P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

הנובה 'פ

ףד] ב"ק [ב"ע
י"שר ה"ד הכמה פ"שמ .שיטפב ץצופמש תא ןבאה לבא .'וכ י"שרפ (.גע) 'יעל ל"זו איה רמג
לכ הכאלמ ןכש ןמוא הכמ נרוקב לע ןדה וקיל!הל רמגב ימנ 'ינתמו "הכאלמ אל ביי!ימ 'יל
אלא רמגב הכאלמ וטושפבו .ל"כע י"שרד ןאכ גילפ לע י"שר לבא .'יעל השקי לע י"שרפ ןאכ
ןכשמבד 'ותה 'וק אל היה ןינב ל"צו .#ינבא ל"ד ןנירמגד #ג תיבמ .#ימלוע
לבא אמש ל"י ןפואב ר!א י"שרד ןאכ הדומ הכמד שיטפב היהש ןכשמב היה האכה נרוקב לע
אלא .ןדה #שד אוה רמג תיישע רשפאו "ילכ ילכבד ש"ל רדג לכ לכד "אוהש אוהש ונייה ןיאש
#וש רועיש לש לבא "תוביש! ילכ #לועל שי ול תוביש!ה לש כ"עו .ילכ א"שמ הנשמה ןאכ
הכמהד שיטפב לכ אל "אוהש יריימ ןכלו .ילכב טקנ י"שר ןאכ אמגוד לש הכמ שיטפב "#ינבאב
ןבאבד ריפש $ייש רדג לכ לבא .אוהש ןויכ ןכשמבד אל היה ןינב ןכל "#ינבא טקנ 'יעל י"שר
רויצ לש הכמ שיטפב היהש ונייהד "ןכשמב רמגב תיישע .ילכ
%

דועו הזד טושפ ירועישד תבש אל ורמאנ דצמ הכאלמה אלא דצמ ןניז!דכו "הלועפה תכאלמד
האצוה שי הל #ירועיש #גו .#ינוש תכאלמב הנוב ירה ןבגמ ביי! #ושמ הנוב מ"מו ןיא ורועיש
לכב והזו .אוהש #עטה הנשמהש הללכ ד!י רועיש הנוב הכמו ףא "שיטפב ןהש תוכאלמ
"תונוש
&
מ"מד #הינשב הלועפה איה ןינב ץע ןבאו לכו אוהש בוש! ביי!תהל ןכלו .'ילע אטישפ
י"שרל 'יל הכמד שיטפב ואל 'ינתמד ונייה תיישעב רועישד "ילכ לכ אוהש רמאנ 'ינתמד
תכאלמב ץע אימוד "ןבאו !דוקד אלו "תתמו תיישעב .ילכ
לבא הכמד 'יפ 'ות שיטפב ונייה 'ינתמד שוכמ ןור!א הכמש לע ל"ו "ילכה #גד הז ארקנ לכ
הזו .אוהש אלד המכ ונראיבש תעדב י"שר תיישעד ילכ וניא לכ ירהש "אוהש שי ול תוביש! .ילכ
אמשו .ב שי ראבל הנהד "והייתגולפ !"לי רדגב בוי! הכמ שיטפב ונייהד רמג הכאלמ ומכ
י"שרפש #א .'ותו ןוקיתה הלועפהו ביי!ש הילע אוה ותוא ןוקית ןור!א השועש ילכב תעשב
רמגה ףאד .ומצע אוהש ןוקית ןטק לבא שי ול תוביש! ןויכ י"עד ןוקית הז אוה לשמו) .רמגנ
ד"דהמל המל אמלעבד !"יא לע תביתכ ת!א לבא בתוכשכ תוא הנור!א רפב ןויכד "ביי!
איהש תוא הנור!א שי הל תוביש! ד"וא (.תד!וימ הלועפה איה תיישע לכ י"עד "ילכה רמגה
אצמנ שיד ול ילכ ילכהו "#לש ארקנ לע #ש ילכהו "רמוגה #לשה אוה הלועפה ןוקיתהו לש
תכאלמ הכמ .שיטפב
הנהו י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג הכמד שיטפב ונייה הכמש נרוקב לע ןדה תעשב רמג
טושפ "הכאלמ ןיאד ןוקיתה המ לעפנש התואב האכה התואבד "הנור!א האכה אל ןקית #ולכ
1
ת"או ןויכ ןכשמבד אל היה תביצ! כ"א "#ינבא $ה הכמ שיטפב יבצו!ד #ינבא ל"וה בש!יהל כ"שמכ "הדלות
י"שר ד"וב #גד רמג הכאלמ יוה הדלות הכמד לבא .שיטפב ןושל י"שר עמשמ הכמד שיטפב תביצ!ד #ינבא יוה
ל"יו .בא ףאד אלש היה תביצ! #ינבא לבא "ןכשמב ןויכ אוהש השעמ ןמוא רמגו המוד שממ הכמל שיטפב
האכהד יוהו "נרוקב ללכב כ"שמו "באה י"שר לכד רמג הכאלמ ל"וה הדלות הכמד שיטפב ונייה וניאשכ השעמ
ק"קו .ןמוא כ"אד תתמ ימנ לאומשל ביי!ד #ושמ הכמ שיטפב היהי בש!נ וליאו "בא י"שר ה"ד) 'קל #ושמ (יאמ
בתכ ל"זו וזיא הדלות ןמ תובאה אוה עמשמו "ל"כע ע"וכלד יוה הדלות נ"שמ 'יעו .פ"כע .#ש
2
רתויבו תעדל בר תתמד !דוקו #בוי! #ושמ הנוב כ"א ה!תפ הנשמה הנובב תתמו #בוי!ד #ושמ "הנוב
כ"!או הכמ כ"!או "שיטפב הרז! !דוקל ובוי!ש #ושמ אלא .הנוב כ"ע ןינעלד בוי! לכ אוהש יריימד הב הנשמה
אל תפכיא ןל #שב .הכאלמ
%
יפלכ ילכה אלא "רמגנה כ"ע ןויכד התואד האכה הנור!א הרומ רמגנש ביי! "ילכה לע הדי
#ושמ ןוקיתה #צעבש תיישע .ילכה
י"שר 'יעו ה"ד .זמ) 'יעל ביי! יבג (תאט! ריז!מ הטמ לש #יירט בתכש אוהד תלי!ת ורמגו
אצמנו השוע שרופמו "ילכ וירבדב רדגד הכמ שיטפב אוה תיישע ילכ הלי!תמ דעו אלא) .ףו
עמשמד ירבדמ י"שר #ש תמאבד !"יא כ"אא השע #ג רואד ('!כק) 'קלמ 'קו "הל!תהה
ריז!הל תלד הדיש הבית לדגמו הריזג אמש י"שרפו "עקתי #ושמ הכמ ףא "שיטפב יאדובש אל
יריימ אוהש הנב תא הדישה הבית ראבנ 'קלו .לדגמו תנוכד י"שר ריז!מד הטמ לש #יירט
אקוד אוהש יופר צ"יאו (י"שר 'ישל) #וש תונמוא נ"שמלו .וריז!הל רדגה רמגהשכד אוה השעמ
ןמוא אליממ לכד תיישע ילכה ארקנ לע #ש רמוגהו "רמגה ארקנ השעש כ"אשמ "ילכהל
רמגהשכ אוה השעמ ןיא "טוידה תוביש! מ"מו "רמגל #א השע לכ ילכה הלי!תמ דעו ףו כ"א
אליממ שי ול התוא תוביש! הכמד הזד "שיטפד אפוג רדג הכמ תיישעד "שיטפב ילכה ארקנ לע
#ש .רמוגה
לבא הכמד 'ותהל שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע ןיידע "ילכה שי רמול ןוקיתהד הכמד
שיטפב אוה המ ןקתינש ותואב שוכמ .ןור!א
אליממו י"שר 'ישל ןוקיתהד הכמד שיטפב אוה תיישע לכ כ"א "ילכה ש"ל רמול ובוי!ש לכב
ילכהד "אוהש וניא לכ אוהש שיד ול תוביש! לכ כ"עו .ילש אל 'ינתמד יריימ הכמב שיטפב
תיישעד ומכ "ילכ היהש אלא "ןכשמב תביצ!ב לכד "#ינבא תלועפ תביצ! #ינבאה ארקנ לע
#ש ביי!ו "רמגה לע ןבא לכ ןכלו .אוהש י"שרפ (.גע) 'יעל הכמ שיטפב תיישעב $כד "ילכ התיה
לבא "ןכשמב ןאכ הכמ 'יפ שיטפב תביצ!ב הזבד "#ינבא ל"!כשמ בוי! לכב .אוהש
כ"אשמ ןוקיתהד 'ותהל הכמד שיטפב אוה המ ןקתנש שוכמב כ"א "ןור!א ריפש $ייש רמול
ורועישד לכב אוהש וליפא תיישעב וליפאד "ילכ #א שוכמה ןור!אה אל ןקית אלא לכ אוהש ןמ
ילכה מ"מ .ק"ודו "ביי!
הנהו .ג אהב רמאד ג"בשר ףא הכמה נרוקב לע ןדה תעשב הכאלמ ןושלו .ביי! "ףא"
הרומ אבש ףיוהל הנהו .ק"תא י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג #גד ק"תל בוי! הכמ שיטפב אוה
הכמב נרוקב לע ל"צ "ןדה ג"בשרד אב שד!ל ביי!ד תעשב "ףא" אלו "הכאלמ קר תעשב
רמג לבא .הכאלמ י"שר ןאכ ירבדב 'יפ ג"בשר ל"זו פ"עאו וניאש הכמ לע הלועפה .ש"ייע
עמשמו ק"תלד !"יא כ"אא הכמ לע הלעופה הזבו "המצע גילפ לע .ג"בשר
הנהו #א רמאנ י"שרד הכמד 'יפש 'ינתמב שיטפב ק"תד ונייה תביצ!ב #ינבא גילפ י"שרפא
ללכ 'פב 'יעל כ"א "לודג א!ינ רשפאד י"שרד ןאכ תמאב ל" ק"תלד !"יא אלא הכמב לע
הלועפה יהוזו .המצע תדוקנ תקול!מה ןיב ק"ת לבא .ג"בשרו יפל המ $רדה ל"נה ונבתכש
ירבדש י"שר אל ירת #גו "ידדהא י"שר הדומ 'ינתמב הכמד שיטפב היהש ןכשמב היה תאכהב
נרוקה לע ןדה תעשב רמג כ"א "הכאלמ השק כ"שמ ירבדב ג"בשר ביי!ד וניאש "ףא" הכמ
לע הלועפה ירהו "המצע הזב #ג ק"ת רקיעהו .הדומ ל"וה שרפל ג"בשרד ביי!מ תעשב "ףא"
.הכאלמ
דוע ע"לי י"שר 'ישל ללכ 'פב לודג הכמד שיטפב ונייה הכמ נרוקב לע ןדה תעשב רמג
כ"א "הכאלמ יאמא אל השקה #ש 'מגה ללכ 'פב לודג יאמ #שו "דיבעק ל"וה ייבאל אברו
שרפל ןכד ידדרמ יט ןכשמ #ישוע יאמאו "ןכ ועבק הז אקוד ירבדא .ג"בשר
&
הארנו י"פע נ"שמ המד ק"תד ביי!מ לע תאכה נרוקה לע ןדה תעשב רמג ףא "הכאלמ
ןיא 'כלד הזב #וש ןוקית הלועפב רבכש "המצע אוה "הרמגנ #ושמ ןויכד ז"יעד הרומ רמגנש
ילכה ארקנ לכ תיישע ילכה לע ומכו .ומש ונקיידש ירבדמ י"שר רדגד (.זמ) 'יעל הכמ שיטפב
ונייה השוע ןכלו .ילכ הזב אל וכרצוה ייבא אברו שרפל ןכש ידדרמ יט ןכשמ #ישוע לכבד "ןכ
תיישע ילכ ( אלו קר ידדרמב ןיט ( האכהה תעשב רמג הכאלמ הרומ לע רמג ילכה ביי!ו לע
תיישע ארקנד "ילכה לע #ש אלו "רמוגה קר ידדרמב ןיאו .ןיט בוי!ה #ושמ ןוקיתה לש האכה
תמאבד "וז האכהה תעשבש רמג הכאלמ הניא תנקתמ #ולכ הכאלמב קר .ןבומכ "המצע ובוי!
#ושמ בש!נש השוע לבא .ילכ ג"בשר ביי!מ וליפא לע האכה תעשבש הכאלמה כ"עו "המצע
בוי!הש #ושמ ןוקיתה לעפנה י"ע האכה וז הזבו "המצע ריפש $ירפ יאמ (.גק) 'מגה אק "דיבע
ומכו י"שרפש ןאכ יאמד ןקתמ וכרצוהו "הזב ייבא אברו שרפל תיישעבש יט בהז איהש הכאלמ
הקד דאמ האכהה לע ןדה תעשב הכאלמ איה ןוקית תיישעב טה אלש .עקבי
אליממו א!ינ המ י"שרפש ירבדב ג"בשר ביי!ד וניאש "ףא" הכמ לע הלועפה ונישקתנד "המצע
ירה #ג ק"ת ביי!מ לע האכהה לע ןדה תעשב רמג ףא "הכאלמ וניאש הכמ לע הלועפה
ל"נלו .המצע אל ימד ק"תד "ללכ ביי!מ #ושמ לע האכהה ףובלד #ושמ ז"יעד אצמנ השוע
ארקנש "ילכה לע #ש לבא "רמוגה ג"בשר ביי!מ #ושמ האכהה האכהש "ףא" "המצע וז הניא
הלועפב המצע הרואכלו הניא תמרוג #וש ןוקית ילכב ומכו "ומצע $ירפד יאמ 'מגה אק "דיבע
רואיבהו א"שמכ ייבא אברו #ושמ י"עד האכה וז ענומ טה .עקבהלמ
י"שר ה"ד לכ השועה הכאלמ ותכאלמו שיש "תמייקתמ תמייקתמ ב"ויכ הזד (.גק) 'מגבו .'וכ
ללכה אב תוברל ק! אזיפק י"שרפו "אבקב לע יפ וכרד #לוגב לודג פ"עאו 'וכ דיתעש ףיוהל
שי ןימייקמש .ןכ
ב"צ 'כלו כ"א גרואה ןיטו! 'ב וא השוע #יתב 'ב יכו "הפנב שי #ימייקמ ןכא .ןכ י"שר ומצע
ראיב הז ש"ייעד ('גק) 'קל אתיירבב ביי!ד וליפא אל בתכ לכ ןועמשה אלא #ש "ןועמשמ
וליפאו אל גרא לכ תיבה אלא וליפאו "ןיטו! 'ב אל השע לכ הפנה א"כ לבא .#יתב 'ב לע
תו!פ הזמ דמלנו .!"יא אשרדמ ת!אמד י"שרפו .הנהמ #ושמ ןניעבד ידכ ונייהד "#ויק #ש
אהו "ןועמשמ ביי!ד לע ןיטו! 'ב ינשו "רדגבב #יתב ראיב "הפנב י"שר יפל ןיאש #דא גרוא דגב
#ויב וא "'א השוע הפנ תבב לי!תמו "ת!א השועו ידכ #ויק אלש אהי רתנ וילאמ ןכלו .ש"ייע
#ג ןיטו! 'ב ביש! הכאלמ #ייקמד "תמייקתמה ןכ #ויל .ד!א
אליממו ןבומ ק!בד אזיפק אבקב $רדהד ותושעל ולוכ תבב ןכל "ת!א אלמלא שיד #ימייקמ
ותוא ןכ אל היה ןכו .ביי! #ש ןועמשמ $רדה בותכל לכ הביתה תבב ןכלו "ת!א !"יא א"כ
#ושמ שיש #ימייקמ #ש ןועמשמ .ודבל
בגאו ונדמל ירבדמ י"שר #ש רוקמהד $הל אללכ ןניעבד ב"ויכש תמייקתמ אוה $המ אשרד
.ת!אמד
)
3
אלא ע"ליד #ש 'קלמ יתיימד אתיירב !דוקה ש"כ רצה 'וכ ילכב הרוצ לכ אוהש י"שרפו 'וכ ונייהד לכ אוהש ןמ
יכד 'קו .הרוצה שי #ימייקמ קר לכ אוהש ןמ .הרוצה
ןיאו רמול #תהד ימנ ןיא $רדה תושעל לכ הרוצה #ויב הז .ד!א אהד "וניא קימ אתיירבה ש"ר רמוא דע !דקיש
תא ולוכ דע 'וכ רוציש י"שרפו "ולוכ ולוכד ונייה לכ המ ןווכתנש תושעל הלי!תמ תבב כ"או "ת!א ראובמ #יליגרד
תושעל לכ הרוצה תבב מ"מו "ת!א רמאק ק"ת ביי!ד לע לכ אוהש ןמ .הרוצה
)
י"שרפל .ב תצק שי הלי!תמד 'יעל ה!תפ הנשמה הנובהד המכ הנבי אהיו ביי! לכב "אוהש
כ"!או רמאק ןניעבד אצויכש הב והזד "תמייקתמ ירהו) .רועיש 'כל לכ רקיע רועיש ינש ןיטו!
דגבב ינשו ןיטו! הפנב י"שרפ אוהש ('גק) 'קל אתלמ #גו (.#ויקד #א קל!נ ז"יאד רועיש
עובק מ"מ "בוצקו ל"וה הנשמהל הלי!תמ רמול הנובה המכ הנבי אהיו ביי! לכ ב"ויכש
.תמייקתמ
אמשו לכ המ ןניעבד ב"ויכ תמייקתמ אוה אוהשכ ומצע הצור ףיוהל הזבד "הילע יריימ $ה
אללכ ראובמכו אבד 'מגב תוברל ק! אזיפק לבא .אבקב וניאשכ הצור ףיוהל תמאב "הילע
צ"יא ב"ויכ הזבו "תמייקתמ יריימ .אשירה
לבא הז וניא י"שר 'יעד ה"ד) 'קל ראיבש (דדצמה א"שמ לאומש דדצמהד תא ןבאה ביי! ףא
אלב טיט #ושמ שיד #ימייקמ ירהו "ןכ ת"כיהמ יריימד לאומש אוהשכ הצור ףיוהל אלא "טיט
עמשמ לכבד אנוג ןניעב #ימייקמש .ןכ
ןכא ןושל י"שר (#ש) וליפאו אל ןתנ טיט יוה הנוב לכ אוהש שיד ןימייקמ ןכ אלב טיט 'כלו "ל"כע
בריע הזב ינש אשיר "#ירבד הנובהד 'ינתמד ביי! לכב אפיו "אוהש ןניעבד 'ינתמד הכאלמ
ב"ויכש עמשמו .תמייקתמ יל הזמ י"שרד $הד 'ינתמל 'פמ אללכ אוה תניתנ המל "#עט ביי! לע
ןינב לכ #ושמ "אוהש ב"ויכש ונייהד "תמייקתמ שיש #ימייקמ #ג ןינב לכ ז"יפלו .אוהש א"שמ
$הד (.גק) 'מגב אללכ אבד תוברל ק! אזיפק ונייה "אבקב רותיהד הזד ללכה אב תוברל יגד
המב #יר!אש #ימייקמ לבא "ןכ #צע טשפה הנשמב איה ביי!ד לע ןינב לכ אוהש #ושמ ב"ויכש
.תמייקתמ
לכ 'מגב 'יעו .ג אוהש יאמל איז! אישוקהד 'יפ 'ותהו "'וכ איה #ושמ ד"ד ןינבד לכ אוהש אל
ןכלו) .אביש! $ירצ דומלל ןכשממ ז"יפלו (.ש"ייע אתוברה הנובהד 'ינתמד ביי! לכב אוהש אוה
#גד לכ אוהש אביש! לבא .ןינב ירבדל י"שר $הד אללכ ב"ויכד תמייקתמ איה תניתנ "#עט
ראובמ רקיעד אתוברה איה 'ינתמד ןינבד לכ אוהש בש!נ הכאלמ הארנו .תמייקתמה רורב
י"שרד שרפי ןכ תישוקל לכ "'מגה אוהש יאמל ירה 'יפ "איז! ןיא #ימייקמ ץרתמו "ותוא ןכש ינע
רפו! אמוג ירה "'וכ ינעש #ייקמ #ג ןינב לכ ןכו .אוהש ראש #יצוריתה י"שרלו) .ז"דע 'מגב השקי
תיישוק המל 'ותה $ירצ דומלל הז (.ןכשממ
ג"בשר רמוא ףא הכמה יפל .'וכ אריגה ונינפלש עמשמ ג"בשרד ביי!מ וליפא אלש תעשב רמג
ןכו "הכאלמ ראובמ י"שרב הכמש (.גק) 'קל לע 'ג הכאלמ ת!או לע לבא) .ןדה ף"ירב 'יגה
תעשב רמג (.הכאלמ
ע"ליו המ אוה רדג הכאלמ ןויכ "וז וניאש ןינע לש רמג .הכאלמ
ל"צו ןיאד הנוכה רצש רבד טושפ כ"כ ןיאש ןימייקמ אלא .ב"ויכ #לועל יריימ תצקמב ןמ הרוצה שיש ןימייקמש
ותוא כ"שמו .$כ י"שר רצש תצקמ ןמ הנוכה "הרוצה קר יקופאל תעדמ ש"ר !"יאד דע רוציש לכ המ היהש
ותעדב רוצל תבב .טושפו .ת!א
*
דועו ע"לי ןויכד ביי!ש #ושמ האכה לע וליפא "ןדה אלש תעשב רמג לכ 'כל "הכאלמ ןכש
ביי!ש #ושמ האכה לע טה כ"או .ומצע ע"לי לכב ןינב #ילכב יהנ ל"ייקד ןיאד ןינב #ילכב לבא
ג"בשרל #לועל היהי ביי! #ושמ הכמ השקיו .שיטפב יבג ('זמ) 'יעל 'יעד תונבלמ הטמה #י!וולו
לש ביק ג"בשרד רמוא #א היה יופר רתומ תעדו "'וכ ןאכ) 'ות ה"ד ר"ועו (יאה קולי!הד ןיב
יופר ןיבל עוקת קזו!ב אוה עוקתבד קזו!ב שי ןינב #ילכב לבא יופרב ןיא ןינב יהנ 'קו "#ילכב
ןיאד ןינב ל"פת "#ילכב #ושמ הכמ המלו "שיטפב ריתמ ג"בשר אוהשכ .יופר
#נמא #ג אלמלא אה ג"בשרד היה 'כל רשפא לואשל לכ 'יפד 'ותהל איגוה #ש ןינעל הנוב
ו!יכוהו) הזמ עקותבד קזו!ב שי ןינב יאמא "(#ילכב !"יא לכב $נה #תהד #ושמ הכמ .שיטפב
ןכא) י"שר תמאב לכ 'פמ איגוה #ש ןינעל הכמ הידידלו "שיטפב קולי!ה ןיב יופר עוקתל רמאנ
ינידב הכמ לבא .שיטפב ןיא 'ותהל #וש רוקמ קל!ל ןינעל הכמ שיטפב ןיב יופר (.קדוהמל
לבא הזב ל"י אריבד והל לכבד 'ותהל $נה #תהד ןויכ כ"!אש קרפי #תוא ז"יא רמג הכאלמ
וניאו $ייש הכמל ןכלו "שיטפב לכ איגוה שרפתמ #ושמ הנוב .אקוד
לבא ג"בשרל ביי!ד וליפא לע האכה תעשבש ירה "הכאלמ תכאלמד הכמ שיטפב צ"יא רמג
כ"א "הכאלמ בוש השקי ל"נכ יאמא רטפ ג"בשר יהנ "יופרב ןיאד ןינב #ילכב לבא ל"פת #ושמ
הכמ .שיטפב
הארנו רורב ג"בשרלד רדג תכאלמ הכמ שיטפב אוה השעמ וניאו .ןמוא ןינע לש רמג .הכאלמ
#"במר 'יעו י"פ) תבש הכמה (ז"טה שיטפב האכה ת!א לכו "ביי! השועה רבד אוהש רמג
הכאלמ ז"רה תדלות הכמ שיטפב ביי!ו ע"ליו .'וכ #"במרהד אל ריכזה האכההד שיטפב היה
רמגב הכאלמ דועו .ללכ ראובמ וירבדמ רמגד הכאלמ אוה ןינע ר!א הכממ אלא "שיטפב
ביש!ד הדלות ע"עו .הידיד #ש) יפמה (ז"יה ןי!ש תבשב ידכ בי!רהל יפ הכמה $רדכ
ןיאפורהש ןישוע ביי! 'וכ #ושמ הכמ שיטפב וזש איה תכאלמ אפורה וניאו "ש"ייע ראובמ המ
תניתנ #עט איה .וז
ראבמו ז"ארגה ןבא) לזאה #ש #"במרהד (ב"יה הכמד 'פמ שיטפב ונייה וליפא תעשב "הכאלמ
ורדגו יוהד השעמ אלא .ןמוא לכד רמוג וליפא "הכאלמ וניא השעמ יוה "ןמוא הדלות הכמד
ונייהו .שיטפב #ושמ השעמד ןמוא איוה הלועפ לכו "הבוש! רבד אוהש רמג הכאלמ שי ול כ"ג
.תוביש!
א"שמו) מ"כב 'מגב הכמד שיטפב יולת רמגב ומכו "הכאלמ ןינעל (.גק) 'קל ונייה "!דוק אנוגב
וניאד השעמ (.ןמוא
#"במרהלו לכ אתגולפה ןיב ק"ת ג"בשרל אוה קר ק"תלד "הזב $ירצ תוכהל לע הלועפה
לבא "המצע האכהב לע רדה אכיל ג"בשרו "ןוקית ל" #גד האכהב לע ןדה אכיא ןכש "ןוקית
ידדרמ יט ןכשמ ןישוע לבא .ןכ והייורת אריב והל הכמד שיטפב אוה השעמ .ןמוא
לבא י"שר ושריפ 'ותו תעדב ק"ת הכמד שיטפב אוה ןינע לש רמג י"שרד) .הכאלמ 'יפ .גע 'יעל
הכמש לע ןדה תעשב רמג י"שרו "הכאלמ ןאכ אוהש 'פמ רמג הכאלמ לש יבצו! 'ותו "#ינבא
אוהש 'יפ שוכמ לבא (.ןור!א הארנ #גד #ה #ידומ ג"בשרלד השעמ שיטפב ונייה השעמ "ןמוא
צ"יאו רמג אלא "הכאלמ הזבד אפוג יגילפ הארנו .#ימכ! ודמלש ןכ לכמ $נה תויגו ולתד
הכלמ שיטפב רמגב לבא .הכאלמ #"במרה שרפמ #תהד וניאשכ השעמ #ושמו "ןמוא "הדלות
לבא באה הכאלמ הכמד שיטפב וניא יולת רמגב הכאלמ אלא השעמב ןמוא .דו!ל
+
לבא השוע בקנ לולב לש #ילוגנרת ןיאד $רד ןינב $כב אמיא הדומ לאומשל 'יל השק .'וכ יהנ
ןיאד $רד ןינב $כב ד"ו !"יאד #ושמ לבא "הנוב ת"כיהמ הדויש לאומשל ביי!ד #ושמ הכמ
א"רגהו .שיטפב תונשב והילא !יכוה הזמ הזד טושפ ע"וכל והלוכבד ביי! #ושמ הכמ "שיטפב
אלו יגילפ בר לאומשו אלא #א ביי! כ"ג #ושמ ןכלו .הנוב מ"כב !"יאד #ושמ טושפ "הנוב
הדומד בר לאומשל ביי!ד פ"כע #ושמ הכמ .שיטפב
#יאריהו .ב שי ול הטיש תר!א הזב יכדרמב 'יעד איבהש ומשמ $יא 'קהש רמאק ביי! ליעמד
אתפוש ביי! 'וכ #ושמ הנוב אה ןיא ןינב #לועלד 'יתו .#ילכב !"יא #ושמ הנוב קר תנוכ בר
ןויכד רו!מש ןינב וניא ביי! #ושמ הכמ #לועלד .שיטפב ןיא בוי! הכמ שיטפב א"כ ר!א רמג
הלועפה ז"יעכו .ןינבהו בתכ יריאמה #שב ('דק) ימכ! תורודה ולאשד בתוכב תוא הנור!א
ת"ב ביי!ד #ושמ בתוכ יאמא !"יא #ושמ הכמ וצריתו "שיטפב אלש רמאנ הכמ שיטפב אלא
הכאלמב המלשנש הלוכ ז"יפלו .ש"ייע שי ונל רואיב ר!א ברלד "ןייגוב ןויכ #גד ןינב לכ והד
ביש! אליממ "ןינב !"יא #ושמ הכמ לבא "שיטפב לאומשל ןינבד לכ והד אל ביש! אליממ "ןינב
וניא רו!מ ןינב ביי!ו #ושמ הכמ .שיטפב
השקו ןיבהל תרב #יאריה $יא "יריאמהו ןכתי רמגד הכאלמ הניאש תרו!מ ןינב רתוי ביי!
רמגמ הכאלמ תרו!מש אמשו .ןינב שי רמול י"פע נ"שמ י"שר 'ישב 'יעל הלועפהד ביי!ש
הילע הכמב שיטפב הניא האכהה הנור!אה דצמ אלא "המצע ןויכד י"עש האכה וז תרמגנ ילכה
ארקנ תיישע ילכה לע #ש ונקיידו .רמוגה ןכ ןושלמ י"שר אצמנ"ד (.זמ) 'יעל השוע ילכ ביי!ו
#ושמ הכמ התעמו ."שיטפב ל"יש אקודד המלשנשכ רבכ רקיע הכאלמה הניאו תרו!מ
הלועפהו "ןינבה הנור!אה תישענ #של רמג אוה "דבל ביי!ד #ושמ הכמ התואד "שיטפב הלועפ
תישענ #של רמג דבל לעו הדי עבקנ רמג ילכה ידכ ארקיש ותיישע לע לבא .ומש #וקמב
ילכהש רו!מ ןינב כ"א "שממ ותלועפ הניא #של רמג אלא #של ןויכו "ןינב הניאש תישענ #של
רמג הניא תעבוק רמג !"יאו "ילכה #ושמ הכמ ת"צו .שיטפב .הזב
דוע .ג שי הטיש תר!א תבכרמב הנשמה י"פ) תבש 'לה #לועלד (ד"יה !"יא #ושמ הכמ שיטפב
#וקמב ביי!ש #ושמ הכאלמ תר!א ןכלו .ש"ייע ברל ביי!ד #ושמ אליממ "הנוב רוטפד #ושמ
הכמ אלא .שיטפב ןיא 'כלד ולא אלא ירבד תואיבנ ת"כיהמ רמול .ןכ
ןכא הארנ $מ וירבדל ימלשוריהמ י"ר ל"רו ןידבע ייווה אדהב קרפ תלת ןינש גולפו ןוקפא
הינימ ןיעברא ר! ת!א תודלות לע לכ אד! ןמ "אד!ו ןו!כשאד $ומימ אה "ןוכמ אלד
ןו!כשא הינודבע #ושמ הכמ שיטפב ראובמו .כ"ע לכד רבד אלש ואצמ וכימהל הכאלמל
תר!א וכמ ול תכאלמל הכמ ירהו .שיטפב פ"נממ #א אוה רמג הכאלמ כ"א לכב ןינע ביי!תי
#ג #ושמ הכמ #או "שיטפב וניא רמג הכאלמ כ"א וניא הכמ .שיטפב
ןכא #יאריה 'ישל לכד אוהש רו!מ ןינב אל יוה הכמ שיטפב פ"לי הנוכהד לכד ביש!ד הכאלמ
תר!א אליממ רו!מ .ןינב
*
לכו וניאש ללכב הכאלמ תר!א וניא רו!מ .ןינב
ןכא יפל ודוי לש תכרמה הנשמה א!ינ תוטשפב לכד אוהש ביי! #ושמ הכאלמ תר!א אליממ
עקפומ בוי!מ הכמ מ"מו .שיטפב #צע רבדה $ירצ .הרבה
4
יאדובד ןינב טקנד #יאריה ונייה ואל אקוד תכאלמ ירהש "הנוב ירייא לעימב אתפוש אניפוקב ארמד !"יאד #ושמ
הנוב ןיאד ןינב מ"מו "#ילכב יוה רו!מ ונייהד "ןינב רו!מד רקיע תלועפ .התיישע
,
הארנו .ד ראבל #ירבדה בתכד "#דקהב #"במרה י"פ) תבש הכמה (ז"טה שיטפב האכה ת!א
לכו "ביי! השועה רבד אוהש רמג הכאלמ ז"רה תדלות הכמ שיטפב ביי!ו #וקמבו .'וכ הכמד
שיטפב ןיא ובוי! #ושמ אוהש רמג הכאלמ אלא אוה בא אלא "ע"נפב רבדד אוהש רמג
הכאלמ יוה הדלות ןכ 'פמו .'יליד לכ ('הע) 'יעל 'מגהל ידימ תיאד הב רמג הכאלמ ביי! #ושמ
הכמ #ושמ 'יפ "שיטפב הדלות הכמד לבא .שיטפב והמ כ"א הכמ שיטפב ראבמו .המצע
ז"ארגה ןבא) לזאה #ש #"במרהד (ב"יה הכמד 'פמ שיטפב ונייה ונייהד "הטשפכ תכאלמ ןמוא
הכמהש שיטפב אוה רבד $יישה ןמואל #יביי!ו וילע תבשב והזו אפוג תוביש! ביש!ד הכאלמ
#ושמ !יכוהו .הז רבד הזמ ירבדמ #"במרה #ש יפמה (ז"יה) ןי!ש תבשב ידכ בי!רהל יפ
הכמה $רדכ ןיאפורהש ןישוע ביי! 'וכ #ושמ הכמ שיטפב וזש איה תכאלמ אפורה ירה "ש"ייע
ראובמ ביי!מהש אוה #ושמ הכאלמ אפורה ןמואהו .ד"תא
ראובמו ז"יפל רקיעד רדג הכמ שיטפב ונייה הלועפ אלא "הבוש! תוביש!ד וז הלוכי תויהל
#ושמ אוהש השעמ והזו "ןמוא באה הכמד וא "שיטפב #ושמ אוהש רמג #גד "הכאלמ הז אוה
זאו "תוביש! ובוי! #ושמ הכמ .שיטפב
התעמו הארנ ןויכד "דוע הכמד שיטפב ןיא ול רדג #ייומ אלא לכ הלועפ הבוש! אביש! הכמ
הבוש!ו) .שיטפב ונייה תכאלמ ןמוא וא תכאלמ רמג הכאלמד "אליממ (.ל"נכ וז הרמאנ יפלכ
תולועפ ולאכ ןיאד #הל הנוכת תמייומ $יישמש #תוא ראשל תובא תמאבד .הכאלמ לכ
הכאלמ !"להמ תוכאלמ תור!אה הבוש! דצמ התנוכת תימצעה עבוצש וא בתוכ וליאו 'וכ
הכמ שיטפב איה הלועפ ןיאש הל תוביש! תימצע אלא איהש הבוש! דצמ ר!א #ושמ איהש
תכאלמ ןמוא וא רמג והזו .הכאלמ דוי ימלשוריה לכד "ל"נה הלועפ הבוש! הניאד הלולכ
הכאלמב הוללכ "תר!א תכאלמב הכמ .שיטפב
+
יעב הינימ בר ןתנ רב איעשוא ןנ!וי 'רמ תתמ #ושמ יאמ יו!א "ביי!מ הידיב 'יל #ושמ הכמ
ןנאהו .שיטפב ןנת תתמה הכמהו אמיא "שיטפב תתמה הכמה ד"מלו "השק .שיטפב בוי!ד
תתמ #ושמ הנוב ימ אהו "א!ינ ןנת הנובה #גו .תתמהו ץורית אל 'כל 'מגה הלעי ד"מל "הז
י"שרד ץוריתהד 'יפ אוה ק"הד תתמה אוהש ביי! #ושמ הכמ יכו .שיטפב ל"שפא הנובה אוהש
ביי! #ושמ ןכו .תתמ השק .!דוקב
הארנו #לועמד אל השקוה יאמא 'מגל אנת תתמ ע"נפב ןויכ אוהש הדלות הכמד .שיטפב
אלד לכ תודלותה שי #הל רועיש ד!א #ע ומכ .באה ןבגמ יוהד הדלות הנובד מ"מו ורועיש
קר .תרגורגב אישוקה איה הממ #ידקהש תתמ הכמל וניאו "שיטפב ןידב #ידקהל הדלותה
.באל
ר"וש) כ"שמ ש"ארה 'ותב ש"ייע אלו יתלוכי דומעל לע (.ותנוכ
5
יתיארו ת"ושב ת!נמ רשא הצרש שד!ל !כמ ימלשוריה ל"נה תלעפהד קירטקעלע ביי! #ושמ הכמ "שיטפב
איהד הלועפ הבוש! הניאד הלולכ הכאלמב יפלו .תר!א ונירבד שי מ"מד 'יעל הלועפ הבוש! ונייה אקוד תכאלמ
ןמואה וא רבד אוהש רמג אמשו .הכאלמ #ג תלעפה קירטקעלע ביש! תכאלמ ןמואה ירהש הניא תלעפנ א"כ
י"ע עוי תכרעמ המילש .ת"צו .תללכושמו
-
ןכא י"שר 'ישל הכמד שיטפב ונייה 'ינתמד רמג תכאלמ יבצו! #יכמש "#ינבא שיטפב לע "ןבאה
פ"לי תיישוק ןפואב 'מגה השקמד "טושפ ןויכ תתמד ובוי! #ושמ הכמ כ"א "שיטפב ז"רה הכמ
שיטפב ירהש "שממ הכמ שיטפב ונייה הכמש שיטפב לע ןבאה ז"יעו רמוג ירהו "הכאלמ והז
שממ תלועפ .תתמ
הארנו קיתמהל הזב א"שמ ןנ!וי 'רד 'מגה יו!א ןויכד .הידיב 'יל הארהש ול ןנ!וי 'ר ודיב $יא
הכמש ופורגאב לע השקה "ופכ ול בר ןתנ רב אעישוא ירה והז שממ הארמ #הינשו "תתמה
הלועפ ת!א הכמש לע ןבאה רומגל .הכאלמ
ןיאו תושקהל הממ בתכש י"שר ה"ד) 'יעל #ושמ ל"זו (יאמ וזיא הדלות ןמ תובאה אוה "ל"כע
עמשמו ןיבד ברל ןיב לאומשל תתמ יוה אלא "הדלות וקל!נש #א תדלות הנוב וא תדלות
הכמ ירהו .שיטפב נ"שמפל לאומשל תתמ אוה הכמ שיטפב נ"היאד .שממ אלא וזד איה
תיישוק ןאכ 'מגה ףוב לבא "איגוה הלי!תמ יאדו היה ד" תתמד וניא הכמ אלא "שיטפב
ביי!ד #ושמ הדלות הכמד .שיטפב
,
שיו ןאכ קויד אלפנ י"שרד ןאכ רואיבב א"שמ לאומש השועד בקנ לולב לש ןילוגרנת ביי! #ושמ
הכמ שיטפב ל"זו לכו ידימ אוהש רמג הכאלמ ביי! #ושמ הכמ שיטפב רמאדכ ללכ 'פב לודג
הומתו "ל"כע המל ןיתמה דע $ה אבב לולד לש ןילוגרנת ראבל אלו "הז ןכ 'יפ יבג .תתמ
#נמא #ג תתמב בתכ יוהד רמג לבא "הכאלמ אל האר $רוצ $יראהל לכד אוהש רמג הכאלמ
לבא .'וכ ל"נל ראובמ תמאבד "דאמ לאומשל תתמ יוה הכמ שיטפב אוהד "שממ הכמ לע
ןבאה רומגל לבא .התכאלמ תיישע בקנ לולב לש #ילוגרנת איה הלועפ אלא "תר!א מ"מד יוה
תדלות הכמ שיטפב #ושמ שיש וב ןינעה רמגד הזלו "הכאלמ ראיב י"שר אללכד אוה לכד ידימ
.ק"ודו 'וכ
תמאבו #גש הכמד 'ותה 'יפל שיטפב ונייה שוכמ ןור!א הכמש לע ילכה כ"ג רשפא שרפל
#נמאד "ז"דע ל" הנשמהד 'ותהל הטקנ הכמ שיטפב היהש ןכשמב ונייהד לע לבא "ילכה
#צעב המ יל יכ המ יל ןויכו "ןבא תתמד יוה הכמ לע ןבאה רומגל ריפש "ותכאלמ השקמ 'מגה
ונייהד הכמ .שיטפב
#גו י"שרפל הכמד (.גע) 'יעל שיטפב ונייה לע ןדה תעשב רמג טושפ 'כל "הכאלמ ה"הד לע
ילכה אנוגב והזד רמג ה"הו "התכאלמ לע ריפשו "ןבאה שרפתמ ןייגו לע $רד תמאבו .ל"נה
ע"ליד המ !ירכה תא י"שר #ש שרפל הכמד שיטפב ונייה לע אלו "ןדה לע ילכה 'יפכ "ומצע
רשפאו .'ותה #ושמ השקוהד ול בר 'ישל שיד ןינב #ילכב כ"א שוכמ ןור!א הכהש לע ילכה
ןכשמב היה $יאו "הנוב רשפא דומלל הזמ דוע הכאלמ ןכלו .תר!א $רצוה שרפל הנשמבד
התיה אנוג הכמד שיטפב לע ןיאד "ןדה וב #ושמ מ"מו "הנוב יוה הכמ לבא .שיטפב יאדוב
תמא רבדה #וקמבד שוכמהש ןור!אה הכמש לע ילכה וא לע ןבאה אוה רמג יוהד "הכאלמ
הכמ ריפשו "שיטפב שרפתמ ןייגו .ל"נכ
-
6
אלא תצקד ע"לי התואל $רד ונבתכש י"שרד 'יעל פ"ל 'ינתמב לע י"שר הכמד (.גע) 'יעל שיטפב היהש ןכשמב
היה הכמה נרוקב לע אלא "ןדה ןאכד טקנ הכמ שיטפב תביצ!ד #ינבא #ושמ קרד הזב $ייש רמול ביי!ד לכב
מ"מו .אוהש ירה ראובמ י"שרב הכמד שיטפב תביצ!ד #ינבא יוה כ"עו .בא היהי ל"צ י"שר 'ישד לכד רמג הכאלמ
אוהש השעמ ןמוא ביש! ללכב באה הכמד כ"או .שיטפב #ג ימקמ השקמד תתמד 'מגה יוה הכמ שיטפב "שממ
פ"כע בש!י הזמו .בא היה הארנ #לועלד י"שר ןאכ גילפ לע י"שר ל"ו "(.גע) 'יעל הכמד שיטפב היהש ןכשמב
היה תביצ!ב ןניפליד "#ינבא תיבמ ל"ו .#ימלוע לכד אלש היה ןכשמב שממ יוה ןכלו .הדלות היה ד" תתמד
יוה תדלות הכמ דע .שיטפב השקמש ןאכ 'מגה תתמד יוה הלועפ ת!א #ע הכמ שיטפב .שממ
7
תמאבו שי תעדל 'יעל הכמד 'יפד 'ותה שיטפב ונייה שוכמ ןור!א לעש הזד "ילכה היה הכמ שיטפב "ןכשמב
יאמאו ז"יא ללכב ףאו .הנוב ל" 'ותד #גד ברל ןיא ןינב לבא "#ילכב ירה #וקמבד 'ותה 'יש $ירצש קוזי!
.
תטיש י"שר תקול!מב בר לאומשו
י"שר ה"ד ימדד ןינבל ל"זו ףאש ןינבב #יתב #ישוע #יבקנ ריואל תועמשמ .ש"ייע 'וכ ירבד י"שר
רקיעד ןינב אוה ןינב והזו .#יתב רואיב תתמד "אתוכירצה יוה $רד ןינב #עטו) .#יתב לאומש
גילפד ראבתי בקנו (.$שמהב לולב לש ןילוגנרת פ"כע ימד #גד "ןינבל ןינבב #יתב #ישוע #יבקנ
וליאו .אריואל לעימ אתפוש אניפוקב ארמד וניא אל $רד ןינב אלו ימד ןינבל ןויכ וניאש $ייש
ןינבל .#יתב
הארנו י"שרד #ינושארהד 'ימעטל ירה $יא 'קה ל" ברל לעימד אתפוש ביי! 'וכ #ושמ "הנוב
ירה ןיא ןינב ר"ועו 'ותהו .#ילכב רבדבד 'ית $ירצש תונמוא שי ןינב לבא .#ילכב י"שר 'יש
מ"כב יאד ןיא ןינב #ילכב #לועל !"יא וליפא #א עקת תודיתיב קזו!בו א"כ #ושמ הכמ .שיטפב
ה"ד 'דע 'יעל 'יע) ה"ד .זמ 'יעלו "תיב!ב ה"ד 'בכק 'קלו "ביי! הריזג אמש ע"עו "עקתי הציב
ה"ד 'אי ןיא יכדרמהו (.ןינב איבה #יאריה 'ית ברלד תמאב !"יא #ושמ הנוב קר תנוכ בר ןויכד
רו!מד ןינב ןכל אל ביש! הכמ לבא .שיטפב ז"יפל אתוכירצה $ירצ 'מגב שרפתהל אל ןינעל
תכאלמ הנוב ה"אלבד) ש"ל אניפוקב אלא (ארמד ןינעל #צע הלועפה יא בוש! רו!מ "ןינב
תתמד רו!מ ןינב ונייה) דאמ (הלועפ ויר!או בקנ לולב ויר!או אתפוש אניפוקב .ארמד
ירבדו י"שר אל עמשמ ןכ ללכ כ"אד המ ןינע ןינב #יתב .ןאכל
א"רגהו שיר) בתכ (ד"יש 'י י"שרלד פ"לצ הזבד אפוג יגילפ בר לאומשו אהב לייעד אתפוש 'וכ
ברלד ביי! #ושמ הנוב שיד ןינב #ילכב לאומשלו !"יא #ושמ הנוב #ושמ ןיאד ןינב #ילכב פ"כו)
#ינור!אהו) .(!"ר ז"יפלד 'כ קייודמ י"שרפ ('!כק) 'קלד הריזג אמש עקתי ביי!תיו #ושמ
אלדו "הנוב וכרדכ מ"כב #ושמ 'יפש הכמ #ושמ "שיטפב #תהד יאק ארמימא ברד 'קו (.ש"ייע
י"שרד אל 'כל ריכזה דועו "הז כ"אד והז אתגולפ תר!א הממ יגילפד בר לאומשו תתמב לולבו
לש #ילוגנרת וליאו עמשמ 'מגב הממ דיבעד אתוכירצ והלוכד אד!ב את!מ .והנינ
לבא הארנ רורב י"שרד אתוכירצה 'יפד 'ימעטל ל"נכ רקיעד ןינב ונייה ןינב ןכלו "#יתב תעד
לאומש !"יאד והלוכב ז"יאד ןינב #יתב ונייה ןינב ברו .רבו!מב ל" צ"יאד היהיש המוד ןינבל
ןכלו "#יתב שי ןינב והזו "#ילכב אפוג ברד "אתוכירצה ל" תתמד ביי! #ושמ הנוב אוהד $רד
ןינב ופוש ועבקל דועו "ןינבב ל" רתוי וליפאד תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת ביי! ףא אוהש
שולת ימדד פ"כע ןינבל רבו!מד #גד #ש #ישוע דועו "תונול! ל" וליפאד לעימ אתפוש
אניפוקב ארמד וניאד המוד ןינבל #יתב ללכ ביי! ה"הו ראשל ןינב .#ילכב
.
תונמואו ע"וכל שי ןינב שוכמ 'כלו "#ילכב ןור!א הכמש לע ילכה יוה השעמ אמשו .ןמוא שי קולי! ןיב קוזי!"
ןיבל "תונמואו השעמ ןמוא .ת"צו .אמלעב
8
הנהו ראש #ינושארה $יא 'קהש ביי!מ בר לעימב אתפוש אה 'וכ ןיא ןינב ע"לי "#ילכב יאמא אל ושקה ןכ #ג
ןינעל כ"גד "תתמ וניא ינבאהו .רבו!מ רזנ ופוד 'ית (ט"יר 'י) עבקהל ל"נלו .ןינבב אוה ראובמ תיגוב 'מגה
ירהד "המצע והז אפוג אתוכירצה ןכלו "'מגב אל ושקה #ינושארה תתממ #תהד יוה $רד ןינב ונייהד ופוש
ועבקל לולמו) .ןינבב לש #ילוגנרת ל"י אלד אישק והל רשפאד יריימד רבו!מש ןכלו .עקרקל אל אישק והל אלא
לעיממ אתפוש אניפוקב אלא .ארמד ע"ליד יפל המ רבדבד 'יתש $ירצש תונמוא ביי! וליפא כ"א "#ילכב יאמא
$רצוה רמול 'מגה יאד ןניעמשא לעימ אתפוש א"וה 'וכ אהבד רמאק לאומש !"יאד #ושמ אמינ "הנוב #גד ברל
א"וה אקודד לעימ אתפוש יוהד 'וכ תונמוא אוה ביי!ד #ושמ לבא "הנוב וטושפב א!ינ #גד תיישע בקנ לולב לש
#ילוגנרת ןכו תתמ $ירצ .תונמוא
/
ןיידעו .ב ע"לי רמאקד 'קל 'מגב !דוקד יולת תתגולפב בר י"שרפו "לאומשו ונייהד #תתגולפ
תיישעב בקנ לולב לש השקו .#ילוגנרת $יא רשפא דומלל !דוק השועמ ירה "בקנ השוע בקנ
ימד ידבעד "ןינבל י"שרפדכו "אריואל ימדד תונול!ל #ישועש וליאו "ריואל !דוק וניא יושע ריואל
תמאב 'ותהו .ללכ ט"המ ידיינ י"שרפמ !דוקד 'יפו יוה אימוד תתמד לעימו אתפוש אניפוקב
.ארמד
/
רתויבו פ"כעד "השק הממ שרפמד י"שר !דוקד דמלנ השועמ !כומ "בקנ בוי!הד תיישעב בקנ
לולב לש #ילוגרנת וניא יולת המב יושעש ינכהל השקו .איצוהלו שרופמד (.ומק) 'קל 'מגהמ
המד ביי!ש לע תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת אוה #ושמ יושעש ינכהל ריוא איצוהל "אלבה
וניאד בש!נ !תפ כ"אא יושע ינכהל .איצוהלו
תמאבו .ג איגוה #ש ע"צ המל היהי בוי! תיישע בקנ לולב לש #ילוגנרת יולת #שב !תפ
ינכהל ירהו "איצוהלו "כו תיישע בקנה אוה רמג תיישע ומכ "לולה י"שרפש ביי!תיו "ןייגוב
#ושמ הכמ .שיטפב
%0
אמלשבו תיב!ב ל"י תיב!הד הרמגנ #דוק תיישע #שד "בקנה תיב! אלב 'ילע לכו "בקנ בוי!ה
#ושמ תיישע !תפ וא) #ושמ וא "הנוב #ושמ הכמ שיטפב ונייהד רמג תכאלמ תיישע .(!תפה
לבא לולב ירה אל הרמגנ ותכאלמ דע ראובמכ "בקנייש י"שרב .ןייגוב
הארנו .ד תעדב י"שר איגוהד אל 'קלד יריימ בקנב ןושארה הזבש הרמגנ תיישע אמשו) .לולה
#ושמ אטישפד ןויכד ז"יעד רמגנ לולה וניא המוד תביקנל תיב! אלו היה $ייש הזב הריזג
אלא (.ש"ייע תיישעב בקנ ןכלו .ףונ ןיא אובל וילע דצמ רמג תיישע אלא "לולה דצמ רמג
תיישע הזלו .!תפה ןניעב היהיש וילע #ש ינכהל "!תפ יריימו .איצוהלו בקנב הזכ יושעש
ינכהל אריוא יקופאלו רמאדכ "אלבה .#ש
%%
לבא ןייגו יריימ בקנב וניאש יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו וילע #ש ביש!ו "!תפ הכמ שיטפב אל
דצמ רמג תיישע אלא "!תפה דצמ רמג תיישע .לולה
המו !ירכהש תא י"שר שרפל #ושמ "ןכ השקוהש ול המ המדמ 'מגהש !דוק תיישעל #או .בקנ
אתיא ןייגוד יריימ בקנב יושעה ינכהל יוהד "איצוהלו !תפ כ"א "רומג $יא רשפא דומלל !דוק
אמש "הזמ אל ביי! בר #ושמ הנוב א"כ תיישעב יוהד "בקנ ןינב רומג תיישעד כ"אשמ .!תפ
!דוק ןיאד וילע #ש .!תפ
%&
אלא כ"ע ןייגובד ןנירייא בקנב וניאש יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו
9
וטושפבו שי בשייל רתבלד ןניעמשאד ברד ביי!מ #ושמ הנוב #ג לעימ אתפוש אניפוקב ארמד אלד ימד "ןינבל
אליממ #גד תיישע בקנ יוהד הנוב וניא #ושמ ימדד אליממו .ןינבל ריפשד רשפא תומדל !דוק השועל אלא .בקנ
השקד ז"יפלד "כו !דוק דמלנ לעיממ אתפוש אניפוקב אלו "ארמד תיישעמ שיו .בקנ .בשייל
10
המ 'קל 'יעו ראבנש ה"יא תעדב איגוהד "הזב 'ותה #תהד אבו "ברכ ראבל #עטה ביי!ש #ושמ לבא .הנוב
י"שרל ז"יא קיפמ ותעדלד תנקמל ןייגו #ג ברל ןיא בוי!ה הנוב יולת המב יושעש ינכהל ירהש "איצוהלו 'מגה
המדמ .!דוקל 'יל
11
#נמא ברל הארנ מ"מד שי וביי!ל #ושמ אימוד "הנוב ירהד "!דוקד י"שר 'יש ברלד שי ןינב לבא .#ילכב איגוה
ל"י 'קלד ל"ד ןיאד ןינב ןכלו "#ילכב א"א וביי!ל א"כ #ושמ הכמ ירהו "שיטפב לולה רבכ #יכירצו "רמגנ וביי!ל
#ושמ רמג תיישע הזלו "!תפה ןניעב היהיש #ש !תפ ונייהד "'ילע יושעש ינכהל .איצוהלו
12
והזו אפוג #עטה ידיינד י"שרפמ 'ותה המדמ 'מגהד 'יפו !דוק תתמל לעימו אתפוש אניפוקב .ארמד
%0
ול #ש מ"מו .!תפ ברל ביי! וילע #ושמ ליעוהד "הנוב ןינבל לולה כ"שמכו) י"שר יבג !דוק
ליעוהד והזו "(ןינבל ןוימדה לאומשלו "!דוקל ביי! #ושמ הכמ ונייהד "שיטפב רמג תיישע לולה
אלו) רמג תיישע .(!תפה
תמאבו ןכש קייודמ ןושלב י"שר ה"ד) לול לש אלש "(ןילוגנרת בתכ אלא ובקנמש אציש !ירה
לש אלו "האוצ ריכזה תנכה ריוא .ללכ
א"שמו אתוכירצב 'מגה ברלד תיישע בקנ ימד ןינבל הידבעד" ןיא ""אריואל הנוכה בקנהש
לולבש השענ אלא "ריואל הלועפהד תיישעד בקנ המוד ןינבל #יתב #יתבבד ירה #ישוע #יבקנ
ונייהד "אריואל ןכלו "תונול! תיישע בקנ מ"כב יוה הדלות ימד"ד "הנובד דצמ "ןינבל הלועפה
.תינוצי!ה
%)
ןושל 'יעו י"שר ה"ד) ימדד ד"וב (ןינבל רמאקדכ" ידבעו עמשמו ""אריואל י"שרד וניא רוג
הידבע 'מגב #ע) א"ה אלא "אריואל (ףוב ידבע קייודמו "אריואל ל"נכ אלד יאק לע #יבקנה
לש לולה אלא #יבקנא ןינבבש .ק"ודו "#יתב
הנהו .ה ראבתנ תטישד י"שר תתגולפד בר לאומשו אוה #א בוי! הנוב רמאנ ןינבב #יתב .אקוד
אתוכירצהו איה אלד איעבמ יוהד "תתמב $רד ןינב רמאק "#יתב בר ביי!ד #ושמ אלא "הנוב
וליפא השועב בקנ לולב לש ז"יאד "#ילוגרנת ןינב #יתב ללכ קר ימד ןינבל #יתב דצמ הלועפה
תינוצי!ה ה"הו) דועו "(!דוקל וליפא לעימב אתפוש אניפוקב ארמד וליפאד וניא המוד ןינבל
#יתב ימנ ל" ביי!ד #ושמ לבא .הנוב לאומש ל" !"יאד #ושמ הנוב א"כ ןינבב ט"המו "#יתב
ןיא ןינב ןיאו "#ילכב ןינב וליפא תיישעב בקנ לולב לש וניאו "#ילוגרנת ליעומ המ ימדד .ןינבל
אלא $ירצד ןיבהל ט"מ גילפ לאומש ירהו "תתמב והז 'כל ןינב #יתב היהו .שממ רשפא רמול
#ושמ ןיידעד אל עבקנ א"שמו) .ןינבב יוהד 'מגה $רד ןינב ונייה ופוש עבקיל .ןינבב
%*
לבא אוה
#ות ירבדב .י"שר
רתויבו השק ט"מ גילפ לאומש ירהו "!דוקב י"שר !דוקד 'יפ 'ינתמב ונייה כ"או "לתוכב אוה
ןינב #יתב .שממ
הנהו א"שמב יאד 'מגב ןניעמשא אתיימק #ושמ $רדד ןינב בתכ "$כב י"שר ה"ד תתמ ל"זו
$רד ןינב $כב הומתו .ל"כע וניאד אלא רזו!כ לע ירבד .'מגה
עמשמו יל י"שרד "הזמ המד ראובמד רקיעד 'מגב תכאלמ הנוב הדומד לאומש 'יב ונייה ןינב
ונייה "#יתב הכאלמ תכרצנה ןינבל לבא .#יתב רבד וניאש $רצנ רקיעל ןינב ףא "#יתב השענש
ז"יא "תיבב רקיע תכאלמ לאומשלו "הנוב !"יא וילע #ושמ ןכלו .הנוב $רצוה י"שר שרפל המל
13
רתבלו רמאד בר וליפאד לעימ אתפוש אניפוקב ארמד יוה הנוב כ"א תמאב צ"יא #ג היהיש ימד" ."ןינבל
שיו ריעהל יפל ונירבד בקנהד ןייגוד וניא יושע ינכהל ןיאו "איצוהלו וב #ושמ תיישע קר "!תפ ימד ןינבל #יתב
הלועפב כ"אד .תינוצי!ה ןכתי המד גילפד לאומש ברא וניא אלא לבא "ג"הכב תיישעב !תפ יושעה ינכהל
איצוהלו הדומ ביי!ד #ושמ וליפא "הנוב אלא .#ילכב השקד ז"ע מ"כבד ןנירמא ןיא ןינב #ילכב וליפא תרז!הב
ןיירת תותלדו יוה 'כלד הכאלמ תכרצנה ןינבל כ"עו .#יתב לאומשלד !"יאד א"כ ןינבב #יתב .שממ
14
יריאמב 'יעו בתכש תתמד ביי! #ושמ הנוב ברל #ושמ ופוש עבקהל ילגאהו "ןינבב לט ןיבה ותנוכד ראבל
יאמא ביש! ןינב ןויכ אוהש לבא "שולתב ןושל יריאמה אל עמשמ אלא "ןכ אבד ראבל רקיע רבדה המ ןינע תתמ
ז"יא 'כלד "ןינבל אלא $ותי! #ינבא .אמלעב
%%
תתמ ביש! $רד" ת"כיהמו ""ןינב אוהש $רצנ ןינבל הזלו .תיב #יעטמ י"שר $רדד ןינב "$כב
ףאו #הש ירבד לבא "'מגה י"שר שיגדמ ףאד תותיהש וניא $רוצ י!רכה ןינבל רשפאד "תיבה
#ינבאב #יטושפ אלב לבא "#יציר! היה #וקמ רמול ןויכד "כוד ןכ $רדה תתל ינבא "ןינב
בורק אוה ןינבל והזו .#יתב אתוכירצה ירבדב .בר
אליממו ןבומ אמעט ףאד "לאומשד #יליגרד תתל ינבא לבא "ןינב מ"מ ןויכ ז"יאד !רכה ןינבל
ז"יא "תיב רקיע תכאלמ .הנוב
אליממו א!ינ אה ףא "!דוקד אוהש לבא "לתוכב וניא $רצנ רקיעל ןינב ריפשו "תיבה אילת
תתגולפב בר .ק"ודו "לאומשו
תטיש !"ר #"במרהו תקול!מב בר לאומשו
#"במרה י"פ) קפ (!"יה לאומשכ תתמד ביי! #ושמ הכמ וטושפבו "שיטפב #ושמ #גד 'ר
ןנ!וי ל" ןכ ןכו "ןייגוב ל" ל"בירל וליאו .('הע) 'יעל השוע בקנ לולב לש ןילוגנרת (ב"יה)
לעימו אתפוש אניפוקב ארמד קפ (א"יה) ברכ ביי!ד #ושמ וטושפבו "הנוב #ושמ ברד
לאומשו הכלה אלא .ברכ השקד אתוכירצהמד דיבעד ראובמ 'מגה תתמד אוה רתוי $רד ןינב
השועמ בקנ לולב לש השועו "ןילוגנרת בקנ רתוי ימד ןינבל לעיממ אתפוש אניפוקב "ארמד
כ"או פ"שמפל #"במרה תתמד יוה הכמ אלו "שיטפב ל"וה "הנוב רמול ש"כד השוע בקנ לולב
לעימו אתפוש .מ"דוקב
#ידקנו ירבד 'יעד !"ר ןייגוב ראיבש אמעט ברד לאומשדו תתמב ברד ל" אוהד $רוצ ןינב
לאומשו ל" אוהד הכמכ ילכ שיטפב תוושהל תיישעבו "ותומימקע לול ראיב ברד ל" ןויכד
#ושמד ריוא אוה ןינבל לאומשו "ימד ל" אוהד !תופכ הפ ילכב יוהד הכמ לעימבו .שיטפב
אתפוש נ"דוקב ראיב יגילפד יא שי ןינב #ילכב וא ןיא ןינב הנהו .#ילכב הממ דיבעד 'מגה
אתוכירצ קר ןינעל הנוב אלו ןינעל הכמ עמשמ 'כל "שיטפב #תתגולפד קר ןינעל ונאבהו .הנוב
ירבד 'יעל #ישרפמה .הזב
%+
לבא ירבדמ !"ר $יראהש תרבהב לאומש 'יש כ"ג עמשמ יגילפד
ןה יא ימד הנובל ןהו יא ימד הכמל לכבו .שיטפב $נהמ 'א תלת יגילפ יא ימד הנובל #גו יא
המוד הכמל השקו .שיטפב כ"אד אוה תותגולפ 'ג תודרפנ המו $ייש אתוכירצ דועו .הזב כ"אד
ק"מ יאד 'מגה בר 'יעמשא אה תתמד א"וה #ושמ אוהש $רד ןינב לבא תיישעב בקנ אמיא
הדומ ירהו "לאומשל 'יל יהנ א"והד תיישעבד בקנ וניא המוד הנובל לבא ת"כיהמ הדומד בר 'יב
המודד הכמל .שיטפב
דוע ע"לי יבגד תתמ תיישעו בקנ ראיב !"ר יאמא המוד הכמל וליאו "שיטפב יבג לעימ אתפוש
נ"דוקב אל ראיב א"כ ט"מ !"יא #ושמ הנוב ןיאד) ןינב .(#ילכב
בורקו ילצא רמול ל"ד !"רל ומכד תתמד אוה רתויה המוד יוהד "הנובל $רד $כ "ןינב אוה
רתויה המוד הכמל הכמד "שיטפב שיטפב לע ןבאה ויר!או .שממ תיישע בקנ לולב לש
יוהד "#ילוגנרת פ"כע $רד ןינב ןויכ יושעש לבא "הרואל ודגנכ ימד תצק הכמל שיטפב יוהד
השועכ !תפ ילכב יוהד רמג הכאלמ א"אש וליאו .וריז!הל לעימ אתפוש אניפוקב ארמד אוה
15
א"רגהד ביי!מ ע"וכלד ביי! #ושמ הכמ שיטפב יגילפו #א ביי! #ושמ הנוב יכדרמהו .כ"ג יאד 'יפ ביש! הנוב
אליממ וניאד הכמ תבכרמהו .שיטפב הנשמה לכד 'יפ ביי!ש #ושמ הכאלמ תר!א !"יא #ושמ הכמ .שיטפב
%&
אל ימד ןינבל ןיאד "ללכ ןינב לבא .#ילכב $דיאמ אוה #ג קו!ר הכממ שיטפב ןויכ רשפאש
.ודירפהל
תתגולפו בר לאומשו לכב #וקמ רשפאש ותוושהל יתשמ 'אל תובא #א "ולא שי וביי!ל #ושמ
הנוב וא #ושמ הכמ אהד .שיטפב אטישפ !"יאד #ושמ .#הינש
%,
דיבע 'מגהו אתוכירצה דצמ
תכאלמ $יא "הנוב לכש ד!א המוד תו!פ לבא "הנובל תמאב מ"וה דבעמל אתוכירצה ודגנכ
תכאלמב הכמ לכד "שיטפב ד!א #ג המוד תו!פ תכאלמל הכמ .שיטפב
ןכלו יבג תתמ אוהש $רד $רצוה "ןינב !"ר ראבל ודגנכד אוה #ג המוד דאמ הכמל "שיטפב
אוהש המכ שיטפב לע יבגו .ילכה תיישע בקנ לולב לש אוהש "ןילוגנרת פ"כע ימד $רצוה "ןינבל
ראבל ודגנכד אוה #ג המוד דאמ הכמל אוהד "שיטפב תיישעכ !תפ לש לבא .ילכ יבג לעימ
אתפוש אניפוקב תעד "ארמד לאומש וניאד המוד הנובל ןיאד ןינב אליממו "#ילכב צ"יאד ראבל
המל לאומש וכיישמ הכמל שיטפב רתוי רשאמ .הנובל
ק"ומ 'יעו תתגולפ ('ב) הבר ברו ףוי שכנמב הקשמו יא ביי! #ושמ שרו! וא #ושמ "ערוז
השקמו והל ייבא יאמאד אל ביי!תי #ושמ קימו "#הינש לבא .אישוקב הארנ תעד !"ר מ"מד
תעד הבר ברו ףוי ןיאד וביי!ל אלא #ושמ ת!א ינשמ ןכו "תובאה והזו "ןייגוב תתגולפ בר
ןכו .לאומשו תעד #"במרה קפש שכנמד ביי! #ושמ הקשמו "שרו! #ושמ אלדו "ערוז ייבאכ
שיד וביי!ל #ושמ אלא) .#הינש $ירצש ןייעל המ ונעי תייארל ייבא רמוזמ $ירצו (.#יצעל
הארנו #גד #"במרה ליזא !"ר 'ישב וכרדכ ןכלו "מ"כב ףא #"במרהד קפ לאומשכ תתמד
ביי! #ושמ הכמ #ושמ "שיטפב יכהד ל" #ג ןנ!וי 'רל ז"יא "ל"בירו רתו פ"שמל השועב בקנ
לולב לש #ילוגנרת לעימבו אתפוש אניפוקב ארמד ברכ ביי!ד #ושמ ףאד .הנוב תתמד אוה
רתוי $רד ןינב לבא "#הינשמ אוה #ג רתוי $רד הכמ לכבו .שיטפב שי 'א הערכה "תר!א
תתמבו הערכהה איה רתויש המוד הכמל השועבו "שיטפב בקנ לולב לש #ילוגנרת לעימבו
אתפוש אניפוקב ארמד הערכהה איה רתויש המוד #"במרהו) .הנובל יבג 'ימעטל שכנמ
הקשמו (.ל"נכו
הנהו .ב ףא #"במרהד י"פ) קפ (ד"יה השועהד בקנ לולב הרואל ביי! #ושמ "ברכו "הנוב
מ"מ קפ #ש השועהד (ז"טה) בקנ ינכהל איצוהלו ןיב ץעב ןיב ןינבב ביי! #ושמ הכמ
רתויבו .שיטפב השק הינימ 'קלד ג"כפ) קפ (א"ה השועהד בקנ לולב לש #ילוגנרת ינכהל
איצוהלו ביי! #ושמ הכמ .שיטפב
א"גמהו "ר) ג"כפבד 'ית (ד"יש יריימ לולב ןיאו "שולת ןינב ףאו) .#ילכב לעימבד אתפוש
אניפוקב ארמד קפ ביי!ד #ושמ ירה "הנוב שיד ןינב $ירצ "#ילכב קל!ל כ"שמכ #ינושארה ןיב
ןינב לש #ילכ ןינבל ןכלו (.#ילכב !"יא א"כ #ושמ הכמ אלא .שיטפב מ"מד השק ל"והד
#"במרהל י"פב ריכזהל ביי!ד #ג #ושמ הכמ .שיטפב
לבא נ"שמפל #"במרה 'ישד א"אד וביי!ל #יכירצו "#ינש עירכהל ימל המוד "א!ינ "רתוי
רבו!מבד ןויכ $יישד וביי!ל #ושמ !"יא "הנוב #ושמ הכמ קרו .שיטפב שולתב א"אד וביי!ל
#ושמ אוה "הנוב ביי!ד #ושמ הכמ .שיטפב
מ"מו השק פ"שממ י"פ) השועהד (ז"טה בקנ ינכהל איצוהלו ןיב ץעב ןיב ןינבב ביי! #ושמ
הכמ ירה .שיטפב וליפאד ןינבב ובוי! #ושמ הכמ .שיטפב
16
ןכו ראובמ אידהל ירבדב !"ר הינימ 'יעל ע"וכלד !"יא אלדו "#יתש תעדכ א"רגה תונשב .והילא
%)
לבא הארנ #"במרהד קדקד השועהד בקנ לולב לש ןילוגנרת הרואל ביי! #ושמ ונייהו "הנוב
הרואל ימדד "אקוד תיישעל לבא .ןול! השועה בקנ ןינבב ינכהל לבא "איצוהלו וניא "הרואל
אל ימד ובוי!ו "ןינבל #ושמ הכמ .שיטפב
הארנו #"במרהד דמל #יקולי! הלא $ותמ ןייגובד .תויגוה פ"כע ראובמ ברלד ובוי! #ושמ
הנוב ונייהו "דו!ל כ"ע רבו!מב ירהד ןיא ןינב #ילכב פ"שמכ) #"במרה ומצע "$דיאמו .(מ"כב
ןנירמא (.ומק) 'קל 'מגב וראד תיישע בקנ ףא "תיב!ב וניאש יושע אלא וטא "איצוהל תיישע
בקנ לולב לש יושעד "ןילוגנרת ינכהל הנהו .איצוהלו תמאב רבדה קו!ר ורזגיש תיב! וטא
#ניאד "לול #ימוד ז"לז ןכא "ללכ #"במרה ג"כפ) ראיב (#ש כ"שמב "הז ל"זו השועה בקנ
אוהש יושע ינכהל איצוהלו ןוגכ בקנ לולבש ןילוגנרתה ז"רה 'וכ ביי! #ושמ הכמ .שיטפב
$כיפל ורזג לע לכ בקנ וליפא היה יושע איצוהל דבלב וא ינכהל דבלב אמש אובי תושעל בקנ
ןיביי!ש וילע ראובמו .ל"כע הריזגהד אל התיה וטא לול אלא "דבל וטא תיישע בקנ ינכהל
איצוהלו טקנ 'מגהו .ללכב לול לש ןילוגנרת אמגודל ירהו .אמלעב #א אתיא בוי!הד לולב לש
#ילוגרנת וניא אלא רבו!מב #ושמו אלו "הנוב כ"א "שולתב המל ורזגי אוהש "תיב!ב שולת
ש"לו וטא "הנוב 'יב רבו!מ $יישד אלא .הנוב 'יב כ"ע לכד בקנ וליפא שולתב יושעש ינכהל
איצוהלו ביי! וילע #ושמ הכמ ןויכו .שיטפב טקנ 'מגהד לול לש #ילוגנרת כ"ע "אמגודל #גד
לולב $ייש בוי! ףאו .הז ל"ייקד ברכ בוי!הד לולב #ושמ לבא "הנוב ונייה לבא "רבו!מב שולתב
ובוי! #ושמ הכמ .שיטפב
%-
17
יכהדא היה ל"שפא טקנד 'מגהד בקנ לולד אמגודל איתא לבא "לאומשכ ברל הריזגה איה וטא ראש #יבקנ
#ייושעה ינכהל ןפואבו .איצוהלו ר!א הריזגהד "תצק איה וטא לכ #יבקנה #ייושעה ינכהל ןיב "איצוהלו #א
#בוי! #ושמ הכמ שיטפב ןיב #א #בוי! #ושמ #"במרהו .הנוב ג"כפב אל רמא השועהד בקנ לולב לש #ילוגנרת
ביי! #ושמ הכמ אלא "שיטפב השועהד בקנ יושעה ינכהל איצוהלו ןוגכ בקנ לולב לש #ילוגנרת ביי! #ושמ הכמ
$שמנו "שיטפב ר!א טקנד 'מגה אמגוד לבא "וז בקנ לולבש ןויכ אוהש יושע הרואל ימדו הנובל הז עירכמ ובוי!ש
#ושמ הנוב אלו #ושמ הכמ המל "שיטפב ל"ייקד מ"מו .ברכ תוטשפ ירבד #"במרה עמשמ בוי!הד לולב ומצע
אוה #ושמ הכמ כ"עו "שיטפב ירבדכ א"גמה יריימד לולב וניאש .רבו!מ
%*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->