Legendele suo busmele românilor

Petre Ispirescu
1. Aleodor impúrut
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL. EI ujunsese Iu cùrunLe(e, çI nu
se învrednIcIse u uveu çI eI mùcur un copII. Se Lopeu d-u-n
pIcIoureIe, bIeLuI împùruL, sù uIbù çI eI, cu Lo(I oumenII,
mùcur o sLurpILurù de IecIor, durù în deçerL.
Cund, LocmuI, Iu vreme de bùLrune(e, IuLù cù se îndurù
norocuI çI cu dunsuI çI dobundI un drug de copIIuç, de sù-I
vezI çI sù nu-I muI uI(I. ¡mpùruLuI îI puse numeIe AIeodor.
Cund Iu u-I boLezu, împùruLuI udunù RùsùrIL çI Apus,
MIuzùzI çI MIuzùnoupLe, cu sù se veseIeuscù de veseIIu IuI.
TreI zIIe çI LreI nop(I (Inurù peLrecerIIe çI se cIeIuIrù çI se
bucururù, de o LInurù mInLe cuL LrùIrù.
BùIuLuI de ce creçLeu, d-uIu se Iùceu muI IsLe( çI muI
IscusIL. Nu muI Lrecu muIL çI IuLù cù împùruLuI ujunse Iu
murgIneu groupeI. Cund Iu Iu ceusuI mor(II, eI Iuù copIIuI
pe genuncII çI-I zIse:
- DruguI LuLeI, IuLù cù Dumnezeu mù cIeumù. SunL în
cIIpu de u-mI du obçLescuI sIurçIL. Eu vùz cù Lu uI sù ujungI
om mure. $I cIIur morL, ouseIe meIe se vor bucuru în
mormunL de IsprùvIIe LuIe. Asupru curmuIreI împùrù(IeI n-
um nImIc sù-(I zIc, IIIndcù Lu, cu IscusIn(u Lu, çLIu cù uI s-o
ducI bIne. Un Iucru numuI um sù-(I spuI: VezI Lu munLeIe
uceIu de coIo, sù nu Le ducù pùcuLeIe sù vunezI p-ucoIo, cù
esLe nevoIe de cup. AceI munLe esLe moçIu IuI JumùLuLe-
de-om-cùIure-pe-jumùLuLe-de-Iepure-çcIIop: çI cIne cuIcù
pe moçIu IuI, nu scupù nepedepsIL.
AcesLeu zIcund, cùscù guru de LreI orI çI-çI deLe suIIeLuI.
Se duse çI eI cu LouLù suIIureu de pe pùmunL, de pure cù n-u
IosL de cund Iumeu çI pùmunLuI.
¡I jeIIrù uI sùI, îI jeIIrù boIerII, îI jeIIrù çI poporuI; în ceIe
de pe urmù LrebuIrù sù-I îngroupe.
AIeodor, dupù ce se urcù în scuunuI LùLune-sùu, deçI
copIIundru, puse (uru Iu cuIe cu çI un om muLur. TouLù
Iumeu eru muI(umILù de domnIreu su, çI oumenII se IùIeuu
cù Ie-u IosL duL de sus cu sù LrùIuscù în zIIeIe IuI.
Adeseu Ieçeu AIeodor Iu vunùLoure cu sù-çI peLreucù ceus-
urIIe ce-I prIsoseu de Iu LrebIIe împùrù(IeI. EI (Ineu mInLe
ce-I spusese LùLune-sùu çI se sIIeu sù-I pùzeuscù cuvInLeIe cu
sIIn(enIe.
¡nLr-o zI, nu çLIu cum Iùcu, dus IIInd pe gundurI, çI
uIunecù de cùIcù pe pùmunLuI pocILuIuI de om. N-upucù sù
Iucù zece, douùzecI de puçI, çI IuLù cùse pomenI cu dunsuI
dInuInLeu IuI.
Acum nu-I eru IuI penLru cù Lrecuse pe pùmunLuI omuIuI
ceIuI sIuL çI scurbos, cI îI eru cIudù cum de sù cuIce vorbu
LuLùIuI sùu ce-I spusese cu gruI de mourLe.
PocILunIu pùmunLuIuI îI zIse:
- To(I neIegIuI(II ce-mI cuIcù IoLuruI cud în robIu meu.
- MuI înLuI LrebuIe sù çLII, îI rùspunse AIeodor, cù dIn
nebùgure de seumù çI Iùrù de voIu meu um cùIcuL pe
coprInsuI Lùu, çI n-um nIcI un gund rùu usuprù-(I.
- Eu Le socoLeum muI uILIeI; durù vùz cù uI de gund sù-(I
cerI IerLùcIune de Iu mIne cu Lo(I IrIcoçII.
- Bu sù mù Iereuscù Dumnezeu! Eu (I-um spus curuLuI
udevùr, çI ducu vreI IupLù, uIege-(I: în sùbII sù ne LùIem, în
buzdugune sù ne IovIm, orI în IupLù sù ne IupLùm.
- NIcI unu, nIcI uILu. CI, cu sù scupI de pedeupsù uIL cIIp
nu e, decuL sù Le ducI sù-mI uducI pe IuLu IuI Verdeç
împùruL.
AIeodor voI sù se codeuscù ourecum, bu cù LrebuIIe
împùrù(IeI nu-I IurLù sù Iucù o cùIùLorIe uçu de Iungù, bu cù
n-ure cùIùuz, bu cù unu, bu cù uILu; durù uçI! unde vreu sù
çLIe pocILuI de LouLe usLeu! EI o (Ineu unu, sù-I uducù pe IuLu
IuI Verdeç împùruL, ducu vreu sù scupe de ponosuI de
LuIIur, de cùIcùLor de drepLurIIe uILuIu, çI sù rùmuIe cu suI-
IeLuI în ouse.
AIeodor se çLIu vInovuL. DeçI Iùrù voIu IuI, durù çLIu cù u
IùcuL un pùcuL de u cùIcuL pe moçIu sIuLuIuI. MuI çLIu Iurù
cù de omuI drucuIuI, sù duI çI sù scupI. Sù n-uI nIcI în cIIn,
nIcI în munecù cu dunsuI. ¡ùgùduI în ceIe dIn urmù sù-I
Iucù sIujbu cu cure-I însùrcInu.
JumùLuLe-de-om-cùIure-pe-jumùLuLe-de-Iepure-çcIIop
çLIu cù, deourece AIeodor I-u IùgùduIL, upoI ure sù-çI (Ie
cuvunLuI, cu unuI ce eru om de omenIe, çI-I zIse:
- Pusù cu Dumnezeu, çI sù-(I ujuLe sù vII cu Izbundù
bunù.
AIeodor pIecù. $I cum mergeu eI gundIndu-se çI
rùzgundIndu-se cum sù-çI împIIneuscù surcInu muI bIne,
cùcI îçI dùduse cuvunLuI, se pomenI pe murgIneu unuI
eIeçLeu çI o çLIucù se zbùLeu de mourLe pe uscuL.
Cum o vùzu, eI se duse sù o Iu sù-çI uIIne Ioumeu cu
dunsu.
$LIucu îI zIse:
- Nu mù omorî, ¡ùL-¡rumos; cI muI bIne dù-mI drumuI
în upù, cù muIL bIne (I-oI prInde cund cu gunduI n-ùI gundI.
AIeodor o uscuILù çI o deLe în upù. ALuncI çLIucu îI muI
zIse:
- |Ine ucesL soIzIçor, çI cund veI gundI Iu mIne, eu voI II
Iu LIne.
¡IùcùuI pIecù muI înuInLe çI se LoL mIru de o usLIeI de
înLumpIure.
Cund, Iucù se înLuIneçLe cu un corb ce uveu o urIpù rupLù.
$I voInd sù vuneze corbuI, eI îI zIse:
- ¡ùL-¡rumos, ¡ùL-¡rumos, decuL sù-(I încurcI suIIeLuI cu
mIne, muI bIne uI Iuce sù-mI IegI urIpu, cu muIL bIne (I-oI
prInde.
AIeodor îI uscuILù, cùcI eru bùIuL vILeuz çI de Lreubù, çI îI
Iegù urIpu. Cund eru sù pIece, corbuI îI zIse:
- |Ine penI(u usLu, voInIcuIe, çI cund veI gundI Iu mIne,
eu voI II Iu LIne.
¡uù penI(u AIeodor, çI-çI cùLù de drum. Durù nu Iùcu cu
Iu o suLù de puçI çI IuLù cù deLe pesLe un Lùune. Cund se
gùLeu u-I sLrIvI cu pIcIoruI, LùuneIe zIse:
- Cru(ù-mI vIu(u, AIeodor împùruL, çI eu Le voI munLuI pe
LIne de Iu mourLe. |Ine ucesL puIuIe( dIn urIpIouru meu, çI
cund veI gundI Iu mIne, eu voI II Iu LIne.
AuzInd AIeodor uneIe cu ucesLeu, çI cù îI zIse çI pre
nume, oduLù rIdIcù pIcIoruI çI Iùsù pe Lùune sù se ducù în
voIu IuI.
$I mergund înuInLe, cuIe de nu çLIu cuLe zIIe, deLe de puI-
uLurIIe IuI Verdeç împùruL. Cum ujunse ucI, se puse Iu
pourLù çI uçLepLù cu dour de vu venI cInevu sù-I înLrebe ce
cuuLù.
SLeLe o zI, sLeLe douù; çI cu sù vIe cInevu sù-I înLrebe ce
voIeçLe, bu. Cund Iu în zIuu d-u LreIu, Verdeç împùruL
cIemù sIujILorII çI Ie deLe o gurù de or pomenI-o.
- Cum se pouLe, Ie zIse eI, sù sLeu omuI LreI zIIe Iu pourLu
meu çI sù nu meurgù nImenI sù-I cerceLeze? PenLru usLu vù
pIùLesc eu sImbrIe? PenLru usLu vù um eu Iu mIne pe
procopseuIù?
SIujILorII dùdeuu dIn coI( în coI( çI nu çLIuu ce sù
rùspunzù. ¡n ceIe de pe urmù, cIemù pe AIeodor çI-I duse
înuInLeu împùruLuIuI.
- Ce vreI, IIùcùuIe, îI zIse împùruLuI, çI ce uçLep(I Iu pourLu
cur(IIor meIe?
- Ce sù voI, mùrILe împùruLe, îI rùspunse eI, IuLù sunL
LrImIs sù-(I cer IuLu.
- BIne, bùIeLe. Durù muI înLuI LrebuIe sù Iucem IegùLurù,
cùcI uçu esLe obIceIuI Iu curLeu meu. AI voIe sù Le uscunzI
unde veI voI, în LreI zIIe d-u runduI. Ducù IIe-meu Le vu gùsI,
cupuI (I se vu LùIu çI se vu pune în puruI ce u muI rùmus, dIn
o suLù, Iùrù cup. ¡urù de nu Le vu gùsI, uLuncI cu cInsLe
împùrùLeuscù o veI Iuu de Iu mIne.
- Am nùdejde Iu Dumnezeu, mùrILe împùruLe, cù nu mù
vu Iùsu sù pIeI. PuruIuI îI vom puLeu du çI uILcevu, nu LoL cup
de om. Sù Iucem IegùLuru.
- Açu?
- Açu.
Se puserù çI Iùcurù IegùLuru; scrIserù curLe çI o înLùrIrù.
VIInd IuLu de Iu(ù, se învoIrù cu u douuzI eI sù se uscunzù
cum vu çLI muI bIne. ¡urù ducu se învoIrù, eI rùmuse înLr-un
neusLumpùr ce-I cIInuIu muI cumpIIL decuL mourLeu. EI se
gundeu çI se rùzgundeu cum sù se uscunzù muI bIne. VezI cù
eru vorbu de cupuI IuI, Iurù nu de uILcevu. $I LoL mergund
pe gundurI çI LoL pIùnuInd, IuLù cù-çI uduse umInLe de
çLIucù. Scouse soIzuI, se uILu çI gundI Iu sLùpunu IuI; cund
IuLù, mùre, cù çLIucu çI venIse çI-I zIse:
- Ce poILeçLI de Iu mIne, ¡ùL-¡rumos?
- Ce sù poILesc? ¡ucù, Iucù, ce mI s-u înLumpIuL. Nu çLII Lu
cevu sù mù înve(I ce sù Iuc?
- ¡u nu Le muI îngrIju. ¡usù pe mIne.
$I înduLù, IovInd dIn coudù, Iùcu pe AIeodor un1 cosùceI
çI îI uscunse pe IunduI mùrII, prInLre ceIIuI(I cosùceI.
Cund se scuIù IuLu îçI Iuù ocIeunuI çI se uILù cu eI în LouLe
pùr(IIe. Nu-I vùzu. De unde ceIIuI(I curI venIse sù o ceurù în
cùsùLorIe se uscundeuu prIn pIvnI(I, pre dupù cuse, pre
dupù cuLe o çIrù de puIe, suu prIn vreo cuIù pùrùsILù,
AIeodor se uscunse usLIeI, încuL IuLu InLrù Iu grIje cù u sù IIe
bIruILù. Ce-I venI eI, se uILù cu ocIeunuI çI în mure, çI îI zùrI
pe IunduI mùrII, prInLre cosùceI. PusùmILe, ocIeunuI eI eru
nùzdrùvun.
- ¡eçI d-ucoIo, Io(omunuIe, îI zIse eu ruzund. Ce mI Le-uI
posmùgIL uçu? DIn coçcogeumILe omuI Le-uI IùcuL un cosuc
çI mI Le-uI uscuns în IunduI mùrII.
N-uvu încoLro çI LrebuI sù Iusù.
Eu çI zIse împùruLuIuI:
- MI se pure, LuLù, cù IIùcùuI ùsLu mI-u venIL de Iuc. $I
muIL e nurIIu çI drùgùIuç. CIIur de I-oI uIIu punù Iu u LreIu
ourù, sù-I Ier(I, LuLù, cù nu e prosL cu ceIIuI(I. BoIuI IuI îI
uruLù u II cevu muI deosebIL.
- Vom vedeu, îI rùspunse împùruLuI.
A douu zI, ce-I venI IuI, se gundI Iu corb. AcesLu Iu
numuIdecuL înuInLeu IuI, çI-I zIse:
- Ce muI vreI, sLùpune?
- ¡u uILù-Le, neIcuII(ù, ce mI s-u înLumpIuL; nu çLII Lu cevu
sù mù înve(I?
- Sù cercùm.
$I IovIndu-I cu urIpu, îI Iùcu un puI de corb çI îI vurî înLr-
un sLoI de corbI ce se urcuse punù Iu vunLuI LurbuL.
Cum se scuIù IuLu, îçI Iuù ocIeunuI çI IurùçI îI cùLù prIn
LouLe IocurIIe. Nu e. CuuLù-I pe pùmunL, nu e. CuuLù-I prIn
upe çI prIn mùrI, nu e. Se Iuù de gundurI IuLu. Cund, cùLre
nùmIezI, ce-I venI eI, se uILù çI în sus. $I zùLIndu-I în sIuvu
ceruIuI prInLre sLoIuI de corbI, începu u-I Iuce cu degeLuI,
çI-I zIse:
- GIIdI, gIIdI, LuIIuruIe ce eçLI! Dù-Le jos d-ucoIo, omuIe,
ce mI Le-uI IùcuL uçu pILcouce de pusùre? NIcI în ruI nu
scupI de mIne!
Se deLe jos, cù n-uveu ce Iuce. ¡mpùruLuI începu u se mIn-
unu çI eI de IsLe(Imeu IuI AIeodor çI-çI pIecù urecIeu Iu
rugùcIuneu IIIceI suIe.
¡nsù, IIIndcù IegùLuru eru cu sù se uscunzù punù de LreI
orI, împùruLuI zIse:
- D-u mInune, Iu sù vedem unde ure sù se muI uscunzù?!
A LreIu zI, dIs-de-dImIneu(ù, se gundI Iu Lùune. AcesLu
venI înLr-un suIIeL. Dupù ce îI spuse ce voIeçLe, LùuneIe
zIse:
- ¡usù pe mIne, çI de Le-oI gùsI, eu uIcI sunL.
¡I Iùcu o IIndInù çI-I uscunse cIIur în coudu IeLeI, Iùrù sù
sIm(ù eu.
ScuIundu-se IuLu çI Iuund ocIeunuI, îI cùuLù LouLù zIuu,
çI, cu sù deu de dunsuI, nIcI cuL. Eu se du de ceusuI mor(II,
cùcI îI sIm(eu, I se urùLu eI u II p-ucI prIn preujmù, durù de
vùzuL nu-I vedeu. CùLù cu ocIeunuI prIn mure, pre pùmunL,
prIn vùzduI, durù nu-I vùzu nIcùIrI. CùLre seurù, obosILù de
uLuLu cùuLure, sLrIgù:
- CI Iu uruLù-Le oduLù. Te sImL cù eçLI p-ucI pe-uproupe,
durù nu Le vùz. Tu m-uI bIruIL, u Lu sù IIu.
Ducu uuzI eI cù esLe bIruILù, se deLe bInIçor jos dIn coudu
eI çI se urùLù. ¡mpùruLuI n-uvu nIcI eI ce muI zIce, çI îI deLe
IuLu. Cund pIecurù, îI peLrecu cu mure cInsLe çI uIuI, punù
uIurù dIn împùrù(Iu IuI.
Pe drum, eI sLùLurù sù Iucù popus. $I dupù ce îmbucurù
cuLe cevu, eI puse cupuI în pouIu eI çI udormI. ¡uLu de
împùruL, LoL uILundu-se Iu eI, I se scurgeu ocIII dupù
Irumuse(eu çI dupù boIuI IuI. ¡nImu îI deLe bruncI çI eu nu
se puLu oprI, cI îI sùruLù. AIeodor, cum se deçLepLù, îI Lruse
o puImù de uuzI cuInII în GIurgIu. Eu pIunse çI îI zIse:
- ¡! AIeodor drugù, durù greu puImù muI uI!
- Te-um pùImuIL penLru IupLu ce uI IùcuL; cùcI eu nu Le-
um IuuL penLru mIne, cI penLru ceIu ce m-u LrùmIs pe mIne.
- ApoI bIne, Irù(Ioure, de ce nu mI-uI spus uçu de ucusù;
cùcI uLuncI çLIum çI eu ce sù Iuc; durù Iusù, nIcI ucum nu e
LImpuI LrecuL.
PornInd çI de uIcI, ujunserù cu sùnùLuLe Iu JumùLuLe-
de-om-cùIure-pe-jumùLuLe-de-Iepure-çcIIop.
- ¡uLù, m-um încIInuL cu sIujbu, zIse AIeodor, çI voI sù
pIece.
¡uLu, cund vùzu pe uceu Iuzmù, se cuLremurù de scurbù çI
nu voIu sù rùmuIe Iu dunsuI o duLù cu cupuI.
SIuLuI se deLe pe Iungù IuLù çI începu s-o IInguçeuscù cu
vorbe mIerIoILoure çI sù se Iu cu bIneIe pe Iungù dunsu.
Durù IuLu îI zIse:
- PIeI de dInuInLeu meu, suLuno, cù Le LrImIL Iu mumù-Lu,
¡uduI, cure Le-u vùrsuL pe Iu(u pùmunLuIuI.
SIu(enIu de neom se Lopeu de drugosLeu IeLeI, se Iungeu
cu burLu pe pùmunL çI umbIu cu çoçeIe, cu momeIe sù
îndupIece pre IuLù u-I Iuu de bùrbuL.
Durù, uçI! IerILu-I-u sunLuIe(uI sù se upropIe de dunsu!
CùcI îI (Ineu (InLuIL în Ioc cu ocIII cuL de coIo. DIn suLunù,
dIn Iuzmù, çI dIn spurcùcIune nu-I muI scoLeu.
- PIeI, necuruLuIe, de pe Iu(u pùmunLuIuI, sù scupe Iumeu
de o cIumù çI de o IoIerù cu LIne.
MuI sLùruI ce muI sLùruI, çI ducu se vùzu înIrunLuL punù
înLr-uLuL, Iuzmu pIesnI de necuz, cum de sù IIe eI ocùruL uLuL
de muIL de o cuLrù de muIere.
ALuncI AIeodor înLInse coprInsuI sùu çI pesLe moçIu IuI
JumùLuLe-de-om-cùIure-pe-jumùLuLe-de-Iepure-çcIIop, Iuù
de so(Ie pe IuLu IuI Verdeç împùruL çI se înLourse Iu
împùrù(Iu IuI.
Cund îI vùzurù uIde gIouLeIe venInd LeuIùr, uIùLurI cu o
so(Iourù de-I rudeu çI sLeIeIe de Irumousù, îI prIImIrù cu
mure bucurIe; çI, urcundu-se dIn nou în scuunuI
împùrù(IeI, domnI çI LrùI în IerIcIre, punù se IsLovIrù.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu çI v-o spuseI dumneuvousLrù
uçu.
±. Búiutol cel bobos çi ghigor{ol
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un bùIuL. EI, de Iu nuçLereu IuI, se pomenIse
bubos. Ce n-u IùcuL eI cu sù se cure(e de bube? durù în
deçerL. BùIe(II Iu joc çI IeLeIe Iu Iorù îI IuIduIu çI IugIuu de
dunsuI cu de o Ieprù.
$I IIIndcù n-uveu încoLro, çI eI, bIeL, îçI îngII(eu umuruI,
çI rùbdu. NIcI Lu joc, nIcI Lu veseIIe, nIcI Lu dezmIerdure. Se
uILu cu jInd Iu ceIIuI(I bùIe(I çI IIùcùI, cum unII se încuruu
jucundu-se, cum uI(II se zbenguIuu cu IeLeIe, çI rumneu Iu
dunçII.
¡n LouLe zIIeIe se duceu eI Iu un pu( de uduceu upù penLru
cusù. DrumuI însù îI eru pe Iu curLeu împùrùLeuscù. ¡nLr-o
zI, cund scouse upù vùzu în cIuLurù un gIIgor(. BucurIu IuI,
cù o sù uIbù în zIuu uceeu Iegumù muI deosebILù. Cund, ce
sù vezI d-Lu? peçLeIe începu sù-I vorbeuscù:
- ¡IùcùuIe, uruncù-mù Iurù în pu(, çI nu-(I Iuce pùcuL cu
mIne, cù muIL bIne (I-oI prInde çI eu vroduLù.
BùIuLuI se mInunù de usLu; cum de sù vorbeuscù un
peçLe? SIm(I eI cù LrebuIe sù IIe ucI Iu mIjIoc cevu
nùzdrùvun çI-I deLe drumuI în pu(.
¡uLu împùruLuIuI nu voIu cu nIcI un cIIp sù se mùrILe. Ce
nu Iùcu bIeLuI LuLù-sùu, ce nu drese cu sù-çI deu IuLu Iu cusu
eI, durù cu s-o îndupIece, bu. EI nu-I du InImu sù-çI Iege
cupuI cu nIcI unuI dIn pe(ILorII ce veneuu sù o ceurù, deçI
Lo(I eruu împùru(I çI III de împùru(I.
BùIuLuI ceI bubos însù de cuLe orI Lreceu cu coIu Iu upù çI
eu eru Iu IereusLrù, vedeu cù îI LoL rude. EI nIcI sù se gundeu
cù penLru dunsuI se puneu Iu IereusLrù, çI cù îI pundeu punù
ce Lreceu, cI socoLeu cù uçu esLe eu de IeIuI eI cu zumbeLuI
pe buze. PusùmILe IuLu împùruLuIuI, orI cù cunoscuse cù eI
o sù IIe un om Irumos, orI cù o Lrùgeu u(u cu spre ursILuI eI.
AzI uçu, muIne uçu, punù ce, înLr-o zI, îI cIemù de vorbI
cu eI. Sù se prùpùdeuscù bùIuLuI de ruçIne cund vùzu cù pe
dunsuI îI cIeumù! Se Iùcu roçu cu sIecIu, se zùpùcI punù
înLr-uLuLu de nu çLIu deocumduLù sù zIcù nIcI douù boube
IegùnuLe. ALuL de muIL se IusLucIse eI.
ApoI, (IIndu-çI IIreu çI Iuundu-çI InImu în dIn(I, deLe
nIçLe rùspunsurI de merse IeLeI LocmuI Iu InImù.
VezI cù çI vorbu IuI cu çI u IeLeI eru vorbù cu IIpIcI, druguI
neIcIII; IeLeI îI LucuIu InImu nu-I LucuIu, durù IuI çLIu cù-I
LucuIu de sLu sù-I Iusù uIurù dIn pIepL. $I dInLr-uceI mInuL,
nu çLIu ce Iùceu eI, nu çLIu ce dregeu, cù se pomeneu, Iùrù
voIu IuI, Lrecund pe Iu curLeu împùrùLeuscù, Iu uçu, numuI
cu sù Lreucù.
EI îçI uILuse de peçLe. Acum îçI uduse umInLe de dunsuI,
çI ducundu-se Iu pu( înLr-o zI, se uILù înùunLru çI zIse:
- PeçLe, peçLIçor, gIIgor(uIe drugù, mI-uI zIs cù uI sù-mI
prInzI bIne oduLù, oduLù; rogu-Le, scupù-mù de bubeIe usLeu
urIcIouse çI împu(ILe.
N-upucù sù sIurçeuscù vorbu bIne, çI ce sù vezI dum-
neuLu? oduLù îI cùzu bubeIe, çI rùmuse curuL çI IumInuL, cu
un puI de brud.
Cund I-u vùzuL IuLu de împùruL uçu mundru çI Irumos, nu
s-u muI puLuL oprI, çI I-u sùruLuL. VezI cù InImu îI du bruncI
cùLre dunsuI, çI se bucurù, nevoIe mure, cù pusese ocIII pe
un uçu boboc de IIùcùu.
Eu Irumousù de pIcu, eI Irumos cu un bujor, vùzu cù sunL
numuI bunI de u se Iuu în cùsùLorIe, çI ducundu-se Iu
împùruLuI, LuLùI sùu, îI zIse:
- TuLù, eu mI-um gùsIL IogodnIcuI. Nu çLIu ducu (Ie î(I
pIuce orI bu, durù mIe îmI sIuruIe InImu dupù dunsuI.
- Cum se pouLe sù-mI IucI Lu usLù ruçIne, IuLu meu?
Unde uI muI uuzIL Lu cu o IuLù de împùruL sù Iu de bùrbuL
pe un IIuIerù-vunL, goIun çI Iùrù nIcI un cùpùLuI?
- TuLù, pouLe sù IIe sùruc, pouLe sù IIe goIun, cum zIcI d-
Lu, durù esLe om de omenIe, deçLepL çI upoI mIe îmI pIuce.
Eu um sù LrùIesc cu eI. Pe eI îmI zIce InImu sù-I Iuu. Ducu
nu veI voI sù mù înso(esc cu eI, sù çLII cu IoLùrure cù pe uI-
LuI nu Iuu, o duLù cu cupuI.
Ducu vùzu LuLùI IeLeI, împùruLuI, cù IIe-su pusese pIcIoruI
în prug çI nu voIu nIcI în rupLuI cupuIuI sù Iu pe uILuI de
bùrbuL, mI I-u IuuL bInIçor pe umundoI, I-u bùguL înLr-o bu-
LIe çI I-u duL pe gurIù.
EI începurù u se bocI çI u pIunge de mI (I se rupeu
rùruncIII. EI, bIeL, nevInovuL, pù(eu necuzuI dupù urmu
IeLeI împùruLuIuI, cùcI eI nIcI nu-I bùLuse cupuI, bu nIcI cù
vIsu cù o sù Iu de nevusLù pe IuLu împùruLuIuI.
Vùzund însù cù cu boceIu nu o scouLe Iu nIcI un cùpùLuI,
se ruçInù sIngur de sIne, cum de sù se uruLe eI, cruce de
voInIc, uçu pu(In Iu InImù cund se înLumpIù de cuz în ne-
voIe, çI începu u se gundI, cu ce ur Iuce sù scupe de prIme-
jdIe.
Cund, oduLù îI venI în gund gIIgor(uI.
- ¡!... zIse, gIIgor(uIe drùgu(, ucum sù Le vùd! MI-uI duL
dovezI de nùzdrùvùnIu Lu. $LIu cù po(I muILe. Scupù-mù de
nevoIu în cure um cùzuL.
AbIu îI IeçI dIn gurù vorbu ceu dIn urmù, çI, ce sù vezI
dumneuLu? dInLr-o pùcùLousù de buLIe, unde mI se Iùcu un
puIuL, de nIcI împùruLuI, LuLùI IeLeI, nu uveu uçu puIuL boguL
çI împodobIL cu de LouLe Irumuse(IIe IumeI. ALuLu numuI,
cù buLIu ujunsese Iu mure, çI ucesL puIuL ucoIo se înIIIn(ù.
MuI gundI o duLù bùIuLuI ceI bubos Iu gIIgor( çI dorI cu
puIuLuI sù se sLrùmuLe înLr-o pùdure.
DorIn(u IuI se împIInI numuL cuL Le çLergI Iu ocII.
Dur uçu puIuL mùIesLru nIcI cù s-u muI vùzuL, mùre. TouLe
IucruçoureIe dInLr-însuI eru puse Iu runduIuIu Ior çI LouLe
îmI vorbeuu cu nIçLe nùzdrùvune.
EI ucoIo uu IùcuL nunLu. ¡u(ù Iu nunLù uu IosL: IIureIe
pùdurII, copucII ceI mùre(I, IIorIceIeIe ceIe Irumouse,
pusùrIIe vùzduIuIuI çI sLeIeIe ceruIuI împreunù cu sunLu
Iunù.
TrùIuu ucoIo eI cu în sunuI mumeI Ior. Unde sù uuzI Iu
dunçII ceurLù! IerILu sunLuIe(uI sù vezI Iu dunçII neunIre.
CùcI dIuvoIuI vrujbeI nu cuLezu sù-çI vure coudu înLre eI.
$I uçu peLrecund eI, cùsùLorIu Ior Iu bInecuvunLuLù cu un
copIIuç, ce se nùscu împIùLoçuL cu un pIepL de uur. Mumù-
su, IuLu împùruLuIuI, cum îI vùzu uçu, se sperIe, çI îI çI puse
gund rùu.
Durù IIInd roduI punLeceIuI sùu, îI Iu mIIù sù-I Iucù de
peLrecunIe. Se duse decI de-I puse înLr-un pom nuIL çI îI
nùpusLI ucoIo.
VenInd ursILoureIe, eIe ursI pe copII cù vu ujunge om
mure; cù vu rIdIcu LuIpInu dIn cure IeçIse mù-su, Iu mure
mùrIre; cù Irunu I-o vu uduce o pusùre; cù vu înLumpInu un
zubruc bun de Iu uI IrùnILoureI suIe, dIn cure vu scùpu cu
Iu(ù curuLù; upoI cù vu II povù(uIL de o uILù pusùre.
$I în udevùr, cIIur de u douu zI începu u venI un vuILur în
LouLe zIIeIe, çI u-I uduce de muncure.
¡n vremeu uceusLu, împùruLuI, LuLùI IeLeI, pIecuse în
vunùLoure cu o muI(Ime de curLenI, sIujILorI çI vunùLorI. $I
vuneuzù IcI, vuneuzù coIeu, se depùrLuse de oumenII sùI, pe
nebùguLe în seumù. Cum, cum, eI se rùLùcI, rùmuInd numuI
cu credInceruI sùu. E! ce Le IucI Lu ucum? cùcI seuru se
upropIe, çI Ioc de repuus nu esLe, çI cusù de gùzduIL nIcI
pomeneuIù.
ToL bujbuInd eI prIn umurg, deLe pesLe puIuLurIIe
bùIuLuIuI ceIuI bubos. Cum ujunserù, descùIecurù, çI voInd
sù Iege cùpùsLruI cuIuIuI de propLeuuu por(II, uceusLu îI
înIrunLù, zIcundu-Ie:
- De, mù negIIobIIor, du ce, uIcI Iegu(I voI cuII? IocuI cuII-
or esLe Iu grujd.
¡mpùruLuI rùmuse sLuIpIL de mIrure. $I upoI îI venI çI cu
ruçIne cum eI, împùruLuI, sù IIe musLruL de o propLeu.
$I, LoL sLrungund pumnII çI dIn(II de necuz, se pIImbu de
coIo punù coIo pe dInuInLeu por(II, cu sù se muI rùcoreuscù
nI(eI çI sù-çI usLumpere necuzuI.
BubosuI vùzu de pe IereusLrù cù LoL umbIù pe dInuInLeu
por(II nIçLe oumenI, Iucru ce nu muI vùzuse eI de cund In-
Lruse în buLIe, coborî scuru puIuLuIuI çI venI Iu pourLù de
poILI pe uceçLI cùIùLorI înùunLru çI-I ospùLù cu pe nIçLe ou-
menI de omenIe çI rùLùcI(I.
SLùpunII puIuLuIuI cunoscurù pe împùruLuI, durù eI nu-I
cunoscuserù pe dunçII, vezI cù nIcI nu-I Lrùsneu IuI prIn cup
cu eI sù muI LrùIuscù.
¡mpùruLuI nIcI n-uveu vreme sù se mInuneze de ceeu ce
vùzu în uceIe puIuLurI. N-upucu sù prIveuscù cu bùgure de
seumù Iu IucrurIIe ce mergeuu sIngure çI-çI Iùceuu sIujbu, çI
sLu sù uscuILe Iu uILeIe curI vorbeuu çI se îmbùrbùLuu unu pe
uILu Iu Iucru. Musu se puse în IInIçLe çI cu bunù runduIuIù.
TouLe îçI uveuu vùLuIuI Ior: LucumurIIe meseI, LrùncùnùIIe
de Iu bucùLùrIe, uçLernuLurIIe, mùLurIIe de cusù çI de curLe,
grujdurIIe, curLeu, LouLe eruu cu runduIeIIIe Ior.
Dupù ce ospùLù cu un împùruL, u douu zI pIecurù
vunùLorII ceI rùLùcI(I. GùsInd o poLecù cure îI scouse Iu
IumInIç, de unde cunoscurù drumuI, împùruLuI pIecù Iu
curLeu IuI cu IoLùrure desùvurçILù u pune gonucI curI sù uIIe
uIe cuI eruu puIuLurIIe uceIeu dIn coprInsuI împùrù(IeI suIe,
çI despre cure nImenI nu-I povesLIse nImIc. EI uveu de gund
cu sù poruneuscù muI upoI sù I-I uducù IuI ucoIo.
VuILuruI urmu u IrùnI copIIuçuI IepùduL de mù-su çI pus
în copucI, cureIe creçLeu repede cu o IIoure, punù ce înLr-o
zI se (Inu vuILurouIcu dupù dunsuI sù vuzù unde LoL vIne eI.
Cund prIvI ceeu ce Iùceu, îçI zburII peneIe de pe dunsu çI
puse gund rùu copIIuIuI. Eu se uscunse çI sLeLe ucoIo punù
ce pIecù vuILuruI.
Cum se duse eI, vuILurouIcu venI Iu copII çI cu pIIscuI
începu u cIocnI în pIepLuI copIIuIuI, cu sù-I mùnunce
rùruncIII. PIepLuI IIInd Lure, penLru cù eru, cum zIseI, de
uur, nu-I puLu spurge uçu Iesne. CopIIuI, cum sIm(I cIoc-
nILurIIe vuILurouIceI, înLInse munuçI(eIe, purcù I-ur II
învù(uL cInevu, upucù pe vuILurouIcù de guL, çI sLrunse, çI
sLrunse, punù ce o sugrumù çI cùzu jos mourLù.
ALuncI çI copIIuI, coborundu-se dIn copucI, o upucù
ruznu pe cump. ¡n cuIe se înLuInI cu un cocor. Cum îI vùzu,
se împrIeLenI cu eI. CocoruI dund pesLe o uçu bunùLuLe çI
Irumuse(e de copII, nu se muI îndurù u se dezIIpI de dunsuI,
çI LrùIuu împreunù în cuIbuI IuI. GùsInd o curLe pe unde
coIIndu cocoruI, o uduse bùIuLuIuI, çI ucesLu învù(ù sù
cILeuscù çI sù scrIe.
Dupù ce se muI mùrI bùIuLuI, cocoruI îI învù(ù u Iuce o
IunLre, cu cure se pIImbu pe upù. EI Iuu oumenI cu dunsuI
în IunLre, cu cure se învù(u Iu munuL. MuI LurzIu eI îI çI
înLrecu Iu meçLeçuguI de u munu IunLreu çI îI pIImbù çI pe
dunçII.
PIImbundu-se eI uçu pe upù, u zùrIL puIuLurIIe LuLùIuI sùu.
A cerceLuL ce eru uceeu çI u uIIuL cù ucoIo LrùIeçLe o perecIe
de oumenI. EI s-u dus sù Iucù cunoçLIn(ù cu dunçII. AcoIo,
dIn unu, dIn uILu, se durù în vorbù çI despre copII, çI uIIù cù
eI esLe copIIuI Ior.
Dupù uceusLu pùrIn(II îI rugurù sù rùmuIe cu dunçII. EI nu
voI, vezI cù ursILu IuI îI Lrùgeu în uILù purLe.
Se puse în IunLre çI IeçI Iu Iume. AcI ducu ujunse, deLe
pesLe puIuLurIIe împùruLuIuI, LuLùI mù-sII.
Cum îI vùzu împùruLuI, nu çLIu ce purcù îI zIceu sù Iu în
nume de bIne pe ucesL june. ¡ur IuI, Iùrù sù çLIe de ce, îI
LucuIu InImu de bucurIe. VezI cù, mùre, sungeIe upù nu se
Iuce, çI rubedenIu Iu rubedenIe Lruge cu ucuI Iu mugneL.
EI InLrù în sIujbù Iu împùruLuI. $I IsprùvIIe ce uduse
împùrù(IeI prIn IscusIn(u IuI Iùcu pe împùruL sù uIbù pe
ucesL Lunùr muI de uproupe uI sùu.
¡IInd LoL pe Iungù împùruLuI, çI vùzund udeseu pe IuLu
împùruLuIuI, cùcI dupù surgIIunIreu IeLeI ceIeI murI
dobundIse împùruLuI uILù IuLù, îI bùLu gundurIIe sù se
înLInzù punù Iu dunsu çI nu greçI, cùcI çI eu pusese ocIII pe
dunsuI. ¡nLr-o zI se încumese u-I Iuce cu musLu(u, durù cum
cu sIIuIù; eu se uILù guIeç Iu dunsuI. AzI uçu, muIne uçu,
punù ce înLr-o zI merserù umundoI înuInLeu împùruLuIuI,
dùdurù în genuncII, mùrLurIsIrù cù sunL îndrùgI(I, çI se
rugurù de împùruLuI sù-I cùsùLoreuscù.
¡mpùruLuI, cureIe çLIu de puLurumu ceIeI dInLuI IeLe, nu se
împoLrIvI nIcI o cIrLù de LImp, cI çLIInd çI pe bùIuL deçLepL çI
uger Iu mInLe, puse de Ie Iùcu un puI de nunLù de çLIu cù s-u
dus pomInu.
ApoI IIInd çI bùLrun, se coborî dIn scuunuI împùrù(IeI çI îI
urcurù pe dunçII, curI domnIrù cu omenIe cuLe zIIe uvurù.
$I încùIecuI p-o çeu eLc.
¿. Buluorol cel co çupte cupete
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù înLr-o (urù un buIuur mure, nevoIe de cup. EI
uveu çupLe cupeLe, LrùIu înLr-o groupù, çI se Irùneu numuI
cu oumenI. Cund Ieçeu eI Iu muncure, LouLù Iumeu Iugeu, se
încIIdeu în cuse çI sLu uscunsù punù ce-çI poLoIeu Ioumeu
cu vreun drume( pe cure îI Lrùgeu u(u Iu mourLe. To(I ou-
menII IocuIuI se LunguIuu de rùuLuLeu çI de IrIcu buIuuruIuI.
RugùcIunI çI cuLe în Iunù çI în soure se Iùcuserù, cu sù scupe
Dumnezeu pe bIuLu omenIre de ucesL nesù(Ios buIuur, durù
în deçerL.
¡eI de IeI de IermecùLorI Iuserù uduçI, însù rùmuserù
ruçInu(I cu vrujeIe Ior cu LoL.
¡n ceIe dIn urmù, ducu vùzu împùruLuI cù LouLe sunL în
deçerL, IoLùrî cu sù deu pe IIIcu IuI de so(Ie çI jumùLuLe
împùrù(Iu su uceIuI voInIc, cure vu scùpu (uru de uceusLù ur-
gIe, çI deLe în çLIre Iu LouLù Iumeu IoLùrureu su.
¡urù dupù ce se duse vesLeu în (urù, muI muI(I voInIcI se
vorbIrù sù meurgù împreunù Iu pundù çI sù munLuIuscù (uru
de un uçu buIuur înIrIcoçuL. EI se în(eIeserù înLre dunçII cu
sù Iucù un Ioc Iu murgIneu ceLù(II, cure eru muI upropIuLù
de IocuI unde LrùIu buIuuruI, çI în cure ceLuLe eru çI scuunuI
împùrù(IeI, çI ucoIo sù sLeu sù prIvegIeze pe rund cuLe unuI,
unuI, pe cund ceIIuI(I sù se odIIneuscù; çI cu nu cumvu ceIu
ce ur II de pundù sù dourmù çI sù vIe buIuuruI sù-I mùnunce
d-u guLu, Iùcurù IegùLurù cu ceIu cure vu Iùsu sù se sLIngù Io-
cuI sù IIe omoruL, drepL pedeupsù ducu vu dormI cund ur
LrebuI sù IIe deçLepL.
Cu uceçLI voInIcI se înLovùrùçI çI un om verde, puI de
romun, çLII coIeu, cure uuzIse de IùgùduIn(u împùruLuIuI çI
venIse sù-çI încerce çI eI norocuI.
PornIrù, decI, cu Lo(II, îçI uIeserù un Ioc uproupe de
groupù çI se puserù Iu pundù.
PundIrù o zI, pundIrù douù, pundIrù muI muILe zIIe, çI nu
se înLumpIù nImIc. ¡urù cund Iu înLr-unu dIn zIIe, cum dupù
usIIn(ILuI soureIuI, pe cund eru de rund vILeuzuI nosLru sù
pundeuscù, IeçI buIuuruI dIn groupù çI se îndrepLù cùLre
voInIcII curI dormeuu pe Iungù Ioc.
VILeuzuIuI cure prIvegIeu, I se Iùcuse InImu cuL un
purIce, durù, îmbùrbùLundu-se, se repezI, çI unde se
uruncù, mùre, usupru buIuuruIuI cu subIu gouIù în munù, çI
se IupLù cu dunsuI, punù îI venI bIne çI IurçL! îI LuIe un cup,
IurçL! çI-I muI LùIe unuI, çI uçu cuLe unuI, cuLe unuI punù îI
LùIe çuse cupeLe.
BuIuuruI se zvurcoIeu de durere çI pIesneu dIn coudù, de
Le Iuu IIorI de spuImù, vILeuzuI nosLru însù se IupLu de
mourLe çI obosIse, Iurù LovurùçII sùI dormeuu duçI.
Ducù vùzu eI cù LovurùçII sùI nu se deçLeupLù, îçI puse
LouLe puLerIIe, se muI uruncù o duLù usupru grozuvuIuI bu-
Iuur çI-I LùIe çI cupuI ce-I muI rùmùsese. ALuncI un sunge
negru Iusù dIn eu, IIurù spurcuLù, çI curse, çI curse, punù ce
sLInse çI Ioc çI LoL.
Acum ce sù Iucù vILeuzuI nosLru, cu sù nu gùseuscù IocuI
sLIns, cund s-or deçLepLu LovurùçII IuI, cùcI IegùLuru Ior eru
cu sù omoure pe uceIu cure vu Iùsu sù se sLIngù IocuI. S-
upucù muI înLuI çI scouse IImbIIe dIn cupeLeIe buIuuruIuI, Ie
bùgù în sun çI IuLe, cum puLu, se suI înLr-un copucI înuIL, çI
se uILù în LouLe pùr(IIe, cu de vu vedeu undevu vro zure de
IumInù, sù se ducù çI sù ceurù nI(eI Ioc, cu sù u(u(e çI eI pe uI
Ior ce se sLInsese.
CùLù înLr-o purLe çI înLr-uILu çI nu vùzu nIcùIrI IumInù. Se
muI uILù o duLù cu mure bùgure de seumù çI zùrI înLr-o
depùrLure nespusù o scIInLeIe ce ubIu IIcùreu. ALuncI se
deLe jos çI o pornI înLr-ucoIo.
Se duse, se duse, punù ce deLe de o pùdure, în cure
înLuInI pe MurgIIù, çI pe cure îI oprI pe Ioc, cu sù muI
înLurzIe noupLeu. Merse dupù uceeu muI depurLe çI deLe
pesLe MIuzùnoupLe, çI LrebuI sù o Iege çI pe dunsu cu sù nu
deu pesLe MurgIIù. Ce sù Iucù, cum sù dreugù cu sù
IzbuLeuscù? O rugù sù-I ujuLe u Iuu un copucI în spInure,
cure, zIceu eI, îI LùIuse de Iu rùdùcInù; o învù(ù eI sù se puIe
cu spuLeIe sù împIngù, pe cund eI LoL cu spuLeIe Iu copucI de
ceeuIuILù purLe vu Lruge cu muInIIe, cu sù-I pIce în spInure çI
sù-I Iu sù se ducù Iu Lreubu IuI.
MIuzùnoupLe, de mIIù çI de rugùcIuneu ce-I Iùcu, se puse
cu spuLeIe Iu copucIuI cure I-I urùLù vILeuzuI çI, pe cund
împIngeu, eI o Iegù de copucI cobzù, çI pornI înuInLe, cù n-
uveu vreme de pIerduL.
Nu Iùcu muILù cuIe çI înLuInI pe ZorIIù, durù IuI ZorIIù nu
preu îI du meçII u sLu muIL de vorbù, cùcI, zIceu eI, se duce
dupù MIuzùnoupLe, pe cure o Iuuse în gounù. ¡ùcu ce Iùcu
çI-I puse çI pe dunsuI Iu bunù runduIuIù, cu çI pe ceIIuI(I doI,
dur cu muI mure bùLuIe de cup. ApoI pIecù înuInLe çI se
duse punù ce ujunse Iu o peçLerù mure, în cure zùrIse IocuI.
AcI deLe pesLe uILe nevoI. ¡n peçLerù ucoIo LrùIuu nIçLe
oumenI urIuçI curII uveuu numuI cuLe un ocII în IrunLe.
Ceru Ioc de Iu dunçII, dur eI, în Ioc de Ioc, puserù munu pe
dunsuI çI-I Iegurù. Dupù uceeu uçezurù çI un cuzun pe Ioc cu
upù çI se gùLeuu sù-I IIurbù cu sù-I mùnunce.
Durù LocmuI cund eru sù-I urunce în cùIdure, un zgomoL
se uuzI nu depurLe de peçLeru uceeu, Lo(I IeçIrù, çI Iùsurù pe
un bùLrun de uI Ior cu sù Iucù usLù Lreubù.
Cum se vùzu vILeuzuI nosLru sIngur numuI cu uncIIuçuI,
îI puse gund rùu. UncIIuçuI îI dezIegù cu sù-I buge în cuzun,
durù voInIcuI înduLù puse munu pe un LùcIune çI-I uzvurII
drepL în ocIIuI bùLrunuIuI, îI orbI, çI upoI Iùrù sù-I deu
rùguz u zIce nIcI curc! îI puse o pIedIcù çI-I Iùcu vunL în
cuzun.
¡uù IocuI dupù cure venIse, o upucù Iu sùnùLousu, çI
scùpù cu Iu(ù curuLù.
Ajungund Iu ZorIIù, îI deLe drumuI. Dupù uceeu o LuII Iu
Iugù çI IugI punù ce ujunse Iu MIuzùnoupLe, o dezIegù çI pe
dunsu, çI upoI se duse çI Iu MurgIIù pe cure îI LrImIse sù-çI
vuzù de Lreubù.
Cund ujunse Iu LovurùçII sùI, eI LoL muI dormeuu. Nu
începuse, vezI, încù u se urùLu uIbuI zIIeI, uLuL de Iungù Iu
noupLeu, IIIndcù voInIcuI îI oprIse cursuI, çI uçu uvu LImp
desLuI sù coIInde dupù IocuI cure îI LrebuIu.
N-upucù sù u(u(e IocuI bIne çI LovurùçII sùI, deçLepLundu-
se, zIserù:
- Durù Iungù noupLe Iu usLu, mùI vere.
- ¡ungù du, verIcuIe, rùspunse vILeuzuI.
$I se umIIu dIn IouIe cu sù uprInzù IocuI.
EI se scuIurù, upoI începurù u se-nLInde çI u cùscu, durù
se cuLremururù cund vùzurù numIIu de IIgIIounù Iungù
dunçII çI un Iuc de sunge cuL pe coIo. ZguIrù ocIII çI cu mure
mIrure bùgurù de seumù cù cupeLeIe buIuuruIuI IIpsesc, Iurù
vILeuzuI nu Ie spuse nImIc dIn ceIe ce pù(Ise, de Leumù sù
nu InLre urù înLre dunçII, çI se înLourserù cu Lo(II în oruç.
Cund ujunserù în ceLuLe, LouLù Iumeu se veseIeu cu mIc cu
mure de ucIdereu buIuuruIuI, du Iuudù sIunLuIuI cù Lrecuse
noupLeu uIu Iungù, muI ujunserù o duLù Iurù Iu zIuù çI rIdIcu
pun în nuILuI ceruIuI pe munLuILoruI Ior.
VILeuzuI nosLru, cure vùzuse çI eI IIpsu cupeLeIor, nu se
IrùmunLu deIoc cu IIreu, IIIndcù se çLIu curuL Iu InImù, çI
pornI cùLre curLeu împùrùLeuscù, cu sù vuzù ce s-o uIege cu
cupeLeIe Iùrù IImbI, cùcI eI în(eIesese cù uIcI LrebuIe sù se
jouce vreo drùcIe.
PusùmILe, bucùLuruI împùruLuIuI, un (Igun negru çI buz-
uL, se dusese d-u mInune sù vuzù ce muI uIu, buIu, pe Iu
IIùcùII ce sLuu Iu pundù. $I ducu deLe pesLe dunçII dormInd
çI pesLe dIIunIu spurcuLù Iùrù rùsuIIure, eI se uruncù cu
suLuruI de Iu bucùLùrIe çI-I LùIe cupeLeIe. ApoI merse Iu
împùruLuI cu cupeLeIe çI I Ie urùLù, IùIIndu-se cù eI u IùcuL
Izbundu.
¡urù împùruLuI ducu vùzu cù se înIù(Içeuzù bucùLuruI
cur(II cu Izbundù, Iùcu o musù mure, cu sù-I Iogodeuscù cu
IIe-su, çI pusese în gund sù Iucù o nunLù, unde sù cIeme pe
Lo(I împùru(II.
|IgunuI urùLu Iu LouLù Iumeu IuIneIe suIe pe cure Ie
umpIuse de sunge, cu sù IIe crezuL.
Cund ujunse vILeuzuI nosLru Iu puIuL, împùruLuI cu voIe
bunù çedeu Iu musù, Iurù cIoropInu sLu în cupuI meseI pe
çupLe perne.
Cum ujunse Iu împùruL, îI zIse voInIcuI:
- PreuînùI(uLe împùruLe, um uuzIL cù ourecIne s-ur II
IùuduL cùLre mùrIu-Lu cù eI ur II ucIs pe buIuur. Nu e
udevùruL, mùrIu-Lu, eu sunL uceIu cure I-um omoruL.
- MIn(I, mojIcuIe, sLrIgù (IgunuI îngumIuL, çI porunceu
sIujILorIIor sù-I deu uIurù.
¡mpùruLuI, cure nu preu credeu sù II IùcuL (IgunuI usLù
voInIcIe, zIse:
- Cu ce po(I dovedI zIseIe LuIe, voInIcuIe?
- ZIseIe meIe, rùspunse vILeuzuI, se poL dovedI preu bIne,
poruncI(I numuI cu muI înLuI sù se cuuLe ducu cupeLeIe bu-
IuuruIuI, cure sLuu coIeu Iu IveuIù, uu çI IImbIIe Ior.
- Sù cuuLe, sù cuuLe, zIse buInI(u.
EI însù o cum bùguse pe munIcù, durù se preIùceu cù nu-I
pusù.
ALuncI cùuLurù çI Iu nIcI unuI dIn cupeLe nu gùsIrù IImbù,
Iurù mesenII înmùrmurIrù, cùcI nu çLIuu ce vu sù zIcù usLu.
|IgunuI, cure o sIecIIse de LoL, çI cure se cùIu de ce n-u
cùuLuL cupeLeIe în gurù, muI nuInLe de u Ie uduce Iu
împùruLuI, sLrIgù:
- Du(I-I uIurù cù e un smInLIL çI nu çLIe ce vorbeçLe.
¡mpùruLuI însù zIse:
- Tu, voInIcuIe, vu sù zIcù ne duI sù în(eIegem cù uceIu u
omoruL pe buIuur cure vu urùLu IImbIIe.
- ¡ugI d-ucoIo, împùruLe, zIse (IgunuI cure Lremuru cu
vurgu çI se-ngùIbenIse cu ceuru, nu vezI cù cuIIcuI ùsLu esLe
un deçucIIuL, cure u venIL uIcI sù ne umùgeuscù?
- CIne umùgeçLe, rùspunse voInIcuI IInIçLIL, sù-çI Iu ped-
eupsu.
EI începu upoI u scouLe IImbIIe dIn sun çI u Ie urùLu Iu
LouLù udunureu, çI de cuLe orI urùLu o IImbù de uLuLeu orI
cùdeu çI cuLe o pernù de sub (Igun, punù ce, în ceIe dIn
urmù, cùzu çI eI de pe scuun, uLuL de Lure se sperIuse dII-
unIu.
Dupù uceeu voInIcuI nosLru spuse LouLe cuLe u pù(IL, çI
cum u IùcuL de u (InuL noupLeu uLuL de muIL LImp.
Nu-I LrebuI împùruLuIuI sù se gundeuscù muIL çI sù vuzù
cù voInIcuI cure vorbeu uveu drepLuLe, çI cum eru de
supùruL pe (Igun, penLru mIçeIIu çI mIncIunu IuI ceu
neruçInuLù, poruncI çI numuIdecuL se uduse doI cuI
neînvù(u(I çI doI sucI de nucI, Iegù pe (Igun de coudeIe cuII-
or çI sucII de nucI çI Ie deLe drumuI.
EI o Iuurù Iu Iugù prIn smurcurI, çI unde cùdeu nucu,
cùdeu çI bucù(Icu, punù ce s-u prùpùdIL çI (Igun çI LoL.
¡n urmù pregùLIndu-se IucrurIIe, dupù cuLevu zIIe Iùcu
nunLù mure, çI Iuù romunuçuI nosLru pe IuLu împùruLuIuI
de so(Ie, çI (Inu veseIIe mure çI nemuIpomenILù muI muILe
sùpLùmunI, puIndu-I çI în scuunuI împùrù(IeI, Iurù IuLu
Iùcrùmù çI muI(umI IuI Dumnezeu cù u scùpuL-o de sIu(enIu
pùmunLuIuI, de IurupInu spurcuLù.
Erum çI eu p-ucoIo çI dedeum ujuLor Iu nunLù, unde
cùrum upù cu cIuruI, Iurù Iu sIurçILuI nun(eI uduserù un coç
de prune uscuLe sù urunce în uIe gurI cùscuLe.
¡ncùIecuI p-o çeu eLc.
q. Brouscu {estousú ceu Iermecutú
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL, çI eI uveu LreI IecIorI. Cund Ie-u
venIL çI Ior vremeu de însurùLoure, Ie-u zIs împùruLuI:
- DrugII meI copII, v-u(I IùcuL murI; merge(I de vù cùuLu(I
ursILeIe, cu sù InLru(I çI voI în runduI oumenIIor.
- VorbeIe LuIe, LuLù, sunL penLru noI cu o Icounù Iu cure ne
încIInùm, rùspunserù copIII çI, dupù ce îI sùruLurù munu,
se gùLIrù, cure muI de cure, sù pIece muI curund.
¡IuI ceI mure se îmbrùcù cu IuIneIe ce Ie uveu eI muI
bune, Iuù ousLe cu dunsuI çI bùneL de ujuns.
Mergund spre rùsùrIL, ujunse Iu curLeu unuI împùruL cure
uveu o IuLù, sIngurù Iu pùrIn(I. O pe(I de Iu LuLùI eI,
împùruLuI, çI învoIuIu se çI Iùcu.
Asemeneu çI ceI mIjIocIu, dupù ce se dIcIIsI çI eI cum
çLIu muI bIne, pIecù çI eI înspre upus. Ajunse çI eI Iu curLeu
unuI uIL împùruL, cureIe usemeneu uveu o IuLù. ¡ùcurù
vorbu, çI IuLe, IuLe, se IogodI çI eI cu dunsu.
Pe IIuI ceI muI mIc, însù, nu-I Lrùgeu InImu u pIecu în
pe(IL. Durù n-uvu ce-çI Iuce cupuIuI, cùcI LuLù-sùu îI LrImILeu
înLrunu sù cuuLe u se cùpùLuI çI eI. ¡uù çI dunsuI nIçLe
IuIne, numuI sù nu zIcù nescIne cù nu s-u gùLIL, çI de
cIeILuIuIù ce pe upù nu curge, çI pIecù çI eI, çLII, cum în
doruI IeIII.
Durù unde sù se ducù? NIcI eI, Iucù, nu çLIu. MIçcu çI eI
pIcIoureIe u Iene, unuI dupù uILuI înuInLeu IuI, numuI sù
zIcù cù umbIù, upucù pe o cùrure ce înLuInI în cuIe, çI merse
pe eu, Iùrù sù-çI deu seumu unde se duce. Cund, ce sù vezI
d-Lu? PoLecu pe cure upucuse, îI scouse drepL Iu un eIeçLeu
mure. ¡n cuIe vùzu o nuIu Iungù de uIun pe cure o Iuù, uçu
de IIorIIe mùruIuI, Iùrù sù çLIe ce ure sù Iucù cu dunsu.
Ajungund pe murgIneu eIeçLeuIuI, se uçezù çI eI ucoIo jos,
çI, prIvInd cu nedomIrIre, Iu uçu numuI cu sù zIcù çI eI cù
Iuce cevu, bùIùceu cu nuIuuu prIn upù, çI Iùceu Iuz cum sure
sLropII de upù, cund o Ioveu. ApoI începu u cugeLu. EI vedeu
cù IIecure sLrop de upù, cund pIcù înupoI Iu muLcù, se Iuce
cuLe un urmeun (cerc) împregIuruI IuI, çI de ce merge se
mùreçLe, punù ce InLrù IurùçI în sunuI muLceI de unde u
IeçIL, Iùrù muI pe urmù sù se cunouscù nIcI IocuI unde u
pIcuL sLropuI, nIcI înLIndereu urmeunuIuI dIn gIuruI IuI, cI
LoLuI rùmuneu cu muI-nuInLe, udIcù Iu(u upeI IucIe cu o
ogIIndù.
EI eru dus cu gundurIIe. Se uILu çI nu muI vedeu, LoL du
cu nuIuuu în upù, çI nu çLIu ce Iùceu. Nu muI sIm(eu ducù
esLe, orI nu muI esLe. Cund, IuLù cù o brouscù (esLousù IeçIse
pe IucIuI upeI, çI se uILu guIeç Iu dunsuI. Unde Ioveu eI cu
nuIuuu, çI unde se descIIdeu LuIuzurIIe cure înconjuru
vurIuI nuIeIeI, ucoIo, (uçL! çI dunsu, çI ocIII de Iu dunsuI nu
çI-I muI Iuu.
Se uILu Iu dunsuI purcù sù-I sourbù cu prIvIreu. Durù eI nu
vedeu, nu uuzeu. ALuLu eru de dus cu mIn(IIe.
¡n ceIe dIn urmù, cum, cum, bùgù de seumù cù o brouscù
(esLousù se (Ine dupù vurIuI nuIeIeI IuI. Se uILù çI eI Iu
dunsu, çI purcù îI zIceu InImu cevu, durù nu prIcepu nImIc.
Cund se LrezI bIne dIn cugeLùrIIe IuI, vùzu cù soureIe dù
în usIIn(IL. Se scuIù bInIçor, Iùrù sù-I pese de cevu, çI se
duse ucusù.
A douu zI IurùçI uçu Iùcu, Iùrù sù-I pIesneuscù prIn cup
cevu, çI Iùrù sù-çI muI uducù umInLe cù pIecuse în pe(IL.
A LreIu zI, cum se scuIù, pIecù IurùsI Iu murgIneu
eIeçLeuIuI. PusùmILe îI Lrùgeu u(u Iu ursILu IuI.
$I cum sLu eI ucoIo çI se jucu cu nuIuuu în upù, Iurù
brouscu (esLousù îI LoL sùreu pe dInuInLe çI se uILu Iu dunsuI
cu dor, îçI uduse umInLe, Iu urmu urmeIor, cù eI eru pIecuL
în pe(IL, çI cù Iru(II IuI eruu u se înLource u douu zI cu Iogod-
nIceIe Ior.
TocmuI cund voI sù se scouIe çI sù pIece spre u merge sù-
çI încerce çI eI norocuI, IuLù cù brouscu muI (uçnI o duLù, Iur
eI îçI uruncù ocIII Iu dunsu muI cu bùgure de seumù. Se uILù
drepL în ocIII brouçLeI, çI sIm(I un nu çLIu ce, coIeu Iu
InImIourù, pure cù îI sùgeLuse cevu. $ezu IurùçI jos. Ar II
voIL sù pIece, durù purcù îI pIronIse cInevu IocuIuI. MuI voI
eI sù Iucù cevu cumvu, uçu cu sù se depùrLeze, durù în
deçerL. PIcIoureIe nu se muI mIçcurù, cu çI cund ur II IosL
buLucILe.
Se mIrù de usLù IuncezeuIù. $I, muI uruncundu-çI
cùuLùLuru Iu brouscù, vùzu ocIII eI, pure cù sLrùIuceu de un
Ioc ce sIm(eu cù îI uLInge. ALuncI îçI Iuù InImu în dIn(I çI
sLrIgù:
- AsLu sù IIe IogodnIcu meu.
- ¡(I IourLe muI(umesc, druguI meu IubIL, îI rùspunse
uLuncI brouscu. CuvunLuI Lùu u sIùrumuL LouLe IurmeceIe ce
mù (Ineuu înIùn(uILù. Tu eçLI ursILuI InImII meIe. Pe LIne Le
voI urmu punù voI uveu vIu(ù în mIne.
Se sperIe ourecum, IIuI de împùruL, cund uuzI pe brouscù
vorbInd.
Ar II rupL-o d-u Iugu, durù gruIuI eI eru duIce çI vIersuI cu
IIpIcI ce uveu îI Iùcu sù-I rùmuIe LùIpIIe IIpILe de IocuI unde
sLu.
Brouscu se deLe de LreI orI pesLe cup çI se Iùcu o zunù
gInguçe, çI pIùpundù, çI Irumousù; cum nu se muI uIIu sub
soure. ¡I veneu IIùcùuIuI, de drug, sù o sourbù înLr-o IIngurù
de upù. Durù se oprI, çI nu Iùcu nIcI o mIçcure, cu sù nu su-
pere orI sù îndùrùLnIceuscù pe zunu u venI dupù eI, cùcI
sIm(I cù, de ucI înuInLe, Iùrù dunsu nu vu puLeu LrùI.
Se puserù Iu vorbù, çI nIcI eI nu çLIuu ce vorbesc. AcI
începeuu unu, ucI Iùsuu uILu, punù ce se pomenIrù cù umur-
gIse. $I IIIndcù u douu zI eru sù vIe Iru(II cu IogodnIceIe Ior,
spuse zuneI cù se duce sù înçLIIn(eze çI eI pe LùLune-sùu cù u
sù-çI uducù çI eI IogodnIcu.
Brouscu InLrù IurùçI în eIeçLeu, Iurù dunsuI pIecù Iu curLeu
împùrùLeuscù. Mergeu eI, durù purcù-I LoL opreu cInevu în
cuIe. ¡ se pùreu cù-I Lruge cInevu de Iu spuLe de IuIne. EI se
LoL înLorceu de se uILu înupoI. Nu vedeu nImIc, însù eI îçI LoL
înLorceu cupuI çI se uILu. Noroc cù I se scurLuse cuIeu çI
ujunse ucusù, cùcI, de (Ineu drumuI muI Iung, Le mIrù de nu
rùmuneu cu guLuI sLrumb, de uLuLu uILuL înupoI.
Ducù ujunse çI gùsI pe Lo(I uI Ior udunu(I Iu LuLùI sùu,
începu sù Ie povesLeuscù çIreLenIu ceIor ce I se înLumpIuse.
Cund ujunse sù Ie spuIe cù u zIs brouçLeI: "Tu sù III Iogod-
nIcu meu", Lo(I se umIIurù de rus deoduLù çI începu u-I cum
Iuu pesLe pIcIor cu vorbe în doI perI çI cu gIume nesùruLe.
Vru eI sù Ie spuIe cIne u IosL brouscu, durù nu-I deLerù
rùguz, cùcI îI Iuuu vorbu dIn gurù, çI-I cum dedeuu în
LùrbùceuIù cu gruIurI cure muI de cure pùcùIILoure.
Ducu vùzu, Lùcu dIn gurù çI îngII(I ruçIneu ce-I Iùcurù
Iru(II înuInLeu LuLùIuI sùu. Se gundI eI: "Acum o mIe de
vorbe un bun nu Iuce. ¡usù, îçI zIse eI, sù vedem cù cIne
rude muI Iu urmù, rude muI cu IoIos".
A douu zI IIecure IIùcùu zburù Iu IogodnIcu su. ¡urù
împùruLuI puse de împodobI puIuLuI çI ceLuLeu cuL se puLu
muI Irumos, cu sù-çI prIImeuscù nurorIIe. OumenII umbIuu
ceLe, ceLe prIn ceLuLe, cu în zI de sùrbùLoure, osLuçII se
gùLIrù cu de uIuI, punù çI copIII se veseIeuu de veseIIu
împùruLuIuI.
VenIrù unuI dupù uILuI IecIorII ceI muI murI uI
împùruLuIuI cu IogodnIceIe Ior. Ce e drepL, çI eIe eruu Iru-
mouse, IuIneIe pure cù Ie eruu LurnuLe pe dunseIe. ¡Iecure
îçI udusese zesLre însemnuLù: robI, cuI, cùru(e IerecuLe; çI Ie
prIImIse împùruLuI cum se cuvIne împùru(IIor çI IIIIor de
împùru(I.
EI, ducu se udunurù Iu un Ioc, uduserù vorbu IurùçI de-
spre brouscu IruLeIuI Ior ceIuI muI mIc, çI începurù
împreunù cu IogodnIceIe Ior u grùI despre dunsuI cum în
dodII.
¡I (Inurù de rùu LuLùI Ior, cùcI de, orIce s-ur zIce, IIu îI eru
çI ùI mIc, çI îI dureu Iu InImù cund îI Iuuu în rus, durù LouLe
Iurù în deçerL, cùcI, deçI nu muI vorbeu de rùu uIeveu în
Iu(u împùruLuIuI, pe dIn dos, însù, îçI bùLeuu mendreIe,
cum voIuu, îçI dedeuu couLe de rudeuu, çI cIIur se vorbIrù,
umundoI Iru(II cu IogodnIceIe Ior, sù Iucù pe IruLeIe Ior muI
mIc de rus çI ocurù, cund vu venI cu brouscu (esLousù
înuInLeu împùruLuIuI.
¡IuI ceI mIc uI împùruLuIuI ducu se duse çI eI sù-çI uducù
IogodnIcu, brouscu ceu (esLousù IeçI dIn eIeçLeu Iu dunsuI,
se deLe de LreI orI pesLe cup çI se Iucu om cu Lo(I oumenII.
VorbIrù ce vorbIrù, upoI IIuI împùruLuIuI îI zIse sù se
gùLeuscù sù meurgù. ALuncI eu îI rùspunse:
- DruguI meu IogodnIc, LrebuIe sù çLII cù çI eu sunL IuLù
de împùruL, çI încù IuLù de împùruL mure, çI uvuL, çI puLer-
nIc. Durù bIesLemuLeIe de Iurmece ne-u ucoperIL puIuLurIIe
cu upu uceusLu murdurù, împùrù(Iu ne-u IosL rùpIL-o
duçmunII, çI pe mIne m-u IùcuL precum m-uI vùzuL.
VorbeIe eI mIerouse, vIersuI eI pIùcuL, de pure cù Le un-
geu Iu InImù, nu uILcevu, zùpùcIse ourecum pe bIeLuI IecIor
de împùruL, durù, (IIndu-çI IIreu çI nepIerzundu-çI
cumpùLuI, eI îI muI zIse:
- ¡usù usLeu ucum. OduLù ducù Le-um uIes, Lu eçLI u meu,
IIoncùneuscù Iumeu ce vu vreu. GùLeçLe-Le, î(I zIc, çI uIdem,
cù ne uçLeupLù LuLùI, cu Iru(II çI cu cumnuLeIe meIe.
- ¡u noI esLe obIceIuI, udùogù zunu, cu înuInLe de u merge
Iu cununIe, sù ne îmbùIem.
- Ne vom îmbùIu Iu puIuLurIIe LuLùIuI meu, rùspunse eI.
- De ce sù muI Iucem p-ucoIo LevuLurù? Sù ne îmbùIem
ucI.
$I Iùcund un semn cu munu, upu eIeçLeuIuI se Lruse înLr-o
purLe çI înLr-uILu, çI în IocuI IuI se vùzurù nIçLe puIuLurI,
sLrùIucILoure de podoube, încuL Iu soure Le puLeuI uILu, durù
Iu dunseIe bu. AuruI cu cure eruu poIeI(I sLuIpII çI cIubuceIe
de pe Iungù sLreuçInù IIcùreu de-(I Iuu ocIII.
Zunu Iuù de munù pe IIuI împùruLuIuI çI InLrù în puIuL.
VezI cù eI rùmùsese cu ocIII bIeojdI(I, cu unuI ce nIcI
dunsuI, deçI eru IecIor de împùruL, nu muI vùzuse use-
meneu scumpeLurI.
$I IIInd guLu bùIIe çI upu încropILù numuI cu IupLeIe cund
îI muIge de Iu ouIe, InLrurù IIecure în cuLe o buIe çI se
îmbùIurù.
¡IuI împùruLuIuI nu cuLezu sù cuIce purdoseuIu bùII çI pe
veIIn(eIe ceIe de mure pre( ce eruu uçLernuLe prIn puIuL, de
mIIù su nu Ie sLrIce Irumuse(eu.
BuIu eru purdosILù cu LoL IeIuI de murmurù IusLruILù çI
udusù dIn meçLeçug uçu, încuL încIIpuIu IeI de IeI de IIorI,
de pùsùrI çI cuLe nugode LouLe. Apu cIuruIu dIn (eve uurILe
çI o Iuu cu nùsLrupe çI cu cùuçe de uur. $LergureIe eruu de
mùLuse çI în (esùLurù cu IIr de ceI muI bun çI cu
mùrgùrILure.
Dupù ce IeçIrù dIn buIe çI se îmbrùcurù, Lrecurù prIn
grùdInù, unde mIrosuI IIorIIor îI îmbùLu.
Zunu poruncI çI Lruse Iu scurù o cùru(ù IerecuLù în uur, cu
puLru LeIegurI de muncuu Ioc. Cùru(u eru împodobILù cu
pIeLre nesLemuLe de scIIpeuu în Iu(u soureIuI cu cIne çLIe ce
Iucru mure. EI se urcurù. Cum se puse eI Iungù dunsu, un
IuceuIùr se uçezù pe IrunLeu eI, çI uçu sLrùIuceu de orbeu pe
ceI ce se uILuu usupru dunçIIor.
AmundoI eruu îmbrùcu(I cu nIçLe IuIne scumpe çI IourLe
Irumouse. CuII pornIrù. Durù zburuu de purcù n-uLIngeuu
pùmunLuI, Iurù nu cù mergeuu. înLr-o cIIpù ujunserù Iu
împùruLuI, LuLùI bùIuLuIuI, cureIe îI uçLepLu çI se cIudeu de
uLuLu înLurzIere.
Cund îI vùzurù, Lo(I în(eIeserù cù uceusLu eru IemeIe de pe
uILe LùrumurI, çI Iùudu pe IIuI de împùruL penLru o uçu
nImerILù çI neuçLepLuLù uIegere. ¡ru(II ceI muI murI o
muIcIrù, vùzund uLuLu Irumuse(e çI uLuLu bogù(Ie. MuI mure
sLrùIucIre çI gIngùçIe cu uceusLu nu se muI vùzuse sub soure
çI pe Iu dunçII punù uLuncI. ¡ncepurù u-çI du couLe, u-çI venI
în cunoçLIn(ù çI u se cùI de rusuI ce Iùcuserù de IruLeIe Ior.
¡mpùruLuI nu muI puLu de bucurIe, cund vùzu cù IIuI sùu
ceI muI mIc îI uduce în cusù mInuneu mInunIIor. Zunu se
purLù cu mure bunùcuvIIn(ù, çI vorbI usLIeI încuL robI LouLe
InImIIe. Ouspe(II nu-çI muI Iuuu ocIII de Iu dunsu çI urecI-
IIe Ior nu muI uscuILuu uILe vorbe, decuL vorbeIe eI, cù muIL
eruu cu IIpIcI.
¡III ceI murI uI împùruLuIuI povù(uIrù pe IogodnIceIe Ior
cu sù Iucù çI eIe LoL ce vu vedeu pe zunu cù Iuce, çI Iu
cununIe çI Iu musù.
¡mpùruLuI îçI împIInI poILu InImeI IuI. EI dorIse, vezI, sù-
çI cunune Lo(I copIII înLr-o zI, çI uçu çI Iùcu.
Eru veseI împùruLuI penLru uceusLu, cuL un Iucru mure.
Dupù ce se cununurù IIII împùruLuIuI cu IogodnIceIe ce-çI
uIeseserù IIecure, se prInserù în Iorù çI jucurù, cu Iu nunLu
unuI împùruL. CeIIuI(I jucuu, nu jucuu, durù zunu cund jucu,
pùreu cù n-uLInge pùmunLuI. ¡umeu prIveu çI I se umpIeu
InImu de mundrIe, cùcI IIuI ceI mIc uI împùruLuIuI Ior ud-
usese o uçu zunù sù o domneuscù. OumenII se Iuuu Iu
prInsoure cù nIcI în cer nu se gùseu o muI mure Irumuse(e
cu ceeu ce uveuu eI dInuInLeu ocIIIor Ior.
¡nLre ucesLeu venI seuru, çI se puse o musù d-uIeu
împùrùLeçLIIe. ¡mprejuruI meseI împùrùLeçLI, o muI(Ime de
uILe mese eruu puse penLru boIerIme, penLru negusLorIme
çI penLru prosLIme. Se puserù Iu musù.
NurorIIe ceIe murI uIe împùruLuIuI (Ineuu ocIII (InLù Iu
zunu sù vuzù ce Iuce eu cu sù Iucù çI eIe, dupù povu(u so(IIor
Ior.
Zunu, dIn IIecure IeI de bucuLe ce se uduceu Iu musù, Iuu
cuLe nI(eIe çI bùgu în sun. Asemeneu Iùcurù çI cumnuLeIe eI.
Muncurù çI se veseIIrù cuL Ie ceru InImu.
Cund se scuIurù de Iu musù, zunu se duse Iu împùruLuI so-
cru, îI sùruLù munu, îI muI(umI, çI, sco(und dIn sun, de un-
de bùguse bucuLeIe, un mùnuncII de IIorI bIne-mIrosILoure,
I-I deLe cu semn de IubIre IIuscù.
OduLù se umpIu IocuI de un mIros uçu de Irumos çI
sLreIn, cum nu muI mIrosIse oumenII IocuIuI uceIuIu.
ALuncI Lo(I înLr-o gIùsuIre sLrIgurù: "Sù ne LrùIuscù doumnu
çI împùrùLeusu nousLrù", Iurù eu, Iùrù u se mundrI, se Lruse
dIn nuInLeu împùruLuIuI cu LoLuI smerILù çI se uçezù Iungù
so(IoruI eI.
¡n cuIeu eI, începu u curge de prInLre încre(ILurIIe IuIneI
suIe mùrgùrILure, de umpIu IocuI; Iurù mesenII, cu bunI, cu
proçLI, se pIecurù çI Ie udunurù.
Ducundu-se çI nurorIIe ceIe muI murI uIe împùruLuIuI sù-
I muI(umeuscù, îI sùruLurù çI eIe munu. Cund voIrù însù u
scouLe çI eIe dIn sun ce puseserù în LImpuI meseI, bùgurù de
seumù cù IuIneIe Ior sunL murdure çI LerIeIILe de bucuLe,
încuL nu muI semùnu u IuIne puse pe om, cI u uILe dIIunII,
çI se Iùcu un rus de mIIu Ior în LouLù nunLu, încuL pIecurù
umIIILe în cùmùrIIe Ior cu sù se scIImbe, IIIndcù nu muI eru
cIIp u muI sLu uçu îngùIuLe Iu nunLù.
ALuncI muI(Imeu, cu mIc, cu mure, çI împùruLuI
împreunù cu dunsu, sLrIgurù înLr-un gruI, cù uceçLI so(I sù-I
domneuscù de ucI înuInLe. ¡mpùruLuI se coborî dIn scuun, çI
se urcù IIuI ceI mIc cu so(Iu su.
AceusLù împùrùLeusù cu rosLuI eI ceI bIujIn, cu purLureu
ceu cumpùLuLù, se Iùcu de o IubIrù punù çI cumnuLeIe eI.
¡urù IIuI împùruLuIuI, cu ugerImeu mIn(II IuI, cu
în(eIepcIuneu ceu IIreuscù çI cu pove(eIe împùrùLeseI, so(Iu
IuI, domnI în puce, în IInIçLe çI în veseIIe LouLù vIu(u IuI.
Erum çI eu p-ucoIo. $I IIIndcù um dobundIL çI eu un os de
ros, mI-um pus în gund sù vù povesLesc, boIerI d-vousLrù,
IucrurI cure, de s-ur crede, m-ur du de mIncIunù; çI
încùIecuI p-o çeu eLc.
g. Cei trei Iru{i impúru{i
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un bIeL om sùruc. EI uveu IemeIe çI LreI
copIIuçI. ¡ucru bIeLuI om de du pe bruncI, zI çI noupLe, orIce
çI pe unde gùseu, çI douù în LeI nu puLeu Iegu çI eI. BIe(II
copIIuçI eruu muI muIL IIùmunzI decuL sùLuI.
¡nLr-o dImIneu(ù, pIecund Iu pùdure cu sù uducù cevu
uscùLureIe penLru cusù, vùzu înLr-un copucI un cuIb de
pusùre, cum nu muI vùzuse eI punù uLuncI. Se mIrù nI(eI,
upoI purcù-I du cInevu gIes, vru sù çLIe cu ce IeI de pusùre
sù IIe uceeu ce se udùposLeu în usLIeI de cuIb. ¡çI Iepùdù
cuIevrII, îçI scuIpù în puIme çI se ugù(ù de copucI cu sù se
urce în eI. ¡nceL, înceL, eI se suI punù Iu cuIb, se uILù înLr-
însuI; pusùreu nu eru; cund, ce sù vuz? un ou cu de gùInù.
Açu de Irumos eru ouI çI IucIos, IucIos, încuL purcù-I eru
mIIù sù puIe munu pe dunsuI. ¡n ceIe dIn urmù, îI Iuù çI-I
bùgù în sun. Dupù ce se deLe jos, cuIese cuLevu uscùLurI,
Iùcu o surcInù mIcù, Iuù Iu spInure çI pIecù cu dunsu ucusù.
CopIII, cund vùzurù ouI, sùreuu de bucurIe. Se mIrù çI Ie-
meIu IuI, cùcI nIcI eu nu muI vùzuse un usLIeI de ou. Nu
çLIuu cum sù umbIe muI bInIçor cu dunsuI, cu sù nu-I scupe
jos sù se spurgù. UnuI zIceu cu sù-I coucù în spuzù çI sù
mùnunce Lo(I dInLr-însuI; uILuI zIceu cu sù-I IIurbù; uILuI
zIceu cu sù-I pùsLreze.
MuncILoruI însù zIse cù muI bIne ur II sù se ducù cu eI în
Lurg sù-I deu pe bunI, cù LoL çI-u pIerduL eI zIuu de muncù, çI
cu ce vu prInde pe dunsuI sù Iu nI(eI mùIuI.
To(I gùsIrù cu cuIe cù uçu esLe muI bIne sù Iucù.
Se duse decI cu ouI în Lurg. Se uçezù çI bIeLuI muncILor în
rund cu IemeIIe ce vIndeuu ouù.
UmbIuu oumenII de coIo punù coIo çI cumpùruu mereu Iu
ouù; durù Iu eI nIcI unuI nu veneu. Se mIru cum de nu-I
înLreubù çI pe dunsuI nImeneu de ouI IuI. ¡n ceIe muI de pe
urmù, Iucù un negu(ùLor cIIubur cù vIne çI Iu dunsuI.
- De vunzure uI ouI ùsLu, prIeLene? îI zIse.
- De vunzure, jupune.
- Ce ceI pe dunsuI?
- PùI, ce-I vreu sù-mI duI, jupune.
- Sù-(I duu o pungù de bunI.
- ¡u Iusù, jupune, nu-(I muI buLe joc de mIne, zIse eI çI se
uILu în uILù purLe, crezund cù rude de eI penLru cù venIse Iu
Lurg numuI cu un ou.
- Bu nIcI rus, nIcI nImIc, începu u zIce negu(ùLoruI ceI
cIIubur. ¡uLù douù pungI: nu crez sù-(I deu uILuI muI muIL.
$I scouse pungIIe cu bunI, I Ie puse în munù, Iuù ouI çI
pIecù.
BIeLuI om rùmuse înIemnIL în Ioc, uILundu-se dupù
negu(ùLor cum se duceu. NIcI cù-I veneu mùcur sù creuzù
ocIIIor. $I upoI unde se muI uuzIse cu un ou sù se vunzù cu
douù pungI de bunI.
Cund se deçLepLù dIn zùpùceuIu IuI, pIpùI pungIIe sù vuzù
nu e vrun vIs; upoI vru sù uIerge dupù negu(ùLor sù-I
înLrebe de n-u IùcuL vro greçeuIù. Durù Iu pe negu(ùLor de
unde nu e. EI îçI cùuLuse de drum veseI cù cumpùruse uçu
ou.
Ducu vùzu çI vùzu, descIIse çI eI pungIIe, se uILù în eIe,
durù oduLù îI Iuurù de ocII bunII ce eru ucoIo. ApoI Ie
sLrunse Iu Ioc, Ie bùgù în sun çI pIecù sù-çI cumpere mer-
Inde. UmpIu un suc cu de ceIe de LrebuIn(e çI o Iuù cùLre
cusù. Se LoL Lemeu çI se LoL uILu în LouLe pùr(IIe sù nu cure
cumvu sù vIe cInevu sù-I Iu pungIIe.
Cund ujunse ucusù, LrunLI sucuI jos çI zIse:
- ¡uLù nevusLù, ce mInune IùcuI eu cu ouI ùIu poznuç; vezI
Lu?
- Vùz. Dur ce e în sucuI ùIu mureIe?
- EI! durù ce nu e, uIu înLreubù-mù; mùIuI, IusoIe,
pusLrumù, peçLe sùruL, ceupù, urdeI, usLuroI.
- $I unde Ie ducI?
- ¡u uuzI: unde Ie duc! ucusù, Iù, (Ie çI copIIIor, unde sù Ie
duc?
- Ce vorbeçLI, bùrbuLe, orI uI cùpIuL usLùzI? VezI, mù, cù (I
Ie-o II duL cInevu sù Ie ducI uIureu çI Lu, çLIInd IIpsu de
ucusù, L-eI II rùLùcIL cu eIe încouce. Cund uI muI IùcuL Lu
usLù comedIe sù vII ucusù cu merInde cuL muncu Lu pe zece
zIIe?
- PùI bIne, Iu, nevusLù, nu-(I spuseI cù comedIu usLu o
Iùcu ouI ùIu poznuç, de-I gùsII eu uzI în pùdure?
- Ce spuI, bùrbuLe? uLuL u IùcuL ouI ùIu, cuL uI duL Lu pe
LouLe usLeu?
- HeI! durù cund ùI muI vedeu çI p-usLeu, sù vedem ce o
sù muI zIcI!
ALuncI scouse pungIIe çI rùsLurnù bunII în puL.
¡emeIu rùmuse înmùrmurILù cu ocIII (InLù Iu bunI.
CopIII curII punù uLuncI rùscoIeu prIn suc çI înIù(u cu
dIn(II cund dIn unu, cund dIn uILu, cum uuzIrù zornùILuI
bunIIor, uIerguu de Iu suc Iu bunI çI de Iu bunI Iu suc. EI nu
se puLeuu sùLuru vùzund uLuLu beIçug în cusu Ior.
- BùrbuLe, muI zIse IemeIu, durù usLu nu e Iucru curuL.
ALu(Iu bunI penLru un ou de gùInù!
$I pIpùIu bunII sù vuzù, nu cure cumvu sunL nIscuI Ier-
mece, orI uILcevu?
- De gùInù, de negùInù, uILe, I-um vùzuL cu douù pungI de
bunI, cum îI vezI cu ocIII verzI. ApoI orI cù eI u IùcuL uLuLu,
orI cù negusLoruI Iu cure I-um vunduL n-u IosL om curuL, eu
nu çLIu. ALuLu çLIu numuI cù LrebuIe sù muI(umIm IuI Dum-
nezeu cù ne-u învrednIcIL sù vedem çI noI o duLù cu ocIII ce
esLe beIçug în cusu nousLrù. Acum vezI de rosLeçLe de musù,
sù muncùm çI sù ne veseIIm.
Açu çI Iùcurù. TouLù zIuu înLr-o veseIIe o duserù.
A douu zI, se scuIù de dImIneu(ù, se gùLI çI pIecù Iu
muncù. Nu çLIu însù cum Iùcu eI, nu çLIu cum drese, cù se
pomenI IurùçI în pùdure. NIcI eI nu çLIu cum venIse ucoIo;
çLIu numuI cù eI Iu muncù pIecuse.
Ducu vùzu uçu, cùLù copucIuI, se suI în eI çI muI gùsI un
ou.
Se duse cu eI în Lurg çI muI Iuù încù douù pungI cu bunI
LoL de Iu uceI negusLor.
PusùmILe ouIe usLeu eruu de dIumunL, cure Iùceuu de zece
orI uLuL cuL îI du IuI pe eIe negusLoruI.
EI însù eru bun bucuros cù Iuu çI uLuL; cùcI scùpù de
sùrùcIe eI çI cu Lo(I uI IuI.
Cumpùrù de usLù duLù IuIne penLru copII, cùcI eruu goI.
MuI Iuù nIçLe uneILe çI dIcIIsurI de uIe IuI penLru muncù çI
penLru cusù, cùcI nu credeu cù o sù IIe în LouLe zIIeIe PuçLe,
sù LoL gùseuscù Iu ouù d-usLeu scumpeIe.
CuLevu zIIe d-u runduI se muI duse eI în pùdure çI LoL
gùseu cuLe un ou. Se Iùcu însù muI nùzuros în Lurg, (Inu muI
Iu pre( çI cu mIrure vùzu cù scouLe cuLe puLru pungI de bunI
în Ioc de douù.
ApoI ducu vùzu cù uçu merge Lreubu, îçI Iùcu o cùscIourù,
îçI muI înduIcI çI eI LruIuI çI-çI deLe copIII Iu duscùI cu sù
înve(e curLe.
¡nLr-unu dIn zIIe, ducundu-se muI de dImIneu(ù sù-çI Iu
merLIcuI, deLe pesLe pusùreu uIe cuI ouù Ie Iuu eI. SLu pe
cuIb. Açu Irumuse(e de pusùre nu muI vùzuse, nIcI muI
uuzIse. ¡nduLù îI LrùsnI prIn cup cù ur II bIne sù o ducù ucusù
Iu dunsuI. O çI Iuù bInIçor çI cu mure bucurIe uduse Iu bor-
deIuI IuI pe sLùpunu ouùIor.
ApoI, ducundu-se în Lurg, poruncI o coIIvIe IourLe
Irumousù çI IourLe mure, în cure coIIvIe îçI uçezù gùInu çI o
îngrIjeu cu pe copIII IuI.
Cu cIIpuI ucesLu scùpù çI de drumuI de LouLe zIIeIe prIn
pùdure çI de suILuI în copucI.
GùInu îI ouu în LouLe zIIeIe cuLe un ou, în coIIvIe.
¡mbogù(Indu-se eI, gonI sùrùcIu dIn suLuI IuI. ¡ùceu bIne
Iu LoL suLuI. AjuLu pe orIce nevoIuç; cumpùru vucI Iu LouLe
vùduveIe; ocroLeu pe Lo(I copIII sùrmunI.
OmuI eru nesù(Ios. CI cuL ure, LoL ur vreu sù muI uIbù.
MuncILoruI, dupù ce vùzu cù ure desLuI, începu u Iuce
nego(. $I IIIndcù nego(uI, cund merge bIne, de IIreu IuI esLe
sù se înLInzù cu pecIngeneu, deLe gIIes muncILoruIuI sù
cùIùLoreuscù prIn (ùrI sLrùIne dupù nego(.
PornI durù înLr-o cùIùLorIe depùrLuLù pesLe mùrI çI (ùrI.
¡nLr-o zI, cund IIpseu çI nevusLu IuI d-ucusù, copIII InLrurù
în coIIvIe cu sù se jouce cu gùInu. Jucundu-se eI ucoIo, unuI
dIn eI rIdIcù urIpu gùIneI çI vede cù esLe cevu scrIs ucoIo:
- Sù Le vùz, nene, zIse ceI mIjIocIu cùLre ceI muI mure dIn
Iru(I, po(I Lu sù cILeçLI ce zIce uIcI?
- Bu nIcI boubù, rùspunse eI. AsLeu purcù nu sunL sIove
de cure ne uruLù duscùIuI.
- Sù mergem sù cIemùm pe duscùI, sù ne spuIe eI ce zIce
uceIe sIove, zIse ceI muI mIc dIn Iru(I.
- BIne zIcI Lu, rùspunserù umundoI, Iru(II muI murI, sù
mergem, sù mergem.
$I înLr-un suIIeL ujunserù Iu duscùI, îI spuserù çI-I rugurù
sù vIe sù cILeuscù, cu sù çLIe çI eI ce zIce uceIe sIove de sub
urIpu gùIneI, pe cure o pùsLreuzù în coIIvIe LuL-uI Ior.
DuscùIuI deocumduLù nu voI sù creuzù ceeu ce-I spuneuu
copIII; durù dupù ce-I încredIn(urù, se IoLùrî sù vIe înLr-o
dourù, muI muIL de IuLuruI Ior, decuL penLru vro Ispruvù.
Cund vùzu uceIe sIove çI Ie cILI, duscùIuI rùmuse
înmùrmurIL çI, InLrundu-I gùrgùunII în cup, îI çI puse gund
rùu gùIneI.
CopIIIor însù Ie zIse cù uceIeu ce II se pùreuu u II sIove eru
un IIeuc çI cù nu însemnu nImIc.
Ce Iùcu duscùIuI, ce drese, se deLe pe Iungù mumu
copIIIor çI, cu çoçeIe, cu momeIe, îI InLrù pe sub pIeIe çI se
înùdI cu dunsu.
BIuLu IemeIe, sIubù cu LouLe IemeIIe, se pIunIsI
duscùIuIuI.
¡nLr-unu dIn zIIe, dupù ce îçI scouserù ocIII, duscùIuI
uILundu-se Iu eu cu ocII guIeçI çI cu gIugIuIeII, îI zIse:
- Ce muIL uç poILI sù mùnunc o pusùre cu LIne Iu musù.
- MuIne e sùrbùLoure, rùspunse IemeIu, voI LrImILe sù
cumpere o pusùre bunù çI grusù çI o voI gùLI dupù poILu In-
ImIoureI dumILuIe.
- Ducu ur II vorbu despre pùsùrI de cure se gùseçLe Iu
LouLù Iumeu, nu (I-uç II muI spus dumILuIe, cùcI um çI eu
desLuIe în curLe, sIuvù DomnuIuI!
DuscùIuI bùLeu çeuuu sù prIceupù Iupu. ¡emeII îI deLe un
IIer urs prIn InImù.
- E, upoI ce IeI de pusùre uI voI dumneuLu? îI înLrebù Ie-
meIu.
- Cevu uçu, deosebIL, rùspunse duscùIuI. $I cu sù nu muI
ocoIIm, (I-oI spune romuneçLe, pe çIeuu: um poILù sù-(I
mùnunc IrIpLù gùInu uIu u Lu dIn coIIvIe.
- VuI de mIne, duscùIe; durù cum uç Iuce eu unu cu usLu?
Ce vu zIce bùrbuLu-meu cund s-o înLource?
- OrIce vu zIce, Iucu, Lu sù-I spuI cù u murIL. $I upoI nu
prIcep Iu ce sù muI (Ine(I o gùInù, cure çI uçu e desLuI de
bùLrunù çI cure pesLe curund negreçIL cù LoL ure sù mourù.
- OrIçIcum, duscùIe, LoL nu-mI vIne sù Iuc unu cu usLu, cu
sù nu se umùruscù bùrbuLu-meu.
- ALuLu Lrecere n-um çI eu Iu dumneuLu? muI zIse
duscùIuI. AsLu îmI dovedeçLe cù nu mù IubeçLI. ¡mI pure rùu
cù um îndrùgIL cu uLuLu Ioc pe o nesIm(ILoure. Eu penLru
drugosLeu Lu uç II duL prIn Ioc çI prIn upù, cu sù-(I Iuc voIIe,
çI Lu penLru mIne uLuLu Iucru sù nu IucI. Sù çLII durù cù de
uzI încoIo n-uI sù mù muI vezI; mù duc sù mù înec.
BIuLu muIere începuse u sIm(I çI eu de dunsuI; upoI, de
IrIcù cu sù nu-çI Iucù seumù sIngur penLru drugosLeu eI, se
îndupIecù çI IùgùduI duscùIuIuI cù-I vu du gùInu s-o
mùnunce IrIpLù, sIngur, sIngureI, dupù cum doreu.
Cum uuzI duscùIuI de unu cu uceusLu, îI zIse cù ucum s-u
încredIn(uL cù çI eu îI IubeçLe. ApoI puse Iu cuIe cu gùInu s-o
gùLeuscù bucùLùreusu IuI.
A douu zI, dupù ce poruncI bucùLùreseI sù nu Iepede
nImIc dIn uIe gùIneI, nIcI dIn mùrunLuIe, cI s-o IrIgù uçu
înLreugù-înLreguII(ù, se duse Iu bIserIcù, unde venI çI Ie-
meIu cu copIII.
BucùLùreusu Iùcu înLocmuI precum îI poruncIse sLùpunu-
sùu, însù pe cund eru uproupe sù IIe IrIpLù gùInu desùvurçIL,
copIII se înLourserù de Iu bIserIcù, deçI nu se IsprùvIse
sIujbu, cùcI II se Iùcuse Ioume, çI se rugurù de bucùLùreusù
sù Ie deu cevu sù mùnunce.
Cu uLuLu gIngùçIe se rugurù copIII, încuL bucùLùreseI I se
Iùcu mIIù de dunçII; Ie deLe cuLe un codru de puIne çI, pe
Iungù uceusLu, ceIuI mure îI deLe cupuI gùIneI, ceIuI mIjIocIu
pIpoLu, çI ceIuI muI mIc InImu, socoLInd cù ucesLeu sunL
IucrurI de nImIc.
CopIII muncurù repede çI se duserù IurùçI Iu bIserIcù.
DuscùIuI, cure sLùLuse cu pe gIImpI Iu bIserIcù, cum IeçI,
venI numuIdecuL sù se puIe Iu musù. NumuI gundIndu-se Iu
gùInù, îI Iùsu guru upù. Durù se supùrù cuL un Iucru mure
cund vùzu cù I se uduse gùInu Iùrù cup, Iùrù pIpoLù çI Iùrù
InImù. Se cùLrùnI de cIudù çI de necuz duscùIuI, încuL p-ucI,
p-ucI eru sù'nebuneuscù.
ALuncI rùcnI cu un Ieu Iu bucùLùreusù, înLrebund-o cum u
IùcuL de I-u cùIcuL poruncu.
BIuLu bucùLùreusù spuse IucruI cum se înLumpIuse,
zIcundu-I cù nu credeu sù se Iucù uLuLu LevuLurù penLru
nImIcuI ùsLu de mùrunLuIe.
Vùzu cù nu muI ure încoLro çI se sLùpunI, gusLù cuLe cevu
dIn musù, se scuIù IourLe umùruL çI se IoLùrî sù pourLe
sumbeLeIe copIIIor.
¡emeIu, de unde se uçLepLu sù vuzù pe duscùI muI(umIL
penLru cù se jerLIIse sù-I Iucù pIùcereu, rùmuse uImILù
uuzIndu-I cù esLe uLuLu de muInIL. Se duse durù pe Iungù
dunsuI çI cu IeI de IeI de vorbe duIcI voI sù-I înveseIeuscù.
¡urù eI, cure nu-çI Iuu de Ioc gunduI de Iu gùInù, îI zIse:
- AI voIL sù-mI dovedeçLI cù-(I sunL drug cund Le-uI
îndupIecuL çI uI duL gùInu s-o LuIe çI sù o IrIgù. Cu sù mù
încredIn(ez cu desùvurçIre cù mù IubeçLI, um sù Le puI încù
Iu o încercure. Un Iucru um sù-(I muI cer.
- Spune, spune muI curund, suIIeLuI meu, numuI sù se
pouLù. Eu însù sunL guLu çI Iu mourLe sù merg penLru d-Lu, îI
rùspunse IemeIu.
- TrebuIe sù uIegI unu dIn douù: orI sù III cu copIII LùI, orI
sù III cu mIne. $I IuLù de ce: sunL duscùI de uLu(Iu murI de
unI, çI nu mI s-u muI înLumpIuL cu vreun çcoIur punù ucum
sù-mI II IùcuL ruçIneu ce mI-u IùcuL copIII LùI. TouLù Iumeu
çLIe cù pe copIII LùI îI um muI de uproupe decuL pe ceIIuI(I;
eu mù sIIesc cu eI sù-I învù( cuLe în Iunù çI în soure, IIIndcù
um voIL sù-I scoL cIrucI uI meI; çI eI, ce sù vezI? ¡usù cù Iuc
mIçeIII çI umbIù cu dezmeLIcII pe uII(I, de s-u IuuL Iumeu de
gundurI cu eI, durù uzI, sù Iusù eI dIn bIserIcù, sù vIe sù
mùnunce çI upoI sù se înLourcù în bIserIcù cIeIeLInd dIn
gurù! Cu ce obruz sù muI Ies eu în Iume? CIne o sù-çI muI
deu copIII Iu çcouIu meu? $I decuL sù-mI Iusù nume rùu, muI
bIne sù mor; cùcI ce gIùsuIeçLe o zIcùLoure: decuL sù Iusù
omuIuI nume rùu, muI bIne ocIII dIn cup.
- Ce sLuI, duscùIe, de vorbeçLI? ApoI Iu mIne nu Le muI
gundeçLI? Nu e pùcuL de Dumnezeu sù pIerdem noI nIçLe
copIIuçI uçu de drùgùIuçI çI curu(I cu mùrgùrILuruI? Cum se
pouLe unu cu usLu, cu eu sù-mI pIerz copIIuçII? GundeçLe-Le,
drùgu(uI suIIeLuIuI meu, cù sunL copIII meI.
- OrI eI, orI eu, rùspunse eI.
- BIne, ce o sù zIcù bùrbuLuI meu cund s-o înLource?
¡umeu mù vu omorî cu pIeLre, cund vu uuzI unu cu usLu.
DuscùIuI vùzu cù u cum scrunLIL-o çI o înLourse pe IouIu
uIIuILù.
- Eu nu zIc sù-I omorum, cI sù-I LrImILem deocumduLù Iu
un uIL oruç; sù zIcI cù I-uI LrImIs penLru învù(ùLurù. Nu muI
poL, mù în(eIegI? sù sLeu cu mIne uIcI; cùcI nu voI sù-mI zIcù
Iumeu cù sunL duscùI d-ùIu, LercIeu, bercIeu, LreI IeI
perecIeu.
Cu guru zIceu eI uneIe cu ucesLeu, durù în cupuI IuI cIoceu
uILe gundurI spurcuLe.
- EI bIne, ducu esLe uçu, mù învoIesc; durù cum sù Iucem?
înLrebù IemeIu.
- ¡ourLe Iesne, rùspunse duscùIuI; Iu noupLe sù-I
încIIdem înLr-o muguzIe çI muIne, în IupLuI zIIeI, îI Iuu eu
înLr-o cùru(ù çI I-oI duce sù-I uçez Iu un prIeLen uI meu.
GunduI duscùIuIuI eru sù Iu pe copII, sù-I ducù în pùdure
çI ucoIo sù-I spInLece pe cuLe unuI, unuI, çI sù Ie scou(ù dIn-
Lr-înçII cupuI, pIpoLu çI InImu gùIneI çI sù Ie îngII(ù eI.
Durù norocuI nu-I sIujI nIcI de usLù duLù.
CopIII Iurù coprInçI de IrIcù cund se vùzurù încIIçI în
muguzIe. ¡ncepurù sù pIungù. CeI mIjIocIu însù zIse:
- ¡ru(IIor, uscuILu(I-mù pe mIne, cù vu II bIne de noI Lo(I.
$LI(I de ce ne-u încIIs duscùIuI uIcI cu voIu mumeI?
- De ce înLreburù ceIIuI(I.
- DuscùIuI u spus mIncIunI cù nu însemnu nImIc sIoveIe
de subL urIpu gùIneI. $I d-uIu u sLùruIL eI pe Iungù mumu de
u LùIuL gùInu çI s-o mùnunce eI, cu sù se împIIneuscù Iu
dunsuI prorocIu dIn uceIe sIove. Durù n-u vruL Dumnezeu
cu dunsuI.
- AdevùruL sù IIe, muI înLreburù Iru(II, cù însemnu cevu
uceIe sIove?
- MuI e vorbù! rùspunse eI. ¡ucù sù v-o spuI eu ucum.
SIoveIe uceIeu zIceuu cù: cIne vu muncu cupuI gùIneI, vu
ujunge împùruL.
- Eu împùruL?! zIse ceI mure, cure muncuse cupuI.
- Açu, rùspunse IruLeIe ceI mIjIocIu. CeI ce vu muncu In-
Imu gùIneI, de cuLe orI se vu cuIcu, se vu pune Iu cupuI IuI o
pungù cu bùneL, unde o vu gùsI cund se vu scuIu.
- MIe sù mI se înLumpIe usLu? înLrebù ceI mIc, cure
muncuse InImu.
- |Ie, îI rùspunse IruLeIe ceI mIjIocIu. ¡urù ceI ce vu
muncu pIpoLu gùIneI se vu Iuce nùzdrùvun.
- D-uIu çLII Lu nùzdrùvùnIIIe usLeu, sLrIgurù Iru(II ceI mure
çI ceI mIc deoduLù.
- D-uIu, Iru(IIor, Ie rùspunse mIjIocIuI. Acum, cu sù
scùpùm de uIcI, LrebuIe sù ne punem LouLe puLerIIe sù
sLrIcùm IereusLru muguzIeI ùçLIu çI sù IugIm, cùcI dImonuI
de duscùI ure de gund sù ne Iu în revùrsuLuI zIorIIor, sù ne
ducù în pùdure çI sù ne omoure.
Se puserù cu Lo(II, sIùrumurù IereusLru çI IugIrù. Merserù,
merserù, LouLù noupLeu. Cund se IumInu de zIuù, ujunserù
Iu un Ioc unde se descIIdeu LreI drumurI. AcI sLeLe sù se
odIIneuscù. Se IoLùrurù sù upuce IIecure pe cuLe un drum
çI sù se ducù unde I-o IumInu Dumnezeu. Se îmbrù(Içurù,
se sùruLurù, îçI Iuurù zIuu bunù unuI de Iu uILuI cu IucrùmIIe
în ocII çI se despùr(Irù.
Merserù eI LouLù zIuu, cund înde seurù Iru(II ceI murI se
înLuInIrù Iurù. PusùmILe drumurIIe pe cure upucuserù eI se
înLruneuu ucoIo. ALuncI nùzdrùvunuI zIse:
- Pesemne cù Dumnezeu vreu sù IIm LoL împreunù, ducu
eI ne-u udus ucI. Açudurù sù nu ne despùr(Im în LouLù vIu(u
nousLrù. MuI-nuInLe de ucI esLe un oruç mure. AcoIo u mur-
IL împùruLuI çI muIne se uIege uILuI: ceI uIes uI sù III Lu.
- ¡u Iusù vorbu uIu încoIo, mùI IruLe, çI nu mù muI Iuce sù-
mI InLre gùrgùunI în cup. MuI bIne zI: uI sù mergem sù
cùuLùm cevu de Iucru, cù burLu, uuzI, cIcù n-um muncuL de
IerI çI cere, sùrmunu.
Mergund eI, ujunserù Iu oruçuI cure eru înuInLeu Ior. AcI
înLuInIrù un bùLrun pe cure îI rugurù sù-I îndrepLeze Iu vrun
Iun, unde sù muIe noupLeu. BùLrunuI Ie spuse cù IunurIIe
gem de Iume cure u venIL sù IIe Iu(ù Iu uIegereu
împùruLuIuI, cure se vu Iuce muIne, cu nu vu gùsI nIcI un Ioc
de mus çI îI Iuù Iu dunsuI ucusù, unde Ie deLe de muncure çI
un puL de odIInù.
A douu zI de dImIneu(ù se scouIù cu Lo(II, se spuIù, se
scuLurù çI pIeucù cu bùLrunuI uIurù dIn oruç pe o cumpIe
înLInsù, cu sù vuzù çI eI cum se uIeg împùru(II Iu ceLuLeu
uceeu.
BùLrunuI Ie spuse cù uIegereu se Iuce uçu: dregùLorII ceI
murI Iu un porumbeI uIb nevInovuL, îI încurcù cu cordeIe
IourLe Irumouse cu LoL IeIuI de Ie(e, îI uruncù în sus, çI pe
cIne s-o Iùsu porumbeIuI, p-uceIu îI Iuce împùruLuI Ior.
Pe IocuI IoLùruL se udunuse, încù punù u nu se Iuce zIuù,
uLuLu Iume, cuLù Irunzù çI Iurbù, de nu se muI puLeu mIçcu;
çI bùLrunuI cu copIII ubIu gùsIrù çI eI un coI(Içor Iu o purLe
de unde sù se pouLù uILu çI eI. N-upucurù sù se uçeze bIne çI
uuzIrù un suneL de bucIum. ALuncI se Iùcu o Lùcere de se
uuzeu muscu zburnuInd. TouLù Iumeu (Ineu ocIII (InLù în
sus.
Aruncudu-se porumbeIuI în vùzduI, ucesLu ocoII pe
dusupru IumII çI venI de se puse drepL pe cupuI bùIuLuIuI
ceIuI mure.
¡III de împùru(I çI de boIerI, curI venIserù cu gund d-u II
uIeçI, începurù u sLrIgu cù nu se pouLe, e greçeuIù, nu e bun
de împùruL, çI uILeIe, çI cerurù cu sù se Iucù o u douu
încercure.
Se înùI(ù durù porumbeIuI de u douu ourù; çI de usLù
duLù, Iùrù nIcI un ocoI, venI çI se puse drepL pe cupuI
bùIuLuIuI. ¡ncù o duLù sLrIgurù IIII boIerIIor cù nu se pouLe,
nu se pouLe, çI cerurù u LreIu cercure. ¡urù pe bùIuL îI bùgurù
înLr-un suc çI-I duserù depurLe de Iume.
¡u u LreIu înùI(ure, porumbeIuI, dupù ce IuIIuI pu(In pe
dusupru IocuIuI pe unde sLu bùIuLuI muI-nuInLe, îçI Iu
zboruI çI se duse de se puse drepL pe suc.
ALuncI LouLù Iumeu sLrIgù înLr-o unIre cù ucesLu esLe
împùruLuI Ior. ¡I scouserù durù dIn suc çI-I duserù de-I
uçezurù pe Lron, în suneLuI bucIumeIor, uI surIeIor çI uI
sLrIgùrIIor de bucurIe uIe muI(ImeI udunuLe.
¡mpùruLuI ceI nou, cum se vùzu înLronuL, muI înLuI IoLùrî
cu IruLe-sùu nùzdrùvunuI çI bùLrunuI ce-I gùzduIse sù IIe
neIIpsI(I de Iungù dunsuI. $I cu ujuLoruI IuI IruLe-sùu începu
u curmuI împùrù(Iu cu în(eIepcIune çI drepLuLe. Nu Lrecu
muIL çI vesLeu se duse în LouLe (InuLurIIe çI în împùrù(IIIe
vecInIIor despre numeIe Ior; Iurù supuçII Ior începurù u-I
numI: ceI doI Iru(I împùru(I cu mInLe çI drep(I.
Cund uuzI duscùIuI de Iugu copIIIor, Lurbù de munIe: cùcI
eru un zùcuç de n-uveu murgInI. Vru sù-çI Iucù seumù sIn-
gur, dur n-uvu curuj. Vùzund însù cù norocuI îI sLù
împoLrIvù, se poLoII ourecum çI se upucù Iurù de dùscùIIu
IuI.
Dupù o bunù bucuLù de LImp IuLù cù soseçLe çI LuLùI
copIIIor dIn cùIùLorIu ceu Iungù ce Iùcuse. Adusese cu
dunsuI bogù(II dupù bogù(II. Cund uIIù de Iugu copIIIor, cuL
p-ucI eru sù-I vIe rùu, durù se sLùpunI. CerceLù în dreupLu çI
în sLungu, çI I se spuse LouLù IsLorIu cum s-u înLumpIuL.
ALuncI eI IoLùrî sù ceurù drepLuLe penLru necInsLeu ce I-u
IùcuL so(Iu IuI çI penLru rùuI ce I-u prIcInuIL procIeLuI de
duscùI.
Merse decI pe Iu LouLe dregùLorIIIe çI Iu sLrùgùnIL prIn
judecù(I muI muI(I unI, Iùrù sù-çI dobundeuscù drepLuLeu
poLrIvIL cu mùrImeu vIneI ceIor vInovu(I.
AIIund çI despre numeIe ceI IuInIc uI ceIor doI Iru(I
împùru(I, negu(ùLoruI îçI Iuù IemeIu çI pe duscùI çI se duse
sù-I judece eI.
MuI-nuInLe însù de u ujunge eI ucoIo, IruLeIe împùruLuIuI,
nùzdrùvunuI, sIm(Ind cù ure sù vIe LuLù-sùu Iu judecuLù,
spuse Irù(Ine-sùu, împùruLuI, çI umundoI se cIIbzuIrù cu sù
Iucù o prIImIre cu unuI pùrInLe bun ce Ie eru.
Cund venIrù împrIcInu(II Iu înIù(Içure, IeçI înuInLe IruLeIe
împùruLuIuI çI prIImI pe negusLor Iu scurù, Iurù cund îI duse
înuInLeu împùruLuIuI, ucesLu se scuIù de pe Lron çI I-u
înLumpInuL cu vorbe bune çI supuse.
NegusLoruI se mInunù de uLuLu cInsLe ce I se Iùcu çI nu
çLIu ce sù muI zIcù; se uILu în LouLe pùr(IIe çI nu prIcepeu
nImIc dIn ceIe ce se Iùceuu.
EI cùuLu cund Iu împùruLuI, cund Iu IruLeIe împùruLuIuI,
se mInunu în sIne, durù nu cuLezù sù zIcù nImIc.
¡nLrund în cùmurù çI duscùIuI cu IemeIu, sLùLurù cu
LrùsnI(I de Dumnezeu. VezI cù se çLIuu vInovu(I de mourLe.
Dupù ce se uçezù împùruLuI pe Lron, judecuLu începu.
Negu(ùLoruI îçI spuse pùsuI çI zIce cù îçI pune nùdejdeu
în în(eIepcIuneu împùrùLeuscù çI uçLeupLù sù IoLùruscù
împùruLuI cum îI vu IumInu Dumnezeu.
DuscùIuI o muIcIse de LoL, Iurù IemeIu îndrugù çI eu
cuLevu vorbe, uruncund LouLù vInu în spInureu duscùIuIuI.
ALuncI împùruLuI înLrebù pe negusLor cù: ducu îçI vu
vedeu copIII, I-ur cunouçLe eI?
- MuI e vorbù? rùspunse negu(ùLoruI.
EI se uILu Iu umundoI împùru(II çI nu muI cuLezù sù zIcù
nIcI bIeuu.
- NoI sunLem, rùspunse împùruLuI.
¡u ucesLe cuvInLe, IemeIu çI duscùIuI o sIIecIIrù de LoL çI
Lremuruu cu vurgu. ¡urù negu(ùLoruI, creçLeu InImu înLr-
însuI de bucurIe cù-çI gùsIse copIII.
¡mpùruLuI zIse cù de cund eI esLe împùruL, uçu prIcInù
greu nu muI judecuse. HoLùrî durù cu Lo(I sù cuzù în genun-
cII çI sù rouge pe Dumnezeu sù Ie uruLe drepLuLeu IuI.
Açu çI Iùcurù.
Pe cund încù se ruguu, deoduLù, duscùIuI çI IemeIu se
Iùcurù sLune de pIuLrù.
¡mpùruLuI poruncI sù puIe usLu sLune de pIuLrù de o purLe
çI de uILu Iu scuru puIuLuIuI. ¡urù negusLoruI rùmuse Iu cur-
Leu împùrùLeuscù.
¯
¡n vremeu uceusLu, IruLeIe ceI mIc, dupù ce se despùr(I de
Iru(II sùI, se duse, se duse, cu cuvunLuI dIn povesLe ce d-ucI
încoIo se gùLeçLe, çI ujunse Iu oruçuI unde îI scosese drumuI
pe cure upucuse eI.
AcoIo ducu sosI, Lruse Iu guzdù Iu un om uI IuI Dumnezeu.
De cuLe orI se cuIcu, de uLuLeu orI gùseu cuLe o pungù cu
guIbenI Iu cùpùLuIuI sùu cund se scuIu.
Ceru de Iu guzdù pe cInevu cure sù-I uruLe IucrurIIe ceIe
muI însemnuLe. Dupù ce ocoII crucIç çI curmezIç LoL oruçuI,
vùzund LoL ce eru vrednIc de vùzuL, ujunse Iu murgIne çI
ucoIo eru un osLrov. ¡urù ducu vru u çLI ce eru ucoIo, cùIùuzu
se IerI d-u-I spune.
Seuru înLrebù pe guzdù çI uceusLu îI zIse:
- Sù nu cure cumvu sù Le muçLe çurpeIe de InImù sù Le
ducI ucoIo, cù e sLIngere de LIne.
- PenLru ce? înLrebù IIùcùIundruI.
- PenLru cù ucoIo çude o mùIusLrù çI orIcIne merge Iu
dunsu se înLource cupIu. $I upoI nImenI nu pouLe sù meurgù
sù o vuzù, punù ce nu o du douù pungI de bunI.
- AsLu esLe LoL? MuIne mù duc sù o vùz, zIse eI; bunI um
desLuI, precum vezI.
NIcI rugùcIunIIe guzdeI, nIcI IrIcu de cùpIure nu I-u puLuL
oprI de u merge sù vuzù pe uceu mùIusLrù.
Se duse decI, dùdu douù pungI de bunI çI InLrù în osLrov.
AcoIo umbIù cuLvu LImp, cu un IuIdumuc, pe dInuIurù, cu
dour mùIusLru vu IeçI Iu IereusLru puIuLuIuI sù o vuzù. Eu
IeçI, eI o vùzu çI upoI se înLourse. A douu zI se duse Iurù, u
LreIu zI Iurù çI LoL usLIeI cuLevu zIIe d-u runduI. De ce o
vedeu, d-uIu doreu sù o muI vuzù.
MùIusLru bùgù de seumù cù eI veneu înLr-unu de cuLevu
zIIe. "TrebuIe sù uIbù muI(I bunI", se gundI eu.
¡urù ducu LrImIse de-I cIemù, îI zIse:
- Mure sLure LrebuIe sù uI Lu, LInere, de o rIsIpeçLI uçu. N-
um vùzuL punù ucum pe nImenI cure sù vIe Iu mIne în os-
Lrov de uLuLeu orI unu dupù uILu.
- Du, mure çI nesIurçILù, rùspunse IIùcùIundruI cu
mundrIe, cu çI puLereu cu cure o Iuc.
Cum uuzI mùIusLru usLe vorbe, îI puse gund rùu. Se Iuù
decI pe Iungù dunsuI cu çopLeIe cu momeIe, vIcIenIndu-I cu
sù-I uIIe puLereu.
¡IùcùIundruI se pIerdeu de doruI eI cund o vùzu
dezmIerdundu-I cu nIçLe cuvInLe muI duIcI decuL mIereu. Se
înçeIù çI îI spuse.
ALuncI eu îI deLe cevu de bùu, Iur eI deLe dInLr-însuI uIurù
InImu gùIneI. Eu o Iuù, upoI îI deLe pe beLe dIn osLrov.
Cund se dezmeLIcI eI çI se vùzu pIrpIrIcosuc, goIùneI çI
gonIL, cugeLù: "Ducu nu (I-oI Iuce-o eu, upoI sù çLII cù nIcI
drucuI nu (I-o muI Iuce".
Se duse Iu guzdù çI povesLI ce I se înLumpIuse.
- Nu (I-um spus eu, sùrucuI de mIne, sù nu Le ducI ucoIo?
Ce o sù Le IucI ucum?
- Mù voI duce în Iume, çI ce vu vreu Dumnezeu cu mIne.
A douu zI pIecù çI, Lrecund prInLr-o pùdure, ujunse Iu
murgIneu unuI ruu. AcoIo deLe o coIIbù de pescur. ¡I
cIIorùIu mu(eIe de Ioume çI Iu nevoIL sù se ubuLù.
PescuruI prIImI sù rùmunù Iu dunsuI sù înve(e pescuILuI.
¡nLr-unu dIn zIIe, pescuruI zIse IIùcùIundruIuI:
- ¡uLù eu mù duc Iu Lurg cu coçuI ùsLu de peçLe. Punù unu
uILu, Iu çI Lu IuIùuI ùIu, çI vezI d-eI puLeu sù prInzI vro Iu(ù
de peçLe cu sù uvem de Iegumù penLru uzI çI muIne.
- ¡us' pe mIne, rùspunse IIùcùIundru.
PescuruI pIecù. ¡urù bùIuLuI InLrù cu pIusu în gurIù. BùLu
în sus, bùLu în jos çI peçLe sù prInzù, cuLuçI decuL.
TocmuI eru sù se Iuse de pescuIL, cund vùzu o mreunù.
Mreunu IugI, eI dupù eu, punù îI venI bIne çI, uruncund
pIusu, o încuIcI înLr-însu çI o Lruse Iu murgIne.
Vùzu eI cù mreunu eru cuL sù Ie ujungù pe douù zIIe. Se
bucurù în InImu su cù Iùcuse o Lreubù cumsecude.
Se puse decI de o curù(ù de soIzI; o spInLecù, îI scouse
mùrunLuIeIe. Cund în Ioc de Iup(I, ce sù vezI? cevu ce nu
semùnu u nImIc. ¡uù eI uceI cevu, îI spùIù, çI rùmuse un IeI
de covù(eu mILILIcù de pIuLrù.
- Bunù esLe çI usLu, zIse eI, sù um cu ce beu upù.
$I înduLù çI Iuù oIeucù de upù cu dunsu sù beu. Cund s-o
ducù Iu gurù, eu eru pIInù cu guIbenI. Se mIrù de usLù
înLumpIure. RùsLurnù bunII în pouIù çI muI Iuù o duLù upù
cu sù beu. Cund sù uducù Iu gurù, se Iùcu Iurù bunI.
- Acum, uIde Iu zunu meu mùIusLrù, zIse eI.
¡ùsù çI pIusù, çI peçLe, çI coIIbù çI înLr-un suIIeL uIergù Iu
guzdu IuI dIn oruç. ¡I spuse despre norocuI ce duse pesLe eI
çI începu u se gùLI sù meurgù Iu osLrov.
Guzdu se sIII în LouLe cIIpurIIe sù-I opreuscù de Iu uceusLù
oLùrure u su. ¡u pesLe puLIn(ù. ¡I Lrùgeu u(u Iu reIe. Punù
unu uILu, umpIu guzdeI douù LocILorI cu bunI. ApoI Iuù cu
dunsuI covù(Icu de pIuLrù çI douù pungI pIIne, çI se duse Iu
osLrov.
Cum îI vùzu mùIusLru, îI cunoscu. ¡n(eIese eu cù LrebuIe
sù II duL eI cu munu în Ioc, çI-I cIemù Iu dunsu.
AcoIo, cu preIùcùLurI, cu murgIIoIII çI cu vIcIenII îI Iùcu
de spuse cum ure uLuLu sLure. $I IIIndcù IIùcùIundruI îçI
pIerduse cupuI cum ujunse Iungù dunsu, se Iùsù sù IIe
mugIIsIL, çI mùIusLru îI çLerse çI covù(Icu. Cum se Iùcu
sLùpunù çI pe ucesL Iucru, poruncI sIugIIor suIe sù-I
IuIduIuscù cu p-o gùgùu(ù çI îI gonI cu ruçIne dIn osLrov.
Cund se vùzu IurùçI duL uIurù çI înIrunLuL, nu se puLu
usLumpùru de necuz, cum de sù nu se (Ie eI, cu sù nu IIe çI
buLjocorIL, çI cu bunII Iuu(I.
PIecù Iurù Iu guzdù çI-I spuse LouLù çIreLenIu.
Guzdu îI povù(uI sù Iu pe seumu IuI o LocILoure de bunI
dIn cure îI Iùsuse sù se upuce çI eI de cevu çI sù nu muI
umbIe cu un pIerde-vurù dupù Icre verzI.
Eu nu voI, çI pIecù în Iume.
- Ce mI-o du Dumnezeu, zIse eI.
Merse, merse, prIn cumpII cu InImu pIInù de Ioc penLru
mùIusLru IuI, Lrecu prIn pùdurI, çI nu se puLeu împùcu cu
gunduI cù n-o sù-çI muI pouLù vedeu odoruI. ¡n ceIe dIn
urmù, cùzu de obIdù çI de muInIre. SLund eI uçu çI
zbùLundu-se cu gundurIIe, bùgù de seumù cù p-ucoIo p-
uproupe curgeu o upù. Se duse sù se scuIde cu sù se muI
rùcoreuscù.
ToL scùIdundu-se, vùzu de ceeu purLe u ruuIuI nIçLe
smocIInI. ¡çI uduse umInLe cù nu muncuse de douù zIIe çI
se duse sù Iucù o gusLùrIcù cu nI(eIe smocIIne. Muncù ce
muncù, durù începu u sIm(I cù dIn ce în ce se scIImbù. Un-
de dIn om ce eru, se pomenI deoduLù mùgur.
AILù nevoIe ucum. Cum sù se înLourcù în ceLuLe? Pe Iungù
ceIeIuILe LouLe, ucum ure sù IIe çI prIgonIL. UmbIund în sus
çI în jos pe murgIneu pùdureI, îI eru IrIcù sù InLre înùunLru
pùdureI, cu sù nu-I upuce vro IIurù sùIbuLecù; se Lemeu Iurù
sù Iusù muI Iu IumInù, cu sù nu-I prInzù vrun om, sù-I puIe
Iu vro muncù ce n-ur puLeu-o duce. Ce sù Iucù? Se cùInu çI
se vùIcùreu, de-I pIungeuI de mIIù. TouLù zIuu umbIù
rùLùcInd cu InImu cuL un purIce de IrIcù. ¡IùmunzI Iurù.
CùuLund cuLe cevu de muncure, deLe pesLe nIçLe roçcove. Se
upucù sù mùnunce, cùcI eru IIInIL de Ioume.
CuL p-ucI eru sù mourù de bucurIe cund vùzu cù înceL,
înceL, se scIImbù çI se Iùcu Iurù om.
SLùLu în Ioc çI se crucI çI eI de usLù mInune. ApoI deoduLù
zIce:
- Acum eçLI u meu! SLùI, mùI Lu, cù (I-o Iuc eu (Ie pe pIeIe,
IemeIe Iùrù de InImù ce mI-uI IosL!
Se upucù çI umpIu sunuI de roçcove. ApoI Iùcu un
coçuIe(, cum puLu, dIn nuIeIe de rIcIILù, çI cuIese înLr-însuI
smocIIne, de cure muncuse çI eI.
Dupù ce se înLourse Iu guzdu IuI dIn ceLuLe, îI spuse cù
ucum s-u împIInIL.
AuzInd însù de IuImu ceIor doI împùru(I în(eIep(I, îI deLe
un IIer urs prIn InImù, çI-çI puse în gund u merge Iu dunçII
sù vuzù, oure n-or II Iru(II IuI?
Durù punù sù se porneuscù cùLre dunçII, se muI duse o
duLù Iu osLrov, cu coçuIe(uI de smocIIne pe munù, çI începu
u sLrIgu Iu smocIIne, pe Iu pourLu puIuLuIuI. MùIusLru,
uuzIndu-I, LrImIse sù-I cIeme. Cum îI vùzu, îI cunoscu.
Crezund cù çI în smocIIneIe IuI esLe uscuns vrun Iurmec
numuI bun penLru dunsu, poruncI de-I cumpùrù coçuI cu
LoLuI. EI Iuù bunII çI se Iùceu u se muI pIImbu prIn osLrov.
MùIusLru se puse Iu musù. Cund Iu sIurçILuI meseI, dupù
ce muncurù împreunù cu uI Ior smocIIne, se Iùcurù mùgurI.
Hu( în sus, Iu( în jos. Bu cù o II unu, bu cù o II uILu, nIm-
Ic. Rùmuserù mùgurI cu Lo(I mùgurII.
ALuncI IIùcùIundruI, prInzundu-I, Ie puse cuLe un
cùpùsLru în cup, îI Iegù unuI de uILuI çI îI duse cu dunsuI,
dupù ce Iuù covù(Icu çI o bùgù în sun; cùcI InImu gùIneI o
muncuse mùIusLru.
Se duse cu curduI de mùgurI Iu guzdu IuI.
- Acum sù çLII cù mù duc înLr-uIe meIe, zIse eI guzdeI;
bunI uI desLuI, osLrovuI çI puIuLurIIe sunL uIe LuIe. RùmuI
sùnùLos.
- Sù ne vedem sùnùLoçI, rùspunse guzdu, çI sù uuzIm de
bIne. Durù cu Lurmu uIu de mùgurI ce uI sù IucI? ¡u-(I un ur-
guL, cure sù vuzù de eI.
Açu çI Iùcu. TocmI un urguL çI pornI sù meurgù Iu Iru(II
IuI, cu uIuIuI dupù dunsuI.
Pe cund mergeu, IruLeIe nùzdrùvun spune împùruLuIuI
LouLe ceIe înLumpIuLe IruLeIuI Ior ceIuI muI mIc, çI se
pregùLIrù sù-I prIImeuscù cu cInsLe.
Cund ujunse Iu murgIneu ceLù(II unde domneu împùruLuI,
se mIrù cù gùsI pe IruLeIe sùu ceI mIjIocIu cure îI uçLepLu.
AcesLu îI povesLI LouLù înLumpIureu cu mumu Ior çI u
duscùIuIuI, çI cum îI pedepsIse Dumnezeu.
PIunse IruLeIe ceI mIc de osundu dumnezeIuscù ce cùzuse
pesLe mumu Ior, upoI merse de se înIù(Içù împùruLuIuI.
Cum se vùzurù, se cunoscurù çI se îmbrù(Içurù.
ApoI ceru de Iu împùruLuI sù-I deu un grujd curuL unde
sù-çI puIe mùgurII, pe cure sIngur îI îngrIjeu.
Trecu ce Lrecu çI nIcI pomeneuIù nu eru cu sù Iucù pe
mùgurI sù se scIImbe IurùçI în oumenI.
¡nLr-o zI, Iu musù, cund vùzu cù IruLe-sùu ceI mIc esLe cu
voIe bunù, împùruLuI îI zIse:
- EI, ce uI de gund cu mùgurII LùI; desLuI I-uI pedepsIL,
IurLù-I. Sù nu socoLeçLI cù nu çLIu LoL ce uI pù(IL. Durù esLe
desLuI. MuI cu seumù cùcI çLIu cù se LopeçLe InImu în LIne
de doruI eI.
- Adevùr uI grùIL, îI rùspunse IruLeIe ceI mIc. PenLru
IuLuruI Lùu Iuc LoL.
TrImIse de uduse mùgurII ucoIo; Ie deLe de muncurù
roçcove çI înduLù se Iùcurù Iurù oumenI.
To(I ceI de Iu(ù rùmuserù înmùrmurI(I cund vùzurù usLu
mInune. ApoI ocIII LuLuIor se u(InLIrù Iu mùIusLru çI
mùrLurIsIrù cù uçu Irumuse(e de muIere nIcI c-uu muI
vùzuL, çI nIcI cù se muI pouLe uIIu în LouLù Iumeu.
Eu uLuncI începu u zIce:
- MuI înLuI muI(umesc împùruLuIuI cù s-u înduIoçuL de
sLureu ceu prousLù çI LIcùIousù în cure ujunsesem çI u sLùruIL
de ne-u IùcuL oumenI Iu Ioc.
ApoI, uILundu-se Iu IruLeIe împùruLuIuI ceI mIc, îI zIse:
- NumuI Lu mI-uI venIL de Iuc pe Iumeu usLu; ducu
voIeçLI, sunL guLu u Le Iuu de bùrbuL. ¡urLù-mù penLru
neujunsurIIe ce (I-um IùcuL.
- ApoI eu ce umbIum, pùcuLeIe meIe, cund LoL veneum pe
Iu LIne, çI Lu (I-uI bùLuL joc de mIne. ¡Ie cù çI eu mI-um scos
dIn cupeLe. SunL guLu çI eu u Le Iuu de so(Ie, muI cu seumù
ucum, cù nu mI-u muI rùmus Iu InImù nIcI o zùcùçeuIù.
Se pregùLIrù çI Iùcurù o nunLù d-uIeu împùrùLeçLIIe.
EI nu se muI duserù de ucoIo. Rùmuserù cuLeLreI Iru(II Iu
un Ioc.
TrebIIe împùrù(IeI mergeuu gùILun.
¡ocuILorII upucuu çI eI de Iu uceçLI LreI Iru(I cund
drepLuLe, cund pove(e bune çI cund ujuLorurI de bunI; çI în
LouLù Iumeu se duse vesLeu despre eI, cùroru II se zIceu: ¡u
ceI LreI Iru(I împùru(I.
¡ncùIecuI p-o çeu eLc.
6. Cele dooúsprezece Iete de impúrut çi
pulutol cel Iermecut
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un IIùcùIundru sùrmun de pùrIn(I. EI urgù(eu
pe Iu unII çI pe Iu uI(II cu sù-çI cuçLIge Irunu vIe(II. $I IIIndcù
uveu duruI de u II curù(eI, Lo(I IIùcùII dIn suL îI pIzmuIuu.
CeIIuI(I urgu(I cùçunuserù pe dunsuI çI-I LoL Iuuu pesLe pI-
cIor, Iurù eI nu Iuu umInLe Iu IIecùrIIIe Ior çI-çI cùuLu de
Lreubu IuI. Cund se udunuu seuru çI burIeuu verzI çI uscuLe,
eI se Iùceu cù nu în(eIege vorbeIe uruncuLe în poIIdu IuI; se
urùLu prosLùnuc. penLru uceusLu eI îI porocIeuu zIcundu-I
cùscùunduI suLuIuI.
SLùpunII unde sIujeu eI eruu IourLe muI(umI(I de dunsuI
çI se bùLeuu cure de cure sù-I upuce. Cund Lreceu prIn suL,
IeLeIe îçI duu couLe çI se uILuu Iu dunsuI pe subL sprIncene.
$I ce e drepL cù uveuu Iu ce se uILu. EI eru curuL Iu Iu(ù çI
cIIpeç; cIIcu IuI neugrù, cu punu corbuIuI IIuLuru cu o
coumù pe grumujII IuI uIbI cu zùpudu; musLùcIouru ubIu
mIjeu, de purcù eru o umbrù pe buzu IuI ceu de sus; durù
upoI ocIII? Aveu nIçLe ocII, neIcuII(ù, de bùguse pe LouLe
IeLeIe în bouIe.
Cund eru Iu udùpuLuI vucIIor, IeLeIe cure de cure se
înLreceu sù-I deu prIcInù de vorbù; durù eI nu bùgu pe nI-
menI în seumù; se Iùceu cu nu prIcepe ce vor eIe. PenLru
uceusLu eIe cu sù uruLe cù nu Ie pusù de nebùgureu IuI de
seumù, înLre eIe, îI porocIeuu cu numeIe de ¡ùL-¡rumos uI
suLuIuI. $I de unde sù nu IIe uçu!
EI nu se uILu nIcI în dreupLu, nIcI în sLungu, mergeu cu vI-
LeIe Iu pùçune çI Lreubu Ieçeu dIn munu IuI muI cu usupru
decuL dIn uIe ceIorIuI(I urgu(I.
Nu çLIu ce Iùceu eI, ce dregeu, cù vucIIe pe curI Ie pùçLeu
eI eruu muI Irumouse decuL uIe ceIorIuI(I urgu(I. EIe dùdeuu
muI muIL IupLe decuL ceIe uIe uILor urgu(I, IIIndcù pe unde Ie
duceu eI pùçuneu eru muI cu gusL çI muI îndesLuIùLoure. Pe
unde cùIcu pIcIoruI IuI se cunoçLeu, IIIndcù çI IerburIIe se
înveseIeuu.
PusùmILe se nùscuse în ceus bun çI eru ursIL sù ujungù
cevu. Durù eI nIcI Iubur n-uveu de usLu çI nIcI gund n-uveu
sù se mundreuscù, IIIndù nu çLIu ce-I esLe uscuns în cursuI
vremIIor. CI smerIL, precum îI Iùsuse pe eI Dumnezeu, îçI
vedeu de uIe suIe, Iùrù sù se uLIngù cu cuvunLuI suu în orI-
curevu IeI, de uI(II suu de uI uILoru. $I LocmuI penLru uceusLu
IIùcùII çI ceIIuI(I urgu(I îI ponosIuIu.
¡nLr-o zI de prImùvurù, osLenIL IIInd LoL umbIund dupù
vucI, se deLe Iu umbru unuI copucI mure çI sLuIos çI udormI;
îçI çI uIesese, vezI, Ioc penLru uçu cevu. Eru o vuIceu
împodobILù cu IeI de IeI de IIorIceIe, LouLe înIIorILe, de
pùreu cù dù gIes omuIuI sù Lreucù prInLre eIe. Cevu muI cuL
coIo un puruIuç, u cùruI oburçIe veneu dInLr-un çIpoL de upù
ce Ieçeu dIn cousLu unuI deIuIe(, çerpuIu prInLre brusLurI çI
uILe buruIenI pe unde îçI Iùcuse Ioc, çI susuruI upeI purcù Le
îndemnu Iu somn. CopucIuI subL cure se udumbrIse eru
mùre( çI purcù se IupLu cu sù ujungù Iu nuorI. PrInLre crùcIIe
IuI înLInse se gIugIuIeuu pusùreIeIe çI-çI Iùceuu cuIburI:
numuI uscuILund cInevu cIrIpIrIIe Ior se uprIndeu înLr-însuI
IocuI drugosLeI. DesIçuI IrunzeIor suIe Iùceu o umbrù, de
purcù rumneuI Iu eu. Bug seumù, nu eru uçu cùscùund
IIùcùuI ucesLu, çI pe nedrepL îI uLurnuu de coudù ucesL
ponos ceIIuI(I urgu(I dIn suL. Cum puse cupuI jos çI udormI.
N-upucuse sù dourmù, cu de cund începuI sù vù
povesLesc, çI o duLù sùrI drepL în sus.
VIsuse un vIs IourLe Irumos çI se deçLepLuse.
VIsuse cù unde venIse Iu dunsuI, mùre, o zunù muI
Irumousù decuL LouLe zuneIe dIn cer çI de pre pùmunL, çI-I
zIsese sù se ducù Iu curLeu împùruLuIuI IocuIuI uceIuIu, cù
ucoIo ure sù se procopseuscù.
Cund se deçLepLù, îçI zIse: "Mù, cu ce sù IIe usLu?" çI
începu u se pune pe gundurI; LouLù zIuIIcu îI muncIrù
gundurIIe çI nu se domIreu de Ioc, de Ioc cu ce sù
însemneze un usemeneu vIs. EI nu în(eIegeu cù sLeuuu sub
cure se nùscuse veneu sù-I sIujeuscù.
A douu zI, mergund IurùçI cu vILeIe Iu pùscuL, ubùLu dIn
drum çI deLe IurùçI pe Iu copucIuI cu prIcInu, çI IurùçI se
cuIcù Iu LuIpInu IuI, çI IurùçI vIsù uceIuçI vIs.
ScuIundu-se, îçI zIse: "Mù, ùsLu nu e Iucru curuL", çI
IurùçI LouLù zIuIIcu Iu dus pe gundurI.
A LreIu zI cu dInudInsuI Iùcu sù-I IIe drumuI pe Iu uceIuçI
copucI sub cure se cuIcù, çI vIsù uceIuçI vIs; bu încù de usLù
duLù zunu îI umenIn(ù cu bouIù çI cu LouLe LIcùIoçIIIe
omeneçLI, ducù nu s-o duce.
ALuncI çI eI, ducù se scuIù çI venI ucusù cu vucIIe çI Ie
bùgù în coçur, se înIù(Içe Iu sLùpunu-sùu çI-I zIse:
- SLùpune, pe mIne mù buLe gundurIIe sù mù duc în Iume
sù-mI cuuL norocuI. DesLuI um urgù(IL, çI punù ucum nu vùz
nIcI un semn cu sù poL çI eu sùILu cevu. ¡ù bIne çI-mI dù so-
coLeuIu.
- Du penLru ce, bùIeLe, sù IeçI de Iu mIne? Au dourù nu Le
muI(umeçLI de sImbrIu ce-(I duu? Au muncure n-uI
desLuIù? ¡u, muI bIne çezI Iu mIne, çI eu voI cùLu sù-(I duu o
IuLù bunù dIn suL, cu nI(Icù zesLrIcIcù, sù Le muI ujuL çI eu cu
ce m-o Iùsu InImu, sù-(I IucI çI Lu rosL uIcI cu Lo(I megIuçII,
nu muI IoInùrI prIn u Iume, cu sù nu ujungI Iùrù nIcI un
cùpùLuI, cu vuI de Iume.
- Bu, de muI(umIL, sunL muI(umIL de d-Lu, sLùpune;
muncure um desLuIù, nu poL sù munII pe Dumnezeu; durù
uçu mI-u venIL mIe, sù mù duc în Iume, çI nu voI rùmuneu
penLru nu çLIu ce.
Ducù vùzu sLùpunù-sùu cù esLe pesLe pouLe u-I Iuce sù
rùmuIe, îI deLe ce brumu muI uveu sù Iu, çI eI pIecù, Iuundu-
çI zIuu bunù de Iu sLùpun.
Ducundu-se de Iu suLuI sùu, IIùcùuI ujunse drepL Iu curLeu
împùrùLeuscù çI se bùgù urguL Iu grùdInu împùruLuIuI.
GrùdInuruI Iu bun-bucuros sù-I prIImeuscù, cund îI vùzu
uçu curù(eI, cùcI dobundIse punù uLuncI cuLevu boburnuce
de Iu IeLeIe împùruLuIuI cù bugù urgu(I LoL ce esLe muI
urucIos çI muI scurbos în omenIre.
Curù(eI, curù(eI, durù IuIneIe de pe dunsuI eruu Imouse,
deI! ce sù zIcI, cu de mùcur. GrùdInuruI puse de-I îmbùIe, îI
prImenI çI-I deLe de îmbrùcù nIçLe IuIne cure sù muI se-
mene u urguL Iu grùdInu împùrùLeuscù. $I cum eru de po-
LrIvIL IùcuL Iu boIuI IuI, îI çedesu bIne cu IuIneIe ce îmbrùcù.
Pe Iungù ceIeIuILe LrebI grùdInùreçLI, sIujbu IuI de
cùpeLenIe Iu cu sù Iucù în IIecure zI cuLe douùsprezece
mùnuncIIuIe(e de IIorI, çI în IIecure dImIneu(ù sù Ie deu Iu
ceIe douùsprezece domnI(e, IeLe uIe împùruLuIuI, cund vor
IeçI dIn cusù spre u se prImbIu prIn grùdInù.
AcesLe domnI(e eruu ursILe sù nu se pouLù mùrILu punù
nu vu gùsI cInevu cure sù Ie gIIceuscù IegùLuru ursILeI Ior çI
sù Iucù pe vreunu dIn eIe cu sù Iubeuscù pe cInevu. UrsILeIe
Ior Ie dùruIse cu puLImu jocuIuI. Eruu nebune dupù joc çI
pe IIecure noupLe rupeuu cuLe o perecIe de condurI de
mùLuse uIbù, dùn(uInd.
NImenI nu çLIu unde merg eIe noupLeu de joucù.
¡mpùruLuI se Iuuse de gundurI cu uLuLu cIeILuIuIù pe con-
durII IeLeIor suIe çI penLru InImu Ior de gIeu(ù, de cure nu
se puLeu IIpI nIcI un june dIn ceI ce venIserù în pe(IL.
PenLru uceusLu eI duse sIurù în (uru IuI çI în (ùrIIe sLreIne,
precum cu sù se çLIe cù cIne se vu gùsI sù-I spuIe ce Iuc
IeLeIe IuI noupLeu de rup IIecure cuLe o perecIe de condurI,
pouLe sù-çI uIeugù pe cure îI vu pIuce dIn eIe, çI eI I-o vu du
IuI de so(Ie.
EI çLIu cù Ie (Ine pe LouLe încIIse Iu un Ioc, înLr-o cùmurù
dIn puIuLuI sùu, încuIuLe çI zùvoruLe cu nouù uçI de IIer çI
cu nouù IucùLe murI. Durù nImenI nu çLIu ce Iuc eIe noupLeu
de II se rup încùI(ùmInLeIe, cùcI nImenI nu Ie vùzuserù punù
uLuncI IeçInd dIn cusù, cùcI nu puLeuu.
PusùmILe, Ior Ie eru IùcuL cu uçu sù-çI peLreucù vremeu în
LouLù vIu(u Ior. Açu Ie eru orundu.
Cum se uuzI de uceusLù IoLùrure u împùruLuIuI, începu u
curge Iu pe(ILorI; bu IecIorI de domnI çI de împùru(I, bu Ie-
cIorI de boIerI murI, punù çI IecIorI de boIerI muI mIcI. $I
cure cum veneu se puneu de pundù Iu uçu domnI(eIor cuLe o
noupLe. ¡mpùruLuI uçLepLu cu mure nerùbdure în IIecure
dImIneu(ù cu sù-I uducù cuLe vreo vesLe bunù; durù în Ioc de
uceusLu, I se spuneu cù junII ce se puneuu de pundù seuru
nu se muI gùsesc dImIneu(u. Nu se çLIu ce se Iuc. NIcI de
urmù mùcur nu II se muI dedeu.
Unsprezece IIùcùI o pù(Ise punù ucum. CeIIuI(I curI muI
eruu, începuserù u se codI; nu muI voIrù sù sLeu de pundù.
Se IIpseuu de u Iuu de nevesLe nIçLe IeLe penLru cure se
rùpune uLu(I LInerI.
$I usLIeI, unuI cuLe unuI, se cùrurù pe Iu cuseIe Ior de Iu
curLeu ucesLuI împùruL, çI-I Iùsurù IeLeIe în pIuLu DomnuIuI;
cùcI nImenI nu muI voIu sù-çI pIurzù suIIeLuI penLru un cup
de muIere.
¡nsuçI împùruLuI Iu coprIns de spuImù, cum de sù pIurù
uçu junII ce voIuu sù-I pundeuscù IeLeIe, çI nu muI cuLezu sù
îndemne pe nImenI.
¡mpùruLuI eru nevoIL sù cumpere mereu pe IIecure zI cuLe
douùsprezece perecII de condurI, çI InLruse Iu grIje cù o sù-
I îmbùLruneuscù IeLeIe în vuLrù çI o sù împIeLeuscù cosI(u
uIbù, Iùrù sù puIe pIrosLrIIIe în cup.
ArguLuI de Iu grùdInùrIe îçI împIIneu sIujbu cum çLIu eI în
Iegeu IuI. $I domnI(eIe eruu muI(umILe de mùnucIeIe de
IIorI ce II Ie du urguLuI, çI grùdInuruI de IucruI IuI.
EI, cund du IIorIIe domnI(eIor, nIcI nu-çI rIdIcu ocIII
usupru Ior; durù cund du IIorIIe IeLeI ceIeI mIcI, nu çLIu de
ce, cù se roçeu cu un bujor, çI-I LucuIu InImu, de sLu sù-I surù
dIn pIepL uIurù.
¡uLu bùgù de seumù uceusLu, însù crezu cù IIùcùuI esLe
ruçInos çI d-uIu se Iuce uçu de roçu cund vIne înuInLeu Ior.
AzI uçu, muIne uçu, eI vedeu cù nu e de nusuI IuI o uçu
bucù(Icù. Durù ce-I IucI InImeI? Eu îI du bruncI çI IuI, buL-o
pusLIu! çI ur II voIL sù se puIe çI eI Iu pundù, çI upoI se
gundeu çI Iu pù(unIIIe ceIor ce pùzIse înuInLeu IuI.
¡uLu ceu mIcù se greçI înLr-o zI çI spuse surorIIor cum ur-
guLuI cure Ie du IIorI se roçeçLe cu o sIecIù cund vIne
înuInLeu Ior çI cum esLe de curù(eI. Cum uuzI IuLu ceu muI
mure usLIeI de cuvInLe cù Iese dIn guru suroreI suIe ceIeI
muI mIcI, unde începu sù o dojeneuscù cu nIçLe vorbe cum
IuùLoure în rus, cum de numuI sù se gundeuscù eu u scouLe
uçu vorbe bIunde penLru un urguL, cùcI usLu ur semùnu cù
InImu eI esLe pornILù u se pIunIsI cuIvu.
BùIuLuIuI îI zIceu InImu sù se uruLe Iu împùruLuI cu cere-
reu de u pundI çI eI, durù sù Iùsùm cù-çI cunoçLeu IunguI nu-
suIuI, sù Iùsùm cù nu1 uILuse pù(enIIIe uLuLor IIùcùI ce
pIerIserù, IuI îI eru sù nu-çI pIurzù sIujbu çI sù rùmuIe cu
buzeIe umIIuLe. ApoI unde puI d-Lu gunduI ce-I munceu
grouznIc, cù de vu II gonIL de Iu curLeu împùrùLeuscù, n-ure
sù muI vuzù pe IeLeIe împùruLuIuI, cùcI dundu-Ie IIorI în
IIecure dImIneu(ù, orIcuL se IerI de vreo puLImù, LoLuçI
gIgùçIIIe çI Irumuse(IIe IeLeIor de împùruL, çI muI cu seumù
cùuLùLuru ceu bIujInù u IeLeI ceIeI mIcI, îI udemenIse punù
înLr-uLuL, încuL, se socoLeu eI, cù ducu nu vu muI uLInge în
IIecure dImIneu(ù cu degeLeIe suIe muInIIe ceIe uIbe cu o
couIù de IurLIe, cu pIeIeu mouIe cu puIuI, uIe IeLeIor de
împùruL, nu vu muI puLeu LrùI.
ZIuu, noupLeu, îI munceuu ucesLe gundurI çI nu çLIu cum
sù Iucù sù-çI împIIneuscù poILu InImeI, Iùrù de cure, sIm(eu
eI, cù nu vu puLeu sù muI LrùIuscù.
¡nLr-unu dIn nop(I, udormInd eI cu gunduI (InLù Iu
dorIn(u ce-I cIInuIu de-I rodeu bùIerIIe InImeI, vùzu în vIs
Iurù pe zunu dIn vuIceuuu ceu cu IIorI unde I se urùLuse
odInIourù.
Eu îI zIse:
- Sù Le ducI în ungIIuI grùdIneI ceI despre rùsùrIL; ucoIo
veI gùsI doI puI de duIIn, unuI cIreçIu çI uILuI LrunduIIrIu;
uIùLurI de dunçII veI vedeu o sùpùIIgù de uur, o nùsLrupù LoL
de uur çI un çLergur de mùLuse. Sù IeI uceçLI puI de duIIn,
sù-I puI în douù gIIvece Irumouse, sù-I supI cu sùpùIIgu ceu
de uur, sù-I uzI cu nùsLrupu ceu de uur, sù-I çLergI bInIçor cu
çLerguruI ceI de mùLuse çI sù-I îngrIjeçLI cu pe IumInu
ocIIIor LùI. Cund vor creçLe çI se vor Iuce cu de un sLuL de
om, orIce veI cere de Iu dunçII (I se vu IzbundI LocmuI pe
LocmuI.
ZIse çI pIerI cu o nùIucù, Iùrù sù upuce urguLuI
grùdInuruIuI sù-I muI(umeuscù burIm.
NIcI nu se dezmeLIcIse bIne dIn uIuIuIu somnuIuI, nIcI nu
se çLerse Iu ocII mùcur, çI deLe Iugu în ungIIuI grùdIneI ceI
despre rùsùrIL çI rùmuse nùuc de bucurIe, cund vùzu în
IIIn(ù LouLe ceIe ce îI spusese zunu în somn. Acum se çLerse
çI eI Iu ocII, se pIpùI sù vuzù nu cure cumvu dourme încù çI
uIeveu sù IIe oure ceeu ce vedeu? Dupù ce se încredIn(ù cù
nu esLe nùIucù, de noupLe, puse munu çI Iuù duIInII.
¡I îngrIjI cum çLIu eI muI bIne, îI sùpu udeseu cu sùpùIIgu
ce gùsIse eI ucoIo, îI udù cu nùsLrupu, îI çLerse cu çLerguruI
çI, ce sù muI IungIm vorbu? îI îngrIjI cu pe IumInu ocIIIor
IuI, LocmuI precum îI poruncIse zunu.
DuIInII creçLeuu çI se împuLernIceuu cu prIn mInune. Nu
Lrecu muIL çI se Iùcurù murI. ¡rumuse(e cu Iu uceçLI duIInI
nIcI cù s-u muI vùzuL.
Cund ujunserù cu d-un sLuL de om, eI venI Iu dunçII înLr-
unu dIn zIIe çI zIse unuIu precum îI învù(use zunu:
- DuIIne, DuIIne,
Cu sùpùIugù de uur sùpuLu-Le-um,
Cu nùsLrupù de uur uduLu-Le-um,
Cu çLergur de mùLuse çLersu-Le-um,
Dù-mI duruI d-u mù Iuce, orIcund voI voI eu,
Sù nu IIu vùzuL de nImenI.
EI rùmuse buImùcIL de mIrure, cund în cIIpu uceeuçI
cIIur vùzu cum se înIIIn(euzù un boboc de IIoure, cum
creçLe de se mùreçLe çI cum se descIIde o IIoure uçu de
Irumousù, de nu puLeuI sù Le opreçLI cu sù nu o mIroçI. EI
puse munu de o rupse, o Iuù çI o bùgù în sun; vezI cù uçu îI
învù(use zunu.
Seuru cund domnI(eIe InLrurù în cùmuru Ior ceu încuIuLù
çI zùvoruLù cu nouù IucùLe murI, cu sù se cuIce, eI se IurIçe
bInIçor pe Iungù eIe çI InLrurù împreunù. EI Ie vedeu pe eIe
ce Iuc, durù eIe nu-I vedeuu pe dunsuI. EI Ie vùzu cù în Ioc
sù se dezbruce spre u merge Iu cuIcure, eIe începurù u se
pIepLùnu, u se îmbrùcu cu IuIne scumpe çI u se gùLI de
ducù.
EI se mIru de ceIe ce vedeu çI IoLùrî cu sù se (Ie dupù
dunseIe cu dInudInsuI sù vuzù pe unde uu sù Iusù eIe, unde
uu sù se ducù çI ce uu sù Iucù.
Cund deoduLù, IuLu ceu muI mure zIse surorIIor suIe:
- GuLu sunLe(I, IeLeIor?
- GuLu sunLem, rùspunserù eIe.
ALuncI ceu mure dIn surorI bùLu cu pIcIoruI în pùmunL, çI
deoduLù se descIIse în douù duçumeuuu cuseI. EIe se
coborurù prIn uceu descIIzùLurù çI merserù, punù se
ujunserù Iu o grùdInù gùrduILù cu zId de urumù.
Cund Iurù sù InLre, IuLu ceu mure bùLu dIn pIcIor IurùçI çI
por(IIe ceIe de o(eI uIe grùdIneI se descIIserù. ¡nLrund,
bùIuLuI cùIcù pe rocIIu IeLeI ceIeI mIcI.
AceusLu, înLorcundu-se repede, nu vùzu pe nImenI; çI,
cIemundu-çI surorIIe, Ie zIse:
- SurorIIor, bùnuIesc cù s-u IuuL cInevu dupù mIne, cù
uILe, sIm(II cù m-u cùIcuL ourecIne pe rocIIe.
SurorIIe se uILurù în LouLe pùr(IIe çI nevùzund nIcI eIe pe
nImenI, îI rùspunse:
- Nu III uçu bùnuILoure, soro; cIne sù IIe ucI, orI sù se Iu
dupù noI. NIcI pusùre mùIusLrù nu pouLe rùzbI punù unde
sunLem noI ucum. ¡u vezI muI bIne, sù nu se II upucuL ro-
cIIu Lu de vreun mùrùcIne çI, cum eçLI Lu IrIcousù, (I s-o II
pùruL cù Le-u cùIcuL neçLIne pe rocIIe. Nu II uçu de uçurIcù!
Eu Lùcu. BùIuLuI se (Ineu dupù dunseIe.
Trecurù prInLr-o pùdure cu IrunzeIe de urgInL, Lrecurù
prIn uILu cu IoIIe de uur, Lrecurù prIn uILù pùdure cu Irun-
zeIe numuI dIumunLurI çI pIeLre nesLImuLe, curI scIIpeuu
de-(I Iuuu ocIII, çI ujunserù Iu un eIeçLeu mure.
¡n mIjIocuI uceIuI eIeçLeu se rIdIcu un dumbuIe( çI pe
dunsuI nIçLe puIuLurI cum nu muI vùzuse eI punù uLuncI.
PuIuLurIIe împùruLuIuI rùmùseserù jos de LoL pe Iungù
ucesLeu, cure sLrùIuceuu de Iu soure Le puLeuI uILu, durù Iu
dunseIe bu. $I uçu de cu meçLeçug eruu IùcuLe, încuL cund Le
urcuI în eIe (I se pùreu cù Le coborI, çI cund Le dedeuI jos dIn
eIe (I se pùreu cù Le urcI.
Douùsprezece IunLrIçoure cu vusIuçI muIu(I numuI în IIr
de ceI bun Ie uçLepLuu Iu murgIne. Cum ujunserù, se puserù
IIecure în cuLe unu çI pIecurù. ArguLuI se puse în IunLreu
IeLeI ceIeI mIcI.
¡unLrIIe pornIrù çI mergeuu în rund cu cocorII. NumuI
IunLreu IeLeI ceIeI muI mIcI rùmuneu muI în urmù. VusIuçuI
se mIru cum de esLe muI greu decuL uILùduLù çI Lrùgeu dIn
rùspuLerI Iu vusIe cu sù ujungù pe ceIeIuILe.
Cum IeçIrù Iu ceIùIuIL muI uI eIeçLeuIuI, se uuzI o muzIcù,
cure, vrund, nevrund, Le Iùceu sù dùn(uIeçLI. ¡eLeIe se
repezIrù cu IuIgeruI, InLrù în puIuL çI se puserù pe joc cu
IIùcùII curI Ie pundIserù, çI jucurù çI jucurù punù ce II se
spurserù condurII.
BùIuLuI se (Inu mereu dupù eIe. ¡nLrund çI eI în puIuL, ce-I
vùzurù ocIII? Cùmuru de joc mure çI Iurgù de ubIu puLeuI
sù-I zùreçLI cùpùLuIuI. Eu eru împodobILù numuI cu uur, cu
pIeLre nesLemuLe çI cu IùcIII de jur împrejur ce urdeuu în
nIçLe sIeçnIce de uur curuL, muI murI decuL omuI. Pùre(II uI-
bI cu IupLeIe sLrùIuceuu de-(I Iuuu ocIII, çI cu dungI de uur,
împodobILe cu zumIIrurI çI rubInurI de IIcùreuu cu IocuI.
ArguLuI se puse înLr-un coI( çI prIveu Iu LouLe mInunIIe
usLeu. $I uveu çI Iu ce prIvI, cùcI vedeu ucoIo IucrurI de curI
nu-I muI vùzuserù ocIII. Dur unde Iu pomunu uIu cu sù sLeu
Iu un Ioc? Sùreu çI eI LonLoroIuI de coIo punù coIo, Iùrù sù
vreu; cùcI nu eru cIIp sù sLeu Iu un Ioc Iùrù u sùILu, cund
cunLu muzIcu uIu. Punù çI sIeçnIceIe çI meseIe çI IùvI(eIe dIn
cusù sùILuu.
$I nIcI pomeneuIù mùcur nu esLe cu sù-çI încIIpuIuscù
cInevu Irumuse(eu cunLùrIIor çI u muzIcII uceIeIu; orgune,
IIuIere, cIILùrI, uIùuLe, bucIume, cImpouIe çI uILe muILe d-
uIde usLeu cunLuu înLr-o unIre de rùmuneuu mur( ceI muI
bunI muzIcun(I dIn Iume.
D-upoI IeLeIe1? Trùgeuu cu Ioc Iu nIçLe IorI, bùLuLu,
bruuI, cu Iu uçu corLuIuI, de unuI sIngur, pIpùruç çI cuLe joc-
urI LouLe, de puLeuI sù-(I rupI bojocII jucund.
$I jucurù çI jucurù, punù despre zIuù. Cund, deoduLù,
înceLund muzIcu de u muI cunLu, IeçI cu dIn pùmunL o musù
încùrcuLù cu de LouLe bunùLù(IIe, çI ce esLe pe Iume, çI ce nu
esLe. Se puserù cu Lo(II Iu musù çI muncurù çI se cIeIuIrù cuL
Ie poILIrù InImu.
ArguLuI de Iu grùdInùrIe çedeu în coI(uI IuI unde se
uçezuse çI prIveu, Iùsundu-I guru upù.
¡u musù Ie sIujeu nIçLe urupI, îmbrùcu(I în nIçLe IuIne
IourLe scump împodobILe.
Dupù ce se scuIurù de Iu musù, prInserù u se înLource
ucusù.
Se înLourserù IurùçI pe unde uu IosL venIL. BùIuLuI se
(Ineu dupù dunseIe, cu drucuI dupù cùIugùr.
Cund Iurù u Lrece prIn grùdInu cu IrunzeIe de urgInL, ce-I
deLe urguLuIuI prIn gund, cù numuI rupse o rùmurIcù dInLr-
un copucI.
Un IreumùL puLernIc se Iùcu uLuncI în LouLù pùdureu, cu
de o IurLunù ce vIne înLùruLuLù usupru copucIIor; çI LoLuçI
nIcI o Irunzù mùcur nu se mIçcu dIn Ioc, bu nIcI mùcur nu
se cIùLInù cu de o udIere de vunL burIm.
¡eLeIe rùsùrIrù.
- Ce sù IIe usLu, IeIcuII(ù? zIserù.
- Ce sù IIe? rùspunse ceu muI mure dIn surorI. ¡ucù,
pùsùrIcu ce-çI ure cuIbuI în LurnuI bIserIcII dIn puIuLurIIe
LuLùIuI nosLru LrebuIe sù II LrecuL prIn Irunze; cùcI numuI eu
pouLe sù rùzbuLù pe uIcI.
¡eLeIe Lrecurù çI ujunserù în puIuLuI unde eruu încuIuLe,
LoL pe unde IeçIserù.
A douu zI, urguLuI de Iu grùdInùrIe, cund deLe
mùnuncIIurIIe de IIorI IeLeIor împùruLuIuI, uscunse cu
meçLeçug rùmurIcu rupLù în mùnuncIIuI IeLeI ceIeI mIcI.
DomnI(u se mIrù cund îçI prIImI mùnuncIIuI de IIorI, se
uILù cum cu mIIù Iu urguL çI nu-çI puLeu du seumù cum de sù
ujungù uceu rùmurIcù înLre IIorIIe ce prIImIse.
A douu seurù, IurùçI uçu o peLrecurù. BùIuLuI, IurùçI pe
IurIç, se (Inuse dupù dunseIe, cu deosebIre numuI cù rupse
o rùmurIcù dIn copucII ceI cu IrunzeIe de uur, pe cure o
puse IurùçI înLre IIorIIe ce deLe u douu zI domnI(eI ceIeI
mIcI.
¡uLu ceu muI mure, IurùçI cu cuvInLe IInIçLILoure, uIInù
IrIcu surorIIor eI cund se uuzI IreumùLuI ce se Iùcu în
pùdureu de unde urguLuI rupse rùmurIcu.
Cund u douu zI domnI(u ceu mIcù prIImI IIorIIe cu
rùmurIcu uscunsù înLre eIe, îI deLe un IIer urs prIn InImù.
Eu cùuLù vreme cu prIIej çI, preIùcundu-se cù vreu sù se
prImbIe, IeçI presLe zI prIn grùdInù çI, înLuInInd pe urguL Iu
o coLILurù u grùdIneI, îI oprI çI-I zIse:
- De unde uI uvuL Lu rùmurIcu ce mI-uI pus-o în
mùnuncIIuI de IIorI?
- De unde o çLIe preu bIne mùrIu-Lu.
- Cure vu sù zIcù, Lu Le-uI (InuL dupù noI, çI çLII unde
mergem noI noupLeu.
- Cum uçu mùrIu-Lu.
- Cum uI IùcuL de u venIL dupù noI de nIcI unu dInLre
surorI nu Le-u vùzuL?
- Pe IurIç.
- Nu o pungù de bunI, çI sù nu sco(I nIcI o vorbù despre
prImbIureu nousLrù de noupLeu.
- Eu nu-mI vunz Lùcereu, mùrIu-Lu.
- Ducù voI uuzI însù cù uI crucnIL cevu, voI pune sù-(I LuIe
cupuI.
ZIse eu vorbeIe usLeu uspre dIn gurù, durù dIn InImù
uILcevu cugeLu. E I se pùreu cù ucesL urguL dIn ce în ce se
Iuce muI curù(eI.
A LreIu noupLe cund se duse dupù dunseIe, LoL pe IurIç,
rupse o rumurù dIn pùdureu cu copucII ceI cure uveuu IoIIe
de dIumunL, çI IurùçI se Iùcu IreumùL prInLre Irunze, çI
IurùçI suroru ceu muI mure uIInù IrIcu surorIIor ceIor mIcI
cu cuvInLe IInIçLILoure. DomnI(u însù ceu mIcù, nu çLIu de
ce, durù în InImu eI se sLrecurù o bucurIe uscunsù.
¡n zIuu urmùLoure, cund gùsI rùmurIcu de dIumunL în
mùnuncIIuI de IIorI, cùLù cum pe subL uscuns Iu urguL çI-I
gùsI cù nu se preu deosebeçLe de IIII de domnI çI de
împùru(I. ALuL I se pùru de drùgùIuç.
ArguLuI çI dunsuI cùLù usupru domnI(eI cu ocII guIeçI,
durù LoL pe IurIç, çI o vùzu cù se LuIburuse ourecum, se Iùcu
însù cù nu prIcepe nImIc çI-çI cùLù de Lreubù.
SurorIIe domnI(eI deLerù pesLe dunçII vorbInd çI ruserù
de dunsu çI Iuurù cu cuvInLeIe cum pesLe pIcIor. ¡uLu ceu
mIcù Lùcu çI îngII(I ruçIneu. Nu se puLeu eu mIru dIn desLuI
cum u IùcuL urguLuI de Ie-u descoperIL. EI, vezI, îI InLruse în
cup cù ucesL IIùcùu nu pouLe sù IIe om prosL, deourece
dovedIse IucrurI ce nIcI mùIesLreIe nu Ie çLIuu.
$I upoI, udevùruI vorbInd, boIuI IuI ceI IuInIc, cIIpuI IuI
ceI bIne poLrIvIL çI bIujIn îI urùLu cuL de coIo u nu II de urguL
prosL. Pe Iungù ucesLeu, çI înIù(Içureu, çI LoLuI înLr-însuI
uveu pe vIno-ncouce.
Dupù ce InLrurù în cusù IeLeIe, domnI(u ceu mIcù Ie spuse
cù urguLuI de Iu grùdInùrIe çLIu LoL ce Iuc eIe noupLeu.
ALuncI se udunurù Iu sIuL çI pIùnuIrù cu sù-I Iucù çI pe
dunsuI sù-çI pIurzù InImu çI sIm(IrIIe, cum Iùcuserù çI cu
ceIIuI(I LInerI.
¡IùcùIundruI însù se IurIçù çI de usLù duLù de InLrù în
cùmuru IeLeIor, cu sù uscuILe Iu sIuLuI Ior.
Pure cù-I spusese urIcIuI Iu urecIe cù ure sù se peLreucù
înLre eIe cevu penLru dunsuI.
Acum, dupù ce çLIu LoLuI, durù LoLuI ce LrebuIu sù çLIe, se
duse Iu duIInII IuI çI zIse cùLre ceI LrunduIIrIu:
- DuIIne, DuIIne,
Cu sùpùIugù de uur sùpuLu-Le-um,
Cu nùsLrupù de uur uduLu-Le-um,
Cu çLergur de mùLuse çLersu-Le-um,
Dù-mI mInLe çI procopseuIù de IIu de domn çI împùruL!
Cu çI de Iu rund, un boboc de IIoure încoI(I, crescu çI se
descIIse o IIoure mInunuLù. EI Iuù IIoureu çI o bùgù în sun.
OduLù cùzurù de pe Iu(u IuI ursùLurIIe de soure çI îI rùmuse
cIIpuI curuL çI IumInuL, cu çI cund uLuncI îI Iùcuse mù-su.
SIm(I cù în creIerII IuI se peLrece un ce de cure nu-çI puLeu
du seumu. Durù vùzu cù începe u judecu uILIeI de cum ju-
decu eI punù ucum. PusùmILe se uscu(Ise Iu mInLe. $I
LoLdeoduLù se pomenI îmbrùcuL cu nIçLe IuIne cu uIe IIIIor
de împùru(I çI de domnI.
ALuncI se duse Iu împùruLuI çI ceru çI dunsuI sù-I
pùzeuscù IeLeIe, înLr-o noupLe.
¡mpùruLuIuI I se Iucu mIIù de LInere(eIe IuI çI-I sIùLuI sù-
çI cuuLe muI bIne de Lreubù, decuL sù se rùpuIe. EI sLùruI.
¡mpùruLuI prIImI. AcesLu nIcI cù bùnuIu mùcur u II urguLuI
de Iu grùdInùrIe; uçu de muIL se scIImbuse.
Cund îI urùLù IeLeIor çI Ie spuse împùruLuI ce voIeçLe, nIcI
eIe, vezI, nu-I cunoscurù. NumuI ceu mIcù, IIInd cu cuIuI Iu
InImù, îI cunoscu çI începu u LunjI de drugosLe.
NoupLeu urmùLoure, cund pIecurù eIe Iu joc, îI Iuurù çI pe
dunsuI. EI çLIu ce I se pregùLeçLe, durù se IerI cu de ouIu
mùIuIuIuI sù nu deu în cIupcù.
Ajunserù Iu puIuLuI vrùjIL, jucurù punù despre zIuù, upoI
se puserù Iu musù. ¡ se uduse çI IuI bùuLuru dIn cure bùuse
Lo(I curI venIserù înuInLeu IuI, bùuLurù cure LrebuIu sù-I Iucù
u-çI pIerde mIn(IIe çI sIm(Ireu, bùuLurù cure sù-I pIurzù çI
pe dunsuI cu pe ceIIuI(I.
ALuncI unde îçI înLourse nIçLe ocII IùcrùmoçI çI pIInI de
IocuI drugosLeI ce-I mIsLuIu, çI zIse cu gruI duIos domnI(eI
ceIeI mIcI:
- VezI Lu? Iucù eu mù pIerz penLru drugosLeu Lu, ducu uI
uçu InImù de gIeu(ù.
- Nu, n-um InImù de gIeu(ù, IocuI drugosLeI LuIe mI-u
încùIzIL-o, rùspunse eu. Nu beu. MuI bIne voI sù IIu
grùdInùreusù cu LIne, decuL IuLù de împùruL.
Cum uuzI uçu, eI uruncù bùuLuru Iu spuLe, çI muI upropI-
Indu-se de dunsu, îI muI zIse:
- Sù nu-(I IIe Leumù, mùrIu-Lu, cù grùdInùreusù nu uI sù III
o duLù cu cupuI.
To(I ceI de Iu(ù uuzIrù vorbeIe Ior. PuLereu IurmecuIuI se
zdrobI çI Lo(I cu LoLuI se pomenIrù în puIuLurIIe
împùruLuIuI. PuIuLuI ceI IermecuL pIerI cu o nùIucù, cu çI
cum n-ur II muI IosL pe Iumeu usLu.
Cund îI vùzurù împùruLuI, încremenI de uImIre cu
umundouù muInIIe pe burbù. ¡IùcùuI, IosLuI urguL Iu
grùdInùrIe, îI povesLI LouLù çIreLenIu nop(IIor. ¡mpùruLuI
deLe pe IuLu ceu mIcù dupù IIùcùIundruI ceI Irumos çI
drùgùsLos. ApoI se înIù(Içurù çI ceIeIuILe IeLe cu cuLe unuI
dIn IIII de împùru(I çI de domnI pe cure çI-I uIesese.
¡mpùruLuI se îndupIecù çI Ie deLe pe IIecure Iu cusu Ior. $I se
Iùcu o bucurIe mure în LouLe pùr(IIe, cure bucurIe de ur II o
suLù de gurI, nu unu cu u meu, n-ur puLeu-o spune.
¡nuInLe de u se cununu, IuLu ceu mIcù înLrebù pe Iogod-
nIcuI eI cu ce puLere Iùcu eI de Ie descoperI uscunsurIIe
IupLeIor Ior çI IegùLuru IurmecuIuI ce Ie (Ineuu înIùn(uILe. EI
spuse. ¡urù eu, cu sù nu IIe bùrbuLu-sùu muI presus decuL
eu, cI sù IIe deopoLrIvù om cu Lo(I oumenII, se duse de LùIe
duIInII çI-I bùgù în Ioc.
ApoI se cununurù çI LrùIrù o vIu(ù IerIcILù, cum se LrùIeçLe
pe Iumeu nousLrù usLu bùI(uLu, punù ce se IsLovIrù Lo(I cu
LoLuI, în uduncI bùLrune(e.
¡ur eu încùIecuI p-o çeu eLc.
,. Cele trei rodii uorite
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL, çI uveu un IecIor; ucesLu, çezund
Iu IereusLrù, vede o bubù bùLrunù, cure veneu cu LIvgu sù Iu
upù de Iu IunLunù. Ce-I vIne IuI, Iu o pIuLrù çI uruncund-o
cùLre IunLunù, nemereçLe drepL în LIvgù, çI uceusLu se
spurge; bubu, cure sIm(Ise de unde venIse pIuLru îçI uuncù
ocIII Iu IereusLru împùruLuIuI çI vede pe IIuI de împùruL
Iùcund Iuz; uLuncI bubu zIse:
- Punù nu veI gùsI ceIe LreI rodII uurILe, sù nu Le însorI,
druguI mumII; çI se înLourse ucusù LrIsLù çI Iùrù LIvgù çI Iùrù
upù.
¡IuI de împùruL, uuzInd ucesL bIesLem, sLùLu, çI dupù ce
se gundI muIL LImp Iu rodIIIe uurILe, se uprInse dorIn(u în eI
de u Ie vedeu çI de u Ie uveu; decI se duse Iu LuLù-sùu çI-I
zIse:
- TuLù, sù-mI IucI LreI rundurI de IuIne de IIer, cùcI um sù
Iuc o cùIùLorIe mure.
$I LouLù sIIIn(u ce puse împùruLuI u oprI pe IIuI sùu de Iu
uceusLu, Iu în zudur.
Ducu vùzu çI vùzu cù nu-I pouLe oprI, poruncI çI
numuIdecuL I se çI Iùcu IuIneIe; dupù ce Ie Iuù, IIuI
împùruLuIuI încùIecù çI pIecù.
Un un de zIIe Lrecuse de cund cùIùLoreu; ujunsese prIn
pusLIeLù(I neIocuILe de oumenI, çI LoL rùLùcInd în sus çI în
jos, douù rundurI de IuIne se rupserù çI Ie Iepùduse.
NeçLIInd ce sù Iucù, IoLùrî u muI merge cuLvu, çI ducu nu vu
puLeu descoperI nImIc, sù se înLourcù.
AbIu muI Iùcu cu(Ivu puçI çI IuLù cù zùrI o coIIbù. Se repezI
înLr-ucoIo IuLe cu sùgeuLu çI înduLù çI ujunse. Cund, o
mùLuçù sIIusLrù, cum îI vùzu, îI çI zIse:
- Du bIne, IIùcùuIe, cum uI ujuns p-uIcI pe unde nu se
vede pusùre cu urIpIoure, dur încùmILe om cu pIcIoure?
- Mumù, zIse IIuI de împùruL, cuuL ceIe LreI rodII uurILe;
nu çLII d-Lu încoLro se poL uIIu?
- Nu çLIu, druguI mumII, nIcI n-um uuzIL punù ucum de
uçu mInune, durù pouLe soru-meu sù çLIe, cure çude pu(In
muI depurLe de uIcI; de uI curuj sù muI mergI, po(I sù o
înLrebI pe dunsu.
N-uçLepLù sù-I zIcù de douù orI, çI o LuII înLr-ucoIo repede
çI merse, çI merse, cuIe Iungù neumbIuLù, punù ce deLe de o
uILù coIIbù, de unde usemeneu IeçI o mùLuçù sIIusLrù, çI
muI bùLrunù, çI muI scoIùIcILù, cure çI eu îI zIse:
- Cum uI ujuns p-uIcI, om cu pIcIoure, pe unde unde nu
vIne nIcI pusùrI cu urIpIoure?
- Mumù, zIse IIuI împùruLuIuI, cuuL ceIe LreI rodII uurILe,
çI dorIn(u de u Ie uveu m-u udus p-uIcI, nu çLII d-Lu încoLro
se uIIù?
¡u uuzIreu ucesLor vorbe, bùLrunu începu sù pIungù, upoI
îI rùspunse:
- Am uvuL çI eu un IecIor, cure uuzIse despre uceIe
bIesLemuLe rodII, çI cure, LoL umbIund dupù eIe, înLr-unu
dIn zIIe se înLourse çcIIop çI în ceIe dIn urmù îçI rupse çI
cupuI penLru eIe; ducu uç II çLIuL uLuncI, druguI mumII, cum
sù Ie gùseuscù cInevu Iùrù prImejdIe, nu-mI pIerdeum
copIIuçuI.
Cum uuzI IIùcùuI nosLru, începu u se rugu sù-I spuIe cum
sù Iucù sù Ie Iu, Iurù bùLrunu îI povù(uI cum sù umbIe çI cum
sù se pourLe, çI ducu vu IzbuLI, I-u juruL pe LInere(eIe IuI cu
sù se înLourcù LoL pe ucoIo, cu sù-I uruLe çI eI uceIe rodII,
dupù cure s-u prùpùdIL IIuI sùu.
Dupù ce I-u IùgùduIL cù se vu înLource, I-u muI(umIL pen-
Lru sIuLurIIe ceIe bune ce u prIImIL de Iu dunsu, çI cu o
nùIucù pIerI dInuInLeu eI, cund, dupù o cùIùLorIe încù d-o
sùpLùmunù çI muI bIne, vùzu un buIuur cu o buzù în cer çI
cu uILu în pùmunL. ¡nduLù ce ujunse Iu dunsuI îI zIse:
- Bunù zIuu, IruLe, çI Lrecu înuInLe.
¡ur buIuuruI îI rùspunse:
- Noroc bun, IruLe.
Ajunse upoI Iu o IunLunù, mucegùILù çI pIInù de nùmoI: eI
se upucù înduLù de curù(I çI prImenI upu dIn IunLunù çI-çI
cùuLù de drum punù deLe de nIçLe por(I încuIuLe, pIIne de
pruI çI de pùIunjenI; curù(I uceI pùIunjenI, scuLurù pruIuI,
deLe pourLu de pereLe çI Lrecu înuInLe. ¡n drumuI sùu
înLuInI o bruLùreusù cure çLergeu un cupLor cu (u(eIe suIe;
cum o vùzu, îI deLe bunù zIuu, çI LùIndu-çI o bucuLù dIn
IuInu su, îI zIse:
-|Ine usLu, IeIcuII(ù, de çLerge cupLoruI.
¡urù eu, Iuund-o, îI muI(umI.
¡u spuLeIe cupLoruIuI, IIuI împùruLuIuI vùzu o grùdInù cu
un ruI, în cure se rùLùcI cuLvu LImp.
¡n ceIe de pe urmù vùzu ceIe LreI rodII cum uLurnu de o
crucù în pom; îçI Iùcu curuj, scouse cu(ILuçuI çI LùIe
crùcuII(u de cure eruu uLurnuLe, çI o LuII d-u Iugu înupoI.
N-upucù sù Iucù zece puçI çI LouLù grùdInu începu sù (Ipe
çI sù cIeme în ujuLor pe bruLùreusù, por(IIe, IunLunu çI pe
buIuur.
- Bu uIu-I vorbù, rùspunse bruLùreusu, cù de cund sunL
urgIsILù u sLu ucI, nu s-u înduruL nImenI sù vIe u mù scuLI de
ursùLuru de LouLe zIIeIe.
- Cù uIL gund n-um, rùspunserù por(IIe, cù de cund sun-
Lem IùcuLe, n-u venIL nImenI sù ne muI scuLure, sù ne
descIIzù, de în(eIenIsem uçu.
- Bu sù ne IerLu(I, zIce IunLunu, cù de cund sunL IùcuLù,
munù de om n-u venIL sù-mI cure(e upeIe, încuL ujunsesem
u mù împu(I.
- Bu cù cIIur, rùspunse çI buIuuruI, cù de cund sunL
osundIL u sLu cu guru cùscuLù çI cu ocIII sLIcII(I Iu sLeIe, nI-
menI nu mI-u duL mùcur o bunù zIuu, çI sù-mI zIcù IruLe.
AcesL om ne-u scùpuL de urgIu ce eru pe noI, çI ne vom
cùuLu de Lreubù.
¡IuI împùruLuIuI, cure Iùcuse înLocmuI cum îI învù(use
bùLrunu, se înLourse pe Iu dunsu çI dupù ce-I muI(umI çI-I
deLe çI eI cuLe cevu, pIecù sù se înLourcù Iu împùrù(Iu LuLùIuI
sùu.
Pe drum, ce-I venI IuI, vùzund cù nu muI pouLe rùbdu,
scouse cu(ILuçuI çI LùIe unu dIn rodII, cu sù gusLe çI sù se
încredIn(eze de bunùLuLeu Ior. Cund, ce sù vezI? DeoduLù
Iese dIn rodIe o IuLù, cu o zunù de Irumousù, çI înduLù
începu u sLrIgu cu gIus munguIos:
- Apù, upù, cù mor.
¡nLourse IIuI împùruLuIuI ocIII în LouLe pùr(IIe sù vuzù
upù; durù geubu, upù nu eru, Iurù IuLu cùzu çI murI; p-ucI
eru sù cuzù çI eI, durù se (Inu.
ToL mergund eI, nu puLu sù (Ie punù sù nu gusLe dInLr-o
rodIe çI scouse cu(ILuçuI de LùIe încù unu; deoduLù, Iese çI
dInLr-însu o IuLù cu o zunù, çI moure cu çI ceu dInLuI, IIIndcù
n-uvu upù sù-I deu.
MuInIL de cIuduLu înLumpIure, mergeu cùLre împùrù(Iu
LuLùIuI sùu cu rodIu cure îI muI rùmùsese, çI se uILu Iu dunsu
cu Iu un cIreç copL; çI merse punù ujunse Iu o cumpIe
Irumousù pe unde începu u cunouçLe urme de oumenI. AIcI
îI muI venI InImu Iu Ioc, çI se puse jos sù se odIIneuscù
nI(eI. GunduI IuI nu se Iuu de Iu rodII çI de Iu IeLeIe ceIe Iru-
mouse ce murIserù; çI LoL gundIndu-se se uprInse în eI
dorIn(u de u gusLu dIn rodIu pe cure o muI uveu, încuL
nemuIpuLundu-se (Ine, oLùrî sù o LuIe çI pe uceusLu, durù
Lemundu-se sù nu I se înLumpIe cu çI cu ceIeIuILe, cùuLù o
IunLunù, Iuù upù în cùcIuIù, çI ucoIo, Iu umbru unuI copucI
mure, LùIe çI rodIu cure îI muI rùmùsese, cund ce sù vezI?
unde IeçI o IuLù cu soureIe de Irumousù, çI cu pùruI de uur.
- Apù! upù! sLrIgù eu.
$I eI îI deLe de bùu çI o sLropI cu upù, çI uçu scùpù IuLu cu
vIu(ù.
¡IuI împùruLuIuI îI du LurcouIe, çI se LoL mInunu de
Irumuse(eu çI de gIngùçIu eI. ApoI o Iuù de munù çI îI zIse:
- So(Ie sù-mI III çI eu prIImI.
EI nu voI sù o ducù pe jos ucusù Iu LuLù-sùu, cu sù nu
osLeneuscù, IIIndcù o vedeu cù eru pu(InLIcù Iu Lrup încuL ur
II bùuL-o înLr-un puIur de upù, çI uçu de sub(IrIcù de purcù
eru Lrusù prIn IneI.
EI o povù(uI sù se urce în pomuI de Iungù IunLunù, çI îI
zIse sù-I uçLepLe ucoIo punù se vu înLource de Iu LuLùI sùu cu
curù împùrùLeçLI çI cu cùIùre(I, cu sù o Iu, IIIndcù eI cunos-
cuse IocurIIe cù nu muI esLe uçu depurLe.
¡uLu ceu Irumousù zIse copucIuIuI sù se Iuse jos, çI eI se
Iùsù, upoI se puse în eI çI se rIdIcù. ¡IuI împùruLuIuI rùmuse
cu guru cùscuLù uILundu-se Iu eu çI Iu mInuneu cum de se
Iùsuse çI se rIdIcuse copucIuI, upoI, rupund-o d-u Iugu, sù Le
pùzeçLI, purIeo, cù îI sIuruIu cùIcuIeIe de IuLe ce se duceu.
Nu Lrecu muIL de cund se duse IIuI de împùruL, çI o IuLù
de (Igun venI sù Iu upù dIn IunLunù, dur cund vùzu cIIpuI
cure sLrùIuceu în upù, crezu cù e uI eI, çI, spùrgund uIcIoruI,
se înLourse Iugu Iu mumù-su:
- Nu mù muI duc Iu upù, zIse eu, o Irumuse(e cu u meu nu
uduce upù.
- Du-Le Iu upù, urupIno, ce LoL spuI usLIeI de IIeucurI, îI
zIse mù-su, urùLundu-I coceunuI mùLureI.
Eu se duse çI Iurù se înLourse, cu çI înLuI, Iùrù Ispruvù çI
LoL cu usLIeI de vorbe.
Mù-su în(eIese cù ucoIo nu e Iucru curuL çI îI deLe un uc
vrùjIL sù-I (Ie în pùr, çI o învù(ù ce sù Iucù cu eI Iu
înLumpIure de ur du pesLe cInevu p-ucoIo, çI o LrImIse Iurù.
|Iguncu, cum ujunse Iu IunLunù, cùLù în sus çI vùzu de
unde veneu în IunLunù uceI cIIp îngeresc.
- SuIe-mù çI pe mIne ucoIo, rogu-Le, zIse (Iguncu,
uILundu-se guIeç cùLre zunu Irumuse(IIor.
¡urù IuLu cu pùruI de uur zIse copucIuIuI de se Iùsù, Iuù pe
(Iguncù cu sù-I (Ie de uruL, çI copucIuI se rIdIcù Iu Ioc.
SLund eIe Iu vorbù, (Iguncu se IInguçI çI rugù pe IuLù, cu
de voIeçLe sù dourmù nI(eI, sù puIe cupuI în pouIu eI, çI eu îI
vu cùuLu în cup.
¡uLu se îndupIecù çI se puse cu cupuI în pouIu (IgunceI, çI,
cund eru sù o Iure somnuI, (Iguncu îI înIIpse ucuI oLrùvIL în
cup, Iurù IuLu se Iùcu o pùsùrIcù cu LoLuI çI cu LoLuI de uur,
çI începu u zburu de coIo punù coIo, pun crùcIIe pomuIuI.
ALuncI (Iguncu zIse:
- AI! IuLù de IeIe ce mI-uI IosL, cum mI-uI scùpuL, eu so-
coLeum cù dormI, durù, IIe, Lu n-o sù-mI scupI, î(I vIu eu (Ie
de Iuc.
Nu Lrecu muILe zIIe çI Iucu çI IIuI de împùruL cu ousLe çI
cùIùre(I çI cu curù împùrùLeçLI venI cu s-o rIdIce; Iurù
(Iguncu, cum îI vùzu, îI zIse:
- Du bIne, împùruLe m-uI IùsuL sù Le uçLepL uLuLu, încuL
soureIe mI-u urs Ie(Içouru çI vunLuI mI-u bùLuL perIçoruI.
¡mpùruLuI, cum o vùzu, rùmuse Iu îndoIuIù çI nu-I veneu
sù creuzù cù eu esLe zunu pe cure o Iùsuse eI ucoIo.
Durù, dupù vorbeIe ce-I zIse, pure cù ur II crezuL, çI decI
se îndupIecù çI o Iuù.
Nu çLIu cum, nu çLIu ce IeI, durù purcù-I spuneu InImu cù
n-o sù IIe eu; în sIurçIL, ducu nu vùzu pe uILcInevu, pIecù cu
eu, çI nu çLIu cum sù Iucù sù nu creuzù LuLù-sùu cù spunsese
mIncIunI.
Cund ujunse Iu curLeu împùrùLeuscù, Ie IeçI împùruLuI
înuInLe, çI rùmuse înmùrmurIL cund vùzu în Ioc de zunu
Irumuse(eIor, cu Iu(u cu soureIe çI cu pùruI de uur, pe o
urupInù neugrù cu IunduI cùIdùreI. $I mùcur cù IIuI sùu îI
încredIn(u cù soureIe îI ursese Ie(Içouru çI vunLuI îI bùLuse
perIçoruI, împùruLuIuI LoL nu-I veneu sù creuzù. ¡nsù n-uvu
ce Iuce; de bIne, de rùu îI puse înLr-o purLe u puIuLuIuI çI LoL
umunu cununIIIe.
D-u douu zI cIIur, în grùdInu împùrùLeuscù, în LouLe
dImIne(IIe, veneu o pùsùrIcù çI cunLu cu dor de-(I rupeu In-
Imu; upoI sLrIgu cuL îI Iuu guru:
- GrùdInur! Dourme împùruLuI?
- Dourme, îI rùspundeu grùdInuruI.
- Sù dourmù somn duIce çI muI duIce, de pe cùpùLuI sù s-
urIdIce, udùogu pùsùrIcu. Durù cIorouIcu de împùrùLeusù
dourme?
- Dourme, îI rùspundeu.
- Sù dourmù somnuI de urgIe, de ucum punù-n vecIe.
$I pe cure pom se puneu de cunLu, pe Ioc se çI uscu.
GrùdInuruI spuse împùruLuIuI LouLù çIreLenIu cu pusùreu
çI cum se usucù pomII pe cure se puneu eu de cunLu.
¡mpùruLuI se Iuù de gundurI.
MuI Lo(I pomII dIn grùdInù se uscurù în cuLevu zIIe, muI
rùmùsese unuI. ALuncI împùruLuI poruncI sù punù pe
IIecure crùcuII(ù cuLe un Iu(, çI uçu se çI Iùcu; Iurù u douu zI,
în revùrsuL de zorI, venI Iu împùruLuI cu pusùreu de uur cure
dedese în Iu(. ¡mpùruLuI poruncI de-I Iùcu o coIIvIe cu LoLuI
çI cu LoLuI de uur, puse pusùreu în eu çI, de druguI eI, o
(Ineu pe IereusLru IuI.
|Iguncu, cum uuzI de IsLorIu cu pusùreu, îI Lrecu un IIer
urs prIn InImù. Se Iùcu boInuvù, mILuI pe Lo(I vrucII curI
spuserù împùruLuIuI cù punù nu vu LùIu pusùreu de uur çI sù
deu împùrùLeseI sù mùnunce dIn eu, nu se vu însùnùLoçI.
PIIn de scurbù împùruLuI nu se puLeu învoI Iu usLu, durù,
dupù rugùcIuneu IIuIuI sùu, o deLe; rùmuse însù
nemunguIuL çI dIn ce în ce uru muI muIL pe (Iguncù.
¡uurù, decI, pusùreu çI o LùIuserù, o IIerserù çI o duse
împùrùLeseI; Iurù eu, dupù ce se preIùcu cù se
însùnùLoçeçLe, începu u se gùLI de cununIe.
DIn sungeIe pùsùreIeI crescu Iu IereusLru împùruLuIuI un
brud înuIL çI Irumos, çI eru o mInune cum de înLr-o noupLe
crescuse uçu de mure çI IuInIc. ¡mpùruLuI cIemù pre
grùdInur çI-I poruncI sù uIbù ceu muI mureI îngrIjIre de uceI
pom. ¡urù (Iguncu, cum uuzI, n-uvu odIInù çI-I puse gund
rùu. PrIcepuse, drùcouIcu, cù încù nu scùpuse cu LoLuI çI cu
LoLuI de prImejdIe.
Se Iùcu Iurù boInuvù, mILuI Iurù pe vrucI, curI spuserù
împùruLuIuI cù punù nu vu LùIu bruduI sù-I IIurbù çI cu upu
uceeu sù-I Iucù buIe, nu vu Lrece împùrùLeseI.
¡mpùruLuI se supùrù punù Iu suIIeL, vùzund cù IogodnIcu
IIuIuI sùu e pIuzù reu, IIIndcù de cund u venIL eu, n-u uvuL
purLe de nIcI un Iucru ce I-u IosL IuI drug.
¡ùsù sù LuIe çI bruduI cu sù nu muI uIbù nIcI un cuvunL u-I
muI supùru cInevu cu cevu, çI se IoLùrî cu de ucI înuInLe sù
nu muI Iucù pe voIu nImùnuI, ducu ur muI du pesLe cevu
cure sù-I pIucù.
Pe cund LùIu bruduI, Iu cure LouLù Iumeu se uILu cu jInd, o
bùLrunù cerçeLoure se oprI çI eu sù prIveuscù Iungù ceuIuILù
Iume, çI cund vru sù pIece, Iuù cu dunsu o surceu ce cùzuse
de Iu o (undùrù u bruduIuI çI o duse ucusù. Bùgù însù de
seumù cù eru un uc înIIpL în surceu; eu îI scouse; çI IIIndcù
surceuuu eru ourecum mùrIcIcù çI IuLù o Iùcu cupuc Iu ouIu
cure o uveu çI eu dupù suIIeLuI eI.
A douu zI pIecù în prosLeuIù cu LoLduunu; durù cund se
înLourse ucusù, rùmuse încremenILù vùzund coIIbu
mùLuruLù çI dereLecuLù de-(I eru drugù InImu sù prIveçLI.
Nu în(eIegeu bubu ce mInune sù IIe usLu, udIcù cIne sù II
venIL sù-I Iucù eI usLIeI de bIne.
CuLevu zIIe urmù LoL usLIeI; în sIurçIL IoLùrî sù
pundeuscù, dourù vu du pesLe ceI ce-I dereLecù çI-I pune
LouLe uIeu Iu runduIuIu Ior pun coIIbù çI uçu çI Iùcu. ¡nLr-o zI
dupù ce pIecù, eu se uscunse çI, uILundu-se pe IurIç, pe
crùpùLuru uçII, vùzu cum dIn cupucuI ouIeI sùrI o IuLù muI
uIbù decuL neuuu çI cu pùruI de uur.
- CIne eçLI, mumù, zIse eu, de îmI IucI usLIeI de bIne?
- O IuLù Iùrù LrIçLe, zIse eu; ducu mù prImeçLI sù çez Iu d-
Lu, muIL bIne (I-oI Iuce çI eu dumILuIe.
Se învoIrù çI rùmuse; bu încù bubu se mundreu, cù uçu
IuLù nIcI în cusu împùru(IIor nu se gùseu, Irumousù çI
vrednIcù.
Bubu mergeu mereu în prosLeuIù, cum învù(use eu, durù
înLr-o zI îI zIse IuLu sù-I cumpere dIn Lurg punzù çI mùLuse
roçIe çI verde; bubu, bIeL, dIn puruIeIe ce udunuse dIn
cerçIL, îI cumpùrù.
¡uLu îçI cusu LouLù IsLorIu pe douù sunguIII; çI dupù ce Ie
IsprùvI, zIse bubeI sù se ducù cu dunseIe Iu împùruLuI, çI
cund vu II pe Lron uIùLureu cu IIuI sùu, sunguIIu cusuLù cu
verde sù o punù pe genucIII împùruLuIuI; Iurù ceu cusuLù
cu roçu pe uI IIuIuI sùu.
Bubu uscuILù çI se duse; durù osLuçII n-o Iùsu sù InLre.
ALuncI eu Iùcu zgomoL, çI împùruLuI poruncI sù o Iuse u In-
Lru. Eu, cum InLrù, Iùcu cum îI zIsese IuLu, çI IeçI cu sù
uçLepLe sù vuzù Ispruvu.
Cum vùzurù sunguIIIIe, împùruLuI çI IIu-sùu în(eIeserù
LoLuI. PoruncI sù cIeme pe IogodnIcu împùruLuIuI çI-I zIse:
- PenLru cù o sù Le IucI împùrùLeusù, LrebuIe sù Le deprIn-
zI u çI judecu pe IemeI, cund judecùLorII nu se domIresc Iu
cuLe un Iucru. AsLùzI nI s-u urùLuL cu pIungere o IemeIe,
cure zIse cù, uvund un cocoç de soI, cu mure cIeILuIuIù u
uIerguL prIn (ùrI de u cumpùruL çI o gùInù, uçIjdereu de soI;
cù vecInu eI nu s-u muI(umIL cù I-u omoruL gùInu, durù I-u
IuruL çI cocoçuI çI I-u duL Iu o gùInù d-uIe eI, çI uçu cere
drepLuLe. Ce zIcI despre uceusLu?
- ZIc, rùspunse buInI(u, dupù ce se gundI pu(In, cù Ie-
meIu cure u omoruL gùInu çI u IuruL cocoçuI, cu mourLe sù se
omoure, çI cocoçuI sù se înLourcù sLùpunuIuI împreunù cu
gùInu osundILeI çI cu ouùIe ce vu II IùcuL.
- BIne uI judecuL, rùspunse împùruLuI. Eu sunL IemeIu cu
cocoçuI, çI Lu eçLI cure I-uI IuruL; gùLeçLe-Le Iu osundu cure
Lu însu(I uI gùsIL-o cu cuIe.
|Iguncu începu u pIunge, u se rugu, u se jeII, durù LouLe
Iurù degeubu. O deLe pe munu osLuçIIor cure Iùrù mIIù îI
rùspIùLIrù neIegIuIreu ce Iùcuse.
Dupù uceusLu se duserù cu Lo(II Iu cusu bubeI, çI IIuI de
împùruL cu LuLù-sùu înuInLe rIdIcurù pe IuLù cu LouLù cIn-
sLeu; çI dupù ce o uduse Iu puIuL, înduLù îI çI cununurù, çI
mure veseIIe Iu în LouLù împùrù(Iu LreI zIIe d-u runduI, pen-
Lru cù s-u gùsIL vIe çI nevùLùmuLù IuLu cu pùruI de uur, dupù
cure uLuLu u umbIuL IIuI de împùruL, çI Lo(I cu LoLuI oropseu
pe (Iguncù cund s-u uuzIL IsLorIu neIegIuIrIIor suIe.
¡ncùIecuI p-o çeu eLc.
S. Ciobúnuçol cel iste{ suo {orlouiele
blendei
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL çI o împùrùLeusù. AmundoI eruu
oumenI de Lreubù çI IrumoçI. EI se Iubeuu, nevoIe mure!
Durù eruu LoL muInI(I çI umùru(I cù nu Iùceuu copII. TouLe
IeucurIIe ce Iuuse împùrùLeusu de pe Iu vrucI çI vrùjILoure
nu-I IoIosIse înLru nImIc.
¡mpùruLuI çI împùrùLeusu se puserù pe posL çI pe
rugùcIune, cu gund cu dourù îI vu uscuILu Dumnezeu çI Ie vu
du çI Ior un copII. Dupù Lrecere de cuLevu zIIe, înLr-unu dIn
serI, cund peLrecurù eI o purLe dIn noupLe rugundu-se muI
IIerbInLe, se cuIcurù çI muI LurzIu. Cum puse cupuI pe
perInù, udormIrù înduLù, purcù-I IovIse cInevu cu mucIeu
în cup. Nu Lrecu muIL çI împùrùLeusu deLe un (IpùL,
rùsùrInd dIn somn.
- Du ce uI, drugu meu împùrùLeusù, zIse împùruLuI, de (IpI
uçu de grozuv?
- Ce sù um, mùrILe împùruLe, Iucù um vùzuL un vIs Irumos
çI mInunuL. AscuILù, cù voI sù (I-I povesLesc:
Se Iùceu cù erum înLr-o grùdInù, Irumousù, Irumousù,
cum n-um muI vùzuL. Eruu nIçLe pomI înuI(I, sLuIoçI çI bIne
poLrIvI(I de pùreu cù eruu scrIçI, çI uçezu(I în Lrumbù pe
drumuI pe cure mergeum. ¡n dreupLu çI în sLungu eru o
pùdure LoL cu de usLIeI de pomI de î(I pIùceu sù-I prIveçLI.
ToL mergund çI mInunundu-mù, m-um pomenIL cùLre mIj-
IocuI grùdIneI. AIcI eru, ce sù-(I spuI? Irumuse(eu de pe
Iume. NIçLe cùrùrI sucILe çI coLILe, ucoperILe cu un IeI de
Iurbù mùrun(Icù, de pùreu cù eruu nIçLe covoure uçLernuLe.
DIn Ioc în Ioc çI muI cuL coIeu, se Iùceu cù eruu uçezuLe
nIçLe sLuIIçurI, uneIe roLunde çI cu IIorI, uILeIe IunguIe(e çI
cu pomIçorI, Iurù uILeIe IùcuLe cu nIçLe uscunzùLorI. ¡IorI cu
IeI de IeI de Ie(e çI cu un mIros de Le îmbùLu. Mù rùLùcIsem
cùscund guru în LouLe pùr(IIe, uILundu-mù Iu poumeIe cu
cure eruu încùrcu(I pomII çI uscuILund Iu mIIIe de pùsùreIe
ce cunLuu pe rùmureIe çI Iùrù u se sIII de mIne.
MuI cùLre mIjIocuI grùdIneI se Iùceu cù eru o IunLunù de
murmurù uIbù cu IupLeIe, çI upu curgeu pe de o suLù de
pùr(I, IImpede cu vIouru çI rece cu gIeu(u.
ToL umbIund încou çI încoIo, nesùLurundu-mù de
prIvIreu IIorIIor çI de mIros, uuz un gIus cu de prIvIgIeLoure
cure LoL zIceu: "cIne m-o muncu, rùmune greu!" SLuu în Ioc,
cuuL sù vùz de unde vIne gIusuI, çI mI se pùreu cù Iese dIn
mIjIocuI unuI sLuIuIe( de pomIçorI, muI IrumoçI decuL
ceIIuI(I pe cure îI vùzusem punù ucI. Mù Iuu çI eu dupù gIus
ç-o pIec înLr-ucoIo. Cund, ce sù vezI? sLuIuIe(uI se Iùceu cù
eru înconjuruL de nIçLe Iurbù verde, sub(IrIcù çI nuILù de-mI
veneu punù muI sus de genuncII: IIrIceIuI de Iurbù çI IIor-
IcIcu; usLIeI încuL nu Le înduruI sù cuIcI pesLe eIe. $I cund
udIu vunLuI, se cuIcuu çI se rIdIcuu de pùreu cù sunL nIçLe
vuIurI de upù. Eu, puç, puç, bInIçor, mù Iereum sù nu sLrIc u
Irumuse(e de Iurbù çI IIorI, çI ujung punù Iu sLuIuIe(. AcoIo,
în mIjIocuI unor pomIçorI, eru unuI cevu muI nùILIceI, pure
cù de dInudIns eru IùcuL uçu, cu sù-I vuzù orIcIne o Lrece. Pe
rumurIIe IuI sLu nIçLe merIçoure mIcI çI p-o purLe rumene,
de pùreu cù eruu prùjILe. SLuu çI uscuIL. EIe se Iùceu cù mIe
îmI vorbeuu, cùcI nu muI înceLuu de u LoL zIce: "cIne m-o
muncu, rùmune greu".
Eu n-um muI puLuL sù mù opresc. Mù înLInz pesLe ceIIuI(I
pomIçorI, Iuu un merIçor d-uIeu, îI bug în gurù sù-I
mùnunc, durù, cund sù mù înLorc, duu înLr-un gIImpe. Açu
de m-u sùgeLuL pusLIuI de gIImpe, încuL um (IpuL çI m-um
deçLepLuL.
- ¡rumos vIs uI vIsuL, zIse împùruLuI; dur çI Lure uI (IpuL,
încuL m-um sperIuL.
Nu Lrecu muIL dupù usLu çI împùrùLeusu sIm(I cù u IosL
IuuL în punLece. Dupù nouù IunI, nùscu o IuLù cu o zunù. Bu-
curIu çI veseIIIIe (Inurù Iu curLeu împùrùLeuscù muI muILe
zIIe. ¡uLu de ce creçLeu, d-uIu se Iùceu muI Irumousù.
¡mpùruLuI çI împùrùLeusu se uILu Iu dunsu cu Iu soure.
Dupù ce muI crescu, se vùzu cù IuLu esLe IsLeu(ù çI
cumInLe. ¡I pIùceu sù Iusù pe cump sù se jouce, sù udune IIo-
rIceIe, sù uIerge dupù IIuLureI çI sù se scuIde în puruIuçuI ce
curgeu pe Iu spuLeIe grùdIneI împùrùLeçLI çI cure eru
IImpede cu IucrImu.
Dùducu bùguse de seumù cù IeLeI, pe Iungù uIeIuILe, îI
pIùceu sù uscuILe çI Iu vIersuI ce scoLeu dIn IIuIer un
cIobùnuç cure uveu cuLevu mIeIe çI Ie pùçLeu dIncoIo de
puruIuç. ¡nLr-unu dIn zIIe IuLu împùruLuIuI merse cu
dùducù-su Iu cump çI, neuuzInd IIuIeruI, crezu cù sunL sIn-
gure, se dezbrùcurù çI se scùIdurù. CIobùnuçuI dormeu Iu
rùdùcInu unuI copucI çI mIeIeIe se rùLùcIserù pe cumpIe.
Cund, un (un(ur îI în(epù uçu de Lure, încuL îI deçLepLù.
DeçLepLundu-se eI, Iucù IuLu împùruLuIuI cù Ieçeu dIn upù.
Rùmuse uImIL de ceeu ce vùzu.
Dupù ce se duse IuLu împùruLuIuI cu dùducù-su, îçI cùuLù
çI eI mIeIeIe çI se duse çI eI înLr-uIe suIe.
Punù ucI, cunLuse eI nu cunLuse; durù dupù usLu îçI puse
çI eI puLerIIe çI zIceu dIn IIuIer nIçLe doIne de Le udormeu.
Vùzund dùducu cù IeLeI îI pIùceu preu muIL sù uscuILe Iu
IIuIer, nu zIse nImùnuI nImIc, durù se IerI de u muI venI cu
IuLu pe ucoIo.
CIobùnuçuI, un IIùcùIundru cIIpeç çI Lrus cu pun IneI,
ducu vùzu cù nu muI vIne IuLu pe ucoIo, îçI Iuù çI eI Iumeu în
cup, çI se duse în uILù purLe, Iu un oruç, de se bùgù urguL Iu
vILe.
¡mpùruLuI çI împùrùLeusu se Lopeu dupù IuLu Ior, vùzund-
o cù de ce merge se Iuce muI Irumousù çI muI cu mInLe.
Cund ujunse de mùrILuL, împùruLuI zIse împùrùLeseI:
- ¡mpùrùLeusu meu IubILù, IuLu nousLrù s-u IùcuL mure;
ucum sù-I cùuLùm un bùrbuL dInLre IIII de împùru(I, LoL uçu
de Irumos çI de cu mInLe cu çI dunsu.
- ¡uLu nousLrù vu Iuu de bùrbuL pe uceIu, zIse
împùrùLeusu, cure îI vu gIIcI semneIe ce ure pe Lrup; uILIeI
nu o mùrIL, Doumne IereçLe.
¡mpùruLuI uscuILù de vorbeIe împùrùLeseI çI deLe sIurù în
(urù çI pe Iu LouLe împùrù(IIIe, precum cu sù se çLIe cù
orIcIne vu gIIcI semneIe ce ure IuLu împùruLuIuI pe Lrup,
uceIuIu I-o vu du de so(Ie.
Cund se uuzI de usLù IoLùrure împùrùLeuscù, se Iùcu
mure vuIvù înLre împùru(I çI oumenII IocuIuI, çI Lo(I cu LoLuI
se scuIurù sù meurgù Iu curLeu împùrùLeuscù sù-çI cerce
norocuI.
¡ur ducu uuzI çI cIobùnuçuI, îçI ceru sImbrIu de Iu
sLùpunu-sùu, îçI muI vundu çI ce brumu de (ouIe muI uveu,
îçI cumpùrù un cuI de uLuL pe cuL îI ujunsese bunI çI IuIne
de prImeneuIù, îçI Iuù cevu merInde çI pIecù çI eI.
Cum se vùzu Iu cump, descùIecù çI, cu ocIII înmuIu(I în
IucrùmI, Iùcu o rugùcIune Iu Dumnezeu sù-I IIe de ujuLor în
cùIùLorIe çI sù Izbundeuscù, upoI încùIecù dIn nou çI pornI
cu voIe bunù.
$I uçu, uIde, uIde, merse punù înserù çI se puse u se
odIInI. Cund, ce sù vezI d-Lu? unde veneu o ceuLù de III de
împùru(I çI de boIerI murI, îmbrùcu(I numuI în IIr çI pe
nIçLe urmùsurI de muncuu Ioc. Se pùreu cù nu-I muI încupe
IocuI. EI, bIeL, se deLe muI Iu o purLe. MuI vùzuse eI cuI
bunI, înçeIu(I çI înIrunu(I Irumos; muI vùzuse çI III LInerI de
boIerI îmbrùcu(I cu IuIne scumpe, uuzIse cù unII dInLr-înçII
sunL IImbu(I, dezmIerdu(I, IuùLorI în rus çI înIumuru(I, de
nu Ie ujunge cInevu cu sLrùmurureu Iu nus, dur cu çI uceçLIu,
bu, bu, bu!
Truse çI eI ucI spre u muncu pesLe noupLe. Puserù decI de
Ie Iùcu un Ioc mure de pùreu cù uu sù IrIgù un bou, se
puserù pe Iungù dunsuI çI, dupù ce cInurù, începurù u vorbI
verzI çI uscuLe; muI muILe reIe decuL bune. Nu Ie scùpuse
nImIc pe Iume de cure sù nu se uIege. SLuu LoIùnI(I pe nIçLe
rogojInI pe dusupru cùroru eruu uçLernuLe nIçLe veIIn(e Iuc-
ruLe cu meçLeçug.
NoupLeu eru Irumousù. PIc de nour nu se vedeu. DIn
cund în cund greIerII çI prIgorIIIe Le Iùceuu sù-(I muI uducI
umInLe cù LrùIeçLI pe Iume. Un vunLIceI udIu, încuL de ubIu îI
sIm(euI cù vIne sù-(I munguIe obrujII. CIobunuI se Iùcuse
mILILeI Iungù un mùrùcIne înIIorIL, pe Iungù cure pùçLeu
cuIuI sùu, çI se pusese pe gundurI. Se uILu pe cer Iu drumuI
robIIor, vedeu cum se mIçcu curuI, IuLu cure duce upu în
donI(e pe cobIII(e. Se mIru de ruzeIe ce Ieçeu dIn IuceuIùr, çI
cùuLu cu mure dorIn(ù sù cunouscù cure dIn cundeIeIe
uLurnuLe în cer ur II uceeu u IeLeI împùruLuIuI cu sù se
încIIne Iu eu.
Pe cund eru cuIunduL în gundIre, IIII de împùru(I çI de
boIerI bùgurù de seumù cù muI eru cInevu. ¡I înLreburù çI
uIIurù cù merge çI eI Iu ceLuLeu împùrùLeuscù unde mergeuu
çI eI. $I IIIndcù vùzurù cù eI nu Ie du prIcInù de vorbù,
începurù eI sù-I vorbeuscù çI sù-I cum Iu pesLe pIcIor.
- ¡uLù, zIse unuI dIn eI, încù un pe(ILor penLru IuLu ceu
Irumousù u împùruLuIuI.
- ÁsLu negreçIL cù ure sù-I gIIceuscù semneIe, zIse uILuI.
- Du bIne ure sù çuzù IeLeI împùruLuIuI cu ùsL ¡ùL-
¡rumos, grùI un uI LreIIeu.
CIobunuI Lùceu çI îngII(eu; uscuILu çI eI Iu vorbeIe Ior ceIe
nesùruLe çI necumpùLuLe.
Ducù vùzurù çI vùzurù cù eI nu rùspunde nIcI un cuvIn(eI,
merserù Iu dunsuI çI înLre uILeIe îI zIserù:
- ALu(I III de domnI çI de împùru(I uu IosL çI nImenI n-uu
puLuL gIIcI semneIe IeLeI împùruLuIuI, çI LocmuI dumneuLu,
prIeLene, o sù Le gùseçLI muI IIroscos?
- OmuI esLe duLor sù-çI cerce norocuI o duLù, de douù,
muIL de LreI orI, zIse cIobunuI, çI uceIu cure Iuce uçu esLe om
cu mInLe. CeI ce însù umbIù mereu cercund, esLe un
nesùbuIL cùruIu LrebuIe sù-I IIpseuscù vreo dougù. Eu nu
uduc nImùnuI nIcI o supùrure. Nu mù încumeL IurùçI cù o
sù gIIcesc cevu. Dur-ur Dumnezeu însù sù upuce unuI dIn
dumneuvousLrù o uçu bucù(Icù bunù, IIIndcù vI se cuvIne.
¡ecIorII de boIerI nu puLurù mIsLuI vorbeIe cIobùnuçuIuI.
¡çI puserù în gund sù I-o coucù çI se cuIcurù.
A douu zI cIobùnuçuI se scuIù de dImIneu(ù, îçI spùIù Iu(u
Iu o IunLunù, îçI Iùcu rugùcIuneu, încùIecù pe mur(ougu IuI
çI LreI, LreI, mergeu sIngur. ¡ecIorII de boIerI çI de împùru(I
se scuIurù LurzIu, se muI zbenguIrù çI upoI pIecurù çI eI; îI
ujunserù de pe urmù çI îI çI înLrecurù. $I de usLù duLù se
uIegurù de dunsuI çI-I cùLuu ceurLu cu Iumunureu.
CIobùnuçuI Lùcu dIn gurù çI îçI cùuLù de drum. EI çLIu cù
cIne Luce merge în puce.
Seuru IecIorII de împùru(I çI de domnI muserù în mur-
gIneu uneI pùdurI. Cund, LocmuI LurzIu, IeI! ujunse çI
cIobùnuçuI, osLenIL cu vuI de eI; se puse çI eI Iu o purLe, Iùcu
un Iocçor, îngrIjI de cuI, upoI cInù çI se cuIcù. ¡ecIorII de
boIerI, neusLumpùru(I cum eruu, voIrù sù-çI ruzù de eI.
AçLepLurù punù udormI cIobùnuçuI, muI u(u(urù IocuI, îI
Iuurù pùIùrIu çI I-o uruncurù pe Ioc. ¡ur unuI dIn eI,
deçLepLundu-I îI zIse:
- HeI, prIeLene, (I-u cùzuL bIeundu pe Ioc, scouIù-Le de o
Iu, cù se urde.
- ¡us-o sù urzù, rùspunse eI, çI-çI cùLù de somn.
Dupù ce se cuIcurù çI boIerII, curII ruserù punù se (Inurù
cu muInIIe de InImù, udormIrù çI eI.
CIobùnuçuI se scuIù çI eI, Ie Iu LouLe urmeIe, suII(e, sùge(I,
urcurI, puIoçe, çI Ie puse pe Ioc. Dupù ce se urserù de
rùmuserù numuI IIureIe, çI ucesLeu se Iùcuserù roçII, IIInd
încInse de Ioc, îI scuIù, pe cund eI rùscoIeu juruLecuI cu o
(undùrù de Iemn, zIcundu-Ie:
- ¡u scuIu(I, boIerI, de vede(I (urIouIeIe bIendeI.
Cund se scuIurù boIerII çI vùzurù uLuLeu IIure urse, nu Ie
veneu u crede ocIIIor. Se duserù sù-çI Iu urmeIe de unde Ie
ugù(userù, durù Iu-Ie de unde nu e.
Vùzurù în ceIe dIn urmù cù sunL pùcùII(I, se cùLrùnIrù de
munIe, însù îngII(Irù gùIuçcu.
CIobùnuçuI eru guLu de pIecure, IIIndcù LocmuI se îngunu
zIuu cu noupLeu, încùIecù çI o Iuù Iu sùnùLousu; vezI cù se
cum çI Lemeu sù nu pu(ù cevu dIn munu boIerIIor.
BoIerII IurùçI îI ujunserù de pe urmù çI îI înLrecurù,
bùLundu-çI joc de dunsuI, cund eruu pun drepLuI IuI. Seuru
IurùçI LurzIu sosI çI cIobùnuçuI Iu IocuI unde se uçezuserù eI
sù conùceuscù.
Cum ujunse, se Lruse Iu o purLe cu çI în zIuu LrecuLù,
îngrIjI de cuI, upoI cInù çI se cuIcù.
¡ocuI unde muserù eI noupLeu uceusLu eru uproupe de o
IùcovIçLe nomoIousù. BoIerII, cum vùzurù cù cIobùnuçuI u
udormIL, îI Iuurù cuIuI çI îI înnomoIIrù în IùcovIçLe. ApoI
deçLepLundu-I, îI zIserù:
- HeI, prIeLene, scouIù cù (I s-u înnomoIIL mur(ougu çI nu
muI pouLe IeçI.
CIobùnuçuI çLIu cù-çI prIponIse cuIuI bIne; în(eIese cù Lre-
buIe sù IIe vreo drùcIe ucI Iu mIjIoc, çI rùspunse:
- CIne drucuI u pus-o sù se înnomoIeuscù? Ius-o cù vu IeçI
eu de vu voI.
Ruserù çI de usLù duLù boIerII cu IucrùmI, upoI se cuIcurù.
Dupù ce udormIrù, se scouIù çI cIobùnuçuI, Ie Iu
urmùsurII, Ie jupouIe pIeIIe pIcIoureIor de Iu copILe în sus çI
Ie Ieugù cu LeI cevu muI sus de genucII, Ie pune cuLe un
pro(up în gurù cu sù sLeu cu dIn(II runjI(I çI îI bùgù în nomoI
pe Iungù cuIuI IuI. ApoI se duse sù deçLepLe pe IIII de boIerI:
- ScuIu(I, boIerI, de vede(I mInune: urmùsurII dv., vùzund
mur(ougu meu înnomoIILù în IùcovIçLe, çI-uu sumes
nùdrugII çI s-uu dus cu s-o scou(ù dIn noroI. PenLru uceusLu
rud, rud, uILe, de sù se prùpùdeuscù.
Cund uuzIrù boIerII de unu cu usLu, se Lemurù sù nu Ie II
jucuL IurùçI vrun rengII, çI de unde sù nu IIe uçu, se scuIurù,
çI cund vùzurù cum I-u poLIcùIIL cIobùnuçuI, se Iuurù cu
muInIIe de pùr.
N-uvurù ce zIce. Cu LouLe, unuI dIn eI, cure eru çI muI
seme(, se oLùrî sù se (Ie de cupuI cIobùnuçuIuI, sù nu-I Iuse
sù se sIIn(euscù.
CIobùnuçuI însù îçI scouse cuIuI dIn nomoI çI, în
învùImùçeuIù se sLrecurù bInIçor, çI pe IcI (I-e drumuI;
pIecù çI îI Iùsù cu buzeIe umIIuLe, cu bru(eIe încrucIçuLe çI
IIuIerund u pugubù.
BoIeruI ceI seme( çI neruçInuL se Iuù dupù dunsuI, îI
ujunse, çI LoL cu çoçeIe cu momeIe îmbIu pe Iungù eI. Dupù
ce sosI Iu ceLuLeu împùrùLeuscù, cIobunuI se înIù(Içe çI eI Iu
împùruLuI cu sù gIIceuscù semneIe IeLeI; durù boIeruI nu se
dezIIpeu de Iungù dunsuI, nIcI cuL uI du în cremene.
¡mpùruLuI ducu vùzu pe cIobun, dIcIIsIL, spùIù(eI, cu
(ouIeIe curuLe pe dunsuI çI cu musLùcIouru mIjIndù, îI pIùcu
çI IuI; muI uIes cù eru çI mundru çI sLu înIIpL înuInLeu IuI çI
cu coruj, îI prIImI decI sù vIe sù gIIceuscù.
¡nIù(Içundu-se înuInLeu sIuLuIuI împùrùLesc, unde se uIIu
çI împùruLuI cu împùrùLeusu çI cu IuLu Ior, eI, dupù ce îçI
uruncù ocIII cu un çurpe Iu IuLù, zIse:
- PreumùrILe împùruLe çI împùrùLeusù, IuLu mùrIIIor
vousLre ure soureIe în pIepL, Iunu în spuLe çI doI IuceIerI în
ceI doI umerI.
- Açu erum sù zIc çI eu, rùspunse de Iu spuLeIe cIobunuIuI
boIeruI ceI neruçInuL.
TouLù Iumeu rùmuse uImILù cund uuzI semneIe ce
spusese cIobunuI çI mùrLurIsIreu împùruLuIuI cù uçu esLe;
de unde punù ucI se uuzIrù, zIcundu-se de unII, uI(II:
- Bu, cù IuLu ur II cocoçuLù.
- Bu, cù ur II çcIIoupù.
- Bu, cù ur uveu vreun semn de mùsIInù, cIreuçù, cournù
orI de uILe poume pe cure împùrùLeusu, IIInd greu cu IuLu, ur
II poILIL Iu vreunu dInLr-înseIe, çI cù ur II IuruL-o spre u-çI
poLoII poILu. Cù, dupù ce ur II muncuL poumu, în IocuI unde
u pus munu muI înLuI pe LrupuI eI, în uceIuçI Ioc s-u IùcuL
semnuI poumeI pe LrupuI IeLeI. Cù uceI semn ur II în cuLure
orI în cuLure Ioc.
UnII, bu, cù unu. AI(II, bu, cù uILu.
¡mpùruLuI çI împùrùLeusu se uIIu înLr-o mure
încurcùLurù. Nu çLIu pe cure sù uIeugù dIn doI. UnII dIn
sIuLuI împùrù(IeI zIceu sù uIeugù pe IIuI de boIer mure,
IIIndcù eI zIsese cù LocmuI uçu eru sù spuIe çI eI. AI(II zIceu
sù uIeugù pe cIobun, IIIndcù eI gIIcIse ceI înLuI semneIe
IeLeI. ¡mpùruLuI Iùsù cu sù-çI uIeugù IuLu pe cIne vu voI,
muIne de dImIneu(ù, LoL de Iu(ù cu sIuLuI. ¡ùsù udecù IeLeI
LImpuI sù se gundeuscù punù u douu zI.
Punù uLuncI, împùruLuI poruncI sù-I omeneuscù pe
umundoI cu pe nIçLe mosuIIrI murI çI sù-I gùzduIuscù în puI-
uLurIIe împùrùLeçLI. ¡e pregùLIrù o cùmurù cu douù puLurI
în cure sù muIe pesLe noupLe.
Punù u nu înseru, cIobunuI se IurIçe de IIuI de boIer çI se
duse de-çI cumpùrù nIçLe IIorIceIe-boube.
¡nLorcundu-se, îI înLrebù IIuI de boIer:
- Durù unde IuseçI, prIeLene?
- Mù duseI de-mI cumpùruI un cu(ILuç, rùspunse eI.
- Ce sù IucI cu eI?
- ¡mI LrebuIe.
Cum uuzI uçu IIuI de boIer, se duse de-çI cumpùrù çI eI
un cu(ILuç.
Dupù ce se înLourse, cInu IIInd guLu, se puserù de cInurù,
upoI merserù sù se cuIce.
Cùmuru în cure InLrurù eru uçu de mundru împodobILù,
încuL bIeLuI cIobun se mIru cum o sù cuIce eI pe veIIn(eIe çI
scour(eIe uIeu scumpeIe ce eruu uçLernuLe pe jos. EI se cIudI
çI muI muIL cund vùzu pe IIuI de boIer mure cù InLrù çI cuIcù
Iùrù mIIù pesLe dunseIe, cu çI cum ur II IosL cIne çLIe ce
zdren(e.
Pùre(II eruu uIbI cu IupLeIe çI cu nIçLe vùrgI de uur. ¡u
IeresLre eruu nIçLe perdeIe de mùLuse d-uIu bunù çI grousù,
înLInse pe nIçLe drugI de uur. Pe Iungù pùre(I, nIçLe IuvI(e çI
o musù de Iemn mIrosILor, IucruLe cu meçLeçug.
PuLurIIe eru de o purLe çI de uILu uIe cùmùrII çI cu un IeI
de orunIsL dusupru, numuI de mùLùsùrIe d-uIu bunu,
înmuIuLe în IIr, uçezuLe pe puLru sLuIpI Iucru(I cu meIcuI çI
cu nIçLe dungI de uur. AçLernuLuI eru de nIçLe punzù uIbù cu
zùpudu çI sub(Ire de s-o spurgI cu IImbu. PerInu de cup eru
îmbrùcuLù cu punzù de borungIc de ceu muI uIeusù.
CIobunuI InLrù cu sIIuIù. AbIu cùIcu, cu sù nu sLrIce
veIIn(eIe. Se puse bInIçor în puL cu sù nu se moLoLoIeuscù
uIbILurIIe. ¡urù IIuI de boIer, cum InLrù, se uruncù pe un
puL, purc-ur II IosL Iu dunsuI ucusù, çI se LoIùnI.
Dupù ce se sLInse IumInureu, cIobunuI începu u ron(ùI Iu
IIorIceIe prIn înLunerIc. Cum uuzI IecIoruI de boIer, înLrebù
dIn puLuI sùu:
- Du' ce IucI Lu ucoIo, prIeLene?
- ¡ucù, ce sù Iuc; mI-um LùIuL nusuI çI îI mùnunc, penLru
uceeu mI-um cumpùruL cu(ILuçuI.
¡nduLù çI IecIoruI de boIer îçI scouse cu(ILuçuI, îçI LùIe nu-
suI, çI începu u ron(ùI çI eI, crezund cù usLu LrebuIe sù IIe
cevu. Nu-I venI IuI sù creudù cù o usemeneu IupLù n-o
însemneze vreo Izbundù Iu norocuI pe cure nùdùjduIu sù
puIe munu.
¡I dureu de duruL; durù rùbdu în pIeIe cu un druc, punù o
vedeu cum o s-o scou(ù Iu cuIe.
MuI LurzIu Iurù uude pe cIobun ron(ùInd.
- Durù ce muI IucI Lu ucoIo, prIeLene?
- Ce sù Iuc? ¡ucù mI-um LùIuL urecIIIe çI Ie mùnunc.
¡nduLù çI Ie LùIe çI IecIoruI de boIer çI începu u ron(ùI çI
dunsuI, cu sù nu rùmuIe muI pe jos decuL cIobunuI.
TouLù noupLeu nu s-u puLuL odIInI de durere. Se
zvurcoIeu cu IIpILoureu cund îI duI sure. Durù îI eru ruçIne sù
(Ipe orI sù geumù.
CIobunuI udormI çI Lruse un puI de somn punù u douu zI,
de sù se ducù vesLeu.
Cund se scuIurù, Iurù poILI(I înuInLeu sIuLuIuI împùrùLesc
cu sù-çI uIeugù IuLu un mIre; cund coIo, ce sù vuzù? ¡ecIoruI
de boIer sIuL, cIonL çI pIIn de sunge cu un sLurv, pe cure îI
deLerù uIurù cu pe un mur(uIoI çI becIsnIc.
ApoI poruncI sù scIImbe IuIneIe cIobunuIuI, çI îI Iuù de-I
duse Iu bIserIcù, unde îI cununù cu IuLu. Sù Iùsùm cù
veseIIIIe (Inurù muILù vreme; durù bùgund de seumù
împùruLuI cù gInere-sùu nu e prosL, cI cù dIn ce în ce
IscusIn(u IuI se uscuLe, îI puse sù judece cuLevu prIcInI dIn
ceIe muI greIe. GInereIe împùruLuIuI eru dIn IIreu IuI om
drepL, bIund çI cu IrIcu IuI Dumnezeu. SIuLuI împùrù(IeI
rùmuse cu guru cùscuLù cund uuzI IoLùrurIIe ceIe drepLe ce
duse eI. ALuncI împùruLuI, mundru cù I-u LrImIs Dumnezeu
un uçu gInere uger Iu mInLe, se coborî de pe scuunuI
împùrù(IeI, IIIndcù eru çI bùLrun çI puse pe gInere-sùu
împùruL în IocuI IuI, cure, de vu II LrùInd, împùrùLeçLe çI uzI.
¡urù eu:
'Ncclecci p-un mcrccine,
Sc m-csculte ori¡icine.
q. Copiii vúdovoloi çi ieporele, volpeu,
lopol çi orsol
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un om. EI uveu o IuLù çI un bùIuL. $I rùmuInd
vùduv de mumu copIIIor, îI îndemnù urIcIuI sù se însoure u
douu ourù. NevesLe-seI îI sLu uceçLI copIIuçI cu sureu în ocII.
Nu eru dImIneu(ù, nu eru seurù, nu eru cIIpù IùsuLù de Iu
Dumnezeu sù nu-I umùruscù. Cund îI cIomùgeu, cund îI
cIcùIeu çI cund îI du LuLuIor rùIIor gonIndu-I.
CopIII, bIeL, cu copIII, nu çLIuu ce sù Iucù, ce sù dreugù, cu
sù umbIe dupù pIucuI eI, durù în deçerL. Nu muI uveuu zI
uIbù, cùcI eu se (Ineu mereu de curu Ior. ¡nLr-o zI, eu zIse
bùrbuLuIuI eI:
- Mù bùrbuLe, de nu (I-eI Iuu copIII sù-I ducI undevu în
pusLIeLuLe, cu sù-I prùpùdeçLI, eu puIne cu sure de pe un
LuIer cu LIne nu muI mùnunc.
- Du bIne, Iu nevusLù, cum sù prùpùdesc eu uçu bunùLuLe
de copIIuçI? $I unde sù-I duc?
- Nu çLIu eu d-uIde usLeu. Sù IucI ce zIc eu, orI muI muILe
nu.
Ce eru sù Iucù bIeLuI om? Sù nu o uscuILe, îI eru cù I se
rIsIpeçLe cusu çI îçI pIerde rosLuI. Sù o uscuILe, îI eru mIIù de
copII. Dupù ce-I muI cIocmùnI muIereu o Lounù, puse în
gund sù-I Iucù voIu, cùcI IImbu(Iu nevesLeI îI scouse uIurù
dIn (u(unI.
Se scuIù, decI, de dImIneu(ù, îçI Iuù copIII çI pIecurù
împreunù cu vorbu cù merge Iu Iemne. ¡uLu, cu unu ce eru
çI muI mure decuL bùIuLuI, Iuù în çor( vro doI pumnI de
mùIuI çI presùrù pe drum, punù în pùdure, AcI ducu
ujunserù, LuLùI Ior Ie Iùcu IocuI, upoI Ie zIse:
- ¡uLù, copII, v-um IùcuL IocuI; sLu(I uIcI çI vù încùIzI(I, cù
eu mù duc Iu, cuL coIeu, sù LuI nI(eIe Iemne, çI cund mù voI
înLource um sù vù uduc mere.
- BIne, LùLu(ù, rùspunserù copIII, numuI sù nu zùboveçLI
muIL, cùcI ne esLe IrIcù sIngurI.
- ¡I(I pe puce dIn purLeu usLu.
ZIse çI pIecù. EI se oprI Iu o depùrLure cuL uruncI cu o
zburùLurù de (undùrù, çI se suI înLr-un copucI çI Iegù un
cùpùLuI de scundurù de vurIuI copucIuIuI. De cuLe orI bùLeu
vunLuI scunduru se Ioveu, Iur copIII zIceuu:
- AuzI, LuLu LuIe Iemne.
EI însù se înLourse Iu nevusLù, çI îI spuse ceeu ce Iùcuse.
¡uru ducù se Iùcu seurù, puserù musu çI muncurù. MuI
rùmuIndu-Ie nIçLe IùrùmILurI, îI zIse nevusLu:
- Unde or II copIII LùI, bùrbuLe? Ar puLeu sù mùnunce çI eI
ceeu ce ne-u rùmus.
- ¡uLù-ne ucI çI noI, IuLù-ne ucI.
$I IeçIrù de dupù coçuI bordeIuIuI çI muncurù.
Dupù ce se scuIù LuLùI copIIIor, vILregu înLrebù pe copII
cum u nemerIL de s-uu înLors. ¡urù IuLu îI povesLI LoL ce
Iùcuse, çI cum se uscunseserù dupù coç, ducu ujunserù
ucusù, de IrIcù sù nu-I buLù.
PusùmILe eI se Iuuse dupù duru de mùIuI ce o presùruse
IuLu, cund merserù în pùdure.
MuI Lrecu, ce muI Lrecu, çI sLrIgouIcu de vILregù Iurù se
(Inu de curu bùrbuLuIuI sùu cu sù-çI prùpùdeuscù copIII.
$I neuvund ce-çI Iuce cupuIuI, LuLùI îçI Iuù copIII çI pIecù
cu dunçII IurùçI în pùdure.
¡uLu voI sù Iu çI de usLù duLù mùIuI, durù nu muI gùsI; se
duse Iu vuLrù sù Iu cenuçù, durù vILregu o IovI cu vùLruIuI
pesLe munù.
Ajungund în pùdure, LuLùI Ior Ie Iùcu IocuI, çI îI Iùsù ucoIo
cu sù se ducù sù LuIe Iemne. $I s-u cum muI dus, çI dus u
IosL, cùcI pe Iu dunçII nu se muI înLourse.
AçLepLurù ce uçLepLurù, çI ducu vùzurù copIII cù LuLùI Ior
nu se muI înLource, o Iuurù çI eI înspre purLeu încoLro se
duse eI, cu sù-I cuuLe. $I negùsIndu-I orbùcùIrù çI eI prIn
pùdure punù în seurù. BùIuLuI, muI mIc IIInd, începu sù
scunceuscù de osLeneuIù çI de Ioume. ¡uLu se vùIcùreu çI eu
cù nu çLIu ce sù-I deu de muncure çI unde sù se ucIuIeze.
UmbIuu ce umbIuu, çI IurùçI se înLorceuu Iu IocuI unde îI
Iùsuse LuLùI Ior. BùIuLuI scunceu mereu, cù eru rupL de
osLeneuIù. AmurguI duse pesLe dunçII nemuncu(I çI
neodIInI(I.
ALuncI IuLu, cu sù împuce pe copII, sù-I Iucù u udormI cu
gunduI Iu muncure çI sù nu muI pIungù, bùgù în spuzu Io-
cuIuI o buIIgù de vucù ce gùsI pe-ucoIo, prIn pùdure, çI zIse
IruLeIuI sùu ceIuI muI mIc:
- TucI cu dudu, bùIe(eIuI dudeI, cù uILe um pus LurLu în
Ioc sù se coucù. Punù uLuncI pune cupuI IcI în pouIu dudeI çI
Lruge un somnuIe( bun.
BùIuLuI crezu pe soru-su çI Lùcu. ¡nLr-ucesLeu IuLù cù se
pomenese cu un uncIIuç.
- Bunù vremeu, nepo(IIor, Ie zIse.
- MuI(umIm dumILuIe, moçIcuIe, îI rùspunde IuLu.
- Durù ce uve(I ucoIo în Ioc?
- Ce sù uvem, LuLù moçuIe, Iucu um pus o buIIgù de vucù
cu sù împuc copIIuI ùsLu, cure esLe rupL de osLeneuIù çI
pocuILIL de Ioume.
$I dupù ce muI çezu nI(eI, zIse moçuI sù o scouLù dIn
spuzù cù s-o II copL. ¡uLu se supuse; durù cum cu îndoIuIù.
Cund ce sù vede(I d-vousLrù? scouse o puIne uIbù cu Iu(u IuI
Dumnezeu.
PusùmILe moçuI uceIu eru cIIur Dumnezeu, Iùrù însù sù
çLIe IuLu cevu despre usLu.
Vùzund IuLu o usLIeI de mInune se spùImunLù. VezI cù çLIu
ce pusese eu ucoIo, çI ucum Iucu ce scouse.
Se puserù cu Lo(II çI muncurù. Muncuu mereu çI puIneu
nu se muI sIurçeu.
ApoI moçuI Iuù o vI(ù de pùr dIn cupuI IeLeI, Iùcu Iu(urI çI
un urcuIe( çI, dundu-Ie bùIuLuIuI, Ie zIse:
- Acum uve(I puIne. Cu usLeu prInde(I pùsùreIe cu sù uve(I
ce muncu.
- MuI(umIm, LuLù moçuIe, muI(umIm, rùspunserù
umundoI deoduLù.
ApoI moçuI învù(ù pe bùIuL cum sù se înLrebuIn(eze cu
Iu(urIIe çI cu urcuI, îI Iùsù ucoIo çI eI se Iùcu nevùzuL.
De ucI înuInLe bùIuLuI umbIu prIn pùdure çI prIndeu
pùsùrI; Iurù soru-su Ie gùLeu çI uveuu de muncure.
EI se Iùcuserù murI çI II se uruse u muI munu prIn scor-
burI çI prIn Iù(IçurI. Ar II voIL sù uIbù çI eI un Iocçor sù puIe
cupuI pe cùpùLuI.
UmbIund bùIuLuI în vunuL, înLr-unu dIn zIIe înLuInI un Ie-
pure. EI înLInse urcuI sù-I sùgeLeze. Durù IepureIe îI zIse:
- Nu mù sùgeLu, voInIcuIe, cù (I-oI du un puI de uI meu
cureIe î(I vu II de mure IoIos.
BùIuLuI uscuILù pe Iepure çI îI Iuù puIuI. Merse muI
înuInLe çI se înLuInI cu vuIpeu. Eu îI zIse cu çI IepureIe, çI îI
Iuù un puI. MuI merse ce merse, çI înLuInIndu-se cu IupuI,
îI Iuù çI IuI un puI, cùcI îI uscuILuse çI nu-I sùgeLuse. Ase-
meneu Iùcu ducu se înLuInI cu ursuI.
Acum bùIuLuI uveu puLru IIure, pe cure Ie numeu cù(eIuçII
IuI. Se înLourse, decI, Iu soru-su, cu cù(eIuçII dupù dunsuI çI
îngrIjeu de eI cu de un Iucru mure.
OduLù, ce-I venI IeLII în gund, zIse IruLeIuI sùu:
- Urcù-Le, IeIcù, înLr-un copucI mure çI de uILù în LouLe
pùr(IIe, dourù de veI vedeu cevu uçu cure sù semene u suL.
CùcI II se ucrIse LoL umbIund încouce çI încoIo prIn
pùdure cu nIçLe IuIdumucI, urgIsI(I de Dumnezeu.
$I se suI bùIuLuI çI-I înLrebù soru-su:
- VezI, cevu, IeIcù?
- Nu vùz nImIc, decuL, uILe, în purLeu usLu încou drepL
înuInLe, mI se uIIceçLe uIbInd cevu; durù nu çLIu ce esLe cù
nu mI s-uIege, IIInd preu depurLe.
- UILe-Le bIne, îI muI zIse IuLu çI sù (II mInLe încoLro esLe,
çI dù-Le jos sù mergem drepL ucoIo.
Dupù ce merserù o zI, Iurù se suI înLr-un pom nuIL, se
uILù înLr-ucoIo çI vùzu bIne cù sunL cuse. $I ducù îI înLrebù
IuLu, eI spuse ceeu ce vùzu.
$I pIecurù çI merse voInIceçLe punù ce ujunserù drepL
ucoIo. Cund coIo, ce sù vuzù? nIçLe puIuLurI cu de domn: eru
sùIùçIuIn(u unuI zmeu; InLrurù, durù nu vùzurù pe nImenI.
ALuncI se pune IuLu çI scuLurù, çI dereLIcù, çI uçezù LouLe
IucruçoureIe pe Iu IocurIIe Ior; upoI gùLI bucuLe çI se puse Iu
musù çI muncù cu IruLe-sùu. ApoI se uscunserù înLr-o
cùmurù.
Seuru, Iucù-Le cù vIne çI zmeuI. Vùzu eI cù nu esLe LouLe
Lubùrù cum Iùsuse, çI începu u zIce:
- CIne mI-u IùcuL ùsL bIne sù-I Iuc çI eu IuI.
EI IeçIrù de unde eruu uscunçI, çI IuLu îI rùspunse:
- Eu um scuLuruL çI um dereLIcuL.
$I uçu bIne ce-I pùru zmeuIuI, cuL nu se pouLe spune.
Puserù musu, muncurù cu Lo(II çI se cuIcurù. A douu zI
bùIuLuI îçI Iuù cù(eII çI pIecù Iu vunuL, cù uçu eru Lreubu IuI.
Asemeneu Iùcu çI zmeuI. Seuru cund se înLourserù, gùsIrù
muncùrIcù çI IIerLurIcù guLu. Se puserù de îmbucurù çI se
veseIIrù.
AzI uçu, muIne uçu, Lreceu zIIeIe cu pùcuLeIe de IuLe.
De cuLùvu vreme zmeuI se înLorceu de Iu vunùLoure
înuInLeu bùIuLuIuI. Se deduIcIse, vezI, Iu vorbù cu IuLu. $I
dIn vorbù în vorbù, începu u mI-(I sIm(I zmeuI cù îI cum
LucuIe InImu cund se dù pe Iungù IuLù, orI cund uceusLu îI
zumbeçLe çI îI spune cevu gogIeze. EI prIcepu, Io(omunuI,
de ce nu-I muI Lruge InImu sù meurgù Iu vunuL, çI cùLu IeI de
IeI de prIcInI cu sù rùmuIe ucusù.
$I LoL usLIeI punù ce se îndrùgosLI cu IuLu cum se cude.
BùIuLuI îçI cùLu de Lreubu IuI çI nu bùgu de seumù cù zmeuI
începuse u umbIu cu çoLIu. EI çLIu o drepLuLe, çI încoIo puce
bunù. ZmeuIuI çI IeLeI începu u II se pùreu cù bùIuLuI Ie LoL
sLu în cuIe. Ce Iùceuu, ce dregeuu, II se pùreu cù LoL de eI se
împIedIcù. Durù eI, sùrucuI, nIcI nu vedeu, nIcI nu uuzeu. EI
nu Iuu umInLe Iu çoupLeIe Ior, nu se uILu Iu LerLIpurIIe çI Iu
rengIIurIIe ce-I LoL jucu: bu cù u venIL preu LurzIu çI, cu sù
nu Lreucù bucuLeIe dIn IIerL, eI muncuserù muI nuInLe, çI IuI
îI du, Le mIrù ce; bu cù u venIL preu devreme çI sù muI
uçLepLe punù sù se puIe musu; bu cù unu, bu cù uILu, cund se
supùru soru-su pe cù(eII IuI, cund zmeuI îI cùLu cIIoruç, çI
muILe d-uIde usLeu, çI de LouLe.
¡nLr-o zI zmeuI se vorbI cu soru bùIuLuIuI cu sù-I omoure,
çI sù se scupe de eI. ZmeuI voIu sù se ducù în pùdure dupù
dunsuI çI sù-I mùnunce.
- Nu Le duce, vuI de mIne, îI zIse eu, cù Le Iuce mIcI
Iùrume cuInII IuI.
- ApoI cum sù Iucem durù?
- ¡usù cù puI eu Iu cuIe, çI pe urmù î(I spuI eu ce sù IucI.
$I usLIeI IIInd çIrILenIu, soru bùIuLuIuI începu sù se
mIIogeuscù pe Iungù IruLe-sùu, cù îI esLe uruL sIngurù ucusù.
PenLru uceusLu îI rugù cu sù-I Iuse cù(eII sù-I (Ie de uruL.
DeocumduLù IruLe-sùu nu voI, cùcI se învù(use cu eI. Durù
dupù muI muILe rugùcIunI, I se Iùcu mIIù de soru-su, çI-I
Iùsù cù(eII cu sù-I (Ie de uruL.
PIecund eI Iu vunuL Iùrù cù(eII IuI, soru-su îI Iuù, îI bùgù
înLr-o vùgùunù de munLe, çI puse împreunù cu zmeuI un
boIovun mure Iu guru vùgùuneI. ApoI zmeuI se Iuù dupù
dunsuI în pùdure.
Vùzund eI pe zmeu de depurLe cù vIne necùjIL çI LrùcùnIL
dupù dunsuI, se suI înLr-un copucI. Cum ujunse, zmeuI îI
zIse:
- Dù-Le jos, vrùjmuçuIe, cù um sù Le mùnunc.
- De muncuL, mù veI muncu; durù punù unu uILu, dù-mI
rùguz sù cunL un cunLeceI de cund erum LInereI, rùspunse
bùIuLuI.
- EI, uIde, IuLuruI (I-e mure. Durù cunLù muI curund, cù
n-um vreme de pIerduL.
EI cunLù:
Uu! N-uude,
N-u vede,
Nu greuI pùmunLuIuI,
$I uçoruI vunLuIuI,
Cù(eIuçII meI,
Cù vù pIere sLùpunuI.
- EI ucum dù-Le jos sù Le mùnunc, zIse zmeuI.
- MuI sLuI nI(eI, rùspunse bùIuLuI, sù muI cunL un
cunLeceI, çI nu opIncu usLu de o roude punù uLuncI.
EI cunLù uceIuçI cunLec. $I cu sù muI cunLe un cunLec, îI
deLe încù o opIncù.
Vùzund cù nu se sImLe nImIc, eI îI deLe çI cùcIuIu sù o
rouzù punù ce vu cunLu çI u puLru ourù.
Ce sù vezI d-Lu? Cund u sLrIguL înLuI, u uuzIL IepureIe, çI
zIse:
- AuzI(I, Iru(IIor, se prùpùdeçLe sLùpunuI nosLru.
- TucI, urecII de curpù, îI zIse vuIpeu çI-I Lruse o puImù,
Lu sù gundeçLI sLùpunuIuI nosLru uçu?
Cund u sLrIguL u douu ourù, u uuzIL vuIpeu. ZIcund eu ce
zIse çI IepureIe, IupuI I-u Lrus o puImù çI I-u rùspuns
înLocmuI cum Iùcuse vuIpeu IepureIuI.
Cund u sLrIguL u LreIu ourù, u uuzIL IupuI. $I zIcund çI eI
ceeu ce zIsese vuIpeu, ursuI îI Lruse o puImù çI IuI çI îI
înIrunLù de ce sù gundeuscù sLùpunuIuI uçu rùu.
Durù cund u sLrIguL u puLru ourù, uuzI çI ursuI. ¡epureIe
începu sù se Iu(uIuscù cù pe nedrepL u IosL înIrunLuL.
- ¡usù cù ne-om judecu pe urmù, zIse ursuI, ucum sù vù
vedem Iu Iucru. Pune(I munu Lo(I cu LoLuI sù dùm boIovunuI
Iu o purLe çI sù mergem înLr-un suIIeL sù ne scùpùm
sLùpunuI de Iu pIeIre.
Puse IepureIe umùruI, durù nu se cunoscu nImIc. Puse çI
vuIpeu, çI pure cù începu sù se cunouscù ourecum cù se
mIçcu boIovunuI. Puse çI IupuI umùruI çI cIeLInù; Iurù cund
puse, mùre, ursuI, umùruI IuI, se deLe boIovunuI d-u rosLo-
goIuI, çI ursuI pesLe eI. $I IeçIrù cu Lo(II uIurù. ApoI se
sIùLuIrù u merge cu vunLuI; Iurù nu cu gunduI cùcI se
prùpùdesc.
BùIuLuI ducù vùzu cù nu vIn cù(eIuçII IuI, LocmuI începuse
u se du jos, cùcI zmeuI îI înLe(Ise cu îmbIuIu. Cund, unde
îmI veneu, mùre, cù(eIuçII, çI îmI veneu cu vurLejuI dus de
IurLunù, çI înLr-o cIIpù ujunserù drepL ucoIo. BùIuLuIuI îI
venI InImu Iu Ioc, cùcI o cum sIecIIse.
¡urù zmeuI, ducu îI vùzu çI eI se Iùcu un buçLeun purIIL.
Cum ujunserù cù(eIuçII, îI zIserù:
- Ce porunceçLI, sLùpune?
- Vede(I voI buçLeunuI ùIu purIIL?
- ¡I vedem.
- Sù mI-I Iuce(I IurLu, purLu; sù mI-I scuLuru(I, sù mI-I
sIuçIu(I, LoL LrupuI sù-I muncu(I, dour InImu çI IIcu(II sù-I
Iùsu(I, cù-mI LrebuIe mIe.
Unde mI se puse, cInsLI(I boIerI, ùI cù(eIuçI pe buçLeunuI
ceI purIIL çI unde mI (I-I IùrLùnIrù de nu se uIese nIcI pruIuI
de dunsuI. ¡nLr-o cIIpeuIù de ocII nu muI rùmuse de dunsuI
decuL InImu çI IIcu(II.
$I dundu-se jos dIn copucI, bùIuLuI Iùcu o IrIgure, puse
InImu çI IIcu(II zmeuIuI înLr-însu, çI o Iuù d-u spInure. ApoI
se înLourse ucusù cu cù(eIuçI cu LoL.
Ducu ujunse ucusù, deLe IrIgureu soru-seI sù o puIe Iu Ioc
cu sù se IrIgù cùrnurIIe. Dupù ce începu u se pùrpùII, bùIuLuI
Iuù IrIgureu dIn munu soru-seI, cresLù IrIpLuru pe de LouLe
pùr(IIe çI îI deLe sure muILù. $I puInd-o IurùçI Iu Ioc o Iùsù
sù se IrIgù punù ce eru cu musLuI înLr-însu. ApoI Iuund Ir-
Igureu în munù, zIse soru-seI:
- UILù-Le, soro, Iu mIne, cùcI de cund Le cunosc, eu nu (I-
um vùzuL ocIIçorII.
Eu se uILù Iu dunsuI. ¡urù eI îI deLe cu IrIgureu pesLe ocII,
de o orbI. $I îI zIse:
- Soru-meu! sù pIungI punù veI umpIeu cu IucrùmIIe LuIe
nouù bu(I, Iu ceu d-u nouu voI venI çI eu sù-(I ujuL, çI numuI
uLuncI sù-(I vIe ocIII Iu Ioc.
O Iùsù ucoIo sù-çI Ispùçeuscù pùcuLeIe; Iurù eI pIecù cu
cù(eIuçII sùI, cunLund dIn cuvuI. $I se duse, çI se duse, punù
ce IeçI dIn codruI uceIu nùprusnIcuI. MuI merse ce muI
merse çI deLe de un suL. $I înseLoçînd, se duse Iu o cusù çI
ceru nI(Icù upù. Bubu, sLùpunu cuseI, îI zIse:
- N-um, druguI mumeI, upù; cùcI Iu noI se uIIù numuI o
IunLunù. ¡n eu esLe sùIuçuI unuI buIuur mure; çI eI Iusù sù Iu
upù numuI pe ceI ceI îI dùruIesc cuLe un cup de om.
- Ad-o vudru, rùspunse eI, sù mù duc eu sù uduc upù.
EI Iuù vudru çI se duse Iu IunLunù. ¡uù upù çI bùu, çI ud-
use bubeI vudru pIInù. Cum o vùzu bubu o bùu LouLù, cùcI
eru IrIpLù de seLe. Eu îI rugù sù-I muI uducù unu, çI ducu îI
uduse, o bùu çI pe uceeu.
- Dumnezeu sù prIImeuscù, çI sù Le noroceuscù, druguI
mumeI IIùcùIuç! îI muI zIse bubu. $I uILusem gusLuI upeI de
cund n-um muI bùuL. Nu muI rùmùsese suIIeL în mIne. P-
ucI, p-ucI, eru sù mù sIurçesc de seLe. MuI udu-mI unu, çI sù
o gùseçLI pe Iumeu ceuIuILù.
¡IùcùuI se duse sù muI uducù o vudrù. Cund ce sù vuzù?
¡u guru IunLuneI o IuLù Irumousù de s-o sorbI înLr-o
bùrducù çI gInguç îmbrùcuLù, pIungeu cu IucrùmIIe cuL pum-
nuI.
- De ce pIungI çI Le LunguIeçLI, IuLù mure, o înLrebù eI?
- Cum n-uçI pIunge çI cum nu m-uçI LunguI, cund îmI
uçLepL mourLeu dIn cIIpù în cIIpù?
- Du de ce sù morI, suruLù?
- ApoI d-Lu nu çLII cù uIcI în IunLunù esLe un buIuur mure
de çurpe cure bunLuIe omenIreu?
- Am uuzIL de uçu cevu; durù nIcI nu çLIu, nIcI n-um
vùzuL; cùcI eu sunL de pe uILe moçII, çI numuI ucum um
ujuns uIcI. Durù Lu de ce sù sLuI uIcI sù Le mùnunce bu-
IuuruI? Au dourù n-uI pùrIn(I?
- Bu um çI pùrIn(I çI LoL. ¡nsù Iu noI esLe obIceIuI cu
IIecure sù deu cuLe un cup de om ucesLuI nesù(Ios buIuur, cu
sù-I Iuse sù Iu upù de Iu IunLunù, cùcI numuI usLù IunLunù
esLe în coprInsuI ucesLu; çI ucum esLe runduI nosLru sù dùm
om penLru muncure ucesLeI jIvIne. $I LuLu numuI pe mIne
mù ure; eI m-u udus cu sù-çI Iucù runduI çI LuLu esLe
împùruLuI IocuIuI ucesLuIu.
¡uI I se Iùcu mIIù de dunsu çI îI zIse:
- Nu Le Leme, IeLIco, de nImenI, cùcI sunL çI eu pe uIcI.
EçLI cu mIne.
- Cu(I voInIcI cu d-uIde LIne, çI încù çI muI cIIpeçI, çI muI
(un(oçI decuL LIne, muI rùpuse usLù IIurù bIesLemuLù.
- Sù mù bIzuI çI eu; çI de m-o rùpune çI pe mIne, uLuLu juI
în cIupercI, cùcI n-ure cIne sù pIungù dupù mIne, udurù
dourù de cù(eIuçII meI, ducu mù vor Iùsu çI eI sù mù
prùpùdesc.
- Du-Le, voInIcuIe, de-(I scupù mùcur vIu(u Lu, cùcI sLund
uIcI, umundoI, pIerIm.
- Ce semne ure buIuuruI cund Iese uIurù?
- ¡ncepe u urIu IunLunu.
- BIne. ¡u cuuLù-mI Lu muI bIne nI(eI în cup çI, cund veI
uuzI urIeLuI sù mù scoII, de voI II udormIL; durù nu cure
cumvu sù umbII în LoIbu meu cu sùge(IIe.
$I puse cupuI în pouIu IeLeI, çI înduLù udormI, cu çI cund
I-ur II IovIL cInevu cu mucIeu secureI în cup.
¡uLu nu se puLu (Ine çI umbIù Iu uneILeIe IuI çI-I perdu o
sùge(Icù de cure puneu eI în urcuIe(uI IuI. $I uuzInd IunLunu
cù începe u urIu, eu se Lemu de u-I scuIu, cu sù n-o
dojeneuscù cù I-u cùIcuL vorbu. $I unde începu u pIunge cu
Ioc çI cu purjoI, de (I se rupeu InImu de mIIu eI. $I pIcund o
IucrImù de uIe eI pe obruzuI IuI, eI o duLù sùrI drepL în sus,
zIcund:
- Ce Iu oure uceeu ce pIcù pe obruzuI meu cù m-u IrIpL în
IIcu(I?
- ¡ucrùmIIe meIe, îI rùspunse IuLu. A începuL sù urIe
pu(uI.
ALuncI IIùcùuI îçI Iuù urcuIe(uI în munù. $I ducundu-se Iu
guru IunLuneI, oduLù rùcnI:
- ¡eçI muI curund uIurù, IIurù spurcuLù!
- Ce uI cu mIne, voInIcuIe, rùspunse çurpeIe, cù Le IùsuI sù
IeI upù cuL voIçI.
- ¡eçI, dIIunIe uruLù, cu mIne sù Le Iup(I.
- Eu n-um nImIc cu LIne, du-Le înLr-uIe LuIe çI dù-mI puce
sù-mI IùpLuIesc LreburIIe meIe, dupù învoIuIu ce um eu cu
oumenII IocuIuI ucesLuIu, çI dupù cum m-u IùsuL pe mIne
Dumnezeu.
ALuncI bùIuLuI nIcI unu, nIcI douù, înLInse urcuI çI
zburund sùgeuLu, Iuù o IImbù buIuuruIuI; cùcI uveu nouù
IImbI uceu jIgunIe. $I IeçInd çurpeIe se Iuù Iu IupLù cu
dunsuI. ¡I jucu IImbIIe în gurù cu IuIgeruI çI Ie uruncu
usupru bùIuLuIuI, de sù-I prùpùdeuscù. ¡urù eI muI Lruse o
sùgeuLù, çI-I muI Iuù o IImbù, çI încù unu, çI Iurù unu, punù
ce îI sùgeLù opL IImbI. Cund sù puIe çI u nouu sùgeuLù, Iu-o
de unde nu e. Se repezI IuLe çI Iuù IeLII dIn cup un uc, îI
puse Iu urc, çI cu eI Iuù çI IImbu u nouu u buIuuruIuI. $I
curse dIn IIurù nIçLe sunge negru çI moIoruL çI cu o
duIoure de-(I eru scurbù. Se muI zvurcoII ce se muI zvurcoII
dIIunIu, çI rùmuse bumbenù.
$I cerund buLIsLu de Iu IuLù, Iegù IImbIIe înLr-însu çI pIecù
cunLund dIn cuvuI, cu cù(eII dupù dunsuI.
¡I sLrIgù IuLu, îI cIemù, çI ducu vùzu cù nu se înLource, se
uILù cu jInd dupù dunsuI. ApoI se puse de Iznouvù pe pIuns.
Vùzund LuLùI IeLeI cù se înLurzIe LImpuI, çI crezund cù bu-
IuuruI îI vu II muncuL IuLu, LrImIse un (Igun cu vudru sù
uducù upù. |IgunuI IIInd Iu bucùLùrIe, uveu un cu(IL mure Iu
bruu.
Ducu ujunse Iu IunLunù, se sperIe, buInI(u, vùzund IuLu
vIe nevùLùmuLù, Iurù pe buIuur morL înLr-un bùILuc de
sunge cuL pe coIo de mure. ApoI vIIndu-çI nI(eI în IIre, çI
încredIn(undu-se cù çurpeIe e morL, ce-I du IuI drucuI în
gund, cù-çI scouse cu(ILuI dIn Leucù çI începu u mI-(I cresLu
pe çurpe çI crucIç çI curmezIç, punù ce îI Iùcu cIopù(I,
cIopù(I, çI se umpIu de sunge de sus punù jos. Açu pIIn, cu
un purIugIu de Iu zuIunu, se înLourse Iugu Iu împùruLuI çI
spuse cù u IùcuL o Izbundù mure, cù omoruse, udIcù, pe
çurpeIe ce-I bunLuI împùrù(Iu çI-I scùpuse çI IuLu de Iu
mourLe.
¡mpùruLuIuI nu preu îI veneu sù creuzù spuseIe (IgunuIuI,
durù dupù ce-I uduse IuLu çI o vùzu, crezu.
¡uLu spuse cù uILuI I-u omoruL, durù (IgunuI sLrIgu în guru
mure cù eI u IùcuL uceu vILejIe çI cereu sù-I deu IuLu de so(Ie,
cùcI uçu zIsese împùruLuI, cù cIne I-o scùpu IuLu de Iu
mourLe, u IuI so(Ie sù IIe.
¡uLu nu vreu nIcI în rupLuI cupuIuI sù Iu pe (Igun de
bùrbuL. ALuncI se uILù prIn buLIu ro(II înspre purLeu în cure
pIecuse voInIcuI cu cù(eIuçII IuI çI-I vùzu, çI-I urùLù çI LuLùIuI
sùu.
¡mpùruLuI LrImIse numuIdecuL dupù dunsuI oIùcurI, îI
ujunse çI-I rugurù sù se înLourcù cù voIeçLe împùruLuI sù-I
vuzù çI sù-I vorbeuscù.
EI se muI împoLrIvI nI(eI. Dur, ducù vùzu cù-I înLe(esc cu
rugùcIunIIe, se îndupIecù çI se înLourse.
Cum îI vùzu împùruLuI, îI zIse:
- ¡IùcùuIe, Lu mI-uI scùpuL IuLu de Iu mourLe?
- Eu, împùruLe.
- MInLe, împùruLe, zIse çI (IgunuI.
- PuLere-uI Lu, voInIcuIe, sù ne dovedeçLI, cù Lu eçLI uceIu
ce u ucIs IIuru spurcuLù?
- ¡ImbIIe cIIur uIe dIIunII ur puLeu sù mùrLurIseuscù,
rùspunse eI.
ALuncI scouse buLIsLu çI-I urùLù IImbIIe.
- AceusLu esLe buLIsLu meu, LuLù, îI zIse çI IuLu. Eu I-um
duL-o de u pus IImbIIe înLr-însu.
|IgunuI o sIecIIse. EI rùmuse cu LrùsnIL dIn cer, cund
vùzu IImbIIe.
¡mpùruLuI LrImIse de uduse cùpù(unu buIuuruIuI. $I
cùuLund vùzurù Lo(I ceI de Iu(ù cù eu n-uveu IImbI.
¡mpùruLuI IoLùrî cu pe IuLù sù o Iu de so(Ie voInIcuI
cureIe u ucIs buIuuruI, Iurù pe (Igun poruncI de-I Iegù de
coudeIe u doI cuI neînvù(u(I, çI dundu-Ie drumuI I-u rupL în
douù.
ApoI Iùcu o nunLù d-uIeu înIrIcoçuLeIe. Açu nunLù ç-uçu
veseIIe muI rur.
¡urù eI ducu se vùzu în bIne, îçI uduse umInLe çI de
pùcùLousu de soru-su. Nu Lrecu muIL de Iu cununIe, çI se
duse cu cù(eII dupù dunsuI sù o cuuLe çI sù o munLuIuscù çI
pe dunsu. O gùsI decI pIungundu-çI pùcuLeIe. UmpIuse opL
bu(I de IucrImI. EI îI ujuLù Iu buLIu u nouu çI o umpIu çI pe
uceusLu. ApoI spùIundu-se eu pe obruz çI pe ocII cu
umesLecùLuru uceusLu de IucrImI, îI venI vùzuI.
Eu însù LoL cu gunduI drucuIuI. Cum se Iùcu cu IumInI îI
zIse:
- ¡ruLe, esLe muIL LImp de cund nu (I-um muI cùuLuL în
cup. Pune cupuI IcI în pouIu dudeI, çI muI Lruge un
somnIçor, cu sù ne muI uducem umInLe dIn copIIùrIe.
- Cù bIne zIcI, soro. ¡u sù muI uILùm necuzurIIe.
$I puse cupuI çI udormI. Soru-su uLuncI îI înIIpse un os
dIn ouseIe zmeuIuI dupù urecII, çI înduLù murI IruLeIe sùu.
ApoI Iuundu-I LrupuI, îI bùgù înLr-un buLoI, îI înIundù bIne
çI îI deLe pe gurIù.
Cù(eII cum sIm(Irù cù II s-u rùpus sLùpunuI, se puserù pe
un cIIIomun de-(I veneu sù-(I IeI Iumeu în cup. ¡urù IupuI
începu u uIergu cu nusuI în vunL în LouLe pùr(IIe punù îI deLe
de urmù. $I se Iuurù cu Lo(II dupù dunsuI pe murgIneu
gurIeI punù îI deLe upu muI (Iu) muI. UrsuI se u(Ineu mereu,
punù îI venI bIne, se repezI în upù, Iuù buLoIuI în bru(e, IeçI
cu dunsuI Iu uscuL çI LrunLIndu-I o duLù, se spurse. Scouserù
LrupuI sLùpunuIuI Ior dIn buLoI çI începurù sù-I pIungù.
SLund eI ucoIo çI pIungund, IuLù cù vIne o co(oIunù çI LoL
jucund çI Iu(uInd dIn coudù, zIceu:
- Cu(u, cu(u! sù prInde(I o co(oIunù Iuurù, durù nu pe
mIne, cI uILu cu mIne; sù-I rupe(I guLu în douù, çI sù pIcu(I
LreI pIcùLurI de sunge pesLe morLùcIuneu ce o pIunge(I, çI vu
învIu.
Durù vuIpeu ceu çIreuLù çI rùspunse:
- Ce zIcI, Lu, ce zIcI? Iu dù-Le muI încouce çI muI spune o
duLù, cù n-uuz bIne.
Co(oIunu se deLe muI uproupe çI LoL jucu. $I cund eru sù
muI zIcù încù o duLù, Iu(! pune vuIpeu gIIuru pe dunsu çI o
prInde.
$I rupundu-I guLuI, pIcù LreI pIcùLurI de sunge pesLe
sLùpunuI Ior çI învIe.
- OI! Doumne! greu somn muI dormII, zIse eI.
- PuLeuI Lu sù dormI muIL çI bIne, ducu nu erum noI.
EI spuse cù nu çLIe ce ure de îI doure dupù urecIe.
UrsuI se uILù, çI vùzund osuI zmeuIuI, puse guru çI supse
runu punù ce IeçI osuI, upoI începu u IInge, çI IInse, çI IInse,
punù ce se încIIse çI se vIndecù. Se spùIù pe ocII, çI
Iuundu-çI cuvuIuI pIecù cu cù(eIuçII dupù dunsuI çI ujunse
Iu so(Iouru IuI cure îI uçLepLu cu InImu sùrILù.
TrImIse sIujILorI împùrùLeçLI de uduse pe soru-su. $I
udunund pe judecùLorII ceI murI, LoL boIerI dIn doIsprezece,
merse de se jeIuI, çI ceru sù Iucù judecuLù dreupLù înLre eI çI
soru-su. BoIerII gùsIrù cu cuIe cu eu cu mourLe sù se
omoure. ¡urù împùruLuI se coborî uLuncI dIn scuunuI
împùrù(IeI çI puse pe gInere-sùu, IIIndcù vùzu çI eI ucum cù
eru vILeuz, drepL çI mIIos cu un împùruL bun.
¡urù eu încùIecuI eLc.
1o. Cotoçmun núzdrúvuno
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù o perecIe de oumenI. EI n-uveuu copII. ¡nLr-
o zI, IIInd cu voIe bunù, zIse bùrbuLuI cùLre IemeIe:
- Soro, de Iu mIIu IuI Dumnezeu noI n-uvem copII. Sù
mergem pe cump çI ce vom gùsI, uceeu sù ne IIe copII.
- BIne zIcI dumneuLu, IruLe. Açu sù Iucem, ducu usLIeI uI
gùsIL dumneuLu cu cuIe.
VezI cù eI LrùIuu bIne çI nevusLu nu Ieçeu dIn cuvunLuI
bùrbuLuIuI nIcI cuL negru subL ungIIe.
¡ùcurù o uzImù, Iuurù çI nI(Icù Iegumù, Ie puserù Iu
LruIsLù çI pIecurù.
AIde-uIde, mergund povesLeuu çI rudeuu çI cu ocIII în
LouLe pùr(IIe cùuLuu.
Cund, IuLù cù deLe pesLe un pIsoI, jIgùrIL çI urduros; îI
Iuurù çI îI uduserù ucusù. ¡I îngrIjIrù çI îI crescurù cu pe
copIIuI Ior. De ce Lreceu, d-uIu se Iùceu muI Irumos, punù ce
se Iùcu un coLoçmun numuI de drug sù prIveçLI Iu eI.
Nu muI puLeu de bucurIe oumenII, cùcI uveuu çI eI çI pe
ce pune ocIII în cusu Ior, cund se scuIuu dImIneu(u. MuI-
nuInLe cusu II se pùreu pusLIe.
CoLoçmunuI eru un pIsIc cumInLe. $ourecI nu se muI
sLùveuu prIn cusu uceeu. Cund çedeuu cusnIcII Iu Iucru,
Iurnu, în nop(I d-uIeu IungIIe çI spuneuu Iu snouve çI Iu gII-
cILorI, coLoIuI sLu Iungù dunçII çI Lorceu. Cund sLùpunu cuseI
Iùceu Iu cIorup, pIsoIuI se jucu cu gIemuI. Durù nu-I
încurcu, Iereuscù Dumnezeu. Cum Iùceu eI, cum dregeu, se
jucu uçu de IrumuçeI, încuL gIemuI nIcI nu se desIùçuru,
nIcI nu se încurcu. CuLeoduLù îI Iuu în Iùbu(eIe IuI de
dInuInLe, (IIndu-I cu un om, çI se LrunLeu cu eI pe spuLe, uILù
duLù îI Iùceu sù se deu d-u rosLogoIuI, IovIndu-I cu cuLe o
Iubù çI se repezeu dupù dunsuI cu dupù çourecI.
Cund sLùpunuI cuseI se jucu cu dunsuI, IerIL-u sunLuI sù-I
zgurIe, pure cù-çI pIIIse gIeureIe. Cund îI munguIu,
cunoçLeu eI cù îI IubeçLe, çI se înLorceu çI eI cu Iùbu(eIe çI
munguIu pe sLùpunu-sùu, durù LoL cu gIeureIe uscunse, o
munguIere IInù cu mùLuseu.
Pe Iungù ucesLeu, eru uçu de cumInLe, încuL cusnIcII îI Iùsu
sù îngrIjeuscù de puI çI sù Ie deu de muncure; Iurù
coLoçmunuI nIcI nu se gundeu sù se deu Iu eI. EI nu eru de
ceI ce îçI bugù boLuI prIn LouLe vuseIe. CuL despre ouIu cu
smunLunù, nIcI pomeneuIù nu eru sù-I II prIns vroduLù Iu eu,
orI sù deu cu pruçLIu prIn bucù(eIeIe de IrIpLurù de pe
grùLur. Eru un mu(oI cum nu esLe uILuI în zIuu de uzI.
Nu muIL dupù uceusLu, IemeIu se sIm(I îngreunuLù.
ALuncI sù II vùzuL bucurIe pe cusnIcI, încuL nu-I (Ineu
pùmunLuI. ¡urù cund Iu Iu Iucere, nùscu un copIIuç grus çI
Irumos çI sùnùLos.
Crescu copIIuI çI se Iùcu mure. Nu se despùr(eu de pIsoI
nIcI cuL uI du în cremene. AmundoI se jucuu, umundoI
muncuu Iu musù, umundoI se cuIcuu.
PùrIn(IIor copIIuIuI nIcI nu Ie Lreceu prIn mInLe sù
oropseuscù pe coLoçmun. Bu încù îI îngrIjeu cu çI pe copIIuI
Ior, IIIndcù - zIceuu eI - u InLruL cu noroc în cusu Ior, esLe
ugurIIu, udIcù dobundIse un copIIuç.
De Iu o vreme încouce, însù, vùzurù cù duu îndùrùL. Unde
punù ucI eru bIIçuguI în cusu Ior, ucum ujunserù negusLorI
greI cu IuIguI pe upù, cum se zIce. Cu LouLe ucesLeu,
perecIeu de oumenI nIcI nu se gundeu u curLI împoLrIvu IuI
Dumnezeu. Eu eru muI(umILù cù dobundIse copII, çI uIL
nImIc.
MuI Lrecu ce Lrecu çI umundoI bùLrunII durù orLuI popII,
rùmuInd în urmu Ior cusu Loucù çI o sùrùcIe IucIe.
CopIIuI se uIese cu coLoçmunuI. Dupù ce vùzu cù nu muI
ure de nIcI uneIe, çI nIcI pùrIn(I, se puse pe un pIuns de-(I
eru muI mure juIeu de dunsuI. ALuncI coLoçmunuI îI zIse:
- SLùpune, nu Le credeum uçu sIub de înger. EçLI cu mIne.
Nu Le înLrIsLu uçu de muIL. Precum pùrIn(II LùI u îngrIjIL de
mIne, uçu çI eu sunL duLor sù îngrIjesc de LIne. $I precum Lu
nu m-uI dezIIpIL de Iungù LIne, nIcI cuL uI cIIpI dIn ocII, uçu
çI eu nu mù voI dezIIpI de LIne punù ce nu Le-oI cùpùLuI çI
nu Le-oI vedeu om în runduI oumenIIor.
PusùmILe coLoçmunuI eru nùzdrùvun. BùIuLuI însù
rùmuse cu ocIII bIeojdI(I Iu dunsuI, cund îI uuzI vorbInd.
PIecurù umundoI. CoLoçmunuI înuInLe, bùIuLuI dupù
dunsuI. Ajungund înLr-o pùdure, gùsIrù o scorburù mure çI
çI-o uIeserù de IocuIn(ù.
CoLoçmunuI Iùcu un cuIcuç sLùpunuIuI sùu ucoIo numuI
dIn IuIgI de pusùrI, de se cuIundu în puI cund se cuIcu. ¡I
uduceu de muncure çI de bùuL. ¡I (Ineu de uruL spuIndu-I IeI
de IeI de busme çI de snouve.
EI îI spuneu ce vu sù zIcù cunLuLuI greIerIIor, ce
însemneuzù sùrILuru IocusLeIor prIn Iurbù. ¡I Iùceu sù
în(eIeugù cù drugosLeu înLre Iru(I esLe nesIurçILù cu upu
IunLuneI ce curgeu p-uproupe de IocuIn(u Ior. Cund se
pIImbuu umundoI prIn cuLe un IumInIç dIn pùdure orI
Ieçeuu Iu cump, îI urùLu LouLe IIorIceIeIe çI I Ie spuneu pre
nume. CopIIuI nu se domIreu de ce cocorII umbIù înçIruI(I
Lrumbù, de ce runduneIe se duc çI vIn, de ce prIvIgIeLorIIe
cunLù uçu de Irumos; Iurù cIuIurezII, Le upucù rùcorI de
grouzù cund îI uuzI. $I coLoçmunuI îI spuneu pe çurL LouLe
çI-I Iùceu sù prIceupù cù uIcI, pe pùmunL, LouLe sunL cu
runduIuIu Ior.
Scorburu o (Ineu uçu de curuLù, încuL (I-eru mIIù sù cuIcI
pe ucoIo.
NIcI cù se sLùveu vreo goungù mùcur pe Iu eI pe ucoIo.
CoLoçmunuI nu Iùsu pe bùIuL sù puIe munu pe nImIc. TouLe
eI Ie Iùceu.
BùIuLuI se Iùcuse IIùcùu de însuruL. $I-I zIse pIsoIuI:
- SLùpune, ucum (I-u venIL vremeu sù Le însorI.
- BIne, sù mù însor, rùspunse IIùcùIuçuI; durù eu n-um de
nIcI uneIe. SunL goIun precum mù vezI: suIu çI cùcIuIù.
- De usLu nu Le îngrIjI, cù esLe de mIne îngrIjILù de muI-
nuILe. Tu numuI sù IucI ce (I-oI zIce eu. De uzI înuInLe sù çLII
cù Le numeçLI MùLùIuz împùruL.
Nu Lrecu muIL dupù ucesLu çI coLoçmunuI se duse u cùuLu
IuLù, sù-çI însoure sLùpunuI. Se vede cù eI o ocIIse, cùcI se
duse drepL cu pe o cIrIpIe Iu puIuLurIIe unuI boIer mure.
Cum ujunse Iu pourLù, se deLe de LreI orI pesLe cup çI se Iùcu
om.
¡urù ducu deLe ocII cu boIeruI, eI zIse:
- BoIeruIe, sLùpunuI meu, MùLùIuz împùruL, mergund Iu
vunùLoure, nu înLuIneu decuL pùsùreIe mILILeIe.
Nu eru vunuL
VrednIc de-mpùruL.
EI Lreceu înuInLe, Iùsundu-Ie sù-çI vuzù de ouçoure.
- $I ce LrebuIn(ù um eu, oure, sù çLIu ducu sLùpunuI Lùu,
MùLùIuz împùruL, n-uveu noroc Iu vunuL?
- Sù-(I LuI cuvunLuI cu mIere, boIeruIe; durù ducù veI voI
sù mù uscuI(I punù în sIurçIL, veI uIIu cù soIIu meu ure sù-(I
uducù veseIIe.
- EI bIne, vorbeçLe cuL veI voI, Le uscuIL. Durù nu çLIu de
ce, bug de seumù cù în gruIurIIe LuIe esLe cevu mIerIoIL.
- PùrerI, cInsLILe boIeruIe. Precum vremeu încIIsù
zùmIsIeçLe vIsurI spùImunLouse, uçu pouLe cù voI II uvund çI
eu perI rùI, çI Le înçeuIù pùrerIIe.
- BIne, bIne; sIurçuçLe, precum uI începuL.
- $I uçu, IumInuLe boIeruIe, cum î(I spuneum, sLùpunuI
meu nu bùgu în seumù poçIdIcuI de vunuL ce-I LoL Ieçeu
înuInLe. RùzbùLu pùdureu prIn LouLe coI(urIIe, durù pùreu cù
se vorbIse LouLe IIgIIonIIe cu sù nu muI Iusù de prIn
cuIcuçurIIe Ior. ScurbIL de prosLIu IIureIor sùIbuLIce, ce sLuu
pILuIuLe, sLùpunuI meu IoLùrî sù se înLourcù ucusù. Cund,
deoduLù, pe pIscuI unuI munLIceI ce se rIdIcu seme( dIn
rùrIçLeu pùdurII, zùrI o cùprIourù sprInLenù, cu ocIII bIujInI.
¡u de ujuns o uILùLurù, cùcI îI rùpI InImu. SLùpunuI meu,
MùLùIuz împùruL, se Iu dupù dunsu. CùprIouru IugI, eI dupù
dunsu. Durù eu, muI IuLe de pIcIor, îI Iùsù pe urmù çI venI
de se uscunse în cuIcuçuI ùsLu. ¡urù pe mIne mù LrImIse sù-I
cuuL InImu, çI sù-I duu în munù pe Io(omunu de cùprIourù.
PenLru uceusLu um venIL Iu d-Lu, çI Le rog sù-mI duI ujuLor
cu sù mù înLorc cu Ispruvù bunù.
- MùI, du' cuIendroI mI-uI muI IosL! SLùpunuI Lùu,
MùLùIuz împùruL, muIL LrebuIe sù II cùuLuL punù sù
gùseuscù un puçcII cu LIne...
- De mIne zI ce veI poILI, boIeruIe; durù sù nu cuzI în
IspILù sù Le uLIngI de împùruLuI, sLùpunuI meu, cù, uILe, se
Iuce Iucru drucuIuI.
- NIcI cù m-um gundIL Iu unu cu usLu. Durù împùruLuI,
vunùLoruI Lùu, sù vIe sù-çI cuuLe cùprIouru.
$I IIIndcù vorbu vorbù uduce, coLoçmunuI çI boIeruI
sLùLurù Iu LuIIus çI se în(eIeserù Iu cuvInLe. EI IoLùrurù cu sù
vIe MùLùIuz împùruL sù deu ocII cu IuLu boIeruIuI.
¡nLorcundu-se coLoçmunuI Iu sLùpunuI sùu, îI spuse cum
u IzbuLIL în soIIu IuI çI puserù Iu cuIe cu în sùrbùLoureu
vIILoure sù meurgù împreunù.
BùIuLuI nu puLeu domIrI cum de sù meurgù eI uçu
goIone(. ¡urù coLoçmunuI nu-I du rùguz sù se gundeuscù Iu
d-uIde-usLeu, cI îI Iuù cu vorbu pe depurLe çI cu un cusur
sup(Ire îI Iùceu sù prIceupù cù ure sù IIe IerIcIL.
Trecurù zIIeIe cu zIuu de IerI çI venI sùrbùLoureu
uçLepLuLù.
CoLoçmunuI Iuù pe sLùpunuI sùu çI pIecù cu eI în pe(IL.
Merserù ce merserù çI, ujungund înLr-o pùdure, uproupe de
puIuLurIIe boIeruIuI ceIuI cu IuLu, se oprIrù. BùIuLuI rùmuse
udumbrIL înLr-un crunguIe( verde, cùcI eru goI pIsLoI. ¡urù
coLoçmunuI o rupse d-u Iugu spre curLeu boIeruIuI ceIuI
mure. Cum ujunse, începu u sLrIgu cuL îI Iuu guru:
- SùrI(I, sùrI(I! cu ne-u jeIuIL Io(II.
To(I cu LoLuI IeçIrù sù vuzù ce s-u înLumpIuL. CoLoçmunuI,
ubIu rùsuIIund çI cu spuImù în Iu(ù, zIse boIeruIuI:
- Du' bIne, boIeruIe, în coprInsuI dumILuIe se pouLe cu
zIuu-n umIuzu mure sù ne cuIce Io(II?
- Unde? Cum? Ce s-u înLumpIuL? înLrebù boIeruI.
- Ce sù IIe? ¡ucù LocmuI cund veneum cu MùLùIuz
împùruL, sLùpunuI meu, sù-(I vedem IuLu, o ceuLù de IuIducI
puse munu pe noI, u jùIuIL pe sLùpunu-meu punù Iu cùmuçe,
Iurù eu mù sLrecuruI, çI pe IcI mI-e drumuI, uIerguI înLr-un
suIIeL sù-(I duu de vesLe çI sù cer ujuLor de Iu d-Lu. AbIu,
uILe, um scùpuL cu zIIeIe.
- Bre! sLrIgù boIeruI. Cum se pouLe unu cu usLu, cu sù
jeIuIuscù Io(II, p-uproupe de puIuLurIIe meIe, pe MùLùIuzuI
Lùu împùruL? Sù surù cu mIc cu mure înLr-ujuLor!
- Acum esLe de prIsos, boIeruIe. TuIIurII uu IuuL-o Iu
sùnùLousu. MuI bIne dù-mI un rund de IuIne, cu sù duc
sLùpunuIuI meu çI sù pouLù venI punù uIcI. CuL penLru
LùIIurI, III pe puce, cù vu çLI eI ce sù Iucù penLru dunçII.
¡uù IuIneIe ce-I deLe boIeruI çI se înLourse Iu sLùpunuI
sùu. Dupù ce îI îmbrùcù çI-I învù(ù cum sù se pourLe Iu
boIeruI, pIecù cu dunsuI.
Ajungund, îI IeçI boIeruI înuInLe çI-I prIImI cu LouLù cIn-
sLeu.
Cund Iurù în cusù, MùLùIuz împùruL se LoL uILu pe
dunsuI. OumenII cuseI începurù sù çopoIuscù çI sù-çI deu
couLe, zIcund: orI cù esLe preu IuduI ucesL MùLùIuz
împùruL, suu cù esLe prosL.
CoLoçmunuI, bùgund de seumù, zIse boIeruIuI:
- Mù rog sù nu-(I IIe cu supùrure, durù sLùpunuI meu n-u
purLuL punù ucum uçu IuIne prousLe.
NumuIdecuL boIeruI poruncI sù-I uducù uILeIe, muIuLe
numuI în IIr. Punù unu uILu, coLoçmunuI se deLe pe Iungù
sLùpunuI sùu, çI pe IurIç îI deLe gIIoId çI-I çopLI Iu urecIe cu
sù se (Ie sù nu se LoL uILe pe dunsuI uçu cu proçLII çI cu mojI-
cII.
Dupù ce se îmbrùcù cu IuIneIe ceIe bune, eI se (Inu bIne
çI nu se muI uILù usupru IuI; upoI InLrurù în vorbù çI se
IsprùvI Lreubu cu bIne.
$I nIcI cù se puLeu uILIeI. CùcI gInereIe, deçI eru MùLùIuz
împùruL, durù boIuI IuI ceI mùre(, cIIpuI ceI bIne IùcuL çI
uIb cu zùpudu, LrupçoruI IuI ceI Lrus cu prIn IneI çI nuIL cu
un brud, Iùceu muI muIL decuL LouLù împùrù(Iu çI decuL
LouLù boIerIu.
Dupù ce se IoLùrî zIuu de cununIe, pIecù. Punù uLuncI bI-
eLuI IIùcùu se IrùmunLu cu gunduI ce o su Iucù eI çI unde o
sù-çI ducù mIreusu.
CoLoçmunuI nu-I dùdu rùspus sù se muI gundeuscù, cI cu
IeI de IeI de gIume çI snouve îI Iuru gundurIIe çI-I înveseIeu.
Cund Iu zIuu IoLùruLù penLru cununIe, se duserù IurùçI
umundoI. BoIeruI rùmuse încremenIL. De unde se uçLepLu
sù vIe cu ousLe çI cu mùrIre cu un împùruL, mù rog, îI vùzu
vIInd cu un cIoIIIngur, çI începu u se îndoI çI u se codI sù
deu IuLu dupù dunsuI.
CoLoçmunuI mIrosI înduLù cum cum merge çIreLenIu çI
Iuù pe boIer d-opurLe, zIcundu-I:
- BoIeruIe, sù nu-(I IIe puruxIn unde ne vezI cù um venIL
numuI umundoI. ¡ucu, Iucu, Iucu, cum mergeu Lreubu: curg
IoIIe de zesLre cu pIouIu Iu pùrIn(II IuI MùLùIuz împùruL.
¡urù eI nu voIeçLe nIcI în rupLuI cupuIuI sù Iu pe uILu, Iùrù
decuL pe IuLu dumILuIe. PùrIn(II se împoLrIvesc Iu unu cu
usLu. Eu însù I-um îndemnuL çI-I îndemn mereu sù Le uIbù
de socru. VezI cù çLIu eu ce çLIu. Cusù cu u dumILuIe çI
cInsLILù, çI IùuduLù, nu se muI gùseçLe pe Iume; çI IIùcùu cu
MùLùIuz împùruL bu, bu, bu, muI rur. ApoI cusù ce o sù (Ie
usLù pùrecIe ure sù IIe Iùrù seumùn. PenLru uceusLu çI
sLùpunuI meu, uscuILundu-mù, s-u IoLùruL sù o Iu Iùrù voIu
pùrIn(IIor çI sù se Lrugù Iu moçIIIe IuI, sù LrùIuscù ucoIo cu
un boIer mure.
- ¡rumos cuvInLezI Lu, durù eu çLIu cù bInecuvunLureu
pùrIn(IIor înLùreçLe cuseIe IIIIor.
- Durù muI esLe çI uILù povesLe, rùspunse çI coLoçmunuI.
Cu sIuLu în vuLrù cusu ujunge sù IIe cu uçu prIn pod çI cu
IeresLreIe pe sub puL. MuI bIne:
Sù munceçLI
$I sù LrùIeçLI,
$I ce-(I pIuce sù IubeçLI.
- Cum uI drepLuLe, Lu. Durù mù buLe gundurIIe sù muI
umunùm nunLu.
- ¡Ie çI uçu. Nu mù împoLrIvesc. Eu însù Le sIùLuIesc sù
nu pIerzI dIn munù un gIuvuer cu ucesLu ce (I-I LrImILe
Dumnezeu. NorocuI cund pIcù omuIuI, uLuncI sù çLIe sù-I
upuce çI sù-I pùsLreze.
- EI, uIde, de! uIde. M-uI bIruIL cu IImbu(Iu Lu.
TouLe IIInd guLu, se cununurù çI Iùcurù o nunLù, de se
duse vesLeu în çupLe suLe.
TreI zIIe çI LreI nop(I (Inurù veseIIIIe. A puLru zI LrebuIu sù
meurgù cu nunLu Iu moçIIIe IuI MùLùIuz împùruL.
AcesLu se pIerduse cu LoLuI. Nu çLIu ce sù Iucù; nu çLIu
nIcI ce muI vorbeçLe de ruçIne.
CoLoçmunuI se deLe pe Iungù dunsuI çI îI zIse:
- |Ine-(I IIreu, omuIe, nu II copII! Am îngrIjIL eu de LouLe.
|Ie sù nu-(I pese de nImIc. Sù LucI dIn gurù çI sù Le IuçI sù Le
ducù unde oI zIce eu.
MuI venI nI(eI InImu Iu Ioc IuI MùLùIuz împùruL, cund
uuzI gruIurIIe coLoçmunuIuI. Nu se puLeu domIrI însù cum
vu Iuce eI çI Iu ce moçII îI vu duce.
TouLe se puserù Iu cuIe. TouLe eruu pregùLILe penLru pIe-
cure. GInereIe çI mIreusu se urcurù în cùru(ù çI pornIrù.
CoLoçmunuI însù o upucù înuInLe çI zIse vIzILIIIor sù se (Ie
pe urmu IuI, cù eI îI vu cùIùuzI.
Açu Iùcurù. Apucurù pe cumpII unde mII de IIorIceIe
împodobeu pùmunLuI. VunLuI ubIu udIu çI cIùLInu uçureI
IrunzeIe pomIIor ce se uIIu IcI çI coIo în cuIeu Ior. BroLùceII
orùcùIuu în depùrLure. DIn cund în cund cucuI cunLu purLeu
dreupLù. PùsùrIIe cIrIpeuu; Iurù prIvIgIeLorIIe prIn
crunguIe(e înIIorILe Lrùgeu nIçLe geumpuruIe de-(I Iuu uuzuI.
CoLoçmunuI mergeu înuInLe çI uçu de IuLe, încuL cùru(eIe
nu se puLeuu (Ine de dunsuI. AcI pIereu cu o nùIucù, ucI se
învurLeu înupoI çI Iùceu semn pe unde sù upuce.
PusùmILe, cùIùuzInd, eI Iùceu dresurIIe înuInLe. ¡nLuInInd
cIrezIIe de vILe uIe unor zmeI, eI spuse vùcurIIor ce sù zIcù,
cund îI vor înLrebu cInevu uIe cuI sunL cIrezIIe, cù de unde
nu, pIeIreu cupuIuI ce vu cùdeu pesLe dunçII de Iu Dum-
nezeu vu II grouznIcù. ¡nLuInInd LurmeIe, spuse uçIjdereu
cIobunIIor ce sù zIcù çI eI, cùcI de unde nu, Mumu-pùdureI
îI vu cIInuI bùgundu-Ie muInIIe în cùIdureu cu jùruLIc, punù
vor murI, çI suIIeLeIe Ior vor ujunge Iu muncI nesIurçILe.
BIe(II oumenI, de spuImù, çI çLIInd cù guru nu-I (Ine cIIr-
Ie, spuse ceIor ce îI înLreburù, precum îI învù(use
coLoçmunuI, cureIe eru în cIIp de om.
Ajungund cùru(eIe, oumenII mIreseI înLreburù pe vùcurI,
cund vùzurù sumedenIu de cIrezI:
- AIe cuI sunL cIrezIIe usLeu, IurLu(IIor?
- AIe cuI sù IIe? rùspunserù vùcurII, Iucù uIe IuI MùLùIuz
împùruL.
Se mInunurù Lo(I de bogù(IIIe ucesLuI împùruL. Mergund
muI-nuInLe, deLe de nIçLe Lurme de oI. $I uLuLeu de muILe
eruu, încuL nu Ie puLeu coprInde cu ocIII. ¡nLrebund:
- AIe cuI sunL usLe Lurme, prIeLenIIor?
CIobunII rùspunserù:
- EI, Doumne! AIe cuI sù IIe? AIe IuI MùLùIuz împùruL
sunL çI încù usLeu nu-s nImIc!
Cund uuzIrù unu cu uceusLu, Lo(I se IovIrù cu munu pesLe
IuIcù. EI nu muI puLurù sù-çI sLùpuneuscù mIrureu çI IerI-
cIreu pe mIreusù cù u duL pesLe un bùrubL uçu de june,
Irumos çI boguL.
¡urù MùLùIuz împùruL Lùceu muIcù çI înmùrmurIL de ceIe
ce vedeu. Auzeu çI I se pùreu cù vIseuzù, Iurù nu cù sunL
uIeveu ceIe ce se urùLuu ocIIIor IuI.
CoLoçmunuI se mundreu çI se IùIeu cu bogù(IIIe
sLùpunuIuI sùu. Cund, Iurù nu se muI vùzu. Nu se çLIu ce se
Iùcu. Pure cù InLruse în pùmunL.
EI însù deLe o repezILurù înuInLe. $I ujungund Iu puI-
uLurIIe zmeIIor, pe uIe cùror moçII eruu, Ie zIse cu gruI
îngrozIL:
- ¡ugI(I, zmeIIor, çI vù uscunde(I, cùc IuLù cù vIne ¡IIe,
PùIIe, sù vù poLopeuscù, sù vù purjoIeuscù, çI dupù eI ¡uce-
IIenderu, sù vù Iu suIIengIeru.
RùcorI de grouzù coprInse pe zmeI cund uuzIrù pe
neuçLepLuLe o vesLe uçu de prImejdIousù. Nu çLIu încoLro sù
se deu d-opurLe punù vu Lrece ucesL purjoI ce Ie spuneu
coLoçmunuI.
AcesLu se preIùcu u Ie II prIeLen çI u Ie du sIuLurI bune.
VorbeIe IuI uLuLu îI ume(Ise, încuL de spuImù pure cù Ie Iu-
use punzu de pe ocII çI se pIerduserù cu LoLuI.
ALuncI Ie zIse cu grùbIre çI cu o preIùcuLù grIje:
- VenI(I, venI(I muI IuLe încou, sù vù uscunz eu în çIru
usLu de puIe dIn bùLùLurù.
BIe(II zmeI uLuLu se sperIuserù, încuL nu muI çLIuu ce Iuce.
Se Iùsurù sù-I Iu çI sù-I uscunzù.
CoLoçmunuI îI bùgù în çIru de puIe, çI îI deLe Ioc. ¡nduLù
vùpuIu se urcù punù Iu cer, Iurù bIe(II zmeI (Ipuu de usLur-
Ime în puru IocuIuI, de sù Ie pIungI de mIIù. |Ipurù ce
(Ipurù, durù o duLù cu IocuI II se sLInse çI Ior gIùscIoruI çI se
Iùcurù scrum.
ALuncI Iucu çI nunLu InLru pe pourLu puIuLuIuI. SIugIIe
spuserù çI eIe dupù cum Ie învù(use coLoçmunuI, cù puI-
uLurIIe usLeu sunL pe moçIIIe IuI MùLùIuz împùruL.
Cund InLrurù în puIuL, ce sù vezI dumneuLu? Bogù(Iu de
pe Iume eru ucoIo. Pùre(II numuI în uur poIeI(I. PurdoseuIu
eru de cIeçLur, Iurù învùIILoureu eru de ucIouIe çI de pIumb.
Se muI mInunurù o Lounù oumenII ce înso(Irù pe mIreusu.
Dupù ce se uçezurù LInerII, oumenII se înLourserù Iu boIer
çI-I povesLIrù LoL ce vùzurù. BoIeruI nu se cùI cù çI-u duL IuLu
IuI MùLùIuz împùruL. ¡urù ucesLu se mIru de unde çI punù
unde sù-I vIe IuI uceu bogù(Ie. TrùIrù în puce çI în veseIIe
perecIeu nunLILù çI or II LrùInd çI usLùzI, de n-or II murIL.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
11. Iút-Iromos cel rútúcit
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù o pùrecIe de oumenI, muncILorI, de! cum dù
Dumnezeu. TouLù nùdejdeu Ior eru înLr-o Iupù cu cure se
Irùneuu. $I ur II voIL çI eI sù uIbù un copIIuç, dur Iu pesLe
pouLe. CerceLurù în dreupLu çI în sLungu, cu sù uIIe nIscuIvu
IeucurI cure sù Ie desIucù IùcuLuI sLùrpIcIuneI Ior, durù, uçI!
purcù înLuIneu LoL surzI çI mu(I. NImenI nu çLIu sù-I înve(e
cevu.
MuI umbIurù eI ce umbIurù çI, Iu urmu urmeIor, uIIurù
despre un vrùjILor meçLer cureIe încIegu çI upeIe. CreçLInuI
se duse çI Iu dunsuI, îI spuse pùsuI IuI çI îI ceru IeucurI.
VrùjILoruI n-uçLepLù muILù rugù çI, dupù ce se învoIrù, îI
deLe un mùr.
- DIn ucesL mùr, zIse eI, sù mùnunce numuI so(Iu du-
mILuIe. Durù bugù de seumù sù n-upuce dIn eI nIcI o IùpLurù
cu vIu(ù de pe Iumeu usLu.
- CuL despre uIu, n-uI grIje, rùspunse omuI. ¡usù pe
mIne; nu mI-uI duL mIe în munù mùruI? Acum sù III odII-
nIL.
¡uund mùruI, omuI nu se muI gundeu durù decuL Iu bu-
curIu ce o sù sIm(ù eI çI nevusLu cund s-or vedeu
împresuru(I de copII. $I cu gundurIIe usLeu ujunse ucusù çI
deLe mùruI nevesLe-seI, cu sù-I mùnunce, Iùrù sù-I muI
spuIe uILcevu.
Eu prIImI mùruI cu bucurIe. $I dupù ce pIecù bùrbuLuI în
LrebIIe suIe, se uçezù pe pruguI uçeI, curù(I mùruI çI-I
muncù. ¡epçouru IeçIse çI eu dIn grujd, çI venI Iu sLùpunù-su,
cù eru învù(uLù Iu LruIsLu cu grùun(e. NegùsInd nImIc de
ron(ùIL, Iuù çI eu cojIIe de mùr, pe cure Ie Iepùduse sLùpunù-
su çI Ie muncù cu muILù poILù, cu pe nIçLe LruIunduIe.
Nu Lrecu muIL çI uLuL sLùpunu, cuL çI Iepçouru se sIm(Irù u
II IuuL în punLece. $I dupù nouù IunI IemeIu nùscu un
copIIuç de drùguIe(; Iur Iepçunu un munzuIe( gInguç.
¡ndoILù Iu bucurIu omuIuI cund se vùzu çI cu copII, çI cu
munz. $I IIIndcù ucesLu se nùscuse oduLù cu IIuI sùu, IoLùrî
cu nImenI sù nu încuIece pe dunsuI, Iùrù numuI IIu-sùu,
cund s-o Iuce mure.
BoLezurù copIIuI çI îngrIjIrù de dunsuI, mù rog, cu unuI Iu
pùrIn(I. CopIIuI crescu çI se Iùcu mure. Cund eru d-un un,
purcù eru de cIncI; Iurù cund Iu de cIncI, purcù eru de cInc-
Isprezece, çI de ce creçLeu, d-uIu se Iùceu muI Irumos çI muI
drùgùIuç.
DurùmILe de învù(uL? ¡nvù(u cu neuI(II pe Iumeu usLu
uIbù. N-upucu sù uuzù de Iu duscùI cevu, cù eI învù(u muI
dIn udunc decuL duscùIuI. $I usLIeI ujunsese de povesLe.
UnII zIceu cù çLIu curLe punù în gIezne, uI(II zIceu cù punù în
genuncII, Iurù uI(II, punù în bruu. De m-ur II înLrebuL pe
mIne, eu Ie-uç II spus cù çLIu curLe punù în guL. Durù IIIndcù
nImenI nu m-u înLrebuL, Iucù Luc çI eu dIn gurù cu un peçLe,
çI nu muI zIc nImùnuI nIcI pIs!
AsLIeI IIInd, înLr-unu dIn zIIe ce-I vIne drùcosuIuI de
copIIuç, cù numuI încùIecù pe munzuI IuI, çI mI (I-I deLe
cùIcuIe; Iurù munzuI, cureIe çI dunsuI crescuse de se Iùcuse
un curIùnuç zburduInIc de n-uveu usLumpùr, o rupse d-u Iu-
gu cu bùIuL cu LoL, çI duçI uu IosL punù în zIuu de usLùzI.
Cund prInserù de vesLe pùrIn(II cù bùIuLuI nu e, cuuLù-I în
sus, cuuLù-I în jos, nu e; bu muI în dreupLu, bu muI în
sLungu, de Ioc! MuI cerceLurù pe IcI, muI cerceLurù pe dIn-
coucI, uçI! nIcI pomeneuIù nu eru de eI! TocmuI LurzIu IeI!
uIIurù de Iu nIçLe drume(I cù uu vùzuL un bùIe(undru cùIure
pe deçeIuLe pe un cùIuçeI, cure se duceu cu vunLuI. EI zIceuu
cù n-upucurù sù se uILe dupù dunsuI, cu de cund se upucuse
sù Ie spuIe, çI pIerI dIn ocIII Ior cu o nùIucù, cu çI cund n-ur
muI II IosL.
¡I pIunserù pùrIn(II punù cund se IsLovIrù çI dunçII, çI
ocIII dIn IucrùmI nu çI-I muI uscurù; durù în deçerL, cù IIuI
Ior nu se muI înLourse.
PusùmILe eI, ducu s-uu IùsuL zburdùInIcIeI Ior çI s-uu
vùzuL Iu cump, nu s-uu muI gundIL în urmù, cI uu înLIns Iu
drum zbenguIndu-se çI încurcundu-se, punù ce, cund
bùgurù de seumù, ujunsese pe nIçLe LùrumurI necunoscuLe.
AcI sLùLurù sù se muI odIIneuscù. $I, voInd sù se
înLourcù, eI se rùLùcIserù. Nu muI çLIuu nIcI pe unde
venIserù, nIcI pe unde sù se înLourcù. ALuncI bùIuLuI începu
sù pIungù çI sù doreuscù de pùrIn(I.
MuI cu seumù cund s-u vùzuL sIngur, sIngureI, eI cure nu
eru IeçIL dIn cusu pùrIn(IIor, începu sù-I Iu nIçLe rùcorI de
nu çLIu ce vu sù zIcù usLu.
CuIuI, ducu vùzu uçu, începu sù-I îmbuneze, bu cù o sù
Iucù cuLure Iucru, bu cù ceuIuILù. Punù unu uILu, îçI cùLurù
un cuIcuç unde sù muIe pesLe noupLe. Se odIInIrù çI
dormIrù sub ucoperùmunLuI ceruIuI.
A douu zI, nIcI Lu musù, nIcI Lu cusù, bùIuLuI începu IurùçI
sù pIungù çI sù voIuscù sù se înLourcù Iu pùrIn(I. CùLurù sù-çI
gùseuscù urmeIe pe unde venIserù; dur nu gùsIrù nIcI
pIcuIe( de urmù. Ducu vùzu çI vùzu, cuIuI zIse:
- SLùpune, um IùcuL o greçeuIù cure nu se muI pouLe
înLource. Dù-mI voIe sù mù duc sù cuuL vreun mIjIoc cu sù
ne cùpùLuIm.
- AsLu nu se pouLe, oduLù cu cupuI, rùspunse bùIuLuI.
Dupù ce um ujuns pe usLe LùrumurI neumbIuLe, prIn
pusLIeLù(I Iùrù IocuILorI, sù mù IuçI çI Lu? SIngur nu poL sLu,
uILe, nIcI oIecu(ù.
- ¡ncInge-Le cu IruuI meu, çI, cund ve vedeu vro nevoIe,
scuLurù-I çI înLr-o cIIpù sunL Iu LIne. Eu mù duc sù cuuL pe
unde sù IeçIm Iu Iume, çI cum sù ne cIIvernIsIm.
CuIuI, vede(I d-vousLrù, eru nùzdrùvun.
Cu mure unevoIn(ù se dezIIpI cuIuI de sLùpunuI sùu.
UmbIù ce umbIù çI se înLourse numuIdecuL. EI vunLuruse
vùzduIuI çI cuLreIeruse pùmunLuI punù nu upucuse sù I se
uruscù bùIuLuIuI; çI înLorcundu-se spuse bùIuLuIuI cù I-u
gùsIL un Ioc unde sù se buge urguL. ¡I çI învù(ù ce sù Iucù çI
cum sù dreugù cu sù urgù(euscù cu IoIos.
¡ncùIecù bùIuLuI cuIuI, cund uuzI cù ure sù-çI gùseuscù un-
de sù se cùpùLuIuscù, çI pornI cu vunLuI, precum çI venIse.
Ajungund Iu nIçLe zune, Iùcu precum îI învù(use cuIuI.
CeIe LreI zune, cùcI LreI eruu eIe, se cum codeuu sù-I
prIImeuscù; Iurù ducu sLùruI, se rugù çI se IùgùduI cù o sù IIe
IurnIc çI credIncIos, eIe îI prIImIrù.
Açezundu-se eI ucoIo Iu zune, bùIuLuI se puse cu LouLù In-
Imu pe muncù çI, cund eru cevu de IùcuL muI greu suu muI
unevoIos, îçI cIemu cuIuI çI îI du ujuLor.
CuIuI, cureIe nu çLIu de unde uIIuse LuIneIe zuneIor, vezI
cù nu eru eI de IIorIIe mùruIuI nùzdrùvun, spuse bùIuLuIuI
sù IIe cu mure bùgure de seumù cù în buIu zuneIor, înLr-un
LImp IoLùruL, ure sù curgù uur, çI uLuncI sù upuce eI
înuInLeu zuneIor sù se scuIde. ¡I muI spuse sù ocIeuscù prIn
poII(IIe cu IuIne uIe zuneIor, cund îI vu pune sù dereLece,
nIçLe nucI pe cure Ie uveu zuneIe çI Ie îngrIjeu cu pe ocIII Ior
dIn cup.
BùIuLuI Iùcu înLocmuI precum îI învù(use cuIuI.
¡nLr-o zI cund zuneIe se dusese Iu vunùLoure, Iùrù grIje,
bùIuLuI uuzI în buIu zuneIor un susur de upù muI rùsunùLor
decuL uILù duLù. Temundu-se, eI cIemù cuIuI, cure venI înLr-
o cIIpeuIù de ocII. EI, cum vùzu ceIe ce se peLrec în buIe,
puse pe bùIuL de se dezbrùcù înduLù çI îI împInse în buIe de
se îmbùIe. Cund IeçI d-ucoIo, ce sù vede(I d-vousLrù, cInsLI(I
boIerI? PùruI I se Iùcuse cu LoLuI de uur, çI-I crescuse de
bùLeu puIpeIe, încuL nu Le înduruI sù-(I IeI ocIII de Iu eI.
$I Iuund çI nucIIe, pe curI Ie ocIIse eI, încùIecù çI pe IcI (I-
e drumuI!
Cum pùçI pruguI por(II începu cuseIe u (Ipu de ur II
deçLepLuL çI pe mor(I dIn groupù. AuzInd zuneIe (IpùLuI se
înLourserù ucusù numuI cuL uI zIce meI. EIe vùzurù cù
IIpseçLe urguLuI de ucusù, spùIùcILuru ce muI rùmùsese în
buIu unde se îmbùIuse urguLuI çI nucIIe ce IIpseuu; nu muI
zùbovIrù, cI se Iuurù dupù dunsuI. CuL p-ucI sù puIe zuneIe
munu pe eI. $I IugI, zuneIe dupù dunçII; eI IugI! zuneIe dupù
dunçII. Ducu vùzu çI vùzu cuIuI prImejdIu, înLInse pusuI Iu
drum çI începu u zburu cu gunduI, punù ce, LocmuI cund eru
zuneIe sù-I prInzù, eI Lrecurù de pe LùrumuI Ior çI se oprIrù.
PuLereu zuneIor punù ucI eru. ¡urù ducu vùzurù eIe cù Ie
Lrecu oLureIe, începurù cu bIneIe u se rugu de eI cu sù-çI LuIe
pùruI sù II-I deu Ior; durù bùIuLuI Ie Iùceu cu buz! EIe se
rugurù cu burIm nucIIe cu IuIne sù Ie deu. BùIuLuI Ie urùLù
coILucuI. ALuncI zuneIe se rugurù cu încuIIeu sù Ie urùLe
pùruI, sù se bucure çI eIe de vedereu IuI. ALuncI bùIuLuI îçI
rùsIIrù pùruI, încùIecù çI zburù cu bIdIvIuI IuI.
ZuneIe se uILurù cu jInd Iu dunsuI çI nemuIuvund ce Iuce,
se înLourserù ucusù çI vorbIrù înLre eIe cu sù nu muI buge
urguL sLreIn Iu curLeu Ior, cuL or LrùI eIe.
Dupù ce ujunse pe moçIu unuI împùruL mure, cuIuI învù(ù
pe bùIuL ce sù Iucù. EI uscuILù çI se duse de se bùgù urguL Iu
grùdInuruI împùruLuIuI. Punù u nu se învoI cu grùdInuruI,
eI îçI puse o bùçIcù de vucù în cup, în cure îçI uscunse pùruI
ceI de uur.
GrùdInuruI îI învù(ù cum sù Iucù bruzde, sù semene IIorI,
sù Ie rùsùdeuscù çI sù Ie îngrIjeuscù. $I îI Iuuse Iu ocII, cùcI
eru spIrL, çLII, coIeu, cum LrebuIe omuIuI, munù dreupLù, nu
uILcevu. ToLuçI sIugIIe dIn curLeu împùrùLeuscù îI numIrù
cIeIeç. $I, cIeIeç în sus, cIeIeç în jos, punù ce îI rùmuse
numeIe CIeIeç.
GrùdInuruI împùrùLesc îmbùLrunIse Iu curLeu
împùruLuIuI. EI eru om desLoInIc, cu IrIcu IuI Dumnezeu çI
cInsLIL. SIujbu IuI de cùpeLenIe eru sù ducù în LouLù
dImIneu(u cuLe un mùnuncII de IIorI Iu ceIe LreI IeLe cure Ie
uveu împùruLuI.
¡mboInùvIndu-se grùdInuruI înLr-unu dIn zIIe, cIemù pe
urguLuI sùu çI îI spuse sù uIeugù dIn IIorIIe ceIe muI Iru-
mouse uLuLeu cuLe sù-I ujungù u Iuce LreI IegùLurI de IIorI çI
sù Ie ducù IeLeIor împùruLuIuI.
CIeIeçuI se duse de cuIese IIorI çI Iùcu LreI IegùLurI, unu
muI mure, uILu mIjIocIe çI uILu muI mIcù. Pe ceu muI mure,
cure eru uIcùLuILù dIn IIorI ce începuse u se Lrece çI ubIu muI
mIrosInde, o deLe IeLeI împùruLuIuI ceu muI mure. ¡egùLuru
mIjIocIe cu IIorI ce eruu LocmuI în IIoure o deLe IeLeI ceIe
mIjIocII; Iurù IegùLuru ceu muI mIcù ce uveu IIorI numuI bo-
bouce, curI ucum se descIIdeuu, o deLe IeLeI ceIeI mIcI.
Cum deLe IIorIIe, o LuII d-u Iugu, çI se upucù de Iucru prIn
grùdInù.
¡eLeIe se mIrurù de uceusLu, çI cu LouLeIe se duserù Iu
împùruLuI çI-I urùLurù IIorIIe. ¡mpùruLuI cIemù pe grùdInur
sù-I spuIe ce noImù sù uIbù IIorIIe ce LrImIsese IeLeIor suIe.
GrùdInuruI se sperIe cund uuzI cù uçu boInuv esLe cIemuL
Iu împùruLuI.
¡urù ducu se duse, cu InImu Lremurundù, çI uuzI de Iu
împùruLuI çIreLenIu cu IIorIIe, eI se dezvInovù(I çI spuse cù,
boInuv IIInd în uceu zI, LrImIsese pe urguL sù ducù IIorIIe.
CIemund çI pe CIeIeç, eI, ducu venI, se upropIe cu sIIuIù
çI rùspunse:
- Sù LrùI(I, IumInuLe împùruLe, înLru muI(I unI! Cund um
cuIes IIorIIe çI um IùcuL uceIe mùnuncIIurI, n-um uvuL nIcI
un gund rùu, murLor mI-e Dumnezeu! cI um duL IIecùreIu
dIn domnI(e IIorI ce Ie uruLù cure cum esLe.
- $I cum uI cuLezuL, Lu, un cIeIeç cu LIne, sù IucI unu cu
usLu?
- ALuLu m-u LùIuL cupuI çI m-u dus mInLeu, IumInuLe
împùruLe, uLuLu um IùcuL. MùrIu Lu judecù çI Iù ce e cu drep-
LuI.
¡mpùruLuI rùmuse pe gundurI. EI, deçI s-u înLrIsLuL, durù
muI muIL s-u bucuruL cù îI uduse umInLe ceeu ce LrebuIu sù
Iucù eI cu un pùrInLe.
ApoI LrImIse o pungù cu bunI urguLuIuI. AcesLu se duse
çI-I deLe grùdInuruIuI, sub cuvunL cù eI nu çLIe ce sù Iucù cu
eI, cu unuI ce ure de LouLe de uI sLùpunu-sùu.
Nu Lrecu muIL çI, vIInd o sùrbùLoure, împùruLuI cu Lo(I
curLenII çI bùLrunII împùrù(IeI merse Iu bIserIcù. ¡nLre
bùLrunII çI credIncerII cur(II eru çI grùdInuruI. NumuI IuLu
ceu mIcù rùmuse ucusù.
ArguLuI, vùzundu-se sIngur, descInse IruuI de pe Iungù
sIne, scouse dInLr-o nucù nIçLe IuIne de urumù, dIn ceIe Iu-
uLe de Iu zune, se gùLI bIne, InLrù în grùdInù, sunù IruuI çI
venI cuIuI înçeIuL, dur neînIrunuL çI, punundu-I IruuI în cup,
urguLuI încùIecù çI prInse u-çI încurcu cuIuI prIn grùdInù.
¡ereusLru IeLeI de împùruL ceIeI mIcI du în grùdInù çI eu
vùzu LoL ce se peLrecu.
Dupù ce sLrIcù grùdInu, urguLuI se duse cu IuIgeruI Iu
bIserIcù, deLe cuIuI în munu unuI om ce sLu uIurù, cu sù I-I
(Ie, çI eI InLrù în bIserIcù. AcI merse înIIpL Iu mIr, se pIoconI
în dreupLu, se pIoconI în sLungu çI IeçI uIurù.
To(I ceI dIn bIserIcù se mIrurù de dunsuI. Punù çI
împùruLuI zIceu cù nIcI eI nu muI vùzuse uçu voInIc Irumos.
ArguLuI de Iu grùdInùrIe, cum IeçI dIn bIserIcù, încùIecù çI
înLr-un suIIeL ujunse Iu grùdInu împùrùLeuscù çI descùIecù
çI poruncI cuIuIuI sù Iucù Iu Ioc LoL ceeu ce sLrIcuse. CuIuI se
puse çI numuIdecuL îndrepLù grùdInu çI o Iùcu çI muI
Irumousù de cum Iusese.
¡uLu împùruLuIuI ceu mIcù vedeu de Iu IereusLrù çI Lùceu.
Cund se înLourse de Iu bIserIcù, surorIIe ceIe muI murI zIse
ceIeI muI mIcI:
- Ce rùu uI IùcuL de n-uI venIL çI Lu Iu bIserIcù, cù u venIL
un Lunùr îmbrùcuL uçu çI uçu, u IùcuL uçu çI uçu, çI
numuIdecuL u pIecuL, de uu rùmus Lo(I cu ocIII dupù eI.
¡uLu ceu mIcù uscuILu çI Lùceu.
Durù grùdInuruI, cund InLrù în grùdInù, sLùLu în Ioc çI se
mIrù. ApoI îçI încIIpuI eI cù pouLe d-uIu I se pure grùdInu
muI Irumousù, unde nu InLruse de muIL înLr-însu.
PesLe cuLvu LImp venI IurùçI o sùrbùLoure çI împùruLuI se
duse Iu bIserIcù IurùçI cu LouLù curLeu IuI. De usLù duLù IuLu
ceu mIcù se Iùcu boInuvù înLr-udIns, rùmuse ucusù çI se
puse Iu IereusLrù.
ArguLuI de uI grùdInùrIe scouse de usLù duLù nIçLe IuIne
de urgInL, scuLurù IruuI çI încùIecù pe cuI, cureIe venIse cuL
uI cIIpI. $I IurùçI încurcundu-I prIn grùdInù, o sLrIcù çI muI
rùu decuL înLuIu ourù çI IurùçI merse Iu bIserIcù, Iùcu cu çI
de-IuIL rund çI se înLourse ucusù, poruncI cuIuIuI sù dreugù
grùdInu, cureIe o Iùcu încù o duLù muI Irumousù decuL eru.
¡uLu împùruLuIuI ceu mIcù prIveu de Iu IereusLrù çI Lùceu.
¡I spuserù surorIIe, îI spuse mumù-su, îI spuse LuLù-sùu de
LunùruI ceI mundru ce venIse Iu bIserIcù çI despre cure nI-
menI nu çLIu de unde eru.
Eu uscuILu çI Lùceu.
MuI Lrecu ce Lrecu çI IurùçI, înLr-o sùrbùLoure mure,
împùruLuI merse Iu bIserIcù cu Lo(I sIeLnIcII sùI çI cu Lo(I
curLenII LInerI çI bùLrunI. $I de usLù duLù IuLu ceu mIcù u
împùruLuIuI se preIùcu cù esLe boInuvù çI rùmuse ucusù.
¡nLre curLenII împùruLuIuI curI merserù Iu bIserIcù eru çI
grùdInuruI, IIInd bùLrun, credIncIos çI vecII sIujbuç uI
împùruLuIuI.
ArguLuI ceI cIeIeç ducu se vùzu sIngur, scuLurù IruuI çI-çI
cIemù cuIuI. De usLù duLù scouse dIn gùouceu de nucù
runduI de IuIne ceI de uur, se gùLI Irumos, înIrunù cuIuI ce
venIse numuI înçeIuL, îçI Iùsù pùruI de uur pe spuLe,
încùIecù, îçI încurcù cuIuI prIn grùdInù, pe cure o sLrIcù de
LoL, çI upoI se duse cu çI de-IuIL rund Iu bIserIcù, merse Iu
mIr, se pIoconI în dreupLu çI în sLungu çI IeçI.
¡nLorcundu-se ucusù, poruncI cuIuIuI de Iùcu grùdInu de
LreI orI muI Irumousù decuL eru.
¡uLu împùruLuIuI îI vùzu çI cund IeçI, çI cund se înLourse,
çI ceeu ce Iùcu, durù Lùceu.
Cund se înLourserù de Iu bIserIcù, împùruLuI çI Lo(I cu LoL-
uI spuserù IeLeI ceIeI mIcI u împùruLuIuI mInuneu ce
vùzuserù.
- Ducu n-uI IosL çI Lu Iu bIserIcù, îI zIserù, sù II vùzuL cum
u venI uceI ¡ùL-¡rumos sLreIn, cu pùruI de uur, ce mundru
eru cund s-u upIecuL în dreupLu çI în sLungu Iu Lo(I ceI dIn
bIserIcù çI cum u IeçIL upoI, Iùrù sù buge pe nImenI în
seumù.
¡uLu împùruLuIuI se Iùceu cù uscuILù, durù Lùceu înLr-însu
çI rudeu înIunduL. VezI cù çLIu eu ce çLIu.
GrùdInuruI, ducu se înLourse de Iu bIserIcù çI vùzu
Irumuse(eu uIu de grùdInù ce Iùcuse cuIuI urguLuIuI, se LoL
Irecu Iu ocII çI nu-I veneu de Ioc sù creuzù. AsLu sù IIe
grùdInu, orI bu? çI credeu cù u rùLùcIL prIn uILù grùdInù. Nu
o muI cunoçLeu. $I, vùzund pe urguL, îI înLrebù despre uceu
scIImbure; Iur urguLuI îçI cereu IerLùcIune, spuInd cù eI u
IùcuL ceeu ce învù(use de Iu sLùpunu-sùu.
DurùmILe cund vùzu împùruLuI? Scouse çI deLe o pungù
de bunI grùdInuruIuI, penLru cù-I Iùcuse o grùdInù, de nu se
muI gùseu cu usLu Iu nIcI un împùruL.
$I muI Lrecund ce muI Lrecu, împùruLuI îçI uduse umInLe
de ceIe LreI mùnuncIIurI de IIorI. ALuncI se vorbI cu
împùrùLeusu cum sù Iucù sù-çI deu IeLeIe Iu cuseIe Ior.
Cum se uIIù de uceusLù IoLùrure împùrùLeuscù, începu u
venI pe(ILorI de pe Iu IeI de IeI de împùru(I. ¡eLeIe, udecù
ceu mure çI ceu mIjIocIe, îçI uIeserù cuLe un IecIor de
împùruL çI se duserù dupù bùrbu(II Ior.
¡uLu însù ceu mIcù nu voIu sù se mùrILe cu nIcI un cIIp.
Bu sù-I deu pe IecIoruI cuLùruI împùruL, bu pe uI cuLùruI;
uçI! eu zIceu cù nu-I pIuce nIcI unuI. Ce sù Iucù bIeLuI
împùruL? Se sIùLuI cu boIerII çI gùsIrù cu cuIe sù sLeu IuLu
înLr-un prIdvor, cu un mùr de uur în munù, sù Lreucù Lo(I
IIII de împùru(I çI de boIerI pe dInuInLeu eI, çI, pe cure îI vu
pIùceu, sù-I Ioveuscù cu mùruI.
Açu çI Iùcurù.
Trecurù IIII de împùru(I curII venIserù în pe(IL, durù cu sù
Ioveuscù pe vreunuI bu.
Trecurù çI IIII de boIerI murI uI împùrù(IeI, durù cu sù
Ioveuscù pe vreunuI, nIcI gund n-uvu.
¡n ceIe muI de pe urmù Lrecurù Lo(I LInerII bunI çI rùI dIn
împùrù(Ie, çI dIn boIernuçI çI dIn prosLIme, çI nIcI nu nu se
uILù Iu dunçII IuLu ce sLu cu mùruI în munù. Trecund çI ur-
guLuI de Iu grùdInùrIe, dIn înLumpIure, pe ucoIo, IuLu îI IovI
cu mùruI drepL în cup.
¡III de împùru(I çI de boIerI rùmuserù cu bùLu(I de Dum-
nezeu, cund vùzurù unu cu uceusLu.
¡mpùruLuI zIse cù LrebuIe sù IIe o greçeuIù, çI poILI pe IIII
de împùru(I çI de boIerI sù muI Lreucù o duLù.
Trecurù Lo(I cu LoLuI, çI nu IovI pe nImenI; zIse çI
cIeIeçuIuI sù Lreucù, çI de usLù duLù LoL pe eI îI IovI.
¡mpùruLuI nu se puLeu învoI cu sù Iu IIe-su de bùrbuL un
uçu om prosL çI poILI pe LouLù udunureu sù muI Lreucù o
duLù, cùcI, negreçIL, LrebuIe sù IIe o greçeuIù u IeLeI.
Trecurù çI u LreIu ourù, çI LoL pe urguLuI ceI cIeIeç îI IovI
cu mùruI IuLu împùruLuIuI.
ALuncI împùruLuI, neuvund încoLro, deLe de bùrbuL IIe-seI
pe urguL, durù îI çI oropsI, gonIndu-I de Iu cusu IuI.
EI se duserù de Iu Iu(u împùruLuIuI, cure îI oropsIse, cu
IucrùmIIe în ocII çI cu InImu smerILù, çI-çI uIeserù Ioc de
LruI un bordeI în cure (Inuse împùruLuI nIçLe bIvoII. ApoI
uducundu-çI umInLe IuLu împùruLuIuI de ceeu ce Iùcuse în
grùdInù, îI îndemnù sù-çI cIeme cuIuI.
ArguLuI, gInereIe împùruLuIuI, Iùcu precum îI zIsese
so(Iu, cIemù cuIuI çI-I poruncI sù-I Iucù nIçLe puIuLurI sub
pùmunL, Iùrù seumùn pe Iume. CuIuI nu înLurzIe çI Ie Iùcu
nIçLe puIuLurI înIrIcoçuLe. Nu se gùseu Iu împùruLuI în cusù
ce se gùseu în puIuLurIIe Ior. $I bogù(II, çI scumpeLurI, çI LoL
ce uI poILIL se gùseu Iu dunçII.
$I muI Lrecund cuLunIcù vreme Iu mIjIoc, se pomenI
împùruLuI cu vesLe de Iu un uIL împùruL sù Iusù Iu rùzboI.
¡mpùruLuI cIemù în ujuLor pe gInerII sùI, IecIorII de
împùru(I, curII çI venIrù çI se Iùuduu cu IsprùvIIe ce uu sù
Iucù.
Cund venI vremeu u merge Iu rùzboI, IuLù cù se înIù(Içe Iu
împùruLuI çI urguLuI, gInere uI sùu, çI ceru sù-I Iu çI pe
dunsuI Iu rùzboI, cù pouLe vu LùIu çI eI vrun vrùjmuç.
¡mpùruLuI çI gInerII ceI murI îI înIrunLurù, zIcund sù-I
Iuse în puce, sù nu-I muI pourLe çI IuI grIju p-ucoIo. EI sLùruI
çI împùruLuI se îndupIecù çI poruncI sù-I deu çI IuI o
mur(ougù de cuI çI o rugInù de puIoç.
ArguLuI încùIecù voIos çI pornI înuInLeu oçLIIor. Cund
ujunse Iu o IùcovIçLe pe unde LrebuIu sù Lreucù, eI înnomoII
cuIuI çI începu sù-I buLù cu sù Iusù de ucoIo, durù în deçerL.
Ajungundu-I împùruLuI cu gInerII ceI murI çI cu LouLù
ousLeu, Lrecu pe Iungù dunsuI cIùLInund dIn cup, Iurù osLuçII
îçI dedeuu couLe çI rudeuu.
Dupù ce Lrecurù çI se depùrLurù de nu se muI vùzurù, ur-
guLuI scuLurù IruuI, çI IuLù cù înduLù çI-I sosI cuIuI. ¡I spuse
ce uveu de gund sù Iucù çI ceru povu(ù. CuIuI îI învù(ù ce sù
Iucù, cund vu II dInuInLeu vrùjmuçuIuI. Dupù ce Iuù în cup
ce-I învù(ù cuIuI, încùIecù çI pornI çI eI.
Ajungund Iu rùzboI çI vùzund pe uI sùI încùIeru(I cu
vrùjmuçII, LocmuI cund uceçLIu eruu sù dovedeuscù pe so-
cru-sùu çI pe cumnu(II sùI, unde mI se rIdIcù de LreI
sLunjenI pe dusupru oçLIIor çI zburù drepL Iu împùruLuI so-
cru-sùu, îI LùIe degeLuI cu IneIuI çI-I Iuù cu sIne. ApoI se
Iùsù usupru vrùjmuçuIuI çI LùIu în curne vIe cu nemI-
IosLIvIre, înLocmuI cu un muncILor vrednIc cund Lruge cu
cousu nemIIuIL.
¡ur cund îI înLe(eu vrùjmuçuI, cuIuI se urcu cu IuIgeruI în
sus çI se (Ineu bIne de coumu IuI. ApoI cund se Iùsu în jos,
LùIu cum çLIu eI în Iegeu IuI sù LuIe. Açu, vezI, îI învù(use
cuIuI.
De LreI orI se urcuse în sus, cund nùvùIIse vrùjmuçuI
usupru IuI, çI de LreI orI se Iùsuse cu un vurLej usupru ousLeI
vrùjmùçeçLI. ¡u IIecure duLù cùdeuu d-u sLungu çI d-u
dreupLu IuI cu grùmudu çI Iùceu uII(I, uII(I pe unde mergeu.
în muI pu(In cu de cund mù upucuI sù vù povesLesc, mor-
mune de mor(I se vedeu pe unde Lrecuse eI.
Açu spuImù grozuvù bùgù eI în InImIIe vrùjmuçuIuI, încuL
prInse u IugI, Iur eI u-I gonI çI u-I LùIu cu pe nIçLe vILe.
¡mpùruLuI socru rùmuse înmùrmurIL cund vùzu uLuLu
vrednIcIe. Dupù Iugu vrùjmuçuIuI, eI sLùLu IocuIuI çI
muI(umI IuI Dumnezeu cù Ie-u LrImes pe îngeruI sùu de I-u
scùpuL dIn munu duçmunuIuI, cure vreu sù-I pIurzù, çI muI
muILe nu.
ArguLuI, gInereIe împùruLuIuI, dupù ce-I munLuI, se
înLourse înuInLeu IuI, deLe drumuI cuIuIuI sùu, încùIecù Iurù
pe mur(ougu ce-I duse împùruLuI çI se cIInuIu u IeçI dIn
nomoI.
¡mpùruLuI se înLorceu cu voIe bunù de Iu ousLe çI dund
pesLe dunsuI înnomoIIL încù în noroI, poruncI Iu vro doI
osLuçI de-I scouse d-ucoIo.
$I ujungund ucusù, gInereIe împùruLuIuI ceI cIeIeç spuse
nevesLe-seI ce Iùcu. Eu se bucuru dIn LouLù InImu.
TouLù ousLeu vorbeu de îngeruI DomnuIuI cure Ie dùduse
uLuLu ujuLor çI-I semuIu cu sLrùInuI cure venIse Iu bIserIcù.
¡nsuçI împùruLuI bùnuIu uceusLu, çI ur II dorIL cu sù-I muI
înLuIneuscù o duLù, sù-I muI(umeuscù. Durù Iu-I de unde nu
e.
MuI Lrecund ce muI Lrecu, împùruLuI ujunse de orbI. To(I
vrucII se udunurù çI-I dùdurù IeucurI, durù nIcI uneIe dIn
buruIeneIe Ior nu-I durù înde bIne. VrùjILoureIe puserù upù
Iu sLeIe çI-I uduserù çI-I descunLurù, LoL însù ce puneu Iu
ocII muI rùu îI Iùceu, durù muI bIne de Ioc. ¡n ceIe dIn urmù
un cILILor de sLeIe çI vrucI mure Iu udus cu muILù cIeILuIuIù
dIn (ùrI sLreIne, çI ucesLu spuse cù punù cund împùruLuI nu
vu uveu IupLe de pusùre de pesLe upu ¡ordunuIuI cu cure sù
se ungù Iu ocII, nu-I vu venI vùzuI.
ALuncI puse împùruLuI oumenI sù sLrIge prIn LouLù
împùrù(Iu cù cIne se vu gùsI sù uducù IupLe de pusùre de
presLe upu ¡ordunuIuI, uceIu çI çLIe cu bunù încredIn(ure cù
vu dobundI cuI împùrùLesc çI jumùLuLe împùrù(Iu. Durù
sLrIgurù de surdu, cùcI nu se gùsI nImenI cureIe sù se
însùrcIneze cu uceusLù sIujbù.
GInerII împùruLuIuI ceI murI, ducu vùzurù uçu, se Iegurù
cù eI vor uduce IupLeIe LrebuIncIos çI încùIecurù pe cuI bunI
împùrùLeçLI, Iuurù cu dunçII sIujILorI çI bunI. UmbIurù eI,
cùLurù çI nu puLurù uIIu ce cùLuu. ¡n ceIe dIn urmù deLe
pesLe un înçeIùLor, cureIe Ie deLe IupLe cu LoL IupLeIe çI Ie
Iuurù o muI(Ime de bunI. EI se înLourse cu bucurIe Iu cusu
socruIuI Ior.
¡n uceeuçI vreme çI gInereIe împùruLuIuI, urguLuI, pIecù
dupù IupLe de pusere. EI scuLurù IruuI çI înduLù çI venI bId-
IvIuI IuI. ¡I spuse ce voIu, çI cuIuI îI rùspunse:
- Ce e muI Iesne, sLùpune; cùcI ucoIo IocuIesc çI eu.
¡ncùIecù çI pornI. Dupù ce ujunse, Iuù IupLe de pusere de
presLe ruuI ¡ordunuIuI çI în cuLevu zIIe se înLourse ucusù,
cum LoL oduLù cu cumnu(II sùI.
AceçLIu merserù Iu împùruLuI, îI uduserù IupLe de uI Ior,
cu cure deLe pe Iu ocII împùruLuI çI rùmuse cu înLuI, orb cu
Lo(I orbII. Nu-I IoIosI nImIc. Merse çI urguLuI çI-I uduse çI eI
IupLe, durù udevùruL IupLe de pusere de presLe ruuI ¡ord-
unuIuI. ¡mpùruLuI nu preu voIu sù deu pe Iu ocII. Dupù
sLùruIn(u împùrùLeseI çI u sIeLnIcIIor, se îndupIecù çI se un-
se. Cum puse Iu ocII IupLe de ucesLu, bùgù de seumù cù
vede cu prIn sILù. MuI deLe o duLù, vùzu cu prIn cIur; cund
se unse çI u LreIu ourù, vùzu IumInuL cu Lo(I oumenII.
¡mpùruLuI IerLù pe urguL de IupLu IuI de muI-nuInLe.
GInereIe sùu ceI mIc, ducu vùzu uçu, rugù çI eI pe împùruLuI
sù vIe sù Ie vuzù IocuIn(u. ¡mpùruLuI se îndupIecù çI merse.
Cund ujunse ucoIo, ce sù-I vuzù ocIII? Ce nu eru în puI-
uLurIIe IuI eru în IocuIn(u gInereIuI sùu ceI muI mIc.
Vùzund mIrureu de cure eru coprIns împùruLuI, gInereIe
sùu ceI muI mIc se încumeLù çI zIse:
- Eu sunL, mùrILe împùruLe, ceI ce um venIL de LreI orI în
bIserIcù.
¡mpùruLuI uruncù (InLù ocIII Iu eI.
- Eu sunL ceI ce (I-um IùcuL grùdInu ceu Irumousù.
¡mpùruLuI purcù nu-I veneu sù creuzù spuseIor IuI.
- Eu sunL, muI zIse, ceI ce v-um scùpuL în rùzboI dIn
munu neIegIuI(IIor ce se scuIuserù sù Le rùpuIe.
¡mpùruLuI rùmuse sLuIpIL de mIrure. ApoI, muI vIIndu-çI
în IIre, îI zIse:
- Cum po(I dovedI zIseIe LuIe?
ALuncI gInereIe sùu ceI mIc IeçI uIurù, scuLurù IruuI,
scouse IuIneIe de uur dIn gùouceu de nucù unde Ie pùsLru,
se gùLI Irumos, îçI Iùsù pùruI pe spuLe, încùIecù pe cuI çI,
urùLund împùruLuIuI degeLuI cu IneIuI, zIse:
- ¡uLù, mùrILe împùruLe, dovezIIe zIseIor meIe.
$I începu u încurcu cuIuI prIn curLeu împùruLuIuI. PùruI
sùu ceI de uur çI IuIneIe cu cure eru îmbrùcuL sLrùIuceu cu
soureIe.
¡mpùruLuI, uILundu-se Iu dunsuI, LoL puneu munu Iu ocII,
Iùcundu-çI umbrù. VezI cù se Lemeu sù nu orbeuscù încù o
duLù.
EI Iùudù pe IIe-su penLru cù-çI uIesese un usemeneu
bùrbuL.
- $I uI II puLuL oure crede d-Lu, LuLù, rùspunse IuLu ceu
mIcù, cù uç II puLuL sù-mI uIeg de bùrbuL pe unuI cure sù
Iucù LuLùIuI meu, împùruL, ruçIne în Iume?
ALuncI împùruLuI, çI bùLrun IIInd, se coborî dIn scuunuI
împùrù(IeI, pe cure se urcù gInereIe sùu ceI mIc. $I
împùrù(Irù în puce çI în IInIçLe punù ce LrùIrù.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
1±. Iút-Iromos co púrol de uor
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù înLr-o pusLIe mure un pusLnIc, çI peLreceu
sIngur sIngureI. VecInII sùI eruu IIureIe pùdurIIor. $I uçu eru
de bun Iu Dumnezeu, încuL LouLe dobILouceIe I se încIInuu,
cund se înLuIneuu cu dunsuI.
¡nLr-unu dIn zIIe se duse pusLnIcuI pe murgIneu gurIeI,
cure curgeu pe-uproupe de coIIbu IuI, çI IuLù vùzu cù vIne pe
upù un sIcrIuç smoIIL çI încIeIL bIne, çI uuzI un orùcùIL de
copII IeçInd dInLr-însuI.
SLùLu pu(In de cugeLù çI, dupù ce Iùcu rugùcIune, InLrù în
upù çI Lruse cu o prùjInù sIcrIuçuI Iu murgIne. Cund
descIIse, ce sù vuzù în eI? Un copIIuç cu de vro douù IunI; îI
scouse dIn sIcrIu çI cum îI Iuù în bru(e Lùcu.
AcesL copII uveu un buIer uLurnuL de guL. $I, ducù îI Iuù,
vùzu cù înLr-însuI eru o scrIsoure, o ceLI çI uIIù cù copIIuI de
Iu(ù esLe IepùduL de o IuLù mure de împùruL, cure uIunecuse
çI eu în vuIurIIe IumeI çI, cure, de IrIcu pùrIn(IIor, Iepùdù
copIIuI, îI puse în secrIuç çI-I duse drumuI pe gurIù,
Iùsundu-I în çLIreu IuI Dumnezeu.
PusLnIcuI voIu dIn LouLù InImu sù creuscù pruncuI ce-I
LrImIsese Dumnezeu, durù cund se gundI cù n-ure cu ce sù-I
Irùneuscù îI podIdI un pIuns de nu se muI puLeu sIurçI.
Cùzu în genuncIe çI se rugù IuI Dumnezeu, çI o! mInune!
deoduLù rùsùrI, mùre, dInLr-un coI( uI cIIIIeI suIe o vI(ù, çI
numuIdecuL crescu çI se înùI(ù, punù Iu sLreuçInu cuseI.
PusLnIcuI cùuLù Iu dunsu çI vùzu sLrugurI, unII cop(I, uI(II
purguI(I, uI(II ugurIdù çI uI(II LocmuI în IIoure; înduLù Iuù çI
deLe copIIuIuI, çI vùzund cù-I mùnuncù, se bucurù dIn LoL
suIIeLuI IuI çI muI(umI IuI Dumnezeu. Cu sLrugurI crescu
copIIuI punù ce începu sù mùnunce çI cuLe uILcevu.
¡urù ducu se muI mùrI copIIuI, pusLnIcuI se upucù çI-I
învù(ù sù cILeuscù, sù udune rùdùcInI cu sù se Irùneuscù çI
sù umbIe Iu vunuL.
Dur înLr-o zI cIemù pusLnIcuI pe copII çI-I zIse:
- ¡ùLuI meu, sIm( cù sIùbesc dIn ce în ce; sunL bùLrun,
precum mù vezI, uIIù durù cù de uzI în LreI zIIe mù duc pe
Iumeu ceuIuILù. Eu nu sunL LuLùI Lùu ceI udevùruL, cI Le-um
prIns pe gurIù, unde eruI duL çI pus înLr-un sIcrIuç de
mumù-Lu, cu sù nu se dovedeuscù IupLu su ceu de ruçIne,
IIIndcù eru IuLù de împùruL.
Ducù voI udormI somnuI ceI de vecI, cure o sù-I cunoçLI
cund veI vedeu cù LoL LrupuI meu ure sù IIe rece cu gIIu(u,
umor(IL çI (eupùn, sù bugI de seumù cù o sù vInù un Ieu. Sù
nu Le sperII, druguI LuLeI, IeuI îmI vu Iuce groupu, çI Lu veI
Lruge pùmunL pesLe mIne; de moçLenIre n-um ce sù-(I Ius
decuL un Iruu de cuI. Dupù ce veI rùmuneu sIngur, sù Le suI
în pod, sù IeI IruuI, sù-I scuLurI, çI înduLù vu venI un cuI çI Le
vu învù(u ce sù IucI.
Dupù cum zIsese bùLrunuI uçu se çI înLumpIù.
A LreIu zI pusLnIcuI, Iuundu-çI rùmus bun de Iu IIuI sùu
ceI de suIIeL, se cuIcù çI udormI somnuI ceI Iung.
ApoI înduLù venI un Ieu grouznIc, nevoIe mure! çI venI
rùcnInd, cum vùzu pe bùLrun morL, îI sùpù groupu cu
gIIureIe, Iurù IIuI îI îngropù çI rùmuse ucoIo LreI zIIe çI LreI
nop(I pIungund Iu mormunL.
ApoI Ioumeu îI deLe în çLIre cù eI vIuzù încù; se scuIù de
pre mormunL cu InImu zdrobILù de durere çI de înLrIsLure,
se duse Iu vI(ù, çI cu mure muInIre vùzu cù se uscuse;
uLuncI îçI uduse umInLe de vorbeIe bùLrunuIuI çI se suI în
pod, unde gùsI IruuI; îI scuLurù çI IuLù cù venI un çoImuIeun
urIpuL çI, sLund înuInLe-I, zIse:
- Ce porunceçLI, sLùpune?
CopIIuI spuse cuIuIuI dIn cuvunL în cuvunL LouLù çIrILenIu
cu mourLeu bùLrunuIuI çI udùogù:
- ¡uLù-mù uIceu sIngur. Dumnezeu mI-u IuuL pe LuLùI ce-
mI dedese, rùmuI Lu cu mIne, durù sù mergem înLr-uILù
purLe, unde sù ne Iucem o coIIbù: uIcI, Iungù-ucesL
mormunL, nu çLIu de ce, dur îmI LoL vIne sù pIung.
- Nu uçu, sLùpune, îI rùspunse cuIuI, noI o sù ne ducem sù
IocuIm unde sunL muI(I oumenI cu dumneuLu.
- Cum? înLrebù bùIuLuI, sunL muI(I oumenI cu mIne çI cu
LuLu? $I o sù LrùIm cu dunçII?
- NegreçIL, îI rùspunse cuIuI.
- ALuncI, ducu e uçu, muI înLrebù copIIuI, de ce nu vIn eI
pe Iu noI?
- EI nu vIn, îI muI zIse cuIuI, IIIndcù n-uu ce cùuLu p-ucI,
LrebuIe sù mergem noI Iu dunçII.
- Sù mergem, rùspunse copIIuI cu bucurIe.
¡ur ducu îI spuse cù LrebuIe sù IIe îmbrùcuL, IIIndcù
ceIIuI(I oumenI nu îmbIù uçu goI, bùIuLuI rùmuse cum pe
gundurI; çI cuIuI îI zIse sù buge munu în urecIeu IuI ceu
sLungù çI dupù ce bùgù munu scouse nIçLe IuIne pe cure Ie
îmbrùcù, cIudIndu-se cù nu çLIu cum sù Ie înLrebuIn(eze;
cuIuI îI învù(ù, çI upoI copIIuI încùIecù pe dunsuI çI pornI.
Dupù ce ujunse în oruçuI ceI muI de uproupe çI se vùzu
înLru muI(Imeu uIu de oumenI, IurnIcund în sus çI în jos, se
cum spùImunLù copIIuI de uLuLu zgomoL, çI îmbIu LoL cu
IrIcù, mIrundu-se de Irumuse(eu cuseIor çI de LoL ce vedeu;
bùgù însù de seumù cù IIecure Iucru-çI ure runduIuIu su.
Durù cuIuI, îmbùrbùLundu-I, îI zIse:
- VezI, sLùpune, uIcI LouLe sunL cu çurLuI Ior; de uceeu Lre-
buIe sù çLII sù-(I IucI çI Lu un cùpùLuI.
$I, dupù ce çezu ucoIo cuLevu zIIe, muI dedundu-se cu
Iumeu çI muI obIçnuIndu-se u LrùI în IuIeLuI ce înùbuçeçLe
oruçeIe, pIecù Iuundu-çI cuIuI cu sIne çI se duse, çI se duse,
punù ce ujunse pe LùrumuI unor zune.
Ajungund Iu zune, curI eruu în numùr de LreI, cùuLù sù se
buge urguL Iu dunseIe; uçu îI sIùLuI cuIuI sù Iucù.
ZuneIe deoucumduLù nu preu voIuu sù-I Iu în sIujbù, durù
se îndupIecurù Iu rugùcIunIIe IuI çI-I prIImIrù.
CuIuI udeseu veneu pe Iu domnuI sùu, çI înLr-o zI îI zIse sù
buge de seumù, cum cù în unu dIn cuse zuneIe uveuu o buIe,
cù uceu buIe, Iu cu(Ivu unI, înLr-o zI IoLùruLù, curge uur, çI
cIne se scuIdù înLuI uceIuIu I se Iuce pùruI de uur.
¡I muI spuse sù vuzù cù înLr-unuI dIn LronurIIe cuseI
zuneIe uveuu o IegùLurù cu LreI rundurI de IuIne, pe cure Ie
pùsLruu cu îngrIjIre.
BùIuLuI bùgù Iu cup LouLe zIseIe cuIuIuI çI, de cuLe orI uveu
cuLe cevu greu de IùcuL, cIemu cuIuI çI-I du ujuLor.
ZuneIe îI duse voIe sù îmbIe prIn LouLe cuseIe, sù
dereLece, sù scuLure, sù mùLure, dur numuI în cùmuru cu
buIe sù nu InLre. ¡nsù eI cund IIpseuu eIe d-ucusù InLru çI Iuu
umInLe Iu LouLe cuLe îI zIceu cuIuI. OcII çI IegùLuru cu
IuIneIe puse cu îngrIjIre înLr-un Lron.
¡nLr-o zI zuneIe pIecurù Iu o sùrbùLoure, Iu uILe zune çI
uvurù grIje sù porunceuscù urguLuIuI, cu în mInuLu ce vu
uuzI zgomoL în cùmùru(u cu buIu, sù rupù o çIndrIIù dIn
sLreuçInu cuseI, cu sù deu de çLIre çI sù se înLourcù de
degrubù, IIIndcù eIe çLIuu cù e uproupe sù înceupù u curge
uceusLù upù de uur.
¡IuI pusLnIcuIuI pundeu çI cund vùzu mInuneu usLu
cIemù numuIdecuL pe cuI. CuIuI îI zIse sù se scuIde; çI eI uçu
Iùcu.
¡eçInd dIn buIe, eI Iuù IegùLuru cu IuIneIe, çI o pornI Iu
sùnùLousu cùIure pe cuIuI IuI ceI cu urIpI, cu cure zburu cu
vunLuI çI se duceu cu gunduI. Cum cùIcù pesLe pruguI por(II,
începu cuseIe, curLeu çI grùdInu u se cuLremuru çI u urIu uçu
de grouznIc, încuL se uuzI punù Iu zune çI zuneIe înduLù se
înLourserù ucusù.
Ducu vùzurù cù urguLuI IIpseçLe çI IuIneIe nu sunL Iu IocuI
Ior, se Iuurù dupù dunsuI; çI-I urmùrIrù dIn Ioc în Ioc punù
ce, cund eru sù puIe munu pe dunsuI, eI Lrecu IoLureIe Ior,
çI upoI sLùLu.
Cum îI vùzu zuneIe scùpuL, se cùLrùnIrù de necuz, cù nu
puLurù sù-I prInzù. ALuncI eIe îI zIserù:
- AI! IecIor de IeIe ce mI-uI IosL, cum de ne umùgIçI?
AruLù-ne, mùcur, sù-(I vedem pùruI.
$I rùsIIrundu-çI pùruI pe spInure, eIe se uILuu cu jInd Iu
dunsuI, çI II se scurgeuu ocIII. ApoI zIserù:
- Açu pùr Irumos nIcI noI n-um muI vùzuL! ¡II sùnùLos,
durù încuI Iù bunùLuLe de ne dù IuIneIe!
EI însù nu voI, cI Ie oprI çI Ie Iuù în IocuI sImbrIeI ce uveu
sù Iu de Iu zune.
De ucI se duse înLr-un oruç, îçI puse o bùçIcù de cIrvIç în
cup, çI merse de se rugù de grùdInuruI împùruLuIuI cu sù-I
prIImeuscù urguL Iu grùdInu împùrùLeuscù. GrùdInuruI nu
preu voIu sù-I uscuILe, durù dupù muILù rugùcIune îI prIImI,
îI puse sù Iucreze Iu pùmunL, sù cure upù, sù ude IIorIIe, îI
învù(ù sù cure(e pomII de omIzI çI bruzdeIe de buruIenI.
¡ùL-¡rumos Iuu în cup LoL ce-I învù(u grùdInuruI, sLùpunuI
sùu.
¡mpùruLuI uveu LreI IeLe: çI uçu muILù grIje îI duse LrebIIe
împùrù(IeI, încuL uILuse de IeLe cù LrebuIe sù Ie mùrILe.
¡nLr-unu dIn zIIe, IuLu ceu muI mure se vorbI cu surorIIe
eI cu sù ducù IIecure cuLe un pepene uIes de dunsu Iu musu
împùruLuIuI.
Dupù ce împùruLuI se puse Iu musù, venIrù çI IeLeIe çI ud-
use IIecure cuLe un pepene pe LIpsII de uur çI îI puserù
dInuInLeu împùruLuIuI.
¡mpùruLuI se mIrù de uceusLù IupLù çI cIemù sIuLuI
împùrù(IeI sù-I gIIceuscù ce pIIdù sù IIe usLu.
Adunundu-se sIuLuI, LùIurù pepenII çI, dupù ce vùzurù cù
unuI se cum Lrecuse, uI doIIeu eru LocmuI bun de muncuL çI
uI LreIIeu duse în copL, zIse:
- ¡mpùruLe, sù LrùIeçLI muI(I unI; pIIdu usLu însemneuzù
vursLu IeLeIor mùrIeI LuIe, çI cù u sosIL LImpuI cu sù Ie duI Iu
cusu Ior.
ALuncI împùruLuI IoLùrî sù Ie mùrILe. DeLe, decI, sIurù în
(urù de uceusLù IoLùrure çI cIIur de u douu zI începurù u
venI pe(ILorI de Iu cuLure çI de Iu cuLure IecIor de împùruL.
¡urù dupù ce IuLu ceu muI mure îçI uIese mIre pre un IIu
de împùruL, cure-I pùru muI Irumos, se Iùcu mure nunLù
împùrùLeuscù. $I dupù ce se sIurçI veseIIIIe, pIecurù
împùruLuI cu LouLù curLeu cu sù peLreucù pre IIIcù-su punù
Iu IoLureIe împùrù(IeI suIe. NumuI IIIcu împùruLuIuI ceu
muI mIcù rùmuse ucusù.
¡ùL-¡rumos, urguLuI de Iu grùdInù, vùzund cù çI
grùdInuruI se dusese cu uIuIuI, cIemù cuIuI, încùIecù, se
îmbrùcù cu un rund de IuIne dIn ceIe IuuLe de Iu zune, pe
cure eru cumpuI cu IIorIIe çI, dupù ce-çI Iùsù pùruI sùu de
uur pe spuLe, începu u uIergu prIn grùdInù în LouLe pùr(IIe,
Iùrù sù II bùguL de seumù cù IIIcu împùruLuIuI îI vede de pe
IereusLrù, cùcI oduIu eI du în grùdInù.
CuIuI cu ¡ùL-¡rumos sLrIcù LouLù grùdInu çI, cund vùzu cù
veseIIu IuI Iùcuse pugubù, descùIIcù, se îmbrùcù cu IuIneIe
suIe de urguL çI începu u drege ceeu ce se sLrIcuse.
Cund venI ucusù grùdInuruI çI vùzu sLrIcùcIuneu ce se
Iùcuse, se Iuù de gundurI; începu u cerLu pe urguL de ce n-u
îngrIjIL de grùdInù, çI eru uLuL de supùruL, cuL p-ucI eru sù-I
çI buLù.
Durù IIIcu împùruLuIuI, cure prIveu de Iu IereusLrù LouLe
ucesLe, ceru grùdInuruIuI sù-I LrImILù nIçLe IIorI.
GrùdInuruI Iùcu ce Iùcu çI udunù de prIn coI(urI cuLevu
IIorIceIe, Ie Iegù çI Ie LrImIse împùrùLeseI ceIeI mIcI. Eu,
ducu prIImI IIorIIe, îI deLe un pumn de bunI çI-I LrImIse
rùspuns sù IerLe pe bIeLuI urguL, cù nu esLe eI de vInù.
ALuncI grùdInuruI, veseI de un dur uçu de Irumos, îçI
puse LouLe sIIIn(eIe, çI în LreI sùpLùmunI Iùcu grùdInu Iu Ioc,
cu çI cum nu s-ur II înLumpIuL nImIc înLr-însu.
Nu muIL dupù uceusLu, IuLu împùruLuIuI ceu mIjIocIe îçI
uIese çI eu un IecIor de împùruL, çI-I Iuù de bùrbuL. VeseIIIIe
(Inurù cu çI Iu sorù-su ceu mure; Iurù Iu sIurçILuI veseIIIIor o
peLrecu çI pe dunsu împùruLuI punù Iu IoLureIe împùrù(IeI
suIe. ¡uLu ceu mIcù u împùruLuIuI nu se duse, cI rùmuse
ucusù, preIùcundu-se de usLù duLù cù esLe boInuvù.
ArguLuI grùdIneI, cum se vùzu Iurù sIngur, vru sù se
veseIeuscù çI eI cu Lo(I sIujILorII cur(eI; însù, IIIndcù eI nu se
puLeu veseII decuL cu bIdIvIuI sùu, îçI cIemù cuIuI, se
îmbrùcù cu uILe IuIne: ceru cu sLeIeIe, îçI Iùsù pùruI pe
spuLe, çI cùIcù LouLù grùdInu.
Cund bùgù de seumù cù Iurù Iùrumuse LoLuI, se îmbrùcù
cu IuIneIe suIe ceIe prousLe, çI bocIndu-se începu sù dreugù
ceeu ce sLrIcuse.
Cu çI deuIL rund, grùdInuruI voInd sù-I curpeuscù, Iu oprIL
de IuLu ceu muI mIcù u împùruLuIuI, cure ceruse IIorI,
LrImI(undu-I çI doI pumnI de bunI, çI vorbù sù nu se uLIngù
de urguL, neIIInd eI vInovuL. GrùdInuruI se puse Iurù pe
muncù çI dùdu grùdInu guLu în puLru sùpLùmunI.
¡mpùruLuI Iùcuse o vunùLoure mure çI, IIIndcù scùpuse de
o mure prImejdIe, rIdIcù un cIIoçc în pùdureu uceeu, çI
cIemuse, cu sù serbeze munLuIreu su, pre Lo(I boIerII çI
sIujILorII cur(eI Iu o musù înIrIcoçuLù ce pregùLIse ucoIo.
To(I curLenII se duserù Iu cIemureu împùruLuIuI, numuI
IIIcu su rùmuse.
¡ùL-¡rumos, vùzundu-se Iurù sIngur, cIemù cuIuI çI
voInd sù se veseIeuscù çI dunsuI, îmbrùcù IuIneIe: cu
soureIe în pIepL, Iunu în spuLe çI doI IuceIerI în umerI, îçI
Iùsù pùruI de uur pe spuLe, încùIecù cuIuI çI-I încurcù prIn
grùdInù.
ALuL se sLrIcuse grùdInu, încuL nu muI eru cIIp de u o
drege. ¡ur ducu vùzu uceusLu eI, începu u se LunguI, se
îmbrùcù IuLe cu IuIneIe IuI ceIe de urguL, çI nu çLIu de unde
sù înceupù meremeLuI.
MunIu grùdInuruIuI Lrecu orIce IoLure, cund venI çI vùzu
uceu mure prùpùdenIe. Durù cund voI sù-I deu pe IoI penLru
cù nu îngrIjIse de grùdInù, IIIcu împùruLuIuI îI ceru IIorI, de
Iu IereusLrù.
GrùdInuruI du dIn coI( în coI( çI nu çLIu ce sù Iucù; în ceIe
muI de pe urmù, cùLù çI muI gùsI vreo douù IIorIceIe cure
ubIu scùpuse de copILeIe cuIuIuI cu urIpI, I Ie LrImIse, çI IuLu
de împùruL îI poruncI sù IerLe pe bIeLuI urguL, penLru cure îI
çI dùdu LreI pumnI de guIbenI.
Se upucù de croI dIn nou, çI în çuse sùpLùmunI ubIu puLu
Iuce cevu cure sù muI semene u grùdInù, Iur urguLuIuI îI
IùgùduI o sunLù de bùLuIe, sor' cu mourLeu, de s-o muI
înLumpIu unu cu usLu, çI sù IIe çI gonIL.
¡mpùruLuI se Iuuse de gundurI vùzund pe IIIcù-su LoL
LrIsLù. Eu ucum nu muI voIu sù Iusù uIurù nIcI dIn cusù.
HoLùrî durù sù o mùrILe çI începu u-I spune de cuLure çI
cuLure IIu de împùruL. Eu nu voIu sù uudù de nIcI unuI.
¡ur ducu vùzu uçu împùruLuI, udunù Iurù sIuLuI çI boIerII
çI îI înLrebù ce sù Iucù? UnuI dIn boIerI îI zIse sù Iucù un
IoIçor cu pourLu pe dedesubL, pe unde sù Lreucù Lo(I IIII de
împùruL çI de boIerI, çI pe cure-I vu uIege IuLu, sù-I Ioveuscù
cu un mùr de uur ce-I vu (Ine în munù,ÊçI dupù uceIu s-o
deu împùruLuI.
Açu se çI Iùcu. Se deLe sIurù în (urù cù esLe IoLùrureu
împùruLuIuI sù se udune mIc çI mure çI sù Lreucù pe sub
pourLù.
To(I Lrecurù, durù nu IovI nIcI pe unuI. MuI(I credeu cù
IuLu n-ur voI sù se mùrILe. ¡nsù un boIer bùLrun, LrecuL çI
prIn cIur çI prIn durmon, d-ùIu cure uuzIse, vùzuse çI pù(Ise
muILe, zIse sù Lreucù çI oumenII cur(II; Lrecu çI grùdInuruI,
çI bucùLuruI ceI mure çI vùLuIuI, çI sIugIIe, çI vIzILIII, çI Lo(I
runduçII, dur geubu, IuLu nu IovI nIcI pe unuI.
Se Iùcu înLrebure ducu n-u muI rùmus cInevu neLrecuL, çI
se uIIù cù u muI rùmus un prùpùdIL de urguL de Iu
grùdInùrIe, cIeIeç çI dosùdIL de n-ure seumùn pe Iume.
- Sù Lreucù çI ucesLu, zIse împùruLuI.
ALuncI cIemù çI pe urguLuI ceI cIeIeç çI-I zIse sù Lreucù çI
dunsuI, dur eI nu cuLezu; upoI cum cu curuIuIù, cum cu sIIu,
Iu nevoIL sù Lreucù çI, ducu Lrecu, IuLu îI IovI cu mùruI.
ArguLuI începu u (Ipu çI u IugI, (Inundu-se cu muInIIe de
cup zIcund cù I-u spurL cupuI.
¡mpùruLuI, cum vùzu ceIe înLumpIuLe, zIse:
- AsLu nu se pouLe! esLe o greçeuIù! IuLu meu nu e de
crezuL sù II uIes LocmuI pe cIeIeçuI ùsLu.
Nu puLeu, vezI, sù se învoIuscù împùruLuI u du pe IIe-su
dupù urguL, deçI îI IovIse IuLu cu mùruI.
ALuncI puse de u douu ourù sù Lreucù Iumeu çI de u douu
ourù IIIcù-su IovI cu mùruI în cup pe cIeIeç, cure IurùçI IugI
(Inundu-se cu muInIIe de cup çI (Ipund.
¡mpùruLuI, pIIn de muInIre, Iurù îçI Iuù vorbu înupoI, çI
puse de u LreIu ourù sù Lreucù LouLù Iumeu.
Ducu vùzu çI vùzu împùruLuI cù çI d-u LreIu ourù LoL pe
cIeIeç îI IovI IuLu, s-u pIecuL Iu sIuLuI împùrù(IeI, çI I-u duL
IuI pe IIIcù-su.
NunLu se Iùcu cum pe uscuns, çI împùruLuI upoI îI oropsI
pe umundoI, çI nu muI voI sù çLIe çI sù uuzù de dunçII; uLuLu
numuI cù de sIIù, de mIIù, îI prIImI sù IocuIuscù în curLeu
puIuLuIuI.
Un bordeI înLr-un coI( uI cur(II II se deLe spre IocuIn(ù,
Iur urguLuI se Iùcu sucugIuI cur(II.
TouLe sIugIIe împùruLuIuI rudeuu de dunsuI çI LouLe
murdùrIIIe Ie uruncu pe bordeIuI IuI. ¡nùunLru însù cuIuI ceI
cu urIpI Ie udusese Irumuse(IIe IumII; nu eru în puIuLurIIe
împùruLuIuI ceeu ce eru în bordeIuI IuI.
¡III de împùruL, curII venIserù în pe(IL Iu IIIcu ceu mIcù, se
îmbuInurù de ruçIneu ce pù(Ise, penLru cù IIIcu împùruLuIuI
uIesese pe cIeIeç çI se învoIrù înLre dunçII cu sù porneuscù
ousLe mure împoLrIvu IuI.
¡mpùruLuI sIm(I mure durere cund uuzI IoLùrureu vec-
InIIor sùI, însù, ce sù Iucù? se pregùLI de rùzboI, çI nIcI cù
uveu încoLro.
AmundoI gInerII împùruLuIuI se scuIurù cu ousLe çI venIrù
în ujuLoruI socruIuI Ior. ¡ùL-¡rumos LrImIse çI eI pe so(Iu su
cu sù rouge pe împùruLuI u-I du voIe sù meurgù çI eI Iu
bùLuIe.
- Du-Le dInuInLeu meu, nesocoLILo; IIIndcù, IuLù, dIn prI-
cInu Lu mI se Lurburù IInIçLeu; nu muI voI sù vù vùz în ocIII
meI, nemernIcIIor ce sunLe(I.
Durù, dupù muI muILe rugùcIunI, se îndupIecù, çI poruncI
sù-I Iuse sù cure çI eI mùcur upù penLru oçLIre.
Se pregùLIrù çI pornIrù.
¡ùL-¡rumos, cu IuIneIe IuI prousLe çI cùIure pe o
mur(ougù çcIIoupù, pIecù înuInLe. OçLIreu îI ujunse înLr-o
mIuçLInù unde I se nomoIIse Iupu çI unde se munceu cu sù o
scou(ù, Lrugund-o cund de coudù, cund de cup, cund de pI-
cIoure.
Ruserù oçLIreu çI împùruLuI cu gInerII ceI muI murI uI sùI
çI Lrecurù înuInLe.
Dupù ce însù nu se muI vùzurù dunçII, ¡ùL-¡rumos
scouse Iupu dIn noroI, îçI cIemù cuIuI sùu, se îmbrùcù cu
IuIneIe cumpuI cu IIorIIe çI pornI Iu cumpuI bùLùIIeI, ujunse
çI se suI înLr-un munLe upropIuL, cu sù vuzù cure purLe esLe
muI Lure.
OçLIIe ducu ujunse, se IovIrù, Iur ¡ùL-¡rumos, vùzund cù
ousLeu vrùjmuçù esLe muI mure Iu numùr çI muI Lure, se
rùpezI dIn vurIuI munLeIuI usupru eI çI cu un vurLej se
învurLeju prIn mIjIocuI eI cu puIoçuI în munù, çI LùIu în
dreupLu çI în sLungu, pe orIcIne înLuIneu.
Açu spuImù deLe Iu(euIu, sLrùIucIreu IuIneIor çI zboruI
cuIuIuI sùu, încuL ousLeu çI Lo(I cu LoLuI o rupserù d-u Iugu
upucund drumuI IIecure încoLro vedeu cu ocIII,
împrùçLIIndu-se cu puII de poLurnIcIe.
¡ur împùruLuI dupù ce vùzu mInuneu, muI(umI IuI Dum-
nezeu cù I-u LrImIs pe îngeruI sùu de I-u scùpuL dIn munu
vrùjmuçuIuI, çI se înLourse veseI ucusù.
Pe drum înLuInI IurùçI pe ¡ùL-¡rumos, preIùcuL în urguL,
muncInd sù-çI scou(ù Iupu dIn noroI; çI cum eru cu voIe
bunù, împùruLuI zIse Iu cu(Ivu:
- Duce(I-vù de scouLe(I çI pe nevoIuçuI uceIu dIn noroI.
N-upucurù sù se uçeze bIne, çI venI vesLe Iu împùruLuI cù
vrùjmuçII IuI cu oçLIre çI muI mure s-uu rIdIcuL usupru IuI.
Se gùLI durù çI eI de rùzboI çI pIecù s-o înLuIneuscù. ¡ùL-
¡rumos Iurù se rugù sù-I Iuse çI pe dunsuI sù meurgù, çI Iurù
Iu IuIduIL.
Durù ducu dobundI voIe, pornI Iurù cu Iupu IuI. ¡u çI de
usLù duLù de rus çI de bùLuIe de joc, cund I-u vùzuL oçLIreu cù
Iurù se înnomoIIse çI nu puLeu sù-çI scou(ù Iupu dIn noroI
de IeI, de IeI.
¡I Iùsurù înupoI durù eI ujunse çI ucum muI nuInLe Iu IocuI
de IupLù, preIùcuL în ¡ùL-¡rumos, cùIure pe cuIuI cu urIpI, çI
îmbrùcuL în IuIneIe IuI ceIe cu ceruI cu sLeIeIe.
OçLIIe deLerù în Lumpene çI în surIe çI se IovIrù, Iur ¡ùL-
¡rumos, ducu vùzu cù vrùjmuçII sunL muI puLernIcI, se re-
pezI dIn munLe çI-I puse pe gounù.
¡mpùruLuI se înLourse Iurù veseI, muI(umInd IuI Dum-
nezeu de ujuLoruI ce I-u duL, çI Iurù poruncI osLuçIIor sù
scou(ù dIn noroI pe nevoIuçuI de sucugIu. ¡ur eI eru împùcuL
cu cugeLuI sùu çI se bucuru în uscunsuI suIIeLuIuI sùu de
IzbundeIe suIe.
¡mpùruLuI de muInI punù în IunduI InImeI suIe cund uuzI
cù vrùjmuçII se rIdIcù de u LreIu ourù cu ousLe çI muI mure çI
cù u ujuns Iu IoLureIe împùrù(IeI suIe cuLù Irunzù çI Iurbù;
un pIuns îI nùpùdI, de sù Iereuscù Dumnezeu! çI pIunse, çI
pIunse, punù ce sIm(I cù-I sIùbesc vederIIe. ApoI îçI sLrunse
çI dunsuI LouLù ousLeu çI pornI Iu bùLùIIe cu nùdejde în
Dumnezeu.
¡ùL-¡rumos pornI çI eI LoL pe o(opInu IuI.
¡ur dupù ce Lrecu LouLù ousLeu Iùcund Iuz de dunsuI cum
se munceu cu sù-çI scou(ù Iupu dIn noroI, se îmbrùcù cu
IuIneIe ceIe cu soureIe în pIepL, Iunu în spuLe çI doI IuceIerI
în umerI, îçI Iùsù pùruI de uur pe spuLe, încùIecù cuIuI çI
înLr-un mInuL Iu IurùçI pe munLe, unde uçLepLu sù vuzù ce
s-o înLumpIu.
Se înLuInIrù oçLIIe, se IovIrù dIn muI muILe pùr(I çI se
LùIuu unII pre uI(II Iùrù de cru(ure, uLuLu eruu de
înverçunu(I osLuçII. ¡ur cund Iu cùLre seurù, cund vùzu cù
oçLIreu vrùjmuçe eru sù Iu în gounù pre u împùruLuIuI, unde
se repezI oduLù ¡ùL-¡rumos dIn munLe cu un IuIger; çI un-
de LrùsnI în mIjIocuI Ior, încuL se îngrozIrù de nu muI çLIuu
ce Iuc. SLrùIucIreu IuIneIor IuI ¡ùL-¡rumos punù înLr-uLuLu
orbIse çI zùpùcIse pe vrùjmuç de nu muI çLIuu oçLIIe unde se
uIIù. ¡ùL-¡rumos Ioveu cu puIu de zvunLu, în LouLe pùr(IIe.
Grouzu InLruse în InImIIe proLIvnIcIIor çI îI LuIburuse de îçI
uILuserù de bùLùIIe, cI cùLuu cum sù se munLuIuscù cu vIu(ù.
O Iuurù Iu sùnùLousu curI încoLro vedeu cu ocIII dund
nùvuIù unII presLe uI(II de-çI rupeuu guLurIIe. ¡ùL-¡rumos
însù îI goneu çI-I seceru cu puIu cu pe buruIeneIe ceIe reIe.
¡mpùruLuI îI vùzu sungeruL Iu munù, Iu cure se cresLuse
însuçI, çI îI deLe nùIrumu su cu sù se Iege. ApoI se înLourse
ucusù IzbùvI(I de prImejdIe.
Cund venIrù, gùsIrù Iurù pe ¡ùL-¡rumos în noroI cu Iupu,
çI IurùçI poruncI de îI scouse.
$I sosInd ucusù împùruLuI cùzu Iu bouIù de ocII çI orbI.
To(I vrucII çI Lo(I IIIosoIII curII cILeuu pe sLeIe Iurù uduçI, çI
nImenI nu puLurù sù-I deu nIcI un ujuLor. ¡nLr-unu dIn zIIe,
scuIundu-se dIn somn împùruLuI, spuse cù u vùzuL în vIs un
bùLrun cure I-u zIs cù ducu se vu spùIu Iu ocII çI ducu vu beu
IupLe de cuprù roçIe sùIbuLIcù vu dobundI vederIIe.
AuzInd usLIeI gInerII sùI, pornIrù cu Lo(II, ceI doI muI
murI sIngurI, Iùrù sù Iu çI pe ceI mIc, çI Iùrù u voI sù-I Iuse
mùcur u merge împreunù cu dunçII. ¡urù ¡ùL-¡rumos
cIemù cuIuI çI merse cu dunsuI prIn smurcurI, gùsI cupre
roçII sùIbuLIce, Ie muIse çI cund se înLorceu, se îmbrùcù în
IuIne de cIobun çI IeçI înuInLeu cumnu(IIor sùI cu o donI(ù
pIInù cu IupLe de oI. EI îI înLreburù ce IupLe ure ucoIo, Iurù eI
Ie rùspunse, preIùcundu-se cù nu-I cunouçLe, cù duce IupLe
de cuprù roçIe Iu împùruLuI cure vIsuse cù-I vu venI vedere
ducu vu du cu uceI IupLe pe Iu ocII. ALuncI eI se încercurù u-
I cumpùru IupLeIe; dur cIobunuI Ie rùspunse cù IupLeIe nu-I
dù pe bunI cI cù, ducu voIesc sù uIbù IupLe de cuprù roçIe, sù
se zIcù cù sunL robII IuI, çI sù rubde cu sù Ie punù peceLeu IuI
pe spInureu Ior, mùcur cù eI uu sù se ducù çI sù nu muI deu
pe Iu dunsuI.
CeI doI gInerI se socoLIrù cù eI penLru cù sunL împùru(I çI
gInerI de împùruL n-o sù Ie pese nImIc, se Iùsurù, decI, de Ie
puse peceLeu IuI în spInure, çI upoI Iuurù IupLeIe çI-I
uduserù vorbInd înLre dunçII pe drum: "De se vu încercu,
neroduI, sù ne zIcù cevu, îI Iucem nebun, çI LoL noI vom II
muI crezu(I decuL dunsuI".
Se înLourserù Iu împùruLuI, îI deLerù IupLeIe, se unse Iu
ocII çI bùu, durù nu-I ujuLù nImIc. Dupù uceeu venI çI IIIcu
ceu mIcù Iu împùruLuI çI-I zIse:
- TuLù, IuLù Iu çI ucesL IupLe, pe cure îI uduse bùrbuLuI
meu, unge-Le çI cu dunsuI, uçu Le rog.
- Ce Iucru bun u IùcuL nùLùrùuI de bùrbuLuI Lùu, rùspunse
împùruLuI, cu sù Iucù çI ucum cevu de Ispruvù? N-u puLuL
Iuce nImIc gInerII meI ceIIuI(I, curI m-uu ujuLuL uçu de muIL
în rùzbouIe, çI LocmuI eI, nùLunguI, o sù-mI pouLù ujuLu? $I
upoI nu v-um zIs cù n-uve(I voIe u vù muI urùLu înuInLeu
Ie(eI meIe? Cum uI cuLezuL sù cuIcI poruncu meu?
- Mù supuI Iu orIce pedeupsù veI bInevoI sù-mI duI, LuLù,
numuI unge-Le, uçu Le rog, çI cu ucesL IupLe ce (I-I uduce
umIIILuI Lùu rob.
¡mpùruLuI ducu vùzu cù uLuL de muIL se rougù IIIcu-su se
îndupIecù çI Iuù IupLeIe ce-I udusese, çI upoI se unse cu
dunsuI Iu ocII o zI, se unse çI u douu zI, çI cu mureu su mIr-
ure sIm(I cù pure cù începuse u zùrI cu prIn sILù; çI ducu se
muI unse çI u LreIu zI, vùzu cum vede Lo(I oumenII cu ocIII
IumInu(I çI IImpezI.
Dupù ce se însùnùLoçI, deLe o musù mure Iu Lo(I boIerII çI
sIeLnIcII împùrù(IeI, çI dupù rugùcIuneu Ior prIImI çI pe ¡ùL-
¡rumos sùÊçeuzù în coudu meseI.
Pe cund se veseIeuu mesenII çI se cIeIuIuu, se scuIù ¡ùL-
¡rumos çI, rugundu-se de IerLure, înLrebù:
- MùrILe împùruLe, robII poL çedeu cu sLùpunII Ior Iu
musù?
- Nu, nIcIdecum, rùspunse împùruLuI.
- ApoI ducu esLe uçu, çI IIIndcù Iumeu Le çLIe de om drepL,
Iù-mI çI mIe drepLuLe, çI scouIù pe ceI doI ouspe(I curII çed
d-u dreupLu çI d-u sLungu mùrIeI LuIe, cùcI eI sunL robII meI;
çI cu sù mù crezI, pune sù-I cuuLe çI veI vedeu cù sunL
însemnu(I cu peceLeu meu în spInure.
Cum uuzIrù gInerII împùruLuIuI, o bùgurù pe munecù çI
mùrLurIsIrù cù uçu esLe; înduLù Iurù nevoI(I u se scuIu de Iu
musù çI u sLu în pIcIoure.
¡urù cùLrù sIurçILuI meseI, ¡ùL-¡rumos scouse nùIrumu
cure I-u IosL duL-o împùruLuI Iu bùLùIIe.
- Cum ujunse nùIrumu meu în muInIIe LuIe, înLrebù
împùruLuI? Eu um duL-o îngeruIuI DomnuIuI cure ne-u
ujuLuL Iu rùzboI.
- Bu nu, mùrILe împùruLe, mIe mI-uI duL-o.
- ApoI ducu esLe uçu, Lu eçLI uceIu cure ne-uI ujuLuL?
- Eu, mùrILe împùruLe.
- Nu se pouLe, uduose IuLe împùruLuI, çI ducu veI sù Le
crez, uruLù-Le uçu cum eru uLuncI uceIu cùruIu um duL
nùIrumu.
ALuncI eI se scuIù de Iu musù, se duse de se îmbrùcù cu
IuIneIe ceIe cu soureIe în pIepL, Iunu în spuLe çI doI IuceIerI
în umerI, îçI Iùsù pùruI pe spuLe çI se înIù(Içù împùruLuIuI çI
Iu LouLù udunureu.
Cum îI vùzurù mesenII, înduLù se rùdIcurù çI se
mInunurù; ¡ùL-¡rumos eru uLuLu de mundru çI sLrùIucILor,
încuL Iu soure Le puLeuI uILu, dur Iu eI bu.
¡mpùruLuI, dupù ce Iùudù pe IIIcù-su penLru uIegereu su
ceu bunù, se deLe jos dIn scuunuI împùrù(IeI çI rIdIcù în eI
pre gInereIe sùu, ¡ùL-¡rumos; Iurù eI, ceu dInLuI Lreubù ce
Iùcu, Iu de u du drumuI dIn robIe cumnu(IIor sùI, çI în LouLù
împùrù(Iu se Iùcu bucurIe mure. Erum çI eu p-ucoIo, çI Iu
musu împùrùLeuscù:
Ccrcm mereu lc tctrc, lemne cu jriçcrec,
Ducecm eu lc mcsc, çlume cu ccldcrec,
PenLru cure cùpùLuI:
Un ncpcstroc de ciorbc
ç-o scntc de cociorbc
Pentru cei ce-s lunçc torbc,
$I încùIecuI p-o çeu çI v-o spuseI d-vousLrù uçu.
$I muI încùIecuI p-o IIngurù scurLù, s-o duI pe Iu nusuI cuI
n-uscuILù.
1¿. Iút-Iromos co curâtu de sticlú
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un om, cùruIu I se uruse cu deçerLùcIunIIe
ceLù(IIor çI se Iùcuse sIIusLru. VezI cù vùzuse eI cù LoL nu e
nImIc de Iumeu usLu ourbù çI d-uIu se dusese în sIIùsLrIe.
AcoIo eI uvu vecInI IIureIe pùdurIIor, çI uçu de bun eru eI Iu
Dumnezeu, încuL LouLe dobILouceIe I se încIInuu çI îI
IIngeuu pIcIoureIe cund se înLuIneuu cu dunsuI.
¡nLr-unu dIn zIIe, ducundu-Ie eI Iu murgIneu ruuIuI, ce
curgeu prIn pùdureu uceeu, cu sù se speIe, vùzu un sIcrIneI,
încIeIuL çI smoIIL bIne, cù vIne pe upù çI se opreçLe de mur-
gIneu unde sLu eI, çI înduLù uuzI cù orùcùIeçLe cevu cu un
copIIuç.
SLùLu pu(In çI cugeLù eI, cu ce sù IIe usLu? Dur dupù ce se
rugù pu(In, cu sù se depùrLeze de eI IspILu suLuneI, ducu
IspILù ur II, çI dupù ce vùzu cù orùcùILuI se înLe(eçLe, necum
sù pIurù dInuInLeu IuI, prInse u scouLe sIcrIuçuI Iu murgIne.
$I, descIIzundu-I, gùsI înLr-însuI un copII mIc cu de douù
sùpLùmunI. Cum îI Iuù în bru(e, copIIuI Lùcu.
ALuncI sIIusLruI muI(umI IuI Dumnezeu cù I-u LrImIs su-
IIeL de om cu cure sù-çI muI peLreucù uruLuI în bungeLuI ùIu
de codru.
De guLuI copIIuIuI gùsI un buIer în cure cILI pusLnIcuI cù
uceI copII esLe IIu uI uneI IeLe de împùruL.
De crescuL, ur II voIL pusLnIcuI sù-I creuscù, durù nevoIu
eru cu ce sù-I Irùneuscù. ALuncI pIecundu-çI genuncIII se
rugù DomnuIuI cu cùIdurù, çI înduLù rùsùrI cu dIn pùmunL
dIn Iurbù verde un smocIIn mure, cu roudeIe, uneIe în
mugur, uILeIe în IIoure, uILeIe în purg, Iurù uILeIe coupLe çI
numuI bune de muncuL. DeLe copIIuIuI zeumù sLoursù dIn o
smocIInù, çI muncù copIIuçuI, de se mInunù çI sIIusLruI.
Açu îI crescu eI ucoIo, punù se Iùcu mùrIceI, începu u
umbIu çI u muncu çI cuLe uILcevu ce-I du sIIusLruI.
Dupù ce se muI mùrI, învù(ù pusLnIcuI pe IIuI sùu de su-
IIeL sù cILeuscù, çI sù-çI udune rùdùcInI çI uILe verde(urI
penLru Irunù. $I uçu peLreceuu eI ucoIo în LIInù, Iùrù sù-I
supere cInevu, bùLrunuI învù(und pe copII LoL ceeu ce çLIu eI
despre Iume çI uIe IumII, copIIuI uscuILund çI bùgund Iu cup
LoL ce-I învù(u LuLù-sùu ceI duL IuI de sus.
Trecu uçu cu(Ivu unI. Cund, înLr-unu dIn zIIe bùLrunuI
spuse IIuIuI sùu cù o sù se ducù Iu Dumnezeu.
- Sù nu Le sperII, druguI meu, cù ure sù vIe un Ieu grouzn-
Ic sù-mI supe groupu, çI Lu sù mù bugI înLr-însu çI sù mù
ucoperI cu pùmunL. ApoI sù Le suI în poduI coIIbeI meIe çI
sù IeI d-ucoIo IruuI ce veI gùsI çI sù-I scuLurI.
¡ncù vorbInd, pusLnIcuI se cuIcù çI udormI somnuI ceI de
vecI. BùIuLuI pIunse cu Ioc, vùzundu-se sIngur. ApoI IuLù,
nene, cù IeuI ceI grouznIc veneu rùcnInd. ¡ se Iùcu bùIuLuIuI
pùruI mùcIucù în cup de IrIcù, durù, uducundu-çI umInLe de
vorbeIe bùLrunuIuI, se IInIçLI çI prIvI cum sùpù groupu, în
cure eI puse pe LuLù-sùu, çI îI ucoperI cu pùmunL. Dupù ce
bùIuLuI Iùcu precum îI zIsese bùLrunuI, IeuI se duse în
Lreubu IuI çI nu se muI înLourse pe ucoIo.
BùIuLuI rùmunund sIngur, rùLùcIndu-se prIn desIçurIIe
pùdureI, pIungeu çI se LunguIu de (I se rupeu rùruncIII de
mIIu IuI. $I, uducundu-çI umInLe de cuvInLeIe bùLrunuIuI,
LuLùIuI sùu, se suI în poduI coIIbeI, gùsI IruuI, îI Iuù çI se
deLe jos cu eI.
Am uILuL sù vù spuI. Dupù mourLeu bùLrunuIuI, smocIIn-
uI se uscù de LoL, nemuIrùmuInd decuL un buçLeun purIIL,
sLund înIIpL în pùmunL.
Ducu se deLe jos cu IruuI, bùIuLuI îI scuLurù çI, IuLù cù, se
urùLù un urmùsur cu çuse urIpI çI zIce:
- Ce porunceçLI, sLùpune?
- Ce sù poruncesc? rùspunse bùIuLuI, Iu sù sLuI cu mIne,
uIcI, cù mI-e uruL sIngur.
- Bu nu, sLùpune, d-Lu sù mergI Iu Iume, sù IucI ce (I-oI
zIce eu, cù vu II muIL muI bIne de d-Lu.
Se mIrù bùIuLuI de spuseIe cuIuIuI. VezI cù eI nu çLIu nIm-
Ic de uIe IumII. Se muI mIrù o Lounù cund îI spuse cù LrebuIe
sù IIe îmbrùcuL. $I, dupù povu(u cuIuIuI, bùgù munu în ure-
cIIu IuI ceu sLungù çI scouse nIçLe IuIne, cu cure se
îmbrùcù.
$I încùIecund, îI duse cuIuI Iu un oruç çI Lruse Iu un Iun.
Se mIrù eI de LoL ce vedeu çI Iuu umInLe Iu LoL ce Iùceu
ceIIuI(I oumenI.
¡urù dupù ce Lrecu cuLevu zIIe, în cure bùIuLuI se muI de-
prInse cu Iumeu, cuIuI îI zIse cù LrebuIe sù-çI Iucù çI dunsuI
un cùpùLuI. PenLru uceusLu îI zIse sù se Iege Iu ocII çI
încùIecund zburù cu dunsuI, cu vunLuI, ducundu-se înLr-un
dumb çI se oprI ucoIo. ApoI îI zIse:
- SLùpune, descuIecù, çI cu IruuI în munù, upIeucù-Le çI Iu
de pe jos ce (I-o du de munù çI umpIe-(I sunurIIe.
- Açu orbeçLe, ce nuIbu o sù upuc? MuI bIne ur II sù mù
dezIeg Iu ocII, rùspunse bùIuLuI.
- Sù nu IucI unu cu usLu, vuI de mIne! cù în cIIpu ce veI
descIIde ocIII, cu mourLe veI murI, îI zIse cuIuI.
BùIuLuI uscuILù. DescùIecù, durù IruuI dIn munù nu-I Iùsù.
Se pIecù jos çI cu ceuIuILù munù Iuu pe nepIpùILe LoL ce puLu
upucu, îçI umpIu sunurIIe, încùIecù çI pornI înupoI.
Acusù ducu ujunse çI se dezIegù Iu ocII, ce crede(I cù mI-
(I vùzu, boIerI dumneuvousLrù? numuI pIeLre nesLemuLe,
unu muI Irumousù decuL uILu, unu muI mure decuL uILu. EI
nu çLIu ce sunL uIeu, se jucu cu dunseIe cu copIII cu
pIeLrIceIeIe. CuIuI însù îI învù(ù ce sù Iucù cu eIe.
¡uù numuI cuLevu çI se duse pe Iu negu(ùLorI de Ie
scIImbù pe bunI. PIùLI Iu Iun, îçI cumpùrù ceIe ce îI eru de
LrebuIn(ù çI-I muI çI rùmuse.
Acum cuIuI îI învù(ù ce sù muI Iucù. ¡I învù(ù sù uIeugù
vro cuLevu pIeLre dIn ceIe muI murI çI muI Irumouse çI sù Ie
ducù în dur Iu împùruLuI IocuIuI uceIuIu.
$I eI Iùcu uçu.
¡urù ducu se duse Iu împùruLuI cu duruI çI vùzu cù îI
prIImeçLe împùruLuI cu mure cInsLe çI uLuL îI pre(uIeçLe
duruI, eI spuse cù muI ure încù muILe.
Se sperIe çI împùruLuI de uLuLu bogù(Ie ce vùzu Iu bùIuL çI-
I Iuù în nume de bIne.
Nu eru (urmonIe Iu curLe, unde sù nu IIe çI eI cIemuL. Nu
eru purudIe orI vrun uIuI suu serbure, cu sù nu IIe çI eI
ucoIo.
AzI uçu, muIne uçu, eI Iùcu cunoçLIn(ù cu Lo(I IIII de
domnI çI de boIerI çI învù(ù de Iu dunçII, Iu numuI uçu
uuzInd çI vùzund, LouLe obIceIurIIe: cum sù munuIuscù
subIu orI puIoçuI, cum sù rùsuceuscù buzdugunuI, cum sù
înLInzù urcuI çI sù ocIeuscù, bu încù îI çI înLrecu, cù eru
deçLepL bùIuLuI, IscusIL çI numuI spIrIL, cu un romun verde
cu bruduI çI mundru cu sLejuruI.
TouLe bune. NumuI de un Iucru nu-çI puLeu du eI seumù.
Cù de ce udecù împùruLuI eru LoL LrIsL çI Lunjeu IIreu înLr-
însuI. ¡nLr-unu dIn zIIe nu çLIu cum îI venI IuI bIne çI prInse
u-I înLrebu:
- ¡mpùruLe, zIse eI, LouLe bunùLù(IIe de pe Iume uI, Lo(I (I
se încIInù cu Iu un mure împùruL, ce uI Iu suIIeLuI Lùu de
eçLI LoL Iùrù cIeI çI muInIL?
- EI, druguI meu, ce sù um? ¡u nIçLe pùcuLe de Iu Dum-
nezeu um uvuL sù Lrug pe Iumeu usLu çI ucum m-uu ujuns.
Aveum o IuLù çI doI bùIe(I çI purLe de eI n-um uvuL. Un
spurcuL de zmeu mI-u IuruL IuLu çI nu poL du cu munu de
urmu eI, deIoc, deIoc. Douù oçLIrI um LrImIs, împreunù cu
IIII meI çI Lo(I cu LoLuI s-uu prùpùdIL. NevusLu meu,
împùrùLeusu, s-u sIurçIL de doruI copIIIor çI eu nu e depurLe
punù sù mù duc sù mù împreun cu dunsu, cù uILe, sIm( cù
sIùbesc dIn zI în zI, çI nu-mI muI dù InImu sù mù veseIesc.
BùIuLuI Lùcu çI-I pùru rùu cù uduse vorbu despre IucrurI
uLuL de muInILoure suIIeLuIuI împùrùLesc.
Ducù se înLourse ucusù Iu dunsuI, spuse cuIuIuI ceIe ce
uIIù, çI-I înLrebù, cù nu e cIIp u scouLe pe IuLù dIn munu
zmeIIor?
CuIuI îI rùspunse:
- Ce nu se pouLe pe Iumeu usLu? ¡nsù cu sù scupI pe IuLù
dIn munu zmeuIuI, cum greu Iucru esLe dIn prIcInu
zgrIpsorouIcII de mù-su, cù esLe çI vrùjILoure de îngIIu(ù
upeIe.
ALuLu Iu desLuI bùIuLuIuI sù uIIe. EI nu voI sù çLIe greu
negreu, çI se duse drepL Iu împùruLuI.
MuI uduse vorbu încù o duLù despre copIII IuI ceI
pIerdu(I, cerceLù muI cu d-umùnunLuI despre dunçII, upoI
zIse:
- Mù voI duce sù (I-I uduc eu, mùrILe împùruLe.
- ¡ugI d-ucoIo, voInIce, îI rùspunse împùruLuI. Nu-(I muI
pIerde LInere(eIe în deçerL. N-u puLuL Iuce nImIc novucuI
meu, n-u puLuL Iuce nImIc urupuI meu, durù încùmILe Lu,
un copII necercuL în uIe rùzboIuIuI. NovucuI uveu duruI de
cuIcu Iu pùmunL o ousLe înLreugù, de se Iùceu o movIIù
înuILù cuL eru eu de mure, cund uduceu o duLù munu de o du
Iu spuLe çI upoI eI se puneu de çedeu d-usupru movIIeI. Ar-
upuI meu uveu duruI de u îngII(I o oçLIre cuL de mure, cund
sorbeu o duLù, çI upoI o du uIurù cu çI mIsLuILù. $I LoLuçI eI
s-uu rùpus ducundu-se cu IIII meI Iu rùzboI.
- VoI cercu çI eu, mùrILe împùruLe, ducù-mI veI du voIe.
- Du-Le, bùIeLe, ducu Le Lruge u(u Iu mourLe.
$I Iuundu-çI zIuu bunù de Iu împùruLuI, voInIcuI se duse
Iu cuIuI sùu çI-I spuse LoL ce uuzIse de Iu împùruLuI, çI LoL
ceeu ce IoLùruse eI sù Iucù.
- Sù mergem, rùspunse cuIuI, însù cu cugeLuI LoL Iu Dum-
nezeu, çI eI nu ne vu Iùsu sù pIerIm.
VezI cù nu çLIu de ce, durù voInIcuI sIm(I cù purcù IuLu
împùruLuIuI sù IIe scrIsu IuI, çI purcù nu muI uveu odIInù în
ouse.
Se pregùLI çI pornI. $I merse, çI merse, çI merse, zI de
vurù punù-n seurù, cu cuvunLuI dIn povesLe, cure d-ucI
încoIo muI Irumos esLe, punù ce uu ujuns Iu o poIunù verde
çI dezmIerdùLoure. AcI ducu sLùLurù în popus, prInse u se
sIùLuI cu cuIuI, ce çI cum sù Iucù, Iurù cuIuI, cu un
nùzdrùvun ce eru eI, îI spuse cum sù upuce IucrurIIe cu sù
meurgù Iu Izbundù, Iu dor de copIIù bIundù.
$I muI merse ce muI merse çI ujunse Iu puIuLurIIe
zmeouIceI. AcesLe puIuLurI eruu cu LoLuI çI cu LoLuI de sLIcIù,
çI sLrùIuceu de Iu soure Le puLeuI uILu, durù Iu dunseIe bu.
Punù u nu InLru în cur(IIe puIuLuIuI sLùLurù çI spIonurù, cu
sù çLIe cum sLuu IucrurIIe în uceusLù curLe. TreI zIIe çI LreI
nop(I umbIurù prIn preujmu puIuLurIIor çI muI IspILInd,
uIIurù cù zmeouIcu cu zmeuI nu eruu ucusù.
ALuncI ¡ùL-¡rumos cùIure InLrù în puIuLurI çI se oprI
drepL Iu scurù. ¡uLu, cum îI vùzu, IeçI uIurù. VorbI cu ¡ùL-
¡rumos d-u-n-cùIureIe çI se în(eIeserù Iu cuvInLe. ¡uLu,
vùzund cù ure u Iuce cu un vILeuz, InLrù în cùmurù, Iuù cu
dunsu o gresIe, o busmu cu cIenur pe murgIne çI o perIe,
IeçI repede dIn cusù, se puse pe cuIuI IuI ¡ùL-¡rumos çI o
Iuurù Iu sùnùLousu.
Cum pùçIrù pruguI por(II, începurù cur(IIe çI puIuLurIIe u
IùuI, de se Iereuscù Dumnezeu! $I uuzInd zmeouIcu de un-
de eru dusù, înLr-o cIIpù se înLourse ucusù. AcI ducu sosI çI
vùzu cù IuLu esLe rùpILù, se Iuù dupù dunçII çI goneçLe-I, çI
goneçLe-I, punù ce, cund eru sù puIe munu pe eI, IuLu uruncù
perIu înuInLeu zmeouIceI çI înduLù se Iùcu o pùdure mure çI
deusù, de nu puLeu puI de pusùre sù rùzbuLù prInLr-însu.
ZmeouIcu Iùcu ce Iùcu, rouse Iu copucI, cù(ùrundu-se dIn
crucù în crucù çI sLrecurundu-se prIn desIçI, punù ce Lrecu
dIncoIo çI sù Le (II dupù dunçII!
CuIuI zburu cu vunLuI, durù zmeouIcu veneu dupù dunçII
cu gunduI. Cund sù puIe munu pe dunçII, IuLu uruncù în
urmu eI busmuuu. OduLù se Iùcu o upu mure, mure de d-
ubIu I se vedeu murgIneu çI de jur împrejur înconjuruLù de
Ioc. ZmeouIcu se Iùcu IunLre çI punLe çI Lrecu. DeLe prIn Ioc
çI prIn upù, çI dupù dunçII! LoL dupù dunçII, çI dIn gounù
nu-I sIùbeu!
N-upucuse cuIuI sù se depùrLeze o bucuLù de Ioc muI de
Doumne-ujuLù çI IuLù cù zmeouIcu Iurù îI ujunse.
ALuncI IuLu uruncù d-u-nIugu çI gresIu. OduLù se Iùcu
înLre dunçII çI zmeouIcù un munLe, numuI çI numuI de
pIuLrù.
ZmeouIcu crùpu de necuz çI nu muI vedeu înuInLeu
ocIIIor de cùLrùnILù ce eru. ¡ncepu u se suI pe munLe, durù
uçI! unde eru pomunu uIu, cu sù se pouLù urcu? MunLeIe eru
drepL çI pIuLru IusLruILù, mù rog, cu o gresIe ce eru eu. N-
uveu unde pune pIcIoruI, cu sù se sprIjIneuscù. Cund se uL-
Ingeu de cuLe un coI( de pIuLrù, cùrnurIIe îI sungeru, cùcI eru
uçu de uscu(IL de LùIu cu brIcIuI.
¡n ceIe de pe urmù, muI cù(ùrundu-se dIn sLeI în sLeI, muI
d-u buçeIe, cu o IIpILoure Iùcu pe drucuI în puLru çI se urcù
d-usupru munLeIuI. ¡ùL-¡rumos sLu în pouIe cu urcuI în
munù. ZmeouIcu cum se vùzu în vurIuI munLeIuI, rùsuIIù o
Lounù çI, învurLejIndu-se Iu vuIe, se Iùsu cu o IurLunù.
¡ùL-¡rumos, cum vùzu unu cu usLu, însLrunù IuLe urcuI,
puse sùgeuLu çI o Iuù Iu cùLure. Cund îI venI bIne, deLe dru-
muI urcuIuI çI o sùgeLù drepL în ocII. ZmeouIcu o duLù deLe
un (IpùL de se cuLremurù munLeIe çI numuI Iucù veneu d-u
rosLogoIuI, gemund. Cund ujunse jos, se Iùcu moLoLoI de
durere. ¡ùL-¡rumos, cu buzdugunuI în munù, se upropIe de
dunsu, îI muI deLe vro cuLevu IovILurI d-uIeu îndesuLeIe cù
nu murIse încù.
ALuLu muI upucù sù zIcù zmeouIcu:
- M-uI muncuL IrIpLù! IecIor de IeIe ce mI-uI IosL.
Cùscù guru de LreI orI çI cund îI IeçI suIIeLuI dIn ouse, se
rùspundI o duIoure de nu puLeu nImenI sù sLeu Iungù
dunsu. ALuL de spurcuLù ce eru, dIIunIu!
¡ùL-¡rumos çI IuLu de împùruL nu muI puLeuu de bucurIe.
EI voIrù sù se înLourcù ucusù Iu împùruLuI, cureIe îI uçLepLu
cu mure nerùbdure.
Durù cuIuI Ie rùspunse:
- O! o! cIne se prIpeçLe, se purIeçLe. TrebuIe înLuI sù
omorum pe zmeu, IIuI zmeouIceI, cùcI punù vu II ucesLu d-
usupru pùmunLuIuI, puce de eI nu ve(I uveu. ApoI sù scuIùm
dIn mormunL pe IIII de împùruL çI ousLeu ce I-u prùpùdIL
zmeouIcu cu IurmeceIe suIe, çI uçu, cu LoL uvuLuI zmeIIor, sù
ne înLourcem ucusù.
¡ùL-¡rumos prInse voIos u se IupLu cu zmeuI, çI pornI dIn
nou Iu puIuLurIIe zmeouIceI.
ZmeuI uçLepLu înurmuL sù vuzù ce Izbundù Iùcuse mù-su.
Cund însù vùzu pe ¡ùL-¡rumos vIInd cu un voInIc cu IuLu
Iungù dunsuI pe cuI, I se LùIe muInIIe çI pIcIoureIe. P-ucI, p-
ucI eru sù se pIurzù zmeuI de pùrere de rùu, cù se rùpusese
mumù-su. Durù îmbùrbùLundu-se, sLùLu IocuIuI, cu sù se Iu
Iu IupLù cu ¡ùL-¡rumos.
AcesLu uLuLu çI uçLepLu. VezI cù îI învù(use cuIuI cum sù
meurgù Iu IupLù çI cum sù Iucù.
Se upucurù decI Iu LrunLù. $I IupLe-se, çI IupLe-se, zI de
vurù punù-n seurù, çI cu sù se dovedeuscù unuI pe uILuI, nIcI
cù se pomeneu.
Vùzund ¡ùL-¡rumos cù îI upucù noupLeu, oduLù se opInLI
dIn LouLe puLerIIe, rIdIcù în sus pe zmeu çI, uducundu-I, îI
bùgù în pùmunL punù în guL çI, (Inundu-I ucoIo sub pIcIor çI
cu subIu gouIù în munù rIdIcuLù d-usupru IuI, îI înLrebù de-
spre Iru(II IeLeI çI despre oçLIIe LrImIse.
ZmeuI crezund cù o sù-I IerLe de Iu mourLe ducu I-o
spune, rùspunse:
- MovIIeIe de pùmunL ce uI înLuInIL punù uIcI sunL Iru(II
IeLeI împùruLuIuI çI oçLIIe IuI. HrIsouveIe IegùLureI Ior sunL
puse înLr-o cuLIe de urgInL çI pùsLruLù pe poII(u de dupù
sobù dIn cùmuru mumeI; cIne Ie vu Iuu çI Ie vu cILI d-usupru
uceIor movIIe, cu sù desIucù IùcuLuI Ior, IegùLuru vrujeIor se
vu dezIegu çI Lo(I vor învIu cu çI cum n-ur II IosL Iegu(I de
cund pùmunLuI.
ALuLu LrebuIu IuI ¡ùL-¡rumos sù çLIe. ¡I reLezù cupuI çI îI
Iùsù ucoIo corbIIor sù-I mùnunce.
$I, InLrund în puIuLurIIe zmeouIceI, IuLu, cure ocIIse cuLIu
cu prIcInu, se duse drepL cu pe cIrIpIe, puse munu çI o Iuù.
Cund coIo ce sù vuzù? cuLe movIIe eru uLuLeu çI IrIsouve.
Acum uILù nevoIe. Cum sù gIIceuscù IrIsouveIe movIIeI-
or. Se IoLùrurù sù meurgù Iu cuLe unu dIn eIe çI sù cILeuscù
LouLe IrIsouveIe de IegùLurù, punù vu du pesLe uceIu uI
movIIeI uceIeIu.
TocmuI ucum îçI venI çI ¡ùL-¡rumos de ucusù. EI bùguse
de seumù cù ucesLe movIII(e de pùmunL grùmùdIL se
cuLremuruu cund Lreceu pe Iungù dunseIe, dur nu-çI puLeu
du seumù cu ce sù IIe.
$I, înLorcundu-se, sLeLe Iu ceu dInLuI movIII(ù ce înLuInI,
ceLI un IrIsov, ceLI uILuI, nImIc! muI cILI încù unuI çI încù
unuI, pusùmILe ucesLu eru IrIsovuI prIn cure se Ieguse
vrujeIe movIII(eI de Iu(ù cù, numuI, mùre, unde începu
movIIu sù se cuLremure çI upoI sù se Iegene, de pùreu cù
vreu sù se dezgrùdIneze de pùmunL çI în ceIe dIn urmù
pIerI, çI în Iocu-I rùmuse un Lunùr IecIor de împùruL, vIu
nevùLùmuL.
AcesLu, cum descIIse ocIII, se uILù împrejur, çI zIse:
- OI! soru-meu, durù greu somn dormII!
- Greu, IruLeIe meu, çI uI muI II dormIL Lu muIL çI bIne de
nu veneu omuI ucesLu, LrImIs de Dumnezeu, sù ne scupe de
Iu robIe.
ALuncI, înLorcundu-se cùLre ¡ùL-¡rumos, îI zIse:
- OrIcIne veI II, IruLe sù ne III.
- ¡ruLe punù Iu mourLe, rùspunse ¡ùL-¡rumos.
$I, îmbrù(Içundu-se, pornIrù çI pe Iu ceIeIuILe movIIe çI Iu
LouLe LoL uçu Iùcurù. ¡nvIe pe ceIùIuIL IruLe, pe novuc, pe ur-
up cu LouLe oçLIIe Ior.
$I se Iùcu o bucurIe mure înLre dunçII de nu se pouLe
spune. BIeLuI ¡ùL-¡rumos umbIu dIn munù în munù, cùcI
Lo(I voIuu sù-I îmbrù(Içeze de muI(umIre.
$I, înLorcundu-se dIn nou Iu puIuLurIIe zmeouIceI, pIesnI
de puLru pùr(I uIe cur(IIor cu un bIcI, ce eru dupù uçù în cuI,
cure se Iùcu un mùr de uur; ¡ùL-¡rumos îI Iuù çI îI bùgù în
sun. ApoI eI, împreunù cu IuLu, se puserù în curuLu
zmeouIceI cure eru numuI çI numuI de sLIcIù, cu cuI cu LoL
de sLIcIù, çI se înLourse Iu împùruLuI cu uIuI mure.
Cund venIrù oIùcurII çI spuserù împùruLuIuI cù I se înLorc
Lo(I IIII IuI înupoI cu oçLI cu LoL, p-ucI, p-ucI eru sù se pIurzù
de bucurIe. ¡çI (Inu însù IIreu çI Ie IeçI înuInLe, cuIe d-o zI.
DurùmILe cund se vùzurù! Nu çLIu bIeLuI împùruL pe cure
sù îmbrù(Içeze muI înLuI. $I cund îmbrù(Içu pe cuLe vrunuI,
purcù nu-I muI veneu sù se dezIIpeuscù de dunsuI.
¡nLrund în oruçuI împùrùLesc, uIuIuI se orunduI usLIeI:
înLuI veneu pedesLrImeu, upoI cuIuI IuI ¡ùL-¡rumos, dupù
cure eru ¡ùL-¡rumos cu IuLu împùruLuIuI în curuLu
zmeouIceI ceu de sLIcIù, de o purLe çI de uILu IIII împùruLuIuI
cùIùrI çI upoI cùIùrImeu, în cup cu novucuI çI cu urupuI.
GIouLeIe se îmbuIzeu çI du unuI pesLe uILuI, cure muI de
cure sù vuzù pe munLuILoruI IIIIor împùruLuIuI çI Lo(I cu un
gIus sLrIguu cù eI sù Ie IIe împùruL.
Dupù ce se cununù ¡ùL-¡rumos cu IuLu împùruLuIuI,
ucesLu, IIInd çI bùLrun, se coborî dIn scuunuI împùrù(IeI, çI
se urcù ¡ùL-¡rumos.
$I domnIrù în puce çI în IInIçLe, Iùudu(I de popor, punù în
zIuu de usLùzI, de n-or II murIL.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
1q. Iutu co pieze rele
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL. EI uveu doIsprezece IecIorI.
Cund se puneu Iu musù, copIII sLuu împrejuru-I cununù
depIInù. EI eru LoLduunu cu voIe-bunù, IIIndcù vedeu cù Lre-
bIIe îI merg sLrunù.
¡mpùru(II, vecInII IuI, ruvneu Iu LruIuI IuI ceI LIcnIL. VezI
cù çI eI eru bun Iu InImù, çI nu se supùru înLru nImIc pe
popor, çI nu usupreu pe vùduvù, nIcI pe sIrImun.
Adecù, de! nImenI nu çLIu ce vIerme îI rodeu Iu InImù çI
pe dunsuI. Ar II dorIL, boIerI d-vousLrù, sù uIbù çI o IuLù bur-
Im, Iu uLu(Iu IecIorI.
$I muI unu, çI muI uILu, deLe Dumnezeu în ceIe dIn urmù
de I se împIInI çI uceusLù poILù u InImeI: nevusLu IuI,
împùrùLeusu, rùmuse greu çI pesLe nouù IunI Iùcu o IuLù,
Irumousù, de seumùn pe Iume n-uveu.
De unde se uçLepLu ucum împùruLuI cu sù IIe pe depIIn
IerIcIL, uçI! unde? Iucu se udeverI çI Iu dunsuI, cu Iu LouLù
Iumeu usLu pùcùLousu, povesLeu cunLecuIuI:
În lume ncscut,
Nimeni n-c stctut
A ji jericit
Cu desctcr¡it.
¡ncepu u-I LunjI LrebIIe împùrù(IeI. ¡ncepu udecù u du
îndùrùL. Bu cuLure împùruL îI umenIn(ù cù voIeçLe sù se
scouIe cu rùzboI usupru IuI, ducu nu o Iuce cuLure Iucru; bu,
cuLure împùruL cere cuLure Iucru; bu, supuçII IuI vor sù Iucù
rùzmIrI(ù; bu, vILeIe de pe moçIIIe IuI u cùIcuL IoLureIe uILeI
împùrù(II çI sunL IuuLe de prIpus; bu, cù mourLeu u duL în
eIe, çI cuLe neujunsurI LouLe se (Ineuu Iun(, de ujunsese bI-
eLuI împùruL în supù de Iemn.
Se sIIeu bIeLuI împùruL, cu Lo(I ceI doIsprezece III uI sùI,
sù Iucù puce, sù IIe înLre oumenI bunù învoIre, sù opreuscù
reIeIe ce-I bunLuIuu, dur geubu, pugubeIe curgeuu gurIù.
¡n ceIe muI de pe urmù cIemù un ceLILor de sLeIe sù-I
spuIe ce e prIcInu de-I merg IucrurIIe unupodu çI nu pouLe
sù deu înuInLe.
Ducu venI IIIosoIuI, îI puse Iu sLeIe, çI u douu zI îI zIse sù
buge de seumù în LreI zIIe d-u runduI cum îI dorm copIII.
Trecund ceIe LreI zIIe IIIosoIuI venI dIn nou.
¡mpùruLuI îI spuse cù bùIe(II dormeuu cure cu muInIIe
dusupru cupuIuI, cure înLr-o purLe, cure cu muInIIe pe
pIepL, çI cure pe spuLe çI cu muInIIe pe Iungù dunçII, Iur IuLu
dourme pe bruncI, orI sLrunsù IùcuLù gIem, suu cu muInIIe
înLre genucII.
- AceusLu esLe pIuzu reuou u împùrù(IeI LuIe, rùspunse
IIIosoIuI; de nu o veI depùrLu dIn cusù, nu se vu uIege nIcI
pruIuI de d-Lu çI de copIII dumILuIe.
¡mpùruLuI bùguse çI eI de seumù cù se cum udevereuu
zIseIe IIIosoIuIuI, cù de cund, udecù, dobundIse IuLu, d-
uLuncI çI eI dù îndùrùL. Durù nu çLIu ce sù Iucù, cum sù
scupe de prùpùd pe ceI doIsprezece copII.
BIeLuI împùruL! $I ucesLu îI eru copII. N-ur II vruL, vezI, sù
pIurù nIcI unuI. ¡n ceIe dIn urmù se Iùsù dupù povu(u IIIoso-
IIIor. EI zIceuu cù muI bIne esLe sù pIurù unuI çI sù scupe
doIsprezece, decuL Lo(I sù ujungù cu vuI de eI çI de rusuI Iu-
mII.
Se îndoIu împùruLuI, se îndoIu împùrùLeusu sù Iucù o uçu
IupLù, durù înLe(I(I de LouLe reIeIe ce-I nùpùdeu dIn LouLe
pùr(IIe, se îndupIecurù Iu sIuLurIIe ceIor muI uproupe de
dunçII, çI se IoLùrurù în ceIe dIn urmù sù Iucù o jerLIù decuL
LrIsprezece.
VorbI decI împùruLuI cu credIncIosuI sùu cum sù Iucù. Sù
zIcù udecù cù vreu sù meurgù Iu vunuL, sù Iu çI pe IuLù cu
dunsuI, muI cu seurù cù LoL zIceu eu cù-I pIuce sù vuzù cum
merg oumenII Iu vunuL, çI sù o Iuse ucoIo în pùdure. AceusLu
însù Iùrù sù çLIe eu.
¡ se rupeu rùruncIII împùruLuIuI de muInIre penLru
rùpunereu IIIceI suIe, se muInI împùrùLeusu punù în IunduI
suIIeLuIuI eI cund îI uçezu merInde în coç, sub cure puse
prImeneII, çI cuLevu gIuvuIerIcuIe d-uIe eI.
Cund Iu cùru(u guLu, puse coçuI cu merInde, un urcIor cu
upù, çI se urcurù çI eI, udecù IuLu çI cu credInceruI
împùruLuIuI. PornIrù çI ujunserù înLr-o pùdure mure. ¡n
urmu Ior ucusù se boceu împùruLuI, împùrùLeusu çI Iru(II
IeLeI, de-(I veneu sù-(I IeI Iumeu în cup.
Ducu ujunserù în pùdure, sLeLe cùru(u muI d-o purLe Iu o
poLecù, Iuurù cu dunçII coçuI çI urcIoruI, çI pIecurù prIn
pùdure dupù vunuL. SLund Iu un coInIc, IuLu se deLe sù
cuIeugù nIçLe IIorIceIe, sù-çI Iucù un mùnuncII; Iurù credIn-
ceruI împùruLuIuI umbIu ruznu prIn pùdure dupù pùsùreIe,
çI, înceL, înceL se depùrLù o bucuLù bunù, ujunse Iu cùru(ù,
se puse înLr-însu çI pe IcI (I-e drumuI.
Cund bùgù de seumù IuLu împùruLuIuI, credInceruI nu e.
Dùdu cIIoL, sLrIgù, (Ipù, durù nImenI nu-I rùspuns. Ce sù
Iucù eu? ¡urù ducu vùzu cù dù înde seurù, IuLu se urcù înLr-
un copucI, se uILù înLr-o purLe, se uILu înLr-uILu, nu cure
cumvu vede vro coIIbù cevu. Nu e. Se muI înLourse de se
muI uILù çI în uILe pùr(I çI zùrI, LocmuI ce! înLr-o depùrLure
IIcùrInd o IumInù cu o sLeIu(ù. ALuncI se deLe jos çI cu coçuI
înLr-o munù, Iur cu urcIoruI de upù înLr-uILu, Luruç dupù
dunsu, merse drepL Iu IumInu ce zùrIse.
AcI ducu ujunse, deLe pesLe o coIIbù, în cure urdeu un
opuI( în cIob. BùLu Iu uçe çI-I descIIse. AcoIo çedeu o
bùLrunù cerçeLoure. ¡uLu se rugù cu sù o udùposLeuscù çI pe
dunsu. Sùrucu o prIImI; durù îI spuse cù n-ure ce sù-I deu de
muncure IIIndcù LoL uvuLuI eI esLe o gùInù, un cù(eI çI o
pIsIcù.
¡uLu scouse dIn coç çI deLe çI bùLruneI.
A douu zI cund se scuIurù, bùLrunu începu sù se vuIeLe cù
I-u murIL gùInu pe cuIb. Eu se pIungeu ucum cù ure sù
mourù de Ioume, deourece cu ouçoruI ce Iuu de Iu gùInù pe
IIecure zI se Irùneu eu.
BIuLu IuLù de împùruL îI deLe o gIuvuIerIcu d-uIe eI, cu sù-
çI cumpere o uILù gùInù cu cure sù se Irùneuscù.
Bubu cum cu muruIuIù, cum de voIe, cum de nevoIe,
prIImI duruI IeLeI çI Lùcu.
A douu noupLe îI murI cù(eIuçuI. ALuncI eu zIse:
- ¡uLu meu, sù-(I IeI uIe LreI IuIoure çI sù Le ducI dIn cusu
meu, cù de cund uI venIL Lu, pugubeIe se (In Iun(. Cù(eIuI
ùsLu nu I-uç II duL nu çLIu pe ce, IIIndcù îmI pùzeu coIIbu, çI-
I um de uLu(Iu murI de unI.
- ¡usù, mùmuçourù, nu Le supùru, î(I duu eu cu ce sù-(I
cumperI uILuI, bu încù sù-(I muI çI rùmuIe.
$I scouse de-I muI deLe o gIuvuIerIcu.
A LreIu zI gùsIrù çI pIsIcu mourLù.
- Sù Le ducI, IeLIco, dIn cusu meu, zIse bubu çI îndùrùL sù
nu Le muI înLorcI. Te vùz u II IuLù de oumenI, Le vùz cù uI
scuIe, durù IIpsù de uçu bogù(II. MuI bIne eu cu sùrùcIu meu
çI sù LrùIesc în LIcnù. De cund uI venIL Lu, beIeIe mI-uu LùIuL
InImu. Du-Le, druguI mumeI, çI Iu împreunù cu LIne LoL ce uI
udus în cusu meu çI bun çI rùu.
¡uLu n-uvu încoLro, çI cùLù sù pIece dIn coIIbu bubeI.
¡nuInLe însù de-u pIecu, se dezbrùcù de IuIneIe suIe ceIe
bune çI ceru de Iu bubù nIçLe zdren(e d-uIe eI. Bubu cu sù
scupe de dunsu, cùuLù pe dupù perne, pe sub puL, pe cuIme,
çI-I deLe nIçLe (ouIe de puse pe dunsu, numuI sù se ducù dIn
cusu eI.
HuIneIe ce Ie Iùsù IuLu, bubu Ie scouse1 dIn cusù çI Ie deLe
în ceIuruI ce uveu Iungù coIIbu eI.
$I uçu IuLu, îmbrùcuLù în IuIne de cerçeLoure, pIecù dIn
cusu bubeI çI începu u orbùcùI prIn bungeLuI ceIu de
pùdure, cù dour' d-o gùsI vro poLecù cure sù o scou(ù Iu
Iume.
$I LoL mergund uçu, deLe pesLe o sLunù de oI. AcoIo nu
gùsI pe nImenI, cùcI sLùpunII eruu LreI LovuroçI, curII se
duceuu cuLeLreI cu oIIe. AcI ducu ujunse, IuLu împùruLuIuI se
puse de mùLurù coIIbu, runduI IIecure Iucru Iu IocçoruI IuI,
Iùcu IocuI çI uLurnù cùIdùruçu în crùcune. Punù unu, uILu,
muI spùIù vuseIe, precum çI vedreIe çI IurduIeIe în cure
udunuu cIobunII IupLeIe. ApoI se uscunse.
VenInd cIobunII çI vùzund LouLe usLeu, se mIrurù. Se
uILurù încouce çI încoIo, durù nu vùzurù pe nImenI. ALuncI
zIserù:
- CIne ne-u IùcuL ùsL bIne, de vu II bùIuL, IruLe sù ne IIe,
Iurù de vu II IuLù, sorù sù ne IIe.
¡uLu împùruLuIuI uLuncI se urùLù. Eu se rugù sù o
prImeuscù u IocuI cu dunçII cùcI eru o nenorocILù çI n-uveu
unde sù se udùposLeuscù, nIcI sù-çI pIece cupuI.
CIobunII o prImIrù çI îI spuserù ce ure sù Iucù. Seuru cund
venIrù gùsIrù IurùçI LouLe guLu, çI de muncùrIcù çI IurduIeIe,
în cure Iùceuu brunzù, curuLe, çI LouLe bune Iu sLunù.
¡nsù unuI dIn LovuroçI se pIunse cù nu çLIe ce uu oIIe de
Lunjesc de uzI-dImIneu(ù; pusùmILe duse bouIu în eIe,
cùpILuserù orI nu çLIu ce II se înLumpIuse.
A douu zI se pIunse uILuI cù u duL vùrsuLuI în oI, çI nu çLIe
cuLe vor scùpu.
A LreIu uILuI venI cu nu çLIu ce brumù de oI. EI spuse cù
voInd u Lrece pesLe o punLe, pe unde Lreceu în LouLe zIIeIe
cu oIIe, de usLù duLù nu çLIe cum îçI Iùcu nùIucù o ouIe çI
sùrI în ruu, dupù dunsu uILu, dupù usLu uILu, punù ce se
nùpusLIrù oIIe çI sùrIrù muI LouLe în ruu. Se sIII bIeLuI
cIobun sù Ie opreuscù, dur uçI! pe drucu sù-I opreçLI? cund
InLrù spuImu în oI, degIubu LouLù muncu; ubIu scùpuse vro
cuLevu oI, cu cure venI ucusù.
Se Iuurù de gundurI bIe(II cIobunI, cum de în ceIe LreI zIIe
de cund venIse IuLu uIu Iu sLunu Ior sù deu eI pesLe o uçu
pugubù. EI vùzurù cù suruLu Ior LrebuIe sù IIe pIuzù reu, çI
cù u cùzuL cu o pucosLe pesLe dunçII. ALuncI se vorbIrù cu sù
o goneuscù de Iu dunçII, çI îI zIserù:
- SuruLù, cum uI venIL, sù Le ducI de Iu noI unde mIIu
DomnuIuI Le vu povù(uI. NoI nu Le muI puLem (Ine. Tu uI
InLruL în coIIbu nousLrù cu sùrùcIu. Pugubu ce um încercuL
în ucesLe LreI zIIe de cund eçLu Lu Iu noI, nIcI în zece unI nu
o vom puLeu pune Iu Ioc.
¡uLu n-uvu ce zIce. Vùzu çI eu cù uçu esLe. Se scuIù durù çI
cerundu-çI IerLùcIune de rùuI ce Ie Iùcuse Iùrù voIu eI, pIecù
înLr-o dourù, Iu, uçu pesLe cump unde o vor duce-o ocIII. $I
mergund eu cu InImu pIInù de obIdù çI cu IucrùmIIe çIrouIe,
zùrI înLr-o depùrLure mure nIçLe puIuLurI. ¡nLInse pusuI çI se
duse înLr-ucoIo cu sù nu însereze pe drum. AcoIo çedeu o
urùpouIcù boguLù.
Se rugù de sIugIIe puIuLuIuI sù o prIImeuscù. ArùpouIcu,
cure o vùzuse de sus cund InLrù pe pourLù, poruncI sù o
uducù înuInLeu eI. Cum o vùzu, o cunoscu, çI puse de o
îmbùIe Irumos, o îmbrùcù cu nIçLe IuIne curuLe çI o Iuù pe
Iungù dunsu.
$I uçu, înLr-o zI urùpouIcu o puse sù-I cuuLe în cup, cùcI,
zIce-se cù urupII cuL de curu(I sù IIe, LoL se gùsesc
condrùn(eI în cupuI Ior: penLru cù Ie e pùruI îmbucsIL,
pusIos çI des, nevoIe mure! ¡uLu împùruLuIuI vùzund în
cupuI urùpouIceI, ce nu muI vùzuse de cund o Iùcuse mù-su,
I se Iùcu scurbù çI îI venI sù scuIpe.
Se uILù în dreupLu, se uILù în sLungu, çI nu-I deLe de ocII
decuL scumpeLurI, pe cure îI Iu mIIù sù scuIpe. Sù se ducù
cevu muI încoIo, nu puLeu, cùcI urùpouIcu udormIse cu
cupuI în pouIu eI. Se upucù çI eu de scuIpù în Iu(eIe
urùpouIceI.
ArùpouIcu, cu drucu, sIm(I çI o duLù se scuIù. Eu se uILù
cu mIIù Iu IuLù, çI îI zIse:
- Sù nu Le çLIu cIne eçLI, uI vedeu Lu ce uI pù(I dIn munu
meu. Durù uçu, Le IerL. Sù Le gùLeçLI cù mergem Iu un Ioc. ZI
sù prInzù cuII Iu cùru(ù.
Punù se gùLIrù eIe, cùru(u Lruse Iu scurù. Se deLerù jos çI
se puserù în cùru(ù. ArùpouIcu spuse vIzILIuIuI unde sù
meurgù. Pe drum însù învù(ù çI pe IuLù ce sù Iucù ucoIo un-
de merg.
AbIu sIurçI de vorbIL urùpouIcu çI ujunserù în curLeu unuI
puIuL cu mII de mII de cùmùrI. Cum se durù jos dIn cùru(ù,
urùpouIcu merse Iu o cùmurù unde eruu doI oumenI: unuI
Lunùr çI grus, çedeu înLr-un puL de uur rùsLurnuL çI se jucu
cu douù gIeme de mùLuse; uILuI moçneug umbIu de coIo
punù coIo çI usLumpùr nu muI uveu. EI se cocoçuse de
muncù, eru Lren(ùros çI sIub çI pIpernIcIL de credeuI cù esLe
uILù uIu, nu IIIn(ù de om. PusùmILe, LunùruI eru norocuI
IeLeI, Iurù bùLrunuI norocuI urùpouIceI.
Cum vùzu IuLu pe Lunùr, jucundu-se cu gIemeIe de
mùLuse, o duLù se repezI Iu dunsuI, dupù cum o învù(use
urùpouIcu, îI smuIse gIemeIe dIn munù, çI pe IcI (I-e dru-
muI! ¡eçI Iugu, se suI în cùru(ù, vIzILIuI deLe bIce cuIIor çI nu
sLùLurù decuL LocmuI ucusù.
CeIu, greoI çI moLoLoI cum eru eI, punù sù se scouIe, punù
sù Iusù uIurù, punù sù se Iu dupù dunsu, rùmuse cu buzeIe
umIIuLe, cù n-o muI puLu ujunge çI, înLorcundu-se cùru(u,
Iuù pe urùpouIcù çI o duse çI pe dunsu ucusù.
TocmuI uLuncI împùruLuI IocuIuI uceIuIu se IoLùruse sù
se însoure, cù eru IoILeI. ¡ogodnIcu îI ceruse sù-I Iucù o
IuInù de mùLùsùrIe IourLe scumpù. ¡ùcu ce Iùcu împùruLuI,
gùsI o usemeneu mùLùsùrIe çI o duse Iu croILor. Durù ce-I
IucI necuzuIuI, cù mùLùsùrIu nu ujungeu. ¡I muI LrebuIu un
peLec. Puse împùruLuI sù-I cuuLe peLecuI, durù usemeneu
mùLùsùrIe nu se muI gùsI în LouLù împùrù(Iu.
EI! cum rùmune cu IuInu mIreseI? Ducu n-o Iuce-o dupù
çurLuI eI, IogodnIcu nu o prIImeçLe; ducù n-o gùsI peLecuI
ce-I LrebuIu, rùmune IuInu neIsprùvILù. $I uceusLu nu se
puLeu, udIcù sù rùmuIe nunLu dInLr-un IIeuc de nImIc.
MuI pusese împùruLuI oumenI de cerceLurù çI uIIù cù Iu
urùpouIcu cuLure se gùseçLe un peLec de mùLùsùrIe uIdomu
ceIeIu ce cùuLu împùruLuI, çI LocmuI uLuL cuL îI LrebuIu.
PusùmILe în gIemeIe IuuLe de IuLu împùruLuIuI de Iu
norocuI eI ceI Ieneç se uIIu uceI peLec de mùLùsùrIe.
TrImIse împùruLuI oumenI sù-I cumpere. ArùpouIcu Ie
spuse cù peLecuI îI dù ceIuIu ce îI vu du uLu(I guIbenI curI sù
Lrugù Iu cumpùnù cuL çI mùLùsùrIu. Puse, decI, înLr-un LuIer
uI cumpeneI peLecuI de mùLùsùrIe çI înduLù bru(uI
cumpeneI cu peLecuI se Iùsù jos. Puse çI guIbenI în ceIIuIL
LuIer, durù eI rùmuse sus. MuI puse, muI puse çI Iurù muI
puse, durù cumpùnu nu se Iùsu în jos, puserù oumenII
împùruLuIuI Lo(I bunII ce uvurù Iu dunçII, cumpùnu sLu LoL
sus.
ALuncI se duserù de spuserù împùruLuIuI. Se mIrù
împùruLuI de înLumpIureu uceusLu. TrImIse cu(Ivu sucI cu
guIbenI, durù LrImIçII se înLourserù çI spuserù cù dIuvoII(u
de cumpùnù nu vreu sù se Iuse în jos de Ioc, de Ioc. ALuncI
împùruLuI Iuù cu dunsuI încù cù(Ivu sucI cu guIbenI çI se
duse sIngur, cu sù vuzù cu ocIII IuI usLù mInune, cùcI uILIeI
nu-I veneu sù creuzù.
Ajungund çI InLrund în cusù Iu urùpouIcù, vùzu pe IuLu
împùruLuIuI, ceeu pe cure o gonIse LuLùI sùu împùruLuI cu p-
o pIuzù reu, çI-I rùmuse Iu InImù. VezI cù nu eru uruLù; uveu
nurI, uveu pe vIno-ncouce, cum se zIce, uveu învù(ùLurù, mù
rog, ducu eru IuLù de împùruL; durù Iusese seucù de noroc.
Vùzu çI împùruLuI cumpùnu. Bru(uI cu LuIeruI în cure
eruu puçI bunII sLu în sus! Puse un suc cu guIbenI de cure îI
udusese, çI cu sù se Iuse cumpùnu în jos, bu. MuI puse unuI,
bu încù unuI, cumpùnu Iubur n-uveu. Puse Lo(I sucII,
cumpùnu pure cù eru pro(ùpILù ucoIo sus. ALuncI ce-I venI
împùruLuIuI, se suI çI eI deusupru bunIIor, cum cu necuz, çI
o duLù bru(uI cu LuIeruI în cure eru puçI bunII se Iùsù în jos
çI sLùLu drepL Iu IInIe, LocmuI pe LocmuI cu ceIu în cure eru
peLecuI de mùLuse, venI udecù Iu cumpùnù dreupLù.
- Cure vu sù zIcù, peLecuI ùsLu de mùLuse se pouLe
cumpùru numuI cu mIne, zIse împùruLuI, cure în(eIesese eI
noImu ucesLeI cumpene, cu un împùruL ce eru eI ucoIo.
- Cum uçu, împùruLe, rùspunse urùpouIcu.
- ApoI ducu esLe uçu, mIe mI-ur II voIu sù sLrIc Iogodnu cu
nùzurousu uIu de IuLù cu cure sunL în vorbù, cund uç çLI cù
sLùpunu mùLùsùrIeI ùçLIu m-ur vreu.
- Cum socoLeçLI d-Lu cù n-ur vreu eu, rùspunse IurùçI
urùpouIcu, cund d-Lu vezI bIne cù însuçI peLecuI de
mùLùsùrIe uI cuI esLe eI Le vreu.
$I uçu se Iùcu vorbu çI upoI nunLu, nu dupù muILù vreme,
cu mure veseIIe çI drugosLe.
DurùmILe LuLùI, mumu çI Iru(II IeLeI cund uuzIrù de unu
cu usLu, ce bucurIe gundI(I cù n-uvurù
1g. Iutu de impúrut çi Iiol vúdovei
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL IourLe boguL çI puLernIc. AcesL
împùruL uveu un IecIor çI o IuLù. ¡nLumpIundu-se sù-I
mourù IecIoruI, îI îngropù cu mure cInsLe çI uIuI cu pe un
împùruL. Cund Iu u duce morLuI Iu bIserIcù, IuLu
împùruLuIuI ceru u merge çI dunsu sù-I peLreucù. Açu de
pùzILù eru IuLu uceusLu de LuLù-sùu, încuL punù uLuncI nIcI
soureIe nu-I vùzuse Ie(Içouru, nIcI vunLuI nu-I bùLuse
pùrIçoruI. Eu se îmbrùcù în negru çI-çI Iùsù pùruI despIeLIL
(pe) spuLe, çI uçu merse de peLrecu pe IruLe-sùu Iu groupù.
$I uçu gùLILù îI çedeu çI muI bIne decuL uILmInLerI. CùcI, nu e
vorbu eu eru IourLe Irumousù. CrInII çI vIoreIeIe rùmùseserù
pe jos çI nIcI Iu degeLuI ceI mIc uI eI nu Ie puneu.
Cund o vùzu uçu de gInguçù çI de pIùpundù, rùmuse cu
ocIII zguI(I Iu dunsu. $I uçu de pu(InLIcù çI drùgùIuçe muI
eru, încuL s-o sorbI înLr-un puIur cu upù. ¡umeu uILuse çI
morL çI LoL uILundu-se Iu dunsu. ALuncI venI un vunLIçor IIn
çI uçor, de-I resIIrù pIeLeIe; Iurù eu sIm(I cù un IIor rece I se
sLrecourù prIn InImù.
Cum, cum, îngropurù morLuI çI LouLù Iumeu se înLourse
ucusù.
ToL pe uLuncI în ceLuLeu uceeu se uIIu o vùduvù sùrucù. Eu
uveu un IIu. EI eru de Lreubù, smerIL çI sIIIcIos cu o IuLù
mure. To(I IecIorII de boIerI uveuu pIzmù pe dunsuI çI-I
puseserù gund rùu. Nu-I gùseu însù nIcI o prIcInù, cu sù
puIe munu pe dunsuI. ¡IuI vùduveI înLrecuse pe Lo(I boIerII
çI împùru(II Iu boI çI Iu sLuL. EI eru urùLos nevoIe mure. AI II
pus ocIII pe dunsuI d-ur II IosL înLr-o mIe. $-upoI eru duIce
Iu cuvunLure. Curgeu gruIuI dIn guru IuI cu mIereu. Nu se
muI sùLuru cInevu de dunsuI uscuILundu-I.
De Iu mourLeu IruLeIuI sùu, IuLu nu se preu sIm(eu bIne.
Bu c-o II unu, bu c-o II uILu, bu c-o II deocII, bu c-o II
sùgeLùLurù, çI LouLe descunLùLoreseIe çI vrucII nu-I puLurù
du de Ieuc.
Mù-su bùgù de seumù cù IIe-su eru însùrcInuLù. ¡n zudur
se juru IuLu cù nu çLIe Iu suIIeLuI eI nImIc cu prIIunù. CIne
sù o creuzù? BurLu o du de goI. Eu însù nu spuneu mIncIunI,
se pomenIse çI eu uçu. D-upoI cund uIIù LuLù-sùu cù IIe-su
ure sù IIe mumù, Iùrù sù II pus pIrosLrIIIe pe cup? se Iùcu
Ioc çI purjoI. Nu muI uscuILù nIcI rugùcIunI, nIcI nImIc. A se
dezvInovù(I înuInLeu IuI nu eru cu puLIn(ù. PoruncI decI cu
numuIdecuL sù se udune SIuLuI împùrù(IeI în LuInù, cu sù
oLùruscù pedeupsu ce s-ur cuvenI IIe-seI penLru o uçu neIe-
gIuIre çI cu sù se speIe ruçIneu ce udusese eu pùruIuI
cùrun(IL uI LuLùIuI sùu.
SIuLuI împùrù(IeI gùsI cu cuIe cù spre u se spùIu o uçu
grozuvù necInsLe, IuLu cu mourLe sù se omoure. UnII zIceuu
cu sù se urzù de vIe. AI(II cu sù-I scou(ù ocIII çI sù se
goneuscù în pusLIeLù(I spre u II muncuLù de IIure sùIbuLIce.
AI(II Iurù zIceuu cu sù I se Iege o pIuLrù de guL çI sù se deu pe
Dunùre.
TocmuI pe uLuncI, dIn pùcuLe, IuLù cù çI IecIoruI vùduveI
Lreceu pe ucoIo în Lreubu IuI. Cum îI vùzurù boIerII,
numuIdecuL se învoIrù, çI IoLùrureu Iu guLu, cum ce, udIcù,
sù Iucù cu IuLu împùruLuIuI.
To(I Iurù înLr-o gIùsuIre cu IuLu sù se deu pIerzùrII. ¡nsù
cu unu ce esLe IuLù de împùruL, çI cu unu ce LrebuIe sù II
sùvurçIL neIegIuIreu cu un om, cureIe çI uceIu LrebuIe sù
pIurù, uceI om sù IIe IIuI vùduveI, deourece IuLu nu vreu sù
spuIe pe udevùruLuI neIegIuIL, çI penLru cù SIuLuI împùrù(IeI
nu pouLe sù-I gIIceuscù. Cum IoLùrurù, uçu çI Iùcurù.
¡mpùruLuI poruncI, çI numuIdecuL se uduse un boIoboc
mure; puse de-I smoII çI, bùgund înLr-însuI pe IuLu de
împùruL cu IIuI vùduveI, poruncI de înIundù boIobocuI
bIne, çI îI deLe pe Dunùre.
Pe cund însù dogurII înIunduu boIobocuI, unu dIn
roubeIe IeLeI de împùruL, muI mIIousù Iu InImù, se sLrecurù
prIn cuIubuIuc çI Ie deLe pe sub uscuns o copuIe de mere,
douù uzIme çI un IedeIeç cu upù. Noroc cù nu o vùzu nI-
menI.
Se duse buLoIuI pe Dunùre LreI zIIe çI LreI nop(I, Iùrù u se
oprI undevu. MerIndeu dIn buLoI se IsprùvIse. BIuLu IuLù îçI
pIungeu nevInovù(Iu cu nIçLe gruIurI de-(I rupeu bùIerIIe
InImeI, Iurù bIeLuI bùIuL, çI eI nevInovuL cu çI dunsu, o
munguIu çI nu o Iùsu sù-çI pIurzù nùdejdeu de Iu Dumnezeu.
Cund, ce sù vezI dumneuLu? A puLru zI, dIs-de-dImIneu(ù,
boIobocuI se IoveçLe de un buçLeun çI se spurge. PusùmILe
boIobocuI ujunsese Iu murgIne, udus IIInd de LuIuzurIIe
DunùrII, çI-I cIocnI de buçLeunuI pe cure LoL upu îI duse Iu
murgIne.
¡eçIrù decI Iu uscuL dosùdI(II de eI, çI durù muI(umIrù IuI
Dumnezeu cù Ie-u scùpuL zIIeIe, çI-I Iùcurù sù muI vuzù o
duLù IumInu.
Apucurù pe o poLecù çI InLrurù înLr-un bungeL de pùdure.
AcI o Iuurù upoI pe o purLIe, çI merse, çI merse, punù ce
vùzu cù se descIIde o poIenI(ù. ¡n usLù poIenI(ù deLe de
nIçLe cuse IourLe Irumouse, bùLùLuru cùroru eru cumpuI cu
IIorIIe. TouLe IucrurIIe în uceusLù cusù eruu cu çurL. NImIc
nu IIpseu. TouLe cuLruIuseIe îçI uveuu vùLuIuI Ior çI nImIc nu
eru nerosLIL. Cund voIuI cevu, eru desLuI numuI sù
porunceçLI çI înduLù se Iùceu. AcI eru în udevùr: pune-Le
musù, rIdIcù-Le musù.
Trecurù muI(I unI de Iu uceusLù înLumpIure. ¡mpùruLuI îçI
uILuse de IIIcu su. ¡uLu de împùruL çI IIuI vùduveI se
învoIserù çI se înso(Iserù. NIcI unuI dIn umundoI nu s-u cùIL
muI în urmù penLru uceusLu. VezI cù eI în vIu(u IuI nu uIun-
ecuse punù uLuncI, eru curuL, cum îI Iùcuse mù-su; çI pe IuLu
împùruLuIuI o gùsIse ucusù. CopIIuI cu cure eru însùrcInuLù
IuLu cund o gonI LuLù-sùu se nùscu, çI se Iùcuse un bùIuL de
sù nu Le îndurI de eI. ¡urù eI peLrecund bIne, îçI uILuserù de
necuzurIIe ceIe LrecuLe. PuLereu IuI Dumnezeu îI ocroLeu çI-
I Iereu de reIe. ALuLu numuI cù p-ucoIo nu se vedeu nIcI puI
de om. Purc-ur II IosL Iu sIurçILuI pùmunLuIuI.
¡nLr-unu dIn zIIe, împùruLuI, LuLùI IeLeI, pIecù Iu
vunùLoure. EI se încumese u rùzbI muI înùunLru pùdureI
decuL uILù duLù. $I, dIn vunuL în vunuL, eI se rùLùcI. OrbùcùI
în sus, cùuLù în jos çI pesLe poLecu pe cure sù Iusù Iu IumInù
nu puLeu sù deu. Se Iuuse de gundurI. Cund, Iucù dù în
poIenI(u cu cuseIe. Vùzu çI cuseIe. EI se mInunù cund vùzu
uçu cusù Irumousù înLr-o usLIeI de sùIbùLIcIme de pùdure.
De voIe, de nevoIe, LrebuI sù se ducù ucoIo, cùcI ocIII nu-I
duse în geunù de nu çLIu cuL LImp.
MuI înLuI îçI LrImIse sIugu cure nu se despùr(Ise de
dunsuI nIcI cuL uI scùpùru. EI se înLourse çI spuse
împùruLuIuI cù esLe prIImIL u gùzduI ucoIo cu drugù InImù.
¡nLrund împùruLuI, îçI LrImIse sIugu Iu bucùLùrIe sù-I IrIgù
douù poLurnIcII dIn ceIe ce vunuse eI. Dupù ce uçezù
poLurnIcIIIe în IrIgure çI Ie puse Iu Ioc, ucoIo Ie uILù: cùcI ce
vùzu çI uuzI îI buImùcIse.
TouLe IucruçoureIe vorbeuu în cusu uceeu, punù çI ouIeIe
çI vùLruIuI.
¡u vuLru uceeu eruu douù ouIe puse Iu Ioc. AcesLe ouIe se
cerLuu. SIugu împùruLuIuI uuzI cu urecIIIe suIe cum se
cIorovùIuu ucesLe ouIe.
- ¡ù buzuLo, dù-Le Iu o purLe cù Lu uI IIerL desLuI.
- Bu, dù-Le Lu muI Iu o purLe, scurLo ce eçLI, cù uu IIerL çI
mu(eIe dIn LIne.
$I cùscund guru Iu dunseIe, sIugu uILù çI poLurnIcIe çI LoL.
Cund se deçLepLù sIugu împùruLuIuI, IrIpLuru se Iùcuse
scrum.
Se boceu bIeL çI se LunguIu de-I pIungeuI de mIIù.
¡uLu împùruLuIuI îI IInIçLI spuIndu-I cù o sù rouge pe
împùruLuI sù-I IerLe penLru uceusLù greçeuIù.
ApoI LrImIse çI poILI pe împùruLuI în cusu ceu mure. AcI,
sLund de vorbù, sLùpunuI cuseI poruncI sù se puIe musu.
Rùmuse împùruLuI sLuIpIL cund vùzu musu vIInd sIngurù,
LuIereIe, IIngurIIe çI ceIeIuILe LucumurI cu vùLuçII Ior çI Ie
uçezuu cureçI pre unde. VenIrù bucuLeIe çI muncurù. Dupù
ce sIurçIrù de muncuL çedeuu Iu vorbù, cund în Ioc de u se
sLrunge musu, vùzurù cù IIngurIIe încep u sùILu pe musù.
VùLuIuI Ie suduIu, durù eIe nu uscuILuu de cuvunLuI IuI.
¡mpùruLuI nu bùgù de seumù, cùcI vorbeu cu IIuI guzdeI, un
copIIundru dezgIe(uL çI sIùLos, de Le Lrùgeu InImu sù sLuI cu
dunsuI de vorbù.
ALuncI guzdu, cu sù Iucù puce, zIse:
- Nu se pouLe cu împùruLuI sù II IùcuL o usemeneu IupLù.
- Cù n-ure Iu cIne uILuI sù IIe, rùspunse vùLuIuI IIngurIIor.
TrebuIe sù-I cùuLùm.
- Nu muI LrùncùnI, îI muI zIse guzdu. AIde, rIdIcù musu çI
Le curù de ucI.
AuzInd împùruLuI ceIe ce se vorbIrù, ceru sù IIe cùuLuL, cu
sù-çI Iusù dIn bùnuIuIù, cùcI eI nu se çLIu vInovuL.
ALuncI, Lrùgundu-I încùI(ùmInLeu, îI cùzu IInguru pe cure
o cùuLuu dIn cIzmu împùruLuIuI.
PusùmILe guzdu se vorbIse cu vùLuIuI IIngurIIor cu sù-I jo-
uce rengIIuI ùsLu.
¡mpùruLuI se Iùcu cu sIecIu de roçu de ruçIneu ce pù(I çI
zIse încuIcIndu-se de cIudù:
- AruLù-(I, Doumne, mInuneu Lu! Nu çLIu Iu suIIeLuI meu
de nIcI un IurL. N-um bùguL eu IInguru în cIzmù.
- Cum nu çLII dumneuLu, zIse çI guzdu, despre IIngurù,
usemeneu nu çLIu nIcI eu punù în zIuu de uzI cu cIne um
IùcuL copIIuçuI ùsLu.
ALuncI, cunoscundu-se, se îmbrù(Içurù çI se IerLurù unuI
pe uILuI.
¡uLu de împùruL muI(umI upoI împùruLuIuI cù I-u duL
Dumnezeu în gund de u pus în boIoboc împreunù cu dunsu
pe juneIe cu cure eu s-u înso(IL muI pe urmù; cùcI eI s-u
îndrùgosLIL de dunsu, u IubIL-o çI u îngrIjIL-o cu pe o so(Ie
credIncIousù.
¡mpùruLuI nu çLIu cum s-o muI munguIe, cunoscundu-I
nevInovù(Iu. ¡ùudù çI pe so(uI eI penLru bunu su purLure de
grIje, çI cu Lo(II împreunù se înLourserù Iu scuunuI
împùrù(IeI, dund mùrIre IuI Dumnezeu cù nevInovù(Iu u
IeçIL dusupru cu unLuI de Iemn.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
16. Iutu moçoloi ceu co minte
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un om bùLrun cure uveu o IuLù mure, de se
dusese vesLeu în Iume de vrednIcIu eI. MoçneuguI
(uncIIuçuI) se cùsùLorI de u douu ourù cu o bubù, cure uveu
çI eu o IuLù mure.
Bubu, însù, puneu pe IuLu uncIIuçuIuI Iu LouLe greuLù(IIe
cuseI; Iur IuLu eI se cIocIse de çedere.
BIuLu IuLu uncIIuçuIuI Lorceu, (eseu, Iùceu puIne, mùLuru
çI scuLuru Iùrù sù zIcù nIcI pIs! durù bubu puneu purLe IeLeI
suIe, çI puru Iu uncIIuç pe IIIcu IuI çI o LoL ocùru.
Nu eru zIuII(ù IùsuLù de Dumnezeu sù nu se cerLe cu eI, cu
sù-çI goneuscù copIIu, çI-I zIceu:
- Ducu nu-(I veI duce IuLu de uIcI, puIne çI sure pe un
LuIer cu LIne nu muI mùnunc.
BIeLuI om se cum codeu; durù bubu înLr-o noupLe Lurnù
upù pe vuLrù çI sLInse IocuI ce-I învùIIse IuLu uncIIuçuIuI de
cu seurù.
A douu zI, dIs-de-dImIneu(ù, se scouIù IuLu sù Iucù IocuI,
IIIndcù LoL pe cu cùdeu pùcuLeIe; durù Ioc nu muI gùsI în
vuLrù.
ALuncI, de IrIcù sù nu o ocùruscù mumù-su ceu vILregù, se
urcù pe bordeI, se uILù în LouLe pùr(IIe, dourù vu vedeu
încoLrovu vreo zurù de Ioc, cu sù se ducù sù ceurù mùcur un
cùrbune; durù nu se vùzu nIcùIrI ceeu ce cùuLu eu. Cund,
LocmuI cund eru sù se deu jos, zùrI spre rùsùrIL ubIu IIcùrInd
o mILILIcù vuIvoLuIe; se coborî de pe ucoperIç çI o Iuù înLr-
ucoIo.
Se duse, se duse çI Iu Ioc nu muI ujunse; durù în drumuI
eI înLuInI o grùdInù pùrùgInILù, cure o sLrIgù zIcundu-I:
- ¡uLù mure, IuLù mure! vIno de-mI curù(ù pomII ce mI-
uu muI rùmus de omIzI; çI, cund L-eI înLource, (I-oI du
poume coupLe sù mùnuncI.
Se upucù IuLu de Iucru numuIdecuL çI cum IsprùvI, înduLù
pIecù.
MuI încoIo deLe pesLe un pu(, cure îI sLrIgù:
- ¡uLù mure, IuLù mure! vIno de mù sIeIeçLe, cù (I-oI du
upù rece, sù Le rùcoreçLI cund L-eI înLource.
DuLu sIeI pu(uI çI pIecù înuInLe.
Merse ce merse çI deLe pesLe un cupLor, cure-I sLrIgù çI
ucesLu:
- ¡uLù mure, IuLù mure! vIno de mù IIpeçLe çI mù çLerge
de cenuçe, çI, cund L-eI înLource, î(I voI du uzImù cuIdù.
¡uLu IIpI çI çLerse cupLoruI çI-çI cùuLù de drum.
MuI merse nI(eI çI deLe pesLe o cùscIourù, çI bùLu Iu
pourLù.
- CIne e ucoIo? îI zIse dInùunLru; ducu e om bun sù InLre,
ducu nu, sù nu vIe, cùcI um o cù(eIuçe cu dIn(II de IIer çI cu
mùseIeIe de o(eI, çI-I Iuce mIcI IùrumI.
- Om bun, rùspunse IuLu.
Dupù ce InLrù, IIIndu-I IrIcù de mumù-su vILregù sù nu o
buLù ducù se vu înLource ucusù, penLru cù înLurzIuse, înLrebù
ducu nu cumvu ure LrebuIn(ù de o sIujnIcù. SunLu VInereu,
cure IocuIu înùunLru çI cure prIImI pe IuLù, îI rùspunse cù
ure LrebuIn(ù de o usemeneu IuLù; eu rùmuse ucoIo.
MuI înLuI îI spuse cù Lreubu ce ure sù Iucù dImIneu(u esLe
sù deu de muncure puIIor ce-I uveu în curLe, însù muncureu
sù IIe nIcI cuIdù, nIcI rece; upoI sù scuLure çI sù dereLIce pun
cusù. ¡urù muIcu SunLu VInereu pIecù Iu bIserIcù. ¡uLu Iùcu
LoL, precum îI poruncIse.
Cund venI ucusù, SunLu VInereu înLrebù de puII eI, curII
eruu buIuurI, çerpI, nevùsLuIcI, cIuIurezI, çopurIe, nùpurcI
çI guçLerI, cum Ie-u duL muncureu, çI Lo(I rùspunserù cù n-u
IosL bùguL de seumù ducu u IIpsIL eu de ucusù; uçu de bIne
uu IosL cùuLu(I.
¡nLrù în cusù muIcu SunLu VInerI çI vùzu LouLe IucrurIIe
uçezuLe Iu IocuI Ior çI rùmuse IourLe muI(umILù.
Dupù cuLvu LImp, zIse IuLu:
- MuIcù SunLù VInere, mI s-u IùcuL dor de pùrIn(I, Iù bIne
çI-mI dù voIe sù mù duc.
- Du-Le, IuLu meu; durù muI-nuInLe cuuLù-mI în cup, çI sù
vezI cù o sù curgù o upù pe dInuInLeu cuseI çI o sù uducù IeI
de IeI de cuLII, de LronurI çI de IùzI; pe cure dIn eIe î(I veI
uIege, uceeu sù IIe sImbrIu Lu.
Se uçezurù çI înduLù vùzu curgund upu de cure-I spusese,
çI pe dunsu venI nIçLe IùzI çI LronurI preu Irumouse.
¡uLu se gundI cù, ducu vu Iuu o Iudù d-uIe IrumouseIe,
sIujbu eI nu Iùceu uLuLu, çI muI uçLepLù punù muI vùzu cù
venu o cuLIe mIcù çI necIopIILù; uLuncI eu zIse:
- MuIcù SunLù VInere, IuLù cù mI-um uIes Iucru pe cuL
Iuce sIujbu meu.
- ¡u-I, IuLu meu, ducu n-uI voIL sù-(I uIegI uILcevu muI
Irumos, çI du-Le cu Dumnezeu.
¡uLu uncIIuçuIuI îçI Iuù zIuu bunù, pIecù cu cuLIu Iu
sup(Iourù çI, înLorcundu-se pe Iu cupLor, cùpùLù o uzImù
cuIdù, çI Lrecund pe Iu pu(, bùu upù rece de se rùcorI; Iurù
cund ujuse Iu grùdInù, muncù poume coupLe.
¡uLu ujunse ucusù çI gùsI pe LuLù-sùu zdrobIL Iu InImù de
muInIre; îI spuse LoL ce u IùcuL çI descIIse cuLIu. Dur ce sù
vuzù înùunLru? MùrgùrILure, pIeLre nesLemuLe, mùrgeIe, Ie
numuI cu IIuLurI de uur çI cuLren(e de mùLuse.
Bubu çI IIIcù-su pIzmuIu pe IuLu moçuIuI; Iurù IuI îI
creçLeu InImu de bucurIe.
Bubu LrImIse çI eu pe IIe-su, sù Iucù ce Iùcuse IuLu
uncIIuçuIuI. Se duse, se duse çI IuLu bubeI, çI ujunse Iu
grùdInu cure o cIemù çI pe dunsu cu sù o cure(e; dur eu
rùspunse:
- Du' ce! nebunù sunL eu sù-mI zgurII muInIIe prIn LIne?
O Iùsù çI pornI muI depurLe, sosI punù Iu pu(, çI ducu o
cIemù pu(uI, eu îI rùspunse çI IuI:
- Du' ce! um muncuL Iuur cu sù mù osLenesc eu cu LIne
punù sù Le sIeIesc?
$I pIecù muI depurLe çI se duse punù ce deLe çI pesLe
cupLor, cure o sLrIgù cu çI pe IuLu uncIIuçuIuI; eu îI zIse çI
IuI:
- Du! ce-um vùzuL sù-mI murdùresc munuçI(eIe çI sù mù
vur pun LIne?
$I pIecù înuInLe, punù ce ujunse çI eu LoL Iu SunLu
VInereu.
AcoIo Iu înLrebuLù cu çI IuLu uncIIuçuIuI çI prIImILù în
sIujbù, upoI muIcu SunLu VInereu îI zIse çI eI sù Iucù ceeu ce
zIsese çI IeLeI moçneuguIuI, çI pIecù Iu bIserIcù.
Cund venI SunLu VInereu ucusù, LouLe IIgIIouneIe, cu
guLurIIe înLInse, se pIunserù cù II s-uu opùrIL guLIejurIIe;
InLrù în cusù çI vùzu o urububurù de nu-I muI du nImenI de
cùpùLuI.
¡n ceIe dIn urmù, zIse IuLu ceu Ieneçe:
- MuIcù SunLù VInere, mI s-u IùcuL dor de pùrIn(I, dù-mI
drepLuI meu, cùcI mI s-u uruL ucI, sù mù duc ucusù.
- Du-Le, IuLu meu, rùspunse SunLu VInereu, durù muI
uçLeupLù nI(eIuç, cù o sù Lreucù o upù dInuInLeu porLI(eI,
uducund IeI de IeI de IucrurI; pe cure (I-o pIùceu cu s-o IeI,
uIege; Iurù punù uLuncI sù-mI cuu(I în cup.
N-upucù sù puIe muInIIe în cupuI eI çI se repezI de Iuù de
pe gurIù Iudu ceu muI mure çI muI Irumousù ce vùzu. SunLu
VInere îI zIse:
- Deourece (I-uI uIes usLù Iudù, Iu-o; durù sù nu o descIIzI
punù ucusù; çI cund o veI descIIde, sù III numuI cu mumù-
Lu sIngurù în cusù, cu sù nu vuzù nImenI ce e înLr-însu.
¡uLu Iuù Iudu çI pIecù.
Cund se înLourse pe Iu cupLor, vùzu uzIme cuIde, se cercù
sù Iu çI nu puLu; eu nu muI puLeu rùbdu de Ioume. Pe Iu pu(
Lrecu cu jInd, cù nu-I deLe mùcur o pIcùLurù de upù, cu sù se
rùcoreuscù; Iurù cund Lrecu pe Iu grùdInù, îI Iùsu guru upù çI
nu puLu nIcI sù se umbreuscù pu(In de urçI(u soureIuI.
Ajungund ucusù obIduLù de osLeneuIù çI IIùmundù, n-uvu
rùbdure, cI cIemù pe mumù-su Iu o purLe çI-I zIse sù Iucù pe
uncIIuç çI pe IIe-su sù Iusù uIurù.
Cum rùmuse sIngureIe, descIIse Iudu; dur ce IeçI d-
ucoIo? buIuurI, çerpI, çI cuLe IIgIIonI LouLe, cùroru Ie ursese
guLIejurIIe cund Ie duse de muncure; çI înduLù Ie sIuçIurù çI
Ie muncurù.
ToL suLuI se spùImunLù de înLumpIureu usLu; çI IIecure om
bùgù de seumù cù usLu vIne de Iu rùspIùLIreu dumnezeIuscù.
¡uLu moçneuguIuI însù se cùsùLorI cu un IIùcùu dIn ceI muI
IrumoçI uI suLuIuI, cure o ceru de Iu LuLù-sùu çI o Iuù de
so(Ie.
Mure veseIIe se Iùcu în suL Iu nunLu Ior, çI LrùIesc în IerI-
cIre punù în zIuu de uzI. CIne nu crede sù Iucù bIne sù se
uILe împrejur, çI vu vedeu muILe de ucesLe cuse.
¡ur eu încùIecuI p-o çeu eLc.
1,. Iutu súrucoloi ceu isteu{ú
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un om çI o IemeIe. EI eruu uLuL de sùrucI,
încuL n-uveuu dupù ce beu upù. NIcI Lu cusù, nIcI Lu musù,
nImIc, nImIc, durù nImIc n-uveuu dupù suIIeLuI Ior.
Munceu bIeLuI om de dImIneu(u punù seuru LurzIu, uIùLurI
cu muIereu, de-I Lreceuu nùduçeIeIe, çI cu sù deu çI eI în
spor, bu.
Se (Ineu, vezI, norocuI dupù dunçII cu puIbereu dupù
cuInI, cum se zIce.
UmbIuu cu Lùrùbu(eIe de coIo punù coIo, çI cu sù se
sLuLornIceuscù çI eI Iu un Ioc, nu gùseuu. CùcI cIne eru sù-I
prIImeuscù pe eI, doI cuIIcI, cu IeuoLu de copII dupù dunçII?!
AdIcù uILusem sù vù spuI. Aveuu uceçLI oumenI o spuzù
de copII. DIn uceçLI copII, ceI muI murI eruu numuI IeLe,
Iurù bùIe(II eruu mùrun(eI çI sLuu Iungù dunçII cu uIceIuçeIe.
Sù nu vù II dus Dumnezeu vroduLù sù II(I Iu(ù cund veneu
omuI de Iu muncù, cù v-u(I II IuuL cumpII. ¡eçeuu Lo(I uIurù
înuInLeu IuI, jIgùrI(I çI IùrLùnI(I, cu nIçLe neLo(I, sub(IruLIcI
çI pI(IgùIu(I, mù rog, IeçInu(I de Ioume, çI Lùbùruu pe bIeLuI
om cu guru: LuLù, mI-e Ioume, LuLù, mor de Ioume.
TuLùI Ior se zùpùceu çI nu çLIu cùLre cure sù se înLourcù
muI înLuI çI Ie du LouLù ugonIseuIu IuI dInLr-o zI. Durù de
unde sù Ie ujungù ce brumù Ie uduceu eI? AbIu puneuu p-o
mùseu.
BIeLuI LuL' sùu çI bIuLù mù-su de muILe orI se cuIcuu
nemuncu(I. ¡I se rupeu InImu de mIIù durù n-uveuu încoLro.
$I cu sù-çI IInIçLeuscù copIII, eI Ie IùgùduIu cù u douu zI ure
sù Ie uducù muI muIL. AsLIeI, muI cu çoçeIe, muI cu momeIe,
udormeuu çI bIe(II copII, cu nùdejde cù u douu zI ure sù IIe
muI bIne.
DInLre Lo(I copIII, IuLu ceu muI mure eru muI LùcuLù çI
muI cu judecuLù. Eu rùmuneu cu surorIIe çI Iru(II ceI muI
mIcI cund se duceuu pùrIn(II Iu muncù, vedeu de dunçII, îI
muçLruIuIu çI îI povù(uIu sù IIe muI cu rùbdure, muI
îngùduILorI, cu sù nu se umùruscù punù înLr-uLuL pùrIn(II.
Durù, buLe Lobu Iu urecIeu surduIuI. Adecù, de! Ce sù zIcI?
Ar II IosL çI eI, pouLe, muI îngùduILorI, çI muI cu rùbdure,
durù burLu Ie du gIIes çI îI Iùceu de muILe orI sù IIe
neîn(eIegùLorI.
¡nLr-ucesLeu, boIeruIuI pe moçIu cùruIu se uIIu uceçLI ou-
menI, cuÊçI urgIsI(I de Dumnezeu, I se Iùcu mIIù de eI çI,
înLr-o zI, cund venI sù se rouge penLru sùIuç, eI îI zIse:
- OmuIe, Le vùz IurnIc, munceçLI de Le speLeçLI, çI douù
în LeI Le vùz cù nu po(I Iegu. ¡uLù, eu mù îndur çI-(I duu un
peLec de Ioc, sù IIe de vecI uI Lùu. Du-Le de-(I uIege peLecuI
ce-(I vu pIùceu çI upucù-Le numuIdecuL sù-(I IucI un bordeI.
- BogduprosLe, cucoune, çI Dumnezeu sù prIImeuscù. De
unde duI sù Izvoruscù, rùspunse bIeLuI om.
Se duse de-çI uIese un peLec de Ioc çI punù în seurù
groupu penLru bordeI o çI deLe guLu.
NepurLeu IuI. Cum se brodI cu IocuI ce-çI uIesese sù IIe
uIùLurI cu uI unuI (ùrun boguL çI mundru de nu-I ujungeu
cInevu cu prùjInu Iu nus.
PesLe noupLe, nu çLIu cum se Iùcu, nu çLIu cum se drese,
cù o vILù d-uIe boguLuIuI cùzu în groupù çI murI.
A douu zI de dImIneu(ù, boguLuI, vùzundu-çI vILu mourLù,
sùrI cu guru mure usupru sùrucuIuI, îI Iuù de pIepL çI cu eI
Luruç se duse Iu curLeu boIeruIuI, sù Ie Iucù judecuLù.
BoIeruI se mIrù cund îI vùzu çI-I înLrebù ce cuuLù?
|ùrunuI ceI boguL zIse:
- BoIeruIe, ucesL prùpùdIL de om, veneLIc în suLuI nosLru,
n-ur muI uveu purLe de eI! dupù ce (I-uI IùcuL pomunù de I-
uI duL un peLec de Ioc, eI LocmuI Iungù mIne çI-u uIes sù-çI
Iucù bordeI! Unu Iu munù. Bugù de seumù cù, dupù ce e
sùruc, upoI e çI cu nusuI pe sus. AI doIIeu, groupu ce çI-u
IùcuL penLru bordeI, dupù ce cù e mure IourLe, upoI n-u uvuL
grIje sù o ucopere pesLe noupLe cu cevu, numuI cu sù-mI
Iucù mIe pugubù, çI mI-u cùzuL o vILù înLr-însu de çI-u rupL
jungIIeLuru. Judecù d-Lu ucum, nu e duLor sù mI-o
pIùLeuscù? EI zIce cù n-ure cu ce. $I ce-mI pusù mIe de usLu?
- BoIeruIe, rùspunse çI sùrucuI umIIIL çI cu IucrùmIIe în
ocII cuL pumnuI. BoIeruIe, n-um ce zIce, omourù-mù,
spunzurù-mù, n-um ce Iuce ducu u duL pùcuLuI pesLe mIne.
Açu esLe cum zIce bogùLuçuI meu vecIn. $I IIIndcù IuI Dum-
nezeu îI pIuce drepLuI, drepL sù-(I spuI ce e drepL: um sùpuL
groupù, çI o groupù mure, cu sù încupù bordeIuI pe Lo(I uI
meI, durù nIcI cù m-um gundIL cu sù-I uduc pugubù. $I nIcI
n-u IosL Iu suIIeLuI meu cugeLuI de mundrIe, cùcI n-uveum
pe ce mù mundrI, cund mI-um uIes Ioc Iungù d-IuI. Acum
IumIneze-vù Dumnezeu, boIeruIe, çI judecu(I dupù
drepLuLe.
BoIeruI sLu în cumpùnù. Nu çLIu cuI sù deu drepLuLe.
Vedeu eI cù sùrucuI u cùzuL în pùcuLe, durù Iùrù voIe. Dupù
ce se gundI eI nI(eI, zIse:
- Bre, oumenI bunI! Eu um sù vù Iuc LreI înLrebùrI; cIne Ie
vu dezIegu muI bIne, u uceIuIu sù IIe drepLuLeu. Vù duu
rùguz de LreI zIIe, gundI(I-vù. Dupù LreI zIIe sù venI(I çI sù-
mI gIIcI(I înLrebùrIIe. |Ine(I mInLe bIne. ¡nLuIu înLrebure
sunù uçu:
Ce esLe muI grus în Iume?
A douu:
Ce esLe muI bun?
$I u LreIu:
Ce uIeurgù muI IuLe?
AIde, duce(I-vù ucum. Durù sù muI çLI(I unu: ducu nIcI
unuI dIn voI nu vu gIIcI vreunu dIn înLrebùrIIe meIe, sù çLI(I
cù unde vù sLuu pIcIoureIe o sù vù sLeu çI cupeLeIe.
AmundoI împrIcInu(II se înLourserù Iu cuseIe Ior.
BogùLuçuI, Iùudundu-se cù eI ure sù gIIceuscù, IIIncù ce
Iucru pouLe II muI uçor decuL u spune cù porcuI sùu dIn
ogrudù esLe muI grus, deourece sLù sIùnInu pe dunsuI de o
puImù; Iurù sùrucuI pIungeu de poLopeu pùmunLuI,
gundIndu-se cu ce o sù spuIe eI.
Ducu ujunserù IIecure Iu uI sùI, bogùLuçuI eru veseI cù ure
sù-çI cuçLIge prIcInu, Iurù sùrucuI se puse pe gundurI çI LoL
oILu. CopIII se udunurù pe Iungù dunsuI, se uILu, durù nu
cuLezuu sù-I înLrebe cevu. ¡ncepurù çI eI u pIunge; çI se Iùcu
ucoIo Iu dunçII o pIungere çI o jeIunIe de Le Iuuu IIorI de
mIIù.
NumuI IuLu ceu muI mure îçI Iuù InImu în dIn(I çI-I
înLrebù ce ure de esLe uçu de LrIsL?
- Ce sù um, IuLu meu? ¡ucù pùcuLe de Iu Dumnezeu.
BoIeruI ne-u înduLoruL sù-I gIIcIm nIçLe înLrebùrI pe curI
nIcI oumenII ceI procopsI(I nu I Ie-ur puLeu spune, necum
un sùrmun prosL cu mIne.
- CI spune-ne çI nouù, cù dourù d-om puLeu sù-(I dùm
vrun ujuLor.
- Cu ce ujuLor u(I puLeu voI sù-mI du(I, voI cure nu çLI(I
încù nIcI cum se mùnuncù mùmùIIgu.
- Te mIrù, LuLù, Iu ce um puLeu II bunI çI noI. $I upoI ce
sLrIcù ducu ne veI spune çI nouù?
ALuncI sùrucuI zIse:
- ¡ucù, Iucù, Iucù ce ne-u zIs boIeruI sù gIIcIm; cùcI de un-
de nu, ne vu sLu cupuI unde ne sLuu LùIpIIe.
¡uLu ceu mure se puse pe gundurI çI, dupù ce muI cugeLù
eu ce muI cugeLù, se upropIe de LuLù-sùu çI îI zIse:
- ¡u Iusù, LuLù, nu muI II uçu de muInIL. Nu ne Iusù Dum-
nezeu pe noI sù pIerIm. Cund Le veI duce Iu boIeruI sù-I duI
rùspuns, (I-oI spune çI eu cevu. $I pouLe cù vu du Dum-
nezeu sù scupI cu Iu(ù curuLù dInuInLeu IuI.
SùrucuI pùru u se munguIu ourecum; durù numuI InImu
IuI çLIu. Nu voIu, vezI, sù-çI muI muIneuscù çI copIII.
¡n dImIneu(u cund Iu u se înIù(Içu Iu boIeruI cu sù-I
gIIceuscù înLrebùrIIe, IIe-su îI spuse cu ce sù rùspunzù.
SùrucuI se urùLu u II muI(umIL, durù se îndoIu.
Se înIù(Içù înuInLeu boIeruIuI. BogùLuçuI, mundru çI cu
pIepLuI descIIs; sùrucuI umIIIL çI sLruns Iu pIepL de sLu sù-I
crupe sumunuI ceI zdren(uIL de pe dunsuI.
BoIeruI înLrebù pe bogùLuç:
- EI, bude, ce esLe muI grus pe Iumeu usLu?
BogùLuçuI rùspunse cu coruj:
- ApoI de, cucoune, ce sù IIe muI grus decuL porcuI meu
dIn ogrudù, cure ure grùsImeu pe eI de o puImù de grousù.
- MIncIunI spuI, rùspunse boIeruI.
$I înLrebund çI pe sùrucuI, eI rùspunse cu sIIuIù:
- ApoI de, cucoune, eu zIc cu mInLeu meu u prousLù cù
pùmunLuI sù IIe muI grus pe Iumeu usLu, cù eI ne dù LouLe
bunùLù(IIe pe curI Ie uvem.
- Açu esLe, rùspunse boIeruI.
Acum zIse bogùLuçuIuI Iurù:
- Ce uIeurgù muI IuLe pe Iumeu usLu?
- ArmùsuruI meu, cucoune, rùspunse bogùLuçuI, cù
uIeurgù pesLe vùI çI deuIurI, cund îI duu drumuI, de nu-I
vezI copILeIe.
- ApoI de, cucoune, cupuI meu nu mù duce uçu depurLe,
Iùrù decuL duu cu socoLeuIù cù nImIc nu uIeurgù uçu de IuLe
cu gunduI, rùspunse çI sùrucuI.
- Tu uI drepLuLe. CeIu uIureuzù.
¡n ceIe dIn urmù, muI înLrebù o duLù pe bogùLuç:
- Ce esLe muI bun pe Iumeu usLu?
- NImIc nu esLe muI bun pe Iumeu usLu, mIIosLIve
sLùpune, rùspunse eI, cu judecuLu ceu dreupLù u mùrIeI LuIe.
- Eu, boIeruIe, cu prosLIu meu mù duce gunduI sù crez cù
nImIc nu e muI bun pe Iumeu usLu cu Dumnezeu, cure ne
suIere pe Iume cu LouLe rùuLù(IIe nousLre.
- AdevùruL, uçu esLe, zIse boIeruI.
$I, înLorcundu-se cùLre bogùLuç, udùogù:
- ¡eçI uIurù, (ùrun vIcIeun çI mojIc ce eçLI, suu puI ucum
de-(I Lruge Iu LùIpI uLuLu cuL nu po(I duce.
BogùLuçuI IeçI cu coudu înLre pIcIoure.
$I cIemund muI uproupe pe sùruc, îI înLrebù cu un gruI
bIujIn:
- Spune-mI, bre, omuIe, cIne Le-u învù(uL pe LIne sù
rùspunzI uçu de poLrIvIL, cùcI dIn cupuI Lùu ùIu secu nu crez
sù II IeçIL uçu cuvInLe în(eIepLe.
BIeLuI sùruc se cum codeu. Nu-I veneu sù spuIe drepL, de
Leumù sù nu pù(euscù cevu. Durù ducu se vùzu încoI(IL,
spuse LoL udevùruI precum eru.
ALuncI boIeruI, mIrundu-se în sIne de IscusIn(u IeLeI
sùrucuIuI, îI poruncI cu u douu zI sù vIe cu IuLu Iu curLeu
boIereuscù. Eu sù IIe nIcI îmbrùcuLù, nIcI dezbrùcuLù, nIcI
cùIure, nIcI pe jos, nIcI pe drum, nIcI pe Iungù drum.
Cum uuzI sùrucuI uneIe cu ucesLeu, începu u se bocI çI u
se vùIcùru, de nu-(I veneu sù-I muI uuzI, çI se înLourse Iu uI
sùI.
¡uLu ceu mure, cund uuzI ceIe ce îI spuse:
- Nu Le Leme, LùLucù, îI zIse eu, cù-I vIu eu IuI de Iuc!
NumuI sù-mI cuu(I douù mu(e.
Cum se Iùcu dImIneu(ù, IuLu uruncù pe dunsu un voIog
(pIusù), Iuù mu(eIe Iu sub(IorI, încùIecù pe un (up çI pIecù Iu
curLeu boIereuscù.
Mergund usLIeI pe drum, eu nu eru nIcI cùIure, nIcI pe
jos, cùcI îI du de pùmunL cund un pIcIor, cund uILuI, (upuI
IIInd pILIc; umbIu nI pe drum, nI pe Iungù drum, cùcI (upuI
nu (Ineu drumuI drepL. AcI Lreceu pe Iungù cuLe un gurd sù
upuce cuLe vrun IùsLur de Iu vrun pomIçor; ucI Lreceu de
ceuIuILù purLe. Nu eru nIcI îmbrùcuLù, nIcI dezbrùcuLù cu
voIoguI uruncuL pe dunsu.
$I uçu, cu cIIu cu vuI, ujunse Iu curLeu boIereuscù. Cund o
vùzurù boIeruI çI oumenII cur(II, venInd uçu, încremenIrù.
BoIeruI, vezI, nu voIu sù se deu rùmus, çI poruncI sù deu
drumuI Iu doI zùvozI ce-I (Ineu Iu curLe în Iun(. AceçLIu, cum
vùzurù uIuIuI cu cure veneu IuLu sùrucuIuI, se repezIrù Iu
dunsu, durù eu deLe drumuI înduLù mu(eIor çI zùvozII se
Iuurù dupù dunseIe, Iurù IuLu sùrucuIuI ujunse Iu scuru
boIereuscù uçu precum îI poruncIse boIeruI.
Vùzund çI uceusLù IscusIn(ù u IeLeI, boIeruI n-uvu încoLro
çI Iu nevoIL s-o prIImeuscù. ALuncI poruncI sù o IereduIuscù
(sù o îmbùIeze), o îmbrùcù cu nIçLe IuIne cu de mIreusù çI
IoLùrî sù o deu dupù un IecIor ce-I uveu boIeruI pe Iungù
dunsuI, cure îI sIujeu cu credIn(ù.
Dupù ce o vùzu boIeruI curù(ILù çI IercIezuILù cu o
mIreusù, çI cum uveu çI eu pe vIno-încouce, I se pùru muI
Irumousù de cum eru uLuncI; ce-I ubùLu IuI, cù poILI sù o
uIbù eI de nevusLù, muI cu seumù cù eru burIuc, çI se
cununù cu dunsu. MuI-nuInLe de u se cununu, boIeruI zIse
dunseI:
- Eu Le Iuu de so(Ie; durù sù çLII cù Lu n-uI voIe sù judecI
nIcIoduLù Iùrù de mIne.
Eu prIImI.
Dupù ce Lrecu cuL Lrecu de Iu cununIu Ior, boIeruI se duse
o duLù în Lreubu IuI pe moçIe. ¡n IIpsu IuI venIrù doI (ùrunI
cu o prIgonIre Iu curLe. AIIund cù boIeruI nu esLe ucusù, çI
vùzund pe cuconI(u înLr-un cerduc, eI începurù sù se
jeIuIuscù Iu dunsu. Eu uscuILu çI Lùceu.
UnuI zIse:
- Aveum sù mù duc punù în cuLure Ioc, însù o rouLù de Iu
cùru(ù mI se sLrIcuse. Nu-mI puLeum înIùmu Iupu Iu cùru(u
cu LreI rouLe, muI cu seumù cù eru u IùLu. ALuncI m-um
ruguL de vecInuI meu, ùsLu cure e de Iu(ù, sù-mI împrumuLe
eI o rouLù. EI, ce e drepL, useurù mI-u împrumuLuL rouLu ce
I-um ceruL, cu gund cu uzI punù în zIuù sù mù duc Iu Lreubu
meu. Cund, ce sù vede(I, cInsLI(I boIerI? AsLù-noupLe mI-u
IùLuL Iupu un munz.
|ùrunuI ceI cu rouLu îI LùIe cuvunLuI çI zIse çI eI:
- Nu-I crede(I, cucounù, sù vù (Ie Dumnezeu! RouLu meu
u IùLuL munzuI.
Cucounu uscuILu dIn cerduc çI Lùceu.
|ùrunII uçLepLurù ce muI uçLepLurù çI, ducu vùzurù cù cu-
counu nu Ie Iuce nIcI o judecuLù, înLreburù:
- Du' unde-I dus boIeruI, cucounù?
- ¡u, s-u dus, rùspunse eu, sù vuzù un Iuc de mùIuI ce-I
uvem pe murgIneu unuI Iuz, cù în LouLe nop(IIe Ies brouçLeIe
dInLr-însuI çI mùnuncù mùIuIuI.
|ùrunII se uILurù Iung çI pIecurù. Ajungund Iu pourLu
ogrùzII boIereçLI, eI începurù u se înLrebu unuI pe uILuI:
- Cu ce IeI de vorbù Iu uIu u cucouneI, mù, neu ùsLu?
Cum se pouLe brouçLeIe sù mùnunce mùIuIuI?
Ce se sIùLuIrù eI, ce vorbIrù, cù numuI se înLourserù sù
înLrebe pe cucounù ce vorbù Iu uIu.
Ducu venIrù dInuInLeu cerducuIuI Iurù, prInserù u
înLrebu:
- Du' bIne, cucounù, cu ce sù IIe vorbu ce ne-uI spus-o?
PouLe-se cu brouçLeIe sù mùnunce mùIuIuI?
- Nu çLIu ducu brouçLeIe pouLe sù mùnunce mùIuI, uu bu,
rùspunse cucounu; durù çLIu cù rouLu nu pouLe sù IeLe
munjI.
TocmuI uLunceu îçI venIrù çI (ùrunII de ucusù. Acum
în(eIeserù çIrILenIu vorbeI cucouneI, se mIrurù de uLuLu
în(eIepcIune çI se împùcurù cum çLIurù eI muI bIne.
VIInd çI boIeruI ucusù, înLrebù:
- CIne u muI IosL p-uIcI în IIpsu meu? Ce s-u muI peLre-
cuL?
- Ce sù IIe? rùspunse eu. ¡ucu, Iucu cIne u venIL çI Iucù ce
s-u înLumpIuL cu eI, çI ce Ie-um zIs eu.
BoIeruI, cum uuzI, îI zIse:
- ¡IIndcù uI cùIcuL IùgùduIuIu çI uI judecuL Iùrù mIne, nu
muI puLem LrùI umundoI. ¡u-(I ce poILeçLI de Iu mIne çI ce-(I
esLe muI drug în cusu meu, çI sù Le ducI Iu LuLù-Lùu ucusù.
Cucounu zIse:
- VorbeIe LuIe, bùrbuLe, sunL sIInLe penLru mIne, penLru
cù de uceeu bùrbuLuI esLe bùrbuL. Nu sunL vInovuLù înLru
nImIc, cùcI n-um judecuL pe uceI jeIuILorI, cI Ie-um spus
numuI unde esLe sLùpunuI Ior. Dur ducu d-Lu gùseçLI cu cuIe
sù mù goneçLI, eu mù supun Iùrù sù curLesc çI-(I muI(umesc
încù dIn uduncuI suIIeLuIuI penLru bunùLuLeu ce uI de u mù
Iùsu sù-mI uIes ce mI-e muI drug dIn cusu dumILuIe. Un
Iucru Le muI rog: IIIndcù mù goneçLI, Iusù-mù sù mù muI
veseIesc o duLù çI eu în cusu domnuIuI meu çI bùrbuL. Dù o
musù çI cIeumù pe prIeLenII noçLrI çI cunoscu(I sù peLre-
cem împreunù çI sù ne cIeIuIm penLru ceu dIn urmù ourù.
BoIeruI se îndupIecù çI poruncI de Iùcu o musù d-uIeu
înIrIcoçuLeIe, unde cIemù prIeLenII çI pe ceI muI de
uproupe uI Ior. $ezurù, se înveseIIrù çI se cIeIuIrù cuL Ie
cerurù InImu. Cucounu însù LoL îndesu puIureIe boIeruIuI çI
eI LoL beu. $I(-I) muI deLe unuI, çI încù unuI, punù îI Iùcu
cuc. Se îmbùLù boIeruI de se cocIIse LurLù. ALuncI çI cu-
counu îI Iu IrumuçeI Iu spInure, Iùrù sù muI sIm(ù boIeruI
cevu çI-I duse Iu LuL-sùu ucusù, unde îI puse pe cupLor de
dormI punù se LrezI.
A douu zI, cund se deçLepLù, boIeruI, vùzundu-se în usLIeI
de IuI, înLrebù unde se uIIù.
Cucounu îI rùspunse:
- ¡u LuLu ucusù. Cund m-uI gonIL de Iu d-Lu, mI-uI duL voIe
sù Iuu dIn cusu dumILuIe ce mI-o II muI drug. Aceeu um çI
IùcuL. NImIc nu mI-u IosL muI drug decuL bùrbuLuI. Nu crez
sù mù (II de rùu penLru cù mI I-um IuuL.
Cund uuzI boIeruI usemeneu vorbe cu noImù, se gundI ce
se gundI, upoI rùspunse:
- AIdem, nevusLù, ucusù, çI sù LrùIm cu în sun de ruI;
ucum prIcep eu ce odor de IemeI um dobundIL.
$I m-um suIL pe o çeu
$I um spus-o uçu.
M-um suIL pe o rouLù
$I um spus-o LouLù.
1S. Gúinúreusu
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL çI o împùrùLeusù. ¡n cùsùLorIu
Ior eI uu LrùIL cu Iru(II, çI numuI o IuLù uu IosL IùcuL. Cu çI
mumù-su, uceusLù IuLù, dIn nuçLere, eru cu o sLeu în IrunLe.
MurInd împùrùLeusu, u IùsuL cu suIIeLuI Iu ceusuI mor(II eI
çI cu jurùmunL cu împùruLuI, so(uI eI, sù nu vùduveuscù, cI
sù Iu de so(Ie pe uceeu Iu cure se vu poLrIvI conduruI eI.
¡mpùruLuI o Iubeu, nevoIe mure. $I nIcI în rupLuI cupuIuI
nu voIu sù se însoure de u douu ourù. Un un înLreg,
înLreguIe( o pIunse dupù înmormunLureu eI.
SIuLuI împùrù(IeI, çLIInd IoLùrureu împùrùLeseI, IùsuLù cu
gruI de mourLe, se LoL (Ineu de curu împùruLuIuI cu sù se
însoure, çI muI muILe nu. EI se LoL împoLrIveu cu IeI de IeI
de cuvInLe.
Ducu vùzu çI vùzu cù scùpure nu esLe, se Iùsù çI eI dupù
sIuLuI muI-murIIor împùrù(IeI. DeLe conduruI rùposuLeI
împùrùLese çI doI LrImIçI uI SIuLuIuI împùrùLesc rùzbùLu (ùrI
çI ceLù(I, cùuLund Iu cIne s-ur poLrIvI conduruI. Nu Lrecu
muIL çI se înLourserù precum se duserù, Iùrù nIcI o Ispruvù.
PusùmILe, conduruI nu se poLrIvI Iu nIcI o IuLù de împùruL,
Iu nIcI o cucounù, Iu nIcI o jupuneusù, Iu nIcI o (ùruncù, bu
cIIur Iu nIcI o roubù. ¡mpùruLuI nu muI puLeu de bucurIe de
uceusLù înLumpIure.
ConduruI sLu d-u purureu pe musù în cùmuru
împùruLuIuI. OrIcIne voIu sù-I încerce uveu LouLù voIu.
¡nLr-unu dIn zIIe cund împùruLuI (Ineu sIuL cu boIerII ceI
murI penLru LrebIIe împùrù(IeI, Iucù çI IIe-su cù vIne çI se
jucu çI se zbenguIu p-ucoIo prIn cùmurù. Trecund çI pe
Iungù musù çI vùzund conduruI, îI Iu çI îI încuI(ù; cund, ce sù
vede(I d-vousLrù, cInsLI(I boIerI, purcù Iusese d-ucoIo.
¡ncepu u uIergu Iurù dupù jucùrII, cu un copII ce eru. Eu Iu-
use conduruI Iùrù sù çLIe uI cuI esLe çI penLru ce sLù pe
musù. Cund vùzurù boIerII unu cu uceusLu, rùmuserù
înmùrmurI(I de uImIre.
Ce sù Iucù eI? HoLùrureu împùrùLeseI eru IùmurILù. Sù nu
vùduveuscù împùruLuI dupù prIsLùvIreu eI, cI sù Iu pe uceeu
Iu cure se vu poLrIvI conduruI eI. Sù Iuse pe împùruLuI sù
vùduveuscù penLru cù nu s-u poLrIvIL conduruI Iu nIcI o
muIere, cùIcu jurùmunLuI împùrùLeseI de Iu ceusuI mor(II
suIe; sù sIIeuscù pe împùruLuI sù Iu de so(Ie pe IIe-su, se
Lemeu de Dumnezeu. Ce sù Iucù dur?
Dupù muILe cIIbzuIrI, SIuLuI împùrù(IeI gùsI cu cuIe cù
împùruLuI n-ur pùcùLuI de ur Iuu de so(Ie pe IIe-su, IIIndcù
uçu Iùsuse cu suIIeLuI împùrùLeusu çI penLru cù Dumnezeu
cIIur orunduIse uçu, deourece Iu nImenI de pe Iume nu se
poLrIvIse conduruI rùposuLeI.
NumuIdecuL muI-murII (ùrII zIserù IeLeI sù se gùLeuscù de
nunLù.
Acum uILù nevoIe. NIcI IuLu nu voIu sù Iu pe LuLù-sùu de
so(. Eu zIse:
- Unde u(I muI uuzIL, boIerI dumneuvousLrù, buLjocurù cu
uceusLu, sù Iu LuLùI de so(Ie pe IIe-su.
- Nu Le supùru, domnI(ù, çI nu III uçu (un(oçù. Are sù
curgù muILù upù pe gurIù punù s-ujungI u cunouçLe LuIneIe
împùrù(IeI cu noI. $I upoI, rùposuLu muIcu împùrù(IeI LuIe,
ceu uLuL de vesLILù în Iume de cumInLe, u IùsuL cu suIIeLuI cu
împùruLuI, LuLùI Lùu, sù nu vùduveuscù, cI sù se însoure cu
uceeu Iu cure se vu poLrIvI pe pIcIor conduruI eI.
- CùuLu(I, muI zIse IuLu, çI gùsI(I pe vreuunu Iu cure sù se
poLrIveuscù conduruI mumeI pe pIcIoruI eI.
- Am rùzbùLuL, rùspunserù boIerII, împùrù(II çI ceLù(I,
LurgurI çI cùLune, um încercuL çI Iu bun çI Iu rùu, Iu LInere çI
Iu bùLrune, Iu IemeI de neum çI Iu de ceIe prousLe, punù çI Iu
roube, çI Iu nImenI nu s-u poLrIvIL. Dumnezeu ne-u urùLuL
pe uceeu pe cure împùruLuI nosLru LrebuIe sù o Iu de so(Ie.
Vùzund IuLu cù n-ure încoLro, ceru LImp de LreI zIIe în
cure sù se gundeuscù çI upoI sù-çI deu rùspunsuI.
$I Lrecund în cùmuru eI, se puse pe un pIuns, de sù Le
Iereuscù Dumnezeu; vùrsu nIçLe IucrùmI cuL pumnuI çI
suspInu de sù-I spurgù pIepLuI. PIunse ce pIunse, durù vùzu
cù de Iu pIuns nu cuçLIgù nImIc. Se duse decI Iu dùducu-su,
îI spuse ceIe înLumpIuLe çI îI ceru sIuL.
Dùducu, dupù ce se gundI çI se rùzgundI, îI zIse sù ceurù u
I se Iuce LreI rundurI de IuIne: unuI de uur, uILuI de
mùrgùrILur çI uI LreIIeu de dIumunLe, çI sù spuIe cù dupù
uceeu se vu gùLI.
Cerereu eI se îndepIInI LocmuI pe LocmuI.
¡n vremeu uceusLu, dùducu îI pregùLI LouLe ceIe LrebuIn-
cIouse spre Iugù.
Cund îI uduse IuIneIe, îI muI zIse o duLù sù se gùLeuscù de
nunLù. ¡uLu rùspunse cù esLe guLu. BoIerII rùmuserù
muI(umI(I, uuzInd rùspunsuI IeLeI; eI crezurù cù în ceIe dIn
urmù eu u cunoscuL cù LrebuIe sù se supuIe SIuLuIuI
împùrù(IeI.
Seuru, îI uduse çI dùducu ceIe spre Iugù. ¡çI bùgù IuIneIe
ceIe Irumouse ce Ie cùpùLuse în desugI, se îmbrùcù cu o
pIeIe de mùgur pe cure I-o udusese dùducu çI IugI.
AscuILu(I, boIerI, cuvunLuI dIn povesLe;
CùcI d-ucI nuInLe muI Irumos îmI esLe.
¡ugInd IuLu împùruLuIuI de Iu curLeu LùLune-sùu, upucù
pe cùI dosnIce, pe cùrùrI neumbIuLe de pIcIor de om. Eu se
IerI cu sù nu o vuzù nImenI, çI IugI çI IugI, punù ce IeçI dIn
împùrù(Iu LuLùIuI sùu. Trecund IoLuruI, îI muI venI nI(Icù
InImù. Unde punù ucI umbIu cu mourLeu în sun, ucum se
muI IInIçLI oIecu(ù. Merse ce merse, çI ujungund Iu curLeu
împùruLuIuI IocuIuI uceIuIu, se puse Iu pourLù cu cIIp
umIIIL çI smerIL. ¡urù ducu IeçI bucùLùreusu çI o vùzu, I se
Iùcu mIIù de dunsu çI îndupIecundu-se de rugùcIunIIe eI, o
prImI înùunLru. Spuse çI împùrùLeseI cù o IuLù sùrmunù çI
nenorocILù u nùzuIL Iu curLeu împùrùLeuscù çI o rugù cu sù o
prIImeuscù sù IIe gùInùreusu cur(II.
¡mpùrùLeusu se înduIoçI cund uuzI cù o sIrImunù
nevoIuçù cere udùposL de Iu dunsu çI poruncI cu sù o puIe
îngrIjILoure de gùInI; durù eu, bucùLùreusu, sù rùspunzù de
dunsu.
¡IInd sub uscuILureu bucùLùreseI, IuLu de împùruL se sIIeu
în LouLe cIIpurIIe sù-I IIe pe pIuc. Unde sù se udune eu cu
ceIeIuILe sIugI dIn curLe? Unde sù scou(ù eu un cuvIn(eI de
purù suu de zuzunIe? Unde sù cuIce eu cuvunLuI bucùLùreseI
çI sù se umesLece în cerLurIIe çI becIsnIcIIIe ceIorIuI(I? ¡erIL-
u Dumnezeu! Eu îngrIjeu de pùsùrIIe dIn curLeu
împùrùLeuscù, cu de uIe dunseI; dupù ce descIIdeu coLe(eIe,
çI Ie du de muncure, upoI Ie cuIbùreu, puneu cIoçLIIe çI
vedeu de puI, muI cu mIIù decuL cIoçLIIe. Muncureu çI upu,
muI cu seumù, nu Ie IIpseu nIcIoduLù.
¡urù ducu Isprùveu Lreubu cu gùInIIe, veneu pe Iungù
bucùLùreusù çI-I du çI eI ujuLor. To(I sIujbuçII cur(II o Iuuu
în nume de bIne, vùzundu-I vrednIcIu, çI Lo(I uveuu mIIù de
eu. Se dusese vesLeu punù Iu împùrùLeusu de IùrnIcIu, de
bùrbù(Iu çI de curù(enIu de InImù u gùInùreseI. ¡mpùrùLeusu
ceru sù I se înIù(Içeze cu sù o vuzù çI dunsu. SmerenIu,
nevInovù(Iu çI sIIuIu ce bùgù de seumù împùrùLeusu Iu
gùInùreusù îI pIùcu. Eu poruncI bucùLùreseI sù o Iu muI de
uproupe, spre u nu cùdeu în gurIIe burIILorIIor.
Nu Lrecu muIL çI împùruLuI cu împùrùLeusu çI cu IIuI Ior
Iurù poILI(I Iu nunLù Iu un uIL împùruL. EI se duserù. ¡n zIuu
uceeu se ceru çI gùInùreusu de Iu bucùLùreusù cu rugùcIune
cu sù o Iuse sù se ducù çI eu prIn ceLuLe, sù se muI rùsuIIe
pu(InLeI. BucùLùreusu îI deLe voIe. GùInùreusu se îmbrùcù
cu IuIneIe de uur çI zIcund: "¡umInù înuInLe, înLunerIc
înupoI, nImenI sù nu mù vuzù ce voI Iuce", se duse cu vunLuI
çI, ujungund Iu nunLù, se prInse în Iorù LocmuI Iungù IIuI
împùruLuIuI. AcesLu cum o vùzu, îI cùzu Lronc! Iu InImù. Se
îndrùgosLI dupù dunsu, vuI de Iume! EI o înLrebù u cuI IuLù
esLe, çI de unde. Eu îI spuse uILe gogIeze. ¡urù eI LoL vorbInd
cu dunsu, îI Iuù un IneI çI nu muI voI sù I-I deu.
Cund Iu înde seurù, eu, cu grIje, Iurù zIse vorbeIe ce
zIsese Iu venIre, çI pIerI cu o nùIucù dIn mIjIocuI IoreI.
BucùLùreusu o cerLù cù preu zùbovIse. Eu îçI ceru IerLure çI
se IùgùduI cù uILù duL nu vu muI Iuce uçu. ¡IuI împùruLuIuI
nu muI puLeu de InImù reu, cù-I scùpuse uçu bucù(Icù bunù.
Dupù nI(eI LImp, ucesL împùruL Iu IurùçI poILIL Iu o nunLù
de împùruL. ¡IuI împùruLuIuI se duse çI eI cu LuLù-sùu çI cu
mumù-su.
GùInùreusu se ceru çI eu de Iu bucùLùreusù. $I cùpùLund
voIe se duse, cu çI înLuI, îmbrùcundu-se în IuIneIe cu
mùrgùrILure. Se prInse în Iorù, IurùçI Iungù IIuI
împùruLuIuI. Punù seuru nu jucù cu uILuI, decuL numuI çI
numuI cu dunsuI. Cund deLe în umurg, cu çI de Iu rund, eu
pIerI.
Sù se prùpùdeuscù IIuI împùruLuIuI de pùrere de rùu cù o
pIerduse. Nu-I muI încùpeu IocuI. O cùuLu prIn LouLe
pùr(IIe, durù Iu-o de unde nu e!
Se înLourse durù cu InImu zdrobILù. Un IeI de IuncezeuIù
îI coprInse.
GùInùreusu, înduLù ce se înLourse ucusù, IuLe, IuLe, se
îmbrùcù IurùçI cu pIeIeu de mùgur, çI cùuLu de gùInI cu voIe
bunù çI LoL cunLund.
MuI Lrecu ce muI Lrecu, çI IurùçI Iu cIemuL împùruLuI Iu o
nunLù u uILuI împùruL. EI se duse IurùçI cu IIuI sùu.
Se ceru çI gùInùreusu în zIuu uceeu. Durù bucùLùreusu nu
muI voIu sù-I deu drumuI. AbIu, ubIu, dupù muILe
rugùcIunI, çI cu IùgùduIn(u de u nu se muI cere nIcIoduLù,
se îndupIecù bucùLùreusu u-I du voIe. Se îmbrùcù decI în
IuIneIe suIe ceIe cu dIumunLe, çI zIcund vorbeIe ceIe ce o
uscundeuu de Iu ocIII oumenIIor, eu se duse çI se prInse în
Iorù IurùçI Iungù IIuI împùruLuIuI. AcesLu, cum o vùzu, îI
venI InImu Iu Ioc, IIIndcù IuLu cum înLurzIuse. ¡IuI
împùruLuIuI jucu ce jucu, çI LoL se uILu Iu dunsu, purcù o LoL
pIerdeu dIn ocII. $I în udevùr uveu çI ce vedeu. Açu de bIne
îI çedeu gùLILù, de pùreu cù esLe o zunù. ScIIpeu dIumunLeIe
de pe dunsu de Iuuu ocIII ceIor ce se uILuu Iu dunsu. ¡IuI
împùruLuIuI eru mundru nevoIe mure! IIIndcù zunu numuI
cu dunsuI jucù cuL (Inu Ioru. $I unde se roLeu pe Iungù
dunsu çI se îngumIu cu un curcun.
¡urù cund Iu u du înde seurù, gùInùreusu pIerI IurùçI cu o
nùIucù. Cund vùzu IIuI împùruLuIuI cù zunu IIpseçLe, uLuLu îI
Iu. Cùzu Iu greu bouIù. PusùmILe prInsese IIpIcI. Se uduserù
Lo(I vrucII, LouLe bubeIe çI Lo(I cILILorII de sLeIe; rùmuserù
însù ruçInu(I, cùcI n-uvurù ce-I Iuce. ALuncI IIuI împùruLuIuI
spuse mù-sII cù punù n-or gùsI pe IuLu Iu cure se vu poLrIvI
IneIuI ce-I deLe eI, nu se vu Iuce bIne. Mumù-su rugù pe
împùruLuI sù uscuILe rugùcIuneu IIuIuI Ior. ¡urù împùruLuI
poruncI sù umbIe nIçLe boIerI dIn cusù în cusù sù încerce In-
eIuI, çI Iu ce IuLù orI muIere se vu poLrIvI, sù o uducù cu cIn-
sLe Iu curLeu împùrùLeuscù.
UmbIurù boIerII çI rùzbùLurù LouLe coI(uIe(eIe, çI cu sù se
poLrIveuscù IneIuI Iu cInevu, bu. Se înLourserù decI cum s-
uu IosL dus. Sù se deu IIuI împùruLuIuI de ceusuI mor(II, de
cIudù, cund uuzI unu cu uceusLu! ¡n ceIe muI de pe urmù
poruncI sù se cerceLeze çI prIn curLeu împùrùLeuscù. CIemù
de Iu(ù pe LouLe muIerIIe, sIujnIcIIe çI roubeIe. TouLe se
grùbIrù u venI. ¡ncercù IneIuI çI Iu nIcI unu nu se poLrIvI.
PusùmILe pe gùInùreusu o uILuserù Lo(I cu LoLuI.
BucùLùreusu îçI uduse umInLe çI spuse împùrùLeseI de
dunsu.
- Sù vIe çI eu, sù vIe çI eu, rùspunse împùrùLeusu.
O uduserù cu nepusù în musù, cùcI eI nu-I preu eru voIu
sù se deu Iu IveuIù îmbrùcuLù în pIeIeu de mùgur. Durù cIne
o uscuILù! Cum o vùzurù sIugIIe, se umIIurù de rus. Eu, cu
cupuI pIecuL çI pIInù de ruçIne de buLjocuru LuLuIor sIujILor-
IIor, venI çI cu sIIuIù se upropIe. Cum îI puse IneIuI, purcù
Iu de ucoIo; çI de unde sù nu IIe uçu!
Cum uuzI IIuI împùruLuIuI cù s-u poLrIvIL IneIuI, oduLù
rùsùrI cu dIn somn. PoruncI de o uduse în Iu(u împùruLuIuI.
AcesLuIu nu preu îI veneu u crede cù IIu-sùu sù II cùzuL Iu
bouIù penLru o uçu neLrebnIcù, çI cuL p-ucI eru sù-I
oropseuscù.
¡IuI împùruLuIuI çI mumù-su cùzurù cu rugùcIune Iu
gùInùreusu cu sù se Iucù cum eru Iu nunLù. Dupù muI muILe
LùgùduIrI, se îndupIecù çI, ducundu-se în cocIoubu eI, se
îmbrùcù çI upoI venI sus, îmbrùcuLù çI Irumousù cu o zunù.
¡mpùruLuI bIeojdI ocIII Iu dunsu çI rùmuse muIL LImp uImIL
de Irumuse(eu eI. Vùzu çI eI ucum cù bunù bucù(Icù îçI
uIesese IIuI IuI. ALuncI împùruLuI îçI scouse sLemu dIn cup çI
o puse în cupuI IIuIuI sùu; LoL uçu Iùcu çI împùrùLeusu,
puInd sLemu su în cupuI gùInùreseI.
¡IuI împùruLuIuI o duLù sùrI dIn puL. Pure cù nu muI
Iusese boInuv de cund Iumeu.
ALuncI gùInùreusu, dupù sLùruIn(u LuLuIor, îçI spuse LouLù
IsLorIu. NunLu se IoLùrî çI împùruLuI, LuLùI gùInùreseI, Iu çI
eI poILIL. AcesLu cund vùzu pe IIe-su Iu cununIe, rùmuse cu
LrùsnIL de Dumnezeu. EI o credeu pIerILù, socoLInd cù-çI
Iùcuse seumù sIngurù. ApoI se veseIIrù veseIIe
împùrùLeuscù, çI LrùIrù cuL LrùIeçLe Iumeu, bucurundu-se în
puce de LouLe IerIcIrIIe pùmunLeçLI.
¡ncùIecuI p-o çeu eLc.
1q. George cel viteuz
A IosL oduLù cu nIcIoduLù.
A IosL oduLù un împùruL çI o împùrùLeusù. Zece unI uu
vIe(uIL eI în cùsùLorIe çI nu puLurù Iuce çI eI mùcur o
sLurpILurù de copII. ¡n ceIe de pe urmù, împùruLuI poruncI
împùrùLeseI so(IeI IuI, cù ducù înLr-un un de zIIe de ucI
nuInLe nu-I vu Iuce un copII, sù çLIe cù puIne çI sure pe un
LuIer cu dunsuI nu vu muI muncu.
Ducu uuzI uçu împùrùLeusu, muIL se muInI în suIIeLuI eI,
cùcI LrùIuu bIne. Se puse çI eu durù u cere sIuLurI de Iu vrucI
çI vrùjILorI, de Iu mouçe çI descunLùLoure. ¡uù LoL IeIuI de
IeucurI. Cund, înLr-o noupLe, ce vùzu se spùImunLù. Se Iùceu
cù umbIù pe o cumpIe verde çI Irumousù. Pe ucoIo LouLe
IIrIceIeIe de Iurbù eruu înso(ILe, çI douù cuLe douù se
încovoIuu unu cùLre uILu çI pùreu cù se sùruLù. Punù çI IIu-
LureII umbIuu LoL doI cuLe doI. VIsu çI LoLuçI credeu cù esLe
uIeveu ceeu ce vede. Nu se bucurù muIL de prIveIIçLeu ceu
Irumousù, çI IuLù cù un buIuur, buIu drucuIuI, veneu, mùre,
spre dunsu cu un vurLej. PusùmILe, eI goneu o porumbI(ù;
uceusLu, Lremurund cu vurgu, IugI în sus, IugI în jos, çI,
vùzund cù n-ure scùpure de vrùjmuçu IIurù sùIbuLecù, se re-
pezI çI se uscunse în sunuI împùrùLeseI. BuIuuruI, vùzund
unu cu uceusLu, se repezI çI eI usupru împùrùLeseI. Dur
împùrùLeusu deLe un (IpeL çI se deçLepLù. ¡I sùrIse InImu de
IrIcù çI-I Lremuruu LouLe cùrnurIIe. P-ucI, p-ucI eru sù çI
IeçIne. Spuse împùruLuIuI pocILunIu de vIs, çI rùmuse çI eI
înmùrmurIL de grouzù. A douu zI se sIm(I îngreunuLù çI
pesLe nouù IunI de zIIe nùscu o bunùLuLe de copIIuç de
drùguIe(.
BucurIu ce Iu Iu curLeu împùruLuIuI nu se pouLe spune. Se
IoLùrurù sù boLeze pruncuI.
Pe uLuncI se boLezuu copIII înLr-o IunLunù sub un munLe.
$I IIIndcù de cuLvu LImp se IvIse nIçLe LuIIurI pe uceI munLe,
curI pundeuu pe ceI ce veneuu sù-çI boLeze copIII çI-I
omoru, sLruçnIcù poruncù deLe împùruLuI cu sù puIe ousLe
împrejuruI IunLuneI, sù pùzeuscù çI sù upere pruncuI, cund
vu II sù se Iveuscù LùIIurII.
Nu se muI(umI cu uLuL, cI muI poruncI împùruLuI de
scrIse pe nIçLe pIeLre scumpe cuLe o sIovù; dupù uceeu
înçIrù pIeLreIe çI uIcùLuI numeIe copIIuIuI. AcesL çIr de
pIeLre nesLemuLe îI Iegù de guLuI copIIuIuI.
AsLIeI pregùLI(I, pIecù împùruLuI cu împùrùLeusu sù-çI
boLeze copIIuI, Iuund cu dunçII çI muI muI(I osLuçI cùIùre(I
çI înurmu(I.
Ajungund Iu pouIeIe munLeIuI, Ie IeçIrù înuInLe LuIIurII, çI
nIcI unu, nIcI uILu, începurù u du vurLos. ¡mpùruLuI LrImIse
pe împùrùLeusu sù boLeze pruncuI, cùcI eI vu sLu sù deu
pIepL cu LùIIurII, punù se vu înLource eu. ¡mpùrùLeusu se
supuse porunceI çI pIecù. Cund sù se înLourcù de Iu boLez,
venI punù Iu un Ioc; ucI, sLund çI numuIuuzInd zùngùnILuI
urmeIor çI zgomoLuI IupLeI, îI deLe un IIer urs în InImù.
ALuncI, nemuIcuLezund sù meurgù înuInLe, se înLourse
înupoI çI uscunse copIIuI dupù IunLunù, înLr-un sLuI de
IIorI. PusùmILe LuIIurII rùzbIse ousLeu împùrùLeuscù çI o
rùpusese pe dunsu.
¡mpùrùLeusu pIecù sIngurù Iu împùruLuI. Pe drum, cund
ujunse Iu IocuI de IupLù, vùzu un bùILùu de sunge çI uIùLurI
o groupù mure unde eruu îngropu(I oumenII împùrùLeçLI.
¡ncIIse ocIII sù nu vuzù uceu grouzù çI pornI înuInLe, cund
deoduLù se pomeneçLe cu doI LuIIurI cù pun munu pe
dunsu.
Dupù ce Ie spune cIne esLe, LuIIurII o duse Iu cùpILunuI
Ior. AcesLu, cum o uuzI cIne esLe, Iùrù judecuLù, Iùrù nImIc,
poruncI sù o buge înLr-o peçLerù pùrùsILù çI sù I se deu cuLe
un sIerL de puIne çI cuLe o cunù de upù pe zI, punù ce s-o
prùpùdI ucoIo.
CopIIuI rùmùsese în sLuIuI de IIorI. Dumnezeu,
purLundu-I de grIje, nu Iùsu nImIc rùu sù se upropIe de
dunsuI, cure puLeu sù-I vuLume.
PrIn preujmu IocuIuI uceIuIu LrùIu un pusLnIc înLr-o
vùgùunù de munLe. AceI pusLnIc uveu o cuprù çI eI, dupù
suIIeLuI IuI. Eu veneu LoLdeuunu, spre u se udùpu, Iu upeIe
ceIe IImpezI uIe IunLuneI. ¡nLr-unu dIn zIIe, pùscund pe IcI
pe coIeu, se upropIe de sLuIuI cu IIorI. Cum deLe de copII, se
puse Iungù dunsuI, începu sù-I IIngù çI sù-çI upropIe ugeruI
de gurI(u copIIuçuIuI. AcesLu, cum sIm(I, începu sù sugù çI
supse punù ce se sùLurù bIne, çI uçu dor prInse cupru de
copII, încuL o Iunù de zIIe nu se depùrLù de Iungù dunsuI.
CùIugùruI, vùzund cù nu-I muI vIne cupru, începu s-o
cuuLe, çI cuuL-o în sus, cuuL-o în jos, cupru nIcùIrI. ¡çI Iuuse
nùdejdeu de Iu dunsu, cund înLr-o zI se pomeneçLe cu eu.
PusLnIcuI o vùzu, începu s-o munguIe:
- Cupru-LuLI! cupru-LuLI! voInd sù puIe munu pe dunsu.
Dur uçI! unde e pomunu uIu?
Cupru, (uçL! în dreupLu, (uçL! în sLungu, se depùrLu mereu.
CùIugùruI dupù dunsu. Ducù vùzu cù nu pouLe pune munu
pe eu, se înLourse în cIIIIouru IuI, Iùcu o sLrucIInù cu Lùru(e
çI începu u se Iuu pe Iungù dunsu cu bIneIe, LoL sLrIgund-o çI
munguInd-o:
- Cupru-LuLI! Cupru-LuLI!
Dur nIcI uçu nu IzbundI; cùcI cupru nIcI nu voIu sù se uILe
Iu sLrucIInu IuI cu Lùru(e, cI LoL înuInLe Lrùgeu sù se ducù.
PusLnIcuI se Iuù dupù dunsu, d-u mInune, sù vuzù unde se
duce. Cupru, nIcI unu, nIcI uILu, merse drepL, cu pe cIrIpIe,
Iu sLuIuI cu IIorI, unde eru copIIuI, çI se puse Iungù dunsuI,
dundu-I sù sugù.
CùIugùruI InLrù dupù dunsu çI, cund o vùzu, sLùLu IocuIuI,
Lemundu-se sù nu IIe vreo nùIucù. Se încIInù, Iùcu
rugùcIuneu cu sù-I upere Dumnezeu de reIe çI sù pIurù
nùIucu dInuInLeu IuI. AçI! unde? ce nùIucù sù pIurù? CùcI
ceeu ce vedeu eI eru uIeveu un copII Irumos cu un îngeruç.
Dupù ce se încredIn(ù cù nu eru cevu necuruL, bu încù un
copII boLezuL, de mIIù cùLre omenIre îI Iuù, îI duse Iu
cIIIIouru IuI çI-I puse în pùLuceunuI sùu. Cupru sùrI çI eu çI
se uçezù Iungù copIIuç. Vùzund usLù mInune, cùIugùruI o
Iùsù de-I deLe (u(ù punù ce se sùLurù, upo Iuù copIIuI, îI
desIùçù, îI spùIù çI-I prImenI cu nIçLe rupLurI de IuIne de
uIe suIe. EI cILI mùrgeIeIe de Iu guLuI copIIuIuI çI uIIù cù se
numeçLe George çI cù esLe IecIor de împùruL.
Dupù ce se muI mùrI, cùIugùruI îI învù(ù sù cILeuscù çI sù
scrIe. PIunse George çI cùIugùruI, cund murI cupru, de nu II
se zvunLù IucrImIIe de Iu ocII muILù vreme. O îngropurù cu
pe oumenI. George se LunguI muI cu Ioc de pIerdereu eI. EI
çLIu bIne cù nu-I Iùcuse cupru, dur o cInsLeu cu pe o mumù,
cu pe unu ce-I IrùnIse çI-I crescuse.
Nu Lrecu muILù vreme, çI IuLù cù murI çI cùIugùruI. ¡I
îngropù George çI pe ucesLu, cu LouLù evIuvIu. ApoI, dupù ce
muI pIunse çI se muI LunguI o Lounù, se IoLùrî sù Iusù Iu
Iume; cùcI nu-I muI pIùceuu IocurIIe uceIeu, unde murIse
mù-su çI pùrInLeIe sùu ceI duIovnIcesc.
Apucù çI eI pe cùrureu ce o vùzu muI uproupe çI se Iùsù pe
dunsu u-I scouLe orIunde vu voI eu, dupù ce-çI încIeIbùrù
un rund de IuIne cu de urs, uIcùLuILe dIn nIçLe pIeI de vuIpe
ce gùsI în poduI cIIIIoureI, unde çezuse eI cu pusLnIcuI.
Merse ce merse pe uceu poLecù, punù ce vùzu cù copucII
încep u se rùrI, upoI se coborî în nIçLe cumpII cu IeI de IeI
de buruIenI. MuI merse o bucuLù de Ioc çI InLrù înLr-o ceL-
uLe.
Se ume(I çI se IusLucI cund se vùzu încongIuruL de o
muI(Ime de Iume, çI-I usurzIse zgomoLuI ce se Iùceu în uceI
oruç. Mergeu, çI nIcI eI nu çLIu unde se duce. Dupù ce-çI
venI în sIm(IrI dIn ume(euIù, îçI (Inu IIreu çI, Iuundu-çI In-
Imu în dIn(I, începu u umbIu, uILundu-se prIn LouLe
prùvùIIIIe çI mIrundu-se de LouLe ceIeu ce vedeu. Se (Ineu
Iumeu dupù dunsuI cu dupù urs. PusùmILe unde eru
îmbrùcuL cu neoumenII. Ducù coIIndù o mure purLe dIn
oruç, ujunse Iu o IIerùrIe, çI ucoIo, vùzund çI buzdugune,
InLrù çI ceru sù-I deu çI IuI o subIe çI un buzdugun.
- AIege-(I de cure poILeçLI, îI rùspunse negusLoruI.
Dupù ce uIese un sùbIoI ce de ubIu oumenII ceIIuI(I îI
(Ineu în munù çI un buzdugun nùprusnIc, voI sù pIece.
- PIùLeçLe înLuI, bùIe(uç, çI upoI sù pIecI.
- Ce vu sù zIcù uceeu sù pIùLesc? înLrebù dunsuI.
- ¡ucu sù ne LocmIm, çI sù-mI duI bunI cu cuL ne-om învoI.
- Ce esLe uceeu bunI? muI înLrebù eI.
NegusLoruI, vùzund cù ure u Iuce cu ursuI dIn pùdure, îI
descIIse cupuI çI-I Iùcu sù prIceupù cum merg IucrurIIe
prIn oruçe.
Se mIrù George deocumduLù de LouLe nugodeIe ce-I LoL
povesLeu negusLoruI; upoI, ducu vùzu cù n-ure încoLro, ceru
sù sIujeuscù IIeruruIuI penLru subIe çI buzdugun.
Se învoIrù, decI, cu penLru ucesLe IucrurI sù sIujeuscù un
un çI uçu se bùgù ucenIc.
¡scusIn(u IuI George ujunsese de povesLe: unde uI(II nu
puLeuu Iuce uneIe IucrùrI de IIerùrIe nIcI în LreI unI, eI înLr-
o jumùLuLe de un Iucru cu o cuIIù vecIe. BurosuI ceI mure
pe cureIe nIcI LreI oumenI nu-I puLeu rIdIcu, eI se jucu cu
dunsuI. $I Lo(I se Lemeuu de eI.
Ducu îçI împIInI unuI, se muI bùgù pe un un, cu sù-I deu
IIer çI cùrbunI sù-çI Iùureuscù eI o subIe çI un buzdugun,
dupù poILu InImII suIe. ¡mpIInIndu-se çI ucesL un, sLùpunuI
poruncI sù-I deu IIer çI cùrbunI. CuIIu ceu muI mure,
Lemundu-se sù nu-I Iu IocuI, îI pusese gund rùu çI cùuLu
cum sù Iucù sù-I prùpùdeuscù.
¡I spuse, decI, cù IIer esLe desLuI, durù nu sunL cùrbunI de
ujuns, cI sù se ducù Iu pùdureu neugrù sù-çI Iucù, cùcI de
ucoIo uduc çI eI. AceusLu nu eru udevùruL. AcoIo, Iu pùdureu
neugrù, se IscodIse o scorpIe cure omoru pe orIcIne mergeu
în uceu pùdure, çI de uceeu îI LrImILeu pre dunsuI ucoIo, cu
sù se prùpùdeuscù.
George nu çLIu de uneIe cu ucesLeu. EI eru cu InImu
curuLù çI Iùrù Iù(ùrnIcIe. ¡çI uIese dIn prùvùIIu sLùpunuIuI
sùu o subIe rùmusù de Iu NovucI, pe cure o pùsLru în
prùvùIIe cu pe un odor dIn vecIIme, Iuù nIçLe burduçe murI
penLru cùrbunI, IùcuLe dIn douù pIeI de bIvoI çI pIecù sù-çI
Iucù cùrbunI în pùdureu neugrù. Merse ce merse çI,
ujungund Iu un suL, înLrebù cù încoLro se uIIù pùdureu
neugrù. Cum uuzIrù sùLenII, începurù sù-çI Iucù cruce çI sù-
çI scuIpe în sun de IrIcù. ApoI îI spuserù LouLù çIreLenIu cu
scorpIu.
George Ie LùIe cuvunLuI çI Ie zIse:
- Ducù nu voI(I u-mI spune, înceLu(I cu usLIeI de purus-
covenII ce n-uu seumùn.
OumenII, ducù îI vùzurù uLuL de în(esLuL, îI urùLurù dru-
muI çI-I Iùsurù sù se ducù unde îI vu duce orundu IuI.
Ajungund Iu pùdure, LùIe cu subIu o mure muI(Ime de co-
pucI, dIn curI Iùcu o grùmudù de nu-I puLeu du nImenI de
seumù çI îI puse Ioc.
SLund pe Iungù Ioc, sIm(I cù un ourecure Iucru, un IeI de
sorbILurù îI Lrùgeu çI îI LoL mIçcu dIn Ioc; se înLourse; cund,
ce sù vezI? unde veneu, mùre, verIcuIe, usupru IuI
nùbùdùIousu de scorpIe, çI LoL sugeu vùzduIuI, cu sù Lrugù
înLr-însu çI pe bIeLuI George. AcesLu, cum vùzu ce pIùcInLù I
se pregùLeçLe, înIIpse subIu în pùmunL, se propLI înLr-însu çI
rùmuse necIInLIL. AsLIeI uçLepLu eI çI prIvegIeu sù vuzù ce
ure sù I se înLumpIe. ScorpIu, cum venI, deLe cu coudu çI rI-
sIpI IocuI, upoI se repezI usupru IuI George cu sù-I sourbù
pre eI. VoInIcu(uI de George unde smucI oduLù subIu dIn
pùmunL çI, muI IuLe decuL uI gundI, o uduse çI LùIe în douù
scorpIu.
ApoI se Iuù dupù dunsu, cure Iugeu cùLre scorburu unde
vIe(uIu, çI, ujungund-o, îI LùIe cupuI. ALuLu sunge moIoruL
curse dIn spurcùcIuneu de scorpIe, încuL se uIcùLuI o buILù.
Cund eru sù se înLourcù înLr-uIe suIe, deoduLù uuzI un
gruI duIce cure îI vorbeu çI-I zIceu pre nume.
Cund se uILù, ce sù vuzù? o pùsùrIcù drùguIIcù çI
IrumuçIcù sLu pre o rumurù çI-I zIceu:
- GeorgI(ù ceI vILeuz, spre muI(umIre cù mI-uI scùpuL pe
uI meI de Iu pIeIreu ucesLeI scorpII necuruLe, cure în Lo(I
unII îmI sorbeu puII, Le sIùLuIesc sù Le scuIzI în sungeIe
ucesLeI IIurù bIesLemuLe çI nIcI un rùu nu se vu muI uLInge
de LIne în LouLù vIu(u Lu, çI sù nu muI uI IrIcù de nImenI,
uIurù de Dumnezeu.
VoInIcuI de George Iùcu precum îI învù(ù pùsùrIcu; cund
IeçI dIn scùIdùLoure, pùsùrIcu vùzu pe spInureu IuI George
IIpILù o Irunzù de copucI çI-I zIse:
- George, (I-u muI rùmus un Iocçor pe LrupuI Lùu supus Iu
meLeIne; durù, ducù Le veI pùzI bIne, Iubur sù n-uIbI.
ApoI voInIcuI, punund cupuI scorpIeI înLr-un burduI, çI
în ceIIuIL cùrbunII ce Iùcuse, se înLourse Iu prùvùIIu
sLùpunuIuI sùu, îçI Iuù IIeruI penLru cure muncIse un un çI
se puse u-çI IùurI o subIe çI un buzdugun. Dupù ce Ie
IsprùvI, îçI încercù subIu, dund cu dunsu înLr-un drug de
IIer, çI se rupse în douù; o Iepùdù çI, Iuund buzdugunuI, îI
uruncù în sIuvu ceruIuI, çI cund cùzu jos se LurLI; îI Iepùdù çI
pe ucesLu.
Acum ce sù Iucù? SLu în Ioc çI IIuIeru u pugubù. ToL
gundIndu-se, îçI uduse umInLe u II vùzuL, în codruI unde u
crescuL eI, un IIer gros înIIpL în pùmunL. Se duse LocmuI
ucoIo. Cund se upucù sù-I scouLù, ce sù vezI? IIeruI nu eru
înIIpL, cI eru o vunù dIn mun(I. Se upucù de eI, îI Lruse, îI
smucI, îI rùsucI, punù ce, rupund vunu, o smuIse çI o Iuù Iu
spInure cu un voInIc ce eru, se înLourse Iu prùvùIIe çI IzbuLI
u-çI Iuce o subIe çI un buzdugun curI sù-I IIe LovurùçI
nedespùr(I(I.
Dupù uceeu se duse cu LovurùçII sùI Iu IunLunu boLezuIuI
çI Ie boLezù, punund sùbIeI numeIe de BuImuL ujuLùLoruI
meu, çI buzdugunuIuI OmoruLoruI vrùjmuçIIor meI; upoI se
înLourse IurùçI Iu prùvùIIe cu sù-çI Iu zIuu bunù, IIIndcù voIu
sù pIece sù-çI cuuLe pùrIn(II.
Cund se înLourse Iu prùvùIIe, gùsI pe Lo(I mor(I buçLenI.
PusùmILe eI, în IIpsu IuI, cùuLurù în burduIuI sùu, çI deLe
pesLe cupuI scorpIeI. Cu(I o vùzurù, Lo(I murIrù. Ducu vùzu
uçu, îI pùru rùu; durù n-uvu ce Iuce.
¡eçI pe pourLù uIurù çI pIecù. Pe drum se înLuInI cu un
ucenIc cureIe nu Iusese ucoIo cund umbIuse cùIIIIe în
burduIuI IuI George. AcesLu, cum îI vùzu, se duse Iu dunsuI
sù-çI Iu zIuu bunù.
- Du unde Le ducI, nene George?
- ¡ucu, unde oI vedeu cu ocIII çI mù vu IumInu Dum-
nezeu.
- ¡u-mù çI pe mIne cu d-Lu, neu George, se rugù ucenIcuI.
- ¡usù-mù în puce, cù n-um eu sIngur unde sù-mI pIec
cupuI, durùmILe sù-mI Iuu çI IIcIeuuu dupù mIne!
PIecund George çI mergund sIngur, sIngureI, se ubùLu
înLr-un coInIc sù Iucù un popus, cund IuLù çI bùIuLuI cu cure
ucenIcIse cù vIne çI se uçeuzù Iungù dunsuI. PusùmILe, se Iu-
use dupù eI çI, cuL coIeu, îI urmùrI punù îI ujunse.
- Durù usLu, mù? îI zIse George.
- ¡uLù-mù çI eu, rùspunse ucenIcuI. Ce? ducu n-uI vruL sù
mù IeI, socoLeçLI cù eu n-um puLuL sù mù (In de dumneuLu?
Dupù ce ruse nI(eI George çI, Iùcundu-I-se mIIù de dru-
gosLeu ce-I urùLu bùIuLuI, se îndupIecù sù-I Iu, zIcundu-I:
- Ducu esLe uçu, Lovurùç sù-mI III.
ApoI IungI pusuI Iu drum, çI uIde, uIde, LreI zIIe çI LreI
nop(I merserù punù ujunse Iu o pùdure mure. AcoIo sLùLurù
sù se muI odIIneuscù çI sù çI îmbuce cuLe cevu. Pe cund
sLuu eI ucoIo, uuzIrù o guI(ùLurù de porc çI LoLdeoduLù çI
vùzurù un porc mIsLre( mure, IugInd, çI un vunùLor
uIergund dupù dunsuI cùIure, Iurù dupù vunùLor se Iuuse un
uIL porc çI muI nùprusnIc. VunùLoruI înLInse urcuI çI, cund
zburù sùgeuLu, prùvùII IIuru sùIbuLIcù dIn guru cùreIu
guIguIu sungeIe cu dInLr-o sucu.
ALuncI IIuru de Iu urmù, unde se repezI o duLù çI dInLr-o
sùrILurù Iu Iungù cuIuI de vunùLor, cùruIu îI çI vùrsù mu(eIe,
sIuçIIndu-I burLu cu coI(II IuI ceI grozuvI. VunùLoruI cùzu
mormun de pe cuI çI, pe cund porcuI ceI mIsLre( umbIu sù-I
Iucù mIcI bucù(I, George ceI voInIc sùrI de ucoIo de unde
eru çI, muI IuLe decuL gunduI, Iu Iungù vunùLoruI ceI
nenorocIL, cu subIu gouIù în munù. DInLr-o IovILurù Iùcu în
douù spurcuLu IIurù.
¡n muI pu(In de o cIIpù de ocII, venIrù çI ceIIuI(I LovurùçI
uI vunùLoruIuI, curI rùmuserù înmùrmurI(I de grouzù pen-
Lru ceIe ce eru sù se înLumpIe.
AceçLI oumenI eruu dIn împùrù(Iu LùLune-sùu. EI cu Lo(II
muI(umIrù IuI George penLru IzbùvIreu domnuIuI Ior. ApoI
se puserù Iu musù çI Lruserù un cIeI, de sù se ducù pomInu,
de bucurIe. $I IIIndcù eru cuId, se dezbrùcurù de IuIneIe de
pe deusupru, rùmuInd muI uçorI. ALuncI, unuI dIn mesenI
zùrI mùrgeIeIe de Iu guLuI IuI George. Se deLe pe Iungù
dunsuI bInIçor, îI cILI numeIe çI-I cunoscu.
SpuInd çI ceIorIuI(I mInuneu dumnezeIuscù, cum se de-
scoperI împùruLuI Ior, vunùLoruI ceI cu prIcInu venI Iungù
dunsuI çI-I zIse:
- MuI(I unI sù LrùIeçLI, doumne çI uI nosLru sLùpunILor! $I
sù çLII cù împùruLuI IocuIuI ucesLuIu u rùposuL în DomnuI çI
eu, sIugu nevrednIcù u domnuIuI meu, îI (In IocuI, punù se
vu gùsI moçLenILoruI sùu ceI pIerduL de Iu boLez. Adunureu
bùLrunIIor m-u însùrcInuL cu uceusLu. Acum muI(umesc
DomnuIuI penLru ceIe ce mI s-uu înLumpIuL, cù mI Le LrIm-
Ise Dumnezeu de mù scùpuçI de Iu mourLe, cùcI cunoscuI în
LIne pe IIuI uceIuI bun împùruL cure ne-u curmuIL omeneçLe
uLuLu mure de unI.
George, cure cùscuse guru çI bIeojdIse ocIII Iu ceIe ce
spuneu vunùLoruI, zIse:
- Durù de unde çLI(I voI, oumenI bunI, cù eu sunL IIuI
împùruLuIuI despre cure îmI vorbI(I?
- MùrgeIeIe de Iu guLuI Lùu ne-uu spus. Sù IIe IùuduL
numeIe DomnuIuI cù um duL pesLe LIne, çI de uzI înuInLe Lu
sù ne curmuIeçLI.
To(I mesenII se scuIurù çI I se încIInurù cu Iu un împùruL.
George pIecù cu dunçII çI cu bùIuLuI cu cure ucenIcIse eI,
çI se duse Iu puIuLurIIe împùrù(IeI.
SIurù se deLe în (urù de uceusLù IerIcILù înLumpIure. $I
uIergu poporImeu dIn LouLe pùr(IIe, cu mIc cu mure, sù vuzù
pe uceIu cureIe morL u IosL çI u învIuL, pIerduL çI s-u uIIuL,
Iùudund numeIe DomnuIuI.
¡urù ducu s-u uçezuL George în scuunuI LùLune-sùu,
începu u pune IucrurIIe Iu cuIe, cum sù meurgù bIne LrebIIe.
BùIuLuI cu cure ucenIcIse George ujunse sù IIe munu
dreupLù u împùruLuIuI, uLuL se cIopII çI se sup(Ie în pu(Inù
vreme.
CerceLund nouI împùruL în dreupLu çI în sLungu, de cum
s-u înLumpIuL pIerdereu IuI, uIIù çIreLenIu prIcIneI dIn IIr
punù în u(ù, cum udIcù s-u bùLuL LuLù-sùu cu LuIIurII, cum
uceçLIu I-uu înIrunL ousLeu çI cum împùruLuI cu uI sùI, dund
dosuI, n-u muI çLIuL nImIc nIcI despre dunsuI, nIcI despre
mumu su, çI cum împùruLuI u IosL coprIns de muInIre çI de
obIdù punù Iu mourLeu su, çI cum u murIL nemunguIuL,
nemuIuIIund nImIcu despre dunçII.
ALuncI eI uIcùLuI o ceuLù de oumenI LoL unuI çI unuI çI
pornI Iu IunLunu boLezuIuI, cu sù sLurpeuscù codruI de uceI
LuIIurI. Durù punù unu, uILu, cu sù nu I se înLumpIe cevu rùu
mù-seI, socoLI muI nemerIL sù poILeuscù pe cùpILunuI
LuIIurIIor prInLr-o curLe scrIsù cu sù deu drumuI
împùrùLeseI.
$I scrIse curLe. ¡urù ducu vùzu cù oçLenII IuI se cum co-
desc, prImI cerereu bùIeLuIuI cu cure ucenIcIse eI, çI-I LrIm-
Ise pe dunsuI.
AcesLu ducù pIecù, ujungund în codruI unde eru IunLunu
boLezuIuI, se pomenI înconjuruL de doIsprezece IuIducI,
curI çI puserù munu pe dunsuI. AceçLIu cIIbzuIuu cu ce
mourLe sù-I omoure; durù dupù ce uuzIrù cù merge cu curLe
Iu cùpILunuI Ior, îI duserù Iu dunsuI çI uçLepLurù sù vuzù ce
Ie porunceçLe eI.
CùpILunuI ruse, dupù ce cILI scrIsoureu. $I scrIse çI eI
curLe în cure zIceu împùruLuIuI cù ducu îI e voIu sù muI IIe
cu vIu(ù, sù sLeu IocuIuI, Iurù ducu I s-u uruL de u muI LrùI, sù
vIe sù se buLù cù-I uçLeupLù; çI mù-seI nu-I vu du drumuI
punù nu se vu IsLovI de LoL în încIIsoureu unde esLe bùguLù.
AceusLù osundù zIceu eI cù I se cuvIne penLru înIrunLureu ce
I-u IùcuL ourecund în LInere(e, neprImIndu-I u-I II so(, cund
u ceruL-o de Iu pùrIn(II eI, Iucru penLru cure s-u çI IùcuL eI
IuIduc.
Punù sù vIe cu rùspunsuI, cùpILunuI de IuIducI puse de
LùIe un curcun, îI IrIpse çI-I LrImIse împùrùLeseI, zIcundu-I
sù mùnunce ceu muI de pe urmù muncure bunù, cùcI eI ure
sù se IupLe cu IIuI eI, împùruLuI, pe cure Iùrù dour çI pouLe
ure sù-I omoure. AcesLu esLe, zIceu eI, pomunu ce Iuce IIuIuI
eI, cùcI dupù ce vu pIerI, nu vu muI uveu cIne sù-I Iucù
pomunù.
¡mpùrùLeusu, cum uuzI cù LrùIeçLe IIuI eI çI cù esLe
împùruL Iu împùrù(Iu LùLune-sùu, nIcI cù se uLInse de curc-
un, cI LrImIse rùspuns cùpILunuIuI de LuIIurI cù eu, cum u
LrùIL douùzecI çI puLru de unI numuI cu puIne çI upù, vu LrùI
çI de ucI nuInLe, punù ce Dumnezeu, cure cunouçLe LouLe us-
cunsurIIe InImeI çI çLIe nevInovù(Iu eI, o vu munLuI de
ucesLe muncI de curI nu esLe vrednIcù.
George se cùLrùnI de munIe cund vùzu necuvIIncIousu
purLure u IuIducuIuI çI poILIreu ceu vrednIcù de rus ce-I
Iùceu.
ALuncI pornI cu ceuLu IuI ceu uIeusù çI se oLùrurù cu nIcI
în rupLuI cupuIuI sù nu se înLourcù ucusù Iùrù mù-su, pen-
Lru cure se bucuru, uuzInd cù încù LrùIeçLe.
ToL uLuncI, cùpILunuI de LuIIurI îçI udunù ceuLu înLr-o
cuIù sub nIçLe dùrùmùLurI de zIdurI ce se uIIuu în munLeIe
uceIu çI unde eru IocuIn(u Ior, çI se puse u cInu. Pe cund eI
beuu çI se veseIeuu, vorbInd verzI çI uscuLe çI bùLundu-çI
jos de scrIseIe împùruLuIuI çI de rùspunsuI împùrùLeseI, o
duLù se despIcù zIduI çI se IvI o umbrù, cure puse pe musù
douù IumunùrI uprInse de pIuLrù, o curLe çI o cIeIe. ApoI
umbru se Iùcu nevùzuLù. TuIIurII rùmuserù cu scrIçI pe
pùreLe çI Lùcurù muIcù. Se puLeu uuzI muscu zburnuInd,
uLuLu IInIçLe çI Lùcere se Iùcu.
CùpILunuI Iuù curLeu, îI rupse peceLeu, o descIIse çI cILI:
"¡IruI neIegIuIrIIor LuIe s-u sIurçIL. GIusuI nenorocI(IIor
pe cure Iùrù mIIù I-uI jerLIIL s-u uuzIL Iu cer. SungeIe ceI
nevInovuL ce uLuLu mure de LImp uI vùrsuL cere rùspIùLIre.
EçLI bIesLemuL. ¡n uscunzùLoureu ce esLe în coI( Iu dreupLu,
çI pe cure Lu n-uI çLIuL-o, esLe o uçcIourù pe cure o vesI de-
scoperI cùuLund-o cu unu dIn ucesLe IumunùrI. ¡u cIeIu ce (I
s-u pus pe musù çI o descIIde. ¡n uceusLù uscunzùLoure veI
gùsI nIçLe IuIne çI podoube de împùrùLeusù, pe curI Ie veI
du nenorocILeI împùrùLese, mumu IuI George, sù se
îmbruce cu eIe. Eu Le vu IerLu penLru LrudeIe çI cIInurIIe ce
I-uI prIcInuIL de sunL ucum douùzecI çI puLru de unI. ¡n
ceIùIuIL sIpe(eI veI gùsI o pIeIe de urs çI un Iun( cu cure pIeIe
Le veI îmbrùcu Lu, cùcI urs uI sù rùmuI punù î(I veI IspùçI
pùcuLeIe. ¡mpùrùLeusu Le vu duce de Iun( çI Le vu du în munu
împùruLuIuI. $I sù nu cuLezI u Iuce în uIL cIIp, cùcI munIu
ceruIuI vu cùdeu pesLe LIne çI muI îngrozILoure".
¡u cILIreu ucesLeI scrIsorI, cùpILunuI rùmuse cu IovIL de
LrùsneL. $I neuvund încoLro, scouse LouLe uvu(IIIe ce
udunuse de cund LuIIùreu çI Ie Iùcu douùsprezece pùr(I,
deopoLrIvù, pe curI Ie împùr(I Iu ceI doIsprezece LovurùçI uI
sùI. AceçLIu, dupù ce-çI Iuurù zIuu bunù de Iu cùpILunuI Ior,
se împrùçLIurù cu puII de poLurnIcIe, cureçI pre unde.
¡urù eI, cùpILunuI, descIIse sIpe(eIeIe çI uIIù LouLe ceIeu,
înLocmuI precum îI zIceu curLeu. ¡uù IuIneIe çI podoubeIe
de împùrùLeusù çI Ie deLe mumeI IuI George, cu sù se
îmbruce cu eIe. AceusLu prImI bucuros, cùcI IuIneIe de pe
dunsu se IùrLùnIserù, se mucezIserù çI se puLrezIserù,
rùmuInd muI gouIù. ApoI îçI ceru IerLùcIune penLru reIeIe
ce-I Iùcuse eI, pe cure IerLùcIune o çI dobundI, IIIndcù
împùrùLeusu uveu o InImù IourLe bunù.
Dupù ce cùpILunuI de LuIIurI se îmbrùcù în pIeIeu de urs,
cure se IIpI de LrupuI sùu cu çI cund ur II IosL de ucoIo,
împùrùLeusu îI Iuù de Iun( çI se îndrepLù cùLre scuunuI IIuIuI
sùu.
Pe drum se înLuInI cu George, cure veneu, mùre, cu un
Ieu, çI cùIure pe un çoImuIeun sIreup de muncu Ioc. George
eru cu subIu IuI, ce o (Ineu gouIù în munù. Mumù-su, cum îI
vùzu, îI cunoscu, cùcI eru IeIL LuLù-sùu, çI se încIInù IuI cu
unuI împùruL.
George se deLe jos de pe cuI çI îmbrù(Içuse pe
împùrùLeusu cu pre mumu IuI, dupù ce uIIù cIne esLe.
Mumù-su îI spuse cum Dumnezeu, cunoscundu-I
nevInovù(Iu, u IzbùvIL-o preIùcund în urs pe prIgonILoruI eI.
ApoI deLe pe urs de Iun( în munu împùruLuIuI. AcesLu se
înduIoçI de osundu IuI çI-I deLe drumuI, zIcundu-I:
- DesLuI î(I esLe (Ie urgIu dumnezeIuscù. Du-Le çI cuLù de-
(I IspùçeçLe pùcuLeIe.
UrsuI înLr-o cIIpù de ocII se Iùcu nevùzuL, InLrund în
codru.
¡urù împùruLuI, cu mumù-su, cu credIncIosuI çI cu osLuçII
sùI se înLourserù Iu scuunuI împùrù(IeI, muI(umInd IuI
Dumnezeu penLru LouLe urùLùrIIe IuI.
$I domnIrù în puce çI în IInIçLe punù ce, vrund Dum-
nezeu, I-u muLuL dIn Iumeu uceusLu.
¡urù înLumpIùrIIe Ior uu rùmus de povesLe çI vor rùmuneu
în veucuI veucuIuI.
¡ncùIecuI p-o çeu eLc.
±o. Greoceuno
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL un împùruL çI se numeu împùruLuI Roçu. EI eru
IourLe muInIL cù, în zIIeIe IuI, nIçLe zmeI Iuruserù soureIe çI
Iunu de pe cer.
TrùmIse decI oumenI prIn LouLe (ùrIIe çI rùvuçe prIn
oruçe, cu sù deu de çLIre LuLuror cù orIcIne se vu gùsI sù
scou(ù soureIe çI Iunu de Iu zmeI, uceIu vu Iuu pe IIIe-su de
nevusLù çI încù jumùLuLe dIn împùrù(Iu IuI, Iurù cIne vu
umbIu çI nu vu IzbundI nImIc, uceIu sù çLIe cù I se vu LùIu
cupuI.
MuI(I voInIcI se poLrIcùIIserù seme(Indu-se cu uçurIn(ù
cù vu scouLe Iu cupùL o usemeneu însùrcInure; çI cund Iu
Lreubù, Iu( în sus, Iu( în jos, du dIn coI( în coI( çI nu çLIu de
unde s-o înceupù çI unde s-o sIurçeuscù, vezI cù nu LouLe
muçLeIe Iuc mIere. împùruLuI însù se (Inu de cuvunL.
Pe vremeu uceeu, se uIIu un vILeuz pre nume Greuceunu.
AuzInd çI eI de IùgùduIn(u împùrùLeuscù, ce se gundI, ce se
rùzgundI, cù numuI îçI Iuù InImu în dIn(I, încumeLundu-se
pe ujuLoruI IuI Dumnezeu çI pe voInIcIu su, çI pIecù çI eI Iu
împùruLuI sù se încIIne cu sIujbu. Pe drum se înLuInI cu doI
oumenI pe curI sIujILorII împùrùLeçLI îI duceu Iu împùruLuI
cu sù-I LuIe, penLru cù IugIserù de Iu o bùLùIIe ce o uvusese
împùruLuI ucesLu cu nIçLe gudIne. EI eruu LrIçLI, bIe(II ou-
menI, durù Greuceunu îI munguIe cu nIçLe vorbe uçu de
duIcI, încuL Ie muI venI nI(Icù InImù, cù eru çI meçLer Iu
cuvunL Greuceunu nosLru.
EI îçI puse nùdejdeu în înLumpIureu uceusLu çI îçI zIse:
"îmI voI încercu norocuI. De voI IzbuLI sù îndupIec pe
împùruLuI u IerLu pe uceçLI oumenI de Iu mourLe, mù voI
încumeLu sù mù însùrcInez çI cu ceuIuILù Lreubù; Iurù de nu,
sùnùLuLe bunù! Mù voI duce de unde um venIL. AsLu sù IIe
în norocuI meu; nIcIoduLù nu sLrIcù cInevu sù Iucù o
încercure".
$I usLIeI, poILorIndu-çI uneIe cu ucesLeu, uIde, uIde,
ujunge Iu curLeu împùrùLeuscù.
¡nIù(Içundu-se Iu împùruLuI, uLuLeu îI povesLI, uçu cuvInLe
bune çI duIcI scouse çI uLuLu meçLeçug puse în vorbIreu su,
încuL çI împùruLuI crezu cù pe nedrepL ur II sù omoure pe
uceI oumenI; cù muI de IoIos I-ur II IuI sù uIbù doI supuçI
muI muIL, çI cù muI mure vu II vuzu IuI în Iume de s-ur urùLu
mIIosLIv cùLre popor.
Nu muI puLurù oumenII de bucurIe cund uuzIrù cù
Greuceunu u mùgIIsIL pe împùruLuI punù înLr-uLuLu, încuL I-
u IùcuL sù-I IerLe. MuI(umIrù IuI Greuceunu dIn LouLù InImu
çI îI IùgùduIrù cù LouLù vIu(u Ior se vor rugu IuI Dumnezeu
penLru dunsuI cu sù meurgù dIn Izbundù în Izbundù, ceeu ce
çI Iùcurù.
AceusLù Izbundù o Iuù drepL semn bun, çI Greuceunu,
mergund u douu ourù Iu împùruLuI, grùI cu cuvInLeIe IuI
mIerouse ceIe urmùLoure:
- MùrILe doumne, sù LrùIeçLI înLru muI(I unI pe IumInuLuI
scuunuI ucesLeI împùrù(II. MuI(I voInIcI s-uu IeguL cùLre
mùrIu Lu sù scouLù de Iu zmeI soureIe çI Iunu pe cure Ie-u
IrùpIL de pe cer, çI sLIu cù cu mourLe uu murIL, IIIndcù n-uu
puLuL sù-çI îndepIIneuscù IegùmInLeIe ce uu IùcuL cùLre
mùrIu Lu. $I eu, mùrILe doumne, cugeL u mù duce înLru
cùuLureu ucesLor LuIIurI de zmeI, çI mI-ur II voIu sù-mI
încerc çI eu norocuI, dour-dour vu du Dumnezeu sù ujun-
gem u puLeu pedepsI pe uceI bIesLemu(I de zmeI, penLru
nesocoLILu Ior îndrùzneuIù. Dur III-mI mIIosLIv çI munù de
ujuLor.
- DruguI meu Greucene, rùspunse împùruLuI, nu poL sù
scIImb nIcI o IoLù, nIcI o cIrLù dIn IoLùrureu meu. $I
uceusLu nu penLru uILcevu, cI numuI çI numuI penLru cù voI-
esc sù IIu drepL. PoruncIIe meIe voI sù IIe unu penLru LouLù
împùrù(Iu meu; Iu mIne pùrLInIre nu esLe scrIs.
Vùzund sLuLornIcu IoLùrure u împùruLuIuI çI drepLuLeu
ceIor vorovILe de dunsuI, Greuceunu cuvunLù cu gIus
voInIcesc:
- ¡Ie, mùrILe împùruLe, cIIur de uç çLI cù voI pIerI, LoL nu
mù voI Iùsu punù nu voI duce Iu cupùL bun surcInu ce îmI
Iuu de bunù-voIu meu.
Se învoIrù, çI presLe cuLevu zIIe çI pIecù, dupù ce puse Iu
cuIe LoL ce gùsI cù e bIne sù Iucù, cu sù scupe cu Iu(u curuLù
dIn uceusLù înLreprIndere.
Greuceunu Iuù cu dunsuI çI pe IruLeIe sùu çI merse,
merse, merse cuIe Iungù, depùrLuLù, punù ce ujunse Iu
¡uuruI-pùmunLuIuI, cu cure eru IruLe de cruce. AcesL Iuur,
IIInd ceI muI mure meçLer de pe pùmunL, eru çI nùzdrùvun.
AIcI se oprIrù çI poposIrù. TreI zIIe çI LreI nop(I uu sLuL
încIIçI înLr-o cùmurù Greuceunu cu ¡uuruI-pùmunLuIuI çI
se sIùLuIrù.
$I, dupù ce se odIInIrù cuLevu zIIe çI muI pIùnuIrù ceeu ce
eru de IùcuL, Greuceunu çI IruLe-sùu o Iuurù Iu drum.
¡nduLù dupù pIecureu GreuceunuIuI, ¡uuruI-pùmunLuIuI
se upucù çI Iùcu cIIpuI IuI Greuceunu numuI çI numuI dIn
IIer, upoI poruncI sù urzù cuçnI(u zIuu çI noupLeu çI sù (Inù
cIIpuI ucesLu Iùrù curmure în Ioc.
¡urù Greuceunu çI IruLe-sùu merserù cuIe Iungù, çI muI
Iungù, punù ce II se Iùcu cuIeu crucI; uIcI se oprIrù, se
uçezurù pe Iurbù çI Iùcurù o gusLùrIcù dIn merIndeIe ce muI
uveuu, çI upoI se despùr(Irù, dupù ce se îmbrù(Içurù, çI
pIunserù cu nIçLe copII.
MuI nuInLe d-u se despùr(I, îçI împùr(Irù cuLe o busmu çI
se în(eIeserù zIcund: "ALuncI cund busmuIeIe vor II rupLe pe
murgInI, sù muI Lrugù nùdejde unuI de uILuI cù se vor muI
înLuInI; Iurù cund busmuIeIe vor II rupLe în mIjIoc, sù se çLIe
cù unuI dIn eI esLe pIerIL". MuI înIIpse çI un cu(IL în pùmunL
çI zIserù: "AceIu dIn noI, cure s-ur înLource muI înLuI çI vu
gùsI cu(ILuI rugInIL sù nu muI uçLepLe pe ceIIuIL, IIIndcù
uceusLu însemneuzù cù u murIL". ApoI Greuceunu upucù Iu
dreupLu çI IruLe-sùu Iu sLungu.
¡ruLeIe GreuceunuIuI, umbIund muI muILù vreme în sec,
se înLourse Iu IocuI de despùr(Ire çI, gùsInd cu(ILuI curuL, se
puse u-I uçLepLu ucoIo cu bucurIe, cù vùzuse soureIe çI Iunu
Iu IocuI Ior pe cer.
¡urù Greuceunu se duse, se duse pe o poLecù cure-I
scouse LocmuI Iu cuseIe zmeIIor, uçezuLe unde-çI în(ùrcuse
drucuI copIII. Ducù ujunse uIcI, Greuceunu se deLe de LreI
orI pesLe cup çI se Iùcu un porumbeI. VezI cù eI uscuILuse
nùzdrùvùnIIIe ce-I învù(use ¡uuruI-pùmunLuIuI. ¡ùcundu-se
porumbeI, Greuceunu zburù çI se puse pe un pom cure eru
LocmuI în Iu(u cuseIor.
ALuncI, IeçInd IuLu de zmeu ceu mure çI, uILundu-se, se
înLourse repede çI cIemù pe mumù-su çI pe sorù-su ceu
mIcù, cu sù vInù sù vuzù mInuneu.
¡uLu ceu mIcù zIse:
- MùIcuII(ù çI surIourù, pusùreu usLu gInguçù nu mI se
pure ogurIIe penLru cusu nousLrù. OcIII eI nu seumùnù u de
pusùre, cI muI muIL seumùnù u II ocIII IuI Greuceunu ceI de
uur. Punù ucumu ne-u IosL çI nouù! D-uIcI înuInLe numuI
Dumnezeu sù-çI Iucù mIIù de noI çI d-uI noçLrI.
PusùmILe uveuu zmeII cunoçLIn(ù de vILejIu IuI
Greuceunu.
ApoI InLrurù cuLeçLreIe zmeouIceIe în cusù çI se puserù Iu
sIuL.
Greuceunu numuIdecuL se deLe IurùçI de LreI orI presLe
cup çI se Iùcu o muscù çI InLrù în cùmuru zmeIIor. AcoIo se
uscunse înLr-o crùpùLurù de grIndù de Iu LuvunuI cuseI çI
uscuILù Iu sIuLuI Ior. Dupù ce Iuù în cup LoL ce uuzI, IeçI
uIurù çI se duse pe drumuI ce duceu Iu Codru Verde çI ucoIo
se uscunse subL un pod.
Cum se vede Lreubu, dIn ceIe ce uuzIse, çLIu ucum cù
zmeII se duseserù Iu vunuL în Codru Verde çI uveuu sù se
înLourcù unuI de cu seurù, uILuI Iu mIezuI nop(II çI LurLoruI
ceI mure despre zIuù.
AçLepLund Greuceunu ucoIo, IuLù mùre, cù zmeuI ceI muI
mIc se înLorceu çI, ujungund cuIuI Iu murgIneu poduIuI, un-
de sIorùI o duLù çI sùrI înupoI de çupLe puçI. Durù zmeuI,
munIIndu-se, zIse:
- AI, muncu-o-ur IupII curneu cuIuIuI! Pe Iumeu usLu nu
mI-e IrIcù de nImenI, numuI de Greuceunu de Aur; dur çI
pe uceIu c-o IovILurù îI voI cuIcu Iu pùmunL.
Greuceunu, uuzInd, IeçI pe pod çI sLrIgù:
- VIno, zmeuIe vILeuz, în sùbII sù ne LùIem, suu în IupLù sù
ne IupLùm.
- Bu în IupLù, cù e muI dreupLù.
Se upropIurù unuI de uILuI çI se Iuurù Iu LrunLù.
Aduse zmeuI pe Greuceunu çI-I bùgù în pùmunL punù în
genucII. Aduse çI Greuceunu pe zmeu çI-I bùgù în pùmunL
punù în guL çI-I LùIe cupuI. ApoI, dupù ce uruncù IeçuI
zmeuIuI çI uI cuIuIuI sub pod, se puse sù se odIIneuscù.
Cund, în puLereu nop(II, venI çI IruLeIe ceI mure uI zmeu-
IuI, çI cuIuI IuI sùrI de çupLesprezece puçI înupoI. EI zIse cu
çI IruLe-sùu, Iurù Greuceunu îI rùspunse çI IuI cu çI ceIuI
dInLuI.
¡eçInd de sub pod, se Iuù Iu LrunLù çI cu ucesL zmeu.
$I unde mI-uduse, nene, zmeuI pe Greuceunu çI-I bùgù în
pùmunL punù Iu bruu. Durù Greuceunu, sùrInd repede, un-
de mI-uduse çI eI pe zmeu o duLù, mI-I LrunLI çI-I bùgù în
pùmunL punù în guL çI-I LùIe cupuI cu puIoçuI. Aruncundu-I
çI morLùcIuneu ucesLuIu çI u cuIuIuI sùu sub pod, se puse
IurùçI de se odIInI.
Cund despre zorI, unde veneu, mùre, veneu LuL-uI
zmeIIor, cu un LurLor, |de| cùLrùnIL ce eru, çI cund ujunse Iu
cupuI poduIuI, sùrI cuIuI IuI çupLezecI çI çupLe de puçI
înupoI. Se necùjI zmeuI de uceusLù înLumpIure cuL un Iucru
mure, çI unde rùcnI:
- AI, muncure-ur IupII curneu cuIuIuI; cù pe Iumeu usLu
nu mI-e IrIcù de nImeneu, dourù de Greuceunu de Aur; çI
încù çI pe ucesLu numuI sù-I Iuu Iu ocII cu sùgeuLu çI îI voI
cuIcu Iu pùmunL.
ALuncI, IeçInd çI Greuceunu de sub pod, îI zIse:
- DeI! zmeuIe vILeuz, vIno sù ne buLem, în sùbII sù ne
LùIem, în suII(I sù ne IovIm, orI în IupLù sù ne IupLùm.
SosI zmeuI çI se Iuurù Iu bùLuIe: în sùbII se bùLurù ce se
bùLurù çI se rupserù sùbIIIe; în suII(I se IovIrù ce se IovIrù çI
se rupserù suII(IIe; upoI se Iuurù Iu IupLù: se zguduIuu unuI
pre uILuI de se cuLremuru pùmunLuI; çI sLrunse zmeuI pe
Greuceunu o duLù, durù ucesLu, bùgund de seumù ce ure de
gund zmeuI, se umIIù çI se încordù în vIne çI nu pù(I nImIc,
upoI Greuceunu sLrunse o duLù pe zmeu, LocmuI cund eI nu
se uçLepLu, de-I puruI ouseIe.
Açu IupLù nIcI cù s-u muI vùzuL. $I se IupLurù, çI se
IupLurù, punù ce ujunse vremeu Iu nùmIezI, çI osLenIrù.
ALuncI Lrecu pe dusupru Ior un corb cureIe se Iegùnu prIn
vùzduI çI cùuLu Iu IupLu Ior. $I vùzundu-I, zmeuI îI zIse:
- CorbuIe, corbuIe, pusùre cernILù, udu-mI Lu mIe un cIoc
de upù çI-(I voI du de muncure un voInIc cu cuIuI IuI cu LoL.
ZIse çI Greuceunu:
- CorbuIe, corbuIe, mIe sù-mI uducI un cIoc de upù duIce,
cùcI eu (I-oI du de muncure LreI IeçurI de zmeu çI LreI de cuI.
AuzInd corbuI ucesLe cuvInLe, uduse IuI Greuceunu un
cIoc de upù duIce çI îI usLumpùrù seLeu; cùcI înseLoçuserù,
nevoIe mure. ALuncI Greuceunu muI prInse Iu suIIeL, çI,
împuLernIcIndu-se, unde rIdIcù, nene, o duLù pe zmeu, çI
LrunLIndu-mI-I îI bùgù în pùmunL punù în guL çI-I puse pI-
cIoruI pe cup, (Inundu-I uçu. ApoI îI zIse:
- Spune-mI, zmeuIe spurcuL, unde uI uscuns Lu soureIe çI
Iunu, cùcI uzI nu muI uI scùpure dIn munu meu.
Se codeu zmeuI, îngunu verzI çI uscuLe, durù Greuceunu îI
muI zIse:
- Spune-mI-veI orI nu, eu LoL Ie voI gùsI, çI încù çI cupuI
reLezu-(I-I-voI.
ALuncI zmeuI, LoL muI nùdùjduIndu-se u scùpu cu vIu(ù
ducu îI vu spune, zIse:
- ¡n Codru Verde esLe o cuIù. AcoIo înùunLru sunL
încIIse. CIeIu esLe degeLuI meu ceI mIc de Iu munu
dreupLù.
Cum uuzI Greuceunu uneIe cu ucesLeu, îI reLezù cupuI,
upoI îI LùIe degeLuI çI-I Iuù Iu sIne.
DeLe corbuIuI, dupù IùgùduIuIù, LouLe sLurvurIIe, çI,
ducundu-se Greuceunu Iu cuIu dIn Codru Verde, descIIse
uçu cu degeLuI zmeuIuI çI gùsI ucoIo soureIe çI Iunu. ¡uù în
munu dreupLù soureIe çI în ceu sLungù Iunu, Ie uruncù pe
cer çI se bucurù cu bucurIe mure.
OumenII, cund vùzurù IurùçI soureIe çI Iunu pe cer, se
veseIIrù çI Iùudurù pe Dumnezeu cù u duL uLuLu LùrIe IuI
Greuceunu de u IzbundIL împoLrIvu împIeII(u(IIor vrùjmuçI
uI omenIrII.
¡urù eI, muI(umIL cù u scos Iu bun cupùL sIujbu, o Iuù Iu
drum, înLorcundu-se înupoI.
GùsInd pe IruLe-sùu Iu semnuI de înLroIocure, se
îmbrù(Içurù çI, cumpùrund doI cuI ce mergeuu cu sùgeuLu
de IuLe, înLInserù pusuI Iu drum cu sù se înLourcù Iu
împùruLuI.
¡n cuIe, deLe pesLe un pùr pIIn de pere de uur. ¡ruLeIe
GreuceunuIuI zIse cù ur II bIne sù muI poposeuscù pu(In Iu
umbru ucesLuI pùr, cu sù muI rùsuIIe çI cuII, Iurù punù unu,
uILu sù cuIeugù çI cuLevu pere, spre u-çI muI momI Ioumeu.
Greuceunu, cure uuzIse pe zmeouIce ce pIùnuIserù, se învoI
u se odIInI; durù nu Iùsù pe IruLe-sùu sù cuIeugù pere, cI
zIse cù Ie vu cuIege eI. ALuncI Lruse puIoçuI çI IovI pùruI Iu
rùdùcInù. Cund, ce sù vezI d-Lu? unde începu u curge nIçLe
sunge çI venIn scurbos çI un gIus se uuzI dIn pom, zIcund:
- Mù muncuçI IrIpLù, Greucene, precum uI muncuL çI pre
bùrbuLuI meu.
$I nImIc nu muI rùmuse dIn uceI pùr, decuL pruI çI
cenuçe; Iurù IruLe-sùu încremenI de mIrure, neçLIInd ce
sunL LouLe ucesLeu.
Dupù ce pIecurù çI merserù ce merserù, deLerù presLe o
grùdInù IourLe Irumousù cu IIorI çI cu IIuLureI çI cu upù
IImpede çI rece.
¡ruLeIe GreuceunuIuI zIse:
- Sù ne oprIm uIcI nI(eI, cu sù ne muI odIInIm cùIçorII.
¡ur noI sù bem nI(Icù upù rece çI sù cuIegem IIorI.
- Açu sù Iucem, IruLe, rùspunse Greuceunu, ducù uceusLù
grùdInù vu II sùdILù de muInI omeneçLI çI ducù uceI Izvor vu
II IùsuL de Dumnezeu.
ApoI, Lrùgund puIoçuI, IovI în LuIpInu uneI IIorI cure se
pùreu muI Irumousù çI o cuIcù Iu pùmunL; dupù uceeu
împunse çI în IunduI IunLuneI çI u murgInIIor eI, durù în Ioc
de upù începu u cIocoLI un sunge moIoruL, cu çI dIn LuIpInu
IIorII, çI umpIu vùzduIuI de un mIros gre(os. PruI çI (ùrunù
rùmuse çI dIn IuLu ceu muI mure de zmeu, cùcI eu se Iùcuse
grùdInù çI Izvor cu sù învenIneze pe Greuceunu çI sù-I
omoure.
$I scùpund çI d-uceusLù pucosLe, încùIecurù çI pIecurù Iu
drum, repede cu vunLuI; cund ce sù vezI d-Lu? Unde se Iu-
use dupù dunçII scorpIu de mumù u zmeouIceIor cu o IuIcù
în cer çI cu uILu în pùmunL cu sù îngII(ù pe Greuceunu çI
muI muILe nu; çI uveu de ce sù IIe cùLrùnILù çI umùruLù: cùc
nu muI uveu nIcI so(, nIcI IeLe, nIcI gInerI.
Greuceunu sIm(Ind cù s-u IuuL dupù dunçII zmeouIcu ceu
bùLrunù, zIse Irù(Inù-sùu:
- ¡u Le uILù, IruLe, înupoI çI spune-mI ce vezI.
- Ce sù vùz, IruLe, îI rùspunse eI, IuLù un nor vIne dupù
noI cu un vurLej.
ALuncI deLe bIce cuIIor curI mergeuu repede cu vunLuI çI
IIn cu gunduI; durù Greuceunu muI zIse o duLù IruLeIuI sùu
sù se uILe în urmù. AcesLu îI spuse cù se upropIe noruI cu o
IIùcùruIe; upoI, muI Iùcund un vunL cuIIor, ujunserù Iu
¡uuruI-pùmunLuIuI.
AcI, cum descùIecurù, se încIIse în IùurIçLe. Pe urmu Ior
Iucu çI zmeouIcu. De-I ujungeu, îI prùpùdeu! NIcI oscIor nu
muI rùmuneu dIn eI. Acum însù n-uveu ce Ie muI Iuce.
O înLourse însù Iu çIreLIIc: rugù pe Greuceunu sù Iucù o
guurù în pùreLe cu mùcur sù-I vuzù în Iu(ù. Greuceunu se
preIùcu cù se îndupIecù çI Iùcu o guurù în pùreLe. Durù
¡uuruI-pùmunLuIuI se u(Ineu cu cIIpuI IuI Greuceunu ceI
de IIer, ce ursese în Ioc de sùreu scunLeI dIn eI. Cund
zmeouIcu puse guru Iu spùrLurù cu sù sourbù pe Greuceunu,
¡uuruI-pùmunLuIuI îI bùgù în gurù cIIpuI de IIer roçu cu Io-
cuI çI I-I vurî pe guL. Eu, îngIIor(! îngII(I çI pe Ioc çI crùpù.
Nu Lrecu muIL çI sLurvuI zmeouIceI se preIùcu înLr-un
munLe de IIer çI usLIeI scùpurù çI de dunsu.
¡uuruI-pùmunLuIuI descIIse uçu IùurIçLeI, IeçI uIurù çI se
veseIIrù LreI zIIe çI LreI nop(I de uçu mure Izbundù. EI muI
cu seumù eru nebun de bucurIe penLru munLeIe de IIer.
ALuncI poruncI cùIIIIor sù Iucù IuI Greuceunu o cùru(ù cu
LreI cuI cu LoLuI çI cu LoLuI de IIer. Dupù ce Iurù guLu, suIIù
usupru Ior çI Ie deLe duI de vIu(ù.
¡uundu-çI zIuu bunù de Iu IruLe-sùu de cruce, ¡uuruI-
pùmunLuIuI, Greuceunu se urcù în Lrùsurù cu IruLe-sùu ceI
bun çI pornI Iu Roçu-împùruL cu sù-çI prIImeuscù rùspIuLu.
Merse, merse, punù ce II se înIurcI cuIeu. AcI se oprIrù çI
poposIrù. ApoI, Greuceunu desprInse de Iu cùru(ù un cuI çI-
I deLe IruLeIuI sùu, cu sù ducù împùruLuIuI Roçu vesLeu ceu
bunù u sosIrII IuI Greuceunu cu Izbundu sùvurçILù; Iurù eI
rùmuse muI în urmù. ¡nuInLund eI uIene, rùsLurnuL în
cùru(ù, Lrecu pre Iungù un dIuvoI çcIIop cureIe (Ineu cuIeu
drume(IIor cu sù Ie Iucù neujunsurI. AcesLuIu îI Iu IrIcù sù
deu pIepL cu Greuceunu, durù, cu sù nu scupe nIcI eI neuLIns
de rùuLuLeu IuI ceu drùceuscù, îI scouse cuIuI dIn cupuI osIeI
de dIndùrùL çI-I uruncù depurLe în urmù.
ApoI LoL eI zIse GreuceunuIuI:
- MùI, verIcuIe, (I-uI pIerduL cuIuI, du-Le de (I-I cuuLù.
Greuceunu sùrInd dIn cùru(ù, îçI uILù ucoIo puIoçuI, dIn
greçeuIù. ¡urù cund eI îçI cùuLu cuIuI, dIuvoIuI îI Iurù
puIoçuI, upoI, uçezundu-se în murgIneu drumuIuI, se deLe
de LreI orI pesLe cup çI se scIImbù înLr-o sLunù de pIuLrù.
Puse Greuceunu cuIuI Iu cupuI osIeI, îI în(epenI bIne, se
urcù în cùru(ù, çI pe IcI (I-e drumuI! Nu bùgù însù de seumù
cù puIoçuI îI IIpseçLe.
AscuILu(I ucum çI vù mInunu(I, boIerI d-vousLrù, de
pù(unIu bIeLuIuI Greuceunu. Un mungosIL de sIeLnIc d-uI
împùruLuIuI Roçu se IugùduIse dIuvoIuIuI, ducù îI vu Iuce sù
Iu eI pe IuLu împùruLuIuI. Bu încù çI roduI cùsùLorIeI suIe îI
încIInuse ucesLuI necuruL. ¡mpIeII(uLuI çLIu cù Greuceunu,
Iùrù puIoç, eru çI eI om cu Lo(I oumenII. PuLereu IuI în puIoç
eru; Iùrù puIoç eru necunoscuL. ¡I Iurù puIoçuI çI-I deLe be-
cIsnIcuIuI de sIeLnIc.
AcesLu se înIù(Içù Iu împùruLuI çI îI ceru IuLu, zIcund cù eI
esLe ceI cu Izbundu ceu mure.
¡mpùruLuI îI crezu, vùzundu-I çI puIoçuI, çI începuserù u
pune Iu cuIe ceIe spre cununIe. Pe cund se pregùLeu Iu
curLe, penLru nunLIreu IIIceI împùruLuIuI cu voInIcuI ceI
mIncInos ce zIceu cù u scos soureIe çI Iunu de Iu zmeI, vIne
çI IruLeIe GreuceunuIuI cu vesLeu cù Greuceunu ure sù
soseuscù în curund.
SIeLnIcuI ceI puIuvuLIc, cum uuzI de unu cu uceusLu,
merse Iu împùruLuI çI zIse cù uceIu esLe un umùgILor çI Lre-
buIe pus Iu încIIsoure. ¡mpùruLuI îI uscuILù. ¡urù sIeLnIcuI
umbIu d-u-ncuLeIeu, zorInd sù se Iucù muI curund nunLu, cu
gund cù, ducù se vu cununu oduLù cu IuLu împùruLuIuI, upoI
pouLe sù vInù o suLù de GreucenI, cù n-ure ce-I muI Iuce,
Iucru IIInd sIurçIL.
¡mpùruLuIuI însù nu-I preu pIùcu zoruI ce du sIeLnIcuI
penLru nunLù, çI muI LùrùgùI IucrurIIe.
Nu Lrecu muIL çI IuLù cù soseçLe çI Greuceunu çI,
înIù(Içundu-se Iu împùruLuI, ucesLu nu çLIu înLre cure sù
uIeugù.
Credeu cù ucesLu sù IIe Greuceunu, durù nu-çI puLeu du
seumù de cum puIoçuI IuI Greuceunu se uIIù în munu sIeL-
nIcuIuI. ALuncI bùgù de seumù çI Greuceunu cù-I IIpseçLe
puIoçuI çI LocmuI ucum îI venI în mInLe penLru ce nu vùzuse
eI sLunu de pIuLrù decuL dupù ce-çI gùsIse cuIuI de Iu osIe çI
se înLorceu Iu cùru(ù cu dunsuI. PrIcepu eI cù nu e Iucru
curuL.
- ¡mpùruLe preuIumInuLe, zIse eI, LouLù Iumeu çLIe cù eçLI
om drepL. Te rog sù-mI IucI çI mIe drepLuLe. MuIL uI
uçLepLuL, muI uçLeupLù, rogu-Le încù pu(In çI veI vedeu cu
ocIII udevùruIuI.
PrIImI împùruLuI u muI uçLepLu punù ce sù se înLourcù
Greuceunu. AcesLu se puse IurùçI în cùru(u IuI cu cuI cu LoL
de IIer çI înLr-un suIIeL merse, punù ce ujunse Iu sLunu de
pIuLrù, ucoIo unde NecuruLuI îI scosese cuIuI de Iu cùru(ù.
- ¡IIn(ù neLrebnIcù çI pùgubILoure omenIrII, zIse eI, dù-
mI puIoçuI ce mI-uI IuruL, cùcI de unde nu, pruIuI nu se
uIege de LIne.
PIuLru nIcI cù se cIInLI dIn Ioc mùcur.
ALuncI Greuceunu se deLe de LreI orI pesLe cup, se Iùcu
buzdugun cu LoLuI çI cu LoLuI de o(eI, çI unde începu, nene,
u IovI în sLunù de se cuLremuru pùmunLuI. De cuLe orI du,
de uLuLeu orI cùdeu cuLe o zburùLurù dIn pIuLrù. $I IovI ce
IovI punù ce îI sIùrumù vurIuI. ApoI deoduLù începu sLunu
de pIuLrù u Lremuru çI u cere IerLùcIune. ¡urù buzdugunuI,
de ce du, d-uIu îçI înLe(eu IovILurIIe, çI deLe, çI deLe, pùnù o
Iùcu puIbere. Cund nu muI Iu în pIcIoure nImIc dIn sLunu
de pIuLrù, cùLù prIn puIbereu ce muI rùmùsese, çI-çI gùsI
Greuceunu puIoçuI ce-I Iuruse SuLunu.
¡I Iuù çI, Iùrù nIcI o cIIpù de odIInù, venI çI se înIù(Içù
IurùçI Iu împùruLuI.
- SunL guLu, mùrILe împùruLe, zIse eI, s-urùL orIcuI ce
pouLe osuI IuI Greuceunu. Sù vInù uceI sIeLnIc neruçInuL
cure u voIL sù Le umùgeuscù, spre u ne în(eIege Iu cuvInLe.
¡mpùruLuI îI cIemù.
AcesLu, ducù venI çI vùzu pe Greuceunu cu sprInceunu
încrunLuLù, începu sù Lremure çI-çI ceru IerLùcIune,
spunund cum cùzuse în muInIIe IuI puIoçuI IuI Greuceunu.
Dupù rugùcIuneu IuI Greuceunu, dobundI IerLure çI de Iu
împùruLuI, dur ucesLu îI poruncI sù pIurù dIn împùrù(Iu IuI.
ApoI scouse pe IruLeIe GreuceunuIuI de Iu încIIsoure çI se
Iùcu o nunLù d-uIeu împùrùLeçLIIe, çI se încInse nIçLe veseIII
cure (Inurù LreI sùpLùmunI...
$I eu încùIecuI p-o çeu, çI vù povesLI d-vousLrù uçu.
±1. Ho{o impúrut
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL mure çI puLernIc. AbIu Iu vremeu
cùrunLe(eI dobundI çI eI un copII. BucurIu IuI Iu nespusù
cund se vùzu çI eI LuLù, çI LouLù împùrù(Iu IuI Iu veseIù
dInpreunù cu dunsuI, cùcI ucesL împùruL eru bun, drepL çI
LemùLor de Dumnezeu. PenLru uceusLu, eI Iùcu muIL bIne
poporuIuI sùu. $I Lo(I înLr-un gund çI înLr-o gIùsuIre deLe
mùrIre DomnuIuI cù s-u înduruL u Ie du un moçLeun uI
împùrù(IeI.
AcesL împùruL puse de gund cu pe IIuI sùu sù-I deu sù
înve(e LouLe meserIIIe çI LouLù procopseuIu cùrLururIIor.
¡IuI împùruLuIuI creçLeu înLr-o Iunù cuL uI(II înLr-un un.
Cund Iu de opL unI, pùreu cù esLe de opLsprezece.
Ducu vùzu uçu, LuLù-sùu, împùruLuI, îI deLe Iu curLe; dupù
ce învù(ù IIIosoIIu çI cILIreu pe sLeIe, de Iu ceI muI IscusI(I
duscùII, îI deLe Iu ceI muI meçLer vrucI, de învù(ù çI
meçLeçuguI IeucurIIor.
Vùzund LuLù-sùu, împùruLuI, cù IIu-sùu ure (Inere de
mInLe grozuvù çI Iu în cup uçor ceIe ce I se uruLù, se umpIu
de muI(umIre suIIeLeuscù, cùcI Dumnezeu îI duse un copII
LocmuI dupù gunduI sùu.
¡nvù(und eI LouLù curLeu, împùruLuI u începuL u LrImILe pe
IIu-sùu dIn ceLuLe în ceLuLe sù înve(e LouLe meserIIIe. Cum
uuzeu cù în cuLure ceLuLe esLe cuLe vrun meçLer muI dIbucI
çI cù uceu meserIe nu se uIIù pe Iu dunsuI, înduLù îI LrImILeu
sù înve(e çI uceu meserIe.
AsLIeI umbIù IIuI împùruLuIuI dIn (urù în (urù, cu çI un
prIbeug, punù ce învù(ù LouLe meserIIIe de pre pùmunL. $I
înLorcundu-se Iu puIuLurIIe LuLùIuI sùu, socoLeu cù ucum s-u
sIurçIL; ure sù se sLrungù de pre drumurI.
De bucurIe cù ure un IIu uçu de procopsIL çI de IscusIL,
LuLùI sùu Iùcu o musù mure, unde cIemù pe Lo(I împùru(II,
vecInII IuI, cu sù Ie uruLe IIuI sùu procopseuIu.
¡nsuçI IIuI împùruLuIuI poruncI Iu bucùLurI çI Ie urùLù
cum sù Iucù bucuLeIe. MesenII nu çLIuu cum sù muI Iuude
gusLuI ucesLor bucuLe. Cund, IuLù cù vIne çI IIuI împùruLuIuI
Iu musù. Se cIeIuIrù, decI, çI çLII, vorbu ùIuIu, vorbu vorbù
uduce. ¡ncepurù împùru(II u-çI povesLI despre judecù(IIe çI
drepLù(IIe ce Iùcuse IIecure în împùrù(Iu su. ¡nLre uILeIe, un-
uI spuse cù se vu cùI cuL vu LrùI eI, penLru cù u osundIL pe un
om drepL, învInovù(IL IIInd cù ur II IuruL nIçLe IucrurI, pe
cund uILuI u IosL Io(uI, precum se dovedI muI în urmù.
Cum uuzI împùruLuI cure dedese ospù(uI, se înLourse
cùLre IIuI sùu çI zIse:
- $LIu cù, ducu un împùruL voIeçLe sù IIe drepL çI udevùruL
sLùpunILor supuçIIor sùI, LrebuIe sù çLIe LouLe meserIIIe, cu
sù cunouscù prIn însuçI ocIII sùI pùsurIIe IIecùruIu. De
uceeu, IùLuI meu, Le-um duL sù înve(I LouLe meçLeçugurIIe.
Nu mI-u venIL în gund cù çI Io(Iu esLe un meçLeçug. AceusLu
î(I rùmune sù muI înve(I, dupù cure Le veI Iuce un împùruL
cu SoIomon împùruL çI cum uILuI nu vu muI II pe Iume.
- ¡I! LuLù, rùspunse IIuI de împùruL, cureIe se ruçInù çI se
roçIse cu o sIecIù, cum de mù osundeçLI usLIeI cu pe un
vInovuL de codru?
$I scuIundu-se de Iu musù, se duse unde se duse eI, çI se
înLourse numuIdecuL, pesLe uçLepLureu LuLuIor, cu o sIugù u
IuI credIncIousù, uducund nIçLe scundurI, sLIngIII, drugI,
odgoune çI punze. Cu ucesLe se upucù, ujuLuL de sIugu IuI,
de cIùdI un IeI de IoIçor.
GùLIndu-se IoIçoruI, se urcù înLr-însuI çI, învurLInd nIçLe
çuruburI çI nIçLe vurLejurI Iu nIçLe meçLeçugurI ce uveu
ucesL IoIçor, începu u pIuLI în vunL çI, pe cund se LoL urcu, eI
îçI Iuù zIuu bunù de Iu Lo(I ceI de Iu(ù, curI rùmùseserù cu
gurIIe cùscuLe çI cu ocIII bIeojdI(I Iu dunsuI. Mumù-su cuL
p-ucI eru sù-I vIe rùu de InImù reu; durù îçI (Inu IIreu.
Dupù ce îI pIerdurù dIn ocII, mesenII se scuIurù çI se
împrùçLIurù cu puII de poLurnIcIe, nemuIvoInd u udùogu
muInIreu împùruLuIuI, cure se vedeu de pe Iu(ù cù eru preu
mure.
¡IuI împùruLuIuI, dupù ce cùIùLorI cuLvu LImp prIn
vùzduI, prInse u se coborî. Ce sù vezI dumneuLu? Orundu îI
duse u se Iùsu LocmuI dInuInLeu uneI cocIoube de bordeI
sùrùcùcIos.
Eru seuru. BùLu Iu uçe. CeI dInùunLru, o perecIe de ou-
menI jIgùrI(I, înLrebù:
- CIne e ucoIo?
- Om bun, Ie rùspunse IIuI de împùruL. DescIIde(I, cù
sunL un cùIùLor.
¡I descIIserù. Cund InLrù în bordeI, eI bùgù de seumù cù
muIereu uruncuse cevu sub puL.
- Durù ce vunL Le uduce pe Iu noI?
- SunL sLreIn. Acum um sosIL dIn uILe împùrù(II. Rogu-vù
sù mù gùzduI(I.
- Bucuros, cu ce vom puLeu.
- ¡ourLe vù muI(umesc, Ie muI zIse eI. Nu vù vu II de-
geubu. Durù de ce vù sLIngIIrI(I dIn Iucru? ¡ucru(I, nu vù
oprI(I penLru mIne. Am bùguL de seumù cù Iùceu(I cevu
cund um venIL!
MuIereu vru sù îndruge cuLevu mIncIunI. Durù bùrbuLuI îI
Iuù dIn gurù çI zIse:
- Sù-(I spunem drepL. DumneuLu eçLI ouspeLeIe nosLru, çI
crez cù nu ne veI du pe munu sLùpunIreI. Eu sunL Io(.
MeserIu ucesLu nu muI ure cùuLure, de cund împùruLuI u
pus nIçLe sIujbuçI uI drucuIuI de sLruçnIcI çI de usprI penLru
unII cu noI. AbIu ne muI (Inem zIIeIe, cu cuLe o gùInù suu
uILù pusùre ce puLem sù cIordIm de pe IcI, de coIo. $I
LocmuI jumuIeu o guscù nevusLù-meu cund uI venIL d-Lu.
- TocmuI ce cùuLum çI eu. Dumnezeu m-u udus Iu voI.
ScouLe(I guscu de sub puL çI Iuce-vù-(I meçLeçuguI. De uzI
încoIo sunL uI vosLru. Mù bug ucenIc Iu d-Lu sù mù înve(I
ucesL meçLeçug.
$I punù jumuII çI gùLI guscu, IIuI împùruLuIuI IeçI uIurù,
îçI sLrunse IoIçoruI, desIùcundu-I dIn LouLe încIeIeLurIIe, çI-
I puse bIne, unde sù nu deu nImenI pesLe dunsuI.
Se puserù, decI, Iu musù çI se cIeIuIrù, punù ce cocoçII
începurù u vesLI cù vIne uIbu în suL.
A douu zI se în(eIeseserù eI Iu cuvInLe, çI IIuI de împùruL
rùmuse sub uscuILureu Io(uIuI, cu sù înve(e meçLeçuguI de
Iu dunsuI.
- ToL meçLeçuguI esLe, zIse Io(uI înLr-unu dIn zIIe, sù
cIordeçLI, Iùrù sù Le prInzù cInevu; sù buzunùreçLI çI pe
drucuI, Iùrù sù Le vuzù nIcI puI de om suu uILù gudInù; sù n-
upuce sù cuzù çI Lu sù gùseçLI; orIce (I s-o pùreu cù nu esLe
pus bIne de uILuI, Lu sù IeI çI sù pùsLrezI; murgIIoIIu,
vIcIeçuguI, îndrùzneuIu, IsLe(Imeu, çoLIu çI cu LoL neumuI
Ior, sù IIe uneILeIe LuIe.
¡IuI de împùruL uscuILu çI bùgu Iu cup.
Dupù Lrecere de LImp, în cure IIuI împùruLuIuI se
îndeIeLnIcIse Iu meçLeçuguI Io(IeI, vùzund eI cù IucrurIIe îI
merg sLrunù, zIse:
- MeçLere, cund uI de gund sù mù sco(I cuIIù?
- Cund mI-oI Iuru Ipungeuuu de pe mIne.
Dupù ce muI Lrecu, merserù înLr-o zI Iu vunuL. AcoIo în
pùdure, sLund sù Iucù popus, se LoIùnIrù IIecure pe ce uveu,
Iu umbrù de copucI çI Iu rùcoure, cu sù-çI uromeze ourecum.
Ho(uI îçI uçLernuse Ipungeuuu.
DeoduLù Io(uI uuzI mIercùILuI unuI Iepure, cu çI cund îI
upucuse oguruI. Se scuIù, se uILù prIn prejur, çI nu vede
nImIc. So(uI sùu, IIuI împùruLuIuI, udormIse, çI-I du nIçLe
sIorùIeII de pùreu cù munù porcII. Se cuIcù IurùçI.
Nu çezu muIL, çI LocmuI cund eru sù-I Iure çI pe eI som-
nuI, uuzI încù o duLù uceIuçI mIercùIL çI cu LoLuI p-uproupe.
OduLù sùrI drepL în sus.
- Ce nuIbu, LrebuIe sù IIe cevu. Mù repez sù vùz ce drucov-
enIe sù IIe uceeu.
$I IIInd un crunguIe( înLr-o depùrLure cuL uruncI cu pI-
uLru, se duse înLr-ucoIo, de unde I se pùru IuI cù vIne
mIercùILuI IepureIuI.
Pe cund se duceu Io(uI, IIuI împùruLuIuI se scouIù
bInIçor, çI puç! puç! îI Iu Ipungeuuu IrumuçeI, o îndoIeçLe çI
o uscunde înLr-o scorburù de copucI çI IurùçI se cuIcù.
AcesLeu Ie Iùcu eI muI IuLe decuL uI gundI.
Ho(uI, ducu vùzu cù nu esLe nImIc în crung, deLe LuLuIor
rùIIor çI Iepure çI LoL, çI se înLourse sù se odIIneuscù. Cund,
Iu Ipungeuuu de unde nu e. Se uILù prIn prejur, çI nIcI o
IrunzuII(ù mùcur nu se mIçcu. ¡IuI împùruLuIuI IorcùIu de
socoLeuI cù o sù deçLepLe çI pe mor(I.
BIeLuI Io( rùmuse cu IovIL de LrùsneL. SIm(I cù uIL n-ure
cIne sù-I II jucuL rengIIuI ucesLu, decuL ucenIcuI IuI.
Se sucI, se învurLI, deLe LurcouIe prejmeLeIor; Ipungeuuu
nu e. ¡n ceIe de pe urmù, dupù ce îI înecuse necuzuI, se
duse sù-çI deçLepLe ucenIcuI.
AcesLu dormeu morL. ¡I zguduI, îI scuLurù, cu de cund
începuI sù vù povesLesc çI ubIu, ubIu se deçLepLù.
Somnoros cum eru, çI LoL Irecundu-se Iu ocII, începu sù
se jeIuIuscù cù n-ure purLe sù dourmù çI eI mùcur un somn,
çI cù dIn prIcInu usLu o sù se ducù de Iu un usemeneu
sLùpun, cre nu-I dù rùguz cuL ur uromI cInevu.
Ho(uI vùzu cù ucenIcuI IuI ure sù-I înLreucù, çI zIse:
- ¡u Iusù usLIeI de vorbe, cI dù-mI Ipungeuuu, cù ucum eçLI
cuIIù, uI scùpuL de ucenIcIe.
Cund uuzI IIuI împùruLuIuI de uneIe cu ucesLeu, se duse
înLr-un suIIeL de-I uduse Ipungeuuu, çI Iegurù umundoI
LovùrùçIe pe bIne çI pe rùu.
¡ncepuse u mIçcu bInIçor Iu meserIu Ior, de cund se
Iùcurù LovurùçI. VezI cù IIuI împùruLuIuI eru muI uger de
munù, muI IsLe( çI muI îndrùzne(.
¡nLr-unu dIn zIIe, IecIoruI de împùruL se duse Iu vunuL, Iu
uçu cum în doruI IeIII, IIIndcù n-uveu uILù Lreubù. UmbIund
eI prIn pùdure, oduLù uude un groIùIL de porc p-uproupe de
dunsuI; cùuLù çI, muI IuLe decuL uI gundI, Iu çI ucoIo. Cund,
ce sù-I vuzù ocIII? Un mIsLre( cuL LouLe zIIeIe de mure
prùvùIIse pe un IIùcùu Lunùr Iu Iu(ù, çI se sIIeu u-çI descurcu
coI(II dIn urcuI IIùcùuIuI spre u-I sIuçIu.
¡IuI împùruLuIuI îçI scouse cu(ILuI de vunùLoure çI, cu un
curuj nemuIuuzIL, se repede usupru mIsLre(uIuI, îI înIIge
cu(ILuI drepL în ocII çI îI dù Lumbu pesLe cup, îI muI dù vro
douù IovILurI bune în cup çI-I Iusù morL ucoIo IocuIuI.
¡ùcu ce Iùcu çI uduse nI(Icù upù în cùcIuIù, sLropI pe
IIùcùuI cure IeçInuse, çI îI muI învIorù.
AcesLu, cund se deçLepLù çI vùzu pe IzbùvILoruI sùu, zIse:
- Cere-mI orIcuL veI voI çI-(I voI du, penLru uceusLù Iucere
de bIne.
- BunI uu çI (IgunII, îI rùspunse IIuI de împùruL, durù cIn-
sLe nu. Sù nu socoLeçLI cù penLru bunI um IùcuL ce um IùcuL
eu ucum penLru LIne.
Se ruçInù ourecum IIùcùuI cu prIcInu; durù muI prInzund
IImbù, îI spuse çIrILenIu, cum venIse în vunùLoure cu muI
muI(I LovuroçI, cum zùrIse mIsLre(uI çI se Iuuse dupù
dunsuI, çI cum nu-I IovIse bIne, çI eI se nùpusLIse usupru IuI
çI-I prùvùIIse de eru sù-I LrImI(ù pe Iumeu ceuIuILù.
PusùmILe çI ucesLu eru IIu de împùruL, çI încù IIuI
împùruLuIuI IocuIuI uceIuIu.
Se împrIeLenIrù çI se duserù Iu puIuLurIIe împùrùLeçLI.
¡mpùruLuI nu çLIu cum sù muI(umeuscù sLreInuIuI cù I-u
scùpuL copIIuI de Iu mourLe. ¡I deLe voIe cu sù vIe în puIuL
orIcund vu voI, IIIndcù eI nu prIImI nIcI o uILù rùspIùLIre.
SLreInuI IIu de împùruL, de cuLe orI mergeu Iu împùruLuI,
de uLuLeu orI eI cerceLu çI bùgu de seumù Iu LoL ce eru pe
ucoIo.
Dupù cuLùvu vreme, eI zIse oduLù LovuroçuIuI sùu:
- Tovuroçe, mI s-u uruL cu borIùçIu, sù Iucem çI noI o
Io(Ie cure sù se muI sIm(ù.
- Ce vreI sù Iucem?
- ¡ucu, sù muI mergem çI pe Iu Iuznuuu împùrùLeuscù, cù
dourù n-o II Ioc.
- Du ce sLuI d-Lu de vorbeçLI, omuIe? D-upoI ucoIo, uoIeo!
ce de pùzILorI muI sunL!
- NoI sù mergem pe unde nu sunL pùzILorI.
Se IoLùrurù, çI înLr-o noupLe çI pIecurù. EI îçI Iuurù çI un-
eILeIe LrebuIncIouse. $I IIIndcù IIuI de împùruL çLIu LouLe
meçLeçugurIIe, eI cunoçLeu çI zIdùrIu. Se upucù çI, numuI
dIn douù cuzmuIe, scuse cuLevu cùrùmIzI, cuL puLeu omuI sù
InLre. AceusLu pe de Iu uII(ù, pre unde nu pùzeu nImenI. EI
InLrù, umpIu douù cùcIuII cu guIbenI çI IeçI. ApoI poLrIvI
cùrùmIzIIe Iu Ioc, cu sù nu se cunouscù pe unde uu InLruL.
Nu se pouLe spune bucurIe ce uvurù cund se vùzurù cu
uLuLu cùcùIùu de bunI. VenIrù ucusù çI dormIrù, cu çI cund
usLuroI nu muncuse çI gurIIe nu Ie mIroseuu.
A douu zI mure vuIvù se Iùcu în oruç cunsd se uIIù cù s-u
spurL vIsLerIu împùruLuIuI. To(I se mInunuu çI se cruceuu,
nedomIrIndu-se pe unde sù II InLruL LuIIurII.
Nu muI pu(In çI împùruLuI InLrù Iu cIIbzuIrI, cum ur Iuce
sù prInzù pe uceçLI Io(I cuLezùLorI.
¡IuI împùruLuIuI, ceI ce Iùcuse bosmuuu, se duse cu LoL-
duunu pe Iu împùruLuI, se Iùcu çI eI cù se mIrù de uLuLu
cuLezure, çI zIse:
- CeI ce u IùcuL o usemeneu Io(Ie îndrùzneu(ù nu se pouLe
sù muI vIe mùcur încù o duLù.
¡mpùruLuI IocuIuI puse LoL IeIuI de puznIcI Iu vIsLerIu IuI
çI uçLepLu.
Ho(II, dupù cuLevu zIIe, cund se muI poLoII vuIvu, venIrù
IurùçI, IIIndcù se deduIcIserù cu cuIuI Iu Lùru(e, scouse
cùrùmIzIIe çI IIuI împùruLuIuI zIse LovuroçuIuI sùu:
- De runduI LrecuL um InLruL eu; ucum InLrù Lu. Açu mI se
pure cù cere drepLuLeu.
TovuroçuI n-uvu ce zIce, cùcI uçu eru. ¡nLrù decI în Iuznu
çI, IIInd muI Iucom, Iuù cu(I guIbenI puLu eI duce çI-I uduse
LovuroçuIuI Iu guurù. AcesLu îI prIImI. Cund sù Iusù çI eI,
Iuç! în sus, Iu(! în jos, se sIm(I cù esLe prIns în Iu(, çI cù nu
pouLe IeçI. ¡IuI împùruLuIuI n-uveu LImp de pIerduL, ce sù
Iucù? Se upucù çI eI de-I LùIe cupuI, îI Iuù cu dunsuI çI p-uIcI
(I-e drumuI.
Durù cund ujunse ucusù? uoIeo! Unde eru Dumnezeu sù
vuzù boceLeIe çI vuIeLeIe muIerII, cund îI urùLù cupuI
bùrbuLuIuI eI? |Ipu de socoLeuI cù o pune în (eupù.
¡IuI împùruLuIuI îI puse munu Iu gurù çI-I zIse:
-SL! cù ne-um LopIL. Sù nu Le uuzù cInevu, cù nu e bIne de
noI.
$I dupù ce îI spuse LouLù çIreLenIu prIcInII, o împùcù
spuIndu-I cù-I Iusù eI Lo(I bunII ce uu IuruL, çI îI muI IùgùduI
cù-I vu uduce çI LrupuI bùrbuLuIuI, cu sù-I îngroupe cu ou-
menII çI cu LouLù runduIuIu.
¡urù ducu se Iùcu zIuù, sIujILorII împùrùLeçLI gùsIrù LrupuI
Iùrù cup çI-I duserù Iu împùruLuI.
AcesLu se du de ceusuI mor(II çI muI muILe nu, cum de sù
nu prInzù pe LuIIur vIu, nevùLùmuL.
¡IuI împùruLuIuI se duse çI eI pe Iu puIuL çI, uuzInd ceIe
ce se pIùnuIuu, se pregùLI çI eI u-çI (Ine IùgùduIuIu ce duse
nevesLeI LovuroçuIuI sùu.
SIùLuInd ceI doIsprezece boIerI, socoLIrù cu mInLeu Ior cù
LuIIurII LrebuIe sù IIe ceI pu(In doI; cù ceI vIu esLe pesLe
pouLe sù nu vIe u Iuu çI LrupuI morLuIuI. GùsIrù, decI, cu
cuIe u pune LrupuI ceI Iùrù cup în mIjIocuI pIe(eI, pe o
scIeIù cu LreI LrepLe, çI de jur-împrejur sIujILorI
împùrùLeçLI, curI sù pùzeuscù LouLù noupLeu.
Açu çI Iùcurù.
¡IuI împùruLuIuI, Io(uI, se duse çI eI de cumpùrù o
mur(ougù de cuI rùpcIugos çI bubos, çI sIub, de eru numuI
pIeIeu çI osuI, muI cumpùrù o odorougù de cùru(ù çI un buL-
oI de rucIIu. $I dupù ce încùrcù cùru(u, înIùmù Iu dunsu
rubIu IuI de cuI çI o pornI înspre IocuI unde eru pus LrupuI
morLuIuI spre vedere.
P-ucI prIn prejur eru o uII(ù noroIousù. P-ucoIo uvu poILù
eI u Lrece. Cund, ce sù vede(I dumneuvousLrù, cInsLI(I
boIerI? Unde mI se înnomoII u o(opInù de cuI, de nu muI
puLeu nIcI pIcIoureIe sù çI Ie mIçLe, necum sù muI Luruscù çI
cùru(uI cu buLoIuI de rucIIu. HI! în sus, Iù(! în jos; sù se
mIçLe dIn Ioc cuIuI, bu.
$I unde mI-(I începu u Iuce o gùIùgIe, de credeuI cù s-u
uprIns LurguI.
CùpeLenIu pùzILorIIor LrImIse pe unuI sù vuzù ce pucosLe
u muI duL pesLe nevoIuçuI ùIu de om, cureIe ure de gund sù
scouIe LoL oruçuI în guru IuI.
Vùzundu-I pùzILoruI cum se nevoIu u-çI scouLe cuIuI çI
cùru(u dIn noroI, I se Iùcu mIIù de eI.
¡IuI împùruLuIuI, cum îI vùzu, îI zIse:
- Du-Le, neIcuII(ù, de muI udo vro cu(Ivu oumenI de-mI
ujuLu(I sù Ies dIn ucesL noroI, çI vù voI cInsLI cu pe nIçLe ou-
menI de Lreubù.
¡nduLù venIrù muI muI(I pùzILorI, îI Iuurù çI cuI, çI
LeIegu(ù, çI buLoI çI LoL, pe sus, de-I scouserù dIn gIoduI un-
de se nomoIIse.
EI nu çLIu cum sù Ie muI(umeuscù muI bIne; îçI IrùmunLu
muInIIe de bucurIe çI prInse u du cep buLoIuIuI. ¡e deLe de
bùu cuL poILIrù, çI duse çI ceIor ce rùmùseserù de puzù pe
Iungù LrupuI morLuIuI ceI Iùrù cup.
Nu Lrecu muIL çI Lo(I pùzILorII Iurù coprInçI de un somn
sorù cu mourLeu. Unde îmI muI sIorùIu voInIcII noçLrI de
puznIcI, de pure cù eru cIne çLIe ce mure Lurmù de rumùLorI.
PusùmILe rucIIuI dIn buLoI eru cu uIIon.
¡IuI împùruLuIuI, cum îI vùzu IungI(I çI LrunLI(I cu cIne
çLIe ce bIende, se upucù de-I dezbrùcù de IuIneIe Ior çI îI
îmbrùcù în IuIne cùIugùreçLI. ApoI, Iuund LrupuI morLuIuI,
se duse în Lreubu IuI.
Cund vùzu IemeIu LrupuI, Iurù începu u se bocI. EI Iurù îI
puse munu Iu gurù çI o oprI de u Iuce zgomoL, cùcI, de se vu
uIIu, nu vu II bIne de eI. Eu Lùcu dupù ce vùzu cù nu e
gIumù, çI prIImI çI ceu muI mure purLe dIn sumu IuruLù. ¡n
cIIur uceeuçI noupLe, eI se puserù çI îngropurù morLuI.
Cund se deçLepLurù pùzILorII çI se vùzurù îmbrùcu(I în
IuIne cùIugùreçLI, nu puLeuu crede ceIor ce II |se| uruLù. Se
muI Irecurù Iu ocII, se muI uILurù, çI vùzurù cù uçu esLe. CeI
ce se deçLepLuse muI înLuI se duse Iu LovuroçuI de Iungù
dunsuI çI, începund u-I îngIIoIdI, îI zIse:
- Moç cùIugùruç, moç cùIugùruç, cu cu(I Lu ucI?
- Durù Lu, cùIugùre, ce cuu(I? îI rùspunse.
ALuncI Lo(I deoduLù începurù u rùcnI unuI Iu uILuI:
- Ce cuu(I ucI, cùIugùre? urùLundu-se cu degeLuI.
$I se Iùcu o LuIburure çI o rùscouIù înLre dunçII, de nu-I
puLeu du nImenI de cùpùLuI. EI! LocmuI LurzIu se
dezmeLIcIrù çI se domIrIrù cù omuI cu rucIIuI de
usLù-noupLe n-u IosL Iucru curuL.
Durù cund îmI vùzurù cù LrupuI IIpseçLe? uLuncI, uLuncI;
unde îmI începurù o ceurLù çI o IùIùIuIe înLre dunçII, de-(I
veneu sù-(I IeI cumpII. Se învInovù(euu cu drucII unII pe
uI(II.
- Bu cù Lu eçLI de prIcInù.
- Bu cù Lu ne-uI IùcuL sù bem rucIIu.
- Bu cù Lu ne-uI îndemnuL sù ne ducem sù-I ujuLùm.
- Bu cù Lu uI IosL ceI dInLuI cure uI bùuL.
TouLe eruu cum eruu. Durù cum çI cund s-uu cùIugùrIL eI?
$I cum sù se înIù(Içeze eI Iu împùruLuI?
N-uvu încoLro. Açu se duserù.
¡mpùruLuI se Iuù cu umundouù muInIIe de burbù cund
vùzu cù vIne Iu dunsuI o ceuLù de cùIugùrI. EI nu çLIu, vezI,
cIne sunL çI ce vreuu.
Cund uIIù cù sunL puznIcII IuI, unde mI-I umIIù un rus d-
uIeu cu IucrùmI, çI ruse punù ce se sLrumbù.
PuznIcII, bIeL, deLerù în genucII çI-çI cerurù IerLure. EI
spuserù LouLù çIrILenIu.
¡I IerLù împùruLuI de vro osundù, cIIpuI; durù InLrù Iu
muI mure grIje. EI se Lemeu cu nu curecumvu ucesL Io( uLuL
de IscusIL sù nu-I Iu çI domnIu. Nu muI cIemù SIuLuI
împùrù(IeI, IIIndcù începuse u-I cum bùnuI çI pe dunsuI, cI
îçI IrùmunLu cugeLuI, cu ce ur Iuce sù puIe munu pe Io(,
spre u-I Iuce de peLrecunIe.
HoLùrî durù, eI cu mInLeu IuI, cu sù Iscodeuscù çI pe murI
çI pe mIcI, sù IspILeuscù çI prIn boIerIme çI prIn prosLIme,
cu dour, dourù vu ujunge sù puIe munu pe un uçu LuIIur
vesLIL cure îI pusese pe uçu gundurI negre.
PenLru uceusLu puse sù se gùLeuscù un ospù( înIrIcoçuL, Iu
cure poILI numuI boIerIme neuoçe. ¡u ucesL ospù( Iu poILIL,
Iùrù dour çI pouLe, çI IIuI de împùruL ceI sLreIn.
¡u zIuu IoLùruLù se udunurù Lo(I ouspe(II. VeseIIIIe se
înLInserù punù noupLeu LurzIu. CùcI, dupù ce se scuIurù de
Iu musù, se puserù pe joc. $I Lruge-I Iu dun(urI, Iu IorI, Iu
bruurI punù ce, cund se deçLepLurù, ujunseserù pe Iu
cunLuLuI cocoçIIor de mIezuI nop(II.
Cund sù se spurgù udunureu, împùruLuI venI Iu mIjIoc çI
zIse cu gruI cum poruncILor:
- BoIerI dumneuvousLrù, noupLeu esLe înuInLuLù, çI cu sù
nu se înLumpIe cuIvu vreo meLeuInù de Iu nIscuIvu duIurI
necuruLe, orI IùcùLorI de reIe, eu um gùsIL cu cuIe în mInLeu
meu sù mune(I ucI punù Iu zIuù. Cùmuru esLe mure; vù
încupe pe Lo(I. AIùLurI de ucI esLe cùmuru IIIceI meIe. ¡I(I
Iùrù grIje çI vù repuuzu(I de osLeneIIIe dun(uIuI çI sùILùrIIor
dIn usLù noupLe. DomnuI sù prIvegIeze usupru vousLrù u
LuLuIor.
Açu zIse împùruLuI, çI uçu LrebuIu sù se Iucù. Cù Iur, cù
mur, puce; zIsu împùruLuIuI nu se puLeu deszIce.
- VuI de mIne, LuLù, cum sù mù cuIc eu cu uçu descuIuLù,
uIùLurI cu cùmuru unde ure sù dourmù uLu(Iu bùrbu(I
sLreInI? zIse IuLu LuLùIuI sùu.
- Nu numuI uLuL, IuLu meu, durù încù sù III cu Iumunureu
sLInsù çI sù uI Iu îndemunù nI(eI muc de Iumunure. De vu
venI cInevu Iu LIne, Lu sù-I munguI cu munu pe obruz,
rugundu-I sù muI sLeu; çI munguIndu-I sù-I munjeçLI nI(eI
cu muc de Iumunure, çI uceusLu, drugu meu copIIù, cu uLuL
muI muIL LrebuIe sù o IucI, cu cuL eu esLe penLru munLuIreu
împùrù(IeI.
PusùmILe împùruLuI umbIu sù prInzù pe Io( prIn vIcIenIe.
AsLu Iu cIemureu boIerIIor Iu ospù(. CùcI, îçI zIceu
împùruLuI, de vu II dInLre boIerI un usemeneu om IsLe(, Lre-
buIe sù IIe çI îndrùzne(. De nu vu II dInLre boIerI, upoI, LoL
cu LerLIpurI, prIn Lugmu prosLImeI sù-I cuuL.
HoLùrureu împùruLuIuI se puse în Iucrure înLocmuI. Se
cuIcurù Lo(I cu LoLuI çI udormIrù. NumuI pIeoupeIe IeLeI de
împùruL nu puLurù du în gene, cuLuçI de cuL.
¡IuI de împùruL ceI Io(, nIcI eI nu udormI mùcur cuL uI du
în cremene. EI îçI LoL rùsuceu musLu(u çI se încumeLeu,
duce-se-vu, or bu? ¡urù cund Iu cum dupù mIezuI nop(II,
cund çI upeIe dorm, se scuIù bInIçor, se uILù pe Iu so(II sùI,
curII Lo(I dormeuu bumbenI, çI puç! Lrecu în cùmuru IeLeI de
împùruL, o sùruLù çI se înLourse upoI sù se cuIce çI eI.
¡uLu împùruLuIuI îçI Iùcu dresurIIe cum o învù(use LuLùI
sùu, împùruLuI.
Ho(uI, punù u nu se cuIcu, se duse Iu donI(ù sù beu nI(Icù
upù, cùcI îI eru seLe. UILundu-se în donI(ù, eI vùzu cù pe
obruzuI IuI dIn sLungu sunL nIçLe peLe negre. ¡n cùmuru un-
de dormeuu ouspe(II împùruLuIuI Iumunureu urse LouLù
noupLeu.
- E! uçu mI (I-u IosL povesLeu? zIse eI înceLIçor, sLuI mùI,
durù, sù-(I urùL eu cu cIne uI de u Iuce.
$I cu InImu LucuIndù, çI umbIund muI uçor decuL o pIsIcù
cund pundeçLe Iu çourecI, Iuù muc de Iumunure çI munjI pe
Lo(I ouspe(II curI dormeuu, pe obruz Iu IeI cu munjILuru IuI
de pe Iu(ù, upoI se cuIcù çI eI.
¡mpùruLuI se scuIù muI de dImIneu(ù decuL Lo(I. $I în
revùrsuL de zorI vIne prIn cùmuru unde dormeuu ouspe(II,
spre u se uILu Iu dunçII, nu curecumvu esLe vreunuI dIn eI
munjIL dupù cum îçI povù(uIse IuLu.
Cund coIo, ce sù-I vuzù ocIII? To(I eruu munjI(I. SperIuL,
se duse înLr-un suIIeL în cùmuru unde dormeu IIe-su; çI cu
gruI neIInIçLIL zIse IIe-seI:
- BIne, IruLe drugù, Lo(I Le-uu sùruLuL?
- Bu nu, LuLù, unuI numuI u venIL, pe cure I-um munjIL,
dupù cum mI-uI poruncIL dumneuLu.
- $I-I cunoçLI?
- Bu nu, cùcI eru înLunerec.
¡mpùruLuI îçI muçcù buzeIe. ApoI poruncI pùzILorIIor sù
nu Iuse pe nIcI unuI dIn ouspe(I cure ur voI sù pIece.
Dupù ce se Iucu zIuù bIne, venI împùruLuI IurùçI în mIj-
IocuI ouspe(IIor çI zIse cu gIus mure:
- BoIerI dumneuvousLrù, Io(uI cure u LuIburuL o (urù prIn
IscusIn(u, mùIesLrIu çI IsLe(Imeu IuI, çI cure mI-u rùpIL
odIInu suIIeLuIuI meu, se uIIù în mIjIocuI domnIeI vousLre,
çI îI rog sù se deu pe1 Iu(ù; pe IùgùduIuIu meu de împùruL cù
nu-I voI Iuce nImIc.
To(I boIerII începurù u-çI scuLuru IuIneIe çI u se Iepùdu
cu de suLunu de o usLIeI de nùpusLe, zIcund:
- DepurLe de noI o usLIeI de bùnuIuIù. NoI nu çLIm Iu suI-
IeLuI nosLru nIcI o IupLù neomenousù sù II sùvurçIL, nIcI cu
çLIIn(ù, nIcI cu neçLIIn(ù.
- Acum nu esLe vorbù nIcI ce ocurù, nIcI de pedeupsù.
ToLuI esLe sù se deu pe Iu(ù, çI mù jur pe vIuI Dumnezeu çI
pe sLemu meu de împùruL cù nu numuI nu-I voI Iuce nImIc
rùu, durù îI voI du pe IuLu meu dupù dunsuI.
ALuncI IeçI în Iu(ù sLreInuI IIu de împùruL çI zIse:
- Eu sunL.
Pùru muIL bIne împùruLuIuI cund îI vùzu. ¡urù eI îçI ceru
voIe sù Iusù uIurù, çI se jurù pe cuvunLuI IuI de cruce de
voInIc cù se vu înLource înuInLe de numIezI.
¡mpùruLuI crezu çI-I deLe voIe. EI se înLourse, cu muI
muI(I oumenI însùxùnu(I cu bucù(eIeIe IoIçoruIuI sùu. $I
ucoIo de Iu(ù cu Lo(II, uçezù IIecure IemnIçor Iu îmbucùLuru
IuI çI cIùdI IoIçoruI dIn nou. ApoI, vIInd înuInLeu
împùruLuIuI, îI sùruLù munu, çI ceru cu so(Iu IuI, IuLu
împùruLuIuI, sù se urce cu dunsuI în IoIçor, cu de ucoIo sù
mùrLurIseuscù cIne esLe çI ce u IùcuL.
¡mpùruLuI prIImI.
Cum se suIrù în IoIçor, IIuI împùruLuIuI prInse u înLource
vurLejeIe; çI, pe cund IoIçoruI începu u se suI în sIuvù çI u
pIuLI în uer, eI zIse cu gruI IùmurIL:
- Sù çLI(I cù sunL IIu de împùruL, cù mI-u IosL duL sù-mI
Iur nevusLu, ceeu ce çI IùcuI, çI cù ucum mù duc Iu împùrù(Iu
LuLùIuI meu.
AsLIeI vorbInd, IoIçoruI se urcu mereu punù cund se
pIerdu dIn ocIII LuLuIor, ce rùmuserù cu gurIIe cùscuLe
uILundu-se Iu dunsuI.
¡urù ducu se coborî Iu puIuLurIIe LuLùIuI sùu çI-çI urùLù
curLeu de meçLer de Io(Ie, precum çI nevusLu ce-çI uduse
LoL prIn IurLIçug, se înveseII LuLùI sùu çI, coborundu-se dIn
scuun, înùI(ù pe IIuI sùu, zIcund:
- $LIu ucum cù ure sù se ducù pomInu de domnIu IIuIuI
meu pesLe (urù. $LIu cù popoureIe uu sù çLIe çI eIe ucum ce
esLe drepLuLeu, cùcI u II bun domnILor çI drepL, LrebuIe sù
çLII LoLuI.
Dupù ce se înscùunù, LrImIse soI Iu socruI sùu cu curLe
prIn cure îI spuneu cù s-u urcuL în scuunuI LùLune-sùu, çI
muIL se bucurù uceI împùruL de norocuI ce duse pesLe IIe-
su.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu çI v-o spuseI dumneuvosLrù uçu.
±±. Ileunu Simziunu
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL. AceI împùruL mure çI puLernIc
bùLuse pe Lo(I împùru(II de prInpregIuruI IuI çI-I supusese,
încuL îçI înLInsese IoLureIe împùrù(IeI suIe pe unde u
în(ùrcuL drucuI copIII, çI Lo(I împùru(II ceI bùLu(I eru
înduLoru(I u-I du cuLe un IIu d-uI sùI cu sù-I sIujeuscù cuLe
zece unI.
¡u murgIneu împùrù(IeI IuI muI eru un uIL împùruL cureIe,
cuL u IosL Lunùr, nu se Iùsuse sù-I buLù; cund cùdeu cuLe un
purjoI usupru (ùreI suIe, eI se Iùceu IunLre çI punLe çI-çI
scùpu (uru de nevoIe; Iurù dupù ce-ujunse Iu bùLrune(e, se
supusese çI eI împùruLuIuI ceIuI mure çI Lure, IIIndcù n-uveu
încoLro. EI nu çLIu cum sù Iucù, cum sù dreugù, cu sù
împIIneuscù voIu uceIuI împùruL de u-I LrImILe pe unuI dIn
IIII sùI, cu sù-I sIujeuscù: IIIndcù n-uveu bùIe(I, cI numuI LreI
IeLe. DInLr-uceusLu eI sLu pe gundurI. GrIju IuI ceu mure eru
cu sù nu creuzù uceI împùruL cù eI esLe zucuç çI se
îndùrùLnIceçLe u-I LrImILe vreun IIu, dIn cure prIcInù sù vInù
sù-I Iu împùrù(Iu, Iurù eI cu IeLeIe IuI sù mourù în LIcùIoçIe,
în sùrùcIe çI cu ruçIne.
Vùzund IeLeIe pe LuLù-sùu LoL supùruL, se Iuuserù çI eIe de
gundurI çI nu çLIuu ce voIe sù-I Iucù cu sù-I muI
înveseIeuscù. Ducù vùzurù çI vùzurù cù nImIc nu-I esLe pe
pIuc, IuLu ceu mure îçI Iuù InImu în dIn(I çI-I înLrebù înLr-o
zI Iu musù, cù de ce esLe supùruL:
- Au purLureu nousLrù nu-(I pIuce? îI zIse eu. Au supuçII
mùrIeI LuIe sunL rùI çI ur(ùgoçI de-(I prIcInuIesc uLuLu
muInIre? Spune çI nouù, LuLù, cIne esLe vIperu uceeu cure
nu-(I dù puce çI-(I oLrùveçLe bùLrune(eIe, çI ne IùgùduIm
cIIur u ne jerLII ducù uceusLu vu puLeu sù-(I uIIne ourecum
muInIrIIe: cùcI numuI Lu, LuLù, eçLI munguIereu nousLrù,
dupù cum preu bIne çLII; Iurù noI nIcIoduLù n-um IeçIL dIn
cuvunLuI Lùu.
- De usLu, uçu esLe; n-um u mù pIunge de nImIc. Nu mI-
u(I cùIcuL poruncu nIcIoduLù. Durù voI, drugeIe meIe, nu
puLe(I sù-mI uIInu(I durereu cure-mI pùLrunde suIIeLuI. VoI
sunLe(I IeLe, çI numuI un bùIuL m-ur scouLe dIn nevoIu în
cure mù uIIu.
- Eu nu în(eIeg, zIse IuLu ceu mure, de ce uscunzI de noI
IzvoruI muInIrIIor LuIe, LuLù; spune, cù eu, IuLù, sunL guLu u-
mI du vIu(u penLru LIne.
- Ce sù çLI(I voI Iuce, drugeIe meIe! De cund sunLe(I pe
Iumeu usLu uIbù, voI u(I îmbIuL cu Iurcu, cu ucuI, cu
rùzboIuI: çLI(I Lource, couse, (ese. NumuI un vILeuz mù
pouLe munLuI, cure sù çLIe sù rùsuceuscù buzdugunuI, sù
munuIuscù subIu cu vurLuLe çI sù cùIùreuscù cu un zmeu-
puruIeu.
- OrIcum, LuLù, spune-ne çI nouù, cù dourù nu s-o Iuce
guurù în cer, ducù vom çLI çI noI ce Iucru Le umùruçLe.
Ducù vùzu împùruLuI cù-I înLe(esc IeLeIe cu rugùcIunIIe,
zIse:
- ¡uLù, copIIeIe meIe de ce sunL LoL LrIsL. VoI çLI(I cù nI-
menI nu s-u puLuL uLInge de împùrù(Iu meu, cuL um IosL
Lunùr, Iùrù sù-çI cupeLe uIugeuuu çI Iùrù sù se ducù ruçInuL
de unde u venIL. Acum purduInIceIe de bùLrune(e mI-uu
secuL LouLù vurLuLeu; bru(uI meu e sIùbùnogIL, nu muI pouLe
sù învurLeuscù puIoçuI de sù se cuLremure vrùjmuçuI.
$oImuIeunuI meu, penLru cure p-ucI-p-ucI eru sù-mI pIerz
vIu(u punù I-um dobundIL, u îmbùLrunIL çI eI; esLe un
rùpcIugos, ubIu îçI LuruIe çI eI vIu(u de uzI pe muIne.
AILùduLù ubIu mù urùLum înuInLeu vrùjmuçuIuI çI, sù Le (II,
purIeo! îI sIuruIu cùIcuIeIe dInuInLeu Ie(II meIe; durù uzI, ce
sù vù muI spuI? voI çLI(I cù m-um supus ceIuI muI mure çI
muI Lure împùruL de pe Iu(u pùmunLuIuI. ¡nsù Iu dunsuI esLe
obIceIuI cu Lo(I supuçII împùrù(IeI sù-I LrùmILù cuLe un IIu,
sù-I sIujeuscù zece unI, çI eu vù um numuI pe voI.
- Mù duc eu, LuLù, zIse IuLu ceu mure, çI mù voI sIII dIn
LouLe puLerIIe meIe sù Le muI(umesc.
- Mù Lem sù nu Le înLorcI Iùrù nIcI o Ispruvù. CIne çLIe ce
încurcùLurù veI Iuce p-ucoIo, de sù nu-I muI deu nImenI de
cùpùLuI, cuL Iùu!
- ToL ce çLIu, LuLù, çI mù IùgùduIesc, esLe cù nu Le-oI du de
ruçIne.
- Ducù esLe uçu, pregùLeçLe-Le çI Le du.
Cund uuzI IuLu cù LuLù-sùu îI dù voIe sù meurgù, nu muI
puLeu de bucurIe. Puneu Iu cuIe LoL penLru drum; çI se
înLorceu numuI înLr-un cùIcuI, cund porunceu çI uçezu
IucrurIIe de cùIùLorIe. ¡çI uIese cuIuI ceI muI de IrunLe dIn
grujdurIIe împùrùLeçLI, IuIneIe ceIe muI mundre çI muI
boguLe çI merInde cu sù-I ujungù un un de zIIe.
Dupù ce LuLù-sùu o vùzu guLu de pIecure, îI deLe pove(eIe
pùrInLeçLI de cum sù se pourLe, cum sù Iucù cu sù nu se de-
scopere cù e IuLù. O învù(ù LoL ce LrebuIu sù çLIe un vILeuz
cure merge Iu o uçu sIujbù înuILù, çI cum sù se Iereuscù de
burIeII çI cIeveLe, cu sù nu IIe uruLù çI nebùguLù în seumù de
ceIIuI(I III de împùruL. ApoI îI zIse:
- Pusù cu Dumnezeu, IIIcu meu, çI udu-(I umInLe de
învù(ùLurIIe meIe.
¡uLu IeçI dIn curLe cu IuIgeruI; n-o muI (Ineu pùmunLuI de
bucurIe; înLr-o cIIpù nu se muI vùzu. $I ducu n-ur II sLuL muI
încoIo sù-çI uçLepLe boIerII çI curùIe cu merInde, ucesLeu s-
ur II pIerduL, IIIndcù nu puLeuu sù se (Inù dupù dunsu.
¡mpùruLuI îI IeçI pe de uILù purLe înuInLe, muI Iu mur-
gIneu împùrù(IeI, Iùrù sù çLIe eu; uçezù înduLù un pod de
urumù, se Iùcu un Iup çI se uscunse sub pod. Cund eru sù
Lreucù IIIcù-su, deoduLù IeçI de subL uceI pod, cu dIn(II
runjI(I çI cIùn(ùnInd de Le Iuu grouzu; se uILu drepL Iu dunsu
cu nIçLe ocII curI sLrùIuceu cu douù IùcIII, çI se repezI Iu eu
cu sù o sIuçIe. ¡uLu, cure îngIe(use sungeIe în eu de IrIcù, îçI
pIerduse cumpùLuI çI, ducù cuIuI nu Iùceu o sùrILurù Iu o
purLe, IupuI înIIgeu gIeureIe înLr-însu; eu o Iuù Iu sùnùLousu
înupoI. TuLù-sùu, cure se înLorsese înuInLeu eI, IeçI sù o
înLumpIne, çI-I zIse:
- Nu-(I spuneum eu, IuLu meu, cù nu LouLe muçLeIe Iuc
mIere?
- Açu esLe, LuLù, durù eu n-um çLIuL cù, ducundu-mù sù
sIujesc unuI împùruL, um sù mù IupL çI cu IIure sùIbuLIce çI
LurbuLe.
- Ducu uçu esLe, zIse împùruLuI, çezI ucusù de-(I vezI de
Iuse çI mosoure, çI Dumnezeu sù uIbù mIIù de mIne, cu sù
nu mù Iuse u murI ruçInuL.
Nu Lrecu muIL çI se ceru çI IuLu ceu mIjIocIe sù se ducù çI
dunsu; çI se Iegu cù eu îçI vu pune puLerIIe cum sù-çI
sIurçeuscù cu bIne sIujbu ce Iuu usuprù-çI.
Dupù muILe rugùcIunI çI IùgùduIeII, se îndupIecù LuLù-
sùu çI o Iùsù çI pe dunsu sù se ducù; durù pù(I çI eu cu soru-
su ceu mure, çI înLumpInund-o LuLù-sùu, cund se înLorceu, îI
zIse:
- EI, IuLu meu, nu (I-um spus eu cù nu se mùnuncù LoL
ceeu ce zbourù?
- AdevùruL esLe, LuLù, uçu mI-uI zIs: durù preu eru grozuv
uceI Iup. Unde descIIsese o gurù mure de se mù îmbuce
dInLr-o duLù, çI unde se uILu cu nIçLe ocII dIn curI purcù
Ieçeuu nIçLe sùge(I de mù sùgeLuu Iu InImù!
- $ezI ucusù dur, îI rùspunse împùruLuI, de vezI de coudu
mùLureI çI de zurzuvuLurIIe de Iu bucùLùrIe.
MuI Lrecu ce muI Lrecu, çI IuLù cù çI IuLu ceu mIcù zIse
LuLùIuI sùu, înLr-o zI, cund çedeuu Iu musù:
- TuLù, Iusù-mù çI pe mIne sù Iuc o cercure: Iusù-mù,
rogu-Le, sù mù duc çI eu sù-mI încerc norocuI.
- Deourece surorIIe LuIe ceIe muI murI n-uu puLuL-o
scouLe Iu cùpùLuI, mù mIr cum î(I muI vIne sù vorbeçLI de
LIne, cure nu çLII nIcI cum se mùnuncù mùmùIIgu.
$I se cercu în LoL IeIuI sù-I LuIe poILu de pIecure, dur în zu-
dur.
- PenLru drugosLeu Lu, LuLù, muI zIse eu, voI Iuce pe drucuI
în puLru, numuI sù IzbuLesc; însù ducù Dumnezeu îmI vu
sLu împoLrIvù, mù voI înLource IurùçI Iu LIne, çI Iùrù sù mù
ruçInez.
Se muI împoLrIvI LuLù-sùu, se muI codI; durù IIIe-su îI
bIruI cu rugùcIunIIe. ¡u urmù de LoL, zIse împùruLuI:
- Ducù esLe uçu, IuLù î(I duu çI (Ie voIe, sù vedem ce
procopseuIù uI sù-mI IucI. Ce-uç muI rude sù Le vùz
înLorcundu-Le cu nusuI în jos!
- VeI rude, LuLù, cum uI rus çI de surorIIe meIe, Iùrù cu
LouLe usLeu sù Ie scuzù cInsLeu.
¡uLu împùruLuIuI, ducù vùzu cù LuLù-sùu îI deLe voIe, se
gundI muI înLuI pe cure dIn boIerII muI bùLrunI sù Iu de
povù(uILor. $I punù unu-uILu, eu îçI uduse umInLe de vILejIIIe
LuLùIuI sùu dIn LInere(e çI de cuIuI sùu. Se duse decI Iu grujd
cu sù-çI uIeugù çI eu un cuI. Se uILù Iu unuI, se uILù Iu uILuI,
se uILù Iu Lo(I cuII dIn grujdurI, çI de nIcI unuI nu I se prIn-
deuu ocIII, deçI eruu urmùsurII çI cuII ceI muI bunI dIn
LouLù împùrù(Iu. ¡n ceIe muI de pe urmù deLe çI pesLe cuIuI
LuLùIuI sùu dIn LInere(e, rùpcIugos, bubos çI zùcund pe
cousLe. Cum îI vùzu, se uILu Iu eI cu mIIù çI purcù nu se
înduru sù se depùrLeze de dunsuI.
CuIuI, ducù vùzu uçu, îI zIse:
Se vede cù penLru IubIreu ce uI cùLre împùruLuI, sLùpunù,
Le uI(I uçu de guIeç Iu mIne. Ce puI de voInIc eru în
LInere(eIe IuI! MuILe IzbunzI um muI IùcuL noI umundoI!
Durù de cund um îmbùLrunIL, nIcI pe mIne n-u muI
încùIecuL uILuI. $I ducu mù vezI uçu de jIgùrIL, esLe cù n-ure
cIne sù mù Irùneuscù cu eI. AsLùzI, uILe, de m-ur îngrIjI
cInevu cum sù-mI prIIuscù mIe, în zece zIIe m-uç Iuce de nu
m-uç du pe zece cu d-uIde ùçLIu.
ALuncI, IuLu zIse:
- $I cum LrebuIe sù Le îngrIjeuscù?
- Sù mù speIe în LouLe zIIeIe cu upù neîncepuLù, sù-mI deu
orzuI IIerL în IupLe duIce cu sù-I poL roude, çI pe IIecure zI o
bunI(ù de jùruLec.
- Cund uç çLI cù-mI veI II de ujuLor sù sIurçesc ce um pus
de gund, muI-muI cù uç Iuce uçu precum zIcI Lu!
- SLùpunù, zIse cuIuI, Iù cercureu usLu çI nu Le veI cùI.
CuIuI eru nùzdrùvun.
¡uLu împùruLuIuI îngrIjI de cuI LocmuI precum îI zIse eI.
¡u u zeceu zI, unde se scuLurù oduLù cuIuI, çI se Iùcu
Irumos, grus cu un pepene çI sprInLen cu o cùprIourù. ApoI,
uILundu-se veseI Iu IuLu împùruLuIuI, zIse:
- Sù-(I deu Dumnezeu noroc çI Izbundù, sLùpunu meu, cù
m-uI îngrIjIL çI m-uI IùcuL sù muI IIu oduLù pe Iume cum
doreum. Spune-mI Lu cure esLe pùsuI Lùu, çI porunceçLe-mI
ce LrebuIe sù Iuc.
- Eu voI sù merg Iu împùruLuI ceI mure çI Lure, vecInuI
nosLru, cu sù-I sIujesc, çI-mI LrebuIe pe cInevu cure sù mù
povù(uIuscù. Spune-mI pe cure dIn boIerI sù uIeg?
- Ducu veI merge cu mIne, îI zIse cuIuI, Iubur sù n-uI; nu-
(I LrebuIe pe nImenI. Te voI sIujI, cum um sIujIL çI pe LuLù-
Lùu. NumuI sù m-uscuI(I.
- Ducù esLe uçu, de uzI în LreI zIIe pIecùm.
- $I cIIur ucum ducu porunceçLI, îI rùspunse cuIuI.
¡uLu împùruLuIuI, cum uuzI uceusLu, puse LouLe uIeu Iu
cuIe penLru drum. ¡çI Iuù nIçLe IuIne curuLe, durù Iùrù
podoube, nI(eIe merInde çI cevu bunI de cIeILuIuIù, încùIecù
cuIuI çI, venInd înuInLeu LuLùIuI sùu, îI zIse:
- RùmuI cu Dumnezeu, LuLù, çI sù Le gùsesc sùnùLos!
- CuIe bunù, IuLu meu, îI zIse LuLù-sùu. TouLe cu LouLe,
numuI pove(eIe ce (I-um duL sù nu Ie uI(I nIcIoduLù. $I Iu
orIce nevoIe mInLeu Lu sù IIe pIronILù Iu Dumnezeu, de un-
de ne vIne LoL bIneIe çI LoL ujuLoruI.
Dupù ce se IùgùduI cù uçu vu Iuce, IuLu pornI.
Cu çI ceIeIuILe IeLe, LuLù-sùu deLe pe de uILù purLe çI-I IeçI
înuInLe, uçezù IurùçI poduI de urumù çI uçLepLu ucoIo.
Pe drum, cuIuI spuse IeLeI cu ce LerLIpurI îmbIù LuLù-sùu
sù-I încerce bùrbù(Iu, çI o povù(uI ce sù Iucù cu sù scupe cu
Iu(u curuLù. Ajungund Iu pod, unde se nùpusLI usupru eI un
Iup cu nIçLe ocII Lurbu(I çI zguI(I de bùgu IIorI în ouse, cu o
gurù mure çI cu o IImbù cu de dIIunIe LurbuLù, cu coI(II
runjI(I çI cIùn(ùnInd de pure cù nu muncuse de o Iunù de
zIIe; çI cund sù înIIgù gIIureIe suIe ceIe sIuçIILoure, IuLu deLe
cùIcuIe cuIuIuI, çI unde se rùpezI usupru IupuIuI cu puIoçuI
în munù de sù-I Iucù mIcI IùrumI çI, ducu nu se du în IùLurI
IupuI, în douù îI Iùceu cu puIoçuI; cùcI eu nu gIumeu,
IIIndcù-çI pusese credIn(u în Dumnezeu, çI doreu cu vrund-
nevrund sù împIIneuscù sIujbu ce çI-o Iuuse usuprù.
Eu Lrecu poduI mundrù cu un voInIc. TuLù-sùu se mIrù de
vILejIu eI çI, dund pe de uILù purLe, IeçI muIL înuInLeu eI,
uçezù un pod de urgInL, se Iùcu un Ieu çI ucoIo o uçLepLu.
CuIuI spuse IeLeI pesLe ce o sù deu çI o învù(ù cum sù Iucù
sù scupe çI de usLù IspILù. Cum ujunse IuLu Iu poduI de ur-
gInL, unde îI IeçI IeuI înuInLe cu guru cùscuLù, de sù o
îmbuce cu cuI cu LoL, cu nIçLe coI(I cu ceI de IIIdeç çI cu
nIçLe gIIure cu secerIIe çI rùcneu de se cuLremuruu codrII,
çI cumpIeIe vuIuu de-(I Iuu uuzuI. NumuI uILundu-se cInevu
Iu cupuI IuI ceI cuL bunI(u çI Iu coumu uIu ce sLu rùdIcuLù în
sus çI zburIILù, ur II îngIe(uL de IrIcù. Durù IuLu
împùruLuIuI, îmbùrbùLuLù de cuI, se nùpusLI oduLù
înLr-însuI cu subIu gouIù în munù, încuL ducu nu Iugeu IeuI
sub pod, în puLru îI Iùceu. ALuncI Lrecu poduI, muI(umInd
IuI Dumnezeu çI neçLIInd ce o muI uçLepLu.
¡uLu împùruLuIuI, cure nu IeçIse dIn cusù de cund o
Iùcuse mù-su, se mIru çI sLu în Ioc uImILù, vùzund
Irumuse(IIe cumpuIuI. AcI îI veneu sù descuIece cu sù udune
cuLe un mùnuncII de IIorI dIn muI(Imeu uIu ce ucopereu
vùIIe çI deuIurIIe, IIorI de curI nu muI vùzuse eu; ucI îI veneu
sù se deu Iu umbrù sub cuLe un copucI nuIL çI sLuIos, în cure
mIIIe de puserI cunLuu IeI de IeI de cunLece, uçu de duIouse,
de eruu în sLure sù Le udourmù; çI ucI în urmù sù se ducù Iu
cuLe un çIpoL de upù IImpede cu IucrImu ce Izvoru dIn cuLe
un coI( de pIuLrù dIn cousLeIe deuIurIIor; susuruI ucesLor Iz-
voure o Iùceu sù se uILe guIeç Iu eIe çI-I pIùceu sù Ie vuzù
curgereu Ior ceu çerpuILù ce uIunecu pe pùmunL,
încungIuruLe de muI(Ime de IIorIceIe çI verdeu(ù de
prImùvurù. Durù Iu LouLe usLeu cuIuI o îmbùrbùLu çI-I du
gIes sù meurgù înuInLe çI sù-çI cuLe de drum. EI îI spuneu
cù voInIcII nu se uILù Iu d-uIde usLeu, decuL dupù ce duc Lre-
bIIe Iu cupùL bun. ¡I muI spuse cù ure sù muI deu de o cursù
pe cure I-o înLIndeu LuLù-sùu, çI o çI învù(ù cum sù Iucù sù
Iusù çI de usLù duLù bIruILoure.
¡uLu uscuILu cu LouLe urecIIIe çI Iùcu precum o învù(ù
cuIuI, IIIndcù vùzu eu cù LouLe învù(ùLurIIe IuI îI Iese înde
bIne, çI dIn cuvunLuI IuI nu se ubùLeu.
TuLù-sùu, cu çI de Iu rund, deLe pe de uILù purLe çI-I IeçI
înuInLe, uçezù un pod de uur, se Iùcu un buIuur mure cu
douùsprezece cupeLe çI se uscunse sub uceI pod.
Cund Iu cu sù Lreucù IuLu pe ucoIo, unde îI IeçI înuInLe bu-
IuuruI pIesnInd dIn coudù çI încoIùcIndu-se; dIn gurIIe IuI
Ieçeu vùpuIe de Ioc, çI IImbIIe îI jucuu cu nIçLe sùge(I
urzùLoure; cum îI vùzu IuLu cù esLe uçu de grozuv, nIçLe
rùcorI o upucurù çI I se Iùcu pùruI mùcIucù de IrIcù. CuIuI
ducu sIm(I cù IuLu se pIerde cu IIreu, o îmbùrbùLù IurùçI çI-I
uduse umInLe ce o învù(use sù Iucù; Iurù IuLu împùruLuIuI,
dupù ce muI prInse nI(Icù InImù, sLrunse IruuI cuIuIuI cu
munu sLungù, îI deLe cùIcuIe çI, cu puIoçuI în dreupLu, se re-
pezI usupru uceIuI buIuur.
Un ceus (Inu IupLu. CuIuI o poLrIveu cum sù vInù LoL cum
Iu o purLe cu sù-I reLeze vreun cup; durù vrùjmuçuI se pùzeu
çI eI desLuI de bIne. ¡n ceIe muI de pe urmù, IzbuLI IuLu sù
rùneuscù pe buIuur. ALuncI, dundu-se eI de LreI orI pesLe
cup, se Iùcu om.
¡eLeI nu-I veneu sù creuzù ocIIIor cund vùzu pe LuLù-sùu
înuInLeu eI; Iurù eI, Iuund-o în bru(e çI sùruLund-o pe
IrunLe, îI zIse:
- Vùz cù Lu eçLI voInIcù, IuLu meu, çI bIne uI IùcuL de (I-uI
IuuL cuIuI ùsLu, cùcI Iùrù dunsuI Le-uI II înLors çI Lu cu çI sur-
orIIe LuIe. Am bunù nùdejde sù IsprùveçLI cu bIne sIujbu cu
cure Le-uI însùrcInuL de bunùvoIe. NumuI udu-(I umInLe de
pove(eIe meIe çI sù nu IeçI dIn cuvunLuI cuIuIuI ce (I-uI uIes.
Sù ne vedem sùnùLoçI!
- Sù Le uuzù Dumnezeu, LuLù, îI rùspunse IuLu, çI sù Le
gùsesc sùnùLos.
ApoI, sùruLund munu LuLùIuI sùu, se despùr(Irù.
Dupù ce merse cuIe Iungù, depùrLuLù, ujunse Iu nIçLe
mun(I murI çI înuI(I. ¡nLre mun(I înLuInI doI zmeI ce se
IupLuu de nouù unI çI nu puLeuu sù se dovedeuscù unuI pe
uILuI. ¡upLu eru pe mourLe orI pe vIu(ù. Cum o vùzurù eI,
crezund cù esLe un voInIc, unuI îI zIse:
- ¡ùL-¡rumos, ¡ùL-¡rumos, vIno de LuIe pe ùsL duçmun uI
meu, cù (I-oI cùdeu çI eu vreoduLù bun Iu cevu.
¡ur ceIIuIL zIse çI eI:
- ¡ùL-¡rumos, ¡ùL-¡rumos, vIno de mù scupù pe mIne de
IdoIuI ùsLu de vrùjmuç, çI-(I voI du un LeIegur Iùrù spIInù,
cure se numeçLe GuIben-de-soure.
¡uLu înLrebù pe cuI, pe cure dIn umundoI sù scupe; Iurù
cuIuI îI zIse sù scupe pe ceI ce-I IùgùduIse sù-I deu pe GuI-
ben-de-soure, cù esLe un cuI muI IurnIc decuL dunsuI, II-
Indu-I IruLe muI Lunùr. ALuncI unde se repezI IuLu Iu zmeuI
ceIIuIL cu puIoçuI, çI dInLr-o IovILurù îI Iùcu în douù bucù(I!
ZmeuI, ducu se vùzu scùpuL, îmbrù(Içù pe munLuILoruI
sùu çI-I muI(umI, upoI merserù ucusù Iu dunsuI cu sù deu IuI
¡ùL-¡rumos pe GuIben-de-soure, dupù cum se IùgùduIse.
Mumu zmeuIuI nu muI puLeu de bucurIe cund vùzu pe IIu-
sùu LeuIùr çI nu muI çLIu ce sù Iucù cu sù muI(umeuscù IuI
¡ùL-¡rumos cù-I scùpuse copIIuI de Iu mourLe.
¡uLu împùruLuIuI urùLù dorIn(u ce ure de u se odIInI de
osLeneuIu drumuIuI ce Iùcuse. ¡I durù o cùmurù çI o Iùsurù
sIngurù. Eu, preIùcundu-se cù voIeçLe sù îngrIjeuscù de cuI,
îI înLrebù ducu ure sù I se înLumpIe cevu; çI cuIuI îI spuse ce
ure sù Iucù.
Mumu zmeuIuI precepu cù ucI Iu mIjIoc se joucù vreo
drùcIe. Eu spuse IIuIuI sùu cù voInIcuI ce-I scùpuse de
prImejdIe LrebuIe sù IIe IuLù çI cù o usemeneu IuLù vILeuzù
ur II numuI bunù sù o Iu eI de so(Ie. ¡IuI sùu zIceu cù o duLù
cu cupuI nu puLeu eI crede unu cu usLu, IIIndcù nu se puLeu
cu o munù IemeIuscù sù rùsuceuscù puIoçuI uçu de bIne cum
Iùceu ¡ùL-¡rumos. ALuncI mumu zmeuIuI zIse cù ure sù Iucù
cercure. PenLru uceusLu puse seuru Iu cupuI IIecùruIu dIn eI
cuLe un mùnuncII de IIorI: Iu cure se vor veçLejI IIorIIe,
uceIu esLe bùrbuL, çI Iu cure vu rùmuneu verzI, esLe IemeIe.
¡uLu împùruLuIuI, dupù povu(u cuIuIuI, s-u scuIuL pesLe
noupLe cum despre zIuù, cund somnuI esLe muI duIce, çI
puç, puç, în vurIuI degeLeIor, InLrù în cùmuru zmeuIuI, îI
puse mùnuncIIuI sùu de IIorI, Iuù pe uI IuI çI, punundu-I Iu
cupuI puLuIuI sùu, se cuIcù çI dormI dusù.
DImIneu(u, cum se scuIù zmeouIcu, se duse înLr-un suIIeL
Iu IIuI sùu çI vùzu IIorIIe veçLede. Dupù ce se scuIù çI IuLu
împùruLuIuI, merse çI Iu dunsu çI, vùzund cù çI uIe eI se
vesLejIse, LoL nu crezu cù esLe voInIc. Eu zIceu IIuIuI sùu cù
nu se puLeu sù IIe bùrbuL, IIIndcù vorbu îI curgeu dIn gurù
cu mIereu, boIuI îI eru uçu de gInguç, încuL î(I veneu sù o beI
înLr-o bùrdùcu(ù de upù, perIçoruI sup(Ire çI sLuIos îI cùdeu
pe umerI, în unde, Iu(u-I ure pe vIno-ncouce; ocIII ùIu
murII, IrumoçI çI vIoI de Le bugù în bouIe, mùnuçI(u uIu
mIcu(ù çI pIcIoruçuI cu de zunù, çI în sIurçIL LoLuI nu puLeu
sù IIe decuL de IuLù, mùcur cù se uscundeu sub (ouIeIe ceIe
voInIceçLI. ApoI IoLùrurù sù muI Iucù o încercure.
Dupù ce-çI durù bunù dImIneu(u, dupù obIceI, zmeuI Iuù
pe IuLù çI merserù în grùdInù. AcI, zmeuI îI urùLù LouLe Ie-
IurIIe de IIorI ce uveu, çI o îmbIu çI pe dunsu sù Ie mIrouse.
¡uLu împùruLuIuI îçI uduse umInLe de pove(eIe cuIuIuI çI,
cunoscund vIcIenIu, zIse cum rùsLIL cù de ce I-u udus în
grùdInù de dImIneu(ù cu pe o IemeIe sù-I Iuude IIorIIe cu
nIçLe vorbe secI, pe cund ur II LrebuIL sù meurgù muI înLuI Iu
grujdurI sù vuzù cum se îngrIjeçLe p-ucoIo de cuI.
AuzInd ucesLeu, zmeuI spuse mù-seI, durù eu nIcI ucum
nu puLeu sù creuzù cù esLe bùIuL. ¡n ceIe muI de pe urmù,
zmeouIcu se vorbI cu IIuI sùu sù muI Iucù o-ncercure; zIse
IIuIuI sùu sù ducù pe ¡ùL-¡rumos în cùmuru cu urmeIe, sù-I
îmbIe sù-çI uIeugù cevu de ucoIo çI, de vu uIege vreo urmù
dIn ceIe împodobILe cu nesLImuLe, sù çLIe de bunù-seumù cù
eu esLe IuLù.
Dupù prunz, zmeuI duse pe ¡ùL-¡rumos în cùmuru cu
urmeIe. AcI eruu runduILe cu meçLeçug LoL IeIuI de urme:
uneIe împodobILe cu nesLImuLe, uILeIe numuI uçu, Iùrù
podoube. ¡uLu împùruLuIuI, dupù ce se uILù çI cerceLù muI
LouLe urmeIe, îçI uIese o subIe cum rugInILù, durù cu IIeruI
ce se încovoIu de se Iùceu covrIg. ApoI spuse zmeuIuI çI
mumeI suIe cù u douu zI vreu sù pIece.
Cund uuzI mumu zmeuIuI ce IeI de urmù îçI uIese, se du
de ceusuI mor(II cù nu puLeu descoperI udevùruI. Eu spuse
IIuIuI sùu cù, deçI pure cù esLe bùIuL dupù upucùLurIIe IuI,
durù esLe IuLù, çI încù de ceIe muI preIùcuLe.
Ducù vùzu cù n-ure încoLro, merserù Iu grujd çI-I dederù
pe GuIben-de-soure. $I dupù ce-çI Iuù rùmus bun, IuLu
împùruLuIuI îçI cùLù de drum.
¡ncù pe cuIe IIInd çI sIIInd sù ujungù, cuIuI zIse IeLeI:
- SLùpunù, punù ucum m-uI uscuILuL Iu orIce (I-um zIs, çI
LouLe (I-uu mers bIne. AscuILù-mù çI de usLù duLù çI nu veI
greçI. Eu sunL bùLrun de ucI înuInLe; çI mI-e sù nu poL-
Icnesc. ¡u pe IruLe-meu GuIben-de-soure çI Iù cùIùLorIu muI
depurLe cu eI. ¡ncrede-Le IuI cum Le-uI încrezuL în mIne çI
nu Le veI cùI. EI esLe muI Lunùr decuL mIne çI muI sprInLen,
çI Le vu învù(u cu çI mIne ce sù IucI Iu vreme de nevoIe.
- EsLe udevùruL cù um IzbuLIL orI de cuLe orI Le-um us-
cuILuL. $I ducu n-uç çLI cuL uI IosL de credIncIos LuLùIuI meu,
de usLù duLù nu Le-uç uscuILu. Mù voI încrede însù IruLeIuI
Lùu cu çI (Ie, dupù ce-mI vu dovedI cù-mI vreu bIneIe.
- ¡ncrede-Le, sLùpunù, zIse GuIben-de-soure, cùcI voI II
mundru sù încuIece pe mIne o vILeuzù cu LIne, çI upoI mù
voI sIII cu sù nu muI sIm(I IIpsu IruLeIuI meu, IIIndcù voI sù-I
scuLesc çI pe dunsuI, sùrmunuI, cù e bùLrun, de necuzurIIe çI
prImejdIIIe cùIùLorIeI ce veI sù IucI, penLru cù, LrebuIe sù
çLII, pesLe muILe nevoI uI sù duI çI muILe prImejdII uI sù
înLuIneçLI. Durù cu vrereu IuI Dumnezeu çI de mù veI us-
cuILu, pe LouLe uI sù Ie bIruIeçLI çI sù Ie sco(I Iu cupùL bun.
¡uLu împùruLuIuI încùIecù upoI pe GuIben-de-soure çI se
despùr(I de cuIuI eI, IùcrImund. Merserù, merserù, cuIe
Iungù, depùrLuLù, cund IuLu împùruLuIuI zùrI o cosI(ù de uur.
OprI cuIuI çI-I înLrebù ducù esLe bIne sù o Iu, orI s-o Iuse
IocuIuI. CuIuI îI rùspunse:
- De o veI Iuu, Le veI cùI; de nu o veI Iuu, IurùçI Le veI cùI;
durù muI bIne esLe sù o IeI.
¡uLu o Iuù, o bùgù în sun çI pIecù înuInLe.
Trecurù deuIurI, Lrecurù mun(I çI vùI, Iùsurù în urmù
pùdurI dese çI verzI, cumpII cu IIorI de curI nu muI vùzuse
IuLu, Izvoure cu upe IImpezI çI recI, çI ujunserù Iu curLeu
împùruLuIuI ceIuI mure çI Lure.
CeIIuI(I III de împùru(I curI sIujeuu ucoIo îI IeçIrù înuInLe
çI o înLumpInurù. EI nu se puLeuu dezIIpI de dunsu, cùcI çI
vorbu-I çI Iu(u îI eruu cu IIpIcI.
A douu zI se înIù(Içù Iu împùruLuI çI spuse penLru ce u
venIL. ¡mpùruLuI nu muI puLeu de bucurIe cù-I sosIse uçu
voInIc cIIpeç çI drùgùIuç. ¡I pIùceuu preu muIL rùspunsurIIe
ce prImeu Iu înLrebùrIIe IuI, se vedeu cuL de coIo cù vorbeu
cu în(eIepcIune çI supunere. Vùzund împùruLuI un Lunùr
uçu de cu mInLe, prInse drugosLe de eI çI-I Iuù pe Iungù
dunsuI.
¡uLu de împùruL nu se puLu împrIeLenI cu Lo(I ceIIuI(I III
de împùru(I, IIIndcù ceI muI muI(I eruu nùzuroçI, LembeII çI
deçucIeu(I; Iurù eI prInseserù pIzmù pe dunsu penLru
uceusLu; çI, penLru cù vùzuse cù împùruLuI o Iuu în nume de
bIne, îI purLuu sumbeLeIe.
¡nLr-unu dIn zIIe eu îçI gùLI bucuLe sIngurù çI çedeu Iu
musù, cund doI dIn ceIIuI(I III de împùru(I venIrù sù o vuzù.
$ezurù decI cu Lo(I çI muncurù. ALuL de muIL pIùcurù ucesL-
or III de împùru(I bucuLeIe, încuL îçI IIngeuu çI degeLeIe
cund muncuu. O Iùudurù penLru meçLeçuguI de u Iuce bu-
cuLeIe çI zIserù cù de cund sunL eI, nu muI muncuserù uçu
bucuLe bune.
Cum se înLuInIrù uceçLIu cu ceIIuI(I III de împùru(I, Ie
spuserù cù uu IosL Iu musù Iu IIuI de împùruL venIL de
curund, cù uu muncuL cum nIcI împùruLuI nu mùnuncù çI cù
bucuLeIe uu IosL gùLILe de dunsuI.
ALuncI Lo(I IIII de împùru(I se uIegurù de dunsu sù Ie
gùLeuscù înLr-o zI eu bucuLeIe. $I IuLù cù LocmuI în zIuu
uceeu bucùLurII cur(II se îmbùLuserù, suu nu çLIu ce
Iùcuserù, cù nIcI IocuI nu eru IùcuL pe vuLrù. $I uçu, ruguLù
IIInd cu sLùruIn(ù, se upucù çI eu de gùLI nIçLe bucuLe
înIrIcoçuLe. Cund Ie uduse pe musù Iu împùruLuI, ucesLu nu
se puLeu sùLuru muncund. ¡urù ducù cIemù pe bucùLur çI-I
dede poruncù cù LoL usLIeI de bucuLe sù-I gùLeuscù, eI spuse
cIne u gùLIL în zIuu uceeu. ¡mpùruLuI rùmuse pe gundurI.
ApoI venIrù çI ceIIuI(I III de împùru(I çI spuse împùruLuIuI
cù IIuI împùruLuIuI de curund venIL s-ur II IùuduL Iu un cIeI
ce uu IùcuL cu Lo(II, cù çLIe unde esLe ¡Ieunu SImzIunu,
cosI(ù de uur, cumpuI înverzeçLe, IIorIIe-nIIoreçLe, çI cù ure
o cosI(ù dIn cosI(u eI. Cum uuzI împùruLuI uceusLu, poruncI
sù-I cIeme çI înduLù îI zIse:
- Tu uI çLIuL de ¡Ieunu SImzIunu çI mIe nu mI-uI spus
nImIc, mùcur cù (I-um urùLuL drugosLe çI Le-um cInsLIL muI
muIL decuL pe ceIIuI(I.
Dupù ce ceru çI vùzu cosI(u de pùr, îI zIse:
- Poruncù împùrùLeuscù sù çLII cù uI sù-mI uducI pe
sLùpunu ucesLeI cosI(e; cùcI de nu, unde-(I sLuu LuIpeIe î(I vu
sLu çI cupuI.
BIuLu IuLù de împùruL se cercù sù zIcù çI eu cevu, durù
împùruLuI îI LùIù cuvunLuI. ApoI se duse de spuse cuIuIuI
ceIe ce se înLumpIurù. CuIuI îI zIse:
- Nu Le sperIu, sLùpunù. AsLù-noupLe cIIur IruLe-meu mI-
u udus rùspuns cù pe sLùpunu cosI(eI u IuruL-o un zmeu; cù
eu nu voIeçLe nIcI în rupLuI cupuIuI sù-I Iubeuscù punù nu-I
vu uduce IergIeIIu eI de Iepe; çI cù zmeuI îçI buLe cupuI
cum sù-I împIIneuscù dorIn(u. Eu esLe ucum în smurcurIIe
mùrIIor. Du-Le Iu împùruLuI sù-(I deu douùzecI de corùbII, çI
Iu murIù de ceu muI Irumousù de pune înLr-înseIe.
¡uLu de împùruL nu uçLepLù sù-I zIcù de douù orI, çI se
duse drepL Iu împùruLuI:
- Sù LrùIeçLI, IumInuLe împùruLe, çI sù-(I IIe Iu(u cInsLILù.
Am venIL sù-(I spun cù sIujbu cu cure m-uI însùrcInuL o voI
împIInI-o, ducu-mI veI du douùzecI de corùbII çI bunI cu sù
cumpùr murIu ceu muI Irumousù çI muI scumpù cu sù pun
înLr-înseIe.
- Sù se Iucù uçu precum zIcI Lu, numuI sù-mI uducI pe
¡Ieunu SImzIunu, îI rùspunse împùruLuI.
Cum se gùLIrù corùbIIIe, Ie încùrcurù cu murIù çI IuLu de
împùruL împreunù cu GuIben-de-soure InLrù în ceu muI
Irumousù çI pIecurù. NIcI vunLurI, nIcI vuIurIIe mùrII nu
puLurù sù Ie sLeu împoLrIvù çI, dupù o cùIùLorIe de cuLevu
sùpLùmunI, ujunserù Iu smurcurIIe mùrIIor. AcoIo sLùLurù.
¡uLu împùruLuIuI çI cu GuIben-de-soure IeçIrù Iu uscuL çI
îmbIuu pe (ùrmurI; însù cund IeçIrù, Iuurù dIn corubIe o
pùrecIe de condurI cusu(I numuI cu IIr çI împodobI(I cu
pIeLre nesLemuLe. ToL îmbIund pe ucI, zùrIrù nIçLe puIuLurI
curI se învurLeuu dupù soure, çI o Iuurù înLr-ucoIo. ¡n cuIe
se înLuInIrù cu LreI roube de uIe zmeuIuI, curI pùzeuu pe
¡Ieunu SImzIunu. Cum vùzurù eIe condurII, II se scurgeuu
ocIII dupù dunçII; Iurù IuLu împùruLuIuI Ie spuse cù esLe un
negu(ùLor cure u rùLùcIL drumuI pe mure.
¡nLorcundu-se roubeIe, spuse doumneI Ior ceIe ce
vùzuserù; Iurù eu zùrIse de pe IereusLrù pe negu(ùLoruI; de
cum îI ocII, începu sù-I LucuIe InImu, Iùrù sù çLIe de ce; çI
eru bunù bucurousù de u puLeu sù scupe de zmeu, muI cu
seumù cù nu eru uLuncI ucoIo, IIIndcù-I LrùmIsese cu sù-I
uducù IergIeIIu eI cu IepeIe.
Dupù ce uscuILù ceIe ce-I spuse roubeIe, se duse Iu
negu(ùLor, cure uçLepLu Iu pourLù, cu sù vuzù çI eu condurII;
durù dupù ce uuzI de Iu negu(ùLor cù ure în corubIe murIù çI
muI scumpù çI muI Irumousù, se îndupIecù de rugùcIunIIe
negu(ùLoruIuI çI poILI sù meurgù sù-I vuzù murIu; ujungund
Iu corubIe çI LoL uIegund Iu murIù, nu bùguse de seumù cù
IopùLurII depùrLuserù corubIu de Iu uscuL, çI dund Dum-
nezeu un vunL bun, corùbIIIe mergeuu cu sùgeuLu; cund se
pomenI în mIjIocuI mùrII, ¡Ieunu SImzIunu se preIùcu cù-I
pure rùu çI prInse u cerLu pe negu(ùLor cù o înçeIuse, Iurù-n
suIIeLuI eI rugu pe Dumnezeu sù-I ujuLe u scùpu de Iuzmu
de zmeu.
Ajunserù cu norocIre Iu (ùrm, cund, ce sù vezI! drùcouIcu
de mumu zmeuIuI, cum uuzI de Iu roube cù pe ¡Ieunu
SImzIunu o Iuruse un negu(ùLor çI Iugeu cu dunsu cu
corùbIIIe, se Iuù dupù eI; çI ujungund Iu (ùrm, o vùzurù ven-
Ind dupù dunçII cu o IeouIcù, cu o IuIcù în cer çI unu în
pùmunL çI uruncund vùpuIe dIn guru eI cu dInLr-un cupLor.
Cum o vùzu ¡Ieunu SImzIunu, în(eIese cù e zgrIp(urouIcu
de mumù u zmeuIuI, spuse negu(ùLoruI, cu cure eru cùIure
pe GuIben-de-soure, çI începu u pIunge cu Ioc.
¡uLu împùruLuIuI înLrebù pe GuIben-de-soure ce sù Iucù,
cù o dogoreçLe vùpuIu ce Iese dIn guru zmeouIceI, Iurù GuI-
ben-de-soure îI rùspunse:
- Bugù munu în urecIeu meu ceu sLungù, de scouLe gresIu
ce esLe ucoIo, çI o uruncù înupoI.
Açu Iùcu IuLu împùruLuIuI. ApoI o Iuurù IuLe Iu pIcIor, pe
cund în urmu Ior se nùI(ù deoduLù un munLe de pIuLrù cure
uLIngeu ceruI.
Mumu zmeuIuI Iùcu ce Iùcu çI Lrecu munLeIe, cù(ùrundu-
se dIn coI( în coI(, çI, sù Le (II dupù dunçII! Vùzund ¡Ieunu
SImzIunu cù Iurù eru sù-I ujungù, spuse negu(ùLoruIuI; Iurù
ucesLu, dupù ce se în(eIese cu cuIuI, scouse dIn urecIeu IuI
ceu dreupLù o perIe çI o uruncù înupoI. ¡nduLù se Iùcu o
pùdure mure çI deusù, de nu puLeu sù Lreucù prIn eu nIcI
puI de IIurù.
Mumu zmeuIuI rouse dIn copucI, se ugù(ù de rumure, sùrI
dIn vurI în vurI, se sLrecurù, çI LoL dupù dunçII, uIergund cu
un vurLej! Ducù vùzurù cù çI de usLù duLù îmbIù sù-I ujungù,
IuLu împùruLuIuI înLrebù Iurù pe cuI ce sù Iucù, çI ucesLu îI
zIse sù Iu IneIuI de Iogodnù ce se uIIù în degeLuI ¡IeuneI
SImzIuneI çI sù-I urunce înupoI. Cum uruncù IneIuI, se Iùcu
un zId de cremene punù Iu cer.
Mumu zmeuIuI, ducu vùzu cù nu se pouLe urcu pe dunsuI
çI sù Lreucù dIncoIo, nIcI sù rouzù dIn ucesL zId, nu muI
puLeu de cIudù, çI cum eru de cùLrùnILù çI umùruLù, se urcù
çI ujunse cu guru Iu guuru ce Iùsuse IneIuI sù rùmunù, çI
suIIù vùpuIe dIn guru eI ceu spurcuLù cuIe de LreI ceusurI cu
sù-I ujungù çI sù-I purjoIeuscù, durù eI se uçezurù jos Iu
rùdùcInu zIduIuI çI nu Ie pùsu nImIc de IocuI zmeouIceI.
ZmeouIcu suIIù ce suIIù çI ducù vùzu cù nu pouLe sù-I
prùpùdeuscù, nIcI sù punù munu pe dunçII, pIesnI IIereu
înLr-însu de necuz, cùzu çI crùpù cu necuruLuI; Iurù eI
uçLepLurù punù sù mourù bIne, upoI negu(ùLoruI bùgù de-
geLuI în guuru IneIuIuI, dupù cum îI învù(use GuIben-
de-soure, çI zIduI pIerI cu çI cum n-ur muI II IosL çI-I rùmuse
IneIuI în degeL. Dupù ce se uILurù Iu sLurvuI zmeouIceI çI
Iùcurù Iuz de dunsuI, îI Iùsurù corbIIor çI pornIrù muI de-
purLe çI merserù çI merserù, punù ce ujunse Iu curLeu
împùrùLeuscù.
Ajungund, se înIù(Içù Iu împùruLuI; ucesLu prIImI cu
muILù cInsLe pe ¡Ieunu SImzIunu. EI nu muI puLeu de bu-
curIe, çI se îndrùgosLI de dunsu de cum o vùzu. ¡urù ¡Ieunu
SImzIunu se cùInu çI se înLrIsLu în suIIeLuI eI cù n-uveu
LrIçLe. Cum se pouLe, zIceu eu, sù ujungù pe muInIIe unoru
çI uILoru, pe curI nu puLeu sù-I vuzù de uru(I ce-I eruu. ¡n-
Imu çI ocIII eI eru LoL Iu ¡ùLuI-¡rumos cure o scùpuse dIn
munu zmeuIuI.
Cund însù o sIII împùruLuI cu sù se cunune cu eI, eu îI
zIse:
- ¡umInuLe împùruLe, sù-(I sLùpuneçLI împùrù(Iu cu noro-
cIre; durù eu nu mù poL mùrILu punù nu mI s-o uduce
IergIeIIu de Iepe, cu urmùsuruI eI cu LoL.
AuzInd usLIeI împùruLuI, cIemù înduLù pe IuLu de
împùruL çI-I zIse:
- Sù Le ducI sù-mI uducI IergIeIIu de Iepe, cu urmùsuruI
eI cu LoL, u IubIeLeI meIe; cùcI de nu, unde-(I sLuu pI-
cIoureIe, î(I vu sLu çI cupuI!
- PreumùrILe împùruLe! m-uI însùrcInuL cu o sIujbù cure
ubIu um sùvurçIL-o, IIIndu-mI cupuI în joc. AI Iu curLeu
mùrIeI-LuIe uLu(I vILejI III de împùru(I; çI IIIndcù Lo(I Le (In
de om drepL çI cu IrIcu IuI Dumnezeu, eu socoLesc cù ur II
cu drepLuI cu sù duI Iu uILuI uceusLù sIujbù. Ce mù çLIu eu
Iuce, çI de unde sù-(I uduc eu IergIeIIu ce-mI porunceçLI?
- Nu çLIu eu. DIn pùmunL, dIn Iurbù verde, sù Le ducI sù-
mI uducI IergIeIIu, çI sù nu îndrùzneçLI u muI zIce nIcI o
vorbù mùcur.
ALuncI IuLu împùruLuIuI se încIInù çI IeçI. Eu se duse de
spuse IuI GuIben-de-soure ceeu ce I se poruncIse. ¡urù cuIuI
îI rùspunse:
- Du-Le de cuuLù nouù pIeI de bIvoI, sù Ie cùLrùneçLI çI sù
Ie uçezI bIne pe mIne. Nu Le Leme, cù, cu ujuLoruI IuI Dum-
nezeu, veI scouLe-o Iu cùpùLuI bun çI sIujbu cu cure Le-u
împovùruL împùruLuI. Durù LrebuIe sù çLII cù cu umur ure
sù-I vInù çI IuI, Iu urmu urmeIor, penLru IupLeIe suIe.
¡uLu împùruLuIuI Iùcu precum îI zIsese cuIuI çI pornIrù
umundoI. Dupù o cuIe Iungù çI greu, ujunserù pe LùrumuI
unde pùçLeuu IepeIe. AcoIo se înLuInI cu zmeuI cure Iuruse
pe ¡Ieunu SImzIunu, rùLùcInd cu un bezmeLIc çI neçLIInd
cum sù Iucù cu sù uducù IergIeIIu. ¡I spuse cù ¡Ieunu nu
muI esLe u IuI çI cù mù-su crùpuse de necuz, penLru cù nu
puLuse sù-I scupe de Iu rùpILor pe IubILu IuI.
AuzInd zmeuI uceusLu, se Iùcu Ioc çI purù de munIe, se
Lurburù de necuz çI nu muI vedeu înuInLeu ocIIIor. ApoI,
dupù ce în(eIese cù ure u Iuce LocmuI cu rùpILoruI IubILeI
suIe, îçI pIerdu cumpùLuI de supùrure çI umùrùcIune; çI
rùcnInd cu un Ieu, se Iuù Iu IupLù cu IuLu împùruLuIuI, cure
îçI (Ineu IIreu çI pe cure o îmbùrbùLu cuIuI. Pe IuLu
împùruLuIuI o Iereu cuIuI de IovILurIIe zmeuIuI; cùcI, cund
vedeu cù rùdIcù subIu sù deu, oduLù se rùdIcu muI sus decuL
zmeuI, çI eI du în vunL; Iurù cund uduceu IuLu puIoçuI, cuIuI
se Iùsu rùpede usupru cuIuIuI zmeuIuI çI eu du în curne vIe.
Dupù ce se IupLurù de credeuI cù u sù se scuIunde pùmunLuI
subL eI, nu çLIu cum îI venI bIne IeLeI împùruLuIuI, uduse
puIoçuI cum pIezIç çI-I reLezù cupuI. ApoI, Iùsundu-I sLurvuI
cIorIIor çI co(oIenIIor, se duserù punù ujunserù Iu IocuI un-
de se uIIu IergIeIIu.
AcI, cuIuI zIse IeLeI de împùruL sù se urce eu înLr-un pom
ce eru ucoIo, çI sù prIveuscù Iu IupLu Ior. Dupù ce se urcù
IuLu în pom, necIezù GuIben-de-soure de LreI orI çI LouLù
IergIeIIu de Iepe se udunù împrejuruI IuI. ApoI deoduLù se
urùLù çI urmùsuruI IepeIor, pIIn de spune çI sIorùInd de
munIe. $I vùzund pe GuIben-de-soure în mIjIocuI IepeIor,
se rùpezI Iu dunsuI cu Lurbure çI se încInse o IupLù sù Le
Iereuscù Dumnezeu! Cund se du urmùsuruI Iu GuIben-
de-soure, muçcu dIn pIeIIe de bIvoI; Iurù cund se du ucesLu
Iu urmùsur, muçcu dIn curne vIe, çI se bùLurù, çI se bùLurù
punù ce urmùsuruI, sIuçIuL, IùrLùnIL de sus punù jos çI pIIn
de sunge, Iu rùzbIL çI bIruIL; Iurù GuIben-de-soure scùpuse
LeuIùr, IIIndcù se IùrLùnIse pIeIIe de bIvoI. ALuncI se deLe
IuLu jos dIn pom, încùIecù çI Iuurù IergIeIIu, munund-o de
dInupoI; Iurù urmùsuruI ubIu se Luru dupù dunsu.
Dupù ce bùgù IergIeIIu în curLeu împùruLuIuI, se duse
de-I înçLIIn(ù. ALuncI IeçI ¡Ieunu SImzIunu çI Ie cIemù pe
nume. ArmùsuruI, cum îI uuzI gIusuI, înduLù se scuLurù çI se
Iùcu cu înLuI, Iùrù sù se cunouscù semn de rune pe eI.
¡Ieunu SImzIunu zIse împùruLuIuI sù punù pe cInevu sù-I
muIgù IepeIe, cu sù se îmbùIeze umundoI. Dur cIne puLeu sù
se upropIe de eIe? cù uzvurIeuu dIn copILe dezvunLu unde
Ioveuu. Ducu nImenI nu puLu, împùruLuI poruncI IurùçI
IeLeI de împùruL sù Ie muIgù.
¡uLu împùruLuIuI, cu InImu zdrobILù de muInIre çI obIdù
cù LoL pe dunsu o puneu Iu IucrurIIe ceIe muI greIe, çI IIInd
curuLù în cugeLuI eI, se rugù IuI Dumnezeu cu credIn(ù cu
sù o ujuLe sù sIurçeuscù cu bIne çI sIujbu uceusLu. $I unde
începu o pIouIe d-uIeu de pùreu cù Lournù cu gùIeuLu, çI
înduLù ujunse upu punù Iu genuncIIIe IepeIor, upoI deLe un
îngIe( de nu se muI puLeuu mIçcu dIn Ioc. Vùzund mInuneu
uceusLu, IuLu împùruLuIuI muI înLuI muI(umI IuI Dumnezeu
penLru ujuLoruI ce-I deLe, upoI se puse de muIse IepeIe.
¡mpùruLuI se Lopeu de drugosLe penLru ¡Ieunu SImzIunu
çI se uILu Iu dunsu cu Iu un cIreç copL; durù eu nIcI nu-I bùgu
în seumù, cI LoL du, zI dupù zI, cu IeI de IeI de vorbe, u se
cununu. ¡n ceIe de pe urmù, îI zIse:
- Vùz, IumInuLe împùruLe, cù LoL ce um ceruL mI s-u
împIInIL. Un Iucru ne muI LrebuIe, çI upoI sù çLII cù ne vom
cununu.
- PorumbI(u meu, îI rùspunse împùruLuI, împùrù(Iu meu
çI eu sunLem supuçI uscuILùLorI uI poruncIIor LuIe. Cere ce
muI uI de ceruL cu un ceus muI curund, cù IuLù mù sIurçesc
de drugosLe penLru LIne. Am ujuns cu un nùuc, vIsez
deçLepL, nu muI çLIu ce Iuc, cund mù uIL Iu ocIII LùI ceI
IrumoçI çI LunjILorI.
-Ducu esLe uçu, muI zIse ¡Ieunu SImzIunu, sù-mI uducI vu-
suI cu boLez cure se pùsLreuzù înLr-o bIserIcu(ù de pesLe upu
¡ordunuIuI, çI uLuncI ne vom cununu.
Cum uuzI împùruLuI uceusLu, cIemù IurùçI pe IuLu
împùruLuIuI çI-I poruncI sù Iucù ce o Iuce çI cum vu çLI eu,
sù-I uducù ceeu ce poruncIse ¡Ieunu SImzIunu.
¡uLu de împùruL cum uuzI, se duse de spuse IuI GuIben-
de-soure, çI eI îI rùspunse:
- AceusLu esLe ceu dIn urmù çI muI greu sIujbù ce muI uI
sù IucI. AIbI însù nùdejde în Dumnezeu, sLùpunù, cùcI çI
împùruLuIuI I s-u împIInIL.
Se gùLIrù çI pIecurù.
CuIuI çLIu de LouLe usLeu, cùcI nu eru eI nùzdrùvun de
IIorIIe mùruIuI.
EI spuse IeLeI împùruLuIuI zIcund:
- AceI vus cu boLez se uIIù pe o musù în mIjIocuI uneI
bIserIcu(e çI-I pùzesc nIçLe cùIugùrI(e. EIe nu dorm nIcI zI,
nIcI noupLe. DIn cund în cund însù un pusLnIc vIne pe Iu eIe
de Ie povù(uIeçLe ceIe sIInLe penLru DomnuI. Cund sunL Iu
uscuILure de Ie învu(ù pusLnIcuI, rùmune numuI unu de
pundù. De um puLeu nemerI Iu vremeu uceeu, LocmuI bIne
ur II; de nu, cIne çLIe cuL uvem u zùbùvI, cùcI uILIeI nu e
cIIp.
Se duserù decI, Lrecurù upu ¡ordunuIuI çI ujunserù Iu uceu
bIserIcu(ù. Noroc cù LocmuI uLuncI sosIse pusLnIcuI çI
cIemuse pe LouLe cùIugùrI(eIe Iu uscuILure. NumuI unu
rùmùsese de puzù; çI uceusLu, obosILù IIInd de çedereu
îndeIunguLù, o prInse somnuI. Cu sù nu se înLumpIe însù
cIne çLIe ce, eu se cuIcù pe pruguI uçeI, cu gund cù n-o sù
pouLù nImenI InLru Iùrù sù sIm(ù eu.
GuIben-de-soure povù(uI pe IuLu de împùruL cum sù Iucù
sù punù munu pe vusuI cu boLez. ¡uLu se duse bInIçor, se
sLrecurù pe Iungù zId çI, puç-puç, în vurIuI degeLeIor, punù
Iu uçù. AcI oduLù sùrI cu o pIsIcù de uçure pesLe prug, de
nIcI nu uLInse pe cùIugùrI(u pe cure o Iuruse somnuI; çI,
punund munu pe vus, IeçI cum u InLruL, încùIecù pe cuI çI pe
IcI (I-e drumuI!
CùIugùrI(u sIm(I, sùrI în sus çI, vùzund cù IIpseçLe vusuI,
începu u se bocI de (I se rupeu rùruncIII de mIIù. ¡nduLù se
udunurù cùIugùrI(eIe çI se vùIcùreuu de IocuI ce Ie ujunsese.
PusLnIcuI, ducù vùzu cù s-u spùIuL pe muInI de vusuI cu
boLez, cùLù cùLre IuLu de împùruL cum zburu cu GuIben-
de-soure çI, rùdIcund muInIIe în sus çI îngenuncIInd, o
bIesLemù zIcund:
- Doumne, Doumne sIInLe! Iù cu neIegIuILuI cure u cuLez-
uL sù punù munu IuI pungùrILù pe sIunLuI vus cu boLez sù se
Iucù muIere, de vu II bùrbuL; Iurù de vu II muIere, sù se Iucù
bùrbuL!
$I înduLù rugùcIuneu pusLnIcuIuI se uscuILù. ¡uLu
împùruLuIuI se Iùcu un IIùcùu de-(I eru drugù Iumeu sù Le
uI(I Iu eI.
Cum ujunse Iu împùruLuI, se mIrù çI nu çLIu ce sù creuzù
ocIIIor sùI, bùgund de seumù cù se scIImbuse; IuI I se pùreu
cù nu muI esLe cum eru Iu pIecure, cI cù ucum e muI cIIpos
çI muI seme(. Cum deLe vusuI, zIse:
- MùrILe împùruLe, (I-um Iùcu sIujbeIe cu curI m-uI
însùrcInuL. SocoLesc cù ucum um sIurçIL. ¡II IerIcIL çI
domneçLe cu puce cuL mIIu DomnuIuI vu voI!
- SunL muI(umIL de sIujbeIe LuIe, zIse împùruLuI; sù çLII cù
dupù mourLeu meu Lu uI sù Le urcI pe scuunuI împùrù(IeI
meIe, IIIndcù eu n-um moçLenILor punù ucum. ¡urù ducu
Dumnezeu îmI vu du un IIu, Lu veI II munu IuI ceu dreupLù.
To(I sIeLnIcII çI IIII de împùruL eruu de Iu(ù cund u zIs
împùruLuI vorbeIe ucesLeu.
¡Ieunu SImzIunu, ducù vùzu cù I se împIInI çI usLù voIn(ù,
se IoLùrî sù-çI rùzbune usupru împùruLuIuI, penLru cù LrIm-
Ise LoL pe ¡ùLuI eI ¡rumos Iu LouLe sIujbeIe ceIe greIe, curI
puLeuu sù-I rùpunù; cùcI eu credeu cù însuçI împùruLuI se vu
duce sù-I uducù vusuI cu boLez, IIIndcù eI puLeu muI Iesne s-
o Iucù, de vreme ce Lo(I se supuneuu Iu poruncu IuI.
Eu poruncI sù încùIzeuscù buIu çI împreunù cu împùruLuI
sù se îmbùIeze în IupLeIe IepeIor eI. Dupù ce InLrù în buIe,
poruncI sù-I uducù urmùsuruI cu sù suIIe uer rùcoros. $I
ducu venI, urmùsuruI suIIù cu o nurù înspre dunsu rùcoure,
Iurù cu uILù nurù înspre împùruLuI uer înIocuL, încuL IIerse çI
mu(eIe dInLr-însuI, çI rùmuse morL pe Ioc.
Mure vuIvù se Iùcu în împùrù(Ie cund se uuzI de mourLeu
împùruLuIuI ceIuI mure çI Lure; Lo(I dIn LouLe pùr(IIe se
udunurù çI-I Iùcurù o înmormunLure d-uIe împùrùLeçLIIe.
Dupù ucesLeu, zIse ¡Ieunu SImzIunu ¡ùLuIuI-¡rumos:
- Tu m-uI udus uIcI, Lu mI-uI udus IergIeIIu, Lu uI omoruL
pe zmeuI cure mù Iuruse, Lu mI-uI udus vusuI cu boLez, Lu
sù-mI III bùrbuL. AIdem sù ne îmbùIem çI sù ne cununùm.
- Eu Le voI Iuu, ducù Lu mù uIegI, rùspunse ¡ùL-¡rumos;
durù sù çLII cù în cusu nousLrù voI cu sù cunLe cocoçuI, Iurù
nu gùInu.
Se învoIrù çI InLrurù în buIe. ¡Ieunu cIemù urmùsuruI eI
cu sù încropeuscù IupLeIe în cure se vor îmbùIu. CIemù çI
împùruLuI ceI nou pe GuIben-de-soure. $I usLIeI umundoI
cuII se înLreceuu cure de cure sù Iucù buIu muI poLrIvILù de
cuIdù sLùpunuIuI sùu, çI muI nImerIL de încropILù.
Dupù ce s-uu îmbùIuL, u douu zI s-uu çI cununuL. ApoI s-
uu urcuL în scuunuI împùrù(IeI. TreI sùpLùmunI (Inurù
veseIIIIe, çI LouLù Iumeu se bucuru cù Ie-u duL Dumnezeu un
împùruL uçu de vILeuz, cure Iùcuse uLuLeu IsprùvI.
¡urù eI domnI cu drepLuLe çI cu IrIcu IuI Dumnezeu,
ocroLInd pe sùrucI çI neusuprInd pe nImenI, çI domnesc çI
în zIuu de usLùzI de n-or II murIL.
Erum çI eu p-ucoIo çI cùscum guru pe dInuIurù, pe Iu
LouLe sùrbùrIIe, cùcI nIcI pomeneuIù nu eru sù IIu çI eu
poILIL, çI upoI se çLIe cù nepoILILuI scuun n-ure.
¡ncùIecuI p-o çeu çI v-o spuseI d-vousLrù uçu.
±¿. Înçir-te múrgúrituri
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un IecIor de boIer mure, çI dupù ce
cuLreIeruse (ùrIIe, rùzbùLund prIn LouLe ungIIurIIe, se
înLorceu Iu moçIu su. $I Lrecund prInLr-o cunepIçLe, vùzu
LreI IeLe ce munceuu Iu cunepù. EI îçI cùuLu de drum în
Lreubu IuI, Iùrù sù Iu umInLe Iu ceIe ce LoL spuneuu IeLeIe.
Cund ujunse Iu urecIIIe IuI nIçLe vorbe ce-I LrezI, cùcI eru
dus pe gundurI. Se înLourse Iu IeLe çI Ie înLrebù:
- Ce u(I zIs, IeLeIor?
- De m-ur Iuu pe mIne IecIoruI ùIu de boIer ce Lrece p-ucI,
eu I-uç îmbrùcu curLeu cu un Ius, zIsese IuLu ceu muI mure.
- De m-ur Iuu pe mIne IecIoruI ùIu de boIer ce Lrece p-ucI,
eu I-uç sùLuru curLeu cu o pILù, zIsese IuLu ceu mIjIocIe.
- De m-ur Iuu pe mIne IecIoruI ùIu de boIer ce Lrece p-ucI,
eu I-uç Iuce doI Ie(I-IogoIe(I cu LoLuI çI cu LoLuI de uur,
zIsese IuLu ceu mIcù.
Dupù ce îI spuseserù IeLeIe ce zIseserù, eI sLùLu de se so-
coLI gundIndu-se: mù, cu ce sù IIe usLu? ApoI dupù ce se muI
rùzgundI, zIse IeLeI ceIeI mIcI:
- ¡eLIco, mIe îmI pIùcu vorbeIe LuIe muI muIL decuL uIe
surorIIor LuIe. Ducù vreI sù mergI cu mIne, eu Le Iuu de
so(Ie, numuI sù-(I (II cuvunLuI.
$I cum sù nu II voIL IuLu; cùcI eru un brud de IIùcùu,
cIIpeç çI drùgùIuç, nu gIumù.
¡uLu se roçI Iu Iu(ù cu un bujor; upoI, dupù ce muI sLùLu
nI(eI Iu cIIbzuIrI, înLInse munu çI îI zIse:
- AI, sù IIe bIne. Ducù Lu veI II orunduI meu, nu scup eu
de LIne, nIcI Lu de mIne, mùcur de s-ur pune nu çLIu cIne çI
crucIç çI curmezIç.
¡ecIoruI de boIer Iuù IuLu çI se duse cu dunsu Iu moçIIIe
IuI. AcoIo uveu eI nIçLe puIuLurI cum nu muI vùzuse eu. Se
cununurù, Iùcund o nunLù de se dusese vesLeu în çupLe (ùrI,
çI Iùcurù LoL ce LrebuIu penLru rosLuI cùsùLorIeI Ior.
Nu Lrecu muIL çI IuLu rùmuse greu çI eu cu LouLù Iumeu.
Cund uuzI IecIoruI de boIer unu cu usLu, nu muI puLu de bu-
curIe, çI poruncI numuIdecuL sù-I Iucù un Ieugùn numuI de
mùLuse, în cure sù-çI puIe copIII.
¡ecIoruI de boIer, cund îçI uduse ucusù nevusLu, îI deLe,
penLru LrebuIn(eIe eI, o IuLù u uneI buInI(e de (Iguncù ce-çI
(Ineu zIIeIe prIn curLeu boIeruIuI cu ce se înduruu sLùpunII.
ProcIeLu de cIourù cum vùzu IuLu, îI puse gund rùu.
Cund sosI ceusuI nuçLereI, IIuI de boIer nu eru ucusù, cI
dus înLr-uIe suIe. Doumnu cuseI LrImIse pe (Iguncù sù uducù
o mouçù. Eu uduse pe mumù-su. AceusLu, cum venI, îI zIse:
- MIIosLIvu nousLrù doumnù, muncu-(I-uçI ocIIçorII, Iu
noI p-ucI esLe obIceI cu doumneIe cund ure sù nuscù, sù se
suIe în pod çI mouçu sù sLeu cu cIuruI Iu uçu poduIuI çI uçu
sù Iucù.
Doumnu îI rùspunse:
- BIne, bunIco; ducù uçu vù esLe obIceIuI p-ucI, uçu sù
Iucem.
Eu, bIeL, nevInovuLù cum eru, nIcI prIn gund nu-I pIesneu
cù înLru uceusLu eru o vIcIenIe dIn ceIe muI spurcuLe. Eu se
çLIu curuLù Iu InImù. ¡ùcuse LuLuIor bIne. Nu se uçLepLu,
decI, cu cInevu sù uIbù mùcur o umbrù de cugeLe pungùrILe
penLru dunsu.
Eu crezu. $I suIndu-se în pod, Iùcu, cum zIsese, doI Ie(I-
IogoIe(I cu LoLuIuI, LoLuIuI de uur, în cIuruI pe cure îI (Ineu
(Iguncu Iu guru poduIuI. Cum vùzu copIIuçII uçu de IrumoçI,
guçperI(u de cIourù, ce sù Iucù cu sù ponoseuscù pe doumnu
su? Se duse numuIdecuL çI îngropù copIIuçII în bùIIguruI de
Iu grujd, çI Iuund doI cù(eI de Iu o cù(eu ce IùLuse de curund,
îI urùLù doumneI suIe, zIcundu-I:
- ¡uLù, sLùpunù, ce IùcuçI dumneuLu.
- Cum se pouLe unu cu usLu? îI rùspunse doumnu.
$I punguru de cIourù începu u se cIorovoI cu doumnu su.
Bu, c-o II; bu, cù n-o II.
¡nLre ucesLeu IuLù cù sosI çI IIuI de boIer. |Iguncu îI IeçI
înuInLe, çI urùLundu-I cIuruI cu cù(eII, îI zIse:
- ¡uLù ce prIcopseuIù î(I Iùcu nevusLu ce (I-uI uIes. BIne cù
(I-u duL Dumnezeu în gund sù-I uducI o credIncIousù cu
mIne, cure sù IIe pe Iungù dunsu, cùcI uILmInLerI, cIne çLIe
cum eru sù Le îmbrobodeuscù çI sù-çI ruzù de dumneuLu.
Se munIe IIuI de boIer cund vùzu o usLIeI de buLjocurù, çI
cu sù o pedepseuscù, Iuù de so(Ie pe (Iguncù, Iurù pe IosLu
IuI nevusLù o Iùcu sIujnIcù.
BIuLu IemeIe vùzu bIne nedrepLuLeu ce I se Iùcu: durù
neuvund încoLro, Lùcu çI rùbdù cu nùdejdeu în Dumnezeu
cù-çI vu revùrsu mIIu IuI usupru eI, çI vu du oduLù, oduLù, Iu
IveuIù nevInovù(Iu su.
$I muI Lrecund cuLùvu vreme, IuLù, mùre, cù rùsùrI dIn
bùIIguruI unde Iuseserù îngropu(I copIII doI merI. Couju
ucesLor merI eru suIIuLù cu uur, de Iuceu cu zIuu, cund
noupLeu eru înLunerIc beznù. EI creçLeuu înLr-o zI cu înLr-
un un, çI dupù pu(In se Iùcurù murI.
|Iguncu, cure çLIu bIesLemù(Iu ce Iùcuse, se Lemu, vùzund
Irumuse(eu merIIor, çI zIse bùrbuLuIuI eI, LuLùI copIIIor
rùpuçI de dunsu:
- Mù, mIe mI-u venIL uçu sù Le îndemn u LùIu merII ùIu ce
cresc Iungù grujd, çI dIn eI sù IucI, dIn doI, douù scundurI Iu
puL, cù LoL ne IIpsesc cuLevu scundurI.
- BIne, Iu, rùspunse IIuI de boIer, cum sù LùIem noI u
mundre(e de merI? Nu, vezI, Lu, cù sunL de povesLe? CIne
muI ure usemeneu merI?
- ¡Ie, mIe mI-u venIL uçu, cu sù-I LuI; cù Lu de nu-I veI LùIu,
eu nu muI mùnunc puIne çI sure cu LIne pe un LuIer.
$I nepuLundu-se coLorosI de dunsu, IIuI de boIer puse de
LùIe merII çI Iùcu dInLr-înçII scundurI, Ie puse Iu puL çI se
cuIcurù pe dunseIe.
PesLe noupLe (Iguncu uuzI cum vorbeu scundurIIe.
- Dudo, zIceu unu, cùcI copIII eru un bùIuL çI o IuLù, dudo,
zIse bùIuLuI, greu (I-e (Ie?
- Greu, rùspunse IuLu, cùcI esLe pùgunu pe mIne. Durù (Ie,
greu î(I esLe?
- MIe nu-mI esLe greu, zIse bùIuLuI, cù esLe LuLu pe mIne.
Cum prIcepu (Iguncu cù vorbeIe scundurIIor o vor duce Iu
pIerzure, de Ie vu uuzI IIuI de boIer, nu muI deLe nIcI pIc de
somn în geneIe eI punù dImIneu(ù.
- BùrbuLe, îI zIse bIesLemuLu de cIoropInù, cum se IumInù
de zIuù, sù LuI scundurIIe uIeu de Ie-um pus IerI Iu puL; cùcI
um vIsuL nIçLe vIse uruLe usLù noupLe.
- BIne, Iu, îI rùspunse eI, cum sù LùIem uIe scundurI uçu
de Irumouse?
- Eu nu çLIu; Lu ducù nu Ie veI LùIu, eu mù duc çI mù duu
de rupù.
Cu sù scupe de curu eI, IIuI de boIer puse de LùIe
scundurIIe, Iùcundu-Ie (ùndùrI mùrunLe. ¡urù spurcuLu
usLupù LouLe gùureIeIe cuseI çI puse scundurIIe pe Ioc de
urserù. ToLuçI douù scunLeIoure se sLrecurù pe coç çI pIcurù
în grùdInù. ¡n IocuI unde cùzurù uceIe scunLeI, rùsùrI înduLù
douù sLebIe de busuIoc. BoIeruI uveu un mIeIuçeI ce creçLeu
çI eI prIn curLeu IuI; ucesLu scùpund în grùdInù, muncù bu-
suIocuI, çI înduLù I se uurI Iunu. $I uçu de Irumos se Iùcu
mIeIuI, încuL nu se muI gùseu pe Iume un uILuI uçu de
Irumos cu ucesLu.
Crùpu IIereu înLr-însu de necuz cund vùzu mIeIuI; cùcI
(Iguncu prIcepu cù ucesLu nu eru Iucru curuL penLru dunsu.
$I dupù ce muI Lrecu cuLInIcù vreme, zIse bùrbuLuIuI eI,
cund îI vùzu cum cu voIe bunù:
- Cum uç muI muncu curne dIn mIeIuI ùIu uI nosLru!
- NIcI sù Le gundeçLI Iu unu cu usLu, cù mIe mI-esLe drug,
îI rùspunse IIuI de boIer.
Vùzu (Iguncu cù de usLù duLù nu I se prInde vorbu, o
înLourse Iu vIcIenIe.
Se Iùcu boInuvù. O sùpLùmunù încIeIuLù îçI cIInuI
bùrbuLuI cu gemeLeIe eI. &¡nLr-o noupLe se Iùcu cù rùsure
dIn somn; çI ducù o înLrebu bùrbuLu-sùu, cù ce I s-u
înLumpIuL, eu îI rùspunse:
- Am vIsuL cù unde venIse o descunLùLoreusù çI unde îmI
zIceu cù ducù voI sù mù Iuc sùnùLousù, sù cer de Iu LIne sù LuI
mIeIuI ùIu uI nosLru çI sù-I mùnunc drobuI.
- ¡ugI d-ucoIo, nevusLù, îI rùspunse eI, ce sLuI Lu de
vorbeçLI? Unde s-u muI vùzuL pe Iume un mIeI uçu de
Irumos? Cum sù-I LùIem? MuI bIne sù uducem pe Lo(I vrucII
sù-(I deu IeucurI cure sù Le Iucù sùnùLousù.
- ¡eucuI meu ùsLu esLe, îI muI zIse eu. Ducu nu vreI sù LuI
mIeIuI, în(eIeg cù Lu vreI sù mor eu.
$I, neuvund încoLro, IIuI de boIer puse de LùIe mIeIuI çI-I
deLe Iu bucùLùrIe sù-I gùLeuscù.
GuçperI(u se duse înduLù în bucùLùrIe çI puse Iu cuIe ce sù
se Iucù cu mIeIuI, cu sù nu muI rùmuIe nImIc dIn eI. TrImIse
mu(eIe Iu puruu, cu o credIncIousù d-uIe eI, cu sù Ie speIe,
dupù ce numùrù punù çI ceI muI mIc mù(Içor, çI-I spuse cù
vu pIùLI cu cupuI eI de vu pIerde vreun crumpeI dIn eIe.
CredIncIousu buInI(eI, spùIundu-Ie Iu puruu, nu çLIu cum
Iùcu çI rupse un cùpùLuI. De IrIcù, îI deLe pe gurIù.
Dupù uceeu se înLourse ucusù, uduse LouLe mu(eIe çI Ie
deLe IurùçI Iu numùr.
A douu zI ducundu-se IosLu so(Ie u boIeruIuI Iu puruu cu
coIu sù uducù upù, se uILù Iu vuIe pe ruu çI vùzu ucoIo pe un
dumb doI copIIuçI, jucundu-se cu douù mere de uur, de
Iuceu pùmunLuI, çI rùmuse ucoIo punù seuru uILundu-se cu
jInd Iu dunçII, cùcI eI îI du în gund cù pouLe sù IIe copIII
dunseI.
¡nLorcundu-se ucusù, o Iuù spurcuLu de cIorouIcù Iu bùLùI.
Durù eu zIse:
- Nu mù muI buLe, sLùpunù, cù ce-mI vùzurù ocIII, o
sùpLùmunù sù Le LoL uI(I, çI LoL nu Le îndesLuIezI.
Ducu uuzI uçu, se duse çI cIorouIcu, çI în udevùr cù çI eu se
uILuse ucoIo prIvInd Iu copIIuçI. $I cum çI-ur uduce umInLe
oure u se depùrLu, cund vedeu uçu Irumuse(e nemuIuuzILù?
Se jucuu copIII çI se zbenguIuu, de-(I eru drugù Iumeu sù
prIveçLI Iu dunçII.
¡n(epenIse împIeII(uLu, zguIndu-se cu ocIII ucoIo. $I ven-
Ind mumu copIIIIor çI LrezInd-o dIn buImùceuIu în cure
cùzuse:
- VezI, sLùpunù, nu-(I spuneum eu cù nu Le po(I îndesLuIu
de o uçu Irumuse(e, de Le-uI uILu nu çLIu cuL?
ProcIeLu Ie puse gund rùu, çI LoL pIùnuIu, cum ur Iuce cu
sù-I rùpuIe.
¡nLr-ucesLeu veneu Iume dupù Iume de se uILu Iu dunçII.
DIn Lo(I prIvILorII o bubù bùLrunù, muI prIcepuLù, dorInd çI
eu sù-I uIbù de Ie(I uI eI, ducundu-se ucusù, uduse cu dunsu
o Iurcù mIcù çI un LoIegeI. Cu ucesLeu se duse în murgIneu
ruuIuI çI, urùLundu-Ie ucesLe uneILe, îI sLrIgù cu un gruI
duIos.
Cum vùzurù copIII ucesLe IucrurI, oduLù se repezIrù Iu
dunseIe; çI IuLu puse munu pe Iurcù, Iur bùIuLuI pe LoIug.
¡uundu-I bubu cu sIne, îI îmbrùcù cu nIçLe zdren(e çI îI
duse ucusù Iu dunsu.
Nu Lrecu muIL dupù uceusLu, çI boIeruI Iùcu cIucù,
udunund pe Lo(I copIII çI IeLeIe dIn suL cu sù înçIre
mùrgùrILure. Se duse çI bubu cu copIII eI.
AcoIo, Iu çezùLoure, unde se sLrunserù Lo(I de vorbeu Iu
verzI çI uscuLe, spuInd Iu gIume çI Iu gIIcILorI, sLu çI IecIoruI
de boIer.
EI se înLumpIuse în uceu zI sù IIe cu voIe bunù, çI zIse:
- $LI(I ce? copII! DecuL sù IIecùrI(I Iu gIume çI Iu cuLe nu-
gode LouLe, muI bIne spune(I-vù IIecure busmuI sùu.
To(I înLr-o gIùsuIre prIImIrù de bunù cugeLureu boIeruIuI.
$I spuseserù unII, unu; uI(II, uILu; punù ce venI çI runduI
copIIIor bubeI, cu sù-çI spuIe çI eI busmuI Ior. Durù eI
sIIIcIoçI, cum îI Iùsuse pe eI Dumnezeu, rùspunserù:
- ApoI, de, boIeruIe, noI ce sù spunem? cù nu çLIm nIcI un
busm.
- De! nu vù muI IundosI(I ucum. Spune(I çI voI, Iu, ce v-ù(I
prIcepe.
ALuncI bùIuLuI începu:
- "A IosL oduLù LreI IeLe curI munceuu în cunepIçLe, înçIr-
Le mùrgùrILurI; çI Lrecund p-ucoIo un IecIor de boIer mure,
înçIr-Le mùrgùrILurI.
¡uLu ceu muI mure zIse: «De m-ur Iuu pe mIne de so(Ie
IecIoruI ùIu de boIer, eu I-uç îmbrùcu curLeu cu un Ius.»
¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
¡uLu ceu mIjIocIe zIse: «De m-ur Iuu pe mIne de so(Ie Ie-
cIoruI ùIu de boIer ce Lrece p-ucI, eu I-uç sùLuru curLeu cu o
pILù.» ¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
¡uLu ceu muI mIcù zIse çI eu: «De m-ur Iuu pe mIne de
so(Ie IecIoruI ùIu de boIer, eu I-uç Iuce doI Ie(I-IogoIe(I cu
LoLuI çI cu LoLuI de uur.» ¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
¡ecIoruI de boIer Iuù de so(Ie pe IuLu ceu muI mIcù çI,
ducu o duse ucusù, îI deLe spre sIujbù pe IuLu uneI (Igunce."
AIurIsILu de (Iguncù cum uuzI începuLuI uneI usLIeI de
busm prInse u zIce:
Un tcciune,
ç-un ccrbune,
Tcci, bciete, nu mci spune.
¡urù boIeruI zIse çI eI:
Un ccrbune,
ç-un tcciune,
Spune, bciete, spune.
BùIuLuI începu IurùçI:
- "MuI Lrecu ce muI Lrecu çI so(Iu boIeruIuI rùmuse greu.
Cund Iu Iu ceusuI nuçLerII, boIeruI nu eru ucusù. So(Iu IuI
LrImIse pe (Iguncù sù-I uducù o mouçù; çI eu uduse pe mù-
su. ¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
BuInI(u de mù-su ducu venI zIse cù pe Iu dunçII p-ucoIeu
esLe obIceIuI cu doumneIe cund nusc sù se suIe în pod çI
mouçu sù sLeu Iu uçu poduIuI cu cIuruI. Doumnu crezu. Se
urcù în pod çI nùscu doI Ie(I-IogoIe(I cu LoLuIuI, LoLuIuI de
uur. ¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
CIorouIcu cum vùzu mInuneu usLu, se duse de îngropù
copIIuçII în bùIIguruI de Iu grujd, çI puse în cIur doI cù(eI
IùLu(I de curund, pe cure îI urùLù boIeruIuI, spuIndu-I cù
usLIeI de odrusIe I-u nùscuL so(Iu. ¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
BoIeruI se munIe pe so(Iu su, çI o pedepsI, Iùcund-o
sIujnIcu (IgunceI, Iurù pe (Iguncù o Iuù de so(Ie. DIn bùIIgur
crescu doI merI cu couju de uur. |Iguncu, cum îI vùzu, se
(Inu de curu boIeruIuI cu sù-I LuIe çI sù-I Iucù scundurI de
puL. PesLe noupLe cund se scuIurù, scunduru de sub boIer
zIse: «Dudo, greu (I-e (Ie?» «Greu, cù esLe pùgunu pe mIne,
durù (Ie greu (I-e?» «MIe nu-mI esLe greu, cù esLe LuLu pe
mIne.» ¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
|Iguncu Iurù sùrI cu vorbu:
Un tcciune,
ç-un ccrbune,
Tcci, bciete, nu mci spune.
Durù boIeruI sùrI, çI zIse çI eI:
Un tcciune,
ç-un ccrbune,
Spune, bciete, spune.
BùIuLuI începu:
- "ALuncI buInI(u, cure uuzIse ce vorbIse scundurIIe,
sLùruI cu dInudInsuI Iu bùrbuL-sùu, punù ce LùIe scundurIIe.
Eu Ie Iùcu (ùndùrI çI Ie puse pe Ioc. Douù scunLeIoure sùrIrù
pe coç çI cùzurù în grùdInù. DIn ucesLe scunLeIoure, rùsùrIrù
douù sLebIe de busuIoc. BoIeruI uveu un mIeIuçeI; eI scùpù
în grùdInù çI muncù dIn ucesL busuIoc. ¡nduLù I se uurI Iunu.
¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
Cum vùzu cIoropInu çI uceusLù mInune, se preIùcu cù e
boInuvù çI ceru de Iu bùrbuLu-sùu sù-I LuIe mIeIuI, cù se vu
însùnùLoçI de vu muncu dIn eI. AcesLu se împoLrIvI. Eu
sLùruI. $I cu sù scupe de guru-muru, cù nu-I muI Lùceu
IIeouncu, puse de-I LùIe. ¡nçIr-Le mùrgùrILurI.
|Iguncu LrImIse pe o credIncIousù u eI cu mu(eIe mIeIuIuI
sù Ie speIe Iu ruu; çI cu sù nu IIpseuscù nIcI un mù(Içor, I Ie
deLe pe numùr. CredIncIousu spùIundu-Ie, se rupse un
crumpeIuç çI-I deLe pe ruu. EI se oprI pe un prund, çI noI
IeçIrùm de ucoIo. ¡nçIr-Le mùrgùrILurI."
$I, o mInune! MùrgùrILuruI se înçIru de Iu sIne, Iùrù cu
copIII sù II pus munu pe dunsuI.
AIurIsILu de (Iguncù LoL mereu Ie zIceu, cùcI vedeu eu un-
de ure sù ujungù Lreubu:
Un tcciune,
ç-un ccrbune,
Tcci, bciete, nu mci spune.
BoIeruI însù, cùruIu purcù I se rùcoreu InImu cund uuzeu
spuseIe bùIuLuIuI, îI du gIes, zIcundu-I:
Un tcciune.
ç-un ccrbune,
Spune, bciete, spune.
- "De ucoIo ne Iuù o bubù çI ne duse Iu cusu eI, unde ne
creçLe cu pe copIII eI. BoIeruI, sLùpunuI ucesLeI moçII, Iùcu o
çezùLoure, çI venIrùm çI noI, çI IucùLù-ne, LeIerI cum ne-u
nùscuL muIcu. ¡nçIr-Le mùrgùrILurI."
To(I ceI de Iu(ù rùmùseserù cu ocIII bIeojdI(I Iu copIIuI
cure-çI spuneu busmuI, çI purcù nu Ie veneu u crede ceIor ce
Ie uuzeu urecIIIe.
ALuncI bùIuLuI îçI sIurçI busmuI zIcund:
- $I ducu nu crede(I, uILu(I-vù çI vù încredIn(u(I.
$I deoduLù se dezbrùcurù de zdren(eIe ceIe murdure, çI
rùmuserù sLrùIucInd de nu puLeu nImeneu sù (Ie ocIII Iu eI.
TuLùI Ior însù numuIdecuL se repezI, çI Iuundu-I în bru(e
vùzu cù se IIpesc de InImu IuI, çI uLuncI îI cunoscu cù sunL
III uI sùI. $I vIInd çI mumu Ior, cure pIunsese de dunçII cu
IucrùmIIe cuL pumnuI, îI îmbrù(Içù çI dunsu. $I pIunserù de
bucurIe cù îI muI udunù Dumnezeu Iu un Ioc pre Lo(I çI se
veseIIrù veseIIe îngereuscù.
ALuncI boIeruI, umùruL de umùgIreu çI înçeIùcIuneu
(IgunceI, poruncI çI uduse dIn IergIeIIe doI urmùsurI
neînvù(u(I. ApoI Iegù pe (Iguncù de coudeIe cuIIor,
împreunù cu un suc de nucI, çI Ie deLe drumuI sù se ducù în
Iume, çI unde cùdeu nucu, cùdeu çI bucù(Icu, punù ce nu se
muI uIese nIcI pruIuI de dunsu.
¡urù eu încùIecuI p-o çu eLc.
±q. LoceuIúrol de zioú çi loceuIúrol de
noupte
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL çI o împùrùLeusù; eI nu Iùceuu
copII; umbIuse pe Iu Lo(I vrucII çI vrùjILorII, pe Iu LouLe
bubeIe çI cILILorI de sLeIe, çI Lo(I rùmuserù de ruçIne, cùcI n-
uvurù ce Ie Iuce. ¡n ceIe dIn urmù se puserù pe posLurI, pe
rugùcIunI çI mIIosLenII; cund, înLr-o noupLe, Dumnezeu
vùzund ruvnu Ior, se urùLù împùrùLeseI în vIs çI-I zIse:
- RugùcIuneu vousLrù um uuzIL-o çI veI Iuce un copII cum
nu se vu muI uIIu pe Iu(u pùmunLuIuI. MuIne sù se ducù
împùruLuI, bùrbuLuI Lùu, cu undI(u Iu gurIù, çI peçLeIe ce vu
prInde sù-I gùLeçLI cu munu Lu çI sù-I muncu(I.
Nu se Iùcuse încù bIne zIuù çI împùrùLeusu se duse Iu
împùruLuI çI-I scuIù zIcundu-I:
- ¡mpùruLe! scouIù c-u sosIL uIbu în suL.
- Dur usLu, rùspunse împùruLuI, ce uI usLùzI sù mù scoII
uçu de noupLe; nu cure cumvu vrùjmuçII uu cùIcuL IoLureIe
împùrù(IeI meIe?
- DIn mIIu IuI Dumnezeu, de nIcI uneIe cu usLeu n-um
uuzIL; durù um vIsuL Iucu ce...
$I-I spuse vIsuI.
¡mpùruLuI cum uuzI, sùrI dIn uçLernuL, se îmbrùcù, Iuù
undI(u çI se duse Iu puruu guIuInd. Aruncù undI(u çI nu Lre-
cu muIL, çI vùzu pIuLu undI(II mIçcundu-se. Truse undI(u:
cund, ce sù vezI? un peçLe mure, cu LoLuI çI cu LoLuI dIn uur.
Dourù cù nu-I cùzu IeçIn de bucurIe. DurùmILe cund îI vùzu
împùrùLeusu? Eu Iu çI muI oIeoIeo.
GùLI împùrùLeusu sIngurù cu munu eI peçLeIe çI muncurù.
Eu înduLù se sIm(I însùrcInuLù.
Roubu cure rIdIcù musu vùzu pe LuIeruI împùrùLeseI un os
de peçLe çI o bùLu gundurIIe sù sugù uceI os, cu sù çLIe çI eu
gusLuI bucuLeIor gùLILe de împùrùLeusu.
Cum supse osuI, se sIm(I çI eu însùrcInuLù.
Dupù nouù IunI nùscu împùrùLeusu, zIuu, un copII
Irumos, Irumos, cu un îngeruç. PesLe noupLe nùscu çI roubu
un copII, uIdomu cu uI împùrùLeseI, încuL nu uveuu deose-
bIre unuI de uILuI. Cum eru copIIuI împùrùLeseI eru çI uI
roubeI. Semùnuu, cum se zIce, cu douù pIcùLurI de upù.
¡IuIuI de împùruL I s-u duL numeIe de BusuIoc, Iurù IIuIuI
de rob, SImInoc.
Crescund împreunù çI Iùcundu-se murI, I-u duL Iu curLe,
çI învù(uu înLr-o zI cuL învù(u uI(I copII înLr-un un. Cund se
jucuu eI în grùdInù, împùrùLeusu se uILu cu drug Iu dunçII de
pe IereusLrù.
Se Iùcurù murI. EI semùnuu uLuL de muIL, încuL nu
cunoçLeu nImenI cure esLe IIu de împùruL çI cure de rob.
BoIuI Ior eru mundru, umundoI uveuu pe vIno-ncouce,
vorbu Ior, eru vorbù cu IIpIcI çI umundoI eruu voInIcI, ne-
voIe mure.
¡nLr-o zI se IoLùrurù sù meurgù Iu vunùLoure.
¡mpùrùLeusu se LoL cIudeu cum sù-çI cunouscù pe IIuI sùu:
IIIndcù çI Ie(eIe çI îmbrùcùmIn(IIe IIInd Iu IeI, de muILe orI
nu puLeu sù deosebeuscù pe unuI dIn uILuI. Se gundI sù Iucù
IIuIuI sùu un semn. ¡I cIemù çI, preIùcundu-se cù îI cuuLù în
cup, îI înnodù douù vI(e de pùr, Iùrù sù çLIe eI.
ApoI pIecurù Iu vunùLoure.
AIergurù zburduLIcI prIn cumpIIIe înverzILe çI se zben-
guIuu cu mIeIuçeII; cuIeserù Iu IIorIceIe, se udurù de rouù,
prIvIrù IIuLurII cum sùILuu çI sùreuu dIn IIoure în IIoure,
cum uIbIneIe cuIegeuu ceuru çI udunuu mIereu, çI se
desIùLurù IourLe muIL. ApoI merserù Iu IunLunù, bùurù upù
de se rùcorIrù çI prIveuu cu nesu(Iu cum se Iusù ceruI în
depùrLure pe pùmunL, çI ur II dorIL sù meurgù punù Iu
sIurçILuI pùmunLuIuI, sù vuzù ceruI dIn upropIere, suu
mùcur punù vor du de IocurIIe uceIeu unde pùmunLuI esLe
cu pIILIu.
ApoI InLrurù în pùdure. Cund vùzurù Irumuse(IIe
pùdurIIor, rùmuserù cu gurIIe cùscuLe. VezI cù eI nu muI
vùzuserù d-uIde usLeu de cund îI Iùcuse mù-su. Cund bùLeu
vunLuI çI se mIçcu IrunzeIe, uscuILu Iu IuçuILuI Ior çI II se
pùreu cù împùrùLeusu umbIù Lurund dupù sIne rocIIu ceu
de mùLuse; upoI se uçezurù pe Iurbu Irugedù, Iu umbru unuI
copucI mure. AcI se puserù u cugeLu çI u sIùLuI cum sù
înceupù vunùLoureu. EI, nIcI unu, nIcI uILu, voIuu sù vuneze
LoL IIgIIonI sùIbuLIce.
PùsùreIeIe, curI uIerguu împrejuruI Ior çI se puneuu pe
crùcIIe copucIuIuI, nIcI nu Ie bùguu eI în seumù; Ior, Ie eru
mIIù sù-çI puIe mInLeu cu eIe; durù Ie pIùceu sù Ie uscuILe
cIrIpInd. PùsùreIeIe purcù bùguserù çI eIe de seumù unu cu
uceusLu, çI nu se sIIuu, bu încù cunLuu de se spùrgeuu; Iurù
prIvIgIeLorIIe Lrùgeuu Iu geumpuruIe numuI dIn guçe, cu sù
IIe muI duIce cunLureu Ior. $I uçu, sLund eI ucI çI sIùLuIndu-
se, pe IIuI împùruLuIuI îI upucù o moIIcIune de nu puLeu sLu
în sus çI îçI Iùsù cupuI în pouIu IuI SImInoc, rugundu-I sù-I
cuuLe nI(eI în cup, punù vu uromI eI.
Dupù ce îI cùuLù ce-I cùuLù, SImInoc se oprI çI zIse:
- Ce esLe usLu dIn cupuI Lùu, IruLe BusuIoc?
- Ce sù IIe? $LIu eu de ce mù înLrebI, IruLe SImInoc?
- ¡ucu vùz, rùspunse SImInoc, cù douù vI(e de pùr în
cupuI Lùu sunL înnoduLe.
- Cum se pouLe? zIse BusuIoc.
AceusLu supùrù uLuL de muIL pe BusuIoc, încuL se IoLùrî
sù pIece în Iume.
- ¡ruLe SImInoc, zIse BusuIoc, eu mù duc în Iume IIIndcù
nu poL sù prIcep de ce mumu mI-u înnoduL pùruI cund mI-u
cùuLuL în cup.
- MùI IruLe BusuIoc, îI rùspunse SImInoc, vIno-(I în IIre çI
nu muI Iuce unu cu usLu. CùcI ducu împùrùLeusu (I-u înnoduL
pùruI, nu crez sù o II IùcuL cu vreun gund rùu.
BusuIoc însù u rùmus nesLrùmuLuL în IoLùrureu su çI,
cund çI-u IuuL rùmus bun de Iu SImInoc, I-u zIs:
- Nu, IruLe SImInoc, buLIsLu usLu. Cund veI vedeu pe
dunsu LreI pIcùLurI de sunge, sù çLII cù sunL morL.
- Sù-(I ujuLe Dumnezeu, IruLe BusuIoc, sù nImereçLI cu
bIne; durù eu încù o duLù Le rog, penLru drugosLeu meu, sù
rùmuI, sù nu muI prIbegeçLI pun Iume.
- PesLe pouLe, rùspunse BusuIoc.
ApoI se îmbrù(Içurù çI BusuIoc pIecù; Iurù SImInoc
rùmuse de se uILu guIeç dupù dunsuI punù îI pIerdu dIn
ocII.
SImInoc se înLourse ucusù çI povesLI pùrIn(IIor LouLe ceIe
ce se înLumpIuse.
¡mpùrùLeusu nu muI puLeu de InImù reu. ¡çI Irungeu
muInIIe çI pIungeu, de sù Iereuscù Dumnezeu. Durù n-uvu
ce-çI Iuce cupuIuI, çI se munguIu ourecum vùzund pe SIm-
Inoc.
Dupù cuLvu LImp, ucesLu scouse buLIsLu, se uILù Iu dunsu
çI vùzu LerI pIcùLurI de sunge. ALuncI zIse:
- ¡! u murIL Irù(IoruI meu. Mù duc sù-I cuuL.
$I Iuundu-çI merInde, pIecù dupù dunsuI sù-I cuuLe. Tre-
cu prIn oruçe çI suLe, sLrùbùLu cumpIIIe çI codrII, merse,
merse, punù ce ujunse Iu o cùsu(ù. AcoIo înLuInI pe o
bùLrunù çI înLrebù de IruLeIe sùu. BùLrunu îI spuse cù se
Iùcuse gInere uI împùruLuIuI dIn uceu purLe de Ioc.
Ajungund Iu puIuLurIIe împùruLuIuI uceIuIu, cm îI vùzu
IIe-su, socoLI cù e bùrbuLu-sùu, çI uIergù înLru înLumpInureu
IuI. EI zIse:
- Eu sunL IruLeIe bùrbuLuIuI Lùu; um uuzIL cù u pIerIL dIn
Iume, çI um venIL sù uIIu de cùpùLuIuI sùu.
- Eu nu crez unu cu usLu, zIse IIIcu de împùruL. Tu eçLI
bùrbuLuI meu, çI nu çLIu de ce Le preIucI uçu ucum. Au
dourù credIn(u meu u IosL pusù Iu cercure çI eu Le-um
umùgIL?
- NIcI uneIe dIn ucesLeu nu esLe. CI eu î(I spuI în cugeL
curuL, nu sunL eu bùrbuLuI Lùu.
Eu nu voIu sù creuzù cu nIcI un cIIp.
ALuncI eI zIse:
- Dumnezeu sù-çI uruLe drepLuLeu. Pe cIne nu vu II drepL
dIn umundoI, sù-I cresLeze subIu cure sLù în cuI.
$I înduLù subIu sùrI çI cresLù pe IuLù Iu degeL, çI uLuncI
crezu çI eu. ApoI gùzduI dupù cum se cuveneu pe SImInoc.
A douu zI eI uIIù cù BusuIoc se dusese Iu vunùLoure çI nu
se muI înLourse. ¡ncùIecù decI çI eI pe un cuI, Iuù ogurI çI
pIecù dupù IruLe-sùu, în purLeu IocuIuI pe unde se dusese
ucesLu. Merse ce merse çI ujunse în pùdure; ucoIo se înLuInI
cu Mumu-pùdurII.
Cum o vùzu, se Iuù dupù dunsu, çI dù-I gounù. Eu Iugeu,
eI dupù dunsu, punù ce Mumu-pùdurII vùzund cù n-ure
încoLro, se suI înLr-un copucI înuIL çI ucoIo scùpù.
SImInoc descùIecù çI eI, prIponI cuIuI, Iùcu IocuI, scouse
merIndeIe çI începu sù mùnunce Iungù Ioc, uruncund çI og-
urIIor cuLe cevu.
- AoIeo! cum mI-e IrIg, zIse Mumu-pùurII, îmI cIùn(ùnesc
dIn(II.
- Dù-Le jos, îI rùspunse SImInoc, de Le încùIzeçLe Iu Ioc.
- MI-e IrIcù de cuInI, zIse eu.
- Nu Le Leme, cù nu-(I Iuc nImIc.
- Ducu veI sù-mI IucI bIne, muI zIse eu, nu o vI(ù dIn
cosI(ù çI Ieugù-(I cuInII.
EI puse vI(u de cosI(ù pe Ioc.
- UI! ce greu mIrouse, zIse Mumu-pùdurII, cosI(u ce (I-um
duL-o çI pe cure Lu uI pus-o pe Ioc.
- AI Le curù de uIcI, îI rùspunse SImInoc, çI nu muI spune
Iu nImIcurI. ¡ucu unuI dIn ogurI u duL cu coudu prIn Ioc, s-u
purIIL nI(eI çI d-uIu mIrouse greu. Ducu (I-e IrIg, dù-Le jos çI
vIno de Le încùIzeçLe; ducu nu, Lucù-(I IIeouncu çI mù Iusù în
puce, nu mù LoL supùru.
ALuncI eu crezu, se deLe jos çI, uIùLurundu-se de Ioc, zIse:
- MI-e Ioume.
- Ce sù-(I duu sù mùnuncI? ¡ucu Iu ce-(I pIuce dIn ceeu ce
um dInuInLe.
- Eu voI sù Le mùnunc pe LIne, zIse Mumu-pùdurII,
gùLeçLe-Le!
- Bu Le voI muncu eu pe LIne, rùspunse SImInoc çI usmu(I
cuInII Iu dunsu cu sù o sIuçIe.
- SLùI, zIse Mumu-pùdurII, opreçLe cuInII sù nu mù sIuçIe,
cù (I-oI du pe IruLe-Lùu, cu cuI çI cu ogurI cu LoL.
SImInoc oprI cuInII; uLuncI Mumu-PùdurII IcnI de vro
LreI orI çI deLe uIurù dInLr-însu pe BusuIoc, cuIuI çI ogurII;
Iurù SImInoc îçI usmu(I ogurII çI o Iùcurù mIcI IùrumI.
DeçLepLundu-se BusuIoc, se mIrù cum de vede pe SImInoc
ucI çI-I zIse:
- BIne uI venIL sùnùLos, IruLe, durù muIL um dormIL.
- PuLeuI Lu sù dormI muIL çI bIne, ducu nu erum eu.
ApoI îI spuse LouLù çIrILenIu de Iu despùr(Ireu Ior punù
ucum.
BusuIoc bùnuInd pe SImInoc cù s-o II îndrùgosLIL cu Ie-
meIu IuI, nu voI sù-I creuzù cund ucesLu îI mùrLurIsI
udevùruI, spuIndu-I cù nIcI prIn gund nu I-u LrecuL unu cu
usLu vreoduLù. EI se Iùcu durz, începund u-çI Leme nevusLu.
$I uçu puIndu-I gund rùu, se învoI cu SImInoc cu sù se Iege
Iu ocII, eI çI pe cuII Ior, upoI sù încuIece, sù Ie deu drumuI,
çI unde I-o scouLe sù-I scouLù.
Açu Iùcurù. Cund BusuIoc, uuzInd un geumùL, oprI cuIuI,
se dezIegù Iu ocII, se uILù, çI SImInoc nIcùIrI. PusùmILe eI
cùzuse înLr-o IunLunù çI înecundu-se, n-u muI IeçIL d-ucoIo.
BusuIoc se înLourse ucusù, îçI IspILI nevusLu, çI eu spuse
cu çI SImInoc. ApoI cu sù se încredIn(eze çI muI bIne de
udevùr, zIse çI eI subIeI sù surù dIn cuI çI sù cresLeze pe ceI
vInovuL. SubIu sùrI çI-I cresLù pe dunsuI Iu degeLuI ceI mure.
Se LunguI eI, se jeII, pIunse cu umur cù pIerduse pe SIm-
Inoc; se cùI cù se preu Iu(Ise, durù LouLe Iurù în deçerL, cù n-
uvu ce-I muI Iuce. ALuncI, pIIn de obIdù çI de durere, nIcI eI
nu muI voI u LrùI Iùrù IruLe-sùu, cI Iegundu-se IurùçI Iu ocII,
precum çI pe cuI, încùIecù çI-I deLe drumuI în pùdureu în
cure pIerIse IruLeIe sùu. AIergù cuIuI ce uIergù, çI, buIdubuc!
deLe în IunLunu în cure cùzuse çI SImInoc, çI ucoIo îçI sIurçI
zIIeIe çI BusuIoc, çI de uLunceu u rùsùrIL IuceuIùruI de zIuù,
IIuI împùruLuIuI, BusuIoc, çI IuceuIùruI de noupLe, IIuI
roubeI, SImInoc.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
±g. Lopol cel núzdrúvun çi Iút-Iromos
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL çI o împùrùLeusù. EI uveuu LreI
copII. MuI uveuu pe Iungù puIuLurIIe Ior o grùdInù IourLe
Irumousù. $I uLuL de drug îI eru IIorIIe ucesLuI împùruL,
încuL însuçI cu muILù Lrugere de InImù Ie pIIveu çI îngrIjeu
de grùdInù. ¡n IunduI ucesLeI grùdInI crescuse un mùr cu
LoLuI çI cu LoLuI de uur. ¡mpùruLuI nu muI puLeu de bucurIe
cù în grùdInu su se uIIù un uçu pom cum nu se gùseu în
LouLù Iumeu. Se LoL înLorceu pe Iungù dunsuI çI se LoL uILu
pe de LouLe pùr(IIe Iu eI, de I se scurgeuu ocIII. Cund, înLr-o
zI, vùzu cù pomuI înmugureçLe, înIIoreçLe, se scuLurù IIorIIe
çI roudeIe se uruLù: upoI spre seurù dù în purguIuIù. ¡I
zumbeu musLu(u împùruLuIuI çI îI Iùsu guru upù, cund se
gundeu cù u douu zI o sù uIbù Iu musu su mere de uur, Iucru
ce nu se uuzIse punù uLuncI.
A douu zI nu se IumInuse bIne de zIuù, çI împùruLuI eru
în grùdInù cu sù vuzù mereIe ceIe uurILe çI sù-çI împuce
nesu(IuI ce uveu de u se uILu Iu dunseIe. Durù rùmuse cu
IeçIL dIn mIn(I, cund, în Ioc de mere coupLe uurII, vùzu cù
pomuI înmugurIse dIn nou, Iurù mereIe nIcùIrI. ¡ncù IIInd
ucoIo, vùzu cum înIIoreçLe pomuI, cum îI cude IIorIIe çI cum
roudeIe se uruLù IurùçI.
ALuncI îI muI venI InImu Iu Ioc çI se muI(umI u uçLepLu
punù u douu zI. în zIuu urmùLoure, Iu mereIe de unde nu e.
S-u supùruL împùruLuI, nevoIe mure, çI poruncI cu puznIcI
sù se uILe sù prInzù pe Io(I. Durù uçI! unde e pomunu uIu!
PomuI înIIoreu în IIecure zI, se scuLuruu IIorIIe, roduI
creçLeu çI seuru du în purg. NoupLeu se coceu. OurecIne
veneu uLuncI çI Ie Iuu, Iùrù sù prInzù de vesLe oumenII
împùruLuIuI. Pure cù eru un Iucru IùcuL: uceI cInevu cure
Iuu mereIe îçI bùLeu joc çI de împùruLuI çI de Lo(I puznIcII
IuI. AcesL împùruL ucum nu-I muI eru cù nu pouLe uveu
mere uurILe Iu musu IuI, cIudu ceu muI mure eru cù nIcI
purgu ucesLuI pom nu o vùzuse mùcur. AceusLu îI înLrIsLù
punù înLr-uLuLu încuL p-ucI p-ucI eru sù se scoboure dIn
scuunuI împùrù(IeI çI sù-I deu ceIuI ce se vu Iegu u prInde pe
Io(.
¡III ucesLuI împùruL, pusùmILe cù-I sIm(Irù gunduI cùcI
venIrù înuInLeu IuI çI-I rugurù sù-I Iuse u pundI çI eI. Mure
Iu bucurIu împùruLuIuI cund uuzI dIn guru IIuIuI sùu ceIuI
muI mure IegùLuru ce Iùceu de u pune munu pe Io(. ¡e deLe,
decI, voIe, çI eI se puserù pe Iucru. PundI în zIuu dInLuI IIuI
ceI mure; durù pù(I ruçIneu ce pù(Ise çI ceIIuI(I pundurI dIn
nuInLeu IuI.
A douu zI pundI çI ceI mIjIocIu; durù nIcI eI nu Iu muI
breuz, cI se înLourse Iu LuLùI sùu cu nusuI în jos.
EI spuserù cù punù Iu mIezuI nop(II o duc cum o duc,
durù cù dupu uceeu nu se poL (Ine pe pIcIoure de pIroLeuIu
ce-I upucù çI cud înLr-un somn udunc, çI nu muI çLIu nImIc.
¡IuI ceI muI mIc uscuILu çI Lùceu. ApoI, dupù ce sIurçI de
spus Iru(II ceI muI murI ce II se înLumpIuse, se ceru çI eI de
Iu LuLù-sùu cu sù-I Iuse sù pundeuscù çI eI. CuL de LrIsL eru
LuLù-sùu penLru cù nu se gùseu nIcI un voInIc cure sù-I
prInzù pe Io(II mereIor ruse cund îI uuzI. ¡urù dupù muILe
rugùcIunI se îndupIecù. ALuncI IIuI ceI muI mIc se pregùLI
de pundù.
Cum venI seuru, îçI Iuù LoIbu cu sùge(IIe, urcuI çI puIoçuI,
çI se duse în grùdInù, îçI uIese un Ioc sInguruLIc çI depùrLuL
de orIce pom çI de zIdurI, usLIeI cu sù n-uIbù de ce se
rezemu. Se IoLùrî u sLu în pIcIoure pe un LruncII de pom
LùIuL, usLIeI încuL cund I-ur venI somn çI ur mo(ùI, sù cuzù
jos çI sù se deçLepLe. Açu Iùcu, çI dupù ce cùzu de vro douù
orI, I se sperIe somnuI çI rùmuse Lreuz çI nebunLuIL de
pIroLeuIù.
Cund, coIeu despre zIuù, cund somnuI e muI duIce, uuzI
un IuIIuIL cu de un sLoI de puserI cù se upropIe.
Truse cu urecIeu çI sIm(I cù cInevu jumuIeçLe pomuI de
mere. Scouse o sùgeuLù dIn LoIbù, o uçezù Iu urc çI, Lruc!
Lruse o sùgeuLù çI nu se Iùcu nIcI o mIçcure. Truc! muI Lruse
unu çI IurùçI nImIc. Cund Lruse cu u LreIu, IuIIuILuI se uuzI
dIn nou çI eI prIcepu cù sLoIuI de pùsùrI LrebuIe sù II zburuL.
Se upropIù de mùruI de uur çI vùzu cù Io(uI n-uvusese LImp
u Iuu LouLe mereIe. ¡uuse ce Iuuse, durù LoL muI rùmùsese.
SLund eI ucoIo, I se pùru cù vede IucInd cevu pe jos. Se pIecù
çI rIdIcù uceI cevu ce Iuceu. Cund, ce sù vezI d-Lu? douù
pene cu LoLuI çI cu LoLuI de uur.
Cum se Iùcu de zIuù, cuIese cuLevu mere, Ie puse pe o LIp-
sIe de uur, çI cu peneIe Iu cùcIuIù se duse de Ie înIù(Içù
LuLùIuI sùu.
¡mpùruLuI, vùzund mereIe, muI-muI eru sù-çI Iusù dIn
mIn(I, de bucurIe; durù îçI (Inu IIreu. Puse de sLrIgù prIn
LouLù ceLuLeu cù IIuI sùu ceI mIc u IzbuLIL sù uducù mere çI
sù se uIIe cù Io(uI esLe o pusùre.
¡ùL-¡rumos zIse LuLùIuI sùu sù-I deu voIe ucum sù cuuLe
çI pe Io(. TuLùI sùu nu muI voIu sù çLIe de Io(, deourece I-u
ujuLuL Dumnezeu sù vuzù mereIe ceIe uLuL de muIL dorILe.
Durù IIuI ceI mIc uI împùruLuIuI nu se Iùsù numuI pe
uceeu, cI sLùruI punù ce împùruLuI îI deLe voIe sù meurgù u
cùuLu çI pe Io(. Se gùLI de drum; Iurù cund Iu u pIecu, îçI
scouse peneIe ceIe de uur de Iu cùcIuIù çI Ie deLe
împùrùLeseI mumu IuI, cu sù Ie pourLe eu punù s-o înLource
eI.
¡uù IuIne de prImeneuIù çI bunI de cIeILuIuIù, îçI uLurnù
LoIbu cu sùge(IIe Iu spuLe, puIoçuI Iu coupsu sLungù çI, cu ur-
cuI înLr-o munù çI cu uILu de guLuI credIncIosuIuI sùu, pornI
Iu drum. $I uIde, çI uIde, merse cuIe Iungù depùrLuLù, punù
ce ujunse în pusLIeLuLe. AcI Iùcu popus çI sIùLuIndu-se cu
robuI sùu ceI credIncIos, gùsI cu cuIe sù upuce spre rùsùrIL.
MuI cùIùLorInd eI o bucuLù bunù, ujunse Iu o pùdure deusù
çI sLuIousù. PrIn bungeLuI ùsLu de pùdure mergund eI pe
dIbuILeIe, cùcI uILIeI eru pesLe pouLe, zùrIrù în depùrLure un
Iup grouznIc de mure çI cu IrunLeu de urumù. ¡nduLù se çI
gùLIrù de upùrure. Cund Iurù uproupe de Iup de o bùLuIe de
sùgeuLù puse ¡ùL-¡rumos urcuI Iu ocII.
Vùzund IupuI unu cu uceusLu, sLrIgù:
- SLùI, ¡ùL-¡rumos, nu mù sùgeLu, cù muIL bIne (I-oI
prInde vreoduLù.
¡ùL-¡rumos îI uscuILù çI Iùsù urcuI în jos. ApropIIndu-se
IupuI çI înLrebundu-I unde merge çI ce cuuLù prIn usLIeI de
pùdurI nesLrùbùLuLe de pIcIor de om, ¡ùL-¡rumos îI spuse
LouLù înLumpIureu cu mereIe dIn grùdInu LuLùIuI sùu, çI cù
ucum merge sù cuuLe pe Io(.
¡upuI îI spuse cù Io(uI eru împùruLuI pùsùrIIor. Cù eI
cund veneu u Iuru mereIe, udunu pusùrIIe ceIe muI ugere Iu
zbor çI cu eIe în sLoI veneu de Ie cuIegeu. Cù uceu pusùre se
uIIù Iu împùrù(Iu de Iu murgIneu ucesLeI pùdurI. ¡I muI
spuse cù LouLù megIeçIu se vuIeLù de IurLurIIe ce Iuce eu
poumeIor de prIn grùdInI, çI Ie urùLù drumuI ceI muI
upropIuL çI muI IesnIcIos. ApoI, dundu-I un merIçor Irumos
Iu vedere, îI muI zIse:
- |Ine, ¡ùL-¡rumos, ucesL merIçor. Cund veI uveu
LrebuIn(ù de mIne vreoduLù, sù Le uI(I Iu eI, sù gundeçLI Iu
mIne çI eu înduLù voI II ucoIo.
¡ùL-¡rumos prIImI merIçoruI çI-I bùgù în sun, upoI,
Iuundu-çI rùmus bun, pornI cu credIncIosuI sùu çI,
sLrùbùLund desIçurIIe pùdureI, ujunse Iu ceLuLeu în cure se
uIIu uceu pusùre.
CerceLù prIn ceLuLe çI se spuse cù împùruLuI IocuIuI
uceIuIu o (Ine înLr-o coIIvIe de uur în grùdInu su.
AceusLu îI Iu de ujuns u çLI.
DeLe cuLevu LurcouIe cur(II împùrùLeçLI çI Iuù umInLe Iu
LouLe umùnunLurIIe ce încongIuru curLeu. Cum se Iùcu
seurù, venI cu credIncIosuI sùu çI se pILuIù Iu un coI(,
uçLepLund ucoIo punù se IInIçLIrù Lo(I ceI dIn curLe. ApoI
credIncIosuI IuI puIndu-se pIuù, ¡ùL-¡rumos se urcù pe
dunsuI; d-ucI pe coumu zIduIuI, çI sùrI în grùdInù. Cund
puse munu pe coIIvIe, o duLù (Ipù pusùreu çI, cuL uI zIce meI,
se vùzu încongIuruL de o muI(Ime de puserI, curI muI mIcI,
curI muI murI, (Ipund pre IImbu Ior. $I uLuLu Iurmù Iùcurù,
încuL se deçLepLurù Lo(I sIujILorII împùrùLeçLI. $I vIInd în
grùdInù, gùsIrù pe ¡ùL-¡rumos cu coIIvIu în munù çI
pusùrIIe dundu-se Iu eI sù-I sIuçIe, Iurù eI upùrundu-se.
Puserù sIujILorII munu pe eI çI-I duserù Iu împùruLuI,
cureIe çI dunsuI se scuIuse sù vuzù ce se înLumpIuse.
Cum îI vùzu împùruLuI, îI çI cunoscu; upoI prInse u-I zIce:
- ¡mI pure rùu, ¡ùL-¡rumos, de uceusLù înLumpIure. De uI
II venIL cu bIneIe, suu cu rugùcIunI, sù-mI cerI pusùreu,
pouLe m-uç II îndupIecuL cu sù (I-o duu de bunùvoIu meu;
durù ucum, prIns cu munu în suc, cum se zIce, dupù duL-
IneIe nousLre cu mourLe LrebuIe sù morI. $I numeIe î(I vu
rùmuneu pungùrIL cu ponosuI de LuIIur.
- AceusLù pusùre, IumInuLe împùruLe, rùspunse ¡ùL-
¡rumos, ne-u jeIuIL de muI muILe orI mereIe de uur dIn
pomuI ce ure LùLune-meu în grùdInu su, çI de uceeu um ven-
IL sù puI munu pe Io(.
- PouLe sù IIe udevùruL ceeu ce spuI Lu, ¡ùL-¡rumos, durù
Iu noI, împoLrIvu duLIneIor nousLre eu n-um nIcI o puLere.
NumuI o sIujbù însemnuLù IùcuLù împùrù(IeI nousLre Le
pouLe scùpu çI de ponos çI de mourLe.
- Spune ce sIujbù sù-(I Iuc, çI mù voI încumeLe.
- De veI IzbuLI sù-mI uducI Iupu ceu sIreupù ce esLe Iu cur-
Leu împùruLuIuI meu vecIn, veI scùpu cu Iu(ù curuLù, çI-(I
voI du pusùreu cu coIIvIu.
¡ùL-¡rumos prIImI. $I cIIur în uceu zI çI pIecù cu credIn-
cIosuI sùu rob.
Ajungund Iu curLeu împùruLuIuI vecIn, Iuù cunoçLIn(ù de
Iupù çI de împrejmuIreu cur(II. ApoI, cum venI seuru, se
uçezù cu credIncIosuI IuI Iu un coI( de curLe, unde I se pùru
u II un Ioc de purIeuz.
EI vùzuse Iupu cum o pIImbu doI sIujILorI, çI se mInunù
de Irumuse(eu eI. Eu eru uIbù, uveu cùpùsLruI uurIL çI
împodobIL cu pIeLre nesLemuLe, de IumInu cu soureIe.
Pe Iu mIez de noupLe, cund somnuI esLe muI duIce, ¡ùL-
¡rumos zIse credIncIosuIuI sùu de se puse pIuù, Iurù eI se
urcù pe dunsuI, upoI pe zId çI sùrI în curLeu împùruLuIuI.
Merse pe dIbuILeIe çI în vurIuI degeLeIor, punù ce ujunse Iu
grujd; çI, descIIzund uçu, puse munu pe cùpùsLru çI Lrùgeu
Iupu dupù dunsuI. Cum ujunse Iupu Iu uçu grujduIuI, unde
nIncIezù o duLù de IuuI vùzduIuI çI urIù LouLù curLeu çI
puIuLurIIe. ¡nduLù sùrIrù Lo(I cu LoLuI, puserù munu pe ¡ùL-
¡rumos çI-I duserù Iu împùruLuI, cureIe çI eI se scuIuse.
AcesLu, cum vùzu pe ¡ùL-¡rumos îI çI cunoscu.
¡I înIrunLù penLru IupLu ceu mIçeIeuscù ce eru sù
sùvurçeuscù, çI-I spuse cù duLIneIe (ùreI suIe dù mor(II pe
IurI, çI cù împoLrIvu uceIor duLIne eI n-ure nIcI o puLere.
¡ùL-¡rumos îI spuse drepL LouLù çIreLenIu cu mereIe, cu
pusùreu çI cu ceIe ce îI zIsese sù Iucù împùruLuI, vecInuI sùu.
ALuncI împùruLuI îI zIse:
- De veI puLeu, ¡ùL-¡rumos, sù-mI uducI pe Zunu CrùIusu,
pouLe cù voI IzbuLI sù scupI de mourLe çI sù-(I rùmuIe
numeIe nepùLuL.
¡ùL-¡rumos se încumese çI, Iuund pe credIcIosuI sùu cu
sIne, pIecù. Pe drum îçI uduse umInLe de merIçor. ¡I scouse
dIn sun, se uILù Iu dunsuI çI se gundI Iu Iup. $I cuL Le-uI
çLerge Iu ocII, IupuI Iu ucI.
- Ce poILeçLI, ¡ùL-¡rumos? îI zIse.
- Ce sù poILesc, îI rùspunse eI. ¡ucu, Iucu, Iucù ce mI s-u
înLumpIuL. Cum sù Iuc eu ucum sù mù înLorc cu Ispruvù
bunù?
- De usLu î(I esLe? ¡us' pe mIne, cù Lreubu esLe cu çI
sIurçILù.
$I pornIrù cuLeçILreI spre Zunu CrùIusù, Iùcurù popus
înLr-o pùdure de unde se vedeu puIuLurIIe ceIe sLrùIucILe uIe
zuneI. Se învoIrù cu ¡ùL-¡rumos çI cu credIncIosuI sùu sù
uçLepLe Iu LuIpInu unuI copuc bùLrun, punù s-o înLource
IupuI.
$I mundre puIuLurI muI uveu zunu, mùre. ¡nsuçI IupuI se
mIrù de Irumuse(eu çI de runduIuIu ceu bunù ce eru p-
ucoIo. Cum ujunse, Iùcu ce Iùcu çI se IurIçù în grùdInù.
Ce sù vezI d-Lu? NIcI un pom nu muI eru verde. ¡e cùzuse
Irunzu, çI crùcIIe, çI rùmureIeIe, de eruu cu despuIu(I. Pe
jos, IrunzeIe cùzuLe eruu IùcuLe scrum de uscùcIune. NumuI
un sLuI de LrunduIIrI muI eru înIrunzIL çI pIIn de bobocI,
unII în IIoure çI uI(II descIIçI. Cu sù ujungù punù Iu dunsuI,
IupuI LrebuI sù meurgù în vurIuI degeLeIor cu sù nu IuçIe
IrunzeLuI ceI uscuL, çI se uscunse în uceI crunguIe( înIIorIL.
SLund eI ucoIo çI pundInd, IuLù cù Iese Zunu CrùIusù dIn puI-
uLurI, înso(ILù de douùzecI çI puLru de roube, cu sù se
pIImbe prIn grùdInù.
Cund o vùzu IupuI, p-ucI, p-cI eru sù uILe penLru ce venIse
çI sù se deu de goI; dur se sLùpunI. CùcI eru uçu de
Irumousù, cuL nu s-u muI vùzuL çI nu se vu muI vedeu pe
Iu(u pùmunLuIuI. Aveu un pùr, nene, cu LoLuI çI cu LoLuI de
uur. CosI(eIe eI IungI çI sLuIouse, de-I bùLeu puIpeIe. Cund
se uILu Iu cInevu cu ocIII eI ceIu murII çI negrI cu mureIe, îI
bùgu în bouIe; uveu nIçLe spruncene bIne urcuILe, de pure cù
eruu scrIse, çI o pIeII(ù muI uIbù cu spumu IupLeIuI.
Dupù ce deLe cuLevu LurcouIe prIn grùdInù cu roubeIe
dupù dunsu, venI sI Iu sLuIuI de LrunduIIr sù rupù cuLevu
IIorI. Cund IupuI, cure eru uscuns în crung, oduLù se repezI,
o Iuù în bru(e çI pe IcI (I-u IosL drumuI. ¡urù roubeIe, de
spuImù, se împrùçLIurù cu puII de poLurnIcIe. ¡nLr-un suIIeL
uIergù IupuI çI o deLe IeçInuLù în bru(eIe IuI ¡ùL-¡rumos.
AcesLu, cum o vùzu, se pIerdu cu IIreu; durù IupuI îI uduse
umInLe cù e voInIc, çI-çI venI în sIne. MuI(I împùru(I voIse
sù o Iure durù se rùpuserù.
¡ùL-¡rumos prInsese mIIù de eu, çI nu-I muI veneu u o du
uILuIu.
Zunu CrùIusù, dupù ce se deçLepLù dIn IeçIn çI se vùzu în
bru(eIe IuI ¡ùL-¡rumos, prInse u-I zIce:
- Ducù Lu eçLI IupuI cure m-u IuruL, u Lu sù IIu.
¡ùL-¡rumos îI rùspunse:
- A meu sù III, nedespùr(ILù punù Iu mourLe.
ApoI se în(eIeserù Iu cuvInLe, çI spuse IIecure çIrILenIu Is-
LorIeI suIe.
Vùzund IupuI drugosLeu ce se încInsese înLre eI zIse:
- ¡ùsu(I pe mIne, cù LouLe Ie înLocmesc eu dupù vrereu
vousLrù.
$I pIecurù u se înLource de unde venIserù.
Pe drum, IupuI se deLe de LreI orI pesLe cup, çI se Iùcu
înLocmuI cu Zunu CrùIusù. PusùmILe IupuI eru nùzdrùvun.
Se vorbIrù eI, cu credIncIosuI IuI ¡ùL-¡rumos sù sLeu cu
Zunu CrùIusù Iu LuIpInu unuI copucI mure dIn pùdure, punù
se vu înLource ¡ùL-¡rumos cu Iupu sIreupù.
Ajungund Iu împùruLuI ceI cu Iupu, ¡ùL-¡rumos îI deLe
pre preIùcuLu Zunu CrùIusù. Cum o vùzu împùruLuI, I se
muIù InImu çI prInse un dor de dunsu, de nu se pouLe
povesLI.
¡mpùruLuI îI zIse:
- VrednIcIu Lu, ¡ùL-¡rumos, Le-u scùpuL çI de ocurù çI de
mourLe. Acum Le çI rùspIùLesc penLru uceusLu, dundu-(I în
dur Iupu.
Cum puse munu pe Iupù çI pe cùpùsLruI ceI mInunuL, ¡ùL-
¡rumos o Iuù Iu sùnùLousu çI, puInd Zunu CrùIusù cùIure pe
Iupù, pornI cu dunsu çI Lrecu IoLureIe uceIeI împùrù(II.
¡mpùruLuI udunù numuIdecuL pe sIeLnIcII sùI çI purcese
Iu bIserIcù cu sù se cunune cu Zunu CrùIusù. Cund Iu Iu uçu
bIserIceI, preIùcuLu Zunù se deLe de LreI orI pesLe cup çI se
Iùcu IurùçI Iup, cureIe, cIùn(ùnInd dIn coI(I, îçI urùLù dIn(II
runjInd cùLre curLenII împùruLuIuI. AceçLIu, cum vùzurù,
deoduLù îngIe(urù de IrIcù. ApoI, dupù ce se muI
dezmeLIcIrù, se Iuurù dupù dunsuI cu cIIoLe çI cu uIdeo.
Durù IupuI, sù Le (II, purIeo! IungI pusuI IupeçLe, se duse,
duIu(ù, de nu muI deLe cu munu de dunsuI. $I ujungund pe
¡ùL-¡rumos çI pe uI sùI, merse cu dunçII. Cund Iu uproupe
de curLeu împùruLuIuI ceI cu pusùreu, Iùcurù cu çI Iu ceIIuIL
împùruL. ¡upuI, scIImbuL în Iupù sIreupù, Iu dus Iu
împùruLuI cureIe, vùzund Iupu, nu se muI çLIu de bucurIe.
Dupù ce prIImI cu muILù omenIe pe ¡ùL-¡rumos,
împùruLuI ucesLu îI zIse:
- AI scùpuL, ¡ùL-¡rumos, çI de ponos çI de mourLe. ¡urù
eu îmI voI (Ineu cuvunLuI împùrùLesc, çI muI(umIreu meu
vu II purureu cu LIne.
PoruncI, çI numuIdecuL I se deLe pusùreu, cu coIIvIu eI cu
LoL. $I prIImInd-o ¡ùL-¡rumos, îçI Iuù zIuu bunù çI pIecù.
Ajungund în pùdure unde Iùsuse pe Zunu CrùIusù, Iupu çI
pe credIncIosuI IuI, pornIrù împreunù cùLre împùrù(Iu
LuLùIuI sùu.
¡mpùruLuI ceI ce prIImIse Iupu poruncI sù Iusù LouLù
ousLeu IuI çI muI-murII împùrù(IeI suIe Iu cump, unde voIu
sù II se uruLe cùIure pe Iupu ceu uLuL de vesLILù.
Cund îI vùzurù osLuçII, Lo(I cu Lo(II sLrIgurù:
- Sù LrùIeçLI, împùruLe, cù uI dobundIL un usLIeI de odor!
Sù-(I LrùIuscù çI Iupu, cure Le Iuce sù Le urù(I uçu de mùre(!
$I în udevùr, veneu, nene, Iupu cu împùruLuI pe dunsu, de
nu-I du pIcIoureIe de pùmunL, cI purc-ur II zburuL.
Se Iuurù Iu înLrecere. Durù nIcI pomeneuIù nu eru cu sù se
upropIe cInevu de uceusLù Iupù, cùcI pe Lo(I îI Iùsu în urmù.
Cund Iu Iu o depùrLure bunù, oduLù sLùLu Iupu, LrunLI pe
împùruL, se deLe de LreI orI pesLe cup çI se Iùcu IurùçI Iup, çI
o rupse d-u Iugu, çI IugI, çI IugI, punù ujunse pe ¡ùL-
¡rumos.
Cund Iurù u se despùr(I, IupuI zIse IuI ¡ùL-¡rumos:
- ¡uLù, de usLù duLù (I s-u împIInIL LouLe poILeIe. PùzeçLe-
Le în vIu(u Lu u nu muI poILI IucrurI pesLe puLereu Lu, cùcI nu
veI pù(I bIne.
ApoI se despùr(Irù, ducundu-se IIecure înLr-uIe suIe.
Ajungund Iu împùrù(Iu LuLùIuI sùu çI uuzInd cù vIne IIuI
sùu ceI mIc, îI IeçI înuInLe cu mure, cu mIc, cu sù-I
prIImeuscù, dupù cum I se cuveneu.
Mure Iu bucurIu obçLeuscù cund îI vùzurù cu so(Iourù
cum nu se muI gùseu pe Iu(u pùmunLuIuI, çI cu odoure cu
nu s-u muI pomenIL.
Cum ujunse, poruncI ¡ùL-¡rumos çI Iùcu un grujd
mùIesLrIL penLru Iupù; Iurù coIIvIu cu pusùreu o puse în
pùIImuruI despre grùdInù.
ApoI LuLù-sùu puse de se Iùcu pregùLIrIIe de nunLù. $I
dupù cuLevu zIIe se cununù ¡ùL-¡rumos cu Zunu CrùIusù,
înLInse musù mure penLru bun çI penLru rùu, çI (Inurù
veseIIIIe LreI zIe çI LreI nop(I încIeIuLe.
Dupù cure LrùIrù în IerIcIre, IIIndcù ¡ùL-¡rumos nu muI
uveu ce poILI. $I or II LrùInd çI usLùzI, de n-or II murIL.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
±6. Nomui co vitele se scoute súrúciu
din cusú
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un (ùrun çI-I cIemu Neugoe. AcesL (ùrun eru
om voInIc çI IurnIc. Nu-I pùsu IuI de nu çLIu cIne de ur II
IosL. VezI cù-çI cùLu de muncuII(u IuI, îçI pIùLeu dujdIu, se
uveu bIne cu Lo(I dIn suL, çI cum Iùceu eI, ce dregeu eI, se
cIIvernIseu omuI cu sù-I ujungù ugonIseuIu munceI suIe
penLru muILù vreme.
¡I venI vremeu de însurùLoure, çI cu LoL creçLInuI, îçI Iùcu
çI eI runduI. Ce sù vezI d-Lu? O duLù cu nevusLu se sLrecurù
în cusu IuI çI sùrùcIu. Eu gùsIse un Lron vecII, urgIsIL înLr-
un coI( dIn bordeIuI NeuguIuI, Iu cure nImenI nu Iuu
umInLe, çI ucoIo, pe dunsuI, SùrùcIu îçI Iùcuse cuIcuçuI. SLu
greceçLe pe Lron cuL e zIuIIcu çI nopLIcIcu de mure, çI dIn Ioc
sù se mIçLe, bu. PusùmILe LronuI eru goI, nu muI puneu ou-
menII înLr-însuI nImIc, uLuL eru de vecII çI de odorogIL.
BIeLuI Neugoe vùzu cù începe u du îndùrùL; IucrurIIe nu-I
muI mergeuu sLrunù cu muI nuInLe; se Iuù de gundurI,
IIIndcù eI se çLIu cù munceçLe çI muI çI decuL înuInLe, çI de
Iu o vreme încou, douù în LeI nu puLeu Iegu. Se speLIse bI-
eLuI om muncInd, çI sù suILe çI eI cevu, Le-uçI! cuLuçI de cuL!
IerILu sunLuI!
Bu punù înLr-uLuLu ujunsese, încuL sù-I împIngù pùcuLeIe
sù se gundeuscù cu sù-çI Iucù seumu sIngur, vezI cù drucuI
n-ure de Iucru, eI nu Iuce bIserIcI orI pu(urI pe Iu rùspunLII.
Se zbùLeu, bIeLuI om, cu mInLeu çI cu LrupuI, çI purcù eru
un IùcuL, mergeu dIn pugubù în pugubù, de ujunsese în
supù de Iemn.
ToL suLuI îI Iuuse Iu ocII; îI vedeu Iucrund cund Iu uIde
neIcu BurcIIù, cund Iu uIeçII orI Iu IrunLuçII suLuIuI, cund Iu
LuIcu popu. ToLduunu gùseu eI de Iucru; Iu Lo(I munceu çI Iu
Lo(I sporeu IucruI IuI.
Cund însù munceu çI penLru dunsuI, muncu nu-I du în
spor. De veneu upu mure, urùLurIIe IuI Ie înecu. Ducu vrun
prùpùd de Iu nIscuIvu IIgIIoune, orI de Iu cIorI cùdeu pesLe
semùnùLurIIe megIuçIIor, uIe IuI eru sLInse cu desùvurçIre;
de bùLeu pIuLru IoIdeIe, upoI pe uIe IuI Ie umesLecu cu
pùmunLuI, de nu se muI uIegeu nIcI pruIuI de dunseIe; bu
uneorI porumbuI se LùcIunu, bu IùcusLe, bu poLop, bu LouLe
reIeIe numuI pe cupuI IuI cùdeu.
SùLenII, megIuçII IuI, puserù munu cu Lo(II de muI muILe
orI sù-I deu cuLe vrun ujuLor, sù-I Iucù cuLe vro cIucù, dur
LouLe în deçerL, cù nu-I Ieçeu înde bIne nImIc, în ceIe dIn
urmù çI vecInII çI LoL suLuI îI pùrùsIrù. To(I cu LoLuI zIceu cù
uçu I-u IosL orundu çI credeuu cù LrebuIe sù II cùzuL usupru
cupuIuI IuI vrun bIesLem de Iu Dumnezeu.
Ajunsese omuI sù-çI uruscù zIIeIe. $I uçu suIIeLuI umùruL,
çezund înLr-o dumInecù cu IuIeuuu în gurù çI gundIndu-se
cum sù-çI curme vIu(u, cu unuI ce I se uruse cu sùrùcIu, IuLù
cù vIne so(Iu IuI çI îI spuse cù pesLe pu(In ure sù IIe LuLù.
EI, rIdIcundu-çI ocIII Iu so(Iu IuI, I se pùru cù vede o
sIu(enIe de IIIn(ù sLund greceçLe pre LronuI ceI vecII çI
neînLrebuIn(uL. Se Irecù Iu ocII, se muI uILù o duLù, çI ce sù
vuzù? O sIrIjILù de IIgIIouIe, muI uruLù decuL cIumu, cu bur-
bu udusù de pùreu cù sLù sù o upuce de nus, cu ocIII numuI
scovurIIIIe, pùruI îI sLu în cup de purcù ur II IosL pus cu
Iurcu, muInIIe eI rùscIILoure gouIe, cocoçuLù çI cucuIuLù, de
seumùn pe Iume nu muI uveu.
Cund vùzu eI o uçu nemeLenIe spurcuLù sLund cu o cobe
reu în cusu IuI çI pe LronuI IuI, un çurpe rece îI Lrecu prIn
sun. EI însù îçI (Inu IIreu, çI merse drepL Iu eu, înLrebund-o:
- CIne eçLI Lu, çI ce cuu(I uIcI?
- Eu sunL SùrùcIu, rùspunse eu, çI um venIL nepoILILù.
- ¡eçI uIurù dIn cusu meu!
- O! o! sLùI cù preu Le prIpeçLI, voInIcuIe, îI rùspunse
SùrùcIu runjInd Iu dunsuI cu buLjocurù. Cu sù sco(I sùrùcIu
dIn cusù, LrebuIe sù uI ce pune în IocuI eI.
$I, runjInd încù o duLù, îI urùLù nIçLe coI(I, de cure s-ur II
sperIuL çI drucuI.
BIeLuI om Lùcu çI îngII(I gùIuçcu. CugeLuI cù ure sù IIe
LuLù, vorbu cù LrebuIe sù uIbù ce pune în IocuI SùrùcIeI, îI
muLù gunduI.
EI voIu sù goneuscù SùrùcIu dIn cusu IuI, cùcI nu puLeu
mIsLuI înIrunLureu ce I-o Iùcuse eu, çI upoI nu se înduru sù-
çI Iuse odrusIu pe muInIIe ceIe bIesLemuLe uIe SùrùcIeI.
DIn nou se puse pe muncù, muncù jIdoveuscù, se zvurIeu
omuI çI în dreupLu çI în sLungu, noupLeu o Iùceu zI, du çI dIn
muInI çI dIn pIcIoure, cum se zIce, çI IoIos nIcI cuL negru
subL ungIIe. NevoIIe îI nùpùdeu dIn LouLe pùr(IIe çI eI nu
muI çLIu ce sù Iucù. De cuLe orI InLru în cusù, de uLuLeu orI çI
sIrIjILu de SùrùcIe îI runjeu în bùLuIe de joc.
¡nLr-unu dIn zIIe, IuLù cù çI nevesLeI îI ubùLuse sù Iucù çI
nùscu un doIoIun de copII, sùnùLos çI voInIc cu LuLù-sùu.
Acum ce sù Iucù eI? PuruIe n-uveu, de mourù nIcIcuL sù
orbeuscù un çourece, cevu (ouIe, orI vrun dIcIIs în cusu IuI,
LuIù! NImIc, durù nImIc n-uveu de ce prInde ocIIuI Iu eI.
Cum s-o scou(ù Iu cùpùLuI? Ar II voIL çI eI, de! sù-çI boLeze
copIIuI cu vrun nuç muI de Doumne ujuLù, sù Iucù çI eI o cu-
meLrIe. Durù cu ce? SLu bIeLuI om cu muInIIe încrucIçuLe, se
uILu în cer çI în pùmunL çI nu çLIu Iu cIne sù cuçLe guru. $I de
IeIuI IuI IIInd om cInsLIL, nu voIu sù umùgeuscù pe nImenI
cu mIncIunu. EI çLIu unu çI bunù: cund o zIce du, sù IIe du;
cund o zIce nu, upoI nu.
EI cunoçLeu de muIL pe un cIobun cIIubur. Durù nu eru
în suL. Cund, IuLù cù se pomeneçLe cù-I cIeumù cInevu sù-I
cInsLeuscù. AcoIo ce sù-I vuzù ocIII? PrIeLenuI IuI suIu oIIe
în munLe. Pùrereu IuI de bIne nu se pouLe spune. ¡I rugù sù
se cumeLreuscù çI cIobunuI prImI cu bucurIe sù-I boLeze
pruncuI. PurLeu IuI sù LrùIuscù bIne! Se puserù LouLe Iu cuIe
cum e bIne.
¡u boLez cIobunuI dùruI IInuIuI sùu o ouIe IùLùLoure.
ALuLu îI LrebuI. Cund Iu sù pIece, mocunuI zIse:
- CumeLre, LoL n-uI Lu unde (Ine oI(u, Iusù-o în Lurmù Iu
mIne, çI mI (I-oI îngrIjI-o cu çI pe uIe meIe.
- BIne, cumeLre, rùspunse Neugoe, sù IIe precum zIcI Lu.
EI eru bun bucuros cù-I Iu beIeuuu dIn bùLùLurù, deourece
n-uveu eI ce sù mùnunce, dur încùmILe sù muI deu çI oII.
MocunuI se duse cu oIIe. OmuI se puse Iurù pe muncù,
durù muncu IuI d-ubIu uduceu cu ce brumu sù-çI (Ie zIIeIe.
Cum um zIce munceu în sec.
Dupù cuLùvu vreme se pomeneçLe cu un urguL de Iu sLunu
mocunuIuI.
- NeIcù, m-u LrImes sLùpunu-meu cu Iunu usLu Iu dum-
neuLu.
- E, çI ce sù Iuc eu cu dunsu?
- ApoI, sù vezI d-Lu, sLùpunu-meu u pus de çI-u Luns
oI(eIe çI u Luns çI ouIu IInuIuI sùu. AceusLu esLe Iunu eI çI u
LrImIs-o cuI se cuvIne.
- ¡ourLe muI(umIm de bunùLuLe. Sù spuI cumùLruIuI
muILù sùnùLuLe çI sù uuzIm de bIne.
$I, Iuund Iunu dIn munu urguLuIuI, InLrù în cusù, merse
drepL cùLre SùrùcIe çI, cu gruI (un(os, îI zIse:
- Dù-Le SùrùcIe, Iu o purLe, cù um sù puI Iunu usLu ucoIo.
SùrùcIu nu se înduru, neIcuII(ù, sù Iusù dIn cuIcuçuI ce çI-
I Iùcuse ucoIo.
RunjI eu çI de usLù duLù, durù îI deLe runjILuI prIn pIeIe,
cùcI voInIcuI unde uduse oduLù Iunu çI buI! o IovI dupù
ceuIù de eru sù-çI muçLe IImbu çI o rùsLurnù jos de pe Lron.
SùrùcIu rùmuse IocuIuI unde cùzuse cu vuI de eu.
OuIu IInuIuI IùLuse un mIeI; ucesLu, dupù ce se muI mùrI,
îI mI(uI çI pe dunsuI cu pe mIeII ceIIuI(I çI îI LrImIse mI(eIe
ucusù.
|ùrunuI, çI muI curujos, InLrù în cusù, çI merse IurùçI
drepL Iu SùrùcIe:
- Dù-Le, runjIL-o, muI Iu o purLe, cù um sù puI mI(eIe usLeu
ucoIeu.
$I IIIndcù SùrùcIu LoL cum înLurzIu, o IovI o duLù cu mI(eIe
de-I merse IuIgII, çI o deLe pesLe cup, muI cùLre uçù.
Pe Loumnù se pomeneçLe cu un uIL urguL cù-I uduce un
burduçeI de brunzù.
- BucIuI de Iu sLunù, zIse eI, u udunuL IupLeIe de Iu ouIu
IInuIuI, I-u IùcuL brunzù çI I-um udus ucusù.
- Spune cumùLruIuI, rùspunse Neugoe, cù IInuI d-suIe îI
sùruLù muInIIe çI sù ne vedem sùnùLoçI.
ApoI se înLourse repede în cusù çI îndrepLundu-se cùLre
SùrùcIe, îI zIse:
- Dù-Le, SùrùcIe, Iu o purLe, cù um sù puI burduIuI ùsLu în
IocuI Lùu.
- Du unde sù muI mù duu? rùspunse SùrùcIu.
- ¡eçI uIurù, ducù n-uI Ioc, çI Le du în o(eIeI puçLeI vrunuI
vunùLor cù ucoIo (I-e IocuI.
- Bu uIu-u vorbù! muI pune-(I poILu în cuI.
$I IovInd-o cu burduIuI în cup, o Iùcu moLoLoI dupù uçù.
BIeLuI Neugoe Iu nevoIL sù peLreucù încù o Iurnù înLreugù
cu SùrùcIu pe vuLrù.
¡n vuru vIILoure, mIeIuI de Iu ouIu IInuIuI se Iùcuse mure.
Acum îI uduse douù Iune.
|ùrunuI InLrù cu umundouù în munù çI buInInd çI
rùzbuInInd pe SùrùcIe, o poILI sù Iusù uIurù cu nepusù în
musù. SùrùcIu, ducù vùzuI zoruI, deLe dosuI pe uçù uIurù, çI
sù Le (II, purIeo, îI sIuruIu cùIcuIeIe IugInd, punù ce se duse
sù-çI cIoceuscù ouùIe în o(eIeIe puçLIIor vunùLorIIor.
$I d-uLuncI u rùmus de vunùLorII sunL sùrucI; IIIndcù-çI
pIerd vremeu prIn coI(II de pIuLrù, prIn mùrùcInI, umbIund
LouLù zIuu punù sù împuçLe çI eI cuLe vro bubuçcù de nu çLIu
cure pùsùrIcù.
Neugoe începu u buLe în pInLenI de bucurIe, cù se
coLorosIse de sùrùcIe. Acum pe ce puneu munu, puneu çI
Dumnezeu mIIu. TouLe îI mergeuu înde bIne. ¡ncepu çI eI u
Iegu guru punzeI. Muncu IuI se vedeu cum mergeu înuInLe çI
uveu purLe de eu. Ce sù muI spunem muILe? ¡n scurLù
vreme ujunse IrunLuç uI suLuIuI, dupù IùrnIcIu IuI, cu
vILIçoure, cu pIuguIe( çI cu LouLe dIcIIsurIIe unuI om cu
purLe IùsuLù de Iu Dumnezeu.
VezI cù numuI cu vILeIe se scouLe sùrùcIu dIn cusù uIurù.
±,. Pusúreu múiustrú
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL evIuvIos çI bun. EI uveu LreI Ie-
cIorI. Pe Iungù muILe bunùLù(I ce Iùcuse oumenIIor dIn
împùrù(Iu IuI, u rIdIcuL çI o monusLIre de cure sù se ducù
pomInu. A împodobIL-o cu uur, cu pIeLre nesLemuLe çI cu
LoL ceeu ce meçLerII dIn uceu (urù uu socoLIL muI scump çI
muI Irumos. O muI(Ime de sLuIpI de murmurù çI poIeI(I
eruu prIn bIserIcù çI pe dInuInLeu eI. ZugrùveIeIe ceIe muI
pre(Iouse, poIIcundre de urgInL suIIuLe cu uur, cundeIe de
urgInLuI ceI muI bun çI murI cuL donI(u, cùr(IIe ceIe muI
uIese eruu zesLreu monusLIrII uceIeIu. Cu cuL se bucuru
împùruLuI de Irumuse(eu eI, cu uLuL se înLrIsLu cù nu puLeu
sù o sùvurçeuscù pe depIIn, cùcI LurnuI se surpu.
"Cum se pouLe, zIse împùruLuI, sù nu poL sIurçI usLù sunLù
bIserIcù? ¡uLù um cIeILuIL LouLù sLureu, çI eu nu esLe încù
LurnosILù."
$I deLe sIurù în (urù cu orIce meçLer se vu gùsI cure sù
pouLù sù-I rIdIce LurnuI, sù çLIe cù vu dobundI de Iu dunsuI
murI dururI çI boIerIe. Pe Iungù ucesLeu, poruncù deLe cu în
LouLe bIserIcIIe sù se Iucù rugùcIunI çI prIvegIerI, cu sù se
îndure mIIosLIvuI Dumnezeu u-I LrImeLe un meçLer bun.
¡urù u LreIu noupLe vIsù împùruLuI cù ducu vu uduce
cInevu pusùreu mùIusLrù de pe LùrumuI ceIùIuIL çI sù-I uçeze
cuIbuI în Lurn, se vu puLeu Iuce monusLIreu desùvurçIL.
Spuse IIIIor ucesL vIs, Iurù eI se înLreceuu cure de cure sù
pIece muI-nuInLe, çI sù se încIIne cu sIujbu Iu LuLù-sùu
împùruLuI. ALuncI împùruLuI Ie zIse:
- Eu vùz, Ie(II meI, cù Lo(I uve(I dorIn(ù de u vù Iuce duL-
orIu cùLre Dumnezeu; însù nu vù puLe(I duce Lo(I deoduLù.
Acum sù se ducù IIuI meu ceI muI mure; çI ducu nu vu puLeu
eI sù IzbuLeuscù, sù se ducù uILuI, çI LoL uçu pe rund, punù
cund Dumnezeu îçI vu urùLu mIIu IuI cùLre noI.
CopIII Lùcurù çI se supuserù; Iurù IecIoruI ceI mure uI
împùruLuIuI se gùLI de drum. Merse ce merse çI ducu Lrecu
de IoLureIe LuLùIuI sùu, sLeLe sù conùceuscù înLr-o
dumbruvù Irumousù. Dupù ce Iùcu IocuI, sLu ucoIo punù sù
se gùLeuscù muncureu, cund vùzu deoduLù înuInLeu IuI un
vuIpoI cure îI rugù sù-çI Iege oguruI, sù-I deu çI IuI un codru
de puIne, un puIur de vIn çI sù-I Iuse sù se încùIzeuscù çI eI
Iu ùI Ioc. ¡IuI împùruLuIuI, în Ioc sù uscuILe rugùcIuneu,
deLe drumuI oguruIuI, cure se Iuù dupù dunsuI. ALuncI
vuIpoIuI Iùcu un semn usupru IuI çI îI scIImbù în sLunù de
pIuLrù.
Vùzund împùruLuI cù IIuI sùu ceI mure nu se muI înLource
uscuILù rugùcIuneu IIuIuI ceIuI mIjIocIu, çI îI deLe voIe sù
meurgù çI dunsuI. AcesLu, dupù ce se gùLI çI îçI Iuù merInde
de drum, pornI çI dunsuI. ¡u IocuI unde se împIeLrIse IruLe-
sùu, pù(I cu dunsuI; IIIndcù nu voI sù deu uscuILure
rugùcIunIIor ce-I udusese vuIpoIuI, cI voIu sù-I prInzù cu sù-
I Iu pIeIeu.
¡mpùruLuI se puse pe gundurI vùzund cù dupù uLuLu mure
de LImp nu se muI înLourse IIII sùI nIcI cu pusùreu mùIusLrù,
nIcI Iùrù dunsu, cund IIuI ceI muI mIc îI zIse:
- TuLù, IuLù esLe ucum desLuI LImp de cund Iru(II meI ceI
murI uu pIecuL sù uducù pusùreu mùIusLrù çI nu s-uu muI
înLors nIcI cu Ispruvù, nIcI Iùrù Ispruvù.
Sù-mI duI bunI de cIeILuIuIù
$I IuIne de prImeneuIù,
cu sù-mI cerc çI eu norocuI. $I de voI IzbuLI, Le veI bu-
curu, LuLù, cù (I se împIIneçLe dorIn(u, Iurù de nu, eu nu voI
suIerI nIcI o umIIIn(ù.
- ¡ru(II LùI ceI murI, zIse împùruLuI, dupù cum se vede, n-
uu puLuL sù Iucù nImIc spre u uduce uceu pusùre mùIusLrù,
bu pouLe sù-çI II rùpus cupeLeIe, deourece sunL duçI de uLuLu
LImp çI nu se muI înLource nIcI unuI. Eu sunL bùLrun de ucI
înuInLe; ducu veI IIpsI çI Lu, cIne sù-mI deu ujuLor Iu
greuLù(IIe împùrù(IeI, çI ducu voI murI, cIne sù se suIe pe
scuunuI meu, ducu nu Lu, IIuI meu? RùmuI ucI, druguI LuLeI,
nu Le muI duce.
- DomnIu Lu, LuLù, çLII preu bIne cù n-um IeçIL dIn porun-
cIIe împùrù(IeI LuIe nIcI cuL negru sub ungIIe; çI ducu ucum
cuLez u sLùruI în rugùcIuneu meu, esLe numuI cù voIesc,
duc-uç puLeu, sù împIInesc o dorIn(ù cure nu dù odIInù suI-
IeLuIuI mùrIeI LuIe, dorIn(ù pe cure Le sIIeçLI de muI(I unI çI
cu murI cIeILuIeII sù o împIIneçLI.
Dupù muILe rugùcIunI çI sLùruIn(ù, împùruLuI se
îndupIecù çI-I deLe voIe. ¡çI uIese cuIuI ce-I pIùcu dIn gruj-
duI împùrùLesc, un ogur sù-I uIbù de Lovurùç, îçI Iuù mer-
Inde de ujuns çI pIecù.
Dupù Lrecere de ourecure LImp, sosIrù umundoI IIII ceI
muI murI uI împùruLuIuI, uducund cu sIne-Ie pusùreu
mùIusLrù çI o roubù pe cure o Iùcurù gùInùreusù. TouLù
Iumeu se mIru de Irumuse(eu uceIeI pusùrI, cure eru cu mII
de mII de vopseII, peneIe eI sLrùIuceuu cu ogIIndu Iu soure;
Iur LurnuI bIserIcII nu se muI surpù; pusùreu se uçezù în uceI
Lurn cu cuIbuI eI. Un Iucru se bùgù de seumù; pusùreu se
pùreu u II muLù, cùcI nu du nIcI un vIers, çI Lo(I cu(I o vedeu
o cùIneu cum de o uçu pusùre Irumousù çI mundrù sù nu
uIbù vIers, penLru cure çI împùruLuI, cu LouLù bucurIu ce
uveu penLru bIserIcù çI LurnuI eI, se muIneu cù pusùreu nu-I
cunLu.
¡ocuILorII începuserù u uILu de IIuI împùruLuIuI ceI mIc:
uLuLu de muILù bucurIe uveuu eI cù II se udusese pusùreu
mùIusLrù, ceeu ce oprIse LurnuI de u se surpu, çI usLIeI
bIserIcu se puLuse Iuce cu desùvurçIre; numuI împùruLuI se
muIneu în suIIeLuI sùu cù nu esLe Iu(ù çI IIuI sùu ceI mIc
cure sù se împùrLùçeuscù de bucurIu poporuIuI sùu; cund
înLr-unu dIn zIIe venI gùInùreusu çI-I zIse:
- MùrILe împùruLe, sù-(I IIe Iu(u IumInuLù, LouLù ceLuLeu se
mInuneuzù de vIersuI pusùrII mùIesLre; un cIobun, cum u
InLruL uzI de dImIneu(ù în bIserIcù, pusùreu u începuL sù
cunLe de sù se spurgù, çI esLe uçu de veseIù, încuL pure cù nu
o încupe IocuI. AsLu esLe u douu ourù de cund, cum InLrù
uceI cIobun în bIserIcù, pusùreu nu muI conLeneçLe de u
cunLu; cum Iese eI, eu Luce.
- Sù se uducù uceI cIobun înuInLeu meu cIIur ucum.
- MùrIu Lu, dupù cum se vede, cIobunuI esLe sLrùIn, cùcI
nImenI nu-I cunouçLe. ¡III mùrIeI LuIe, precum mI s-u spus,
ur II pus puznIcI sù-I prInzù.
- TucI! zIse împùruLuI, nu vorbI de IIII meI, cùcI nu (I se
cuvIne (Ie sù Le uLIngI de eI.
¡mpùruLuI puse çI eI cu(Ivu sIujbuçI sù pundeuscù pe sub
uscuns çI, cum vu vedeu pe cIobunuI cure, cund vu InLru în
bIserIcù, pusùreu vu cunLu, sù punù munu pe dunsuI çI sù-I
uducù înuInLeu IuI.
Nu s-u muI(umIL pe uLuL, cI çI însuçI s-u dus Iu bIserIcù în
sùrbùLoureu ceu muI upropIuLù cu sù uuzù cu urecIIIe suIe
cunLecuI ceI mInunuL uI pusùreI, çI sù vuzù cu ocIII sùI pe
uceI pùsLor Lunùr; çI, de n-ur II IosL de Iu(ù, s-ur II înLumpIuL
o IupLù cruncenù înLre sIujILorII sùI çI oumenII puçI de IIII
IuI, curII voIuu cu dInudInsuI sù punù munu pe cIobun.
ALuncI poruncI împùruLuI sù uducù pe uceI pùsLor cu
omenIe Iu puIuLuI sùu, penLru cù nu çLIu ce sIm(I împùruLuI
în InImù cund îI vùzu uçu de Lunùr, bIund, smerIL çI cu boIuI
de voInIc.
Dupù ce IeçI de Iu bIserIcù, împùruLuI se duse drepL Iu
puIuL, penLru cù InImu îI zIceu cù LrebuIe sù IIe cevu de
cIobunuI uceIu. Cum îI vùzu împùruLuI, îI zIse:
- ¡u spune-mI, IIùcùuIe, dIn ce purLe de Ioc eçLI? AI
pùrIn(I, çI cum s-u înLumpIuL de uI venIL p-ucI?
- ¡sLorIu meu, IumInuLe împùruLe, esLe Iungù. PùrIn(I um,
usemeneu çI Iru(I. Cu sù-(I povesLesc cum um venIL p-uIcI çI
dIn ce purLe de Ioc sunL, îmI LrebuIe muI muIL LImp. Durù
ducu voIn(u mùrIeI LuIe esLe sù çLII, sunL guLu u mù supune.
CIIur muIne punù în zIuù voI venI Iu mùrIu Lu penLru
uceusLu. Acum esLe LurzIu.
- BIne, voInIce; muIne în revùrsuL de zIorI Le uçLepL.
A douu zI dIs-de-dImIneu(ù, cIobunuI venI çI uçLepLù
poruncu împùruLuIuI; Iurù împùruLuI, cum uuzI cù u venIL
pùsLoruI cu prIcInu, îI cIemù înuInLeu IuI.
- ¡u spune-mI, IIùcùuIe, ce esLe cuuzu de cunLù pusùreu
mùIusLrù, cum puI Lu pIcIoruI în bIserIcù, çI Luce, ducu IeçI?
- Cu sù çLII uceusLu çI uILeIe, IumInuLe împùruLe, Iusù-mù
sù-(I povesLesc LouLù IsLorIu meu.
- ¡ucù Le uscuIL, povesLeçLe-mI LoL ce veI voI.
ALuncI cIobunuI începu:
- Am LuLù çI Iru(I. Am pIecuL dIn cusu pùrInLeuscù cu sù
Iuc o IupLù cure sù veseIeuscù pe LuLu, cùcI eI eru LrIsL cù nu
puLeu sù-çI împIIneuscù dorIn(u. Dupù o cùIùLorIe de cuLevu
zIIe, um ujuns Iu o cumpIe Irumousù, de unde de descIIdeu
muI muILe drumurI. AcoIo um voIL sù conùcesc. MI-um
IùcuL un Iocçor bun, um scos merIndeIe ce uveum çI, cund
eru sù mù puI Iu musù, mù Lrezesc cu un vuIpoI Iungù mIne.
Nu çLIu nIcI de unde, nIcI pe unde venI, cù eu nu I-um
vùzuL. Pure cù IeçI dIn pùmunL.
"¡ù bIne, mù rog, îmI zIse, çI Iusù-mù sù mù încùIzesc çI
eu Iu IocuI Lùu, cù uILe, Lremur de-mI cIùn(ùnesc dIn(II în
gurù. Dù-mI çI o bucuLù de puIne çI un puIur de vIn sù-mI
poLoIesc u Ioume çI seLe cure mù cIInuIesc. $I cu sù mùnunc
în IInIçLe çI sù mù poL încùIzI Iùrù IrIcù, Ieugù-(I oguruI."
"Preu bIne, îI zIseI, poILIm de Le încùIzeçLe; IuLù merInde-
LeIe meIe, çI pIoscu meu, mùnuncù çI beu cuL veI poILI."
ApoI um IeguL oguruI çI um çezuL umundoI Iungù Ioc,
povesLInd. DIn unu dIn uILu, îI spuseI unde mù duc; bu încù
îI çI ruguI ducu çLIe cevu sù-mI spuIe cum sù Iuc, cum sù
dreg, sù-mI împIInesc sIujbu cu cure m-um însùrcInuL de
bunù-voIu meu.
"CuL penLru usLu, îmI zIse vuIpoIuI, III pe puce. MuIne de
dImIneu(ù pIecùm umundoI, çI ducu nu Le-uI Iuce eu sù
IzbuLeçLI, sù nu-mI muI zIcI pe nume."
$ezurùm Iu Ioc, ne ospùLurùm cu nIçLe prIeLenI; upoI
vuIpoIuI îçI Iuù noupLe bunù çI pIerI cu o nùIucù. Mù
cIudeum în mIne cum de sù nu-I vùz încoLro u upucuL, çI LoL
IrùmunLundu-mI mInLeu sù çLIu cum u venIL çI cum s-u dus
Iùrù sù bug de seumù, um udormIL.
Cund u venIL u douu zI în IupLuI zIIeI, m-u gùsIL
mInunundu-mù de nIçLe sLune de pIuLrù ce încIIpuIuu doI
oumenI, doI cuI çI doI ogurI. De cum îI vùzuI, ne gùLIrùm de
ducù.
VuIpoIuI, se deLe de LreI orI pesLe cup çI se Iùcu un voIn-
Ic, çLII coIeu, cum (I-e drug sù Le uI(I Iu eI. Pe cuIe îmI spuse
cù IocuI unde um mus noupLeu LrecuLù eru moçIu IuI, cù esLe
însuruL, cù ure copII, cù eI eru bIesLemuL sù pourLe corpuI de
vuIpoI punù cund un om vu uveu mIIù de eI, îI vu prIImI sù
se încùIzeuscù cu dunsuI Iu un Ioc, îI vu du un codru de
puIne çI un puIur cu vIn; cù eu um IosL uceI om, cù ucum
esLe dezIeguL de bIesLem çI cù de uceeu vu merge cu mIne, çI
nu mù vu Iùsu sIngur punù ce nu voI ujunge Iu Izbundù.
¡mI pùru bIne de usLù înLumpIure, çI uçu noI merserùm,
zI de vurù
punù-n seurù,
çI ujunserùm Iu o poIunù, unde muserùm pesLe noupLe.
TovurùçuI meu de cùIùLorIe îmI spuse cù u douu zI uvem sù
Lrecem pe IoLuruI unor zmeI, cù ucoIo credeu eI cù voI gùsI
ceeu ce cùuLum.
A douu zI um înuInLuL pe moçIu zmeIIor, duL LoL cum cu
Leumù, cund, pe Iu cIIndII, um ujuns Iu puIuLurIIe zmeIIor.
Mundre(e ce um vùzuL ucoIo nu se pouLe povesLI. GrùdInu
cu IeI de IeI de IIorI çI de pomI; cuseIe învùIILe cu urgInL
cure sLrùIuceu Iu soure cu ogIIndu, pùre(II eru împodobI(I cu
cIIpurI çI IIorI sùpuLe, Iurù cIubuceIe eruu poIeILe; IunLunI
cure uruncuu upù în sus. Avurùm purLe cù zmeII nu eruu
ucusù cund um ujuns ucoIo. ¡urùm înLumpInu(I în pruguI
por(II de o IuLù Irumousù, Irumousù, de pure cù eru IùcuLù
dIn zuIùr, cure ne zIse sù nu cùIcùm în curLe, în IIpsu
zmeIIor, cù nu e bIne de noI; upoI Iùcrùmù de bucurIe cù u
muI vùzuL oumenI de pe LùrumuI de unde u IuruL-o zmeII.
¡nLrebund-o despre IucruI ce cùuLum, ne-u spus cù se uIIù
Iu uI(I zmeI, rude uIe zmeIIor pe moçIu cùroru erum.
"Duce(I-vù, ne zIse eu, cù cu ujuLoruI IuI Dumnezeu,
nùdùjduIesc sù IzbundI(I, çI înLorcundu-vù, Iuu(I-mù çI pe
mIne."
Dupù ce ne învù(ù cum sù Iucem sù InLrùm în curLeu
zmeIIor çI cum sù Iucrùm, mù jurù pe ce um muI scump pe
Iume, pe LuLu, cu sù nu o Ius Iu zmeI, cI sù o Iuu; Iurù noI ne-
um dus. Ce e drepL, çI mIe îmI pIùcu IuLu, de cum o vùzuI.
$I ujungund Iu IoLuruI ceIorIuI(I zmeI, um sLuL de ne-um
odIInIL. ¡urù în revùrsuL de zIorI, um pornIL pe LùrumuI
zmeIIor, çI um ujuns cum uproupe de nùmIezI Iu puIuLurIIe
Ior, cure eruu çI muI Irumouse decuL uIe ceIor dInLuI. Cum
um descùIecuL, m-um dus Iu grujd, Iurù LovurùçuI meu s-u
înLors înupoI; IIIndcù uçu ne învù(use IuLu.
CuII eruu Iu IesIe. UnuI dIn eI u înLors cupuI çI s-u uILuL Iu
mIne. Eu I-um IrecuL Iu ocII, I-um Lrus de urecII, I-um
sumu(uL çI I-um pus IruuI în cup. ApoI încùIecund,
d-u-ncùIureIe um IuuL coIIvIu cu pusùreu mùIusLrù cure eru
în prIdvor.
- Tu uI IuuL pusùreu mùIusLrù? zIse împùruLuI; Lu eçLI IIuI
meu pe cure LouLù Iumeu îI (Ine de pIerduL?
- Açu, LuLù.
$I dupù ce sùruLù munu împùruLuIuI, îI rugù sù
porunceuscù u se uduce de Iu(ù gùInùreusu.
Ducu venI gùInùreusu, cIobunuI zIse:
- AsLu esLe IuLu de cure î(I spuseI.
- Cum se pouLe? rùspunse împùruLuI. Durù cum u ujuns
gùInùreusù?
- AsLu (I-o vu spune eu; cùcI eu nu çLIu. $I uçu cum zIseI,
începu eI u povesLI, dupù ce înIù(uI coIIvIu çI o IuuI Iu
sùnùLousù cu bIdIvIuI IuuL de Iu zmeI, începurù sù nIncIeze
cuII ceIIuI(I çI sù Iucù un zgomoL de (I se Iùceu pùruI
mùcIucù; Iurù eu îmI (Ineum IIreu. Unde se Iuurù zmeII
dupù mIne, çI IugI, çI IugI, punù ce ujunseI Iu LovurùçuI cure
mù uçLepLu Iu IoLur; çI ducu nu eru eI, puneuu zmeII munu
pe mIne çI cIne çLIe ce se uIegeu de cupuI meu. TovurùçuI
meu însù înLInse munu çI rùcnI o duLù Iu dunçII: sLu(I! ¡urù
eI pure cù Iurù de pIuLrù de cund Iumeu; nIcI un pus nu muI
Iùcurù înuInLe. Dupù ce mù Iuù în bru(e çI mù sùruLù, se
mIrù çI eI de Irumuse(eu pusùreI. ZmeII însù umbIu cu
çoçeIe, cu momeIe, sù-mI Iu pusùreu, IùgùduIndu-mI cuLe în
Iunù çI în soure; ducu vùzurù cù nu mù pouLe îndupIecu, mù
rugu cu burIm cuIuI sù II-I duu; în sIurçIL, vùzuI eu cù nu e
bIne sù-I Ius LocmuI de LoL muInI(I, Ie-um duL cuIuI, çI eu
um pIecuL cu LovurùçuI meu çI cu pusùreu; Iurù zmeIIor II se
scurgeuu ocIII dupù dunsu.
Ajungund Iu puIuLurIIe ceIorIuI(I zmeI, IuLu ne uçLepLu în
pourLù; pIesnI de LreI orI cu un bIcI çI LoL puIuLuI se Iùcu un
mùr, pe cure eu îI Iuù; Iurù eu o înIù(uI de mIjIoc çI pe IcI (I-
e drumuI.
AoIeu! durù zmeII cund sIm(Irù! unde veneuu cu o IuIcù
în cer çI cu unu în pùmunL, çI unde rùcneuu de-(I îngIe(u
sungeIe în vIne. Eu îmI IùcuI curugI, deLeI pInLenI cuIuIuI çI
împreunù cu LovurùçuI meu Iugeum cu vunLuI; zmeII însù
veneuu cu gunduI. Ducu vùzu LovurùçuI meu uçu çI cù nu
esLe cIIp u scùpu cu Iu(ù curuLù, se oprI în Ioc, umenIn(ù
usupru Ior çI se Iùcurù sLune de pIuLrù. ¡urù noI ne
urmurùm cùIùLorIu venInd punù IurùçI în cumpIu de unde
pIecusem, udIcù pe moçIu vuIpoIuIuI. Dupù ce ne-um odII-
nIL çI um duL muI(umILù DomnuIuI cù um LermInuL cu bIne
usLù Lreubù, I-um înLrebuL ce însemnu uceIe sLune de pIuLrù.
ALuncI eI îmI zIse:
"De veI çLI, Le veI cùI; de nu veI çLI, IurùçI Le veI cùI."
"Spune-mI, Le rog", îI zIseI.
"AceçLIu sunL Iru(II LùI, îmI rùspunse. EI, în Ioc sù Iucù cu
LIne, sù prIImeuscù cu drugosLe rugùcIuneu meu, usmu(urù
ogurII dupù mIne, ceeu ce îmI preIungI scurbosuI bIesLem
de u purLu IeçuI vuIpoIuIuI; Iurù eu îI împIeLrII".
"PenLru drugosLeu meu, rogu-Le, îI zIseI eu, çI penLru prI-
eLenIu ce um IeguL, Iù-I Iurù oumenI cum uu IosL."
"MuIL mI-e drugù prIeLenIu Lu, rùspunse eI, çI de uceeu IIe
dupù voIu Lu; durù o sù Le cùIeçLI."
$I înLr-un mInuL nu çLIu ce Iùcu dIn munù, cù deoduLù
pIeLreIe uceIe se scuLururù çI Iru(II meI rùmuserù în mIrure
vùzundu-se Iu(ù cu noI.
Ne Iuurùm zIuu bunù de Iu LovurùçuI meu çI pIecurùm sù
ne înLourcem ucusù.
PusùmILe, Iru(II meI îmI coceu LurLu.
"¡ruLe, îmI zIserù eI, dupù ce cùIùLorIrùm cuLvu, um obos-
IL de uLuLu drum; cùIduru esLe mure; uIde IcI Iu un eIeçLeu
pe cure îI çLIm noI, sù bem cuLe nI(Icù upù, sù ne rùcorIm."
Am uscuILuL çI um mers. Bùu ceI mure, bùu çI ceI mIjIo-
cIu; Iurù cund eru sù beuu çI eu, cum erum pus pe bruncI pe
murgIneu eIeçLeuIuI cu sù ujung cu guru Iu upù, cum
Iùcuserù çI eI, mù LrezII cu o usLurIme grozuvù Iu umundouù
pIcIoureIe; cund sù mù înLorc sù vùz ce esLe prIcInu, nu mù
muI puLuI scuIu în pIcIoure; mI Ie LùIuserù Iru(II meI, çI-çI
cùLuu de drum, Iùrù u muI uscuILu Iu rugùcIunIIe çI vuIeLeIe
meIe.
TreI zIIe çI LreI nop(I um mus ucoIo prInprejuruI
eIeçLeuIuI. CuIuI eu, bIeL, cund vedeu cù vIne cuLe un buIuur
Iu mIne, mù Iuu cu dIn(II de pe Iu spuLe, de IuIne, çI Iugeu
încoLro vedeu cu ocIII, çI uzvurIeu dIn pIcIoure de nu se
puLeu upropIu de noI nIcI o IIurù sùIbuLIcù.
¡n sIurçIL u puLru zI um duL pesLe un orb cure orbùcùIu çI
eI pe dIbuILe.
"CIne esLe ucoIo?" înLrebuI eu.
"Un bIeL nepuLIncIos", rùspunse eI.
$I dupù ce îmI spuse cum Iru(II I-u scos ocIII, dIn pIzmù,
I-um povesLIL çI eu cum mI-u LùIuL Iru(II pIcIoureIe. ALuncI
eI îmI zIse:
"$LII ce? AIde sù ne prIndem Iru(I de cruce. Eu um pI-
cIoure, Lu uI ocII; sù Le porL în spInure. Eu sù umbIu penLru
LIne; Lu sù vezI penLru mIne. Eu çLIu cù p-ucI prIn
vecInùLuLe esLe o scorpIe mure. Cu sungeIe eI se pouLe vIn-
decu orIce bouIù ur II".
M-um învoIL cu dunsuI Iu uceusLu çI um mers punù um
duL de IocuIn(u scorpIeI. Eu nu eru ucusù. OrbuI mù uçezù
dupù uçe çI îmI zIse cu sù duu cu subIu sù o LuI, cum vu In-
Lru; Iurù eI se uscunse dupù sobù. Nu uçLepLurùm muIL çI
IuLù scorpIu veneu supùruLù, IIIndcù sIm(Ise cù-I cùIcuse
cInevu cusu. Cum o vùzuI, InImu se Iùcuse cuL un purIce în
mIne, Iurù cund InLrù pe uçù, uçLepLuI punù sù-mI vIe bIne,
çI unde dedeI o duLù cu seLe, încuL dInLr-o IovILurù îI LùIuI
cuLeLreIe cupeLeIe.
Mù unseI numuIdecuL cu sungeIe eI cuId, çI cum uLInseI
pIcIoureIe Iu Ioc, se IIpIrù de purcù Iusese ucoIo de cund
Iumeu. UnseI çI pe orb, çI îI venI vederIIe cu muI-nuInLe.
Dupù ce muI(umIrùm IuI Dumnezeu, pIecurùm IIecure Iu
uIe nousLre.
N-um voIL sù vIu d-u drepLuI ucusù, cI um socoLIL muI
bIne sù mù bug cIobun çI sù Ius cu Dumnezeu sù uducù
IucrurIIe uçu încuL sù se dovedeuscù vInovuLuI. Nu m-um
înçeIuL în credIn(u meu, cù IuLù puLereu IuI mure esLe çI ju-
decuLu IuI dreupLù.
- Spune çI Lu, zIse împùruLuI gùInùreseI, cum de uI ujuns
gùInùreusù çI roubù?
- Dupù ce u LùIuL pIcIoureIe IruLeIuI ceIuI mIc, IIII ceI murI
uI împùrù(IeI LuIe mù Iuurù unuI pe mIne çI uILuI pusùreu
mùIusLrù. Eu pIungeum de mù Lopeum, cù mù despùr(eu de
IIuI ceI mIc uI mùrIeI LuIe, pe cure îmI eru drug sù-I prIvesc,
IIIndcù-I vùzusem cù e un puI de romunuç. EI mù sIIIrù sù
mù Iubesc cu unuI dIn eI, îmI IùgùduI cù mù vu Iuu de so(Ie
cum voI ujunge Iu curLeu împùrùLeuscù. Dupù ce m-um
împoLrIvIL Iu LouLe sIIuIrIIe ce umundoI voIuu sù-mI Iucù,
um prIImIL muI bIne sù IIu roubù çI gùInùreusù Iu curLeu
împùrù(IeI LuIe, decuL sù mù duc uIureu, IIIndcù çLIum cù
Dumnezeu nu vu Iùsu sù se prùpùdeuscù uceIu cure u
umbIuL cu drepLuLeu în sun, çI ucum, muI(umesc IuI Dum-
nezeu cù mI-u urùLuL cum IupLu bunù nu moure nIcIoduLù.
- Po(I Lu sù-mI dovedeçLI, înLrebù împùruLuI, cù Lu eçLI
uceu IuLù çI nu uILu?
- AcesL mùr, zIse eu, pe cure îI scouse dIn sun, pouLe sù
încredIn(eze pe orIçIcIne cù eu sunL. ¡III d-LuIe ceI muI murI
n-uu çLIuL de dunsuI, cù mI I-ur II IuuL, çI nu m-uç muI II
înLuInIL cu dunsuI.
ALuncI, IeçInd uIurù, pIesnI dInLr-o bIcIuçcù de LreI orI
usupru mùruIuI çI unde se rIdIcù nIçLe puIuLurI, încuL în
LouLù împùrù(Iu nu se gùseu uILeIe cu uceIeu.
¡mpùruLuI rùmuse çI eI în mIrure. $I voInd u sùrbùLorI
venIreu IIuIuI ceIuI mIc, ucesLu zIse:
- TuLù, înuInLe de u muI(umI IuI Dumnezeu cù m-um
înLors sùnùLos, sù mergem cuLeçILreI Iru(II înuInLeu IuI Iu
judecuLù.
¡mpùruLuI n-uvu ce zIce. Se uduserù Iru(II înuInLeu
împùruLuIuI, curII deLerù în genuncII çI cerurù IerLure de Iu
IruLeIe ceI muI mIc. EI Ie zIse:
- Ducu Dumnezeu vù vu IerLu, IerLu(I sù II(I çI de Iu mIne.
Neuvund încoLro, se duserù înuInLeu bIserIcII çI puserù
LreI uIeIe depùrLuLe deopoLrIvù unuI de uILuI. ¡nLrurù IIecure
cu pIcIoureIe în cuLe unuI, çI uruncurù cu pruçLIu în sus cuLe
o pIuLrù; pIeLreIe Iru(IIor ceIor murI se înLourserù çI IovIrù
pe IIecure în cup cu uçu LùrIe, încuL rùmuserù mor(I. PIuLru
însù u IIuIuI ceIuI mIc de împùruL cùzu dInuInLeu IuI.
¡umeu se udunse de se uILu Iu usLù judecuLù
dumnezeIuscù, Iur împùruLuI, dupù ce Iùcu nunLù çI-çI
înso(I copIIuI cu gùInùreusu, se coborî de pe Lron çI puse pe
IIuI sùu în Iocu-I, cure, ducu o II LrùInd, împùrù(eçLe çI punù
uzI.
Erum çI eu Iu(ù Iu uceIe înLumpIùrI, pe cure Ie povesLesc
ucum ceIor ce mù uscuILù.
±S. Poveste {úrúneuscú
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL. EI uveu LreI IecIorI. Cund Iu Iu
ceusuI mor(II, îçI cIemù IecIorII çI Ie zIse:
- ¡e(II meI, sunL cu suIIeLuI Iu gurù, precum mù vede(I;
un Iucru numuI vù ceI: în ceIe LreI nop(I dupù
înmormunLureu meu, sù-mI pùzI(I mormunLuI, cuLe unuI
dIn voI.
Cum uuzI IùgùduIuIu dIn guru IecIorIIor sùI, cùscù guru
çI-çI deLe suIIeLuI.
GùLIre se Iùcu de îngropùcIune, mù rog, cu Iu mourLeu
unuI împùruL, çI cu mure uIuI çI juIe Iu pus Iu odIInu de
vecI.
¡ecIorI, curII çLIuu ce gIùsuIe LuLùI Ior cund îI IeçI suIIeLuI,
se puse de puzù în noupLeu dInLuI IecIoruI ceI muI mure uI
împùruLuIuI.
PundI eI ce pundI, çI în puLereu nop(II, pe cund çI upeIe
dormeuu, se pomenI IIuI de împùruL cu un ourecIne cù vIne
çI vreu sù dezgroupe pe morL. NIcI cù e de gundIL u-I II IùsuL
IecIoruI de împùruL sù Iucù uçu o neIegIuIre, Iùrù decuL se
Iuù cu dunsuI Iu IupLù. $I IupLe-se, çI IupLe-se, punù ce,
cund începu sù cunLe cocoçII, uceI cInevu pIerI cu o nùIucù.
A douu noupLe, IecIoruI de împùruL ceI mIjIocIu pù(I cu çI
ceI mure.
Cund se înLuInIrù eI, se vorbIrù sù spuIe IruLeIuI Ior ceIuI
mIc, pù(unIu Ior çI sù-I îmbIe u prIImI cu unuI dIn eI, pe
cureIe îI vu uIege eI, sù-I înso(euscù în noupLeu cund vu uveu
sù pùzeuscù dunsuI, de Leumù, cu sù nu se rùpuIe, cu unuI ce
eru muI Lunùr.
Durù IecIoruI ceI mIc uI împùruLuIuI nIcI nu voI sù uscuILe
de uneIe cu ucesLeu, cI zIse:
- Duce-mù-voI sIngur, cùcI LrebuIe sù II çLIuL LuLu ce zIce,
cund ne-u poruncIL sù pùzIm cuLe unuI sIngur.
$I usLIeI, cum venI seuru, se duse Iu IocuI de pundù. $I
deourece çLIu ce-I uçLeupLù, eI îçI Iuù cu dunsuI urmeIe çI se
gùLI bIne de IupLù. Pe Iu mIezuI nop(II se pomenI çI eI cu
cInevu cù vIne. Vru eI sù înLrebuIn(eze urmeIe; durù unde îI
dùdu ùIu pus; cùcI eI se urùLù cu o vedenIe IeçInd cu dIn
pùmunL, çI se Iuurù Iu LrunLù. ¡upLu Iu cruncenù, cùcI duIuI
necuruL, duI necuruL eru ceI ce veneu sù dezgroupe pe
împùruL, îçI pusese LouLe puLerIIe cu sù dovedeuscù pe IIuI
ceI muI mIc uI împùruLuIuI. VezI cù duIuI çLIu cù de nu vu
puLeu nIcI în u LreIu seurù sù IzbuLeuscù, upoI LrebuIu sù-çI
muLe gunduI; nu muI puLeu udecù sù-I dezgroupe, nIcI Iu
umIn. ¡Ie însù cù çI bùIuLuI nu se Iùsù muI pe jos. $I cum
spuseI, se IupLurù pe cupeLe; durù IupLù nu gIumù. Curgeu
sudorIIe de pe IIuI împùruLuIuI çIrouIe, çI nu se du neLezuIuI
nIcIcuL. ¡upLu (Inu, çI o IupLù de mourLe, punù despre
cunLùLorI. Cum se uuzI cocoçuI, duIuI pIerI cu o nùIucù,
durù çI bùIuLuI cùzu jos de osLenIL. De muI (Ineu IupLu,
numuI cuL uI u(u(u un Ioc, s-ur II muIuL, çI cIne çLIe ce se
înLumpIu. Cum cùzu IIuI de împùruL pe mormunLuI LùLune-
sùu, ucoIo çI udormI. ALuL eru de rupL de oboseuIù.
Cund se deçLepLù, ce sù vede(I d-vousLrù? SoureIe
rùsùrIse de muIL çI se urcuse cu de LreI suII(e. Ce sù Iucù eI?
Sù se înLourcù ucusù zIuu-n umIuzu mure, sù Lreucù prIn
oruç uçu înurmuL de sus punù jos, îI eru ruçIne; sù rùmuIe
ucoIo, nu se puLeu.
Ce-I venI IuI în gund, cù numuI o Iuù ruru, ruru, cùLre o
pùdure ce eru p-ucoIo p-uproupe, cu sù-çI peLreucù zIuu cu
vunuLuI, çI muI cùLre seurù sù se înLourcù ucusù. $I uçu,
mergund eI prIn pùdureu uceeu, îI upucù gundurIIe. EI
cugeLù, cu ce sù IIe prIcInu de Ie-u zIs LuLù-sùu sù-I pùzeuscù
mormunLuI în LreI serI d-u runduI.
$I mergund uçu, Iùrù sù çLIe nIcI eI unde merge, çI cu
gundurIIe duse, se pomenI cù pIerde poLecu çI nu muI çLIe
unde merge. Dù în sus, dù în jos, drumuI nu-I muI gùseu.
MuI se înLourse în dreupLu, muI Iu sLungu, uçI! în Ioc sù Iusù
Iu IumInù, eI sù rùLùceu çI muI muIL. DIbuInd prIn codru, çI
cerceLund sù deu pesLe poLecù, IeçI Iu un IumInIç, çI ucoIo în
mIjIocuI IumInIçuIuI zùreçLe un Ioc mure çI pe Ioc o
crùcùLI(ù, dIn cure Ieçeu un IeI de gIus, durù Iùrù sù çLIe eI cu
ce sù IIe.
SLeLe IocuIuI, çI muI uscuILù. AuzI cu çI înLuI. Se muI uILù
o duLù, durù nu vùzu pe nImenI. Ce sù Iucù? Sù se ducù
ucoIo, nu-I du meçII, cù nu çLIu cu ce drùcovenIe o II uIu.
ALuncI înLInse çI eI urcuI, deLe drumuI sùge(II çI Lrunc! IovI
drepL în cupucuI crùcùLI(eI, çI îI deLe jos.
¡nLr-uceeuçI cIIpeuIù, LouLù pùdureu începu u IùuI, de-(I
Iuu uuzuI, çI deoduLù se urùLù înuInLeu IuI çupLe zmeI, îI
înconjourù, pune munu pe eI, çI sIùLuIesc cum sù-I
pedepseuscù, penLru ce sù deu eI drumuI AgeruIuI
pùmunLuIuI, pe cureIe eI I-u IosL încIIs în crùcùLI(u uceeu.
UnuI zIceu sù-I LuIe. AILuI sù-I spunzure. AILuI sù-I
jupouIe de vIu. AI(II în IeI de IeI de cIIpurI sù-I cIInuIuscù
punù I-o omorî. ¡urù ceI muI bùLrun dInLre dunçII zIse sù-I
Iuse cu vIu(ù, cùcI cIne çLIe Iu ce Ie-o II çI eI bun, pouLe cù vu
IzbuLI eI sù Iure pe IuLu unuI împùruL dupù cure umbIuu eI
sù o rùpeuscù, çI nu puLeuu.
¡uLu uceusLu se uIIu încIIsù de LuLù-sùu înLr-o cusù, uIe
cùrII uçI eruu încIIse. TuL-sùu o duLù pe un o Iùsu descuIuLù,
çI uLuncI, Iu o uçù sLu de puzù un cocoç, çI Iu ceuIuILù eru un
cIopo(eI; çI nu puLeu nImenI sù se upropIe, cùcI cum puneu
cInevu pIcIoruI pe prug, orI cIopo(eIuI se Lrùgeu, orI cocoçuI
cunLu.
¡IuI de împùruL se IùgùduI cù vu cercu çI eI. $I uçu îI
Iùsuserù zmeII vIu. EI se duse bInIçor, çI punù u nu pune pI-
cIoruI pe prug, înLInse munu Iùrù sù-I sIm(ù nIcI mùIesLreIe,
upucù cocoçuI de guL çI I-I rùsucI, de nu muI zIse nIcI pIs!
upoI descIIse uçu înceLIçor, Lrecu Iu ceuIuILù uçù, Iurù
cIopo(eIuI çI se înLourse de spuse zmeIIor sù InLre unuI cuLe
unuI, cù eI îI uçLeupLù Iu uçù, pe dInùunLru.
ZmeII îI uscuILurù, orbI(I de IùcomIu ce uveuu eI sù puIe
munu pe IuLù. $I upoI, de! de zmeI, zmeI; de voInIcI, voInIcI;
durù se vede cù eruu cum nùLùIIe(I, de uscuILurù Iu guru
bùIuLuIuI sù InLre dupù dunsuI cuLe unuI, unuI; cùcI IIuI ceI
mIc uI împùruLuIuI sLu ucoIo înùunLru cu puIoçuI în munù,
Iùrù sù çLIe zmeII, çI cum InLruu, eI IurçL! Ie Iuu cupuI çI îI
Lrùgeu cu LoLuI în cumerù. ¡ùcu unuIu, Iùcu Iu doI, punù Iu
uI çuseIeu. DrucuI de zmeu ceI d-uI çupLeIeu, pesemne cù eI
nu eru LocmuI uLuL de nùLùIIeLe, cùcI purcù-I spuse drucuI Iu
urecIe ce prùpùd II se gùLeçLe ucoIo înùunLru cù nu-I venI
sù InLre çI IugI.
BùIuLuI uçu de înceL çI uçor Iucruse, încuL IuLu nu sIm(I
nImIc. Eu dormeu dusù în puL, Iùrù sù Iubù vreun Iubur.
ALuncI çI eI se upropIe de IuLù - çI, drepLuI IuI Dumnezeu!
nIcI cù muI vùzuse punù uLuncI uçu Irumuse(e - îI Iuù IneIuI
ce uveu în degeLuI ceI mIc çI murumu de pe Iu(ù. Cu ucesLe
douù IucrurI se înLourse eI ucusù Iu Iru(II sùI, Iùrù sù Ie
spuIe cevu, dIn ceIe ce I s-uu înLumpIuL.
TuLu-I IeLeI, împùruLuI, cureIe çLIu cù umbIù nIçLe zmeI
sù-I rùpeuscù copIIu, nu muI puLu de bucurIe cund îI vùzu
mùceIùrI(I. $I cu socoLeuIù cù de ucI înuInLe IuLu îI vu II
scùpuLù, puse sù se sLrIge prIn LouLe rùspunLIIIe ceLù(IIor
dIn Iume cù cIne vu II uceI vILeuz cure u rùpus pe zmeI, sù se
înIù(Içeze cu sù-I deu IuLu dupù dunsuI, çI jumùLuLe
împùrù(Iu.
Nu Lrecu muIL çI IuLù cù vIne Iu împùruL un (Igun uruL çI
buzuL, çI negru, cIumù nu uILcevu, çI spuse cù eI u omoruL
pe zmeI. $I cu sù încredIn(eze pe împùruLuI de spuseIe IuI,
îçI urùLù cu mundrIe suLuruI pIIn de sunge çI IuIneIe sLro-
pILe. EI îçI umpIuse suLuruI çI IuIneIe cu sungeIe unuI cuI uI
sùu, sLùLu de bùLrun çI pIIn de LecneIes, cu cure nu muI uveu
ce Iuce, çI-I ucIsese cu sù-I Iu pIeIeu.
¡mpùruLuIuI nu-I preu veneu Iu socoLeuIù sù uIbù gInere
pe un (Igun, durù IIIndcù upucuse de-çI dedese cuvunLuI,
voIu ucum cu sù çI-I (Ie. $I punù sù se Iucù Iogodnu, poILI pe
(Igun Iu o musù pe cure o dùdu împùruLuI penLru munLuIreu
IIe-seI de zmeI. |IgunuI çedeu Iu musù pe çupLe perne çI d-u
dreupLu împùruLuIuI.
Pe cund muncuu eI ucoIo çI se cIeIuIuu, IuLù cù vIne çI Ie-
cIoruI împùruLuIuI ceI cu Izbundu, çI d-ubIu, d-ubIu, IzbuLI
sù InLre cu sù vorbeuscù împùruLuIuI.
¡nLrund Iu musu împùrùLeuscù, IIuI împùruLuIuI începu sù
Iuude pe ceI ce Iùcuse Izbundu, çI sù IereLIseuscù pe
împùruL penLru scùpureu IIe-seI de Iu reIe.
- Eu um omoruL pe zmeI, zIse (IgunuI IuduI, IuduI. Ce
socoLeçLI Lu, bùIeLe, cuL m-um muI IupLuL!
- Açu o II, verIçcune, durù mIe pure cù LoL nu-mI vIne u
crede cu Lu sù II IùcuL o uçu Ispruvù.
- Ce sLu(I de muI uscuILu(I Iu burIeIe mojIcuIuI ùsLu?
sIujILorI! du(I-I uIurù!
- O! o! voInIcuIe, muI înceL, muI înceL, Le-uI preu grùbIL;
nu e de nusuI Lùu o usemeneu bucù(Icù! Cu sù Le credem cù
Lu uI IùcuL o uçu vILejIe, uruLù-ne vrun semn cure sù ne
scouLù dIn bùnuIuIù.
- Durù muI semn cu suLuruI çI IuIneIe meIe ceIe sLropILe
cu sunge, ce muI poILeçLI?
- CeI cure u IùcuL o usemeneu vILejIe nu crez eu sù II IosL
eI uçu de uçureI, încuL sù nu II IuuL vreun semn, cu cure sù-
çI dovedeuscù IupLu.
- Ce muI uçLepLu(I, sIujILorI? Du(I uIurù pe smInLILuI ùsLu
cureIe vIne sù ne sLrIce cIeIuI.
- ¡u, muI sLuI oIecu(ù, îI zIse uLuncI çI împùruLuI, cureIe
uscuILuse cum nu se în(eIegeuu eI Iu cuvInLe. Cum cum duI
Lu sù se în(eIeugù, purcù ur venI Iu procIImen.
- Eu socoLesc, mùrILe împùruLe, cù ceI cure u IùcuL o use-
meneu vILejIe, nu crez sù se II cuIcuL pe urecIeu uIu çI sù II
sLuL numu uçu cu degeLuI în gurù, dupù ce u ucIs pe zmeI çI
s-u vùzuL sLùpun pe cùmuru unde dormeu împùrùLeusu, Lre-
buIe sù II IuuL eI vrun semn cu cure sù deu Iu IveuIù vILejIu
IuI.
Pe cund vorbeu IecIoruI împùruLuIuI, perneIe sùreu unu
cuLe unu de sub (Igun. Pesemne cù se LoL sucuIu pe scuun de
neusLumpùr çI de IrIcù penLru mIçeIIu ce Iùcu.
¡urù IIuI de împùruL, încù vorbInd, scouse mùrumu çI In-
eIuI ce Iuuse IeLeI dIn degeL.
- AoIeo! usLeu sunL uIe meIe, zIse çI IuLu, çI mI-u pIerIL în
învùImùçeuIu cu omoruI zmeIIor.
- N-u pIerIL, domnI(ù, îI rùspunse IIuI de împùruL, eu (I
Ie-um IuuL, dupù ce um ucIs çuse zmeI çI îmI pure rùu cù
mI-u scùpuL çI ceI de-uI çupLeIeu.
ALuncI împùruLuI rùsuIIù de bucurIe cù u scùpuL cu Iu(ù
curuLù pe IIe-su de o înso(Ire ce nu-I veneu Iu socoLeuIù de
Ioc, de Ioc.
$I înIrunLund pe (Igun, dupù cum I se çI cùdeu, poruncI
de uduse doI urmùsurI neînvù(u(I. ¡egù pe (Igun de coudeIe
cuIIor çI împreunù cu dunsuI çI un suc de nucI. ApoI deLe
drumuI urmùsurIIor de se duserù în Iume çI unde cùdeu
nucu, cùdeu çI bucù(Icu dIn (Igun, punù ce nu se uIese nIcI
pruIuI de eI.
ApoI se Iùcu gùLIre de nunLù penLru IecIoruI de împùruL
ceI vILeuz cu IuLu ceu Irumousù cu o zunù. $I gùLIndu-se, çI
zIuu de muIL sosInd, pornIrù cu Lo(II Iu bIserIcù. ¡umeu
dupù Iume se Iuuserù dupù dunçII sù-I peLreucù Iu bIserIcù.
¡mpùruLuI çI împùrùLeusu, mIrII çI rudeIe Ior eruu în cùru(e
IerecuLe numuI în uur.
Cund Iurù uproupe çI muI uveuu numuI cu(Ivu puçI sù
Iucù punù Iu bIserIcù oduLù se uuzI o vujIILurù grouznIcù, çI
numuI IuLù cù zmeuI d-uI çupLeIeu dù nùvuIù pesLe dunçII.
OduLù pIesnI dInLr-un bIcI, çI LouLe cùru(eIe se Iùcurù sLune
de pIuLrù, Iùrù numuI împùruLuI çI mIrII scùpurù. Pe
mIreusù o înIù(ù zmeuI de mIjIoc, o rùpeçLe dInLre uI sùI, se
înùI(ù çI se Iùcu nevùzuL cu IuLù cu LoL.
To(I rùmuserù buImùcI(I de spuImù. ¡urù gInereIe se
supùrù muI cu usupru decuL Lo(I. ¡çI muçcu muInIIe de
supùrure cum de n-u puLuL eI sù puIe munu çI pe ucesL
bIesLemuL de zmeu sù-I omoure, cùcI IuLù ucum ce neujuns
îI Iùcu.
Ce sù Iucù ucum? ¡ùrù IogodnIcu IuI nu puLeu sù rùmuIe;
sù se ducù sù o cuuLe; dur unde? Se IrùmunLu, bIeLuI çI nu
çLIu cum s-o nImereuscù muI bIne. ¡n ceIe dIn urmù se
IoLùrî, cu, orIce o II, sù IIe, eI sù se ducù sù-çI cuuLe scrIsu.
Se cercù bIeLuI LuLùI IeLeI sù-I opreuscù, cu sù nu se
rùpuIe çI dunsuI în deçerL; dur geubu, nu Iu cu puLIn(ù u-I
oprI; çI-o pusese eI în cup, çI cùLu sù se ducù. ¡çI Iuù decI
nI(eIe merInde cu dunsuI çI pIecù.
¡eçInd Iu cumpIe, Iuù drumuI d-u IunguI çI uIde, uIde, Lre-
cu pùdurI çI vùI, Lrecu pusLIurI, dumbrùvI, mun(I çI vùIceIe
punù ce ujunse Iu un codru mure, mure Iùrù cùpùLuI.
OrbùcùInd eI p-ucoIo prIn desIç, deLe de o poIunù. AcoIo în
poIunù çedeu cInevu Iu Ioc. TocmuI çI eI îçI IsprùvIse mer-
IndeIe çI se duse drepL Iu omuI ce çedeu Iu Ioc. AceIu cum îI
vùzu, îI cunoscu çI începu sù-I muI(umeuscù cù I-u scos dIn
gIIureIe zmeuIuI. PusùmILe eru AgeruI pùmunLuIuI. AcoIo
LrùIu eI.
SLùLurù eI ce sLùLurù de vorbù, se înLreburù de uIe
sùnùLù(II, îçI spuserù pùsurIIe, çI upoI IecIoruI de împùruL
zIse:
- Acum mù duc sù-mI cuuL IogodnIcu pe cure mI-u rùpIL-o
zmeuI. Nu çLII Lu, verIcuIe, încoLro vu II çezund spurcuLuI?
- Cum greu Iucru esLe ce vreI Lu. $I eu Le-uç sIùLuI muI
bIne sù-(I cuu(I de Lreubù çI sù IuçI Iu nuIbu çI zmeu çI LoL, cù
pouLe sù-(I rùpuIe vIu(u.
- Se vede cù Lu nu în(eIegI, îI rùspunse voInIcuI, cù Iùrù
de IogodnIcu meu nu muI poL LrùI, sunL IoLùruL u mù duce
dupù dunsu çI dIncoIo de Iumeu usLu, çI orI voI IzbuLI sù-mI
Iuu so(Iu, orI îmI voI Irunge çI eu jungIeLuru umbIund dupù
dunsu.
ALuncI AgeruI pùmunLuIuI vùzund uçu, îI spuse cù zmeuI
nu esLe LocmuI, LocmuI de LemuL, durù mumù-su, cù e çI
vrùjILoure de n-ure cùpùLuI, çI pe eu LrebuIe s-o omoure muI
înLuI. ApoI îI îndrepLù pe unde sù meurgù cu sù ujungù Iu
cuseIe zmeouIceI çI ce sù Iucù cu sù puIe munu pe odoruI ce
cùuLu eI.
ALuLu voI sù çLIe IecIoruI de împùruL çI dupù ce prIImI de
Iu AgeruI pùmunLuIuI cuLe cevu de uIe gureI, pornI çI se
duse, çI se duse, punù ce ujunse Iu IoLureIe zmeIIor. $I cu sù
nu ne pIerdem vremeu degeubu înçIrund greuLù(IIe ce
înLumpInù bIeLuI IecIor de împùruL în cuIe, sù vù spuI cum u
ujuns çI cum çI-u IzbundIL.
AcI ducù ujunse, Iùcu LocmuI cum îI învù(use AgeruI
pùmunLuIuI.
DrùcouIcu de mumù u zmeuIuI dormeu numuI Iu nùmIezI
cund soureIe sLù în crucI. $I cund venI IIuI împùruLuIuI, çI
sLùLu Iu pourLù, eu LocmuI udormIse, cùLundu-I în cup sIujn-
Icu su. AceusLù sIujnIcù, çI eu LoL rùpILù eru çI vI(ù de boIer.
SLund eI ucoIo çI uILundu-se Iu coLoroun(u de bubù cum îI
cùuLu în cup, IuLu uceusLu îI zùrI. EI îI Iùcu semn. ¡uLu puse
bInIçor cupuI bubeI pe o pernù, çI venI numuIdecuL Iu Ie-
cIoruI de împùruL sù vuzù ce voIeçLe.
$I dupù ce se în(eIeserù Iu cuvInLe, IuLu îI bùgù înLr-o
cùmurù çI ucoIo îI învù(ù cum sù Iucù, dupù ce eI îI IùgùduI
cù o vu scùpu çI pe dunsu de robIu zmeouIceI.
- Bubu cIoun(u, mumu zmeuIuI, zIse eu, ure duruI sù nu
mourù cuL vu II cudu (LocILoureu) ce sLù IcI dupù uçù. ¡n eu
sunL o muI(Ime de suIIeLe, çI cund s-ur înLumpIu sù o rùpuIe
cInevu, eu dù Iugu çI sourbe dIn suIIeLeIe încIIse în cudù, çI
cuçLIgù puLere çI vIu(ù dIn nou.
¡IuI împùruLuIuI punù sù se scouIe bubu, se upucù de
îngropù cudu în pIvnI(ù.
Dupù ce se deçLepLù bubu çI uuzI cù nescIne u venIL çI
vreu sù se înLuIneuscù cu dunsu, se duse numuIdecuL în
cùmuru unde o uçLepLu IIuI împùruLuIuI; vezI cù ucoIo voIu
sù vorbeuscù eu cu ceI ce veneuu Iu dunsu.
AoIeo! eru sù uIL u vù spune cù în curLeu zmeouIceI eru de
jur-împrejur purI înIIp(I în pùmunL, çI în IIecure pur cuLe un
cup de om dIn ceI ce îI Lrùgeu u(u Iu mourLe çI îI împIngeuu
pùcuLeIe sù-I cuIce IoLureIe. NumuI unuI muI rùmùsese Iùrù
de cup, çI uceIu sLrIgu bubeI: cup! cup!
Nu e vorbù, IIuI împùruLuIuI o cum bùguse pe munecù de
IrIcù, durù îmbùrbùLuL de IuLu, sIujnIcu bubeI, îçI Iuù InImu
în dIn(I zIcund: "veI muI cùpùLu çI Lu cup Iu moçII ùI verzI,
orI Iu puçLeIe cuIIor".
VIInd bubu Iu dunsuI, începu sù-I vorbeuscù cu nIçLe
gruIurI mIerouse çI udemenILoure, de ur II supus pe nu çLIu
ce voInIc de ur II IosL. ¡IuI împùruLuIuI çLIu Iu ce sù se
uçLepLe, çI sLu çI eI guLu de IupLù. ¡ncù vorbInd, bubu se
Iùceu cù nu çLIu ce cùuLu prIn cusù, çI Iuund nIçLe I(e ce eruu
ugù(uLe înLr-un cuI, Ie puse pe dunsu. OduLù se scIImbù
înLr-o cuLunù (oçLeun), cu subIu gouIù în munù. ALuncI çI
IIuI împùruLuIuI, Iùrù u muI zùbovI nIcI o cIIpù, çI muI IuLe
decuL uI gundI, scouse puIoçuI çI îI LùIe cupuI, reLezundu-I
de nouù orI. VezI cù uçu îI învù(use IuLu.
AIurIsILu de bubù uçu cu cupuI reLezuL sùreu prIn cusù de
coIo punù coIo, cùuLund cudu cu suIIeLeIe, cu sù Ie sourbù, çI
ducu n-o gùsI, cùzu jos çI crùpù.
Dupù uceeu IuLu dIn cusù u bubeI urùLù voInIcuIuI IIu de
împùruL cuIeu ce duceu Iu cuseIe zmeuIuI, çI îI învù(ù ce sù
Iucù çI ucoIo.
$I, ujungund Iu IocuIn(u zmeuIuI, merse Iùrù IrIcù drepL
Iu cùmuru unde çedeu IogodnIcu su, cùzI zmeuI se duceu Iu
vunuL, de unde se înLorceu LocmuI seuru.
¡uLu de împùruL, cum îI vùzu, nu muI puLu de bucurIe.
Punù unu uILu, eI o rugù sù înLrebe pe zmeu în ce îI sLù
puLereu, Iurù IIuI de împùruL se înLourse Iu curLeu bubeI çI
muse ucoIo pesLe noupLe.
VenInd zmeuI ucusù, IuLu îI înLrebù unde îI sLù puLereu?
EI îI Lruse o puImù cu Iu UrIu(I. Eu, preIùcundu-se u pIunge
çI u II boInuvù, zmeuI se cùI cù s-u Iu(IL çI îI spuse o
mIncIunù:
- PuLereu meu, zIse eI, sLù în sLuIpuI por(II.
A douu zI spuse IuI ¡ùL-¡rumos, çI eI nu crezu. ¡uLu,
preIùcundu-se muInILù cù nu çLIe în ce îI sLù puLereu, pù(I
însù cu çI runduI LrecuL, upoI zmeuI îI spuse încù o
mIncIunù.
Ducu vùzu çI vùzu cù IIuI de împùruL nu crede, vezI cù çLIu
eI ce çLIu, eu se Iùcu boInuvù. Cund venI zmeuI u LreIu zI de
Iu vunuL, gùsI pe IuLù în puL. Se duse eI s-o înLrebe ce ure, çI
eu îI rùspunse:
- Am cùzuL Iu puL de înLrIsLure, penLru cù Lu LùInuIeçLI de
mIne în ce sLù puLereu Lu.
ZmeuI Lruse IeLeI çI de usLù duLù o cuIcuvurù de uuzI
cuInII în GIurgIu. ALuncI eu se preIùcu uçu de boInuvù, încuL
zmeuI crezu cù o sù deu munu cu mourLeu. $I cùIndu-se de
ceeu ce Iùcuse, çI voInd s-o munguIe, îI spuse drepL:
- PuLereu meu, zIse eI, sLù înLr-o scrouIù cure se LùvùIeçLe
cuL e zIuIIcu înLr-o IùcovIçLe de IupLe duIce. Aceu IùcovIçLe
nu esLe LocmuI depurLe de ucI. ¡n scrouIù esLe un Iepure, în
Iepure o prepeII(ù, çI în prepeII(ù sunL LreI vIermI. AceçLIu
sunL puLereu meu.
ALuLu voI çI IuLu sù çLIe.
Cum se Iùcu zIuù çI zmeuI se duse Iu vunuL, IuLù cI vIne çI
IIuI de împùruL sù cerceLeze despre ceIe ce uIIuse IuLu de Iu
zmeu, cùcI doruI de u-çI vedeu cu un ceus muI nuInLe Iogod-
nIcu ucusù, nu-I du rùguz sù zùboveuscù muI muIL. ¡uLu îI
spuse LoL ce uIIù, dIn IIr punù în u(ù; Iurù eI pIecù
numuIdecuL. De mIIù de sIIù, Iuù eI çI nI(eIe merInde ce-I
duse IuLu; durù IuI nu-I urdeu de muncure.
Merse, merse, çI Iurù merse. MerIndeIe se sIurçI. EI
merse voInIceçLe punù ce înde seurù ujunse IIInIL de Ioume,
çI seLos, de sù Iereuscù Dumnezeu, înLr-un codru, unde
deLe de o coIIbù. ¡nLrù înùunLru çI gùsI un om orb ce-çI
muncu mùmùIIgu(ù cu IupLe duIce. Se upropIe çI eI bInIçor:
Iùrù sù prInzù de vesLe orbuI, çI muncù punù ce-çI momI
Ioumeu ourecum. OrbuI bùgù de seumù cù preu se sIurçeçLe
curund Iegumu de pe musù. Se mIrù. EI çLIu cù de uILùduLù îI
eru de-ujuns muncureu; de usLùduLù însù nu se sùLuruse.
¡n(eIese eI cù LrebuIe sù se jouce vreo drùcIe Iu mIjIoc.
ALuncI înLrebù:
- CIne esLe de-mI ujuLù Iu muncure? De esLe om bun, IIe
bInevenIL, Iurù de esLe om rùu, sù se depùrLeze, cù nu vu II
bIne de eI.
- Om bun, moçIcuIe; sunL cùIùLor, çI punù unu uILu, uç voI
sù gùsesc cevu de Iucru.
UncIIuçuI ceI orb prIImI bucuros sù InLre Iu dunsuI în
sIujbù. ¡I puse sù-I ducù LumuII(u de oI Iu pùçune; durù uvu
grIjù u-I spune sù nu cure cumvu sù Lreucù pesLe IoLureIe
moçIeI IuI, pe IocuI scrouIeI dIn IùcovIçLu de IupLe duIce, cù
vu II vuI de cupuI IuI, çI vu pIerde çI oIIe.
¡IuI împùruLuIuI se IùgùduI cù vu uscuILu de cuvunLuI or-
buIuI; durù cIIur în zIuu dInLuI Lrecu, çI oIIe, pùscurù Iurbu
ceu mure çI mouIe cu mùLuseu ce se uIIu pe moçIu scrouIeI
cu nesu(. Cund venI seuru ucusù, IupLeIe ce deLerù oIIe Iu
de-ujuns penLru umundoI, çI încù rùmuse. OrbuI se mInunù
çI zIse IIe-seI sù se Iu dupù dunsuI u douu zI çI sù vuzù d-u
mInune ce Iuce urguLuI.
Cum pIecù cu oIIe urguLuI în dImIneu(u urmùLoure, IuLu
Iùcu precum îI zIsese LuLù-sùu. EI se duse drepL, cu pe cIrI-
pIe, LocmuI pe moçIu scrouIeI cu oIIe Iu pùçune. ¡uLu se
sperIe, durù se pILI çI Lùcu dIn gurù, sù vuzù ce se vu
înLumpIu.
Ce sù vede(I d-vousLrù? Unde venI scrouIu cu o IuIcù în
cer çI cu unu în pùmunL, çI nùvuIù Iu urguLuI orbuIuI sù-I
sIuçIe, çI muI muILe nu. ¡IuI împùruLuIuI sLu (un(oç cu
puIoçuI în munù, çI se Iuurù Iu IupLù; çI IupLe-se, çI IupLe-se,
punù ce umundoI obosIrù de ubIu se mIçcuu.
ALuncI zIse scrouIu:
- Duc-ur II cInevu sù-mI deu nI(eI IùsLur de LresLIe çI un
cIob de IupLe dIn IùcovIçLeu meu de IupLe duIce, (I-uç urùLu
eu cum sù cuLezI u-mI cùIcu IoLureIe.
- Duc-ur II cInevu sù-mI deu çI mIe un coIuc sù-mbuc, çI o
bùrducù de upù de Izvor sù beuu, (I-uç urùLu çI eu (Ie cIne
sunL eu, zIse çI IIuI împùruLuIuI.
Cund, Iucù IuLu uncIIuçuIuI ceIuI orb, cure prIveu Iu IupLu
Ior, cù vIne çI dù IIuIuI de împùruL sù îmbuce coIucuI ce çI-I
Iuuse eu, cu sù uIbù ce muncu Iu pundù, çI Iugu se repezI de-
I uduse çI o bùrducù de upù de Iu Izvor. ¡IùcùuI muncù çI
bùu, çI prInzund puLere, rùsLurnù pe scrouIù, se puse cùIure
pe dunsu, çI-I LùIe cupuI.
ApoI o spInLecù çI îngrIjI sù nu scupe IepureIe. Puse
munu pe dunsuI çI spInLecund çI IepureIe, prInse prepeII(u.
$I sco(und dIn rùruncIII prepeII(eI ceI LreI vIermI, îI bùgù în
sun dupù ce Ie sucI nI(eI guLurIIe.
¡nLorcundu-se Iu uncIIuç, îçI Iuù zIuu bunù de Iu orb çI de
Iu IuLù, spuIndu-Ie cù în curund vu uIIu despre dunsuI, çI
înLr-un suIIeL se înLourse Iu curLeu zmeuIuI.
AcI ducu ujunse îçI scIImbù vesLmInLeIe, se Iùcu doILor,
çI începu u sLrIgu:
- ¡eucurI de vunzure, IeucurI!
ZmeuI cu uuzI, LrImIse de-I cIemù, cù IuI nu-I preu eru
bIne. De cuLevu zIIe, gùIneu uçu IuncezInd. Nu-I eru Lo(I boII
ucusù, vezI bIne, cù puLereu IuI se uIIu ucum în sunuI IIuIuI
de împùruL. Se îmboInùvIse.
Ducù venI IIuI împùruLuIuI çI îI înLrebù zmeuI de pouLe
sù-I Iucù sùnùLos, preIùcuLuI doILor îI spuse cù se vu
însùnùLoçu, ducù se vu scùIdu în IupLe de Iepe. ZmeuI
poruncI numuIdecuL çI I se Iùcu o buIe dIn IupLeIe IepeIor
IuI, pe cure Ie pusese dunsuI de Ie muIse. Cund InLrù în buIe
zmeuI, IIuI împùruLuIuI muI rùsucI o Lounù guLurIIe vIermII-
or; Iur zmeuI oduLù sùrI în sus, zIcund:
- Acum mI-e bIne cu çI cund erum Iu sunuI mumeI.
$I dund doILoruIuI dururI scumpe, îI poILI Iu musù. VezI
cù zmeuI nu cunoçLeu cIne eru doILoruI. OspùLundu-se çI
sLund eI Iu LuIIus, IIuI împùruLuIuI înLrebù pe zmeu:
- De ce Lreubù sunL bIceIe uIeu ce Ie (II uLurnuLe IIecure în
cuIuI sùu pe pùreLeIe dIn Iund?
- Cu unuI, rùspunse zmeuI, ducù voI pIesnI o duLù, LouLe
LurmeIe meIe se Iuc o nucù. Ducù voI pIesnI cu uI doIIeu,
LouLe coprInsurIIe meIe se Iuc un mùr. ¡urù cu uI LreIIeu bIcI
cund pIesnesc Iu spuLeIe orIcùruI Iucru, îI scIImb în sLunù
de pIuLrù çI cund pIesnesc cu eI în Iu(ù, se desIuce IùcuLuI, çI
vIne Iu udevùruLu IuI IIIn(ù IucruI împIeLrIL.
Cum uIIù despre usLu IIuI împùruLuIuI, IeçI uIurù çI sucI
de LoL guLurIIe vIermIIor Iurù zmeuI crùpù înduLù.
ApoI Iuù bIceIe, pIesnI cu unuI çI LouLe LurmeIe çI cIrezIIe
zmeuIuI Ie Iùcu o nucù, pe cure o bùgù în sun; çI pIesnInd
cu uILuI, LouLe coprInsurIIe zmeuIuI se scIImburù înLr-un
mùr, pe cure IurùçI îI bùgù în sun. $I Iuîndu-çI IogodnIcu, se
duse Iu orb, durù nu-I muI gùsI, cùcI murIse; Iuù decI cu
dunsuI pe IuLù; çI mergund Iu cur(IIe bubeI, Iuù çI pe IuLu ce
sIujeu zmeouIceI çI se înLourse cu LouLeIe ucusù Iu împùruLuI
socruI IuI.
$I mergund în Iu(u cureIor çI cuIIor cure rùmùseserù
sLune de pIuLrù, de cund rùpIse zmeuI pe IuLu împùruLuIuI,
pIesnI de LreI orI în Iu(u Ior çI se Iùcurù Iu Ioc cum eruu în
zIuu cund merseserù Iu cununIe eI çI Lo(I ceI de prIn cùru(e.
CeIe douù IeLe ce Ie udusese cu sIne IIuI de împùruL Ie
deLe de nevesLe Iru(IIor IuI.
$I se Iùcu o nunLù înIrIcoçuLù, d-uIeu împùrùLeçLIIe, cum
seumùn nu muI uvu pe Iu(u pùmunLuIuI, çI se Iùcu o veseIIe
de o (Inurù mInLe cuL LrùIrù IocuILorII uceIeI împùrù(II.
Am IosL çI eu ucoIo çI um vùzuL LouLe cIeIurIIe, cùcI de n-
uç II IosL, de unde uç II çLIuL eu sù vù povesLesc.
O IIngurù scurLù pe Iu nusuI cuI n-uscuILù.
±q. Prâsleu cel voinic çi merele de uor
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
Eru oduLù un împùruL puLernIc çI mure çI uveu pe Iungù
puIuLurIIe suIe o grùdInù Irumousù, boguLù de IIorI çI
meçLeçugILù nevoIe mure! Açu grùdInù nu se muI vùzuse
punù uLuncI, p-ucoIo. ¡n IunduI grùdIneI uveu çI un mùr
cure Iùceu mere de uur çI, de cund îI uveu eI, nu puLuse sù
mùnunce dIn pom mere coupLe, cùcI, dupù ce Ie vedeu
înIIorInd, crescund çI purguIndu-se, veneu ourecIne
noupLeu çI Ie Iuru, LocmuI cund eruu sù se coucù. To(I puzn-
IcII dIn LouLù împùrù(Iu çI ceI muI uIeçI osLuçI, pe cure îI
pusese împùruLuI sù pundeuscù, n-uu puLuL sù prInzù pe
Io(I. ¡n ceIe muI de pe urmù, venI IIuI ceI muI mure uI
împùruLuIuI çI-I zIse:
- TuLù, um crescuL în puIuLurIIe LuIe, m-um pIImbuL prIn
usLù grùdInù de uLuLeu orI çI um vùzuL roude IourLe Iru-
mouse în pomuI dIn IunduI grùdIneI, dur n-um puLuL gusLu
nIcIoduLù dIn eIe; ucum u duL în copL, dù-mI voIe cu nop(IIe
usLeu sù pùzesc însumI, çI mù prInz cù voI pune munu pe
uceI LuIIur cure ne jeIuIeçLe.
- DruguI meu, zIse LuLù-sùu, uLu(Iu oumenI voInIcI uu
pùzIL çI n-uu IùcuL nIcI o Ispruvù. Doresc preu muIL sù vùz Iu
musu meu mùcur un mùr dIn ucesL pom cure m-u (InuL
uLuLu sumù de bunI çI de uceeu, IuLù, mù îndupIec çI Le Ius
cu sù pundeçLI, mùcur cù nu-mI vIne u crede cù o sù
IzbuLeçLI.
ALuncI IIuI împùruLuIuI se puse Iu pundù o sùpLùmunù
înLreugù: noupLeu pundeu çI zIuu se odIIneu; Iurù cund Iu
înLr-o dImIneu(ù, se înLourse LrIsL Iu LuLù-sùu çI-I spuse cum
prIvegIeuse punù Iu mIezuI nop(II, cum muI pe urmù îI
upucuse o pIroLeuIù de nu se muI puLeu (Ineu pe pIcIoure,
cum, muI LurzIu, somnuI îI copIeçI çI cùzu cu un morL, Iùrù
sù se pouLù deçLepLu decuL LocmuI cund soureIe eru rùdIcuL
de douù suII(e, çI uLunceu vùzu cù mereIe IIpsesc.
NepoILILù Iu muInIreu LuLùIuI sùu, cund uuzI spuIndu-
I-se usLù înLumpIure.
De sIIù de mIIù, Iu nevoIL u muI uçLepLu încù un un, cu sù
Iucù çI voIu IIuIuI sùu ceIuI mIjIocIu, cure cereu cu sLùruIn(ù
de Iu LuLù-sùu cu sù-I Iuse çI pe dunsuI sù pundeuscù, çI se
Iegu cù eI vu prInde pe Io(II cure îI Iùceu uLuLu înLrIsLure.
TImpuI venI, mereIe începurù u se purguI; uLuncI IIuI sùu
ceI mIjIocIu pùzI çI eI; durù pù(I cu çI IruLe-sùu ceI mure.
TuLù-sùu, deznùdùjduIL, pusese în gund sù-I LuIe; dur IIuI
sùu ceI mIc, PrusIeu, venI cu rugùcIune cùLre LuLù-sùu, çI-I
zIse:
- TuLù, uLu(Iu unI I-uI (InuL, uI suIerIL uLuLeu necuzurI
dupù urmu ucesLuI pom, muI Iusù-I, rogu-Le, çI unuI ucesLu,
sù-mI încerc çI eu norocuI.
- ¡ugI d-ucI, nesocoLILuIe, zIse împùruLuI. ¡ru(II LùI ceI
muI murI, uLu(I çI uLu(I oumenI voInIcI çI deprInçI cu nevoIIe
n-uu puLuL Iuce nImIc, çI LocmuI Lu, un mucos cu LIne, o sù
IzbuLeuscù? N-uuzI Lu ce prùpùsLII spun Iru(II LùI? AIcI Lre-
buIe sù IIe cevu vrùjI.
- Eu nu mù încumeL, zIse PrusIeu, u prInde pe Io(I, cI zIc
cù o încercure de voI Iuce çI eu, nu pouLe sù-(I uducù nIcI un
rùu.
¡mpùruLuI se îndupIecù çI muI Iùsù pomuI neLùIuL încù un
un.
SosI prImùvuru: pomuI înIIorI muI Irumos çI Iegù muI
muIL decuL uILùduLù. ¡mpùruLuI se veseII de Irumuse(eu
IIorIIor çI de muI(Imeu roudeIor suIe, durù cund se gundeu
cù nIcI în unuI ucesLu n-o sù uIbù purLe de mereIe IuI ceIe
uurILe, se cùIu cù I-u IùsuL neLùIuL.
PrusIeu se duceu udeseu prIn grùdInù, du ocoI mùruIuI çI
LoL pIùnuIu. ¡n sIurçIL, mereIe începurù u se purguI. ALuncI
IIuI ceI muI mIc uI împùruLuIuI zIse:
- TuLù, IuLù u sosIL LImpuI; mù duc sù pundesc çI eu.
- Du-Le, zIse împùruLuI; durù negreçIL cù çI Lu uI sù Le
înLorcI ruçInuL cu çI Iru(II LùI ceI muI murI.
- PenLru mIne n-ure sù IIe uçu mure ruçIne, zIse eI;
IIIndcù nu numuI cù sunL muI mIc, durù nIcI nu mù Ieg cu sù
prInz pe LuIIurI, cI numuI o cercure sù Iuc.
Cum venI seuru, se duse, îçI Iuù cùr(I de ceLIL, douù
(epuçe, urcuI çI LoIbu cu sùge(IIe. ¡çI uIese un Ioc de pundù
înLr-un coI( pe Iungù pom, bùLu (epuçeIe în pùmunL çI se
puse înLre eIe, uçu cum sù-I vInù unuI dInuInLe çI uILuI Iu
spuLe cu, ducu îI vu venI somn çI ur mo(ùI, sù se Ioveuscù cu
burbu în ceI de dInuInLeu IuI çI ducu ur du cupuI pe spuLe, sù
se Ioveuscù cu ceuIu în ceI de dInupoI.
AsLIeI pundI punù cund, înLr-unu dIn nop(I, cum dupù
mIezuI nop(II, sIm(I cù-I uLInge înceLIçor boureu zIorIIor
cure îI îmbùLu cu mIrosuI sùu ceI pIùcuL, o pIroLeuIù
moIeçILoure se uIegù de ocIII IuI; durù IovILurIIe ce suIerI
vrund sù mo(ùIuscù îI deçLepLurù, çI rùmuse prIvegIInd
punù cund, pe Iu revùrsuL de zIorI, un uçor IuçuIL se uuzI
prIn grùdInù. ALuncI, cu ocIII (InLù Iu pom, Iuù urcuI çI sLu
guLu; IuçuILuI se uuzI muI Lure çI un ourecIne se upropIe de
pom çI se upucù de rumurIIe IuI; uLuncI eI deLe o sùgeuLù,
deLe douù çI, cund deLe cu u LreIu, un geumùL IeçI de Iungù
pom çI upoI o Lùcere de mourLe se Iùcu; Iurù eI, cum se
IumInù pu(In, cuIese cuLevu mere dIn pom, Ie puse pe o LIp-
sIe de uur çI Ie duse Iu LuLùI sùu.
NIcIoduLù n-u sIm(IL împùruLuI muI mure bucurIe decuL
cund u vùzuL Iu musu su mereIe de uur dIn cure nu gusLuse
nIcIoduLù.
- Acum, zIse PrusIeu, sù cùuLùm çI pe Io(.
Durù împùruLuI, muI(umIL cù pIpùIse mereIe ceIe uurILe,
nu muI voIu sù çLIe de Io(I. ¡IuI sùu însù nu se Iùsu cu unu
cu douù, cI, urùLund împùruLuIuI duru de sunge ce Iùsuse pe
pùmunL runu ce Iùcuse Io(uIuI, îI spuse cù se duse sù-I
cuuLe çI sù-I uducù împùruLuIuI cIIur dIn guurù de çurpe. $I
cIIur de u douu zI vorbI cu Iru(II IuI cu sù meurgù împreunù
pe urmu Io(uIuI çI sù-I prInzù.
¡ru(II sùI prInserù pIzmù pe eI penLru cù Iusese muI vred-
nIc decuL dunçII çI cùuLuu prIIej cu sù-I pIurzù; de uceeu çI
voIrù bucuros sù meurgù. EI se pregùLIrù çI pornIrù.
Se Iuurù, decI, dupù duru sungeIuI çI merse, merse, punù
ce IeçIrù Iu pusLIeLuLe, de ucoIo muI merse oIeucù punù ce
deLe de o prùpusLIe, unde se çI pIerdu duru. OcoIIrù
împregIuruI prùpusLIeI çI vùzurù cù duru de sunge nu muI
înuInLu. ALuncI prIcepurù eI cù în prùpusLIu uceeu LrebuIe sù
IocuIuscù IuruI mereIor.
Durù cum sù se Iuse înùunLru? PoruncIrù numuIdecuL
vurLeje çI IunII grouse, çI înduLù se çI gùLIrù. ¡e uçezurù, çI
se Iùsù IruLeIe ceI mure.
- Durù, zIse eI, cund voI scuLuru IrungIIu, sù mù scouLe(I
uIurù.
Açu çI Iùcurù. Dupù IruLeIe ceI mure se coborî ceI mIjIo-
cIu çI Iùcu çI eI cu ceI dInLuI, uLuLu numuI cù se Iùsù cevu
muI în jos.
- Acum e runduI meu sù mù Ius în prùpusLIe, zIse PrusIeu,
vùzund cù Iru(II ceI murI se codesc; cund voI mIçcu
IrungIIu, voI muI muIL sù mù Iùsu(I în jos; çI dupù ce ve(I
vedeu cù IrungIIu nu se muI duce Iu vuIe, sù pune(I puznIcI,
sù pùzeuscù çI, cund vu vedeu cù IrungIIu se mIçcù de
IoveçLe murgInIIe groupeI, sù o Lruge(I uIurù.
Se Iùsù çI ceI muI mIc dIn Iru(I çI, de ce mIçcu IrungIIu d-
uIu îI Iùsu muI jos, çI-I Iùsurù, çI-I Iùsurù, punù ce vùzurù cù
IrungIIu nu muI sLu înLInsù, cum esLe cund ure cevu uLurnuL
de cupùLuI eI.
ALuncI Iru(II (Inurù sIuL çI zIserù:
- Sù uçLepLùm punù ce vom vedeu ducu Iuce vreo Izbundù,
çI uLuncI orI bIne orI rùu de vu Iuce, sù-I pIerdem, cu sù ne
curù(Im de unuI cu dunsuI cure ne Iuce de ruçIne.
PrusIeu ujunse pe LùrumuI ceIIuIL, se uILù cu sIIuIù în
LouLe pùr(IIe, çI cu mure mIrure vùzu LouLe IucrurIIe scIIm-
buLe; pùmunLuI, IIorIIe, copucII, IIgIIonI uILIeI IùpLuILe eruu
p-ucoIo. DeocumduLù îI cum Iu IrIcù, durù, îmbùrbùLundu-
se, upucù pe un drum çI merse punù deLe de nIçLe puIuLurI
cu LoLuI çI cu LoLuI de urumù.
Nevùzund nIcI puI de om pe cure sù-I înLrebe cuLe cevu,
InLrù în puIuL, cu sù vuzù cIne IocuIu ucoIo. ¡n pruguI uçeI îI
înLumpInù o IuLù IrumuçIcù, cure zIse:
- MuI(umesc IuI Dumnezeu cù ujunseI sù muI vùz om de
pe LùrumuI nosLru. Cum uI ujuns uIce, IruLe, îI înLrebù eu;
uIcI esLe moçIu u LreI Iru(I zmeI, cure ne-u rùpIL de Iu
pùrIn(II noçLrI, çI sunLem LreI surorI çI IeLe de împùruL de
pe LùrumuI de unde eçLI Lu.
ALuncI eI povesLI în scurL LouLù IsLorIu cu mereIe, cum u
rùnIL pe Io( çI cum u venIL dupù duru sungeIuI punù Iu
groupu pe unde s-u IùsuL în jos Iu eu. çI o înLrebù ce IeI de
oumenI sunL zmeII uceIu çI ducù sunL voInIcI.
Eu îI spuse upoI cù IIecure dIn zmeI çI-u uIes cuLe unu dIn
eIe çI Ie LoL sIIeçLe sù-I Iu de bùrbu(I, Iurù eIe se LoL
împoLrIvesc cu IeI de IeI de vorbe, cerundu-Ie cuLe în Iunù
çI în soure, çI eI se Iuc IunLre çI punLe de Ie împIInesc LouLe
voIIe.
- EI sunL în udevùr voInIcI, udùogù eu, însù cu vrereu IuI
Dumnezeu pouLe îI veI bIruI. Durù punù unu uILu uscunde-
Le, vuI de mIne! undevu, sù nu deu zmeuI pesLe LIne în cusu
IuI, cù e nùbùdùIos çI se Iuce Ieu-puruIeu. Acum e LImpuI
cund ure sù vInù Iu prunz, çI ure obIceI de uruncù buz-
dugunuI cuIe de un conuc çI IoveçLe în uçù, în musù çI se
pune în cuI.
N-upucù sù Isprùveuscù vorbu, çI se uuzI cevu cù çuIerù,
cù IoveçLe în uçù, în musù, çI buzdugunuI se urùLù çI se
uçezù în cuI. Durù PrusIeu Iuù buzdugunuI, îI uzvurII înupoI
muI depurLe decuL îI uzvurIIse zmeuI; çI, cund eru prIn drep-
LuI IuI, îI uLInse pe umere.
ZmeuI, sperIuL, sLùLu în Ioc, se uILù dupù buzdugun, se
duse de-I Iuù çI se înLourse ucusù. Cund eru Iu pourLù,
începu sù sLrIge:
- Hum! Ium! uIcI mIrouse u curne de om de pe LùrumuI
ceIIuIL; çI, vùzund pe IIuI de împùruL ce-I IeçIse înuInLe, îI
zIse: Ce vunL Le-u udus pe uIcI, omuIe, cu sù-(I rùmuIe
ouseIe pe uIL Lùrum?
- Am venIL cu sù prInz pe IurII mereIor de uur uIe LuLùIuI
meu.
- NoI sunLem, îI zIse zmeuI; cum vreI sù ne buLem? ¡n
buzdugune sù ne IovIm, în sùbII sù ne LùIem, orI în IupLù sù
ne IupLùm?
- Bu în IupLù, cù e muI dreupLù, rùspunse PrusIeu.
ALuncI se upucurù Iu LrunLù, çI se IupLurù çI se IupLurù,
punù cund zmeuI bùgù pe PrusIeu în pùmunL punù Iu
gIezne; Iur PrusIeu se opInLI o duLù, uduse pe zmeu çI,
LrunLIndu-I, îI bùgù în pùmunL punù în genuncII çI-I çI LùIe
cupuI.
¡uLu, cu ocIII pIInI de IucrùmI, îI muI(umI cù u scùpuL-o
de zmeu, çI-I rugù sù-I IIe mIIù çI de surorIIe eI.
Dupù ce se odIInI vreo douù zIIe, pornI, dupù povu(u
IeLeI, Iu sorù-su ceu mIjIocIe cure uveu puIuLurIIe de urgInL.
AcoIo, cu çI Iu ceu mure, Iu prIImIL cu bucurIe; IuLu îI
rugù sù se uscunzù; Iur eI nu voI; cI, cund venI buzdugunuI
sù se uçeze în cuI, pe cure îI uruncuse zmeuI eI cuIe de douù
conuce, eI îI uruncù muIL muI îndùrùL, IzbInd çI pe zmeu în
cup; Iurù zmeuI venI LurburuL, se IupLù cu PrusIeu cu çI
IruLe-sùu ceI mure, çI rùmuse çI eI morL.
¡uLu, dupù ce îI muI(umI, îI povù(uI cum sù Iucù cu sù
scupe dIn robIe çI pe soru Ior ceu muI mIcù.
- DeçI e muI puLernIc, zIse IuLu, decuL Iru(II IuI pe cure I-
uI omoruL, dur cu ujuLoruI IuI Dumnezeu çI muI uIes cù e çI
cum boInuv dIn IovILuru ce I-uI duL cu sùgeuLu cund u vruL
sù Iure mereIe, nùdùjduIesc cù-I veI venI de Iuc.
O sùpLùmunù înLreugù se desIùLurù împreunù cu
umundouù IeLeIe, çI PrusIeu odIInIndu-se de osLeneIIIe ce
încercuse, pornI çI cùLre zmeuI de uI LreIIeu.
Vùzund puIuLurIIe de uur în cure IocuIu zmeuI ceI mIc,
rùmuse cum pe gundurI, durù, Iuundu-çI InImu în dIn(I,
InLrù înùunLru.
Cum îI vùzu, IuLu îI rugù cu pe Dumnezeu sù o scupe de
zmeu, cure, zIceu, eu e oLùruL cu, înduLù ce se vu Iuce
sùnùLos bIne, sù o sIIeuscù orIcum sù se înso(euscù cu
dunsuI.
AbIu IsprùvIse vorbu çI buzdugunuI, IzbInd în uçù çI în
musù, se puse în cuI. PrusIeu înLrebù ce puLere ure zmeuI çI
îI spuse cù uruncù buzdugunuI cuIe de LreI conuce; uLuncI eI
uruncù çI muI depurLe, IovIndu-I în pIepL.
ZmeuI, LurbuL de munIe, se înLourse numuIdecuL ucusù.
- CIne esLe uceIu cure-u cuLezuL sù cuIce IoLureIe meIe çI
sù InLre în cusu meu?
- Eu sunL, zIse PrusIeu.
- Ducù eçLI Lu, îI rùspunse zmeuI, um sù Le pedepsesc um-
ur penLu nesocoLIn(u Lu. Cum uI vruL, venIL-uI; durù nu Le
veI muI duce cum veI voI.
- Cu ujuLoruI IuI Dumnezeu, îI rùspunse PrusIeu, um eu
uc çI de cojocuI Lùu.
ALuncI se învoIrù sù se Iu Iu IupLù dreupLù,
¡i se luptcrc
¡i se luptcrc,
zi de tcrc
pcnc secrc,
Iurù cund Iu pe Iu nùmIez, se Iùcurù umundoI douù IocurI
çI uçu se bùLeuu; un corb însù Ie LoL du ocoI, croncùnInd.
Vùzundu-I, zmeuI îI zIse:
- CorbuIe, corbuIe! Iu seu în ungIIIIe LuIe çI pune pesLe
mIne, cù-(I voI du sLurvuI ùsLu (Ie.
-ÊCorbuIe, corbuIe! îI zIse çI PrusIeu, ducù veI pune pesLe
mIne seu, eu î(I voI du LreI sLurvurI.
- Unde dù Dumnezeu sù cuzù o usemeneu LIIIù pesLe
mIne! MI-uç sùLuru sùIuçuI înLreg.
- Adevùr grùIeçLe guru meu, îI rùspunse PrusIeu.
CorbuI, Iùrù u muI înLurzIu, uduse în ungIIIIe suIe seu,
puse pesLe vILeuzuI PrusIeu, çI prInse muI muILù puLere.
CùLre seurù zIse zmeuI cùLre IuLu de împùruL, cure prIveu
Iu dunçII cum se IupLuu, dupù ce se Iùcuserù Iurù oumenI:
- ¡rumuçIcu meu, dù-mI nI(Icù upù sù mù rùcoresc, çI-(I
IùgùduIesc sù ne cununùm cIIur muIne.
- ¡rumuçIcu meu, îI zIse çI PrusIeu, dù-mI mIe upù, çI-(I
IùgùduIesc sù Le duc pe LùrumuI nosLru çI ucoIo sù ne
cununùm.
- Sù-(I uuzù Dumnezeu vorbu, voInIce, çI sù-(I
împIIneuscù gunduI! îI rùspunse eu.
¡uLu de împùruL deLe upù IuI PrusIeu de bùu çI prInse muI
muILù puLere; uLuncI sLrunse pe zmeu în bru(e, îI rIdIcù în
sus çI, cund îI Iùsù jos, îI bùgù punù în genuncII în pùmunL;
se opInLI çI zmeuI, rIdIcù çI eI în sus pe PrusIeu çI, Iùsundu-I
jos, îI bùgù punù în bruu; puIndu-çI LouLe puLerIIe, PrusIeu
muI sLrunse o duLù pe zmeu de-I puruI ouseIe çI, uducundu-
I, îI LrunLI uçu de grozuv, de îI bùgù punù în guL în pùmunL
çI-I çI LùIe cupuI; Iurù IeLeIe, de bucurIe, se udunurù
împregIuruI IuI, îI Iuuu în bru(e, îI sùruLuu çI îI zIserù:
- De uzI înuInLe IruLe sù ne III.
¡I spuserù upoI cù IIecure dIn puIuLurIIe zmeIIor ure cuLe
un bIcI, cu cure IoveçLe în ceIe puLru coI(urI uIe Ior çI se Iuc
nIçLe mere. Açu Iùcurù, çI IIecure dIn IeLe uvurù cuLe un
mùr. Se pregùLIrù, decI, sù se înLourcù pe LùrumuI nosLru.
Ajungund Iu groupù, cIeLenù IrungIIu de se IovI de LouLe
mùrgInIIe groupeI. PuznIcII de sus prIcepurù cù LrebuIe sù
Lrugù IrungIIu. Se puserù Iu vurLejurI çI scouserù pe IuLu ceu
mure cu mùruI eI de urumù.
Eu, cum ujunse sus, urùLù un rùvùçeI ce-I duse PrusIeu, în
cure scrIu cù ure sù Iu de bùrbuL pe IruLe-sùu ceI muI mure.
BucurIu IeLeI Iu nespusù cund se vùzu Iurù pe Iumeu un-
de se nùscuse.
¡ùsurù dIn nou IrungIIu çI scouse çI pe IuLu ceu mIjIocIe,
cu mùruI eI ceI de urgInL çI cu o uILù scrIsoure, în cure o
IoLùru PrusIeu de so(Ie IruLeIuI ceIuI mIjIocIu.
MuI Iùsurù IrungIIu çI scouse çI pe IuLu ceu mIcù: uceusLu
eru IogodnIcu IuI PrusIeu; însù mùruI eI ceI de uur nu-I
deLe, cI îI (Inu Iu sIne.
EI sIm(Ise de muI-nuInLe cù Iru(II sùI îI pourLù sumbeLeIe
çI, cund se muI Iùsù IrungIIu cu sù-I rIdIce çI pe eI, dunsuI
Iegù o pIuLrù çI puse cùcIuIu deusupru eI, cu sù-I cerce; Iurù
Iru(II ducù vùzurù cùcIuIu, socoLInd cù esLe IruLeIe Ioc ceI
mIc, sIùbIrù vurLejIIe çI deLe drumuI IrungIIeI, cure se Iùsù
în jos cu mure Iu(euIù, ceeu ce Iùcu pe Iru(I sù creuzù cù
PrusIeu s-u prùpùdIL.
¡uurù, decI, IeLeIe, Ie duserù Iu împùruLuI, îI spuserù cu
preIùcuLù muInIre cù IruLeIe Ior s-u prùpùdIL, çI se
cununurù cu IeLeIe, dupù cum runduIse PrusIeu. ¡urù ceu
mIcù nu voIu cu nIcI un cIIp sù se mùrILe, nIcI sù Iu pe uILuI.
PrusIeu, cure çedeu dopurLe, vùzu pIuLru cure cùzuse cu
zgomoL, muI(umI IuI Dumnezeu cù I-u scùpuL zIIeIe çI se
gundeu ce sù Iucù cu sù Iusù uIurù. Pre cund se gundeu çI se
pIungeu dunsuI, uuzI un (IpùL çI o vùIeLure cure îI împIu In-
Imu de juIe; se uILù împregIur çI vùzu un buIuur cure se
încoIùcIse pe un copucI çI se urcu sù mùnunce nIçLe puI de
zgrIpsor. Scouse puIoçuI PrusIeu, se repezI Iu buIuur çI
numuIdecuL îI Iùcu în bucù(eIe.
PuII, cum vùzurù, îI muI(umIrù çI-I zIserù:
- VIno încou, omuIe vILeuz, sù Le uscundem uIcI, cù, de Le
vu vedeu mumu nousLrù, Le îngIILe de bucurIe.
Truserù o punù de Iu unuI dIn puI çI-I uscunserù în eu.
Cund venI zgrIpsorouIcu çI vùzu grùmudu uIu mure de
bucù(eIe de buIuur, înLrebù pe puI, cIne Ie-u IùcuL ùsL bIne?
- Mumù, zIserù eI, esLe un om de pe LùrumuI ceIùIuIL çI u
upucuL încou spre rùsùrIL.
- Mù duc, Ie zIse eu, sù-I muI(umesc.
Eu pornI cu vunLuI înspre purLeu încoLro îI spusese puII
cù u upucuL omuI. Dupù cuLevu mInuLe, se înLourse:
- Spune(I-mI drepL, Ie zIse, încoLro s-u dus.
- Spre upus, mumù.
$I înLr-o bucuLù de vreme, cu de cund începuI sù vù
povesLesc, sLrùbùLu ceIe puLru pùr(I uIe LùrumuIuI de jos çI
se înLourse cu deçerL. Eu ceru cu numuIdecuL sù-I spuIe. ¡n
ceIe muI de pe urmù, îI zIserù puII:
- Ducù (I I-om urùLu, mumù, ne IùgùduIeçLI cù nu-I veI
Iuce nImIc?
- Vù IùgùduIesc, drugII meI.
ALuncI eI îI scouserù dIn punù çI îI urùLurù; Iurù eu, de bu-
curIe, îI sLrunse în bru(e çI cuL p-ucI eru sù-I îngII(ù, ducù
nu I-ur II ucoperIL puII.
- Ce bIne vreI sù-(I Iuc çI eu, penLru cù mI-uI scùpuL puII
de mourLe?
- Sù mù sco(I pe LùrumuI ceIùIuIL, rùspunse PrusIeu.
- Greu Iucru mI-uI ceruL, îI zIse zgrIpsorouIcu; durù pen-
Lru cù (Ie î(I sunL duLoure munLuIreu puIIor meI, mù
învoIesc Iu usLu. PregùLeçLe 1oo ocu de curne IùcuLù
bucù(eIe de cuLe o ocu unu, çI 1oo puInI.
¡ùcu ce Iùcu PrusIeu, gùLI puInIIe çI curneu çI Ie duse Iu
guru groupeI. ZgrIpsorouIcu zIse:
- Pune-Le dusupru meu cu merInde cu LoL çI, de cuLe orI
oI înLource cupuI, sù-mI duI cuLe o puIne çI cuLe o bucuLù de
curne.
Se uçezurù çI pornIrù, dundu-I, de cuLe orI cereu, puIne çI
curne. Cund eru uproupe, uproupe sù Iusù deusupru,
pusùreu urIuçù muI înLourse cupuI sù-I muI deu demuncure;
durù curneu se sIurçIse. ALuncI PrusIeu, Iùrù sù-çI pIurdù
cumpùLuI, Lruse puIoçuI çI-çI LùIe o bucuLù de curne mouIe
dIn coupsu pIcIoruIuI de sus çI o deLe zgrIpsorouIceI.
Dupù ce ujunserù deusupru çI vùzu cù PrusIeu nu puLeu
sù îmbIe, îI zIse zgrIpsorouIcu:
- Ducù nu eru bIneIe ce mI-uI IùcuL çI rugùcIuneu puIIor
meI, muI cù Le muncum. Eu um sIm(IL cù curneu cure mI-uI
duL în urmù eru muI duIce decuL ceu de muI înuInLe, çI n-um
îngII(IL-o; rùu uI IùcuL de mI-uI duL-o.
ApoI o deLe uIurù dInLr-însu, I-o puse Iu Ioc, o unse cu
scuIpuL de uI sùu, çI se IIpI. ALuncI se îmbrù(Içurù, îçI
muI(umIrù unuI uILeIu, çI se despùr(Irù; eu se duse în
prùpusLIu de unde IeçIserù çI PrusIeu pIecù cùLre împùrù(Iu
LuLùIuI sùu.
PIecund cùLre oruçuI în cure IocuIu pùrIn(II çI Iru(II sùI,
îmbrùcuL IIInd în IuIne prousLe (ùrùneçLI, înLuInI nIçLe
drume(I çI uIIù de Iu dunçII cù Iru(II IuI uu IuuL de so(II pe
IeLeIe cure Ie-u LrImIs eI, dupù cum Ie IoLùruse însuçI, cù
pùrIn(II IuI eruu IourLe muInI(I de pIeIreu IIuIuI Ior ceIuI
muI mIc, cù IuLu ceu mIcù e îmbrùcuLù în negru çI-I jeIeçLe çI
cù nu voIeçLe u se mùrILu nIcI în rupLuI cupuIuI, mùcur cù u
pe(IL-o muI muI(I III de împùruL; cù ucum, în ceIe dIn urmù,
Iru(II IuI I-u udus un gInere preu Irumos çI cù o sIIesc cu
Lo(II sù-I Iu çI cù nu se çLIe de vu puLeu scùpu.
PrusIeu, uuzInd de LouLe ucesLeu, nu pu(In s-u înLrIsLuL în
suIIeLuI IuI çI, cu InImu înIrunLù, u InLruL în oruç. MuI
cerceLund în sus çI în jos, uIIù cù IuLu u zIs împùruLuIuI cù,
ducù voIeçLe sù o mùrILe cu LunùruI cure I-I uduserù, sù
porunceuscù u-I Iuce çI u-I uduce Iu odoure o Iurcù cu
cuIeruI çI IusuI cu LoLuI de uur çI sù Lourcù sIngurù, IIIndcù
uçu îI Iùcuse çI zmeuI çI usLu îI pIùceu muIL. MuI uIIù cù
împùruLuI cIemuse pe sLurosLeu de urgInLurI çI-I poruncIse
zIcundu-I: "¡uLù, de uzI în LreI sùpLùmunI sù-mI duI guLu
Iurcu cure o cere IuLu meu ceu mIcù; cù de unde nu, unde-(I
sLuu pIcIoureIe, î(I vu sLu çI cupuI"; çI bIeLuI urgInLur se
înLourse ucusù LrIsL çI pIungund.
ALuncI PrusIeu se duse de se bùgù ucenIc Iu urgInLur.
PrusIeu, LoL vùzund pe sLùpunu-sùu vùILundu-se IIIndcù
nu IzbuLIse u Iuce Iurcu dupù porunceuIù, îI zIse:
- SLùpune, Le vùz LrIsL cù nu po(I sù IucI Iurcu ce (I-u
poruncIL împùruLuI, IuLù, muI sunL LreI zIIe punù sù se
împIIneuscù sorocuI ce (I-u duL; Iusù-mù pe mIne sù o Iuc.
ArgInLuruI îI gonI, zIcundu-I:
- ALu(I meçLerI murI n-uu puLuL sù o Iucù, çI LocmuI un
Lren(eros cu LIne sù o Iucù?
- Ducù nu-(I voI du Iurcu de uzI în LreI zIIe, rùspunse
PrusIeu, sù-mI IucI ce veI voI.
ALuncI se învoIrù u-I du o oduIe sù Iucreze numuI PrusIeu
sIngur, çI pe IIecure noupLe sù-I deu cuLe o LrùIsLu(ù de
uIune çI cuLe un puIur de vIn bun.
ArgInLuruI îI duceu grIju, IIIndcù, uscuILund pe Iu uçe, n-
uuzeu uIL decuL cum spùrgeu Iu uIune pe nIcovuIù! ¡urù cund
Iu u LreIu zI, eI IeçI dIs-de-dImIneu(ù dIn oduIe cu Iurcu pe
Luvù, pe cure o scosese dIn mùruI zmeuIuI, ce eru Iu dunsuI,
çI o deLe urgInLuruIuI cu sù o ducù IeLeI împùruLuIuI.
ArgInLuruI nu muI puLeu de bucurIe, çI-I Iùcu un rund de
IuIne; Iur pe Iu nùmIez, cund venIse sIujILorII împùruLuIuI
cu sù-I cIeIe Iu puIuL, eI se duse çI îI deLe Iurcu cure Lorceu
sIngurù.
Dupù ce împùruLuI se mInunù de Irumuse(eu eI, deLe ur-
gInLuruIuI doI sucI de bunI.
¡uLu, cum vùzu Iurcu, îI Lrecu un IIer urs prIn InImù; eu
cunoscu Iurcu çI prIcepu cù PrusIeu ceI vILeuz LrebuIe sù II
IeçIL deusupru pùmunLuIuI. ALuncI zIse împùruLuIuI:
- TuLù, cIne u IùcuL Iurcu pouLe sù-mI Iucù încù un Iucru
pe cure mI I-u udus Iu odoure zmeuI.
¡urù împùruLuI cIemù înduLù pe urgInLur çI-I poruncI sù-I
Iucù o cIoçcù cu puI cu LoLuI çI cu LoLuI de uur, çI-I deLe sor-
oc de LreI sùpLùmunI, çI ducu nu I-o Iuce-o, unde îI sLù pI-
cIoureIe îI vu sLu çI cupuI.
ArgInLuruI, cu çI de-IuIL rund, se înLourse ucusù LrIsL;
despre(uI cu çI înLuIu ourù pe PrusIeu, cure îI înLrebuse çI de
usLù duLù; Iurù ducu se în(eIeserù Iu cuvInLe, se învoIrù çI
IucruI se çI sùvurçI cu bIne.
Cund vùzu urgInLuruI cIoçcu cIoncùnInd çI puII pIuInd, cu
LoLuI çI cu LoLuI de uur çI cIuguIInd meI LoL de uur, în(eIese
cù LrebuIe sù IIe Iucru mùIesLru.
ArgInLuruI Iuù cIoçcu, o duse Iu împùruLuI, Iurù
împùruLuI, dupù ce se mInunù îndesLuI de Irumuse(eu çI
gIngùçIu Ior, o duse IeLeI çI-I zIse:
- ¡uLù, (I s-uu împIInIL LouLe voIIe; ucum, IuLu meu, sù Le
gùLeçLI de nunLù.
- TuLù, îI muI zIse IuLu, cIne u IùcuL usLe douù IucrurI Lre-
buIe sù uIbù çI mùruI de uur uI zmeuIuI; porunceçLe, rogu-
Le, urgInLuruIuI sù uducù pe meçLeruI cure Ie-u IùcuL.
PrImIInd poruncu usLu, urgInLuruI se înIù(Içù împùruLuIuI
rugundu-I sù-I IerLe çI zIcundu-I:
- Cum o sù uduc înuInLeu mùrIeI-LuIe pe meçLer, IIIndcù
esLe un om prosL çI Lren(ùros çI nu esLe vrednIc sù vuzù Iu-
mInuLu Iu(ù u mùrIeI LuIe.
¡mpùruLuI poruncI sù-I uducù orIcum ur II.
ALuncI urgInLuruI, dupù ce puse de spùIù pe PrusIeu çI-I
curù(I, îI îmbrùcù în nIçLe IuIne noI çI-I duse Iu împùruLuI;
Iurù împùruLuI îI înIù(Içù IeLeI.
Cum îI vùzu IuLu, îI çI cunoscu. Eu nu puLu sù-çI (Ie
IucrùmIIe cure o podIdIserù, de bucurIe mure ce uvu, çI zIse
împùruLuIuI:
- TuLù, ucesLu esLe vILeuzuI cure ne-u scùpuL dIn munu
zmeIIor.
$I, dund în genuncIe, îI sùruLù muInIIe çI pe Iu(ù çI pe
dos.
¡uundu-I seumu bIne împùruLuI, îI cunoscu çI dunsuI,
mùcur cù IourLe muIL se scIImbuse. ¡I îmbrù(Içù çI-I sùruLù
de suLe de orI. Dur eI LùgùduIu.
¡n ceIe muI dIn urmù, InImu IuI înduIoçILù de rugùcIunIIe
LuLùIuI sùu, uIe mumeI suIe çI uIe IeLeI cure rùmùsese în ge-
nuncIe rugundu-I mùrLurIsI cù în udevùr eI esLe IIuI Ior ceI
muI mIc.
PrusIeu Ie povesLI upoI LouLù IsLorIu su, Ie spuse çI cum u
IeçIL dusupru pùmunLuIuI çI Ie urùLù çI mùruI de uur uI
zmeuIuI.
ALuncI împùruLuI, supùruL, cIemù pe IecIorII IuI ceI muI
murI; dur eI, cum vùzurù pe PrusIeu, o sIecIIrù. ¡urù
împùruLuI înLrebù pe PrusIeu cum sù-I pedepseuscù.
VILeuzuI nosLru zIse:
- TuLù, eu îI IerL çI pedeupsu sù o Iu de Iu Dumnezeu. NoI
vom IeçI Iu scuru puIuLuIuI çI vom uruncu IIecure cuLe o
sùgeuLù în sus çI Dumnezeu, ducu vom II cInevu greçI(I, ne
vu pedepsI.
Açu Iùcurù. ¡eçIrù cuLe LreI Iru(II în curLe, dInuInLeu puIuL-
uIuI, uruncurù sùge(IIe în sus çI, cund cùzurù, uIe Iru(IIor
ceIor muI murI Ie cùzurù drepL în creçLeLuI cupuIuI çI-I
omorurù, dur u ceIuI muI mIc îI cùzu dInuInLe.
¡urù ducù îngropurù pe Iru(II ceI muI murI, Iùcurù nunLù
mure çI PrusIeu Iuù pe IuLu ceu mIcù. TouLù împùrù(Iu s-u
bucuruL cù Ie-u udus Dumnezeu sùnùLos pe IIuI ceI muI mIc
uI împùruLuIuI çI se mundreu, IùIIndu-se, de vILejIIIe ce
Iùcuse eI; Iurù dupù mourLeu LùLune-sùu se suI eI în scuunuI
împùrù(IeI, çI împùrù(I în puce de uLuncI çI punù în zIuu de
usLùzI, de or II LrùInd.
TrecuI çI eu pe ucoIo çI sLùLuI de mù veseIII Iu nunLù, de
unde IuuI
D bucctc de bctoc,
ç-un picior de iepure ¡chiop,
çI încùIecuI p-o çeu, çI v-o spuseI dumneuvousLrù uçu.
¿o. Tinere{e Iúrú bútrâne{e çi viu{ú Iúrú
de mourte
A IosL oduLù cu nIcIoduLù; cù de n-ur II, nu s-ur muI povesLI;
de cund Iùceu pIopçoruI pere çI rùcIILu mIcçuneIe; de cund
se bùLeuu urçII în coude; de cund se Iuuu de guL IupII cu
mIeII de se sùruLuu, înIrù(Indu-se; de cund se poLcoveu
purIceIe Iu un pIcIor cu nouùzecI çI nouù de ocu de IIer çI s-
uruncu în sIuvu ceruIuI de ne uduceu poveçLI;
De ccnd se scric muscc pe pcrete,
Mci mincinos cine nu crede.
A IosL oduLù un împùruL mure çI o împùrùLeusù, umundoI
LInerI çI IrumoçI, çI, voInd sù uIbù copII, u IùcuL de muI
muILe orI LoL ce LrebuIu sù Iucù penLru uceusLu; u îmbIuL pe
Iu vrucI çI IIIosoII, cu sù cuuLe Iu sLeIe I sù Ie gIIceuscù ducu
or sù Iucù copII; dur în zudur. ¡n sIurçIL, uuzInd împùruLuI
cù esLe Iu un suL, uproupe, un uncIIuç dIbucI, u LrImIs sù-I
cIeme; dur eI rùspunse LrImIçIIor cù: cIne ure LrebuIn(ù, sù
vIe Iu dunsuI. S-uu scuIuL decI împùruLuI çI împùrùLeusu çI,
Iuund cu dunçII vro cu(Ivu boIerI murI, osLuçI çI sIujILorI, s-
uu dus Iu uncIIuç ucusù. UncIIuçuI, cum I-u vùzuL de de-
purLe, u IeçIL sù-I înLumpIne çI LoLoduLù Ie-u zIs:
- BIne u(I venIL sùnùLoçI; dur ce îmbII, împùruLe, sù uIII?
DorIn(u ce uI o sù-(I uducù înLrIsLure.
- Eu nu um venIL sù Le înLreb usLu, zIse împùruLuI, cI,
ducu uI cevu IeucurI cure sù ne Iucù sù uvem copII, sù-mI
duI.
- Am, rùspunse uncIIuçuI; dur numuI un copII o sù Iuce(I.
EI o sù IIe ¡ùL-¡rumos çI drùgùsLos, çI purLe n-o sù uve(I de
eI. ¡uund împùruLuI çI împùrùLeusu IeucurIIe, s-uu înLors
veseII Iu puIuL çI pesLe cuLevu zIIe împùrùLeusu s-u sIm(IL
însùrcInuLù. TouLù împùrù(Iu çI LouLù curLeu çI Lo(I sIujILorII
s-uu veseIIL de uceusLù înLumpIure.
MuI-nuInLe de u venI ceusuI nuçLerII, copIIuI se puse pe
un pIuns, de n-u puLuL nIcI un vrucI sù-I împuce. ALuncI
împùruLuI u începuL sù-I IùgùduIuscù LouLe bunurIIe dIn
Iume, dur nIcI uçu n-u IosL cu puLIn(ù sù-I Iucù sù Lucù.
- TucI, druguI LuLeI, zIce împùruLuI, cù (I-oI du împùrù(Iu
cuLure suu cuLure; LucI, IIuIe, cù (I-oI du so(Ie pe cuLure suu
cuLure IuLù de împùruL, çI uILe muILe d-uIde usLeu; în sIurçIL,
ducù vùzu çI vùzu cù nu Luce, îI muI zIse: LucI, IùLuI meu, cù
(I-oI du TInere(e Iùrù bùLrune(e çI vIu(ù Iùrù de mourLe.
ALuncI, copIIuI Lùcu çI se nùscu; Iur sIujILorII deLerù în
LImpIne çI în surIe çI în LouLù împùrù(Iu se (Inu veseIIe mure
o sùpLùmunù înLreugù.
De ce creçLeu copIIuI, d-uceeu se Iùceu muI IsLe( çI muI
îndrùzne(. ¡I deLerù pe Iu çcoII çI IIIosoII, çI LouLe
învù(ùLurIIe pe cure uI(I copII Ie învù(u înLr-un un, eI Ie
învù(u înLr-o Iunù, usLIeI încuL împùruLuI mureu çI învIu de
bucurIe. TouLù împùrù(Iu se IùIeu cù o sù uIbù un împùruL
în(eIepL çI procopsIL cu SoIomon împùruL. De Iu o vreme
încouce însù, nu çLIu ce uveu, cù eru LoL guIeç, LrIsL çI dus pe
gundurI. ¡ur cund Iuse înLr-o zI, LocmuI cund copIIuI
împIIneu cIncIsprezece unI çI împùruLuI se uIIu Iu musù cu
Lo(I boIerII çI sIujbuçII împùrù(IeI çI se cIeIuIuu, se scuIù
¡ùL-¡rumos çI zIse:
- TuLù, u venIL vremeu sù-mI duI ceeu ce mI-uI IùgùduIL Iu
nuçLere.
AuzInd uceusLu, împùruLuI s-u înLrIsLuL IourLe çI I-u zIs:
- Dur bIne, IIuIe, de unde poL eu sù-(I duu un usLIeI de
Iucru nemuIuuzIL? $I ducù (I-um IùgùduIL uLuncI, u IosL
numuI cu sù Le împuc.
- Ducu Lu, LuLù, nu po(I sù-mI duI, upoI sunL nevoIL sù
cuLreIer LouLù Iumeu punù ce voI gùsI IùgùduIn(u penLru
cure m-um nùscuL.
ALuncI Lo(I boIerII çI împùruLuI deLerù în genucII, cu
rugùcIune sù nu pùrùseuscù împùrù(Iu; IIIndcù, zIceuu
boIerII:
- TuLùI Lùu de ucI înuInLe e bùLrun, çI o sù Le rIdIcùm pe
LIne în scuun, çI uvem sù-(I uducem ceu muI Irumousù
împùrùLeusù de sub soure de so(Ie.
Dur n-u IosL puLIn(ù sù-I înLourcù dIn IoLùrureu su,
rùmunund sLuLornIc cu o pIuLrù în vorbeIe IuI; Iur LuLù-sùu,
ducù vùzu çI vùzu, îI deLe voIe çI puse Iu cuIe sù-I gùLeuscù
de drum merInde çI LoL ce-I LrebuIu.
ApoI, ¡ùL-¡rumos se duse în grujdurIIe împùrùLeçLI unde
eruu ceI muI IrumoçI urmùsurI dIn LouLù împùrù(Iu, cu sù-çI
uIeugù unuI; dur, cum puneu munu çI upucu pe cuLe unuI de
coudù, îI LrunLeu, çI usLIeI Lo(I cuII cùzurù. ¡n sIurçIL, LocmuI
cund eru sù Iusù, îçI muI uruncù ocIII o duLù prIn grujd çI,
zùrInd înLr-un coI( un cuI rùpcIugos çI bubos çI sIub, se
duse çI Iu dunsuI; Iur cund puse munu pe coudu IuI, eI îçI
înLourse cupuI çI zIse:
- Ce porunceçLI, sLùpune? MuI(umesc IuI Dumnezeu cù
mI-u ujuLuL sù ujung cu sù muI puIe munu pe mIne un voIn-
Ic.
$I în(epenIndu-çI pIcIoureIe, rùmuse drepL cu Iumunureu.
ALuncI ¡ùL-¡rumos îI spuse ce uveu de gund sù Iucù çI cuIuI
îI zIse:
- Cu sù ujungI Iu dorIn(u Lu, LrebuIe sù cerI de Iu LuLù-Lùu
puIoçuI, suII(u, urcuI, LoIbu cu sùge(IIe çI IuIneIe ce Ie purLu
eI cund eru IIùcùu; Iur pe mIne sù mù îngrIjeçLI cu însu(I
munu Lu çuse sùpLùmunI çI orzuI sù mI-I duI IIerL în IupLe.
Cerund împùruLuIuI IucrurIIe ce-I povù(uIse cuIuI, eI u
cIemuL pre vùLuIuI cur(II çI I-u duL poruncù cu sù-I descIIzù
LouLe LronurIIe cu IuIne spre u-çI uIege IIuI sùu pe uceIeu
cure îI vu pIùceu. ¡ùL-¡rumos, dupù ce rùscoII LreI zIIe çI
LreI nop(I, gùsI în sIurçIL, în IunduI unuI Lron vecII, urmeIe
çI IuIneIe LuLune-sùu de cund eru IIùcùu, dur IourLe rugIn-
ILe. Se upucù însuçI cu munu IuI sù Ie cure(e de rugInù çI,
dupù çuse sùpLùmunI, IzbuLI u Iuce sù Iuceuscù urmeIe cu
ogIIndu. ToLoduLù îngrIjI çI de cuI, precum îI zIsese eI.
DesLuIù muncù uvu; dur IIe, cù IzbuLI.
Cund uuzI cuIuI de Iu ¡ùL-¡rumos cù IuIneIe çI urmeIe
sunL bIne curù(uLe çI pregùLILe, oduLù se scuLurù çI eI, çI
LouLe bubeIe çI rùpcIugu cùzurù de pe dunsuI çI rùmuse
înLocmuI cum îI IùLuse mù-su, un cuI grus, Lrupeç çI cu
puLru urIpI; vùzundu-I ¡ùL-¡rumos usLIeI, îI zIse:
- De uzI în LreI zIIe pIecùm.
- Sù LrùIeçLI, sLùpune; sunL guLu cIIur uzI, de porunceçLI,
îI rùspunse cuIuI.
A LreIu zI de dImIneu(ù, LouLù curLeu çI LouLù împùrù(Iu
eru pIInù de juIe. ¡ùL-¡rumos, îmbrùcuL cu un vILeuz, cu
puIoçuI în munù, cùIure pe cuIuI ce-çI uIesese, îçI Iuù zIuu
bunù de Iu împùruLuI, de Iu împùrùLeusu, de Iu Lo(I boIerII
ceI murI çI ceI mIcI, de Iu osLuçI çI de Iu Lo(I sIujILorII cur(II,
curII, cu IucrùmIIe în ocII, îI ruguu sù se Iuse de u Iuce
cùIùLorIu uceusLu, cu nu cure cumvu sù meurgù Iu pIeIreu
cupuIuI sùu; dur eI, dund pInLenI cuIuIuI, IeçI pe pourLù cu
vunLuI, çI dupù dunsuI curùIe cu merInde, cu bunI çI vreo
douù suLe de osLuçI, pe cure-I orunduIse împùruLuI cu sù-I
înso(euscù.
Dupù ce Lrecu uIurù de împùrù(Iu LuLùIuI sùu çI ujunse în
pusLIeLuLe, ¡ùL-¡rumos îçI împùr(I LouLù uvu(Iu pe Iu osLuçI
çI, Iuundu-çI zIuu bunù, îI LrImIse înupoI, oprIndu-çI penLru
dunsuI merInde numuI cuL u puLuL duce cuIuI. $I upucund
cuIeu cùLre rùsùrIL, s-u dus, s-u dus, s-u dus, LreI zIIe çI LreI
nop(I, punù ce ujunse Iu o cumpIe înLInsù, unde eru o
muI(Ime de ouse de oumenI.
SLund sù se odIIneuscù, îI zIse cuIuI:
- Sù çLII, sLùpune, cù uIcI sunLem pe moçIu uneI
GIeonouIe, cure e uLuL de reu, încuL nImenI nu cuIcù pe
moçIu eI, Iùrù sù IIe omoruL. A IosL çI eu IemeIe cu LouLe Ie-
meIIe, dur bIesLemuI pùrIn(IIor pe cure nu-I uscuILu, cI îI LoL
necùjeu, u IùcuL-o sù IIe GIeonouIe; în cIIpu uceusLu esLe cu
copIII eI, dur muIne, în pùdureu ce o vezI, o s-o înLuInIm
venInd sù Le prùpùdeuscù; e grozuvù de mure; durù sù nu Le
sperII, cI sù III guLu cu urcuI cu sù o sùgeLezI, Iur puIoçuI çI
suII(u sù Ie (II Iu îndemunù, cu sù Le sIujeçLI cu dunseIe cund
vu II de LrebuIn(ù.
Se deLerù spre odIInù; dur pundeu cund unuI, cund uILuI.
A douu zI, cund se revùrsu zIorIIe, eI se pregùLeuu sù
Lreucù pùdureu. ¡ùL-¡rumos înçeIù çI înIrunù cuIuI, çI
cIIngu o sLrunse muI muIL decuL uILù duLù, çI pornI; cund,
uuzI o cIocùnILurù grouznIcù. ALuncI cuIuI îI zIse:
- |Ine-Le, sLùpune, guLu, cù IuLù se upropIe GIeonouIu.
$I cund veneu eu, nene, doboru copucII: uçu de IuLe
mergeu; Iur cuIuI se urcù cu vunLuI punù cum deusupru eI çI
¡ùL-¡rumos îI Iuù un pIcIor cu sùgeuLu çI, cund eru guLu u o
IovI cu u douu sùgeuLù, sLrIgù eu:
- SLùI, ¡ùL-¡rumos, cù nu-(I Iuc nImIc!
$I vùzund cù nu o crede, îI deLe înscrIs cu sungeIe sùu.
- Sù-(I LrùIuscù cuIuI, ¡ùL-¡rumos, îI muI zIse eu, cu un
nùzdrùvun ce esLe, cùcI de nu eru eI, Le muncum IrIpL; ucum
însù m-uI muncuL Lu pe mIne; sù çLII cù punù uzI nIcI un
murILor n-u cuLezuL sù cuIce IoLureIe meIe punù uIceu;
cu(Ivu nebunI curII s-uu încumes u o Iuce d-ubIu uu ujuns
punù în cumpIu unde uI vùzuL ouseIe ceIe muILe.
Se duserù ucusù Iu dunsu, unde GIeonouIu ospùLù pe ¡ùL-
¡rumos çI-I omenI cu pe un cùIùLor. Dur pe cund se uIIuu Iu
musù çI se cIeIuIuu, Iurù GIeonouIu gemeu de durere,
deoduLù eI îI scouse pIcIoruI pe cure îI pùsLru în LruIsLù, I-I
puse Iu Ioc çI înduLù se vIndecù. GIeonouIu, de bucurIe,
(Inu musù LreI zIIe d-u runduI çI rugù pe ¡ùL-¡rumos sù-çI
uIeugù de so(Ie pe unu dIn ceIe LreI IeLe ce uveu, Irumouse
cu nIçLe zune; eI însù nu voI, cI îI spuse curuL ce cùuLu;
uLuncI eu îI zIse:
- Cu cuIuI cure îI uI çI cu vILejIu Lu, crez cù uI sù IzbuLeçLI.
Dupù LreI zIIe, se pregùLIrù de drum çI pornI. Merse ¡ùL-
¡rumos, merse çI Iur merse, cuIe Iungù çI muI Iungù; durù
cund Iu de Lrecu pesLe IoLureIe GIeonouIeI, deLe de o
cumpIe Irumousù, pe de o purLe cu Iurbu înIIorILù, Iur pe de
uILù purLe purIILù. ALuncI eI înLrebù pe cuI:
- De ce esLe Iurbu purIILù?
$I cuIuI îI rùspunse:
- AIcI sunLem pe moçIu uneI ScorpII, sorù cu GIeonouIu;
de reIe ce sunL, nu poL sù LrùIuscù Iu un Ioc; bIesLemuI
pùrIn(IIor Ie-u ujuns, çI d-uIu s-uu IùcuL IIgIIoI, uçu precum
Ie vezI; vrùjmùçIu Ior e grouznIcù, nevoIe de cup, vor sù-çI
rùpeuscù unu de Iu uILu pùmunL; cund ScorpIu esLe necùjILù
rùu, vursù Ioc çI smouIù; se vede cù u uvuL vreo ceurLù cu
sorù-su çI, vIInd s-o goneuscù de pe LùrumuI eI, u purIIL Iur-
bu pe unde u LrecuL; eu esLe muI reu decuL sorù-su çI ure LreI
cupeLe. Sù ne odIInIm pu(In, sLùpune, çI muIne dIs-
de-dImIneu(ù sù IIm guLu.
A douu zI se pregùLIrù, cu çI cund ujunsese Iu GIeonouIu,
çI pornIrù. Cund, uuzIrù un urIeL çI o vujIeLurù, cum nu muI
uuzIserù eI punù uLuncI!
- ¡II guLu, sLùpune, cù IuLù se upropIe zgrIpsorouIcu de
ScorpIe.
ScorpIu, cu o IuIcù în cer çI cu uILu în pùmunL çI vùrsund
IIùcùrI, se upropIu cu vunLuI de IuLe; Iurù cuIuI se urcù re-
pede cu sùgeuLu punù cum deusupru çI se Iùsù usupru eI
cum pe deopurLe. ¡ùL-¡rumos o sùgeLù çI îI zburù un cup;
cund eru sù-I muI Iu un cup, ScorpIu se rugù cu IucrùmI cu
sù o IerLe, cù nu-I Iuce nImIc çI, cu sù-I încredIn(eze, îI deLe
înscrIs cu sungeIe eI. ScorpIu ospùLù pe ¡ùL-¡rumos çI muI
çI decuL GIeonouIu; Iurù eI îI deLe çI dunseI înupoI cupuI ce
I-I Iuuse cu sùgeuLu, cureIe se IIpI înduLù cum îI puse Iu Ioc,
çI dupù LreI zIIe pIecurù muI depurLe.
Trecund çI pesLe IoLureIe ScorpIeI, se duserù, se duserù
çI Iurù se muI duserù, punù ce ujunserù Iu un cump numuI
de IIorI çI unde eru numuI prImùvurù; IIecure IIoure eru cu
deosebIre de mundrù çI cu un mIros duIce, de Le îmbùLu;
Lrùgeu un vunLIçor cure ubIu udIu. AIceu sLùLurù eI sù se
odIIneuscù, Iurù cuIuI îI zIse:
- Trecurùm cum Lrecurùm punù ucI, sLùpune; muI uvem
un Iop: uvem sù dùm pesLe o prImejdIe mure; çI ducu ne-o
ujuLu Dumnezeu sù scùpùm çI de dunsu, upoI sunLem
voInIcI. MuI-nuInLe de ucI esLe puIuLuI unde IocuIeçLe
TInere(e Iùrù bùLrune(e çI vIu(ù Iùrù de mourLe. AceusLù
cusù esLe încongIuruLù cu o pùdure deusù çI înuILù, unde
sLuu LouLe IIureIe ceIe muI sùIbuLIce dIn Iume; zIuu çI
noupLeu pùzesc cu neudormIre çI sunL muILe IourLe; cu
dunseIe nu esLe cIIp de u Le buLe; çI cu sù Lrecem prIn
pùdure e pesLe pouLe; noI însù sù ne sIIIm, duc-om puLeu,
sù sùrIm pe dusupru.
Dupù ce se odIInIrù vreo douù zIIe, se pregùLIrù IurùçI;
uLuncI cuIuI, (Inundu-çI rùsuIIureu, zIse:
- SLùpune, sLrunge cIIngu cuL po(I de muIL, çI încùIecund,
sù Le (II bIne çI în scùrI, çI de coumu meu; pIcIoureIe sù Ie (II
IIpILe pe Iungù sup(Iouru meu, cu sù nu mù zùLIcneçLI în
zboruI meu.
Se urcù, Iùcu probù, çI înLr-un mInuL Iu uproupe de
pùdure.
- SLùpune, muI zIse cuIuI, ucum e LImpuI cund se dù de
muncure IIurùIor pùdureI çI sunL udunLe LouLe în curLe; sù
Lrecem.
- Sù Lrecem, rùspunse ¡ùL-¡rumos, çI Dumnezeu sù se
îndure de noI.
Se urcurù în sus çI vùzurù puIuLuI sLrùIucInd usLIeI, de Iu
soure Le puLeuI uILu, dur Iu dunsuI bu. Trecurù pe dusupru
pùdurII çI, LocmuI cund eruu sù se Iuse în jos Iu scuru puIuL-
uIuI, d-ubIu, d-ubIu uLInse cu pIcIoruI vurIuI unuI copucI çI
doduLù LouLù pùdureu se puse în mIçcure; urIuu dobILo-
uceIe, de (I se Iùceu pùruI mùcIucù pe cup. Se grùbIrù de se
Iùsurù în jos; çI de nu eru doumnu puIuLuIuI uIurù, dund de
muncure puIIor eI (cùcI uçu numeu eu IIgIIonIIe dIn
pùdure), îI prùpùdeu negreçIL.
MuI muIL de bucurIe cù uu venIL, îI scùpù eu; cùcI nu muI
vùzuse punù uLuncI suIIeL de om pe Iu dunsu. OprI pe dob-
ILouce, Ie îmbIunzI çI Ie LrImIse Iu IocuI Ior. SLùpunu eru o
zunù nuILù, sup(IrIcù çI drùgùIuçù çI Irumousù, nevoIe mure!
Cum o vùzu ¡ùL-¡rumos, rùmuse încremenIL. Durù eu,
uILundu-se cu mIIù Iu dunsuI, îI zIse:
- BIne uI venIL, ¡ùL-¡rumos! Ce cuu(I pe uIcI?
- CùuLùm, zIse eI, TInere(e Iùrù bùLrune(e çI vIu(ù Iùrù de
mourLe.
- Ducù cùuLu(I ceeu ce zIseçI, ucI esLe.
ALuncI descùIIcù çI InLrù în puIuL. AcoIo gùsI încù douù Ie-
meI, unu cu uILu de LInere; eruu surorIIe ceIe muI murI. EI
începu sù muI(umeuscù zuneI penLru cù I-u scùpuL de
prImejdIe; Iurù eIe, de bucurIe, gùLIrù o cInù pIùcuLù çI
numuI în vuse de uur. CuIuIuI îI deLe drumuI sù puscù pe
unde vu voI dunsuI; pe urmù îI Iùcurù cunoscu(I LuLuror
IIgIIouneIor, de puLeuu îmbIu în LIInù prIn pùdure.
¡emeIIe îI rugurù sù IocuIuscù de ucI înuInLe cu dunseIe,
cùcI zIceuu cù II se uruse, çezund LoL sIngureIe; Iurù eI nu
uçLepLù sù-I muI zIcù o duLù, cI prIImI cu LouLù muI(umIreu,
cu unuI ce uceeu çI cùuLu.
¡nceL, înceL, se deprInserù unII cu uI(II, îçI spuse IsLorIu çI
ce pù(I punù sù ujungù Iu dunseIe, çI nu dupù muILù vreme
se çI înso(I cu IuLu ceu muI mIcù. ¡u înso(Ireu Ior, sLùpuneIe
cuseI îI deLerù voIe sù meurgù prIn LouLe IocurIIe de prIm-
prejur, pe unde vu voI; numuI pe o vuIe, pe cure I-o çI
urùLurù, îI zIserù sù nu meurgù, cùcI nu vu vI bIne de eI; çI-I
çI spuserù cù uceu vuIe se numeu VuIeu PIungerII.
PeLrecu ucoIo vreme uILuLù, Iùrù u prInde de vesLe,
IIIndcù rùmùsese LoL uçu de Lunùr, cu çI cund venIse. Treceu
prIn pùdure, Iùrù sù-I dourù mùcur cupuI. Se desIùLu în puI-
uLurIIe ceIe uurILe, LrùIu în puce çI în IInIçLe cu so(Iu çI cum-
nuLeIe suIe, se bucuru de Irumuse(eu IIorIIor çI de duIceu(u
çI curù(enIu ueruIuI, cu un IerIcIL. ¡eçeu udeseu Iu
vunùLoure; dur, înLr-o zI, se Iuù dupù un Iepure, deLe o
sùgeuLù, deLe douù çI nu-I nImerI; supùruL, uIergù dupù eI çI
deLe çI cu u LreIu sùgeuLù, cu cure îI nemerI; durù neIerI-
cILuI, în învùImùçeuIù, nu bùguse de seumù cù, uIergund
dupù Iepure, Lrecuse în VuIeu PIungerII.
¡uund IepurIIe, se înLorceu ucusù; cund, ce sù vezI d-Lu?
deoduLù îI upucù un dor de LuLù-sùu çI de mumù-su. Nu
cuLezù sù spuIe IemeIIor mùIesLre; durù eIe îI cunoscurù
dupù înLrIsLureu çI neodIInu ce vedeu înLr-însuI.
- AI LrecuL, neIerIcILuIe, în VuIeu PIungerII! îI zIserù eIe,
cu LoLuI sperIuLe.
- Am LrecuL, drugeIe meIe, Iùrù cu sù II voIL sù Iuc usLù
negIIobIe; çI ucum mù Lopesc d-u-n pIcIoureIe de doruI
pùrIn(IIor meI, însù çI de voI nu mù îndur cu sù vù pùrùsesc.
SunL de muI muILe zIIe cu voI çI n-um sù mù pIung de nIcI o
muInIre. Mù voI duce durù sù-mI muI vùz o duLù pùrIn(II çI
upoI m-oI înLource, cu sù nu mù muI duc nIcIoduLù.
- Nu ne pùrùsI, IubILuIe; pùrIn(II LùI nu muI LrùIesc de
suLe de unI, çI cIIur Lu, ducundu-Le, ne Lemem cù nu Le veI
muI înLource; rùmuI cu noI; cùcI ne zIce gunduI cù veI pIerI.
TouLe rugùcIunIIe ceIor LreI IemeI, precum çI uIe cuIuIuI,
n-u IosL în sLure sù-I poLoIeuscù doruI pùrIn(IIor, cure-I uscu
pe d-u-nLreguI. ¡n ceIe muI de pe urmù, cuIuI îI zIse:
- Ducu nu vreI sù mù uscuI(I, sLùpune, orIce (I se vu
înLumpIu, sù çLII cù numuI Lu eçLI de vInù. Am sù-(I spuI o
vorbù, çI ducu veI prIImI LocmeuIu meu, Le duc înupoI.
- PrImesc, zIse eI cu LouLù muI(umIreu, spune-o!
- Cum vom ujunge Iu puIuLuI LuLùIuI Lùu, sù Le Ius jos çI eu
sù mù înLorc, de veI voI sù rùmuI mùcur un ceus.
- Açu sù IIe, zIse eI.
Se pregùLIrù de pIecure, se îmbrù(Içurù cu IemeIeIe çI,
dupù ce-çI Iuurù zIuu bunù unuI de Iu uILuI, pornI, Iùsundu-
Ie suspInund çI cu IucrùmIIe în ocII. Ajunserù în IocurIIe
unde eru moçIu ScorpIeI; ucoIo gùsIrù oruçe; pùdurIIe se
scIImbuserù în cumpII; înLrebù pre unII çI pre uI(II despre
ScorpIe çI IocuIn(u eI; dur îI rùspunserù cù bunII Ior
uuzIserù de Iu sLrùbunII Ior povesLIndu-se de usemeneu
IIeucurI.
- Cum se pouLe unu cu usLu? Ie zIceu ¡ùL-¡rumos, muI
uIuILùIerI um LrecuL pe uIcI; çI spuneu LoL ce çLIu.
¡ocuILorII rudeu de dunsuI, cu de unuI ce uIureuzù suu
vIseuzù deçLepL, Iurù eI, supùruL, pIecù înuInLe, Iùrù u bùgu
de seumù cù burbu çI pùruI îI uIbIse.
Ajungund Iu moçIu GIeonouIeI, Iùcu înLrebùrI cu çI Iu
moçIu ScorpIeI, çI prImI usemeneu rùspunsurI. Nu se puLeu
domIrI eI: cum de în cuLevu zIIe s-uu scIImbuL usLIeI Io-
curIIe? $I IurùçI supùruL, pIecù cu burbu uIbù punù Iu bruu,
sIm(Ind cù îI cum Lremuruu pIcIoureIe, çI ujunse Iu
împùrù(Iu LùLune-sùu. AIcI uI(I oumenI, uILe oruçe, çI ceIe
vecII eruu scIImbuLe de nu Ie muI cunoçLeu. ¡n ceIe muI de
pe urmù, ujunse Iu puIuLurIIe în curI se nùscuse. Cum se
deLe jos, cuIuI îI sùruLù munu çI îI zIse:
- RùmuI sùnùLos, cù eu mù înLorc de unde um pIecuL.
Ducu poILeçLI sù mergI çI d-Lu, încuIecù înduLù çI uIdem!
- Du-Le sùnùLos, cù çI eu nùdùjduIesc sù mù înLorc pesLe
curund.
CuIuI pIecù cu sùgeuLu de IuLe.
Vùzund puIuLurIIe dùrùmuLe çI cu buruIenI crescuLe pe
dunseIe, oILu çI, cu IucrùmI în ocII, cùLu sù-çI uducù umInLe
cuL eru oduLù de IumInuLe usLe puIuLurI çI cum çI-u peLrecuL
copIIùrIu în eIe; ocoII de vreo douù-LeI orI, cerceLund IIecure
cùmurù, IIecure coI(uIe( ce-I uduceu umInLe ceIe LrecuLe;
grujduI în cure gùsIse cuIuI; se pogorî upoI în pIvnI(ù,
gurIIcIuI cùreIu se usLupuse de dùrùmùLurIIe cùzuLe.
CùuLund înLr-o purLe çI în uILu, cu burbu uIbù punù Iu ge-
nuncII, rIdIcundu-çI pIeoupeIe ocIIIor cu muInIIe çI ubIu
umbIund, nu gùsI decuL un Lron odorogIL; îI descIIse, durù
în eI nImIc nu gùsI; rIdIcù cupucuI cIIcII(eI, çI un gIus
sIùbùnogIL îI zIse:
- BIne uI venIL, cù de muI înLurzIuI, çI eu mù prùpùdeum.
O puImù îI Lruse MourLeu IuI, cure se uscuse de se Iùcuse
curIIg în cIIcII(ù, çI cùzu morL, çI înduLù se çI Iùcu (ùrunù.
¡ur eu încùIecuI p-o çeu çI vù spuseI dumneuvousLrù uçu.
¿1. {ogoleu, Iiol onchiuçoloi çi ul
mútoçei
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un moç çI o bubù. EI eruu sùrucI de n-uveuu
dupù ce beu upu. Cund mùIuI uveuu, n-uveuu sure; cund
uveuu sure çI mùIuI, n-uveuu Iegumù. TrùIuu çI eI de uzI pe
muIne. EI uveuu LreI copII, Lren(ùroçI çI nespùIu(I, cu vuI de
eI. CeI muI mIc se vedeu u II muI IsLe( decuL ceI doI muI
murI, durù eru oIog de umundouù pIcIoureIe. EI se numeu
|uguIeu.
EI se învecInuu cu ZmeouIcu pùmunLuIuI. AceusLù
zmeouIcù eru uçu de reu, încuL nImenI dIn vecInII eI n-uveu
puce de dunsu. Eu Ie cùIcu moçIIIe çI Ie Iùceu IeI de IeI de
neujunsurI.
¡u nuçLereu IuI |uguIeu, cund u venIL ursILoureIe, s-u
înLumpIuL sù IIe p-ucoIo çI ZmeouIcu pùmunLuIuI. Eu uuzIse
cum îI ursIse çI, de pIzmù, muI în urmù, îI Iuù vIneIe çI d-uIu
eru eI oIog.
DIn ucesLù prIcInù, çI IIInd çI sùrucI, uncIIuçuI cu mùLuçu
çI copIII Ior ujunserù de rusuI LuLuror megIuçIIor dIn suL. De
bIeLuI |uguIeu însù rudeu çI cIIur Iru(II IuI.
Dupù ce se muI mùrIrù copIII, |uguIeu zIse înLr-o zI mù-
sII, Iu(ù cu Iru(II sùI:
- Mumù, um uuzIL cù dumneuLu uI un IruLe boguL, cure
IocuIeçLe în uIL suL. De ce nu Le ducI Iu dunsuI sù cerI o
mur(ougù de Iupù, pe cure sù IeçIm çI noI Iu vunuL, cù mI s-u
uruL cIocInd ucusù pe vuLrù?
- ¡u nu muI LrùncùnI çI Lu de ucoIo, |uguIeu oIogu, îI
zIserù Iru(II ruzund, muI bIne mumu nousLrù sù se ducù Iu
uncIIuI sù ceurù penLru noI doI cuI, cùcI noI sunLem vred-
nIcI u încùIecu çI descùIecu.
|uguIeu îngII(I ruçIneu, pIecù cupuI în jos çI Lùcu.
Mumu, LoL mumù. Se duse Iu IruLe-sùu çI ceru doI cuI
penLru Iru(II ceI murI çI o Iupù penLru |uguIeu.
¡ruLe-sùu îI deLe bucuros, muI cu seumù de mIIù penLru
|uguIeu, cu sù pouLù umbIu çI eI.
Nu muI puLurù de bucurIe Iru(II cund Ie uduse mù-su cuII.
|uguIeu nu se puLeu munguIu penLru cù eru oIog çI nu
çLIu cum sù Iucù sù se înzdrùveneuscù.
Dupù cuLevu zIIe |uguIeu zIse cù ur dorI sù meurgù çI eI
cu Iru(II IuI Iu vunùLoure.
Ruserù Iru(II de eI. ApoI ducu se rugù çI mù-su de eI, îI
Iuurù çI pe dunsuI. Se gùLIrù çI pIecurù. ¡n pùdure se mIruu
Iru(II cum Iuce |uguIeu de nImereçLe uçu de bIne vunuLuI
pe cure puneu eI ocIII. NIcI o sùgeuLù nu se duceu în vunL
degeubu. TouLe InLruu în curne.
TreI zIIe çI LreI nop(I zùbovIrù Iu vunùLoure.
¡n u LreIu noupLe, |uguIeu vIsù un vIs ce-I pIùcu. Se Iùceu
cù eI eru înLr-o grùdInù Irumousù, Irumousù cu un ruI. EI
çedeu ucoIo, înLr-un coI(, LrIsL çI muInIL cù nu puLeu umbIu,
sù se bucure çI eI de Irumuse(IIe uceIeI grùdInI. PùsùrIIe
cunLuu de se spùrgeuu. ¡runzeIe de pomI IuçuIuu de
udIereu vunLuIuI çI IIorIIe rùspundeuu un mIros de Le
îmbùLu. Se uILu cu jInd Iu LouLe usLeu, cùcI nu puLeu sù se
desIùLeze çI eI. ALuncI rIdIcund ocIII în sus, se rugù IuI
Dumnezeu sù-I Iu vIu(u muI bIne, decuL sù LrùIuscù în uçu
LIcùIoçIe.
Pe cund se Iùceu cù se rougù, deoduLù I se urùLù dInuInLe
o zunù uçu de Irumousù çI de bIundù, cum nu muI vùzuse eI
în vIu(u IuI uçu IIIn(ù. $I se Iùceu cù-I înLreubù, zIcundu-I:
- De ce Le cùIneçLI bùIe(eIe çI Le umùrùçLI?
- Cum nu m-uç cùInu çI nu m-uç umurî, zunù u
Irumuse(eIor, se Iùceu cù zIse eI, IuLù sunL oIog, çI dIn
uceusLù prIcInù um ujuns de buLjocuru LuLuIor bùIe(IIor dIn
suL.
- ¡usù, druguI meu, nu muI pIunge, cù eI nu çLIu ce Iuc, se
Iùceu cù muI zIse zunu. Tu uI sù Le LùmùduIeçLI çI o sù ujungI
împùruL.
- Nu-mI LrebuIe mIe împùrù(Ie. Eu uç II bun bucuros,
numuI sù poL umbIu. Durù usLu n-o sù se pouLù, cùcI, uILe,
purcù n-um vIne în pIcIoure.
- Bu o sù se pouLù, se Iùceu cù uduose zunu cu vorbù
upùsuLù. Tu uI uvuL vIne; durù (I Ie-u IuuL ZmeouIcu
pùmunLuIuI de cund eruI mIc. |Ine cIImIruçuI ùsLu. Cund
veI II încIns cu eI, ce veI voI, Le IucI, ducù L-eI du de LreI orI
pesLe cup. SIIeçLe-Le de-(I Iu vIneIe de Iu zmeouIcù.
¡uù cIImIruçuI; durù cund rIdIcù ocIII çI voI s-o înLrebe
cIne eru eu, de ure mIIù de dunsuI, Iu pe zunu de unde nu e!
Purcù InLruse în pùmunL.
¡urù eI o duLù se deçLepLù. Se pomenI cu cIImIruçuI în
munù.
Se încInse cu eI, se deLe de LreI orI pesLe cup, gundInd sù
se Iucù o pusùre, çI înduLù se Iùcu. Se deLe Iurù de LreI orI
pesLe cup çI se Iùcu om Iu Ioc.
CuL p-ucI sù se pIurzù de bucurIe, durù se sLùpunI. ¡ncInse
cIImIruI pe pIeIe cu sù nu se vuzù çI se IerI d-u spune
Iru(IIor cevu.
PusùmILe, zunu uceeu eru ursILoureu IuI ceu bunù.
Dupù ce se Iùcu zIuù, se înLourserù cu Iru(II IuI Iu bor-
deIuI Ior, çI uduserù muI(Ime de vunuL.
PesLe cuLevu zIIe pIecurù Iurù. Dund cuII Iu pùçune, Iru(II
ceI murI zIserù IuI |uguIeu sù pùzeuscù eI cuII, cùcI dunçII
sunL obosI(I.
Cum se cuIcurù çI udormIrù.
|uguIeu prIponII cuII, upoI, dundu-se de LreI orI pesLe
cup, se Iùcu o uIbInù çI pIecu înspre mIuzùnoupLe încoLro
çedeu ZmeouIcu pùmunLuIuI.
Dupù ce ujunse ucoIo, zburn! în sus, zburn! în jos, InLrù
în cusu zmeouIceI çI uscuILù ce vorbeu cu zmeII, gInerII sùI,
çI cu zmeouIceIe, IeLeIe suIe.
¡nLre uILeIe, uuzI zIcund zmeouIcu bùLrunù:
- ¡u vede(I, IeLeIor, muI çude vIneIe uIeu uIe IuI |uguIeu în
cuLIu în cure Ie-um uçezuL eu dupù sobù?
- MuI çude, rùspunse zmeouIcu ceu mIcù, uzI Ie-um vùzuL,
nu muI depurLe.
- ¡ucu, voI o sù vù duce(I Iu cuseIe vousLre, zIse bùLrunu
ceu zburcILù; sù çLI(I, sù vù Leme(I de |uguIeu ùsLu, uIurIs-
ILuI; cùcI çI mIe mI-e IrIcù de dunsuI, mùcur cù I-um IuuL
vIneIe.
ToL de Iu dunseIe muI uuzI |uguIeu cù pesLe cuLevu zIIe
ure sù se Iucù nunLu zmeouIceI ceIeI mIcI, çI penLru veseIIIIe
de nunLù LrebuIndu-Ie vunuL, zgrIpsorouIcu scoIuIcILù
împùr(I pe IIecure dIn gInerI pe unde sù vuneze.
¡I Iu desLuI penLru usLù duLù cù uuzIse çI uLuL.
Cund se înLourse Iu Iru(II sùI, începuse u InLru uIbu în suL.
- ScuIu(I, Iru(IIor, Ie zIse eI, cù IuLù ne-u IuuL zIuu de pe
urmù.
- De ce ne-uI IùsuL sù dormIm uLuL de muIL? îI zIserù
Iru(II, dojenIndu-I.
EI Lùcu dIn gurù.
Se scuIurù eI çI pIecurù dupù vunuL, upoI se înLourserù
ucusù.
|uguIeu ucum se cuIcu uIurù în LouLe nop(IIe, çI LoL
pIùnuIu cum sù Iucù sù-çI Iu vIneIe. EI se duceu mereu pe Iu
zmeouIcù, Iùrù sù çLIe cInevu, çI pundeu vreme cu prIIej
cund sù-I vIe bIne sù-çI Iu vIneIe.
¡nLr-o seurù se Iùcu muscù, InLrù pe coç în cùmuru unde
eru cuLIu cu vIneIe, pe cund zmeouIcu nu eru ucusù; ucI ducu
InLrù se Iùcu om, Iuù vIneIe dIn cuLIe çI Ie puse Iu pIcIoureIe
IuI. Cum Ie puse, se IIpI, purcù Iusese ucoIo de cund Iumeu.
Se Iùcu Iurù muscù çI pIecù ucusù.
A douu zI, noupLeu, LrebuIu sù meurgù zmeII Iu vunuL
penLru nunLù.
|uguIeu se duse muI înLuI în cuIeu zmeuIuI ceIuI muI
mure. Cund se upropIe de eI, cuIuI zmeuIuI începu u sIorùI;
durù zmeuI îI zIse:
- De! cuI de puruIeu, cù dourù nu vu II udus cIouru os-
cIoruI çI vunLuI perIçoruI IuI |uguIeu pe uIcI, cùcI vIneIe IuI
sunL Iu soucrù-meu dupù sobù.
- De unde çLII Lu uçu bIne? îI zIse |uguIeu. Dù-Le jos sù ne
vedem çI sù ne IupLùm.
ZmeuI, cum îI vùzu, îngIe(ù sungeIe înLr-însuI. Se
upucurù Iu IupLù în buzdugune, durù |uguIeu cum uduse
buzdugunuI sùu çI IovI pe zmeu, îI Iuù mIruI, upoI îI LùIe
cupuI, îI Iuù cuIuI sI urmeIe çI pIecù înuInLeu zmeuIuI ceIuI
mIjIocIu. Asemeneu îI Iùcu çI IuI. ApoI pIecù înuInLeu zmeu-
IuI ceIuI mIc.
Dupù ce se înLuInI cu zmeuI ceI mIc, se Iuù Iu IupLù çI cu
dunsuI. Se bùLurù înLuI în buzdugune, buzduguneIe se
sIùrumurù; se IupLurù cu suII(eIe, ucesLeu se rupserù; se
upucurù upoI în sùbII, u zmeuIuI se Irunse. Dupù uceeu se
Iuurù Iu IupLù dreupLù, se IupLurù ce se IupLurù çI,
înIrungund pe zmeu, îI LùIe çI IuI cupuI. ¡I Iuù çI IuI urmeIe
çI cuIuI çI pIecù ucusù cu dunseIe.
Cund ujunse se crùpu de zIuù; Iegù cuII çI puse bIne
urmeIe zmeIIor.
ApoI scuIù pe Iru(I sù meurgù Iu vunuL. Cund vùzurù Iru(II
cuII se mInunurù. îI înLreburù, durù eI nu voI sù Ie spuIe
nImIc, zIcund cù nu çLIe.
¡ncùIecurù Iru(II pe cuII zmeIIor çI pornIrù. |uguIeu însù
încùIecù pe cuIuI zmeuIuI ceIuI mIc, cùcI eru muI vunjos.
ZmeouIcu, vùzund cù înLurzIe gInerII, zIse IIIceIor suIe:
- AsLu nu e Iucru curuL. ¡u vede(I vIneIe IuI |uguIeu sunL
eIe unde Ie-um pus eu?
- Bu nIcI cu cuL, îI rùspunserù IeLeIe, dupù ce cùuLurù.
- Bùrbu(II voçLrI LrebuIe sù IIe rùpuçI. |uguIeu u IùcuL
poznu. Duce(I-vù în pùdure pe unde ure u Lrece eI çI Iuce(I
precum v-um zIs.
|uguIeu, Lrecund cu Iru(II sùI prIn pùdure, vùzu o vIe cu
sLrugurI. EI sIm(I cù usLu nu pouLe sù IIe Iucru curuL. Cum
de nu muI vùzuse eI usLù vIe în pùdure?
¡ruLe-sùu ceI muI mure vru sù Iu un sLrugure. |uguIeu îI
oprI. ApoI descùIecù, scouse puIoçuI çI începu u LùIu Iu vI(e.
DeoduLù începu u curge dIn vI(eIe LùIuLe nIçLe sunge negru
cu pùcuru. ¡ru(II se mIrurù de uceusLu.
ApoI, încùIecund eI, pornIrù. Merserù ce merserù çI deLe
pesLe o IIvede cu prunI. |uguIeu nu Iusù pe IruLeIe ceI mIj-
IocIu sù Iu prune, cI Iùcu cu çI Iu vIe, çI dIn prunII LùIu(I
curse Iurù sunge.
Dupù ce meI merse, deLe pesLe o IunLunù. EI çLIu cù prIn
uceu pùdure nu eru nIcI o IunLunù. Nu Iùsù pe Iru(I, sù beu
upù. CI Iuund suII(u, în(epù IunduI IunLuneI de muI muILe
orI, çI deoduLù începu u guIguI un sunge moIoruL çI cu reu
duIoure. GuIguIu cu dInLr-o vucù.
AcesLeu eruu IeLeIe zmeouIceI, cure voIuu sù oLrùveuscù
pe |uguIeu, IecIoruI moçuIuI çI uI mùLuçeI.
Mergund eI împreunù, |uguIeu zIse Iru(IIor sùI:
- ¡u uILu(I-vù, Iru(IIor, de vede(I ce esLe, cù nu çLIu ce mù
dogoreçLe.
- Ce sù IIe! rùspunserù Iru(II uILundu-se, Iucù un norIçor
roçu, vIne dupù noI cu vunLuI.
- AIu esLe zmeouIcu bùLrunù, mùI, zIse eI. VIne dupù
mIne. VoI împrùçLIu(I-vù cure încoLro çI vù duce(I ucusù, cu
sù nu vù uIIu(I în cuIeu eI, cùcI vù Iuce mIcI IùrumI.
Dupù ce se despùr(Irù, |uguIeu InLrù înLr-o peçLerù sù se
udùposLeuscù punù vu Lrece zmeouIcu. UrgIsILu de
zmeouIcù, unde veneu, mùre, veneu LurbuLù de munIe, Lre-
cu cu IuIgeruI pe Iungù peçLerù çI upucù înuInLe, cù nu
vedeu cu ocIII de cùLrùnILù ce eru.
|uguIeu înduLù IeçI dIn peçLerù, încùIecù çI pe IcI (I-e
drumu. O Iuù Iu sùnùLousu înupoI spre rùsùrIL çI merse, çI
merse, punù ujunse Iu curLeu unuI împùruL cure de
douùzecI de unI Iucru un zId nuIL IourLe, ce cùdeu înspre
purLeu moçIeI zmeouIceI, nIcI eI, vezI nu uveu puce de
dunsu, çI LocmuI uLuncI îI IsprùvIse.
Cum ujunsese ucoIo |uguIeu, spuse împùruLuIuI cù
omoruse pe gInerII çI pe IeLeIe zmeouIceI. ApoI îI zIse sù deu
poruncù grubnIcù Iu Lo(I IIerurII cu sù-I Iucù înduLù o
mùcIucù de IIer mure cu cure sù omoure çI pe zmeouIcu
bùLrunù.
¡mpùruLuI prIImI bucuros sù Iucù |uguIeu orIce o çLI eI
numuI sù se scupe de bIesLemuLu de zmeouIcù.
|uguIeu puse de Iùcu o guurù în mIjIocuI zIduIuI ceLù(II,
upoI poruncI çI se uduse o grùmudù de bucù(I de Iemne,
cùroru Ie deLe Ioc în mIjIocuI ceLù(II; în uceI Ioc puse
mùcIucu de IIer cu sù urzù sù se Iucù roçIe.
ZmeouIcu, dupù ce uIergù înLr-o purLe çI înLr-uILu çI nu
gùsI pe |uguIeu, mIroçI eu cù LrebuIe sù IIe Iu împùruLuI ceI
cu zIduI mure. Se înLourse çI sù Le (II, purIeo! înLr-un suIIeL
ujunse, cùzund Iungù zId de osLeneuIù çI umùrùcIune. ApoI
se scuIù cum puLu çI vru sù surù pesLe zId. SùrI, însù în sec.
Ducù vùzu cù-I esLe pesLe puLIn(ù u sùrI pe dusupru zIduIuI,
se urcù punù Iu guuru ce o Iucuse |uguIeu çI începu u sorbI,
voInd sù îngII(ù LoLuI ce eru în ceLuLe.
¡mpùruLuI çI oumenII dIn ceLuLe se pùreuu u II scrIçI pe
pùreLe, uLuL îI înmùrmurIse IrIcu. |uguIeu nu-çI pIerdu
cumpùLuI cI, cu mùcIucu roçIe cu IocuI çI (IInd-o de coudù,
merse Iu guurù. Cund sorbI o duLù zmeouIcu, Lruse mùcIucu
ursù LocmuI în InImù.
O duLù rùcnI zmeouIcu zIcund:
- M-uI muncuL IrIpLù, |uguIeu! çI murI pe Ioc.
¡mpùruLuI, boIerII çI IocuILorII uceIeI împùrù(II
muI(umIrù IuI Dumnezeu cù I-u scùpuL de zmeouIcù, de
IeLeIe çI de gInerII eI, cùcI muILe reIe Ie Iùceuu; Iurù
munLuILoruIuI Ior îI zIserù: "|uguIeu vILeuzuI çI în(eIepLuI".
Dupù uceeu, împùruLuI rIdIcù pe |uguIeu Iu mure cInsLe.
|uguIeu LrùI ucoIo cuLvu LImp cu în sunuI mù-sII. Durù
nIçLe zuvIsLIoçI de boIerI bùgù în InImu împùruLuIuI IrIcu cù
|uguIeu oduLù, oduLù ure sù-I Iu (uru.
Cum uuzI uneIe cu ucesLeu, împùruLuI se gundeu ce
meçLeçug sù Iucù cu sù scupe de eI. ¡n sIurçIL uscuILù
pove(eIe ceIuI muI pIzmùLùre( dIn boIerII ceI bùLrunI.
TrImIse çI cIemù pe |uguIeu. EI venI.
- |uguIeu vILeuzuI, zIse împùruLuI, SIuLuI împùrù(IeI meIe
u gùsIL cu cuIe sù Le ducI Iu împùruLuI sLrIrIIor, în pe(IL, sù-I
cerI IuLu penLru mIne.
- Ducu SIuLuI împùrù(IeI u gùsIL cu cuIe, eu sunL guLu sù
mù supuI, rùspunse eI.
- ApoI pe cund IoLùrùçLI zIuu pIecùreI?
- Cund ur II dupù mIne, çI muIne.
¡I gùLIrù cùr(IIe ce LrebuIu sù Ie ducù |uguIeu, îI deLe bunI
çI pornI, dupù ce îçI Iuù zIuu bunù de Iu împùruL çI boIerI,
Iurù gIouLeIe îI peLrecurù punù uIurù dIn ceLuLe çI se uILurù
dupù dunsuI punù nu-I muI zùrIrù.
|uguIeu se duse muI înLuI de se înLuInI cu Iru(II IuI. ¡e
spuse çI Ior cum u omoruL pe zmeouIcu ceu bùLrunù, upoI Ie
Iùcu cunoscuL çI Lreubu cu cure I-u însùrcInuL împùruLuI. ¡e
deLe çI Ior nI(eI bunI cu sù-I ducù pùrIn(IIor, upoI se
îmbrù(Içurù çI pIecurù.
¡ru(II IuI |uguIeu începuse u se uILu Iu eI cum
cIIondoruç. EI nu se puLeuu învoI cum de |uguIeu sù
ujungù sù Ie Iucù Ior ruçIne. EI muI murI çI sù rùmuIe muI
pe jos decuL eI, cu nIçLe bobIe(I.
Ducundu-se |uguIeu Iu Lreubu IuI, înLuInI în cuIe pe un
om cure sLrIgu cù moure de Ioume. Se upropIe de dunsuI sù
vuzù ce IeI de om esLe uceIu. Cund, ce sù vuzù? un om cu
Lo(I oumenII umbIu dupù çupLe pIugurI ce uru çI dIn gurù
nu muI Lùceu.
- Ce voInIc mure eçLI Lu, omuIe, de mùnuncI bruzdù de
çupLe pIugurI çI LoL sLrIgI cù morI de Ioume? îI înLrebù
|uguIeu cu p-un prIeLen.
- Eu nu sunL voInIc, rùspunse IIùmunduI, cI voInIc esLe
|uguIeu, IecIoruI moçuIuI ç-uI bubeI, cure u omoruL pe
zmeouIcù, pe IeLeIe çI pe gInerII eI.
- Eu sunL uceIu, îI zIse |uguIeu.
-ÊDucu eçLI Lu, Iu-mù çI pe mIne cu LIne, cù pouLe (I-oI
prInde bIne Iu cevu.
¡I Iuù çI pIecurù. Dupù cuLevu zIIe de cùIùLorIe, deLe pesLe
un uIL om, în guru cùruIu curgeu upu de Iu nouù IunLunI çI
LoL sLrIgu cù moure de seLe.
¡I înLrebù çI pe ucesLu cu çI pe IIùmund. $I ducu cùpùLù un
rùspuns cure semùnu cu uI IIùmunduIuI, îI Iuù çI pe ucesLu
cu sIne, çI pIecù muI depurLe.
Se duse, se duse çI Iurù se muI duse. ¡urù cund Iu sù
Lreucù nIçLe mun(I, înLuInI un uIL om, cu douù pIeLre de
mourù de pIcIoure, cure sùreu dIn munLe în munLe çI cund
Iugeu, IepureIe pe spInure neLezeu, çI sLrIgu cù n-ure Ioc un-
de sù Iugù.
|uguIeu îI înLrebù cu çI pe ceIIuI(I, Iurù omuI rùspunse LoL
cu eI. ¡I Iuù çI pe ucesLu çI pornI înuInLe cu Dumnezeu.
¡n cuIeu Ior muI înLuInI un om cu o musLu(ù uIbù çI cu
uILu neugrù, îmbrùcuL cu nouù cojouce çI sLrIgu cù moure de
IrIg, deçI eru pe Iu nùmIezI çI soureIe urdeu cu în Iunu IuI
cupLor.
Dupù ce îI înLrebù çI eI voI sù meurgù cu dunsuI, |uguIeu
îI Iuù çI pe ucesLu, çI înuInLe, LoL înuInLe çI înupoI nu se uILu.
Merse ce muI merse çI, cund Iu pe Iu umurgIL, înLuInI un
om cure se uILu în sus cu un urc în munù. |uguIeu îI
înLrebù:
- Du' ce IucI ucoIo, omuIe?
- Ce sù Iuc, rùspunseeI, Iucu un (un(ur u ujuns LocmuI Iu
vunLuI LurbuL çI voI sù-I dobor d-ucoIo cu sùgeuLu meu.
- VoInIc LrebuIe sù III, omuIe, îI zIse |uguIeu, ducu Lu po(I
sù vunezI un (un(ur pe cure noI nu-I vedem.
- Ce ure u Iuce! VoInIc esLe |uguIeu, IIuI moçuIuI çI uI
bubII, cure u omoruL pe zmeouIcu cu IeLeIe çI cu gInerII eI cu
LoL, zIse omuI.
- Eu sunL, rùspunse |uguIeu.
- Ducu eçLI Lu, Iu-mù çI pe mIne cu LIne, cù pouLe (I-oI
prInde bIne Iu cevu.
Dupù ce muI merse ce merse, ujunse în nIçLe vùI IourLe
Irumouse de unde se înLIndeu nIçLe mun(I împodobI(I cu
copucI çI cu o verdeu(ù cure desIùLu InImu, çI ucoIo deLe
pesLe un om, cure nu çLIu ce LoL bombùneu eI dIn gurù çI
cund umenIn(u cu LoIuguI ce (Ineu în munù, pe duLù se Iùceu
cuLe o suLù de pùsùreIe.
ApoI ducu îI înLrebù |uguIeu cu ce vILejII Iuce eI mInunIIe
usLeu, eI rùspunse cù |uguIeu esLe vILeuz cure u IùcuL uLuLeu
çI uLuLeu voInIcII.
AIIund omuI cù vorbeu cu |uguIeu, s-u IuuL çI eI dupù
dunsuI, cu çI ceIIuI(I.
$I merse cu Lo(II, merse, merse cu cuvunLuI dIn povesLe
ce d-ucI înuInLe se gùLeçLe, çI pe unde ujungeu înLrebu de
împùruLuI sLrIrIIor. Pe Iu ceLùLI çI suLe, pe unde muneuu eI
noupLeu, Lo(I îI conùceuu çI îI gùzduIuu cund uuzeuu de
numeIe IuI |uguIeu.
¡urù cund Iu înLr-un u dIn dImIne(I, zùrIrù LurnurIIe
ceLù(II unde IocuIu împùruLuI sLrIrIIor. ¡nLInserù pIcIoruI Iu
drum çI cund eru înde seurù, ujunserù çI eI Iu por(IIe ceLù(II.
A douu zI se scuIurù, pe ocII mI se spùIurù, se îmbrùcurù,
se scuLururù çI pe DomnuI Iùudurù, cù Ie-u ujuLuL de uu
ujuns vII, nevùLùmu(I.
Spuse |uguIeu LovurùçIIor sùI penLru ce u venIL, Iurù eI
rùspunserù cù ducù împùruLuI nu vu voI sù-I deu IuLu de
bunù voIe, upoI o vor Iuu-o eI cu nepusù în musù, cù dourù
nu sunL eI de IIorIIe mùruIuI cu |uguIeu vILeuzuI.
Dupù ce u duL împùruLuIuI cùr(IIe ce udusese |uguIeu,
uceI împùruL îI zIse:
- SunL guLu u-(I du IuLu, ducu îmI veI sùvurçI cu bIne
sIujbeIe cu cure um sù Le însùrcInez; Iurù de nu, unde î(I
sLuu pIcIoureIe î(I vu sLu çI cupuI. AceusLu sù o çLII. ¡(I duu
soroc punù muIne sù Le gundeçLI, ducu Le încume(I orI bu.
- Mù încumùL, IumInuLe împùruLe, îI rùspunse |uguIeu.
PorunceçLe.
- Punù muIne dImIneu(ù sù-mI mùnuncI nouù cupLoure
de puIne, îI poruncI împùruLuI.
- Sù se puIe Iu cuIe coucereu Ior cuL muI curund, rùspunse
|uguIeu.
HoLùrurù cund sù vIe sù înceupù u muncu. Se puserù çI
puznIcI cure sù Iu umInLe.
Pe seurù venIrù cu Lo(II. ApoI uILundu-se Iu ¡IùmunduI,
|uguIeu îI zIse:
- Sù Le vedem, nene ¡IùmunduIe.
- ¡us' pe mIne, rùspunse ucesLu. ¡uu(I-vù cuLe o puIne, cu
sù uve(I çI voI cevu gusLùrIcù.
$I începund u uruncu cuLe zece puInI în gurù çI u Ie
îngII(I, sIurçI cupLoureIe punù Iu mIezuI nop(II. Purcù ur-
uncu dupù spuLe. MuI udunù çI codrIceII ce muI rùmùseserù
de Iu LovurùçI, îI îngII(I çI pe uceçLIu çI începu u sLrIgu:
- Mor de Ioume! mor de Ioume!
SLrejurII, cure rùmuserù cu nIçLe bosLromengIerI,
uILundu-se cum pIereuu puInIIe, se duserù de spuse
împùruLuIuI despre ceIe înLumpIuLe.
Se mInunù çI împùruLuI. ApoI zIse sù-I uducù nouù bu(I
de vIn çI poruncI IuI |uguIeu sù Ie beu punù în zIuù.
|uguIeu zIse SeLosuIuI:
- Pe dunseIe, nene SeLos.
- NumuI uLuL? înLrebù eI.
Truse cepurIIe Iu cuLevu bu(I doduLù, çI pe LouLe Ie
îngII(eu de pùreu cù InLrù vInuI în pùmunL.
Dupù ce Ie IsprùvI, începu çI eI u sLrIgu:
- Mor de seLe! mor de seLe!
¡mpùruLuI începu u se îngrIjuru cund îI spuserù sLrejurII
ceIe ce se înLumpIurù çI începu u încùIzI cupLoruI ceI mure
cu nouù curù de Iemne.
Dund poruncù IuI |uguIeu u InLru în cupLor, eI se uILù Iu
¡rIgurosuI çI-I zIse:
- A venIL çI vremeu Lu, nene MusLù(Io.
- Cum o sù vù puI sù Iuce(I nI(eIe cuIe, cIùn(ùnIndu-vù
dIn(II! rùspunse eI.
$I în udevùr, cum ujunse Iu cupLor, cureIe eru roçu cu
puru IocuIuI, puse munu pe musLu(u IuI ceu uIbù, smuIse
cuLevu IIre dInLr-însu çI Ie uruncù în cupLor. DeoduLù Iu
guru cupLoruIuI se Iùcu brumù. ApoI InLrurù în cupLor Lo(I
megIuçII IuI |uguIeu cu dunsuI împreunù çI începurù u
sLrIgu cù Ie degerù.
Cund venI împùruLuI çI vùzu, se Iuù de gundurI cu
|uguIeu ùsLu nùzdrùvunu.
$I cerund eI, împùruLuI poruncI de muI uduse nouù curù
de Iemne, Ie deLe Ioc, durù purcù urdeu pe gIeu(ù.
¡mpùruLuI uceIu uveu o pu(Ircù de IuLù sIujILoure, cure se
Iuu în gounù cu ogurII.
PoruncI IuI |uguIeu sù LrùmI(ù çI eI pe cInevu dIn uI sùI
cu împreunù cu IuLu sù se ducù Iu ¡unLunu ¡eIeIor, sù uducù
cuLe douù urcIoure de upù. Ducu omuI sùu vu venI înuInLe,
îI vu du pe IIe-su; Iurù ducù sIujILoureu IuI vu venI muI-
nuInLe, sù çLIe cù pe Lo(I megIuçII IuI îI pune în (eupù çI pe
dunsuI înLr-unu muI sus decuL pe Lo(I.
|uguIeu prIImI. ApoI uILundu-se Iu so(uI sùu ceI cu
pIeLreIe de mourù de pIcIoure, îI zIse:
- Ce zIcI Lu, verIçcune, umIIùm noI IuLu, orI ne odIInIm în
vurIuI (epeIor?
- Sù cercùm çI noI, pouLe cù vom Iùsu IrIgùrIIe uIeu pe
seumu împùruLuIuI.
OmuI cu pIeLreIe de pIcIoure çI IuLu IugùLoure pornIrù
împreunù, IIecure cu cuLe douù urcIoure, çI uIde, uIde, de
vorbù, ujunserù Iu ¡unLunu ¡eIeIor.
AcI, IuLu umbIù cu çmecIerII. $I cum eru çI cum nurIIe,
mugIIsI pe omuI cu pIeLreIe de pIcIoure çI îI îndupIecù sù se
puIe cu cupuI în pouIu eI, punù s-or muI odIInI nI(eI, çI sù-I
cuuLe în cup. ToL cùuLundu-I în cup, eI udormI. ¡uLu cum îI
vùzu cù udormI bIne, Iuù o cùpù(unù de cuI uscuLù ce eru
ucoIo uIùLureu, îI puse cupuI bInIçor pe dunsu, îI vùrsù
urcIoureIe IuI, Iu p-uIe eI çI o pIecù Iu sùnùLousu. NIcI dru-
muI eI, nIcI pIcIoureIe eI.
|uguIeu cu uI sùI sLu pe o mùgurù çI se uILu înspre IocuI
de unde LrebuIuu sù vIe ceI LrImIçI sù uducù upù. Cund,
vede pe IuLù. Unde veneu, mùre, veneu cu vunLuI. OmuI nu
se vedeu, nu se uuzeu. ALuncI zIse sùgeLùLoruIuI ceIuI
dIbucI:
- ¡u Le uILù, IurLuLe, de vezI ce Iuce megIuçuI nosLru.
- Dourme cu sIorùILeIe, rùspunse ucesLu, cu cupuI pe o
cùpù(unù de cuI morL çI uscuLù.
Unde înLInde urcuI, dùdu drumuI sùge(II, çI Lrunc! drepL
în cùpù(unu de cuI IovI, de sùrI cuL coIo de sub cupuI omu-
IuI. AcesLu oduLù sùrI în sus, çI Iu pe IuLù de unde nu e.
UmpIu urcIoureIe numuIdecuL. ApoI cu gunduI pornI
sùrInd cuLe zece conuce doduLù; ujunse pe IuLù LocmuI Iu
pourLu puIuLuIuI çI, Lrecund pe Iungù dunsu, îI spurse çI
urcIoureIe cu pIeLreIe de Iu pIcIoureIe IuI.
Cund duse urcIoureIe sus Iu împùruLuI, ucesLu înLrebù:
- Durù IuLu unde u rùmus?
- VIne pe urmù, îI rùspunse |uguIeu.
Ajungund çI IuLu çI mergund çI dunsu Iu împùruLuI îI
spuse LouLù çIrILenIu.
¡mpùruLuI LouLù noupLeu n-u puLuL sù dourmù,
IrùmunLundu-se de gundurI. A douu zI, unuI dIn sIeLnIcI,
cure çLIu pùsuI împùruLuIuI, venI çI-I spuse ce sù muI zIcù
IuI |uguIeu sù muI Iucù. PIùcu împùruLuIuI sIuLuI çI,
cIemundu-I, îI zIse:
- |uguIeo, mI-uI IùcuL LoL ce (I-um poruncIL, încù o sIujbù
muI cer de Iu LIne çI upoI puce.
- PorunceçLe muI degrubù, împùruLe, cùcI pouLe sù se su-
pere împùruLuI ce m-u LrImIs de uLuLu zùbuvù, çI uceusLu n-
uç voI-o nIcI în rupLuI cupuIuI.
- Sù-mI IucI sù nuscù înLr-o noupLe ¸o de IemeI sLerpe!
- Ce muI Lreubù! zIse |uguIeu. Sù se uducù numuIdecuL Iu
Iu(u IocuIuI.
PoruncI împùruLuI de uduse cIncIzecI de IemeI çI Ie-u
bùguL pe IIecure în cuLe o cùmurù. |uguIeu rIdIcù ocIII cùLre
vrùjILor çI zIse:
- AruLù, ¡nvù(uLuIe, ce pouLe LoIuguI Lùu ceI pIIn de vrùjI.
- PuLeu împùruLuI sù deu poruncI muI greIe de IùcuL;
uceusLu esLe jucùrIe, rùspunse eI.
$I InLrund în cumùrIIe IemeIIor, bombonI Iu IIecure cuLe
cevu dIn gurù, çI pe IIecure Ie IovI uçor cu LoIuguI pe spIn-
ure, upoI IeçI. Unu dupù uILu eIe nùscurù punù dImIneu(ù.
Cund venI împùruLuI u douu zI çI uuzI orùcùILuI copIIIor
de-I împuIuse urecIIIe, se Iuù cu muInIIe de pùr çI pIecù
înduLù. Cund sù puçeuscù pruguI por(II de Iu ucesLe cuse, cu
sù se ducù Iu puIuLuI IuI, vrùjILoruI îI uLInse çI pe dunsuI cu
LoIuguI, çI înduLù se pomenI cu cu(Ivu bobocI de ru(ù
mùcùInd dupù dunsuI.
Ruserù çI împùrùLeusu çI sIeLnIcII cund vùzurù pe
împùruLuI cu bobocII dupù dunsuI.
¡urù eI se spùImunLù de pozneIe ce Iùcuse |uguIeu çI,
nemuIcuLezund sù-I muI deu vreo poruncù, oLùrî sù-I deu
IuLu.
Dupù ce se pregùLIrù LoL ce LrebuIu de drum, |uguIeu Iuù
pe IuLu împùruLuIuI çI pornI, peLrecundu-I împùruLuI cu
LouLù sIIu IuI, cu LrumbI(e çI cu bucIume, cu Lobe çI cu surIe
punù uIurù dIn ceLuLe.
$I Iuundu-çI zIuu bunù de Iu împùruLuI, |uguIeu îçI cùLù
de drum, Iùsund pe IIecure dIn megIuçII sùI pe Iu IocurIIe de
pe unde îI Iuuse.
Mergund eI, bùgù de seumù cù IuLu împùruLuIuI sLrIrIIor
eru LrIsLù. ¡urù ducù o înLrebù cure sù IIe prIcInu de sLù
LrIsLù, eu îI rùspunse:
- SunL în sLure sù-mI Iuc seumù sIngurù, ducu voI cùdeu
în munu împùruLuIuI ceIuI ce Le-u LrImIs pe LIne, çI nu m-ùI
Iuu Lu.
¡I pIùcu IuI |uguIeu vorbeIe usLeu çI îI merserù LocmuI Iu
InImù. N-uveu însù ce Iuce. TrebuIu sù se (Ie de cuvunLuI ce
duse ceIuI ce I-u LrImIs.
Pe drum vùzu un vuILur. |uguIeu Lruse o sùgeuLù dIn
LoIbù, o uçezù Iu urc çI îI Iuù Iu ocII. VuILuruI îI zIse:
- Nu du, |uguIeu vILeuzu, cù muIL bIne (I-oI prInde cund
veI II în nevoIe çI Le veI gundI Iu mIne.
|uguIeu îI Iùsù çI pIecù înuInLe. Ajungund înLr-o pùdure
mure çI înnopLund, u mus ucoIo. ¡ùcu un Ioc mure çI se
puse u se odIInI. Cund IuLu, doduLù, sLrIgù sperIuLù:
- UrsuI!
|uguIeu, de unde çedeu çI începuse u u(IpI Iungù Ioc, o
duLù sùrI drepL în sus, puse munu pe urc çI pe puIoç; cum
vùzu ursuI, îI Iuù Iu cùLure cu o sùgeuLù. UrsuI însù sLùLu
IocuIuI çI începu u sLrIgu:
- Nu mù omorî, |uguIeu vILeuzuI, cI muI bIne scouLe-mI
sLeupuI ce mI-u InLruL în Iubù, cù muIL bIne (I-oI prInde çI
eu cund veI II vroduLù în nevoIe çI Le veI gundI Iu mIne.
|uguIeu se oprI, Iurù dupù ce venI ursuI Iu dunsuI, se
cùznI punù ce îI scouse sLeupuI, upoI îI Iegù Iu bubù çI ursuI
pIecù mormùInd de unde u venIL.
A douu zI, pornInd dIs-de-dImIneu(ù, u mers LouLù zIuu.
Cund eru însù pe Iu scùpùLuLuI soureIuI, ujunse çI eI Iu
împùruLuI ce-I LrImIsese. Cum ujunse, îI înIù(Içù pe IuLu
împùruLuIuI sLrIrIIor.
¡mpùruLuI, cum vùzu pe |uguIeu, InLrù în grozIIe mor(II.
EI îI credeu pIerIL.
ApoI prIImI cu mure cInsLe pe IuLù çI-I pregùLI penLru
dormIL cùmuru unde dormeu mù-su. ¡uI |uguIeu îI deLe çI
Iuù o cùmurù în puIuLurIIe împùrùLeçLI. ApoI spuse
împùruLuIuI LoL ce pù(I punù ce îI uduse IuLu.
PesLe noupLe, împùruLuI (Inu sIuL. EI zIse sIeLnIcIIor sùI:
- Ce socoLI(I, boIerI dumneuvousLrù, sù Iucem cu |uguIeu
ùsLu? EI ne-u scùpuL de neugu-reuuu uIu de zmeouIcù çI de
uI sùI. Acum nu cure cumvu sù-I vIe poILù sù çI domneuscù?
$I uLuncI, ce ne Iucem noI? O sù se verse sunge pesLe sunge
çI cund, în ceIe de pe urmù, LoL eI, pure-mI-se, o sù
bIruIuscù.
- Nu Le Leme, împùruLe, zIse sIeLnIcuI ceI pIzmùLùre(, ne
curù(ùm noI de eI, numuI sù porunceçLI cuIvu sù-I
oLrùveuscù, orI sù-I puIe bIne.
- Ce sLuI dumneuLu de vorbeçLI? zIse uIL sIeLnIc; cu oLruvù
se rùspIùLeçLe ceI ce u IùcuL uLuLeu sIujbe çI ne-u scùpuL de
nevoIu ce eru pe cupuI nosLru?
- AI drepLuLe, rùspunse un uI LreIIeu sIeLnIc; eu duu cu
pùrereu cù cInsLe împùrùLeuscù sù se deu IuI |uguIeu çI sù
se uçeze în LrebIIe împùrù(IeI ceIe muI înuILe, sù se rùdIce Iu
runguI de boIer dIn doIsprezece.
MuI zIserù unII unu, uI(II uILu, dur nIcIcum nu se
în(eIegeuu, dIn prIcInu pIzmùLùre(uIuI de boIer.
- Eu socoLesc, rùspunse împùruLuI LùIndu-Ie cuvunLuI, cù
ur II cu drepLuI cu eI sù Iu de nevusLù pe IuLu împùruLuIuI
sLrIrIIor ce o uduse ucum; cùcI eI çI-u pus vIu(u în prImejdIe
de u udus-o. DeçI îmI pIuce preu muIL de mI se scurg ocIII
dupù o uçu bucù(Icù gInguçù, durù mù IIpsesc de un uçu
odor çI-I Ius pe seumù cuI mI I-u udus. ApoI, dupù ce îI voI
dùruI împùrùLeçLe penLru sIujbeIe ce u IùcuL mIe çI IocuILor-
IIor împùrù(IeI meIe, sù-I poILesc u se duce Iu (uru IuI. AsLIeI
puLem scuLI pe bIuLù sùrùcIme de vùrsureu de sunge, cùcI
nu crez eu cu un vILeuz cu dunsuI sù se cerce u se uLInge de
drepLurIIe meIe rùmuse de Iu moçI, de Iu sLrùmoçI. NumuI
sù înLrebùm çI pe IuLù, ducu vreu sù-I Iu de bùrbuL.
- ¡n(eIep(eçLe uI grùIL, împùruLe, rùspunserù ceu muI
mure purLe dIn sIeLnIcI, çI judecuLu mùrIeI LuIe vu II pIùcuLù
çI IuI Dumnezeu.
A douu zI, împùruLuI cIemù pe |uguIeu çI pe IuLu de
împùruL în dIvunuI ceI mure, çI Ie spuse ce u gùsIL cu cuIe
SIuLuI împùrùLesc.
¡uLu împùruLuIuI rùspunse:
- Sù-(I deu Dumnezeu unI muI(I, împùruLe, çI sù
domneçLI cu puce. Açu mI se pure çI mIe u II dupù drepLuLe.
Eu însùmI eru sù (I-o spuI, ducu n-uI II voIL sù cunoçLI. Cund
o împùrù(Ie ure purLe de un sLùpunILor uçu de drepL çI
nepùrLInILor, IerIce de noroudeIe dIn împùrù(Iu uceeu.
- VùzuI çI eu, împùruLe, o judecuLù dreupLù în vIu(u meu,
zIse çI |uguIeu. $I IIIndcù Lu îmI duI IerIcIreu, bru(uI meu
esLe încIInuL împùrù(IeI LuIe. Cund vu cùdeu vro pucosLe pe
cupuI noroduIuI Lùu, gundeçLe-Le cù esLe pe Iume un
|uguIeu cure vu II guLu u-çI vùrsu sungeIe penLru LIne çI
penLru (uru Lu.
ApoI |uguIeu, dupù ce prIImI çI dururI împùrùLeçLI, pesLe
cuLevu zIIe pornI cu IogodnIcu IuI, gunduI IIIndu-I sù
meurgù u-çI muI vedeu pùrIn(II. $I înLr-ucoIo çI pornI.
Cund u pIecuL |uguIeu de Iu curLeu împùrùLeuscù,
împùruLuI cu uI IuI I-u peLrecuL cu cInsLe împùrùLeuscù
punù Iu IoLur. $I despùr(Indu-se, îçI Iuurù zIuu bunù unII de
Iu uI(II.
¡uLu çI |uguIeu purcù zburu, Iur nu mergeu, de bucurIe
cù Ie împIInIse Dumnezeu dorIn(u. $I mergund, ujunserù Iu
IocuI de înLuInIre cu Iru(II sùI, pe cund soureIe eru în crucI.
Cund vùzurù Iru(II pe |uguIeu cu o IogodnIcù muI
Irumousù decuL IIorIIe çI muI uIbù decuL spumu IupLeIuI, îI
puserù gund rùu. Punù u nu se cuIcu, eI se IurIçurù de
|uguIeu, se durù muI cuL coIeu çI începurù u pIùnuI, cum sù
Iucù sù se scupe de eI.
- NoI ucum o sù IIm de rus în suL, pe Iungù IruLeIe nosLru,
zIse ceI mIjIocIu.
- Sù rùpunem pe |uguIeu, zIse IruLeIe ceI muI mure. Tu
sù-I IeI cuIuI çI eu nevusLu.
Cum pIùnuIrù, uçu çI Iùcurù.
PesLe noupLe se scuIurù çI cu o munù Lremurundù LuIe pe
|uguIeu, îI Iu IuLu çI cuIuI çI o rup d-u Iugu; çI IugI, çI IugI,
punù ce, cund se crepu de zIuù, eru uproupe de suLuI Ior.
¡uLu unde se puse pe un pIuns de nu o puLurù munguIu
cu nIcI un cIIp.
- NoI sunLem în(eIeçI, îI zIserù Iru(II. Sù çLII cù Le omorum
çI pe LIne, ducu ne veI spune cù noI um ucIs pe |uguIeu.
Ajunserù Iu pùrIn(II Ior.
Cund uuzIrù pùrIn(II IuI |uguIeu cù u IosL ucIs înLr-o
bùLuIe cu nIçLe zmeI, dupù cum îI spuserù Iru(II, pIungeuu çI
IemneIe çI pIeLreIe de mIIu Ior. Nu puLeuu eI Iuce sù II se
usuce IucrùmIIe de Iu ocII, Iereuscù Dumnezeu. $I se
LunguIuu çI se boceuu, de nu se muI puLeuu usLumpùru.
¡uLu pIungeu çI eu, bIeL, înIunduL, cùcI nu cuLezu sù deu
gruI dIn guru eI.
|uguIeu scùpuse cu o scunLeIe de vIu(ù, cùcI Iru(II nu-I
omoruse de LoL. Cund u IosL duL eI cu subIu, Ie-u LremuruL
munu de IrIcù çI nu I-u reLezuL cupuI. EI, vIIndu-çI nI(eI în
sIm(IrI, çI nepuLundu-se scuIu, u începuL u geme de durere
çI urgIe, muI cu seumù cund vùzu cù nu eru Iungù dunsuI
nIcI IuLu, nIcI cuIuI.
$I gundIndu-se Iu LrIçLeu IuI çI Iu bIuLu IuLù penLru cure
nu çLIu ce o sù pu(ù çI eu dIn munu Iru(IIor IuI, îçI uduse
umInLe de vuILur çI de urs.
Nu Lrecu muIL çI se pomenI cu vuILuruI Iu cupuI IuI. $I pe
cund îI spuneu ce pù(I, oduLù se uuzI prIn pùdure gIusuI ur-
suIuI: mor! mor! mor!
Veneu, nene, ursuI, de duduIu pùdureu, Lrosneu
uscùLurIIe pe unde cùIcu çI rùpùIu rumurIIe pe unde Lreceu.
VuILuruI cuL p-ucI eru s-o Iu Iu sùnùLousu, durù ducu vùzu
cù çI ursuI vIne în ujuLoruI IuI |uguIeu, se Iùsù dIn zbor
IurùçI Iungù dunsuI.
AbIu muI puLu |uguIeu sù spunù çI ursuIuI ce pù(I. ApoI
cu gruI sLIns ceru nI(Icù upù. VuILuruI se repezI Iu IunLunù
çI-I uduse upù în guçù. Punù uLuncI zIse ursuIuI sù-I pIpùIe
runeIe, IIIndcù eI nu e curnIc, çI sù-I uçeze LouLe oscIoureIe
Iu IocuI Ior, de vor II zdrobILe.
Cum îI uduse upù, |uguIeu bùu. UrsuI zIse vuILuruIuI:
- Ce vom Iuce ucum çI noI penLru bIneIùcùLoruI nosLru,
cu sù nu-I Iùsùm sù mourù?
- Sù-mI cuu(I douù cILureIe, rùspunse vuILuruI, sù mI Ie
IegI de pIcIoure, çI mù voI duce cu gunduI sù uduc IeucurI
penLru |uguIeu de Iu upu ¡ordunuIuI, unde sunL douù
IunLunI cu upù vIe çI upù mourLù, cùcI çI eI ne-u IùcuL uLuLu
bIne.
CùuLù ursuI cILureIeIe, Ie Iegù de pIcIoureIe vuILuruIuI çI
ucesLu zburù cu vunLuI înspre upu ¡ordunuIuI çI se înLourse
cu gunduI.
UrsuI nu se mIçcù de Iu cupuI IuI |uguIeu.
Cum venI vuILuruI, Lurnù ursuI upù mourLù pesLe LouLe
runeIe çI se încIegù curneu, Lurnù upoI de douù, LreI orI,
upù vIe çI se vIndecù |uguIeu de LouLe meLeIneIe, rùmuInd
cum I-u IùcuL mù-su, sùnùLos çI înLreg.
Vùzundu-se |uguIeu voInIc cu çI muI-nuInLe, muI(umI
vuILuruIuI çI ursuIuI, upoI Ie zIse:
- Eu vùz cù m-u(I IubIL muI muIL decuL Iru(II meI. Nu muI
um nImIc pe Iume ucum. De uzI încoIo voI LrùI cu voI cu
nIçLe Iru(I.
- PrIImIm bucuroçI, rùspunse vuILuruI. Durù cum veI
puLeu LrùI depurLe de IubILu Lu çI de çoImuIeunuI Lùu?
- Ducu nu esLe cu puLIn(ù, muI zIse |uguIeu, sù...
- Sù-(I LuI cuvunLuI cu mIere, rùspunse ursuI; durù Lre-
buIe sù IIe cu puLIn(ù. VuILuruI se vu duce cu çLuIeLur, sù
uIIe ce esLe pe Iu Iru(II LùI. Eu voI çedeu cu LIne çI, cund vu II
vreme cu prIIej, veI merge sù-(I IeI so(Iu çI, de voIeçLI, vom
concenI çI pe Iru(II LùI.
- Bune sunL pove(eIe usLeu, uduuse |uguIeu.
Se duse vuILuruI, uIIù LouLe înLumpIùrIIe çI se înLourse de
spuse IuI |uguIeu cu sù Iucù ce o Iuce muI curund, cùcI pe
IuLù o sIIesc Lo(I cu LoLuI sù Iu de bùrbuL pe unuI dIn Iru(I, cu
gund cù |uguIeu esLe morL.
Cum uuzI |uguIeu, pornI cu LovurùçII IuI, vuILuruI çI ur-
suI, çI pesLe cuLevu zIIe ujunserù uproupe de cusu Ior.
AçLepLurù punù înserù çI se duserù pe-nLunerec1 în curLe.
¡nLrund în curLe, ursuI începu sù mormùIe. ¡ru(II IeçIrù
uIurù sperIu(I çI se Iuù dupù urs, ursuI coLI çI se înLourse
Iungù |uguIeu.
¡nLre ucesLeu, IuLu îI Iuù urmeIe de unde Ie pusese Iru(II çI
înLumpInù pe |uguIeu cu eIe. ¡urù vuILuruI se repezI Iu
coçur, unde eru cuIuI IuI |uguIeu cure LoL nIcIezu, îI dezIegù
cùpùsLruI cu cIocuI, çI eI venI Iungù sLùpunu-sùu.
UrsuI çI vuILuruI îçI Iuurù zIuu bunù dupù ce-I vùzurù
înurmuL çI pIecurù zIcundu-I sù se pùzeuscù u nu cùdeu în
cupcunù.
Dupù pIecureu Ior, |uguIeu InLrù în cusù, Iu pùrIn(I. EI
nu-I muI cunoçLeuu. Durù IuLu, cu IucrùmIIe çurouIe pe
obruz, Ie povesLI udevùruLu IsLorIe u omorureI IuI |uguIeu.
¡ru(II IuI |uguIeu udunuse pe Lo(I megIuçII, zIcund cù u
InLruL ursuI în suL. Cund venIrù çI vùzurù pe |uguIeu,
rùmuserù cu bùLu(I de Dumnezeu.
CuIuI IuI |uguIeu sùrI çI-I omorî pe umundoI cu pI-
cIoureIe, upoI venI Iungù sLùpunuI IuI ceI udevùruL, IùcrImù
çI îI IInse muInIIe.
Cund uuzIrù megIuçII IupLeIe ceIe procIeLe uIe Iru(IIor IuI,
zIserù cù urgIu IuI Dumnezeu u cùzuL pesLe dunçII,
omorundu-I cuIuI.
TocmuI IsLorIseu pùrIn(IIor IuI LoL ce pù(Ise în prIbegIu
IuI |uguIeu, cund deoduLù se uuzI un zgomoL în curLe.
¡eçIrù sù vuzù ce esLe. Ce gundI(I cù mI-uu vùzuL?
O ceuLù de osLuçI. CùpeLenIu osLuçIIor descùIecù, se
upropIe çI-I dùdu nIçLe cùr(I împùrùLeçLI.
¡mpùruLuI sLrIrIIor murIse. AceusLù curLe ce-I uduse eru
udIuLu împùruLuIuI. CùcI boInuv IIInd pe puLuI mor(II, I-u
IosL înLrebuL sIeLnIcII çI gIouLeIe pe cIne Iusù împùruL, pen-
Lru cù n-uveu uI(I copII.
¡mpùruLuI Ie-u IosL rùspuns cù muI vrednIc nu cunouçLe
pe nImenI decuL pe |ugu- Ieu. ALuncI s-u scrIs udIuLu, s-u
IscùIIL de împùruL çI de LouLù obçLeu.
A douu zI, |uguIeu u pornIL Iu împùrù(Iu IuI cu so(Iu çI
pùrIn(II sùI. Cum ujunse ucoIo, venI çLIre cù esLe uIes de
împùruL çI Iu ceLuLeu ce o scùpuse dIn urgIu zmeouIceI, u
IeLeIor çI u gInerIIor eI. PusùmILe murIse çI împùruLuI d-
ucoIo çI nIcI eI n-uveu urmuçI.
ApoI |uguIeu, unInd umundouù împùrù(IIIe, se cununù
cu IuLu, IubILu IuI, çI Iùcu o nunLù de se duse vesLeu pesLe
LoL pùmunLuI çI rùmuse de povesLIL Iu urmuçII urmuçIIor
Ior.
$I domnIrù punù ce Dumnezeu voI cu eI. ¡urù eu:
Încclecci pe un lemn,
Lc bine sc tc ìndemn,
Încclecci pe un coco¡
Sc tc spui lc mo¡ pe çro¡.
¿±. Voinicol cel co curteu in mânú
núscot
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù o bubù çI un uncIIuç. EI punù Iu vreme de
bùLrune(e nu uvurù nIcI un copII. Ce nu Iùcurù? Ce nu
dreserù? $I cu sù uIbù çI eI mùcur o mIur(ù de copII, nIcI cuL.
Bu merserù pe Iu descunLùLoure, bu pe Iu meçLerI vrùjILorI,
bu pe Iu cILILorI de sLeIe çI cu sù rùmuIe bubu greu, nIcI gund
n-uveu.
AjunçI Iu vreme de bùLrune(e, începurù u se îngrIjuru.
- Ce ne Iucem noI, bubo, zIse înLr-o zI uncIIuçuI, de vom
ujunge nIscuIvu zIIe de nepuLIn(ù orI de nevoIe? Tu çLII cù
um IùcuL LoL ce mI-u sLuL prIn puLIn(ù, çI cu sù ne deu Dum-
nezeu çI nouù un copIIuç, cure sù IIe LoIuguI bùLrune(eIor
nousLre, nu s-u înduruL.
- De! uncIIuç, cIne e de vInù? Tu çLII cù um umbIuL çI
crucIç çI curmezIç pe Iu meçLerese, pe Iu vrucI, um IùcuL LoL
ce m-uu învù(uL unII çI uI(II, çI cu sù uvem çI noI o
munguIere penLru purduInIceIe de bùLrune(e, cù greIe muI
sunL! u IosL pesLe pouLe.
- ¡u, sù upucùm noI doI în douù pùr(I, sù ne ducem unde
ne-o IumInu Dumnezeu, cùcI LoL degeubu sLùm noI Iu un Ioc
umundoI, douù nevoI.
- Sù ne despù(Im uncIIuç, ducù Lu uçu gùseçLI de cuvIIn(ù.
Durù bIne, cIne sù ne încIIzù ocIII în ceusuI ceI de pe
urmù?
- Cù bIne zIcI Lu, bubo; sLùI durù; Iu sù IeI Lu busmuuu
meu cure um uvuL-o în zIuu de cununIe çI eu çLerguruI ceI
vùrgù(eI ce mI-uI udus de zesLre. ¡n LouLe zIIeIe sù ne uILùm
Iu dunseIe; çI cund vom vedeu pe eIe cuLe LreI pIcùLurI de
sunge, sù ne înLourcem ucusù. AcesLu sù IIe semnuI cù
mourLeu s-u upropIuL de unuI dIn noI.
- Açu sù Iucem uncIIuç.
Cum zIserù çI Iùcurù. Se gùLIrù de drum, îçI Iuurù IIecure
desùgu(u d-u umerI, în cure bubu puse pe Iund busmuuu
bùrbuLuIuI eI, Iurù uncIIuçuI çLerguruI ceI vùrgù(eI uI
nevesLe-seI, çI upucurù unuI spre rùsùrIL, Iurù uILuI spre
upus.
Nouù zIIe çI nouù nop(I se duserù, se duserù, çI Iurù se
duserù. ¡nLreburù çI pe bun çI pe rùu, pe mure çI pe mIc ce
ur Iuce eI cu sù pouLù uveu un copII. Ceeu ce Ie spuserù sù
Iucù eI rùspunserù cù uu LoL IùcuL, durù în deçerL. EI cùuLuu
sù Ie spuIe cInevu uILcevu, ce nu çLIuu eI, durù nu-çI gùsIrù
omuI.
A zeceu zI scuIundu-se uncIIuçuI, IeçI uIurù sù se speIe,
cu sù porneuscù Iu drum muI depurLe. Cund Iuù çLerguruI sù
se çLeurgù pe ocII, ce sù vuzù? TreI pIcùLurI de sunge pe
dunsuI.
EI îçI zIse: "TrebuIe sù mù înLorc ucusù, cùcI Dumnezeu
çLIe ce vu II pù(IL bubu meu."
¡nLInse uncIIuçuI Iu drum. Nu muI cùuLu nIcI de
muncure, nIcI de odIInù, çI se înLourse ucusù cum pIecuse.
- Ce (I s-u înLumpIuL, bubo? zIse eI, cum îçI vùzu
jumùLuLeu.
- Ce sù mI se înLumpIe, uncIIuç? ¡ucù eu îmI cùuLum de
cuIe çI înLrebum în dreupLu çI în sLungu, rugundu-mù de
Lo(I sù mù înve(e cevu cu sù puLem uveu un copII. Durù
înLrebùrIIe çI rugùmIn(IIe meIe Ie Iùceum în sec, cùcI îmI
rùceum guru de surdu.
$I LoL mergund înuInLe, um ujuns înLr-o pùdure mure,
mure, Iùrù seumùn, çI m-um rùLùcIL prIn bungeLuI uceIeI
pùdurI, de nu muI çLIum pe unde sù Ies Iu oumenI.
Cund, o duLù vùz înuInLeu meu un moç, IIeoç de bùLrun,
uILuL de mourLe çI de Dumnezeu. Eu îI spuI dupù ce umbIu
çI cum m-um rùLùcIL. MoçuI, încùrcuL de zIIe cum eru, se
pune jos, sLù de vorbù cu mIne çI, cu un gruI bIujIn, îmI
urùLù drumuI pe unde sù Ies ucusù, çI îmI zIce sù mù înLorc,
cùcI ruvnu nousLrù u uscuILuL-o Dumnezeu.
- $I ùsLu u IosL semnuI de pe çLerguruI meu?
- Se vede cù usLu.
ALuncI çI eI se IoLùrurù cu sù nu se muI despur(ù çI sù
rùmuIe sù-çI mùnunce umuruI împreunù.
Nu Lrecu muIL dupù usLu, çI bubu spuse uncIIuçuIuI cù se
sImLe îngreouLù.
AoIeo! Unde eru Dumnezeu sù vuzù bucurIu uncIIuçuIuI
cund uuzI d-o usemeneu vesLe bunù!
UmbIu de coIo punù coIo de bucurIe çI nu muI çLIu pe ce
sù puIe munu çI ce sù Iucù.
$I uçu Lrecurù zIIeIe unu dupù uILu punù Iu nouù IunI,
cund bubu, cu ujuLoruI MuIcII DomnuIuI, nùscu un doIoIun
de copII, de drùguIe(, çI cu o curLe în munù.
A LreIu seurù cund venIrù ursILoureIe, se înLumpIù cu
uncIIuçuI sù IIe deçLepL. Pe dunsuI, vezI, nu-I muI prIndeu
somnuI de bucurIe, çI de LreI zIIe nu-I muI duse ocIII în
gene, LoL umbIund pe Iungù bubù cu s-o îngrIjeuscù çI s-o
cuuLe Iu bouIù. D-uIu çI cund venIrù ursILoureIe, eI nu
dormeu, cI sLu sLurcIL înLr-un coI(, cu çI cund ur II IosL MuL-
rucucu, soru doumneI.
Cund începurù ursILoureIe sù urseuscù, eI se Iùcu numuI
urecII çI uuzI LoL.
Ceu muI mure dIn ursILoure zIse:
- AcesL copII ure sù IIe un ¡ùL-¡rumos, çI ure sù ujungù
boguL.
Ceu mIjIocIe zIse:
- Pe ucesL copII, cund vu II eI de doIsprezece unI, ure sù-I
rùpeuscù duIurIIe reIe.
Ceu mIcù zIse:
- Ducu vu scùpu de duIurIIe reIe, ucesL copII ure sù
ujungù împùruL.
ALuLu îI LrebuI uncIIuçuIuI sù uuzù, cu sù-I deu un cu(IL
uscu(IL prIn InImù. EI, vezI, nu se împùcu cu ceeu ce zIsese
ursILoureu d-u douu. O grIje mure îI coprInse çI, de pe ucum
cIIur, începu u pIùnuI cum sù Iucù sù-çI scupe copIIuçuI de
un usemeneu rùu.
Punù unu, uILu, copIIuI creçLeu, uscuILu pe pùrIn(I çI
curLeu cu cure se nùscuse dIn muInI n-o Iùsu. CeLeu, ceLeu
mereu pe dunsu çI învù(u, de se mIru LouLù Iumeu de sIIIn(u
çI învù(ùLuru dunsuIuI.
Cund se Iùcu cu de nouù unI, çLIu cuLe în Iunù çI în soure.
EI însuçI ujunsese sù IIe o curLe, çI Lo(I megIuçII veneuu Iu
dunsuI çI-I înLrebuu despre pùsurIIe Ior.
UncIIuçuI se bucuru, nu se bucuru de IIuI sùu, durù bubu
çLIu cù nu muI puLeu de bucurIe, vùzundu-I çI Irumos, çI cu
uLuLu procopseuIù înLr-însuI. UncIIuçuI, vezI, eru cu cuIuI Iu
InImù; çLIu eI ce çLIu, durù Iu nImenI nu spuneu.
BùIuLuI de ce creçLeu, d-uIu se Iùceu muI Irumos çI muI
învù(uL. ToL suLuI îI cInsLeu çI îI uscuILu cu pe cIne çLIe cIne;
Iurù uncIIuçuI, de ce Lreceu LImpuI, d-uIu se înLrIsLu.
Cund eru uproupe de u împIInI bùIuLuI doIsprezece unI,
nu muI puLu uncIIuçuI sù (Ie, LrebuI sù rùsuIIe. EI gùsI de
cuvIIn(ù sù spuIe çI uIor sùI ceeu ce eru sù se înLumpIe IIuIuI
Ior. $I usLIeI, înLr-o seurù, cund sLuu cu Lo(II Iu Ioc çI
povesLeuu çI verzI çI uscuLe, cu sù Ie Lreucù LImpuI,
uncIIuçuI se upucù de spuse LoL ce uuzIse de Iu ursILoure.
P-ucI, p-ucI eru sù mourù bubu, mumu bùIuLuIuI, de
înLrIsLure, cund uuzI uneIe cu uceIe; sùrIrù însù uncIIuçuI çI
IIuI sùu, o sLropIrù cu upù, çI d-ubIu, d-ubIu o muI învIorurù.
¡urù bùIuLuI se puse pe gundurI.
$I muI pIùnuI eI ce muI pIùnuI, punù ce, dupù cuLevu zIIe,
spuse LuLùIuI sùu ceeu ce IzvodIse eI sù Iucù. TuLù-sùu,
cureIe uscuILu Iu guru IuI cu Iu o curLe, se duse numuIdecuL
prIn suL çI deLe gurù Iu Lo(I megIeçII cù în seuru cuLure çI
cuLure, udecù cund eru sù împIIneuscù IIu-sùu doIsprezece
unI, eI sù se udune Lo(I cu LoLuI Iu bIserIcù, cu sù Iucù
rugùcIune penLru IIuI sùu, spre u-I scùpu de duIurIIe ceIe
reIe. VorbI çI cu moç popu çI Lo(I cu LoLuI se IùgùduIrù cù vu
împIInI cerereu uncIIuçuIuI. $I uçu çI Iùcurù.
¡n seuru uceeu, cund eru bùIuLuI uncIIuçuIuI sù
împIIneuscù doIsprezece unI, Lo(I oumenII dIn suL, bùrbu(I,
IemeI çI copII, împreunù cu moç popu, se udunurù Iu
bIserIcù penLru rugùcIune. $I vIInd moçuI cu bubu çI cu IIuI
Ior, LoL cu curLeu în munù, megIuçII îI bùgurù Iu mIjIoc, çI
rugùcIunIIe începurù. Se rugurù ce se rugurù, cund deoduLù
se pomenIrù cù se umpIe bIserIcu de o ceu(ù grousù. ALuncI
cùzurù cu Lo(II în genuncIe çI scouserù nIçLe rugùcIunI
IIerbIn(I, de ur II muIuL InImu nu çLIu cùruI duI rùu. Ceu(u
se rIsIpI çI eI rùmuserù LeIerI.
A douu seurù, cund eruu Iu rugùcIune LoL pe uceu vreme,
unde se pomenIrù cù se umpIe bIserIcu de çourecI, de IIIIecI
çI de buInI(e, çI începurù u cII(ùI, de coIo punù coIo prIn
bIserIcù, u se suI pe oumenI çI u-I cIupI de pe unde upucu.
To(I se sperIurù, punù çI cIIur moç popu. ALuncI bùIuLuI
uncIIuçuIuI, cu curLeu în munù, cùzu în genuncII çI începu
u se rugu cu Ioc. Açu Iùcurù çI uncIIuçuI çI moç popu, çI Lo(I
megIeçII curI se uIIuu în bIserIcù. $ourecII çI LouLe
IIgIIouneIe uceIeu pIerIrù.
A LreIu seurù ducù se udunurù çI se puserù Iu rugù, se
rugurù, se rugurù, punù ce cùLre mIezuI nop(II o duLù începu
u se cuLremuru bIserIcu çI se uuzIrù nIçLe pocneLe çI LuneLe,
bubuILurI çI duduILurI îngrozILoure, cu de LuneL. Cùzurù çI
de usLù duLù în genuncII, se rugurù çI de usLù duLù cu LouLù
credIn(u în Dumnezeu. ¡nsù, ce sù vede(I d-vousLrù? LocmuI
în LoIuI rugùcIuneI, unde se coborî un cùIugùr dIn LurnuI
bIserIcII, upucù pe bùIuLuI uncIIuçuIuI de sub(IorI, îI
rùpeçLe dIn mIjIocuI Ior çI se înuI(ù cu dunsuI în sus. N-
upucurù oumenII sù buge bIne de seumù, çI pIerIrù dIn ocIII
Ior cu o nùIucù. Bu cù o II rùmus prIn Lurn, bu cù o II pe
dupù bIserIcù, bu cù o II pe coIo, bu pe dIncoIo. AçI! EI s-u
dus cu cùIugùruI ce-I rùpIse, çI dus u IosL.
To(I rùmuserù cu cùzu(I dIn cer de spuImù, dur uncIIuçuI
çI bubu, muI cu usupru. Dupù ce se muI usLumpùrurù dIn
spuImù, çI dupù ce bIserIcu se IInIçLI, oumenII IeçIrù çI se
duse IIecure înLr-uIe suIe.
¡IuI uncIIuçuIuI, deçI rùpIL de cùIugùr, durù curLeu dIn
munù n-o Iùsu. CILeu mereu çI în guru mure; Iurù cund Iu de
ujunse pe Iu mIjIocuI cùr(II, cùIugùruI nu-I muI puLeu (Ine.
Vru sù-I smuceuscù curLeu dIn munù; durù bùIuLuI o (Ineu
vurLos. ¡upLundu-se cu bùIuLuI prIn vùzduI cu sù-I Iu
curLeu, cùIugùruI îI scùpù, çI IIuI uncIIuçuIuI cùzu înLr-o
prùpusLIe uduncù.
Dumnezeu çLIe cuL u rùmus eI ucoIo, punù s-u dezmeLIcIL
dIn ume(euIu ce-I venI cùzund. Cund se pomenI, eI eru LoL
cu curLeu în munù. MuI(umI DomnuIuI cù I-u scos dIn
munu duIurIIor reIe çI cù esLe vIu; durù uIL necuz ucum! nu
çLIu unde se uIIù. Se scouIù eI d-ucoIo, çI o porneçLe Iu
drum. $I uIde, çI uIde punù ce d-ubIu IeçI dIn prùpusLIe.
ApoI o Iuù înLr-ucoIo unde mIIu DomnuIuI I-o duce. $I
upucund spre soure-scupùLù, se duse, se duse, zI de vurù
punù-n seurù, Iùrù sù deu de vrun suL çI Iùrù sù vuzù puI de
om; çI muI mergund ce muI merse, deLe de un copucI çI
muse ucoIo. NemuncuL çI nebùuL nu puLeu sù dourmù. $I
IupLundu-se cu Ioumeu, cu seLeu çI cu nesomnuI, se socoLeu
unde s-ur duce, cu sù Iusù Iu Iume. A douu zI o upucù IurùçI
spre soure-scupùLù, dupù cum pIùnuIu eI, punù ce deLe
pesLe nIçLe grùmezI de cùpù(unI çI ouse de oumenI.
$I upucundu-I nIçLe rùcorI recI de IrIcù, începu u cILI pe
cùrLIcIcu IuI, çI înIùLurù ourecum grouzu ce sLu guLu sù-I
coprInzù. ¡çI Iuù decI InImu în dIn(I çI pornI înuInLe; de ce
mergeu muI-nuInLe, d-uceeu grùmezIIe de ouse de om se
înmuI(euu. EI se Iùcu cù nu Ie bugù de seumù, çI LoL înuInLe
mergeu, punù ce ujunse Iu un oruç mure, dIn cure numuI
dùrumùLurI rùmùsese. Preu pu(Ine zIdurI muI eruu în pI-
cIoure. $I muI merse ce muI merse, çI deLe de nIçLe puIuLurI
IourLe Irumouse.
AcoIo ducu ujunse, bùLu în pourLù. EI cugeLu sù ceurù
cevu demuncure, cù nu muncuse nu çLIu de cuLe zIIe, çI sù-I
Iuse sù muIe ucoIo, cù eru vreme de cund nu se odIInIse cu
Iumeu. Durù nu-I rùspunse nImenI.
MuI bùLu o duLù. Dur cu sù rùspunzù cInevu, bu.
¡n sIurçIL, bùLu çI u LreIu ourù; durù nI(eI muI LùrIceI. De
usLù duLù se uuzI un gIus pI(IgùIuL dInIùunLru cù-I înLrebù:
- CIne esLe?
EI rùspunse cù esLe om cu Lo(I oumenII, çI cere sù-I
gùzduIuscù.
Ducu îI descIIse porLI(u, ce crede(I cù mI-(I vùzu? O
umbrù de om, un bùLrun cu burbu punù Iu genuncII, sIub çI
pIpIrnIcIL çI cocoçuL de purcù muncu numuI vInereu. EI se
crucI cund vùzu pe ¡ùL-¡rumos, çI-I spuse cù n-u vùzuL om
de cund eru copIIundru. AcesL bùLrun eru porLuruI cur(II, çI
IùsuL ucoIo sù pùzeuscù puIuLuI punù s-o gùsI cInevu cure sù
desIucù IùcuLuI IocuIuI uceIuIu.
Ducù InLrù ¡ùL-¡rumos înùunLru, bùLrunuI îI puse o musù
curuLù, çI pe musù nIçLe puIne uIbù cu zùpudu çI nIçLe
Iegumù bunù de muncure, însù gùLILù Iùrù muILe
meçLeçugurI.
BùIuLuI îmbucu IupeçLe, cùcI nIcI eI nu muI çLIu de cund
nu muncuse. Dupù ce muncù çI se sùLurù, se puse Iu vorbù
cu uncIIuçuI.
- BIne LùLu(uIe, cu ce sù IIe usLu, de n-um înLuInIL eu, cuIe
de uLuLeu zIIe de cund vIu, nIcI un suIIe(eI de om p-uIcI pe Iu
voI, Iùrù numuI grùmezI, grùmezI de ouse de oumenI, rIsIp-
ILe coIeu çI coIeu? $-upoI çI uIcI Iu puIuLurIIe ucesLeu, numuI
pe LIne Le gùsesc cu suIIeLuI în ouse, încoIo purcù ur II în
împùrù(Iu mor(II?
- EI, LùLIçoruIe, povesLeu împùrù(IeI ucesLeIu esLe mure.
Eu (I-oI spune o cuLInIcù dIn eu. Sù vezI dumneuLu,
nepo(eIu moçuIuI, uceusLù împùrù(Ie u IosL çI eu oduLù mure
çI puLernIcù. ¡mpùruLuI çI împùrùLeusu IocuIuI n-uveuu
copII. EI, în Ioc sù se rouge IuI Dumnezeu cu sù Ie deu un
moçLenILor, se upucurù sù umbIe cu Iurmece. UmbIurù eI ce
umbIurù, çI deLe pesLe un IermecùLor meçLer.
AcesLu nu çLIu ce Iùcu, nu çLIu ce drese, cù numuI IuLù cù
împùrùLeusu rùmune greu, çI dupù nouù IunI nùscu o IuLù
muI Irumousù decuL nu çLIu cure zunù dIn cer. Eu LrùIeçLe çI
ucum. EsLe uLuL de Irumousù, încuL s-o vezI çI sù n-o uI(I în
LouLù vIu(u Lu.
¡u LreI zIIe cund venIrù ursILoureIe, o ursIrù cu eu sù nu
se pouLù mùrILu punù ce nu se vu gùsI cInevu cure sù
peLreucù o noupLe în cùmuru eI çI sù scupe LeuIùr. PusùmILe
Dumnezeu pedepseu pe copII penLru pùcuLuI pùrIn(IIor. Nu
numuI uLuL, durù ursILoureIe înLInse pedeupsu uceusLu çI
usupru împùrù(IeI. EIe zIse cù dIn zIuu cund vu venI ceI
dInLuI pe(ILor çI nu vu IzbuLI sù scupe, LouLe oruçeIe çI LouLe
suLeIe sù se dùrume precum Ie-uI vùzuL çI Lu, çI Lo(I oumenII
sù puLrezeuscù, sù Ie rùmuIe numuI ouseIe. AceusLu cu sù
îngrozeuscù pe junI, cu sù nu vIe în pe(IL. VezI d-Lu, çI
IermecùLoruI uceIu cure u IùcuL pe împùrùLeusù sù nuscù Iu
pedepsIL, cùcI umbru IuI esLe cure vIne noupLeu de
munceçLe çI cIInuIeçLe pe bIe(II LInerI curII se încumeL u
rùmuneu în cùmuru domnI(eI.
MuI(I LInerI s-uu încumes punù ucum u Iuce cercure, çI
Lo(I uu pIerIL.
AuzInd uneIe cu ucesLeu ¡ùL-¡rumos, zIse porLuruIuI cù
ur dorI sù vuzù çI eI pe IuLu de împùruL.
- ¡ugI d-ucoIo, LùLIçoruIe, nu-(I muI bùgu suIIeLuI în
pùcuL. ¡ù-(I cruce çI Le depùrLezù de IocurIIe ucesLeu, cu sù
nu-(I pIerzI vIu(u. PùcuL de LInere(IIe LuIe.
"¡Ie! îçI zIse bùIuLuI, gundIndu-se Iu ceIe ce pù(Ise punù
ucum, LoL n-um eu Iu ce muI LrùI sIngur prIn pusLIILù(IIe
ucesLeu", çI sLùruI cu sù-I ducù în cùmuru domnI(eI.
PorLuruI, ducù vùzu cù nu esLe cIIp sù-I opreuscù de u
merge, îI duse Iu IuLu împùruLuIuI. EI, cum se vùzurù, se çI
pIùcurù. Se vede cù eI eruu Iùcu(I unuI penLru uILuI. $I de
unde sù nu IIe uçu!
BIuLu IuLu împùruLuIuI ur II dorIL sù rùmuIe în noupLeu
uceeu bùIuLuI în cùmuru eI; durù îI eru mIIù de LInere(eIe IuI,
cum de sù se prùpùdeuscù o uçu bunùLuLe de june.
$I împreunù cu porLuruI muI cercurù încù o duLù sù-I Iucù
u nu rùmuneu. Durù Iu pesLe pouLe; cùcI ¡ùL-¡rumos eru de
uceIu curI, cund îçI pune în gund sù Iucù cevu, nIcI drucuI nu
I-o scouLe dIn cup.
$I uçu, cum venI seuru, eI se duse cu cùrLIcIcu IuI în munù
çI sLùLu în prIvegIere. Ce Iùcu eI, ce nu Iùcu, cù vùzu uIbuI
zIIeI. A douu zI îI gùsIrù LoL cu curLeu în munù çI seurbùd, çI
guIben cu LurLu de ceurù, de pure cù muncIse cIne çLIe Iu ce
IucrurI greIe, çI cIne çLIe cuLe nop(I, nemuncuL çI nebùuL.
Se deçLepLù çI IuLu de unde dormeu eu, çI cum îI vùzu în
curne çI ouse îI zIse:
- Tu sù III so(uI meu.
ALuncI o duLù, cu dIn senIn, începurù u învIu oumenII de
prIn oruçe çI de prIn suLe sIugIIe de prIn curLe, çI LouLe cuLe
eruu cu suIIeL, în zIuu cund venI ceI înLuI pe(ILor, începu sù
mIçLe çI sù se scouIe cu dInLr-un somn udunc.
OumenII începurù Iu IucruI Ior, oçLIreu u du în LumpIne çI
în surIe, çI u venI Iu curLeu împùrùLeuscù sù se încIIne cu
sIujbu. De unde punù ucI eru Lùcere, mourLe, ucum Le us-
urzeuu sLrIgùLeIe çI zgomoLuI ce Iùceu muI(Imeu de oumenI
çI de urgu(I mergund IIecure Iu IucruI sùu.
PorLuruI se buImùcIse Iu ceIe ce vedeu. Nu çLIu încoLro
sù-çI înLourcù prIvIreu çI Iu ce sù se uILe muI înLuI.
¡ùL-¡rumos çI cu domnI(u IeçIrù çI se urùLurù Iu Iume.
MuI(Imeu sLrIgu de bucurIe de se uuzeu în cer sLrIgùLuI Ior,
çI dIn IIecure gurù Ieçeu vorbeIe: "Sù ne LrùIuscù împùruLuI
çI împùrùLeusu nousLrù!"
¡ùL-¡rumos, ducu se cununù cu IuLu, se uçezù în scuunuI
împùrù(IeI çI-çI LocmI oçLIIe, boIerImeu çI prosLImeu cum
çLIu eI în Iegeu IuI. To(I rùmuserù muI(umI(I de LocmeIeIe
IuI.
$I peLrecurù ce peLrecurù cu IerIcIre în cùsùLorIu Ior;
cund, înLr-unu dIn zIIe, îçI uduse umInLe de LuLùI sùu çI de
mumù-su, çI se înLrIsLù cù nu çLIu nImIc de cùpùLuIuI Ior.
¡mpùrùLeusu bùgù de seumù înLrIsLureu IuI, çI cu unuI ce-I
eru drug IourLe, nu voIu, vezI, sù-I vudù nIcI o cIIpù de ocII
mùcur Iùrù cIeI. PrInse u-I înLrebu. ¡urù ducù îI spuse, eu îI
îndemnù sù se ducù sù-çI uducù pùrIn(II, çI sù LrùIuscù cu
Lo(II Iu un Ioc cu în sunuI mù-sII.
¡ùL-¡rumos usLu çI voIu. $I LoLuçI nu se înduru sù-çI Iuse
so(Iu sIngurù. $LIu eI, bIeL, ce vu sù zIcù sIngurùLuLeu. Durù
înLe(Indu-I çI încIngundu-I doruI de pùrIn(I, IoLùrî sù se
ducù.
¡nuInLe însù de u pIecu, împùrùLeusu, so(Iu IuI, îI deLe un
IneI, ce zIceu cù îI ure de Iu moçI, de Iu sLrùmoçI, çI îI spuse
cù ure puLereu, cund îI scouLe dIn degeL, se uILù Iu dunsuI çI
doreçLe, sù se Iucù un puIuL cum seumùn pe Iume sù nu
uIbù. ¡I deLe çI pe vIzILIuI cur(II, om vecII, credIncIos çI IuLe
Iu sIujbù, cure sù nu se dezIIpeuscù de sLùpunuI sùu, nIcI cuL
uI du în umnur.
Açu cùpuIL çI pregùLIL de drum, pIecù spre suLuI unde
LrùIuu pùrIn(II IuI, dupù ce-çI Iuù zIuu bunù de Iu
împùrùLeusu, de Iu boIerI çI de Iu osLuçI. DrumuI îI eru sù
Lreucù pe Iu împùrù(Iu IuI SeIer împùruL, pe Iu (uru zuneIor
çI Dumnezeu muI çLIe pe unde.
TreI unI çI LreI IunI çI LreI zIIe (Inu cùIùLorIu punù sù
ujungù Iu suLuI pùrIn(IIor IuI. $I Lrecund pe Iu împùrù(Iu IuI
SeIer împùruL, I-u înLumpInuL dregùLorII cur(II çI I-u peLre-
cuL cu drugosLe. $I Lrecund çI pe Iu (uru zuneIor, ucesLeu se
înLreceuu cure de cure sù-I uruLe muI muILù cInsLe çI sù-I
peLreucù.
Ducu ujunse Iu suLuI pùrIn(IIor sùI, Lruse buLcu dInuInLeu
bordeIuIuI. TuLù-sùu çI mù-su nu-I cunoscurù. EI ducu vùzu
uçu, ceru sù-I gùzduIuscù. BùLrunII prIImIrù, çI-çI cerurù
IerLùcIune cù nu poL sù-I deu muI muIL decuL ceeu ce uu,
udIcù bordeIuI Ior. EI se învoI çI muse ucoIo. PesLe noupLe
se scouIù, Iese uIurù bInIçor çI, uILundu-se Iu IneI, îI urùLù cù
doreçLe sù se Iucù un puIuL înIrIcoçuL în IocuI bordeIuIuI
uceIuIu.
N-upucù sù Isprùveuscù bIne de gundIL, çI mI se rIdIcù,
neIcuII(ù, nIçLe puIuLurI mùre(e, împodobILe cu de LouLe
Irumuse(IIe, cu grùdInI IuInIce, cu Izvoure IImpezI, de sù Le
LoL II uILuL Iu dunseIe çI sù nu Le suLurI. Durù încùmILe pe
dInùunLru? AcI e ucI. CùmùrIIe, IùvI(IIe, uçLernuLurIIe,
numuI scumpeLurI.
Cund se deçLepLurù u douu zI uncIIuçuI çI cu bubu çI se
vùzurù muIu(I numuI în uur se sperIurù. Se Irecuu Iu ocII çI
se uILuu în LouLe pùr(IIe, çI nu Ie veneuu u crede ocIIIor Ior.
¡I se pùreuu cù vIseuzù.
ALuncI InLrù ¡ùL-¡rumos Iu dunçII, îI scouse dIn uImIreu
în cure cùzuserù çI se descoperI, spuIndu-Ie cù eI esLe IIuI
Ior ceI rùpIL, çI cù u ujuns împùruL.
Cund uuzIrù de uneIe cu ucesLeu, uncIIuçuI çI bubu
murIrù çI învIurù de bucurIe. ApoI îI Iuurù çI îI pupurù çI pe
o purLe çI pe uILu: Iurù eI Ie sùruLù muInIIe.
¡nduLù se Iùcu zvon în suL cù uncIIuçuI çI bubu se
procopsIrù Iùrù çLIreu IuI Dumnezeu, çI uIergu Iumeu dupù
Iume cu sù vuzù cu ocIII Ior mInuneu.
Ajungund çI Iu urecIIIe sLùpunuIuI moçIeI ucesL zvon, se
duse çI eI de vùzu puIuLurIIe çI rùmuse cu ocIII zguI(I. AcesL
om eru pIzmùLure( çI zùcuç Iu InImù. Nu voIu, vezI, nIcI în
rupLuI cupuIuI, sù-I înLreucù uI(II, nIcI în bogù(Ie, nIcI în
procopseuIù.
Se duse, decI, ucoIo, sù se încredIn(eze prIn sIne însuçI
de uceusLù mInune, çI ducu vùzu pe ¡ùL-¡rumos, ur II poILIL
dumneuIuI sù-I gInereuscù, IIIndcù uveu LreI IeLe.
PoILI pe ¡ùL-¡rumos, cu sù vIe çI eI pe Iu dunsuI p-ucusù,
cu sù Iege prIeLenIe. ¡ùL-¡rumos, cu InImu curuLù çI Iùrù
nIcI o vInovù(Ie înLr-însuI, se duse, de! de duLorIe. AcoIo,
ducu îI vùzurù, sLùpunuI moçIeI uduse vorbu de cùsùLorIe,
çI-I spuse cù ur II bun bucuros sù-I deu pe orIcure vu voI eI
sù Iu dIn IeLeIe IuI.
¡ùL-¡rumos Ie spuse curuL cù eI esLe însuruL, çI cù ure de
gund sù se înLourcù Iu nevusLù pesLe pu(In. Bu încù Ie spuse
çI cu ce puLere Iùcuse puIuLurIIe uIeu IrumouseIe ducu îI
înLreburù.
PIzmùLure(uI de sLùpun uI moçIeI pIùnuI uLuncI cu IeLeIe
suIe, cum sù Iucù sù Iure IneIuI dIn degeLuI IuI ¡ùL-¡rumos.
PenLru uceusLu, nu Lrecu muILe zIIe, çI poILIrù pe ¡ùL-
¡rumos Iu musù Iu dunçII cu sù se cIeIuIuscù çI sù peLreucù
împreunù, cùcI, zIceuu eI, muI uveu-vor zIIe sù se muI vuzù
uu bu?
¡ùL-¡rumos, Iùrù sù-I pIesneuscù prIn cup ce pIùnuIserù
eI, se duse. Dupù ce se cIeIuIrù muncund çI bund cuL Ie
cerurù InImu, cund Iurù sù se scouIe de Iu musù zùcuçuI de
proprIeLur ceru sù Ie muI deu cuLe un puIur sù beu, Iu boLu
cuIuIuI, cum se zIce. ¡n puIuruI ce deLe IuI ¡ùL-¡rumos,
umesLecù, Iùrù sù çLIe eI nIçLe buruIenI udormILoure.
Cum bùu, îI çI Iurù AgIIu(ù. Cùzu înLr-o umor(euIù sorù
cu mourLeu. CupuI îI bùnùnùIu înLr-o purLe çI înLr-uILu, de
purcù îçI rupsese jungIeLuru. ¡I Iuurù, decI, bInIçor, îI
puserù înLr-un puL, çI ucoIo rùmuse punù u douu zI. Pe cund
dormeu eI dus, îI scouserù IneIuI dIn degeL çI îI uscunserù.
A douu zI ducu se deçLepLù ¡ùL-¡rumos, îI Iu ruçIne de
ceeu ce Iùcuse. EI se cùIu çI se cùInu cum de sù Iucù eI IupLe
de cure nu muI Iùcuse în vIu(u IuI, sù-çI beu udecù çI
sIm(IrIIe. EI socoLeu, vezI, cù u bùuL cu un nemernIc, çI d-
uIu se îmbùLuse uçu.
Cum se deçLepLù se çI duse ucusù Iùrù sù buge de seumù
cù îI IIpseçLe IneIuI dIn degeL. Acusù ducu ujunse, Iu puIuLuI
de unde nu e. PIerIse cu çI cund n-ur II muI IosL, Iur în IocuI
IuI gùsI IurùçI bordeIuI pùrIn(IIor IuI. Se muI cùI eI o Lounù
de negIIobIu ce Iùcuse, dur ucumu prInde orbuI, scouLe-I
ocIII, povesLeu ùIuIu.
Se IoLùrî durù sù se înLourcù Iu împùrù(Iu IuI, sù nu se
muI înLuIneuscù cu nIçLe usemeneu oumenI rùI Iu suIIeL. EI
zIse çI pùrIn(IIor IuI sù meurgù cu dunsuI, sù LrùIuscù cu în
ruI. Durù eI se muI(umIrù u Ie rùmuneu ouseIe în sùLuceunuI
în cure se nùscuserù, çI poILIrù IIuIuI Ior o vIu(ù IInù çI Iùrù
de supùrùrI dIuvoIeçLI.
BIeLuI ¡ùL-¡rumos, LrIsL cù-çI pIerduse IneIuI, LrIsL cù
pùrIn(II sùI nu voIesc u merge sù LrùIuscù cu dunsuI, sLu cu
cupuI rezemuL pe munù çI se gundeu cum sù Iucù cu LouLe
sù-I Iusù înde bIne. Cund, deoduLù, se înIù(Içeuzù înuInLe-I
vIzILIuI ce-I duse împùrùLeusu.
- Ce uI, sLùpune, de eçLI uçu LrIsL, Iùrù sù Le munguI?
Au dourù prIImIL-uI nIscuIvu çLIrI reIe de Iu împùrù(Ie?
- Bu çLIrI reIe de Iu împùrù(Ie n-um prIImIL, druguI meu.
Durù Iucù, Iucù, Iucù ce mI s-u înLumpIuL.
$I-I spuse LoL, dIn IIr punù-n u(ù.
- ¡u Iusù, sLùpune, nu Le muI muInI uçu penLru uLuLu
Iucru de nImIc.
- Ce sLuI Lu de vorbeçLI, omuIe? ApoI de nImIc Iucru IeI Lu
cù um pIerduL IneIuI, uçu scuIù rurù? $I de pu(In Iucru
socoLeçLI Lu cù esLe u mù despùr(I de pùrIn(I Iùrù sù muI
nùdùjduIesc u-I vedeu?
- Bu nu, sLùpune; durù Iu sù ne în(eIegem Iu cuvInLe.
PùrIn(II împùrù(IeI LuIe, ducu nu vor sù vIe sù LrùIuscù pe
Iungù d-Lu, po(I sù-I IucI sù LrùIuscù bIne çI ucI, Iùsundu-Ie o
sumuII(ù bunIcIcù de bunI, de cure uI, muI(umILù Domnu-
IuI, desLuI. CuL penLru IneI, upoI împùrùLeusu doumnu
nousLrù u uvuL de grIje çI penLru uceusLu. ¡u pIecure, eu mI-
u duL ucesL IneI, cu poruncù sLruçnIcù cu sù (I-I duu numuI
uLuncI cund voI vedeu cù muInIreu umbIù sù Le bIruIe. $I
LocmuI ucum mI se pure cù e LImpuI. PoILIm!
$I înduLù sco(und dIn sun un IneI, cu çI ceIùIuIL de
Irumos, I-I deLe, muI udùogund u zIce cù IneIuI ucesLu ure
duruI, cu, uILundu-Le Iu eI çI dorInd, înduLù se vu înIù(Içu
înuInLeu dumILuIe doI urupI, curI vor Iuce orIce Ie veI
poruncI.
TocmuI uLuncI Lreceu p-ucoIo çI sLùpunuI moçIeI, ceI cu
prIcInu, înLr-o cùru(ù cu puLru LeIegurI, mergund în Lreubu
IuI.
¡ùL-¡rumos, cum Iuù IneIuI în munù, se uILù Iu eI, çI poILI
sù Iusù ceI doI urupI. ¡nduLù se pomenI cu doI urupI negrI cu
IunduI ceuunuIuI, cù sLuu dInuInLeu IuI, ugerI çI sprInLenI cu
nIçLe purdoçI.
- Ce porunceçLI, sLùpune? zIserù eI.
- Sù-mI Iuu(I pe cIIr ùIu cure Lrece în cùru(ù çI sù nu-I
sIùbI(I punù nu vu scouLe IneIuI ce mI-u Lrus dIn degeL
mIçeIeçLe.
VezI cù eI prIcepuse cù be(Iu uIu d-uLunceu nu Iusese
Iucru curuL; durù n-uvusese ce-çI Iuce cupuIuI, d-uIu çI
Lùcuse dIn gurù.
Unde mI se repezIrù, neIcuIene, ùI urupI, cu nIçLe zmeI çI
cu nIçLe IeI puruIeI, de nu-I puLeuI ujunge cu pruçLIu! ¡nLr-o
cIIpù Iurù ucoIo, çI unuI upucù cuII de durIogI çI mI (I-I oprI
cu pe eI, çI uILuI upucù pe pIzmùLure(uI de sLùpun uI moçIeI
de pIepL, çI cuL Le-uI çLerge Iu ocII, Iu çI duL jos; çI unde mI
(I-I începurù u-I rùsucI çI u-I bucIIsI înIunduL, de-(I eru muI
mure mIIu de dunsuI.
Ducù îI cerurù urupII IneIuI, eI LùgùduIu cu un nemernIc.
Se pusese dIuvoIuI cùIure pe InImu IuI çI nu-I Iùsu nIcI-
decum sù scou(ù IneIuI Iu IveuIù. Durù ce crede(I cù urupII
mI-I Iùsurù numuI uçu, cu unu, douù? NIcI sù vù gundI(I.
¡I Iuurù dIn nou Iu LùrbùceuIù. UmbIu prIn muInIIe Ior, de
Iu unuI Iu uILuI, cu o mInge. ¡I muI Iù(uIrù, îI muI LrudIrù, îI
Iuurù dIn nou Iu rupungIeIe, çI-I muI durù cù(euuu, de cre-
deuI cù se pIerde prIn muInIIe Ior, çI, cu sù spuIe, nIcI cuL.
Ducù vùzurù urupII uçu, cù se încuInuse çI nu vreu sù deu
IneIuI, îI puserù jos, unuI îI (Ineu çI uILuI scouse un cu(IL de
Iu bruu, îI deLe pe musuL, çI se Iùceu cù vreu sù-I jupouIe de
vIu.
Vùzu ùIu cù nu e gIumù, cù-I sLu vIu(u numuI înLr-un IIr
de u(ù, çI cu sù scupe de mourLe, spuse cù Iu eI esLe IneIuI çI-
I scouse de-I deLe urupIIor.
Ar II voIL oumenII IuI, vIzILIuI çI urguLuI, sù surù sù-çI
scupe sLùpunuI dIn munu urupIIor. Dur cIne se puLeu
upropIu de dunçII? NumuI cuLe un bruncI Ie du uceçLIu, çI se
duceuu pesLe cup, de se scuIuu scIIIozI.
¡ùL-¡rumos prIveu çI creçLeu curneu pe eI de muI(umIre,
cund vedeu cù Ireucù rIdIcIeu becIsnIcuIuI de zùcuç, dupù
cum I se cuveneu.
PrIImIndu-çI IneIuI ¡ùL-¡rumos, îI bùgù în degeL Iungù
ceIIuIL, çI se IoLùrî u se înLource înupoI Iu împùrù(Iu su.
DeLe pùrIn(IIor IuI vro douù, LreI pungI de guIbenI, IIIndcù
nu voIrù u merge cu dunsuI, se gùLI de drum, se urcù în
buLcù çI pornI.
Durù cund se despùr(Irù? PIungeu çI IemneIe çI pIeLreIe
de juIeu uncIIuçuIuI çI u bubeI. VezI cù prIcepurù eI cù n-
ure sù se muI vuzù. PouLe cù în cer, dur ucI pe pùmunL, de
Ieuc!
$I se duse, çI se duse ¡ùL-¡rumos cuIe Iungù depùrLuLù,
cure de ucI înuInLe se gùLeçLe, busmu muI Irumos grùIeçLe,
se duse punù ujunse Iu o poIunù Irumousù, de murgIneu
cùreIu curgeu un ruuIe(. AcI îçI cùuLù eI Ioc de popus. ¡Ie,
cù-I çI gùsIse, cùcI eru o Irumuse(e de nu Le înduruI sù Le
depùrLezI de dunsu.
¡IcIeuuu de sLùpun uI moçIeI, nIcI unu nIcI uILu, voIu cu
dInudInsuI sù uIbù penLru dunsuI IneIuI IuI ¡ùL-¡rumos çI
muI muILe nu. Se Iuù dupù dunsuI, çI cugeLu cù, muI cu
murgIIoIII, muI cu çouIdu, muI cu preIùcùLorII, sù înçeIe pe
¡ùL-¡rumos çI sù-I deu puI de gIoI Iu IneI.
Ducu vùzu ¡ùL-¡rumos cù vreu sù poposeuscù, se oprI çI
eI muI cuL coIeu, dupù un mùrùcInIç, çI uçLepLù punù sù
udourmù.
¡ùL-¡rumos, nIcI cù se gundeu Iu nIçLe usLIeI de mIçeIII, eI
înLInse pe pujIçLe nIçLe scour(e scumpe ce Ie uveu, se uçezù
pe dunseIe, muncù çI se cuIcù. VIzILIuI IuI ceI credIncIos
sLùLu de puzù o bunù bucuLù de LImp, çI ducu vùzu cù nIcI
upeIe nu se muI mIçcù, çI IIInd çI ujuns de osLeneuIu dru-
muIuI, puse çI eI cupuI jos çI-I Iurù somnuI.
Cund vùzu cù umundoI dorm duçI, ùIu IeçI dIn crung
bInIçor, çI puç, puç, cu o mu(ù cund pundeçLe Iu çourecI, se
upropIe înceLIçor de ¡ùL-¡rumos, îI Lruge IneIeIe dIn degeL
çI p-uIcI (I-e drumuI.
¡urù ducu se scuIù ¡ùL-¡rumos çI vùzu cù-I IIpsesc IneIeIe,
crezu cù vIzILIuI I Ie-o II IuuL, cu sù Ie puIe bIne, de Leumù sù
nu Ie pIurzù dormInd, çI-I înLrebù. VIzILIuI rùspunse cù,
Doumne IereçLe! nu I Ie-u IuuL eI. Acum în(eIese cù vreun
Iur I Ie-u çLers çI se înLrIsLù, nevoIe mure.
Açu supùruL, poruncI de înIùmù cuII Iu buLcù çI pornI. EI
nu çLIu cu cIne sù I Ie II IuuL, çI n-uveu pe cIne upucu de eIe.
$I mergund eI uçu çI cIudIndu-se çI IrùmunLundu-se de
muInIre, se gundeu cu se sù rùspunzù eI împùrùLeseI, cund
I-o înLrebu de IneIe. Nu-I veneu IuI, vezI, o duLù cu cupuI,
sù-I creuzù neçLIne cù esLe neIurnIc, moLoLoI çI udormIL.
TocmuI pe cund pùrereu de rùu îI ujunsese çI muI çI decuL
punù ucI, eruu Lrecund prInLr-o pùdure mure çI deusù.
DoduLù uuzI nIçLe buIuurI de IùuLurI Lrùgund dIn vIorI, de
gundeuI cù mùnuncù Ioc, çI dIn ce în ce se upropIuu. Nu Lre-
cu muIL çI IuLù cù IùuLurII Lrecurù pe Iungù buLcu IuI ¡ùL-
¡rumos, LoL cunLund, çI-I deLerù bunù-zIuu.
¡ùL-¡rumos Ie muI(umI çI prInse u-I înLrebu:
- Durù de unde venI(I, bre, oumenI bunI, çI unde vù
duce(I?
¡ùuLurII rùspunserù:
- Ne ducem sù cunLùm Iu nunLu împùrùLeseI LuIe.
- Cum sù cunLu(I Iu nunLu împùrùLeseI meIe? înLrebù ¡ùL-
¡rumos, cùruIu îI sùrI InImu de IrIcù.
- ApoI, sù vezI dumneuLu. Un împùruL dIn vecInùLuLe,
vùzund cù esLe uLuLu dIusLImù de vreme de cund uI pIecuL çI
nu Le-uI muI înLors s-u scuIuL cu ousLe usupru împùrù(IeI
LuIe, cu sù sIIeuscù pe împùrùLeusu u Iuu de so( pe IIuI sùu.
¡mpùrùLeusu s-u împoLrIvIL IourLe, çI de douù orI s-uu IovIL
oçLIIe çI de douù orI uceI împùruL u IosL bIruILor. ¡n ceIe dIn
urmù, nIcI împùrùLeusu nu muI Lrùgeu nùdejde c-o sù Le
înLorcI. $I de mIIù, cu sù nu se muI prùpùdeuscù oruçeIe çI
suLeIe çI uLuLu sumedenIe de ousLe, s-u îndupIecuL u uscuILu
cerereu împùruLuIuI, çI muIne Ie esLe nunLu.
- Cum se pouLe unu cu usLu?
- ¡ucu, se pouLe çI se preu pouLe. Durù IIIndcù Le înLorcI, çI
ducu voIeçLI sù ujungI înuInLeu nun(II, Iusù-(I buLcu sù vIe
pe urmù, çI Lu uIde(I cu noI.
¡ùL-¡rumos n-uçLepLù sù-I muI zIcù încù o duLù. Se deLe
bInIçor jos dIn buLcù, çI pornI cu IùuLurII Iu drum. UnuI dIn
IùuLurI îI Iuù în curcù, çI cund îçI Iùcu vunL, se uruncù drepL
în sIuvu ceruIuI, çI mergeu cu vurLejuI. Ar II voIL eI sù
meurgù cu gunduI, durù îI Iu Leumù sù nu pIesneuscù IIereu
în ¡ùL-¡rumos.
OduLù începu ¡ùL-¡rumos sù sLrIge:
- SLùI, mù, sù-mI Iur cùcIuIu, cù mI-u cùzuL dIn cup.
- Ce sLuI dumneuLu de vorbeçLI? ¡us-o încoIo, Iu nevoIIe,
cùcIuIu, cù eu ucum o II cuIe de çuse IunI de depurLe, sù
mergI cu pIcIoruI punù ucoIo, unde u cùzuL eu.
$I muI merse ce muI merse çI se coborurù Iu scuru puIuLu-
IuI împùrù(IeI suIe.
AcI ducu ujunse, împùrùLeusu çI Lo(I boIerII çI LouLù
ousLeu IeçIrù înLru înLumpInureu IuI. Dupù ce-çI durù bun-
gùsIL çI bun-venIL, îI povesLIrù cum împùruLuI vecIn s-u scu-
IuL cu rùzboI usupru Ior, cum ousLeu IuI u spurL ousLeu
împùrù(IeI IuI de douù orI, çI cum se gùLesc penLru u LreIu
IovIre.
ApoI împùrùLeusu îI spuse cù eu u IùcuL uceIe
meçLeçugurI cu IùuLurII, cu sù-I uducù muI curund, cù çLIe
cum u pIerduL IneIeIe çI ce-u pù(IL.
Pe cund vorbeuu încù, Iucù un curIer cù se înIù(Içeuzù
înuInLeu Ior çI dù împùrùLeseI IneIeIe cu prIcInu çI
împùruLuIuI cùcIuIu ce-I cùzuse dIn cup.
Eu îI spuse cù doI dIn uceI IùuLurI ce u vùzuL eI în pùdure
u uvuL poruncu: unuI sù-I uducù pe dunsuI, çI uILuI IneIeIe.
¡mpùruLuI se veseII o Lounù; durù eru supùruL IourLe cum
de sù îndrùzneuscù vecInuI Ior împùruL sù se scouIe cu
rùzboI usupru împùrù(IeI suIe.
$I uuzInd gIouLeIe de venIreu IuI ¡ùL-¡rumos veneuu
drouIe sù se scrIe Iu ousLe. Se scuIurù, decI, cu mIc cu mure,
çI Iùcu ousLe cu Irunzu çI cu Iurbu. ¡ùL-¡rumos Ie LocmI çI Ie
învù(ù cum sù meurgù Iu rùzboI. $I-I uscuILuu gIouLeIe, cù-I
Iubeuu nevoIe mure. D-upoI boIerII? Nu se Iùsuu nIcI eI muI
prejos. VezI cù çI eI eru drepL, îndurùLor çI vILeuz.
PornInd Iu rùzboI cu o sIIù uçu de mure çI de grozuvù
spurse împùrù(Iu vecInuIuI Ior cuLezùLor. PrInse în rùzboI çI
pe uceI împùruL vrùjmuç, împreunù cu IIuI sùu, çI îI uduse
de-I LùIurù dInuInLeu împùrùLeseI.
ApoI înLInzund coprInsuI sùu çI usupru uceIeI împùrù(II çI
muI puInd Iu cuIe LouLe cum sù ujungù supuçII sùI sù IIe
IerIcI(I, se puse pe LruI, çI LrùIrù veuc de om nesupùru(I de
nImenI.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
¿¿. Voinicol cel Iúrú de tutú
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL un împùruL ç-o împùrùLeusù. EI uveuu numuI o IuLù
çI o pùzeu cu IumInu ocIIIor Ior. Eu n-uveu voIe sù Iusù nIcI
punù în grùdInù Iùrù dùducu eI. AceusLu o (Ineu de uproupe
çI n-o scùpu dIn vedere nIcI cuL uI du în cremene. ¡uLu, LoL
çezund Iu IereusLrù, vedeu pe un june IIuIerù-vunL de coIo
punù coIo. ¡nLr-o zI uILundu-se Iu eI, o vùzu çI eI çI, (InLInd
ocIII în ocIII eI, eu sIm(I un IIor, upoI cu o scunLeIe de Ioc o
urse cevu Iu InImù. Se Lruse IuLu de Iu IereusLrù çI spuse
dùducù-seI ce I se înLumpIù. ALuncI dùducu eI îI zIse:
- CI cu IugI çI d-Lu de Iu IereusLrù! Ce LoL Le zguIeçLI çI Le
uI(I Iu Lo(I d-uIde LuIe cuInIIor Irunzù.
Nu Lrecu muIL çI IuLu începu u nu se sIm(I bIne. PusùmILe
Iuuse în punLece, Iùrù çLIreu IuI Dumnezeu. Spuse dùducù-
seI. AceusLu se du de ceusuI mor(II de cIudù, cum de sù se
înLumpIe unu cu usLu, Iùrù sù çLIe IuLu de bùrbuL. ¡rIcu ce Ie
coprInsese pe umundouù eru de nepovesLIL.
- Cu ce o sù zIcù LuLù-Lùu ucum cund vu uIIu, se vùIeLu
dùducu, ce o sù-I rùspunz eu, cund mù vu înLrebu?
- Cum o sù mù înIù(Içez eu ucum înuInLeu LuLù-meu cu
bor(uI Iu gurù, zIse çI IuLu, cund numuI unuI Dumnezeu çLIe
cuL sunL de nevInovuLù?
$I în udevùr cù LuLù-sùu eru un om uspru. Nu Ie-ur II Ier-
LuL o duLù cu cupuI.
Se duserù, decI, çI povesLI împùrùLeseI LouLù înLumpIureu,
çI se rugurù de dunsu, cu sù InLre eu Iu împùruLuI cu mIjIo-
cIre de IerLure.
Cund uuzI împùrùLeusu de ceIe ce se înLumpIuse, se Iuù
cu muInIIe de pùr. Eu zIceu cù esLe pesLe pouLe cu sù rùmuIe
cInevu însùrcInuLù dIn vedere. VezI cù eu çLIu cum merg
IucrurIIe în Iume. $I Iu o mInune cu uceusLu nIcI cù se
uçLepLu.
¡ucrurIIe nu puLeuu rùmuneu muIL LImp ucoperILe.
¡mpùrùLeusu, de sIIù, de mIIù, Iu nevoILù u spune
împùruLuIuI LouLù çIreLenIu.
Cund uuzI împùruLuI de usLù nùpusLù, se Iùcu Ioc munIe.
Rùcneu cu un Ieu:
- CIne sù IIe uceI neomenIL cureIe mI-u necInsLIL perII ceI
uIbI uI bùLrune(eIor meIe? Cu mourLe sù se omoure. ¡n IurcI
sù-I uLurne. PruI çI puIbere sù se uIeugù de cupuI IuI!
¡mpùrùLeusu îI Iuù cu bInIçoruI çI-I muI domoII oIecu(ù.
VezI cù eI nu puneu crezùmunL pe spuseIe IIIcII suIe çI uIe
dùduceI. EI çLIu cù usLIeI de înLumpIure nu se muI uuzIse.
Dupù ce dojenI cu dojunù împùrùLeuscù pe dùducù, oropsI
pe IIe-su cu urgIe. PoruncI de Iùcu o corùbIourù, puse pe
IuLù înLr-însu, çI Iungù eu cIncI puInI çI un urcIoruç cu upù,
çI îI deLe drumuI pe gurIù spre u se duce unde mIIu Domnu-
IuI o vu scouLe.
Mergund corùbIouru pe upù, eu se rugu IuI Dumnezeu cu
zdrobIre de rùruncII cu sù o scou(ù Iu IImun bun, cu unuI ce
cunouçLe nevInovù(Iu eI, çI cu pe unu ce nu se çLIu Iu suIIe-
LuI eI cu nIcI o prIIunù.
CuLevu zIIe se bùIùbùnI eu uçu cu vuIurIIe upeIor. ¡n zIuu u
LreIu îI venI ceusuI nuçLerII, çI Iùcu un doIoIun de copII cu
un îngeruç. BIuLu IemeIe! cùcI n-uvu eu nIcI un ujuLor
omenesc în zIuu necuzuIuI, decuL suIerIn(eIe eI, çI uIInùLor
pe Dumnezeu! se munguIu ourecum în suIIeLuI eI cù se çLIu
nepungùrILù.
$I vrund Dumnezeu cu dunsu, corùbIouru, înLr-unu dIn
nop(I, se oprI. Eu sIm(I cù corubIu nu muI merge; sLu pe Ioc.
Punù Iu zIuù, îI LucuI InImu de IrIcù, neçLIInd pe ce (ùrmurI
se vu II oprIL. Cund se IumInù, vùzu cù corùbIouru poposIse
de murgIneu uneI pùdurI. ¡eçInd Iu uscuL cu copIIuçuI în
bru(e, rùLùcI încou çI-ncoIo prIn pùdure. ApoI se uçezù în
scorburu unuI copucI mure çI gros cu buLIu. AcoIo sLeLe eu
muI muI(I unI, IrùnIndu-se cu IerburI çI rùdùcInI, orI cu
roudeIe unor copucI. Eu îçI creçLeu copIIuI cu drug.
Eu Iùcu dIn rumurIIe unuI copucI un Ieugùn în cure îçI
puneu copIIuI zIuu; Iurù noupLeu nu-I depùrLu de Iu sunuI eI,
çI, penLru scùIdùLoure, se duceu Iu vuduI de Iu uIbIu unuI
puruIuç ce curgeu p-uproupe d-ucoIo. AcoperùmunL Ie eru
ceruI cu sLeIeIe; Lovurùç de jucùrII copIIuIuI îI eru IIorIIe
cumpuIuI, puserIIe ceruIuI, IIuLureII çI gungùnIIIe.
Dupù ce se Iùcu muI mùrIceI, mù-su îI învù(ù Iu vunuL çI-I
spuneu cu IucrùmIIe în ocII cum u IosL eu crescuLù çI cum
esLe nevoILù sù-I creuscù pe dunsuI. ¡urù eI uscuILu çI bùgu
Iu cup LouLe ceIe ce îI spuneu mù-su.
MuI mùrIndu-se eI oIeucù, începu u cùLu vunuL muI pe de-
purLe de IocuIn(u Ior. ¡urù înLr-unu dIn zIIe zùrI un puIuL în
depùrLure. EI îçI uduse umInLe de ceIe ce îI spusese mù-su
despre puIuLurIIe LuLù-sùu çI I se pùru cù se cum useumùnù.
DeLe Iugu çI spuse mù-sII ceeu ce descoperIse. A douu zI
pIecù cu mù-su de munù çI, ujungund Iu uceIe puIuLurI,
mumù-su îI spuse cù uceIeu nu sunL uIe LuLùIuI eI; durù cù
LoL cum uçu sunL çI uIe împùru(IIor dIn Iume.
MuI Lrecu ce muI Lrecu çI muI mùrIndu-se çI dunsuI, înLr-
unu dIn zIIe, ducundu-se IurùçI Iu vunuL, cum, cum, eI se
pomenI IurùçI dInuInLeu uceIuI puIuL; cu LoroIpunuI Iu spIn-
ure, eI îçI Iuù InImu în dIn(I çI InLrù în curLe. PusùmILe puI-
uLuI uceIu eru uI unor zmeI. ¡IùcùIundruI nosLru ceI vILeuz,
cureIe nu çLIu ce esLe IrIcu, InLrù çI în puIuL. P-ucI, p-ucI eru
sù-çI Iusù dIn mIn(I de mIrure çI sù-çI pIurzù cumpùLuI dund
de uLuLeu IucrurI, ce nu muI vùzuse eI în vIu(u IuI. Cund, ce
sù vezI d-Lu? o duLù îI IeçI înuInLe LreI zmeI. AceçLIu eru
sLùpunII puIuLuIuI. $I unde se repezIrù Iu dunsuI de pure cù
sù-I Iu în ungIII, çI cu gruI rùsLIL, dojenIndu-I, îI zIserù:
- Cum de uI cuLezuL, spurcuLuIe, sù ne cuIcI cusu?
VoInIcuI nu zIse nIcI curc! cI, uducund LoroIpunuI, muI
IuLe decuL IuIgeruI, pùII pe unuI Iu dreupLu, pe uILuI Iu
sLungu, de nu çLIurù de unde Ie venI LrùsneLuI, çI îI cuIcù Iu
pùmunL. $I nIcI cù se muI mIçcurù dIn Ioc, IIIndcù îI IovIse
cu nùdejde.
AI LreIIeu zmeu, vùzund cum merge Lreubu, pIerI dInuIn-
Leu IuI cu o nùIucù, çI se duse de se uscunse în pIvnI(ù. Vùzu
eI cù nu pouLe du pIepL cu un usemeneu vILeuz, çI se IoLùrî
u-I purLu sumbeLeIe.
VoInIcuI de romunuç, în durdoru IupLeI, nu bùgù de
seumù ce se Iùcu uI LreIIeu zmeu. AçLepLù ce uçLepLù çI ducu
vùzu cù nu muI vIne nImenI, eI se înLourse, Iuù pe mumù-
su, o duse în uceIe puIuLurI çI se uçezù ucoIo.
UmbIund dIn cùmurù în cùmurù, deLe pesLe urmeIe
zmeIIor çI se mInunù. Mù-su îI spuse cù vùzuse în cusu
LuLùIuI sùu usemeneu urme, çI îI urùLù cum se
înLrebuIn(euzù. ¡I prInse bIne, cùcI vùzu cù îI merge muI
Iesne Iu vunuL. Acum începu u sùgeLu Iu cùprIoure çI Iu
cIuLe, cùcI punù ucum vunu numuI pùsùreIe cu Iu(uI, çI îI eru
cu greu.
Ajunsese cu eI sù IIe Lure çI mure în pùdure. Nu eru cIne
sù-I sLeu împoLrIvù. De muILe orI nu veneu cu zIIeIe p-
ucusù.
¡nLr-unu dIn zIIe, zmeuI IeçI dIn pIvnI(ù çI venI mIIo-
gIndu-se Iu mumu voInIcuIuI cu sù-çI Iucù pomunù cu eI sù-
I prIImeuscù Iu curLeu eI, cùcI zIceu eI cù prIbegeçLe nu çLIu
de cuL LImp orbùcùInd prIn uceI bungeL de pùdure. Spuse cù
un nenorocIL cureIe se rùLùcIse, umbIund dupù vunuL, çI du
Iuudù DomnuIuI cù I-u învrednIcIL u muI du pesLe IIIn(e de
oumenI.
Eu, bIeL, cure çLIu ce esLe necuzuI çI IIpsu, îçI pIecù
urecIeu Iu rugùcIunIIe ceIe vIcIene uIe zmeuIuI çI, Iùcundu-
I-se mIIù de nenorocIrIIe IuI, îI IùgùduI cù vu vorbI IIuIuI eI
de dunsuI.
Cum venI IIuI sùu de unde eru dus, eu îI spuse LouLù
çIreLenIu nenorocIreI omuIuI ce nùzuIu Iu mIIu Ior, çI îI rugù
sù uIbù mIIù de LIcùIoçIu IuI, cùcI, zIceu eu, nu çLIm cum ne
vu muI uduce çI pe noI Dumnezeu.
VoInIcuIuI îI pùru bIne de usLù înLumpIure, muI cu
seumù, gundeu eI, cù vu II burIm o sIugù în curLe cure sù (Ie
de uruL mù-sII, în IIpsu IuI, çI sù-I deu ujuLor în LrebIIe cuseI.
Nu-I cunoscu cù esLe zmeu, cund îI vùzu, uLuL de bIne çLIu
procIeLuI u se scIImbu. ¡I spuse ce ure de IùcuL çI îI prImI sù
çeuzù Iu curLeu IuI.
MuILeIe IIpsurI, muILeIe necuzurI, muILu muInIre ce
suIerIse mumu vILeuzuIuI çI doruI ceI mure de (uru eI, Iurù
muI cu seumù suIerIn(eIe eI cund se gundeu Iu ruçIneu ce
rùmùsese usupru numeIuI sùu în cusu pùrIn(IIor eI, eu IIInd
nevInovuLù, o Iùcu de Iuncezeu çI se Lopeu d-u-n pIcIoureIe.
Vùzund-o zmeuI uçu seurbùd çI LoL Iùrù voIe-bunù, se
încumeLuse înLr-unu dIn zIIe, pe cund voInIcuI eru Iu
vunùLoure, çI o înLrebù, durù se preIùcu cù vorbeçLe cu
sIIuIù:
- Cum bug de seumù, sLùpunù, nu preu (I-e bIne?
- Nu mI-e bIne, mù bùIeLe, cùcI mI-e dor d-uIde LuLu çI d-
uIde mumu, çI de (uru meu. VezI cù eu sunL IuLù de împùruL,
çI penLru o nùpusLe ce u cùzuL pe cupuI meu prIbegesc de
sunL uLu(I murI de unI.
- Eu çLIu un Ieuc penLru bouIu dumILuIe, sLùpunù; durù n-
ure cIne se duce sù-I uducù.
$I îI spuse o sumedenIe de mInunI ce Iùcuse IeucuI ce
zIceu cù ur II bun penLru eu.
Cund se înLourse de Iu vunùLoure IIuI eI, eu îI spuse cù
uuzIse de Iu sIugu Ior, cum cù de vu muncu mere dIn mùruI
roçu se vu Iuce sùnùLousù.
EI Iu bucuros cù uuzIse un Ieuc cure sù Iucù pe mù-su
sùnùLousù, çI se IoLùrî u se duce LocmuI ucoIo sù-I uducù
IeucuI. ¡çI Iuù zIuu bunù çI pIecù.
Dur încoLro s-upuce? cùcI nIcI nu muI uuzIse punù uLuncI
de uçu cevu. Apucù çI eI înLr-un noroc spre rùsùrIL çI,
mergund prIn desIçurIIe pùdurII, zùrI un puIuL muI Irumos
decuL uceIu în cure çedeuu eI. Se duse drepL ucoIo. AcI
IocuIu o zunù mùIusLrù. Cum o vùzu, îI cùzu cu drug. Durù
mùIusLru, IeçIndu-I înuInLe, îI prIImI dupù cum I se cuven-
eu, îI bùgù în puIuL çI îI omenI cu pe un ouspe.
DIn unu, dIn uILu, se în(eIeserù Iu cuvInLe. VezI cù, mùre,
uceusLu eru scrIsu IuI. EI nu muI vùzuse punù uLuncI uIL cIIp
de muIere, decuL p-uI mù-sII. $-upoI eru uLuL de Irumousù çI
de gInguçe, cu o IIoure!
Eu încù uveu Iu ce se uILu Iu eI; cùcI eru un brud de
romunuç.
EI se uILuse ucoIo Iu dunsu. Cund îçI uduse umInLe cù eI
pIecuse sù uducù mume-seI mere de Iu mùruI roçu, voI sù o
zbugIeuscù. Durù zunu mùIusLrù îI oprI çI-I înLrebù unde se
duce.
VoInIcuI îI spuse dIn IIr punù în u(ù LouLù çIreLenIu. Zunu
prIcepu vIcIenIu zmeuIuI çI Lùcu. ApoI îI îndrepLù eu spre
IocuI uceIu cu mùruI roçu, çI-I çI învù(ù cum sù Iucù cu sù Iu
mereIe.
Dupù ce-çI Iuù zIuu-bunù çI de Iu mùIusLrù çI-I IùgùduI cù
se vu înLource pe Iu dunsu, pornI; çI uIde, uIde, merse cuIe
Iungù çI muI Iungù, punù ce, Lrecund (ùrI çI mùrI, ujunse Iu
o grùdInù ocoIILù numuI de LrunduIIrI. ¡nLrù înùunLru çI
deLe pesLe mùruI roçu, cureIe eru sùdIL în mIjIocuI grùdIneI.
EI cercù u se uIùLuru de pom, dur pomuI îI zIse:
- Nu Le upropIu de mIne, voInIce, cù î(I veI pIerde vIu(u çI
e pùcuL de dunsu.
¡IùcùIuçuI, ce nu çLIu de IrIcù, îI rùspunse cum îI învù(use
zunu:
- Nu Le Leme, pom oropsIL, cù Le voI curù(u de omIzI çI de
uscùLurI.
$I dupù ce-I LùIe uscùLurIIe çI îI Iuù omIzIIe, cuIese LreI
merIçoure cu ceIe dIn ruI çI se înLourse înupoI. Ajungund în
pùdure, deLe pe Iu zunu. AceusLu cum îI vùzu, îI prIImII cu
bucurIe, îI puse înLr-o cùmurù sù se odIIneuscù nI(eI, çI
punù unu, uILu, îI scIImbù mereIe çI îI puse uILeIe în IocuI
Ior. Cund se scuIù voInIcuI, se grùbI u se înLource Iu mù-su
cu sIujbu IùcuLù. ¡uù decI mereIe çI pornI.
¡n vremeu uceusLu, procIeLuI de zmeu se IInguçeu pe
Iungù mumu bùIuLuIuI çI, cu IspILe çI cu murgIIoIII, umbIu
sù o deu în cup sù se pIunIseuscù IuI. Eu, bIeL, nu çLIu unde
buLe dIuvoIuI de zmeu. Nu cunoçLeu Iu suIIeLuI eI ce sunL Is-
pILeIe çI curseIe drugosLeI, çI prIn urmure nu du nus spurc-
uLuIuI sù se înLInzù. Eu çLIu unu çI bunù: se Lopeu de dor
dupù IIuI sùu, dupù pùrIn(II eI çI dupù (uru în cure se
nùscuse. Cund o cùuLuI, eru cu ocIII scùIdu(I în IucrùmI.
Cum vùzu pe IIu-sùu, sùILù de bucurIe. ¡ se pùru u învIoru
oIecu(ù. Muncù dIn merIçoureIe ce-I uduse, çI I se pùru
bune.
Dupù ce muI Lrecu, eu cùzu IurùçI în pIroLeuIu de muI-
nuInLe.
VoInIcuI, vùzund cù sùnùLuLeu mù-seI LunjeçLe, nu çLIu ce
sù-I muI Iucù spre u o muI înveseII. ¡urù drucuI de zmeu uLuL
de IurnIc se urùLu în uIe sIujbeI, încuL n-upucu sù Iusù bIne
vorbu dIn guru voInIcuIuI, çI eI o gIIceu; upoI se Iùceu
IunLre çI punLe, cu sù-I îndepIIneuscù voIIe. VoInIcuI bùgù eI
de seumù Lrugereu de InImù ce uveu sIugu spre u-I sIujI cu
credIn(ù, çI nu se cùIu de Ioc cù I-u prIImIL Iu curLeu su, bu
încù începuse u-I prIvI cu ocII bunI.
¡nLr-unu dIn zIIe, pe cund voInIcuI eru cu voIe-bunù,
zmeuI se upropIe de eI çI, cu gruI mIIogIL, îI zIse:
- SLùpune, cunosc IubIreu ce uI penLru mùmuII(u d-LuIe.
¡uncezeuIu de cure pùLImeçLe, mIe nu-mI preu pIuce. De veI
vreu sù mù uscuI(I, nu veI greçI.
- $LII Lu cevu IeucurI? spune, cù Le uscuIL.
- ¡n (uru de unde sunL eu, oumenII pùLImuçI de usemeneu
bouIù Iuc LoL ce se pouLe de uduc upù vIe çI upù mourLù de Iu
mun(II ce se buL în cupeLe. AceusLù upù esLe IeucuI ceI muI
bun. Te vùz cù eçLI un mure vILeuz çI um credIn(ù în suIIeLuI
meu cù d-LuIe î(I vu II muI uçor decuL uILoru u o uduce.
N-upucù sù Isprùveuscù vorbu çI vILeuzuI se duse Iu mù-
su. ¡IInd ucoIo, eI îI zIse:
- Mumù, Le vùz LoL guIeçù, çI Le pIerzI d-u-n pIcIoureIe.
Mù duc, mumù, sù-(I uduc IeucurI. ¡u mun(II ce se buL în
cupeLe esLe upù vIe çI upù mourLù. TocmuI ucoIo mù voI
duce, sù-(I uduc upù de uceeu.
- Nu Le duce, druguI mumeI; mIIu DomnuIuI esLe cu noI;
de vu vreu eI sù IIu boInuvù, mùcur orIce IeI de upù îmI veI
uduce, în deçerL vu II. Nu mù muI Iùsu sIngurù. DesLuI mI-u
ros rùruncIII sIngurùLuLeu. MunguIereu meu ucum Lu eçLI,
IùLuI meu, de voI muI II IIpsILù çI de dunsu, voI pIerI.
- ¡II bùrbuLù, mumù, (Ine-(I IIreu punù mù voI înLource, çI
uI sù III veseIù çI sùnùLousù cu pIuLru, dupù ce veI beu upù
vIe.
Nu Iu cu puLIn(ù u-I (Ine. Se gùLI çI pIecù. ¡n cuIe deLe çI
pe Iu zunu mùIusLrù. DIn unuI, dIn uILu, venI vorbu cù se
duce în cùIùLorIe, çI-I çI spuse unde se duce.
ZumbI zunu cund uuzI çI vùzu urcIoureIe ce-I duse zmeuI.
Nu zIse însù nImIc cure sù-I deu vro bùnuIuIù, cI îI deLe
douù borcune, cu cure sù Iu upù muI în grubù, çI îI învù(ù
cum sù Iucù. ¡I zIse cù LocmuI Iu umIuzI, cund vu II soureIe
în crucI, sù înuI(e o prùjInù çI în vurIuI eI sù puIe o
muIrumù roçIe. Mun(II or cùLu Iu eu cu ocIII bIeojdI(I; Iurù
eI, punù s-or deçLepLu eI dIn buImùceuIù, sù se repeuzù IuLe
u Iuu upù cu borcuneIe dIn umbeIe IunLune. ¡I pùru muIL
bIne voInIcuIuI penLru învù(ùLuru ce-I deLe. ApoI Iuundu-çI
zIuu-bunù, pIecù. Merse, merse, merse, punù ce, dupù o
cùIùLorIe sIIILù, ujunse Iu IocuI cu prIcInu.
¡ùcu precum îI învù(use zunu; Iurù eI, d-u-n cùIureIe, se
repezI prInLre mun(I çI umpIu borcuneIe. Cund Iu u se
înLource, mun(II prInsese de vesLe cù ourecIne u IuuL upù
dIn IunLunù, çI începu u se buLe IurùçI în cupeLe. TocmuI
uLuncI çI voInIcuI se înLorceu. $I ducu nu se grùbeu u IeçI
muI IuLe, ucoIo îI prùpùdeu. Scùpù însù cu Iu(u curuLù.
NumuI coudu cuIuIuI o upucù çI ucoIo rùmuse de jumùLuLe.
De uLuncI, vezI, esLe cuIuI cu coudu jumùLuLe de curne çI
jumùLuLe de pùr.
Cund se înLourse ucusù, deLe IurùçI pe Iu zunu. Eu, cu çI
de Iu rund, îI rugù sù se deu nI(eI odIIneI; çI în uceI LImp îI
scIImbù upu, puIndu-I uILu în IocuI ceIeI ce udusese eI.
ScuIundu-se dupù somn, Iuù borcuneIe cu upù çI venI
ucusù.
ALuLu îI Iuse mù-sII, cu sù-I vuzù. Nu çLIu ce muI Iùceu de
bucurIe. ¡I sùruLu çI p-o purLe çI pe uILu. ApoI dupù ce bùu
dIn upu ce-I uduse, eI îI pùru cù muI prInse nI(eI suIIeL.
Vorbù sù IIe! Eu nu bùgu de seumù, vezI, cù bucurIu penLru
vedereu IIuIuI sùu o Iuce sù IIe ourecum muI sprInLenù.
ZmeuI se du de ceusuI mor(II cund îI vùzu cù s-u înLors cu
Ispruvu IùcuLù. EI (îçI) bùLuse cupuI muIL çI bIne sù deu în
cup pe IuLu împùruLuIuI, în IIpsu IIuIuI sùu, durù LouLe mre-
jeIe IuI rùmùseserù de rus; cùcI eu nu deLe în cIupcu în cure
o împIngeu spurcuLuI. Eu nu-çI puLeu du seumù de ce LoL
umbIù eI pe Iungù dunsu cu çoçeIe, cu momeIe. NIcI cù vIsu
despre ce uveu de gund procIeLuI de zmeu.
PusùmILe zmeuIuI îI eru IrIcù sù se Iu Iu IupLù pe Iu(ù cu
voInIcuI. CI voIu sù-I pIurzù prIn vIcIenIe, çI upoI sù-çI buLù
joc çI de mù-su, cu sù-çI Izbundeuscù penLru mourLeu
Iru(IIor sùI.
Durù nu-I ujuLù Dumnezeu.
VoInIcuI dIn cund în cund mergeu Iu vunùLoure, çI du çI
cuLe o ruILù pe Iu zunu. Nu Lrecu muIL çI bùgù de seumù cù
mù-su nu se îndrepLeuzù, cI gùIneuzù çI se LopeçLe de pe pI-
cIoure. Se înLrIsLu în InImu IuI cund vedeu cù nu-I dù înde
bIne çI cù nu-I pouLe du nIcI un ujuLor.
PucosLeu de zmeu bùgù de seumù cù voInIcuI se IrùmunLù
cu IIreu penLru sùnùLuLeu mù-sII, se upropIe de dunsuI înLr-
o zI çI-I muI zIse înLr-o dourù; cùcI se Lemeu spurcuLuI u-I
muI îndemnu. Teumu IuI eru sù nu se deçLepLe voInIcuI çI
sù-I gIIceuscù cugeLeIe IuI ceIe vIcIene.
- Am uuzIL çI eu, sLùpune, pe cund erum copII, cù oumenII
murI cund sunL pùLImuçI de IungezeuIù çI copIII cund boIesc
de bouIù cuIneuscù se LùmùduIesc de vu muncu un purceI
de Iu scrouIu de sub pùmunL. MI se rupe InImu dIn mIne
cund vùz pe bunu meu sLùpunù cum I se sLInge vIu(u dIn
sIne. Durù nIcI pe d-Lu nu Le îndemn u Le duce, cùcI mure
prImejdIe vu cùdeu pe cupuI uceIuIu ce se vu cercu u Iuru
purceIuI, de nu vu IzbuLI.
- Nu sporovùI muI muIL, îI rùspunse voInIcuI, eu nu çLIu
ce esLe prImejdIe çI IrIcù.
NumuIdecuL çI puse Iu cuIe ceIe de LrebuIn(ù penLru o
cùIùLorIe muI Iungù. Mù-sII îI spuse cù se duce Iu vunùLoure.
PIecù çI deLe çI pe Iu zunù, cùreIu îI spuse ce uveu de gund
sù Iucù. EI çLIu, vezI, cù sIuLurIIe eI îI prInsese muIL bIne.
Zunu, dupù ce îI învù(ù cum sù Iucù sù IzbuLeuscù, îI deLe
un sùpun, un pIepLene çI o perIe, cu sù-I IIe de sIujbù. EI
pIecù çI merse, merse, punù ce ujunse Iu o pùdure deusù çI
înLunecousù, de ubIu puLeu sù rùzbeuscù. BujbuI eI p-ucoIo
punù ce deLe de gIIzuInu scrouIeI. Cum sù se upropIe eI?
CùcI gIIzuInu eru încongIuruLù de buçLenI çI de ruscoLe, de
nu se puLeu uLInge nIcI pusùre mùIusLrù.
VoInIcuI Iùcu precum îI învù(use zunu. Sùpù un çun(
udunc punù ce ujunse sub cuIcuçuI scrouIeI. ¡nLrù ucoIo çI
uçLepLù punù ce venI scrouIu sù se cuIce. PurceII eruu Lo(I în
pùr Iu ugeruI scrouIeI çI sugeuu. MuI-nuInLe de u rùsùrI
IuceuIùruI porcIIor, cunL Lo(I porcII se deçLeupLù, udormI(I
IIInd purceII cu (u(u în gurù, voInIcuI bùgù munu bInIçor çI
upucù un purceI, dur uçu de bInIçor îI upucù çI uçu de uçor îI
Lruse, încuL scùpù (u(u dIn gurù Iùrù sù sIm(ù. îI upucù
numuIdecuL de boL cu sù nu guI(e, çI p-uIcI (I-e drumuI.
DrucuI de scrouIù bùgù de seumù cù o (u(ù I se rùceçLe. Se
deçLepLù çI vùzu cù un purceI îI IIpseçLe. Se Iuù dupù voInIc.
$I cu LouLe cù LeIeguruI voInIcuIuI eru un zmeu de cuI,
scrouIu îI ujunse. Cund vùzu cù ure sù-I înIu(e cu coI(II eI,
voInIcuI uruncù sùpunuI. ALuncI unde se Iùcu un noroI
cIeIos çI puLuros, de (I ze scuLuru curneu de pe LIne. CuIuI
Iugeu de du cu burLu de pùmunL.
ScrouIu Iùcu ce Iùcu, se zvurcoII prIn ùI noroI çI se LùrbùcI
de nu o muI cunoçLeuI, scrouIù e, orI ce drucu e. Scùpù dIn
nomoI çI se Iuù dupù voInIc. ¡nLr-o cIIpù îI ujunse. Cund
vùzu zoruI, voInIcuI uruncù pIepLeneIe. $I unde se Iùcu un
zId nuIL, nuIL, d-u curmezIçuI drumuIuI eI, de nu Iu cu
puLIn(ù sù-I surù. ALuncI scrouIu se puse cu coI(II sùI çI
spurse zIduI, Iùcund o guurù numuI cuL puLeu eu sù Lreucù.
$I sù Le (II dupù dunsuI.
Ducu vùzu voInIcuI cù scrouIu Iurù s-u upropIuL, uruncù çI
perIu. DeoduLù se Iùcu o pùdure nuILù çI deusù, de nu se
puLeu sLrecuru nIcI puI de pusùre. Cum vùzu unu cu usLu,
scrouIu se puse çI rouse, çI rouse Iu copucI, punù ce-çI Iùcu
drum, çI dupù dunsuI! punù ce, cund Iu u-I ujunge, voInIcuI
InLruse în curLe Iu zunu. AceusLu IeçI numuIdecuL, înLInse
munu çI sLrIgù:
- ¡nupoI, scrouIù ruçInousù, çI Leme-Le de urgIu LuLùIuI
meu!
Cund îI uuzI gIusuI, scrouIu rùmuse încremenILù çI pIInù
de ruçIne se înLourse. Mergeu çI se LoL uILu îndùrùL; pure cù
LoL nu-I veneu u crede ceeu ce vùzuse çI uuzIse.
Se cuIcù çI de usLù duLù nI(eI voInIcuI, cu sù se
odIIneuscù, Iurù zunu îI scIImbù purceIuI, puIndu-I uILuI în
IocuI IuI. Dupù ce se deçLepLù, se înLorceu Iu mù-su cu
voIe-bunù, de Ispruvu ce Iùcuse.
Veneu, nene, cu cùcIuIu înLr-o purLe, cu purceIuI în bru(e
çI cunLund dIn Irunzù.
Cund IuLù cù se înLuIneçLe cu LreI InçI. PusùmILe eru
VunLuI, CùIduru çI GeruI. EI îçI Iuù cùcIuIu dIn cup, çI cu
muILù pIecùcIune îI zIse:
- Noroc bun sù deu Dumnezeu, neu VunLuIe.
- CuIe bunù, druguI meu, îI rùspunse VunLuI.
- Du ce, mù, numuI VunLuIuI Le pIoconeçLI? îI zIse
CùIduru. Nu çLII Lu oure cù eu poL sù Ius o zùpuçeuIù çI o
urçILù, de sù IIurbù mu(eIe dIn LIne?
- Nu-mI pusù de nImIc, rùspunse voInIcuI, numuI VunLuI
sù-mI buLù.
- N-uI uuzIL Lu oure de mIne, mù, îI zIse çI GeruI, cù eu
um puLere sù duu un IrIg çI o geruIuIù pesLe LIne, de sù
îngIe(e mu(eIe în LIne.
- Hubur n-um, rùspunde çI eI, numuI VunLuI sù nu-mI
buLù:
$I înceL, înceL, ujunse ucusù. Cund îI vùzu uIde mù-su çI
uuzI pesLe cuLe prùpùsLII u duL, murI çI învIe de bucurIe cù-I
muI vùzu o duLù în curne çI ouse.
¡I deLe de muncù purceIuI; durù eu mùrLurIsI cù nu vede
nIcI o uçurure.
Sù înnebuneuscù zmeuI de cIudù! Vùzu eI cù nu pouLe
uILIeI sù rùpuIe pe voInIc, decuL prIn vIcIenIe. CùLu decI
vreme cu prIIej cu sù-çI puIe în Iucrure cugeLuI sùu ceI neIe-
gIuIL.
¡nLr-o zI cund voInIcuI se înLorsese de Iu vunuL çI eru os-
LenIL pesLe mùsurù, se cuIcù în grùdInù Iu umbru unor
LrunduIIrI. ZmeuI deLe pesLe dunsuI çI-I Iùcu bucù(I, bucù(I,
cu puIoçuI pe cure îI purLu LoLduunu uscuns Iu dunsuI. $I cu
sù nu buge de seumù mù-su, puse LouLe bucù(eIeIe în
dùsugI, Ie uçezù pe cuI çI, dund cuLevu bIce cuIuIuI, îI deLe pe
pourLù uIurù.
CuIuI Iusese uI zuneI. Eu îI dedese în dur voInIcuIuI cund
Iu u se duce Iu mùruI roçu. EI ucum, ducù se vùzu gonIL,
uIergù drepL Iu sLùpunù-su. Eu, cum îI vùzu vIInd Iùrù
sLùpunu-sùu, prIcepu cù LrebuIe sù IIe vreo drùcIe Iu mIjIoc.
Se deLe jos, çI ce vùzu se spùImunLù. ¡uù decI desugII, îI ud-
use în cusù Iu eu çI Iuù bucù(Icù cu bucù(Icù, os cu os, çI Ie
uçezù unu Iungù uILu, IIecure Iu IocçoruI Ior. Dupù uceeu
Lurnù upù mourLù pesLe dunseIe. EIe se încIegù, IIpIndu-se
unu de uILu; pIeIeu se Iùcu Iu pIILIu, înLrupundu-se. ¡I sLropI
çI cu upù vIe çI se însuIIe(I; durù muL çI surd. ALuncI îI deLe
sù mùnunce un mùr de cure udusese eI çI îI venI gruI. ¡uù çI
purceIuI scrouIeI de pe sub pùmunL çI îI Iùcu sù-I guI(e Iu
urecII çI îI venI uuz. ALuncI zIse:
- Durù greu somn dormII, soru-meu.
- Greu, Irù(Ioure; çI uI II dormIL cuL Iumeu çI pùmunLuI,
de nu eruu mùIesLrILeIe IucrurI ce Lu uI udus penLru mù-Lu;
Iurù eu Ie-um oprIL çI (I-um pus uILeIe în IocuI Ior.
ALuncI îI spuse cIne eru duçmunuI cure voIse sù-I rùpuIe.
$I cu sù se încredIn(eze de udevùruI ceIor spuse de dunsu, îI
deLe puLere sù se Iucù porumbeI çI sù se ducù sù vuzù cum
zmeuI cIInuIeçLe çI pe mù-su. VoInIcuI se Iùcu porumbeI çI
ujunse înLr-un suIIeL Iu cuseIe unde çedeu mumù-su.
Cund coIo, ce sù vuzù? Se Irecù Iu ocII cu sù se
încredIn(eze de sunL uIeveu ceIe ce I se înIù(Içu, suu
nùIucIrI.
ZmeuI, cureIe cu çoçeIe, cu momeIe nu puLuse du în cup
pe mumu voInIcuIuI çI u se pIunIsI IuI, ucum o pusese Iu
cIInurI. O Ieguse cu o IrungIIe de mùLuse roçIe, o (Ineu
nemuncuLù çI cu ocIII în soure. EI voIu sù o omoure LocmuI
cund voInIcuI ujunse în cIIp de porumbeI. Se deLe de LreI
orI pesLe cup, cum îI învù(use zunu, çI se Iùcu om cu subIu
gouIù în munù. $I cuL uI zIce meI, Iùcu mIcI Iùrume pe ne-
curuLuI de zmeu, buIu drucuIuI. Scùpù pe mumù-su de Iu
cIInurI, çI, vIInd zunu, îI deLe de bùu nI(Icù upù vIe. Cum
bùu, vùzu cù se însuIIe(eçLe çI se sImLe voIousù cu un om
pIIn de sùnùLuLe.
ApoI voInIcuI se înso(I cu zunu, çI LrùIrù cuLe LreI un LruI
pIIn de IerIcIre çI de îngùduIn(ù punù Iu uduncI bùLrune(e.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.
¿q. Zânu mon{ilor
A IosL oduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL IourLe vILeuz; LouLe împùrù(IIIe
de prInprejuruI împùrù(IeI suIe îI cereu sIuLurI: uLuLu eru de
drepL çI în(eIepL. Cund se Iscu sIudù înLre dunçII, Iu ucesL
împùruL mergeuu muI înLuI Iu judecuLù çI, cum zIceu eI, uçu
se çI Iùceu, IIIndcù eru judecùLor drepL çI IubILor de puce.
Cund Iu uproupe de bùLrune(e îI dùruI Dumnezeu un IecIor.
Nu se pouLe spune cuLù bucurIe sIm(I împùruLuI cund u
vùzuL cù dobundI un moçLenILor. To(I împùru(II vecInI I-uu
LrImIs dururI. EI nu muI pu(In se bucuruu cù vecInuI Ior,
cure îI ujuLu cu sIuLurI çI pove(eIe IuI ceIe de muIL IoIos, u
dobundIL IecIor.
Dupù ce se mùrI, îI puse de învù(ù curLe. EI eru uçu de sII-
ILor, încuL se mIruu duscùIII de dunsuI cum de învu(ù uçu
repede. Ceeu ce învù(u ceIIuI(I copII înLr-un un, eI învù(u
numuI înLr-o sùpLùmunù. Ajunsese sù nu muI uIbù duscùIII
ce sù-I deu sù înve(e. ¡urù LuLù-sùu scrIse curLe
împùrùLeuscù Iu nIçLe IIIosoII vesLI(I cu sù vIe sù IspILeuscù
cu învù(ùLurIIe Ior pe IIuI sùu.
¡u curLeu uceIuI împùruL se uIIu pe uLuncI un vunùLor
vesLIL; çI, punù sù vIe IIIosoIII ceI vesLI(I, împùruLuI deLe pe
IIu-sùu ucesLuI vunùLor cu sù-I înve(e meçLeçuguI sùu.
Dupù ce venIrù IIIosoIII, învù(ù çI de Iu dunçII cuLe în Iunù
çI în soure. BucurIu LuLùIuI sùu eru uçu de mure unde vedeu
cù IIu-sùu ure sù IIe procopsIL cu nIcI unuI dIn IIII de
împùru(I, încuL se uILu Iu dunsuI cu Iu soure. ¡urù eI de ce se
mùreu d-uIu se Iùceu muI cu mInLe çI muI Irumos. ¡n LouLù
împùrù(Iu IuI çI u vecInIIor IuI împùru(I, uILù vorbù nu eru
decuL de în(eIepcIuneu çI Irumuse(eu ucesLuI IIu de
împùruL.
N-ujunsese sù-çI rùsuceuscù musLùcIouru çI IoIIe de
zesLre curgeuu de Iu IeI de IeI de împùru(I, cure voIuu sù-çI
deu IeLeIe dupù dunsuI, durù eI nu voIu sù se însoure uçu de
Lunùr.
¡nLr-unu dIn zIIe mergund Iu vunùLoure, vùzu o LurLurIcù,
cure LoL sùreu înuInLeu IuI; IuI îI Iu mIIù sù o vuneze; eI
cùuLu vunuLurI murI, IIIndcù nu se Lemeu de prImejdII; eru
vunùLor meçLer çI vILeuz. ¡n ceIe dIn urmù, ducu vùzu çI
vùzu cù LoL îI sùreu în cuIe, înLInse urcuI çI deLe cu o
sùgeuLù. EI se mIrù preu muIL cum de nu o puLu omorî eI,
cure eru uçu de bun vunùLor, cI o rùnI pu(In în urIpù, cure,
uçu rùnILù, se duse de nu o muI vùzu. Cum se duse LurLur-
Icu, sIm(I, nu çLIu cum, nu çLIu de ce, cù îI LucuIu InImu.
Dupù ce se înLourse ucusù, eru LoL cm guIeç. ¡mpùruLuI
vùzund cù LunjeçLe IIu-sùu cu sùnùLuLeu, îI înLrebù ce ure,
Iurù eI rùspunse cù n-ure nImIc.
TurLurIcu uceeu eru Zunu Mun(IIor cure se îndrùgosLIse
de Irumuse(eu IuI. EI nu-I veneu Iu socoLeuIù sù se uruLe IuI
uIeveu, cu sù-I deu prIcInù, çI d-uIu se Iùcuse LurLurIcù çI îI
LoL sùreu în cuIe. Nu çLIu însù cum sù Iucù, cum sù dreugù,
cu sù se cunouscù cu IIuI împùruLuIuI.
PesLe cuLevu zIIe de Iu înLourcereu IecIoruIuI de împùruL
de Iu vunùLoure, o IemeIe sùrucù venI Iu curLeu
împùrùLeuscù sù se buge sIujnIcù çI, IIIndcù LocmuI eru
LrebuIn(ù de o gùInùreusù, o prImI.
Curù(enIu çI bunu îngrIjIre ce du gùInIIor çI LuLuror
puserIIor de Iu coLe(eIe împùrùLeçLI ujunsese de povesLe.
¡mpùrùLeusu eru uçu de muI(umILù, încuL în LouLe zIIeIe
spuneu împùruLuIuI cuLe o vorbù bunù penLru bùrbù(Iu
ucesLeI IemeI LInere, durù sùrucù. Eu çI începuse u se gundI
Iu norocIreu bIeLeI IemeI. ¡IuI împùruLuIuI uuzInd uLuLeu
vorbe Irumouse despre gùInùreusù, voI sù o vuzù çI eI. ¡nLr-
o zI, cund împùrùLeusu se duse sù cerceLeze gùInIIe çI sù
vuzù de coLe(e, merse çI IIuI sùu cu dunsu.
GùInùreusu, cum vùzu pe IIuI de împùruL, îçI uruncù ocIII
usuprù-I cu o cùuLùLurù uçu de munguIousù çI uçu de pIInù
de drugosLe, durù cu smerenIe, încuL IecIoruI de împùruL se
IusLucI ourecum, durù îçI (Inu IIreu. SIm(I cù obrujII îI urde,
o sudoure rece îI Lrecu, çI InImu începu sù-I LucuIuscù, de
pùreu cù o sù-I spurgù pIepLuI. EI însuçI nu-çI puLeu du
seumu cu ce pouLe sù IIe IsLorIu usLu. PIecù ocIII în jos, nu
zIse nIcI curc, çI se înLourse ucusù.
TouLù curLeu împùrùLeuscù Iuu în nume de bIne pe
uceusLù gùInùreusù, penLru vrednIcIu çI curù(enIu eI. Eu se
purLu cu LouLe sIugIIe cu bunùcuvIIn(ù, çI nImenI nu cuLezu
sù-I zIcù nIcI dù-Le muI încoIo, penLru cù eu nu Ie du prIIej
de gIumù.
¡nLr-ucesLeu un IIu uI unuI împùruL vecIn, însurundu-se,
u IosL poILIL Iu nunLù çI pe ucesL împùruL cu LouLù curLeu IuI.
¡mpùruLuI pIIn de bucurIe merse Iu uceu nunLù çI Iuù cu
dunsuI çI pe împùrùLeusù çI pe IIuI sùu.
¡n zIuu uceeu, cund eru cununIu IIuIuI de împùruL, Iu
nunLu cùruIu merse ucesL împùruL cu IecIoruI sùu,
gùInùreusu se ceru çI eu de Iu vùLuI sù o Iuse çI pe dunsu sù
se ducù Iu preumbIure. VùLuIuI, cum ruzund, îI zIse: "Ce-I
LrebuIe cIeIuIuI? TIcIIe de mùrgùrILur". ApoI o Iùsù. ¡urù
eu, îngII(Ind înIrunLureu, nu zIse nImIc çI pIecù.
¡mpùruLuI eru veseI pesLe mùsurù vùzund cù dIn uLu(I Ie-
cIorI de împùru(I çI domnI uI sùu se deosebeu prIn
IsLe(Imeu, boIuI çI în(eIepcIuneu IuI. TouLe IeLeIe de
împùruL ur II voIL sù jouce Iungù eI în Iorù. Cund, deoduLù,
vIne Iu nunLù o IuLù îmbrùcuLù în nIçLe IuIne cum nIcI unu
dIn IeLeIe de împùruL nu uveu.
CosI(eIe eI împIeLILe cu meçLeçug çI duLe pe spuLe îI uL-
Ingeuu puIpeIe çI eu eru uçu de bIne IùcuLù, încuL ocIII Lu-
Luror rùmuse Iu dunsu. Eu cum venI, nIcI unu, nIcI uILu, se
prInse Iungù IecIoruI de împùruL çI numuI Iungù dunsuI jucu
punù cùLre seurù.
VorbIrù, ruserù, îçI povesLIrù IeI de IeI de IucrurI, durù
cum pe sub munù, IIIndcù-I eru ruçIne IecIoruIuI de
împùruL sù ruzù çI sù vorbeuscù uçu înuInLeu LùLune-sùu çI
upoI Lo(I IIII de împùru(I îçI duu couLe, cùcI bùguserù de
seumù cù necunoscuLu LoL Iungù eI jucu.
¡ecIoruI de împùruL nu muI eru uI sùu. Se mIru însuçI de
scIImbureu ce sIm(eu înLr-însuI, durù nu cuLezu sù spuIe
nImùnuI. EI îçI pusese în gund cu, Iu Ioru dIn urmù ce vu
jucu, sù înLrebe pe uceusLù necunoscuLù cIne eru, de unde
veneu, de esLe IuLù orI mùrILuLù, çI se gundeu cù de n-ur
uveu bùrbuL sù o ceurù de nevusLù. Cund, pIerI cu o nùIucù.
¡ecIoruI de împùruL rùmuse cu un zùpùcIL. Se înLourse
ucusù, durù cu gunduI eru LoL Iu dunsu. TuLù-sùu, vùzundu-I
LoL pe gundurI çI LrIsL, nu çLIu ce sù-I muI Iucù sù-I
înveseIeuscù ourecum. Cund IuLù cù-I poILesc Iu uILù nunLù
de împùruL, unde se çI duse cu împùrùLeusu çI cu IIuI sùu.
Cu çI Iu ceuIuILù nunLù IecIoruI de împùruL jucù cu IuLu
ceu necunoscuLù çI Irumousù, cure venIse çI Iu uceusLù
nunLù çI se prInse în Iorù Iungù dunsuI. Dupù muILe
înLrebùrI, uIIù de Iu dunsu cù çedeu LocmuI înspre purLeu
uceeu, încoLro eru împùrù(Iu LuLùIuI sùu, dourù cùcI nu-I
zIsese cù çude cIIur Iu dunsuI. ALuncI IIuI de împùruL îI
IùgùduI sù o ducù ucusù, ducu eru sIngurù, çI eu prIImI. ¡nsù
LocmuI cund eru sù se spurgù nunLu, eu pIerI de Iungù
dunsuI dIn Iorù.
Se înLourserù decI ucusù împùruLuI çI cu uI IuI, însù IIuI
Ior se Lopeu d-u-n-pIcIoureIe çI nImenI nu çLIu dIn ce
prIcInù. DeçI se Iùcuse vuIvù cù IecIoruI de împùruL esLe
îndrùgosLIL cu o zunù, eI însù se upùru înuInLeu LuLùIuI sùu
cù nu çLIe Iu suIIeLuI sùu nImIc. To(I vrucII çI cILILorII de
sLeIe se uduserù çI nImenI nu çLIu sù-I gIIceuscù rùuI de
cure suIerù. UnuI dInLr-înçII zIse cù e Leumù sù nu
dobundeuscù IIpIcI.
¡nLr-uceusLu împùruLuI Iu poILIL Iu o uILù nunLù de
împùruL, unde nu voI sù se ducù, IIIndcù InImu IuI nu eru de
veseIII, cI se îngrIju muI muIL de IIuI sùu. Durù ducu vùzu cù
IIuI sùu uLuLu sLùruIeçLe, îI Iùcu voIu. AcesLu poruncI Iu nIçLe
credIncIoçI uI sùI cu sù uIbù pregùLIL Iu îndemunù cuLevu
cuzune cu smouIù, sù Ie IIurbù în zIuu nun(II çI cund vu II
înde seurù sù uçLeurnù pe drum smouIù. Dupù ce puse Iu
cuIe LouLe usLeu, se duse Iu nunLù.
De cum începu Ioru, IuLu ceu Irumousù çI necunoscuLù
venI cu dIn senIn, çI Iurù se prInse Iungù dunsuI.
De usLù duLù eru gùLILù çI muI Irumos, uveu nIçLe IuIne de
Iu soure Le puLeuI uILu, dur Iu dunsu, bu. Jucu IecIoruI de
împùruL çI se uILu Iu dunsu cu Iu un cIreç copL. $I de usLù
duLù o înLrebù çI eu îI LoL rùspunse cum în doI perI. ¡I
IùgùduI çI ucum cù se vu Iùsu sù o ducù ucusù.
Cund Iu înde seurù Iu Ioru ceu muI dIn urmù, pIerI cu o
mùIusLrù de Iungù dunsuI.
Nu se pouLe spune cuL de muIL se muInI eI; cùzu Iu puL çI
zùceu, Iùrù sù-I pouLù ujuLu cInevu. TuLù-sùu ur II duL nu
çLIu cuL uceIuIu ce ur II puLuL sù-I LùmùduIuscù copIIuI.
Cund IuLù credIncIoçII IuI venIrù cu un condur. MùIusLru,
ducu se nomoII în smouIù, muI bIne Iùsù conduruI ucoIo
decuL sù înLurzIe.
ALuncI |IecIoruI| împùruLuI|uI| LrImIse pe credIncIoçII IuI
sù umbIe dIn cusù în cusù, çI sù puIe pe LouLe IemeIIe sù se
încuI(e cu uceI condur, çI Iu cure s-o poLrIvI, uceeu sù IIe
so(Iu IuI. TuLù-sùu se învoI çI eI Iu uceusLù oLùrure. Se
duserù decI, credIncIoçII IuI, ocoIIrù LouLù împùrù(Iu,
cercurù LouLe IemeIIe conduruI, çI Iu nIcI unu nu se poLrIvI.
AuzInd IecIoruI de împùruL unu cu uceusLu se îmboInùvI
çI muI rùu. ApoI poruncI cu sù încerce çI IemeIIe dIn curLeu
împùrùLeuscù. ¡u nIcI unu nu se poLrIvI. Nu muI rùmuse
decuL gùInùreusu, pe cure o uILuserù; durù împùrùLeusu,
uducundu-çI umInLe de dunsu, îI poruncI sù se încuI(e çI eu
cu conduruI. Cund îI Lruse Iu cùIcuI, pure cù Iu de ucoIo. Eru
LurnuL pe pIcIoruI eI. Eu începu u se vùIcùru çI u LùgùduI cù
nu eru conduruI eI. ¡ecIoruI de împùruL cum uuzI, poruncI
sù I-o uducù, çI cum o vùzu sLrIgù:
- AsLu esLe, mumù.
Eu, deçI LugùduIu, dur înLe(ILù de rugùcIunIIe
împùruLuIuI, uIe împùrùLeseI çI uIe IIuIuI Ior, în ceIe dIn
urmù mùrLurIsI cù eu esLe sLùpunu conduruIuI.
Dupù ce îI povesLI cù esLe zunù mùIusLrù, cù îI
îndrùgosLIse de cund îI vùzuse Iu vunuL, cù eI rùnIse o
LurLurIcù, çI cù uceu LurLurIcù eru eu, çI ducu nu s-u urùLuL
IuI uçu cum esLe u IosL cù, de vu Iuu de bùrbuL un om de pe
pùmunL, LouLù puLereu eI pIere. MuI spuse cù, spre u-I puLeu
vedeu muI udeseu, InLruse gùInùreusù Iu dunçII çI cù LoL ce
eu Iùcuse eru numuI penLru drugosLeu IuI.
Dupù uceeu IeçI Iu scurù, bùLu de LreI orI în puIme, çI IuLù
o cùrucIourù, Iùrù sù IIe Lrusù de cuI, venI; eu îçI Iuù zesLreu
numuI de scumpeLurI dInLr-însu, upoI, curgundu-I çIrouIe
de IucrùmI dIn ocII se înLourse çI zIse IecIoruIuI de
împùruL:
- ¡uLù, penLru drugosLeu Lu, mù Iepùd de puLereu meu ceu
mùIusLrù, numuI çI Lu sù mù IubeçLI, precum Le Iubesc çI eu.
DeLe drumuI cùrucIoureI çI rùmuse Iungù IIuI
împùruLuIuI, cureIe în scurL LImp se Iùcu sùnùLos. ApoI Iùcu
o nunLù d-uIe împùrùLeçLIIe çI dupù mourLeu LuLùIuI sùu,
rùmuserù eI în scuunuI împùrù(IeI, çI domnesc çI usLùzI
ducu nu vor II murIL.
¡ncùIecuI p-o çeu eLc.
¿g. Zânu zânelor
A IosL oduLù cu nIcIoduLù eLc.
A IosL oduLù un împùruL mure çI puLernIc, çI eI uveu LreI
IecIorI. ¡ùcundu-se murI, împùruLuI se gundI IeI çI cIIpurI
cum sù Iucù sù-çI însoure copIII cu sù IIe IerIcI(I. ¡nLr-o
noupLe, nu çLIu ce vIsù împùruLuI, cù u douu zI, de
munecuLe, îçI cIemù copIII çI se urcù cu dunçII în pùIImuruI
unuI Lurn ce uveu în grùdInù. PoruncI sù-çI Iu IIecure urcuI
çI cuLe o sùgeuLù.
- Truge(I, copII, cu urcuI, Ie zIse împùruLuI, çI unde vu
cùdeu sùgeuLu IIecùruIu, ucoIo îI vu II norocuI.
CopIII se supuserù Iùrù u curLI cuLuçI de pu(In, cùcI eI
eruu încredIn(u(I cù LuLùI Ior çLIu ce spune. Truserù, decI, çI
sùgeuLu ceIuI muI mure dIn III se înIIpse în cusu unuI
împùruL vecIn; u ceIuI de uI doIIeu se înIIpse în cusu unuI
boIer mure d-uI împùruLuIuI; Iurù sùgeuLu ceIuI muI mIc se
urcù în nuILuI ceruIuI. ¡I se sLrumbuserù guLurIIe uILundu-
se dupù dunsu, çI p-ucI, p-ucI, eru sù o pIurzù dIn ocII.
Cund, o vùzurù coborundu-se çI se înIIpse înLr-un copucI
nuIL dInLr-o pùdure mure.
Se duse IIuI ceI mure, îçI Iuù so(Ie pe IuLu împùruLuIuI
vecIn, çI se înLourse cu dunsu Iu LuLùI sùu.
Se duse çI ceI mIjIocIu çI se înLourse çI eI cu o so(Iourù
mundrù çI Irumousù.
Se duse çI ceI mIc. CuLreIerù Iumeu punù ce ujunse Iu
pùdureu ceu mure unde se Iùsuse sùgeuLu IuI. BujbuI eI çI
orbùcùI p-ucoIo prIn bungeL, punù ce deLe de copucIuI în
cure se înIIpsese çI sùgeuLu IuI. AcesL copucI eru nuIL çI gros
çI bùLrun, de cund urzIse Dumnezeu pùmunLuI. Se
încovrIgù eI de dunsuI, çI se urcù punù ce ujunse de se ugù(ù
de o rumurù. $I dIn rumurù în rumurù, cund uLurnuL cu
muInIIe, cund cu pIcIoureIe încrucIçuLe çI încIeçLuLe, ujunse
punù în vurI. AcoIo puse munu çI-çI Iuù sùgeuLu. Se deLe jos
cu suIIeLuI pIIn de obIdù çI de muInIre, socoLInd cù esLe sec
de noroc, cùcI, se gundeu eI, cu ce eru sù gùseuscù în uceI
copucI?
Nu-I Iu desLuI cù nu-çI uIIuse ucoIo pe scrIsu IuI, nu-I Iu
desLuI cù Iùcuse uLuLu cuIe în deçerL, se muI pomenI, cund
vru sù pIece de Iungù copucI, cù se ugu(ù de spInureu IuI o
buInI(ù. Hu( în sus, Iu( în jos, buInI(u sù se ducù dIn spIn-
ureu IuI, bu. ¡I înIù(use, drùcouIcu, cu gIIureIe, cu o guI(ù
spurcuLù, çI nu-I sIùbeu nIcI cuL uI du în cremene.
MuI se sucI, muI se învurLI sù scupe de pucosLe, çI nu Iu
nIcI un cIIp. Ducu vùzu çI vùzu, se IoLùrî çI eI u se duce
ucusù cu suxunuuu în spInure çI o Iuù Iu drum. ¡n cuIe, bùgù
de seumù cù uILe çuse buInI(e se (Ineuu dupù dunsuI. Merse
eI, bIeL, cu uIuIuI dupù dunsuI, çI poLrIvI cu sù ujungù ucusù
noupLeu, spre u nu se Iuce de rusuI drucIIor de copII.
Cum InLrù în cùmuru unde IocuIu dunsuI în puIuLurIIe
LùLune-sùu, ceIe çuse buInI(e se uçezurù cureçI pe unde; Iur
ceu d-u çupLeu buInI(ù, cure se încIeçLuse de spInureu IuI, se
uçezù în puL.
MuI sLùLu, bIeLuI IIùcùu, se muI socoLI, se muI gundI, muI
pIùnuI, çI în ceIe dIn urmù gùsI cu cuIe sù Ie Iuse în puce, sù
vuzù unde ure sù Iusù uceusLù înLumpIure. MuI cu seumù cù
ucum se coLorosIse de suxunuuu dIn spInure.
$I cum eru çI rupL de osLeneuIù de uLuLu cùIùLorIe çI de
uLuLu LevuLurù ce uvu pe drum, udormI, cum puse cupuI jos,
de purcù I-uI II IovIL cu mecIeu în cup.
A douu zI, ce sù-I vuzù ocIII? ¡ungù dunsuI în puL, o zunù
uçu de Irumousù, de umu(eu çI nu çLIu cIne cund o vedeu;
Iurù Iu cupeLeIe puLuIuI Ior çuse roube, unu muI Irumousù
decuL uILu. MuI vùzu, înLr-un coI( uI cùmùreI, çupLe pIeI de
buInI(e, uruncuLe unu pesLe uILu.
Se mIrù LuLù-sùu, se mIrù mumù-su de uçu Irumuse(e çI
gIngùçIe, ce nu muI vùzuserù de cund eruu eI.
ZIuu de nunLù u IruLeIuI ceIuI muI mure vIInd, se duse çI
IIuI ce mIc Iu împùruLuI, însù sIngur, cùcI nu puLeu sù Iu çI
pe zunù, mùcur cù eru sù-I IIe IogodnIcù. Cund, se pomenI
cu dunsu cù se prInde în Iorù Iungù dunsuI. Nu muI puLeu
de bucurIe, cund o vùzu. Se IùIeu, nene, cuL un Iucru mure,
cùcI uILu cu dunsu nu se gùseu în LouLù împùrù(Iu Ior çI u
vecInIIor. To(I nunLuçII rùmuserù cu ocIII bIeojdI(I Iu
dunsu. ¡ur ceIIuI(I III de împùru(I çI domnI curI eruu poILI(I
Iu nunLù dedeuu LurcouIe roubeIor ce venIse cu zunu, çI cure
de cure umbIu sù se prInzù în Iorù Iungù dunseIe. $I usLIeI
se veseIIrù punù seuru. ¡u musù, zunu se uçezù Iungù IIuI ceI
mIc uI împùruLuIuI. Muncurù çI se cIeIuIrù punù Iu mIezuI
nop(II. ApoI se duserù IIecure Iu uIe suIe. ¡IuI ceI mIc uI
împùruLuIuI se duse în cùmuru IuI. Zunu dupù dunsuI. Se
cuIcurù çI dormIrù cu nIçLe împùru(I ce eruu eI. Cund se
scuIù dImIneu(u çI vùzu pIeIIe de buInI(ù LoL ucoIo, îI upucù
un cuLremur de scurbù, uducundu-çI umInLe de ceIe ce
pù(Ise de Iu dunseIe.
Se Iùcu çI nunLu IIuIuI de uI doIIeu uI împùruLuIuI. ¡IuI
ceI mIc se duse Iu nunLù IurùçI sIngur, çI Iurù se pomenI cu
zunu cù vIne, çI nIcI unu, nIcI uILu, (op! se prInse Iungù
dunsuI în Iorù. CreçLeu InImu înLr-însuI de bucurIe çI de
IuIù, muI cu seumù cund vedeu pe ceIIuI(I III de împùru(I çI
de domnI cù Ie Iùsu guru upù Iu Lo(I dupù o uçu bucù(Icù. EI,
vorbu ùIuIu, în poIIdu cùpçuneIor, muncuu IoIIe. ¡çI scoLeuu
çI eI IocuI jucund în Iorù cu roubeIe zuneI. Seuru Iurù se
puserù Iu musù.
¡IuIuI ceIuI mIc uI împùruLuIuI, ce-I dù IuI drucuI în gund,
se scouIù de Iu musù, se duce în cùmuru IuI, Iu pIeIIe de
buInI(ù çI Ie uruncù în Ioc, upoI vIne çI se uçeuzù Iu musù
dIn nou.
O duLù se Iùcu o LuIburure înLre mese. $I IuLù de ce. Unu
dIn roube sLrIgù:
- SLùpunù, sunLem în prImejdIe!
AILu zIse:
- SLùpunù, mIe îmI mIrouse u purIIL! EsLe prùpùdenIe de
noI.
¡urù eu rùspunse:
- Tucù-vù guru, LocmuI ucum Iu musù v-u(I gùsIL çI voI sù
vorIbI(I secùLurI?
Nu Lrecu însù muIL çI muI zIse çI u LreIu:
- SLùpunù! nu e scùpure, sunLem vunduLe mIçeIeçLe.
¡n uceeuçI vreme, çI dunsu sLrumbù nI(eI dIn nus.
PusùmILe îI venIse çI eI mIros de purIeuIu pIeIIor. $I deoduLù
scuIundu-se cu LouLeIe de Iu musù, se Iùcurù çupLe porum-
beI. ApoI zunu zIse IIuIuI ceIuI mIc de împùruL:
- AI IosL nerecunoscùLor. Cu bIne Le-um gùsIL, cu bIne sù
rùmuI. Punù nu veI IzbuLI sù IucI ce n-u IùcuL om pe Iume,
sù nu duI cu munu de mIne.
Se înùI(urù, decI, în sIuvu ceruIuI çI înduLù pIerIrù dIn
ocIII IuI.
¡n deçerL muI rugurù mesenII pe IIuI împùruLuIuI sù çeuzù
Iu musù, în deçerL îI îndemnurù pùrIn(II sù nu-çI muI Iucù
InImù reu, cùcI eI rùmùsese cu ocIII dupù porumbeI çI nu se
muI puse Iu musù.
A douu zI punù în zIorI pIecù sù-çI gùseuscù IogodnIcu. EI
sIm(eu bIne ucum cù Iùrù dunsu nu muI puLeu LrùI. ¡çI Iuù
zIuu bunù de Iu pùrIn(I çI de Iu Iru(I çI o pornI în prIbegIe.
Trecu deuIurI, vùI, coInIce, sLrùbùLu pùdurI înLunecuLe çI
de pIcIor neumbIuLe, deLe prIn smurcurI çI IucovIçLe, çI de
urmu porumbeIIor sùI nu puLu du. Se IrùmunLu cu IIreu
voInIcuI, cerceLu, cùuLu, înLrebu; durù nIcI o Ispruvù nu-mI
Iùceu. Cu InImu înIrunLù, cu suIIeLuI zdrobIL de muInIre, çI
cu dogoruI drugosLeI înLr-însuI, umbIu cu un zmeu çI cu un
Ieu puruIeu, durù LouLe în deçerL. UneorI îI bùLeu gundurIIe
sù-çI Iucù seumu sIngur, sù se deu de rupù, orI sù-çI sIùrume
cupuI de coI(II de pIuLrù de prIn mun(I; durù purcù îI spun-
eu InImu cù oduLù, oduLù, o sù se sIurçeuscù LouLe necuzurIIe
suIe, çI deoduLù îçI veneu în sIne, çI se puneu dIn nou pe
drum, muI cu IùrnIcIe çI muI Lure în credIn(ù cù cIne cuuLù
cu umùrunLuI çI cu sLùruIn(ù LrebuIe sù gùseuscù çI gunduI
sù çI-I Izbundeuscù.
RupL de oboseuIù çI de zdruncInure, se deLe nI(eI Iu
umbrù înLr-o vuIceu, sù se muI odIIneuscù oIeucù. $I sLund
eI ucoIo, îI Iurù somnuI. DeoduLù se deçLepLù, uuzInd o
guruIuIù de gruIurI omeneçLI, çI sùrI drepL în sus. Ce sù vezI
dumneuLu? TreI drucI se cerLuu de Iùceuu cIùbuc Iu gurù. Se
duse Iu dunçII cu pIepLuI înuInLe çI Ie zIse:
- CeurLu Iùrù pùruIuIù, cu nunLu Iùrù IùuLurI.
- Se IovI cu nucu în pereLe çI vorbu Lu, Iucù, rùspunserù eI.
Durù noI nu ne cerLùm, cI numuI ne sIùdIm.
- $I penLru ce vù sIùdI(I voI? îI înLrebù eI; cùcI gùIùgIu ce
Iuce(I voI, morL d-ur II cInevu çI LoL îI deçLepLu(I.
- UILe, uvem de moçLenIre, de Iu LuLu, o perecIe de
opIncI, o cùcIuIù çI un bIcI, çI nu ne învoIm înLre noI, cure
ce sù Iu dIn eIe.
- $I Iu ce sunL bune buIendreIe pe cure vù sIùdI(I voI?
- Cund se încuI(ù cInevu cu opIncIIe, Lrece mureu cu pe
uscuL. Cund pune cùcIuIu în cup, nu-I vede nIcI drucuI,
mùcur de I-ur du cu degeLuI în ocII. ¡urù cund vu uveu bI-
cIuI în munù çI vu LrosnI usupru vrùjmuçIIor sùI, îI
împIeLreçLe.
- Ave(I drepLuLe sù vù sIùdI(I voI, mù. CùcI unu Iùrù uILu,
ucesLe buIendre nu Iuc nIcI douù cepe degeruLe. ¡ucù ce-mI
zIce mIe gunduI, de ve(I voI sù mù uscuILu(I, sù vù Iuc cu
drepLuLe omeneuscù.
- Te uscuILùm, Le uscuILùm, rùspunserù drucII înLr-o
gIùsuIre, spune-ne cum, çI vom vedeu.
- Vede(I voI ceI LreI mun(I ce sLuu în Iu(u nousLrù? Sù vù
duce(I IIecure în cuLe unuI, çI cIne vu venI muI curund, dupù
ce vù voI Iuce eu semn, uIe IuI sù IIe LouLe usLeu.
- Cù bIne zIcI d-Lu! Açu vom Iuce. Bruvo! Iucù ne-um gùsIL
omuI cureIe sù ne Iucù drepLuLe.
$I înduLù o rupserù d-u Iugu drucII, LuIInd-o înspre cuLe
un munLe.
Punù unu, uILu, voInIcuI puse opIncIIe în pIcIoure, cùcIuIu
în cup çI Iuù bIcIuI în munù. Cund ujunserù drucII în
vurIurIIe mun(IIor çI uçLepLurù sù Ie Iucù semnuI, IIuI ceI
mIc uI împùruLuIuI LrùsnI de LreI orI cu bIcIuI în Iu(u
IIecùruI druc, çI îI împIeLrI ucoIo IocuIuI. ApoI o Iuù çI eI Iu
drum în Lreubu IuI, unde îI Lrùgeu doruI.
AbIu muI Iùcu vro zece puçI çI vùzu pe sus un sLoI de
çupLe porumbeI. ¡I urmùrI dIn ocII punù ce îI vùzu în ce
purLe de Ioc se Iùsurù. ¡nLr-ucoIo decI çI dunsuI îçI îndrepLù
cùrùrIIe penLru cure se osLenIse uLuLu mure de vreme.
Trecu mùrI, puruIe çI upe murI cu pe uscuL, muI cuLreIerù
(ùrI çI pusLIurI, punù ce ujunse Iu un munLe mure, mure, uI
cùruI vurI du de norI. AcI vùzuse eI cù se Iùsuse porumbeII.
Se puse u se urcu pe dunsuI, çI, dIn vùgùunù în vùgùunù,
dIn sLeI de pIuLrù în coI(I, dIn rupù în rupù, cù(ùrundu-se
cund pe mucII, cund pe coume de mun(I, ujunse Iu o
peçLerù. ¡nLrund ucoIo, rùmuse cu IovIL de LrùsneL cund
vùzu nIçLe puIuLurI cu de domn çI uçu de mùIesLrIL IucruLe,
cum nu se vùd pe pùmunLuI nosLru. AcoIo IocuIu IogodnIcu
IuI, zunu zuneIor. Cum o vùzu prImbIundu-se prIn grùdInù
cu roubeIe dupù dunsu, o çI cunoscu. Un copIIuç de
drùguIe( se (Ineu dupù zunù, uIergu, se zbenguIu prInLre
IIorI, çI LoL sLrIgu pe zunu cu sù-I uruLe cuLe un IIuLureI.
PusùmILe zunu rùmùsese greu cund zburuse de Iu musù. $I
ucesLu eru copIIuI Ior.
Nu muI puLeu de bucurIe IIuI ceI mIc uI împùruLuIuI. ¡I
veneu sù deu Iugu, cu un dezmeLIc, sù Iu copIIuçuI sù-I
sùruLe. Durù îçI Iuù seumu, nu cure cumvu sù se sperIe. Pe
dunsuI nu-I vedeu nImenI, cùcI eru cu cùcIuIu în cup.
¡ncepu u du înde seurù, çI eI nu çLIu cum sù se uruLe. ¡n
ceIe dIn urmù uuzInd cù poILeçLe Iu musù pe zunu, se duse
çI eI çI se uçezù înLre dunsu çI înLre copIIuçuI Ior. Aduserù
bucuLe. EI muncu cu un Iup IIùmund, cùcI nu muI (Ineu
mInLe de cund nu muncuse eI Iegumù IIurLù. Zunu se mIru
cum de se sIurçeçLe bucuLeIe uçu de IuLe. PoruncI de muI
uduse. Durù çI uceIe se IILuIrù înLr-o cIIpù.
¡nLre ucesLeu, eI rIdIcundu-çI nI(eI cùcIuIu dInsLre purLeu
copIIuIuI, ucesLu îI zùrI çI oduLù sLrIgù:
- UILe LuLu, mumù!
- TuLù-Lùu, druguI meu, nu vu du pesLe noI punù nu vu
sùvurçI o IupLù nùzdrùvunù, rùspunse mù-su.
EI îçI Lruse IuLe, IuLe, cùcIuIu pe ocII çI începu IurùçI u
muncu, de pùreu cù se buL IupII Iu guru IuI. Dupù ce sIurçI çI
ucesLe bucuLe, zunu, coprInsù de mIrure, poruncI sù se muI
uducù, cu sù IIe dIn desLuI.
¡IuI împùruLuIuI se muI urùLù copIIuçuIuI încù o duLù,
pIIn de bucurIe cù IIuI sùu îI cunoscu.
CopIIuI IurùçI spuse mù-sI; çI uceusLu IurùçI îI (Inu de rùu,
vezI cù nu-I veneu eI u crede sù II IùcuL bùrbuLu-sùu nIscuI
IupLe mInunuLe, prIn cure sù pouLù ujunge Iu dunsu. Eu çLIu
cù pe ucoIo nIcI pusùre mùIusLrù nu cuIcù. CopIIuI Lùcu, cùcI
LuLù-sùu îçI Lrùsese cùcIuIu pe ocII numuIdecuL.
MuI muncù punù ce se IsprùvI çI ucesLe bucuLe. Muncu,
nene, çI nu se muI sùLuru. NemuIuvund ce sù muI uducù Iu
musù, zunu începu u curLI cù nu muI rùmùsese çI penLru
roube. Cund IuLù copIIuI cù sLrIgù IurùçI:
- Mumù! zùu cù esLe LuLu.
- Durù unde esLe, mù? ce LoL uIurezI Lu?
- Bu nIcI uIureuIù, nIcI nImIc. UILe-I, esLe coIeu Iungù
mIne, uILe-I, mù Iu în bru(e.
Se sperIe zunu cund uuzI. Durù eI nu o Iùsù punù în ceIe
dIn urmù Iùrù sù se uruLe, cu sù nu-I vIe cevu rùu. $I
Iuundu-çI cùcIuIu dIn cup, zIse:
- ¡uLù-mù çI eu. Tu n-uI vruL sù crezI pe IIuI nosLru cund
(I-u spus cù m-u vùzuL. Eu n-um çLIuL ce sù crez cund um
vùzuL scurbouseIe uIeu de pIeI, cI um socoLIL cù Iuc bIne,
dundu-Ie IocuIuI, cu sù vù scup pe voI de eIe.
- Açu um IosL noI ursI(I sù pùLImIm, rùspunse zunu. ¡usù
ucum ceIe LrecuLe uILùrII, çI spune-mI cum uI IzbuLIL de uI
ujuns punù uIcI.
$I dupù ce-çI povesLI LouLe înLumpIùrIIe, çI LoL ce pù(I, se
îmbrù(Içurù, sùruLù copIIuI çI rùmuse ucoIo cu Lo(I. EI sLùruI
de dunsu sù Iusù Iu Iume, çI eu îI uscuILù. Se înLourserù decI
cu Lo(II Iu împùruLuI, LuLùI voInIcuIuI, çI ucoIo Iùcu o nunLù
de se duse vesLeu în Iume.
¡mpùruLuI uceIu îmbùLrunInd, LouLù boIerImeu çI LoL
poporuI uIeserù pe IIuI sùu ceI muI mIc de împùruL, penLru
cù eru romun verde, înLreg Iu mInLe çI drepL Iu judecuLù; çI
LrùIrù çI împùrù(Irù în IerIcIre, de Ie rùmuse numeIe de po-
menIre în vecII vecIIor.
¡urù eu încùIecuI p-o çeu eLc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful