MODURILE GENERALE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞI A ALTOR DREPTURI REALE

3.1 CLASIFICAREA MODURILOR DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞI A ALTOR DREPTURI REALE Modurile generale de dobândire a dreptului de proprietate reprezintă acele mijloace juridice constând în acte şi fapte juridice, care servesc la dobândirea dreptului de proprietate, aplicându-se atât proprietăţii private, cât şi proprietăţii publice, exceptând situaţiile prevăzute de lege 1. În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de dobândire a proprietăţii, expusă pentru prima oară de Gaius şi consacrată de Institutele lui Iustinian, este clasificarea în moduri de dobândire a proprietăţii după dreptul natural sau al ginţilor (ocupaţiunea, tradiţiunea, accesiunea, specificaţia) şi moduri de dobândire după dreptul civil (in iure cesio, mancipaţiunea, uzucapiunea, advindicatio şi legea). Tot romană este şi clasificarea în moduri de dobândi re (per singulas res) şi moduri de dobândire universale (per universitatem) care se păstrează şi astăzi. Potrivit noului Cod civil se reglementeaza în Cartea a III – a, intitulată “Despre bunuri”, în art. 557 alin. 1, mijloacele juridice prin care se dobândeşte proprietatea, dupa cum urmează: În condiţiile legii, dreptul de proprietate se poate dobândi prin convenţie, moştenire legala sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, dar şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi. Proprietatea se mai poate dobândi şi prin efectul unui act administrativ. Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate în cazul bunurilor imobile se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară, cu respectarea dispoziţiilor prevazute la art. 888, cu excepţia cazurilor prevazute de lege.

1

. Bujorel Florea , Drept civil.Drepturile reale principale, Ed. Universul juridic,Bucuresti , 2011, p. 157

ceea ce corespunde efectului constitutiv al intabulării – reglementare nouă şi de mult aşteptată (alin. All Beck. adica a proprietarului actual al bunului. p. adică în funcţie de scopul urmărit de autor. aşa cum este contractul translativ de proprietate. Chelaru. Universul Bucuresti 1988 p. Cât priveşte dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. Curs de drept civil. legatul universal ori cu titlu universal. Ed. Drept civil. După caracterul transmisiunii. dupa cum urmează: După întinderea dobândirii. Spre exemplu: succesiunea legală. 2011. când dobânditorul primeşte unul sau mai multe bunuri individual-determinate. Stătescu. Spre exemplu: contractele translative de proprietate. A se vedea C. 2). credem că se cuvine să punem în evidenţă faptul că uzucapiunea imobiliară are o reglementare complet nouă în noul Cod civil. 557 din noul Cod civil).172-173 . 557 alin. 2000. Drepturile reale principale. care îşi produc efectele în timpul vieţii dobânditorului şi transmiţătorului. A. E. 191. După momentul dobândirii dreptului de proprietate. se clasifică în: moduri de dobândire între vii (inter vivos). p. M. Bucuresti. modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt: moduri de dobândire universale. cu respectarea dispoziţiilor legale. uzucapiunea. modurile de dobândire a proprietăţii se clasifică în: 2 . când dobânditorul primeşte întreaga universalitate sau cu titlu universal. Drept civil. 280. Universul juridic. 1 şi alin. tradiţiunea. spre exemplu succesiunea legală. Ed. Gheorghe. accesiunea. moduri de dobândire pentru cauză de moarte (mortis causa) care îşi produc efectele la încetarea din viaţă a autorului . Bîrsan . legatele. De asemenea. C. moduri de dobândire cu titlu particular. legatele cu titlu particular. înscrierea în Cartea funciară. Ed. Ulisescu. Drepturile reale principale.Teoria generala a drepturilor reale. hotărârea judecătorească. sau o parte (fracţiune) din universalitatea patrimoniului unei persoane. 4 al art.Faţă de modurile de dobândire a dreptului de proprietate din vechiul Cod civil s-au mai adăugat în noul Cod civil hotărârea judecătorească şi actul administrativ (art. Bucuresti. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate se pot clasifica dupa mai multe criterii2. a bunurilor imobile este un mod de dobândire a dreptului de proprietate.

aşa cum se întâmplă în cazul contractelor cu titlu oneros. - După situaţia juridică a bunului în momentul dobândirii. Văduva. el reprezintă „înţelegerea între două părţi în vederea constituirii. CONVENŢIA (CONTRACTUL) Convenţia sau contractul este cel mai important mod derivat de dobândire a drepturilor reale. De exemplu: uzucapiunea. spre exemplu: donaţia. Contractul constituie cel mai important şi mai uzitat mod de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale. ocupaţiunea şi accesiunea. moduri de dobândire derivate. 1166 din noul Cod Civil se defineşte contractul ca fiind „ acordul de voinţe între două sau mai multe personae. 2002.. Drept civil. cit. Sunt contracte constitutive sau E. 3. moduri de dobândire cu titlu gratuit. modifica. p.- moduri de dobândire cu titlu oneros. Chelaru. 192. nu şi cele generatoare de drepturi de creanţă. Ed. există: moduri originare de dobândire. succesiunea legală sau testamentul. reprezentând mijloacele juridice de dobândire a dreptului de proprietate care implică transmiterea dreptului de la o persoană la alta. op. când autorul transmite dreptul de proprietate cu condiţia primirii unui echivalent din partea dobânditorului. Teoria generală a obligaţiilor.2. 17 3 . Paralela 45. Constituie moduri de dobândire a dreptului de proprietate precum şi a celorlalte drepturi reale numai contractele translative sau constitutive de drepturi reale. reprezentând acele mijloace juridice de dobândire a dreptului de proprietate care nu implică o transmisiune direct între doua persoane. sau stinge un raport juridic”. când autorul transmite dreptul de proprietate fără să aştepte primirea unui echivalent. Conform art. contractul a fost definit ca „ acordul între două sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice”. p. iar potrivit unei definiţii analitice. succesiunea legală sau testamentară. modificării ori stingerii de raporturi juridice”. Fac parte din această categorie: convenţia. dreptul născându-se direct în patrimoniul titularului. D. cu intenţia de a constitui. În doctrină3.

Drepturi reale. donaţia. în limitele impuse de lege. M. care prevede la art.translative de drepturi reale contractele de vânzare-cumpărare. conferă dispoziţii relevante în material contractelor. 1178 din noul Cod civil dispune “Contractul se încheie prin simplul acord de voinţe al părţilor dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă”. iar frecvenţa acestor contracte. Beck. iar conform art. I. Contractul civil este folosit în cele mai diverse raporturi dintre persoane fizice şi persoane juridice: vânzarea-cumpărarea de bunuri. care prevede: “Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora. împrumutul. însăşi evoluţia dreptului civil est e strâns legată de evoluţia dreptului de proprietate4. 1273 alin. p. Ele nu pot înlătura sau limita această obligaţie”. 4 . 1170 din noul Cod civil “Părţile trebuie să acţioneze cu bună-credinţă atât la negocierea şi încheierea contractului. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă. C. de donaţie. p revede că dreptul de proprietate se transmite în momentul acordului de voinţă. Noul Cod civil. Principalele reglementări legale care guvernează materia contractelor se află în noul Cod civil. cât şi pe tot timpul executării sale. 121/2006. Drept civil. la art.5 În noul Cod civil în cuprinsul art. Bucureşti. Ed.. condiţiile generale aplicabile tuturor contractelor. 365/2002 privind comerţul electronic. de ordinea publică şi de bunele moravuri”. depozitul. fără ca bunurile să fi fost predate. Bucureşti. de împrumut. 4 din noul Cod civil se dispune că exceptând cazurile anume prevăzute de lege. la art. 557 alin. Referitor la bunurile imobile. 7 5 . 455/2001 privind semnătura electronic. dar şi Legea nr. Contractul. iar in cazul bunurilor de gen transmisiunea operează o dată cu individualizarea bunurilor. asigurările. Alte acte normative. Legea nr. Drept civil. iar în alte texte cuprinde dispoziţii aplicabile contractelor speciale. cu condiţia ca acestea să fie bunuri determinate. ca un element de noutate. Ed. Obligaţiile. 1178-1245. referitor la bunurile mobile. de rentă viageră. contractele de schimb. 165 .H. 1169 se reglementează principiul libertăţii contractuale. locaţiunea. dintre care amintim Ordonanţa Guvernului nr. Adam. Privitor la încheierea contractului. republicată. Fundatiei România de Mâine. modificată şi completată prin Legea nr. Rudareanu. în situaţia bunurilor imobile. 2012. ca. art. dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară. 1. p.2011. de altfel.

De asemenea potrivit art. dezmembrământ al acestuia este guvernată de principiul libertăţii formei. chiar dacă bunul nu a fost predat ori preţul nu a fost plătit încă. transmisiunea operand la momentul realizării acestuia. 4 din noul Cod civil. În conformitate cu prevederile noului Cod civil. teza a II-a din noul Cod civil. 1244 din noul Cod civil. in conformitate cu prevederile art. când obiectul contractului se referă la un bun viitor. astfel încât transmiterea dreptului de proprietate prin contract realizându-se în momentul încheierii contractului. art. convenţia prin care se transmite dreptul de proprietate sau un alt drept real. ori prin individualizarea bunurilor. 1674 din noul Cod civil “proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul încheierii contractului. Convenţiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege ori dacă din voinţa părţilor nu rezultă contrariul”. transferul proprietăţii operează după individualizarea bunurilor. dacă acest acord poartă asupra unor bunuri determinate. trebuie să fie încheiate prin înscris autentic. 1273 din noul Cod civil alin 1. 1. la momentul înscrii (întăbulării) în cartea funciară. 1873 alin. chiar dacă bunurile nu au fost predate. privitor la constituirea şi transferul drepturilor reale. transferul dreptului de proprietate să aibă loc după împlinirea unui termen sau la momentul realizării unei condiţii suspensive. având forţa probantă prevăzută de lege. 1178 din noul Cod civil dispunând: “Contractul se încheie prin simplul acord de voinţe al părţilor dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă”. dacă acordul poartă asupra unor bunuri de gen”. conform art. Privitor la forma scrisă a convenţiei. 557 alin. în cazul bunurilor de gen. sub sancţiunea nulităţii absolute. în cazul bunurilor immobile. când se stabileşte acordul de voinţă al transmiţătorului şi dobânditorului. Excepţiile când transferul dreptului de proprietate nu se va realiza în momentul încheierii convenţiei sunt următoarele: când părtile convin altfel. dacă legea nu prevede altfel. .Potrivit art. aceasta poate fi sub semnătură privată sau autentificată. Se menţine principiul consensualismului. în afara altor cazuri prevăzute de lege. se stipulează că “ Drepturile reale se constituie şi se transmit prin acordul de voinţă al părţilor. conform art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful