SGRM3043 Fonetik & Fonologi

Sistem Ejaan

Perancangan Sistem Ejaan Rumi Tahun 1900-1967 • Sistem Ejaan Rumi Wilkinson (1904) • Sistem Ejaan Rumi Za‘ba (1941) • Ejaan Rumi Fajar Asia (1943) • Ejaan Kongres (1956) • Ejaan Rumi PBMUM (1959) – Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya

Perbandingan Sistem Ejaan
Wilkinson Za‘ba

• • • • •

emak segera sérét keréta kelédék

• • • • •

ĕmak sĕgĕra seret kĕreta kĕledek
(Sumber: Ismail Dahaman, 2007, hlm. 263)

Tanda sirkumfleks <ĕ >

-Isu - contoh kata-kata dalam kamus Wilkinson berlainan daripada kebiasaan di sekolah Melayu:

Wilkinson • jadwal • bĕrĕnang • tĕrĕnang • ingar

Za‘ba • jadual • bĕrnang • tĕrnang • hingar

(Sumber: Ismail Dahaman, 2007, hlm. 267)

contoh kata-kata dalam kamus Wilkinson sangat berlainan daripada sebutan biasa kebanyakan orang Melayu Wilkinson • • • • • • • gilir chokin Badui sambar choba lobang lomba Za‘ba • • • • • • • Geler chukin Bĕdui/ Badwi sembar chuba lubang lumba (Sumber: Ismail Dahaman.Isu . hlm. 267) . 2007.

Perancangan bahasa peringkat supranasional dalam bidang ejaan bagi negara-negara berbahasa Melayu Sistem Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Tahun 1972 .

Puncak segala kegiatan penyempurnaan sistem ejaan rumi • Pelaksanaan ejaan Rumi baru bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tahun 1972: – Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) – Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Jang Disempurnakan (PEBIJD) – Diisytiharkan pada 16 Ogos 1972 .

2007.Contoh Penggunaan vokal & suku kata akhir tertutup– tidak berubah Za ‘ba • • • • • • • • dewan bĕlerang rosak pĕdoman lecheh gelek lereng leher ERB – Ejaan Rumi Baharu • • • • • • • • dewan belerang rosak pedoman lecheh gelek lereng leher (Sumber: Ismail Dahaman. 364) . hlm.

364) . 2007.Sambungan … Za‘ba • • • • • • • • tempoh belok serong telor boleh kolek choreng bogel ERB • • • • • • • • tempoh belok serong telor boleh kolek choreng bogel (Sumber: Ismail Dahaman. hlm.

364 . 2007.365) . hlm.Sambung … Za‘ba • gopoh • pokok • sĕrombong • kotor • balang • bĕlang • bilang • tulang ERB • gopoh • pokok • serombong • kotor • balang • belang • bilang • tulang (Sumber: Ismail Dahaman.

1975 (hlm.” . kecuali bila ada pertimbangan khusus. gunung. Nama orang. 1975 (hlm. disesuaikan dengan ejaan baru atau ejaan yang disempurnakan.Penulisan Nama Diri . 14): • Maklumat tidak termaktub dalam SERBBM • Dalam teks PUEBIYD. badan hukum dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan ejaan baru atau ejaan yang disempurnakan. jalan dan sebagainya. 13): “Penulisan nama sungai.mendapat perhatian dalam rumusan ERB 1972 • Maklumat termaktub dalam PEBIJD • Dalam teks PUEBM.

) Tanda koma bertitik (.) Tanda titik bertindih (:) Tanda sempang (-) Tanda pisah ( ̶ ) Tanda elipsis (…) Tanda tanya (?) .Tanda titik (.Lebih tuntas & mantap Tanda seru (?) Tanda kurung ((…)) Tanda siku (*…+) Tanda petik (“…”) Tanda petik tunggal (‘…’) Tanda ulang (…2) Tanda garis miring (/) Tanda penyingkat (‘) .) Tanda koma (.

hlm. 202) . 2008.(Siti Hajar Abdul Aziz.

212) . 2008.(Siti Hajar Abdul Aziz. hlm.

Ejaan – pola keselarasan huruf vokal Pola a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Salah aleh sambong lebeh penoh milek hibor puleh untok Betul alih sambung lebih penuh milik hibur pulih untuk .

(Siti Hajar Abdul Aziz. 2008. hlm. 214) .

215) .(Siti Hajar Abdul Aziz. hlm. 2008.

(Siti Hajar Abdul Aziz. 215) . 2008. hlm.

Ejaan kata pinjaman daripada bahasa Nusantara Salah anih awit calun kagit lakun lancung perabut tulin Betul aneh awet calon kaget lakon lancong perabot tulen .

Ejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris Salah atum bonos faktur fokas injin operatur simbul tisis Betul atom bonus faktor fokus enjin operator simbol tesis .

Pengekalan ejaan gugus konsonan kata pinjaman bahasa Inggeris Salah belok kelinik derama sekim sekerip sepering setor teradisi Betul blok klinik drama skim skrip spring stor tradisi .

Pengekalan bentuk visual kata pinjaman daripada bahasa Inggeris b. Inggeris audit dialogue electric petroleum psychology telephone tragedy unit Salah odit dailog letrik petroliam saikoloji talipon trajidi yunit Betul audit dialog elektrik petroleum psikologi telefon tragedi unit .

(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. 2008. hlm. 216) .

hlm.(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. 217) . 2008.

2008. 218) .(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. hlm.

219) . hlm.(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. 2008.

(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. 220) . hlm. 2008.

Ejaan awalan /di-/ dan /ke-/ dan kata sendi di dan ke Salah di bawa di nyatakan ke tujuh ke sembilan disamping diantara kedalam keperingkat Betul dibawa dinyatakan ketujuh kesembilan di samping di antara ke dalam ke peringkat .

(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. 222) . 2008. hlm.

2008.(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. 221) . hlm.

walaupun . sungguhpun.Ejaan partikel pun Ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya (membawa maksud juga) Salah: apapun boleh dimakan Betul: apa pun boleh dimakan Salah: adikpun pergi Betul: adik pun pergi Kekecualian ejaan partikel pun: adapun. ataupun. bagaimanapun.

2008. 223) .(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. hlm.

Ejaan kata majmuk/kata gabung Salah besarhati gurubesar ibubapa jamtangan kapalterbang samada senjatapi tengahari Betul besar hati guru besar ibu bapa jam tangan kapal terbang sama ada senjata api tengah hari .

Ejaan kata majmuk yang telah mantap Antarabangsa Dukacita Apabila Jawatankuasa Bumiputera Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Kerjasama Apabila Apahal bagaimana Barangkali Beritahu Darihal Sukacita Manakala Olahraga Padahal Pesuruhjaya Sediakala Tandatangan Tanggungjawab Warganegara .

(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. hlm. 224) . 2008.

Ejaan kata dengan tanda sempang Salah gunung ganang abad ke 20/ke20 Betul gunung-ganang abad ke-20 (abad kedua puluh) tahun 50 an/50an tahun 50-an (tahun lima puluhan) rahmatNya rahmat-Nya hamba Mu hamba-Mu surat menyurat surat-menyurat .

Bentuk jamak Salah para-para menteri Betul para menteri semua pegawai-pegawai semua pegawai ibu bapa-ibu bapa gurubesar-gurubesar Ketua Setiausaha-Ketua Setiausaha ibu bapa guru-guru besar Ketua-Ketua Setiausaha .

225 -227) . hlm. 2008.(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz.

225 .227) . hlm. 2008.(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz.

225 -227) .(Lihat Siti Hajar Abdul Aziz. hlm. 2008.

sebutan Kata Sebutan salah Sebutan betul dialog jurnal /dai-log/ /jer-nal/ /di-a-log/ /jur-nal/ nasional struktur /ne-sye-nel/ /strak-cer/ /na-sio-nal/ /struk-tur/ .

Siri pendidikan guru: Bahasa Melayu I. (2008). . Daftar ejaan rumi bahasa Malaysia (ed. Kuala Lumpur: Pengarang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd. ke-2). Ismail bin Dahaman.Rujukan Dewan Bahasa & Pustaka. (2007). Siti Hajar Abdul Aziz. (1996). Ejaan rumi sepanjang zaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful