úZ© Éâ{â°$pâ°Àê© }âÀâ°ÿ

mgâdê" mgâ{â¶[
Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q
vÖѾ µÖѾ ±Ýâ° Ñ·dÖpê, mÀⰠѪdâpâ |âÀâ°Ë{â³yâ ÝâªdÖpê é
ÉâyâX }ÖÀâ° Éâ°}â ÅÖgê ÉÖpê, m± Éâyâgâ°pâ° }ÖÀâ° IkÖpÖ Ýêô éé
uÖ gâ°pâ° yê ÅâZÀâ° }â Æ°Âê, ÅÖZª» }â ÊÀâ Ñ© uÖÌâ° é
É곩 gâ°pâ° pâ°ü°³tÖ uÖ¾Ìê°, yÖXgâyâ {ê©pâ ÈÖÌâ° éé

Àâ°³· þª¬

Éâ{â°$pâ° Àâ°|â° ~âpâÀâ°ÝâªÉâÊ©

2

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Àâ°³· dâ½» þª¬Ìâ°¶[ ¥ Éâ{â°$pâ° Àâ°|â°~âpâÀâ°ÝâªÉâÊ©
Éâªyâ AµâZÀâ°, pÖªmÚ (mÀâ°°W Àâ°yâ°K dÖúW©pâ)

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q
dâ}âQvâ %}â°ÀÖ{â

© SANT ASHRAM RANJRI (J & K )
ALL RIGHTS RESERVED.
First Edition
Copies

Aug 2012
1000

Website Address
www.sahibbandgi.org
www.sahib-bandgi.org

E-mail Address
satgurusahib@sahibbandgi.org

Editor
Sahib Bandgi Sant Ashram Ranjri
Post - Raya, Dist. - Samba (J & K)
Ph. (01923) 242695, 242602

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

3

%}â°dâZÀâ°¹dê
1.
2.
3.
4.
5.
%.
±.
dâ.
6.
7.
8.
%.
±.
dâ.
vâ.
E.
9.
%.
±.
dâ.
vâ.
E.
o.
I.
N.
U.

gâ°pâ° %ÀâµâX Ïê©dâ°
7
gâ°pâ° Àâ°yâ°K Éâ{â°$pâ°Æ}â %ªyâpâ
14
Éâ{â°$pâ° O}â° ÀâÃÖvâ°Àâpâ°?
25
%Àâ}ê© }â}âQ ¾mÀÖ{â ÄZÌâ°yâÀâ°
36
}ÖÀâ°{Ö}â{â Àê³{â·° Àâ°yâ°K %}âªyâpâ
49
}ÖÀâ°{Ö}â{â Àê³{â·° Éâ{âX{â¶[ ¾©Àê©}ÖЬMî?
51
}ÖÀâ°¬ª{Ögâ°Àâ ±{âÈÖÀâÇê
70
}ÖÀâ°{â AgâÀâ°}â U¶[ª{â
82
}â}âQ¶[pâ°Àâ ÀâÉâ°K ±ZÝÖWªvâ{â¶[ Ïê©pê·³[ E·[.
91
}ÖÀâ° dê³vâ°Àâ ¬}â
94
}âÀâ°W ~âªzâ{â ·dâ_xgâÔâ°
97
Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}â°Q ²r°D }Ö·"}êÌâ° È곩dâ{â ±gê$ »Ôâ°Àâùdê 103
Éâgâ°x ¾gâ°Ëx{â Akê Epâ°Àâ ÉâyâXÅâÑKÌâ° »Ôâ°Àâùdê
110
gâùdêÌâ° Akê Éâ{â°$pâ°Æ}â dâ½~êÌâ° ÀâÃÖyâ°
136
52 %dâ_pâ %zâÀÖ %}âÝâyâ µâ±MÀâ}â°Q Æ°©î, ¾ÿµâ±M (ÉÖpâ}ÖÀâ°)142
10}ê© {Ö]p⬪{Ökê Epâ°Àâ 11}ê© {Ö]pâÀâ}â°Q dâ°îyâ uÖC}â 145
}âÀâ°W ~âªzâ{â ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ°
153
ÉâyâX Ýê©Ôâ°Àâ{â°
153
ÀâÃÖªÉâÅâdâ_Çê E·[
153
Àâ°{âX~Ö}â ¾¸{âP
158
dâÔâÀâó ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ{â°
160
µâ°{âP kÖîyâZX
162
m³uÖvâ¬pâ°Àâ{â°
162
Éâ]ªyâ gâùdêÌâ°Èê[© Ê©Àâ}â
162
¾Ìâ°Àâ° ~Ö·}êÌâ° ÈÖÅâÀê©}â°?
163
¾Ìâ°Àâ°gâÔâ I·[ªhâ}êÌâ° ~âîÇÖÀâ°
173

4
O.
Y.
10.
%.
±.
dâ.
v.
E.
o.
I.
N.
U.
O.
Y.
a.
e.
11.
%.
±.
dâ.
vâ.
E.
o.
12.
%.
±.
13.
14.

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ
|ÖX}â ÌâÃÖpâ{â}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ{â°?
|ÖX}â ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ
Éâ{â°$pâ°Æ}â ÅâÑK Ýê©gê ÀâÃÖvâ°Àâ{â°?
ÅâÑK Odê ÀâÃÖvâÏê©dâ°?
Ýê©gê ÅâÑK ÀâÃÖvâÏê©dâ°?
Àâ°ªyâZÀÖ¬gâÔâ ±ù Éâ°ùÌâ°¬î
uê³X©»¸gâÔâ}â°Q {â³pâ ÀâÃÖÚî
Ïê©pê dâvêgê Ý곩РyâÈêÏÖgâ¬î
kâª{Ö dê³vâ¬î
%}âX ÀâÃÖyâ°gâÔâ°
gâ°pâ°dÖpâ°xX gâùû
Éâyâbªgâdê" ±¾Q
É⪵âÌâ° ¾ÀÖpâÇê
×yâK OdÖgâZÀÖgâ°Àâ{â°
A|ÖX»Wdâ µâÑK ·ÅâX
Àâ°yêK Àâ°yêK gâ°pâ°{âµâË}ÖdÖªÑ_
}âÀâ°W{â° ÉâÝâmÀâÃÖgâË
Ì곩gâÀâÃÖgâËÀêª{âpê©}â°?
uÖC}âÀâÃÖgâËÀêª{âpê©}â°?
ÅâÑKÀâÃÖgâËÀêª{âpê©}â°?
Éâªyâpâ ÉâÝâmÀâÃÖgâË
gâ°pâ°gâÔâ I~â{ꩵÖÀâ°½yâ~Ö·}ê
Éâ{â°$pâ°Æ}â ~êZ©Àâ° Àâ°yâ°K Éê©Àê
~ÖÙªÚgâùª{â pâÑ_ûdê³ù\
Ýêuê@ Ýêuê@gê ¾Àâ°W}â°Q apêgâ¶[gê Ýâkâ°+Àâpâ°
¾Àâ°W}â°Q Æp곩ºÉâ°Àâpâ°
dê·Àâó É⪵âÌâ°gâÔâ ¾ÀÖpâÇê
o mgâ{â Ýâªgâ° ¾Àâ°Ð·[



176
179
184
184
185
185
193
193
194
194
196
200
201
202
202
203
210

211
214
215
215
218
219
228

231
234
246
249

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

5



}â}âQ gâ°î
Éâªyâpâ mgâyêK© Ïê©pê. ~âpâÀâ°ÉâyâX{â ±gê$ »ùÉâ°Àâ{âdÖ"ÐÌê°© Éâªyâpâ° mgâ»Kgê
±pâ°Àâpâ°. %Àâpâ° ÉâªÉÖpâ{â ÅÖÍêÌâ°Èê[© Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %Àâpâ° pÖÀâ°, Ýâî Uª±
ÝêÉâpâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°yâK¶pâ°Àâpâ°. %Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâ pÖÀâ° `ÉÖþ©±' Uª± ÝêÉâpâ°.
%{âîª{â ÅâZÀê°gê³ÔâgÖgâ¬î. ÉÖþ©±pâ° }Ö·°" pÖÀâ°pâ ±gê$ ÉâRÍâDÀÖÐ
Ýê©ùpâ°Àâpâ°.
ÉÖdÖpâ pÖÀâ° {âµâpâzâ dÖ Ïê©ÂÖ é ¾pÖdÖpâ pÖÀâ° hâr hâr Àê°© Èê©ÂÖé
²ª{â° pÖÀâ° Ê}â mgâyâ ~âÉÖpÖ é ¾pÖ·ª± pÖÀâ° Éâ±þ yê© }ÖXpÖ éé
ÌâÃÖÀâ pÖÀâ°}â}â°Q m}âpê·[ ~âòÊÉâ°Àâp곩, Éâªyâpâ³ %Àâ}â}êQ© I~ÖÉâX}â}ÖQÐ
ÀâÃÖÚd곪Úpâ°Àâpâ°. %Àâpâ° ÉÖdÖpâ pÖÀâ°}â¶[Ìê°© Iù¬pâ°Àâpâ°
(d곩sÌâ°¶[pâ°Àâ{â°) Éâªyâpâ}â°Q ¾pÖdÖpâ pÖÀâ°Éê©Àâdâpâ}ÖQÐÉâ°Àâ¬{ê. %Àâpê·[
Upâvâ}ê© ¾pÖdÖpâ pÖÀâ°}â I~ÖÉâdâpÖÐpâ°Àâpâ°. Àâ°³pâ}êÌâ°Àâpâ°
Æ©Ìâ°ËÀâªyâ pÖÀâ°, É⽸DÌâ° É⽸DdâyâË. Éâªyâpâ pÖÀâ° }Ö·"}êÌâ°Àâ}â°. %Àâ}â°
¾pÖ·ª± pÖÀâ°. %Àâ¾gê m}â}â¥Àâ°pâxgâù·[, %ÀâyâîÉâ°À⬷[. %Àâ}â}êQ©
Éâªyâpê·[ `ÉÖþ©±' U}â°QÀâpâ°.
dê·Àâó Éâgâ°x¥¾gâ°ËxÅâÑKÌâ° µâ±MgâÔâ° Éâªyâpâ ÀâÃÖ»}â¶[ ±pâ°ÀâÀâó. %Àê·[
dⲩpâ ÉÖþ©±pâ¶[ }ÖÀâ° ~âvêÌâ°°Àâ{âdê" Àê³{âÈê© ¾pâªm}â}â ÅâÑK
ÀâÃÖvâ°»K{â°M{âîª{â pâ³ÛÌâÃÖ{âÀâógâÔâ°.
Éâªyâpâ° %·[¶[ Ì곩gâ{â pâÝâÉâX{â ±gê$ Ýê©Ôâ°Àâ{â³ E{ê. %ªyâpâªgâ{â %}âÝâ{â
}Ö{â{â ±gê$ Ýê©Ôâ°Àâpâ°. 10 }ê© {Ö]pâ{â ÀâxË}ê ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. Agâ m}âpê·[
Éâªyâpâ}â°Q Ì곩gâ %ÅÖXûgâpâ°, Ì곩gâ ÆkÖpâ Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ° U}â°QÀâpâ°. A{âpê
Éâªyâpâ° Ýê©Ôâ°Àâ Ì곩gâ{â ÆÍâÌâ°, Ì곩gâÑ"pâ°Àâ Æ°»Ìâ°}â°Q »ùÉâ·° E{â}êQ·[
Ýê©ù `ÉÖpâµâ±M'{â Àâ°Ýâyâ®Àâ}â°Q ÆÀâîÉâ·°, %{â° %ªyâpâªgâ{â¶[ }â°ÚÌâ°°Àâ
µâ±MÀâ·[. %{âdê" `¾ÿ' µâ±MÀê}â°QÀâpâ°. A{âMîª{â Éâªyâpâ° Ýê©Ôâ°Àâ %ªyâpâªgâ{â
|â]¾ Aªyâîdâ kâ·}êgâÔâ ÀâxË}êΰª{â ÅâZÆ°ÍâFpÖgâ°Àâ{â° Ïê©vÖ. Éâªyâpê·[
Ýê©Ôâ°Àâpâ° o Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ° dÖ·}â ~âZ{ꩵâ. E{â}â°Q Æ°©î{â°M
%Àâ°pâÈ곩dâ. %{â}êQ© %Àâpâ° Àâ¹ËÉâ°»Kpâ°Àâ{â°. %{âpâ {Öî }ê©pâÀÖÐ
(|ÖX}â{â¶[
AyâW}â}â°Q OdÖgâZgê³ùÉâ°Àâ{ÖÐ{ê.) AyâW}â¶[
|ÖX}â
dꩪ¬Z©dâîÉâ°Àâpâ°. Ýê³pâgê gê³yâ°Kgâ°îΰ·[{ê© »pâ°gâ°Àâ{â° Ïê©dÖз[. A
{ÖîÌâ°}â°Q `ÉÖpâµâ±M'Àâó y곩pâ°Àâ{â° (}ÖÀâ°) %{â° Éâªyâpâ¶[ ÀâÃÖyâZ

6

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Epâ°Àâªzâ{â°. µâ°{âP AyâWuÖC}âÀâ}â°Q ¾Àâ°gê dê³vâ·° ±Ìâ°ûpâ°Àê. E{â}â°Q
Eª{â° ÌâÃÖpâ³ Ýê©Ôâ°À⬷[. U·[pâ³ ¬dâ°" »ùÌâ°{âÀâpâ·[. dê·Àâpâ° Ýê³pâgê,
dê·Àâpâ° %ªyâpâªgâ{â¶[ yê³ÔâÈÖvâ°Àâpâ°. ÉâyâXÀÖ{â AyâWuÖC}âÀâ}â°Q ÌâÃÖpâ³
»ù¬·[.
o mgâ»K}â¶[ Éâgâ°x¥¾gâ°ËxÀ곩dâ_dê" É⪱ªºû{â UÍâ°D ~âZdâpâxgâÔâ°
~âZkâ¶yâ{â¶[ÀêÌ곩 %Àê·[ dÖ·}âÀâó. %Àê·[ÀâógâÔâ¶[ AyâWuÖC}â{â Éâª~âòxË
ÆkÖpâÆ·[. Ê©Àâ}â° ¾pâªyâpâÀÖÐ a{ÖMvâ°»Kpâ°Àâ{ê© E{â°M ÅâÀâÉÖgâp⬪{â
²vâ°gâvêÌê°© E·[. ÉâyâXÅâÑKÌâ° {Öî Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ³ ÌâÃÖpâ³ ûgâ°À⬷[.
%Àâ°pâÈ곩dâ{â ±gê$ Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ³ E·[. mgâ»K}â¶[ Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx ÅâÑKÌâ°
%zâÀÖ ~âªkâÀâ°°{êZgâÔâ Y{â° µâ±MgâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ° ûgâ°Àâpâ°. %Àâógâùª{â
~âªkâyâyâ®gâÔâ° AÆÅâËÆû{âÀâó. ¾pÖdÖpâdâ³" Àâê°©Èê ÉâyâXÈ곩dâ,
%Àâ°pâÈ곩dâgâùÀê. dê·Àâó Àâ°ÝÖyâWpâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K Àâ°ÝÖyâWpâ ÀÖ¹Ìâ°°
m}âpâ}â°Q dâªgêÚûpâ°ÀâÀâó.
ÀÖ hâpâ Ñ Éâ°º d곩ΰ }â ±yÖÀê, mÝâÀÖ Éê ÝâªÉÖ AÌâÃÖ Ýêôéé
%Àâ°pâÈ곩dâ ûdâ"pâ³ %{â° Éâ]yâÿ ~âZÌâ°yâQ¬ª{â {ê³pêÌâ°{â°. ÉÖþ©±pâ
ÀÖ¹Ìâ°}â°Q }âdâ·° ÀâÃÖÚ Ýê©Ôâ°Àâpâ°. Àâ°yêK ¾pâªm}â}â È곩dâÀê©
gâ»ÌâÃÖgâ°Àâ{â°. o î©» Ê©ÀâÀâó ÉâyâXÅâÑKΰª{â {â³pâÀÖÐ AyâWuÖC}⬪{â·³
{â³pâÀê© IùÌâ°°Àâ{â°. U¶[Ìâ°Àâpêgê Ê©ÀâÀâó %Àâ°pâÈ곩dâÀâ}â°Q
yâ·°~âóÀ⬷[Àêò©, U¶[Ìâ°Àâpêgê Ê©ÀâÀâó ÉâyâX ÉÖþ©±pâ}â}â°Q dâ³vâ°À⬷[Àêò©
%¶[Ìâ°Àâpêgê ¾yâXÀâ°°ÑK E·[. %Àâ°pâÈ곩dâÀâ}â°Q ~âvê{Ögâ ÀâÃÖyâZ ~âòxË,
AyâWuÖC}â {ê³pêÌâ°°Àâ{â°. %¶[gê Ý곩gâ·° Éâ{â°$pâ°Æ¾ª{â ÉâyâX}ÖÀâ°{â {Ö}â
~âvêÌâ°Ïê©dâ°. mgâyâ°K o ÉâyâXÀâ}â°Q »ù¬·[. ~ÖÙªÚgâÔâ dâÄÀâ°°¸DÌâ°¶[ ûdâ°"
a{ÖMvâ°»Kpâ°Àâpâ°. ~âZÅâ° %ªyâpâªgâ{â¶[pâ°Àâ. %Àâ}â}â°Q ÀâÃÖ}âÀâpâ° Ýê³pâgê
Ýâ°vâ°dâ°Àâpâ°. E{ê·[ ÉÖ]¼ËgâÔâ Ýâ°}ÖQpâ. m}âpâ° ¬dâ°"gÖx{ê© %Àâ¾gÖÐ m~â,
yâ~â, Ì곩gâ, Ýâx gâùdê, |ÖX}âgâÔâ}â°Q %ÔâÀâÚûdê³Ôâ°\Àâpâ°. EÀê·[Àâógâùª{â
%Àâ}â° {ê³pêÌâ°°À⬷[. %Àâ}â° yâ°ª± ÉâÝâmÀÖÐÌê°© ûgâ°Àâ}â°. ¾Àâ°W¶[Ìê°©
Epâ°ÀâÀâ. ¾Àâ°Ð©gâ %ÀâµâXÆpâ°Àâ{â° Éâ{â°$pâ°Æ}â Éâªgâ. }ÖÀâ°, %{âîª{â
%Àâ}â}â°Q dÖx°Æî.
~Ö¾ Àê°© Æ°©}â ÄÌâÃÖû é À곩þ Éâ°¾ Éâ°¾ AÀâyâ ÝÖû©éé
hâpâ Àê°© ~âÚ© ÀâÉâ°K }âþ Éâ³pê°ü°, ÏÖÝâpâ f곩m}â uÖû©éé
Àâ°½gâ Ñ© }Ö« ÀâÃÖþ dâÉâ³Kî, ±}â ±}â Õpâyâ I{Öû©éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

7

AyâWuÖC}â ²}Ö Éâ± Éâ³}Ö, dÖ Àâ°zâpÖ dÖ dÖû©éé
dâÝâyâ dⲩpâ Éâ°}곩 ÅÖΰ ÉÖ|곩, ÉâÝâm Æ°Èê %Æ}Öû©éé

gâ°pâ° %ÀâµâX Ïê©dâ°
gâ°pâ°±ZËÝÖW gâ°pâ°ÆËÍâ°J gâ°pâ°{êË©Àêò© Àâ°Ýꩵâ]pâÿ é
gâ°pâ°ÿ ÉÖdÖ_yÒ ~âpâ±ZÝâW yâÉêWô úZ© gâ°pâÀê© }âÀâ°ÿ éé
yâª{ê¥yÖΰÌâ°pâ Éâª~âòxËyêÌâ° Áâ·Àê© ÉâªyÖ}â. E{â° Aµâ+Ìâ°Ë{â Éâªgâ»,
A{âpâ³ ÉâyâXÀÖ{â°{â°. gâ°pâ°Æ}â Ì곩gâ{â Áâ·¬ª{â IyâR}âQÀÖgâ°Àâ µâÑKÌê°©
oµâ]pâ}ê¾Qûdê³Ôâ°\Àâó{â°. gâ°pâ°Æ·[{ê oµâ]pâ~âZuêC E·[.
gâ°pâ° Ñ© µâpâÇÖ ¶© uêô ÅÖΰ é uÖÉê© Ê©Àâ }âpâdâ }âþ uÖΰé
gâ°pâ°Àâ°°Ù Ý곩ΰ ~âpâÀâ° ~â{â ~ÖÀêô é kñpÖû Ìê°© ±Ýâ°î }â AÀêô éé
gâ°pâ°Àâ°þÀê° ±ÝâÔâ {ê³vâG{â°. n°gê]©{â{â¶[ `aª{â° dâ_x{â gâ°pâ°|ÖX}â,
ÉÖÆpÖpâ° ÀâÍâËgâÔâ dÖúÀÖÉâÑ"ªyâ µêZ©ÍâF' Uª¬{ê. yêZ©yÖÌâ°°gâ{â¶[ ÀÖ¶W©Ñ
Àâ°Ýâ¸ËgâÔâ°, pÖÀâÃÖÌâ°x{â¶[ gâ°pâ°gâùgê %ºdÖºdâ ÉÖL}â dê³sD{ÖMpê.
{Ö]~âpâ{â¶[, %}ê©dâ n°¸¥Àâ°°¾gâÔâ° gâ°pâ°ÅâÑKÌâ° dâ°îyâ° ÀâÃÖyâ}ÖÚ{ÖMpê.
ÅâgâÀâ¬$©yêÌâ°¶[ ÀÖÉâ°{ê©Àâ úZ©dâ½ÍâJ}â° yÖ}ê© %m°Ë}â}â gâ°pâ°ÀÖ{âMîª{â yâ}âQ¶[
aª{â°gâ³vâ°Àâó{â}â°Q ÉâÀâ°¼Ëû{ÖM}ê. %m°Ë}â¾gê Ïê©pê·[ ÅâÑKÀâÃÖgâËgâÔâ}â°Q
yê³pê{â° yâ}âQ¶[ aª{Ögâ·° »ùû{ÖM}ê. dâ¶Ìâ°°gâ{â¶[ U·[îgâ³ aÄRyâÀÖ{â
`pÖÀâ°kâîyâÀâÃÖ}âÉâ'{â¶[ g곩ÉÖ]Æ° yâ°·û©{ÖÉâpâ° gâ°pâ°gâùgê© Ikâ+yâÀâ°
ÉÖL}âÆ»K{ÖMpê.
±ª{âI gâ°pâ°~â{âdâªm dâ½~Öûª|â³ }âpâpâ³~âÝâîé
Àâ°ÝÖ À곩Ýâ yâ~â ~âòªm uÖÉâ° Àâkâ}â pâÆdâpâ¾dâpâ éé
%ª{âpê dâ½~ÖÉÖgâpâ}â³ }âpâpâ³ÄÌâ°³ A{â úZ©ÝâîÌâ° Àâkâ}âÀâó
Àâ°ÝÖÀ곩Ýâpâ³~â{â
h곩pâÀÖ{â
%ª|âdÖpâÀâ}â°Q
yê³vê{â°ÝÖdâ°Àâ
Éâ³Ìâ°ËÑpâx~âóªm{⪻pâ°Àâ gâ°pâ°Æ}â kâpâxdâÀâ°·gâùgê À⪬Éâ°Àê.
Éâªyâpâ³ o ÆÍâÌâ°{â¶[ ~âÀÖvâÀâ}êQ© ÀâÃÖÚ{ÖMpê. ÉÖþ©±pâ° ÌâÃÖpâ}â³Q
Éâªyâ°ÍâDgê³ùÉâ·° o Ýê©ùdê dê³sD·[.
gâ°pâ°g곩ƪ{â {곩Àâò Ùvê, dÖdê ÈÖgâ° ~ÖÌâ° é
±¶ÝÖî gâ°pâ° A~â}곩 Ê}â g곩ƪ{â ¬Ì곩 ±yÖÌâ° éé
ÉâªyâîЪyâ Àê³{â·°, gâ°pâ°gâÔâ}â°Q oµâ]pâ}â ÉâîÉâÀâÃÖ}âÀÖÐ }곩vâ°»K{âMpâ°.
}âÀâ°W U·[ |âÀâ°Ë µÖÉâçgâÔâ°, n°¸¥Àâ°°¾gâÔâ°, gâ°pâ°gâÔâ}â°Q oµâ]pâ}â
ÉâÀâ°ÉÖL}â{â¶[rDpâ°. A{âpê Éâªyâpâ° A|ÖX»Wdâ dê_©yâZ{â¶[ aª{â° %{â°Vyâ dÖZª»

8

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀâÃÖÚ, gâ°pâ°gâùgê oµâ]pâ¾Ðªyâ Àê°©¶}â ÉÖL}â dâ¶Rû{âpâ°. gâ°pâ° kâpâx{ÖÉâpâ
úÍêX `ÉâÝâu곩ÏÖΰ' yâ°ª± Éâ°ª{âpâÀÖ{â yâdâË Àâ°ªÚû, gâ°pâ°Àâ}â°Q
IyâKÀ곩yâKÀâ° ÉÖL}â{â¶[r°D þ©gê Ýê©ù{âpâ°.
Ýâî yâm³ gâ°pâ° d곩 }â ²ÉÖpâ³ é gâ°pâ° d곩 ÉâÀâ° Ýâî d곩 }â ¾ÝÖpâ³éé
Ýâî }ê© m}âW ¬Ì곩 mgâÀâÃÖþ é gâ°pâ° }ê© AÀÖgâÀâ°}â lâ°vÖΰ éé
Ýâî }ê© ~Öªkâ k곩pâ ¬Ì곩 ÉÖzÖ é gâ°pâ° }ê© ·Î°© lâ°vÖÌâ° %}Özâéé
Ýâî }ê© dâ°r°ª± uÖ· Àê°© hê©î é gâ°pâ° }ê dÖs© Àâ°Àâ°yÖ Ïêôî© éé
Ýâî }ê© p곩gâ¥Å곩gâ Ipâpâ°üÃÖÌ곩 é gâ°pâ° Ì곩Рdâpâ ÉâÏêô lâ°vÖÌ곩éé
Ýâî }ê© dâÀâ°ËÅâÀâ°Ë ÅâpâÀâÃÖÌ곩 é gâ°pâ° }ê© AyâWpâ³~â ·fÖÌ곩éé
Ýâî }ê© À곩Éê© A~â Ó~ÖÌ곩 é gâ°pâ° ¬©~âdâ {ê© yÖþ ¬fÖÌ곩éé
kâpâx {ÖÉâ ~âpâ yâ}âÀâ°}â ÀÖp⳪ é gâ°pâ° }â yÖm³ª Ýâî d곩 yâm vÖp⳪éé
ÌâÃÖpâ° gâ°pâ°ÅâdâKp곩 %Àâpê{â°pâ° gâ°pâ°Åâm}ê ÀâÃÖvâ°Àâp곩 %Àâpâ° Ê©Àâ}â{â¶[
ÉâÁâ·pÖgâ°Àâ{êª{â° ÅâgâÀâ¬$©yêÌâ°¶[ ÀÖÉâ°{ê©Àâ úZ©dâ½ÍâJ gâ°pâ°Àâ°þÀê°Ìâ°}â°Q
»ùû{ÖM}ê. gâ°pâ°gâÔâ}â°Q ¾·ËÑ_Éâ°ÀâÀâpâ° ~ÖÄÍâFpâ°. gâªgÖm·Àâó Àâ°¬pêÌâ°
~ÖyêZÌâ°¶[{âMpê %{â° %~âÆyâZÀê©! gâ°pâ°Æ¾ª{â ÆÀâ°°Ù}Ö{â ÅâdâK}â Åâm}êÌâ°³
%~âÆyâZ. %Àâ}â dêôÌâ° }êôÀê©{âX {ê©Àâîgâ³ %ÀâÃÖ}âX, %Àâ}â dâÀâ°ËgâÔê·[ ¾ÍâS·.
dÖgê, d곩ù, Ý⪬gâÔâ m}âW{âªyê ÀâXzâË. o Àâ°}â°ÍâX}â m}âW %ÀâógâùЪyâ·³
ÀâXzâË. gâ°pâ°Æþ©}â¾gê gâ»Î°·[, }âpâdâ yâÄR{âM·[.
}âÀâ°W |âÀâ°ËgâZªzâgâÔâ° gâ°pâ° µâ±M ¾ÍâR}âQ ÀâÃÖÚ `ÌâÃÖpâ° Àâ°}â{â %uÖC}âpâ³~â{â
%ª|âdÖpâ {â³pâ ÀâÃÖÚ, uÖC}â{â ~âZdֵ⠲©pâ°Àâp곩' %Àâîgê© `gâ°pâ°{ê©Àâpâ°'
U}â°QÀâÀâó. o mgâ{â Å곩gâÆÈÖÉâgâÔâ¶[ Àâ°gâQpÖÐ oµâ]pâ}â}â°Q Àâ°pêyâÀâîgê
ÌâÃÖpâ° ÉâyâX{â ÀâÃÖgâË y곩pâ°Àâpâ°? uÖC}â{â dâx°J yêpêÉâ°ÀâÀâ}ê© ¾mÀÖ{â
gâ°pâ°.
gâ°pâ°Æ}â Àâ°þÀê°gê %ªyâXÆ·[. E{ê© dÖpâx dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° gâ°pâ°Æ}â
%~ÖpâÀÖ{â Àâ°þÀê°Ìâ° ÀâxË}ê þ©gê ÀâÃÖÚ{ÖMpê.
gâ°pâ° Ñ Àâ°þÀâÃÖ %}âªyâ Ý곩 é ÀâÃñÉê© dâþ©}â uÖÌâ° éé
yâ}â Àâ°}â gâ°pâ° d곩 É곩ª~ê dê©é kâpâÇ곩ª pâÝâ³ ÉâÀâÃÖÌâ°éé
%ºdâÀÖÐ gâ°pâ°Æ}â Àâ°þÀê°Ìâ°}â°Q d곪vÖvâ°Àâ dⲩpâ ÉÖþ©±pâ°
~âpâÀâÃÖyâW¾Ðªyâ gâ°pâ° {ê³vâGÀâ}êª{â³ Ýê©ù `gâ°pâ°ÅâdâK'}Ögâ·° Éâª{ꩵâ
¾©Ú{âpâ°.
|â}âX ÀâÃÖyÖ ÄyÖ |â}âX Ýêô, |â}âX Éâ°Ýâ{â %}â°pâdâK é
|â}âX gÖZÀâ° ÀâÝâ uÖ¾Ìê°, mÝÖª m}êW© gâ°pâ°ÅâdâK éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

9

o mgâ{â¶[ m}âWÀê»K{â Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâîgê·[ gâ°pâ°Æpâ°Àâ}â°. pÖÀâ°¾gê ÀâûÍâFpâ°,
dâ½ÍâJ¾gê {â³ÀÖËÉân°¸gâÔâ° gâ°pâ°gâÔâ°.
pÖÀâ° dâ½ÍâJ Éê© d곩 ±vÖ, »}âÝâ³ y곩 gâ°pâ° Ñ©}â é
»©}â È곩dâ dê© Àêô |⾩, gâ°pâ° Agê© %º©}â éé
Eªzâ Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâîgê© gâ°pâ°gâÔâ %ÀâµâXdâyê E{ÖMgâ }âÀâ°W¥ ¾Àâ°Wªzâ
ÉÖÀâÃÖ}âXpâ° gâ°pâ° Æ}âÿ Àâ°°}âQvêÌâ°±Ýâ°{ê©?
Éâ{â°$pâ° {ê³pêÌâ°°ÀâÀâpêgê ¾Àâ°W ¾ÍêF a±Tîgê© Epâ¶. Éâ{â°$pâ° {ê³pêyÖgâ ¾Àâ°W
%ªyâpâªgâ{â¶[ ~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q dÖ¹î. I{ÖÝâpâÇêgê }âÀâ°W údâ_x pâªgâ{â¶[
`}âÉâËî' Uª± ÌâÃÖÀâ{ê© ÀâgâËÆ·[. A{âpâ³ fÖÉâÐ µÖÈêgâÔâ¶[ Àâ°dâ"Ôâ°
aª{êpâvâ° ÀâÍâË }âÉâËî ÀâgâËgâÔâ¶[ Éê©pâ°Àâó{â° dâvÖGÌâ°ÀÖÐ{ê. %¶[Ìâ°
yâ³gâ°ÌâÃÖXÈê, ±gê±gêÌâ° AsdêgâÔâ° Àâ°dâ"ùgê Éâªy곩Íâ dê³vâ°ÀâóÀâó.
ÀÖÉâKÀâÀÖÐ o ÀâXÀâÉêL Àâ°dâ"Ôâ¶[ µÖÈÖÄZ©», A{âpâÀâ}âQÍêD© %·[{ê© µÖÈêgê
Ý곩gâ°Àâ ¾ÍêFÌâ°}â³Q ÏêÔêÉâ°Àâó{â°. %{âpâªyê {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ° oµâ]pâ}â}â°Q
dÖx°Àâ EkêæÌâ°}â°Q ÏêÔêÉâ°ÀâÀâó. oµâ]pâ}â}â°Q »ùÉâ·° gâ°pâ° Ïê©dê© Ïê©dâ°.
gâ°pâ°Æ·[{ê© yÖ}â° ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àê}ê}â°QÀâó{â° `}âÉâËî'Ìâ°¶[ Asdêgâù·[{êÌê°©
A}âª{â ~âvêÌâ°°Àâ Éâ}ÖQÝâ{â¶[pâ°Àâpêª{â³, %Àâîgê Àâ°°ª¬}â gâ°îÌâ° dâ°îyâ°
»ùÀâùdê Ïê©dÖÐÌê°© E·[Àê}âQ±Ýâ°{â°. A|ÖXyâW{â¶[ gâ°pâ°ÆgÖÐ µê³©|â
}âvêÉâÏê©dÖgâ±Ýâ°{â°.
ÉâªÉÖpâ{â¶[ Ýêuê@ Ýêuê@gâ³ gâ°pâ°Æ}â %ÀâµâXdâyê E{ê. e{â·°, dâ¶Ìâ°·° gâ°pâ°
Ïê©dâ°. Àêô{âXpÖgâ·° gâ°pâ° Ïê©dâ°. ±ÝâÔâÍâ°D gâZªzâ{â e{â° a±T}â}â°Q
Àêô{âX}â}ÖQÐÉâ{â°. ±ÝâÔâÍâ°D gâZªzâ{â e{â° a±T}â}â°Q EªÊ¾Ìâ°pâ}ÖQÐÉâ{â°.
}âÀâ°gê »©pâ ~âî×yâ o mgâ»K}â¶[ Epâ°ÀâÀâpêgê }Ö}â° ±{â°dâ·° O}â}ÖQ{âpâ³
ÀâÃÖvâÈê©Ïê©dÖgâ°Àâó{â°. Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°·° ÀâÃÖgâË{âúËgâÔâ° Ïê©dâ°.
ÌâÃÖÀâ{곩 %îÌâ°{â ÝÖ¬Ìâ°¶[ }ÖÀâó Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°°Àâó{â°, ÌâÃÖÀâó{âpâ
¬dâ°"¥{êÉê gê³»K·[Àêò© %{âpâ dâ°îyâ° dâ·R}ê ÀâÃÖvâ°Àâó{â³ %ÉÖ|âX. %ª{â Àê°©Èê
ÀâÃÖgâË y곩pâ°Àâ gâ°pâ°Æ·[{ê© Ý곩gâ°Àâ{Ö{âpâ³ Ýê©gê? Ý곩{âpâ³ gâ°î
yâ·°~âóÀâó{â° %ÉÖ|âX. A{âMîª{â gâ°pâ° Ïê©dê© Ïê©dâ°. gâ°pâ°Æ·[{â »©zâË, m~â,
yâ~â, ÀâZyâ, {Ö}â U·[ ÀâXzâË. %Àê·[ ÌâÃÖÀâ Èêdâ"dâ³" ±pâ°Àâó¬·[.
gâ°pâ° ²}â ÀâÃÖÈÖ Áê©pâyê, gâ°pâ° ²}â {ê©yê {Ö}â é
gâ°pâ° ²}â {Ö}â ÝâpÖÀâ° Ýêô, ~âòl곩 Àê©{â ~âópÖ}â éé
gâ°pâ°Æ}â A{ꩵâ{â Æ}âÿ ÀâÃÖÚ{â {Ö}âÀâó ÀâÊËyâ Uª{â° Àê©{âµÖÉâçgâÔâ³
ÉÖpâ°ÀâÀêª{â° ÉÖþ©±pâ }â°Ú E{ê.

10

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

u곩 ¾gâ°pÖ Éâ°Æ°pâ}â dâpê, ¬}â Àê° Éñ Éñ ÏÖpâ é
}âgâpâ}ÖΰdÖ Éâyâ dâpêô mpêô dñ}â Ñ ÈÖpâ éé
aª{â° Àê©Ôê ÀꩵêX Éâ» Ý곩gâ·° E×æû{âpê %ÀâÔâ° ÌâÃÖp곪¬gê
Ý곩gâÏê©dêª{â° }âgâpâ}ÖÌâ°dâ dê©Ôâ°Àâ}â°. EÚ© }âgâpâÀê© %Àâùgê ~â»ÌâÃÖÐ{ê.
ÝÖgêÌê°© gâ°pâ°¬©dê_ ~âvêÌâ°{âÀâpâ}â°Q ÅâÊû{âpê E{ê© gâ»ÌâÃÖgâ°Àâó{â°. %Àâ}â°
ÅâÊÉâ¶, ÅâÊÉâ¬pⶠUpâvâdâ³" %zâËÆ·[. µâ°dâ{ê©Àâ}âªzâ uÖC¾,
yÖΰgâÅâË{â¶[Ìê°© uÖC}â ~âvê¬{âM. %ªzâÀâ}â° Ýê³pâgê ±pâÈÖpâ{ê©
(gâÅâˬª{â) dâÍâDÀÖΰyâ°. gâ°pâ°Æ·[{ê© dê©Àâ· ÅâÑKÀâÃÖgâË þÚ{â°{â° %{âdê"
dÖpâxÀÖÐyâ°K.
gâÅâË Ì곩gꩵâ]pâ gâ°pâ° ²}Ö, ÈÖgÖ Ýâî Ñ© Éê©Àâ é
dâÝêô dⲩpâ Àêôdâ°ªtâ Éê©, Áê©pâ ¬ÌâÃÖ µâ°dâ{ê©Àâ éé
gâ°pâ°Æ·[{â Eªzâ {ê³vâG ÅâdâK dâ³vâ gâ»þ©}â}Ö{â ÆÍâ°JÀê© %Àâ}â}â°Q gâ°pâ°¬©dê_
E·[¬pâ°ÀÖgâ ¾}âж[ ÉÖL}â {ê³pêÌâ°{êª{â° Àâ°pâùû{â.
gâ°pâ° ²}Ö Ýâ½{âÌâ° µâ°{âP }â Ý곩Ìâ°, d곩s }â ÅÖª» dâpê u곩 d곩ΰéé
Àâ°}â°ÍâX ¾Àâ°Ë·}Ögâ·° gâ°pâ° Ïê©dâ°. ¾Àâ°Ë·}Ögâ{ê© ÅâÑK Ýâ°rD{â°. Àâ°}âÉâ°b
aÔê\Ìâ°Àâ}Ögâ·° ²vâ°Àâó¬·[. Àâ°}â{â lâ·¥ dâ~ârgâÔê·[ o mgâyâK}â°Q
}âvêÉâ°ÀâÀâó. Àâ°}â ¾Àâ°Ë·ÀÖ{Ögâ mgâÀâó ÉâK±PÀÖgâ°Àâó{â°. A{âMîª{â o Àâ°}â
Uª{â³ ¾Àâ°Ë·ÀÖgâ{â°. %{â}â°Q Ýâ{â°M±ûK}â¶[r°Ddê³Ôâ\Ïê©dâ°. o dê·Éâ
gâ°pâ°Æ·[{ê© ÉÖ|âXÆ·[ Àâ°yâ°K Àâ°}â°ÍâX aÔê\Ìâ°Àâ AgâÈÖpâ. gâ°pâ°Àê©
Àâ°}â°ÍâX}â}â°Q aÔê\Ìâ°Àâ}â}ÖQÐû yâ}âQ gâ°xgâÔâ}â°Q %Àâ¾gê ~âZ{Ö}â ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
aª{â° Éâ· }Öpâ{â}â° ÆÍâ°JÆ}â dâvêgê Ý곩Рdê· Ýê³yâ°K %¶[ dâ°ùyâ°
Ýê³pâr°Ý곩{â. A{âpê Ïê©p곪{â° dê·ÉâdÖ"Ð Àâ°pâù±ª{â° }곩vâ°yÖK}ê, yÖ}â°
Àê³{â·° dâ°ùyâ uÖgêÌâ°}â°Q ÆÍâ°J¥·Ñ_WÌâ°pâ° Éâ]kâægê³ùÉâ°»Kpâ°Àâpâ°. %{â}â°Q
}ê³©Ú ÀÖXdâ°·}ÖÐ, {â°ÿØyâ}ÖÐ `Ýê© ~âZÅâ°! }Ö}â° %Íê³Dª{â°
Àâ°¶}â}ÖÐpâ°Àê}ê? }Ö}â° dâ°ùyâ A ÉâLÔâÀâ}â°Q ¾©Àâó Éâ]kâæ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Æî. }Ö}â°
%Íâ°D Àâ°¶}â}ÖÐpâ°Àê}ê©?' Uª{â° dê©ù{âpâ°. %{âdê" ÆÍâ°J, `Ýñ{â° }Öpâ{âpê!
¾©Àâó gâ°pâ°Æ·[{ê© ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâó{âîª{â ¾Àâ°Ë·ÀÖÐpâ°Àâó¬·[' Uª{â°
Ýê©ù{â.
}Öpâ{âîgê Aµâ+Ìâ°ËÀÖÐ, `~âZÅâ°! }Ö}â° ±ZÝâWuÖC¾. Éâ]yâÿ }â}âgê gâ°pâ°Æ}â
%ÀâµâXdâyêÌê°©}â°?' Uª{âpâ°. ÆÍâ°J, `¾©}â° gâ°pâ°¬©dê_ ~âvêÌâ°Èê©Ïê©dâ°' Uª{â.
Agâ }Öpâ{âpâ°, `~âZÅâ°! gâ°pâ°Àêª{â° ÌâÃÖpâ}â°Q û]©dâîÉâ¶?' Uª{â° ~âZúQû{âpâ°.
ÆÍâ°J, `Ïêùgê$ {âÑ_x ¬Ñ"gê }âvêÌâ°°»KpâÏê©dâ°. Agâ Àê³rD Àê³{â·° Åê©s

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

11

ÀâÃÖÚ{âÀâpâ}êQ© ¾©}â° gâ°pâ°ÀÖÐ û]©dâîÉâÏê©dâ°' Uª{â° »ùû{â. }Öpâ{âpâ°
%¶[ª{â Ýê³pâr° Ïêùgê$ {âÑ_x ¬Ñ"}â¶[ Ý곩gâ°»Kpâ°ÀÖgâ a±T Æ°©}â°gÖpâ}â°
U{â°pÖ{â. pÖ»Z yÖ}â° ²rD ±ÈêÌâ°¶[ UÍâ°D Æ°©}â°gâÔâ° ûÑ"Àê Uª{â°
~âî©Ñ_Éâ·° Ayâ ±pâ°»K{âM. }Öpâ{âpâ° Ýê{âî{âpâ°. yâÀâ°WÍâDdê" yÖÀê©
Ýê©ùd곪vâpâ°, `ogâ ÉâyÖX}ÖµâÀÖΰyâ°. o Æ°©}â°gÖpâ}â}â°Q gâ°pâ°Àêª{â° }Ö}â°
û]©dâîÉâÈê©? ÆÍâ°JÀê©}곩 %{â}êQ© AuÖCÄûpâ°Àâ}â°' Uª{â°. %Àâ}â¶[gê
±ª{â°, `}â}âgê ¾©Àâó gâ°pâ°ÀÖÐ ¬©dê_ ¾©Úî' Uª{âpâ°. Agâ A Æ°©}â°gÖpâ}â°,
`}Ö}â° Ñ©Ôâ°uÖ»Ìâ°Àâ}â°, `º©Àâ°pâ'! ¾©Àâó Ikâ+dâ°·{âÀâpâ° Uª{â°
dÖ¹Éâ°Àâó{â°. ¾Àâ°gê m¾ÀÖpâÀâò E{ê. yÖÀâó ÌâÃÖpâ°?' Uª{â}â°.
`}Ö}â° ±ZÝâW}â Àâ°gâ }Öpâ{â' Uª{â° Ýê©ù{â }Öpâ{â ÀâÃÖyâ° dê©ù º©Àâ°pâ}â°
}âvâ°ÐÝ곩{â Àâ°yâ°K dê©ù{â, `e ¾©Àâó }Öpâ{âpê©? ¾©Àê©}â° Ýê©Ôâ°»K¬M©î? }Ö}â°
¾Àâ°gê ¬©dê_ dê³vâ°Àâó{ê©?' Uª{â}â°. %{âdê" }Öpâ{âpâ°, `¾©Àê© }â}âQ gâ°pâ° Uª{â°
û]©dâîÉâ·° ÆÍâ°JÆ}â AuêCÌâÃÖÐ{ê' Uª{âpâ°. Àê³{â·° º©Àâ°pâ}â° %{âdê"
a~âR¶·[. }Öpâ{âpâ° ÆÍâ°JÆ}â AuêCÌâ°}â°Q ~â{ê©~â{ê© Ikâ+îÉâ°yâK
ayÖKΰû{âpâ°. Agâ %Àâ}â° Ýê{âpâ°yâKÈê© %¶[Ìê°© dâ°ùyâ° %Àâîgê ¬©dê_ ~âZ{Ö}â
ÀâÃÖÚ{â}â°.
}Öpâ{âpâ° gâ°pâ°Ægê À⪬û Àêôdâ°ªtâ{â ÆÍâ°JÆ}â ±ùgê ±ª{âpâ°. `}Öpâ{âpê©!
gâ°pâ°Àâ}â°Q ~âvê¬pÖ?' Uª{â° ÆÍâ°J dê©ù{â}â°. `gâ°pâ°Àâ}êQ©}곩 ~âvê{ê,
A{âpê...' Uª{âpâ° }Öpâ{âpâ°.
`Éâ°Àâ°W¾pâ° }Öpâ{â' U}â°QyâK ÆÍâ°J }Öpâ{âpâ}â°Q yâvê{â°, `A{âpê Uª{ê©dê
Ýê©Ôâ°Æî? A{âpê Uª{âpê ¾ª{â}ê, ¾dâ½ÍâD Uª{â°. A{âMîª{â 84 ·dâ_
Ì곩¾Ìâ°¶[ m¾WÉâ°. uÖC¾ÌâÃÖÐÌâ°³ }â}êQ{â°pâ° gâ°pâ°¾ª{ê ÀâÃÖÚ¬î' Uª{â°
µâÄû{â}â°.
}Öpâ{âpâ° yÖÀâó 84 ·dâ_ Ì곩¾ Å곩gâ ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â°{â}â°Q }ê}ê{â°
{â°ÿØû{âpâ°. uÖC¾ÌâÃÖ{âÀâ}â° dâyêKÌâ°ªyê Ê©ÆÉâÏê©dÖgâ°Àâó{â° Uª{â°
Àâ°pâ°Ð{âpâ°. E¶ÌâÃÖÐ, }ÖΰÌâÃÖÐ %µâ°{âPÀÖ{â Ì곩¾gâÔâ¶[ Ýê³dâ°"
±pâÏê©dÖgâ°Àâó{â°. A{âMîª{â E{âdÖ"Ð Àâ°pâ°I~ÖÌâ°Àâ}â°Q ÀâÃÖvâ·°
Ì곩×Éâ°»Kpâ°ÀÖgâ gâ°pâ°Àê© ÀâÃÖgâË{âµâËdâ}ÖÐ dâªvâ}â°. gâ°pâ°Àâ}êQ©
%pâûd곪vâ° }âvê{âpâ°. gâ°pâ°Ægê }âvê{â U·[ Éâªgâ»gâÔâ}â°Q kÖkâ³ yâ~âR{ê©
aÄRû{âpâ°. A Æ°©}â°gÖpâ}â° µÖ~⬪{â ~âîÝÖpâÀâ}â°Q Éâ³×û{â}â°. Àâ°yêK
}Öpâ{âpâ° Àêôdâ°ªtâÀÖû ÆÍâ°JÆ}â ±ùgê ±ª{â°, `}Ö}â° ÌâÃÖÀâ ÌâÃÖÀâ
Ì곩¾gâÔâ¶[ m¾WÉâÏê©dÖgâ°Àâó{â°?' Uª{â° dê©ù{âpâ°. %{âdê" ÆÍâ°JÀâó 84 ·dâ_

12

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Ì곩¾gâÔâ¶[ Ý곩бpâ°Àâó{â}â°Q Ýê©ù{Ögâ }Öpâ{âpâ° ÌâÃÖÀâ ÌâÃÖÀâ
Ì곩¾gâÔâ¶[ m}âWÀꪱ°{â}â°Q dâ½~ê ÀâÃÖÚ ±pê{â°dê³vâ·° dê©ùd곪vâpâ°.
ÆÍâ°J{ê©Àâ ±pê{â°dê³vâ°»Kpâ°Àâªyê }Öpâ{âpâ° %¶[Ìê°© aª{â° dâvêgê Àâ°·Ð{âpâ°.
ÆÍâ°J ±pê{â ÝêÉâpâ°gâÔâ Àê°©Èê Ipâ°ù{âpâ°. U{ÖMgâ }Öpâ{âpâ°, `E{곩 ~âZÅâ°!
}Ö}â° 84 ·dâ_ Ì곩¾ ~âZÀꩵâÀâ}â°Q, Å곩gâÀâ}â°Q ~âòpêôûÌâÃÖΰyâ°. ogâ
}â}âQ}â°Q dâ_Æ°Éâ°' Uª{âpâ°. ÆÍâ°J Aµâ+Ìâ°Ë¬ª{â, `E{ê©}â°!' Uª{â°
I{Ö$pâÀê»K{â. %{âdê" }Öpâ{âpâ°, `}Ö}â° 84 ·dâ_ Ì곩¾ ~âZÀꩵâ
~âòpêôû{ÖMΰyâ°' Uª{âpâ°. ÆÍâ°JÆgê yâ°ª± Aµâ+Ìâ°ËÀÖÐ, `E{â°
Ýê©gÖΰyâ°?' Uª{Ⱐת»Éâyê³vâÐ{â. Agâ ÆÍâ°JÆgê }Öpâ{âpâ° gâ°pâ°
A{ꩵâÀâ}â°Q ~Ö¶û{âpêª{â° »ù{â°, }Öpâ{âpâ}â°Q ²Ð{âÄR{â}â°. gâ°pâ°Æ}â
Àâ°þÀê°Ìâ°}â°Q »ùÉâ°yÖK gâ°pâ°Àê© Àâ°}â°mpâ ¾mÀÖ{â uê³yêgÖpâ, Odêª{âpê
%Àâ}â° È곩dâ Àâ°yâ°K ~âpâÈ곩dâ Upâvâpâ·³[ uê³yêÌâÃÖÐpâ°ÀâÀâ.
gâ°pâ°Æ}â¶[Ìê°© aª{ÖÐpâ°Àâ oµâ]pâ U·[ dÖÌâ°ËgâÔâ}â³Q ÀâÃÖÚÉâ°Àâ}êª{â°
ÆÍâ°J Ýê©ù{â}â°.
gâ°pâ°gâù·[{ê© E{âMpê {ê©Àâpâ° ÝêÔâÀâ, gâ°pâ° (»ùÉâ°Àâ) y곩îÉâ°Àâ ÀâÃÖgâËÀâ}â°Q
~âpâÀâÃÖyâW}â³ »ùÉâÈÖpâ. %Àâ}â° }âÀâ°W Ýâ»KpâÀê© E{âMpâ³ }ÖÀâó
{â³pâÀÖgâ°yêK©Àê. o {â³pâÀâ}â°Q gâ°pâ°Àê© ÉâÀâÃÖ~âKgê³ùÉâ°Àâ}â°. A{âMîª{â
gâ°pâ°Àâ}â°Q ~âpâÀâÃÖyâW¾Ðªyâ dâÚÀê° Uª{â° }곩vâÏÖpâ{â°. ÉÖþ©±pâ° E{â}êQ©
Àâ°yêK Àâ°yêK }ê}âÄÉâ°yâK,
gâ°pâ° Ýêô ±vê g곩ƪ{â yê Àâ°}â Àê°© {ê©Ù ÆkÖpâ é
Ýâî Éâ°Æ°pêô É곩 ÀÖpâ Ýêô, gâ°pâ° Éâ°Æ°pêô É곩 ~Öpâ éé Uª¬{ÖMpê.
E{â° ÀêôuÖC¾dâ Ìâ°°gâ. U·[ dê_©yâZgâÔâ¶[ ÀâÃÖ}âÀâ Àâ°°ª{â°Àâpê¬{ÖM}ê.
gâ°pâ°gâù·[{ê© Àâ°}â°ÍâX yÖ}ê© yâ}âQ ~âZÌâ°yâQ¬ª{â %¶[gê Àâ°°rDÈÖpâ}ê©? %Àâ¾gê
gâ°pâ°Æ}â %ÀâµâXdâyê Odê? Epâ¶, Éâ]·R ÉâÀâ°Ìâ° gâ°pâ°gâÔâ}â°Q ±¬Ðr°D }ÖÀê©
Éâ]yâÿ o AûKdâ mgâ»K}â¶[ Ý곩gâ°ÀÖ.
`¾¶[, ¾¶[' Uª{â° U·[ |âÀâ°ËµÖÉâçgâÔâ³ apâ·°»KÀê. þ©gê ÀâÃÖvâ°Àâó{â° Ïê©vâ,
gâ°pâ°Æ·[{ê© %ªyâpâªgâ{â ~âZÀꩵ⠾¸{âP. ÉÖþ©±pâ° Ukâ+îÉâ°»Kpâ°Àâpâ° ¥
Ìâ°Ýâ hâr Àâ°ª¬pâ ~êZ©Àâ° dÖ, Àâ°yâ d곩ΰ Ïêôt곩 |ÖÌâ° é
u곩 d곩ΰ Ïêôtê© |ÖÌâ° dê©, Àêò© ²}Ö ûpâ É껩 uÖÌâ° éé
ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê o ({ê©Ýâ) hârÀâó oµâ]pâ}â Àâ°ª¬pâ. E¶[ gâ°pâ°Æ·[{ê©
~âZÀꩵâÆ·[. ÝÖgê©}Ö{âpâ³ ~âZÀê©úû{âpê yâÈê dâÚÌâ°¬{âMpâ³ ¾©Àâó
Àâ°pâ¹Éâ°Æî.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

13

aÔâÐ}â o mgâ{â¶[ h곩pâ %ª|âdÖpâ yâ°ª²{ê. %¶[ }ÖÀâ°{â ~âZdÖµâ{â
%ÀâµâXdâyê E{ê. µâ³}âX Àâ°Ýâ¶}â¶[ h곩pâ %ª|âdÖpâ. }ÖÀâ°{â ~âZdֵ⬪{â
ÏêÔâÐûî. o }ÖÀâ° gâ°pâ°Æ}â dâ½~êΰª{â {ê³pêÌâ°°Àâó{â°.

gâ°pâ° Ïê©dê© Ïê©dâ°
gâ°pâ° ²}Ö Àâ°°ÑK }â ~ÖÀêô ÅÖΰ é }âdâË I|ñ]ËÀâ°°Ù ÀÖÉÖ ~Öΰéé
gâ°pâ° ²}â ~âwê© u곩 Àê©{â ~âópÖ}Ö é yÖd곩 }Öþ Æ°Èê© ÅâgâÀÖ}Ö éé
gâ°pâ° ²}â ~êZ©yâm}âW É곩 ~ÖÀêô é ÀâÍâË ÉâÝâÉâZ gâÅâË pâÝÖÀêô éé
gâ°pâ° ²}â {Ö}â ~âóxX u곩 dâpâþ© é Æ°zÖX Ý곩Ìâ° dâ±Ýâ³ }âþ Áâ·þ© éé
gâ°pâ° ²}â ÅâÀâ°Ë }â lâ³Âê ÅÖΰ é d곩s I~ÖÌâ° dâpê kâyâ°pÖΰ éé
¾gâ°pÖ dâpê Àâ°°ÑK Ñ AÉÖ é dêôÉê© ~ÖÀêô Àâ°°ÑK ¾ÀÖÉÖ éé
ip곩 µâ³dâpâ {ê©Ýâ É곩 ~ÖÀêô é Éâ{â°$pâ° ²}Ö Àâ°°ÑK }âþ ~ÖÀêô éé
gâ°pâ° ²}Ö AyâW dêôÉê© uÖ}ê é Éâ°Ù ÉÖgâpâ dêôÉê ~âþkÖ}ê éé
ÅâÑK ~â{ÖzâË dêôÉê ~ÖÀêô é gâ°pâ° ²}â dñ}â pÖÝâ ±yâÈÖÀêô éé
gâ°pâ° ²}â ·Ù ÅâpâÀê° kñpÖû é m}âW %}ê©dâ }âpâdâ dê ÀÖû éé
gâ°pâ° ²}â ~âµâ°m}âW É곩 ~ÖÀêô é Õpâ Õpâ gâÅâÀÖÉâ Àê°© AÀêô éé
gâ°pâ°Æ·[{ê© Àâ°°ÑK E·[Àêª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. gâ°pâ°Æ·[{ê© ÀâÃÖ}âÀâ
}âpâdâdê" Ý곩gâ°Àâ}â°. gâ°pâ°Æ·[{ê© Àê©{â¥~âópÖxgâÔâ ~âtâx¬ª{â ~âpâÀâÃÖyâW
{ê³pâdâ°Àâó¬·[. gâ°pâ°Æ·[{ê© ~êZ©yâÌ곩¾Ìâ°¶[ Ý곩gâ°Àâpâ°. Àâ°yâ°K ÉÖÆpÖpâ°
ÀâÍâË {â°ÿÙÀâ}êQ© Å곩ÐÉâÏê©dÖgâ°Àâó{â°. gâ°pâ°Æ·[{â {Ö}â ~âóxX
Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔê·[ ÀâXzâËÀÖgâ°ÀâÀâó. %ÀâógâÔâ Áâ· {ê³pêÌâ°{â°. gâ°pâ°Æ·[{ê©
UÍêD© I~ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{Ögâ³X ÅâZÀê°Î°ª{â Ýê³pâ ±pâÈÖîî. gâ°pâ°¬©dê_
~âvêÌâ°{âÀâ}â Àâ°°ÑKÌâ° AÉêgê »ÈÖªm¶Ìê°© Ì곩gâX, AyâWuÖC}âÀâò E·[. 84
·dâ_ Ì곩¾gâÔâ m}âW{â¶[ »pâ°»pâ°Ð Ýâ°r°D¥ÉÖÀâógâÔâ kâdâZ{â¶[
»pâ°gâÏê©dÖgâ°Àâó{â°. E{â}â°Q »ùû Ýê©Ôâ°yâK,
yê©þ dÖpâx ¾µâ+Ìâ° gâ°pâ° Ñ© uêô é Éâ°pâ{â°·ËÅâ yâ}â f곩Ìâ° }â ¬©uêô éé
Uª{â° Ýê©ù{ÖMpê. o U·[Àâ}â³Q ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ }곩Ú, gâ°pâ°dâ½~ê %ÀâµâXÀê¾Qî.
{ê©Àâyêgâùgâ³ {â°·ËÅâÀÖ{â o ÀâÃÖ}âÀâm}âWÀâ}â°Q ÀâXzâË dâÔêÌâ°¬î.


14

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

gâ°pâ° Àâ°yâ°K Éâ{â°$pâ°Æ}â %ªyâpâ
gâ°pâ° Àâ°yâ°K Éâ{â°$pâ° EÀâpâ¶[ %ªyâpâ O}â°? Éâ{â°$pâ° µâ±M dâ°îyâ°
ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°»K{âMpê, ÉÖþ©±pâÑ"ªyâ Àê³{â·° o µâ±M{â I~âÌ곩gâÆ{âMªyê
dÖx°À⬷[. gâ°pâ° µâ±MÆyâ°K. %{âdê" Æp곩|â ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpê©? E·[.
Àê³{â·° E{âM gâ°pâ°gâÔê·[ Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ dâ°îyê© Ýê©Ôâ°»K{âMpâ°. E±Tpâ·³[
%ªyâpâ ±ÝâÔâÍâ°D Epâ°Àâ{â°. Àê³{â·}êÌâ°{ÖÐ Éâgâ°x ¾gâ°ËxÅâÑKÌâ°¶[
gâ°pâ°Àêª{â° Ýê©ù{âMpâ°. Éâªyâpâ ~âpâª~âpêÌâ°¶[ Éâ{â°$pâ° ±ª{âpâ°, Éâgâ°x
¾gâ°Ëx{â¶[Ìâ°³ gâ°pâ°gâÔâ Àâ°Ýâyâ®Æ{ê. %Àâ}â° ~âpâÀâ°yâyâ®{â ~ÖZÄKgê
ÀâÃÖgâË{âúËÌâÃÖÐ ÉÖ|â}êÌâ° ¬dâ°" y곩pâ°Àâ}â°. A{âpê ÅâÀâÉÖgâp⬪{â ~Öpâ°
ÀâÃÖvâ°Àâ Ýê³ÇêgÖîdêÌâ°}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó¬·[. o ÉâªÉÖpâ ÉÖgâp⬪{â
~ÖpÖgâ°Àâó{âdê" ¾©Àê© ~âZÌâ°»QÉâÏê©dÖgâ°Àâó{â°. dâÍâD ÉâþÉâÏê©dÖgâ°Àâó{â°. %ª{âpê
%Àâpê·[ dê©Àâ· {â³pâ ¾ªyâ° y곩pâ°Àâpâ°. dÖ· dâÔê{âªyê %}ê©dâ gâ°pâ°
úÍâXpÖ{âpâ°. %Àâpâ¶[ A dâ°îyâ° kâkêË }âvêΰyâ°. %}ê©dâ Àê©Ôê dêôgâÔâ³
I~âÌ곩ÐÉâ·RrDÀâó. A{âpê Éâªyâyâ]{â ~âpâª~âpê þ©gê Ýê©Ôâ°Àâ{â°,
gâ°pâ° dÖ Àâkâ}â ÀâÃÖ}â Éâ± ¶©uê é ÉâyâX %ÉâyâX ÆkÖpâ }â Ñ©uê éé
E{âpâ¶[ ÆkÖîÉâ°Àâó{ê©}â³ E·[. Éâ{â°$pâ°Æ}â þîÀê°Ìâ° þª{ê dÖpâxgâùÀê.
Éâ{â°$pâ° ¾©Àê© ÉÖ|â}ê ÀâÃÖvâ°Àâªyê Ýê©Ôâ°À⬷[. ÉâªÉÖpâ ÉÖgâp⬪{â ¾Àâ°W}â°Q
~Öpâ°gÖ¹Éâ°Àâ}â°. %ª{âÀê°©Èê E±Tpâ dÖÌâ°ËÆ|Ö}â Ïê©pêÌâ°·[Àê©?
ÉÖþ©±pâ° ¾©Àâó gâùûî, ÉÖ|â}ê ÀâÃÖÚî Uª{â° Ýê©ù·[. Éâ{â°$pâ° ¾Àâ°W}â°Q
~Öpâ°gÖ¹Éâ°Àâ Uª{â° ÀâÃÖyâZ Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
»©}â È곩dâ }âÀâÙªvâ Àê°©, gâ°pâ° Éê© ±vÖ }â d곩Ìâ° é
dâyÖË dâpê }â dâpâ Éâdê©, gâ°pâ° dâpê É곩 Ý곩Ìâ° éé
Éâ{â°$pâ° ¬©}â{âÌâÃÖ·Ê©, yâ°Àâ° ·gâ Àê°©î {ñvâ é
uêôÉê dÖgâ mÝÖm ~âpâ, Éâ³pâ°üÃÖyâ ipâ }â tñpâ éé
E¶[ ÌâÃÖÀâ ÀâXyÖXÉâÆ{ê? yâyâ®uÖC}âÀê© E{ê. yÖÑËdâÀÖ{â %ªyâpâÆ{ê.
Éâ{â°$pâ°Àê© ¾Àâ°gê Éâ]yâÿ kêôyâ}âX ¾©vâ°Àâ}â°. ¾Àâ°W¶[Ìê°© oµâ]pâÉâyâX
~âZdâr~âÚÉâ°Àâ}â°. Éâ{â°$pâ° ~âpâÀâÃÖyâW}â}êQ© ~âZdâr~âÚÉâ°Àâ}â°. Eªzâ ¾µâ+Ìâ°
ÉâyâXÀâ}â°Q Àê³{â·° ÌâÃÖpâ³ Ýê©Ô⶷[ %zâÀÖ A dâ°îyâ° ~âZÉÖK~âÀâ}êQ©
ÀâÃÖv⶷[.
ÉâyâX~â{âÀâ}â°Q Àâ°°rD·° Éâ{â°$pâ°Àâó Ïê©dê© Ïê©dâ°. Éâ{â°$pâ°Àêª{âpê ~âòxËyâ]
Ý곪¬{â gâ°pâ°. Éâgâ°x ¾gâ°ËxgâÔâ¶[ Ikâ+yâÀâ° ÉÖL}â ~âvê{Ögâ·³ gâ°pâ°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

15

¾yâXÉâyâX y곩pâ}â°. ÅâÀâÉÖgâp⬪{â ~Öpâ°gÖ¹Éâ}â°. Odêª{âpê %Àâ}â° ¾pâªm}â}â
È곩dâ{âÀâpêgê ÀâÃÖyâZ Àâ°°sD{âÀâ}â°. Éâgâ°x ¾gâ°Ëx ÅâÑKÌâ°¶[ gâ°pâ° dê³vâ°Àâ
`}ÖÀâ°' %{â° `ÉÖpâ}ÖÀâ°'ÀÖÐpâ°Àâó¬·[. %{â° Åñ»dâ Ê©Àâ ÀâÃÖvâ°Àâ m~â
ÀâÃÖyâZÀÖÐpâ°Àâó{â°, %dâ_pâÀâÃÖÈêÌâ° 52 %dâ_pâgâÔâ¶[Ìâ°³ E{â°M %{â°
û©ÀâÃÖ»©yâÀâ·[. %{â}â°Q ~âvê{âÀâpâ° ÌâÃÖÀâ dÖpâx¬ª{â·³ %Àâ°pâÈ곩dâ
ÀÖÉâÀâ}â°Q ~âvêÌâ°pâ°. A{âpê Éâ]gâËÈ곩dâ, ±ZÝâWÈ곩dâ, ¾pâªm}â}â È곩dâ
~ÖZ~âKÀÖgâ°ÀâÀâó Àâ°yâ°K dê·dÖ· Àâ°°ÑKÌâ°³ {ê³pâêyâ°, dâÀâ°Ë hâsû{Ögâ Àâ°yêK
Àâ°½yâ°XÈ곩dâdê" Àâ°pâÔâ°Àâpâ°. ¾pâªyâpâ Àâ°°ÑK {ê³pêÌâ°{â°. ÅâgâÀâªyâ}â° dê·Àâó
ÅâdâKîgê dê³vâ°Àâ Àâ°°ÑKÌâ°° dâ³vâ E{ê© î©»Ìâ°{â° %ª{âpê Àâ°pâù m¾WÉâ°Àâó{â°,
%ª{âpê ¾pâªm}â}â %ºdÖpâ{â¶[pâ°Àâó{ê© AÐ{ê. ¾pâªm}â}â û©Àê°gê ±ª{âÀâpâ°
%zâÀÖ Ê©Àâpâ°gâÔâ° dÖ·}â uÖ·{â¶[ û·°Ñ Àâ°°dâKpÖgâ°À⬷[.
%Àâ°pâÈ곩dâ{â ~âZ{ꩵâdê" Éâ{â°$pâ°Æ}â ÉâyâX}ÖÀâ° (Æ{ê©Ýâ}ÖÀâ° ÉÖpâ}ÖÀâ°
¾ÿµâ±M){â %ÀâµâXdâyê E{ê. %¶[gê Ý곩gâ·° ¾Àâ°W gâùdêÌâÃÖgⶩ %zâÀÖ
±·ÀÖgⶩ I~âÌ곩gâdê" ÏÖpâ{â°. dê©Àâ· Éâ{â°$pâ°Æ}â dâ½~ÖdâÂÖdâ_{â %ÀâµâXdâyê
E{ê. }ÖÀâ°{â ±·Àê© Àê³{â·°. %{âpâ µâÑKÌê°© ¾Àâ°W}â°Q %¶[Ìâ°Àâpêgê
d곪vê³Ìâ°°XÀâó{â°. aª{â° Àê©Ôê }âvâ°ÀêÌê°© U¶[ÌâÃÖ{âpâ³ ûÑ"d곪vâpê %¶[
Àâ°yêK Éâ{â°$pâ°Æ}â dâ½~ê Ïê©dâ°.
¾pâªm}â Àâ°yâ°K ÀâÃÖÌê° ÌâÃÖÀâ Ê©ÀâgâÔâ}â³Q o ±ZÝÖWªv⬪{â Ýê³pâÝ곩gâ·°
²vâ°Àâó¬·[. Ê©ÀâgâÔâ %ªyâpÖyâW}â}â°Q dâ³vâ·³ dâ³vâ ²vâpâ°. %}ê©dâ î©»Ìâ°
ÈÖ·ÉêgâÔâ}â°Q Àâ°°ª{ê³ÚG ÅâZÀâÃÖº©}â}ÖQÐÉâ°Àâpâ°. Agâ ¾pâªm}â}â È곩d⬪{â
Ýê³pâ±pâ°Àâ ~âZµêQ ±pâ°Àâó{ê© E·[. ¾pâªm}â Àâ°yâ°K ÀâÃÖÌê° E±Tpâ³ yâÀâ°W
yâÀâ°W ~âòxË ±·¬ª{â Ê©ÀâgâÔâ}â°Q UÔê{êÔê{â° þÚÌâ°°Àâpâ°. UÍêD©
~âZÌâ°»Qû{Ögâ·³ Ê©Àâgâùgê %¶[ª{â Àâ°°ÑK {ê³pêÌâ°{â°. A{âpê Éâ{â°$pâ°Àâó
yâ}êQ·[ µâÑKÌâ°¾Qyâ°K Ê©Àâpâ°gâÔâ° ~ÖpÖgâ·° ÉâÝÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. o î©»
Ýê©ÔâÈÖÐ{ê ¥
dêyê ~âÛ gâ°¾ ~â× Àâ°°Ìê°, Ì곩gâ Ìâ°mC yâ~â ÈÖÌâ° é
²}â Éâ{â°$pâ° ~ÖÀê }âþ©, d곩ΰ d곩s}â dâpê I~ÖÌâ° éé
Éâî, ogâ a±T Éâ{â°$pâ°Àâ}â°Q %zâÀÖ ~âî~âòxË gâ°pâ°Àâ}â°Q }곩vâ°ÀÖ.
Éâ{âX{â¶[ ÅâpâyâÅâ³Æ°Ìâ°¶[ ÉÖÆpÖpâ° ~âªzâgâÔâ°, ·dâ_ ·dâ_ gâ°pâ°gâùpâ°Àâpâ°.
ÉâîÉâ°ÀâÃÖpâ° 60 ·dâ_ h곩¸yâ (Registered) gâ°pâ°gâÔâ°, %·[{ê© E}âQÍâ°D ·dâ_
%h곩¸yâ gâ°pâ°gâÔâ° Epâ°Àâpâ°. %ªzâÀâpâ° ~âpâÀâÃÖyâW}â ÝêÉâî}â¶[ |â}â

16

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÉâªgâZþû yâÀâ°W ~âîÀÖpâ{â ~Ö·}ê ~êò©ÍâÇê ÀâÃÖvâ°Àâpâ° Àâ°yâ°K aÔê\ ï©Æΰª{â
Ê©Àâ}â }âvêÉâ°Àâpâ°.
±Ýâ°yâ gâ°pâ° Ýêô %Éâ mgâÀâÃÖþ é Ýâpê {âZÀâX {â°ÿÙ d곩I }Öþ© éé
ÉÖ|Öpâx µâZ{ÖPÀâªyâîgê a±T Éâ{â°$pâ°Àâ}â°Q
AÌê°" ÀâÃÖvâ°ÀâÍâ°D
uÖC}âÆpâ°À⬷[. Åñ»d⬪{â ±pâ°Àâ {â°ÿÙ {â³pâ ÀâÃÖvâ·îÌâ°pâ°.
ÉâyâXµê³©|â}ê ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ° Éâ]·R ÉÖÀâ|Ö}âÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâó{â° %ÀâµâX.
gâ°pâ°Àê¾Qûdê³Ôâ\·° Ïê©pêÌâ°Àâpâ Ìâ°zÖÀâyÖK{â %}â°dâpâÇê Ïê©vâ. `gâ°pâ° Àâ°yâ°K
Éâ{â°$pâ°'Æ}â »Ôâ°Àâùdê Ïê©dâ°. ÉÖ|Öpâx gâ°pâ°Àâ}êQ© Éâ{â°$pâ°Àêª{â° µâpâÇÖ{âpê
%{âîª{â Éâ{â$» ûgâ{â°, %Àâ°pâÈ곩dâÀâò ûgâ{â°. Àêôdâ°ªtâ{âÀâpêgê ÀâÃÖyâZ
Ý곩gâ±Ýâ°{â°.
Éâgâ°x Àâ°yâ°K ¾gâ°Ëx Upâvâpâ¶[ Uªzâ ÅâÑK, uÖC}â ¾©Ú{âpâ³ %Àâpâ° ÉÖ|Öpâx
gâ°pâ°gâÔê©. A{âMîª{â Éâgâ°x ¾gâ°Ëx ÅâÑKΰª{â Ýê³pâÐpâ°Àâ ÉÖþ©±pâ
ÅâÑKÌê°© ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â uÖC}â, ÅâÑKÌâ°}â°Q dê³vâ°Àâªzâ{â°. %Àâ}ê© Éâ{â°$pâ°.
A{âpê©}â° Eª{â° mgâ»K}â¶[ U·[pâ³ Éâ{â°$pâ°gâÔê© AÐpâ°Àâpâ°. Eªzâ{âpâ¶[
Ê©Àâpâ°gâÔâ° ûdâ°" }â·°gâ°Àâpâ°. dê©Àâ· Éâgâ°x ¾gâ°Ëx ÅâÑKÌâ° uÖC}â
¾©vâ°ÀâÀâpâ³ Éâ{â°$pâ°ÀÖÐ `ÉâyâXÈ곩dâ ÉâyâXÈ곩dâ' Uª{â° mÄÉâ°Àâpâ°. A{âpê
%Àâîgê %{âpâ ~âîkâÌâ°Àâò uÖC}âÀâò E·[.
Éâgâ°x ¾gâ°Ëx ÅâÑKÌâ° »Ôâ°Àâùdê dê³vâ°ÀâÀâpâ° Éâ{â°$pâ°gâÔê© %·[Àêª{â°
ÅâdâKm}â Àê³{â·° »ùÌâ°°Àâ{â° %ÀâµâXÆ{ê.
`EÀâpâ° %¶[Ìâ°Àâpêgê Àâ°°sDpâ°Àâp곩 %ºdÖpâÀâ}â°Q ~âvê{âÀâp곩 %·[Àêò©
Uª±°{â}â°Q »ùÌâ°°Àâó{â° Ýê©gê?' ÉÖþ©±pâ°, o dâ¶Ìâ°°gâ{â¶[ }âdⶠÉâªyâpâ°
Éâ{â°$pâ°gâÔâ°, Ê©ÀâgâÔâ}â°Q {Öî yâÄRÉâ°Àâpêª{â° »ù¬{âMpâ°. %{âdê" %Àâpâ°
Éâ{â°$pâ°gâÔâ ·dâ_x dâ³vâ ÆÀâîû{âpâ°. %{â}â°Q Éâªyâpâ³ û]©dâîû{âpâ°. Éâ{â°$pâ°
µâ±M{â IgâÀâ° Éâªyâ dÖ·Ñ"ªyâ Àê³{â¶}â{â·[, dⲩpâ ÉÖþ©±pê©
Àê³rDÀê³{â·° o µâ±M I~âÌ곩Ðû{âpâ°. gâ°pâ°gâÔâ Éâgâ°x ¾gâ°ËxgâÔâ ÅâÑK
uÖC}â{â dâ°îyâ° »Ôâ°Àâùdê Eyâ°K. ÉÖþ©±pê© Éâ{â°$pâ°Æ}â ÅâÑKÌâ°}â°Q »ùû
`ÉâªyâÉâ{â°$pâ°' Uª{â° %«{Ö}â dê³rDpâ°. ÀÖÉâKÀâ{â¶[ %Àâpâ° ÉâªyâpÖÐp⶷[.
A{âpê `Éâªyâ ÉÖÀâÃÖZr'pÖÐ{âMpâ°. %Àâpê© Éâªyâpâ}â°Q É⽸Dû{âpâ°. Agâ Éâªyâpê·[
%Àâpâ ÀâÃÖyâ}â°Q ÀâÃÖ}âX ÀâÃÖÚ{âpâ°. ÌâÃÖpâ° ÉÖþ©±pâ}â°Q %}â°dâîû{âp곩
(}⪲{âp곩) %Àâîgê %Àâ°pâÈ곩dâ {ê³pêyâ° Éâyâ°Rpâ°Íâ}â {âµâË}â ÅÖgâX dâ³vâ
·«ûyâ°. %Àâ}ê© Éâªyâ Éâ{â°$pâ°gâÔÖ{âpâ°.
ÉÖþ©±pâ° ÉâyâXÉâ{â°$pâ°Æ}â ~âîkâÌâ°ÆyâKpâ°. %Àâpâ ·dâ_x »ùÉâ°yâK,

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

17

gâ°pâ° dê© ·dâ_x dâÝâyâ Ýêô, Éâ°}곩 º©pâ ×yâ ÈÖÌâ° éé
`¾ÀÖËÉâ}Ö' Àê³{â· ·dâ_xÀêª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù %{âpâ ÆÀâpâÇê »ùû{âpâ°.
Éâ{â°$pâ°Æ}â Ýâ°vâ°dÖr{â¶[ }ÖÀâó {Öî yâ~âRÈÖpêÀêª{â° Ýê©ù{âpâ°.
1) ¾ÀÖËÉâ}Ö: ûç©ÉâÝâÀÖÉâÀâ}â°Q yâXÊû{âÀâpâ°. %ª{âpê ÏÖ·±ZÝâWkâÌâ°ËÀâ}â°Q
~Ö¶Éâ°ÀâÀâpâ°. %Àâpêª{â³ ÀâÃÖÌê°Ìâ° À곩Ýâ{â¶[ À곩Éâ Ý곩gâ°Àâó¬·[.
uÖC}â kâ{âîÌâÃÖ ÊÉâ}ê ¶©¾, Àê°ô¶ dâpâ |âpâ ¬©¾© é
Odâ dⲩpâ myâ}â Éê ¶©¾, uê³X© Ñ yê³X© |âpâ ¬©¾ éé
ÆÀÖÝâÀêª{âpê Eª¬ZÌâ° Éâ°Ù. Eªzâ Eª¬ZÌâ° Éâ°Ù{â A}âª{â ~âvê{â gâ°pâ°
ÉâyâXgâ°pâ° Ýê©gÖgâ°Àâ}â°? ÌâÃÖpâ° Eª¬ZÌâ° Éâ°Ù{â¶[ Àâ°°Ôâ°Ðpâ°Àâp곩 %Àâîgê
AyâWuÖC}â{â A}âª{â (Éâ°Ù) ûdê"© E·[ U}âQ±Ýâ°{â°. %ªzâÀâpâ° yâÀâ°W úÍâXîgê
Eª¬ZÌâ° Éâ°Ù¬ª{â {â³pâ ÀâÃÖÚ ÉâyâXAyÖW}âª{âÀâ}â°Q Ýê©gê {ê³pâÑû dê³vâ·°
ÉÖ|âX? ÉÖþ©±pâ° Ukâ+îdê ¾©vâ°yâK,
uÖdÖ gâ°pâ° Ýêô Щpâþ©, kê©ÈÖ Ðpâþ© Ý곩Ìâ° é
Ñ©kâ Ñ©kâdê© |곩Àâyê, Àê°ô· }â uÖÀê d곩Ìâ° éé
gâ½ÝâÉâL}Ö{â gâ°pâ°Æ}â úÍâX Éâª}ÖXÉâ ~âvê{Ögâ·³ gâ½ÝâÉâL}ê© Aвvâ±Ýâ°{â°.
Odêª{âpê dêÉâpâ}â°Q dêÉâ{â Éâ]kâægê³ùÉâÈÖgâ{â°.
A{âMîª{â dⲩpâÉÖþ©±pâ° ÏÖ·±ZÝâWkÖîÌâ°}êQ© gâ°pâ°ÀÖÐÉâ·° Ýê©ù{âpâ°.
EªzâÀâpâ° {ê³pêÌâ°°Àâó{â° dâïx. A{âMîª{â %{âdê" ±{âÈÖÐ Ïê©pê gâ°pâ°Àâ}â°Q
Ýâ°vâ°dâ°Àâ{âdê" uÖC}â{â ±·¬ª{â Éâª}ÖXÉâ ~âvê{âÀâpâ}â°Q }곩vâÏê©dâ°.
gâ°pâ°~â{âÀâ}â°Q ~âvêÌâ°·° `ÀÖÉâ}ÖÆÍâÌâ°'yÖXgâÀâó %¾ÀÖÌâ°ËÀâó. úÍâX}â° yâ}âQ
yâ}â°¥Àâ°}â¥|â}âgâÔâ}â°Q gâ°pâ°Ægê ÉâÀâ°ÄËûpâ°Àâ}â°. A{âMîª{â,
yâ}â Àâ°}â ÀÖd곩 ¬©ÊÌê°, uÖdê ÆÍâÌâÃÖ }Öþ éé
}Ö}âdâpâ° þ©gê}â°QÀâpâ°.
Ìâ°Ýâ {â°¾ÌâÃÖ Éâdⶩ yâÊ©, ¶Ì곩 Àê©Íâ ÀêôpÖgâ é
dâÝâ }Ö}âdâ Éâ°}â pê Àâ°}Ö, yÖ hâr ±ZÝâW ¾ÀÖÉâ éé
E»K©kêgê gâ°pâ°Àâ}â°Q o ·dâ_x{â apêgâ¶[gê Ýâ×+ ~âî©Ñ_Éâ°Àâ Ìâ°yâQ }âvê{â° U·[
¾ÍâS·ÀÖÐÀê.
2. ¾±Ëª|â}â : gâ°pâ°Æ}â Ýâ»Kpâ{â É⪱ªºgâÔâ° %ª{âpê %xJ¥yâªÐ,
Àâ°gâÔâ°¥Àâ°gâ, E}â°Qù{â ±ª|â° ÏÖª|âÀâp곪¬gê É⪱ª|âÆpâdâ³vâ{â°. %Àâpâ
ÏÖª|âÀâX dê©Àâ· úÍâXp곪¬gê ÀâÃÖyâZÀê©. aª{â° Àê©Ôê Àâ°}êÌâ° É⪱ªºgâÔâ
(~âîÀÖpâ{âÀâpâ°) avâ}ÖrÆ{âMpê, úÍâX d곩s {ê³pâÑû{â |â}â¥|Ö}âX¬ª{â
I{âpâ~êò©ÍâÇê }âvêÌâ°°Àâó{â°. %{â° ~âpâÀâÃÖzââËdÖ"Ð Éâ¬]¾Ì곩gâÀÖgâ{â°.

18

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%·[{ê© ~âdâ_~ÖyâÀâò hâsÉâ°Àâó{â·[{ê© yâÀâ°W }âªyâpâ ~âîÀÖpâ{âÀâpê© yâÀâ°W
ÉÖL}â{â¶[pâ°Àâªyê %Àâpâ ±Ìâ°dêgâùpâ°ÀâÀâó. }âªyâpâ ±pâ°ÀâÀâpâ° A ÉÖL}âdê"
Ì곩gâXyê ~âvê{âÀâp곩 %·[Àêò© Uª±°{â° dâ³vÖ }곩vâÈÖgâ°Àâó¬·[.
ÉÖþ©±pâ° yÖÑËdâÀÖÐ ÆkÖpâ ÀâÃÖÚpâ°Àâpâ°.
²©m ²ª{â° }âþ kâÈê© gâ°pâ° Aΰ é }Ö{â ²ª{â° Éê© kâÈê© gâ°pâ° Aΰ éé
µâ±M~âóyâZ}â° ÀâÃÖyâZ gâ°pâ°Æ}â ÉÖL}â (±î{Ö{Ögâ) %·ªdâîÉâ±Ýâ°{â°. aª{â°
Àê©Ôê yâÀâ°W Àâ°gâ¾g곩, ±ª|â°Æg곩 ÉÖL}â ²r°Ddê³rDpê, À곩Ýâ¥ÀâÃÖÌê°gâÔâ°
dâÔꬷ[, %{ê© uÖ·{â¶[ ûÑ"{ÖMpê Uª{âzâË. Agâ ¾Àâ°gê {ê³pêÌâ°Ïê©dÖ{â
AyÖW}âª{âÀâó {ê³pêÌâ°{â°.
±ª{ê d곩 ±ª{Ö Æ°Èê, lâ³Âê dñ}â I~ÖÌâ° é
dâpâ Éê©ÀÖ ¾±Ëª|â Ñ©, ~â· Àê°© Èê©Ìâ° lâ°vÖÌâ° éé
3. ÉÖpâgÖZþ : gâ°pâ°Àâó yâ}âQ %}âQÀâ}â°Q yÖ}ê© gâùÉâÏê©dâ°. Ïê©pêÌâ°Àâîª{â Ïê©Ú
(«dê_) ~âvêÌâ°ÏÖpâ{â°. úÍâXîª{â·³ yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â° I×yâÀâ·[. ÉÖþ©±pâ°
Ýê©ù{âpâ° ¥
ÀâÃÖªgâ}Ö Àâ°pâ}â ÉâÀâÃÖ}â Ýêô, Àâ°yâ d곩ΰ ÀâÃÖªg곩 «©Ù é
ÀâÃÖªgâ}â yê Àâ°pâ}Ö ÅâÈÖ ÉâyÒgâ°pâ° {ê©yê û©Ùéé
gâ°pâ° Éâ]yâÿ Ïê©Ú »}â°Q»K{âMpê, úÍâXpâ³ %{â}êQ© %}â°dâîÉâ°Àâpâ°. %Àâpâ³
{ê©Ýâ|ÖpâÇêgÖÐÌâÃÖ{âpâ³ «dê_ Ïê©vâ°»K{âMpê, %{ê© pâ³ÛÌâÃÖgâ°Àâó{â°.
%{âdÖ"Ð ÉÖþ©±pâ° ¥
~âòpÖ Éâ{â°$pâ° }Ö Æ°ÈÖ, Éâ°¾© %|â³î û©Ù é
ÉÖ]ªgâ Ìâ°»© dÖ ~âþ}â dê, hâpâ hâpâ ÀâÃ֪Щ «©Ù éé
4. ¾Èê³Ë©« : gâ°pâ°Ægê úÍâX}â |â}â{â Àê°©Èê À곩Ýâ Ïê©vâ.
%À⾪{â ±ª{â{êM·[ ~âpâÀâÃÖzâËdÖ"РƾÌ곩gâÀÖgâ¶. gâ°pâ°Àê©}Ö{âpâ³ yâ}âQ
ÉÖ]zâË ÉÖ|â}êgÖÐ %{â}â°Q I~âÌ곩Ðû{âpê! %{âdê",
gâ°pâ° È곩« úÍâX Èַש, {곩}곩 fê©Èê {ÖªÀÒ é
{곩}ê ±³wê ÏÖ~âópê, kâÛ ~âyâLpâ Ñ© }ÖªÀÒ éé
5. ÉâyâXÀÖ}â (¾ÍÖ"Æ°) : Éâªyâpê·[ ÉâyâXÀâ}â°Q |âÀâ°Ë{â Àâ°³·Àêª{â° Ýê©ù{ÖMpê.
ÉÖªkâ ±pÖ±pâ yâ~â }âþ©, pâ°ü°³r ±pÖ±pâ ~Ö~â é
uÖdê Ýâ½{âÌâ° ÉÖªkâ Ýêô, yÖdê Ýâ½{âÌâ° A~â éé
Éâ]yâÿ ÉâyâXÀÖ¬ÌâÃÖ{â gâ°pâ° úÍâXpâ}â³Q ÉâyâXÀâÃÖgâË{â¶[Ìê°© }âvêÉâ°Àâ}â°. ÉâyâX{â
Éâyâ]{â Àê°©Èê ¾ª»pâ°Àâ ÉÖþ©±pâ°, gâ°pâ°, úÍâX, }ÖÀâ° Àâ°³pâpâ ÉâyâXdê"©
ayâ°Kdê³r°D Ýê©ù{âpâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

19

gâ°pâ° ÉâyâX }ÖÀâ° ÉâyâX Ý곩, A~â ÉâyâX u곩 Ý곩Ìâ° é
»©}â ÉâyâX m± Odâ Ý곩, ÆÍâ Éê© %Àâ°½yâ Ý곩Ìâ° éé
6. ÉâÀâËmC : U·[ |âÀâ°ËµÖÉâçgâÔâ uÖC}â gâ°pâ°ÆÐpâÏê©dâ°. %ªyâpâªgâ{â
~âpâÀâÃÖyâW}â uÖC}âÀâò Éâª~âòxË %îÀâó %Àâ¾ÐpâÏê©dâ°. Agâ ÀâÃÖyâZ úÍâX}â
É⪵âÌâ°Àâ}â°Q %Àâ}â° dâÔêÌâ°·° ÉÖ|âX. E¶[ ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ° ¥
uÖ gâ°pâ° yê© ÅâZÀâ° }Ö Æ°Âê, ÅÖZª» }â Ê©Àâ dÖ uÖÌâ° é
É곩 gâ°pâ° pâ°ü°³tÖ uÖ¾Ìê°, yÖXgâyâ {ê©pâ }â ÈÖÌâ° éé
OÔâ}ê© ·dâ_x, U·[dâ³" Ýê×+}â ÀâÃÖyêª{âpê gâ°pâ°Æ}â AyâWÀâó ~âpâÀâÃÖyâW}곪¬gê
aª{ÖÐpâÏê©dâ°.
Éâyâ~âópâ°Íâ d곩 uÖ}âû©, »ÉâdÖ Éâ{â°$pâ° }ÖÀâ° éé
ÌâÃÖÀâ gâ°pâ°Æ}â¶[ Apâ° ·dâ_xgâÔâ³ Epâ°ÀâÀêò© %Àâpâ¶[ OÔâ}ê© ·dâ_x
%ÀâµâXÀÖÐ Epâ°Àâó{â°. %ª{âpê o OÔâ³ ·dâ_xÀâóÔâ\Àâ}â° ~âòxËyâÿ gâ°pâ°
U¾ûdê³Ôâ°\Àâ}â°. %Àâ}ê© ~âpâÀâÃÖyâW}â }êôm ~âZ»¾ºÌâ°³ %Ýâ°{â°.
¾©Àê©}Ö{âpâ³ ~âòxË gâ°pâ°Æ}⠵곩|â{â¶[pâ°Æp곩, Àê°©Èê »ùû{â OÔâ³
·dâ_xgâÔâ° ¾Àâ°W ·dâ_ X{â¶[pâ¶. EÀê·[ ÌâÃÖpâ¶[ Æ°ùyâÀÖÐpâ°ÀâÀêò© %Àâpâ°
~âòxË gâ°pâ° ¾Àâ°gê {ê³pêyâpêª{â° »ùΰî. ·dâ_xgâÔâ° E·[{ê© Epâ°ÀÖgâ
dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° A ÉâÀâ°ÉêXgê Ýê©Ôâ°Àâó{â° þ©Ð{ê :¥
m± yâdâ gâ°pâ° Æ°Èê }âþ© ÉÖkÖ é yâ± yâdâ gâ°pâ° dâp곩 {âÉâ ~ÖªkÖ éé
ÉÖÀâÃÖ}âXÀÖÐ ÅâdâK¾gê Àâ°}â{â¶[ aª{â° ±gêÌâ° Æ°zÖX ÅÖÀâ Ýâ°r°DÀâó{â°. aª{â°
Àê©Ôê A aÔâgÖÐ a±T gâ°pâ°Àâ}â°Q û]©dâîû{âMpê, Ïê©pê gâ°pâ°Àâ}â°Q û]©dâîû{Ögâ
~Ö~â~âZuêC IªÂÖgâ°Àâó{â°. A{âpê %{â° ÝÖgâ·[. ÉÖþ©±pâ I~âÌâ°°dâKÀÖ{â
ÀÖ¹Ìâ°¶[ `U¶[Ìâ°Àâpêgê ¾Àâ°gê ~âî~âòxË gâ°pâ°Æ}â {âµâË}âÀÖgâ{곩
%¶[Ìâ°Àâpêgê 10¥15 gâ°pâ°gâÔâ° {ê³pêyâ° {â³î©dâîû{âpâ³ Éâî, %{âîª{â ~Ö~â
yâgâ·{â°. ~âòxËyâ]{â gâ°pâ° {ê³pâdâ°Àâó{ê© {â°·ËÅâ. ÉâÀâ°°{âZ{â¶[ Àâ°°Ôâ°Ð
Àâ°°Ôâ°Ð OÔâ°»K{ÖMgâ %dâÉÖWyÖKÐ pâyâQ dêôgêr°Ñ{Ögâ %{â}â°Q Àâ°yêK ÉâÀâ°°{âZdê"
ÝÖdâÏê©dâ°. ÝÖgêÌê°© Éâ{â°$pâ°Æ·[{ê© o ÉâªÉÖpâ ÉÖgâpâÀâ}â°Q {Ör°Àâó{â°
%ÉÖ|âX. Éâ{â°$pâ°Àê© Ïê©dâ°.' E{â}â°Q »ùΰî.
Éâ{â°$pâ° dê I~â{ꩵâ dÖ, Éâ°¾ÌâÃÖ Odâ ÆkÖpâ é
u곩 Éâ{â°$pâ° Æ°·yÖ }âþ©, uÖyÖ Ìâ°Àâ° dê© {Ö]pÖ éé
Ìâ°Àâ° {Ö]pê© Àê°© {â³yâ Éâ±, dâpâyê Oª kÖyÖ¾ é
I}âyê© dâ±³ }â lâ³ryÖ, ÄpâyÖ kÖp곩 fÖ¾ éé
kÖî fÖ¾ Àê°©ª ÅâpâÀâ°yÖ, dâ±Ý⳪ }â ·gÖyÖ ~Öpâ é

20

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

É곩 Áê©pÖ Éâ± Æ°s gâÌâÃÖ, Éâ{â°$pâ° dê© I~âdÖpâ éé
|âÀâ°Ë{ÖÉâîgê Éâ{â°$pâ°Æ}â Åê©{â »ùÉâ°yâK ÉÖþ©±pâ° þ©gêª{âpâ°:¥
Å⽪gâÀâ°yÖ Ý곩Ìâ° uê© þ ~ÖÉÖ é É곩ΰ gâ°pâ° ÉâyâX |âÀâ°Ë{ÖÉâéé
ÌâÃÖpâ¶[ Å⽪gâÀâ°yâÆpâ°Àâó{곩 %Àâpê© ¾mÀÖ{â gâ°pâ°gâÔâ°. %Àâpê© Éâ{â°$pâ°.
`Å⽪gâÀâ°yâ' Uª{âpê©}â°? 27 ·dâ_ Ñ©rgâùÀê. Å⽪gâÀâó U·[Ñ"ªyâ Ïê©pêÌâÃÖÐ{ê.
%{â° ~âópâ°Íâ ÀâÃÖyâZ. Ýêx°J Å⽪gâ E·[. %ª{â Àê°©Èê %{âpâ À⪵â{â %«À⽬P
Ýê©gê? ~âóÅ⽪gâÀâó ÌâÃÖÀâ{곪{â° Ñ©rÀâ}â°Q þÚ{â° yâpâ°Àâ{â°. Àâ°¹J}â gâ³vâ°
dâsD Ñ©rÀâ¾Qvâ°Àâó{â°. }âªyâpâ yâ°ªÏÖ Àê©gâ{â¶[ ÝÖpÖvâ°Àâó{â°. Agâ aª{â°
î©»Ìâ° ÉâÀê³W©þ¾ |â]¾ ±pâ°Àâó{â°. %{â° ±ÝâÔâ p곩ÀâÃÖªkâdÖîÌâÃÖ{â |â]¾.
yâ}âQ p곩ÀâÃÖª×yâgê³ùÉâ°Àâ |â]¾Ìâ°}â°Q gâ³Ú}â¶[Ìâ° Ñ©r dê©Ôâ°Àâªyê
ÀâÃÖvâ°Àâó{â°. |â]¾ dê©ù{â Ñ©r p곩ÀâÃÖª×yâgê³Ôâ°\Àâó{â°. Ñ©rÀâó |â]¾Ìâ°}â°Q
dê©Ôâ{ê© Ý곩{Ögâ Å⽪gâÀâó Àâ°yêK %yâK EyâK Àê©gâÀÖÐ ÝÖî Àâ°yâ³K uÖ{â³
|â]¾Ìâ°}â°Q dê©ùÉâ°Àâó{â°. þ©gê Àâ°yêK Àâ°yêK ÝÖî |â]¾Ìâ°}â°Q dê©ùÉâ°Àâó{â°.
Ñ©rÀâó 3}ê© ÏÖîÌâ°³ |â]¾gê ~âZ»ÑZΰÉâ¬{âMpê Å⽪gâÀâó Ñ©rÀâ}â°Q
²r°D²vâ°Àâó{â°. Àâ°yêK Ïê©p곪{â° Ñ©r{⠵곩|â }âvêÉâ°Àâó{â°. Àâ°yâK{ê© Ar
Avâ°Àâó{â°.
E{ê© î©» Éâ{â°$pâ°Àâò dÖÌâ°Ë ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. úÍâX}â ÑÆÌâ°¶[ yâ}âQ µâ±MÀâ}â°Q
dê©ùÉâ°Àâ}â°. yâ}âQ |ÖX}⬪{â %Àâ}â}â°Q yâ}âQªyê ÀâÃÖÚ²vâ°Àâ}â°. Ñ©r O}â³
ÀâÃÖvâ·° %îÌâ°{â°. %{â}â°Q þÚ{â° yâpâ°Àâó{â}â°Q Å⽪gâÀê© ÀâÃÖÚpâ°Àâó{â°. |â]¾
dê©Ôâ°Àâªyê Å⽪gâÀê© ~âZÌâ°»QÉâ°Àâó{â°. Ñ©rÀâó dê©Àâ· %{âdê" ÉâÀâ°W»
¾©vâ°Àâó{âÍêD© ÏÖÑ Àâ°yâ°K µâ±Mdê" ~âZ»ÑZÌê°. %{â° dê©Ôâ{ê© Ý곩{âpê? E¶[
aª{â° ÀâÃÖyâ° Àâ°°ÙX. Éâ{â°$pâ° ~âòxËyâÿ E{ÖMgâ, %Àâ}â° ¾µâ+Ìâ°ÀÖÐ
ÉâÝâmÀÖÐ
±{âÈÖÀâÇêÌâ°}â°Q
yâpâ·°
~ÖZp⪫Éâ°Àâ}â°.
Àâ°}âÉâ°b
þÚyâ{â¶[pâ°Àâó{â°. ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{â°M,
Å⽪Щ µâ±M Ñ©r u곩 ÀâÃÖ}Ö é Àâpâx Áê©pâ A~â}â dâpâ uÖ}Ö éé
Ñ©rÀâó Å⽪gâ{â |â]¾ dê©ù yâ}âQyâ}âÀâ}â°Q Àâ°pêyâ° Å⽪gâÀÖвvâ°Àâó{â°. Agâ yâ}âQ
U·[ kâr°ÀâsdêgâÔâ}â°Q ²r°D Å⽪gâ{âªyê Avâ°yâK %{âpâ þª{ê Ý곩gâ°Àâó{â°
d곩ΰ d곩ΰ Ñ©r ~âpâÀâ° Éâ°Ù{Öΰé ~âZzâÀâ° AÀÖm gâÝê ×yâKÈÖΰéé
dê·Àêòª{â° Ñ©rgâÔâ° yâ°ª± Éâ°Ù{Öΰ E{â°M, |â]¾Ìâ°}â°Q dê©ù{Ödâ_x µâ±M
gâZþûd곪vâ° %{âpâªyê AÐÌê°© ²vâ°yâKÀê.
d곩ΰ {â³uê d곩ΰ »©uê ÀâÃÖ}êô é yâ}â Àâ°}âpâþyâ µâ±Mþyâ uÖ}êô éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

21

dê·Àâpâ° Àâ°³pâ}êÌâ° µâ±MgâÔâ}â°Q gâZþÉâ°ÀâÀâó. dê·Àâó ÀâÃÖyâZ dâïxÀÖÐ Àê³{â·
ÏÖî ~âîÀâyâË}êgê³Ôâ\{ê©, Upâvâ}ê© Àâ°³pâ}ê© |â]¾Ìâ°}â°Q A¶û
~âîÀâyâË}êgê³Ôâ°\ÀâÀâó.
Å⽪Щ µâ±M Ñ©r }Ö gâÝâΰ é y곩 ~âó¾ Ñ©r AÉâpê pâÝâΰ éé
ÌâÃÖÀâ{â° Àâ°³pâ}ê© ÏÖîÌâ°³ µâ±M gâZþÉâ{ê© Ýê{âîd곪vâ° dê©Ôâ·³
a~âR¬pâ°Àâó{곩 %{â° Ñ©vêÌâÃÖÐÌê°© IùÌâ°°Àâó{â°.
gâ°pâ° µâ±M¾µâ+Ìâ° ÉâyâX ÀâÃÖ}ê, Å⽪ЩÀâ°yâ yâ± ~ÖÀâΰ é
yâÊ Éâdâ· AÉÖ µâ±M ÏÖÉÖ dÖgÖÝâªÉâ dâÝÖÀâΰ éé
þ©gê gâ°pâ° µâ±M Éâ°Ù{ÖΰÌâÃÖÐ{ê. Å⽪gâ{â Åâ³.. Åâ³.. Åâ³..
|â]¾~âZÑZÌê°Ìâ°¶[Ìê°© ÉâRª{â}âÆ{ê. dê·Àâó Ñ©rgâÔâ° Àê³{â· |â]¾gê©
~âîÀâ»ËyâÀÖgâ°Àâó¬·[. Odê? %Àâdê" ÉâÀâ°~âËÇê Ïê©Ñ·[. ÉâÀâ°~âËÇê ÀâÃÖvâ{ê©
|â]¾ dê©Ôâ{â°. |â]¾ dê©Ôâ{ê© ~âîÀâyâË}ê E·[. Àâ°³pâ° ÏÖî ÀâÃÖÚ{â ~âZÌâ°yâQÀâò
ÀâXzâËÀêª{â° Å⽪gâÀâó %{â}â°Q ²vâ°gâvê ÀâÃÖÚ Àâ°yê³Kª{â}â°Q Ýâ°vâ°dâ°Àâó{â°.
y곩 ~âó¾ Ñ©r AÉâpê pâÝâΰ...
Àâ°yâK{â° Å⽪gâÀÖgâ{â°, Ñ©rÀÖÐÌê°© IùÌâ°°Àâó{â°. %{â° yâ}âQ}â°Q
aÄRûdê³Ôâ\·° û{âP}Ög⶷[. µâpâÇÖgâ°Àâó{â° ÉÖÀâÃÖ}âX Éâªgâ»Ìâ°·[.
~âÝâÈê {ÖyÖ úÍâX ÅâÌâÃÖ, Ê}â yâ}â Àâ°}â %pâ~Ö ú©µâ é
Ä©lêê {ÖyÖ Éâ{â°$pâ°ÅâÌâÃÖ Ê}â }ÖÀâ° ¬ÌâÃÖ ±Ñ_©ÉÒéé
U·[pâ³ ÉâÝâmÀâÃÖgâË U}â°QÀâpâ°. A{âpê gâùdêgÖÐ ÏÖΰ ²vâ°Àâpâ°. EÀâó
E±T¬gâÔâ°. ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê, ¾©Àê©}â³ ÀâÃÖvâÏê©dÖз[. Éâ{â°$pâ°gâÔê©
Ïê©dÖ{â U·[Àâ}â³Q IyâR}âQ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. U·[Àâò yâ¾Qª{â yÖ}ê© Aвvâ°ÀâÀâó.
uÖC}âÀâò yÖ}ÖÐ ±pâ°Àâó{â°. ÅâÑKÌâ°° IyâR}âQÀÖÐ Àâ°}âûb}â Àê°©Èê þÚyâ
IùÌâ°°Àâó{â°. ÉâÀâÃÖ|Ö}â {ê³pêÌâ°°Àâó{â°. úÍâX AûKdâ}Ögâ°Àâ}â°. %ÀâµâXÆpâ°Àâ
µâÑKgâÔê·[ yÖ}ÖÐÌê°© ±pâ°ÀâÀâó. `}Ö}â° ÀâÃÖvâ{ê© Ýê©gê }âvêÌâ°°Àâó{â°?
U}â°QÆî'. E¶[ `}Ö}â°'Àâ}â°Q ÉâªkÖ·}âgê³ùÉâ°ÀâÀâpâ° ÌâÃÖpâ°? }ÖÀâ°{â }âªyâpâ
o aÔâÐ}â `}Ö}â°' E{â}â°Q }âvêÉâ°ÀâÀâpÖpâ°? gâ°pâ°gâÔâ ±·Àê© E{â}â°Q
}âvêÉâ°Àâó{â°. A{âMîª{â Àâ°|âX{â¶[ o `}Ö}â°' ±pâÏÖpâ{â°. dê©Àâ· aÄRgê ÉÖdâ°.
gâ°pâ°Æ}â dâ½~êÌê°© U·[Àâ}â³Q ÀâÃÖvâ°À⪻{âMpê, }ÖÀâógâÔâ° ÀâÃÖvâ°Àâ U·[
À곩Éâ{ÖrgâÔâ° %Àâ}â Ekêæΰª{âÈê© }âvêÌâ°°»KpâÏê©dâ·[{ê©? `}Ö}â°
IyâKîÉâ°Àê dê©Ôâ°.' þ©gÖgâ°Àâó{âdê" dÖpâx }ÖÀâó Éâª~âòxË ÉâÀâ°~âËÇêÌâ°}â°Q
ÀâÃÖÚd곪Úpâ{ê© E{ÖMgâ ÀâÃÖyâZ, }ÖÀâó Éâª~âòxË ÉâÀâ°~âËÇê ÀâÃÖÚd곪vÖgâ,
}ÖÀâó ±Ìâ°û{âpâ³ yâ~âóRgâÔâ° hâsÉâÈÖpâÀâó. ogâ ¾©Àâó ~âZÅâ°Æ}â Àê°©Èê ÅâpâÀâÉê

22

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Er°D ±{â°dâ° }âvêÉâ°»Kpâ°Æî. ~ÖZpâ±PÀâó ¾Àê³Wª¬gê E{ê. %{â° Áâ·gâÔâ}â°Q
dê³vâ°»Kpâ°Àâó{â°. ÏÖÆÌâ°¶[ ²©ÔâÏê©dêª{Ö{âpê ²{êM© ²©Ôâ°Æî. ¾©Àê©}Ö{âpâ³
Éâ{â°$pâ°Àâ}â°Q }⪲ AµâZÌâ° ~âvê{âpê, Éâ{â°$pâ° ¾Àâ°W dâÀâ°ËgâÔâ}â°Q ±¬Ðr°D
%ÀâhâvâgâÔâ}â°Q yâÄRÉâ°Àâ}â°.
d곩s dâÀâ°Ë Áâ· Àê°© dâÂê©, u곩 AÀê gâ°pâ° eréé
¾©Àâó ÀâÃÖvâ°Àâ dÖÌâ°ËgâÔâ¶[ ÝÖ¾dÖpâdâÆpâ°Àâó{Ö{âpê, %þyâÀÖgâ°À⪻{âMpê
%¶[ gâ°pâ°gâÔâ Aú©ÀÖË{â pâdê_ÌâÃÖÐ ¾·°[Àâó{â°. U·[Àâò ¾Àâ°W aÔê\Ìâ°{âdê"
}âvêÌâ°°Àâó{â°. þyâÀâ}â°Qªr° ÀâÃÖvâ°Àâó{â°. A{âMîª{â `þyâ Àâ°yâ°K %þyâgâÔâ°'
%Àâ}â EkêæÌâ°ªyê U}â°QÀâó¬{ê. %ª{âpê U·[Àâò %Àâ}â EkÖæ}â°ÉÖpâ }âvê{â°
¾Àâ°W dêôÌâ°¶[ O}â³ E·[.
Éâ°pâ» dâp곩 Àâ°Àâ° ÉÖΰÌâÃÖ, Ý⪠Ýêô ÅâÀâm· ÀâÃÖþ é
A~âþ© Ý⪠±Ýâ mÖÌê°©ªgê, u곩 }â gâÝ곩gê ÏÖþéé
ÉÖþ©±pâ A{ꩵâÀêª{âpê, Éâ{â°$pâ° yâdâ_x{â¶[ ±{âÈÖÀâÇê yâpâ°Àâ}â°.
%þyâgâÔâ}â°Q yâvêÌâ°°Àâ}â°. %{êc©gê ¾Àâ°W¶[ yÖ}Ögâ°Àâ}â°? ¾©Àâó µâZÀâ°
~âvâ°Àâó{â° Ïê©dÖÐÌê°© E·[ U}â°QÆpÖ?
mgâ»K}â¶[ %}ê©dâ gâ°pâ°gâù{â°M, ¾Àâ°W}â°Q ~Öpâ° ÀâÃÖvâ°yêK©Àêª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
%Àâpâ Ýâ»KpâÆpâ°ÀâÀâpâ}â°Q ·Ñ_ûî, ¾Àâ°gê© »ùÌâ°°Àâó{â°. %Àâpâ°gâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâ
±{âÈÖÀâÇêÌâ°³ Epâ°Àâó¬·[. A{âMîª{â %Àâpâ° ÉâyâXÀÖÐ gâ°pâ°Àâ·[ Uª{â°
»ùÌâ°°Àâó{â°. ÉÖþ©±pâ° yâdâËÉâþyâ Ýê©Ôâ°Àâ{êª{âpê,
Å⽪gâ Àâ°yÖ Ý곩Ìâ° Êþ ~ÖÉÖé É곩ΰ© gâ°pâ° ÉâyâX|âÀâ°Ë{ÖÉÖéé
Å⽪gâÀâó ÌâÃÖÀâ{ê© ~âZÌâÃÖÉâÆ·[{ê© Ñ©rÀâ}â°Q ±{âÈÖΰÉâ°Àâ{â°. %{âpâªyê
úÍâX¾gê ÌâÃÖÀâ{ê© î©»Ìâ° ÏÖ|ê ÏÖpâ{âªyê Éâ{â°$pâ° ~âîÀâ»ËÉâ°Àâ}â°.
¾Àâ°W Àâ°dâ"Ôâ¶[ ¾Àâ°WÀê© A{â gâ°ÇÖÀâgâ°xgâÔâ° ±ª¬pâ°Àâó{â}â°Q ¾©Àâó
}곩ڬM©î. E{â° ¾Àâ°W{ê© µâ°dÖZx°. gâ°pâ°Æ}â |ÖX}â{â {⽸D ¾Àâ°W AyâW}â}â°Q
Àâ°°sD{ê. %{âpâ¶[ U·[Àâò ÉâÝâmÀÖÐÌê°© ±ª¬pâ°ÀâÀâó. dÖÀâ°¥dê³Z©|â
ÏÖºÉâ{â°. Eªzâ gâ°pâ°Æ}â ±gê$ ÉÖþ©±pâ° `Å⽪gâ{âªyê ±{âÈÖÀâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ
ÉÖÀâ°zâXËÀâóÔâ\ gâ°pâ°Æ{âMpê %¶[ yÖdâÈÖrgâÔâ ~âZµêQ E·[. A|ÖXyâW{â תyâ}êÌâ°
µê³©|â ÉâÀâÃÖ~âKÀÖgâ°Àâó{â°. Ì곩gâ{â¶[ E{â° E·['
ÉâÝâm ÀâÃÖgâËÀêª{âpê O}â°? Éâª~âòxË Ýê³ÇêgÖîdê gâ°pâ°Æ}â{â°. ¾Àâ°W¶[Ìâ°
À곩Ýâ ÀâÃÖÌê°gâÔâ° Ñ_©¹Éâ°yâK, %ªyâpâªgâ{â yâÔâÀâ°Ôâ E·[ÀÖÐ, Éâ{â°$pâ°Àâó a±T
dÖÀâ·°gÖpâ}âªyê ¾Àâ°W}â°Q pâÑ_Éâ°Àâó{âdÖ"Ð Éâ{ÖdÖ· û{âP¾pâ°Àâ.
Àê°©pÖ Ýâî ÀâÃñd곩 Åâuê Àê°ô É곩N ~ÖªÀâ ~âÉÖpâ é

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

23

ÀÖ¶© ÏÖyâ Ý곩 uÖÌê°©Ð é Ìâ°Ýâ ÉâÝâmÀâÃÖgâË Ýêô éé
E{ê© ÉâÝâmÀâÃÖgâË, ¾©Àê©}â³ ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â°¬·[. E{â° `Å⽪gâÀâ°yâ'.
gâ°pâ° d곩 Ñ©uê {âªvâÀâyâ, d곩s d곩s ~âZÇÖÀâ° é
Ñ©r }â uÖ}ê Å⽪gâ d곩, dâîÈê A~â ÉâÀâÃÖ}â éé
Àâ°}â°ÍâXîgê yÖÀê©}â° ÀâÃÖvâÏê©dꪱ°{âpâ dâ°îyâ° É⪵âÌâ°Æ{ê. ÌâÃÖpâ° ÌâÃÖp곩
O}ê©}곩 Ýê©Ôâ°Àâpâ°. ¾©Àâó ¾Àâ°W µâÑKΰª{â ÀâÃÖÌê°Ìâ°}â°Q gê·[ÈÖîî.
gâ°pâ°Æ}â }ÖÀâ°{â ±· Éâ]yâÿ E{â}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâó{â°.
E{â}â°Q ÀâÃÖvâ°, gâùÉâ°, IùÉâ° U}â°QÀâÀâ Éâªyâ}ÖgâÈÖpâ. Éâªyâ}â Àê©Íâ{â
~ÖÙªÚÌâ°Àâ}â°. %Àâ¾gê Ìâ°zÖzâË{â uÖC}âÀê© E·[. ~âóÉâKdâ{â e{â°, %¶[¥E¶[
dê©ù{â°{â}â°Q Ýê©Ôâ°Àâ}â°.Éâªyâ}â° Éâ]yâÿ ÉâÀâ°zâ˾pâ°Àâ}â°. %Àâ}â° dâ¹J¾ª{â
}곩Ú{âM}â°Q ÉâªÅÖ¸Éâ°Àâ}â°. ~âóÉâKdâ{â ÀâÃÖyâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâ Éâªyâ}â°
%Àâ°pâÈ곩d⬪{â ±ª¬pâ°À⬷[. %ªzâ Éâªyâ}â° Éâ]~âQ{â¶[Ìâ°³ %Àâ°pâÈ곩dâ
}곩ÚpâÈÖpâ. }곩Ú{âMpâ³ yâÀâ°W{ê© ±·¬ª{â %·[, ÌâÃÖp곩
y곩îpâ±Ýâ°{â°. aª{â° ÀâÃÖyâ° ÉâyâX, Éâ]~âQ{â¶[Ìâ°³ %Àâ°pâÈ곩dâ
}곩Úpâ°Àâó{â° ÉÖ|âXÆ·[. %ª{â Àê°©Èê %¶[ Ý곩РÀâ°°r°DÀâó{â° {â³pâÀê©.
E{âpâ %zâËÆÍêD©, ÌâÃÖpâ¶[ Å⽪gâÑ"pâ°Àâ yâªyâZuÖC}â (dñµâ·X)Æ·[Àêò© %Àâpâ°
¾Àâ°gê Àêôî, ¾Àâ°W}â°Q ~âZ~Öyâdê" UÔêÌâ°°Àâpâ°. o ÀâÃÖyâ}â°Q ¾©ÀâógâÔâ°
g⪫©pâÀÖÐ yêgê{â°dê³ù\. %Àâpâ° ¾Àâ°W ÉâÀâË}Öµâ ÀâÃÖvâ·° Ýê³pâs{ÖMpê.
¾Àâ°gê %Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâ, `gâùÉâ°, ÉÖ|â}ê ÀâÃÖvâ°, Agâ mÌâ°ÀÖgâ°Àâó{â°' U}â°QÀâ
~ÖÙªÚgâùgê O}â³ »ùÌâ°{â°.
}Ö dâ°lâ ÑÌâÃÖ }Ö dâî ÉâdÖ, }Ö dâpâ}ê© Ì곩gâ µâî©pâ é
u곩 dâ°lâ ÑÌâÃÖ ÉÖþ©± ÑÌâÃÖ ÅâÌâÃÖ dⲩpâ dⲩpâ éé
gâùÉâ·° Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ° yâÀâ°gâ³ %{âpâ¶[ ~Ö·° E{ê UªyâÈê© %zâËÆpâ°Àâó{â°.
ÉâRÍâDÀÖÐ %Àâpêª{â³ %Àâ°pâÈ곩dâdê" Ý곩з[. %Àâpâ gâ°pâ° Éâªyâ}ÖÐpâ°Àâó{â°
ÉÖ|âXÆ·[. ÉâªyâpÖÐ{âMpê o ÀâÃÖyâ° ±pâ°»Kp⶷[. ÌâÃÖÀâ Æ|⬪{â
}곩Ú{âpâ³ %Àâpâ{â° ÉâªyâÀâ°yâÀâ·[. %·[{ê© %{â° Å⽪gâÀâ°yâÀâªyâ³ %·[Àê©
%·[. %{â° Éâ°ù\}â dâªyê. %Àâpâ° yâÀê³Wª¬gê ¾Àâ°W}â³Q ~âZ~Öyâ{â¶[
²©ùÉâ°Àâpâ°. %Àâîgê |â}â gâùÉâ°Àâ¶[ AÉâÑK E{êÌê°© Æ}âÿ ¾Àâ°gê Àâ°°ÑK
dê³vâ°Àâó{âpâ¶[ E·[.
}âÀâ°W {ꩵâ{â¶[ yâÈêÌâ° Àê°©Èê dêôΰr°D AÇê ÀâÃÖÚ }ÖÀâ°¬©dê_ dê³vâ°yÖKpê.
dê·Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê `Àê°ôdÒ'}â¶[ }ÖÀâ°¬©dê_ÌâÃÖΰyâ°. E}â°Q dê·Àâpâ° yâÀâ°gê
s. Æ. ÀâÃÖ|âXÀâ°¬ª{â ¬©dê_ {ê³pêΰyê}â°QÀâpâ°. E{â° ÉâîÌâ°·[, }ÖÀâ° þ©gê

24

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

{ê³pêÌâ°{â°. aÀê°W }â}âQ}â°Q a±Tpâ° dê©ù{âpâ° ¥ `aª{â° Àê©Ôê aª{ê© Àê©Ôêgê
ÉÖÆpÖpâ° m}âîgê }ÖÀâ°¬©dê_ dê³vâ°Àâ ~âZÉâªgâ ±ª{âpê, þ©gê yâÈêÌâ° Àê°©Èê
ÝâÉâKÆr°D }ÖÀâ° ¾©vâ°ÆpÖ?' Uª{â°. %{âdê" }Ö}â° Ýê©ù{ê ¥ `aª{â° ·dâ_
ÅâdâKî{âMpâ³ %Àâîgê þ©gêÌê°© }ÖÀâ° dê³vâ°Àê. E{â° dê³vâ°Àâ ~â{âP»Ìê°© AÐ{ê'
Uª{ê. E{ê© î©» dê³vâÏê©dâ°. %¶[ Ýâ°r°DÀâ ÑpâxgâÔê© ÅâdâK¾gê yâ·°~âóÀâÀâó.
a±T dâ°vâ°dâ }â}êQvêgê ±ª{â. dâ°ÚÌâ°°Àâó{â}â°Q ²r°D Éâ]·R ¬}âgâÔÖÐ{âMÀâó. %Àâ}â°
`}ÖÀâ°'Àâ}â°Q dê©ù{â. %{âdê" }Ö}â° E}â³Q Éâ]·R dâr°D¾r°D ~Ö¶Éâ·° Ýê©ù{ê.
A{âpê %Àâ}â° Ïê©pêÌâ°Àâîª{â }ÖÀâ° ~âvê{â° ±ª{â°, yâ}âQ gâ°pâ°Àâ}êQ© ¾ª¬Éâ·°
~ÖZp⪫û{â. Ýê©gêª{âpê, `}Ö}â° dâ°Ú{â° Àâ°yâK}Ö{Ögâ %Àâpâ° }ÖÀâ° ¾©Ú{âpâ°'.
þ©gê }ÖÀâ° {ê³pêÌâ°°Àâó{ê©? }â}âgê %{â° »ùÌâ°Èê© E·[. %ª{âpê

gâ°pâ°ÀÖ{âÀâ¾gê úÍâX}â Àâ°}âûL»Ìâ° dâ·R}êÌê°© E·[. E{âpâ
%zâËÀê©}â°? %{âdê" }Ö}êª{ê, `~Ö¾ Ä©ÊÌê°© lÖ¾dê, gâ°pâ° Ñ©uê uÖ¾ dê©éé' A
gâ°pâ°Ægê yâÀâ°W úÍâXpâ ÉâªfêX Ýê×+Éâ°Àâó{âÍêD© Ý⪱·Æ{ê. %{âdê" m}âdê"
}Ö}ê}â°QÀâó{â° `Eªzâ m}âîª{â {â³pâÀÖÐî. yâdâˬª{â ÆkÖpâ ÀâÃÖÚî.
¾©Àê©}â° ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Æî, ¾©ÀÖpâ° Uª± uÖC}âÆ·[{ê© %Àâpâ° ¾Àâ°gê dâÈÖXx
ÀâÃÖvâ°Àâpê©? ¾Àâ°W ~Ö~âdâÀâ°ËgâÔâ »Ôâ°ÀâùdêÌâ°³ E·[{â %Àâpâ° I{ÖPpâ
ÀâÃÖvâ°Àâpê©? ¾Àâ°W}â°Q dÖ·}â° UÔê{ê³Ìâ°°XÀÖgâ dâ³vâ %Àâîgê »ùÌâ°°Àâó{ê©
E·[. dÖ·}â° U¶[Ì곩 agêÌâ°°Àâ}â°. A ~ÖÙªÚ gâ°pâ°Ægê %{â° %îÆgê©
ÏÖpâ{â°. A{âMîª{â ~âî~âòxË gâ°pâ°Àâ}â°Q µê³©|â ÀâÃÖÚî. ÉÖþ©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâó{â° þ©gê,



mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

25

Éâ{â°$pâ° O}â° ÀâÃÖvâ°Àâpâ°?
¾Àâ°gê `}ÖÀâ°' ~ÖZÄKÌâÃÖ{â Àê°©Èê ¾©Àê©}â° ÀâÃÖvâ°Æî? gâ°pâ°gâÔê©}â°
ÀâÃÖvâ°Àâpâ°? ¾©Æ©gâ Àâ°}â{â ÀâÃÖÌâÃÖuÖ·{â¶[ û·°Ñd곪vâ°, ¾Àâ°W
Éâ]Éâ]pâ³~âÀâ}êQ© Àâ°pê»pâ°Æî. }ÖÀâ°{Ö}â ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ Éâ{â°$pâ° Àâ°}â Àâ°yâ°K
AyâW}â}â°Q Ïê©pê ÀâÃÖÚ²vâ°Àâ}â°. AyâWÀâó Éâª~âòxË µâî©pâÀâ}â°Q ÀÖXÄû{ê.
Éâ{â°$pâ° %{â}â°Q U»KþÚ{â° AuÖCkâdâZ{â Àê°©Èê OdÖgâZgê³ùÉâ°Àâ}â°. Agâ
Àâ°}âÀâó ±Ìâ°û{âpâ³ AyâW}â}â°Q Àâ°°rDÈÖpâ{â°. úÍâX}â° ÉÖÀâ|Ö}âÀÖÐ AyâW}â}â°Q
%îÌâ°°Àâ}â°. Éâ{â°$pâ°Àê© o dê·Éâ ÀâÃÖÚ{â}â°. %Àâ}â° AyâW¾gê ÌâÃÖÀâ
µâÑKÌâ°}â°Q dê³v⶷[. Odêª{âpê AyâW¾gê %}âXµâÑKÌâ° %ÀâµâXdâyê E·[. %{â°
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â %ªµâÀÖÐ ±ÝâÔâ µâÑKÌâ°°yâÀÖÐ{ê. Ýê³pâоª{â µâÑK
±pâ°Àâó{â°, yâpâ°Àâó{â° Ïê©dÖз[. gâ°pâ° %{âpâ Àê°©Èê ÝâpâÚpâ°Àâ Àâ°}âÀâÃÖÌê°Ìâ°
AÀâpâxÀâ}â°Q ÉâîÉâ°Àâ}â°. Agâ AyâW}â Éâ]Éâ]pâ³~â{â uÖC}âÀÖgâ°Àâó{â°. ÉÖþ©±pâ°
yâ°ª± Éâ°ª{âpâ %·ªdÖîdâ µâ±Mgâùª{â o ÉâyâXÀâ}â°Q ~âó¸D©dâîû{ÖMpê.
²}Ö Éâ{â°$pâ° }âpâ Õpâyâ Åâ°ÈÖ}Ö é f곩m}â Õpâyâ }â Æ°·yâ ïdÖ}Ö éé
Éâ°ª{âpâ µâ±Mgâùª{â ÉÖþ©±pâ° AyâWyâyâ® ÆÉâW½»gê³Ôâ°\Àâ dÖpâx Ýê©ù{âpâ°.
yâ}âQ{ê© A{â ±·Àâ}â°Q %{â° Ýê©gê dâÔê{â°d곪Ú{ê, Uª{âpê ÉâyâXÀÖ{â Éâ{â°$pâ°Æ}â
ÉâÝÖÌâ°ÝâÉâKÆ·[{ê© Àâ°pêÆ}â Ýâªyâ yâ·°Ä{ê.
dê©ÝâpâÉâ°yâ Edâ A}â gâvâîÌâÃÖ é ~Ö· ~êò©Éâ dê ÑÌ곩 ÉâÌâÃÖ}Öéé
`dê©Ýâpâ' µê©pâ d곩 dâÝâyê© Ýêôé `Éâ°yâ' ±kê+ d곩 dâÝâyê Ýêô é
aª{â° Éâ· Ýâ°¶Ìâ° Àâ°î dâ°pâ°±}â dâ°îÀâ°ª{êÌ곪¬gê Ý곩ΰyâ°. %{â° yâ}âQ
yÖΰΰª{â Ïê©~âËsDyâ°K. dâ°pâ°± %{â}â°Q U»Kd곪vâ° Ý곩{â.
~Ö· ~êò©Éâ dê ÑÌ곩 ÉâÌâÃÖ}Öéé
yÖΰΰª{â {â³pâÀÖ{â Àâ°îgê dâ°îÀâ°ª{êÌ곪¬gê EpâÏê©dÖΰyâ°.
dâpâyâ dâÈ곩· Õpâyâ %ªÊÌâ°}â Éâªgâ é A~â}â Àâ°pâ}â I}âÝ⳪ }â uÖ}Ö éé
`±¾Q Av곩x' Uª{â° dâ°îgâÔâ}â°Q dâpêΰyâ°. Ýâ°¶Àâ°î dâ°îdÖÌâ°°ÀâÀâ}â
dâ°îgâÔ곪¬gê ArÀÖvâ°yâK, yâ}âQ }êôm pâ³~â `Ýâ°¶'Ìâ°}êQ© Àâ°pêyâ° Ýâ°·°[
»}â°QyâK {ê³vâG{Öΰyâ°. Ýâ°·[}êQ©dê »}â°Q»Kyâ°K? ¾Àâ°W Àâ°dâ"Ôâ° dê·Àâó ÏÖî
Àâ°x°J »}â°QÀâÀâó. Àâ°dâ"Ôâ }Ö¶gê kâ°pâ°dÖÐpâ°Àâó{â°. Àâ°¹J}â¶[Ìâ°³ aª{â°
yâyâ®Æ{ê. %{â° »}â°QÀâ ÀâÉâ°KÀâ·[. %·R ÆÍâdÖîÌâ°³ AÐ{ê. A{âpê
pâ³ÛgâyâÀÖ{âpê O}â° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°? Àâ°x°J »}â°QÀâó{â° aÔê\Ìâ°{â·[.

26

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

þ©gêÌê°© AyâW¾gâ³ Eª¬ZÌâ°gâÔ곪¬gê Epâ°»Kpâ°yâK dêrD pâ³ÛgâÔâ°
ÏêÔêÌâ°°ÀâÀâó. }â}âQ %xJ}â Àâ°gâ Àâ°x°J »}â°Q»K{âM. %Àâ}â yÖΰ %{â}êQ©
Ýê©ù{âÔâ°. %{âdê" Àâ°}êÌâ°¶[ Àâ°xJ}â°Q EvâÈê©ÏÖpâ{êª{â° }Ö}â° Ýê©ù{ê. A{âpê
%Àâ}â° Ýê³pâgê Ý곩Р»}â°QÀâ}êª{â° A~Ö{â}ê ÀâÃÖÚ{âpâ°. Ýê³pâgê
dâùÉâÈê©Ïê©Úpêª{â° Ýê©ù{ê. Àâ°°ª{곪{â° ¬}â %Àâpâ kâ~âR¶gê Ýâ»K{â Àâ°x°J
»}â°QÀâ}êª{â° Ýê©ù{âpâ°. }곩ڬpÖ! Uªzâ dêrD pâ³ÛgâÔâ° ÏêÔêÌâ°°ÀâÀâó.
}Ö}Ögâ kâ~âR¶gâÔâ}â°Q Ýêkâ°+ UyâKpâ{â ÉÖL}â{â¶[îÉâ·° Ýê©ù{ê. Àâ°yêK %Àâ}â°
g곩vê Oî Éâ]·R avêÌâ°°Àâó{â}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâó{ÖÐ Ýê©ù{âpâ°. Éâ]·R Éâ]·RÀÖÐ
g곩vê avêÌâ°Ïê©dÖÐyâ°K. Àâ°}âÉâ°b EÍâ°D ¾Íâ°FpâÀÖÐ{ê.
»©}â È곩dâ Àê°© Àâ°}â þ ²pÖÊ© é yÖþ }â ש}âcyâ ~âªÚyâ dÖÊ©éé
}âªyâpâ %Àâ¾gê ÅâÌâ° Ýâ°sDû Àâ°xJ}â°Q »}âQ{âªyê Ýê©ù, %{â° »}â°QÀâ
ÀâÉâ°KÀâ·[Àêª{â° »ùÉâÈÖΰyâ°. E{ê© î©» Ýâ°¶ Ýâ°·[}â°Q »}â°QÀâó{â° Éâ·[{â°.
aª{â° UÀê°W dâpâ° Eyâ°K. UÀê°Wgê Ýâ°·°[ ÝÖdâ·° Ý곩{ÖgâÈê·[ }â}âQ dÖ·
ÝêÏêTpâÔâ}â°Q dâpâ° gâsDÌâÃÖÐ }êdâ°"»Kyâ°K. %{â° Upâvâ³ ÝêÏêTpâÔâ}â°Q Ýâî{â°
»ª{â°²sDyâ°. Ýâû{Ögâ O}Ö{âpâ³ Ïê©dê© Ïê©dâ° yÖ}ê©! %{â° »}â°QÀâ ÀâÉâ°KÀâ·[.
A{âpâ³ »ª{â°²sDyâ°.
Ýâ°¶Ìâ° Àâ°î Ýâ°·°[ »}â°QÀâó{â}â°Q pâ³Û ÀâÃÖÚd곪Úpâ°Àâó{âdê" dÖpâx Ïê©pê
O}â³ ûgâ¬pâ°Àâó{ê© AÐ{ê Àâ°yâ°K Iù{â ~ÖZ¹gâÔê·[ %{â}êQ© »}â°Q»Kpâ°Àâó{â}â°Q
}ê³©Ú yÖ}â³ »}â°QÀâó{â°, ±Ú{Övâ°Àâó{â}â°Q dâ³vâ %{â° dâ°îgâÔâªyê,
ÀâÃÖyâ}Övâ°Àâó{â° dâ°îgâÔâªyê, gâÊËÉâ°Àâ ±{â·° dâ°îgâÔâªyê ÏÖXÏÖX U}â°Q»Kyâ°K.
}Öΰ Ïê³gâÔâ°yâK{ê, A}ê Ü©ùvâ°yâK{ê, Ýâ°¶ gâÊËÉâ°Àâó{â°. dâ°î ÏÖX ÏÖX
U}â°QÀâó{â°. ÝÖgêÌê°© Ýâ°¶Àâ°î dâ¶Î°yâ°. dâ°îgâÔê·[ ÏÖX ÏÖX Uª{Ögâ yÖ}â³
%}â°dâîûyâ°. Iù{ê·[Àâò dâ°îgâÔâªyêÌê°© }âvêΰyâ°. %{âpâ }âÚgê dâ³vâ
dâ°îÌâ°ªyê Eyâ°K. %ª{âpê Ýâ°¶Àâ°îÌâ°³ Àâ°yê³Kª{â° dâ°îÌâ°ª»yâ°K. A{âpê
Ýâ°¶ Ýê©gê dâ°îÌâÃÖgâ°Àâó{â°? `Éâªgâ»Ìâ°ªyê Éâ]ÅÖÀâ' Ýâ°¶ dâ°îÌâÃÖÐyâ°K.
Àâ°½gâ~â» ipâ mªgâ· Éê© AÌ곩 é yÖþ {ê©Ù Àêò© ±Ýâ° vâpÖ}Ö éé
dâ°pâ°±}â° dâ°îgâùgê ±ÚgêÌâ°}â°Q ²©û{ÖgâÈê·[ Ýâ°¶gâ³ ~êr°D dê³vâ°»K{âM.
U·[Àâò %Àâ}â þÚyâ{â¶[{âMÀâó. %ªyêÌê°© Ýâ°¶Ìâ°³ Eyâ°K. U¶[ÌâÃÖ{âpâ³
yâÄRûd곪vÖgâ dâ°pâ°± %{â}â°Q Ýâ°vâ°Ñ yâpâ°»K{âM. Àâ°}â°ÍâX Ýâ°¶Ìâ°}â°Q þÚ{â°
yâpâ°Àâ}ê©? E·[. Ýâ°¶ dâ°îgâÔâ Éâªgâ{â¶[ dâ°îÌâ°ª»yâ°K. yÖ}Öpêª{â° »ùÌâ°{â
Ýâ°¶ dâ°îÌâÃÖÐ ±{â°Ñyâ°K.
Àâ°½gâ~â» ipâ mªgâ· Àê°© AÌ곩, ~Ö· ~êò©Éâ dâpâ ÑÌê°© ÉâÌâÃÖ}Öéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

27

Àâ°½gâ~â» Àâ°î Ýâ°¶gê þ©gê Ýê©Ôâ°Àâó{â°, `27 Áâòr° ÊÐÌâ°°Àâ Àâ°½gâ 28 Áâòr
ÊÐÌâ°°Àâó{â°. Ýâ°¶Ìâ°° yâ}âQ údÖîÌâ°}â°Q kâr°ÀâsdêÌâ°°Ôâ\{âM}ÖQÐ ÀâÃÖÚ
dê³·°[Àâó{â°. ¾©Àâó pâ°×dâÂÖD{â Å곩m}â ÀâÃÖvâ°Àâó¬·[Àê©? ÝÖgê Ýâ°¶
Àê³{â·° eÚû þª{ê evâ°yâK{ê. ¾©Àâó ~âó·dêgâÔâ}â°Q ÀâXÀâûLyâÀÖÐ ÀâÃÖÚ
»}â°QÀâªyê, Ýâ°¶Ìâ°³ Ïê©ÂêÌâ°}â°Q %vÖGÚû »}â°QÀâó{â°. %{â° þª¬¾ª{â
²©Ôâ{ê©, Àê³{â·° Ïê©Âêgê ÅâÌâ° Ýâ°sDû eÚÉâ°yâK{ê. }âªyâpâ evâ°yâK dê³·°[yâK{ê.
%{â° %{âpâ Éâ]ÅÖÀâ. Àâ°½gâdê" E{곪{â° AÝÖ]}â dê³vâ°Àâó{â°. Ýâ°¶gâ³ E{â°
AÝÖ]}âÀê©! Ýâ°¶ Ïê©ÂêÌâ°}â°Q d곪{â° Éâªy곩Í⬪{â »}â°QÀâó{â°. Ýâ°¶
O}Ö{âpâ³ ÀâÃÖ}âÀâ ÀâÃÖªÉâ{â pâ°× }곩Ú{âpê, %{â° }âpâÅâdâ_dâÀÖgâ°Àâó{â°. Àâ°yêK
~ÖZ¹Ïê©ÂêÌâ°¶[ yê³vâgâ°Àâó¬·[. ÀâÃÖ}âÀâÀâÃÖªÉâÀâ}êQ© Ýêkâ°+ EÍâD~âvâ°yâK{ê.
Odêª{âpê ÀâÃÖ}âÀâ}â yâ]kêÌâ°³ ÀâÃÖªÉâ·ÀÖÐ{ê. dâpâÚÌâ°}â°Q »}âQÏê©dÖ{âpê
Àê³{â·° {ârD dâ³{â·°gâÔâ}â°Q Ñyâ°K Ñyâ°K ²Éâ°vâÏê©dâ°. A{âMîª{â ÀâÃÖ}âÀâpâdâK{â
pâ°× Àâ°yêK ~ÖZ¹ Ïê©Âê ÀâÃÖvâ{ê© Epâ°Àâªyê Agâ°Àâ{â°.'
Ïê©pê %vâÆÌâ° Àâ°½gâ~â» ±ª{Ögâ Ýâ°¶Àâ°îgê ÅâÌâ° Ýâ°sDyâ°.
yÖþ {ê©Ù Àêò© ±Ýâ° vâpÖ}Öéé
dâ°îÌâ°ªyÖ{â Ýâ°¶Ìâ°}â°Q A Ïê©pê Ýâ°¶ Ýâ°·°[ »}â°QÀâó{â}â°Q
dâ°îÀâ°ª{êÌ곪¬Ðpâ°Àâó{â}â°Q }곩Úyâ°. dâ°î dÖÌâ°°ÀâÀ⾪{â Ýê³vêyâgâÔâ³
²©Ôâ°»K{âMÀâó. E{â° dâ°îÌâÃÖÐ{ê. Ýâ°¶Ìâ° |âÀâ°Ëdê" Æpâ°{âPÀÖ{â°{â° U}â°QyâK
%{âpâ Ýâ»Kpâ Ý곩ΰyâ°. Ýâ°¶dâ°î Àâ°yâ³K Ýê{âîyâ°.
aª{â° Éâ· ·ªgâ³pâgâÔ곪¬gê ÀâÃÖ}âÀâ¾{âM. %Àâ}â³ dâ³vâ ·ªgâ³pâ}âªyê
ÊÐÌâ°°yâK %vÖGvâ°»K{âM. A{âpê m}âWyâÿ ·ªgâ³pâ}âÍâ°D Àâê©gâÀÖÐ Àâ°pâ
Ýâyâ°KÀâó{â° dâÍâD. ·ªgâ³pâ Éâªgâ{â¶[{â°M ·ªgâ³pâÀÖÐ %{âpâ uê³yêÌâ°Èê[©
evÖÚd곪Ú{âM.
ogâ ~âZµêQÌê°ª{âpê, `%Àâ}ê©dê ·ªgâ³pâ}ÖÐ{âM?' %Àâ}â° ÀâÃÖ}âÀâúµâ°. %{âdê"
2¥3 dÖpâxgâùÀê.
EÀê·[ Éâªgâ{곩ÍâgâÔâ°. Àê³{â·° 90 % ÀâÃÖ}âÀâ}â pâ³ÛgâÔâ}â°Q Ý곩·°Àâó{â°.
A{âpê Àâ°ªgâ}â dÖÌâ°ËÆ|Ö}â Ïê©pê, %Íâ°D ÊÐÌâ°°Àâó{ê©dê? ·ªgâ³pâ{â ÝÖ·°
dâ°Ú{â° Ýâx°J »}â°QÀâó{âîª{â úµâ°Ægê kêôyâ}âX Ýêkâ°+ Eyâ°K. ogâ o ÀâÃÖ}âÀâ
úµâ°Àâ}â°Q aª{â° ·ªgâ³pâ U»Kd곪vâ° Ý곩Ðpâ·° ÉÖ|âX. Àâ°yâK{âdê" ~êZ©Àâ°¬ª{â
yâ}âQ ÝÖ·³ÚpâÏê©dâ°.
}Ö}곪{â° Éâ· `Ýêx°J}Öΰ »~êRÌâ° gâ°ªÚÌâ°¶[ ²{âM ÀâÃÖ}âÀâ úµâ°Ægê ¾yâX
ÝÖ·° dâ°ÚÉâ°»K{ê' Uª{â° ~â»ZdêÌâ°¶[ e¬{ê. ÌâÃÖp곩 A Àâ°gâ°Àâ}â°Q %¶[

28

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

UÉê¬pâÏê©dâ°. Ýêx°J }Öΰ }ê³©Ú ~Ö~â{â úµâ°Ægê ÝÖ·³vâ°Àâó{âdÖ"Ð
Ý곩gâ°»Kyâ°K. ~â»ZdêÌâ°¶[ yâÈê±pâÝâ dâ³vÖ `}ÖΰÌâ° ~êZ©Àâ°' Uª¬yâ°K.
E{ê© î©» ·ªgâ³pâ ÀâÃÖÚpâ°Àâó{â° ÉÖ|âX. ÀâÃÖ}âÀâ úµâ° dâ³vâ %{âpâ ~êZ©Àâ°dê"
É곩yâ° yâ}âQ yÖΰ Uª{ê© »ù¬pâÏê©dâ°. ÌâÃÖpÖ{âpâ³ Àâ°gâ°Àâ}â°Q ~êZ©Àâ°¬ª{â
}곩Úd곪vâpê A Àâ°gâ° %Àâpâ}êQ© yÖΰ¥yâª{êÌâÃÖÐ }곩vâ°Àâó{â°. E¶[Ìâ°³
E{ê© î©»ÌâÃÖÐ{ê. dâZÀê°©x ·ªgâ³pâ{â kâr°ÀâsdêgâÔâ}êQ© %ÅÖXÉâ
ÀâÃÖÚd곪Ú{ê. A{âpê µâî©pâ ÀâÃÖyâZ ÀâÃÖ}âÀâ}â{ê© AÐ{ê. ÝÖ·° Ýâx°Jgâùª{â
kâ°pâ°dâ°yâ}â ±ª¬{ê.
dÖÔâ° dâÚG »}âQÏÖpâ{êª{â° %zâËÀâ·[. }â}âQ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q »pâ°Àâó Àâ°°pâ°Àâó
ÀâÃÖÚ }곩vâÏê©Ú. a±Tpâ° }â}âQ}â°Q, `AdâÔâ° yÖΰÌâÃÖ{âpê UÀê°W O}â°?'
Uª{â° ~âZúQû{âpâ°. m}âdê" ~âZúQÉâ°Àâ ÝâÀÖXÉâ UÀê°WÌâ° Upâvâ° Éâªgâ»gâÔâ°
%{â}â°Q Ïê©pê ÀâÃÖÚÀê. UÀê°W Àê³{â·° yâ}âQ µâî©pâ ÏêÔêÉâ°Àâó{â°. A{âpê AdâÔâ°
»ª{âÍâD}â°Q Àâ°pâùÉâ°Àâó{â°. }ÖXÌâ°Ìâ°°yâÀÖÐ }곩Ú{âpê,
ÊÉâdÖ Ä©ÊÌê° {â³|â, »Éâd곩 dâþÌê° ÀâÃÖÌâ°éé
A{âMîª{â U·[Àâ}â³Q pâÑ_ÉâÏê©dâ°.
A Àâ°gâ° ·ªgâ³pâ}ÖÐ{âM. %{â° Àâ°}â°ÍâX¾ª{â {â³pâ Ý곩gâ°»Kyâ°K. ·ªgâ³pâ
ÝÖ·° dâ°Ú{â° ·ªgâ³pâ}âªyê ÝÖpâ°Àâó{â}â°Q %ÅÖXÉâ ÀâÃÖÚd곪Úyâ°K. %ÀâógâÔâ
ÅÖÍê dⶻyâ°K. Àâ°}â°ÍâX}â }ê}âÄ}â gâ°xÀâò Àâ°dâ"Ôâ¶[ »©dâ_JÀÖÐpâ°Àâó{â°. aª{â°
ÏÖî gâ°pâ°{ê©Àâpâ Ýâ»Kpâ dê·Àâó m}â ±ª{âpâ°. `E{êªzâ dâ¶Ìâ°°gâ ±ªyâ°.
ÀâÃÖ}âÀâ}â Àâ°gâ° ·ªgâ³pâ}ÖÐ{ê' Uª{âpâ°. %{âdê" gâ°pâ°{ê©Àâ þ©gê Ýê©ù{âpâ°,
Àâ°gâ°Àâó ·ªgâ³pâ}âªyê dâÚÌâ°°»Kyâ°K. Àâ°}â°ÍâX¾gê Àâ°ªgâ}âªyê Ñ©rÈê
ÀâÃÖvâ°»Kyâ°K. I·ÂÖ u곩yÖvâ°»Kyâ°K. %¶[ Ýâ°¶dâ°îÌâ°³ dâ³vâ dâ°îÌâ°ªyê
AÐyâ°K. aª{â° AdâÔâ° Àâ°î ÝÖÑyâ°K A{âpê Àâ°pâ°¬}â yÖΰ AdâÔâ° Àâ°pâx
Ý곪¬yâ°. Ïê©pê AdâÔâ° AÀÖgÖÀÖgâ dâpâ°Ægê ÝÖ·° dâ°ÚÉâ°»Kyâ°K. yÖΰ
E·[{â dâpâ°Àêª{â° %{â° »ù{â°d곪Úyâ°K. }âªyâpâ{â¶[ ¾~âRÈÒ¾ª{â ÝÖ·°
dâ°ÚÉâ·° ~ÖZp⪫û{âpâ°. Àê³{â·° Æp곩ºûyâ°K. A{âpê ±{â°dâ·° Ïê©pê
I~ÖÌâ°Æ·[{ê© ÝÖ·}â°Q dâ°ÚÌâ°·° ~ÖZp⪫ûyâ°.
±Ýâ°µâÿ }âÀâ°W AyâW}â³ Àâ°}â Àâ°yâ°K Eª¬ZÌâ°gâÔâ Éâªg⬪{â dêvâ°Àâó{â°. }ÖÀâó
%vâÆÌâ° Ýâ°¶, Ýâ°·°[ Àê°©Ìâ°°Àâ dâ°îÌâ° Éâªg⬪{â }ê³©Ú Aµâ+Ìâ°Ë~âÂêDÀâó.
Àâ°½gâ~â»gê Ýâ°¶dâ°î ÅâÌâ°~âsDyâ°. Agâ %vâÆ Ýâ°¶ ÅâÌâ°~âvâ¬pâ·° Ýê©ùyâ°.
%{âdê" Ýâ°¶dâ°î, `¾©}â° }â}âQ}â°Q »}â°QÆ' Uª¬yâ°. %{âdê" %vâÆ Ýâ°¶, `¾©}â³
}â}âQªyê Ýâ°¶' Uª¬yâ°. %{â}â°Q }⪱{â Ýâ°¶dâ°î Àâ°yâ³K Ýê{âîyâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

29

~âdâvâ Åê©{â yÖþ ÉâÀâ°pâ°üÃÖ}Ö
%vâÆ Ýâ°¶, Ýâ°¶dâ°îÌâ°}â°Q Éâp곩Àâpâ{â Ýâ»Kpâ dâpê{ê³Ìâ°°M ~âZ»²ª±
y곩îû, `E¶[ }곩vâ° }â}âgê, ¾}âgê }â}âQ Ý곩¶dê E{ê' Uª¬yâ°. %{âdê"
Ýâ°¶dâ°î, `¾mÀÖÐ }Ö}â³ dâ³vâ Ýâ°¶Ìê°©?' Uª{â° dê©ùyâ°. %{âdê" Ýâ°¶
Ýê©ùyâ° ¥ `¾mÀÖÐ ¾©}â° Ýâ°¶, dâ°î %·[' Uª{â° Ýê©ù %vâÆ Ýâ°¶ U·[Àâ}â°Q
dâ¶ûyâ°. Igâ°pâ}â°Q ²kâ°+Àâó{â°, gâÊËÉâ°Àâó{â° Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ}â°Q Ýê©ùdê³r°D
Ýâ°¶dâ°îgê yÖdâyêK©}곩 Eyâ°K. A{âpê dâ½»ÐùÉâ°Àâ dâÈê Ep⶷[. ÝÖgê©}ê
AyâW¾gê Ïê©dÖ{âÍâ°D ±·, dâÈê E{ê. Àâ°}â{â Éâªg⬪{â dâ°ª{â°ªÂÖÐ{ê.
Éâ±Ñ© gâtâî© ÈÖ· Ýêô, d곩ΰ }âþ dâªgÖ·éé
y곩 Àâ°½gâ~â» ipâ mªgâ· Éê© AÌ곩 éé
%vâÆ Ýⰶΰª{â U·[ dâ¶dêÌâ°°ªÂÖΰyâ°.
~âdâvê Åê©{â yÖþ ÉâÀâ°pâ°üÃÖ}Öé
¾©î}â dâ}âQÚ ¾m Ýê©ùyâ°, `¾©}â° ¾}âQ yÖΰΰª{â Ïê©~âËsD{êM. A{âMîª{â o
%ÀâÉêL' U}â°QyâK. U·[ dâ¶û `ogâ Ý곩gâ°' Uª¬yâ°. U·[ ~ÖZ¹ ~âÑ_gâÔâ° yâÀâ°W
Àâ°îgâùgê Ïê©Âê ÀâÃÖvâ°Àâó{â°, ÝÖpâ°Àâó{â}â°Q dâ¶Éâ°ÀâÀâó. Ýêx°J}Öΰ dâ³vâ
Àâ°îgâùgê údâ_x dê³vâ°yâK{ê. Ýâ°¶dâ°î Iù{â dâ°îgâÔ곪¬gê dâ°pâ°±¾ª{â ~êr°D
»}â°Q»Kyâ°K. A{âî©gâ %Àâ}â {âªvâdê" gâÊËÉâ°yâK{ê. Agâ dâ°îgâÔê·[ eÚÝ곩{âÀâó.
uê³yêgê dâ°pâ°±}â³
eÚ{â. ~âpâÀâÃÖyâW}ꪱ Ýâ°¶pâ³~â{â Àâ°î,
Eª¬ZÌâ°pâ³~â{â dâ°îÌ곪¬gê ÆÍâÌâ°pâ³~â{â Ýâ°·°[ Àê°©Ìâ°°»Kyâ°K. Àâ°}â{â
pâ³~â{â dâ°pâ°± yâ}âQ {âªv⬪{â {âªÚÉâ°»K{âM. %vâÆÌâ° Ýâ°¶pâ³~â{â Éâªyâm}â
ÅâdâK¾gê ûdâ"pê `AuÖCkâdâZ'pâ³~â{â dâ}âQÚ Ýâ»Kpâ ±ª{Ögâ %{â° Ýê©Ôâ°Àâó{â° `%¶[
}곩vâ°, ¾©}â° AyâW}ê©!'.
`¾}âQ ±· dâ°ª¬·['. %{ê¶[gê Ý곩Ðyâ°K? A ~âZuêC dâ°îÌ곪¬gê ÏÖX ÏÖX
U}â°Q»Kyâ°K. A{âpê Ýâ°¶Ðpâ°Àâ ±·Æ{êM© Eyâ°K. ±· Ýê³pâÝ곩Ðp⶷[. Éâ]ÅÖÀâ
±{âÈÖÐyâ°K. dâ°îÀâ°ª{êÌ곪¬gê dâ°îÌâ°ª»yâ°K. %vâÆ Ýⰶΰª{â Éâ]pâ³~â
uÖC}âÀÖΰyâ°.
Éâªyâpâ° AyâWuÖC}â dê³vâ°Àâpâ°. (AyâW}â}â°Q Ukâ+îÉâ°Àâpâ°) Eª¬ZÌâ°pâ³~â{â
dâ°îgâÔâ° Ýê{âpâ°Àâó{â°. Àâ°}â kâªkâ·ÀÖ{âpê, AyâW}â° ÝÖgê ÀâÃÖvâ{âªyê
Ýê©Ôâ°Àâó{â°. Agâ Àâ°}â{â ±· hâsÉâ°Àâó{â°.
o î©» ¾Àâ°W}â°Q ±{âÈÖÀâÇêgê aÄRÉâ°Àâó{â°. `E{êc©gê Aΰyâ°?' AyâW{ê©Àâ¾gê
yâ}âQ ±·{â Àâ°þÀê° »ù{â° yâ}âQ EkÖæµâÑKÌâ°°Qù{â° (Æ}âÿ) Ïê©pê©}â³ }âvêÌâ°{â°.
Agâ ûLpâyêÌ곪¬gê Ê©Àâ}â° EkêægâÔâ}â°Q Èêdâ"dê" yêgê{â°dê³Ôâ\}â°. ¾©Àâó %~âZ»Àâ°

30

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

(µêZ©ÍâF) U¾QÉâ°Æî. ¾Àâ°W{â° ÆúÍâD ÀâXÑKyâ] ¾Àâ°W AyâW{ê©Àâ
ÅâZÀê°gê³ÔâgÖÀâó¬·[. mgâ»K}â¶[Ìâ° AdâÍâËÇêgâÔê·[ }⪬Ý곩{âÀâó. Ýâgâ$Àâ}â°Q
ÅâZÆ°û ÅâÌâ°«©yâ}Ö{Ögâ Àâ°°ª¬}â dâ_x{â¶[ Ìâ°zÖzâË uÖC}â ±ª{âªyê ÅâÌâ°
yê³·gâ°Àâó{â°. Àâ°yâ°K %{â° dê©Àâ· Ýâgâ$Àê© Uª{â° ÉâyâX{â %îÀÖgâ°Àâó{â°. E{ê©
î©» }ÖÀâó ±Ìâ°û{âpâ³ mgâ{â dÖÌâ°ËgâÔâ¶[ (dâÀâ°ËgâÔâ¶[) Àâ°}â ÉâªyâÉâ
%}â°ÅâÆÉâÈÖpâ{â°.
Éâ{â°$pâ° À곩pâ µâ³pâÀâÃÖ, dâÉâdâpâ ÀâÃÖpÖ ÏÖx é
}ÖÀâ° %dê©ÈÖ pâÝâgâÌâÃÖ, ~ÖÌâÃÖ ~â{â ¾ÀÖËx éé
Éâ{â°$pâ°Àâó yâ°ªÏÖ I}âQyâ ÆkÖpâ{â dÖÌâ°Ë ÀâÃÖÚ{ÖM}ê.
~âdâvê Åê©{â yÖþ ÉâÀâ°pâ°üÃÖÌê° éé
Àâ°}âÀâó ±ÝâÔâ ayâKvâgâÔâ}â°Q aÚG, AyâW¾gê ÅâZÀê° Ýâ°sDÉâ°Àâó{â°. gâ°pâ° AyâW}â
Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q y곩î, Àâ°}âûb¾ª{â ²vâ°gâvê ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
d곩s m}âW dÖ ~âªzâ zÖ, gâ°pâ° ~â· Àê°© ¬ÌâÃÖ ~âÝâ°ªkÖÌâÃÖéé
}ÖÀâ°{Ö}â dê³vâ°Àâ ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ Éâ{â°$pâ° aª{â° dâ_x{â¶[ o dê·Éâ
ÀâÃÖÚ²vâ°Àâ}â°.
ÉÖþ©±pâ° aª{â³ Éâ°Ôâ°\ ÀâÃÖyâ}â°Q AÚ·[. ÀâXzâËÀâÃÖyâ}â°Q Ýê©Ô⶷[. þ©gê
Ýê©ù{âpâ°,
gâ°pâ° ÉâÀâÃÖ}Ö úÍâXÀê°©, úÍâX ¶ÌâÃÖ dâpâ }ê©Ýâ é
²·gÖÌê° ²·gê }âþ©, Odâpâ³~â {곩 {ê©Ýâéé
úÍâX}â¶[ gâ°pâ° aª{ÖÐpâ°Àâó{â° ÉâyâXÀÖÐpâ°Àâó{ê©?
m± Àê°ô zÖ y곩 gâ°pâ° }âþ©, %± gâ°pâ° Ýêô Àê°ô }Öþ©é
~êZ©Àâ° gâ» %» ÉÖªdâî, uÖÌê° {곩 }Ö ÉâÀâÃÖþ éé
aª{â° ÀâÃÖyâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâó{â° %ÀâµâX. %{â° %}â°ÅâÀâdê" ±ª{â°{â°. o µâ±Mgâùª{â
%zâË ÉâRÍâDÀÖΰyâ°. gâ°pâ° úÍâX}â¶[ aª{Ögâ°Àâ}â°. ÉÖþ©±pâ ÀÖ¹ %{â}êQ©
dâ³Ð dâ³Ð Ýê©Ôâ°Àâó{â°. `%± gâ°pâ° Ýêô Àê°ô }Öþ©....' aª{â° ÀâÃÖ»}â %zâË
Ýê³Ôê{â° Upâvâ° `yâyâ®gâÔâ°' ÏêÔâdâ° dâªvâÀâó. E{âpâ %zâËÆÍêD©, dê·Àâó
~âZÉâªgâgâÔâ¶[ gâ°pâ°Àâó úÍâX}â¶[pâ°Àâ}â°. `²·gâÌê° ²·gê }âþ©' %ª{âpê
yâ{â³Z~âÀÖgâ°Àâó{â° %zâÀÖ ~âpâÀâÃÖyâW %}â°ÅâÀâÀÖgâ°Àâó{â°. ÉÖþ©±pâ°,
~ÖpâÉâ Àê°© %pâ° Éâªyâ Àê°© yâ³ ±v곩 %ªyâpâ uÖ}â é
ÀâÝâ È곩ÝÖ dâªkâ}â dâpâê, ÀâÝâ dâpâÈê A~âÉâÀâÃÖ}â éé
Àê°©¶}â {곩ÝêÌâ° ¾mÀÖÐ yâyâ®{â ²ª{â°Æ}â dâvêgê ÏêpâÔâ° y곩pâ°Àâó{â°. dê·Àâó
A|ÖX»Wdâ (yâyâ®gâÔâ°) kâÀâ°yÖ"pâgâÔâ° Ê©Àâ}âÀâ}â°Q A Àâ°ÝÖûL»gê Àâ°°sDÉâ°ÀâÀâó.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

31

E{â° dê·Àê© dâ_xgâÔâ¶[ ÉâªÅâÆÉâ±Ýâ°{â°. E{â° `gâ°pâ° dâpâÈê A~â ÉâÀâÃÖ}â'
%ÉâÀâ°ªmÉâÀÖ{â°{â°. A{âpâ³ ÉâyâX.
a±T Àêô{âX Àâ°yê³K±T Àêô{âX}â}â°Q yâÌâÃÖpâ° ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°. a±T EªÊ¾©Ìâ°pÒ
Àâ°yê³K±T EªÊ¾©Ìâ°pâ}â}â°Q ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°. %ªyâpâªgâ{â¶[ %vâÐ{â
Àêô{âX}â}ê³Q©, EªÊ¾©Ìâ°pâ}â}ê³Q© ~âZdâsÉâ·° ±ÝâÔâ ÉâÀâ°Ìâ° þÚÌâ°°Àâó{â°.
4¥5 ÀâÍâËgâÔÖ{âpâ³ Ïê©dâ°. Àêô{âXÀâ½»Kgê E}â³Q Ýêkâ°+ ÉâÀâ°Ìâ° Ïê©dâ°. A{âpê
a±T A|ÖXyâWgâ°pâ° dâ_ÇÖ|âË{â¶[ dÖÌâ°Ë ~âòpêôÉâ°Àâ}â°. A gâ°pâ° yâ}âQ uÖC}â,
gâ°x, pâ³ÛgâÔâ}â°Q µâÑK U·[Àâ}â³Q dâ_x{â¶[ úÍâX}â¶[ ÉÖL}Öªyâpâ ÀâÃÖvâ±·[}â°.
E{â° ±ÝâÔâ dñyâ°dâÀâ°Ìâ°ÀÖ{â°{â°.
ÉâÀâÃÖ gâ°pâ° d곩 Ñ©uê {âªvâÀâyâ, d곩s d곩s ~âZÇÖÀâ° é
Ñ©r }â uÖ}ê Å⽪gâ d곩, gâ°pâ° dâpâÈê A~â }â éé
¾©Àê·[pâ³ a±Tpâ}â°Q Àâ°yê³K±Tpâ° »ù{â°dê³Ôâ°\»K©î. ¾Àâ°W ¾Àâ°W %ªyâÉâK}â°Q
UyâKîÉâ°Àâ dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Æî. A{âpê }êôm ±xJ ±{âÈÖgâ{â°. Àâ°dâ"ùgê aÔê\Ìâ°
dÖÌâ°Ë ÀâÃÖvâ·°, Éâ°Ôâ°\ Ýê©Ôâ¬pâ·° Ýê©Ôâ°Æî. A{âpê %Àâpâ¶[ o Ýê©ùdêgâÔâ°
~âZÅÖÀâ ²©pâ°À⬷[. ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê, `gâ°pâ° yâ}âQ ÉâÀâÃÖ}â úÍâX}â}â°Q
~âîÀâ»Ëû²vâ°Àâ}â°'.
%{êªyâÝâ dÖÌâ°Ëû¬P gâ°pâ°Æ}â¶[{ê? E{곪{â° yâ°ª± {ê³vâG
ÀâÃÖyÖΰyâ·[Àê©? gâ°pâ° úÍâX¾gê yâ}âQ Éâ]pâ³~âÀâ}êQ© dê³r°D²vâ°Àâó{â°.
ÆuÖC}âÀâò E{â°Àâpêgê E{â}â°Q %zâË ÀâÃÖÚd곪ڷ[. ±{âÈÖÀâÇê Ýê©gê ÉÖ|âX?
E{âpâ gâ°ÂêD©}â°? E{â° ÉâyâXÀê©? ÉâyâXÆ{âMpê UÍâ°D ÉâyâX? E{âpâ¶[pâ°Àâ ÀÖÉâKÆdâyê
UÍâ°D? E{âdê" ÏêÈê Epâ°Àâó{ê©? E{âdê" ~âZÀâÃÖxÀâò ·ÅâXÀÖ{â¶[ %{âpâ
ÀâÉâ°K¾ÍâFyê O}â°?
Àâ°}â°ÍâXîgê ~âpâÀâÃÖyâW}â {âµâË}â{â %«ÈÖÍê OÑ{ê? %Àâ¾gê ÌâÃÖÀâó{â}êQ©
}곩Ú{âpâ³ dê©ù{âpâ³ %{âpâªyÖgâ·° ±Ìâ°Éâ°Àâ Ý⪱·. |ÖX}⬪{â
~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q Ý곪{â°Àâó{â° ÉÖ|âXÀêª{â° »ù{곩 »ùÌâ°{êÌ곩 Àâ°}â°ÍâX}â
%îÆgê ±ª¬{ê. |ÖX}â{â¶[ ~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q }곩Ú, ÀâÃÖyâ}ÖÚ ÉâÀâÃÖ|Ö}â
~âvêÌâ°·° ÉÖ|âX. |ÖX}â{â¶[ ¬ÀâXµâÑK E{ê Uª{â° »ù¬{ê. `}âÀâ°W dâÍâD dâÔê{â°
Áâ· E{êÌ곩 E·[Àêò© Uª{â° »ùÌâ°·° |ÖX}â ÀâÃÖÚ' Uª{â° Àâ°ÝÖyâWpâ°
Ýê©Ôâ°Àâ{â°ªr°,
gâ°pâ°
yâ}âQ
µâÑKÌâ°}â°Q
ÉÖL}Öªyâpâgê³ùÉâ°Àâó{â°
|ÖX}â{â¶[pâ°ÀÖgâÈê©. E{â}â°Q yâª{ê¥yÖΰgâÔâ° ÀâÃÖvâÈÖpâpâ°. %Àâpâ° dê©Àâ·
ÏÖÝâXpâ³~â ¾ÀâÃÖË~âdâpâ°, ÀâXÑKyâ]Àâ}âQ·[. %Àâpâ° yâÀâ°Wªyê ¾Àâ°W}â°Q
ÀâÃÖvâÈÖpâpâ°. ÉÖþ©±pâ° aª{â° dâvê þ©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ° ¥

32

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

~ÖpâÉâ Àê°© %pâ° Éâªyâ Àê°, yâ³ ±v곩 %ªyâp곩 uÖ}â é
ÀâÝâ È곩ÝÖ dâªkâ}â dâpê, gâ°pâ° dâpâÈê A~â ÉâÀâÃÖ}â éé
Àê°©¶}â {곩ÝÖdê" I{ÖÝâpâÇê %ª{âpê, }â}âQ Éâª~âdâËdê" ±ª{⪬¾ª{â
¾Àâ°W¶[Ìâ° ~âòÀâËÀâXÑKyâ] IùÌâ°¶·[. %{â}â°Q }Ö}ê© dê³}êgê³ùû, %{â}â°Q
Àâ°|â°Àâ°Ìâ° ÀâÃÖÚ{ê. ¾©Æ©gâ }â}âQ ÆkÖpâ|Öpê Éâ]ÅÖÀâÀâ}êQ© %}â°ÉâîÉâ°Æî.
yÖΰ yâª{êÌâ°}â°Q Ý곩·°Àâó¬·[. Agâ Àâ°gâ}â° Éâî E·[, ÌâÃÖpâ}â°Q
Ý곩·°yÖK}곩 U}â°QÆî. gâ°pâ° ÀâÃÖyâZ o dâÈê ±·[. o ÀâÃÖ»gê ÏêÈê E{ê.
Å⽪gâdê" ÅâªvÖî. `¾©}곪{â° Æ×yâZ Ê©Æ' U}â°QÀâó{â°. U·[pâ·³[ ûç© Àâ°yâ°K
~âópâ°Íâî{ÖMpê. A{âpê Å⽪gâdê" ûç© E·[. A{âpâ³ %{â° yâ°ª± uÖÇêWΰª{â
ÄZ©»Î°ª{â yâ}âQ À⪵â %«À⽬P ÀâÃÖvâ°Àâó{â°. Ñ©vêgê yâ}âQ |â]¾ dê©ùû
yâ}âQªyêÌê°© ÀâÃÖvâ°Àâó{â°. ÉÖþ©±pâ³ E{â}êQ© Ýê©Ôâ°Àâpâ°. gâ°pâ° úÍâX}â}â°Q
yâ}âQªyê ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. `¾©Àê© ¾Àâ°W ÀâXÑKyâ]Àâ}â°Q }곩Údê³ù\. ±{âÈÖÀâÇêÌâ°
~âZÀâÃÖx ûdâ°"Àâó{â°. %Àâ}â°Q »ù{â ¾©Àê© Aµâ+Ìâ°Ë~âvâ°Æî. %ÀâyÖpâûªÝâ¾gê
yâ}âQÍâ°D dêrDÀâpâ° mgâ{â¶[ Àâ°yÖKpâ³ E·[. ÌâÃÖÀÖgâ·³ dêrD dÖÌâ°ËgâÔâ}êQ©
ÀâÃÖvâ°Àê' U¾Qûyâ°K. A{âpê ogâ `}â}âQÍâ°D aÔê\Ìâ°Àâî·[ U¾Éâ°Àâó{â°. %ª{âpê
}Ö}â° ±{âÈÖÐ{êM©}ê. Am}âW yâ~âÉâ°b ÀâÃÖÚ{âMpâ³ EÍâ°D ±{âÈÖÀâÇê
Agâ°»Kp⶷[' Uª{âpâ°. %{âdê" ÉÖþ©±pâ° %{â° ÉâyâXÀê© U}â°QÀâpâ°.
Éâ{â°$pâ° À곩pâ pâªgâpê©m, kâ°}âî À곩î pâªgâvÖî©é
¾©Àâó ±{âÈÖÐpâ°Àâó{â° ¾Àâ°W Àֹΰª{â »ùÌâ°°Àâó{â°.
m± Àê°ô zÖ y곩 gâ°pâ° }âþ©, %± gâ°pâ° Ýêô Àê°ô }Öþ©é
~êZ©Àâ° gⶠ%» ÉÖªdâî, yÖÀê° {곩 }Ö ÉâÀâÃÖþéé
gâ°pâ° O}â° ÀâÃÖvâ°Àâpâ°? }ÖÀâó ¾©Àê·[ ÀêôuÖC¾dâ Ìâ°°gâ{â¶[ Ê©ÆÉâ°»Kpâ°ÀêÀâó.
`dê³[©¾ªgÒ' (Avâ°gâÔâ¶[, ÀâÃÖ}âÀâpâ¶[) }âvê¬{ê. %{â° dê©Àâ· Ýê³pâpâ³~â
±{âÈÖÀâÇê, Éâ]ÅÖÀâ{â ±{âÈÖÀâÇêÌâ°·[. %{â° ÆuÖC}â{â %ÔâÆ}â¶[·[. %ª{â
Àê°©Èê Éâªyâ}â° ±{âÈÖΰÉâ°Àâ ÉÖÀâ°zâXË Ýê©gê ~âvê{â? `~ÖpâÉâ Éâ°pâ» Éâªyâ dê
~ÖÉÖ....' ûªÄgê ÉÖ]»Àâ°ÔêÌâ° Ýâ¾Ìâ°}â°Q Àâ°°yÖKÐÉâ°Àâ µâÑK Epâ°Àâªyê %Àâ}â
|ÖX}â{â¶[ aª{â° µâÑK E{ê. ûªÄgê Ýê³ÂêDÌâ°¶[ %ªzâ{곪{â° µâÑK Epâ°Àâó{â°.
ÆuÖC}â E{â}â°Q ÀâÃÖvâÈÖpâ{â°. Àâ°½gâ{â }Ö«Ìâ°¶[ dâÉâ³Kî Ýâ°r°DÀâó{â°. %{â° A
Àâ°½gâ{â Æ©Ìâ°Ë{â ÀêôúÍâD X. %{ê© dâÉâ³KîÌâÃÖgâ°Àâó{â°. dâÉâ³KîÌâ°}â°Q ÌâÃÖÀâ
pÖÉÖÌâ°}⬪{â (dêÆ°dâÈÒb) yâÌâÃÖîÉâÈÖз[, E{ê© î©» Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâ}â
|ÖX}â{â¶[ µâÑK E{â°M %{â° ±{âÈÖÀâÇê ÀâÃÖvâ°Àâó{â°. `|ÖX}âÀêª{âpê©}â°?'
|ÖX}âÀê© AyâW. |ÖX}â{â¶[ AyâW}â}â°Q Àâ°°sD{Ögâ Iù{ê·[Àâò

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

33

dâÔê{â°Ý곩gâ°Àâó{â°. %¶[ Iù¬pâ°Àâó{â° |ÖX}âÀê© Æ}âÿ Ïê©pê O}â³ E·[.
%ª{âpê ¾©Àâó ~âpâÀâÃÖyâW}â U{â°î}âÈê[© Epâ°Æî. ¾Àâ°W Åñ»dâ µâî©pâÀâò
Epâ{â°. A{âMîª{â ÆÍâÌâ°gâùgê %¶[gê ±pâ°ÀâÍâ°D ±·Æ·[. þ©gâ³
Ýê©Ôâ±Ýâ°{â°, }ÖûdâÀâó ÀâÃÖvâ°Àâ dê·ÉâÀâ}â°Q ÑÆ ÀâÃÖvâ{â°. þ©gê AyâW¾gê
~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q »ùÌâ°°Àâ µâÑK E{ê. %{â° ~âpâÀâ° kêôyâ}âX µâÑK. E{ê© µâÑK
Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâpâ Éâªg⬪{â ·ÅâX. %Àâpâ ÉâÅêÌâ°¶[ ±Ýâ° Æ|â %}â°Åâ³»
ûgâ°Àâó{â°. `|ÖX}â' OdÖgâZÀÖgâ°Àâó{â°. ¾©Àâó gâ°pâ°Àâ}â°Q dâ½~ê y곩pâ·° ¾Àâ°WyâK
·dâ_ XÆvâ·°, |ÖX}⬪{â OdÖgâZyê Ý곪{â·° Ïê©vâ°Æî. %{ê©dê ÝÖgê
Ïê©vâ°Æî? ¾©Àâó I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ dê³vê Àâ°Ôꥲû·°gâùª{â ¾Àâ°gê pâdâ_Çê
dê³vâ°Àâó{â°. %ªyêÌê°© gâ°pâ°Æ}â lâyâZ¥lÖÌê°Ìâ°¶[ ¾Àâ°gê AyÖW}âª{â, yâxJÐ}â
ÅÖÀâ ûgâ°Àâó{âªyâ³ ¾m. E{â° ¾|ÖËîyâ. |ÖX}â ÉâÀâ°zâËÀÖÐ{ê. ÉÖþ©±pâ°,
Éâ°pâ» Àê°© pâuê³@© ÉâªÉÖpÖ, Éâ°pâ» dÖ Ýêô fê©· ÉÖpÖé
¾Àâ°W |ÖX}âÀê© ¾Àâ°W ÆúÍâDyêÌâ°°.
Éâ°pâ» ÉâªÅÖÈê dÖm Ýêô yâ³ Àâ°yâ ÅâpâÀâ° Åâ°ÈÖÌâ° é
o mgâ{â¶[ ¾©Àê©}Ö{âpâ³ {ÖîyâÄR{âMpê, %{â° |ÖX}âdÖ"Ð. ¾Àâ°gê I}âQ»
%Àâ}â»gâÔê©}Ö{âpâ³ %}â°ÅâÀâÀÖgâ°»K{âMpê %{â° Àâ°}âûbgê. %{ê© |ÖX}âÀâ}â°Q
dêÚÉâ°Àâó{â°.
gâ°pâ°Àâ}â°Q {Öîgê ~âZdֵ⠾©vâ°Àâªyê Ïê©vâ°Æî. Uªzâ ~âZdֵ⠾Àâ°gê Ïê©dâ°?
%{âdê" O}â° ÀâÃÖvâÏê©dâ°? Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ~âZdÖúÉâ°Àâó{â° ÌâÃÖÀâó{â°? Ýâ½{âÌâ°{â
~âZdÖµâÀêª{âpê©}â°? `µâ³}âX Àâ°Ýâ· Àê°© %ª|ê©pÖ, dâp곩 }ÖÀâ° IÊÌâÃÖpÖ'
ÉâÝ곩{âpâpê©, |ÖX}⬪{â gâ°pâ°gâÔâ° ¾Àâ°W AyâW ~âZdÖúÉâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ°Àâpâ°.
kêôyâ}âX dê³vâ°Àâpâ°. ÆdÖpâgâÔê·[ {⽸Dg곩kâpâÀÖgâ°ÀâÀâó. dâyâKÈêÌâ° d곩ÇêÌâ°¶[
dÖx{â ÀâÉâ°KgâÔê·[ ~âZdֵ⠱ª{Ögâ dÖx°Àâªyê, gâ°pâ°Æ}â dâ½~ê ²{ÖMgâ
Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ~âZdÖµâ (ÏêÔâdâ°) Àâ°³Ú, Àâ°}â{â ArgâÔâ°, dÖÀâ°dê³Z©|âgâÔâ
À곪vÖr ÉâRÍâDÀÖgâ°ÀâÀâó. Ïê©pê Ýê³pâÐ}â ¬©~â{â ~âZdÖµâ Ïê©Ñ·[. ÉÖþ©±pâ
ÀÖ¹, `}ÖÀâ° ²}â Ýâ½{âÌâ° µâ°{âP }â Ý곩ΰ é d곩s }â ÅÖª» dâpê u곩
d곩ΰé'
}ÖÀâ°{Ö}â{â ÑZÌê° Uª{âpê Ýâ½{âÌâ°Àâ}â°Q ÏêÔâgâ°Àâó{â°. o Àê³{â·° ¾Àâ°W
Àâ°}âÉâ°b ±·ÀÖÐ UÔêÌâ°°»Kyâ°K. ogâ ±{âÈÖЬM©î. Àâ°}â ¾Àâ°W}â°Q
ÉêÔêÌâ°°Àâó¬·[ %ª{âpê Ýâ½{âÌâ° ~âZdÖúÉâ°»Kpâ°Àâó{â°. Éâ]ÅÖÀâÀê© Ïê©pêÌâÃÖÐ{ê.
¾Àâ°W Àâ°}â ±Ìâ°û{âpâ³ ~Ö~âgâÔâ° hâsÉâ°Àâó¬·[. Àê³{â¶}â Ê©Àâ}â µêô¶Ìâ°}â°Q
oÐ}â{âdê" Ý곩¶û }곩Ú{Ögâ ±{âÈÖÀâÇê %îÆgê ±pâ°Àâó{â°. }ÖÀâ°Àê© o

34

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

±{âÈÖÀâÇêgê dÖpâx. E{â}êQ© }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àâó{â°, `ÌâÃÖÀâ ÀâÉâ°K }â}âQ¶[pâ°Àâ{곩
%{â° EÚ© ±ZÝÖWªvâ{â¶[ Ïê©pê·³[ Epâ°À⬷[' Uª{â°. o ÀâÉâ°KÆ}â Éâªgâvâ
Eyâpâ Àâ°³pâ° Éâªgâ»gâÔâ° }âvêÌâ°°ÀâÀâó. Àê³{â·° AyâW Àâ°}⬪{â
Ïê©pêÌâÃÖgâ°Àâó{â°. Upâvâ° ÉâªÉÖpâ{â AdâÍâËÇê E·[{Ögâ°Àâó{â°. Ýâ½{âÌâ°
ÏêÔâgâ°Àâó{â°. `Éâ°dâpÖyâ' þ©gê Ýê©Ôâ°Àâ}â° dâ¹J·[{âÀâ}â° dâ°pâ°vâ}â·[. ÌâÃÖîgê
%ªyâpâªgâ{â {곩Íâ dÖx°Àâó¬·[Àêò©, %Àâpâ° dâ°pâ°vâpâ°. ±°¬P E{ê. ÌâÃÖÀâ
}ÖÀâ° Éâ{â°$pâ°Æ}â{â·[Àêò©, %{â}â°Q ¾Àâ°W ¾Àâ°W ÆÀê©dâ~âòxË »ùÀâùdêΰª{â
yâ~âóR a~âóRgâÔâ}â°Q Éâî~âÚûdê³Ôâ\Ïê©dâ°. ÆkÖpâgâÔâ° ±pâ°ÀâÀâó. yâ~âóRgâÔÖ{â°{â°
»ùÌâ°°Àâó{â°. À곪vâ°yâ}â{â ±°¬PÌâ°° þ©gê·[ ÀâÃÖÚ{ê.
±ZÝÖWªvâ{â¶[ ÆÉê³S©rgâÔÖgâ°yâKÀê. Éâ³Ìâ°Ë¾Ðªyâ {ê³vâG gâZÝâgâùÀê. 2007
Àê°© ¬ª{â Àâ°yêK Àâ°yêK ~âÂÖÑ ûÚyâ{âªzâ Éê³S©rgâÔâ° AdÖµâ{â¶[ Agâ°yâKÈê©
EÀê. %Àê·[ d곩s d곩s (%pâÏ곩) Àê°ô·° {â³pâ Epâ°Àâó{âîª{â }âÀâ°Ð·[.
%ÀâógâÔâ yâ°ªvâ°gâÔâ° E¶[yâ}âdâ ±pâ°À⬷[. {ê³vâG |â³Àâ°dê©yâ°gâÔâ³
E¶[Ìâ°Àâpêgê ±ª¬pâ°ÀâÀâó. %Àâó Éâ°ÀâÃÖpâ° 150 Ñ. Æ°©. {ê³vâG dâª{âdâgâÔâ}â°Q
Iªr°ÀâÃÖÚÀê. mgâyâK}êQ© }âvâ°Ðû{âÀâó. dÖÌâ°Ë E}â³Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°°»K{ê.
ÆuÖC¾gâÔâ° {ê³vâG {ⰲ˩}â°gâÔâ}â°Q þÚ{â° Æ©Ñ_Éâ°»Kpâ°Àâpâ°. ÉÖÀâÃÖ}âXpâ°
%ÀâógâÔâ}â°Q }곩vâÈÖpâpâ°.
¾Àâ°W µâî©pâ{â¶[ {ê³vâG dâÔâ\îpâ°Àâpâ°. {âp곩vêÌâÃÖgâ°»K{ê.
kâÍâW ¬ÈÒ Éê {ê©Ù yâ³ dÖX dÖX yâÀâÃÖµê Ý곩 pâÝê....
¾©Àâó Éê³S©rgâÔâ}â°Q }곩vâ°»K·[. }ÖÉÖ dꩪ{âZ{â¶[ ÆuÖC¾gâÔâ°
}곩vâ°»Kpâ°Àâpâ° }ÖÀâó AdÖµâ{âyâK dâx°J ÝÖÑ{âpâ³ }âÀâ°gâ{â° dÖx{â°. E{ê©
î©» ¾Àâ°W %ªyâpâªgâ µâyâ°ZÀâ}â°Q }곩Údê³Ôâ\·° Ƶê©Íâ dâ}âQvâdâÀâ}â°Q %Àâ}â°
dê³sDpâ°Àâ}â°. ÆdÖpâgâÔâ}â°Q ¾©Àâó }곩vâ°»Kpâ°Æî. E{â° û©{ÖÉÖ{Ö
dê·ÉâÀâ·[. ÉÖÀâÃÖ}âX Àâ°}â°ÍâX}â° E{â}â°Q }곩vâ·° ÉÖ|âXÆ·[.
Àâ°³pâ}êÌâ°{âîª{â Éâª~âòxË Éâ°pâdê_ ûgâ°Àâ{â°. %{ê© ¾Àâ°W¶[ oµâ]î©Ìâ° µâÑK
Ýâ°r°DÀâó{â°. Àâ°dâ"ùgê Nr ÌâÃÖÀÖgâ? ¾{êZ U¶[? Uª± תyê dÖvâ{â°. dê©Àâ·
yÖΰÌâ°}â°Q ¾î©Ñ_Éâ°ÀâÀâó. Iù{âªyê ¾ú+ªyê. %ÀâógâÔâ¶[ aª{â° î©»Ìâ°
ÀâÃÖÌê° Àâ°°Éâ°Ñ{ê. yÖΰÌê°© Éâªpâdâ_dâÔâ° Uª{â° »ùÀâùdê E{ê. ¾Àâ°W{â³
%ÍêD© gâ°pâ° Éâªpâdâ_dâ. %Àâ}â° ÉâªÉÖpâ{â mªuÖrgâùª{â ¾Àâ°W}â°Q {â³pâ
ÀâÃÖvâ°ÀâÀâ. %Àâ}â Àâ°}â{â Àê°©Èê ÌâÃÖÀâ ¾Ìâ°ªyâZxÆ·[. A{âpê ¾Àâ°W Àâ°}â{â
Àê°©Èê %Àâ}â ¾Ìâ°ªyâZxÆ{ê.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

35

Àâ°ÝÖyâW}â¶[ Eªzâ Àâ°þÀê° E{â°M %Àâ}â° ~âîÀâyâË}â ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. mgâyâ°K
¾ÉÖbpâÀÖÐ{ê. Éâ{â°$pâ° ±{âÈÖΰÉâ°Àâ}â°.
}ÖÀâ° dê³vâ°ÀÖgâ Éâªyâ Éâ{â°$pâ° O}â° ÀâÃÖvâ°Àâ}â°? Éâªdê_©~âÀÖÐ þ©gê
Ýê©Ôâ±Ýâ°{â°.
1) Éê©Àâdâ}â %}âX |ÖX}âÀâ}â°Q (ÅâÑK) apêû agêÌâ°°Àâó{â° Àê³{â·}êÌâ°{â°M.
ÌâÃÖÀâ 6 ÉÖL}âgâÔâ¶[ |ÖX}âÀâó ¾Àâ°W}â°Q ×yâKgêÚû{ê. %¶[ª{â ²vâ°gâvê dê³r°D
AyâW}â}â°Q Àâ°}⬪{â Ïê©~âËÚÉâ°Àâ{â°. yâÀâ°W |ÖX}â dꩪ{âZ{â¶[
aª{â°gâ³ÚÉâ°Àâpâ°.
2) |ÖX}âdê" kêôyâ}âXÀâ¾Q©Ìâ°°Àâó{â°. %{âîª{â Ýâ½{âÌâ°dê" ~âZdÖµâ {ê³pêyâ°
Àâ°}â{â U·[ ÆdÖpâgâÔâ° %îÆgê ±pâ°ÀâÀâó.
3) }ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ° ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ A µêZ©ÍâF µâÑKÌâ°}â³Q I~âÌ곩Ðû úÍâXpâ
Ukâ+îdê ¾{êZgâÔâ¶[ Éâª~âòxË Éâªpâdâ_ÇêÌâ° Ýê³ÇêgÖîdê Éâ{â°$pâ°Æ}â{â°.
ÉâªÉÖpâ{â ÌâÃÖÀâ ÀâÉâ°KÀâò Àâ°}âÀâ}â°Q %~âÝâîÉâ{â°.
Àâ°}â þ ¾pâªm}â ÉâÏêô, }â kÖÀêô é }ÖÀâ° Ý곩Ìâ° y곩 ÀâÃÖzâ }â ÀâÃÖÀêôéé
`}ÖÀâ°'Àêª{âpê©}â°? Éâ{â°$pâ°Æ}â |ÖX}â{â aª{â° ÆúÍâD µêô¶ (ÑZÌê°).
1) Àâ°}âÉâ°b AyâWgâÔâ}â°Q Ïê©~âËÚÉâ°Àâ{â°.
2) Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ÏêÔâdâ° ¾©vâ°Àâó{â°.
3) Éâ°pâdÖ_ Éâª~âòxË pâdâ_Çê
~ÖpâÉâ Àê°© %pâ° Éâªyâ Àê°©, yâ³ ±v곩 %ªyâp곩 uÖ}âé
ÀâÝâ È곩ÝÖ dâªkâ}â dâpê, gâ°pâ° dâpâÈê A~â ÉâÀâÃÖ}â éé
Éâ{â°$pâ° À곩pâ µâ³pâÀâÃÖ, dâÀâ°dâpâ ÀâÃÖpÖ ÏÖxé
}ÖÀâ° %dê©ÈÖ pâÝâ gâÌâÃÖ ~ÖÌâÃÖ ~â{â ¾ÀÖËxéé
o î©» Éâ{â°$pâ° }ÖÀâ°|Öpâx ÀâÃÖÚÉâ°Àâ}â°. Àâ°}â{â U·[ ÀâÃÖÌâÃÖuÖ·Àâ}â°Q
Ýâî{ê³gê{â° ¾Àâ°W ÝâªÉÖyâW}â}â°Q ²vâ°gâvêgê³ùÉâ°Àâ}â°.
yâÝÖ %}âÝâ{âÑ© h곩pâ µâ±M pâ°ü°}âdÖpâ Ýêô é
ÈÖÐ pâÝê û¬P ÉÖ|â° }â ~ÖÀâyâ ~Öpâ Ýêô é
Éâªy곩 É곩 Éâ{â°$pâ° À곩þ ÅÖÀê u곩 AÀÖgâÀâ°}â Æ°tÖÀêô é
{Ö]pâ }Ö Àâ°³{ê ~âÀâ}â p곩dê, }â %}âÝâ}â Ipâpâ°üÃÖÀê éé
¥ÉÖþ©± dⲩpâ


36

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%Àâ}ê© ¾mÀÖ{â }â}âQ ÄZÌâ°yâÀâ°
ÌâÃÖpâ}â°Q Éâªyâpâ° `ÉÖþ©±' U}â°QÀâp곩 %Àâ}ê© }âÀâ°W ~âpâÀâÃÖyâW}â° Àâ°yâ°K
ÄZÌâ°yâÀâ°}â°. U·[ Ê©Àâpâ°gâÔâ° %Àâ}â %ªµâ. %Àâ}ê© A}âª{âÉÖgâpâ}â°. o
Ê©Àâ}â° %À⾪{â ûÚ{â° o ÉâªÉÖpâ{â mªuÖrgâÔâ¶[ ûÑ"d곪Ú{ê. ogâ
}곩v곩x, %{êc©gê ~âpâÀâÃÖyâW¾ª{â {â³pâ ûÚΰyêª{â°.
|âÀâ°Ë{ÖÉâpâ° aª{â° ÏÖî %Àâ°pâÈ곩dâ É⽸DÌâ° IyâR»KgâÔâ dâ°îyâ° »ùÌâ°°Àâ
EkêæÌâ°}â°Q dⲩpâ ÉÖþ©±pâ¶[ ÀâXdâK~âÚû{âpâ°.
%± ÉÖþ©± À곩þ {ê©I ±yÖΰé %Àâ°pâÈ곩dâ É곩 dâÝÖª pâÝÖΰéé
dñ}â ¬]©~â ÝâªÉâ d곩 ÀÖÉÖ é dñ}â ¬]©~â ~âópâ°Íâ pâÝâ ÀÖÉÖ éé
»©}â È곩dâ IyâR»K ÅÖf곩 é ÀâxËÝâ° Éâdâ· g곩Ìâ° m¾ pÖf곩éé
dÖ· ¾pâªm}â ÑÉÒ Æº ÅâÌâ°Àâòé dêôÉê Í곩vâµâ Éâ°yâ ¾Àâ°ËÌâ°N éé
dêôÉê kÖpâ fÖ¾ ²ÉÖKî© é dêôÉê Ê©Àâ dÖ·Àâµâ vÖî© éé
yâZÌâ°{ê©ÀÖ dñ}â ƺ ÅâÌâ°Ié dêôÉê© Àâ°þ Adֵ⠾Àâ°ËÌâ°N éé
kâª{âZ Éâ³Ìâ°Ë dâÝâ° dêôÉê ÅâÌâ°Ié dêôÉê yÖpÖgâx Éâ± tâÌâ°N éé
ÑÉâ ƺ Åâΰ µâî©pâ dê pâkâ}Ö é ÅÖÍ곩 ÉÖþ©± IyâR»K ±kâ}Ö éé
Ýê© ÉÖþ©±, A %Àâ°pâÈ곩dâÀê¶[{ê Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâ dâ½~ê y곩pâ°. `o Ê©Àâ
%¶[ ÌâÃÖÀâ ÉÖL}â{â¶[{ê? Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ IyâR»K Ýê©gÖΰyâ°? dÖ·~âópâ°Íâ
Ýê©gÖ{â? Ýâ¬}Öpâ° ~âóyâZpâ° Ýê©gÖ{âpâ°? o ¾Àâ°Ë· AyâWÀâó }Ö·°" ÅÖgâgâÔâ¶[
Ý곩{â°{â° Ýê©gê? %{ê©dê dÖ·~âópâ°Íâ}â þÚyâdê" û·°Ñyâ°? »Z{ê©Àâpâ°gâÔâ°
Ýê©gê ±ª{âpâ°? ~â½¼]¥AdÖµâgâÔâ° IªÂÖ{â{â°M Ýê©gê? µâî©pâ pâkâ}ê Àâ°°ªyÖ{â
o É⽸D pâkâ}êÌâ° ±gê$, %{âpâ Åê©{âÀâ}â°Q {âÌâ°Ær°D »ùûî' Uª{âpâ°. Agâ
|âÀâ°Ë{ÖÉâpê© ¾mÀÖ{â %ºdÖîgâÔêª{â° dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° ~âZdâr~âÚû{âpâ°.
yâ± Ñ ÏÖyâ Éâ°}âÝâ° |âÀâ°Ë{ÖÉÖ é m± }âþ Àâ°þ ~ÖyÖ· AdÖµÖ éé
m± }âþ© dâ³Àâ°Ë ÀâpÖÝâ ipâ µê©ÍÖ é m± }âþ µÖpâ{â gñî gâÇꩵâéé
m± }âþ Ýâyê ¾pâªm}â pÖÌâÃÖ é Ê}â Ê©Àâ}â dâÝâ ÏÖªº pâ°ü°°ÈÖÌâÃÖéé
yêô»K©Éâ d곩s {ê©ÀâyÖ }Öþ© é ipâ %}ê©dâ ±yÖI dÖþ©éé
±ZÝÖW ÆÍâ°J Àâ°Ýꩵâ}ê© yâþÌâÃÖ é µÖÉâç Àê©{â ~âópÖx }â dâþÌâÃÖéé
yâ± Éâ± pâÝê ~âópâ°Íâ dê ÀâÃÖþ© é uê³X© ±rÀâ½dâ_ Àâ°|âX pâÝâ lÖþ©éé
`|âÀâ°Ë{ÖÉâpê dê©ù, AÐ}â U·[ ÆkÖpâ Ýê©Ôâ°Àê. ~â½¼]Ìê°© E·[Àêª{Ögâ
dâ³Àâ°Ë, µê©Íâ, gñî, gâÇꩵâ, µÖpâ{ê ÌâÃÖpâ³ Ep⶷[. Ê©Ægâùgê dâÍâD
dê³vâ°Àâ ¾pâªm}â}â³ Ep⶷[. yêô»K©Éâ d곩s {ê©ÀâyêgâÔÖpâ³ Ep⶷[.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

37

Ýêkê+©}â° Ýê©Ôâ¶? »ZÀâ°³»ËgâÔâ³, Àê©{⥠µÖÉâç ¥~âópÖxgâÔâ³ Ep⶷[. A{âpê
aª{â° ÉâyâXÆyâ°K.
~ÖZpâªÅâ{â¶[ ÉâyâX~âópâ°Íâ gâ°~âKÀÖÐ{âM %Àâ¾gê Éâªgâvâ ÌâÃÖpâ³ Ep⶷[' Uª{â°
ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{âpâ°. %Àâ}â° Uª{â³ Ýâ°sDp⶷[, }ÖµâÀâò Agâ°Àâó¬·[.
ÌâÃÖÀâó{â° Ýâ°r°DÀâó{곩 %{âdê" %ªyâXÆ{ê. %ÀâµâX }âÍâDÀÖgâ°Àâó{â°. A{âpê A
~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ Éâ½ÊûÌê°© E·[ Uª{â Àê°©Èê }Öµâ Ýê©gÖgâ°Àâ}â°? È곩dâ
È곩dÖªyâpâgâÔâ°, ¾pÖdÖpâ ÉÖdÖpâgâÔê·[ }âªyâpâ{â¶[ ±ª{âÀâógâÔêª{â°
|âÀâ°Ë{ÖÉâîgê ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù, %{âdê" ÉÖÑ_ U¶[{ê? }Ö·³" Àê©{âgâÔâ³
ÉâyâX~âópâ°Íâ}â ±gê$ %î»·[. U·[Àâò ¾pÖdÖpâ dÖ·~âópâ°Íâ}â dâ°îyê© Ýê©Ôâ°ÀâÀâó
(ÀâÃÖyâ}Övâ°ÀâÀâó).
~â½¼], AdÖµâ, ±ZÝÖWªvâ, ¾pâªm}â, »Z{ê©Àâ Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ IyâR»K dâ°îyâ°
ÉÖþ©±pâ° `~âZ~âZzâÀâ° ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â° yâ¾QkêæÌâ°ªyê aª{â° µâ±MÀâ}â°Q dâpê{â,
%{âîª{â %{â°VyâÀÖ{â µê]©yâ ±xJ{â ~âZdÖµâ ÝâpâÚyâ°. %{â° %}âªyâ{âÀâpêgâ³
ÝâpâÚyâ°. %{â° }âÀâ°W Åñ»dâ dâx°J dÖx°Àâ ~âZdÖµâÀâ·[. %{âpâ Upâvâ° dâxgâÔâ°
d곩s Éâ³Ìâ°Ë ~âZÅêÌâ°}â°Q }Ö×Éâ°»K{âMÀâó.'
A ~âZdÖµâÀâó %}âªyâ{âÀâpêgê ~âZÉÖpâÀÖ{âªyê, ÉâyâX ~âópâ°Íâ %{âpâ¶[ ¶©}â}ÖÐ
Ý곩{â. Agâ ~âZdÖµâdê" kêôyâ}âX ±ª{â° Ê©ÀâªyâÀÖΰyâ°. %{ê© ~âZdÖµâÀâó µâî©pâ{â
AyâW}â¶[ ~âZÀꩵâ ~âvê{Ögâ, µâî©pâ dâ³vâ kêôyâ}âX{â ×·°Àê°ÌâÃÖΰyâ°. %ª{âpê
~âZdÖµâ Ê©Æyâ, µâî©pâ Ê©Æyâ, ~âZdÖµâ Ê©ÆyâÀÖ{âÀâó.
~âZdÖµâ{â¶[ ¶©}âÀÖgâ°Àâ Àê³{â·° ÉâyâX~âópâ°Íâ %gâÀâ°X}ÖÐ{âM, gâ°~âKÀÖÐ{âM.
~âZdÖµâ{â ~âZÀꩵ⬪{â ÉâyâX~âópâ°Íâ ~âZdâr}Ö{â. A %{â°Vyâ ~âZdÖµâÀâó Éâ]yâÿ
ÉâyâX~âópâ°Íâ}ê© AÐ{â°M, %{â}êQ© mgâyâ°K Ýê©Ôâ°Àâó{â° %Àâ°pâÈ곩dâÀêª{â°.
ogâ·³ ÉâyâX~âópâ°Íâ}ê³±T}ê© E{â°M yâ}âQ yâpâªÐyâ ~âZdÖµâ Ñpâxgâùª{â yâ}âQ
Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q ûÚû{â. %}âªyâ ²ª{â°gâÔâ° Àâ°pâù, A %{â°Vyâ ~âZdÖµâÀâ}â°Q
~âZÀê©úû{âÀâó. ÉâÀâ°°{âZ{â ¾©pâ}â°Q Àâ°°¸DÌâ°¶[ U»K ×Æ°W{Ögâ, %}ê©dâ
²ª{â°pâ³~âgâÔâ° Éâ°yâKÈê·[ Ýâpâvâ°Àâªyê, A ~âpâÀâ° AyâW}â ~âZdÖµâ Ñpâxgâùª{â
%}âªyâ ~âZdֵ⠲ª{â° dâxgâÔâ° I{â°î{âÀâó Àâ°yâ°K A %{â°Vyâ ~âZdÖµâ{â¶[Ìê°©
ÉâÀâÃÖgâÆ°û{âÀâó. E¶[Ìê°© Aµâ+Ìâ°ËÀâvâÐ{ê. A ~âZdÖúÉâ°Àâ dâxgâÔâ°
Àâ°pâù{Ögâ yâÀâ°W¶[Ìâ° ~âZdÖµâdâxÀâ}êQ© dâÔê{â°d곪vâÀâó. E{â° A ÉâyâX~âópâ°Íâ}â
EkêæÌâÃÖÐyâ°K. o ~âZyêX©Ñyâ ÑpâxdâxgâÔâ° yâÀâ°W yâÀâ°W %ûKyâ]Àâ}â°Q
Iùûdê³Ôâ\·° ~âpâÀâ° Äyâ AuÖCÄû{â. %{ê© Ê©ÀÖ (AyâW)Àê}â°QÀâpâ°. U·[
Ê©Àâpâ°gâÔâ° A %{â°Vyâ ~âZdÖµâ{â¶[ kâ·}âú©·Àâ}â°Qªr°ÀâÃÖÚ{âÀâó.

38

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

AyâW}â ~âZdÖµâ{â¶[ yâÀâ°W{ê© A{â %ûKyâ]{곪¬gê kâ·}âú©·yê ~âvê¬pâ°Àâó{ê©
%yâXªyâ Aµâ+Ìâ°Ë{â Éâªgâ»ÌâÃÖÐ{ê. ÉâÀâ°°{âZ{â aª{â° ²ª{â° ÉâÀâ°°{âZ¬ª{â
~âZyêX©dâÀÖÐpâ°Àâó¬·[. ¾©î}â¶[ Æ°©}â° »pâ°gÖvâ°Àâªyê U·[ Ê©Àâpâ°gâÔâ° A
%{â°VyâÀÖ{â ~âZdÖµâ{â¶[Ìê°© »pâ°gÖvâ°ÀâÀâó. %{â}â°Q }ê³©Ú ~âpâÀâÃÖyâW A}âª{â
~âr°D %ÀâógâÔâ}â°Q ÄZ©»Î°ª{â }곩vâ·°~âdâZÆ°û{â. E{â° ±ÝâÔâ ¬}âgâÔâÀâpêgê
þ©gêÌê°© %ª{âpê U·[ Ê©Àâpâ°gâÔâ° %{â°Vyâ ~âZdÖµâ{â¶[ kâ¶Éâ°yâK, ~âpâÀâ°
A}âª{â{â %}â°ÅâÀâ ~âvêÌâ°°yâK¶{âMÀâó.
Éâ{Ö A}âª{â Ý곩yâ Ýêô ÀÖ hâpâ, dâ±Ýâ° }â Ý곩yâ I{ÖÉÖ é
A %Àâ°pâÈ곩dâ{â¶[ AyâW}â ~âZÅê, 16 Éâ³Ìâ°Ë ~âZdÖµâdê" ÉâÀâ°Æ{â°M ~âpâÀâ°
~âópâ°Íâ}â aª{â° dâ³{â¶}â ~âZdÖµâÀâó d곩sÉâ³Ìâ°Ë ~âZdÖµâ{âÍâ°D E{â°M
kâª{âZÀâ°}â° yâ}âQ ~âZÅêgê }Ö×{â. A ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â aª{â° p곩Àâ° EÍâ°D
~âZdÖµâÀâÃÖ}âÀÖÐ{ÖMgâ, Éâ]yâÿ ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â ~âZdÖµâ Ýê©Ð¬M©yâ°? %{â° }âÀâ°W
dâ·R}êgâ³ Æ°©î{â°M.
Àâ°°ª{ê ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â° µâ±M¬ª{â ~âóyâZ}â}â°Q IyâR}âQ ÀâÃÖÚ{â. Avâ°Àâ
µâ±MgâÔê© ~âóyâZpÖ{âpâ°. Upâvâ}ê© µâ±MÀâó dâÀâ°ËÀÖΰyâ°. %{â³ %Àâ}â
EkÖæ}â°ÉÖpâÀê© Aΰyâ°. ÝÖgêÌê°© Àâ°³pâ}ê© µâ±MÀê© uÖC}â Àâ°yâ°K }Ö·"}ê©
µâ±M¬ª{â ÆÀê©dâgâÔÖ{âÀâó.
A ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{â. `}Ö}Övâ°Àâ µâ±MgâÔê·[ %Àê·[
Ýâ°r°D»Kpâ°Àâó{âîª{â }â}âQª»pâ°Àâ Àâ°yê³Kª{â}â°Q IyâR}âQ ÀâÃÖvâ·°' Ì곩×û{â.
E×æû{âªyê »©ÀâZ |â]¾Ìâ°¶[ µâ±MÀâ}â°Q dâpê{â, %Àâ}â¶[ Éâ]·R É⪵âÌâ°Æyâ°K. Agâ
`¾pâªm}â' (Àâ°}â) m¾Wû{â. ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â° yâ}âQ o ~âªkâÀâ° µâ±M~âóyâZ
yâ}âQª»pâ°Àâó{â}â°Q Ù×yâ~âÚûdê³Ôâ\Ïê©dÖÐyâ°K. %{âdÖ"Ð ¾pâªm}â}â¶[
¶©}â}Ö{â. A dâ_x{â¶[ %{â° yâ}âQ{â·[Àꪱ É⪵âÌâ° IªÂÖÐ %¶[ª{â ûÚ{â°
yâ}âQ ¾myâ]Àâ}â°Q Ý곪¬{â. %¶[ª{â Apâ}ê© µâ±M dâpê{â. %{â° `ÉâÝâm'{â IyâR»Kgê
dÖpâxÀÖΰyâ°. OÔâ}ê© µâ±MÀê© `Éâªy곩Íâ', Uªr}ê© µâ±MÀê© `kê©yâ}Ö',
aªÅâyâK}ê© µâ±M `A}âª{â', ÝâyâKpâ{â° `dâ_ÀâÃÖ', Ýâ}ê³Qª{â° `¾ÍÖ"Àâ°', Ýâ}êQpâvâ°
`m·pâªÐ©', Ýâ¬Àâ°³pâîª{â `%תyâX', Ýâ¬}Ö·"îª{â `~êZ©Àâ°', Ýâ¬}êô{âîª{â
`¬©}â{âÌâÃÖÔâ' Àâ°yâ°K Ýâ¬}Öpâîª{â `|êôÌâ°Ë' Àââ}â°Q Ýâ°sDû{â. %Àâ°pâÈ곩dâ{â
µê³©Åê Ýê×+Éâ·° o U·[ µâ±M~âóyâZîgê m}âW d곩rD. %Àâpê·[ %Àâ°pâÈ곩dâ{â
ÀÖûÌâÃÖÐ kâ·}âú©·pÖÐpâ°Àâpâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

39

U·[pâ³ ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â µâ±M~âóyâZpâ°. %Àâ¾kêæÌâ° IyâR»KgâÔâ°. A{âpê `AyâW'}â°
EkêæÌâ° IyâR}âQÀâ·[, ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â %ªµâÀê© AÐ{ê. dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° o
ÉâyâXÀâ}â°Q yâ°ª± Éâ°ª{âpâÀÖÐ Ýê©ù{âpâ°.
Ê©ÀâpÖ %ªµâ ~âópâ°Íâ dÖ Aþ© é A¬ %ªyâ d곩I uÖ}âyâ }Öþ©éé
%Àâ°pâÈ곩dâ{â¶[Ìê°© Ê©Àâpâ°gâÔâ° ±ÝâÔâ dÖ· dâÔê{âÀâó. }âªyâpâ 5}ê© ~âóyâZ
¾pâªm}â |ÖX}â{â¶[ Àâ°gâQ}Ö{â. %Àâ}â° 70 Ìâ°°gâ OdÖgâZ×yâK}ÖÐ ~âpâÀâ°
~âópâ°Íâ}â |ÖX}â ÀâÃÖÚ{â. Agâ ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ yâ°ª± ~âZÉâ}âQ}ÖÐ h곩pâ yâ~âûbgê
dÖpâx dê©ù{â. %{âdê" ¾pâªm}â}â° yâ}âgÖÐ ÉÖL}âÀâ}â°Q Ïê©Ú{â. Agâ ÀâÃÖ}âÉâ
Éâp곩ÀâpâÀâ}â°Q ¾pâªm}â¾gê dê³rD}â°. (ÀâÃÖ}âÉâ Éâp곩ÀâpâÀâó %Àâ°pâÈ곩dâ{â
aª{â° ¬]©~â.) %¶[gê yâ·°Ä{â ¾pâªm}â¾gê ±ÝâÔâ Éâªy곩ÍâÀÖΰyâ°. A{âpê
dê·Àâó ¬}âgâÔÖ{â Àê°©Èê Àâ°yêK ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â |ÖX}â ÀâÃÖvâ·°~âdâZÆ°û{â. Àâ°yêK
70 Ìâ°°gâ{â Àâpêgê ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â |ÖX}â ÀâÃÖÚ{â. Àâ°yêK ~âZÉâ}âQ×yâK}Ö{â
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ `ogâ ¾¾Qkêæ O}â°?' Uª{â° dê©ù{â.
¾pâªm}â}â°,
Eyâ}Ö tÖÀâ }â À곩þ Éâ°ÝÖΰ é %± À곩þ ±Ñ_© {ê©ÝâÝâ° tâdâ°pÖΰéé
dêô À곩þ {ê©Ýâ° È곩dâ %ºdÖpÖ é dêô À곩þ {ê©Ýâ° {ꩵâ Edâ }ÖXpÖéé
¾pâªm}â Ýê©ù{â, `EÍâDîª{â }â}âgê Éâ°ÙÆ·[. o %Àâ°pâÈ곩dâÀâ}êQ© }â}âgê
pÖmXÀêª{â° dê³vâ°. E·[Àê© Ïê©p곪{â° {ꩵâÀâ¾Qyâ°K dâ½~ê y곩pâ°. %¶[ }â}âgê
~âòxË %ºdÖpâÆpâ¶. Éâ]yâªyâZÀÖÐ ÌâÃÖpâ %vêyâvêÌâ°³ E·[{ê© dÖÌâ°Ë
¾ÀâËþÉâÏê©dâ°.'
%{âdê" ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â°, `¾}âQ {ê³vâGxJ dâÀâ°Ë{â Y{â° yâyâ®gâÔâ ²©mgâÔâ° (Éâ³dâ_
Wpâ³~â{â¶[) Epâ°ÀâÀâó. %Àâ}â¶[ ~ÖZ¼ËÉâ°. A Y{â° ²©mgâÔâ}â°Q ~âvê{â°d곩'
Uª{â° Ýê©ù `%Àâógâùª{â µâ³}âX{â¶[ Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°. ¾}âgê
×gâpêÌâ° ÊÐyâdê" ÉâÀâ°}Ö{â 17 kñdâÚ ~âZ{ꩵâgâÔâ}â°Q %ÉâªÙX Ìâ°°gâ{âÀâpêgê o
pÖmXÀâ}ÖQÐ AÔâ·° dê³vâ°Àê' Uª{â}â°.
¾pâªm}â}â° `dâÀâ°Ë'}â¶[ ÌâÃÖ×û{Ögâ dâÀâ°Ë %Àâ}â Ïê©Údêgê Àâ°}âQÇê dê³v⶷[.
Agâ ¾pâªm}â}â° ±·¬ª{â ²©mgâÔâ}â°Q ~âvê{â°d곪vâ. %{â° dâ³vâ µâî©p⬪{â
pâdâKÀâ}â°Q þ©î{âªyê Eyâ°K. dâÀâ°Ë ÀâÃÖyâZ µÖª»Î°ª{â, E{êªzâ pÖdâ_û©
ÀâXÀâÝÖpâ Uª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°»Kyâ°K. dâÀâ°Ë}â° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â}â°Q dâpê{â° Eªzâ
pÖdâ_Éâ}â}â°Q dâùû yâ}âQ¶[Ìê°© Y{â° yâyâ®{â ²©mgâÔâ}â°Q ±·~âZÌ곩g⬪{â
Ñyâ°Kdê³Ôâ°\Àâó{âdê" dÖpâx dê©ù{â}â°. %{âdê" ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â°, `%Àâ}â° ¾}âQ ÉâxJ

40

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

yâÀâ°W¾{â°M dâ_Æ°Éâ°Àâó{â° ¾}âQ |âÀâ°Ë. A{âMîª{â µÖªyâ}Ögâ°' Uª{â° Ýê©ù yâ}âQ
É⽸DÌê°© A{â o ¾pâªm}â}â dâ°îyⰠת»û{â (%Éâªyâ°ÍâD}Ö{â).
Y{â° yâyâ®{â ²©mgâÔâ}â°Q yêgê{â°d곪vâ ¾pâªm}â}â° m·, %ÐQ, ÀÖÌâ°°, ~â½¼]
Àâ°yâ°K AdÖµâgâÔâ}â°Q ¾Æ°Ëû{â. Àâ°¹J¾ª{â ±gê±gêÌâ° ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q
¾Æ°ËÉâ°Àâªyê A Y{â° yâyâ®gâùª{â 49 d곩s Ì곩m}êÌâ° ~â½¼], Éâ³Ìâ°Ë,
kâª{âZ, yÖpê, Éâ~âK ~ÖyÖÔâgâÔâ°, Éâ~âK N|â]ËÈ곩dâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â. o
µâ³}âX{â¶[ ±ÝâÔâ ¬}âÆ{â°M %¶[ Ê©Àâpâ°gâÔâ° E·[. ¾ÊË©Àâ ~â½¼]Ìâ°¶[
Ê©ÀâÆ·[{ê© ¾pÖµêÌâÃÖÐ Àâ°yêK 64 Ìâ°°gâgâÔâÍâ°D yâ~âÉâb}ÖQkâîÉâ°yâK ¾pâªm}â}â°
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â}â°Q |ÖX¾û{â. Àâ°yêK©}â° Ïê©dêª{â° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ dê©ÔâÈÖÐ
¾pâªm}â}â°, `¬© uêô Éê]©yâ ²©m ¾m ÉÖpÖéé' Uª{â}â°.
`Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}â°Q É⽸D ÀâÃÖÚ{êM©}ê. %¶[ Ê©Àâpâ°gâÔê© E·[. }Ö}Öpâ Àê°©Èê
pÖmX }âvêÉâ¶? }â}âgâ³ dê·Àâó Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q dê³vâ°. %Àâpâ}â°Q }Ö}â° AÔâ°yêK©}ê'
Uª{â° ¾pâªm}â}â° ~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q Ïê©Úd곪vâ}â°.
Agâ ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â° yâ¾QkêæÌâ°ªyê %|â˵âÑKÌâ°}â°Q dê³r°D dâ}êXÌâ°}â°Q
Ýâ°sDû{â}â°. %Àâùgê 8 Åâ°mgâÔâ°. A %|â˵âÑKÌâ°° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ¾gê À⪬û
yâ}âQ}â°Q É⽸Dû{â dÖpâx dê©ù{âÔâ°, `ÀâÃÖ}âÉâ Éâp곩Àâpâ{â¶[ ¾pâªm}â¾{ÖM}ê.
µâ³}âX{â¶[ %Àâ}â° Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{ÖM}ê. ¾}âgê }Ö}â° dê³rD o
%}âªyâ AyâWgâÔ곪¬gê, %Àâ}â¶[gê Ý곩gâ°. E±Tpâ³ dâ³Ú µâ³}âX{â¶[ ÉâyâX{â
É⽸D ÀâÃÖÚî. (o AyâWgâÔâ° Ì곩¾{Ö]pÖ µâî©pâ{â¶[pâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ{ê© ÉâyâX
É⽸DÌâÃÖgâÏê©dâ°. %Àâ°pâÈ곩dâ{â¶[pâ°ÀâªyêÌê°© É⽸D dÖÌâ°Ë }âvêÌâ°Ïê©dâ°)'
Uª{â° A{ê©úû{â}â°. ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â° ±¶ dê³vâ°Àâ ÀâÃÖªÉâ Åâdâ_ÇêÌâ°ªzâ
É⽸DdÖÌâ°Ë }âvêÌâ°°Àâó{â}â°Q ¾Íꩺû{â}â°.
E¶[ª{âÈê© Ê©ÀÖyâWgâÔâ° }âÀâ°W ÉÖþ©±îª{â {â³pâÀÖ{âÀâó. ¾pâªm}â}â° yâ}âQ
±·¬ª{â %|â˵âÑKÌâ°}â°Q yâ}ê³Qª¬gê Er°Dd곪vâ°, ÉâyâX~âópâ°Íâ¾yâK AuêCÌâ°}â°Q
I·[ªhâ}ê ÀâÃÖÚ, ÉâyâX É⽸DÌâ°}â°Q ²r°D µâî©pâ{â É⽸DdÖÌâ°Ë ÀâÃÖvâ°yâK
Ê©Àâpâ°gâùgê ÉâªdâÍâDgâÔâ ÉâpâÀâÃÖÈêÌâ°}êQ© dê³vâ·° ~ÖZp⪫û{â}â°. Agâ
Ê©Àâpâ°gâÔâ U·[ A}âª{â Éê³Z©yâÀâó ±»Kyâ°. ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
ÏÖÉâ°î Éâ°Ù }Ö pêô¹ Éâ°Ù, }Ö Éâ°Ä}êô ÀâÃÖþ© é
dⲩpâ «lâ°vÖ ÉÖþ©± Éâ³, }Ö Éâ°Ù |â³~â }â lÖþéé
yâzÖ
kâdâÆ© «lâ°Ú pêô¹ Ñ, Aΰ Æ°¶© ~âpâÅÖ»é
uê m}â ²lâ°vê ÉÖþ± Éâ³ yê ¬}â Æ°Èê }â pÖ»éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

41

kâdâÆ (pÖ»ZÌâ°¶[ yâ}âQ ÄZÌâ°yâÀâ°}â}â°Q %gâ·°Àâó{â°) pÖ»Z ²r°D Ý곩Ð
~ÖZyâÿdÖ·ÀÖgâ°yâKÈê© Àâ°yêK ±pâ°Àâó{â°. %{âpâ dâÍâD Éâ]·R Ýê³yâ°K ÀâÃÖyâZ. A{âpê
Ê©ÀÖyâW}â° yâ}âQ ÉÖþ©±¾ª{â {â³pâÀÖ{âpê Àâ°yêK dâ³vâ°Àâ %ÀâdÖµâÀê© ûgâ{â°.
Ê©ÀÖyâW}â dâÍâD ¾pâªyâpâÀÖgâ°Àâó{â°. %{â}êQ© ÉâþÉâÏê©dÖgâ°Àâó{â°.
%}ê©dâ dâ°dâÀâ°ËgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â°{âîª{â ÉâyâX~âópâ°Íâ}â° ¾pâªm}â}â°Q ÀâÃÖ}âÉâ
Éâp곩Àâp⬪{â Ýê³pâÝÖÑ{â. ¾yâXÀâò aª{â° ·dâ_ Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q }â°ªgâ°Àâªyê
µÖ~â dê³rD. Àê³{â·° ÉâyâX~âópâ°Íâ}â° ¾pâªm}â}â}â°Q yê³vê{â°ÝÖdâ°Àâ ÆkÖpâ
ÀâÃÖÚ{â. A{âpê %{âdâ³" Àê³{â·° ¾pâªm}â¾gê 17 kñdâÚ ~âZ{ꩵâ, %ÉâªÙX
Ìâ°°gâgâÔâ¶[ pÖmXÀâ}â°Q AÔâ°Àâ ÀâpâÀâ¾Q»K{âM. ogâ %Àâ}â}êQ© E·[{ÖÐû{âpê
dê³rD Àâpâdê" %~âkÖpâÀÖgâ°»Kyâ°K.
¾pâªm}â}â° Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q dÖ{â dâ¶[}â Àê°©¶r°D Ýâ°î{â° Ýâ°î{â° »}â°Q»K{âM.
±ÝâÔâ dâÍâDgâÔâ}â°Q dê³vâ°»K{âM. %{âdê" Ê©Àâpâ°gâÔê·[ Éê©î ÉâyâX ~âópâ°Íâ}â}â°Q
Ïê©Úd곪vâpâ°, `aª{â° Àê©Ôê ~âpâÀâÃÖyâW}ê©}Ö{âpâ³ E{âMpê }âÀâ°gê pâdâ_Çê dê³vâ°.
dÖ·~âópâ°Íâ}â o {âªvâ}êÌâ°}â°Q ÉâþÉâÈÖpêÀâó' Uª{â°.
ogâ ¾pâªm}â}â}â°Q E·[ÀÖÐÉâ°Àâó{â³ ÉÖ|âXÆ·[, %Àâ¾gê ÀâpâÆ{ê. Ê©ÀâópâgâÔâ
dâ³gâ}â°Q dê©Ôâ¬pâ°Àâó{â³ ÉÖ|âXÆ·[. ÉÖþ©±pÖ{âpâ³ O}â° ÀâÃÖÚÌâÃÖpâ°?
ÉÖþ©±pâ° dâpâÐ{âpâ°. yâÀâ°W¶[Ìâ° aª{â° ~âpâÀâ° ÉâyâXÀâ}â°Q Àê³Éâpâ° dâvê{â° ÏêÇêJ
(yâ°~âR)Ìâ°}â°Q yêgêÌâ°°Àâªyê, yâ}âQ}êQ© Àâ°¼ûd곪vâ° ÉâyâX dⲩpâpâ}â°Q
Ýê³pâÚû{â. µâ³}âX{â¶[ ¾pâªm}⾪{â dâÍâD~âvâ°»Kpâ°Àâ Ê©Àâópâgâùgê
dâÍâD¾ÀÖpâÇê ÀâÃÖvâ·° A{ꩵâ dê³rD.
aª{â° Éâ· dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° ¾pâªm}â}â yâÈêÌâ°}êQ© yâî{â° agê¬{âMpâ°. A{âpê
ÉâyâX~âópâ°Íâ}â ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ, |ÖX}⬪{â yâÈêÌâ°}â°Q Éâ]ÉÖL}â{â¶[rDpâ°.
dⲩpâpâ° Uª{Ö{âpâ³ Àâ°yêK (Upâvâ}êÌâ° Éâ·) %Àâyâîû ÉâªÉÖpâ{â¶[
Éâ{â°$pâ°ÀÖÐ ±ª{â° Ìâ°°dâKÀÖ{â pâ³~â{â¶[ Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q ÉâyâXÅâÑKÌâ°¶[
Àâ°°}âQvêÉâ°yâK %Àâ°pâÈ곩dâdê" aÌâ°°XÀâpâ°. E¶[ dÖ·~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°¶[
U·[pâ³ Àâ°°Ôâ°Ð{ÖMpê. %Àâpâ}â°Q Ukâ+îÉâ°Àâ dê·Éâ dâïxÀÖ{â{â°M. U·[pâ³
Éâ°·ÅâÀÖÐ ÉÖþ©±pâ Ýê©ùdêÌâ°}â°Q a~âóRÀâó¬·[ÀâÍêD© %·[, ÉÖþ©±pâ}êQ©
µâyâ°ZÆ}âªyê }곩vâ°Àâpâ°. ÉâyâX~âópâ°Í⾪{â %ªdâ°îû{â Ê©Àâpâ°gâÔâ°
ÉâyâX~âópâ°Íâ}â ÀâÃÖyâ° dê©ù evê³©Ú ±ª{â° kâ°ª±dâdê" È곩ÝâÀâó Ýâ»Kdê³Ôâ° \Àâªyê
%ªsdê³Ôâ°\Àâpâ°. dÖ·~âópâ°Íâ}â Ê©Àâpâ°gâÔâ Àê°©Èê ÉâyâX~âópâ°Íâ}â ÉâyâX~âzâ{â
uÖC}âÀÖgâ¶, ~âZÅÖÀâÀÖgⶩ ²©Ôâ{â°.

42

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Ê©Àâpâ°gâÔâ° ÉÖþ©±îª{â {â³pâ Éâî{â° dÖ·~âópâ°Íâ}â ÉâªÉÖpâ{â¶[Ìê°©
dâÍâD~âpâª~âpêgâÔâ}â°Q %}â°ÅâÆÉâ°yâK Àâ°yêK Àâ°yêK %Àâ}â}êQ© %Àâ·ª²Éâ°»Kpâ°Àâ
%Àâ}â uÖ·{â¶[ ûÑ"d곪vâ° a{ÖMrÀâ}êQ© ÉâþÉâ°»Kpâ°Àâó{â° Æv⪱}êÌâ°·[{ê©
Àâ°yêK©}â°? ÉÖþ©±pâ}â°Q aÄRd곪vâ° %Àâîgê µâpâÇÖgâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°Àâó{ê©
E·[. %ÉÖ|ÖpâxÀÖ{â ÉâÀê³W©þ¾ ¾{êZÌâ°¶[ eÈÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. %{âdê"
ÉÖþ©±pâ°,
dⲩpâ É곩dâpâ dÖX dâpê, Itâ ipâ Itâdâpâ uÖgâ é
Ê}âdê Éâªgâ Éê© ²lâ°vÖ, ÀÖþ© dê© Éâªgâ ÈÖgâ éé
`ÉÖþ©±pâ³~â{â ÄZÌâ°yâÀâ°¾ª{â Ïê©pêÌâÃÖ{â Ê©ÀâÀê© %Àâpâ{ê© ÅâÑK ÀâÃÖÚî'
Uª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{âpâ°.
yâ°Àâ°d곩 ²Éâpâ gâΰ© Éâ°{âhâpâ Ñ©, Àâ°þÀâÃÖ %~â}â m}ÖE Ý곩é
¾pâªdÖpâ ¾gâ°Ëx Ýêô ÀâÃÖÌâÃÖ, yâ°Àâ° d곩 }Ökâ }âkÖΰ Ý곩éé
kâÀâ°Ë {⽸D dÖ dâ° ·ÁÖ {ê©dê, kñpÖû© ÅâpâÀâÃÖΰ© Ý곩éé
`Ýê© ÝâªÉÖ! ¾©}â° ¾}âQ }êôm |ÖÀâ°{â gâ°pâ°yâ° Àâ°pê»pâ°Æ, ¾}âQ¶[ Àâ°þÀê°
Epâ°Àâó{â}â°Q »ùÌâ°{ê© ¾}âQ ±·Àâ}â°Q %îÌâ°{ê© Ý곩Ðpâ°Æ. ÌâÃÖÀâ{â°
¾gâ°Ëx, ¾pâªdÖpâÀÖÐ{ê %{ê© ÀâÃÖÌê°. %{â° ¾}âQ}â°Q }Ö}Ö î©»Ìâ°¶[
dâ°¹Éâ°yâK¶{ê. Åñ»dâÀÖ{â {â°ÿÙ {â°ÀâÃÖW}âgâÔâ}â°Q dê³r°D %{â}êQ© ÉâyâXÀꪱ
À곩ÝâuÖ·{â¶[ {â³Ú Àâ°yêK 84 ·dâ_{â Éâpâ¹Ìâ°¶[ ÅâZÆ°ÍâF}Ögâ°Àâªyê
ÀâÃÖÚ{ê.'
kÖpâ Àê©{â Ýêô uÖÑ© ÉÖ]ªÉÖ, ±ZÝÖW %Éâ°K» gÖΰ Ý곩é
É곩 dâ¼ ±ZÝÖW mgâyâ Åâ°ÈÖÌê°, yê©þ ÀâÃÖgâË Éâ± uÖΰ Ý곩éé
}Ö·°" Àê©{âgâÔâ° A ¾gâ°Ëx}â µÖ]É⬪{â Ýâ°sD±ª¬Àê. %ÀâógâÔâ Éâ°K»Ìâ°}êQ©
±ZÝÖWÊ ÝÖÚ Ýê³gâù{ÖMpê. %{âdÖ"ÐÌê°© Ê©Àâpâ°gâÔê·[ ÅâZÆ°ÍâFpÖÐpâ°Àâpâ°.
Àâ°yâ°K %{ê© ¾gâ°Ëx ~âpâÀâÃÖyâW}â ÝÖ¬Ìâ°¶[ Àâ°°}âQvêÌâ°°»Kpâ°Àâpâ°. %Àâpâ}â°Q
84 ·dâ_ m}âWÀâó ÅâZÆ°ÍâFpÖÐû{ê.
ÉÖþ©±pâ° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâpâ³~â{â ¾m ÄZÌâ°yâÀâ°}â dâ°îyâ° Ýê©ù{âpâ°. %Àâ}â°
Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx¬ª{â ~âZyêX©dâÀÖÐpâ°Àâ}â°. mgâ»K}â¶[ ~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q
¾pÖdÖpâÀê}â°QÀâpâ°. E{âdê" ÉÖþ©±pâ° þ©gê Ýê©ù{âpâ°,
Ïê©kâ³}ê mgâ pÖª×ÌâÃÖ, ÉÖþ± }â³pâ ¾}Öpâé
AØpâ dêpê ÀâdâK d곩, ÑÉâdÖ dâpêô ¬©{Öpâéé
mgâyâ°K ¾pÖdÖpâ}âÈê[© Àâ°gâQÀÖÐ{ê. %Àâ}â° ¾pÖdÖpâ}ê© AÐ{âMpê dê³}êgê {âµâË}â
Ýê©gÖgâ°Àâó{â°? %Àâ}â° ¾mÀÖÐ µâ±M Àâ°yâ°K ~âZdÖµâ Éâ]pâ³~âÀÖÐ ¾ÿµâ±M

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

43

µâ±MÀâò AÐpâ°Àâ}â°. A{âpê `%}âÝâ{â' µâ±MÀâ·[. %{â°Vyâ ~âZdÖµâÆ{â°M
ÉâªÉÖpâ{â¶[ dÖx°Àâ ~âZdÖµâÀâ·[.
%Àâ}â° %ÀâyÖpâ |Öpâx ÀâÃÖÚ ÉâªÉÖpâ{â¶[ ±pâ°Àâ}êª{â° aª{â° Ýê©ùdê E{ê.
A{âpê ÉÖþ©±pâ° þ©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
{âµâpâzâ dâ°· iyâpâ }âþ AÌâÃÖé }âþ ·ªdÖ dê© pÖÀâ ÉâyÖÌâÃÖ éé
~â½¼] pâÀâ°x |âÀâ°}â }âþ© dâîÌâÃÖ é ~êôï ~ÖyÖ· }â ±¶ lâ¶ÌâÃÖ éé
o Éâ± dÖÀâ° ÉÖþ©±pâ dê© }Öþ© é pâ°ü°³r dâÝêô ÉâªÉÖpÖéé
o U·[ dê·Éâ ÉÖþ©±pâ{â·[. ¾pâªm}â}â{â°. ÉÖþ©±pâ° ÌâÃÖpâ}â³Q ({â³pâ°)
lê©ÚÉâ°Àâó¬·[, Ýê³vêÌâ°°Àâó{â³ E·[.
Ýêô {âÌâÃÖ· {ê³Z©Ýâ }â ÀÖdê, dâÝâ³ dñ}â d곩 ÀâÃÖpÖ é
ÆÉÖKpâÀê·[ %Àâ}â{ê©.
m}âW Àâ°pâx Éê© pâþyâ Ýêô, Àê°©pÖ ÉÖþ©± É곩Ìâ° é
±¶ÝÖî IÉâ Ä©Àâ Ñ©, Ê}â ûpâuÖ Éâ± d곩Ìâ°éé
|âÀâ°Ë{ÖÉâîgê ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â dâ°îyâ° Ýê©Ôâ°yâK ÉÖþ©±pâ°,
%}âªyâd곩s ±ZÝÖWªvâ pâkâ, Éâ± Éê© pâÝê }ÖXpâ é
ʪ{â dâÝê |âÀâ°Ë{ÖÉâ É곩, yÖdÖ dâp곩 ÆkÖpâéé
%}âªyâd곩s ±ZÝÖWªvâ{â pâkâ}ê ÀâÃÖÚ{âÀâ}â° yÖ}â° Éâ]yâÿ Ïê©pêÌâÃÖÐ
Iù{â°d곪Úpâ°Àâ}â°. %Àâ}â ±gê$ ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â° I×yâ.
ÉÖþ©±pâ° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â pâ³~â{â ÉâyâXÀÖ{â ÄZÌâ°yâÀâ°}â dâ°îyâ° Ýê©ù{âpâ°.
%Àâ}â° Éâgâ°x ¾gâ°Ëx¬ª{â Ïê©pêÌê°© Epâ°Àâ}â°. mgâyâ°K %Àâ}â}â°Q ¾pÖdÖpâ
U}â°QÀâ{â°.
{ê©Éâ ÝâÀâÃÖpâ }ÖXpâ »Ýâ° ~âópâyê é %þ~âópâ }âpâ~âópâ %pâ° Éâ°pâ~âópâÉê©é
yâÝÖ }âþ© Ìâ°Àâ° dÖ ~âZÀê©µÖ é A¬~âópâ°Íâ dÖ Ýêô ÀâÝâ {ê©µÖ éé
ÉâyâXÈ곩dâ yê©þ {ê©Éâ Éâ°ÝêÈÖ é ÉâyâX}ÖÀâ° gâþ Ñ©uê Àê°©ÈÖéé
%{â°Vyâ uê³X©» ~âópâ°Íâ Ñ© dÖÌâÃÖ é ÝâªÉâ }⠵곩ÅÖ %ºdâ Éâ°ÝÖÌâÃÖéé
Odâ ÝâªÉâ mÉâ Í곩vâÉâÅÖ}Ö é %gâZ ÀÖÉâ}Ö ÝâªÉâ %hÖ}Öéé
ÉâyâX~âópâ°Íâ Ñ© Yû ÏÖyÖ é d곩sdâ µâú© Edâ p곩Àâ° ·uÖyÖéé
Odâ p곩Àâ° Ñ µê³©ÅÖ Yû© é ipâ ±{â}â Ñ© ±pâ}ñ dêôû© éé
%}âÐ}âyâ kâª{Ö mgâyâ Àê°© é %}âÐ}âyâ {âpâ Éê© Éâ³pâ éé
YÉê pâ°ü°·dê }â³pâ Éâ± é }â³pâ }â³pâ Åâpâ~âòpâ éé
d곩s kâª{â Ñ© ú©yâ·yÖ é d곩s Éâ³Ìâ°Ë dÖ yê©m éé
Yû© µê³©ÅÖ È곩dâ Ñ© é ÉâyâX~âópâ°Íâ Ñ© Éê©m éé

44

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â (Àâ°þÀê° Uª{âpê) %Àâ}â aª{곪{â° p곩Àâ°{â yê©mûbgê
d곩s Éâ³Ìâ°Ëkâª{âZpâ° yâÈêyâÐ$Éâ°Àâpâ° %ª{â Àê°©Èê ~âòxË µâî©pâ{â ÀâxË}ê
Ýê©gê ÀâÃÖvâ¶?
µâ±M %Ùªvâ Ý곩yâ ¬}â pÖ»© é }â d곩ΰ ~âòuÖ }â d곩ΰ ~Ö»éé
Yû© ÝâÑ©dâyâ d곩 Àê°ô}ê uÖ}Ö é
%pâÉâ dâ°pâÉâ }â³pâ {âpâÉâ, yê©m ~âóªm {ê©fÖ é
d곩s ÅÖ}â° ÉÖªkâ ÀâÃÖ}â°, p곩Àâ° p곩Àâ° {ê©fÖ éé
gâ{ÖÉâÊ©é
gâ{ÖÉâpâ°, `}â}âQ o ÀâÃÖyâ}â°Q ÉâyâXÀêª{â° »ùΰî. A ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â
aª{곪{â° dâ³{âÈêÔêÌâ°¶[ d곩s d곩s Éâ³Ìâ°Ëpâ ~âZdÖµâÀâ}â°Q }Ö}â°
dâªÚ{êM©}ê' Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
~âZyâXdâ_ ÉÖÑ_ E{â}â°Q »ù{â°dê³Ôâ°\Àâ}â°, %Àâ}â° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â ¾mÀÖ{â
ÄZÌâ°yâÀâ°. %{âdÖ"Ð ÉÖþ©±pâ° þ©gê}â°QÀâpâ°,
AÀêô }â uÖÀêô Àâ°pê }âþ m}âÀê°, É곩ΰ ¾m Ä©Àâ ÝâÀâÃÖpÖ Ý곩 é
}Ö d곩ΰ m}â¾ }ê m}ê³W©, }Ö d곩ΰ ûpâm}âÝÖpÖ Ý곩éé
ÉÖ|â}âû{âP Àâ°°¾ }â yâ~âû©, }Ö d곩ΰ dâpâyâ %kÖpÖ Ý곩 éé
}Ö Íâr{âµâË}â kÖpâ ÀâxË Àê°, }Ö AµâZÀâ° ÀâXÀâÝÖpÖ Ý곩 éé
}Ö »Z{ê©ÀÖ É곩Ý⪠µâÑK, ¾pÖdÖpâ Éê© ~ÖpÖ Ý곩 éé
µâ±M %»©yâ %kâ· %Æ}Öú©, dâ_pâ %dâ_pâ Éê© }ÖXpÖ Ý곩éé
uê³X©» Éâ]pâ³~â ¾pâªm}â }Öþ©, }Ö eª Ý⪠dÖpÖ Ý곩éé
|âpâ¹ }â gâgâ}â ~âÀâ}â }Ö ~Ö¾©, }Ö pâÆ kâª{â }â yÖpÖ Ý곩 éé
Ýêô ~âZgâr ~âpâ ¬©Éâyâ }Öþ©, Éâ{â°$pâ° Éêô}â ÉâÝÖpÖ Ý곩 éé
dâÝêô dⲩpâ Éâ± hâr Àê°© ÉÖþ©±, ~âpâf곩 ~âpâÙ}âÝÖpÖ Ý곩 éé
µâ±MgâÔâ dâvêgê ·dâ_ X dê³Úî. ÌâÃÖpâ° }âÀâ°gê ¾mÀÖ{â ÄZ©»Ìâ°Àâp곩 %Àâpâ°
m}âW¥Àâ°pâxgâùª{â Àâ°°dâKpÖÐpâ°Àâpâ°. o m}âW¥Àâ°pâxgâÔâ kâdâZ¬ª{â
²vâ°gâvêÌâÃÖÐ ÉâªÉÖpâ{â¶[ ±ª{â° Ý곩gâ°Àâó{âîª{â·³ Àâ°°dâK}ÖÐ, ÌâÃÖÀâ
yÖÌâ° gâÅâË{â¶[Ìâ°³ ~âZÀê©úÉâ°À⬷[. A{âMîª{â %Àâîgê yâª{ê¥yÖΰÌâ°pâ³
E·[. ÉâªÉÖpâ{â AkÖpâgâÔâ³ %ÀâµâXÆ·[. E¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀâ{â³ %Àâ}â·[.
ÍâÂÒ{âµâË}â, }Ö·°" ÀâxËgâùª{â·³ Ïê©pêÌâÃÖÐpâ°ÀâÀâ, }Ö·³" AµâZÀâ°gâÔâ³
%Àâ¾Ð·[. %ª{âpê ÏÖ·X, ÌâÃñÀâ}â, Àâ°°~âóR ÏÖºÉâÀâó. Odêª{âpê %Àâ}â°
ÀâÌâ°ûb¾ª{â ÏêÔêÌâ°°Àâó¬·[. %Àâ}â° Àâ°³pâ° {ê©ÀâyêgâÔâ¶[ a±T}â·[.
É곩Ýâª}â³ %·[, µâÑKÌâ°³ %·[, ¾pÖdÖp⬪{â Ïê©pêÌâÃÖÐpâ°Àâ µâ±M(¾ÿµâ±M)

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

45

µâ±MÉâ]pâ³~â %kâ·, %Æ}ÖúÌâÃÖÐpâ°Àâ}â°. %Àâ}â° ÀâÃÖÌê° ±ZÝâWîª{â
Ïê©pêÌâÃÖÐ, uê³X©»Éâ]pâ³~â ¾pâªm}â}â³ %·[ÀÖÐ eªdÖpâÀâò %·[. ~â½¼],
AdÖµâ, ÀÖÌâ°°, ¾©pâ° o U·[ yâyâ®gâÔâ³ %Àâ}â·[. Éâ³Ìâ°Ë¥ kâª{âZ¥yÖpêgâÔâ°
%Àâ}â·[. A{âpê %ÀâógâÔê·[ %Àâ}â¶[Àê. %ÀâógâÔâ}â°Q ¾©Àâó dÖxÈÖîî.
Éâ{â°$pâ°gâÔâ µâ±MgâÔê© %Àâ}â Ï곩|â}êgâÔâ°.
o µâ±MgâÔâ¶[ ±ÝâÔâ {ê³vâG pâÝâÉâXÀâvâÐpâ°Àâó{â}â°Q ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{âpâ°.
ÉâyâXÀÖ{â gâ°pâ°Æ}â ÆkÖpâ{â¶[ dê·Àâpâ° þ©gê}â°QÀâpâ°, `a±T gâ°pâ°Àâ}â°Q yâXÊû
Àâ°yê³K±Tpâ}â°Q }⪱°Àâó{â°, yâÀâ°W ~â»Ìâ°}â°Q ²r°D Ïê©pêÌâ°Àâpâ ~â»Ìâ°}â°Q
aÄR{âªyÖgâ°Àâó{â°' Uª{â°. E¶[ »Ôâ°Àâùdê Ïê©dâ°. ¾©Àâó ¾Àâ°W ¾mÀÖ{â ~â»
(~âpâÀâÃÖyâW, ÉÖþ©±)Ìâ°¶[ ÅâÑK y곩pâ°Æp곩 %zâÀÖ Ïê©pêÌâ°Àâîg곩?
ÉÖþ©±pâ° »Z{ê©Àâ, û{âPÀâ°°¾, ¾pÖdÖpâ ±ZÝâW, ÉÖdÖpâ oµâ]pâ, eª Ýâî, Ýâî,
ÅâgâÀÖ}â %zâÀÖ Éâgâ°x ÅâÑK (ÀâxË}Ö»Wdâ µâ±M) Àâ°yâ°K ¾gâ°Ëx ÅâÑK
(|â°}Ö»Wdâ µâ±M) Àâ°°ªyÖ{âÀâógâùª{â Ïê©pêÌâÃÖÐÌê°© Epâ°Àâ}â°, Eªzâ ÅâÑK U·[
dÖ·}â ¾xËÌâ°dê" ²vâÈÖÐpâ°ÀâÀâó. ÉÖþ©± dⲩpâpâ° %ªzâÀâógâùª{â
~âZyêX©dâÀÖÐpâ°Àâpâ°. EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâÀâò Ê©Àâpâ°gâÔâ ¾mÀÖ{â
~â»ÌâÃÖgâÈÖpâpâ°. E{âpâ %zâËÀê©}êª{âpê, mgâ{â¶[ ¾mÀÖ{â ~â»ÅâÑK
ÌâÃÖpâ¶[Ìâ°³ E·[. ÌâÃÖÀâ gâ°pâ° Ïê©pê³±T ~â»Ìâ° dâvê dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ}곩
%Àâ}â° ÅâdâK}â ÄZÌâ°yâÀâ°}ÖgâÈÖpâ. ÄZÌâ°yâÀâ°}â}â°Q dâ³vâÈÖpâ. ¾mÀÖ{â
gâ°pâ°Ægê µâpâÇÖgâ{ê© E{â°M }âÀâ°W ~â»Ìâ°}êQ© }⪱° U}â°QÀâÀâîgê ¾Àâ°W
¾mÀÖ{â ~â» ÌâÃÖpâ°? %{ê© »ù¬·[. E¶[ yâÄR¬M©î. Ïê©pê U·[pâ³ }âÀâ°W
~â»Ìâ°}â°Q yê³pê{â° Ïê©pêÌâ°Àâpâ AµâZÌâ° ~âvꬷ[Àꪱ »Ôâ°Àâùdê ±Ýâ°
{ê³vâG{ê©. A{âpê ¾Àâ°W ~â»Ìâ°}êQ© gâ°pâ°»Éâ·° {Ö{â° {âÌâÃÖ· þ©gê
Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
~âópâ°Íâ ÝâÀâÃÖpÖ Odâ Ýêô, Ý⪠}Öî© ±Ýâ° %ªgâ éé
A a±T}ê© ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ pâ³~â{â ÉâyâX~â»Ìâ°}â°Q ÌâÃÖpâ³ »ùÌâ°°»K·[.
m± yâdâ gâ°pâ° Æ°Èê }âþ ÉÖªkÖ é yâ± yâdâ gâ°pâ° dâp곩 {âÉâ ~ÖªkÖéé Uª{â°
ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. `Éâ{â°$pâ° ÀâÃÖyâZ %Àâ°pâÈ곩dâdê" aÌâ°°XÀâÀâ' Àâ°yâ°K
`¾yâXÉâyâX ÄZÌâ°yâÀâ°}곪¬gê dâ³ÚÉâ°ÀâÀâ'. dÖ· ¾pâªm}â}â° ÉÖþ©±pâ
AyâWpê·[pâ}â³Q ±ªºû EsDpâ°Àâ}â°. %Àâ}â° AyâWgâùgê %ÍêD© %·[
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ¾gâ³ %}ÖXÌâ° ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ %~âpÖº. E{ê© dÖpâx
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ yâ}âQ È곩d⬪{â Ýê³pâ{â³Ú{â. dÖ·~âópâ°Íâ ¾pâªm}â}â°
±ªºû{â Ê©ÀÖyâWpâ°gâÔâ}â°Q %Àâ°pâÈ곩dâdê" Ý곩gâ·° ²vâ°Àâó{ê© E·[. %·[{ê©

46

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

dâÍâDgâÔâ}êQ© Ýê×+Éâ°Àâ}â°. Àâ°ÝÖyâWpâ}ê©dâpâ° E{ê© ¾pâªm}â}â ÅâÑK, }ÖÀâ°gâÔâ}â°Q
Ê©Àâpâ°gâùgê dê³vâ°»Kpâ°Àâpâ°. ÉÖþ©±pâ ÝêÉâpâ}êQ© Ýê©Ôâ°yâK %Àâpâ° }ÖÀâ°
uê³X©» ¾pâªm}â{ê© dê³vâ°Àâpâ°. eªdÖpâ, p⪠dÖpâ, É곩Ý⪠U·[Àâò »Z{ê©Àâpâ
ÉÖÆpÖpâ° ÝêÉâpâ°gâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{Ö{âpâ³ 52 %dâ_pâgâÔâ¶[ ±pâ°Àâ ÝêÉâpâ°
dê³vâ°Àâpâ°. ÌâÃÖîgâ³ A ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â ÉâyâX}ÖÀâ°{â ~âîkâÌâ°Æ·[. %{â°
gâ°~âK}ÖÀâ°Àâó. %{â° Éâªyâpâ¶[ ÀâÃÖyâZ Epâ°Àâó{â°. µâpâÇÖgâ»Ìâ°¶[ %{â°
{ê³pêÌâ°°Àâó{â°.
u곩 ~âÝâ°ªkÖ uÖ}ê©gÖ Àêò©þ©, dâÝâ}â Éâ°}â}â Éê© }ÖXpÖ ÝÖ éé
A }ÖÀâ°Àâó Ýê©Ôâ°Àâó{âdâ³" dê©Ôâ°Àâó{âdâ³" ±pâ°Àâó¬·[. Éâ{âX{â¶[ Àâ°ÝÖyâWpâ°gâÔâ°
52 %dâ_pâgâÔâ¶[Ìâ° }ÖÀâ° dê³vâ°Àâpâ°. ¾pâªm}â}â }ÖÀâ°Àâ}êQ© dê³vâ°Àâpâ°.
ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Àâ°}â þ ¾pâªm}â, Àâ°}â þ eªdÖpâ, Àâ°}â þ dâpâyÖpÖ éé
eªdÖpâÀâò Àâ°}â{â }ÖÀâ°Àê©! ¾pâªm}â}â{â³ AÐ{ê. U·[pâ³ E{â}êQ©
dê³vâ°Àâpâ°. %{â}â°Q m}âpâ° »ù{â°dê³Ôâ°\»K·[. %{â}â°Q ²vâ·³ Apâpâ°.
%{âp곪¬gê Àâ°ÝÖyâWpâ}â°Q ²vâ°Àâó¬·[. dê·Àâpâ %«~ÖZÌâ° þ©gâ³ E{ê. a±T
gâ°pâ°Àâ}â°Q û]©dâîû, }âªyâpâ ²r°D Àâ°yê³K±Tpâ}â°Q þÚÌâ°°Àâó{â° ~Ö~â. E{â}â°Q
%Àâpâ° %ªzâÀâîª{âÈê© dⶻ{ÖMpê. aª{â° ÏÖî %ªzâ gâ°pâ°gâÔâ Àâ°°¸DÌâ°¶[
ûdâ"pê, %Àâpâ° ²Úûd곪vâ° Ý곩gâ·° ²vâ°Àâó{ê© E·[. %Àâpâ uÖ·{â¶[
²{âMpê, ²vâ°gâvê %ÉÖ|âX. ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
m± yâdâ gâ°pâ° Æ°Èê© }âþ© ÉÖªkÖ é yâ± yâdâ gâ°pâ° dâp곩 {âÉâ ~ÖªkÖéé
Éâ{â°$pâ° ûgâ°ÀâÀâpêgê 5¥10 gâ°pâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚdê³ù\î. ÌâÃÖÀâ ~Ö~â yârD{â°.
}âªyâpâ Àâ°³wâpâ° yâdâË ÀâÃÖÚ a±T yâª{êÌâ°}â°Q ²r°D E}ê³Q±T yâª{êÌâ°}â°Q Ýê©gê
û]©dâîÉâ°Àâó{êª{â° dê©Ôâ°Àâpâ°. ÉâyâXgâ°pâ° {ê³pêyÖgâ ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°}â°Q
dê³vâ°ÀâÀâpâ° ûdÖ"gâ ¾Àâ°W ¾mÀÖ{â yâª{ê¥yÖΰÌâ°}â°Q yê³pêÌâ°°Àâó{â°, Ïê©pê
dâvêgê Ý곩gâ°Àâó{â° Ïê©dÖÐpâ°Àâó{ê© E·[.
ÉÖpâ }ÖÀâ° lâÚ dê©, dâpêô A}â Ñ AÉâ é
yê }âpâ }âpâdêô uÖþªgê, ÉâyâXÅÖÍêô pêô {ÖÉâ éé
¾©Àâó ÉâyâXÉÖþ©±pâ}â°Q ²r°D Upâvâ}êÌâ°ÀâîgÖÐ AúÉâ°Æp곩 Agâ
Ìâ°Àâ°~âóîgê© Ý곩gâ°Æpêª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
E¶[ ~âZµêQ Uª{âpê, ÌâÃÖpâ° yâÀâ°W ÉâyâX~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q ²r°D, dÖ·~âópâ°Íâ}â ÅâÑK
ÀâÃÖvâ°Àâp곩, %{â}êQ© ÀâÃÖÚÉâ°Àâ gâ°pâ°Ægê µâpâx° Ý곩gâ°Àâp곩 %Àâpâ

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

47

úÍâXpÖÐ yâÀâ°W ¾mÀÖ{â yâª{ê (~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ)Ìâ°}â°Q ²r°D Ïê©pêÌâ°Àâp곪¬gê
E·[Àê©? yâª{êÌâ° %~âpÖºÌâ° Éê©Àê ÀâÃÖvâ°yâK %Àâ}곪¬gê E·[Àê©?
yÖΰ¥yâª{êÌâ°pâ° ¾Àâ°gê µâî©pâÆyâKpâ°. %Àâpâ° A{âp⹩Ìâ°pâ·[Àê©? %Àâpâ
Éê©Àê ¾yâX dâyâËÀâXÀâ·[Àê©? ÌâÃÖpâ° Éê©Àê ÀâÃÖvâp곩, AuÖC ~Ö¶Éâ°À⬷[Àêò©
%Àâpâ° {곩¸gâÔê©! E{ê© î©», ¾m gâ°pâ°gâÔâ Éê©ÀêÌâ°³ Àâ°Ýâyâ®{â°M. %Àâ}â³
¾Àâ°gê yâ°Éâ° dê³sD{ÖM}ê. AyâW¾gâ³ dê³vâ°»Kpâ°Àâ}â°. A gâ°pâ° AyâW}â
yâª{êÌê°©, ÄZÌâ°yâÀâ°}â°. (ÉÖþ©±pâ) Ýâ»Kpâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀâÀâ. %{âdÖ"Ð
%Àâ}â° yâª{ê¥yÖΰ ~âpâÀâÃÖyâW¾Ðªyâ·³ {ê³vâGÀâ}â°. %Àâ}â Éê©ÀêÌê°©
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â Éê©ÀêÌâÃÖgâ°Àâó{â°. A{âMîª{â Éâ{â°$pâ°Ægê µâpâÇÖÐ Éê©Àê
ÀâÃÖvâ°Àâ{â° ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â Éê©Àê Agâ°Àâó{â°.
dÖ·~âópâ°Íâ}â}êQ© ÅâÊÉâ°ÀâÀâpâ° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â %~âpÖºgâÔâ°. A Äyâ}â}â°Q
ÅâÊÉâ°»K·[. A dÖ· ~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°}êQ© Ýê³gâÔâ°yâK, ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â
Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q dÖ·~âópâ°Íâ}â dâÄÀâ°°¸Dΰª{â ²vâ°gâvê ÀâÃÖvâ{ê© A
Ê©Àâpâ°gâùgê g곪{â· Iªr°ÀâÃÖÚpâ°Àâ}곩 %Àâ}â° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â
Àâ°ÝÖ%~âpÖº. ¾mÀÖÐ o m}âîgê A ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â ¾mÀÖ{â pâ³~âûL»Ìê°©
»ù¬·[. Åê©{âÀâ}â°Q »ù{â³ yâ}âQ ¾mÄyâ}â (~âpâÀâ°~âópâ°Íâ)}â°Q %îyâ³ dâ³vâ,
a±T gâ°pâ°Àâ}â°Q ²r°D Àâ°yê³K±Tpâ}â°Q þÚÌâ°°Àâó{â°, w곩ªÐ gâ°pâ°Àâ}â°Q ²r°D
ÉâyâXgâ°pâ°Àâ}â°Q AµâZΰÉâ{ê©, dÖ·~âópâ°Íâ}â ÅâÑK ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ Ýâ»Kpâ Ý곩gâ·°
~âZk곩¬Éâ°ÀâÀâ}â° Uªzâ ÅâdâK. %Àâ}êªzâ Ï곩|âdâ? ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â
%~âpÖºÌâ°·[Àê©?
Àâ°gâ°Àâ}â°Q ÌâÃÖpÖ{âpâ³ %{âpâ yâª{ê¥yÖΰΰª{â dâÔâ°Àâó ÀâÃÖÚd곪vâ°
Ý곩{âpê A ~Ö·dâîgê dâÔâ°Àâó ÀâÃÖÚ{âÀâpâ° g⳪vÖgâÔ곩 ÌâÃÖp곩 Uª{â°
»ùÌâ°{â°. A{âpê Àâ°gâ°Ægê %Àâpê© yâª{ê¥yÖΰ Uª{â° »Ôâ°Àâùdê E{âMpê %{â°
%~âpÖ|âÀê¾Éâ{â°. Àâ°gâ° %îÌâ°{â°. %Àâ¾gê dêrD{ÖÐ þ©ÌâÃÖùÉâ°yâK
dÖÆ°Ëdâ}â}ÖQÐ ÀâÃÖÚ, Àê°©¶ª{â Àê°©Èê {âªvâ ÉÖ|â}êÌâ°³ Epâ°Àâó{â°. Agâ
Àâ°gâ° dâ³vâ {ê³vâG{Ö{Ögâ `EÀâpêªzâ ÀâÃÖyÖ¥Äyâpâ°? EÍê³Dª{â° údê_
dê³vâ°»Kpâ°ÀâpâÈÖ[?' Uª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâó{â°. E{ê© î©» o ÉâªÉÖpâ{â¶[
dâ³vâ Ýâ·Àâîgê yâÀâ°W dâÍâDgâÔâ}â°Q ÉâþÉâ{Ö{Ögâ, `EÀâ}êªzâ ~âpâÀâÃÖyâW.
EÍê³Dª{â° dâÍâDgâÔâ}â°Q }âÀâ°gÖÐ dê³vâ°ÀâÀâ' U}â°QÀâpâ°. %Àâîgê »ùÉâ°ÀâÀâpâ°
ÌâÃÖpâ³ {ê³pêÌâ°{ê© »ùÌâ°°Àâ{Ö{âpâ³ Ýê©gê? dâÍâD dê³vâ°ÀâÀâ}ê© yâÀâ°W yâª{ê
Uª{â° ÉâÀâÃÖ|Ö¾Éâ°Àâpâ°. E{â° ÉâªÉÖpâ{â¶[ dÖ·~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ° ~âZÉÖpâ{â
î©». Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q ÅâZÆ°ÍâFpâ}ÖQÐû %Àâpâ° yâ}âQ ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâªyê dÖ·~âópâ°Íâ

48

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

}곩Údê³Ôâ°\Àâ}â°. ÌâÃÖpÖ{âpâ³ Éâªyâpâ° %zâÀÖ Éâªyâ{ÖÉâpâ° ¾mÀÖ{â
yÖΰ¥yâª{êÌâ° dâ°îyâ° »Ôâ°Àâùdê dê³rDpê, Ê©Àâpâ°gâÔâ° yâÀâ°W »Ôâ°ÀâùdêÌâ°
~âZdÖpâ yÖΰ¥yâª{êÌâ°pâ}â°Q ±{âÈÖΰÉâ·° ÉÖ|âXÆ·[Àêª{â° Ýê©Ôâ°yâK
»pâ°gÖvâ°ÀâÀâpâ ~âîÇÖÀâ° NþÉâ±Ýâ°{â°.
¾©Àê©}â° ÀâÃÖvâ°Æî Uª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚî. ¾©Àâó ÉâîÌâÃÖ{â°{â}êQ© ÆkÖpâ
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°ÆpÖ? UÍê³Dª{â° »pâ°gâ°¥Àâ°°pâ°gÖ{â ÆkÖpâ ¾Àâ°W{â°! ÌâÃÖÀâ
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâó{â° %ÀâµâXÆyê³K© %{â}â°Q ²r°D ÌâÃÖpâ ÅâÑKÌâ°}â°Q
ÀâÃÖvâÏÖpâ¬yê³K© %{â}êQ© ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Æî.
YÉê mgâ Ê©Àâ uÖC}â kâÈÖΰ é |âÀâ°Ë{ÖÉâ y곩þ dâzÖ Éâ°}Öΰéé
Ìâ°þ© mgâyâ Ñ© I·s© î©» é }ÖÀâ° }â uÖ}ê dÖ· É곩 ÄZ©» éé
ÉÖþ©± Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â°, `Ýê© |âÀâ°Ë{ÖÉâ! E{â° ÉâªÉÖpâ{â¶[ Ê©Àâpâ°gâÔâ
»pâ°Àâó¥Àâ°°pâ°Àâó »ùÀâùdêÌâÃÖÐ{ê. %Àâpâ° ÉâyâX}ÖÀâ°Àâ}â°Q »ù¬·[.
dÖ·~âópâ°Íâ}â}êQ© ÄZ©»Éâ°Àâpâ°. %Àâ}â}êQ© ÅâÑK~âòÀâËdâ À⪬Éâ°Àâpâ°. %Àâ}ê©
yâÀâ°W ¾mÀÖ{â gâ°pâ°Àêª{â° »ù¬pâ°Àâpâ°.'
ÉâyâXÀâ}â°Q ÌâÃÖpâ³ }⪱°Àâó¬·[. %{â}â°Q dâ°îyâ° ÆkÖpâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâpâ°. Ýê©Ôâ·°
Ý곩{âÀâpê³vâ}ê mgâÔâ dÖÌâ°°Àâpâ°.
~êZ©Æ° f곩myâ Àê°ô Õp⳪ é ~êZ©Æ° Æ°ÈÖ }â d곩Ìâ° éé
uÖÉ곩 dâþÌê° Åê©{â d곩 é É곩 Õpâ Ïêôî© Ý곩Ìâ° éé
ÉÖþ©±pâ ~êZ©Æ°Ìâ° µê³©|â}êgê Ýê³pâspâ°Àê}â°. ÉÖþ©±pâ ¾mÀÖ{â ~êZ©Æ°
ûgâ°»K·[. ÌâÃÖîgê ÉÖþ©±pâ ÉâyâXpâ³~â{â ±gê$ Ýê©Ôâ°Àê}곩 %Àâpê·[
ÀêôîgâÔÖgâ°Àâpâ°.
»Ôâ°Àâùdê ±ª{âÀê°©¶}â ÀâÃÖyâ° {â³pâÀê© Iùΰyâ°. ÌâÃÖpÖXpâ³ Éâ°·Åâ{â¶[
»ùÌâ°°Àâªyê Ýê©Ôâ°»K·[. þ©gê Ýê©ù{âpâ³ a~âR·° û{âPî·[. %{âdê" ÉÖþ©±pâ°
þ©gê}â°QÀâpâ°, dÖ· dÖ Ê©Àâ ÀâÃÖ}ê }âþ, Àê°ô d곩s }â dâÝ⳪ ÉâÀâ°pâ°üÃÖÌâ° é
Àê°ô Ø©ªkâyâ Ý⳪ ÉâyâÈ곩dâ d곩, Ìâ°Ýâ ÏÖª|Ö mÀâ°~âópâ uÖÌâ°éé
`dÖ·~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ Ê©Àâpâ° a~âóRÀâó¬·[. ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â
pâÝâÉâXÀâ}â°Q »ùû Ýê©ù ÉâyâXÈ곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀâó{âdê" ±Ìâ°Éâ°»Kpâ°Àê. A{âpê
%Àâpâ° %{â}â°Q a~âR{ê©, Ìâ°Àâ°~âóîÌâ°¶[Ìê°© dâsD{âªyê E{â°M²vâ·°
±Ìâ°Éâ°Àâpâ°' Uª{â° ÉÖþ©±pâ ÀÖ¹.


mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

49

}ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ° Àê³{â·° Àâ°yâ°K }âªyâpâ
o ÅâÀâÉÖgâp⬪{â ~ÖpÖgâ·° }ÖÀâ°|ÖpâÇê %ÀâµâXÀê}â°QÀâó{â}â°Q ÝâªÉâ}â°
»ù¬pâ°Àâ}â°. ÅâdâKpê·[ }ÖÀâ°{â Àâ°þÀê°Ìâ°}â°Q %î»pâ°Àâpâ°. g곩ÉÖ]Æ°gâÔâ°
pÖÀâ°kâîyâÀâÃÖ}âÉâ{â¶[ o ÀâÃÖyâ}â°Q yâ°ª± Éâ°ª{âpâÀÖÐ Ýê©ù{ÖMpê.
pÖÀâ° Odâ yÖ~âÉâ »Ìâ° yÖî© é }ÖÀâ° d곩s Ù· dâ°Àâ°» IÏÖîéé
pÖÀâ°kâª{âZpâ° a±T yâ~âû]© ûç©Ìâ°Ôâ (%ÝâÈêXÌâ°) I{ÖPpâ ÀâÃÖÚ{âpâ°. %Àâpâ
}ÖÀâ°{â ±·Àâó d곩s ~ÖÄgâÔâ I{ÖPpâ ÀâÃÖÚyâ°. A{âMîª{â Àâ°°ª{ê
Ýê©Ôâ°Àâó{ê©}êª{âpê,
±ZÝâWpÖÀâ° yê© }ÖÀâ°° ±vâ, ±pâ{ÖÌâ°dâ ±pâ{Ö¾ é
pÖÀâ°kâîyâ Éâyâ d곩s Àâ°Ýâ, ¶Ìâ° Àâ°ÝêÉâ ÊÌâ° uÖ¾éé
}ÖÀâ°Àâó Éâgâ°x pÖÀâ° Àâ°yâ°K ¾gâ°Ëx ±ZÝâW E±TîЪyâ {ê³vâG{êª{â°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°. }ÖÀâ°{â Àâ°þÀê°Ìâ° ÀâxË}ê ÀâÃÖvâ°yâK yâ°·û©{ÖÉâpâ° aª{â° dâvêgê
UÍê³Dª{â° Ýê©ù{ÖMpêª{âpê,
dâÝÖ dâÝÖ ·Ð }ÖÀâ° ±wÖΰ é pÖÀâ° }â Éâdâþ }ÖÀâ° gâ°}â gÖΰ© éé
A %}â°~âÀâ° ¾ÀÖËxÀâ}â°Q Ý곪{â·° Àâ°³·}ÖÀâ°Àê© U·[Ñ"ªyâ µêZ©ÍâFÀÖÐ{ê.
E{â° dê©Ôâ°Àâ ¥ Ýê©Ôâ°Àâ{âÑ"ªyâ Ïê©pêÌâ°{ê© AÐ{ê. E{â° %mpâ, %Àâ°pâ
}ÖÀâ°ÀÖÐ, Éâgâ°x¥¾gâ°ËxÀâò %Ýâ°{â°. A}âª{â, ~âpâÀâÃÖ}âª{â{ÖÌâ°dâÀÖÐ{ê.
ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Àâ°³· }ÖÀâ° ¾m ÉÖpâ Ýêô é Éâ± ÉÖpâ }â dê© ÉÖpâ é
u곩 d곩ΰ ~ÖÀê }ÖÀâ° d곩 é É곩ΰ ÝâªÉâ ÝâÀâÃÖpâéé
%Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâó{ê©}êª{âpê, `Àâ°³·}ÖÀâ°Àê© U·[{âpâ ÉÖpâÀÖÐ{ê. ÌâÃÖpâ° o
}ÖÀâ°Àâ}â°Q ~âvêÌâ°°Àâp곩 %Àâpâ° }âÀâ°W ÝâªÉâÀÖgâ°Àâpâ°.'
ÉÖþ©±pâ° Àâ°yêK Ýê©Ôâ°Àâpâ° ¥
Àâ°³· }ÖÀâ° ¾m ÉÖpâ Ýêô, dâþ ~âódÖpâ ~âódÖpâ é
u곩 ~ÖÀê É곩 ÏÖkâΰ, }âþ© y곩 dÖ· ~âÉÖpâ éé
Àâ°³·}ÖÀâ°Àê© ÉÖpâÀâó. }Ö}â° dêô U»K Àâ°yêK Àâ°yêK E{â}êQ© ÉÖpâ°»Kpâ°Àê. ÌâÃÖpâ°
Éâ{â°$pâ°Æ¾ª{â o }ÖÀâ°Àâ}â°Q ~âvêÌâ°°Àâp곩 %Àâpâ° dÖ·}â þÚy⬪{â
²vâ°gâvê Ý곪{â°Àâpâ°, E·[¬{âMpê dÖ·¾gê yâ°yÖKgâ°Àâpâ°. Odêª{âpê dÖ·}â
þÚyâ (uÖ·) UÈê[vêgê ÝâpâÚ{ê.
dÖ· ±¶© »Ýâ°ª È곩dâ Àê°, Ê©Àâ úÀâ dê }Özâ é
Àâ°³· }ÖÀâ° u곩 ~ÖÀâΰ, É곩 kâÈê ÝâÀâÃÖpê ÉÖzâ éé

50

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Àâ°³pâ³ È곩dâgâÔâ¶[ ~âZ±·}Ö{â dÖ·}â uÖ·Àê© ÝâpâÚ{ê. %Àâ}ê© U·[
Ê©Àâpâ°gâÔâ oµâ]pâ}â ÀâÃÖ¶dâ}ÖÐpâ°Àâ. A{âpê Àâ°³· }ÖÀâ° Ý곪¬{âÀâpâ}â°Q
%Àâ}â° Àâ°°rDÈÖpâ. %Àâpâ° }â}âQ Éâªgâvâ }â}âQ {ꩵâdê" ~âZÀê©úÉâ°Àâpâ°.
|âÀâ°Ë{ÖÉâ Àê°ô ÉâyâX þ ÅÖfÖ é yâ°Àâ° Éê g곩Ìâ° dâlâ° }âþ pÖfÖé
kñ{âÝâ %pâ± uÖC}â Àê°© ÅÖfÖ é Àâ°³· }ÖÀâ° gâ°~âK dâî pÖfÖ éé
Àâ°³· }ÖÀâ° Ýêô Éâ±dê Åê©{Ö é ~ÖÀê ÝâªÉÖ Ý곩Ìâ° %fê©{Ö é
gâ°~âK ~âZdâr Ý⪠yâ°Àâ°Éê© ÅÖfÖ é Īvâ ±ZÝÖWªvâ dê N~âpâ pÖfÖéé
}Ö}â° ¾Àâ°gê ÉâyâXÀâ}êQ© Ýê©ù{ê, ÌâÃÖÀâ{â}â³Q Àâ°°×+v⶷[. 14 %pâ± uÖC¾gâÔâ°
Ýê©Ôâ°Àâ{â}â°Q ¾Àâ°gê Ýê©ù{ê. A{âpê Àâ°³· }ÖÀâ°Àâ}â°Q gâ°~âKÀÖÐ EsDpâ°Àê.
Àâ°³·}ÖÀâ°{âÈê[© U·[ Åê©{âgâÔâ}â°Q gâ°~âKÀÖÐîû{ê. ÝâªÉâ}â° A }ÖÀâ°Àâ}â°Q
~âvê{Ögâ U·[ {â°ÿÙgâÔâ³ {â³pâÀÖgâ°ÀâÀâó. A gâ°~âK}ÖÀâ° ¾}âQ¶[ ~âZdâr ÀâÃÖÚ
¾}âQ}â°Q o Īvâ ±ZÝÖWªv⬪{â Àê°©Èê»K{ê.
Àâ°³· }ÖÀâ° ~âZdâr }âþ dâîÌê° é Ìâ°þ }ÖÀâ° d곩 gâ°~âK þ zâîÌê°éé
Àâ°³· }ÖÀâ° É곩 Ê©Àâ IÏÖpÖ é ipâ }ÖÀâ° ~âZgâr ÉâªÉÖpÖ éé
Àâ°³· }ÖÀâ° uÖdê hâr AÀê é É곩 ÝâªÉÖ ÉâyâXÈ곩dâ û|ÖÀê éé
Àâ°³· }ÖÀê° Ñ© ~ÖÀê v곩î é r³Âê hÖr %tÖû dâp곩î éé
Ìâ°°gâ}â Ìâ°°gâ}â Èê©E %ÀâyÖpâ é Àâ°³· }ÖÀâ° É곩 ÝâªÉÖ IÏÖpÖéé
Àâ°³· }ÖÀâ° gâ°~âK yâ°ª pÖf곩 é Éâyâ }ÖÀâ° ~âZdâr yâ°ª ÅÖf곩éé
d곩s dâÀâ°Ë ÝâªÉâ dê Ý곩ΰ é Àâ°³· }ÖÀâ° É곩 vÖp곩 |곩ΰéé
¾©pâ ~âÀâ}â dÖ Åê©{â %~ÖpÖ é Àâ°³· }ÖÀâ° E}â³c yê }ÖXpÖ éé
Àâ°³· }ÖÀâ° ²}â° Àâ°°ÑK }â Ý곩ΰ é ÈÖÙ uÖC}â dâzê É곩 d곩ΰéé
%dâÝâ}ÖÀâ° Ê©Àâ dê ÉÖpÖ é ~ÖÀê ÝâªÉÖ Ý곩Ìâ° ÅâÀâ~ÖpÖéé
o gâ°~âK}ÖÀâ°Àâ}â°Q ~âZdâr ÀâÃÖvâ¬pâ·°, gâ°~âKÀÖÐÌê°© Evâ·° ÉÖþ©±pâ°
Ýê©ù{âpâ°. ÉâªÉÖpâ{â Ê©Àâpâ°gâÔê·[ o gâ°~âK }ÖÀâ°¬ª{âÈê© ~Öpâ°gÖx°Àâpâ°.
ÌâÃÖpâ° o }ÖÀâ°Àâ}â°Q |âîÉâ°Àâp곩, %Àâpâ° ÝâªÉâgâÔÖÐ ÉâyâXÈ곩dâdê"
Ý곩gâ°Àâpâ°. %Àâpâ° dÖ·}â U·[ ±ª|â}âgâùª{â ²vâ°gâvê Ý곪{â°Àâpâ°. }Ö}â°
U·[ Ìâ°°gâgâÔâ¶[ o ÉâªÉÖpâ{â¶[ ±ª{â° Àâ°³· }ÖÀâ°{â ¬ÀâX~ֵ⬪{â
Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q ÉêÔê{â° ÉâyâXÈ곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°XÏê©dâ°. o }ÖÀâ°¬ª{â ÝâªÉâgâÔâ
d곩s dâÀâ°ËgâÔâ ±ª|â}â ²r°D Ý곩gâ°Àâ{â°. ÌâÃÖpâ° UÍâ°D uÖC}â ~âvê¬pâ¶,
uÖC}â{â ~âZÀâkâ}âgâÔâ}â°Q dê³vâ°»KpⶠA{âpê Àâ°³·}ÖÀâ° ~âvêÌâ°{ê©
Àâ°°dâKpÖgâpâ°. µâ±MgâÔâ¶[ E{â}â°Q Ýê©ÔâÈÖgâ{â°. ~âvê{âÀâpâ° ÅâÀâÉÖgâp⬪{â
Àâ°°dâKpÖgâ°Àâpâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

51

ÝÖgÖ{âpê o }ÖÀâ°Àê©}â° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°? E{ê¶[ª{â ±ª¬{ê? E{â}â°Q
»ù{â°dê³Ôâ°\Àâó{âdê" Àê³{â·°,

}ÖÀâ° ~âZdârÀÖgâ°Àâó{âÑ"ªyâ Àê³{â·° ¾©Àê©}ÖЬMî?
ÀâyâËÀâÃÖ}â{â¶[ }ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ° Àê³{â¶gê yÖÀâó ÌâÃÖpâ°? ÀâyâËÀâÃÖ}â{â¶[
Àâ°}âÀê© ÉâÀâËÉâ]ÀÖÐpâ°Àâ o mgâ{â¶[ ¾©Àâó Àâ°°Ôâ°Ð¬M©î. ¾Àâ°W Àâ°}â Àâ°yâ°K
AyâWgâÔâ° ÝÖ·°¥¾©pâ° aª{â°gâ³Ú{âªyê E{âMÀâó. AyâW}â %ûKyâ]{â ÆkÖpâÀê©
Ep⶷[. Àâ°}âÀâó AyâW}â}â°Q AÝâ°» yêgê{â°d곪Úyâ°K. %{ê© oÐ}â o ûL»gê
dÖpâx. ¾Àâ°gê ~Ö~â¥~âóxXgâÔâ uÖC}âÆpâ{ê©Ý곩Ð{ê. %{âîª{â yâ~âóRgâÔâ° ¾Àâ°W
gâÀâ°}âdê" ±pâ°À⬷[. Àâ°}â{â AdÖªdê_gâÔâ}â°Q U·[ ΰª{â ~âòpêôÉâ°yâK, ¾Àâ°gê
Ïê©dÖgⶠÏê©vâÀÖÐpⶠÀâ°}âÉâb}â°Q ÀâÃÖyâZ yâ½ÄKÌâ°¶[vâ·° ÝâÀâ¹Éâ°»Kpâ°Æî. A
Àâ°}â kÖÇÖdâ_yêΰª{â aª{â° Éâ· ÉâîÌâÃÖ{â aÔê\ dê·Éâ ÀâÃÖÚÉâ°Àâ{â°,
dêvâ°dâ}â³Q ÀâÃÖÚÉâ°Àâ{â°. Upâvâ³ dâÀâ°Ëgâùgê Àâ°}âÀê© dÖpâx, ~êZ©pâdâ µâÑK.
%{âpâ o ÑÚgê©Úyâ}âÀâ}â°Q ¾©Àâó »ùÌâ°{ê© %¾ÍâDdÖpâdâÀÖ{â dê·ÉâgâÔâ}â°Q
ÀâÃÖvâ°Æî. lâ·, À곩Éâ, dâ~âryâ}â, ÀâÃÖ}âgê©ÚÌâÃÖgâ°Àâó{â° U·[Àâ}â°Q Àâ°}â
ÀâÃÖÚÉâ°Àâ{â°.
Éâ{âX ÉÖÀâÃÖ}âX Àâ°}â°ÍâXpâ |ÖX}â ¾ÉêK©mÀÖÐ{ê. ÀâmZÀâó Àâ°¹J}â¶[{ÖMgâ %{âpâ
~âZdÖµâ Ñ_©¹Éâ°Àâó{â°. Ýê³pâyêgê{â° Éâ]kâægê³ùû{Ögâ ~âZdÖµâÀâ°Ìâ°ÀÖgâ°Àâó{â°.
Àâ°¹J¾ª{â ~âZdÖµâdê" dâ°ª{â°ªÂÖg⶷[. Àâ°¹J}â AkÖæ{â}ê Eyâ°K. %{âpâªyê
|ÖX}âÀâó aÔâgê ~âî~âòxËÀÖÐ{ê. %{â° dâ°ª{â°Àâ{Ögⶩ, ~âZdârÀÖgâ°Àâó{Ögⶩ
Agâ{â°. %{âpâ ~âZdÖµâ, gâ°x, ±· Ñ_©¹Éâ°Àâó¬·[. %{âdê" ÏÖÝâXµâÑKÌâ° %ÀâµâXdâyê
E·[. AyâW¾gê Àâ°}â{â ÀâÃÖÌê°Ìâ° Èê©~â}âÆ{ê. %{âÑ"pâ°Àâ ±·Àâò ~âZdÖµâÀâò
dÖx{â°. Èê©~â}⬪{â gâ°xÀâó Àâ°°×+{ê.
Ýâ·Àâpâ %«~ÖZÌâ°{âªyê ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâó{âîª{â AyâW µâÑKÌâ°°yâÀÖgâ°Àâó{â°.
E·[, %{â° ÝÖÐpâ°À⬷[. AyâW¾gê Ïê©pê ÌâÃÖÀâó{âîª{âÈ곩 µâÑK ±pâ°À⪻{âMpê
A µâÑKÌê°© {ê³vâG{ÖÐpâÏê©dâ·[Àê©? AyâW¾Ðªyâ {ê³vâG µâÑK mgâ»K}â¶[
Ïê©p곪¬·[. %{â° oµâ]î©Ìâ° %ªµâ. %{âdê" Ïê©pê ÏÖÝâX ±·{â %ÀâµâXdâyê E·[.
þ©gê Epâ°ÀÖgâ ÅâÑK Odê Ïê©dâ°? |ÖX}âÀê©dê? E{â}â°Q dâ°îyâ° ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°ÀÖ.
ÅâÑKΰª{â |ÖX}⬪{â AyâW `±·ÀÖ}â' Agâ{ê©, AyâW}â Àê°©Èê E{âM Àâ°}â{â
dâµâW·{â ~â{âpâ°gâÔâ° aª{곪{ÖÐ dâÔâkâ°ÀâÀâó. AyâW dâµâW·pâþyâ ûL»Ìâ°¶[

52

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%}â°ÅâÀâdê" ±pâ°Àâó{â°. ÀâÃÖÌê° dâÔê{Ögâ Àâ°}â{â Ý⪱·gâÔâ° AyâW}â}â°Q
ÏÖºÉâÀâó.
E¶[Ìâ°Àâpêgê AyâW}â° Àâ°}â{â ±Ìâ°dêgâÔâ}êQ© ~âòpêôÉâ°»Kyâ°K. Àâ°}âÀâó Ýê©Ôâ°yâK
Ýê³{âªyê, ~Ö·}ê ÀâÃÖvâ°»Kyâ°K. Àâ°}â°ÍâX ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ U·[ dê·Éâ dÖÌâ°ËgâÔâ°
AyâW}âÀâ·[. AyâW ÌâÃÖÀâ dêrD ÆkÖpâÀâ}â³Q ÀâÃÖvâ{â°. Àâ°}âÉêb© %{âdê"·[ ~êZ©pâÇê.
AyâW}â %}â°ÅâÀâ ¾Àâ°gÖgâ°»K·[. Àâ°}âÀâó ¬}â{â 24 yÖÉâ³ AyâW}â}â°Q {âªÚÉâ°yâK,
ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ·° %Àâdֵ⠾©vâ°Àâó¬·[. AyâWÀê© yâ}âQyâ}â Àâ°pêyâ° yÖ}â³
µâî©pâÀêª{ê© ÅÖÆû, Àâ°}â{â A{ꩵâgâÔâ}êQ© ~Ö¶Éâ°yâK Éê©ÀâdâÀâgâË Éê©îyâ°K.
µâî©pâ{â¶[ ±ÝâÔâÍâ°D y곪{âpêgâùÀê. dÖÀâ°, dê³Z©|â, À곩Ýâ, È곩Åâ Àâ°yâ°K
%ÝâªdÖpâgâÔâ° Uª± {ê³vâG {ê³vâG pÖdâ_Éâpâ° ±·~âòÀâËdâ AyâW}â}â°Q }âpâdâ{â
dâvâêgê UÔêÌâ°°»K{âMpâ³ AyâW}â° %ÉâÝÖÌâ°dâ}ÖÐpâ°Àâ}â°.
Ê©Àâ ~âvÖ ±Ýâ° ·³r Àê°©, }âþ dâlâ° Èê©}â }â {ê©}â é
Ê©ÀâÀâó {âp곩vêd곩pâpâ dêôÌâ°¶[ ûÑ"{ê.
Éâ{âX{â¶[ }âÀâ°W |âÀâ°Ë{â¶[ ÅâÑKÌâ° Éâ]pâ³~â{â¶[ O}Ö{âpâ³ yâ~âóR AÐ{êÌâÃÖ?
ÝÖgÖÐ{âMpê %{âpâ Éâ°|ÖpâÇê ÉÖ|âXÀê©?
ÝÖgê }곩Ú{âpê {곩ÍâÀê©}â³ dÖx{â°. E{â° yâ°ª± g⪫©pâ ÆÍâÌâ°ÀÖÐ{ê.
ÅâZÍÖDkÖpâÀâ}â°Q dâÔêÌâ°·° Àê³{â·° dê· m}âpâ %«~ÖZÌâ°dÖ"Ð dÖÌâ°ÈÖΰyâ°.
pê©ÚÌ곩, s.Æ.gâÔâ ÀâÃÖ|âXÀâ°gâÔâ¶[ ÆkÖpâ ƾÀâ°Ìâ°dê" %ÀâdÖµâ
dâ¶RÉâÈÖÐyâ°K. ÉâÀâÃÖm{â¶[ ~Ö~âÀê© Ýê×+{â ~âdâ_ תyâ}ê }âvêÉâ°Àâó{â° %ÀâµâX.
ÅâÑKÌâ° Éâ]pâ³~âÀê©}â°? Éâ{âX ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ ÅâÑK ÉâîÌâÃÖÐpâ°Àâ{ê©? %{âpâ¶[
dê³pâyê E{âMpê, %{ê¶[{ê? ÉâÀâÃÖm{â¶[ ~Ö~â yâ°ª²{ê. ÅâZÍÖDkÖpâ, dâ³Zpâ
}âvâyêgâÔê·[ ÝâpâÚÀê. %Àâó ÝêkÖ+ÐÌê°© EÀê.
a±T ~âyâZdÖpâ ~ÖZÉâªÐdâÀÖÐ ~âZµêQ ÀâÃÖÚ{â, `U·[ ¬dâ°"gâÔâ¶[ ÅâÑKÌâ° ~âpÖdÖÍêF
}ê³©Ú O}ê¾QÉâ°Àâó{â°?' Àâ°}â°ÍâX ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâ dâvêgê a¶¬{ÖM}ê. %{âdê"
}Ö}êª{ê, `E·[, Àâ°}â°ÍâX ÅâÑKΰª{â {â³pâÀÖÐpâ°Àâªyê, ÅâÑKÌâ°³ %À⾪{â
{â³pâÀÖÐ{ê. þ©gêª{â³ Ep⶷[. E»ÝÖÉâ{â¶[ {⽸D Ýâîû{âpê Àâ°}â°ÍâX
ÅâÑKΰª{â {â³pâÀÖ{â°{â° »ùÌâ°¬pâ{â°. Àâ°}â°ÍâXpâ¶[ ÅâÑK ±ÝâÔâÆ{âMpê oÐ}â
ÅâZÍÖDkÖpâ, %¾©», þªÉêgâÔâ° Ýê©gê Agâ°»K{âMÀâó. ÅâÑKÌâ° Éâ]pâ³~â{â¶[Ìê°©
U¶[Ì곩 {곩Íâ E{â°M ±°{ÖP X~âòÀâËdâÀÖÐ %{â}â°Q ÅâÑKÌâ°yâK UÔêÌâ°ÈÖÐ{ê.
ÀÖX~Öîgâùgê gÖZÝâdâpâ}â°Q Àâ°rDÝÖdâ°Àâ pÖmdÖpâ¹gâùgê yâÀâ°W Éâªhâr}êÌâ°
±ÈÖ±· Ýê×+Éâ·°, Àâ°yÖªyâîgâùgê yâÀâ°W Àâ°yâ{êvêgê ÉêÔêÌâ°·°, U·[pâ
~âZÌâ°yâQ }âvê¬{ê. E{â° aª{â° Àâ°yâ{â dâ°îyâ·[. |âÀâ°Ë{â¶[ ~âZ»ÉâRºËgâÔâ°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

53

Ýâ°sDd곪vâ°, aª¬Èê³[ª{â° Àâ°yâ{â gâ°pâ°yâ°gâÔâ}â°Q (Àâ°°{êZÌâ°}â°Q)
Er°Ddê³Ôâ°\yâK |âÀâ°Ë ~âZkÖpâ{â É곩gâ° ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. U·[Àâò ~âódâ"ÂêÌâ°·[.
|âÀâ°Ë~âZkÖpâdâpê©}â° Ïê©vâ°Àâpâ°? Ê©Àâpâ°gâùgê Àâ°°ÑK dê³vâ°Àâpê©? m}âîgâ{â°
Ïê©dÖÐ{êÌê°©? EÍê³Dª{â° ÅâÑK m}âpâ¶[{âMpê ÉâÀâÃÖmhÖyâ°dâ dÖÌâ°ËgâÔâ°
}âvêÌâ°°»Kp⶷[.'
ÅâÑK Éâ]yâªyâZ Éâdâ· gâ°x fÖ¾ é ²}â° Éâyâbªgâ }â ~ÖÀâyâ ~ÖZ¹éé
ÅâÑKÌâ°° U·[ Éâ{â°$xgâÔâ}â°Q Ýâ°r°D ÝÖdâ°Àâó{â°. ~êZ©Àâ°, {âÌâÃÖ, dâ_ÀâÃÖ, ÆÀê©dâ
Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ° ÅâÑKÌâ° ·dâ_xgâÔâ°. ÅâdâK}â¶[ Eªzâ Éâ{â°$xgâÔâ°
dâªvâ°±pâ°ÀâÀâó. A{âî©gâ ~êZ©Àâ°, ÏÖª|âÀâX, ±ª|â°yâ] dÖx°Àâó{ê© E·[. ÅâÑK
E·[. ÅâÑKgê O}ÖÐ{ê?
p곩gâgâÔâ° I·T¹û{ê. E{âdê" dê· m}âpâ %«~ÖZÌâ° dê©ÔâÈÖÐyâ°K. %{âdê"
µê³©|âdÖÌâ°ËÀâò }âvêΰyâ°. ÀÖÌâ°°Àâ°ªvâ· ~âZ{â³ÍâÇêΰª{â yâ°ª²pâ°Àâó{â°
»ùΰyâ°. p곩gâdê" {⳸yâ Å곩m}âÀêª{â° »ùΰyâ°. %ª{âpê AÝÖpâ{â¶[
ÆÍâdÖpâdâ dêÆ°dâ·b dâ³Ú{â°M, U·[ ~â{ÖzâËgâÔâ¶[ dâ·Ïêîdê ±ÝâÔâÀÖÐ{ê.
~âZ{â³ÍâÇêgâùª{â ¾©pâ°, }ê·, ÀÖÌâ°°gâÔê·[ ÆÍâÀâÉâ°Kgâùª{â dâ³ÚÀê.
p곩gâ Ýê×+{â dÖpâx ÀÖyÖÀâpâx{â ~âZ{â³ÍâÇê, NÂ곩~âkÖpâgâÔâ¶[
±{â°Ñ}â¶[ }â³X}âyêgâÔâ° ±ÝâÔâÀÖÐ Àâ°}â°ÍâX ayâKvâ{â¶[ ±{â°dâ°»Kpâ°Àâ}â°.
Àâ°}â°ÍâX¾Ðpâ°Àâ o ayâKvâ p곩gâgâùgê AÝÖ]}â dê³vâ°Àâ{â°. Ýâ½{âÌâ°,
µÖ]Éâd곩µâ, Àê°{â°Ôâ° U·[ÀâógâÔâ Àê°©Èê {â°ÍâRîÇÖÀâ°ÀÖÐ{ê. ayâKv⬪{â
Ýâ½{âÌâ°{â dÖÌâ°Ë dâ_Àâ°yê hâsÉâ°Àâ{â°. Àê°{â°ù}â dê·Éâ ÉâîÌâÃÖÐpâ{ê©
ÀâÃÖ}âûdâ dÖΰÈêgâÔâ° ±ª¬Àê. %ÀâµâXÀÖÐpâ°Àâ ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q ~âvêÌâ°·° ayâKvâ{â
Ê©Àâ}â }âvêÉâ°Àâó{ÖÐ{ê.
ÉâÀâÃÖm{â¶[ ~Ö~â Ýêkâ+·° dÖpâxÀê©}â°? ÌâÃÖpâ° dÖpâxpâ°? ÌâÃÖpÖ{âpâ³
EpâÏê©dâ·[Àê©? U·[ yâ~âóRgâùgê Ýê³ÇêgÖpâpâ}â°Q Ýâ°vâ°dâÈÖgâ°yâK{ê. %~âhÖyâdê"
dÖpâxpÖ{âÀâpâ}â°Q Ýâ°vâ°dâ°Àâpâ°, OdÖΰyâ°? Ýê©gÖΰyâ°? Uª{â°
ÆkÖîÉâ°Àâó{â°. ûgâQÈÒ Ep⶷[Àê©, ÉêD©µâ}Ò Àê°©¶]kÖpâdâ Ep⶷[Àê©?
¾ÀÖËÝâdâpâ yâ~êR©? Àâ°°ªyÖÐ NÝÖ~êò©ÝâgâÔâ° }âvêÌâ°°yâKÀê. {â°hâËr}êgê
O}곩 dÖpâxÆpâÈê©Ïê©dêª{â° }곩vâÈÖgâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K yâÄRyâÉâLpâ}â°Q
úÑ_ÉâÈÖgâ°Àâó{â° %zâÀÖ Éâ°|ÖîÉâÈÖgâ°Àâó{â°.
E{ê© î©» `~Ö~âdê"' dÖpâx Ýâ°vâ°dâÏê©dâ°. |âÀâ°Ëdê_©yâZ dÖpâxÀÖÐ ÉâÀâÃÖm{â¶[
~Ö~âgâÔâ° ÝêkÖ+gâ°»Kpâ°ÀâÀâó. Àâ°}â°ÍâX lâ· ÉÖºû{âpê ÉâpâdÖpâÀâó Ýê³ÇêÌâ°·[.
U·[dâ³" Àê³{â·° |âÀâ°Ëdê_©yâZ Ýê³ÇêÌâÃÖÐ{ê. |âÀâ°Ë~Ö·dâpâ° (|âÆ°ËÍâFpâ°)

54

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

m}âîgê ÉâîÌâÃÖ{â »Ôâ°Àâùdê dê³rDpê ~Ö~âgâùgê dâÚÀÖx ²©Ôâ°Àâó{â°. o
Àê³{â·° m}âpâ° ~Ö~â ÀâÃÖvâ°»Kp⶷[Àê©? ~Ö~â«©»gâÔÖÐ{âMpâ°. %·[{ê© ~Ö~â
ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ ÉâªfêX ÝêkÖ+Ðp⶷[. ogâ ±°¬P Éâî Epâ°Àâ m}â ÝêkÖ+Ð{ÖMpê,
%ÍêD© }Öm³dÖÐ %~âpÖ|âÀêÉâgâ°Àâpâ°.
~Ö~â¥~âóxXgâÔâ }âvâ°Æ}â gêpê »©pâ Éâ³dâ_ WÀÖÐ{ê. ÅâÑKÌâ° î©»¥¾©» Áâ·
dê³vâ°Àâªzâ{â·[. A{âMîª{â ÅâÑKdê_©yâZ{â ÀêôÁâ·XÀâ}â°Q ÆÀê©×ÉâÏê©dâ°. %xJ¥yâÀâ°W
Ýê³vê{Ördê" û{âPÀÖÐ{ÖMpê. Éâ]·R ÆkÖpâÀâªyâpâ}â°Q Àâ°ª{âÀâ°»gâÔêª{â°
»ù{â°dê³Ôâ°\Àâpâ°. dâÔâ°\ (Éêpê) dâ°ÚÌâ°{âÀâpâ}â°Q Àâ°³ÙËpâ ~âsDÌâ°¶[
Éê©îÉâ°Àâpâ°. þ©}ÖÌâ°ÀÖÐ }곩vâ°Àâpâ°. ÝârÀâÃÖîyâ}âÆ·[{âÀâpâ° þ©}â}êª{â°
»ùÌâ°°Àâpâ°. þªÉê ÀâÃÖvâ{âÀâpâ}â°Q %ªm°gâ°ù (%ªm°±°pâ°dâ) U}â°QÀâpâ°.
%ªzâÀâpâ ÉâªfêX I·T¹Éâ°»Kpâ°Àâó{â°. Àâ°}â{â dÖÀâ°, dê³Z©|â, À곩Ýâ, È곩Åâ,
%ÝâªdÖpâ o Y{â° dêôgâÔâ° ÉÖÀâÃÖ}âXpâ}â°Q Àâ½zÖ úÑ_Éâ°»Kpâ°ÀâÀâó. `}ÖÀâ°'Æ·[{ê©
U·[pâ³ Àâ°}â{â ÀâÃÖÌê°Ìâ°¶[ »dÖ"vâ°»Kpâ°Àâpâ°. Àâ°}âÀê© mgâyâK}â°Q Éâ°»K{ê.
Àâ°}âÀê© pÖmXÀÖÔâ°yâK{ê. %Àâ}â AuêCÌê°© ~Ö¶Éâ·Rvâ°Àâ{â°.
ÌâÃÖpâ AuêC ~Ö¶Éâ·Rvâ°Àâ{곩 %Àâpâ{ê© pÖmXÀÖÐpâ°Àâ{â°. %ª{âpê mgâ»K}â¶[
dÖ·~âópâ°Íâ}â AuêC uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ{â·[Àê©? yâ°Éâ° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{âpê
»ùÌâ°°Àâ{â°. ÌâÃÖpâ Éâªhâr}êÌâ°° AÔâ°Àâ{곩, %Àâpâ° AuêC ÀâÃÖvâ°Àâpâ°.
%{ê© }âvêÌâ°°Àâó{â°. dê²}êÂÒ}â¶[ Àâ°ª»Zgâùpâ°Àâpâ°. Æ{â°XyÒ Àâ°ªvâùgê³±Tpâ°,
pâdâ_ÇÖ fÖyêgê³±Tpâ° E{âMpâ³ aÂÖDÐ AuêC ~Ö¶Éâ·Rvâ°ÀâÀâó. E{ê© î©»
Àâ°}â{â AuêCgâÔâ° }âÀâ°W µâî©pâ{â¶[Ìâ°³ }âvêÌâ°°ÀâÀâó. }âÀê°W·[pâ¶[ EªyâÝâ{ê©
µÖÉâ}â Éâ{â}âgâÔâ %ºdÖpâ }âvêÌâ°°Àâ{ê©? U·[ }âÀâ°W Æpâ°{âPÀê© Epâ°ÀâÀâó.
µÖÈêgâÔâ¶[ ÉâpâdÖpâ{â AuêC E{ê. A{âpê µÖÈêÌâ°Àâpâ° ±Ìâ°û{âpê Ïêùgê$ 7
gâªÂêgê E·[Àê© 8 gâªÂêgê ~ÖZpâªÅâÀÖgâ°ÀâÀâó. %{ê© î©» mgâ{â¶[ ¾pâªm}â}â
AuêCÌê°© }âvêÌâ°°Àâ{â°. %Àâ}â° AuêC Ýê©gê ÀâÃÖvâ°Àâ}â°?
Àâ°}â þ ¾pâªm}â Éâ± ~âpâ lÖÌê°
¾pâªm}â}â° ±·Àâªyâ¾{â°M %Àâ}â U·[ A{ꩵâgâÔâ° uÖîÌâÃÖgâ°ÀâÀâó.
Àâ°°ÙXÀâ°ª»ZÌâ° µÖÉâdâpâ°gâÔâ° ÀâÃÖvâ°Àâªyê ¾pâªm}â}â° U·[Àâ}â³Q
ÀâÃÖvâ±·[}â°. Àâ°}â{â AuêC Ýê©gê ~Ö¶Éâ°Àâpâ°? Àê°{â°ùgê Éâª{ꩵâ dê³vâ°Àâó{â°.
%¶[ Àâ°°ÙXÀâ°ª»Z dêÔâgê Eyâpâ Àâ°ª»Zgâùpâ°Àâpâ°. Àâ°}âdâ³" {ê³vâG Àâ°ª»Z
Epâ°Àâ. Àâ°}âdê" ÌâÃÖîg곩 `dâ~ÖÔâÀ곩dâ_ ÀâÃÖvâ°' Uª{â° A{ê©úû{â. o AuêC
Ýê©gê ~Ö·}êÌâÃÖΰyâ°? Àâ°}âÉâ°b ±°¬Pgê Ýê©ùyâ°. ±°¬P %ª{âpê©}â°? %{â°
Àâ°}â{â ÅÖgâ. ±°¬P ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ ±Ìâ°°XÀâó{곪{ê© ÏÖÑ Uª{â°d곪vâ°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

55

dê³Z©|âÀâ}â°Q dâpê{â° dê·Éâ ÀâÃÖvâ·° A{ê©úûyâ°. (dê³Z©|âÀâó d곩~â{â Àâ°ª»Z)
dê³Z©|âÀâ}â°Q IyêK©ÊÉâ°Àâó{ê© Ïê©dÖÐyâ°K. %{â° ûsD¾ª{â Ýê³vêÌâ°·° û{âP¾·[.
{곩ÍâÆ·[{Ögâ Ýê³vêÌâ°°Àâ{ê©dê? A{âpê E¶[Ìâ°³ ~êò©¶©Éâpâªyê dê·Éâ,
A{ꩵâ ~Ö¶Éâ°Àâó{â°. Ýê³vê Uª{âpê Ýê³vêÌâ°Ïê©dâÍêD©! yâ~âóR¥a~âóRgâÔâ ÆkÖpâÇê
E·[. A{ꩵâ ~Ö¶ûyâ°. E¶[Ìâ°³ Uª.Ä.gâùpâ°Àâpâ°. Eª¬ZÌâ°gâùgê
{ê©Àâyêgâùpâ°Àâpâ°. U·[pâ³ A{ꩵâ }âvêÉâ°Àâpâ°. Àâ°}â Ýê©ùyâ° ÀâÃÖÆ}âÝâx°J
»}â°Q Uª{â°. ~âZ»Ì곪{â° ÀâÃÖyâ° ~Ö¶Éâ·Rvâ°ÀâÀâó. Àâ°}âÉâ°b `|â}â Ïê©dâ°'
Uª¬yâ°. O}â° ÀâÃÖvâ°Æî? Àê°©¶}â %ºdÖî ÉÖL}â{â¶[{â°M yâªyâZuÖ·Àâ}â°Q yâ}âQ
dêôÌâ°¶[ þÚ¬pâ°Àâ}â°. %{â° ÀâÃÖÕÌâÃÖ gÖXªgâ. o ÀâÃÖyâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
yê©pÖ Ïêôî© d곩ΰ }âþ, yê©pÖ Ïêôî© Àâ°}â é
Ê©Àâ dê Éâªgâ Àâ°}â dÖ· pâÝÖΰ é %uÖC¾© }âpâ uÖ}âyâ }Öþ©éé
Ýâx Ïê©dê? ÝÖgêÌê°© ÏÖpâ{â°. ±°¬PÌâ°° È곩Åâ}â}â°Q dâpê{â° `ÝÖÌâÃÒ ~êôÉÖ,
ÝÖÌâÃÒ ~êôÉÖ' Uª¬yâ°. Àâ°}âdê" }êsDyâ°. ÈÖÅâ yâpâ°Àâ dê·Éâ Àâ°yêK Àâ°yêK
ÀâÃÖvâ°Àâ{â}â°Q ÉâpâdÖpâ Ýê©ùyâ°. U·[ dÖÌâ°ËdâyâËpâ³ aÂÖDвvâ°yÖKpê. ±°¬P
aª{â° Éâ· kÖs Or° dê³vâ°Àâ A{ꩵâ dê³rDpê A dê·Éâ }âvêÌâ°°Àâ{â°. U·[pâ³
aÂÖDÐ Ýê³vêÌâ°°Àâpâ°. Y{â° Eª¬ZÌâ°gâÔâ° ÆúÍâDÀÖÐÀê. EÀâógâÔâ¶[ {ê³vâG
Àâ°ª»Z, ÉêdêZrî, ~âòpÖ ~âîÀÖpâÆ{ê. O}â° AuêCÌâÃÖ{âpâ³ ÀâÃÖvâ°Àâ{ê©.
E·[¬{âM¶[ µÖª» }Öµâ. Ïê©dÖgâ¶, Ïê©vâÀÖgⶠÀâ°}â{â AuêC ~Ö·}ê Àâ°°ÙX.
À곩ÝâÀÖΰyâ°. À곩Ýâ{â Àâ°ª»Z Àê°{â°ù}â¶[pâ°Àâ. Àâ°gâ¾gÖÐ O}â}â°Q
Ýê©ù{âpâ³ ÀâÃÖvâÏê©dâ°. Àâ°}â°ÍâX ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°yâK Àⰰз yÖpê yâpâÈÖ?
U}â°QÀâ}â°. Àâ°ª»ZgâÔê·[ dÖÌâ°ËdâyâËîgê %ºdÖpâ Ýâª×{ÖMpê. %Àâpâ¶[
AÌâ°°|âgâÔâ³ EÀê.
%{âdê" ÉÖþ©±pâ°,
»©}â È곩dâ Àê°© Àâ°}âþ ÆpÖÊ© é yÖþ }â ש}âcyâ ~âªÚyâ dÖÊ©éé Uª{âpâ°.
Àâ°³pâ³ È곩dâgâÔâ¶[ Àâ°}â ÆpÖmÀâÃÖ}âÀÖÐ{ê. Àâ°}â{â EkêæÌâ°ªyêÌê°© U·[
}âvêÌâ°°Àâó{â°. E{ê© Àêôpâyâ]Àâ}â°Q ÏêÔêÉâ°Àâ{â°. E{âpâ Ýâ»Kpâ ±ÝâÔâÍâ°D Éê©}Ö~âvê
E{ê. Àâ°}â{â Éê©}ê ±ÈÖwâXÀÖÐ{ê. ÉÖþ©±pâ ÀÖ¹Ìâ°¶[ aª{â° ÀâÃÖyâ° þ©Ð{ê,
±Ýâ° ±ª|â}â yê ÏÖªºÌâÃÖ, Odâ ÆkÖpÖ Ê©Àâéé
ÉêdêZrî, yâÝâú©·{Öpâ, dâÆ°©µâ}âpâpâ° Epâ°Àâªyê tÖÇê E{ê. ÆÆ|â kñÑgâùÀê.
~ê©ÂêÌâ°¶[ û~Öΰgâùpâ°Àâpâ°. EÚ© ÀâXÀâÉêLÌê°© %Àâpâ°gâÔâ dêôÌâ°¶[{ê. þ©gê
Àâ°}âÀâó Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ pÖm}ÖÐ{ê. %Àâ}â¶[ %ºdÖpâÆ{ê. dÖÀâ°, dê³Z©|â
U·[Àâò %Àâ}â Àâµâ{â¶[Àê.

56

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

~âZzâÀâ° ~âZÀâ½»K Àâ°}â d곩, Àâ°ÝÖÀ곩Ýâ %ÝâªdÖpâ é
{â³Ê© ~âZÀâ½»K I~âu곩 dÖÀâ° ~âZ±· mgâ Àê° éé
Eªzâ {â°gâ°ËxgâÔâ° U·[pâ¶[ Epâ°ÀâÀâó. dÖÀâ°, dê³Z©|â, À곩Ýâ, È곩Åâ,
%ÝâªdÖpâgâÔâ° U·[pâ¶[ Epâ°ÀâÀâó. pâ³~â{â Àâ°{â, Ikâ+ údâ_x{â Àâ°{âÀâò
uê³yêgê ~âîÀÖpâÆ{ê. %{âpâ À곩ÝâÀâò E{ê.
À곩Ýâ{â ûç© `ÄZÌâÃÖ' %{â° U·[pâ aÔâÐ{ê. ÌâÃÖÀâ{곩 aª{â°
ÄZÌâ°ÀÖgâ°Àâó{â°. A{âpê Àâ°ÝÖyâWpâ° ÌâÃÖpâ}â³Q ÄZÌâ°pâ}ÖQÐ }곩vâ°À⬷[.
A{âpâ³ %{âpâ %zâË »ù¬pâ°Àâpâ°. ÄZÌâ°ùgê `Éê³dâ°"' Uª± ~âóyâZ¾pâ°Àâ}â°.
%ª{âpê U·[ }â}âQ{â°, }â}âQ{â° U}â°QÀâ{â°. E¶[ AyâWÆ·[. aÔâgê ±ÝâÔâ
g곪{â·gâùÀê.
kâÉâW ¬ÈÒ Éê {ê©Ù yâ³, dÖX dÖX yâÀâÃÖµê Ý곩 pâÝê é
¬· ÉâyÖª dÖX dÖX Ýêô yê©pê, ¬· ÉâyÖ}ê dê ¶Ìê° éé
s.Æ. }곩vâ°»Kpâ°ÀÖgâ a±T Àâ°ÝÖyâW}â° yâ}âQ dâ³{â·}â°Q a~âR ÀâÃÖvâ°»K{âM.
E}ê³Q±T {ÖÚ, dê·Àâpâ° ÝâÇêÌâ° »·dâ U·[pâ}â³Q %ÀâpâÀâpâ Àê©Íâgâùª{â
gâ°pâ°»Éâ±Ýâ°{â°. }â}âQ gâ°pâ°yâ° Àê©Í⬪{â·[, }â}âQ }Öΰΰª{â gâ°pâ°yâ°
þÚÌâ°°Æî. aª{â° Àê©Ôê }Ö}â° ~ÖXªÂÒ, µâÂÒË |âîû EÚ© µâÝâpâÀâ}â°Q
Éâ°»K±ª{âpâ³ ÌâÃÖpâ³ }â}âQ}â°Q gâ°pâ°»Éâ°Àâó¬·[.
pÖ»Z ÂêZ©¾}â¶[ a±T Ýâ°vâ°Ð ûdâ"Ôâ°. }Ö}â° Ýâ·°[m°@»K{êM. Agâ %ÀâÔâ° dâx°J
dêÔâgê ÀâÃÖÚ }â}âQ}â°Q }곩vâ°»K{âMÔâ°. }âªyâpâ dê©ù{âÔâ°, `¾©Àâó ÉÖþ©±pâ·[Àê©?'
}Ö}â° Àâ°°gâ°ÔâQdê". %Àâùgê »ùΰyâ°. `}Ö}â° }â}âQ ~â»gê pÖ»ZÌê°©, `EÀâpâ°
ÉÖþ©±pâ° Epâ±Ýâ°{êª{â°' Ýê©ù{êM. %Àâîgê }⪲dêÌâÃÖg⶷[. }Ö}â° ÀâÃÖyâZ
¾Àâ°W}â°Q gâ°pâ°»û{êM. ¾Àâ°W }âvâÀâùdêΰª{â ¾©Àê© ÉÖþ©±pêª{â° }â}âgâ¾ûyâ°K.'
%Àâîgê `}ÖÀâ°' ûÑ"yâ°K. }곩Ú, }â}âQ}â°Q gâ°pâ°yâ° þÚÌâ°°Àâ¶[ É⪵âÌâ°Æyâ°K.
EÍâ°D Ýê³yâ°K ÂêZ©¾}â¶[{âMpâ³ %Àâîgâ{â° »ùÌâ°¶·[.
dÖÀâ°}â{â³ ~âîÀÖpâÆ{ê. dÖÀâ°}â ~â»Q pâ». pâ» Uª{âpê©}â°? ÉâªÅ곩gâ
ÑZÌê°Ìê°© pâ». dÖÀâ°}â ~â»Q Àâ°yâ°K dÖÀâ° E±Tpâ³ dâ³Ú m}âpâ}â°Q
g곩ÔÖÚÉâ°Àâpâ°. EÀâpâ° ~âZkâæ}âQ ÀêôîgâÔâ°. %ª{âpê dâ¹Jgê dÖx{ê© Ä©ÚÉâ°Àâpâ°.
EÀâpâ ~âóyâZ}ê© `AÉê'. EÀâpâ° E·[{â¶[ ÉâªÅ곩gâÀâò E·[. Àâ°yêK %{âpâÈê[©
Éâ°ØÉâ°Àâó{â³ E·[. dê©Àâ· ¾©Àê© ¾©ÀÖÐpâ°Æî. È곩·°~âyê, EÀâÔâ° dÖÀâ°}â
Éê³Éê. ÌâÃÖp곪¬gÖ{âpâ³ Éâ]·R Àâ°}âÉÖK~âÀÖ{Ögâ Àâ°}êÌâ° Éâ{âÉâXpê·[
aÂÖDвvâ°Àâpâ°. U·[pâ³ Éê©î Ê©ÆÌâ°}â°Q dâªgêÚÉâ°Àâpâ°. a±T Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâ
ÀâÃÖyâZ E{âpâ Æp곩º E{â°M, U·[pâ ÆkÖpâ yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ}â°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

57

~âZ±· %Æ{ÖX dÖ ~âîÀÖpâ é
g곩ÉÖ]Æ°©Ê pÖÀâÃÖÌâ°x{â¶[ þ©gê}â°QÀâpâ° ¥
E}â Éâ± Æ°· Ê©Àâþ hê©pÖ éé
EÀâpê·[ AyâW}â}êQ© Àâ°°»Kpâ°Àâó{â° dÖx°Àâ{â°. AyâW}â}â°Q ±ªºûpâ°Àâpâ°. %Àâ}â°
Ä©vêgê aÔâgÖÐpâ°Àâ}â°. E{â° »ùÌâ°°»K·[. yâ°ªÏÖ }Öm³dÖ{â Àêôîΰª{â
~Ö·}ê }âvêÌâ°°»Kpâ°Àâó{â°.
d곩~âÆ{ê. d곩~â{â ~â»Q þªÉÖ. d곩~â ±ª{Ögâ Ýê³vêÌâ° Ïê©dê¾Éâ°Àâó{â°.
þªÉêÌâ° Àâ°}âÉÖbgâ°Àâó{â°. Ýê³vê{Ör¬ª{â Àâ°mÀê¾Éâ°Àâó{â°. Agâ
ÉâÀâÃÖ|Ö}âÀê¾Éâ°Àâó{â°. U·[pâ dâzêÌâ°³ E{ê©. Ýê³vê{ÖrÀÖ{â Àê°©Èê Àâ°}âÉâ°b
µÖªyâÀÖgâ°Àâó{â° U}â°QÀâpâ°. µÖª»gÖÐ Ýê³vê{ÖrÀê©? E{êªzâ µÖª»?
±Ìâ°°XÀâó{âîª{â, Ýê³vêÌâ°°Àâó{âîª{â Àâ°}âÉâ°b ÉâÀâÃÖ|Ö}â Ý곪{â°Àâ{ê©?
EÀâîgê µâî©pâ{â uÖC}â E·[Àê©? }âÀâ°W ~âòxË µâî©pâ{â »ùÀâùdê Ïê©vâÀê©?
a±T Àâ°}곩ÀêôuÖC¾dâpâ° Åê©sÌâÃÖÐ{âMpâ°. }Ö}â° %Àâpâ}â°Q, `Àâ°}âÀêª{âpê©}â°?
%{â° U¶[{ê?' Uª{â° dê©ù{ê. aª{ê© ~âZµêQÌâ°¶[ %Àâpâ° ÀâXgâZpÖ{âpâ°
(ÀÖXdâ°·pÖ{âpâ°). }Ö}â° ÀâÃÖyâ° Àâ°°Ðû{â }âªyâpâ %Àâpêª{âpâ°, `Àâ°ÝÖpÖm,
¾©Æ©gâ dê©Ôâ°Àâ ~âZµêQgâÔâ° oÀâpêgê ÌâÃÖpâ³ dê©ù·[. ÌâÃÖÀâ ûÈꩱÉÒ}â¶[Ìâ°³
E·[. }Ö}â° }â}âQ kÖ·dâ}â Àê°©Èê dâ¹JsDpâ°yêK©}ê. gÖÚ }âvêÉâ°ÀÖgâ
ÌâÃÖÀâó{Ö{âpâ³ Ýâ°vâ°ÐÌâ° Àê°©Èê dâx°J ²{âMpê %{â}â°Q »ù{â yâdâ_x }Ö}â° yâdâ_x
±Ú{â° Ukâ+îÉâ°Àê}â°. E{â° pâ³ÛÌâÃÖÐ{ê. Éâ°Àâ°WÉâ°Àâ°W}ê© (ÝÖ}ÒË) Ukâ+îdê
gâªÂê dê³vâ°»K{âMpê Agâ·³ Ukâ+îdê Ýê©Ôâ°yêK©}ê. aª{곪{â° Éâ· Ýê³vê¬{êM©}ê.
}Ö}â° ÀÖÝâ}â{â¶[pâ°ÀÖgâ EªzâÀâó }âvê{âpê aª{ê©r° dê³vâ°Àê. %{â³
pâ³ÛÌâÃÖÐ{ê.'
pâþÀâ°}â ÈÖÙ Åⶠdâp곩, igâ°¹ %gâ°x }â uÖÌâ° éé
EÀâpê·[ µâÑKÀâªyâpâ°. Àê©{â{â pâkâ}ÖdÖpâ Àê©{âÀÖXÉâpâ° dâ³vâ ~âóyâZµê³©dâ
%}â°ÅâÆû %yâKpâ°. Àâ°pâ (Ðvâ) ~âZúQû{Ögâ %Àâpâ° Ukâ+pÖ{âpâ° (yâÄR}â
%îÀÖΰyâ°.).
dê³Z©|â{â Àâ°gâ `%ÆkÖpâ'. ÆkÖpâÀâ}êQ© ÀâÃÖvâ{âÀâ}â°. d곩~â{â¶[ ÆkÖpâ
ÀâÃÖvâ°Àâó{ê© E·[. d곩~âÀâò {êôÆgâ°xÀâ}â°Q Ýâ»Kdâ°"Àâ{â°. Àâ°pêÀâó E{âpâ Éê³Éê.
`Àâ°pêyê' U}â°QÀâó{â³ pâ³Û. EÀâpê·[ È곩Åâ{â ~âîÀÖpâÀê©. yâ½ÍÖJ d곩~â{â
~â»Q. È곩« Àâ°}â°ÍâX ~Ö~âÀâ}êQ© ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. Éâ°Ôâ°\ dâ³vâ Éê³ÉêÌê°©. ~Ö~âÀâó
~âó»Z.
%Éâ %Éâ°pâ hâr Àê° ±Éê dêôÉê pâÝê dⰵⷠéé

58

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

o dâ°îyâ° ÌâÃÖpⳠתyâ}ê }âvêû·[. Àâ°}â{â uÖ· (}êrÀâdÒË) ±ÝâÔâ
g곪{â·Àâ°Ìâ°. {ê³vâGÀâpâ° dâ³vâ »ùÌâ°{ê© Ý곩Ð{ÖMpê. %{âdê" ÉÖþ©±pâ
ÀÖ¹ þ©Ð{ê,
`ÉâÌâÃÖX{â dê dÖ±³ Àê° Ýêô Éâ± Ê©Àâ ÆkÖpêéé'
Ê©Àâpâ°gâÔê·[ o pÖdâ_Éâpâ ±·ÀÖ{â Àâ°°¸DÌâ°¶[Àê. %¶[ª{â ²vâ°gâvêÌê°©
E·[ÀÖÐ{ê. Ïê©dÖgâ¶, Ïê©vâÀÖgⶠAuêC ~Ö¶ÉâÈê©Ïê©dâ°. E{â° }âÀâ°W
Àâ°}⥵âî©pâgâÔâ¶[ }ÖsÝ곩Ð{ê. ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{âpê ~âZ±· µâÑKÌâ°
%îÀÖgâ°Àâó{â°. (gâ°ÈÖÀâ°pÖÐpâ°Àâó{â°) %ÀâpÖpâ°? Àâ°}âÀê©? ÉÖþ©±pâ ÀÖ¹
þ©Ð{ê ¥
Àâ°}âþ AÝê dÖ· dâpÖÈÖ é Ê©Àâ }âkÖÌê° dâpê Ïê©ÝÖÈÖéé
}âÀê°W·[pâ aÔâg곪{â° ~âZÅÖÆ ÉâyêK dê·Éâ ÀâÃÖvâ°»K{â°M, %{âpâ AuêCÌâ°}â°Q
AyâW{ê©Àâ}â³ ~Ö¶Éâ°Àâ}â°. }âÀâ°gÖgâ°Àâ ÝÖ¾Ìâ°¶[ O¾{ê }곩vâ°ÀÖ.
ÉÖþ©±pâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ¶[ %zâËÆ{ê. U·[pâ³ ÌâÃÖÀâ{곩 %ªyâpâªgâ{â pÖdâ_û
±·{â¶[ ûÑ"d곪Úpâ°Àâpâ°. %{â° dâ³Zpâ Àâ°yâ°K þªÉÖyâWdâÀâò AÐ{ê. Àâ°}â{â
U·[ A{ꩵâgâÔâ³ (AuêC) ~Ö¶Éâ·Rvâ°ÀâÀâó. %{â° O}â° ±Ìâ°Éâ°Àâ{곩 %{ê©
Agâ°Àâó{â°. AuêC ±ÝâÔâ {ê³vâG{â°. Éê©}êÌâ°³ {ê³vâG{â° Àâ°yâ°K
±·Ìâ°°yâÀÖ{â°{â°. Àâ°}â aª{â° AuêC ÀâÃÖÚ{âpê U·[ Eª¬ZÌâ°gâÔâ³ %{â}â°Q
~Ö¶Éâ°ÀâÀâó. Àâ°}âdê" }Ö·°" pâ³~âgâÔâ° Àâ°}â, ±°¬P, ×yâK Àâ°yâ°K %ÝâªdÖpâ
Uª{â°. ±°¬P yâÄRyâÉâLpâ}â°Q úÑ_Éâ·° A{ꩵâ dê³vâ°Àâ{â°. Agâ dêô Àê°ô AyâW U·[
%{âpâ AuêCÌâ°}â°Q ~Ö¶Éâ°ÀâÀâó. Àâ°}â{â Àâ°ª»Z, dÖÀâ°, dê³Z©|â, À곩Ýâ, È곩Åâ,
%ÝâªdÖpâ ~ÖÙªÚgâÔâ°. EÀâpâ°gâÔâ {ê³vâG Éêô}âXÆ{ê. Àâ°}â{â o
~âòxËyâÀâ°ÀÖ{â dÖÌâ°ËdÖî Àâ°ªvâù ÀâXÀâûLyâ AuÖC~Ö·dâpâ°. Àê°©¶ª{â
A{ꩵ⠱ª{Ögâ U·[pâ³ ~Ö·}ê ÀâÃÖvâ°ÀâÀâó. I{ÖÝâpâÇêgÖÐ ±°¬P þ©gê
Ýê©ù{âpê, `EÀâ}â° }âÀâ°gê aÔê\Ìâ°Àâpâ° U}âQ¶·['. `%{âdê" Ýê³vêΰî' Uª{Ögâ
dêô û{âPÀÖgâ°Àâó{â°. E{â° Ýê©gê }âvêÌâ°°Àâó{â°?
dê³Z©|â{â uê³yêgê þªÉê þªÏÖ¶Éâ°Àâó{â°. `þªÉÖ dê³Z©|â{â ~â»Q.' %ÆkÖpâ
Àâ°gâ, »pâÉÖ"pâ Éê³Éê, þ©gê ~âîÀÖpâÀê© {â°ÍâDpâ gâ°ª~âó. þªÉÖpÖ¹
Ýê³vêÌâ°°Àâ{â}â°Q À곩m° Uª{â° }곩vâ°ÀâÔâ°. A}âª{â ~âvâ°ÀâÔâ°. %Àâùgê
ÆÀê©dâÆ·[. ~âóyâZ `%ÆkÖpâ'¾gê dê³Z©|â ±ª{Ögâ Ýêkâ°+ Ýêkâ°+
ÀâÃÖpÖÀâÃÖîÌâÃÖ{Ögâ µÖª» {ê³pêÌâ°°Àâó{ê¾Éâ°Àâó{â°. E}ê³Q±Tpâ}â°Q
hÖûgê³ùû }곩Àâó dê³vâ°Àâ{â° Uªzâ µÖª»? Uªzâ ÉâÀâÃÖ|Ö}â? þªÉê
dê³Z©|â{â ~â»Q.' Agâ %ÆkÖîÌâ°³ Éâªgâvâ ±pâ°Àâ}â°. ~âZ»Ìê³±T Àâ°}â°ÍâX}â¶[

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

59

EÀâó %vâÐpâ°Àâó{â}â°Q dÖx±Ýâ°{â°. %ª{âpê Àâ°}â{â o ÀâÃÖÌâÃÖuÖ·
{ê³vâG{ÖÐ{ê. EÀâ}â Àâ°ª»ZgâÔâ³ È곩«gâÔâ°. |â}â Ïê©dÖ{Ögâ, ±°¬P È곩Åâdê"
AuÖCÄû `OÔâ°' U}â°QÀâ{â°. %{âpâ ~â»Q yâ½ÍÖJ %ÀâÔâ³ û{âPÔÖgâ°ÀâÔâ°, `ÝÖÌâÃÒ
~êôÉÖ' U}â°QÀâÔâ°. %Àâù{âM¶[ µÖª» Epâ{â°. %ÀâÔâ Àâ°gâ ~Ö~â, %Àâ}â³ %ÍêD©
{â°ÍâD. Àâ°}â°ÍâXîgê ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ·° ²vâ°Àâó¬·[. ~Ö~âgâÔâ}êQ© ÀâÃÖvâ·°
Ýâkâ°+Àâ}â°. EÀâpê·[ Àâ°}âûb}â Éêô}âX~âvê. AyâW{ê©Àâ EÀâîgê Éâª~âòxË ÉâÝâdÖpâ
dê³vâ°Àâ}â°. EÀâpâªyê dÖÀâ°{ê©Àâ. Àâ°}â ±Ìâ°û{Ögâ Ê©ÀâÀâó ÉâªdârgâÔâ¶[
²©Ôâ°Àâó{â°. dÖÀâ°}â AgâÀâ°}âÀâó ±°¬P ÅâZÍâDpâ}ÖQÐÉâ°Àâó{â°. ÆÍâÌâ°gâÔâ
ÆdÖpâgâÔâ¶[ Àâ°°Ôâ°gâ°Àâ}â°. dÖÀâ°}â ~â»Q pâ» `pâ»ÑZÌê°' `ÉâªÅ곩gâÑZÌê°'
U}â°QÀâpâ°. %Àâpâ ~âîÀÖpâÀâò {â°ÍâDkâyâ°ÍâDÌâ°pê©! EÀâpê·[ Éê©î Ê©ÀâÀâ}â°Q
þªvâ°Àâpâ°.
E}â Éâ± Æ°· Ê©Àâþ hê©pÖ é
²}Ö ~âîkâÌâ° ±ÌâÃÖ Ìâ°Àâ° d곩 kê©pÖéé
Õpâ À곩Ýâ À곩Ýâ Éâdâ· ÀÖXº }â d곩 Àâ°³· é
yÖyê I~âmÌâ° ±ÝⰠƺ Éâ³ÈÖéé
`À곩Ýâ' E{â° O}â°? À곩þÌâÃÖ{âÀâ}â° %}âzâË dê·ÉâgâÔâ}êQ© ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
À곩Ýâ{â ~â»Q Àâ°yâ°K ~âòxË ~âîÀÖpâÆ{ê. EÀâ}â Àâ°|â° ({â°pÖÉêgâÔâ°)
È곩·°~âyÖ. ~âóyâZ}â° %uÖC}â. À곩Ý⬪{â U·[Àâò }â}âQ{ê© Uª± ÅÖÀâ
±pâ°Àâó{â°. À곩ÝâÀâó ±ÝâÔâ {ê³vâG{â°. Àâ°}âÀâ}â°Q ÑZÌâÃÖú©·ÀÖÐÉâ°Àâó{â°.
ÌâÃÖÀâ {âÔâ{â ÉâpâdÖpâÆpⶠ%Àâpâ AuêC ~Ö·}êÌâÃÖgâ°Àâó{â°. Àâ°°ÙXÉâLpâ
A{ꩵâÀê© dê³}êÌâ°{â°. %{ê© ~Ö·}êÌâÃÖgâ°Àâó{â°. %ªyêÌê°© Àâ°}â{â A{ꩵâgâÔâ
~Ö·}ê }âvêÌâ°°Àâó{â°. pÖdâ_Éâpâ Avâùyâ (ÅâÌâ°ªdâpâ) AÐpâ°Àâó{â°. %Àâpê·[
a±TîЪyâ a±Tpâ° µâÑKµÖ¶gâÔâ°. AyâW{ê©Àâ AuÖC~Ö·dâ ÀâÃÖyâZ. ogâ ~âZµêQ
Uª{âpê Odê ÝÖgê·[ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°? %Àâîgê %Íâ°D µâÑK, ±·Æpâ°Àâ{ê©? E·[,
%{â° dê©Àâ· %uÖC}â{â ~âZ{âµâË}â. %uÖC}âÀêª{âpê AyâW yÖ}â° Àâ°}âÉêbª{â°
»ù¬pâ°Àâó{â°. %{â° Ýê©ù{âªyê dâ°¹Ìâ°°Àâó{â°. Àâ°}â{â AÌâ°°|â %uÖC}âÀê©.
AyâW¾gê ÌâÃÖpâ° ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpêª{â° »ùÌâ°°Àâ{ê© E·[. E{â³ aª{â° %uÖC}â.
E{ê·[dê" dÖpâxµâdâKpÖpâ°? AyâW{ê©Àâ %}â°dâîÉâ¬{âMpê O}ê©}â³ Agâ{â°.
ÉÖþ©±pâ° þ©gêª{âpâ°,
A~âd곩 A~â þ ±ª|ê³X©
E¶[ ±ÝâÔâ yâdâËÆ{ê. ¾}âQ µâÑK ¾}âQ}êQ© ±ªºû{ê.
uêôÉê ÉÖ]}â dâªkâ Àâ°ª¬· ÀâÃÖ, ÅâpâÀâ°yâ Å⳪dê ~âpâÌ곩 éé

60

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

gÖÊ}â Àâ°Ýâ·°gâÔâ¶[ Epâ°Àâ }Öΰ gÖÊ}â¶[ dÖx°Àâ yâ}âQ ~âZ»²ª±Àâ}êQ©
Àâ°yê³Kª{â° }Öΰ Uª{â° »ù{â° Ïê³gâÔâ°yâK ÉÖÌâ°°Àâ{â°. %ª{âpê yâ}âQ }êpâÔâ°
Ïê©pê }Öΰ Uª{ê¹û{ê.
uêôÉê }ÖÝâpâ dâ³~â Àê°, %~â¾ ~âZ»ÀâÃÖ {ê©Ù ~âpâÌ곩 éé
ûªÝâ ÏÖÆÌâ°¶[ yâ}âQ{ê© ~âZ»²ª±Àâ}â°Q }ê³©Ú gâÊËûyâ°. %{ê© |â]¾
~âZ»|â]¾ûyâ°K. %{â}êQ© dê©ù }곩Ú{â ûªÝâ Ïê©p곪{â° ûªÝâ Uª{â° »ù{â°
ÏÖÆgê ÝÖîyâ°. %ª{âpê yâ}âQ¶[ ±·Æ{âMpâ° %uÖC¾ÌâÃÖ{â dÖpâx Ê©Àâ
dâÔê{â°d곪Úyâ°. AyâW{ê©Àâ}â° %uÖC}⬪{â yâ}âQ}êQ© ±ªºyâ}êª{â° »ù{â°, yâ}âQ
µâÑKÌâ°}êQ© ÀâXΰÉâ°Àâ}â°. µÖÉâçgâÔê·[ AyâW¾gê }ÖµâÀꪱ°¬·[ (%mpâ %Àâ°pâ)
U}â°QÀâÀâó. ÀâÉâ°{ê©Àâ dâ½ÍâJ ЩyêÌâ° Éâª{ꩵâÀâ}â°Q `}Ö}â° Àê³{â·° Éâ³Ìâ°Ë¾gê
dê³sD{êM©}ê' Uª¬{ÖM}ê. %{âdê" %m°Ë}â}â°, `¾©}â° o Ìâ°°gâ{â¶[pâ°ÀâÀâ,
Éâ³Ìâ°Ë}Ö{âp곩 ~âópÖyâ}â dÖ·¬ª{â·³ E{âMÀâ, E{â}â°Q Ýê©gê Ýê©Ôâ°Æ?'
Uª{â}â°. Agâ dâ½ÍâJ}â°, `}â}âQ, ¾}âQ }âvâ°Àê ±ÝâÔâÍâ°D m}âWgâÔâ° AÐÝ곩ÐÀê.
A{âpê ¾}âgâ{â° »ùÌâ°{â°. }Ö}â° »ù¬pâ°Àê' Uª{â}â°. %ª{âpê AyâW}â° %}ê©dâ
µâî©pâÀâ}â°Q |ÖpâÇê ÀâÃÖÚ{ê Àâ°yâ°K dâÔê{â°d곪Ú{ê.
AÑpâ Ìâ°Ýâ yâ}â fÖdâ Æ°ÈêgÖ dâÝÖª Õpâyâ Àâ°gâpâ³î© Àê°©éé
U·[Àâò }âúÉâ°Àâó{â°, E{â° %Ùªvâ ÉâyâX. A{âpâ³ E{â}â°Q }⪱¬pâ°Àâ{ê©?
%{êªzâ %uÖC}â? (À곩Ýâ{â ±ÈêÌâ°°) AyâW¾gê U·[Àâò ÉâyâXÀÖÐ dÖx°ÀâÀâó.
À곩ÝâÀê© `}Ö}â° }â}âQ{â°' U}â°QÀâªyê ÀâÃÖvâ°yâK{ê. È곩ÅâÀâó ~Ö~â ÀâÃÖvâ°Àâªyê
~êZ©pê©ÄÉâ°Àâó{â°. E{â° AyâW}â Éâ]ÅÖÀâÀê© %·[. ¾Àâ°gê AyâW}â ÉâyâXÀÖ{â Éâ]ÅÖÀâ
»ùÌâ°{ÖÐ{ê.
ÌâÃÖpâ}ÖQ{âpâ³ %îyâ°dê³Ôâ\·° Upâvâ° ÆkÖpâgâÔâ° »ù¬pâÏê©dâ°. %Àâpâ Àâ°³·
kâÝâpê (Àâ°°ÙkâÌê°Ë) %ª{âpê Éâ]ÅÖÀâ. Àâ°}â°ÍâX}â Àâ°³gâ°, dâx°JgâÔâ°
~âZyêX©dâyêÌâ°}â°Q Ýê©Ôâ°ÀâÀâó. %ÀâógâÔâ° }âÀâ°W }ê}â~âógâÔâ¶[ %kê³+yâ°KÀâÀâó.
Upâvâ}êÌâ°{ÖÐ %Àâpâ Éâ]ÅÖÀâ{â uÖC}âÀÖgâ°Àâó{â°. %Àâpâ° UªzâÀâpꪱ°{â°
»ùÌâ°°Àâó{â°. dâÀâ°Ë¬ª{â Ýê©gê, Éâ]ÅÖÀ⬪{â Ýê©gê Uª{â° dê©Ôâ°Àâpâ°. %{âpâ
ÑZÌê°gâÔê©}â°? aÔê\Ìâ°Àâpâ° U}â°QÀâpâ°. À곩ÉâÀâ}êQ©}â³ ÀâÃÖvâpâ°. ~âpâÀâÃÖzâË
ÀâÃÖÐËgâÔâ° y곪{âpê O¾·[, AyâW¾gÖÐ ÀÖXdâ°·pÖÐpâ°ÀâÀâpâ°. AyâW
dÖx°Àâ{ê©? Éâ]ÅÖÀâ dÖx°Àâó{âdê" yâ°ª± µâ°{âPpÖÐ dÖx°Àâpâ°. AyâW ûç©Ìâ°³
%·[, ~âópâ°Íâ}â³ %·[. ~âªkâÅâ³yÖyâWdâ yâyâ®gâÔâ³ %·[. %ª{âpê ÀÖÌâ°°,
%ÐQgâÔÖÐpâ{ê© ~âpâÀâÃÖyâW}â %ªµâÀÖÐpâ°Àâó{â°. %ª{âpê %ÐQ, ÀÖÌâ°°
ÌâÃÖÀâó{â³ E·[. A{âpê ~âpâÀâÃÖyâW}â %ªµâÆpâ°Àâó{â°. %{â° yâ°ª±

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

61

¾Àâ°Ë·ÀÖÐ{ê. E{â° ÉâxJ{â³ %·[, {ê³vâG{â³ %·[. }ÖµâÀâò Agâ{â°.
{â½wâÀÖÐ{ê, ~âªkâ yâyâ®gâùª{â Ïê©pêÌâÃÖÐ{ê. yâyâ®gâùpâ°Àâ¶[ }ÖµâÆ{ê. ~â½¼]Ìâ°
}ÖµâÀêª{âpê Éâ°r°DÝÖdâ°Àâ{â°. %ª{âpê %{â° %ÐQdÖÌâ°Ë. %ÐQgê ÝâÀê
ÉâÝâdâîÉâ°Àâó{â°. ÝâÀêgê AdÖµâ %ÀâdÖµâ ÀâÃÖÚdê³vâ°Àâó{â°. A{âpê AyâW}â°
EÀê·[Àâ}â°Q Æ°©îpâ°Àâ}â°. ogâ AyâW}â gâ°x Ƶê©ÍâgâÔâ}â°Q %ÀâÈ곩ÑÉâ°ÀÖ.
`AyâW'Àâó pÖdâ_Éâ}â·[. E¶[ uÖC}âÆ{ê, ÆkÖpâÆ{ê. {곩Íâgâù·[,
¾Àâ°Ë·ÀÖÐ{ê. dê³Z©|â, È곩Åâ, þªÉê, ÆdÖpâgâÔâ³ E·[. ÆÀê©dâ, A}âª{â,
ú©·, Éâªy곩ÍâgâùÀê. %Àê© Éâ{â°$xgâÔâ° ~âZÅâ°Æ}â¶[Àê. E{â}êQ© pÖÀâÃÖÌâ°x
Ýê©Ôâ°Àâ{â°,
oµâ]pâ %ªµâ Ê©Àâ %Æ}Öú é kê©yâ}â %Àâ°· ÉâÝâm Éâ°ÙpÖû© éé
É곩 ÀâÃÖÌâÃÖ ±Éâ ÅâÌ곩 gâ°ÉÖΰ é ±ª|ê³X© Ñ©pâ Àâ°pâdâr Ñ© }Öΰéé
E{âdê" AµâZÌâ°Æ·[. ÌâÃÖpâ AµâZÌâ°Àâò Ïê©Ñ·[. ÏÖÝâX ÉÖ|â}âgâÔâ}â°Q
%Àâ·ª²ûpâ°À⬷[.
µâî©pâ
%Àâ·ª²ÌâÃÖÐ{ê.
¾©î·[{êÌâ°³
µâ°{âPÀÖÐpâ°Àâó{â°.
ÝâÀê
E·[{ê©
Ê©Æûpâ°Àâó{â°.
%{â°
A}âª{âÀâ°Ìâ°ÀÖÐpâ°Àâó{â°. %Æ}ÖúÌâÃÖÐ, Éâ°ú©· ~âZÀâ½»KÌâ°{ÖÐ{â°M,
%{ê·[Àâò U¶[ dâÔê{â° Ý곩Ð{ê? U¶[ÌâÃÖ{âpâ³ dâªvâ°±ª{âpê %{â° %}ÖyâWÀê©
AÐpâ°Àâó{â°. Àâ°}â{â ~âîÀÖpâÀê© dÖx°Àâó{â°. Àâ°}â°ÍâX}â dâÀâ°ËgâÔê·[
AyâW}âÀâ·[. UÈê[¶[Ìâ°³ È곩Åâ, %ÝâªdÖpâ, Àêôpâyâ] yÖªvâÀâÀÖvâ°»K{ê.
Ê©ÀâÀê¶[
Ý곩ΰyâ°?
AyâWÀêª{âpê©}â°?
þ©gÖ{âpê
%{â}â°Q
¾Àâ°Ë·Àê}âQÈÖgâ{â°. %{â° yâ°ª± dêrD{ÖÐ ûdâ°"ÝÖÑd곪Ú{ê. dÖx°Àâ{ê·[
{곩Íâ Àâ°}âûb}â{â°. dâ³Zpâ ~âîÀÖpâ{â°M. AyâW{ê©Àâ ±×+r°Dd곪Úpâ°Àâ}â°.
%{âdÖ"Ð AyâWÉÖdÖ_yÖ"pâ{â %ÀâµâXdâyê E{ê. U·[pâ³ Ýê©Ôâ°Àâ{â° `AyâW}â}â°Q
»ùΰî' Uª{â°. %{â}êQ© ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°yâK¶{â°M %îÌâ°{ê© a{ÖMvâ°»Kpâ°Àâó{â°
Æv⪱}âÀâ·[Àê©? AyâW}â}â°Q ÅâZÆ°ÍâF}â}ÖQÐ ÀâÃÖÚ{â E{â° ÉâyâXÀâ}â°Q »ùÌâ°·°
²vâ°Àâó{ê© E·[.
±Ýâ° ±ª|â}â yê ÏÖªºÌâÃÖ, Odâ ÆkÖpÖ Ê©Àâ é
Ê©Àâ ÆkÖpÖ dÖX dâpê, u곩 }â lâ°vÖÀê Ä©ÀÖ éé
E{â° ~âòxËÀÖÐ AyâW}â ±ª|â}âÀÖÐ{ê.
~âZ±· %Æ{ÖX dÖ ~âîÀÖpÖéé
E{â° %Æ{êXÌâ° ~âîÀÖpâÀâó. g곩~Ö·ÉÖ]Æ°gâÔâ° þ©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
mvâ kê©yâ}â Ýêô, gâZªzâ ~âwâ gâΰ é Ìâ°{âXÄ Æ°zÖX lâ³ryâ dâï}âΰéé
~Öpâ ·gâ}â d곩 Ýâpâ d곩ΰ kÖÝê é ²}â Éâ{â°$pâ° d곩ΰ ~Öpâ }â ~ÖÀêéé

62

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

E{â}êQ© ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°, `UÈê³[© AyâWÀâò ûÑ"ÝÖÑd곪Ú{ê' Uª{â°.
A{âpê Éâ{â°$pâ° yâ}âQ Àâ°þÀê°Î°ª{â E{â}â°Q ±{âÈÖΰÉâ±·[}â°. mgâ»K}â¶[
%ÉâyâXÀÖ{â |âÀâ°ËÆ{ê. lâ·, dâ~ârgâùª{â Àâ°¶}âÀÖ{â Àâ°}âÀâ}â°Q ²Úû
±{âÈÖÀâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ, ¾Àâ°W}â°Q Àâ°|â°Àâ°Ìâ° ÀâÃÖÚ{êM©}ê. Àê³{âÈÖ{âpê
¾©Àâó Àâ°}â{â AuêCgâÔâ}â°Q ~Ö¶Éâ°»K¬M©î. ~Ö~âgâùª{â UÍâ°D m}âW dâÔê{âpâ³,
yâ~âÉâ°b ÀâÃÖÚ{âpâ³ yê³ÔêÌâ°{ê© µâ°{âPÀÖgâÈÖîî. %{âdê" ÉÖþ©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Ìâ°Ýâ Éâ± ÉÖþ©± yâ°Æ°c© Ñ©}Ö é ±pâ}Ö Àê°ô zÖ ~âpâÀâ° Àâ°¶©}Öéé
E{ê·[ Ýê©gÖΰyâ°? }ÖÀâ° ~âvê{â Àê°©Èê Ýê×+}â ±· ±ª¬{ê. dÖÀâ°, dê³Z©|â
Àâ°°ªyÖ{â dêrD pâ³ÛgâÔê·[ ²r°DÝ곩Рµâ°{âPpÖÐpâ°Æî.
Àê³{â·° E{âpâ ~âòxË Éêô}âX~âvêÌâ° ~âîkâÌâ° dê³vâ°ÀÖ.
~âZzâÀâ° dÖÀâ° |â}â°Íâ dâpâ ¶©}êc é ~Öªkâ ÏÖ}â É곩 yÖÉâªgâ ש}êc éé
À곩Ýâ}â Àâú©dâpâx IkÖÂÖ é ÏÖ}â ·gâyâ hâpâ Åâ³Èê ÏÖÂÖ éé
{â°ÍâD dÖÀâ° Ipâ ~âZdâÂê Aΰ© é uÖC}â ÆkÖpâ ²Éâî Éâ± uÖΰ éé
n°yâ° ±Éâªyâ »ZÌâ° Éêô}â ûªgÖpÖ é dâþ }â dÖÀâ° Ñ© Éê©}â %~ÖpÖ éé
É곩·Ý⠵⽪gÖpâ {ê©Ø Àâ°}âÀâÃÖ¾© é ¾pâÙyâ %ªgâ %ªgâ Ñ© ÀÖ¹ éé
Yû© ¾pâØ dÖ· Ñ© Éê©}Ö é Éâ°pâ }âpâ Àâ°°¾ Ipâ |âpâyâ }â kêô}Ö éé
dÖÀâ°}â¶[ Y{â° ÏÖxgâùÀê. ÀâÃÖpâx, Àâ°pâx, À곩Ýâ}â, Àâú©dâpâx Àâ°yâ°K
IkÖ+r}â. EÀâógâÔâ I~âÌ곩g⬪{â dÖÀâ° U·[pâ ÆkÖpâgâÔâ}â°Q
dêÚû²vâ°Àâ}â°. ÀâÃÖ}âÀâpê©}â° {ê©ÀâyêgâÔê©}â°? n°¸ Àâ°°¾gâÔê©}â°? U·[pâ
ÉâÀâÃÖ|Ö}âÀâ}â°Q dâ·Ñ²vâ°Àâ}â°. ÏÖxgâùª{â hÖûÌâÃÖ{âÀâpâ°, m}âpâ° ¬dâ°"
yâÄR{âÀâpÖÐ ÀÖXdâ°·yêÌâ°¶[ ±Ôâ·°»Kpâ°Àâpâ°.
Ìâ°Ýâ dÖÀâ° %» ~âZkâªvâ Ýêô, Ý곩Ìâ° IyâR}âQ »Ìâ° %ªgâ é
Éêô}â kêô}â %»þ ±vê, kâwê dÖÀâ° pâ» pâªgâ éé
yâ}â Àâ°}â %ûLpâ }â pâÝê, dÖÀâ° ÏÖ}â Ipâ ÉÖ· é
Odâ ÏÖx Éê Éâ± ÑÌê°, Éâ°pâ }âpâ Àâ°°¾ ÆÝÖ· éé
E{â° ±ÝâÔâ ~âZkâªvâÀÖ{â dê·Éâ. yâ~âû]gâùgê yâ~âÉâb}ÖQkâîÉâ·° ²vâ{â°. E{â°
ûç©Éâªg⬪{â IyâR}âQÀÖgâ°Àâó{â°. {ê©ÀâyêgâÔâ}â°Q yâ}âQ Àâµâ{â¶[r°Ddê³Ôâ°\Àâó{â°.
µÖÉâçgâÔâ¶[ ~âZÀâÃÖxgâùÀê.
kâÈêô dÖÀâ° ÉâÏêô ~âÈÖ}ê é Àâ°ÝÖpâ°{âZ Ñ© dâpâyâ }â dÖ}ê é
Àâ°ÝÖpâ°{âZ ÀâÝâ ~âÝâ°ªkê uÖ¾ é ÀâÃÖpâÌ곩 ~âóÝâ°~â ÏÖ}â µâpâyÖ¾éé
{ê©Ø dÖÆ°¾© À곩Ýê {ê©ÀÖ é ~âóÝâ°~â ÏÖ}â d곩 dâ°lâ ·Ýê³]© }â Åê©ÀÖéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

63

lÖªÚ |ÖX}â |ÖÌê° »Z~âópÖî é ÉâÀâ°°pê°ü° m±þ ~âpê m°ÝÖî© éé
{ê³vâGÀâpâ ÆkÖpâ yêgê{â°dê³Ôâ\ÈÖÐ{ê. Àâ°ÝÖpâ°{âZpâ}â³Q ²sD·[.
À곩þ¾pâ³~⬪{â À곩þyâ}â}ÖQÐû{â EÀâ}â}â°Q ÉÖ|ÖpâxÀê}âQÈÖgâ{â°.
yâ± pâ» {ê©Ù ¬©}â Ýêô gâÌâ°I é Æ}â» dâpâyâ ÆÍâÌâ° yâ}â ÅâÌâ°Iéé
m± pâ» {ê©Ø ¬©}â Ýê] Aΰ© é Æ}â» dâî yâ± ·Ø ~Öΰ éé
É⽸D }â Ý곩Ìâ° }â kâÈêô ÉâªÉÖpÖ é Àâ°ÝÖpâ°{âZ yâ°ª dâpâÝâ° ÆkÖpÖéé
m± úÀâ {ê©Ù {âÌâÃÖ Àâ°}â ÈÖÀÖ é yÖ {â°ÿÙÀê°©r}â Àâ°}â Àê° AÀÖ éé
yâ± »Ìâ° uÖ¾ ±Ýâ°î ¾Àâ°ËÌâ°I é %ªgâþ©}â É곩 %» ±¶ ÅâÌâ°Iéé
úÀâ}âªzâ Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâ}â{â³ dâzêÌâÃÖÐpâ°Àâ{â°. A{âMîª{â,
±Ýâ°î dÖÀâ° kâÈê ÉâÀâ°°ÝÖΰ é yê©»Éâ dê³Z©vâÑÌê° Àâú uÖΰéé
dÖÀâ° ÏÖ}â µâpâ |âî ¶©}Öc é Ê©yâ}â kâÈê É곩 A~âó Àâú© Ñ©}Öc éé
Eª{âZÉê©}â m± gâΰ© Éâ± ÝÖî©é Eª{âZÝâ° Ñ© gâΰ ±°¬P Àâ°»Ñ ÀâÃÖî©éé
m±þ Eª{âZ dÖÀâ° Àâµâ ÅâÌâ°N é gñyâÀâ°}Öî© lâ·}â yâ± gâÌâ°Néé
m± yê© ×yâK Àê° ×yâÌê° ~Ö~âòé ÉâÝê IgâZ gñyâÀâ° dÖ µÖ~âòéé
ÉâÝâÉâZÅâgâ yÖdâÝâ ÅâÌâ°Né dÖÀâ°ÏÖ}â dâpâ Áâ· Ìâ°Ýâ tâÌâ°Néé
dÖÀâ° kâª{âZ ~âpâ ×yâ Àê m±þ© é uÖΰ Ýâpê gâ°pâ°~â»Q yâ±þ©éé
o dÖÀâ°}â° Àâ°³Àâyâ³Wpâ° d곩s {ê©ÀâyêgâÔâ}â°Q yâ}âQ Àâµâ{â¶[r°Dd곪vâ}â°.
%Àâpâ pÖmpâ}â³Q ²sD·[. pÖdâ_Éâp곪¬gê Ìâ°°{âP ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ É곩yâ° Eª{âZ}â
yâÈêdêsDyâ°. Agâ gñyâÀâ°n°¸Ìâ° ~â»Q %ÝâÈêXÌâ° Ýâ»Kpâ Ý곩{â}â°. {ê©ÀâyêgâÔâ
pÖm}â³ o î©» dÖÀâ°¾gê ±¶ÌâÃÖ{â}â°. O}Ö{âpâ³ aÔê\Ìâ° dê·ÉâÀÖ{âpê
{ê©ÀâÄZÌâ° dÖÌâ°ËÀÖ{âªyê}â°QÀâpâ°. A{âpê Eª{âZ ~âpâpâ ~â»QÌâ°}â°Q Éê©î{âpê
O}ê}âQÏê©dâ°. gñyâÀâ°pâ° ÉâÝâÉâZÌ곩¾gâÔÖgâ°Àâªyê µâÄû{âpâ°. Agâ Eª{âZ}â
Àê°ôÀê°©Èê·[ Ì곩¾{Ö]pâgâÔÖ{âÀâó. Àâ°°Ù{â¶[, µâî©pâ{â aÔâÐ}â ÅÖgâ{â¶[ U·[
dâvêgê Ì곩¾gâÔÖ{âÀâó. dÖÀâ°}â dâx°J kâª{âZÀâ°}â Àê°©Èê ²{ÖMgâ %Àâ}â°
gâ°pâ°~â»QÌâ° Ýâ»Kpâ Ý곩{â}â°. ÉÖþ©±pâ° þ©gê}â°QÀâpâ° ¥
YÉ곩 %Éâ°pâ hâr À곩 ±Éê, Éâ°}âÝâ° Ý곩 |âÀâ°Ë{ÖÉâéé
hâr ~âîkâÌâ° uÖ}ê ²}Ö, Éâ±dÖ ÅâÌâÃÖ Æ}Öµâéé
yâ}â Àâ°}â ·uÖ@ }Ö pâÝêô, dÖÀâ°ÏÖx Ipâ ÉÖ·éé
Odâ dÖÀâ° Éâ± ±û ÑÌê°, Éâ°pâ }âpâ Àâ°°¾ ÆÝÖ·éé
o î©»ÌâÃÖÐ dÖÀâ° ±ÝâÔâ Æ}Öµâdâ. %Àâ}â{â³ aª{â° ~âîÀÖpâÆ{ê. EÀâ}â
Ýêªvâ» `pâ»', ~âó»Z `ÈÖ·kâ' Àâ°yâ°K ±ª|â° `È곩·°~âyÖ'. EÀâpê·[ dêrD dê·Éâ
ÀâÃÖÚÉâ°Àâpâ°. Àâ°°ª{ê dê©ùî.

64

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

µâ½ªÐ n°¸ u곩 Àâ}â Àâ°Ýâ uÖÌê° é dâª{âÀâ°³· fÖ¾ ±}â Áâ· fÖÌê°é
YÉâ }â uÖC}â |ÖX}â Àâ°}â |âpâΰ é É곩vâ dÖÀâ° Àâû Õî Õî ~âpâΰ éé
µâ½ªÐ n°¸Ìâ°° yâ}âQ µâî©pâÀâ}â°Q {âªÚÉâ°yâK dâsDgêÌâ°ªyê ÀâÃÖÚ{âM. U·[îª{â
{â³pâ %pâxX{â¶[ aª{â° gâ°ÝêÌâ°¶[pâ°»K{âM. %¶[ dâ³vâ a±T ÀꩵêX %Àâ}â}â°Q yâ}âQ
Àâµâdê" yêgê{â°d곪vâ° Àâ°³pâ° Àâ°dâ"Ôâ yâª{êÌâ°}ÖQÐû{âÔâ°. %Àâ¾gê Ukâ+îdê
±ª{â° Àâ°pâù %vâÆÌâ°}â°Q Ýê³dâ"}â°.
dÖÀâ°}â dêô Àâ°}â°ÍâX}â}â°Q Àâ°°sD{Ögâ, Àâ°}â°ÍâX yâ}âQ}êQ© Àâ°pêyâ° dÖÀâÃÖyâ°pâ}ÖÐ
{ê³vâG {ê³vâG %}âzâËgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
dÖÀâ° Àâú© ÅâÌê° pÖÀâx pÖIé Ýâpâx û©yÖ ÑÌâÃÖ }Öµâ I~ÖN éé
±vâ ±vâ yÖZ¾© mgâ Àâ°Ýâ ÅâÌâ°Né dÖÀâ° yÖZÉâ Éâ±}â dâÝâ {âÌâ°N éé
pÖÀâx ±ÝâÔâ uÖC¾ÌâÃÖÐ{âM, }Ö·³" Àê©{âgâÔâ uÖC}âÆyâ°K. dÖÀâ°}â}â°Q
mΰÉâ¶dê" Agâ{ê© û©yÖÀâÃÖyêÌâ° %~âÝâpâx ÀâÃÖÚ{â.
}Öpâ{â A¬ ~âªkâ µâpâ yÖ¾ é ipâ %}ê©dâ uê©þ }âpâ uÖC¾ éé
dÖÀâ°ÏÖx m± {âµâpâzâ ÈÖgê é pÖÀâ° lâ°Âê yâ± ~ÖZÇ곩yÖXgê éé
dÖÀâ° ±¶© %» ±·ÀâªvÖ é uÖÉâ° ÏÖ}â pâÝê Ædâ· ±ZÝÖWªvÖéé
}Öpâ{â}âªzâ uÖC¾Ìâ°}â°Q dÖÀâ° ²v⶷[. dÖÀâ°}â° EÚ© ±ZÝÖWªvâÀâ}êQ©
ÀÖXdâ°·Ñ"©vâ° ÀâÃÖÚ{ÖM}ê.
ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{âpê, Uªzêªzâ Àâ°ÝÖpâ¼gâÔâ}â°Q dâ°¹û{ÖM}ê. ogâ dê³Z©|â{â ±gê$
ת»Éâ°ÀÖ. EÀâÔâ° dÖÀâ°}â %Àâù É곩{âpâ U}âQ±Ýâ°{â°.
ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
dÖÀâ° yê %ºdâ dê³Z©|â ~âZkâªvÖ é uÖdê vâpâ yÖZÉê }ñÙªvÖéé
gâ°pâ° dâ°±°¬P dê³Z©|â dê ÉâªgÖ é %wâpâ Åê©Íâ |âî kâwâyâ u곩 %ªgÖ éé
m± Ipâ dê³Z©|â ~âZgâÂê Aΰ© é dÖª~êô {ê©Ýâ zâpâ zâpâ Ý곩 uÖΰ© éé
Âê©Û Å곩Ýêô %ªÑyâ }êô}Ö é %µâ°Åâ %ÉÖpâ Àâ°°Ù Ï곩Èê Ïêô}Ö éé
mpê Ýâ½{âÌâ° Àâ°°Ù ¾dâÉê pâ°üÃÖpÖ é p곩Àâ° p곩Àâ° ~ÖÀâdâ ~âpâ uÖpÖ éé
ÀâÃÖpâ ÀâÃÖpâ dâpêô %~âhÖyÖ é Ð}êô }â ÀâÃÖyâ ÄyÖ i ÅÖZyÖ éé
{â°Î° uÖÌâ° dêô Æ}Öµêô A~Ö é {Öpâ°x þÌâÃÖ dê³Z©|â dêô pâ³~Öéé
dê³Z©|âÀâó ±ÝâÔâ %~ÖÌâ°dÖî. E{â° ~âZÀê©úû{Ögâ µâî©pâÀê·[
}âvâ°gâ°Àâó{â°. Iûpâ°, dâsD dâx°J dêª~âgÖgâ°ÀâÀâó. Ýâ°kâ°+kÖ+Ð ÀâÃÖyâ°gâÔâ°
±pâ°ÀâÀâó. Àâ°°Ù{â Àê°©Èê ¾©îùÌâ°°Àâó{â°. dê³Z©|ÖÐQΰª{â p곩Àâ°gâÔê·[
¾Æ°pâ°ÀâÀâó. Agâ Ê©Àâdê" }âÀâ°WÀâpâ° yâÀâ°WÀâpâ°, þyâ¥%þyâ ÌâÃÖÀâ{â³ %îÆgê
±pâ°Àâó¬·[. %Àâ}â Àê°{â°Ôâ}â°Q aª{â° AÀâpâx AÀâîû{â°M {ê³vâG Àâ°³ÙË}âªyê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

65

ÀâÃÖyÖvâ°Àâ{â·[{ê© dÖÌâ°ËÀâ}â³Q Àâ°³ÙË}âªyê ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. d곩~âÀâó %}ê©dâ
EÉâ dê³Z©|â Ñ© ûç© Ýêô þªÉÖ é ~âóyÖZ Ýêô %ÆkÖpâ éé
þîÌâ°pâ}â°Q %~âÀâÃÖ¾û{ê.
±ª|â°ÀÖ{â Àâ°pêÀâó d곩~ÖÐQÌâ°° ~âZm]¶û{ÖgâÈê·[ }ÖµâÀâ}êQ© ÀâÃÖÚ{ê.
AgÖgâ d곩~âÀâó ±ª{â° mgâ»K}â¶[ Æ}Öµâ{â Æ~âyâ°KgâÔâ}êQ© y⪬{ê. ÉÖþ©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ° ¥
~âZzâÀê° dê³Z©|â ±ZÝÖW d곩 ÅâÌâ°Ié Íâr ~âóyâZ}â dâÝâ µÖ~â k곩 {âÌâ°Néé
Éâ}âdÖ¬dâ Àêôdâ°ªtê gâÌâ°Né p곩dâyâ ~ñî© dê³Z©|â Àâ°}â ÅâÌâ°Néé
m± m± úÀâ dê³Z©|â dâpêô ÉâªÉÖpÖ é ~âpâ·Ìâ° Ý곩yâ }â ÈÖgê ÏÖpÖ éé
{â³ÀÖËÉÖ dê³Z©|â }â ÉâÝê©N é I·s ÝÖ¾ yâ~â Àê° ÅâÌê°Néé
lâ~âR}â d곩s ÌâÃÖ{âÀâ ÉâªhÖpÖ é A~âóþ A~â dê³Z©|â ~âpâuÖpÖéé
dñpâÀâ ~ÖªvâÀâ dê³Z©|âþ uÖpê é A~âþ A~â gâÌê° Éâ± ÀâÃÖpêéé
`±ZÝâW É⽸DdâyÖË' E{â° ÉÖ|Öpâx ÀâÃÖyâ·[. ÆkÖpâ ÀâÃÖvâÏê©dâ°. Apâ° ~âóyâZîgê
µÖ~âÆyâ°K ÅâÉâW ÀâÃÖÚ{â. Éâ}âdÖ¬dâ n°¸gâÔâ° Àêôdâ°ªtâdê" Ý곩gâ°»K{âMpâ°.
mÌâ°¥ÆmÌâ°pꪱ {Ö]pâ~Ö·dâpâ° %Àâpâ}â°Q aÔâgê ²v⶷[. EÍâ°D {ê³vâG n°¸
}Ö}â°, }â}âQ}â°Q EÀâpâ° yâvê{âpâ° Uª{â° dê³Z©|â IªÂÖÐ, `Àâ°³pâ° m}âWgâÔâ}â°Q
pÖdâ_ÉâpÖÐ Ýâ°sDî' Uª{â° µÖ~âÆyâKpâ°. úÀâ¾gê d곩~â ±ª{âpê Agâ Àâ°³pâ°
È곩dâgâÔâ¶[ ~âZÔâÌâ° ±pâ°Àâ{â°. E{â° U·[îgâ³ gê³yâ°K. {â³ÀÖËÉâpâ°
dê³Z©|âÀâ}â°Q gê·[¶·[. 56 d곩s ÌâÃÖ{âÀâpâ}â°Q µâÄû{âpâ°. (ÅâÉâW ÀâÃÖÚ{âpâ°.)
dê³Z©|âÀâó Uªzâ {ê³vâG Àâ°ÝÖyâWpâ}â°Q Àâµâ ÀâÃÖÚd곪Ú{ê. EÚ mgâyâ°K E{âpâ
þÚyâ{â¶[{ê.
dê³Z©|â %ÐQ hâr hâr ±î© mpâyâ Éâdâ· ÉâªÉÖpâ é
¬©}â ¶©}â ¾m ÅâÑK É곩 yÖdâpâ ¾dâr IÏÖpâ éé
{âÉ곩 ¬ÉÖ yê Iï© ~âpâ±· dê³Z©|â Ñ© Agâ é
Éâªgâ» ú©yâ· ÉÖ|â° pê©, µâpâx I±îÌê° ÅÖgâ éé
Éâªyâîgê µâpâÇÖ{âpê ÀâÃÖyâZ E{âîª{â yâÄRûdê³Ôâ\±Ýâ°{â°. E·[ÀÖ{â¶[
Éâª~âòxË mgâyâ°K o d곩~ÖÐQÌâ°¶[ Ïêª{â°Ý곩gâ°Àâó{â°.
dâÝêô dⲩpâ dê³Z©|â ~âpâ Ýâpêô é É곩ΰ ~ÖZ¹ ÅâÀâÉÖgâpâ yâpêô éé
dâ_x dâ_x dê³Z©|â Ýâ½{âÌâ° Àê° AÀêô é m~â yâ~â uÖC}â pâÝâ}â }âþ ~ÖÀêô éé
~âªÚyâ gâ°¹ Ì곩РÏêôpÖÐ é O Éâ± mpêô dê³Z©|â Ñ© AЩ éé
~âªkâ %ÐQ ÐZ©ÍâW n°yâ° |âpâΰ é Yû© ƺ »ZdÖ· yâ~â dâpâE éé
~Öªk곩 Eª¬Z dâpêô ¾pÖÉÖ é ÉÖ|ê ¾{ÖZ Åâ³Ù ÄÌâÃÖÉÖéé

66

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

myâ}â myâ}â ±Ýâ°yâ yâ~â dâpâþ©é dê³Z©|â lâ°vÖÌâ° lâ}â OdâÀâ°Ýâ Ýâpâþ© éé
û{âP dÖm Æ}ÖÉêô dê³Z©|Ö é Éâ± Áâ· uÖΰ }â ~ÖÀêô É곩|Ö éé
dê³Z©|âÀâ}â°Q mΰû{âÀâpâ° o ÅâÀâÉÖgâp⬪{â ~ÖpÖgâ°Àâpâ°. dê³Z©|â ÌâÃÖÀÖgâ
(Ýâ½{âÌâ°{â¶[) ±pâ°Àâ{곩 Agâ m~â, yâ~â, uÖC}â ÌâÃÖÀâÀâò IùÌâ°°À⬷[.
~âªkꩪ¬ZÌâ°gâÔâ}â³Q gê{â°M %ª{âpê ÝâûÀâó, ¾©pâÚdê, ¾{êZgâÔâ}â°Q gê{â°M
(Àâµâ~âÚûd곪vâ°) ±{â°dâ°ÀâÀâpâ³ d곩~â ±ª{Ögâ U·[Àâ}â³Q ²r°Ddê³r°D
dê³Z©|âdê" É곩·°Àâpâ°. E{â° dâsD{â Àâ°}ê ~ÖÌâ°gâÔâ}êQ·[ dêÚû²vâ°Àâó{â°.
±Ýâ°yâ myâ}â yâ~â Ñ©}ê©N, Éâ± Áâ· dê³Z©|â }âÉÖÌâÃÖ é
dâÝêô dⲩpâ |â}â Éâªkêô k곩pâ Àâ°³û Èêô uÖÌâ° éé
yâ~âû]gâÔâ° yâ~âûbgÖÐ ±ÝâÔâ µâZÀâ°~âvâ°Àâpâ°. A{âpê d곩~â ±ª{âpê %Àâpâ
yâ~âÉêb·[ ¾ÍâS·ÀÖgâ°Àâó{â°. gâùû{â |â}âÀê·[ dâÔâ\pâ ~ÖÈÖgâ°Àâªyê yâ~âÉêb·[
ÝÖÔÖgâ°Àâó{â°.
dê³Z©|â{â }âªyâpâ È곩ÅâÀâ}â°Q }곩v곩x. ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâ{ê©}êª{âpê,
±°pÖ È곩Åâ yê© ipâ }â d곩ΰ é Éâdâ· %|âÀâ°Ë È곩Åâ yê© Ý곩ΰéé
È곩ÅâÀâó U·[ ~Ö~âgâÔâ Àâ°³·. È곩Åâ{â ûç© yâ½ÍÖJ. Àâ°gâ}â° ~Ö~â. %ª{âpê
È곩ÅâÀâó ~Ö~â{â yâª{ê. È곩Åâ{â dâzêÌâ°³ Ƶê©Íâ E{ê.
~âþÈê ~êôÉÖ À곩 Àâ°}â ÈÖÀêô é
~êôÉÖ Æ°Èê rdÖd곩 |ÖÀêéé
rdÖ {ê©Ø Àâ°}â Àê° Éâ°Ù ÅâÌâ°Né
{곩 rdÖdÖ I{âXÀâ° ÑÌâ°Néé
{â°Î° u곩pê u곩pê Õpâ kÖî© é
È곩Åâ ~Ö» ¬©}ê³c© ~âpâkÖî© éé
kÖî k곩î Àâ°}â I~âu곩 pâªgâ³ é
%± {âµâ dêô k곩pâ Ý곩Ìâ° uÖ¾ Åâªgâ³éé
{âµâ m°pêô Àâ°}â pâÝê }â t곩pÖ é
kê³©î ²©Éâ Àâ°}â Agê {ñpÖ éé
²©Éâ u곩î Àâ°}â ÏÖÚ© AµÖ é
%± u곩 dêôÉêÝâ° dê kâ°pê ~âkÖÉÖ éé
k곩pâ ~âÉÖkâ gÖªtâ É곩 ¬©}Öc é
yâ± ÉâÝâÉâZ d곩 I{âXÀâ° Ñ©}Öc éé
u곩î ÉâÝâÉâZ yâ½ÍÖJ }âþ ÉÖÙ³ é
%± ÈÖgêô u곩pâ }â ÈÖÙ³ éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

67

ÈÖÙ k곩î Æ}âÀêô dâpâ u곩î é
%± ~âpâÀê°©µâ]pâ À곩þ {ê©þ dâp곩îéé
k곩pâ dâp곩pâ dâ_x dâ· }âþ ~âpêô é
È곩Åâ %ÐQ Ó}âÓ}â yâ}â° mpêô éé
u곩 u곩 È곩Åâ Æ°Èêô }ñÙªvÖ é
yê³X© yê³X© È곩Åâ ÅâÌ곩 ~âZkâªvÖ éé
Ýâyâ°K ûdÖ"gâ E~âRyâ°K, E~âRyÖK{âpê YÀâyâ°K. YÀâyÖK{âpê }â³pâ°, }â³pâpâ }âªyâpâ
ÉÖÆpâ, ·dâ_, d곩s E{ê© È곩Åâ{â Éâ]ÅÖÀâ. %{êª{â³ Àâ°°ÐÌâ°{â dâzê.
ÉÖþ©±pâ° |âÀâ°Ë{ÖÉâîgê þ©gê Ýê©ù{âpâ°,
dâ¶Ìâ°°gâ ÀêôpÖgâ %Éâ Ý곩Àê ÅÖΰé
Éâ°}â° |âÀâ°Ë{ÖÉâ Àê°ô dâÝñ ±°pâ°üÃÖΰéé
dâ¶Ìâ°°gâ ~Ö~â dâÀâ°Ë ±Ýâ° ±ÛÝêô é
dâî dâî ~Ö~â {â°ÿÙ Àê° ~âîÝêôéé
yÖyê {âî{âZ Ý곩Ìâ° ±Ýâ° È곩gÖ é
ÉâþÝêô ±Ýâ°yê {â°ÿÙ %pâ³ É곩gÖéé
~Öΰ {â°ÿÙ ±Ýâ° Åê©Íâ É곩 |âîÝêô é
ÈÖgê È곩Åâ ~Ö~â ±Ýâ° dâîÝêôéé
ÀâÃ֪РÀâÃ֪Рdâlâ° {âZÀâX dâÀâÃÖΰ é
n°x ÀÖXm {âpâ ¬Ýêô ItÖΰéé
}ÖÀâ° ÉÖ|â° mgâ ÀâÃÖþ dâÝÖΰ é
fêôÝêô ÀÖXm dâî dâÀâ°Ë dâÉÖΰéé
Àâ°tâ Àâ°ª¬pâ dÖpâx |â}â ÈêôÝêô é
Éê©Àâdâ ÉÖÙ ±Ýâ°yâ ±wêôÝêô éé
~Öΰ {âZÀâX ÆÍâÌâ° É곩 Å곩gâÝêô é
±ÝⰠƺ Eª¬Z}â Éâ°Ù ·ÐÝêôéé
ÆÍâÌâ° Å곩gâd곩 {âZÀâX É곩 uÖþ© é
yâ± ~âÚÝêô ÀâÝâ yâ½ÍÖJ ÀâÃÖþ© éé
yâ½ÍÖJ %» ~âZ±· mgâ ÅâªÐ© é
Éâ{Ö pâÝêô ÀâÝâ È곩Åâ Ñ© ÉâªÐ©éé
ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°, dâ¶Ìâ°°gâ{â¶[ ÀâÃÖ}âÀâ È곩«ÌâÃÖÐ ±ÝâÔâÍâ°D
~Ö~âgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ}â°. A{âMîª{â {âî{âZpâ° Ýê×+ E}â³Q {â°ÿÙ ~âvâ°Àâpâ°.
o Ìâ°°gâ{â¶[ ~ÖÙªÚ ÉÖ|â°gâÔâ° |âÀâ°Ë{â ÝêÉâî}â¶[ «dê_ Uyâ°KÀâpâ°. Àâ°yâ°K

68

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

|â}âÉâª~âyâ°K dâ³ÚÝÖdâ°Àâpâ°. EÀâpâ Àâ°}â{â yâ°ª± ÆÍâÌâ°Å곩gâgâÔâ° yâ°ª²Àê.
o yâ½ÍÖJ È곩Åâ{â ~â»QÌâÃÖÐ, Éâ{Ö %{âpâ Éâªgâ{â¶[ Epâ°ÀâÔâ°.
È곩ÅâÀâó dÖÀâ° Àâ°yâ°K dê³Z©|âÑ"ªyâ ¾©kâ}ÖÐ{ê. %{âdê" ÉÖþ©±pâ°
þ©gê}â°QÀâpâ°,
dÖÆ°© }âpâ ±Ýâ°yê yâpê, dê³Z©º yâpê %}âªyÖ é
È곩«© ±ª{Ö }â yâpê, dâÝêô dⲩpâ û{ÖPªyâ éé
o È곩Åâ{â þÚyâ{â¶[ a²T±Tpâ·[, %}ê©dâpâ°.
Åâgâyâ Àâ°°ÛÌâÃÖ mÂÖ|Öî©, uÖC¾© gâ°¾© %~Öpâ é
Íâr{âµâË}â Åârdâyâ Õpêô OdâÈ곩Åâ Ñ© ÈÖpâ éé
E{âpâ }âªyâpâ{â¶[ `À곩Ýâ' ±pâ°Àâ{â°. %{â° U·[dâ³" Ýê×+}â{â°. (pÖuÖ)
ÉÖþ©±pâ° þ©gê}â°QÀâpâ°,
À곩Ýâ Éâdâ· ÀÖXº}â d곩 dê© Àâ°³ÈÖ é
yÖyê I~âmyâ ±Ýâ°Æº Éâ³ÈÖéé
E{ê© U·[ p곩gâgâùgê Àâ°³·. %{âpâ IyâR»KÌê°© ÀâÃÖÌê°Î°ª{ÖÐ{ê.
À곩Ýâ }â½~â» ÀâÃÖÌâÃÖ yê ÅâÌâ°N é ~âZ±· hâÂÖ »Ýâ³ ~âópâû© lâÌâ°Néé
Àâpâ}곩 yÖÉâ° }ÖÀâ° gâ°x Ïêô}Ö é Àâ°ÝÖ À곩Ýâ pÖuÖ d곩 Éêô}Öéé
o À곩ÝâpÖm}â ~âîÀÖpâ {ê³vâG{â°.
¾m %uÖC}â {ꩵâ pÖm|Ö¾ é A·Éâ Àâ°Ýâ· AµÖ ~ârpÖ¾©éé
EkÖæ Ïê©s© Ùî© dâtê³©î© é ÏÖª|ê %}ê©dâ Ê©Àâ Iï Å곩î©éé
dâ°Àâ°» ÉâØ ÈÖdê Éâªgâ pâÝâΰ é ¾©» Iï Ýâ½{âÌâ° Éâ±}â Ñ© {âÝâΰ éé
ÈñªÚ lâ³yâ rÝâ· hâpâ dâpâΰ é uÖdê ~âpâÉâyâ Éâ± mgâ vâpâΰéé
ÈÖªvÖ ÈÖ·kâ }Öþ© %hÖÀê é ÀâmËyâ ¾·m Éâ±dê hâpâ uÖÀêéé
p곩g⠵곩dâ É⪵âÌâ° ±Ýâ° ÅÖª» é ~âpâ {ê³Z©þ ipâ {â]ª{â] ÉâªhÖ»éé
Ìê°© pÖuÖ dê ~âóyâZ ~âZkâªvÖ é uÖdê vâpâ yÖZÉê }ñÙªvâéé
~Ö~â Éâ±}â d곩 igâ°}â uÖ¾© é {â°ÿÙ {âî{âZ À곩Ýâ %«ÀâÃÖ¾©éé
%|âÀâ°Ë {â]uÖ uÖdê %gâÀÖ¾© é ÏÖuÖ ~âZdâr dâ·Ýâ ¾µÖ¾© éé
{âªÅâ dâ_yâZ kñyâpÖ µâ³ÈÖ é mÝâ ûªÝÖÉâ}â Ïêôtê ~âòÈÖéé
dâ~âr ÀâÊ©pâ %ÉâyâX ÙÀÖÉÖ é ~ÖÙªvâ Àâ°ª»Z Éâªgâ ~âZdÖµÖéé
o À곩ÝâÀâó %uÖC}â{â {ꩵâ{â¶[ Epâ°Àâó{â°. EÀâ}â ûç© yâ½ÍÖJ, ~âó»Z EkÖæ, ~âóyâZ
AÉê±°pâ°dâ, Àâ°ª»Z ~ÖÙªvâ (ÀâÊ©pâ) E}ê³Q±T Àâ°ª»Z dâ~âs, Æ°yâZ}â° p곩gâ
Àâ°yâ°K µê³©dâ o î©»ÌâÃÖÐ À곩ÝâpÖm}â ~âîÀÖpâ {ê³vâG{â°. %Àâ}â¶[

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

69

Éê©}êÌâ°³ E{ê. o Éê©}êΰª{â pâÑ_ûdê³Ôâ°\Àâ{â° Éâ°·ÅâÀâ·[. A{âMîª{â
ÉÖþ©±pâ° þ©gê}â°QÀâpâ°,
Ìâ°Ýâ Éê©}Ö Éâ± À곩Ýâ Ñ©, dâÝêô dⲩpâ ÉâÀâ°pâ°üÃÖÌâ° é
Eyâ}ê u곩 d곩ΰ ÏÖkâΰ, ÅâÀâÉÖgâpâ yâî uÖÌâ° éé
ogâ dê³}êÌâ°{ÖÐ ±pâ°Àâ{â° %ÝâªdÖpâ. E{â° ±ÝâÔâ {â°ÍâDµâÑK. E{âpâ (~â»Q)
ûç© ¾ª{Ö. %ÝâªdÖpâÀâó Ïê©pêÌâ°Àâpâ}â°Q ¾ª¬Éâ°Àâó{â°. a±Tîgê |â}â{â,
Àâ°yê³K±Tîgê ±·{â, E}ê³Q±Tîgê Æ{êXÌâ° %ÝâªdÖp⥠Æpâ°Àâ{â°. %ÝâªdÖpâÀâó
Àê°ôyâ°ª²{Ögâ yâ}âQ ÉâÀâ° ÌâÃÖpâ³ E·[Àê}â°QÀâpâ°.
Ó}â Ó}â gâÀâË þÌâÃÖ Àê° AÀê é Agê dâ°s· Éâ±þ© ¬ÙÈÖÀê éé
Oªtâyâ kâÈêô ¾ÝÖpâyâ ~ÖgÖ é gâÀâË Ù²©Éâ yâ±þ Iï ÈÖgÖ éé
Oªtâ %dâwâ %«ÀâÃÖ¾© ÀâÃÖþ© é %«ÀâÃÖ¾© ¾©kÖ Ý곩 }Öþ éé
Àâ°³lê yÖÀâ ¾ÝÖpâyâ lÖªþ é dÖª|ê |âpê %Àâpâ Ñ© ÅÖªþ© éé
ÂêÛ© ~Ögâ gâÀâË Àâ°}â |âpâΰ é Àâ°}â Àâ°Ýâ NÀâ° yâÀÖÈ곩 Õpâΰ éé
%¾©» Àâkâ}â ipâ }â É곩 ±dêô é ÝâÀâ°î© ±pê³±î d곩 dâî Éâdêô éé
%ÝâªdÖîÌâ°¶[
yâÔâÀâ°ÔâÆpâ°Àâ{â°.
Upâvâ}êÌâ°Àâpâ}â°Q
Èêdâ"dê"
yêgê{â°dê³Ôâ°\À⬷[ÀâÍêD© %·[ %Àâîgê %~âµâ±MgâÔâ}â°Q I~âÌ곩Ðû
¾ª¬ÉâÈÖgâ°Àâó{â°. %Àâ}â° yâ}âQ ÉâÀâ°pÖpâ³ E·[Àêª{ê© ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
ÉÖþ©±pâ° þ©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
%» dê gâÀâË }â Ý곩Ìâ° ÅÖΰ é gâÀâË þ yê ~âó¾ ÉâÀâË }âµÖΰéé
%«ÀâÃÖ¾© }âþ lâ³Âê dâ±Ýâ³ é ±Ýâ° Æ·dâ_x uÖC¾ Ý곩Ìâ° yâ±Ýâ³éé
Åâgⶩ {âªÅâ ¾yâþ Àâ°}â ÀâÃÖþ© é ¾dâr ÉÖªkâ dâlâ° AÀê }Öþéé
Ý⪠Ý⪠Ý⪠dâpâyâ É곩 v곩Èêô é dÖÝâ³ Éê û©|Ö }âþ Ï곩Èêô éé
pâ³~âÀâªyâ pâ³~â gâpâÀÖ Àêô é d곩ΰ ÀâÃñÉâÀâ° {⽸D }â AÀêô éé
|â}â dâ°· Æ{ÖX gâÏÖË}Ö é %¾© Nªkâ uÖC¾ ÆÙpÖ}Ö éé
%Ýêô Åâ³~â pÖuÖ %«ÀâÃÖ¾© é A~ê©þ© d곩 ÉâÀâËÉâ] uÖ¾© éé
Ýêô Ì곩РÌ곩gâ gâÀâË |Öpêô é ±vê ±vê û¬P dÖ· gâþ ÀâÃÖÝêôéé
ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê %ÝâªdÖpâ EpâÈê©ÏÖpâ{â°. %ÝâªdÖp⬪{â ÉâÀâË}Öµâ.
%«ÀâÃÖ¾ÌâÃÖ{âÀâpâ° Uª¬gâ³ ~ÖpÖgâÈÖpâpâ°. %ÝâªdÖîÌâ°° ÌâÃÖÀÖgâ·³
}Ö}â° }Ö}â° Uª{ê© mÄÉâ°Àâ}â°. Ïê©pêÌâ°Àâp곪¬gê ÉâÝâmÀÖ{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q
Avâ°Àâó{ê© E·[. |â}â dâ°· Æ{ÖX Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ %«ÀâÃÖ}â U·[pâ}â°Q
Éâ°»Kpâ°Àâ{â°. pÖm¾gê yâ}âQ {ê³vâGûKdê Epâ°Àâ{â°. Ì곩Ðgê yâ}âQ Ì곩gâ{â
%«ÀâÃÖ}âÆpâ°Àâ{â°.

70

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

þ©gê o Y{â° Eª¬ZÌâ°gâÔâ° {â°ÍâDpâ°. EÀâpâ° Àâ°}âûb}â dêôgâÔâ°. U·[pâ}â³Q
Ýê³ÉâÑ ÝÖdâ°Àâ{â°. Àâ°}â°ÍâX EÀâógâùª{â mÄRûd곪vâ° Epâ°À⬷[. ÉÖþ©±pâ°
yâdâˬª{â þ©gê}â°QÀâpâ°,
¾©}â° dâx°J yêpê{â° }곩vâ° Uªzêªzâ }ÖrdâgâÔâ° }âvêÌâ°°»Kpâ°ÀâÀâó.
kâÍâW ¬ÈÒ Ýê {ê©Ù yâ³ dÖX dÖX yâÀâÃÖµê Ý곩 pâÝê...

}ÖÀâ°¬ª{Ögâ°Àâ ±{âÈÖÀâÇê
}ÖÀâ°{Ö}â ÀâÃÖÚ{â ¬}⬪{âÈê© gâ°pâ°Àê© ~âòxË pâdâ_ÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
Agâ dÖÀâ°}â ~âZÅÖÀâ Agâ{â°. d⽸dâpâ° ²yâ°KÀâ ²©mgâÔâ}â°Q Éâªpâdâ_Çê ÀâÃÖvâ°Àâªyê
%ª{âpê ²©mgâùgê Ñ©vêgâÔâ° yâgâ·{âªyê, aª{â° Àê©Ôê Ñ©vêgâÔâ° ÅâÑ_û{âpê
%ÀâógâÔâ Ê©Àâdê" %~ÖÌâ°. ÝÖgê gâ°pâ° }ÖÀâ° dê³vâ°Àâó{âp곪¬gê %ªyâpâªgâ{â¶[
pâdâ_ÇÖ dâÀâkâ yê³ÚÉâ°Àâ}â°. Àâ°}âÀâ}â°Q µâyâ°Zgâùª{â pâÑ_Éâ°Àâ}â°. ÀâÃÖÌê°Ìâ°° yâ}âQ
~âZÅÖÀâ ²©pâ{âªyê }곩Údê³Ôâ°\Àâ}â°. ¾©pâ° Àâ°°rD{â gâÚÌâÃÖpâgâÔâªyê
}ÖÀâ°|Öpâdâ}â}â°Q ÏÖÝâX %ªyâpâªgâ{â µâyâ°ZgâÔâ° ÏÖºÉâ{âªyê pâdâ_Çê dê³vâ°Àâ}â°.
}ÖÀâó }ÖÀê© E{â}â°Q ÀâÃÖÚdê³Ôâ\ÈÖpêÀâó. Àâ°}â{â¶[Ìâ° dÖÀâ°, dê³Z©|â, Åâ³yâ,
~êòZ©yâ, gâZÝâ, }âdâ_yâZgâùª{â Éâªpâdâ_Çê ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. ÌâÃÖÀâ{â³ %Àâ}â}â°Q dêÚÉâ{â°.
a±T Àâ°ÝÖyâW}â° Éâyâbªgâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â}â°Q }Ö}â° }곩Ú{ê. %Àâ}â° dêô Àê°©Èê»K{âpê
dêôÌâ°¶[ Iªgâ°pâgâù{âMÀâó. %Àâó gâZÝâgâùgê É⪱ªºû{âMÀâó. 3¥4
Iªgâ°pâgâù{âMÀâó. %Àâ¾gê Éâ]yâÿ gâZÝâgâÔâ ÅâÌâ°Æyâ°K. %Àâógâùª{â pâÑ_ûdê³Ôâ\·°
»pâ°gÖvâ°»K{âM. %ªzâÀâ}â° úÍâXpâ}â°Q Ýê©gê pâÑ_Éâ°Àâ}â°?
Àâ°ÝÖyâWpâ° yâ~âÉâ°b ÀâÃÖÚî, Àâ°ªyâZ m~â ÀâÃÖÚî Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
Àâ°ªyâZm~⬪{â U·[ »ùÌâ°°Àâªyê E{âMpê %Àâ¾gê Àâ°}â{â Ýâ°kÖ+rgâùª{â
pâÑ_ûdê³Ôâ°\Àâ î©» ¾©» Odê »ù¬·[. Odêª{âpê,
Ñyâ}ê yâ~âû© yâ~â dâpâ vÖpê, dÖÌâÃÖ vÖî© gÖpÖ é
gâ½Ýâ l곩vâ ÅâÌê° Éâ}ÖXû©, yâN }â ~ÖÀâyâ ~ÖpÖ éé
}ÖÀâ°{â Ýê³pâyÖÐ Ïê©pê ÌâÃÖÀâ{â³ ÅâÀâÉÖgâp⬪{â ~Öpâ° ÀâÃÖvâ°À⬷[.
}ÖÀâ°Àê© Éâª~âòxË Éâªpâdâ_Çê dê³vâ°Àâ{â°.
Éâ{â°$pâ° µâ±M ÉâÝÖΰ é
¾dâr gâÌê° yâ}â p곩gâ }â ÀÖX~êô, ~Ö~â yÖ~â Æ°r uÖΰ éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

71

}ÖÀâ°Àâó µâî©pâ{â p곩gâgâÔâ}â°Q Ýê³vê{곩ÚÉâ°Àâ{â°. ~Ö~âdâÀâ°Ë ÀâÃÖvâ·°
²vâ°Àâó¬·[. Åñ»dâ, {êôÆdâ Àâ°yâ°K {êôþdâ Àâ°³pâ° ~âZdÖpâgâÔâ ~Ö~â yÖ~âgâÔâ°
}âÍâDÀÖgâ°ÀâÀâó. ÌâÃÖÀâ gâZÝâÀâò dÖvâ{â°.
m±þ }ÖÀâ° þpâ{ê ÅâÌâÃÖ, ÅâÌâÃÖ ~Ö~â dÖ }Öµâ é
uêôÉê ×}âÐ Agâ Ñ© ~âî ~âópÖ¾© hÖÉâ éé
axÐ{â Ýâ°¶[}â Àê°©Èê aª{â° ÏêªÑ ÑÚ ²{âMpê axÐ{â A U·[ Ýâ°·°[ Éâ°r°D
ÅâÉâWÀÖgâ°Àâªyê, ÌâÃÖpâ Ýâ½{âÌâ°{â¶[ }ÖÀâ°Àâó ¾·°[Àâ{곩 %Àâpâ° Àâ°yêK
~Ö~âdâÀâ°ËgâÔâyâK Ý곩gâpâ°.
o ÀâÃÖyâ°gâÔâ¶[ ÉÖpâÆ{ê. }ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ°° ÉâyâXÀÖÐÌâ°³ ~Ö~â dâÀâ°ËgâÔâ
}ÖµâdâÀê©? E{â° ÉâyâX. }ÖÀâ°Àâó yâ~âóR {Öî yâ°ùÌâ°°Àâó{â}â°Q ²ÚÉâ°Àâ{â°. ¾©Àâó
±Ìâ°û{âpâ³ %ÉâyâX{â ~Ö~â{â ÀâÃÖgâËÑ"ùÌâ°ÈÖîî. }ÖÀâ°{â ±·Àâó
%ªyâÿdâpâxÀâ}â°Q ±·~âÚû ~Ö~⬪{â Àâ°°dâKpâ}ÖQÐÉâ°Àâó{â°. þ©gê Ýê©ù·[Àê©?
`Éâ{â°$pâ° µâ±M ÉâÝÖΰ' Àâ°°ª{ê þ©Ð{ê.
%tâÀâ}â ~âtâÀâ}â {⽸D }â ÈÖgê, I·Âê »þ |âpâ fÖΰ é
ÀâÃÖpâ}â À곩Ýâ}â Àâú©dâpâ}â dâpâ Àâ°}âþ© Àâ°}â ~âÓyÖΰ éé
%ª{âpê dêrD {⽸D dâ³vâ ²©Ôâ{â°. ±{âÈÖÐ dêrD {⽸D ÝÖdâ°ÀâÀâîgê©
dêrD{Ögâ°Àâ{â°. ÀâÃÖpâ}â À곩Ýâ}â ÏÖxgâÔâ ~âîÇÖÀâ° yÖgâ{â°. EÍêD© %·[,
uÖ{â³ Ìâ°ªyâZ Ìâ°°ÑK }âþ ÈÖgê, µâ±M dê ÏÖ}â vâÝÖΰ é
epâ°üÃÖ vÖÌâ°}â Ipâ vâpâ vâpâ~ê mÝâpâ m³wâ Ý곩 uÖΰ éé
µâ±M (}ÖÀâ°) pâ³~â{â ÏÖx{â U{â°pâ° Uªzâ uÖ{â³ Àâ°ªyâZgâÔâ° dê·Éâ
ÀâÃÖvâ°À⬷[. uÖ{â³ Àâ°ªyâZ, yÖª»Zdâpâ° Éâ]yâÿ Ýê{âîd곪vâ°
ÀÖXdâ°·×yâKpÖgâ°Àâpâ°. }ÖÀâ°{â ±·Àâó ÆÍâÀâ}â°Q ¾¸" ZÌâ°gê³ùÉâ°Àâ{â°.
ÆÍâ|âpâ Àâ°}â Àê° dâpâ ~âlâyÖÀÖ, ±Ýâ°î ¾dâr }âþ Aΰ é
dâÝêô dⲩpâ dÖÂ곩 Ìâ°Àâ° Áâª{Ö, Éâ°dâ½» ÈÖÙ {â°ÝÖΰ éé
}ÖÀâ°Àâó dÖ·}â þÚyâÀâ}â°Q ¾ÀÖîÉâ°Àâ{â°. }ÖÀâ°Àâó dâÀâkâÀÖÐ pâÑ_Éâ°Àâ{â°.
EÝâÀâó ~âpâÀâó Upâvâ³ Éâ°Ù{ÖÌâ°dâÀÖgâ°ÀâÀâó.
u곩 Éâ°Ù d곩 kÖÝ곩 Éâ{Ö, y곩 µâpâx }ÖÀâ° dâ Èê©Ýâ éé
}ÖÀâ°Àâó ¾Àâ°W{Ö{Ögâ, EÝâ{â Àâ°yâ°K ~ÖpâÈñÑdâ Upâvâpâ ±·Àâò yâÆ°Wª{â
yÖÀê© ¾Àâ°gê ·ÅâXÀÖgâ°ÀâÀâó. %{âdê" ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°,
ÉâyâX }ÖÀâ° dê ~âryâpê, {ê©Àê d곩 dâlâ° }Öþ© é
dÖX Èê gâ°pâ° Éâªy곩¸Ìê° Ìâ°Ýâ ÝâÀâÉâ pâþ Àâ°}â ÀâÃÖþ© éé

72

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

}ÖÀâ°{â ±·Àêòª¬{âMpê Aªyâîdâ µâyâ°ZgâÔâ dê·Éâ }âvêÌâ°°À⬷[. ¾Àâ°W¶[
%Àâógâùgê yâvêÝÖdâ°Àâ ±·Æ{ê. dâ_ÀâÃÖ, ~êZ©Àâ°, ÆkÖpâgâÔâ° dêrD kÖùgâÔâ}â°Q
¾ÀÖîÉâ°Àâ µâÑK ~âvêÌâ°°ÀâÀâó. EÀâógâÔâ avêÌâ° `ÆÀê©dâ'. ±¾Q ÆÀê©dâ{â
Éêô}âX~âvêÌâ°yâK {⽸D ÝÖdâ°ÀÖ! E{â³ ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â IyâR»K.
YÉê ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ dê %ªµâ³ é ~âZdâÂê ~êZ©Àâ° ÆÀê©dâ Éâ°ÙÀ⪵â³éé
E{â° Epâ°Àâ{ê¶[?
uÖC}â{ꩵâ ~âZdÖµâ pÖm|Ö¾ é A}âª{âpâ³Ä ÆÀê©dâ ~âpâÀÖ¾éé
ÆÀê©dâÀâó uÖC}â{â {ꩵâ{â¶[pâ°Àâ{â°. %{â° U¶[{âMpâ³ uÖC}â{â ~âZdÖµâ
²©pâ°Àâ{â°. A{âMîª{â %{â° dê©Àâ· A}âª{âÀâ}êQ© dê³vâ°Àâ{â°.
Éâ°}âÝâ° ÆÀê©dâ pÖmÑ Éêô}Ö é uÖdê pÖm Éâdâ· Éâ°Ù kêô}Ö éé
IÀâ°pÖ º©pâm |âÀâ°Ë ipâ uÖC}Ö é ~êZ©Àâ°ÅâÑK ÏÖkêô ¾µÖ}Ö éé
¾uÖ}âª{â Àâ°Ýâ· ~âgâ |âpâΰ é µâZ{ÖP pÖ¹ Éê©ÀÖ dâpâΰ éé
¾ÅâËÌâ° Éâªyâ Éâ°ú©· Éâ°ÅÖN é Ìê° ÆÀê©dâ dê ~âóyâZ dâÝÖN éé
YÉê }â½~â ÆÀê©dâ dê %ªµâ³ é ~âZgâÂê A{â ~êZ©Àâ° Éâ°ÙÀ⪵Ⳡéé
}â½~â ÆÀê©dâ Ñ Ïê©s kÖî© é ÉâyâX dâ_ÀâÃÖ {âÌâÃÖ µâ°ÅâdÖî© éé
ÉâyâX Éâªy곩Íâ ÉÖzâ Ýêô yÖþ© é }âpâdâ ~âpâyâ gâþ pÖÙyâ ÀÖþ© éé
ÈñªÚ Éâ°±°¬P Éâ±}â Ñ ÈÖuÖ é È곩 ÈñªvÖ ~âópâÀê Éâ± dÖuÖ éé
Éâ°ª×yâ ú©· ipâ %}â°pÖÐ é dâ_ÀâÃÖ Éâ]ÅÖÀâ Ïêôtê ÀêôpÖÐ éé
pâÝâ¾ dâ_yâZ kñyâpÖ Éâ°ÏÖN é ÉâÝâm ûªÝÖÉâ}â Ïêôtê pÖN éé
ÀâZyâ ÀâÊ©pâ ipâ ÉâyâX ÙÀÖÉâ³ é Àâ°ª»Z ¾pâÏêô Éâªgâ ~âZdÖÉâ³ éé
dâpâþ Àê©{â yÖdê Éâ°Ù Éê©ÀÖ é ÆÀê©dâ ~âZÉÖ{â Éâ{Ö Éâ°Ù{ê©ÀÖ éé
|êôÌâ°Ë, |âÀâ°Ë, uÖC¾gâÔâ° E{âpâ Éâpâ{Öpâpâ°. pÖm}Ö{â ÆÀê©dâ{â ÀâÃÖyâ°
~Ö¶Éâ·° ~âZ» dâ_x yâ°¬gÖ·¶[ ¾ª»pâ°Àâpâ°. EÀâ}â pÖ¹ µâZ{ÖP, {â½wâÀâZyâ
|âîû{â Éê©ÀâdâÔâ°. ÉâyâX Àâ°ª»Z ¾ÅâËÌâ°.
º©pâm |âÀâ°Ë uÖC}â IÀâ°pÖN é O pÖuÖ Ñ dâpâþ ÉâÝÖN é
IgâZuÖC}â ~âZdâÂê m± Aΰ© é yÖdâ_x À곩Ýâ ÉâÏêô Æ°Âê uÖΰ éé
uÖC}âÀâªyâ m}â ~âZdâpâ Ýê] AÀê é dÖ· mªuÖ· ÉâÏêô Æ°Âê uÖÀêôéé
kñÑ À곩Ýâ ÉâÏêô Iï ÅÖgê é ÅÖgê dâ~âr uÖC}â dê Agê éé
{â°ÍâD dÖ· ~â· ÈÖgâyâ gâÌâ°N é uÖC}â kâdâ°_ Ýâ½{âÌâ° yâ± ÅâÌâ°Néé
dâÝêô d곩 yâ°ª d곩 ÉâªÉÖpÖ é dÖÝê ±ª|ê³X© É곩 dâp곩 ÆkÖpÖ éé
pâ°ü°³tê À곩Ýâ ±ª|곩 ÉâªÉÖpÖ é dâÝê ±ª|ê³X© É곩 dâp곩 ÆkÖpÖ éé
{âª~â» Éâ°Ù Éâª~â» ~âîÀÖpÖ é U Éâ± ÀâÃÖÌâÃÖ d곩 ÆÉÖKpÖ éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

73

uêôÉê Ó}â ±{âî© Ñ lÖÌâÃÖ é YÉê gâÝê {ê©yâ Éâ°Ù ÀâÃÖÌâÃÖ éé
U Éâ± Éâ°Ù Éâ~â}ê d곩 pÖm³ é uÖÐ ~âpê dâ°lâ Éâpê }â dÖm³ éé
pâ°ü°³Âê Aþ {ê©Ýâ d곩 }ÖyÖ é U Éâ± ÀâÃÖÌâÃÖ dêpâ ÉâÀâÃÖy곩éé
yâ}â uÖpê ÅâÉâW Ý곩Ìâ° uÖΰ é Àê°Ýâî© ÀâÃÖyâ° }Öyâ° }âþ dÖΰéé
YÉ곩 uÖC}â Àâ°}â ~âZdâÂê Aΰ é y곩dâÝâ° À곩Ýâ dâÝÖª tâÝâpÖΰéé'
|êôÌâ°Ë, |âÀâ°Ë Àâ°yâ°K uÖC}â ÆÀê©dâ pÖm}â ÉâÝÖÌâ°dâpâ°. uÖC}â{â ÏêÔâdâ°
Ýâ½{âÌâ°dê" yâ·°Ä{Ögâ dÖ·}â Ä©vê dâÔêÌâ°°Àâ{â°. À곩ÝâÀê© ÉâªÉÖpâÀâ}â°Q
±ªºûpâ°Àâ{â°. uÖC}â ±ª{Ögâ, Éâ°Ù Éâª~âyâ°K, ~â»Q, ~âóyâZpê·[ ÀâÃÖÌê° Uª{â°
»ù{â° Éâ]·R ÉâÀâ°Ìâ° }êpâù}â A}â°ÅâÀâ ±pâ°Àâ{â°. E{â³ dâ³vâ ÀâÃÖÌê°Ìâ°
(dâpÖÀâ°yâ°K) dêôÀÖvâ. Éâ]~âQ{âªyê U·[ Éâ°ÙgâÔâ°, Éâ]~âQ dâÔê{â°Ý곩РÌâÃÖÀâ{â³
ÉâyâXÀâ·[Àêª{â° »ùÌâ°°Àâ{â°. %ªyêÌê°© {ê©Ýâdê" É⪱ªºû{â ±ª|â° ±ÔâgâÀâò
Éâ°Ôâ°\. µâî©pâ{â }Öµâ{â¶[ ÌâÃÖÀâ yÖΰ, yâª{ê, ~â»QÌâ°pâ ÏÖª|âÀâX
IùÌâ°°À⬷[, Eªzâ ÆÀê©dâ Àâ°³Ú{Ögâ À곩ÝâÀâó IùÌâ°°Àâ{ê©?
ÉÖ|âXÆ·[.
~âZgâÂê ~êZ©Àâ° ÆÀê©dâ {â·, dâÝêô dⲩpâ ÉâÀâ°pâ°üÃÖΰé
IgâZuÖC}â %» ±¶©, uê©þ Éâ°¾ À곩Ýâ vâpÖΰéé
Éâ{â°$pâ°Æ}â dâ½~êΰª{â }ÖÀâ° {ê³pêyÖgâ %ªyâÿdâpâx{â¶[ ~âZdÖµâ Ýâ°sD ÆÀê©dâ{â
Éê©}ê û{âPÀÖÐ dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔâ {âÀâ°}â ÀâÃÖvâ°Àâ dÖÌâ°Ë »©ÀâZ }âvêÌâ°°Àâ{â°.
µâyâ°ZgâÔâ° É곩yâ° mÌâ° ·«Éâ°Àâ{â°. E{â° ÉâRÍâDÀÖ{â }â°Ú, Àâ°°kâ°+Àâ°pê E·[.
U·[pâ·³[ U·[ dÖ·{â¶[ E{â° }âvêÌâ°°»Kpâ°yâK{ê. %ªyâpâªgâ{â o Ýê³ÌâÃÖMr,
yâ°ª± ÀêôúÍâD X~âòxËÀÖ{â°{â°. }ÖÀâ°¬©dê_¥ ÌâÃÖ{âÀâpâ° ÆmΰÌâÃÖgâ°Àâpâ°.
}ÖÀâ°{â ±·¬ª{â U·[ µâyâ°ZgâÔâ}â°Q yâÀâ°W dâÄ Àâ°°¸DÌâ°¶[ Er°Ddê³Ôâ°\Àâpâ°.
±¾Q Ìâ°°{âPÀâ}â°Q aª{â° Éâ· }곩vâ°ÀÖ. ÉÖþ©±pâ° o Ìâ°°{âP{â ÀâxË}êÌâ°}â°Q
ÀâÃÖÚpâ°Àâpâ°.
ÆÀê©dâ{â Éêô}âX ~âvê yâÀâ°W pÖmX{â¶[ }ê³©Ú À곩ÝâÀâó kâÑyâgê³Ôâ°\Àâ{â°. yâ}âQ
pÖmX¬ª{â Ýê³pâ{â±T·° ~âZÌâ°»QÉâ°Àâ{â°.
yâ±þ À곩Ýâ Àâ°ªyâZ I~âuÖÀÖé~ÖÙªvâ Æ°yâZ ¾dâr ±°ÈÖÀÖ éé
AÌê° ~âZ±· ÆÀê©dâ }âpê©µÖ é ¶©}êc Aΰ© ÝâÀâÃÖp곩 {ꩵÖéé
%± Àâ°» Àâ°ªyâZ dâp곩 tâÝâpÖΰé {ꩵâ A~â}곩 ÈêÝâ° lâ°vÖΰéé
dâÝêô ~ÖÙªvâ Éâ°}곩 Àâ°Àâ° pÖuÖ é Ìâ°Ýâ ±vâ dñ}â AÝêô É곩 dÖuÖéé
pÖuÖ Àâ°ªyâZ ÝâÀâÃÖp곩 ¶©uêô é ~âZzâÀâ° dÖÀâ° d곩 AÌâ°Éâ° ¬©uêôéé
Agê Agêê dÖÀâ° pâÝâ Åâpâ~âòî é uÖC}â ÆÀê©dâ uÖþ Éâ± {â³î éé

74

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

yâ±þ dâÀâ° dâÝâ AÌâ°Éâ° ¬Ìâ°N é {â· ±{â· ÉâÝâpâ}â É곩 gâÌâ°Néé
À곩ÝâÀâó ±Ôⶠyâ}âQ Æ°yâZ ~ÖÙªÚgê ±pâ·° Ýê©ùyâ° Àâ°yâ°K ÆÀê©dâÀâó
pÖmXÀâ}â°Q AdâZÆ°û{ê. ogâ }âÀâ°W AuêC }âvêÌâ°{â° U}â°QÀâ{â°. %{âdê"
~ÖÙªÚÌâ°° `dÖÀâ°}â}â°Q pâxÅâ³Æ°gê dâùÉâ°. (%Àâîpâ°Àâó{âîª{â uÖC}â, ÆÀê©dâ
¾·°[À⬷[.)' Uª{â° Éâ·Ýê dê³vâ°Àâ{â°. Agâ À곩ÝâÀâó dÖÀâ°}â}â°Q Éêô}âXÉâþyâ
pâxÅâ³Æ°gê Ý곩gâ·° Ýê©Ôâ°Àâ{â°.
dÖÀâ° ±pâ°»K{âMªyê uÖC}âÀâó %Àâ¾gê |âdê" Ýê³vêÌâ°°Àâ{âdê" ±pâ°Àâ{â}â°Q dÖÀâ°
}곩Ú, `uÖC}â ÀâÃÖyâZ yâ}âgê U{â°pÖù' U}â°QÀâ{â°. A{âpê Àâ°}â{â pÖmX{â¶[
uÖC}âÆpâ°Àâ{â}â°Q }ê³©Ú kâÑyâgê³Ôâ°\Àâ{â°.
dÖÀâ° dâ°Äyâ Àâkâ}â Éâ°}ÖÌ곩 é ÝâÀâ°pê {ꩵâ uÖC}â dâÝâ AÌ곩 éé
Iyêô ÅâÌ곩 dÖÀâ° Iyêô ÅâÌ곩 uÖC}Ö éÀâÃÖ}âÉâ Åâ³Æ° pâuê³X© ÉâªgÖZÀâ°éé
uÖC}âÀê©dê yâ}âQ pÖmXdê" ±ª¬{ê Uª{â° dÖÀâ° dâ°Äyâ}ÖÐ Ìâ°°{âPdê" û{âP}Ö{â}â°.
±Ýâ° pâ³~â |âî dÖÌâ° »ÀÖ}Ö é yâ±þ kâÈÖÀêô ~Öªk곩 ÏÖ}Öéé
¾ÍâS· ÑÌê³ yÖþ yâ± uÖC}Ö é Éâ°pâ» µâ±M Èêô pâÝê ¾{Ö}Öéé
dÖÀâ°}â° Ýê³vêÌâ°·° yâ}âQ ~âªkâµâpâgâÔâ}â°Q I~âÌ곩Ðû{â. |ÖX}âÀâó uÖC}â{â
uê³yêÌâÃÖÐ U·[ ÏÖxgâÔâ}â°Q ¾ÍâS·gê³ùûyâ°.
uÖC}â ÆkÖpâ Itê gâ· gÖm é dÖÀâ° ¾·m@ dÖÝê ÅÖÊ éé
ºgâ »ÌâÃÖ ºgâºgâ %Éâ pÖuÖ é ¾pâº}â pâ°ºpâ ÀâÃÖªÉâ d곩 ÉÖuÖéé
ÝÖvâ yâ]kÖ Àâ°°Ù p곩Àâ° ~âÉÖpÖé }âÀâ {Ö]pâ ±Ýêô %» fÖpÖéé
pꩪr }Ödâ Àâ°Ù dâÁâ ÈÖpÖ é Ñ©kâvâ AªØ}â dÖ}ê lÖpÖéé
}âÙ ¾Ù ÀÖXº ÉâÏêô ÆÉÖKpÖ é ÆÍÖF Àâ°³yâZ »ÌâÃÖ yâ}â ÅÖpÖéé
ÀÖþ pÖªkêô É곩 ~ÖÀêô {â°Ù³# é Éâ~â}ê }Öþ yêþ Ý곩Ìê° Éâ°Ù³#éé
{â°ÿÙ Ñ© pÖú u곩 pÖÊ d곩ΰ é ÉÖk곩 }âpâdâ Aþ ~âó¾ É곩o éé
Ìâ°Ýâ dâþ uÖC}â pâÝÖ tâÝâpÖΰé dÖÀâ° Éêô}â vÖpêô ÆkâÈÖΰ éé
ÆkâÈê³X© dÖÀâ° gâÌ곩 ØûÌâÃÖΰ é IgâZuÖC}â yê dâlâ° }â ±ÉÖΰ éé
uÖC¾gê dÖÀâ°}â AgâÀâ°}⬪{â ûç©{ê©Ýâ{â ±gê$ ÆkÖpâgâÔâ° ±pâ·°
~ÖZpâªÅâÀÖgâ°ÀâÀâó. %ÀâÔâ µâî©pâ dêrD pâdâK, ÀâÃÖªÉâgâùª{â AÐ{ê. p곩Àâ°,
p곩Àâ°gâùª{â Ýê³·Éê© Ýê³pâÝê³Àâ°°WÀâó{â°. }âÀâ{Ö]pâgâùª{â·³ Ýê³·Éâ°
±pâ°Àâ{â°. Àâ°·, Àâ°³yÖZ¬gâùª{â Eª¬ZÌâ°gâÔê·[ yâ°ª²Àê. ÏÖΰª{â
Igâ°Ôâ°, dâÁâ Àâ°yâ°K dâ¹Jª{â Äkâ°+....... EÍêD·[{âpâ¶[ Àâ°°Ôâ°Ð {â°ÿÙÀâ}êQ©
%}â°ÅâÆÉâ°Àâ{â°. Éâ°ÙÀâ}â°Q Éâ]~âQ{â¶[Ìâ°³ dÖxÈÖgâ{â°. }âpâdâ{â¶[ ²©Ôâ°Àâó{ê©
dê³}ê.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

75

Eªzâ uÖC}â{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q dê©ù dÖÀâ°}â Éêô}âX Ækâ¶yâÀÖÐ yâ}âQ ArÀâó
}âvêÌâ°ÈÖpâ{êª{â° »ù{â° uÖC}âdê" Ýê{âîÉâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. A{âpê
dâvêÌâ°¶[ yÖ}ê É곩yâ° Ý곩gâ°Àâ{â°.
dÖÀâ° dâÝêô gâ°Ýâ ¾©Ñ Éâ°ª{âî é dâÝêô uÖC}â Ìâ°Ýâ ÆÍâ Ñ© vâÝâî© éé
dÖÀâ° dâÝêô ÌâÃÖdê Ûgâ uÖΰé uÖC}â dâÝêô Ìâ°Ýâ ÉÖªÄ}â %Ýâΰ éé
dÖÀâ° dâÝêô dÖÆ°¾ ÉâÀâ° yâ³ÈÖ é uÖC}â dâÝêô Ìâ°Ýâ ÆÍâdâpâ Àâ°³ÈÖ éé
dÖÀâÃÖÉâdâK dâ°{⽸D Éâ}â pÖyÖ é uÖC}âÉâÑK dâpâ Ï곩Èêô ÀâÃÖyÖ éé
Ìâ°Ýâ Éâ°¾ ±Ýâ°yâ %m± ÅñdÖÀâÃÖé Éâ}ê³c uÖC}â ÝâÀâ°p곩 ÉâªgÖZÀâÃÖ éé
uÖC¾Ìâ° Àâ°}âÀâ}â°Q Adâ¸ËÉâ·° dÖÀâ°}â° %}ê©dâ ~âZÌâ°yâQgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
Éâ°ª{âîÌâ°}â°Q ÆÍâÌâ°°dâKÔâ° Uª{Ögâ dÖÀâ°}â° %ÀâÔâ Ýâ»Kpâ Ý곩gâ°Àâªyê
Ýê©Ôâ°Àâ}â°. A{âpê uÖC¾Ìâ°° %ÀâÔâ° ÉâÄ˹, dâÚÌâ°°ÀâÔâ° U}â°QÀâ}â°. %{âdê"
dÖÀâ°}â° %ÀâÔâ}â°Q dêrDÀâÔâ}ÖQÐ }곩vâ·° Ýê©Ôâ°Àâ}â°. Agâ uÖC¾Ìâ°° %ÀâÔâ}â°Q
`yÖΰ' Uª{â° ÉâªÏ곩ºÉâ°Àâ}â°. þ©gê dÖÀâ°}â° Ìâ°°{âP{â¶[ uÖC¾Î°ª{â
É곩Èê³~âRÏê©dÖΰyâ°.
}ÖÀâ°{â ±·Æ·[¬{âMpê {ê³vâG {ê³vâG uÖC¾gâÔâ³ dÖÀâ°¾ª{â Ýê³vêyâ
»}âQÏê©dÖÐyâ°K. dÖÀâ°}â }âªyâpâ dê³Z©|â{â ~Öù.
ÆkâÈê³X© dÖÀâ° À곩Ýâ ~âÝâ gâÌâ°Né
Éâ±þ Àâ½yÖKªyâ Éâ°}ÖÀâ}â ·Ìâ°N éé
Àâ°}â Àê° À곩Ýâ ±Ýâ°yâ ~âlâyÖΰé
Ï곩ÈÖΰ dê³Z©|â d곩 ÏÖyâ Éâ°}Öΰ éé
Aΰ dê³Z©|â m± tÖvê pâÝêNé
yâ±þ À곩Ýâ dê³Z©|âÉê dâÝêN éé
yÖÀâ°Éâ yê©m }ÖÀâ° À곩þ dâ°Z{ÖPé
dâpâ° ÆÀê©dâ uÖC}â É곩 Ìâ°°{ÖP éé
dâÝâ %Éâ ~âZ±· y곩þ d곩 ÉâÝêôé
y곩pê yê©m uÖC}â dâÝâ pâÝê éé
~âpÖÊyâ}Ö{â dÖÀâ°}â° À곩Ýâ{â pÖm}â Ýâ»Kpâdê" Ý곩Рyâ}âQ É곩¶}â dâ°îyâ°
Ýê©ù{Ögâ À곩ÝâÀâó dê³Z©|âÀâ}â°Q dâpê{â° U·[ »ùû Ýê©ù `¾}âQ U{â°pâ° uÖC¾
¾·°[ÀâÍâ°D µâdâK¾·[. A{âMîª{â ¾©}â° %Àâ}ê³vâ}ê Ìâ°°{âP ÀâÃÖvâ°' U}â°QÀâ}â°.
Ìâ°Ýâ Éâ°¾ dê³Z©|â kâÈÖ ÉâÀâ°°pÖΰ é
dâî gâÀâ}â ~âÝâ°kÖ pâ}â Aΰ éé
yâ}â Àê° Aΰ ÑÌ곩 ~âZÀê©µÖ é

76

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

lÖv곩 uÖC}â ÝâÀâÃÖp곩 {ê©µÖ éé
u곩 yâ°Àâ° ¾µâ+Ìâ° Ê©y곩 dÖÀâÃÖ é
y곩 %± À곩É곩 dâp곩 ÉâªgÖZÀâ° éé
dÖÀâ°¾ª{â ~âZk곩¬yâ dê³Z©|â ±ª{â° `}âÀâ°W {ꩵâÀâ}â°Q ²r°DÝ곩gâ° uÖC¾,
¾©}â° dÖÀâ°}â}â°Q É곩¶ûpâ±Ýâ°{â°. }â}ê³Qvâ}ê Ìâ°°{âP ÀâÃÖvâ°' U}â°QÀâ}â°.
pÖdâ_Éâpâ° UÍê³Dª{â° dâ³Zpâpâ°, ÅâÌâÃÖ}âdâpâ° Uª{â° }ÖÀâó }âÀâ°W ÉâxJ Àâ°dâ"ùgê
Ýê©Ôâ°»Kpâ°ÀêÀâó. EÀâpâªyâ³ ±Ýâ° {ê³vâG pÖdâ_Éâpê©! }âÀâ°W¶[Ìê°© Epâ°ÀâÀâpâ°.
dê³Z©|â{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q dê©ù uÖC¾gê Aµâ+Ìâ°ËÀÖÐ ÆÀê©dâ pÖm¾gê Ýê©ù{â. Agâ
ÆÀê©dâÀâó dê³Z©|âÀâ}â³Q ±gâ°$±ÚÌâ°°Àâ î©»Ìâ°}â°Q Àâ°ª»ZÌâ°¶[ dê©ù{â}â°.
yâ± pÖuÖ Àâ°ª»Z}â É곩 dâÝêô é
~âZ±· dê³Z©|â dêþ dÖpâx {âÝêô éé
yâ± Éâ±þ Æ°¶ Àâ°ªyâZ ÆkÖpÖé
Ìâ°Ýâ y곩 uÖÌâ° dâ_ÀâÃÖ yê ÀâÃÖpÖ éé
Ï곩¶ ÆÀê©dâ dâ_ÀâÃÖ É곩 dâÝêô é
yâ°Àâ° y곩 uÖΰ dê³Z©|â pâ}â ±Ýêô éé
ÅâÑK uÖC}â yêþ {ê©Î°© ÉâÝÖΰ é
~âZ±· dê³Z©|â d곩 ÀâÃÖp곩 uÖΰ éé
Ìâ°þ Éâ°¾ dâ_ÀâÃÖ p곩~ê pâ}â Aΰ é
¶©}ê³c© ú©· u곩 |â}â°Íâ kâwÖΰ éé
U·[pâ³ Éê©î ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ dâ_Àê°Î°ª{â dê³Z©|âÀâ}â°Q Àâ°¹Éâ°Àâ{êª{âpâ°.
ÆÀê©dâÀâó dâ_ÀâÃÖÀâ}â°Q dâpê{â° Ýê©ùyâ°, `¾©}â° Ý곩Рdê³Z©|âÀâ}â°Q Ýê³vê.
¾}ê³Qª¬gê ÅâÑK Àâ°yâ°K uÖC}âgâÔâ° Epâ°ÀâÀâó.' E{â}â°Q dê©ù dâ_ÀâÃÖ Ìâ°°{âPdê"
û{âP}ÖÐ ú©·pâ³~â{â |â}â°ÍâXÀâ}â°Q þÚ{â.
{ê©Ø dâ_ÀâÃÖ dê³Z©|â kâÈê |Öΰ é Àâ°}âÉÖ Åâ³Æ° p곩ÍêX pâ}â Aΰ éé
ÀâÃÖpâ}â dê³Z©|â Itê m± |Öΰ é Eyâ}ê dâ_ÀâÃÖ ¬©}âc Àâ°°Éâ°dÖΰ éé
dê³Z©|â A}â yâ± gÖî© gâΰ© é Éâ°¾ dâ_ÀâÃÖ %}âÏ곩¶© Åâΰ éé
Æ°©tê Àâkâ}â dâ_ÀâÃÖ %» Ï곩Èêôé d곩~êô dê³Z©|â ~âÀâ}â u곩 v곩Èê éé
dâ_ÀâÃÖ Éê AÐ}â ú©yâ· Ýê] uÖΰ é uêôÉê m· Àê° %ÐQ ±°pâ°üÃÖΰ éé
Ìâ°þ ƺ dê³Z©|â dâ_ÀâÃÖ Éê «pâΰ é ÀâÃÖ}âÝâ° %ªgÖpâ ~Ö¾© Àâ°Ýâ ~âpâΰéé
dê³Z©|âÀâó Ýê³vêÌâ°·° ±pâ°»Kpâ°Àâªyê dâ_Àê°Ìâ°° Àâ°°gâ°Ôâ°}âgâ° ²©pâ°Àâ{â°. Agâ
dê³Z©|âÀâó dêrD{ÖÐ ±Ìâ°°XÀâ{â°. dâ_ÀâÃÖ Agâ·³ Éâ°Àâ°W¾pâ°Àâ{â°. Àâ°yâ°K
ÉâÆÀâÃÖyâ° Ýê©Ôâ°Àâ{â°. Agâ dê³Z©|ÖÐQ ÝÖgêÌê°© %ÐQgê m· Éâ°î{âªyê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

77

yâxJgÖgâ°Àâ{â°. þ©gê dâ_ÀâÃÖ Àâ°yâ°K dê³Z©|âgâÔâ Ý곩pÖr dêªvâ ¾©î}â¶[ ²{â°M
yâxJgÖgâ°Àâªyê
ÅâÈ곩 ÅâÈ곩 Éâ± d곩ΰ dâÝêôé pâþ gâΰ dâ_ÀâÃÖ Àâ°ÝÖΰé
dâÝêô dⲩpâ ú©yâ· ÅâÌê°, gâΰ É곩 %ÐQ ±°pâ°üÃÖΰéé
dâ_Àê°Î°ª{â dê³Z©|ÖÐQ }⪬Éâ·Rvâ°Àâ{â°. d곩~â ±ª{Ögâ Àâ°}â°ÍâX Ýê³vêÌâ°·°
Ý곩gâ°Àâ}â°. dâÚÌâ°°Àâ}â°, dêrD dêrD ±Ìâ°$Ôâ}â°Q Ïê³gâÔâ°Àâ}â°.
%{âdê"
ÉÖþ©±pâ° þ©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
gÖ¶ AÀâyâ Odâ Ýêô, I·ryâ Ý곩yâ %}ê©dâ é
dâÝêô dⲩpâ }â ~â·s Ìê°, pâÝê Odâ Ñ© Odâ éé
dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔêpâvâ³ É곩yâ{âM}â°Q }ê³©Ú À곩ÝâÀâó È곩ÅâÀâ}â°Q dâpêΰyâ°.
%{âdê" »ùû Ýê©ù pâxpâªgâdê" dâùÉâ°Àâ{â°.
ÝÖpâÌ곩 dê³Z©|â dÖÀâ° m± uÖ}Ö é Àâ°ÝÖÀ곩Ýâ pÖuÖ vâpâ ÀâÃÖ}Öéé
kâÑyâ À곩Ýâ Àâ°ª»Z Ýâªdâ pÖÀÖ é ÉâÀâ°°WÙ À곩Ýâ ÆÀê©dâ vâpÖÀÖéé
È곩Åâ Àâ°ª»Z AÌâ° ÅâÌê° tÖwÖé {ê©Ùyâ pÖÀâ l곩Åâ %» ÏÖwÖéé
yâ± È곩Åâ À곩ÝÖþ ÀâÃÖzâ }âÀÖΰé dâÝâ° pÖuÖ À곩þ dÖÝê ±°ÈÖΰéé
Ýêô ¾m ÉâÀâË ~Ö~â dÖ Àâ°³ÈÖé À곩pê yê yâ°ª pâÝâyâ Ýñ ÁâòÈÖéé
Ê©yñ uÖC}â ÆÀê©dâ þ uÖΰé {ꩵâ %~â}곩 ÈêI lâ°vÖΰéé
y곩 dâÝâ Õpâ Àê°ô {êÝñ pÖm³é Àâ°ÝÖÀ곩Ýâ Àê³pê ±· gÖm³éé
dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔâ pâxÅâ³Æ°Ìâ°¶[Ìâ° É곩·°, À곩ÝâpÖm}â}â°Q %º©pâ}â}ÖQÐ
ÀâÃÖÚyâ°. Agâ Àâ°ª»Z È곩ÅâÀâ}â°Q dâpê{â° Ýê©ù{â}â°. Àâ°ª»ZÌâ°° pÖm}â
|êôÌâ°ËÀâ}â°Q agâ³$Úû, `}Ö¾pâ°ÀâÀâpêgê uÖC}â ¾·[{â°. }Ö}â° ~Ö~âgâÔê·[{âpâ
Àâ°³·}â°. }Ö}â° ÆÀê©dâ, uÖC}âgâÔâ}â°Q gê{â°M }â}âQ {ꩵâÀâ}â°Q %Àâîª{â
pâÑ_Éâ°Àê}â°. ¾©ÀâógâÔâ° ÉÖÀâ|Ö}⬪{â pÖmXÀÖÔâ±Ýâ°{â°' Uª¬yâ°.
Ìâ°Ýâ Éâ°}â ÝâÍâË À곩Ýâ Àâ°}â ÅâÌâ°Né
yâdâ_x È곩Åâ d곩 AÌâ°Éâ°b {âÌâ°Né
È곩Åâ{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q dê©ù pÖuÖ ÉâªyâÉâ~âr°D Aú©ÀÖË{âÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ
AÌâ°Éâ°b dê³r°D Ìâ°°{âPÅâ³Æ°gê dâÔâ°þû{â}â°. È곩ÅâÀâó uÖC}âÀâ}â°Q dê©ùyâ°.
uÖΰ pâx ¬Ì곩 È곩Åâ ÝâªdÖpÖé uÖC}â yâ°ªdÖ dâpâÝâ° yâdâpÖpÖéé
Ý⪠±ª{곩±ÉâK ÑÌ곩 ~âpâÀꩵÖé l곩wâÝâ° uÖC}â ÝâÀâÃÖp곩 {ꩵÖéé
yâmÝâ° uÖC}â yâ°ª ÝâÀâÃÖp곩 tÖIé Àê°ô ~âZkâªvâ È곩Åâ À곩pâ }ÖNéé
%± Àê°ô }âpâÀâ°Ýâ %ÐQ ~âpâuÖpñé dâî ±· Odâ Odâ dêô ÀâÃÖpñéé

78

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

תyÖ µâÑK ~Ö~â d곩 Àâ°³ÈÖé d곩N }âuÖ}êô Àâ°Àâ° vâpâ Åâ³ÈÖéé
AµÖ yâ½ÍÖJ yâÝÖ A» ±Ýêôé Éâ°}âyâ uÖC}â yâÝÖ }âþ pâÝêôéé
}âþ uÖ}곩 yâ°ª dê³Z©|â i dÖÀâÃÖé Ýñ %» ~âZ±· È곩Åâ À곩þ }ÖÀâÃÖéé
lÖvâÝâ° uÖC}â ÝâÀâÃÖp곩 tÖIé }âþ yê³yê³þ |âî|âî fÖNéé
È곩ÅâÀâó yâ}âQ {ꩵâÀâ}â°Q ²r°D Ý곩gâ°Àâªyê uÖC¾gê Ýê©ùyâ°, `Àâ°yêK ¾}âgê
gê³»K·[, }Ö}â° È곩Åâ, }Ö}â° yâ°ª± ~âZkâªvâ}â°. }Ö¾pâ°Àâ¶[ uÖC}âÆpâ°À⬷[.
¾©}â° ogâ }â}âQ {ꩵ⠲r°D yê³·gâ¬{âMpê, }Ö}â° ¾}âQ}â°Q »ª{â° Àâ°°ÐÉâ°Àê}â°.'
Agâ uÖC}âÀâó ÆÀê©dâ{â Ýâ»Kpâ ±ª{â° Ýê©ùyâ°.
pÖuÖ Àâ°ªyâZ dâp곩 tâÝâpÖΰé È곩Åâ }â À곩~êô Ê©y곩uÖΰéé
u곩 yâ°ª È곩Åâ Ê©y곩 Am³é y곩 yâ°ª dâpê³ ¾dâªrdâ pÖm³éé
È곩ÅâÀâ}â°Q gê·[·° ÉÖ|âXÆ·[Àêª{â° uÖC}â Ýê©ùyâ°. aª{â° Àê©Ôê gê{âMpê
¾ÆËhâQÀÖÐ pÖmXÀÖÔâ±Ýâ°{â°. Àâ°ª»ZgâÔâ° Éâªy곩Í⾪{â È곩ÅâÀâ}â°Q
gê·[±Ýâ°{êª{âpâ°. Agâ pÖm}â° Éâªy곩Íâ}â}â°Q dâpê{â°, »ùû Ýê©ù uÖC}â
ÅâÑKgâÔ곪¬gê Ìâ°°{âPpâªgâdê" dâùû{â.
Eyâ Åñ È곩Åâ IyâÅñ Éâªy곩ÍÖé
Àâ°}âÉÖ Åâ³Æ° ItâÌê³ pâ}â p곩ÍÖ éé
ÈÖ·kâ ÏÖx È곩Åâ ÉâªkÖpÖ é
dâ_ÀâÃÖ ÏÖx Éâªy곩Íâ yêþ ÀâÃÖpÖéé
È곩Åâ kâÈÖ Àêô |â}â°Íâ dâÝâ Ø©ª× é
Éâªy곩Íâ ¶©}Öc Éâ°Æ°pâ}â dê Yª×© éé
תyÖ µâÑK È곩Åâ ~âtÖΰ é
uÖC}â µâÑK É곩 ¾ÍâS· uÖΰ éé
%» {â°ÿÙ ÁÖû È곩Åâ dâpâ ·Ìâ°N é
IgâZuÖC}â Éâªy곩Íâ Æ°ÂêôN éé
~âpâÀâ° ÉâªyÖ~â È곩Åâ dâpâ ·Ìâ°N é
É곩 {âÌâÃÖ Ùvâgâ yê ¾ÍâS· gâÌâ°N éé
%kê©yâ µâÑK È곩Åâ kâÈÖΰ é
uÖgâZyâ µâÑK Éâªy곩Íâ ~âtÖΰ éé
È곩Åâ dâÝêô ~êôÉÖ yâ°ª ·þÌê° é
Éâªy곩Íâ dâÝêô dâ°lâ }âþ kÖþÌê° éé
È곩Åâ dâÝêô ¾dÖ Ýêô pâ³~Ö é
Éâªy곩Íâ dâÝêô lÖÚ gâÌê° Åâ³~Ö éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

79

È곩Åâ dâÝêô Èê©Àâ dâªkâ}â Àê³pÖ é
Éâªy곩Íâ dâÝêô Ê©Àâ}â Ýêô zê³pÖ éé
È곩Åâ dâÝêô h곩vÖ u곩wÖ ¾©dÖ é
Éâªy곩Íâ dâÝêô dÖpâm }âþ Ê©dÖ éé
È곩Åâ dâÝêô þ©pÖ Èê³X© ÈÖ·³ é
Éâªy곩Íâ dâÝêô Éâªgâ }âþ kÖ·³ éé
ÉÖªkâ |â}â°Íâ dâpâ gâþ |âÌâ°N é
kâ~â· È곩Åâ kÖÄ {â· gâÌâ°N éé
I{Öû© µâÑK IpâÀê° I~âuÖΰ é
dâª~êòX© È곩Åâ uê³X© ÆÍâ fÖΰ éé
º©pâm Ùvâgâ gâÝê³X© Éâªy곩ÍÖ é
ÆkâÈê³X© È곩Åâ Æ°Âê³X© Éâ± |곩fÖ éé
ogâ Éâªy곩Íâ Àâ°yâ°K È곩ÅâgâÔâ Àâ°|êX hâ}âh곩pâ Ìâ°°{âPÀÖgâ°Àâ{â°.
È곩ÅâÀâó Ýâ½{âÌâ°{â¶[ תyÖ µâÑK ²vâ°Àâ{â°. E·[¬{âMpê O}â³ Agâ{â° Uª{â°
ÆkÖîûyâ°K. A{âpê Éâªy곩ÍâÀâó uÖC}â{â µâÑKΰª{â dâ³Ú E{âpâ ±ÈÖ±·Àâ}â°Q
dâ°Ð$Éâ°Àâ{â°. È곩ÅâÀâó {â°ÚG}â, Àâ°°yâ°K pâyâQgâÔâ, ±ªgÖpâ{â AÉê y곩îÉâ°Àâ{â°.
A{âpê Éâªy곩ÍâÀâó U·[Àâ}â³Q »pâÉâ"îÉâ°Àâ{â°. dÖpâxÀêª{âpê {ê³vâG {ê³vâG
pÖmpê·[ EÀê·[Àâ}â°Q E¶[Ìê°© ²r°DÝ곩Ðpâ°Àâpâ°. ÌâÃÖÀâó{â³ Éâªgâvâ
ÏÖpâ{â°. Ê©Àâ}âÀâò %·R dÖ·{â°M. þ©gê Ýâ½{âÌâ°{â¶[ I{Öû©}âyê ±pâ°Àâªyê
ÀâÃÖÚ ~âpÖmÌâ°gê³ùÉâ°Àâ{â°. À곩ÝâÀâó pâ°üÃÖÚûd곪vâ° U{â°M, `ogâ pÖmX
Ý곩ΰyâ°' Uª¬yâ°.
dÖÀâ° dê³Z©|â ÆkâÈê, ÆkâÈê È곩Åâ %dÖmé
Àâ°ÝÖ À곩Ýâ Àâ°}âÀâ°Ýâ pâ°üÃÖfê, gâÌ곩 ÝâÀâÃÖp곩 pÖméé
dÖÀâ°, dê³Z©|â, È곩ÅâgâÔâ° É곩yâ° Ý곩{â Àê°©Èê À곩Ýâ{â Àâ°°{â°Ú{â
Àâ°}â{â¶[ «©» IªÂÖgâ°Àâ{â°. pÖmX Ý곩ΰyâ° Uª{ⰠתyêÌâ°Ögâ°Àâ{â°.
À곩Ýâ ±°ÈÖÌâ° gâÀâË Éâ}â dâÝêNé ÆkâÈ곩 ÉâÏêô Odâ yâ°ª pâÝêNéé
%± Àê°©p곩 yâ°ª dâp곩 ÉâÝÖNé Àê³pê Éâªgâ gâÀâË Iï |ÖNéé
uÖC}â ÆÀê©dâ d곩 ÀâÃÖî ÅâgÖÀêé m~â yâ~â ÉÖ|â}â ÀâÃÖî Éâ± ÈÖÀêéé
Ï곩Èê gâÀâË À곩Ýâ yê yâ±þ© é dÖ ÆÉÖyâ ÆÀê©dâ Ñ© %Ýâþéé
Àê°pê³ ÝâªdÖpâ Õpê uê©þ {ꩵÖé pâÝêô }â uÖC}â ÆkÖpâ d곩 ÈꩵÖéé
ÏÖÑ Éêô}â pâÝê Éâ± u곩þé ¶}âc ±°ÈÖÌâ° À곩Ýâ yâ± eþ©éé
¶}âc ÉâuÖÌâ° Éêô}â ±Ýâ° pâªÐ©é À곩Ýâ gâÀâË kâwê OdâÉâªÐ©éé

80

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

À곩Ýâ {â· m± ~âÝâ°ªkê pâxÀâÃÖþé Ù±pâ ÅâÌ곩 ÆÀê©dâ ~âÝâ yÖþ©éé
Éâuê³@© Éê}â yâ± ±Ýâ° ÉâÀâ°°{Öΰé Ýê³Ìâ° ¾ÿµâªdâ kâÈê pâx ÅÖΰéé
Iyâyê À곩Ýâ pâxpâªgâ Àâ°kÖÀÖé Eyâ ÆÀê©dâ pÖuÖ kâÛ AÀÖéé
À곩ÝâÀâó %ÝâªdÖpâdê" `ogâ ¾©}ê³±T}ê© }â}âQ ÉâÝÖÌâ°dê" Epâ°Æ. uÖC}â Àâ°yâ°K
ÆÀê©dâgâÔâ}â°Q eÚû }â}âQ {ꩵâÀâ}â°Q Éâ]yâªyâZgê³ùÉâ°' Uª¬yâ°. %{âdê"
%ÝâªdÖpâÀâó, `¾©}Ⱐת»ÉâÏê©vâ. }Ö¾pâ°Àâ¶[ uÖC}â ÆÀê©dâgâÔâ° Éâ]·RÀâò
EpâÈÖpâÀâó' U}â°QyâK Éê©}êÌâ°}êQ·[ aª{â°gâ³ÚÉâ°Àâ{â°. Éâ]yâÿ gâÀâË{â uê³yê
g⪫©pâÀÖÐ dâ°ùyâ° Ìâ°°{âP{â ~âZÉÖL}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %yâKdâvê ÆÀê©dâdê" o ÆkÖpâ
»ùÌâ°°Àâ{â° À곩ÝâpÖm, %ÝâªdÖpâÀâ}â°Q Éê©îd곪vâ° ~âòxË Éêô}âX{곪¬gê
Ìâ°°{âPdê" ±pâ°»Kpâ°Àâ}êª{â° »ù{â° yâ}âQ Éê©}êÌâ°}â°Q ar°Dgâ³Úû ~âZ»
Ý곩pÖrdê" û{âP}Ögâ°Àâ}â°.
{ê©fê³X© gâÀâË À곩Ýâ ÉâdÖ}Ö é dâî© dê³Z©|â ÏÖx Éâª|Ö}Öéé
±Ýâ° ±wÖΰ É곩 Ï곩·}â ÈÖgê³X© é uÖC}â ÆÀê©dâ dâÝÖª %± ÅÖgê³X©éé
AÀê Éâ}â°WÙ À곩Éê Éâ± dÖÝâ³é Éâ°}âyâ Àâkâ}â }곩Ýâ IyÖbÝâ°éé
Ïê©Éâ°|â ÏÖx gâÀâË yâ± |ÖpÖé Iyâyê kêôyâ}â ÏÖx ÉâªÅÖpÖéé
±· dâî gâÀâË Itê ÉâÀâ°°{Öΰé yâ±þ ÙÀÖÉâ gâÌ곩 tâÝâpÖΰéé
IgâZuÖC}â pÖuÖ ~âÝ⪠gâÌâ°Né gâÀâË gâªÀÖpâ {â½wâ %»ÅâÌâ°Néé
pÖuÖ À곩dâ Ý⪠AÌâ°°Éâ {ê©Ýâ³é dñ}â ÏÖx yê ÀâÃÖpñ OÝâ³éé
uÖC}â{â uê³yê gâÀâË{â Ìâ°°{âP }âvê{â°, gâÀâËÀâó Ukâ+pâ yâ~âóRÀâ ÏÖx ²r°D{â}â°Q
}곩Ú{â uÖC}âÀâó kê©yâ}ÖÌâ°°dâK ÏÖx ²vâ°Àâ{â°. %{âîª{â gâÀâË }ÖµâÀÖgâ{ê©
E{ÖMgâ, ÆÀê©dâ pÖuÖ}â}â°Q dâªvâ° ÌâÃÖÀâ µâÉâçÀâ}â°Q I~âÌ곩ÐÉâÏê©dêª{â°
dê©Ôâ°Àâ{â°.
¬©}â yâ± ÏÖx pÖuÖ dâpâ ·Ìâ°Né þyâ dêô IgâZ uÖC}â dâþ {âÌâ°I éé
ÀâÃÖpâÌ곩 uÖC}â ¬©}â yêþ ÏÖ}Öé ÝÖpâÌ곩 gâÀâË ÈÖgê³X© ÆpâÝÖ}Ö éé
Agâ pÖuÖ ¬©}â}Ögâ°Àâ ÏÖx dê³vâ°Àâ}â°. %{â° Àâ°°sD{Ögâ gâÀâËÀâó
ÆpâÝ⬪{â ÀÖXdâ°·}ÖÐ OÔâ°Àâ}â°. À곩ÝâÀâó }â}âQ Ñî©r IùÌâ°¶·[ Uª{â°
ogâ ~âîyâÄÉâ°Àâ{â°.
gâÀâË Àâ°°Ìê° Ædâ· Ý곩ΰé kâÈê A~â pâxÀâÃÖþéé
Àâ°}âþ Àâ°}â ~âlâyÖÀâΰé À곩pâ dâ°µÖ· %± }Öþéé
À곩ÝâpÖm}â° Éâ]yâÿ Àâ°°Ùyâÿ Åê©sÌâÃÖgâ°Àâ}â°.
Éâ°}ê³X© À곩Ýâ kâÈê³X© gâ·gÖm é Ê©yâ}â ÆÀê©dâ kâÈÖ {â· ÉÖÊ©éé
~âÝâ³ª× pâx %Éâ Ï곩Èêô À곩ÝÖé dâÝÖª ÆÀê©dâ AN Àâ°Àâ° É곩ÝÖéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

81

Àâ°ÝÖÀ곩Ýâ pÖÌâ° Àâ°Àâ° }ÖÀâÃÖ é ÉâÝ곩 uÖC}â À곩p곩 ÉâªgÖZÀâÃÖéé
ÉâÏêô IpÖÀâ gâÌê³ ÝâpÖÌâ°é %± }âþ Ý곩ΰ yê³pâ dâ°µâÈÖΰéé
Àê°ô ÏÖx kâÈÖÀêò© m±þ© é dâ_xÀâ°Ýâ Ýê³Ýâ° }Öµâ yâ°ª yâ±þ©éé
ÆÀê©dâ Àâ°yâ°K uÖC}âdê" À곩ÝâÀâó `¾©Àâó }â}âQ U·[ Éâpâ{Öpâpâ}â°Q É곩¶ûpâ°Æî.
¾©Æ©gâ }êÀâ°W¬Î°ª{â EpâÈÖîî. }Ö}â° ¾Àâ°W}â°Q }Öµâ ÀâÃÖvâ°Àê' Uª{â° Ikâ+
Éâ]pâ{â¶[ Ìâ°°{âPdê" AÝÖ]¾Éâ°Àâ{â°.
dâÝêô ÆÀê©dâ ±wâdÖ ÝÖd곩 é dâp곩 ·wÖΰ }Öµâþ yÖd곩éé
ÆÀê©dâÀâó ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q ±ª{â ÀâÃÖvâ·° Ýê©ù Ìâ°°{âPdê" AÝÖ]¾Éâ°Àâ{â°. }ÖµâÀâó
¾}âQ{â³ Agâ°Àâ{â°.
Éâ°}âyâ À곩Ýâ dê³Z©|â yâ± Ñ©}Öcé |â}â°Íâ ItÖÌâ° dâpâ gâþ ¶©}Öcéé
Àâ°Àâ°yÖ ÏÖx yâ±þ yÖ}Öé Æ×yâZ ÏÖx ÆÀê©dâ Éâª|Ö}Öéé
A·Éâ µâÑK À곩Ýâ I~âuÖΰé kêôyâ}â µâÑK ÆÀê©dâ kâÈÖΰéé
Agâ À곩ÝâÀâó d곩~⬪{â Àâ°Àâ°yÖpâ³~â{â ÏÖx ²sDyâ°. EyâK ÆÀê©dâ Æ×yâZ
ÏÖx ~âZÌ곩Ðûyâ°. À곩Ýâ `A·ÉâX' µâÑKÌâ°}â°Q I~âÌ곩Ðû{âpê, ÆÀê©dâ
kê©yâ}â ÏÖx ~âZÌ곩Ðûyâ°. h곩pâ Ìâ°°{âPÀÖΰyâ°.
¾{ÖZ µâÑK À곩Ýâ ÉâªkÖî© é
uÖgâZyâ µâÑK ÆÀê©dâ yâÝâ ÀâÃÖî éé
À곩Ýâ ÁÖÉâ ÀâÃÖÌâÃÖ ²ÉÖKî© é
ÆÀê©dâ ÆkÖpâ Ó}âdâ Àâ°Ýâ ÂÖî© éé
I~âuÖÌ곩 yâ± À곩Ýâ %ª|ê©pÖ é
ÝâÉêô ÆÀê©dâ Ìâ°Ýêô ±· yê©pÖ éé
~âZdÖµâ ÏÖx ÆÀê©dâ kâ·Ìâ°N é
yâyÒdâ_x %ª|âdÖpâ Æ°s gâÌâ°N éé
ÉâyâXÏÖx ÆÀê©dâ ÉâªkÖpÖ é
%Éâyâ ÙÀÖÉâ À곩Ýâ dâÝâ ÀâÃÖpÖ éé
uÖC}â ÏÖx ÆÀê©dâ m± lÖvÖ é
Àâ°³ÓËyâ À곩Ýâ Àâ°ÝÖpâzâ ~ÖwÖ éé
dâî ÆÀê©dâ À곩Ýâ yâm ¬©Û© é
ÆkâÈê³X© À곩Ýâ Ýâ½{âÌâ° gñ Ä©Û© éé
Ækâ+·Ì곩 À곩Ýâ {âµâÝâ³ ¬ú gâÌâ°N é
Éâ°~âªzâ Éâdâ· {â]ª{â Æ°s gâÌâ°N éé

82

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

À곩ÝâÀâó ¾{ÖZµâÑKÌâ° Éâªkâ·}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. ÆÀê©dâÀâó uÖgâZyâ µâÑK kâÈÖΰû
%{â}â°Q ¾ÍâS· ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. À곩Ýâ ÀâÃÖÌâÃÖ uÖ·Àâ}â°Q ~âÉâîÉâ°Àâ{â°.
ÆÀê©dâÀâó ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ Ýê³pâÝ곩gâ°Àâ{â°. À곩ÝâÀâó %ª|âdÖpâÀâ}â°Q
Ýâpâvâ°Àâ{â°. %{â}â°Q }곩Ú{â ÆÀê©dâÀâó }âgâ°yâK E{ê© ¾}âQ µâÑK Uª{â° ~âZdÖµâ{â
ÏÖx kâÈÖΰÉâ°Àâ{â°. %{âîª{â %ª|âdÖpâ dâÔê{â° ~âZdÖµâ Ýâpâvâ°Àâ{â°. }âªyâpâ
ÆÀê©dâÀâó ÉâyâX{â ÏÖx ²vâ°Àâ{â°. %{âîª{â À곩Ýâ{â Éê©Àâdâ}â° Àâ°pâ¹û{â}â°.
ÆÀê©dâÀâó uÖC}â{â ÏÖx ²r°D À곩ÝâÀâ}â°Q Àâ°³lêËgê³ùÉâ°Àâ{â°.
dâÝêô dⲩpâ ÆÀê©dâ {â·, %r· uÖC}â {â· gÖm é
%± y곩 ¾Àâ°Ë· Ý곩 gâÌê°, gâÌê° À곩Ýâ{â· ÅÖm éé
o î©»ÌâÃÖÐ }ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ° }âªyâpâ µâyâ°ZgâÔâ µâÑK Ñ_©¹Éâ°Àâ{â°.
%Àâógâù{âMpâ³ dê·Éâ (Ê©Àâ{â Àê°©Èê %ºdÖpâ) ÀâÃÖvâ°Àâ µâÑK Epâ°À⬷[. %Àê·[
Àâ°³lÖËÀâÉêLÌâ°¶[pâ°ÀâÀâó. ÉÖþ©±pâ° þ©gê©}â°QÀâpâ°,
Éâ{â°$pâ° ÀâÃÖpÖ yÖ¾ dê, µâ±M Éâ°pâªgê ÏÖ}â é
Àê°©pÖ ÀâÃÖpÖ Õpâ ÊÌê°, yê³ÝÖzâ}â gâÝâ°ª dâÀâÃÖ}â éé
EÍê³Dª{â° Àâ°þÀê°Ìâ°°Ôâ\ }ÖÀâ°Àâó ±ª{â{ÖM{âpâ³ U¶[ª{â? »ùÌâ°°ÀÖ.

}ÖÀâ°{â AgâÀâ°}â U¶[ª{â?
~âpâÀâ°~âópâ°Í⾪{â Ýê³pⱪ{â Àê°©Èê AyâW}â° ¾pâªm}â þÚyâ{â¶[yâ°K. %Àâ}â°
aª{â° Ê©ÆÌâ°}â³Q %Àâ°pâÈ곩dâdê" Ý곩gâ·° ²v⶷[. {ê³vâG {ê³vâG n°¸,
Àâ°°¾, Ì곩ÐgâÔâ°, yâ~âû], Éâª}ÖXûgâÔâ³ ÉâÝâ Àâ°}â{â yÖÔâdê"
dâ°¹Ìâ°°»Kpâ°Àâpâ°. ¾pâªm}â}â° ~Ö~â¥~âóxXgâÔâ g곩ÔÖr{â¶[ %Àâpâ}â°Q
(Ê©ÆgâÔâ}â°Q) yê³ÔâÈÖÚÉâ°»Kpâ°Àâ}â°. Éâ]gâË¥}âpâdâgâÔâ¶[, ~Ö~â¥~âóxXgâÔâ
ÈêdÖ"kÖpâ{â¶[ Áâ·Àâ}â°Qx°JyâK Àâ°yêK Àâ°½yâ°XÈ곩dâdê" ±pâ°»Kpâ°Àâpâ°.
UªÅâyâK}Ö·°" ·dâ_ Ì곩¾~âZÀꩵâ %¾ÀÖÌâ°ËÀÖÐ{ê. }âªyâpâ ±pâ°Àâ Àâ°}â°ÍâX
m}âWÀâó
uÖC}âÀâ°Ìâ°ÀÖÐ{â°M
%¶[Ìâ°³
dâÍâD~âpâª~âpêgâÔâ}êQ©
%}â°ÅâÆÉâ°Àâ{ÖÐyâ°K. ÀâÃÖ}âÀâm}âW ±ª¬pâ°Àâ{ê© Ê©ÀâÀâ}â°Q Àâ°°dâK ÀâÃÖvâ·°.
A{âpê Ê©Àâ}â° ¾pâªm}â}âÀâpêgê Àâ°°sD{ê. %Àâ°pâÈ곩dâ{â uÖC}â
¾©vâ°ÀâÀâî·[{ê© Ê©Àâdê" %{âpâ uÖC}â E·[{ÖÐyâ°K. aª{ê© aª{â° Ê©ÀâÀâò
%Àâ°pâÈ곩dâ ~âZÀê©úÉ⶷[.
¾pâªm}â}â° Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q dÖ{â dâ¶[}â Àê°©Èê ÝÖÑ kâ~âRîû »}â°Q»K{âM.
Ê©Àâpâ°gâÔâ° dâÍâD %}â°ÅâÆÉâ°»K{âMpâ°. Agâ Ê©Àâpâ° `dÖ~ÖÚ, dÖ~ÖÚ' Uª{â°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

83

AyâË}Ö{â ÀâÃÖÚ, `~âpâÀâÃÖyâW aª{â° Àê©Ôê E{âM}Ö{âpê, }âÀâ°W}â°Q dÖ~Övâ·°
±pâ¶, o dâÍâD ÉâþÉâÈÖgâ{â°' Uª{â° dâ³Ð{âpâ°.
o |â]¾ OÔâ}ê© AdÖµâÀâ}â°Q û©Ôâ°yâK, }Ö·"}ê© È곩dâ{â¶[{âM ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ¾gê
dê©ùyâ°. %ÉâÝ⾩Ìâ°ÀÖ{â dâÍâDgâÔâ}â°Q %}â°ÅâÆÉâ°»K{âM Ê©Àâpâ°gâÔâ pâdâ_Çêgê
`dⲩpâ ÉÖþ©±'pâ}â°Q dâÔâ°þû{â. A{ꩵâÀâ}â°Q dê³rD `µâ³}âX È곩dâ{â¶[
¾pâªm}â}â° Ê©Àâpâ°gâùgê %yâXªyâ dâvâ° dâÍâDgâÔâ}â°Q dê³vâ°»Kpâ°Àâ}â°. dÖ·¾ª{â
Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q Àâ°°dâK ÀâÃÖvâ°, E¶[gê dâpê{â°yÖ.'
dâpâ ~âpâ }ÖÀâ° uÖC¾ kâÈê, dâpâ}â ÝâªÉâ dê dÖm é
u곩~êô dÖ·}â ÀâÃÖ¾ Ýêô, yâ°Æ°c ~âópâ°Íâ d곩 ÈÖm éé
þ©gê ÉÖþ©±pâ° U·[ Ìâ°°gâgâÔâ¶[ ¾pâªm}â}â È곩dâdê" ±ª{â° Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q
dÖ·}â dâÍâD¬ª{â ²Úû %Àâ°pâÈ곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀâpâ°. Àê³{â· Éâ· %Àâpâ°
±ª{â° 100 ÀâÍâËÆ{â°M Àâ°pâù{âpâ°. A{âpê a±Tpâ}â³Q dâpê{ê³Ìâ°X¶·[. %{âdê"
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ ~âZúQû{â, `Odê ÌâÃÖpâ}â°Q dâpêyâp⶷[?' Uª{â°. ÉÖþ©±pâ°
IyâKîû{âpâ°, `}Ö}â° Ïêùgê$ Ýê©ù{â°M Éâªuêgê Àâ°pêÌâ°°Àâpâ°. Éâªuê Ýê©ù{âM}â°Q
Ïêùgê$ Àâ°pêÌâ°°Àâpâ°' Uª{â° Ýê©ù{âpâ°. ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ `E{곩 E{â°
gâ°~âK}ÖÀâ°Àâó. ÌâÃÖpâ¶[ o }ÖÀâ° ²yâ°KÀêÌ곩 %Àâpâ}â°Q dÖ·~âópâ°Íâ
Àâ°°rDÈÖpâ' Uª{â° Ýê©ù{â}â°.
Agâ ÉÖþ©±pâ° ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â}â°Q À⪬û, %Àâ}â AuêCÌâ°ªyê ¾pâªm}â}â
È곩dâdê" ±ª{âpâ°. ¾pâªm}â}â° ¬©~âgâÔâ}â°Q ÏêÔâÐÉâ°yâK %Àâpâ}â°Q ÉÖ]gâ»û,
`E¶[gê©dê ±ª¬î?' Uª{â° ~âZúQû{â}â°. E±Tpâ Àâ°|êX ±ÝâÔâ kâkêËÌâÃÖΰyâ°.
ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{âpâ°,
yÖÉ곩 dâÝê³X© Éâ°}곩 |âÀâ°ËpÖΰé Ê©Àâ dÖm ÉâªÉÖpâ û|Öΰ éé
yâ~âK úÈÖ ~âpâ Ê©Àâ mpÖÀâÝâ°é uÖî ÀÖî ¾mÉÖ]{â dâpÖÀâÝâ° éé
yâ°ª %Éâ dâÍâD Ê©Àâ dâÝâ ¬©}Öcé yâ±þ ~âópâ°Íâ À곩þ AuÖC Ñ©}Öc éé
Ê©Àâ×yÖÌâ° È곩dâ ÈêôuÖÀâòé dÖ· dâÍâD Éê Ê©Àâ ±kÖN éé
%{âdê", `¾pâªm}â}ê© ¾©}â° yâ°ª± lâ·¬ª{â, ±·¬ª{â Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q
±ªºûpâ°Æ. dÖ{â dâ¶[}â Àê°©¶r°D dâÍâDgâÔâ Àâ°Ôê Éâ°îÉâ°Æ. %Àâpâ A}âª{â dê³Ôê\
Ýê³vê¬pâ°Æ. ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â AuêCÌâ°ªyê }Ö¾©gâ ±ª¬pâ°Àê. Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q
%Àâ°pâÈ곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀê' Uª{â° Ýê©ù{âpâ°.
yâÏêô ¾pâªm}â Ï곩Èê ÏÖ¾é Éâdâ· Ê©Àâ ±Éâ ÝâÀâ°pê uÖC¾éé
»}âÉñ ÉÖtâ ~êôtâ Ipâpê°ü°©pÖé dêôÉê ÝâªÉâ}â Èê©Àâ IÏê©pÖ éé

84

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

`}Ö}â° Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q g곪{â·{â¶[ dêvâÆ{êM©}ê. 360 Eªzâ ÉÖL}âgâùÀê. }Ö}â°
Éâ]·R Éâ]·R µâÑK Eîû{êM©}ê. %Àâ}êQ© }ê³©Ú Ê©ÀâÀâó g곪{â·{â¶[{ê. ¾©}â°
%{êc©gê ²vâ°gâvê ÀâÃÖvâ°Àê?' Uª{â° ¾pâªm}â}â° dê©ù{â.
yâ± uÖC¾ %Éâ Ï곩Èê ÏÖ¾©é mÀâ°yê Ê©Àâ lâ°vÖÀâÝâ° A¾©éé
~âópâ°Íâ }ÖÀâ° d곩 dâÝâ³ ÉâÀâ°pâ°üÃÖΰé mÀâ° pÖuÖ yâ± l곩ک ~âpÖΰéé
Éâ°}âpê dÖ· {â°ÍâD %}ÖXÎ°é µâ±M Éâªgâ ÝâªÉÖ hâpâ uÖΰéé
ÝâªÉÖ ÉÖþ©±pâ° þ©gêª{âpâ°, `}â}âQ¶[ }ÖÀâ°Æ{ê. %{âpâ ÉâÝÖÌâ°¬ª{â
ÝâªÉâ}â° %Àâ°pâÈ곩dâÀâ}â°Q Àâ°°r°DÀâ}â°. %Àâ¾gê ¾©}ê©}â³ ÀâÃÖvâÈÖgâ{â°.' Agâ
¾pâªm}â}â° þ©gê Ýê©ù{â,
dÖ uÖC¾ {ê©Ýâ³ %ºdÖpÖ é ÝâÀâ°p곩 }Öþ lâ³Âê mÀâ° uÖpÖéé
~Öªkâ ~âשÉâ »©}â gâ°x Aþ©é Ìâ°ÝâÀê° Éâdâ· Éâî©pâ ±}Öΰéé
yÖÀê° ~Ö~â ~âóxX dÖ ÀÖÉÖé Àâ°}â ÏêôÉÖÈê ÝâÀâ°î© ÁÖÉÖéé
mÝÖ yâÝÖ mgâ ÅâpâÀâÃÖÀêô é uÖC}â É⪺ dâ°lâ pâÝâ}â }â ~ÖÀêôéé
Odâ µâ±M Ñ© dêô»dâ AµÖé Àê°©pê Ýêô kñpÖû© ÁÖÉÖéé
`¾©}â° Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q }â¾Qª{â ²Úûd곪vâ° Ý곩gâÈÖî. }Ö}â° ~âªkâyâyâ®gâùª{â
µâî©pâ pâ×ûpâ°Àê. %Àâpâ¶[ ~Ö~â¥~âóxXgâÔâ}â°Q yâ°ª²ûpâ°Àê. Àâ°}â{â pâ³~â{â¶[
Éâ]yâÿ }Ö}ê© ¾ª»pâ°Àê. ÌâÃÖîgâ³ ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ·° dê³vâ°À⬷[.
E{âpâzâËÀê©}â°? ¾}âQ aª{â° µâ±M¬ª{ê©}Ögâ°Àâ{â°? }Ö}â° 84 ·dâ_ ~ÖµâgâÔâ}â°Q
EsDpâ°Àê. aª{âîª{â ²Úûd곪vâpê E}ê³Qª{â° ²ÐÌâ°°Àâ{â°.'
Ï곩Èê uÖC¾ µâ±M ÆkÖî© é lâ³Âê kñpÖû Ñ© |Öî©é
lâ³Âêô ~Öªkâ ~âשÉâ gâ°x »}곩é YÉÖ µâ±M ~âópâ°Íâ Àê° ¬©}ê³c©éé
ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{âpâ°. }â}âQ¶[ aª{â° µâÑKÌâ°°yâÀÖ{â }ÖÀâ°Æ{ê. ÌâÃÖÀâ Ê©Àâdê"
E{â}â°Q dê³vâ°Àê}곩, %{âdê" ¾}âQ µâÑK O}ê©}â³ ÀâÃÖvâ{â°. A Ê©Àâ
Àâ°°dâKÀÖgâ°Àâ{â°. ¾pâªm}â Ýê©ù{â,
Ýê© uÖC¾ dÖ dâp곩 ±wÖΰé ÝâÀâ° yê }Öþ lâ³r Ê©Àâ uÖΰéé
Eyâ}ê Ìâ°°gâ ÅâÌê° yâ°ª {ê©fÖé uÖC¾ ÝâªÉâ }â Od곩 {ê©fÖéé
dÖ yâ°ª dâp곩 dÖ µâ±M yâ°ÀâÃÖcpÖé »©}â È곩dâ ~âZÔâÌâ° dâpâ vÖpÖéé
ÉÖ|â° Éâªgâ Ý⪠{ê©Ø© î©» é ~âZÔâÌâ° ~âpê Éâdâ· mgâ Ê©»éé
dâpâÀâ° pê©Ù ÏÖª|êô Éâ± ÉÖ|Öé Éâ°}â }âpâ Àâ°°¾ ÉâdâÈ곩 mgâ ÏÖª|Öéé
¾pâªm}â}â° `EÍâ°D Ìâ°°gâgâÔâ° dâÔê{âÀâó. aª{Ö{âpâ³ Ê©Àâ ÉâyâÈ곩dâ
Àâ°°sDpâ°Àâ{곩? }â}âQ ±ª|â}âÀâó %Àâpâ}êQ·[ dâsDpâ°Àâ{â°. ²vâ°gâvêÌâÃÖgâ{â°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

85

¾©}â° Àâ°yâ°K ¾}âQ aª{â° A µâ±M O}â° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°? }Ö}â° Àâ°³pâ³
È곩dâgâÔâ}â°Q }Öµâ ÀâÃÖvâ°Àê' Uª{â° Ýê©ù{â.
¾pâªm}â}â° UÍê³D© ÉÖî ~âZÔâÌâ° Àâ°yâ°K É⽸D pâ×ûpâ°Àâ}â°. mgâyâK}â°Q
`ÊÈꩲ'Ìâ°}ÖQÐ ÀâÃÖÚpâ°Àâ}â°. E{ê·[ ÉÖþ©±pâ dê·ÉâÀâ·[. ¾pâªm}â Ýê©ù{â,
`EÍÖD{âpâ³ Ê©ÆgâÔâ}â°Q dâÀâ°Ë ±ª|â}â{â¶[îû{êM©}ê. {ê©ÀâyêgâÔâ°, Àâ°°¾gâÔâ°
U·[pâ}â³Q dâsD{êM©}ê. E}â°Q ÉÖÀâÃÖ}âX m}âpâ ~Övê©}â°? aª{â° ÝâªÉâÀâ}â°Q
Ý곩gâ·° ²vâ°À⬷[.'
uÖC¾ dâÝêô dÖ· %}ÖXÎ°é µâ±M ²}Ö yâ³ fÖÌâ° kâÏÖΰ éé
ÝâªÉâ ÝâÀâÃÖpÖ µâ±M %ºdÖpÖé ~âópâ°Íâ ~âpâyÖ~âd곩 dâpê ÉâªÝÖpÖ éé
}ÖÀâ° m~êô %pâ° Éâ°pâ» ·gÖΰé Æ°Èê dâÀâ°Ë ÈÖgê }âþ dÖΰ éé
µâ±M ÀâÃÖ¾ Ý곩Ìâ° µâ±M Éâpâ³~Öé ¾µâ+Ìâ° ÝâªÉÖ Ý곩Ìâ° %}â³~Ö éé
`Ýê© ¾pâªm}â, ÌâÃÖpâ¶[ ÉâyâX}ÖÀâ°Æ·[Àêò© %Àâpâ}â°Q ¾©}â° Àâ°°Ðû{ê. }Ö¾©gâ
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â ±·Ìâ°°yâÀÖ{â }ÖÀâ° dê³vâ°Àê. ¾}âQ ±· %Àâpâ}â°Q
yâvêÌâ°ÈÖpâ{â°' Uª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{âpâ°.
~Ö~â¥~âóxXgâÔâ ÆkÖpâ dâ³vâ %Àâîgê %ªyâpâªgâ{â¶[ %îÀÖgâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ°Àê.
}ÖÀâ°Àâó %Àâpâ}â°Q pâÑ_Éâ°Àâ{â°. ±ª|â}âgâùª{â ²vâ°gâvê ÀâÃÖÚ %Àâ°pâÈ곩dâdê"
dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ{â°.
¾pâgâ°x dÖ· yâ± Ï곩Èê ÏÖ¾© é Ipâpê°ü° Ê©Àâ Éâdâ· mÀâ°fÖ¾©éé
dêôÉê dê yâ°ª µâ±M ~âÉÖp곩 é dñ}ê ƺ yâ°ª Ê©Àâ IÏÖp곩éé
YÉê Ê©Àâ Éâdâ· Ýêô dâp⾩é dêôÉê ~âÝâ°ªkêô ~âópâ°Íâ Ñ© Éâp⾩éé
mgâ Àê°© Ê©Àâ dê³Z©|â ÆdÖpÖé dêôÉê ~âÝâ°ªkêô ~âópâ°Íâ dê {â°ÀÖpÖéé
¾pâªm}â}â° `}Ö}â° dÖÀâ°, dê³Z©|â ÆdÖpâgâùª{â Ê©Àâpâ}â°Q À곩Éâ ÀâÃÖÚpâ°Àê.
%Àâpâ° Ýê©gê ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â È곩dâdê" Ý곩gâ°Àâpâ°? E{â·[{ê© Ìâ°Àâ°}â 14
{â³yâpâ}â°Q ~âZyêX©dâ µâî©pâgâÔâ¶[ EsDpâ°Àê. %Àâpâ}â°Q ¾©}â° Ýê©gê Ýê³pâÝÖdâ°Àê?
Ê©Àâ}â° yâ°ª± dêrDÀâ}ÖÐ{ÖM}ê. ¾}âQ ÀâÃÖyâ}â°Q ÌâÃÖpâ³ dê©Ôâpâ°.'
uÖC¾ dâÝê dâpâÝâ³ ÀâîÌâÃÖpÖé Ý⪠y곩 Ñ©}âc Éâdâ· ¾pâÀÖpÖéé
u곩ΰ uÖC¾ Ýê³Ìâ° ÝâÀâÃÖpÖé dÖÀâ° dê³Z©|â yê Ý곩Ìâ° ¾ÌâÃÖpÖéé
yâ½ÍÖJ È곩Åâþ {ê©Î°© ±ÝÖΰé ÆÍêô m}âW Éâ± {â³pâ ~âpÖΰéé
}ÖÀâ° |ÖX}â ±· ÝâªÉÖ hâpâ uÖΰé dÖXpê dÖ· yâ°ª dâp곩 ±wÖΰéé
`}Ö}â° ÌâÃÖîgê }ÖÀâ°¬©dê_ dê³vâ°Àê}곩 %Àâpâ Àê°©Èê ¾}âQ u곩pâ° }âvêÌâ°{â°.
%Àâpâ¶[ dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔâ° O}â° ÀâÃÖvâÈÖpâÀâó. A Ê©Àâ ¾Àâ°Ë·ÀÖÐ{â°M,

86

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

¾©}â{â}â°Q Àâ°°rD·³ dê³vâ°À⬷[. %{â° ÝâªÉâÀÖÐ yâ}âQ {ꩵâdê"
Àâ°pâÔâ°Àâ'{êª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù{âpâ°.
dâÝê ¾pâªm}â Éâ°}곩 Ý곩 uÖC¾é dâ¼ Ý곩 uÖC}â yâ°ÀâÃÖcî ÏÖ¾©éé
Ìâ°°gâyâ Àâ°ÝÖyÖW ÉâÏêô ±yÖNé yâ°ÀâÃÖcpÖ }ÖÀâ° Èê ~âªzâ kâÈÖNéé
ogâ ¾pâªm}â}â° yâ}âQ ÉÖL}âdê" ±ª{â° `}Ö}â³ ¾}âQ }ÖÀâ° ~âvê{â° }â}âQ ~âªzâ
}âvêÉâ°Àê}â° %ª{âpê }âdⶠ}ÖÀâ°{â ~âZkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àê' Uª{â}â°.
ogâ ¾©}ê© }곩vâ°»K{âMpê Éâ{â°$pâ°gâÔê·[ ÀâÃÖvâ·RsD{ÖMpê. U·[pâ³ }ÖÀâ°
dê³vâ°ÀâÀâpê©! E{ê·[ ¾pâªm}â}â ArÀê©! %Àâpê·[ ¾pâªm}â}â dâ°îyê©
ÀâÃÖyâ}Övâ°Àâpâ°. Àâ°yâ°K Éâªyâpâ ÝêÉâpâ° (Àê³Ýâpâ) Ýê©Ôâ°Àâpâ°. E}â³Q
Àâ°°ª{â°Àâpê{â° ¾pâªm}â}â°,
uÖC¾ À곩pâ %~âpâ±· uÖC}Öé Àê©{â ÑyÖ± ÅâpâÀâ° Ý⪠ÀâÃÖ}Öéé
E}âd곩 ÀâÃÖ}ê Éâ±ÉâªÉÖpÖé dⶠÀê° gâªgÖ Àâ°°ÑK {â°ÀÖpÖéé
{ê©þ {Ö}â Éê Iyâpê ~ÖpÖé YÉê Éâ°Àâ°½yâ dâÝê ÆkÖpÖéé
Ìâ°Ýâ ƺ mgâÊ©Àâ Åâ°ÈÖþé mpÖ Àâ°pâ}â Éâ± ±ª|â ±ª{Öþéé
Éâ³yâdâ ~Öyâdâ Àê©{â ÆkÖpÖé ~âòlâ Àê©{â Éê dâpâþ ÉâªÝÖpÖéé
OdÖ{âú© Àâ°°ÑK d곩 ÅÖΰé Ì곩gâ mgâX dâpâÀê %ºdÖΰéé
Àê©{â
Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ
dâÀâ°ËdÖªvâÀâ}â°Q
Ýê©ù
Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q
g곪{â·gêÚû{êM©}ê. U·[pâ³ %{â}êQ© ~Ö¶Éâ°Àâpâ°. Uª{â° ¾pâªm}â}â° Ýê©ù{â.
Àê©{â{â¶[ ¾pâªm}â}â° yâ}âQ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}êQ© Ýê©ù{âM. %{â° %Àâ}â ÆkÖpâgâÔâ°.
A{âMîª{â ÉÖþ©±pâ pâÝâÉâXgâÔâ° %{âpâ¶[·[. %{âdê" ¾pâªm}â}â° `¾}âQ ÀâÃÖyâ°
ÌâÃÖpâ³ dê©Ôâpâ°' U}â°Q»Kpâ°Àâ}â°. ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Éâ°}âÝâ° dÖ· uÖC}â Ñ© É⪺©é l곩p곩 Ê©Àâ Éâdâ· Ñ© Á⪬©éé
m± ¾m ²©pÖ ÝâªÉÖ ~ÖÀêôé Ì곩gâ ±pâyâ yâ~â ÉâÏêô }âÉÖÀêôéé
Àê©{â ÑyÖ± Ñ© l곩vê AÉÖé ÝâªÉÖ dâpê µâ±M ÆÉÖ]ÉÖéé
yÖdê ¾dâr dÖ· }âþ AÀêô é ¾m ²©pÖ u곩 Éâ°pâyâ ·gÖÀêôéé
u곩gâ ±pâyâ ~âyâÝâ³ Ýêô lÖpÖé %{â°Vyâ }ÖÀâ° Éâ{Ö pâÙÀÖpÖéé
ÌâÃÖîgê }ÖÀâ° {ê³pêÌâ°°Àâ{곩 %Àâpâ %ªyâpâªgâ{â %Ý⪠yê³Ôê{â°Ý곩Ð,
%Àâpâ° Àâ°yêK dâÀâ°ËdÖªvâgâÔâ¶[ ²©Ôâ{âê© }ÖÀâ°{â¶[ ƵÖ]ÉâÆvâ°Àâpâ°. }ÖÀâ°Àê©
Éâ{Ö %Àâpâ pâdâ_Çê ÀâÃÖvâ°Àâ{êª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù, `dÖ·}â° %Àâpâ Ýâ»Kpâ
Éâ°ùÌâ°ÈÖpâ' Uª{âpâ°.
ÉâyâX~âópâ°Íâ}â 5}ê© ~âóyâZ ¾pâªm}â¾{â°M, %Àâ¾gê ¾pÖdÖpâ, ¾pâªm}â }ÖpÖÌâ°x
%zâÀÖ Àâ°}â Àâ°°ªyÖ{â ÝêÉâpâ°gâùª{â dâpêÌâ°ÈÖÐ{ê. %Àâ}â}êQ©

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

87

ÉâªÉÖpâ{â¶[pâ°ÀâÀâpâ° pÖÀâ°, ±ZÝâW Uª{â³ ¾pâªm}â, dÖ{âpâ, dâî©Àâ°,
~âpâÀê°©µâ]pâ, ~âpâÀâÃÖyâW, Ýâî, %{ñXyâ, ÅâgâÀÖ}â %·[{ê© %·Ù¾pâªm}â
Àâ°°ªyÖ{â ÝêÉâpâ°gâùª{â }ê}êÌâ°°Àâpâ°. E{ê© ¾pâªm}â}â ~âóÉâKdâ{â¶[ ÉâÝâÉÖZpâ°
ÝêÉâpâ°gâÔâ° ûgâ°ÀâÀâó.
yâ}âQ{ê©}â³ }âvêÌâ°{êª{â° »ù{â ¾pâªm}â Ýâ·°[ Àâ°°î{â ÝÖÆ}âªyÖ{â. %Àâ}â
d곩~â }ê»Kgê©îyâ°. `¾©}â° o Àê³{â·° }â}âQ}â°Q ÀâÃÖ}âÉâ Éâp곩Àâp⬪{â
Ýê³pâ{â²T{ê. ogâ }â}âQ{ê© ~âZ{ꩵâ{â¶[ ¾©}â° ~âZÀê©úûpâ°Æ. E{âdê" yâdâ" µÖûK
ÀâÃÖvâ°Àê' U}â°QyâK ¾pâªm}â° ÆdâpÖÔâÀÖ{â A}ê pâ³~⬪{â ÉÖþ©±pâ Àê°©Èê
UpâÐ{â.
uÖC¾ ~âópâ°Íâ µâ±M ÑÌâÃÖ u곩pÖé ~âdâvâ É⳪vâ {Öªyâ gâþ À곩pÖéé
ÀâÃÖpêN µâ±M ~ÖªÌâ° ~âpâ ~ê¶é y곩pâ É⳪vâ ÉâÀâ°°{âZ gâþ Àê°¶éé
~âópâ°Íâ pâ³~â yâ±þ ~âó¾ |ÖpÖé uñ}â Éâpâ³~â Éâdâ· iyÖpÖéé
ÉÖþ©±pâ° %¶[ ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â pâ³~â{â¶[{âMpâ°. Àâ°³·pâ³~â{â¶[ ±ª{â°
A}êÌâ° É곪ڷ}â°Q þÚ{â° ÉâÀâ°°{âZdê" agê{â°²rDpâ°.
Agâ ¾pâªm}â}â° %º©pâ}Ö{â Àâ°yâ°K Ýê©ù{â, `dâ_Àê° Epâ¶. ¾}âQ}â°Q gâ°pâ°»Éâ{ê©
Ý곩{ê. ¾©}â° Éâ]yâÿ ÉÖþ©±pÖÐpâ°Æ. ¾©}â° }â}âgê {âµâË}â ÅÖgâX dê³sDpâ°Æ.
¾©Æ©gâ ¾Àâ°W ÉÖL}âdê" }âvêΰî. Àê³{â·° }â}âQ{곪{â° Æ}⪻. aª{â° Àê©Ôê
U·[ Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q ¾©Àâó ¾Àâ°W È곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°Mpê, }â}âQ µÖ~â{â dâ°îyâ°
ÆkÖpâÀê©}â°? ÌâÃÖpÖ{âpâ³ (¾yâX aª{â° ·dâ_ Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q }â°ªgâ°Àâªyê
¾pâªm}â¾gê µÖ~âÆyâ°K.) ~Ö~âdâÀâ°Ë{â¶[ yê³vâÐ{âMpê %Àâpâ}â°Q ¾©}â°
aÌâ°°XÆÌâÃÖ?' %{âdê" ÉÖþ©±pâ°, `ÌâÃÖpâ° }â}âQ µâ±M A¶Éâ°À⬷[Àêò©, }â}âQ
A{ꩵâ ~Ö¶Éâp곩 %Àâpâ}â°Q ¾}âQ¶[Ìê°© ²r°D ²vâ°Àê. A{ꩵâÀâ}â°Q
~Ö¶Éâ°ÀâÀâpâ°, }â}âQ ¾{êË©µâ}â{âªyê (|âÀâ°Ë) }âvêÀâÀâîgê ¾©}â° dêô ÉâÝâ
Ýâkâ+ÏÖpâ{â°.'
Éâ°}곩 ¾pâªm}â Àâkâ}â ÝâÀâÃÖpÖé }âþ ÉâyâK Àêò© Ê©Àâ yâ°ÀâÃÖcpÖéé
o î©» dâpÖpâ°gâÔÖ{âÀâó. A{âMîª{â }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àâ{ê©}êª{âpê, Åâm}êÌâ°¶[
~ÖÈê³$Ôâ\¬{âMpâ³ Éâî }ÖÀâ°|ÖîÌâÃÖÐ %vâGÝÖ¬Ìâ°¶[ }âvêÌâ°Ïê©Ú. }Ö}â°
dê³sDpâ°Àâ{â}â°Q u곩~Ö}âÀÖÐ Er°Ddê³ù\î. ÌâÃÖÀâ ¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q
I·[ªÜÉâÏê©Úî.
ÉâyâX}ÖÀâ° ¾m iÍâº, Ùî ¾Ìâ°Àâ° Éê fÖÌâ° é
iÍâ|â fÖÌâ° %pâ° ~âzâ pâÝêô yÖÑ© Àê©{â}â uÖÌâ°éé

88

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ƵÖ]É⬪{â Ýê©ù{â°{ÖÐ{ê. Àâ°yêK Ýê©Ôâ°Àê E{â}â°Q %ÝâªdÖp⬪{â Ýê©ù·[.
%ÝâªdÖpâ yÖÔâ°Àâ¶[ ÉâªÌâ°Æ°ÌâÃÖÐ{êM©}ê. µâî©pâÀâ}â°Q dÖX}âbpÒ »}â°QÀâªyê,
%ÝâªdÖpâÀâó uÖC}âÀâ}â°Q »}â°QÀâ{â°. ~âòxËuÖC¾Ìâ°}â°Q %ÝâªdÖpâÀâó }Öµâ
ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %{âdÖ"Ð %ÝâªdÖpâ{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}ÖQvâ°À⬷[. E{â° ÉâyâX{â
}â°ÚgâÔâ°. EÀâógâùgê µâÑK ¾©Ú (ayâ°Kdê³r°D) Ýê©Ôâ°Àê}â°.
ÉâyâXÀÖÐ Ýê©Ôâ°Àê}â° %ÝâªdÖp⬪{â·[. ±ÝâÔâ ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê.
E{âpâ¶[ ÆÀê©dâÆ{ê, uÖC}âÆ{ê. ÀâÃÖyâ°gâùgê ~âZÀâÃÖx a{âÐÉâ±Èê[.
}âÀâ°W Éâ°yâKÀâ°°yâK }Ö}Ö Àâ°yâ¥Àâ°yÖªyâpâgâÔâ}â°Q }곩vâ°ÀêÀâó. }ÖÀâó
~ÖZÀâÃÖ¹dâÀÖÐ Æ©Ñ_û{Ögâ 70 ~âZ»µâyâ ÀâÃÖªÉÖÝÖîgâÔâ° Àâ°yâ°K Àâ°{âX{â
kârÆpâ°ÀâÀâpâ° dÖx°Àâpâ°. Aµâ+Ìâ°ËÀêª{âpê %Àâpâ° ÅâÑKÌâ° ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q
Avâ°Àâpâ°. Àâ°yâ°K Éâªyâpâ dâ°îyâ³ Ýê©Ôâ°Àâpâ°. A{âpê %Àâpâ AkâpâÇê
ÉâîÌâÃÖ{â°{â·[. yâÀâ°W AÝÖpâ¥ÆÝÖpâ %·[{ê© ÀâÃÖvâ°Àâ dâÀâ°ËgâÔâ³ dâ³vâ
¾¸{âPÀÖ{âÀâógâÔâ°, Ñ©Ôâ°Àâ°rD{âÀâó. %Àâpâ NÂ곩~âkÖpâ dâÀâ°ËgâÔê·[ ±ÝâÔâ
ÀâX»îdâKÀÖÐÀê. A{âpê À곩Éâ, Àâªkâ}ê, Àêôpâyâ] E·[¬{âMpê ¾Àâ°W Ê©Àâ}â
ûLpâÀÖÐpâ°Àâ{â°. ¾Àâ°W Àâ°}â ±Ìâ°û{âpâ³ ~Ö~âdâÀâ°ËÀêÉâgâ{â°. O}Ö{âpâ³
ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ·³ ¾Àâ°W yâdâ˱°¬P uÖgâZyâÀÖÐ ¾Àâ°W}â°Q Ukâ+îÉâ°yâK{ê. o
±{âÈÖÀâÇê ~âZ»Ìê³±T }ÖÀâ°|ÖîÌâ°¶[Ìâ°³ dâªvâ°±pâ°Àâ{â°. ¾Àâ°W
Éâªpâdâ_ÇêÌâ°³ µâÏÖM»©yâÀÖÐ{ê. uÖC}â{â¶[ ¾©Àâó ~âpâÀâ°uÖC¾gâÔâ°. O}â°
ÀâÃÖvâ°Àâ{â° I×yâ, ÌâÃÖÀâ{â° %}â°×yâÀêª{â° »ù{â ¾Àâ°gê Ïê©pêÌâ°Àâpâ
I~â{ꩵâ{â %ÀâµâXdâyê E·[. aª{â° Àê©Ôê %·[{â dê·Éâdê" dêôÝÖÑ{Ögâ ¾Àâ°gê
%ªyâpâªg⬪{â ~êZ©pâÇêÌâÃÖÐ yâdâ" ÆkÖpâ, kêôyâ}âX {ê³pêyâ° %{âpâ
dÖÌâ°Ëpâ³~â{â î©»¥¾©» %îÆgê ±pâ°Àâ{â°. ÅâÑKdê_©yâZ{â¶[ ¾Àâ°gê ÉâîÉÖs
E·[. Àâ°yâ¥Àâ°yÖªyâpâgâÔâ}â°Q }곩Ú{âpê yâdâ_xdê" ¾Àâ°gê© »ùÌâ°°Àâ{â°. %Àâpê·[
aÀê°W ÅêôpâÀâ}â}â°Q }⪲{âMpê Àâ°yê³KÀê°W dÖùÀâÃÖyêÌâ°}â°Q }⪱°yÖKpê. %ª{âpê
%ûLpâÀÖ{â Àâ°}âÀâÀâpâ{â°. Àâ°yâ°K ÅâZÆ°ÍâFpÖÐpâ°Àâpêª{â° ¾Àâ°gê
»ù{â°±pâ°Àâ{â°. {â°ÍÖDyâWpâ dÖÌâ°ËÀêôÙî ¾Àâ°W %îÆgê ±pâ°Àâ{â°.
¾Àâ°W ÅâÑK {â½wâÀÖÐ{ê. mgâ»K}â Ê©Àâpâ°gâÔâ° Àâ°}â{â gâ°ÈÖÀâ°pêª{â° »ù{â ¾©Àâó
Ïê©pêÌê°© AÐpâ°Æî. E}â°Qù{âÀâpâ° Àâ°}âÀâó dâ°¹û{âªyê dâ°¹Ìâ°°Àâpâ°. ¾Àâ°W
Àê°©Èê Àâ°}â{â ÉâÀÖî E·[, Àâ°°dâKpÖÐpâ°Æî. ÉÖþ©±pâ° þ©gê}â°QÀâpâ°,
}ÖÀâ° Ý곩Ìâ° y곩 ÀâÃÖzâ }âÀâÃÖÀêé }Ö y곩 Ìâ°Ýâ mgâ ÏÖª|â }âkÖÀêéé
Àâ°}â{â ÌâÃÖÀâ þÚyâÀâò ¾Àâ°Ð·[. E{â° ¾Éâbª{ê©ÝâÀÖÐ ÉâyâXÀÖ{â°{â°. mgâyêK©
Àâ°}â{â A{ꩵâ{â gâ°ÈÖÀâ°. }âµêÌâ°° U·[pâ}â°Q AÔâ°Àâ{â°. `ÀâÃÖÌê°' Uª±

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

89

}âµêÌâ°° U·[pâ Àê°©Èê Àâ°°Éâ°Ñpâ°Àâ{â°. ¾©Àâó ÀâÃÖyâZ ÉÖ]yâªyâZX ~âvê¬pâ°Æî.
}âµêΰ{ÖMgâ dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔê·[ ¾Àâ°W}ÖQÔâ°ÀâÀâó. EÀâógâÔâ° ¾Àâ°W¶[{âMpâ³
%ÀâógâÔâ Àê°©Èê AyâW}â ¾Ìâ°ªyâZxÆ{ê. A{âMîª{â ¾Àâ°W Àâ°}â dêvâ°À⬷[.
¾Àâ°W¶[ A|ÖX»Wdâ µâÑKÌê°© E{â°M, ~âªzâ{â (ÀâÃÖgâË{â) }⪲dêÌâ° µâÑK ±ÝâÔâ
E{ê. ¾©Àâó {êôþdâ, ÀâÃÖ}âûdâ dâÀâ°Ë¬ª{â ÌâÃÖpâ}â³Q hÖûgê³ùÉâÈÖîî.
¾Àê³WÔâgê %»ÌâÃÖ{â µÖª», ÉâÀâÃÖ|Ö}âgâùÀê. A{âMîª{â ¾©Àâó Éâ°ØgâÔâ°. %Àâó
¾Àâ°gê ±·Æyâ°K ~êZ©pê©ÄÉâ°yâK Epâ°Àâ{â°. Åâ³yâ¥~êZ©yâgâÔâ ÅâÌâ°Æ·[. %Àâó
Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°°Àâ¬pâ¶, {â³pâ evâ°ÀâÀâó. aª{â° Àê©Ôê Åâ³yâkê©ÍêDÌâ° {â°ÍâD
}ÖÀâ°|ÖîÌâ°·[{âÀâpâ Ýâ»Kpâ ¾©Àâó dâ°ùyâ° }ÖÀâ° mÄû{âpê %Àâ}â¶[Ìâ° Åâ³yâ
dâ³vâ er Ñyâ°KÀâ{â°. ¾Àâ°W Àê°©Èê Uªzâ ÀâÃÖª»Zdâ µâÑKÌâ°³ ~âZÅÖÀâ ²©pâ{â°.
ÉÖþ©±pâ° aª{â° Àâkâ}â{â Àâ°³·dâ ƵÖ]Éâ dê³vâ°yÖKpê Uª{â° }â}âQ %¾ûdê.
%{â}âQÀâpâ° aª{êpâvâ° ÉÖpêÌâ°·[, %}ê©dâ ÏÖîÌâ°³ dê³vâ°yÖKpê. E{â}â°Q
ÉÖþ©±pâ° Éâ]yâÿ ÀâÃÖvâ°yÖKpê. aª{â° ÏÖî ÉÖþ©±pâ° yâÀâ°W ÉÖL}âÀâ}â°Q
|âÀâ°Ë{ÖÉâîgê ²r°D Ýê³pâs{âMpâ°. Agâ |âÀâ°Ë{ÖÉâpâ° yâ°ª±
ÀÖXdâ°·g곪Ú{âMpâ° Àâ°yâ°K dê©ù{âpâ°, `dÖ·~âópâ°Íâ}â° U·[pâ}â°Q
ÅâZÆ°yâgê³ùû{ÖM}ê. %Àâpâ I{ÖPpâ }â¾Qª{â Ýê©gê ÉÖ|âX? Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q
ÅâÑKÀâÃÖgâËdê" Ýê©gê Ýâkâ°+Àâ{â°?' %{âdê" ÉÖþ©±pâ°, `ת»Éâ°Àâ dÖpâxÆ·[,
dê©Ôâ° ¥
~âópâ°ÍâµâÑK m± A}â ÉâÀâÃÖΰé yâ± }âþ© p곩dê dÖ· dâÉÖΰéé
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â dâ½~êÌâÃÖ{â Àê°©Èê dÖ·}â ÌâÃÖÀâ %ÉâçÀâò dê·Éâ ÀâÃÖvâ{â° Uª{â°
Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. }ÖÀâ° {ê³pêyâ ¬}⬪{âÈê© A µâÑK ¾Àâ°W¶[ aª{â°gâ³vâ°yâK{ê. Agâ
dÖ·}â I~ÖÌâ° Áâ¶Éâ{â°.
¾©Àâó o ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Àâ°}â}â ÀâÃÖÚ ¾Àê³Wª¬gê %}â°ÅâÀâdê" ±ª{â
(~âZÅÖÆû{â) hâr}êgâÔâ}â°Q }ê}âÄûdê³ù\. E{â}â°Q ¾©Àâ·[{ê© Ïê©pê ÌâÃÖpâ³
»ù¬pâÈÖpâpâ°. ¾Àâ°W¶[ }â}âQ ÀÖxðЪyâ %ºdâÀÖ{â ±·Æ{ê Uª±°{â}â°Q ¾©Àê©
%îÌâ°°Æî.
}Ö}â° ¾Àâ°gê O}â}â³Q Ýê©Ôâ°Àâ{â° Ïê©dÖÐÌê°© E·[. }Ö}â° ÉâRª¬Éâ°Àâ{â}â°Q ¾©Àâò
%}â°ÅâÆÉâ°Æî. Éâyâbªgâ{â¶[ }Ö}â° %~âZÉâ°KyâÀÖ{â°{â}â°Q Ýê©ù{âpâ³,
ÀâÃÖÚ{Ögâ·³ ¾Àâ°gê %{â}â°Q ¾©Àâó ÉâîÌâÃÖÐ »ùÌâ°°Æî. dê©Àâ· ÀâÃÖyâ°gâÔâ°
Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q ±{âÈÖΰÉâÈÖpâÀâó. pÖÀâ°¾{âM, A{âpê pÖÀâx ±{âÈÖgâÈê©
E·[. dâ½ÍâJ¾{âM, {â°Ìê³Ë©|â}â ±{âÈÖg⶷[. A{âpê ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Éâ{â°$pâ° À곩pâ pâªgâpê©m é kâ°}âî Àê°©î pâªgâ vÖî©éé

90

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

dê·Éâ dâÍâD{ÖÌâ°dâÀÖ{â°{â°. o ÀâÃÖgâËdê" %vêyâvêgâÔê© Ýêkâ°+. ¾pâªm}â}â %ÚG
AyâªdâgâùÀê. }â}âQ dâ°îyâ° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{ê·[ }â}âQ aÔê\Ìâ°{âdê", aÔê\Ìâ°{â}êQ©
Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %{âîª{â µêô¶Ìâ°¶[ ±{âÈÖÀâÇê E{ê. }Ö}â° U·[Àâ}â³Q
ÉâdÖpÖyâWdâÀÖÐÌê°© û]©dâîÉâ°Àê. }âdÖpÖyâWdâÀÖÐ »ùÌâ°°Àâ %ÀâµâXdâyê }â}âз[.
dê·Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê }â}âQ¶[ ÉâÀê³W©þ¾ µâÑK E{ê. %{âîª{â %Àâ}â° IkÖ+r}ê
ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. Éâî, %{ê© ¾m. `}â}âQ¶[ Epâ°Àâ{â° Ïê©pê ÌâÃÖpâ·³[ E·[. %{â}êQ©
%Àâpâ° ÉâÀê³W©þ¾ µâÑK' U}â°QÀâpâ°. Éâªyâpâ µâî©p⬪{â A|ÖXyâW{â ~âZdÖµâ
Ýê³pâvâ°yâK{ê. %{ê© Ukâ+îÉâ°yâK Epâ°Àâ{â}êQ© %Àâpâ° yâ~âóR »ù¬pâ°Àâpâ°.
E}â°Qù{âÀâpâ° }Ö}â° `|âÀâÃÖ˪yâpâ' ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ{ÖÐ Ýê©Ôâ°Àâpâ°. E{â³
¾mÀê©. Ê©Àâpâ°gâÔâ° ¾pâªm}â}â |âÀâ°Ë ~Ö¶Éâ°»Kpâ°Àâpâ°. }Ö}â° %Àâpâ}â°Q
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â |âÀâ°Ë{âyâK ÉÖÐÉâ°»Kpâ°Àê}â°. E{â° (¾Íꩺyâ) }âdÖpÖyâWdâ
dÖÌâ°ËÀâ·[. %Àâpâ U·[ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Àâ°¾QÉâ°Àê.
¾Àâ°WÈÖ[gâ°Àâ ±{âÈÖÀâÇê ÉÖ|ÖpâxÀÖ{â°{â·[. ¾©Àâó ÉÖÀâÃÖ}âXîЪyâ «}âQ.
AyâW}â{â·[{â dâÀâ°ËÀâ}â°Q %¶ÉâÈÖÐ{ê ({â³î©dâîÉâÈÖÐ{ê) úÍâX}â yâ~âóRgâÔâ}â°Q
gâ°pâ°»Éâ·° þªmîÌâ°°Àâ gâ°pâ° E{âMpâ³ ÉâyâKªyê. þ©gê Ýê©Ôâ°Àâ }Ö}â°
I{âPr}â·[. ¾Àâ°W yâ~âR}â°Q }곩vâ{ê©, Ýê©Ôâ{ê© Epâ°Àê}êª{â° »ùÌâ°¬î. þ©gê
ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ¬î.
gâ°pâ° dâ°ªÅÖpâ úÍâX dâ°ªÅâ Ýêô, gâÛ gâÛ dÖtê f곩réé
%ªyâpâ ÝÖzâ ÉâªÝÖpâ{ê, ÏÖÝâpâ ÀâÃÖpêô k곩réé
¾Àâ°W o ~âîÀâyâË}ê %ÉÖ|ÖpâxÀÖ{â°{â° ÉÖÀâÃÖ}âXÀâ·[. mgâ»K}â¶[ ¾©Àâó
Ƶê©Íâ ÀâXÑK. ¾Àâ°gê ÀâÃÖvâ·° %ÉÖ|âXÀÖ{â°{â}â°Q ÀâÃÖvâ·°, %À⾪{â µâÑK
(±·) ±ª{â° dÖÌâ°ËÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ·° ÉâÝÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %{â}êQ© }Ö}â°
ÀâÃÖvâ°Àê. ¾Àâ°W Àâ°³·dâ }Ö}ê©}â° Ýê©ù{ê, `ÌâÃÖÀâ ÀâÉâ°K }â}âQ¶[{êÌ곩 %{â°
Ïê©pê U¶[Ìâ°³ E·[' Uª{â°. %{âdê" ~âZÀâÃÖx dê³vâ°Àê. ~âòxËgâ°pâ° ¾Àâ°W¶[
±{âÈÖÀâÇê yâpâ°Àâ}â°. ¬ÀâX {⽸DÌâ°}â³Q ¾©vâ°Àâ}â°. ÝâyâK}ê ÏÖз}â°Q (kâdâZ{â)
yêpê{â° kâª{âZ, }âdâ_yâZgâÔâ {âµâË}â dê³vâ°Àâ}â°. 11}ê© {Ö]pâ yêgê{Ögâ ¾Àâ°W `Àâ°}â'
ÉâRÍâDÀÖÐ dÖx°Àâ{â°.
%Àâ}â° ¬ÀâX {⽸D dê³vâ°Àâ}â°. Agâ ¾Àâ°W¶[Ìâ° dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔê·[
{⽸Dg곩kâpâÀÖgâ°ÀâÀâó. Ïê©dâÍâ°D yâ~âÉâ°b ÀâÃÖÚ{Ögâ·³ Àâ°}âÉâ°b
Ýây곩sgê³ÔâgÖgâ{â°. E{â}â°Q »ùÌâ°Ïê©dâ°. dâÄ· Àâ°°¾gâÔâ° ~âpÖµâpâpâ°
yâ~âÉâ°b ÀâÃÖvâ°Àâ¶[ %gâZgâxXpâ°. A{âpê %Àâpâ° Àâ°}âÀâ}â°Q gê·[¶·[. A{âMîª{â,
}ÖÀâ° Ý곩Ìâ° y곩 ÀâÃÖzâ }âÀâÃÖÀêé }â y곩 Ìâ°Ýâ Àâ°}â ÏÖª|â }âkÖÀêéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

91

~âòxË gâ°pâ°Æ}â ±· ¾Àâ°W}â°Q AÀâîû{Ögâ aÔâÐ}â g곪{â·gâÔâ° dÖx°ÀâÀâó.
aÔâÐ}â A µâyâ°Zgâùgê ÉÖ|âdâ}â° »ùÝê©ù Àâ°}âûbgê ÉâÀâÃÖ|Ö}â ¾©vâ°Àâ}â°.
}Ö}â° Àâ°yêK Àâ°yêK Ýê©Ôâ°Àâ{ê©}êª{âpê,

`}â}âQ¶[pâ°Àâ ÀâÉâ°K Ïê©pê·³[ E·['
E{â}â°Q dê©ù{â a±Tpâ° `}â}âQ¶[ Epâ°Àâ{â° (~âÀâpÒ) µâÑK Ïê©pê
ÌâÃÖpâ·³[ E·[' E{â}â°Q ~âZÀâÃÖx~âòÀâËdâ û{âPÀâÃÖÚî. %{âdê" }Ö}â° Ýê©ù{ê,
`}Ö}â° ~âÀâpÒ Uª¬·[, A{âpê ÀâÉâ°K Uª¬{êM©}ê. µâ±MgâÔâ ÀâXyÖXÉâ gâ°pâ°»ûî.'
a±T ÀÖX~Öî, `}â}âQ ±ù Epâ°Àâ Àê°xû}âdÖΰ Ïê©pê·³[ ûgâ{â°. EÀâógâÔâ°
Eª¼ªzâ ~âZ{ꩵâgâùª{â ±ª¬Àê' U}â°QÀâ}â°. %ªyêÌê°© }Ö}â° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ ÀâÉâ°K
o È곩dâdê" Éê©î{âM·[. Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ¶[Ìâ°³ E·[. %{â° }Ö·"}êÌâ°
È곩dâ{â°M. %{â° {ê³pêyâÀâîgê Àâ°³pâ° ÉÖ|â}âgâÔâ° {ê³pêÌâ°°ÀâÀâó. o
~âZÌ곩gâÀâ}â°Q a±Tîgê ÀâÃÖv⶷[. ·dâ_ m}âîgê ÀâÃÖÚ{êM©}ê. E{âdê"
É⪵âÌâ°Æ·[. E{â° }â³pâdê" }â³pâ° ÉâyâX. }Ö}â° Àê°©Èê Ýê©ù{â 3 ÉÖ|â}âgâÔâ° A
}ÖÀâ°Àê© dê³vâ°Àâ{â°. %{âîª{â dêÔâÐ}â Àâ°³pâ³ ÉâyâXÀÖ{âÀâógâÔâ°.
1)
AyâW Àâ°yâ°K Àâ°}â Ïê©~âËvâ°ÀâÀâó.
2)
ÉâªÉÖpâ{â AdâÍâËÇê dâÚÀê°ÌâÃÖgâ°Àâ{â°.
3)
~âòxËÀÖ{â Éâªpâdâ_Çê
~âZÀâÃÖxgâÔâ° U{â°îgê EÀê. }â}âQ }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ° ±{âÈÖÐpâ°Àâpâ°. E·[ÀÖ{â¶[
~âZ»Ìê³±Tpâ° Àâ°}â{â yâpâªgâgâùgê Ýêuê@ ÝÖdâ°Àâpâ°. Àâ°}âÉâ°b yâ°ª±
~âZ±·ÀÖÐ{ê. A{âpê }â}âQ }ÖÀâ°|Öîgâùgê o y곪{âpê E·[. }ÖÀâ° ~âvê{â
Àê°©Èê %Àâpâ° kêôyâ}âXÀâ°Ìâ°pÖgâ°yÖKpê. Ïê©pê ~âªzâgâÔâ %}â°ÌâÃÖΰgâùgê }â}âQ
}ÖÀâ°|ÖîgâÔâ}â°Q yâ°·}ê ÀâÃÖÚ{âpê %Àâîgê (%}âXîgê) yâÀâ°W Àê°©ÈêÌê°© ±{âPyê
Epâ°À⬷[. Àâ°yâ°K A|ÖX»WdâÀÖ{â ÆkÖpâÆpâ°À⬷[. A{âMîª{â }â}âQ
}ÖÀâ°|ÖîgâÔâ° ~âZyêX©dâÀÖÐ gâ°pâ°»Éâ·Rvâ°Àâpâ°. %}âX~⪼©Ìâ°pâ° Àâ°³ÙËpÖÐ
dÖx°Àâpâ°. %Àâpâ }âvâ°Àâùdê Ýâ°kâ+pâªyê dâªvâ°±pâ°Àâ{â°. Odêª{âpê %Àâpâ
Àâ°}âÉâ°b
ÌâÃÖÀÖgâ
ÉâîÌâÃÖÐ
ÆkÖîÉâ°Àâ{곩
ÌâÃÖÀÖgâ
%vâGÝÖ¬gêÔêÌâ°°Àâ{곩 »ùÌâ°°À⬷[. %ª{âpê Àâ°}â{â Àâ°ªgÖrgâùgê %Àâpâ
¾Ìâ°ªyâZxÆ·[.
}â}âQ }ÖÀâ°|Öîgâùgê Àâ°}â ¾Ìâ°ªyâZx{â¶[pâ°Àâ{â°. %{âdê" dÖpâx }Ö}â° }ÖÀâ°
dê³r°D, Àâ°}âÉâb}â°Q AyâW¾ª{â ²Úû ²vâ°gâvê ÀâÃÖÚ AyâW}â}â°Q Éâ]yâªyâZgê³ùû{ê.

92

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

E{â° }ÖÀâ°|Öîgâ³ %îÀÖgâ°Àâ{â°. E{â° dâïx dê·Éâ. mgâ{â¶[ ÌâÃÖpâ³
E{â}â°Q ÀâÃÖvâ°À⬷[. Àâ°}â{â }âvâ°Àâùdê »ùÌâ°°»Kpâ°Àâªyê mgâ{â
±³ÂÖsdêgâÔê·[ %îÀÖÐ %ÀâógâÔâ dâ°îyÖ{â AdâÍâËÇê dê³}êgê³Ôâ°\Àâ{â°. Agâ
Àê°©Èê Ýê©ù{â 3}ê© ÉÖ|â}â %}â°ÅâÀâdê" ±pâ°Àâ{â°. %{â° yâÀê³Wª¬gê a±T
µâÑKÀâÃÖ}Ò Éâªpâdâ_dâ¾pâ°Àâ}â°. }â}âQ }ÖÀâ°|ÖîgâÔê·[pâ³ o Éâªpâdâ_dâ %}â°ÅâÀâdê"
±pâ°Àâ}â°. Àâ°yêK Ýê©Ôâ°Àê `}â}âQ Ýâ»KpâÆpâ°Àâ ÀâÉâ°K Ïê©pê·³[ ûgâ{â°' Uª{â°. o
ÀâÉâ°K Àâ°}â{â ÉâªÉÖpâÀâ}â°Q ¾Àⰳ˷}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. Agâ AyâW{âµâË}â Éâ°·Åâ.
`|ÖX}âÀê©dê Ïê©dâ°?' Uª{âpê }â}âQ}â°Q }Ö}â° »ùÌâ°Ïê©dâ°. gâ°pâ°Àâó AyâW Àâ°yâ°K
Àâ°}âÀâ}â°Q Ïê©~âËÚû{â. E{â}êQ© Ïê©pê ÌâÃÖÀâ µâdâK}â³ (µâÑKÌâ°³) ÀâÃÖvâ}â°.
Àâ°}âÉâ°b ±ÝâÔâ g곪{â· Iªr°ÀâÃÖÚ{ê. AyâW¾gê %{â}â°Q »{â°MÀâ{âdê"
»ùÌâ°°»K·[. Àâ°}âÀâó o pê³sD »}âQ±ê©dâ° Uª{âpê AyâW}â° yÖ}â³ »}âQÏê©dâ°
Uª{ê© Ýê©Ôâ°Àâ{â°. þ©gê Àâ°}âÀâó AyâW}â}â°Q yâ}âQ þª{ê Epâ°Àâ Éê©Àâdâ}â}ÖQÐû{ê.
Àâ°}â{â AÉê, AdÖªdê_gâÔâ}êQ·[ yâ}âQÀꪱªyê Àâ»ËÉâ°Àâ{â°. Àâ°}â°ÍâX ÀâÃÖvâ°Àâ
dê·ÉâgâÔê·[ E{ê© î©» ~êZ©îyâÀÖ{âÀâógâÔâ°. ÌâÃÖpÖ{âpâ³ E{âîª{â Ýê³pâ±pâ·°
E×æû{Ögâ Àâ°}âÀâó Àâ°yâ°K ²ÐÌâÃÖÐ þÚ¬vâ°yâK{ê. A þÚyâÀâò ±ÝâÔâ
{â³pâ{âÀâpêgâ³ E{ê. |â}â, dâ}âdâgâÔâ}â°Q û¬PµâÑKgâÔâ}â³Q dê³r°D
Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°{âªyê }곩ڲvâ°Àâ{â°. a±T ÉÖÀâÃÖ}âX (¾dâ½ÍâD) gâ°pâ° ¾Àâ°W}â°Q
Ýê³pâgêÔêÌâ°°Àâ.
Àâ°}â{â ±·Àêª{âpê %uÖC}â. %{â° AyâW}곪¬gê Ý곪¬d곪Úpâ°Àâ ±gêÌê°©
g곪{â·Àâ°Ìâ°. E{ê© g곪{â·¬ª{ÖÐ AyâW¾gê yâ}âQyâ}âÆ·[. %{â}â°Q
»ù{â°dê³Ôâ°\Àâ %ÀâdÖµâÀâò E·[. d곩s I~ÖÌâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âpâ³ ÌâÃÖpâ³
E{â}â°Q ²ÚÉâ·° »ùÌâ°pâ°. AyâW yÖ}ÖÐ ²vâ°gâvêÌâÃÖgâ·³ ÏÖpâ{â°. Àâ°}â{â
û©Àê°Ìâ°}â°Q {Ör·³ »ùÌâ°{â°.
gâ°pâ° AyâWpâ}â°Q Ìâ°zÖzâË{â¶[ {âµâË}â ÀâÃÖÚÉâ°Àâ}â°. ÝâªÉâ{â kâ°ªkⰠƵê©Íâ
gâ°x¬ª{â dâ³Ú{ê Àâ°yâ°K ÝÖ·° dâ³Ú{âMpê %{â}â°Q Ïê©~âËÚû ÝÖ·}â°Q ÀâÃÖyâZ
dâ°ÚÌâ°°Àâ{â°. ¾©pâ}â°Q Ïê©~âËÚû ²r°D²vâ°Àâ{â°. Eªzâ dê·Éâ Ïê©pê ÌâÃÖpâ³
ÀâÃÖvâ°À⬷[. ÝâªÉâ ÀâÃÖyâZ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. E{ê© î©» ~âòxË Éâ{â°$pâ°Àâó
|ÖX}⬪{â o µâÑK Ý곪¬ AyâW¾ª{â Àâ°}âÉâb}â°Q Ïê©~âËÚÉâ°Àâ}â°. Éâ{â°$pâ°
ÀâÃÖvâ·° dâ_x ÀâÃÖyâZ ÉÖdâ°. AyâW}â° Àâ°yêKª{â³ Àâ°}â{곪¬gê Ý곪¬dê³Ôâ\}â°.
±Ìâ°û{âpâ³ %{â° ÉÖ|âXÀÖgâ{â°. þ©gê,
{â³|â d곩 Àâ°zâ hâ½yâ }ÖXpÖ ÑÌâÃÖ é
~â·r dâpâ Õpâ yÖþ Àê° }Öþ ÉâÀâÃÖΰ éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

93

ÝÖ¶¾ª{â yâ°~âR ±ª{â Àê°©Èê Àâ°yêK ÝÖÈÖgâ{â°. Àê³Éâ{â (dâvê{â°) ÏêÇêJ
yêgê{â Àê°©Èê }ÖÀâó O}â° ÀâÃÖÚ{âpâ³ ÏêÇêJ Àâ°yêK Àê³ÉâpÖgâ{â°. ÌâÃÖÀÖgâ
~âî~âòxË gâ°pâ° Àâ°}âÀâ}â°Q AyâW¾ª{â Ïê©~âËÚû{â Àê°©Èê Àâ°yêK AyâW}â° Àâ°}â{â
Éâªgâ ÀâÃÖvâ°À⬷[.
ÌâÃÖpâ° Ïê©dÖ{âpâ³ UÍêD© ±· I~âÌ곩Ðû{âpâ³ E{â}â°Q ~âîÀâ»ËÉâÈÖpâpâ°.
d곩s m}âW dÖ ~âªzâ zÖé gâ°pâ° ~â· Àê°© ¬ÌâÃÖ ~âÝâ°kÖÌâ°éé
aª{â° yâ½ÄK E{ê. Àâ°°Ôâ°\ dÖ¶gê }âÂÖDgâ Agâ°Àâ }곩Àâó %{â}â°Q yêgê{Ögâ
ÝâÍâËÀÖgâ°Àâ{â°. Àâ°}âdê" }ârD Àâ°°Ôâ\}â°Q gâ°pâ° yêgê{Ögâ A}âª{â ûgâ°Àâ{â°. Àâ°yêK
±Ìâ°û{âpâ³ mgâ{â ~â{ÖzâËgâùgê Àâ°}â É곩·{â°, p곩ÀâÃÖªkâ}âgê³Ôâ\{â°.
%{âdÖ"Ð,
Éâ{â°$pâ° À곩pâ µâ³pâÀâÃÖ, dâÉâdâpâ ÀâÃÖpÖ ÏÖx é
}ÖÀâ° %dê©ÈÖ pâÝâ gâÌâÃÖ ~ÖÌâÃÖ ~â{â ¾ÀâÃÖËx éé
gâ°pâ° E{â}â°Q aª{â° dâ_x{â¶[ ÀâÃÖÚ{â. Àâ°³pâ}êÌâ°{ÖÐ Éâªpâdâ_ÇêÌâ°}â°Q dê³rD.
dâ_xdâ_xdâ³" ±· ÀâºËû{â. %{âdÖ"Ð Ýê©Ôâ°Àâ{â° ¥
m± Àê°ô zÖ y곩 gâ°pâ° }âþ©, %± gâ°pâ° Ýêô Àê°ô }Öþ© é
~êZ©Àâ° gⶠ%» ÉÖªdâî, yÖÀê° {곩 }â ÉâÀâÃÖþ éé
¾©Àâó Epâ°Æî Uª±°{ê© À곩Éâ. %Àâ¾gê ¾Àâ°W Àê°©Èê AÉâÑK E{ê. %{â}ê©
%ÀâógâÔâ}â°Q Àâ°°Ðû²vâ°ÀâÀâó. ÌâÃÖdê?
gâ°pâ° ÉâÀâÃÖ}Ö úÍâX Àê°, úÍâX ¶ÌâÃÖ dâpâ }ê©Ýâ é
²·gÖÌê° ²·gê }âþ©, Odâpâ³~â {곩 {ê©Ýâ éé
gâ°pâ° ¾Àâ°W}â°Q yâ}âQ ÉâÀâ° ÀâÃÖÚ²vâ°Àâ}â°. ¾©Àâó ¾Àâ°W mgâyâK}êQ© Àâ°pêÌâ°°Æî.
ÉÖþ©±pâ ÀâÃÖ»}â¶[ {â½wâyê E{ê.
}ÖÀâ° ~ÖÌâ° ÉâyâX u곩 ²©pÖ, Éâªgâ pâÝ⳪ Àê°ô {ÖÉâ dⲩpÖéé
ÉâyâXÀâ}êQ© Àâ°yêK Àâ°yêK Ýê©ù Ukâ+îÉâ°»Kpâ°Àê. }Ö}â° E¶[ª{â Ý곩{â Àê°©Èê
Ê©Àâpâ°gâÔâ° ~âîyâÄÉâ°Àâpâ°. Odêª{âpê ÉâyâXÀÖ{â ÌâÃÖÀâ ÀâÉâ°K }â}âQ¶[ E{êÌ곩
±ZÝÖWªvâ{â¶[ %{â° Ïê©pê U·³[ E·[.
~â·r³ dâÝêô ÉÖªkâ dêô ÀâÃÖ}곩é ipâ ÏÖyâ pâ°ü°³r dêô uÖ}곩éé
mÝâÀÖ |âpâ» }Öþ AdÖÉÖé kÖª{â Éâ³pâm }Öþ ~âpâgÖÉÖéé
mÝâÀÖ ±ZÝÖW ÆÍââ°J }â uÖþé {âÉâ %ÀâyÖpâ }â yâÝÖª ÉâÀâÃÖþéé
A¬ uê³X©» }Ö ±Éêô ¾pâªm}â é mÝâÀÖ µâ³}âX µâ±M }Öþ gâªm}âéé
¾pâªdÖpâ }Ö IÝÖª %dÖpÖé %dâ_pâ µâ±M }âþ ÆÉÖKpÖéé

94

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ
mÝâÀÖ u곩РuÖÌâ° }â ~ÖÀêô é Àâ°ÝÖ{ê©Àâ }â yÖî© ÈÖÀêô éé
mÝâÀÖ Ýâ{â %}âÝâ{â }Öþ uÖÀêôé ÏêÝâ{â ÀâÝÖª pâÝ⾩ }Ö ~ÖÀêôéé
mÝâÀÖ }Öþ %о ~âpâgÖÉÖé ~Öªkâ yâyâ® }Ö kâ·yÖ ÉÖ]ÉÖéé
Éâ°}âQ gâgâ}â Àê°© Itâyâ Ýêô, É곩 Éâ± Ï곩· Àê°© AÀêôéé
¾ÿÉⱬ© ÀâÝâ Ï곩Èêô }Öþ©, É곩 ÉâyÒ Éâ±{â dâÝÖÀêôéé
¥ ~â·r³ÉÖÝꩱ



}ÖÀâ° dê³vâ°Àâ ¬}â
¾©Àâó }ÖÀâ°|ÖpâÇêgÖÐ ±pâ°ÀÖgâ, %ª{â° ¾Àâ°gê Ýê³Éâ Ýâ°r°D ~ÖZ~âKÀÖgâ°Àâ
¬}âÀêª{â° »ùΰî. Eª¬}âÀâpêgê ¾Àâ°W Ê©Àâ ÀâÃÖÚ{â ~Ö~â dâÀâ°ËgâÔâ° UÉâÐ{â
yâ~âóRgâÔâ}â°Q Àâ°pêyâ°²Ú. %ÀâógâÔê·[ ¾©Àâó %uÖC¾gâÔÖÐ{ÖMÐ}âÀâó.
~Ö~â¥~âóxXgâÔâ dâ·R}êÌê°© ¾Àâ°gê Ep⶷[. ~Ö~â hâsÉâÈê©ÏÖpâ{â°. A{âpê©}â°,
~âòÀÖËÊËyâ Áâ·ÀÖÐ ±°¬Pgê Àâ°ªdâ° (dêr°D) ±Ú{â°, ~Ö~âgâÔê·[ }âvê{âÀâó.
ogâ %uÖC}â dâÔê¬{ê. ~Ö~â¥~âóxXgâÔâ »Ôâ°Àâùdê ±ª¬{ê. E}â°Q %ªzâ yâ~âóR{Öî
yâ°ùÌâ°Ïê©Úî. OÔâ° ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ° ¾Àâ°gê Epâ°ÀâÀâó. %ÀâógâÔâ}â°Q {â½wâyêΰª{â
~Ö¶ûî. ת»ÉâÏê©Úî. ¾Àâ°gê }ÖÀâ°{â ±·Æ{ê. ¾©Àâó {Öî yâ~âóR»Kpâ°ÀÖgâ
}ÖÀâ°{â ±·Àâó yâvê{â°, »Ôâ°Àâùdê dê³r°D ÉâîÌâÃÖÐ }âvêÉâ°Àâ{â°. ¾©Àâó ÀâÃÖyâZ
%{â}â°Q %·Ñ_ÉâÏÖpâ{â°. aª{â° Àê©Ôê %{âpâ Ukâ+îdêÌâ° ÀâÃÖyâ°gâùgê
ÑÆgê³vâ{ê© ¾©Àâó yâ~âóR ÀâÃÖÚ{Ögâ ¾Àâ°gê dâ_Àê° E·[. yâdâ" údê_Ìâ°³ Agâ°Àâ{â°.
ÉâyâX }â°Ú, ÀâÃÖªÉâ{â Nr ÀâmXË, Àâ°{âX~Ö}â ¾Íê©|â. kÖîyâZX{â ¾Àâ°Ë·yê,
{â°Ú{â° »}â°QÀâ{â°, m³uÖvâÏÖpâ{â° Àâ°yâ°K dâÔâ\yâ}â ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°.
}Ö}â° o U·[ ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q Àê³{âÈê© Ýê©Ôâ°Àê. ¾©Àâó ƵÖ]É⬪{â
}ÖÀâ°|ÖîgâÔÖgâ·° ±pâ°»Kpâ°Àâ{âîª{â, Ïê©pê ÌâÃÖpâ·³[ ¾©Àâó }⪱°gê
EvâÏê©Úî. Odêª{âpê, U·[{âpâ¶[ AÉêL IÔâ\Àâpâ° ÌâÃÖÀâó{âpâ¶[Ìâ°³ AÉêL
Evâ°À⬷[. %Àâpâ° }ÖûKdâpâ°. ¾©Àâó ÀâÃÖyâZ AûKdâpÖÐ Ý곩Ðî. ~âòxË
ƵÖ]ûgâÔÖÐî. ¾©Àâó ÌâÃÖpâ{Ö{âpâ³ Éâªgâ{â¶[{âMpê, yÖÌâ°yâ{âªzâ ÀâÉâ°K
|âîû{âMpê, gâZÝâ¾gâZÝâ Iªgâ°pâ |âîû{âMpê %ÀâógâÔâ}êQ·[ yêgêΰî. ~âòxËÀÖ{â
ÉâÀâ°~âËÇê ÅÖÀ⬪{â ±¾Q. ±ª{â° }ÖÀâ° ~âvê{â° Ýê³Éâ m¾WgâÔÖÐî. ¾©Àâó
þÚ¬pâ°Àâ{â° ÉâîÌâÃÖ{â ÀâÃÖgâËÀê© Uª± ƵÖ]Éâ ¾Àâ°Ðpâ¶.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

95

}Ö}â° ~â{ê© ~â{ê© Ýê©ù{êM©}ê. }â}âQ¶[pâ°Àâ ÀâÉâ°K ±ZÝÖWªvâ{â¶[ Ïê©pê·³[ E·[
Uª{â°. o ÀâÃÖyâ° ¾Àâ°W yâÈêgê yâdâ_x Àâ°°r°DÀ⬷[. (±°¬Pgê
Ýê³ÔêÌâ°°À⬷[.) %{ⰠƵÖ]É⬪{â ±pâ°Àâ{â°. {â°vêG© {ê³vâG~âR}â·[. }Ö}ê©
ÉÖþ©±}êª{â° Uª{â³ Ýê©ù·[. }Ö}ê© ÉâÀâËÉâ] Uª{â³ Ýê©ù·[. }Ö}â°
ÉÖþ©±îgÖÐ Uª¬{êM©}ê. }ÖÀâ°|ê©Ìâ°Àâ}â°Q Ýê©ù·[. mgâyâ°K (Ê©Àâpâ°gâÔâ°)
Ýê{âpâ°»Kpâ°Àâpâ°. ÉÖþ©±pâ° Àâ°°Éâ°Ñ}â¶[pâ°Àâpâ°. Àâ°°Éâ°dâ° dâÔê{â ¬}â U·[Àâò
ÉÖþ©±pâ¶[Ìê°© ¶©}âÀÖgâ°Àâ{â°. U·[ ·Ìâ°ÀÖgâ°Àâó{â°. U·[Àâ}â³Q yê³pê{â°
±pâ·° ¾Àâ°gê Ýê©ù·[. %{âpâ þª{ê pâÝâÉâXÆ{ê.
}ÖÀâ°{Ö}â ÀâÃÖvâ°ÀÖg⠾ưWª{â aª{â° (ÆkÖpâ, ÀâÃÖyâ°) Ïê©vâ°Àê. (%{ê©
ƵÖ]Éâ) ƵÖ]ÉâÆ{êÌê°©? ¾©Àâó Ýñ{ê}â°QÆî. %{ê© ÆµÖ]Éâdê" ±{âÈÖÐ }Ö}â°
`}ÖÀâ°' dê³vâ°Àê. E{ê© ÆµÖ]ÉâÀâó ¾Àâ°W}â°Q ~Öpâ°gÖ¹Éâ°Àâ{â°. E{â}â°Q
ƵÖ]É⬪{â }⪲î. ogâ ƵÖ]ÉâÀêª{âpê©}â°?
gâ°pâ° d곩 %Ùªvâ ±ZÝâW dâpâ ÀâÃÖ}êé gâ°pâ° d곩 }âþ© ÀâÃÖ}â°Íâ dâpâ uÖ}êéé
}Ö}â° ¾Æ°Wª{â yâ}â Àâ°}â |â}â Àâ°³pâ}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ°\Àê. ¾©Àâó Àâ°°dâKÀâ°}⬪{â
dâx°JgâÔâ}â°Q Àâ°°×+ ¾©Úî. ¾Àâ°gâ³ E{â° »ù¬{ê. Odê Ïê©vâ°Àê? Uª{â°. `E{ê©
AyâW}â p곩gâgâÔâ°.' AyâW}â° EÀâ}â°Q }Ö}â° }â}âQ{â° Uª{â° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â°. E{â°
yâÄR¾ª{Ö{â°{â°. A{âMîª{â,
yâ}â Àâ°}â ¬ÌâÃÖ y곩 Åâ· ÑÌâÃÖé ûpâ dÖ uÖû© ÅÖpâéé
u곩 dâlâ° dâÝê É곩 Àê°ô ¬ÌâÃÖé ±Ýâ°yâ ÉâÝê úpâ ÀâÃÖpâéé
Éâî ¾©Àâó dâx°J Àâ°°×+ ²×+{â Àâ°}⬪{â ¾©vâ°Æî Uª{âpê }Ö}â³ dâ³vâ
~âîµâ°{âP Àâ°}⬪{â yêgê{â°dê³Ôâ°\Àê. E·[ÀÖ{âpê }Ö}â³ Àâ°°dâK Àâ°}⬪{â
û]©dâîÉâÈÖpê. Ìâ°ÃÖÀÖgâ ¾©Àâó EÀê·[Àâ}â°Q }â}âgê ÉâÀâ°~âËÇê ÀâÃÖvâ°Æp곩
Àâ°°ª{곪{â° ¬}â ¾Àâ°W yâ}â° Àâ°pâùÉâ°yâK `Ý곩б¾Q. Àâ°}êÌâ°¶[ ¾Àâ°W
yâª{ê¥yÖΰgâùpâ±Ýâ°{â°. Àâ°dâ"Ôâ°¥Àâ°îgâùpâ±Ýâ°{â°. %Àâpâ Éê©Àê ÀâÃÖÚî.
A{âpê Eª¬¾ª{â %ÀâógâÔê·[ }â}âQ{â°, }â}âQ{â° U}â°QÀâ{â° Éâ·[{â°.
yâ~âóR{ÖîÐùÌâ°Ïê©Úî. ¾©Àâó }â}âgê U·[Àâ}â³Q %ÄËû¬M©î. A{âpê }Ö}â° Àâ°yêK
Àâ°pâùûpâ°Àê. %|âpâ¶[ ¾Àâ°W |â}âÀâ}â°Q Àâ°pâùûpâ°Àê. %|â}â°Q {â°pâ°~âÌ곩gâ
ÀâÃÖvâdâ³vâ{â°. ÌâÃÖpâ Àê°©ÈêÌâ°³ Éâ°Ôâ°\ A~Ö{â}ê ÀâÃÖvâdâ³vâ{â°. E{â}â°Q
}â}âQ¶[Ìê°© Iùûdê³Ôâ°\Àê.'
E{âpâ }âªyâpâ ¾Àâ°W yâÈêÌâ° Àê°©Èê dêôΰr°D ÑÆÌâ°¶[ aª{곪{ÖÐ Àâ°ªyâZ
Ýê©Ôâ°Àê. A dâ_x ¾Àâ°W AyâWÀâó Àâ°}⬪{â {â³pâ ±ª{â° AuÖCkâdâZ{â¶[ OdÖgâZyê
Ý곪{â°Àâªyê ÀâÃÖvâ°Àê. AyâWÀâó yâ}âQ¶[ yÖ}ê© ÉâÀâÃÖÀꩵâgê³Ôâ°\Àâªyê

96

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀâÃÖÚ²vâ°Àê. E{âîª{â gâ°pâ° %ªµâ ¾Àâ°W¶[ aª{ÖÐ ²vâ°Àâ{â°. %{â°
Àâ°°ÐÌâ°{â° (dê³}êgê³Ôâ\{â°). }ÖÀâ°pâ³~â{â¶[ ÉÖþ©±pâ° Éâ]yâÿ ¾Àê³Wª¬gê©
Epâ°Àâpâ°.
}ÖÀâ° ~ÖÌâ° ÉâyâX u곩 ²©pÖé Éâªgâ pâÝ⳪ Àê°ô {ÖÉâ dⲩpÖéé
Eª¬¾ª{â ¾©Àâó Ýê³Éâ Ýâ°r°D ~âvê¬pâ°Æî. ¾Àâ°gê }ÖÀâ° Àâ°yâ°K Àâ°ªyâZÀâ}â°Q
Àâ°}â²×+ Ýê©Ôâ°Àê. ¾Àâ°W |ÖX}â{â¶[ Àâ°gâQpâ}ÖQÐÉâ°Àâ %ÅÖXÉâÀâ}â°Q ÀâÃÖÚÉâ°Àê.
}ÖÀâ° ~âvê{â Àê°©Èê ¾©Àâó Ïêùgê$ Éâªuêgê Åâm}êÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚî. }ÖÀâó
Ix°JÀÖgâ, »}â°QÀÖgâ, dâ°ÚÌâ°°ÀÖgâ, Àâ°·gâ°ÀÖgâ U·[ ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[
}âvêÌâ°¶. A{âpê |ÖX}âdê" dâ°ùyâ°dê³Ôâ°\ÀÖgâ 8¥9 ¾Æ°ÍâgâÔâÍâ°D Ýê³yâ°K
gâ°pâ°Àâ°ªyâZ ~âïû %ª{âpê gâ°pâ°Àâ}â°Q AÝÖ]¾Éâ·° }ê}âÄûdê³ù\. ogâ ¾Àâ°gê
dê³rD }ÖÀâ°Àâ}â°Q ÉÖ]Éâ{â¶[ %ÔâÀâÚû ¾Àâ°W yâÈêÌâ° 1 1/2 dêô %ªyâpâ{â¶[
|ÖX}â dꩪ¬Z©dâîûî. Ýê©gê Ýê©ùpâ°Àê}곩 ÝÖgêÌê°© ÀâÃÖvâÏê©dâ°. }ÖÀâ°Àâó yÖ}ê©
m~â{â¶[pâ°Àâ{ꪱ ÅâZÀê° Ïê©vâ. y⪻Ìâ°¶[ ÝâîÀâ Æ{â°XyÒ A|ÖX»Wdâ ~âZdÖµâÀâó
¾Àê³WÔâgê Ý곩gâ°Àâ{â°. ¾Àâ°gê {Ö}â ÀâÃÖÚpâ°Àâ }ÖÀâ°Àâó dê©Àâ· Ýê©Ôâ°Àâ,
dê©Ôâ°Àâ ÏÖ·dâ}â·[. %{â° ¾Àê³Wª¬gê© Epâ°Àâ{â°. `ÉÖpâ}ÖÀâ°Àâó
Éâyâ°Rpâ°Íâ'}êª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. %{â° Éâ]yâÿ ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}ÖÐ{ê. %Àâ}â°
~âZdârÀÖÐ{ÖM}ê Uª± ÅâZÀê°Ì곪¬gê }ÖÀâ°{â |ÖX}âÆpâ¶. Agâ ÀâÃÖyâZ }ÖÀâ°
|ÖX}â{â¶[ OdÖgâZyê ±pâ°Àâ{â°. Ïê©dÖ{Ögâ dâ°ùyâ° |ÖX}â ÀâÃÖÚî. Àâ°|âXpÖ»ZÌâ°
ÉâÀâ°Ìâ° Éâ°ª{âpâÀÖ{â°{â°. ¾mÀÖÐ A ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ }Ö}â° ±ª{â°²vâ°Àê.
{ê©fÖ {ê©Ø Éâ± dâÝê, Åê³pâ ÅâÌê° gâ°pâ° }ÖÀâ° é
%|âËpÖyâ d곩 uÖgâû© fÖ}ÖuÖ{â gâ°ÈÖÀâ° éé
Apâ° »ªgâÔâÀâpêgê gâ°pâ° ¾Àâ°gê ~âòxË ÉâÝâdÖpâ ¾©vâ°Àâ. (¾Àê³Wª¬Ðpâ°Àâ)
A{âMîª{â ~âr°D þÚ{â° |ÖX}âÀâ°gâQpÖÐî. o %ÀâºÌâ°¶[ %Àâ}â° ûdâ"pê ¾Àâ°gê
aÔê\Ìâ° dÖ·. E·[ÀÖ{âpê Àâ°°ª{ê Éâ]·R dâÍâDÀÖgâ°Àâ{â°. A{âMîª{â ~âòxË
ƵÖ]Éâ µâZ{êPΰª{â |ÖX}â ÀâÃÖÚî. uê³yêgê ~â», ~â»Q Ïê©vâ. %dâ"¥yâªÐ, ±ª|â°
ÏÖª|âÀâX{â dâpâdâpê Ïê©vÖ. }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ·[{âÀâp곪¬gê (U{â°pâ°) }ÖÀâ°{â
kâkêË Ïê©vÖ. dêrD{â}â°Q dê©Ôâ°Àâ{â° Ïê©vÖ. }ÖÀâ°|ÖîgâÔÖ{âpê Éâ]·R ÉâÝÖÌâ°
%ªyâpâªgâ{â¶[ O}Ö{âpâ³ %vêyâvê ±ª{âpê }Ö¾pâ°Àê ¾Àâ°W ÉâÝÖÌâ°dê".
ÌâÃÖÀÖgâ Ïê©dÖ{âpâ³ }Ö}â° ·ÅâX}Ögâ°Àê. ¾©Àâó dê©ùdê³Ôâ\Ïê©dâ°.


mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

97

}âÀâ°W ~âªzâ{â ·dâ_xgâÔâ°
`±ª{âÐ' E{â° ~âZÇÖÀâ°{â ~âÌâÃÖËÌâ°ÀÖkâdâÀÖÐ{ê Uª{â° ÉÖþ©±pâ°
~âpâÀâ°~âópâ°Íâ¾gê Ýê©ù{âpâ°. A ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ¾gê ~âZÇÖÀâ° Ýê©Ôâ°Àâ E}ê³Qª{â°
ÝêÉâpê© `ÉÖþ©± ±ª{âÐ'. ÉÖþ©± ±ª{âÐÌâ°° dⲩpâ ÉÖþ©±pâ ~âªzâÀâ·[.
E{â° ÉâªyâÀâ°yâÀâò %·[. Odêª{âpê dⲩpâ ÉÖþ©±îª{â }ÖÀâ° ~âvêÌâ°°Àâ{âdê"
Àê³{â·° U·[pâ³ dÖ·~âópâ°Íâ}â}êQ© ÅâÑKΰª{â }ê}êÌâ°°»K{âMpâ°. A{âMîª{â %Àâpâ
ÀâÃÖyâ°gâÔâ¶[ dÖ·~âópâ°Íâ}â ÅâÑKgê É⪱ªºû{â µâ±MgâùÀê. %ÀâógâÔâ}â°Q e¬
ÅâdâKpâ° ÅâZÀâÃÖº©}âpÖgâ°Àâpâ°. %{âpâ pâkâ}êdÖpâ ÌâÃÖÀâ Éâªyâ}â³ %·[, ÉâyâXÅâÑKgê
É⪱ªºû{â µâ±MgâÔâ}â°Q yêgê{â°ÝÖdâ°Àâ ~âZ±°{âPyêÌâ°³ %Àâpâ¶[·[.
Upâvâ}êÌâ°{ÖÐ }ÖÀâó dⲩpâ ~⪼©Ìâ°pâ³ %·[. Éâ{âX UÍâ°D m}â dⲩpâ
~âªzâ{âÀâîpâ°Àâp곩, %Àâpê·[ Àâ°³· údâ_xÀâ}â°Q %}â°ÉâîÉâ°ÀâÀâpâ·[. %Àâpâ°
U·[Àâ}â°Q Àâ°pê»pâ°Àâpâ°. dÖ·~âópâ°Íâ U·[pâ}â°Q g곪{â·Ñ"©vâ°ÀâÃÖÚpâ°Àâ}â°.
dê·Àâpâ° þ©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°, `¬©dê_ }âÆ°Wª{Ögâ¶. A{âpê dⲩpâ ÉÖÝꩱpâ}êQ©
%}â°Éâîûî'. dⲩpâpâ° yâÀâ°W}êQ© ÅâÑKΰª{â %}â°Éâîûî Uª{â° U¶[Ìâ°³
Ýê©ù·[. %Àâpâ° Ýê©ù{êM·[ Éâ{â°$pâ°gâÔâ ÅâÑK ÀâÃÖvâ·°. }â}âgê ÉâyâXÀÖÐ dⲩpâ
ÉÖþ©±pâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖ}âX ÀâÃÖvâ°Àâ %ÀâµâXdâyêÌê°© dÖx{â°. ogâ
I{ÖÝâpâÇê dê³vâ°Àâ mÀÖ±{Öî }â}âQ{ÖÐpâ°Àâ{âîª{â, }â}âQ ÀâÃÖ»gê ~âZÀâÃÖx
¾©vâ·° I~âÌ곩Ðû Ýê©Ôâ°Àê. ogâ }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àâ{ê·[ %}â°Åâ³»Ìâ°
ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê}â°. {⽸Dg곩kâpâÀÖ{â°{â}êQ© Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê}â°. dê·Àâó
Éâ· dⲩpâpâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q, UÍê³D© dâvêgê Àâ°ÝÖyâWpâ° »pâ°×, %~ÖzâËÀâ¾Qr°D
Àâ°}ⱪ{âªyê Ýê©Ôâ°»K{âMpâ°. aª{â° Àê©Ôê ¾©Àâó dâ³vâ dⲩpâ ÉÖþ©±pâ ÀâÃÖyâ°
dê©ù, e¬ ÅâZÀâÃÖº©}âpÖgâ°Æî. %{âdê" dÖpâxÀêª{âpê, µâ°{âPyê E·[¬pâ°Àâ{â°.
A{âMîª{â ¾Àâ°W Àâ°°ª{ê }Ö}â° µâ°{âP %|ÖXyâWÀâ}êQ© »ùÝê©Ôâ°»Kpâ°Àê}â°.
(Àâ°°sDÉâ°»Kpâ°Àê.) ¾Àâ°gê dⲩpâ ÉÖþ©±pâ %zâÀÖ Éâªyâpâ° Ýê©Ôâ°Àâ{â}â°Q dê©ù,
%Àâpâ %ÚÌâÃÖù}âªyê Agâ{ê© ¾Àâ°W ¾Àâ°W Àâ°}â ÉâªyêôÉâ°»Kpâ°Àê}â°.
`¾©Àâó ¾pâªdÖîÌâ°³ %·[' Uª{â° a±Tpâ° dê©ù{âpâ°. `pÖ|ÖÉÖ]Æ°gâÔâ³ %·[.
uêô}âpâ³ %·[, Àâ°°ÉâÈÖW}âpâ³ %·[{â Epâ°Àâ ¾©Àâó ÌâÃÖpâ°? Àâ°yêK ¾Àâ°W{â°
ÌâÃÖÀâ ~âªzâ?' `o ÕÈÖÉâÕ (yâyâ®uÖC}â) »ù{â°dê³Ôâ\·° ±ÝâÔâ ÉâÀâ°Ìâ° Ïê©dâ°'
Uª{â° }Ö}â° Ýê©ù{ê. ÌâÃÖîgÖ{âpâ³ EÉÖ[ª |âÀâ°Ë »ùÌâ°Ïê©dÖ{âpê `dâ°pÖ}â'
%Àâpâ Àâ°°ª{ê EÚ, »ù{â°dê³Ôâ\¶. þª{â° |âÀâ°Ë »ùÌâ°Ïê©dÖ{âpê
»Z{ê©Àâî{ÖMpêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°Àâó{â°. EÉÖΰ|âÀâ°ËdÖ"Ð ÑZÉâK}â Éâª{ꩵâÆ{ê.

98

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

A{âpê ÌâÃÖîgÖ{âpâ³ ÉÖþ©± ±ª{âÐ »ùÌâ°°ÀÖgâ ÏêÀâîù{â°Ý곩gâ°Àâ{â°.
%{âdÖ"Ð ¾Àâ°gê Ïê©ÉâpâÀÖgâ°Àâ{â° Uª{â° ¾Àâ°gê »ùû{êM©}ê. E{â° ¾Àâ°W
%ÔâÆ}â¶[·[.
E¶[gê ±ª{âÀâpê·[pâ³ dÖ·}â ÅâÑÌâ°}êQ© %pâ°þ{âpâ°. }ÖÀâó n°¸¥Àâ°°¾gâÔâ
I{ÖÝâpâÇêgâÔâ}â°Q dê³vâ°»K·[. %Àâpâ³ dâ³vâ dÖ·}â ÀâÃÖyâ}êQ© Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
}âÀâ°W yâyâ®uÖC}â þ©Ð{ê. a±T ~âórD ÏÖ·dâ ÝÖvâ°yâK »pâ°gâ°»K{ÖM}ê ¥ `Àâ°°pê°ü°
%~â}ê© þ pâªgâ Àê°© pâªgâ{Ö Õpê©é ÉÖþ©± %~â}ê© þ pâªgâ Àê°© pâªgâ{Ö
Õpê©éé' %Àâ}ê©}â° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ}êª{â° ÌâÃÖpâ³ dê©Ôâ°À⬷[. ÉâîÌâÃÖÐ
Ýê©Ôâ°Àâ}â°. }ÖÀâó Æ°©pÖÏÖΰÌâ° yâyâ®uÖC}âÀâ}â°Q Ýê©Ôâ°À⬷[. %ÀâÔâ°
Àê³{â·° Éâgâ°x ÅâÑK Ýê©ù %{â}êQ© ÝÖÚ{âÔâ°. ÌâÃÖÀÖgâ pâÆ{ÖÉâîª{â ¬©dê_
~âvê{âÔ곩 Aоª{â ÉâyâXÅâÑK »ù{âÔâ°, Ýê©ù{âÔâ°. A{âpê %ÀâÔâ Àê³{â¶}â î©»
~â{âX e¬{âpê O}â³ %ªyâpâÆ·[ U}â°QÀâpâ°. %¶[pâ°Àâ %ªyâpâÀâ}â°Q }ÖÀâó
ÉâîÌâÃÖÐ Ýê©Ôâ°ÀêÀâó. ~â·r³ ÉÖþ©±pâ° Àê³{âÀê³{â·° ¾pâªm}â}â Àâ½yâK{â¶[
»pâ°gâ°»K{âMpâ°. gâ°pâ° }Ö}âdâpâ° Éâþyâ eªdÖpâ{â I~ÖÉâ}êÌâ°Èê[© yê³vâÐ{âMpâ°.
}âªyâpâ ÉÖþ©±îª{â }ÖÀâ° ~âvê{â° ÝâyâK}ê© {Ö]pâ{â Àâ°°ª{ê Ý곩РÆkÖpâ
»ùû{âpâ°. }ÖÀâó ÌâÃÖpâ}â³Q {â³pâ ÀâÃÖvâ°»K·[. %Àâpâ Ýê©ùdêgâÔâ}â°Q (}곩Úî)
%}â°Éâîû U}â°QÀ⬷[. m}âpâ° ÌâÃÖpâ° UÍêD© Ýê©ù{âpâ³ %{â° ÀâÃÖ}âXÀâ·[.
dⲩpâ ÉÖþ©±pâ yâyâ®uÖC}âÀâ}êQ© %}â°Éâîûî Uª{â³ Ýê©Ôâ°»K·[. ÉâÀâ°Ìâ°
dâÔê{âªyê %Àâpâ ÀÖ¹Ìâ°}â°Q EÍê³Dª{â° »pâ°×{âpâÈÖ[, %{â}â°Q µâ±MgâÔâ¶[
Ýê©Ôâ°Àâó{ê© ÉÖ|âXÀÖgâ{â°. U·[pâ³ yâÀâ°W ÆkÖpâÉâpâ¹Ìâ°}êQ© Àâ°|âX{â¶[
Éê©îû{âMîª{â e{â°Àâ dê©Ôâ°ÀâÀâpâ° ÅâZÀâÃÖº©}âpÖgâ°Àâpâ°. yâÀâ°W yâÀâ°W
%}â°dâ³·dê" yâdâ"ªyê Éê©~âËvê ÀâÃÖÚ{ÖMpê. A{âMîª{âÈê© }Ö}â° ¾Àâ°gê
dê³vâ°»Kpâ°Àâ{â° µâ°{âPÀÖ{â°{â°.
a±T yÖΰ `ÉÖþ©±pê©, ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ¾gê }â}âQ dâÍâD dâÔêÌâ°·° Ýê©ù' Uª{â°
dê©ù{âÔâ°. %ÀâÔâ{â° yâ~âóR Uª{â° }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àê. a±T Ýê©ù{â, `}Ö}â° |ÖX}â
ÀâÃÖvâ·° dâ°ùyÖgâ dê·ÀêòÀê°W ¾Àâ°W gâ°pâ° ±ª{â°Ý곩gâ°Àâpâ°. dê·Àâó ÏÖî
dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° ±ª{â° Ý곩gâ°Àâpâ°.' }Ö}â° Ýê©ù{ê ¥ `ÀâÃÖΰ, ¾©}â° Àâ°³pâ°
{곩¹gâÔâ}êQ©dê Ýâ»K¾ª»pâ°Æ? ¾©Àâó }â}âQ gâ°pâ°Æ¾ª{â O}â° ±Ìâ°Éâ°Æî?
dⲩpâ ÉÖþ©±îª{â O}â° Ïê©dÖÐ{ê? ¾©Àâó }â¾Qª{â ¾Àâ°W Ïê©Údê
~âòpêôûdê³Ôâ\±Ýâ°{â°. }â}âQ¶[Ìê°© dê©ù' Uª{ê. %ÀâÔâ°, `EÈÖ[,
Éâ{â°$pâ°Æ¾ª{âÈê© }â}âQ dê·ÉâÀÖgâÏê©dâ°.' A dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° }â}âQ U·[
ÅÖpâÀâ}â°Q aÄRÉâ·° »ùÉ⶷[. gâ°pâ°Ægê aÄRÉâ·° Ýê©ù{âpâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

99

gâ°pâ° ÀâÃÖ}â°Íâ dâpâ ÀâÃÖ}âyê, kâpâÇÖÀâ°½yâ d곩 ~Ö}â é
yê© }âpâ }âpâdêô uÖÌê°©ªgê, m}âW m}âW Ý곩Ìâ° ÉÖ]}â éé
}â}âQ gâ°pâ°{ê©Àâ }â}âQ ±ª|â°gâùgê, `EÀâpâ}êQ© gâ°pâ° Uª{â° }â}âQ }âªyâpâ
»ùÌâ°°Àâ{â°' Uª{â° Ýê©ù{ÖMpê. }Ö¾©gâ }â}âQ (²ª{â°Æ}â Àê°©Èê)
ÉâyâXÀâÃÖgâË{â¶[ Éâ{â°$pâ°Æ}â yâyâ®uÖC}âÀâ}êQ© %}â°ÉâîÉâ°»Kpâ°Àê.
gâ°pâ° AuÖC AÀâþ©, gâ°pâ° AuÖC Èê© uÖþ© é
dâÝêô dⲩpâ yÖ {ÖÉâ d곩, »©}â È곩dâ vâpâ }Öþ© éé
`O¾{ê·[ Uª{â° »ùΰî' Uª{ê. gâ°pâ° ±· ¾©vâ°Àâpâ°. %{âîª{â
~Öpâ°gÖx°Æî. }â}âQ ÀâÃÖyâ°gâÔê·[ {âZÀâX gâùÉâ°Àâ{âdÖ"Ð %·[, Éê©Àê ÀâÃÖÚî
Uª{â³ Ýê©Ôâ°À⬷[.
d⽸dâ ²©m ²yâ°KÀâ{ê© {ê³vâG dê·ÉâÀÖΰyâ°. %Àâ}â° Åâ³Æ°Ìâ°}â°Q Nù{â, dâÔê
dâÉâ yêgê{â, ÉâÀâ°Ìâ° }ê³©Ú gê³±Tpâ ¾©Ú{â, Àâ°Ôê ¾©pâ° yâdâ"Íâ°D {ê³pêÌâ°{ê©
E{ÖMgâ ¾©pâ°¹û{â, Àâ°°ª{êÌâ°³ }곩Úd곪vâ. }Ö}â° dâ³vâ ¾Àâ°gê©}â°
dê³vâÏê©dÖÐyê³K© dê³ÂÖDΰyâ°. ogâ }Ö}â° g⪫©pâÀÖ{â ÉâyâbªgâÀâ}â°Q Upâvâ}ê©
ÏÖî ÉâÀâ°ÉêXgâùª{â ²ÚÉâ°Àâ{â}â°Q ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{ê.
A{âpê
dⲩpâ
ÉÖþ©±pâ}â°Q Æ°©î ÀâÃÖvâ°À⬷[. Iù{â yâyâ®uÖC}âÀâ}â°Q ~âîgâ¹Éâ°À⬷[.
`Àâ°gâÝâpâ'{â¶[ ~âóÉâKdâ {ê³pêÌâ°°»K{âMÀâó. %ÀâógâÔâ}â°Q ÙÉâ¬pâ·° »ùû{ê.
}Ö}êÍâ°D Ýê©ù{âpâ³ dê·Àâpâ° A ~âóÉâKdâ d곪vâpâ°. %{âpâ¶[ yâ~âóR {Öîgâù{âMÀâó.
%ÀâógâÔâ m}âpâ° yâÀâ°W yâÀâ°W ÆkÖpâgâÔâ}â°Q %{âpâ¶[ Éê©îû{âMpâ°. dⲩpâ
ÉÖþ©±pâ° AyâWÀê© U·[ (ÉâÀâËyâ]) Uª¬{ÖMpê. ÌâÃÖÀâ{ê© ÉâyâXÈ곩dâ{â ÀâÃÖyâ°
E·[ Uª¬{ê.
}Ö}â° ¾Àâ°gê µâ°{âPÀÖ{â ²©m dê³vâ°Àê. }Ö}â° Àâ°gâ°Ægê m}âW dê³rDpê %{âdê"
I¹û{ê, dâ¶û{ê, ÄZ©»¥~êZ©Àâ°gâÔâ}â°Q |Öpê Upê{ê. {ê³vâGÀâ}â}ÖQÐÀâÃÖÚ{ê.
}ÖÀâ° dê³rDpê }â}âQ dê·Éâ Àâ°°ÐÌâ°¶·[. yÖΰÌâ°ªyê ÏêÔêÉâ°Àâ dâyâËÀâXÆ{ê.
%{âdÖ"Ð %¶[ E¶[ evâ°yâK »pâ°gÖvâ°»Kpâ°Àê. ¾yâX 5¥5 Éâyâbªgâ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àê.
A{âMîª{â }âÀâ°W yâyâ®uÖC}âÀêª{âpê `Éâ{â°$pâ°Æ}â ÅâÑK ÀâÃÖyâZ'.
ÉâyâXÈ곩dâ{â ÆkÖpâÀêª{âpê, %¶[Ìâ°³ ÅÖZª»gâùÀê. %ÀâógâÔâ}â°Q e¬
Ýê©Ôâ°Àâ{â°. mÀâ°°W µâÝâpâÀâó Ýâ»Kpâ{â Àâ°Éâ°{âZ{â Àâ°|âX{â¶[pâ°Àâ
Åâ³Ùªvâ{â¶[pâ°Àâ{â° Uª{â° dê·Àâpâ° Ýê©ù{âpâ°. mÀâ°°WÀÖûgâùgê o Ýê©ùdê
dê©ù O}â° %¾QÉâ±Ýâ°{â°. E{âîª{â }Ö}â° þ©gê »ù{ê. %Àâpâ° %¶[gê Éâ]yâÿ
Ý곩ÐÌê°© E·[ Uª{â°. }â}âgê Éâ]gâËdê" Ý곩gâÏê©dÖ{âpê, }Ö}â° Ý곩вvâ°Àê.

100

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

EÚ© ±ZÝÖWªvâ{â¶[ »pâ°gÖvâ°»Kpâ°Àê. ÉâyâXÀêª{âpê }Ö}â° %¶[ª{â Ýê³pâ±pâ·°
±Ìâ°Éâ°À⬷[.
Upâvâ}êÌâ°{ÖÐ }âÀâ°W Àâ°yâÀâó Å⽪gâÀâ°yâ. ÝÖgêª{âpê©}â°? U·[ ~ÖZ¹¥~âÑ_gâÔâ°
Ýê³ÂêDÌâ°¶[ Ýê³yâ°K Ýêpâ°yâKÀê (Àâ°dâ"Ôâ}â°Q). Å⽪gâÀâó þ©gê ÀâÃÖvâ°À⬷[.
dâ_xÀâÃÖyâZ{â¶[ Ñ©rÀâ}â°Q yâ}âQªyê (~âîÀâ»ËÉâ°Àâ{â°) ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. ÝÖgêÌê°©
}ÖÀâó }âÀâ°WªyâÝâpâ}â°Q ÀâÃÖvâ°»Kpâ°ÀêÀâó. U·[ ÉÖþ©±pâ ÀâÃÖyâ°gâùª{âÈê©
I{ÖÝâpâÇêÌâ°}â°Q dê³sDpâ°Àê. Iù{â yâyâ®gâÔâ¶[ {곩Íâ, AhÖyâdÖî Ýê©ùdê,
yâÀâ°W{ê© Éâî Uª± lâ·Æ{ê.
|âÀâ°Ë{ÖÉâpâ° Àê³{â·° `tÖdâ°pâ'}â ~âòuê ÀâÃÖvâ°»K{âMpâ°. ÉÖþ©±îgê a±T}ê©
~âpâÀâÃÖyâW¾pâ°Àâ. %Àâ}ê© `tÖdâ°pâ' Uª{â°. A{âpê ÉÖþ©±pâ° kâyâ°pâyêΰª{â
|âÀâ°Ë{ÖÉâîgê ÀâÃÖgâË y곩î{âpâ°. Àâ°yêK Ýê©ù{âpâ°,
»©}â È곩dâ u곩 dÖ· ÉâyÖÀê é yÖd곩 Éâ± mgâ |ÖX}â ·gÖÀê éé
¾pÖdÖpâ kê©þ Àê©{â ±fÖ}êô é É곩ΰ dÖ· d곩ΰ Àâ°pâÀâ° }â uÖ}êô éé
»Zgâ°x uÖ· Ìâ°Ýâ mgâ Áâª{Ö}Ö é gâÝêô }â %Ækâ· ~âópâ°Íâ ~âópÖ}â é
uÖdâpâ o mgâ ÅâÑK dâpÖΰ é %ªyâdÖ· Ê©Àâ É곩 |âî fÖΰéé
U·[pâ³ dÖ·}â ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ° Uª{â° Ýê©ù %Àâ}â}êQ©
ÅâgâÀÖ}â}êª{â° ~âòÊÉâ°»Kpâ°Àâpâ°. %Àâ}ê© %ªyâXdÖ·{â¶[ Ê©ÀâgâÔâ}â°Q
ÅâÑ_Éâ°Àâ}â°. %Àâ}ê© ¾pâªm}â}â »Z{ê©Àâ ~âóyâZ¾pâ°Àâ}â°.
ÉâÏêô Ê©Àâ Éâyâ~âópâ°Íâ dê Aþ©é Ìâ°Àâ° {êô |곩fÖ Áâª{Ö EÉâ yÖþ©éé
~âZzâÀâ°þ ÅâÌê° %Éâ°pâ Ìâ°Àâ°pÖΰ é ±Ýâ°yâ dâÍâD Ê©Àâ}â dâÝâ ÈÖΰ éé
{â³Éâî dâÈÖ dÖ· ~âó¾ |ÖpÖ é |âî %ÀâyÖpâ %Éâ°pâ ÉâªhÖpÖéé
Ê©Àâ}â ±ÝⰠƺ Ñ©}âc ~âódÖpÖ é pâdÖ_ dÖpâ}â ±Ýâ° dâpêô ~âódÖpÖéé
~âZÅâ°yÖ {ê©Ø Ñ©}âc ƵÖ]ÉÖ é %ªyâdÖ· ~âó¾ dâpêô ¾pÖÉÖéé
U·[Àâò ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â AyâWgâÔê© Uª{â° Ýê©ù, ¾pâªm}â}â° {Öî yâÄRû
À곩É⬪{â þÚ¬sDpâ°Àâ}â°. Éâ]yâÿ %Àâ}ê© pÖdâ_Éâ}ÖÐ, Ê©Ægâùgê
y곪{âpêgâÔâ}â°Q avâ°GyâK, pÖdâ_Éâ %ÀâyÖp⬪{â yÖ}ê© ÅâÑ_Éâ°Àâ}â°. %Àâ}â ÆÆ|â
¶©ÈêgâÔâ}â°Q }ê³©Ú Ê©ÆÌâ°° %Àâ}ê© yâÀâ°W pâdâ_dâ}êª{â° ÅÖÆÉâ°ÀâÀâó.
%ªyâXdÖ·{â¶[ ¾pÖµêΰª{â ~âîyâÄÉâ°Àâpâ°.
ÉÖþ©±pâ° ÌâÃÖÀâ ÀâÃÖyâ}â³Q ÀâXzâËÀÖÐ Ýê©Ôâ°À⬷[. yÖÑËdâÀÖÐ Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
þ©gê}â°QÀâpâ° ¥
{Ö]~âpâ {ê©ÙÝâ° dâ½ÍÖJ Ñ© î©» é |âÀâ°Ë¾ ~âîÙÝâ° ¾©» %¾©»éé
%m°Ë}â dâÝÖª »}âc {âÌâÃÖ {â½wÖÀÖé {âÌâÃÖ {â½wÖÌâ° ~âó¾ hÖyâ dâpÖÀÖéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

101

ЩyÖ ~Ötâ dêô %zâË ±yâÈÖÀÖ é ~âó¾ ~Ölê ±Ýâ° ~Ö~â ·gÖÀÖ éé
±ª|â° hÖyâdâpâ {곩Íâ ·gÖÀÖ é ~Öªv곩 dâÝÖª ±Ýâ° dÖ· ÉâyÖÀÖéé
Åê©Ê þÀâÃÖ·Ìâ° yê©þ ·gÖÌê° é lâ· %}ê©dâ Ñ©}âc Ìâ°Àâ°pÖÌê° éé
±Ýâ° gâªm}â Ê©Àâ}â dâÝâ ¬©}Öc é yÖd곩 dâÝê Àâ°°ÑK ÝÖî ¬©}Öcéé
{Ö]~âpâ{â¶[ dâ½ÍâJ}â° %m°Ë}â¾gê Щyê Ï곩ºû{â. Àâ°yêK %À⾪{â hÖyâ
ÀâÃÖÚû{â. ÉÖþ©±pâ° |âÀâ°Ë{ÖÉâîgê, `ÌâÃÖpâ ÅâÑK ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Æp곩 %¶[
{곩ÍâÆ{ê' Uª{â° Ýê©ù{âpâ°. }Ö}â° Ýê©ÔâÈê©Ïê©dÖ{â ~âZÀê°©Ìâ°Æ{ê. m}âpâ°
¾ª{â}ê Uª{â°dê³Ôâ°\»Kpâ°Àâpâ°. A{âMîª{â E{ê·[ dÖ·}â %ºdÖpâ{â ÀÖXÄKÌâ°¶[
±pâ°Àâ ÅâÑK. E{â}â°Q ²r°D Àê°©·dê" ±¾Q.
dê³}êÌâ°¶[ ¾©}â° ~Ö~â ÀâÃÖÚpâ°Æ Uª{â° Ýê©ù{â. %m°Ë}â¾gê
Aµâ+Ìâ°ËÀÖΰyâ°. %{âdê" dê©ù{â, `¾©}ê© Ýê©ù{êÌâ°ÈÖ[' Uª{â. yâdâËÆyâ°K. dâ½ÍâJ
Ýê©ù{â `%{â° pÖm¾©». ¾©}â° ±ª|â°gâÔâ}â°Q d곪{ê. |âÀâ°Ë{â ~âZdÖpâ E{â°
~Ö~â'.
aª{â° Àê©Ôê À곩Ýâ}âÈÖ·¾gê ¾©}â° ÌâÃÖîg곩 Éâ°Àâ°W}ê Ýê³vê Uª{â°
Ýê©ù{âpê? %Àâ}â° ~Ö~âÀêª{â° aÄRd곪vâ° `Ýê©gê ÀâÃÖvâ¶?' U}â°QÀâ}â°. Agâ
}Ö}â° AuêC ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àê `dê³·°[' Uª{â°. %Àâ}â° d곪{â Àê°©Èê }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àê
¾©}â° ~Ö~â ÀâÃÖÚ{ê Uª{â°. E{êªzâ }ÖXÌâ°? EÀêpâvâ³ Æpâ°{âPÀÖ{âÀâógâÔâ°
(ÀâÃÖyâ°gâÔâ°). A{âpê }â}âQ µâ±MgâÔâ° Æp곩|⬪{â dâ³Úpâ°À⬷[.
}âªyâpâ ~ÖªvâÀâîª{â Ìâ°mC ÀâÃÖÚû{â. A{âpê©}â° ~Ö~â{â Īvâ Iùΰyâ°.
}âªyâpâ þÀâÃÖ·Ìâ°dê" Ý곩Р~ÖZÌâ°ú+yâK ÀâÃÖÚdê³Ôâ\·° Éâ³×û{â. A{âpâ³
²vâ°gâvê Ag⶷[. ~Ö~â dâÔê{â°dê³Ôâ\·° }âvâ°gâ°Àâ kâùÌâ°¶[
dê³pâgâÏê©dÖΰyâ°.
E{ê·[ ¾ª{êÌâÃÖΰyê? E{â° U·[îgâ³ »ù¬pâ°Àâ Éâªgâ». ÉÖþ©±pâ° %{â}êQ©
yâdâ˱{âPÀÖÐ Ýê©ù{âpâ°. Àâ°°ÑKgÖÐ Àâ°°ª{ê Ïê©pê {Öî E{ê.
±Ýâ° gâªm}â Ê©Àâ}â dâÝâ° Ñ©}Öc é yÖd곩 dâÝê Àâ°°ÑK Ýâî ¬©}Öc éé
E¶[ Uªzâ Àâ°°ÑK Eyâ°K?
|âÀâ°Ë{ÖÉâîgê Ýê©Ôâ°Àâ{â}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ°yâK ÉÖþ©±pâ°,
±¶ É곩 lâ· Ñ}âc ±Ýâ°yÖ é
~âóxX }âÉÖÌâ° Ñ©}âc %mgâ³yÖ éé
lâ· ±°¬P ¬©ÝêQ yÖþ ~âyÖÈÖ é
d곩ΰ }â ·fêô ~âZ~âª× dÖÈÖéé
·hâ³ Éâpâ³~â Ý곩Ìâ° ~âZzâÀâ° {ê©fÖÌê° é

102

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

~⽼Ʃ ¶©}âc ~âó¾ Éâ]ûK dâpÖÌê°éé
Éâ]ûK dâpÖΰ yâÏêô ~âZgâÂÖ}Ö é
¬©hâË pâ³~â {ê©Ø ±¶ÅâÌâ° ÀâÃÖ}Öéé
»©¾ ~âpâgâ »©}ñ ~âópâ ÅâÌâ°Ié
A|Ö ~ÖªÀâ }â½~â {Ö}â }â ¬Ìâ°Iéé
{ê©Ýâ° ~âópÖÌâ° }â½~â A|Ö ~ÖªN é
y곩 }Öþ yâÀâ ~âóxX ~âZÅÖÀâ }âÉÖNéé
yê©þ dÖpâx ~ÖyÖ·þ ¬©}Öc é
%ª|Ö Ê©Àâ m· ~âZgâr }â ש}Öc éé
yâ± Èêô Ätâ }â ~ÖÌâ° yê©þ ¬©ÝÖQ é
Ýâî Èê yÖþ ~ÖyÖÈêô ÑÝÖQéé
Ìâ°þ kâpâ Ê©Àâ {ê©Ø }Öþ ×ÝÖQ é
dâÝêô Àâ°°ÑK Ýâî ÝâÀâ°d곩 ¬©ÝÖQéé
±¶Ìâ° yâ~êR©}â°? ÉÖþ©±pâ° yâdâËÌâ°°yâÀÖÐ »ùÝê©ù{âpâ°. Àâ°°ÑKÌâ°
ÆÍâÌâ°{â¶[ ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ·° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.. }ÖÀê·[pâ³ Uªzâ Àâ°°ÑKgÖÐ
Ý⪱¶Éâ°»Kpâ°ÀêÀâó? E{â}êQ© »ùÉâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. Iù{âªyê
ÌâÃÖpâ¶[Ìâ°³ {ê]©ÍâÆ·[ (Àêôpâyâ]Æ·[). Àê³{â·° ÀÖÀâ°}â Àâ°³»ËÌâÃÖÐ
±ª{âÀâ}â° ±¶Ìâ°¶[ Àâ°³pâ³Àâpê %Ú Åâ³Æ°Ìâ°}â°Q {Ö}â Ïê©Ú{â. }âªyâpâ yâ}âQ
%gÖ|â pâ³~âÀâ}â°Q |Öpâx ÀâÃÖÚ Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}â°Q Àâ°³pâ° ~Ö{âgâùª{â
%Ôê{â° Àâ°°Ðû{â. %|âË ~Ö{â Iùΰyâ°. %{â}â°Q U¶[ Evâ·° uÖgâÆ·[.
±¶Ìâ°° {Ö}â dê³vâ{Ö{â. %{âdê" %Àâ}â yâÈêÌâ°}êQ© y곩î{â. ÀÖÀâ°}â
~Ö{âÆr°D ~ÖyÖÔâdê" yâù\{â. %{âdê" ÉÖþ©±pâ° `o %ª|â Àâ°}â°ÍâX¾gê »Ôâ°Àâùdê
E·[. ÉâRÍâDÀÖÐ }곩vâ°»K{âMpâ³ (»ù¬{âMpâ³) ·dâ_ dê³vâ°À⬷[. U·[ Àâ°°Ð{â
Àê°©Èê `ÝâîÌâ°° Àâ°°dâK}â}ÖQÐ ÀâÃÖÚ{â' Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. (~ÖyÖÔâdê"
dâÔâ°þû{â°M) O¾{â° Àâ°°ÑKÌê°©?' Uª{â° ÉÖþ©±pâ° dê©Ôâ°Àâpâ°.
m}âpâ° ÉÖþ©±pâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Ýâî{â° »¬M (»pâ°×) Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
yâ³ pÖÀâ° Éâ°Àâ°pâ ~âlâyÖÌê°©gÖéé
}ÖÀâó Ýê©Ôâ°Àâó¬ÍêD© ¥ yâ³ pÖÀâ° Éâ°Àâ°pâ ~âlâyÖÌê°©gÖéé
}ÖÀâó ¾Àâ°gê µâ°{âPÀÖ{â yâ°~âR dê³vâ°»Kpâ°Àê. ±°¬Pgê ÆÀê©kâ}êÌâ°}â°Q ¾©Ú{êM©Àê.
%{â° µâ°{âPÀÖ{â°{â°. Àâ°Ê@gê E·[{â yâ°~âR¬ª{â ±· ÀâºËÉâ°»Kpâ°ÀêÀâó. U·[
ÅâÑKΰª{â·³ «}âQÀÖÐpâ°Àâ ÅâÑK y곩pâ°»Kpâ°ÀêÀâó. Iù{âÀâpâ° dÖ·}â
ÅâÑKÌâ°}â°Q dê³vâ°»Kpâ°Àâpâ°. }ÖÀâó ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°}êQ© Ýê©Ôâ°»Kpâ°ÀêÀâó.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

103

ÅâÑKÌâ° %}ê©dâ ~âªzâgâùÀê. ¾µâ+Ìâ°ÀÖÐ U·[pâ³ dÖ·~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°}êQ©
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. dê·Àâpâ° }âÀâ°WªyêÌê°© ÀâÃÖyÖvâ°Àâpâ°. ÉâyâXÈ곩dâ,
%Àâ°pâÈ곩dâ Éâyâ°Rpâ°Íâ}â ±gê$ ÀâÃÖyÖvâ°Àâpâ°. ¾kâ+ÔâÀÖÐ %{â° dÖ·~âópâ°Íâ
¾pâªm}â}â ÅâÑKÌê°© AÐpâ°Àâ{â°. %Àâ}â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q ±pê¬pâ°Àâpâ°. e¬d곪vâ°
%{â}êQ© Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %Àâpâ¶[ %Àâpâ{ê© A{â ÅâÑKÌâ° %}â°ÅâÀâ E·[. aÔâgê·[
±î{â°. }âÀâ°W ÅâÑK~âªzâ Iù{â ~âªzâgâùª{â Y{â° %ªµâgâùª{â «}âQÀÖ{â°{â°.
A{âMîª{â }ÖÀâó,

Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}â°Q ²r°D }Ö·"}êÌâ° È곩dâ{â ±gê$ »Ôâ°Àâùdê
»©}â È곩dâ Éê© ~âpê© Odâ kñzê È곩dâ
(%Àâ°pâÈ곩dâ) Ñ© ÏÖyâ dâpâ pâÝê Ýêô éé
»©}â È곩dâ dê© «}âQ ~âÉÖpÖ é %Àâ°pâ È곩dâ Éâ{â°$pâ° dÖ }ÖXpÖ éé
»©}â È곩dâ ~âZ·Ìâ° dâpÖΰ é kñzÖ È곩dâ %Àâ°pâ Ýêô ÅÖΰéé
Àê³{â·° Àâ°³pâ° È곩dâgâùª{â ÀâX»îdâKÀÖ{â }Ö·"}êÌâ° È곩dâ (%Àâ°pâÈ곩dâ)
dâ°îyâ° Ýê©Ôâ°ÀêÀâó. Àê³rDÀê³{â·° dⲩpâ ÉÖþ©±pâ° o %Àâ°pâÈ곩dâ{â
Éâª{ꩵâ mgâ»Kgê dê³rDpâ°. A %{â°Tyâ È곩dâ{â ±gê$ Ýê©ù{âpâ°. %{âdâ³"
Àê³{â·° %{â° ÌâÃÖpâ %îÆgâ³ ±ª¬p⶷[.
ÀêôuÖC¾dâîgê ±ZÝÖWªvâ{â ±gê$ Epâ°Àâ dâ°yâ³Ýâ· (pâÝâÉâX »ùÌâ°°Àâ ±Ìâ°dê)
E{â°M ¾yâX Ýê³Éâ Ýê³Éâ Éâ³kâ}êgâÔâ}â°Q dê³vâ°Àâpâ°. ÝÖgêÌê°© ÉÖþ©±pâ° mgâ»Kgê
aª{â° %}â°~âÀâ° pâÝâÉâX »ùû{âpâ°. %{곪{â° %{â°VyâÈ곩dâ, %¶[
~âZÔâÌâ°Æ·[. Iù{â Àâ°³pâ³ È곩dâgâÔâ° ~âZÔâÌâ°¬ª{â ÏÖºyâÀÖ{âÀâógâÔâ°.
%Àâógâùgê aª{â° ¾ú+yâÀÖ{â %À⺠E{ê. }âÀâ°W µâî©pâdâ³" aª{â° %Àâº
¾ú+yâÀÖÐ{ê. U·[ ÀâÉâ°Kgâùgâ³ aª{â° ÉâÀâ°Ìâ° ¾ú+yâÆ{ê. A %ÀâºÌâ°Àâpêgê
AÌâÃÖ ÀâÉâ°KgâÔâ° Epâ°ÀâÀâó. }âªyâpâ }âÍâDÀÖgâ°Àâ{â° Ù×yâ. U·[{âdâ³" aª{â°
¾Ìâ°Àâ° E{ê. (}âÍâD Ý곪{â°Àâ{â°) A{âpê }âÀâ°W AyâWÀâó {ꩵâ, dÖ·,
%ÀâÉêLÌâ°¶[ }âÍâDÀÖgâ{â°. %{â° %Àâ°pâ. ÌâÃÖÀâ{â° IyâR}âQÀÖgâ°Àâ{곩 %{â°
}ÖµâÀÖgâ°Àâ{â°. AyâWdê" IyâR»K E·[, }ÖµâÀâò E·[. E{â}â°Q ÆkÖpâ
ÀâÃÖvâÏê©dâ°. AyâW %Àâ°pâÀêª{Ö{âpê, E¬pâ°Àâ ÉÖL}â, {ꩵâ ÌâÃÖÀâ{â°? %{â°
%Àâ°pâyâ]{ÖMÐpâÏê©dâ°. %{â° ~âpâÀâ° ÉâyâXÀê© Epâ·°Ïê©dâ°. Odêª{âpê, `ÉâyâX
É곩ΰ u곩 Æ}Öµê© }Öþéé'.

104

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ° dÖ·~âópâ°Íâ}âÀâó. %Àâ}ê© Ê©Àâpâ°gâÔâ}êQ·[ µâî©pâ pâ³~â
dê³r°D ~âªmpâ{â¶[ ±ªºûpâ°Àâ}â°. o Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}â°Q Æ°©î Epâ°Àâ
~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â ¾ÀÖÉâÀâ{â°. Éâªyâpê·[ `ÉÖþ©±' Uª± }ÖÀâ°|ê©Ìâ°¬ª{â
%Àâ}â}â°Q dâpêÌâ°°Àâpâ°. `~âpâÀâÃÖyÖW' E{â° dÖ·~âópâ°Íâ¾gê dâpêÌâ°°Àâ{â°. gâ°pâ°
}Ö}âdâ{ê©Àâ %Àâpâ° ÉâRÍâDÀÖÐ þ©gê Ýê©ùpâ°Àâpâ° ¥
Atâ %ÂÖ Ñ© %ÂÖî© Àâ°pâ°üÃÖpÖ, {ê©fÖ ~âópâ°Íâ }ÖXpÖ é
¾pÖdÖpâ AdÖpâ }â uê³X©», }âþ ÀâÝâ Àê©{â ÆkÖpÖ éé
eªdÖpâ dâyÖË }âþ d곩ΰ, }âþ ÀâÝÖª dÖ· ~âÉÖpÖ éé
Àêò© ÉÖþ©± Éâ± Éâªyâ ~âódÖpÖ, ipâ ~ÖÙªvâ Ýêô ÉÖpÖ éé
Éâ{â°$pⰠש}âc ¬©}âc Ìâ°Ýâ ÀâÃÖpâgâ, }Ö}âdâ }âmpâ ¾ÝÖpÖéé
}ÖÀê·[ Àâ°°ÑKÌâ° ÀâÃÖyâ}ÖQvâ°ÀêÀâó. }âÀâ°gê© Àâ°°ÑK Odê Ïê©dêª{â° »ùÌâ°{â°.
}ÖÆpâ°Àâ o ÉâªÉÖpâÀâó dÖ·~âópâ°Íâ}â{â°. E¶[ {â°ÿÙ{â ÉâpâÀâÃÖÈêÌê°© E{ê.
dÖ·~âópâ°Íâ U·[ Ê©Àâpâ°gâùgê {â°ÿØÉâ°Àâªyê dÖr dê³vâ°»Kpâ°Àâ}â°. %{âdÖ"Ð
}ÖÀâógâÔâ° o dÖ·~âópâ°Íâ}â mgâ»K¾ª{â ²vâ°gâvê ±Ìâ°Éâ°ÀêÀâó. A{âpê y곪{âpê
Uª{âpê `o Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ³ dÖ·~âópâ°Íâ}â û©Àê°Ìâ°¶[Ìê°© Epâ°ÀâÀâó'
Uª±°{â° }âÀâ°gê »ùÌâ°{ê© Epâ°Àâ{â°. o Àâ°½yâ°XÈ곩d⬪{â ²vâ°gâvêÌâÃÖÐ
Éâ]gâË~ÖZÄKÌ곩, ±ZÝâWÈ곩dâ ~ÖZÄKÌ곩 EÈÖ[ `~âpâ±ZÝâWÈ곩dâÀêò©' E{â³
dâ³vâ »ù¬·[. o mgâÀâ}â°Q ²rDpê Ïê©pê È곩dâ{â ÆkÖpâ »ù{ê© E·[. AyâW}â
¾ú+yâ|ÖÀâ°{â ±gê$ ÀâÃÖþ» E·[. »ù{곩 »ùÌâ°{곩 }ÖÀê·[ A ÉÖþ©±pâ}â°Q
Ýâ°vâ°dâ°»K{êM©Àê. o pâÝâÉâXÀâ}â°Q ÉâîÌâÃÖÐ %zêôËûdê³Ôâ\·° Agâ°»K·[. %{âdê"
dÖpâx dÖ·~âópâ°Íâ}â}êQ© ~âpâÀâÃÖyâW Uª{â° aÄR{â°{â°. {â°ÿÙ, dâÍâDgâÔâ}â°Q
dê³vâ°»Kpâ°ÀâÀâ}â}êQ© }âÀâ°W ~âpâÀâ° Æ°yâZ}â}ÖQÐûd곪Úpâ°ÀêÀâó. %{âdÖ"Ð
ÉÖþ©±pê© Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°,
u곩 pâdâ_dâ yâÝÖª ש}âcyâ }Öþ© é u곩 Åâdâ_dâ yâÝÖª |ÖX}â ·gÖþ©éé
dÖ·~âópâ°Íâ}â o Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ° Y{â° yâyâ®gâùª{ÖÐ{ê. Y{â³ yâyâ®gâùgê
aª{â° û©Àê° E{ê. E{â}â°Q µÖÉâçgâÔâ³ a~âóRÀâÀâó. Àâ°ÝÖ~âZÔâÌâ°{â¶[ U·[Àâò
}âÍâD Ý곪{â°ÀâÀâó. {âÌâÃÖ}âª{â ÉâpâÉâ]»Ìâ°Àâpâ ÉâyÖXzâË~âZdÖµâ{â¶[Ìâ°³ o
~âZÉÖK~âÆ{ê. ÆuÖC¾gâÔâ³ ÉâyâXÀêª{â° E{â}â°Q a~âóRÀâpâ°.
o Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ¶[, Éâ]gâËÈ곩dâ, Äyâ½È곩dâ, ±ZÝâWÈ곩dâgâÔâ° ±pâ°ÀâÀâó.
%Àê·[ }âÍâDÀÖgâ°ÀâÀâó. %ª{âpê U·[ dê³}êgê³Ôâ°\Àâ{â°. A{âMîª{â %Àê·[
ƵÖ]Éâdê" Ì곩gâXÀâ·[. Éâªyâ Àâ°ÝÖyâWpê·[ ÉâªÉÖpâÀê·[ ÉâyâXÀâ·[
%ÉâyâXÀꪬ{ÖMpê. (%¾yâX) E¶[ ÉâyâXdê" ÉÖL}âÀê© E·[. U·[ }ÖµâÀÖgâ°Àâªzâ{â°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

105

Éâªyâpâ° o %}âªyâÀâ}â°Q Àâ°³pâ° ÅÖgâgâÔâ¶[ }곩Ú{ÖMpê. µâ³}âX, Àâ°ÝÖµâ³}âX
Àâ°yâ°K %Àâ°pâÈ곩dâ. µâ³}âX, Àâ°ÝÖµâ³}âXgâÔâ° }ÖµâÀÖgâ°ÀâÀâó. µâ³}âXdê"
ÉÖL}âÆ{ê. %¶[ gâZÝâ¥I~âgâZÝâgâùÀê. A{âpê Àâ°ÝÖµâ³}âX{â¶[ ¾gâ°Ëx É⽸D
E{â°M, %¶[ ÀâÉâ°KgâÔÖÀâÀâò E·[. %ª{âpê Éâ³Ìâ°Ë, kâª{âZ, yÖpê, gâZÝâ,
I~âgâZÝâgâùÀê. %{â}â°Q µâ³}âXÉÖL}âÀê}â°QÀâpâ°. µâ³}âX{â û©Àê° E¶[Ìâ°Àâpêgê
ÆÉâKîû{ê. E{âpâ Àê°©ÈêÌâ°³ Àâ°ÝÖµâ³}âXÆ{ê. Àâ°ÝÖµâ³}âX{â¶[ U·[ E·[.
%{â° ¾gâ°Ëx ÉÖL}â. Àâ°ÝÖµâ³}âX{â¶[ OÔâ° AdÖµâgâùÀê. %ÀâógâÔâ}â°Q Éâªyâpâ°
OÔâ° |ÖX}âdꩪ{âZgâÔâ° Uª¬pâ°Àâpâ°. E{â° ±ÝâÔâ ÆpÖr pâ³~â{â¶[{ê. E{âpâ¶[
kâ°ª±Ñ©Ìâ° AdâÍâËÇê E{ê. %·[{ê© %ÈñÑdâ A}âª{âÆ{ê.
%{âpâ
ÆpÖrpâ³~â{â¶[ d곩s d곩s É⽸DgâÔâ° Epâ°Àâªyê ±½Ýâ{ÖdÖpâÀÖÐ{ê.
Àê³{â· µâ³}âX{â Y{â° %ÉâªÙX Ì곩m}êgâÔâ Àê°©Èê Ý곩{âpê,
`%ª×yâÈ곩dâ'Æ{ê. Àâ°°ª{ê 3 %ÉâªÙX Ì곩m}êgâÔâ Àê°©Èê Ý곩{âpê
`É곩Ýâªgâ È곩dâ' ±pâ°Àâ{â°. É곩Ýâªgâ È곩d⬪{â Àâ°yêK Y{â° %ÉâªÙX
Ì곩m}ê Àê°©Èê©î{âpê `Àâ°³· Éâ°pâ» È곩dâ' ±pâ°Àâ{â°. kêôyâ}âXÀâó
±ª¬pâ°Àâ{â°. E¶[ª{âÈê© o Éâ°pâ»È곩d⬪{â Àâ°³pâ° %ÉâªÙX Ì곩m}êgâÔâ
Àê°©Èê dâZÆ°û{âpê %¶[ `%ªdâ°pâÈ곩dâ' ûgâ°Àâ{â°. %{âpâ Àê°©Èê `EkÖæÈ곩dâ',
`ÀÖ¹È곩dâ', E¶[ª{â `%}âÝâ{Ò }Ö{â' ±pâ°Àâ{â°. %ªyâX{â¶[ `ÉâÝâm È곩dâ'
o 7 È곩dâgâÔâ}â°Q OÔâ° AdÖµâgâÔê}â°QÀâpâ°. o AdÖµâgâÔâÀâpêgê ~âZÔâÌâ°Æ{ê.
o U·[ AdÖµâgâÔâ Àê°©Èê %ª{âpê È곩d⬪{â %ÉâªÙX Ì곩m}êgâÔâ Àê°©Èê
Ý곩{âpê %Àâ°pâÈ곩dâ ûgâ°Àâ{â°. A ÉÖL}âÀâó %Æ}ÖúÌâ°°, }ÖµâÆ·[. E¶[
Àâ°³pâ° È곩dâgâùgê }ÖµâÆ{ê. A{âpê ~âZÔâÌâ°Æ·[.
ÉÖþ©±pâ° E{ê© È곩dâ{â dâ°îyâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %{â° ÉâyâXÀÖ{â°{â°,
%Àâ°pâÀÖÐ{ê. Àâ°³pâ° È곩dâgâùª{â Ïê©pêÌâÃÖÐ{ê. OÔâ° AdÖµâgâùª{â·³
Ïê©pêÌâÃÖÐ{ê. %{â° Uª{â³ ~âZÔâÌâ°dê³"ÔâgÖз[. AyâWÀâó %Àâ°pâÀêª{â°
Ýê©ù{âpê, %{â° ¾ú+yâÀÖÐ o È곩dâdê" Éê©î{â°{â°. E{ê© %{âpâ ¾mÉÖL}â.
kâÈÒ ÝâªÉÖ yâ³ {ꩵâ ÝâÀâÃÖpê, ÉÖþ©± {ê©yâ ~âódÖpÖ Ýêô é
ÉâyâX y곩 dê©Àâ· %Àâ°pâÈ곩dâ Ýêô, pâ°ü°³tÖ Éâ± ÉâªÉÖpÖ Ýêôéé
`Ýê© ±ª|â°gâÔê©! o %¾yâX ÉâªÉÖp⬪{â Àê°©·dê"©ùî. Ukâ+pÖÐî. ¾Àâ°W
{ꩵâdê" yêpâùî. E{â° AyâW}â |ÖÀâ°Àâ·[' Uª{â° ÉÖþ©±pâ° dâ³Ð dâ³Ð
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°. Àâ°yêK Àâ°yêK Ukâ+îdê dê³vâ°»Kpâ°Àâpâ°.

106

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

kâ·}Ö y곩 Ýêô {â³pâ Àâ°°ÉÖÕpâ, dÖÝê É곩Àê pê éé
AyâWÀâó ±ÝâÔâ {â³pâ dâZÆ°û{ê. E{â° %{âpâ ~âZ{ꩵâÀâ·[. E{â° ~âpâÀâÃÖyâW}â
ÀÖÉâÉÖL}âÀê© AÐ{âMpê E¶[ ÉÖþ©±pâ ÀÖ¹ Odê ~âZdÖúÉâ°»K·[?
kâ· ÝâªÉÖ ÉâyâÈ곩dâ ÝâÀâÃÖpê, l곩vê³ Ìâ°Ýâ ÉâªÉÖpÖ Ý곩 é
Ìâ°þ ÉâªÉÖpÖ dÖ· Ýêô pÖuÖ, dâÀâ°Ë dÖ uÖ· ~âÉÖpÖ Ý곩 éé
kñ{âÝâ Ùªvâ ±Éê ÀÖdê Àâ°°Ù Àê°, Éâ±þ© d곩 dâpâyâ %ÝÖpÖ Ý곩é
ÏÖpâ ÏÖpâ d곩Ìâ°ÈÖ dâpâ vÖpâ}â, Õpâ Õpâ {ê© %ÀâyÖpâ Ý곩 éé
±ZÝÖW ÆÍâ°J úÀâyâ}â |âîÌâÃÖ, ipâ d곩 dñ}â ÆkÖpÖ Ý곩 éé
Éâ°}â }âpâ Àâ°°¾ Éâ± lâ·lâ·ÀâÃÖpâÈê©, kñpÖû Àê°© vÖpÖ Ý곩éé
Àâ°|âX AdÖµâ A~â mÝ⪠Ïêôpê, u곩» µâ±M tâþÌâÃÖpÖ Ý곩 é
yÖd곩 pâ³~â dâÝÖª ·gâ ±pâ}곩, %}âªyâ ÅÖ}â° IÊÌâÃÖpÖ Ý곩éé
Éê]©yâ Éâ]pâ³~â µâ±M mÝÖª ~âòÈê ÝâªÉÖ dâpâyâ ²ÝÖpÖ Ý곩 é
d곩s }â kÖª{â Éâ³Ìâ°Ë ÓÄ uêôÝêô Odâ p곩Àâ° IÊÌâÃÖpÖ Ý곩éé
Àâþ© ~Öpâ Odâ }âgâpâ ±Éâyâ Ýêô, ±pâÉâyâ %Àâ°½yâ |ÖpÖ Ý곩 é
dâÝêô dⲩpâ Éâ°}곩 |âÀâ°Ë{ÖÉÖ, ·f곩 ~âópâ°Íâ {âpâÏÖpÖ Ý곩éé
o ÉâªÉÖpâ yâXÊÉâ°. }âÀâ°W ÉâyâXÈ곩dâdê" }âvê Uª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°.
o ÉâªÉÖpâÀâó dÖ·~âópâ°Íâ}â ~âZ{ꩵâÀâó E¶[ dâÀâ°ËÀꪱ uÖ· ÝâpâÚ{ê.
dÖ·~âópâ°Íâ}â° U·[ Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q Ýê³vê{â° ±Ú{â° dêrD{ÖÐ
}곩Údê³Ôâ°\Àâ}â°. »Z{ê©Àâpâ°gâÔâ³ E¶[ m}âW yâÔêÌâ°°»Kpâ°Àâpâ°. U·[ Éâ°pâ }âpâ
Àâ°°¾gâÔâ° U·[îgê À곩Éâ ÀâÃÖvâ°yâK UªÅâyÖQ·°" Ì곩¾Ìâ°¶[ m¾WÉâ°Àâªyê
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ}â°. yÖ}ê© Éâ]yâÿ uê³X©» Éâ]pâ³~⬪{â dâ°ù»pâ°Àâ}â°. %¶[ d곩s
Éâ³Ìâ°Ë~âZÅê E{ê. %{â}â°Q ²r°D E}ê³Qª{â° {ꩵâÆ{ê. %¶[ %Àâ°½yâ|Öpê E{ê.
|âÀâ°Ë{ÖÉâpê©! o ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â {âpâÏÖpâ }곩Úî.
E{â° dÖ·~âópâ°Íâ}â A{ꩵâ. E¶[ AyâW}â þyâ dÖÌâ°°ÀâÀâî·[. U·[pâ³ E¶[
{â°ÿÙÀâ}êQ© %}â°ÅâÆÉâÏê©dâ°. m}âpâ° %ÀâyÖpâgâÔâ Àâ°þÀê°Ìâ°}â°Q ÝÖvâ°Àâpâ°.
ÉÖþ©±pâ° dâ³vâ %Àâ}â û©Àê°Ìâ°¶[Ìê°© Epâ°Àâ{ÖÐ Ýê©Ôâ°Àâpâ°. Àâ°³pâ°
È곩dâgâÔâ¶[ U·[Àâò dÖ·}â ~âîºÌâ°Èê[© %º©}âÀÖÐ{ê.
Ìâ°Ýâ Ýâpâ{곩 Ìâ°ÝÖª dÖ· ~âópâ°Íâ dê Ýêô þuÖpê é
Ýâpâ ûªyâ Àâ Ýâpâ uÖÌâ° Àê° Ìâ°Àâ° uÖ· ~âÉÖpêéé
Ìâ°Ýâ È곩dâ Àâ Ìâ°Ýâ Àê©{â {곩 {âîÌâ°Ö dê Ñ}Öpê é
ÉêôÌâÃÖ{â dê dÖ±³ Àê° Ýêô Éâ± Ê©Àâ ±ê©uÖpê éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

107

kâ·»© Ýêô Ìâ°ÝÖ yê©gâ Àâ yâ·ÀÖpâ {곩 |Öpêéé
kâ· ÝâªÉâ %kâ· À곶{ê³ ÀâÃÖÀâÌâ° ÝâÀâÃÖpê éé
E¶[ }âvêÌâ°°Àâ{ê·[ dÖ·}â{ê© ~âZyÖ~â. Ýêuê@ Ýêuê@gâ³ %Àâ}â{ê© uÖ· ÝâpâÚ{ê.
mgâ{â m}âpê·[ %Àâ}â dâ³ZpâyêÌâ°}â°Q %}â°ÅâÆÉâ°Àâpâ°. A{âMîª{â ÝâªÉâÀê© ¾©}â°
}âÀâ°W {ꩵâdê" }âvê Uª{â° ÉÖþ©±pâ° Ýê©ù Àâ°°ª{ê
m± Åâ³· gâÌâÃÖ A{⪠d곩 A~âþ© A~Ö é
~ÖÀâª{â Ýâ°ÀÖ »Áⶩ mÀÖ¾© Àâ ±°wÖ~Ö éé
Éâ± ~âpâ Ýêô ·gÖ ÀâÃÖ¶dâ ÀâÃñyâ À곩Ýâ Àâ lÖ~Ö é
Ýêô Ag⠷Щ Ïꩵâÿ mÈê©gÖ Ìâ°Ýâ ÉâpÖ~Ö éé
m·yê© Ýêô |곩· Ivâyê |â°Àê |Öpâ µâî©pê é
kâ· ÝâªÉÖ %kâ· À곩¶{ê³ ÀâÃÖÀÖÌâ° ÝâÀâÃÖpê éé
U·[pâ Àê°©Èê ÉÖÆ}â ÀâÃÖÌâÃÖ kâdâZ »pâ°gâ°»Kpâ°Àâ{â° Uª{â³ dê©ù, dÖÀâ°,
dê³Z©|â, À곩Ýâ, È곩ÅâgâÔâ°. %ÐQ Ýê³»K IîÌâ°°»Kpâ°Àâ{â°. %{âpâ¶[ EÚ©
ÉâªÉÖpâ AÝâ°»ÌâÃÖgâ°»Kpâ°Àâ{â°. A{âMîª{â o IîÀâ ÉâªÉÖpâÀâ}â°Q yâXÊû
}âÀâ°W {ꩵâdê" }âvê.
%ÁâÉ곩Éâ ¶ÌâÃÖ ·³r |âp⪠|âpâÀâ°}â |â³pâyâ é
Odâ Eµâ" m{âÿ Åâΰ Ýêô Ýâ°ÉâQ Ýêô ipâyâ éé
Ýâpâ dñ}â ÑÌâÃÖ Åñ}â Ýêô Ìâ°Ýâ À곩þ¾ Àâ°³pâyâ é
¬· ~Öpâ Ýâ°ÀÖ ~Öpâÿ ±Àâ°Ýâ ~ÖpâÌê° Éâ³pâyâ éé
ÏÖuÖpâ Ùvê ÀâÃÖpâ ÀÖ ²©ÀâÃÖpâ }âuÖpê é
kâ· ÝâªÉÖ %kâ· À곩¶ {곩 ÀâÃÖÀÖÌâ° ÝâÀâÃÖpê éé
AyâW}â Àâ°}ê dê³Ôê\ Ýê³vê¬{ê. %{â° Æ·°~âKÀÖÐ{ê. ~êZ©Æ°Éâ°Àâ{âdÖ"Ð a±T
Éâ°ª{âpâÀÖ{â Ýêx°J E{ê. U·[pâ³ %ÀâÔâ}â°Q À곩þÉâ°Àâpâ°. %{â° %ÀâîgÖ{â
p곩gâ. %{âîª{â Ýê© ÝâªÉâÀê©! o ÉâªÉÖpâ{â mªuÖr ²r°D }âÀâ°W {ꩵâdê" }âvê.
dêôÈÖÉâ kâÈê©gÖ Àâ Ê}â³ È곩dâ kâÈê©gÖ é
%Àâ°pÖÀâ» %·dÖÀâ» g곩È곩dâ kâÈê©gÖ éé
Éâ± Éâ]gâË kâÈê©gÖ Àâ yâ~êò©È곩dâ kâÈê©gÖ é
u곩 Ýâ{âM m}곩 Àâ°{âË Àê° É곩 È곩dâ kâÈê©gÖ éé
Àêò© « m· uÖÀê mÝÖª }ñÈÖÙ ûyÖpê é
kâ· ÝâªÉâ %kâ· À곩¶{곩 ÀâÃÖÀÖÌâ° ÝâÀâÃÖpê éé
E¶[ dÖx°Àâ{ê·[ aª{â° ¬}â }ÖµâÀÖgâ°Àâ{â°. Éâ]gâËÈ곩dâ, yâ~êò©È곩dâ
Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ° }âÍâD Ý곪{â°ÀâÀâó. aªÅâyâ°K ·dâ_ }âdâ_yâZgâÔâ³ IùÌâ°Àâó.

108

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

A{âMîª{â Ýê© %Àâ°pâÝâªÉâÀê©! ¾©}â° o }âµâ]pâ ÉâªÉÖpâ yâXÊû A %Àâ°pâ|ÖÀâ°dê"
}âvê.
d곩ΰ }â pâÝê Odâ ~âópâ°Íâ È곩dâ pâÝê©gÖ é
AÀê u곩 ÀâÝÖª Éê É곩 Ù±pâ IÉâÑ© dâÝê©gÖ éé
Éâ± dñ· dâpâ µâÀâ°ÿ %ÊÈê É곩· ±Ýê©gÖ é
ÊÉâd곩 ÀâÝâ }âmpâ AÀê É곩 Õpâ dâlâ° }â kâÝê©gÖ éé
¾µâ+· É곩 pâÝê dÖÌâ°dâ mÝÖª %Àâ°½yâ|Öpê é
kâ· ÝâªÉâ %kâ· À곩¶ {곩 ÀâÃÖÀÖÌâ° ÝâÀâÃÖpê éé
%Àâ°pâÀÖ{â°{ê©}Ö{âpâ³ E{âMpê, }ÖµâÀÖgâ{ê IùÌâ°°Àâ¬{âMpê %{â° ~âpâÀâ°
~âópâ°Íâ}â %Àâ°pâÈ곩dâÀê©. Iù{âªyê U·[Àâò }ÖµâÀê© U·[ }ÖµâÀÖgâ°ÀâÀâó.
%¶[ª{â ±ª{âÀâpâ° ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q »ùÉâ°Àâpâ°. ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â {âµâË}â
~âvê¬pâ°ÀâÀâpâ° Ïê©pê O}â}â³Q ±Ìâ°Éâpâ°. A{âMîª{â Ýê© ÝâªÉâÀê© A {ꩵâdê"
}âvê.
ÝâªÉ곩 Ñ© Ýâ°ÉâQ Ù°² dâþ uÖÌê° É곩 dêôÉê é
Ìâ°Ýâ }Ö»dâÿ gâ°Àâ° Éâ°Àâ°W ±ÌâÃÖ Ñ©ÊÌê° YÉê éé
Odâ Àâ°³Ìâ° Àâ°°}ñÆpâ dâÝâ EÉâ }â³pâ dÖ uêôÉê é
Ó~â uÖÌâ° dâp곩v곩 Àâ°Ýê©Ýâ°pâ yâ·%yâ yêôÉê éé
Éâ± ÝâªÉâ ~âópâ°Íâ pâ³~â ~âópâ°Íâ I}âd곩 {â°ÈÖpê é
kâ· ÝâªÉâ %kâ· À곩¶{곩 ÀâÃÖÀÖÌâ° ÝâÀâÃÖpê éé
%¶[ ÝâªÉâ{â Éñª{âÌâ°Ë{â Ýêgâ$ùdê E·[. d곩s Éâ³Ìâ°Ë¥kâª{âZpâ° %¶[Ìâ°
~âZdÖµâdê" dâ°ª¬Ý곩gâ°Àâpâ°. ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â° U·[ ÝâªÉâgâÔâ}â°Q ÄZ©»Î°ª{â
}곩vâ°Àâ}â°. Ýê© ÝâªÉâÀê©! ¾©}â³ %¶[gê ÏÖ.
mÝÖª pÖyâ }â ¬}â Ýêô Àâ }âþ Éâ³pâm kâª{Ö é
É곩Ýâªgâ {â°pêô kÖªÀâpâ dâpê ~âópâ°Íâ A}âª{Ö éé
Ìâ°Ýâ Àâ°³pâyâ ÉÖpê }â Ù°{ÖÀâª{â }â ±ª{Ö é
EÉâ ÀⰪʷ }âm¬©dâ }âþ dÖ· dÖ Áâª{Ö éé
ÊÉâ È곩dâ ÝâÀê°©µÖ d곩 ~âpâÀâ°ÝâªÉâ ~â|Öpê é
kâ· ÝâªÉâ %kâ· À곩¶{곩 ÀâÃÖÀÖÌâ° ÝâÀâÃÖpêéé
%¶[ pÖ»Z E·[, Ýâgâ·° E·[. Éâ³Ìâ°Ë¾·[, kâª{âZ¾·[. {ê©Àâ}â³ E·[. ±ª|â°
ÏÖª|âÀâî·[. U·[pâ³ %Àâ}â pâ³~âgâÔê©. o È곩dâ{â¶[ ~âpâÀâ°ÝâªÉâ}â AgâÀâ°}â
¾gâËÀâ°}âgâÔâ° ¾pâªyâpâÀÖÐ }âvêÌâ°°ÀâÀâó. Ýê© ÝâªÉâ}ê©! ¾©}â³ %¶[
aª{â°gâ³vâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

109

Éâ{â°$pâ° Ñ© µâpâx Èê©dê kâÈ곩 ±Ýâdê IÉâ ~Öpâ é
ÀâÝâ dÖ¬pâ Àâ°°yâ·dâ Ýâ°ÀÖ ÊÉâ Ê©Àâ dÖ Àâ°{â{âgÖpâ éé
dâpâ ~ââ· Àê° Éâ°±°dâ {곩Íâ ItÖ IÉâdÖ gâpÖª ÏÖpâ é
~âÝâ°ªkÖÀê Àâyâ}â Àê° }â ±°yâ}â Àê° Ý곩Àê iyÖpâ éé
%Ê©m Éê gâ°}âÝâgÖpâ dâyÖp곩d곩 u곩 yÖpê é
kâ· ÝâªÉÖ %kâ· À곩¶{곩 ÀâÃÖ{ÖÌâ° ÝâÀâÃÖpê éé
Ýê© ÝâªÉÖ, Éâ{â°$pâ°Ægê µâpâÇÖgâ°. %Àâ}ê© Ê©ÆÌâ° ¾m ÉâÝÖÌâ°dâ. %Àâ}â° dâ_x
ÀâÃÖyâZ{â¶[ ¾}âQ}â°Q %¶[gê Àâ°°sDÉâ°Àâ}â°. ¾}âQ U·[ {곩ÍâgâÔâ}â°Q dâÔê{â°
dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ}â°. Ýê© ÝâªÉâ! Éâ{â°$pâ°Ægê µâpâÇÖÐ A {ꩵâdê" ÏÖ.
dÖ·~âópâ°Íâ}â° o ÉâªÉÖpâ{â¶[ dâ°r°ª± ~âîÀÖpâ Uª± À곩ÝâuÖ·¬ª{â
Ê©ÆgâÔâ}â°Q À곩Éâgê³ùû{ÖM}ê. dÖÀâ°, dê³Z©|â, À곩Ýâ, %ÝâªdÖpâ,
È곩ÅâgâÔꪱÀâógâùª{â dâªgêÚûpâ°Àâ}â°. ÉÖþ©±pâ° þ©gê Ukâ+îûpâ°Àâpâ°,
Ù·dâ Ýêô pêô}â dÖ Éâ~â}Ö é ÉâÀâ°pâ°ü° ¬ÈÒ d곩ΰ }âþ %~â}Ö éé
dâþ© Ýêô È곩Åâ Ñ |ÖpÖ é ±ÝÖ mgâ uÖyâ Ýêô ÉÖpÖ éé
hâwÖ u곩 ¾©pâ dÖ ~âòÂÖ é ~âyâpâ uêôÉê vÖpâ Éê r³ÂÖ éé
Yû© ¾mË}â ʪ{âgÖ¾ é Auñ dê³X©ª }â kê©yâ %«ÀâÃÖ¾© éé
Éâm}â ~âîÀÖpâ Éâ°yâ{ÖpÖ é Éâ«© IÉâ p곩m Ý곩 }ÖXpÖ éé
¾dâ· m± ~ÖZx uÖÀꩪgê é d곩ΰ }âþ dÖÀâ° AÀꩪgê éé
¾pâÙ Àâ°yâ Åâ³· yâ}â g곩pÖ é mgâyâ Àê° Ê©Àâ}Ö z곩pÖ éé
Éâ{Ö Ê}â uÖ}â Ìâ°Ýâ {ê©þ é ·gÖÀêò© Éâyâ}ÖÀâ° Éê }ê©þ éé
dâÂê Àâ°Àâ° dÖ· Ñ ÁÖªû é dâÝê dⲩpâ %Æ}Öú© éé
pÖ»ZÌâ° Éâ]~âQ{âªyê o ÉâªÉÖpâ Uª{â° Ýê©Ôâ°yâK E¶[ ÌâÃÖpâ° ÌâÃÖîgâ³ E·[.
yâÀâ°WÀâî·[. E¶[ È곩ÅâÀꪱ {ârD Ýâî E{ê. EÚ© ÉâªÉÖpâÀꪱ°{â° %{âpâ¶[
Ýâî{â° Ý곩gâ°»K{ê. ¾©î}â dê³vâ avê{â° Ý곩gâ°Àâªyê, Ðv⬪{â UÈê
I{â°pâ°Àâªyê Ê©Àâ}â aª{â° ¬}â dâÔâ× ²©Ôâ°Àâ{â°.
E{â}êQ© %«ÀâÃÖ}⬪{â }곩vâ°Àâ Ê©ÀâÀê© ÆkÖîÉâ° ~âpâÑÉâ°. Æ°yâZpâ°,
dâ°r°ª±, ~âóyâZ, ûç© ÌâÃÖpâ³ ¾}âQ uê³yê ÏÖpâpâ°. %Àâpâ³ aª{â° ¬}â
%gâ·°ÀâÀâpê©! ÌâÃÖÀÖgâ ¾}âQ ~ÖZx Ýê³pâ }âvêÌâ°°Àâ{곩 %Àâpâ° ¾}âQ uê³yâê
±pâ°À⬷[. ¾©}â° ÝâÉâ}Ö{â {ê©Ýâdê" Àâ°pâ°ÔÖgâÏê©vÖ. E{â° %·RdÖ·{â Éâ°Ù
Ê©Àâ}â. ¾©}â° %ÝâªdÖpâ È곩ÅâgâÔâ À곩Ýâdê" ²©Ôâ{ê, ÉâªÉÖpâÀâó %ÉÖpâÀâò
ÀâÃÖÌê° Uª{â° %{âpÖkê Epâ°Àâ ÉâyâX}ÖÀâ°Àâ}â°Q ÄZ©»Éâ°. %{âîª{â dÖ·}â
þÚy⬪{â ²vâ°gâvê Ý곪{â°Æ. ÉÖþ©±pâ° E{â}êQ© dêô U»K Ýê©Ôâ°Àâpâ° ¥

110

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÝâªÉÖ Éâ°º dâp곩 A~â}â {ꩵâ éé
mÝÖª Éê© AÌ곩 Éâ°º ²ÉâpÖÌ곩 kâÈê gâÌ곩 ~âpâ{ꩵâ éé
Àâþ {ꩵâÀÖ Àê° u곩yê }â Ï곩 Àêô À곩» Õpêô ÝâÀê°©µÖ éé
Àâþ {ꩵâÀÖ Àê° Àâ°pêô }â ²gâvêô {â°ÿÙ }â ~âwâyâ dâÈê©µÖ éé
kâÈ곩 ÝâªÉÖ ±É곩 ÀâÃÖ}âÉâp곩Àâpâ, À곩» kâ°g곩 ÝâÀê°©µÖéé
dâÝâyâ dⲩpâ Éâ°}곩 ÅÖΰ ÉÖ|곩 %mpâ %Àâ°pâ ÀâÝâ {ꩵâ éé
A Æ{Ö]}âpâ »Ôâ°Àâùdêΰª{â Ïê©pêÌâÃÖÐpâ°Àâ, Àê©{âµÖÉâçgâÔâ û©Àê°Î°ª{â
{â³pâÆpâ°Àâ (Àê°©·WrD{â¶[pâ°Àâ) %¶[ ±°¬PÌâ°° dâ·R}êÌâ°° dê·Éâ ÀâÃÖvâ{â°.
%ª{âpê ±°¬Pgê, dâ·R}êgê ¾·°dâ{â° %¶[gê Ý곩РÀâ°yêK o Àâ°½yâ°XÈ곩dâdê"
Àâ°pâÔâÏÖpâ{â°.
yâÝ⪠dê gâÌê°© ±Ýâ°î }â AÀêô, YÉÖ {ꩵâ ÝâÀâÃÖpÖ Ýêô é
%Àâ|â³ ÏêgâÀâ° {ꩵâ ÝâÀâÃÖpÖ Ýêô é
Àê©{â Ñyꩱ ~Öpâ }âþ ~ÖÀâyâ, dâÝâ}â Éâ°}â}â Éê }ÖXpÖ Ýêô é
²}â ÏÖ{â· mÝ⪠²m°î kâÀâ°dê, ²}â Éâ³pâm IÊÌâÃÖpÖ Ýêô é
²}Ö û©~â mÝÖª À곩» I~âuê, ²}Ö Àâ°°Ù Ïêô}â IkÖ+pÖ Ýêô é
uê³X©» ·gÖÌê° ±ZÝâW mÝÖª {âpâµê, Agê AgâÀâ° %~ÖpÖ Ýêô é
dâÝêô dⲩpâ yâÝÖª pâÝâ¾ ÝâÀâÃÖî©, ±³pê°ü°ô gâ°pâ°Àâ°°Ù ~ÖXpÖ Ýêô éé

Éâgâ°x ¾gâ°Ëx{â Akê Epâ°Àâ ÉâyâXÅâÑKÌâ â° »ùÀâùdê
ÅâÑK ÅâÑK Éâ± mgâyâ ±fÖ¾ é ÅâÑK Åê©{â d곩ΰ ²pâÈê© uÖ¾© éé
Éâª}ÖXû Ì곩Р·r{Öî é dâî ÅâÑK ~âpâ Àâ°°ÑK }â |Öî© éé
ÅâÑKÌâ°{â° E{êªzâ Ìâ°°ÑK. dê·Àâpâ{â° Éâgâ°x I~ÖÉâ}ê. Éâî. %Àâpâ}â°Q
¾ª¬ÉâÈÖgâ{â°. Odêª{âpê ÅâdâKpâ° (EªzâÀâpâ°) ÅâÑKÌê°© E·[{âÀâîЪyâ Àê°©·°.
%Àâpâ¶[ ÄZ©»Ìâ°³ Epâ°Àâ{â°. %Àâpâ° ¾ª{⾩Ìâ° %·[. ~âZ»Ìê³±Tpâ ÅâÑKÌâ°¶[
%Àâpâ{ê© A{â î©» E{ê. Éâªyâpâ³ E{â}êQ© Ýê©ù ¾ª¬Éâ¬pâ·° Ýê©ù{âpâ°.
Éâgâ°x ¾gâ°Ëx ÅâÑKÌâ°¶[ gâ°pâ°Ægê Ýêkâ°+ Àâ°Ýâyâ®Æpâ{â°. gâ°pâ°gâÔâ° dê©Àâ·
ÀâÃÖgâË{âúËgâÔâ°. dâZÆ°Éâ°Àâ{â}â°Q Éâ]yâÿ úÍâX}ê© ÀâÃÖvâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. E{â° úÍâX}â
µâÑK, ±·gâÔâ Àê°©Èê (%Àâ}ê© UÍâ°D {â³pâdê" ÉÖgâ±Ýâ°{â°.) E{â°
%Àâ·ª²yâÀÖÐpâ°Àâ{â°. E¶[ }ÖÀâ°{â þîÀê° E·[. }ÖÀâ° dâ³vâ ÉâªÉÖîdâ.
A{âdÖpâx úÍâX}â° ±ZÝÖWªvâ{âÀâpêgê Ý곩gâ°Àâ}â°. %{âpâ Akê »ùÌâ°{â°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

111

Éâgâ°x ÅâÑK ÉÖÆ°©~âX Àâ°yâ°K ÉÖÈ곩dâX Àâ°°ÑKÌâ°}â°Q {âÌâ°~Ö¶Éâ°Àâ{â°. ¾gâ°Ëx
ÅâÑKΰª{â ÉÖp곩~âX Àâ°yâ°K ÉÖÌâ°°mX Àâ°°ÑK ~âvêÌâ°±Ýâ°{â°.
ÉÖÆ°©~âX Àâ°°ÑK : ÉÖÆ°©~âX Àâ°°ÑK Uª{âpê©}â°? aÔê\ dê·Éâ ÀâÃÖvâ°. ÌâÃÖpâ}â³Q
g곩ÔÖÚÉâÏê©vâ. µâZ{êP ÏêÔêûdê³. ¾Àâ°W dâ°·{ê©Àâpâ I~ÖÉâ}êÌâ°}â°Q
Ê©Àâ}â{â°{âMdâ³" ÀâÃÖvâ°»Kpâ°. E{âîª{â Àâ°°ÑKÌâ°° Éâ°·Åâ. E{â° Àâ°½yâ°XÆ}â
}âªyâpâ Äyâ½È곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ{â°. %¶[ ÉÖÆpÖpâ° ÀâÍâËgâÔâÀâpêgê
Epâ°Àâ{â°. %¶[ ÉÖªÉÖîdâ dâÍâDgâù·[. %¶[ Éâ°ÙÀêò© Éâ°Ù. AyâWÀâó
Éâ³dâ_W{ê©Ýâ{곪¬gê %¶[pâ°Àâ{â°. %¶[ Æ°yâZpê©}Ö{âpâ³ Åê©sÌâÃÖ{âpê
a±Tpâ}ê³Q±Tpâ° gâ°pâ°»Éâ°Àâpâ°. A{âpê %{â° dê©Àâ· ÉÖÆpÖpâ° ÀâÍâËgâÔâ ÀÖÉâ
(Àâ°°ÑK). E{êªzâ Àâ°°ÑK? Àâ°yêK dâÀâ°ËÁâ·dâ"}â°ÉÖpâÀÖÐ ÉâªÉÖpâ{â¶[
²©Ôâ°Àâ{â°. Àâ°yêK Àâ°yêK m}âW. E{ê© O}â° Àâ°°ÑKÌⰠƺ?
ÉÖÈ곩dâXÀâ°°ÑK: ÉÖÆ°©~âX Àâ°°ÑKÌâ°ªyê Ê©Àâ}âÆÚ© aÔê\ dê·Éâ ÀâÃÖÚ. %}âXîgê
dâÍâD dê³vâ{ê©, »©zâË ÀâZyâ Àâ°yâ°K dâÀâ°Ë µÖÉÖç}â°ÉÖpâ ÀâÃÖÚ. Ê©Àâ}â{â°{âMdâ³"
EÍâD{ê©Àâpâ I~ÖÉâ}êΰª{â o Àâ°°ÑK {ê³pêÌâ°°Àâ{â°. ÉÖ|âdâ Àâ°½yâ°XÆ}â ±ùdâ
Éâ]gâËÈ곩dâdê" Ý곩gâ°Àâ}â°. Àâ°yêK dâÀâ°ËÁâ·dâ"}â°ÉÖpâÀÖÐ ÉÖÆpÖpâ°
ÀâÍâËgâÔâ ÀÖÉâ{â }âªyâpâ Àâ°yêK gâÅâËÀÖÉâ, m}âW, ÉÖªÉÖîdâ dâÍâD~âpâª~âpê
~ÖZpâªÅâÀÖgâ°ÀâÀâó.
Éâ]gâËgâÔâ° Àâ°³pâ° ~âZdÖpâ{âÀâógâÔâ°. aª{â° dêÔâÐ}â{â°, Upâvâ}êÌâ°{â° %{âpâ
Àê°©¶}â{â°. dêÔâÐ}â Éâ]gâË{â¶[ A}âª{âÆ{ê. Àê°©¶}â{âpâ¶[ Ýêkâ°+ %yÖX}âª{â
{ê³pêÌâ°°Àâ{â°.
»©pâ
Àê°©¶}â{âpâ¶[
A}âª{âÀêò©
A}âª{â.
Éâ]gâË¥}âpâdâgâÔâ¶[Ìâ°³ Ïê©pê Ïê©pê ÆÅÖgâgâùÀê. %¶[Ìâ°³ {ê©Æ¥{ê©ÀâyÖ
Àâ°³»ËgâùÀê. %¶[Ìâ° Àâ°³»Ëgâùgê kêôyâ}âXÆ{ê. I~ÖÉâdâ ~âZúQû{âpê IyâKpâ
{ê³pêÌâ°°Àâ{â°. Åâ³Æ°Ìâ° Àê°©¶}â Àâ°ª¬pâgâÔê·[ Éâ]gâË{â ~âZ»dâ½»gâÔâ°
(}âdâ·°gâÔâ°). EÈê³[ª{â° pâÝâÉâXÀâ°Ìâ°ÀÖ{â ÉâyâXÆ{ê. ÉÖ|â}ê ÀâÃÖÚ{â }âÀâ°W
~âòÀâËmpâ° %¶[ Ý곩РEpâ°ÀâÀâpâ° ÉâªÉÖpâ{â m}âîgê I~â{ꩵâ dê³rDpâ°.
A{âpê %{â° ÉÖ·{ÖÐyâ°K. Àâ°pâù ±ª{âÀâpâ° Éâ]gâË{â ~âZ»pâ³~â{â
Àâ°ª¬pâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âpâ°. ÅâdâKîgê ÅâÑKÌâ° ±gê$ Ýêkâ°+ Àê°kâ°+ Ýâ°rD¶ Àâ°yâ°K
Éâ]gâË{â AÉêÌâ°° ±¶Ìâ°¶ Uª{â° AµâÌâ°Æyâ°K.
A{âpê©}â° o Àâ°°ÑKÌâ°° Éâ]·R ÉâÀâ°Ìâ°{âÀâpêgê ÀâÃÖyâZ ~ÖZ~âKÀÖgâ°»Kyâ°K.
dâÀâ°ËÁâ· Àâ°°Ð{Ögâ Àâ°yêK Ýâ°r°D ÉÖÀâógâÔâ kâdâZ ~ÖZpâªÅâÀÖgâ°»Kyâ°K. o
Éâ]gâËÀâó Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ ÀÖXÄKgê aÔâ~âsDyâ°K.

112

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÉÖp곩~âX Àâ°yâ°K ÉÖÌâ°°mX: EÀêpâvâpâ ~ÖZÄKÌâ°° Ì곩g⬪{â {ê³pêÌâ°°Àâ{â°.
ÉÖp곩~âX{â¶[ Ê©Àâ ±ZÝâW}â¶[ aª{Ögâ°Àâ{â°. ÉÖÌâ°°mX{â¶[ Ê©ÀâÀâó
¾pÖdÖpâ}â¶[ aª{â°gâ³vâ°Àâ{â°. E{âîª{â d곩rX}â°d곩s ÀâÍâËgâÔâÍâ°D
Ê©Àâdê" Àâ°pâ°m}âWÆ·[. ~âZÔâÌâ°{â }âªyâpâ hâsÉâ°Àâ É⽸DdÖÌâ°Ë{â¶[ ¾pÖdÖpâ
ÉÖ|âdâîgâ³ o ÉâªÉÖpâ{â¶[ Àâ°yêK Àâ°pâÔâ°Àâ{â° %ÀâµâXÀÖgâ°Àâ{â°. ÆkÖîûî,
Àâ°°ÑK Uª{âpê E{ê© O}â°? %·[. Àâ°°ÑK Uª{âpê Uª{â³ o ÉâªÉÖpâÉÖgâpâ{â¶[
²©Ôâ¬pâ°Àâ{â°. Àâ°yêK gâÅâËÀÖÉâ Éâªdâr. EÀêªzâ Àâ°°ÑKgâÔâ°? Agâ
Éâªyâ }â Àâ°°ÑK kÖÝâyê, }âþ© ~â{ÖzâË kÖpâ é
}âþ© ~â{ÖzâË kÖpâ, Àâ°°ÑK Éâªyâ}â Ñ© kê©î éé
ÉâªÉÖpâ{â Ê©ÆgâÔê·[pâ³ o mg⬪{â ²vâ°gâvê ±Ìâ°Éâ°Àâpâ°. ÉâªÉÖpâÀꪱ°{ê©
{â°ÿÙÉÖgâpâ Uª{â° »ù{â° Àâ°°dâKpÖgâ·° ±Ìâ°Éâ°Àâpâ°. »©zâË, ÉÖQ}â, ÀâZyâ,
m~â, yâ~â, Ì곩gâ, |ÖX}â E}â³Q O}ê©}곩 ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. A{âpê Ýê©Ôâ·°
Éâªd곩kâÀÖgâ°Àâ{â°. ²vâ°gâvêÌê°© E·[. dÖ·}â {âªvâÀâó Éâyâyâ
kÖùÉâ°yâK¶pâ°Àâ{â°.
ÅâÑKÌâ° ·dâ_ dê©Àâ· Àâ°°ÑKÌâÃÖÐpâÏê©dâ°. A{âpê Àâ°°dâK}Ögâ·° ÅâÑK ÀâÃÖvâ·°
Ïê©dêª{â° »ù¬{âMpâ³ dê©Àâ· Àâ°°ÑK Ïê©vâ°Àâ{â° Æv⪱}êÌâ°·[Àê©? þ©gê©dê?
mgâ{â¶[ oÐpâ°Àâ ÅâÑKÀâÃÖgâËgâÔê·[ dÖ·~âópâ°Íâ}â û©Àê°Ìâ°Àâpêgê ÀâÃÖyâZÀê©
aÌâ°°XÀâÀâó Uª{â° Éâªyâpâ Àâ°yâÀÖÐ{ê. A ÅâÑKΰª{â Àâ°ÝÖ¾ÀÖËxÀâó
ÉÖ|âXÆ·[. ÝÖgÖ{âpê Àê©{âµÖÉâçgâÔê·[ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ ÅâÑK AyâW}â dâÈÖXx
dÖpâdâÀÖÐpâ°Àâªzâ Ýê©ùdêgâÔâ·[Àê©? %ÀâµâXÀÖÐ %Àê·[Àâò Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â°
ÉâyâXÀÖ{â°{â°. A{âpê }Ö·°" û©Æ°yâ %ÀâºÌâ° Àâ°°ÑKÌâ° dâ°îyÖÐÌê°©
Ýê©Ôâ°ÀâÀâó. A Àâ°°ÑKÌâ°° %Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ A î©»Ìâ°¶[ }âÀâ°gê
(AyâWdê") ¾yâXÀâ°°ÑK ûgâ{â°. o ÀâÃÖyâ}â°Q %Àâpâ° Éâ]yâÿ aÄRÌâ°³ AÐ{ê. %Àâpâ
~âZdÖpâ dâÀâÃÖË}â°ÉÖpâ Àâ°°ÑKÌâ°}â°Q ~âvêÌâ°°ÀâÀâó Àâ°yâ°K m}âW ²vâ{â°. Àâ°yêK
Àâ°yêK m}âW¥Àâ°pâxgâÔâ kâdâZ¬ª{â Ê©Ægâùgê ²vâ°gâvê E·[. Àâ°°ÑKÌâ°³ Àâ°yêK
m¾WÉâ°Àâ{âdÖ"ÐÌê°© Epâ°Àâ{â°.
Éâgâ°x ÅâÑKÌâ° gâ°î Éâ]gâË~ÖZÄK. A{âpê Àâ°pâ°Ýâ°r°D %¾ÀÖÌâ°Ë. Éâgâ°x
ÅâÑKΰª{â ~âó}âÿ m}âW ~âvêÌâ°°Àâ{âîª{â ²vâ°gâvê Agâ°Àâ{êª{â° ÌâÃÖpÖ{âpâ³
ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{âpê %{â° µâ°{âP Éâ°Ôâ°\. ¾gâ°Ëx ~âòuêÌâ°¶[ ÏÖÝâX~âòuêgê Ýêkâ°+
Àâ°Ýâyâ® dê³sD·[. Ì곩gâdê" Ýêkâ°+ Àâ°Ýâyâ®Æ{ê. ÝÖgÖ{âpê ¾gâ°Ëxdê" gâ°î O}â°?
ÉÖp곩~âX %zâÀÖ ÉÖÌâ°°mX Àâ°°ÑK. EÀâó Àâ°°ÑKÌâ° ÉâîÌâÃÖ{â ÀâÃÖgâËgâÔâ·[Àê©?
E¶[ }ÖÀâó ÝÖgêª{â° Ýê©ù·[. ¾gâ°ËxÅâÑK ¾yâXÀâ°°ÑK dê³vâ{â° Uª{â° Ýê©ù{ê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

113

%ÍêD©. %¶[ ~âó}âÿ m}âW yâ~âR{â°. `Õpâdê vÖî {ê Åâ³ÀâÃÖþé Åâ³ Éê d곩ΰ }ÖXpÖ
}âþ©éé' ~âó}âÿ m}âW ±pâ°Àâ{â° E{â° ¾ú+yâ. ~âZÔâÌâ°{â }âªyâpâ ·dâ_ d곩s m}âWgâÔâ
}âªyâpâ Åâ³Æ°Ìâ° Àê°©Èê ±pêÀâ{â°, ¾gâ°ËxÀâó. Y{â° Àâ°°{êZgâùª{â Éâ°yâKÀâ°°yâK
(Ýâ»Kpâ{â¶[) »pâ°gâ°»Kpâ°Àâ{â°. o Y{â° Àâ°°{êZgâÔê© ¾gâ°ËxÅâÑKÌâ°°. ÌâÃÖpâ³
Àâ°yâ¥Àâ°yÖªyâp⬪{â Ïê©pêÌâÃÖÐpâ°À⬷[.
ogⶩgâ m}âîgê ~âªkâÀâ°°{êZgâÔâ dâ°îyâ° ÌâÃÖÀâ ÀâÃÖþ»Ìâ°³ E·[Àêª{â° }ÖÀâó
·dâ_Ær°D }곩Ú{âpê »ù{â°±pâ°Àâ{â°. }â}êQvêgê ±ª{â dê·Àâpâ}â°Q }Ö}â° dê©ù{ê,
`¾©Àâó %ªyâpâªgâ{â¶[ Ex°Ñ{Ögâ %¶[ ~âZdÖµâÀâ}êQ©}Ö{âpâ³ dâªÚpÖ?
û¬PgâÔâ}â°Q {ê³pâÑûd곪Ú{âMpê dâ½~ê ÀâÃÖÚ }â}âgê »ùû. aÔâgê Ý곩{â ±gê, %¶[
dâªvâ{âM}â°Q Ýê©ù' Uª{ê. ÉâªÌ곩g⬪{â Ý곩¬pÖ %zâÀÖ ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³
Éâ³yâZ{â ÉâÝÖÌâ° ~âvê¬pÖ? ÉâªfÖXÌ곩gâ{â¶[ Éâ³yâZgâùÀê. Ìâ°°p곩~â{â
ÆÀâÃÖ}âÀê©î{âpê Ìâ°°p곩~âdê" Ý곩gâ°Æî. A{âpê E»K©kêgê Eªzâ Éâ³yâZgâÔâ
±gê$ uÖC}âÀâò ±ÝâÔâ dâÚÀê°ÌâÃÖÐ{ê. Åâ³kâîÌâ°ªzâ Àâ°°{ÖZuÖC}âÆ·[.
dÖÈÖªyâpâ{â¶[ 6 Àâ°ÝÖÌ곩gꩵâ]pâpâ° A{âpâ°. %Àâpâ¶[ o Àâ°°{êZgâÔâ
uÖC}âÆyâ°K. ÉÖþ©±pâ° EÀâpâ ±gê$ Ýê©ù{ÖMpê. ¾gâ°ËxÅâÑKÌâ° ·dâ_Àâó Ì곩gâ
gâùÉâ°Àâ{â°, ÉÖ|â}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. ÌâÃÖÀâ{â° UÍâ°D {ê³pêÌâ°°Àâ{곩 %{âdê"
A|Öpâ gâùdê. Ì곩gâ gâ°pâ° %ÀâµâX Ïê©dâ°. A{âpê gâ°pâ° gñx. Éâªyâyâ]{â
~âpâª~âpêgÖÐ
gâ°pâ°Àâ}â°Q
I{êM©úûpâ°Àê.
}Ö}â°
Ïê©pê
Ïê©pê
Àâ°yâ¥Àâ°yÖªyâîgâÔ곪¬gê kâ×Ëû{êM©}ê. %ÀâógâÔâ %ªyâÉâbyâ® »ù¬{êM©}ê.
%{âîª{â O}â³ Agâ{â°. ÅÖpâyâ{â¶[Ìâ° {ê³vâG 16 ~âªzâgâÔâ¶[ ÌâÃÖpâ{â³
Æp곩|âÆ·[. E{곪{â° ¾m. %ÀâpÖpâ³ Àâ°°{êZgâÔâ ±gê$ »ù¬·[.
%¶[Ìâ°Àâpêgê Ý곩gâ°Àâ ÉÖ|â}ê }âvê¬{ê. %{â³ dâ³vâ ÉâîÌâÃÖÐ }âvê{â
ÉÖ|â}êÌâ°·[. %{ê·[ ~âóÉâKdâ{â uÖC}â, Àâ°ÉâKdâ{âM·[.
aª{â° Ì곩gâ Ýê³pâÐ}â{â°. a±T Ä.s. (AÂ곩rgâÔâ gâ°pâ°) µÖÈêgâÔâ¶[
Ì곩gÖÅÖXÉâ ÀâÃÖÚÉâ°Àâ}â°. Upâvâ}êÌâ°{â° Éâ³dâ_WÌ곩gâ. E{âîª{â Aªyâîdâ
kâdâZgâÔâ° ~âZÅÖÆyâÀÖgâ°ÀâÀâó. %ª{âpê Ì곩gâÀêª{âpê %ªyâpâªgâ{â aÔâgê
ÉâîÌâ°ÈÖgâ{â°. ogâ }곩vâ°ÀÖ, ÌâÃÖÀâ ÌâÃÖÀâ Àâ°°{êZgâùª{â aÔâgê
(%ªyâpâªgâ) ~âZÀꩵâ ÉÖ|âXÀêª{â°. E{â° U·[îgâ³ E{âMpâ³ dâïxÀâò AÐ{ê.
Æ×yâZ ~âªzâgâùgê Éê©î{âÀâpâîpâ°Àâpâ°. A{âpê aÔâÐ}â ÉÖ|â}ê (É⪱ª|â) E·[.
%ªyâpâªgâ{â Æ©dâ_Çê %Àâîgê »ùÌâ°{â°. A{âpâ³ Éâªyâ°ÍâDpÖÐpâ°Àâpâ°. ¾gâ°Ëx
ÉÖ|âdâpâ³ E{â}â°Q ÉâîÌâÃÖÐ %ÅâXûÉâ°Àâ{â° %ÀâµâXÀÖÐ{ê. E{â}â°Q »ù¬pâ¶, o

114

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Ì곩gâ Àâ°ÝÖ¾ÀÖËx{â ÀâÃÖgâËÀâ·[, %{â° {ê³pêÌâ°°À⬷[. m}âW¥Àâ°pâx{â
±ª|â}⬪{â ²vâ°gâvê E·[.
ÉÖþ©ÏÒ, ÝÖgêÌê°© Éâªyâpâ° Ýê©ù{â ÅâÑKÌâ°° ¾yâXÀâ°°ÑKÌâ°}êQ© {âÌâ°~Ö¶û
m}âW¥Àâ°pâx{â kâdâZ¬ª{âÈê© ~ÖpÖgâ°Àâpêª{â° hâªÂÖh곩ÍâÀÖÐ ÉÖî{ÖMpê. A
ÉâyâXÅâÑKÌâ°° AyâW}â}â°Q (yâ}âQ Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q) ~âZdâr~âÚû %Àâ°pâ{ꩵâdê"
Ý곩gâ°Àâ{â°. %¶[ª{â Àâ°pâ·°Àâ{ê© E·[ (~âZÉâªgâÆ·[).
Éâªyâpâ o ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q }ÖÀâó ÉâîÌâÃÖÐ »ù{â°d곪ڷ[. Àâ°yâ°K o dâ°îyâ°
ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ·[. }ÖÀâó U·[ ÅâÑKÌâ°³ ÉâÀâÃÖ}âÀêª{ê© »ù¬pâ°ÀêÀâó. %{â° Éâî
%·[. ±ÝâÔâ m}âpâ° Éâ]gâËdê" Ý곩gâ·° ±Ìâ°Éâ°Àâpâ°. %Àâpâ}â°Q UÍâ°D ¬}â
%¶[pâ·° ±Ìâ°Éâ°Æî Uª{â° ~âZúQû{âpê dê·Àâpâ° `gê³»K·[' Uª{â° }âÀâ°W
|âÀâ°ËµÖÉâçgâÔê·[ ÉâRÍâDÀÖÐ Ýê©ùÀê. ¾Àâ°W dâÀâ°ËÁâ·dâ"}â°ÉÖpâÀÖÐ %¶[
ÀÖûÉâ°Æî. Áâ· Ñ_©¹û{Ögâ Àâ°yêK m}â}â¥Àâ°pâxgâÔâ ûL» %¾ÀÖÌâ°Ë. ±ÝâÔâ
{â³pâÀâò Ý곩gâÈÖîî. o ±ZÝÖWªvâ{â¶[ Éâ°yâ°KÆî. ²vâ°gâvêÌâ°ªyâ³ dâ}âû}â
ÀâÃÖyâ°. E{âdÖ"ÐÌê°© ÀâÃÖ}âÀâ m}âW ~âvê¬pâ°Àâ{ê©? Ýâ·Àâó {ê©ÀâyÖgâÔâ°
Àâ°½yâ°XÈ곩dâ{â¶[ gâ°pâ°gâÔ⠵곩|â}êÌâ°¶[pâ°Àâpâ°. %Àâîgâ³ ÀâÃÖ}âÀâm}âW{â
±Ìâ°dê, Àâ°yêK Àâ°pâÔâ°Àâ{â°.
Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx{â g곪{â·{â¶[ }ÖÀâó ¾yâX¥ÉâyâXÀâ°°ÑKÌâ°yâK Ý곩gâ°»K·[.
EÀêpâvâ° aª{â° }ÖxX{â E±T¬gâÔâ°. ¾gâ°ËxÅâÑK ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ° aª{â°
ÀâÃÖyâ}â°Q ÉâîÌâÃÖÐ »ù¬·[. aª{â° Éâ· a±T ¾gâ°ËxÅâdâK}곪¬gê kâkêË
}âvêΰyâ°. %Àâ}â}â°Q Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx ÅâÑKgâÔâ¶[ %ªyâpâÀê©}êª{â° dê©ù{ê.
Éâgâ°xÅâÑKÌâ°° Y{â° yâyâ®gâÔâ}â°Q A|âîû{ê. Y{â³ yâyâ®gâÔâ³ }âµêÌâ°}â°Q
OîÉâ°ÀâÀâó. A{âpê ¾gâ°ËxÅâÑK E{âîª{â «}âQÀÖÐ{ê Uª{â° Ýê©ù{â. %{âdê"
Àâ°yêK }Ö}â° dê©ù{ê `¾©}â° A Y{â° yâyâ®gâÔâ}â°Q aª{곪{ÖÐ Ýê©Ôâ°ÀêÌâÃÖ'
Uª{â°. %Àâ}â° Ýê©Ôâyê³vâÐ{â.
1) ¾gâ°ËxÅâdâK
¥ ¾©pâ°
2) }Ö}â°
¥ Upâvâ}êÌâ°{â°
3) ¾gâ°ËxÅâdâK
¥ %ÐQ
4) }Ö}â°
¥ Éâî, Àâ°³pâ}êÌâ°{â°
5) ¾gâ°ËxÅâdâK
¥ ÀÖÌâ°°
6) }Ö}â°
¥ ogâ }Ö·"}êÌâ°{â°
7) ¾gâ°ËxÅâdâK
¥ ~â½¼]
8) }Ö}â°
¥ Éâî. ogâ Y{â}ê©Ìâ° yâyâ® ÌâÃÖÀâ{â°?

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

115

9) ¾gâ°ËxÅâdâK
¥ (Upâvâ³ dêôgâÔâ}â°Q u곩ÚÉâ°yâK {â³pâ ÀâÃÖÚ
}âvâ°Æ}â µâ³}âX ÉÖL}â y곩îÉâ°yâK) E{ê©.
10) }Ö}â°
¥ E{ê©}â°?
11) ¾gâ°ËxÅâdâK
¥ AdÖµâ
12) }Ö}â°
¥ AdÖµâÀêª{âpê©}â°? »ùûî.
13) ¾gâ°ËxÅâdâK
¥ µâ³}âX
Àê°©¶}â ÆÀâpâÇê dê©ù }Ö}â° Ø}âQ}ÖÐ Ýê©ù{ê, `ÌâÃÖÀâ ~âªzâ{â ~âZkÖpâdâpêª{â°
evÖvâ°»Kpâ°Æî ¾©Àâó? ¾Àâ°gÖpâ° Ýê©ù{âpâ° AdÖµâ yâyâ®Àâó µâ±MÀêª{â°?'
AdÖµâ yâyâ®Àâó µâ±MÀâ·[ Uª{â° Ýê©ù `E¶[ dê©ù Upâvâ³ dêôgâÔâ Àâ°|âX Epâ°Àâ{â°
AdÖµâyâyâ®. ¾©Àâó %¶[Ìê°© Eî. ¾Àâ°W ÀâÃÖ»¾ª{â þª{ê ÉâîÌâ°¬î'.
{곩 ¬}â Ý곩Ìâ° }â %|âpâ %ÀÖuÖ éé
|â]¾ dê³vâ{â Ýê³pâyâ° O}â³ ~âîÇÖÀâ°Æ·[. ÀÖÌâ°° Àâ°yâ°K ~â½¼]gâÔâ
Éâª~âdâˬª{â |â]¾ IªÂÖΰyâ°. µâ±M AdÖµâ yâyâ®Àêª{â° ¾Àâ°gê ÌâÃÖpâ°
Ýê©ù{âpâ°?
AdÖµâyâyâ®Àêª{âpê©}â°? Ìâ°°p곩ÄÌâ°}âQpâ° ÏÖ[XdÒ ÀâÃÖXrpÒ Àê°©Èê É⪵곩|â}ê
}âvêûpâ°Àâpâ°. Ê©Àâ}â{â A|ÖpâÀê© ÏÖ[XdÒ ÀâÃÖXrpÒ Uª{â° %Àâpâ°
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°. yÖÀâó E}â°Q %{âpâ IgâÀâ°{â ±gê$ »ù¬·[Àꪬpâ°Àâpâ°. %{â°
ÉâyâXÆ{ê. }â³pâdê" 90 pâÍâ°D ÏÖ[XdÒ ÀâÃÖXrpÒ ±ZÝÖWªvâÀâ}â°Q AÀâîû{ê
Uª¬pâ°Àâpâ°. ±ZÝÖWªvâ{â¶[ ÏÖ[ XdÒ ÀâÃÖXrpÒ pê© µâ±M 10 ~âZ»µâyâ ÏêÔâdâ° E{ê.
U¶[Ìâ°Àâpêgê Éâ³Ìâ°ËÑpâxgâÔâ° yâ·°~âóÀâÀêò© %¶[Ìâ°Àâpêgê ÏêÔâÑ{ê. E{ê
ÉâîÌâÃÖ{â°{â°. Iù{âªyê ±ZÝÖWªvâ{â¶[ %ª|âdÖpâ yâ°ª²{ê. Àâ°}êÌâ°¶[ ¬©~â
Ýâ×+ ÏêÔâgâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ°Æî. %{â° aª{â° Æ°»Ìâ°¶[ ÀÖXÄûpâ°Àâ{â°. ÝÖgêÌê°©
Éâ³Ìâ°ËÑpâxgâùgê Ýâpâvâ·° aª{â° ~âîÆ°» Iªr°. Ìâ°°p곩Ä}âÀâpâ°
É⪵곩|â}ê ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ{ÖÐ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°. %Àâpâ° yâÀâ°W EÚ©
AÌâ°°ÍâXÀâ}â°Q ÀâXzâËÀÖÐ dâÔê{â°dê³Ôâ°\Àâpêª{â° }â}âgâ¾ûyâ°. }â}âQ¶[ ±¾Q Upâvâ°
¾Æ°ÍâgâÔâ¶[ ¾Àâ°W É⪵âÌâ°dê" (É⪵곩|â}êgê) ~âîÝÖpâ dê³vâ°Àê Uª{ê.
ÌâÃÖÀâ{â° `ÏÖ[XdÒ ÀâÃÖXrpÒ' U}â°QÆp곩 %{â° AdÖµâyâyâ®. Y{â° yâyâ®gâÔâ}â°Q
}곩vâ±Ýâ°{â°.
Ä©È곩 pâªgâ Ýêô |âpâ» d곩, Æ°t곩 EÉâd곩 ÉÖ]{â éé
Åâ³Æ°Ìâ° ±xJ »ùÝâÔ⬠Àâ°yâ°K pâ°× ûþ.
ÈÖ· pâªgâ Ýêô %ÐQ d곩, »f곩 EÉâd곩 ÉÖ]{â
dêª~âó±xJ %ÐQgê Àâ°yâ°K pâ°× fÖpâ.

116

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Éê]©yâ pâªgâ Ýêô m· d곩, fÖp곩 EÉâdÖ ÉÖ]{â
¾©pâ° %pâ°×ÌâÃÖ{â°{â°. %{âdê" ±xJÆ·[ U}â°QÀâpâ° E{â° yâ~âóR. UÍê³D© Éâ·
¾©Àâó »ùÌâ°{ê© ¾©î}âªyê Éâ]kâæ U}â°QÆî. E{âpâ ±xJ µê]©yâÀâxË. pâ°× I~âóR.
¾©È곩 pâªgâ Ýêô ÀÖÌâ°° d곩, ÙÂêD EÉâd곩 ÉÖ]{â
ÝâÀêÌâ° ±xJ ¾©¶ Àâ°yâ°K pâ°×Ìâ°° Ýâ°ù. AdÖµâÀâó ¾©¶ U}â°QÀêÀâó. E{â°
ÀÖÌâ°° yâyâ®. Ýâ»Kp⬪{â E{â° dÖx°À⬷[.
dÖÈ곩 pâªgâ AdÖµâ d곩 Õd곩 EÉâd곩 ÉÖ]{â
AdÖµâ{â ±xJ dâ~âóR Àâ°yâ°K ÉÖ]{âÀâó Éâ~âRgê.
Y{â}ê© yâyâ®Àâó AdÖµâÀÖÐ{ÖMgâ, ¾gâ°ËxÀâò Y{â° yâyâ®gâÔâ¶[ ±ª¬{ê Uª{â°
}Ö}â° %Àâ¾gê »ùû{ê. %{â³ dâ³vâ }ÖµâÀÖgâ°Àâ{ê© Uª{ê.
dê·Àâó ÅâdâKpâ° Éâgâ°x ÅâÑKЪyâ Àê°©·dê"©pâ°Àâpâ°. A{âpê ¾gâ°Ëx ÅâÑKÌâ°¶[
¾ªyâ°²vâ°Àâpâ°. ¾gâ°Ëx ÅâÑKΰª{â %Àâîgê dâÈÖXxÀÖgâ°Àâ{êª{â°, %Àâîgê
Àâ°°ÑK ûgâ°Àâ{êª{â° %Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. ÉÖþ©±pâ° U·[ ~âZdÖpâgâÔâ ÅâÑKÌâ°
gâ°îgâÔâ}â°Q þ©gê »ùÉâ°yâK U·[îgâ³ ÉâÀâÃÖ|Ö}â ÀâÃÖÚ ÉâyâXÅâÑKÌâ°°
EÀê·[Àâógâùª{â Ïê©pêÌê°© AÐ{ê Uª{â° Ýê©ù{âpâ°.
Éâgâ°x ÅâÑK dâpê ÉâªÉÖpÖé ¾gâ°Ëx Ì곩gꩵâ]pâ %}â°ÉÖpÖ éé
E}â {곩}곩 dê ~Öpâ ±yÖÌâÃÖé Àê°©p곩 ×yâK Od곩 }âþ AÌâÃÖéé
Upâvâ}ê© ÅâÑK ¾gâ°Ëx. `mgâ»K}â ÀâÃÖ}âÀâpê·[ Éâgâ°x ÅâÑKÌâ°}êQ©
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. Àâ°yâ°K Ì곩ÐgâÔâ° ¾gâ°Ëx ÅâÑK ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. ¾©Àâó
Upâvâdâ³" Àê°©Èê Epâ°Àâ{â}â°Q Ýê©Ôâ°»Kpâ°Æî.' E{â° Ýê©gÖÐ{ê Uª{â°
|âÀâ°Ë{ÖÉâpâ° ÉÖþ©±îgê ~âZµêQ ÀâÃÖÚ{âpâ°. Àâ°yâ°K `}â}âgê E{â° ÉâîÌâÃÖÐ
»ùÌâ°°»K·[. dÖÈÖ}âªyâpâ{â Uªzâ ÅâdâKpâ° ±ª{âpâ°, ÌâÃÖÀâ ÌâÃÖÀâ
Éâª{ꩵâgâÔâ}â°Q ¾©Ú{âpâ°, ¾Àâ°W ÅâÑK~âªzâ{â Åâ³Æ°dê O}â°? %{âpâ
Éâª{ꩵâÀê©}â°?' `{Ö{â°' %Àâpâ° þ©gê Ýê©ù{âpâ°,
`
d곩ΰÉâgâ°xÀê°î©pâ°ü°pâÝÖ,d곩ΰ¾gâ°ËxtâÝâpÖÌâ°é
%r~âruÖ· dⲩpâ Ñ©, À곩Éê dâþ© }â uÖÌâ°éé'
E»K©kêgê m}âpâ° Ì곩gâ Àâ°yâ°K %|ÖXyâWÀâ}â°Q aª{ê© Uª{â° }곩vâ°»K{ÖMpê.
Ì곩gâ{â¶[ µâî©pâ{â %yâXªyâ Éâ³dâ_WÀÖ{â d곩údêgâÔâ}â°Q uÖgâZyâgê³ùÉâ°Àâ
¾Ìâ°Àâ° E{ê. E{â° Y{â° Àâ°°{êZgâÔâ}â°Q AµâZΰû{ê. E{âdê" ±ZÝâWkâÌê°ËÌâ°°
%¾ÀÖÌâ°ËÀÖ{â°{â°.
Éâgâ°x{â¶[ ÏÖÝâX ÅâÑK E{â°M 33 d곩s {ê©ÀâyêgâÔâ ÅâÑKÌâ°³ AÐ{ê. E{â}â°Q
ÙªÚÉâ°À⬷[. E{â° ÅâdâK}â}â°Q yâÌâÃÖîÉâ°Àâ ~âòÀâËyâÌâÃÖÐ{ê. }âÉâËîÌâ°¶[

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

117

yâpâÏê©yÖ{Ögâ Àâ°°ª¬}â yâpâgâ»Ìâ°¶[ %ÅÖXÉâ kê}ÖQÐ }âvêÌâ°°Àâªyê o ÅâÑKÌâ°³
aª{â° A|Öpâ a{âÐÉâ°Àâ{â°. o I~ÖÉâ}êΰª{â ¾gâ°Ëx ÅâÑKgê I}âQ»
ûgâ°Àâ{â°. %¶[ µâî©pâ{â aÔâÐpâ°Àâ %ªyâpÖyâÀâ°}â ±ùgê dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ{âdê"
ÉâÝÖÌâ°dÖîÌâÃÖgâ°Àâ{â°. ¾gâ°Ëx I~ÖÉâdâpâ° ~âªkâÀâ°°{êZgâÔâ Àê°©Èê OdÖgâZyê
ÉÖºÉâ°Àâpâ°. E{ê·[ ÅâÑKÌâ° Ïê©pê Ïê©pê ÝâîÀâógâÔâ° (Ýê³ÔâÝâ°gâÔâ°) EÀâógâÔâ°
}âÀâ°W þª{â° |âÀâ°Ë{â¶[Àê.
}ÖÀâó Éâgâ°x I~ÖÉâdâpâ}â°Q ¾ª¬Éâ°À⬷[. ÀâÃÖvâ°Àâ{â}â°Q ÉâîÌâÃÖÐ »ù{â°
ÀâÃÖvâ°ÀâªyêÌâ°³ ~Ö~â yâgâ·{êª{â³ Ýê©ù, ÌâÃÖÀâ ¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q ~Ö¶Éâ¬{âMpê
%{â° ÉâîÌâ°·[. ¾gâ°Ëx ÅâÑK }âÀâ°gê ÉâÝâdÖî. A{âpâ³ %{â}â°Q ²r°D }âÀâ°W¶[
±ª{Ögâ %¬}â³Q Éâ°·ÅâÀÖgâ°Àâ{êª{â° }âÀâ°W Àâ°yâ.
ÌâÃÖpâ° }âÉâËî Àâ°°Ðû ±pâ°Àâp곩 gâ°pâ°gâùgê Àâ°°ª{ê dâ¶Éâ°Àâ dê·Éâ Éâ°·Åâ,
O¾·[Àêª{âpâ³ úÍÖDkÖpâÀÖ{âpâ³ Epâ°Àâ{âÈÖ[!
ÀâÃÖ·dâ¾gê »ùÝê©Ôâ°ÀâÀâ}â° aÔê\Ìâ°Àâ}ÖÐpâ°Àâ}â°. ±ZÝâWkÖî ÀâÃÖyâZ ¾gâ°Ëx
ÅâdâK}ÖgâÏê©dâ°. E·[Àê Éâª}ÖXûÌâÃÖÐpâÏê©dâ° %zâÀÖ ÆÍâÌâ°gâÔâ° %Àâ}â
Àâ°}âÀâ}â°Q dâ·dâÏÖpâ{â°.
mÝÖª Å곩gâ yâÝÖª Æ}ÖµÖ éé
ÆÍâÌâ°Å곩Ðgê ~âªkâÀâ°°{êZgâÔâ ÅâÑK ¾¸{âP. dâ°vâ°dâ}â° ~êô·ÀÖ}â}Ögâ°Àâ{â°
ÉÖ|âXÆ·[. û{ÖPªyâgâÔâ ~âZdÖpâ aª{곪{ÖÐ ²vâÏê©dâ°. ±·{â %ÀâµâXdâyê E{ê.
%{ê© î©» ±ZÝâWkâÌâ°Ë Ì곩gâ~âr°Ægê Ïê©dê©Ïê©dâ°. %{âîª{â Àê°{â°ù}â Àê°©Èê
¾Ìâ°ªyâZxÆpâÏê©dâ°. ûLpâyêÌâ°³ IùÌâ°Ïê©dâ°.
gâ½þ© Ý곩dâpâ dâzêô uÖC}â, %Àâ°¶© Ý곩dâpâ |âpêô |ÖX}âé
ÉÖ|â° Ý곩dâpâ dâ³Âêô Åâgâ, dâÝêô dⲩpâ Ìê° »©}곩 tâgâéé
ÆÍâÌâ°gâÔâ¶[ ÆdÖpâ Ý곪{â°ÀâÀâ ÉÖ|â°ÀÖgâÈÖpâ. ÉâªÉÖîÌâÃÖÐ dê·Àâó uÖC}â{â
Ýê©ùdê dê³vâ°Àâ{â°. }âµêÌâ°¶[{â°M |ÖX}â ÀâÃÖvâ°ÀâÀâ. ÉÖ|â°ÀÖÐ ÉâªÅ곩gâ
ÀâÃÖvâ°»K{âMpê, EÀâpê·[ À곩ÉâgÖpâpêª{â° ÉÖþ©±pâ° »ùÝê©ù{âpâ°.
fê©kâî, Åâ³kâî Àâ°°{êZgâÔâ° EÀê. ÉÖ|âdâpâ° ÌâÃÖÀâ û{ÖPªyâ{â ~âZdÖpâ
I~ÖÉâ}êÌâ°¶[ yê³Ðpâ°Àâpâ° Uª±°{â° »ùÌâ°{â°. ÀÖXÌâÃÖÀâ° Àâ°yâ°K Ì곩gâdê"
ÀâÌâ°Éâ°b Ïê©dâ°. Åâ°mªgÖÉâ}â 70 ÀâÍâËgâÔâ }âªyâpâ, ÏÖ·dâ}ÖÐpâ°ÀÖgâ
ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. ÀâÌâ°ûb}â ¾±ª|â}êgâùÀê. ÀâÌâ°ÉÖb{âÀâîgê Ïê©pêÌê°© Ì곩gâ
ÉÖ|â}âgâùÀê. ~âîµâZÆ°gâùgê Ïê©pê EÀê.
}âÀâ°W ~âòÀâËmpâ° Ýê©ù{âpâ°, `Ì곩gâ ÀâÃÖvâÏê©dê ±¾Q' Ì곩gâÀâó
ÉÖ|âXÆ·[ÀÖ{âpê Éâgâ°x ÅâÑK ÀâÃÖÚî. aª{â° Àê©Ôê AÔâÑ"ù{â° »ùÌâ°°Àâ

118

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

(µê³©ºÉâ°Àâ) ±Ìâ°dê E{âMpê Ì곩ÐÌâÃÖÐ Uª{âpâ°. ogÖ{â°{ê©}â°? o ÅâÑK
ÀâÃÖgâË{â¶[ }ÖÀâó U¶[ UvâÆ{êM©Àê? Éâgâ°x{â ÅâÑKÌâ°¶[ ¾gâ°Ëx ÅâÑK E·[.
%ÀâógâÔâ aª{âpâ¶[ aª¬·[. aª{âpâ¶[ E}ê³Qª{âdê" ÉÖL}âÆ·[. þ©gê Ýê©ÔâÈÖÐ{ê.
uêyê {â½µâXÀâ° yêyê %¾yâXÀâ° é uêyê %{â½µâXÀâ° yêyê ¾yâXÀâ° éé
Upâvâîª{â·³ Ïê©pê Ïê©pê ~ÖZÄKgâùÀê. Éâgâ°x{â¶[ Éâ]gâË{âªzâ È곩dâ{â ~ÖZÄK
E{âMpê ÉÖÌâ°°mX Àâ°°ÑKÌâ°³ ·ÅâXÆ{ê. ±ZÝâWÈ곩dâ{â ~ÖZÄK Àâ°yêK ûgâ{â°. %{âdê"
Ì곩gâÀê© Ïê©dâ°. ¾gâ°Ëx{â¶[ ÉÖ|âdâ}â° AyâWyâyâ®{â Àê°©Èê Àâ°}âÉâb}â°Q
OdÖgâZgê³ùÉâ°Àâ}â°. Éâgâ°x{â¶[Ìâ°³ OdÖgâZyê ±pâ°Àâ{â°. A{âpê gâ°pâ°Æ}â
A{ꩵ⠻©zâËÉÖQ}â ÀâÃÖvâ°, µâ°ÅâdÖÌâ°Ë, {ê©ÀâyÖ I~ÖÉâdâ}Ögâ°,
µÖÉÖç|âXÌâ°}â }âvêÉâ° U}â°QÀâ¬{ê. ¾gâ°Ëx ÅâÑKgê Y{â° Àâ°°{êZgâÔâ¶[
ÌâÃÖÀâ{â}ÖQ{âpâ³ ÀâÃÖvâ°. Ì곩РÝê©Ôâ°Àâ{â° Ì곩gâ ÀâÃÖvêª{â°. µâ°dâ{ê©Àâ}â°
Éâª}ÖXûÌâÃÖÐ{âM, ±ZÝâWkÖîÌâ°³ Ýñ{â°. g곩pâÙ}Özâ Àâ°{â°Àê
ÀâÃÖÚdê³Ôâ\¶·[. {âyÖKyâZÌâ°pâ³ Àâ°{â°ÀêÌâÃÖg⶷[. mgâ»K}â¶[ m}âpâ° ØkâÚ
ÅâÑK ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°.
²}â uÖ}ê u곩 ÅâÑK dâpâΰ é É곩 }âþ© ÅâÀâÉÖgâpâ Éê yâpâΰ éé
aª{â° µâ±MÀâ}â°Q }Ö}â° %}ê©dâ ÏÖî Ýê©ùpâ°Àê.
~âZzâÀâ° ~âòpâ}â ~âópâ°Íâ ~âópÖyâ}â é ~Öªkâ µâ±M IkÖ+pÖ éé
É곩Ý⪠ÉâyÒ uê³X©» ¾pâªm}â dâþÌê° pâpâªdÖpâ, eªdÖpÖ éé
µâ±M þ© Éâgâ°x µâ±M þ© ¾gâ°Ëx µâ±M þ© Àê©{â ±fÖ}Ö éé
µâ±M þ© ~âó¾ dÖÌâÃÖ dê «©yâpâ, dâpâ ÏêôtÖ %ÉÖL}Ö éé
u곩 uÖÑ I~ÖÉâ}Ö Ñ©}Ö, IÉâdÖ dâÝ⳪ ïdÖ}Ö éé
Àê³{â·° Y{â° µâÑKÌâ°°yâÀÖ{â A µâ±MgâÔâ}â°Q dâpê{ê Uª{â° ÉÖþ©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°. É곩Ý⪠Éâyâ uê³X©», ¾pâªm}â pâpâªdÖpâ eªdÖpâ EÀê© Y{â°
µâ±MgâÔâ}â°Q ~âpâÀâÃÖyâW}â³ dâpê{â. E¶[ E{â}â°Q Ýê©Ôâ°Àâ{â° EÍêD© o µâ±MgâÔâ}â°Q
~âpâÀâÃÖyâW}ê© dâpê{â Uª{â°. EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâ{â³ µâ±MÀâ·[. E¶[ ÌâÃÖÀâ{â}â°Q
~âpâÀâÃÖyâW Uª{â° dâpêÌâ°°Àâp곩 %{â° ¾pâªm}â}â ÅâÑKÌâ°}êQ© Ýê©Ôâ°Àâ{â°. E{â°
ÉâyâXÉÖþ©±pâ{âM·[ (Ýê©ù{âM·[).
Éâgâ°x ¾gâ°Ëx Upâvâ³ ÅâÑKgâÔâ° o µâ±M{â Àê°©Èê A|ÖîyâÀÖÐÀê. µâ±MÀâ}êQ©
%Àâ·ª²û %ÀâógâÔâÈê[© ÉÖL}â ~âvê¬Àê. ÌâÃÖpâ° ÌâÃÖpâ ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ UÍâ°D
ÉÖ|â}êÌâÃÖΰyâ°. %Àâîgê ûdâ" ÉÖL}âÀêª{â° Ýê©Ôâ°Àâ{â°. EÀâógâÔê·[ A µâ±M
A|Öîyâ. Éâgâ°xÀâó 33 d곩s {ê©ÀâyêgâÔâÀâpêgê ÀâÃÖyâZÆ{ê. Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâ}â°
E{â}â°Q ¾ª¬û·[ E{âîª{â Upâvâ° Àâ°°ÑKgâÔâ° ·ÅâXÀꪬpâ°Àâ}â°. A{âpê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

119

AyâWÉÖdÖ_yÖ"pâÆ·[. Éâ]gÖˬ È곩dâgâÔâ¶[ AyâWuÖC}âÀÖgâ{â°. ogâ
~âªkâÀâ°°{êZgâùª{â }âÀâ°W ~âòÀâËmpâ° UÍâ°D ÉÖ|â}ê ÀâÃÖÚ{âpâ°. O}â}â°Q
gâùû{âpâ°. ÌâÃÖÀâ Éâ³yâZgâÔâ}â°Q }âÀâ°gÖÐ ²r°D Ý곩Ðpâ°Àâpêª{â° }곩vâ°ÀÖ.
ÉÖþ©±pâ° EÀâógâÔâ}â°Q %·[gâÔêÌâ°°»K·[. A{âpê E{â° A|ÖXyâWÀâ·[.
Ì곩gâÉÖ|â}ê U}â°QÀâpâ°.
uê³X©» ¾pâªm}â kÖkâî Àâ°°{ÖZ É곩 Ýêô }êô}â}â ÀâÃÖþ é
yê d곩 uÖ}Ö g곩pâÙ Ì곩Ð, Àâ°ÝÖ yê©m Ýêô yÖþéé
dê·Àâpâ° EÀâ»Kgâ³ o Àâ°°{êZgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. g곩pâÙpâ° kÖkâî
Àâ°°{êZΰª{â |ÖX}âÉâLpÖgâ°»K{âMpâ°. %Àâpâ° ±ZÝâWkÖîgâÔâ³ AÐ{âMpâ°.
(±ZÝâWkâÌâ°Ë ~Ö¶Éâ°»K{âMpâ°.) E{â}â°Q I~â{ê©úÉâ°ÀâÀâpâ° ±ZÝâWkÖîgâÔÖ{âpâ°.
A{âpê ogâ gâ½ÝâÉâLpâ° Ì곩gâ{â ÀâÃÖyÖvâ°Àâpâ°. %Àâîgê %{âpâ¶[ ÉâÁâ·yê
{ê³pêÌâ°{â°. |êôÌâ°Ë, ÉÖÝâÉâgâÔâ}â°Q Àâ°°¬pêÌâ°° ±Ìâ°Éâ°Àâ{â°. ÉÖþ©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Ìâ°ÝÖª Å곩gâ yâÝÖª Ì곩gâ Æ}ÖµÖ éé
o Àâ°°{ÖZ ÉÖ|â}êΰª{â AyâWuÖC}â ·«Éâ{â°. Àâ°}â°ÍâX}â {ê©Ýâ{â¶[ ÉÖdâÍâ°D
±·Æ{ê. E{âdê" `}ÖpÖÌâ°¹ k곩ÈÖ' U}â°QÀâpâ°. E{âpâ¶[ U·[Àâò E{ê.
ÌâÃÖÀÖgâ Àâ°³pâ}êÌâ° dâ¹J}â d곩µâÀâó (uÖgâZyâÀÖgâ°Àâ{곩) yêpêÌâ°°Àâ{곩
Agâ ±ÝâÔâ %ÈñÑdâ pâÝâÉâXgâÔâ° dâªvâ°±pâ°Àâ{â°.
}ÖÀâó ×ÑyêbÌâ° ÀêôuÖC¾dâ Ìâ°°gâ{â¶[pâ°ÀêÀâó. µâî©pâ{â ~âZ» ÉâxJ %ªgâdâ³" a±T
Àêô{âXpâ° Ýâ°sD{ÖMpê. A{âpê©}â° ÀêôuÖC¾dâ {ê©Ýâpâkâ}êÌâ° d곩údêgâÔâ}â°Q »ù¬·[.
%ÀâógâÔâ pâÝâÉâXÀâ}â°Q %î»·[. ~âZÌâ°yâQ }âvê{ê© E{ê. g⪫©pâÀÖ{â תyâ}êgâÔâ°
}âvꬷ[. `kÖkâî' Àâ°°{êZÌâ°¶[ ±ÝâÔâ {ê³vâG %}â°Åâ³»gâÔÖgâ°Àâ{êª{â°
Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. Ñ©¶dêô Ñ©¶Ìâ°}â°Q yêgêÌâ°°Àâªyê |ÖX}âÀâó d곩údêgâÔâ}â°Q
%pâùÉâ°Àâ{â°. Agâ ÉÖ|âdâ¾gê %ÈñÑdâ %}â°Åâ³» IªÂÖgâ°Àâ{â°. d곩údêgâÔâ°
yêpêÌâ°°»Kpâ°Àâªyê {ê³vâG û¬PgâÔê© ·«Éâ°ÀâÀâó. ±ZÝÖWªvâÀê© dÖx°Àâ{â°
(%·dâ) ±ZÝâW}â {âµâË}âÀÖgâ°Àâ{â°. Agâ Ì곩Р¥ A ±ZÝâW}곪¬gê
ÀâÃÖyâ}Övâ°Àâ}â°. %Àâ}â ~âZdÖµâÀâó UÍê³Dª{â° ¬ÀâXÀÖÐ{ê Uª{âpê %{ê©
~âpâÀâÃÖyâW}ꪱ }⪲dêÌâÃÖgâ°Àâ{â°.
µâ±M eªdÖpâ Åâ³kâî Àâ°°{ÖZ »Zdâ°s©Ýêô %ÉÖL}Ö é
ÀÖXÉâ{ê©Àâ yÖd곩 ~âýkÖ}Ö, kÖª{â Éâ³Ìâ°Ë É곩uÖ}Ö éé

120

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀÖXÉâ{ê©Àâpâ° AuÖCkâdâZ{â Àê°©Èê |ÖX}âÉâLpÖgâ°»K{âMpâ°. E¶[ |ÖX}â
dꩪ¬ZyâÀÖgâ°»K{âMªyê %¶[Ìâ° }âpâgâÔê·[ yêpê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â°. `dâpâ }êô}곩
¬©{Öpâ Àâ°Ýâ· Àê° ~ÖXpÖ Ýêô é' ÌâÃÖÀÖgâ E¶[ ~â³xËÀÖ{â OdÖgâZyê
IªÂÖgâ°Àâ{곩 {â½µÖXÀâùgâÔê·[ dÖx°ÀâÀâó. ÉâÀâ°ÉêXgâÔê©}Ö{âpâ³ ±ª{Ögâ
¾©Àâó dâ°ùyâ° ¾Àâ°W Àâ°}âÉâb}â°Q (×yâKÀâ}â°Q) E¶[Ìê°© ¾¶[Éâ°»K©î %¶[Ìê°©
ÉâÀâ°ÉêXÌâ° ~âîÝÖpâÆ{êÌâÃÖ? AuÖC kâdâZ yêpê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â° |ÖX}⬪{â.
|Ö}âXÀâó ÀâÃÖÉâDpâ Ñ© Ìâ°ªyê. `|ÖX}âý© Àê©{â µÖÉâç dâÝâyâÝêô, |Ö}âX ý© Àê©{â
±fÖ}Ö é' Eª¬gâ³ }âÀâ°W {ꩵâ{â¶[ ±ÝâÔâ m}â |ÖX}âÀâ}â°Q AuÖCkâdâZ{â¶[
dꩪ¬Z©dâîÉâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. E{â° d곩údêgâÔâ}â°Q yêpêÉâ°Àâ{â°. EÀâpâ°
uÖgâZyâpÖ{âpâ°. A{âpê AyâW}â·[. ÉÖý©±pâ g곩¸F g곩pâÙp곪¬gê }âvêΰyâ°.
Ì곩gâÀâ}â°Q ÀâÃÖÚÌâÃÖ{Ögâ EvÖ, ĪgâÔÖ, Éâ°Íâ°Àâ°Q }ÖÚgâÔê·[ }âÍâDÀÖ{â
Àê°©Èê |ÖX}âÀâ}â°Q U¶[ dꩪ¬ZdâîÉâ°Æî?
EvÖ Æ}ֵ곩 ĪgâÔÖ Æ}âµê³© Æ}âµê Éâ°Íâ°Àâ°Q }ÖÚé
dâÝê dⲩpâ Éâ°}곩 Ý곩 g곩pâÙ, dâÝÖ ·gÖΰÝê³ yÖÛ© éé
E{âpâ %zâËÀêª{âpê o }ÖÚgâÔâ° }ÖµâÀÖgâ°ÀâÀâó. Ýê© ! }ÖzâÊ Agâ U¶[gê
Ý곩gâ°Æî?
g곩pâÙpâ° 700 ÀâÍâËgâÔâ° Ê©Æû{âMpâ°. }âªyâpâ 6 Ì곩gꩵâ]pâpâ° o
Åâ³Æ°Ìâ° Àê°©Èê ±ª{âpâ°. %Àâpâ¶[ úÀÖÊ }âªyâpâ 6 Ì곩gꩵâ]pâpâ°
g곩pâÙ}Özâpâ Àâ°Ýâyâ] úÀâ g곩pâÙ É곩 ~Öpâ}Ö~ÖÌâ° é ipâ Ê©Àâ Ñ© dñ}â
kâÈÖÌê° éé úÀâÊ ~âZzâÀâ° Ì곩gꩵâ]pâpâ°. %ª»Àâ°ÀÖÐ g곩pâÙÊ©gâÔâ°
A{âMîª{â E{âpâ |ÖX}â Éâ³yâZgâÔâ° }âÀâ°W |âÀâ°Ë Àâ°yâ°K Ì곩gâ{â¶[
~âZkâ¶yâ{â¶[Àê. g곩pâÙÊ©Ìâ°Àâpâ° Àâ°¹~â³pâdâ Ì곩g⬪{â Àâ°³Ôê,
ÀâÃÖªÉâgâÔâ}â°Q aª{â° ÀâÃÖÚ{âMpâ°. µâî©pâ ÀâmZ{âªyÖÐyâ°K. ÌâÃÖpÖ{âpâ³
Ýê³vê{âpê (Ýây곩vêΰª{â) %{â° »pâ°Ð ±pâ°»Kyâ°K. úÀâÊÌâ°Àâpâ{â°
ÀâmZdÖÌâ°{ÖÐyâ°K. g곩pâÙÊÌâ°Àâpâ° 700 ÀâÍâË Ê©Æû{â°M dÖÌâ°Àâ}â°Q
dÖÌâ°°Md곪Ú{âMpâ°. Agâ ÉÖý©±pâ ÀâÌâ°Éâ°b dê©Àâ· 15 ÀâÍâË. g곩pâÙÊ©
ÀâXªgâXÀÖÐ ý©gê dê©ù{âpâ°.
dâ±yê ÅâÌê° ÀêôpÖЩ dⲩpâÊ©, dâ±yê ÅâÌê° ÏêôpÖЩ éé
ÉÖý©±pâ° Ýê©ù{âpâ°
}ÖzâÊ© Ý⪠m±Éê ÅâÌê° ÀêôpÖЩ Àê°©î© A¬ %ªyâ Éâ°º ÈÖЩ é
|â³ |â³dÖpâ A¬ d곩 Àê°ÈÖ, }âý© gâ°pâ° }âý© kêÈÖ éé
y곩 m±dÖ Ý⪠Ì곩gâ I~ÖÉÖ, yâ±dÖ Õp곩 %dê©ÈÖ é

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

121

gâ°pâ°Æ{ÖM, úÍâX¾p⶷[, Aоª{â }Ö}â° Éâ}ÖXûÌâÃÖÐpâ°Àê. ogâ E{â°
~âZµêQÌâÃÖÐ{ê. EÍâ°D %ÀâÉêLgâù{âMÀê?
u곩 ±³pê°ü°© É곩 ÏÖÀâpÖ, dÖX IÀâ°pâ ÝâÀâÃÖî éé
%ÉâªÙX Ìâ°°gâ ~âZÔâÌâ° gâΰ, yâ±dê ±ZÝâWkÖî© éé
d곩s ¾pâªm}â Ý곩gâÌê°, ~âpâÈ곩dâ û|Öî© éé
Ý⪠y곩 Éâ{Ö Àâ°Ýâ±³±, Ýêô, É곩Ý⪠±ZÝâWkÖî éé
{âµâd곩s ±ZÝÖW ÅâÌê°, }ñd곩s dâ}êc ôÌâÃÖ éé
ÉÖyâ d곩s µâªÅâ³ ÅâÌê° Àê³©î© Odâ ~âÈêôÌâÃÖ éé
d곩s}â }Öpâ{â Ý곩gâÌâ°, Àâ°°ÝâÀâ°W{â Éê kÖî© éé
{ê©Àâyâ}â Ñ© Ð}⻩ }âý©, dÖX É⽸D ²kÖî© éé
}âý© ±³wÖ }âý© ÏÖ·dâ, }âý© ÅÖr «fÖî© éé
dâÝêô dⲩpâ Éâ°}â g곩pâÙ, Ìâ°Ýâ IÀâ°pâ ÝâÀâÃÖî© éé
~âpâÀâ° kêôyâ}âXÀâ°Ìâ°}Ö{â %ÀâÉêLÌâ°}â°Q Ý곪¬{âÀâ}â°. o È곩dâ{âÈÖ[{âpâ³
Epâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ A Ïê©pê È곩dâdê" ~âZÌâÃÖ¹Éâ±Ýâ°{â°. A{âpê Ñ©Ôâ° {â°µâ+rdê"
EùÌâ°°À⬷[. Àâ°yêK %uÖC}â{â dâ³~â{â¶[ ²©Ôâ°À⬷[. d곩s ~âZÔâÌâ°gâÔâ°
A{âÀâó. Aоª{â ±ZÝâWkÖîÌâÃÖgê© »pâ°gâ°»Kpâ°Àê}â°. ~â·r³ ÉÖÝꩱpâ°
ý©gâ}â°QÀâpâ°;
d곩s ~âZÔâÌâ° Ý곩gâΰ, Ý⪠}â Àâ°pâx ÝÖpÖé
Àâ°pâxÀêª{âpê©}â°? E{â° }Ö·°" %ÀâÉêLgâÔâ Ar ÀâÃÖyâZ `Éâ°Íâ°Àâ°Q, Éâ]~âQ,
uÖgâZyâ, yâ°î©ÌâÃÖ' }ÖÀâó o }Ö·³" %ÀâÉêLgâÔâ¶[Ìê°© evÖvâ°ÀâÀâpâ°
Éâ°Íâ°ÄKÌâ°° dâ°ªïyâÀÖ{â %ÀâÉêL. o %ÀâÉêLÌâ°¶[ Ê©ÆÌâ° kê©yâ}âÀâó
ÉâP±PÀÖÐpâ°Àâ{â°. Àâ°yâ°K ¾©Àâó Àâ°pêÆ}â ûL»gê uÖpâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ·° dÖpâx,
ýª¬}â m}âW{â Àâ°pâ°dâùdêÌâÃÖÐpⶠUª{â° ÝÖgê ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâó{â°
Éâ°Íâ°ÄKÌâ°¶[ Ê©Àâ¾gê uÖgâZ»Ìâ° 1000 ~âr°D dâÚÀê° kêôyâ}âXÆpâ°Àâ{â°. Agâ
}ê}âÄ}â Éâ°pâ°ùgâÔâ° ²kâ+{ê AyâWµÖªyâÀÖÐpâ°Àâ{â° Àâ°}â{â %ÀâÉêLÌâ°³
ÝÖgêÌê°© Epâ°Àâ{â°. Éâ°Íâ°DÄKÌâ°¶[pâ°Àâ Àâ°}âÍâX}â ûL»Ìâ°}â°Q AÔâÀÖ{â ¾{êZ
U}â°QÀâpâ°.
A ûL»Î°ª{â Ýê³pⱪ{Ögâ %{â}â°Q »ùÌâ°°Àâ ~âZÌâ°yâQ
}âvêÌâ°°Àâ{â° Àâ°yâ°K yÖ}ê¶[{êM}êª{â° ~âZúQÉâ°Àâ ~âZÉâªgâÆpâ°Àâ{â°. Éâ]·R Ýê³»Kgê
kêôyâ}âXÀâó Epâ°ÀÖgâ·³ Ukâ+pâ Epâ°Àâ{â° `O}Öΰyâ°' U}â°QÀâ ~âZµêQ dâ³vâ
Ýâ·Àâó ÏÖî dê©Ôâ°Àâ{â°ªr° Àâ°yâ°K }곩vâ°gâpâ° `Ukâ+pÖÐî' U}â°QÀâ
ÀâÃÖyâ°gâùgâ³ ±pâ°Àâ{â°. %Àâ}â° Àâ°·Ð U{âM Uª± ÉâÀâÃÖ|Ö}â,
Ukâ+pÖÐpâ°Àâ}ꪱ A}âª{â. yâdâ_x Ê©ÆÌâ°° yâ}âQ |ÖX}âÀâ}â°Q dâx°JgâÔâ dâvêgê

122

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

agâ³$ÚÉâ°Àâ}â°. E{ê© Ukâ+pâ{â ûL». Àâ°}âÉâ°b ¾Àâ°W}â°Q ±ÝâÔâ Ýê³»K}âÀâpêgê
Éâ°Íâ°ÄK Éâ]~âQgâÔâ¶[ Àâ°°Ôâ°Ðû %~âZuÖCÀâÉêLÌâ°¶[ Evâ·° ±Ìâ°Éâ°Àâ{â°.
Àâ°½yâ°XÆ}â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[Ìâ°³ E{ê© %ÀâÉêLÌâ°}â°Q %}â°ÅâÆÉâÏê©dÖgâ°Àâ{â°.
dê·Àâîgê ~â³ÀâËm}âW{â uÖC}â ±pâ°Àâ{â°. Odêª{âpê Éâ°Íâ°ÄKÌâ°¶[Ìâ°³ ÆÉâW½»
Ep⶷[. kêôyâ}âX uÖgâZyâÆyâ°K. A{âMîª{â ~â³ÀâËm}âW{â }ê}â~â° Àâ°pâ°dâùûyâ°K.
uÖgâZyÖÀâÉêLÌâ°¶[ ogâ }곩vâ°»Kpâ°Æî, Éâ°Íâ°ÄKÌâ°¶[ d⪬yâ°K. aª{â° Àê©Ôê
Éâ]~ÖQÀâÉêLÌâ°¶[{âMpê. A %}â°ÅâÀâÀê© Ïê©pê. uÖgâZ»Ìâ°¶[ dÖ~ârXÆ{ê. Àâ°}âÉâ°b,
Àê°{â°Ôâ° aª{Ögâ°À⬷[. Éâ]~ÖQÀâÉêL o ÀâÃÖ}â{âM·[. E¶[ Àâ°}⥱°¬P
aª{ÖÐpâ°Àâó{â°. uÖgâZ»Ìâ°¶[ lâ·gÖîdê E{ê. }ÖrÑ©Ìâ°yê E{ê. ÌâÃÖîg곩
aÔê\Ìâ°{â° U}â°QÆî. %{â° ¾Àâ°W Ýâ½{âÌâ°¬ª{â ±ª{â°{ÖÐpâ°À⬷[.
uÖgâZyâ{â¶[ }ÖÀê©}â° }곩vâ°»Kpâ°ÀêÀêò© U·[Àâò ÉâyâXÀê¾QÉâ°Àâ{â°. E{â° A
%ÀâÉêLÌâ° dâ~âr}Ördâ. }Ö·"}ê©Ìâ°{â° yâ°î©Ìâ°Àâó %{â° ÉÖ]ÅÖÆdâÀÖ{â°{â·[.
{ê©ÀâyêgâÔâ° o %ÀâÉêLÌâ°¶[pâ°Àâpâ°. Ì곩ÐgâÔâ° }Ö·"}êÌâ° %ÀâÉêLÌâ°¶[pâ°Àâpâ°.
%Àâpê·[ ÉâîÌâÃÖ{â ²ª{â°Æ}â¶[pâ°Àâpâ°. A{âpê %¶[ Àâ°}âÆ{ê. E{âpâ Àâ°°ª{ê
yâ°î©ÌâÃÖ»©yâÆ{ê. Ì곩ÐgâÔâ° yâ°î©Ìâ°{â %ÀâÉêL Àâ°°r°DÀâpâ°. %{â³ dâ³vâ
dâ¾ÍâFÀâ·[. %{âdâ³" 1000 ~âr°D Ýêkâ°+ uÖC}âÆ{ê. E¶[Àâpêgê Àâ°°sD{â Àê°©Èê
%Àâpâ° `%Ý⪠±ZÝÖWûW' U}â°QÀâpâ°. Y{â}ê©Ìâ°{ê© yâ°îÌâÃÖ»©yâ %ÀâÉêL. %{â}â°Q
`Àâ°ÝÖ~âuÖC' %ÀâÉêL U}â°QÀâpâ°. A{âî{â° %ÀâÉêLÌâ°·[. E{â° Àâ°}âûb}â Àê°©Èê
ýÚyâÆ{ê. A{âpê Éâª~â³xËÀÖ{â ±ª|âÀâ·[. dê·Àâó %ªgâgâÔâ° Ê©ÆÌâ°
ýÚyâ{â¶[{â°M, kêôyâ}âX{â Ýê×+}â %ÀâÉêLÌâ°° %}â°ÅâÀâdê" ±pâ°»Kpâ°yâK{ê.
Àâ°ÝÖÌ곩gꩵâ]pâ}â° o %ÀâÉêLÌâ°}â°Q Àâ°°r°DÀâ}â°. Àâ°}âÀâó ÀâÃÖÌê°Ìâ°¶[{âpâ³
%{âpâ Àê°©Èê ýÚyâÆ{ê. Àâ°}â°ÍâX d곩ÀâÃÖ ûL»Ìâ°¶[{ÖMgâ, pâdâK ~âîkâ·}ê E{â°M
A ÀâXÑK dâyâËÀâX ¾ÀâËýÉâ°Àâ ûL» Epâ{â°. E¶[Ìâ°³ %{ê© ûL» IªÂÖgâ°Àâ{â°.
Ê©ÀâÆ{âMpâ³ dâyâËÀâX ~âZuêC E·[. A}âª{âÀâó AyâW}â¶[{ê. %{ê¶[ª{â ±pâ°Àâ{â°?
E{âpâ¶[ E{âMpâ³ Epâ±Ýâ°{â°. Àâ°}â{â AÀâpâx{â¶[·[. ÌâÃÖÀâ Upâvâ°
~â{ÖzâËgâÔâ¶[ A}âª{â {ê³pêÌâ°°Àâ{곩 %{â° dê©Àâ· AyâW}â{â°. Ïê©pê
ÌâÃÖÀâ{âpâ·³[ {ê³pêÌâ°{â°. ·dâ_ (OdÖgâZyê) U¶[pâ°Àâ{곩 %¶[ A}âª{âÆ{ê.
A}âª{â{â %}â°ÅâÀâ Àâ°}âÉâ°b ¾ªyâ¶[ Epâ°Àâ{â° yÖΰ ·dâ_ Àâ°gâ°Æ}â Àê°©Èê
E{ÖMgâ Àâ°gâ° A}âª{â ~âvâ°Àâ{â°. Àâ°gâ° {ê³vâG{Ö{âªyê %{âpâ ·dâ_ AÂ곩rgâÔâ
dâvêgê Ý곩gâ°Àâ{â°, Agâ %¶[ A}âª{â ~âvêÌâ°°Àâ{â° Àê³{âÀê³{â·°
yÖΰÌâ°}â°Q ²rDgâ·{â Àâ°gâ° ogâ yâ}âgê Ïê©dêª{Ögâ yÖÌâ°}â°Q %pâÉâ°Àâ{â°.
Ar{â¶[ À곩m}â°Q ~âvêÌâ°°Àâ{â°. Àâ°m(À곩m°) %{âpâ¶[ E·[. À곩m°,

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

123

Àâ°uÖ, A}âª{â AyâW}â·[{ê. }âÀâ°W Ê©Àâ}âÀê·[ ÀâÃÖÌâÃÖuÖ·{â¶[ Àâ°°Ôâ°Ð{ê.
ÉâªÉÖpâÀâó ¾ÉÖbpâÀêª{â° »ù{â³ »ù{â³ %{âpâÈê[© A}âª{â ~âvêÌâ°·°
ÝÖyê³pêÌâ°°Àâ{â° Àâ°³ÙËyâ}â. `ÝÖÌâ° dⲩpÖ Õpâ gâÌâÃÖ, ÕdÖ Ýêô ÉâªÉÖpâ é'
U¶[ ·dâ_Æyê³K %¶[ Àâ°}â ¾ª»yâ°K %¶[ A}âª{âÆyâ°K. Àâ°}âÆ{âM¶[ (·dâ_Æ{âM¶[)
A}âª{â a·Àâ}â°Q (·dâ_Àâ}â°Q) ~â³pêôû{Ögâ A}âª{âÀê© A}⪠{â. ÏÖ·dâ}â ·dâ_
e¬}â dâvêgê E{ÖMgâ 12¥12 Àâpêgâ³ e{â° Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°°Àâ{â°. E{ê© %Àâ}â
OdÖgâZyê. ¾©ÀÖÐ %{â}â°Q ÉÖºÉâÏê©dâ° %{â° ¾·°[Àâ{â°. %{âpâªyê ÉâªÉÖpâ{â¶[
Ýêkâ°+ a·Àâó E{ÖMgâ Àâ°yêK Àâ°yêK m}âW Àâ°pâxgâÔâ° ÉâªÅâÆÉâ°ÀâÀâó. Àâ°{â°Àê,
Àâ°dâ"Ôâ° |â}â E}â³Q O}ê©}곩 U·[{âpâ Àê°©Èê AÉê¥Àâ°Àâ°dÖpâ, Àâ½{ÖPÀâÉêLÌâ°¶[
|â}â{â À곩Ýâ ÝêkÖ+gâ°Àâ{â°. {â°vâG}â°Q }ê³©Ú A}âª{â ~âvâ°Àâ{â° E{ê. A{âpê
U¶[ A}âª{âÆ{ê Uª{â°d곪Úpâ°Æp곩 %¶[ A}âª{âÆ·[. %{â° ¾Àâ°WÈê[© E{ê.
¾©Àê© A}âª{âÀâ}â°Q ¾Àâ°W EÍâD{âªyê Ar{â¶[ ÉâªÉÖpâ{â¶[, ÆÍâÌâ°gâÔâ¶[
|â}â{â¶[ ÀâÃÖ}â Àâ°ÌâÃÖË{êgâÔâ¶[ A}âª{â{â UÔêgâÔâ}â°Q dâªÚ¬M©î. o ¾Àâ°W
Àâ°}âûL» Ýê³ÌâÃÖMr¬ª{â dâ³Ú{ê. %{â° ûLpâÀÖÐ{ê, Agâ »ùÌâ°°Àâ{â° A}âª{â
ÌâÃÖÀâó{êª{â°. Àâ°}âÀâó ûLpâÀÖÐpâ·° a~âR{â°. aª{â° dâ_x dâ³vâ %{âdê" ûLpâyê
E·[.
yâ}â ûLpâ Àâ°}âûLpâ Àâkâ}âûLpâ, Éâ°pâ» ¾pâ» ûLpâ Ý곩Ìâ° é
dâÝêô dⲩpâ ÀÖ ~â·dâ d곩, dâ·R}Ö ~ÖÀêô d곩Ìâ° éé
%ª{âpê yâ}â°¥Àâ°}â¥|ÖX}⥾Ìâ°» U·[Àâò ûLpâÀÖÐpâÏê©dâ°. dâÈÖRªyâpâ{â¶[
ÀâÃÖÚ{â ÉÖ|â}ê uê³yê yâ³dâÝÖdâÈÖgâ{â°. ¾©Àê© %}â°ÅâÀâdê" yâª{â°dê³Ôâ°\Æî.
%{â° dâ_x{âÈÖ[gâ°Àâ{â·[. Àâ°}âÉâ°b ÀâÃÖÌê°Ìâ° dÖpâx 24 yÖÉâ³
Ýê³ÌâÃÖMvâ°»Kpâ°Àâ{â°. U·[ %ÀâÉêLgâÔâ¶[Ìâ°³ Àâ°}âÆpâ°Àâ{â°, ÉÖ|âdâ}â°
Àâ°ÝÖµâ³}âX{â É⽸DÌâ°¶[ Ý곩{Ögâ·³ %Àâ}â° Àâ°}â{â AÀâpâx{â¶[Ìê°©
Ý곩gâ°Àâ}â°. Éñpâ Àâ°ªvâ·Àâ}â°Q }곩vâ°»Kpâ°Æpâ·[Àê©? Eªzâ %}âªyâ
ÆpÖrpâ³~âgâÔâ° aª{곪{â° µâ³}âX{â¶[ Ý곩gâ°ÀâÀâó. A Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâ Uªzâ
{ê³vâG ÀêôuÖC¾dâ}ÖÐpâÏê©dâ° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚî. o Īvâ{â·[ pâÝâÉâXÆ{ê.
gâ°pâ°}Ö}âdâ{ê©ÀâÊ© ý©gê}â°QÀâpâ° `d곩s ±ZÝÖWªvÖ {Öyâ° ÀâÃÖ¶dâ..... é' Agâ
Àâ°}â°ÍâX UÍê³D© m}âWÀê»K{âMpâ³ %{â}â°Q Àâ°pêÌâ°°À⬷[. A{âpê %{âÑ"ªyâ
Ïê©pêÌâÃÖ{â Àâ°yê³Kª{â° %ÀâÉêL E{ê. ÉÖý©±pâ° %¶[ Epâ°»K{âMpâ°. %¶[ kêôyâ}âXdê"
Àâ°pâxÆ·[. `yâ°îÌâÃÖ»©yâ Èñý yê ~ÖpÖ é Æ}â»dâpê yâÝÖ {ÖÉâ yâ°ÀâÃÖcpÖéé
E{â³ aª{â° {ê³vâG ÆuÖC}âÀê©. aª{â° ÏÖî A %ÀâÉêLÌâ°}â°Q Ý곪¬{âÀâpâ°
%¶[ª{â dêÔâgê Uª{â³ ±pâ°À⬷[. AdâÉÖWyÖKÐ Upâvâ° AyâWgâÔâ° Àâ°pâx{â

124

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

±ùdâÀâò É⪺Éâ°Àâ{â°. Odêª{âpê %ÀâógâÔâ µâÑK ÀâºËû Àâ°pâx{â }âªyâpâÀâò
±Ìâ°dê ovê©pâ°Àâ{â°. AyâW Àê°©Èê pâdÖ_dâÀâkâÆ{ê. AyâW}ê³Ôâgê ÌâÃÖÀâ{â}â°Q
yâ°pâ°dâÈÖgâ{â°. Àê°©Èê AÀâpâx ¾ÀâÃÖËxÀÖÐpâ°Àâ{â°.
ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°, `Aоª{âÈê© }Ö}â° ±ZÝâWkÖî' d곩s Éâ·
¾pâªm}â}ÖÐpâ°Àê. }Ö}â° %¾ÀâËk⾩Ìâ°ÀÖ{â A}âª{â %}â°ÅâÆÉâ°Àê}â°. }â}âQ
kêôyâ}âX Uª{â³ Ækâ¶yâgê³Ôâ°\À⬷[. kêôyâ}âX{â dâ°gâ°$Àâ{â° ýgâ°$Àâ{â° Uª{곩
Àâ°°Ð{â° Ý곩Ð{ê. ÀÖÉâ°{ê©Àâ}â° %m°Ë}â¾gê ý©gê Ýê©ù{â `}â}âQ ¾}âQ ýî{Ö{â
m}âWgâÔê·[ AÐ Ý곩ÐÀê, ¾}âgê %ÀâógâÔâ uÖC}âÆ·[ }â}âÐ{ê. %{â}â°Q »ùÌâ°°Àâ¶[
}ÖÀâó yâ~â°RyêK©Àê. ¾}âgê }ê}âÄ·[Àêª{âpê ¾}âQ %ÀâÉêLÌâ°¶[ dâ°ª{â°ªÂÖÐ{ê.
Odêª{âpê %{â° ~âpâÀâ° kêôyâ}âX{â %ÀâÉêLÌâ°¶[Àê. ±ÝâÔâ m}âWgâÔâÀâpêgê %{âpâ
kêôyâ}âXÆpâ°Àâ{â°. Y{â}ê© ÀâgâË{â¶[ e{â°»Kpâ°ÀâÀâ A uÖC}âÀâ}â°Q
Àâ°pêÌâ°°À⬷[. 6}ê© Àâgâˬª{â Àâ°yêK 5dê" Àâ°pâÔâ°À⬷[.
dâª~ñªvâpâpâ}â³Q aª{곪{â° ÏÖî `vÖ. Uª{ê© dâpêÌâ°°yêK©Àê. ÝÖgêÌê°© }ÖÀâó
U·[pâ}â³Q `Éâªyâ' Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâ{â°. %{â° ÝÖgêÌê°©, %Àâpâ° ÉâªyâpÖ{âp ê
gñpâÀâ (Ýêkâ°+gÖîdê){â }â°Ú.
{ê©ÀâyêgâÔâ° ~âZuÖC %ÀâÉêLÌâ°¶[pâ°Àâó. ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q Ýê³pâgê ErDpê Ïê©gâ
dêvâ°À⬷[Àê©? ÕZuÒ{â¶[ ±ÝâÔâ ¬}âgâÔâÀâpêgê IùÌâ°°Àâªyê, ±ÝâÔâ yâxJÐ}â
~âZ{ꩵâ{â¶[ ÀâÉâ°KgâÔâ° dêvâ¬pâ°Àâ{â°, E¶[Ìâ° ±ÁÒË{â¶[ µâî©pâ ±ÝâÔâ
¬}âgâÔâÀâpêgê ûL»Ìâ°}â°Q dÖÌâ°°Md곪Úpâ°ÀâÀâó.
Ê©Àâ ±ZÝâW Àâ°yâ°K ÀâÃÖÌâÃÖ É⽸D kêôyâ}âX{â Ar. ~âµâ°gâÔê·[ Éâ]~ÖQÀâÉêLÌâ°¶[Àê.
Àâ°}â°ÍâXpâ° uÖgâZyâ %ÀâÉêLÌâ°¶[pâ°Àâpâ°.
{ê©ÀâyêgâÔâ° yâ°î©Ìâ°
%ÀâÉêLÌâ°¶[pâ°Àâpâ°. %Àâpâ kê©yâ}âÀâó Uª{â³ ±{âÈÖgâ{â°. %Àâpâ° Éâªyâpê©
U}â°QÀâpâ°. `}Ö}âdâ Éâªyâ %dÖ· Éâ{Öý é' %Àâpâ·[ ÆdÖpâgâù·[. dâ²TxÀÖ{âpê
mªgâ°dâr°DÀâ{â°, ~ÖpâÉâ{â ÉâRµâˬª{â ×}âQÀÖ{Ögâ ÏêÈê Ýêkâ°+. mªgâ³
dâr°DÀ⬷[. a±T Éâªyâ o %ÀâÉêL Ý곪¬{â Àê°©Èê Àâ°yêK Àâ°}â{â ýÚyâ{â¶[
±pâ°À⬷[. dâ²Tx ×}âQÀÖ{â Àê°©Èê %{âpâ mªgâ° »}â°QÀâ gâ°x E·[{Öΰyâ°.
d곩s ¾pâªm}âpâ° AÐ Ý곩{âpâ°. µâ³}âX{â É⽸DÌâ°³ ÀⰰЬ{ê.
Àâ°ÝÖµâ³}âXÀâò dê³}êgê³Ôâ°\yâK Ý곩gâ°Àâ{â°. }â}âQ U{â°pê© ±ZÝâW Ýâyâ°K d곩s
Éâ· m}âW ~âvê¬pâ°Àâ}â° Uª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê (}â}âgê) OÔâ° d곩s Éâ·
µâªÅâ°ÀÖÐpâ°Àâ}â°. %{ê·[ }â}âQ aª{â° dâ_x ÀâÃÖyâZ. Àâ°½yâ°XÈ곩dâ{â aª{â°
ÀâÍâËÀâó Äyâ½È곩dâ{â aª{â° ¬}âÀêª{â° µÖÉâçgâÔâ³ Ýê©Ôâ°ÀâÀâó. Äyâ½È곩dâ{â
aª{â° ÀâÍâËÀâó ±ZÝâW}â aª{â° dâ_x. ±ZÝâW}â }â³pâ° ÀâÍâËgâÔâ° ÆÍâ°JÆ}â aª{â°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

125

dâ_x. ÆÍâ°JÆ}â }â³pâ° ÀâÍâËgâÔâ° úÀâÊÌâ° aª{â° dâ_x. úÀâ ÊÌâ° ~â³»Ë
Ê©Àâ}â, ÀâÃÖÌê°Ìâ° aª{â° dâ_x. ÀâÃÖÌê°Ìâ° ~â³xË Ê©Àâ}â, ¾pâªm}â}â aª{â°
dâ_xÀê¾Éâ°Àâ{â°. ¾pâªm}â}â° %}ê©dâ ÏÖî m}âW ~âvê¬pâ°Àâ}â°. %Àê·[ }â}âgê
aª{ê© aª{â° dâ_xÀêª{â° ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. m}âpâ° }â}âQ AÌâ°°ÍâXÀâ}â°Q dê©ù
mgâÔâdê" ¾·°[Àâpâ°. }ê³©Ú E{ê© }â}âQ AÌâ°°ÍâXÀâó. o AyâW %ÀâÉêLΰª{â E}â°Q
dêÔâgê Ý곩gâÈÖpê Uª{â° Ýê©Ôâ°Àê. %Àâ°pâÈ곩dâ{â¶[ AyâW¾gê ÀâÌâ°ûb}â
gâx}êÌê°© E·[.
}Ö}â° E{â}â°Q ÉâªÑ_©~âK{â¶[ Ýê©ù{âpê %{â° »ùÌâ°{ê© Ý곩gâ°Àâ{â°. A{âMîª{â
E¬ÍâD}êQ© Ýê©Ôâ°Àê, %ÍâD}êQ »ùΰî. ÏÖª|âÀâpê©, `yâÝÖ }âý ~âpâÈê© Ñ lÖÌâÃÖ
é' %·[ ~âZÔâÌâ°Æ·[. ÉÖý©±pâ° %¶[ª{â ±ª{âÀâpêª{â° »ùΰî. %Àâpâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°
ÝÖvâ ÀâÃÖªÉâ È곩Ýâ³ }Ö À곩pê, ÝÖ Éâyâ}ÖÀâ° I~Öû© é
yÖpâ}â yâpâ}â %ÅâÌâ° ~â{â{ÖyÖK, dâÝêô dⲩpâ %Æ}Öú© éé
ÉâyâX Éâ]pâ³~â }ÖÀâ° ÉÖý©±d곩, É곩Ýêô }ÖÀâ° ÝâÀâÃÖpÖ é
uê³X©» Éâ]pâ³~â %·Ù ¾pâªm}â, É곩 m~êô }ÖÀâ° ÝâÀâÃÖpÖ éé
AyâW}â° ÌâÃÖÀÖgâ %}âªyâ ±ZÝÖWªvâÀâ}â°Q û©ù %Àâ°pâÈ곩dâÀâ}â°Q
~âvêÌâ°°Àâ{곩 Agâ %¶[gê Àê³{â· ÏÖî ±ª{âªyê %}â°ÅâÀâÀÖgâ°À⬷[. yâÀâ°W
Àâ°³· }êÈêÌâ°}â°Q Àâ°°sD{â %}â°ÅâÀâ ±pâ°Àâ{â°. ¾{êZΰª{â Ukâ+pÖ{Ögâ yÖÀâó
U¶[pâ°Àêª{â° »ùÌâ°{â ûL» Epâ°À⬷[. `Éâ]~âQ' ÌâÃÖÀâ{â°? Æ°zêXÌê°©
À곩ÉâÀêò AÐyâ°K. %¶[ª{â Ýê³pⱪ{ê U¾Éâ°Àâ{â°. %{â° hâsyâ
%ÀâÉêLÌâÃÖÐyâ°K. }Ö}â° %¶[{êM.
%¶[ AÝÖpâ, ¾©pâÚdê, A·ÉâX ¾{êZgâÔꪱÀâó E·[. }ÖÀê·[ AyâWÀâó %Àâ°pâÀêª{â°
Ýê©Ôâ°ÀêÀâó A{âpê ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ A»W©Ìâ°yê dÖx°À⬷[ U}â°QÀâ{â°
Aµâ+Ìâ°ËÀâ}â°Q Iªr°ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ %}â°dâpâx ÀâÃÖvâ°»K·[.
µÖÉâçgâÔâ %}â°dâpâx }âvêÌâ°°»K{ê. µâÉâçgâÔâ° AyâW}â}â°Q dâyâKîÉâÈÖpâÀâó. ¾©pâ°
y곩ΰÉâÈÖpâ{â°. Uª¬pâ°ÀÖgâ o %ÀâÉêLgÖÐ }ÖÀê©dê ~âZÌâ°»QÉâ°»K·[?
ÌâÃÖpâ° }âÀâ°W ¾m Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q Ýâ»KÑ"pâ°Àâpâ° ({â³vâ°»Kpâ°Àâpâ°?) %{âdÖ"Ð
Ukâ+îdêÌâ°³ E·[.
ÀÖXÉâpâ° AuÖCkâdâZ{â¶[ |ÖX}âÀâ}â°Q dꩪ¬Z©dâîÉâ°»K{âMpâ°. %¶[ d곩údêgâÔâ¶[
uÖgâZyâÀÖ{Ögâ yâ°î©Ìâ°{âÀâpêgê d곪vê³Ìâ°°XÀâÀâó. Ì곩ÐÌâ° gâ°î
E¶[Ìâ°Àâpêgê E{ê.

126

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

a±Tîgê hÖÌâ°ÀÖ{âpê %Àâpâ}â°Q Ýâ»Kpâ{â AÉâRyêZgê aÌâ°°XÀêÀâó. %¶[ Àêô{âXpâ°
gÖÌâ° {ê³vâG¬{ê {ê³vâG AÉâRyêZgê Ý곩РU}â°QÀâpâ°. %Àâpâ³ Àêô{âXpê© A{âpê
%Àâîgê %Íâ°D %}â°ÅâÀâÆ·[. ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ p곩ÐÌâ° p곩gâ ÀÖûÌâÃÖgâ{ê©
Ý곩{âpê Ïê©pê dâvê dâùÉâ°Àâpâ°. Odêª{âpê %¶[ %{âdê" Ïê©dÖgâ°Àâ ÉÖ|â}â uÖC}âgâÔâ
·ÅâXyê E·[. Ý곩{âdâvêgâ³ yâdâ" uÖC}â{â dê³pâyê U¾Qû{Ögâ p곩ÐÌâ°}â°Q
%Àê°©îdêgê dâpê{ê³Ìâ°X·° »ùÉâ°Àâpâ°. Ýê×+}â uÖC}â ×ÑyêbÌâ° Epâ°Àâ ÉÖ|âXyê
Epâ°Àâ{âîª{â %¶[ Ý곩gâ·° »ùÉâ°Àâpâ°. ÝÖgêÌê°© Ì곩g⬪{â
`yâ°î©Ìâ°'Àâ}â°Q Àâ°°r°D±Ýâ°{â°. ÉÖÆpÖpâ° ÀâÍâË kêôyâ}âX dÖÌâ°ª AÐ
Epâ°Àâ{â°. }âªyâpâ µâÑK dâ°ª{â°Àâ{â°. %¶[ A}âª{âÆ{ê A{âpê dêÔâÐùÌâ°Èê©Ïê©dâ°.
ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ° `yâÝâªdê gâÌê° ±Ýâ°î }â AÌê°, YÉÖ {ꩵâ ÝâÀâÃÖpÖ Ýêôéé'
E¶[ª{â ~â°}âmË}âW E·[
ÏÖZÝâWx}â aª{â° Àê°rv곩pâ E{â°M. %{â}â°Q dâyâKîû EÏÖVgâ ÀâÃÖvâÈÖÐ %{â°
UÍâ°D {Öî dâZÆ°Éâ°Àâ{â°? ¾gâ°Ëx¬ª{â ¾pÖdÖpâ{âÀâpêgê ÀâÃÖyâZ Àâ°°ª{ê
Ý곩gâ°Àâ{â°. (Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâ}â Ýê©ùdê) Éâ]·R Éâ]·R UyâKpâdê"©pâ±Ýâ°{â°. E{â°
Éâ³dâ_WÀÖ{â ÆÍâÌâ°, Ì곩gâ{â¶[Ìâ°³ ý©gê© }âvêÌâ°°Àâ{â°.
É곩Ýâªgâ µâ±M %g곩kâî© Àâ°°{ÖZ, ÅâªÀâpâ gâ°ÁÖ %ÉÖL}Ö éé
µâ°dâ{ê©Àâ yÖd곩 ~âýkÖ}Ö, Éâ°}â %}âÝâ{â Ñ© yÖ}Ö éé
%g곩kâî Àâ°°{êZÌâ° Åâ³kâî Àâ°°{êZЪyâ IyâKÀâ°ÀÖ{â°{â°. %À⾩gâ
¬]©~â{âªzâ gâ°ÝêÌâ°¶[ dâ°ùyâ° kêôyâ}âXÀâ}â°Q OdÖgâZgê³ùû AuÖCkâdâZdê" yâpâ°Àâ
~âZÌâ°yâQ{â¶[ Epâ°Àâ}â°. |ÖX}âÀâó aª{â° Æ×yâZ ArÀÖvâ°Àâ{â°. ±ªdâ}Ö·
²ª{â°Æ}â¶[ Uª± ²ª{â°Æ}â¶[ OdÖgâZyê ÉÖLΰÌâÃÖ{âpê Àâ°}â{â ÉâRpâÇê
dâÚÀê°ÌâÃÖÐ %¶[ª{â kêôyâ}âX ÝêkÖ+Ð Ýê³pâÝê³Àâ°°WÀâ{â°. %¶[ A}âª{âÀê©
A}âª{â. Éâ]·R µâ±M |ÖX}â{â %ÅÖXÉâ U}â°QÀâpâ°. aÔâgê }Ö{âÆ{ê. %{âpâ¶[ |ÖX}âdê"
Àâ°°Ôâ°gâ°Àâ}â°. dê·Àâpâ° E{â}â°Q `~âpÖdÖÍâF' U}â°QÀâpâ°. A{âpê, E{â°
yâ°î©ÌâÃÖ»©yâ{â Akê E·[. A{âîª{â Àâ°°ª{ê Ý곩gâÈÖpâpâ°. U·[îgâ³
yâÀâ°W{ê© A{â AûKyâ] (yâÀâ°Wyâ}â)Æ{ê. }Ö{âÀâó yâ¾Qª{â yÖ}ê© Àâ°°ÐÌâ°°Àâ{â°.
`uÖ~â Àâ°pê %m~Ö Àâ°pê, %}âÝâ{â «© Àâ°pâ uÖÌâ° é
Éâ°p⻩ ÉâÀâÃÖ¾© µâ±M Àê°, IÉâd곩 dÖ· }â fÖÌâ° éé'
ÝÖgÖ{âpê E¶[ Àâ°yêK ÌâÃÖÀâ µâ±MÆ{ê. |â°}ÖyâWdâ µâ±MÆ·[, ÀâxË}ÖyâWdâ µâ±MÀâò
E·[ ÉÖý©±pâ° ý©gê}â°QÀâpâ° `É곩 y곩 µâ±M Æ{ê©Ýâé' µâ±Mpâýyâ |â°}â
%{ÖÐ{ê. Ýê©gê %ª{âpê `{곩 ²}â Ý곩Ìâ° }â %|âpâ %ÀÖuÖé' ÀâÉâ°K
UpâÚ·[{ê© µâ±M ±pâ{â°. U¶[ {ê]ôyâÀêò© %¶[ ÀâÃÖÌê° E{ê. `±ªdâ}Ö·'Àâó

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

127

¾Àâ°Ë·ÀÖ{â %ÀâÉêL. ogâ·³ È곩dâ{â¶[ ±ÝâÔâ m}â E{â}êQ©
%}â°ÉâîÉâ°»Kpâ°Àâpâ°.
}Ö}â° dê·Àâîgê Ýê©ù{ê, `}â}âQ ~â°ÉâKdâ %kâ+ÝÖdâ°Àâ¬{ê' }â}âQ m}âpâ° 7 ·dâ_{â
Àâ°ú©}â E{ê. ¾Àâ°gê 6 ·dâ_dê" dê³vâ°ÀêÀâó Uª{âpâ°. Agâ }âÀâ°W ÉâÝÖÌâ°dâ
(ÉêdâZrî) Uª{â, }âÀâ°gê Ïê©dÖ{â m}âpâ° (E¶[Ìê°©) dâÚÀê° ÀâÃÖÚ dê³vâ·°
uÖgâ{â¶[Ìê°© ûgâ°»K·[Àêª{â Àê°©Èê }âÀâ°W {ÖÉâ m}âdê"©}â° ÈÖÅâ? ÀâXÀâÝÖpâ
}âvê{â° 5.5 ·dâ_dê" dê³vâ°ÀêÀêª{âpâ°. }â}âgê É⪵âÌâ° ±ª{â° dêÔâÐù{â° ±ª{ê.
Àâ°yêK Ïê©pê dâvê }곩Ú{ê %¶[ 5 ·dâ_dê" {ê³pêÌâ°°»Kyâ°K. %Àâ}â° 5 ·dâ_dê"
aÄRd곪vâ. %{âdâ³" }Ö}â° aÄRdê³Ôâ\{Ö{ê. Agâ %Àâ}â° 3 ·dâ_dê" dê³vâ°Àâ{ÖÐ
Ýê©ù{â. %ÍâDpâ¶[ }â}âgê Ïê©dÖ{âÀâpê³±Tpâ° ±ª{âpâ° %Àâpâ° ~êZÉÒ}â¶[{âMpâ°.
%Àâîgê U·[ ÀâÃÖý» Eyâ°K. %{â}â°Q ÙÉâ¬pâ·° Ýê©ù{âpâ°. `%Àê·[ ogâ
À곩vâdÖ ÏÖuÖpâ{â¶[ ûgâ°ÀâªzâÀâógâÔâ°. E»K©kêgê dâª~â³rpÖΰmG %yâXªyâ
Ýâgâ°pÖ{â Àâ°ú©}âgâÔâ° ±ª¬{â°M, %ÀâógâÔâ}â°Q dê©Àâ· E±Tpê© }âvêÉâ°Àâpâ°' Uª{â°
ÆÀâîû{â. Àê³{â·° 3 ·dâ_dê" ÀâÃÖpâ°ÀâÀâ Àâ°yêK ±ª{â `¾©Àâó 3 ·dâ_ pâ³
yêgê{â°dê³Ôâ\¶·[ Odê?' Uª{â. %{âdê" `¾©Àâó 7 ·dâ_dê" dê³vâ°ÀâÀâî¬Mî' Uª{ê.
Àâ°°ª{ê ÀâÃÖyâ}Övâ{ê© Ýê³pâr° Ý곩{â ±ÝâÔâ m}âpâ° À곩ÉâgÖpâpÖÐpâ°Àâpâ°.
%{âdÖ"Ð Ukâ+îdê ±ÝâÔâ ÀâýÉâÏê©dâ°. ÅâÑK dê_©yâZ{â·[ªyâ³ dê©Ôâ°Àâ{ê© Ïê©vÖ.
Àâ°ÝÖyâWîgê yâÀâ°W dâÈÖXx{â ÆkÖpâÀê© E·[.
}Ö}â° ¬¶[ }곩vâ·° Ý곩Ð{êM. E{â° 30¥40 ÀâÍâËgâÔâ ýª¬}â ÀâÃÖyâ°. aª{â°
pê©ÚÌ곩 ÙÉâ°Àâ ÆkÖpâÆyâ°K. kÖª{â¾kñdâ{â aª{â° %ªgâÚÌâ°¶[ pâ³.
700/¥ Ýê©ù{â. }Ö}â° `±ÝâÔâ ÏêÈêÌâÃÖΰyâ°?' Uª{ê. %{âdâ"Àâ}â° `pâ³. 650/¥
dê³Ú' Uª{â Àâ°yâ°K Ýê©ù{ê `ÝêkÖ+ΰyâ°' Uª{ê. Àâ°yêK %Àâ}â° `E{â° Ï곩xÐ
Ýê³yâ°K ¾©Àâó pâ³. 500/¥ dê³Ú' Uª{â. }Ö}êª{ê `o 4 hâªÂê Ï곩¹Ð
U}â°Q»Kpâ°Æ, %{êc©gê?' %{âdâ"Àâ}â° `}Ö}â° ogâ ±ª¬{êM©}ê }âÀâ°gê úÁâD vâ³Xs
Epâ°Àâ{â°.' }Ö}â° `E}â³Q {âpâ dâÚÀê° ÀâÃÖvâ°' %{âdê" `¾©Àê© Ýê©ù, ¾©ÀêÍâ°D
dê³vâ°Æî?' Uª{â. }â}âgê É⪵âÌâ° µâ°pâ°ÀÖΰyâ°. Agâ %Àâ}â° `pâ³. 400/¥
yêgêΰî' Uª{â }Ö}â° ÀâÃÖyâ}Övâ{ê© E{êM. %{â° pâ³. 250/¥ îª{â 200/¥
dê³}êgê pâ³. 100/¥ Eùΰyâ°. }â}âgê fÖ»ZÌâÃÖΰyâ°. E¶[ O}곩 À곩ÉâÆ{ê
Uª{â° Àâ°yêK Ýê©ù{ê `E}â³Q dâÚÀê° ÀâÃÖvâ°' Uª{ê. %{âdâ"Àâ}â° `Aоª{â dâÚÀê°
ÀâÃÖvâ°, dâÚÀê° ÀâÃÖvâ° U}â°QyâKÈê© Epâ°Æî, ¾©Àê© Ýê©ùî ¾©ÀÖÐÌê°© UÍâ°D
dê³vâ°Æî?' Uª{â. Àê³{â·° pâ³. 700/¥ Ýê©ù{âÀâ}â}â°Q pâ³. 20/¥dê" dê³vâ·°
dê©Ôâ·° }â}âgê ýªmîdê Eyâ°K. A{âpâ³ dê©ù{ê. Agâ %Àâ}â° `yêgêΰî pâ³. 20/¥'

128

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Uª{â. %{âdê" }Ö}â° `}â}âgê ¾}âQ pê©ÚÌ곩 Ïê©vÖ, pâ³. 20/¥ yê³gê³. A{âpê o
ÀâXÀâÝÖpâ{â ±gê$ Ýê©Ôâ°?' Uª{ê. %Àâ}â IyâKpâ dê©ù{ê `E¶[ }â}âgê pâ³. 8/¥
ÈÖÅâÀÖgâ°Àâ{â°' Uª{â. Ýê©gêª{â° dê©ù{ê E{âpâ¶[ dêr°DÝ곩{â Éê·b EÀê. E{âpâ
Àâ°ú}âî Ïê©dÖpÖÐ{ê. E{â}â°Q ÌâÃÖpâ³ î~ê©î ÀâÃÖvâ°À⬷[. %{âdê" `}Ö}â°
Àâ°yêK Àâ°pâù ±pâÏê©ÑyêK©' Uª{ê. %{âdê" `¾©Àâó ±ª{â° dê©ù{âpê, }Ö}â° %{â}â°Q
ÀâÃÖîÌê°© E·[ U}â°Q»K{êM©' Uª{â. %Àâ}â ýª{ê dê·Àâó gâ°ªvÖgâù{âMpâ°.
Àâ°yâKÍâ°D ÀâÉâ°KgâÔâ³ E{âMÀâó. }곩Úî ±ª|â°gâÔê©, ÅâÑKÌâ°¶[Ìâ°³ E{ê© î©»Ìâ°
ÀâXÀâÝÖpâÆ{ê.
Àâ°ÝÖyâWpâ ÉâÆ ÉâÆ ÀâÃÖ»gê Àâ°pâ°ÔÖgâ¬î. %Àâpâ dâ°¹yâdê" Ýêuê@ ÝÖdâÏê©Úî.
%Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâ{â}â°Q dê©ù %ÍâDîª{âÈê© yâ½ÄK ûgâ{â°. Àê³{â·° ¾©ÀêÍâ°D ÉÖ|â}ê
ÀâÃÖÚ¬M©î, U¶[Àâpêgê Àâ°°sDpâ°Æî Uª±°{â}â°Q Ù×yâ ÀâÃÖÚdê³Ôâ\Ïê©dâ°. ¾©Àâó
Éâ]yâÿ o ¾Àâ°W ÄZ©»Ìâ° mgâ»K}â¶[ Epâ°Æp곩 E·[Àêò©? .... }ÖÀâó
Ì곩gâÀâ}â°Q %·[gâÔêÌâ°°À⬷[. A{âpê %{âpâ Àâ°°ª{êÌâ°³ Ý곩gâ°Àâ %ÀâµâXdâyê
E{ê Uª¬{êM©Àê.
a±T Àâ°}â°ÍâX }â}êQvêgê ±ª{â° |â}â{â ýîÀê°Ìâ°}â°Q Ýê©Ôâyê³vâÐ{â. %{âdê"
I{ÖÝâpâÇêgâÔâ}â³Q ¾©Ú{â Àâ°yêK Ýê©ù{â, `¾©Àâó }ÖµâÀÖgâ°Àâªzâ{ꪬî'. %Àâ}â
ÆkÖpâÀêª{âpê `|â}â' E{ê© ~âpÖdÖÍêF, `%·[' %{곪{â° Àê°rD·°, %{ê©
ÉÖL}âÀâ·[. %¶[ Ê©ÆÌâ° aª{â° %ÀâÉêL dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔâ}â°Q
¾ÀÖîûdê³Ôâ°\Àâ{â°. A{âpê gâ°î %{â·[. }ÖÀâó dⲩpâ ÉÖý©±pâ }Ö·°"
{곩ÝêgâÔâ}â°Q }ê}âÄûd곪vêÀâó. %ÀâógâÔâ}â°Q e¬ dⲩpâpâ}êQ© %îyêÀâó. A{âpê
ÉâÀâÃÖ|Ö¾ÌâÃÖÐpâÏê©dâ°. Odêª{âpê?
dⲩpâ dÖ gÖÌâÃÖ gÖÌê°©gÖ é »©}â È곩dâ Àê° ÀâÃÖpâ fÖÌê°©gÖéé
dⲩpâ dÖ gÖÌâÃÖ ±³pê°ü°©gÖé %ªyâpâgâyâ d곩 Éâ³pê°ü°©gÖ éé
Àâ°°ª{ê Ýê©Ôâ°yâK
Éâyâ µâ±M É곩 I}âÀâ°°¾ Àâ°°{ÖZ, É곩ΰ AdÖµâ Éâ}ê©ý© é
yÖÀê° î°ü°·Æ°· u곩yâ ¬fÖÀê, uÖ}Ö m}âdâ Æ{ê©ý© éé
µâ°dâ{ê©Àâ pÖuÖ m}âdâ¾gê gâ°pâ°ÀÖgâÏê©dÖΰyâ°. dÖpâxÀêª{âpê µâ°dâ{ê©Àâ
`I}âÀâ°°¾' Àâ°°{êZÌⰠƵê©Íâ yâmC}ÖÐ{âM.
pâpâªdÖpâ fê©kâî Àâ°°{ÖZ, {âÉâÀÖ {Ö]pâ ïdÖ}Ö é
±ZÝÖW ÆÍâ°J Àâ°Ýꩵâ]pâ {ê©ÀÖ, pâpâªdÖpâ d곩 uÖ}Ö éé
EÀê·[ÀâógâùЪyâ Àê°©Èê `fê©kâî Àâ°°{ÖZ' Epâ°Àâ{â°. E{â° ÝâyâK}ê© {Ö]pâ
yêpêÉâ°Àâ{â°. »Z{ê©Àâ E{âpâ¶[ ~Öpâªgâyâ}ÖÐpâ°Àâpâ°. m}âpâ° Ì곩×Éâ°»Kpâ°Àâpâ°,

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

129

}Ö}â³ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê תyâ}ê ÀâÃÖÚî, ÀâÃÖ}âÀâ µâî©pâ{â¶[ ¬ÀâXÀÖ{â pâÝâÉâXgâÔâ
ÅâªvÖpâÆ{ê.
úÀâ g곩pâÙ É곩 ~âkâ¥~âkâ ÝÖpê, EÉâ dÖÌâÃÖ dÖ Åê©{â }Ö ~ÖÌê°éé
E{â° Éâ°Íâ°Àâ°Q }ÖÚÌâ°}â°Q yêpê{â° Àâ°ÝÖµâ³}âX{â Àâpêgê Ý곩gâ°Àâ{â°.
Àâ°ÝÖµâ³}âX{âÀâpêÐ}â %}â°ÅâÀâÀâò ¾Àâ°W{Ögâ°Àâ{â°. 10}ê© {Ö]pâ yêpê{Ögâ ¾©Àâó
U¶[ Ïê©dÖ{âpâ³ ~âZÌâÃÖ¹Éâ°Àâ µâÑK ¾Àâ°W{Ögâ°Àâ{â°. ÉÖý©±pâ° ý©gê}â°QÀâpâ°.
û|â ÉÖ|â »Z{ê©ÀÖ¬ Èê©, ~Öªkâ µâ±M Àê° %rdê é
Àâ°°{ÖZ ÉÖ|â pâÝê hâr «©yâpâ Õpâ Aª|ê Àâ°°Ýâ ·rdê éé
%ª{âpê U·[pâ³ E¶[Ìâ°Àâpêgê ±ª{âpâ°, %ª|â}â° Àâ°°Ù »pâ°Æ{â Uª{âpê Àâ°yêK
gâÅâË ~âZÀꩵâ ÀâÃÖÚ{â. %ª{âpê Àâ°yê³Kª{â° m}âW ~âvê{â. `~â°}âmË}âW Æ{âXyê é'
Àâ°yêK m}âW ~âvêÌâ°°Àâ{â°. Àâ°yêK ÀâÃÖÌê°Ìê°© dêÔâgê ²©ùÉâ°ÀâÔâ°. %ªyâÿ ÅâZÀâ°x
Æ°©}â, ~âÄ©· Àâ°yâ°K ÆÝâªgâÀâ°¬ª{â ~ÖZpâªÅâÀÖgâ°Àâ{â°. Ì곩Рư©}â
~âÄ©·¬ª{â Ý곩gâ°Àâ}â°, A{âpê ÆÝâªgâÀâ°¬ª{â·[.
EÉâdê Agê Åê©{â ÝâÀâÃÖpÖ é uÖ}êgÖ d곩ΰ uÖ}â}âÝÖpÖéé
dâÝêô dⲩpâ uÖ}êgÖ Àêò©ý© é uÖ~âpâ dâ½~Ö Éâyâgâ°pâ° Ñ© Ý곩ΰ éé
Éâ{â°$pâ°Æ}â ÉâyâX ÅâÑK }Ö·°" ¬Ñ"}â¶[ Ýâ²Tpâ°Àâ{â°. E{âpâ¶[ Éâ{â°$pâ°Æ}â }ÖÀâ°{â
Àâ°Ýâyâ] ±ÝâÔâ¸D{ê. E{âîª{â 11}ê© {Ö]p⬪{â Ýê³pⱪ{â }âÀâ°W AyâWÀâó yâ}âQ
Àâ°³· ÉÖL}âdê" Ý곩gâ°Àâ{â°. %¶[ª{â Àâ°yêK Àâ°pâù o {â°ÿÙÀâ°Ìâ° ÉâªÉÖpâ{â¶[
²©Ôâ°Àâ ~âZÀê°©Ìâ°Æ·[.
Éâgâ°x ¾gâ°x ÅâÑKÌâ°¶[ Ê©ÀâÀâó U¶[ Àâ°°r°DÀâ{â° Uª{â° ÉÖý©±pâ°
Àâ°yê³Kª{â° Ïê©pê ÉÖL}â{â dâ°îyâ° Àâ°yêK »ùû{âÀâpâ°. Éâgâ°x¥¾gâ°ËxgâÔâ¶[
»Zgâ°x ÅâÑKÌâ° Àâ°Ýâyâ]Æ{ê. ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
Ýâpâ Ýâpâ }ÖÀâ° Éâ{Ö úÀâ dê©pÖ é yÖÉ곩 {â³pâ }â Ý곩yâ ÅâÀâ Áê©pÖ éé
±Ýâ°yâ ÄZ©yâ É곩 úÀâ d곩 |ÖXÀê© é î¬P û¬P ±Ýâ°yâ Éâ°Ù ~ÖÀêéé
Àâ°}â ÊÉâdê ¾µâ+Ìâ° dâpâ |âpâý© é Ðî dêôÈÖÉâ Àê° ÏÖÉÖ dâpâý© éé
Õpâdê dÖ· pâ°ü°~ê©Âê ÏÖý© é vÖpâ {ê©Ìâ° ÅâÀâÉÖgâpâ ÀâÃÖý© é
%ª{âpê E¶[ ÈÖÅâÆ·[ î¬P ÌâÃÖ û¬P ÀâÃÖyâZ ·«Éâ°ÀâÀâó, Éâ°ÙÀâò
{ê³pêÌâ°°Àâ{â°. A{âpê ÅâÀâÉÖgâp⬪{â ¾yâX Àâ°°dâKpÖgâ°À⬷[. dê©Àâ·
~âÀâËyâ{â Àê°©¶}â ÀÖÉâÀâÍêD© ~ÖZ~âKÀÖgâ°Àâ{â°. dÖ·~â°pâ°Íâ}â° Àâ°yêK
ÅâÀâÉÖgâpâ{â¶[ Àâ°°Ôâ°ÐÉâ°Àâ}â°. %{âdê" ý©gê Ýê©Ôâ°Àâ{â°
úÀâÉÖ|â}â Ñ© Ìâ°Ýâ gâ», úÀâ Ýêô ÅâÀâ dê pâ³~â é
²}â ÉâÀâ°pê°ü° Ìâ°Ýâ mgâyâ Éâ±, ~âpê Àâ°ÝÖÅâZÀâ° dâ³~â éé

130

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Àâ°}â°ÍâX m}âW E{âdÖ"ÐÌê°© {ê³pâÑyêK©? E¶[ ÀâÃÖ}âÀâ}â° ÌâÃÖÀÖgâ·³ E¶[ª{â
²vâ°gâvê Ý곪{â·°, %Àâ°pâ È곩dâdê" Ý곩gâ·° ±Ìâ°Éâ°ÀâÀâ}â°. A{âpê©}â°
%Àâ}â° E{â}â°Q »ùÌâ°°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°Àâ{ê© E·[. Àâ°°ª{ê dê©ù,
Ýâî Ýâî }ÖÀâ° ÆÍâ°J d곩 ÏÖfÖ é µâ°Åâ %pâ° %µâ°Åâ dâÀâ°ËÝêô pÖfÖ éé
E}âÀê° dâpê dâÈ곩· Éâ{Öΰ é dâpê Å곩gâ Ê©Àâ}â ÅâpâÀâÃÖΰ éé
±Ýâ°yâ ÄZ©yâ É곩 ÆÍâ°J d곩 |ÖXÀê é É곩 Ê©Àâ ÆÍâ°J~â°î d곩 uÖÀê éé
ÆÍâ°J ~â°î Àâ° ¾ÅâËÀâ° }Öý© é Õpâdê vÖpâ {ê©Ìâ° Åâ³ÀâÃÖý© éé
Éâ°pâdê_Ìâ°° E¶[Ìâ°³ E·[, ÅâÌâ°Æ{ê ÉÖý©±pâ, Éâ{â°$pâ°gâÔâ %Àâ°pâÈ곩dâ{â
Ýê³pâyÖÐ Ïê©pê·³[ Éâ°pâdê_ E·[. Àâ°yêK dê©ù,
ÝâîÝâpâ ±ZÝÖW d곩 Ýêô }ÖN é pâmgâ°x ÀÖX~âdâ Ýêô Éâ± tÖNéé
ÏÖZÝâWx d곩 ~â³uêô ÉâªÉÖpÖ é Ê©Àâ }â Ý곩 ÅâÀâyê }ÖXpÖ éé
~âwâ ~âwâ Æ{ÖX mgâ ÅâÀâÃÖËÀê é ÅâÑK ~â{ÖzâË dêôÉê ~ÖÀê éé
~곩» ~Ötâ ~âvêô ¬}â pÖ»© é Ìê° dê©Àâ· ÅâZÀâ° dê IyÖR»© éé
A~â ÅâZÀâ° yê ¾ÅâËÌâ° }Öý© é ±Ýê uÖyâ Ýêô ÅâZÀâ° dê ÀâÃÖý© éé
uñpâ}â d곩 údÖ_ Éâ± {ê©ý© é yÖyê Æ°Èêô}â ~âpâÀâ° Éâ}ê©ý© éé
~Ö~â ~â°xX dÖ Èê©fÖ dâpâý é ²}Ö ÅâÑK kñpÖû© ~âpâý© éé
ÏÖZÝâWx Ñ© Ýêô Ìâ°Ýâ dâpâyâ³»© é ÏÖZÝâWx ~â³uê Ý곩Ìâ° }â Àâ°°dâK éé
%pê©! Àâ°°ÑKÌâ°° E¶[Ìâ°³ {ê³pêÌâ°{â°. aª{â° Àê©Ôê Éâgâ°x ÅâÑKÌâ°¶[ Àâ°°ÑK
E·[{ê© E{âMpê, }ÖÀâó %ÀâµâXÀÖÐ E{âdâ³" Àê°©Èê Opâ°Àâ ÆkÖpâ ÀâÃÖvâÏê©dâ°.
E{âpâ Àê°©Èê ¾gâ°x ÅâÑK E{ê. A{âpê A ÅâÑKЪyâ Àê°©Èê ÉÖý©±pâ, Éâ{â°$pâ°gâÔâ
ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâÏê©dâ°. ¾gâ°Ëx ÅâÑKÌâ°¶[ Ì곩gâ{â Àâ°Ýâyâ]Æ{ê. ÉÖý©±pâ°
ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
Éâ°}â |âÀâ°Ë{ÖÉâ ÅâÑK~â{â NªkÖ é E}â û©Ú d곩ΰ }Öý© ~âÝâ°ªkÖ éé
Ì곩РÌ곩gâ ÉÖ|â}Ö dâpâΰ© é ÅâÀâÉÖgâpâ Éê }Öý© yâpâΰ© éé
%ª{âpê ¾gâ°Ëx ÅâÑKΰª{â·³ dâÈÖXxÀÖgâ{â°. %{âpâ }êÈêÌâ°}â°Q ÉÖý©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
uÖÌâ° ¾pâªm}â ÀâÃÖý ÉâÀâÃÖΰ é Agê gâÀâ°X}â dÖÝâ³ ~Öΰ© éé
YÉê »©}â È곩dâ Éâ± %rdê é Ùpê ÉâÌâÃÖ}ê yê Éâ± Åârdê éé
n°¸ Àâ°°¾gâx gâª|âÀâË Apâ° {ê©Àâ é Éâ± Æ°· dâpê ¾pâªm}â Éê©ÀÖ éé
ÉÖ|âdâ û{âP ÉÖ|â° uê³ ÅâÌê° N é E}âdê© Agê d곩ΰ }â gâÌê° N éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

131

û{âP ÉÖ|â° n°¸ Àâ°°¾ A¬ AgÖgâ o ÉâªÉÖpâ{â¶[ ±ª¬pâ°Àâpâ°. %Àâpê·[
¾pâªm}â yâ}âdâ ÀâÃÖyâZ Ý곩Ðpâ°Àâpâ°. Àâ°°ª{ê ÌâÃÖpâ³ Ý곩з[. U·[pâ³
¾pâªm}â}â}ê³Q© ÅâÑKΰª{â ~â³Êû{âpâ°. ÉâyâXÀÖ{â ÅâÑKÌâ°}êQ© »ùÌâ°¶·[.
dâÝêô dⲩpâ Éâ°}곩 Àâ°Àâ° ÏÖ¾© é ÉÖpâ ÅâÑK Àê°ô dâÝÖ ±fÖ¾© éé
Agê ÅâdâK ÅâÀê° ±Ýâ° ÅÖΰ é dâî© ÅâÑK ~âpâ Ìâ°°ÑK }â ~Öΰ éé
A¬ ÅâÑK úÀâ Ì곩Щ dê©î© é pÖØ© gâ°~âK }â mgâ Àê° Áê©î© éé
yÖÉâ}â Àê°©î© ÅâÑK ¾ÌâÃÖî é uÖd곩 dÖX uÖ}ê ÉâªÉÖî© éé
yÖd곩 Ì곩gꩵâ]pâ }âý ~ÖÀê é ipâ Ê©Àâ Ñ dñ}â kâÈÖÀêô éé
ÅâÑKÌâ° ÉÖpâÀâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àê}â°. E¶[Ìâ°Àâpêgê ÉâªÉÖpâ{â¶[ ±ÝâÔâ ÅâdâKpÖ{âpâ°.
ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{âpâ°. A{âpê Àâ°°ÑK ûgâ⶷[. U·[dâ³" aª{â° Ìâ°°ÑKÌâ°
%ÀâµâXdâyê E{ê. Àâ°ÝÖÌ곩gꩵâ]pâ úÀâÊ© A¬ÅâÑKÌâ°}â°Q »ù¬pâ°Àâ}â°. %Àâ}ê©
Ýê©ù{â `pâpâªdÖpâ' Àâ m~â ýÚÌâ°Ïê©dâ°. %{ê© pâpâªdÖp⬪{â mgâ{â
IyâR»KÌâÃÖÐ{ê. A{âpê o ÅâÑKÌâ°}â°Q gâ°~âKÀÖÐ EvâÈÖÐ{ê. E{â}â°Q úÀâÊ©
ÀâÃÖyâZ »ù¬pâ°Àâ}â°. Ïê©pê ÌâÃÖpâ³ »ù¬·[. }â}âQ ÅâÑKÌâ°° E{âÑ"ªyâ·³
«}âQÀÖÐpâ°Àâ{â°. ÌâÃÖÀâ ÅâÑK~âzâ{â dâ°îyâ° }Ö}â° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê}곩 %{â}â°Q
Ì곩gꩵâ]pâ}â° »ù¬·[ %ª{â Àê°©Èê ÉâªÉÖpâ{â¶[Ìâ° ÉÖÀâÃÖ}âXpâ ~Övê©}â°?
Éâ}âdâ Éâ}âª{â}â Éâ}âyâ°"ÀâÃÖpÖ é Éâ}âdÖ¬dâ Éê kÖp곩 %ÀâyÖpÖ éé
|ÖX}â m° dâpê ¾pâªm}â ÀâÃÖý© é ¾pâªm}â É곩 }ÖXpÖ d곩I }Öý© éé
ÅâdâK %}ê©dâ ÅâÌê° mgâ ÀâÃÖý© é ¾ÅâËÌâ° hâpâ d곩 ~ÖÀâyâ }Öý© éé
ÅâÑK dâpêô yâ± ÅâdâK dâÝÖÀê é Åâgâyê pâýyâ }â d곩ΰ ~ÖÀê éé
Åâgâ Åâ°gâyê Õpâ Õpâ Åâgâ AÀê é Åâgâyê ±kâ }â d곩ΰ ~ÖÀêéé
kñ{âÝâ È곩dâ ±Éêô Åâgâ ÀâÃÖý© é Åâgâ yê }ÖXpÖ d곩ΰ }Öý© éé
Àê°©î ÅâÑK Ìâ°°ÑK uÖ}Ö é yÖdÖ AÀÖgâÀâ°}â }âµÖ}Ö éé
Éâ}âdâ, Éâ}âª{â}â, Éâ}âyâ°"ÀâÃÖpâ, Éâ}âdÖ¬dâ Àâ°°ªyÖ{âÀâpâ° ¾pâªm}â}â ÅâÑK ÀâÃÖÚ
%Àâ}â}êQ© Ý곪{â°Àâpâ°. Àâ°°ª{ê ÌâÃÖpâ³ Ý곩g⶷[. ÉâªÉÖpâ{â¶[ %}ê©dâ
~âZdÖpâ{â ÅâdâKpÖÐpâ°Àâpâ°, %ÀâpÖpâ³ A %Àâ°pâ È곩dâdÖ"gⶩ, ÌâÃÖÀâ{â°
¾ÅâËÌâ°{â ÉÖL}âÀÖÐ{êÌ곩 %¶[gê Ý곩з[. U·[pâ³ ÆÍâÌâ° Éâ°Ù{â¶[
Àê°ôÀâ°pêyâpâ°, ÆÍâÌâ° Éâ°Ù ~âvê{â° Àâ°yêK %{â}êQ© ±Ìâ°Éâ°yâK %¶[Ìê°©
Àâ°°Ôâ°Ðpâ°Àâpâ°. E{âîª{â %ÀâpÖpâ³ ~ÖpÖз[. ÌâÃÖpâ° }â}âQ ÅâÑKΰª{â
Ìâ°°ÑKÌâ°}â°Q %îyâ°dê³Ôâ°\Àâp곩 %Àâîgê o m}âW kâdâZ¬ª{â ²vâ°gâvê Àâ°yêK
gâÅâËÀÖÉ⬪{â Àâ°°dâKpÖgâ°Àâpâ°.
u곩 yâ°Àâ° ~â³l곩 ÅâÑK ~âZdÖpÖ é yÖdÖ Åê©{â Éâ°}곩 %± }ÖXpÖéé

132

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÅâÑK Ý곩Ìâ° }â }Ökê gÖÌê° é ÅâÑK Ý곩Ìâ° }â hâªr ±uÖÌê° éé
ÅâÑK Ý곩Ìâ° }â Àâ°³pâyâ ~â³uÖ é ~ÖÝâ}â Éê©Àê dÖX y곩ý Éâ³pâ°üÃÖ éé
ÆÀâ°· ÆÀâ°· gÖÀê %pâ° p곩Àê é dâ_x Odâ ~âpâÀâ° m}âW d곩 f곩Àêéé
YÉê ÉÖÝâ± ÀâÃÖ}âyâ }Öý© é Ìê° Éâ± dÖ·pâ³~â dê lÖý© éé
Àâ°}â ý© gÖÀê Àâ°}â þ© p곩Àê é Àâ°}â þ© uÖgê Àâ°}â þ© É곩Àê éé
m± ·gâ «©yâpâ ·gâQ }â ÈÖgê é yâ± ·gâ Éâ°pâ» dâ±Ýâ³ }â uÖgêéé
ÉâyâX }ÖÀâ° Ñ© Ù±pâ }â ~Öΰ é dÖ dâpâ ÅâÑK dâpñ pê© ÅÖΰ éé
tñpâ ïdÖ}Ö uÖ}âyâ }Öý© é pâ°ü°³tê Àâ°gâQ pâÝêô Àâ°}â ÀâÃÖý© éé
dâÝâ}â Éâ°}â}â d곩 ÅâdâK dâÝÖÀê é ÅâÑK Åê©{â ÑyâÝâ³ }âý ~ÖÀê éé
%~â}ê ÉÖý©± d곩 }â uÖ}Ö é ²}â {ê©fê dÖ ÑÌâÃÖ ±fÖ}Ö éé
YÉê Åâ³· ~âpê ÉâªÉÖpÖ é dêôÉê Iyâpê ÅâÀâ m· ~ÖpÖ éé
Ýê© |âÀâ°Ë{ÖÉâ, ¾©}â° ÉâyâXÀÖ{â ÅâÑKÌâ° dâ°îyâ° dê©Ôâ°»Kpâ°Æ. Àê³{â·° E{â}â°Q
»ù{â°d곩, }â½yâX ÝÖvâ° hâªÂÖ}Ö{â, Àâ°³»Ë~â³uê ÌâÃÖÀâÀâò ÅâÑKÌâ°¶[
ÉâÀâÃÖÀꩵâÀÖgâ{â°. %·[{ê© %Ôâ°Àâ{â° dâpêÌâ°°Àâ{â° dâ³vâ ÅâÑKÌâ° ÀâÃÖgâËÀâ·[.
EÀâógâùª{â ÉÖý©±pâ° Éâªy곩Íâ~âvâ°À⬷[. EÀê·[ dÖ·}â uÖ·{â Æ|Ö}âgâÔâ°
Odêª{âpê Àâ°}âÀê© %Ôâ°Àâ{â°, ÝÖvâ°Àâ{â°, Àâ°}âÉêb Ukâ+îpâ°Àâ{â° Àâ°·gâ°Àâ{â°.
%{â° %ªyâpâªg⬪{â ±ª{â°{â·[. o Ýê³pâ AÀâpâx¬ª{â ±ª{âÀâógâÔâ°
|ÖX}âÀâ}â°Q kêôyâ}âX ~â³xËÀÖÐÉâ·° ÉÖ|âXÆ·[. ÉâyâX}ÖÀâ°Æ·[{â ÅâÑK Uªzâ
ÅâÑKÌâÃÖgâ°Àâ{â°? ÉâyâX ÉÖý©±pâ Epâ°ÆdêÌâ° »ùÀâùdê E·[Àê©, dâÔâ\Àâ°}⬪{â
ÅâÑK ÀâÃÖÚ Éâ°ØÉâ°Àâ{âîª{â O}â° ±ªyâ°? Eªzâ ÅâdâKpâ° (%{ê© ÅâÑK Uª{â°)
Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ° dê©Ôâ°ÀâÀâpâ° ±ÝâÔâÍâ°D ûgâ°Àâpâ°. ¾mÀÖ{â ÅâdâKpâ %Àâpâ ÅâÑKÌâ°
%ªyâpâÀê© gê³»K·[{âÀâpâ° %Àâpê·[pâ° %îÌâ°{ê© dê©Àâ· h곩ÍâÇê
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°ÀâÀâpâ°. %{âîª{â O}â° ±pâ°Àâ{â°? EÚ© ÉâªÉÖpâÀê© Eªzâ ÏÖÝâX
Av⪱pâgâùª{â dâ³Ú{â°M aª{â° ±gêÌâ° g곪{â·{â¶[{ê. %ª{âÀê°©Èê o
ÉÖgâp⬪{â ~ÖpÖgâ°Àâ{â° Ýê©gê?
|âÀâ°Ë{ÖÉâ yâ°Àâ° Ý곩 ±°¬PÀâªyâ é ÅâÑK dâp곩 ~ÖÀêò© ÉâyâÉâªyÖéé
Odâ ~â°pâ°Íâ Ýêô %gâÀâ° %~ÖpÖ é yÖd곩 }âý© uÖ}ê ÉâªÉÖpÖ éé
yÖÑ ÅâÑK Éê Iyâpê ~ÖpÖ é Õpâdê }âý Èê mgâ %ÀâyÖpÖ éé
ÅâÑK ý© ÅâÑK Åê©{â ±Ýâ° ÅÖî© é Ìâ°ý© ÅâÑK mgâyâ yê }ÖXî© éé
Ýê©! |âÀâ°Ë{ÖÉâ, ¾©}â° ±°¬PÀâªyâ¾pâ°Æ, Éâªyâpâ Éâªgâ{â¶[{â°M ÉâyâX ÅâÑKÌâ°}â°Q
~âvê{â°dê³. ~â°pâ°Íâ}ê³±T}â° `%gâÀâ°}â°'. %Àâ}â}â°Q Ê©ÆgâÔâ° »ù¬·[. %Àâ}â
ÅâÑKÌê°© o ÉâªÉÖpâ ÉÖgâp⬪{â ~Öpâ° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. Àâ°yêK Àâ°pâù ÉâªÉÖpâ

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

133

ÉÖgâpâ{â¶[ ²©Ôâ°Àâ ÉâªÅâÀâÆ·[. E{ê© ÉâyâX ¾yâX ÅâÑKÌâ° gâ°~âKÀÖ{â %ªyâpâ
Àâ°yâ°K Iù{ê·[ ÅâÑK ÀâÃÖgâËgâùª{â ~âZyêX©dâÀÖ{â°{â°.
Agâ |âÀâ°Ë{ÖÉâ dê©ù{â,
|âÀâ°Ë{ÖÉâ dâÝêô Éâ°}곩 gâ°ÉÖΰ é ~âòpâx ~â°pâ°Íâ ±Éêô Ñý tÖΰ éé
dê©ý ƺ É곩 Éê©ÀÖ Ñ©uê é dêôÉê kâpâx dâÀâ°· ×yâ ¬©uê éé
A ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}ê¶[pâ°Àâ}êª{â³, %Àâ}â ÅâÑKÌâ°}â°Q Ýê©gê ÀâÃÖvâ°Àâ{â° Uª{â°
dê©ù{âMdê" ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
~âýÈê ~êZ©Àâ° %ªgâ Àê° AÀê é ÉÖ|â° {ê©Ù ÉâÀâ°°WÙ Ý곩Ìâ° |ÖÀêéé
kâpâx |곩Ìâ° kâpâÇÖÀâ°½yâ Èê©Àê é ÄZ©» Éâþyâ ÉÖ|â° d곩 Éê©Àêéé
u곩ΰ ÉÖ|â° ~êZ©Àâ°gâ» uÖ}ê é yÖ ÉÖ|â° Ñ© Éê©ÀÖ tÖ}ê éé
~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ Ñ© ÅâÑK |â½wÖÀê é Éâ°pâyêô }â½~â dâpâ yâÝâ ~âÝâ°ªkÖÀê éé
yÖÉ곩 ÅâÑK dâp곩 ×yâÈÖΰ é lÖv곩 {â°Àâ°Ë» uñ kâyâ°pÖΰ éé
yâ±ý ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâd곩 ~ÖÌê° é ÅâÀâ yâpâdê mgâ ±Ýâ°î }â AÀêéé
Àê³{â·° ÉÖ|â°gâÔâ ±gê$ ÄZ©» ÏêÔêûdê³Ôâ\Ïê©dâ°. %Àâpâ ~Ö{â yê³Ôê{â°
kâpâÇÖÀâ°½yâÀâ}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ\Ïê©dâ°. %Àâpâ Éê©Àê ÀâÃÖvâÏê©dâ°. ÌâÃÖpâ° ¾mÀÖ{â
ÄZ©»Ìâ° ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q »ù¬pâ°Àâp곩 %Àâpâ Éê©Àê ÀâÃÖÚî. %Àâpê© ~âpâÀâ°
~â°pâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°¶[ Àâ°°Ôâ°Ðû %Àâ°pâ È곩dâdê" Àâ°°sDÉâ°Àâpâ°. %Àâpâ
A{ꩵâ{âªyê ÅâÑK ÀâÃÖÚî. Agâ ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â}â°Q Ý곪¬ ÉâªÉÖp⬪{â
²vâ°gâvê ~âvêÌâ°°Æî. Àâ°°ª{ê |âÀâ°Ë{ÖÉâpâ° dê©ù{âpâ°,
Éâgâ°x ÅâÑK dâpê ÉâªÉÖpÖ é ¾gâ°Ëx Ì곩gꩵâ]pâ A|ÖpÖéé
E}â {곩}곩 dê ~Öpâ ±yÖÀÖ é yâ°Àâ° dêôû© ƺ yâÝâ Àâ°}â ÈÖÀÖéé
ÉâyâX ÏÖyâ À곩ý dâÝ곩 gâ°ÉÖΰ é dêý ƺ Éâ°pâ» ·gÖÀâò |Öΰéé
Éâyâgâ°pâ° É⪵âÌâ° {ê©Ýâ° ¾ÀÖî© é Àê°ô uÖÀâò yâ°Àâ°cî© ±¶ÝÖî© éé
Éâgâ°x ¾gâ°Ëx Åê©{â ±yÖÀâò é »©Éâpâ }ÖXpâ À곩ý ·fÖNéé
yâ°Àâ° Éâyâ ÉâyâX yâ°ÀâÃÖcî© ÏÖyÖ é Àê°ô ÌâÃÖkâdâ yâ°Àâ° ÉâÀâ°pâzâ {ÖyÖéé
Ýê© ÉÖý©±, ÉÖÀâÃÖ}âX m}âpâ° Éâgâ°x ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. Ì곩gꩵâ]pâpâÀâpêgê
¾gâ°Ëx ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. ¾©Àâó EÀêpâvâdâ³" Ïê©pêÌâ°{â}êQ© Ýê©Ôâ°»Kpâ°Æî, %{â°
}â}âgê ÉâRÍâDÀÖgâ°»K·[. %{âdê" %¶[ |ÖX}â ûLpâÀÖgâ°Àâ{â° Ýê©gêª{â° Ýê©ù, ÅâÑK
Ýê©gê ÀâÃÖvâ°Àâ{â°? }â}âgê Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx ÅâÑKgâÔâ ±gê$ ÆÀâîû ¾©Àâó Ýê©Ôâ°Àâ
«}âQ ~âZdÖpâ{â Àâ°³pâ}ê© ~âZdÖpâ{â ÅâÑKÌâ°}â°Q »ùûî. ¾©Àâó ÉâyâX, ¾Àâ°W
ÀâÃÖyâ°gâÔê·[ ÉâyâXÀê© Uª{â° }â}âgê »ù¬{ê Uª{â |âÀâ°Ë{ÖÉâîgê, ÉÖý©±pâ°
ý©gê ÆÀâîû{âpâ°,

134

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Éâ°}â |âÀâ°Ë}â ÉâÀâ°pâzâ Ýêô }ÖXpÖ é yÖd곩 }âý© uÖ}ê ÉâªÉÖpÖ éé
Ì곩gꩵâ]pâ ÀâÝâ gâ» }âý ~Öΰ é û{âP ÉÖ|âdâ Ñ© dñ}â kâÈÖΰ éé
ÅâÑK Ý곩Ìâ° mgâyâ Àê° ÅÖî© é |â°ZÀâ ~âZÝÖ[{â Éâ{Ö %ºdÖî éé
ÉâyâÌâ°°gâ ÅâÑK dâî© |â°ZÀâpÖuÖ é ~Öªkâ ÀâÍâË AÌâ°° yâyâ ÅÖZuÖéé
¾dâÉê gâ½Ýâyê ÏÖýpâ gâÌê°N é }Öpâ{â dê I~â{ê©ú ÅâÌê°Néé
lâtê ÀâÃÖÉâ ~âZdâÂê Ýâî Aΰ© é pÖm ¬Ìê° Àêôdâ°ªtâ ~âtÖΰ éé
ÉÖtâ ÝâuÖpâ ÀâÍâË ¬Ì곩 pÖm³ é dâ°r°Àâ° Éâýyâ Àêôdâ°ªtâ ÆpÖm³ éé
Odâ ¬ÀâÉâ m± ~âZ·Ìâ° Aΰ é yâÝÖ yê ~â°¾ Ìê° {ê©Ýâ ÐpÖΰ é
YÉê ÅâdâK ÅâÌê° mgâ ÀâÃÖý é ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ gâyâ ~ÖÀâyâ }Öý© éé
A ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ U·[Ñ"ªyâ·³ Ïê©pêÌê°© AÐpâ°Àâ}â°, %Àâ}â}â°Q »ù{âÀâpâ°
ÌâÃÖpâ° E·[. Ì곩gꩵâ]pâ dâ³vâ %Àâ}â aÔâÝâ}â°Q »ù¬·[. %ª{â Àê°©Èê û{âP
ÉÖ|âdâpâ ÀâÃÖyê©}â°? ÉâªÉÖpâ{â¶[ ÅâÑK ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ° ±ÝâÔâ m}â. A{âpê ~âpâÀâ°
~â°pâ°Íâ}â ±gê$ %zâÀÖ %Àâ}â ~âpâÀâ°yêÌâ°}â°Q »ù{âÀâpâ° ÌâÃÖpâ³ E·[.
A{âMîª{â Ê©Ægâùgê o m}â}â¥Àâ°pâxgâÔâ kâdâZ¬ª{â ²vâ°gâvêÌê°© E·[.
|âÀâ°Ë{ÖÉâpâ° dê©ù{âpâ°,
|âÀâ°Ë{ÖÉâ ±³pê°ü° ×yâ ÈÖΰ é Éâyâgâ°pâ° É⪵âÌâ° {ê©Ýâ° Æ°ÂÖΰ éé
Éâgâ°x ÅâdâK Àâ°°dâK }âý Ý곩ΰ é Ýêô ÀâÝâ Odâý ÌâÃÖ Ýêô {곩ΰéé
Ñ© Éâgâ°x d곩 ¾gâ°Ëx dâýÌê° é «}âQ «}âQ Åê©{â À곩ý dâýÌê°éé
Ìâ°Ýâ ÉâªÉÖpâ dâÝÖ Éê AÌâÃÖ é d곩 Ýêô ±ZÝâW %pâ° d곩 Ýêô ÀâÃÖÌâÃÖ éé
ÅâÑK Åê©{â dâÝ곩 À곩Ýê ÉÖ]Æ° é yâ°Àâ° Éâ± hâr dê %ªyâÌâÃÖËÆ°éé
Ê©Àâ dÖm AÌê° mgâÀâÃÖý© é %± À곩d곩 dâlâ° É⪵âÌâ° }Öý© éé
Éâgâ°x ÅâdâK¾gê Àâ°°ÑK {ê³pêÌâ°{ê©? %ª{âpê Éâgâ°x}ꪱÀâ}â° %{ê©
~âpâÀâÃÖyâW}곩 Ïê©pê³±T¾pâ°Àâ}곩? Éâgâ°x¥¾gâ°ËxgâÔâ Åê©{âÀâ}â°Q dâ½~ê ÀâÃÖÚ
}â}âgê ÉâÆÀâpâÀÖÐ »ùûdê³Ú Uª{â° |âÀâ°Ë{ÖÉâ dê©ùd곪vâ}â°.
Àâ°°ª{â°Àâpê{â°, o ÉâªÉÖpâ ±ª{â°{ê¶[ª{â? ±ZÝâW ÌâÃÖpâ°? o ÀâÃÖÌê°
Uª{âpê©}â°? }â}âgê Àâ°°ÑKÌâ° U·[ ÆkÖpâgâÔâ}â°Q »ùÌâ°°Àâªyê Ýê©ÔâÏê©dâ°. ¾©Àâó
Ê©Ægâùgê dâÈÖXx ÀâÃÖvâ°Àâ{âdÖ"ÐÌê°© o ÉâªÉÖpâdê" ±ª¬pâ°Æpêª{â° }â}âgê
»ù¬{ê. %{âdê" ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ° ¥
dâÝêô dⲩpâ, Éâ°}곩 |âÀâ°Ë{ÖÉÖ é %± ¾m Åê©{â dâÝ곩 ~âpâdÖµÖéé
A¬ }â %ªyâ Ýâ» }â ÀâÃÖÌâÃÖ é IyâR» ~âZÔâÌâ° Ý⻩ }â dÖÌâÃÖ éé
A¬ ±ZÝâW }âý© eªdÖpÖ é }âý ¾pâªm}â }âý %ÀâyÖpÖ éé
{âµâ %ÀâyÖpâ }â kñÆ©Éâ pâ³~Ö é yâ± }âý Ý곩yÖ uê³X©» Éâ]pâ³~â éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

135

}âý yâ± µâ³}âX Éâ°Àê°©pâ }â ÅÖpÖ é dâ³Àâ°Ë }â µê©Íâ |âpê %ÀâyÖpÖ éé
%dâ_pâ Odâ }â pâpâªdÖpÖ é »Zgâ°x pâ³~â Ýêô }âý ÆÉÖKpÖ éé
µâÑK Ìâ°°ÑK }â A¬ ÅâÀÖ¾ é Odâ Ý곩Ìâ° }âý uÖC}â %uÖC¾© éé
}âý Ýêô ²©m }âý eªdÖpÖ é A¬ %Æ°© }âý kâª{â }â Éâ³pÖ éé
}Ö¾©gâ }â}âQ Åê©{â Ýê©Ôâ°Àê »ù{â°dê³. A¬¥%ªyâXgâÔâ° E·[¬{ÖMgâ·³ }Ö¾{êM.
ÀâÃÖÌê°Ìâ°³ Ep⶷[. IyâR»K, ~âZÔâÌâ°, {ê©Ýâ, eªdÖpâ, ¾pâªm}â}â³ Ep⶷[.
%Àâ}â 10 %ÀâyÖpâgâÔâ³, A¬ÅâÀÖ¾, Éâ³Ìâ°Ë, kâª{âZ ÌâÃÖpâ³ Ep⶷[.
~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â ~âZyêX©dâyêÌâ°}â°Q »ùÉâ°yâK ÉÖý©±pâ° |âÀâ°Ë{ÖÉâîgê ý©gê
Ýê©ù{âpâ°,

52 %dâ_pâ %zâÀÖ %}âÝâyâ µâ±MÀâ}â°Q Æ°©î, ¾ÿµâ±M (ÉÖpâ}ÖÀâ°)
~â°pâ°Íâ dâÝ곩 y곩 ~â°pâ°Íâý }Öý© é ~â°pâ°Íâ Ýâ°ÀÖ A~Ö Åâ³ ÀâÃÖý©éé
µâ±M dâÝ곩 y곩 µâ±Mý }Öý© é µâ±M Ý곩Ìâ° ÀâÃÖÌâÃÖ dê lÖý©éé
{곩 ²}â Ý곩Ìâ° }â %|âpâ %ÀÖuÖ é dâÝ곩 dâÝÖ Ìâ°Ýâ dÖm %dÖuÖ éé
%Àâ°½yâÉÖgâpâ ÀÖpâ }â ~ÖpÖ é }âý uÖ}곩 dê©Èêdâ ÆÉÖKpÖ éé
yÖÀê° %|âpâ ÅâÀâ}â Edâ uÖgÖ é %dâ_Ìâ° }ÖÀâ° %dâ_pâ Edâ ÈÖgÖ éé
}ÖÀâ° dâÝ곩 y곩 }ÖÀâ° }â uÖdÖ é }ÖÀâ° |âpÖ u곩 dÖ· »ý yÖdÖéé
Ýêô %}ÖÀâ° %dâ_pâ dê ÀâÃÖý© é ¾Ýâ %dâ_pâ d곩ΰ uÖ}âyâ }Öý© éé
|âÀâ°Ë{ÖÉâ yâÝâ ÏÖÉâ ÝâÀâÃÖpÖ é dÖ· %dÖ· }â ~ÖÀê ~ÖpÖéé
yÖÑ ÅâÑK dâpêô u곩 d곩ΰ é ÅâÀâ yê lâ³Âêô m}âW }â Ý곩ΰ éé
A %ºdÖpâÀâ}â°Q ~â°pâ°Íâ}êª{â° Ýê©ù{âpê %{â° ~â°pâ°Íâ}â·[. ~â°pâ°Íâ}â° Éâ]yâÿ
~âZd⽻ΰª{Ö{âÀâ}â°. µâ±MÀêª{â° dâpê{âpê, %{â° µâ±MÀâ·[. µâ±M{â IyâR»KÌâ°°
ÀâÃÖÌê°Î°ª{â AÐpâ°Àâ{â°. Upâvâ° ÀâÉâ°KgâÔâ° ±ÚÌâ°°Àâ{âîª{â µâ±MÀÖgâ°Àâ{â°.
|â]¾Ìâ°°
Upâvâ°
ÀâÉâ°KgâÔâ°
aª{âdê³"ª{â°
±ÚÌâ°°Àâ{âîª{ÖÐ
IyâR}âQÀÖgâ°Àâ{â°. Upâvâ° ÀâÉâ°Kgâù·[{ê© |â]¾ ÏÖpâ{â°. U¶[ {ê]ôyâ ±ª¬y곩
%¶[ ÀâÃÖÌê° E{ê. A{âpê %Àâ°½yâÉÖgâpâdê" ~ÖpâÀꪱ°¬·[. %{곪{â° %dâ_Ìâ°
È곩dâ, %dâ_Ìâ°}ÖÀâ°. %{â° Àâ°°ÐÌâ°°À⬷[. (}ÖµâÆ·[) aª{â° Àê©Ôê
%{âdê³"ª{â° ÝêÉâîrDpê %{â³ ÝêÉâpÖgâ{â°. Odêª{âpê `}ÖÀâ°' %dâ_pâgâÔâ
û©Àê°Ìâ°¶[pâ°Àâ{â°. %{â° dÖ·}â ÝêÉâpÖgâ°Àâ{â°. %Àâ¾gê ÝêÉâî·[. %Àâ}â°
¾ÿ%dâ_pâ %Àâ}â}â°Q ÌâÃÖpâ° »ùÌâ°°À⬷[. %{ê© }â}âQ ÀÖÉâ{â Àâ°}ê. %¶[Ìâ°Àâpêgê
dÖ· ~âZÀê©úÉâÈÖpâ. %¶[pâ°ÀâÀâ}â ÅâÑKΰª{â Àâ°pâ°m}âWÀÖgâ{ê©
Àâ°°dâK}Ögâ°Àâ}â°.

136

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

E¶[ Àâ°yê³Kª{â° ÀâÃÖyâ°. Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx ÅâdâKpâ° yâÀâ°W}â°Q yÖÀê© Éâ{â°$pâ° Uª{ê©
»ùÌâ°°Àâpâ°. ÉÖý©±pâ Àâ°°{êZÌâ°}â°Q ÝÖÑ ÉÖªÉÖîdâ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}êQ·[
ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâpâ°. %Àâpê·[ ÉÖý©±pâ ÀÖ¹Ìâ°}êQ© yêgê{â°dê³Ôâ°\»Kpâ°Àâpâ°.
A{âpê, Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ}êQ© %ªsûd곪Úpâ°Àâpâ°. A{âpê Éâªyâpê·[ o Àâ°³pâ°
È곩dâgâÔâ}â°Qù{â° Ïê©pêÌâ° }Ö·"}ê© È곩dâ{â ±gêÌê°© %ª{âpê %Àâ°pâÈ곩dâ{â
±gê$ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°. %{â}êQ© Eyâpâ Àâ°}â°ÍâXîgê »ù Ýê©Ôâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ
ÀâÃÖÚpâ°Àâpâ°. Ýê© ÀâÃÖ}âÀâpê©, E{ê·[ ÉâªÉÖpâÀâó dÖ·}â {ꩵâÀÖÐ{ê. o
{ꩵ⬪{â ²Úûdê³ù\. (¾Àâ°W) Éâ]{ꩵâdê" AgâÆ°ûî. %¶[ª{â Àâ°yêK o }âpâdâ
dâ°ªvâdê" ²©Ôâ¬î. %Àâ°pâ È곩dâdê" Ý곩gâÀâ{ê© ¾mÀÖ{â À곩dâ_ ~ÖZÄK.
ÌâÃÖpâ° ÉâyâX Éâ{â°$pâ°Ægê µâpâÇÖgâ°Àâp곩 %Àâpâ° ÉâyâX{â À곩dâ_dê" %ºdÖî
U¾Éâ°Àâpâ°. ÝêkÖ+Ð m}âpâ Éâgâ°x¥¾gâ°ËxgâÔâ ÅâÑKÌâ°¶[Ìê°© a{ÖMvâ°yâK yâÀâ°W
%yâXÀâÃñ·XÀÖ{â Ê©Àâ}âÀâ}â°Q Åâªvâ úÍâXîgê ±¶ dê³vâ°Àâpâ°.
Éâyâgâ°pâ° µâpâx }â AÀâý©, Õpâ Õpâ Ý곩Ìâ° %dÖm é
Ê©Àâ f곩Ìâ° Éâ± uÖÌê°ªgê, »Ýâ³ ~âpâ dÖ· dÖ pÖm éé

gâùdêÌâ° Akê Éâ{â°$pâ°Æ}â dâ½~êÌâ° ÀâÃÖyâ°
Éâ{â°$pâ°Æ}â dâ½~êÌâ° ÀâÃÖyê© ¾Àâ°W A|ÖXyâW ÉÖ|â}êЪyâ Ïê©pê.
±Ýâ° ±ª|â}â yê ÏÖªºÌâÃÖ, Odâ ÆkÖpÖ Ê©Àâ é
Ê©Àâ ÆkÖpÖ dÖX dâpê, u곩 }â lâ°vÖÀê Ä©Àâ éé
Ê©Àâ}â° yâ}âQ ~âZÌâ°yâQ¬ª{âÈê© ²vâ°gâvê ~âvêÌâ°{â°, Odêª{âpê %{âÑ"pâ°Àâ
±ª|â}âÀê© Ýêkâ°+ ±·µÖ¶ÌâÃÖÐ{ê Uª{â° Ýê©Ôâ°yâK, ¾©Àâó »ù¬pâ±Ýâ°{â°
`µâ½ªÐ' n°¸Ìâ° yâ~âÉâb}â°Q dêÚÉâÈÖΰyâ°. Åâ½gâ°n°¸Ìâ° yâ~âÀâó dê³Z©|⬪{â
}âÍâDÀÖΰyâ°
dê³Z©|â ÑÌê° gâ» Àâ°°ÑK }â Ý곩Ìâ° éé
%ª{âpê %ÀâpâÈê[© Epâ°Àâ dÖÀâ° dê³Z©|âÀꪱ µâyâ°ZgâÔâ° Àâ°}âÉâb}â°Q dêÚû
yâ~곩Åâªgâ ÀâÃÖÚ{âÀâó. EÀâó U¶[ª{â ±ª{âÀâó? UÍâ°D ÉâÝâmÀÖÐ EÀâógâÔâ
}âÀâ°W ±·¬ª{â Àâª×û ±ªºÉâ°ÀâÀâó. %Àâógâùª{â ²Úûdê³Ôâ\·° }âÀâ°W ~âZÌâ°yâQ
ÉÖ·{â°.
Ê©Àâ ÆkÖpÖ dÖX dâpê uê³}â Àâ°wÖÀê Ä©Àâ é
¾©Àâó ¾Àâ°W ±·¬ª{â ²vâ°gâvê Ý곪{âÈÖîî Uª{âpê dê·Àâîgê E{â°
ýÚÉ⶷[. %Àâpâ° {Ö}â ÀâÃÖÚî »©zâËÌâÃÖyêZ ÀâÃÖÚî ¾Àâ°gê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

137

dâÈÖXxÀÖgâ°Àâ{êª{âpâ°. A{âpê AhÖyâÀÖ{Ögâ ÉÖý©±pâ Æp곩|â ±ªyâ°. %{â°
¾ÿÉâª{ê©ÝâÀÖÐ Àâ°yâ°K ÉÖ]ÅÖÆdâÀê© A{â{â°M.
¾pâªm}â ±· %ªyâpâªgâ{â·[{â°M %{â° ²vâ°gâvêÌâÃÖgâ°Àâ{âdê" %ÚG~âÚÉâ°yâKÈê©
Epâ°Àâ{â° Uª{â° ÉÖý©±pâ° Ýê©ù{âpâ°. {ê³vâG n°¸ Àâ°°¾gâÔâ° h곩pâ
yâ~âÉâb}ÖQkâîû{âpâ°. A{âpê aª{â° Éâª{âÅâË{â¶[ `dÖÀâ°}â' ÀâµâÀÖÐ ²rDpâ°.
dê·Àâpâ° dê³Z©|âdê" aÔâgÖ{âpâ°. %Íâ°D {ê³vâG yâ~âû]gâÔÖÐ dÖÀâ° dê³Z©|âgâÔâ}â°Q
gê·[ÈÖpâ{ê© Ý곩{âpâ°. E}â°Q Àâ°}â{â ÅâÌâ°ªdâpâ ÀâÃÖÌê°Î°ª{â
²Úûdê³Ôâ°\Àâ{â° %ÉÖ|âX{â ÀâÃÖyê© Éâî. dÖÀâ°}â° Àâ°}â{â aª{â° dêô dê³Z©|âÀâó
E}ê³Qª{â° dêô %{âdê" Ýê©Ôâ°Àâ{â°
Ñyâ}ê yâ~âû© yâ~âdâpâ vÖpê, dÖÌâÃÖ vÖî© gÖpÖ é
gâ½Ýâ l곩vâ ÅâÌâ° Éâ}ÖXû©, yâÀâÃÖ}â ~Ö{âyâ ~ÖpÖ éé
%}â°dâª~êÌâ° Àâ°yâ°K Éâ{â°$pâ°gâÔâ ÀâÃÖyâ° ±ªyâ°. a±T Àâ°ÝÖyâWpâ° Éâ{â°$pâ°Àâó
Ýê©gê ~Öpâ° ÀâÃÖvâ°Àâ}êª{â° dê©ù{âpâ°. E{â° }â}âQ »ùÀâùdêgê Æ°©î{â°{â° Uª{â³
Ýê©ù{âpâ°. `%Àâ}â¶[ A µâÑK E·[¬{âMpê Uª{â° }â}âQ ÆkÖpâ' Uª{âpâ°. %{âdê"
ÉÖý©±pâ°,
EÉâdê Agê Åê©{â ÝâÀâÃÖpÖ é uÖ}êgÖ d곩ΰ uÖ}â}âÝÖpÖéé
Uªzâ Éâ°Ôâ°\ E{â°. %{â° ÝÖз[. Ì곩gâÉâ³yâZgâÔâ° ÑZÌê°Ìâ°}â°Q Ýê©Ôâ°ÀâÀâó.
A{âMîª{â gâ°pâ°Àâ}â°Q Àâ°ÝÖyâW}ê}â°QÀ⬷[. A{âpê Éâªyâpâ° Àâ°ÝÖyâWpâ}â°Q
dê³vâ°Àâpâ°. U·[ ~âªzâgâÔâ ýªÏÖ·dâpâ° E{â}êQ© %ª{âpê ÑZÌâ°Ìâ°}êQ©
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°. E{â° Éâªyâpâ Àâ°yâÀâ·[. Éâªyâ Àâ°yâÀâó Ïê©pêÌê°© AÐ{ê.
±ª|â°Àê©! Àê³{â·° Ì곩gâÆyâ°K Éâªyâ µâ±M ûgâ°À⬷[. ogâ ÌâÃÖpâ° Éâgâ°x
ÅâdâKp곩 %Àâpâ° Éâªyâpêª{â°dê³Ôâ°\Àâpâ°. ÉâªyâÀâ°yâ{â¶[ yâ°ªÏÖ ÉâÝâmÀÖÐ
ûgâ°Àâ ÀâÃÖyâ°gâùÀê. %Àâpâ° gâ°pâ°Àê© ~Öpâ° ÀâÃÖvâ°Àâ}ê}â°QÀâpâ°. aª{â° dâ_x
ÀâÃÖyâZ{â¶[ ~Öpâ° ÀâÃÖvâ°Àâ}â° Uª{âpê ý©gê ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ n°¸ Àâ°°¾gâÔâ°
Ýê©ùpâ°Àâpê©? %Àâpâ° Ýê©ù·[. Éâªyâyâ]Àâó gâ°pâ°gâÔâ AÉâ°~Öû}â¶[ (Éâ°yâK Àâ°°yâK)
»pâ°gâ°»Kpâ°Àâ{â°. %{â° ÀâÃÖgâËy곩pâ°Àâ{êª{â° %Àâpâ° Ýê©ùÌê°© E·[. A{âpê
dâ_x ÀâÃÖyâZ{â ÀâÃÖyÖvâ°Àâpâ°. ¾gâ°Ëxyâ] ~âvêÌâ°°Àâ (gâùdê) ÀâÃÖyâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
E¶[ Àâ°yâÅê©{âÆ{ê.
d곩s m}âÀâ° dÖ ~âzâ zÖ, gâ°pâ° ~â· Àê° ¬ÌâÃÖ ~âÝâ°ªkÖÌâ°é
Uª{â° ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. ÌâÃÖpâ° yâyâ®uÖC}â{â gâùdêÌâ° ÀâÃÖyÖvâ°Àâp곩
%Àâpê·[ ÅâZÆ°ÍâFpâ°. }Ö}â° Upâvâ° ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àê `gâ°pâ° {âµâË}â Àâ°yâ°K

138

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

gâ°pâ° Éê©Àê' %{âdÖ"Ð }âªyâpâ Éâ°yâKÀâ°yâK·³ Epâ°yâK Ýêkâ°+ A~âKpÖgâ·°
±Ìâ°Éâ°ÀâÀâpâ° ÀâÃÖyâZ Àâ°°dâKpâ°.
Ýâî Éê©ÀÖ Ìâ°°gâ kÖpâ Ýêô, gâ°pâ° Éê©ÀÖ ~â· Odâ é
»ÉâdÖ ~âryâpâ }Ö yâ°ÈÖ, Éâªyâ }â ÑÌâÃÖ ÆÀê©dâ éé
E¶[ Éâªyâ Àâ°yâÀâó Ñ_©¹Éâ°yâK }âvê¬{ê. ¾gâ°Ëx ÅâdâKpê·[ iÍâ|â yâÌâÃÖpâdâpâªyê
Àâ»ËÉâ°»Kpâ°Àâpâ°. Éâªyâpâ ¾gâËÀâ°}â{â }âªyâpâ dê·Àâó Àâ°ÝâyÖ®dÖªÑ_gâÔâ° Àâ°yâ°K
%Àâpâ ±ª|â°gâÔâ° Ýâdâ°"gâÔâ}â°Q yâÀâ°W dêôgê yêgê{â°d곪vâ° kâÈÖΰÉâ°»Kpâ°Àâpâ°.
%Àâpâ Éâªyâ Àâ°yâÀâ}â°Q %îyâ°d곪vê© E·[. ÝÖgêÌê°© yâÀâ°W Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx
ÅâÑKgâÔâ}â°Q %{âpâ¶[Ìê°© dâ³Úû ²sD{ÖMpê. %ª{âpê U·[Àâ}â°Q
dâ·Éâ°¥Àê°©È곩gâpâ ÀâÃÖÚ{ÖMpê. ÌâÃÖpâ° ²r°D Ý곩gâ{âªyê Ýê©Ôâ°Àâpâ°. E}â³Q
dê·Àâpâ° o Àê³{â·° ¾©Àâó ÌâÃÖpâ }ÖÀâ° mÄÉâ°»K¬Mp곩 %{â}êQ©
Àâ°°ª{â°Àâpêûî. O}â³ ÀâÃÖvâÏê©Ú U}â°QÀâpâ°. %ª{âpê %{â}êQ© ÀâÃÖvâ°Àâ¬{âMpê
`gâ°pâ°' Odê Ïê©dâ°?
Éâªyâ Àâ°yâÀâó UÈê[vêgê ÝâpâÚyâ°. A{âpê %{âpâ¶[ `¬ÀâX|ÖX}â{â' ²©mÆp⶷[.
~ÖpâÉâ Éâ°pâ» Éâªyâ dê© ~ÖÉÖéé
~âpâÀâ°~â°pâ°Í⾪{â ¬ÀâXÀÖ{â |ÖX}â{â }ÖÀâ° {Ö}âÆ·[{ê© %{곪{â°
À곩Éâ{ÖrÀÖgâ°Àâ{â°. gâ°pâ° úÍâX}â}â°Q yâ}âQ ÉâÀâ° ÀâÃÖvâÈÖpâ{ê©
%|âÆ°ËÌâÃÖ{â.
~ÖpâÉâ Àê° %pâ° Éâªyâ Àê°, yâ³ ±v곩 %ªyâpê³ ÀâÃÖ}â é
ÀâÝâ È곩ÝÖ dâªkâ}â dâpê, ÀâÝâ dâîÈê A~â ÉâÀâÃÖ}â éé
gâ°pâ° d곩 Ñ©uê {âªvâÀâyâ, d곩s d곩s ~âpâÇÖÀâ° é
Ñ©r }â uÖ}ê Å⽪gâ d곩, dâîÈê A~â ÉâÀâÃÖ}â éé
gâ°pâ°gâÔâ° {ê³vâGÀâpêª{â° Ýê©Ôâ°Àâ¬{ê. E{â° gâ°pâ°gâÔâ ÉÖL}âÀâ}â°Q (%ûKyâ]) û{âP
ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %Àâpâ° yâÀâ°W Àâ°ýÀê° y곩pâ·° ¾Àâ°W¶[ ~âZdâr ~âÚÉâ·°
}ÖÀâ°Àâ}â°Q ¾Àâ°gê dê³vâ°Àâpâ°.
~â°pâ°ÍâµâÑK m± A}â ÉâÀâÃÖΰ é yâ± }âý p곩dê dÖ· dâÉÖΰ éé
ÉÖý©±pâ° E{â}â°Q ÙªÚûpâ°À⬷[. A{âpê ¾©Àâó ÌâÃÖÀâ ÉÖ|â}êgâùª{â
²vâ°gâvêÌâ°}â°Q AúÉâ°»Kpâ°Æp곩 %{Ögâ{â°. %{âpâ ±· ÉÖ·{â° U}â°QÀâpâ°.
²}â Éâyâgâ°pâ° ÏÖªkê }âý©, d곩ΰ d곩s }â dâpê I~ÖÌâ°éé
Agâ·³ dÖ·}â uÖ·¬ª{â Éâ]yâªyâZXpÖgâ°Æî, %¶[ Àâ°ýÀê° E{ê. %{â}êQ©
Ýê©Ôâ°Àâ{â° `gâùÉâ°' Uª{â° Agâ ~âpâÀâ° yâyâ]{â ~ÖZÄK ·ÅâXÀÖgâ·° ÌâÃÖÀâ
É⪵âÌâ°Àâò IùÌâ°{â°. g곩ÉÖ]Æ°gâÔâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

139

Ìâ°Ýâ Éâ± ÉÖ|â}â Éê }â Ý곩ΰ é yâ°Àâ°cî© dâ½~Ö ~ÖÌâ° d곩ΰ d곩ΰ éé
ÉÖý©±pâ³ ý©gê Ýê©ù{âpâ° ¥
%{Ödâpâ Ù°{â ÙuÖ}ê Éê, lâ°wÖÈê %~â}ê ±ª{ê d곩 éé
¾©Àâó ¾Àâ°W ÙuÖ}êΰª{âÈê© %{â}â°Q kâ°dÖK (n°xÀâ°°dâK) ÀâÃÖÚî. o Ê©Àâ}â°
yâ}âQ µâÑKΰª{âÈê© ~ÖpÖgâ°Àâ{âdê" µâdâKÀÖз[. o %zâËÆ·[{â ÉâªÉÖpâ{â¶[
%}ê©dâ dâr°D~Övâ°gâùgê ±ª¬ÌâÃÖÐ AyâW}â° %ÉâÝÖÌâ°dâ}ÖÐpâ°Àâ}â°. dê©Àâ·
}ÖÀâ° ÉÖ|â}êΰª{â %zâÀÖ ¾Àâ°W{ê© A{â µâÑKΰª{â ÉâªÉÖp⬪{â
~ÖpÖgâ°Æpꪱ ÅâZÀê° Ïê©vÖ. %ÍâDîª{âÈê© %Àâ°pâ È곩dâdê" Ý곩gâ°Àâ{â°
ÉÖ|âXÆ·[.
Éâgâ°x¥¾gâ°Ëx Upâvâ³ ÅâÑKgâÔâ·[ ¾©Àâó ±· ~âvêÌâ°°Æî Uª± Ýê©ùdê E{ê.
gâ°pâ°gâÔâ Àâ°ýÀê°Ìâ°}â°Q Ýê©ùÌê°© E·[. %Àâ}â° ÀâÃÖgâË{âµâËdâ Uª¬{ê.
ÉÖ|âdâ}â ÉÖ|â}êΰª{â Àê°©·dê"pâ°Àâ}â°, ÉÖ|â}ê ÀâÃÖvâ{â }âyâ{â½ÍâDpâ° yâÀâ°W
Ê©Àâ}âÀâ}êQ© ÀâXzâË dâÔêÌâ°°Àâpâ°. ÉâyâX ÅâÑKÌâ°¶[ o gâùdêgê Àâ°Ýâyâ®Æ·[.
yâ}âQ{ê© ±·¬ª{â Ê©Àâ}â° Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ¶[ »pâ°gÖvâ°Àâ}â° %{âdâ³" Àâ°°ª{ê
Ý곩gâÈÖpâ, Àâ°ÝÖµâ³}âX{â¶[ {ê³vâG {ê³vâG kâ°ª±dâgâù{â°M AdâÍâËÇê
»©ÀâZÀÖÐ{ê. %¶[ Ê©Àâ}â° yâ}âQ}êQ© Àâ°pêyâ° ²vâ°Àâ}â°. Éâ{â°$pâ°Æ{âMpê ÀâÃÖyâZ
%Àâ}â}â°Q Ukâ+îû yâ}âQ µâÑKΰª{â yâ}âQ¶[ aª{â°gâ³Úûdê³Ôâ°\Àâ{â·[{ê© %Àâ°pâ
È곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ}â°. E·[¬{âMpê d곩s ÀâÍâËgâÔâÀâpêgê yâ~âÉâ}â°Q
ÀâÃÖvâ°yâKÈê© E{â°M, ~ÖpÖgâ°Àâ ÀâÃÖgâË ûgâ°Àâ{ê© E·[.
ogâ ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ {â³ÍâÇêgê aÔâgÖgâ°»Kpâ°Àâ Éâªyâyâ]{â ~âpâª~âpêÌâ°° AdÖµâ
gâÀâ°}âÀâ}â°Q dâÔê{â°dê³Ôâ°\yâK{ê. Àâ°yâ°K Æ°©}â ~âÄ©·gâÔÖÐÌê°© IùÌâ°°Àâ{â°.
Æ°©}â° %ª{âpê Àâ°lâ¶, ~âÄ©· Uª{âpê Epâ°Àê }âÚgêΰª{â (dâZÆ°Éâ°yâK) EÚ©
±ZÝÖWªvâÀâ}â°Q Éâ°yâ°KÀâ{â°. Æ°©¾}â »©ÀâZyêΰª{â Àê°©Èê Àê°©Èê »©ÀâZÀÖÐ
Opâ°yâK Ý곩gâ°Àâ{â°. ~âªkâÀâ°°{âZgâùÀê. Àê³{â¶}â Upâvâ° Àâ°°{êZgâÔâ° Epâ°Àê
}âÚgêgê Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. Iù{â Àâ°³pâ° Àâ°°{êZgâÔâ° Æ°©¾}â kâ·}êgê
É⪱ªºû{â°M ÆÝâªgâÀâ° (AdÖµâ{â¶[ ~âÌâ°x) kâ·}êÌâ°}â°Q dê©Àâ· Éâªyâpâ°
}âvêÉâ°Àâpâ°.
dâÝêô dⲩpâ ÆÝâªgâÀâ° kÖ· ÝâÀâÃÖî©éé
±ZÝÖWªvâ{â ~âîdâZÀâ°{â¶[ dâ³vâ ÉÖ|âdâ}â° µâî©p⬪{â {â³pâÀÖgâ°Àâ}â°. %Àâ¾gê
Ý곩gâ°»Kpâ°Àâ %}â°ÅâÀâÀÖgâ°Àâ{â°. %{â° Éâ]~âQÀâ·[. A{âpê A kâ·}ê %dâ_pâµâÿ
}âvêÌâ°°Àâ{â° 14 È곩dâgâùgâ³ {ê©ÀâyêgâùÀâpâ°. E{â° ÉÖ|Öpâx ÌâÃÖyêZÌâ°·[.

140

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%Àâ°pâ È곩dâ{â ÌâÃÖyêZÌâ°° }âÀâ°W{ê© A{â ±·¬ª{â }âvêÌâ°{â°. Ïê©pê³±Tpâ°
}âÀê³Wª¬Ðpâ°Àâ %}â°ÅâÀâ ±pâ°Àâ{â°. Àâ°ÝâÀâ°W{â ÉÖÝꩱpâ° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°,
kâÈÖ m± È곩dâ d곩, µê³©dâ Éâ± yÖXÐÌâÃÖé
ÝâªÉâ dÖ pâ³~â Éâyâgâ°pâ° ±}Öΰ éé
Ñ©r u곩 Å⽪gâ d곩, ~â·r Å⽪Щ dâpê é
A~â Éâªgâ pâªgâ Èê©, Èê© IvÖΰ éé
%ª{âpê o Ê©ÀâÀâó yâ}âQ{ê© ±·¬ª{â Ý곩gâÈÖpâ{â°. ý©gÖgâ°Àâ¬{âMpê 10
¬dâ°"gâÔâ° aª{ê© Éâ· dÖx°»K{âMÀâó.
¾©Àâó U¶[Ìê°© |ÖX}âÉâLpÖÐî %¶[Ìâ° AdâÍâËÇê ¾Àâ°W}â°Q ÉêÔêÌâ°°Àâ{â°.
AdâÍâËÇêgê kâ°ª±Ñ©Ìâ° µâÑK E{ê. ÉÖ|âdâ gâ°pâ°Æ}â uê³yê ÀâÃÖyâ}ÖvâÈÖpâ.
A{âpê AdÖµâgâÀâ°}â{â¶[ gâ°pâ°Àâó uê³yê Epâ°Àâ}â° %Àâ}곪¬gê O}ê·[Àâ}â°Q
Ýê©Ôâ±Ýâ°{â°. A ÉÖL}âgâÔâ ÆÀâpâ Ýê©Ôâ°yâKÈê© Ý곩gâ±Ýâ°{â°. A gâ»Ìâ°°
EkÖæÀâ°³·ÀÖÐ{â°M, »©ÀâZÀÖ{â Ekêæ¥ Àê©g⬪{â dâ³Úpâ°Àâ{â°. Ekêæΰª{â
%{âdê" ±· ûgâ°Àâ{â°. ¾©Àâó E×æû{âM î©» }âvêÌâ°°Àâ{â°, o gâ»Ìâ°° µâ±Mgâùgê
Æ°©î{â°{â° AÐpâ°Àâ{â°. %{â° dâ·R}êgâ³ Æ°©î{â°{ÖÐ{ê. Ýâyâ°K dâvêgê ¾·°[Àâ
(¾ÈÖMxgâÔâ) %ÀâdÖµâÆpâ°Àâ o ÌâÃÖyêZÌâ°¶[ ÉÖ|âdâ Àâ°°}âQvêÌâ°°yâK ±ZÝÖWªvâ{â
%ªyâ{âÀâpêgâ³ ±pâ°Àâ}â°. %Àâ}â¶[Ìâ° ÌâÃÖÀâó{ê© µâÑK ÉÖÀâ°zâXË %{âdâ³"
Àâ°°ª{ê Ý곩gâ·° %ÀâdÖµâ dê³vâ°À⬷[. E¶[ ±pâ°Àâ{âdâ³" %Àâ}â Ì곩gâµâÑK,
~âîµâZÀâ°gâÔâ° ÉâÝÖÌâ°dâÀÖÐ Epâ°ÀâÀâó. %{âdÖ"Ð,
pâpâªdÖpâ fê©kâî Àâ°°{ÖZ, {âÉâÀÖ {Ö]pâ ïdÖ}Ö é
±ZÝÖW ÆÍâ°J Àâ°Ýꩵ֬ Èê, pâpâªdÖpâ d곩 uÖ}Ö éé
pâpâªdÖpâ{âÀâpêgê }âÀâ°W{ê© A{â µâÑKΰª{â Ý곩gâ±Ýâ°{â°, Àâ°°ª{ê E·[. ÌâÃÖÀâ
ÆÀâpâÇêÌâ°}â°Q }Ö}â° dê³sDpâ°Àê}곩 %{â}â°Q Ïê©pê ÌâÃÖpâ³ dê³vâ°À⬷[.
¾Àâ°gê Ïê©dÖ{Ögâ ¾©Àâó µâî©p⬪{â Ýê³pâÝ곩gâ±Ýâ°{â°.
d곩ΰ d곩ΰ ~âÝâ°ªkÖ ±ZÝâWÈ곩dâ Àê°, |âpâ ÀâÃÖÌâÃÖ Èê© Aΰéé
yâ·°Ä{â Àê°©Èê %¶[ 4 d곩s Éâ³Ìâ°Ëpâ ~âZdÖµâÆ{â°M ÉÖ|âdâ yâ}âQ µâ°¬PÌâ°}â°Q
dâÔê{â°dê³Ôâ°\Àâ}â°. Éâ]~âQ{â¶[ Àâ°}â{â %ÀâÉêL ±{âÈÖÐpâ°Àâªyê %¶[Ìâ°³
Agâ°Àâ{â°. U·[ Àâ°pêyâ°Ý곩gâ°Àâ{â°. %{âdê" U·[pâ³ Ýê©Ôâ°Àâ{â°, `Ïê© %ªyâ...
Ïê©%ªyâ...... Ïê©%ªyâ' Uª{â°. %¶[pâ°Àâ A}âª{âÀâó U·[ Àâ°pêÉâ°Àâ{â°.
Éâ]Éâ]pâ³~â dâ³vâ Àâ°pêÌâÃÖgâ°Àâ{â°. %¶[pâ°Àâ ~âZÙpâÀÖ{â A ÏêÔâÑ}â Éê³Z©yâ{êM
`uê³X©» Éâ]pâ³~â' Àêª{â° Ýê©ùpâ°Àâpâ°. E{âpâ ±xJ}êÌâ°}êQ© U·[pâ³ Ýê©Ôâ°Àâ{â°.
E¶[Ìâ° Éâ{â°$pâ° ÉÖ|âdâ}â}â°Q yâ}âQ¶[ ÉâÀâÃÖÆÍâDgê³ùûdê³Ôâ°\Àâ}â°. %{â°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

141

~Öpâ{âúË µâî©pâÆ{âMpâ³ ÉÖ|âdâ U·[Àâ}â°Q }곩vâ±·[ ÌâÃÖÀÖgâ µâ³}âXÀâó
dê³}êÌâÃÖgâ°Àâ{곩 Agâ Éâ{â°$pâ° ÉÖ|âdâ}â}â°Q Éâ]yâªyâZgê³ùÉâÀâ}â°. %¶[ AyâW}â°
~âZúQÉâ°Àâ}â° EÍâ°D Ýê³yâ°K }ÖÀâó uê³yêÌâ°¶[Ìê°© E{â°M, }â}âQ}â°Q ¾Àâ°W¶[
ÉâÀâÃÖÆÍâDgê³ùû{â dÖpâxÀê©}â°? %{âdê" %·[ ¾pâªm}â}â UÔêyâ UÍâ°D
±·ÀÖÐyêKª{âpê. }Ö}â° ¾}âQ}â°Q }â}âQ¶[ aª{ÖÐûdê³Ôâ\¬{âMpê ¾µâ+Ìâ°ÀÖÐ %Àâ}â°
ÉêÔêÌâ°°»K{âM. %Àâ}â ~âZÅÖÀâ ¾}âQ Àê°©Èê Agâ°»Kyâ°K. A{âMîª{â }â}âQ¶[
%vâÐûd곪vê (ÉâÀâÃÖÀꩵâ) ÌâÃÖpÖ{âpâ³ o ÌâÃÖyêZ dêôd곪Ú{âMpê yâÀâ°W{ê© A{â
ÉÖ|â}êΰª{âÈê© Ý곩Ð{êM©Àêª{âpê %{곪{â° ÉÖpÖÉÖpâ Éâ°Ôê\© Epâ°Àâ{â°?
%{âdê" ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Ñyâ}ê yâ~âû© yâ~â dâpâ vÖpê, dÖÌâÃÖ vÖî© gÖpÖ é
gâ½Ýâ l곩vâ ÅâÌê° Éâª}ÖXû, d곩I }â ~ÖÀâyâ ~ÖpÖ éé
%Àâ°pâÈ곩dâ{â¶[ Åê©{âÀâ}êQ©}â³ dÖx°À⬷[. ÌâÃÖpâ° yâÀâ°W{ê© ÉÖ|â}êgâùª{â
%¶[Ìâ°Àâpêgê Àâ°°sDpâ°Àê}êª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %¶[ dâ½»ZÀâ°ÀÖ{â°{â° ÌâÃÖÀâ{â³
E·[. ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
%{Ödâpâ Ù°{â ÙuÖ}ê Éê, lâ°vÖ Èê %~â}ê ±ª{ê d곩...éé
}â dâ°lâ ÑÌâÃÖ }â dâpâ ÉâdÖ, }â dâpâ}ê Ì곩gâ µâî©pâ é
u곩 dâ°lâ ÑÌâÃÖ É곩 ÉÖý©± ÑÌâÃÖ, ÅâÌâÃÖ dⲩpâ dⲩpâéé
E}â°Q Àâ°°ª{ê |ÖX}â ÉÖgâpâ ±pâ°Àâ{â°. ÌâÃÖÀâ |ÖX}âÀâó ¾Àâ°W¶[ dê·Éâ
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ{곩 %{âpâ ÉÖgâpâ. %·[{ê Éâª~â³xË mgâ{â kâ·}ê (dÖÌâ°Ë)
|ÖX}⬪{âÈê© }âvê¬{ê Uª±°{â° ¾Àâ°W gâÀâ°}â{â¶[pâ¶. AyâW¾gê %¶[
ÉÖQ}âÀÖgâ°Àâ{â°. %{ê© Àâ°}âÀâ}â°Q ²vâ°gâvê ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %{âdÖ"Ð ÌâÃÖîgâ³
¾©pâ¶[ Àâ°°Ôâ°gâ° ÝÖdâ°Àâó{â° Ïê©dÖз[. %yâXªyâ ¬ÀâX ~âZdÖµâ{â Éê³Z©yâÆ{â°M
dâ_xÀâÃÖyâZ{â¶[ %pâÏ곩 (d곩s d곩s) Àê°ô·°gâÔâ}â°Q dâZÆ°Éâ°Àâ{êª{âpê©}â°?
Eªzâ{âpâ ~âîÇÖÀâ°¬ª{â Àâ°}â{â ²vâ°gâvêÌâÃÖÐ AyâW}â° ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â
ÉâÀâ°°WÙ{â¶[pâ°Àâ}â°. %¶[ 16 Éâ³Ìâ°Ëpâ ~âZdÖµâÆpâ°Àâ{â°. AyâW}â° ~âpâÀâ°
kê©yâ}â pâ³~â ~âvêÌâ°°Àâ}â°. Àâ°yêK %¶[gê Ý곩gâ°Àâ ~âZÉâªgâ{â¶[ o ýª¬}âªyê
Ý곩gâ{ê© }âvâ°Æ}â %ªyâpâ %ù{â° Ý곩gâ±Ýâ°{â°. E{ê·[ gâ°pâ°Æ}â %}â°gâZÝâ.
E{ê·[ ¾Àâ°W ÉÖ|â}êΰª{Ö{â°{ê©? ÉÖ|âXÀê© E·[.
ÉÖý©±pâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ° Àâ°yêK Àâ°yêK Ukâ+îÉâ°yâK ý©gê Ýê©ùpâ°ÀâÀâó,
Ýâîdâ½~Ö u곩 Ý곩Ìâ° y곩, }âý© Ý곩Ìâ° y곩 }Öý é
dâÝêô dⲩpâ gâ°pâ°dâ½~Ö ²}â, Éâdâ· ±°¬P ±Ýâ uÖý© éé

142

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%}âÝâ{â µâ±M %zâÀÖ 52 %dâ_pâgâùª{â
Ïê©pê Epâ°Àâ ¾ÿµâ±M (ÉÖpâ}ÖÀâ°{â) dâ°îyâ° Ýê©Ôâ°Àâ{â°.
o }ÖÀâ°{â Æ}âÿ Ýâ½{âÌâ° µâ°{âPÀÖgâ{â°.
}ÖÀâ° ²}â Ýâ½{âÌâ° µâ°{âP }â Ý곩ΰ é
d곩s}â ÅÖª» dâpê u곩 d곩ΰ éé
ÉâªÉÖîgâpâ° »ù{â }ÖÀâ°Àâó E{â·[. |âÀâ°Ë{ÖÉâÊ© dâ³vâ ÉÖþ©±pâ}â°Q dê©ù{âpâ°
|âÀâ°Ë{ÖÉâ dâÝêô Éâ°}곩 g곩ÉÖΰ é ~âópâ°Íâ }ÖÀâ° dâÝâI ÉâÀâ°°pâ°üÃÖΰéé
ÉâÝâÉâZ}ÖÀâ° u곩 Àê©{â ±fÖ}Ö é }ê©» }ê©» dâÝâ ±Ýâ°î ¾{Ö}Öéé
dñ}â }ÖÀâ° d곩 Éâ°Æ°pâ}â dâpâΰ é dêôÉê Éâ{Ö ~â°pâ°Íâ ×yâ |âpâΰéé
dêôÉê AÀÖgâÀâ°}â ÆÂÖΰ é dâ_pâ ¾pâ%dâ_pâ dâÝâ ÉâÀâ°°pâ°üÃÖΰéé
Àê©{â{â¶[ ÉÖÆpÖpâ° }ÖÀâ°gâùÀê. %ÀâógâÔâ¶[ E{â° ±pâ°Àâ{곩 %zâÀÖ
Ïê©pêÌâ°{곩 Uª{â° dê©Ôâ°yâK, ¾©Àâó ÌâÃÖÀâ }ÖÀâ°{â ÉâWpâÇêgÖÐ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Æî?
%{â° ÌâÃÖÀâ }ÖÀâ°Àâó }â}âgê ÆÀâpâÀÖÐ »ùûî. %{âîª{â }â}âQ o m}âWkâdâZ
dâÚ{â°Ý곩gâ¶. %{âdê" ÉÖþ©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
Éâ°}â° |âÀâ°Ë¾ yâ°Àâ° ÝâªÉâ ÄÌâÃÖpê©é yâ°Àâ°cp곩 dÖm Éâdâ· ÝâÀâ° ÉÖpê éé
Éâ°Æ°pâ}â A¬ Àê°ô yâ°Àê°c Éâ°}ÖÀêò©é Éâdâ· dÖÀâ°}Ö y곩pâ Æ°ÂÖÀêòéé
}ÖÀâ° Odâ u곩 ~â°pâ°Íâ d곩 Aý© é %gâÀâ° %~Öpâ ~Öpâ }âý uÖý©éé
Àê©{â ~â°pÖx ~Öpâ }âý ~ÖÀêô é ±ZÝÖW ÆÍâ°J Àâ°Ýꩵâ]pâ |ÖÀêôéé
A¬ dâÝñ y곩 d곩 ~â»Aΰ é %ªyâ dâÝñ y곩 ~âpâÈêô uÖΰéé
A¬ %ªyâ Àê° ÀÖÉÖ Ý곩ΰ é ¾pâ%dâ_pâ ~ÖÀêô m}â É곩ΰéé
%dâ_pâ dâÝâ Éâ± mdâK ±fÖ}êô é ¾pâ%dâ_pâ d곩 Àâ°Àâ°Ë }â uÖ}êôéé
Àê©{â, ~â°pÖxgâÔâ³ o }ÖÀâ°{â Ïê©{â »ùÌâ°Àâó
mgâ»K}â¶[ Ê©Àâpâ°gâÔâ° 52 %dâ_pâgâùgê û©Æ°yâÀÖ{â }ÖÀâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖyâZ
»ù¬pâ°Àâpâ°. Eª¬}â Àâ°ÝÖyâWpâ° dâ³vâ %{ê© }ÖÀâ°gâÔâ}â°Q dê³vâ°Àâpâ°
EÀê·[ÀâógâÔâ° Àê©{â{â¶[ ±pâ°Àâ ÉÖÆpÖpâ° }ÖÀâ°gâÔâÈê[© ±ª¬pâ°ÀâÀâó. %{âdâ"
ÉÖÝꩱpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
}ÖÀâ° ~Öpâ Àê©{â}â }Öý© ~ÖÀÖ é }ê©» }ê©» dâÝâ Éâ± gâ°ÝâpÖÀÖéé
ý©gêÌê°© U·[îgâ³ 15¥20 }ÖÀâ°gâÔâ° »ù¬pâ°ÀâÀâó. EÀâógâÔâ¶[Ìê°© ±ª{â°
ÉÖÝꩱpâ }ÖÀâ°Æ{âMpê, Éâªyâîgê Éâ{â°$pâ°gâÔâ}â°Q ÝÖÚ Ýê³gâÔâ°Àâ %ÀâµâXdâyê
EpâÈê© E·[. Agâ ÉâxJ Ýâ°vâ°gâîª{â }ÖÀâ°|ÖpâÇê ÀâÃÖvâ±Ýâ°¬yâ°K.
}ÖÀâ° Ýê©Ðpâ°Àâ{â°? %{â}â°Q %Àâpâ° ÀâÃÖyâ°gâÔâ¶[Ìê°© dê©ùî ¥

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

143

dâÝÖ }â uÖΰ ¶fÖ }â uÖΰ é ²}â Éâyâgâ°pâ° d곩I }Öý© ~Öΰ éé
Éâyâgâ°pâ° Æ°Èêô y곩 %gâÀâ° ·fÖÀêô é ÝâªÉâ %Æ° Ä©Àâyâ hâpâ AÀêô éé
%ªdâ°î Ê©Àâ dâÝê ¾ÏÖË}Ö é ~ÖÀâyâ ÝâªÉâ È곩dâ ~âýkÖ}Ö éé
Éâ°pâ»Àâªyâ ~ÖÀêô ¾m Æ©pÖ é Éâªgâ pâÝñ Àê°ô {ÖÉâ dⲩpÖ éé
u곩 d곩ΰ ÝâªÉâ ~âZÀÖ}Ö Èê©Î° é %gâZ }ÖÀâ° Éâyâgâ°pâ° dâý {ê©Î° éé
²}Ö Éâyâgâ°pâ° d곩ΰ }ÖÀâ° }â ~ÖÀêô é ~â³pÖ gâ°pâ° %dâÝâ ÉâÀâ°pâ°üÃÖÀêô éé
%dâÝâ }ÖÀâ° ÀâÝâ dâÝÖ }â uÖΰ é %dâÝâ dâþ dâþ gâ°pâ° ÉâÀâ°pâ°üÃÖÀêô éé
ÉâÀâ°°pâ°ü°yâ È곩dâ ~âpêô ~âó¾ ש}Öc é uÖyê È곩dâ Ý곩ΰ ·Àⶩ}Ö éé
Ýâpâ{âÀâ° Éâ°Æ°pêô ×yâK ·gÖΰ é È곩dâ ¬©~â Àê° uÖΰ ÉâÀâÃÖΰ éé
%mpâ %Àâ°pâ Ý곩ΰ È곩dâ û|ÖÀêô é kñpÖû ±ª|â}â Àâ°°dÖKÀêô éé
AÀÖgâÀâ°}â yÖý }âý ÅÖΰ é mpÖ Àâ°pâx dÖ ²©m }âÉÖΰéé
A }ÖÀâ°Àâó Ýê©Ôâ·° ÏÖpâ{â°. %{â³ ÀÖ¹Ìâ° ÆÍâÌâ°{â¶[ %{â}â°Q ±pê{â°
»ÔâÉâ·° ÉÖ|âXÆ·[. %{â° `%dâÝâ' Ýê©Ôâ·ÉÖ|âXÀÖ{â°{â°. Éâ{â°$pâ°Æ}â Æ}âÿ
%{â}â°Q ~âvêÌâ°·° ÏÖpâ{â°. ~âî~â³xË gâ°pâ° ÀâÃÖyâZÀê© Ýê©Ôâ±Ýâ°{â°. A }ÖÀâ°
~âvê{â Ê©Àâ 84 ·dâ_ Ê©ÀâpÖúgâÔâ ±ª|â}⬪{â ²vâ°gâvê Ý곪¬ %Àâ°pâÈ곩dâ
~âZÌâÃÖ¹Éâ±Ýâ°{â°.
Éâ{â°$pâ° Àâ°yâ°K }ÖÀâ°gâÔâ° aª{â}â°Q ²r°D aª¬·[. %{ê©dê? E{â° %ÈñÑdâÀÖ{â
}ÖÀâ°Àâó E{â}â°Q ¾mÀÖ{â Éâªyâ %zâÀÖ Éâ{â°$pâ°gâùª{â ÀâÃÖyâZÀê©
~âvêÌâ°±Ýâ°{â°. aª{â° Àê©Ôê E{â° ÉâªÉÖîdâ }ÖÀâ°gâÔâ¶[ aª{ÖÐ{âMpê
Éâdâ·pâ°gâÔê·[, Éâ{â°$pâ°gâÔâ}â°Q %Àâpâ Àâ°ýÀê°Ìâ°}â°Q d곪vÖvâ°»Kp⶷[. E{â°
gâZªzâgâÔâ¶[ {ê³pêÌâ°{â°. Odêª{âpê 52 %dâ_pâgâùª{âÈê© Ïê©pêÌâÃÖÐpâ°Àâ{â°.
gâ°pâ° ÉâÊ©Àâ}â }ÖÀâ° ±yÖÌê° é uÖdê ±· ÝâªÉÖ hâpâ uÖÌê°éé
E»K©kêgê }âr}ÖÉâªyâpâ° }ÖÀâ° dê³vâ°Àâpâ°. %{âîª{â }ÖÀâó %Àâ°pâ È곩dâdê"
Ý곩gâ°Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[. Odêª{âpê %{â° ÀÖ¹Ìâ° ÆÍâÌâ° Àâ°yâ°K 52 %dâ_pâgâùgê
û©Æ°yâÀÖ{â°{â°. E{â}â°Q }ÖÀâò »ù¬pâ°ÀêÀâó. Eªzâ }ÖÀâ°gâÔâ° U·[pâ·³[
Iªr°. %{âdê" ÉÖý©±pâ° ÉâyâdâËÀÖÐ ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
d곩s }ÖÀâ° ÉâªÉÖpâ Àê°©, »}âyê Àâ°°ÑK }â Ý곩Ìâ° é
Àâ°³· }ÖÀâ° u곩 gâ°~âK Ýêô, uÖ}ê ²pâÈÖ d곩Ìâ° éé
ÉâªÉÖpâ{â¶[ d곩sÌâ°Íâ°D }ÖÀâ°gâÔâ° ~âZkâ¶yâ{â¶[{ê. %Àâógâùª{â ¾©Àâó
Àâ°°dâKpÖgâ°À⬷[. ÌâÃÖÀâ{â° ÉâyâXÀÖ{â°{곩 %{â° gâ°~âKÀÖÐ{ê. %{â}â°Q dê©Àâ·
dê·Àê© Éâªyâpâ° ÀâÃÖyâZ »ù¬pâ°Àâpâ°.

144

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Éâªyâpâ}â°Qù{â° o Àâ°³·}ÖÀâ°Àâ}â°Q (Éⲩm }ÖÀâ°) Ïê©pê ÌâÃÖîª{â·³
~âvêÌâ°·° ÉÖ|âXÆ·[ kâª{â}âÀâó yâ}âQ Éâ°gâª|âÀâ}â°Q Ïê©pêÌâ°Àâîgê Àâ°°sDÉâ°Àâ{âdê"
ÉâÀâ°zâËÀÖз[ ÉÖgâpâÀâó yâ}âQ ¾©pâ}â°Q Ïê©pêÌâ°Àâîgê dê³vâ°À⬷[ (dêôU»K)
ÝâÀêÌâ°° (gÖù) kâª{â}â{â Éâ°gâª|âÀâ}â°Q Ýê³yâ°K Ý곩gâ°Àâ{â°. {â³pâ {â³pâ
Ý곩gâ°yâK Éâ°gâª|âÀâ}â°Q ÀÖyÖÀâpâx{âÈê[·[ Ýâpâvâ°Àâ{â°. À곩vâÀâó ÉÖgâpâ{â
m·Àâ}â°Q Àê°©·dê"yâ°KÀâ{â°. Àâ°yêK Àâ°ÔêÌâÃÖÐ Éâ°îÉâ°Àâ{â°. Åâ³Æ°Ìâ°°
Àâ°Ôêΰª{â yâ½ÄKÝ곪¬ Ýâûî}â ÝÖÉâ°gêÌâ°}â°Q ²×+vâ°Àâ{â°. ~âÑ_gâÔê·[
ÉâªyâÉâgê³Ôâ°\ÀâÀâó. }âÆ·° }â»ËÉâ°Àâ{â°. ý©gêÌê°© Éâªyâî·[{ê© A ~âpâÀâÃÖyâW}â°
%ªgâÆdâ·}ê© !
ÉÖý©± dê {âpâÏÖpâ Àê°©, dâyÖË dê©Àâ· Éâªyâ é
dâyÖË dê©Àâ· Éâªyâ, Ýâ°dâ°Àâ° Àê° I}âdê ÉÖý©±éé
Éâªyâ Éâ{â°$pâ°Àê© ~âpâÀâÃÖyâW yâyâ®Àâ}â°Q yâª{â° úÍâXpâ Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ²yâ°KÀâ}â°.
E{â}êQ© }ÖÀâ°Àê}â°QÀâpâ° o }ÖÀâ°{â Æ}âÿ ÉâªÉÖpâ ÉÖgâpâÀâ}â°Q ÌâÃÖÀâ Ê©Àâ}â³
oÊ ~ÖpÖgâÈÖpâ. Éâ]yâÿ ~âpâÀâÃÖyâW}ê© A{â o }ÖÀâ°Àâó Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q o
ÉâªÉÖpâ ÉÖgâp⬪{â ²Úû (pâÑ_û) %Àâ°pâÈ곩dâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ{â°. Àâ°°ª{ê
ý©gê Ýê©ÔâÈÖÐ{ê,
dÖ· »ÝâdÖ· dÖ Åê©{â Éâ°}ÖIé |âÀâ°Ë{ÖÉâ Àê°ô y곩ý ·fÖNéé
¾Ýâ %mCpâ dÖ Åê©{â ¾m ~ÖÀêô é ¾Ýâ %dâ_pâ ÀâÃÖý uÖÌâ° ÉâÀâÃÖÀêôéé
u곩 }âý uÖ}â ¾%dâ_pâ Åê©{Ö é yÖ Àâ°Ýâ dÖ· dâpâyâ Ýêô lê©{Öéé
¾Ýâ %dâ_pâ ²}â dÖ· Ê©yêô é Ìâ°mC {Ö}â dêyÖ dâpâ ²©yê éé
Ì곩gâ Ìâ°mC yâ~â dÖ· ~âÉÖpÖ é Ìâ°mC {Ö}â Éâ± dÖ· ÀêòX©ÝÖpÖéé
dÖ· gâ» ÉâªÉÖpâ Ýêô ÅÖΰ é ²pâÈÖ m}â d곩ΰ ·Ù ~Öΰéé
Ì곩gâ, Ìâ°mC, m~â, {Ö}â Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔê·[ dÖ·}â ÀâXÀâÝÖpâ. ÌâÃÖpâ° `¾'
%dâ_pâ{â Åê©{âÀâ}â°Q »ùÌâ°°À⬷[Àêò %Àâpâ}â°Q dÖ·}â° Ó{âZ¥ Æ×æ{âZ
ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. %ª{âpê %Àâ}â}â°Q %~â³xË}â}ÖQÐû, %Àâ}â}â°Q Ñ©ÔÖÐÉâ°Àâ}â°.
%·[{ê© %Àâ}â}â°Q ÌâÃÖÀâ{ê© Àê©Ôê yâ}âQ yâ°yâK}ÖQÐÉâ°Àâ}â°. `¾' %dâ_pâÆ·[{ê©
dÖ·}â}â°Q gê·°[Àâ{â° %ÉÖ|âX. Ïê©dÖ{âÍâ°D ~â°xX gâùûî, {Ö}â |âÀâ°ËgâÔâ}â°Q
ÀâÃÖÚî, U·[ ¾pâzâËdâ.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

145

10}ê© {Ö]pâ{â Àê°©Èê 11}ê© {Ö]pâ{â ÆÀâpâ Ýê©Ôâ°Àê
dⲩpâ ÉÖÝꩱpâÑ"ªyâ Àê³{â·° 10}ê© {Ö]pâ{â Àâpêgê ÀâÃÖyâZ »ù¬yâ°K.
ÉÖÝꩱpâ° o mgâyâK¶[ AgâÆ°û 11}ê© {Ö]pâ{â %}â°~âÀâ° pâÝâÉâXÀâ}â°Q
»ùû{âpâ°. Àê©{âgâÔâ¶[Ìâ°³ 10}ê© {Ö]pâ{âÀâpêÐ}â ÀâÃÖý» E{ê. A{âMîª{â
Ì곩ÐgâÔâ³ 10}ê©{âMpâÀâpêgê Ý곩gâ°»K{âMpâ°. Ì곩gꩵâ]pâpâ° 10}ê© {Ö]p⬪{â
Ýê³pâgê Ý곩Р%}âªyâ ±ZÝÖWªvâ{â¶[ Éâ°yâ°K»K{âMpâ°. A{âpê Iù{âÀâîgê 11}ê©
{Ö]pâ{â ±gê$ »ù¬p⶷[. oÐ}â Éâªyâpâ}â°Q }곩Ú{âpê %Àâîgê 10}ê©
{Ö]pâÀÖgⶩ, }ÖÀâ°{â Àâ°ýÀê°ÌâÃÖgⶩ »ù{ê© E·[. %ª{âÀê°©Èê 11}ê©
{Ö]pâ{â ÀâÃÖyâ° %Àâîª{â ÉÖ|âXÀê© E·[.
µâî©pâ{â¶[ 9 {Ö]pâgâùÀê. Upâvâ° ÑÆ, Upâvâ° dâx°J, Upâvâ° }Öûdâ{â
Ýê³pâÔêgâÔâ°, aª{â° ÏÖΰ, Upâvâ° Àâ°·¥Àâ°³yâZgâÔâ {Ö]pâgâÔâ°. ar°D 9
{Ö]pâgâÔêª{â° U·[pâ³ »ù¬pâ°Àâpâ°. A{âpê 10}ê© {Ö]pâ{â ±gê$ ÀâÃÖý» E·[.
E{âpâ aÔâgâ°r°D »ùÉâ°Àê. }âÀâ°W µâî©pâ{â¶[ EvÖ ÄªgâÔÖ ,}ÖÚgâÔâ Àâ°|âX
`Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ' }ÖÚ E{â°M %{â° 10}ê© {Ö]pâ{â dâvêgê Ý곩gâ°Àâ{â°. }âÀâ°W
}Öûdâ{â¶[ Uvâ{â Ýê³pâÔêÌâ°¶[ Éâ]pâÆ{ê. %{â° EªgâÔÖ }ÖÚ. ±·{â
Ýê³pâÔêÌâ°¶[pâ°Àâ Éâ]pâÀâó ĪgâÔÖ }ÖÚ U}â°QÀâpâ°. EÀêpâvâpâ Àâ°|âX{â¶[Ìê°©
Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ }ÖÚ E{â°M, %{â° Àâ°°×+pâ°Àâ{â°. E{â° dâÁ⬪{â ±ª{ÖÐ{ê. E{âpâ
I~âÌ곩gâÀâ}â°Q }ÖÀâó ÀâÃÖÚpâ°Àâ{ê© E·[. A{âMîª{â %{â° ±ª{ÖÐ{ê.
yâÈêΰª{â 1 dêôÌâ° %ÔâyêÌâ° Àê°©Èê Ý곩gâ°Àâ{â°. %{ê© 10}ê© {Ö]pâ.
(Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ }ÖÚÌê°© 10}ê© {Ö]pâ.) %{â° 10}ê© {Ö]pâ{â Àâpêgê Ý곩gâ°Àâ
ÀâÃÖ|âXÀâ° ÀâÃÖyâZÀÖÐ{ê. dê·Àâó
Àâ°ÝÖyâWpâ° yâÀâ°gê 10}ê© {Ö]pâ{â
Àâ°Ýâyâ®ÀÖgⶩ, %{âpâ ~âîkâÌâ°ÀÖgⶩ E·[{ê©, yâÈêÌâ° aª{â° ÆúÍâD
ÉÖL}â{â¶[ Ïê³sDr°D Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %{â° ÝÖз[, ÝÖgê E·[Àê© E·[.
ÌâÃÖÀâ{곪{â° ÉÖL}â{â¶[{âMpê, ÀêôuÖC¾dâpâ° Àêô{âXpâ° Uª{곩 dâªvâ°
ýÚ¬pâ°»K{âMpâ°. ýÚ{ê© »©pâ°»K{âMpâ°. E{âpâ¶[ Éâª{ê©ÝâÀê© E·[. %Àâpâ¶[
Éâ³dâ_WÀÖ{â Ìâ°ªyâZgâÔâ° Àâ°yâ°K Éâ³dâ_W{âµâËdâgâÔâ° E{â°M, µâÉâçÑZÌê°Ìâ°}â°Q A
Ìâ°ªyâZgâÔâ Éâ³dâ_W{âµâËdâgâÔâ ÉâÝÖÌâ°¬ª{â Àêô{âXpâ°gâÔâ° }êpâÀê©îÉâ°Àâpâ°.
%{âpâ¶[ Ýêkâ°+ ÉÖ|â}êÌâ°³ }âvêÌâ°°yâK{ê. %Àâpâ° yâÀâ°W %yÖX|â°¾dâ µâÉâçgâùª{â
yâÈêÌâ°¶[Ìâ° A 10}ê© {Ö]pâÀâ}â°Q Åꩬû, ÀâÃÖ}âÀâîgê EÚ© ±ZÝÖWªvâ{â
{âµâË}âÀâ}êQ© ÀâÃÖÚÉâ°»K{âMpâ°. E}â³QÀâpêgê Eªzâ ÉÖ|â}ê Aз[. dÖpâxÆÍêD© A
10}ê© {Ö]pâÀâó ÌâÃÖÀâ{ê© aª{ⰠƵê©Íâ ÉÖL}â{â¶[ y곩îÉâ·° Agâ{â°, %{â}â°Q

146

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Ýâ°r°D ÝÖdâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. %¬pâ¶, }ÖÆ©gâ 10}ê© {Ö]pâ{â pâÝâÉâX }곩vâ°ÀÖ.
E{âpâ¶[ ÉÖ|âdâ Ýê©gê ~âZÀꩵâ ÀâÃÖvâÏê©dêªyâ·³ %{â}â°Q yêpêÉâ°Àâ I~ÖÌâ°Àâ}â°Q
»ùÌâ°°ÀÖ.
EvÖ dê hâpâ ĪgâÈÖ uÖΰ, Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ ¾©pâ pâÝê tâÝâpÖΰéé
Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ }ÖÚÌâ°}â°Q yêpêÉâ·°, ÀÖ¹Ìâ°¶[ Ýê©ÔâÏê©dâ°.
Éâ°pâ» dê {âªvâ Éê hê©pâ Àâ°}â ~âÀâ}â d곩é
m}âÉÖÀâÃÖ}âXpâ ÀâÃÖyâ°gâÔâÈê[© ÉÖý©±pâ° »ùû{âpâ°. |ÖX}â{â ÉâÝÖÌâ°¬ª{â
ÝâÀêÌâ°}â°Q Àê°©·dê"îûî. }Ö}â° Ïê©pê ~âªzâ{â m}âp곪¬gê ÀâÃÖyâ}ÖÚ
`Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ }ÖÚ Ýê©gê yêpê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â°' Uª{â° dê©ù{âpê. %Àâpâ° `Ýê©Ôâ°Àâ{â°
ÉâîÌâ°·[' (Ýê©ÔâÏÖpâ{êª{âpâ°) Uª{âpâ°. `%{â° Àâ°°×+vâ°Àâ Éâªgâ»Ìâ°·[' Uª{â°
Ýê©ù{ê.
`Àâ°°ª¬}â ÆkÖpâÀâ}â°Q Ýê©ÔâÈÖgâ{â°' Uª{â° %Àâpêª{âpâ°, `}âÀâ°W gâ°pâ°gâÔâ°
Ýê©ÔâÏÖpâ{êª{â° »ùû{ÖMpê?' Uª{â°. E{â° Àâ°yêK©}Öΰyâ°? ¾©Àâó
ÌâÃÖpâ}ÖQ{âpâ³ ~âtÖxd곩rdê" Ý곩gâ·° {Öî dê©ù{âpê, `ÝÖ, gê³yâ°K.' `Ýê©gê'
Uª{âpê `ÉâyâÀÖî©'Àâpêgê Àê°ÂÖv곩pâ}â¶[ Ý곩РÀâ°°ª{ê }곩vâ°' Uª{â°
%Àâpâ° Éâ°Àâ°W}Ö{âpê! E{곪{â° Æ×yâZ ÀâÃÖyÖΰyâ·[! o }ÖÚ yêpêÌâ°°Àâ ±gê
O}â°? ±ª{ÖÐpâ°Àâ{â·[! ÌâÃÖîª{â ý©gÖÐ{ê }곩v곩x. µâî©pâÀâó ±ÝâÔâ
ÀêôÆ|âXÀâ°Ìâ°ÀÖÐ{ê. E{âpâ¶[ pâdâKÀâò Àâ°³yâZÀâò Epâ°ÀâÀâó. Æ©Ìâ°ËÀâò
Àâ°·Àâò Epâ°ÀâÀâó. ÄyâK{â d곩µâÆ{ê, Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ dâÁ⬪{â ±ª{ÖÐ{ê. %¶[
dâÁâÀâó dâ³Ú ²¬M{ê. ÝÖgÖ{âpê dâÁâÀêª{âpê O}â°? {âÆ°W}â dÖΰÈêÌâ°·[. dâÁâ{â
~âZÀâÃÖx ÝêkÖ+gâ°Àâ¬{ê. kâù, Àâ°Ôê, ²û·°gâùª{â dâÁâ IªÂÖgâ°Àâ{â°. dâÁâ
Ýâ°r°DÀâ ÉÖL}â ÌâÃÖÀâ{â°? U¶[ Ev֥ĪgâÔâgâÔâ ²ª{â°Æpâ°Àâ{곩 %¶[ dâÁâ{â
IyÖR{â}ê E{ê. A{âMîª{â %{â° ±ª{ÖÐpâ°Àâ{â°. ¾pâªm}â}ê© dâÁ⬪{â A
ÀâÃÖgâËÀâ}â°Q ±ª{â ÀâÃÖÚpâ°Àâ}â°. %{âdê" %{â° ±ª{ÖÐ{ê. yêpêÌâ°°Àâ{â° Ýê©gê?
ÀâÃÖ}âÀâ}â aª{â° ±¬ aª{â° Éâ· yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â° %ª{âpê aª{â° Éâ· EvÖ{â
±¬ E}ê³Qª{â° ÉⷠĪgâÔâ}â ±¬. Upâvâ³ ±¬gâÔâ° aª{ê© dâvêgê Ý곩gâ°yâKÀê.
µâ³}âX¬ª{â dâÁâÀâó Ý곩{Ögâ %¶[Ìâ°Àâpêgê Éâ]pâdê" Ý곩gâ·°
%}â°dâ³·ÀÖgâ°Àâ{â°. A{âpê %{â}â°Q yêpêÉâ°Àâ{â° Ýê©gê?
Àâ°°úË{ê dÖÆ°· Éê Æ°·, û{âdâ i Éâ±³î© Éê yâÑ© é
Àêò© yâ°pê°ü° {ê©gÖ ÁâÝâÀâ°, ¬·±pâ ~ê uÖ}ê dê ¶Ìê° éé
}âÀâ°W AyâWÀâó ~ÖZx{â¶[ pâÆ°Éâ°Àâ{â°. ~ÖZx{â¶[ }Ö·°" ~âZÀâ°°ÙÀÖ{âÀâógâÔâ°.
~âZ»Ì곪{â° ~ÖZxdâ³" }Ö·°" I~â~ÖZxgâùÀê. ~ÖZxÀêª{âpê ÀÖÌâ°°. o

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

147

~ÖZxÀâó µâî©pâ{â aªÅâyâ°K }ÖÚgâùª{â 72 d곩µâgâÔâ¶[ pâÆ°Éâ°Àâ{â°.
ÀÖÌâ°°Æ}â Ar¬ª{âÈê© }ÖÀâó ±{â°Ñpâ°Àâ{â°. }ÖÀâó ÀâÃÖyâ}Övâ°Àâ{â°,
dê©Ôâ°Àâ{â°, dÖÌâ°ËÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %~Ö}â, ÉâÀâÃÖ}â, I{Ö}â Àâ°°ªyÖ{â 10
ÀÖÌâ°°gâÔâ°. Æ{â°XyÒ y⪻Ìâ°¶[ ~âZÀâýÉâ°Àâªyê o AyâWÀâó ~ÖZxgâÔâ¶[
ÉâÀâÃÖÀꩵâÀÖÐ{ê. 10 ~ÖZxgâùÀê. %Àâó U¶[Àê? %~Ö}â ÀÖÌâ°° gâ°{â
{Ö]pâ{â¶[{ê. Ýê³ÂêDÌâ°}â°Q ~âZyêX©ÑÉâ°Àâ{â°, Å곩m}âÀâ}â°Q ~âkâ}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â°
E{â° Àâ°°ÙXÀÖ{â°{â°. µâî©pâ{â¶[ %~âÀâXÌâ°Àꪱ°¬·[ %}â°Ìâ°°dâKÀÖ{â°{â°
Àâ°·{Ö]p⬪{â Ýê³pâ{â³vâ·Rvâ°Àâ{â°. E{â° %{â°Vyâ ÌâÃÖÀâ{ê© gÖÚ }âvêÉâ·°
%{âdê" Ïê©dÖÐpâ°Àâ UÇêJ¥%ÐQgâÔâ° ÝâîÌâ°·° ~êô~â %ÔâÀâÚûpâ°Àâpâ° µâî©pâ{â¶[
Ïê©vâÀÖ{â dâvêgê ÀÖÌâ°° Ý곩Ð{âM¶[ ÝÖ¾ÌâÃÖgâ°Àâ{â°. Ýâ½{âÌâ°dê" ±ª{âpê
Ýâ½{âÌâ° ±ª{Ögâ°Àâ{â° (ÝÖrË %ÂÖXdÒ), yâÈêÌâ°}â°Q ~âZÀê©úû{Ögâ,
g곪{â·Àê© Agâ°Àâ{â°. I{Ö}â ÀÖÌâ°° dâÈê©m{â¶[ Epâ°Àâ{â°. Àâ°³pâ}êÌâ°{â°
Ýâ½{âÌâ°{â¶[pâ°Àâ{â°. }Ö·"}êÌâ°{â° ÉâÀâËyâ}âÀÖXÀâ°ÀÖÌâ°° ÉÖQÌâ°°gâÔâ Àâ°|êX
Epâ°Àâ{â°. |â}âªmÌâ° ÀÖÌâ°° Åâ°mgâÔâ¶[ Àâ°yâ°K U{êÌâ°¶[ Epâ°Àâ{â°. ·dÖ]
dâ³vâ ÀÖÌâ°°~âZyÖ~âÀê©. ÉâÀâÃÖ}â ÀÖÌâ°° µâî©pâ I±°TÀâ{â}â°Q yâvêÌâ°°Àâ{â°.
}ÖgâÀÖÌâ°° dâªtâ{â¶[pâ°Àâ{â°. ¾{êZ yâpâ°Àâ{â°, Adâùdê ±ª{Ögâ dâªtâ
Àâ°°{â°vâ°Àâ{â°. E{ê© ÝâÀêÌâ°° ¾{êZÌâ°}â°Q yâpâ°Àâ{â°. E{â° dêrDpê ¾{êZ ÏÖpâ{â°.
`ÑpâÑ·' ÀÖÌâ°° }Öûdâ{â %gâZÅÖgâ{â¶[pâ°Àâ{â°. E{â° ÂÖZÕdÒ ~곩¶Éâ yâpâÝâ
dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. Ïê©pê ÌâÃÖÀâ ÀÖÌâ°°gâÔâ³ dâ³vâ{âªyê }곩Údê³Ôâ°\Àâ{â°. o
î©»ÌâÃÖÐ Ýâyâ°K ÀÖÌâ°°gâÔâ° µâî©pâ{â Ïê©pê Ïê©pê ÅÖgâgâÔâ¶[{â°M Ïê©pê Ïê©pê
dê·Éâ ¾ÀâËýÉâ°ÀâÀâó. AyâWÀâò EÀâógâÔâ¶[ pâÆ°Éâ°Àâ{â°. U¶[ª{â Ýê©gê
}âvêÌâ°°Àâ{â°?
µâ³}âX Éê ÉÖ]Éâ Itâyâ Ýêô, }Ö« {â· Àê°© AÌâ°éé
E{â° µâ³}âX¬ª{â OÔâ°Àâ{â°.
Àâ°pâyê Àâ°pâyê mgâ Àâ°°A, Àâ°pâ}â }â uÖ}Ö d곩Ìâ°éé
ÌâÃÖÀÖgâ Ïê©dÖ{Ögâ³ µâî©pâÀâ}â°Q fÖ¶ ÀâÃÖÚ ¾©Àâó Ýê³pâ Ýê³pâvâ°Àâ{â°
%ÉÖ|âX. o dê³tâÚÌâ°}â°Q fÖ¶ ÀâÃÖvâ·° dê³vâ°À⬷[. fÖ¶ ÀâÃÖvâ{ê©
Ý곩gâ°Àâ{êªyâ°? Éâ]yâÿ Ý곩gâ±Ýâ°{â°. pÖuÖ m}âdâ¾gê o Æ{êX
dâpâgâyâÀÖÐyâ°K. A{âMîª{â %Àâ}â}â°Q Æ{ê©ý Uª{â° dâpêÌâ°ÈÖΰyâ°. o
ÑZÌê°Î°ª{â·³ ±ZÝÖWªv⬪{â Àâ°°ª{ê Ý곩gâ°Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[.

148

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

µÖ]ÉâÀâó }Ö«Ìâ°¶[ Ý곩gâ°Àâ{â}â°Q yâvê{â° ¾¶[Éâ°Àâ{â°. ogâ Æ{â°X»K}â
dâÚyâ(~âÚyâpâ)Æ{ê. Àê³{â·° aª{â° dâvêgê (Àâ°}êgê) dê³r°D %¶[ª{âÈê©
Ïê©p곪{â° dâvêgê dê³vâÈÖgâ°Àâ{â°. E{ê© î©»,
~âÀâ}â d곩 ~â·r dâpâ µâ³}âX Àê° hâpâ ÑÌâÃÖ é
ÉÖý©± Àâ°yâ°K g곩pâÙpâ° ÉâªÅÖ¸Éâ°ÀÖgâ, g곩pâÙ}Özâpâ° ÉÖý©±pâ}â°Q
dê©ù{âpâ° ¥ dⲩpâ dÖÌâÃÖ Àâ°|êX ÉÖpâÀêª{âpê©}â°?
ÉÖý©± ¥ dÖÌâÃÖ Àâ°|êX µÖ]Éâ.
g곩pâÙ ¥ µÖ]ÉâÀâó U¶[ª{â OÔâ°Àâ{â°? U¶[gê ~âÌâ°¹Éâ°Àâ{â°?
ÉÖþ©± ¥ µâ³}âX{â¶[ µÖ]Éâ U{â°M }Ö«{â·{â¶[ Epâ°Àâ{â°.
g곩pâÙ ¥ E{âdê" dêôdÖ·°gâÔâ° E·[. E{â}â°Q ýÚÌâ°°Àâ{â° Ýê©gê?
ÉÖþ©± ¥ dêôdÖ·°gâù·[ ¾m, E{â}â°Q |ÖX}⬪{â ýÚÏê©dâ°.
E{â}â°Q »pâ°ÐÉâ±Ýâ°{â°. rÌâ°pâ°gâÔâ·³[ ÝâÀê yâ°ª±°Àâpâ°. E{â° ÝÖgêÌê°©
aª{â° ûÉâDª. `ÝâÀêÌâ°}â°Q yâ°ª²{âpâ°.' ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Éâ°pâ» Éê ~âdâÚ© uÖÌâ°éé
Àâ°°ª{ê ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
Éâ°pâ» {âªvâ Éê, hê©pâ Àâ°}â ~âÀâ}â d곩 é Áê©pâ I·ÂÖ kâÈê éé
|ÖX}âpâ³~â{â {âªv⬪{â Àâ°}â Àâ°yâ°K ÝâÀêÌâ°}â°Q Éâ°yâ°KÀâpê{â° %{âpâ erÀâ}â°Q
»pâ°ÐÉâÏê©dâ°.
Áê©pâ I·ÂÖ kâÈê é |âpâ i %|âpâ Ækâ |ÖX}â ÈÖÀêô é
dâÝêô dⲩpâ É곩 Éâªyâ ¾ÅâËÌâ° Ýâ°ÀÖ, m}âW i Àâ°pâx dÖ ÅâZÀâ° ÅÖ}êôéé
E{â}êQ© g곩ÉÖ]Æ°gâÔâ° pÖÀâÃÖÌâ°x{â¶[ ý©gê Ýê©ù{ÖMpê,
I·ÂÖ uÖ~â m~Ö m± uÖ}Ö é ÀÖ¶W©Ñ ÅâÌê° ±ZÝâW ÉâÀâÃÖ}Öéé
m}âpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ° `Àâ°pÖ Àâ°pÖ' m~â Uª{â°. E{â° I·ÂÖ m~âÀÖÐyâ°K.
~â·r³ ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
%pê ÝÖ ~â·r³, uÖC}â Åâ³Æ° dê ²©kâ Àê° kâ·yâ Ýêô I·s© ÉÖ]ÉÖéé
ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
~âÀâ}â d곩 ~â·r dâpâ, µâ³}âX Àê° hâpâ ÑÌâÃÖ é
|âpâ Àê° %|âpâ Åâpâ~â³pâ {ê©fÖ éé
dâÝêô dⲩpâ gâ°pâ° ~â³pê Ñ© Àê°Ýâpâ Éê, »Zdâ°s Àâ°|êX ¬©{Öpâ {ê©fÖéé
`Éâ°Íâ°Àâ°Q' Ýê©gê yêpê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â°? E{â° dâÁ⬪{â ±ª{ÖÐpâ°Àâ{â° µâî©pâ{â¶[
dâÁâ ÄyâK Àâ°yâ°K ÀÖÌâ°°gâùÀê ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
gâgâ}â Ñ© gâ°ÁÖ d곩, ~âÀâ}â Éê ÉÖÁâ dâpâéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

149

o gâ°Ýê ÌâÃÖÀâ{â°?
{âÀâÃÒ ý {âÀâÃÒ Àê°© Èê© %m³ÏÖ éé
E{â}â°Q Ýê©gê Éâ]kâægê³ùÉâÀâ{â°? ~âªfÖ ÝÖdâÏê©dê? gâgâ}â{â gâ°ÝêÌâ°}â°Q
ÝâÀêΰª{â Éâ]kâæ ÀâÃÖvâ°Àâ{êª{âpê©}â°? ÀÖ¹Ìâ°¶[{ê. ~â³xË}Ö{â gâ°pâ°Àâó
»ùÉâ{ê© »ùÌâ°{â°, o µÖ]Éâ Uª±°{â°. }ÖÀâ°Àâ}â°Q aª{â° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. µÖ]Éâdê"
dÖÀâó E{ê. ¾©Àâó eÚ{Ögâ µâî©pâ ²ûÌâÃÖgâ°Àâó{â°. dÖƾª{â dâÁâÀâó
¾©pÖgâ°Àâ{â°. ý©gê µÖ]Éâ Àâ°yâ°K }ÖÀâ° aª{â°gâ³Úû{Ögâ µÖ]Éâ{â dÖÀâó
dâÁâÀâ}â°Q dâpâÐû, ±ªdâ}ÖÔ⬪{â aª{â° |â]¾ Ýê³pâvâ°Àâ{â°. %{âpâ°
Igâ°pâ°gâùª{â ±pâ°Àâ |â]¾Ìâ°ªyê, yâ°ª± Éâ³dâ_WÀÖÐ dê©Ôâ°Àâ{â°. dâÁâÀâ}â°Q
ÅꩬÉâ°yâK Àê°©·dê" kâ¶Éâ°Àâ{â°.
o ÑZÌê°Ìâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ ÉÖ|âdâ¾gê gâ°pâ°gâÔâ ÉâÝÖÌâ° Ïê©dâ°. µÖ]ÉâÀâó Àê°©Èê
Àê°©Èê Opâ°»K{âMªyê gâ°pâ°gâÔâ ÉÖ¾|âX{â %ÀâµâXdâyê ÝêkÖ+gâ°Àâ{â°. ÌâÃÖÀâ{곩
±·Àâó yâ}âQ}â°Q Àê°©·dê" aÌâ°°X»Kpâ°Àâ %}â°ÅâÀâ ÉÖ|âdâ¾gê Agâ°Àâ{â°. µÖ]Éâ{â
dÖƾª{â dâÁâÀâó dâpâgâ°Àâ{â°. Àâ°}âûbgê %¶[ Ý곩gâ°Àâ{â° Ïê©dÖÐpâ°À⬷[.
¾©Àâó %¶[gê yâ·°Ä{âpê mgâyêK© (%Àâpâ ÀâXÀâÝÖpâ) Àâ°°Ð{ê© Ý곩gâ°Àâ{êª{â°
Àâ°}âûbgê %îÆ{ê. %{âdê" ÅâZÀê°Ìâ°}â°Q Ýâ°sDÉâ°Àâó{â°.
Éâ°Íâ°Àâ°Q Àâ°|êX ±Éê ¾pâªm}â, Àâ°³ª|Ö {âÉâÀÖ {Ö]pÖ é
IÉâdê N~âpâ Àâ°dâpâyÖpâ Ýêô, kâw곩 ÉâªÝÖpâ ÉâªÝÖpÖ éé
Àâ°}âÀâó myâ}⬪{â ¾Àâ°W}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ{â° ¾Àâ°gê %îÆgê ÏÖpâ{ê©
Ý곩gâ°Àâ{â°. Eªzâ{âpâ¶[ ÉÖ|âdâ O}â° ÀâÃÖvâÏê©dâ°? dê·ÀêòÀê°W ÅâÌâ°
«©yâ}Ögâ°Àâ}â°. Agâ Àâ°}âÀâó %Àâ}â}â°Q Ïê©pêÌâ° dâvêgê UÔêÌâ°°Àâ{â°. {â°ÿÙ{â
ÀâÉâ°K ÆÍâÌâ°gâù{âM¶[ ÉÖ|âdâ}â ·dâ_ ÉêÔêÌâ°°Àâ{â°. yâdâ_x Àê°©Èê©î{â ÀÖÌâ°°Àâó
»pâ°Ð }Ö« ~âZÀꩵâ ~âvêÌâ°°Àâ{â°. Àê°sD·°gâÔâ}â°Q Ýâyâ°KyâK Àê°©·dê" Ý곩gâ°yâK
²{â°M ²rDpê, ~âîûL» Ýê©gÖgâ±Ýâ°{â°? %{ê© ~âîûL» ÉÖ|âdâ¾gê Agâ°Àâ{â°.
%{âdÖ"Ð E¶[ ±ÝâÔâ Ukâ+îdê Ïê©dâ°. ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ A}âª{â{â
%}â°ÅâÀâÀÖgâ°Àâ{â°, |ÖX}âdê" kâ°X» ±ª{âpê U·[ Àâ°ÂÖÀâÃÖÌâ°, Àâ°}âÀâó
ÀâÃÖÌâ°{â yâpâªgâ{êM. %¶[ yâpâªgâgâÔâ° OÔâ°yâKÈê© Epâ°ÀâÀâó. o Àâ°}âÀâó
yâpâªgâgâÔ곪¬gê ¾Àâ°W ·dâ_Àâ}â°Q «}âQ «}âQ ÆÍâÌâ°gâÔâyâK UÔêÌâ°°yâK{ê. Agâ
ÉÖ|âdâ¾gê gâ°pâ°Æ¾ª{â yâ}âgê %}â°gâZÝâÀÖз[ U¾Éâ°Àâ{â°. A{âpê Àâ°}âÉâ°b A
²ª{â°Àâ}â°Q Àâ°°rD·° %ÚGÌâÃÖÐpâ°Àâ{â°. Ê©ÆÌâ°° ÉâªÉÖpâ ÉÖgâpâ{â¶[Ìê°©
Àâ°°Ôâ°Ð Àâ°°Ôâ°Ð OÔâ°Àâ{â}â°Q Àâ°}â ±Ìâ°Éâ°Àâ{â°. %{âdÖ"Ð Ïê©pê ÀâÃÖ}âûdâ

150

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ}â°Q ±pâÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ{â°. E¶[ ÉÖ|âdâ}â OdÖgâZyê µÖ]ÉâÀâó dêÔâgê
±pâ{âªyê yâvêÌâ°°Àâ¶[ ÉâÁâ·yê ~âvêÌâ°°Àâ{â°.
Àâ°pâyê Àâ°pâyê mgâ Àâ°°A, Àâ°pâ}â }â uÖ}Ö d곩Ìâ° é
Yû Àâ°p⾩ }â Àâ°°A, ±Ýâ°î© }â Àâ°pâ}Ö Ý곩Ìâ° éé
ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
uÖ Àâ°pâ}ê Éê mgâ vâpê, Àê°©pê Àâ°}â A}âª{â é
dâ± Àâ°pâÝ⳪ dâ± ~ÖvâÝ⳪, ~â³pâ}â ~âpâÀâÃÖ}âª{â éé
aÀê³WÀê°W ÉÖÌâ°°»Kpâ°Àâ %}â°ÅâÀâÀÖgâ°Àâ{â°. Àâ°°¸DÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ·° Ý곩{âpê
%{â° ~â³xË ±ª{Ögâ°À⬷[. Ýê{âî¬M©î Uª{â° dê·Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ }ÖÚÌâ°¶[ U·[ ÀÖÌâ°°gâÔâ° Éê©pâ°ÀâÀâó. AgâÈê© %{â°
yêpê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â°. dâÁâÀâó Éâî{â° Ý곩gâ°Àâ{â°. ±ÝâÔâ Àâ°mÀÖÐyêKª{â° dê·Àâpâ
%«~ÖZÌâ°. A{âpê Àâ°yêK Àâ°pêÌâÃÖΰyâ° Uª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâªzâ{â° O¾·[.
Æ°ÂÖ {ê %~⾩ ÝâûK© d곩, %gâpâ dâ°lâ Àâ°pâyâÏÖ kÖÝê é
Ñ {Ö}Ö fÖdâ Àê° Æ°·dâpâ, gâ°Èê gâ°·uÖpâ Ý곩yÖ Ýêô éé
~â·r³ ÉÖÝꩱpâ° ý©gê %}â°QÀâpâ°.
~â·r³ ~âÝâÈê Àâ°pâ pâÝÖ, ~Ölê Àâ°°A mgâyâ éé
E{â° ±{â°Ñ{ÖMgâÈê© ÉÖÌâ°°Àâ{â°. ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ µÖ]ÉâÀâó dâr°DyâK Ý곩gâ°Àâ{â°,
Àâ°}âdê" y곪{âpêÌâÃÖgâ°Àâ{â°, ÌâÃÖpâ³ evâ°À⬷[, om°À⬷[, OdÖgâZÀÖÐ
dâ°ùyê© Epâ°Àâpâ°. ÉÖ|âdâ¾gê ¾|Ö}âÀÖÐ µâî©pâÆ·[{â %}â°ÅâÀâ ±pâ°Àâ{â°. Agâ
yâdâ_x }Ö}â° {Öî yâÄR{êM©}ê Uª{â° É⪵âÌâ° ±pâ°Àâ{â°. %¶[Ìâ°³ Àâ°}âÉâ°b ý©gê
~êZ©pê©ÄÉâ°Àâ{â°. ÉÖ|âdâ¾gê ÉÖÌâ°°»Kpâ°ÀâªyÖgâ°Àâ{â°. E{ê·[ É⪵âÌâ°gâÔâ°
Àâ°}â{â ~âZÌâ°yâQgâÔê·[ |ÖX}âÀâ}â°Q dêÚÉâ°Àâ{â° ÀâÃÖyâZ. ¾|Ö}âÀÖÐ OdÖgâZyê
±pâ°Àâ{â°. µâî©pâÀâó gâsDÌâÃÖgâ°Àâ{â°. ÉÖ|âdâ}â° µâî©pâÀâ}â°Q Ýâ°vâ°dâ°Àâ}â°.
Àâ°½yâdâ Ý곩Ìâ° dê ~ÖÀê ÉâªyÖéé
O}â° Iù¬·[Àꪱ %}â°ÅâÀâ ±pâ°Àâ{â°. Ê©Àâ}â EkêægâÔê·[ Éâ°yâK·³ »pâ°gâ°yâK
Epâ°Àâ ÝÖgê Àâ°yâ°K Àâ°pâù ±pâ·° yâÀâdâ ~âvâ°»Kpâ°ÀâªyÖgâ°Àâ{â°.
d곩ΰ d곩ΰ ~âÝ⳪kÖ ±ZÝâWÈ곩dâ Àê°, |âpâ ÀâÃÖÌâÃÖ Èê© Aΰéé
ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ µÖ]ÉâÀâó agâ³$vâ·° ~âZÌâ°»QÉâ°Àâ{â°. Agâ dÖ·°gâÔâ}â°Q
%·°gÖÚÉâÈÖgâ{â ûL». Àâ°}â dê©Ôâ°Àâ{â° µÖ]ÉâÀâó U¶[ Ý곩gâ°»Kpâ°Àâ{â°.
U}â°QyâK ÅÖZª»Ìâ°}â°Q Ýâ°sDÉâ°Àâ{â°. Ekêæ dâ·R}êgâÔê·[ Ýâ°kâ+}ÖQÐû 10}ê©
{Ö]pâdê" Ý곩gâ¬pâ{âªyê yâvêÌâ°°Àâ{â°.
gâÁâ·yâ }âý© yâÝÖª Ý곩úÌâÃÖpâ {ê©Ù}Ö éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

151

E¶[ Ý곪{Ö¹dêÌâ°° %ÀâµâXÆ{ê.
mÝ⪠f곩uÖ yâÝ⪠~ÖΰÌâÃÖ, gâÝâpê ~Ö¾© ~êôtâ éé
¾|Ö}âÀÖÐ yÖ}â° µâî©pâÀâ·[Àꪱ°{â° %}â°ÅâÀâdê" ±pâ°Àâ{â°. uê³yêgê Aµâ+Ìâ°Ë
IªÂÖgâ°Àâ{â°. E{ê·[ Ukâ+pâÀÖ{Ögâ Agâ°ÀâÀâó. kêôyâ}âXÀâ}â°Q ÌâÃÖp곩
ar°Dgâ³ÚÉâ°»Kpâ°Àâªyê %¾Éâ°Àâ{â°. %{â° dÖx¬{âMpâ³ ÝÖgê %}â°ÅâÀâdê"
±pâ°Àâ{â°.
Àâ°}âÀâó ±ÝâÔâ a{ÖMvâ°Àâ{â°. ¾}âQ dÖ·°gâÔâ° Àâ°pâgâsDpâ°ÀâÀâó U}â°QÀâ{â° aª{â°
(gÖwÖª|âdÖpâ{â¶[ Ý곩gâ°»Kpâ°Àâªyê) `ÉâÝâm m}â uÖ}곩 ÉÖΰ Ñ© ÄZ©yâéé'
Àâ°}â{â ~âZÌâ°yâQÀê·[ ¾Àâ°W}â°Q E{âpâ¶[Ìê°© Éâª~â³xË Ê©Àâ}âÀê©
dâÔê{â°Ý곩gâ°Àâ{â°. `yâÝÖ û·Ýⶩ gêô·éé'
µÖ]ÉâÀâò dâsD{ê. E{â}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â³ ÅâZÀê°Ìê°©. ¾|Ö}âÀÖÐ µÖ]Éâ
µâî©pâ{â 1 dêôÌâ° %ÔâyêÌâ° Àê°©Èê yâ}âQ kâdâZÀâ}â°Q Àâ°°r°DÀâ{â°. Ê©Àâ}â µâÑK
Epâ°Àâó{â°. %¶[Ìê°© %¶[Ìâ°Àâpêgê UÔêÌâ°°Àâ{â°. `Éâ°pâ» dâÀâ°· Éâyâgâ°pâ° d곩
ÀÖÉÖéé'
ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ OdÖgâZyê ±pâ°Àâ{â°. Àâ°}âÀâó `¾©}â° Àâ°pâ¹ûpâ°Àê, ¾}âQ µÖ]ÉâÀâò
E·[' U}â°QÀâ{â°. Àâ°}âÀâó yâ°ª± dâ°s·. %{ê© ÅâZÆ°ÍâFpâ}ÖQÐÉâ°Àâ{â°.
Ê©Àâ dê Éâªgâ Àâ°}â dÖ· pâÝÖΰ é %uÖC¾ }âpâ uÖ}âyâ }Öý©éé
Àâ°}âÀâó µâ³}âXÀÖgâ°Àâ{â°. }Ö}â° O}ÖÐ{êM©}ê Uª{â° ÆÉâWÌâ°ÀÖgâ°Àâ{â°.
~âÀâ}â d곩 ~â·rdâpâ, µâ³}âX Àê° hâpâ ÑÌâÃÖ,
|âpâ Àê°© %|âpâ Åâpâ~â³pâ {ê©fÖ éé
dâÝêô dⲩpâ gâ°pâ° ~âòpê© Ñ© Àê°Ýâpâ Éê©,
»Zdâ°s Àâ°|êX ¬©{Öpâ {ê©fÖ éé
E¶[ aª{â° Ìâ°°ÑKÌâ°¶[ Àâ°°ÑKÌâ°° ·ÅâXÀÖgâ°Àâ{â°.
ÙÉâÙÉâ dê {Ö}ê %ª{âpâ, µâÝâpâ Ù°{Ö dÖ ±ÉâyÖ Ýêô é
dâÉâK dâpê Y}곩ª dê »· Àê°, Àâý Éê IÉâdÖ pâÉÖK Ýêô éé
pâ³Ýâ pâÝâdÖ}ê© Àê°©ª tâÝâpÖÌê°, É곩ΰ Àâ°°dâ°pâ Àê° {âÉÖK Ýêô é
~âpâ ²}â Àê°Ýâpâ Àâ°°úË{â dê, yâ³ }ÖÝâdâ Àê° ý ~âkâyÖ Ýêô éé
A{âMîª{â Ýê©Ôâ°Àê,
µâ³}âX Àâ°Ýâ· Ñ© Áê©î© {ê©ý©, É곩 ÏêôpÖЩ ~âdÖ" Ý곩ΰ éé
ÌâÃÖÀÖgâ aª{â° µâ³}âX Éâª~Ö{â}êÌâ° }âªyâpâ ~âZuÖCÀâÉêLÌâ°¶[ ±pâ°Àâ}â°.
E{â}â°Qù{â° Iù{âªyê ÌâÃÖÀâ AÀÖªyâpâÀâò Agâ{â°. ý©gÖ{Ögâ ÆuÖC¾gâÔâ°,

152

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Uª¬}â{곩 ÆkÖpâ Ýê©Ôâ°Àâpâ° `10}ê© {Ö]pâ yêpêÌâ°°Àâ{â°' U}â°QÀâ ÀâÃÖyâ°
dâ·R}êgâ³ Æ°©î{â°{â° E{â° ÉâyâXÀê©?
a±T ÉÖ|âdâ¾gê Ýê©gê Ý곩gâÏê©dꪱ°{â° »ùΰyâ°. A{âpê©}â° aª{â° Éâ·
Ý곩Р±ª{âpê Àâ°yê³KÀê°W Ý곩gâ±Ýâ°{ꪱ{â° Éâ°Ôâ°\. U¶[ÌâÃÖ{âpâ³ Ýê³Éâ
ÉâLÔâdê" Àê³{â·° Ý곩Ð{âMpê Upâvâ}ê© ÏÖî Ý곩gâ·° Àâ°pêyâ° {Öî }ê}âÄgê
±pâ°À⬷[. ¾yâX Ý곩Р±ª{â°{ÖÐ{âMpê {Öî Àâ°|âX{â %}ê©dâ Éâªgâ»gâÔâ°
}ê}âÄ}â¶[ IùÌâ°°ÀâÀâó. Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ° ÀâÃÖyâZ Ý곩gâ°Àâ{â° ±pâ°Àâ{â}â°Q
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. E¶[ª{â Ý곩{â Àê°©Èê aª{â° µâî©pâ ûgâ°Àâ{â°. aª{â°
%{â°Vyâ ÌâÃÖyêZ µâ°pâ°ÀÖgâ°Àâ{â°. dê·ÀêòÀê°W ÝÖgê Àâ°·Ð{Ögâ %Èê[©
mpâ°gâ°yâK{ê. Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ° ÝÖgê ÌâÃÖyêZ ÀâÃÖÚ{âMpâ°. ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
fê©· ±ZÝÖWªvâ dÖ Äªvâ Àê° {ê©ØÌâÃÖ, mgâyâ Ñ ÅâZÀâ°}Ö {â³pâ ÅÖЩ é
ÏÖÝâpÖ «©yâpÖ Odâ AdÖµâÀâyâ, Éâ°ÍâÀâÃÖQ v곩pâ yâÝÖª ~â·r ÈÖЩéé
o î©»ÌâÃÖÐ ÉÖý©±pâ° Aªyâîdâ È곩dâ{â ÅâZÀâ°x ÀâÃÖÚ Àâ°yêK yâÀâ°W
µâî©pâ{â¶[ ±pâ°Àâpâ°. 10}ê© {Ö]p⬪{â Ýê³pâgê Ý곩{âpâ³ aª{⪵â }âÀâ°W
µâî©pâ{â¶[Ìê°© Iù¬pâ°Àâ{â°. %{â° Àâ°pâÔâ°Àâ{âdê" ÉâÝâdÖîÌâÃÖ{â°{â°. ±¾Q,
ogâ 11}ê© {Ö]pâdê" Ý곩gâ°ÀÖ, E{â° U¶[{ê? Ýê©gê ~âZÀꩵâ ~âvêÌâ°°Àâ{â°?
}ñ {Ö]pê ÉâªÉÖpâ Éâ±, {âÉâÀê Ì곩РÉÖ|â é
OdÖ{âµâ ØvâÑ© ±¾©, uÖ}âyâ Éâªyâ Éâ°uÖ}â éé
dⲩpâ ÉÖÝꩱpâÑ"ªyâ 11}ê© {Ö]pâ{â »ùÀâùdê ÌâÃÖîgâ³ Ep⶷[. 11}ê©
{Ö]pâ{â É⪱ª|âÀâó ÉâyâX ÅâÑKÌâ°¶[{ê. E¶[ª{âÈê© AyâW}â° yâ}âQ ¾m|ÖÀâ°Àâ}â°Q
Àâ°°r°DÀâ}â° %Àâ}â° %¶[ yâ¾QkêæÌâ°ªyêÌê°© }âvê{â°dê³Ôâ°\Àâ}â°. Àâ°yêK© µâî©pâ
~âZÀê©úÉâ°Àâ{â° Ïê©d곩 Ïê©vâÀêò Uª±°{â}â°Q %Àâ}ê© ¾|âËîÉâ°Àâ}â°.
11}ê© {Ö]pâÀâó }âÀâ°W |ÖX}â{â¶[{ê. E{â° yêpê{â{â°M Ýê©gê Uª± ~âZµêQ E{ê. E{âdê"
gâ°pâ°dâ½~ê Ïê©dâ°. d곩s ÀâÍâËgâÔâÍâ°D yâ~âûb¾ª{â·³ E{â° yêpêÌâ°{â°. E{ê©
dÖpâx {ê³vâG Ì곩ÐgâÔâ³ 10}ê© {Ö]pâ{âÀâpêgê Ý곩Ðpâ°Àâpâ°. ¾Àâ°W{ê© A{â
u곩{â %{â}â°Q yêgêÉâÈÖgâ°À⬷[. a±T Àêô{âX yâ}âQ µâÉâç×ÑyêbÌâ°}â°Q yÖ}ê©
ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ{â° Ýê©gê %ÉÖ|âXÀêò ÝÖgê Éâ{â°$pâ° E·[{ê© E{â° dê·Éâ ÀâÃÖvâ{â°.
gâ°pâ° úÍâXpâ ÉÖÀâ°pâÉâX¬ª{â ÀâÃÖyâZÀê© o dê·Éâ ~â³xËgê³Ôâ°\Àâ{â°. %{âdê"
ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
gâ°pâ° úÍâX ipâ oµâ]pâ, Æ°· Ñ©}Ö ÅâÑK ÆÀê©dâ é
»©}곩 »Z|ÖpÖ ±¾©, Agê gâªgÖ Odâ éé


mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

153

}âÀâ°W ~âªzâ{â ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ°
ÌâÃÖpâ° }âÀâ°W ~âªzâdê" ±pâ°Àâp곩 %Àâpâ° ~âªzâ{â OÔâ° ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q
~Ö¶ÉâÏê©dÖgâ°Àâ{â°.
1) ÉâyâXÀâ}êQ© Ýê©Ôâ°Àâ{â°.
2) ÀâÃÖªÉâÅâdâ_Çê ¾¸{âP
3) }âµêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâÏÖpâ{â° (dâ°ÚÌâ°ÏÖpâ{â° (Éêpê)
4) dâÔâ\yâ}â ÀâÃÖvâdâ³vâ{â°
5) kâîyâZý©}â}ÖgâÏÖpâ{â°
6) m³uÖr Ïê©vâ.
7) gâùÉâ° Ix°J.

ÉâyâX Ýê©Ôâ°Àâ{â°
ÉÖªkâ ±pÖ±pâ yâ~â }âý©, pâ°ü°³r ±pÖ±pâ ~Ö~âé
uÖdê Ýâ½{âÌâ° ÉÖªkâ Ýêô, yÖdê Ýâ½{âÌâ° A~â éé
ÉâyâXÑ"ªyâ {ê³vâG yâ~âûb·[. ÌâÃÖpâ Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ÉâyâXÆ·[Àêò© %¶[ ~âZÅâ°
~âZÀê©úÉâ°À⬷[. A{âMîª{â ÉâyâX %ÀâµâXÀÖÐ Ïê©dâ°. À곩m° ÀâÃÖvâ·° dâ³vâ
%ÉâyâX Ýê©ÔâÏÖpâ{â°. ÌâÃÖîgâ³ }ÖÔê %zâÀÖ }Övâ{â° Uª{â° gâx}ê ÀâÃÖÚ
Ýê©ÔâÏÖpâ{â°. aª{â° Àê©Ôê µâî©pâÀê© ²{â°MÝ곩{âpê? %Àâ°pâÈ곩dâ{â ~âZÀꩵâ
dâ³vâ E·[ÀÖgâ°Àâ{â°. ~â°}âmË}âW ¾ú+yâÀÖgâ°Àâ{â°. ¾©Àâó dê³rD ÀâÃÖ»gê
yâ~âR{ê© m¾WÉâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. A{âMîª{âÈê© ¾©Àâó `ÉÖý©±pâ %}â°Àâ°» E{âMpê
±pâ°Àê' Uª{â° Ýê©ÔâÏê©dâ°.
ÉâyâXÀâ}â°Q ~Ö¶Éâ°Àâ{â° yâ°ª± mÀÖÏÖMîÌâ° ÀâÃÖyâ°. ÉâyâXdê" Uªr° %ªgâgâùÀê.
%ÉâyâX¬ª{â ±ÝâÔâ ÝÖ¾ÌâÃÖgâ°Àâ{â° %{â° µâpÖ±}â°Q dâ°ÚÌâ°°Àâ{âÑ"ªyâ Ýêkâ°+
ÝÖ¾ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. Éâ°Ôâ°\gÖpâpâ ±°¬P Éâî Epâ{â°. UÍê³D© ±°¬PÀâªyâpâ°
dâ°vâ°dâpÖÐpâ°Àâpâ°. %ªzâÀâpâ ±gê$ ÌâÃÖÀâ{ê© î©»Ìâ° É⪱ª|â ÏêÔêÉâdâ³vâ{â°.
%Àâpâ° aÔê\Ìâ°{â}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâpꪱ }⪲dêÌâ°³ Ïê©vâ. }âÀâ°W yâÈêÌâ°¶[Ìâ°
d곩µâgâÔâ Àê°©Èê %Àâpâ ~âZÅÖÀâ ²©Ôâ°Àâ{â°. %Àâpâ° Àâ°³wâpâ·[, dâ°Úy⬪{â
ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â}â°Q, »ù{â°dê³Ôâ°\Àâ{â}â°Q dâÔê{â°d곪Úpâ°Àâpâ°. E{âdâ³"
Ýêkâ°+ Éâ°Ôâ°\ Ýê©Ôâ°Àâ{âîª{â ÝÖ¾Ìâ°°ªr°. Éâ°Ôâ°\ }âÀâ°W %ªyâÿdâpâx Àâ°yâ°K

154

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

AyâW}â Àê°©Èê ~âîÇÖÀâ° ²©pâ°Àâ{â°. }âÀâ°W Ýâ½{âÌâ° Àâ°yâ°K yâÈêÌâ°° ÉâyâXÀâ}êQ©
Ýê©Ôâ·° ~êZ©pê©ÄÉâ°ÀâÀâó. Àâ°dâ"Ôâ° ÉâyâXÀâ}êQ© Ýê©Ôâ°ÀâÀâó.
Éâ°Ôâ\}â°Q Àâ°}â°ÍâX}â° Upâvâ° dÖpâxgâùgê Ýê©Ôâ°Àâ}â°. yâ}âQ {곩ÍâÀâ}â°Q
Àâ°°×+dê³Ôâ\·° Àê³{â·}êÌâ°{â°. Upâvâ}êÌâ°{â° ÉÖLzâË ÉÖ|â}ê %zâÀÖ
Upâvâ}êÌâ°Àâîgê ÝÖ¾ ÀâÃÖvâ·°.
Àâ°}êÌâ°¶[ yÖΰΰª{â ÏêÈêÏÖÔâ°Àâ ÀâÉâ°K avê{âpê %ÀâÔâ° yâ}âQ Àâ°gâ¾gê yâª{êgê
»ùÉâ{âªyê Ï곩|â}ê ÀâÃÖvâ°ÀâÔâ°. Agâ Àâ°gâ° Éâ°Ôâ°\ O}êª{â° »ùÌâ°°Àâ}â° Àâ°yâ°K
Éâ°Ôâ°\ pâÑ_Éâ°Àâ{ꪱ ÆkÖpâ ±pâ°Àâ{â°. Ýâ°vâ°gâpÖÐpâ°ÀÖgâ Éâ°ù\}â ~âîkâÌâ°
ý©gê Agâ°Àâ{â°. m}âWyâÿ Éâ°Ôâ\}â°Q %Àâ}â° »ù¬p⶷[. Éâ°Ôâ°\ Ýê©Ôâ°Àâ{âîª{â
d곩µâgâÔê·[ µâÑKgâ°ª{â°ÀâÀâó. %{âdÖ"Ð Éâ°Ôâ\}â°Q ÏêpêÉâÏê©Ú. ÉâyâX Ýê©Ôâ°Àâ{ê©
{ê³vâG yâ~âÉâ°b. ÉÖý©±pâ° ý©gê}â°QÀâpâ°,
ÉÖªkâ ±pÖ±pâ yÖ~â }âý© é pâ°ü°³r ±pÖ±pâ ~Ö~â éé
uÖdê Ýâ½{âÌâ° ÉÖªkâ Ýêô é yÖdê Ýâ½{âÌâ° A~â éé
ÉâyâXdê" ÉâÀâÃÖ}âÀÖ{â |âÀâ°ËÆ·[. }âÀâ°W µÖÉâçgâÔê·[ ÉâyâXÀâ}êQ© |âÀâ°ËÀêª{â° dâpê{â°
ÀâÃÖ}âX ÀâÃÖÚÀê. Ïê©pê |âÀâ°ËÆ·[Àêª{â° Ýê©ùÀê. ÌâÃÖpâ° U¶[Ìê°© E{âMpâ³ E{ê©
ÉâªÉâ-»Ìâ°}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ°Àâ}â°, %Àâ}ê© ýª{â°Àâó. ogâ }곩vâ°ÀÖ, ÉâyâX{â
Uªr° %ªgâgâÔâ}â°Q ¥ ÉâyâX Ýê©Ôâ°Àâ{â°. ÉâyâXÀâÃÖgâË{â¶[ }âvêÌâ°°Àâ{â°. ÉâyâXÀâ}êQ©
ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ yÖΰ Àâ°dâ"Ôâ}â°Q %dâ"¥yâªÐÌâ°}â°Q yâ~ÖRÐ
»ùÌâ°°ÀâÔê©? yâÀâ°WÀâpâ ±gê$ dêrD{ÖÐ ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ·° ²vâ°À⬷[. %ª{âpê
}âÀâ°W ÆkÖpâ Éâpâ¹ ÉâîÌâÃÖ{â ÀâÃÖgâË{â¶[{ê (ýÚyâ) Uª{âzâË. aª{곪{â°
ÉÖpê %{ê© ÆkÖpâ Ýê³ÌâÃÖMvâ°Àâ{â°. A{âMîª{â תyâ}ê ÉâyâXÆ{â°M UÔâ\Íâ°D
Éâ°ù\·[. E{ê. ÉâyâX{â }âvê.
a±T pÖm Àâ°yâ°K a±T Àâ°ÝÖyâW ÉâxJyâ}⬪{â gêÔêÌâ°pÖÐ{âMpâ°. Àâ°ÝÖyâWîgâ³
a±T Àâ°gâ¾{âM, pÖm¾gâ³ a±T Àâ°gâ¾{âM. pÖm¾gê Àâ°pâx ±ªyâ°. Àâ°ÝÖyâWpâ°
{ê©Ýâ²rDpâ°. pÖm}â À⪵âm pÖm}Ö{â. Àâ°ÝÖyâW}â Àâ°gâ}â³ Àâ°{â°ÀêÌâÃÖgâ{ê©
Àâ°ÝÖyâW}Ö{â. Àê³{â¶}âªyêÌê°© E±Tpâ³ gêÔêÌâ°pÖÐÌê°© E{âMpâ°. Àâ°ÝÖyâW¾gê
pÖm Àâ°Ýâ¶}â¶[ ±ª{â° Ý곩gâ·° ÌâÃÖÀâ %ÅâXªyâpâ Ep⶷[. aª{â° ¬}â
pÖm}â ÀâmZ dâÔê{â°Ý곩ΰyâ°. pÖm¾gê %»©Àâ {â°ÿÙÀÖÐyâ°K. UÈê[ dâvê
Ýâ°vâ°dâÈÖΰyâ°. ûgâ{ê© pÖ¹ Àâ°ÝÖyâW}ê© yêgê{â°d곪Úpâ±Ýâ°{ꪱ É⪵âÌâ°
ÀâXdâK ÀâÃÖÚ{âÔâ°. pÖm¾gê d곩~ⱪ{â° %Àâ}â° ý©gê Ýê©ÔâÏÖpâ{â° U}â°QyâK
Éâ°Àâ°W}Ö{â. A{âpê Àâ°yêK Àâ°yêK Ýâ°vâ°dâ°yâK¶{âM. ±ÝâÔâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~â{ÖzâË
dâÔê{Ögâ Àâ°}âÉâ°b ýªvâ°Àâ{â°. Agâ pÖ¹ `Àâ°yêK Ýê©ù, }âÀâ°W Àâ°Ýâ¶gê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

155

Àâ°³pâ}êÌâ° ÀâXÑK ±pâ°ÀâÀâpâ° Àâ°ÝÖyâW}ê³±T}ê©. Ïê©pêÌâ°Àâpâ° ÌâÃÖpâ°
~âZÀê©úÉâ°À⬷[' Uª{â° a»K a»K Ýê©ù{âÔâ°. `Àâ°yêK }Ö}âªyâ³
yêgê{â°dê³Ôâ\ÈÖpê. Odêª{âpê ¾}âQ¬pâ°Àâ{â° }â}âQ{â³ AÐpâ°Àâ{â°. d곩ÇêÌâ°¶[
ÀâmZÆ·[Àêª{âpê %{â}â°Q A Àâ°ÝÖyâW}ê© yêgê{â°d곪Úpâ±Ýâ°{â°' Uª{â° yâ}âQ
ÀâÃÖyâ}êQ© ÉâÀâ°¼Ëû{âÔâ°. Agâ pÖm}â° Àâ°yêK Ýê©ù{â `%Àâ}â° dâÔâ\}ÖÐpâ°À⬷['
U}â°QÀâ}â°. Àâ°ÝÖyâW}â ~âZÀꩵâÀÖΰyâ°. %Àâ}â° ÀâmZÀâ}â°Q dê³r°D `¾}êQ
}Ö}â{â}â°Q dâÔâÀâó ÀâÃÖÚ{êM. E}â°Q Àâ°°ª{ê }Ö}â° Àâ°Ýâ¶gê ±pâ°À⬷[ }Ö}â° dâÔâ\'
Uª{â. %{âdê" pÖm dâ³vâ ÆkÖpâÀâªyâ}ÖÐ `E¶[ ¾©}â° ý©gê gêÔêyâ}â{â ~âî©dê_
ÀâÃÖvâÏê©vâ' Uª{â. Agâ Àâ°ÝÖyâW}â° `}Ö}â° ÉâyâXÀâ}êQ© Ýê©Ôâ°»K{êM©}ê' Uª{â. pÖm
~âZúQû{â `¾}âQ ¾}êQÌâ° Nr EÈÖ[Ðyâ°K. ¾©}â° »}âQÏÖpâ{âM}â°Q »ª¬¬M©ÌâÃÖ
%{âdê" ¾}âQ Àâ°}âÀâó yâ~êRÉâgâ·° ~êZ©pê©Äû{ê Àâ°yâ°K ÀâmZ yêgê{â°d곪Úpâ°Àê.
Ïêùgê$ %{â° (AÝÖpâ ~â×û) ÆÉâÊËÉâ·RsDyâ°K. Agâ Ýâ½{âÌâ° µâ°{âPÀÖÐ ¾©}â°
ÀâmZÀâ}â°Q Àâ°pâùÉâ°Àâ Àâ°}âÉâ°b ÀâÃÖÚ{ê. E{â° Iªvâ %gâù}â Àâ°ýÀê°, ¾©}â°
dâÔâ\}â·[' Uª{â.
o î©»ÌâÃÖÐ ÉâyâX Éâªdâ·R, ÉâyâX ÀâXÀâÝÖpâ, ÉâyâXÀâó dâÀâ°ËÀâò ÉâyâX
ÉâªÅÖÍâÇêÌâ°³ AÐpâ°Àâ{â°. AÝÖpâÀâó µâ°{âPÀÖÐ{ÖMgâ ±°¬PÌâ°³
µâ°{âPÀÖÐpâ°Àâ{â°. Agâ uÖC}âÀâó µâ°{âPÀÖÐpâ°Àâ{â°. %{âîª{â |ÖX}âÀâò
µâ°{âPÀÖÐ{â°M À곩dâ_{â ÀâÃÖgâË ÉâRÍâDÀÖÐpâ°Àâ{â° Àâ°yâ°K ·ÅâXÀÖgâ°Àâ{â°.

ÀâÃÖªÉâ Åâdâ_Çê
ýª{â° |âÀâ°ËÀâó |âÀâ°Ë Àâ°yâ°K %ýªÉêÌâ° Àê°©Èê ¾ÅâËpâÀÖÐ{ê. A |âÀâ°Ë
Ýê©Ôâ°Àâ{â° `ýªÉê ¾¸{âP' ÌâÃÖîgâ³ }곩Àâó dê³vâÏê©Ú. ÌâÃÖpâ° ÀâÃÖªÉâ
»}â°QÀâp곩 %Àâpâ° Ñ©Ôâ°Àâ°rDÑ"ùÌâ°°Àâpâ°. |âÀâ°Ëdê" %}ÖXÌâ°Àâ}êQÉâÐ{âpâ°.
%Àâpâ° %|âÆ°ËgâÔÖ{âpâ° ÉÖý©±pâ° ý©gê©dê Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
ÀâÃÖªÉÖÝÖî ÀâÃÖ}âÀÖ, ~âZyâXdâ_ pÖdâ_Éâ uÖ}â é
yÖÑ Éâªgâyâ }â dâp곩, Ý곩Ìâ° ÅâÑK Àê° ÝÖ¾ éé
m}âpâ° yÖÀâó ýª{â°gâÔê}â°QÀâpâ°. %Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâ{â° {â½wâÀÖÐpâ°Àâ{â°. ÉâyâX
Àâ°yâ°K %ýªÉêgâÔâ° Upâvâ° û{ÖPªyâgâÔâ°, %ÀâógâÔâ}êQ© ~Ö¶Éâ°ÀâÀâpâ°. ÀâÃÖªÉâ
»}â°QÀâÀâpâ° ýªÉâdâpÖÐ ýª{â°gâÔÖgâpâ°. E{â° }â}âQ %«~ÖZÌâ°.
Àâ°°ªÏêôÌâ°¶[ dÖÌâ°ËdâZÀâ° }âvê{Ögâ ÀâÃÖªÉâ »}â°QÀâÀâpâ° dêô UyâK·° Ýê©ù{ê.
a±T}ê© a±T dêô Àê°©Èê ÀâÃÖÚ{âM. %Àâ}â}â°Q Odê ÀâÃÖªÉâ »}â°QÆÌê°ª{â° dê©ù{ê.
%{âdâ"Àâ}â° `%{â° »}â°QÀâ ~â{ÖzâË. U·[pâ³ »}â°QÀâpâ°' Uª{â. %{âdê" `%{â°

156

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

»}â°QÀâ ~â{ÖzâËÀâ·[? Uª{â° Ýê©ù{ê. }â³pâdê" y곪ÅâyâKpâÍâ°D m}âpâ° %{â}â°Q
»}â°QÀâpâ°. A{âpê »}â°QÀâ ÀâÉâ°KÀâ·[, %{â° {ê©Àâîgê (oµâ]pâ¾gê) ÀâÃÖvâ°Àâ
%}ÖXÌâ° Uª{â° Ýê©ù{ê. Àâ°yâ°K %{â° ÀêôuÖC¾dâÀÖÐÌâ°³ ÉâîÌâ°·[. %{â° {ê³vâG
%~âpÖ|âÀê}âQ·° dÖpâx dê©ù, U·[ ~ÖZ¹gâÔâ¶[ AyâWÆ{ê. ¾Àâ°W}êQ© ÌâÃÖpÖ{âpâ³
dâyâKîû Upâvâ° Ý곩ÔÖÐû{âpê ¾Àâ°gê Ýê©gê %¾Éâ°Àâ{â°? ÀêôuÖC¾dâÀÖÐ
Ýê©ÔâÏê©dêª{âpê, mgâ»K}â¶[ ÀâÃÖªÉÖÝÖî Àâ°yâ°K µÖfÖÝÖî Uª± ÆÅÖgâgâùÀê.
ÀâÃÖªÉÖÝÖîgâÔⰠƵê©ÍâÀÖ{â {⽸DÌâ°}â°Q ~âvê¬pâ°ÀâÀâó. pÖ»ZÌâ°¶[ %ÀâógâÔâ
dâx°J Ýêkâ°+ ÏêÔâdâ}â°Q Éâ³Éâ°ÀâÀâó. ¬}â{â¶[ IîÌâ°°»Kpâ°Àâªyê dÖx°ÀâÀâó. %Àâó
}Ö¶gêÌâ°}â°Q ¾©pâ¶[ %¬M dâ°ÚÌâ°°ÀâÀâó. pÖ»ZÌâ°¶[ ÏêÔâdâ° ²©pâ°Àâ dâx°Jgâùª{â
Ïê©ÂêÌâ°}â°Q %pâÉâ°Àâ¶[ ÉâÁâ·ÀÖgâ°ÀâÀâó. Igâ°pâ°gâÔâ° {â°ªvÖÐ{â°M Ïê©ÂêÌâ°}â°Q
gâsDÌâÃÖÐ ýÚ{â°dê³Ôâ\·° ÉâÝÖÌâ°dâÀÖgâ°ÀâÀâó. %ÀâógâÔâ Ýâ·°[gâÔâ°
{â°ªvÖÐ{â°M aÔâgâvê »pâ°×d곪Úpâ°ÀâÀâó. %ÀâógâÔâ¶[ ÆÍâ{â %ªµâÆpâ°Àâ{â°.
µÖfÖÝÖî ~ÖZ¹gâÔâ dâx°J ÏêÔâÑ}â¶[ IîÌâ°°À⬷[. ¾©pâ}â°Q U»K
dâ°ÚÌâ°°ÀâÀâó. Igâ°pâ°gâÔâ° g곩ÈÖÐpâ{ê© %gâ·ÀÖÐpâ°Àâ{â°. Ýâ·°[gâÔâ°
%gâ·ÀÖÐ E{â°M ÆÍâ{â %ªµâÆpâ°À⬷[. Ýâ°¶, ûªÝâ, Ïêdâ°", שyÖ, }âî,
û©ÌâÃÖpâ, Àâ°°ªgâû U·[Àâò ÀâÃÖªÉÖÝÖîgâÔâ°. yâÀâ°W ¾Ìâ°Àâ°{âªyêÌê°©
±{â°dâ°ÀâÀâó. ÌâÃÖÀâ ûªÝâÀâò dÖXÏê©m}â°Q U»Kd곪vâ° Ý곩gâ°À⬷[. }Ö}âªyâ³
}곩ڷ[. ÌâÃÖÀâ }ÖΰÌâ°³ ±ÂÖÂêÌâ°}â°Q »}â°QÀ⬷[. %{â° yâ}âQ ¾Ìâ°Àâ°Àâ}êQ©
}âvêÉâ°Àâ{â°. Àâ}âÉâR»gâÔâ° EÀâógâÔâ AÝÖpâÀÖgâÈÖpâÀâó. }â}âQ Ê©Æyâ{â 60 ÀâÍâË
}Ö}â° E{â}â°Q }곩Úpâ°À⬷[. ÌâÃÖÀâ{ê© Àâ°ªgâ ~âÑ_gâÔâ}â°Q ýÚ{â° »}â°QÀâ{ê©?
E{â}êQª{â³ }곩ڷ[. UÀê°WÌâ°° d곩ùÌâ°}â°Q ýÚ{â° »}â°QÀ⬷[.
EªzâÀâógâÔâ}â°Q ¾©Àâò }곩ÚpâÈÖîî. %Àê·[Àâógâùgê úÍÖDkÖpâÆ{ê. %ª{â
Àê°©Èê ÀâÃÖ}âÀâ ~ÖZ¹ ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}êQ©dê ~Ö¶Éâ°»K·[? EÀâpâ Igâ°pâ°gâÔâ° dâ³vâ
kñdÖÐpâ°ÀâÀâó. %¶[ ÆÍâÀâò E·[. Àâ°yêK dê©Ôâ°Àê ¾Ìâ°Àâ °gâÔâ Ùªvâ}ê
OdÖgâ°Àâ{â°?
ÀâÃÖªÉÖÝÖî ÀâÃÖ}âÀÖ ~âZyâXdâ_ pÖdâ_Éâ uÖ}â éé
Éâî E}â°Q Àâ°°ª{ê dê©ù. ÀêôuÖC¾dâ dÖpâxÀêª{â° Ýê©Ôâ·°, ý©Ð{ê. ÀâÃÖ}âÀâ}â
~âkâ}âÑZÌê° ~Ökâdâ Eª¬ZÌâ°gâÔâ° ÀâÃÖªÉâÀâ}â°Q %pâÐûdê³Ôâ\{ê© p곩gÖ¬gâÔâ}â°Q
yâpâ°ÀâÀâó.
}Ö}â° A Ýâ°vâ°gâ¾gê E{âpâ ±gê$ »ùÀâùdê dê³ÂêD. E}â°Q Àâ°°ª{ê ÀâÃÖªÉâÀâ}â°Q
»}â°QÀ⬷[Àêª{â³ EÍâ°D ¬}â }â}âgê E{â}â°Q ÌâÃÖpâ° Ýê©ùp⶷[ Uª{â° »ùû{â.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

157

}Ö}â° µâ°{âP µÖfÖÝÖî. }Ö}â° Àêô{âXpâ¶[Ìâ°³ dê·Éâ ÀâÃÖÚ{êM©}ê.
ÀâÃÖªÉâ{âÚgêÌâÃÖ{âpâ³ }â}âQ %Úgê ~âZyêX©dâÀÖÐpâ°»Kyâ°K. %Àâpâ ~ê[©s}â¶[ dâ³vÖ
»}â°QÀ⬷[. `¾©Àê©dê ÝÖgê ÀâÃÖvâ°Æî' Uª{â° %Àâpâ° dê©Ôâ°Àâpâ°. ¾©Àâó %Àê©
dêôgâùª{â (ÀâÃÖªÉâ »ª{â°) ~ê[©r Uyâ°KÆî, ¾©pâ° dâ°ÚÌâ°°Æî, ~ê[©r }êdâ°"Æî.
%{â° }â}âgê Ïê©vÖ Uª{ê.
uêôÉÖ fÖÀêò© %}âQ, ÀêôÉÖ Ý곩Ìâ° Àâ°}â é
uêôÉÖ Ä©Àêò© ~Ö¾, uêôÉÖ Ý곩Ìâ° ÀÖ¹ éé
aª{â³pâ¶[ ÉâªyâÀâ°yâ{âÀâpâ %ªgâÚ Eyâ°K. }â}âgê dê·Àâó ÉÖÀâÃÖ}â°gâÔâ° Ïê©Ñyâ°K.
%¶[ %ªgâÚÌâ°Àâ}â° yâ}âQ gâ°pâ°gâÔâ ~곩Â곩 ÝÖÑ{âM. }â}âQ {⽸Dgê %¶[ yÂêD
Ìâ°¶[rD Àê³ÂêDgâÔâ Àê°©Èê ²yâ°K. %Àâ}â}â°Q yâvê{â° `E{â° O}â°, ¾©Àâó
ÌâÃÖÀâ{곩 gâ°pâ°gâÔâ ÅâdâKpê©?' Uª{ê. %Àâ}â° `Ýñ{â°' Uª{â. Àâ°yâ°K `}âÀâ°W¶[
gÖZÝâdâpâ° ÉÖÀâÃÖ}â°gâÔâ}â°Q Ùû, aª{â° vâm}Ò Àê³ÂêD dê³Ú Uª{Ögâ }Ö}â°
dê³v⶷[ÀÖ{âpê %Àâpâ° Ïê©pê %ªgâÚgê Ý곩gâ°Àâpâ°. %¶[ A %ªgâÚÌâ°Àâpâ°
%¶[Ìê°© yêgê{â°dê³ù\ U}â°QÀâpâ°. }Ö}â° Àê³ÂêD dê³vâ¬{âMpê gÖZÝâdâpâ°
±pâ°À⬷[ A{âMîª{â Àê³ÂêD %¾ÀÖÌâ°Ë' Uª{â° Ýê©ù{â}â°.
}ê³©Ú %Àâ¾gê Ïê©dÖÐpâ¬{âMpâ³ dÖ·{âªyê Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖÚd곪Úpâ°Àâ}â°.
Uªr° m}âpâ° ÀâÃÖªÉÖÝÖpâ{â {곩¸gâÔâ°. Àê³{â·° ~ÖZ¹~Ö·dâ.
þªÉêÌâÃÖgâ°Àâ{âîª{â ¾©Àâó ~ÖZ¹ ÉÖdâ°Àâ{ê© Ïê©vÖ, d곩ù dâ°îgâÔâ}â°Q
ÉÖdâÏê©Ú. ÌâÃÖÀâ ~âÑ_Ìâ°}â°Q ~âªmpâ{â¶[vâÏê©Ú. ÀâÃÖªÉâ{â ÀÖX~Öpâ Ïê©vÖ,
yâ»KÌâ°}â°Q %ªgâÚgâÔâ¶[vâÏê©Úî. `AyâWÀâyÒ ÉâÀâËÅâ³yê©Íâ°' Uª¬pâ°Àâ¶[ o
dê·Éâ ÀâÃÖvâÏê©Ú. Éêô}âX{â¶[ Éê©î{Ögâ Àê³{â·° aÔâ Ivâ°Ä}â¶[ ¾¶[Éâ°Àâpâ°.
µâî©pâ{â Éâª~â³xË ~âîú©·}ê }âvêÌâ°°Àâ{â°. dêô UyâK·° Ýê©ù ¾Àâ°W
ÀâÃÖªÉâÙªvâgâÔâ Æ©dâ_Çê Àâ°yâ°K Ýê³ÂêD Àâ°°ª{ê ±ª¬pâ°Àâ dâ°îyâ° }곩vâ°Àâpâ°.
Àâ°yêK evâ°Àâ{â° %{âdÖ"Ð Ap곩gâX{â ±gê$ {ê©Ýâ{â Àê°©¶{âM gÖÌâ°gâÔâ ±gê$
»ù{â°dê³Ôâ°\Àâpâ°. ÅâÑKÌâ°¶[ ÀâÃÖªÉÖÝÖpâdê" ÉÖL}âÆ·[. ogâ m}âpâ°
%ºdÖpâÌâ°°yâÀÖÐ ÅâÑK ÀâÃÖvâ·° }곩vâ°Àâpâ°. %{âpâ¶[ û{ÖPªyâÆpâ°À⬷[.
%{â° ÅâÑKÌê°© AÐpâ°À⬷[.
fê©·}Ö Ý곩 y곩 fꩶÌê°, ~âdÖ" Ý곩dâpâ fê©· é
dâ×+© ÉâpâÉ곩ª ~ê©pâ dê, ÙÚ© ÅâÌâÃÖ }â yê©· éé

158

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

dâ°vâ°dâpÖgâ¬î
µâpÖ±}â }âµêÌâ°° %»© dêrD{â° Uª{â° »ù¬pâ°Àê. Àâ°}â°ÍâX}â}â°Q
~ÖZ¹Ðªyâ dêÔâÀâ°rDdê" EùÉâ°Àâ }âµê. Àâ°}â°ÍâX¾ª{â ÌâÃÖÀâ{ê© aÔê\Ìâ°
dÖÌâ°ËÀâ}â°Q ¾î©Ñ_ÉâÏÖpâ{â°. ÌâÃÖÀâ{ê© dâ_x{â¶[ %Àâ}â yâÈê dêvâ°Àâ{â° ¾µâ+Ìâ°.
ÉêpêÌâ° Àâ°{âÀâó ÏêÔâÐ}â¶[ EùÌâ°°Àâ{â° U}â°QÀâpâ°. A{âpê %{â° ÝÖз[.
dâ°vâdâ}â° ¾yâX dâ°ÚÌâ°°»K{âMpê, aª{â° Àê©Ôê 3 ¬}â dâ°ÚÌâ°°Àâ{â}â°Q %Àâ}â° ²rDpê
%Àâ¾gê yâÈê Éâ°yâ°KÀâ{â°. %Àâ}â° 21 ¬}âgâÔâ Àâpêgê dâ°ÚÌâ°¬{âMpê ÀâÃÖyâZ µê©. 50
}âµê EùÌâ°°Àâ{â°. %ª{âpê E}â³Q µê©. 50 }âµêÌâ°¶[pâ°Àâ}â°. %Àâ}â° 6
»ªgâÔâ°gâÔâ³ dâ°ÚÌâ°¬pâ°ÀÖgâ dê©Àâ· µê©. 25 }âµê Eù¬pâ°Àâ{â°. Upâvâ³Àâpê
ÀâÍâËgâÔâÀâpêgê dâ°ÚÌâ°°Àâ{â}â°Q ²sD{âMpê µê©. 12.50 }âµê Epâ°Àâ{â°. OÔâ°
ÀâÍâËgâÔâÀâpêgê %{âpâ Àâ°Ýâyâ® dâÚÀê°ÌâÃÖÐ 14 ÀâÍâËgâÔâÀâpêgê A }âµêÌâ°
%ªµâÆpâ°Àâ{â°. }âµêΰª{â ²vâ°gâvêÌâÃÖgâ°Àâó{â° Éâ]·R dâÍâD{ÖÌâ°dâ.
}Ö}â° aª{â° Éâ· %ªÏÖÈÖ¬ª{â ±pâ°»K{êM. {ÖîÌâ° ±¬Ìâ°¶[ ÌâÃÖp곩
gê³±Tpâ{â gâ°vêG ÝÖÑ{âMpâ°. %{â° {ê³vâG{ÖÐÌê°© Eyâ°K. %ª{âpê }ÖXµâ}âÈÒ
ÝêôÀê©Àâpêgâ³ ÝâpâÚyâ°K. a±T}â° %{âpâ Àê°©Èê vâ±T Àê°©ÈÖÐ Àâ°·Ð{âM.
ÉêpêÌâ°}â°Q dâ°Ú{âÀâ}â° ý©gêÌê°© Epâ°Àâ}â°. %Àâ}â }âvâyêÌâ°³
Æ×yâZÀÖÐpâ°Àâ{â°. }Ö}â° ÀÖÝâ}â ¾¶[û{ê. ÌâÃÖpâ Àâ°gâ}곩? ÌâÃÖpâ
ÉâÝ곩{âpâ}곩 ²©¬Ìâ°Èê[ ²{âMª»{âM. %Àâ}â}â°Q }Ö}â° `ý©gê©dê Àâ°·Ðpâ°Æ?'
Uª{â° U²TÉâ·° }곩Ú{ê. %Àâ}â° `}Ö}â° ÉâîÌâÃÖÐ Àâ°·Ðpâ°Àê, ¾Àâ°W {Öî
¾©Àâó }곩Údê³ù\î' Uª{â. %Àâ¾gê }âµê Oîyâ°K. }Ö}â° }â}âQ kÖ·dâ}â
ÉâÝÖÌâ°¬ª{â %Àâ}â}êQ»K Éâ]·R {â³pâ{â¶[ Àâ°·Ðû{ê.
%Àâgâ°x dâÝ⳪ µâpÖ± dÖ, uÖC}âÀâªyâ Éâ°}â Èê©ý é
ÀâÃÖ}â°Íâ Éê ~âµâ°A dâpê, {âZÀâX gÖªtâ dÖ {ê©ý© éé
µâpÖ±{â ÆÍâÌâ°{â¶[ pâúÌâÃÖ{â aª{â° }â°ÚgâsD{ê. a±T d⽸dâ yâ°ª± µÖªyâ
Éâ]ÅÖÀâ{âÀâ, %Àâ¾gê ÌâÃÖpâ Àê°©ÈêÌâ°³ Uª{â³ d곩~â ±pâ°»Kp⶷[. a±T
pÖm¾gê d곩~â ±pâ°Àâªyê ÀâÃÖvê© ²vâ°Àâ lâ· Ýâ°sDyâ°. ÉêôyÖ}â¾gê A dê·Éâ
aÄRû{â. d⽸dâ yâ}âQ Ýê³·{â¶[ NÔâ°»K{âM ¬}â ÉêôyÖ}â}â° %¶[gê ±ª{â° d⽸dâ}â
AÝÖpâÀâ}â°Q }ÖΰÐyâK. E{â}â°Q }곩Ú{â d⽸dâ d곩~â ÀâÃÖvâ{©ê µÖªyâ}ÖÐÌê°©
E{âM. ÉêôyÖ}â pÖm}â¶[gê ±ª{â° U·[ ÆÀâîû{â. pÖm Àâ°yêK dâùû{â. o Éâ·
ÉêôyÖ}â }ñdâpâ}ÖÐ ±ª{â %Àâ}â¶[ }ñdâî ÀâÃÖvâyê³vâÐ{â. ÉêôyÖ}â dê·Éâ{â¶[
UvâÀâr°D ÀâÃÖvâ°»K{âM %{âîª{â d⽸dâ¾gê d곩~â ±îÉâ°Àâ Ýâ°}ÖQpâÀâó
%Àâ}â{ÖÐyâ°K. A{âpê d⽸dâ ÀâÃÖyâZ µÖªyâ{ê©ÀâpâªyêÌê°© E{âM d곩Äûdê³Ôâ\¶·[.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

159

mÆ°©}â{Öpâ}â Àâ°gâ}â Àâ°{â°Àê Eyâ°K. ÉêôyÖ}â}â° aª{â° ÉêpêÌâ°}â°Q
yâÌâÃÖîû{â}â°. %{âpâ¶[ }Ö·°" ~ÖZ¹gâÔâ pâdâKÀâ}â°Q dâ³Úû{â. Àâ°{â°Àêgê ±ª{â
%»¼gâùgê Ýâª×Éâ°Àâ{âdê" mÆ°©}â{Öpâ¾gê Ýê©ù{â. NrÀâó Aΰyâ°, U·[pâ³
µâpÖ±}â°Q dâ°Ú{âpâ°. %¶[ ±ª¬{âM d⽸dâ}â³ dâ°Ú{â. }âµê Oî{â }ÖÈÖ"pâ° m}âpâ°
(%¼»gâÔâ°) Ýê³vê{Övâ·° ~ÖZpâªÅâ ÀâÃÖÚ{âpâ°. d⽸dâ U·[îgâ³ »ùÝê©Ôâ°yâK
ÉâªÅÖùÉâ°yâK¶{âM. A{âpê %ÀâpÖpâ³ %{âpâ dâvê ·dâ_ dê³v⶷[. d⽸dâ}â¶[Ìâ°³
}âµêÌâ°° ~âZÅÖÀâ ²©pâ·° ~ÖZp⪫ûyâ°. %Àâ¾gâ³ d곩~â ±ª{â° ÈÖï ýÚ{â°
U·[îgâ³ Or° dê³vâ·° µâ°pâ° ÀâÃÖÚ{â. ÉêôyÖ}â}â dê·Éâ ÀⰰЬyâ°K. U·[pâ³
{â¹{âpâ°.
ÉêôyÖ}â pÖm}â¶[ ±ª{â° yÖ}â° ÉâÁâ·}Ö{â ÆÀâpâ »ùû{â. pÖuÖ %Àâ¾gê Ïê}â°Q
kâ~âRîÉâ°yâK Ýê×+}â ÆÀâpâÇê Ïê©Ú{â. ÉêôyÖ}â µâpÖ²}â¶[ dâyêK Ñpâ°±, }Öΰ, Ýâ°¶
Àâ°yâ°K Ý⪬Ìâ° pâdâKÀâ}â°Q dâ³Úû, dâ°Úû{âMîª{â µÖª»{ê©ÀâyÖ U¾û{â d⽸dâ
dâ³vÖ d곩~⬪{â dêªvâÀÖ{â.
E{â° µâpÖ²}â dâzê. dâ°ÚÌâ°ÀâÀâpê·[ ý©gêÌê°© Agâ°Àâ{â°. Àê³{â·° uÖxpâªyê
ÀâÃÖyâ° ~ÖZp⪫Éâ°Àâpâ°. Agâ %Àâîgê Ñpâ°±uÖ»Ìâ° pâdâK ÝâîÌâ°°Àâ{â°. }âªyâpâ
}ÖΰÌâ°ªyê Ïê³gâÔâ°yâK שpÖvâ·° ~ÖZp⪫Éâ°Àâpâ°. AÀê°©Èê Ýâ°¶Ìâ°ªyê
dâkÖ+vâ·° I~âdâZÆ°Éâ°Àâpâ°. dê³}êgê Ý⪬gâÔâªyê ûdâ" ûdâ"¶[ ²{â°M
Ýê©ûgêÌâ°¶[Ìâ° Ý⪬Ìâ°ªyÖgâ°Àâpâ°. %{âdâ³" Æ°î %~âZuÖC ûL»Ìâ°¶[
U¶[Ì곩 gâÂÖpâgâÔâ¶[ ²{â°M ²vâ°Àâpâ°.
U·[ ÉêpêgâÔâ¶[ %Èê³"ÝÖ· Epâ°Àâ{â°. %{â° %·R~âZÀâÃÖx{â ÆÍâ. E{ê© }âµê
OîÉâ°Àâ{â°. ÌâÃÖÀâ{âpâ¶[ Ýêkâ°+ ÆÍâÆ{êÌ곩 %{ê© aÔê\Ìâ°{ꪱ Ýê©ùdê E{ê.
aÔê\Ìâ°Àâpâ³ ÉêpêÌâ°}â°Q Odê dâ°ÚÌâ°°Àâpâ°? ~ÖZpâªÅâ{â¶[ E{â}â°Q
dâ°ÚÌâ°°Àâ{âîª{â yâÈêÌâ°¶[ aª{â° î©»Ìâ° Æ}곩{â (ÉÖªyâ]}â) ûgâ°Àâ{â°.
dâ°ÚÌâ°°ÀâÀâ¾gê À곩uê¾Éâ°Àâ{â°. A gâ°r°dâ° ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ %Àâ}â}â°Q
%Àâ°¶}âyâK {â³vâ°Àâ{êª{â° %Àâ¾gê »ùÌâ°{â° Àâ°yâ°K %{â° %Àâ}â Àê°{â°Ôâ}êQ©
»ª{â°²vâ°Àâ{â°. %Àâ}ꪬgâ³ aÔê\Ìâ° dê·Éâ ÀâÃÖvâÈÖpâ. %À⾪{â %{â}â°Q
±Ìâ°Éâ·³ÏÖpâ{â°. %Àâ}â° ÌâÃÖÀâ{â}â°Q Ì곩×û dê·Éâ ÀâÃÖvâÈÖpâ,
Àâ°³ÙË}ÖÐpâ°Àâ}â°. aÔê\ }âvâyêÌâ° Àâ°}â°ÍâX}âªyê %Àâ}â }âvâÀâùdê Epâ{â°.
p곩gâgâÔâ³ %Àâ}â µâî©pâÀâ}â°Q »}â°QÀâÀâó. yâ°sD µâpÖ±¬ª{â %Àâ}â A¼Ëdâ ûL»
dêvâ°yâK Ý곩gâ°Àâ{â°. %{âpâªyê yâÈêÌâ°³ dêvâ°yâK Ý곩gâ°Àâ{â°. Agâ
~â»QÄ©vâdâ}ÖÐ Àâ°dâ"Ôâ dêô¥ dÖ·° Àâ°°îÌâ°°Àâ Ýâªyâdâ³" Ý곩gâ°Àâ}â°. %{âdÖ"Ð

160

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%Àâ¾gê iÍâ{âgâÔâ Ùkâ°Ë Ïê©pê. ÉÖý©±pâ° UÍâ°D Éâ°ª{âpâÀÖ{â ÀâÃÖyâ°
Ýê©ù{ÖMpê.
%Àâgâ°x dâÝ⳪ µâpÖ± dÖ, uÖC}âÀâªyâ Éâ°}â Èê©ý é
ÀâÃÖ}â°Íâ Éê ~âµâ°A dâpê, {âZÀâX gÖªtâ dÖ {ê©ý éé
µâpÖ²Ìâ°° ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q ÝÖÔâ° ÀâÃÖvâ°Àâ}â°, %{âîª{â ÝÖ¾Ìâ°³ Àâ°yâ³K Ýêkâ°+.
±ª|â°gâÔê©, ¾Àâ°W dâ°Úyâ{â kâr dâÔê{â° ¾Àâ°W}â°Q |â}âÀâªyâpâ}ÖQÐÉâÏê©dÖÐ{ê.
}ÖÀâ°{â úZ©Àâ°ª»dêÌâ°ªyâ³ ûgâ°Àâ{â°. ÉÖªÉÖîdâÀÖÐÌâ°³ ¾©Àâó Ýêkâ°+
Éâ°ØgâÔâ° yâ½~âKpâ° Agâ°Æî.
ÌâÃÖÀâ ~âZdÖpâ{â }âµêÌâ°³ aÔê\Ìâ°{â·[. %{â° pÖdâ_Éâ ~âZÀâ½»K. dâ°pÖ}â{â
µâî©Áâ{â¶[ ý©Ð{ê. Àâ°}â°ÍâX}â}â°Q }âµêÌâ°¶[ Àâ°°Ôâ°Ðû, %À⾪{â
dêrDdê·ÉâgâÔâ}êQ© ÀâÃÖÚÉâ°yâK ÉêôyÖ}â}â° %Àâ}â}â°Q }âpâdâdê" dâpê{ê³Ìâ°°XÀâ}â°.
ÅÖªgâ yâÀâÃÖdâ³, |â³yâpÖ, m}â dⲩpâ uê fÖý é
u곩gâ Ìâ°mC m~â yâ~â ÑÌê°, ÉâÏêô pâÉÖyâ· uÖý éé
ý©gê |â³Àâ°~Ö}âÀâò aÔê\Ìâ°{â·[. }Ö¾{â}â°Q yâvꬷ[. (¾ª¬û·[) E{â°
dêvâ°dâ}â°Qªr° ÀâÃÖvâ°Àâªzâ{êM©, A{âpê µâpÖ±{âÍâD·[. %{âdê" aª{âÍâ°D
Æ}Öΰ». ÉÖ|âXÀÖ{âÍâ°D {â³pâÆpâ°Àâ{â° Èê©Éâ°. }âµêÌâ°° ¾Àâ°W ÆÀê©dâÀâ}â°Q
dâûÌâ°°Àâ{â°. Agâ ¾©Àâó |ÖX}â¥Åâm}êÌâ°}â°Q ÉâîÌâÃÖÐ ÀâÃÖvâÈÖîî. dâ°ù»pâ·³
ÉÖ|âXÆ·[.

dâÔâÏê©vâ
a±T dâÔâ\ }â}âQ¶[ ±ÝâÔâ ÄZ©» y곩pâ°»K{âM. dâÔâ\}Ö{âpâ³ |âÀâÃÖËyâW}ÖÐ{âM.
~âpâÀâÃÖzâË{â¶[ AÉâÑK Eyâ°K. %·[{ê© ±vâÀâpâ ±ª|â°Àâò AÐ{âM. ÌâÃÖpÖ{âpâ³
{â°ÿØgâÔâ}â°Q dâªvÖgâ yÖ}â³ {â°ÿØyâ}Ögâ°»K{âM. E{ê·[ 20 ÀâÍâËgâÔâ ýª¬}â
ÀâÃÖyâ°. %Àâ}â° }â}âgê pâ³. 100/¥ }곩r° dê³r°D Ýê©ù{â `A Ýâx¬ª{â }Ö}â°
AÝÖpâ Ýâx°J Ýâª~â·° »}âQÏê©dâ°' Uª{â. }Ö}â° Éâ°Àâ°W¾{êM. %{â}â°Q }ê³©Ú Àâ°yêK
%Àâ}â° }Ö}â° »}âQÈê©Ïê©dâ° Uª{â° ÝârýÚ{â. »}â°QÆp곩 E·[Àêò? Uª{â°
AgâZþû{â. Éâ°Ôâ\}âQªyâ³ }Ö}â° Ýê©Ôâ°À⬷[. A{âMîª{â `E·[' Uª{ê `Odê?'
Uª{â. %{âdê" `o {â°vâ°G ¾}ê³Q±T}â{ê© %·[' Uª{â{âdê" %Àâ¾gê }곩ÀÖÐ
`Eª{â° ¾©Àâó }â}âQ Àâ°}âÀâ}êQ© Àâ°°î¬î. }â}âQ {â°vâ°G a±T Éêô¾dâ}â A{ÖÌâ°Ñ"ªyâ
µâZÀâ°{â {â°ÚÀê°. pÖ»Z ÌâÃÖpâ{곩 Àâ°}êgê }â°Ð$ Ýâx yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â° ÉÖÀâÃÖ}âX
dê·ÉâÀâ·[. aª{곪{â° Éâ· ûÑ"²©Ôâ°Àê. Agâ kê}ÖQÐ zâùÉâ°Àâpâ°. Àâ°yêK
~곩¶Éâîgê Ýê{âî er ÑyâKÏê©dÖgâ°Àâ{â°. ÀâÃÖùgê Àê°©¶ª{â

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

161

|â°Àâ°°dâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. ±ÝâÔâ dâÍâD{â dê·Éâ. Ïê©pêÌâ°Àâpâ Àâ°}êgâÔâ¶[ Ñ©¶ dêô
Ýâ°vâ°dâ°Àâ{â°, ûdÖ"¬{ÖMgâ Ñ©¶ avêÌâ°°Àâ{â° Àâ°yêK evâ°Àâ{â° EÀê·[
ÉÖ|Öpâx dê·ÉâgâÔê©? dâÍâD{âÀâó.
`ÀâÃÖ}âÀâpâ° gâùÉâ°Àâpâ°. Àâ°gâ %zâÀÖ Àâ°gâÔâ Àâ°{â°Àê ÀâÃÖvâ·° dâ³Úvâ°Àâpâ°.
¾©}â° %ÀâógâÔâ}â°Q {곩kâ°Æ. %Àâpâ Àâ°}âdê" UÍâ°D AhÖyâÀÖgâ°Àâ{â°' Uª{ê.
`¾©Àâó Ýê©Ôâ°Àâ{â° ¾m, ogâ }Ö}â° ¾Àâ°W}â°Q ²sDpâÈÖpê. ¾©Àâó Ýê©ù{âpê }Ö}â°
o dê·Éâ ²r°D ²vâ°Àê, }â}âgê Ïê©pê ÌâÃÖÀâ dê·ÉâÀâò ±pâ°À⬷[. }â}âQ Ùkâ°Ë
ÝêkÖ+Ð{ê. ÅÖÚgê Àâ°}êÌâ°¶[ ÀÖÉâ. ±ÂêDgâÔâ}â°Q %gâÉâ agêÌâ°°Àâ}â°. dâsDgê
avêÌâ°°Àâ dê·Éâ ÀâÃÖÚ{â. Ñ]ªrgê 10¥12 pâ³~Öΰ {ê³pêÌâ°°»Kyâ°K. %{âîª{â
Àâ°}ê ÅÖÚgê dâ³vâ dê³vâÈÖgâ°»K·[. Àâ°dâ"Ôâ Õ© dê³vâÈÖgâ°»K·[' Uª{â.
`Ýê{âpâÏê©vâ' Uª{â° Ýê©ù Àâ°}ê ÀâÃÖÚdê³ÂêD Àâ°yâ°K Ýê©ù{ê. `¾©}â° AµâZÀâ°{â¶[
Epâ°, Iù{â U·[ Ýê³Çê }â}âQ{â°. ¾}âQ Ýêªvâ»gê »ªgâÔâ ÙkâË}â°Q }Ö}â° dê³vâ°Àê
Uª{â° Ýê©ù, Àâ°}êgê ÉÖÀâÃÖ}â°gâÔâ}â°Q (pꩵâ}Ò) dâÔâ°ýû{ê. }âÀâ°W ÝâxÀâ}â°Q
dâùû{ê. AÀê°©Èê ÆkÖpâ ±ªyâ°. o Àâ°}â°ÍâX¾gê Éâ°Àâ°W¾îÉâÏÖpâ{â°, %Àâ}â°
I{ÖÉâ}Ögâ°Àâ}â°. Ýê³pâgê Ý곩gâ·° dê©Ôâ°»K{âM. }Ö}â° Ý곩gâ·° ²vâ°»Kp⶷[.
5¥6 ÀâÍâË AµâZÀâ°{â¶[ Éê©Àê ÀâÃÖvâ°»K{âM. AµâZÀâ°{â aª{â° Éâ³ÊÌâ°³
dâÔâ°ÀÖg⶷[. dâÔâ\pâ° pÖ»ZÌê°·[ Ukâ+îpâ°Àâpâ°. ÝÖgêÌê°© %Àâ}â° pÖ»Z
Ukâ+îpâ°»K{âM. %Àâ}â Ýêªvâ»gê dXÖ}âbpÒ Aΰyâ°. Ýê{âpâ¬pâ·° Ýê©ù, UÈê[¶[
%ÀâµâXÀêò© %¶[ ÉâÝÖÌâ° ÀâÃÖÚ{ê. %ÀâÔâ° Ý곩{âÀê°©Èê Àâ°gâ¾gê dâ¶û{ê.
%Àâ}â° ².UÉÒû ÀâÃÖÚ{â. À곩rpÒ ÉÖΰdâÈÒ dê³Úû{ê. Agâ %Àâ}â° Ýê©ù{â
}â}âQ}â°Q ²r°D²Ú (Éâ]yâªyâZX) }Ö}â° gâùÉâ°Àê. %{âdê" `¾}âQ yâª{êÌâ° AÉê údâ_x
dê³ÚÉâ°Àâ{â°. %{â}â°Q ÀâÃÖÚ{ê. ¾}âgê dÖpâfÖ}ê ÝÖÑ dê³vâÏê©dÖ{âpê }Ö}â°
%{â}â³Q ÀâÃÖvâ°Àê' Uª{â° Ýê©ù{ê.

dâÔâ\yâ}â {ê³vâG ~Ö~âÀâó
~Ö~â dâÀê³Ëª© Éê Ýêô pâÝâyÖ ÊÉâdÖ Àâ°}â Àâ°¶}â é
IÉâd곩 Éâ~â}ê Àê°© «© ~âpâÀâÃÖyâW }âmpâ AyÖ }âý© éé
¾Àâ°W}â°Q dâÔâ\yâ}⬪{â Àâ°°dâKpâ}ÖQÐû{ê. a~ê³R»K}â Nr ûdâ"pâ³ %{âîª{â
Éâªyâ°ÍâDpÖgâÏê©dâ°. |âÀâ°Ë«©pâ°gâÔÖÐpâÏê©dâ°. ÉÖý©±pê© Éâ]yâÿ ¾Àâ°W}â°Q
}곩Údê³Ôâ°\Àâpâ°. ¾Àê³Wª¬gê ¬ÀâXÀÖ{â µâÑKÌê°© ÉâÝÖÌâ°dÖ"Ð Epâ°Àâ{â°.
fê©·}Ö Ý곩 y곩 fꩶÌê°, ~âdÖ" Ý곩dê fê©·éé

162

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

kÖîyâZXý©}âpÖgâ¬î
kÖîyâZX IÔâ\Àâpâ° }â}âgê ±ÝâÔâ ÄZÌâ°pâ°. Àâ°ÝÖpÖm ¬¶©~â, pÖÀâ°}â À⪵âÉâL.
aª{â° ¬}â %Àâ}â° Ý곩gâ°»K{âM, ²pâ° ²û¶yâ°K, %Àâ¾gê AÌâÃÖÉâÀÖΰyâ°.
%Àâ}â ÉÖpâ¼ ~âZdâ½»gê, `EÀâ}â° pâhâ°À⪵â{â ~âZ±· %pâÉâ. %Àâ¾gê
AÌâÃÖÉâÀÖgâ°»Kpâ°Àâ{â°. %{âdê" ¾©Àâó yâª~â° ÝâÀê ¾©vâ°' Uª{â. ÝâÀêÌâ°°
yâª~Ög⶷[. Àâ°yêK ÉÖpâ¼ `EÀâ}â° {ê³vâG {ê³vâG Ìâ°°{âPgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚpâ°Àâ}â°.
%{âdê" %Àâ¾gê }êpâÔâ° dê³vâ°' Uª{â. %{â³ Áâ¶É⶷[. `EÀâ}â ~â³ÀâËmpâ°
µâ³pâpâ°. }êpâÔâ° ¾©vâ°' Uª{â° dê©ù{â. Agâ·³ }êpâÔâ° ±p⶷[. Agâ ÉÖpâ¼
`EÀâ}â° kÖîyâZX IÔâ\Àâ}â°' U}â°Q»K{âMªyê AgâÉâ À곩vâgâùª{â yâ°ª² ÝâÀê
yâª~Öΰyâ°. gÖù ²©Éâyê³vâÐyâ°.
¾©Àâó ¾Àâ°W Ýêªvâ»gê ~êZ©Àâ°{â Àâ°ÔêÌâ°}êQ© Éâ°îûî. Ïê©pêÌâ° ûç©Ìâ°pâ}â°Q yÖΰ
yâªÐ Àâ°gâÔÖÐ }곩Úî. ÏÖ·±ZÝâWkÖîgâÔÖ{âpâªyâ³ Ýêkâ°+ IyâKÀâ°. o
¾Ìâ°Àâ° ¾Àê³W±Tîgê %·[. ~âpâûç©Ìâ°}â°Q ÌâÃÖpâ³ Àâ°}â{â¶[Ìâ°³ }ê}êÌâ°¬î.
ÌâÃÖpâ° kÖîyâZXý©}âp곩 %Àâpâ¶[ ÉâyâXÆpâ{â°. kÖîyâZX ÉâyâXgâÔâ°
uê³yêÌâÃÖÐpâ°ÀâÀâó, ~â³pâdâÀÖÐpâ°ÀâÀâó.

m³uÖr Avâ¬î
m³uÖr¬ª{â ~ÖªvâÀâpâ ~âîûL» O}Öΰyêª{â° ¾Àâ°gê »ù¬{ê. A{âMîª{â
m³uÖr ¾¸{âP, %{â° aª¬·[ aª{â° ¬}â ¾Àâ°W ÉâÀâË}Öµâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°.
%{âîª{â ¾©Àâó {â³pâÆî.

Éâ]ªyâ gâùdêÌâ°Èê[© Ê©Àâ}â (gâùû I¹Jî. ¾Ìâ°»K}â Nr Epâ¶)
·ªkâ û]©dâîÉâ¬î, %}ÖXÌâ°¬ª{â Ýâx gâùÉâÏê©Ú, Ïê©Ú »}âQ¬î, ¾Àâ°W µâZÀâ°{â
{â°ÚÀê°Î°ª{â ~âvê{â°{â}â°Q Nr ÀâÃÖÚî. aª{ê© Ýê³yâ°K ûdâ"pâ³ yâ½~âKpÖÐî.
Àâ°pêyâ° dâ³vâ ·ªkâgâ°ùÌâÃÖgâ¬î. ¾Àâ°W %~âgâùdê ¾Àâ°W ±°¬PÌâ°}â°Q
dêÚÉâ°Àâ{â°. Àâ°dâ"Ôâ³ %{â}â°Q Iªvâ° ±°¬Pgê©ÚgâÔÖgâ°Àâpâ°.
ÅâÑKÌâ°}â°Q a±T ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â{ê© ÀâÃÖÚî Uª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê.
{ê©Æ {ê©Àâ· mgâyâ Àê°, d곩sdâ ~â³uê d곩Ìâ° é
Éâyâgâ°pâ° Ñ© ~â³uÖ ÑÌê°, Éâ±Ñ ~â³uÖ Ý곩Ìâ° éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

163

a±T Éâ{â°$pâ°Ægê ÅâÑKÌâ°}â°Q y곩î{âpê, EÚ© ±ZÝÖWªvâdê" ÅâÑK ÀâÃÖÚ{âªyê
Agâ°Àâ{â°. A{âMîª{â Éâ{â°$pâ°Æ}â ÅâÑKÌâ°}êQ© dêôgê³ù\î. ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â°
Éâ{â°$pâ°Æ}â¶[Ìê°© Epâ°Àâ}â°. A{âîª{â Éâ{â°$pâ°Ægê© ÅâÑK Éâ¶[ûî.

¾Ìâ°Àâ° ~Ö·}êÌâ° ÈÖÅâÀê©}â°? ~âîÇÖÀâ°Àê©}â°?
¾Ìâ°Àâ° ~Ö·}ê %ÀâµâX Ïê©dâ°.}Ö}â° }ÖÀâ° {Ö}â ÀâÃÖvâ°ÀÖgâÈê© Ýê©ù{êM©}ê.
ÌâÃÖÀâ ÌâÃÖÀâ dê·Éâ ¾¸{âPÀêª{â°. }ÖÀâ° dê³r°D }âªyâpâ »ùû·[. }ÖÀâ° ~âvê{â
Àê°©Èê Éâî ÌâÃÖÀâ{â° dêrD{â° ÌâÃÖÀâó{â° Uª±°{âpâ %îÀâó ±ª¬pâ°Àâ{â°.
¾Àâ°W}â°Q ~Ö~â dâÀâ°Ëgâùª{â {â³pâ ÀâÃÖÚ{êM©}ê. m}âpâ¶[ ogâ ayâKvâ ÅâÌâ°
ÝêkÖ+Ð{ê. ÌâÃÖdê? %Àâpâ° lâ· dâ~âryâ}â Àâ°yâ°K %~âÀâÃÖgâËgâÔâ}â°Q ýÚ¬{ÖMpê.
%Àâîgê %{ê© ÅâÌâ°. ayâKvâ Ýê©gê ±ª¬{ê? ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â°{â}â°Q ÀâÃÖvâ{ê©
E{ÖMgâ ÅâÌâ°. %¶[ À곩Éâ{â ÆkÖpâ ±ª{â° ayâKvâ ÝêkÖ+gâ°Àâ{â°. %{âîª{â
pâÑ_ûdê³ù\î. ÉÖ»®dâ Ê©Àâ}â }âvêÉâ°»K{âMpê ¾©Àâó Éâ°ØgâÔâ°. ~Ö~â ÀâÃÖÚ{Ögâ
{â°ÿÙ ÉêÈêÌê³vêÌâ°°Àâ{â°.
~ÖÀâ° dâÀê³Ë©ª Éê pâÝâyÖ Ýêô ÊÉâdÖ Àâ°}â Àâ°¶©}â é
IÉâd곩 Éâ~â}ê Àê° «© ~âpâÀâÃÖyâW }âmpâ AyÖ }âý©... éé
UÍêDÍâ°D ~Ö~â ÀâÃÖvâ°Æp곩 %ÍâDÍâ°D %ªyâÿdâpâx{â Àê°©Èê %{â° ~âZÅÖÀâ
²©pâ°Àâ{â°. ÝÖgê ÀâÃÖvâ¬{ÖMgâ ÌâÃÖÀâ ÅâÌâ°Àâò E·[, dâÍâDÀâò E·[.
`mgâ Àê° Ïêôî d곩ΰ }âý©, u곩 Àâ°}â ú©yâ· Ý곩Ìâ° é'
¾Àâ°gê ÀêôîgâÔâ° ÌâÃÖpâ° E·[. %ÝâªdÖpâdê" dâÚÀÖxÆpâ¶. (¾Àâ°W) ¾Ìâ°Àâ°
~Ö·}êΰª{â AyâW}â µâÑK ÀâºËÉâ°Àâ{â°. kêôyâ}âX~â³xËpÖgâ°Æî (AyâW)
AyâW}â¶[ µâÑK ÉâÀâ°½{âPÀÖÐ{ê. ~Ö~â dâÀâ°Ëgâùª{ÖÐ %{âpâ µâÑK dâ°ª{â°yâK{ê.
Àê³{â Àê³{â·° Àâ°}â°ÍâX E×æû{Ögâ Àâ°Ôê ±pâ°»Kyâ°K. ±Ìâ°û{âpê Éâ³Ìâ°Ë
~âZdÖúÉâ°»K{âM. m}âpâ° ÉâyâX¾ÍâFpÖÐ{âMpâ°, ~Ö~â«©»gâÔÖÐ{âMpâ°. A{âMîª{â
AyâWµâÑK uÖgâZyâÀÖÐyâ°K. ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâ Àê³{â·° aÔê\ Àâ°}â°ÍâXpÖÐî. ÅâdâKpÖÐ
%·[{â dÖÌâ°Ë{â¶[ yê³vâÐ{âMpê, %Àâpâ ÅâÑK Áâ¶Éâ{â°.
Éâ³Ìâ°Ë}â}â°Q À곩vâ Àâ°°kâ°+Àâªyê, ~Ö~â dâÀâ°ËgâÔâ° AÀâpâxÀâ}â°Q AyâW}â
Àê°©Èê ÝÖÑ, ¾Àâ°gê AyâW}â dâpê dê©Ôâ{âªyê Àâ°°yâ°KÀâÀâó. ~âpâÀâÃÖyâW AyâW}â
}âvâ°Æ}â AÀâpâxÀê© ~Ö~â{â lÖÌê°. %{â}â°Q (AÀâpâxÀâ}â°Q) {â³pâ
ÀâÃÖvâ°Àâ{âîª{â `mÝÖ uÖ}Ö yâÝÖ ¾dâr Ýêô...'

164

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÌâÃÖpâ° ÌâÃÖîgâ³ dâÍâD dê³vâ{ê© Ý곩{Ögâ ÉâÀâÃÖm Ýê©Ðpâ°Àâ{â°? ÆkÖîûî.
dâÍâDgâÔâ}â°Q Àâ°³pâ° î©»Ìâ°¶[ dê³vâÈÖgâ°Àâ{â°. Àâ°}⬪{â dâÀâ°Ë¬ª{â Àâ°yâ°K
ÀâÃÖyâ°gâùª{â ÌâÃÖîgÖ{âpâ³ Ýê³vêÌâ°°Àâ{â°. dâÍâD ¾©Ú{âªyê Uª{â° }âÀâ°W
ÉâªÉâ-» Ýê©Ôâ°Àâ{â°. U·[pâ¶[ AyâWÀꪱ{â° Epâ°Àâ{â°. %{â° aª{ê© Uª¬{ê.
Ïê©pêÌâ°Àâîgê dâÍâDÀâ}â°Qªr° ÀâÃÖvâ°Àâ{â° %~âpÖ|â. dê·Àâpâ° ÌâÃÖîgâ³
dâÍâDÀÖgâ{âªyê ±{â°dâ°Àâpâ°. ¾©Àâò dâ³vâ ÌâÃÖîgâ³ dâÍâDdê³vâ°Àâ ÆkÖpâ
ÀâÃÖvâ¬î. ¾Àâ°gê dâÍâDÀÖgâÏÖpâ{êª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ° Eyâpâîgâ³ dâÍâD
dê³vâÏÖpâ{ꪱ ÀâÃÖyâ° Àâ°}â{â¶[pâ¶. ¾Àâ°gê ÌâÃÖpâ³ {⳸Éâ¬pⶠUª{Ö{âpê,
¾©Àâò ÌâÃÖpâ}â°Q {⳸Éâ¬î. ÌâÃÖpâ Àê°©ÈÖ{âpâ³ d곩~â ÀâÃÖÚd곪vâpê,
%Àâîgê dâÍâDÀÖgâ°Àâªyê ±Ìâ°°XÆî. a±T Àâ°}â°ÍâX¾gê d곩~â ±ª{â° }Öΰgê
ÈÖï ²©û{â %{â° dâ°ªryê³vâÐyâ°.
%Àâ}â° d곩~âÀâ}â°Q
ýÚyâ{â¶[r°Ddê³Ôâ\¶·[. Ê©Àâ}â ~âÌâ°Ëªyâ yÖ}â° ÀâÃÖÚ{âMdÖ"Ð
~âîyâÄÉâ°ÀâªyÖΰyâ°. Àâ°°ª{ê Epâ°Àâ{â° AyâWÀê© Uª{Ö{âpê dâÍâDdê³vâ°Àâ ~âZµêQ
Epâ{â°.
Àâ°³· %ÀâÉêLÌâÃÖ{â `|ÖX}âÀâó' }âÀâ°W{ê© AÐpâ°Àâ{â°. U·[pâ¶[ E{ê. %{â° }âÀâ°W
uê³yêgê Éâ{ÖdÖ· %ª{âpê ¾{êZÌâ°¶[, Éâ°Íâ°ÄKÌâ°¶[, ÉâyâXÈ곩dâdê" Ý곩{âpâ³
uê³yêÌâÃÖgê© Epâ°Àâ{â°. o Àâ°³· %ÀâÉêL Epâ¬{âMpê, |ÖX}âÀâó Epâ{â°. |ÖX}âÀê©
Epâ¬{âMpê }ÖÀâó ÉâyâXÈ곩dâ{â %}â°ÅâÀâÀâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâ{â° Ýê©gê ÉÖ|âXÆyâ°K?
Àâ°yâ°K %¶[Ìâ° ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â dâ°îyâ »ùÀâùdêÌâÃÖ{âpâ³ Ýê©gê Epâ°»Kyâ°K?
%ª{âpê ÝÖ·° Éâª~â³xË Àâ°pâùÝ곩gâ°À⬷[. dâvêgê ÏÖÑ IùÌâ°°Àâªyê
{ê©Ýâ{â¶[Ìâ°³ aª{â° ÀâÉâ°K Iù{ê© Epâ°Àâ{â°. ÝÖ¶}â¶[Ìâ° A ÀâÉâ°KÀâ}â°Q
Àê³Éâpâ°, ~⾩pâgâÔâ}ÖQÐ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. ÝÖ¶}â Àâ°³· ÝÖgêÌê°© Eyâ°K.
}âÍâDÀÖg⶷[. ±{âÈÖÐ %{âdê³"ª{â° ÆúÍâD ÉÖ]{âÀâò Eyâ°K. ÝÖgêÌê°©
ÌâÃÖÀâ{ê© µâî©pâ{â¶[{âMpâ³ AyâW}â Àâ°³·pâ³~â Iù{ê© Epâ°Àâó{â°. UÍê³D©
AhÖyâgâÔÖgⶩ, dâÍâD ±pⶠÀâ°³·pâ³~â E{â°M %{â° ¾Àâ°W Éâ°~âK Àâ°}â{â¶[
AyâW}ê© AÐpâ°Àâ{â°. %{âp곪¬gê Àâ°}âÉâ°b aª{â°gâ³Ú ÝÖ¶gê Ýâ°ù Ïêpêû{Ögâ
ÝÖ·° Ýâ°ùÌâÃÖgâ°Àâªyê (Àâ°³·pâ³~â{â¶[ ÝÖ·° Ýâ°ù avê{âªyê) AyâW}â°
Àâ°}â{â lÖÌê°Ìâ°¶[pâ°Àâ{â°. A{âpê Àâ°³·pâ³~â ±{âÈÖgâ{â°M.
Àâ°ÝÖyâW}Ö{âÀâ}â° U·[{âpâ Àâ°³· |ÖX}âÉâL}â}â°Q }곩vâ°Àâ}â°. E{â° U·[
Ê©ÆgâÔâ¶[Ìâ°³ Epâ°Àâ{â°. ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â dâxÀê© %{ÖÐ{ê. %ª{âpê
%ªµâpâ³~â. U·[pâ¶[ 6 µâî©îgâùÀê. %Àâó Ƶê©ÍâÀÖÐÀê. %Àâógâùgê %ÀâógâÔâ{ê©
Éâ]ÅÖÀâÆ{ê, ~âZÅÖÀâÆ{ê. ¾Àâ°W¶[ aª{â° ÏêÈê ÏÖÔâ°Àâ `Éâ³r' E{ê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

165

Uª{â°dê³ù\. Àâ°yê³Kª¬{ê. %{â}â°Q ²ûÈê©î{Ögâ ÝÖdâ°Æî. E}ê³Qª{â}â°Q kâù
U¾û{Ögâ ÝÖdâ°Æî. ÝÖgêÌê°© % |ÖX}â{â Àâ°³· pâ³~âgâÔâ¶[
~âZÀâ°°ÙÀÖ{â°{â° AyâW. %{â° Àâ°³·|ÖX}â. E{â° `pÖ¹' Àâ°³· pâ³~â.
E{â° dâ³vâ (Àâ°³· pâ³~â) U·[ Ê©ÆgâÔâ¶[ E{ê. E{â° ÉâxJ Ñ©r{â·³[ E{ê.
%{âpâ ÉâxJ pâ³~âÀâ}â°Q }ê³©Ú ÅâZÆ°yâpÖgâ¬î. Åâ³Æ°Ìâ° Àê°©Èê EªzâÀâógâÔâ³
EÀê. %ÀâógâÔâ AÌâ°Éâ°b dê©Àâ· 3 yÖÉâ°. %Àâógâùgâ³ ÌâÃñÀâ}âÆ{ê. Àâ°{â°Àê
E{ê. Àâ°dâ"ÔÖgâ°ÀâÀâó, Àâ°°¬ÌâÃÖgâ°ÀâÀâó. Àâ°yêK ÉÖÀâò ±pâ°Àâ{â°. %¶[Ìâ°³
Àâ°³· ÀâÉâ°K E{ê.
}Ö}곪{â° y곩r{â¶[ IªÚ »}â°Q»K{êM. ÉâxJ ÀâÌâ°ûb¾ª{âÈê© }Ö}â°
OdÖªyâÄZÌâ°}ÖÐpâ°Àê. Uª{â³ Àâ°x°J »ª¬·[. Àâ°dâ"Ôâ}â°Q }ê³©Ú Ýê{âpâ°»K{êM.
%Àâîª{â {â³pâÀê© IùÌâ°°»K{êM. %Àâpâ }âvâÀâùdê, ArgâÔâ° Àâ°³ÙËpâªyê
%¾Éâ°»K{âMÀâó. }Ö}â° g⪫©pâ}ÖÐ{êM. %Èê³[ª{â° gâ°vâGÆyâ°K. }Ö}â° %¶[ Ý곩Ð
OdÖªyâ{â¶[ dâ°ùyâ°dê³Ôâ°\»K{ê. Àê³{â·° Ýê©ù{êM}â·[, y곩r{â¶[ IªÚ
Àê°·°[»K{ÖMgâ aª{â° yâ°ªvâ° dêÔâgê ²yâ°K. %{â}â°Q »}âQ·° aª{â° Epâ°Àê ±ª{â°
ÉâîÉâ·° }곩Úyâ°. A{âpê %{â° ±p⶷[. %{â° Ýê³pâr° Ý곩ΰyâ°. Epâ°Àêgê
±ÝâÔâ |êôÌâ°ËÆ{ê Uª{â° »ù¬{êM. }Ö}â° %{âpâ ýª{ê ýª{ê Ý곩{ê. %{ê¶[gê
Ý곩gâ°Àâ{â°, O}â° ÀâÃÖvâ°Àâ{ꪱ dâ°yâ³Ýâ·Æyâ°K. 1¥2 ¾Æ°Íâ %{â°
Ý곩Ðyâ°K. %Èê³[ª{â° ²· Eyâ°K. %{â° aÔâgê Ý곩Р20¥25 Éêdêªvâ°gâÔâ¶[
Ýê³pâgê ±ª¬yâ°K. %{âp곪¬gê %{êÍê³D© Epâ°ÀêgâÔâ° ÉÖ·°gâsD ±ª{âÀâó.
Àê©gâÀÖÐ }âvêÌâ°°»K{âMÀâó. U·[Àâò IªÚÌâ° yâ°ªÚ}â Ýâ»Kpâ ±ª{â° %{â}â°Q
U»Kd곪vâ° }âvê{âÀâó. %ÀâógâÔâ ÆkÖpâ Uªzâ{â°? Uyâ°KÀâ ~âîÌâ°³ yâ°ª±
Éâ°ª{âpâ{ÖÐyâ°K. %ÀâógâÔâ Àâ°sDgê %{곪{â° gâ°vâGÀÖÐpâÏê©dâ°. dê·Àâpâ dÖ·°
ûÑ"d곪vÖgâ Àâ°yêK yâÀâ°W ÉÖL}â ~â·[r ÀâÃÖÚ yâ°ªvâ}â°Q UÔêÌâ°°yâK UÔêÌâ°°yâK
yâÀâ°W ²·{â Ýâ»Kpâ ±ª{âÀâó. %Àâógâùgê %|âË gâªÂê ýÚ¬yâ°K. A yâ°ªvâ}â°Q
²·{â aÔâgê }â³dâ·° Agâ°»Kp⶷[. Agâ %Àê·[ %{â}â°Q yâ°ªvâ° ÀâÃÖÚ aÔâgê
yêgê{â°d곪vâÀâó.
Àê³{â·}ê© Epâ°Àê AÝÖpâÀâ}â°Q gâ°pâ°»û Iù{â Epâ°Àêgâùgê »ùûyâ°K. }âvêΰî
Ïê©gâ Ïê©gâ, %¶[ »}âQ·° ±ÝâÔâ¸D{ê Uª¬pâ±Ýâ°{â°. Agâ Àâ°°ÙX Epâ°Àê
µâÑKÌâ°°Ôâ\ Epâ°ÀêgâÔâ}â°Q AÌê°" ÀâÃÖÚpâ±Ýâ°{â°. {ê³vâG ±· Ïê©vâ°Àâ
dê·ÉâÆ{âMpê }ÖÀâò dâ³vâ ±·Àâªyâpâ}êQ© Éê©ÀêgÖÐ AÌâ°°Mdê³Ôâ°\À⬷[Àê©?
E{â}êQ© Epâ°ÀêgâÔâ³ ÀâÃÖÚpâÏê©dâ°. %Àâógâùgê ÆkÖpâ µâÑKÌâÃÖ{âpâ³ UÍâ°D?

166

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

²·{â ÏÖΰ ÉâxJ¬{ÖMgâ %Àâó AÝÖpâÀâ}â°Q yâ°ªvâpâû{âÀâó. %{âpâ %zâË Àâ°³·
ÀâÉâ°K %·[Àê© %{â° dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %{â° U·[pâ·³[ Epâ°Àâ{â°.
ÉâyâXÌâ°°gâ{â¶[ U·[îgâ³ ~ÖZ¹gâÔâ ÅÖÍê »ùÌâ°°»Kyâ°K. E{â° ¾Àâ°gê gê³yêK?
E{â° ÉâyâX. Àâ°³·ÀâÉâ°K U·[pâ¶[ E{ê. %{â° aª{ê©. Àâ°dâ"Ôâ° %Ôâ°Àâpâ°. o %Ôâ°
%ª{âpê©}â°? %{â³ aª{â° ÅÖÍê. E{â}â°Q »ù{â°dê³Ôâ°\ÀâÀâpâ° »ùÌâ°°Àâpâ°.
A{âpê %Àâîgâ³ A ÅÖÍê ±pâ°À⬷[. A{âpâ³ »ùÌâ°°Àâ{â°. yÖΰgê %{â°
»ùÌâ°°Àâ{â°. A{âpê ÅÖÍê ÏÖpâ{â°. %Àâùgâ³ ¾ú+yâÆ·[. ÅÖÍêÌâ° ±gê$ Àâ°gâ°
ÀâÃÖyâ}Övâ{â°. A{âpâ³ Ýê©Ôâ°Àâ{â°. %{â³ %{âpâ Àâ°³·ÀâÉâ°K Ƶê©Íâ. Àâ°gâ°Æ}â
%Ôâ° yÖÌâ°}â°Q dâpêÌâ°°Àâ{â°. Àâ°³·pâ³~â{â¶[ }âÀê°W·[pâ ÅÖÍê aª{ê©. mgâ{â
yâ°ª± m}âpâ° %}ê©dâ ÅÖÍêgâÔâ}â°Q Avâ°Àâpâ°. ÅÖÍêgâÔâ° Æ«}âQÀÖÐÀê. A{âpê
ÆkÖpâgâÔâ}â°Q ÀâXdâK ÀâÃÖvâ°Àâ{â° aª{ê© ±gêÌâÃÖÐ{ê.
%{ê©yâdê? yÖΰÌâ°}â°Q dâpêÌâ°·° p곩{â}â Ikâ+Éâ]pâ{â¶[ Odê? Ýêkâ°+
y곪{âpêÌâ°¶[pâ°Àâ{âîª{â ÝÖgê dâpêÌâ°°Àâ{â°. %Ôâ°Àâ{ê©dê? %{âdê" yâ}âQ
ÆkÖpâÀâ}â°Q (%}â°ÅâÀâ) Ýê©Ôâ·° ±pâ°À⬷[. %Ôâ°yâK yâ}âQ %¾ûdêgâÔâ}â°Q
ÀâXdâKÀâÃÖvâ°Àâ{â°. %yÖKgâ %Àâ°W ±pâ°ÀâÔêª{â° Àâ°gâ° »ù¬{ê. Àâ°yâ°K %Àâùgâ³
%{â° yâ}âQ}â°Q dâpêÌâ°°Àâ{êª{â° »ù¬{ÖMÔê. Eªzâ dê·Éâ (dâpêÌâ°°Àâ{â°)
~ÖZ¹gâÔâ³ ÀâÃÖvâ°ÀâÀâó. `%pâ¾ÌâÃÖ'{â¶[ }Ö}â° Éâyâbªgâ{â¶[{êM. %¶[
UÀê°WÌ곪{â° u곩pÖÐ dâ³gâ°»Kyâ°K. ÌâÃÖpâ° %{âpâyâK ·dâ_ ÝâîÉ⶷[.
UÀê°WÌâ°}â°Q ²û·¶[ dâsD ÝÖÑ{âMpâ°. %{âdê" y곪{âpêÌâÃÖÐyâ°K. %{â° yâ}âQ
ÅÖÍêÌâ°¶[ }êpâÔâ}â°Q ±Ìâ°û Ïê©vâ°»Kyâ°K. `}â}âQ}â°Q ²×+î, }â}âgê }êpâÔâ° Ïê©dâ°'
U}â°Q»Kyâ°K. %{âpâ ÀâÃÖ¶©dâ¾pâ°Àâ dâvê Àâ°°Ù dê³r°D dâ³gâ°»Kyâ°K. }Ö}â° ÀâÃÖyâZ
dê©ù{ê. Ïê©pê ÌâÃÖpâ³ dê©ùûdê³Ôâ\¶·[. }Ö}â° a±T ÉâyâbªÐÌâ°}â°Q ²û¶}â¶[
¾¶[û{ê. aª{â° ¾Æ°Íâ{â }âªyâpâ `Ýê©gê %¾Éâ°Àâ{â°' Uª{ê. ±ÝâÔâ
dâÍâDÀÖgâ°{êª{â° %Àâ}â° Ýê©ù{â. %Àâ}â}êQ© dâùû UÀê°WÌâ°}â°Q }êpâù{âM¶[
dâr°DÀâªyê Ýê©ù{ê. UÀê°W ÌâÃÖpâ{Ö{âpÖÐpⶠUÀê°Wgê ¾©pâ³ %ÀâµâXÆyâ°K.
Àâ°yê³K±T¾gê Ýê©ù ±dêr}â¶[ ¾©pâ° dâ°ÚÉâ·° A{ꩵâ ÀâÃÖÚ{ê. }Ö}â° UÀê°WÌâ°
dâ³gâ° dê©ù{ê. ÅÖÍê %zâË ÀâÃÖÚd곪vê.
`k곩pÖkñÑ'Ìâ°¶[ Éâyâbªgâ{â¶[{êM. aª{ê dÖgê ±ª{â° Àâ°pâ{â¶[ dâ°ù»yâ°K. %{â°
dâ³gâ°»Kyâ°K. ÌâÃÖpâ³ %{â}â°Q ÝÖîÉ⶷[. }Ö}â° dê©ù{ê. %{â° yâ}âQÀâpâ}â°Q
dâpêÌâ°°»Kyâ°K. `±¾Q E¶[ »}âQ·° ±ÝâÔâ EsD{ÖMpê' Uª{â°. a±Tîgê %{â}â°Q
eÚÉâ·° Ýê©ù{ê. E{âdâ³" Àê³{â·° Ýê©Ô⶷[, Odêª{âpê %{â° yÖ}ê©

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

167

ÝÖîÝ곩gâ±Ýâ°{ꪱ }⪲dê Eyâ°K. A{âpê Éâyâbªgâdê" %ÚGÀâÃÖÚ{âMîª{â ÝÖgê©
ÀâÃÖvâÏê©dÖΰyâ°.
}âÀâ°W{곪{â° Adâù{ê, ±ÝâÔâ kâ°pâ°dÖ{â°{â°. %{âp곪¬gê E}êQpâvâ° AdâÔâ}â°Q
dârDÈÖgâ°Àâ{â°. %Àê·[Àâógâùgê Ýâ°·°[ ÝÖÑ{Ögâ A kÖÈÖÑ yâ}âQ
Àâ°°ª¬pâ°Àâ{â}â°Q »}âQ{ê© ±¬Ìâ°¶[}â Ýâ°·[}êQ© »}â°Q»Kyâ°K. Iù{êpâvâ° AdâÔâ°gâÔâ
ÅÖgâÀâ}â°Q »ª{â° Àâ°°ÐÉâ°»Kyâ°K. yâ}âQ Àâ°°ª{ê Epâ°Àâ{â° yâ}âgÖÐÌê°
Epâ°Àâ{êª{â° %{âdê" »ù¬yâ°K. »}â°QÀâ{â}â°Q %{â° ±ÝâÔâ »©ÀâZÀÖÐ »}â°Q»Kyâ°K.
aª{â° ¬}â aª{â° AdâÔâ° ²×+d곪vâ° ÏêÔâÐ}â %ÀâºgÖÐ ErD Ýâ°·[}â°Q »}âQ·°
~ÖZp⪫ûyâ°. Upâvâ}êÌâ° AdâÔâ° u곩pÖÐ dâ³gâ·° µâ°pâ°ÀâÃÖÚyâ°. %{â°
dâpêÌâ°°»Kyâ°K. Agâ g곩~Ö·dâ }곩Ú{â. aª{â° AdâÔâ° ²×+d곪Ú{ê Uª{â°
»ùΰyâ°. Àâ°yâ°K AdâÔâ° dâ³gâ°»Kpâ°Àâ dÖpâxÀâò »ùΰyâ°. `}â}âQ ÅÖgâÀâ}â³Q
%{â° »ª{â° Àâ°°ÐÉâ°Àâ{êª{â° Ýê©Ôâ·° ÝÖgê a{âpâ°»Kyâ°K.'
A{âMîª{â ÌâÃÖîgâ³ %}ÖXÌâ° ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. g곩ÉÖ]Æ°Ê ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
ýyâ %ýyâ ~âµâ° ~âÑ_ }â uÖ}Ö éé
}â}âQ}â°Q UÀê°W dâpêÌâ°°yâK{ê. %{âdê" ²û·° ÝêkÖ+Ð{âMpê ~âªfÖÀâ}â°Q µâ°pâ°
ÀâÃÖvâ·° Ýê©Ôâ°Àâ{â°. Eª{â° Nr ÝÖdâ·° yâ°ª± yâvâÀâÃÖÚ¬î Uª{â° dâ³vâ
Ýê©Ôâ°Àâ{â°. Ïê©gâ ÏÖ ±ÝâÔâ ÝâûÀÖgâ°»K{ê U}â°QÀâ{â°. %ª{âpê Àâ°³·ÀâÉâ°K U·[
~ÖZ¹, ~âÑ_, ÀâÃÖ}âÀâpâ¶[ Epâ°Àâ{â°. A{âMîª{â µÖÉâçgâÔâ¶[ ý©gê Ýê©ù{ê,
AyâWÀâyÒ ÉâÀâËÅâ³yê©Íâ° éé
aª{â° ×dâ" Éê³Ôê\Ìâ°³ Ýê©Ôâ°Àâ{â°, dê©Ôâ°Àâ{â°. ¾©Àâó Ýê³vêÌâ°·° Ý곩{Ögâ
yâdâ_x ÝÖpâ°Àâ{â°. %{â° yâ}âQ Àê°©Èê %~ÖÌâ° ±ª¬{ê Uª{â° Éâªpâdâ_ÇêÌâ°}â°Q
ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ{â°. o ~âZÌâ°yâQ U·[pâ·³[ Epâ°Àâ{â°. A{âMîª{âÈê© Ýê©Ôâ°Àâ{â°,
ÌâÃÖÀâ Ê©Àâdâ³" y곪{âpê dê³vâÏê©Úî Uª{â°. U·[Àâò dâÀâ°ËÁâ· Å곩gâÀâ}â°Q
%}â°ÅâÆÉâÈê©Ïê©dâ°. AyâWÀâó ÌâÃÖÀâ µâî©pâÀâ}â°Q ~âZÀê©úÉâ°Àâ{곩 %¶[Ìê°©
%{âpâ Àâ°dâ"Ôâ°, Àâ°îÀâ°dâ"Ôâ° Ýâ°sDdê³Ôâ°\Àâpâ°. Éâ°Ù¥{â°ÿÙgâÔâ %}â°ÅâÀâÀâ}â°Q
~âvêÌâ°°Àâ{â°. %{âpâ ¾r°Dûpâ° ±ÝâÔâ Àâkâ}â IÔâ\{ÖMÐpâ°Àâ{â°. A{âMîª{âÈê©,
Àâ°yâ ÉâyÖ Ñû d곩 uÖ¶Àâ°, Àâ°yâ Ñûdê© AÝâ Èê©éé
¾©Àâó U¶[gÖ{âpâ³ Ý곩{âpê Àâ°³·ÀâÉâ°K ¾Àê³Wª¬gê Epâ°Àâ{â°. E{â° U¶[ª{â
±ª¬yâ°K? E{ê© ÑpâxÀâ}â°Q ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â° yâ¾Qª{âÈê© ²vâ°gâvê ÀâÃÖÚ{â.
E{âdê" Àâ°°ÑK Ïê©dÖÐ{ê. E{â° yâ}âQ}êQ© µâî©pâÀêª{â° »ù¬{ê. {â°ÿØÌâÃÖÐ{ê.
%{âdê" ýªÉê dê³vâÏê©Ú. E{â° A ~âZÅâ°Æ}â pâ³~âÀê©! E{âdê" ýªÉêÌâÃÖ{âpê
~âZÅâ°Ægê ýªÉêÌâÃÖgâ°Àâ{â°. ¾©Àâó ƵÖ]ÉâÆÚ. AyâW¾gê U·[ ÅÖÍêgâÔâ}â°Q

168

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀâÃÖyâ}Övâ·° ±pâ°Àâ{â°. }Ö}â° mgâ»K}â¶[Ìâ° U·[ ~ÖZ¹gâÔâ uê³yê
ÀâÃÖyâ}ÖÚ{êM©}ê, E{â° ÉâyâX.
}Ö}â° Àâ°}ê ÀâÃÖvâ°»K{êM. aª{â° d곩Çêgê AÉâ}â{â ÀâXÀâÉêLÌâÃÖÐp⶷[. Ýâx{â
ÀâXÀâÉêLÌâÃÖg⶷[. Upâvâ° ÀâÍâËgâÔâ° dâÔê{âÀâó. yÖΰ `%¶[Ìâ°³ dâ°ùyâ°dê³Ôâ\·°
ÀâXÀâÉêL ÀâÃÖvâ°, %{â³ I~âÌ곩gâÀÖgâ°Àâ{â°' Uª{âÔâ°. }Ö}â° %¶[ dâ·°[
u곩ÚÉâ·° %¹ÌâÃÖ{ê. Agâ ±ÝâÔâÍâ°D Epâ°ÀêgâÔâ° Ýê³pâgê ±ª{âÀâó. dêª~â°
dêª~â° ±xJ{â Æ×yâZ Epâ°ÀêgâÔâ°. %Àâó `Odê }âÀâ°gê y곪{âpê dê³vâ°»Kpâ°Àê'
Uª{âÀâó. }â}âQ Àê°©Èê {Öù ÀâÃÖÚ{âÀâó. `E¶[ }ÖÀê·[ Epâ°ÀêÀâó. }âÀâ°gê Àâ°dâ"ùÀê'
Uª{âÀâó. `¾©Àâó Ýê³pâgê ±¾Qî' }Ö}êª{ê. %Àâó ±p⶷[. }Ö}â³ Ý곩g⶷[.
Àâ°yêK }Ö}â° ¾Àâ°gê aª{â° ¬}â{â %ÀâdÖµâ dê³vâÀê. Àâ°pâ°¬}âÀâò %Àâó Ý곩gâÈê©
E·[. }Ö}â° dâ·°[ u곩ÚÉâ°Àâ{â}â°Q µâ°pâ° ÀâÃÖÚ{ê. a±T Àê°©ûç© ±ª{â° yÖ}â°
ÀâÃÖvâ°Àâ{ÖÐ Ýê©ù{â %{âdê" }Ö}â° `E{â° }â}âQ Éâ]ªyâ{â dê·Éâ }Ö}ê© ÀâÃÖvâ°Àê,
AµâZÀâ° dê·ÉâÀâ·[` Uª{â° Ýê©ù, »©ÀâZÀÖÐ dâ·°[gâÔâ}â°Q ÝâpâÚ{ê. Agâ 50¥60
Epâ°ÀêgâÔâ° ±ª{â° }â}âQ Àê°©Èê {Öù ErDÀâó. `}ÖÆ}â³Q aÔâgê E{êM©Àê' Uª{âÀâó.
`¾Àâ°gê aª{â° ¬}â{â %À⺠dê³sD{êM. Agâ ¾©Àâó Ý곩g⶷[. }â}âЩgâ dâ·°[
ÝÖdâ°Àâ¬{ê' Uª{â° Ýê©ù dâ·°[ u곩Úû{ê. Ýê©ù{â }âªyâpâ 48 hâªÂêgâÔâ° dâÔê{â
Àê°©Èê dâ·°[ u곩Úû{ê. pÖ»Z 12 hâªÂê. U·[ Epâ°ÀêgâÔâ° }â}âQ Àâ°°ª{ê ¾ªyâÀâó.
`%¶[ }âÀâ°W Àâ°dâ"ùpâ°Àâpâ° dâ·°[ yêgê' Uª{âÀâó. %Àê·[ ÀâÃÖ}âÀâ}â ÅÖÍêÌâ°}êQ©
I~âÌ곩Ðû{âÀâó. `ogâ yêgêÌâ°°À⬷[ ±ÝâÔâ µâZÀâ°~âr°D ÝÖÑ{êM©}ê. ¾©Àâó
}ê·{â aÔâgê Ïê©p곪{â° ÀâÃÖgâË ÀâÃÖÚdê³ù\î' Uª{ê.
}Ö¾{â}â°Q Ýê©ù{Ögâ ¾Àâ°gê Aµâ+Ìâ°ËÀÖgâ°Àâ{â°. }Ö}â° ÌâÃÖÀâ {ê©ÀâÉÖL}âdê"
Ý곩{âpâ³ %¶[ {ê©ÀâÉÖL}â{ê³vâ}ê ÀâÃÖyâ}Övâ°Àê. gâªgêÌâ° yâÚgê Ý곩{âpê,
%ÀâÔ곪¬gê ÀâÃÖyâ}Övâ°Àê. úÀÖÊÌâ°¶[gê Ý곩{âpê %Àâ}곪¬gê
ÀâÃÖyâ}Övâ°Àê. ÌâÃÖpâ ÉÖL}âÀêò© %Àâpâ° %¶[pâ°Àâpâ°. A{âpê ¾©Àê·[
ÀâÃÖyâ}Övâ{ê© ±pâ°Æî.
}Ö}â° uê. û e A{Ögâ Àê°©mÀÖ¾ ÀâÃÖÚÉâ°Àâ¬yâ°K. U·[pâ³ Ïê©Ú{âpâ°. %Àâîgê
Ïê©dÖ{â°{â° Ýêªvâ Àâ°yâ°K d곩ù, }Ö}â° dê©ù{ê `{â°vêGÍâ°D ÙkÖËgâ°Àâ{â°?' `pâ³.
5 ÉÖÆpâ'Àêª{âpâ°. %{âdê" `}Ö}â° 7 ÉÖÆpâ dê³vâ°Àê A{âpê d곩ù »¾QÉâÈÖpê.
{ÖZÑ_, g곩v⪲, ±{ÖÆ° »¾QÉâ°Àê' Uª{â° Ýê©ù{ê. ~ÖsË dê³vâÈê©Ïê©dâ°.
¾Àâ°gê A~âyâ°K ±ª{âpê ¾©Àâó %ÉâÝÖÌâ°dâpÖgâ°Æî. ¾©Àâó gâsDÌâÃÖgâîÏê©dâ°.
%Àâpâ° pÖdâ_Éâpâªyê »}â°QÀâpâ°. }Ö}â° ÀâÃÖªÉâ{â ÉêpêÌâ° ~ÖsË dê³v⶷[.
dê·Àâpâ° %µÖª»Ìâ°}â°Q Ýâ°r°DÝÖdâ°Àâpâ°. E}â°Q dê·Àâpâ° %µÖªyâ

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

169

ÀÖyÖÀâpâx{â¶[ µÖª»Ìâ°}â°Q Ýâ°vâ°Ñ yâpâ°Àâpâ°. Àâ°yêK %Àâîgê `Ïê©dÖ{âÍâ°D
»¾Qî A{âpê ¾©Àâó Ýê©ù{âM}âQ·[' Uª{ê %ÀâpÖpâ³ a~âR¶·[. }Ö}â° mgâ$¶·[.
10¥15 ¬}âgâÔâ aÔâgê ~ÖsË ÀâÃÖvâÏê©Ñyâ°K. %Àâpâ° dê·Àâó {ê³vâG m}âpâ ±gê$
Ýê©Ôâ°yâK `%Àâpâ³ »}â°QÀ⬷[, A{âpê ~ÖsË }âÀâ°W Ïê©ÚdêÌâ°ªyê ÀâÃÖÚ{âMpâ°'
Uª{â° ÉÖºÉâ·° }곩Ú{âpâ°. }Ö}â° ÀâÃÖyâZ }â}âQ ¾|ÖËpâ ±{â¶É⶷[. }â}âQ}â°Q
IyêK©ÊÉâ·° `¾©Àâó Ê~âóxpâ°' Uª{â° lê©Úû{âpâ°. %{âdê" }Ö}â° `7 ÉÖÆpâ
Ùkâ°Ë ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àê' Uª{ê. %{âdâ"Àâpâ° a~âR¶·[. ÉâÀâ°Ìâ° uÖîyâ° 6 »ªgâÔâ°
dâÔê{âÀâó. }Ö}â° ~ÖsË ÀâÃÖvâÈê© E·[. dê³}êgê aÄR{âpâ°. Agâ ÌâÃÖÀâ{â°
d곩ùÌâ° ¬}âÀêò© %ª{â° U·±° dâÚΰî Uª{ê. %{âdê" %Àâpâ° a~âR¶·[.
ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ `Ïê©pê ¬}â Ýê©ùî' Uª{âpâ°. }Ö}â° `Éâî dâ°Úΰî' Uª{â° Ýê©ù
ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ kâpâªÚÌâ°¶[ ²©Ôâ°Àâpâ° Uª{â° Ì곩×û Ê©ÀâÝâyêXÌâ° ~Ö~â
ÏÖpâ{â° Uª{â°d곪vê. dê³}êÌâ°{ÖÐ %Àâpê·[ `{â°vâ°G dê³Ú }ÖÀê©}â°
ÀâÃÖvâÏê©d곩 ÀâÃÖvâ°ÀêÀâó' Uª{âpâ°. Éâªuê 6 gâªÂêgê a±T Ýâ°vâ°gâ 5¥7
d곩ùgâÔâ}â°Q yâª{â. %ÀâógâÔâ dÖ·° ýÚ¬{âM. yâÈê }ê·{â dâvêÐyâ°K. d곩ùgâÔê·[
dâ³gÖvâ°»K{âMÀâó. }Ö}â° pÖ»Z 12 gâªÂêgê Àâ°pâù{ê. U·[ d곩ùgâÔâ° }â}âQ U{â°pâ°
±ª{â° ÀâÃÖ}âÀâ}â ÅÖÍêÌâ°¶[ `}ÖXÌâ° {ê³pâÑû dê³Úî' Uª{âÀâó. }Ö}â°
`ÉâyâXÀâ}êQ© }â°ÚÌâ°°Àê ¾©Àê© Ýê³ÇêgÖpâpâ°' Uª{ê. %{âdê" Upâvâ° Ïê©ÚdêgâÔâ}â°Q
Àâ°°ª¬rDpâ°. `}âÀâ°gê ¾©Àâó Àâ°°ÑKÌâ°}â°Q dê³Ú E·[ÀÖ{âpê ÀâÃÖ}âÀâ pâ³~â
dê³Úî?' Uª{âÀâó. }â}âgê Upâvâpâ¶[ aª{â° ÀâÃÖyâ}â°Q }âvêûdê³vâÈê©Ïê©Ñyâ°K.
}Ö}â° ÝÖÀâó dê³·°[Àâ{â}â°Q ±ýÍâ"îûpâ°Àê. pÖªmÚΰª{â 100¥150
ÝÖÀâógâÔâ}â°Q {â³pâ ÀâÃÖÚ{êM©Àê. %{â° ÉâxJ ax Åâ³Æ°. {ê³vâG {ê³vâG
ÝÖÀâógâÔâ° Ýê³pêgê ±pâ°»K{âMÀâó. aª{â° Éâªuê aª{â° ÝÖÀâó ÝâîÌâ°¶[ (¾©pâ°
ÝâîÌâ°°Àâ ÀâÃÖgâË) Àâ°·Ðyâ°K. %|âË ÝâîÌâ°¶[{âMpê %|âË Ýê³pâÐyâ°K. ¾Àâ°gê
²û· Ïê©gê¥lâù Ýâyâ°KÀâªyê %{âdâ³" AÐyâ°K. ¾©Àâó ²û¶gê ÁâªfÖÀâ}â°Q dêÔâgê
yâpâ°Æî. %{â° ÝâîÌâ°¶[ dâ°ù»yâ°K. ÌâÃÖp곩 Ýê©ù{âpâ°. `%¶[ ÝÖÆ{ê' Uª{â°
%{âdê" %Àâpâ}êQ·[ eÚû{ê. a±T Ýâ°vâ°gâ¾gê I{âMÀÖ{â ÏÖª±° (²¬pâ°) yâpâ·°
Ýê©ù{ê. 5¥6 Éâ· Àê°©Èê»K{ê. Agâ %{â° Éâ]·R %·°gÖÚyâ°. %{âdê" gÖÌâ°Àâ}â°Q
ÀâÃÖv⶷[. ÉÖÀâ}â°Q dê³v⶷[. aª{Ⱐש·{â¶[ ÝÖÑ {â³pâ (²r°D) UÉê{â°
±pâ·° Ýê©ù{ê. }Ö}ê³±T}ê© 100¥150 ÝÖÀâógâÔâ}â°Q pÖªmÚΰª{â
Ýê³pâÝÖÑ{ê. µâî©pâ |ÖpâÇê ÀâÃÖÚpâ°Àâ U·[îgâ³ yâÀâ°W µâî©pâ{â ±gê$
~êZ©Àâ°Æpâ°Àâ{â°. ÌâÃÖpâ}â°Q dê³·[Ïê©Ú, }Ö¶gêÌâ° kÖ~â·Xdê" Ê©ÀâÝÖ¾

170

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀâÃÖÚ¬î. ¾©Àâó Epâ°Àâ{ê© Àâ°½yâ°XÈ곩dâ. ¾©Àâó ÀâÃÖvâ°Àâ{ê·[ dâÀâ°Ë Ïê©pê
U·³[ E·[.
ÌâÃÖpâ Àâ°}âÀâ}â°Q }곩ΰÉâÏê©Úî. Uª{Ö{âpâ³ ÌâÃÖîgÖ{âpâ³ }곩Àâó dê³ÂêD
Uª{ê¾û{âpê ÉÖªyâ]}â Ýê©ùî. %{âîª{â dêvâ°Àâ{â° O}â³ E·[.
Ïꩵâdâ Àâ°ª¬pâ Àâ°ÉâÊ{â y곩v곩, ipâ« ÐîuÖ hâpâ Ýêô é
Èê©Ñ}â Ñû© dÖ ¬ÈÒ Àâ°yâ y곩vê³, fÖÉâ Ù°{ÖdÖ hâpâ Ýêô éé
ogâ Àâ°pâgâÔâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àê. %ÀâógâÔâ¶[Ìâ°³ Àâ°³·ÀâÉâ°K Epâ°Àâ{â°.
%ÀâógâÔâ³ ÀâÃÖyâ}Övâ°ÀâÀâó. `pÖªmÚ'Ìâ°¶[ aª{â° Àâ°pâÆyâ°K. aª{â° ¬}â
%{âpâ aª{â° Â곪gê ±ÝâÔâ »©ÀâZÀÖÐ %·°gÖÚyâ°. ÌâÃÖÀâ{곩 {ê³vâG ~âÑ_
aª{â° Â곪gêÌâ° Àê°©Èê dâ°ù»pâ±Ýâ°{êª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ Àê°©Èê }곩Ú{ê.
ÀâÃÖ}âÀâpâªzâ dâ°»Kgê (dê³pâÔâ°) dÖ¹ûyâ°. %{â° }âÀâ°ÉÖ"pâ Ýê©ùyâ°
Àâ°°ª{â°Àâpê{â°, `ýª{â° |âÀâ°Ë{â¶[ Àâ°pâÐvâgâÔâ ~â³uê ÀâÃÖvâ°Àâpâ°.
E{âdê³"ª{â° %zâË E{ê. ¾Àâ°gâ³ {ê³vâG y곩r E{ê. ÌâÃÖÀâ{âdâ³" dâÚÀê°
E·[. }Ö}â° Àâ°yâ°K }â}âQ yâÀâ°W E±Tpâ³ Ñ©r p곩g⬪{â }âpâÔâ°»Kpâ°ÀêÀâó. E¶[
U·[pâ³ ¾Àâ°W Éê©ÀêÌâ°¶[ ¾pâyâpâ°. }ÖÀâò ÀâÃÖvâ±Ìâ°Éâ°ÀêÀâó.' %{âdê"©}â°
`¾©Àâò ÀâÃÖÚî' Uª{ê. Agâ Àâ°pâ `¾©Àâó ÀâÍâË{â¶[ Upâvâ° ÏÖî iÍâ|â aÀê°W
ÚÉꪱpâ{â¶[ Àâ°yêK ÀâÃÖkâË}â¶[ ûª~âÚûî' Uª¬yâ°K. }Ö}â° ÀâÃÖ¶Ìâ°}â°Q dâpê{â°
iÍâ|â ÝÖdâ·° Ýê©ù, Àâ°pâ Ýê©ù{ê Uª{â° Ýê©Ô⶷[. Àâ°pâ yâ°ª± IyÖbÝ⬪{â
Áâ· ²sDyâ°K. %Àê·[ ²©Ôâ°»K{âMÀâó. }Ö}â° dÖpâx dê©ù{ê. `iÍâ|â ÝÖÑ{âpâ³ Áâ·
ýÚÌâ°°»K·[Àê©dê?' `ÀâÃÖ¶ aª{ê© ÏÖî iÍâ|â ûª~âÚû{â. Àâ°yêK Àâ°pêyâ°²rD'
Uª¬yâ° Àâ°pâ. Àâ°pâ kêôyâ}âXú©·ÀÖ{â°{â°. Àê³{â· Áâ· ²sDyâ°K Àâ°yâ°K
²©ùûyâ°K. aª{â° ÏêÔâgê$ }Ö}â° Ýâ·°[m°@yâK Ýê³pâgê ±ª{ê. Àâ°pâ Ýâx°Jgâùª{â
yâ°ª² Ý곩Ðyâ°K, Àâ°yêK »}âQ·° Ýê©ùyâ°. }Ö}â° Ýâx°JgâÔâ}â°Q yâ°pâ}Öùgê dê³r°D
Nr{â uê³yêgê dê³vâ·° Ýê©ù{ê. }Ö}â° Ýâx°J »}â°Q»K{âMªyê Àâ°pâ `|â}âXÀÖ{â,
}Ö}â³ E{â}êQ© ±Ìâ°Éâ°Àê' Uª¬yâ°.
ÌâÃÖÀâ Ê©ÀâÀâó Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâ}â kâpâxgâÔâ¶[ Àâ°pâ¹Éâ°Àâ}곩 %Àâ}â° Àâ°}â°ÍâX
Ì곩¾Ìâ°¶[ m¾WÉâ°Àâ}â°. ÌâÃÖÀâ Àâ°pâ{â Ýâx°J Àâ°ÝÖyâWpâ° »}â°QÀâp곩 A Àâ°pâ
Àâ°°dâKÀÖgâ°Àâ{â°. ÌâÃÖpâ° Àâ°ÝÖyâWîgê Nr ÝÖdâ°Àâp곩 %Àâpâ° ±ZÝÖWªvâdê"
Nr ÝÖÑ{âªyê.
}â³pâ° Ì곩Ðgâùgê Nr ÝÖdâ°Àâ{â° a±T ÉÖ|â°Ægê Nr ÝÖdâ°Àâ{âdê"
ÉâÀâ°ÀÖÐ{ê. A ÉÖ|â° Uª{âpê dÖÀâ°, dê³Z©|âgâÔâ}â°Q yê³pê{âÀâ}ÖÐpâÏê©dâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

171

dê©Àâ· ÉÖ|â° Àê©Íâ|ÖîÌâÃÖÐpâÏÖpâ{â°. a±T Éâªyâ¾gê Nr ÝÖdâ°Àâ{â°, EÚ©
±ZÝÖWªvâdê" Nr ÝÖdâ°Àâ{â° aª{ê© ÉâÀâ°ÀÖÐpâ°ÀâÀâó.
Àâ°pâÀâó UÍê³Dª{â° kêôyâ}âX{ÖÌâ°dâÀÖÐyâ°K Uª{âpê }Ö}â° %¶[pâ°ÀÖgâ ÝâxJ}â°Q
²©ùÉâ°Àâ{â° %zâÀÖ A Ýâ°vâ°Ð (yâ°pâ}Ö) E{ÖMgâ Àâ°pâdâ³" gê³yâ°K A Ýâ°vâ°Ð
ÝâxJ}â°Q »}â°QÀ⬷[ Uª{â°. ÏÖÑ U·[pâ³ »}â°QÀâpâ°, Ýâx°JgâÔâ}â°Q
Àâ°°×+vâ°Àâpâ°. ¾©Àâó Ýâ°vâ°dâ°»K{âMpâ³ ûgâ°À⬷[. A{âMîª{â aª{ê© AyâWÀâ}â°Q
U·[pâ·³[, U·[{âpâ·³[ }곩Úî. ÌâÃÖîgâ³ Ïê©{â Àâ°ÖvâÏê©Ú.
Ê©Àâ }â ÀâÃÖp곩 ÏÖ~â°pÖ, Éâ±dê Odêô ~ÖZx é
ÝâyÖX dâ±Ýâ³ }â lâ³r»©, d곩s Éâ°}곩 ~â°pÖx éé
}Ö}â° ý©gê dê©Ôâ°Àê ¥ `|âÀâ°ËpÖÌâ° m± Èê©fÖ ÀâÃÖªgê, dÖX Àâ°°Ù Èê©dâpâ
uÖÌê°©gÖéé' %Àâ}â° o Àâ°³·ÀâÉâ°Kƾª{â s~âRÇê yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ}â°. %{â°
Ê©Àâpâ°gâÔâ Agâ°Ý곩gâ°gâÔâ s~âRÇê Uª{â³ %Àâ}â° %}ÖXÌâ° ÀâÃÖvâ°À⬷[.
%Àâ}â ÉâÅêÌâ°¶[ ×yâZgâ°~âKîpâ°Àâpâ°. %Àâpâ° údê_Ìâ°}â°Q Ýê©Ôâ°Àâpâ°. aª{â
~Ö~âdê" Uªzâ údê_ E{ê Uª{â°. %{âîª{â %{â° ±gêÝâîÌâ°¬{âMpê, ÌâÃÖÀâ{곩
hâ}âÀÖ{â ÉâÀâ°ÉêXÌâÃÖÐ{âMpê, Éâ]gâˬª{â Æ{Ö]}âpâ {âªvê© ±pâ°Àâ{â°. Àê©{âÀÖXÉâ
Àâ°yâ°K Iù{âÀâpâ° dâ³Ú ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ údê_Ìâ°}â°Q ¾|âËîÉâ°Àâpâ°.
±ZÝÖWªvâÀâ}â°Q Éâ°yâ°KÀâî{â°{â° Àâ°³·ÀâÉâ°K! %{â° ÀâÃÖyâ}Övâ{â°. ÌâÃÖpÖ{âpâ³
gâ°~ÖKÊ©gê O}곩 Ýê©ù{âpêª{â° »ùΰî, gâ°~ÖKÊ© }Ö·°" ÏÖîû{âpê,
}곩Ú{âÀâpâ° ÉâîÌâÃÖ{â°{â}êQ© ÀâÃÖÚ{â U}â°QÀâpâ°. A{âpê %ªyâpâªgâ{â¶[ ÆÀê©dâ
Ýê©Ôâ°Àâ{â° `%{â° ÉâîÌâ°·['. }âÀê°W·[pâ¶[ aÔâg곪vâ |â]¾ E{ê. %{â° Àâ°yêK
Àâ°yêK yâ~â°RgâÔÖgâ{âªyê Ukâ+îÉâ°»Kpâ°Àâ{â°. ¾Àâ°W¶[ A|ÖX»Wdâ µâÑKÌâ°° E{âMpê
%{âpâ {â°pâ°~âÌ곩gâ ÀâÃÖvâÏê©Úî.
dê·Àâpâ¶[ `yÖZrdâ' Æ{êX Epâ°Àâ{â°, Ïê©pêÌâ°Àâîgê dâÍâD dê³vâ°Àâpâ°. %{âpâ
µâÑKΰª{â (±ªºÉâ°) dârD·³±Ýâ°{â°. Agâ %·°gÖvâÈÖgâ{â°, |ÖX}⬪{â
yÖZrdâ µâÑK ~âvêÌâ°±Ýâ°{â°. µÖ]ÉâÀâ}â°Q dâsD |ÖX}â ÀâÃÖÚ{Ögâ, Ïê©pêÌâ°Àâîgê
Iûpâ° dâr°DÀâ{â°. ¾©Àâó %Ôâ°yâK |ÖX}âÉâLpÖ{â¶[, %Àâpâ° %Ôâ°yâK¶pâ°Àâpâ°,
eÚÉâ°Àâ¬{âMpâ³ %{â° Agâ°Àâ{â°. ÌâÃÖpâ}ÖQ{âpâ³ dâpêÌâ°°Àâ¬{âMpâ³ %{â}â°Q
ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°. ¾©Àâó `ÌâÃÖp곩 O}곩 ÀâÃÖÚ{ÖMpê' U}â°Q»K©î %{â°
ÉâîÌâÃÖ{â°{ê© Epâ°Àâ{â°. E{â}â°Q (dÖÈÖ) dâ~âóR Æ{êX U}â°QÀâpâ°. E{â}â°Q dâÍâD
dê³vâ°Àâ{âdÖ"ÐÌê°© I~âÌ곩ÐÉâ°Àâpâ°. %{âîª{â û¬PgâÔâ³ ±pâ°ÀâÀâó.
dâÈÖXxdÖpâdâÀâò Agâ±Ýâ°{â°. Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ° (%~âp곩dâ_) uÖC¾gâÔâ°. %Àâpâ°
ÌâÃÖîgâ³ dâÍâD dê³vâ°À⬷[.

172

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

a±T {ê³vâG ÀâXÑK }â}êQvêgê ±ª{â° `}Ö}ê³±T Àêô{âXÔâ}â°Q ÄZ©»Éâ°Àê. Àê³{â·°
%ÀâÔâ³ ÄZ©»Éâ°»K{âMÔâ°. ogâ {â³pâÀÖÐpâ°ÀâÔâ°. %ÀâÔâ}â°Q Àâ°{â°Àê
ÀâÃÖÚdê³Ôâ\±Ìâ°û{êM©}ê. ¾©Àâó ÉâÝÖÌâ° ÀâÃÖÚî' Uª{â. }Ö}â° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{ê,
ÌâÃÖpâ}ÖQ{âpâ³ dâùû %ÀâÔâ}â°Q Åê©s ÀâÃÖÚ ÀâÃÖyâ}Övâ±Ýâ°{ê©}곩 Uª{â°.
A{âpê %Àâ}â}êQ© dê©ù{ê `Uªzâ ÉâÝÖÌâ° Ïê©dâ°?' Uª{â°. `¾©Àâó Àâú©dâpâx
ÀâÃÖÚî' Uª{â. %{âdê" }Ö}â° `%{â}â°Q ÀâÃÖvâÈÖpê' Uª{ê. ÀâÃÖpâx,
Àâú©dâpâxgâùª{â dâÍâD dê³vâ±Ýâ°{â°, a{ê³M©ÚÉâ±Ýâ°{â°. %Àâpâ° Àâ°}âÉâ°b
ÀâÃÖvâÈÖpâpâ° Àâú©dâpâx¬ª{â eÚ±pâ±Ýâ°{â° (evâ°yâK ±pâ°Àâpâ°).
aª{â° Npâ¶[ a±Tpâ° o Æ{êXÌâ°}â°Q ±·[Àâî{âMpâ°. A Àâ°ÝÖyâWpâ° ÌâÃÖpâ}â³Q
pÖ»Z yâÀâ°W AµâZÀâ°{â¶[ Iùûdê³Ôâ°\»Kp⶷[. `Ý곩gâ°' Uª{â° Ýê©Ôâ°»Kp⶷[.
A{âpê `IkÖær}ê' ÀâÃÖvâ°»K{âMpâ°. Éâ³Ìâ°Ë Àâ°°Ôâ°gâ°Àâ{âdê" Àê³{âÈê©
±ª{âÀâpâ° Ýê³pâr° Ý곩gâ°»K{âMpâ°, %¶[pâ°»Kp⶷[. aª{â° Éâ· }â}âQ
gâ°pâ°{ê©Àâpâ³ %Àâpâ AµâZÀâ°dê" Ý곩Ð{âMpâ°. %Àâîgê NrÆyâ°K IkÖ+sû{âpâ°.
}â}âQ gâ°pâ°{ê©Àâpâ° »ù{â°d곪vâ° `}Ö}â° o pÖ»Z E¶[Ìê°© Epâ°ÀâÀâ, ¾©Àâó
UÍêD© ~âZÌâ°»Qû{âpâ³ }Ö}â° Ý곩gâ°À⬷[. Éâ}ÖXûÌâÃÖÐpâ°Àâ{âîª{â gâ½ÝâÉâLpâ
Àâ°}êÌâ°¶[ IùÌâ°°Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[. A{âMîª{â }Ö}â° E¶[Ìê°© ÀÖÉâKÀâX
ÀâÃÖvâ°Àê, ÏêÔâgê$ Ý곩gâ°Àê, Agâ ¾©Àâó yâvê{âpâ³ ¾·°[À⬷[' Uª{âpâ° Àâ°yâ°K
%¶[ Iù{âpâ°. Ïêùgê$ Ýê³pâgê NpâÀâpê·[ mÀâÃÖΰû{âMpâ°. `}â·Àâyâ°K
ÀâÍâËgâÔâ¶[ o AµâZÀâ°{â¶[ Iù{â°d곪vâÀâpâ° ¾©Àêò±Tpê©, E¶[
IkÖ+r}êÌâ°ªzâ {â°ÍâD dÖÌâ°Ë }âvêÌâ°°Àâ{ê'ª{âpâ°.
~âZÅâ°Àâó yâ}âQ µâÑK ÉÖÀâ°zâXËgâÔâ ±gê$ yâ°ªÏÖ ÆkÖpâ ÀâÃÖÚpâ°Àâ}â°. µâÉâç
(±ª{â³dâ)Àâó aÔê\Ìâ° }âvê IÔâ\Àâîgê {ê³pêÌâ°°Àâ{â°. %Àâpâ°
%~âpÖºÌâÃÖÐpâÏÖpâ{â°. ~âZÅâ°Àâò %Àâpâ ~â³ÀÖË~âpâgâÔâ}â°Q }곩vâ°Àâ}â°.
µâÑKÌâ°¾QyÖKgâ %Àâpâ° %{â}â°Q {â°pâ°~âÌ곩gâ ÀâÃÖÚdê³Ôâ\{ê© Æ}ÖµâdÖîÌâÃÖ{â
dê·Éâ ÀâÃÖvâ{ê© ÉâÝâ}âú©·pÖÐpâ°ÀâÀâîgê Àâpâ ûgâ°Àâ{â°. %Àâ}â° dê³vâ·°
I~âdâZÆ°û{âpê dê³vâ°yâKÈê© Epâ°Àâ}â°.
ÉÖý©±pâ° ¾Àâ°Ë·ÀÖÐpâ°Àâ{â}â°Q Ù×yâ~âÚûd곪vâ° dê³vâ°Àâpâ°.
`Åⶠ±°î Éâ±Ñ© Éâ°}â ¶©uê, dâpâ gâ°mpÖ}â gâ©Àê° éé'
~âZ»Ìê³±Tpâ¶[ Àâ°³·ÀâÉâ°K E{â°M, A|ÖX»Wdâ µâÑKÌâ° {â°pâ°~âÌ곩gâ dâ³vÖ
~Ö~âÀê© (%~âpÖ|âÀê©). Àâ°}âÉâ°b ÀâÃÖyâ° dâÀâ°Ëgâùª{â ÌâÃÖîgâ³ ÝÖ¾
ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. {âÌâÃÖÀâªyâpÖÐpâÏê©dâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

173

¾Àâ°gê µâÑK {ê³pêÌâ°°yâKÈê© Epâ°Àâ{â°. ¾Ìâ°Àâ° ~Ö·}êÌâ°}â°Q {â½wâ Àâ°}⬪{â
ÀâÃÖvâÏê©dâ°.

¾Ìâ°Àâ°gâÔâ I·[ªhâ}êÌâ° ~âîÇÖÀâ°
dê·Àâpâ° `¾Àâ°W ÉÖ|â}êgâÔâ° yâ°ª± hâ}âÀÖ{âÀâógâÔâ°' U}â°QÀâpâ°. ¾Àâ°WÀâpâ° yâ~â°R
ÀâÃÖvâ°Àâ{â}â°Q }Ö}â° »ù{â°²vâ°Àê Àâ°yâ°K %Àâpâ}â°Q yâpÖÂêgê yêgê{â°dê³Ôâ°\Àê.
}âÀâ°W ~âªzâÀâó ÌâÃÖÀâ{â}â°Q ÉâÀâÃÖmdê" Uªzâ dê³vâ°gêÌâ°}â°Q ¾©vâ°»Kpâ°ÀâÀâó.
}Ö}â° 7 OÔâ° ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q Ýê©ùpâ°Àê. Éêpê dâ°ÚÌâ°¬pâ°Àâ{â°, ·ªkâ
~âvêÌâ°¬pâ°Àâ{â°, ~Ö~â ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ{â° Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ}â°Q Àê³{âÈê©
¾ÙpâÀÖÐ Ýê©ùpâ°Àê. Iù{âÀâpê·[ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ{â}â°Q ¾©Àâó }곩vâ°Æî.
%{â}â°Q E¶[ ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ}â°Q ¾{ÖËÑ_xÀÖÐ eÚÉâ°Àê. }Ö}â° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ
`ÉâyâXÀâ}êQ© }â°Úΰî' Uª{âpê %{âpâzâË Éâyâ°Rpâ°Íâpâ}êQ© ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àê. ¾Àâ°gê
Ýâ½{âÌâ° µâ°¬P Ïê©dâ°. E{ê© }âÀâ°W gâ°î. Ýâ½{âÌâ° µâ°{âPÀÖÐ{âM¶[ AyâW Ýêkâ°+
»ùÌâÃÖÐpâ°Àâ{â°. ÅâÑKÌâ°}â°Q µâZ{êPΰª{â ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. E·[ÀÖ{â¶[ ÌâÃÖÀâ
ÈÖÅâÆ·[.
}ÖÀâ° |ÖpâÇêÌâÃÖ{â Àê°©Èê ¾©Àâó ÌâÃÖÀâ ~Ö~âdÖÌâ°ËÀâ}â°Q ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°.
¾Àâ°gê }ÖÀâ° dê³vâÀÖgâÈê© ýª¬}â U·[ ~Ö~âgâÔâ° dâÔê{â° Ý곩Ðpâ°ÀâÀâó. ¾Àâ°gê
dâ_Àê° E{ê. Àâ°°ª{ê ÌâÃÖÀâ ~Ö~â ÀâÃÖvâÏê©Úî. E}â°Q Àâ°°ª{ê
dâ_Æ°ÉâÈÖgâ°À⬷[. %¶[ }곩Úî {ÖîÌâ°¶[ Àê©gâ ¾p곩|âdâ
Éâ³kâ}êgâùpâ°Àâªyê ~Ö~â dâÀâ°ËgâÔâ ±gê$ Ukâ+îdê Éâ³kâ}ê E{ê. ÉÖ|âXÆ{âMÍâ°D
ÉÖÀâ|Ö}âÀÖÐ }âvêΰî. E·[¬{âMpê %~âhÖyâgâÔâ° hâsÉâ°ÀâÀâó. aª{â° Àê©Ôê
yâ~â°RgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ{âdê" Àâ°°ª{Ö{Ögâ aÔâÐ}â |â]¾ Ukâ+îÉâ°Àâ{â°. %{ê©
¾Àâ°W}â°Q yâvêÌâ°°Àâ{â°. }ÖÀâ°{â ±· ¾Àâ°gê Éâ³×Éâ°Àâ{â°. yâdâË ÀâÃÖvâ°Àâªyê
ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. Agâ·³ %{âpâ Éâ³kâ}êgâÔâ}â°Q ¾·ËÑ_û ¾©Àâó ~Ö~â dâÀâ°Ë
ÀâÃÖÚ{âpê ¾Àâ°gê dâ_Àê°Ìê°© E·[. ±{âÈÖÐ údê_gê gâ°îÌâÃÖgâ°Æî. ~Ö~â
ÀâÃÖvâ·° ¾Àâ°gê %ºdÖpâ dê³sD·[. a±T yÖΰ Àâ°gâ¾gÖÐ dâ_Àê° ÌâÃÖ×û{âÔâ°.
%Àâ}â° Éêpê dâ°Ú¬{âM. `Odê dâ_Æ°ÉâÏê©dâ°' Uª{â° dê©ù{ê. `¾}âQ Àâ°gâ}ê©}â³
dâ³Éâ·[ m±pâ{âûK ÀâÃÖÚ dâ°ÚÉâ·°' Uª{ê. ÀâÃÖÁâ ÀâÃÖÚ{âpê ÉâªgâÚgâpâ°
Ïê©dÖ{âM}â°Q ÀâÃÖÚ AÀê°©Èê dâ_Àê° Ïê©Ú{âpÖΰyâ° U}â°QÀâpâ°. `ÀâÃÖÌê°'Ìâ°
({ê©ÆÌâ°) Àâ°{â°Àê E{âM{âMîª{â dâ°ÚÌâ°Ïê©dÖΰyâ°' U}â°QÀâpâ°. %{âdê" }Ö}â°
Ýê©ù{ê, `dê·Àâó ¬}â {êôyÖXdÖpâ{â kâdâZ »pâ°gâ°yâK{ê. AÀê°©Èê }곩Ú{âpÖΰyâ°.'

174

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

}곩vâ°ÀâÀâîgâ³ p곩ÀâÃÖªkâ}âÀÖgâ°Àâ{â°. %Àâ}â° yÖ}ê Éâ°|ÖîÉâ°Àâ}â°. ¾©Àê©
Éâ°|ÖîÉ⶷[. ¾Àâ°W}êQ© Éâ°|ÖîÉâÈÖΰyâ°. E{â}â°Q }Ö}â° %ºdÖpâ Àֹΰª{â
Ýê©Ôâ°»K·[. ¾Àâ°gê »ùû Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê. E{â}êQ© ÉÖý©±pâ° ¾ÙpâÀÖÐ Ïê³sDr°D
y곩îû{ÖMpê.
dⲩpâ dÖ hâpâ {â³pâ Ýêô, uêôÉê ·ª²© Ùm³pâ é
kâwê y곩 %Àâ°½yâ ~ÖÀâû©, Ðpê y곩 kâdâ}Ökâ³pâ éé
ÌâÃÖÀÖgâ ÌâÃÖÀâ{곩 ÀâÉâ°KÀâ}â°Q ¾Íꩺû{Ögâ, %{â}â°Q Àâ°pêyâ° dâ³vâ
ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. Ê©Àâ}âÆ©Ú {â°ÿØyâ}ÖgâÏê©dÖgâ°Àâó{â°. %{âîª{â pâÑ_ûdê³ù\î,
ÉÖý©±pâ° ý©gê}â°QÀâpâ°,
gâ°pâ° Àâkâ}Ö y곩~ê, }â N~âpâ Ìâ°Àâ°pÖuÖ d곩~ê éé
dê·Àâpâ° Ýâ°kâ+pÖÐ »pâ°gâ°»Kpâ°Àâpâ°. Àê³{â·° %Àâpâ° ý©Ðp⶷[. ogâÀâpâ°
Àâkâ}â ÅâZÍâDpâ°. %{âpâ Àê°©Èê ¾pâªm}â¾gâ³ d곩~â ±ª¬{ê Uª{â° ÉÖý©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°. ±¾Q Àâ°dâ"Ôê, ¾Àâ°W}â°Q ~âkâÚ ÀâÃÖvâ°Àê U}â°QÀâ}â°. A{âMîª{â gâ°pâ°
AuêC ~Ö¶ûî.
}â}âQ ~âZdÖpâ ¾Àâ°W yâ~âR}â°Q dâ_Æ°ÉâÏÖpâ{â°. ¾Àâ°W %ªyâpâªg⬪{â ¾Àâ°gê Éâ³kâ}ê
{ê³pêÌâ°°»K{ê. %ª{â Àê°©Èê yâ~âR}êQ©dê ÀâÃÖvâ°Æî? mgâ{â m}âpê·[
%uÖC¾gâÔÖÐpâ°Àâpâ°. A{âpâ³ %Àâpâ yâ~âR}â°Q dâ_Æ°ÉâÈÖgâ°Àâ{â°. a±T dâ°pâ°vâ}â°
dÖ·}â°Q pÖÚÌâ°¶[ ErDpê %Àâ¾gê ±Ìâ°XÈÖgâ{â°. A{âpê dâ¹J{â³M ÝÖgê
ÀâÃÖÚ{âpê %Àâîgê dâ_Àê° y곩pâ°ÆpÖ? E·[. `dâ¹J·Àê© Àâ°³fÖË?' U}â°QÆî.
%ªyêÌê°© }ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ° ±ùdâ yâ~êRÉâÐ{âpê údê_Ìâ°ªyâ³ ¾µâ+Ìâ°. 50 kÖs
Or°gâÔâ}â°Q dê³vâ°Àâ{â° %ÀâµâXÀÖgâ°Àâó{â°. %{â° aª{ê© ÏÖîgê Agâ{â°.
aª{곪{â° Éâ·dê" aª{곪{ê© ²©Ôâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ %dâÉÖWyâ Upâvê©r° dâ³vâ
²©Ôâ±Ýâ°{â°. %ª{âpê E{â³ aª{â° î©»Ìâ° %}â°dâª~êÌâ°° ¾Àâ°gê
{ê³pêÌâ°°Àâ{â°. A{âpê Èêdâ" yâ~âR{â° %ÀâógâÔâ° ²{êM© ²©Ôâ°ÀâÀâó. E{â° dâ³vâ
¾Àâ°gê dâÈÖXx ÀâÃÖvâ°Àâ{âdÖ"ÐÌê°© Epâ°ÀâÀâó.
¾Àâ°gê údê_ÌâÃÖ{âpê ¾Àâ°W ~âîûL»Ìâ° ±gê$ »ùÉâ°Àê. ¾©Àêòª{â° {êôyÖXdÖpâ{â
u곩dÖ¶ }곩ڬMî. %{â° Àê°©Èê Ý곩{Ögâ %{âpâ¶[pâ°Àâ{â° I·ÂÖ
Agâ°Àâ{â° %ª{âpê yâÈê dêÔâgÖÐ, dÖ·° Àê°©¶pâ°ÀâÀâó. %Àâ}â° Ýê{âî Ikê+Ìâ°°
Ýê³pâ±pâ°Àâ{â°. o u곩dÖ¶ yâ°ªÏÖ ÅâÌâÃÖ}âdâ. ÌâÃÖpâ° UÍêD© `±ª{â° ÀâÃÖvâ°
¾¶[Éâ° ¾¶[Éâ°' Uª{â° a{âpâ°»K{âMpâ³ A u곩dÖ¶ yâ}âQ yâ³gâ°ÆdêÌâ°}â°Q
¾¶[ÉâÈÖpâ{â°. O}Ö{âpâ³ %{âdê" ÀâXyÖXÉâÀÖgâ{â°. %{â° yâ³gâ°Àâ{â}â°Q yÖ}ê©

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

175

¾¶[Éâ°Àâ{â°.
ÌâÃÖîgê ýªÉêÌâÃÖ{âpâ³ %{âdê" ~âpâÀê E·[. ¾Àâ°gê
údê_ÌâÃÖ{Ögâ·³ ý©gêÌê°© %}â°ÅâÆÉâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. ÉÖý©±pâ° údê_
Àâ°°ÐÌâ°°ÀâÀâpêgê O}â³ ÀâÃÖvâ°À⬷[. ¾©Àâó gâ·[ ±Ú{â°dê³Ôâ°\Æî.
Ê©Àâ}â{â¶[ E±Tîgê }Ö}â° {ê³vâG údê_ dê³sDpâ°Àê. a±Tîgâªyâ³ yâdâ" údê_ dê ³r°D
%Àâpâ |ÖX}âÀâ}â°Q, %Àâpâ |ÖX}â É⪱ª|âÀâ}â°Q dâÚ{â°²ÂêD. %À⾪{êª{â³ }â}âQ}â°Q
|ÖX¾Éâ°À⪻·[ A|ÖX»Wdâ µâÑKgâÔâ}â°Q ~âvêÌâ°°À⪻·[. EªzâÀê© údê_Ìâ°}â°Q
ÉÖý©±pâ°, ~âpâÀâ°~â°pâ°Íâ}â° ¾pâªm}â¾gê (%Àâ}â dâ°dâÀâ°ËgâùgÖÐ) `¾©}â°
}â}â}â°Q E}â°Q Àâ°°ª{ê |ÖX¾Éâ°À⪻·[' Uª{â° µÖ~â dê³sD{âMpâ°. aª{â° Àê©Ôê
|ÖX}âÉâL}ÖgâÏê©dêª{âpê yâ}âQ¶[Ìâ° {â°gâ°ËxgâÔâ}â°Q gâªr°dâsD agêÌâ°Ïê©Ñyâ°K.
|ÖX}⬪{â yâ°ª± yÖdâyâ ûgâ°Àâ{â°. ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â° %Àâ}â}â°Q yâ¾Qª{â {â³pâ
ÀâÃÖÚ{ÖM}ê. ÌâÃÖîgê }Ö}â° úÑ_û{ê}곩 %Àâ}â %~âpÖ|â ±ÝâÔâ {ê³vâG¬yâ°K.
`¾©}êª{â³ }â}âQ Ýâ»Kpâ Éê©pâÏê©vâ' Uª{â³ dâ³vâ A{ê©úû{ê. `¾©Àâó {ÖîÌâ°
Àê°©Èê ûdâ"pê ¾Àâ°W {âµâË}â ÅÖgâX {ê³pêÌâ°°Àâ{ê©' Uª{â° dê©ù{â. `E·['
}Ö}êª{ê. yÖ}â° Ý곩gâ°yâK ÄZ©»Ìâ° ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Ýê©ù{â. }â}âgê gê³yâ°K }â}âQ o
yâÄRgÖÐ ¾©Àâó Uª{â³ }â}âQ}â°Q dâ_Æ°ÉâÈÖîî. A{âpâ³ ¾©Àâó aª{â° Àê©Ôê
dâ_Æ°û{âpê Àâ°yêK É⪱ª|â dâ°{â°pâ°Àâ{â°. A{âpê dâ_Æ°ÉâÏê©Úî. aª{â° Àê©Ôê }â}âQ
AyâW}ê©}Ö{âpâ³ }âpâdâ{â¶[ Àâ°°Ôâ°gâ·° I~âdâZÆ°û{Ögâ %{â° ¾Àâ°W}êQ©
dâpêÌâ°°Àâ{â°. E{â}â°Q }ê}âÄr°Ddê³ù\. E}â°Q Àâ°°ª{êÌâ°³ Ïê©pê ÌâÃÖpâ ÅâÑKÌâ°}â°Q
}Ö}â° ÀâÃÖvâÈÖpê' Uª{â. }â}âQ Ýâ½{âÌâ°{â¶[ A ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[Ìâ°³ %Àâ¾gÖÐÌê°©
dâpâ°Çê Eyâ°K. A{âpâ³ o údê_ dê³ÂêD. yâ~âR}êQ© ÀâÃÖvâ°Àâ{Ö{âpâ³ Odê?
~êZ©Àâ°Àâ}â°Q gâsDgê³ùûdê³ù\'.
pâýÀâ°}â {ÖgÖ ~êZ©Àâ° dÖ, Àâ°yâ y곩v곩 kârdÖÌâ° é
r³Âê yê Õpâ }â m°vê, m°vê gÖªtâ ~âvâ uÖÌâ° éé
¾Àâ°W¶[ {ê³vâG AyâWµâÑKÌê°© E{â°M, yâ~â°RgâÔâ}â°Q Odê ÀâÃÖvâ°Æî? AyâW}â°
¾pâªyâpâÀÖÐ µâÑK dê³vâ°»Kpâ°Àâ}â°. {ê³vâG {ê³vâG Æ{Ö]ªÉâîgâ³ ~Ö~â ~â°xXgâÔâ
uÖC}â %ÍÖDÐ Epâ°À⬷[, A{âpê ¾Àâ°Ð{ê. A{âMîª{â %xJyâÀâ°Wª¬pê©! ¾Àâ°W
o Àâ°pêÀâ}â°Q dâ_Æ°Éâ°À⬷[?
`ÉâyâX Àâkâ}â' `Ý곩 }âµÖ Æý©}Ö'
`µÖdÖÝÖî' `kâîyâZ }â ý©}Ö'
`Ýâdâ dâÀâÃÖΰ' `k곩î }âý uÖ}Ö'
`m°ÀÖ' ÉâÀâ°pâ°ü°yâ ~Ö~â ÉâÀâÃÖ}â

176

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÌâÃÖpâ |ÖX}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â°?
dê·Àâpâ° ÅâÑKΰª{â AyâW}â µâÑKÀâºËÉâ°Àâ{êª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. E·[, E·[. E{â°
ÉâîÌâ°·[; AyâW¾gê ÏÖÝâX{â ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ µâÑKÌâ° %ÀâµâXdâyê E{ê Uª{âpê A
ÏÖÝâX µâÑKÌê°© AyâW¾Ðªyâ {ê³vâG{êª{Ögâ°Àâ{â°. ÅâÑKΰª{â AyâW}â ±·
ÀâºËÉâ°Àâ{Ö{â¶[ ÅâÑKÌê°© {ê³vâG{Öΰyâ°. E·[, AyâW¾Ðªyâ {ê³vâG{â°
mgâ{â¶[ Ïê©pê ÀâÉâ°KÆ·[. E{â° oµâ]î©Ìâ° %ªµâ. E{âdê" Ýê³pâÐ}â ÀâÉâ°KÆ}â
±Ìâ°dê E·[.
aª{â° Àê©Ôê Ýê³pâÐ}â ±·{â %ÀâµâXdâyê E{âMpê, ÅâÑK Odê ÀâÃÖvâÏê©dâ°? |ÖX}âÀê©dê
Ïê©dâ°? ±¾Q E{âpâ ±gê$ ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°ÀÖ. ÅâÑKΰª{â, |ÖX}⬪{â AyâW}â ±·
Ýêkâ°+À⬷[. AyâW}â Àê°©Èê {âÏÖTùdê }âvêûpâ°Àâ `Àâ°}â{â ÀâÃÖÌâÃÖ' Uª±
pÖÚÌâ°}â°Q yê³ÔêÌâ°°Àâ{âîª{â AyâW}â ~âZdÖµâ {⽸Dg곩kâpâÀÖgâ°Àâ{â° yâ}âgê©
%}â°ÅâÀâÀÖgâ°Àâ{â°.
}ÖÀâò ÆkÖpâ ÀâÃÖvâÏê©dâ°. }ÖÀâó ÌâÃÖpâ}â°Q dâ°îyâ° |ÖX¾ÉâÏê©dâ°? |ÖX}âÀâò
aª{â° ÆúÍâD ÑZÌê°. ÌâÃÖpâ |ÖX}â }âvêÌâ°°Àâ{곩 %{âpâ Àâ½»KgâÔâ° gâ°xgâÔâ°
}âÀâ°W %ªyâpâªgâÀâ}â°Q ~âZÀê©úÉâ°Àâó{â°. Àê³Ôâdêgê ¾©pêpê{â° ~곩¸Éâ°Àâªyê,
|ÖX}âÀâ}â°Q ÅâÑKÌâ°}â°Q %ªyâpâªgâ{â¶[ aª{Ögâ°Àâªyê, gâ°xgâÔâ° Éâ°SrÀÖgâ°Àâªyê
dÖÌâ°°Mdê³Ôâ\Ïê©dâ°. Àê³ÔâdêÌâ°}â°Q ÏÖз° Àâ°°×+{â (ÑÚgâÔâ}â°Q)
d곩ÇêÌâ°¶[îû{Ögâ Éâ³Ìâ°Ë ~âZdÖµâ gÖù ÏêÔâdâ°gâù·[{ê© Àê³ÔâdêÌâ°°
dâÀâ°î{âªyê ÝÖgêÌê°© AyâWÀâó dâ°ª{â°Àâ{â°.
|ÖX}â{â¶[ O}ê·[ E{ê. E{â}â°Q %ªdâ°îÉâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ°Àâ{â° Àâ°°ÙX. E{âpâ
Àê°©Èê Àâ°}â¥ÀâÃÖÌâ°{â AÀâpâxÆ{ê. %{âîª{â |ÖX}âdê" Åâªgâ ±pâ°Àâ{â°. gâ°pâ°gâÔâ
|ÖX}⬪{â %ªdâ°îÉâ°Àâ{â°. A{âMîª{â µÖÉâçgâÔâ° gâ°pâ°Æ}â |ÖX}â ÀâÃÖvâ°Àâªyê
Ýê©Ôâ°ÀâÀâó. ~âpâÀâÃÖyâW}â |ÖX}â ÀâÃÖvâ·° Ýê©Ôâ°À⬷[.
}ÖÀâó ÌâÃÖpâ}â°Q Uª{â³ }곩ڷ[Àêò© %Àâpâ |ÖX}â ÀâÃÖvâ°ÀêÀâó. A{âpê
}곩vâ{ê© Epâ°ÀâÀâpâ |ÖX}âÀÖ{âpâ³ Ýê©gê ÀâÃÖvâ°Àâ{â°? A{âMîª{â ~âpâÀâÃÖyâW}â
|ÖX}â %ÉÖ|âX. %Àâ}â}â°Q }ÖÀâó }곩ÚÌê°© E·[. %ª{âÀê°©Èê }ÖÀâó }곩Ú{â
gâ°pâ°Æ}â ÅâÑK, |ÖX}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â° Éâ°·ÅâÀâò ÉÖ|âXÀâò AÐ{ê.
{ê©Æ {ê©Àâ· mgâyâ Àê°, d곩s }â ~â³myâ d곩Ìâ° é
Éâyâgâ°pâ° Ñ© ~â³uÖ ÑÌê°, Éâ± Ñ© ~â³uÖ Ý곩Ìâ° éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

177

Éâ{â°$pâ°gâÔâ ~â³uêΰª{â, ~â³x˱ZÝÖWªvâ{â ~â³uê ÀâÃÖÚ{âªyÖgâ°Àâ{â°,
ÀÖÉâKÀâ{â¶[ gâ°pâ°gâÔâ° ~âpâÀâÃÖyâW}â ~âZ»¾ºgâÔÖÐpâ°Àâpâ° |âÀâ°Ë µÖÉâçgâÔâ¶[
E{â}â°Q Éâ°ª{âpâÀÖÐÌê°© Ýê©ÔâÈÖÐ{ê.
|ÖX}âÀâ°³·ª gâ°pâ°pâ³~âª, ~â³uÖÀâ°³·ª gâ°pâ°~Ö{â°dâÀâÃÒé
Àâ°ªyâZÀâ°³·ª gâ°pâ°ÀÖdâXª, À곩dâ_Àâ°³·ª gâ°pâ°dâ½~Ö éé
~âpâÀâÃÖyâW}â |ÖX}â ÀâÃÖvâ·° Ýê©ùÌê°© E·[. gâ°pâ°gâÔâ |ÖX}â ÀâÃÖvâ·° Ýê©ù{ê.
gâ°pâ°Æ}â |ÖX}âÑ"ªyâ ýî{Ö{â°{â° ÌâÃÖÀâ{â³ E·[. gâ°pâ°gâÔâ ~â³uêЪyâ {ê³vâG
~â³uê E·[. gâ°pâ°ÀÖdâXÑ"ªyâ Ýê×+}â{â° (Àâ°ªyâZ) ÌâÃÖÀâó¬·[. gâ°pâ°dâ½~êЪyâ
{ê³vâG Àâ°°ÑK E·[. gâ°pâ°Æ¾ª{â Àâ°°ÑK ÉâªÅâÀ⾩Ìâ°. Uªzâ ÀâÃñ·X{â
ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q }âÀâ°W |âÀâ°ËµÖÉâçÀâó Ýê©ù{ê. ~âpâÀâÃÖyâW}â dâ½~êÌâ° ÀâÃÖyâ° E·[Àê©
E·[. gâ°pâ°Æ}â dâ½~êgê Àâ°Ýâyâ®Æ{ê. Éâªyâpâ ÀâÃÖyê© Ïê©pê.
Ýâîdâ½~Ö u곩 Ý곩Ìâ° y곩, }âý Ý곩Ìâ° y곩 }Öý é
dâÝêô dⲩpâ gâ°pâ°dâ½~Ö ²}â, Éâdâ· ±°¬P ±Ýâ uÖý éé
gâ°pâ° dâ½~êÌê°© mpâ³pÖÐ Ïê©dÖÐpâ°Àâ{â°. %{ê©dê?
ÉâÀâ°°{âZ{â ¾©pâ° I~â°R. %{â}â°Q dâ°ÚÌâ°ÈÖgâ{â°. %{ê© ¾©pâ° ÅÖ¸S©dâ½yâÀÖ{âpê,
À곩vâgâÔÖÐ Àâ°yêK dêÔâgê ±ª{Ögâ U·[îgâ³ ýyâdâpâÀÖ{â ¾©pâ° Uª{Ögâ°Àâ{â°.
Agâ %{â° ûýÌâÃÖÐ pâ°×ÌâÃÖÐpâ°Àâ{â°. %{â° ÏêÔêgâùgâ³ %Àâ°½yâ ÉâÀâÃÖ}â.
¾©pê©}곩 %{ê© ÉâÀâ°°{âZ{â°M. %ªyâpâÆÍêD©, À곩vâgâùª{â dêÔâÐù{â° ±ª{â°{â°
ýyâdâpâÀÖ{â°{â°. ÉâÀâ°°{âZ{â ¾©pâ° ýyâdâpâÀâ·[. Upâvâ}ê©Ìâ°{ÖÐ yâ}âQ ¾©pâ}â°Q
U·[ dâvêgê dê³vâ·° %ÉâÀâ°zâËÀÖÐ{ê.
E{ê© î©» kâª{â}â{â Ðvâ Éâ°ÀÖÉâ}êÌâ°°dâKÀÖ{â°{â°. A{âpê %{â° Éâ]yâÿ yâ}âQ
gâª|âÀâ}â°Q Eyâpâîgê ²©pâ·° %ÉâÀâ°zâË. ÀÖÌâ°°Àê© %{âpâ gâª|âÀâ}â°Q
Ýê³yê³KÌâ°XÏê©dâ°. {â³pâ {â³pâdê" Àâ°°sDÉâÏê©dâ°.
gâ°pâ° Àâ°yâ°K ~âpâÀâÃÖyâW}â¶[ ÀâXyÖXÉâÀâó ý©gêÌê°© E{ê. À곩vâgâùª{â ±ª{â
¾©pâ° É⪵곩ºyâ ÉâÀâ°°{âZ{â ¾©pê AÐyâ°K. gâ°pâ° dâ³vâ ~âpâÀâÃÖyâW}â É⪵곩ºyâ
pâ³~âÀÖÐ{ÖM}ê. E{â}êQ© »©pâ ÉâpâÔâÀÖÐ »ùÉâ°Àâ{êª{âpê, Éâ]yâÿ ~âpâÀâÃÖyâW}â°
Ê©ÆgâÔâ}â°Q ÉâªÉÖpâ{â ÉâªdâÍâDgâùª{â ~Öpâ° ÀâÃÖvâ·° ±pâ°Àâ{â°
ÉâªÅâÀ⾩Ìâ°Àâ·[. A{âMîª{â kâª{â}â{â gâª|â, gÖù yâª{â° ²©pâ°Àâªyê gâ°pâ°Àâó
~âpâÀâÃÖyâW}â ÉÖdÖ_yÖ"pâÀâ}â°Q ÀâÃÖÚÉâ·° ±pâ°Àâ ÀÖÌâ°°Æ{âMªyê Uª{â°
»ùΰî. ~âpâÀâ° ÉâyâX{â gâª|âÀâ}â°Q ~âZdÖµâÀâ}â°Q ~âZ»Ìê³±Tpâ Ýâ½{âÌâ°dê"
Àâ°°sDÉâ°Àâ dê·Éâ ÀâÃÖvâ°ÀâÀâ}â° gâ°pâ°. Éâªyâpâ³ gâ°pâ°Àâ}â°Q ~âpâÀâÃÖyâW}â{ê©

178

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

pâ³~âÀê}â°QÀâpâ°. Àâ°yâ°K ~âpâÀâÃÖyâW¾Ðªyâ Àê°©Èê Epâ°ÀâÀâ U}â°QÀâpâ°. A{âMîª{â
E{â° ¾ú+yâÀÖ{â°{â°. gâ°pâ°Æ}â |ÖX}âÀê© ÉâÀâ˵êZ©ÍâF. Odêª{âpê.
gâ°pâ° dê Éâ°Æ°pâ}â ÀâÃÖyâZ Éê, Æ}âµâyâ ÆhâQ %}âªyâ é
yÖyê ÉâÀÖËpâªÅâ Àê°, |ÖXÀâyâ Ýêô Éâ± Éâªyâ éé
Éâªyâ Éâ{â°$pâ°gâÔâ |ÖX}⬪{âÈê© }âÀâ°gê A|ÖX»Wdâ µâÑKgâÔâ° ·«Éâ°ÀâÀâó. ÌâÃÖÀâ
Ì곩gâ, ÌâÃÖgâ, yâ~âûb¾ª{â EÀâógâÔâ° {ê³pêÌâ°ÈÖpâÀêª{â° ¾Àâ°gê %îÆpâ¶.
Ì곩g⬪{â dê©Àâ· ¬ÀâXµâÑKgâÔâ° ûgâ°ÀâÀâó. A{âpê A|ÖX»Wdâ µâÑK {ê³pêÌâ°{â°.
}ÖÀâógâÔâ° Éâªyâpâ Ýâ»Kpâ, Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ Ýâ»Kpâ Ý곩{âpê, Àâ°³pâ° yâpâÝâ{â
~âpâÀâ°ÉâyÖK{â ÑpâxgâÔâ° %ª{âpê ~âpâÀâÃÖyâW}â µâÑKgâÔâ° {ê³pêÌâ°°ÀâÀâó. Àê³{â·°
ÀÖ¹. }ÖÀâó Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ Éâ¾Q|Ö}â{â¶[ %Àâpâ ¬ÀâXÀÖ¹Ìâ°}â°Q ×yâKÆr°D
A¶û{â¶[ ÀÖ¹Ìâ° µâÑK ·ÅâXÀÖgâ°Àâ{â°. I{ÖÝâpâÇê Uª{âpê y⪻Ìâ°}â°Q
~âZÀê©úû{â `Æ{â°XyÒ' }âÀâ°W Àâ°}êgê ÏêÔâdâ}â°Q ¾©vâ°Àâ{â°. ÝÖgêÌê°© Éâªyâpâ,
Àâ°ÝÖyâWpâ ÀÖ¹Ìâ°° }âÀâ°W Ýâ½{âÌâ°Àâ}â°Q ÏêÔâgâ°Àâ{â°. Upâvâ}êÌâ°{ÖÐ `{⽸D'.
Éâªyâ Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ° yâÀâ°W ¬ÀâX{⽸Dΰª{â }âÀâ°gê ¬ÀâXµâÑK ~âZ{Ö}â
ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. %Àâp곪¬gê %Àâpâ ¬ÀâX{⽸DÌâ°}â°Q Æ©Ñ_û{Ögâ %Àê© }âÀâ°W
dâ¹J¾ª{â Ýâ½{âÌâ°Àâ}â°Q Àâ°°r°DÀâÀâó. ÌâÃÖÀÖgâ·³ Àâ°ÝÖyâWpâ}â°Q É⪺û{Ögâ
}ÖÀê·[ %Àâpâ}â°Q dâ¹J}â¶[ dâ¹Jr°D Æ©Ñ_Éâ°ÀêÀâó. U·[pâ³ yâÀâ°W Àê°©ÈêÌâ°³
%Àâpâ {⽸D ²©ÔⶠUª{ê© AúÉâ°Àâpâ°. %{Ögâ¬{âMpê {âµâË}âÀÖgâ{ê©
Ý곩ΰyêª{â° {â°ÿÙÀÖgâ°Àâ{â°. Àâ°³pâ}êÌâ°{ÖÐ `ÉâRµÖË}â°ÅâÀâ'. E{â° dâ³vâ
A|ÖX»Wdâ µâÑKÌâ° ÉâªkÖ·}âÀê©. %Àâpâ° ¬ÀâXÉâRµâˬª{â µâÑKÌâ°}â°Q ¾©vâ°Àâpâ°.
A{âpê %{â° úÍÖDkÖpâÀâ·[Àêª{â° ~Ö{âÉâRµâË ÀâÃÖyâZ ¾Ìâ°Àâ°ÀÖÐ{ê.
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ Ýâ»Kpâ Ý곩gâ°Àâ{âîª{â EÍê³Dª{â° A|ÖX»Wdâ µâÑKgâÔâ°
{ê³pêÌâ°°ÀâÀâó. |ÖX}âÀâò }âÀâ°gê µâÑK{Öΰ¾ÌâÃÖÐ{ê. ÌâÃÖÀâ ûL»Ìâ°¶[ }âÀâ°gê
gâ°pâ°{âµâË}â ·ÅâXÀÖgâ°À⬷[Àêò©, %{ê© ûL»Ìâ°¶[ {âµâË}âdÖ"Ð |ÖX}â
(gâ°pâ°gâÔâ) ÀâÃÖvâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. gâ°pâ°{âµâË}â{곪¬gê EÀê·[ A|ÖX»Wdâ
µâÑKgâÔâ}â°Q ~âvêÌâ°°Àâ ÉâªÅâÀâÆ{ê. %{â° ÉÖ|âXÀÖgâ¬{âM¶[ Àâ°yêK |ÖX}âÀê©.
|ÖX}âÀâó ±Ýâ° %{â°VyâÀÖ{â ÉÖ|â}â ÉÖÀâ°ÐZ. }âÀâ°W |ÖX}âÀâó UÍâ°D Ýê³yâ°K U¶[
pâÆ°Éâ°»Kyê³K, }ÖÀâò %Íâ°D Ýê³yâ°K ÝÖgêÌê°© AÐpâ°ÀêÀâó. aª{â° Àê©Ôê }âÀâ°W
|ÖX}âÀâó Àâ°°î{â° dê³Z©|âdê" Uvê dê³rDpê Agâ Àâ°}â{â¶[ dê³Z©|âÀâó AÀâîÉâ°Àâ{â°.
|ÖX}â{â¶[ A}âª{â yâ°ª²{âMpê, }ÖÀâò A}âª{âÀâ°Ìâ°pÖÐpâ°ÀêÀâó. Éâ{â°$pâ°gâÔâ
ÉâyâyâÀÖ{â |ÖX}âÀâó }âÀâ°W}â°Q %{âpâªyêÌê°© ~âîÀâ»ËÉâ°Àâ{â°. Éâ{â°$pâ°gâÔâ}â°Q

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

179

|ÖX}â{â¶[ }곩vâ°»K{âMpê, ~âpâÀâÃÖyâW}â %{â°Vyâ ±·gâÔâ° }âÀâ°W{Ögâ°ÀâÀâó.
}ÖÀê·[ ¾ÿÉ⪵âÌâ°ÀÖÐ gâ°pâ°Àâ}êQ© |ÖX¾ÉâÏê©dâ°.
|âÀâ°Ë{ÖÉâÊ© ÉÖý©±îgê, ~âpâÀâ° yâyâ®{â ~ÖZÄK Ýê©gÖgâ°Àâ{â° Uª{â°
dê©ù{âpâ°. ÉÖÝꩱpâ° aª{ê© µâ±M{â¶[ EÚ© pâÝâÉâXÀâ}â°Q ±Ìâ°·° ÀâÃÖÚ{âpâ°.
gâ°pâ°gâÔâ}â°Q OdÖgâZyêΰª{â |ÖX¾Éâ°. Iù{ê·[Àâ}â³Q gâ°pâ°gâÔê©
}곩Údê³Ôâ°\Àâpâ° Uª{â°.
Éâdâ· ~âÉÖpÖ Àê°©r dâpâ, gâ°pâ° Àê°© {ê©Ìâ° ÉâÀâÃÖÌâ° é
dâÝêô dⲩpâ |âÀâ°Ë{ÖÉâ Éê, %gâÀâ° ~âªzâ ·fÖÌâ° éé
Àê°ô ûpâuñ Àê°ô ÀâÃÖpâN, Àê°ô uÖpñ Àê°ô fÖN é
m· zâ· }âÅâ Àê° pâÆ° pâÝÖ, À곩pâ ¾pâªm}â }ÖN éé
Àê°ô ý© %Àâ°pâ|ÖÀâ° ~âpâÀâ°~â°pâ°Íâ dÖ ~âªkâÀâ° µâ±M ~âóyâZ Ý⳪ é
Àê°ô ý© ÆÀâ°³wâ Àâpâ{Ö}â Èê©dâpâ, ~âpâÀâ°~âpâ°Íâ Éê µÖÄyâ Ý⳪ é
Àê°ô ý© A{âXµâÑK¥ÉâÝâ¥ÝâªÉ곩ª d곩 Èê dÖ·~â°pâ°Íâ dâÝÖyÖ Ý⳪ é
Àê°ô ý© ¾pâªm}â %Àâ°pâ|ÖÀâ° dê ÀâÃÖ}âÉâp곩Àâpâ Éê ¾ÍÖ"ûyâ Ý⳪ é
Àê°ô `Àâ°}â' ý© AyâWpâ³~â »©}â È곩dâ Àê° ÀÖûyâ Ý⳪ éé



|ÖX}â{â¶[pâ°ÀÖgâ
AyâW}â¶[ aª{â° A»Wdâ ±Ìâ°dê E{ê. «}âQÀÖ{â uÖC}âÉÖÀâÃÖZmXÆ{ê. aª{â°
dÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q Æ©Ñ_û, ÀâÃÖ}âÀâ ÉâÀâÃÖmÀâ}â°Q »ù{â°dê³Ôâ°\Àâ{â°. %{â°
±°¬Pΰª{â }âvêÌâ°°Àâ{â°. }âÀê³WÔâg곪{â° uÖC}âÅÖªvÖpâÆ{ê, %{â°
Éâ]ªyâ{â°M.
%{ê©
ÉâîÌâÃÖ{â
uÖC}â.
aÀê³WÀê°W
}âÀê³WÔâgê
ÅÖÀêò©yâ"ÍâËÀÖgâ°Àâ{â°. E{ê©}â°? E{â° }âÀê³WÔâgê Epâ°Àâ{â°. AyâW}ê© uÖC}â{â
Éê³Z©yâÀâó, ~âpâÀâÃÖyâW}â %ªµâÀê© AÐpâ°Àâ{âîª{â uÖC}âÀâ°Î°Ìê°© %{â°.
dê·ÀêòÀê°W Ïê©pê³±Tpâ ÆkÖpâgâÔâ}â°Q dê©ÔâÈê©Ïê©dꪱ ±Ìâ°dêÌâÃÖgâ°Àâ{â°.
%}ê©dâ Éâ· Eªzâ ÆkÖpâgâÔâ° ±pâ°yâKÈê© Epâ°yâKÀê. `Éâ±Ñ© gâtâî© ÈÖ· Ýêô,

180

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

d곩ΰ }âý© dâªgÖ·é' o uÖC}âÀâó Éâ]ªyâdâ³" Ýâ°r°DÀâ{â°. aª{곪{â° Éâ·
~âZdârÀÖgâ°yâK·³ Àâ°yêK gâ°~âKÀÖÐpâ°yâK·³ Epâ°Àâ{â°.
gâ°pâ°Æ¾ª{â ~âZdֵ⠱ª{â° ¾Àâ°W Ýâ½{âÌâ° yâr°DÀâ{â°. gâ°pâ°Àâó }ÖÀâ°{Ö}â{â
ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ yâ}âQ |ÖX}âÀâ}êQ© dê³vâ°Àâ}â°. A{âpê úÍâX û]©dâîÉâ·° Ì곩gâX}Ö{âÀâ,
yâdâ"Àâ¾pâÏê©dâ°. ÉâÝâdÖpâ Ïê©dâ°. AkâpâÇê (}âvâÀâùdê) Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
`}ÖÀâ° ÉâyâX gâ°pâ° ÉâyâX A~â ÉâyâX u곩 Ý곩Ìâ°é' ¾©Àâò ÉâyâXÀê© AÐpâÏê©dâ°.
`ÀÖx~â» uÖgâû©, dÖÝâ dâpê© yâÉâdÖpÖé' Àâ°}êÌâ° Ìâ°mÀâÃÖ}â Ukâ+îpâ°ÀÖgâ
k곩pâ}ê©}â° ÀâÃÖvâ±·[? `IÉâd곩 dÖ· dÖX dâpê, u곩 Atâ ~âÝâpâ Ýâ°úÌâÃÖpâé'
U·[ dÖ·{â·³[ |ÖX}â{â¶[î, kêôyâ}âX~â³xËpÖÐî. ÉâL±PÀÖÐ dâ°ùyâ° Àâ°}â{ â
kêÈÖ[rgâÔâ}â°Q Æ©Ñ_Éâ°Àâ{â°. Àâ°}âÀâó % kê©yâ}â{â %ÀâÉêLÌâ°}â°Q Ïê©vâ°Àâ{â°. E{ê©
{â°ÿÙdê" dÖpâx. E{ê© {â¹Àâ}â°Q y곩pâ°Àâ{â°. Àâ°}âûbgê yâÔâÀâ°ÔâÀÖgâ°Àâ{â°.
ÌâÃÖÀÖgâ |ÖX}âdê" dâ°ùyâpâ³ 5 ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q }ê}âÄ}â¶[r°Ddê³Ôâ\Ïê©dâ°. %Àâó
|ÖX}â{â Éâ³yâZgâÔâ°,
1) Ïê}â°QÝâ°îÌâ°}â°Q }ê©pâÀÖÐû dâ°ù»pâ°Àâ{â°: Ïê}â°QÝâ°î (Â곪dâ{â ÅÖgâ)
Àê°{â°ùgê
É⪱ªºû{ê.
}ê©pâÀÖÐû{Ögâ
Éâ°Íâ°ÀâÃÖQ
yêpêÌâ°·°
%}â°dâ³·ÀÖgâ°Àâ{â° Àâ°yâ°K 10}ê© ÏÖз° dâ³vâ yêpêÌâ°°Àâ{â°.
2) µÖ]Éâ{â¶[ Åâm}ê }âvêÌâ°°»Kpâ¶: UÀê°WÌâ°}â°Q Ýâgâ$¬ª{â gâ³rdê" dâr°DÀâªyê
Àâ°}âÉâ°b %yâK¶yâK Ý곩gâ{âªyê Àâ°}âÉâb}â°Q dârD·° OdÖgâZyêÌâ°}â°Q UÔê{â°dâsDî.
OdÖgâZyêÌâ°}â°Q ÉÖºÉâÈÖgâ¬{âMpê Àâ°}âÀâó kâªkâ·ÀÖÐ{ê Uª{â° »ùΰî.
OdÖgâZyêÌâ° ÉÖ|â}ê Àâ°}âÀâ}â°Q dârD·°, ûLpâgê³ùÉâ·° Ïê©dâ°.
Éâ°Æ°pâ}â Àâ°}â Ñ© î©yâ Ýêô, ÅÖÀê mÝÖª ·gÖÌâ° é
ÅÖÀê gâ°pâ° Ñ© ÅâdâK dâpâ, ÅÖÀê ÆÍâÌâ° dâÀâÃÖÌâ° éé
E{â° ~â°dâ"Âê Epâ°Àâªzâ{â·[. yêpê{â dâx°Jgâùgê O}Ö{âp곪{â° dÖx°yâKÈê©
Epâ°Àâªyê Àâ°}âÀâó O}Ö{âp곪{âpâ¶[ yê³vâÐd곪vê© Epâ°Àâ{â°. A{âMîª{â,
תyÖ y곩 gâ°pâ° }ÖÀâ° Ñ©, ipâ }â ×yâÀê {ÖÉâ é
u곩 dâlâ° ×yâÀê }ÖÀâ° ²}â°, É곩ΰ dÖ· d곩 ÁÖªÉâ éé
3) |ÖX}â, Åâm}êÌâ°¶[pâ°ÀÖgâ Àâ°}âÀâ}â°Q %·°gÖÚû ýªûÉâÏÖpâ{â°.
4) Àâ°}â{â Àê°©Èê ÌâÃÖÀÖgâ·³ aª{â° dâx°J EsDpâÏê©dâ°: Àâ°}âÉâ°b ¾pâªyâpâÀÖÐ
¾Àâ°W}â°Q Ïê©pê U¶[gÖ{âpâ³ ·dâ_ ~â³pêôÉâ°Àâªyê ÀâÃÖÚ |ÖX}âÀâ}â°Q dêÚÉâ°Àâ
dÖÌâ°Ë ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. OdÖgâZyê ±ª{âpê AyâWdê" yâ}âQ %îÀÖgâ°Àâ{êª{â° Àâ°}âdê"
gê³»K{ê. (yâ}âQ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q dê©Ôâ°À⬷[Àêª{â³) Àâ°}âÉêb©}â° Avâ° dâ°îÌâ°·[,
%{â}â°Q dÖÌâ°Ïê©dÖз[. %{âdê" }Ö·°" pâ³~âgâùÀê. E×æÉâ°Àâ{ê© Àâ°}âÉâ°b Uª{â°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

181

Ýê©ù{âpê %¶[ Àâ°}âÆ{ê. EkêægâÔâ g곪{â·{âÈê[© |ÖX}âÀâ}â°Q »pâ°ÐÉâ°Àâ{â°.
yâ°ª± uÖÇêWΰª{â »pâ°ÐÉâ°Àâ{â°. Àâ°}ê ÀâÃÖvâ°Àâ Ekêæ Àâ°}âûbgÖΰyâ°.
Àâ°°Ðΰyâ°, %Èê[© Éâ°yâ°KÀâ{â°. dâr°DÀâ{â°, IÉâ°dâ°, ûÀê°ªr Àâ°°ªyÖÐ Ýê©Ôâ°yâK
%{âpâ¶[Ìê°© Àâ°°Ôâ°gê©Ôâ°Àâ{â°. %ªzâ{âpâ¶[ |ÖX}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â° UÍâ°D
ÈÖÅâ{ÖÌâ°dâ? E{ê·[ Àâ°}â{â ÑyÖ~â». E{â}êQ·[ ýÚyâ{â¶[sDp곩, Àâ°}â{â
Àâ°yê³Kª{â° pâ³~â ÝÖmpÖgâ°Àâ{â°. ogâ Àâ°}âÀâó ÝâÔêÌⰠת¬ ÆkÖpâgâÔâ}â°Q
UÔê{â° yâpâ°Àâ{â°. ÌâÃÖÀÖgâÈ곩 ÌâÃÖp곩 {⳸û{â°M %{âpâ Àâ°°Ù
yêpêÌâ°°Àâ{â°. 10 ÀâÍâËgâÔâ ýª{ê ÌâÃÖp곩 ¾Àâ°gê Ýê©ù{â°{âpâ dâvêgê
UÔê{ê³Ìâ°°XÀâ{â°. %{â}êQ© ¾©Àâó gâ°xgâ°¹Éâ°Æî.
Àâ°}âÀÖ y곩 {âÉâ ¬Éâ Õpê, Ìâ°Ýâ y곩 Éâ°Æ°pâ}â }Öý©éé
E¶[ g⪫©pâÀÖÐ ·dâ_X dê³vâÏê©dâ°. Àâ°}âÉâ°b ¾Àâ°W}â°Q Ýê©gê Ækâ¶yâgê³ùÉâ°»K{ê,
ÅâZÆ°yâpâ}ÖQÐÉâ°Àâ{â° Uª{â° ¾Àâ°gê© »ùÌâ°°Àâ{â°.
Àâ°}â dê ÝÖpê ÝÖpâ Ýêô, Àâ°}â dê Ê©yê Ê©yâ é
dâÝêô dⲩpâ gâ°pâ° ~ÖΰÌê°, Àâ°}â ý© Ñ© ~âp⻩yâ éé
Àâ°}â{â kêÈÖ[rgâÔâ° }âvêÌâ°{âªyê ÌâÃÖÀÖgâ·³ ·dâ_ dê³Úî. ×yâK
kâªkâ·ÀÖgâ¬{ÖMgâ ¾xËÌâ° Éâ°·Åâ. E{â° Àâ°}â{â 3}ê© pâ³~â. ±°¬PÌâ° dê·Éâ.
Àâ°}âÀâó ÌâÃÖÀâyâ³K ¾Àâ°W}â°Q ¾©Àâó %îyâ°dê³Ôâ\·° ²vâ°Àâ{ê© E·[.
¾©Àê©}Ö{âpâ³ ¾Àâ°W AyâW}â}â°Q %îyâpê, Àâ°}â{â µâÑK dâ°ª{â°Àâ{â°. Odêª{âpê
AyâW}â}â°Q ±ªºÉâ°Àâ µâÑK ÌâÃÖÀâ{â³ E·[. %{âdê" %{âpâ{ê© A{â ±·Æ{ê.
Æp곩ºû ¾·°[Àâ{â°.
A~Ö d곩 A~Ö ý© ±ª|ê³X© éé
yâ}âQ ±·¬ª{âÈê© yâ}âQ}â°Q ¾Ìâ°ª»Zûdê³Ôâ°\Àâ{êª{â° ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
uêôÉê ÉÖ]}â dÖªkâ Àâ°ª¬· Àê°©, ÅâpâÀâ°yâ Å⳪dâ ~âpâÌ곩 é
gÖÊ}â Àâ°Ýâ¶}â¶[pâ°Àâ }Öΰ gÖÊ}â¶[ dÖx°Àâ ~âZ»²ª±Àâ}â°Q }ê³©Ú %{â°
Ïê©pê }ÖΰÌê°© Uª{â° Ïê³gâù, Ïê³gâù ~ÖZx dâÔê{â°dê³Ôâ°\Àâªyê yâ}âQ
Æpâ°{âPÀê© yâ}âQ ±·Àâ}â°Q I~âÌ곩Ðû }ÖµâÀÖgâ°Àâ{â°. ~ÖZÌâ°µâÿ AyâWÀâó
ÅâZÆ°yâ}ÖÐ yâ}âQ}êQ© Æ}Öµâdê" aÔâ~âÚûdê³Ôâ°\Àâ{â° (ÀâÃÖÌâ°Ìâ° AÀâpâx¬ª{â)
Àâ°}âÉâ°b Àâ°yêK© µâî©pâ{곪¬Ð}â yâ}âQ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ°Àâ{â°. E¶[
%{âpâ }Ö·"}ê© pâ³~â %ÝâªdÖpâ{â ~ÖyâZ ±pâ°Àâ{â°. %{â° dÖ·°gâÔâ° Ý곩ÐÀê
%zâÀÖ dêôgâÔâ° É곩»Àê U}â°QÀâ{â°. ý©gêÌê°© ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ }ê~â aÚG ¾Àâ°W}â°Q
g곪{â·{â¶[ ²©ùÉâ°Àâ{â°. E·[ÀÖ{âpê U¶[Ì곩 }ÖΰÌ곪{â° u곩pÖÐ

182

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Ïê³gâÔâ°Àâ{â°, aª{â° Éê³Ôê\ dâkâ°+Àâ{â°, ¾©Àâó %ª{âpê ¾Àâ°W |ÖX}â %{âpâ ýª{ê
evâ°Àâ{â°.
ÉâÀâ°pâ°ü° ~âvê m± |ÖX}â |âpêéé
AyâWdâÈÖXxÀêòª{â}â°Q ²r°D Ïê©pê UÍêD© I}âQ»gê©î{âpâ³ %{ê·[ ÀâXzâË. o
Ê©Àâ}â {ê³pê»pâ°Àâ{ê© AyâWÉÖdÖ_yÖ"pâdÖ"Ð. }ÖÀâó ÀâÃÖyâZ µÖî©îdâ
Éñ·ÅâXgâÔâ}â°Q ~âvêÌâ°·° Ý곩pÖvâ°ÀêÀâó. AyâW}â dâ°îyÖ{â ÆkÖpâgâùgê
ÉâÀâ°Ìâ°Àê© E·[. ÌâÃÖpâ³ AyâW}â Àâ°Ýâyâ® %îyâ°dê³Ôâ\·° ~âZÌâ°»QûÌê°©
Epâ°À⬷[.
dê·Àâpâ° »pâ°gÖr{âÈê[© AÌâ°°Éâb}â°Q dâÔêÌâ°°Àâpâ°. AyâWdâÈÖXx{â ÆkÖpâ
g⪫©pâÀÖÐ ÀâÃÖvâpâ°. Àê©Ôê ûdÖ"gâÈê·[ }ÖÀâ°¥ Åâm}êÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâÏê©dâ°.
dê·Àâîgê }ÖÀâ°Åâm}êÌâ° Àê©ÔêÌâ° ±gê$ É⪵âÌâ°. }â}âQ}â°Q dê©ù{âpâ°. Ïê©dÖ{Ögâ
ÀâÃÖvâ±Ýâ°{êª{â° Ýê©ù{ê. Ýê©gêª{â° dê©ù{âpâ°. ¾Àâ°gê ÉâÀâ°Ìâ°{â %ÅÖÀâÆ{âMpê
evÖvâ°ÀÖgâ dâ³vâ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{êª{â° Ýê©ù{ê. Àâ°·Ð{Ögâ·³ ÀâÃÖÚ Uª{ê.
A{âpê aª{â° I{ÖÝâpâÇê. ~ârÀÖîÌâ° Àâ°gâ ÀâÃÖvâ°»K{âM. aª{â° ¬}â ~ârÀÖî
±ª{â° dê©ù{â `¾©Àâó }â}âQ Àâ°gâ¾gê Àâ°·gâ°Àâ Àâpâ dê³sD¬M©pÖ?' %Àâ}â°
ÌâÃÖÀÖgâ·³ Àâ°·Ðd곪vê© Epâ°Àâ}â°' Uª{â Àâ°yâ°K `×dâ"ª¬¾ª{â
Àâ°·Ðpâ°Àâ{ê© %Àâ}â kÖù. Àê³{â·° }ÖÀê© U²TÉâ°»K{êMÀâó. ¾Àâ°W dâvêgê }ÖÀâ°
~âvê{â Àê°©Èê %Àâ}â}â°Q U²TÉâ°Àâ{Ögâ°À⬷[' Uª{â. `Odê?' }Ö}êª{ê. `}Ö}â°
|ÖX}â{â¶[pâ°Àê' U}â°QÀâ}â°. ÌâÃÖÀÖgâ·³ E{â}êQ© Ýê©Ôâ°Àâ}â°.'
Àê³{âÀê³{â·° }Ö}â° Àâ°·ÐÌâ°³ |ÖX}â ÀâÃÖvâ·° Ýê©Ôâ°»K{êM. ogâ ÝÖgê
ÀâÃÖvâ°À⬷[. dâ°ùyâ° ÀâÃÖvâ°Àâ{Ögâ¬{âMpê, ÝÖgê© Àâ°·Ð ÀâÃÖvâ·° Ýê©ù{ê.
A{âpê Ìâ°°ÀÖ %ÀâÉêLÌâ°¶[ dâ°ùyê© ÀâÃÖvâÏê©dâ° Uª{â° »ùÝê©ù{ê.
E{â}â°Q IyÖbÝ⬪{â ÀâÃÖvâÏê©dâ°. dâ°ùyâ°dê³Ôâ\·° AÉâ}â ¾|ÖËîyâÀꩾ·[.
|ÖX}âdê" Åâªgâ ±pâ°Àâ{â°. ÉÖý©±pâ° ÉâpâÔâ µâ±MgâÔâ¶[ ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°, `
Àâ°}â Ñ© yâpâªgâ ÀâÃÖpâ È곩 Ý곩 gâÌâÃÖ Åâm}â...éé' Àâ°}âÀâ}â°Q
OdÖgâZgê³ùÉâ°Àâ{ê© |ÖX}â Éâ³yâZ{â Upâvâ}ê© û{ÖPªyâ. Àâ°}âÀâ}â°Q
Àâµâ~âÚûdê³Ôâ°\Àâ{â° Ýê©gêª{â° ¾Àâ°W ~âZµêQÌê°©? Àâ°}âdê" }Ö·°" pâ³~âgâùÀê.
Àâ°}â, ±°¬P, ×yâK, %ÝâªdÖpâgâÔâ ¾gâZÝâÀê© |ÖX}âÀÖgâ°Àâ{â°. EÀê·[ÀâógâùЪyâ
Ïê©pêÌâÃÖÐpâ°Àâ{ê© AyâW}â°.
Àâ°}â Ñ yâpâªgâ ÀâÃÖpâ È곩, Ý곩 gâÌâÃÖ Åâm}âéé
ÌâÃÖÀâ EkêæÌâ°}â³Q ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. Ekêæ Àâ°}â{â Àê³{â· pâ³~â. Upâvâ}ê©
dê·ÉâÀêª{âpê EkêægâÔâ ÉÖÀâÃÖZmX{â¶[Ìê°© »pâ°gÖvâ°Àâ{â°. E{ê© ¾¸{âP.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

183

Àâ°dâ"Ôâ}â°Q µÖÈêgê dâùÉâÏê©dâ°. %Àâpâ Ýâ»Kpâ Ý곩gâÏê©dâ°. Àâ°yêK O}곩
»}âQÏê©dêªÏÖÉê. Àâ°yêK©}곩 ÀâÃÖvâ°Àâ ±Ìâ°dê. |ÖX}âÉâL}Ögâ°ÀÖgâ ÌâÃÖÀâ ±Ìâ°dê,
תyêÌâ°}â°Q Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°gê³vâÏÖpâ{â°, Àâ°³pâ}ê©Ìâ°{ÖÐ ¾xËΰÉâÏÖpâ{â°.
EkêægâÔâ° Àê°©Èê{ÖMgâ ¾©Àâó %ÀâógâÔâ ±gê$ ¾xËΰÉâ·° ~ÖZp⪫Éâ°Æî. ÝÖgê
ÀâÃÖvâ¬î. ÌâÃÖÀâ{âdâ³" %ª»Àâ° ¾|ÖËpâ dê³vâÏê©Ú. Àâ°}â Ïê©dÖ{âÍâ°D
ayÖKÌâ° ÀâÃÖvâ°yâK¶pâ¶. gâ°pâ°Ægê µâpâÇÖgâ°Àâ{êª{âpê E{ê©. }Ö·"}ê©Ìâ°{â°
ÌâÃÖÀâ{â}â°Q
}ê}âÄûdê³Ôâ\¬î.
o
Àâ°}âÉâ°b
±ÝâÔâ
ÆÍâÌâ°
}ê}âÄr°Dd곪Úpâ°Àâ{â°. E{â° ×yâK{â dê·Éâ. o ×yâKÀâ}â°Q ±ªºûî. ÌâÃÖÀâ{â}â°Q
Àâ°}â{â ~âpâ{ê Àê°©Èê yâpâÏê©Ú. gâ°pâ°Àâ}â°Q ÀâÃÖyâZ ¾¶[û. Éâî ogâ ¾©Àâó
gâ°pâ°Ægê ÉâÀâ°~âËÇê ÀâÃÖÚd곪Úpâ°Æî. E{ê© gâ°pâ°dâ½~ê Uª{â°dê³ù\î.
gâ°pâ°Àâ}â°Qù{â° Ïê©pê}â}â³Q Àâ°}â{â ~âpâ{êÌâ° Àê°©Èê Àâ°³ÚÉâ{ê© U·[Àâ}â³Q
%ùûÝÖÑî. Y{â}ê©Ìâ°{ÖÐ dê·Éâpâýyâ (¾¸"÷Ìâ°) ûL» ¾Àâ°W¬pâ¶.
a{ÖMvâÏê©Ú, dÖ·°gâÔâ° mvâÀÖgâ°Àâ{â}â°Q »ùÉâ°ÀâÀâó. µâî©pâÀâó ApÖÀâ°
Ïê©vâ°Àâ{â°. %{âpâ ÀâÃÖyâ° dê©ÔâÏê©Úî.
EkêægâÔâ Àê°©Èê ¾Ìâ°ªyâZxÆpâ¶. Agâ ±°¬P Éâ°Àâ°W¾pâ°Àâ{â°. ±°¬PÌâ°}â°Q
¾Ìâ°ª»Zû{âpê, ×yâK ÝÖ¬gê ±pâ°Àâ{â°. ÌâÃÖpâ{Ö{âpâ³ kâÝâpê Àâ°}⬠Àâ°°ª{ê
±ª{âpê %Àâpâ Adâ½» dÖx°Àâ{â°. aª{â° »ªgâÔâ ýª{ê %Àâpâ° ¾Àâ°W}â°Q
{⳸û{âMpâ°. %{â° }ê}â~â° ±pâ°Àâ{â°. Agâ d곩~â ±pâ°Àâ{â°. Agâ ±°¬P yâ}âQ
Ar ~ÖZp⪫Éâ°Àâ{â°. `Ýê©gê »pâ°gê©r° dê³vâ°Àâ{â°' Uª{â° U·[Àâò aª{ê©
Àê©Ôêgê Àê°©ÔêôÉâ°Àâ{â°. ¾©Àâó Ýê³ÌâÃÖMvâ°Æî. ¾Àâ°W |ÖX}âÀâó U¶[Ì곩
¾ªyâ°Ý곩ΰyâ°.
ÀâÃÖ}âyâ }âý© Àâ°}â À곩pÖ ÉÖ|곩, ÀâÃÖ}âyâ }âþ© Àâ°}â À곩pÖ...
dê·ÀêòÀê°W EkêægâÔâ¶[, dâ·R}êgâÔâ¶[ Àâ°}âÀâó Ýâî{â°Ý곩gâ°Àâ{â°. Ekêæ
ÀâÃÖvâ°Àâ¬{âMpê AyâW}â uê³yêgâ³Ú. %Àâ¾·[{ê© mgâ{â¶[ O}â³ E·[(Agâ{â°).
×yâKÀâó AyâW}â ÉâÝâÌ곩g⬪{â uÖCÄûdê³Ôâ\·° ÉÖ|âXÀÖgâ°Àâ{â°. Àâ°}âÀâ}â°Q
ýÚyâ{â¶[vâ°Àâ{âpâ ±gê$ »ùÀâó Àâ°³Úpâ·° ÉÖdâ°. Àâ°}â{â ÑZÌê°gâÔâ°
ÉÖ]ÅÖÆdâÀÖ{â°Àâ·[. AyâW¾·[{ê© (ÉâÝâdÖî) %ûKyâ]{â¶[ µÖ]ÉâÀâó yâ¾Qª{â yÖ}ê©
}âvêÌâ°{â°. ¾©Àâó yêgê{â°dê³Ôâ°\»Kpâ°Æî. A ÑZÌê° }âvêÉâ°»Kpâ°Æî. %{âdê" A{ꩵâ
Ïê©pê dâvêΰª{â ±ª¬{ê. dâ¹J}â ýª{ê aª{â° µâÑK E{ê. %{ê© kêôyâ}âXµâÑK. o
Y{â° Éâ³yâZgâÔâ ±gê$ ¾©Àâó Ukâ+pâ Àâýû{Ögâ Àâ°}âÀâó ¾Àâ°W ýÚyâ{â¶[pâ°Àâ{â°.
¾©Àâó gâ°pâ°gâùgê ÉâÀâ°~âËÇê ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Æî. Agâ ¾Àâ°W |ÖX}â
OdÖgâZgê³Ôâ°\Àâ{â°. Agâ E{â° dâªÚ{ê, E{â° E·[ Àâ°°ªyÖÐ ÆkÖpâ

184

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. (ogâ Éâ³Ìâ°Ë, kâª{âZ dâªvâ) EÀê·[ Àâ°}â{â ArgâÔê©. ¾©Àâó
Àâ°}âdê" ÉÖÑ_ÌâÃÖÐpâÏê©dâ°. %{âpâ kâ·}âÀâ·}â }곩vâ°»KpâÏê©dâ°. %{âdê" Or°
²©ÔâÏê©dâ° %{â}êQ© ýÚÌâ°Ïê©dâ°. }Ö}â° Àâ°pâ¹û{ê %ª{âpê Àâ°}â Éâ»K{ê.
Àâ°}âÉâb}â°Q d곪{ê© A %Àâ°pâÈ곩dâ{â¶[ ÉÖL}â ~âvêÌâ°°Àâ{âdê" Àâ°}â{â
%ªgâgâÔÖ{â Àâ°}â, ±°¬P, ×yâK Àâ°yâ°K %ÝâªdÖpâgâÔâ}â°Q }âÀâ°W ýÚyâ{â¶[r°D %Àâó
À곪vÖr ÀâÃÖvâ{âªyê ÀâÃÖÚ{Ögâ }âÀâ°W ±Ìâ°dêÌâ°° û¬PÉâ°Àâ{â°. |ÖX}â
OdÖgâZyê dâ_x{â¶[ ÉÖºÉâ°Æî.
ÅâÑK ÅâÑK Éâ± mgâyâ ±fÖ}Ö, ÅâÑK Åê©{â d곩ΰ ²pâÈÖ uÖ}Ö é
Agê ÅâdâK ÅâÌâ° ÅâÀâ ÉÖî© é dâî© ÅâÑK ~âpâ Ìâ°°ÑK }â |Öî© éé


Éâ{â°$pâ°Æ}â ÅâÑKÌâ°}â°Q Ýê©gê ÀâÃÖvâ°Àâ{â°?
gâ°pâ° ÅâÑK Odê Ïê©dâ°?
gâ°pâ° ÅâÑK Odê Ïê©dâ°? gâ°pâ°gâÔâ Éê©Àê ÀâÃÖvâ°Àâ{â° %ÀâµâXÀê©?
}ê©pâÀÖÐ ~âpâÀâ°~â°pâ°Íâ}â (~âpâÀâÃÖyâW}â) ÅâÑK ÀâÃÖvâ°ÀêÀâó OyâdÖ"Ð gâ°pâ°
ÅâÑKÝê©Ôâ°Àâpâ°?
úÍâX d곩 YÉÖ kÖýÌê°, gâ°pâ° îpâ°üÃÖÌâ° A~Ö f곩ΰ© éé
A ~âpâÀâÃÖyâW}â° ¾{â]˪{â}â°, ÀâÃÖÌâÃÖ»©yâ}â°, ÀêòX©ÀâÃÖ»©yâ}â° AÐpâ°Àâ}â°
%Àâ}â yâpâªgâgâÔâ}â°Q (Éâ³kâ}êgâÔâ}â°Q) ¾©Àâó »ùÌâ°ÈÖîî. %Àâ}â° Éâ]yâÿ ¾Àâ°gê
»ùÉâÈÖpâ %Àâ}â³ ¾Àâ°W}â°Q »ùÌâ°ÈÖpâ gâ°pâ°Æ}â ÀâÃÖÌê° AÀâîû{Ögâ,
Àâ°}â{â¶[ Eª¬ZÌâ°gâÔâ¶[, ¾©Àâó %Àâ}â}â°Q %zâË ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Æî %Àâ}â³
¾Àâ°W}â°Q %zâË ÀâÃÖÚd곪Úpâ°Àâ}â°. %Àâ}â° ÀâÃÖÌê°Ìâ°¶[Ìê°© E{âMpâ³,
Åâ³Æ°Î°ª{â Ïê©pêÌâÃÖÐ Epâ°Àâ}â°. A{âpê %{âpâ¶[Ìâ°³ Epâ°Àâ}â°. A µâÑKÌê°©
%Àâ}â¶[{ê A ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ¾gê U·[ »ùÌâ°°Àâ µâÑK E{ê. %Àâ}â ÅâÑK
ÀâÃÖvâ°Àâ{êª{âpê kâª{âZ¾gê dâÈê[Éê{âªyêÌê°© Éâî. %{âdê" |âÀâ°Ë{ÖÉâîgê
ÉÖý©±pâ° ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâ¶[ ÌâÃÖÀâ ~â°pâ°ÍÖzâËÀâò E·[
ÈÖÅâÆ·[, ÀâXzâË Uª{â° Ýê©ù{âpâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

185

Éâ³Ìâ°Ë}â}â°Q yêpê{â (²rD) dâx°Jgâùª{â Ýê©gê }곩vâ°Àâ{â° %ÉÖ|âXÀêò© %ª{âpê
dâ¹Jgê dâyâKÈêgâ³ÚÉâ°Àâ{â°. kâª{âZ}â}â°Q }곩vâ±Ýâ°{â°. kâª{âZ¾gê Éâ³Ìâ°Ë}â{ê©
~âZdÖµâÆ{âMpâ³ %{â° ÉñÀâ°XÀÖÐ{ê. ý©gêÌê°© gâ°pâ°Æpâ°Àâ}â° gâ°pâ°Æ}â¶[ ÉâyÖK
kê©yâ}â E{ê.
ÉâyâX ~â°pâ°Íâ Ñ© Apâû©, Éâªyâ}â dê©î {ê©Ýâ é
·fÖ u곩 kÖÝê %·Ù d곩, E¾c© Àê° ·Ù Èê©Ýâ éé
A{âMîª{âÈê© gâ°pâ°ÅâÑKÌâ°}êQ© Ýê©ù{êM©}ê.

gâ°pâ° ÅâÑK Ýê©gê ÀâÃÖvâ°Àâ{â°?
gâ°pâ° ÌâÃÖÀâ ÌâÃÖÀâ{â}â°Q ±ýÍâ"îûpâ°Àâ}곩 %Àâ}â°Q ÀâÃÖvâÈê©ÏÖpâ{â° %{â°
gâ°pâ° Æ|ê©Ìâ°yê (Àâ°}â Àâ°°ÙyÖ) %{âdê" gâ°pâ° Ýê©ù{âªyêÌê°© }âvêÌâ°°Àâ{â°.
E{â° gâ°pâ° Àâkâ}â~Ö·}â, E{ê© gâ°pâ°ÅâÑK.
gâ°pâ° Àâ°°Ù ÈÖÝÖ Èê kâÈê, Àâ°}âÀâ°°Ù Àâ°³· gêôÀÖÌâ° éé
ÈÖÝÖ ÀÖXm U}â°QÀâpâ°.
Àâ°}âÀâ°°Ù kâÈê Àâ°³· gêôÀÖÌâ° éé
%ªzâÀâpâ° Àâ°³·{âÈê[© yâ~â°RÀâpâ° gâ°pâ° dê³rD Evâ°gâªr}â°Q dâÔê{â°d곪vâ°
²vâ°Àâpâ° A{âMîª{â gâ°pâ°ÅâÑKÌâ°}â°Q %zâËÀâÃÖÚdê³ù\î.
Àâ°}âÀâ°°ÙyÖ Éê ±kê é
ogâ ¾©Àâó Éâ{â°$pâ°Àâ}â°Q ²r°D ÀâXzâË Àâ°yêK·³[ Éâ°yâKÏê©Úî. ÝÖgê©}Ö{âpâ³
ÀâÃÖÚ{âpê ÅâÑKÌê°© {â³ÍâÇêgê³ÔâgÖgâ°Àâ{â°. Éâ{â°$pâ°gâÔâ A{ꩵâ ~Ö¶Éâ°Àâ{â°.
ÌâÃÖÀâ{â}â°Q ¾Íꩺûpâ°Àâp곩 %{â}â°Q ÀâÃÖvâÈê©ÏÖpâ{â°. ÌâÃÖÀâ{â}â°Q
ÀâmXËÀꪬpâ°Àâp곩 (Àâ°}âû]©) {ÖªÚgâyâ}âÀêò %ÀâógâÔâ}â°Q »ù{â°dê³ù\î.

Àâ°ªyâZÀÖ¬gâÔâ ±ù Éâ°ùÌâ°¬î (dâ¹ Ýê©Ôâ°ÀâÀâ}â Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°¬î )
O}Ö{âpÖgⶠA kâyâ°pâÀâ°»gâÔâ Ýâ»Kpâ Ý곩gâÏê©Ú. ¾Àâ°gê Åâ³yâ
ýÚÌâ°°À⬷[. ¾Àâ°W}â°Q ÅâZÆ°ÍâFpâ}ÖQÐÉâ°Àâpâ°. aÏê³T±Tpâ}êQ© ~âZyêX©dâ_ÀÖÐ
O}ê©}â° ÀâÃÖvâ°Àâpêª{â° dê©Ôâ°Àê. a±T `%Ù}â³pâ'{â kÖÇÖdâ_}â° ~⳪lâ⬪{â
pÖuñîÀâpêgê yâ}âQ dêôÀÖvâÆpâ°Àâ{êª{â° Ýê©ù{â. Àê³{â·° %Àâ}â° }âÀâ°W}â°Q
ÝâùÌâ°°»K{âM. }âªyâpâ ÅâdâK}Ö{â Agâ dê©ù{ê `O}â° ÀâÃÖvâ°Æî? Åâ³yâÀâ}â°Q Ýê©gê
eÚÉâ°Æî?' Uª{ê. %{âdâ"Àâ}â° `E{â}êQ·[ dê©ÔâÏê©Ú' Uª{â. `E·[

186

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

»ù{â°dê³Ôâ\Ïê©dâ°' Uª{ê. %{âdê" %Àâ}â° `}âÀâ°W{â° aª{â° gâ°ª~â° E{ê. }ÖÀê·[
dâ³Ú dê·Éâ ÀâÃÖvâ°ÀêÀâó. }Ö·³" m}âpâ¶[ ~âZ»µâyâ 20 ÅÖgâ (gâùû{âMpâ¶[)
Epâ°Àâ{â°. aª{ê³Àê°W 30 ÅÖgâ dê·Àâîgê E}â°Q dê·Àâîgê ~âZ»µâyâ 40
ÅÖgâÆpâ°Àâó{â°. E{âpâ¶[ gÖZÝâdâ}â}â°Q Ýâ°vâ°Ñ ƵÖ]Éâ Ýâ°sDÉâ°Àâpâ°. Àê³{â·°
%Àâ}â° UÍâ°D ÉâpâÔâÀâXÑK Uª{â° »ù{â° %Àâ}â Ýêªvâ»Ìâ°³ ÉÖ{Ö Àâ°ýÔêÌê°©
Uª{â° »ù{â° }âÀâ°W¶[ a±T}â° pÖ»Z Àâ°}ê Ýâ»Kpâ{â Àâ°pâ{â¶[ %vâÐ dâ°ùyâ°
Àâ°}êgê dâ·°[ yâ³pâ°Àâ, Æ×yâZ |â]¾gâùª{â gâ½ÝâÉâL}â}â°Q dâpêÌâ°°Àâ}â°, dâ³gâ°Àâ}â°.
Agâ ÀâXÑK Ýê³pâgê ±ª{Ögâ Àâ°pâ{â Àê°©Èê dâyâKÈêÌâ°¶[ O}â³ dÖx°À⬷[.
%Àâ}ê©}â° %Íâ°D Éâ°·ÅâÀÖÐ ·dâ_ dê³vâ°À⬷[. Àâ°yêK Àâ°}ê aÔâgê Ý곩gâ°Àâ}â°.
Agâ Éâ]·R ÅâÌâ° Ýâ°sDpâ°Àâ{â°. ogâ Upâvâ}êÌâ°Àâ}â dê·Éâ µâ°pâ°ÀÖgâ°Àâ{â°.
{â}â{â dê³sDgêgê Ý곩Рdâpâ° ²kâ°+Àâ}â°. %{â° yÖΰ ÝÖ·}â°Q dâ°Ú{â°
²vâ°Àâ{â°. Ïêùgê$ dâpâ°Æ}â Ýâgâ$ ²×+pâ°Àâ{â}â°Q }ê³©Ú Ìâ°mÀâÃÖ}â}â Ýêªvâ»
ÝÖ·° ýªvâ·° Ý곩{âpê UÀê°WÌâ°° a{â°M²vâ°Àâ{â°. Agâ É⪵âÌâ°
ÝêkÖ+gâ°Àâ{â°. AÀê°©Èê Àâ°³pâ}ê©Ìâ°Àâ}â° %Àâpâ¶[ Ý곩РÌâÃÖpâ{곩 Àâ°}êÌâ°
ÆÔÖÉâ ÆkÖîÉâ°Àâ }ê~⬪{â ±ª{â° dâ°ÚÌâ°·° ¾©pâ° dê©Ôâ°Àâ}â°. Éâ°yêK·[
dâÇÖJÚÉâ°yâK O}ê©}곩 ~âZúQÉâ°Àâ}â° `¾Àâ°W Àâ°}êÌâ°¶[ O}곩 {곩ÍâÆ{ê'
U}â°QÀâ}â°. Agâ Ìâ°mÀâÃÖ¾ %{âdê" Ýñ{ê}â°QyâK `}âÀâ°gâ³ ÝÖgê %¾û{ê' Uª{â°
Ý⳪gâ°r°DÀâÔâ°. Agâ A Àâ°³pâ}ê©Ìâ°Àâ}â° a±T {ê³vâG (Àâ°ªyâZÀÖ¬) E¶[Ìê°©
Ýâ»Kpâ{â¶[pâ°Àâ}â°. %Àâ}â ~â³xË ÆÔÖÉâ »ù¬·[. A{âpê ÀÖvâË }âª. E{â°
U}â°QÀâ}â°. A{âpâ³ ~â³xË ÆÀâpâ dê³vâ°Àâ}â°. Éâªuêgê Ìâ°mÀâÃÖ}â Àâ°}êgê
±ª{Ögâ Ìâ°mÀâÃÖ¾ }âvê{â°{â}êQ·[ Ýê©ù yÖ}â° AyâªÑyâÔÖÐpâ°Àâ{â}â°Q
»ùÉâ°ÀâÔâ°. `%{âdê"©}â° ÀâÃÖvâÏê©dâ°' U}â°QÀâ}â°. %ÀâÔâ° A {ê³vâG dâÔâ \
ÀâÃÖª»Zdâ}â ~âyêK dê³vâ°ÀâÔâ°. Ìâ°mÀâÃÖ}â %¶[ Ý곩Р}곩Ú{âpê %¶[
}Ö·"}ê©Ìâ°Àâ}â° }Ö}â° Epâ°Àê}â°. }â}âgê gê³yâ°K Ìâ°mÀâÃÖ}â ±pâ°Àâ}êª{â°. gâ½ÝâÉâL
yâ}âQ Ayâªdâ Ýê©Ôâ°Àâ}êª{â° gê³yâ°K.
Agâ }Ö}â° `}â}âgê Àê©Ôê E·[, %¶[gê ±pâ·° Agâ°À⬷[' U}â°QÀê}â°. Agâ
Ìâ°mÀâÃÖ}â}â° `{âÌâ°ÀâÃÖÚ Eª{ê© }âvêΰî. Àâ°}êÌâ° ~âîûL» Éâîΰ·[.
ÌâÃÖpâ{Ö{âpâ³ Àâ°pâxÀâò Agâ±Ýâ°{â°' Uª{â° ayÖKΰÉâ°Àâ}â°. }ÖÔê ±pâ°Àê
U}â°QÀâ Àâ°yâ°K }â}âQ ±gê$Ìê°© vâªÅÖkÖpâ{â ÀâÃÖyâ° Avâ°Àê. ÝÖgêÌê°©
Àâ°°ª{â°Àâpê{â° `yÖΰ E{âMpê %ÀâÔâ Àê°©Èê Åâ³yâ ÏÖ|êÌâÃÖgâ°Àâ{â°' U}â°QÀâ}â°.
`E{â° À곪vâ° {êÀâ], %Íâ°D Éâ°·Åâ{â¶[ ²r°D Ý곩gâ{â°. ±ÝâÔâ dê·Éâ
ÀâÃÖvâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. Ùkâ³Ë Ýêkâ°+ ±pâ°Àâ{â°' U}â°QÀâ}â°. Ìâ°mÀâÃÖ}â ~Ö~â

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

187

yâxJgÖgâ°Àâ}â°. Agâ }Ö}â° `¾Àâ°gê Ýêkâ°+ dâÍâDÀÖgâÏÖpâ{êª{â° Éâ]·R{âpâ¶[
ÀâÃÖvâ°Àê'. yâ}âQ ×dâ" ~â°ÉâKdâ{â¶[ ÆÀâpâÀÖ{â ÀâÃÖý» ±pê{â°dê³Ôâ°\Àâ}â°.
¬}Öªdâ, dÖÌâ°Ë{â ±gê$ ±pê{â° ÌâÃÖîg곩 {Öpâ, yÖΰyâ dâr°DÀâ{â° Uª{ê·[
evâ°Àê. }âªyâpâ 3¥4 »ªgâÔâ° O}â³ hâsÉâ°À⬷[. Àâ°}êÌâ°Àâîgê
Éâªy곩ÍâÀÖgâ°Àâ{â°. A{âpê Àâ°yêK Àê³{â¶}âªyê hâr}ÖÀâùgâÔâ°
µâ°pâ°ÀÖgâ°ÀâÀâó. aª{â° Éâ· ±Ú{â Åâ³yâ Ê©Àâ}âÆÚ© ²vâ{ê© dÖvâ°Àâ{â°.
aª{곪{â° ÏÖî ûÑ" ²{ÖMgâ Ýê³vêyâ »}âQÏê©dÖgâ°Àâ{â°. a±Tpâ Åâ³yâ
²ÚÉâ°ÀÖgâ Àâ°yê³K±Tpâ ÅÖgâÀâ}â°Q dâÚÀê° dê³vâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. Agâ %Àâ}â°
ûsDgê{â°M Àâ°}êÌâ°Àâîgê ÉâyâX Éâªgâ» »ùû²vâ°Àâ}â°. Àâ°yê³KÀê°W %¶[ Ý곩{Ögâ
NpâÀâpê·[ kê}ÖQÐ zâùû²vâ°Àâpâ°.
ogâ A ~âîûL» E·[. µÖûçgâÔê·[ ƺ Æ|Ö}âÀÖ{â°{â}â°Q ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°.
A{âpê A dâ°y⪻ZgâÔâ° µÖûçgâÔâ Àê©Íâ{â¶[ ±pâ°»Kpâ°Àâpâ°. %Àâpâ° Àê©Íâ ÅÖÍê
±{â¶û{âpâ°. A{âpâ³ m}âpâ° ÀâÃÖª»Zdâpâ ¾m Éâ]pâ³~â gâ°pâ°»Éâ°Àâpâ°. }Ö}â°
E¶[gê ±ª{Ögâ m}âpâ° uÖgâZyâpÖÐpâ°»K{âMpâ°. m}âpê·[ »pâÉâ"îû{âpâ°. Àâ°yêK
%{ê© Àâªkâdâ}â pâ³~â{â¶[ ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖΰyâ°. %{ê© Àâªkâdâ
µÖûçÌâÃÖÐpâ°Àâ}â°. ÉÖdâÍâ°D Ýâx »ª{â}â°. E}ê³Q±T¾gê ÅÖgâ ûg⶷[. ÌâÃÖÀâ
Ýâ°¶ ÀâÃÖ}âÀâ}â ÀâÃÖªÉâ{â pâ°× dâªÚ{êÌ곩 %{âdê" Ïê©pê ~ÖZ¹Ìâ° ÀâÃÖªÉâ
pâ°×Éâ{â°. ÀâÃÖ}âÀâ ÀâÃÖªÉâdê" ÆúÍâD pâ°× Epâ°Àâ{â°. %{âdÖ"Ð A Àâªkâdâ Àâ°yêK
{â°Ú{â° »}âQÈÖpâ}â°. {â°Ú{â° »}â°QÀâ Àâ°}âÉâ°b ±pâ°À⬷[. ogâ ÉâxJ ~â°rD dâ¹
Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ³ ÀâÃÖª»ZdâpÖÐpâ°Àâpâ°. %{곪{â° {ê³vâG ~âîÀÖpâÀê©. µÖûçgâÔâ
gâ°ª~â° yâÌâÃÖpÖÐ U·[pâ³ Åâ³yâ ~êZ©yâgâÔâ}â°Q ²ÚÉâ°ÀâÀâpÖÐ dê·Éâ
ÀâÃÖvâ°Àâpâ°.
¾Àâ°gê, }Ö}â° dê³rD }ÖÀâ°{â ±·¬ª{â Åâ³yâ~êZ©yâÀâÍêD© %·[, %{âpâ %Ê@Ìâ°³
eÚÝ곩gâ°ÀâÔâ°. ¾Àê³WÔâgê %vâÐpâ°Àâ 14 Ìâ°Àâ°}â dâªrdâpâ³ }ÖÀâ°
yêgê{â°d곪vâ dÖpâxdê" eÚÝ곩gâ°Àâpâ°. aÔâоª{âÈê© ¾Àâ°W}â°Q pâÑ_û{Ögâ
Ýê³pâÐ}â Åâ³yâ{â ÀâÃÖyê©dê©? %{â°VyâÀÖ{â }ÖÀâ° ¾yâXÀÖ{â°{â°, pâdâ_dâ}ÖÐpâ°Àâ{â°.
EÆÍêD© ÆkÖpâgâÔâ ÉâÝÖÌâ°¬ª{â ÀâXÑKÌâ°° Ê©ÆÉâÈÖpâ.
I{ÖÝâpâÇêgÖÐ Ýê©Ôâ°Àê, a±T yÖΰ yâ}âQ Éê³ÉêÌâ°}â°Q %{ê© Àâªkâdâ}â ±ùgê
Upâvâ° ÀâÍâËgâÔâÀâpêgê dâpê{ê³Ìâ°MÔâ°. %ÀâÔâ Àâ°gâ Àê³Àâ°Wgâ ÌâÃÖpâ³ }â}âQ}â°Q
Éâª~âÑËÉ⶷[. aª{â° Àâ°}êÌâ°¶[ yÖΰ yâpâdÖî Ýêkâ°+ÀÖgâ Ïê³r°D dâyâKîûyâ°K.
Agâ %ÀâÔâ}â³Q %{ê© Àâªkâdâ}â ±ùgê dâpê{ê³Ìâ°MÔâ°. `~âdâ"{âÀâÔâ° ÀâÃÖrgÖ»

188

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%ÀâÔê© O}곩 ÀâÃÖÚ{ÖMÔê?' U}â°QÀâÔâ°. Agâ A Àâªkâdâ `Àê³{â·° Àêô{âXpâ ±ùgê
Ý곩Ðî, pâdâK ±ÝâÔâ ÝâîÌâ°°»Kpâ°Àâ{â°' Uª{â° I~â{ê©úÉâ°Àâ}â°.
a±T}â° ±ª{â° `}âÀâ°W Àâ°ªm}â° %Éâ]ÉâL}ÖÐpâ°Àâ}â°. %Àâ¾gê Ýê³pâÐ}â
ÌâÃÖÀâ{곩 p곩gâ yâgâ¶{ê' Uª{â. %{âdê" }Ö}â° `}ÖÀâ°|ÖîgâÔê©?' dê©ù{ê.
%Àâ}â° `ÝÖ' Uª{â. Agâ `ÝÖgÖ{âpê g곪{â·Àê©dê?' Uª{â° dê©ù{ê. %{âdê"
%Àâ}â° `ÌâÃÖp곩 Ýê©ù{âpâ° }Ö}ê©}곩 }ÖÀâ°|Öî A{âpê Àâ°ªm Éâ]·R
yêgê{â°d곪Úpâ°Àâ}â°. A{âMîª{â Åâ³yâkê©ÍêD© %Àâ¾gê AÐ{ê' Uª{â. Agâ }Ö}â°
`%Àâ}â° ÝÖgê Ýê©Ôâ°Àâ{â° ÉâÝâm' Uª{ê. ÌâÃÖÀâ{Ö{âpâ³ Àâ°gâ° p곩ÐÌâÃÖ{âpê
%dâ"~âdâ"{âÀâpâ° E{â° Ýê³pâоª{â ±ª¬{ê Uª{ê© Ýê©Ôâ°Àâpâ° Uª{â°. }Ö}â°
`¾©Àâó µâ°{âPÀâ°}⬪{â ÅâÑK ÀâÃÖvâ°»K·['Àêª{â° `E{ê·[ }Ördâ' Uª{ê.
ÌâÃÖÀÖgâ·³ m}âpâ° E{ê© î©» g곪{â·Ñ"©vÖÐpâ°Àâ{â}â°Q }Ö}â° }곩Ú{Ögâ,
ÉâÀâ°ÉêXÌâ° Àâ°³· E¶[ª{âÈê© µâ°pâ°ÀÖgâ°Àêª{â° Éâ³dâ_WÀÖ{â ÅâÑKÌâ° ±gê$ }âªyâpâ
ÀâÃÖyâ}Övâ°ÀÖ. %Àâ¾gê Åâ³yâkê©ÍêDÌâ° ~âZµêQÌê°© E·[. ¾©Àâó }ÖÀâ°
yêgê{â°d곪vâ Àê°©Èê U·[ Éâªpâdâ_Çê Ýê³Çê ÉÖý©±pâ{ê©' Uª{â° Ýê©ù{ê.
ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Åâ³yâ ĵÖkâ Ý곩Ìâ° Éâ± ¾ÌâÃÖpÖ é %{ÒÅâ°yâ }ÖÀâ° Éâ{Ö pâÙÀÖpÖéé
¾©Àâó Åâ³yâÏÖ|ê E·[Àê}â°Q»K©î. A{âpê }âÀâ°W ~âòÀâËmpê·[ E{âdÖ"Ð
~âîyâÄÉâ°»Kpâ°Àâpâ°. %Àâpâ gâ» O}â°? %Àâpê¶[ Ý곩gâÏê©dâ°? %Àâpê©
dê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°. %Àâîgê©}â° dê³vâÏê©dâ°? %Àâpâ° U¶[ Ý곩gâÏê©dâ°? E{âdê"
~âîÝÖpâÀê©}â°? }Ö}â° Ýê©ù{ê %{âdâ³" ~âîÝÖpâÆ{ê.
yÖpâ³ yÖÉâ EdâÝâyâKpâ ±ªµÖéé
71 Ä©ùgêÀâpêgê }ÖÀâ°{â ±· Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°°Àâ{â°. Àâ°°ª{ê ±pâ°ÀâÀâpâ dâÈÖXx
Agâ°Àâ{â°. %ª{âpê }ÖÀâ°Àê© pâdê_ÌâÃÖÐpâ°Àâ{â°. ÉÖý©±pâ ÀÖ¹ ý©Ð{ê,
Éâyâgâ°pâ° µâ±M ÉâÝÖΰ éé
¾dâr gâÌê° yâ}â p곩gâ }â ÀÖX~êô, ~Ö~â yÖ~â Æ°r uÖΰ éé
uÖ{â³ Ìâ°ªyâZ m°ÑK }â ÈÖgê, µâ±M dê ÏÖx vâÝÖΰ éé
epâ°üÃÖ vÖÌâ°}â Ipâ vâpâ vâpâ~ê, mÝâpâ m³vâ Ý곩 uÖΰ éé
dâÝêô dⲩpâ dÖr³ Ìâ°Àâ° ÁâÉÖ, Éâ°dâ½yâ ÈÖÙ {â°ÝÖΰ éé
}ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ° }âªyâpâ yâ°ª± ±· ±pâ°Àâ{â°. Àê³{â· Éâ· }â}âQ Ýâ»Kpâ úÍâX
±ª{Ögâ, uÖC}â {⽸D Ep⶷[. ÌâÃÖîg곩 Åâ³yâ ±Ú¬{âMpê, E}ÖQîg곩 Àâ°yêK
Ïê©pê ÉâÀâ°ÉêX Eyâ°K. ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ %Àâpâ° Éâ°|Öîû{â Àê°©Èê %Àâîgê A|ÖX»Wdâ
î©»Ìâ°}â°Q »ùû{ê. %Àâîgê Àê°·[gê %Àâó %îÆgê ±pâ·° I~âdâZÆ°û{âÀâó.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

189

ÌâÃÖpâ}â°Q |âÀâÃÖ˪yâpâ ÀâÃÖv⶷[. ÌâÃÖÀâ |âÀâ°ËÀâ}â°Q Æp곩ºÉ⶷[. a±T
~âpâÀâÃÖyâW}â ÅâÑKÌâ°¶[ EÚ© ±ZÝÖWªvâ{â ÅâÑK yâ°ª²{ê (%vâÐ{ê) ~êZ©yÖyâW
±ª{âpâ³ }ÖÀâ°|ÖpâÇêÌâ° }âªyâpâ %{â° IùÌâ°{â°, ~â³ÀâËmpâ° E·[Àêª{â°
Ýê©ù·[. %Àâpâ° ±pâ°Àâpâ°, ±ª{â° yâÀâ°W Ïê©Údê Àâ°°ª¬vâ°Àâpâ°. %Àê·[ Àâ°³pâ°
È곩dâ{â ~âîºÌâ°Èê[© Epâ°Àâ{â°. }Ö}â° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â° }Ö·"}ê© È곩dâ, AyâW}â
È곩dâ, %Àâ°pâ È곩dâ.
Àâ°}â°ÍâX Åâ³yâ¥~êZ©yâgâÔâ ±gê$ ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°»K{âMpê Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ° {â³pâÀê©
IùÌâ°°ÀâÀâó. %ªyâpâªgâ{â %îÀâªyâ³ E}â³Q {â³pâÀÖΰyâ°. aª{â° `û©}â°'
±ª{âpâ³ ÉÖdâ°. `ÏÖÏÖ Éâ°pâgâ·' ±ª{â' U}â°QÀâpâ° Àâ°yâ°K ÝâÇê
±vê{â°dê³Ôâ°\Àâpâ°. ÏÖÏÖ Éâ°pâgâ· aÔê\Ìâ°{â}êQ© ÀâÃÖvâ°Àâ}â° U}â°QÀâpâ°.
dâÈÖXxÀâó Àâªkâdâ}â{ê© Agâ°Àâ{â°. %Àâ}â° ¾Àâ°W}â°Q Àâ°³ÙËpâ}ÖQÐ ÀâÃÖÚ ¾Àâ°W
Éê³yâK}â°Q {곩kâ°»Kpâ°Àâ}â°.
}Ö}ê³±T Ýâ°vâ°ÐÌâ°}â°Q dâªvê. %ÀâÔâ° yâ}âQ Àê°©Èê {ê©Æ ÀâÃÖyÖ ±pâ°ÀâÔâ°
U}â°Q»K{âMÔâ°. }Ö}âÀâùgê dâ³vâ·° Ýê©ù{ê. %ÀâÔâ° yâÈê »pâ°Ðû{âÔâ°. Ïê©pê
a±Tîgê %Àâùgê `pâ°ü°±îÉâ·°' Ýê©ù{ê. %ÀâÔâ° À곩Éâ ÀâÃÖvâ·° (À곩Ú)
}곩vâ°»K{âMÔâ°. µê©. 99 Àâ°ª¬ Ïê©pêÌâ°Àâpâ Àê°©Èê Àê³©Ú ÀâÃÖvâ·°
}곩vâ°Àâpâ°. Àê©gâÀÖÐ »pâ°gâ°yâK, }âvâ°gâ°yâK, ýª{ê ÉâîÌâ°°Àâpâ°. }Ö}â° %¶[
Ý곩{Ögâ ÝêkÖ+Ð Eªzâ }ÖrdâgâÔê© }âvêÌâ°°ÀâÀâó. %ÀâÔâ° dâÔâ\ {⽸Dΰª{â ýª{ê
}곩vâ°»K{âMÔâ°. %¶[ Ïê©pê ÀâÉâ°KgâÔâ° ²¬Mpâ±Ýâ°{ê©? %{â}â°Q Uvâ°Àâ±Ýâ°{ê©?
Uª± µâªdê Eyâ°K. }âªyâpâ yâ°ª± ÀâXÀâûLyâÀÖÐ Àâ°°ª{ê mpâ°Ð{âÔâ°. ²©Ôâ°Àâ{â°
aª{â Éâ· }ÖrÑ©Ìâ°ÀÖÐ{âMpê. %dâÉÖWyÖKÐ ²©Ôâ°Àâ{â° Ïê©pê,
Upâvâ}ê©Ìâ°{âpâ¶[ yâÈê avêÌâ°·³±Ýâ°{â°. Upâvâ}ê© ÉÖî ²{âMpê
}곩vâ°Àâ{êª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{ê. ÌâÃÖÀâ Åâ³yâ E¶[ ±pâ°À⬷[. AµâZÀâ°{â
Àê°rD·°gâÔâ}â°Q Ýâ»K aÔâgê ±pâ°Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[.
Àê³{â·° }Ö}â° Éâyâbªgâ ÀâÃÖvâ°»K{ê. %¶[ 4¥6 yÖÌâ°ª¬pâ Àê°©Èê Åâ³yâ
±ª¬yâ°K. E¶[ Àâ°³pâ° î©» ƺgâÔâ° }âvêÌâ°°»K{âMÀâó. Àê³{â·° שpÖvâ°Àâ
}Ördâ, }âªyâpâ Ýê{âîÉâ°Àâ ÆdÖpâÀÖ{â Àâ°°Ù ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. dê³}êgê yâÈê Éâ°yâ°KyâK
ÆdÖpâÀÖÐ
dâ³gâ°Àâ{â°.
}Ö}â°
E{â°
E»K©×}â
Ýê³Éâ{Ö{â
p곩gâÀÖÐpâ±Ýâ°{êª{â°d곪vê. Àê³{â·° %Àâîgê A{âpâ y곩î{ê. }âªyâpâ
Ýê©ù{ê `E¶[ E{ê·[ }âvêÌâ°{â°' Uª{â°. 2¥3 ~â°ÍâDÀÖ{â Ýâ°vâ°ÐÌâ°pâ}â°Q dâpê{â°
`ÌâÃÖpÖ{âpâ³ o î©» ÀâÃÖvâ°»Kpâ°ÀÖgâ %Àâpâ mvêÌâ°}â°Q mÐ$ dâ~ÖÔâ À곩dâ_
ÀâÃÖvâ°Àâ{â°' Uª{ê. Àâ°°ª{ê ÌâÃÖpâ³ ÝÖgê ÀâÃÖv⶷[.

190

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%{âdê" }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àâ{â° }ÖÀâ°{â ±·{â Àâ°°ª{ê Åâ³yâ¥~êZ©yâgâùª{â ²vâ°gâvê
ûgâ°Àâ{â°. À⪵âÉâLpâ dâÈÖXxÀâò }âvêÌâ°°Àâ{â°. }âÀâ°W Ý곩pÖrÀâó úÀâ %zâÀÖ
Ýâ}â°Àâ°ªyâ}â uê³yêgâ·[. %Àâp곪¬gê mgâÔÖrÀâò E·[. }ÖÀâó dâªÉâpâ³ %·[,
dâ½ÍâJ}â³ %·[. %Àâp곪¬gê Ìâ°°{âPÀâ}â°Q h곩¸û·[. pÖÀâxpâ³ %·[,
pÖÀâ°}â³ %·[. E{â° Ìâ°°{âPÀâò %·[. }Ö}â° ÀêôîÌâ°³ %·[, yÖÌâ°ª¬p곪¬gê
}â}âQ ±Ú{ÖrÆ·[. EÀê·[ m}âpâ° dê³kâ°+»Kpâ°Àâ ±vÖΰgâÔâ°.
a±T Àâ°ýÔê }â}âQ}â°Q gñpâÆÉâ°»K{âMÔâ°. A{âpê %ÀâÔâ° ¬©dê_ ~âvê¬p⶷[. %ÀâÔâ
~âîÀÖpâ{âÀâpâ° yâvê¬{âMpâ°. yÖΰÌâ°¶[ ÅâÑK Eyâ°K. Iù{â ÅâdâKîpâ°ÀâªyêÌê°©
yÖÌâ°ª¬pâ ÅâÑK Epâ°Àâ{â°. ÉâÀâ°ÉêXÌâ° úÍâXîpâ°Àâªyê ÀâÃÖyêÌâ°pâ³ Epâ°Àâpâ°.
mgâÔâgâªr úÍâXîpâ°Àâªyê, mgâÔâgâªr ÀâÃÖyêÌâ°pâ³ Epâ°Àâpâ°. E±Tpâ·³[
ÀâXyÖXÉâ }â}âgê dÖx{â°. A yÖΰ ý©gê dê©ù{âÔâ° `}âÀâ°W Àâ°}êyâ}â{â¶[
ÌâÃÖÀâ{Ö{âp곪{â° dê·Éâ ýÚ{âpê %{â}â°Q Àâ°°ÐÉâ·° ~âZÌâ°»QÉâ°»Kpâ°ÀÖgâÈê©
Àâ°°ÐÌâ°°Àâ Àâ°°}âQÀê© dêr°D Ý곩gâ°Àâ{â°. ~â³ÀâËmpâ¶[ ÝÖgê dêÚÉâ°Àâ µâÑK
E{êÌê°©? {Ö{Ö ý©gê Ýê©Ôâ°»K{âMpâ°. }â}âQ yâª{êΰª{â·³ dê©ù }곩Ú{êM©}ê.
E{â° }â}âQ %}â°ÅâÀâdâ³" ±pâ°»Kpâ°Àâ{â°. {Ö{Ö}â}â³Q }곩Ú{êM. %Àâîgâ³ E{â°
ÉâÀâ°ÉêXÌâÃÖÐyâ°K. }â}âQ yâª{êgâ³ ÉâÀâ°ÉêXÌâÃÖÐyâ°K. }â}âQ Ê©Àâ}â{â¶[
}곩vâ°»K{êM©}ê. %ªyâX dÖx°Àâ Àê³{âÈê© dêvâ°Àâ{â°, E{âdê"©}â° dÖpâxÀêª{â°
¾©Àâó »ùÉâ°ÆpÖ? }Ö}â° AÔâÑ"ù{Ⱐת»û{ê. a±T}â}â°Q ýÚ{ê. ÝâÔêdÖ·{â¶[
ÏÖÆÌâ°¶[ ÀâÉâ°KgâÔê©}Ö{âpâ³ ²{âMpê, Ïêdâ"}â°Q Ýâgâ$dâsD dêÔâgê dâùÉâ°»K{âMpâ°. %{â°
dâ°ªvâ{â¶[ (±°sDÌâ°¶[) Epâ°»Kyâ°K. %{â}â°Q Éâ°yâK·³ eÚÌâÃÖÚÉâ°»K{âMpâ°. ²{âM
ÀâÉâ°K %{âpâ¶[ ûÑ"dê³Ôâ°\»Kyâ°K. }Ö}â° ÝÖgê© ÀâÃÖÚ{ê. dÖpâxÀâò »ùΰyâ°.
¾pÖdÖpâ pâ³~â{â a±T ÅâdâK¾{âM. %Àâ}â}â°Q Àê°©Èê»K{ê. `U¶[Ìâ°Àâ}â°?' Uª{ê.
`}Ö}â° U¶[Ìâ°Àâ}Ö{âpê ¾}âgê©}â°?' %Àâ}êª{â. `}Ö}â° %Àâpâ yâÈêÌâ°¶[ Ýê³dâ°"
%ªyâX{â¶[ U·[Àâ}â°Q dêÚÉâ°Àê' Uª{â. %Àâ}â° EÍâ°D Éâ³dâ_WÀÖÐ dÖÌâ°Ë
ÀâÃÖvâ°»K{âM, %{â° ÌâÃÖpâ »ùÀâùdêgâ³ ¾·°dâ°»Kp⶷[ Àâ°yâ°K ±Ú{Övâ°Àâ{âdê"
Àâ°}âÉâ°b ±pâ°»Kp⶷[. ÝÖgê Agâ·° dÖpâxÀâò »ùÌâ°°À⬷[. %{âdê" A
Àâ°}â°ÍâX}â}â°Q dê©ù{ê `EÀâpâ dê·Éâ dêÚû{âpê ¾}âgê©}â° ûgâ°Àâ{â°? %Àâîgê
ÝÖ¾Ìâ°}êQ©dê ÀâÃÖvâ°Àê?' %Àâ}êª{â 400 ÀâÍâËgâùª{â o Àâ°}êyâ}â{â Ïê}â°Q
²¬M{êM©}ê. }Ö}â° ~êZ©yâÌ곩¾Ìâ°¶[pâ°Àê. ~êZ©yâgâÔâ° Àâ°³pâ° î©»Ìâ°¶[pâ°ÀâÀâó.
aª{â° U{â°îgê ±pâ°Àâ{â° Àâ°yê³Kª{â° dê©Àâ· Àâ°}â{â¶[pâ°Àâ{â°, Àâ°³pâ}êÌâ°{â°
¾{êZÌâ°¶[ ayâKvâÀâ}â°Q Ýê©pâ°Àâ{â°. ÌâÃÖp곩 Ïê©pêÌâ°Àâpâ° }âÀê³Wª¬Ðpâ°Àâªyê
ÅÖÉâÀÖgâ°Àâ{â°. ¾pÖdÖpâ{â¶[Ìê°© EÀâpâ}â°Q ÝÖÔâ° ÀâÃÖvâ°Àâ{â}â°Q

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

191

Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ°Àâ{â°. %{âdê" }Ö}â° A ÅâdâK}â}â°Q dê©ù{ê `O}â° Ïê©dÖÐ{ê?' %{âdê"
%Àâ}â° Ýê©ù{â `EÀâpâ ~â³ÀâËmpâ° }â}âQ}â°Q Ýê³vê{â° d곪¬{âMpâ°. }Ö}â°
À⪵âÆý©}â}Ö{ê. }â}âQ À⪵âÀê© Àâ°°Ð{â° Ý곩ΰyâ°.
~â³ÀâËdÖ·{â¶[ m}âpâ° yâÀâ°W À⪵âÀâó ¾ªyâ° Ý곩gâ°Àâ{â}â°Q ÉâýÉâ°»Kp⶷[.
À곩Ýâ}âÈÖ·¾gê E±Tpâ° Àâ°dâ"ù{âMpêª{â° Nýûî. a±T¾gê© Àâ°gâ¾{âMpâ³
À⪵â{â ÏêÔâÀâ¹gê Agâ°Àâ{â°. E±Tîgâ³ Àâ°dâ"ÔÖgâ{ê© Ý곩{âpê, À⪵â
Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°{â°. %Àâpâ° À⪵֫À⽬P ±Ìâ°Éâ°ÀâÀâpâ°. µÖZ{âP ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ
aÏê³T±Tpâ ÝêÉâpâ}â°Q %ª{âpê yâª{ê, yÖΰ, %m@¥%m@ ÝêÉâpâ° Ýê©ÔâÈÖgâ°Àâ{â°.
Iù{â À⪵âÉâLpâ ÝêÉâpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %ª{âpê ÌâÃÖpâ ±gê$ »ù¬·[Àêò©
ÝêÉâîÈÖgâ°À⬷[Àêò© E{â° Àâ°pêyâ° Ý곩{âÀâîgÖÐ Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâ¬{ê Àâ°yâ°K
yâ~âËx ²vâÈÖgâ°Àâ{â°. %ª{âpê aª{â° AÀâ°ªyâZxÆ{â°M. Nr {ê³pêÌâ°°Àâ{â°.
E}ê³Qª{â° dâpêÌâ°{ê© Éâ°Àâ°W}ê© Ý곩РNr ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. o µÖZ{âPdâÀâ°Ë
dâ³vÖ ý©gêÌê°© Agâ°Àâ{â°.
%Àâ}â° Ýê©ù{â yâ}âgê yâ~âËxÀâ}â°Q ²vâ°»K·[. A{âMîª{â EÀâpâ À⪵âÀâò
¾Àâ˪µâÀÖgâÈêª{â° }â}âQ AÉê. E{âpâ¶[ }â}âgê Ìâ°µâÉâ°b {ê³pêΰyâ°. A{âpê ogâ
ÏÖ|ê ±ª¬{ê Uª{â° %Àâpâ° ¾Àâ°W¶[ ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâp곩 %ª¬¾ª{â
}â¾Qª{ê©}â° ÀâÃÖvâÈÖgâ°»K·[.
}Ö}â° yÖΰgê »ùû Ýê©ù{ê `}â}âQ}â°Q }⪲{âÀâîgê Ïê©pêÌâ° ÌâÃÖÀâ{âpâ ~âZÅÖÀâ
Agâ°À⬷[.' ¾mÀÖÐÌâ°³ }Ö}â° }ÖÀâ°dê³r°D ÉâªpâÑ_Éâ°Àê. m}âpâ}â°Q
{ÖîyâÄRÉâ°Àâ dê·Éâ ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê. UÍê³Dª{â° %vâGÝÖ¬ ýÚû{ÖMpêª{âpê,
Éâî{Öîgê yâpâ°Àâ{â° %ÉÖ|âX. A{âpâ³ %Àâpâ}â°Q Àâ°yêK Éâî {Öîgê Ýâkâ°+Àâ{â° }â}âQ
dê·Éâ. ±ÝâÔâÍâ°D m}âpâ° }âÀâ°W ~âªzâ{â %}â°ÌâÃÖΰgâÔÖÐ ~âªzâ ÏêÔê¬{ê,
ÏêÔêÌâ°°»K{ê. %ª{âpê }ÖÀâ°{â Àâ°ýÀê° {ê³vâG¬{ê. ÅâdâKîgê %ªyâpâªgâ{â¶[
yâÀê³Wª¬gê ÌâÃÖÀâ{곩 (ÌâÃÖpâ{곩) ±· uê³yêÐ{ê Uª±{â°
Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖÐ{ê.
%Àâ}â° Ýê©ù{â ÏÖ|ê Àâ°yâ°K ¾Àâ˪µâ ÀâÃÖvâ°Àâ ÆkÖpâgâÔâ° %¶[gê©
dê³}êg곪vâÀâó. ogâ A ÉâÀâ°ÉêX ±ª¬yâ°K. Odêª{âpê %Àâpâ }⪱dê ±·ÀÖÐ{ê.
ogâ %Àâ}â° Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°ÈÖpâ.
}ÖÀâ° {ê³pêyâ Àê°©Èê ¾©Àê·[ Éâ°pâÑ_yâpêª{â° ¾©Àâó »ù¬pâ°Æî. aª{â°
Éâ°pâdâ_yêÌâ° dâÀâkâÀê© ¾Àâ°gê {ê³pê»{ê (Àê°©¶{ê) ¾Àâ°gâ³ E{â° %}â°ÅâÀâdê"
±ª¬{ê. `¾Àâ°gê ÌâÃÖÀâ{곩 ±· ¾pâªyâpâ pâÑ_Éâ°yâK¶{ê.' Åâ³yâ ~êZ©yâ
ÌâÃÖÀâ{â³ Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°{â°.

192

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

o ¾Àâ°W ƵÖ]Éâ{â ýª{ê A|ÖpâÆ{ê. ¾Àâ°W}â°Q ¾©Àâó Éâ°pâÑ_yâ Uª¬¬M©î.
±°ÈêÂÒ~â³ZÁâ uÖdêr yê³ÂÖDgâ Éâ°pâdâ_yêÌâ° ÅÖÀâ ±pâ°Àâ{â°. g곩¶Ìâ°°
¾Àâ°W}â°Q O}â³ ÀâÃÖvâÈÖpâ{â°. %{âdÖ"Ð ¾©Àâó |â½vâ Àâ°}â{âÀâpÖÐpâ°Æî,
Ïê©pêÌâ°Àâîgê ¾©Àâó |âÀâ°Ë ±{â¶û¬M©î U¾Éâ°Àâ{â°. }Ö}â° µâ°{âP |âÀâ°ËÀâ}êQ©
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â°. }ÖÀâó ÉâyâX Àâ°yâ°K %ýªÉêÌâ° ÀâÃÖgâË{â¶[ }âvêÌâ°°ÀâÀâpâ°.
|âÀâ°ËÀâ}êQ© %Àâ·ª«ûpâ°ÀêÀâó. ÅâZÀê°Ìâ°}â°Q Ýâî{ê³gê{â° ÀâÃÖr Àâ°ªyâZgâÔâ}â°Q
}⪱{ê© gâZÝâ }âdâ_yâZgâùgâ³ Æ{ÖÌâ° Ýê©ùpâ°ÀêÀâó. %ÀâógâÔâ ~âîÇÖÀâ° ±ÝâÔâ
Epâ°À⬷[. A{âpê ~ÖÙªÚgâÔâ° %ÀâógâÔâ}â°Q I~âÌ곩Ðûd곪vâ° yâÀâ°W ýyâ
dÖÌâ°°Mdê³Ôâ°\Àâpâ°. Àâ°ªm¾gê Ap곩gâXÆ·[Àêª{âpê, Åâ³yâ{â ÏÖ|ê U}â°QÀâpâ°.
yÖΰ }ÖÀâ°|Öî Uª{âpê Àâ°ªm}â·[, %{âdê" %Àâ¾gê ±Ú¬{ê U}â°QÀâpâ°.
%ª{âpê ¾Àâ°W}â°Q Àâ°³ÙËpâ}ÖQÐÉâ°Àâpâ°. }Ö}â° ÌâÃÖîgâ³ EÍâ°D Ýâx
yêgê{â°d곪vâ° ±¾Qî Uª{â° Ýê©ù·[. Àâ°yâ°K ý©gê ÀâÃÖÚî, %{â}â°Q ²Úî
Uª{â³ Ýê©Ôâ°À⬷[. ÌâÃÖpÖ{âpâ° {â°ÿØyâpâ° ±ª{Ögâ ÌâÃÖÀâ{곩 gâZÝâ¥Åâ³yâ
¾Àâ°gê O}â³ ÀâÃÖvâ{êª{â° |êôÌâ°Ë yâ°ª²pâ°Àê. }ÖÀâ°{â Àâ°°ª{ê Uªzâ ~âZ±·
µâÑKÌâ°³ dê·Éâ ÀâÃÖvâ{â°. ÌâÃÖpâ |âÀâ°ËÀâ}â°Q dêÚû·[. ÅâZÀê°Î°ª{â m}âpâ}â°Q
Ýê³pâgê y⪬{êM©Àê. ~ÖÙªÚgâÔâ° ÅâZÆ°ÍâDpâ}ÖQÐÉâ°Àâpâ°. ÉÖý©±pâ° ý©gê
Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
O dê©Àâ· ÅâZÀâ° dê IyÖR» éé
ÅâZÀê°gê³Ôâ~âÚû Ýâx {곩kâ°Àâpâ°. E{â° yâ°ª± ÅâÌâÃÖ}âdâÀÖ{â{â°M. Ýâx
gâùÉâ°Àâ{âdÖ"Ð ÅâZÆ°ÍâDpâ}ÖQÐÉâ°Àâpâ°. Uª{â° ¾©Àâó }ÖÀâ°|ÖpâÇê ÀâÃÖÚ¬p곩
%ª¬¾ª{â EÀê·[ÀâógâÔâ ~âZÅÖÀâ ¾Àâ°W Àê°©Èê Agâ{â°. E{â° ¾Àâ°W gâÀâ°}âdê"
±ª¬pâÏê©dâ°. UÍê³D© ~âZÉâªgâgâÔâ¶[ %{â° ¾Àâ°gê %¾ûpâ·³ ÉÖdâ°.
A ~êZ©yâ 400 ÀâÍâËgâùª{â %Àâpâ Ïê}â°Q ²sDp⶷[. A{âî©gâ %{â° ýª{ê
Éâî¬{ê. }ÖÀâ° ¾Àê³Wª¬gê E{â°M{âîª{â %{â° ¾Àâ°W Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°{â°. %{â°
Ýê©ù{â°M `}Ö}â° ÉÖÌâ°°ÀÖgâ E{âdê" yâdâ" µÖûK ÀâÃÖvâ°Àê, EÀâpâ}â°Q
E·[ÀÖÐÉâ°Àê. ¾Àâ˪µâ ÀâÃÖÚ²vâ°Àê. }â}âgê ±ª{â gâ»Ìâ°³ EÀâîgê ±pâ¶'
Uª{â°.
A yÖΰÌâ° É⪵âÌâ° ÉâîÌâÃÖÐyâ°K. AyâWÀâó U·[pâ¶[ Epâ°Àâ{â·[Àê©? %{â°
aÔê\Ìâ°{â°, dêrD{â°M U·[Àâ}â°Q »ùÌâ°°Àâ{â°. |ÖX}â{â ArÀâó E{ê. Àâ°}âÀâó
|ÖX}âÀâ}â°Q yâ}ê³Qª¬gê Éâ°»KÉâ°yâK Epâ°Àâ{â°. Àâ°}âÀê© |ÖX}âÀâ}â°Q %vâG{Öîgê
UÔêÌâ°°Àâ{â°. A{âpê }ÖÀâ°|ÖpâÇê Àâ°}âÀâ}â°Q ¾±ËªºÉâ°Àâ{â°.
}ÖÀâ° Ý곩Ìâ° y곩 ÀâÃÖzâ }âÀâÃÖÀê éé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

193

}ÖÀâ°{â ±·¬ª{â Éâ°pâdâ_ÀÖÐpâ°Àâ{â° ÉÖ|âX.

uê³X©»¸gâÔâ Åê©s Ïê©vâ.
m}â}âÀÖ{Ögâ, ÆÀÖÝâÀÖgâ°ÀÖgâ, Ïê©pê ÌâÃÖÀâ ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[Ìâ°³
uê³X©»¸gâÔâ¶[ Ý곩gâÏê©Úî. %{â° %}ÖÀâµâXdâ gâZÝâ }âdâ_yâZgâÔâ ¾Àâ°W Àê°©Èê
O}â³ ~âZÅÖÀâ ²©pâ°À⬷[. Odêª{âpê,
}âÀâgâZÝâ dÖ ±Éâ }âý© kâÈÖΰ é Éâ±ý ÆhâQ Éâ{Ö r· uÖΰ© éé
}ÖÀâ° gâZÝâx{â }âªyâpâ ÌâÃÖÀâ gâZÝâÀâò ¾Àâ°W}â°Q dÖvâÈÖpâ{â°.
gâZÝâ }âdâ_yâZgâÔâ}â°Q }⪱¬pâ·° }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àê }⪲dê ~âZ»µâyâ 99 pâÍâ°D Éâ°Ôâ°\,
À곩Éâ. 2005 pâ¶[ kâ°}ÖÀâÇê Eyâ°K. ÀÖm~ê©Î°Ê ~âZ|Ö}âÀâ°ª»Zgâù{âMpâ°.
Upâvâ}ê© ÏÖî kâ°}ÖΰyâpÖÏê©Ñyâ°K. 2000 uê³X©»¸gâÔâ° ÅâÆÍâX }â°Ú{âMpâ°
ÀÖm~ê©Î°Ê Upâvâ}ê© Éâ·Àâò ~âZ|Ö}âÀâ°ª»ZgâÔÖgâ°Àâpêª{â°. ÌâÃÖÀâ gâZÝâÀâò
%Àâpâ Æpâ°{âPÀÖÐp⶷[. }â}âQ¶[ ~ê©~âî}â yâ°x°dâ°gâÔâ° ·ÅâX. kâ°}ÖÀâÇê
Àâ°°Ðΰyâ°. ²uêÄ É곩»yâ°. Àâ°}âÀ곩Ýâ}â ûªgâÊ© ~âZ|Ö}âÀâ°ª»ZgâÔÖ{âpâ°.
a±T uê³X©»¸Ìâ°³ Àâ°}âÀ곩Ýâ}âûªgâpâ° ~âZ|Ö}âÀâ°ª»ZgâÔÖgâ°Àâpêª{â°
Ýê©ùp⶷[. E{â° %~âRr Éâ°Ôâ°\ Uª{Ög⶷[Àê? }â}âQ }⪲dêÌâ°ªyê %Àâpê·[
{ê³vâG e¬}â yâmC uê³X©»¸gâÔê© AÐ{âMpâ°. %Àâpâ¶[ uê³X©»¸gâÔâ Àâ°°ÙX}â³
E{âM}â°. {ê³vâG yâmC! %Àâ}ê© Éâ°ÔÖ\Ú{Ögâ Iù{âÀâpâ ~Övê©}â°?
|â³ù~ârÀÖ{âpâ°. %Àâpâ° Éâ°Àâ°W}ê gâZÝâgâÔâ ÝêÉâpâ° Ýê©Ôâ°yâK m}âpâ}â°Q Ýê{âîÉâ°yâK
{곩kâ°Àâ dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. %Àâpâ o ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q ÀâXzâË ÀâÃÖvâ°Àâ{ê©
}âÀâ°W I{êM©µâ µâ¾Àâ°ÝÖpÖm }âÀâ°gê©}â³ y곪{âpê dê³vâ°Àâó¬·[. }Ö}â°
Ýê©Ôâ°Àâ¬ÍêD© `|â½vâÀÖÐ ÅâÑKÌâ°}êQ© }⪲î' Uª{â°.

Ïê©pê dâvêgê Ý곩РyâÈêÏÖgâ¬î
E{ê©}â° ý©gê? E{â° dêrD ÀâÃÖyâ·[. E{â° Éâgâ°x ÅâÑK. }ÖÀâó Àâ°°ª{ê
¾gâ°Ëx ÅâdâK¾Ðªyâ «}âQÀÖ{â %{âdâ³" Àê°©·WrD{â¶[pâ°Àâ ~âpÖ¥ÅâÑKÌâ° {Ö}â
ÀâÃÖÚ{êM©Àê. Àâ°{â°ÀêЪyâ Àê³{â·° ×dâ" Ýâ°vâ°Ð g곪ÏêgâÔ곪¬gê
ArÀÖvâ°ÀâÔâ°. Àâ°{â°ÀêÌâÃÖ{â Àê°©Èê ArÀÖvâ°À⬷[. {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ°
ÅâÑKÌâ°}â°Q ÏêÔêÉâ°Àâ Àâ°yâ°K ÅâÑKÌâ°}â°Q Ýêkâ°+ ±Ìâ°Éâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ°ÀâÀâó. E{â°
dâ³vâ ~â³xË gâ°pâ°gâÔâ° {ê³pêÌâ°°Àâ{âdê" Àê³{â·°. ~â³xË gâ°pâ°{âµâË}âÀÖ{â
Àê°©Èê Ýê³ÌâÃÖMrgâÔê·[ ¾ªyâ°²vâÏê©dâ°. ogâ ¾Àâ°gê gâ°pâ°ÅâÑK Uª± {ê³vâG

194

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

O¹ ûÑ"{ê. %{â}â°Q I~âÌ곩Ðû ¾©Àâó Àê°©Èê Àê°©Èê }âvêΰî. gâ°pâ°ÅâÑKÌê°©
EÚ© ±ZÝÖWªvâÀâ}â°Q AÀâîû{ê. ÅâÑK ¾Àâ°W{Ögâ°Àâ{â°.
{ê©Æ {ê©Àâ· mgâyâ Àê°, d곩s}â ~â³uê d곩Ìâ° é
Éâ{â°$pâ° Ñ ~â³uÖ ÑÌê°, Éâ±Ñ© ~â³uÖ Ý곩Ìâ° éé
ÝÖgêÌê°©,
d곩s}â »©zâË ÅâZÀâ° ÅâZÀâ° AÀê é É곩 Áâ· gâ°pâ° dê kâpâx}â ~ÖÀê éé
o dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâ{âîª{â ÅâÑK {⳸yâÀÖgâ°Àâ{â°. ¾©Àâó U¶[ÌâÃÖ{âpâ³
(gâsDÌâÃÖÐ) ÉÖLΰÌâÃÖ{âpê Àâ°}ê Àâ°ª¬ ayÖKÌâ°~â³ÀâËdâ ¾Àâ°W}â°Q
UÔê{ê³Ìâ°°XÀâpâ°. E{â° µâyâÿû{âP. Àâ°}â{â¶[ Uvê²vâ{ê© Éâ{â°$pâ°Æ}â
}ÖÀâ°Æpâ¶. Àâ°pêyâ³ dâ³vâ Ýâx{â {ÖÝâÏê©vâ.

kâª{Ö dê³vâÏê©Úî
kâª{Ö Àâ°yâ°K «dê_ dê³vâ¬î. gâ°pâ°kâpâxgâÔâ}â°Qù{â° Iù{â dâvê ¾Àâ°W |â}â{Ö}â
Ïê©vâÀê© Ïê©vâ. Odêª{âpê, ¾©Àâó dê³rD ÝâxÀâó %Àâîª{â {â°pâ°~âÌ곩gâÀÖ{âpê,
A %~âpÖ|âdê" ¾©Àâò Ýê³ÇêgÖpâpÖgâ°Æî. A{âMîª{â Ýê©Ôâ°Àâ{â°. ¾©Àâó
Eªzâ{âîª{â {â³pâÆî. kâª{Ö Àâ°yâ°K «dê_ Upâvâ° ÉâÀâ°Àê©. {â³pâÆpâ°Àâ{ê©
Èê©Éâ°.

%}âX ÀâÃÖyâ°gâÔâ°
Éâ°ù\gê ÉÖÑ_ÌâÃÖgâÏê©Úî. Odêª{âpê, ¾©Àâó Àâ°ÝÖyâWpÖgâ°ÀâÀâpâ°.
ÝâªÉâpÖgâ°ÀâÀâpâ°. ÝâªÉâÀâó Ýê³·û{âM¶[ yâ}âQ kâ°ªkâ}â°Q yâ³îÉâ°À⬷[. Éâ°Ôâ\}â°Q
Àê°kâ+{â°. ÌâÃÖîgê }ÖÀâ°Æ·[Àêò© %Àâpâ° aÔê\Ìâ°ÀâpÖgâ°Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[.
Nªkâ Àâý© u곩 }ÖÀâ° Ýêô uÖ}Ö é ²}Ö }ÖÀâ° Éâ± ¾©kâ ±fÖ}Ö éé
ÌâÃÖpâ %}ÖXÌâ°Àâ}â°Q ÉâýÉâ°Æp곩 %Àâpâ gâ°xgâÔâ³ ¾Àâ°W¶[ ±ª{â°²vâ°ÀâÀâó.
%{âîª{â {â³pâÆî. ÌâÃÖÀâ Àâ°}êÌâ°¶[ ÀâÃÖªÉâ{â %ÚgêÌâÃÖgâ°Àâ{곩 %¶[
IxJ¬î. ÉÖ|âXÀÖ{âpê %¶[Ìâ° ¾©pâ}â³Q dâ°ÚÌâ°Ïê©Ú. ~ÖyêZgâÔâ}â°Q yê³Ôê{â
Àê°©Èê dâ³vâ %¶[ ÀâÃÖªÉâ{â %Àâµê©Íâ Iù¬pâ°Àâ{â°.
ÌâÃÖÀâ{곩 ÉâLÔâ{â¶[ ~âZÉÖ{âÀâ}â°Q û]©dâîÉâÏê©Úî.
}ÖÀâ°{â uê³yêgê ¾Àâ°W Äyâ½gâÔâ dâÈÖXxÀâó AÐpâ°Àâ{â°. Äyâ½gâÔâ dâÈÖXxdÖ"Ð
תyê Ïê©vâ. µÖZ{ÖP¬gâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ{â° %ÀâµâXÆ·[. Àâ°½yâ°XÈ곩dâ{â aª{â°
ÀâÍâË Äyâ½È곩dâ{âÀâîgê aª{â° ¬}âÀÖÐpâ°Àâ{â°. ÌâÃÖîgê ûgâ°Àâ{곩 %Àâpâ
71 Ä©ùgê I{ÖPpâÀÖgâ°Àâ{â°. A{âMîª{â Äyâ½ dâÈÖXxdÖ"Ð ¾Àê©}â³

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

195

ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â°¬·[. ÌâÃÖÀâ dÖpâxdâ³" Äyâ½ ÅâdâKpÖgâ¬î. ÀÖÉâ°{ê©Àâ dâ½ÍâJ}â³
%m°Ë}â¾gê E{â}êQ© Ï곩ºû{â}â°. `{ê©ÀâyêgâÔâ, Äyâ½gâÔâ ÅâÑK ÀâÃÖvâ°Àâ{â° Ïê©vâ.
~êZ©yâgâÔâ ÅâÑKÌâ°ªyâ³ Ïê©vâÀê© Ïê©vâ. ¾©}â° }â}âQ}â°Q ÅâÊÉâ°, }â}âQ¶[
ÉâÀâÃÖÀꩵâgê³Ôâ°\' Uª{â° Ýê©ù{ê. %Àâ}ê© %m°Ë}â}â gâ°pâ°ÀÖÐ{âM. %ªyêÌê°©
¾Àâ°W Äyâ½gâÔâ° Éâ]gâË{â¶[Ìê°© Epâ¶, Äyâ½È곩dâ{âÈê[© Epⶠ%zâÀÖ
~êZ©yÖyâWÀÖÐ a{ÖMvâ°»Kpⶠ%ÀâîgÖРתyê Ïê©vâ. aª{â° Àê©Ôê ¾Àâ°W
Äyâ½gâÔâ° }ÖÀâ° ~âvê{â° µâî©pâ ²sD{âMpê %Àâpê·[ ÉâyâXÀÖÐ %Àâ°pâÈ곩dâ
ÀÖûgâÔÖÐpâ°yÖKpê. %¶[ %Àâîgê ÝâûÆ·[, ¾©pâÚdê E·[. %Àâîgê Nr
dâùÉâ°Àâ{â° Ïê©vâ. תyê ÀâÃÖvâ¬î. ÝÖgê ÀâÃÖÚ{â¶[ Àâ°yêK Äyâ½ÅâÑKÌê°©
Agâ°Àâ{â°. `gâ°pâ°Àâ}êQ© |ÖX¾Éâ°' ÅâÑK ÀâÃÖvâ°.
ÀâZyâ, }ê©Àâ°, »¼, Ýâ±TgâÔâ¶[ dÖ·}â %zâÀÖ Ïê©pê î©»Ìâ° ÅâÑKÌâ°}â°Q
ÀâÃÖvâ°Àâ{â° Epâ°Àâ{âîª{â %ÀâógâÔâ}â°Q AkâîÉâ°Àâ{â° Ïê©vÖ. ¾©Àâó Iù{ê·[
ÏÖÝâX AkâpâÇêΰª{â, Ýâ·ÀÖpâ° }⪲dêgâùª{â {â³pâÀÖÐ Éâ]yâªyâZXÀÖÐî.
gâ°pâ°Àâ}â°Qù{â Ïê©pÖÀâ ÅâÑK |ÖX}âgâÔâ³ Ïê©vâ. %Àâógâùª{â ¾Àâ°W ÅâÑK
{⳸yâgê³Ôâ°\Àâ{â°. gâ°pâ°m}âpâ d곩~âdê" gâ°îÌâÃÖgâ°Æî.
%}ÖXÌâ°Àâ}â°Q ~â³ÊÉâ¬î. ¾Àâ°W |ÖX}âÀâó %vâG{Öî ýÚÌâ°°Àâ{â°. E{â° dâ³vâ
%}âXÅâÑKÌê°ª{ê© ~âîgâ¹yâÀÖgâ°Àâ{â°. gâ°pâ°Ægê Éâª~â³xË µâpâÇÖÐî. %Àâ¾gê©
¾Àâ°W}â°Q %ÄËûdê³ù\.
I~âÀÖÉâ ÀâÃÖvâdâ³vâ{â°. }ÖÀâ°|ÖpâÇêЪyâ Àê³{â·° ÀâÃÖvâ°»K{âMpê, ÀâÃÖÚ{âMpê
%{â}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ°Àâ{â° Ïê©vâ. ¾Àâ°W m}âW¥m}ÖWªyâpâ{â dâÀâ°ËgâÔâ}êQ·[ gâ°pâ°
dâÔê¬pâ°Àâ}â°. ÀâÃÖyêÌ곪¬gê %zâÀÖ Ïê©pêÌâ°Àâp곪¬gê }âÀâ°W ±Ú{ÖrÆ·[.
dê©Àâ· ¾Àâ°W |ÖX}â Àâ°yâ°K ÅâpâÀâÉê aª{ê© ¾rD}â¶[pⶠUª{â° }â}âQ %«ÈÖÍê.
Ïê©pê¶[Ì곩 %{â° }â°x°×dê³Ôâ\¬pâ¶. EÍÖD{âpê ¾Àâ°gê ÅâÑK (gâ°pâ°ÅâÑK)
|â½vâÀÖÐ |ÖX}âÀâò ûLpâÀÖgâ°Àâ{â°. %{ê© ¾Àâ°W}â°Q ÉâyâXÈ곩dâdê" }âvêÉâ°Àâ{â°.
}Ö}â° %}âX »©zâËÉÖL}âgâùgê Ý곩Ðpâ°Àê. UÈê[¶[ Ý곩Ðpâ°Àê}곩 %Èê[·[
m}âp곪¬gê ÀâÃÖyâ}ÖÚpâ°Àê. %¶[ O}â° }âvêÌâ°°Àâ{â°, %¶[Ìâ° î©»
îÀÖm°gâÔê©}â° Uª{â° »ùÌâ°°Àâ{âdê" UÈê[vê Ý곩Ð{êM©}ê. U·[ |âÀâ°ËµÖÉâçgâÔâ
uÖC}â ~âvê¬{êM©}ê, e¬{êM©}ê. %ÍâD}â°Q ¾©Àâò ~âvê¬pâÈÖîî. %Íâ°D
»©zâËÉÖL}âgâÔâ}â°Q ¾©Àâó Åê©s ÀâÃÖÚpâÈÖîî. Àâ°yêK Ýê©Ôâ°Àê }â}âQ Ý곩pÖrÀâó
ÌâÃÖp곪¬gâ³ E·[. ÌâÃÖÀâ ÀâÉâ°KgâÔâ° ¾Àâ°W AyâW dâÈÖXxdÖpâdâ %·[. ¾Àâ°W
|ÖX}âÀâ}â°Q dâ·Ñ «}âQ ÀâÃÖÚ gâ°pâ°ÅâÑK ¾·[{âªyê ÀâÃÖÚ ¾©Àâó Ýâ°kâ+pÖÐ

196

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

»pâ°gÖvâ°Àâ{â}â°Q yâÄRÉâ°Àâ{âÍêD© }â}âQ gâ°î. Àâ°}âÀâó aª{ê© Epâ°Àâ{â°. %{â}â°Q
aª{ê© dâvêgê ¾¶[Éâ°Àâ{â}â°Q ÉÖºÉâ·° }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àê.
Éâªdê_©~â{â¶[ Ýê©ÔâÏê©dêª{âpê, gâ°pâ°ÅâÑKЪyâ Ïê©pÖÀâ ÅâÑKÌâ°}â°Q ¾©Àâó
ÀâÃÖvâ¬î. ÅâÑKgê ÏÖ|êÌâ°°ªÂÖgâ°Àâ ÌâÃÖÀâ dê·ÉâÀâ}â°Q ÌâÃÖpâ° ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°.
gâ°pâ°ÅâÑK {⳸yâÀÖgâ°Àâªzâ dÖÌâ°ËgâÔâ}â³Q ÀâÊËÉâÏê©dâ°. E·[ÀÖ{âpê ¾Àâ°W
ÅâÑK¥|ÖX}â, ƵÖ]ÉâgâÔâ° Upâvâ° {âªvêÌâ°¶[ dÖ¶rDªyê AÐ dÖ· ~â°pâ°Íâ}â
mgâ»K}â¶[Ìê°© ÉÖLΰÌâÃÖgâ°Æî. ÝÖgÖgâ¬pâ·° gâ°pâ°Æ}â¶[Ìê°© ~â³xË
ƵÖ]ÉâÆpâ¶. Ïê©pê©}â}ê³Q ¾©Àâó dêôd곪vâpê gâ°pâ°Æ}â¶[ ¾Àâ°W ƵÖ]ÉâÆ·[
Uª{ê© %zâËÀÖgâ°Àâ{â°. gâ°pâ°Àâ}êQ© }⪲ ÉâÀâ°~âËxÅÖÀâ ÏêÔêûdê³Ôâ\·° ¾©Àâó
Ïê©pê O}â}â³Q (gâ°pâ°ÅâÑKÌâ°}â°Qù{â°) ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ{ê© Éâî.
}âÀâ°W mgâÔâ ÌâÃÖp곪¬gâ³ E·[. U·[Àâò yâÀâ°W yâÀâ°W ÉÖL}â{â¶[Àê. ¾©Àâó
U·[îª{â, U·[ AdâÍâËÇêgâùª{â {â³pâÀÖÐ gâ°pâ°ÅâÑKÌâ° O¹Ìâ°}êQ©î Àê°©·dê"
ÉÖgâ°Àâ{â° %ÀâµâXÆ{ê. ¾Àâ°Ð{â° Ýê³Éâ Ýâ°r°D. gâ°pâ°Àâ}â°Q ²r°D Ïê©pêÌâ°
AµâZÌâ° ±Ìâ°Éâ¬î. Àê³{â¶}â{ê·[Àâ}â°Q Àâ°pêyâ° ²Ú. ¾Àâ°gê ÌâÃÖpâ³ ýªÉê
dê³vâ°À⬷[. Uªzâ dâïx ~âZÉâªgâgâÔâ° U{â°pÖ{âpâ³ úÍâX}â° gâ°pâ°Àâ}â°Q {â³pâ
ÀâÃÖÚ Ïê©pêÌâ°Àâpâ AµâZÌâ° ~âvêÌâ°°Àâ{â° Ïê©vâ.
Éâ°Ù Àê°© yâ°pê°ü° }â Åâ³·³, {â°ÿÙ Àê°© }â ÝÖpâ ÀâÃÖ}â³ é
YÉÖ ~âZÅÖÀâ Åâpâ {ê©, Àê°©pê %º©pâ Àâ°}â Àê° éé
U·[Àâò Àâ°}â{â¶[ Agâ°Àâ g곪{â·¬ª{â {â³pâ IùÌâ°·° Ýê©ù{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ°.

gâ°pâ°dÖpâ°xX gâùû (gâ°pâ°ÀÖuêC ~Ö·}ê)
ogê©}â° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°? gâ°pâ°gâÔâ Àâ°°ÙÀÖ¹Ìâ°}êQ© dê©Ôâ°Àâ{°â , ~Ö¶Éâ°Àâ{â°.
|âÀâ°Ë{ÖÉâÊ© ÉÖý©±pâ}â°Q dê©ù{âpâ°, `Ýê©! dâ½~Ö¾|Ö}â, gâ°pâ°Àâ°°ÙÀâ}â°Q
Ýê©gê gâ°pâ°»Éâ°Àâ{â°?' ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
m± ·gâ yâ}â Àê° ÝâªÉâ pâÝÖΰ é ¾pâfê µâ±M %ªyêô }âý© uÖΰ éé
U¶[Ìâ°Àâpêgê µâî©pâ{â¶[ ~ÖZxÆpâ°Àâ{곩, %¶[Ìâ°Àâpêgê gâ°pâ° µâ±M
¾pâªyâpâÆpâ¶.
gâ°pâ° AuÖC ¾pâÙyâ pâÝê, uêôÉê Àâ°¹ý Åâ°mªgâ é
gâ°pâ° µâ±M{âÈê[ |ÖX}âÆpâ¶, ÅâmªgâÀêª{â° ÝÖÆgê ÝêÉâpâ°. %{â° Àâ°¹Ìâ°yâKÈê©
|ÖX}âÆsDpâ°Àâ{â°. yâ}âQ AÝÖpâÀâ}â°Q }â°ªgâ·° Ý곩gâ°ÀÖgâ Àâ°¹Ìâ°}â°Q Ýê³pâgê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

197

EsDpâ°Àâ{â°. A{âpê %{âpâ |ÖX}âÀê·[ Àâ°¹Ìâ° Àê°©ÈêÌê°© Epâ°Àâ{â°. {⽸D Ïê©pê
dâvê Ý곩gâ°À⬷[.
dâÝêô dⲩpâ |âÀâ°Ë{ÖÉâ Éê, Ìâ°Ýâ gâ°pâ°Àâ°°Ù d곩 %ªgâ éé
E{ê© `gâ°pâ°Àâ°°Ù'. E{âîª{â Ýâ½{âÌâ°Àâó ~âZdÖµâÀâÃÖ}âÀÖgâ°Àâ{â°. Àâ°yâ°K {â°ÍâD
±°¬PÌâ°° }ÖµâÀÖgâ°Àâ{â°. gâ°pâ° }Ö}âdâ{ê©Àâ %Àâpâ° ý©gê yâÀâ°W ÀâÃÖyâ°gâÔâ¶[
Ýê©ù{âpâ°,
µâ±Mý Éê©Àê É곩 gâ°pâ°Àâ°°Ù Ý곩ΰ© éé
Àê³{â·}êÌâ°{â° ¾Àâ°gê ÌâÃÖÀâ µâ±MÀâ}â°Q }Ö}â° Ýê©ù{ê? ÝÖgê Ýê©ù{â°{âpâ¶[
}â}âQ ÉÖ]zâËÀꩾ{ê? %{ê·[ ÌâÃÖpâ dâÈÖXxdÖ"Ð Ýê©ù{â°M? ¾Àâ°gÖÐÌê°©
%·[Àê©?
ÌâÃÖpÖ{âpâ³ ¬}â{â¶[ 50 Éâ· Éâ°Ôâ°\ Ýê©Ôâ°»K{âMpê %Àâ}â° ÅâdâK}ÖÐ{âMpâ³
%{곪{â° ÀâXªgâX ~â{â. ¾Àâ°W {⽸DÌâ°¶[ dâ³vâ %{âdê" ÌâÃÖÀâ ÏêÈêÌâ°³
EpâÏÖpâ{â°. Upâvâ}êÌâ°{ÖÐ ÌâÃÖpâ° Àâ°|âX~Ö¾gâÔ곩, }âµêÌâ°¶[
%vÖGvâ°»KpâÀâp곩 %Àâpâ}â°Q ¾Àâ°W {⽸DÌâ°¶[ »pâÉÖ"pâ ÀâÃÖÚî. yâ}âQ
Ýêªvâ»Ìâ°}â°Q ²r°D ~âpâpâ Ýêªvâ»Ìâ°}â°Q eÈêôû{âpê %Àâpâ° kâîyâZý©}âpâ°. {â³pâ
ÀâÃÖÚî. %ÀâîgÖÐ ¾Àâ°W %ªyâÿdâpâx Æ°ÚÌâ°ÏÖpâ{â°. m³uÖvâ°ÀâÀâpâ°
Ñ©Ôâpâ°. ÌâÃÖpâ° À곩ÉâgÖpâp곩, %ÀâXÀâÝÖîgâÔ곩 %Àâpâ}â°Q ¾©Àâó ¾ª¬û
{â³pâ ÀâÃÖÚî. Ê©ÀâÝâyêX ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpâ}â°Q dâ°îyâ° ¾Àâ°W Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ÌâÃÖÀâ
ÉÖL}âÆpâ·° µâdâX? EÀê·[ {â°gâ°ËxgâÔâ}â°Q ¾Æ°Wª{â {â³pâ ÀâÃÖvâ·°
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê, %Àê·[Àâ}â°Q yâXÊûî Uª{â°. EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâ{â³ aÔê\Ìâ°{â·[.
%Àâpê©}â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°? ¾Àâ°gê aª{â° ~êôÉêÌâ°Íâ³D Àâ°ÌâÃÖË{ê %Àâpâ°
dê³vâ°À⬷[. ÉâyâXÀÖÐ ¾Àâ°W ýîÀê°Ìê°© {ê³vâG{â°.
aª{곪{â° Éâ· o ÆkÖpâgâÔâ° ±pâ°ÀâÀâó. ÌâÃÖÀâ{â}â³Q gâ°pâ°Àâó
I~â{ê©úÉâ°»Kpâ°Àâp곩 %{ê·[ ÉâîÌâ°·[. }Ö}ê©}â° ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àê}곩
%{ê© ÉâîÌâÃÖ{â°{â° Uª±ªzâ ~âîûL» IªÂÖgâ°Àâ{â°. ý©gê »ùÌâ°ÏÖpâ{â°.
¾©Àâó Àâ°}âdê" %º©}âpÖ{âpê %{â° Àâ°yêK ÉâªÉÖpâ{â¶[Ìê°© ²©ùÉâ°Àâ{â°. A{âMîª{â
gâ°pâ°Ægê© µâpâÇÖÐ. ¾Àâ°W {Öî yâ°ùÌâ°Ïê©Ú.
}ÖÀâ° ÉâyâX gâ°pâ° ÉâyâX Ý곩, A~â ÉâyâX u곩 Ý곩Ìâ° é
»©}â ÉâyâX m± Odâ Ý곩, ÆÍâ Éê %Àâ°½yâ Ý곩Ìâ° éé
Àâ°³pâ}êÌâ°{â°, ¾©Àâó ÉâyâXÀê© Ýê©gê? gâ°pâ° Ýê©ù{âM}â°Q kÖkâ³ yâ~âR{ê©
ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. ¾Àâ°W{ê© ÆkÖpâ Ïê©vâ. ¾Àâ°W Àâ°}âûb}â¶[ ±ª{â°{â³ Ïê©vâ.
gâ°pâ°Àâkâ}âÀâ}êQ© Akâîû A{âîûî.

198

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

fÖdâ Ý곩 gâ°pâ° dê kâpâx Àê°, y곩 yâ°pê°ü° ÀⰪʷ Æ°Èê éé
}Ö}â° ÆkÖp ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ{ê© Éâî Uª{â° Uª¬gâ³ %}âQÏê©Úî.
Àâ°°pê°ü°{â°¾ÌâÃÖ pâ³tê y곩 pâ³tâ}â {ê©éé
¾©Àâó ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ{ê© Éâî Uª{â° EÚ© mgâyêK© Ýê©Ôâ°Àâªyâ ~âîûL» aª{â° Éâ·
±pâ±Ýâ°{â°. A{âpê gâ°pâ° E{â° ÉâîÌâ°·[ U}â°QÀâ}â°. E{â}êQ© }⪲î. a±T
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâ mgâ{â o ehâ{â¶[ Ýâî{â°Ý곩gâÈÖpâ. %Àâ}â° %{âîª{â Ýê³pêgê
±pâ°Àâ}â°. Àâ°}â{â ÀâÃÖÌê°Î°ª{â Ïê©pêÌâÃÖÐ, gâÚ {Öspâ°Àâ}â°. %{âdê" %Àâ¾gê
ÀâÃÖ}âXyê E{ê. Éâî ogâ ¾Àâ°W {ÖÔâ ¾Àâ°W dêôÌâ°·[{ê.
Éâ°Àâ°W}ê ÝâÇêgê gâsDûdê³Ôâ\¬î. mgâÀâó }âgâ°Àâ{êª{â° ¾©Àâó ÆkÖîÉâ¬î. %{â°
ÝÖgê Epâ¶
gâ°pâ° AuÖC Èê AÀâý©, gâ°pâ° AuÖC Èê uÖÌâ° é
dâÝêô dⲩpâ ÀÖ {ÖÉâ Õpâ, ±ÝⰠƺ %Àâ°½yâ ~ÖÌâ° éé
gâ°pâ° AuÖC~Ö·}êЪyâ {ê³vâG I~ÖÉâ}ê Ïê©p곪¬·[. gâ°pâ°Æ}â AuêC
~Ö¶Éâ°ÀâÀâ¾gê }â° `gâ°pâ°Àâ°°Ù' U}â°QÀâpâ°.
gâ°pâ° AuÖC Èê AÀâý©, gâ°pâ° AuÖC Èê uÖÌâ° éé
E{ê© gâ°pâ°ÅâÑK.
gâ°pâ°ÅâÑK %r· %ÀâÃÖ}â %v곩· |âÀâ°Ë}â, Ìâ°Ýâ ÉâpâÉâ {â³uÖ }Öý© é
m~â Ì곩gâ ÀâZyâ yâ~â {Ö}â ~â³uÖ, yâ½x Éâ{â½µâ Ìâ°Ýâ mgâ dâý© éé
ÅâÑKÌâ° Àâ°°ª{ê »©zâË, ÉÖQ}â, ~â³uê Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔê·[ %zâËÆ·[{âÀâógâÔâ°.
yâ}â°¥Àâ°}â¥|â}⬪{â gâ°pâ°gâÔâ Éê©Àê ÀâÃÖvâÏê©dâ°. gâ°pâ° Éê©Àê
Àâ°Ýâyâ®~â³xËÀÖ{â°{â°. ÉÖý©±pâ° yâÀâ°W ÀÖ¹Ìâ°¶[ ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
gâ°pâ° Éê©ÀÖ u곩 dâpê Éâ°ÅÖgâ é m}âW m}âW dÖ ~Öyâdâ ÅÖuÖ éé
m}âW¥m}ÖWªyâpâgâÔâ ~Ö~âgâÔâ° }ÖµâÀÖgâ°ÀâÀâó. Àâ°°ª{ê %Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
gâ°pâ° Éê©ÀÖ Éê Ýâ½{âÌâ° ~âZdÖµê éé
Ýâ½{âÌâ° ~âZdÖúÉâ°Àâ{â°.
{â°Àâ°Ë» ÅÖuê, ~Öyâdâ }Öµê éé
{â°Àâ°Ë» eÚ Ý곩gâ°Àâ{â°. ~Ö~âgâÔê·[ dâÔêÌâ°°ÀâÀâó, Éâ°ÅÖgâ %ª{âpê
ÅÖgâXÀâªyâpÖgâ°Æî. Éâ{â°$pâ°gâÔâ Éê©Àêΰª{â Éâdâ·Àâò Agâ°Àâ{â°. EÀê©
Àâ°³pâ}â°Q %}â°Éâîûî.
aª{â° dâvêgê ÉÖý©±pâ° úÍâXîgê }Ö·³" |âÀâÃÖËkâpâÇêgâÔâ}â°Q »ùû{âpâ°. o
}Ö·³" |âÀâ°ËgâÔâ úÍâX}â¶[pâÏê©dÖgâ°Àâ{â°.
yâ}â Àâ°}â |â}â Éê gâ°pâ° Ñ Éê©ÀÖéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

199

gâ°pâ°Éê©ÀêÌâ°° ~âpâÀâÃÖyâW yâyâ®{â {ÖîÌâ°}â°Q Éâ°gâÀâ°gê³ùÉâ°Àâ{â°. A{âMîª{âÈê©
|âÀâ°ËµÖÉâçgâÔâ° gâ°pâ°Éê©ÀêÌâ°}êQ© a»K a»K Ýê©ùÀê.
gâ°pâ° Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ¾Àâ°gê ÉÖL}â ÉÖLΰÌâÃÖgâ·° gâ°pâ°Éê©Àê Ïê©dâ°. E·[¬{âMpê
Ê©Àâ}â{â¶[ Uª¬gâ³ %¶[ ¾Àâ°gê ÉÖL}â {ê³pêÌâ°{â°. }Ö}âdâ{ê©ÀâÊ© ÝÖgêÌê°©
E{â}â°Q Ýê©Ô⶷[ ¥ `Éâ°Éê©ÀÖ ±Éâ ÉÖý©ÏÖ'.
ÉÖý©±pâ ÀÖ¹ ý©Ð{ê,
}ÖÀâ°Àâªyâ ±Ýâ°yê Æ°Èê, |ÖX}âÀâªyâ %}ê©dâ é
dâÝêô dⲩpâ |âÀâ°Ë{ÖÉâ Éê, gâ°pâ°ÀâªyÖ d곩ΰ Odâ éé
Upâvâ}êÌâ°{â°, Éê©ÀêÌâ°¶[ ÆÍâÌâ°gâÔâ}â°Q yâXÊÉâ°.
¾Àâ°W Ê©Àâ}â ÆÍâÌâ°pâýyâpÖÐpâ¶. ¬}âÆÚ© }Ördâ ÀâÃÖvâ°yâK ÆÍâÌâ°
ÀÖÉâ}êΰª{â (ÆdÖpâgâùª{â) yâ°ÌâÃÖMvâ°yâK `ÅâdâK}ÖÐpâ°Àê' U}â°QÀâ EÀê·[Àâó
%·[. ÅâdâK}â }âvâÀâùdê Ïê©pêÌâÃÖÐpâÏê©dâ°. %Àâ}â Ê©Àâ}â µêô¶Ìê°©
«}âQÀÖÐpâ°Àâ{â°.
Àâ°³pâ}êÌâ°{â°, Àâ°}â{â¶[ %ÝâªdÖpâ ±pâ¬pâ°Àâ{â°.
Àâ°}â Àê° %ÝâªdÖpâ }â A}ê éé
}Ö}â° Éê©ÀÖdÖªÑ_ Uª± %ÝâªdÖpâ Ïê©vâ.
}Ö·"}êÌâ°{â°, gâ°pâ°gâÔâ µâ±M{â ~âZ»©».
ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°;
gâ°pâ° AuÖC Èê AÀâý©, gâ°pâ° AuÖC Èê© uÖý© é
dâÝêô dⲩpâ yÖ {ÖÉâ d곩, »©}â È곩dâ vâpâ }Öý© éé
gâ°pâ° ÉâÀâ°pâzâ uê©ý ÉâÀâ° Ùvê, dâÆ° dÖÝâ³ d곩 {ÖÉâ é
î¬P û¬P Éê©ÀÖ dâpê, Àâ°°ÑK }â lÖwê ÉÖzâ éé
úÍâX}â¶[, o }Ö·³" |âÀâ°Ë~Ö·}êÌâ°¶[ }⪲dê EpâÏê©dâ°. E{âpâ¶[ Upâvâ°
~âî~â³xËÀÖ{âÀâógâÔâ°.
gâ°pâ° Éê©ÀÖ ÏÖÑ ¾µâ+Ìâ° dâpâéé
Àê³{â·}êÌâ°{â° gâ°pâ°Éê©Àê, Upâvâ}êÌâ°{â° gâ°pâ°µâ±M ~Ö·}ê¥}⪲dê.
u곩 d곩ΰ gâÝê kâÈê Ìâ°Àâ° Ê©»éé
ÌâÃÖpâ° EÀêpâvâ}â°Q yâ~âR{ê© ~Ö¶Éâ°Àâp곩 %Àâpâ° ÉâªÉÖpâÉÖgâpâÀâ}â°Q oÊ
~ÖpÖÐ yâÀâ°W }êÈê Àâ°°r°DÀâpâ°.
gâ°pâ° úÍâX ipâ oµâ]pâ, Æ°· Ñ©}Ö ÅâÑK ÆÀê©dâ é
»©}곩 »Z|ÖpÖ ±¾©, Agê gâªgÖ Odâ éé
gâ°pâ° ÉâÀâÃÖ}Ö úÍâX Àê°, úÍâX ¶ÌâÃÖ dâpâ }ê©Ýâ é

200

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

²·gÖÌê° ²·gê }âý©, Odâ pâ³~â {곩 {ê©Ýâ éé
ÉÖý©±pâ° E¶[Ìâ°yâ}âdâ »ùû{âpâ°,
gâ°pâ° dÖ dâzâ}â ÀâÃÖ}â Éâ± ¶©uê é ÉâyâX %ÉâyâX ÆkÖpâ }â Ñ©uê éé
gâ°pâ°Æ}â ~âZ» ÀâÃÖyâ° ÀâÃÖ}âX, %{âpâ Àê°©Èê ¾Àâ°W yâdâËÏê©vâ. %{â° Éâî
E{êÌ곩 E·[Àêò© Uª{â° kâkêË Ïê©vâ.
ÏêÔê ±pâ·° Åâ³Æ° Áâ·ÀâyÖKÐpâÏê©dâ°. %{âpâ uÖC}â d⽸dâ¾ÐpâÏê©dâ°. %{âpâªyê
}ÖÀâ° ~ÖZ~âKÀÖ{â Àê°©Èê úÍâX IyâKÀâ°}Ögâ°Àâ}â°.
fê©·}Ö Ý곩 y곩 fꩶÌê°, ~âdÖ" Ý곩dâpâ fê©· é
dâ×+© ÉâpâÉ곩 ~ê©pâ dê, ÙÚ© ÅâÌâÃÖ }â yê©· éé

Éâyâbªgâdê" ±¾Q
UÍâ°D Ýê³yâ°K Éâyâbªgâ{â¶[pâ°Àâp곩 %Íâ°D Ýê³yâ°K ¾©Àâó gâ°pâ°ÅâÑKÌâ°¶[
Àâ°°Ôâ°gê©Ôâ°Æî. E{â° |ÖX}â Åâm}êgâùЪyâ Ýê×+}â{â°. Éâyâbªgâ ûgâ°Àâpêgê ÅâÑKÌâ°
~ÖZÄK E·[. g곩ÉÖ]Æ°Ê© ý©gê Ýê©ù{âpâ°.
ÅâÑK Éâ]yâªyâZ Éâdâ· gâ°x fÖ¾ é ²}â° Éâyâbªgâ }â ~ÖÀâyâ ~ÖZ¹© é
ÅâÑK ¾pâ³~âx ÆÆ|â Æ|Ö}Ö é dâ_ÀâÃÖ {âÌâÃÖ Éâyâ ú©· ¾|Ö}Ö éé
ÌâÃÖpâ Ýâ½{âÌâ°{â¶[ Éâ{â°$xÀꪱ Áâ·Æpâ°Àâ{곩 %{ê© ÅâÑK.
ÉâyâbªgâÀêª{âpê©}â°? ×·[pê dâzÖ}âdâgâÔê© ÉâyâbªgâÀêª{â° }ÖÀê·[ »ù¬pâ°ÀêÀâó.
`dâzê' Uª{âpê AÐÝ곩{â°{â°. %{âdê" ÉÖý©±pâ° aÔê\Ìâ° ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q
Ýê©ù{âpâ°,
ÀâÃÖÈÖ ·dâ"vâ ~â³uÖ ~âyâLpâ, »©pâzâ Ýêô Éâ± ~Ö¾© é
dâÝêô dⲩpâ Éâ°}곩 ÅÖΰ ÉÖ|곩 kÖp곩 Àê©{â dâÝÖ¾© éé
Éâyâbªgâ{â IgâÀâ°Àâó Ýâ½{âÌâ°¬ª{â Agâ°Àâ{â°. dâzêÌâ°° yâÈêÌâ° (Àê°{â°Ôâ°) dê·Éâ.
%{â}â°Q Ïê©dÖ{âÀâpâ° dârD±Ýâ°{â°. dâzê ÝêÇê{â° Ýê©Ôâ°Àâ{â° Éâ°·Åâ.
Éâyâbªg⬪{âÈê© ÅâÑK Ýâ°r°DÀâ{â° Àâ°yâ°K ~ÖZÄK ûgâ°Àâ{â°.
Àê³{â·° `ÅâÑK' µâ±M{â %zâË Ýê©Ôâ°Àê. ÆÍâÌâ°gâÔâ yÖXgâÀê© ÅâÑK. ÌâÃÖpâ³
ÆÍâÌâ°Å곩gâÀâ}â°Q yâXÊÉâ°À⬷[ Uª{â° ÉÖý©±pâ° Ýê©ù{âpâ°.
kñ{âÝâ È곩dâ ±Éê Åâgâ Àâ°ý© é Åâgâ Éê d곩N }ÖXpÖ }Öý© éé
ÌâÃÖpâ³ E{âîª{â Ïê©pêÌâÃÖз[.
uÖC}â kâ{âîÌâÃÖ ÊÉâ}ê ¶©¾©, Àê°ô¶ dâpâ |âpâ ¬©¾ é
Odâ dⲩpÖ myâ}â Éê ¶©¾, uê³X© Ñ© yê³X© |âpâ ¬©¾ é

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

201

kâ{âîÌâÃÖ î°ü°¾© pê© î°ü°¾© éé
ÉâyâbªgâÀâ}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°ÀÖgâ m}âpâ° %Ôâ°Àâ{â}â°Q ¾©Àâó }곩ÚpâÏê©dâ°. %Àâpê·[
ÅÖÀâódâpÖвvâ°Àâpâ°. a±T Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâ ý©gê ÀâÃÖvâÈÖpâ. Odêª{âpê,
Àâ°}â ý© p곩Àê, Àâ°}â ý© gÖÀê ...é
ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
ÏÖÝâpâ }â ¬ÙÈÖΰÌê°, %ª{âpâ Ñ©ÊÌê° Ýê©yâ éé
E{ê·[ Àâ°}â{â ÀÖX~Öpâ, E{â}â°Q ÅâÑK U}âQ¬î. Ýê³pâgê gâªÂê Ýê³vêÌâ°°Àâ{â°
ÅâÑKÌâÃÖgâ{â°. E{ê·[ dÖ·}â }Ördâ. dê·Àâpâ° ÏÖÝâX %·ªdÖp⬪{â
Éâ°ª{âpâÀÖÐpâ°Àâ{â}â°Q ¾©Àâó }곩vâ°Æî. ÝÖgêÌê°© ÅâdâKpâªyê dÖx·°
~âZÌâ°»QÉâ°Àâpâ°. ÉÖý©±pâ° E{â}â°Q ÅâÑK Uª{â° a~â°RÀ⬷[.
Àê³{â·° ÅâdâKpâ}â°Q gâ°pâ°»Éâ°Àâ{â°. %Àâpâ}â°Q Éâ³dâ_WÀÖÐ ~âî©Ñ_Éâ°Àâ{â°. %Àâpâ°
~âZÅâ°Æ}â dâ½~êÌâ°}â°Q {ê³pâÑûpâ°Àâp곩 Uª±°{â}â°Q }곩vâ°Àâ{â°.
%Àâpê©}Ö{âpâ³ Ðù~ÖtâÀâ}â°Q aÄRÉâ°»K{âMpê %{â}â°Q »ù{â°dê³Ôâ\Ïê©dâ°.
~â³xËgâ°pâ°Æ}â (Éâ{â°$pâ°Æ}â) ·dâ_xgâÔê©}Ö{âpâ³ (¾Àâ°gê »ù¬pâÏê©dâ°) %¶[
gâ°pâ°»Éâ±Ýâ°{곩? ÆÍâÌâ° ÀÖÉâ}êgâùª{â Akê Epâ°Àâp곩? ÆÀÖýyâpê©,
%ÆÀÖýyâpê©? uÖC¾ÌâÃÖÐ Éâª}ÖXÉâ û]©dâîûpâ°Àâp곩? U·[Àâ}â°Q yÖXgâ ÀâÃÖÚ
Éâª}ÖXûÌâÃÖÐpâ°Àâp곩? U·[Àâò Éâªyâpâ dâ°îyÖ{â ÀâÃÖý» ~âvê{â°d곪vâ°
%Àâpâ Éâªgâ{â¶[{ÖMgâ ÉâyâbªgâÀÖgâ°Àâ{â°. %{â° aª{â° dâ_xÀÖ{âpâ³ ÉÖdâ° Áâ·
¾©vâ°Àâ{â°.
ÉÖyâ Éâ]gâË i %~âÀâgâË, |âpñ yâ°ÈÖ Edâ %ªgâ é
yÖý Éâdâ· Æ°· }Öý© yâ°Èê, uÖ dâ_x Èñ Éâyâbªgâ éé
Éâyâbªgâ{â¶[ Àâ°³pâ° ÀâÃÖyâ°gâÔâ° ÉâRÍâDÀÖÐ (¾ÙpâÀÖÐ) ~ÖZ~âKÀÖgâ°ÀâÀâó.
Éâyâbªg⬪{â Àâ°³pâ° ÈÖÅâgâùÀê.

É⪵âÌâ°gâÔâ ¾pÖdâpâÇê
Éâyâbªgâ{â¶[ É⪵âÌâ°gâùgê ÉâÀâÃÖ|Ö}â ûgâ°Àâ{â° Àê³{â·}êÌâ°{â°,
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q A¶û{Ögâ %Àâpâ ±°¬PÌâ° Àâ°}â{â %ÈñÑdâyê
%îÀÖgâ°Àâ{â°. ¾Àâ°W UÍê³D© ~âZµêQgâùgê IyâKpâ {ê³pêÌâ°°Àâ{â°. dâzê Àâ°yâ°K
Éâyâbªgâ{â¶[ ÀâXyÖXÉâÆ{ê. dâzêÌâ°¶[ Àê©{â µÖÉâçgâÔâ¶[Ìâ° dâzêgâÔê© Epâ°ÀâÀâó.
%ÀâógâÔâ¶[ AfÖX}âÆpâ°Àâ{â°. }Ö}â° dâzêgâÔâ}â°Q ¾ª¬Éâ°»K·[. Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ°

202

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

AyâWyâyâ®{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâpâ°. Éâyâbªgâ{â¶[ ÉâÀâ°gâZ É⪵âÌâ° ²r°DÝ곩Ð
Ýâ½{âÌâ°{â %ª|âdÖpâÀâò dâÔêÌâ°°Àâ{â°.

¾©Àâó OdÖgâZyêÌâ°}â°Q ÉÖºÉâ°Æî (×yâK OdÖgâZÀÖgâ°Àâ{â°)
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ Éâ¾QºÌâ°¶[ ~â³xË ÀÖyÖÀâpâxÀê© OdÖgâZÀÖgâ°Àâó{â°.
%Àâpê©}â° mÂÖm³rpÖÐpâ°À⬷[ %zâÀÖ dê©Éâî ÀâÉâç |âîûpâ°À⬷[.
Àâ°}â }â pâªgÖÌê° Ì곩Щ, dâ~âvÖ pâªgÖÌê° ¶ÌâÃÖ éé
ÉÖÀâÃÖ}âX m}âpâ |ÖX}âÀâó EÚ© ÉâªÉÖpâÀâ}êQ© Éâ°yâ°KÀâý¬{ê. %{âpâ¶[ aª¬¾yâ°
ÉâyâXÆ·[. ÉâyâXÀâ°ÝÖyâWpâ¶[ Ý곩gâ°Àâ{âîª{â kêôyâ}âX, OdÖgâZyê ±¶Ìâ°°Àâ{â°.
|ÖX}â OdÖgâZÀÖgâ°Àâ{â°. Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ ÉÖ¾|âX{â¶[A|ÖX»Wdâ µâÑKgâÔâ°
·«Éâ°ÀâÀâó.

A|ÖX»Wdâ µâÑKgâÔâ° {ê³pâdâ°ÀâÀâó.
aª{â° %~â³ÀâËÀÖ{â ~âZÅê Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâ µâî©p⬪{â Ýê³pâÝê³Æ°W ¾Àâ°W}â°Q
dâ³vâ°Àâ{â°. %Àâpâ Àֹΰª{â ÑÆgâÔâ° ~âÆyâZÀÖÐ %ªyâpâªgâ µÖª»
~âvêÌâ°°Àâ{â°.
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâîª{â Ýê³pâr A ~âZÅê ÀÖyÖÀâpâx{â¶[ ~âîÉâpâÀâ}â°Q ÆuÖC¾gâÔâ³
aÄRpâ°Àâpâ°. U·[pâ·³[ aª{â° î©»Ìâ° ÑpâxgâÔâ° µâî©pâ{â Éâ°yâK Epâ°ÀâÀâó.
ÌâÃÖpÖ{âpâ³ Àâ°}êgê ±ª{âpê %Àâpâ ÑpâxgâÔâ° Àâ°}êÌâ°¶[ dê·¬}âgâÔâ Àâpêgê
Epâ°ÀâÀâó. ¾Àâ°gê dÖx¬{âMpâ³ ¾Àâ°W %îÆgê (±ª{â° Ý곩Ðpâ°Àâ{â°)
Epâ°Àâ{â°. ¾©Àâó ÌâÃÖpâ{Öpâ³ }ê}â~â}â°Q yâª{âd곪Úpâ°ÀÖgâ %Àâpê© ±ª{â°
²rDpê, ¾©Àâó ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{â A Ñpâx{â ~âZÅê %Àâîgê Àâ°°sD, %Àâpâ° ±pâ°Àâpâ°.
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ µâî©p⬪{â A|ÖX»Wdâ ÑpâxgâÔâ° Ýê³pâr° ¾Àâ°W}â°Q
yâ·°~â°ÀâÀâó. %ª{âpê ¾Àâ°W %ûKyâ]{â dâ·R}ê %ÀâîÐ{ê. %{âpâ ÈÖÅâ ¾©Àâó
~âvêÌâ°±Ýâ°{â°.
dⲩpâ Éâªgâyâ ÉÖ|â° Ñ©, uê³X© g⪬© Ñ© ÏÖÉâ é
u곩 g⪬© dâ°lâ {ê©yâ }âý, y곩 «© ÏÖÉâ Éâ°ÀÖÉâ éé
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ {âµâË}âÀâó EÍê³Dª{â° A|ÖX»Wdâ µâÑKÌâ°}â°Q dê³vâ°Àâ{êª{â°
»ùΰî. %{â° ¬©hâË dÖ·{â ÉÖ|â}êgâùª{â·³ ¾Àâ°gê {ê³pêÌâ°°»Kp⶷[.
%ª{âÀê°©Èê ¾©Àâó }ÖÀâ°¬©dê_Ìâ°}êQ© ~âvê{Ögâ, ¾Àê°W·[ Àâ°³· ~âZÅê
Im]¶Éâ°Àâ{â°. Agâ ¾Àâ°W Aªyâîdâ ÏÖÝâXgâÔâ° ~âZdֵ⬪{â dâªgê³ùÉâ°ÀâÀâó.
A %ÈñÑdâ ÑpâxgâÔâ ~âZdÖµâÀâó µÖª»Ìâ° %}â°ÅâÀâÀâ}â°Q dê³vâ°ÀâÀâó.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

203

Àê°{â°ùgê aª{â° ±gêÌâ° ±·Àâ}â°Q gâ°ÈÖ²Ìâ° Ýâ³ dâ³vâ dê³vâ°yâK{ê, Àâ°}âÀâó
Àâ°°{âgê³Ôâ°\Àâ{â° Uª{â° ÆuÖC¾gâÔâ° Ýê©ù{ÖMpê. }êÝâpâ³Ê© gâ°ÈÖ²Ìâ°
Ýâ³Àâ}â°Q ÌâÃÖÀÖgâ·³ Ýâ»Kpâ EsDpâ°»K{âMpâ°. (gâ°ÈÖ²) y곩r{â¶[
»pâ°gÖÚ{Ögâ Àâ°}âdê" Àâ°°{âÀê¾Éâ°yâK{ê. E{ê© î©» Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ Éâ¾Q|Ö}âÀâó
Ýâ³gâÔâ ÉÖ¾Q|âX{âªyê Àâ°}âdê" µÖª»Ìâ°}â°Q, µâÑKÌâ°}â°Q ¾©vâ°Àâ{â°. A{âMîª{â
%Àâpâ {âµâË}⬪{â ÈÖÅâ ~âvêΰî.
dⲩpÖ Àâ°}â ~âªÓ© ÅâÌâÃÖ, Ivâdê kâÈÖ AdÖµâ é
Éâ]gâË È곩dâ fÖ¶© ~âvÖ, ÉÖý± Éâªyâ}â ~ÖÉâ éé
pÖÀâÃÖÌâ°xÀâò E{â}êQ© Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â°.
}âý© {âî{âZ ÉâÀâ° {â°ÿÙ mÀâ° A}Ö é Éâªyâ Æ°·}â ÉâÀâ° Éâ°Ù }âý uÖ}Ö éé
Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ Éâyâbªgâ{â¶[ AÉÖL Ýêkâ°+yâK Ý곩gâ°Àâ{â°. %ªyâÿdâpâxÀâó
û]©dâîÉâ·Rvâ°Àâ{â°. A{âMîª{âÈê© Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpê·[ Ýê©Ôâ°Àâ{â° Éâyâbªgâ{â¶[
ÉâÀâ°Ìâ° dâÔêΰî Uª{â°. ÉâîÌâÃÖÐ gâ°pâ°»û gâ°pâ°gâÔâ}â°Q û]©dâîÉâÏê©dâ°.
û]©dâîû{â Àê°©Èê %Àâpâ}â°Q ²vâ°Àâ{â° dâÍâDÀÖgâ°Àâ{â°. ¾Àâ°W É⪵âÌâ°gâÔâ}êQ·[
¾pÖdâpâÇê ÀâÃÖÚ ÉÖ]}â°ÅâÆgâÔÖgâ·° ¾|âËîûî. ÌâÃÖpâ ayÖKÌâ°Àâò Ïê©vâ.

Àâ°yêK Àâ°yêK gâ°pâ°{âµâË}â ~âvêΰî
gâ°pâ° dÖ {âµâË}â Ñ©ÊÌê°, ¬}â Àê° dâΰ dâΰ ÏÖpâ é
%Éâ³ÌâÃÖ dÖ Àê°©Ýâ uê³X©, ±Ýâ°yâ dâpê I~âdÖpâ éé
ÉÖ]» Àâ°ÔêÝâ¾ ûªÄ}â¶[ ²{ÖMgâ Àâ°°yÖKgâ°Àâ{â°. %{ê© Ýâ¾ (gâÔâ{â¶[) ²¬pâ¶[
²{âMpê dâx°J IyâR}âQ Agâ°Àâ{â°. %{â° dâ¶[}â Àê°©Èê ²{ÖMgâ ~Öpâm
IªÂÖgâ°Àâ{â°. A Ýâ¾ A}êÌâ° ÑÆÌâ°¶[ ²{âMpê Àâ°°dÖKgâmÀÖgâ°Àâ{â°. ý©gê
±ÝâÔâ I~âÌâ°°dâKÀÖ{â°{â°. ÝÖgêÌê°© ~â³xËgâ°pâ°{âµâË}â{â Àâ°ýÀê°
µâÏÖM»©yâÀÖ{â°{â°.
gâ°pâ°{âµâË}â ÀâÃÖvâ°Àâ{â³ dâ³vâ gâ°pâ°ÅâÑKÌê°©. gâ°pâ°ÅâÑK ±ÝâÔâ Àâ°Ýâyâ®{â°M.
A{âMîª{â ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâ{â° ¬}â{â¶[ aª{â° ÉÖpê %·[, %}ê©dâ Éâ·
gâ°pâ°{âµâË}â ~âvêΰî.
Odê EÍâ°D Àâ°Ýâyâ® gâ°pâ°{âµâË}âdê" dê³sDpâ°Æî? %{âîª{â }âÀâ°gê©}â°
ûgâ°Àâ{â°? Éâî, %{âpâ ±gê$ dê©ù.
Àâ°}â°ÍâX¾gê Àâ°³pâ° µâÑKgâùÀê ¥ Åñ»dâ, ¬ÀâX Àâ°yâ°K A|ÖX»Wdâ. Åñ»dâ
{⽸Dΰª{â ÀâÃÖ}âÀâ ÉâµâdâK}ÖÐpâ°Àâ}â°. Åñ»dâ µâÑKgâÔâ ±·¬ª{âÈê© o
~â½¼]Ìâ°¶[ Éñª{âÌâ°Ë Àâ°yâ°K É⽸D ~âÉâîû{ê. ±ÝâÔâÍâ°D %~âpâ³~â{â ÀâÉâ°KgâÔâ°

204

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ûgâ°ÀâÀâó. }ÖÀâó dÖÌâ°dâÀâ}â°Q %|âË{â¶[ ¾¶[û{âpê Àâ°dâ"Ôâ° %{â}â°Q
~â³xËgê³ùÉâ°Àâpâ°. ÝÖgêÌê°© ~âpâÀâÃÖyâW}â° Éâ³Ìâ°Ë, kâª{âZ, yÖpêÌâ°}â°Q
Éâ]yâÿ ¾Æ°Ëû{â}â°. %{âpâ Éñª{âÌâ°Ë Ýê×+û{âÀâ}â° Àâ°}â°ÍâX. gâ°vâGgâÔâ}â°Q
ÆÅÖÐû {Öî ÀâÃÖÚ{â, Éâ°pâªgâ y곩Ú{â, Àâ°}ê, gâ°Ýê ¾Æ°Ëû{â. {ê³vâG {ê³vâG
Àâ°Ýâ·°gâÔâ}â°Q dâsD{â. EÀê·[ ~âpâÀâÃÖyâW}â ¾ÀâÃÖËxÀâ·[. {â³pâÀÖ¹,
ÆÀâÃÖ}âgâÔâ° E}â³Q O}ê©}곩 Àâ°}â°ÍâX ÀâÃÖÚ{â. ~âpâÀâÃÖyâW %Àâ}êQ·[
Adֵ⬪{â dêÔâgê y⪬·[ (agꬷ[). EÀê·[{âpâ ýª{ê ÀâÃÖ}âÀâ}â Åñ»dâ µâÑK
dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. A{âpê Åñ»dâµâÑKgê aª{â° Æ°» E{ê. Àâ°}â°ÍâX
ÝÖîÝ곩gâ·° ±Ìâ°û{âpê %{â° %ÉÖ|âX. %Àâ}â¶[ A µâÑKÌê°© E·[. }âÀâ°W dâ¹J}â
{⽸Dgâ³ Æ°» E{ê. %{âpÖkê }곩vâ°Àâ{â° %ÉÖ|âX, ÉâRÍâDÀÖgâ{â°. }âÀâ°W ÑÆgâ³
E{ê© î©» Æ°yâÀÖ{â µâÑK E{â°M, {â³pâ{â dâ³gÖr¥×©pÖrgâÔâ° ÑÆÌâ°° dê©Ôâ°Àâ
û©ÀâÃÖpê©fêЪyâ Akê E{âMpê %{â}â°Q dê©Ôâ°Àâ{â° Agâ{â°. %ª{âpê }âÀâ°W U·[
Åñ»dâ µâÑKgâùgê aª{â° ~âîÆ°» E{ê. A{âpâ³ }ÖÀâó {ê³vâG {ê³vâG
dÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q dêôdê³Ôâ°\ÀêÀâó. µâÑK Æ°©î ~âZÌâ°»QÉâ°ÀêÀâó.
E{âpâ Àê°©Èê aª{â° ¬ÀâXµâÑKÌâ° ÉÖL}âÆ{ê. o µâÑKgâÔâ° Àâ°}â°ÍâX}â ýÚyâ{â¶[Àê.
A{âpê Ýê©Ôâ·° {â°ÿÙÀÖgâ°Àâ{â°. %Àâ}â°Q Àâ°}â°ÍâX »ùÌâ°·° ~âZÌâ°»Qû·[. o
¬ÀâXµâÑKgâÔâ° µâî©pâ{â Y{â° Æ«}âQ ÉÖL}âgâÔâ¶[Àê. ÉÖÀâÃÖ}âX ÀâÃÖ}âÀâ¾gê %ÀâógâÔâ
uÖC}âÀê© E·[. %·[{ê© %ÀâógâÔâ I~âÌ곩gâÀâò »ù¬·[. ÌâÃÖÀâ{ê©
ÀâÉâ°KÀÖgⶩ, %ªgâÀÖgⶩ ±ÝâÔâ ¬}â I~âÌ곩ÐÉâ{ê© E{âMpê %ÀâógâÔâ
dÖÌâ°Ëdâ_Àâ°yê }âúÉâ°Àâ{â°. gÖÚgâÔâ}â°Q (À곩rpâ) 2¥3 »ªgâÔâ° ±ÔâÉâ{ê©
Ý곩{âpê, %{â° }âvêÉâ·° ±pâ°À⬷[. %{âpâ¶[Ìâ° Ìâ°ªyâZgâÔê·[
mªgâ°ýÚ¬pâ°ÀâÀâó. %{â}â°Q }âvêÉâ°Àâ{â° dâÍâD. %ªyêÌê°© ÀâÃÖ}âÀâ}â¶[Ìâ° o
µâÑKgâÔâ}â°Q I~âÌ곩ÐÉâ{ê© E{â°M{âîª{â %Àâó ¾¸"÷Ìâ°ÀÖÐÀê.
Ì곩ÐgâÔâ° |ÖX}⬪{â EÀâógâùgê kÖ·}ê ¾©vâ°Àâpâ°. A{âMîª{â %Àâpâ° o
ÉÖÀâÃÖ}âX m}âîЪyâ µêZ©ÍâFpâ°. %Àâpâ¶[ A ¬ÀâXuÖC}âÆ{ê. dê·Àâó Ì곩ÐgâÔâ°
dâ¹J}â Àâ°|âX{â¶[pâ°Àâ Ó{âZ{â¶[ (OdÖgâZ) |ÖX}âÆr°D %¶[ Éâ°~âKÀÖÐ{âM µâÑKÌâ°}â°Q
Ukâ+îÉâ°Àâpâ°. %{â}â°Q Àâµâ~âÚûdê³Ôâ°\Àâpâ°. ÉÖÀâÃÖ}âXîЪyâ Àê°©Èê
%Àâîpâ°Àâpâ°. ÉÖÀâÃÖ}âXpâ° %Àâpâ}â°Q {⽸Dû }곩vâ·° ÅâÌâ°~âvâ°Àâpâ°.
Ì곩ÐÌâ° Àê°{â°Ôâ° %{âpâ ÅÖgâÀâó yâ°ª± »©dâ_ JÀÖÐpâ°yâK{ê. dê·Àâó Ì곩ÐgâÔâ°
AuÖCkâdâZ{â¶[ |ÖX}â ¾¶[û %¶[Ìâ° ¬ÀâXµâÑKÌâ°}â°Q uÖgâZyâgê³ùû{âpê E}â³Q
dê·Àâpâ° `±ªdâ}Ö·'{â¶[ yâÀâ°W |ÖX}âÀâ}â°Q ûLpâgê³ùÉâ°Àâpâ°. %¶[ %Àâîgê
`%}âÝâ{â' }Ö{â dê©Ôâ°Àâ{â°. E}â³Q %}ê©dâ ¬ÀâXµâÑKgâÔâ° %Àâîgê ·«Éâ°ÀâÀâó.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

205

EÀâógâÔâ }âªyâpâ A|ÖX»Wdâ µâÑKgâÔâ ÉÖL}âÆ{ê. EÀâógâÔâ Àâ°}â°ÍâX}â µâî©pâ{â
aÔâÐÀê. ÀâÃÖ}âÀâ}â° yâ}âQ ~âZÌâ°yâQ¬ª{â ÀâµâÀâÃÖÚd곪ڷ[.
²}â Éâyâgâ°pâ° ~ÖÀê }âý©, d곩ΰ d곩s}â dâpê I~ÖÌâ° éé
A|ÖX»Wdâ µâÑKgâÔâ ÙuÖ}ê dê©Àâ· Éâªyâîgê Éâ{â°$pâ°gâùgê ÀâÃÖyâZ ·«Éâ°Àâ{â°.
A{âMîª{â Éâªyâpâ Éâ{â°$pâ°gâÔâ dâ½~âÌê° Æ}âÿ A {âZÀâX ¾Àâ°W{Ögâ{â°.
yÖΰÌâ° ÝÖ·° ÏÖ·dâ}â}â°Q ÏêÔêÉâ°Àâ{â° µâÑK dê³vâ°Àâ{â°. %{âpâªyê gâ°pâ°Àâó
¾Àâ°gê ±· µâÑK dê³vâ·° ÏÖ·dâ}âªyê gâ°pâ°Àâ}â°Q %Àâ·ª²ÉâÏê©dâ°. E{ê©
Éâ°·ÅâÀÖ{â ÀâÃÖgâË. ÌâÃÖpâ³ ¾Àâ°gê Ýê©Ô⶷[ ¾©Àê ±{âÈÖgâ°»Kpâ°Æî.
a±T Éêô¾dâ yâ}âQ %}â°ÅâÀâ Ýê©ù{âM. %Àâ}â° ÌâÃÖpâ° O}â° Uª{â° }곩vâ{ê©
U{â°îgê ±ª{âÀâpâ}â°Q Ýê³vêÌâ°Àâ{ê© dê·ÉâÀÖÐyâKªyê. ogâ ±{âÈÖÐpâ°Àâ}âªyê.
%Àâ}â¶[Ìâ° ±{âÈÖÀâÇê ogâ %Àâ¾gê© »ùÌâ°{âªyê Odê AÐ{ê? ÌâÃÖÀÖgâ
AÐ{ê? Uª{â°. %{âdê" }Ö}ê© %Àâ¾gê »ùû Ýê©ù{ê.
}Ö}â° ¥ E·[ |ÖX}â{â ±·Æ{ê
%Àâ}â° ¥ Uª{â³ |ÖX}â ÀâÃÖv⶷[.
}Ö}â° ¥ E·[ }ÖÀâ°{â ±·Æ{ê
%Àâ}â° ¥ %Àâ}êª{â° %{â}â°Q ÀâÃÖv⶷[.
}Ö}â° ¥ Éâyâbªgâ{â ~âZÅÖÀâÆ{ê
%Àâ}â° ¥ Éâyâbªgâ{â ÆkÖpâ dê©ùÌê°© E·[
}Ö}â° ¥ E·[ {âµâË}â{â ±·Æ{ê
%Àâ}â° ¥ ÝÖ {âµâË}â ±ÝâÔâ Éâ· ÀâÃÖÚ{ê
EÍâ°D Ïê©gâ }Ö}â° U·[Àâ}â°Q Ýê©Ôâ·° EÍâD~âvâ°À⬷[ ¾m. dê³}êÌâ°¶[ }Ö}â°
Ýê©ÔâÈê©Ïê©dÖ{â°{âîª{â Ýê©ù{ê. {âµâË}⬪{â ±· ûgâ°Àâ{â°.
}Ö}â° Éâªyâ Éâ{â°$pâ°gâÔâ¶[ Ý곩{Ögâ Àâ°³pâ° î©»Ìâ°¶[ A|ÖX»WdâÀÖ{â
~êZ©pâÇêÌâ° {ê³pêÌâ°°ÀâÀâó.
{⽸Dΰª{â : gâ°pâ°m}âpâ ¬ÀâX{⽸D }âÀâ°W Àê°©Èê ²{ÖMgâ %ÈñÑdâÀÖ{â (±·)
µâÑK, ~êZ©pâÇê A|ÖX»WdâÀÖ{â°{â° }âÀê³WÔâgê ~âZÀê©úÉâ°Àâ{â°. }ÖÀê·[ Ýê©Ôâ°Àâ¬{ê
`¾Àâ°W dâ½~Ö{⽸D }âÀâ°W Àê°©¶pâ¶' Uª{â°. gÖª|ÖîÌâ°° yâ}âQ ¬ÀâX{⽸Dΰª{â
{â°Ì곩Ë|â}â}â µâî©pâÀâ}â°Q `ÀâmZdÖÌâ°'Àâ}ÖQÐû{âMÔâ°. %ª{âpê {⽸Dΰª{â
(A|ÖX»WdâÀÖ{â{â°M) ¬ÀâXµâÑK ~âZ{Ö}â ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ{â°.
Àֹΰª{â: Éâ{â°$pâ°gâÔâ Àֹΰª{â ¬ÀâXµâÑK }âÀâ°WyâK ÝâîÌâ°°Àâ{â°. Éâyâbªgâdê"
±ÝâÔâ Àâ°Ýâyâ®Æ{ê. `|â}âX hâÚ© m± Ý곩 Éâyâbªgâ' a±T n°¸ d곩~⬪{â
a±Tîgê µÖ~âÆyâ°K ÅâÉâW ÀâÃÖÚ{â Uª± dâzêÌâ°}â°Q ¾©Àâó dê©ù¬Mî. %ª{âpê %Àâ}â

206

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀÖ¹Ìâ°¶[ A ¬ÀâXµâÑKÌâ°° ~âZÀâýû U{â°îgê E{âMÀâ}â}â°Q ÅâÉâW ÀâÃÖÚyâ°K.
ÝÖgêÌê°© A|ÖX»Wdâ µâÑKÌâ°³ dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâ{â°.
ÉâRµâˬª{â: ÉâRµâËÀâò ¬ÀâXÀÖ{â°{ê©. ÉâRµâË{â %}â°ÅâÀâÀâò »©ÀâZÀÖ{â ¬ÀâX
µâÑKÌâ°}â°Q dê³r°D dÖ~Övâ°Àâ{â°. A{âpê %{â° úÍÖDkÖpâÀâ·[Àêª{â° dê©Àâ·
~Ö{âÉâRµâË{â ~â{âP» E{ê (¾Ìâ°Àâ°ÀÖÐ{ê).
EÀê·[ dÖpâxgâùª{â gâ°pâ°{âµâË}âdê" Ýê×+}â Àâ°Ýâyâ®Æ{ê. gâ°pâ°m}âpâ° }âÀâ°W
Ýâ»Kpâ{â¶[{ÖMgâ %Àâpâ}â°Q Àâ°yêK Àâ°yêK Åê©s ÀâÃÖvâ°Àâ{â° I×yâ. A{âMîª{â
ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
dâΰ© ÏÖpâ }â Ý곩ΰ Éâdê, {곩Ìâ° ÀâdâK dâpâ Èê©Î° é
Éâyâgâ°pâ° {âµâË}â dê ÑÌê°, dÖ· {âgÖ }âý {ê©Î° éé
¬}â{â¶[ ±ÝâÔâ Éâ· {âµâË}â ÀâÃÖvâÈÖgâ¬{âMpê ¬}âdê"pâvâ° ÏÖîÌâÃÖ{âpâ³ {âµâË}â
~âvêÌâ°Ïê©dâ°. %{â° ÉâªÅâÀâÀÖgâ¬{âM¶[ %{âdê" ÉÖý©±pâ° ý©gê
I~â{ê©úû{âpâ°,
{곩Ìâ° ÀâdâK }â Ý곩 Éâdê, ¬}â Àê° dâpêô Edâ ÏÖpâ é
Éâ{âgâ°pâ° {âµâË}â dê ÑÌê°, Iyâpê ÅâÀâm· ~Öpâ éé
¬}â{â¶[ aª{â° Éâ·ÀÖ{âpâ³ {âµâË}â ~âvêÌâ°Ïê©dâ°. ÉâªÉÖpâÉÖgâp⬪{â
~Öpâ°gÖx°Æî. aª{â° ¬}â AÝÖpâÆ·[¬{âMpê }âÀâ°gê ¾µâ^ÑK ±pâ°Àâªyê %ª{âpê
AÝÖpâÀê© µâî©pâdê" ±·Àâ}â°Q dê³vâ°Àâªyê, {âµâË}âÀâó ~âZ»¬}â ±·Àâ}â°Q
¾©vâ°yâKÈê© Epâ°Àâ{â°. ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
Odâ ¬}â }â dâî Éâdê, {â³uê ¬}â dâî Èê©þ é
Éâ{Ògâ°pâ° {âµâË}â dê© ÑÌê°, ~ÖÀê IyâKÀâ° {ê©þ éé
þ©gâ³ Agâ¬{âM¶[ %ª{âpê gâ°pâ°gâÔâ° ±ÝâÔâ {â³pâÆ{âMpê, ÉÖþ©±pâ° E{âdâ³"
~âîÝÖpâ Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
{â³uê ¬}â }â dâpâ Éâdê, kñzê ¬}â dâpâ uÖÌâ° é
Éâ{Ògâ°pâ° {âµâË}â dê ÑÌê°, À곩dâ_ Àâ°°ÑK Áâ· ~ÖÌâ° éé
Àâ°³pâ° ¬}âgâÔâ¶[ {âµâË}â ~âvêÌâ°ÈÖgâ¬{âM¶[ }Ö·"}êÌâ° ¬}âÀÖ{âpâ³ ~âvê{â°
À곩dâ_dê" %ºdÖîÌâÃÖÐî. Àâ°³pâ° ¬}âgâÔâ³ AÝÖpâ {ê³pêÌâ°¬{âM¶[ »©ÀâZ
¾µâ^ÑKÌâ°ªyâ³ ±ª¬pâ°Àâ{â°. }Ö·"}ê© ¬}â AÝÖpâÀâó Àâ°yêK µâÑK yâ°ª±°Àâªyê
{âµâË}âÀâó Àâ°yêK {ÖîÌâ°}â°Q ÉâRÍâDgê³ùÉâ°Àâ{â° (Àâ°°ÑKgÖÐ). AyâW}â Àê°©Èê
AÀâîû{â ÀâÃÖÌê°Ìâ° Àâ°°Éâ°dâ}â°Q ÉâîÉâ·° ¾Àâ°gê A|ÖX»WdâÀÖ{â ±·{â
%ÀâµâXdâyê ±ÝâÔâ E{ê. A{âMîª{â Àê°©¶ª{â Àê°©Èê {âµâË}â ÅÖgâX

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

207

~âvêÌâ°Ïê©dÖ{â°{â° %¾ÀÖÌâ°Ë. A{âpê gâ°pâ°m}âpâ° yâ°ªÏÖ {â³pâÆ{â°M
%Àâpâ}â°Q Éâª~âÑËÉâ°Àâ{ê© %ÉÖ|âXÀêª{Ögâ ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°,
kñzê ¬}â }âý dâpâ Éâdê, ÏÖpâ ÏÖpâ dâpâ³ uÖÌâ° é
ÌâÃÖÀê° Æ·ª± }â Ñ©ÊÌê°, dâÝêô dⲩpâ ÉâÀâ°°pâ°üÃÖÌâ° éé
ÉÖý©±pâ° ÈñÑdâÀÖÐ ý©gê Ýê©ù{âpâ°. }Ö·"}ê© ¬}âÀâò {âµâË}â ûgâ¬{âMpê
ÀÖpâ{â¶[ aª{ÖÀâ»Ë {âµâË}â ~âvêÌâ°°Àâ{â°. E{â}â°Q Àâ°°ª{ê ÝÖdâÏê©Úî.
AyâW}â µâÑK dâ°ª{â°Àâ{â°. Àâ°}â{â AgâZÝâ Ýêkâ°+Àâ{â°. %{â° AyâW}â}â°Q yâ}âQ Àâµâdê"
yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ{â°. A|ÖX»Wdâ µâÑKÌ곪{ê© AyâW¾gê Àâ°}â{â¥ÀâÃÖÌê°Ìâ° AÀâpâx
yêgêÌâ°°Àâ µâÑK ¾©vâ°Àâ{â°. %{âdÖ"Ð }ÖÀâó Àâ°yêK Àâ°yêK gâ°pâ°{âµâË}âÀâ}â°Q
ÀâÃÖvâ°yâKÈê EpâÏê©dâ°. UÍâ°D Éâ· ÀâÃÖÚ{Ögâ·³ %{â}â°Q Èêdâ"ÆvâÏÖpâ{â°.
gâ°pâ°{âµâË}âdê" ÉâªdâÍâDgâÔâ³ ±ª{ê³{âgâ°ÀâÀâó. %ÀâógâÔâ}â°Q gâx}êgê
yêgê{â°dê³Ôâ\{ê© }âÀâ°W ¾|ÖËpâ {â½wâ~âÚÉâÏê©dâ°. ÉÖý©±pâ° ý©gê}â°QÀâpâ°,
ÀâÃÖyÖ Äyâ Éâ°yâ ûç©, ±ª|â° dâ°r°ª± d곩 uÖ}â é
gâ°pâ° {âµâË}â d곩 m± kâÈê, Ìê° %rdÖÀê A}â éé
I}âdÖ %rdÖ }Ö pâÝê, gâ°pâ° {âµâË}â d곩 uÖÌâ° é
dâÝêô dⲩpâ É곩 Éâªyâ m}â, À곩dâ_ Àâ°°ÑK Áâ· ~ÖÌâ° éé
U·[Àâò gâ°pâ°{âµâË}âdê" %ÚG~âÚÉâ°ÀâÀâó. }ÖÀâó yâvêÌâ°dâ³vâ{â°. ¾Àâ°gê A
µâÑKÌâ°}â°Q ~âvêÌâ°°Àâ{ê© gâ°îÌâÃÖgâÏê©dâ°.
Àâ½dâ_Àâó yâ}âgê Ïê©dÖ{â ±·Àâ}â°Q Åâ³ÀâÃÖyêΰª{â ~âvê{Ögâ·³ E}â³Q %{âpâ
dâ_Àâ°yêÌâ°}â°Q Ýê×+Éâ°Àâ{âdê" Éâ³Ìâ°Ë}â ÑpâxgâÔâ (~âZdÖµâ{â) µâÑK ~âvêÌâ°°Àâ{â°.
Éâ³Ìâ°Ë}â ~âZdÖµâ{â ±· Àâ½dâ_dê" {ê³pêÌâ°{ê© Ý곩{âpê %{â° ±{â°dâ°À⬷[.
ÝÖgêÌê°© Àâ°}â°ÍâX¾gâ³ Ì곩Ðdâ µâÑKÌâ° %ÀâµâXdâyê E{â°M. %{â°
gâ°pâ°{âµâË}⬪{â ÀâÃÖyâZ ·ÅâXÀÖgâ°»K{â°M. ÉÖ|âXÀÖ{âÍâ°D Éâ· gâ°pâ°{âµâË}â
ÀâÃÖÚ (ÅÖgâX~âvê{â°) µâÑK (±·¬ª{â) o ÅâÀâÉÖgâpâÀâ}â°Q {ÖrÏê©dâ°. %{âdÖ"Ð
A|ÖX»Wdâ ±·dÖ"Ð ~âZÌâ°»Qûî. E{â}â°Q ÉÖý©±pâ° yâÀâ°W ÄZ©» yâ°ª±{â
ÀâÃÖyâ°gâùª{â ý©gê Ýê©ù{âpâ°.
%±ý© }Öý© gâ°pâ° dêô ±kÖ+, %±ý© dâkÖ+ pê dâkÖ+ é
dâý© gâ°~âK dâý© ~âpâgâr Ý곩Àê, g곩dâ°· Àâ°zâ°pÖ dÖú© é
~âÀâ}â kâwÖÀê û{âP dâÝÖÀê, Ý곩Ìâ° Éâ³Ìâ°Ë È곩dâ dÖ ÀÖû© é
yâ±Ýâ³ }Öý© gâ°pâ° dêô ±kÖ+, %±ý© dâkÖ+pê dâkÖ+ éé
±ÝâÔâ µâÑK {ê³pêyâ° aª{â° ÉâLÔâ{â¶[ ~âZdârÀÖgâ°yâK Àâ°yê³Kª{â° ÉâLÔâ{â¶[
I{âVÆÉâ°yâK %ª{âpê mÀâ°°W dÖúW©pâ{â¶[ gâ°~âKÀÖÐ dÖúÌâ°¶[ ~âZdârÀÖgâ°Àâ{â°

208

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Àâ°yêK Àâ°|â°pêÌâ°¶[ gâ°~âKÀÖÐ dêôÈÖÉâ ~âÀâËyâ{â¶[ ~âZdârÀÖgâ°Àâ{â°. E{ê·[
A|ÖX»Wdâ µâÑKÌâ°·[{ê© Ïê©pê}â³ Agâ{â°. A µâÑK {ê³pêÌâ°¬{âMpê `dâkÖ+ pê dâkÖ+'
Agâ°Àâ{â°. Éâ{â°$pâ°Æ}â Àâ°³· µâÑK ûgâ°ÀâÀâpêgê ¾©Àâó %~â³xËpê©, Àâ°°ª{ê
ÉÖý©±pê}â°QÀâpâ°,
dâî© %ÉÖQ}â ÅâÅâ³yâ kâwÖÀê, ±ZÝâW %ÐQ I{Ö$pê gÖ é
m· dê N~âpâ AÉâ}â ÀâÃÖpê, u곩 Ï곩Èêô É곩 Ý곩ÀêgÖ é
yâ±Ýâ³ }Öý gâ°pâ° dêô ±kÖ+, %±ý© dâkÖ+ pê dâkÖ+ éé
EÍâ³D µâÑK ±ª{âpê %Àâpâ° Ýê©ù{â°M AÐÌê°© ²vâ°Àâ{â°. %ª{âpê ÀÖdÒû¬P
±ª¬pâ°Àâ{â°. A{âpê %{â° %~â³xË. %{â° Éâª~â³xËÀÖÐ ±ª¬pâ°À⬷[.
u곩 d곩ΰ dâÝê ~â°pâ°Íâ %Æ}Öú©, uê³X©» Éâ]pâ³~â ·fÖÀê©gÖ é
Àê©{â ÆÆ|â dê ÀâÃÖgâË lÖ}ê, yâ}â ·dâ"vâ dâî© vÖpê©gÖ é
yâ±Ýâ³ }Öý gâ°pâ° dêô ±kÖ+, %±ý© dâkÖ+ pê dâkÖ+ éé
}Ö·°" Àê©{âgâÔâ ~ÖtâÀÖÐ, yâ~â{â ~âZÅÖÀ⬪{â µâî©pâÀê·[ dâsDgêÌâ°ªyÖÐ{âMpâ³
~âî~â³xË}â·[ Uª{â° ÉÖý©±pâ %«Àâ°yâ `ÀÖ! %«© «© dâkÖ+ pê dâkÖ+' Àâ°yêK
Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
u곩РÝ곩Ìâ°dê u곩gâ dâÀâÃÖÀê, p곩Àâ° p곩Àâ° dâî lÖ}ê©gÖ é
»©}â È곩dâ Àê° dâlâ° }â l곩vê, ~â³pÖ u곩gâ dâÀâÃÖÀê©gÖ é
yâ±Ýâ³ }Öý© gâ°pâ° dê ±kÖ+, %±ý© dâkÖ+ pê dâkÖ+ éé
µâ³}âX{â Àê°©Èê Àâ°ÝÖµâ³}âXÀâ}â°Q yâ·°Ä `É곩Ýâª'Àâ}â°Q ~âvê{â Àê°©ÈêÌâ°³
ÀâÃÖ}âÀâ}â° %~â³xË}ê© AÐpâ°Àâ}â°. EÍê³Dª{â° gâùû{â ±ùdâÀâò %~â³xË}ê©
Odê? dÖpâxÆÍêD© E}â°Q Éâ{â°$pâ°Æ¾ª{â ûgâÏê©dÖÐ{âM Àâ°³·µâÑK (NuÖË)
ûg⶷[. %{âdê" ý©gê Ýê©Ôâ°Àâ{â°,
u곩gâ Å곩gâ Éê }ÖXpÖ Ý곩Àêô, ¾ÿ %dâ_pâ }âý ÅÖÀêôgÖ é
Ýâ{â Ïê©Ýâ{â %m~Ö Éê ÅÖgê, ¾m Éâ]pâ³~â d곩 ~ÖÀêôgÖ é
%± ÅâÌâÃÖ pê gâ°pâ° dêô ±kÖ+, %± ~âdÖ" pê ~âdÖ" éé
dâÝêô dⲩpâ tâÝâpâ ~â{â %~â}ê, u곩 »©}â dÖ· }âý }ÖÉâyâ é
}ÖÀâ° pâ³~â Ìâ°µâ u곩vÖ ±Ýâ°yêô, ~âpâÙyâ lâ³Âêô ÉÖÉâyâ é
%± ÅâÌâÃÖ pê gâ°pâ° dêô ±kÖ+, %± ~âdÖ" pê ~âdÖ" éé
Ì곩gâ Àâ°yâ°K Å곩gâ Upâvâdâ³" Àê°©Èê Epâ°Àâ Éâ{â°$pâ°Æ¾ª{â }ÖÀâ° ~âvê{â°,
gâ°pâ°Æ}â Àâ°gâ°ÀÖÐ ~â³xËyâ]Àâ}â°Q Ý곪{â°Àâ{â°. E·[ÀÖ{âpê ¾©ÀâógâÔâ° dâkÖ+
dâkÖ+ Iù{â° ²vâ°Æî. %ª{âpê %~â³xËpÖÐpâ°Æî. gâ°pâ°Æ¾ª{â ~âvê{â A
}ÖÀâ°Àâó ¾Àâ°W A|ÖX»Wdâ µâÑKÌâ°}â°Q ±·~âÚÉâ°Àâ{â°. %¬·[{ê© ¾©Àâó o

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

209

ÉâªÉÖpâ ÉÖgâp⬪{â ~ÖpÖgâÈÖîî. gâ°pâ° {âµâË}âÀê© ¾Àâ°W µâÑK Ýê×+Éâ°Àâ
Àâ°³·Àâó. |ÖX}â ÀâÃÖvâ°Àâ{âîª{â·³ o µâÑKÌâ°° ±pâ°Àâ{â°. A{âpê gâ°pâ°m}âpâ°
ÉÖdÖ_yÖKÐ U{â°îÐpâ°ÀÖgâ ¾Àâ°W µâÑK EÀâ°WÚÉâ°Àâ{â°. {âµâË}â ·«Éâ¬{ÖMgâ
~âÌâÃÖËÌâ°ÀÖÐ |ÖX}âÀâ}â°Q Ýê©ÔâÈÖgâ°Àâ{â°. |ÖX}â{â¶[ dâ³vâ gâ°pâ°Æ}â
Àâ°³»ËÌâ°}â°Q Àâ°}â{â Àâ°°ª¬r°Dd곪vê© OdÖgâZyêÌâ°}â°Q ÉÖºÉâÈÖgâ°Àâ{â°.
%{âîª{â·³ µâÑK ·«Éâ°Àâ{â°. gâ°pâ°m}âpâ ÉÖ¾|âX E}â³Q Ýêkâ°+ ÈÖÅâ{ÖÌâ°dâ.
A{âMîª{âÈê© µÖÉÖç}â°ÉÖpâ gâ°pâ°m}â U{â°îÐ{âMpê }ÖÀâó %Àâpâ U{â°pâ°
dâx°JgâÔâ}â°Q Àâ°°kâ°+À⬷[, Àâ°°kâ+ÏÖpâ{â°. }âÀâ°gê %Àâpâ {⽸Dΰª{âÈê© µâÑK
Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâ°Àâ{â°. %{â° }ê©pâÀÖÐ |ÖX}â{â %ÀâµâXdâyê E·[. A{âMîª{âÈê©
gâ°pâ°{âµâË}â{â Àâ°Ýâyâ®Àâ}â°Q »ùÉâ°yâK ÉÖý©±pâ° Ýê©ù{âpâ°,
ÏÖpâ ÏÖpâ }â dâî Éâdê, ~âdê_ ~âdâ_ dâpê É곩Ìâ° é
dâÝêô dⲩpâ yÖ {ÖÉâ dÖ, m}âW Éâ°Áâ· þ Ý곩Ìâ° éé
ÀÖpâ{â¶[ aª{â° Éâ·ÀÖgâ¬{âMpâ³ 15¥15 ¬}âdê³"Àê°W {âµâË}â{â %ÀâµâXdâyê
Epâ°Àâ{â°. Ê©Àâ}â ÉÖÁâ·Xdê" {âµâË}â %ÀâµâX. ÌâÃÖÀâ dÖpâxdâ³" %{â}â°Q ²vâ{ê©
%}â°ÉâîÉâÏê©dâ°. ÉâªÉÖpâ{â g곪{â·gâÔâ°, תyêgâÔâ° »©ÀâZÀÖÐ dÖvâ°Àâ ÉâªÅâÀâ
Ýêkâ°+. ¾Àâ°W ¾Ìâ°yâ°K yâÄR{Ögâ ÀâÃÖyâZ þ©gÖgâ°Àâ{â°. E{â}â°Q »ùΰî.
~âdê_ ~âdâ_ }â dâî Éâdê, ÀâÃÖÉâ ÀâÃÖÉâ dâpâ³ uÖÌâ° é
ÌâÃÖÀê°© {ê©pâ }â ÈÖΰÌê°, dâÝêô dⲩpâ ÉâÀâ°°pâ°üÃÖÌê° éé
»ªgâÔâ¶[ aª{â° Éâ·ÀÖ{âpâ³ Ù×yâÀÖÐ {âµâË}â ~âvêΰî. ÉÖý©±pâ°
yâdâˬª{â E{â}â°Q Ýê©Ôâ°yâK E{â}â°Q ¾Ìâ°Àâ°{âªyê ~Ö¶ûî. »ªgâÔâ¶[ aª{â° Éâ·
gâ°pâ°{âµâË}â dâvÖGÌâ° Uª{â°. Àâ°}âÀâò dâ³vâ %{âdê" aÄRdê³Ôâ°\Àâ{â°. %{â³
pâ³ÛÉâ°Àâ{â°. Agâ Àâ°}âÀê© ayÖKΰÉâ°Àâ{â°. gâ°pâ°{âµâË}âÀâó Àâ°}â{â ayâKvâÀâò
aª{âdê³"ª{â° ~â³pâdâÀÖgâ°yâK AyâW±· ÀâºËÉâ°Àâ{â°.
ÌâÃÖÀÖgâ gâ°pâ°{âµâË}âÀâó %ÉÖ|âXÀÖgâ°Àâ{곩 Agâ |ÖX}âÀâ}â°Q dêôdê³ù\î.
A{âÍâ°D {âµâË}âdÖ"Ð ~âZÌâ°»Qûî. ~âîûL» %}â°dâ³·dâpâÀÖз[{â Éâª{âÅâË{â¶[
|ÖX}âÀê© ~âÌâÃÖËÌâ°ÀÖÐpâ°Àâ{â°. A{âpê {âµâË}âÀâó %¾ÀÖÌâ°Ë, %ÀâµâX,
dâvÖGÌâ°. dê·Àâó ÅâdâKpâ° gâ°pâ°gâùª{â ±ÝâÔâ {â³pâÆ{â°M, Ý곩бpâ°Àâ Ùkâ°Ë
ÅâîÉâÈÖgâ{âÀâpâ}â°Q ÉâªyêôÉâ°yâK ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
ÀâÃÖÉâ ÀâÃÖÉâ }Ö dâî Éâdê, lâÂê ÀâÃÖÉâ %·±yâK é
ÌâÃÖ Àê° Û©· }â Ñ©ÊÌê°, dâÝêô dⲩpâ %ÆgâyâK éé
Apâ° »ªgâÔâ°gâÔâ¶[ aª{â° ÏÖî {âµâË}â ÀâÃÖÚ. E{âpâ¶[ ÀâXÀâÝÖpâÆ·[.
Odêª{âpê %{â° ÀâXÀâÝÖpâÀÖ{âpê AyâWdê" ±· ±pâ°Àâ{â° dâÚÀê°ÌâÃÖ{âÍâ³D %{â°

210

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

dâ°ª{â°Àâ{â°. Àâ°yêK yâ~â°RgâÔâ° Àâ°yêK Àâ°yêK hâsÉâ°ÀâÀâó. E}â³Q dê·Àâó ÅâdâKîgê
Apâ° »ªgâÔâ¶[ dâ³vâ {âµâË}â{â ÅÖgâX E·[ÀÖgâ°Àâ{â°. %ªzâÀâîgÖÐ ÉÖý©±pâ°
Àâ°yê³Kª{â° I~ÖÌâ°Àâ}â°Q Éâ³×û{âpâ°,
lâÂê ÀâÃÖÉâ }â dâî Éâdê, ±pâÉâ ¬}Ö dâî Èê©ý é
dâÝêô dⲩpâ É곩 Éâªyâ m}â, Ìâ°Àâ°ý kâ°}ñ» {ê©ý éé
Apâ° »ªgâÔÖ{âpâ³ {âµâË}âdê" Ý곩gâ·° Agâ°Àâ{ê© E·[. %vê yâvêgâÔê Ýêkâ°+.
%ªzâÀâîgê ÉÖý©±pâ° ÀâÍâË{â¶[ aª{â° Éâ· {âµâË}â ~âvêÌâ°·° Éâ³×û{âpâ°.
Eªzâ ÅâdâKpâ³ Ìâ°Àâ°}â}â°Q U{â°îû ¾·[±Ýâ°{â°. %Àâpâ° m}âW¥Àâ°pâxgâÔâ}â°Q
gê·°[Àâpâ° Uª¬pâ°Àâpâ°.
%{âdâ³" Àâ°°ª{ê }곩Ú{âpê ÀâÍâË dâÔê{âpâ³ {âµâË}â ~âvêÌâ°°Àâ{â° ÉÖ|âXÀÖgâ{ê©
Ý곩{âpê %ªzâ ¾ÅÖËgâXîgê dâ³vâ ÉÖý©±pâ° ý©gê Éâ³×û{âpâ°,
±pâÉâ ±pâÉâ }â dâî Éâdê, yÖd곩 ÈÖgê {곩Íâ é
dâÝêô dⲩpâ ÀÖ Ê©Àâ É곩, dâ±Ýâ° }â ~ÖÀê À곩dâ_ éé



}âÀâ°W{â° ÉâÝâm ÀâÃÖgâË
~âpâÀâÃÖyâW yâyâ® ~ÖZÄKgÖÐ Àâ°³pâ° Éâ³yâZgâÔâ° Epâ°ÀâÀâó ¥
1) Ì곩gâ ÀâÃÖgâË
2) uÖC}â Ì곩gâ
3) ÅâÑK Ì곩gâ
dê·Àâpâ° Ì곩gâÀâÃÖgâËÀê}â°QÀâpâ°, dê·Àâpâ° uÖC}âÌ곩gâÀêª{âpê E}â°Q dê·Àâpâ°
ÅâÑKÌ곩gâÀê}â°QÀâpâ°. Àâ°³pâ° ÀâÃÖgâËgâÔâÈê[ }âvêÌâ°°»Kpâ°Àâ{â}â°Q dÖx±Ýâ°{â°.
o Éâ³yâZgâÔâ}êQ© ÉâÆÀâpâÀÖÐ »ùdê³Ôâ°\ÀÖ Àâ°yâ°K תyâ}ê }âvêû Àâ°³pâ°
ÀâÃÖgâˬª{â U¶[gê Àâ°°r°DÀâÀêª{â° »ùÌâ°°ÀÖ.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

211

Ì곩gâÀâÃÖgâËÀêª{âpê©}â°?
%ªyâpâªgâ{â ~âZÀꩵâdê" Àâ°³pâ° Éâ³yâZgâùÀê ¥ Æ°©}â, ~âÄ©·, ÆÝâªgâÀâ°. ±ÝâÔâ
m}âpâ° Ì곩gâÉÖ|â}êÌâ° ±gê$ ÀâÃÖyâ}Övâ°Àâpâ°. Ì곩gâ %zâÀÖ |ÖX}â{â dâvêgê
Ý곩{âpê %¶[ ~âªkâ Àâ°°{êZgâÔâ° Epâ°ÀâÀâó. o Y{â° Àâ°°{êZgâÔê© Ì곩gâdê"
Àâ°³·. ÅÖpâyâ{â¶[Ìâ° {ê³vâG {ê³vâG ~âªzâgâÔê·[ EÀâógâÔâ}êQ© Ïê³sDr°D
y곩pâ°ÀâÀâó.
`kÖkâî' Àâ°°{êZΰª{â ~âpâÀâ° À곩dâ_ {ê³pâdâ°Àâ{ê©? ÉÖý©±pâ° %{â}êQ©
ÆkÖîÉâ°yâK `E·[' U}â°QÀâpâ°. dê·Àâó µâÑKgâÔâ° ~ÖZ~âKÀÖgâ±Ýâ°{ê© Æ}âÿ ~âpâÀâ°
yâyâ®Àâ}â°Q o Àâ°°{êZΰª{â ~ÖZ~âKÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[. µâî©pâ{ê³ÔâÐ}â
Æp곩|â µâÑKgâÔâ}â°Q o Àâ°°{êZÌâ°° Ýê³pâÝÖdâ°À⬷[. {ê³vâG {ê³vâG
Ì곩ÐgâÔâ³ ±ÝâÔâ dâïx yâ~âÉâb}ÖQkâîû dÖÀâ°Àâ}â°Q mΰÉ⶷[. dâÄ·
Àâ°°¾Ìâ°ªzâÀâpâ yâ~âÉâb}â³Q dê³Z©|âÀâó ¾ÍâR·gê³ùûyâ°. E{âîª{â aª{â° ÀâÃÖyâ°
ÉâRÍâDÀÖgâ°Àâ{â°. `AyâW}â}â°Q ÌâÃÖÀâ{â° AÀâîû{êÌ곩 %{â}â°Q Ì곩g⬪{â
yâvêÌâ°°Àâ{Ögⶩ, ²ÚÉâ°Àâ{Ögⶩ Agâ°À⬷[. h곩pâ ÉÖ|â}ê ÀâÃÖÚ{âÀâpâ°
E{âpâ¶[ É곩Èê³ÄRpâ°Àâpâ°.
U¶[Ìâ°Àâpêgê Àâ°}â°ÍâX Àâ°}â{â ÀâÃÖÌê°Ìâ° ¾Ìâ°ªyâZxdê" aÔâ~âsDpâ°Àâ}곩
%¶[Ìâ°Àâpêgê À곩dâ_{â ~âZµêQ, ~âZµêQÌâÃÖÐÌê°© Epâ°Àâ{â°. ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
Ýê© ÝâªÉâ yâ³ %Àâ°pâ È곩dâ dÖ, ~âvÖ dÖ· ±Éâ Aΰ é
~Öªkâ ~âשÉâ »©}â dÖ ÄªmvÖ, uÖÀê°© y곩ý pÖfÖ ÅâpâÀâÃÖΰ éé
¾Àâ°W¶[pâ°Àâ Àêôpâyâ]Àâ}â°Qù{â° Ïê©pê ÌâÃÖpâ³ %¶[·[. dê©Àâ· Ì곩gâ ÑZÌê°Î°ª{â
Àâ°}âÀâ}â°Q gê·[ÈÖîî. Ì곩gâ ÉÖ|â}êÌâ°¶[ yê³vâÐ{Ögâ `}Ö}ê©}â° ~âvê{ê' Uª±
תyâ}ê }âvê¬pâÏê©dâ°. ÝÖgêÌê°© ÉâîÌâÃÖ{â Éâ³yâZ ÌâÃÖÀâ{â° Uª{â° dâ³vâ
»ù{â°dê³Ôâ\Ïê©dâ°.
}âÀâ°W{â° yâ°ª± Éâ°·Åâ ÀâÃÖgâË
~âªkâ Àâ°°{êZgâÔâ¶[ dê·Àâpâ° eªdÖpâ }ÖÀâ°Àâ}â°Q mÄÉâ°Àâpâ°. eªdÖpâÀâó
¾pâªm}â}â{ê© }ÖÀâ°ÀÖÐpâ°Àâ{â°. A{âpê ÉâyâX }ÖÀâ°Àâó gâ°~âKÀÖÐpâ°Àâ{â°.
eªdÖpâdê" Upâvâ° ~âpâÀâ° yâyâ®gâÔâ ~ÖZÄK E·[. Éâªyâîª{â·³ %{â}â°Q
~âvêÌâ°°Àâ{Ögâ°À⬷[. %{âdê" ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
u곩 m}â Ý곩ΰÝêô uñÝâî, µâ±M Èê©Ýâ° ²·gÖÌâ° é

212

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

É곩Ý⪠É곩Ý⪠m~â Àâ°°A, Æ°zÖX m}âW gâÀÖÌâ°éé
É곩Ý⪠µâ±M{â Ƶê©ÍâmC µâ°dâ{ê©Àâ}ÖÐ{âM A{âpê. %Àâ¾gê Àâ°°ª¬}â {Öî
dâZÆ°Éâ·° `I}â°W¾' Àâ°°{êZÌâ°}â°Q ÉÖºÉâÏê©dÖΰyâ°. %{âdÖ"Ð pÖuÖ
m}âd⾪{â ¬©dê_Ìâ°}â°Q ~âvêÌâ°Ïê©dÖΰyâ°. pÖuÖ m}âdâ}â° I}â°W¾ Àâ°°{êZÌâ°
yâmC}ÖÐ{âM. %Àâ¾gâ³ Àâ°°ª¬}â {Öî »ùÌâ°{ÖÐ %Àâ}â° %ÍÖDÀâdâZ}â¶[
%ÅâXûÉâÏê©dÖΰyâ°. Àâ°°ª{ê Epâ°Àâ{â° `pâpâªdÖpâ' µâ±M. %{â° 10 }ê© {Ö]pâ{â
Àâpêgê Ý곩gâ°Àâ{â°. ±ZÝâW, ÆÍâ°J, Àâ°Ýꩵâ]pâpê·[pâ³ E¶[Ìê°© ÉÖ|â}ê
}âvêÉâ°Àâpâ°. ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
±ZÝÖW ÆÍâ°J Àâ°Ýꩵâ]pÖ¬ Èê©, pâpâªdÖpâ d곩 uÖ}Ö é
IÉâdê Agê ~â°pâ°Íâ ~â°pÖyâ}â, IÉâÑ Ù±pâ }â uÖ}Ö éé
ÝâyâK}ê© {Ö]pâÀâ}â°Q yêpê{â Àê°©Èê dâ³vâ AyâW¾gê dÖ·}â ~âpâºÎ°ª{â Ýê³pâgê
Ý곩gâ·° ÉÖ|âXÀÖgâ{â°.
û{âP ÉÖ|â »Z{ê©ÀÖ¬ Èê©, ~Öªkâ µâ±M Àê° %rdê é
Àâ°°{ÖZ ÉÖ|â pâÝê hâr «©yâpâ, Õ©pâ iª|ê Àâ°°Ýâ ·rdê éé
Àâ°½yâ°XÈ곩dâdê" Àâ°yêK Àâ°yêK ±pâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. E{âpâ %zâËÀêª{âpê
~â³ÀâËmpÖ{â n°¸, Àâ°°¾, Ì곩Ð, Ì곩gꩵâ]pâpê·[ ÀâÃÖvâ°»K{âM ÉÖ|â}êÌâ°°
`%Àâ°pâÈ곩dâ %zâÀÖ Àâ°ÝÖ ¾ÀÖËxdê" aÌâ°°XÀ⬷[ ({Öî y곩pâ°À⬷[).
Àâ°°{êZgâÔâ ÉÖ|â}êΰª{â Uª¬gâ³ %Àâ°pâ È곩dâ{â ÀÖXÄK E·[. ÉÖý©±pâ°
Àâ°yâ°K Éâªyâpâ° n°¸¥Àâ°°¾gâÔâ°, Ä©pâ¥~êôg⪱pâ ÌâÃÖpâ I{ÖÝâpâÇêÌâ°}â°Q
dê³v⶷[. {ê©Àâ kâîyêZÌâ°}â°Q Ýêkâ°+ ÀÖXfÖX¾û·[. ¾ª{êÌâ°}â³Q ÀâÃÖv⶷[.
E{ê·[ Àâ°³pâ° È곩dâdê" ÀâÃÖyâZ û©Æ°yâÀÖ{â°{â° Uª{â° ÉÖý©±pâ ÀÖ¹ ý©Ð{ê.
o Àê³{â·° ±ª{â Ê©Àâpâ°gâÔê·[ Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâÀâpêgê ÀâÃÖyâZ Ý곩Ðpâ°Àâpâ°.
Àâ°°ª¬}â ÌâÃÖyêZÌâ°}â°Q ÌâÃÖpâ³ ÀâÃÖv⶷[.
¾©Àâó Ýê¶dÖ~âDpââ¶[ dâ°ùyâ° Àâ°ªgâÔâgâZÝâ{â dâ}âÉâ° dâªvâpê %{â° Ýê©gÖgâ°Àâ{â°?
%{âpâ Àê©gâ Æ°»Ìâ°°, ÉÖÀâ°zâXË Æ°yâÀÖ{â°{â°. ÝÖgêÌê°© A ~âpâÀâ°È곩dâÀâó
~âªkâÀâ°°{êZgâùª{Ökê E{ê. ÉÖý©±pâ° n°¸¥Àâ°°¾gâÔâ I{ÖÝâpâÇêÌâ°}â°Q
dê³v⶷[. %{âdÖ"Ð %Àâpâ}â°Q Æp곩ºÉâÈÖΰyâ°. }ÖÀâó m}âWm}ÖWªyâp⬪{â
ÌâÃÖÀâ ÌâÃÖÀâ Éâ³yâZgâÔâ}â°Q ±Ôâûdê³Ôâ°\»Kpâ°ÀêÀêò© %Àâ}êQ gâsDÌâÃÖÐ
ýÚ{â°d곪vâ° %ÀâógâÔÖkêgÖgâ¶, %Àâ}â°Q ²vâ°Àâ ÆkÖpâÀâ}ÖQgⶩ
ÀâÃÖvâ°Àâ{ê© E·[. ÝÖgê©}Ö{âpâ³ ÀâÃÖÚ{âpê }âÀâ°gê ~Ö~â yâr°DÀâ{ꪱ ÅâÌâ°
±ÝâÔâ E{ê.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

213

Éâªyâpâ Àâ°yâ{âªyê Ì곩g⬪{â ~âpâÀâ° yâyâ®{â ~ÖZÄK ÉÖ|âXÆ·[. ÉÖý©±pâ°
g곩pâÙ}Özâpâ uê³yêgê ÀâÃÖyâ° (g곩¸F) }âvê{Ögâ Ýê©ù{âpâ°,
EvÖ Æ}âµê ĪgâÔÖ Æ}âµê, Æ}âµê Éâ°Íâ°Àâ°Q }ÖÚ© é
dâÝêô dⲩpâ Éâ°}곩 Ý곩 g곩pâÙ, dâÝÖ ·gÖÀêò yÖÚ© éé
µÖ]Éâ{â ¾Ìâ°ªyâZxÀâó `±ªdâ}ÖÔâÀâ}â°Q' ~âZÀê©úÉâ°Àâ{âîª{Ögâ°Àâó{â°. Àâ°½yâ°XÆ}â
ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ E{â° }Öµâ Ý곪{â°Àâ{â°. Àâ°yêK |ÖX}âÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ{â° Ýê©gê?
Éâªyâyâ]{â ~âZÅÖÀâ Ì곩gâ{â Àê°©Èê dꩪ¬ZdâîÉâ°À⬷[. ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê
Éâ³dâ_W Àâ°}âûb}â yâªyâZ¬ª{â Ýê³pâgê ±pâ°Àâ{â° Agâ°À⬷[. Ì곩Ðgâùgâ³
AgÖgâ dê³Z©|â ±pâ°»Kpâ°Àâ{â}â°Q ¾©Àâó }곩vâ°»K©î. %Àâpâ}â°Q ÀÖÉâ}êgâÔâ°
dÖvâ°ÀâÀâó. Ì곩gâÀâ}â°Q {⳸Éâ°»K·[. E{âîª{â ±ÝâÔâÍâ°D µâÑK {ê³pêÌâ°°Àâ{â°.
A{âpê %Àâógâùª{ê©}â³ Agâ{â°. U·[ µâÑKgâÔâ³ û¬PgâÔâ³ ÀâÃÖÌê°Ìâ° ArgâÔê©.
¾pâªm}â}â° EÀâógâÔâ}êQ© Ê©Àâ}â° AyâWuÖC}âÀâ}â°Q ~âvêÌâ°{âªyê yâª{ê³vâ°GÀâ %ÚG
AyâªdâgâÔâ pâ³~âgâÔâ°. Ayâªdâgâù·[{ê© Ý곩{Ögâ Ê©Àâpâ° AyâWuÖC¾ÌâÃÖÐ
(¾pâªm}â}â}êQ© Àâ°pêyâ°) ²vâ°Àâpâ°. %{âdê" %Àâpâ}â°Q Àâ°°ª{ê Ý곩gâ{âªyê
yâvêÌâ°°Àâ}â°. E{â}êQ© ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâ{â° ý©gê,
d곩ΰ d곩ΰ ~âÝ⳪kÖ ±ZÝâW È곩dâ Àê°, |âpâ ÀâÃÖÌâÃÖ Èê© Aΰéé
EÀê© µâÑKgâÔâ Ïê}â°QÝâ»K Ê©Àâ}â° ÉâyâXÀâÃÖgâˬª{â Àâª×yâÀÖÐpâ°Àâ{â°. o
µâÑKgâÔâ}â°Q ~âvê{â Àê°©ÈêÌâ°³ n°¸¥Àâ°°¾gâÔâ° dâ³Zpâpâªyê ýªÉÖ ~âZÀâ½»KÌâ°}â°Q
y곩î{âpâ°. µâÑKÌâ°}â°Q ~âvê{â° ±{âÈÖÀâÇê E·[{ê© ~âpâîgê dâÍâDÀâ}êQ© dê³rDpâ°.
¾mÀÖ{â Àâ°ÝÖyâW}â° ~âpâîgê dâÍâD dê³vâ°À⬷[. %Àâpâ}â°Q ¾ª¬Éâ°Àâ¬ÈÖ[,
%Àâpâ yâ~â³R Ep⶷[. %Àâpê·[ ¾pâªm}â}â ýÚy⬪{â Ýê³pâÐp⶷[ U}â°QÀâ}â°.
dâÄ·Àâ°°¾Ìâ°° pÖuÖ Éâgâpâ}â 60 ÉÖÆpâ Àâ°dâ"Ôâ}â°Q ÅâÉâW ÀâÃÖÚ{â}â°. E{âpâ
%zâËÀê©}â°? Àâ°}â{ê³ÔâÐ}â ÆdÖpâgâÔâ}â°Q mΰÉâ{ê© Ý곩Ðpâ°Àâ{â° ÉâRÍâD.
{â³ÀÖËÉâpâ° 50 d곩s ÌâÃÖ{âÀâpâ}â°Q }ÖµâÀÖgâ°Àâªyê µâÄû{âpâ°. %Íâ°D
yâ~âûb}â }âªyâpâÀâò dê³Z©|âÀâ}â°Q mΰÉâ{ê© Ý곩{âpê yâ~âûb¾ª{â AyâWuÖC}â Ýê©gê
~ÖZ~âKÀÖgâ°Àâ{â°? Àâ°}âÀâ}â°Q ±gâ°$ ±ÚÌâ°°Àâ{ê© Agâ¬{âMpê? dÖÀâ°Àâó Àâ°}â{â
aª{â° dêô. dê³Z©|â aª{â° dêô E{â°M, %Àêpâvâ}â°Q ýÚyâ{â¶[ Evâ°Àâ{â° %ÀâµâXÀê©
Epâ°Àâ{â°. ~âpÖµâpâpâ}â°Q }곩Ú{âpê, Àâ°kâædâ}êXÌ곪¬Ð}â %Àâpâ }âvâyê
a~â°RÀâªzâ{ê©? %{â° AyâWuÖC¾ ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÀâÝÖpâÀê©? {ê³vâG
yâ~âû]ÌâÃÖ{âÀâpâ° E{â}êQ© ~ÖZ~âK ÀâÃÖÚd곪vâ° ±ª{âp곩? O}â° ÉÖºû{âpâ°,
%Íâ°D yâ~âûb}â Áâ·Àê©? Ýâ°vâ°Ð yâ}âQ pâdâ_ÇêÌâ°}â°Q Ïê©vâ°»K{âMÔâ°. Éâ³Ìâ°Ë}â°
ÉÖÑ_ Uª{âÔâ°. Agâ A yâ~âû] yâ~âûb}â ±·¬ª{â Éâ³Ìâ°Ë}â}â°Q Àâ°pê ÀâÃÖÚ{â.

214

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Agâ Ýâ°vâ°Ð m·{ê©Àâyê }곩vâ°»Kpâ°ÀâÔêª{âÔâ°. yâ~âû] dêô U»K »pâ°Ðû{Ögâ
m·{â Àê°©Èê·[ Àâ°pâÔâ° ÝâpâÚyâ°. %{â}â°Q ÀâÃÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â. Àâ°yêK Ýâ°vâ°Ð,
`}Ö}â° Æ°©}â° Àâ°ýÔê }â}âQ µâî©p⬪{â Æ°©}â° ÀÖÉâ}ê ÝâpâÚ{ê. %{â°
{â°ÀÖËÉâ}ê' Uª{â° {â³pâÀÖgâ·° }곩Ú{âÔâ°. Agâ n°¸ %ÀâÔâ µâî©p⬪{â
Éâ°gâª|â ÝâpâÚ Ì곩m}ê {â³pâ ÉÖgâ°Àâªyê Àâpâ ¾©Ú %ÀâÔâ}â°Q
Éâ°g⪺Ìâ°}ÖQÐû{â. yâ~âûb}â Àâ°ÝÖ±·¬ª{â E{â}â°Q ÉÖºû{â. U·[pâ³
Eªzâ{â}êQ© ~ÖZ~âK ÀâÃÖÚd곪vâpâ°. n°¸Ìâ° Àâ°}â{â¶[ dÖÀâ°}â ~âZÅÖÀâ
±ÝâÔâÆyâ°K. %{âîª{â Ýê³pâ ±pâ°Àâ{âdê" Ag⶷[. Éâ°g⪺Ìâ°}â°Q Å곩Ðû,
%ÀâÔâ (pâdâ_ÇêÌâ°) d곩îdêÌâ°}â°Q »pâÉâ"îû{â. EÀâ}â}â°Q `AyâWuÖC¾'
U}âQ±Ýâ°{ê©? AyâWuÖC¾gê U·[pâ¶[ AyâWÀê© dâªvâ°±pâ°Àâ{â°. µâî©pâ{â
AdâÍâËÇê %Àâ¾gê Agâ°Àâ{ê© E·[. E{ê©}â° {â³ÍâÇêÌê°©? EÀâ}â° yâ~âûb¾ª{â
O}â}â°Q ÉÖºû{â? E{â}êQ© »ùÉâ·° Ýê©ù{ê. ý©gêÌê°© {ê©Æ¥{ê©ÀâyêgâÔâ
ÅâÑKΰª{â ¾©Àâó %Àâ°pâÈ곩dâ{â ~âZÀꩵâÀâ}â°Q ~âvêÌâ°ÈÖîî. %{âdê" ÉÖý©±pâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°, `¾ª{êÌâ°}âQªyâ³ ÀâÃÖÚ·[, ÌâÃÖÀâ ÅâÑKΰª{â O}â° ÉÖºÉâ°Æî?
U¶[Ìâ°Àâpêgê ÉÖgâ°Æî?' Uª{ê·[ »ùÉâ°Àâpâ°. ÌâÃÖÀâ{âdâ³" m}âpâ° mgâÔâdê"
dÖÌâ°°»Kpâ°Àâpâ°.
Ì곩g⬪{â Àâ°}â{â ÀâÃÖÌê°Ìâ°° ÝâîÌâ°{â°. AyâWÀâó ²vâ°gâvê Ý곪{â{â°
Àâ°}âÉâ°b yâ°ª± ±·µÖ¶ÌâÃÖÐ{ê. Ì곩gâ{â dâr°D ¾r°D ÉÖ|â}êÌâÃÖ{â
Àê°©ÈêÌâ°³ Àâ°}â°ÍâX Àâ°}âÉâb}â°Q yâ}âQ ýÚyâ{â¶[ EvâÈÖpâ}ꪱ o ~âZÀâÃÖxÀê©
ÉÖdâ°.

uÖC}â ÀâÃÖgâËÀêª{âpê©}â°?
uÖC}â ÀâÃÖgâËÀêª{âpê uÖC}â{â ±·¬ª{â ~âpâÀâ° yâyâ®{â ~ÖZÄK ~âvêÌâ°°Àâ{â°.
}ÖÀê©}â° uÖC}â{â Æp곩ºgâÔê©? E·[. pÖÀâx}â° {ê³vâG uÖC¾ÌâÃÖÐ{âM. A{âpê
dÖÀâÃÖyâ°pâ}ÖÐ ~âpâûç©Ìâ°}â°Q %~âÝâîû{â %Àâ¾gâ³ }Ö·°" Àê©{âgâÔâ uÖC}â
ÉâÀâ°½¬P Eyâ°K. pÖm¾©» ¾~â°x}ÖÐ{âM pÖÀâx}â Àâ°pâÇÖÀâÉêLÌâ°¶[, úZ©pÖÀâ°
pÖÀâx¾ª{â pÖm¾©»Ìâ°}â°Q »ù{â°dê³Ôâ°\Àâªyê ·dâ_Wx}â}â°Q dâùû{â. %ª{âpê
pÖÀâx¾gê %Íê³Dª{â° µÖÉâç uÖC}âÆyâ°K. A{âpê©}â° Àâ°}â{â ÀâÃÖÌâÃÖ
AÀâpâx{â¶[ª{â AyâWÀâó Ýê³pâ ±pâÈê© E·[.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

215

ÅâÑKÌ곩gâ
ÅâÑKÌê°ª{âpê ÆÍâÌâ° Éâ°ÙgâÔâ}â°Q yâXÊû{âÀâ}â°. %Àâ}ê© ¾m ÅâdâK. ÌâÃÖpâ°
Å곩gâÀâ}â°Q »pâÉâ"îÉâ°Àâ}곩 %Àâ}ê© ÅâdâK. ÉâªÅ곩g⬪{â {â³pâÀÖgâ°Àâ}â°.
Uªr° ~âZdÖpâ{â Àê°ôzâ°}âgâùÀê. %Àâógâùª{â {â³pâÆpâÏê©dâ°. dâ¶Ìâ°°gâ{â¶[
Ê©Àâ}â° ÅâÑK~âzâ{â¶[ }âvêÌâ°°»K·[. A{âpê Éâªyâpâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê, `Éâ{â°$pâ°Àê©
¾Àâ°W}â°Q ÅâÀâÉÖgâp⬪{â Uyâ°KÀâ}â°, ת»Éâ¬î'. Ì곩gâ{â¶[ %Íâ°D
±·Æ·[Àêª{â° Ýê©ù{âpâ°. ¾©Àâó A ÀâÃÖyâ}â°Q ÅâÑKÌâ° Ùªvâ}ê U}â°QÆî. E·[
ÝÖgâ·[.
ÅâÑK Éâ]yâªyâZ Éâdâ· gâ°x fÖ¾ é ²}â° Éâyâbªgâ }â ~ÖÀê ~ÖZ¹ éé
ÅâÑKÌâ°³ yâ°ª± Éâ°·ÅâÀâ·[.
Àê°©Èê Ýê©ù{â Àâ°³pâ° ÀâÃÖgâËgâÔâ}â°Q ²r°D Éâªyâpâ ÀâÃÖgâË Ïê©pêÌê°© E{ê. ±¾Q
Éâªyâpâ ÀâÃÖgâË »ùÌâ°°ÀÖ,

Éâªyâpâ ÉâÝâmÀâÃÖgâË
Éâªyâpâ ~âpâª~âpê ÉâÝâmÀÖ{â ÀâÃÖgâË{âyâK kâ¶Éâ°Àâ{â°. %{ê© µâpâÇÖgâ».
ÉÖý©±pâ° `¾©Àê©}â³ ÀâÃÖvâÏê©dÖз['Àêª{â° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. `U·[Àâ}â°Q Éâ{â°$pâ°
ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.'
Ì곩gâÀâÃÖgâË{â¶[ Ì곩gâ{â Àâ°ýÀê° E{ê. %¶[ gâ°pâ°dâ½~ê E·[. uÖC}â
ÀâÃÖgâË{â¶[ uÖC}â{â Àâ°ýÀê° E{â°M, %¶[Ìâ°³ gâ°pâ°dâ½~ê E·[. ÅâÑKÀâÃÖgâË{â¶[
ÅâÑKÌâ° Àâ°ýÀê° E{â°M gâ°pâ°dâ½~ê E·[. A{âpê Éâªyâ ~âpâª~âpêÌâ°¶[, Éâªyâpâ
ÀâÃÖgâË{â¶[ dê©Àâ· gâ°pâ°dâ½~êÌâ° Àâ°ýÀê° Epâ°Àâ{â°. úÍâX}â° dê©Àâ· µâpâÇÖ{âpê
ÉÖdâ°, Iù{ê·[Àâ}â°Q gâ°pâ°Àê© ~â³pêôÉâ°Àâ}â°. ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
»©}â È곩dâ }âÀâ Ùªvâ Àê°, gâ°pâ° Éê ±vÖ }Ö d곩Ìâ° é
dâyÖË dâpê }Ö dâpâ Éâdê, gâ°pâ° dâpê É곩 Ý곩Ìâ° éé
gâ°pâ°Àê© ÉâÀâËÀâ}â°Q ¾ÀâËýÉâ°ÀâÀâ. ÉÖý©±pâ ÀÖ¹Ìâ°¶[ gâ°pâ°yâ]Àâ}êQ©
ÉÖLÄû{âpâ°.
dⲩpâ Ýâî dê pâ³tâyê, gâ°pâ° Ñ µâp⹩ uÖÌâ° é
dâÝêô dⲩpâ gâ°pâ° pâ³tâyê, ~âZÅâ° }âý Ý곩yâ ÉâÝÖÌâ° éé
dⲩpâ yê }âpâ %ª|â Ýêô, gâ°pâ° d곩 dâÝâyê uñpâ é

216

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Ýâî pâ³tê gâ°pâ° tñpâ Ýêô, gâ°pâ° pâ³tê }âý© tñpâ éé
Ïê©pê dâvêgê o ÀâÃÖyâ°gâÔâ° Ý곪{â°ÀâÀê©? EÍê³Dª{â° gâ°pâ°Àâ°ýÀê° Ïê©pê·³[
E·[. Ì곩gâ Ìâ°°gâdê" Ý곩{âpê gâ°pâ° úÍâXpâ Ýê³vê{ÖrgâÔâ}â°Q }곩vâ±Ýâ°{â°.
Éâªyâpâ ~âpâª~âpê ý©gâ}â°QÀâ{â°,
gâ°pâ° gâ°ªgê gâ°pâ° ÏÖªÀâpê, gâ°pâ° dê pâýÌê° {ÖÉâ é
u곩 gâ°pâ° Åê©uê }âpâdâ Àê°, y곩 pâØÌê° Éâ]gâË Ñ© AÉâ éé
ogâ µâpâÇÖgâ»Ìâ° dâ°îyâ° Ýê©Ôâ°Àê. `µâpâÇÖgâ»' yâ°ª± Àâ°ÝâyâKpâÀÖ{â{â°.
ÌâÃÖpâ° ÌâÃÖîgê µâpâÇÖgâ°Àâp곩, %Àâpâ° pâdâ_x ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. E{â°
¾µâ+Ìâ°ÀÖ{â°{â°. Æ«©Íâx}â° pÖÀâ°¾gê µâpâÇÖ{â. Ìâ°°{âP{â¶[ pÖÀâx}â°
Æ«©Íâx}â Àê°©Èê µâÑK ~âZ{âµâË}â ÀâÃÖÚ{â. Agâ pÖÀâ°}ê© yâ}âQ}â°Q %Àâ}â
Àâ°°ª{ê³ÚGd곪vâ° %Àâ}â}â°Q pâÑ_û{â. %{âpâªyêÌê°© ¾©Àâó Éâ{â°$pâ°Ægê
µâpâÇÖ{âpê Éâ{â°$pâ°Àê© ÉâªdâÍâDgâÔâ}â°Q yâ}âQ Àê°©Èê yêgê{â°d곪vâ° ¾Àâ°W pâdâ_Çê
ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. ¾Àâ°gê ¾Àâ°W dâÈÖXx{â תyê ÀâÃÖvâ°Àâ{ê© Ïê©vâ.
u곩 Éâyâgâ°pâ° Ñ© µâpâx Ý곩 yÖÑ© é
yê©ý dâ°lâ Ìâ°yâ}â pâÝêô }Öý ÏÖÑ© éé
yÖyê µâpâÇÖgâyâ Éâ± ~âpâÝêô é
µâpâx gâÝêô yê Ê©Àâ I±pâÝêô éé
µâpâÇÖ{â Àê°©ÈêÌâ°³ yâÀâ°W dâÈÖXx ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ{â° %ÀâµâXÀÖ{âpê, µâpâÇÖgâ»
~âî~â³xËÀÖз[Àêª{ê© %zâË. µâpâÇÖgâ»Ìê°© ÅâÑKÌâ° aª{â° {ê³vâG
ÉâÀâ°~âËÇê ÅÖÀâ. %¶[ uÖC}âÀâò yâ¾Qª{â yÖ}ê© Ýâ°r°DÀâ{â°. ±·Àâò ÝÖgêÌê°©
I{âVÀÖgâ°Àâ{â°. ~Ö~âÀê·[ dâÔê{â°Ý곩gâ°Àâ{â°. %{âdÖ"Ð `µâpâÇÖgâ»' Àâ°ÝÖ}â
dê·Éâ.
µâpâÇÖgâyâ dâÝâ Éâ± gâ°x AÀêô é
uÖC}â ÅâÑK yê©ý ÀâÃÖý ÉâÀâÃÖÀêô éé
µâpâx Ý곩 m± Ìâ°Ýâ ¾µâ+Ìâ° Aΰ é
~âZÅâ° À곩ý {곩}곩 Éâdâ· ÉâÝÖΰ éé
Éâdâ· ~Ö~â yÖd곩 mî uÖÀêô é
u곩 Éâyâgâ°pâ° Ñ© µâpâx Àê° AÀêô éé
ÌâÃÖpâ° Éâ{â°$pâ° ~âZÅâ°Ægê µâpâÇÖgâ°Àâp곩, %Àâpâ U·[ dê·ÉâgâÔâ}â°Q Éâ]yâÿ
Éâ{â°$pâ°Àê© dêôdê³Ôâ°\Àâ}â°. E{ê© ÀâÃÖyâ}â°Q aª{â° Éâyâbªgâ{â¶[ a±T Àâ°ÝÖyâW
Ýê©Ôâ°»K{âM}â°. a±T úÍâX dâ°ù»{âM. %Àâ}â ~âZµêQ ¥ `}ÖÀÖÐÌê°© Nr ÀâÃÖvâ{ê©
E{ÖMgâ Éâ]yâÿ ~âZÅâ° ±ª{â° Nr ÀâÃÖÚÉâ°Àâ}ê©?' `%Ýâ°{â°, ~âZÅâ° Nr

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

217

ÀâÃÖÚÉâ°Àâ}â°' Uª{âpâ° Àâ°ÝÖyâWpâ°. %ª¬¾ª{â A ÅâdâK}â° NrÀâ}â°Q ²rD}â°.
~âZÅâ° O}â° ÀâÃÖvâ°Àâ}êª{â° ~âî©dê_gê û{âP}Ö{â. EÚ© ¬}â %Àâ}â° AÝÖpâÀâ}â°Q
û]©dâîÉ⶷[. %Àâ}â ~â»Q NrdÖ"Ð ayÖKΰÉâ°»K{âMÔâ°. Àê³{â· ¬}â ~âZÅâ°Àê©
~â»QÌâ°¶[{â°M ÄZ©»Î°ª{â AÝÖpâ dê³rDÔâ°. A{âpê A ʬM (ÝârÀâÃÖî) ÅâdâK
AÝÖpâÀâ}â°Q »pâÉâ"îû{â. Upâvâ}ê© ¬}â ±ÝâÔâ ÝâûÀÖÐyâ°K. Àâ°}êÌâ°¶[ %ÚgêÌâ°
~âîÀâ°ÔâÀâó ÝâpâÚyâ°K. Àâ°}âÉâ°b Ýâr ýÚΰyâ°. %Àâ}â{â° aª{ê© Ýâr `~âZÅâ°
±ª{â° Nr ÀâÃÖÚÉâ¶' Uª{â°. ÝÖgêÌê°© eÚÝ곩Р%vâÆÌâ°¶[ dâ°ùyâ°²rD.
Ýâ»Kpâ{â Ýâù\Ìâ°¶[ aª{â° Àâ°{â°Àê ÉâÀâÃÖpâªÅâÆyâ°K. UÍêD·[ ~âdÖ]}âQgâÔâ}â°Q
yâÌâÃÖîû{âMpâ°. ÏêÔâоª{âÈê© dâ°ù»{âM. %Àâ}â}â°Q }곩Ú{âÀâpâ° %Àâ¾gâ³
Nr ÀâÃÖÚÉâ·° ±Ìâ°û, NrÀâ}â°Q yêgê{â°d곪vâ° %Àâ¾{âM¶[gê ±ª{âpâ°.
`yêgê{â°d곩 »}â°Q' Uª{âpâ°. ~âZÅâ°Àê© ÀâÃÖpâ°Àê©Íâ{â¶[ ±ª{â %~âî×yâpâ°.
A{âpê ÅâdâK¾gê %{â° %îÆgê ÏÖpâ{ê© `}â}âgê ÝâûÆ·[ }Ö}â° »}â°QÀ⬷[' Uª{â.
Àâ°yêK %Àâpâ° ayÖKÌâ° ÀâÃÖvâ°yâK `ÏêÔâоª{â E¶[Ìê°© dâ°ù»{â°M ¾©}â° O}â³
»ª¬pâ°À⬷[. ÝâûÆpâ±Ýâ°{â° »}â°Q' Uª{âpâ°. %{âdê" ÅâdâK ¾pÖdâîû{â. ÝâûÀâó
ÝêkÖ+{âpê yÖ}ê© »}â°QÀâ}êª{â° NrÀâ}â°Q %¶[Ìê° Er°D %Àâpâ° Ýê³pâr°
Ý곩{âpâ°. %¶[Ìê°© dâ°ùyâ ÅâdâK¾gê AÝÖpâ{â ~âîÀâ°ÔâÀâó Adâ¸ËÉâyê³vâÐyâ°.
ÅâdâK}â° A Àâ°pâÀâ}â°Q ²r°D Ïê©pê Àâ°pâ{â dêÔâgê Ý곩Рdâ°ùyâ}â°. pÖ»Z 12 gâªÂêgê
E±Tpâ° dâÔâ\pâ° yÖÀâó dâÔâÀâó ÀâÃÖÚ{âM}â°Q ÆÅÖÐûdê³Ôâ\·° Àâ°pâ{â dêÔâgê dâ°ùyâpâ°.
%Àâîgê %¶[ E{âM AÝÖpâ{â ÀÖÉâ}ê ±ªyâ°. %Àâîgâ³ ÝâûÆyâ°K. %Àâpâ°
»}âQyê³vâÐ{âpâ°. a±T}â¶[ ~âZÅâ° AÆÅâËÆû{â. Upâvâ}êÌâ°Àâ¾gê »}âQ{âªyê
Ýê©ù{â. `%{âpâ¶[ ÆÍâÀâò Epâ°Àâ ÉâªÅâÀâÆ{ê. ÌâÃÖp곩 ÆÍâÌâ°°dâK
AÝÖpâÆsDpâ±Ýâ°{â°' Uª{â°. E±Tpâ³ aÄR %¶[ Ïê©pê ÌâÃÖpÖ{âpâ³
Epâ°Àâp곩 Uª±°{â}â°Q Ù×yâ~âÚûdê³Ôâ\·° Ýâ°vâ°dâ·° ~ÖZp⪫û{âpâ°. Àâ°pâ{â
dêÔâgê dâ°ùyâ ÅâdâK dâªvâ. %¶[ Odê dâ°ù»pâ±Ýâ°{ꪱ É⪵âÌâ° ±ªyâ°. %Àâ}â}â°Q
ýÚ{â°d곪vâ° `}âÀâ°gê ÆÍâÆÑ" d곪{â° }âÀâ°W {âZÀâXÀâ}â°Q ·~âÂÖΰÉâ°Àâ
Ì곩m}ê ÀâÃÖÚpâ°ÀêÌâÃÖ?' Uª{â° d곩~⬪{â dê©ù{âpâ°. %{âdê" ÅâdâK}â° yâ}âgê
O}â³ »ùÌâ°{êª{â³ AÝÖpâ{â¶[ ÆÍâÆpâ°À⬷[Àêª{â³ »ùû{â. %{âdê" a±T
dâÔâ\ `ÝÖgÖ{âpê o IªÚ »}â°Q' Uª{â. %{âdê" ÅâdâK Àâ°yêK }âdÖpâ Ýê©ù{â.
Àâ°yê³K±T dâÔâ\ `Éâî, E{âpâ¶[ O}곩 À곩ÉâÆ{ê, Upâvâ° dê³r°D IªÚgâÔâ}â°Q
ÏÖÌâ°¶[ yâ°pâ°d곩x' Uª{âp°â . Àê³{â·}ê© dâÔâ\ `o ~â³îgâÔâ}â°Q ÏÖÌâ°¶[
ÝÖd곩x' Uª{â. %{âdê" ÅâdâK `}Ö}â° ~â³îÌâ°}â°Q »}â°QÀ⬷[' Uª{â. Agâ

218

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%Àâpâ° Y{Öpâ° Ýê³vêyâgâÔâ}â°Q dê³rDpâ° Àâ°yâ°K ~â³î »¾Qû ÝâÈÖ], Iù{â
ûýgâÔâ}â°Q ayÖKÌâ°¬ª{â ÏÖΰÐrDpâ°. U·[Àâ}â°Q %Àâ¾gê »¾Qû{âpâ°.
Àâ°pâ°¬}â ÅâdâK gâ°pâ°gâÔâ¶[gê ±ª{â° kâpâxgâÔâ Àê°©Èê ²{â°M, Ýê©ù{â `¾m
gâ°pâ°gâÔê© ~âZÅâ°Àâó ±Ìâ°û{âpê »¾QûÌê°© dêô²vâ°Àâ}â°. }âÀâ°gê Ïê©dÖÐpâ ¶
Ïê©vâÀÖÐpⶠ%Àâ}â° »¾QÉâ°Àâ}â°' Uª{â. }âÀâ°gê %Àâ}â¶[ ƵÖ]Éâ µâZ{êP Ïê©dâ°.
A{âpê lâ·, dÖ~ârXgâù{âM¶[ %Àâ}â dâ½~ê {ê³pêÌâ°{â°. A{âMîª{â µâpâÇÖgâ»Ìâ°°
~âî~â³xËÀÖÐpâÏê©dâ° ({ê©Ý⬪{â Àâ°}⬪{â) ogâ dê©ù µâpâÇÖgâ»
Ýê©ÐpâÏê©dâ°.
µâpâÇÖgâyâ Ý곩 ÍâÂÒgâ°x gâýÌê° é YÉê yÖd곩 Ïê³X©pÖ dâýÌê°éé
Ƹ ¾Íê©|â ¾mgâ°pâ° Ñ© Âê©ÀÖ é {â°»Ìê° Éâyâgâ°pâ° ÄZ©yâ %pâ° Éê©ÀÖ éé
yâ½»©Ìê° Ìâ°Ýâ ¾µâ+Ìâ° Ipâ |Öpê é À곩 %|â ²Éâî }Özâ À곩ý yÖpê éé
kñzê Ìâ°Ýâ ¾µâ+Ìâ° Àâ°}â ÀâÃÖý© é ~âZÅâ° yâÊ À곩pâ ÉâÝÖÌâ°dâ }Öý© éé
dêôÉê Ýâ° {â°ÿÙ ÉÖªdâpê gâ³wÖ é ~âZÅâ° yâÊ ipâ ÉâÝÖÌâ° }â w⳪vÖ éé
~âªkâÀâ° Éâyâgâ°pâ° Àâ°³»Ë d곩 |ÖX}Ö é yÖdê Éâ}â°WÙ Æ}⻩ tÖ}Ö éé
~âZÅâ° yâÊ À곩pâ ïdÖ}Ö }Öý© é ~ÖÀâ}â ~â»yâ }ÖÀâ° ~âZÅâ° Aý© éé
À곩 ÉâÀâ° ~â»yâ }â dâyâÝâ³ ¾ÝÖpÖ é ~âZÅâ° ÉâÀâ° ipâ }â yÖpâ}âÝÖpâ éé
lâtâÌê° A~âd곩 ~âZÅâ°ý ÉâÀâ°~êË é y곩d곩 dâ±Ýâ° dÖ· }Öý {â~êË éé
Ìâ°Ýâ Íârgâ°}â u곩 d곩ΰ |ÖpÖ é µâpâÇÖgâyâ ~â· Àê° dâpâ ~ÖpÖ éé
µâpâxgÖ»Ìâ°¶[ A gâ°xgâÔâ° EpâÏê©dêª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. %{âpâ¶[ o gâ°x
±ª{â° aª{â° dâ_x{â¶[ ~ÖpÖgâ°Àâpâ°.

gâ°pâ°gâÔâ I~â{ꩵÖÀâ°½yâ~Ö·}ê
( gâ°pâ°gâùª{â A{ê©úÉâ·RrD ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K ~Ö·}ê)
gâ°pâ°gâÔâ° I~â{ê©úû{â ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ I·[ªhâ}êÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâdâ³vâ{â°. ¾Àâ°gê
}ÖÀâ° {Ö}â{â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ OÔâ° ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q »ùû{âpâ°. %ÀâógâÔâ¶[
ÌâÃÖÀâ{â}â°Q ²vâ{ê© ~Ö·Éâ°Àâ{â°. %{â}â°Q E¶[ dê©ù ÀâÃÖªÉâ »}âQdâ³vâ{â°.
%ª{âpê »}âQÈê©ÏÖpâ{â°. m³uÖvâÏÖpâ{â° Uª{âpê %{â° ¾¸{âP. ¾Ìâ°Àâ°{â
I·[ªhâ}êÌâ°° dâ°±°¬PÌâ°}â°Q ~êZ©pê©ÄÉâ°Àâ{â°. dâ°ª{â° IªÂÖgâ°Àâ{â°.
ÝâsÌâÃÖgâ°Àâ, À곩Éâ ÀâÃÖvâ°Àâ, dâÔâÀâó ÀâÃÖvâ°Àâ %ÀâµâXdâyêÌâÃÖ{âpâ³ Odê
±pâ°Àâ{â°? a~ê³R»K}â Nr {ê³pêyâpê ÉÖdâ·[Àê©? ÝÖgê©Ìê°© Éâªy곩Íâ~ârDpê
Aΰyâ°. Àâ°pêyâ° dâ³vÖ dâÔâÀâó Ïê©vâ. ÌâÃÖÀâ ¾Ìâ°Àâ°{â Æpâ°{âP Ý곩gâÏê©Úî.
E{ê© {ê³vâG ÅâÑK. E{ê© µâpâÇÖgâ»Ìâ° A|ÖpâúÈê %zâÀÖ Àê³{â· Àê°rD·°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

219

Éâ{â°$pâ°Æ}â Éê©Àê Àâ°yâ°K ~êZ©Àâ°
yâ}â° Àâ°}â |â}⬪{â gâ°pâ°Àâ}â°Q Éê©ÆÉâÏê©dâ°. ¾Àâ°gê }ÖÀâ° {Ö}â ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ
¾Àâ°W yâ}â° Àâ°}â |â}âgâÔâ}â°Q }â}âgê %ÄËûî Uª{â° Ýê©ù{êM. A{âpê dâx°J Àâ°°×+
Àâ°}âÿ~âòÀâËdâÀÖÐ dê³Ú Uª¬p⶷[. ¾©Àâó aÄR dê³r°D²rDî.
g곩pâÙ}Özâpâ° ¬©dê_ dê³vâ°ÀÖgâ yêgê{â°d곪vâ `yâ}â°'Àâ}â°Q %Àâîgê
Àâ°pâùÉâ°»Kp⶷[. %Àâîgê ÉâîÌâÃÖ{â »ùÀâùdê (~Ötâ) dê³vâ°Àâpâ°. ¾Àâ°W
yâ}â°Àâ}â°Q ¾Àâ°gê© Àâ°pâùû{ê. Àâ°yâ°K Ýê©ù{ê `Eª¬¾ª{â E{â° }â}âQ Éê³yâ°K E{âpâ
Éâªpâdâ_Çê ÀâÃÖyâZ ¾Àâ°W{â°' Uª{â³. %{âîª{â ÌâÃÖÀâ %·[{â dê·ÉâgâÔâ}â°Q
ÀâÃÖÚÉâÏÖpâ{êª{â³ »ùû{ê. %{â}â°Q Àâ°pâùû{â dÖpâxÀêª{âpê Àâ°}êÌâ°¶[
Àâ°°{â°dâpâ° yâª{ê, yÖΰ Epâ±Ýâ°{â°. %Àâîgê Éê©ÀêÌâ° %ÀâµâXdâyê Epâ±Ýâ°{â°
Uª{â°. %ÀâµâXdâyê U¾Éâ{Ögâ Àâ°yêK dâpê{â°dê³Ôâ\±Ýâ°{êª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{ê.
úÍâX¾gê ÉâÀâ°Ìâ° {ê³pêyÖgâÈê·[ gâ°pâ° AµâZÀâ°dê" ±ª{â° Éê©ÀêÌâ°¶[ yê³vâgâ°Àâ{â°
%ÀâµâXÀÖÐpâÏê©dâ°. %{âdâ³" %Àâ}â° ±{âP}ÖÐpâ°Àâ}â°. yâ}â°Æ¾ª{â Éê©Àê
Éâ¶[Éâ°Àâ{âîª{â µâî©pâdê" p곩gâ ±pâ{â°. ¾Àâ°W |â}âÀâ}â°Q ¾Àâ°gê© dê³sDpâ°Àê.
Àâ°}êÌâ° ~âîÀÖpâ{â ~Ö·}ê ~곩ÍâÇêgê E{â° dâ³vâ %ÀâµâXÆ·[Àê©? %{â}â°Q
¾Àâ°W¶[r°D Eª¬¾ª{â %{âpâ {â°pâ°~âÌ곩gâÀÖgâ{âªyê Ukâ+îû{êM. Éâ°Ôâ°\
Àâ°°dâ{âMÀê°Ìâ°}â°Q ÝÖdâÏÖpâ{â°. `µÖÉÖç}â°ÉÖpâ úÍâX}â° ~âZ»µâyâ 10 pâÍâ°D
gâùdêÌâ°}â°Q gâ°pâ°m}â Éê©ÀêgÖÐ yêgê¬îÉâÏê©dâ°. A{âpê }Ö¾{â}â°Q ¾Àâ°gê dâvÖGÌâ°
ÀâÃÖv⶷[. dÖpâxÀêª{âpê ¾Àâ°gê %{â}â°Q dê³vâ°Àâ{â° %µâdâXÀÖ{â¶[ gâ°pâ°Æ}â
AuêCgê ÅâªgâÀÖgâ±Ýâ°{êª{â°. µâ±Mgâùª{â ¾Àâ°W}â°Q ±ªºû·[. Àâ°³pâ}êÌâ°{ÖÐ
¾Àâ°W Àâ°}â. E{â}â°Q ¾Àâ°gê Àâ°pâùÉ⶷[. %{â}â°Q }â}âQ¶[Ìê°© Er°Dd곪Úpâ°Àê.
Àâ°}âÀâ}â°Q Odê Àâ°pâùÉ⶷[? Àâ°}âûb¾ª{âÈê© ÏÖª|âÀâX{â gâsDyâ}â
IùÌâ°°Àâ{â°. E{ê© Àâ°}â mgâyâK}êQ© AÔâ°Àâ{â°. E{â}êQ© AyâW}â° `}â}âQ{â° }â}âQ{â°'
U}â°QÀâ{â°. gâ°pâ°Àâó %{â}â°Q yâ}âQ{êª{â Àê°©Èê %{êc©gê ¾Àâ°W{Ögâ°Àâ{â°?
A{âMîª{â ÀâÃÖ}âÀâ}â°Q gâ°pâ°m}âîª{â ±Ìâ°Éâdâ³vâ{â°. %Àâpâ ÀâÃÖyâ° Æ°©î
¾Àâ°W ÀâÃÖyâ}êQ© }âvêÉâÏÖpâ{â°.
gâ°pâ° Ñ© ÏÖyâ ÀâÃÖ}â Éâ± ¶©uê é ÉâyâX %ÉâyâX ÆkÖpâ }â Ñ©uê éé
gâ°pâ°gâÔâ° ÉâyâX Ýê©ÔâÀâp곩 %ÉâyâXÀâ}ê³Q© Uª±{âpâ dâ°îyâ° ¾Àâ°W Àâ°}â{â¶[
yÖdâÈÖr Ïê©vâ. Ýê©Ôâ°Àâ{â}â°Q dê©Ôâ°Àâ{âÍêD©, ÌâÃÖÀâ{ê© yâdâË dâ°yâdâËÀâ}â°Q
ÀâÃÖvâ{ê© AuêCÌâ°}â°Q %dâ_µâÿ ~Ö¶Éâ°Àâ{â°. %¶[ ¾Àâ°W ýyâ %ýyâgâÔâ}â°Q
gâ°¹ÉâÏÖpâ{â°.

220

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ
gâ°pâ° Éê©ÀêÌâ°¶[Ìê°© ÉâÁâ·yê E{ê.

o m}âW{â¶[ o {ê©Ý⬪{â gâ°pâ°Éê©Àêgê %ÀâdÖµâ {ê³pê»{ê. %{â}êQ©
ÀâÃÖvâ°Àâ{â°. Éê©Àêΰª{â µâî©pâ |ÖpâÇêÌâ° ÉÖÁâ·X (ÉÖzâËdâX) ~âvêΰî.
AØpâ Ìâ°Ýâ yâ}â fÖdâ Æ°Èê©gÖ .....
Éê©ÀêÌâ°¶[ µâî©pâÀâ}â°Q yê³vâÐûî. Iù{â dâÀâ°ËgâÔâ° ÌâÃÖÀâ ÀâXÀâÉêLgâ³
aª{â°gâ³vâ°À⬷[ (Ý곪{â°À⬷[). ¬}â¥pÖ»Z d⽸dâpÖÐ E·[Àê© }ñdâpâpÖÐ
dâÔê{âpê %{ÖÀâó{â³ ¾Àâ°W I~âÌ곩gâdê" ±pâ°À⬷[. dê©Àâ· gâ°pâ°Éê©Àê ¾Àâ°W
gâùdêÌâÃÖgâ°Àâ{â°.
úÍâX}â° gâ°pâ°Éê©Àê ÀâÃÖvâ¬{âMpê %{â° %}ÖXÌâ°, %~âpÖ|â. A{âMîª{â Éê©Àê %ÀâµâX
ÀâÃÖÚ.
}Ö}âdâ u곩 gâ°pâ° Éê©Àê %~â}Ö, Ýêô »Éâ ±¶ÝÖî© uÖN éé
gâ°pâ°Éê©Àê©Ìê°© {ê³vâG{â°. ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
gâ°pâ° Éê©Àê dâÂê {â°ÿÙ ~Ö~â é m}âÀâ° m}âÀâ° d곩 Æ°Âê ÉâªyÖ~Ö éé
gâ°pâ° Ñ© Éê©ÀÖ Éâ{Ö ×yâ ¬©uê é Ê©Àâ}â m}âW Éâ°Áâ· dâî ¶©uêô éé
kñ²©Éâ pâ³~â Ýâî A~â°ý |âîÌâÃÖé gâ°pâ° Éê©ÀÖ dâî Éâ±ý ²îÌâÃÖ éé
úÀâ ²pâª× gâ°pâ° Éê©ÀÖ Ñ©}Öc é }Öpâ{â ¬©dÖ_ |â°ZÀâ d곩 ¬©}Öc éé
Éâdâ· Àâ°°¾ gâ°pâ° Éê©ÀÖ kÖý© é gâ°pâ° Éê©ÀÖ dâî ~âªzâ %ÀâgÖý©éé
gâ°pâ° Ñ Éê©ÀÖ Àâ°°ÑK ¾m ~ÖÀê é ±Ýâ°î }â ÝâªÉÖ ÅâÀâm· AÀê éé
gâ°pâ° Éê©ÀêÌâ° Àâ°ýÀê° {ê³vâG{â°. {ê³vâG {ê³vâG n°¸¥Àâ°°¾gâÔâ° Éâýyâ
gâ°pâ°Éê©Àê ÀâÃÖÚpâ°Àâpâ°. ÝâîÌâ°³ dâ³vâ %ÀâyÖpâgâÔâ}â°Q U»K{ÖgâÈê·[ gâ°pâ°
Éê©ÀêÌâ°¶[ Àâ°}âÆrD. ÀâÃÖ}âÀâ}ÖÐ m}âWÀê»K gâ°pâ°gâÔâ}â°Q Éê©ÆÉâ¬pâ°ÀâÀâpâ°
%ÅÖÐgâÔâ°. gâ°pâ°gâÔâ}â°Q ~âvê{â³ Éê©ÀêÌâ°¶[ yê³vâgâ¬pâ°ÀâÀâpâ°
Àâ°ÝÖÀâ°³ÙËpÖÐpâ°Àâpâ°.
Ì곩gâ {Ö}â m~â »©zâË }âÝÖ}Ö é gâ°pâ° Éê©ÀÖ ²}â° ¾ÍâR· uÖ}Ö éé
gâ°pâ° Éê©ÀÖ ²}â° ±Ýâ° ~âlâyÖÀê é Õî Õî Ìâ°Àâ° dê {Ö]pê uÖÀê éé
gâ°pâ° Éê©ÀÖ ²}â° dñ}â u곩 yÖpê é ÅâÀâ ÉÖgâpâ Éê ÏÖÝâpâ vÖpê éé
gâ°pâ° Éê©ÀÖ ²}â° dâ°lâ }â Éâî Ýêô é Àâ°ÝÖ%ª|â dâ³~êô Àâ°Ýâ ~âî Ýêô éé
gâ°pâ° Éê©ÀÖ ²}â° hâr %ªºÌâÃÖpÖ é dêôÉê ~âZdâÂê uÖC}â IÊÌâÃÖpÖ éé
gâ°pâ°Éê©ÀÖ ²}â {â]ª{â] %ª|ê©pÖé gâ°pâ° Éê©ÀÖ ²}â° dÖ· d곩 kê©pÖ éé
gâ°pâ° Éê©ÀÖ ²}â° ~êZ©Àâ° ÆÝâ³}Ö é ¬}â ¬}â À곩Ýâ Ý곩Ìâ° ÅâZÀâ° {â³}Öéé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

221

gâ°pâ°Éê©ÀêÌâ°}â°Qù{â° Ì곩gâ, m~â, yâ~â, »©zâË U·[ ÀâXzâË. gâ°pâ°Éê©Àê
ÀâÃÖvâ{ê© ÅâÆÍâX{â¶[ ~âîyÖ~â ~âvâ°Æî. gâ°pâ°Éê©Àêΰ·[{ê© uÖC}â ~âZdÖµâ
ûgâ{â°. ÝÖgêÌê°© Ýâ½{âÌâ°Àâò ÏêÔâgâ{â° (~âZdÖµâÀâ°Ìâ°ÀÖgâ{â°). gâ°pâ°Éê©ÀÖ
ÅÖÀâÆ·[{â úÍâX ~êZ©Àâ°pâýyâ}â°.
gâ°pâ° Éê©ÀêÌâ°¶[ yê³vâÐpâ°ÀÖgâ %ÝâªdÖîÌâÃÖgâÏÖpâ{â°. %ÝâªdÖpâ Ýâ°sD{âpê
gâ°pâ°Éê©Àê ¾pâzâËdâÀÖgâ°Àâ{â°. gâ°pâ° Aº©}â}ÖÐpâÏê©dâ°. Agâ dâ½~êÌâ°°
{ê³pêÌâ°°Àâ{â°.
gâ°pâ° Agê pÖfê ÀâÃÖzâ é dâpêô Æ}âÌâ° {â°ÿÙ Àê°©Âê³ }Özâ éé
%Ýñ %º©}â yâ°ÀâÃÖcpê {ÖÉÖ é {ê©Ýâ³ %Àâ}ê kâpâ}â}â ÀÖÉÖ éé
Ìâ°Ýâ yâ}â Àê°ô y곩ý Åꩪr kâwÖÌ곩 é %~â¾ EkÖæ dâ°lâ }â pâfÖÌ곩éé
u곩 kÖÝ곩 É곩 yâ°Àâ° %± dâp곩 é ÌâÃÖ ÅÖªvâ d곩 uê©ý ƺ Åâpê³éé
ÅÖÀêô |â³~â lÖªÝâ Àê° vÖp곩 é ÅÖÀêô Ï곩p곩 ÅÖÀêô yÖp곩 éé
gâ°x ~ñpâ°Íâ dâlâ° e }âý Àê°©p곩 é ÉⱠƺ µâpâx gâý gâ°pâ° yê©p곩 éé
Àê°ô %± ÏêôtÖ }ÖÀâ yâ°ÀâÃÖcî© é AµÖ }⬩ É곩 dâîÌê° ~Öî© éé
%~â}Ö Ñ©uêô gâîÌê° ÏÖý© é |âîÌê° úpâ~âpâ ÝÖzâ g곩ÉÖΰ© éé
±ÝⰠƺ Æ}⻩ gâ°pâ° Éê dâpâΰ é ÀâÃÖ}â À곩Ýâ Ýâ½{âÌâ° }âý© |âpâΰ éé
{ê©Ø Æ}âÌâ° gâ°pâ° Ý곩ý %}âª{Ö é yâ± ~ÖÀêô ûÙ ~âpâÀâÃÖ}âª{â éé
{ê©Ø ~âZÉâ}âQyÖ gâ°pâ° Ñ ÅÖΰ é gâ°pâ° yê dâýÌê° ú©µâ }âÀÖΰ éé
n°¬P û¬P Áâ· Àê° dâlâ° }âþ kÖÝ⳪ é mgâyâ dÖÀâ°}Ö d곩 }âþ ÈÖÝ⳪éé
kñpÖû© Àê° ±Ýâ° {â°Ù ~ÖÌ곩é yÖyê µâpâx yâ°Àâ°cî© AÌ곩éé
Ý곩Ýâ° {âÌâÃÖ· {âÌâÃÖ %± Ñ©uê é vâ³±yâ ÅâÀâ Àê° ÏÖªÝâ gâý©uê éé
úÍâX}â Æ}âÌâ° ÅÖÀâÀâ}â°Q }곩Ú{â gâ°pâ° yâdâ_x ~âZÉâ}âQ ×yâK}Ögâ°Àâ}â°. Agâ O}â°
Ïê©d곩 Ýê©ù²vâÏê©dâ°.
gâ°pâ° Éê©ÀêÌâ°¶[ E{âMÍâ°D Àâ°ýÀê° Ïê©pê ÌâÃÖÀâ{âpâ¶[Ìâ°³ E·[. %{âdê" ý©gê
Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
}ÖÀâ°Àâªyâ ±Ýâ°yê Æ°Èê, uÖC}âÀâªyâ %}ê©dâ é
dâÝêô dⲩpâ |âÀâ°Ë{ÖÉâ Éê, gâ°pâ°ÀâªyÖ d곩ΰ Odâ éé
gâ°pâ°gâÔâ Éê©Àêΰª{â Áâ·gâÔê·[ {ê³pâdâ°ÀâÀâó. U·[ Éâ°ÙÀâò ¾Àâ°W{Ögâ°Àâ{â°.
ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
gâªgÖ Ìâ°Àâ°°}Ö ±¬Z©µâ ÉâÀê°©yê é mgâ}ÖQzÖ¬ |ÖÀâ° Ýêô yêyê éé
Éê©Àê Áâ· ~ÖZ~âK Ý곩Ìâ° }â yê©yê³ é gâ°pâ° Éê©ÀÖ Àê°© ~ÖÀêô Áâ· yê©yê³ éé

222

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

gâªgÖ, Ìâ°°Àâ°}Ö, ±{âî}Özâ, mgâ}ÖQzâ U·[ |ÖÀâ°gâùgê Åê©s ÀâÃÖÚ{âpâ³
gâ°pâ°Æ}â gâ°ÈÖÀâ°¾gê ûgâ°Àâ Áâ· ûgâ{â° Uª{â° ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
Ìâ°Ýâ ¾µâ+Ìâ° Ipâ |Öpê, À곩 %hâ ²Éâî }Özâ À곩ý yÖpê éé
}Ö}â° ~âZÌâ°»QÉâ¶, ²vⶠ}â}âQ gâ°pâ° }â}âgÖÐ ~âZÌâ°»Qû ~Öpâ° ÀâÃÖvâ°Àâ}ꪱ
ÅâpâÀâÉê ¾Àâ°Ðpâ¶. o ƵÖ]ÉâÀê© (ÅâpâÀâÉêÌê°©) ¾Àâ°W}â°Q dÖÌâ°°Àâ{â°.
µâî©pâÀâ}â°Q U·[îgâ³ dê³vâ°À⬷[. ¾Àâ°gê dê³sD{êM©}ê. ¾Àâ°W¶[ ÅâpâÀâÉê E{ê.
¾Àâ°gê }ÖÀâ°{Ö}â ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ }Ö}â° O}â}â³Q Ïê©v⶷[. dê©Àâ· ¾Àâ°W
ƵÖ]ÉâÀâ}â°Q Ïê©Ú{êM. ƵÖ]ÉâÀêª{âpê©}â°? `}â}âQ gâ°pâ°Àâó Uª¬gâ³ Éâ°Ôâ°\
Ýê©Ôâ°À⬷[' Uª± }⪱dêÌê°© ƵÖ]Éâ.
gâ°pâ° d곩 %Ùªvâ ±ZÝâW dâpâ uÖ}ê é gâ°pâ° d곩 }âý© ÀâÃÖ}â°Íâ dâpâ ÀâÃÖ}êéé
Ìâ°Ýâ ƵÖ]Éâ Àâ°}â ÀâÃÖý© é gâ°pâ° yâÊ À곩pâ ÉâÝÖÌâ°dâ }Öý© éé
gâ°pâ°Àâ}â°Q ²r°D Ïê©pêÌâ°Àâpâ AµâZÌâ° ~âvêÌâ°ÏÖpâ{â°. gâ°pâ°Àâ}â°Qù{â° Ïê©pê
ÌâÃÖpâ³ }â}âQÀâpâ·[ Uª± ƵÖ]ÉâÆpâÏê©dâ°. a±T Éâ{â°$pâ° ûÑ"²ÂÖDgâ ¾©Àâó
¾Àâ°W ÝâÇê mÊ@dê³Ôâ°\Àâ %ÀâµâXdâyêÌâÃÖ{âpâ³ Odê ±pâ°Àâ{â°? ÝÖgê ÀâÃÖvâ¬î.
Upâvâ° {âªvêgâÔâ dÖ¶vâÏê©Úî. ¾©Àâó Éâ{â°$pâ°Àâ}â°Q ~âvê{âpê %Àâ}â ±·Àê© ±·.
%{âîª{âÈê© O}ê·[ ¾©Àâó ~âvêÌâ°±Ýâ°{â°. ûgâ{ê© Ý곩{âpâ³ ûdâ"ªyê Àâ°}âÉâb}â°Q
ûLpâgê³ùÉâ°Àâ{â°. Ïê©dÖ{âÍâ°D A~âyâ°KgâÔâ° ±ª{ê³{âgⶠaª{ê©
î©»Ìâ°¶[pâÏê©dâ°.
{â°¾ÌâÃÖ dê ·fÖ ÉâÝÖpê, Àê°©pÖ ÉâÝÖpÖ yâ³ Ýêô éé
yâ°Éâ°Àê© dâÍâDgâÔâ° ±ª{Ögâ ±°¬PÀâªyâ uê³X©»¸gâÔâ}â°Q Åê©s ÀâÃÖvâ°Àâ}â°.
Eªzâ{âM}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ{â° I×yâÀâ·[.
gâ°pâ° µâpâÇÖgâ» lÖÛ dâî, dâpêô Åâp곩ÉÖ ipâ é
Éâ°Ù Éâª~â»K Ñ© dâÝâ kⶩ, }âý© }âpâdâ Àê° tñpâ éé
~âòxËÀâ°}â{â µâpâÇÖgâ» Epâ¶.
Odâ AÉâ ƵÖ]Éâ yâ°ÀâÃÖcî© é ~âvÖ {Ö]pâ ÉⱠƺ Àê°ô ÝÖî© éé
ƵÖ]Éâ
E{â}â°Q
ÉâîÌâÃÖÐ
»ù{â°dê³Ôâ\Ïê©dâ°.
%pêƵÖ]ûgâpâ°
Ækâ¶yâgê³Ôâ°\Àâpâ°. }â}âg곪{â° I{ÖÝâpâÇê uÖC~âdâdê" ±pâ°»K{ê. a±T yÖΰ
±ª{â° dê©ù{âÔâ°,
ÀâÃÖyê ¥ yâÈêÌâ°¶[ }곩Æ{ê.
}Ö}â° ¥ Åâm}ê ÀâÃÖvâ°
ÀâÃÖyê ¥ Åâm}ê ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àê. Apâ» ÀâÃÖvâ°Àê. ÀâÃÖyêgê ¬©~â ÏêÔâgâ°Àê.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

223

E{â° O}â°? %ÀâÔâ° ÅâÑKÌâ°}â°Q ÉâîÌâÃÖÐ »ù{â°d곪vê© E·[. a±T Ýâ°kâ°+
Ýâ°vâ°gâ}â}â°Q %Àâ}â yÖΰ¥yâª{ê }â}âQ Ýâ»Kpâ dâpê{â°yâª{âpâ°. `¾Æ°Wª{â }ÖÀâ°
~âvê{â° Éâ]·R Ýê³yâ°K ÉâîÌâÃÖÐ{âM. AÀê°©Èê ý©gÖ{â (Ýâ°kâ+)' Uª{â° Ýê©ù{âpâ°.
}Ö}â° Ýâ°vâ°gâ}â}â°Q ÆkÖîû{ê. `gâ°pâ°gâÔê© ¾Àâ°W dâ½~êΰª{â O}â³ Aз[.
EÀâpâ° ý©gêÌê°© ÌâÃÖpÖXpâ{곩 Ýâ»Kpâ }â}âQ}â°Q aÌâ°°XÀâpâ°. dê·Àâó Éâ· {Öpâ
dâsDÉâ°Àâpâ°. }â}âgê ~â³xË ÆµÖ]ÉâÆ{ê. A{âpê EÀâpâ° dê©Ôâ°À⬷[.
`E{êªzâ À곩Éâ?' Uª{â° }Ö}â° dê©Ôâ°Àê. E{â}â°Q ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. E{â°
ƵÖ]ÉâÀâ·[.
Éâ{Ògâ°pâ° Àâ°³»Ë d곩 |ÖX}Ö é yÖdê Éâ}â°WÙ Æ}â» tÖ}Ö éé
gâ°pâ°gâÔâ}êQ© |ÖX¾Éâ°yâK Epâ°Àâ{â°. %{â}êQ© ÆkÖîÉâ°Àâ{â°.
À곩 ÉâÀâ° ~â»yâ }â dâyâÝâ³ ¾ÝÖpÖ é ~âZÅâ° ÉâÀâ° ipâ }â yÖpâ}âÝÖpÖ éé
gâ°pâ°gâÔâ U{â°pâ° ¾Àâ°W gâ°xgÖ}â ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°. ¾Àâ°W¶[Ìâ° {곩ÍâgâÔâ}â°Q
Ýê©ÔâÏê©dâ°. {âÌâÃÖÔâ°ÀÖ{â gâ°pâ°Àâó {곩ÍâgâÔâ}â°Q ¾ÀÖîÉâ°Àâ}â°.
Àêô dÖÆ°© Àê°ô dâ°r·³, Àê°ô %Àâgâ°x Ñ fÖ}â é
À곩 ~âpâdâ½~Ö }â lÖÚÌê°, {ÖÉâ A~â}곩 uÖ}â éé
%Àâgâ°x ÑÌê° y곩 ±Ýâ° ÑÌê°, dâpâyâ }â ÀâÃÖ¾© ÝÖpâ é
ÅÖÀê ±ª{Ö ±dâ_ {곩, ÅÖÀê gâ{âË}â ÀâÃÖpâ éé
Éâyâgâ°pâ° ¬©}â {âÌâÃÖ· Ê©, yâ°Àâ° ·gâ Àê°©î {ñvâ é
uêôÉê dÖgâ mÝÖm ~âpâ, Éâ³pâ°ü°yâ dâyâÝâ³ }â tñpâ éé
o î©»Ìâ° ÆpâÝâ{â AyâË}Ö{âÀâó }ÖÀâó µâdâKpâ·[ Uª{â° Ýê©Ôâ°Àâ{â°. dê©Àâ·
}âÀâ°W ±gê$ ÝêÀê°WÌâ° ÀâÃÖyâ° Ýê©ù{Ögâ O}â³ I~âÌ곩gâÆ·[. ÉÖý©±pâ ±ÝâÔâ
ÄZÌâ°ÀÖ{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q dê©ù,
Éâyâgâ°pâ° Ñ© Àâ°pâÌâÃÖ{â }â |âpâΰ é ·Ù kñpÖû dâ°ªvâ Àê° ~âpâΰ éé
gâ°pâ° d곩 µâ±M }â Éâ°}ê %uÖC¾ é ÅâÀâÉÖgâpâ vâ³Ïê %«ÀâÃÖ¾ éé
gâ°pâ°gâÔâ Àâ°ÌâÃÖË{Ö~âîºÌâ°Èê[ Epâ·° ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. A
Àâ°ÌâÃÖË{êÌâ°}â°Q (gâ°pâ° A{ꩵâÀâ}â°Q) Æ°©î{Ögâ Àâ°yêK kñpÖû (84 ·dâ_)
Ì곩¾ ~âZÀꩵâ yâ~âR{â°.
gâ°pâ° d곩 {ê©Ø |âpâyâ %«ÀâÃÖ}Ö é ÀÖXÉâ ±kâ}â ~âvâ }âpâdâ¾|Ö}Ö éé
gâ°pâ°Æ}â U{â°pâ° yâÀâ°W %ÝâªdÖpâ y곩pâ°Àâpâ°. %Àâîgê }âpâdâ yâ~âR{â°.
gâ°pâ° d곩 uÖC}â Àê°©s Àâ°yâ zÖÄ é »©}â È곩dâ Àê° ±v곩 yê ~ÖÄ© éé
gâ°pâ° d곩 Àê°©s ±fÖ}âyâ A~Ö é |âpâ» ÅÖpâ Àâ°pâyâ yê©ý ~Ö~Ö éé
gâ°pâ° Éê NªkÖ kâÛ Ïêôtê é ÉÖyâ dâ°ªvâ }âpâdâ Àê° ~êôtê éé

224

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

gâ°pâ°Àâ}â°Q ¾·ËÑ_û yâ}âQ ±vÖΰÌâ°}êQ© dê³kâ°+yâK Epâ°ÀâÀâ¾gê Àâ°³pâ°
È곩dâgâÔâ¶[ dâvâ°~ÖÄ U}âQÈÖgâ°Àâ{â°. Eªzâ ~ÖÄgâÔâ ÅÖpâÀâ}â°Q o Åâ³Æ°
dâ³vâ yâvê{â°dê³Ôâ\·° ÉâÝâdâîÉâ{â°. A ~ÖÄ gâ°pâ°Ä©tâÑ"ªyâ UyâKpâ{â¶[ ÆpÖm
ÀâÃÖ}â}Ögâ·° E×æÉâ°Àâ}â°. %Àâ}â° Éâ~âKdâ°ª« }âpâdâÀâ}â°Q ~âZÀê©úÉâ°Àâ}â°.
gâ°pâ° Éê I·ÂÖ ±kâ}â Éâ°}ÖÀêô é
ÉÖyâ m}âÀâ° dê³©Û d곩 ~ÖÀêô éé
gâ°pâ° d곩 I·r Éâ°}ÖÀêô Ïêô}Ö é
ÉÖyâ m}âÀâ° %ª|Ö Ý곩Ìâ° É곩 }êô}Ö éé
gâ°pâ°Æ}곪¬gê ÀÖ{â¥ÆÀÖ{âÑ"ùÌâ°°ÀâÀâ¾gê I·ÂÖ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q
dê©ùÉâ°Àâpâ°. OÔâ° m}âWgâÔâÀâpêgê %Àâ}â° dâ°ÍâDp곩g⬪{â }âpâÔâ°Àâ}â° Àâ°yâ°K
OÔâ° m}âWgâÔâ}â°Q dâ°pâ°vâ}ÖÐ dâÔêÌâ°°Àâ}â°.
gâ°pâ°Æ}â U{â°pâ° ÌâÃÖÀÖgâ·³ Æ}âÌâ°~â³ÀâËdâÀÖÐ }âvê{â°dê³Ôâ\Ïê©dâ°.
{곩I dâpâ u곩î gâ°pâ° dê Agê é dâî ±Ýâ° Æ}⻩ kâpâ}â}â ÈÖgê éé
%» ú©yâ· Ï곩Èêô Éâ± Ïêô}Ö é Àê°©Âê Éâdâ· dâ~â dê Ïêô}Ö éé
Ýê© gâ°pâ° yâ°Àâ° Ý곩 ¬©}â{âÌâÃÖÈÖ é Àê°ô Ýâ³ ¬©}â dâp곩 ~âZ»~ÖÈÖ éé
yâ°Àâ° ±ª¬©l곩pâ %»ý %}ÖzÖ é ÅâÀâm· ±³vâyâ ~âdâv곩 ÝÖzÖ éé
Ì곩 %º©}â Ý곩Ìâ° úÍâ m±ý© é úÍâ ~âpâ dâ½~Ö dâpêô gâ°pâ° yâ±ý© éé
úÍâX}â° gâ°pâ°Ægê %º©}âÀÖ{ÖgâÈê© %Àâ¾gê gâ°pâ°dâ½~ê {ê³pêÌâ°°Àâ{â°.
lâtâÌê° A~âd곩 ~âZÅâ°ý ÉâÀâ°~êË é yÖd곩 dâ±Ýâ³ dÖ· }âý {â~êË éé
¾©Àâó ¾©Àê© Éâ]yâÿ ÉâÀâ°~âËÇê ÀâÃÖÚdê³ù\. Ê©Àâ}â{â Éâª~â³xË ÅÖpâÀâ}â°Q
ÉÖý©±pâ Ýêgâ¶gê³ÄRû. Àâ°}â{â¶[Ìâ°³ E{ê© ÆkÖpâgâùpâ¶.
Ê©Àâ}â dÖ Éâ± Éñª~â ¬ÌâÃÖ %±, ÅÖpâ yâ°ÀâÃÖcpê ÝÖz곩 Àê° é
Ýêô Ê©yâ yâ°ÀâÃÖcpê ÝÖzê³ Àê°, Ýêô ÝÖpâ yâ°ÀâÃÖcpê ÝÖz곩 Àê° éé
ÉâÀâ°ÄËyâ |ÖX}âÀâó Åâm}êÌâ°Ñ"ªyâ ýî{â°. aª{â° Àê©Ôê µâZ{êP E{âMpê ±ÝâÔâ ÈÖÅâ.
%{âdê" I{ÖÝâpâÇê dê³vâ°Àê. a±T ÅâdâK (úÍâX) }ÖÀâ° ~âvê{â. %Àâ}â° ±ÝâÔâ
Å곩Ôê Éâ]ÅÖÀâ{âÀâ. }ÖÀâ° ~âvê{â dê· ÉâÀâ°Ìâ°{â }âªyâpâ %Àâ}â° ±ª{â
`gâ°pâ°gâÔê© }Ö}â° }ÖÀâ° ~âvê{⪬¾ª{â yâ°ªÏÖ Éâªy곩ÍâÀÖÐpâ°Àê. }ÖÀâ°
dê³vâ°ÀÖgâ ¾©Àâó Ýê©ù¬î, `yâ}â°, Àâ°}â, |â}â, Àâ°³pâ}â°Q dâx°JÀâ°°×+ }â}âgê
aÄRÉâ°'. ÉâyâXÀÖÐ dê³vâ°Àâ{ÖÐ{ê. `}Ö}â³ dê³ÂêD. A{âpê }â}âQ Ýêªvâ», Àâ°dâ"Ôâ°,
Àâ°}ê, ÀâÃÖpâ° U·[Àâò ¾Àâ°W{Öΰyâ°. U·[Àâ}â°Q dê³sD{êM. gâ°pâ°gâÔê©
}â}âQ{곪{â° ÉâxJ %ªgâÚ E{ê. %{âpâ ÏÖз}â°Q yêgêÌâ°°ÀÖgâ ¾Àâ°W{â}â°Q
yêgêÌâ°°»Kpâ°Àê U}â°QÀê}â°. 24 yÖÉâ°gâÔâ³ ¾©Àâó }â}âQ Ýâ»Kpâ{âÈê[© Epâ°Æî. }â}âQ

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

225

U·[ dê·ÉâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Æî. ÉâyâXÀÖÐÌâ°³ gâ°pâ³Ê, }â}âQ U·[ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q
¾©Àê© }âvêÉâ°»Kpâ°Æî. ÝÖ¾Ìê°©}Ö{âpâ³ Agâ°Àâ ÉâªÅâÀâÆ{âMpê ¾©Àê© %{â}â°Q
¾ÅÖΰÉâ°Æî. }â}âQ{ê©}â³ }âvêÌâ°°»K·[. UÈê[·³[ ¾©Àê© ¾©ÀÖЬM©î. }â}âQ
Ýêªvâ», Àâ°dâ"Ôâ° ¾Àâ°WÀê©. }Ö}â° dê©Àâ· a±T }ñdâpâ ÀâÃÖyâZ. ±ª{â° ¾Àâ°W
AµâZÀâ°{â¶[ Éê©îûdê³Ôâ\{ê© Àâ°}êÌâ°Èê[© }â}âQ}â°Q ²r°D Àâ°}êÌâ°Àâpâ Éê©ÀêÌâ°}â°Q
ÀâÃÖÚÉâ°»Kpâ°Æî. }â}âQ¶[{âM Àâ°Àâ°yê dâ³vâ E·[ÀÖÐ{ê. E}â³Q O}ê©}곩 ±ÝâÔâ
Ýê©ù{â. ±ÝâÔâ Å곩Ôê Àâ°}â°ÍâX Àâ°yâ°K %Àâ}â° `gâ°pâ°gâÔê© aª{â° ÀâÃÖyâ°
Ýê©Ôâ°Àê. Ýâ·Àâó ÏÖî pÖ»ZÌâ°¶[ ±pâ°Æî. }â}âQ}â°Q »pâ°gÖvâ°Àâ{âdê"
dâpê{ê³Ìâ°°XÆî' Uª{â° Ýê©ù{â `}ê³©Ú %Àâ}êªzâ Àâ°°gâP'. %Àâ}â{â° Éâª~â³xË
ÉâÀâ°~âËx Àâ°}곩ÅÖÀâ. A{âMîª{â ÉÖý©±îgê %Àâ}â U·[ dê·ÉâgâÔâ}â°Q
ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ ±ª¬yâ°.
yâyâ®{â ~ÖZÄKÌâ°¶[ }ÖÀâó ÅÖЩ{ÖpâpÖgâ±Ýâ°{ê©? ÝÖgÖ{âpê O}â° ÀâÃÖvâÏê©dâ°.
ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©ù{âpâ°. E{âpâ¶[ |â]¾~â³xËyê E{ê. Å⽪gâ{â ~âZÀâÃÖxÀâ}â°Q
dê³sDpâ°Àâpâ°. %{â° ÌâÃÖÀâ{곩 Ñ©rÀâ}â°Q ýÚ{â° yâª{â° yâ}âQ |â]¾Ìâ°}â°Q dê©ùû
%{â}â°Q ~âîÀâ»ËÉâ°Àâ{â°. E¶[ aª{â° µâyâË E{ê.
Å⽪Щ µâ±M Ñ©r u곩 ÀâÃÖ}Ö é Àâpâx Áê©pâ A~â}â dâpâ uÖ}Ö éé
d곩ΰ d곩ΰ Ñ©r ~âpâÀâ° Éâ°Ù{Öΰ é ~âZzâÀâ° AÀÖm gâÝê ×yâKÈÖΰéé
d곩ΰ {â³uê d곩ΰ »©uê ÀâÃÖ}êô é yâ}â Àâ°}â pâýyâ µâ±M ýyâ uÖ}êô éé
Å⽪Щ µâ±M Ñ©r }Ö gâÝâΰ é yñ ~â°¾ Ñ©r AÉâpê pâÝâΰ éé
dê·Àâó Ñ©rgâÔâ° Àê³{â·}ê© |â]¾Ìâ°}êQ© (µâ±M) gâZýûdê³Ôâ°\Àâ{â°. dê·Àâó
Upâvâ}ê© µâ±MÀâ}â°Q. E}â°Qù{âÀâó 3}ê© µâ±MÀâ}â°Q (|â]¾) gâZýÉâ°ÀâÀâó. E}â°Q dê·Àâó
dâïxÆ{â°M Àê³{â· |â]¾gê ~âîÀâyâË}âgê³Ôâ\Àâó. |â]¾Ìâ°}â°Q A¶û
Ýê{âîdê³Ôâ°\ÀâÀâó. «©»Î°ª{â É⪵âÌâ°dê³"ÔâgÖgâ°ÀâÀâó. yÖÌâ°ª¬pâ° yâÀâ°W
Àâ°dâ"Ôâ}â°Q úÍâXpâ}â°Q ÀâÃÖvâ·° E¶[ dâpêyâpâ°Àâpâ°. Agâ Àâ°dâ"Ôâ° ÅâÌâ°¬ª{â
%Ôâ°ÀâÀâó. %ÀâógâÔâ° E¶[ Àêô{âXpâ}â°Q NýÉâ°ÀâÀâó. Àâ°yâ°K Éâ³ÊÀâ°{âM}â°Q
dê³vâ°Àâpêª{â° ÅâÌâ°«©yâpÖgâ°Àâpâ°. Odêª{âpê %{âdâ³" Àê³{â·° %Àâpâ° Àêô{âXpâ
dÖÌâ°ËÀâ}â°Q }곩Úpâ°Àâpâ°. ÝÖgêÌê°© Ñ©r dâ³vÖ Å⽪gâÀâó yâ}âQ}â°Q AÝÖpâÀâ}â°Q
ÀâÃÖvâ°Àâ{êª{â° Ýê{âîdê³Ôâ°\Àâ{â°. A{âpê %{â° ýyêô¸, Éâ°Ù{Öΰ Uª{â°
»ùÌâ°°Àâ{â° }âªyâpâ
gâ°pâ°µâ±M ¾µâ+Ìâ° ÉâyâX ÀâÃÖ}ê, Å⽪РÀâ°yâ yâ± ~ÖÀâΰ é
yâÊ Éâdâ· AÉÖ µâ±M ÏÖÉÖ, dÖgÖ ÝâªÉâ dâÝÖÀâΰ éé

226

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

gâ°pâ°gâÔâ µâ±M Éâ°Ù{ÖΰÌâÃÖÐ{ê. Å⽪gâ{â Åâ³¥Åâ³ |â]¾Ìâ°¶[ aª{â° î©»Ìâ°
ÉâRª{â}âÆ{ê. dê·Àâó Ñ©rgâÔâ° Àê³{âÈê© ~âîÀâ»Ëyâgê³Ôâ\Àâó. Odê? %¶[
ÉâÀâ°~âËÇê Ep⶷[. U¶[ Éâª~â³xË ÉâÀâ°~âËÇê E·[Àêò© (dê©Ôâ°Àâ{â°) %¶[
~âîÇÖÀâ°Æ·[. Àâ°³pâ° Éâ·Àâò %{â° |â]¾Ìâ° dâvêgê gâÀâ°}â ÝâîÉâ¬{âMpê Å⽪Щ
Ñ©rÀâ}â°Q ²r°D ²vâ°Àâ{â°. Àâ°yêK Ïê©pêÌâ°{â}â°Q Ýâ°vâ°dâ°Àâ{â°.
y곩 ~â°¾ Ñ©r AÉâpê pâÝâΰ ...
Ñ©rÀâó Å⽪gâÀÖgâÈÖpâ{â°. Ñ©rÀÖÐÌê°© IùÌâ°°Àâ{â°. ÉÖ]Æ°
~âpâÀâÃÖ}âª{âÊ© o ÀâÃÖyâ}êQ© yâ°ª± ~êZ©Àâ°¬ª{â Ýê©ù{âpâ°.
Å⽪Рu곩 A}â Ñ©r d곩 Ù°{â pâªgâ ·gÖÀê é
AÀÖm %~⾩ A}âûdâ# dÖ}â ûfÖÀê éé
ÀâÝâ pâ³~â ~âÝâÈÖ pâÝÖ Odâ }â ÏÖÑ© é
gâ°pâ° µâ±M Éê Õ·Áñpâ pâªgâ ~â·r É곩 uÖÀê éé
d곩ΰ ipâ ÑÉâW dâÀâ°Ëd곩 Ê}â{Öpâ }â {ê©fê é
Å⽪Щ u곩 %~â}ê wâªgâ Ñ©r w⳪wâ dê ÈÖÀê éé
ÀâÝâ w⳪wâ dÖÀâ° %~â}ê ý© ÝâÀâ° pâªgâ ÝâÀê°©µÖ é
¬· {ê© dê IÉâd곩 yâ±ý© %~â}ê pâ³~â ±}ÖÀê éé
¬· IÉâd곩 {ê©}Ö kÖýÌê° ¬·{Öpâ d곩ΰ Ýê³ é
ýª{â³ ÌâÃÖ Àâ°°ÉâÈÖW}â Ùî©{Öpâ d곩ΰ Ý곩 éé
Ýêô Ñ©r ÈÖÙ Éâ{âÀê° d곩ΰ Odâ ý© Àê°pÖ é
mÝÖª uÖdê ÏÖpâ ÏÖpâ Å⽪gâ dâpâyÖ Ýêô Áê©pÖ éé
Àâý Ñ©r uê©Ýâ· %~â}ê Éê gâ°pâ°ÏÖyâ }â ÀâÃÖ}ê é
yâ± uÖdê ~ÖÉâ IÉâdê Å⽪gâ dâpâyÖ Ýêô vê©pÖ éé
dâÝâyÖ Ýêô Ñ©r yâ°Àâ°d곩 ·Ð© A}â ÙpÖ²© é
}âý %dâ[ ïdÖ}ê pâý© }âý E·W Ýêô yê©pÖ éé
yâ³ ÏÖyâ Àê°©î© ÀâÃÖ}â %±Ñ© ÏÖpâ dÖ}â |âpâ é
Ý곩 Àê°©î© yâ³ {âÀâ°µâdâ[ yê©pÖ Ý곩Àê ¾±Âê©pÖéé
¬· IÉâd곩 {ê©}Ö kÖýÌê° ¬·{Öpâ d곩ΰ Ý곩
ýª{â° ÌâÃÖ Àâ°°ÉâÈÖW}â Ùî©{Öpâ d곩ΰ Ý곩 éé
·dâ_{â¶[ aª{â° Ñ©rÆpâ°Àâ{â°. %{â° Å⽪gâ ÀâÃÖvâ°Àâ{âdÖ"Ð %{ê© Ñ©rÀâ}â°Q
AÌê°" ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ{â°. Adâ¸ËÉâ·° Å⽪gâÀâó Àâ°yêK Àâ°yêK %{âpâ Éâ°yâK
Éâ°yâ°KÀâ{â°. yâ}âQ Àâ°}âÀâ¾Qyâ°K yâ}âQªyê ÀâÃÖÚ²vâ°Àâ{â°. (yâ}âQ ÉâÀâÃÖ}â) o

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

227

~âîÀâyâË}êgÖÐ Àê³{â·° Àâ°}âÉâb}â°Q Éâª~â³xËÀÖÐ aÄRÉâÏê©dâ°. ÌâÃÖpâ°
¬·{Öpâp곩 ¾mÀÖ{â Ù{Öpâpâ°. %¶[Ìê°© ÀÖX~Öpâ dâ°{â°pâ°Àâ{â°.
o î©»ÌâÃÖÐ ÉâÀâ°~âËÇê Ïê©dâ°. Àâ°}â{â¶[ o Ïê©Údê Odê ±pâ°Àâ{â°? yâ}â°,
Àâ°}â, |â}â Àâ°³pâ° ±ª|â}âdÖpâdâgâÔê©. |â}âÀâó %ÀâµâX Ïê©dâ°. %{âdÖ"Ð %}ê©dâ
yâpâÝâ{â dÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâÏê©dâ° Uª{â° AyâWÀâò aÄR{ê. A{âpê yâ}â°, Àâ°}âgâÔâ
%ÀâµâXdâyê OÑ{ê? %Àâ}â°Q gâ°pâ° ¾Æ°Wª{â Odê û]©dâîÉâ°Àâ}â°? AyâW}â° µâî©pâÀê©
yÖ}êª{â° »ù¬pâ°Àâ{â° AÅÖÉâ ÀâÃÖyâZ. %¶[ dâ°ª{â° E{ê. A{âpâ³ AyâW}â° ÅâZÀê°
Ýâ°sD, {ê©ÝâdÖ"Ð dê·Éâ{â¶[ yê³vâgâ°Àâ{â°.
m±yê Ê©Àâ ÅâÌ곩 ÉâªÉÖî© é lâ³Âê }â gâZª¼ }â Ý곩Ìâ° Éâ°fÖî© éé
|â}âÀâ}â°Q yâ}âQ{ꪬyâ°. %{âdÖ"Ð ±ÝâÔâÍâ°D dâÍâD ÉâýÉâÏê©dÖΰyâ°. %{â°
I×yâÀêò© %}â°×yâÀêò %ªyâ³ dê·ÉâÀâ}âQªyâ³ ¾ÀâËýÉâÈê©Ïê©dâ°.
Àâ°}âûb}â¶[Ìê°© (Àâ°}⬪{âÈê©) Éâª~â³xË ±ZÝÖWªvâÆ{ê. E{â°
±ª|â}âdÖpâdâÀê© !
o Àâ°³pâ}â°Q }곩Ú{Ögâ EÀâógâùgê %zâËÀê©}â°? yâ}â°Àâ¾yÖKgâ aª{â° ÅâZÀê°
dê³}êg곪Úyâ°. %{â° yÖ}ê© µâî©pâÀꪬpâ°Àâ{â° ÉâÀâÃÖÄKÌâÃÖΰyâ°. |â}âÀâ}â°Q
dê³ÂÖDgâ È곩ÅâÀâvâÐyâ°. Àâ°}âÉâ°b O}â³ %ª{âpê ±°¬P, %ÝâªdÖpâ
Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ}â°Q gâx}êgê yêgê{â°dê³Ôâ\ÏÖpâ{ê©? %{â° Ýê©gê? ÌâÃÖÀâ{â}êQ©
ÀâÃÖvⶠ%¶[ Àâ°}âÆpâ°Àâ{â°. %{â° À곩Éâ. ±°¬P, %ÝâªdÖpâ ×yâK U·[Àâógâùª{â
ÀâÃÖvâ°Àâ
dê·ÉâgâÔê·[
Æ}ÖµâdÖpâdâÀê©.
}Ö·³"
Ê©ÆÌâ°}â°Q
ÅâZÆ°ÍâF}â}ÖQÐÉâ°ÀâÀâó.
A{âMîª{âÈê© ÉâÀâ°ÄËyâÀÖgâ°Àâªyê a»K Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. %ª{âpê ¾©Àâó gâ°pâ³Ê©
ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q û]©dâîû¬M©î. O}â³ Ýê©ù{âpâ³ %{â}â°Q a~âRÈê©Ïê©dâ°.
o Apâ° gâ°xgâÔâ° aÄRyâÀÖ{â¶[ (aÄRû{â¶[) dâ_x{â¶[ ÉâªÉÖp⬪{â
~ÖpÖgâ°Æî. ¾©Àâó Ïê©pê O}â³ ÀâÃÖvâ°Àâ¬pâ°À⬷[. Àâ°gâ° ×dâ"¬pâ°ÀÖgâ
yÖΰÌâ° AµâZÌâ°Æpâ°Àâ{â°. %ÀâÔâ° Ýêkâ°+ ·dâ_Ær°D Apêôdê ÀâÃÖvâ°ÀâÔâ°. Nr
ÀâÃÖÚÉâ°Àâ{â°, ¾©pâ° dâ°ÚÉâ°Àâ{â°, ÉÖQ}â, Àâ°·ÐÉâ°Àâ{â°, Ar¥}곩r U·[Àâ}â°Q
yÖΰ ÀâÃÖvâ°ÀâÔâ°. %{â° Nr ÀâÃÖvâ°Àâ{â}â°Q »ù{Ögâ %{âpâ Àâ°°ª¬r°D Nr
ÀâÃÖvâ°Àâ{â}êQ© gâÀâ°¾Éâ°ÀâÔâ°. ÝÖgêÌê°© Éâ{â°$pâ° µâpâx° ±ª{â Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q
dÖÔâÊ©~â³ÀâËdâ Apêôdê ÀâÃÖvâ°yâK Ýêkâ°+ %{âpâyâKÈê© |ÖX}âÆsDpâ°Àâ}â°.
uÖC¾ÌâÃÖ{â úÍâX}â תyêÌâ°° ÝêkÖ+Ð gâ°pâ°Ægê Epâ°À⬷[. gâ°pâ°m}âpâ U{â°pâ°
ÅâdâKpâ° (úÍâXpâ°) Æ}âÀâ°ZpÖÐÌê°© EpâÏê©dâ°. µâpâx ÅÖÀ⬪{âÈê© ÏÖgâÏê©dâ°.

228

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

}âÀâ°W |ÖX}âÀê·[ gâ°pâ° ~Ö{â{âyâKÀê© }êsDpâÏê©dâ°. %yâXªyâ ÉâÝâmÀÖÐ %Àâ}â
gâÀâ°}â ¾Àâ°Wvêgê ÉêÔêÌâ°Ïê©dâ°
±¶ÝÖî© gâ°pâ° A~â}ê, hâÚ¥hâÚ Éñ¥Éñ ÏÖpâ é
Àâ°}â°ÍâX Éê {ê©ÀâyÖ ÑÌâÃÖ, dâpâyâ }â ÈÖЩ ÏÖpâ éé
kÖÝâ Æ°s© תyÖ, Æ°s© Àâ°}â°A Ïê©~âpâÀÖÝâ é
Àêò©ý µâÝâ}âµÖÝâ Ýêô, ÊÉâd곩 }Öý© kÖÝâ é

~ÖÙªÚgâùª{â pâÑ_ûdê³ù\
Àâ°³pâ° È곩dâgâÔâ¶[ dÖ·~â°pâ°Íâ}â}êQ© ÅâÑKΰª{â ~â³ÊÉâ°Àâpâ°.
gâx gâª|âÀâË n°¸Àâ°°¾ %pâ° {ê©ÀÖ, Éâ± Æ°· ÈÖgâ ¾pâªm}â Éê©ÀÖ éé
o mgâ»K}â¶[Ìâ° m}âpâ° yâ~â°R ÅâÑKÌâ°}â°Q Odê ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°? %{âdê"
O}Ö{âpⳠƵê©Íâ dÖpâxÆpâÈê©Ïê©dâ°.
Éâ°yâK¥Àâ°°yâKÈê·[ U·[pâ³ ÅâÑKÌâ° yâ~â°R{ÖîÌâ°Èê[© }âvêÌâ°°»Kpâ°Àâ{â}â°Q
dÖx°yêK©Àê. dê·Àâpâ° Àâ°pâgâÔâ°, dê·Àâpâ° }â¬gâÔâ, E}â°Q dê·Àâpâ° dâ·°[gâÔâ Àê°©Èê
ÅâÑK y곩pâ°Àâpâ°. ý©gê Àâ°}â°ÍâX yâ~ÖRÐpâ°Àâ{â}êQ© Odê ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ}â°?
E{âpâ¶[ Àâ°}â°ÍâX}â yâÄR·[. %Àâ}â°Q yâ~â°R {Öîgê UÔêÌâ°ÈÖÐ{ê. yâÀâ°W ýyâ
ÉÖºÉâ·° dê·Àâpâ° %Àâ}â}â°Q ÝÖgê ~êZ©pê©Äûpâ°Àâpâ°.
aª{â° gâ°vâG{â Àê°©Èê ÌâÃÖÀâ{Ö{âp곪{â° Àâ°³»ËÌâ°¾Qr°D E{â° yêZ©yÖÌâ°°gâdê"
Éê©î{â°M, gâ°vâG¬ª{â Ýê³pⱪ¬{ê Uª{â° ~âZkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. Agâ m}âpê·[
%¶[ Éê©pâ°Àâpâ°. E¶[ {ê©Àâpâ Àâ°°ª{ê ÝâÇê mÊ@d곪vâpê dÖÌâ°ËgâÔê·[
û¬PÉâ°ÀâÀâó Uª{â° Ýê©Ôâ·° ~ÖZp⪫Éâ°Àâpâ°. Eªzâ{âM}êQ© aª{â° ÉâÀâÃÖº
¾Æ°Ëû Ýê©Ôâ°Àâpâ°. Éâ°Àâ°W}ê© %ªzâ Éâªgâ»gâÔâ}â°Q Ýâ²TÉâ°Àâpâ°. Ýâ»KpâÀê©
aª{â° ÉâxJ kâ~âRÚ ÝÖÑ, `ÌâÃÖpâ° E¶[ ÉÖQ}â ÀâÃÖvâ°Àâp곩 %Àâpâ kâÀâ°Ë{â
p곩gâ ÀÖûÌâÃÖgâ°Àâó{â°' U}â°QÀâpâ°. m}âpâ¶[ p곩gâgâÔâ° E{êM© Epâ°ÀâÀâó.
AÉêΰª{â m}âpâ° %¶[ ±pâ°Àâpâ°. %¶[pâ°Àâ A dê³ÔêÌâ° ¾©pâ}â°Q
I~âÌ곩ÐÉâ°Àâpâ°. %{êÍâ°D Ýê³·Éêª{âpê, p곩gâÆ·[{â yâ]kêÌâ°³
p곩ÐÍâDÀÖgâ°Àâªzâ{â°. A{âpê m}âpê·[ %{â}â°Q ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâ{ê© E·[.
aª{êpâvâ° Àâ°°Ôâ°gâ°gâÔâ}â°Q ÝÖÑÌê°©, ÝâxÀâ}â°Q dê³r°D (}â¬g곩 ÉâÀâÃÖºg곩)
Àâ°}êgê ±pâ°Àâpâ°. ÆkÖpâÀâ}âQªyâ³ ÀâÃÖvâ°Àâ{ê© E·[. E{ê·[ ÉÖ]zâËÀê©! ÅâÑKÌâ°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

229

yâ~â°R {ÖîÌê°© ! E{â}êQ© %}â°ÉâîÉâ°yâK ~ÖÙªÚgâÔâ° |â}âÀâ}â°Q
gâùûdê³Ôâ°\Àâpâ°. EÀâpê© U·[pâ}â³Q (ÉâÀâÃÖmÀâ}êQ©) yâ~â°R {ÖîgêÔê¬{ÖMpê.
`Ùpê ÉâÌâÃÖ}ê Éâ±ý© Åârdê, »©}â È곩dâ Àê°© Éâ±ý© %rdê.'
EÀâógâÔâ ~âZkÖpâÀâó »©ÀâZgâ»Î°ª{â ÀÖX~âdâÀÖÐpâ°Àâ{â°. Àâ°°gâP m}âpâ}â°Q
ÅâZÆ°ÍâFpâ}ÖQÐÉâ°Àâpâ°.
Npâ¶[ dê·Àâó ÑÚgê©ÚgâÔâ° Npâ IyâbÀâ{⠾ưyâKÀêª{â° Ýê©ù Àâ°}ê Àâ°}êgê
kâª{Ö dâ³ÚÉâ°Àâpâ°. ÝâÑ"¾ª{â kâª{Ö Ïê©vâ°Àâpâ°. a±T Éâ{âÉâX 50¥100
pâ³~Öΰ ¾g⬠ÀâÃÖÚpâ°Àâpâ°. ±vâÀâ}â° Ïê©Ú yâª{Ö{âpâ³ dê³vâÏê©dÖgâ°Àâ{â°.
Odêª{âpê {ê©Àâpâ ~â³uê¥~âZÉÖ{âgâÔâ° yâ°ª± ÄZÌâ°. %¶[ Uªzâ ÅâÑK E{ê? %¶[
h곩ÍâÇêÌâÃÖ{âpâ³ Uªzâ{â°?
E¶[ ÉÖÀâÃÖ}âX}â° ±¶ dê³vâÏê©dâ°. Uªzâ ±¶! {ê©ÀâyêgâÔê·[ Éâªyâ°ÍâDpÖgâ°Àâªyê
±¶ dê³vâÏê©dâ°. Àâ°}â{â ±Ìâ°dêgâÔê·[ ¾©gâÏê©dâ°. ÉÖý©±pâ° Àâ°yêK Àâ°yêK
»ùÀâùdê dê³vâ°yâKÈê© Epâ°Àâpâ°. E{â° dê©Àâ· ÅâZÀê°Ìâ° ~âîÇÖÀâ°. EÀâpâ
gâ°îÌê°·[ m}âpâ}â°Q yâ~â°R {ÖîgêÔêÌâ°°Àâ{â°.
~ÖÙªvâpâ dÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q }Ö}â° ±Ìâ°·° ÀâÃÖvâ°ÀâÍâ°D Ïê©pê ÌâÃÖpâ³ ÀâÃÖvâ·°
ÉÖ|âXÆ·[. A{âpâ³ %Àâpâ À곩Éâ, Àâªkâ}êgâÔâ° Ýêkâ°+yâKÈê© EÀê. dê·Àâpâ°
yÖª»ZdâpÖÐ, dê·Àâpâ° uê³X©»¸gâÔÖÐ, E}â°Q dê·Àâpâ° Àâ½{âPpâªyê, E}â°Q dê·Àâpâ°
~â³uÖîgâÔÖÐ m}âpâ}â°Q {곩kâ°»Kpâ°Àâpâ°. }â}âQ o Ý곩pÖr ÌâÃÖÀâ{ê© {ê©Æ¥
{ê©ÀâyÖpâ Æpâ°{âPÀâ·[. ÌâÃÖÀâ uÖ»¥m}Öªgâ{â Æpâ°{âPÀâò E·[. A{âpê A
À곩Éâ{Ör{âÀâpâ¶[ Ukâ+îdêΰª{â Eî Uª{â° Ýê©Ôâ°Àê. `oµâ]pâ ¾Àâ°WÈê[ Àâ°}ê
ÀâÃÖÚpâ°Àâ. %Àâ}ê·³[ Ýê³pâз[' U}â°QÀê.
e¬{âÀâpâ° (»ù{âÀâpâ°) dâ³vâ Eªzâ{ê© ÅâZÀê°gê³ÔâgÖgâ°Àâpâ°. Àâ°}êÌâ°¶[ ÉâxJ
û©}â° ±ª{âpâ³ Àâ°}êÌâ° Ìâ°mÀâÃÖ}â ÌâÃÖÀâ{곩 ÏÖÏÖ}â}â°Q }곩vâ°Àâ}â°. `}â }âQ
ÉâÝÖÌâ° ~âvêΰî U·[ ~âîÝÖpâÀÖgâ°Àâ{â°' U}â°QÀâ}â°. EÚ ~âîÀÖpâÀê© %Àâ}â
gâ°xgÖ}â ÀâÃÖvâ°yâK %Àâ}â}êQ© %}â°ÉâîÉâ°Àâpâ° (dâ°¹Ìâ°°Àâpâ°).
dê·Àâó ¬}âgâÔâ ýª{ê `pÖªmÚ'Ìâ°¶[ EªzâÀê© ~âZÉâªgâ }âvêΰyâ°. a±T yÖΰ
dâ°¹Ìâ°·° ~ÖZp⪫û{âÔâ°. %ÀâÔâ}â°Q dâ°¹Éâ°Àâ A ÀâXÑK %Àâùgê dâ°¹Ìâ°°Àâ{â}êQ©
%ÅÖXÉâÀÖÐû{âM.
a±T Ýâ°vâ°gâ¾gê ²dâ°" ±pâ°»K{âMÀâó. %Àâ¾gê }ÖÀâ°dê³ÂêD ²dâ°"gâÔâ° ±ª{Ö{âÀâó.
%Àâ}â° aª{â° ¬}â yâÈê »pâ°ÐÉâ°Àâ AÉê Uª{â. }Ö}â° Ïê©vâÀêª{ê. `¾©}â°
ÀÖXÌâÃÖÀâ° ~ÖZp⪫Éâ° o p곩gâ ²r°D Ý곩gâ°Àâ{â°' Uª{â° Ýê©ù{ê.

230

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%}âdâ_pâÉâLpâ° ÀâÃÖyâZ ÌâÃÖp곩 Ýê©ù{âpêª{â° À곩Éâ Ý곩gâ°À⬷[. aª{â°
~âZÉâªgâ dê©ù a±T EªÊ¾©Ìâ°pâ Àâ°}êÌâ°¶[ Ýêgâ$x{âªzâ ~ÖZ¹gâÔâ° ±pâ·°
~ÖZp⪫û{âÀâó. %Àâ}â° yâÀâ°W Àâ°}êgê }â}âQ}â°Q dâpê{ê³Ìâ°°M}â°. Àâ°}êÌâ°}êQ·[
y곩îû{â. aª{â° d곩Çêgê dâpê{ê³Ìâ°M. %¶[Ìê°© %Àâhâvâ µâ°pâ°ÀÖÐyâ°K. `E¶[
}곩Úî' Uª{â° Ýê©ù{â. %¶[ Àâ°ÙÀâ°¶[}â ÝÖÉâ° Eyâ°K. %¶[ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\
ÉÖÀâÃÖ}â° Epâ±Ýâ°{â° Uª{â°d곪vê. Àâ°yêK (±ÂêD) ÝÖÉâ}â°Q yêgêÌâ°·° Ýê©ù{ê.
%Àâ}â° ±ÂêD yêgêÌâ°°»K{âMªyê }â}âgê Éêô}âX{â ¬}âgâÔâ° }ê}âÄgê ±ª{âÀâó. Ý곩pÖr{â
ÉÖL}âgâÔâ¶[ ÉâxJ {ê³vâG yâgâ°$ ¬¹JgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ{â°. %¶[Ìâ°³ Eªzâ{ê©
¬ÇêJ Eyâ°K. `%{ê©}â°?' }Ö}â° dê©ù{ê. `%{â° }âÀâ°W yÖyâ}â Åâ³yâ' Uª{â° Ýê©ù{â.
%{âdê" }Ö}â° `%·[, %{â° dâ³vâ Ýêgâ$x{âªzâ ~ÖZ¹Ìâ° dê·Éâ' Uª{ê. %{âdâ"Àâ}â°
`E·[ E·[ %{â° Åâ³yâÀê© aª{â° Éâ· yêgê{â° ÝÖÑ{âpê Àâ°yêK ±pâ°Àâ{â°
(IªÂÖgâ°Àâ{â° Uª{â° Ýê©ù{â).
A ~ÖZ¹gâÔâ° ÝÖ¾dÖpâdâ %ÀâógâÔâ Àâ°}ê dêÚû{âpê Àâ°yêK dâsDdê³Ôâ°\ÀâÀâó. Agâ
Àâ°yâKÍâ°D gâsDÌâÃÖ{âÀâógâÔâ}â°Q dâr°DÀâÀâó. A{âpê %¶[ yâ}âQ ±vÖΰ Ýê©Ôâ°yâK
dê©Ôâ°gâpâ}â°Q Àâ°³ÙËpâ}ÖQÐ ÀâÃÖÚ {â°vâ°G ÉêÔêÌâ°°»K{âMpâ°. }Ö}â° A
Ý곬dêÌâ°}â°Q yêgêÌâ°·° Ýê©ù{âpê %Àâ}â° a~â°RÀ⬷[Àêª{â° »ù{â°d곪vê.
Odêª{âpê, %Àâpâ}â°Q ~ÖÙªÚÌâ°° ±ÝâÔâ g곪{â·Ñ"©vâ° ÀâÃÖÚpâ°Àâ}â°,
Ýê{âîûpâ°Àâ}â°. %{âdê" }Ö}â° ý©gê »ùû{ê. `gâ°pâ°ÀÖpâ{âª{â° 5 îª{â 6pâ aÔâgê
ÉÖý©±pâ ÝêÉâpâ° yêgê{â°dê³Ôâ°\yâK %Àâ}â°Q yêgêÌâ°Ïê©dâ°.'
E{ê© yâpâÝâ ~ÖÙªÚÌâ°° U·[ Àâ°yâ¥Àâ°yÖªyâpâgâÔâ}â°Q Àâ°°Ðû{â. Ïê©pê
~âªzâ{âÀâpâ° Eªzâ{ê© dê·Éâ{â¶[ yê³vâÐpâ°yâK ÅâZÀê°Ìâ°¶[pâ°Àâpâ°. }â}âgâ³
%{â}êQ© ~ÖÙªÚ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ}â°, `U·[îª{â kâª{Ö dâ³Úûî. Åâ³yâ{â
ÅâÌâ°Àâ}â°Q Àâ°°ª{â°Àâpêûî. U·[ ÉâîÝ곩gâ°Àâ{â°, ¾Àâ°W}â°Q }Ö}â°
¾ª¬Éâ°À⬷[.'
~ÖÙªÚgâÔâ° ±ÝâÔâ AÝÖ]}âgâÔâ}â°Q dê³vâ°Àâpâ°. ¾Àâ°W}â°Q ÅâÑKΰª{â
%vâG{ÖîgêÔêÌâ°·° ÌâÃÖÀâ Ýâªyâdâ³" Ý곩gâ±Ýâ°{â°. %Àâîª{â ¾©Àâó ~ÖpÖÐ
±pâÏê©dâ°.
~ÖÙªÚgâÔâ° ¾Àâ°W}â°Q apêgâ¶[gê »dâ°"Àâpâ°, ~âî©Ñ_Éâ°Àâpâ°. ¾Àâ°W}â°Q
Æp곩ºÉâ·° ±·Àâ}â°Q I~âÌ곩Ðû }곩vâ°Àâpâ°. ¾©Àâó |â½wâ
Àâ°}âûb}âÀâîpâÏê©dâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

231

Ýêuê@ Ýêuê@gê ¾Àâ°W}â°Q apêgâ¶[gê Ýâkâ°+Àâpâ° (¾Àâ°gê %û|ÖpÖ ~âî©dê_)
o mgâÀâó ±ÝâÔâ %}ÖXÌâ°dÖîÌâÃÖÐ{ê. ~âpâÀâ° ~â°pâ°Íâ}â ÉâyâX ÅâÑKÌâ°¶[
Àâ°}âÆr°D |ÖX¾Éâ·° }Ö}â° ±ÝâÔâ ÉâªhâÍâË }âvêÉâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. E{â° dÖ·
~â°pâ°Íâ}â ÉâªÉÖpâÆ{â°M, Ê©Àâpâ°gâÔâ° Éâ°·Åâ{â¶[ }â}âQyâK ±pâ°À⬷[. ±ª{â
dê·Àâpâ° Àâ°pêy곩 yâÄRÌ곩 ±pâ°Àâpâ°. %Àâpâ}â°Q %ÆkÖîgâÔâ° gꩶ ÀâÃÖvâ°yâK
Àâ°yêK {ÖîyâÄRÉâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. }âÀâ°W }ÖÀâ°|Öîgâùgê %}ê©dâ Éâ·
~êr°DgâÔâ³ ²©Ôâ°ÀâÀâó. `{ê³vâG Àâ°ýÀâ°pâ°, ÉÖý©±pâ°. %Àâpâ úÍâXpâ°, ÅâdâKpâ°
U}â°QyâK evÖvâ°»Kpâ°Æî ogâ %}â°ÅâÆûî' Uª{â° ý©ÌâÃÖùÉâ°Àâpâ°.
ogâ Ýê©ùî, Éâ°Ù {â°ÿÙgâùª{â yâ°ª²{â o mgâ»K}â¶[ dâr° ~âî©dê_gâÔâ}â°Q Ýê©gê
}âvêÉâ°»Kpâ°Àâpâ°. }곩Úî. AyâWuÖC}â{â dâvêgê ·dâ_Àê© Epâ°À⬷[. ÅâdâK¥ÅâÑKÌâ°
gâ°x dâ°îyâ° ÆkÖpâÀê© E·[. %ªyâpâªgâ{â µÖª»Ìâ°}â°Q ±Ìâ°Éâ°Àâ{ê© E·[. o
}âµâ]pâÀÖ{â ÉâªÉÖpâ{â¶[ ~âvâ°»Kpâ°Àâ ~Övâ}â°Q }곩Úî. E{ê© ~âî©dê_gâÔâ°
¾pâªyâpâÀÖÐ{âMpê Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâpâ° {â°ÿÙ¬ª{â yâ·[xgê³Ôâ°\»Kpâ°Àâpâ°. dⲩpâ
ÉÖý©±îgê 52 %ÀâhâvâgâÔâ}â°Q ÉâýÉâÏê©dÖΰyâ°. gâ°pâ°}Ö}âdâîgê uêô·}â³Q
Éê©pâÏê©dÖΰyâ°. %m°Ë}â {ê©Àâîgê dÖ{â Ýâª×}â Àê°©Èê dâ°ù\pâÏê©dÖΰyâ°.
~â·r³ ÉÖý©±pâ}â°Q Ê©Àâªyâ Éâ°vâÈÖΰyâ°. UÍê³Dª{â° dâÍâDgâÔâ°!
Æ°©pÖÏÖΰgâ³ UÍâ°D dâÍâD dê³vâÈÖΰyâ°. dÖ·~â°pâ°Íâ}â o mgâ{â¶[ ÉâyâX
ÅâÑKÌâ° Éâª{ꩵ⠾©vâ°Àâ Àâ°ÝÖ~â°pâ°Íâîgê dâïx údê_gâÔâ}â°Q dê³vâ°yâKÈê
±ª¬pâ°Àâpâ°. ÉâyâX¥ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°ÀâÀâîgê {â°ÿÙgâÔâ}â°Q %}â°ÅâÆÉâÈê©
Ïê©dÖgâ°Àâ{â°. dÖ·~â°pâ°Íâ}â o ÉâªÉÖp⬪{â ²vâ°gâvê ~âvê{â° ¾©Àâó ¾Àâ°W
Éâ]{ꩵâdê" Ý곩gâ·° ±Ìâ°Éâ°Æpâ·[Àê©? dÖ·~â°pâ°Íâ %{â}â°Q yâvêÌâ°·°
ÉÖ|âXÆ{âMÍâ°D ~âZÌâ°»QÉâ°»Kpâ°Àâ}â°.
ogâ aª{â° Àâ°gâ$·}â°Q Ýê©ù{ê. E}ê³Qª{â}â°Q dê©ù, ÉâyâXÅâÑKÌâ°¶[ Ê©Ægê
ûgâ°ÀâÍâ°D pâdê_Ìâ°°, dÖ·~â°pâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°ÀâÀâ}â° ~âvêÌâ°ÈÖpâ. %{âpâ
dâ·R}êÌâ°³ %Àâ¾gê Agâ{â°. ÉâyâX}ÖÀâ°Àâó ÀâÃÖvâ°ÀâÍâ°D pâdâ_Çê, dÖ·~â°pâ°Íâ}â}â°Q
ÅâÊÉâ°ÀâÀâîgê Èꩵâ ÀâÃÖyâZÀâò ûgâ°À⬷[. Àâ°yâ³K Àâ°°ª{ê %Àâpâ° {â°ÿÙ
~âpâª~âpêÌâ°}êQ© Å곩ÐÉâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. Àâ°yêK Àâ°yêK m}âW yâÔê{â° {â°ÿÙÀâ}êQ©
Ix°JÀâ}â°. Àê³{â·}êÌâ°{ÖÐ %Àâ}â° Éâ]yâÿ %µÖª»Î°ª{â Éâªdâr
~âvâ°»Kpâ°Àâ}â°. %{âpâ Àê°©Èê A~âyâ°KgâÔâ° ±ª{â° a{âÐ{Ögâ %Àâ}â° pâdâ_Çê
E·[{ê© %ÉâÝÖÌâ°dâ}Ögâ°Àâ}â°. (Éâ{â°$pâ°Æ}â pâdâ_Çê E·[{Ögâ) dÖ·~â°pâ°Íâ}â

232

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÅâÑKÌâ°¶[, Éâ{â°$pâ° ÉâÝÖÌâ° ÝâÉâK kÖkâ°À⬷[. O¾{âMpâ³ %Àâ}â° a±T
ÀâÃÖgâË{âúËÌâ°ªyê. ~â°ÉâKdâ{â uÖC}⬪{â oµâ]pâ ÅâÑKgê {Öî y곩pâ°Àâ}â°.
ogâ Upâvâ}ê© ~Öµâ]ËÀâ}â°Q }곩vâ°ÀÖ. mgâ»K}â¶[ {ê³vâG {ê³vâG hâr}êgâÔâ°
mpâ°gâ°»Kpâ°ÀâÀâó. m}âpâ° dÖÌâ°°»Kpâ°Àâpâ°. ÌâÃÖpâ³ %yâK ·dâ_ dê³vâ°»K·[.
E{ê·[ ~âpâÀâÃÖyâW}â É⽸DÌâÃÖÐ{â°M, %Àâ}â ÉâªÉÖpâÀê© E{â°M, %Àâ}ê©dê E{â}â°Q
ÉâªpâÑ_Éâ·° ÉÖ|âXÆ·[? E{â° }â}âQ ~âZµêQ. %ª{âpê E{ê·[ %Àâ¾gê aÄRyâÀê©?
|ÖÆ°ËdâÀÖ{â ÉÖL}âgâÔâ¶[ dÖ· }â³dâ°ÀâªyÖgâ°Àâ{â°. dê·Àâpâ° Àâ°pâx
Ý곪{â°Àâpâ°. AÉâRyêZgâùgê }âÀâ°W m}âpâ}â°Q }곩vâ·° Ý곩{â }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ}â°Q
}ê³©Ú Eyâpâpâ° }âgâ°Àâpâ°. `¾Àâ°W {ê³vâG ÉÖý©± ÅâdâKpâ}â°Q pâÑ_Éâ°Àâ}â°.
U·[Àâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ}â°' Uª{â° ÝÖÉâX ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. %{âdê" ÉÖý©±pâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
`~âZÅâ°Àê© pâÑ_û{â'. U¶[Ì곩 a±T ±vâ~ÖΰÌâ° dÖ·° Àâ°°îΰyâ°. %Àâ}â°
%vâG ±ª¬pâÏê©dâ°. ÌâÃÖp곩 ~Ö~â dâ°pâ°vâpÖÐpâ°Àâpâ°. ÌâÃÖp곩 d곩ÀâÃÖ{â¶[
Ý곩Ðpâ°Àâpâ°. A{âpê %Àâpâ Ýê©Ôâ°Àâpâ° `~âZÅâ°Àê© pâÑ_û{â' Uª{â°. dê·Àâpâ°
Àâ°pâx Ý곪¬pâ±Ýâ°{â°. %{â° Iù{âÀâîgê »ù¬pâ¶dâ³" E·[. dê©ù{âpê
`Àâ°°dâK}Ö{â' U}â°QÀâpâ°. ÀÖÝâÿ Uªzâ Àâ°°ÑK? E{êªzâ mgâyâ°K?
12¥10¥2007 pâ ¬}â~â»ZdêÌâ°¶[ ±ª{â Éâ°¬M. dê·Àâpâ° {ê©ÀâyÖ {âµâË}âdê"
Ýê³pâs{âMpâ°. gÖÚÌâ°° gâ°ªÚÌâ°¶[ ²¬Myâ°. %{âpâ¶[{âM 40 m}âpâ° Àâ°pâx
Ý곪¬{âpâ°. dê·Àâîgê hÖÌâ°ÀÖÐyâ°K. %Àâpâ}â°Q AÉâRyêZgâùgê ÝÖdâÈÖÐyâ°K.
E{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâ Éâªgâ». `}ÖÀâ° ÌâÃÖîgâ³ dê©vâ° ±gꬷ[. ÌâÃÖp곪¬gâ³
Àêôpâyâ]Æ·[. EÍê³Dª{â° m}âpâ° ÉâyâKpâ°.
±{âî}Özâdê" Ý곩gâ°Àâ ±Éâb Ipâ°ù ²{âMpê %{âpâ¶[{âMÀâpê·[ ÉÖÌâ°°Àâpâ°.
{ê³vâGÀâpâ³ ÉÖÌâ°°Àâpâ°. UÍê³D© Éâ· Eªzâ %ÀâhâvâgâÔâ° hâsÉâ°ÀâÀâó. m}âpâ°
ÉÖÌâ°°Àâpâ°, {â°hâËr}êgâÔâ° Agâ°ÀâÀâó. `{ê³vâG »©zâËÉÖL}âdÖ"Ð Ýê³pâs{êMÀâó.
%ªzâ{âpâ¶[ ý©gÖΰyâ°. pâdâ_Çêgê ÌâÃÖpâ³ ±p⶷[ Uª{â° ÌâÃÖpâ³
Ýê©Ôâ°À⬷[. ÉÖý©±pâ a±T úÍâX}â Àâ°gâ p곩ÐÌâÃÖ{âpê `{ê©Àâpâ}â°Q {â³pâ
ÀâÃÖÚ{âMîª{â ý©gÖÐ{ê' U}â°QÀâpâ°. EÍê³Dª{â° m}âpâ° Àâ°pâ¹û{âpâ°. %Àâpâ
±gê$ aª{â° ÀâÃÖyâ° ±p⶷[. ÌâÃÖpâ° O}â}â³Q Ýê©Ôâ{ê dê³}êgê Àâ°°ÑK {ê³pêΰyâ°
Uª{âpê O¾{âpâ %zâË?
%m°Ë}â¾gê Ìâ°°{âP Ïê©vâÀÖÐyâ°K. ±ª|â°gâÔâ}â°Q dê³·°[Àâ{âîª{â ~Ö~â
±pâ°Àâ{êª{â° %Àâ}â Àâ°yâÀÖÐyâ°K. A{âpê dê³}êgê %Àâ}â° Ìâ°°{âP
ÀâÃÖvâÈê©Ïê©dÖΰyâ°. dê³}êgê ~ÖªvâÀâpâ° ~Ö~â ~âîÝÖpâdÖ"Ð ~ÖZÌâ°ú+yâ
ÀâÃÖÚdê³Ôâ\Ïê©dÖΰyâ°. %{âdê" Ìâ°mC ÀâÃÖvâÏê©dÖΰyâ°. %{âîª{â·³ %Àâpâ

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

233

Īvâ~âZ{Ö}âÀÖg⶷[. Àâ°yêK ýÀâÃÖ·Ìâ°dê" Ý곩Р{ê©Ýâ ²vâÏê©dÖΰyâ°. E{ê©
Àâ°°ÑK. m}âpê·[ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â° Àâ°°dâK}Ö{â Uª{â°. ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
±Ýâ° gâªm}â Ê©Àâ}â dâÝâ ¬©}Öc é yÖd곩 dâÝê Àâ°°ÑK Ýâî ¬©}Öc éé
±¶ Éê yê³ lâ· Ñ©}âc ±Ýâ°yÖ é ~â°xX }âÉÖÌâ° Ñ©}âc %mgâ³yÖ éé
lâ· ±°¬P ¬©}êc yÖý ~âyÖÈÖ é d곩ΰ }â ·fêô ~âZ~âª×© dÖÈÖ éé
·hâ° Éâpâ³~â Ý곩Ìâ° ~âZzâÀâ° {ê©fÖÌê° é ~⽼Ʃ ¶©}âc Éâ]ûK dâpÖÌê° éé
Éâ]ûK© dâpÖΰ yâÏêô ~âZgâÂÖ}Ö é ¬©hâË pâ³~â {ê©Ø ±¶ ÅâÌâ° ÀâÃÖ}Ö éé
»©¾ ~âgâ »©}ñ ~â°pâ ÅâÌâ°N é A|Ö ~ÖªÀâ }â½~â {Ö}â }â ¬Ìâ°N éé
{ê©Ýâ° ~âópÖÌâ° }â½~â ~ÖyÖ·ý ¬©}Öc é %ª|Ö Ê©Àâ lâ· ~âZgâr }â ש}Öcéé
yâ± Èêô Ä©tâ }â~ÖÌâ° yê »©}Öc é Ýâî Èê© yÖý ~âyÖÈêô Ñ©}Öc éé
Ìâ°ý kâpâ Ê©Àâ {ê©Ø }âý ש}Öc é dâÝêô Àâ°°ÑK Ýâî ÝâÀâ°d곩 ¬©}Öc éé
pÖuÖ ±¶Ìâ°° %|âË~Ö{â Åâ³Æ° {Ö}â ÀâÃÖvâ·° Ag⶷[. %Àâ}â}â°Q ~ÖyÖÔâdê"
Àê°rDÈÖΰyâ°. o mgâ{â %ª|âdÖpâ Ê©Àâpâ°gâÔê·[ %{â}êQ·[ ÉâRÍâDÀÖÐ
}곩Ú{âpâ³ O}â}â³Q »ù{â°dê³Ôâ°\À⬷[. Àâ°yâ°K Ýê©Ôâ°Àâpâ° `ÝâîÌâ°° Àâ°°ÑK
dê³rD' Uª{â°. }âÀâ°W }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ}â°Q »©ÀâZÀÖÐ ~âî©dê_gê³Ôâ~âÚÉâÈÖgâ°Àâ{â°.
dÖ·~â°pâ°Íâ}â° ¾Àâ°W}â°Q ÌâÃÖÀâ î©»Ìâ°·³[ dêÚÉâÈÖpâ. E{â° ÉâyâX. ¾Àâ°gê
y곪{âpêgâÔâ° ±ª{âpê dÖ·~â°pâ°Íâ}â° ¾Àâ°gê {â°ÿÙgâÔâ}â°Q dê³vâ·° %Àâ}â°
ÉÖý©±pâ %}â°Àâ°» dê©ÔâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. %Àâ¾gê ¾Àâ°W}â°Q dâÍâDdê³"Ôâ~âÚÉâ°Àâ µâÑK
E·[. ¾Àê³Wª¬gê Éâ{â°$pâ°Æ}â ±·Æ{ê. %{â° pâÑ_Éâ°Àâ{â°. aª{â° Àê©Ôê dâÍâDÀê©
A{Ögâ ¾©Àâó yâ~â°R ÝÖ¬ ýÚ¬pâ°Æî. %{âdê" údê_ÌâÃÖÐpâÏê©dâ°. A údê_Ìâ°³
¾©Àâó ÉâÝâ}êΰª{â yâvê{â°dê³Ôâ°\Àâªyê Epâ°Àâ{â°. %·[{ê© ¾©Àê©}Ö{âpâ³ gâ°pâ°
Àâkâ}â I·[ªÜû{âpê, gâ°pâ°Æ}â ~Ö{â Àâ°pêyâpê, Ïê©pê ÅâÑKÌâ° {Öîyâ°ù{âpê
gâ°pâ°ÆyâK ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q %·Ñ_û{êM© A{âpê dÖ·~â°pâ°Íâ ¾Àâ°W}â°Q UÔê{êÔê{â°
g곩ùvâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. Agâ gâ°pâ°gâÔâ³ pâdâ_Çêgê ±pâ°À⬷[.
gâ°pâ° û©Û Éê Iyâpê, µâ±M ²Ýâ³}Ö Ý곩Ìâ° é
yÖd곩 dÖ· hâû©rý, pÖÙ Éâdêô }â Ý곩Ìâ° éé
Àâ°°ª{ê Ïê©pÖpâ³ pâÑ_Éâ·° ÉÖ|âXÆ·[. ¾©Àâó gâ°pâ°ÀâÃÖgâË{â¶[ |â½vâÀÖÐ
¾·[Ïê©dâ°. Agâ dÖ·~â°pâ°Íâ}â Ar }âvêÌâ°°À⬷[.
dÖ·~â°pâ°Íâ}â ÅâdâKîgê dÖ·}â° dâÍâD dê³vâ°Àâ{â° %ÉâÝ⾩Ìâ°ÀÖÐpâ°Àâ{â°. %¶[
}ÖXÌâÃÖ}ÖXÌâ°{â ÀâÃÖyê© E·[. ¾Àâ°W yâ~â°R E·[{Ögâ·³ dâÍâD
%}â°ÅâÆÉâÏê©dÖgâ°Àâ{â°. ýª¬}â m}âW{â dâÀâ°ËÁâ· Å곩ÐÉâÈê©Ïê©dâ°. %{âdê"
¾Àâ°gê údê_. Éâ{â°$pâ°Æ}â µâpâÇÖgâ»Ìâ°¶[ Éâ°ÙÆ{ê. E{â}êQ© ÉÖý©±pâ°

234

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Ýê©ùpâ°Àâpâ°. dÖ·~â°pâ°Íâ}â dâÍâDgâÔâ}â°Q yâ~â°R ÀâÃÖvâ{Ögâ·³ %}â°ÅâÆÉâ°Àâªyê
ÀâÃÖvâ°Àâ}â°. ÉÖý©±pâ° ÄZÌâ°ÀÖ{â ÀâÃÖyâ° Ýê©ù{âpâ°.
¾pâªm}â |â}â yâ°Àâ°p곩 {âpâÏÖpâ, mÝÖ yâ¾dâ }â }ÖXÌâ° ÆkÖpâ éé
pâªgâÀâ°Ýâ· Àê° ±Éê Àâ°ÉâÙpê, ~ÖÉâ yê©pê Éâpâ{Öpâ é
|â³pâ |â³~â Àê° ÉÖ|â° ²pÖuêô, ÅâÌê° u곩 ÅâÀ⾺ ~Öpâ éé
Àꩵê³X© Àêò©wê fÖÉÖ Àâ°·Àâ°·, gâ· À곩»Ìâ°}â d곩 ÝÖpâ é
~â»ÀâZyÖ d곩 Æ°Èê }â fÖ¬, Éâ³fÖ ¾pâÉâ %ÝÖpâ é
~ÖÙªÚ d곩 mgâ Àê° A{âpâ, Éâªyâ d곩 dâÝêô ·ÏÖpâ é
%uÖC¾ d곩 ~âpâÀâ° ÆÀê©Ñ©, uÖC¾ d곩 Àâ°³wâ gâªÀÖpâ éé
dâÝâþ dⲩpâ ÁâÑ©pâ ~âódÖî©, I·ÂÖ Éâ± ÀâXÀâÝÖpâ é
ÉÖªkâ dâÝê mgâ ÀâÃÖpâ}â |ÖÌê°, pâ°ü°³r}â d곩 UyâÏÖpâ éé
`Ýê©! ¾pâªm}â ¾}âQ {âpâÏÖî}â¶[ ÌâÃÖÀâ }ÖXÌâ°Àâò E·[? ÅâÀâÉÖgâpâÀâ}â°Q
{Ör·° û{âPÀÖÐpâ°Àâ ÉÖ|â°gâÔâ}â°Q ²û¶}â¶[ Ïê©Ìâ°·° ²vâ°»Kpâ°Àê.
ÀꩵêXÌâ°îgê Àâ°¶[}â ±ÂêD Ivâ·° dê³r°D, dê³pâùgê Àâ°°»K}â ÝÖpâgâÔâ}â°Q
ÝÖÑpâ°Àê. ~â»ÀâZyêÌâ°îgê fÖ¬ ±ÂêDÌâ°³ {ê³pêÌâ°°À⬷[. %Àâpâ NrÀêò©
axÐ{â pê³sD. %{â° dâ³vâ {â°·ËÅâ. ÌâÃÖpâ° ~ÖÙªÚgâÔ곩 %Àâîgê ¾}âQ
{âpâÏÖî}â¶[ ±ÝâÔâ A{âpâ ûgâ°Àâ{â°. A{âpê ¾mÀÖ{â Éâªyâîgê m}âpâ°
Éâ°Ôâ°\gÖpâpêª{â° mpêÌâ°°Àâpâ°. %uÖC¾gâÔâ}â°Q (ÌâÃÖpâ° ~â°ÉâKÑ©Ìâ° uÖC}⬪{â
m}âpâ}â°Q Àâ°³wâpâ}ÖQÐûpâ°Àâp곩) m}âpâ° ±ÝâÔâ uÖC¾gâÔêª{â³, ¾mÀÖ{â
uÖC¾gâÔâ° yâÀâ°W %}â°ÅâÀâ{â ~ÖdâÀâ}â°Q Eyâpâîgê Ix±ÚÉâ°Àâp곩 %Àâîgê
Àâ°³ÙËpê}â°QÀâpâ°. Àâ°yâ°K %}âdâ_pâÉâLpêª{â³ ý©ÌâÃÖùÉâ°Àâpâ°. ¾pâªm}â}â o
mgâ{â¶[ U·[Àâò »pâ°gâ° Àâ°°pâ°gâ° ÉâyâX Ýê©Ôâ°Àâ Éâm@}âîgê Ýê³vêÌâ°·°
evê³©Ú ±pâ°Àâpâ°. ÌâÃÖpâ° Éâ°Ôâ°\gÖpâp곩 %Àâpâ° ¾pâªm}â}â}â°Q Éâ°K»Éâ°Àâp곩
%Àâpâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}êQ© dê©ù ƵÖ]Éâ y곩pâ°Àâpâ°.
±ª|â°gâÔê© E{â° ¾Àâ°W ~âî©dê_. ÅâÌâ° Ïê©vâ. ¾ú+ªyâpÖÐî, |â½wâ ƵÖ]ÉâÆpâ¶.

Éâ{âVdâKîgê Æp곩|â
mgâ{â Ê©Àâpâ°gâÔâ¶[ ÅâÑKÌâ° ~âZdÖµâ dÖx°À⬷[. ÅâÑKÌâ°° E·[{ê© Ý곩ΰyê©?
dê©Àâ· }âr}êÌê°©? Ê©Àâpâ°gâÔê·[ ~Ö~â dâÀâ°Ë{âyâKÈê© Ý곩gâ°»Kpâ°Àâpâ°.
yâÀâ°W}êQ© Éâ{âVdâKpêª{â° dâpê{â°dê³Ôâ°\Àâpâ°. }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àê `¾©Àâó ÅâdâKpê© %·['
Uª{â°. ÀâÃÖªÉâ »ª{â°, Àâ°|âX Éê©Æû, À곩Éâ Àâªkâ}ê ÀâÃÖvâ°yâK, ÅâdâKpêª{â°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

235

Ïê³gâÔê ²vâ°»Kpâ°Àâpâ°. Àâ°yêK Ýê©Ôâ°Àê `ÅâdâKpâ·['. E{â° ÅâÑKÌâ°³ %·[. %Àâpâ
Nr¥I~âkÖpâ Éâî Epâ°À⬷[. %Àâpâ AkâpâÇêgâÔâ³ a~â°RÀâªzâÀâó %·[. ¾©Àâó
}곩Ú, %Àâpâ° Æp곩ºgâÔâ°. E{â° }â}âQ Adê_©~âÇê. %Àâpâ° À곩Éâ¥Àâªkâ}êgâÔâ¶[
Àâ°°Ôâ°Ðpâ°Àâpâ°. A{âpê ¾Àâ°W Ê©Àâ}â î©» ÉâîÌâÃÖ{â°{â°, IyâKÀâ°ÀÖ{â°{â°.
ÀâÃÖªÉâ Àâ°{âXgâÔâ}â°Q yâXÊûpâ°Æî. dâÔâ\yâ}â, Éâ°Ôâ°\gâÔâ° ¾Àâ°W¶·[. dêrD
dê·Éâgâùª{â {â³pâ Epâ°Æî. ·ªkâgâ°ùgâÔâ·[. %ª{â Àê°©Èê ¾Àâ°W}êQ©dê
Æp곩ºÉâ°Àâpâ°.
o Ìâ°°gâ{â¶[ Ïê©pêÌâ°Àâpâ}â°Q Àâ°°{ÖMª yâ~â°R {ÖîgêÔêÌâ°·° ~âZÌâ°»QÉâ°Àâpâ°.
dâ¶Ìâ°°gâ{â ±gê$ Ýê©Ôâ°Àê. ²©pâ~â°pâ ÀÖûÌê³±T EÉÖΰ |âÀâ°Ë û]©dâîû{â.
%Àâ}â ±ª|â°gâÔê·[ %Àâ}â}â°Q yâXÊÉ⶷[, %Àâ¾gê O}â³ Ýê©Ô⶷[. NpâÀâpâ³
%Àâ}â}â°Q {â³pâ ÀâÃÖv⶷[. %Àâ}â° %xJ¥yâÀâ°W, yâª{ê¥yÖΰ U·[pâ}â³Q
`EÉÖΰ'Ìâ°}ÖQÐ ÀâÃÖÚ{â. U·[pâ³ EÉÖΰ |âÆ°ËÌâ°pÖÐ{âMpâ°. ÌâÃÖÀâ
AyâªdâÀâò Ep⶷[. ±ª|â°gâÔâ ±Ôâdê ÀâÃÖÚd곪Ú{âMpâ°. kâ×Ëgâ³
Ý곩gâ°»K{âMpâ°. ÀâÃÖªÉâ{â NrÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ°»K{âMpâ°. dê·Àâó }ÖÀâ°|Öîgâùgê
%Àâpâ° ~âî×yâpÖ{âpâ°. Éâyâbªgâdê" ±ª{âpâ°, dê©ù{âpâ°, ~âZÅÖÆyâpÖ{âpâ°.
}ÖÀâ°Àâ}â°Q yêgê{â°d곪vâpâ°. Àâ°yêK %Àâpâ° ýª{â° |âÆ°ËÌâ°pÖ{âpâ°.
Àâ°{âX¥ÀâÃÖªÉâgâÔâ}â°Q yâXÊû{âpâ°. dêrD dê·ÉâgâÔâ}â°Q ²rDpâ°. Agâ NpâÀâîgê ûr°D
±ª{â° U·[pâ³ %Àâpâ}êQ© {â³pâ ÀâÃÖÚ{âpâ°.
E¶[ Aµâ+Ìâ°ËÀêª{âpê ! %Àâpâ° EÉÖΰgâÔÖ{Ögâ NpâÀâîgê %¶[ yâ~â°R
dÖx¶·[. %Àâpâ}â°Q ¾ª¬É⶷[. A{âpê ÉÖý©±pâ Éâªgâ{â¶[ ±ª{Ögâ %Àâîgê
E·[{â Éâ·[{â ÀâÃÖyâ° dê©ÔâÏê©dÖΰyâ°. %{ê©dê ÝÖgÖΰyâ°? NpâÀâîgê %Àâpâ°
Àâ°{âX¥ÀâÃÖªÉâ yâXÊûpâ°Àâ{â°, dâÔâÀâó ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ{â°, dêrD{â}â°Q ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ{â°,
Éâ°Ôâ\gÖpâpâ° Agâ{ê© Epâ°Àâ{â°, aÔê\Ìâ°ÀâpÖÐpâ°Àâ{â° ÉâýÉâ°Àâ{Ög⶷[Àê©?
d곩~âÀâ}êQ©dê y곩î{âpâ°. %Àâpê·[ AdâÔâ ÀâÃÖªÉâÀâ}â°Q »}â°QÀâpâ°. %Àâpâ°
ÉÖý©±pâ ÉâyâbªgâÀâ}â°Q Éê©î{âMdÖ"Ð »pâÉâ"îû{âpê? ÉÖý©±pâ Éâªgââ dêrD{âM·[.
aÔê\Ìâ° ÆkÖpâgâÔâ}êQ© %Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. ÉâyâX¥%ýªÉêgâÔâ° %Àâpâ AkâpâÇêgâÔâ°.
dêrDÀâógâÔâ° Ýê©gÖ{âÀâó? NpâÀâpâ° ¾ª¬Éâ·° ~ÖZp⪫û{âpâ°. ±ÝâÔâ
%}ÖXÌâ°ÀÖÐyâ°K. %Àâpê·[ yâ~â°R »ù¬{âMpâ°. %{âdê" dÖpâx %¶[pâ°Àâ
~ÖÙªÚgâÔâ°. %Àâîgê·[ yâ~â°R¥ yâ~â°R ÀâÃÖý» dê³sD{âMpâ°. `ÉÖý©±pâ Éâyâbªgâ
U·[pâ}â³Q yâ}âQ Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\·° ~âZÌâ°»QÉâ°Àâ{â°. }âÀâ°W U·[ dê·ÉâgâÔâ¶[
%ÚG AyâªdâgâÔâ}â°Q avâ°GÀâÀâpâ°. %Àâ}â°Q ±ýÍâ"îûî' Uª{â° Ýê©ù{âMpâ°.

236

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

¾Àâ°gê Æp곩ºgâÔâ° Ýâ°r°DÀâÀâpê©! m}âîgê Éâî {Öî yâ°ùÌâ°°Àâ{â°
Ïê©dÖÐpâ°À⬷[. }â¾Qª{â }ÖÀâ° ~âvê{â Àê°©Èê }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ A¼Ëdâ
Éâ°|ÖpâÇêÌâ°³ Agâ°Àâ{êª{â° }Ö}â° dêô U»K ÉÖpâ°Àê. ±vâyâ}âdê" dÖpâxgâÔÖ{â
Àâ°{âX, ÀâÃÖªÉâgâÔâ° ²r°D Ý곩gâ°ÀâÀâó.
m}âpâ° U·±° dâÚÌâ°°Àâ{â}â°Q ²vâ°»K·[. }âÀâ°W¶[pâ°Àâ{ê·[ ÉâîÌâÃÖ{â°{êª{â°
%Àâîgê %¾Éâ°»K·[. A{âMîª{â ±ª|â°gâÔâ° Ýâ»Kpâ ±pâ°»K·[. ¾Àâ°gâ³ %Àâpâ}â°Q
É⪺Éâ°Àâ{âdê" Àâ°}âÉÖbgâ°»K·[. %Àâpâ° ÀâÃÖªÉÖÝÖîgâÔâ°. %Àâpê© ¾Àâ°W}â°Q
²sDpâ°Àâ{ÖÐ Ýê©Ôâ°Àâpâ°. %Àâpâ° O}â}â°Q ²vâÏê©dÖÐyê³K© %{â}â°Q
²sDpâ°À⬷[. %{âdê" ÀâXzê~âvâ°»Kpâ°Àâpâ°. Æp곩|âÀâ}â°Q y곩pâ°»Kpâ°Àâpâ°.
%ªgâÚgâÔâ¶[ 100¥200 Àâ°{âX{â ÏÖr¶gâùgÖÐ I{âM{â Éâpâ»ÉÖ·°
Epâ°Àâ{â}â°Q ¾©Àâó }곩Úpâ°Æî. %·[¶[ ÝÖ¶}â ÀâÃÖpÖr{â %ªgâÚgâÔâ}â°Q ¾©Àâó
¾©Úpâ°Æî. %ÀâógâÔâ¶[ Ýê×+}â m}âîpâ°À⬷[. ÝÖ¶}â dâvêgê m}âpâ ·dâ_Æ·[.
E{â° dê©Àâ· Àâ°{âX¥ÀâÃÖªÉâgâÔâ ¾ª{ê ÀâÃÖyâZ. ÌâÃÖÀâ Àâ°{âXÀâXÉâ¾Ìâ°³ ÉâîÌâÃÖÐ
dê·Éâ ¾ÀâËýÉâ}â°. ¾©Àâó ~âîµâZÆ°gâÔÖÐ dêrD dê·ÉâgâÔâ}â°Q ²rDÀâpâ° AÐpâ°Æî.
%{â° %Àâîgê Ïê©dÖÐpâ°À⬷[. dêrDÀâîpâ°ÀâÀâpêgê ¾Àâ°gê Æp곩|â Æpâ°Àâ{â°.
%ª{âpê dêrD dê·Éâ, Æp곩ºgâÔâ° Epâ°ÀâÀê©! %Àâó dê³}êgê³Ôâ° \Àâ{â³ E·[. %{â°
mgâ»K}â¶[ %¾ÀÖÌâ°ËgâÔÖÐpâ°ÀâÀâó. %{âpâ ÝÖgêÌê°© aÔê\Ìâ°Àâpâ°, aÔê\
dê·ÉâgâÔâ³ %¾ÀÖÌâ°ËÀê© ! EÀêpâvâ³ }ÖxX{â Upâvâ° Àâ°°ÙgâÔ⪻pâ°ÀâÀâó.
`pÖÀâ°gâwâ'{â¶[ ÉâxJ AµâZÀâ°Àêòª¬{ê. %¶[gê ÅâdâKpâ³ ±ÝâÔâÍâ°D ±pâ°Àâpâ°.
A{âpê gÖÚgâùgê ¾·°[Àâ{âdâ³" ÉâLÔâ E·[. {ÖîÌâ° Àê°©Èê gÖÚ ¾ªyâpê m}âpâ°
{â³pâ°Àâpâ°. ¾©Àâó m}âpâ}êQ·[ ûîÀâªyâpâ}ÖQÐûpâ°Àâ{âîª{â %Àâpâ¶[ U·[îgâ³
gÖÚgâùÀê. }ÖÀâ° ~âvê{â Àê°©Èê %Àâîgê |â}âÈÖÅâÀÖÐ{ê. %Àâpê·[
Éâªyâ°ÍâDpÖÐpâ°Àâpâ°.
}Ö}â° U·[ AµâZÀâ°gâùgê ÅêsD dê³vâ°Àê. U·[ dâvêgê U·[ î©»Ìâ° ÀâXÀâÉêL
ÀâÃÖÚpâ°Àê. dê·Àâó ÉâLÔâgâÔâ¶[ ÀâÃÖÚpâ°Àâ ÀâXÀâÉêLÌâ°° %¶[ m}â ÉÖÀâÃÖ}âXpâ°
E}â³Q }â³pâ° ÀâÍâËgâÔâ° dâÍâD~ârDpâ³ EÍâ°D ÉÖºÉâÈÖpâpâ°, %Íâ°D ÀâÃÖÚpâ°ÀêÀâó.
%¶[pâ°Àâpâ° ±vâÀâpâ°.
ÉÖý©±pâ ~âªzâ{â¶[ gâpâ°, p곩ÐgâÔâ° Ýê×+{âMpâ³ %Àâîgê 132
AµâZÀâ°gâÔâ}â°Q %·R ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ ÉÖLÄÉâ°Àâ{â° Ýê©gê ÉÖ|âXÀÖΰyâ°? Uªzâ
{ê³vâG EÀâÃÖpâyâgâÔâ}â°Q dâsDpâ°Àâpâ°. %{âdê"·[ Ýâx U¶[ª{â ±pâ°Àâ{â°?
E{â}êQ·[ Ì곩×û %Àâpê·[ {â°ÿØgâÔÖgâ°Àâpâ°. A {â°ÿÙgâÔê© Æp곩ºgâÔâ°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

237

}â}âQ ÆkÖpâ{âªyê ¾Àâ°W %~âÀâXÌâ°Àâó ¾ª»pâ°Àâ{â°. p곩gâgâÔâ° dâÚÀê°ÌâÃÖÐÀê.
ÀâXzâË evÖrÆ·[. ¾Àâ°W A¼Ëdâ ûL» Éâ°|Öîû{ê. %ª{âÀê°©Èê Æp곩|âÀê©dê?
¾©Àâó ÌâÃÖîgâ³ y곪{âpê dê³vâ°»K·[, Ýê³vê{Örgâù·[. }ÖÀâ°|Öî
Àâ°ÝÖyâWpâªyê Ê©Àâ}â }âvêÉâ°»Kpâ°Æî. À곩Éâ¥Àâªkâ}êgâÔâ° E·[Àê© E·[. %ª{â
Àê°©Èê O}ÖÐ{ê?
}ÖÀâó ÉâyâXÀâªyâpÖÐpâÏê©dâ°. {Öî ÉâîÌâÃÖÐpâÏê©dâ°, aÔê\ dê·Éâ ÀâÃÖvâÏê©dâ°. o
m}âpâ° Odê ý©Ðpâ°Àâpâ°. EÀâpâ¶[ oÍêXËÌâ°° Idâ°"»Kpâ°Àâ{â°. E{âdÖ"Ð
ÌâÃÖpâ³ dê³pâgâ°À⬷[. ¾pâªyâpâ Ïê©pêÌâ°Àâpâ¶[pâ°Àâ ÀâÉâ°KgâÔâ° yâÀâ°gâ³
Ïê©dꪱ°{âpâ¶[Ìê°©
dê³pâgâ°.
yâÀâ°gê©dê
·ÅâXÀÖgâ{ꪱ
{â°ÿÙ.
Ïê©pêÌâ°Àâpâ¶[{â°M{â³ }ÖµâÀÖgâÏê©dꪱ ±Ìâ°dê. Ïê©pêÌâ°Àâpâ Éâ°Ù dâªvâ°,
{â°ÿÙ. d곩~â Àâ°yâbpâ{â ±°¬P Eyâpâîgâ³ Éâ°ÙÀÖgâ°Àâ{â}â°Q }곩vâ·°
±Ìâ°Éâ{â m}â.
dâÀâ°·ûªÝâ}â I{ÖÝâpâÇê Ýê©ÔâÏê©dêª{âpê, Àê³{â·° %Àâ}â° ±ÝâÔâ {â°ÍâD,
%~ÖÌâ°dÖî. Ýê³vê{Ördê" û{âP}ÖÐ Ýê³vê{Övâ°ÀâÀâ. O}â}ÖQ{âpâ³ »}â°QÀâ{â°,
ÅâÌâ°ªdâpâ Àâ°}â°ÍâX U·[ dêrD gâ°xgâÔâ gâ¹. %Àâ}â° Åâ³Æ° Ùû{â, Àâ°}ê
ÀâÃÖÚ{â, 3 %ªgâÚgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â. ÉâªÅÖÆyâ}Ö{â. %Àâ}곪{â° Ý곩Âê·
ÀâÃÖÚ{â. ~â»QÌâ° %vâ°gê, %Àâ}ê© Éâ]yâÿ Nr ÝÖdâ°ÀâÀâ. Æ°tÖΰ Evâ·°
a~âR¶·[. »}â°QÀÖgâ, dâ°ÚÌâ°°ÀÖgâ m}âpâ° Ýê³·Éâ° ÀâÃÖvâ°yÖKpê Uª{â.
ý©gâ {â°ÍâD}ê³±T yâ°ª± aÔê\Ìâ°Àâ}Ö{Ögâ }âÀâ°Éâ"îÉâÏê©dâ°. |â}âXÀÖ{â
Ýê©ÔâÏê©dâ°. ¾ª{ê ÉâîÌâ°·[. ¾ª{âdâpâ ÉâÀâ°³Ýâ{â¶[pâÏê©dâ°, Agâ dêrD{âpâ dâ·R}ê
±pâ°Àâ{â°.
¾©Æ©gâ ±Ìâ°û{âpâ³ ~Ö~â ÀâÃÖvâÈÖîî. ¾©Àâó ÉâkÖ+îyâZ IÔâ\ÀâpÖÐpâ°Æî.
¾Àâ°W Åâ³yâdÖ·Àâ}â°Q Æ©Ñ_û{âpê, A Ê©Àâ}â Àâ°yâ°K dÖÌâ°ËgâÔâ %ªyâpâ
»ùÌâ°°Àâ{â° ¾©Àâó Éâª~â³xË ±{âÈÖÐpâ°Æî. uÖC¾ Àâ°ÝÖyâWpÖÐpâ°Æî.
dÖúÌâ°¶[ a±T ~âªÚyâî{âMpâ°. %Àâpâ° ÏÖZÝâWxîgê ~Ötâ Ýê©Ôâ°»K{âMpâ°.
dÖúÌâ°° ýª{â°|âÆ°ËÌâ°pâ pÖm|Ö¾. %Àâpâ° Æ{Ö]ªÉâî{âMpâ°. %Àâpâ° aª{â°
¬}â }â}âQ Ýâ»Kpâ a±T %}âdâ_pâÉâL }ÖÀâ°|ÖîÌâ°}â°Q dâpê{â°yâª{âpâ°. ~âZÇÖÀâ°
Éâ¶[û, EÀâ}â}â°Q }곩Ú{â yâdâ_x EÀâ}â° ¾Àâ°W úÍâX}êª{â° »ùΰyâ°. %{âdê"
¾Àâ°W¶[ dâpê{â° yâª{ê. ¾©Àâó %Àâ}â}â°Q ý©gê©dê ÀâÃÖÚ¬M©î. %Àâ}â°
Àâ°ÝÖyâWîЪyâ Àê°©Èê Epâ°Àâ}â°. }Ö}â° Éâ°Ôâ°\ Ýê©Ôâ°»K·[. }Ö}â° uÖC¾. A{âpê
dê·ÀêòÀê°W Éâ°Ôâ°\ Ýê©Ôâ°Àê}â°. %Àâ}â° ÀâÃÖyâ}êQ© Avâ°À⬷[. %Àâ}â
AkâpâÇêgâÔâ³ Àê°©·WrD{âÀâó. AdâÔâ°¥UÀê°WgâÔâ}â°Q À갩ΰÉâ°Àâ}â°. uÖx¾{â°M

238

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%}ÖÀâµâXdâÀÖÐ ÀâÃÖyâ}Övâ°À⬷[. ÝâÑ"}â AÝÖpâ Éê©ÆÉâ°Àâ}â°. Éâªyâ°ÍâD}â°,
µÖªyâ}â°. 2¥3 Àâ°dâ"ùpâ°Àâpâ°. ~âpâÀâ° uÖC¾Ðªyâ·³ EÀâ}â°
Éâªyâ°ÍâD}ÖÐpâ°Àâ}â°. }ÖÀâógâÔâ° uÖC¾gâÔÖÐ{âMpâ³ Ê©Ægâùgê dâÍâDdê³vâ°ÀêÀâó.
EÀâ}â° ÌâÃÖîgâ³ ýªÉê ÀâÃÖvâ°À⬷[. }Ö}â° EÀâ}â}â°Q }곩Ú, Aµâ+Ìâ°Ë¬ª{â
ÌâÃÖpâ° ý©gê ÀâÃÖÚ{â°M? Uª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{ê.
%Àâ}â° uÖC¾Ìâ°ªyêÌê°© ÀâÃÖyâ}Övâ°Àâ}â°. }Ö}â° Àê³{âÈê© ¾Àâ°gê Ýê©ù{ê.
ÌâÃÖÀâ aÔê\Ìâ° Àâ°}â°ÍâX }âÀâ°W}â°Q ¾ª¬Éâ°À⬷[. {â°ÍâDpâ° ÀâÃÖyâZ }âÀâ°W}â°Q
ý©ÌâÃÖùÉâ°Àâpâ°. }ÖÀâ°{â ±·Àâó %Àâpâ %îÆgê ±pâ°»K·[.
}âÀâ°W U·[ }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ}â°Q ±{âÈÖÀâÇê AÐ{êÌ곩 E·[Àêò dê©ù }곩Ú.
%Àâpâ Ê©Àâ}â{â¶[ ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖÐ{ê. Ýâ½{âÌâ°{â¶[ ~âZdÖµâÆ{ê. ÌâÃÖîgâ³
dâÍâDÀÖgâ{âªyê %Àâpâ° }곩vâ°Àâpâ°. %Àâpê·[ IyâKÀâ° ÆkÖpâÀâªyâpÖÐpâ°Àâpâ°.
~Ö~â{â dÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°À⬷[. %Àâîgê·[ IyâKÀâ° pâdâ_Çê E{ê.
ÌâÃÖÀâ{âdâ³" תyê E·[. U·[Àâ}â°Q ÉÖý©±pê© ÀâÃÖÚ²vâ°Àâpâ°. Aоª{â·³
%Àâpê© ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ° Uª± }⪲dê ÅâdâKîÐ{ê.
yê©î dâ½~Ö Éê ý© Àê°©pÖ, Éâ± dÖÀâ° Ý곩 pâÝÖ Ýêô é
dâpâyê Ý곩 yâ°Àâ° ý© ÉÖþ©ÏÖ, Àê°©pÖ }ÖÀâ° Ý곩 pâÝÖ Ýêô éé
±ÝâÔâ Éâ· ¾Àâ°gê %}â°ÅâÀâdê" ±ª¬{ê. ogâ %{âpâ ±gê$ ÅâZÆ°yâpÖgâ°À⬷[.
A{âpê ¾Àâ°gê ÅâZÀê° ýÚÉâ·° ~âZÌâ°yâQ }âvê{ê© E{ê. ¾©Àâó gâZÝâgâÔâ}â°Q }⪱°Àâªyê
ayÖKΰÉâÈÖgâ°»K{ê. Åâ³yâ ~êZ©yâgâÔâ}â°Q yâª{â° Ýê{âîÉâ°Àâpâ°. A{âpê ¾©Àâó
{â½wâ×yâKpâ°. }â}âgê Àâ°°ªÏêôΰª{â {â³pâÀÖ¹ dâpê `AÉÖL'¬ª{â ±ª¬{ê.
(dâzÖÀÖkâ}â dê©Ôâ°gâpâ°, ÉÖý©± ÅâdâKpâ dÖÌâ°ËdâZÀâ°Àâ}êQ© ±Ìâ°ûpâ°ÀâÀâpâ)
Iù{âÀâpâ ~âZÀâkâ}âÀâó Éâ~êRÌâÃÖÐpâ°Àâ{â°. yâÀâ°W{âpâ U{â°pâ° %Àâpâ ÀâXÑKyâ]Àâó
dâÔêgâ°ª{â°Àâ{â° Uª{â° A}âª{â u곩úÌâ°Àâpâ° ÉâRÍâDÀÖÐ Ýê©ù{âpâ°. `¾©Àâó EÀâpâ
~ê³Z©gÖZÀâ° ~ÖZp⪫û{âpê }âÀâ°W ~ê³ZgÖZÀâ° ±ª{â° ÀâÃÖvâ°ÀêÀâó'. Àâ°ÝÖyâWpâ
%«Àâ°yâ Uª¬¾ª{â o ~ê³Z©gÖZÀâ° µâ°pâ°ÀÖΰy곩 %ª¬¾ª{â }âÀâ°W{â° dâÔâ~ê
U¾Éâ°Àâ{â°. ÌâÃÖpâ³ }곩vâ°À⬷[.
}ÖÀâªyâ³ ÌâÃÖpâ ~ê³Z©gÖZÀâ°}â°Q ±ª{â ÀâÃÖvâ°À⬷[. Iù{âÀâpê·[
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâpâ°. EÀâpêªzâ m}â? ÆkÖpâ ÀâÃÖvâÏÖpâ{ê©? }âÀâ°W ~ê³Z©gÖZÀâ°
`ÈêôÀÒ' ±pâ°»Kpâ°ÀâÀâó. a±Tpâ E{â}â°Q Ýê©ù{âpâ° `¾Àâ°W Èê©Ù}âÀâ}â°Q e{â·°
±Ìâ°Éâ°Àê' Uª{â. %{âdê" }Ö}â° Ýê©ù{ê `Éâî, ¾©Àâó e{âÈÖîî'. %Àâpâ° ±ÝâÔâ
{ê³vâG{ê© Epâ±Ýâ°{êª{â° ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{âpâ°. Àâ°yêK dê©ù{âpâ° `UÍâ°D
{ê³vâG¬{ê? %{âdê" `}â}âQ ÉâªgâvâÀê© }â}âQ ±pâÝâgâùÀê, %Àâ}êQ© e¬dê³ù\. }â}âQ

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

239

aÏê³T±T úÍâX aª{곪{â° ~â°ÉâKdâ{â aª{곪{â° ÝÖÔêÌâ°ª»pâ°Àâpâ°.
À곩Ýâ}âÈÖ·pâ}êQ© }곩Úî. %Àâpâ° Àê³{â·° Ýê©Ð{âMpâ°, ogâ Ýê©Ðpâ°Àâpâ°
Uª±{â}â°Q »ù{â°dê³ù\î. Ìâ°°Àâdâpâ° %{âpâ ~â³ÀÖË~âpâgâÔâ° Ýê©gê Epâ°ÀâÀâó
Uª{â° }곩Úî. %{ê© ¾Àâ°W e{Ögâ°Àâ{â°.'
Ïê©pêÌâ°Àâpâ ÀâXÀâÝÖpâdâ³" }â}âQ{âdâ³" ±ÝâÔâ %ªyâpâÆ{ê. pÖªmÚÌâ° ÝÖ¬Ìâ°
»pâ°Æ}â¶[ aª{â° ~ñ¶å ÁÖÀâ°Ë Eyâ°K. %Àâ}â° ±ÝâÔâ ¾ª¬Éâ°»K{âM. }Ö}â° }â}âQ
m}âîgê Ýê©ù{ê, `%Àâ}â° %}â°dâ³·ÉâL¾pâ°Àâ}â° %~âî×yâ}â·[. %À⾪{â
}âÀâ°gê©}â³ Agâ°Ïê©dÖ{â°¬·[' Uª{â°. `¾©Àâó %Àâ}â {âª|êÌâ°}êQ© kñ~âr°D
ÀâÃÖÚpâ°Æî (I~â{ꩵ⬪{â) %Àâ}â° ¾yâX{â gâùdêΰª{â Upâvâ° Àâ°}êgâÔâ}â°Q
dâsDû{âM. %Àâ}â {âª|ê ogâ ±ª{ÖÐ{ê. %}ê©dâ µâpÖ²gâÔâ° (dâ°vâ°dâpâ°),
ÀâÃÖªÉÖÝÖîgâÔâ° %Àâ}â¶[ ±pâ°»K{âMpâ°. %Àâ}â ¬}â{â gâùdê 2 ÉÖÆpâ{â¸Dyâ°K.
%À⾩gâ ±vâÀâ}ÖÐpâ°Àâ}â°. A{âMîª{â yâ}âQ Ýê³ÂêDÌê³ÔâÐ}â ûrD}êQ·[
Ýê³pâÝÖdâ°»Kpâ°Àâ}â°.'
}â}âQ¶[ ±ª{â° Ýê©Ôâ°Àâ{âdê" Agâ¬{âMÀâpâ° ý©gê yâÀâ°W ûrD}â°Q y곩î dê·Àâpâ°
EÀâ}â° Àâ°°ÉâÈÖW}â U}â°QÀâpâ°. E}ê³QÀê°W kâÀâÃÖWpâpê}â°QÀâpâ°. Àâ°yê³Kª{â° Éâ·
EÀâ}â° |âÀâÃÖ˪yâpâ ÀâÃÖvâ°ÀâÀâ}â° U}â°QÀâpâ°. ¾©Àâó ·dâ_dê³r°D ÀâÃñ}âÀÖÐ
¾î©Ñ_ûî. %Àâpâ° Éâ]yâÿ }ÖXÌâ°Ìâ°°yâ ÀâÃÖgâË{â¶[ E·[. %Àâpâ° d곩ù
»}â°QÀâ{â}â°Q aÄRd곪vâ°, ÌâÃÖpâ}â³Q Ýâ×+d곪ڷ[ Ýâ±T uÖyêZgâùgê, »¼gâùgê
dâpêÌâ°°À⬷[.
}ÖÀâ°|ÖîgâÔâ° UÍâ°D gâsDÌâÃÖÐ (AÔâÀÖÐ) }âÀâ°W}â°Q ýÚ¬pâ°Àâpâ° %ª{âpê
Iù{â ÌâÃÖÀâ ~âªzâÀâó %{âpâ Éâªgâvâ yâÀâ°W gâ°pâ°Àâ}â°Q ýÚ¬r°Dd곪ڷ[. ¾©Àâó
{â½wâÀÖÐ{â°M Æp곩|â{â תyê ÀâÃÖvâdâ³vâ{â°. E{â° E{êM© Epâ°Àâ{â°. }ÖÀâ°
m~â{â¶[ Àâ°gâQpÖÐî.
yâ³ }ÖÀâ° Éâ°Àâ°pâ mgâ ·vâ}ê {ê ...... éé
A ~âªgâvâ ±·ý©}âÀÖÐ{ê. %{âdê" ÅâÌâ°Æ{ê. ÉâîÌâÃÖ{â »ùÀâùdê E·[.
%{âîª{â }âÀâ°W Ê©Àâdê" dâ°yâ°KgâÔâ³ ±ÝâÔâ. }âÀâ°gê Ýê{âîdê E·[. Àâ°ÔêÌâ°Èê[©
¾ªyâÀâîgê kâùÌâ° Ýê{âîdê U¶[Ìâ°{â°? dâ°¹Ìâ°·° µâ°pâ° Ýâ×+{âpê yâÈê
Àâ°°Éâ°Ñ}â dÖÔâÊ Odê? dâ°¹Ìâ°°Àâ Àâ½»KÌê°© E{âMpê yâÈê Àâ°°Éâ°dâ}â°Q
Ñyê³Kgêΰî. ÉÖý©±pâ ÅâÑKÌâ°}â°Q û]©dâîû{â Àê°©Èê Ýê{âpâ°yâK, %ªm°yâK
±pâÏê©Úî. ¾©Àâó |êôÌâ°ËÀÖÐ ±¾Q. U·[ ÆkÖpâ ÉâRÍâDÀÖÐ{ê. %Àâpâ° dê³}ê
Àâ°°r°DÀâÀâpêgê }âvêÉâ°Àâpâ°. %{âdÖ"Ð dê©ù, Ì곩m}ê Ýê©ÐpâÏê©dâ°?
dâÀâ°·ûªÝâpâ ~â»Qgê yâÈê}곩Æyâ°K. %Àâpâ° Àê³{â·° dâ°vâdâpâ°,

240

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÀâÃÖªÉÖÝÖîgâÔâ° Àâ°yâ°K ÉñÙX{â¶[{âMÀâpâ°. (À곩Ê}â Ê©Àâ}â) }ÖÀâ° ~âvê{â°
ÅâdâKpÖ{âpâ°. vÖÏÖ yêpê{âpâ°, Éâªy곩ÍâÀÖÐ{âMpâ°. ÉâÀâ°Ìâ° dâÔê{â° ÌâÃÖÀâ}곩
a±T ±ª{â° `Åâ³yâÀâ}â°Q }⪲î. ÝÖÚî, dⰹΰî' Uª{â° Ýê©ù{â. ±ÝâÔâ Ar
AÚÉâ°ÀâÀâ, E{â}â°Q Àâ°}ê Àâ°ª¬Ìâ°³ ÀâÃÖvâ±Ìâ°Éâ°Àâpâ°.
Àâ°°pê°ü° Ýêô dÖÀâ° Éâyâgâ°pâ° Éê, {â°¾ÌâÃÖ pâ³tê y곩 pâ³tâ}â {ê© éé
Àâ°pâ¹û{â ¾Àâ°W yÖΰ ±ª¬pâ°ÀâÔâ° %yêK¥Éê³Éê mgâÔ⬪{ÖÐ yâÈêµâ³Èê E{ê.
%Àâîgê dâÀâ°·ûªÝâ ±pâ°À⬷[Àêª{â° gê³»K{ê. a±T %}â°m Ýê©ù{â
`dâÀâ°·ûªÝâ Ýê©ù{â ~âZdÖpâ ÉÖý©±pâ Ýâ»Kpâ Ý곩gâ°ÀÖ'. Iù{âÀâpâ° `%Àâ}â°
Àâ°°ÉâÈÖW}â' Uª{âpâ°. }ÖÀâó ýª{â°gâÔâ° U·±° dâÚÌâ°°À⬷[. dâ°ÚÌâ°°À⬷[
ÌâÃÖîgâ³ dêvâdâ}â°Q ÀâÃÖvâ°À⬷[. A{âpê `%Àâ}â° kâÀâÃÖWpâ}â°' Uª{âpâ°. }â}âQ
gâ°pâ°{ê©Àâpâ° `Éâª}ÖXûgâùgê uÖ» Epâ°À⬷[. uÖ»Ìâ°}â°Q ÆkÖpâ
ÀâÃÖvâÏÖpâ{â°' Uª{â° Ýê©ù{ÖMpê. Àâ°yê³K±T}êª{â, `¾©}â° }âÀâ°W yÖΰÌâ°
dâ°ÚÌâ°·[, Àâ°gâ}â·[ Uª{âpê ÌâÃÖpâ Àâ°gâ}â³ %·[. yÖΰÌâ° µÖª»gÖРƺ
Æ|Ö}â ÀâÃÖvâ°. dâ°îÌâ° ±¶ dê³vâ°. ÉÖÆpâ ÉÖÆpâ ÙkÖËgâ°Àâ{â°. E{â°
~â³xËÀÖÐ Åâ³yâ Ý곩gâ°Àâ{â° Uª{â. E{â° aª{â° Ì곩m}êÌê°© AÐyâ°K.
{ê©ÀâyêgâÔâ° Avâ° »}â°QÀ⬷[. ÉÖý©±pâ° ý©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
ÀâÃÖªÉÖÝÖî© ÀâÃÖ}âÀÖ ~âZyâXdâ_ pÖdâ_Éâ uÖ}â é
IÉâÑ Éâªgâyâ }â dâp곩, Ý곩Ìâ° ÅâÑK Àê°© ÝÖ¾ éé
%Àâpâ}â°Q É⪱ªºgâÔâ° {â³pâ ÀâÃÖÚ{âpâ°. Ïê©pêÌâ°Àâpâ° %Àâpâ}â°Q dêÚÉâ{âªyê
}곩vâ¬pâ·° Ýê©ù{ê. }ÖÀâó Àê³{âÈê© %Àâpâ}â°Q ±þÍâ"îû{êM©Àê. A{âpê %Àâpâ°
±ÝâÔâ kÖÈÖÑgâÔâ°. }â}âgê %{â° ÉâîÌâÃÖÐ gê³»K{ê. ¾Àâ°gê g곪{â·gâÔâ}â°Q
Iªr° ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. ÅâÑKgê %vâG±pâ°Àâpâ°. AªyâîdâÀÖÐÌâ°³ ¾pâªm}â}â
{âÏÖTùdê E{ê. ÝÖgê ÏÖÝâX{â¶[Ìâ°³ E{ê.
a±T ~âªÚyê »pâ°gÖvâ°»K{âMÔâ°. U¶[Ìâ°³ ÉâîÝ곩g⶷[. }ÖÀâ° yêgê{â°d곪vâ°
ÉâîÌâÃÖ{Ögâ ~ÖÙªÚ `%ÀâÔâ° {êÀâ]' Uª{â³ `Àâ°pâ{â dêÔâgê dâ°ùyâ° aª{â°
Àâ°gâ°Æ}â dâpâ°Ôâ}â°Q »}â°Q»K{âMÔê'ª{â³ Ýê©ù{â. %ÀâÔâ° ±ª{â° %Ôâ°yâK `¾©pâ°
yâ°ª±·° Ý곩{âpê Iù{â Ýêx°JÀâ°dâ"Ôâ° {â³pâ Ý곩gâ°Àâpâ°' Uª{âÔâ°. %{âdê"
}Ö}â° `Éâî Ý곩ΰyâ°. ¾©}â° ApÖÀâ°ÀÖÐ ¾©pâ° yâ°ª±±Ýâ°{â°' Uª{ê. `}â}âQ
Àâ°gâ° µÖÈêgê Ý곩{âpê %Àâ}â Éâªgâvâ Ïê©pê ÌâÃÖÀâ Àâ°gâ°Àâò dâ³vâ°À⬷[. }â}âgê
ÉâªdârÀÖgâ°Àâ{â°, ¾©Àâó À곩m° }곩vâ°Æpâ·[' Uª{âÔâ°. Agâ }Ö}â° `¾}âQ
Am°¥ÏÖm° Epâ°ÀâÀâpâ° Åâ³yâ¥~êZ©yâgâÔâ}â°Q }⪲ {â°ÿØgâÔÖ{âÀâpâ°' Uª{ê.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

241

%ÀâÔâ° `ÝÖ! Ýñ{â°' Uª{âÔâ°. %{âdê" }Ö}â° `%Àâpâ}â°Q }â}âQ ±ùgê dâpê{â° yÖ,
¾©}ê©}â³ Ýê©Ôâ°Àâ{â° Ïê©vâ' Uª{ê.
EªzâÀâpâ° O}â° ÀâÃÖvâ·° Ýê©Éâpâ°. gâªvâ°Ýâ°vâ°gâ¾{âMpê Àâ°³ÈÖ }âdâ_yâZ{â¶[{â°M
þ©gÖÐ{ê U}â°QÀâpâ°. }ÖÀâ° yêgê{â°d곪Úpâ°Àâ{ÖÐ Ýê©ù{âpê, ¾©}â° }ÖÀâ°
yêgê{â°d곪Úpâ°Æ. A{âpê Ýâ°vâ°gâ yêgê{â°d곪ڷ[. Àâ°³ÈÖ }âdâ_yâZ{â¶[
Ýâ°vâ°gâ}ÖÐpâ°Àâó{âîª{â gâZÝâ{곩Íâ %Àâ¾Ð{ê U}â°QÀâpâ°. %Àâpâ° Ýê©gÖ{âpâ³
ÀâÃÖÚ ¾Àâ°W}â°Q g곩ÔÖÚÉâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. A{âMîª{â ¾Àâ°gê
dê³vâ°ÀÖgâÈê© E{â}êQ·[ ÀâÃÖvâ{âªyê Ýê©ùpâ°Àê.
¾Àâ°W}â°Q m}âpâ° {â³pâ eÚÉâ·° ±Ìâ°Éâ°Àâpâ°. a±T yÖΰ ±ª{âÔâ°. uê³yêgê
Ýêx°JÝâ°vâ°Ð E{âMÔâ°. yÖΰ Ýê©ù{âÔâ°, `EÀâùgê p곩gâ ±ª¬{ê'. }Ö}â° dê©ù{ê,
`}ÖÀâ° yêgê{â°d곪Úpâ°ÀâÔ곩?' `ÝÖ! Ýñ{â°.' EªzâÀâîgê Ýê©Ôâ·° }â}âQ¶[
aª{ê© aª{â° µâ±MÆ{ê. %{â° `~ÖÙªÚ'. ¾mÀÖÐ %Àâùgê
Àâ°³lêËp곩gâÆyâ°K. ÌâÃÖp곩 %ÀâÔâ¶[ ÅâZÀê°Ìâ°}â°Q Ýâ°sDû{âMpâ°. %Àâùgê
yâÈêÏê©}êÌâ°³ Eyâ°K. %{â³ dâ³vâ Åâ³yâ{â dê·Éâ %ª{âpâ°. %Àâpâ° ÝÖgêÌê°©
yâÀâ°W dê·ÉâgâÔâ}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ°Àâpâ°. Ýâ°vâ°Ð Ýê©ù{âÔâ° yâ}âQ yÖΰ
|â³yâËpâ¶[gê dâpê{ê³Ìâ°°XÀâÔêª{â°. %¶[ %Àâùgê Ýê³vêyâgâÔâ° ²{âMÀâó Uª{â³
Ýê©ù{âÔâ°. }Ö}â° yÖΰgê dê©ù{ê `}ÖÀâ°{Ö}â{â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ }Ö}â° ÉâRÍâDÀÖÐ
Ýê©ù{êM. Eªzâ{âM}êQ·[ ÀâÃÖvâdâ³vâ{â°' Uª{â°. %ÀâÔâ° `}Ö}â° Ý곩gâ·°
E×æÉâ°À⬷[. A{âpê %dâ"~âdâ"{âÀâpê·[pâ³ dâ³Ú{âpâ°. ~âòxË ±vÖÀâÇêÌâ° m}â
Éê©î ±ÝâÔâ ayÖKÌâ° ÀâÃÖÚ %Àâpâ¶[ dâpê{â°d곪vâ° Ý곩{âpâ°. 6 »ªgâÔâ°gâÔâ°
%¶[gê Àâ°x°J Ýê³yêK.'
}âªyâpâÀê© ¾Àâ°W¶[gê ±ª¬pâ°ÀêÀâó. ÉÖþ©±pâ° ÉâÝÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâpê©? E·[
dÖpâx dê©ù.
}ÖÀâ° Ä©Àâ dÖ lÖÚ dê, dâpê A}â Ñ© AÉâ é
ÀꩵÖX yê©pÖ ~âòyâpÖ, dâÝêô dñ}â d곩 ÏÖ~â éé
~â»Q d곩~âg곪vâ° yâÀâîgê Ýê³pâr°Ý곩{âÔâ°. Éâî. »ªgâÔâ°, Upâvâ° »ªgâÔâ°,
Apâ° »ªgâÔâ° dâÔê{âÀâó. Àâ°pâÔ⶷[. aª{â° Éâ°¬M »ùÌâ°¶·[. Ïê©pê O}Ö{âpâ³
dêôd곪vâpê O}â° ÀâÃÖvâ°Àâ{â°? }âªyâpâ ~â»Ìê°© ²vâ°Àâ}â°. O}곪{â}â°Q
ÆkÖîÉâ°À⬷[. µâpâÇÖgâ»Ìâ°¶[Ìâ°³ þ©gêÌê°© Agâ°Àâ{â°.
Éâ°Ù Àê° yâ°pê°ü° }â Åâ³·³ª, {â°ÿÙ Àê° }â ÝÖpâ ÀâÃÖ}⳪ é
YÉÖ ~âZÅÖÀâ Åâpâ {ê, Àê°©pê %º©pâ Àâ°}â Àê° éé

242

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Éâ°Ù¥{â°ÿÙ O}â° ±ª{âpⳠת»Éâ¬î.
a±T yÖΰ `×}ñQpâ'{â¶[ 100¥200 m}âîgê }ÖÀâ° dê³Úû{âÔâ°. %ÀâÔâ{ê© A{â
Éâ³"ÈÒ E{ê. ÉÖþ©±pâ ÅâÑKÌâ°¶[ %Àâùgê ±ÝâÔâ gñpâÀâ E{ê. aª{â° ¬}â
{â°ÿØÌâÃÖÐ ±ª{âÔâ°. }ÖÀâó dâ³vâ {â°ÿÙ{â¶[ ÉâÝÖÌâ° ÀâÃÖvâ°ÀêÀâó. µÖÈêÌâ°
Ýâ»Kpâ %µâ]yâL Àâ°pâÆ{ê. ÌâÃÖp곩 {â°ÍâDpâ° Àâ°pâ{â dêÔâgê pÖdâ_û Epâ°ÀâÔêª{â°
Éâ°¬M Ýâ²Tûpâ°Àâpâ°. Àâ°yâ°K aª{â° ¬}â ÌâÃÖÀâ{곩 Ýâ°vâ°gâ}â dâpâ°Ôâ}â°Q ±gê{â°
»}â°Q»K{âMÔâ° Uª{â° Ýê©ù{ÖMpê. Àâ°pâ°¬}⬪{â 50 Àâ°dâ"Ôâ° µÖÈêgê ±p⶷[.
dÖpâx ÉâRÍâDÆ{ê. A Àâ½{êP µâZ{êPÌâ°°Ôâ\ÀâÔâ°. ÌâÃÖpâ° O}â° Ýê©ù{âpâ° dê©Ôâ°ÀâÔâ°.
ÌâÃÖpÖ{âpâ³ gâ{êÌ곪¬gê ±ª{âpê Ýâ}â°ÀâÃÖ}âÊ© ±ª¬pâ°ÀÖ U}â°QÀâÔâ°. %Íâ°D
Àâ°°gâPÔâ° %ÀâÔâ° %}âdâ_pâÉêL. %ª¬¾ª{â ÌâÃÖpâ³ yâÀâ°W Àê³Àâ°Wdâ"Ôâ°, Àâ°dâ"Ôâ}â°Q
dâùÉ⶷[. `¾©Àâó Åâ³yâÀâ}â°Q eÚÉâ°Àâ dê·Éâ ÀâÃÖÚî. E·[Àê© ÌâÃÖpâ}ÖQ{âpâ³
dâpêû ÀâÃÖr Àâ°ªyâZ ÀâÃÖÚûî' Uª{â° Ýâr þÚ{âpâ°.
yÖΰgê E±Tpâ° Àâ°dâ"Ôâ°. a±T}â° }ÖÀâ°|Öî. E}ê³Q±T yêgê{â°d곪ڷ[. a±T
Àâ°gâ Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ `Åâ³yâÀâ}â°Q eÚÉâÏê©dâ°' Uª{â°. `}Ö}â° {ê³vâG {ê³vâG
m}âpâ}â°Q ÅâÑKÌâ°¶[ Àâ°°Ôâ°Ðûpâ°Àê. }Ö}ê© Åâ³yâ }⪲{âpê %Àâpâ° Ýê©gê
ÉâþÉâ°Àâpâ°?' %{âdê" Ýâ°vâ°gâ¾gê }â}âQ¶[ ±pâ·° Ýê©ù{ê. Ýâ°vâ°gâ¾gê »ùÝê©ù
Àâ°}ê¥Àâ°}êgê U·[îgâ³ E{âpâ ±gê$ ÉâyâXÀÖ{â°{â}â°Q Ýê©Ôâ·° »ùû{ê. %{âdê"
Ýâ°vâ°gâ, `¾©Àâó Ýê©Ôâ°Àâ{â° ÉâîÌâÃÖÐ{ê. A{âpê mgâyâ°K %{â}â°Q a~âóRÀ⬷['
Uª{â° Ýê©ù{â. %Àâ}â° Àâ°}êgê Ý곩Р»ùÀâùdê dê³rD. A{âpâ³ 50¥60 Àâ°dâ"Ôâ°
±pâÈê© E·[.
mgâyâ°K Æ×yâZÀÖÐ{ê. ÌâÃÖîgÖ{âpâ³ p곩gâ ÀÖûÌâÃÖgâ¬{âMpê, ÉÖþ©±pâ° ÀÖû
ÀâÃÖv⶷[ U}â°QÀâpâ°. Àâ°pâ¹û{âpê Àâ°°ª{ê Ýê©Ôâ°Àâ{ê©}â°? pÖuÖ {âµâpâzâ
~âóyâZ}â Àâ}âÀÖÉâ{⠵곩d⬪{â %yâ°K %yâ°K dâx°JgâÔâ}êQ© dâÔê{â°d곪vâ. dÖ·¾ª{â
%Àâ}â}â°Q ÌâÃÖpâ³ pâÑ_É⶷[. m]pâ ±ª{âpâ³ ÉÖdâ°. ÉÖþ©±pâ Éâªhâdê"
Ý곩gâ°Àâpâ°, %{âdê" p곩gâgâÔâ° ±pâ°ÀâÀâó Uª{â° m}â AÚdê³Ôâ°\Àâpâ°.
¾Àâ°gê aª{ê© ²ª{â°Æ}â Àê°©Èê OdÖgâZyêÌâ°}â°Q ÉÖºÉâ·°, ÉÖþ©±pâ}â°Q ²vâ{ê©
þÚ¬vâ°Àâªyê Ýê©ù{ê. dâÍâDgâÔâ° ±pâ°ÀâÀâó, ÉÖþ©±pâ}â°Q ²vâ¬î.
pâþÀâ°}â |ÖgÖ ~êZ©Àâ° dÖ, Àâ°yâ y곩v곩 kârdÖÌâ° é
r³Âê yê Õpâ }â m°vê, m°vê gÖtâ ~âvâ uÖÌâ° éé
mgâyâ°K Àâ°°¾ûdê³Ôâ°\Àâ{â°. ¾©Àâó ÀâÃÖyâZ ÉÖþ©±pâ}â°Q ²vâÏê©Úî.
fê©·}Ö Ý곩 y곩 fꩶÌê°, ~âdâ" Ý곩dâpâ fê©· é

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

243

dâ×+© ÉâpâÉ곩 ~ê©pâ dê, ÙÚ ÅâÌâÃÖ }â yê©· éé
a±Tpâ° `¾Àâ°W}â°Q }곩Ú{âpê Ýê{âîdêÌâÃÖgâ°Àâ{â°' Uª{âpâ°. ¾Àâ°gê O}â}â°Q
Ýê©Ôâ°Àâ{â° %ÀâµâXÆ·[. ¾Àâ°W ÏÖΰª{â %{ê© ±pâ°ÀâÀâó.
±ª|â°gâÔê© }âÀâ°W¶[ aª{â° dâª~âòXrpÒ E{ê. }ÖÀâó ÉÖ|â}êÌâ° ÆkÖpâ
ÀâÃÖvâ°»K·[. }ÖÀê©}â° ¾Àâ°gê dê³sDpâ°ÀêÀêò© %{â}â°Q dÖÔâÊ~âòÀâËdâ
ÉâªÅÖùûdê³ù\î.
Àâ°}êÌâ°Àâîª{â %dâ" ~âdâ"{âÀâîª{â {âÏÖTùdê }âvêÌâ°°Àâ{â°. U·[îgâ³ ¾©Àâó
ÝâÔêÌâ° {ÖîÌâ°Èê[© Ý곩gâ·° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. A{âpê ¾©Àâó {ê©Àâpâ}â°Q ²sDpâ°Æî
Uª{â° {ê³vâG {곩ÍâÀâ}â°Q Ap곩ÄÉâ°Àâpâ°. »ª{â°, Iªvâ° Ïê©dÖ²sD
Epâ°ÀâÀâpâ° dâÔâ\pÖÐpâ°Àâpâ°. ÅâdâKpÖÐpâ°Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[. Eª{â° %ºdâ ÉâªfêXÌâ°
dâ°vâ°dâîpâ°Àâpâ°. aÔê\Ìâ°Àâîgê y곪{âpê dê³vâ°Àâ{ê© %Àâpâ dê·Éâ. Àê³{âÈÖ{âpê
Nîgê³±T dâ°vâ°dâ¾pâ°»K{âM. U·[pâ³ %Àâ}â}â°Q þ©ÌâÃÖùÉâ°»K{âMpâ°.
dâÔâ\}ê³±T¾{âMpê Iù{âÀâpâ° %Àâ}â}â°Q ±Ìâ°°M Ýê³vêÌâ°°»K{âMpâ°. ogâ dâÔâ\pâ°
yâÀâ°W ±·Àâ}â°Q Ýê×+û{ÖMpê. Àê³{â·° Ýâ°vâ°Ð(~â»Q)Ìâ°}â°Q ²rDÀâ}â}â°Q Ó©,
zâ³ ÝÖdâ°»K{âMpâ°. ogâ Ýêx°JÀâ°dâ"Ôâ}â°Q ²vâ°Àâ{â° ÉÖÀâÃÖ}âXÀÖÐ{ê. Ìâ°°gâÀê©
I·ÂÖ }âvêÌâ°°»K{ê. Ïê©Éâpâ Ïê©vÖ. kâÂêDÌâ° ÆkÖpâ ±ªyâ°. pâ³~â~Ö·}â
Àâ°}êgê Ý곩Ð{êM. %¶[ 3¥4 m}âpâ° gÖÚÌâ° Àê°©Èê Igâ°Ôâ°»K{âMpâ°. %|âË yÖÉâ°
Igâ°ù Ýê³pâ±pâ·° |êôÌâ°Ë ÀâÃÖv⶷[. a±T aÔê\Ìâ° Àâ°}â°ÍâX þ©gê
ÀâÃÖvâ±Ýâ°{ê©? }Ö}â° pâ³~âÈÖ·pâ}â°Q dê©ù{ê `%Àâpê·[ ÌâÃÖpâ°?
U¶[Ìâ°Àâpâ°?' %Àâ}â° Ýê©ù{â `%Àâpâ° ·dâ_gârDÈê }â¾Qª{â »ª{â° ÌâÃÖÀâ{â}â°Q
ÉâîÌâÃÖÐ ÀâÃÖÚ·[' Uª{â. ¾Àâ°W¶[gê ±ª{â° }Ö}â° kê}ÖQÐpâ°Àê. Ïê©pêÌâ°Àâpâ}â°Q
¾Àâ°W¶[gê dâpê{â°yâª{ê. %Àâîgê©}â° dâÍâDÀêò© »ùÌâ°{â°.
}Ö}â³ ~ÖÙªÚgâÔâ}â°Q Æp곩ºûpâ°Àê. A{âMîª{â %Àâpâ° ÅâÌâ°~âvâ°»Kpâ°Àâpâ°.
ÉÖþ©±pâ U{â°pâ° Åâ³yâÀâò ¾·°[À⬷[. kâªvÖ·pÖ{âpâ³ {ê³vâGÀâpâ}â°Q gâ°ª~âó
dâ³ÚÉâ°Àâpâ°. ÉÖþ©±pâ{â m±pâ° dâÚÀê°ÌâÃÖgâÏê©dê}â°QÀâpâ°. }ÖÀâó
ÌâÃÖîª{â·³ À곩Éâ Ý곩з[. mgâyâ°K %yÖXkÖîgâùª{â dâ³Ú{ê. dâÔâ\pâ°
Éâ°Ôâ\pâ° yâ°ª²pâ°Àâpâ°. }â}âQ Ýâ»Kpâ ±pâ°Àâ{âdê" Epâ°ÀâÍâ°D %ÚG AyâªdâgâÔâ°
Ïê©pê·³[ E·[. }â}âQÍâ°D ~ÖÙªÚgâÔâ}â°Q ÙªÚû{âÀâpâ° Ïê©pê ÌâÃÖpâ³ E·[.
Àâ°°ª{ê³Àê°W %Àâpâ° %vâgâ°Àâpâ°. ogâ %pêÊ©ÀâÀÖÐpâ°Àâpâ°. E»K©kêgê
ÉÖþ©±pâ Éâªhâdê" Ý곩gâÏÖpâ{êª{â° ~âZ»uêC yêgê{â°dê³Ôâ°\»Kpâ°Àâpâ°. %pê
yâÀâ°WgâùpÖ! }Ö}â° ¾Àâ°W}â°Q Àâ°}â°ÍâX}â}ÖQÐ ÀâÃÖÚ{ê. Ê©Àâ}â aÔê\Ìâ°{Ögâ·°

244

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

dâ¶û{ê. ¾Àâ°gê תyê Ïê©vâÀêª{ê. ÉÖþ©±pâ ÅâÑKÌâ°¶[ ±·Æ{ê. %{â°
Ƶê©ÍâÀÖÐ{ê. Àâ°}â{â¶[ E{â}êQ© Er°Ddê³Ôâ\·° Ýê©ù{ê.

Àâ°°pê°ü° Ýêô dÖÀâ° Éâyâgâ°pâ° Éê, {â°¾ÌâÃÖ pâ³tê y곩 pâ³tâ}â {ê©éé
Àâ°}â yâ³ ÝâªÉâ}â Ý곩 ÉÖþ©± dê Åârdâyâ dÖÝê Õpêô é
Éâyâgâ°pâ° l곩vâ ipâ d곩 |âÌâÃÖÀêô, dÖpâm Edâ }â Éâpêô éé
ÉÖ|â°}â Éê©ÀÖ dâpâ Àâ°}â Àê°©pê, d곩s}â ÀÖXº Ýâpêô é
dâÝâyâ dⲩpâ Éâ°}곩 ÅÖΰ ÉÖ|곩, ÉâÝâm Àê°© Ê©Àâ yâpêôéé


dê·Àâó É⪵âÌâ°gâÔâ ¾ÀÖpâÇê
±ÝâÔâ m}âpâ° ~âZµêQ dê©Ôâ°Àâpâ°. %{âpâ¶[ %zâËÆ{ê.

~âZµêQ : A ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ¾gê ¾pâªm}â}â° Ê©Àâpâ°gâùgê y곪{âpê
ÀâÃÖvâ°Àâ}êª{â° »ù¬{âMpâ³ %Àâîgê AyâWÀâ}êQ©dê dê³rD?
IyâKpâ : AyâWdê" EÍê³Dª{â° Éâªpâdâ_ÇêÌâ°}â°Q dê³rD ¾pâªm}⾪{â O}â³
ÀâÃÖvâÈÖgâ{â° U}â°QÀ⪻yâ°K.

~âZµêQ : ¾yâX aª{â° ·dâ_ Ê©Àâpâ°gâÔâ}â°Q }â°ªÐÝÖdâ·° µÖ~âÆyâ°K{âîª{â
AyâWdê" %{â° µÖ~âÀâ·[Àê©?
IyâKpâ : E·[. %{â° Àâ°}âûbgê údê_. AyâW¾gê O}â³ Agâ{â°. %{â° Éâ°pâÑ_yâ.

~âZµêQ : A ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ yÖ}ê© ±Ìâ°û{âpê AyâW}â}â°Q Àâ°°dâK
ÀâÃÖvâÈÖpâ}ê©?
IyâKpâ : aª{â° dâ_x{â¶[ Àâ°°dâK}â}ÖQÐÉâ±Ýâ°{â°. A{âpê ¾pâªm}â¾gê 17 kñdâÚ
ÉâLÔâÀâ}â°Q %ÉâªÙX Ìâ°°gâgâÔâÍâ°D pÖmXÅÖpâ ÀâÃÖvâ·° dê³rD Àâpâdê" }ÖXÌâ°
Ïê©dâ·[Àê©?

~âZµêQ : AyâW}â yâ~êR©}â°?
IyâKpâ : yâ}âgê Ê©Àâ}â{â¶[ aª{â° Éâ· A È곩dâdê" Ý곩gâ°Àâ %ÀâdÖµâ
ûgâ°Àâ{â°.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

245

~âZµêQ : %ªdâ°îû{â Ê©Àâ ÌâÃÖpâ°? Odê o Ê©Àâ a{ÖMvâ°Àâ{â°?
IyâKpâ : }âÆ°Wª{â }ÖÀâ° ~âvê{âÀâpâ° a{ÖMÚ{âpâ³ Àâ°yêK Éâî{ÖîÌâ°Èê[©
Epâ°Àâpâ°. Àâ°pâ°m}âW ~âvêÌâ°¬pâ·° ¾Àâ°W ~âZÌâ°yâQÀâò EpâÈê©Ïê©dâ°.
U¶[ÌâÃÖ{âpâ³ Ýêkâ°+ dâÚÀê°ÌâÃÖ{âpê, ¾Àâ°gê Éâ³kâ}ê ±pâ°Àâ{â°. Éâªpâdâ_ÇêÌâ°³
~âòxËÀÖÐ ûgâ°Àâ{â°. %ª{âÀê°©Èê a{ÖMvâ°Àâ{ê©dê? yÖΰ ÉâxJ Àâ°gâ°Àâ}â°Q
UÍâ°D dÖÔâÊ~âòÀâËdâ }곩Údê³Ôâ°\ÀâÔâ°. %{âpâ Nr, I~âkÖpâ, ÉÖQ}â
U·[Àâ}â³Q %ÀâÔê© ÀâÃÖvâ°ÀâÔâ°. aÀê³WÀê°W yâ~âóRÀâ{â°. A{âpê A ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ
Uª{â³ ¾·ËÑ_Éâ°À⬷[.
¾©Àâó ¾Àâ°W %ªyâpâªgâ{â ±{âÈÖÀâÇê ¾î©Ñ_ûî. ¾©Àâó yâ~âóR
ÀâÃÖÚ{âpê ÉÖþ©±pâ° ¾Àâ°W}â°Q ²r°Ddê³rDpê ¾pâªm}â¾gê mÌâ°ÀÖgâ°Àâ{â°.
ÉÖþ©±pâ° ¾Àâ°W}â°Q ²r°Ddê³vâ°À⬷[. Éâ°|ÖîÉâ°Àâpâ°. `ÝÖÔÖÐ Ý곩gâ°'
Uª{âpê ¾pâªm}â}â ÆmÌâ°. ¾©Àâó gâ°pâ° ÉÖ¾Q|âX{â¶[ Epâ°ÀâÍâ°D dÖ· yâ~âóRgâÔâ°
hâsÉâÈÖpâÀâó.

~âZµêQ : ~âZÅâ°Æ}â ÑÆgê }âÀâ°W dâpê dê©ùÉâ°Àâ{ê©? }âÀâ°gê %ÀâhâvâgâÔâ°
±ª{Ögâ }ÖÀâó ~âZÅâ°Àâ}â°Q (dâpê{â°) dâ³gâ°ÀêÀâó. A dâpê %Àâ}â ÑÆÌâ°}â°Q
yâr°DÀâ{ê©? %zâÀÖ }ÖÀâó dâ³gâ°yâKÈê© dâyâKÈêÌâ°¶[ AyâËpÖÐ ²¬MpâÏê©dÖ?
¾Àâ°W ÀâÃÖyâ° Æ×yâZÀê¾Éâ°Àâ{â° Uª{â° %Àâ}â° Ýê©ù{â.
IyâKpâ : o ÉâªÉÖpâ{â m}âpâ° dâpêÌâ°°Àâ (~âpâÀâÃÖyâW¾gÖÐ) dâ³gâ°
¾pâªm}â}âÀâpêgê ÀâÃÖyâZ Àâ°°r°DÀâ{â°. Odêª{âpê EÀâpê·[ µâî©pâ{â dâÍâD
~âîÝÖpâdÖ"Ð ÀâÃÖyâZ dâpêÌâ°°Àâpâ°. %{â° ¾pâªm}â¾gê É⪱ªºûpâ°Àâ{â°.
AyâW¾gê µâî©pâ{â É⪱ª|âÆ·[. µâî©pâ{â ~âòxË ÀâXÀâÉêL ¾pâªm}â¾gê
É⪱ªºû{â°{â°. %Àâ}ê© U·[ Agâdê³vâ°Àâ}â°. Ê©Àâpâ°gâÔâ° ~âZÅâ° dâpêÌâ°}â°Q
A¶û{â U}â°QÀâpâ°. %{â° AyâW}â uÖC}âÀÖgâ{â°. ÈñÑdâ{â (Åñ»dâ{â) uÖC}â
ÀâÃÖyâZÀÖÐpâ°Àâ{â°.
}â×dê©yâ}â Àâ½yÖKªyâÀâ}â°Q ¾©Àâó »ù¬pâ°Æî. %Àâ}â yâª{ê
pÖm}ÖÐ{âM. %Àâ}â° Àâ½{âP ÝâÉâ°gâÔâ}â°Q {Ö}â ÀâÃÖvâ°»K{âM. }â×dê©yâ¾gê %{â° Éâî
±p⶷[. %Àâ}â° `E{â° {Ö}â ~âvê{âÀâ¾gê O}â° ÈÖÅâÀÖgâ°Àâ{â°?' Uª{â°
ÆkÖpâ ÀâÃÖÚ{â. {Ö}â ÀâÃÖÚ{âpê aÔê\Ìâ°{â}êQ© {Ö}â ÀâÃÖvâÏê©dâ°. %{âdê"
yâª{êÌâ°}êQ© ~âZúQû{â, `}â}âQ}â°Q ÌâÃÖîgê {Ö}â dê³vâ°Àê?' Uª{â°. yâª{ê %{â}â°Q
dê©Ôâ{⪻{âM. }â×dê©yâ Àâ°yêK 2¥3 Éâ· ~âZúQû{â. Àâ°yêK Àâ°yêK dê©ù{â. `}â}âQ}â°Q

246

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

ÌâÃÖîgê {Ö}â ÀâÃÖvâ°Àê' Uª± ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q dê©ù dâ°Äyâ ÄyÖ `¾}âQ}â°Q
Àâ°½yâ°XÆgê {Ö}â ÀâÃÖvâ°Àê' Uª{â. }â×dê©yâ ×yâZgâ°~âKpâ¶[ Ý곩{â. %¶[
Ìâ°Àâ°pÖm}â° `¾©}â° }ÖXÌâ°~âpâÀÖÐpâ°Àâ{âîª{â E¶[gê ±ª¬pâ°Æ. ¾}âQ}â°Q
}ê³©Ú }â}âgê Éâªy곩ÍâÀÖÐ{ê. ¾}âgê©}â° Ïê©dâ° dê©ùd곩' Uª{â. Agâ }â×dê©yâ
`}â}âgê AyâWuÖC}â ¾©vâ°' Uª{â. Ìâ°Àâ°pÖm `E{â}â°Q dê©ÔâÏê©vâ' Uª{â. `Ïê©pê
O}Ö{âpâ³ dê©ùd곩. ¾}âgê©}â° Ïê©d곩 U·[Àâ}â³Q dê³vâ°Àê. A{âpê AyâW}â uÖC}â
dê©ÔâÏê©vÖ.'
E{â}êQ© ~âZúQÉâ°Àâ{â° Odêª{âpê, Àâ°³pâ° È곩dâ{â avêÌâ°
AyâW}â uÖC}â dê³vâ·° a~âR}â°. Ïê©pê O}â° dê³rDpâ³ %{ê·[ ÀâXzâË.
asD}â¶[ }ÖÀâó ±Ìâ°ûpâ°Àâ{â}â°Q Éâ{â°$pâ° dê³vâÈÖpâ. %Àâ}â°
±Ìâ°û{â°{â}â°Q }ÖÀâó yêgê{â°dê³Ôâ\·° AúÉâÏê©dâ°. ÉâªÉÖpâ{â¶[pâ°Àâ o m}âpâ°
±î{ê© ÈñÑdâ ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q AúÉâ°Àâpâ°. ÉâªÉÖpâ{â dê_©Àâ°Àâ}â°Q ÀâÃÖyâZ ±Ìâ°û
|â}â, dâ}âdâdÖ"Ð dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. ¾mÀÖ{â°{â}â°Q »ù{â°dê³ù\î. Odê
±ZÝÖW}âª{âÀâó ÄZÌâ°ÀÖ{â°{â°?
d곩ΰ ÝâÀâ° Éê© ~âòlê Ìâ°³Xª Adâpâ, {â°¾ÌâÃÖ Àê°© yâ°Àâ°}ê dÖX {ê©fÖé
ÝâÀâ° ±yâÈÖ {ꩪgê Ìâ°³Xª IÉâd곩, Éâ± Àâ°yâ·± dÖ Àê°©ÈÖ {ê©fÖéé
ÝâÀâ° Àâ°yâ·±dê yâ°Àâ° Àâ°yâ·± dê, Ìê° Àâ°yâ·± dê Àêò© Àâ°yâ·±dê é
gâ°¶ÉÖK}â Àê° Áâò· ØÈÖ zÖ, ÝâÀâ° }ê {ê©fÖ Àâ°yâ·± dÖéé
Ì곩Р{ê©fê mªgâÀâ° {ê©fê, Ä©Èê dâ~âvêÀÖÈê {ê©fê é
~âpâ gâÈê Àê°© I}âdê ÝÖpâ ~âvÖ zÖ, ÝâÀâ°}ê {ê©fÖ Àâ°yâ·± dÖ...éé

~âZµêQ : }ÖÀâ° ~âvê{â Àê°©Èê E{âdê" Àê³{â·° ÅâÑK }âvêÉâ°»K{âMpâ°
(gâ°pâ°gâÔâ³ Agâ±Ýâ°{â°) {ê©Àâ¥{ê©ÀâyêÌâ°pâ° y곪{âpê ÀâÃÖvâ°À⬷[Àê©?
IyâKpâ : E·[. %Àâpê©}â° ÀâÃÖvâ°À⬷[.
%vâÆÌâ°¶[ Avâ° dâÔêΰyâ°. %{â° {ê³vâG Ïê©ÂêgÖpâ}Ö{â
(}ê©pâÀÖÐ) Ýâ°¶Ìâ° Ýâ»Kpâdê" Ý곩Р¾}âgê µâpâÇÖÐpâ°Àê Uª¬yâ°. Ýâ°¶
ÉâîÌâÃÖΰyâ° Uª{â° `תyê ÀâÃÖvâÏê©vÖ. ¾}âQ aª{â° dâ³{â·}â°Q dâ{â··° }Ö}â°
²vâ°À⬷[' Uª{â° AµÖ]Éâ}ê dê³r°D Ýâ°¶Ìâ°° dâpâÚ E¾Qyâpâ Àâ°ª»ZgâÔâ}â°Q
dâpê{â° `o %vâÆÌâ°¶[ U·[îgâ³ »ùû²Úî, E¶[Ìâ° Avâ° }âÀâ°W{â°. E{âdê"
ÌâÃÖpâ³ dêôÝâkâ+ÏÖpâ{â°' Uª{â°. AÚgê ±ÝâÔâ Éâªy곩ÍâÀÖΰyâ°. Àâ°yêK
²ª{ÖÉÖÐ Ýâ°·°[ Àê°©Ìâ°°yâK evÖvâ°»Kyâ°K. a±T ~âpâÀâ°~âópâ°Íâ}â}â°Q ÅâÑKΰª{â
Éê©Æû{âpê Ïê©pê ÌâÃÖpâ³ O}â³ ÀâÃÖvâ°Àâ{â° ÉÖ|âXÆ·[. Àê³{â·°

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

247

Ýâ}â°ÀâÃÖ}ÒÊ©Ìâ°}â°Q ~âòÊÉâ°»K{êMÀâó. ogâÀâ}â° gâ{êΰª{â }âÀâ°W}â°Q
Ýê³vêÌâ°°»Kpâ°Àâ}â° Uª{â° ÌâÃÖpâ³ Uª{â³ Ýê©ù·[. E{â}êQ© }⪱°Àâ{â°. }ÖÀâó
µÖÉâçgâÔâ}â°Q Æp곩ºÉâ°»K·[. }âÀâ°W ÆkÖpâgâÔâ° þ©gê EÀê.
{ê©Æ {ê©Àâ· mgâyâ Àê°, d곩sdâ ~âòuê d곩Ìâ° é
Éâ{â°$pâ° Ñ ~âòuÖ ÑÌê°, Éâ±Ñ ~âòuÖ Ý곩Ìâ° éé
a±T Éâ{â°$pâ°Æ}â ÅâÑKΰª{â U·[pâ ÅâÑKÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{âªyê
Agâ°Àâ{â°. {ê©Æ¥{ê©ÀâyêgâÔâ}â°Q %·[gâÔê{â° Àâ°}â°ÍâXpâ}êQ© }⪱°»Kpâ°Àâpêª{â°
Ïê©pêÌâ°Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâpâ°. µÖÉâçgâÔâ° ÌâÃÖpâ |ÖX}âÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ·° Ýê©Ôâ°ÀâÀêª{â°
Àê³{â·° }곩vâÏê©dâ°. }ÖÀâò ÌâÃÖpâ ¾ª{â}êÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ·[. }ÖÀÖ{âp곩
%Àê·[ ¾pâªm}â}â Ýê©ùdêÌâ°}êQ© ~âZ»~Ö¬Éâ°»KÀê Uª¬pâ°Àê. ÌâÃÖpâ ~âòuêÌâ°}â°Q
Ýê©Ôâ°»KÀê, Àê©{âÀâó Ýê©ù{êM©}â°?
|ÖX}âÀâ°³·ª gâ°pâ°pâ³~âª, ~âòuÖÀâ°³·ª gâ°pâ°~Ö{â°dâÀâÃÒé
Àâ°ªyâZÀâ°³·ª gâ°pâ°ÀÖdâXª, À곩dâ_Àâ°³·ª gâ°pâ°dâ½~Öéé

~âZµêQ : a±T Ýê©ù{â `¾©Àâó }âÀâ°gê }ÖÀâ° dê³sDpâ°Æî Àâ°yâ°K Ýê©ù¬î
`E{â° ÀÖ¹. ÆÍâÌâ°Àâ·[, ÀâXdâK ÀâÃÖvâÈÖgâ°À⬷[' Uª¬î. A{âpê }ÖÀâó
%{â}â°Q Ýê©Ôâ°»Kpâ°ÀêÀâ·[?
IyâKpâ : `}Ö}â° Ýê©ù{â°{â}â°Q ¾©Àâó ÉâîÌâÃÖÐ »ù{â°d곪ڷ[. y⪻Ìâ°¶[
Æ{â°XyÒ ~âZÀâþÉâ°Àâ{â°. ¾©Àâó »ù¬pâ°Æî. ÝÖgêÌê°© ¾Àâ°W {ê©ÝâÀꪱ y⪻Ìâ°
aÔâgê Æ{ê©Ýâ }ÖÀâ°Àâ}â°Q }Ö}â° dê³sDpâ°Àê}â°.'

dê·Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê `ûç©gê %ÀâÔâ ~â» gâ°pâ°ÀÖgâ°Àâ}â°.
Ïê©pêÌê°© gâ°pâ°Àâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ %ÀâµâXdâyê Odê?'
a±T yÖΰ ±ª{â° yâ}âQ ~â» }â}âgê ¾Àâ°W¶[gê ±pâ·°
dê³vâ°À⬷[ Uª{âÔâ°. `%Àâ}ê©}â° Ýê©Ôâ°Àâ}â°' Uª{ê. %ÀâÔâ° `}â}âgê Àê³{â·°
Åâ³yâÏÖ|ê Eyâ°K. ¾Àâ°W¶[ ±pâ°Àâó{âîª{â %{â° ÀÖûÌâÃÖÐ{ê. %Àâ}â° Iªvâ°,
»ª{â° Éâ°ÙÀÖÐpâ°Àâ}â° Àâ°yâ°K Ýê©Ôâ°Àâ}â°, `ûç©Ìâ°îgê gâ°pâ°Æ}â %ÀâµâXdâyê E·[.
~â»Ìê°© gâ°pâ° U}â°QÀâ}â°'. %{âdê" `%Àâ}â}â°Q dâpê{â° yÖ' Uª{ê. `%Àâ}â°
±pâ°À⬷[' Uª{âÔâ°. }Ö}êª{ê `Åâm}ê ÀâÃÖvâ°'. `Åâm}ê ÀâÃÖvâ·³ ²vâ°À⬷['
Uª{âÔâ°. %{âdê" }Ö}êª{ê `%Àâ}â° ¾}âQ gâªr·° þÚ¬pâ°Àâ}ê©? %{âdê" Åâm}ê
ÀâÃÖvâ·° Agâ°À⬷[Àê©?'
`pÖªmÚ'Ìâ°¶[ aª{â° Àâ°{â°Àê Eyâ°K. %Àâpâ É⪱ªºdâpâ°
aÔâgê ±ª{âpâ°. `Upâvâ° ¾Æ°Íâ E¶[ ±pâ°ÆpÖ?' Uª{â° a±T yÖΰ dâpê{âÔâ°.

248

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

Agâ `%Àâpâ° ÀâÃÖr Àâ°ªyâZÀÖ¬gâÔâ°. }âÀâ°W}â°Q À곩Éâgê³ùÉâ°Àâpâ°' Uª{âpâ°.
`¾Àâ°gê }ÖÀâ° dê³ÚÉâ°À⬷[, ÝÖgê© ±¾Qî' Uª{âÔâ°. `Éâî, }âªyâpâ Ý곩g곩x'
Uª{âpâ°. yÖΰ EyâK dâvê ±ª{â° `ÅâdâK ±ª¬{ÖM}ê. E}â°Q Éâ]·R Ýê³»Kgê
dâpê{â°yâpâ°Àê' Uª{âÔâ°. %Àâpâ° ±ª{Ögâ gâ°pâ° %ÀâµâXÀêª{â° }Ö}â° Ýê©ù{ê. A
yÖΰ Àê³{âÈê© }â}âgê Éâ³kâ}ê dê³sD{âMÔâ°. %{âdê" %Àâîgê `gâ°pâ°Æ·[{ê© gâ»
ûgâ{â°' Uª{â° Ýê©ù{ê. `ûç©gê gâ°pâ°Àê© Epâ°À⬷[' Uª{â° %Àâpâ° Ýê©ù{âpâ°.
%{âdê" `E{â}â°Q U¶[ ÌâÃÖÀâ gâZªzâ{â¶[ Ýê©ù{ê' Uª{â° dê©ù{ê. `%ÀâÔâ ~â»Ìê°©'
Uª{âpâ°. %Àâpâ° yâÀâ°W Ýâr ²v⶷[. Agâ ÝârÀÖ¬Ìâ°}â°Q gâ°{ÖMrdê"
dâpê{âªyÖΰyâ° Uª{â°d곪vâ° `úÀâ}â ÝêÉâpâ° dê©ùpâ±Ýâ°{â·[' Uª{ê. `ÝÖª,
dê©ù{êM©}ê.' `%Àâ}â ~â»QÌâ° ÝêÉâpê©}â°?' Uª{ê. `~ÖÀâË»' Uª{âpâ°. `ÝÖgÖ{âpê
~ÖÀâË»Ìâ° gâ°pâ° ÌâÃÖpâ°?' Uª{ê. Éâ°Àâ°W¾{âMpâ°. }Ö}â° Ýê©ù{ê `}Öpâ{âpâ°'.
úÀâ}âªzâ {ê©Àâ}â ~â»Qgê }Öpâ{âpâ}â°Q gâ°pâ°ÀÖÐ ~âvêÌâ°°Àâ{â° %ÀâµâXÆyâ°K. E}â°Q
ÉÖÀâÃÖ}âX m}âîgê gâ°pâ° Ïê©vâÀê©? Uª{ê}â°. `pÖÀâ°}â ÝêÉâpâ° dê©ùpâ°Æpâ·[Àê©?'
`ÝÖª, dê©ù{êM©}ê.' `%Àâ}â ~â»QÌâ° ÝêÉâpâ° O}â°?' Uª{ê. `û©yÖ' Uª{âpâ°.
`û©yÖùgê gâ°pâ° ÌâÃÖpâ° gê³yêK? ÀâûÍâFpâ° %ÀâÔâ gâ°pâ°ÀÖÐ{âMpâ°' Uª{ê.
pÖÀâ°}â° yÖ}ê© %ÀâÔâ gâ°pâ°Àêª{â° Uª{â³ Ýê©Ô⶷[. A{âpâ³ %Àâpâ° a~âR{ê©
yÖΰgê gâ°pâ°Æpâ°Àâó{â° ÉÖ|âXÆ·[Àêª{ê© ÀÖ¬û{âpâ°.
¬¶[Ìâ°¶[ a±T dê·Éâdê" ÏÖpâ{â úÍâX¾{âM. %Àâ}â³ ¾Àâ°W
ÝÖgê© Ýê©Ôâ°»K{âM. %Àâ}â Ýêªvâ» AdâÔâ° ÉÖÑ{âMÔâ°. ÝÖ·° ÀâÃÖî Àâ°dâ"Ôâ}â°Q
ÉÖdâ°»K{âMÔâ°. aª{â° ¬}â %Àâ}â° `ÌâÃÖpâ° }â}âgê 18 %|ÖXÌⰠЩyÖ ~Ötâ
ÀâÃÖvâ°Àâp곩 %Àâîgê AdâÔâ}â°Q {Ö}â ÀâÃÖvâ°Àê' Uª{â. ~â»Qgê ÉâªdârÀÖÐ
`E{â}êQ©}â° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Æî? }ÖÀâó O}â° »}âQÏê©dâ°?' Uª{â° {â°ÿØyâÔÖ{âÔâ°.
%{âdê" %Àâ}â° `}â}âgê ÌâÃÖpⳠЩyÖ~Ötâ Ýê©Ôâ°À⬷[. ¾©}Ⱐתyê ÀâÃÖvâÏê©vÖ'
Uª{â. ~â»QÌâ°° `dÖúÌâ° {ê³vâG {ê³vâG Æ{Ö]ªÉâpâ° ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
}âÀâ°Ðpâ°Àâ{â° E{곪{ê© AdâÔâ° AûK. Àâ°°ª{ê©}â° gâ»?' Uª{âÔâ°. Agâ %Àâ}â°
`Ýâ°×+! E¶[ dê©Ôâ°. %Àâpâ° UÍêD© Ýê©ù{âpâ³ }â}âgê »ùÌâ°¶·[ Uª{â° }Ö}â°
dê©Ôâ°yâKÈê© Ý곩gâ°Àê. Agâ O}Ögâ°Àâ{â°?'
}Ö}â° A ÅâdâKîgê Ýê©ù{ê, `¾Àâ°W ÀâÃÖyâ³ %Àâ}âªyê©
Epâ°Àâ{â°.'
µÖÉâçgâÔê·[ þ©gê Ýê©Ôâ°ÀâÀâó,
|ÖX}âÀâ°³·ª gâ°pâ°pâ³~âÀâÃÒé

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

249

µÖÉâçgâÔâ uÖC}âÆ·[{âÀâpâ° ÀâÃÖyâZ þ©gêÌê°© ÀÖ¬Éâ°Àâpâ°.
dâÈÖRªyâpâ ÉÖ|â}ê }âvê{âpâ³ gâ°pâ°Æ·[{â ÅâÑKΰª{â ~âpâÀâÃÖyâW}â}â°Q dÖx°Àâ{â°
ÉÖ|âXÆ·[. pÖÀâÃÖÌâ°x{â¶[Ìâ°³ gâ°pâ°Æ}â dâ°îyâ° Ýê©ù{ê. %{âpâ ±gê$ Ýêkê+©
Ýê©ÔâÈÖÐ{ê.
gâ°pâ° ²}â ÅâÀ⾺ yâpâΰ }â d곩ΰ é
Ýâî Æpâª× µâªdâpâ ÉâÀâ° Ý곩ΰ éé
úÀâ}â° ±½ÝâÉâR»Ìâ°}â°Q gâ°pâ° ÀâÃÖÚd곪vâ. ±ZÝâW}â°
%ÐQÌâ°}â°Q gâ°pâ°Àêª{â° û]©dâîû{â.
pÖÀâ° dâ½ÍâJ Éê dñ ±vÖ, »}â «© y곩 gâ°pâ° Ñ©}â é
»©}â È곩dâ dê }ÖÌâ°dÖ, gâ°pâ° Agê Aº©}âéé
µÖÉâçgâÔâ}â°Q e¬{â Àê°©Èê gâ°pâ°Æ}â Àâ°Ýâyâ® »ùÌâ°°Àâ{â°.
A{âpê ~ÖÙªÚgâÔâ° gâ°pâ°Àâ}â°Q »pâÉâ"îÉâ°Àâpâ°.
gâ°pâ° d곩 yâuê Åâuê u곩 A}Ö é
}Ö Àâ°}â°ÍâX d곩 Áêò©rdâ uÖC}Ö éé
uÖ gâ°pâ° yê ÅâZÀâ° }â Æ°Âê, ÅÖZª» }â Ê©Àâ Ñ© uÖÌâ°é
É곩 gâ°pâ° pâ°ü°³ÂÖ uÖ¾Ìê°, yÖXgâyâ {ê©pâ ÈÖÌâ° éé


o mgâ{â Ýâªgâ° ¾Àâ°Ð·[
}âÀê°W{â°îgê ÅâÑKÌâ° Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q }곩vâ°»Kpâ°ÀêÀâó. %}ê©dâ ~âªzâgâÔâ°
ÉâÀâÃÖm{â pâkâ}êÌâ°¶[ Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖÚd곪Úpâ°Àâ{â}â°Q }ÖÀâó
}곩vâ°»Kpâ°ÀêÀâó. A{âpê ÉâÀâÃÖmÀâó ÉÖþ©±pâ ÅâÑK~âªzâÀâ}â°Q yêpê{â
Ýâ½{âÌâ°¬ª{â û]©dâîû·[. %}ê©dâ Éâ· ~âZúQÉâ°Àâ î©»Ìê°© »pâÉÖ"pâ{â Éâ³kâ}ê
dê³vâ°Àâ{â°. þ©gâùdê Odê? Uª{â° ÆkÖpâ ±pâ°Àâ{â°.
¾©Àâó ÌâÃÖp곪¬gâ³ Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\»K·[. UÍê³Dª{â° Àâ°yâgâÔâ°
Àâ°yÖªyâpâgâÔâ° %Àê·[Àâ}â°Q ÉâÀâÃÖmÀâó aÄRd곪Ú{ê. %ª{âpê %Àê·[Àâ}â°Q
%dâÉÖWyÒ ÀâÃÖÚd곪Ú{ê (û]©dâîû{ê). dê·Àâpâ° Ýê©Ôâ°Àâªyê EÀâpâ°
Àâ°°ÉâÈÖW}âpâ³ %·[, dêZôÉâKpâ·[, AÌâ°ËÉâÀâÃÖm{âÀâpâ³ %·[ %zâÀÖ
Éâ}Öyâ}âÀÖ¬gâÔâ³ %·[. %ª{â Àê°©Èê EÀâpâ{â° Uªzâ ~âªzâ? ¾ÀâÃW ~âªzâ

250

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

»ù{â°dê³Ôâ°\Àâ{ê© {â°ÉâKpâ Uª{â° ¾Àâ°gê »ù¬{êÌê°©? aª{â° ÀâXyÖXÉâÀêª{âpê
¾Àâ°W %ªyâpÒ{⽸D {â½wâÀÖÐ{ê. A{âpê ¾Àâ°W ~âªzâÀâ}â°Q ÉâÀâÃÖmÀê©dê
a~âóR»K·[?
Iù{âÀâpê·[ ÉâÀâÃÖm{곪¬gê Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖÚd곪vâpâ°. }ÖÀâó ÝÖgê
ÀâÃÖÚ·[. ÀâÃÖÚ{âMpê ÉâÀâ°ÉêXÌê°© ±pâ°»Kp⶷[Àê©}곩! ÌâÃÖpâ° ÉâÀâÃÖm{곪¬gê
a~âRª{â ÀâÃÖÚ{âp곩 %Àâpâ ~âªzâgâÔê© µâÑKþ©}âÀÖ{âÀâó. Odêª{âpê %Àâpâ°
ÉâÀâÃÖm{â dâ°¾©»gâÔâ}â°Q a~âRÏê©dÖΰyâ°. Agâ Adê_©~âÇê U¶[ ±ªyâ°? ¾Àâ°Wyâ}â
IùÌâ°°Àâ{â° Ýê©gê? dâ°î©»Ìâ°}â°Q Æp곩ºÉâ°Àâ{Ö{âpâ³ U¶[ ±ªyâ°? }ÖÀâó
`ÉâyâX Ýê©Ôâ°Àâ{â°, ÀâÃÖªÉÖÝÖpâ ÀâmXË, Àâ°{âX~Ö}âÆ·[, yâ}âQ gâùdêÌâ°}êQ©
±ÔâÉâ°Àâ{â°, dâÔâ°Àâó ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ{â°, m³uÖvâ¬pâ°Àâ{â°, kÖîyâZX
Iùûdê³Ôâ°\Àâ{â° Àâ°°ªyÖ{âÀâógâÔâ¶[ ÉâÀâÃÖmdê" Æp곩ºÌâÃÖ{â°{â° ÌâÃÖÀâ{â°?'
ÌâÃÖÀâ{â° ÉÖÀâÃÖÊdâ Ê©Àâ}âÀâ}â°Q dâ·°¸yâgê³ùÉâ°Àâ{â°?Æp곩|â{â µâ±MÀê©
%¶[·[. Upâvâ}êÌâ°{ÖÐ ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â ÅâÑKÌâ°}êQ© }ÖÀâó Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â°.
Ïê©p곪{â}êQ©}â³ Ï곩ºû·[. }âÀâ°W ~âªzâdê" ÉâîÉâÀâÃÖ}âÀÖ{â E¾Qyâpâ ~âªzâgâÔâ
¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q }ÖÀâó û]©dâîûpâ°ÀêÀâó. U·[ |âÀâ°ËgâÔâ¶[ Upâvâ° |ÖpêgâùÀê
Àâ°yâ°K ±Ú{ÖrgâùÀê. Àâ°°ÉâÈÖW}âpâ¶[ `¸ÌâÃÖ¥Éâ°¾Q'. E±Tpâ¶[Ìâ°³ »©ÀâZ
Ýê³vê{ÖrÆ{ê. %{âdê" dÖpâxÀê©}â°? ¸ÌâÃÖ ~âªzâÀâó 6 ~êôg⪱pâpâ¶[ E±Tpâ}â°Q
a~âóRÀâ{â°. E{â° Àâ°yâÅê©{âdê" aª{â° dÖpâx. Éâ°¾QgâÔâ° Ýê©Ôâ°Àâ{ê©}êª{âpê,
`¸ÌâÃÖgâÔâ° Iªvâ° yâÂêDÌâ°Èê[© Igâ°Ôâ°Àâpâ°' U}â°QÀâ{â°. ¾©î}â È곩rÀâ}â°Q
dê³rDpâ³ dâ³vâ Àê³{â·° Igâ°Ôâ°Àâpâ°. E{â}êQ© %Àâpâ° ±ª|â°yâ] Iùΰyâ°
U}â°QÀâpâ°.
}â}âQ}â°Q Æp곩ºÉâ°ÀâÀâpâ° yâ°ª± kÖÇÖdâ_îpâ°Àâpâ°. Æp곩ºÉâ°Àâ{âdê"© %Àâpâ°
dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. o ÆkÖpâgâÔâ° %ÀâpâÀâ·[. ¾©Àâó g⪫©pâÀÖÐ }곩Úî.
EÀâó Éâ°¾Q ~âªzâ{âÀâpâ תyâ}êgâÔâ°. %{âîª{ÖÐÌê°© Æp곩|â ÝêkÖ+Ð{ê.
±Ú{Ör h곩pâÀÖÐ{ê. E{âpâªyê þª{â°gâÔâ¶[ dâ³vâ Éâ}Öyâ¾gâÔâ° Àâ°yâ°K
AÌâ°ËÉâÀâÃÖÊ Uª± ~âªgâvâgâÔâ° Æp곩ºgâÔÖÐÀê. uêô}âpâ¶[ µê]©yÖª±pâ,
¬g⪱pâpꪱ Æp곩º ±xgâùÀê. }âÀâ°W uê³yêgê Ýêuê@ ÝÖdâ°Àâ dê· ~âªzâgâùÀê.
%ÀâógâÔâ° }âÀâ°W ¾Ìâ°Àâ°gâùgê ÉâîÉâÀâÃÖ}âÀÖÐÀê. %Àâpâ³ µÖdÖÝÖîgâÔê©.
%Àâpâ° a±T}ê© ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â ±gê$ »ùÉâ°ÀâÀâó.
ÝÖgÖ{âpê EÀâp곪¬gê Æp곩|âÀê©Ñ·[? ~ÖZpâªÅâ{â¶[yâ°K. }âªyâpâ ÉâÀâÃÖmÀâó
%ÀâógâÔâ}â°Q aÄRd곪Úyâ°. ¾Àâ°W{â}â°Q a~âR¶·[. A{âpê }ÖÀê© ÉâÀâÃÖm{â
%«~ÖZÌâ°Àâ}â°Q Àâ°¾QÉâ°ÀêÀâó. Ýêkâ°+ Æp곩|â IÔâ\Àâpâ³ }â}âgê »ùÀâùdê

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

251

dê³rDpâ°. %Àâpâ° ÉâîÌâÃÖÐ »ù¬{ÖMpê. %{êª{âpê, EÀâpâ Ýêuê@Ìâ°¶[ Ýêuê@
ÝÖÑ{âpê }âÀâ°W ÅâªvâÀâ·Àê© Àâ°°Ôâ°gâ°Àâ{â°. {âÌâÃÖ}âª{â ÉâpâÉâ]»Ìâ°}â³Q
Æp곩ºûpâ°Àê}â°. }â}âQ Æp곩|âÀâò ±ÝâÔâ ÀÖX~âdâÀÖÐ{ê. U¶[ }â}âQ
~âªzâ{âÀâîpâ°Àâp곩 %¶[ Æp곩|âÆ{ê. }âÀâ°W Àâ°yâdê" ÉâîÉâÀâÃÖ}âÀÖ{â
Àâ°yâÀâ}â°Q ÉâÀâÃÖmÀâó Odê aÄRd곪Úpâ°Àâ{â°? %Àâîgê ±·Æ·[. %Àâpê·[
ÉâÀâÃÖm{â Ýê©ùdêgâÔâ}â°Q aÄR{âpâ°. Åâ³yâ¥~êZ©yâ, ÀâÃÖr¥Àâ°ªyâZ, gâZÝâ¥}âdâ_yâZ,
Àâ°ªyââZ¥yâªyâZ U·[Àâ}â°Q ÀâÃÖ}âX ÀâÃÖÚ{âpâ°. ÉÖÀâdÖµâÀÖÐ yâÀâ°W û{ÖPªyâgâÔâ}â°Q
²vâ°yâK ÉâÀâÃÖm{â ehâ{â¶[ aª{Ö{âpâ°. ogâ aª{ê© aª{â° ~âªzâ{â ÉÖ|â}â
ÀâÃÖyâZ Er°Dd곪vê. }Ö}â° ÀâÃÖyâZ ÉÖÀâÃÖÊdâ %¾©»gâÔâ}â°Q yâvêÌâ°·° }â}âQ
ÉâªgâÚgâîgê ±·Àâ}â°Q dê³sDpâ°Àê. Ïê©pê Ïê©pê dâvêgê Ý곩РuÖgâZ» Àâ°³ÚÉâ·°
~âZÌâ°»Qûpâ°Àê. E¶[ Ý곪{Ö¹dêÌâ° ~âZµêQ E·[. ÌâÃÖpâ° %¾©»gâÔâ}â°Q
a~âóRÀ⬷[Àêò© %Àâpâ}â°Q ÉâÀâÃÖmÀâó Ýê³pâgê }â³Ñ{ê. }â}âgê תyê dÖÚyâ°K. Agâ
}âÀâ°gê yâÈê UyâK{âªyê Agâ±Ýâ°¬yâ°K. A m}â yâÀâ°W ±·Àâ}â°Q I~âÌ곩Ðû
m}âpâ}â°Q À곩É⬪{â ÉêÔêÌâ°°Àâpâ°. Àâ°yâ°K þgÖ$Àâ°°gÖ$ UÔê{ÖÚ {Öî
yâÄRÉâ°Àâpâ°. %{âdê"·[ }Ö}â° %ÀâdÖµâ dê³v⶷[. }Ö}â° gâsDÌâÃÖÐ ¾ªyâ°
%Àâîgâ³ µâÑK ¾©Ú{ê. Upâvâ}êÌâ°{ÖÐ yâÀâ°W¶[ A»WdâÀÖ{â %ÈñÑdâ µâÑK E{ê.
¾©Àâó %}â°dâîû¬î. %{â° ¾Àâ°W Àâ°þÀê°Î°ª{Ög⶷[. ¾©Àâó ¾Àâ°W
ÉâîÉâÀâÃÖ}âp곪¬gê }곩Údê³ù\. %Àâpê·[ Ïê©pê U·[Àâ}â³Q aÄRd곪vâpâ°.
%ª{âpê, Àâ°ªyâZ, yâªyâZ, uÖ{â³, Åâ³yâ¥~êZ©yâ, Avâ°, E¶ Àâ°yâ°K %·[Éâ·[{â
dê·ÉâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâpâ°.
}Ö}â° O}ê© Ýê©ù{âpâ³ %{â° ÉâîÌâÃÖ{â°{â}êQ© Ýê©Ôâ°Àê. Éâ°Ôâ\¾ª{â {â³pâÆpâ°Àê.
ÀâÃÖªÉÖÝÖp⬪{â ~âZdâ½» dêvâ°Àâ{â°. Éâ°ù\¾ª{â ÆkÖpâµâÑK dâ°ª{â°Àâ{â°. Éâ°Ôâ°\
Ýê©Ôâ°ÀâÀâpâ° yâÀâ°W}êQ© À곩Éâgê³ùûdê³Ôâ°\Àâpâ°. %Àâpâ ÀâÃÖyâ°gâÔâ¶[ aª{â°
%«~ÖZÌâ°Æpâ°À⬷[. E¶[Ìâ° dâr°D~Övâ°gâÔâ}â°Q }곩Ú{âpê dâ²Tx{â dâvâÈê
}ê}âÄgê ±pâ°Àâ{â°. ÉÖþ©±pâ ÀâÃÖgâË{â¶[ }âvêÌâ°°Àâ{â° Àâ°dâ"ÔÖrÀâ·[.
}â}âQÀâpâ° }ÖÀâ° ~âvê{â° Éâªd곩kâ ~âvâ°Àâpâ° Àâ°yâ°K «©»Î°ª{â }âvâ°gâ°Àâpâ°.
}Ö}ê©}â° Ýê©Ôâ°Àê}곩 }ÖÀê© %ÀâógâÔâ}â°Q AkâpâÇêgê yâª{â°d곪vâ° }â}âQ}êQ©
~âî©dê_gê aÔâ~âÚûd곪vâ° Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê.
}âÀâ°W uê³yêgê Ýêuê@ ÝÖdâ°ÀâÀâpâ° }âÀâ°W Éâªhâ{â ÆkÖpâgâÔâ}êQ© Ïꪱ¶Éâ°Àâpâ°.
Æp곩|âÆ·[. AÌâ°ËÉâÀâÃÖm{â {ê©ÀâyêgâÔâ}â°Q a~âóRÀ⬷[. Æp곩|âÀâ}â³Q
ÀâÃÖvâ°À⬷[. Æp곩|âÀÖ{âpâ³ Odê? }ÖÀâó gâZÝ⥠}âdâ_yâZgâÔâ}â°Q
Ïꪱ¶Éâ°À⬷[. Åâ³yâ¥~êZ©yâgâÔâ}â°Q Àâ°ªyâZ¥yâªyâZgâÔâ}â°Q }⪱°À⬷[.

252

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

yâªyâZ Àâ°ªyâZ Éâ± pâ°ü°³r Ýêô, Àâ°yâ ÅâpâÀ곩 d곩Ìâ° é
ÉÖpâ }ÖÀâ° ~ÖÌâ° ²}Ö, dÖgÖ ÝâªÉâ }â Ý곩Ìâ° éé
Àâ°ªyâZ¥yâªyâZ E{â}â°Q }⪱¬pâ·° }Ö}â° Ýê©Ôâ°Àê. E{ê© %ªµâ{â¶[ %Àâîgê ±ÝâÔâ
dê³Z©|âÆ{ê. %Àâpâ° {â½wâ×yâK{âÀâpêª{â° »ù¬pâ°Àâpâ°. E{âdê" ±ÝâÔâ ÏêÈêÌâ°}â°Q
}Ö}â° dê³vâ°»Kpâ°Àê. ¾Àâ°gê ayÖKÌâ°~âòÀâËdâ OdÖgâZgê³ùÉâ°»K·[. ¾©Àâó }ÖÀâ°
Àâ°yâ°K |ÖX}âÀâ}â°Q ±ÝâÔâ ÀâÃÖvâÏê©dâ°. Éê©ÀêÌâ°}êQ© ÀâÃÖvâÏê©dâ° Uª{â° }Ö}â°
Ýê©Ôâ°À⬷[. aª{â}â°Q ÀâÃÖyâZ dâr°D¾ÂÖDÐ Ýê©Ôâ°Àê, %{ê© ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q
Àâ°°îÌâ°¬î. ÅâÑKÌâ°}â°Q {â½wâ×yâKpÖÐ ÀâÃÖÚî.
fê©·}Ö Ý곩 y곩 fꩶÌê°, ~âdÖ" Ý곩dâpâ fê©· é
dâ×+© ÉâpâÉ곩 ~ê©pâ dê, ÙÚ© ÅâÌâÃÖ }â yê©· éé
E{â° EÚ© ÉâÀâÃÖmÀâ}êQ© dâ·Ñ ²vâ°Àâ{â°. ÉâÀâÃÖm{â Àê°©Èê E{âpâ þÚyâÆ{ê.
A m}âpâ° ÉâÀâÃÖm{â¶[ ~âZ»¸Fyâ ÉÖL}â{â¶[pâ°Àâpâ°. %Àâpâ° yâÀâ°W ±·¬ª{â
gâsDÌâÃÖÐpâ°Àâpâ°. EÀâpâ ÀâÃÖgâËÀâó ±·µÖ¶ÌâÃÖÐ{ê. A{âMîª{â %ÀâîgÖÐ
}Ö}â° ÏÖз}â°Q yêpê¬pâ°Àê. Ïê©dÖ{ÖÀÖgâ {â³pâÀÖ¹Ìâ° Àâ°³·dâ
dê©Ôâ±Ýâ°{â°. }â}âQÀâpâ° ~ÖÙªÚgâÔâ uê³yê Éê©îd곪vâ° |âÀâ°Ë ~âîÀâyâË }ê
ÀâÃÖvâ°Àâ }Ördâ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. ¾Àâ°gê Æp곩ºÉâ°Àâ{â° E{êM© Epâ°Àâ{â°.
~ÖÙªÚgâÔâ° Epâ°ÀâÀâpêgê Æp곩|âƬM{êM©! Iù{âªyê ¾pâªm}â}â{ê© {âÏÖËpâ°.
}Ö}â° ¾Àâ°gê·[ ÉâyâXÅâÑKÌâ°}êQ© »ùÉâ°»Kpâ°Àê. ¾Àâ°W}â°Q AªyâîdâÀÖÐ ¾pâªm}â}â°
±·þ©}âpâ}ÖQÐ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ}â°. ±þpâªgâ{â¶[Ìâ°³ %{â° E{ê.
E{âdê"·[ dÖpâx }Ö}Ö Àâ°yâgâÔâ°, Àâ°yÖªyâpâgâÔâ°. ÌâÃÖpâ° Åâ³yâ¥~êZ©yâgâÔâ
ÝêÉâî}â¶[ uÖ{â³¥Àâ°ªyâZÀÖ¬gâÔâ ÉâÝÖÌâ°¬ª{â Éâªyâpâ}â°Q, Éâªyâpâ ÀÖ¹Ìâ°}â°Q
~ÖÙªÚgâÔêª{â° Ýê©Ôâ°yâK yâÀâ°W Àâ°yâ{â¶[ dâ³Úû Àê°pêÌâ°°ÀâÀâpâ°. %Àâîgê
gâZÝâgâ»Ìâ° {곩ÍâÀâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâªyê ayÖKΰÉâÈÖΰyâ°.
%Àâpê·[ uÖ·{â¶[ ûdâ"pâ°. %Àâpâ° ¾Àâ°W}â³Q }⪲û yÖÀâò }⪲{âpâ°. }ÖÀâó
ÀâÃÖyâZ ±ÝâÔâ Ukâ+îdê Àâþû{êÀâó. }âÀâ°W Éâªgâ %Àâpâ AkâpâÇêgâÔâ}â°Q ÀâÃÖ}âX
ÀâÃÖvâ°À⬷[. Agâ }Ö}곪{â° ×dâ" Aª{곩·}âÀâ}êQ© ÀâÃÖÚ{ê. `%Àâpâ o
î©»gâÔâ° ÅâÑK~âªzâ{â yêgâùdêgâÔÖgâ°ÀâÀâó' Uª{â° Ýê©ù{ê. Àê³{ⶾª{â }ÖÀâó
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{ê© `ÉâyâXÀê© }âÀâ°W {Öî, %{ê© gâ°î, AkâpâÇê' Uª{â°. Ýê³Éâ{ÖÐ
ÌâÃÖpâ° Éê©î{âpâ³ %Àâîgê 6 ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ ~Ö·}êÌâ°° %yâXÀâµâXdâ. ÉâyâX{â ÀâÃÖyâ°,
µÖdÖÝÖpâ, Àâ°{âX~Ö}âÀâmXË, m³uÖr ¾¸{âP, µâ°{âPkÖîyâZX, gâùû »}â°QÀâ{â°,
dâÔâ°Àâó ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ{â° EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâ aª{â³ ¾Ìâ°Àâ° ÉâÀâÃÖmhÖyâ°dâÀâ·[.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

253

~Ö·}êΰª{â ÉâÀâÃÖm{â ¾Ìâ°yâ°K dêvâ°À⬷[. }ÖÀâó ÉâÀâÃÖ}âyê Àâ°yâ°K
ÀâÃÖ}âÀâyÖÀÖ{âÀâ}êQ© ~âZ»~Ö¬Éâ°ÀêÀâó. dê·Àâó ~âªzâgâÔâ° uÖ»©Ìâ°yêÌâ°}â°Q
Ýâ²TÉâ°yâK, dâÂÖD uÖ»ÀÖ¬gâÔÖgâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. E{â}â°Q }ÖÀâó
ÙªÚÉâ°ÀêÀâó.
aª{â° Éâ· a±T ~âyâZdâyâË, `¾Àâ°W I~â·²PÌâÃÖ{âpâ³ O}â°?' Uª{â° dê©ù{â.
dÖúW©p⬪{â dâ}ÖXdâ°ÀâÃÖîÌâ°Àâpêgâ³ ÉÖþ©±pâ ÅâÑKÌâ°¶[ U·[
ÉâxJ¥{ê³vâGÀâpâ° Àê³{ⶾª{â·³ Ý곪¬d곪Úpâ°Àâpâ°. ÉÖþ©±îgê ÅâdâKpÖ{â
75 ÉÖÆpâ ÏÖZÝâWxpâ°, 75 tÖdâ³pâpâ}â°Q Àâ°yâ°K 75 ÉÖÆpâ{âÍâ°D Àâ°ÝÖm}âpâ}â°Q
}Ö}â° y⪬pâ°Àê. U·[îgâ³ o ÅâÑKÌâ° ÆÀâpâÀâ}â°Q »ùûpâ°Àê. %Àâpâ°
AkâpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°.
I~ÖÉâ}êgê }âÀâ°W¶[ aª{â° ~â{âP» Epâ°Àâ{â°. E¶[ Æp곩|ÖÅÖÉâÀâó E·[Àê©
E·[. %ªzâ ÆkÖpâgâÔâ³ E·[. }ÖÀâó Àê³{âÈê© Ýê©ù²sDpâ°Àê. ÉâÀâÃÖm, |âÀâ°Ë
Àâ°yâ°K Àâ°}â°ÍâX Àâ°³pâ° Éâªgâ»gâÔâ¶[ ±Ú{Övâ°»Kpâ°Àâpâ°. Àê³{â·° ~âpâÀâÃÖyâW}â
pâ³~â. µêôÀâpâ° úÀâ}êª{âpê dê·Àâpâ° Ýâ}â°ÀâÃÖ}â}ê}â°QÀâpâ°. ~âpâÀâÃÖyâW}â
Epâ°ÆdêÌâ° »ùÀâùdê E·[. %Àâ}â AûKdâ pâ³~âgâÔâ dâ°îyâ° ±Ú{Övâ°»Kpâ°Àâpâ°.
%ÀâpÖpâ³ %Àâ}â pâ³~â dâªvâÀâpâ·[.
d곩ΰ dâÝê Ýâ·°dÖ, d곩ΰ dâÝê gâpâ°A é
~âZÅâ°Æ}â ÀÖÉâKÀâX{â ±gê$ mgâÔâgâùÀê %Àâ}ê¶[pâ°Àâ Uª{â°.
~âòÀâË ¬µÖ Ýâî d곩 ÀÖÉÖ é ~âú+Àâ° %·[Ýâ Àâ°°dÖÀâÃÖ é
¬· Àê° f곩u곩 ¬· Àê°© f곩u곩 é Ìâ°þ© dâî©ÀâÃÖ pÖÀâÃÖ éé
Upâvâ}êÌâ°{â° %Àâ}â ÉÖL}â{â ±gê$ g곪{â·.
d곩ΰ dâÝê dÖú©, d곩ΰ dâÝê Àâ°zâ°pÖ é
d곩ΰ dÖÏê dêôÈֵ⠱yÖÀê éé
Àâ°³pâ}êÌâ°{â° %Àâ¾pâ°Àâ uÖgâdê" Ý곩gâ·° ÝÖ¬Ìâ° mgâÔâ.
d곩ΰ dâÝê dâÀâ°Ë %º©}Ö é d곩ΰ dâÝê ÅÖgâX %º©}Ö éé
o ÆÍâÌâ°dÖ"Ð EÍê³Dª{â° uÖxpâ° Odê ±Ú{Övâ°Àâpâ°? }âÀâ°W
|âÀâ°ËµÖÉâçgâÔê·[ E{âpâ ±gê$ }âÀâ°gê ÉâÝÖÌâ° ÀâÃÖvâÈÖpâÀê©? Àê³{â·°
`~âpâÀâÃÖyâW}â pâ³~â'. E{âdÖ"Ð |âÀâ°ËµÖÉâç ÆÀâpâÇê E{ê. E{âdê" mgâÔâÆ·[.
mgâÔâdê" Ïê©pê dÖpâxÀê© Epâ°Àâ{â°. Ýê©Ôâ°Àâ dê©Ôâ°Àâ «}ÖQ«~ÖZÌâ°Àê© mgâÔâ{â
Àâ°³·. µÖÉâçÀâó þ©gê Ýê©ù{ê,
uê© yê {â½µâXª yê yê %¾yâXª é uê© yê %{â½µâXª yê yê ¾yâXªéé

254

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

%Àâ}â° Eª¬ZÌâÃÖ»©yâ}â°, ÀêòX©ÀâÃÖ»©yâ}â°, µâÏÖM»©yâ}â°, ~âªkâÅâ³yâ
yâyâ®gâÔâ}â°Q Æ°©î{âÀâ}â°. %ª{â Àê°©Èê ÆÀÖ{âdê" AÉâR{âÀê¶[Ìâ°{â°?
~âªkꩪ¬ZÌâ°gâùª{â %Àâ}â}â°Q »ùÌâ°ÈÖgâ{â°. mgâÔâ ÀâXzâË. Upâvâ}êÌâ°{â°
%Àâ}â ÉÖL}â dâ°îyâ°. ÉÖþ©±pâ° þ©gê Ýê©Ôâ°Àâpâ°,
yâ³ ÀâÃñd곩 dâÝÖ w⳪wê pê ±ª{ê©, Àê°ô y곩 yê©pê ~ÖÉâ Àê°© é
}Ö Àê°ô {ê©Àâ·, }Ö Àê°ô Àâ°ÉâÊ{â, }âþ dÖÏê dêôÈÖÉâ Àê° é
...ÅâªÀâpâ gâ°ÁÖ Àê° Àê°ô }Ö pâÝâyÖ, }âþ %}âÝâ{â dê ÀÖÉâ Àê° éé
fê³©Ê Ý곩Ìâ° yâ°pâyâ Æ°· uÖNª, Odâ ~â·dâ yÖÈÖµâ Àê° éé
dâÝâyâ dⲩpâ Éâ°}곩 ÅÖΰ ÉÖ|곩, Ýâpâ ÉÖ]É곩ª Ñ ÉÖ]Éâ Àê°© éé
Àê©{âÀâò ЩyêÌâ°³ E{ê© Ýê©ùdêgâÔâ}â°Q dê³vâ°Àâ{â°. %m°Ë}â¾gê ¾}âQ
AyâW}â¶[Ìê°© }â}âQ ÀÖÉâ Uª{â° Ýê©ù{â°M (~âpâÀâÃÖyâW}â ÀÖÉâ). %{âdÖ"Ð
mgâÔâÀê©dê? mgâÔâÀâó mgâÔâdÖ"ÐÌê°© Epâ°Àâ{â°. m}âpâ}â°Q g곪{â·{â¶[vâ·°
mgâÔâ.
%}Ö¬dÖ·¬ª{â
m}âpâ}â°Q
dâªgêÚÉâ°Àâ{ê©
AÐÝ곩Ð{ê.
pÖÀâÃÖÌâ°x{â¶[Ìâ°³ E{â}êQ© Ýê©ù{ê.
~âZdâ½» ~Öpâ ~âZÅâ° ÉâÀâË Ipâ ÀÖû© éé
EÍêD·[ ÉâRÍâDÀÖÐ{âMpâ³ m}âpâ}â°Q ¬dâ°"gÖx{âªyê ÀâÃÖvâ°Àâ{ê©dê? E¶[Ìâ°³
Àê³{ⶾª{â E{â}â°Q Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê. E{âpâ ±gê$ Éâªyâpê·[ dâ³gÖÚ ~ÖZx
dâÔê{â°d곪vâpâ°. %Àâpê·[ ÀâÃÖgâË{âµâË}â{â Éâ³yâZÆyâKpâ°.
d곩ΰ dâÝê yâ~â Ýêô ÉÖpÖ é d곩ΰ dâÝê ÅÖgâX %}â°ÉÖpÖ é
d곩ΰ dâÝê uÖC}â Ýêô ÅÖΰ é d곩ΰ dâÝê dâÀâ°Ë ±Éâ Aΰ éé
%{âdÖ"Ðpâ°Àâ Éâ³yâZ ÌâÃÖÀâ{â°? {ê©Æ {ê©ÀâyêÌâ°pâ ÅâÑKÌâ°}â°Q ²r°D a±T
Àâ°}â°ÍâX}â}â°Q ÅâÑKΰª{â ~âòÊÉâ°»Kpâ°Àâpêª{â° dê·Àâpâ° AÚdê³Ôâ°\»Kpâ°Àâpâ°.
E{â° Àâ°³ÙËpâ° ÀâÃÖvâ°Àâ dê·Éâ. }Ö}â° %|âÀâ°Ë{â ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°»K·[.
A{âpê n°gê]©{â{â¶[Ìâ° n°dâ°"gâÔâ}â°Q U»Kd곪vâ° Àâ°ÝÖ~âópâ°Íâpâ° gâ°pâ°gâÔâ
Àâ°þÀê°Ìâ°}â°Q yâÀâ°W ÀÖ¹Ìâ°¶[ Ýê©ù{âM}êQ© IÈê[©ØÉâ°Àê. %¶[ %Àâó
Àâ¹ËyâÀÖÐÀê.
}â}âQ ÀâÃÖyâ°gâÔâ}â°Q Æp곩ºÉâ°ÀâÀâpâ° yÖÀê© Ýê³·Éâ° dê·ÉâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâpâ°.
`}ÖÀâó ¾mÀÖÐ Éâ}Öyâ¾gâÔâ°. %Àâpâ° À곪vâ°yâ}⬪{â ÀâÃÖªÉÖÝÖpâ
ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. }âÀâ°WÀâîgê |âÀâ°Ë ²sD¬M©î, ÆkÖpâ ÀâÃÖÚî U}â°QÀâpâ°. }ÖÀê·[
}âÀâ°W gâùdêΰª{â Ix°JÀêÀâó. ÀâÃÖªÉÖÝÖpâÆ·[, Àâ°{âX~Ö}âÆ·[, dâÍâD{â
Ê©Àâ}âÀâ}â°Q dâ¶dÖ·{â¶[Ìâ°³ }âvêÉâ°»Kpâ°ÀêÀâó. ¾Àâ°W{â° ÌâÃÖÀâ |âÀâ°Ë? ¾Àâ°W
{ê©Àâpâ° ÌâÃÖpâ°? }â}âgê ÌâÃÖpâ ÅâÌâ°Æ·[, }Ö}â° I{âPr}â³ %·[.

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

255

Ýê©Ôâ°Àâ{â}êQ·[ ÉâîÌâÃÖÐ Ýê©Ôâ°Àê. À곩Éâ ÀâÃÖvâ°À⬷[, ¾mÀÖÐ ¾©Àâó
|â}âXyêÌâ°}â°Q Ýê©ÔâÏê©dâ°. `|â}âXpâ° ¾©Àê·[ ÉÖþ©±pâ úÍâXpÖÐ UÍê³Dª{â°
IyâKÀâ° dÖÌâ°Ë ÀâÃÖvâ°Æî, IyâKÀâ° Ê©Àâ}â }âvêÉâ°Æî'U}âQÏê©dâ°. ¾©Àâó
»pâ°gÖÀâ°°pâ°gÖ Ýê©Ôâ°Æî. }ÖÀê© %|âÆ°Ë©Ìâ°pâ°. dêrD{âM}êQ© ÀâÃÖvâ°ÀêÀêª{â°
Ýâê©Ôâ°Æî. ¾©Àê© ÝÖÐpâ°Æî.'
¾pâªm}â |â}â yâ°Àâ°cp곩 {âpâÏÖpâ éé
pâªgâ Àâ°Ýâ· Àê°© ±Éê Àâ°ÉâÙpê, ~ÖÉâ yê©pê Éâpâ{Öpâ é
ÀꩵÖX Àêò©wê fÖÉâ Àâ°·Àâ°·, gâ· À곩»Ìâ°}â dê ÝÖpâ é
~â»ÀâZyÖ d곩 Æ°Èê }â fÖ¬©, pâ³fÖ ¾pâÉâ %ÝÖpâ éé
~ÖÙªÚ d곩 mgâ Àê° A{âpâ, Éâkâ d곩 dâÝê ·ÏÖpâéé
{â³pâ |â³~â Àê° ÉÖ|â° ÆpÖuê, ÅâÌê° u곩 ÅâÀ⾺ ~Öpâéé
¾pâªm}â |â}â yâ°Àâ°cp곩 {âpâÏÖpâéé
ÉÖþ©±pâ° Àâ°yêK Ýê©Ôâ°Àâpâ°.
dⲩpâ dâ·Ìâ°°gâ A gâÌâÃÖ, Éâªyâ }â ~âòuê d곩Ìâ° é
dÖÆ°© dê³Z©|â A·Éñ, E}âÑ© ~âòuÖ Ý곩Ìâ° éé
A{âMîª{âÈê© þ©gê Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àê, %Àâpâ° ~Ö~â{â dâÀâ°Ë ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°. %Àâpâ
ÀâÃÖyâ°gâÔâ dâvêgê ·dâ_ dê³vâÏê©Úî. ¾Àâ°W dê·Éâ ¾©Àâó ÀâÃÖvâ°yâK Ý곩Ðî. }Öΰ
Ïê³gâù{âpê A}êÌâ° Àê°©¶pâ°Àâ Àâ°}â°ÍâX {â°ÿÙ~âvâ°À⬷[.
}ÖÀâó U¶[Ìâ°³ Uª{â³ ¾©kâyâ}â{â dÖÌâ°Ë ÀâÃÖvâ°À⬷[. ÌâÃÖpÖ{âpâ³
ÌâÃÖyêZgÖÐ Ýê³pârpê {ÖîÌâ°}â°Q ±ª{â° ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. }âÀâ°W uê³yêgê
%ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âpâ°. 12 AµâZÀâ°gâÔâ}â°Q Éâ°r°D ÝÖÑ{âpâ°. }âÀâ°W
~êò©ÉâDpâgâÔâ}â°Q Ýâî{â°ÝÖdâ°Àâpâ°. Eªzâ dê·Éâ ¾©kâpâ dê·Éâ, {â°ÍâDpâ }âvâ°Àâùdê.
}Ö}â° Ýê©Ôâ°Àê }ÖÀê·[ ÆkÖpâÀâªyâpâ°. asD}â¶[ }âÀâ°gê {â½wâ¾µâ+Ìâ°Æ{ê. }âÀâ°W
ÉÖL}â Åâ{âZÆ{ê.
24 ÀâÍâË }ñdâî ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ U·[ uÖ»Ìâ° ~âªzâgâÔâ m}âp곪¬gê Éâª~âdâË
±ª{â° U·[ %}â°ÅâÀâÀÖÐ{ê. }â}âQ ±ÂÖ¶Ìâ°}Ò{â¶[ U·[ ~âªzâgâÔâ m}âî{âMpâ°.
%Àâpâ}êQ© %ÅÖXÉâ ÀâÃÖÚpâ°Àê. %¶[Ìâ°³ aª{â° Àâ°Ýâyâ®~âòxË dê·Éâ
ÀâÃÖÚpâ°Àê. }Ö}â° Ä.û. E}ÒÉêRdâDpÒ AÐ{êM. E{ê© dê·Éâ AÆ°Ë µÖÈêÌâ°·³[
ÀâÃÖÚ{êM. ÌâÃÖpâ° uê.û.e. d곩ÉâË ÀâÃÖvâ·° Ý곩gâ°Àâp곩 %Àâpâ° %¶[ ±ª{â°
e{âÏê©dÖgâ°Àâ{â°. %¶[Ìâ°³ »ùÀâùdê Ýê©ÔâÈÖΰyâ°. %Àâpâ¶[ %|ÖXyâW{â
ÝâûÆ{âMÀâpâ° ûg⶷[. Éâ³dâ_WÀÖÐ }곩Ú{Ögâ `ÉâªyâÀâ°yâ' dâ°îyâ°
ÀâÃÖyâ}Övâ°»Kpâ°Àâ{â° »ùΰyâ°. A{âpê dâyâK·¶[ Àâ°{âX~Ö}â ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ{â°

256

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

»ùΰyâ°. %{âp곪¬gê ÀâÃÖªÉÖÝÖpâÀâò Eyâ°K. A{âpâ³ aÄRû{â dê·Éâ
ÀâÃÖvâ°»K{âMpâ°. ±Ìâ°°$ÔâgâÔâ}â°Q I~âÌ곩ÐÉâ°»K{âMpâ°. %Àâpâ ÀâÃÖyâ° Ýâ{â°MÆ°©î
Ý곩gâ°»K{âMÀâó. Eª¬ZÌâ°gâùgâ³ dâÚÀÖxÆp⶷[. ÝÖgêÌê°© Àâ°}âÉâ°b dâ³vâ
Eyâ°K. ¾©Àâó ¾Àâ°W É⪱ªºdâpâ¶[ %dâ"~âdâ"{âÀâpâ¶[ ÆÆ|â ~âªzâgâÔâ ApÖ|âdâpâ°
Epâ°Àâ{â}â°Q }곩Úpâ°Æî. %Àâpâ³ U·[ dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. ¾Àâ°W ÅâÑKÌâ°}â°Q
dêÚÉâ·° ~âZÌâ°»QÉâ°Àâpâ°.
EÀâpê·[ dÖ·}â ~âªzâ{âÀâpâ°. dⲩpâpâ dâ°îyâ° ÀâÃÖyâ}Övâ°Àâ{â° ÀÖÉâKÀâ{â¶[
dÖ·}â ~âªzâdê" Éê©î{âÀâpâ°. E¶[Ìâ°³ ¾pâªm}â}â° ÉÖþ©±îgê Æ}⪻ûd곪vâ°
yâ}âQ 12 ~âªzâgâÔâ}â°Q E¶[ }âvâ°Àâ{ÖÐ dê©ùd곪Úpâ°Àâ}â°. Àê°©Èê Àê°©Èê
dⲩpâpâ ÀâÃÖ»{âMpâ³, %ªyâpâªgâ{â¶[ ¾pâªm}â}â ÅâÑKÌâ° dâ°îyê© %Àâpâ°
Ýê©Ôâ°Àâpâ°. }ÖÀâ° ¾pâªm}â}â{â° Àê°©Èê dⲩpâ ÉÖþ©±pâ Àê³Ýâpâ°. E{â}êQ·[
¾pâªm}â}â° Ê©ÆgâÔâ}â°Q ÅâZÀâÃÖº©}âpâ}ÖQÐÉâ·° ~âpâÀâÃÖyâW¾ª{â Ïê©Ú{â
Àâpâ{Ö}â. %Àâpê·[ %Àâ°pâÈ곩dâ{â ÆkÖpâ ÀâÃÖvâÏÖpâ{êª{â° %Àâ}â Ì곩m}ê.
%Àâpê·[ %Àâ°pâÈ곩dâdê" Ý곩{âpê, ¾pâªm}â}â 17 kñdâÚ È곩dâÀâ}â°Q AÔâ°Àâ
¾pâªm}â¾gê dê³rD ÀâpâÀâó ÀâXzâËÀÖgâ°Àâ{êª{â° ~âpâÀâÃÖyâW}â (~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ}â)
ÆkÖpâÀâò EpâÏê©dâ°. %{âdÖ"Ð EÀâpê·[ %Àâ°pâÈ곩dâ ~âZÀê©úÉâ{âªyê, EÀâpâ¶[
±{âÈÖÀâÇê ÏÖpâ{âªyê, U·[ dâvêgê gâ»gêr°D ÝÖÌâ°°Àâªyê ÀâÃÖÚpâ°Àâ}â°.
EÀâpâ¶[ ÉâyâX}ÖÀâ°Àꪱ°{â° E·[. ±{âÈÖÐ ÈñÑdâ Å곩gâ{â }ÖÀâ°Æ{ê. %{â°
52 %dâ_pâgâÔâ û©Àê°Ìâ°¶[Ìê°© Epâ°Àâ{â°. A{âpê ¾Àâ°ÐyâK `Æ{ê©Ýâ' }ÖÀâ°Àâó.
%{â° ÀâÃÖ»gê Æ°©î{â°M.
%Àâpê·[ Àâ°»þ©}âpÖÐ{â°M ¾Àâ°W}â°Q ÉâªdârÑ"©vâ° ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâpâ°.
Eª¬}âÀâpêgê }Ö}â° ÌâÃÖîgâ³ Eªzâ dêvâ°dâ}â°Q (~Ö[¾ªgÒ) ÀâÃÖÚ·[. ÌâÃÖîgâ³
ÝÖ¾ yâsDû·[. }Ö}â° U¶[ Ý곩{âpâ³ m}âpâ°, }â}âgê aª{ê© ÉâÀâ°}ê
y곪{âpêgâÔâ}â°Q dê³vâ°Àâpâ°.
ÉâÀâÃÖmÀâó ~âªzâÀâ}â°Q yâÀâ°W{â}ÖQÐ Odê û]©dâîÉâ°»K·[? }âÀâ°gâ{â° Ïê©dâ³ Aз[
²Ú. Iù{â ~âªzâgâÔâ}â°Q }âÀâ°W ~âªzâdê" Ý곪{â°Àâªyê »¬Md곪Úpâ°ÀêÀâó. }ÖÀâó
}âÀâ°W ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q ±{â¶ÉâÈÖpêÀâó. ÝÖgê ÀâÃÖvâ°Àâ{ê·[ ~ÖÙªÚgâùgê
²rD{â°M. %Àâpê·[ ¾©kâ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ°yâK %{âpâ¶[ À곩ÉâÝ곩{âpâ°.
Aоª{â %Àâpâ° U·[ ²rDÀâpâ°. %ª{â Àê°©Èê }âÀâ°W¶[ ÆÀÖ{âÀê©dê? }Ö}â°
Ýê©Ôâ°»Kpâ°Àâ{â° ÝâyêXÌâ°}â°Q ÀâÃÖ}âX ÀâÃÖvâ{ê© Epâ°Àâ{â°. %Àâpâ° ÝâyêXÌâ°}êQ©
~âZk곩¬Éâ°»Kpâ°Àâpâ°. ÉâÀâÃÖm{â¶[ ~âòxËÀÖÐ ÅâZÀê°Ìê°© yâ°²{ê. %{â°
Àâ°}â°ÍâXpâ}â°Q yâ·[xgê³ùÉâ°Àâ{â°. U·[pâ³ }â}âQ}êQ© gâ°îÌâÃÖÐû{ÖMpê. ÌâÃÖÀâ

mgâdê" mgâ{â¶[ Æ°ÐÈÖÐ ÀâÃÖvâ°Àê ¾Àâ°W}â°Q

257

~âªzâ{â¶[ kêôyâ}âXÆ·[. ÌâÃÖÀâ{â³ ÉâªyâÀâ°yâ{âM·[. U·[pâ³ U·[ dê·Éâ
ÀâÃÖvâ°Àâpâ°. }âÀâ°W }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ}â°Q {⳸Éâ°Àâpâ°. %Àâîgê dâÍâD dê³vâ°Àâpâ°.
¬dâ°" yâÄRÉâ°Àâpâ°. A{âpê }ÖÀâ°|ÖîgâÔâ° EÀê·[Àâógâùª{â {â³pâÀÖÐ
¾pÖÔâÀÖÐpâ°yÖKpê.
aÀê³WÀê°W ¾©Àâò U¶[ yâ·°Äpâ°ÀêÀâó Uª± ÆkÖpâ ±pâ°»Kpâ±Ýâ°{â°. o ÉâLÔâ{â
dâ·R}êÌâ°³ ¾Àâ°Ðpâ·° ÉÖ|âXÆ·[. ¾Àâ°gê Aªyâîdâ Éâ³kâ}ê ûÑ"{ê. ¾©Àâó
ÄZ©»Ìâ° Àâ°³»ËÌâÃÖÐpâ°Æî. E{â}â°Q ¾©Àê¶[Ìâ°³ }곩vâÈÖîî. ¾Àâ°W}êQ©
¾©Àâó ÄZÌâ°ÀÖÐ dÖx°Æî. A{âpê Ïê©pêÌâ°Àâpâ dâ°îyâ° À곩ÝâÆ·[. ¾©Àâó mgâ{â
AdâÍâËÇêΰª{â Ïê©pêÌâ°ÀâpÖÐpâ°Æî. ¾©Àâó µÖªyâÀâ°³»ËgâÔÖÐpâ°Æî.
mgâyâ°K Àâ°³ÙËpâ{â°M. ¾Àâ°W¶[ ¾Ìâ°ªyâZxÆ{ê, AyÖW}âª{âÆ{ê. Ukâ+p⬪{â
Epâ°Æî. mgâyâ°K Éâ°~ÖKÀâÉêLÌâ°¶[{ê. }Ö}êÍâ°D Ýê©Ôâ¶? asD}â¶[ ¾©Àâó
ÝâªÉâÀÖÐpâ°Æî. ¾©Àâó ÉÖ|â°gâÔâ° AÐpâ°Æî.

}âÈêWÌâ° }â}âQ }â°Ú
Àâ°}â ~âpâÈê©» }â ~êZ©Àâ° pâÉâ, }Ö EÉâ yâ}âÀê°© wâªgâ é
É⳪ dÖX uÖÇñ IÉâ Ä©Àâ dêôû pâÝâû© pâªgâ éé
Àê°©¶}â {곩ÝêÌâ°¶[ dⲩpâîgê ~âpâÀâ°Äyâ}â¶[pâ°Àâ %»µâÌâ°ÀÖ{â ~êZ©Àâ°
Àâ°yâ°K Iyâ"ryê »ùÌâ°°yâK{ê. yâ}âQ ~êZ©Æ°Ìâ°° %yâ½~âK}ÖÐ {â³pâ ÉâîÌâ°¬pâÈꪱ
תyâ}ê E{ê.
`ÈñÑd⬪{â ¾}âQ}â°Q AyâWuÖC¾Ìâ°}ÖQÐÉâ°Àê' Uª± o Ýê³»KgêÌâ°}â°Q
%}â°ÀÖ¬Éâ·° dâpâ°¹û{â Àâ°ÝÖ}â°ÅÖÀâîgê Àê³{â·° }â}âQ Àâª{â}êgâÔâ°. o
¾Æ°yâKÀÖÐ dⲩpâpâ dâ°îyÖ{â Ýâ·ÀÖpâ° Ýê³Éâ ÆÍâÌâ°gâÔâ° }â}âQîÆgê ±ª{â°
%ÀâógâÔâ}â°Q dâ}âQÚgâîgê ±pê{â° »ùÉâ°Àâ %ÀâdÖµâ {ê³pêΰyâ°. dⲩpâpâ dâ·R}êÌâ°
AyÖW}â°Åâ³», µâpâÇÖgâ»Ìâ° î©» Àâ°yâ°K Àâ°þÀê°gâÔâ° e{â°gâpâ}â°Q UyâKpâdê"
aÌâ°°XÀâ¶[ É⪵âÌâ°Æ·[.
ÉâyâXgâ°pâ°, ÉâyâXÀÖdâX, ÉâyâXuÖC}âgâÔâ ÆÉÖKpâÀÖ{â ÆÀê©kâ}ê E¶[ {ê³pêÌâ°°Àâ{â°.
uê³yêgê 11 }ê© {Ö]pâ{â dâ·R}êÌâ°° %{â°VyâÀÖÐ »ùÉâ·Rvâ°Àâ{â°. E{â° %yâXªyâ
Ñ[ÍâDÀÖ{â°{â°. A{âpâ³ ÉÖ|â}êgê Ì곩gâXÀÖ{â°{â°. Àê©{â{â¶[ ±pâ°Àâ Àâ°yâ°K
%}ê©dâ µêZ©ÍâF Éâªyâpâ ÀÖ¹Ìâ°¶[ Àâ°yêK Àâ°yêK »ùÉâ°Àâ `%}âÝâ{â' }Ö{â{â ÀâÃÖþ»
Àâ°}âÉâb}â°Q þÚ¬vâ°Àâ{â°. Àê©{â¥I~â¾Íâyâ°KgâÔâ ÆÀâpâÀâ}â°Q »ùÉâ°yâK `¾ÿ'
µâ±M±ZÝâW}â ±gê$ E¶[ ÆÀâpâÆ{ê. ¾pÖdÖpâ pÖÀâ°}â}â°Q Àâ¹ËÉâ°yâK ~âòuêgê³Ôâ°\Àâ

258

ÉÖþÏ Ò ±ª{âÐ

pÖÀâ° Éâgâ°x~âòuêgÖÐ ÀâÃÖyâZÀêª{â° Àê°©¶ª{â Àê°©Èê Ýê©Ôâ°Àâ dⲩpâpâ° `Éâ°pâ»'
|ÖX}â{â µêZ©ÍâFyêÌâ°}â°Q U·[ ~âZdâpâxgâÔâ¶[ ~âZÉÖKÄû{ÖMpê.
µâ°{âP AyâWuÖC}âÀâ}êQ© Ï곩ºÉâ°Àâ o Ýê³»Kgê ±ÝâÔâÍâ°D e{â°gâîgê Àâ°°rD·°
}êpâÀÖgâ°Àâªyê `Éâªyâ AµâZÀâ° pÖªmÚ'Ìâ° Éâªyâ gâ°pâ³ÊÌâ°Àâpâ ~âZÌâ°yâQ
Éâ°KyÖXÝâËÀÖ{â°{â°. ÀâÃÖ}âÆ©Ìâ° ÀâÃñ·Xgâùgê Ýêkâ°+ ~ÖZ|Ö}âXyê ¾©Ú
%ª|âƵÖ]ÉâgâÔâ}â°Q ¾pÖdâîû{â I~â{ꩵâ dâ³vâ E¶[{ê.
E¶[ ±pâ°Àâ dÖ· %zâÀÖ ¾pâªm}â}â mgâ»K}â¶[ m}âÉÖÀâÃÖ}âXpâ° ~âvâ°Àâ
dâÍâD¥dÖ~âËxXgâÔâ}â°Q }곩Ú{âpê dⲩpâpâ }Ö·"}êÌâ° È곩dâ %Àâ°pâÈ곩dâÀâ}â°Q
±Ìâ°Éâ°Àâ{â° »©pâ ÉâÝâmÀꪱª»{ê. A|â°¾dâ mgâ{â¶[ Ê©Àâ}â ¾ÀâËÝâÇê
dâÍâDÉÖ|âXÀÖgâ°»K{â°M Éâªyâpâ, ÉâyâbªgâgâÔâ° %¾ÀÖÌâ°Ë Àâ°yâ°K Àâ°}â°ÍâX}â Ê©Àâ}âdê"
»©pâ %ÀâµâXÀê¾QÉâ°Àâ{â°.
Éâ{â°$pâ°Æ¾ª{â ÉâyâX}ÖÀâ°{Ö}â ~âvê{â° µâpâÇÖgâ»gê Ýêkâ°+ Àâ°}â Æ°ÚÌâ°°ÀÖgâ
Ê©Àâ}âdê" aª{â° ÉÖªyâ]}â {ê³pêÌâ°°Àâ{â°. ÉÖ]zâË~âpâÀÖ{â þªÉê
~âZÀâ°°ÙÀê¾Qû{â o Ìâ°°gâ{â¶[ Àâ°}â{â µÖª»gê, ÀâÃÖ}âÀâÀâÃÖyâZîgê Éâ{â°$pâ° dâ½~ê
y곩î {Ö~âÀÖgâ°Àâ{ê© ~âZÀâ°°ÙÀê¾Éâ°Àâ{â°.
E{곪{â° Éê©ÀÖÅÖgâX }â}âgê {ê³pêyâ°{â° }â}âQ ~âòÀâËm}âW{â Éâ°dâ½yâÀêª{ê©
ÅÖÆÉâ°Àê. Àâ°yâ°K ÏêªgâÔâ³pâ° ¾ÀÖû úZ© IÀâÃÖµâªdâpâ gâ°~ÖKpâÀâîgâ³ }â}âQ
Ýâ½yâ³RÀâËdâ Àâª{â}êgâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°yêK©}ê.
%ªyê gâ°pâ° y곩î{â {Öî, ÈñÑd⬪{â ²ÚÉâ° AyâWuÖC}â{êvêgê dêôy곩î
dêôþÚ{â° }âvêÉâ°Àâ î©»Ìâ° o Ýê³»Kgêgê %{âpâ Àâ°³· Èê©ÙdâpÖ{â Éâ{â°$pâ°
Àâ°|â°~âpâÀâ°ÝâªÉâÊ© %Àâîgê }âÀ곩 }âÀâ°ÿ.



Sign up to vote on this title
UsefulNot useful