You are on page 1of 28

Psychohygienick a psychoterapeutick podpora rodi dt s Aspergerovm syndromem

Roman Peek
Asociace pomhajc lidem s autismem, APLA Praha, stedn echy, o.s. Terapeutick a sociln rehabilitan stedisko APLA

Specifika dt/osob s AS
Maj spolen to, e jsou kad trochu jin, ale IQ prmr/nadprmr Ni sociln inteligence (netaktn upmnost, pmoarost) Neschopnost vytvoit/udrovat dlouhotrvajc vztah Ni emon inteligence (- empatie, zlost, exaktnost) Jsou zranitelnj (vztahovanost), ale i vce zrauj

Svhlavost, vzdorovitost
Psychiatrick komorbidita (deprese, zkostn stavy)

Kyslkov maska pro rodie aneb Zklidn se rodi, zklidn se i dt aneb Nkdy snaz zmnit sebe ne sv dt aneb Osmero doporuen
Najt rozumnj pstup k trpen

Vytvoit a udrovat dobr vztah s dttem


Mt na mysli obecn doporuen Chodit na rodiovsk skupiny (balintovsk skupina) Uvdomovat si sv emoce a nebt se jich

Nauit se jinak pemlet o svm dtti


Volit vhodn preventivn, krizov a terapeutick zsahy Uskuteovat dal psychohygienick aktivity

Najt rozumnj pstup k trpen


Pinou ivotnho trpen je mj. siln pipoutanost k blzkm osobm 2 mody uvaovn (zastoupeny v rznm pomru):

A. Masochist - problmy, nap. postien dtte jako smla, blb nhoda ivot mus probhat podle mch pedstav, jinak nemohu bt spokojen. Musm mt vci pod kontrolou, jinak to patn dopadne. Nejlepm zpsobem, jak eit problm, je na nj pod myslet.
B. Stoikov - pijet /ne rezignace/, hledn smyslu, vhody a pozdji ivot je tk, ale vtinou to dopad dobe. Netla eku ivota, tee sama, A problm pijde, budu ho eit. I kdy je spoustu utrpen, existuje i mnoho zpsob, jak ho zvldnout. Modlitba sv. Augustina

Vytvoit a udrovat dobr vztah s dttem


BAZLN POTEBY DTTE:
Bezpe (Rodie m ochrn, nic zlho se mi nestane, jsou pedvdateln.) Pijet (Maj m rdi takovho, jak jsem. Pijmaj moje emoce, nlady.

Nkam patm.) Uznn a kompetence (Rodie mi dvaj najevo, e umm, dovedu, e mm na to, abych sv problmy v ivot sm zvldal.) Sebeuren (Rodie respektuj m nzory a rozhodnut o tom, co chci dlat a jak chci bt.)
Sebezdravn proces vtr a slunce Jak vy sami jste jako mal dti mli naplovan bazln poteby? A jak je nyn naplujete vaim dtem?

Mjte na mysli obecn doporuen


Spolupracujte s odbornky Naute se chytat ryby a experimentujte Bute pipraven na vechno a nepanikate Zvate uvn psychofarmak vam dttem Rozumn pistupujte k alternativnm lebnm metodm
Jak jsou koly vs, jako rodi, smrem k vaemu dtti?

Chote na rodiovsk skupiny


Svpomocn skupina Faktory innosti (sounleitost a pochopen, bezpen a laskav atmosfra, otevenost, pedvn si uitench informace, uen se dleitm dovednostem, vznik ptelstv, urychlen procesu vyrovnn se, pocit dleitosti, uitenosti a smysluplnosti (pomoc druhm)) Blintovsk skupina Vbr konkrtnho problmovho chovn dtte Popis problmovho chovn rodiem Doptvn se ostatnmi Empatick fantazie Co bych dlal/a, kdybych byl rodi, partner, uitel? Zptn vazby prezentujcho rodie

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich


Rozumm vlastnm emocm

rozumm emocm druhch Odliit vlastn oekvn, pedstavy a emoce od dtte Vy empatie a porozumn smrem k dtti
Dovolit si provat emoce (blokujc schmata) animln, dtinsk, ohroujc, neuiten,

iracionln, subjektivn Sebereflexe (misti terapie)

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich


Jedno slovo a rzn intenzita
Smysl emoc (signalizan zazen) Problm, kdy je emoce pli siln a trv del dobu Vliv na mylen, tlesn reakce a pozorovateln chovn Potlaovn psychick a psychosomatick problmy Ovlivnn vmavost, mylenm (dopis od syna),

pedstavami, hudbou, tl. pohybem, asertivitou, dchnm Ncvik kontrolovanho dchn do bicha a vmavosti

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich


Oznmen diagnzy (nejsem patn rodi, leva)
Nadje nerealistick a realistick
Existuje-li diagnza, mus existovat i rychl a inn lba Moje dt se pln do normlu asi nikdy nedostane a bude mt

ivot asi celkov t. Nicmn jsem tady j, dal blzc a rzn pomhajc instituce a odbornci, kte mu mohou pomhat, kdy bude potebovat. Tak je mon, e se budou dl rozvjet terapeutick metody, kter mu rovn uleh od nkterch jeho pot Spolen to zvldneme.

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich Pocity viny


nco jsem v minulosti zanedbala nevnuji se mu dostaten ctm levu a radost, kdy jsem bez nj, vidm vce postien dt byla jsem te na nj zl

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich Stud

za nco, co by se nemlo, co se nedl Nevhodn chovn na veejnosti Netaktn upmnost a pmoarost Nenavn pronsledovn druhch dotrnmi dotazy

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich Bezmoc

Vnman neschopnost zmnit bolestivou situaci Maskovn nerealistickou nadj, strachem, zlost Pedpoklad: kdy to vzdm, patn to dopadne Jeden pn, kter kdy umral Piznn vlastn bezmoci svmu dtti

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich

Strach

Situan, aby se mu nco nestalo, aby si neublilo Jsou schopnj a maj se rdi vce ne si myslme Z budoucnosti, aby nedopadlo blb 24 hodinov zamen katastrofizovnm nikomu nepomohu zvldne to, nebude na to nikdy sm/sama

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich Smutek


Reakce na ztrtu, mobilizace organismu Ztrta nerealistick nadje Ztrta kontroly nad dalm vvojem dtte pedpokldan vsledky neodpovdaj m nmaze neum dt najevo, e m m rdo, e si v m pe

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich Ltost a soucit


Soustrast s nkm, kdo trp Soucit v sob neobsahuje strach a bezmoc Jak to m tk, jak je neastn, bezmocn to jsem vi nmu pehnala (pocity viny) Sebeltost nedocenn sil, nepochopen okolm

Uvdomujte si sv emoce a nebojte se jich Zlost


Dti pokud nen po jejich, jsem neschopn,

bezmocn, nepochopen... Rodie zlost na sebe, na dt, na partnera, na odbornky, na osud


Pedchzen, prvo na zlost, vyhnut se spoutm

Jin interpretace situac, prce se schmaty Asertivn vyjden zlosti, ventilan techniky

Nauit se jinak pemlet o problmovm chovn svho dtte


Jak se ctte .kdy pijdete dom a v partner je na vs mil a usmv se? . kdy je natvan a mra se na vs?

Problmov chovn dtte

Dysfunkn kognitivn zpracovn rodie

Vt stres dtte

Napt rodie

Vt tlak na dt

Jak zvldat sebe a sv lpn na dtti


Uvdomte si nerealistick oekvn smrem k dtti a

upravte si je do vce realistick podoby Dve nem smysl se tm zabvat.

Nehaste, co neho - A problmy pijdou, tak je budu eit.

Zamte se na sv pesvden

Rodie se mus obtovat dtem, zvlt tm postienm.

Pklad kognitivn restrukturalizace:


Pozorovateln situace: Dt se vztek na tramvajovm ostrvku Automatick negativn mylenka:

U na m zase ostatn civ, jak jsem ho patn vychovala.


Emoce: Pocity viny (6), pocity kivdy (7), smutek (3), zlost (5) Tlesn pocity:

Napt v rukou (5), tlak na hrudnku (6), svrn v bie (3), tes (4)
Pozorovateln chovn: Sklopm hlavu, abych nevidla zkoumav pohledy

druhch lid, jdu za synem a rozilen se ho snam uklidnit

Dsledky: Syn se dostv jet do vtho afektu, kope do m a nadv mi

Pozorovateln situace: Dt se vztek na tramvajovm ostrvku Alternativn racionln mylenka:

Zase ostatnm lidem tu mylenky, vlastn nevm, co si mysl. Jestli si mysl nco patnho, tak je to kvli jejich neinformovanosti. Naopak, nkolikrt se mi u stalo, e m lid po takovm incidentu obdivovali, jak to mm tk, jak se hezky starm o sv dt, e jsem ho nedala do stavu.
Emoce: Nervozita (2) Tlesn pocity:

Napt v rukou (3), tlak na hrudnku (4), svrn v bie (1), tes (3)
Pozorovateln chovn: Jdu za synem, pevn ho chytnu za ruce, usmji se

na nj, odvedu ho stranou a zanu s nm dchat do bicha, aby se uklidnil. Dsledky: Syn se postupn zklidn a meme pokraovat v jzd tramvaj.

Zamte se na sv katastrofick pedstavy

Stalo se v minulosti nco z katastrof, kter jste si pedstavovali, e se stanou ve vztahu k vaemu dtti?
Pistupujte k dtti jako k dtti od souseda

(snen mry lpn na dtti, leva pro dt i pro rodie)


Hledejte a uvdomujte si pozitiva na svm dtti

Co byste na svm dtti ocenili, pro co si ho vte, co jste se dky nmu nauili? Tma pozitivn aserce

Volte vhodn preventivn, krizov a terapeutick zsahy


Mm na nj tlait, aby to udlal/nedlal/ i to mm nechat bt?

O jak konkrtn problmov chovn dtte se jedn? Vm, co toto chovn spout? Pokud ano, mohu spoute preventivn odstranit, nebo je omezit, ani

bych vrazn omezoval a ohrooval sebe a dt? Pokud toto chovn ji nastane, jak by mohl bt pimen terapeutick a jak krizov zsah?

Pstup k dtti

Pedchzen

Problmov chovn

Terapeutick zsah

Krizov zsah

Pedchzen Co dlat, aby k problmovmu chovn nedolo? Terapeutick zsah Co dlat, kdy u k problmovmu chovn dojde tak, aby se toto chovn v budoucnosti mn objevovalo? Krizov zsah Jak nejbezpenji a nejrychleji chovn uhasit?
Stdn obou zsah, zle na situaci, nlad rodi

Uskuteujte dal psychohygienick aktivity


Pjemn dobjejc aktivity Tlesn pohyb Zklidujc dchn do bicha Asertivita (odmtn, een konflikt)

Dkuji za pozornost
pesek@apla.cz