Ai noùi yeâu em ñeâm nay.

«« « « « « ‰ « « « «
# c Jœ Jœ» Jœ Jœ ««
«
«

ˆ« «j
»
»
»
»
«
«
ˆ« l l ˆ«
ˆ« «j
«j
»» » »» »» j
ˆ« j
j
ˆ« ˆ«j
« «j
ˆ« l «ˆ«
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ« ««j
======================
&
ˆ«=l
Y Vaân

#
««
«« ‰ « «« « «« ««j
«
«
«
«
«
«
«
«
«


ˆ« l
«j
«j
«j
ˆ« #ˆ««j «j
ˆ«
ˆ« «j
j
ˆ« =
j
«j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« j
ˆ
«
=========================
& w l ««ˆ«
ˆ
j
l
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
l
«
«
«
«
«
«
Ai noùi yeâu em ñeâm

naøy

nay

Ai noùi yeâu em ñeâm mai

Son phaán naøo gieát ngaây thô

Ai

AÙnh ñeøn naøo maøu ñôn coâi

seõ yeâu em sau

Leä sao nhieàu hôn möa

# w
««
œ»» ‰ Jœ»» Jœ»» Jœ»»» Jœ»»» J»»»œ œ»»» ‰ Jœ»» «« Jœ»»» Jœ»» Jœ»» œ»» ‰ Jœ»» « Jœ»» ««j
ˆ
j
«
«ˆ=l
» »
ˆ« » » l »
» j
=========================
&
l »
l
» «j
ˆ« »
luõ

Ai

lai

Nhòp chaân

dìu böôùc em ñeâm nay

Ai dìu böôùc em ñeâm mai

Ai

dìu böôùc em töông

#
«« ‰ « « « ««j
«« ««j
«« «
«« «
œ
J
«
«
»
«
«

«
œ

»
ˆ
ˆ
«
»
«
«j
«
w
ˆ
ˆ
j
ˆ« =
ˆ
k
«
«
»
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« l
ˆ« j
«k
ˆ« j
j
ˆ« » l ˆ«
ˆ« «j
ˆ« «j
k
ˆ« k
ˆ« «j
ˆ«
=========================
&
l
l »
ˆ« j
ˆ« «j

naøo ñöa raõ rôøi OÂi tieáng keøn ngheïn nhö tieáng khoùc Thöông cho ngöôøi moät kieáp voâ

#
«« «
«
«
«
œ
J
«
»
«


«
«
.
«
œ
œ
J
œ
œ
»
»
»
»
»
«
«
«
«
«
»» » »» j
«j
«j
ˆ« ˆj
j
ˆ« l l »»
ˆ« l «ˆ«
« »» j
=========================
& w
l ˆ«
ˆ« «j
ˆ« l
«ˆ ˆ« =
duyeân

Roài töøng ñeâm töøng
...Ñôøi chaúng mong chôø

ñeâm Qua bieát tay bao ngöôøi
ai Saép ñeán trong tay ngöôøi

Moät laàn son nhaït
Ñôøi chaúng mong chôø

# «« ‰ «« Jœ «« «
«« ««ˆ« . ««j
««j
«««ˆ ‰ ««
»
«
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
ˆ
ˆ« l
«
«
«
«
»
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
»
=========================
&
l «˙«
l
=
ˆ« l ˙«
_«j
_«j
«ˆ _««ˆ
«ˆ _««ˆ «j
moâi
ai

cay ñaéng theâm trong ñôøi
hoâng vaán vöông tô chuøng

Taøn moät
Taøn moät

côn
ñeâm

meâ beõ baøng moät mình ai
sau qua moät baøn côø vui

Nghe
Töông

nhö
lai

«« «
# «« «
«« œ»»
œ
J
»
œ
J
w
œ
œ
J
»
»
»

»
œ
J
œ
J
ˆ« «j
»»
»»» »» »»» j
ˆ« »
j
ˆ«=l
ˆ« #ˆ««
j
» l
=========================
&
l »»
trong
tan

loøng
thaønh

gioâng
söông

toá
kín

ñang
trong

nuoát
nöûa

saâu
khuya

Ai
Ai

noùi yeâu
noùi yeâu

em ñeâm
em ñeâm

# « ‰ « «« « « « « ‰ « «« « « «
««j

««
«
««j
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
«
«
ˆ« l ˆ«
j
ˆ«
j
ˆ« j
j
ˆ« j
ˆ« ˆ« #ˆ««j
j
ˆ
«
=========================
&
ˆ« l w
l «ˆ«
=
ˆ« l
j
«
nay
nay

Ai noùi yeâu emñeâm mai
Ai noùi yeâu emñeâm mai

Ai seõ yeâu em sau
Ai seõ yeâu em sau

naøy
naøy

Khi boùng chieàu thaån thôø
Khi xeá chieàu phaán son

# « ‰ « « « « « «« ‰ Jœ Jœ» Jœ «« « «
««ˆ« Œ Ó
»
»
»
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j
«
«
ˆ
j
ˆ
j
»
»
»
«
ˆ
«
w
«
«
«
«
«
«
=========================
&
ˆ«
ˆ« ˆj
j
ˆ«
l
»
»
ˆ« l
l
=”
« j
rôi
phai

vuõ tröôøng chôït böøng men say
raõ
rôøi cuoäc ñôøi buoâng say

Ai noùi yeâu em ñeâm
Ai noùi yeâu em ñeâm

nay.
nay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful