You are on page 1of 1

NOTA INFORMATIVA PEL CURS 2013/14

Senyors pares/mares: Davant linici dun nou curs, els comunicam les segents normes de carcter general: 1- HORARI ALUMNES Ed. Infantil i Primria, tots els dies de 9 a 14 hs. Aquest horari shaur de respectar tant a les entrades com a les sortides, excepte en casos excepcionals, que shauran de justificar per escrit. 2- HORARI VISITA PARES Entrevistes amb els professors/es: Dilluns de 08,00 a 08,50 hs. 3- HORARI DE DIRECCI I PREFECTURA DESTUDIS Diari, entre les 8 h. i les 14 h., prvia cita. 4- ENTRADES Demanam la mxima puntualitat en les entrades, la qual cosa redundar en el benifici del seu fill/a i en els dels companys, que es veuen obligats a interrompre la classe cada vegada que un alumne arriba tard. Per la mateixa ra, quan un alumne ha dentrar o sortir del Centre durant lhorari lectiu (anar al metge, arreglar papers...), es demana que ho faci entre les 11,30 i les 12,00 h. (Horari de pati). Els pares dEd. Primria deixaran els seus fills/es a lentrada principal i no els acompanyaran a linterior. Hi haur prou vigilncia per garantir la seva seguretat. Els pares dels alumnes dEd. Infantil els acompanyaran, per entraran per la porta del carrer Canries. 5- SORTIDES Uns minuts abans de les 14 hs. sobrir la porta del carrer Canries pels pares/mares dels alumnes dEd. Infantil que vulguin recollir els seus fills/es i sortiran pel mateix lloc. Els alumnes de Primria sortiran per la porta principal, per els pares no podran entrar i hauran desperar a lexterior. Noms es permetr lentrada a linterior del recinte escolar, els dies de pluja. 6- DATES DE VACANCES I FESTIUS Nadal: del 23 de desembre de 2013 al 3 de gener de 2014, ambds inclosos. Setmana Santa: del 17 dabril al 25 dabril de 2014, ambds inclosos. Dies festius: 1 de novembre (Tot Sants) 6 de desembre (dia de la Constituci) Festa escolar unificada: 28 de febrer de 2014. Dies de lliure disposici: 03 de mar de 2014; 2 de maig de 1014; 4 de novembre de 2013. (Pendents del calendari de festes locals i de laprovaci del Consell Escolar) 7- Els recordam que, en cas daccident, el tutor/a intentar posar-se en contacte telefnic amb la famlia, perqu es faci crrec del seu fill/a. En cas greu, i si no shi pot contactar, es cridar una ambulncia. Comptam amb la seva collaboraci i no dubtin en acudir al centre davant qualsevol problema. BON CURS! http://ceipsagraduada.com ceipsagraduadaeivissa.blogspot.com