2

Prevenirea si stingerea incendiilor Prevenirea si stingerea incendiilor

Cursant: SINGHI LENUTA

LUCRARE PRACTIC A:
PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR IN CADRUL SPATIILDR COMERCIALE

Organizarea si prevenirea stinger" incendiilor in objective si locolitati

Potrivit prevederilor Decretului nr.232/1974 „Persoanele fizece si juridice raspund de respectarea masurilor de prevenire a incendiilor si au obligatia,atunci cand iau cunostinta de existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau in caz de incendii sa anunte de indata pompierii si sa intervina la stingerea incendiilor.Aducerea la indeplinirea acestor obligati' de catre toti cetatenii vor face imposibila existenta multor neregului in obiective si localtati,care de multe ori duc la producerea de insemnate pagube materiale economlei nationale si bunurilor personale ale cetatenilor. In aceasta directie,un rol deosebit revine comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.La baza constituirii lor trebuie sa stea anumite principii si cerinte stabilite sa duca la imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere de catre cei chemati sa o desfasoare. Comisiiie tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se infiinteaza in toate centralele industriale si unitatile asimilate acestora, trusturile, grupurile de santiere, inteprinderile, santierele, spatiile de utilaj, transport si bazele de aprovizionare si desfacere,precum si la localitati de catre conducatorii organizatiilor socialiste respective si de comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare. Cand nevo'le impun,comisii'e tehnice de prevenire si stingerea incendiilor se pot constitui si in alte organizatii economice si institutli de stat, insa cu acordul unitatilor militare de pompieri. In principiu, din randul comisiiior tehnice se recomanda sa faca parte cadre de conducere specialisti si tehnicieni cu experienta,care prin functiile si cunostiintele lor,au posibilitatea sa contribuie efectiv la rezolvarea problemelor pe care le ridica prevenirea si stingerea incendiilor in obiectivul sau localitatea respectiva.Pentru un obiectiv industrial este indicat ca din comisia tehnica sa faca parte sefii serviciilor (programare,pregatire si urmarile a productiei,planificare-dezvoltare,organizare ,productia si protectia muncii,aprovizionarea,transporturi,depozite,contabilitate etc.) si sectiile de baza (mecano-energetic ,productie). La constituirea comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie avut in vedere faptul ca in componenta ei sa intre toti acei factor' care pot sa-si aduca contributia la ridicarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe o treapta superioara.Ca presedinte al comisiei tehnice este indicat sa fie directorul adjunct tehnic si de productie (inginerul sef),iar ca secretar,o persoana competenta,de regula un inginer principal.

Cornisja tehnica de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit actelor normative in vigoare are urmatoarele obljgQ tii principale :
1) Intocmirea planului de aparare impotriva incendiilor al organizatiei socialiste din cadrul careia functioneaza. Acest document trebuie conceput si realizat cu multa atentie pentru a constitui un document de organizare a activitatii de prevenire si stingere a incendiiior,cu mare eficienta.

In principiu un asemenea plan cuprinde doua parti principals: Prima parte se refera,in esenta la prevenirea incendiilor si cuprinde: dispozitia (in cazul localitatilor decizia de constituire a comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; obligatiile comisiei tehnice si metodologia de lucru; masurile de aparare impotriva incendiilor specifice obiectivului (localitatii) respective. in cadrul „obligatiiior comisiilor tehnice" este recomandanbil ca,in functie de specificul obiectivului si localitatii sa se individualizeze pentru fiecare specialist din comisia tehnica sarcinile principale pe care trebuie sa le aduca Ia indeplinire,strans legate de activitatea lor profesionala si care sa asigure inlaturarea pericolului si cauzelor de incendii. Ca „masuri de aparare impotriva incendiilor",ce se includ in planul de aparare se pot cita activitati ca:
- organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locul de munca,care va fi tratata separat,avand o

mare impotanta in asigurarea securitatii obiectivelor impotriva incendiilor;
- inlaturarea cauzelor de incendiu Ia instalatiile tehnologice,instalatiile electrice,de ventilatie si

incalzire,de descarcare a electricitatii statice ca si la cladirile de productie,de depozitare sau cu alte destinatii;
- desfasurarea de activitati instructiv - educative care sa duca Ia prevenirea incendiilor,ca

expuneri,instructaje ,fotomontaje,filme,articole Ia presa uzinala sau de specialitate etc.;
- pregatirea temeinica a formatiei civile de pompieri in raport de specificul fiecarui obiectiv,pe baza

pfanurifor tematice elaborate de fiecare minister tutelar.Se va pune accentuf pe teme cu continut tehnic,privind prevenirea si stingerea incendiilor pe instructaje,exercitii si aplicatii de prevenire,formatiile avand obligatie regulamentara controlul respectarii de prevenire si stingere a incendiilor Ia unitatile militare socialiste in cadrul carora functioneaza si luarea de masuri pentru inlaturarea operativa a neregulilor constatate;
- stabilirea necesarului,procurarea si asigurarea intretinerii in stare de functionare a mijloacelor

tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.La obiectivele industriale se va urmari buna functionare a instalatiilor automate si manuale de semnalizare a incendiilor de stingere, a mijloacelor initiale de interventie,existenta in cantitati suficiente a substantelor de stingere (apa,spumant,bioxid de carbon,pulberi stingatoare etc.).Formatia trebuie sa aiba in dotare masini si utilaje corespunzatoare,in permanenta stare de functionare,echipament de protectie etc. Cea de a doua parte a planului de aparare se referea Ia problema de stingerea incendiilor si cuprinde:
- dispozitia (decizia) de organizare si incadrare a formatiei civile de pompieri;

- ipotezele de stingere pentru formatia civila de pompieri (Ia obiectivele unde exista un intocmit plan unic de interventie,din aceasta se extrag ipotezele stabilite pentru formatia care se completeaza cu altele,in scopul asigurarii in bune conditii a primei interventii.

De asemenea, se va elabora si include, planul de evacuare a oamenilor si bunurilor materiale. Planul de aparare impotriva incendiilor se intocrneste anual si se complecteaza on de cate on este nevoie, in special dupa controalele executate de comisiile tehnice sau de organele militare de pompieri.
2) Se dau indicatii sau se stabilesc pe baza propunerilor sefilor de ateliere, de sectii, depozite, indatoririle

personalului in domeniul prevenirii si stingerii incendiiior pc locurile de munca. De fapt aceasta obligate revine conducatorilor organizatiilor socialiste si a celorlalte persoane juridice. Masurile care le vor stabili trebuie sa asigure aplicarea regulilor regimului general si specifice de prevenire, la toate locurile de munca, Ia masini, Ia utilaje, aparate, instalatii, procese tehnologice, precum si prima interventie Ia stingerea oricaror inceputuri de incendii, de catre personalul existente. Pentru a se asigura interventia in bune conditii in cazul izbucnirii unei eventual incendiu, se vor organiza echipe de prima interventie, (persoanele se nominalizeaza) pe schimburi care constau in: un sef de echipa (seful locului de munca) si un numar de membrii. Aceasta echipa are urmatoarele sarcini: anunta formatia civila de pompieri si sefii ierarhici,in caz de incendiu; conduce operatiunile de stingere (seful echipei); salveaza persoanele aflate in pericol si evacueaza bunurile materiale; intrerupe instalatia electrica,de ventilatie si de transport pneumatic; actioneaza energic pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit Ia locul de munca cu mijloace din dotare; ia masuri de securitatea personalului si de protectie a masinilor si echipamentelor impotriva incendiilor.Tuturor membrilor echipei de prima interventie li se repartizeaza nominal sarcini concrete,cu privire Ia desfasurarea actiunii de stingere.Pe timpul programului de Iucru,membrii echipei supravegheaza atent ca toti angajatii sa respecte regulile de prevenire si stingere a incendillor la locul de munca.De asemenea,verifica existenta si starea de functionare a utilajelor si mijloacelor de stingere a incendiilor,posibilitatile de acces la acestea, precum si caile de evacuare. Numarul membrilor echipei de prima interventie pe locul de munca se stabileste in functie de marimea sectiei,atelierului respectiv si de cantitatea mijloacelor de stingere
2) Controlarea,ori de cate on este nevoie a modului cum se aplica normele,normativele si masurile de

prevenire si stingere ale incendiilor,actioneaza pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si face propuneri conducerii obiectivului pentru remedierea dificultatilor,a caror rezolvare depaseste posibilitatile sale.De asemenea,urmaresc daca in cadrul temelor de proiectare se respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor,verifica ca pe timpul executarii lucrarilor noi,extinderilor si modernizarilor se tine seama de documentatia tehnica de specialitate.0 grija deosebita trebuie sa acorde executarii de calitate a reparatiilor si reviizilor utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru inlaturarea pericolelor de incendiu si cauzelor de incendiu.In obiectivele in care se fabrica produse cu pericol ridicat de incendiu,contribuie la elaborarea prescriptiilor de folosire a acestora.Pe linia progresului tehnic,la obiectivele marl si cu posibilitate de cercetare,propun introducerea in planul de cercetare a unor teme de prevenire si stingere a incendiilor,care sa duca ia imbunatatirea acestei activitati si se preocupa de realizarea cu posibilitati proprii de inovatii,care aplicate sa duca Ia inlaturarea cauzelor de incendii.
2) Verifica modul de intretinere si functionare a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilor.Pentru

asigurarea unor conditii optime de functionare a instalatiilor de semnafizare,comisia tehnica trebuie sa desemneze personal competent si cu calificare corespunzatoare,care sa participe,alaturi de executant Ia lucrarile de montare si punere in functiune,personal care apoi sa preia,prin atributiuni de

serviciu sub indrumarea si controlul comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiiior,sarcina executarii,verificarii,intretinerii si explorarii instalatiilor,iar la nevoie sa cunoasca localizarile defectelor si modul de inlaturare a acestora.
5) Asigura lunar pregatirea tehnica si instruirea formatiilor civile de pompieri.Pentru realizarea unei

bune pregatiri a formatiilor civile de pompieri,comisiile tehnice au obligatia sa asigure: prezenta la instructie a tuturor pompierilor civil' incadrati pe functii prevazute pentru pompieri si a celor cu activitate obsteasca; participarea unor specialisti din componenta comisiiei tehnice din obiectivul respectiv la sedintele de pregatire a formatiunilor si predarea de catre acestia a unor teme cu subiecte tehnice privind prevenirea si stingerea incendiilor.De felui cum comisia tehnica se va preocupa de pregatirea formatiei civile de pompieri,de interesul depus in predarea temelor de specialitate va depinde calitatea activitatii pe care va desfasura formatia obiectivului in domeniul prevenirli si stingerii incendiilor.
6) Actioneaza pentru inlaturarea oricarui pericol de incendiu la repunerea in functiune a instalatiilor

de protectie si a celor auxiliare afectate de calamitati naturale sau catastrofe,la remedierea defectiunilor ivite
la instalatiile de alarmare,prevenire si stingere a incendiilor.

Prevenirea si stingerea incendiilor in domeniu comercial
Societatea comerciala VANZARE S.R.L. Numar de angajati: 21 Spatii comerciale ce nu depasesc 110 m2 fiecare

INSTRUCTIUNI DE APÂRARE I144POTRIVA INCENDIILOR pentru activită#ile desfăgurate În cadrul . 5 . C . VA N Z A R E
1.1 Se interzice folosirea pentru curăţat in spaţiiie S.C. VANZARE S.R.L. a lichidelor inflamabile. 1.1.1. Este strict interzisă aducerea birouri a lichidelor şi păstrarea

in

1.1.2.

I
1.1.3.

Se interzice folosirea in birouri a instalatiilor electrice cu improvizatii, defecte sau cu a putere mai mare deckcea instalată. După terminarea programului, personalul va verifica dacă nu s-au lăsat ţigări aprinse sau aparatură electrică sub tensiune.

1.1.4.

Pe timp de noapte,personalul de servidu va efectua verificarea la toate nivelurile privind edstenţa vreunui incendiu. in acest scop, personalul de servidu va efectua r+onduri, din oră 'in oră pe toate nivelurile. Echipele de intervenţie vor fi dotate cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii ( măşti contra fumului şi gazelor) şi cu mijloace portabile de iluminat ( lanterne), care să poată fi folosite in caz de necesitate ( La fiecare nivel se va afişa organizarea apărării împotriva incendiilor,care va cuprinde planul de evacuare,locul de amplasare al mijloacelor de alarmare şi de intervenţie,numere de telefoane in caz de urgenţă, scurte instrucţiuni in situaţia producerii unui incendiu sau in caz de cutremur. in încăperea uncle se află amplasată centrala de semnalizare incendiu, se vor afişa instrucţiunile de folosire a acesteia,iar personalul de serviciu din acest loc de muncă va fi instruit cu modul de actionare in caz de declanşare a alarmei acesteia. Personalul de serviciu ( îngrijitori,personal de pază etc) va asigura,la terminarea programului de lucru,golirea coşuriior de gunoi,colectarea eventualelor deşeuri combustibile şi depozitarea lor in locurile special amenajate. in spatiile S.C. Vanzare S.R.L. se interzice folosirea focului deschis pentru efectuarea unor lucrări ocazionale,fără permis de lucru cu foc. Accesul persoanelor străine — fără interes de serviciu- in spaţiile tehnice ale S.C. Vanzare S.R.L. este interzis cu desăvârşire. Accesul persoanelor străine in interes de serviciu se va face numai in prezenţa unui Verificarea şi repararea instalaţiilor şi a motoarelor electrice, instalaţiilor de ventilaţie, exhaustare şi încălzire se vor efectua periodic,conform instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere. Se interzice blocarea in poziţie deschisă a uşilar care in caz de incendiu au rolul de a opri pătrunderea fumului pe căile de evacuare şi propagare a incediilor pe verticală sau orizontală ca de exemplu: uşile caselor de scări de pe coridoare,uşile cu dispozitive de autoînchidere,etc. Uşile spre exterior,prevăzute cu inscripţii corespunzătoare,vor fi descuiate tot timpul lucrului şi astfel întreţinute,încât fie sigură şi uşoară. Accesul la: hidranţi,stingătoare de incendiu,vane ( principale) ale conductelor de apă şi gaze,tablouri electrice de distribuţie,etc,vor fi lăsate libere pentru a se facilita rapiditatea eventualelor intervenţii.

i..1.').

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.2

1.3

1.4

1

°;

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

in spatiile S.C. Vanzare S.R.L. se interzice folosirea de mijloace de încălzire electrice sau cu flacară deschisă. In caz de incendiu personalul desemnat ( echipa de interventie) executa următoarele: va

1.6

1.6.1. 1.6.2. 1.6.3.

Se anunţă incendiul Ia pompierii militari ; Se anunţă conducerea S.C. Vanzare S.R.L. despre eveniment ; Se asigură evacuarea personalului din clădire ,pe cât posibil, fără a crea panică. Se va încerca, mai întâi , evacuarea personalului din încăperea incendiată, dacă este posibil ; se va face evacuarea După efectuarea evacuăriiadiacente personalului,se verifică dacă au personalului din încăperile celei incendiate şi apoi mai ramas persoane in incăperi. In cazul in care se constată că nu a fost evacuat întreg personalul,se mai face o verificare a încăperilor,dacă este posibil; in situaţia In care nu mai poate ajunge Ia încăperea ( rile) respectivă ( e ) va pompierii militari Se asigură prima intervenţie cu informa mijloacele din dotarea spatiului comercial ( stingătoare manuale ); Se dispune întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze a reţelelor utilitare; Se întâmpină pompierii militari, se conduc Ia locul evenimentului informându-i despre situaţia existentă, stadiul evacuării personalului, întreruperea alimentării cu energie electrică şi a imobilului. in gaze spaţiul pentru colectarea deşeurilor este interzis fumatul, lucrul cu foc deschis şi accesul persoanelor neautorizate.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.7

Orice magazin este un depozit de marfuri si in acelasi timp o constructie destinata sa primeasca numerosi oameni care, la un moment dat si in anumite situatii, pot umple aproape pana la refuz toate incaperile. In marile magazine, pericolul de incendiu este destul de mare, datorita cantitatilor deosebit de mari de materiale combustibile si varietatii lor (sarcina de incendiu mare), vitezei ridicate de propagare a incendiilor si cantitatii mari de caldura degajata.

Daca se tine seama de faptul ca in magazine numarul de persoane nu poate fi limitat, ca in caz de incendiu se degaja o mare cantitate de fum, care ingreuiaza stingerea, ca intensitatea arderii este foarte ridicata, se apreciaza ca la magazinele comerciale pericolul de incendiu este mai mare decat la salile aglomerate. Marile magazine comerciale ating frecvent suprafetele ce depasesc 1000 m 2, ajungand uneori si Ia 40000 m2. La astfel de magazine probabiiitatea de producere a unui incendiu creste, la aceasta contribuind si instalatiile de ventilatie de conditionare a aerului, instalatiile electrice complexe etc. In dezvoltarea rapida a incendiului un rol insemnat il are circulatia verticala a gazelor fierbinti, degajate pe timpul arderii, prin golurile scarilor protejate necorespunzator, favorizand astfel propagarea incendiului la mai multe niveluri. La cresterea proportiilor incendiului mai contribuie si arderea cu intensitate a marfurilor din materiale plastice, caracterizata si printr-o mare degajare de fum, care ingreuiaza evacuarea persoanelor, in unele situatii acesta devenind imposibila, deoarece viteza de propagare a fumului este de doua on mai mare decat viteza de deplasare a fluxurilor de evacuare de-a lungul cailor de circulatie orizontale. Cele mai frecvente cauze de incendii sunt: scurtcircuitul, aparatele electrice lasate in priza si nesupravegheate, tigarile aprinse aruncate, focul deschis (sudura, lampi cu benzina) etc. Incendiile izbucnesc in general intre orele 8 — 21, perioada cand magazinele sunt deschise. Cele mai periculoase incendii sunt acelea care izbucnesc in spatii ascunse, separate de salile de vanzare prin mobilier, perdele sau panouri decorative, deoarece ele evolueaza fara sa fie observate la timp. Incendiile la magazinele comerciale pot fi prevenite prin Iuarea unor masuri constructive si pe timpul exploatarii, menite sa inlature pericolul si cauzele lor. Prin asigurarea a 1 — 3 fatade libere spre drumuri publice sau spatii libere, se faciliteaza evacuarea persoanefor, a marfurilor precum si interventia in caz de incendiu. Pentru a nu ingreuia interventia pompierilor, trebuie evitata parcarea masinilor cu diferite destinatii, langa cladirea magazinului. Constructia magazineior comerciale trebuie sa aiba o structura rezistenta la foc de 1,5 — 2 h. Finisajul interior trebuie sa fie greu combustibil, pentru a nu contribui Ia propagarea rapida a incendiului. In vederea limitarii propagarii incendiilor Ia magazinele comerciale vor fi compartimentate prin elemente rezistente la foc. Anexele cu pericol de incendiu si depozitele pe baza, vor fi separate intre ele, cat si de spatiile accesibile publicului, prin pereti si plansee rezistente la foc. Spatiile ascunse vor fi admise numai atunci cand sunt strict necesare din punct de vedere functional. Separarea lor fata de salile de vanzare este recomandabil sa se faca prin elemente care au inaltimea necesara pentru a impiedica publicul sa le priveasca in interiorul spatiului, fara a fi insa ridicata pana la tavan, dand astfel posibilitatea ca incendiile sa fie observate mai rapid.

Principala preocupare trebuie indreptata in cazul izbucnirii incendiului spre luarea masurilor necesare pentru salvarea oamenilor din magazin, in cel mai scurt timp. Inca de la proiectarea cladirilor destinate magazinelor, se impune sa se conceapa o astfel de schema de organizare a circulatiei, incat sa conduca publicul in timpul functionarii normale a unei parti cat mai marl din caile pe care ar putea fi nevoit sa le foloseasca pentru a se evacua in caz de incendiu. Scarile destinate evacuarii trebuie sa fie ventilate si inchise in case de scari, ele putand comunica cu etajele ce le deservesc, prin galerii, insa protejate cu usi pline. Nerespectarea acestei masuri duce Ia invadarea cu fum a caselor de scari si la propagarea incendiului. Scarife si fifturile care nu sunt fngfobate in casa scarii, se vor inchide obligatoriu. Scarife trebuie sa asigure o circulatie fara riscuri si sa fie construite din materiale incombustibile si rezistente la foc un numar de ore, fara sa-si piarda capacitatea portanta. Scarile de evacuare trebuie sa se termine la nivelul parterului; daca s-ar termina la subsol, omul neavand vizibilitatea din cauza fumului si-ar continua coborarea pana la subsol, evacuarea in acest caz nu ar mai fi posibila. Accesu! din incaperile magazinului in cesele de scari, trebule sa se faca pe cal scurte, neintortocheate, libere si sigur. Pozitia scarilor trebuie sa fie vizibila din incaperile magazinului, marcata cu semne indicatoare. Pentru ca fiecare magazin trebuie sa se intocmeasca un plan de evacuare, care trebuie bine cunoscut de catre toti salariatii. Pe caile de evacuare este interzis sa se foloseasca usi turmante, glisante, bariere, vartelnite sau alte dispozitive care se pot bloca in timpul trecerii persoanelor evacuate. Lifturile vor fi alimentate cu curent electric de Ia o linie separata. Rafturile si vitrinele vor fi astfel construite si amplasate incat ele sa nu impiedice evacuarea. Folosirea oglinzilor pe caile de evacuare si in incaperile de vanzare este interzisa. 0 deosebita atentie se va acorda raionarii diferitelor categorii de marfuri: raioanele cu marfuri scumpe ca bijuterii, televizoare, stofe etc., se vor amplasa la etajele inferioare, in incaperi unde evacuarea se face cu usurinta; aceluiasi regim sunt supuse si raioanele pentru ma rfurile destinate copiilor. Marfurile care degaja furn mult si gaze toxice, ingreuiaza patrunderea in magazin, de aceea este indicat sa se amplaseze la ultimul cat. Cele pentru care se folosesc, in caz de incendiu, substante de stingere diferite, se amplaseaza separat (de ex., pentru textile apa, pentru televizoare bioxid de carbon, pulbere stingatoare). 0 atentie deosebita se va acorda expunerii si vanzarii unor marfuri periculoase cum sunt articolele de celuloid, artificiile, buteliile de butan, recipientele „spray", vopsele, solventii etc.

Principala preocupare trebuie indreptata in cazul izbucnirii incendiului spre luarea masurilor necesare pentru salvarea oamenilor din magazin, in cel mai scurt timp. Inca de la proiectarea cladirilor destinate magazinelor, se impune sa se conceapa o astfel de schema de organizare a circulatiei, incat sa conduca publicul in timpul functionarii normale a unei parti cat mai mari din caile pe care ar putea fi nevoit sa le foloseasca pentru a se evacua in caz de incendiu. Scarile destinate evacuarii trebuie sa fie ventilate si inchise in case de scari, ele putand comunica cu etajele ce le deservesc, prin galerii, insa protejate cu usi pline. Nerespectarea acestei masuri duce Ia invadarea cu fum a caselor de scari si la propagarea incendiului. Scarile si lifturile care nu sunt inglobate in casa scarii, se vor inchide obligatoriu. Scarile trebuie sa asigure o circulatie fara riscuri si sa fie construite din materiale incombustibile si rezistente Ia foc un numar de ore, fara sa-si piarda capacitatea portanta. Scarile de evacuare trebuie sa se termine la nivelul parterului; daca s-ar termina la subsol, omul neavand vizibilitatea din cauza fumului si-ar continua coborarea pana la subsol, evacuarea in acest caz nu ar mai fi posibila. Accesul din incaperile magazinului in cesele de scari, trebuie sa se faca pe cai scurte, neintortocheate, libere si sigur. Pozitia scarilor trebuie sa fie vizibila din incaperile magazinului, marcata cu semne indicatoare. Pentru ca fiecare magazin trebuie sa se intocmeasca un plan de evacuare, care trebuie bine cunoscut de catre toti salariatii. Pe caile de evacuare este interzis sa se foloseasca usi turmante, glisante, bariere, vartelnite sau alte dispozitive care se pot bloca in timpul trecerii persoanelor evacuate. Lifturile von fi alimentate cu curent electric de la o linie separata. Rafturile si vitrinele vor fi astfel.construite si amplasate incat ele sa nu impiedice evacuarea. Folosirea oglinzilor pe caile de evacuare si in incaperile de vanzare este interzisa. 0 deosebita atentie se va acorda raionarii diferitelor categorii de marfuri: raioanele cu marfuri scumpe ca bijuterii, televizoare, stofe etc., se vor amplasa la etajele inferioare, in incaperi unde evacuarea se face cu usurinta; aceluiasi regim sunt supuse si raioanele pentru marfurile destinate copiilor. Marfurile care degaja fum muit si gaze toxice, ingreuiaza patrunderea in magazin, de aceea este indicat sa se amplaseze la ultimul cat. Cele pentru care se folosesc, in caz de incendiu, substante de stingere diferite, se amplaseaza separat (de ex., pentru textile apa, pentru televizoare bioxid de carbon, puibere stingatoare). 0 atentie deosebita se va acorda expunerii si vanzarii unor marfuri periculoase cum sunt articolele de celuloid, artificiile, buteliile de butan, recipientele „spray", vopsele, solventii etc. Deseurile de la desfacerea ambalajelor de la marfuri, ambalajele de lemn, hartie etc., vor fi evacuate in locuri sigure.

Instalatiile care de fapt produc cele mai multe incendii, trebuie realizate din materiale corespunzatoare normelor tehnice in vigoare, si montate astfel ca sa nu contribute la izbucnirea si propagarea incendiilor, asigurandu-se in acelasi timp protectia contra electrocutarilor. Amplasarea surselor de alimentare si a dispozitivelor de comanda se va face in afara zonelor in care pot fi atinse de
public.

Corpurile de iluminat de tipul corespunzator mediuiui din incaperi,se ampiaseaza la distanta de materialele combustibile. In depozite si in toate cazurile in care marfurile se pot aprinde usor, corpurile de iluminat incandescente se prevad cu globuri si protectie impotriva loviturilor mecanice.
La toate instalatiile electrice din magazine si depozite trebuie asigurata posibilitatea scoaterii acestora din functiune, (cu exceptia iluminatului de paza) centralizat, din puncte situate in afara zonei care se inchide. Pentru asigurarea securitatii persoane/or existente in marile magazine, trebuie sa evada instalatii electrice de iluminat de siguranta astfel= • iluminat de siguranta contra panicii, in spatiile cu marl aglomerari de persoane ; • iluminat de siguranta pentru evacuare cu indicatoare pentru marcarea cailor de evacuare si corpuri de iluminat, care sa asigure vizibilitatea minima necesara circulatiei pe caile de evacuare ; • iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu; iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului in punctele vitale.

Iluminatul de siguranta se alimenteaza, in afara de sursa de baza, de la o sursa independenta, care poate fi baterie centrala de acumulare sau grup electrogen. Marile magazine comerciale se prevad cu sisteme complexe de semnalizare a incendiilor, care trebuie sa asigure detectarea automata a inceputurilor de incendiu in safile de vanzare si in spatiile auxiliare, anuntarea incendiilor la punctul de permanenta al pompierilor civili ai magazinului, prin butonae de semnalizare si telefoane interioare, precum si alarmarea operativa a pompierilor civili incadrati pe functii operative si voluntari si avertizarea personalului magazinului.
Pentru realizarea unei protectii corespunzatoare este recomandabil ca instalatiile de semnalizare a incendii/or sa fie asociate cu instalatii de stingere eficiente

Cele mai eficiente instalatii de stingere a incendiilor sunt sprinklerele, montate pe toata suprafata magazinului. Conducerea magazinului este obligata sa stabileasca masuri concrete pentru reglementarea utilizarii foculul deschis, inciusiv a fumatului, exploatarea corecta a aparaturii, echipamentelor, si instalatlilor cu care este dotat magazinul, controland permanent modul cum sunt exploatate. Intregul personal al magazinului va fi lustruit referior la pericolut de incendiu, regulile de prevenire ce trebuie respectate si procedeele de stinger rapida a incendiilor.
La marile magazine comerciale, un pericol de incendiu il prezinta si reclamele luminoase, instalatiile electrice din vitrine, mai ales daca sunt improvizate si la montarea lor nu se respecta normele de prevenire a incendiilor.

In vitrine, in care se expun materiale combustibile, cu temperaturi de aprindere in jur de 220°C (textile, confectii, obiecte de lemn, de hartie, vopsele, jucarii etc.), in pozitie verticala si orizontala. Lampile cu incandescenta (100-200 W), montate in pozitie orizontala sau cu fluxul luminos in sus, pot ajunge la o temperatura in jur de 300°C, deci peste temperatura de aprindere a unor produse expuse. Materialele combustibile, fiind expuse timp indelungat radiatiilor termice, isi micsoreaza mult temperatura de aprindere. Literele si profilele cu iluminare pentru instalatii publicitare, sunt in marea lor majoritate alimentate cu curent de inalta tensiune, de la un transformator. Pentru preintampinarea izbucnirii incendiilor, instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu normele in vigoare, excluzandu-se orice improvizatie. Comanda circuitelor electrice, care alimenteaza cu curent firmele luminoase si vitrinele se poate face din magazin, cat si dintr-o nisa exterioara, prevazuta cu usa si cheie, accesibila personalului de paza, pe timpul cand magazinul este inchis. Constructia firmei luminoase trebuie sa fie solid executata pentru a rezista la vant puternic, evitandu-se ruperile de conductoare. Pentru alimentarea cu curent a tuburilor cu descarcari cu gaze, se vor folosi numai transformatoare speciale, monofazate, omologate in acest scop, avand tensiunea primara de alimentare de maximum 250 V. Transformatoarele folosite pentru alimentarea firmelor luminoase, se vor alimenta prin circuite separate de restul instalatiilor. Instalatia de alimentare va fi prevazuta cu dispozitive care sa intrerupa curentul electric pe toate fazele. In interiorul vitrineior, circuitele electrice vor fi montate astfel ca sa fie ferite de actiuni mecanice (loviri, izbiri, taieri etc.). In vitrine, marfurile se vor expune la o anumita distanta de lampile electrice. Improvizatiile electrice sunt interzise.

Reguli oGligatorii de prevenire a incendiilor

1)Intretinerea incintei obiectivului.Pe teritoriul intreprinderii trebuie sa existe tot timpul curatenie si ordine desavarsita. Pentru a se asigura accesul liber la cladiri si constructii, intervalele dintre acestea nu se vor folosi pentru depozitarea materialelor, utilajefor, ambalajelor etc. Caile de acces necesare circulatiei pe teritorul intreprinderilor si la grupurile de cladiri socialadministrative,se vor intretine astfel incat sa fie asigurata in permanenta posibilitatea interventiilor formatiilor si subunitatilor de pompieri. In orice anotimp, atat ziva cat si noaptea. In caz de inchidere a unor portiuni de drumuri de acces, in scopul repararii lor, trebuie instiintata formatia si subunitatea de pomperi. In perioada executarii repartitiei drumuriior, in locurile respective, este

necesar sa se puna indicatoare pentru ocolire sau sa se execute treceri temporare peste sectoarele de drumuri in reparatie,la tonajul masinilor de stingere prevazute pentru interventie. Utilizarea focului deschis la dezghetarea instalatiilor,conductelor,aparatelor de orice fel,in care circula substante wmbustibile este interzisa.In acest scop se pot utiliza: nisipul fierbinte,apa calda,aburul sau alte mijloace,care nu prezinta pericol de incendiu. Lucrul cu focul la conductele cu lichide combustibile este permis numai dupa ce acestea au fost golite de produsul respectiv si s-au inlaturat gazele ramase,prin aburire sau insuflare cu gaz iner. Executarea temporara a unor lucrari cu foc deschis (sudura,taierea metalelor etc.),in locuri in care exista pericol de incendiu se poate face numai pe baza unui „permis de lucru cu foc".Lucrarile,pentru care trebuie eliberat permis, de lucru cu focul sunt: sudura,taierea metalelor cu acetilena sau gaze,lipitul cu ajutorul flacarii,lucrarile de forja,cele de cazangerie etc.,care pot provoca scantei. Electrocarele care se folosesc in locuri cu pericol de incendiu sau explozie vor avea partea electrica protejata corespunzator mediului in care lucreaza si nu vor avea prezenta defectiuni. Folosirea flacarii deschise pentru iluminat (lumanari,chibrituri,faclii,lampi sau alte asemenea surse) in magazii,depozite precum si in alt loc unde exista pericol de incendiu este interzisa. Focurile,facute in curti,pe strazi,in camp,si in general in aer liber,nu trebuie lasate fara supraveghere. La plecarea persoanelor care le-au supravegheat focurile se sting. Pe timp de vant,focurile deschise sunt intezise. Cenusa si zgura,evacuate din cuptoare si din focarele sobelor,nu trebuie aruncate 1a intamplare,ci in locuri (gropi) destinate special pentru acest scop; dupa depozitare se sting cu apa. 2)Intretinerea cfadirilor si irtraperiln9.Toate cladirile si incaperile tehnologice,de servicii,de depozitare si auxiliare,trebuie intretinute permanent in stare de curatenie. Coridoarele,scarile,accesele,iesirile din sectiile de fabricatie,incaperile din pod etc. se vor intretine permanent neadmitandu-se folosirea for pentru depozitarea diverselor materiale,utilaje,materii prime finite etc.Pe timp de noapte se vor ilumina,in caz de necesitate pentru a se asigura circulatia in conditii lipsite de pericol. In caz de pericol toate usile trebuie sa se deschida liber (la incaperile aglomerate,in directia iesirii din cladire) si sa asigure posibilitatea evacuarii fara riscuri a persoanelor din interior. In casele scarilor se interzice sa se amenajeze incaperi de lucru,de depozitare sau cu o alta destinatie,sa se monteze conducte industriale de gaze,de lichide combustibile,sa se amenajeze iesiri din casa ascensoarelor de materiale,precum si sa se instaleze utilaje sau obiecte,care sa incomodeze circulatia oamenilor. In incaperile de la subsol si demisol in cladirile tehnologice si administrative se interzice folosirea si pastrarea explozivililor,buteliilor cu gaze sub presiune,celuloidului,filmului,maselor plastice si altor materiale cu pericol mare de incendiu.

Lampile pentru iluminat sau gatit,care consuma lichide combustibile,fiarele de calcat,resourile,radiatoarele electrice,plitele electrice (afara de cele automate) sau sobele nu trebuie folosite in stare defecta si nici nu se lasa nesupravegheate,pe timpul folosirii lor. Instalatiile de protectie contra incendiilor si de evacuare a fumului in cladirile cu un numar mare de niveluri trebuie sa fie permanent in buna stare de functionare.lncaperile si utilajele tehnologice trebuie curatite periodic de praf si de alte deseuri combustibile.
· In cladirile in care se desfasoara procese tehnologice si in cele administrative,se interzic:

asezarea pe caile de evacuare a utilajelor tehnobogice,a mobilei,dulapurilor si a altor obiecte; • curatirea incaperilor cu benzina; • lasarea dupa terminarea lucrului a focului in sobe sau a aparatelor de incalzit in prize (resouri,ceainice electrice etc.) 3)lnstalatiile electrice.ln intreprinderi si institutii sunt obligatorii si efectuarea Ia timp,conform normelor in vigoare,a reviziilor si reparatiilora,atat a instalatiilor,cat si a echipamentubui si aparaturii electrice. Izolatia cablurilor si conductoarelor,sigurantele,conexiunile,prizele de pamant si regimul de functionare a electromotoarelor trebuie verificate de catre electricieni calificati,atat prin revizie la exterior cat si cu ajutorul aparatelor. In locuri cu pericol de explozie sau de incendiu se vor folosi numai utilaje,aparate si alte echipamente electrice,de constructie speciala (dupa caz,etanse la praf,de tip sigur contra exploziilor),In astfel de incaperi nu trebuie sa existe doze de derivatie. La tablourile de distributie trebuie folosite numai sigurante calibrate. Conectarea la reteaua electrica a diferitilor consumatori de curent ca: motoare electrice,aparate electrice,lampi pentru iluminat etc.,se face numai cu aprobarea energeticianului sef sau a persoanelor care raspund de expboatarea instalatiilor electrice. Aparatele si echipamentul electric in stare defecta se vor deconecta imediat de la reteaua electrica. Folosirea instalatiilor electrice provizorii nu este admisa,cu exceptia alimentarii cu energie electrica in locurile unde se executa reparatii. Toate instalatiile electrice trebuie protejate cu aparate de protectie contra curentilor de scurtcircuit si a altor regimuri de functionare anormala,care pot sa duca la declansarea incendiilor. Folosirea intrerupatoarelor,comutatoarelor,prizelor,dozelor in stare defecta sau cu capace sparte,incomplete ,este interzisa. Aparatele si echipamentul electric in stare defecta se va deconecta imediat de Ia reteaua electrica. Atarnarea conductoarelor electrice,atingerea intre ele sau cu elemente de constructie ale incaperii sau cu diverse obiecte,trebuie inlaturate.

4)Mijloace si instalatii de stingere.Mijloace de stingere si cele din dotarea formatiilor civile de pompieri trebuie bine intretinute si gata de functionare: ele nu vor fi foiosite in alte scopuri.Hidrantii interior' vor fi in buna stare (cu furtunuri,tevi de refulare,garnituri,asamblate. Rezervoarele si bazinele de apa pentru incendiu vor fi tot timpul umplute cu apa,permanent intretinute,iar accesul la ele asigurat. Pe timp de iarna,hidrantii de incendiu exteriori,bazinele cu apa si retele de conducte,vor fi asigurate impotriva incendiului. Pe perioada friguroasa,stingatoarele de incendiu se vor amplasa (in masura posibilitatilor) in cele mai apropiate incaperi incaizite (la cel mult 25-30 m). La mijloacele de semnalizare si Iegatura,trebuie sa existe in permanenta access liber.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful