , na placu 343 m 2 , ul. Drage Bajalovi}a 18, Buyak 1, (kod “Centruma”) , cijena po dogovoru - papiri uredni, tel. 051/453-617. Prodajem ku}u u Trnu nova gradwa sa poslovnim prostorom (kod "Robota"), tel. 063/118-488. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 40.000 KM do 1.000.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem u RH imawe ili mijewamo za nekretninu u Bawoj Luci i okolini, tel. +385-98-9645-745; 051/212628;. Prodjam ku}u, visoka prizemnica, povoqno, useqiva sa grijawem, Lau{ U`i~ka 30, tel. 051/280-116. KUPOVINA Kupujem mawu ku}u ili stan u B.Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem ve}u ku}u sa gara`om na tranzitu, preko puta “^ajaveca”, tel. 065/070-544. Izdajem prazan stan 60 m2, sprat ku}e, sa ve}im balkonom i gara`om, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. Izdajem ku}u na moru 200 m od pla`e u Pirovcu kod [ibenika, tel. 063/538-432; 00385/98-191-7263.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Hitno prodajem ku}u, visoko prizemqe 10h9 plus gara`a, oku}nica 570 m2, kod benzinske pumpe “[eva”. Cijena po dogovoru, tel. 065/400-690. Prodajem ku}u u Wego{evoj ulici sa parcelom od 560 m2, tel. 065/564-014 i 051/355-861. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan uz doplatu za Bawu Luku. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878. U Omarskoj prodajem dvije ku}e, 30 dunuma zemqe i {ume, cijena po dogovoru, tel. 065/075-646. Prodajem ku}u u centru Bawe Luke, tel. 066/257-156. Prodajem ili izdajem u Trnu uz cestu veliku ku}u na sprat 600 m2 stambenog prostora, sa 400 m 2 poslovnog prostora i 3.000 m 2 oku}nice, sve ogra|eno, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama u Bawoj Luci, cijena od 50.000 KM pa navi{e, tel. 065/698-012. Prodajem u Vrbawi kod {kole dvije ku}e i ~etiri placa ukupno 2.650 m2 zemqe, cijena 150.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem ili mijewam za stan ku}u useqivu, vp. kod Kosmosa, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u na sprat na Star~evici, dva dvosobna stana i 750m2 oku}nice, 1/1, tel. 051/437-658. Prodajem ku}u u ul. Du{ka Ko{~ice 34 Bawa Luka, tel. 066/257-156. Prodajem imawe prema Sara~ici, dvije ku}e, zidana {tala, devet dunuma zemqe s vo}wakom, mogu}a zamjena za stan, tel. 051/275-124; 065/243032. Prodajem ku}u na Prijedorskoj petqi i Rami}ima + 3.500 m2 zemqe (105.000 KM), tel. 065/549-687. Prodajem imawe prema Sara~ici dvije ku}e, {tala, devet dunuma zemqe mo`e zamjena za stan, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/275-124; 065/243-032. Prodajem prelijepu komfornu ku}u u Vara`dinu sa gara`om, dvori{tem, centr. grijawem, plinom, sa sedam soba, u centru grada kod stadiona ili mijewam za Bawu Luku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m 2 , cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Mijewam ku}u za ku}u ili stan na Crnogorskom primorju, tel. 066/779-783. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m 2 , ogra|eno pod vo}em,

grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Debeqacima novogradwa, ekstra lokacija, povoqno, 90.000 KM, tel. 066/279-236. Prodajem mawu, useqivu ku}u 12h5 sa gara`om na placu od 350 m 2 , 500 m do centra Lakta{a, novogradwa, 60.000 KM, tel. 051/530-574. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935191. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Trnu blizu crkve, tel. 065/671-964. U Zalu`anima prodajem ku}u 10,50h9,50 prizemnicu sa 350 m 2 placa, kod {kole, tel. 065/698-012. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10 h 9 (P + 1 + M), novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5 h 9,5 (PR + 1 + M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem u Dervi{ima ku}u sa placem od oko 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698012. Prodajem u Dervi{ima, stara gradi{ka cesta, dvije ku}e sa placem od oko 750 m2, tel. 065/698-012. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod "Pe{tana" na placu od 600 m 2 , tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem ku}u u Debeqacima, struja, voda, telefon, novogradwa 90000 KM, tel. 065/985-864. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat + posl. prostor - pekara s dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e u Desnoj Novoseliji, tel. 051/413-418; 065/740-330. U Bawoj Luci prodajem novu ku}u na sprat sa poslovnim prostorom gra|evinskom i upotrebnom dozvolom 1/1, tel. 051/380-798. Prodajem dvije ku}e sa poslovnim prostorom 400 m 2 , na jednoj parceli, licem okrenutim prema glavnoj cesti, ul. Put srpskih branilaca 95, Dervi{i, B.Luka, tel. 065/467412;065/686-290;. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m 2 , iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191.

Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m 2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u u Biha}u, mo`e i zamjena za Bawu Luku, tel. 051/305-597; 065/894-894. Prodajem ku}u spratnicu, prizemqe + sprat + potkrovqe, tri stana + gara`a, na 300 m2 zemqi{ta, ul. Ranka [ipke, Paprikovac, tel. 063/904-603. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u u Obili}evu cijena 85.000 KM sa zemqom i vo}wakom, tel. 051/463-795; 065/167-174. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe kod Zavoda distrofi~ara u ulici dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem dvije ku}e + gara`a na placu 404, mogu}nost nadogradwe, ulica Kraji{kih brigada 5 B.Luka, tel. 065/705-460. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem ili izdajem ku}u u N. Gradu ulica Radni~ka 57, ku}a je odmah useqiva, cijena 55 000 evra, zvati svaki dan od 9-21 ~as, tel. 051/305-656; 065/593.748. Prodajem ku}u novogradwa 1/1, 9h10 vlasnik bez posrednika , tri eta`e, pogled na cijelu Bawu Luku, ul. Stevana Bulaji}a bb. zelene zgrade, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m 2 , cijena 330.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 9 h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u, prizemnica, 10 h 12 m sa gara`om, centralno grijawe, ure|ena, namje{tena, novogradwa, na 650 m 2 zemqi{ta u Lakta{ima, naseqe Lug ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz dogovor, tel. 065/511-121.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem stan 39 m 2 nova gradwa, tre}i sprat, polunamje{ten, Majke Jugovi}a, Bawa Luka, tel. 066/749-775. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem dvosoban stan u Novom Beogradu 55 m2, infor-

macije na telefon, tel. 387 65/665-914; 38646160578. Prodajem dvosoban stan u Novom Beogradu 55 m2, informacije na telefon, tel. 387 65/665-914. Prodajem stan 52 m2 kod Meteorolo{ke stanice, tel. 387 66/766-920. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, ostava, Krfska ulica, tel. 38765208318. Prodajem stanove u ^elincu od 29 m2 do 65 m2, nova gradwa, tel. 38765332828, 051 551 -332. Hitno prodajem dvosoban stan 52 kvadratna metra, prizemqe. Gradi{ka Vidovdanska 77, cijena 47000 KM, tel. 38765428152, 066650584. Prodajem ~etvorosoban stan 105 m2. Dvije lo|e, centralno, podrum, Kozarska 27/1, 2500/m2. Tel, tel. 38765/901-361; 061/729001; 062/415-728; 035/226-383. Prodajem jednosoban stan 34 m2 u Jajcu ili mijewam za jednosoban mo`e i garsowera za Bawu Luku, tel. 065/696-422; 065/696-347. Prodajem stan 38 m2 u centru i stan u Novoj varo{i, tel. 065/549-687. Prodajem jednosoban stan 37 m 2 u Boriku, @ivojina Mi{i}a, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan u Obili}evu, kompletno renoviran, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem u ulici Svetog Save dvosoban stan, novogradwa 75 m 2 , tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem u Lakta{ima trosoban stan 71m2, centralno grijawe +{upa u prizemqu, tel. 063/862-465. Prodajem trosoban stan u Boriku 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem stan 62 m 2 , ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/ 656-571. Prodajem stan u Obili}evu 30 m 2 Obili}evo, ~etvrti

40 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

sprat, Marka Kraqevi}a, tel. 066/235-816. Prodajem dva jednosobna stana 40 m2 {iri centar, drugi sprat i 34 m2, tre}i sprat, Nova varo{, tel. 065/698-012. Prodajem na Rebrovcu jednosoban stan 41 m2, prvi sprat u izgradwi, useqiv u septembru ove godine, tel. 065/371-611. Prodajem dvosoban stan 64 m2 u Nevesiwu, novija gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 00382 20264544. Prodajem u `utim zgradama nov odmah useqiv stan 49 m 2 , tre}i sprat, lift, tel. 065/371611. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m 2 , tre}i sprat, tel. 065/516-927. Prodajem stanove 32 m2, 38 m2, 42 m2, 48 m2, 48 m2, 50 m2, 55 m2, 79 m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan 75 m2, ul. \ure \akovi}a, Hiseta, Bawa Luka, tel. 061/968-856. Prodajem nove stanove lokacija Obili}evo udaqeno 500 m od centra grada -cijena po dogovoru, tel. 066/437-437. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te", trosoban stan, 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem u Obili}evu, ulica Vilsonova, dvosoban stan, VP, 54 m2, tel. 066/165-323. Hitno prodajem jednosoban stan 40 m2, drugi sprat, {iri centar sa novim namje{tajem, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban stan 34 m 2 , tre}i sprat, Nova varo{, tel. 065/698-012. Prodajem stanove 42 m2, 48 m2, 49 m2, 50 m2, 55 m2, 32 m2, 38 m2, 79 m2, i baraku 75 m2 (samica), tel. 065/549-687. Prodajem stan na Star~evici, 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Bawa Luka, naseqe Lau{, nov stan u potkrovqu 34,5 m2, cijena 1.500 KM/m2, tel. 065/024396. Prodajem stan 40 m 2 Nova varo{, cijena 44000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem dvosoban stan 62 m2, ulica Marka Kraqevi}a, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem u Aleji Svetog Save, trosoban stan 82 m 2 + {upa 5 m2 sa dva balkona, peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem nov stan u centru Gradi{ke 40 m 2 , prvi sprat komforan s balkonom, tel. 066/436-820. Prodajem trosoban stan, 81 m 2 , Korduna{ka 16, Borik, liftovi, cijena po dogovoru, tel. 051/319-236. Prodajem svih veli~ina gotove stanove i stanove u izgradwi na vi{e lokacija, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke, 46 m2, prvi sprat + gara`a, cijena 2.400 KM/m2, tel. 051/302-724. Prodajem polunamje{ten jednosoban stan u Boriku potpuno saniran, tel. 065/671-924. Prodajem u ul. Maksima Gorkog, dvosoban stan, 55 m2, tre}i sprat, nova gradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan u centru grada, 69 m2, dva balkona, tre}i sprat,

ul. Marije Bursa}, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m 2 , prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 120.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Obili}evu, ul. Carice Milice, dvosoban stan 48 m2, renoviran, ~etvrti sprat, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan na Mejdanu, tel. 065/364-919; 051/427-496. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 m 2 , fasadna cigla, tel. 065/371-611. Prodajem u “Malba{i}a zgradi” kod Medicinske elektronike trosoban stan, 90 m2, peti sprat, lift, sa gara- `nim mjestom 18 m2,useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Hitno prodajem jednosoban stan u Mejdanu, drugi sprat, stara gradwa, 31 m2, vlasnik 1/1, tel. 065/206-307. Prodajem nov odmah useqiv jednosoban stan 34 m2, na drugom spratu u Kozarskoj ulici, kod hotela “Meriot”, cijena 2.350 KM/m2, tel. 066/165-323. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvoiposoban stan 69 m2 ulica \ede Kecmanovi}a 1, tel. 051/303-378. Prodajem stan u ulici Rajka Bosni}a 60 m2, suteren, tel. 066/235-816. Prodajem jednosoban stan, 48 m 2 , peti sprat, novogradwa, useqiv u decembru 2008. godine, naseqe @ute zgrade, Petri}evac, tel. 065/511-121. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan 86 m 2 , naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m 2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/ 939-969. Prodajem dvosoban stan 63 m 2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u nasequ G. Lorke, prizemqe, dvosoban stan, 49 m2, tel. 065/516-927. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i stan od 90 m 2 u ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan 31m 2 u Obili}evu, cijena 65.000 KM, drugi sprat, ukwi`en, tel. 065/379-663. Prodajem stan u Slatini 41 m 2 kod Bawe Luke, tel. 532452; 38766858501.

Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvoiposoban stan 69 m 2 ul \. Kecmanovi}a 1 kompletno saniran, tel. 065/621-017. Iznajmqujem sobu i kuhiwu namje{tenu sa centralnim grijawem na Lau{u jednoj djevojki cijena 150,00 KM, tel. 051/217-272; 065/698-312. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m 2 , ~etvrti sprat, odmah useqiv, tel. 066/165-323. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a kod Studentskog doma nov dvosoban stan povr{ine 66 m 2 , ~etvrti sprat, lift, tel. 065/371-611. Prodajem dvosoban i trosoban stan, novogradwa, Jevrejska ulica Bawa Luka, tel. 065/880-330. Zagreb, prodajem stan u centru grada 39 m2, novoadaptiran, blindirana vrata, cijena povoqna, tel. 00385955356805. Prodajem dvosoban stan 58 m 2 u Boriku, s centralnim grijawem, lift, telefon hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m 2 , prvi sprat, cijena 85.000 KM/m 2 , tre}i sprat, cijena 90.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem stan, 86 m2, ~etvrti sprat, lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u ulici Marije Bursa} - Centar stan 69 m 2 , tre}i sprat, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem ~etvorosoban stan 127 m 2 , peti sprat, novogradwa, luksuzno ure|en, lift, gara`no mjesto, useqiv u julu 2009. godine, centar, tel. 063/904-603. Prodajem dvosoban stan 57 m2 sa balkonima 66 m2, otkupqen bez posrednika, strogi centar 2.600 KM/m2, Aleja sv. Save 18, tel. 051/301-451. Prodajem stan 40 m2 u ulici Kozarska Bawa Luka, tel. 066/782-684.065/355-029. Prodajem dvosoban stan 57 m 2 , drugi sprat iza SUP-a naseqe ^aire, tel. 065/922-163. Prodajem jednosoban stan u novogradwi i jednosoban polovni ili isti mijewam za mawu ku}u u bli`oj okolini, tel. +385-98-9645-745; 051/212 -628; 065/322-834. Prodajem u Obili}evu jednosoban stan, drugi sprat, tel. 065/698-012. [iri centar, Lorkino naseqe, prodajem stan, prizemqe, pogodno za kancelarijski prostor, povoqno, tel. 065/698-012. U Lorkinom nasequ prodajem dvosoban stan 65 m 2 , ~etvrti sprat, tel. 065/698012. Prodajem u {irem centru noviji trosoban stan, 75 m2 sa ostavom i gara`nim mjestom, tel. 065/698-012. Prodajem stan 40 m 2 sa klimom i cenralnim grijawem u ul. Kozarska, tre}i sprat, vlasni{tvo 1/1, tel. 066/782-684. Prodajem ~etvorsoban stan 110 m 2 , drugi sprat ul M. Kne`epoqke 1, tel. 051/303807; 066/243-894.

Prodajem dvosoban stan ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mjewam za garsoweru ili jednosoban, tel. 065/419-294. ZAMJENA Mijewam stan 75 m 2 u ul. \ure \akovi}a za Borik Bawa Luka, tel. 051/306-949. IZDAVAWE Izdajem nov poptuno namje{ten dvosoban stan u Boriku, Aleja centar, cijena 250 evra, tel. 387 66/322-111. Izdajem kompletno namje{ten stan 52 m2 sa klimom i Internetom, tel. 387 66/766920. Izdajem stan u centru grada, tel. 065/514-419 Izdajem namje{tenu garsoweru za dvije osobe, ul. Vojvode Sin|eli}a 52, tel. 065/685-800. Izdajem namje{ten stan 55 m 2 u prizemqu ku}e, kao i namje{tenu sobu za samce na spratu u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem dvosoban stan u Obili}evu zgrada-namje{ten, tel. 065/624-739. Izdajem stambeni prostor osam le`ajeva povoqno za radnike, tel. 065/526-338. Izdajem jednosovan stan poseban ulaz, tel. 065/526-338. Izdajem stan jednosoban i dvosoban u ulici Bo`idara Ayije 12, tel. 281-491;. Izdajem namje{ten jednosoban stan djevojkama, u Bawoj Luci u ul. Vida We`i}a, tel. 065/400-722. Izdajem stambeni prostor, osam le`ajeva, povoqno za radnike, tel. 065/526-338. Izdajem jednosoban stan poseban ulaz, tel. 065/526-338. Izdajem namje{ten stan 50 m2 u Gajevoj iza "Boske", tel. 051/467-197. Izdajem jednoiposoban stan visoko prizemqe u Novoj Varo{i, cijena po dogovoru, tel. 065/569-294. Izdajem povoqno apartmane u Vodicama, Hrvatska, tel. 0038522/441353; 0038591/5149 498. Izdajem jednosoban stan u centru Doboja, tel. 053/289190. Izdajem stan 60 m 2 (super namje{ten) i stan 78 m2 nenamje{ten, tel. 065/549-687. Izdajem u Prwavoru namje{ten stan u prizemqu ku}e, tel. 065/491-921. Izdaje se nenamje{ten dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/812-032; 066/878-039. Izdajem poslovni prostor, 15 m 2 , na prvom spratu RC “Ekvator”, sa namje{tajem za kancelarije, tel. 065/517-821. Izdaje se namje{tena garsowera u Novoj varo{i pogodna za dvije osobe, tel. 065/620-595. Izdajem lijep kompletno namje{ten stan, poseban ulaz (ku}e-sprat) kod O[ Aleksa [anti} na Malti - povoqno, tel. 051/351-056. Izdajem trosoban stan u ul. R. Radi}a 212 Vrbawa, cijena 350 KM, tel. 065/450-513. Izdajem se jednosoban namje{ten stan u Novoj Varo{i, tel. 051/302-692; 051/309-595. Izdajem namje{ten dvosoban stan, ima nagodno grijawe, ima parking za tri automi-

bla, poseban ulaz, ul. Ivana Gorana Kova~i}a, tel. 051/380498. Izdajem apartmane uz more adresa: Srima III/43a 22211 Vodice,Hrvatska, tel. 00385 (0)22441-230. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Jevrejskoj, klima, parking 65 m2 na du`i period, tel. 065/663-203. Izdajem garsoweru 34 m 2 , stambenog ili poslovnog prostora Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532. Povoqno izdajem prazan dvosoban stan ul. Qubice Mrkowi} 8, 78000 Bawa Luka, tel. 355-960. Izdajem garsoweru 34 m 2 , studentima ili zaposlenima, poseban ulaz, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532. Br~ko, izdaje se dvosoban komforno namje{ten stan sa centralnim grijawem kod `eqezni~ke stanice, tel. 049/360-066; 065/394-527. Izdajem apartman za ~etiri osobe u Vodicama u centru, povoqno za mlade parove, tel. 065/996-090. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Kozarskoj, tel. 051/219786; 066/205-595. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ul. Kraqa Petra II 43, crvene zgrade, za poslovne qude ili samce, tel. 051/436-009. Izdajem dvosoban stan u strogom centru kompletno namje{ten, slobodan od 1.7.2009, cijena 450,00 KM, tel. 065/496-924. Izdajem stan tri sobe, kuhiwa, namje{teno, kupatilo, balkon, poseban ulaz, stan se nalazi blizu "Peveca", tel. 051/385-502; 065/619-227. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan 39 m2, prizemqe Borik, tel. 065/232-462. Izdajem stan pored bolnice Paprikovac, tel. 051/212-094. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Gradi{ci ul. Vidovdanska 60, slobodan od 1.7.2009., tel. 051/485-997; 065/354-873. Izdajem stan u centru grada ul. Gajeva 2 b, tel. 066/653-916; 215-290. Izdajem jednosoban stan, prazan, posebna ku}a i mjesto za auto, zvati od 17do 20 ~asova, tel. 051/315-829. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/733-555. Izdajem jednosoban lijepo namje{ten stan (ku}a) poseban ulaz u Rosuqama kod O[ "Aleksa [anti}", tel. 051/351056. Izdajem stan 20 m2 luksuzno opremqen u ul. K. Milo{a, cijena 250 evra, tel. 065/631613. Izdajem garsoweru u Obli}evu kod Zelenog mosta, cijena 150 KM, tel. 065/900-474. Izdajem garsoweru, namje{teno Rosuqe, parking, kablovska, tel. 065/988-590. Izdajem namje{tenu garsoweru bli`e centru sa posebnim ulazom, tel. 051/216786. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru za strance ili poslovne qude, tel. 065/733555.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 41

Izdajem dvosoban stan na Star~evici (useqiv), tel. 065/812-032, 066/878-039. Izdajem jednsoban stan u dvori{nom objektu ul. ^aire 31, tel. 065/885.492. Izdajem jednosoban komforno namje{ten stan 40 m2 u Bawoj Luci, tel. 065/415-097. POTRA@WA Mladi bra~ni par tra`i namje{ten jednosoban stan u zgradi na Mejdanu, tel. 065/433 952. POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA

Prodajem ili izdajem lokal u Novoj varo{i, povr{ine 27 m2, pogodan za sve namjene, tel. 065/525-010. Prodajem ili izdajem lokal u Novoj Varo{i, povr{ine 27 m2 pogodan za sve namjene, tel. 065/525-010. Izdajem poslovni prostor povr{ine 18 m 2 ul. Branka Mora~e br. 1 (blizu Zelenog mosta) mo`e za razne namjene, ima dokumentaciju, tel. 051/461613. Prodajem stan na Lau{u 34 m2, jednosoban, prvi sprat, iza salona "Ardor", tel. 066/167407. Prodajem 86 m 2 prodajnog poslovnog prostora + 20 m 2 skladi{nog prostora, novogradwa, ul. Srpska, tel. 065/ 511-121. Fabrika ko`a Lau{ Kara|or|eva 386 Bawa Luka izdaje skladi{ni prostor povr{ine 200 - 500 m 2 , tel. 065/523-650. Novoizgra|eni vi{enamjenski prostor cca 80 m 2 u ul. Mla|e ]usi}a bb - Drakuli}, izdajem vrlo povqno, tel. 065/063-311. Prodajem poslovne prostore 12, 20, 30, 43, 48, 68, 144, 150, 216, 360, 600, 1.260 i 1.650 m2, tel. 065/549-687. Prodajem na putu za B. Majdan na po~etku Sara~ice ozidan i pokriven vi{enamjenski objekat 43 h 14 m na placu od 1.300 m 2 sa vlastitim ve}im parkingom. Pogodan za svadbeni salon ili proizvodwu, cijena 360.000 KM, tel. 065/371-611. Povoqno izdajem 100 m2 prostora ili zanatski rad Moslova~ka 12 BL, tel. 051/308-084; 066/642-376. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m 2 , sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371611. U centru grada izdajem poslovni prostor 10 m 2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor 80 m 2 u Rosuqama namjene ambulanta, tel. 066/235-816; 063/118488. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m 2 , tel. 065/516-927. Prodajem poslovne prostore od 80 m2, 150 m2 i 200 m2, odmah useqive, u prizemqu stambenih zgrada, tel. 065/371-611. Izdajem poslovni prostor, kancelarija, 17,5 m 2 strogi centar B.Luke, klima, mokri ~vor, bezbjednosni sistem, tel. 065/902-804.

Izdajem poslovni prostor 65 m2 sa upotrebnom dozvolom u centru grada, Jevrejska parking, pogodno za kancelarije i predstavni{tva, tel. 065/441115. Izdajem povoqno frizerski salon 20 m 2 , povoqan za sve namjene u Novoj varo{i ul. Stevana Mokrawca 40, tel. 312-881. KUPOVINA Kupujem mawi poslovni prostor u centru B.Luke, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem kafi} “Sla|a” veoma povoqno, ul. Koste Jari}a, tel. 065/297-493. Izdajem povoqno poslovni prostor 60 m 2 , tel. 065/526338. Izdajem poslovni prostor 75 m2, tri kancelarije, parking, gara`a (za predstavni{tva, ambulante, kancelarije), ul. Zdrave Korde 6, kod Poliklinike, tel. 065/985-898. Izdajem poslovni prostor za samostalnu zanatsku radwu u Bawoj Luci u ul. Vida We`i}a, tel. 065/400-722. Izdajem nov poslovni prostor 18,5 m2 pogodan za kancelariju ili predstavni{tvo Lakta{i, tel. 065/488-077. Izdajem povoqno poslovni prostor 60 m2, kontakt telefon, tel. 065/526-338. Izdajem povoqno poslovni prostor veli~ine 65 m 2 u Kara|or|evoj ulici na Lau{u, prizemqe ~itave zgrade, tel. 065/198-602; 065/936-217; 306166. Izdajem poslovni prostor 38 m2 kod hotela "Palas", B.Luka, tel. 065/938-176. Izdajem poslovni prostor 42 m 2 , mo`e poslu`iti u vi{e namjena u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije 54, tel. 065/588889. Izdajem poslovni prostor 45 m 2 u Lazarevu kod kasarne Kozara sa upotrebnom dozvolom sa svim uslovima za vi{enamjensku djelatnost povoqno, tel. 065/540-732. U Prijedoru izdajem ili prodajem poslovni prostor, 40 m2, sre|en, u`i dio grada uz {etali{te, Zanatska ulica 2, tel. 065/635-678. Izdajem poslovni prostor 23 m2, 48 m2, 150 m2, 450 m2, 750 m2 i 1.460 m2, tel. 065/949-687. Izdajem 90 - 150 m 2 , poslovnog prostora, za predstavni{tvo, kancelariju, apoteku, ordinaciju Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 22 m 2 , ul. Solunska 47, povoqna cijena 300 KM i lokacija, tel. 051/217-502. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije cijena 200 evra, tel. 065/631-613. Izdajem lokal u RC "Ekvator" mo`e za sve namjene, tel. 065/917-520; 065/533-354. Izdajem jednosoban prazan stan ul. Stojana Jankovi}a 33 Buyak III Bawa Luka, tel. 065/268-182; 051/370-036. U strogom centru izdajem poslovni prostor 75 m 2 razli~ite namjene sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdajem 50 m 2 poslovnog prostora, D.Ko{~ice 22, tel. 065/526-532.

Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 50 m 2 (tri kancelarije), prizemqe, kod apoteke "1.maj", ul. Milana Tepi}a 27, tel. 065/729-212. Izdajem opremqen kafe-bar u Novoj varo{i, tel. 066/166221. Izdajem poslovni prostor 38 m 2 , ul. Jevrejska kod "Boske" Bawa Luka, tel. 065/938-176. Izdajem kancelarije, tel. 065/512-035. Izdajem kancelarije u strogom centru, tel. 065/511-121. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za kancelarije i ordinacije ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/ 303-722, 065/367-413, 065/529614. Izdaje se kancelarijski prostor 55 m2 sa upotrebnom dozvolom, u strogom centru Bawe Luke, Jevrejska, tel. 065/902-567. Izdajem kancelariju za predstavni{tvo uz tranzit - Omladinska B.Luka, tel. 051211-135. Izdajem poslovni prostor, kancelarija 17,5 m 2 strogi centar Bawe Luke, klima, bezbjedonosni sistem, tel. 065/902-804. Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, upotrebna dozvola - jeftino, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, upotrebna dozvola, tel. 282106; 065/635-449. U centru Bawe Luke izdajemo veoma povqno dvije kacnelraije i 60 m2 poslovnog prosotra, tel. 051213013; 065567436.

GARA@E
PRODAJA

Prodajem gara`u u centru ul. Nikole Tesle, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem u centru grada zidanu gara`u sa gra|evinskom dozvolom i urednim dokumentima Bulevar Cara Du{ana, tel. 066/122-087. Prodajem dva drvena objekta u Lakta{ima dimenzija 3h5 m, tel. 051/313-191; 066/342.862. Prodajem zidanu gara`u u Novoj varo{i u ulici Tarasa [ev~enka 14 m2, tel. 065/566207; 051/219-124.

PLACEVI
PRODAJA

Prodajem plac 800 m 2 Prije~ani - Bawa Luka, sve komunalije, urbanisti~ka saglasnost, tel. 387 65/846-454. Prodajem {est dunuma zemqe u Jakupovcima, mo`e u placevima, 1/1, voda, asfalt, struja, telefon, 16 km od Bawe Luke, pogodno za sve namjene, tel. 387 65/897-077. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, tel. 387 65/493-216; 051/351-478. Prodajem plac 800 m 2 Prije~ani - Bawa Luka, sve komunalije, urbanisti~ka saglasnost, tel. 387 65/846-454. Prodajem ili mijewam plac u Vogo{}i za Bawa Luku, tel. 065/343-699. Prodajem zemqu na Rakova~kim barama, 5,500 m2, namjewenu za izgradwu sportskorekreacionog centra, tel. 065/564-014 i 051/355-861.

Prodajem placeve za vikendice i {umu uz glavni put Bawa Luka - Han Kola, povoqno, tel. 065/613-113. Prodajem 2h2.000 m2 zemqe u Rami}ima uz {umu i izvor, idealno za vikendice 1m2/3,50 evra, tel. 065/572-929. Prodajem placeve za hale i stambeno poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Gorwoj Lamoviti, tel. 065/544-497. Prodajem placeve u Trnu, na Lu{u i Zalu`anima, tel. 065/497-846; 051/216-155. Povoqno prodajem {est (6) dunuma zemqe kod "UNISA" Rami}i - stara Prijedorska cesta, tel. 065/684-212. Prodajem povoqno vi{e placeva razli~itih veli~ina vl. 1/1, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{ 2, Bawa Luka, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem placeve u Pavlovcu, ~etiri km od centra, tel. 051/272-237; 065/483-995. Prodaje se plac za gradwu stambenog objekta 65h14 m, po+p+5m kod `utih zgrada,ul. Wego{eva, tel. 065/705-460. Prodajem u Kuqanima vi{e placeva raznih veli~ina i ku}u 11h10, vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem vi{e placeva na razli~itim lokacijama i kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem u Drakuli}u 3000m2 zemqe, mo`e i cjepawe 1/1 povoqno, tel. 051/381-249, 065/926-261. Prodajem 2000 m2 zemqi{ta kod “Toplane”, cijena 200000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem placeve za hale i stambene poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem plac 700 m 2 u Jakupovcima - Lakta{i, tel. 065/337-663. Prodajem zemqu u [u{warima 1605 m 2 udaqano od magistralnog puta 100 m, struja i voda, povoqno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u ^okorskim poqima, tel. 051/467-243, 065/766-730.. Prodajem placeve 600 i 700 m 2 na Tuwicama sa UT-e uslovima, projektima i prikqu~cima, tel. 065/288-628. Prodajem u B.Luci plac za gradwu stambenog objekta sa UTE uslovima sve 1/1, tel. 066/779-783. Prodajem zemqu za stambenu, poslovnu izgradwu i zemqu uz autoput, magistralni put za Prijedor, tel. 065/698-012. Prodajem deset dunuma zemqe u [u{warima, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 051/216-140; 065/310-057. Prodajem plac povr{ine 6.751 m 2 , lokacija @eger Prijedor, S.Most, 1/1, povoqno za vikendicu, izlaz na Savu 30 m, tel. 051/214-882; 065/446-509. Prodajem 7000 m2 obradive zemqe za sve namjene u Gorwim Karajzovcima - Lijev~e,

vlasni{tvo 1/1, tel. 065/683125. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.9000 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem mawi plac u Lazarevu blizu "Intereksa", UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628. Prodajem plac u Roviwu, povr{ine 660 m2, tel. 065/466176. Prodajem plac u Drgo~aju kod igrali{ta 470 m2, papiri 1/1, tel. 065/462-366. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem u Drakuli}u zemqu povr{ine 4400 m2 uz asfalt, struja, voda, cijena 65.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1 zvati od devet do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601. Prodajem plac u centru Kuqana 740 m2, tel. 065/306147. Prodajem 3.300 m 2 zemqe u Drakuli}u, povoqno uz asfalt, 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 381-249; 065/926-261. Prodajem gra|evinske placeve u Debeqacima, Drago~aju, Motikama i Kuqanima, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac za halu sa UTU, tel. 065/671-420. Prodajem 2000 m 2 zemqe u Brezi~anima - Prijedor, voda, struja, telefon, put, blizu @eqezni~ke stanice, tel. 051/466-488. Debeqaci, prodajem 19 dunuma zemqe u komadu, asfalt, struja, bunar (gr. vodovod uskoro) cijena 4 KM/m2, tel. 051/461-644,065/036-940. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}u brdu, Jakupovci Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodaje se plac u Pavlovcu pov. 600 m2, mo`e zamjena za auto uz doplatu, tel. 066/742581. Prodajem 20 dunuma zemqe izme|u `eqezni~ke pruge i magistralnog puta B. Luka Prijedor za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradna, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem zemqu kod motela "Brvnara", vi{e parcela povoqno, Gorwe Motike, tel. 065/789-138. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa, i plac od 4.000 m2, vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem 1.600 m 2 zemqe u Glamo~anima (Trivi}a brda), vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/501-432; 065/624-117. Prodajem dva dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, sve pogodnosti za gradwu, tel. 065/803315. Prodajem 1563 m2 zemqe u ul. Rakova~kih rudara 5, Bawa Luka, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/683-125.

42 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem plac 500 m 2 sa mawim objektom, Drago~aj, uz asfalt, 1/1, tel. 065/612-983. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, cijena 100 evra/m2, tel. 065/371611. Prodajem dva mawa placa na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, sve pogodnosti za gradwu, tel. 066/467-752. Prodajem zemqu 6754m 2 u Zalu`anima, ulica Nenada Kosti}a, tel. 065/900-153. Prodajem ~etiri dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, sve pogodnosti za gradwu, tel. 00381/62-593-027. Prodajem plac na moru 227 m2 Milna -Bra~, cijena povoqna papiri uredni, tel. 051/482249;. Prodajem plac u Glamo~anima, 600 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom, tel. 065/640-146. Prodajem atraktivan plac 2500 m2 uz asfaltni put, pored potoka u [trbama kod ^elinca (vikend naseqe), tel. 065/915451. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama, tel. 065/482426. Prodajem 2000 m2 zemqe uz rijeku Krupa na Vrbasu iznad mlinova, asfalt, struja, voda, 1/1 povoqno, tel. 065/456-965; 065/487-926; 051/218-415. Prodajem 5,5 dunuma zemqe u V.Bla{ku, jedan km od Kla{nica prema Vrbasu, pogodno za sve namjene,cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem 2000 m2 zemqi{ta u Motikama cijena 13000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem plac 1.700 m 2 , zemqe, naseqe Pavlovac, 4,5 KM od centra grada, tel. 282106; 065/635-449. Prodajem 3000 m 2 zemqe u [u{warima, 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem plac u Jablanu 4000m2 cijena 35,00 KM, ku}u u [argovcu sa 1030m2 oku}nice, cijena 35,000 KM, tel. 065/811058. Prodajem u Kuqanima vi{e gra|evinskih parcela raznih veli~ina, voda, struja, urbanisti~ki uslovi i ku}u 11h10 1/1, tel. 065/351-431. IZDAVAWE Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput preko puta "]ambele" struja, voda i kanalizacija na placu, tel. 063/560-311.

Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu studentkiwama, naseqe Obili}evo, centralno grijawe, upotreba kuhiwe, tel. 065/520-966. Izdajem jednokrevetnu sobu mu{karcu, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 065/682-996. Izdajem povoqno sobe i apartman u Igalu, tel. 0038 231 33 5144. Izdajem sobe u Tivtu, tel. +38232671580. Izdajem krevet u dvokrevetnoj sobi za djevojku. Poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, tel. 051/211892; 065/228-840. Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz, tel. 214-472. Izdajem jednokrevetnu sobu studentima i |acima, parnocentralno grijawe, tel. 302845. Od 15.6. slobodna namje{tena jednokrevetna soba sa balkonom u Boriku preko puta Akva parka, tel. 066/834-294; 051/350-753. Izdajem garsowere i sobe, jednu sobu dajem `enskoj osobi za mawu pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem sobu sa posebnim ulazom iza no}nog kluba "Mistik" na Mejdanu, ul. Prote Arsenija ^arnojevi}a 1A, tel. 066/110-064. Izdajem sobe u Tivtu, tel. +38232671580; +38269708437. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa centr. grijawem, poseban ulaz, TV, kablovska, upotreba kupatila i kuhiwe, tel. 065/346260.

Prodajem monta`nu vikendicu u Lakta{ima 1035 m 2 placa, voda, struja, ogra|eno, tel. 065/660-459. MOTORNA VOZILA
PRODAJA

VIKENDICE
PRODAJA

KIOSCI
PRODAJA

Metalni kiosk 20 m 2 iza {kole "Milan Radman" u Buyaku povoqno prodajem, tel. 066/253-216.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem jednokrevetnu sobu, studentima - mu{karcima, blizu fakulteta naseqe Obili}evo, tel. 051/302-196. Izdajem sobu za studente ili u~enike, sve pogodnosti za stanovawe, nalazimo se blizu Gradskog mosta uz Vrbas, tel. 065/544-189. Izdajem namje{tenu sobu, kupatilo, kuhiwa, zaposlenoj djevojci, stambena zgrada kod Gradskog mosta, tel. 065/635030.

Prodajem vikendicu u ^arda~anima 20+20 m2, ~vrsta gradwa, zavr{ena, voda, struja, useqiva, tel. 051/318-739; 065/581-773. Prodajem vikendicu 6,5m h4,5m u Slatini na parceli 1100 m2 cijena 12500 evra, tel. 065/631-613. Hitno i povoqno prodajem vikendicu, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u Slatini pored vode, povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem vikendicu u Slatini (P+1), 1.200 m 2 zemqe (30.000 KM), pored potoka, tel. 065/549-687. Prodajem vikendice u Slatini i Barlovcima, tel. 065/549-687. Prodajem atraktivnu vikendicu na najqep{em dijelu Slatine, stambene povr{ine od 85 m 2 uz pomo}nu prostoriju od 30 m2 voda, struja, asfalt osam km od B.Luke, tel. 065/767-888. Prodajem devastiranu vikendicu u G.Kadiwanima kod Slatine, udaqenost 18 km, asfalt, struja, ograda, vo}e, ~etiri km od rijeke Vuke{nice, tel. 065/319-295. Prodajem vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini ,povoqno, Nada, tel. 588-150, 065/964-929. Prodajem vikendicu u Slatini, tel. 065/549-687. Prodajem nedovr{enu vikendicu - ku}u u ^elincu Luke, tel. 066/297-171.

Prodajem "nisan patrol 3.0", pre{ao 48 000 km, 2003 g.p., rollbarovi, nove gume ili mjewam za mercedes 4-matik ili za mawe auto uz dogovor, tel. 387 65/513-897. Motocikli - “kawasaki” ZH-999-RH niwa, 1987, sportski, vrlodobar, blackred, BiH table, hitno, 1.000 evra, Bawa Luka, tel. 38765518850. Prodajem kamper "fijat", 1990 g.p. Mo`e zamjena za gra|u ili mawe auto, tel. 387 65/513-897. Prodajem “pasat” 1.9 TDI,100 kw, 2004. godina., ko`a, alu felne, multi CD, registrovan do maja 2010. godne, tel. 38765909128,065 406 983. Prodajem “ford fijestu” 1,3 god. proiz. 12/1996, registrovan, povoqno, tel. 065/353-418. Prodajem “renault lagunu”, prva registracija mart 2000. god., registrovan do marta 2010. godine, pre{ao 150000 km, tel. 065/660-171. Prodajem kamion “volvo” {ticer sa dizalicom “yonson” u odli~nom stawu registrovan do novembra 2009. cijena 10.000 evra, tel. 065/254-808 i 051/591-806. Prodajem kombi - hladwa~u mercedes 210 god. pr. 1994., hla|ewe kombinovano, mogu}a zamjena za putni~ko dizel vozilo, tel. 065/525-010. Prodajem “audija” jaje, 88 godi{te, 1,6 TDI, povoqno, tel. 065/627374. Prodajem "mercedes" 190, 85. godi{te, 66 KW, benzin plin ugra|en u ovla{}enom servisu i upisan u saobra}ajnu servo i centralna, tel. 066/642-391. Prodajem WV "polo", 1000 m3, godi{te 2000. ful, registrovan, povoqno, tel. 063/722-161. Prodajem "reno klio", 1,4 72 KW 16V, proizveden 2001, registrovan do 10/09, benzin, metalik sivi, ful oprema, pre{ao 76.000 km, tel. 065/ 585-573. Prodajem “mercedes” E klase, CDI 270, metalik sivi, 2002. god. proizvodwe, ful, cijena po dogovoru, tel. 063/722-161. Prodaje se u dijelovima “mercedes 190 E” dizel g.p. 85, tel. 065/218-600. Prodajem "kadet" karavan 1,7 dizel u dobrom stawu, 1990. godina registrovan godinu dana, tel. 065/528-247. "Renault scenic" Rh4, 2,0 benzin, 4h4, klima, alu feluge, pre{ao 216.000 km, cijena 11.500 KM, tel. 065/668-070. Prodajem povoqno "mercedes" 190 D 1986. g.p., registrovan, mo`e zamjena, tel. 065/528-247. Prodajem “renault clio” 1,4; 72 KW ' XII/00 registrovan II/10, pet vrata u ispravnom stawu + odli~na limarija + klima, tel. 065/919-776. Prodajem "mercedes 190 E" god. pro. 90. benzinac, stranac u dijelovima, tel. 065/218600.

Prodajem "punto" dizel 2005. godina mo`e zamjena za jeftinije, tel. 065/528-247. Prodajem “golf 3” godina proizvodwe 1992 registrovan do 3.6.2009, benzinac, crni, cijena 6.000 KM, tel. 065/582345. Prodajem "reno klio", tel. 066/649-313. Prodajem "audi" A4, 1,6 benzin, godi{te 1995. ili mijewem za "kedija", tel. 065/ 605-831. Prodaje se "mercedes" dizel, g.p. 88, stranac u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "ford sijeru" 2,3, 1989. god. dizel karavan, neregistrovan, Bawa LukaObili}evo, tel. 066/624-604. Povoqno prodajem "golf 2" u odi~nom stawu, tel. 065/523229. Prodajem "ford fijestu", 12/96, registrovana u odli~nom stawu, tel. 065/353418. Prodajem "golf" 2 1,6 benzin, 1991. ekstra stawe, tel. 065/983-853. Prodajem "audi jaje",1988 g.p., 1,6 TDI, cijena 5.000 KM, tel. 065/627-374. Prodaje se "opel vektra", 1995, g.p. iz [vajcarske povoqno, tel. 065/218-600. Prodajem “golf 3” benzinac, proizvodwa 1996, cijena 5.700 KM, tel. 065/283-633, 051/588080. Prodajem "mercedes 190 D", proizveden 1985, registrovan do 4/2010. u odli~nom stawu, cijena po dogovoru, tel. 065/773-730. Prodajem "polo" dizel 2004. cijena 9000 evra, tel. 065/631613. Prodajem "mercedes" E 270 CDI, 2003, cijena 2000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem "reno-4" GTL, godina proizvodwe 1985. registrovan u doborm stawu, tel. 051/371-952. Prodajem auto zvano “pegla” 126 GNS vodeno hla|ewe, tel. 214-114; 065/009-643. KUPOVINA Kupujem registrovanog “juga”, a mo`e i neregistrovan ili malo havarisan za dijelove, B. Luka, tel. 065/538048. DIJELOVI I OPREMA Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila i yipove te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ke automobile, farove za “golf” i “mercedes”, tel. 065/538-048. MA[INE I ALATI
PRODAJA

Prodajem hidrauli~ni motorni agregat maksimalni pritisak 400 bara, protok 1,6, 8 l/min. snaga 1,1 KW, napon 220/380 V, tel. 065/620-595. Balirka batus 40 - rolo balirka bamford - rotaciona kosa~ica - laktofriz za mlijeko 200 l, kosa~ica BCS benz, tel. 065/070-946. Prodajem novu mehani~ku prskalicu za vo}e i povr}e sto litara sa dva brenera pod garanciju, tel. 051/532-426. Prodajem tvorni~ki cikular sa sklopkom 3 kw cijena 300 KM, tel. 065/938-176. Povoqno prodajem elektri~nu kosilicu 1600 W, tel. 065/684-212. Prodajem kosilicu benzinku muta "gorewe", tel. 065/819922.

UGOSTITEQSTVO
IZDAVAWE

Izdajem opremqen kafebar u Novoj varo{i, tel. 066/166-221.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal povoqno, tel. 387 65/541743. Prodajem alkatan cijevi fi 2 cola 8 bari, za odvod ili dovod vode, Bawa Luka, tel. 065/206-060.

MUZIKA
PRODAJA

Prodajem harmoniku "velmaister" 60 basova, 5 registara melodija, 60 basova , tri registra u odli~nom stawu Bawa Luka, tel. 065/206-060. KUPOVINA Kupujem dobro o~uvanu harmoniku od 96 basova, tel. 063/956-300. APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA

Povoqno prodajem ispravan "{arpov" televizor, tel. 051/314-542. Jeftino prodajem fri`ider "gorewe", tel. 051/312-682. Prodajem zamrziva~ 250 l "obodin" - povoqno, tel. 051/217-889. Ispravni zamrziva~ 120 l, cijena 100 KM, tel. 065/659282. Prodajem kombinovani fri`ider "simens", cijena po vi|ewu, Bawa Luka, tel. 065/ 206-060. Prodajem zamrziva~ “obod” 210 l i fri`ider “gorewe” povoqno, tel. 051/217-889.

Prodajem {iva}u ma{inu (dva komada) “ANA”, u ispravnom stawu, cijena 100 KM, tel. 051/501-432; 065/624117. Prodajem trofazni motor jedan i po KW, 2800 obrtaja, uvezen iz Wema~ke, tel. 065/206-060. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, zamjena staro za novo, garancija godinu dana, tel. 051/532-426. Povoqno prodjem ma{inu za ve{ i termo pe} 200 KM Bawa Luka, tel. 065/604-357.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem okrugli trpezarijski sto, dnevni stoli}, {poret ALFA 70, Lakta{i, tel. 387 65/218-088. Prodaje ispravan fri`ider povoqno, tel. 214-039. Prodajem dnevnu sobu crveni pli{ sa oramarom i vitrinom, povoqna cijena, tel. 051/302-029. Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, zvati od 19 do 20 ~asova, tel. 464-803.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 43

Prodajem sobni namje{taj, tel. 051/464-803. Prodajem monta`ni drveni regal u Lakta{ima du`ine 3,25 m, cijena 150 KM, tel. 051/313-191; 066/342-862. Prodajem fri`ider - zamrziva~ “obod baukneht”, automatik, tel. 065/826-656. Prodajem {poret struja plin i fri`ider, povoqno u ispravnom stawu, tel. 214-039. Prodajem trosjed u odli~nom stawu, cijena 100 KM, tel. 051/309-653.

USLUGE
OSTALO

Radim sve vrste hidroizolacija, ravne krovove i opravke ravnih krovova, tel. 051/584790; 065/426-134. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Povoqno popravqam ra~unare, tel. 062/545-136. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 065/670-639. Prevod i ovjera dokumenata za {vedski i engleski; instrukcije za wema~ki, engleski, srpski za stran., tel. 38765337840. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju Bawe Luke, Prijedora, Dubice, Prwavora, Dervente, Gradi{ke, 20 godina iskustva, tel. 387 65/952-183. Tra`im `enu za ~uvawe djeteta, tel. 065/695-644. Vr{im usluge cijepawa drva hidrauli~nim cjepa~em, tel. 065/345-604. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno, radi kompletan moleraj, tel. 051/482-249;. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece, na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Radim kovane ograde, kapije i ostalo od metala, tel. 051/463329; 066/257-524. Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. [kola ra~unara “GigaComputers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe, zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Pravim ograde i kapije, tel. 051/463-329. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate-Miki, tel. 065/573-349. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, 4 KM/m2, tel. 066850-695. Radim sve vrste hidroizolacija, ravne krovove i opravke ravnih krovova, tel. 051/584790; 065/426-134.

Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br 16, tel. 051/318-227. Prevodim sve vrste tekstova sa wema~kog na srpski jezik i dajem istrukcije iz wema~kog jezika, tel. 065/ 627-491. Poliramo vozila, radimo dubinsko prawe i peremo sve vrste tepiha, tel. 051/439160. Pravimo pecane, kamine i fontane, tel. 051/439-160. Poliramo vozila, radimo najsavremenijom opremom, dubinsko prawe, tel. 051/439160. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ za engleski jezik, tel. 065/938 -401. Profesor matematike sa velikim iskustvom priprema sredwo{kolce za popravne i prijemne ispite, tel. 065/ 837-295; 051/217-260. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procesa kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 051/462520, 066/268-938. Idete na godi{wi odmor, nemate kome da ostavite svog k u}nog qubimca, pansion "Ada" pru`a usluge smej{taja i brige,na bilo koji period, tel. 065/028-219. Profesorica engleskog jezika brzo, profesionalno i povoqno prevodi sve vrste tekstova bez overe, tel. 066/958-523. [i{am `ivicu i kosim travu na mawim povr{inama, tel. 065/643-608. Gradimo ran~eve, pravimo pecane, fontane i kamine, tel. 051/439-160. Vr{im sve vrste vodoinstalaterskih usluga kvalitetno, tel. 065/663-407. Moler najpovoqnije kre~i, gletuje, lakira stolariju i radijatore, tel. 066/ 616060. Izra|ujem svatovske pe{kire i maramice za ploske, ru~ni rad, tel. 051/303-722, 065/529-614. Iskusan moler brzo i povoqno izvodi molerske radove, tel. 065/998-005. Lije~ewe bioenergijom, tel. 051/461-644; 066/694-893. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/303-011. Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu od godinu pa nadaqe, mo`e i kod mene u stanu i kod vas, tel. 066/335-051. Radim sve vrste vodoinstalacije kvalitetno i povoqno, tel. 065/663-407. Dajem ~asove iz engleskog jezika za osnovnu {kolu, tel. 065/229-182. Tra`im firmu za sanaciju svih radova u stanu (juli - avgust), tel. 065/610-169; 066/ 649-317. Kucam diplomske, magistarske, seminarske, maturske, kwige, molbe, `albe, tu`be, cijena A4/1,20 KM, tel. 065/ 938-401. Puwewe koverti u vlastitom domu, zarada do 350 KM, tel. 065/334-459.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem tekstove pesama za narodnu muziku, a mo`e i za zabavnu. micay43@yahoo.com, tel. 38766634989. Prodajem "kercher" ma{inu za prawe automobila, topla voda, dizel, tel. 387 65/515052. Prodajem kafe-aparat “Faema 92” sa depulatorom sa tri rugrupe u ekstra stawu nalazi se u kafe baru “EKS”, tel. 065/523-758. Prodajem agregat 2,2 KW, nov, cijena povoqna, tel. 065/683-440. Prodajem 80 komada kestenovih direka (obra|eni za{ti}eni), tel. 065/529-237. Prodajem sistem za oro{avawe (navodwavawe) kapaciteta 2000 m2, tel. 065/529237. Prodajem sto za kompjuter i monitor, sto za balkon sa ~etiri stolice, mawi sto za kuhiwu na rasklapawe, tepih vuneni 2h3, o~uvan, palmu visoku oko 1,30 m. Cijene po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem 300 ovaca, cijena 3 KM/1kg zvati od 8-12 ~asova, tel. 065/631-057. Prodaje se automatska praonica za auta, marke "christ" 1+1, tel. 065/944-870. Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu i pulceve za gra|evinare Bawa Luka, tel. 065/206-060. Prodajem trgova~ku vagu do 5 kg "libela", cijena 100 KM, tel. 065/510-217. Prodajem gliser sa prokolicom i motor “yamaha”, 40 KS, tel. 065/927-086. Prodajem kamp prikolicu, registrovana sa tendom, tel. 065/609-939. Prodajem pi{toq “~e{ka zbrojevka 7,65” - uslov da ima odobrewe, tel. 066/541-304. Prodajem kontejner, cisternu za vodu plasti~na , poliester, 1000 l. Cijena 120,00 KM, tel. 051/301-555. Prodajem pe} na drva imitacija "alfe", tel. 368-292; 065/249-183. Prodajem sanduk za cipele puno drvo i sto sa dvije plo~e, puno drvo, tel. 065/826-656. Prodajem pi{toq 7,65 “bereta” ~e{ka, uslov da poseduje odobrewe za no{ewe, tel. 066/541-304. Prodajem paunova jaja, tel. 214-114; 065/009-643.

Prodajem o~uvana dje~ija kolica tamnoplava “inglesina” 30 KM, tel. 066/649317. Prodajem koze i jari}e, tel. 065/292-765; 051/588-671. KU]NI QUBIMCI
PRODAJA

Prodajem {tenad belgijskog ov~ara TIP "malina" od odli~nih roditeqa, vrlo povoqno, tel. 065/413-143.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA

Kafe-slasti~arni u centru potrebno osobqe, tel. 387 65/448-058. Kafe baru “Pley of” Nova Topola, potrebne dvije radnice. Obezbije|en stan i dobra plata, tel. 065/582-095. Iskusan muzi~ar tra`i djevojke koje `ele da pjevaju na koncertima i drugim zabavama - Bawa Luka, tel. 051/303-011. Predstavni{tvo poznate kompanije, zbog izuzetne ekspanzije, tra`i ambiciozne, energi~ne, komunikativne saradnike sa podru~ja Bawe Luke i okoline, tel. 065/882209; 065/882-208. Ako imate od 20 do 50 godina, sredwu {kolu, automobil, `elite da radite, dobro zara|ujete, putujete i napredujete, pozovite, tel. 066/420436. Iskoristite sebe i svoj automobil, potrebno 15 saradnika sa sredwom {kolom i 10 saradnika sa VSS, iskustvo nije potrebno, tel. 065/882209. Tra`ite posao, mo`ete po~eti odmah. O~ekujemo pouzdane, kreativne, ambiciozne, SSS i automobil, tel. 066/420-436; 065/882-209; 065/882-208. Zapo{qavam dva pekara na izradi lepiwa, tel. 065/605831. Potrebni komercijalisti u svim gradovima. Rad na kompjuteru, tel. 0038163/8935521. Ozbiqna `ena ~etrdesetih godina ~uvala bi djecu, tel. 065/801-429.

Turisti~ka agencija "Hilandar" priprema putovawe u Ostrog sa trodnevnim boravkom na moru, tel. 051/465210, 065/644-500. IZDAVAWE Izdajem apartman u Zeleniki (Crna Gora) na samoj obali, za period izmedju 20 juna i pocetak avgusta, tel. 38765909128, 051 380 250. Izdajem u Vodicama dvosobni apartman, pet le`aja, cijena po danu 45 evra i dvokrevente sobe sa kupatilom po 20 evra do mora 500 m, tel. 00385955127955. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela "Delfin". Voda non-stop, parking, klima, tel. 00382/88-683-379; 00382/69-079-527. Izdajem apartman na Viru, povoqno, tel. 066/279-400. Qetujte na prekrasnom mjestu ispod Splita. Podstrana, novogradwa, apartmani i sobe na spratu, pla`a ~ista sa dosta hlada, tel. 063/415-377; 00385/996746896. Izdajem ku}u u Pirovcu kod [ibenika 200 m od mora, tel. 063/538-432; 003859819117263. LI^NI KONTAKTI Udovac tra`i `enu do 60 g. kojoj nedostaje pa`wa i razumijevawe, we`nosti za qetovawe, prijateqstvo, qubav, mogu} brak, tel. 38765869208. Mu{karac 39 slobodan i diskretan tra`i djevojku ili `enu za intimno dru`ewe. Samo SMS, tel. 387 66/179-725. Mu{karac 40 god. tra`i `ensku osobu za upoznavawe i dopisivawe, tel. 387 66/200-805. Mu{karac iz Bawe Luke tra`i `ensku osobu za vezu, ku}u i inostranu penziju ostavqa toj `eni koja bude sa wim, tel. 065/860-146; 051/385419. Pozivaju se u~enici O.[. "Aleksa [anti}" (biv{a "Milan Radman") generacija 1968/69. da do|u na sastanak 20.6.2009. u 10 sati ispred O.[. "Aleksa [anti}" u Bawoj Luci, tel. 065/744-472. Drago `ensko bi}e do 62 goidne za qeto, more i qubav, da ostatak `ivota provedemo zajedno u dobru i zlu te proslavu Vidovdana, tra`i udovac, tel. 00385/98223.684. Bawalu~anin 48 godina, bez obaveza `eli upoznati slobodnu `enu bez obaveza od 33 do 40 godina, ozbiqna veza, tel. 065/433-680.

TURIZAM
PRODAJA

^isto more, privatna pla`a 50 m od apartmana, Radoviti (Krtoli) kod Tivta - povoqno, Anka i Tawa, tel. 0038267 803617; 0038267566831.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka

Tekst:

Telefon:

44 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Ne igra mi se, najradije bih pobegla negde, da se odmorim i na|em onu motivaciju iz 2008. Me|utim sledi Vimbldon, tek nakon toga }u razmi{qati o odmoru. Jelena Jankovi}, srpska teniserka

Prvo kolo vaterpolo Svjetske lige
FOTO: AGENCIJE

[o{tar predsjednik SSS
Nekada{wi vaterpolo reprezentativac Jugoslavije Aleksandar [o{tar obavqa}e funkciju predsjednika Sportskog saveza Srbije u naredne ~etiri godine, odlu~ili su delegati Skup{tine SSS.

Kraj prvenstva za Mati}a
Qekar mlade fudbalske reprezentacije Srbije Svetozar Putnik izjavio je da je {ampionat Evrope zavr{en za vezistu Nemawu Mati}a. Mladi fudbaler Srbije je na duelu protiv Italije polomio metatarzalnu kost i predstoji mu dugotrajno lije~ewe.

Du{ko Pijetlovi}

O~ekujemo uspone i padove. Prvim delom igre sam nezadovoqan, ali mora da se zna da igramo iz punog treninga. Dosta smo te{ki, rekao Udovi~i}
Doju~era{wi fudbaler ^elika Dario Puri} }e od naredne sezone nastupati u ^e{koj. Ovaj fudbaler }e gotovo sigurno napustiti Zeni~ane i potpisati ugovor sa Slovanom iz Libereca. PODGORICA - Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Japan rezultatom 12:6, ali igrom nije odu{evila. U posqedwem mi nu tu prve ~etvrtine Srbi su sa dva gola obezbijedili prednost 4:2. Pu nih de set mi nuta je mirovala mre`a Japanaca, a za to vrijeme borbeni protivnik je stigao i do vo|stva 5:4 po~etkom tre}eg dijela. Tek tada je Srbija zaigrala ne{to boqe, {to je u posqedwoj ~etvrtini donijelo ubjedqivu pobjedu. - O~ekujemo uspone i padove. Prvim delom igre sam nezadovoqan, ali mora da se zna da igramo iz punog trenin ga. Dos ta smo te {ki izjavio je selektor Srbije Dejan Udovi~i}. Filip Filipovi} je bio kriti~an prema igri srpske reprezentacije. Gora - Ju`na Afrika 18:5, Hrvatska - Australija 9:6. Sino} su na rasporedu bili me~evi drugog kola po grupama u kojima su se sastali: grupa “A”: Srbija - Italija, SAD Japan, grupa “B”: Crna Gora Hrvatska, SAD - Ju`na Afrika, dok }e “delfini“ danas igrati sa SAD od 19 ~asova.

JAPAN vodio 5:4
- Uvek smo pravili potez vi {e. Umes to je dnos ta vno igra li smo kom pli ko va no. Sti gla je on da i ner vo za. Stvar je u glavi, kada ona bude u redu i sve }e drugo biti u redu - naglasio je Filipovi}. U os ta lim uta kmi ca ma prvog ko la pos ti gnu ti su sqede}i rezultati: Grupa “A”: Srbija - Japan 12:6, SAD Italija 10:6, grupa “B”: Crna

Du{an Kecman najvjerovatnije }e biti najzvu~nije poja~awe KK Partizana. Panatinaikos je poslije samo godinu dana raskinuo ugovor sa Kecmanom i 31-godi{wi bek }e bez obe{te}ewa mo}i da promijeni klub.

SRBIJA JAPAN

12 6

Foto dana

(4:2, 0:2, 3:2, 5:0) BAZEN: u Podgorici. Sudije: Axi} (Crna Gora), Pinker (Ju`na Afrika). Gledalaca: 300. Igra~ vi{e: Srbija 5 (1), Japan 3 (1). Peterci: Srbija 1 (0). SRBIJA: Soro, Vapenski, Goci} 1, [apowi}, Gak, D. Pijetlovi} 1, Niki} 2, Aleksi} 1, Ra|en, Filipovi} 3, Prlainovi} 4, Mitrovi}, G. Pijetlovi}. Selektor: Dejan Udovi~i}. JAPAN: Tanamura, Irei 1, Janse, Hazui, Takei, Someja, J. [imicu, Naganuma 1, Okava 1, [iota 1, Ho{ai, Nagata 2, N. [imicu. Selektor: Goran Sabli}.

Mateja KE@MAN biv{i reprezentativac Srbije
“Mo`da iskoristim slabiju formu napada~a reprezentacije u posledwe vreme“

Fudbalska reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu za igra~e do 21 godine ima veliku podr{ku navija~a sa tribina. Ovaj qubiteq fudbala prije svih ostalih do{ao je da zauzme svoje mjesto.

Od 2006. godine i Svetskog prvenstva u Nema~koj niko nikada iz Fudbalskog saveza Srbije nije sa mnom kontaktirao. Postoje velika praznina, bol i ne{to {to je ostalo nerazja{weno. Jo{ uvek je status kvo, niko ni sa kim ne komunicira, ni{ta se ne de{ava. Nikada nisam dobio odgovor na pitawe {ta je problem. Jedino sam se ~uo s Miroslavom \uki}em, na moje insistirawe i dobio sam odgovor da ne ra~una na mene, ~isto iz fudbalskih razloga. Rekao sam da se sla`em, ako je zaista to razlog. Te{ko je prihvatiti takvu konstataciju kada se pogleda spisak na kojem postoje igra~i koji realno ne mogu da se porede kvalitetom, karijerom i iskustvom s onim {to ja posedujem. Tada mi je bilo lak{e, jer sam dobio odgovor od nekog ko je sastavqao tim, ko je odlu~ivao i tu se pri~a zavr{ila. Ipak, nada postoji! Mo`da iskoristim slabiju formu napada~a reprezentacije u posledwe vreme. ^iwenica je da je to jedna od boqki koje imamo u ovom trenutku, ali selektoru ne bi trebalo da se

Boqi sam od pola reprezentacije

bilo ko me{a u posao. Ako on misli da mogu da pomognem, da moj povratak ne}e ni{ta da pokvari, onda ne vidim razlog da se to ne dogodi. U suprotnom, ostaje jedna sjajna karijera u reprezentaciji, 49 utakmica i 20 i ne{to golova. Sa igra~ima sam razgovarao, ali ne i sa rukovodstvom. Da se ne la`emo, od Svetskog prvenstva 2006. do sada ni sa kim od ~elnika nije bilo komunikacije. Samo oni znaju za{to je tako. Nisam neko ko }e da vu~e za rukav. Pro{le sezone ionako nije bila situacija da se sam ponudim i prvi sam rekao da ne zaslu`ujem poziv zbog trenutne forme. Ako odemo u Afriku, bi}u tamo kao igra~ ili navija~. Posledwu utakmicu Srbije protiv Austrije odgledao sam sa tribina stadiona u Qutice Bogdana, ali sam jedva pre`iveo 90 minuta. Ose}ao sam da mi je mesto dole na terenu, da mogu da pomognem! Sa 30 godina neko ko igra u velikom klubu tu je, a ne igra... Stvarno nije lako. Zadovoqstvo mi je {to sam bio sa klincem, koji je prvi put u Beogradu gledao reprezentaciju i zbog wega se lepo zavr{io taj dan.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 45

Prijavni rok za nastup u EHF kup isti~e danas

@KK Sloboda iz Novog Grada

[urlanova u tri selekcije
NOVI GRAD - U @enskom ko{arka{kom klubu Sloboda, nakon uspje{no okon~ane druge sezone u Premijer ligi BiH, ne trebaju da brinu za budu}nost. Ovaj sportski kolektiv pravi je rasadnik sjajnih igra~ica, a da je tako potvr|uje i pri mjer Kris ti ne [ur lan. Na ime, ona je ka pi ten kadetske reprezentacije BiH koju o~ekuje u~e{}e na Evropskom prvenstvu u Izraelu, ali {to je mnogo zna~ajnije za wu je vezan jo{ jedan kuriozitet nezabiqe`en na ovim prostorima. [urlanova je i u sastavu juniorske selekcije, a selektor `enske seniorske reprezentacije BiH Vesna Bajku{a uputila joj je poziv da 20. juna nastupi u revijalnoj utakmici u Tuzli protiv Jedinstva povodom obiqe`avawa jubileja doma}ina, 20 godina od osvajawa titule prvaka Evrope. N. \.

FOTO: ARHIVA

Pionirsko-kadetsko prvenstvo BiH u boksu

Slaviji 12 medaqa
BAWA LUKA - Na pionirsko-kadetskom prvenstvu BiH u boksu koje je odr`ano u Tuzli nastupilo je 12 takmi~ara Slavije i svi su se u Bawu Luku vratili sa medaqama (dvije zlatne, {est srebrnih i ~etiri bronzane). Zlatna odli~ja pripala su kadetima Predragu Gaji}u (do 63 kilograma) i Jovanu Predi}u (preko 86 kg). Srebrnom su se okitili: pioniri Nikola Divqak (do 38 kg), Sandro Po le tan (do 41), Qubi {a Ili} (do 44 kg) i \or|e \ukanovi} (do 70 kg), te kadeti Sa{a Ru`evi} (do 54 kg) i \or |e Vrawe{ (do 86 kg). Bronzane medaqe pripale su pionirima Mladenu ]utkovi }u (do 44 kg) i Bo ri su Vrawe{u (do 50 kg), te kadetima Jovanu Stjepanovi}u (do 57 kg) i Nemawi Paji}u (do 70 kg). D. P.

Me|unarodni turnir u gou

Jankovi} najboqi
Detaq sa me~a protiv Bolowe

Bawolu~ani dobili pomo} od Vlade Republike Srpske i sada postoje realnije {anse da klub podnese prijavu Evropskoj rukometnoj federaciji
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

BAWA LU KA - Rok za prijavu za nastup u EHF kupu isti~e danas, ta~no u podne, a kako sada stvari stoje, Rukometni klub Borac }e podnijeti aplikaciju. Tim iz Gospodske ulice ni je u mo gu }nos ti da iz vlastitog buyeta finansira izlazak na me|unarodnu scenu, zbog toga se obratio za pomo} nadle`nim insti-

tucijama, a pozitivan odgovor je dobio iz Ministarstva za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske. - Mi nis tar stvo je odo brilo pomo} za RK Borac u iznosu od 30.000 maraka. Neophodno je da se zavr{e svi administrativni poslovi i sredstva }e biti preba~ena u na re dna dva mje se ca, po dogovoru sa ~elnicima kluba - re kao je na ~el nik za

sport Ministarstva za poro di cu, omla di nu i sport Dejan Travar.

UPRAVA daje posqedwu rije~
Za razliku od Vlade, koja je iza{la u susret “crvenoplavim“, Administrativna slu`ba Grada Bawe Luke u ovom trenutku ne mo`e pomo}i ne ka da{wem {am pi onu Evrope: - U ovom trenutku nemamo mogu}nosti da dodatno finansiramo Rukometni klub Borac. S obzirom na ~iwenicu da vr{imo rebalans buyeta i maksimalno smawujemo sve tro{kove, nismo u poziciji da dajemo sredstava na vanredne rashode. No, ova situacija se ne ti~e samo grada. Zato

BOLOWA
Posqedwi nastup na me|unarodnoj sceni Borac je imao prije dvije godine, kada je eliminisan u drugom kolu Kupa pobjednika kupova od Bolowe. U prvom susretu u “Boriku“, koji je obiqe`en povratkom Neboj{e Goli}a u crveno-plavi dres, Bawolu~ani su izgubili 23:29, da bi u revan{u odigrali mnogo boqe, slavili sa 32:29, {to nije bilo dovoqno za tre}u rundu.

smo kontaktirali Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, razgovarali sa Prokom Dragosavqevi}em i na~el no do go vo ri li da }e Vlada pomo}i klub, zbog ~ega smo jako zadovoqni - istakla je na~elnik za dru{tvene djelatnosti Administrativne slu`be Bawe Luke Qiqana Radovanovi}. U Bor cu su za do voqni ~iwenicom da }e dobiti pomo} od Vlade i sada postoje realnije {anse da klub podnese prijavu Evropskoj rukometnoj federaciji: - Jo{ ni{ta nije odlu~eno. Uprava kluba }e se u toku dana konsultovati sa predstavnicima Grada i Vlade, nakon ~e ga }e do ni je ti ko na ~nu odluku - bio je jasan direktor “crveno-plavih“ Boris \ogo.

MRKOWI] GRAD - Pobjednik ~etvrtog Me|unarodnog turnira u gou, koji je odr`an u Turisti~kom centru Zelenkovac je Zoran Jankovi} iz Kragujevca. Drugo mjesto pripalo je Mla de nu Smu di iz Za gre ba, a tre }e Mi lo {u Vu~i}evi}u iz Kragujevca. Na turniru su u~estvovala 33 takmi~ara iz Srbije, Hrvatske i BiH. Osim toga, na ovoj smotri u~estvovalo je i petnaestak mladih igra~a iz Bawe Luke, {to govori da je ovaj sport sve popularniji me|u mladima u Republici Srpskoj. Organizator turnira bio je Go klub Bawa Luka, uz pomo} Ekolo{kog pokreta Zelenkovac iz Podra{nice. S. D.

Karatisti Hercegovca ni`u uspjehe

Iz Bawe Luke sa 30 medaqa
BILE]A - Niski uspjeha i medaqa, ostvarenih u posqedwih de se tak go di na, karatisti Hercegovca prido da li su i naj no vi ji iz Bawe Luke sa prvenstva Republike Srpske. Ta kmi ~ewe je odr`a no u konkurenciji mla|ih i stari jih pi oni ra, na da, mla |ih i sta ri jih ka de ta i juniora u katama i borbama po je di na ~no i u ka ta ma eki pno. U~es tvo va lo je 38 klubova sa vi{e od 700 takmi ~a ra, a ka ra tis ti ma Her ce gov ca pri pa lo je prvo mjes to u ge ne ral nom plasmanu. Bi le }a ni su na ovom ta kmi ~ewu osvo ji li uku pno 30 medaqa, od ~ega 23 u poje di na ~noj i se dam u eki pnoj kon ku ren ci ji. Zla tne medaqe u katama pojedina~no osvo ji li su Ale ksan dar Trkqa do devet godina, Aleksandar Kozjak do 11 i Jelena Kozjak do 13 godina starosti. U borbama zlata su pri pa la: An |e li Svor can do devet, Darku Ivkovi }u i Ale ksan dru Den di do 10 i Danijeli Milo{evi} do 12 godina. [. A.

Tipsarevi} u tre}em kolu
ISTBORN - Srpski teniser Janko Tipsarevi} igra}e u tre}em kolu turnira u Istbornu po{to je u drugom pobijedio autsajdera iz Australije, Brajdena Klajna sa 7:6, 6:1. Tip sa re vi} je “spa vao“ na po~etku me~a sa 184. tenise rom svi je ta i odmah na startu je morao da spasava brejk loptu. Tada je uspio, ali mu je nedugo zatim kvalifikant iz Australije oduzeo servis. Ipak, Srbin se na vrijeme probudio, uzvratio, a zavr{nica prvog seta se igrala u sistemu “gem za gem”.

Srpski teniser slavio pobjedu nad kvalifikantom iz Australije

PRVI set rije{en u taj-brejku
U{lo se u taj-brejk koji je Tipsarevi} dobio rezultatom 7:5. To je bio prelomni trenu-

tak me~a, jer je od tada na travi Istborna postojao samo jedan igra~, Janko Tipsarevi}. Poveo je u drugom setu 5:0, zatim do zvo lio Klaj nu da smawi na 1:5, ali je ve} u narednom gemu stavio ta~ku na me~ koji je trajao 79 minuta. Prije Klajna, Tipsarevi} je po bi je dio Fran cu za Po la Anrija Matjua u prvom kolu, a u narednom kolu igra}e protiv [panca Giqema Garsije

Lopeza osmog nosioca u Istbornu. Lopez je u uvodna dva kola bio boqi od Rusa Jevgenija Koroqeva (6:2, 6:7, 6:2) i Jen Hsua Lua iz Tajpeha (6:4, 6:7, 7:6). [panac je dva mjesta boqe plasiran od Janka na ATP listi (52-50), a jedini put su igrali davne 2003. godine, kada je na {qaci u Sofiji slavio [panac 6:3, 7:5.

Mla|e kategorije Karate kluba Hercegovac

FOTO: [. ALEKSI]

46 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Fudbaleri Crvene zvezde po~eli pripreme za novu sezonu

PI[E: Slavko BASARA

Sudijsko brukawe
Kad se nipoda{tava kvalitet i varaju pravilnici onda je mogu}e o~ekivati sva{ta. Sa fudbalskim sudijama u BiH, ali i kontrolorima, nikada niste na~isto. I kod wih je uvijek zanimqivo. Adrenalina ima na pretek! Sa “A” liste Premijer lige BiH pala su dva arbitra iz Bawe Luke, Dejan Radi{a i Ogwen Vaqi}. Ni{ta tu nije ~udno da ova imena nisu bila sporna i prije sezone i da se za wima ne povla~e svakojake javne tajne. Sportska javnost naglas pri~a kako na liste Premijer lige dolaze pojedinci koji prije toga di`u kredite, a da pojedinci nemaju uslove za dolazak na liste, ali ipak se, preko no}i pojave. I obrukaju! [to ba{ dvojica sudija iz Bawe Luke? Da li je ovo jasna poruka da se u Sudijskoj organizaciji PFS Bawa Luka radi izuzetno lo{e? Pla{imo se da je tako. Jer oda vno je ova, ali i su dij ske or ga ni za ci je na ni vou Srpske i BiH privatizovane. [ta }e biti ako za narednu sezonu na liste na nivou BiH iz FSRS do|u opet arbitri preko veze? Ili uz pomo} tate koji je preambiciozan? Jo{ jedan detaq bode o~i. S liste kontrolora Premijer lige BiH pao je potpredsjednik FS Republike Srpske Milorad Sofreni}. Biv{em prosje~nom arbitru na terenima RS dva puta je u toku sezone preina~ena ocje na, a to zna ~i da mo ra da “le ti“ s lis te. Samim dolaskom Sofreni}a na listu kontrolora devalvirana je potpredsjedni~ka funkcija FS Srpske. Wegovim padom i lo{im radom ona je i posramqena! Ta~ku na “j“ stavio je pad s liste kontrolora Aleksandra Risti}a, biv{eg predsjednika Sudijske komisije FS BiH u ~etvorogodi{wem mandatu.

Vladimir Petrovi} Pi`on

Dok se ne razjasni situacija oko Avala Isaha, Abubakara Oumarua i Bernarda Parkera, Ivan Tri~kovski, Igor Burzanovi}, Ogwen Vrawe{ i Darko Karaxi} bi}e jedini inostrani fudbaleri u kampu “crveno-bijelih“
BEOGRAD - Fudbaleri Crvene zvezde ju~e su po~eli pripreme za novu sezonu, ni mjesec dana po zavr{etku najgore u istoriji kluba. Na starom mjestu, ispod sjeverne tribine, okupili su se neki novi qudi, nova uprava, novi trener, mnogo novih, mladih i anonimnih fudbalera, koji su u deset ~asova krenuli u te{ku misiju - da klubu vrate primat u srpskom fudbalu i evropski ugled. - Najva`nije je da su se na “Marakanu“ vratili osmesi. Ono {to se odmah ose}a je velika `eqa svih u klubu, od igra~a, do uprave da se radi i napreduje. Za Crvenu zvezdu nije prihvatqivo tre}e mesto na tabeli - rekao je predsjednik kluba Vladan Luki}. Dok se ne razjasni situacija oko Avala Isaha i Abubakara Oumarua (navodno su blizu ostanka, ali su tra`ili produ`eni odmor), odnosno Bernarda Parkera (igra za Ju`nu Afriku na Kupu konfederacija, ali je enigma wegov ostanak), Ivan Tri~kovski, Igor Burzanovi}, Ogwen Vrawe{ i Darko Karayi} bi}e jedini inostrani fudbaleri u kampu “crveno-bijelih“, koji bi 27. juna trebalo da se preseli na drugi dio priprema u Ivawicu. se Dejan Leki}, Nemawa Obri} i Nikola Igwatijevi}, koji su ve} tokom prva dva dana prelaznog roka, u ponedjeqak i utorak, zavr{ili pregovore sa Zvezdom. - Ovo nije kona~an izgled tima, poja~a}emo se jo{. Prelazni rok traje do 1. avgusta i do tada trebalo bi da dovedemo jo{ novih igra~a, kako bismo sastavili {to boqi tim - rekao je trener Pi`on. Sve je du`i spisak onih koji ne}e do}i. Tomovi} i Milija{ su prodati, Yefersona, [i{i}a, Fereiru, pa i Somea niko nije ni zvao na pripreme, Pekari}u je istekao ugovor... U Zvezdi }e, pored “rada“ na ostanku Oumarua, Isaha i Parkera, raditi i na dogovoru sa Radom i Nemawom Pej~inovi}em kome je istekla pozajmica.

Biv{i igra~ Man~estera dobija obe{te}ewe

Polomqena noga - pet miliona evra
MAN^ESTER - Biv{i fudbaler Man~ester junajteda Ben Kolet dobi}e blizu pet miliona evra obe{te}ewa zbog starta igra~a Midlsbroa Gerija Smita koji je okon~ao wegovu profesionalnu karijeru. Sud u Man~esteru odbacio je `albu Midlsbroa i Smita na prvostepenu odluku, koja je donijeta pro{le godine. U obrazlo`ewu odluke suda navodi se da visina obe{te}ewa nije prevelika, jer je Kolet mogao da zaradi vi{e da je nastavio da igra. Smit je Koletu polomio nogu na dva mjesta na utakmici rezervnih ekipa Man~ester junajteda i Midlsbroa, koja je odigrana 2003. godine. Kolet je tada imao 18 godina, a trener Man~estera Aleks Ferguson svojevremeno je za wega rekao da “ima {ansu da napravi veliku karijeru“. Kolet je 2006. oti{ao iz Man~estera i poku{ao je da igra za Wu Zeland Najts i holandski Apeldorn, ali je prije dvije godine morao da zavr{i karijeru.

KOROMAN otputovao u Rusiju
Istog dana, Ogwen Koroman otputovao je u Rusiju, gdje bi trebalo da potpi{e za Krila Sovjetov, a ve} u ~etvrtak ili petak, ekipi bi mogao da se pridru`i jo{ jedan povratnik, defanzivac Slavoqub \or|evi}. Novi sportski direktor Ivana Ayi}a je u utorak rekao da je “Darko Lazovi} iz Borca na vratima Crvene zvezde“. Dok se ~eka da Lazovi} i zakora~i kroz otvorena vrata, na prvom treningu pojavili su

IGRA^KI KADAR
Na prvom treningu su bili: Ivan Ran|elovi}, Sa{a Stamenkovi}, Sa{a Radivojevi}, Bojan Pavlovi} (golman, vra}en sa pozajmice iz Makedonije), Pavle Ninkov, \or|e Tutori}, Nikola Igwatijevi} (stigao iz Javora), Nemawa Obri} (stigao iz Kapo{vara), Stefan Denkovi}, Goran ^au{i}, Vujadin Savi} (vra}en sa pozajmice iz Rada, sin Duleta Savi}a), Ogwen Vrawe{, Ivan Tri~kovski, Dejan Leki} (stigao iz Zemuna), Igor Burzanovi} (vra}en iz Podgorice), Nikola Lazeti} (kandidat za novog kapitena), Marko Bla`i}, Darko Karayi} (proba), Vladimir Bogdanovi}, Andrej Mrkela, Aleksandar Kova~evi}, Marko Nikoli}, Sa{a Popin, Nemawa Nikoli}, Bojan Malini} i Nemawa Cvetkovi} (proba).

Kapiten Liverpula najavio opro{taj

Xerard: Kraj 2013. godine
LIVERPUL - Kapiten Fudbalskog kluba Liverpul i reprezentativac Engleske Stiven Yerard izjavio je da }e o zavr{etku igra~ke karijere razmi{qati 2013. godine, kada mu istekne ugovor sa klubom. - Kada mi bude istekao ugovor sa Liverpulom, ima}u 33 godine i mo`da nakon toga ne}u vi{e `eqeti da igram fudbal - rekao je Yerard za magazin “Frans fudbal“. Yerard je rekao da nema namjeru da ide iz kluba, u kojem je 1998. godine po~eo profesionalnu karijeru: - Oduvijek sam znao da }u od po ~et ka do kra ja ka ri je re igrati u samo jednom klubu. Yerard je do sada za Liverpul odigrao 478 utakmica i postigao 119 golova. On je sa Li ver pu lom osvo jio Li gu {ampiona, Kup UEFA i po dva FA i Liga kupa.

Na startu Man~ester - Birmingem
LON DON - Fu dba le ri Man~ester junajteda odbranu titule u Premijer ligi po~e}e u avgustu utakmicom protiv novog premijerliga{a Birmingema kod ku}e. Premijer liga saop{tila je raspored me~eva za narednu takmi~arsku sezonu koja po~iwe za vikend 15. i 16. avgusta, a ta~ni datumi odigravawa utakmica bi}e poznati poslije dogovora sa televizijskim stanicama. Na kon uta kmi ce sa Birmingemom Junajted }e igrati protiv Barnlija, dok }e prvi put protiv tima iz “velike ~etvorke“ igrati 29. avgusta ka da }e na “Old Trafordu“ gostovati Arsenal. Fudbaleri ^elzija }e sa novim trenerom Karlom An}elotijem prvu utakmicu igrati protiv Hal sitija, koji je pro{le sezone uspio da izbjegne ispadawe iz Premijer lige. “Plavci“ }e igrati protiv Junajteda 7. novembra na svom terenu, dok }e dvije ekipe snage odmjeriti i na “Old Trafordu“ 3. aprila. Rafaela Beniteza }e 24. oktobra do~ekati Junajted, a ekipi klupskog svjetskog prvaka gostova}e 20. marta. Arsenal }e prvu utakmicu u novoj sezoni igrati protiv Evertona, dok }e 28. novembra i {estog februara igrati sa ^elzijem. Fudbaleri Arsena Vengera gostova}e Liverpulu 12. decembra, a timovi }e drugi me~ igrati u Londonu 9. februara. Parovi prvog kola: Aston Vila - Vigan Atletik, Blekburn - Manester siti, Bolton - Sanderlend, ^elzi - Hal siti, Everton - Arsenal, Man~ester junajted - Birmingem, Portsmut - Fulam, Stouk siti - Barnli, Totenhem - Liverpul, Vul ver hem pton - Vest Hem.

Izvu~eni parovi za novu sezonu Premijer lige Engleske

ALEKS Ferguson, menaxer Man~estera
Fudbaleri Liverpula, kao i pro{le sezone, takmi~ewe po~iwu utakmicom protiv Totenhema. “Crveni“ }e 3. oktobra gostovati ^elziju, a na “Stemford briyu“ ekipe }e se sastati 1. maja. Izabranici

Stiven Xerard

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18.jun 2009. 47

Izborna sjednica Skup{tine OFS Bijeqina

Predstavqen novi {ef stru~nog {taba Fudbalskog kluba Lakta{i

Markovi} predsjednik
BIJEQINA - Du{an Markovi} novi je predsjednik Op{tinskog FS Bijeqina. Za Markovi}a, direktora preduze}a “Patriot“ i urednika sportske rubrike TV BN, svestranog sportskog radnika, koji je aktivan u ronila{tvu i karateu, glasalo je 68 ~lanova Skup{tine. Bura koja se o~ekivala oko izbora predsjednika protekla je u potpuno usagla{enim stavovima. Markovi} }e u naredne ~etiri godine biti na funkci ji prvog ~o vje ka OFS, ko ji je na ovo mjes to do {ao umjesto dosada{weg istaknutog sportskog radnika Slobodana \or|i}a. Novi predsjednik je predlo`io ~lanove Izvr{nog odbora, a na funkciju potpredsjednika postavqen je Dragan Jevti} koji je odustao od borbe za predsjedni~ku poziciju. ^lanovi IO OFS su: Slobodan Trifkovi}, Jovica \oki}, Slavi{a Mali}, Salih Musemi}, @ivan Gaji}, Dragoqub Vidovi}, Milorad Sofreni}, Slavi{a Simeunovi} i Slavko Bojani}. Po Statutu svi ~lanovi Izvr{nog odbora OFS, automatski su i ~lanovi Skup{tine Podru~nog fudbalskog saveza Bijeqina. I. S

Fudbalski klub Famos

Trener Marvan nezadovoqan sezonom
IS TO ^NA ILIYA Eki pa Fa mo sa iz Is to ~ne Iliye je tek u za vr{e nom takmi~ewu u Prvoj ligi RS zauzela desetu poziciju, {to je, po ocjeni {efa stru~nog {taba Mirka Marvana, rezultat koji ne odgovara planovima sa po~etka sezone. - Upustili smo se u borbu za prvoliga{ke bodove da ostvarimo jasne ambicije rukovod stva klu ba, a to je u sezoni kada se skra}uje prvoliga{ki karavan da zavr{imo u gorwem dijelu tabele i tako potvrdimo da je Famos stekao epitet stabilnog prvoliga{a. Po u~inku nakon prvih 15 kola, kada smo zi mu do ~e ka li na vi so kom {estom mjestu sa osvojenih 20 bodova, ~inilo se da smo bli zu os tva rewa am bi ci ja. Bili smo daleko van opasne zone i ni u snu nismo mogli pretpostaviti da }emo na{u sudbinu rje{avati bukvalno u posqedwem kolu - rekao je trener “motorista“ Marvan koji je najavio detaqne analize igra~kog kadra za narednu sezonu. G. I.

Mladi stru~wak u dosada{woj karijeri bio na klupi Zemuna i Rada, radio kao pomo}ni trener u OFK Beogradu, a jedno vrijeme proveo i Ujediwenim Arapskim Emiratima
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

LA KTA [I - Mi lan Milanovi} ju~e je i zvani~no predstavqen kao novi {ef stru~nog {taba Premi jer li ga {a La kta {a. Ovaj mladi stru~wak u dosa da{woj ka ri je ri bio je na klu pi Ze mu na i Ra da, radio je kao pomo}ni trener u OFK Beogradu, a jedno vri je me pro veo je i u Uje diwenim Arap skim Emiratima. - Doveli smo za trenera mla dog stru~waka `eqnog dokazivawa i nadam se da }e saradwa biti na obostrano zadovoqstvo - istakao je na konferenciji za novinare odr`a noj u pros to ri ja ma FK La kta {i pred sje dnik

ovog kluba @arko Vujmilovi}. Prisutnima se obratio i vr{ilac du`nosti direktora Lakta{a Dragi{a Savi}.

DESETODNEVNE pripreme na Tjenti{tu
- Pred nama je izuzetno te{ka godina u kojoj `elimo, prije svega, da stabilizujemo klub i zadr`imo se u eli tnom ran gu ta kmi ~ewa. Vjerujem da }emo sa Milanovi}em u tome i uspjeti - naglasio je Savi}. Mi lan Mi la no vi} za hvalio je Upra vi Lakta{a na ukaznom povjerewu. - Nadam se da }u ispuniti o~e ki vawa ko ja je pred

mene postavila Uprava kluba. Do{ao sam u perspektivnu sre di nu i mo ra mo svi za je dni ~kim sna ga ma da uspi je mo da os tva ri mo za crtano. Poku{a}emo da zadr`imo kostur ekipe, ali i da ne ko li ci ni mla dih i perspektivnih igra~a pru-

`imo {ansu. Nisam upoznat sa trenutnim igra~kim kadrom, ali }u brzo vi dje ti ~ime raspola`em. Jedno je sigurno, u narednoj sezoni na spisku }e biti 22 ili 23 igra~a i tri golmana - rekao je no vi {ef stru ~nog {taba Lakta{a.

PROZIVKA U PONEDJEQAK
Po~etak priprema za narednu sezonu zakazan je za ponedjeqak, 22. jun, u 10 ~asova. Na prozivci }e igra~i biti upoznati sa planom priprema. - Planirano je da 30. juna obavimo sve potrebne qekarske preglede i to vrijeme trenira}emo u Lakta{ima. Poslije toga odlazimo na desetodnevne pripreme na Tjenti{te. Po povratku }emo nastaviti sa radom uz odigravawe desetak kontrolnih utakmica, a nastupi}emo i na turniru u Gradi{ci, gdje branimo pehar osvojen pro{le godine istakao je Savi}.

Mirko Marvan

Op{tinska fudbalska liga Ugqevik

Bobetino Brdo prvak
UGQEVIK - Zavr{eno je prvenstvo op{tinske fudbalske lige Ugqevik. U konkurenciji deset klubova, titulu prvaka osvojila je ekipa Bobetino Brdo iz istoimenog mjesta. Ekipa koja ima nekoliko igra~a koji dolaze vikendom iz Srbije da odigraju utakmicu za svoj klub, tokom ~itave sezone bila je lider i zaslu`eno osvojila prvo mjesto i plasman u ~etvrtu ligu OFS Bijeqina. Za narednu sezonu u op{tinskoj ligi Ugqevik najavquje se ve}i broj klubova. O~ekuje se registracija Tutwevca i Gliwa kako bi u~inili op{tinsku ligu Ugqevika jo{ zanimqivijom. I. S.

FOTO: ARHIVA

Slavija hvata zalet za Evropu
ISTO^NO SARAJEVO - Trener Slavije Zoran Erbez da nas }e u 17 ~a so va obaviti prozivku fudbalera, kojom }e zvani~no zapo~e ti pri pre me za oba ve ze na me|unarodnoj sceni i za narednu sezonu. Pre ma ri je ~i ma spor tskog di re kto ra na pro ziv ci bi tre ba lo da se po ja ve svi fu dba le ri iz pro{le sezone, izuzev dvojice. - Ru mun Kris ti jan Va lentin Muskalu je u potrazi za inos tra nim an g a `ma nom i on je sporan ba{ kao i Vla do Mar ko vi} ko ji je izra zio `equ da pro mi je ni sredinu. U slu~aju da se predomisle za obojicu ima mjes ta u Sla vi ji. Akti vnos ti oko po ja ~awa tek pred sto je, ima mo vre me na da poja~amo konkurenciju u vrhu napada i na poziciji lijevog bo~nog. Od novajlija za sada je izvjestan Kinez Dai Lin ko ji je me |u nama od po~etka maja - rekao je spor tski di re ktor Slavije @eqko Radowa. dar dnu pro ce du ru zd rav stvenih pregleda, a onda }e usli je di ti se li dba na Tjenti{te. - Ima mo sjaj ne uslo ve na Tjenti{tu gdje }emo bora vi ti i tre ni ra ti se dam dana. Potom slijedi povratak, a onda opet “selidba“. U opticaju je neka od desti na ci ja u Aus tri ji ili Sloveniji. Jedino, ako ne{to iskrsne nepredvi|eno mogu}e je da nam baza bude ne gdje u BiH ili Srbi ji. Jednu sedmicu pred me|unaro dne oba ve ze odra di li bismo na svojim terenima rekao je trener Slavije Zoran Erbez. G. I

Danas prozivka fudbalera osvaja~a Kupa i vice{ampiona BiH

^etvrta liga RS, grupa Prijedor

Slavija ispred Borca
KO ZAR SKA DU BI CA Ekipa Slavije iz Prijedora novi je ~lan Tre}e lige Republike Srpske, grupa zapad. Prijedor~ani su trijumfom u posqedwem kolu (3:1) kod ku }e pro tiv Pod grme ~a iz O{tre Luke ovjerili ulazak u vi {i rang. Sla vi ji je u prilog i{ao i poraz drvarskog Borca (1:2) u Vodi~evu kod Plamena. No vi ~la no vi ~et vrtog ran ga ta kmi ~ewa su posqedwe pla si ra na eki pa Tre}e lige RS, grupa zapad, Sloga iz Rakeli}a i prvak Me|uop{tinske lige FSP Prijedor Ravnice. Kona~an plasman: Slavija 50, Borac (D) 46, Podgrme~ 43, Plamen 41, Kne`opoqac 34, Rasavci 30, Partizan 27, Brzi 26, Brdo 26, @itopromet 20, Ru dar 19, Mla dost 13. S. S.

AUSTRIJA i Slovenija mogu}e destinacije
Nakon prozivke fudbale ri Sla vi je }e odmah na te ren. U na re dna tri, ~e ti ri da na pro }i }e stan -

Zoran Erbez

48 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Smiqani}

Kapiten kapitenski
Kapiten mlade reprezentacije Srbije Milan Smiqani} izja vio je da je ve oma za do voqan igrom svog tima, ocijeniv{i da se ta kti ~ki ve oma do bro nosio sa protivnikom i da je propustio veoma povoqne prilike. Lola Smiqani} progla{en je od Evropske fudbalske unije za igra~a utakmice, zbog ~ega je dobio i specijalan pehar. - Ovo priznawe nije samo moje, nego cele ekipe. Ako nastavimo ovako da igramo, siguran sam da }emo ostvariti primarni ciq i izboriti plasman u polufinale - rekao je Smiqani}.

Evropsko prvenstvo za mlade u [vedskoj, Grupa A
FOTO: BETA

Ka~ar

Odbrana iznijela teret
Gojko Ka~ar je naveo da je prva utakmica na prvenstvu pod sje ti la na du el dvije selekcije sa prethodnih {ampionata u Holandiji, kada je Srbija pobijedila sa 1:0. - Utakmica je bila takti~ki veoma te{ka i zahtevna i nema razloga da tugujemo. Po no san sam na od bra nu na{eg tima, koja je iznela ogroman teret me~a. U pitawu su igra~i, koji igraju u na{oj ligi, a nosili su se odli~no protiv fudbalera koji se kale u kal~u. Odradili su veliku stvar rekao je Ka~ar.

Gojko Ka~ar

Poslije remija u Helsinborgu (0:0) i Srbi i Italijani su zadovoqni. Bod na startu borbi u Grupi A Evropskog prvenstva za mlade zna~ajan kapital za nastavak takmi~ewa
HELSINBORG - Narod u Srbiji o~ekuje od “orli}a“ da sti gnu do kro va Evrope. Poslije prvog me~a u Grupi A Evropskog prvenstva u [ved skoj ima jo{ vi{e razloga za to. Italijanima, petostrukim {ampi oni ma Sta rog kon tinenta za uzrast do 21 godine, su prot sta vi li su se wihovim oru`jem - disciplinom i tr~awem i osvojili bod na koji su i{li, a mogli su i do sva tri. Ne nad To mo vi} je pro pus tio naj boqu {an su na utakmici (72. minut), a samo minut kasnije Gojko Ka~ar je maestralnim potezom pogodio stativu. Po sli je re mi ja u Hel sin bor gu (0:0) i Srbi i Ita li ja ni su za do voqni. Bod na startu borbi u Grupi A Evrop skog prven stva za mlade je zna~ajan kapital za nastavak takmi~ewa, kada se ima na umu da su snage odmjerile dvije mo}ne ekipe. Selektor Srbije Slobodan Kr~marevi} je apostrofirao ulogu kapitena Milana Smiqani}a. - Prvo, `elim da ~estitam kapitenu Milanu Smiqani}u, jer je bio pravi lider. A onda mogu da ka`em samo lepe re~i za moju ekipu, koja je bila jaka i pokazala karakter. Italija je bila boqa u prvom poluvremenu, a mi smo se konsolidovali u poluvremenu i u nastav ku pro me ni li stva ri i imali {anse preko Tomovi}a, Ka~ara, To{i}a... Itali ja je ima la sa mo je dnu, preko \ovinka - ocijenio je u~iteq “orli}a“ i dodao: - Bila je to dobra utakmica. Jo{ ranije sam rekao da bi Italija i Srbija mogle da se sretnu i u finalu, a posle ovog me~a to deluje jo{ realnije. Srpski tim je igrao bez klasi~nog napada~a. I wegov kolega Pjerlui|i Ka zi ra gi je bio za do voqan. - Bila je to te{ka utakmica dva kvalitetna rivala. Ima li smo na dmo} i nekoliko {ansi u prvom polu vre me nu i di je lu dru gog poluvremena. Igrali smo dobro, ali je na kraju i Srbija mogla da pobijedi. Takti~ki, odigrali smo odli~no, ali prostora za napredak imamo. Ve} protiv [ve|ana bismo mo ra li da una pri je di mo igru u posqedwoj tre }i ni terena. Bi}e ovo izjedna~en turnir - rekao je Kaziragi. Najboqi mladi fudbaleri Srbije naredni duel Grupe A Evropskog prvenstva u [vedskoj igra}e u petak od 18.15 ~asova protiv Bjelorusije. U istoj grupi ne{to ranije snage su odmjerili [vedska i Bjelorusija, u kojoj je doma}in prvenstva deklasirao goste sa 5:1, najvi{e za hvaquju }i ne za dr`i vom gol ge te ru Mar ku su Ber gu, trostrukom strijelcu.

KA^AR maestralnim potezom pogodio stativu
- Hen di ke pi ra ni smo neigrawem golgetera Filipa \or|evi}a, ali su Sulejmani i To{i} pokazali da su dobri igra~i i da bi pasovi u prazan prostor mogli da nam donesu dosta koristi u nastavku turnira - istakao je Kr~marevi}.

To{i}

Takti~ko nadmudrivawe
Zoran To{i} naglasio da je me~ u Helsingborgu bio “takti~ko nadmudrivawe“. - Odi gra li smo ’tvrdu’ utakmicu, na kojoj nije bilo previ{e {ansi. Va`no je da smo startovali na zadovoqavaju}i na~in, verovali smo u sebe i malo je nedostajalo da trijumfujemo“, rekao je To{i}.

ITALIJA SRBIJA

0 0

[VEDSKA BJELORUSIJA

5 (3) 1 (1)

Tomovi}

STADION: “Olimpija“ u Helsinborgu. Gledalaca: 7.158. Sudija: Pedro Proenca (Portugalija). @uti kartoni: Baloteli, Markizio, Pizano (Italija), Petkovi} (Srbija). ITALIJA: Konsiqi, Mota (od 78. minuta Pizano), Andreoli, Boketi, Kri{ito, Markizio, ]igarini, De ]eqe, \ovinko, Akvafreska, Baloteli (od 67. minuta Abate). Selektor: Pjerlui|i Kaziragi. SRBIJA: Brki}, Tomovi}, Pej~inovi}, Vukovi}, Petkovi}, Fejsa, Smiqani}, Ka~ar, To{i}, Mati} (od 85. minuta Tomi}), Sulejmani. Selektor: Slobodan Kr~marevi}.

STRIJELCI: 0:1 Kisqak 33, 1:1 Martinovi~ 34 autogol, 2:1 Berg 38, 3:1 Berg 44, 4:1 Berg 81, 5:1 Svenson u 89. minutu. Stadion Malme. Gledalaca: 14.623. Sudija: Klaudio Kirketa ([vajcarska). @uti kartoni: Bajrami ([vedska), Krivec, Martinovi~ (Bjelorusija). [VEDSKA: Dalin, Lusting, Bjersmir, Bengtson, Johanson, Toivonen (od 84. minuta Harbuzi), Berg, Svenson (od 90. minuta Landgren), Elm, Vernblom, Bajrami (od 71. minuta Molins). Selektori: Tomi Sederberg i Jergen Lenartson. BJELORUSIJA: ^esnovski, Osipovi~, Martinovi~, [itov, Krivec (od 78. minuta Jur~enko), Volodko, Kovel, Komarovski (od 53. minuta Putilo), Afanasiev (od 53. minuta ^uhlei), Kisqak, Verhovcov. Selektor: Jurij Kurwewin.

@al za propu{tenim
Nenad Tomovi} je dugo `alio za propu{tenom {ansom, kojom je mogao da rije{i utakmicu. - Prava je {teta {to nisam iskoristio dobru priliku, jer smo zaslu`ili sva tri boda. Mislim da smo igrali odli~no, a posebno mi je drago zbog sjajnog izdawa na {eg od bram be nog reda. Malo ko je verovao da u odbrani mo`emo da odigramo onako kvalitetno istakao je Tomovi}.

Stativa i Konsiqi sprije~ili poraz
RIM - Svi italijanski listovi se sla`u da je Srbija bila boqi rival i da su “Azurini“ bili pred porazom u fini{u utakmice. “Gazeta“ ide najdaqe, hvale}i srpski tim, uz konstataciju da reprezentacija Slobodana Kr~marevi}a nikako ne odgovora Italijanima. “Kon siqi i sta ti va su spasili Kaziragijevu ekipu“, konstatuju mediji na Apeninima. Sti~e se utisak da je italijanska {tampa iznena|ena izdawem Srbije. Kao da na Apeninima nisu o~ekivali tako jakog rivala. U ju ~e ra{wem iz dawu “Gazeta delo sport“ stoji da je Srbija bila bli`a pobjedi i da su Konsiqi, kao i stativa, sprije~ili da vidimo reprizu utakmice iz 2007. “Ovog puta je bilo malo boqe, ali ovi Srbi su sjajni i ~ini se da nam nikako ne odgovaraju“, navodi izvje{ta~ iz Malmea. Koristi se termin “bestia nera“, odnosno “crna zvijer“, koji u sportskoj terminologiji ozna~ava protivnika od koga biste najradije pobjegli.

Italijanski mediji hvale igru srpske reprezentacije

“TUTOSPORT“: Srbija bila bli`a pobjedi
“Na{a je sre}a {to selektor Kr~marevi} nema Terminatora, ve} male, brze igra~e

u {picu, koji, {to je za nas najgore, sjajno igraju. Pomenimo Ka~ara, Smiqani}a koji su ra zbi li Mar ki si ja i Cigarinija, zatim Mati}a, To{i}a i Sulejmanija. To je ve} pet vrhun skih igra ~a“, zakqu~uje izvje{ta~ “Gazete“. “Korijere delo sport“ ka`e da je Italija odigrala dobro poluvrijeme i stala. “U posqedwih 20 minuta smo se suo~ili sa paklom i drhtali do posledweg trenut-

ka“, navodi se u izvje{taju. List donosi i izjavu selektora Kaziragija, koji ka`e da je znao da }e biti te{ko, ali i da }e utakmica sa [vedskom, na neki na~in, biti odlu~uju}a. I tre }i spor tski dne vnik torinski “Tutosport“ navodi da je Srbija bila bli`a po bje di, da je Kon siqi spasao “Azurine“. Kritikuje se igra napada~a Italije, za Balotelija se ka`e da je bio nevidqiv.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 49

[panija upisala i drugu pobjedu na Kupu konfederacija

Odlu~uju}i trenutak utakmice desio se u 55. minutu kada se Kapdevila probio na lijevoj strani i ubacio loptu na peterac gdje ju je do~ekao David Viqa i glavom pospremio u mre`u iza nemo}nog golmana Iraka
BLOMFONTEN - Reprezentacija [panije upisala je i drugu pobjedu na ovogodi{wem Kupu konfederacija koji se odr`ava u Ju`noj Africi. Golom Davida Viqe u 55. minutu me~a, “crvena furija“ je savladala Irak u okviru grupe “A”, te izborila plasman u polufinale. Prvo poluvrijeme proteklo je u jalovoj inicijativi [panaca, koji nisu uspijevali da izgrade ozbiqniju {ansu iz koje bi postigli gol. Sve se svodilo na poku{aje iz daqine, ali te lopte su odlazile kraj gola ira~kog golmana Mohameda Kasida.

SINO] su igrali Ju`na Afrika - Novi Zeland
U 52. mi nu tu Viqa je imao odli~nu {ansu kada je glavom sa pet metra dobro {utao, ali je ira~ki golman odbranio wegov poku{aj. Samo tri minuta kasnije desio se odlu ~u ju }i su sret na me ~u. Kapdevila se probio na lijevoj strani i ubacio loptu na peterac gdje ju je do~ekao David Viqa i glavom spremio u mre`u iza nemo}nog golmana

Odlu~uju}i trenutak utakmice

FOTO: ROJTERS

[PANIJA IRAK

1 (0) 0 (0)

Tabela grupe “A”
1. [panija 2 2. Ju`na A. 1 3. Irak 2 4. Novi Zeland1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6:0 0:0 0:1 0:5 6 1 1 0

Iraka. Do kraja susreta Irak je u nekoliko navrata poku{ao da do|e do izjedna~ewa, ali u tome nije uspio, te }e svoju {ansu za prolaz u polufinale tra`iti u duelu sa Novim Zelandom.

Sino} su igrali doma}in turnira Ju`na Afrika i Novi Zeland, dok su danas na programu utakmice iz grupe “B’ u kojima se sastaju SAD Brazil (16 ~asova) i Egipat Italija (20).

STRIJELCI: 1:0 Viqa u 55. minutu. Stadion: “Free state“. Gledalaca: 30.512. Sudija: Metju Briz (Australija). @uti kartoni: ^abi Alonzo, Mar~ena ([panija), Basem (Irak). [PANIJA: Kasiqas, Pike, Mar~ena, Viqa (od 75. minuta Guiza), ^avi (od 82. minuta Serhio), Tores, Kapdevila, ^abi Alonzo, Ramos, Kazorla (od 67. minuta Silva), Mata. Selektor: Visente del Boske. IRAK: Mohamed, Mohamed Ali, Basem, Farid, Na{at, Havar (od 70. minuta Karar), Salam, Ali Husein, Ala (od 80. minuta Junus), Samer (od 60. minuta Mahdi), Majad. Selektor: Bora Milutinovi}.
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Bawa Luka

Doboj Tuzla

Bijeqina

Toplo, mogu}a ki{a
Prete`no sun~ano i umjereno toplo sa poslijepodnevnim pquskovima i grmqavinom uglavnom u planinskim predjelima.

Subotica

Maks. Min.

31 oC 16 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Radmila [KONDRI] (dru{tvo, ekonomija) Dragana ]OSI] (dopisnici) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Zvornik Zenica

Beograd

Prete`no sun~ano
U jutarwim ~asovima svje`e sa maglom po visoravnima i kotlinama, tokom dana prete`no sun~ano uz slab do umjeren razvoj obla~nosti. Vjetar slab do umjeren isto~nih smjerova, u Hercegovini ujutro i prijepodne slaba bura. Jutarwa temperatura oko ~etiri stepena u vi{im predjelima, u ostalim krajevima od osam do 17. Najvi{a dnevna temperatura vazduha od 24 stepena na planinama, u ostalim krajevima od 27 do 31, a na jugu Hercegovine oko 33 stepena Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

31 oC 12 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 21 36 25 25 30 26 Moskva Instanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 18 26 25 18 21 28 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 24 22 19 28 24

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

50 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.05 15.20 Dizawe Ka`iprst Vijesti Pitawa za {ampiona Narod protiv Vijesti Ciklotron Vijesti @ivot je lijep, film Nacionalna geografija i BBC 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 0.00 0.50 Pitawa za {ampiona Dobre namjere, serija Vijesti Poligraf Sun|er Bob, crtani film Narod protiv Replika Prqava zna~ka, serija Vijesti Ciklotron Doktor Haf, serija Info kanal

22

00

Pikadili Xim

ATV

Uloge: Sem Rokvel, Frensis O’Konor, Tom Vilkinson Re`ija: Xon Mekej

22

30

Element zlo~ina

K3

Uloge: Majkl Elfik, Me Me Lai, Ezmond Najt, Herold Vels Re`ija: Lars von Trir

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.30 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Tele{op Crtani film Oliver Tvist kuvarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 Tele{op 15.00 Sveznalica, kviz 15.50 Crtani film 16.00 Oliver Tvist kuvarski {ou 17.00 Dokaz stvarawa 19.30 Dnevnik RTS 21.00 TV gost 22.00 Narodna muzika 23.00 Narodna muzika Amerika 1930-ih. Jedan Amerikanac skandalozne reputacije s obje strane Atlantika mora napraviti potpuni preobra`aj i izvesti nemogu}e kako bi u svoje naru~je vratio `enu svojih snova. Temeqeno na kwizi P.G. Vudhausa.

Biv{eg policajca Fi{era iz Evrope koji je prije trinaest godina iselio u Egipat progawaju mu~ne uspomene na doga|aje iz pro{losti koje mu donose nesnosne glavoboqe. Za pomo} se obrati terapeutu koji ga hipnozom vra}a u izbrisane uspomene. U sje}awima Fi{er sre}e Ozborna svog nekada{weg u~iteqa na policijskoj akademiji koji je sad u penziji i `ivi u nekom svom svijetu. Wegova kwiga “Element zlo~ina” u Fi{erovim o~ima vrijedi kao Biblija, iako autor kwige svoje navedene teorije progla{ava za neva`ne izmi{qotine.

RTRS
6.00 7.30 8.00 8.10 10.00 10.05 10.30 10.35 10.40 Mar{al, film MTS magazin Vijesti Qeto u Srpskoj Vijesti Kuhiwica [umska {kola Denijeve mozgalice Moja zlatna ribica je zlica, crtani film Sveti orah, serija MTS magazin Vijesti Pod suncem Sen Tropea, serija Tito, crveno i crno Topola s terase, drama ^uvari Kosmeta - De~ani Odbrana Sarajevsko -romanijske regije Biografije Srpska danas Pod suncem Sen Tropea, serija Fudbal (mladi): Wema~ka - Finska, prenos Dnevnik Fudbal (mladi): [panija - Engleska, prenos Info profil Kratkofil, hronika Brojevi, serija Sveti orah, serija Topola s terase, drama Muzika Dnevnik Odbrana Sarajevsko -romanijske regije Tito, crveno i crno ^uvari Kosmeta - De~ani Brojevi, serija Biografije Kuhiwica

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Madre Luna, serija 8.00 Ju Gi Oh, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Ju Gi Oh, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Madre Luna, serija 13.00 VIP serija , 14.00 Kviz i grad 15.00 Rebelde, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 16.40 Odmori se, zaslu`io si, serija 17.30 Vijesti 17.35 Auto {op magazin 18.00 Oralno doba 19.00 Vijesti 19.40 Poslovni kurs 20.10 Foks dosije 21.00 Ispuni mi `equ, zabavni program 22.00 Pikadili Xim, film 23.50 Vijesti 0.00 Kviz i grad 1.30 VIP, serija 2.20 Oralno doba Seranovi, serija Vijesti Partneri u akciji, film

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 U zdravom tijelu 9.20 Kuvati srcem 9.30 Slagalica 10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno 10.30 Svijet ribolova 11.00 Vijesti 11.05 Alijas, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Kuvati srcem 12.40 Zlo~ina~ki umovi, serija 13.30 Obama - ~ovjek kog nismo o~ekivali 14.30 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 15.00 Vijesti 15.10 48 sati - svadba 15.55 Vijesti 16.00 Boqi `ivot, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko magazin 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.10 Boqi `ivot, serija 21.00 Lov na zeleni dijamant, film 23.00 Vijesti 23.05 Zlo~ina~ki umovi, serija 0.00 Dnevnik 0.20 Mo}nije od dr`ave, serija 1.20 Gospodin uskrsli, film 2.55 Vijesti 3.00 Rezervisano vrijeme 4.00 UNHCR - povratak: Kosovo 4.20 Oko magazin 4.50 Sasvim prirodno

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Biciklisti~ka trka kroz Srbiju 8.00 Trag u prostoru 8.20 Akva viva derbi 9.00 Garfild, crtani film 9.30 Slon Benxamin, crtani film 9.50 [umska {kola 10.00 Holini heroji, serija 10.20 Kwi`evna {kolica 10.50 Kroz vrata znawa do putovawa 11.30 Vodi~ kroz modernu arhitekturu Beograda 12.10 Muzi~ki program 13.00 Trezor 14.00 Slijepa pravda, film 16.00 Ovo je Srbija 16.40 Bardovi teatra 18.00 Muzi~ki program 18.30 Garfild, crtani film 18.50 Vaterpolo: Srbija - SAD 20.10 Fudbal (mladi): [panija - Engleska 22.40 @ivot i standardi 23.10 Metropolis 23.40 Kontekst 0.20 Muzika 0.50 Biciklisti~ka trka kroz Srbiju 1.20 Egzit interaktiv 3.20 Trezor 4.20 Slijepa pravda, film

Foks
8.00 8.50 10.00 11.20 14.00 14.30 15.30 16.30 17.20 19.00 Slomqeno srce, serija Viktorija, serija Smije{na strana `ivota Kletva inferna, film Svi mrze Krisa, serija Dok. program Slomqeno srce, serija Ninxa ratnici Tajni agent Izi Ubistva u Midsameru, serija 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 23.30 Ninxa ratnici Fajront republika Ameri~ko rvawe Vijesti Svijet na dlanu Svi mrze Krisa, serija Dosije FBI Ludo i nezaboravno Ubistva u Midsameru, serija 3.40 Dosije FBI

11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.40 15.20

National geographic
8.00 Izgubqeni kraqevi Izraela 9.00 Romanovi 10.00 Nesta{ni lavovi 11.00 Misterija Velikog kawona 12.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta 13.00 Izgubqeni kraqevi Izraela 14.00 Romanovi 15.00 Okean u staklu 16.00 Osveta slonova 17.00 Izgubqeno pleme sa Paloa 18.00 Istra`ivawe Loh Nesa 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Sve o ajkulama Autoput ~eki}ara Lav Avionske nesre}e Autoput ~eki}ara Lav Sve o ajkulama Autoput ~eki}ara Lav Istra`ivawe Loh Nesa Sve o ajkulama U morskim dubinama Osveta slonova

15.30 16.30 17.00 18.00

20.10 20.30

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zapjevajmo pjesme stare Podnevne novosti Poslije dvanaest Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno re~eno Vijesti Za svakog pone{to Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3. 22.50 23.10 23.20 0.10 0.30 1.20 2.00 2.50

2.40 3.20 4.00 4.40 5.30

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 51

2300 Stiks Veler, Uloge: Piter
PINK BH

2100
NOVA

Napad morskog psa 3
Uloge: Xon Baroumen, Xeni Mek{ejn Re`ija: Dejvid Vort

Nova
7.10 Otvori svoje srce, serija 8.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.10 Graditeq Bob, crtani film 8.30 Ezo TV 9.30 Nova lova 10.30 Rebelde, serija 11.30 Vatreno srce, serija 12.20 In magazin 13.00 Inspektor Reks, serija 14.00 Heroji, serija 15.00 Mrak komadi, film 17.00 Vijesti 17.20 Inspektor Reks, serija 18.20 19.10 20.00 21.00 22.50 23.10 0.10 0.40 1.30 2.30 4.30 4.50 5.40 6.10 In magazin Dnevnik Provjereno Napad morskog psa 3, film Vijesti Heroji, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija Ezo TV Osam miliona na~ina da umre{, film Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija In magazin Rebelde, serija

Brajan Braun Re`ija: Aleks Rajt

Kada dva nau~nika na meksi~koj obali, slu~ajno prona|u ogroman zub morskog psa, wihova najve}a no}na mora }e se pretvoriti u stvarnost. Naime, radi se o ostacima 24-miliona starog stroja za ubijawe, koji se upravo odlu~io vratiti. Kako bi sprije~ili ki{u terora, nau~nici, u borbi protiv vremena kre}u u lov na ubicu.

K3
9.40 10.00 10.30 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.40 Top form Muzika Zlatni minut Gordost, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Plej Katalina i Sebastijan, serija 17.30 Gordost, serija 18.40 19.30 20.00 20.10 Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Katalina i Sebastijan, serija 21.00 TV gost 22.00 Vijesti 22.30 Element zlo~ina, film Astro ve~e Voz smrti, film No}ni program

Nelson i Art su eksperti za obijawe sefova, ali Nelson ima brata kockara koji duguje veliku sumu novca gangsterima. Jedini na~in da mu pomogne je da obavi jo{ jedan posao. Wih trojica planiraju veliku pqa~ku dijamanata s ciqem da isplate zelena{e.

HRT 2
HRT 1
5.50 Religijski program 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.00 Bolni~ke pri~e, serija 10.00 Vijesti 10.10 Savr{ena katastrofa 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Draga neprijateqica, serija 13.20 Nepoznati iz Nord-ekspresa, film 15.20 Vijesti 15.30 Trenutak spoznaje 16.20 Li~ki sportista vijeka 17.00 Hrvatska u`ivo 18.30 Bolni~ke pri~e, serija 19.30 Dnevnik 20.10 1 protiv 100 21.10 Dossier.hr 22.00 Pola ure kulture 22.30 Otvoreno 23.20 Dnevnik 23.50 Dosjei H, serija 0.40 Zvjezdane taze: Deep Space Nine, serija 1.20 Reprizni program 2.40 Li~ki sportista vijeka 3.10 Vrijeme za kwigu 3.50 Pola ure kulture 4.20 Dossier.hr 5.00 Draga neprijateqica, serija

PINK BH
7.00 Crtani film 7.10 Sarajevo na liniji 7.20 Mejd in Bawa Luka 7.30 Sportisimo 8.00 Izdaja, serija 9.00 Balkan net 10.10 Napu{teni an|eo, serija 11.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Zabavni program 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Kvizbi 18.00 Info top 18.20 Sarajevo na liniji 18.30 Mejd in Bawa Luka 18.40 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 20.00 Urota, serija 21.00 Zabraweni forum 23.00 Stiks, film 1.00 Sarajevo na liniji 1.10 Mejd in Bawa Luka 1.20 Sportisimo 1.25 Gold ekspres 3.00 Stiks, film 5.00 Pink xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Istorijski gradovi 9.10 Qudi na zalasku 10.00 Vijesti 10.05 Litica 10.20 Dje~iji festivali 10.40 Frenderi, crtani film 10.50 Evropski safari 10.55 Qubavna oluja, serija 11.40 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Naked.TV 12.40 Intervju 13.10 Duhovni mostovi 14.00 Vijesti 14.05 Retrovizor 14.30 Moda 15.00 U~ilica 15.20 Znak 15.50 Fudbal: SAD - Brazil 18.00 Qubavna oluja, serija 19.00 Dnevnik 19.30 Intervju 19.50 Rukomet: BiH - Rusija 21.30 Leptirice Mekonga 22.20 Tema dana 22.50 Vijesti 23.10 Mnogo vike ni oko ~ega, film

OBN
7.00 Transformeri, crtani film 7.20 Pocoyo, crtani film 7.30 Krsti} -kru`i} 7.40 Memori 7.45 Mala {kola 7.50 Sveznalica 8.20 Udri mu{ki 10.00 OBN Star Model 10.30 Odred za ~isto}u 11.00 Sakupqa~, serija 11.50 Info 12.10 Bojno poqe 12.40 Sakupqa~, serija 13.50 Nikita, serija 14.40 OBN Star Model 16.20 Zvijezde ple{u 17.50 Mu}ke, serija 18.50 Info 19.10 Muzi~ki program 20.00 OBN Star Model 20.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 21.30 Prazne pri~e, film 23.10 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 0.00 Pozajmqena srca, film 2.00 Fudbal - Serija A

7.00 Mali titani, crtani film 7.20 Silvester i ^i~i, crtani film 7.50 Danica Profesor Baltazar Cipelice lutalice Vatrogasac Sem 8.20 Ran~ kod Pikove sedmice, serija 8.40 O.C., serija 9.30 Muzi~ki program 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Reprizni program 13.50 Slikovnica 14.30 Obi~ni qudi, serija

15.20 Koga briga 15.50 Fudbal: SAD - Brazil 17.50 Prijateqi, serija 18.20 Vijesti 18.40 Vrijeme za kwigu 19.20 Crtani film 19.30 Muzi~ki program 20.00 Dok. program 20.40 Vijesti 21.00 Umrijeti mlad, film 22.50 Muzi~ki program

RTL
7.00 Krava i pili}, crtani film 7.30 Transformeri, crtani film 7.50 Punom parom 8.20 Korak po korak, serija 8.50 Pod istim krovom, serija 9.40 Astro {ou 11.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 12.10 U dobru i zlu, serija 12.30 Reba, serija 13.00 Magazin 13.10 Ve~era za pet 13.40 Marina, serija 14.30 Kobra 11, serija 15.20 Magnum, serija 16.10 Korak po korak, serija 16.40 Pod istim krovom, serija 17.10 Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.30 U dobru i zlu, serija 18.00 Reba, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Mijewam `enu 21.00 Uvod u anatomiju, serija 21.50 Doma}ice, serija 23.40 Vijesti 23.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 0.30 Mentalist, serija 1.20 Jedanaesti sat, serija 2.10 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Crno na bijelo 9.30 Sje}awa 9.50 Leksikon zdravqa 10.00 Novosti 10.05 Hrana i vino 11.00 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.05 Svijet na dlanu 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.10 Biqana za vas 15.00 Hrana i vino 16.00 Novosti 16.20 Poznati 17.00 Vodena planeta 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Bulevar 21.00 Puls 22.30 Pregled dana 23.00 Glas Amerike 23.30 Moondance, film 1.00 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

Umjetnost na putu
Student umjetnosti iz Amerike Xozef Karnevale ukrao je saobra}ajne ~uweve i od wih napravio skulpturu stopera, javili su mediji iz Srbije. Umjetnik je rekao je da iza wegovog umjetni~kog projekta nije stajala nikakva “grandiozna ideja“. - Jednostavno sam iskoristio nekoliko naranxastih ~uweva, isjekao ih i napravio gigantskog stopera “na putu“ iz Sjeverne Karoline - rekao je Xozef. Poznati glumac Ivan Bosiq~i} i mlada pjeva~ica Jelena Toma{evi} vi{e nisu u vezi, javili su mediji iz Srbije. Iako se po gradskim kuloarima ve} neko vri je me {u {ka lo da je ovaj par ras ki nuo, potvrda je ~ini se stigla tek na koncertu Ivana Bosiq~i}a u ponedjeqak uve~e, kada se Jelena nije pojavila u Domu sindikata. Bosiq~i} je tada odr`ao svoj prvi koncert. Ovaj par bio je u vezi ne{to vi{e od godinu dana, a wihova romansa otkrive na je pro{log maja. Odmor su proveli zajedno u crnogorskom qetovali{tu Rafailovi}i, gdje su pri mi je }e ni ka ko u`i vaju u ro man ti ~nim {etwama, a zatim su zajedno otputovali i na qetovawe u Tunis. Kra jem pro {le go di ne, po ja vi le su se prve glasine da je poznati par raskinuo jer zbog brojnih poslovnih obaveza nisu imali dovoqno vremena jedno za drugo, ali je sve ostalo samo na tra~u. Istina je da je u tom periodu Ivan bio veoma tra`en zbog velike popularnosti serije “Raweni orao“, a Jelena zauzeta promocijom svog albuma prvenca. Ivan Bosiq~i} je nedavno izjavio da “Jelenu ne treba o~ekivati na wegovom koncertu”.

Penzioner plesa~
Jednom britanskom penzioneru blokirana je invalidnina nakon {to je nastupio u plesnom takmi~ewu na televiziji, javila je Beta. Fred Bauers (73) izjavio je Bi-Bi-Siju da je invalidnina koju je dobijao zbog rane zadobijene u ratu, bila privremeno suspendovana poslije pojavqivawa u emisiji “Britain’s Got Talent“. - Bori}u se. Ne mogu mi zabraniti da ple{em. Ne mogu ba{ dugo da hodam, ali jo{ mogu da igram. Kad ple{em vi{e koristim glavu i le|a objasnio je Bauers.

Eminemova pjesma ”Bagpipes from Baghdad” u kojoj spomiwe Maraju Keri dobila je “odgovor“ na novom singlu ove pjeva~ice, ”Obsessed”, javili su mediji iz Srbije. Eminem je Maraju “isprozivao“ na pjesmi sa novog albuma ”Relapse”, stihovima “Maraja, {ta se desilo sa nama, za{to smo morali da raskinemo?” i “sklawaj se od we Kenone, ne {alim se, `elim je nazad“, bili su “kap koja je prelila ~a{u“, pa je po sli je izja ve Marajinog

supruga da je “Eminem izblajhani propalitet“, uslijedio i “muzi~ki odgovor“ same pjeva~ice. - Pri~iwava ti se de~ko, gubi{ razum...mo`da je trava, mo`da ’E’...za{to si toliko opsjednut sa mnom?” i nastavqa se sa “Ti si i otac i majka“(misle}i na wegov problemati~an brak i razvod od Kim Meders sa kojom Eminem ima k}erku Hejli).

Tajna o oru`ju
Jedan Izraelac koji se svojevremeno zakleo da }e ~uvati tajnu o skrovi{tu oru`ja koje datira iz vremena britanske vlasti, sad je, u 98. godini ocijenio da mo`e da prekr{i zakletvu, javila je Beta. Jevrejska milicija je 1945. ispod jedne fiskulturne sale u kibucu Ein Ha{ofet, na sjeveru Izraela, iskopala skrovi{te u kojem je sklonila dvanaest mitraqeza, sedam pu{aka, bombe i municiju. Oru`je je skrivano kako ga Britanci ne bi konfiskovali.

NEKAD BILO...
U Londonu je, na dana{wi dan 1817. godine, otvoren most Vaterlo preko rijeke Temze. Temza je plovna od svog {irokog rije~nog u{}a sve do grada Leklejd u oblasti Gloster{er. Izme|u mora i Tedington Loka navigacijom upravqaju vlasti Londonske luke. Od Tedington Loka nadaqe, navigacija je u nadle`nosti Agencije za o~uvawe `ivotne sredine. Rijeka je plovna za velike prekookeanske brodove sve do Londonskog bazena i Londonskog mosta. Me|utim, danas vrlo malo brodova plovi daqe od pristani{ta u Tilburiju, a centralni London posjeti samo ratni brod. I plimski dio koji te~e kroz London, i neplimski dio uzvodno intenzivno se koriste za navigaciju iz hobija.

Most na Temzi

[vedski modni lanac “Henes & Mauric“ otkrio je ime kreatora sqede}e kolekcije aksesoara, to je britanski brend Ximi ^u, javila je Beta. “H&M“ je saop{tio da }e ~uveni kreator obu}e, omiqene marke Keri Bred{o glavne junakiwe serije “Seks i grad“, novu kolekciju predstaviti 14. novembra u svojih 200 objekata. Uz cipele, bi}e predstavqene i `enske ta{ne i odje}a koja ide uz wih. Ximi ^u }e kreirati i mu{ku kolekciju cipela, ta{ni i aksesoara. [vedska kompanija je precizirala da je ovo prvi put da sara|uje sa nekim brendom za aksesoare. Kreacije firme Ximi ^u nose holivudske zvijezde kao {to su Kejt Blan{et i Hali Beri.

Ximi ^u kreira za “H&M“

POSQEDWA

dodatak za kladioni~are:

kvote, tabele, statistike, prognoze...

2.40 3.10 2.50
Tunis - Nigerija

Radi @aidi

Nvanko Kanu

Derbi vikenda, Afri~ka zona kvalifikacija 3. kolo, subota 20.10 ~asova

Tunis i Nigerija glavni su kandidati za plasman na Svjetsko prvenstvo iz Grupe 2 Afri~ke zone kvalifikacija. Doma}i tim ima prednost od dva boda, a eventualnim trijumfom napravio bi veliki korak ka Mundijalu

Lagano
Hafnarfjordur - Trotur 1 (1.25) Gvineja - Malavi Deri Siti - Brej Bohemijans - Sligo R. Kongsvinger - Skeid 1 (1.30) 1 (1.35) 1 (1.40) 1 (1.45) Maroko - Togo

Realno
1 (1.50) 1 (1.55) 1 (1.55) 1 (1.60) Hjuston - Solt Lejk Tenerife - Kasteqon Keflavik - Fjolnir

Rizi~no
Boka Juniors - Gimnazia L. 1 (1.70) Alikante - Seviqa A. Vitoria - Botafogo Molde - Fredrikstad Alesund - Rosenborg 1 (1.75) 1 (1.75) 1 (1.80) 2 (1.85)

Izazovno
Burkina F. - O. Slonova~e Levante - Las Palmas Godoj Kruz - River Plate Gabon - Kamerun 2 (1.90) 1 (1.90) 2 (2.25) 2 (2.30)

Independijente - San Lorenco1 (1.90)

Nuels O. B. - San Martin 1 (1.60)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

4.45

9.22

17.33

35.49

2 ~etvrtak, 18. jun 2009. TIKET GLAS SRPSKE

[panska Segunda liga, 42. kolo
FOTO: AGENCIJE

DERBI KOLA

1.85 2.90 4.30

Mark Bertran (Tenerife)

Kserez je do istorijskog uspjeha, sqede}e sezone prvi put }e igrati u Primeri, stigao zahvaquju}i pobjedi od 2:1 na svom terenu protiv Hueske
U [panskoj Segundi poznato je sve osim jo{ jednog putnika u

Real Sosijedad
Nekada{wi u~esnik Lige {ampiona Real Sosijedad nije uspio da se dokopa jedne od tri prve pozicije koje vode u Primeru. Tako }e i sqede}a sezona u Prvoj {panskoj ligi pro}i bez velikog baskijskog derbija izme|u Atletika iz Bilbaoa i Real Sosijedada iz San Sebastijana.
ukupno ut p 1. Tenerife 41 24 2. Kserez 41 24 3. Saragosa 41 23 4. Herkules 41 20 5. Rajo Vaqekano 41 18 6. Real Sosijedad 41 16 7. Levante 41 18 8. Kasteqon 41 16 9. Salamanka 41 16 10. Himnastik 41 14 11. El~e 41 13 12. Mursija 41 14 13. Hueska 41 12 14. Kordoba 41 13 15. \irona 41 11 16. Albasete 41 12 17. Selta 41 10 18. Las Palmas 41 10 19. Alave{ 41 11 20. Alikante 41 8 21. Eibar 41 7 22. Seviqa Atletik 41 2 n 9 9 11 15 15 16 9 14 12 15 14 10 14 11 16 12 17 16 10 10 11 12 i 8 8 7 6 8 9 14 11 13 12 14 17 15 17 14 17 14 15 20 23 23 27 gr 78:45 72:41 77:40 77:42 53:37 46:37 57:57 49:41 58:45 60:49 51:48 47:56 44:45 45:53 42:51 41:54 45:55 44:49 42:63 35:656 30:63 26:86

ni`i rang takmi~ewa, a i to }e biti poznato nakon {to se narednog vikenda odigra posqedwe, 42. kolo. Fudbaleri Tenerifea, Ksereza i Sa ra go se izbo ri li su nas tup sqede}e sezone u Prvoj {panskoj ligi, zahvaquju}i pobjedama u pretposqedwem, 41. kolu Druge lige, ~ime su zadr`ali {est, odnosno pet bodova prednosti ispred Herkulesa i Alikantea. Kserez je do istorijskog uspjeha,
b 81 81 80 75 69 64 63 62 60 57 53 52 50 50 49 48 47 46 43 34 32 18 posqedwih 6 u. p n i 5 0 1 20 4 0 2 21 6 0 0 21 4 2 0 21 3 1 2 20 3 1 2 21 3 1 2 20 4 0 2 21 1 1 4 20 3 1 2 21 2 1 3 20 2 3 1 21 1 2 3 20 3 1 2 20 2 1 3 21 1 1 4 20 1 3 2 20 1 2 3 20 2 2 2 21 1 0 5 20 0 3 3 20 0 2 4 20 doma}in ut p n 15 3 2 15 2 4 15 5 1 12 8 1 11 7 2 8 9 4 12 3 5 9 9 3 11 4 5 10 8 3 8 7 5 11 6 4 9 6 5 10 5 5 9 8 4 8 6 6 7 7 6 7 8 6 7 6 8 2 6 12 5 7 8 2 9 10 i gr 48:19 43:18 46:17 49:21 37:19 20:15 34:22 33:18 37:18 32:15 26:19 25:16 26:17 30:21 24:16 22:23 23:20 25:19 27:29 18:35 23:24 18:36

sqede}e sezone prvi put }e igrati u Primeri, stigao zahvaquju}i pobjedi od 2:1 na svom terenu protiv Hueske. Tenerife se vra}a u dru{tvo naj boqih na kon se dmo go di{weg izbivawa, a taj uspjeh potvrdio je pobjedom od 1:0 na gostovawu kod \irone. Najzvu~nije ime iz ovog trojca, Real iz Saragose, povratak u Prvu ligu nakon samo jedne sezone izbivawa zaslu`io je pobjedom od 3:1 na svom terenu protiv Kordobe. Herkulesu nije pomogla ni visoka
b 48 47 50 44 40 33 39 36 37 38 31 39 33 35 35 30 28 29 24 12 22 15 posqedwe 4 u. d. p n i 4 0 0 4 0 0 3 1 0 2 2 0 2 0 2 1 2 1 3 0 1 2 1 1 0 1 3 2 1 1 2 0 2 3 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 3 1 2 1 1 2 1 0 3 1 1 1 2 1 0 3 0 2 2 1 1 2 gost ut 21 20 20 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 20 21 21 20 20 21 21 20 p 9 9 8 8 7 8 6 7 5 4 5 3 3 3 2 4 3 3 4 6 2 0 n 6 7 6 7 8 7 6 5 8 7 7 4 8 6 8 6 10 8 4 4 4 3 i 6 4 6 5 6 5 9 8 8 9 9 13 10 12 10 11 8 9 12 11 15 17

4:1 pobjeda protiv Albasetea, da se umije{a u borbu za prva tri mjesta. U predstoje}im me~evima ove tri ekipe igra}e samo za presti`. Tenerife je doma}in Kasteqonu dok }e Kserez i Saragosa gostovati Selti u Vigu, odnosno Rajo Vaqekanu. Na dnu tabele tako|e je sve ve} poznato. ^etiri kluba koja }e napustiti Segundu su poznata jo{ od pro{log kola, a to su Alave{, Alikante, Eibar i Seviqa
gr 30:26 29:23 31:23 28:21 16:18 26:22 23:35 20:23 21:27 28:34 25:29 22:40 18:28 15:32 18:35 19:31 22:35 19:30 15:34 17:31 7:39 8:50 b 33 34 30 31 29 31 24 26 23 19 22 13 17 15 14 18 18 17 16 22 10 3

Atletik. Las palmas je remijem u pro{lom kolu protiv Rajo vaqekana obezbijedio nastup u Drugoj ligi i naredne sezone, a u sqede}em kolu gostova}e kod Levantea u Valensiji, u me~u koji za wih nema rezultatski zna~aj. Najve}i gubitnik ove sezone je Alave{, koji }e naredne godine igrati u ni`em rangu takmi~ewa. Tako se nastavqa posrtawe kluba koji je 2001. godine igrao u finalu Kupa UEFA.
doma}in -3 = 3 +3 8 4 8 9 7 5 7 7 7 7 4 10 10 3 7 17 2 2 9 5 6 12 4 5 9 4 7 13 4 4 14 1 5 14 3 4 11 5 4 11 5 4 16 2 3 13 5 2 11 5 4 14 3 4 9 7 5 8 6 6 11 4 5 11 4 6 -3 9 9 9 8 18 10 9 13 13 7 11 9 15 14 10 11 10 11 11 12 15 10 gost =3 5 7 5 7 1 6 6 2 4 3 5 3 2 1 5 6 4 4 6 5 3 4 +3 7 4 6 5 2 4 6 5 4 10 5 8 4 6 5 4 7 5 3 4 3 6 serije 4p 1p 6p 2p 1n 2n 1n 3p 2i 1p 3i 1p 1i 1i 1i 1i 1n 1n 1p 4i 1i 1n

posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama p n i -3 = 3 +3 2 1 1 17 9 15 2 0 2 18 14 9 4 0 0 16 12 13 2 2 0 15 11 15 1 1 2 28 4 9 3 0 1 27 8 6 1 2 1 18 11 12 3 0 1 25 6 10 2 1 1 22 8 11 1 1 2 20 7 14 1 1 2 25 6 10 0 2 2 23 6 12 0 2 2 26 7 8 1 1 2 25 6 10 1 1 2 26 7 8 1 0 3 24 11 6 0 3 1 21 9 11 1 0 3 25 7 9 1 1 2 20 13 8 1 0 3 20 11 10 0 1 3 26 7 8 0 1 3 21 8 12

Rezultati 41. kola:
Kasteqon - Eibar 4:0, Mursija - Salamanka 2:1, Real Sosijedad - Levante 1:1, Herkules - Albasete 4:1, Kserez - Hueska 2:1, \irona - Tenerife 0:1, Seviqa Atletik - Selta Vigo 0:0, Himnastik - El~e 2:0, Las Palmas - Rajo Vaqekano 0:0, Saragosa - Kordoba 3:1, Alave{ - Alikante 1:0.

datum termin
20. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 18.00 18.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

posqedwih pet sezona 08/09 G
2:0 2:1 0:2 2:2 0:2 0:2 3:2 2:2 0:1 3:2 0:0

07/08 D G
0:3 2:0 2:1 3:1 1:1 0:0 0:0 1:2 1:1 0:1 2:2 1:2

06/07 D G
2:2 2:0 2:2 1:1 1:2 0:2 -

05/06 D G
1:1 0:1 0:1 -

04/05 D G
0:1 2:1 1:1 0:2 0:3 0:1 -

03/04 D G
2:0 2:1 2:3 -

na{ tip
2 1H, 1 - H2 1 1H 1H 1 - - 1H 1H - 1H 1H -

Albasete - Alave{ Levante - Las Palmas Eibar - Himnastik Tenerife - Kasteqon Hueska - \irona Selta Vigo - Kserez Alikante - Seviqa A. Salamanka - Herkules Kordoba - Mursija Rajo V. - Saragosa El~e - Real Sosijedad

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 18. jun 2009. 3

Kamerunci bez izbora
DERBI KOLA Burkina Faso - Obala Slonova~e

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2010. godine, Afri~ka zona

FOTO: AGENCIJE

3.20 3.30 1.90

Nekada najprijatnije iznena|ewe mundijala poslije dvije utakmice na za~equ Grupe 1 i ukoliko Kamerun ne pobijedi u Gabonu oprosti}e se od Ju`ne Afrike
U dru goj uta kmi ci ove grupe posqedweplasirana Kenija do~ekuje selekciju Mozambika. Ova utakmica nema ni kakav zna ~aj u bor bi za prvo mjesto ve} je rije~ samo o presti`u. Kenija u prva dva kola nema nijedan bod za razliku od Mozambika koji je remizirao kod ku }e pro tiv Ni ge ri je (0:0) i tako “orlove“ usporio u trci za Mundijal. U Grupi 1 veliko negativno iznena|ewe je Kamerun koji u dvije utakmice ima samo jedan bod. Pred Samjuelom Etoom i dru{tvom je te`ak zadatak u tre}em kolu jer gostuju kod vode}eg Gabona koji ima maksimalnih {est bodova. Kameruncima u ovoj utakmi ci igra sa mo po bje da, svaki drugi ishod vodi ih u provaliju i ostavqa bez ju`noafri~ke vize. Drugo veliko negativno iznena|ewe u ovoj grupi je reprezentacija Maroka. I ona ima samo jedan bod, ali tim iz “bi je le“ Afri ke je u po voqnijem polo`aju nego Kame run. U tre }oj eta pi Marokanci su doma}ini Togou kojeg }e predvoditi vedeta londonskog Arsenala Emanuel Adebajor. Ko izgubi u ovom susretu bi}e daleko od Mundijala. Gostima odgovara i bod, dok Maroko mora da ide na sva tri. Gana je lider u Grupi 4 sa svih {est bodova i ukoliko uspje{no pro|e gostovawe u Sudanu napravi}e veliki korak ka svjetskom prvenstvu. Benin gostuje kod selekcije Mali i ukoliko bude pora`en put Gani ka Mundijalu bi}e olak{an. Derbi Grupe 5 igra se u Burkini Faso gdje gostuje vode}a Obala Slonova~e. Obje reprezentacije imaju po {est bodova i onaj ko osvoji nova tri dobi}e “prvo poluvrijeme“. U ovoj grupi Gvineja i Malavi su bez bodova i igra}e utakmicu za presti`.

GRUPA 1
1. Gabon 2. Togo 3. Maroko 4. Kamerun 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5:1 1:3 1:2 0:1 6 3 1 1

Parovi na{ tip 20.6. 16.30 Gabon - Kamerun H2, 2 20. 6. 20.00 Maroko - Togo 1 Dosada{wi rezultati: prvo kolo: Maroko - Gabon 1:2, Togo Kamerun 1:0, drugo kolo: Gabon - Togo 3:0, Kamerun - Maroko 0:0.

Jaja Ture (Obala Slonova~e) u duelu sa Samjuelom Etom (Kamerun)

GRUPA 2
1. Tunis 2. Nigerija 3. Mozambik 4. Kenija 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4:1 3:0 0:2 1:5 6 4 1 0 1. Gana 2. Benin 3. Sudan 4. Mali 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3:0 1:1 1:2 1:3

GRUPA 4
6 3 1 1

Parovi na{ tip 20. 6. 15.00 Kenija - Mozambik 1H 20.6. 20.10 Tunis - Nigerija 1H Dosada{wi rezultati: prvo kolo: Mozambik - Nigerija 0:0, Kenija - Tunis 1:2, drugo kolo: Nigerija - Kenija 3:0, Tunis Mozambik.

Parovi na{ tip 20. 6. 19.30 Sudan - Gana H2, 2 21.6. 21.00 Mali - Benin 1 Dosada{wi rezultati: prvo kolo: Gana - Benin 1:0, Sudan - Mali 1:1, drugo kolo: Benin - Sudan 1:0, Mali - Gana 0:2.

GRUPA 3
1. Al`ir 2. Zambija 3. Ruanda 4. Egipat 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3:1 2:1 0:1 2:4 4 4 1 1 1. O. Slonova~e 2. Burkina Faso 3. Gvineja 4. Malavi 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7:1 5:2 3:6 0:6

GRUPA 5
6 6 0 0

Derbi tre}eg kola afri~kih kva li fi ka ci ja za Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi 2010. godine igra se u okviru Grupe 2 u Tunisu. Gost na sjeveru kontinenta je reprezentacija Nigerije, ali na Mun di ja lu }e bi ti mjesta samo za jedan tim. Tuni`ani trenutno imaju dva boda vi{e i u slu~aju trijumfa napravi}e veliki korak ka najve}oj svjetskoj fudbalskoj smotri.

Grupa 3
Najkomplikovanija situacija je u Grupi 3. Al`ir i Zambija, koji igraju u tre}em kolu, imaju po ~etiri boda. Me|utim aktuelni {ampion Afrike Egipat i Ruanda imaju po bod, ali nisu otpali iz trke za Mundijalom. Susret Egipat - Ruanda igra}e se 5. jula zbog u~e{}a “faraona“ na Kupu konfederacija.

Parovi na{ tip 20.6. 14.00 Zambija - Al`ir 1H 5. 7. 20.30 Egipat - Ruanda 1 Dosada{wi rezultati: prvo kolo: Egipat - Zambija 1:1, Ruanda - Al`ir 0:0, drugo kolo: Zambija - Ruanda 1:0, Al`ir - Egipat 3:1.

Parovi na{ tip 20. 6. 20.00 Burkina F. - O. Slonova~e H2, 2 21. 6. 19.00 Gvineja - Malavi 1 Dosada{wi rezultati: prvo kolo: Obala Slonova~e - Malavi 5:0, Burkina Faso - Gvineja 4:2, drugo kolo: Malavi - Burkina Faso 0:1, Gvineja - Obala Slonova~e 1:2.

4 ~etvrtak, 18. jun 2009. GLAS SRPSKE TIKET

SAD - MLS liga
1. Hjuston 2. ^ivas 3. Di Si Junajted 4. ^ikago 5. Sijetl 6. Kolumbus 7. Toronto 8. Kanzas Siti 9. Kolorado 10. Wu Inglend 11. Solt Lejk 12. LA Galaksi 13. Dalas 14. San Hoze 15. Wujork 13 15 14 14 13 13 14 14 11 12 13 13 13 13 15 8 8 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 2 2 2 3 3 7 6 5 7 4 4 5 4 3 9 4 3 3 2 4 2 3 3 2 5 5 2 4 6 2 7 8 10 19:8 19:12 22:18 21:19 17:11 19:18 19:22 19:17 17:14 15:20 18:16 15:16 15:22 15:26 13:24 27 27 22 21 20 19 19 19 17 16 15 15 10 9 9 2. Deri

Irska - Eirkom liga
1. Bohemijans 3. Kork Siti 4. [amrok 5. St. Patriks 6. Galvej 7. Sligo 8. Dundalk 9. Brej 10. Drogeda 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 9 9 7 6 5 4 5 3 2 2 4 3 6 2 4 5 2 6 6 4 3 4 3 8 7 7 9 7 8 25:10 23:11 18:10 21:13 15:24 15:19 14:19 15:21 13:22 9:19 32 31 30 27 20 19 17 17 15 12

Japan - Xej liga
1. Ka{ima 2. Urava 3. Albireks 4. Kavasaki 5. Gamba 6. Hiro{ima 7. Nagoja 8. [imizu 9. Jubilo 10. Kjoto 11. Visel 12. Jamagata 13. Jokohama 14. Tokio 15. Omija 16. Xef Junajted 17. Ka{iva 18. Oita 12 13 13 12 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 7 6 6 6 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 2 1 1 2 4 4 3 2 5 4 6 3 2 2 4 4 1 5 6 6 1 1 2 3 3 4 3 3 3 5 6 6 5 5 7 5 5 6 11 18:8 17:12 20:14 23:15 26:16 24:17 16:14 13:14 20:23 12:14 17:20 15:13 18:17 15:22 18:22 13:19 16:27 9:23 29 25 22 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 16 14 12 9 4

Pro{lo kolo
Di Si Junajted - ^ikago 2:1, Toronto - Wujork 2:1, Dalas Hjuston 1:3, Kanzas Siti - Wu Inglend 3:1, LA Galaksi Solt Lejk 0:2, Sijetl - San Hoze 2:1, Kolumbus - ^ivas 2:1. Parovi
20. 6. 22.30 21. 6. 1.30 21. 6. 2.30 21. 6. 2.30 21. 6. 3.30 San Hoze - LA Galaksi Wujork - Sijetl Dalas - Kolumbus Hjuston - Solt Lejk Kolorado - Di Si Junajted

Pro{lo kolo
Kork Siti - [amrok 0:0, Dundalk - Brej 3:0, Galvej Drogeda 1:1, Sligo - Deri 0:1, Sent Patriks - Bohemijans 3:1. Parovi 19. 6. 19. 6. 19. 6. 19. 6. 20. 6. 20.45 20.45 20.45 21.00 20.00 Bohemijans - Sligo Deri - Brej Drogeda - Sent Patriks Kork Siti - Dundalk [amrok - Galvej Na{ tip 1 1 H2 1 1

Pro{lo kolo
Albireks - [imizu 0:1, Oita - Hiro{ima 0:1, Jamagata Kjoto 0:0, Xef Junajted - Jokohama 1:1, Visel - Ka{iva 3:1, Gamba Osaka - Ka{ima 0:1, Tokio - Kavasaki 2:3, Jubilo - Nagoja 2:1, Omija - Urava 1:1. Parovi
20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 8.00 8.00 8.30 8.30 9.00 11.00 12.00 6.00 7.00 Kavasaki - Oita [imizu - Jamagata Gamba - Albireks Nagoja - Xef Junajted Ka{ima - Jubilo Omija - Kjoto Ka{iva - Tokio Hiro{ima - Visel Jokohama - Urava

Na{ tip
1, 1H 2, H2 H2 1 1H

Na{ tip
1 1 1, 1H 1 1 1H 1H 1 H2, 2

Brazil - Kampeonato
1. Atletico M. 2. Internacional 3. Palmeiras 4. Vitorija 5. Santos 6. Fluminense 7. Gremio 8. Korintijans 9. Nautiko 10. Kruzeiro 11. Flamengo 12. Sao Paulo 13. Goias 14. S. Andre 15. Barueri 16. Botafogo 17. Sport 18. Koritiba 19. Atletico P. 20. Avai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 4 4 4 4 3 2 1 1 4 0 0 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 4 4 2 14:5 7:2 9:7 5:4 14:11 4:5 7:4 5:5 9:12 6:9 6:13 6:4 11:10 10:9 9:8 5:6 9:10 11:13 6:13 6:9 14 14 11 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 5 4 4 4

Island - Landsbanka liga
1. Hafnarfjordur 2. Stjarnan 3. Rejkjavik 4. Filkir 5. Valur 6. Keflavik 7. Brajdablik 8. Vestmanejar 9. Fram 10. Trotur 11. Fjolnir 12. Grindavik 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 4 4 5 5 18:6 20:9 14:6 12:6 9:8 11:11 11:13 7:11 6:10 6:14 8:17 7:18 18 16 14 14 13 11 8 6 5 5 4 4

Peru - Primera
1. Huan 2. Alianca L. 3. Universitario 4. Total 5. Sport H. 6. Hoze 7. Sporting 8. Siensiano 9. Univerzidad 10. Deportivo 11. Inti 12. FBC 13. Kolegio 14. Alianca A. 15. Sport A. 16. Koronel 17 17 16 17 17 17 17 16 17 15 17 17 17 17 17 17 8 9 8 8 8 8 8 6 7 6 6 6 4 3 2 1 8 3 5 4 3 3 2 7 4 6 6 5 3 4 4 5 1 5 3 5 6 6 7 3 6 3 5 6 10 10 11 11 21:11 21:17 24:13 28:19 20:16 18:18 34:18 20:16 21:18 26:20 18:15 22:26 12:23 15:30 10:30 11:31 32 30 29 28 27 27 26 25 25 24 24 23 15 13 10 8

Pro{lo kolo
Botafogo - Santos 2:0, Sao Paulo - Santo Andre 1:1, Sport - Atletico P. 0:1, Atletiko M. - Nautiko 3:0, Koritiba - Flamengo 5:0, Fluminense - Gremio 0:0, Goias - Korintijans 0:0, Barueri - Avai 3:1, Internacional - Vitorija 0:0, Palmeiras - Kruzeiro 3:1.

Pro{lo kolo
Fjolnir - Filkir 1:3, Grindavik - Hafnarfjordur 0:3, Rejkjavik - Keflavik 4:1, Stjarnan - Fram 4:1, Trotur - Vestmanejar 2:1, Brajdablik - Valur 0:1. Parovi 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 22. 6. 18.00 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 Fram - Rejkjavik Filkir - Grindavik Hafnarfjordur - Trotur Keflavik - Fjolnir Brajdablik - Stjarnan Valur - Vestmanejar Na{ tip 2, H2 1 1 1 H2 1

Pro{lo kolo
Inti - Huan 0:0, Total - FBC 3:2, Sport A. - Universitario 1:2, Alianca A. - Sporting 0:2, Siensiano - Hoze 1:0, Deportivo - Sport H. 1:1, Kolegio - Univerzidad 2:0, Alianca L. - Koronel 1:0. Parovi
21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 Univerzidad - Alianca A. Koronel - Deportivo Hoze - Total Huan - Alianca L. FBC - Inti Sport H. - Kolegio Sporting - Sport A. Universitario - Siensiano

Parovi
20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21.10 21.10 21.10 23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 23.30 Atletico P. - Palmeiras Santo Andre - Sport Vitorija - Botafogo Avai - Fluminense Gremio - Goias Nautiko - Koritiba Korintijans - Sao Paulo Kruzeiro - Barueri Flamengo - Internacional Santos - Atletico M.

Na{ tip
H2 1, 1H 1 H2 1, 1H 1, 3+ 1H 1H 1H 1H

Na{ tip
1 2 1, 1H 1, 1H 1, 1H 1 1 1

Norve{ka - Tipeligen
1. Rozenborg 2. Molde 3. Start 4. Od Grenland 5. Valerenga 6. Bran 7. Alesund 8. Stabek 9. Sandefjord 10. Viking 11. Tromso 12. Fredrik{tad 13. Lilestrem 14. Stromsgodset 15. Bodo/Glimt 16. Lin 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 1 5 4 6 6 4 4 3 5 5 4 6 2 5 3 3 7 0 3 2 2 4 4 5 4 4 5 4 7 5 7 7 5 27:11 20:17 24:15 25:17 23:21 22:20 14:17 18:15 18:19 15:17 17:21 15:18 17:22 11:18 11:25 12:16 29 22 21 21 19 19 18 17 17 16 15 14 14 12 12 10

Argentina - Klauzura
1. Velez 2. Hurakan 3. Lanus 4. Kolon 5. River Plate 6. Estudijantes 7. Rasing 8. Banfild 9. Rozario 10. Gimnazija L. 11. W. Old Bojs 12. Tigre 13. Godoj 14. Independi. 15. Boka Juniors 16. San Lorenco 17. San Martin 18. Gimnazija J. 19. Arsenal 20. Argentinos 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 11 11 9 7 7 6 6 6 5 4 5 5 6 5 5 4 4 4 2 6 2 1 4 6 5 6 4 4 7 9 5 5 2 4 3 5 5 5 8 1 4 5 4 4 5 5 7 7 5 4 7 7 9 8 9 8 8 8 7 27:12 32:18 28:23 25:15 23:22 19:14 19:20 24:21 22:20 19:20 20:19 21:24 21:26 21:34 18:22 23:26 17:20 15:20 18:26 18:28 36 35 34 31 27 26 24 22 22 22 21 20 20 20 19 18 17 17 17 14

Norve{ka - Adekoligen
1. Songdal 2. Kongsvinger 3. Haugesund 4. NIL 5. Honefos 6. Alta 7. Lov-Ham 8. Tromsdalen 9. Ham-Kam 10. Mjondalen 11. Sarpsborg 12. Brine 13. Notoden 14. Mos 15. Stavanger 16. Skeid 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 6 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 0 1 2 4 1 1 3 2 5 2 4 1 3 4 2 1 4 3 4 2 5 5 4 5 3 5 4 6 5 5 7 17:7 19:17 18:12 16:12 16:10 23:22 17:16 9:13 21:14 12:11 14:15 12:14 12:18 16:23 10:17 10:21 24 21 19 17 16 16 16 15 14 14 14 13 13 12 10 8

Pro{lo kolo
Banfild - Independijente 5:0, Kolon - Gimnazija L. 2:0, River Plate - Tigre 3:1, Arsenal - Lanus 4:1, Velez - Wuels Old Bojs 2:0, Estudijantes - Godoj 1:0, San Lorenco - Hurakan 0:1, San Martin - Gimnazija J. 0:1, Rasing - Boka Juniors 3:0, Rosario - Argentinos 2:1.

Pro{lo kolo
Rozenborg - Stromsgodset 3:0, Alesund - Viking 0:1, Bran Lin 2:1, Lilestrem - Fredrik{tad 4:2, Od Grenland - Bodo/Glimt 4:0, Tromso - Sandefjord 1:1, Valerenga - Stabek 0:1, Start - Molde 2:2. Parovi
20. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 16.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 Sandefjord - Valerenga Alesunds - Rozenborg Bodo/Glimt - Lilestrem Lin - Od Grenland Molde - Fredrik{tad Stabek - Start Stromsgodset - Tromso Viking - Bran

Pro{lo kolo
Brine - Kongsvinger 1:0, Haugesund - Lov-Ham 3:1, Mjondalen Stavanger 0:0, Notoden - Sogndal 0:2, NIL - Tromsdalen 1:1, Sarpsborg - Mos 2:0, Skeid - Alta 2:4, Honefoss - Ham-Kam 1:1. Parovi 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 23. 6. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 19.35 Alta - Honefos Ham-Kam - Lov-Ham Kongsvinger - Skeid Mos - Mjondalen Sogndal - Brine Stavanger - Haugesund Tromsdalen - Sarpsborg Notoden - NIL Na{ tip 1 1H 1 1H 1 2, H2 1H H2

Parovi
20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 0.00 2.15 21.10 23.20 2.10 20.00 20.00 22.10 22.10 0.30 W. Old Bojs - San Martin Argentinos - Banfild Independijente - San Lorenco Gimnazija J. - Rasing Tigre - Rozario Godoj - River Plate Hurakan - Arsenal Estudijantes - Kolon Lanus - Velez Boka Juniors - Gimnazija L.

Na{ tip
1 H2 1, 1H 1, 1H 1, 1H 2, H2 1 1H 1H 1H

Na{ tip
1H 2, H2 1 H2 1 1 1, 1H 1, 1H

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful