Fizički agensi u modulaciji bola kod pacijenata sa akutnim lumbalnim sindromom uzrokovanim diskus hernijom

Prof. Dr. Milorad Jevtić

korteks talamus hipotalamus limbusni sistem R.S. A-beta-blag dodir, Lamine I-V kič mene moždine S.G. A-delta-oštar,dobro lokalizovan bol receptori C-delta-tup dugotrajan bol temperatura,propriocepcija

Stimulusi: mehanič ki termič ki hemijski

Medijatori: supstancija P K+,H+ histamin bradikinin

Šema prenosa bola od periferije do CNS-a

Šema prenosa bola .

U kičmenoj moždini se ukopčavaju sa ćelijama 6 u Tractus anterolateralis (TAL) koje dalje vode impulse do tri centra: kičmena moždina. . srednji mozak i hipotalamično-hipofizna jedinica.Prenos bola  Iz mišića se aktiviraju ćelije "5" koje šalju impulse ka kičmenoj moždini preko A delta vlakana.

Prenos i modulacija bola  Ekscitatorni transmiter prema nekim autorima izmedju ćelija 10 i 11 je neurotenzin. . Iz tih razloga neophodna su i dalja istraživanja na ovom planu. Još manje su poznata delovanja ćelija 6 na ćelije 12 i 13 (Hipotalamus-hipofiza kompleks). Tačna medjuzavisnost monoaminskih supstanci i TENS nije još jasno definisana.

Prenos i modulacija bola  Unutar kičmene moždine ćelije 6 šalju impulse ka ćelijama 7. ali ne i Beta endorfin. . koje su endorfinergične i produkuju ili enkefalin ili dinorfin.

Ovo se odigrava preko aksonaksonskog refleksa u manjoj meri. Ćelije 7 mogu biti aktivirane i od ćelija 11 silaznim putem . a u većoj preko procesa difuzije do ćelija 1.Modulacija bola  Enkefalin i dinorfin supstrat deluju na ćelije 1 i blokiraju prenos bolnih impulsa na ćelije 2. Postoji i postsinaptičko delovanje na ćelije 2.

. Koji značaj imaju ostali peptidi nije sa sigurnošću dokazano. Nalokson (opijatni antagonist) deluje na endorfin i blokira njegovo delovanje.Modulacija bola  Predpostavlja se da odnos CCK (holecistokinin) i endorfina ima poseban značaj u objašnjenju delovanja TENS i akupunkture. a što dovodi do povećanja nivoa CCK u presinaptičkoj pukotini.

Analgezija sa niskim frekvencija duže traje i ima kumulativno delovanje. Visoka frekvencija deluje samo na čelije 7 i 11 i zaobilazi endorfinski sitem.Modulacija bola  Posebni značaj ima frekvencija. dok visoke frekvencije imaju brz efekat i nema kumulacije. . niskofrekventna stimulacija i visok intezitet preko opšteg endofinskog delovanja deluje na sve tri ravni.

a što ukazuje da ćelije 7 funkcionišu sa neendorfinskim transmiterima (GABA –inhibirajući sistem).Modulacija bola Niska frekvencija sa visokim intezitetom aktivira sva tri centra analgezije. Nastala dejstva se mogu preko antagonista opijata. ali zato odredjeni monoamini mogu smanjiti analgetsko delovanje. Visoka frekvencija i nizak intenzitet aktiviraju samo dva centra. .  Nalokson ne blokira delovanje visoko-frekventne akupunkture.srednji mozak i kičmenu moždinu.naloksona potpuno blokirati.

.Modulacija bola  Mnogi autori govore o akupunkturnoj TENS kod niskih frekvencija. a kod niskih frekvencija imamo mesecima održavanje analgezije.  Kod TENS terapije sa visokom frekvencijom brzo opada efekat. a pravoj TENS kod visokih frekevencija. uz ponavljanje terapije dva puta nedeljno.

povećanja tonusa ekstenzora i fleksora. koji se sastoji iz istovremene izotonične kontrakcije. . a što se manifestuje mirovanjem zgloba i smanjenjem bolova. U psihologiji se ovaj mehanizam naziva "negativno pojačanje".Psihološka obrada bola  Motorička eferenca preko  i  motoneurona uključuje zaštitni refleks.

Aktivitet locus coeruleusa se upravo kroz nocicepciju može izazvati preko adrenergičnih stimulusa.Psihološka obrada bola  Strah može modulisati bol pod uslovom da se aktivira locus coeruleus. Kako strah dovodi do pretnje integritetu jedinke aktivira se odbranbeni sistem i to povećanom produkcijom adrenalina koji podiže prag za bol na nivou razdvajanja noradrenergičnih puteva u prednje moždanoj vezi. .

Iz tih razloga je neophodno kod hroničnog bola delovati u smislu redukcije depresije. No depresija takodje uslovljava jedan viši predikativ za hronificiranje bola. Osnovni cilj je dobro planiranje aktivnosti dnevnog života i optimističko životno planiranje. . Ovakvo stanje dovodi do gubitka pozitivnog afektiviteta.Psihološka obrada bola  Bol koji dugo traje nazivamo ga hronični bol. depresije i povišenja osećaja bola.

Ergonomski zahtevi i akcidenti (discus hernia) .

Djavolji krug bola kod lumbalnog sindroma .

zamor A-delta aference (periferna aksonalna blokada). promena jonskog miljea.Fiziološko delovanje odabrane fizikalne terapije (Uhleman 1997) Jednosmerna struja  neuralno: Uticaj na C-aferencu.  Humoralno: Oslobadjanje neuropeptidnih transmitera Niskofrekventne impulsne struje neuralno: "gate control theory" segmentalna blokada. hiperstimulacija-suprasegmentalna blokada.  Humoralno: Oslobadjanje neuropeptidnih transmitera .

Dokazano je povišenje cAMP u ćelijama koje su stimulisane sa HoSti. 4096 i 32768 Hz .HoSti (WaDiT-Therapie) nije nadražajna terapija.WaDIT terapija (watt-diferential therapie) Hansjürgens 1992 Svaka forma nadražajne struje izaziva izmedju 0-200 impulsa u sec u vertikalnom pravcu (VeSti). „Horizontale Stimulation“.održava pritom i konstatnu apmlitudu Stimulaciona grupa (a) ukazuje na akcioni potencijalnadražaj. HoSti. . horizontalna stimulacija (h) dovodi do produžene depolarizacije i redukcije prenosa bolnih impulsa na receptornom nivou (input).

aference Krioterapija (2o minuta) Neuralno: kao i kratka krioterapija Humoralno: redukcija metabolizma (redukcija bolnih i zapaljenskih medijatora) .Fiziološko delovanje odabrane fizikalne terapije Krioterapija (3 minuta) neuralno: "gate control theory" .segmentalna kompetitivna blokada kroz aktiviranje A-delta aference i blokiranje C.

 Humoralno: Toplotni i hladni stres. .Fiziološko delovanje odabrane fizikalne terapije Hidroterapija  neuralno: "gate control theory" segmentalna kompetitivna blokada kroz razdraženje termoreceptora.lučenje kotrizola.

stabilizacija ćelijske membrane i redukcija stvaranja zapaljenskih medijatora. .  Humoralno: Oslobadjanje neuropeptidnih transmitera.Fiziološko delovanje odabrane fizikalne terapije Laser  neuralno: "gate control theory" segmentalna kompetitivna blokada kroz aktiviranje A-delta aference.

Fiziološko delovanje odabrane fizikalne terapije Ultrazvuk terapija  neuralno: Uticaj na bolne impulse kroz aktiviranje mesencephaličnog blokadnog sistema.  Humoralno: toplotna reakcija i smanjenje algogenih produkata na nivou receptora. .

aktiviranje metabolizma i krvotoka)  emocionalno: uticaj na limbični sistem  neuralno: .Fiziološko delovanje odabrane fizikalne terapije Opšta masaža "gate control theory” (segmentalna kompetitivna blokada kroz nadražaj mehanoreceptora)  humoralno: smanjenje bolnih medijatora (aksonrefleks.

komunikacija. doživljaj sopstvene sigurnosti.  aktiviranje suprasegmentalne blokade  povećanje psihotonusa:  (radost.Fiziološko delovanje odabrane fizikalne terapije Kineziterapija  aktiviranje segmentalne blokade. samostalnost. sadržaj i dr) .

Merenje bola ja~ina bola 1 2 3 4 5 senzori~ki plamte}i drhtaju}i pulsiraju}i lupkaju}i udaraju}i afektivni podmuklo ljutito grozno ubistveno uni{tavaju}i vrednuju}i ometaju}i dosadno sna` no tu` no nepodno{ljivo me{ani nagrizaju}i razdra` uju}i u` asan mu~no bolno 0 10 sl.br [ iber.mera~ (VAS Skala) .

Medicinski fakultet.: Die Effektivitätet konservativer Therapien bei chronischen Rückenschmerzen in Spiegel de Literatur.: Fizikalna medicina i rehabilitacija. 2002: 203-209 . Rohde J. Kragujevac. Manuelle Medizin. Akupunktur – Lehrbuch und Atlas 5. 1997.: Physiotherapie als schmerztherapie. Springer-Verlag. Niklas Stiller.George Tieme Veralag 1993.11: 1867-1876. Gabriel Stux. ISBN 3-540-64997-2 Jevtić R.C. Volume 40.M. Krankengymnastik. Auflage. Berlin Heidelberg New York 1999.und Schmerztherapie. Schmerzreduktion bei Patienten mit akuten lumbalen Radikulär. Bruce Pomeranz. Number 4 / August.Literatura      Schönle. 55: 227-233.GesundheitsWesen.und Pseudo-Radikulärsyndromen nach stationärer manueller Therapie und komplexer Physio. 1999. Uhlemann Ch.

a. Nemectron 1990 . Bochumer Leitlinien zur Diagnostik und Therapie. Hans-Bernd Sittig (Hrsg. Aufl. Stuttgart 2004.): Leitfaden Schmerztherapie.Literatura  Michael Zenz. Urban und Fischer. ISBN 3-8047-2046-3  Torsten Wieden. Anne Willweber-Strumpf: Taschenbuch der Schmerztherapie. ISBN 3-437-23170-7  Achim HANSJÜRGENS & Hans-Ulrich MAY: Elektrische Differentialtherapie Karlsruhe. 2005. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. München u. 2. Michael Strumpf. Elsevier.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful