You are on page 1of 14

Hng dn s dng Dropbox

s dng c Dropbox th trc tin cn phi c mt ti khon. hy lm theo cc bc hng dn di y ng k min ph ti khon trn Dropbox: 1. hy click vo https://www.dropbox.com/register m trang ng k 2. in y thng tin ca vo khung ng k theo hng dn di y:

3. Sau khi in xong, hy click vo nt Create account gi ng k. http://afublog.com/2010/05/18/huong-dan-su-dung-dropbox-p1/ Sau khi gi ng k thnh cng, Dropbox s chuyn n trang ti v. Ti y, hy click vo nt Free Download thc hin qu trnh ti Dropbox v (nu s dng OS Linux hoc Mac hoc iPhone, hy la chn ng dn ti v tng ng pha di nt Free Download!) Sau khi ti v xong, hy m tp tin m mnh va ti v thc hin qu trnh ci t Dropbox vo PC

Click Install tip tc Chn Yes, I already have a Dropbox account . V ng k account trc

in cc thng tin ng nhp vo ti khon Dropbox ca vo khung Log in to Dropbox Lu : Ti Computer Name, hy in tn m mun t cho PC ca mnh Tn ny s c s dng cho Dropbox ch khng h lin quan/nh hng ti tn ca PC m t cho h iu hnh trc !

Click Next tip tc Chn gi Free vi dung lng l 2GB

http://afu blog.com/2010/05/18/dropbox-sao-luu-tru-du-lieu-truc-tuyen-mien-phi/ Click Next tip tc. Chn Advance thit lp cu hnh

Click Next tip tc. Chn I want to choose where to put my Dropbox folder. Tip theo, hy click vo Change ri sau la chn ni m mun lu tr th mc Dropbox ca mnh.Click Next

Chn I want this computer to sync all of the folders in my Dropbox ng b cc th mc trong Dropbox

Click Next Skip tour Finish hon tt qu trnh ci t.

Cc th thut khi s dng Dropbox


ng b ha/chia s d liu trong my tnh vi cc thit b khc (PC, iMac, iPhone) ca bn: Cng vic ny kh l n gin, bc u tin cn phi lm chnh l ci t Dropbox cho c hai (hoc nhiu hn) thit b m mun ng b ha/chia s d liu. Shared Folder l g? Ngun: All 4 You Blog http://afublog.com/2010/05/18/huong-dan-sudung-dropbox-p1/ Shared Folder l th mc m bn s dng ng b ha hay ni ng hn l dng chia s cc tp tin c trong vi cc thit b khc ca bn. S c 2 cch to mt Shared Folder:

Cch 1: To trc tip trn my tnh ca bn: (hoc cc thit b c Dropbox h tr khc) 1. hy m th mc Dropbox trong my tnh (hoc iMac, iPhone) ca mnh 2. To mt th mc mi trong th mc Dropbox,Right-Click vo th mc m mnh va mi to ri sau la chn Dropbox -> chn Share This Folder

3. Ngay lp tc, Dropbox s chuyn n trang chia s th mc trn dropbox.com. Ti y, hy in a ch e-mail ca mt (hoc nhiu) ti khon Dropbox khc m mun ng b ha/chia s d liu vo Enter recipient email addresses here. Nu mun km theo li nhn no vo trong th mi, hy g li nhn vo Enter a message. Sau khi in xong, hy click vo nt Share folder gi th mi.

Lu : i vi trng hp gi th mi ti nhiu hn 2 ti khon th cn phi s dng du phy c cch , phn bit gia cc a ch e-mail vi nhau. //afublog.com/2010/05/18/huong-dan-su-dung-dropbox-p1/

Nu l ch ca ti khon Dropbox c mi: 1. hy ng nhp vo a ch e-mail c mi v check mail 2. S c mt e-mail vi tiu [Tn y ca ti khon Dropbox gi li mi] has invited you to a Dropbox shared folder c gi n cho . hy click vo dng ch View [Tn ca th mc c mi] c trong th mi xc nhn yu cu li mi. 3. ng nhp vo ti khon Dropbox c mi (nu h thng khng t ng ng nhp) 4. Ti giao din xc nhn li mi, hy click vo nt Accept ng ng b ha/chia s d liu vi ti khon Dropbox mi.

Cch 2: To trc tip trn website ca Dropbox Ngun: All 4 You Blog http://afublog.com/2010/05/18/huong-dan-su-dung-dropbox-p1/: S c 2 cch: Cch 1: 1. ng nhp vo ti khon Dropbox ca theo ng dn sau: https://www.dropbox.com/login#login 2. Ti th Files, hy chn Create folder -> t tn cho th mc m bn mun to -> Click Create to th mc mi 3. Sau khi to thnh cng mt th mc mi, hy tick vo vung pha trc th mc va to ri sau chn th Invite this folder to Shared Folder cho th mc m bn va to

4. Tip theo lm tng t nh Cch To trc tip trn my tnh. Cch 2: Ngun: All 4 You Blog http://afublog.com/2010/05/18/dropbox-sao-luu-tru-du-lieutruc-tuyen-mien-phi/ 1. ng nhp vo ti khon Dropbox ca theo ng dn sau: https://www.dropbox.com/login#login 2. Ti th Files, hy click vo Share a folder

3. to mi, hy tick vo Id like to creat and share a new folder ri sau in tn th mc m mnh mun to vo khung New folder name Sau khi in xong, hy click vo Next tip tc

Cng vic tip theo s tng t nh To trc tip trn my tnh. - to Shared Folder cho 1 th mc c sn trong ti khon Dropbox ca cc , hy tick vo Id like to share an existing folder ri sau click Next tip tc Ti giao din va m, hy chn mt th mc c sn to Shared Folder cho th mc bng cch: click n vo th mc y ri sau click vo Next tip tc

Lu : Qu trnh to Shared Folder s khng bt buc l phi to trn mt thit b nht nh no . Sau khi mt Shared Folder c ng b ha/chia s d liu, ngay lp tc cc thit b c mi s dng Shared Folder ny s t ng to mt th mc Share Folder ging y nguyn th mc Shared Folder gc (k c cc d liu bn trong) vo trong th mc My Dropbox ca h!

Do cc th mc Shared Folder s hon ton ging nhau trong cc thit b mi v c mi. Tuy nhin, s c mt s u th cho ti khon Dropbox mi ti khon m to ra Shared Folder Mt s thng tin lin quan ti Shared Folder: - Bn khng th to Shared Folder trong th mc Public c - Bn khng th to Shared Folder con trong mt th mc Shared Folder m c - Nhng ngi c mi s dng Shared Folder s c ton quyn quyt nh ti Shared Folder bao gm: xa, thm, i tn cc tp tin hoc th mc c trong Shared Folder - Nhng ngi c mi s dng Shared Folder s c ton quyn c mi ngi khc cng s dng Shared Folder - Ch c ti khon to ra Shared Folder mi c quyn trc xut cc ti khon Dropbox c mi - Nu c 2 ti khon cng mt lc thay i cc thng tin ca tp tin hoc th mc trong Shared Folder, Dropbox s lu li c 2 s thay i vi 2 tp tin hoc thc mc ring bit.

Cch nghe nhc t Dropbox


Bc 1. Trc tin hy to mi 1 th mc cha cc tp m thanh (.mp3, ) ri sau sao chp nhng bi ht vo th mc ny. Lu : c th s dng th mc mi to ny nh l mt Dropbox-Shared-Folder ng b ha/chia s nhng bi ht. Bc 2. Truy cp vo droptun.es vi ti khon Dropbox ca bn.

DropTunes l dch v s truy cp v pht nhng tp tin m thanh c trong Dropbox. DropTunes hot ng bng cch to ra mt th mc DropTunes theo ng dn /Public/DropTunes trong ti khon Dropbox ca bn lu cc tp tin cu hnh.

Bc 3. Ti giao din ngi dng ca droptun.es, chn th mc m mnh va mi to bc 1 m danh sch cc bi ht. Bc 4. Nhp chut vo Play nghe bi ht c trong danh sch.

c th iu chnh m lng pha trn, gc phi giao din ngi dng ca Droptunes. Mt s tnh nng ca Droptunes:

H tr nghe OGG v WAV ch HTML5 T ng chuyn bi khi kt thc mt bi ht